Postupak : 2018/2216(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0105/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0105/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.49

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0290

IZVJEŠĆE     
PDF 192kWORD 57k
27.2.2019
PE 626.832v02-00 A8-0105/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017.

(2018/2216(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Martina Dlabajová

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017.

(2018/2216(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3) Vijeća, a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 559/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0105/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017.

(2018/2216(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9) Vijeća, a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 559/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik(11), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0105/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017.

(2018/2216(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0105/2019),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik („Zajedničko poduzeće FCH”) osnovano u svibnju 2008. kao javno-privatno partnerstvo Uredbom Vijeća (EZ) br. 521/2008(13) za razdoblje do 31. prosinca 2017. u cilju razvoja rješenja primjenjivih na tržištu i poticanja dodatnih napora koje industrija ulaže u brzo uvođenje tehnologija gorivnih članaka i vodika; budući da je Uredba (EZ) br. 521/2008 stavljena izvan snage Uredbom Vijeća (EU) br. 559/2014(14);

B.  budući da je Uredbom (EU) br. 559/2014 u svibnju 2014. osnovano Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 („Zajedničko poduzeće FCH2”), koje je zamijenilo i naslijedilo Zajedničko poduzeće FCH za razdoblje do 31. prosinca 2024.;

C.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća FCH bili Europska unija, koju predstavlja Komisija, Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping i Research Grouping N.ERGHY;

D.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća FCH2 Europska unija, koju predstavlja Komisija, New Energy World Industry Grouping AISBL („industrijska grupacija”), preimenovana 2016. u Hydrogen Europe, i New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL („istraživačka grupacija”);

E.  budući da maksimalan doprinos Unije za prvu fazu aktivnosti Zajedničkog poduzeća FCH2 iznosi 470 000 000 EUR iz Sedmog okvirnog programa; budući da doprinosi ostalih članova moraju biti najmanje jednaki doprinosu Unije;

F.  budući da u okviru Zajedničkog poduzeća FCH2 maksimalan doprinos Unije iz Obzora 2020. iznosi 665 000 000 EUR te da članovi iz industrijskih i istraživačkih grupacija trebaju doprinijeti sredstva u visini od najmanje 380 000 000 EUR, što uključuje doprinose u naravi za projekte koje u okviru programa Obzor 2020. financira Zajedničko poduzeće FCH2, doprinose u naravi za dodatne aktivnosti (u visini od najmanje 285 000 000 EUR) i novčane doprinose za administrativne troškove;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da se u izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća FCH2 za 2017. godinu („izvješće Revizorskog suda”) navodi da ona u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća FCH2 na dan 31. prosinca 2017. te rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s Financijskom uredbom Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije; nadalje napominje da se računovodstvena pravila Zajedničkog poduzeća FCH2 temelje na međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima za javni sektor;

2.  prima na znanje da je konačni proračun Zajedničkog poduzeća FCH2 za financijsku godinu 2017. sadržavao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 127 800 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 198 600 000 EUR; napominje da su se odobrena sredstva za plaćanje povećala za 71,95 %, i da su se uglavnom koristila za pretfinanciranje poziva na podnošenje prijedloga iz 2016. i 2017. godine;

3.  prima na znanje da je ukupno izvršenje proračuna za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje 2017. godine doseglo 96 %, odnosno 89 %;

Višegodišnje izvršenje proračuna u okviru Sedmog okvirnog programa

4.  napominje da je od 490 000 000 EUR sredstava za aktivnosti Zajedničkog poduzeća FCH (uključujući 470 000 000 EUR u novčanim doprinosima Unije i 20 000 000 EUR administrativnih troškova drugih članova) Zajedničko poduzeće FCH2 do kraja 2017. preuzelo obveze u iznosu od 481 700 000 EUR i isplatilo 418 500 000 EUR; ističe da će, prema planu plaćanja Zajedničkog poduzeća FCH za tekuće projekte u okviru Sedmog okvirnog programa, dodatnih 25 700 000 EUR biti isplaćeno 2018. i 17 400 000 EUR tijekom sljedećih godina, što ukupno iznosi 94,3 % ukupnog proračuna Zajedničkog poduzeća FCH;

5.  napominje da je od 470 000 000 EUR doprinosa u naravi i novčanih doprinosa koje članovi iz industrijskih i istraživačkih grupacija trebaju uplatiti za operativne aktivnosti Zajedničkog poduzeća FCH do kraja 2017., upravni odbor potvrdio doprinose u iznosu od 396 200 000 EUR; ističe da su Zajedničkom poduzeću FCH2 do kraja 2017. prijavljeni doprinosi u naravi za operativne aktivnosti u iznosu od 55 800 000 EUR te ističe da je time do kraja 2017. ukupni doprinos članova iz industrijskih i istraživačkih grupacija za Zajedničko poduzeće iznosio 452 000 000 EUR, dok je doprinos Unije iznosio 405 800 000 EUR;

Višegodišnje izvršenje proračuna u okviru programa Obzor 2020.

6.  napominje da je od 684 000 000 EUR dodijeljenih sredstava u okviru programa Obzor 2020. (uključujući 665 000 000 EUR u novčanim doprinosima Unije i 19 000 000 EUR u novčanim doprinosima članova iz industrijske i istraživačke grupacije za administrativne troškove) Zajedničko poduzeće FCH2 preuzelo obveze u iznosu od 407 200 000 EUR (59,53 %) i isplatilo 223 300 000 EUR;

Ostala pitanja

7.  primjećuje da su do kraja 2017. članovi iz industrijskih i istraživačkih grupacija prijavili doprinose u naravi u iznosu od 25 100 000 EUR za operativne aktivnosti od 1 300 000 EUR, od kojih je 600 000 EUR potvrdio upravni odbor Zajedničkog poduzeća FCH2;

8.  prima na znanje činjenicu da je novčani doprinos Unije na kraju 2017. iznosio 234 300 000 EUR;

9.  napominje da je na kraju 2017. u okviru Sedmog okvirnog programa izvršeno 46 plaćanja za međuizvješća i većinom za završna periodična izvješća u ukupnom iznosu od 27 100 000 EUR; primjećuje da je izvršenje proračuna (u pogledu odobrenih sredstava za plaćanje) iznosilo 73,8 % (u usporedbi sa 73,7 % 2016. godine);

10.  napominje da je za program Obzor 2020., u pogledu odobrenih sredstava za plaćanje, izvršeno 40 isplata pretfinanciranja za projekte iz poziva na podnošenje prijedloga iz 2016. i 20017., 8 isplata za studije i 2 isplate zajedničkom istraživačkom centru; nadalje primjećuje da je izvršenje proračuna (u pogledu plaćanja) iznosilo 93,3 % (u usporedbi s 98 % 2016. godine); sa zadovoljstvom primjećuje da je, kad je riječ o odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, izvršenje proračuna doseglo 99,8 % (prethodne godine 78,6 %) zbog odluke o pokretanju dvaju dodatnih projekata s pričuvnog popisa poziva na podnošenje prijedloga iz 2017.;

11.  primjećuje da je Zajedničko poduzeće FCH2 u prosincu 2017. usvojilo četvrti dodatni plan aktivnosti koji obuhvaća 2018. godinu, uključujući dodatne aktivnosti koje se mogu provjeriti u iznosu od 250 160 000 EUR; primjećuje da je Zajedničko poduzeće FCH2 izradilo metodologiju kojom su predviđene stroge kontrole prikupljanja doprinosa, izvještavanja o dodatnim aktivnostima i njihova potvrđivanja te da ta metodologija obuhvaća i ogledni program revizije i revizijsku potvrdu za potrebe potvrđivanja koje obavljaju neovisni vanjski revizori;

Uspješnost

12.  pozdravlja reviziju tehničko-ekonomskih ključnih pokazatelja uspješnosti uključenih u dopunu višegodišnjeg plana rada, koji je podržao upravni odbor Zajedničkog poduzeća FCH2; primjećuje da je većina ključnih pokazatelja uspješnosti za 2017. ostvarena, dok su projekti koji su još u tijeku na dobrom putu da ostvare ciljeve za 2017. i nakon toga;

13.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni i operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično jednostavnu i učinkovitu organizacijsku strukturu Zajedničkog poduzeća FCH2;

14.  pozdravlja činjenicu da je vrijednost učinka poluge iz 2017. od 1,95 premašila ciljani učinak financijske poluge za cijelo razdoblje od 2014. do 2020.;

15.  prima na znanje činjenicu da su stručnjaci među sudionicima poziva Zajedničkog poduzeća FCH2 na podnošenje prijedloga prepoznali mnoge proizvođače automobila svjetske klase, kao i vrhunska energetska i komunalna poduzeća te da su vrhunski inovatori dobro zastupljeni; također prima na znanje angažman industrije u planiranju i provedbi programa; primjećuje da stručnjaci preporučuju jačanje pristupa lanca vrijednosti uz pomoć većeg sudjelovanja krajnjih korisnika i potrošača;

16.  pozdravlja činjenicu da su svi pozivi na podnošenje prijedloga objavljeni i zaključeni u skladu s odgovarajućim planovima rada te da su rezultati u pogledu vremena potrebnog za dodjelu bespovratnih sredstava i vremena isplate ostali znatno ispod utvrđenih ciljeva;

Unutarnja revizija

17.  napominje da je Zajedničko poduzeće FCH2 2017. dovršilo provedbu svih akcijskih planova na temelju preporuka revizije Službe za unutarnju reviziju (IAS) iz 2016. u području upravljanja uspješnošću, uz iznimku jedne akcije; napominje da je Služba za unutarnju reviziju 2017. provela novu reviziju koordinacije sa Komisijinim središnjim centrom za podršku i provedbe njegovih alata i usluga u Zajedničkom poduzeću FCH2; napominje, nadalje, da je u pogledu te revizije, na temelju koje su donesene tri preporuke, Zajedničko poduzeće FCH2 7. prosinca 2017. primilo završno izvješće o reviziji Službe za unutarnju reviziju; pozdravlja činjenicu da se Zajedničko poduzeće FCH2 složilo sa svim preporukama i 15. siječnja 2018. Službi za unutarnju reviziju dostavilo akcijski plan koji je ona odobrila u siječnju 2018.;

18.  prima na znanje da su se provodile ex post revizijske aktivnosti na način da je pokrenuto 16 novih revizija za Sedmi okvirni program, uz upotrebu okvirnog ugovora o istraživanju, tehnološkom razvoju i demonstraciji s jednim vanjskim revizorskim društvom; prima na znanje da je stopa preostale pogreške bila manja od 2 %; primjećuje da je 2017. pokrenuto 11 novih revizija za Obzor 2020.; poziva Zajedničko poduzeće FCH da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o ishodima tih revizija;

19.  primjećuje da je Komisija provela završno ocjenjivanje Zajedničkog poduzeća FCH za razdoblje 2008 – 2016. i privremeno ocjenjivanje Zajedničkog poduzeća FCH2 u okviru Obzora 2020. za razdoblje 2014. – 2016., pri čemu je upravni odbor prihvatio akcijski plan te je već pokrenuto nekoliko mjera iz tog plana, a očekuje se da će se najveći dio programa dovršiti u razdoblju između 2018. i 2019., ali uzimajući pritom u obzir da se provedba za mali broj mjera očekuje u sljedećem programskom razdoblju;

Unutarnje kontrole

20.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće FCH2 uspostavilo postupke ex ante kontrole koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije, ex post revizijama korisnika bespovratnih sredstava za Sedmi okvirni program i završnim plaćanjima te zahtjevima za povrat troškova projekata u okviru programa Obzor 2020., dok je Komisija odgovorna za ex post revizije; pozdravlja činjenicu da je stopa preostale pogreške za ex post revizije na kraju 2017. iznosila 1,13 %, što je prema Revizorkom sudu ispod praga značajnosti;

21 .  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće FCH2 u studenom 2017. donijelo pravila o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa koja obuhvaćaju njegovo osoblje i tijela;

22.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće FCH2 2017. u suradnji sa Zajedničkom službom za reviziju Glavne uprave za istraživanje i inovacije pokrenulo prvu ex post reviziju nasumičnog uzorka privremenih zahtjeva za povrat troškova u okviru programa Obzor 2020.; poziva Zajedničko poduzeće FCH2 da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvješće o rezultatima te revizije.

23.  napominje da je na dan 31. prosinca 2017. ukupni broj popunjenih radnih mjesta u Zajedničkom poduzeću FCH2 bio 26, i to iz 11 različitih država članica;

24.b  pozdravlja brojne komunikacijske aktivnosti organizirane tijekom 2017., koje su dodatno doprinijele povećanju vidljivosti Zajedničkog poduzeća FCH2;

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 452, 14.12.2018., str. 48.

(2)

SL C 452, 14.12.2018., str. 50.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 169, 7.6.2014., str. 108.

(6)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(7)

SL C 452, 14.12.2018., str. 48.

(8)

SL C 452, 14.12.2018., str. 50.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 169, 7.6.2014., str. 108.

(12)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(13)

Uredba Vijeća (EZ) br. 521/2008 od 30. svibnja 2008. o osnivanju zajedničkog poduzeća za gorive ćelije i vodik (SL L 153, 12.6.2008., str. 1.).

(14)

Uredba Vijeća (EU) br. 559/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 (SL L 169, 7.6.2014., str. 108.).

Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti