Förfarande : 2018/2215(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0104/2019

Ingivna texter :

A8-0104/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.50

Antagna texter :

P8_TA(2019)0291

BETÄNKANDE     
PDF 180kWORD 57k
27.2.2019
PE 626.833v02-00 A8-0104/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2) för budgetåret 2017

(2018/2215(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Martina Dlabajová

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2) för budgetåret 2017

(2018/2215(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2) för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget IMI 2 för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget IMI 2 ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8‑0104/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2(5), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0104/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget IMI 2 ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget IMI 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2) för budgetåret 2017

(2018/2215(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2) för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget IMI 2 för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget IMI 2 ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8‑0104/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2(11), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0104/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2) för budgetåret 2017

(2018/2215(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0104/2019).

A.  Det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (nedan kallat det gemensamma företaget IMI) inrättades i december 2007 för en tioårsperiod för att avsevärt öka effektiviteten och ändamålsenligheten i processen för utveckling av läkemedel med det långsiktiga målet att läkemedelssektorn ska producera effektivare och säkrare innovativa läkemedel.

B.  Som en följd av antagandet av rådets förordning (EU) nr 557/2014(13) i maj 2014 ersatte det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (nedan kallat det gemensamma företaget IMI 2) det gemensamma företaget IMI i juni 2014 i syfte att slutföra Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)(14) och förlänga det gemensamma företagets livslängd till den 31 december 2024.

C.  Grundare av det gemensamma företaget är unionen, företrädd av kommissionen, och den europeiska läkemedelsbranschorganisationen (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA).

D.  EU-bidraget till det gemensamma företaget IMI får under en period på tio år högst uppgå till 1 000 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för sjunde ramprogrammet. De grundande medlemmarna bidrar lika mycket till driftskostnaderna, var och en med ett belopp motsvarande högst 4 % av det totala EU-bidraget.

E.  EU-bidraget till det gemensamma företaget IMI 2 får under tioårsperioden högst uppgå till 1 638 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)(15). Medlemmarna, med undantag för kommissionen, ska bidra med 50 % av driftskostnaderna och bör bidra till verksamhetskostnaderna med kontantbidrag eller bidrag in natura, eller båda, motsvarande det ekonomiska bidraget från unionen.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten anser att räkenskaperna för det gemensamma företaget IMI 2 för det år som slutade den 31 december 2017 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företaget IMI 2:s finansiella ställning per den 31 december 2017, verksamhetsresultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare, samt bygger på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

2.  Europaparlamentet noterar uttalandet utan reservationer från revisionsrätten om lagligheten och korrektheten för de transaktioner som ligger till grund för det gemensamma företaget IMI 2:s årsredovisning för 2017.

3.  Europaparlamentet noterar att den slutliga budgeten för 2017 som fanns tillgänglig för genomförandet av det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020 innehöll åtagandebemyndiganden på 322 396 498 EUR och betalningsbemyndiganden på 206 372 367 EUR. Parlamentet noterar att utnyttjandegraden för åtagandebemyndigandena var 97,07 % (en ökning med 2,99 % jämfört med 2016).

4.  Europaparlamentet beklagar att betalningsbemyndigandena för fjärde året i rad låg på under 75 %. År 2017 låg de på 71,96 %. Parlamentet noterar att denna låga utnyttjandegrad främst berodde på färre eller uppskjutna kliniska prövningar i några stora och komplexa projekt inom programmen Antimikrobiell resistens och Ebola och på förseningar i undertecknandet av bidragsöverenskommelser för ansökningsomgångar inom Horisont 2020. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget IMI 2 att presentera uppdaterad information för den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten och att förbättra betalningsbemyndigandena för nästa år.

5.  Europaparlamentet gläder sig över att antalet betalningar ökade med 9,33 % (från 75 % till 82 %). Parlamentet betonar att det utbetalda beloppet minskade på grund av det högre beloppet för kostnader som redovisats mot förfinansiering som redan betalats ut till projekt inom ramen för det gemensamma företaget IMI och det gemensamma företaget IMI 2 (de reglerade beloppen ökade med 189 %, från 20 347 000 EUR till 58 846 383 EUR).

6.  Europaparlamentet konstaterar de naturliga begränsningarna i processen för att beräkna betalningsbemyndigandena. Parlamentet beklagar att dessa begränsningar leder till svagheter i planeringen och övervakningen av betalningsbemyndigandena, vilket återspeglas i de outnyttjade betalningsbemyndigandena från tidigare år som mot slutet av 2017 uppgick till 78 700 000 EUR. Parlamentet välkomnar de korrigerande åtgärder som det gemensamma företaget IMI 2 har vidtagit för att bryta den onda cirkeln med överbudgetering. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget IMI 2:s styrelse beslutade att minska betalningsbemyndigandena för drift för året med 56 000 000 EUR och de ackumulerade outnyttjade betalningsbemyndigandena från tidigare år med 25 800 000 EUR.

7.  Europaparlamentet noterar att av de anslag på 1 000 000 000 EUR från det sjunde ramprogrammet som tilldelats det gemensamma företaget IMI, hade det gemensamma företaget IMI 2 i slutet av 2017 gjort åtaganden på 966 060 000 EUR och betalningar på 719 978 000 EUR. Parlamentet konstaterar att den stora andelen utestående betalningar på 246 082 000 EUR (25,47 %) främst berodde på att inledningen av verksamheten inom sjunde ramprogrammet försenades under det gemensamma företaget IMI:s första år.

8.  Europaparlamentet konstaterar att av de 1 000 000 000 EUR som industrimedlemmarna skulle bidra med till det gemensamma företagets verksamhet hade det gemensamma företaget IMI 2 i slutet av 2017 godkänt bidrag in natura och kontantbidrag på 551 800 000 EUR (529 900 000 EUR i bidrag in natura och 21 900 000 EUR i kontantbidrag). Parlamentet påpekar att ytterligare 153 000 000 EUR i bidrag in natura som inte godkänts hade rapporterats av medlemmarna till det gemensamma företaget IMI 2. Parlamentet framhåller att bidragen in natura och kontantbidragen från industrimedlemmarna i slutet av 2017 därför uppgick till totalt 705 100 000 EUR, vilket kan jämföras med unionens kontantbidrag till det gemensamma företaget IMI:s verksamhet inom sjunde ramprogrammet på 827 200 000 EUR.

9.  Europaparlamentet noterar att av anslagen på 1 680 000 000 EUR från Horisont 2020 till det gemensamma företaget IMI hade det gemensamma företaget IMI 2 i slutet av 2017 gjort åtaganden på 819 010 000 EUR (50 %) och betalningar på 179 650 000 EUR (10,97 % av anslagen och 21,93 % av de belopp för vilka åtaganden ingåtts) för genomförandet av sina första 13 ansökningsomgångar. Parlamentet konstaterar att den låga nivån på betalningarna dels beror på den tid som projektkonsortier behöver för att ingå bidragsöverenskommelser inom ramen för Horisont 2020 med näringslivspartner, vilket försenar det gemensamma företaget IMI:s planerade förfinansiering för året i fråga, dels på projektens löptid, som ofta överskrider 5 år, vilket skjuter upp en stor del av betalningar till efter 2020.

10.  Europaparlamentet noterar att av de bidrag in natura och kontantbidrag på 1 638 000 000 EUR som industrimedlemmar och associerade partner ska lämna till det gemensamma företaget IMI 2:s verksamhet, hade 82 500 000 EUR godkänts av den verkställande direktören och ytterligare 50 300 000 EUR hade rapporterats i slutet av 2017. Parlamentet noterar dessutom att den verkställande direktören hade godkänt kontantbidrag från industrimedlemmarna på 7 600 000 EUR. Parlamentet noterar vidare att de totala bidragen från industrimedlemmarna till Horisont 2020:s verksamhet inom det gemensamma företaget IMI 2 i slutet av 2017 därmed uppgick till 140 400 000 EUR, vilket kan jämföras med unionens kontantbidrag på 157 300 000 EUR. Parlamentet uppmärksammar att det i detta skede av programgenomförandet har gjorts åtaganden på 391 000 000 EUR i EU-medel och 381 000 000 EUR i naturabidrag från industrimedlemmarna till 40 projekt inom Horisont 2020 (varav 37 fortfarande pågick i slutet av 2017).

11.  Europaparlamentet noterar att den 31 december 2017 hade det gemensamma företaget IMI 2 49 anställda, vilket var 8 fler än föregående år.

Resultat

12.  Europaparlamentet välkomnar att avsaknaden av fastställda nyckelutförandeindikatorer inte längre är ett problem inom ramen för Horisont 2020. Parlamentet beklagar de långsamma framstegen när det gäller uppfyllandet av vissa av de nyckelutförandeindikatorer som är specifika för det gemensamma företaget IMI och som fastställts för hela programmets löptid (mindre än 60 % av den tredje uppsättningen av nyckelutförandeindikatorer för 2017 uppnåddes). Parlamentet välkomnar beslutet från det gemensamma företaget IMI 2:s styrelse att godkänna en ny uppsättning specifika nyckelutförandeindikatorer för det gemensamma företaget som är bättre anpassade till programmets mål.

13.  Europaparlamentet konstaterar att andelen förvaltningskostnader (administrativ och operativ budget) ligger kvar under 5 %, vilket tyder på att det gemensamma företaget IMI 2:s organisationsstruktur är relativt smidig och effektiv.

14.  Europaparlamentet välkomnar 2016 års interimsvärde på hävstångseffekten på 0,96 nästan når målet för hävstångseffekten för hela perioden 2014–2020.

15.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget IMI 2:s ansökningsomgångar på flera sätt är öppna för nykomlingar. Parlamentet noterar dock att deltagandet av associerade partner fortfarande är lågt med tanke på de mål som fastställs i det gemensamma företaget IMI 2:s förordning och kommer att behöva utökas under de återstående åren.

16.  Europaparlamentet välkomnar att alla ansökningsomgångar offentliggjordes och avslutades i enlighet med respektive arbetsplan och att handläggningstiderna för att bevilja stöd och utbetalningstiderna var betydligt kortare än de fastställda målen.

17.  Europaparlamentet välkomnar strategin att involvera små och medelstora företag som stödmottagare inom det gemensamma företaget IMI 2, så att de därmed bidrar till att skapa en värdekedja. Parlamentet välkomnar dessutom involveringen av patientorganisationer. Parlamentet konstaterar att i slutet av 2017 hade ungefär 50 % av projekten i det gemensamma företaget IMI någon form av deltagande av patientorganisationer.

Strategi för bedrägeribekämpning

18.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget IMI 2 har en bedrägeribekämpningsstrategi som följer den gemensamma strategin mot bedrägerier inom generaldirektoratet för forskning och innovation. Parlamentet gläder sig över att inga nya fall rapporterades till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) under 2017. Parlamentet noterar dock att två förfrågningar om information inkom från Olaf, varav det för den ena inte krävdes några åtgärder, och att det gemensamma företaget IMI 2 inledde återkravsförfarandet för den andra.

Internrevision

19.  Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) i februari 2017 utfärdade den slutliga revisionsrapporten om Horisont 2020-bidraget för det gemensamma företaget IMI 2. Parlamentet betonar att IAS begärde att det gemensamma företaget IMI 2 redogör för den verksamhet som bedrivits av dess rådgivande organ och deras interaktion med bland annat den europeiska läkemedelsbranschorganisationen (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA), informerar om den roll och de verksamheter som utförs av företrädarna för EFPIA eller ser till att alla utvärderare undertecknar sina respektive intresseförklaringar innan distansbedömningen inleds.

20.  Europaparlamentet gläder sig över att det gemensamma företaget IMI 2 utarbetade en handlingsplan och att samtliga fyra rekommendationer hade genomförts i slutet av 2017.

21.  Europaparlamentet gläder sig över att det gemensamma företaget utarbetade en handlingsplan i november 2017 som omfattade en rad åtgärder som skulle genomföras, varav vissa redan hade inletts, såsom utveckling av webbinarier, deltagande av små och medelstora företag osv.

Internkontrollsystem

22.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget IMI 2 har infört tillförlitliga förfaranden för förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget när det gäller mellanliggande betalningar och slutbetalningar inom sjunde ramprogrammet utför efterhandsrevisioner hos stödmottagarna, medan kommissionens gemensamma revisionstjänst ansvarar för efterhandsrevisionen av ersättningsanspråk från projekt inom Horisont 2020. Parlamentet noterar att de kvarstående felprocentsatser i efterhandsrevisionerna som det gemensamma företaget rapporterade i slutet av 2017 var 1,29 % för projekt inom sjunde ramprogrammet och 0,81 % för Horisont 2020-projekt.

23.  Europaparlamentet gläder sig över att det gemensamma företaget IMI 2 kunde minska förseningarna i de administrativa utbetalningarna till stödmottagarna från 34 % till 11,1 % och betalningstiden för mellanliggande betalningar till projektens stödmottagare från 94 till 65 dagar 2017. Parlamentet noterar i detta hänseende att den genomsnittliga utbetalningstiden för slutbetalningar för kostnader som stödmottagare begärt var 52 dagar.

24.  Europaparlamentet noterar att kommissionen avslutade den slutliga utvärderingen av det gemensamma företaget IMI 2:s verksamhet (2008–2016) och den preliminära utvärderingen av Horisont 2020:s verksamhet (2014–2016) under 2017 med en positiv bedömning och fyra rekommendationer för vilka handlingsplaner har inrättats.

25.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens gemensamma stödcentrum i slutet av 2017 ännu inte hade avslutat de specifika förändringar av verktygen för förvaltning och övervakning av bidrag från Horisont 2020 som behövs för det gemensamma företaget IMI 2:s rapportering och behandling av naturabidrag. Det gemensamma företaget IMI 2 uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om lösningen på denna fråga.

26.  Europaparlamentet välkomnar den nya webbplats som lanserades 2017 och som återspeglar förslagen från det gemensamma företagets viktigaste intressenter och dess egna kommunikationsmål och bidrar till ytterligare synlighet för det gemensamma företaget.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 452, 14.12.2018, s.57.

(2)

EUT C 452, 14.12.2018, s.59.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 169, 7.6.2014, s.54.

(6)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(7)

EUT C 452, 14.12.2018, s.10.

(8)

EUT C 452, 14.12.2018, s.12

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1

(12)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 54.

(13)

  Rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 54).

(14)

  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

(15)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

Senaste uppdatering: 14 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy