Procedūra : 2018/2216(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0105/2019

Pateikti tekstai :

A8-0105/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.49

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0290

PRANEŠIMAS     
PDF 191kWORD 57k
27.2.2019
PE 626.832v02-00 A8-0105/2019

dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2216(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Martina Dlabajová

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2216(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0105/2019),

1.  patvirtina II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, II kuro elementų ir vandenilio (II KEV) bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2216(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė(11), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(12),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0105/2019),

1.  pritaria II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą II kuro elementų ir vandenilio (II KEV) bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2216(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0105/2019),

A.  kadangi Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (toliau – KEV BĮ) įsteigta 2008 m. gegužės mėn. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 521/2008 kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įmonė(13), turinti veikti iki 2017 m. gruodžio 31 d., siekiant kurti rinkai tinkamus produktus ir taip palengvinti papildomas pramonės pastangas sparčiai diegti kuro elementų ir vandenilio technologijas; kadangi Reglamentas (EB) Nr. 521/2008 buvo panaikintas Tarybos reglamentu (ES) Nr. 559/2014(14);

B.  kadangi Reglamentu (ES) Nr. 559/2014 nustatyta, kad iki 2024 m. gruodžio 31 d. KEV BĮ pakeičiama 2014 m. gegužės mėn. įsteigta II kuro elementų ir vandenilio bendrąja įmone (toliau – 2 KEV BĮ);

C.  kadangi KEV BĮ narės steigėjos yra Sąjunga, atstovaujama Komisijos, kuro elementų ir vandenilio bendros technologijų iniciatyvos pramonės grupė ir mokslinių tyrimų grupė „N.ERGHY“;

D.  kadangi 2 KEV BĮ narės yra Sąjunga, atstovaujama Komisijos, naujoji pasaulio energetikos pramonės grupė AISBL (toliau – pramonės grupė), 2016 m. pervadinta į „Hydrogen Europe“, ir naujoji Europos kuro elementų ir vandenilio mokslinių tyrimų grupė AISBL (toliau – mokslinių tyrimų grupė);

E.  kadangi didžiausias Sąjungos įnašas į II KEV BĮ pirmąjį veiklos etapą yra 470 000 000 EUR iš Septintosios bendrosios programos lėšų; kadangi kitų narių įnašai turi būti ne mažesni kaip Sąjungos įnašas;

F.  kadangi 2 KEV BĮ maksimalus Sąjungos įnašas iš programos „Horizontas 2020“ yra 665 000 000 EUR, o pramonės ir mokslinių tyrimų grupių nariai turėtų prisidėti mažiausiai 380 000 0000 EUR vertės ištekliais, kuriuos sudarytų nepiniginiai įnašai į 2 KEV BĮ finansuojamos programos „Horizontas 2020“ projektus, nepiniginiai įnašai papildomai veiklai (mažiausiai 285 000 000 EUR vertės) ir piniginiai įnašai administracinėms išlaidoms padengti;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje dėl 2 KEV BĮ 2017 m. metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nustatyta, jog 2 KEV BĮ metinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2017 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais metais susijusių operacijų, pinigų srautų rezultatai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama jos finansiniame reglamente ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintose apskaitos taisyklėse; be to, pažymi, kad 2 KEV BĮ apskaitos taisyklės grindžiamos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais;

2.  pažymi, kad 2 KEV BĮ galutinį 2017 finansinių metų biudžetą sudarė 127 800 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 198 600 000 EUR mokėjimų asignavimų; pažymi, kad mokėjimų asignavimai padidėjo 71,95 proc. ir daugiausia buvo panaudoti išankstiniam finansavimui pagal 2016 m. ir 2017 m. kvietimus teikti pasiūlymus;

3.  pažymi, kad 2017 m. biudžeto įvykdymas, kalbant apie įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, siekė atitinkamai 96 proc. ir 89 proc.;

Daugiametis biudžeto vykdymas pagal Septintąją bendrąją programą

4.  pažymi, kad iki 2017 m. pabaigos iš KEV BĮ veiklai skirtų lėšų 490 000 000 EUR (įskaitant 470 000 000 EUR Sąjungos grynųjų pinigų įnašų sumą ir 20 000 000 EUR įnašų iš kitų narių sumą administracinėms išlaidoms) 2 KEV BĮ prisiėmė 481 700 000 EUR vertės įsipareigojimų ir atliko 418 500 000 EUR vertės mokėjimų; atkreipia dėmesį į tai, kad pagal KEV BĮ vykdomų Septintosios bendrosios programos projektų mokėjimų planą dar 25 700 000 EUR bus išmokėta 2018 m. ir 17 400 000 EUR vėlesniais metais – iš viso tai sudaro 94,3 proc. viso KEV BĮ biudžeto;

5.  pažymi, kad iš 470 000 000 EUR nepiniginių ir piniginių įnašų, kuriais prie KEV BĮ veiklos turi prisidėti pramonės ir mokslinių tyrimų grupių nariai, iki 2017 m. pabaigos valdyba buvo patvirtinusi 396 200 000 EUR įnašų; nurodo, kad iki 2017 m. pabaigos 2 KEV BĮ buvo pranešta apie papildomus 55 800 000 EUR įnašus pagrindinei veiklai; pabrėžia, kad 2017 m. pabaigoje bendras pramonės ir mokslinių tyrimų grupių narių įnašas į Bendrąją įmonę atitinkamai sudarė 452 000 000 EUR, o Sąjungos įnašas – 405 800 000 EUR;

Daugiametis biudžeto vykdymas pagal programą „Horizontas 2020“

6.  pažymi, kad iš 684 000 000 EUR lėšų, skirtų pagal programą „Horizontas 2020“ (įskaitant 665 000 000 EUR iš Sąjungos grynųjų pinigų įnašo ir 19 000 000 EUR iš pramonės ir mokslinių tyrimų srities narių piniginių įnašų administracinėms išlaidoms), 2 KEV BĮ prisiėmė 407 200 000 EUR vertės įsipareigojimų ir atliko 223 300 000 EUR vertės mokėjimų;

Kiti klausimai

7.  pažymi, kad iki 2017 m. pabaigos pramonės ir mokslinių tyrimų grupių nariai pranešė apie 25 100 000 EUR nepiniginių įnašų 1 300 000 EUR vertės pagrindinei veiklai, iš kurių 600 000 EUR patvirtino 2 KEV BĮ valdyba,

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. pabaigoje Sąjungos piniginis įnašas siekė 234 300 000 EUR;

9.  pažymi, kad 2017 m. vykdant Septintąją bendrąją programą atlikti 46 mokėjimai už tarpines ir daugiausia galutines periodines ataskaitas iš viso sudarė 27 100 000 EUR; pažymi, kad biudžeto įvykdymas (mokėjimo asignavimai) buvo 73,8 proc. (palyginti su 73,7 proc. 2016 m.);

10.  pažymi, kad pagal programą „Horizontas 2020“ , pasinaudojant mokėjimų asignavimais, atlikta 40 išankstinio finansavimo mokėjimų projektams pagal 2016 m. ir 2017 m. kvietimus teikti pasiūlymus, įvykdyti 8 mokėjimai už tyrimus ir 2 – Jungtiniam tyrimų centrui; be to, pažymi, kad biudžeto vykdymas (kalbant apie mokėjimus) siekė 93,3 proc. (palyginti su 98 proc. 2016 m.); su pasitenkinimu pažymi, kad, kalbant apie įsipareigojimų asignavimus, biudžeto vykdymas pasiekė 99,8 proc., o praėjusiais metais jis buvo 78,6 proc., nes buvo priimtas sprendimas iš 2017 m. kvietimo teikti pasiūlymus rezervo sąrašo paimti du papildomus projektus;

11.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio mėn. 2 KEV BĮ patvirtino ketvirtąjį papildomą 2018 m. veiklos planą, apimantį sertifikuotiną papildomą veiklą už 250 160 000 EUR sumą; atkreipia dėmesį į tai, kad 2 KEV BĮ yra parengusi metodiką, pagal kurią numatyta griežta papildomos veiklos nustatymo, ataskaitų apie ją teikimo ir jos sertifikavimo kontrolė, taip pat pateikiamas audito programos modelis ir sertifikavimo audito sertifikatas, kai sertifikavimą atlieka nepriklausomi išorės auditoriai;

Veiklos rezultatai

12.  palankiai vertina tai, kad atlikta į daugiametį darbo planą, kurį patvirtino 2 KEV BĮ valdyba, priedą įtrauktų techninių ir ekonominių pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR) peržiūra; pažymi, kad dauguma 2017 m. pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių pasiekti, o pagal vis dar vykdomus projektus bus pasiekti 2017 m. ir vėlesni tikslai;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdymo išlaidų santykis (administracinis ir veiklos biudžetas) išlieka mažesnis nei 5 proc. – tai rodo, kad 2 KEV BĮ organizacinė struktūra yra gana paprasta ir efektyvi;

14.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. sverto poveikis (1,95) viršijo viso 2014–2020 m. laikotarpio tikslinį sverto poveikį;

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad tarp ekspertų, dalyvavusių 2 KEV BĮ kvietimuose, buvo nemažai pasauliniu mastu pripažintų automobilių gamintojų ir didžiųjų energijos pramonės įmonių ir komunalinių paslaugų įmonių, taip pat daug aukščiausio lygio inovatorių; taip pat atkreipia dėmesį į pramonės įmonių dalyvavimą planuojant ir vykdant programą; pažymi, kad ekspertai rekomenduoja stiprinti vertės grandinės metodą aktyviau dalyvaujant galutiniams naudotojams ir klientams;

16.  palankiai vertina tai, kad visi kvietimai teikti pasiūlymus buvo paskelbti ir baigti pagal atitinkamus darbo planus ir kad laikotarpiai iki įsipareigojimo ir mokėjimo buvo gerokai trumpesni už nustatytus tikslus;

Vidaus auditas

17.  pažymi, kad 2017 m. 2 KEV BĮ baigė įgyvendinti visus veiksmų planus (išskyrus vieną veiksmą), kuriais įgyvendino rekomendacijos, susijusios su Vidaus audito tarnybos (IAS) 2016 m. atliktais veiklos valdymo auditais; pažymi, kad 2017 m. IAS atliko naują veiksmų koordinavimo su Komisijos centriniu paramos centru ir jo priemonių ir paslaugų taikymo 2 KEV BĮ auditą; be to, pažymi, kad 2017 m. gruodžio 7 d. 2 KEV BĮ gavo IAS galutinę audito ataskaitą apie šį auditą, po kurio buvo pateiktos trys rekomendacijos; palankiai vertina tai, kad 2 KEV BĮ pritarė visoms rekomendacijoms ir 2018 m. sausio 15 d. pateikė IAS veiksmų planą, kuriam 2018 m. sausio mėn. pritarė ir IAS;

18.  pažymi, kad buvo toliau atliekami ex post auditai – pradėta 16 naujų Septintosios bendrosios programos auditų pagal mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo pagrindų sutartį su viena išorės audito įmone; atkreipia dėmesį į tai, kad likutinis klaidų lygis buvo mažesnis nei 2 proc.; pažymi, kad 2017 m. buvo pradėta 11 naujų su programa „Horizontas 2020“ susijusių auditų; ragina KEV BĮ teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šių auditų rezultatų ataskaitas;

19.  pažymi, kad buvo atliktas Komisijos galutinis KEV BĮ 2008–2016 m. laikotarpio veiklos vertinimas ir tarpinis pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančios 2 KEV BĮ 2014–2016 m. laikotarpio vertinimas, o valdyba patvirtino veiksmų planą, kuriame numatyti keli veiksmai jau pradėti, ir tikimasi, kad didžioji programos dalis bus užbaigta 2018–2019 m., tačiau atsižvelgiama į tai, jog numatoma, kad keli veiksmai turėtų būti įgyvendinti kitu programavimo laikotarpiu;

Vidaus kontrolė

20.  palankiai vertina tai, kad 2 KEV BĮ įdiegė ex ante kontrolės procedūras, grindžiamas finansinių ir pagrindinės veiklos dokumentų peržiūra, Septintosios bendrosios programos biudžeto tarpinių ir galutinių mokėjimų ex post auditus dotacijų gavėjų įstaigose, o programos „Horizontas 2020“ projektų išlaidų deklaracijų atžvilgiu Komisijai tenka atsakomybė užtikrinti ex post auditus; palankiai vertina tai, kad 2017 m. likutinis klaidų lygis atlikus ex post auditus sudarė 1,13 proc. ir jis, Audito Rūmų nuomone, yra mažesnis už reikšmingumo lygį;

21.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. lapkričio mėn. 2 KEV BĮ patvirtino taisykles dėl su darbuotojais ir organais susijusių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo;

22.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. 2 KEV BĮ kartu su Bendra audito tarnyba pradėjo pirmąjį atsitiktinės imties programos „Horizontas 2020“ tarpinių išlaidų deklaracijų ex post auditą; ragina 2 KEV BĮ informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių auditų rezultatus;

23.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. bendras 2 KEV BĮ darbuotojų užimtų etatų skaičius buvo 26 ir jie atstovavo 11-ai skirtingų valstybių narių;

24b.  palankiai vertina įvairią 2017 m. vykdytą komunikacijos veiklą, kuri dar labiau padėjo didinti 2 KEV BĮ matomumą.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 452, 2018 12 14, p. 48.

(2)

OL C 452, 2018 12 14, p. 50.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 169, 2014 10 26, p. 108.

(6)

OL L 38, 2014 10 26, p. 2.

(7)

OL C 452, 2018 12 14, p. 48.

(8)

OL C 452, 2018 12 14, p. 50.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 169, 2014 10 26, p. 108.

(12)

OL L 38, 2014 10 26, p. 2.

(13)

2008 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantis Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę (OL L 153, 2008 6 12, p. 1).

(14)

2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 108).

Atnaujinta: 2019 m. kovo 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika