Procedūra : 2018/2218(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0102/2019

Pateikti tekstai :

A8-0102/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.48

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0289

PRANEŠIMAS     
PDF 186kWORD 60k
7.3.2019
PE 626.828v03-00 A8-0102/2019

dėl bendrosios įmonės ECSEL 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2218(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Martina Dlabajová

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės ECSEL 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2218(DEC))

Europos Parlamentas,

  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ECSEL 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ECSEL 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05827/2019 – C8‑0107/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/44, ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0102/2019),

1.  patvirtina bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės ECSEL 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2218(DEC))

Europos Parlamentas,

  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ECSEL 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ECSEL 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05827/2019 – C8‑0107/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/44, ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(9), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(10),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0102/2019),

1.  pritaria bendrosios įmonės ECSEL 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ESCEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ECSEL 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2218(DEC))

Europos Parlamentas,

  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės ECSEL 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0102/2019),

A.  kadangi bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL) (toliau – Bendroji įmonė) buvo įsteigta 2014 m. birželio 7 d., kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnyje, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL), laikotarpiui iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

B.  kadangi Bendroji įmonė buvo įsteigta 2014 m. birželio mėn. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 561/2014(11), kad pakeistų bendrąsias įmones ARTEMIS ir ENIAC ir pratęstų jų veiklą;

C.  kadangi Bendroji įmonė taiko specifinį trišalį požiūrį ir Bendrosios įmonės nariai yra Sąjunga, valstybės narės ir, savanorišku pagrindu, programos „Horizontas 2020“ asocijuotosios šalys (toliau – dalyvaujančios valstybės) ir asociacijos, kaip privatūs nariai (toliau – privatūs nariai), atstovaujantys jas sudarančioms įmonėms ir kitoms organizacijoms, veikiančioms Sąjungos elektroninių komponentų ir sistemų srityje; kadangi Bendroji įmonė turėtų būti atvira naujiems nariams;

D.  kadangi pagrindinis Bendrosios įmonės tikslas – padėti Sąjungoje plėtoti tvirtą ir pasauliniu mastu konkurencingą elektroninių komponentų ir sistemų pramonę remiantis suderintomis valstybių narių strategijomis, kad būtų pritraukta privačių investicijų;

E.  kadangi numatomi įnašai į Bendrąją įmonę visu programos „Horizontas 2020“ laikotarpiu yra tokie: Sąjungos įnašas – 1 184 874 000 EUR, dalyvaujančių valstybių įnašas – 1 170 000 000 EUR ir privačių narių įnašas – 1 657 500 000 EUR;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, jog Bendrosios įmonės metinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2017 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir jos pinigų srautai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama pagal jos finansines taisykles ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintas apskaitos taisykles;

2.  pažymi, kad Bendrosios įmonės galutiniame 2017 finansinių metų biudžete buvo numatyta 183 900 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 290 100 000 EUR mokėjimų asignavimų; pažymi, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 98 proc. ir 83 proc.;

3.  pripažįsta, kad Audito Rūmų ataskaitoje konstatuojama, jog 2017 finansinių metų Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

4.  pažymi, kad Audito Rūmai paskelbė sąlyginę nuomonę dėl mokėjimų pagal sąskaitas teisėtumo ir tvarkingumo, ir tai yra susiję su tuo, kad Bendroji įmonė perėmė teisinių pirmtakių bendrųjų įmonių ARTEMIS ir ENIAC projektus; siūlo Audito Rūmams iš naujo apsvarstyti metodiką, kurią taikant pakartotinai teikiamos sąlyginės nuomonės dėl šios besikartojančios problemos, kuri negali būti išspręsta tol, kol nebus užbaigti Septintosios bendrosios programos projektai;

5.  atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės biudžeto ir apskaitos modelio, susijusio su jos trišaliu pobūdžiu, sudėtingumą; pažymi, kad Bendroji įmonė pritartų tolesniam apskaitos ir audito supaprastinimui ir racionalizavimui;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad iki 2017 m. pabaigos iš Bendrajai įmonei pagal programą „Horizontas 2020“ skirtų 1 204 700 000 EUR (įskaitant 19 700 000 EUR sumą iš pramonės narių piniginio įnašo bendrosioms įmonėms administracinėms išlaidoms padengti) Bendroji įmonė prisiėmė 455 000 000 EUR įsipareigojimų ir atliko mokėjimų už 314 000 000 EUR (31,81 proc. skirtų lėšų), daugiausia kaip išankstines įmokas „Horizonto 2020“ pirmosios bangos projektų įgyvendinimui;

7.  pažymi, kad iš 1 657 500 000 EUR vertės įnašų, kuriais prie Bendrosios įmonės veiklos turi prisidėti pramonės nariai, 2017 m. pabaigoje Bendroji įmonė apskaičiavo, kad nariai atliko 421 000 000 EUR vertės nepiniginių įnašų, palyginti su 377 000 000 EUR vertės Sąjungos piniginiu įnašu;

Veiklos rezultatai

8.  palankiai vertina tai, vykdant programą „Horizontas 2020“ nebekyla nustatytų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR) nebuvimo klausimas; pažymi, kad dauguma trečio PVRR rinkinio tikslų jau pasiekti;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdymo išlaidų santykis (administracinis / veiklos biudžetas) išlieka mažesnis nei 5 proc. – tai rodo, kad Bendrosios įmonės organizacinė struktūra yra gana paprasta ir efektyvi;

10.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. sverto koeficientas (3,0) viršijo viso 2014–2020 m. laikotarpio tikslinį sverto koeficientą;

  teigiamai vertina tai, kad Bendroji įmonė įdėjo labai daug pastangų, kad būtų skaidri, nes visi kvietimai teikti pasiūlymus buvo paskelbti viešai;

12.  palankiai vertina tvirtą Bendrosios įmonės poziciją savo kompetencijos srityje visoje Europoje ir jos gebėjimą kurti tarpusavyje susijusių atitinkamų suinteresuotųjų subjektų ekosistemą; atkreipia dėmesį į tai, kad ekspertai nurodo, Bendroji įmonė pritraukia geriausius Europos veikėjus puslaidininkių ir sistemų srityse; ragina bendrąją įmonę ECSEL įtraukti daugiau MVĮ;

13.  palankiai vertina tai, kad visi kvietimai teikti paraiškas buvo paskelbti ir baigti pagal atitinkamus darbo planus, ir kad rezultatai, susiję su dotacijos skyrimo ir mokėjimo laikotarpiu, išliko gerokai mažesni už nustatytus tikslus;

Viešieji pirkimai

14.  su apgailestavimu pažymi, kad Audito Rūmai nustatė reikšmingus trūkumus, susijusius su administracinių paslaugų viešųjų pirkimų procedūrų valdymu; remdamasis Bendrosios įmonės atsakymais pažymi, kad šiai problemai išspręsti buvo paskirtas padėjėjas biudžeto, viešųjų pirkimų ir sutarčių klausimais;

Vidaus kontrolė

15.  palankiai vertina tai, kad Bendroji įmonė ėmėsi veiksmų įvertinti nacionalinių finansavimo institucijų ex post auditų įgyvendinimą ir gavo rašytinius nacionalinių finansavimo institucijų pareiškimus, kuriuose nurodoma, kad įgyvendinant nacionalines procedūras gaunamas pagrįstas patikinimas dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

16  džiaugdamasis pažymi, kad nacionalinių finansavimo institucijų taikytų metodų ir procedūrų skirtumų problema jau nebeaktuali programos „Horizontas 2020“ projektų įgyvendinimui, kadangi ex post auditus vykdo Bendroji įmonė arba Komisija; pažymi, kad pagal bendro programos „Horizontas 2020“ ex post audito plano nuostatas šiuo metu jau pradėta 17 ex post auditų dėl operacijų, susijusių su Bendrosios įmonės veikla;

17.  su apgailestavimu pažymi, kad 2017 m. Bendroji įmonė savo išimčių registre neišsamiai dokumentavo atvejus, kai vadovybė neatliko būtinų patikrų ir kai nebuvo laikomasi nustatytų procesų ir procedūrų; remdamasis atsakymais, pažymi, kad Bendroji įmonė ėmėsi veiksmų šiam klausimui spręsti, pvz., atliko 8-ojo vidaus kontrolės standarto peržiūrą, kad turėtų išimčių registrą, ir kad 2018 m. buvo surengtas jos darbuotojų mokymas;

18.  pažymi, kad buvo atliktas Komisijos galutinis bendrųjų įmonių ARTEMIS ir ENIAC 2008–2013 m. laikotarpio veiklos vertinimas ir tarpinis pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančios Bendrosios įmonės 2014–2016 m. laikotarpio vertinimas; pažymi, kad Bendroji įmonė parengė ir patvirtino veiksmų planą, skirtą šių vertinimų rekomendacijoms įgyvendinti, ir kad kai kuri veikla jau pradėta;

Vidaus auditas

19.  pažymi, kad 2017 m. Komisijos vidaus audito tarnybos atliko veiklos rezultatų valdymo auditą ir paprašė, kad Bendroji įmonė parengtų veiksmų planą, kuriame būtų atsižvelgta į toje ataskaitoje(12) pateiktas rekomendacijas; atkreipia dėmesį į tai, kad šį veiksmų planą Bendrosios įmonės valdyba patvirtino 2018 m. balandžio mėn.;

Žmogiškųjų išteklių valdymas

20.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrojoje įmonėje dirbo 29 asmenys, t. y. tiek pat, kiek ir ankstesniais metais; pažymi, kad Bendroji įmonė užpildė vieną laisvą etatą komunikacijos srityje ir paskelbė apie du laisvus etatus – vieną vidaus kontrolės ir audito valdymo srityje, o kitą – administracijos ir finansų vadovo, taip pat apie komandiruoto nacionalinio eksperto etatą;

21.  teigiamai vertina tai, kad, siekiant pritaikyti organizacijos struktūrą prie prioritetų ir ekspertinių žinių poreikių, 2017 m. birželio 1 d. buvo atnaujinta Bendrosios įmonės organizacinė schema.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

 

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 452, 2018 12 14, p. 10.

(2)

OL C 452, 2018 12 14, p. 10.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(6)

OL C 452, 2018 12 14, p. 10.

(7)

OL C 452, 2018 12 14, p. 10.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(10)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(11)

  OL L 169, 2014 6 7, p. 152.

(12)

Metinės veiklos ataskaitos, p. 51.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 14 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika