Förfarande : 2018/2214(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0103/2019

Ingivna texter :

A8-0103/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.46

Antagna texter :

P8_TA(2019)0287

BETÄNKANDE     
PDF 174kWORD 61k
27.2.2019
PE 626.826v02-00 A8-0103/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) för budgetåret 2017

(2018/2214(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Martina Dlabajová

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) för budgetåret 2017

(2018/2214(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier(5), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0103/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för biobaserade industrier ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för biobaserade industrier, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2017

(2018/2214(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8‑0103/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier(11), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0103/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för biobaserade industrier, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2017

(2018/2214(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0103/2019), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades som ett offentligt-privat partnerskap genom rådets förordning (EU) nr 560/2014 för en period på 10 år i syfte att samla alla relevanta parter och bidra till att befästa unionen som en central aktör inom forskning, demonstration och spridning av avancerade biobaserade produkter och biobränslen.

B.  Enligt artiklarna 38 och 43 i det gemensamma företagets finansiella regler, som antogs genom ett beslut av dess styrelse den 14 oktober 2014, ska det gemensamma företaget ta fram och anta sin egen årsredovisning, som förbereds av dess räkenskapsförare som utsetts av styrelsen.

C.  Det gemensamma företagets grundande medlemmar är unionen, som företräds av kommissionen, och näringslivspartner, som företräds av Bio-based Industries Consortium (nedan kallat BIC).

Allmänt

1.  Europaparlamentet noterar att det maximala ekonomiska bidraget från unionen till det gemensamma företaget är 975 000 000 EUR, som ska betalas från Horisont 2020. Parlamentet noterar att det gemensamma företagets medlemmar från industrin ska bidra med resurser på minst 2 730 000 000 EUR under den period som det gemensamma företaget är verksamt, och att dessa resurser ska bestå av bidrag in natura och i kontanter på minst 975 000 000 EUR till det gemensamma företagets operativa verksamhet och bidrag in natura på minst 1 755 000 000 EUR för genomförande av kompletterande verksamhet utanför det gemensamma företagets arbetsplan.

2.  Europaparlamentet konstaterar att 17 av de 82 förslagen från ansökningsomgången 2017 befann sig i förberedelsestadiet för bidragsöverenskommelser i slutet av 2017. Parlamentet noterar dessutom att i början av 2017 skulle det gemensamma företaget ha en portfölj med 82 pågående projekt med sammanlagt 932 deltagare från 30 länder med ett totalt bidragsvärde av 414 000 000 EUR.

3.  Europaparlamentet noterar att målen för det gemensamma företaget inte kunde uppnås med traditionella unionsinstrument. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företaget har haft en strukturerande effekt, som sammanfört sektorerna och aktörerna för att möjliggöra ett utnyttjande av nya värdekedjor, och mobiliserat allt mer investeringar för utveckling av innovationer för de biobaserade industrierna.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2017 anger att det gemensamma företagets årsredovisning för 2017 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2017 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum, i enlighet med bestämmelserna i det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

5.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets årsredovisning anger att den slutliga budgeten för 2017 skulle vara tillgänglig för genomförande och omfatta åtagandebemyndiganden på 92 900 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 91 600 000 EUR, och att utnyttjandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 97 % respektive 95 %.

6.  Europaparlamentet noterar att betalningsbemyndigandena användes främst till förfinansieringen av de bidragsöverenskommelser som var resultatet av ansökningsomgången 2016.

7.  Europaparlamentet noterar att av anslagen på 1 186 750 000 EUR från Horisont 2020 till det gemensamma företaget, inberäknat 975 000 000 EUR för driftskostnader och administrativa kostnader och industrimedlemmarnas kontantbidrag till de administrativa kostnaderna (29 250 000 EUR) och driftskostnaderna (182 500 000 EUR), hade det gemensamma företaget i slutet av 2017 gjort åtaganden på 509 800 000 EUR (42,96 %) och betalningar på 172 200 000 EUR (14,51 % av anslagen) för genomförandet av sin första våg av projekt.

8.  Europaparlamentet uttrycker oro över att av de 975 000 000 EUR som industrimedlemmarna skulle bidra med till det gemensamma företagets operativa verksamhet och administrativa kostnader hade industrimedlemmarna rapporterat om bidrag in natura på endast 26 000 000 EUR till den operativa verksamheten, och styrelsen hade godkänt kontantbidrag på 5 800 000 EUR från medlemmarna till det gemensamma företagets administrativa kostnader. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen av gjorda bidrag in natura och betalningar.

9.  Europaparlamentet beklagar att av minimibeloppet på 182 500 000 EUR i kontantbidrag som industrimedlemmarna skulle bidra med till det gemensamma företagets driftskostnader, hade endast 800 000 EUR utbetalats i slutet av 2017, och kommissionen återkallade 50 000 000 EUR i kontantbidrag till följd av detta. Parlamentet konstaterar att det finns en stor risk för att minimikravet inte kommer att uppnås innan det gemensamma företagets program upphör. Parlamentet noterar att kommissionen minskade unionens bidrag till det gemensamma företaget med 140 000 000 EUR, vilket ändå borde möjliggöra konsekventa ansökningsomgångar 2020 för att uppnå det gemensamma företagets strategiska mål 2024. Parlamentet välkomnar att man i januari 2018 antog ändringar av förordning (EU) nr 560/2014, som gör det möjligt för den privata sektorn att förutom på programnivå även bidra finansiellt på projektnivå. Parlamentet betonar att det finns en positiv trend när det gäller bidrag in natura till operativ verksamhet, vilka förväntas öka med 61 % (72 500 000 EUR i stället för beräknade 45 000 000 EUR) i ansökningsomgångarna 2018.

Resultat

10.  Europaparlamentet välkomnar att avsaknaden av fastställda centrala resultatindikatorer inte längre är ett problem inom ramen för Horisont 2020. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att de tillgängliga särskilda centrala resultatindikatorerna för det gemensamma företaget ansågs fungera. Parlamentet välkomnar att i fråga om målvärdena för 2020 överskreds 7 av 8 särskilda resultatindikatorer under 2017.

11.  Europaparlamentet konstaterar att förvaltningskostnadsgraden (administrativ och operativ budget) ligger kvar under 5 %, och därmed tyder på att det gemensamma företagets organisationsstruktur är tämligen smidig och effektiv.

12.  Europaparlamentet noterar med oro värdet på hävstångseffekten 2,077 i slutet av 2017, vilket är lägre än förväntat. Det gemensamma företaget uppmanas att vidta åtgärder för att uppnå den eftersträvade nivån, dvs. 2,80, för hävstångseffekten under hela perioden 2014–2020.

13.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att det gemensamma företagets ansökningsomgångar är fullt öppna för alla berörda parters deltagande. Parlamentet välkomnar det gemensamma företagets stora insatser för att informera om sina mål och resultat liksom att det upprätthåller kontakterna med berörda parter i unionen genom evenemang, sammanträden och sin webbplats.

14.  Europaparlamentet noterar att experterna bekräftar att det gemensamma företaget har lyckats locka till sig en tillfredsställande grad av deltagande från de bästa unionsaktörerna på områden med utvalda värdekedjor.

15.  Europaparlamentet välkomnar att alla ansökningsomgångar offentliggjordes och avslutades i enlighet med respektive arbetsplan och att handläggningstiderna för att bevilja stöd och utbetalningstiderna var betydligt kortare än de fastställda målen.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

16.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets personal i slutet av 2017 i stort sett var fulltalig, med 20 tjänster tillsatta av de totalt 22 tjänster som tilldelats det gemensamma företaget i tjänsteförteckningen. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget rekryterade två tillfälligt anställda och två kontraktsanställda under 2017. Parlamentet noterar vidare att för att hantera den ytterligare arbetsbördan bemyndigade kommissionen det gemensamma företaget att dela en tjänst i tjänsteförteckningen till en tillfälligt anställd med lägre grad och en ytterligare kontraktsanställd. Parlamentet noterar att denna åtgärd ännu inte har godkänts av styrelsen.

Internrevision

17.  Europaparlamentet konstaterar att i november 2017 utförde tjänsten för internrevision granskningsarbetet för en begränsad översyn av genomförandet av normerna för internkontroll i det gemensamma företaget. Det gemensamma företaget uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av denna översyn.

18.  Europaparlamentet noterar att programkontoret utförde en självutvärdering av sina normer för internkontroll för att bedöma den nuvarande genomförandenivån dessa och för att undersöka vilka förutsättningar som krävs för att lyfta organisationens ram för internkontroll till en högre mognadsgrad. Parlamentet noterar att slutsatsen är att det gemensamma företaget har en god mognadsgrad när det gäller att genomföra normerna för internkontroll och att en handlingsplan för dessa har uppdaterats.

19.  Europaparlamentet noterar med oro utifrån revisionsrättens rapport att det återstår vissa normer för internkontroll som ännu inte har genomförts, såsom normerna 8 (processer och förfaranden), 10 (driftskontinuitet) och 11 (dokumenthantering).

20.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget, tillsammans med den gemensamma revisionstjänsten vid kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation, under 2017 inledde den första efterhandsrevisionen av ett slumpmässigt urval av ansökningar om mellanliggande betalningar inom Horisont 2020. Det gemensamma företaget uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av denna revision.

21.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att den kvarstående felprocenten, som var 1,44 % för Horisont 2020, ligger under väsentlighetsnivån.

22.  Europaparlamentet noterar att kommissionen genomförde en halvtidsutvärdering av det gemensamma företagets verksamhet från 2014 till 2016, och att en handlingsplan utarbetades för att ta itu med de rekommendationer som framfördes, såsom att främja nya värdekedjor genom att involvera nya aktörer, uppmuntra vidareutveckling av nationella och regionala bioekonomiska strategier i EU:s medlemsstater, bättre samordning med kommissionen för att undvika dubbelfinansiering, att i så hög grad som möjligt höja eventuella ekonomiska bidrag och bidrag in natura från industrin etc. Parlamentet noterar att ett flertal åtgärder redan har vidtagits.

Rättslig ram

23.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att enheten för personalfrågor under 2017 fortsatte att stärka den rättsliga ramen med särskild betoning på tillämpningen av kommissionens genomförandebestämmelser på det gemensamma företaget. Parlamentet ser med tillfredsställelse på att styrelsen i det avseendet antog sju nya genomförandebestämmelser 2017.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

24.  Europaparlamentet välkomnar att det gemensamma företaget tillsammans med sex andra gemensamma företag inledde en gemensam inbjudan till intresseanmälan för gemensamma företag, för att välja ut upp till sju konfidentiella rådgivare, som ska inrätta ett nätverk av konfidentiella rådgivare.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 452, 14.12.2018, s. 10.

(2)

EUT C 452, 14.12.2018, s. 12.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.07.2018, s. 1.

(5)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 130.

(6)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(7)

EUT C 452, 14.12.2018, s. 10.

(8)

EUT C 452, 14.12.2018, s. 12.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.07.2018, s. 1.

(11)

EUT L 169, 30.7.2018, s. 130.

(12)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

Senaste uppdatering: 14 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy