Procedura : 2018/2216(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0105/2019

Teksty złożone :

A8-0105/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.49

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0290

SPRAWOZDANIE     
PDF 201kWORD 57k
27.2.2019
PE 626.832v02-00 A8-0105/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017

(2018/2216(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017

(2018/2216(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0105/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017

(2018/2216(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05827/2019 – C8-0105/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2(11), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0105/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017

(2018/2216(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0105/2019),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych („FCH”) zostało utworzone w maju 2008 r. na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 521/2008(13) jako partnerstwo publiczno-prywatne na okres do 31 grudnia 2017 r., a jego zadaniem jest skupienie się na opracowaniu zastosowań rynkowych i ułatwieniu dodatkowych działań przemysłu zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych; mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 521/2008 zostało uchylone rozporządzeniem Rady (UE) nr 559/2014(14);

B.  mając na uwadze, że na mocy rozporządzenia (UE) nr 559/2014 w maju 2014 r. powstało Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 („FCH 2”), aby zastąpić FCH do dnia 31 grudnia 2024 r.;

C.  mając na uwadze, że członkami FCH były: Unia, reprezentowana przez Komisję, zrzeszenie branżowe europejskiej wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych oraz zrzeszenie badawcze N.ERGHY;

D.  mając na uwadze, że członkami FCH 2 są: Unia, reprezentowana przez Komisję, New Energy World Industry Grouping AISBL („zrzeszenie branżowe”), które w 2016 r. zmieniło nazwę na Hydrogen Europe, oraz New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL („zrzeszenie badawcze”);

E.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii w pierwszą fazę działania FCH 2 to 470 000 000 EUR pochodzących z siódmego programu ramowego; mając na uwadze, że wysokość wkładów pozostałych członków musi być przynajmniej równa wysokości wkładu UE;

F.  mając na uwadze, że w ramach FCH 2 maksymalny wkład Unii wynosi 665 000 000 EUR z programu „Horyzont 2020”, natomiast członkowie ze zrzeszeń branżowego i badawczego mają wnieść środki w wysokości co najmniej 380 000 000 EUR, co obejmuje wkłady niepieniężne do projektów w ramach programu „Horyzont 2020” finansowanych przez FCH 2, wkłady niepieniężne na rzecz działań dodatkowych (o wartości co najmniej 285 000 000 EUR) oraz wkłady pieniężne na pokrycie kosztów administracyjnych;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) w sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego FCH 2 („sprawozdanie Trybunału”) uznaje, że sprawozdanie finansowe za 2017 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową FCH 2 na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji; odnotowuje również, że zasady rachunkowości FCH 2 opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego;

2.  odnotowuje, że końcowy budżet FCH 2 na rok budżetowy 2017 przewidywał środki na zobowiązania w wysokości 127 800 000 EUR oraz środki na płatności w wysokości 198 600 000 EUR; zauważa, że środki na płatności wzrosły o 71,95 % i były wykorzystane głównie na płatności zaliczkowe w ramach ogłoszonych w 2016 r. i 2017 r. zaproszeń do składania ofert;

3.  zauważa, że ogólne wykonanie budżetu na 2017 r. w środkach na zobowiązania i środkach na płatności wyniosło odpowiednio 96 % i 89 %;

Wykonanie budżetu wieloletniego w ramach siódmego programu ramowego

4.  zauważa, że w ramach funduszy na działalność FCH wynoszących 490 000 000 EUR (wkład pieniężny Unii w wys. 470 000 000 EUR oraz 20 000 000 EUR na koszty administracyjne od innych członków) do końca 2017 r. FCH2 zaciągnęło zobowiązania na kwotę 481 700 000 EUR oraz dokonało płatności w kwocie 418 500 000 EUR; wskazuje, że według planu płatności FCH dotyczącego wciąż realizowanych projektów siódmego programu ramowego w 2018 r. wypłacona zostanie kwota 25 700 000 EUR, a w kolejnych latach – 17 400 000 EUR, a więc 94,3 % całkowitego budżetu FCH;

5.  odnotowuje, że z 470 000 000 EUR wkładów niepieniężnych i pieniężnych, które członkowie ze zrzeszeń branżowego i badawczego mieli wnieść na rzecz działań operacyjnych FCH, na koniec 2017 r. Rada Zarządzająca zatwierdziła wkłady w wysokości 396 200 000 EUR; wskazuje, że do końca 2017 r. wniesiono do FCH 2 dodatkowe wkłady niepieniężne na rzecz działań operacyjnych w wysokości 55 800 000 EUR i podkreśla, że tym samym na koniec 2017 r. całkowity wkład członków zrzeszeń branżowego i badawczego do Wspólnego Przedsięwzięcia wyniósł 452 000 000 EUR, zaś wkład Unii wyniósł 405 800 000 EUR;

Wykonanie budżetu wieloletniego w ramach programu „Horyzont 2020”

6.  zauważa, że w ramach funduszy przyznanych z programu „Horyzont 2020” wynoszących 684 000 000 EUR (wkład pieniężny Unii w wys. 665 000 000 EUR oraz 19 000 000 EUR na koszty administracyjne od innych członków z sektorów przemysłowego i badawczego) FCH2 zaciągnęło zobowiązania na kwotę 407 200 000 EUR (59,53 %) oraz dokonało płatności w kwocie 223 300 000 EUR;

Inne kwestie

7.  odnotowuje, że do końca 2017 r. członkowie ze zrzeszeń branżowego i badawczego wnieśli wkłady pieniężne w wys. 25 100 000 EUR na rzecz działań operacyjnych w kwocie 1 300 000 EUR, z czego 600 000 EUR zatwierdziła Rada Zarządzająca FCH 2;

8.  przyjmuje do wiadomości, że wkład pieniężny Unii na koniec 2017 r. wyniósł 234 300 000 EUR;

9.  odnotowuje, że w ramach siódmego programu ramowego do końca 2017 r. dokonano 46 płatności za sprawozdania okresowe i końcowe na łączną kwotę 27 100 000 EUR; odnotowuje, że wykonanie budżetu (pod względem środków na płatności) było na poziomie 73,8 % (w 2016 r. – 73,7 %);

10.  odnotowuje, że z programu „Horyzont 2020”, biorąc pod uwagę środki na płatności, wykonano 40 płatności zaliczkowych na projekty wyłonione z zaproszeń do składania wniosków w 2016 r. i 2017 r., 8 płatności na analizy i 2 płatności na wspólny ośrodek badawczy; odnotowuje ponadto, że wykonanie budżetu (pod względem płatności) było na poziomie 93,3 % (w 2016 r. – 98 %); zauważa z zadowoleniem, że pod względem środków na zobowiązania wykonanie budżetu wyniosło 99,8 % (podczas gdy w poprzednim roku wskaźnik ten był na poziomie 78,6 %) z uwagi na decyzję o przejęciu dwóch dodatkowych projektów z listy rezerwowej zaproszenia do składania wniosków z 2017 r.;

11.  zauważa, że w grudniu 2017 r. FCH 2 przyjęło cztery dodatkowe plany działania obejmujące 2018 r., w tym certyfikowalne działania dodatkowe na kwotę 250 160 000 EUR; zwraca uwagę, że FCH 2 opracowało metodologię, która zapewnia solidną kontrolę gromadzenia, raportowania i certyfikacji działań dodatkowych i obejmuje modelowy program audytu i świadectwo audytu w celu dokonania certyfikacji przez niezależnych kontrolerów zewnętrznych;

Wyniki

12.  z zadowoleniem przyjmuje zmianę techniczno-gospodarczych kluczowych wskaźników skuteczności działania ujętych w addendum do wieloletniego programu prac zatwierdzonego przez Radę Zarządzającą FCH 2; zauważa, że większość kluczowych wskaźników skuteczności działania na rok 2017 została osiągnięta, a nadal trwające projekty są na dobrej drodze do osiągnięcia celów na rok 2017 i późniejsze lata;

13.  zauważa, że wskaźnik kosztów zarządzania (budżet administracyjny i operacyjny) utrzymuje się poniżej 5 %, co wskazuje na raczej niewielką i skuteczną strukturę organizacyjną FCH 2;

14.  z zadowoleniem odnotowuje wartość efektu dźwigni w roku 2017 (1,95), która przekracza docelową wartość efektu dźwigni w całym okresie 2014–2020;

15.  przyjmuje do wiadomości, że eksperci odnotowali wśród uczestników ogłoszonych przez FCH 2 zaproszeń wielu światowej klasy producentów samochodów oraz najnowocześniejsze przedsiębiorstwa energetyczne i przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne, a silnie reprezentowani są także czołowi innowatorzy; zauważa również zaangażowanie przemysłu w planowanie i realizację programu; zauważa, że eksperci zalecają wzmocnienie podejścia opartego na łańcuchu wartości w drodze zwiększonego udziału użytkowników końcowych i klientów;

16.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie zaproszenia do składania wniosków zostały opublikowane i zamknięte zgodnie z odpowiednimi planami prac, a wyniki pod kątem czasu oczekiwania na przyznanie dotacji i czasu oczekiwania na wypłacenie dotacji były znacznie poniżej określonych celów;

Audyt wewnętrzny

17.  odnotowuje, że w 2017 r. FCH 2 zakończyło wdrażanie wszystkich planów działania wprowadzających zalecenia z audytów przeprowadzonych przez Służbę Audytu Wewnętrznego w 2016 r. i dotyczących zarządzania wydajnością, z wyjątkiem jednego działania; zauważa, że w 2017 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła nowy audyt dotyczący koordynacji z centralnym ośrodkiem wsparcia Komisji oraz stosowania jej narzędzi i usług w FCH 2; odnotowuje ponadto, że 7 grudnia 2017 r. FCH 2 otrzymało końcowe sprawozdanie z audytu od Służby Audytu Wewnętrznego dotyczące tego audytu, które zawierało trzy zalecenia; z zadowoleniem przyjmuje, że FCH 2 zgodziło się ze wszystkimi zaleceniami i 15 stycznia 2018 r. przesłało Służbie Audytu Wewnętrznego plan działania, który służba zaaprobowała w styczniu 2018 r.;

18.  zauważa, że do działań audytowych ex post włączono16 nowych audytów w odniesieniu do siódmego programu ramowego, wykorzystując umowę ramową w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji zawartą z jedną zewnętrzną firmą audytorską; zauważa, że poziom błędu resztowego wynosił mniej niż 2 %; zauważa, że w odniesieniu do programu „Horyzont 2020” w 2017 r. rozpoczęto 11 nowych audytów; wzywa FCH, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o wynikach tych audytów;

19.  zauważa, że Komisja przeprowadziła końcową ocenę FCH dotyczącą lat 2008–2016, przeprowadzono także ocenę śródokresową FCH 2 działającego w ramach programu „Horyzont 2020”, obejmującą lata 2014–2016, że Rada Zarządzająca przyjęła plan działania, z którego wiele działań już rozpoczęto w nadziei na zrealizowanie większości programu między 2018 r. a 2019 r., aczkolwiek z uwzględnieniem faktu, że niewielka liczba działań może być realizowana w kolejnym okresie programowania;

Kontrole wewnętrzne

20.  z zadowoleniem przyjmuje, że FCH 2 ustanowiło procedury kontroli ex ante na podstawie przeglądów dokumentacji finansowej i operacyjnej, audytów ex post przeprowadzanych u beneficjentów płatności zaliczkowych i końcowych przyznanych w ramach siódmego programu ramowego oraz zestawień wydatków poniesionych w związku z projektami w ramach programu „Horyzont 2020”, podczas gdy Komisja jest odpowiedzialna za audyty ex post; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że poziom błędu resztowego dla audytów ex post na koniec 2017 r. wynosił 1,13 %, co Trybunał uznaje za poniżej progu istotności;

21 .  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że FCH 2 przyjęło w listopadzie 2017 r. zasady dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi mające zastosowanie do personelu i organów;

22.  stwierdza, że w 2017 r. FCH 2 rozpoczęło wraz ze Wspólną Służbą Audytu w Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji pierwszy audyt ex post wybranej losowo próby okresowych zestawień poniesionych wydatków z programu „Horyzont 2020”; wzywa FCH 2, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o wynikach tego audytu.

23.  zauważa że na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba zajmowanych stanowisk w FCH 2 wynosiła 26 i były one obsadzone przedstawicielami 11 różnych państw członkowskich;

24.  z zadowoleniem przyjmuje liczne działania komunikacyjne organizowane w 2017 r., które dodatkowo przyczyniły się do zwiększenia widoczności FCH 2;

INFORMACJE O PRZYJĘCIUPRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 48.

(2)

Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 50.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108.

(6)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(7)

Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 48.

(8)

Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 50.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(11)

Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108.

(12)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(13)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (Dz.U. L 153 z 12.6.2008, s. 1).

(14)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108).

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności