Menettely : 2018/2218(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0102/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0102/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.48

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0289

MIETINTÖ     
PDF 167kWORD 61k
7.3.2019
PE 626.828v03-00 A8-0102/2019

vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2218(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Martina Dlabajová

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2218(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ECSEL-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8‑0107/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 71 artiklan,

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(5) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0102/2019),

1.  myöntää ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ECSEL-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2218(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ECSEL-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8‑0107/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 71 artiklan,

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(11) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(12),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0102/2019),

1.  hyväksyy ECSEL-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2218(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0102/2019),

A.  ottaa huomioon, että ECSEL-yhteisyritys elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten perustettiin 7. kesäkuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan mukaisena yhteisyrityksenä yhteisen teknologia-aloitteen ”Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten” (ECSEL) toteuttamiseksi 31. joulukuuta 2024 asti;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyritys perustettiin kesäkuussa 2014 neuvoston asetuksella (EU) N:o 561/2014(13) korvaamaan ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyritykset, joiden seuraaja se on;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksessä noudatetaan erityistä kolmikantajärjestelmää ja yhteisyrityksen osakkaita ovat unioni, jäsenvaltiot ja vapaaehtoisesti Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneet maat (jäljempänä ’osallistujavaltiot’) sekä perustajayhtiöitään edustavat yksityiset osakkaat ja muut järjestöt, jotka toimivat unionissa elektronisten komponenttien ja järjestelmien alalla; toteaa, että yhteisyrityksen olisi oltava avoinna uusille osakkaille;

D.  katsoo, että yhteisyrityksen päätavoitteena on edistää vahvan ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen elektronisten komponenttien ja järjestelmien alan kehittämistä unionissa jäsenvaltioiden yhteensovitettujen strategioiden pohjalta ja houkutella näin yksityisiä investointeja;

E.  toteaa, että yhteisyritykselle koko Horisontti 2020 -kaudella suoritettavien rahoitusosuuksien ennakoidaan jakaantuvan seuraavasti: 1 184 874 000 euroa unionilta, 1 170 000 000 euroa osallistujavaltioilta ja 1 657 500 000 euroa yksityisiltä osakkailta;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen katsoneen kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017, että yhteisyrityksen tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot sen taloudellista asemasta 31. joulukuuta 2017 sekä sen toimien tuloksista ja rahavirroista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  toteaa, että yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 lopulliseen talousarvioon sisältyi 183 900 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 290 100 000 euroa maksumäärärahoja; toteaa, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 98 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 83 prosenttia;

3.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että yhteisyrityksen varainhoitovuodelta 2017 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

4.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuin antoi varauman sisältävän lausunnon sellaisten maksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, jotka ovat yhteisyrityksen edeltäjiltä Artemis- ja ENIAC-yhteisyrityksiltä siirtyneiden hankkeiden tuloksena saadun tilinpäätöksen perustana; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta tarkastelemaan uudelleen menetelmää, joka johtaa toistuviin varaumia sisältäviin lausuntoihin tästä yhä uudelleen esiin nousevasta kysymyksestä, jota ei voida ratkaista ennen seitsemännen puiteohjelman hankkeiden päättymistä;

5.  panee merkille yhteisyrityksen budjetti- ja kirjanpitomallin monimutkaisuuden, joka on seurausta sen kolmikantaisuudesta; toteaa, että yhteisyrityksessä kannatetaan kirjanpidon ja tilintarkastuksen yksinkertaistamista ja selkeyttämistä;

6.  panee merkille, että yhteisyritykselle Horisontti 2020 -ohjelmasta osoitetusta 1 204 700 000 euron rahoituksesta, johon sisältyi yhteisyrityksen hallintokuluihin suunnattu teollisuutta edustavien osakkaiden 19 700 000 euron käteissuoritus, yhteisyritys oli vuoden 2017 loppuun mennessä sitonut 455 000 000 euroa ja suorittanut maksuja 314 000 000 euroa (31,81 prosenttia osoitetuista varoista) ja että kyse oli pääasiassa ennakkomaksuista Horisontti 2020 -ohjelman ensimmäisen aallon hankkeisiin;

7.  toteaa, että teollisuutta edustavien osakkaiden oli suoritettava 1 657 500 000 euron rahoitusosuudet yhteisyrityksen toimintaa varten ja että vuoden 2017 lopussa yhteisyritys arvioi, että ne olivat suorittaneet tästä määrästä luontoissuorituksia 421 000 000 euron verran, kun taas unionin käteissuoritusten määrä oli 377 000 000 euroa;

Toiminnan tuloksellisuus

8.  pitää myönteisenä, että määritettyjen keskeisten tulosindikaattoreiden puuttuminen ei enää ole ongelma Horisontti 2020 -ohjelmassa; toteaa, että suurin osa kolmannen sarjan keskeisten tulosindikaattoreiden tavoitteista oli jo saavutettu;

9.  toteaa, että hallintokulujen osuus (hallinto- ja toimintatalousarvio) oli alle viisi prosenttia, mikä viittaa siihen, että yhteisyrityksen organisaatiorakenne on varsin kevyt ja tehokas;

10.  pitää myönteisenä, että vuoden 2017 vipuvaikutus 3,0 ylitti koko jaksolle 2014–2020 asetetun vipuvaikutuksen tavoitetason;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että yhteisyritys on toteuttanut erittäin hyviä toimia ollakseen avoin ja että kaikki ehdotuspyynnöt on julkistettu;

12.  pitää myönteisenä yhteisyrityksen vahvaa asemaa omalla erityisalallaan koko Euroopassa sekä sen kykyä luoda asianomaisten sidosryhmien yhteenliitetty ekosysteemi; toteaa asiantuntijoiden korostavan, että yhteisyritys houkuttelee Euroopan parhaita toimijoita puolijohteiden ja järjestelmien aloilla; kehottaa ECSEL-yhteisyritystä ottamaan mukaan lisää pk-yrityksiä;

13.  pitää myönteisenä, että kaikki ehdotuspyynnöt julkistettiin ja saatettiin päätökseen niitä koskevien työsuunnitelmien mukaisesti ja että avustusten käsittely- ja maksuajat olivat selvästi määriteltyjä tavoitteita lyhyempiä;

Hankinnat

14.  panee pahoitellen merkille, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi merkittäviä puutteita hallinnollisia palveluja koskevien hankintamenettelyjen hallinnoinnissa; panee yhteisyrityksen vastauksista merkille, että tätä ongelmaa selvittämään on nimitetty talousarviota, hankintoja ja sopimuksia käsittelevä assistentti;

Sisäinen valvonta

15.  pitää myönteisenä, että yhteisyritys on arvioinut kansallisten rahoitusviranomaisten jälkitarkastusten täytäntöönpanoa ja että se on saanut kansallisilta rahoitusviranomaisilta kirjalliset lausunnot, joiden mukaan tapahtumien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta saatiin kohtuullinen varmuus kansallisten menettelyjen täytäntöönpanon perusteella;

16.  toteaa tyytyväisenä, että kansallisten rahoitusviranomaisten soveltamien menetelmien ja menettelyjen erilaisuutta koskeva ongelma ei ole enää merkityksellinen Horisontti 2020 -hankkeiden täytäntöönpanossa, sillä jälkitarkastukset ovat jatkossa yhteisyrityksen tai komission vastuulla; panee merkille, että Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteisen jälkitarkastussuunnitelman säännösten mukaisesti tällä hetkellä on jo käynnistetty 17 jälkitarkastusta, jotka koskevat yhteisyrityksen toimintaan liittyviä tapahtumia;

17.  pitää valitettavana, ettei yhteisyritys ollut dokumentoinut vuonna 2017 kunnolla poikkeuksia koskevaan luetteloonsa toimivan johdon sivuuttamia kontrolleja eikä poikkeamisia vakiintuneista prosesseista ja menettelyistä; panee yhteisyrityksen vastauksista merkille, että se on toteuttanut toimia tämän ongelman ratkaisemiseksi esimerkiksi tarkistamalla sisäisen valvonnan standardia 8, että sillä on poikkeuksia koskeva luettelo ja että henkilöstölle järjestettiin koulutustilaisuus vuonna 2018;

18.  panee merkille komission ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyrityksiä koskevan, vuodet 2008–2013 kattavan loppuarvioinnin sekä Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa toimivaa yhteisyritystä koskevan, vuodet 2014–2016 kattavan väliarvioinnin suorittamisen; toteaa, että yhteisyritys valmisteli ja hyväksyi toimintasuunnitelman puuttuakseen näissä arvioinneissa annettuihin suosituksiin ja että jotkut toimet on jo käynnistetty;

Sisäinen tarkastus

19.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus toimitti vuonna 2017 tulosjohtamista koskevan tarkastuksen ja pyysi yhteisyritystä laatimaan toimintasuunnitelman tarkastusta koskevassa kertomuksessa esitettyjen suositusten käsittelemiseksi(14); toteaa, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman huhtikuussa 2018;

Henkilöstöhallinto

20.  toteaa, että 31. joulukuuta 2017 yhteisyrityksen palveluksessa oli 29 henkilöstön jäsentä eli saman verran kuin vuotta aiemmin; panee merkille, että yhteisyritys täytti yhden viestinnän alan toimen ja ilmoitti kahdesta toimesta, joista toinen on sisäisen valvonnan ja tarkastustoiminnan alalla ja toinen hallinto- ja rahoitusasioista vastaavan johtajan paikka, sekä yhdestä kansallisen asiantuntijan toimesta;

21.  panee tyytyväisenä merkille, että yhteisyrityksen organisaatiokaaviota päivitettiin 1. kesäkuuta 2017 organisaatiorakenteen mukauttamiseksi painopisteisiin ja asiantuntemusta koskeviin tarpeisiin.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 452, 14.12.2018, s. 10.

(2)

EUVL C 452, 14.12.2018, s. 12.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 360.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.

(6)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(7)

EUVL C 452, 14.12.2018, s. 10.

(8)

EUVL C 452, 14.12.2018, s. 12.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.

(12)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(13)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.

(14)

Vuotuinen toimintakertomus, s. 51.

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö