Procedūra : 2018/2214(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0103/2019

Pateikti tekstai :

A8-0103/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.46

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0287

PRANEŠIMAS     
PDF 188kWORD 63k
27.2.2019
PE 626.826v02-00 A8-0103/2019

dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2214(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Martina Dlabajová

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2214(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2017 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 209 straipsnyje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0103/2019),

1.  patvirtina Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2214(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2017 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė(11), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(12) 209 straipsnyje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0103/2019),

1.  pritaria Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2214(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0103/2019),

A.  kadangi Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (toliau – Bendroji įmonė) Tarybos reglamentu (ES) Nr. 560/2014 buvo įsteigta kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė 10 metų laikotarpiui, siekiant suburti visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus ir padėti Sąjungai atlikti vieną pagrindinių vaidmenų, vykdant su pažangiais biologiniais produktais ir biodegalais susijusius mokslinius tyrimus, taip pat pristatant ir skatinant naudoti šiuos produktus ir biodegalus;

B.  kadangi pagal Bendrosios įmonės finansinių taisyklių, priimtų 2014 m. spalio 14 d. Bendrosios įmonės valdybos sprendimu, 38 ir 43 straipsnius, Bendroji įmonė turi parengti ir patvirtinti savo apskaitos pareigūno, kurį skiria valdyba, parengtas metines finansines ataskaitas;

C.  kadangi Bendrosios įmonės nariai steigėjai yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, ir pramonės partneriai, kuriems atstovauja Biologinės pramonės sektorių konsorciumas (BPS konsorciumas);

Bendrosios nuostatos

1.  pažymi, kad didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės veiklą yra 975 000 000 EUR, kuris turi būti mokamas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto; pažymi, kad Bendrajai įmonei priklausantys pramonės atstovai Bendrosios įmonės veiklos laikotarpiu turi prisidėti ne mažiau kaip 2 730 000 000 EUR, iš kurių ne mažesnis kaip 975 000 000 EUR nepiniginis ir piniginis įnašas turi būti skiriamas Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai ir ne mažesnis kaip 1 755 000 000 EUR nepiniginis įnašas, skirtas įgyvendinti papildomą veiklą, kuri nėra įtraukta į Bendrosios įmonės darbo planą;

2.  pažymi, kad 17 iš 82 atrinktų pasiūlymų pagal 2017 m. kvietimus teikti pasiūlymus 2017 m. pabaigoje buvo susitarimų dėl dotacijos parengiamajame etape; be to, pažymi, kad 2017 m. pradžioje pagal Bendrosios įmonės programą vykdomi 82 projektai, kuriuose dalyvauja iš viso 932 dalyviai iš 30 šalių, o bendra dotacijų vertė siekia 414 000 000 EUR;

3.  pažymi, kad Bendrosios įmonės tikslų nebuvo galima siekti taikant tradicines Sąjungos priemones; atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė užtikrino struktūrinį poveikį, suburdama sektorius ir subjektus naujų vertės grandinių diegimo procese, ir sutelkė daugiau investicijų į inovacijų, skirtų biotechnologijų pramonės šakoms, plėtojimą;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2017 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodyta, jog Bendrosios įmonės 2017 m. metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2017 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir jos pinigų srautai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles;

5.  pažymi, jog Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose nurodytas galutinis 2017 m. biudžetas, skirtas vykdymui, jį sudaro 92 900 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 91 600 000 EUR mokėjimų asignavimų, kurių panaudojimo lygis atitinkamai buvo 97 ir 95 proc.;

6.  pažymi, kad mokėjimų asignavimai buvo daugiausia naudojami susitarimų dėl dotacijos, kurie buvo sudaryti pagal 2016 m. kvietimus teikti pasiūlymus, išankstiniam finansavimui;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad iš 1 186 750 000 EUR Bendrajai įmonei skirtų programos „Horizontas 2020“ lėšų, įskaitant 975 000 000 EUR veiklos ir administracinių išlaidų sumą ir pramonės sektoriaus narių skirtus piniginius įnašus administracinėms išlaidoms (29 250 000 EUR) ir veiklos išlaidoms (182 500 000 EUR) padengti, iki 2017 m. pabaigos Bendroji įmonė prisiėmė įsipareigojimų už 509 800 000 EUR (42,96 proc.) ir atliko mokėjimų už 172 200 000 EUR (t. y.14,51 proc. skirtų lėšų), kad įgyvendintų pirmuosius savo projektus;

8.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad pramonės atstovai Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai ir administracinėms išlaidoms turėjo skirti 975 000 000 EUR, tačiau jie pranešė tik apie 26 000 000 EUR pagrindinei veiklai skirtus nepiniginius įnašus, o valdyba patvirtino 5 800 000 EUR piniginį įnašą, kurį pramonės atstovai skyrė Bendrosios įmonės administracinėms išlaidoms; ragina Bendrąją įmonę pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tolesnę nepiniginių įnašų ir atliktų mokėjimų padėtį;

9.  apgailestauja dėl to, kad pramonės nariai turėjo skirti Bendrosios įmonės veiklos išlaidoms mažiausiai 182 500 000 EUR piniginių įnašų, bet iki 2017 m. pabaigos buvo sumokėti tik 800 000 EUR, todėl Komisija sustabdė 50 000 000 EUR savo piniginių įnašų mokėjimą; pažymi, kad yra didelė rizika, jog iki Bendrosios įmonės programos pabaigos nebus pasiektas minimumas; atkreipia dėmesį į tai, kad, nors Komisija 140 mln. EUR sumažino Sąjungos įnašą Bendrajai įmonei, dar esama galimybių 2020 m. surengti nuoseklius kvietimus teikti pasiūlymus, kad būtų pasiekti 2024 m. strateginiai Bendrosios įmonės tikslai; palankiai vertina tai, kad 2018 m. sausio mėn. buvo priimti Reglamento (ES) Nr. 560/2014 pakeitimai, pagal kuriuos privačiajam sektoriui suteikiama galimybė finansiškai prisidėti ne tik programų, bet ir projektų lygmeniu; pabrėžia, kad pastebėta teigiama tendencija, susijusi su pagrindinei veiklai skirtais nepiniginiais įnašais, ir tikimasi, kad jie išaugs 61 proc. (500 mln. EUR vietoje numatytų 45 mln. EUR) įgyvendinant 2018 m. kvietimus teikti pasiūlymus;

Veiklos rezultatai

10.  palankiai vertina tai, vykdant programą „Horizontas 2020“ nebekyla nustatytų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių nebuvimo klausimas; palankiai vertina tai, kad buvo nustatyta, jog turimi Bendrosios įmonės pagrindiniai veiklos rodikliai buvo vykdomi tinkamai; palankiai vertina tai, kad 2017 m. 7 iš 8 pagrindinių veiklos rodiklių atveju buvo viršytos tikslinės 2020 metų vertės;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdymo išlaidų santykis (administracinis ir veiklos biudžetas) išlieka mažesnis nei 5 proc. – tai rodo, kad Bendrosios įmonės organizacinė struktūra yra gana paprasta ir efektyvi;

12.  su susirūpinimu pažymi, kad sverto poveikis, kurio vertė 2017 m. pabaigoje siekė 2,077, buvo mažesnis, nei tikėtasi; ragina Bendrąją įmonę imtis veiksmų, kad visą 2014–2020 m. laikotarpį būtų užtikrintas tikslinis 2,80 sverto koeficientas;

13.  su pasitenkinimu pažymi, kad Bendrosios įmonės kvietimai teikti pasiūlymus yra visiškai atviri ir šiame procese gali dalyvauti visi suinteresuotieji subjektai; palankiai vertina dideles Bendrosios įmonės pastangas informuoti Sąjungos suinteresuotuosius subjektus apie savo tikslus ir rezultatus bei skelbiamus konkursus per savo renginius, susitikimus ir interneto svetainę;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad ekspertai patvirtina, jog Bendroji įmonė pasiekė pakankamą Sąjungos subjektų iš pasirinktų vertės grandinių sričių dalyvavimo lygį;

15.  palankiai vertina tai, kad visi kvietimai teikti pasiūlymus buvo paskelbti ir baigti pagal atitinkamus darbo planus ir kad laikotarpiai iki įsipareigojimo ir mokėjimo buvo gerokai trumpesni už nustatytus tikslinius laikotarpius;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

16.  pažymi, kad iki 2017 m. pabaigos buvo užimtos beveik visos laisvos Bendrosios įmonės darbo vietos, t. y. 20 iš 22 pagal etatų planą Bendrajai įmonei skirtų etatų; atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. Bendroji įmonė įdarbino 2 laikinuosius darbuotojus ir 2 sutartininkus; be to, pažymi, kad siekdama spręsti papildomo darbo krūvio klausimą, Komisija leido Bendrajai įmonei vieną poziciją personalo plane suskaidyti į žemesnio lygio laikinojo darbuotojo pareigybę ir papildomą sutartininką; atkreipia dėmesį į tai, kad vis dar laukiama, kol valdyba patvirtins šią priemonę;

Vidaus auditas

17.  pažymi, kad 2017 m. lapkričio mėn. Vidaus audito tarnyba atliko auditą „Ribotos apimties vidaus kontrolės standartų (VKS) įgyvendinimo peržiūra BPS bendrojoje įmonėje“; ragina Bendrąją įmonę pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šio audito rezultatus;

18.  atkreipia dėmesį į tai, kad programos biuras atliko savo vidaus kontrolės sistemų vertinimą, siekdamas įvertinti dabartinį vidaus kontrolės sistemų įgyvendinimo lygį ir išnagrinėti sąlygas, būtinas siekiant pagerinti organizacijos vidaus kontrolės sistemą ir kilstelėti ją į aukštesnį brandos lygį; pažymi, kad daroma išvada, jog Bendrosios įmonės vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo brandos lygis yra geras ir kad atnaujintas tam skirtas veiksmų planas;

19.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita su susirūpinimu atkreipia dėmesį į tai, kad dar reikia įdiegti kai kuriuos vidaus kontrolės standartus, pvz., VKS Nr. 8 (procesai ir procedūros), Nr. 10 (veiklos tęstinumas) ir Nr. 11 (Dokumentų valdymas);

20.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. Bendroji įmonė kartu su Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato bendra audito tarnyba pradėjo pirmąjį atsitiktinės imties programos „Horizontas 2020“ tarpinių išlaidų deklaracijų ex post auditą; ragina Bendrąją įmonę pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šio audito rezultatus;

21.  su pasitenkinimu pažymi, kad likutinis klaidų lygis yra mažesnis už reikšmingumo lygį ir sudaro 1,44 proc. programos „Horizontas 2020“ atveju;

22.  pažymi, kad Komisijos atliktas Bendrosios įmonės 2014–2016 m. veiklos tarpinis vertinimas buvo atliktas, parengtas veiksmų planas, kuriame atsižvelgta į pateiktas rekomendacijas, pvz., skatinti naujas vertės grandines dalyvaujant naujiems subjektams, skatinti tolesnes nacionalines ir regionines bioekonomikos strategijas valstybėse narėse, geriau koordinuoti veiklą su Komisija siekiant išvengti dvigubo finansavimo, kuo labiau padidinti galimus pramonės įmonių finansinius ir nepiniginius įnašus ir kt.; pažymi, kad jau imtasi keleto veiksmų;

Teisinis pagrindas

23.  džiaugdamasis pažymi, kad 2017 m. žmogiškųjų išteklių skyrius ir toliau stiprino teisinę sistemą ir ypatingas dėmesys buvo skiriamas Komisijos įgyvendinimo taisyklių Bendrajai įmonei taikymui; palankiai vertina tai, kad ryšium su tuo 2017 m. valdyba priėmė septynias naujas įgyvendinimo taisykles;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

24.  palankiai vertina tai, kad Bendroji įmonė kartu su kitomis šešiomis bendrosiomis įmonėmis paskelbė bendrą kvietimą pareikšti susidomėjimą, kad būtų galima atrinkti ne daugiau kaip septynis konfidencialius patarėjus, kurie sudarys konfidencialių patarėjų tinklą.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 452, 2018 12 14, p. 10.

(2)

OL C 452, 2018 12 14, p. 12.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 169, 2014 6 7, p. 130.

(6)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(7)

OL C 452, 2018 12 14, p. 10.

(8)

OL C 452, 2018 12 14, p. 12.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 169, 2014 6 7, p. 130.

(12)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 15 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika