Procedūra : 2018/2214(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0103/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0103/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.46

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0287

ZIŅOJUMS     
PDF 190kWORD 58k
27.2.2019
PE 626.826v02-00 A8-0103/2019

par biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2214(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Martina Dlabajová

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2214(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu(5), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0103/2019),

1.  sniedz biorūpniecības kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt biorūpniecības kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2214(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu(11), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(12),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0103/2019),

1.  apstiprina biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt biorūpniecības kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2214(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0103/2019),

A.  tā kā biorūpniecības kopuzņēmums (“Kopuzņēmums”) ir izveidots uz 10 gadiem ar Padomes Regulu (ES) Nr. 560/2014 kā publiskā un privātā sektora partnerība ar mērķi veidot visu attiecīgo ieinteresēto personu sadarbību un palīdzēt Savienībai iegūt vadošu lomu moderno bioproduktu un biodegvielu pētniecībā, demonstrējumos un ieviešanā;

B.  tā kā saskaņā ar 38. un 43. pantu Kopuzņēmuma finanšu noteikumos, kas ar tā valdes lēmumu pieņemti 2014. gada 14. oktobrī, Kopuzņēmumam ir jāsagatavo un jāpieņem savi gada pārskati, ko sagatavo tā grāmatvedis, kuru iecēlusi valde;

C.  tā kā Kopuzņēmuma dibinātāji ir Savienība, kuru pārstāv Komisija, un nozares partneri, kurus pārstāv Biorūpniecības konsorcijs (BIC),

Vispārīga informācija

1.  norāda, ka Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmuma darbībās ir 975 000 000 EUR un tas jāsedz no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžeta; tā kā nozari pārstāvošo Kopuzņēmuma locekļu ieguldījumam Kopuzņēmuma darbības laikā jābūt vismaz 2 730 000 000 EUR, no šīs summas vismaz 975 000 000 EUR ir jābūt ieguldījumiem natūrā un naudā Kopuzņēmuma pamatdarbības izmaksu segšanai un vismaz 1 755 000 000 EUR — ieguldījumiem natūrā Kopuzņēmuma papildu darbībām, kas nav ietvertas Kopuzņēmuma darba plānā;

2.  atzīmē, ka no 82 priekšlikumiem, kas bija paturēti no 2017. gada uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, 2017. gada beigās 17 bija dotācijas nolīguma sagatavošanas posmā; turklāt atzīmē, ka 2017. gada sākumā Kopuzņēmuma programmā ietilps 82 sākti projekti, kuros piedalīsies kopā 932 dalībnieki no 30 valstīm un kuru dotāciju kopsumma būs 414 000 000 EUR;

3.  norāda, ka Kopuzņēmuma mērķus nevarētu sasniegt ar tradicionālajiem Savienības instrumentiem; konstatē, ka Kopuzņēmumam ir bijusi strukturējoša ietekme, apvienojot nozares un dalībniekus darbā pie jaunu vērtības ķēžu ieviešanas, un tas ir arī piesaistījis lielākus ieguldījumus biorūpniecības nozarei paredzētu inovāciju izstrādē;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā par Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir secināts, ka Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī un tā darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā paredz Kopuzņēmuma finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

5.  atzīmē, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma gada pārskatiem galīgo 2017. gada budžetu, kurš bija pieejams izpildei, veidoja saistību apropriācijas 92 900 000 EUR apmērā un maksājumu apropriācijas 91 600 000 EUR apmērā un ka saistību un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis attiecīgi bija 97 % un 95 %;

6.  konstatē, ka maksājumu apropriācijas galvenokārt tika izlietotas, lai nodrošinātu priekšfinansējumu dotācijas nolīgumiem, kuri tika parakstīti saskaņā ar 2016. gada uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus;

7.  konstatē, ka no 1 186 750 000 EUR, kas ietvēra 975 000 000 EUR darbības un administratīvo izmaksu segšanai un nozari pārstāvošo locekļu naudas ieguldījumu Kopuzņēmuma administratīvo izmaksu (29 250 000 EUR) un darbības izmaksu (182 500 000 EUR) segšanai, līdz 2017. gada beigām Kopuzņēmums bija uzņēmis saistības 509 800 000 EUR apmērā (42,96 %) un veicis maksājumus 172 200 000 EUR apmērā (14,51 % no piešķirtajiem līdzekļiem) projektu pirmā viļņa īstenošanai;

8.  pauž nopietnas bažas par to, ka no ieguldījuma 975 000 000 EUR apmērā, kas jāveic nozari pārstāvošajiem locekļiem Kopuzņēmuma darbības izmaksu un administratīvo izmaksu segšanai, nozari pārstāvošie locekļi bija paziņojuši par tikai 26 000 000 EUR lieliem ieguldījumiem natūrā darbības izmaksu segšanai un valde bija apstiprinājusi nozari pārstāvošo locekļu 5 800 000 EUR lielu ieguldījumu naudā Kopuzņēmuma administratīvo izmaksu segšanai; aicina Kopuzņēmumu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par situācijas attīstību attiecībā uz ieguldījumiem natūrā un veiktajiem maksājumiem;

9.  pauž nožēlu, ka no naudas ieguldījumiem vismaz 182 500 000 EUR apmērā, kas jāveic nozari pārstāvošajiem locekļiem Kopuzņēmuma darbības izmaksu segšanai, līdz 2017. gada beigām Kopuzņēmumam bija samaksāti tikai 800 000 EUR, un attiecīgi Komisija apturēja savus naudas ieguldījumus 50 000 000 EUR apmērā; konstatē, ka pastāv liels risks, ka līdz programmas beigām netiks nodrošināts minimālais ieguldījuma apmērs; norāda, ka Komisija samazināja Savienības ieguldījumu Kopuzņēmumā par 140 000 000 EUR, tomēr atlikusī summa ir pietiekama, lai 2020. gadā izsludinātu pienācīgus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus ar mērķi 2024. gadā sasniegt Kopuzņēmuma stratēģiskos mērķus; atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada janvārī tika pieņemti Regulas (ES) Nr. 560/2014 grozījumi, kas ļauj privātajam sektoram sniegt finansiālu ieguldījumu gan projektu, gan programmu līmenī; uzsver, ka ir vērojama pozitīva tendence attiecībā uz operatīvajās darbībās veiktajiem ieguldījumiem natūrā, un ir sagaidāms, ka to apjoms 2018. gada uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus palielināsies par 61 % (72 500 000 EUR lēsto 45 000 000 EUR vietā);

Sniegums

10.  atzinīgi vērtē to, ka pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ir atrisināta problēma saistībā ar konkrētu galveno snieguma rādītāju trūkumu; ar gandarījumu norāda, ka pieejamie Kopuzņēmuma konkrētie galvenie snieguma rādītāji ir atzīti par atbilstīgiem; atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā tika pārsniegti 2020. gada mērķrādītāji 7 no 8 konkrētajiem galvenajiem snieguma rādītājiem;

11.  konstatē, ka pārvaldības izmaksu īpatsvars (administratīvais un darbības budžets) joprojām ir zem 5 %, kas liecina par salīdzinoši racionālu un efektīvu Kopuzņēmuma organizatorisko struktūru;

12.  ar bažām norāda, ka piesaistes koeficienta vērtība 2017. gada beigās bija 2,077, kas ir mazāk par gaidīto; aicina Kopuzņēmumu veikt pasākumus, lai sasniegtu visam laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam noteikto piesaistes koeficienta mērķrādītāju, kas ir 2,80;

13.  ar gandarījumu norāda, ka Kopuzņēmuma uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus ir pilnībā atvērti jebkurai ieinteresētajai personai; atzinīgi vērtē Kopuzņēmuma lielos centienus tās pasākumos, sanāksmēs un tīmekļa vietnē informēt Savienības ieinteresētās personas par saviem mērķiem un rezultātiem, kā arī par uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus;

14.  pieņem zināšanai ekspertu apstiprinājumu, ka Kopuzņēmums ir apmierinošā līmenī piesaistījis labākos Savienības speciālistus attiecīgo vērtību ķēžu jomā;

15.  atzinīgi vērtē to, ka visi uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tika publicēti un noslēgti saskaņā ar attiecīgajiem darba plāniem un ka tādu rādītāju kā laiks līdz dotācijas piešķiršanai un laiks līdz izmaksai rezultāti bija daudz labāki par izvirzītajiem mērķiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

16.  atzīmē, ka līdz 2017. gada beigām Kopuzņēmuma štata vietas bija gandrīz pilnīgi aizpildītas — bija aizpildītas 20 no 22 Kopuzņēmumam štatu sarakstā paredzētajām vietām; pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmums 2017. gadā pieņēma darbā 2 pagaidu darbiniekus un 2 līgumdarbiniekus; turklāt norāda, ka Komisija Kopuzņēmuma lielākas darba slodzes dēļ atļāva tam sadalīt vienu štata vietu, tā vietā pieņemot darbā vienu zemākas amata pakāpes pagaidu darbinieku un vienu līgumdarbinieku; pieņem zināšanai, ka valde šo pasākumu vēl nav apstiprinājusi;

Iekšējā revīzija

17.  norāda, ka 2017. gada novembrī Iekšējās revīzijas dienests veica revīzijas darbu uz vietas revīzijā “Ierobežota pārbaude par iekšējās kontroles standartu (IKS) īstenošanu kopuzņēmumā BBI”; aicina Kopuzņēmumu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs revīzijas rezultātiem;

18.  konstatē, ka programmas birojs veica IKS pašnovērtējumu, lai noteiktu IKS pašreizējo īstenošanas līmeni un izpētītu nosacījumus, kas ir nepieciešami, lai pilnveidotu organizācijas iekšējo kontroles sistēmu; norāda, ka Kopuzņēmums labi ievēro IKS un ka darbības plāns šajā jautājumā ir atjaunināts;

19.  ar bažām norāda uz Revīzijas palātas ziņojumā konstatēto faktu, ka vēl nav īstenoti daži IKS, proti, IKS Nr. 8 (Procesi un procedūras), 10 (Darbības nepārtrauktība) un 11 (Dokumentu pārvaldība);

20.  pieņem zināšanai, ka 2017. gadā kopuzņēmums kopā ar Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta Kopējo revīzijas dienestu sāka pirmo pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” starpposma izmaksu deklarāciju nejaušas izlases ex post revīziju; aicina Kopuzņēmumu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs revīzijas rezultātiem;

21.  ar gandarījumu norāda, ka atlikušo kļūdu īpatsvars pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” bija 1,44 %, kas ir zem būtiskuma sliekšņa;

22.  norāda, ka Komisija ir veikusi Kopuzņēmuma darbību starpposma novērtējumu par laikposmu no 2014. līdz 2016. gadam, ir sagatavots rīcības plāns sniegto ieteikumu īstenošanai, piemēram, tam, lai veicinātu jaunas vērtības ķēdes, iesaistot jaunus dalībniekus, sekmētu valsts un reģionālu bioekonomikas stratēģiju turpmāku attīstību ES dalībvalstīs; īstenotu labāku koordināciju ar Komisiju ar mērķi nepieļaut dubultu finansēšanu, pēc iespējas palielinātu maksimālo iespējamo apmēru nozares ieguldījumiem naudā un natūrā u. c.; norāda, ka vairāki pasākumi jau ir veikti;

Tiesiskais satvars

23.  ar atzinību norāda, ka 2017. gadā cilvēkresursu vienība turpināja nostiprināt tiesisko satvaru, īpašu uzmanību pievēršot Komisijas īstenošanas noteikumu piemērošanai Kopuzņēmumam; atzinīgi vērtē to, ka šajā sakarā valde 2017. gadā pieņēma septiņus jaunus īstenošanas noteikumus;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

24.  atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums kopā ar sešiem citiem kopuzņēmumiem izsludināja kopīgu uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, lai atlasītu ne vairāk kā septiņus konfidenciālos konsultantus, kuri veidos konfidenciālo konsultantu tīklu.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 452, 14.12.2018., 10. lpp.

(2)

OV C 452, 14.12.2018., 12. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 169, 7.6.2014., 130. lpp.

(6)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(7)

OV C 452, 14.12.2018., 10. lpp.

(8)

OV C 452, 14.12.2018., 12. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 169, 7.6.2014., 130. lpp.

(12)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika