Процедура : 2018/2215(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0104/2019

Внесени текстове :

A8-0104/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.50

Приети текстове :

P8_TA(2019)0291

ДОКЛАД     
PDF 214kWORD 59k
27.2.2019
PE 626.833v02-00 A8-0104/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ 2) за финансовата 2017 година

(2018/2215(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Мартина Длабайова

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ 2) за финансовата 2017 година

(2018/2215(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства („съвместното предприятие ИИЛ 2“) за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ИИЛ 2 за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие ИИЛ 2 във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8‑0104/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ИИЛ 2(5), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0104/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие ИИЛ 2 във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ИИЛ 2, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ 2) за финансовата 2017 година

(2018/2215(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства („съвместното предприятие ИИЛ 2“) за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ИИЛ 2 за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие ИИЛ 2 във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8‑0104/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ИИЛ 2(11), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0104/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2017 година,

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ 2) за финансовата 2017 година

(2018/2215(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0104/2019),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства („съвместното предприятие ИИЛ“) е създадено през декември 2007 г. за период от 10 години, за да подобри значително ефикасността и ефективността на процеса на разработване на лекарства, като дългосрочната цел е фармацевтичният сектор да може да произвежда по-ефективни и безопасни иновативни лекарства;

Б.  като има предвид, че вследствие на приемането на Регламент (ЕС) № 557/2014(13) на Съвета през май 2014 г., съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства („съвместното предприятие ИИЛ 2“) замени съвместното предприятие ИИЛ през юни 2014 г. с цел да бъдат финализирани научноизследователските дейности по Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 – 2013 г.)(14) и удължен срока на съществуване на съвместното предприятие до 31 декември 2024 г.;

В.  като има предвид, че Съюзът, който се представлява от Комисията, и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации са членовете — учредители на съвместното предприятие;

Г.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие за периода от 10 години е в размер на 1 000 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма, а членовете – учредители, участват равностойно по отношение на текущите разходи, като всеки от тях предоставя средства в размер, който не превишава 4% от общата финансова вноска на ЕС;

Д.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие ИИЛ 2 за периода от 10 години е в размер на 1 638 000 000 EUR, платима от бюджета на „Хоризонт 2020“ – рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.)(15), а членовете, различни от Комисията, трябва да предоставят 50% от текущите разходи и да допринесат за оперативните разходи чрез парични или непарични вноски, или и двете, в размер, равен на финансовата вноска на Съюза;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че Европейската сметна палата („Палатата“) счита, че отчетите на съвместното предприятие ИИЛ 2 за годината, приключила на 31 декември 2017 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2017 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията и се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор;

2.  отбелязва становището без резерви на Палатата относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие ИИЛ 2 за финансовата 2017 година, които са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3.  отбелязва, че окончателният бюджет финансовата 2017 година за изпълнение на Седмата рамкова програма и програмата „Хоризонт 2020“ включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 322 396 498 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 206 372 367 EUR; отбелязва, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения е била 97,07% (увеличение от 2,99% спрямо 2016 г.);

4.  със съжаление отбелязва факта, че бюджетните кредити за плащания са за четвърта поредна година под 75%: през 2017 г. те възлизаха на 71,96%; отбелязва, че това ниско ниво на усвояване на бюджетните кредити се дължи предимно на намаление или на отлагане на клинични изпитвания в рамките на някои големи и сложни проекти на програмата за антимикробна резистентност и програмите относно ебола, както и на закъснения при сключването на договори за безвъзмездна помощ за поканите за представяне на предложения по програма „Хоризонт 2020“; приканва съвместното предприятие ИИЛ 2 да представи актуализирана информация на органа по освобождаване от отговорност, като и да подобри изпълнението на бюджетните кредити за плащания за процедурата през следващата година;

5.  приветства факта, че броят на плащанията се е увеличил с 9,33% (от 75 на 82); посочва, че платената сума е намаляла поради по-високия размер на признатите разходи срещу предварително финансиране, вече изплатено на съвместното предприятие ИИЛ и по проекти на съвместното предприятие ИИЛ 2 (уравнените плащания са се увеличили със 189% от 20 347 000 EUR на 58 846 383 EUR);

6.  признава ограниченията, присъщи на прогнозирането на процеса на отпускане на бюджетни кредити за плащания; отбелязва със съжаление, че тези ограничения водят до слабости, при планирането и мониторинга на бюджетните кредити за плащания, което се отразява във факта, че в края на 2017 г. неизползваните бюджетни кредити за плащания от предходни години се равняват на 78 700 000 EUR; приветства корективните мерки, въведени от съвместното предприятие ИИЛ 2 за прекъсване на цикъла на завишено бюджетиране; отбелязва, че управителният съвет на съвместното предприятие ИИЛ 2 реши да намали оперативните бюджетни кредити за плащания за дадената година с 56 000 000 EUR, а натрупаните неизползвани през предходните години средства — с 25 800 000 EUR;

7.  отбелязва, че от общо 1 000 000 000 EUR средства по Седмата рамкова програма, предназначени за съвместното предприятие ИИЛ, до края на 2017 г. съвместното предприятие ИИЛ 2 е поело задължения в размер на 966 060 000 EUR и е извършило плащания в размер на 719 978 000 EUR; констатира, че високото ниво на неизвършени плащания в размер на 246 082 000 EUR (25,47%) се дължи основно на закъснелия старт на дейностите по Седмата рамкова програма през първите години след създаването на съвместното предприятие ИИЛ;

8.  отбелязва, че от средствата в размер на 1 000 000 000 EUR, които членовете от промишления сектор следва да внесат за дейностите на съвместното предприятие ИИЛ, към края на 2017 г. съвместното предприятие ИИЛ 2 е валидирало непарични вноски и парични вноски в размер на 551 800 000 EUR (529 900 000 EUR непарични вноски и 21 900 000 EUR парични вноски); посочва, че членовете на съвместното предприятие ИИЛ 2 докладват за допълнителна сума в размер на 153 000 000 EUR от непарични вноски; изтъква факта, че вследствие на това, в края на 2017 г. непаричните и паричните вноски от членовете от промишления сектор се равняват общо на 705 100 000 EUR, в сравнение с паричните вноски от Съюза за дейностите по Седмата рамкова програма на съвместното предприятие ИИЛ, които възлизат на 827 200 000 EUR;

9.  отбелязва, че от средствата в размер на 1 680 000 000 EUR по програма „Хоризонт 2020“, предназначени за съвместното предприятие ИИЛ, към края на 2017 г. съвместното предприятие ИИЛ 2 е поело задължения в размер на 819 010 000 EUR (50%) и е извършило плащания в размер на 179 650 000 EUR (10,97% от отпуснатите средства и 21,93% от поетите задължения) за изпълнението на 13 покани за представяне на предложения; потвърждава факта, че ниското ниво на плащанията се дължи основно на времето, от което се нуждаят проектните консорциуми, за да сключат договорите за безвъзмездна помощ с партньорите от промишления сектор в рамките на програма „Хоризонт 2020“, което забавя планираното предварително финансиране на съвместното предприятие ИИЛ за съответната година, както и на продължителността на проектите, които често обхващат 5 години, с което значителен дял от плащанията остават за след 2020 година;

10.  отбелязва, че от средствата в размер на 1 638 000 000 EUR под формата на парични и непарични вноски, които трябва да бъдат направени от членовете от промишления сектор и асоциираните партньори за дейностите на съвместното предприятие ИИЛ 2, към края на 2017 г. 82 500 000 EUR са били валидирани от изпълнителния директор и са били докладвани допълнителни средства в размер на 50 300 000 EUR; отбелязва освен това, че изпълнителният директор е валидирал парични вноски от членовете на промишлеността в размер на 7 600 000 EUR; отбелязва в допълнение, че в резултат на това, към края на 2017 г. общите вноски на членовете от промишления сектор за дейностите на съвместното предприятие „ИИЛ 2“ по програма „Хоризонт 2020“ са възлизали на 140 400 000 EUR, в сравнение с паричната вноска на Съюза в размер на 157 300 000 EUR; подчертава факта, че на този етап от изпълнението на програмите, поети задължения в размер на 391 000 000 EUR средства от Съюза и 381 000 000 EUR непарични вноски от представители на промишлеността са отпуснати за 40 проекти по „Хоризонт 2020“ (от които 37 бяха все още в ход в края на 2017 г.);

11.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г., общият брой на попълнените щатни позиции на съвместното предприятие ИИЛ 2 беше 49, т.е. с 8 повече от предходната година;

Изпълнение

12.  приветства факта, че липсата на установени ключови показатели за ефективност (КПЕ) вече не е проблем в рамките на „Хоризонт 2020“; изразява съжаление относно бавния напредък в изпълнението на някои КПЕ, специфични за съвместното предприятие ИИЛ, които бяха определени за цялата продължителност на програмата (по-малко от 60% от третия набор целеви КПЕ за 2017 г.); приветства решението на управителния съвет на съвместното предприятие ИИЛ 2 за одобряване на нов набор от конкретни показатели за ефективност на съвместното предприятие ИИЛ, които да съответстват в по-голяма степен на целите на програмата;

13.  отбелязва, че съотношението на разходите за управление (административен/оперативен бюджет) остава под 5%, което е знак за доста стройната и ефективна организационна структура на съвместното предприятие ИИЛ 2;

14.  приветства факта, че междинната стойност за 2016 г. на ефекта на лоста от 0,96 почти достигна целевата стойност за ефекта на лоста за целия период от 2014 до 2020 г.;

15.  отбелязва, че поканите на съвместното предприятие ИИЛ 2 са отворени за нови участници чрез няколко режима; отбелязва обаче, че участието на асоциираните партньори все още е слабо предвид целите, установени в регламента на съвместното предприятие ИИЛ 2, и ще трябва да бъде увеличено през оставащите години;

16.  приветства факта, че всички покани за представяне на предложения бяха публикувани и приключени в съответствие със съответните работни планове и че резултатите относно сроковете за отпускане на безвъзмездни средства и сроковете за плащане остават доста под определените цели;

17.  приветства стратегията за включване на МСП като бенефициери на съвместното предприятие ИИЛ, давайки по този начин принос за образуването на верига за създаване на стойност; приветства освен това участието на организациите на пациентите; потвърждава, че в края на 2017 г. организации на пациентите са участвали под някаква форма в приблизително 50% от проектите на съвместното предприятие ИИЛ;

Стратегия за борба с измамите

18.  отбелязва, че съвместното предприятие ИИЛ 2 разполага със стратегия за борба с измамите в съответствие с общата стратегия за борба с измамите на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“; приветства факта, че през 2017 г. не са били докладвани нови случаи на Европейската служба за борба с измамите (OLAF); отбелязва обаче, че бяха получени две искания за информация от OLAF, едно, по отношение на което не бяха необходими мерки, и друго – за което съвместното предприятие ИИЛ 2 установи процедура по възстановяване;

Вътрешен одит

19.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит (IAS) публикува окончателния одитен доклад относно процеса на предоставяне на безвъзмездни средства по „Хоризонт 2020“ на съвместното предприятие ИИЛ 2 през февруари 2017 г.; подчертава факта, че IAS препоръчва съвместното предприятие ИИЛ 2 да обясни дейностите, предприемани от неговите консултативни органи, и тяхното взаимодействие с Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (ЕФФИА), наред с другото, да предоставя информация за ролята и дейностите на представителите на ЕФФИА или да гарантира, че всички оценители подписват съответната декларация за интереси преди започването на дистанционното оценяване;

20.  приветства факта, че съвместно предприятие ИИЛ 2 е изготвило план за действие и че и четирите препоръки са били изпълнени до края на 2017 г.;

21.  приветства факта, че през ноември 2017 г. съвместното предприятие е изготвило план за действие който включва широк набор от действия, които трябва да бъдат изпълнени, някои от които вече са започнати, като разработване на уебинари, участие на МСП и т.н.

Системи за вътрешен контрол

22.  потвърждава факта, че съвместното предприятие ИИЛ 2 е въвело надеждни процедури за предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документални проверки; отбелязва, че за междинните и окончателните плащания по Седмата рамкова програма, съвместното предприятие извършва последващи одити при бенефициентите, а за последващите одити на заявките за плащания по проекти по програмата „Хоризонт 2020“ отговаря Общата служба за одит на Комисията; отбелязва, че процентът грешки за последващите одити, докладван от съвместното предприятие в края на 2017 г., е 1,29% за проектите по Седмата рамкова програма и 0,81% за проектите по „Хоризонт 2020“;

23.  приветства факта, че съвместното предприятие ИИЛ 2 е успяло да намали забавянето на административните плащания към изпълнителите от 34% на 11,1%, както и срока за извършване на междинните плащания към бенефициерите по проекти от 94 на 65 дни през 2017 г.; потвърждава във връзка с това, че средната продължителност за извършване на плащанията за окончателните плащания за заявени от бенефициерите разходи е била 52 дни;

24.  отбелязва, че през 2017 г. Комисията е приключила окончателната оценка на дейностите на съвместното предприятие ИИЛ 2 (2008—2016 г.), както и междинната оценка на неговите дейности по „Хоризонт 2020“ (2014—2016 г.) с положителна оценка и четири препоръки, за които са изготвени планове за действие;

25.  отбелязва, че в края на 2017 г. Общият център за подкрепа на Комисията все още не е бил приключил специфичните разработки на инструментите за управление и мониторинг на безвъзмездната помощ по програма „Хоризонт 2020“, необходими за отчитането и обработването на непаричните вноски на съвместното предприятие ИИЛ 2; призовава съвместното предприятие ИИЛ 2 да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тези резултати;

26.  приветства новия уебсайт, създаден през 2017 г., който отразява предложенията на основните заинтересовани страни на съвместното предприятие ИИЛ и неговите собствени цели в областта на комуникацията и допринася за повишаване на видимостта на съвместното предприятие.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр.57.

(2)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр.59.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54.

(6)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(7)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр.57.

(8)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр.59.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 54.

(13)

  Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 6).

(14)

  Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 – 2013 г.) (OВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).

(15)

  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB C 347, 20.12.2013 г., стр. 104).

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност