Postup : 2018/2216(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0105/2019

Předložené texty :

A8-0105/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.49

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0290

ZPRÁVA     
PDF 193kWORD 57k
27.2.2019
PE 626.832v02-00 A8-0105/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 (FCH2) na rozpočtový rok 2017

(2018/2216(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Martina Dlabajová

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2017

(2018/2216(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0105/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2 absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2017

(2018/2216(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2(11), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0105/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2017

(2018/2216(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0105/2019),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro palivové články a vodík (dále jen „společný podnik PČV“) byl založen v květnu 2008 nařízením Rady (ES) č. 521/2008(13) jako partnerství veřejného a soukromého sektoru na období do 31. prosince 2017, přičemž jeho úkolem bylo zaměřit se na vývoj tržních aplikací a umožnit další úsilí průmyslu o rychlé zavedení palivových článků a vodíkových technologií do praxe; vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 521/2008 bylo zrušeno nařízením Rady (EU) č. 559/2014(14);

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro palivové články a vodík 2 (dále jen „společný podnik PČV 2“) byl v květnu 2014 vytvořen nařízením (EU) č. 559/2014, aby v období do 31. prosince 2024 nahradil společný podnik PČV a stal se jeho nástupcem;

C.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku PČV byly Unie zastoupená Komisí, Evropské průmyslové uskupení pro společnou technickou iniciativu pro palivové články a vodík a výzkumné uskupení N.ERGHY;

D.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku PČV 2 jsou Unie zastoupená Komisí, uskupení New Energy World Industry Grouping AISBL (dále jen „průmyslové uskupení“) přejmenované v roce 2016 na Hydrogen Europe a New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (dále jen „výzkumné uskupení“);

E.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie na provádění první fáze činností společného podniku PČV 2 činí 470 000 000 EUR ze sedmého rámcového programu; vzhledem k tomu, že příspěvky ostatních členů se musí přinejmenším rovnat příspěvku EU.

F.  vzhledem k tomu, že v PČV 2 činí maximální příspěvek Unie 665 000 000 EUR z programu Horizont 2020 a od členů průmyslového a výzkumného uskupení se očekává, že poskytnou zdroje ve výši nejméně 380 000 000 EUR, jejichž součástí budou věcné příspěvky na projekty programu Horizont 2020 financované společným podnikem PČV 2, věcné příspěvky na doplňkové činnosti (nejméně v hodnotě 285 000 000 EUR) a peněžní příspěvky na administrativní náklady;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku PČV 2 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) zjišťuje, že účetní závěrka za rok 2017 zobrazuje věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společného podniku PČV 2 k 31. prosinci 2017, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise; konstatuje také, že účetní pravidla společného podniku PČV 2 jsou založena na mezinárodně uznávaných účetních standardech pro veřejný sektor;

2.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku PČV 2 na rozpočtový rok 2017 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 127 800 000 EUR a prostředky na platby ve výši 198 600 000 EUR; vzhledem k tomu, že prostředky na platby vzrostly o 71, 95 % a byly převážně využity na předběžné financování výzev k předkládání návrhů z roku 2016 a 2017;

3.  konstatuje, že míra plnění rozpočtu na rok 2017 u prostředků na závazky a prostředků na platby činila 96 %, resp. 89 %;

Plnění víceletého rozpočtu financovaného ze 7. rámcového programu

4.  konstatuje, že ze 490 000 000 EUR prostředků na činnosti PČV (zahrnující peněžní příspěvky Unie ve výši 470 000 000 EUR a 20 000 000 EU na administrativní náklady od dalších členů) PČV2 do konce roku 2017 vykázal závazky ve výši 481 700 000 EUR a platby ve výši 418 500 000 EUR; poukazuje na skutečnost, že podle plánu plateb společného podniku PČV pro probíhající projekty sedmého rámcového programu bude v roce 2018 vyplaceno dalších 25 700 000 EUR a v následujících letech 17 400 000 EUR, v předpokládané celkové výši 94,3 % celkového rozpočtu PČV;

5.  konstatuje, že ze 470 000 000 EUR věcných a peněžních příspěvků, jimiž měli na operační činnosti společného podniku PČV přispět členové průmyslového a výzkumného uskupení, potvrdila na konci roku 2017 správní rada přijetí příspěvků ve výši 396 200 000 EUR; poukazuje na skutečnost, že do konce roku 2017 byly společnému podniku PČV 2 vykázány doplňkové věcné příspěvky na operační činnosti ve výši 55 800 000 EUR, a upozorňuje, že v důsledku toho tak na konci roku 2017 celkové příspěvky členů průmyslového a výzkumného uskupení na činnosti společného podniku dosáhly 452 000 000 EUR, zatímco příspěvek Unie činil 405 800 000 EUR;

Plnění víceletého rozpočtu financovaného z programu Horizont 2020

6.  konstatuje, že z 684 000 000 EUR prostředků z programu Horizont 2020 přidělených společnému podniku (včetně 665 000 000 EUR příspěvků v hotovosti Unie a 19 000 000 EUR příspěvků v hotovosti od odvětvových partnerů a výzkumných členů na administrativní náklady společného podniku), přijal PČV 2 závazky ve výši 407 200 000 EUR (59,53 %) a provedl platby ve výši 223 300 000 EUR

Další otázky

7.  konstatuje, že členové průmyslových a výzkumných uskupení do konce roku 2017 vykázali věcné příspěvky ve výši 25 100 000 EUR a na operační činnosti 1 300 000 EUR, z nichž správní Rada PČV 2 potvrdila 600 000 EUR;

8.  konstatuje, že ke konci roku 2017 představovaly peněžní příspěvky Unie částku 234 300 000 EUR;

9.  konstatuje, že pokud jde o sedmý rámcový program, bylo ke konci roku 2017 provedeno 46 plateb týkajících se průběžných a většinou konečných pravidelných zpráv v celkové výši 27 100 000 EUR; konstatuje, že plnění rozpočtu (z hlediska prostředků na platby) činilo 73,8 % (oproti 73,7 % v roce 2016);

10.  konstatuje, že u programu Horizont 2020 bylo provedeno 40 plateb předběžného financování (prostředky na platby) na projekty z výzvy k předkládání návrhů z let 2016 a 2017, 8 plateb studií a 2 platby společnému výzkumnému středisku; kromě toho konstatuje, že plnění rozpočtu (prostředky na platby) dosáhlo 93,3 % (oproti 98 % v roce 2016); konstatuje s uspokojením, že v prostředcích na závazky dosáhlo plnění rozpočtu 99,8 % oproti 78,6 % v předchozím roce, v důsledku rozhodnutí přijmout další dva projekty z rezervního seznamu výzev na rok 2017;

11.  konstatuje že PČV 2 přijal v prosinci 2017 čtvrtý plán doplňkových činností na rok 2018, včetně ověřitelných doplňkových činností, ve výši 250 160 000 EUR; poznamenává, že PČV 2vypracoval metodiku, která stanoví důkladné kontroly pro shromažďování, vykazování a ověřování doplňkových činností a zahrnuje vzor programu auditu a osvědčení o auditu pro potřeby osvědčování ze strany nezávislých externích auditorů.

Výkonnost

12.  vítá revizi technicko-ekonomických klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) zařazenou do dodatku víceletého pracovního programu, který schválila správní rada společného podniku PČV 2; poukazuje na to, že bylo dosaženo většiny KPI za rok 2017, zatímco dosud probíhající projekty směřují k dosažení cílů pro rok 2017 a dále;

13.  zaznamenává skutečnost, že poměr manažerských nákladů (správní a provozní rozpočet) zůstává nižší než 5 % což poukazuje spíše na štíhlou a účinnou organizační strukturu PČV 2;

14.  vítá skutečnost, že hodnota pákového efektu 1,95 v roce 2017 byla vyšší než cílová míra aktivace mimorozpočtových zdrojů pro celé období 2014–2020;

15.  bere na vědomí, že odborníci napočítali mezi účastníky výzev k podávání návrhů PČV 2 řadu světových výrobců automobilů i špičkových energetických společností a podniků služeb, s významným zastoupením předních inovátorů; konstatuje rovněž, že se průmysl zapojuje do plánování a plnění tohoto programu; poukazuje na to, že odborníci doporučili posílit přístup založený na hodnotovém řetězci prostřednictvím většího zapojení koncových uživatelů a spotřebitelů;

16.  vítá skutečnost, že všechny výzvy k předkládání návrhů byly zveřejněny a uzavřeny v souladu s příslušnými pracovními plány a že výsledky týkající se „doby pro udělení grantu“ a „doby k zaplacení“ zůstaly hluboko pod definovanými cíli;

Interní audit

17.  konstatuje, že v roce 2017 dokončil společný podnik PČV 2 provádění všech akčních plánů zabývajících se doporučeními auditů týkajících se řízení výkonnosti a provedených Útvarem interního auditu Komise (dále jen „útvar IAS“) v roce 2016, kromě jedné činnosti; konstatuje, že v roce 2017 přistoupil IAS k novému auditu koordinace se střediskem centrální podpory Komise a provádění jeho nástrojů a služeb v PČV 2; dále konstatuje, že dne 7. prosince 2017 obdržel společný podnik PČV 2 od útvaru IAS závěrečnou zprávu o tomto auditu, která vyústila ve tři doporučení; vítá skutečnost, že společný podnik PČV 2 souhlasil se všemi doporučeními a dne 15. ledna 2018 zaslal útvaru IAS akční plán, který následně útvar IAS schválil v lednu 2018;

18.  konstatuje, že pokračovaly audity ex post, přičemž bylo zahájeno 16 nových auditů sedmého rámcového programu a byla využita rámcová smlouva pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace pro audity s jednou externí auditorskou společností; konstatuje, že míra zbytkových chyb byla nižší než 2 %; připomíná, že v roce 2017 bylo zahájeno 11 nových auditů programu Horizont 2020; vyzývá PČV 2, aby o výsledcích těchto auditů informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

19.  připomíná, že bylo provedeno konečné hodnocení Komise programu palivové články a vodík za období 2008 až 2016 a průběžné hodnocení PČV 2 za období 2014 až 2016, kdy předsednictvo schválilo akční plán, z něhož již byly zahájeny některé činnosti, přičemž se očekává, že většina programu bude provedena mezi roky 2018 a 2019, avšak je třeba zohlednit, že se očekává, že malé množství činnosti bude provedeno v následujícím programovém období;

Interní kontroly

20.  vítá skutečnost, že společný podnik PČV 2 zavedl kontrolní postupy ex-ante založené na finančních a operačních dokumentárních přezkumech, auditech ex-post u příjemců grantů pro průběžné a konečné platby v rámci sedmého rámcového programu a pro výkazy projektových nákladů pro program Horizont 2020, zatímco Komise odpovídá za audity ex-post; vítá, že míra zbytkových chyb zjištěná při auditech ex-post ke konci roku 2017, činila 1,13 %, přičemž jde podle Dvora o chybovost pod hranicí významnosti;

21 .  vítá, že PČV 2přijal v listopadu 2017 pravidla týkající se předcházení střetu zájmů a jeho řešení pro zaměstnance a řídící orgány;

22.  bere na vědomí, že v roce 2017 PČV 2 ve spolupráci se společným auditním útvarem generálního ředitelství pro výzkum a inovace provedl první audit ex-post náhodného vzorku průběžných výkazů nákladů v rámci programu Horizont 2020; vyzývá PČV 2, aby podal orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o výsledcích tohoto auditu;

23.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2017 bylo v PČV 2 celkem obsazeno 26 pracovních pozic pracovníky z 11 různých členských států;

24b.  vítá četné činnosti na podporu komunikace pořádané v roce 2017, jež dále přispěly k většímu zviditelnění PČV 2;

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 48.

(2)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 50.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108.

(6)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(7)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 48.

(8)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 50.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108.

(12)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(13)

Nařízení Rady (ES) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík (Úř. věst. L 153, 12.6.2008, s. 1).

(14)

Nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 108).

Poslední aktualizace: 14. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí