Postup : 2018/2216(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0105/2019

Predkladané texty :

A8-0105/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.49

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0290

SPRÁVA     
PDF 194kWORD 56k
27.2.2019
PE 626.832v02-00 A8-0105/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017

(2018/2216(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Martina Dlabajová

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017

(2018/2216(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8‑0105/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 71,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre palivové články a vodík 2(5), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0105/2019),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre palivové články a vodík 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017

(2018/2216(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8‑0105/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 71,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre palivové články a vodík 2(11), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12),

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0105/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre palivové články a vodík 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017

(2018/2216(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0105/2019),

A.  keďže spoločný podnik pre palivové články a vodík (ďalej len „FCH“) bol zriadený v máji 2008 ako verejno-súkromné partnerstvo nariadením Rady (ES) č. 521/2008(13) na obdobie do 31. decembra 2017 s cieľom zamerať sa na vývoj trhových aplikácií, a teda uľahčovať ďalšie úsilie priemyslu o rýchle zavedenie technológie palivových článkov a vodíkovej technológie do praxe, keďže nariadenie (ES) č. 521/2008 bolo zrušené nariadením Rady (EÚ) č. 559/2014(14);

B.  keďže nariadením (EÚ) č. 559/2014 bol v máji 2014 založený spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 („FCH2“), aby nahradil FCH v období do 31. decembra 2024,

C.  keďže členmi FCH sú Únia zastúpená Komisiou, Európske priemyselné zoskupenie pre spoločnú technologickú iniciatívu pre palivové články a vodík (ďalej len „priemyselné zoskupenie“) a výskumné zoskupenie (ďalej len „N.ERGHY “);

D.  keďže členmi FCH2 sú Únia zastúpená Komisiou, Celosvetové priemyselné zoskupenie pre novú energiu AISBL (ďalej len „priemyselné zoskupenie“) premenované v roku 2016 na Hydrogen Europe a Nové európske výskumné zoskupenie pre palivové články a vodík AISBL (ďalej len „výskumné zoskupenie“);

E.  keďže maximálna výška príspevku Únie na prvú fázu činnosti FCH2 je 470 000 000 EUR zo siedmeho rámcového programu; keďže výška príspevkov ostatných členov sa musí minimálne rovnať výške príspevku Únie;

F.  keďže v rámci FCH2 je maximálny príspevok Únie vo výške 665 000 000 EUR z programu Horizont 2020 a členovia priemyselných a výskumných zoskupení majú prispieť zdrojmi vo výške najmenej 380 000 000 EUR vrátane nepeňažných príspevkov na projekty v rámci programu Horizont 2020 financované prostredníctvom FCH2, nepeňažných príspevkov na dodatočné činnosti (vo výške najmenej 285 000 000 EUR) a peňažných príspevkov na administratívne náklady;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  konštatuje, že v správe Dvora audítorov o účtovnej závierke FCH2 sa uvádza, že za rok 2017 účtovná závierka vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu FCH2 k 31. decembru 2017, ako aj výsledky jej operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie; ďalej konštatuje, že účtovné pravidlá FCH2 sú založené na medzinárodne uznávaných účtovných štandardoch pre verejný sektor;

2.  konštatuje, že konečný rozpočet FCH2 na rozpočtový rok 2017 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 127 800 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 198 600 000 EUR; konštatuje, že platobné rozpočtové prostriedky sa zvýšili o 71,95 % a použili sa najmä na predbežné financovanie výziev na predkladanie návrhov na roky 2016 a 2017;

3.  konštatuje, že celková miera plnenia rozpočtu na rok 2017 vo viazaných rozpočtových prostriedkoch dosiahla 96 % a v platobných rozpočtových prostriedkoch 89 %;

Viacročné čerpanie rozpočtu v rámci siedmeho rámcového programu

4.  konštatuje, že zo sumy 490 000 000 EUR z finančných prostriedkov na činnosti FCH (vrátane 470 000 000 EUR v peňažných príspevkoch Únie a 20 000 000 EUR administratívnych nákladov od iných členov) do konca roka 2017 prijal FCH2 záväzky vo výške 481 700 000 EUR a vykonal platby vo výške 418 500 000 EUR; poukazuje na to, že podľa plánu platieb FCH pre prebiehajúce projekty siedmeho rámcového programu sa v roku 2018 vyplatí ďalších 25 700 000 EUR a v nasledujúcich rokoch 17 400 000 EUR, čo celkovo predstavuje 94,3 % z celkového rozpočtu FCH;

5.  konštatuje, že zo sumy 470 000 000 EUR nepeňažných a peňažných príspevkov členov priemyselných a výskumných zoskupení na operačné činnosti FCH do konca roka 2017 správna rada potvrdila príspevky vo výške 396 200 000 EUR; poukazuje na to, že dodatočné nepeňažné príspevky na operačné činnosti vo výške 55 800 000 EUR boli FCH2 oznámené do konca roku 2017, zdôrazňuje skutočnosť, že v dôsledku toho na konci roka 2017 celkový príspevok členov priemyselného a výskumného zoskupenia pre spoločný podnik dosiahol sumu 452 000 000 EUR v porovnaní s príspevkom Únie vo výške 405 800 000 EUR;

Viacročné čerpanie rozpočtu v rámci programu Horizont 2020

6.  konštatuje, že zo sumy 684 000 000 EUR pridelenej z finančných prostriedkov programu Horizont 2020 (ktorá zahŕňa 665 000 000 EUR v peňažných príspevkoch Únie a 19 000 000 EUR v peňažných príspevkoch na administratívne náklady od členov zastupujúcich priemysel a výskum) prijal FCH2 záväzky vo výške 407 200 000 EUR (59,3 %) a vykonal platby vo výške 223 300 000 EUR;

Ďalšie otázky

7.  konštatuje, že do konca roka 2017 členovia priemyselných a výskumných zoskupení oznámili nepeňažné príspevky vo výške 25 100 000 EUR na prevádzkové činnosti vo výške 1 300 000 EUR, z ktorých 600 000 EUR schválila správna rada FCH2,

8.  berie na vedomie skutočnosť, že peňažný príspevok Únie na konci roka 2017 predstavoval 234 300 000 EUR;

9.  konštatuje, že pre siedmy rámcový program sa na konci roka 2017 uskutočnilo 46 platieb na priebežné a najmä záverečné pravidelné správy v celkovej sume 27 100 000 EUR; konštatuje, že plnenie rozpočtu (z hľadiska platobných rozpočtových prostriedkov) bolo na úrovni 73,8 % (v porovnaní so 73,7 % v roku 2016);

10.  konštatuje, že na program Horizont 2020, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, bolo uskutočnených 40 zálohových platieb na projekty z výziev na predkladanie návrhov v roku 2016 a 2017, 8 na štúdie a 2 pre Spoločné výskumné centrum; ďalej konštatuje, že plnenie rozpočtu (z hľadiska platobných rozpočtových prostriedkov) dosiahlo úroveň 93,3 % (v porovnaní s 98 % v roku 2016); s uspokojením berie na vedomie skutočnosť, že z hľadiska viazaných rozpočtových prostriedkov dosiahlo plnenie rozpočtu 99,8 %, pričom v predchádzajúcom roku bolo 78,6 %, a to v dôsledku rozhodnutia prijať dva dodatočné projekty z rezervného zoznamu výziev na predkladanie návrhov na rok 2017;

11.  konštatuje, že FCH2 prijal v decembri 2017 štvrtý plán doplnkových činností na rok 2018 vrátane overiteľných doplnkových činností vo výške 250 160 000 EUR; konštatuje, že FCH2 vypracoval metodiku, ktorá je zabezpečuje dôsledné kontroly prijímania doplnkových činností, ich vykazovania a osvedčovania a obsahuje vzorový program auditu a vzorové osvedčenie o audite na osvedčovanie nezávislými externými audítormi;

Výkonnosť

12.  víta revíziu technicko-hospodárskych kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) zahrnutých v dodatku k viacročnému pracovnému plánu, ktorý schválila správna rada FCH2; poznamenáva, že väčšina kľúčových ukazovateľov výkonnosti z roku 2017 bola splnená, zatiaľ čo projekty, ktoré stále prebiehajú, sú na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľov na rok 2017 a ďalšie roky;

13.  poznamenáva, že pomer nákladov na riadenie (administratívny a operačný rozpočet) zostáva pod úrovňou 5 %, čo poukazuje na pomerne štíhlu a efektívnu organizačnú štruktúru FCH2;

14.  víta hodnotu pákového efektu v hodnote vo výške 1,95 v roku 2017 prekračujúcu cieľový pákový efekt na celé obdobie 2014 – 2020;

15.  berie na vedomie skutočnosť, že medzi účastníkmi výziev FCH2 napočítali odborníci mnohých svetových výrobcov automobilov a mnohé špičkové energetické spoločnosti a podniky verejných služieb, pričom dobre zastúpení sú aj vrcholoví inovátori; berie tiež na vedomie účasť priemyslu na plánovaní a realizácii programu; konštatuje, že odborníci odporúčajú posilniť prístup hodnotového reťazca vyššou účasťou koncových používateľov a zákazníkov;

16.  víta skutočnosť, že všetky výzvy na predkladanie návrhov boli zverejnené a uzavreté v súlade s príslušnými pracovnými plánmi a že výsledky týkajúce sa času medzi podaním žiadosti a udelením grantu a lehoty na vyplatenie prostriedkov boli výrazne v rámci stanovených cieľov;

Vnútorný audit

17.  konštatuje, že v roku 2017 FCH2 dokončil vykonávanie všetkých akčných plánov na riešenie odporúčaní auditov útvaru pre vnútorný audit (IAS) týkajúcich sa riadenia výkonnosti vykonávaných IAS v roku 2016, s výnimkou jednej akcie; konštatuje, že v roku 2017 IAS vykonal nový audit týkajúci sa koordinácie s centrálnym podporným centrom Komisie a používania jeho nástrojov a služieb vo FCH2; okrem toho konštatuje, že FCH2 bola 7. decembra 2017 doručená záverečná audítorská správa IAS v súvislosti s týmto auditom, ktorej výsledkom boli tri odporúčania; víta skutočnosť, že FCH2 súhlasil so všetkými odporúčaniami a 15. januára 2018 zaslal IAS akčný plán, ktorý následne IAS schválil v januári 2018;

18.  konštatuje, že sa vykonali audity ex-post a začalo sa 16 nových auditov siedmeho rámcového programu s využitím rámcovej zmluvy o výskume, technologickom rozvoji a demonštračných činnostiach s jednou externou audítorskou spoločnosťou; poznamenáva, že zvyšková chybovosť bola nižšia ako 2 %; konštatuje, že v roku 2017 sa začalo 11 nových auditov v rámci programu Horizont 2020; vyzýva FCH, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o výsledkoch týchto auditov;

19.  poznamenáva, že bolo vykonané konečné hodnotenie Komisie týkajúce sa FCH na obdobie od roku 2008 do roku 2016 a priebežné hodnotenie FCH2, ktoré funguje v rámci programu Horizont 2020 a ktoré sa vzťahuje na obdobie od roku 2014 do roku 2016, pričom riadiaca rada schválila akčný plán, z ktorého sa už začalo niekoľko činností a očakáva sa dokončenie väčšiny programu v rokoch 2018 až 2019, avšak s prihliadnutím na to, že malý počet činností sa podľa očakávania bude vykonávať v nasledujúcom programovom období;

Vnútorné kontroly

20.  víta, že FCH2 zaviedol postupy kontroly ex ante založené na finančných a operačných administratívnych prieskumoch, auditoch ex post u príjemcov grantov na priebežné a konečné platby v rámci siedmeho rámcového programu a na žiadostiach o preplatenie nákladov na projekty v rámci programu Horizont 2020, zatiaľ čo Komisia je zodpovedná za audity ex post; víta skutočnosť, že zvyšková chybovosť auditov ex post na konci roka 2017 bola 1,13 %, čo je podľa Dvora audítorov chybovosť pod hranicou významnosti;

21 .  víta skutočnosť, že FCH2 prijal v novembri 2017 pravidlá v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov svojich zamestnancov a orgánov;

22.  berie na vedomie, že v roku 2017 začal FCH2 spolu s útvarom pre spoločný audit GR Komisie pre výskum a inováciu prvý audit ex post náhodnej vzorky priebežných žiadostí o preplatenie nákladov v rámci programu Horizont 2020; vyzýva FCH2, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o výsledkoch tohto auditu;

23.  poznamenáva, že k 31. decembru 2017 bol celkový počet obsadených pracovných miest v FCH2 na úrovni 26, pričom zastúpených bolo 11 rôznych členských štátov;

24b.  víta mnohé komunikačné činnosti organizované v roku 2017, ktoré ešte viac prispeli k zvýšeniu viditeľnosti FCH2;

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 48.

(2)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 50.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 108.

(6)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(7)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 48.

(8)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 50.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 108.

(12)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(13)

Nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre palivové články a vodík (Ú. v. EÚ L 153, 12.6.2008, s. 1).

(14)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 108).

Posledná úprava: 15. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia