Procedūra : 2018/2215(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0104/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0104/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.50

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0291

ZIŅOJUMS     
PDF 195kWORD 58k
27.2.2019
PE 626.833v02-00 A8-0104/2019

par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2215(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Martina Dlabajová

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2215(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (Kopuzņēmums IMI 2) 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Kopuzņēmuma IMI 2 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma IMI 2 atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam IMI 2 par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 557/2014, ar ko izveido Kopuzņēmumu IMI 2(5), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0104/2019),

1.  sniedz Kopuzņēmuma IMI 2 izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma IMI 2 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Kopuzņēmuma IMI 2 izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2215(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (Kopuzņēmums IMI 2) 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Kopuzņēmuma IMI 2 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma IMI 2 atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam IMI 2 par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0104/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 557/2014, ar ko izveido Kopuzņēmumu IMI 2(11), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(12),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0104/2019),

1.  apstiprina kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2215(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0104/2019),

A.  tā kā Kopuzņēmums inovatīvu zāļu jomā uzsāktās kopīgās tehnoloģiskās ierosmes īstenošanai (turpmāk “Kopuzņēmums IMI”) tika izveidots 2007. gada decembrī uz 10 gadu laikposmu, lai būtiski uzlabotu zāļu izstrādes procesa efektivitāti un lietderīgumu un lai tādējādi ilgtermiņā farmācijas nozarē ražotu iedarbīgākas un drošākas inovatīvas zāles;

B.  tā kā pēc Padomes Regulas (ES) Nr. 557/2014(13) pieņemšanas 2014. gada maijā Kopuzņēmumu IMI 2014. gada jūnijā aizstāja kopuzņēmums „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (turpmāk “Kopuzņēmums IMI 2”), lai pabeigtu Eiropas Kopienas Septītās pamatprogrammas pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads)(14) pētniecības darbības un pagarinātu Kopuzņēmuma darbības periodu līdz 2024. gada 31. decembrim;

C.  tā kā Kopuzņēmuma dibinātāji ir Savienība, kuru pārstāv Komisija, un Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federācija;

D.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums 10 gadu laikā Kopuzņēmumā IMI ir 1 000 000 000 EUR un to nodrošina no Septītās pamatprogrammas budžeta, bet katrs no dibinātājiem veic vienlīdzīgas iemaksas saimniecisko izdevumu segšanai, nepārsniedzot 4 % no Savienības kopējiem ieguldījumiem;

E.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmumā IMI 2 10 gadu laikā ir 1 638 000 000 EUR un to nodrošina no Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads)(15) budžeta, bet dalībniekiem, izņemot Komisiju, jāsedz 50 % no saimnieciskajiem izdevumiem un būtu jāpiedalās darbības izdevumu segšanā ar skaidru naudu vai natūrā, vai abējādi apmērā, kas līdzvērtīgs Savienības finansiālajam ieguldījumam,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atzīmē, ka Eiropas Revīzijas palāta (turpmāk “Revīzijas palāta”) atzīst, ka Kopuzņēmuma IMI 2 pārskati par 2017. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma IMI 2 finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem un balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem;

2.  ņem vērā Revīzijas palātas pozitīvo atzinumu par Kopuzņēmuma IMI 2 pārskatiem par 2017. gadu pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kas norāda, ka tie visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

3.  norāda, ka Septītās pamatprogrammas un pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” izpildei pieejamajā 2017. gada galīgajā budžetā bija iekļautas saistību apropriācijas 322 396 498 EUR apmērā un maksājumu apropriācijas 206 372 367 EUR apmērā; atzīmē, ka saistību apropriāciju izlietojuma līmenis bija 97,07 % (par 2,99 % augstāks nekā 2016. gadā);

4.  ar nožēlu atzīmē, ka jau ceturto gadu pēc kārtas maksājumu apropriāciju līmenis bija zem 75 %: 2017. gadā tas bija 71,96 %; pieņem zināšanai, ka tik zems izpildes līmenis bija galvenokārt tāpēc, ka tika sašaurināti vai atlikti dažos lielos un sarežģītos projektos paredzēti klīniskie pētījumi programmās, kurās pēta rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem un Ebolas vīrusu, un kavējās dotācijas nolīgumu noslēgšana “Apvārsnis 2020” ietvaros rīkotajiem konkursiem; aicina Kopuzņēmumu IMI 2 iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei atjauninātu informāciju un uz nākamā gada procedūru uzlabot maksājumu apropriāciju līmeni;

5.  atzinīgi vērtē to, ka maksājumu skaits ir pieaudzis par 9,33 % (no 75 % līdz 82 %); norāda, ka izmaksātās summas samazinājās, jo lielāks izdevumu apjoms tika atzīts par Kopuzņēmuma IMI un Kopuzņēmuma IMI 2 projektiem jau izmaksātu priekšfinansējumu (dzēstās summas palielinājās par 189 %, no 20 347 000 EUR līdz 58 846 383 EUR);

6.  atzīst maksājumu apropriāciju prognozēšanai raksturīgos ierobežojumus; ar nožēlu norāda, ka šie ierobežojumi rada nepilnības maksājumu apropriāciju plānošanā un uzraudzībā, par ko liecina tas, ka 2017. gada beigās vēl bija palikušas no iepriekšējiem gadiem neizlietotas maksājumu apropriācijas 78 700 000 EUR apmērā; atzinīgi vērtē Kopuzņēmuma IMI 2 ieviestos korekcijas pasākumus nolūkā pārtraukt pastāvīgu pārāk lielu budžeta līdzekļu atvēlēšanu; norāda, ka Kopuzņēmuma IMI 2 valde nolēma samazināt attiecīgā gada darbības maksājumu apropriācijas par 56 000 000 EUR un no iepriekšējiem gadiem uzkrājušās neizlietotās apropriācijas par 25 800 000 EUR;

7.  atzīmē, ka no 1 000 000 000 EUR Septītās pamatprogrammas līdzekļu, kas bija piešķirti Kopuzņēmumam IMI, līdz 2017. gada beigām Kopuzņēmums IMI 2 bija uzņēmis saistības 966 060 000 EUR apmērā un veicis maksājumus 719 978 000 EUR apmērā; konstatē, ka neizmaksāto maksājumu augstais līmenis (246 082 000 EUR jeb 25,47 %) skaidrojams galvenokārt ar to, ka pirmajos Kopuzņēmuma IMI gados aizkavējās Septītās pamatprogrammas darbību sākšana;

8.  atzīmē, ka no ieguldījumiem 1 000 000 000 EUR apmērā, kas nozari pārstāvošajiem locekļiem bija jāiemaksā Kopuzņēmuma IMI darbībās, līdz 2017. gada beigām Kopuzņēmums IMI 2 bija apstiprinājis ieguldījumus natūrā un naudā 551 800 000 EUR vērtībā (529 900 000 EUR natūrā un 21 900 000 EUR naudā); norāda, ka Kopuzņēmuma IMI 2 locekļi ir ziņojuši par vēl neapstiprinātiem ieguldījumiem natūrā 153 000 000 EUR apmērā; uzsver, ka attiecīgi 2017. gada beigās nozari pārstāvošo locekļu ieguldījumi natūrā un naudā kopsummā bija 705 100 000 EUR, savukārt Savienības naudas ieguldījumi Kopuzņēmuma IMI darbībās Septītajā pamatprogrammā bija 827 200 000 EUR;

9.  norāda, ka no 1 680 000 000 EUR pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” līdzekļu, kas bija piešķirti Kopuzņēmumam IMI, līdz 2017. gada beigām Kopuzņēmums IMI 2 pirmā projektu viļņa īstenošanai bija uzņēmis saistības par 819 010 000 EUR (50 %) un veicis maksājumus 179 650 000 EUR apmērā (10,97 % no piešķirtajiem līdzekļiem un 21,93 % no līdzekļiem, par kuriem ir uzņemtas saistības), lai īstenotu 13 uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus; atzīst, ka zemais maksājumu līmenis galvenokārt ir skaidrojams ar laiku, kas projektu konsorcijiem vajadzīgs, lai ar nozares partneriem noslēgtu pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” dotācijas nolīgumus, un kas aizkavē Kopuzņēmuma IMI plānoto priekšfinansējumu attiecīgajam gadam, kā arī ar projektu īstenošanas laiku, kas bieži vien ir 5 gadi un kas nozīmē, ka liela daļa maksājumu tiks veikta pēc 2020. gada;

10.  atzīmē, ka no 1 638 000 000 EUR ieguldījumiem natūrā un naudā, kas nozares dalībniekiem un asociētajiem partneriem bija jāiemaksā Kopuzņēmuma IMI 2 darbībās, līdz 2017. gada beigām izpilddirektors bija apstiprinājis 82 500 000 EUR un bija paziņots par vēl 50 300 000 EUR; arī atzīmē, ka izpilddirektors bija apstiprinājis nozares dalībnieku naudas ieguldījumus 7 600 000 EUR apmērā; turklāt norāda, ka attiecīgi 2017. gada beigās kopējais nozares dalībnieku ieguldījums Kopuzņēmuma IMI 2 darbībās pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” bija 140 400 000 EUR, savukārt Savienības naudas ieguldījumi bija 157 300 000 EUR; uzsver, ka šajā programmas īstenošanas posmā 40 pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem (no kuriem 2017. gada beigās 37 vēl nebija noslēgušies) ir piešķirtas saistības 391 000 000 EUR apmērā no Savienības finansējuma un 381 000 000 EUR apmērā no nozares ieguldījumiem natūrā;

11.  norāda, ka 2017. gada 31. decembrī Kopuzņēmumam IMI 2 bija 49 aizpildītas štata vietas, par 8 vietām vairāk nekā iepriekšējā gadā;

Sniegums

12.  atzinīgi vērtē to, ka pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ir atrisināta problēma saistībā ar konkrētu galveno snieguma rādītāju trūkumu; pauž nožēlu par to, ka tiek pārāk lēni īstenoti daži Kopuzņēmumam IMI 2 specifiski galvenie snieguma rādītāji, kas noteikti uz visas programmas darbības laiku (sasniegti mazāk nekā 60 % no 2017. gada galveno snieguma rādītāju trešās kopas mērķrādītājiem); atzinīgi vērtē Kopuzņēmuma IMI 2 valdes lēmumu apstiprināt jaunu Kopuzņēmumam IMI raksturīgu galveno snieguma rādītāju kopu, kas būtu labāk pielāgota programmas mērķiem;

13.  konstatē, ka pārvaldības izmaksu īpatsvars (administratīvais/ darbības budžets) joprojām ir zem 5 %, kas liecina par salīdzinoši racionālu un efektīvu Kopuzņēmuma IMI 2 organizatorisko struktūru;

14.  atzinīgi vērtē 2016. gada piesaistes koeficienta starpposma vērtību, kas ir 0,96 un gandrīz sasniedz visam 2014.–2020. gada periodam noteikto piesaistes koeficienta mērķrādītāju;

15.  konstatē, ka jaunpienācēji vairākos veidos var piekļūt Kopuzņēmuma IMI 2 uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus; tomēr norāda, ka asociēto partneru līdzdalība joprojām ir zema, ņemot vērā Kopuzņēmuma IMI 2 regulā izvirzītos mērķus, un tā atlikušajos gados būtu jāpalielina;

16.  atzinīgi vērtē to, ka visi uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tika publicēti un noslēgti saskaņā ar attiecīgajiem darba plāniem un ka tādu rādītāju kā laiks līdz dotācijas piešķiršanai un laiks līdz izmaksai rezultāti bija daudz labāki par izvirzītajiem mērķiem;

17.  atzinīgi vērtē stratēģiju, kas paredz par Kopuzņēmuma IMI saņēmējiem noteikt arī MVU un tādējādi sniedz ieguldījumu vērtību ķēdes veidošanā; atzinīgi vērtē arī pacientu organizāciju iesaisti; atzīst, ka 2017. gada beigās aptuveni 50 % Kopuzņēmuma IMI projektu zināmā veidā bija iesaistītas pacientu organizācijas;

Krāpšanas apkarošanas stratēģija

18.  atzīmē, ka Kopuzņēmumam IMI 2 ir krāpšanas apkarošanas stratēģija, kas ir saskaņota ar Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta kopīgo krāpšanas apkarošanas stratēģiju; atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) nav ziņots par jauniem krāpšanas gadījumiem; tomēr norāda, ka no OLAF ir saņemti divi informācijas pieprasījumi, no kuriem vienā gadījumā turpmāki pasākumi nebija nepieciešami, bet otrā gadījumā Kopuzņēmums IMI 2 uzsāka atgūšanas procedūru;

Iekšējā revīzija

19.  atzīmē, ka 2017. gada februārī Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) publicēja galīgo revīzijas ziņojumu ““Apvārsnis 2020” dotāciju piešķiršanas process Kopuzņēmumā IMI 2”; uzsver, ka IAS ieteica Kopuzņēmumam IMI 2 izskaidrot savu padomdevēju struktūru darbības un to saziņu cita starpā ar Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federāciju (EFPIA), sniegt informāciju par EFPIA pārstāvju īstenoto lomu un darbībām vai nodrošināt, ka visi vērtētāji pirms attālinātās vērtēšanas sākuma paraksta attiecīgu interešu deklarāciju;

20.  atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums IMI 2 sagatavoja rīcības plānu un ka līdz 2017. gada beigām visi ieteikumi bija īstenoti;

21.  atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums 2017. gada novembrī izstrādāja rīcības plānu, kurā bija paredzēta virkne izpildāmu pasākumu, no kuriem daži pasākumi, piemēram, tīmekļsemināru izstrāde, MVU dalība u. c., jau ir uzsākti;

Iekšējās kontroles sistēmas

22.  atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums IMI 2 ir ieviesis uzticamas ex ante kontroles procedūras, kas pamatojas uz finanšu un pamatdarbības dokumentārajām pārbaudēm; konstatē, ka saistībā ar 7. pamatprogrammas starpposma un galīgajiem maksājumiem ex post revīzijas saņēmēju līmenī veic Kopuzņēmums, savukārt saistībā ar programmas “Apvārsnis 2020” projektu izmaksu deklarācijām par ex post revīzijām atbild Komisijas Kopējais revīzijas dienests; norāda, ka kļūdu īpatsvars ex post revīzijās, par kurām Kopuzņēmums ziņoja 2017. gada beigās, bija 1,29 % Septītajā pamatprogrammā un 0,81 % pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”;

23.  atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā Kopuzņēmums IMI 2 varēja samazināt saņēmējiem kavēto maksājumu īpatsvaru no 34 % līdz 11,1 % un laiku līdz starpposma maksājumu izmaksai — no 94 līdz 65 dienām; šajā sakarā atzīst, ka vidējais laiks, kurā tika izdarīti galīgie maksājumi par saņēmēju deklarētajām izmaksām, bija 52 dienas;

24.  konstatē, ka Komisija 2017. gadā pabeidza Kopuzņēmuma IMI 2 darbību (2008–2016) galīgo izvērtēšanu un tā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” darbību starpposma izvērtēšanu, sniedzot pozitīvu novērtējumu un četrus ieteikumus, attiecībā uz kuriem ir izstrādāti rīcības plāni;

25.  norāda, ka līdz 2017. gada beigām Komisijas Kopējais atbalsta centrs vēl nebija līdz galam iestrādājis pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotāciju pārvaldības un uzraudzības rīkos konkrētus risinājumus, ar kuriem Kopuzņēmums IMI 2 varētu reģistrēt un apstrādāt ieguldījumus natūrā; aicina Kopuzņēmumu IMI 2 ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šiem rezultātiem;

26.  atzinīgi vērtē jaunas tīmekļa vietnes izveidi 2017. gadā, kas atspoguļo Kopuzņēmuma IMI galveno ieinteresēto personu ierosinājumus un tā komunikācijas mērķus un palīdz nodrošināt lielāku Kopuzņēmuma redzamību.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 452, 14.12.2018., 10. lpp.

(2)

OV C 452, 14.12.2018., 12. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 169, 7.6.2014., 54. lpp.

(6)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(7)

OV C 452, 14.12.2018., 10. lpp.

(8)

OV C 452, 14.12.2018., 12. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(12)

OV L 169, 7.6.2014., 54. lpp.

(13)

  Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 557/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (OV L 169, 7.6.2014., 54. lpp.).

(14)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmums Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.).

(15)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1291/2013, ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika