Procedūra : 2018/0248(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0106/2019

Pateikti tekstai :

A8-0106/2019

Debatai :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0175

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 628kWORD 198k
27.2.2019
PE 629.652v02-00 A8-0106/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Miriam Dalli

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. PRANEŠĖJAI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ SĄRAŠAS
 TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0471),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį, 79 straipsnio 2 ir 4 dalis, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0271/2018),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A8-0106/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo

dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo steigimo

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 78 straipsnio 2 dalį ir 79 straipsnio 2 bei 4 dalis,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 78 straipsnio 2 dalį, 79 straipsnio 2 bei 4 dalis ir 80 straipsnį,

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  atsižvelgiant į besikeičiančius migracijos uždavinius – konkrečiai, poreikį remti tvirtas valstybių narių priėmimo, prieglobsčio, integracijos ir migracijos sistemas, užkirsti kelią spaudimo problemai ir tinkamai ją spręsti, neteisėtus ir nesaugius kelius pakeisti teisėtais ir saugiais, – ir siekiant Sąjungos tikslo sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 67 straipsnio 2 dalį, būtina investuoti į veiksmingą ir koordinuotą migracijos valdymą Sąjungoje;

(1)  atsižvelgiant į besikeičiančius migracijos uždavinius – konkrečiai, poreikį remti tvirtas valstybių narių priėmimo, prieglobsčio, integracijos ir migracijos sistemas, užkirsti kelią spaudimo problemai ir tinkamai bei solidariai ją spręsti, neteisėtus ir nesaugius kelius pakeisti teisėtais ir saugiais, – ir siekiant Sąjungos tikslo sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 67 straipsnio 2 dalį, būtina investuoti į veiksmingą ir koordinuotą migracijos valdymą Sąjungoje;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Sąjungos ir valstybių narių suderinto požiūrio svarba nurodyta 2015 m. gegužės mėn. Europos migracijos darbotvarkėje. Joje pabrėžta, kad, siekiant atkurti pasitikėjimą Sąjungos gebėjimu sutelkti Europos ir nacionalines pastangas, norint spręsti migracijos klausimus ir veiksmingai bendradarbiauti, laikantis solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principų, reikia nuoseklios ir aiškios bendros politikos. Tai patvirtinta 2017 m. rugsėjo mėn. laikotarpio vidurio peržiūroje ir 2018 m. kovo ir gegužės mėn. pažangos ataskaitoje;

(2)  Sąjungos ir valstybių narių suderinto požiūrio svarba nurodyta 2015 m. gegužės mėn. Europos migracijos darbotvarkėje. Joje pabrėžta, kad, siekiant atkurti pasitikėjimą Sąjungos gebėjimu sutelkti Europos ir nacionalines pastangas, norint spręsti migracijos klausimus ir veiksmingai bendradarbiauti, laikantis solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių principo, kaip įtvirtinta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 80 straipsnyje, reikia nuoseklios ir aiškios bendros politikos. Tai patvirtinta 2017 m. rugsėjo mėn. laikotarpio vidurio peržiūroje ir 2018 m. kovo ir gegužės mėn. pažangos ataskaitoje;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2017 m. spalio 19 d. išvadose Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtino, kad reikia siekti visapusiško, pragmatiško ir ryžtingo požiūrio į migracijos valdymą, kuriuo būtų siekiama atkurti išorės sienų kontrolę, sumažinti neteisėtai atvykstančių asmenų ir žūčių jūroje skaičių ir kuris turėtų būti grindžiamas lanksčiu ir suderintu visų turimų Sąjungos ir valstybių narių priemonių naudojimu. Europos Vadovų Taryba taip pat paragino grąžinti gerokai daugiau asmenų, vykdant veiksmus tiek ES, tiek valstybių narių lygmeniu, pavyzdžiui, vykdant veiksmingus readmisijos susitarimus ir taikant atitinkamą tvarką;

(3)  2017 m. spalio 19 d. išvadose Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtino, kad reikia siekti visapusiško, pragmatiško ir ryžtingo požiūrio į migracijos valdymą, kuriuo būtų siekiama atkurti išorės sienų kontrolę, sumažinti neteisėtai atvykstančių asmenų ir žūčių jūroje skaičių ir kuris turėtų būti grindžiamas lanksčiu ir suderintu visų turimų Sąjungos ir valstybių narių priemonių naudojimu. Europos Vadovų Taryba taip pat paragino grąžinti gerokai daugiau asmenų, vykdant veiksmus tiek ES, tiek valstybių narių lygmeniu, pavyzdžiui, vykdant veiksmingus readmisijos susitarimus ir taikant atitinkamą tvarką. Be to, Europos Vadovų Taryba paragino įgyvendinti ir plėtoti savanoriškas perkėlimo į ES programas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant remti pastangas užtikrinti visapusišką požiūrį į migracijos valdymą, grindžiamą abipusiu pasitikėjimu, solidarumu ir atsakomybės pasidalijimu tarp valstybių narių ir Sąjungos institucijų, kad būtų užtikrinta bendra tvari Sąjungos prieglobsčio ir imigracijos politika, valstybėms narėms turėtų būti skiriama pakankamai finansinių išteklių iš Prieglobsčio ir migracijos fondo (toliau – fondas);

(4)  siekiant remti pastangas užtikrinti visapusišką požiūrį į migracijos valdymą, grindžiamą abipusiu pasitikėjimu, solidarumu ir atsakomybės pasidalijimu tarp valstybių narių ir Sąjungos institucijų, kad būtų užtikrinta bendra tvari Sąjungos prieglobsčio ir imigracijos politika, valstybėms narėms turėtų būti skiriama pakankamai finansinių išteklių iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – fondas);

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  fondo lėšomis turėtų būti visapusiškai gerbiamos žmogaus teisės, laikomasi Darbotvarkės iki 2030 m., politikos suderinamumo vystymosi labui principo, kaip nustatyta SESV 208 straipsnyje, ir tarptautinio lygmens įsipareigojimų, susijusių su migracija ir prieglobsčiu, visų pirma Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių ir Pasaulinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  valdant fondą pagal vystymosi požiūrį reikėtų atsižvelgti į įvairias pagrindines migracijos priežastis, kaip antai konfliktus, skurdą, žemės ūkio pajėgumo bei švietimo trūkumą ir nelygybę;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  fondą reikėtų įgyvendinti visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir principus, laikantis Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis;

(5)  fondo remiamus veiksmus reikėtų įgyvendinti visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir principus, įskaitant teisę į asmens duomenų apsaugą, ir laikantis Sąjungos ir valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, įskaitant JT vaiko teisių konvenciją ir 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių statuso, papildytą 1967 m. sausio 31 d. protokolu;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  įgyvendinant fondą turėtų būti laikomasi ir skatinama laikytis lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų, kurie yra vienos iš pagrindinių Sąjungos vertybių. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami jokie veiksmai, kuriais prisidedama prie kokios nors formos segregacijos ar socialinės atskirties;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  vykdant fondo veiklą pirmenybė turėtų būti teikiama veiksmams, kuriais sprendžiama nelydimų ir atskirtų nepilnamečių padėties problema, juos anksti identifikuojant ir registruojant, taip pat vykdant veiksmus, kuriais užtikrinami vaiko interesai;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  fondo lėšomis turėtų būti remiamas veiksmingas migracijos srautų valdymas, inter alia, skatinant bendras priemones prieglobsčio srityje, įskaitant valstybių narių pastangas priimti asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos (perkeliant į ES ir perduodant tarp valstybių narių tarptautinės apsaugos prašytojus ar asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga), remiant integracijos strategijas ir veiksmingesnę teisėtos migracijos politiką, siekiant užtikrinti ilgalaikį Sąjungos konkurencingumą ir jos socialinio modelio ateitį, taip pat mažinti neteisėtos migracijos paskatas įgyvendinant tvarią grąžinimo ir readmisijos politiką. Fondo lėšomis turėtų būti remiamas bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis stiprinimas, siekiant sustiprinti asmenų, prašančių prieglobsčio ar kitų formų tarptautinės apsaugos, srautų valdymą, teisėtos migracijos kelių kūrimą ir kovą su neteisėta migracija, taip pat užtikrinti grąžinimo tvarumą ir veiksmingą readmisiją į trečiąsias šalis;

(7)  fondo lėšomis turėtų būti remiamas solidarumas tarp valstybių narių, veiksmingas migracijos srautų valdymas, inter alia, skatinant bendras priemones prieglobsčio srityje, įskaitant valstybių narių pastangas priimti asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos (perkeliant į ES, vykdant humanitarinį priėmimą ir perduodant tarp valstybių narių tarptautinės apsaugos prašytojus ar asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga), sustiprinant pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų, pavyzdžiui vaikų, apsaugą, remiant integracijos strategijas ir veiksmingesnę teisėtos migracijos politiką, sukuriant saugius ir teisėtus būdus patekti į Sąjungą, – tai tuo pačiu turėtų padėtų užtikrinti ilgalaikį Sąjungos konkurencingumą ir jos socialinio modelio ateitį, taip pat mažinti neteisėtos migracijos paskatas įgyvendinant tvarią grąžinimo ir readmisijos politiką. Kadangi fondas kaip Sąjungos vidaus politikos priemonė ir vienintelė Sąjungos lygmens prieglobsčio ir migracijos finansavimo priemonė, jis visų pirma turėtų remti prieglobsčio ir migracijos veiksmus Sąjungos teritorijoje. Tačiau laikantis apibrėžtų apribojimų ir taikant tinkamas apsaugos priemones Fondo lėšomis turėtų būti remiamas bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis stiprinimas, siekiant sustiprinti asmenų, prašančių prieglobsčio ar kitų formų tarptautinės apsaugos, srautų valdymą, teisėtos migracijos kelių kūrimą ir kovą su neteisėta migracija ir neteisėtai žmones gabenančių asmenų ir prekiautojų žmonėmis tinklais, taip pat užtikrinti saugaus ir orumo nežeminančio grąžinimo tvarumą ir reintegraciją trečiosiose šalyse;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  migracijos krizė parodė, kad reikia reformuoti bendrą Europos prieglobsčio sistemą, kad būtų užtikrintos veiksmingos prieglobsčio procedūros, siekiant užkirsti kelią antriniam judėjimui, sukurti vienodas ir tinkamas tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo sąlygas, nustatyti vienodus tarptautinės apsaugos suteikimo standartus ir užtikrinti tinkamas asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, teises ir išmokas. Kartu reikėjo reformos, kad būtų sukurta teisingesnė ir veiksmingesnė valstybių narių atsakomybės už tarptautinės apsaugos prašytojus nustatymo sistema ir Sąjungos masto valstybių narių vykdomo perkėlimo į ES sistema. Todėl tikslinga užtikrinti, kad fondo lėšomis būtų labiau remiamos valstybių narių pastangos visapusiškai ir tinkamai įgyvendinti reformuotą bendrą Europos prieglobsčio sistemą;

(8)  migracijos krizė ir per paskutinius metus išaugęs mirčių Viduržemio jūroje skaičius parodė, kad reikia reformuoti bendrą Europos prieglobsčio sistemą siekiant sukurti teisingesnę ir veiksmingesnę valstybių narių atsakomybės už tarptautinės apsaugos prašytojus nustatymo sistemą, valstybių narių vykdomo perkėlimo į ES sistemą ir humanitarinio priėmimo pastangas, siekiant visuotinai padidinti bendrą perkeltų asmenų priėmimo vietų skaičių. Kartu reikėjo reformos, kad būtų nustatytos ir prieinamos veiksmingos ir teisėmis grindžiamos prieglobsčio procedūros, siekiant užkirsti kelią antriniam judėjimui, sukurti vienodas ir tinkamas tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo sąlygas, nustatyti vienodus tarptautinės apsaugos suteikimo standartus, užtikrinti tinkamas asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, teises ir išmokas ir nustatyti veiksmingas ir efektyvias neteisėtų migrantų grąžinimo procedūras. Todėl tikslinga užtikrinti, kad fondo lėšomis būtų labiau remiamos valstybių narių pastangos visapusiškai ir tinkamai įgyvendinti reformuotą bendrą Europos prieglobsčio sistemą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  fondo veikla taip pat turėtų papildyti ir sustiprinti veiklą, kurią vykdo Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, įsteigta Reglamentu (ES) ../.. [Reglamentas dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros]14, siekiant palengvinti ir pagerinti bendros Europos prieglobsčio sistemos veikimą, koordinuojant ir stiprinant valstybių narių praktinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, skatinant Sąjungos prieglobsčio srities teisės aktus ir veiklos standartus, siekiant užtikrinti, kad tarptautinės apsaugos procedūros, priėmimo sąlygos ir apsaugos poreikių vertinimas visoje Sąjungoje būtų kuo labiau suvienodinti, sudarant sąlygas tvariai ir teisingai paskirstyti tarptautinės apsaugos prašymus, palengvinant tarptautinės apsaugos prašymų vertinimo suderinimą visoje Sąjungoje, remiant valstybių narių perkėlimo pastangas ir teikiant operatyvinę ir techninę paramą valstybėms narėms prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymo srityje, ypač toms, kurių sistemos patiria neproporcingai didelį spaudimą;

(9)  fondo veikla taip pat turėtų papildyti ir sustiprinti veiklą, kurią vykdo Europos Sąjungos prieglobsčio paramos biuras, kad būtų galima palengvinti ir pagerinti bendros Europos prieglobsčio sistemos veikimą, stiprinant valstybių narių praktinį bendradarbiavimą ir koordinuojant keitimąsi informacija (visų pirma gerąja patirtimi) prieglobsčio srityje, skatinant laikytis Sąjungos ir tarptautinių prieglobsčio srities teisės aktų ir siekiant prisidėti prie vienodo Sąjungos teisės prieglobsčio srityje įgyvendinimo, šiuo tikslu teikiant tinkamas gaires, įskaitant veiklos standartus, remiantis aukštais apsaugos standartais, taikomais tarptautinės apsaugos procedūroms, priėmimo sąlygoms ir apsaugos poreikių vertinimui visoje Sąjungoje, sudarant sąlygas tvariai ir teisingai paskirstyti tarptautinės apsaugos prašymus, palengvinant tarptautinės apsaugos prašymų vertinimo suderinimą visoje Sąjungoje, remiant valstybių narių perkėlimo į ES pastangas ir teikiant operatyvinę ir techninę paramą valstybėms narėms prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymo srityje, ypač toms, kurių sistemos patiria neproporcingai didelį spaudimą;

__________________

 

14 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. ../.. [Reglamentas dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros] (OL L... , [data], p. ...).

 

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  fondo lėšomis turėtų būti remiamos Sąjungos ir valstybių narių pastangos, susijusios su valstybių narių pajėgumų plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką stiprinimu, atsižvelgiant į jų įsipareigojimus pagal esamą Sąjungos teisę;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  fondo lėšomis turėtų būti remiami Sąjungos ir valstybių narių veiksmai, susiję su valstybių narių pajėgumų plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką stiprinimu, atsižvelgiant į jų įsipareigojimus pagal esamą Sąjungos teisę;

(10)  fondo lėšomis turėtų būti remiama Sąjungos ir valstybių narių veikla įgyvendinant esamą Sąjungos teisę, užtikrinant visapusišką pagrindinių teisių paisymą, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/33/ES1a (Priėmimo sąlygų direktyva), Direktyvą 2013/32/ES1b (Prieglobsčio suteikimo tvarkos direktyva), Direktyvą 2011/95/ES1c (Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų direktyva), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB1d (Grąžinimo direktyva) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 604/2013/ES1e (Dublino reglamentas);

 

________________________

 

1a 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 180, 2013 12 24, p. 96).

 

1b 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 180, 2013 12 24, p. 60).

 

1c 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų, OL L 337, 2011 12 20, p. 9–26.

 

1d 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

 

1e 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 180/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013 6 29, p. 13).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  partnerystė ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis yra svarbi Sąjungos prieglobsčio politikos dalis, siekiant užtikrinti tinkamą prieglobsčio prašytojų arba kitų tarptautinės apsaugos formų prašytojų srautų valdymą. Siekiant pakeisti neteisėtus ir nesaugius kelius, kuriais trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, vyksta į valstybių narių teritoriją, teisėtais ir saugiais keliais, išreikšti solidarumą su šalimis regionuose, į kuriuos arba kuriuose perkelta daug asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, padedant sumažinti spaudimą toms šalims ir siekti Sąjungos migracijos politikos tikslų, padidinant Sąjungos svertą trečiųjų šalių atžvilgiu ir veiksmingai prisidedant prie pasaulinių perkėlimo iniciatyvų, reiškiant vieną bendrą poziciją tarptautiniuose forumuose ir bendraujant su trečiosiomis šalimis, fondas turėtų suteikti finansinių paskatų įgyvendinti Sąjungos perkėlimo į Europos Sąjungą [ir humanitarinio priėmimo] sistemą;

Išbraukta.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  fondas turėtų remti valstybių narių pastangas savo teritorijose teikti tarptautinę apsaugą ir rasti ilgalaikius sprendimus pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims, kurie, kaip nustatyta, atitinka perkėlimo į ES kriterijus, arba kuriems taikoma humanitarinio priėmimo programa, atsižvelgiant į UNHCR visuotines perkėlimo poreikių prognozes. Siekdamas plačiu mastu bei veiksmingai prisidėti prie šių pastangų, fondas turėtų teikti tikslinę pagalbą finansinių paskatų forma kiekvienam priimtam ar į ES perkeltam asmeniui;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  atsižvelgiant į didelius pastarųjų metų migracijos į Sąjungą srautus, ir į tai, kad svarbu užtikrinti mūsų visuomenės sanglaudą, būtina remti valstybių narių vykdomą teisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių ankstyvos integracijos politiką, be kita ko, prioritetinėse srityse, nustatytose 2016 m. Komisijos priimtame Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų plane;

(12)  atsižvelgiant į tai, kad svarbu užtikrinti mūsų visuomenės sanglaudą, būtina remti valstybių narių vykdomą teisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politiką, be kita ko, prioritetinėse srityse, nustatytose 2016 m. Komisijos priimtame Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų plane;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant padidinti veiksmingumą, užtikrinti didžiausią Sąjungos pridėtinę vertę ir Sąjungos veiksmų, kuriais skatinama trečiųjų šalių piliečių integracija, nuoseklumą, fondo lėšomis finansuojami veiksmai turėtų būti specifiniai ir jie turėtų papildyti veiksmus, finansuojamus „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) ir Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis. Pagal šį fondą turėtų būti finansuojamos prie trečiųjų šalių piliečių poreikių pritaikytos priemonės, paprastai įgyvendinamos ankstyvuoju integracijos etapu, ir horizontaliosios priemonės, kuriomis remiami valstybių narių pajėgumai integracijos srityje, o intervencinės priemonės, skirtos trečiųjų šalių piliečiams ir turinčios ilgalaikį poveikį, turėtų būti finansuojamos ERPF ir ESF+ lėšomis;

(13)  siekiant padidinti veiksmingumą, užtikrinti didžiausią Sąjungos pridėtinę vertę ir Sąjungos veiksmų, kuriais skatinama trečiųjų šalių piliečių integracija, nuoseklumą, fondo lėšomis finansuojami veiksmai turėtų būti specifiniai ir jie turėtų papildyti veiksmus, finansuojamus Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Pagal šį fondą turėtų būti finansuojamos prie trečiųjų šalių piliečių poreikių pritaikytos priemonės, paprastai įgyvendinamos ankstyvaisiais integracijos etapais, ir horizontaliosios priemonės, kuriomis remiami valstybių narių pajėgumai integracijos srityje, šias priemones papildant intervencinėmis priemonėmis, skirtomis socialinei ir ekonominei trečiųjų šalių piliečių įtraukčiai skatinti naudojant struktūrinių fondų finansavimą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  integracijos priemonių taikymo sritis turėtų taip pat apimti asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, kad būtų užtikrintas visapusiškas požiūris į integraciją, atsižvelgiant į tos tikslinės grupės ypatumus. Kai integracijos priemonės taikomos kartu su priėmimu, atitinkamais atvejais veiksmais taip pat turėtų būti sudarytos sąlygos įtraukti prieglobsčio prašytojus;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  todėl turėtų būti reikalaujama, kad už fondo įgyvendinimą atsakingos valstybių narių valdžios institucijos bendradarbiautų ir nustatytų mechanizmus, kurie leistų koordinuoti veiklą su valstybių narių nustatytomis valdžios institucijomis, kurių tikslas – valdyti ESF+ ir ERPF lėšomis remiamas intervencines priemones, ir prireikus su kitų Sąjungos fondų, prisidedančių prie trečiųjų šalių piliečių integracijos, vadovaujančiosiomis institucijomis;

(14)  todėl turėtų būti reikalaujama, kad už fondo įgyvendinimą atsakingos valstybių narių valdžios institucijos bendradarbiautų ir nustatytų mechanizmus, kurie leistų koordinuoti veiklą su valstybių narių nustatytomis valdžios institucijomis, kurių tikslas – valdyti struktūrinių fondų lėšomis remiamas intervencines priemones, ir prireikus su kitų Sąjungos fondų, prisidedančių prie trečiųjų šalių piliečių integracijos, vadovaujančiosiomis institucijomis. Taikydama šiuos koordinavimo mechanizmus, Komisija turėtų įvertinti fondų suderinamumą ir papildomumą bei mastą, kuriuo kiekvieno fondo lėšomis įgyvendinamos priemonės prisideda prie trečiųjų šalių piliečių integracijos;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  todėl tikslinga toms valstybėms narėms, kurios to nori, leisti savo nacionalinėse programose numatyti, kad integracijos veiksmai gali būti taikomi trečiųjų šalių piliečių tiesioginiams artimiesiems tiek, kiek tai būtina, kad tokie veiksmai būtų veiksmingai įgyvendinti. Tiesioginių artimųjų sąvoka turėtų būti suprantama taip: tai trečiosios šalies piliečio, kuriam taikomi integracijos veiksmai, sutuoktinis / partneris ir bet kuris asmuo, su juo turintis tiesiosios aukštutinės arba tiesiosios žemutinės linijos tiesioginių giminystės ryšių, ir kuris kitu atveju nepatektų į fondo taikymo sritį;

(16)  todėl tikslinga toms valstybėms narėms, kurios to nori, leisti savo nacionalinėse programose numatyti, kad remiant šeimos vienovės principą vaiko interesais integracijos veiksmai gali būti taikomi trečiųjų šalių piliečių tiesioginiams artimiesiems tiek, kiek tai būtina, kad tokie veiksmai būtų veiksmingai įgyvendinti. Tiesioginių artimųjų sąvoka turėtų būti suprantama taip: tai trečiosios šalies piliečio, kuriam taikomi integracijos veiksmai, sutuoktinis / partneris ir bet kuris asmuo, su juo turintis tiesiosios aukštutinės arba tiesiosios žemutinės linijos tiesioginių giminystės ryšių, ir kuris kitu atveju nepatektų į fondo taikymo sritį;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  atsižvelgiant į esminį vietos ir regioninių valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį integracijos srityje ir siekiant sudaryti palankesnes sąlygas šiems subjektams gauti finansavimą Sąjungos lygmeniu, fondas turėtų padėti įgyvendinti vietos ir regioninės valdžios institucijų arba pilietinės visuomenės organizacijų integracijos srities veiksmus, be kita ko, naudojant teminę priemonę ir nustatant didesnę šių veiksmų bendro finansavimo normą;

(17)  atsižvelgiant į esminį vietos ir regioninių valdžios institucijų ir joms atstovaujančių asociacijų, taip pat pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant pabėgėlių ir migrantų asociacijas, vaidmenį integracijos srityje ir siekiant sudaryti palankesnes sąlygas šiems subjektams tiesiogiai gauti finansavimą Sąjungos lygmeniu, fondas turėtų padėti įgyvendinti vietos ir regioninės valdžios institucijų arba pilietinės visuomenės organizacijų integracijos srities veiksmus, be kita ko, nustatant didesnę šių veiksmų bendro finansavimo normą ir naudojant teminės priemonės tam skirtą dalį, jeigu į šių vietos ir regioninės valdžios institucijų kompetencijos sritį patenka integracijos priemonių įgyvendinimas;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  atsižvelgiant į ilgalaikes ekonomines ir demografines problemas, kurias patiria Sąjunga, labai svarbu sukurti gerai veikiančius teisėtos migracijos į Sąjungą kanalus, kad Sąjunga išliktų patraukli migrantams, taip pat užtikrinti gerovės sistemų tvarumą ir Sąjungos ekonomikos augimą;

(18)  atsižvelgiant į ilgalaikes ekonomines ir demografines problemas, kurias patiria Sąjunga, ir vis labiau globalėjantį migracijos pobūdį, labai svarbu sukurti gerai veikiančius teisėtos migracijos į Sąjungą kanalus, kad Sąjunga išliktų patraukli teisėtos migracijos vieta, atsižvelgiant į valstybių narių ekonominius ir socialinius poreikius, taip pat užtikrinti gerovės sistemų tvarumą ir Sąjungos ekonomikos augimą, kartu apsaugant darbuotojus migrantus nuo išnaudojimo;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  fondo lėšomis turėtų būti remiamas valstybių narių vykdomas strategijų dėl teisėtos migracijos organizavimo, kuriomis būtų stiprinami jų pajėgumai plėtoti, įgyvendinti, stebėti ir apskritai vertinti visas teisėtai esančių trečiųjų šalių piliečiams skirtas imigracijos ir integracijos strategijas, politiką ir priemones, įskaitant Sąjungos teisines priemones, rengimas. Fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamas visų valdymo lygmenų įvairių administracinių įstaigų tarpusavio bei valstybių narių tarpusavio keitimasis informacija, geriausios praktikos pavyzdžiais ir bendradarbiavimas;

(19)  fondo lėšomis turėtų būti remiamas valstybių narių vykdomas strategijų dėl teisėtos migracijos būdų organizavimo ir plėtimo, kuriomis būtų stiprinami jų pajėgumai plėtoti, įgyvendinti, stebėti ir apskritai vertinti visas teisėtai esančių trečiųjų šalių piliečiams skirtas imigracijos ir integracijos strategijas, politiką ir priemones, ypač Sąjungos priemones, skirtas teisėtai migracijai užtikrinti, rengimas. Fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamas visų valdymo lygmenų įvairių administracinių įstaigų tarpusavio bei valstybių narių tarpusavio keitimasis informacija, geriausios praktikos pavyzdžiais ir bendradarbiavimas;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  veiksminga grąžinimo politika yra neatsiejama Sąjungos ir jos valstybių narių visapusiško migracijos požiūrio dalis. Fondas turėtų remti ir skatinti valstybes nares dėti pastangas, kad būtų veiksmingai įgyvendinami ir toliau plėtojami bendri grąžinimo standartai, visų pirma kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/115/EB15, ir integruotas bei suderintas požiūris į grąžinimo valdymą. Tam, kad grąžinimo politika būtų tvari, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos susijusios priemonės trečiosiose šalyse, kaip antai grąžinamų asmenų reintegracija;

(20)  veiksminga ir nežeminanti orumo grąžinimo politika yra neatsiejama Sąjungos ir jos valstybių narių visapusiško migracijos požiūrio dalis. Fondas turėtų remti ir skatinti valstybes nares dėti pastangas, kad būtų veiksmingai įgyvendinami ir toliau plėtojami bendri grąžinimo standartai, daugiausia dėmesio skiriant savanoriškam grįžimui, visų pirma kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/115/EB15, ir integruotas bei suderintas požiūris į grąžinimo valdymą. Fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos susijusios priemonės trečiosiose šalyse, kuriomis palengvinamas ir užtikrinamas saugus ir orus grįžimas bei readmisija, taip pat tvari reintegracija, kaip įtvirtinta Pasauliniame susitarime dėl migracijos;

__________________

__________________

15 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

15 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  valstybės narės turėtų pirmenybę teikti savanoriškam grįžimui. Siekdamos skatinti savanorišką grįžimą, valstybės narės turėtų numatyti paskatas savanoriško asmenų grįžimo reikmėms, pavyzdžiui, turėtų taikyti lengvatinį režimą – teikti didesnę su grįžimu susijusią pagalbą. Dėl išlaidų efektyvumo tokio pobūdžio savanoriškas grįžimas yra naudingas tiek grįžtantiems asmenims, tiek valdžios institucijoms;

(21)  valstybės narės turėtų pirmenybę teikti savanoriškam grįžimui ir užtikrinti veiksmingą, saugų ir orumo nežeminantį neteisėtų migrantų grąžinimą. Taigi fondo lėšomis visų pirma turi būti finansuojami veiksmai, susiję su savanorišku grįžimu. Siekdamos jį skatinti, valstybės narės turėtų numatyti paskatas, pavyzdžiui, taikyti lengvatinį režimą teikiant didesnę su grįžimu susijusią pagalbą ir ilgalaikę reintegracijos paramą. Dėl išlaidų efektyvumo tokio pobūdžio savanoriškas grįžimas yra naudingas tiek grįžtantiems asmenims, tiek valdžios institucijoms. Vykdant visus veiksmus ar priimant sprendimus, susijusius su vaikais migrantais, įskaitant grąžinamus vaikus, pirmiausia turi būti vadovaujamasi vaiko interesų principu, visapusiškai atsižvelgiant į vaiko teisę reikšti savo nuomonę;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  vis dėlto savanoriškas grįžimas ir privalomas grąžinimas yra tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildo, taigi valstybės narės turėtų būti skatinamos didinti šį papildomumą. Išsiuntimo galimybė yra svarbus elementas, padedantis užtikrinti prieglobsčio ir teisėtos migracijos sistemų vientisumą. Todėl fondo lėšomis turėtų būti remiami valstybių narių veiksmai, kuriais siekiama palengvinti ir vykdyti išsiuntimą, kai taikoma, laikantis Sąjungos teisėje nustatytų standartų ir visapusiškai gerbiant grąžinamų asmenų pagrindines teises ir orumą;

(22)  nors pirmenybė turėtų būti teikiama savanoriškam grįžimui, o ne privalomam grąžinimui, vis dėlto jie yra tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildo, taigi valstybės narės turėtų būti skatinamos didinti šį papildomumą. Išsiuntimo galimybė yra svarbus elementas, padedantis užtikrinti prieglobsčio ir teisėtos migracijos sistemų vientisumą. Todėl fondo lėšomis turėtų būti remiami valstybių narių veiksmai, kuriais siekiama palengvinti ir vykdyti išsiuntimą, kai taikoma, laikantis Sąjungos teisėje nustatytų standartų ir visapusiškai gerbiant grąžinamų asmenų pagrindines teises ir orumą. Fondo lėšomis turėtų būti remiami veiksmai, susiję su vaikų grąžinimu tik tais atvejais, kai grąžinimas grindžiamas teigiamu vaiko interesų vertinimu;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  specialios paramos priemonės grąžinamiems asmenims valstybėse narėse ir šalyse, į kurias grąžinama, gali padėti pagerinti grąžinimo sąlygas ir šių asmenų reintegraciją;

(23)  specialios paramos priemonės grąžinamiems asmenims, daug dėmesio skiriant jų humanitariniams ir apsaugos poreikiams, valstybėse narėse ir šalyse, į kurias grąžinama, gali padėti pagerinti grąžinimo sąlygas ir šių asmenų reintegraciją. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms. Sprendimai dėl grąžinimo turėtų būti grindžiami išsamiu ir atidžiu padėties kilmės šalyje vertinimu, įskaitant priėmimo pajėgumo vietos lygmeniu vertinimą. Konkrečiomis priemonėmis ir veiksmais, kuriais remiamos kilmės šalys ir, visų pirma, pažeidžiami asmenys, prisidedama siekiant užtikrinti grąžinimo tvarumą, saugumą ir veiksmingumą. Šios priemonės turėtų būti įgyvendinamos aktyviai dalyvaujant vietos valdžios institucijoms, pilietinei visuomenei ir diasporoms;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  readmisijos ir kiti susitarimai yra neatsiejamas Sąjungos grąžinimo politikos komponentas ir viena iš pagrindinių veiksmingo migracijos srautų valdymo priemonių, nes jie palengvina greitą neteisėtų migrantų grąžinimą. Tie susitarimai yra svarbus dialogo ir bendradarbiavimo su neteisėtų migrantų kilmės ir tranzito trečiosiomis šalimis elementas, ir turėtų būti remiamasįgyvendinimas trečiosiose šalyse, kad nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu grąžinimo politika būtų veiksminga;

(24)  oficialūs readmisijos ir kiti susitarimai yra neatsiejamas ir esminis Sąjungos grąžinimo politikos komponentas ir viena iš pagrindinių veiksmingo migracijos srautų valdymo priemonių, nes jie palengvina greitą neteisėtų migrantų grąžinimą. Tie susitarimai yra svarbus dialogo ir bendradarbiavimo su neteisėtų migrantų kilmės ir tranzito trečiosiomis šalimis elementas, ir fondas turėtų remtiįgyvendinimą trečiosiose šalyse, kad grąžinimo politika būtų veiksminga, saugi ir nežeminanti orumo, laikantis apibrėžtų apribojimų ir taikant tinkamas apsaugos priemones;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  be paramos grąžinant asmenis, kaip numatyta šiame reglamente, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos kitos kovos su neteisėta migracija, jos paskatomis ar esamų teisėtos migracijos taisyklių nesilaikymu priemonės, drauge užtikrinant valstybių narių imigracijos sistemų vientisumą;

(25)  be paramos integruojant trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės valstybėse narėse fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos kitos kovos su prekyba migrantais priemonės, siekiant paskatinti ir palengvinti teisėtos migracijos taisyklių nustatymą, drauge užtikrinant kilmės šalių imigracijos sistemų vientisumą, visapusiškai laikantis suderinamumo darnaus vystymosi labui principo;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  neteisėtų migrantų užimtumas yra neteisėtos migracijos traukos veiksnys, trukdantis plėtoti darbo jėgos judumo politiką, grindžiamą teisėtos migracijos sistemomis. Todėl fondas turėtų tiesiogiai arba netiesiogiai padėti valstybėms narėms įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/52/EB16, kuria draudžiamas neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas ir numatyta sankcijų šio draudimo nesilaikantiems darbdaviams;

(26)  neteisėtų migrantų užimtumas trukdo plėtoti darbo jėgos judumo politiką, grindžiamą teisėtos migracijos sistemomis, ir kelia pavojų darbuotojų migrantų teisėms, darydamas juos pažeidžiamus teisių pažeidimų ir piktnaudžiavimo požiūriu. Todėl fondas turėtų tiesiogiai arba netiesiogiai padėti valstybėms narėms įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/52/EB16, kuria draudžiamas neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas, numatytas išnaudojamiems darbuotojams skirtas skundų nagrinėjimo ir darbo užmokesčio atgavimo mechanizmas bei numatyta sankcijų šio draudimo nesilaikantiems darbdaviams;

_________________

_________________

16 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL L 168, 2009 6 30, p. 24).

16 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL L 168, 2009 6 30, p. 24).

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  valstybės narės turėtų remti pilietinės visuomenės ir darbuotojų asociacijų prašymus, pvz., susijusius su Europos abiejų lyčių darbuotojų, dirbančių priėmimo srityje, tinklo sukūrimu, siekiant sujungti visus migracijos srityje veikiančius Europos darbuotojus, skatinti deramą priėmimą ir požiūrį į migraciją, grindžiamą žmogaus teisėmis ir keitimusi geros praktikos pavyzdžiais migrantų priėmimo ir įsidarbinimo galimybių klausimais;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  fondas turėtų tiesiogiai arba netiesiogiai padėti valstybėms narėms įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/36/ES17, kuria nustatomos pagalbos ir paramos prekybos žmonėmis aukoms bei jų apsaugos nuostatos;

(27)  fondas turėtų tiesiogiai arba netiesiogiai padėti valstybėms narėms įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/36/ES17, kuria nustatomos pagalbos ir paramos prekybos žmonėmis aukoms bei jų apsaugos nuostatos. Šiomis priemonėmis turėtų būti atsižvelgiama į su lytimi susijusį prekybos žmonėmis pobūdį. Valstybės narės, naudodamosi fondu, turėtų atsižvelgti į tai, kad asmenys, kurie dėl staigių ir laipsniškų klimato kaitos sąlygų, turinčių neigiamą poveikį jų gyvenimui ar gyvenimo sąlygoms, turi palikti savo namus, susiduria su dideliu pavojumi tapti prekybos žmonėmis aukomis;

__________________

__________________

17 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

17 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  fondo lėšomis visų pirma turėtų būti remiamas pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų, pvz., nelydimų nepilnamečių arba asmenų, patyrusių kankinimus ar kitų sunkių formų smurtą, nustatymas ir priemonės, skirtos jų poreikiams patenkinti, kaip nustatyta Sąjungos prieglobsčio srities acquis;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27b)  siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų išteklių paskirstymą fondo tikslams, turėtų būti užtikrintas mažiausias išlaidų lygis tam tikriems tikslams pagal tiesioginį, netiesioginį ar pasidalijamąjį valdymą;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  fondas turėtų papildyti ir sustiprinti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/162418, vykdomą veiklą grąžinimo srityje ir drauge prisidėti prie veiksmingo Europos integruoto sienų valdymo, kaip nustatyta to reglamento 4 straipsnyje;

(28)  fondas turėtų papildyti ir sustiprinti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/162418, vykdomą veiklą grąžinimo srityje neskiriant papildomo finansavimo Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai, dėl kurios metinio biudžeto, sudarančio galimybes agentūrai vykdyti visus jos uždavinius, sprendimą priima biudžeto valdymo institucija;

__________________

__________________

18 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

18 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  reikėtų siekti sąveikos su kitais Sąjungos fondais, suderinamumo ir veiksmingumo ir vengti veiksmų dubliavimosi;

(29)  reikėtų siekti sąveikos su kitais Sąjungos fondais, suderinamumo, papildomumo ir veiksmingumo ir vengti bet kokio veiksmų dubliavimosi ar nesuderinamumo;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  fondo lėšomis remiamos trečiosiose šalyse vykdomos ir su jomis susijusios priemonės turėtų papildyti kitus veiksmus, kurių imamasi už Sąjungos ribų ir kurie remiami pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones. Visų pirma vykdant tokius veiksmus turėtų būti siekiama visiško nuoseklumo su Sąjungos išorės veiksmais, jos užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais, taip pat su Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. Kiek tai susiję su išorės aspektu, fondo lėšomis turėtų būti remiamas glaudesnis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir stiprinami esminiai jų migracijos valdymo aspektai srityse, kurios aktualios Sąjungos migracijos politikai;

(30)  šio fondo lėšomis visų pirma turėtų būti finansuojami pačios Sąjungos teritorijoje vykdomi veiksmai. Fondas gali finansuoti trečiosiose šalyse vykdomas ir su jomis susijusias priemones, kurias jis remia; tokių priemonių finansavimas turėtų būti apribotas finansiniu požiūriu, tačiau pakankamas, kad būtų įgyvendinti šio reglamento 3 straipsnyje nustatyti fondo tikslai, be to, turi būti taikomos tinkamos apsaugos priemonės. Tokios priemonės turėtų papildyti kitus veiksmus, kurių imamasi už Sąjungos ribų ir kurie remiami pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones. Visų pirma vykdant tokius veiksmus turėtų būti siekiama visiško nuoseklumo ir papildomumo su Sąjungos išorės veiksmais, jos užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais, taip pat su Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. Turėtų būti laikomasi politikos suderinamumo vystymosi labui principo, kaip nustatyta Europos konsensuso dėl vystymosi 35 punkte. Pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju įgyvendinimas turėtų būti suderinama su Europos konsensuse dėl humanitarinės pagalbos įtvirtintais humanitariniais principais;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  daugiausia Sąjungos biudžeto lėšų reikėtų skirti veiklai tais atvejais, kai Sąjungos masto intervencija naudingesnė už vienų valstybių narių veiksmus. Todėl pagal šį reglamentą teikiama finansinė parama visų pirma turėtų padėti stiprinti nacionalinius ir Sąjungos gebėjimus prieglobsčio ir migracijos srityse;

(31)  daugiausia Sąjungos biudžeto lėšų reikėtų skirti veiklai tais atvejais, kai Sąjungos masto intervencija naudingesnė už vienų valstybių narių veiksmus. Todėl pagal šį reglamentą teikiama finansinė parama visų pirma turėtų padėti stiprinti valstybių narių solidarumą prieglobsčio ir migracijos srityje, kaip numatyta pagal SESV 80 straipsnį, taip pat nacionalinius ir Sąjungos gebėjimus prieglobsčio ir migracijos srityse;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  gali būti laikoma, kad valstybė narė nesilaiko atitinkamo Sąjungos acquis, be kita ko, kiek tai susiję su pagal fondą skiriamos veiklos paramos naudojimu, jei ji neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Sutartis prieglobsčio ir grąžinimo srityje, jei kyla akivaizdus pavojus, kad valstybė narė, įgyvendindama prieglobsčio ir grąžinimo acquis, gali gerokai pažeisti Sąjungos vertybes, arba jei vertinimo ataskaitoje pagal Šengeno arba Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros vertinimo ir stebėsenos mechanizmą atitinkamose srityse nustatyta trūkumų;

(32)  gali būti laikoma, kad valstybė narė nesilaiko atitinkamo Sąjungos acquis, be kita ko, kiek tai susiję su pagal fondą skiriamos veiklos paramos naudojimu, jei ji nepaiso Pagrindinių teisių chartijos arba neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Sutartis prieglobsčio ir imigracijos srityje, jei kyla akivaizdus pavojus, kad valstybė narė, įgyvendindama prieglobsčio ir imigracijos srities acquis, gali gerokai pažeisti Sąjungos vertybes, arba jei vertinimo ataskaitoje pagal Šengeno arba Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros vertinimo ir stebėsenos mechanizmą atitinkamose srityse nustatyta trūkumų;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti politikos ir konkretūs tikslai, fondas turėtų atitikti didesnio lankstumo ir supaprastinimo poreikį, kartu turėtų būti laikomasi nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas;

(33)  kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti politikos ir konkretūs tikslai, fondas turėtų atitikti didesnio skaidrumo, lankstumo ir supaprastinimo poreikį, kartu turėtų būti laikomasi nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas. Įgyvendinant fondo veiklą reikėtų vadovautis išlaidų veiksmingumo, efektyvumo ir kokybės principais. Be to, fondo veiklos įgyvendinimas turėtų būti kuo patogesnis naudotojams;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos pradinės valstybėms narėms skirtos sumos, kurias sudarytų fiksuoto dydžio suma ir suma, apskaičiuota remiantis I priede nustatytais kriterijais, atsižvelgiant į skirtingų valstybių narių poreikius ir spaudimą prieglobsčio, integracijos ir grąžinimo srityse;

(34)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos pradinės valstybėms narėms skirtos sumos, atsižvelgiant į skirtingų valstybių narių poreikius ir spaudimą prieglobsčio, migracijos, integracijos ir grąžinimo srityse. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama salose gyvenančioms bendruomenėms, kurios susiduria su neproporcingais migracijos sunkumais;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  šios pradinės sumos turėtų būti valstybių narių ilgalaikių investicijų pagrindas. Atsižvelgiant į migracijos srautų pokyčius ir siekiant patenkinti prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymo bei teisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių integracijos poreikius, taip pat kovoti su neteisėta migracija vykdant veiksmingą ir tvarią grąžinimo politiką, valstybėms narėms laikotarpio viduryje turėtų būti skirta papildoma suma, atsižvelgiant į lėšų įsisavinimo lygį. Ši suma turėtų būti pagrįsta naujausiais turimais statistiniais duomenimis, kaip nustatyta I priede, kad būtų atsižvelgta į valstybių narių pradinės padėties pokyčius;

(35)  šios pradinės sumos turėtų būti valstybių narių ilgalaikių investicijų pagrindas. Atsižvelgiant į migracijos srautų pokyčius ir siekiant patenkinti prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymo bei teisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių integracijos poreikius, taip pat plėtoti teisėtą migraciją ir kovoti su neteisėta migracija vykdant veiksmingą, paisant žmogaus teisių vykdomą ir tvarią grąžinimo politiką, valstybėms narėms laikotarpio viduryje turėtų būti skirta papildoma suma, atsižvelgiant į lėšų įsisavinimo lygį. Ši suma turėtų būti pagrįsta naujausiais turimais statistiniais duomenimis, kaip nustatyta I priede, kad būtų atsižvelgta į valstybių narių pradinės padėties pokyčius;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  siekdamos prisidėti prie fondo politikos tikslo įgyvendinimo, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad į programas būtų įtraukta veiksmų, kuriais būtų siekiama konkrečių šio reglamento tikslų, kad pasirinkti prioritetai atitiktų II priede nustatytas įgyvendinimo priemones ir kad išteklių paskirstymas tarp tikslų padėtų siekti bendro politikos tikslo;

(36)  siekdamos prisidėti prie fondo politikos tikslo įgyvendinimo, valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti, kad į valstybių narių programas būtų įtraukta veiksmų, kuriais būtų padedama siekti kiekvieno konkretaus šio reglamento tikslo. Be to, jos turėtų užtikrinti, kad paskiriant finansavimą konkretiems tikslams būtų kuo labiau prisidedama prie tų tikslų įgyvendinimo, atsižvelgiant į naujausius poreikius, kad programa apimtų minimalų su šiais tikslais susijusių išlaidų lygį, kad išteklių paskirstymas tikslams atitiktų iššūkius, su kuriais susiduriama, kad pasirinkti prioritetai atitiktų II priede nustatytas įgyvendinimo priemones ir kad išteklių paskirstymas tarp tikslų padėtų siekti bendro politikos tikslo;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  kadangi migracijos srities uždaviniai nuolat kinta, finansavimo paskirstymą reikia pritaikyti prie migracijos srautų pokyčių. Siekiant tenkinti neatidėliotinus poreikius, atsižvelgiant į politikos ir Sąjungos prioritetų pokyčius, taip pat norint nukreipti finansavimą į veiksmus, teikiančius didelę Sąjungos pridėtinę vertę, dalis finansavimo bus periodiškai skiriama konkretiems veiksmams, Sąjungos veiksmams, pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju, perkėlimui ir papildomai paramai, skirtai valstybėms narėms, kuria prisidedama prie solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo pastangų pagal teminę priemonę;

(37)  kadangi migracijos srities uždaviniai nuolat kinta, finansavimo paskirstymą reikia pritaikyti prie migracijos srautų pokyčių. Siekiant tenkinti neatidėliotinus poreikius, atsižvelgiant į politikos ir Sąjungos prioritetų pokyčius, taip pat norint nukreipti finansavimą į veiksmus, teikiančius didelę Sąjungos pridėtinę vertę, dalis finansavimo bus periodiškai skiriama konkretiems veiksmams, Sąjungos veiksmams, vietos ir regioninių valdžios institucijų veiksmams, pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju, perkėlimui ir papildomai paramai, skirtai valstybėms narėms, kuria prisidedama prie solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo pastangų pagal teminę priemonę;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a)  fondas turėtų remti valstybių narių pastangas visiškai ir tinkamai įgyvendinti Sąjungos prieglobsčio srities acquis, be kita ko, siekiant tarptautinės apsaugos prašytojams ir asmenims, kuriems ta apsauga suteikta, sudaryti tinkamas priėmimo sąlygas, užtikrinti, kad būtų tinkamai nustatomas statusas, kaip numatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/95/ES, ir taikyti teisingas bei veiksmingas prieglobsčio procedūras, ypač tais atvejais, kai šios pastangos skirtos nelydimiems nepilnamečiams, su kuriais susijusios išlaidos yra didesnės. Todėl valstybės narės turėtų gauti vienkartinę išmoką už kiekvieną nelydimą nepilnametį, kuriam suteikta tarptautinė apsauga, tačiau ši vienkartinė išmoka neturėtų būti jungiama su papildomu finansavimu, numatytu pagal šį reglamentą ir skirtu perkėlimui į ES;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  fondas turėtų padėti remti veiklos išlaidas, susijusias su prieglobsčiu ir grąžinimu, ir suteikti valstybėms narėms galimybę išlaikyti gebėjimus, kurie yra itin svarbūs šioms reikmėms visoje Sąjungoje. Tokią paramą sudaro visų konkrečių išlaidų, susijusių su fondo tikslų įgyvendinimu, padengimas, ir ji turėtų būti sudėtinė valstybių narių programų dalis;

(40)  fondas turėtų padėti remti veiklos išlaidas, susijusias su prieglobsčiu ir imigracija, ir suteikti valstybėms narėms galimybę išlaikyti gebėjimus, kurie yra itin svarbūs šioms reikmėms visoje Sąjungoje. Tokią paramą sudaro visų konkrečių išlaidų, susijusių su fondo tikslų įgyvendinimu, padengimas, ir ji turėtų būti sudėtinė valstybių narių programų dalis;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  siekiant papildyti šio fondo politikos tikslo įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu vykdant valstybių narių programas, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiami Sąjungos lygmens veiksmai. Tokiais veiksmais turėtų būti siekiama fondo intervencijos taikymo sričiai priklausančių bendrų strateginių tikslų, susijusių su politikos analize ir inovacijomis, tarptautiniu tarpusavio mokymusi ir partnerystės projektais, taip pat su naujų iniciatyvų ir veiksmų testavimu visoje Sąjungoje;

(41)  siekiant papildyti šio fondo politikos tikslo įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu vykdant valstybių narių programas, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiami Sąjungos lygmens veiksmai. Tokiais veiksmais turėtų būti siekiama fondo intervencijos taikymo sričiai priklausančių bendrų strateginių tikslų, susijusių su politikos analize ir inovacijomis, tarptautiniu tarpusavio mokymusi ir partnerystės projektais, taip pat su naujų iniciatyvų ir veiksmų testavimu visoje Sąjungoje, kartu atsižvelgiant į poreikį teisingai ir skaidriai skirti pakankamą finansavimą, kad būtų pasiekti fondo tikslai. Tokiais veiksmais turėtų būti užtikrinta pagrindinių teisių apsauga įgyvendinant fondo veiklą;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  siekiant sustiprinti Sąjungos pajėgumus nedelsiant spręsti nenumatyto arba neproporcingai didelio migracijos spaudimo vienoje ar daugiau valstybių narių problemą, kai į jas atvyksta didelis arba neproporcingai didelis skaičius trečiųjų šalių piliečių ir dėl to kyla didelių ir skubių poreikių, susijusių su jų priėmimo ir sulaikymo infrastruktūra, prieglobsčio ir migracijos valdymo sistemomis ir procedūromis, taip pat reaguoti į didelius migracijos sunkumus trečiosiose šalyse, kilusius dėl politinių įvykių arba konfliktų, turėtų būti įmanoma teikti pagalbą pagal šiame reglamente nustatytą sistemą;

(42)  siekiant sustiprinti Sąjungos pajėgumus nedelsiant spręsti problemą, kai į vieną ar daugiau valstybių narių atvyksta nenumatytas didelis arba neproporcingas trečiųjų šalių piliečių skaičius ir dėl to kyla didelių ir skubių poreikių, susijusių su jų priėmimo ir sulaikymo infrastruktūra, prieglobsčio ir migracijos valdymo sistemomis ir procedūromis, arba reaguoti į migracijos sunkumus ar svarbius perkėlimo į ES poreikius trečiosiose šalyse, kilusius dėl politinių įvykių, konfliktų arba gaivalinių nelaimių, turėtų būti įmanoma teikti pagalbą pagal šiame reglamente nustatytą sistemą;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  šio fondo politikos tikslo taip pat bus siekiama finansinėmis priemonėmis ir biudžeto garantijomis pagal programos „InvestEU“ politikos finansavimo kryptis. Finansinė parama turėtų būti proporcingai naudojama rinkos nepakankamumo arba neoptimalaus investavimo problemoms spręsti ir veiksmais neturėtų būti dubliuojamas arba išstumiamas privatus finansavimas arba iškraipoma konkurencija vidaus rinkoje. Veiksmai turėtų teikti aiškios Europos pridėtinės vertės;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis išbraukimas atspindi siūlomus reglamento dėstomosios dalies pakeitimus.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  siekiant įgyvendinti veiksmus pagal pasidalijamojo valdymo principą, fondas turėtų būti nuoseklios sistemos, kurią sudaro šis reglamentas, Finansinis reglamentas ir Reglamentas (ES) Nr. .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentas], dalis;

(47)  siekiant įgyvendinti veiksmus pagal pasidalijamojo valdymo principą, fondas turėtų būti nuoseklios sistemos, kurią sudaro šis reglamentas, Finansinis reglamentas ir Reglamentas (ES) Nr. .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentas], dalis. Jei nuostatos viena kitai prieštarautų, šis reglamentas turėtų būti viršesnis už Reglamentą (ES) Nr. X [BNR];

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  Reglamentu (ES) Nr. .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentu] nustatyta ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF), Vidaus saugumo fondo (VSF) ir Sienų valdymo ir vizų priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą (ISVF), veiksmų sistema ir jame visų pirma išdėstytos Sąjungos fondų, įgyvendinamų pagal pasidalijamojo valdymo principą, programavimo, stebėsenos ir vertinimo, valdymo ir kontrolės taisyklės. Todėl būtina konkrečiai nurodyti PMF tikslus ir nustatyti specialias nuostatas dėl veiklos, kurią galima finansuoti PMF lėšomis, rūšių;

(48)  greta nuostatų, kuriomis nustatomos keliems Sąjungos fondams, įskaitant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą, bendros finansinės taisyklės, būtina konkrečiai nurodyti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo tikslus ir nustatyti specialias nuostatas dėl veiklos, kurią galima finansuoti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis, rūšių;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(50)  pagal Finansinį reglamentą21, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201322, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9523, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9624 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193925 Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar nebuvo sukčiavimo, korupcijos ar kitos nusikalstamos veikos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137126, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšų, turi visapusiškai bendradarbiauti siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises;

(50)  pagal Finansinį reglamentą21, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201322, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9523, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9624 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193925 Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių ir (arba) baudžiamųjų sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar nebuvo sukčiavimo, korupcijos ar kitos nusikalstamos veikos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137126, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšų, turi visapusiškai bendradarbiauti siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises. Kad būtų užtikrinta Sąjungos finansinių interesų apsauga, valstybės narės turi visapusiškai bendradarbiauti ir teikti visą būtiną paramą Sąjungos institucijoms, agentūroms ir įstaigoms. Su fondu susijusių pažeidimų arba sukčiavimo tyrimų rezultatai turėtų būti prieinami Europos Parlamentui;

_________________

_________________

21 OL C , , p. .

21 OL C , , p. .

22 OL C , , p. .

22 OL C , , p. .

23 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

23 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

24 OL C , , p. .

24 OL C , , p. .

25 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1371, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

25 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1371, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

26 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

26 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

51 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(51a)  jei Komisijai priėmus pagrįstą nuomonę dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį pateikiama aiškių įrodymų, kurie kelia abejonių dėl tų projektų teisėtumo ar to finansavimo teisėtumo ir tvarkingumo arba tų projektų vykdymo, Komisija turėtų užtikrinti, kad tokiems projektams finansavimas nebūtų skiriamas;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(53a)  rengiant, įgyvendinant ir vertinant fondo lėšomis finansuojamas programas turėtų būti konsultuojamasi su valstybių narių ir trečiųjų šalių pilietinės visuomenės organizacijomis, vietos bei regioninėmis valdžios institucijomis ir nacionaliniais parlamentais;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(54)  remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 dalimis, reikia įvertinti šį fondą remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, visų pirma tenkančios valstybėms narėms. Prireikus šie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali būti remiamasi vertinant fondo poveikį vietoje. Norint įvertinti fondo laimėjimus, reikėtų nustatyti su kiekvienu fondo konkrečiu tikslu susijusius bendrus rodiklius ir susijusias siektinas reikšmes. Atsižvelgdamos į šiuos bendrus rodiklius ir finansines ataskaitas, Komisija ir valstybės narės turėtų stebėti fondo įgyvendinimą pagal atitinkamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. .../2021 [Bendrų nuostatų reglamento] ir šio reglamento nuostatas;

(54)  remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 dalimis, reikia įvertinti šį fondą remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, visų pirma tenkančios valstybėms narėms. Prireikus šie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, įskaitant kokybinius ir kiekybinius rodiklius, kuriais gali būti remiamasi vertinant fondo poveikį vietoje. Norint įvertinti fondo laimėjimus, reikėtų nustatyti su kiekvienu fondo konkrečiu tikslu susijusius bendrus rodiklius ir susijusias siektinas reikšmes. Atsižvelgdamos į šiuos bendrus rodiklius ir finansines ataskaitas, Komisija ir valstybės narės turėtų stebėti fondo įgyvendinimą. Kad galėtų tinkamai vykdyti savo priežiūros funkciją, Komisija turėtų turėti galimybę nustatyti fondo faktiškai išleistas sumas per tam tikrus metus. Todėl teikdamos Komisijai savo nacionalinių programų metines finansines ataskaitas, valstybės narės turėtų atskirai nurodyti susigrąžintųjų lėšų, išankstinio finansavimo mokėjimų galutiniams lėšų gavėjams ir faktiškai patirtų išlaidų kompensavimo sumas. Siekdama palengvinti fondo veiklos įgyvendinimo auditą ir stebėseną, Komisija į savo metinę fondo veiklos įgyvendinimo ataskaitą turėtų įtraukti šias sumas, stebėjimo rezultatus ir informaciją apie fondo veiklos įgyvendinimą vietos, regionų, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, įskaitant konkrečius projektus ir partnerius. Komisija turėtų kasmet pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai priimtų metinių veiklos rezultatų ataskaitų santrauką. Ataskaitos, kuriose pateikiami stebėsenos rezultatai ir fondo lėšomis finansuojamų veiksmų įgyvendinimas valstybių narių ir Sąjungos lygmenimis, turėtų būti skelbiamos viešai ir pateikiamos Europos Parlamentui;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, šis fondas padės integruoti klimato politikos veiksmus ir siekti bendro tikslo 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams įgyvendinti. Rengiant ir įgyvendinant fondą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

(55)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, šis fondas padės integruoti klimato politikos veiksmus ir siekti bendro tikslo skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų klimato srities tikslams įgyvendinti 2021–2027 m. DFP laikotarpiu bei metinio 30 proc. tikslo, kuris turi būti pasiektas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2027 m. Rengiant ir įgyvendinant fondą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(56)  siekiant papildyti ir iš dalies pakeisti tam tikras neesmines šio reglamento nuostatas, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kiek tai susiję su sąrašu veiksmų, kurie atitinka didesnio bendro finansavimo reikalavimus, kaip nurodyta IV priede, ir veiklos parama, siekiant toliau plėtoti bendrą stebėsenos ir vertinimo sistemą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais;

(56)  siekiant papildyti ir iš dalies pakeisti tam tikras neesmines šio reglamento nuostatas, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kiek tai susiję su teminės priemonės darbo programomis, priemone remtinų veiksmų, kaip nurodyta III priede, sąrašu, veiksmų, kurie atitinka didesnio bendro finansavimo reikalavimus, kaip nurodyta IV priede, sąrašu ir veiklos parama, kaip numatyta VII priede, siekiant toliau plėtoti bendrą stebėsenos ir vertinimo sistemą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir pilietinės visuomenės organizacijomis, įskaitant migrantų ir pabėgėlių organizacijas, ir kad šios konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(58)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. prisidėti prie veiksmingo migracijos srautų valdymo Sąjungoje pagal bendrą prieglobsčio ir tarptautinės apsaugos politiką ir bendrą imigracijos politiką, valstybės narės negali deramai pasiekti vienos ir to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(58)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. stiprinti solidarumą tarp valstybių narių, prisidėti prie veiksmingo migracijos srautų valdymo ir bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros imigracijos politikos įgyvendinimo, stiprinimo ir plėtojimo, valstybės narės negali deramai pasiekti vienos ir to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu įsteigiamas Prieglobsčio ir migracijos fondas (toliau – fondas).

1.  Šiuo reglamentu įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (toliau – fondas).

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tarptautinės apsaugos prašytojas – pareiškėjas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) .../.. [Prieglobsčio procedūrų reglamentas] 2 straipsnio [x] punkte30;

a)  tarptautinės apsaugos prašytojas – pareiškėjas, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/32/ES 2 straipsnio c punkte;

__________________

 

30 OL C , , p. .

 

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  asmuo, kuriam suteikta tarptautinė apsauga – asmuo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) .../... [Priskyrimo reglamentas] [2] straipsnio 2 punkte31;

b)  asmuo, kuriam suteikta tarptautinė apsauga – asmuo, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio b punkte;

__________________

 

31 OL C , , p. .

 

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  humanitarinis priėmimas – priėmimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) .../... [2] straipsnyje [Sąjungos lygmens perkėlimo į ES [ir humanitarinio priėmimo] sistema]32;

e)  humanitarinė programatrečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės, kuriems suteikta tarptautinė apsauga arba humanitarinis statusas pagal nacionalinę teisę, kuris užtikrina teises ir pareigas, lygiavertes nustatytosioms Direktyvos 2011/95/ES 20–32 ir 34 straipsniuose papildomos apsaugos gavėjams, priėmimas, Jungtinių Tautų vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui (UNHCR) ar kitam atitinkamam tarptautiniam organui nukreipus, jei to prašo valstybė narė, iš trečiosios šalies, į kurią jie buvo priversti persikelti, į valstybių narių teritoriją;

_______________

 

32 OL C , , p. .

 

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  perkėlimas į ES – perkėlimas į ES, kaip apibrėžta Reglamento (ES) .../.. [2] straipsnyje [Sąjungos lygmens perkėlimo į ES [ir humanitarinio priėmimo] sistema];

g)  perkėlimas į ES – trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės, kuriems suteikta tarptautinė apsauga ir kurie turi galimybę pasinaudoti ilgalaikiu sprendimu pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę, priėmimas, Jungtinių Tautų vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui (UNHCR) nukreipus, iš trečiosios šalies, į kurią jie buvo priversti persikelti, į valstybių narių teritoriją;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  nelydimas nepilnametis – nepilnametis, į valstybių narių teritoriją atvykęs nelydimas pagal atitinkamos valstybės narės teisę ar praktiką už jį atsakingo suaugusio asmens tol, kol toks suaugusysis ima juo faktiškai rūpintis, taip pat nepilnametis, kuris liko be palydos po to, kai atvyko į valstybių narių teritoriją;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Fondo politikos tikslas – prisidėti prie veiksmingo migracijos srautų valdymo, atsižvelgiant į atitinkamą Sąjungos acquis ir laikantis Sąjungos įsipareigojimų dėl pagrindinių teisių.

1.  fondo politikos tikslas – prisidėti prie visų bendros Europos prieglobsčio politikos aspektų pagal SESV 78 straipsnį ir bendros Europos imigracijos politikos pagal SESV 79 straipsnį įgyvendinimo, stiprinimo ir plėtojimo paisant solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principo ir kartu visapusiškai laikantis Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių ir principų.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti teisėtą migraciją į valstybes nares, taip pat prisidėti prie trečiųjų šalių piliečių integracijos;

b)  stiprinti ir plėtoti teisėtos migracijos politiką Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, atsižvelgiant į valstybių narių ekonominius ir socialinius poreikius;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prisidėti kovojant su neteisėta migracija ir užtikrinti veiksmingą grąžinimą ir readmisiją į trečiąsias šalis.

c)  prisidėti prie veiksmingos trečiųjų šalių piliečių integracijos ir socialinės įtraukties ir jas skatinti, užtikrinant papildomumą su kitais ES fondais;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  prisidėti kovojant su neteisėta migracija ir užtikrinti veiksmingą, saugų ir nežeminantį orumo grąžinimą ir readmisiją į trečiąsias šalis bei reintegraciją jose;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  užtikrinti valstybių narių solidarumą ir teisingą dalijimąsi atsakomybe, įskaitant praktinį bendradarbiavimą, visų pirma su tomis valstybėmis narėmis, kurioms su migracija susiję iššūkiai daro didžiausią poveikį;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Partnerystė

 

Vykdant fondo veiklą į partnerystę įtraukiamos bent vietos ir regionų valdžios institucijos arba joms atstovaujančios asociacijos, atitinkamos tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, visų pirma pabėgėlių ir migrantų organizacijos, nacionalinės žmogaus teisių institucijos ir lygybės įstaigos, taip pat ekonominiai ir socialiniai partneriai.

 

Šis partneriai tikslingai dalyvauja rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant programas.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant 3 straipsnyje nurodytų tikslų ir laikantis II priede išvardytų įgyvendinimo priemonių šio fondo lėšomis visų pirma remiami III priede išvardyti veiksmai.

1.  Laikantis II priede išvardytų įgyvendinimo priemonių pagal šį fondą remiami veiksmai, padedantys siekti 3 straipsnyje nurodytų ir III priede išvardytų tikslų. Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, iš dalies keičiančius III priede pateiktą veiksmų, tinkamų remti fondo lėšomis, sąrašą.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekiant šio reglamento tikslų šio fondo lėšomis gali būti remiami III priede nurodytus Sąjungos prioritetus atitinkantys veiksmai, susiję su trečiosiomis šalimis, ir prireikus trečiosiose šalyse pagal 5 ir 6 straipsnius.

2.  Siekiant šio reglamento 3 straipsnyje nurodytų tikslų, išskirtiniais atvejais fondas, laikydamasis apibrėžtų apribojimų ir taikydamas tinkamas apsaugos priemones, prireikus gali remti III priede nurodytus veiksmus, susijusius su trečiosiomis šalimis, ir trečiosiose šalyse pagal 5 ir 6 straipsnius.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Nedarant poveikio 16 straipsnio nuostatoms, bendra paramos trečiosioms šalims pagal teminę priemonę arba su jomis susijusių veiksmų finansavimo pagal 9 straipsnį suma neviršija 5 proc. visos pagal 8 straipsnio 2 dalies b punktą teminei priemonei skirtos sumos.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Nedarant poveikio 16 straipsnio nuostatoms, bendra paramos trečiosioms šalims pagal valstybių narių programas arba su jomis susijusių veiksmų finansavimo pagal 13 straipsnį suma kiekvienai valstybei narei neviršija 5 proc. visos pagal 8 straipsnio 2 dalies a punktą, 11 straipsnio 1 dalį ir I priedą tai valstybei narei skirtos sumos.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  Pagal šią dalį remiami veiksmai yra visiškai suderinami su priemonėmis, remiamomis pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones, ir su bendraisiais Sąjungos išorės veiksmų tikslais ir principais.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas

 

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad lyčių lygybė ir lyčių aspekto integravimas būtų skatinami ir laikomi neatsiejama proceso dalimi įvairiais fondo įgyvendinimo etapais. Komisija ir valstybės narės imasi visų reikiamų veiksmų, kad užkirstų kelią bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinės ar kitos nuomonės, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, norint pasinaudoti fondo lėšomis ir įvairiais fondo įgyvendinimo etapais.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Fondo veikloje gali dalyvauti trečiosios šalys konkrečiame susitarime dėl trečiosios šalies dalyvavimo Prieglobsčio ir migracijos fondo veikloje nustatytomis sąlygomis, jeigu susitarime:

Fondo veikloje gali dalyvauti Šengeno asocijuotosios trečiosios šalys konkrečiame susitarime dėl trečiosios šalies dalyvavimo fondo veikloje, kuris priimamas pagal SESV 218 straipsnį, nustatytomis sąlygomis, jeigu susitarime:

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Rengdama šiame straipsnyje nurodytą konkretų susitarimą, Komisija konsultuojasi su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, ypač dėl susitarimo pagrindinių teisių aspektų.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  darbo programoje nurodytoje trečiojoje šalyje toje programoje nustatytomis sąlygomis;

3)  darbo programoje nurodytoje trečiojoje šalyje toje programoje nustatytomis sąlygomis ir laikantis sąlygos, kad visais tos trečiosios šalies arba su ja susijusiais veiksmais visapusiškai paisoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių ir principų ir Sąjungos bei valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  teisės subjektas, įsteigtas pagal Sąjungos teisę, ar tarptautinė organizacija.

b)  teisės subjektas, įsteigtas pagal Sąjungos teisę, ar atitinkama tarptautinė organizacija.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Trečiojoje šalyje įsisteigę teisės subjektai išimties tvarka atitinka dalyvavimo reikalavimus, jei to reikia tam tikro veiksmo tikslams pasiekti.

Išbraukta.

Pagrindimas

5 straipsnio nuostatose numatytas trečiųjų šalių dalyvavimas fondo veikloje. Nereikia dar įtraukti trečiųjų šalių subjektų.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Reikalavimus atitinka teisės subjektai, dalyvaujantys kaip konsorciumai, kuriuos sudaro mažiausiai du nepriklausomi subjektai, įsisteigę skirtingose valstybėse narėse arba su tomis valstybėmis susijusiose užjūrio šalyse ar teritorijose arba trečiosiose šalyse.

4.  Reikalavimus atitinka teisės subjektai, dalyvaujantys kaip konsorciumai, kuriuos sudaro mažiausiai du nepriklausomi subjektai, įsisteigę skirtingose valstybėse narėse arba su tomis valstybėmis susijusiose užjūrio šalyse ar teritorijose, kai taip prisidedama prie šio reglamento 3 straipsnyje išdėstytų fondo tikslų įgyvendinimo.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal šį reglamentą teikiama parama papildo nacionalinius, regionų ir vietos intervencinius veiksmus ir ja pirmiausia siekiama suteikti pridėtinę vertę šio reglamento tikslams.

1.  Pagal šį reglamentą teikiama parama papildo nacionalinius, regionų ir vietos intervencinius veiksmus ir ja pirmiausia siekiama suteikti Sąjungos pridėtinę vertę šio reglamento tikslams.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą ir valstybių narių teikiama parama derėtų su atitinkamais Sąjungos veiksmais, politika ir prioritetais ir papildytų kitas Sąjungos priemones.

2.  Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą ir valstybių narių teikiama parama derėtų su atitinkamais Sąjungos veiksmais, politika ir prioritetais ir papildytų nacionalines priemones ir kitas Sąjungos priemones bei kitų Sąjungos fondų lėšomis finansuojamas priemones, visų pirma, finansuojamas struktūrinių fondų ir Sąjungos išorės finansinių priemonių lėšomis, ir būtų su jomis suderinta.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Fondo veiklos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas – 10 415 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1.  Fondo veiklos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas – 9 204 957 000 EUR 2018 m. kainomis (10 415 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  6 249 000 000 EUR skiriama programoms, įgyvendinamoms taikant pasidalijamąjį valdymą;

a)  5 522 974 200 EUR 2018 m. kainomis (6 249 000 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama programoms, įgyvendinamoms taikant pasidalijamąjį valdymą;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  4 166 000 000 EUR skiriama teminei priemonei.

b)  3 681 982 800 EUR 2018 m. kainomis (4 166 000 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama teminei priemonei.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisijos iniciatyva iki 0,42 proc. finansinio paketo lėšų skiriama techninei paramai, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../... [Bendrų nuostatų reglamentas] 29 straipsnyje.

3.  Komisijos iniciatyva iki 0,42 proc. finansinio paketo lėšų skiriama techninei paramai.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  valstybėms narėms, kurios padeda siekti solidarumo ir užtikrinti atsakomybę, remti ir

e)  valstybėms narėms, įskaitant vietos ir regionines valdžios institucijas, ir tarptautinėms bei nevyriausybinėms organizacijoms, kurios padeda siekti solidarumo, remti ir

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Finansavimas pagal teminę priemonę skiriamas prioritetams, kurie suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės arba kuriais reaguojama į neatidėliotinus poreikius, laikantis II priede išdėstytų sutartų Sąjungos prioritetų.

2.  Finansavimas pagal teminę priemonę skiriamas prioritetams, kurie suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės arba kuriais reaguojama į neatidėliotinus poreikius, laikantis II priede išdėstytų sutartų Sąjungos prioritetų arba vykdant III priede nurodytus finansuoti tinkamus veiksmus. Komisija užtikrina nuolatinį pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant darbo programas.

 

Ne mažiau kaip 20 proc. pagal teminę priemonę teikiamo finansavimo skiriama 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam konkrečiam tikslui įgyvendinti.

 

Ne mažiau kaip 10 proc. finansavimo pagal teminę priemonę skiriama 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytam konkrečiam tikslui.

 

Ne mažiau kaip 10 proc. finansavimo pagal teminę priemonę skiriama 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkte nurodytam konkrečiam tikslui.

 

Ne mažiau kaip 10 proc. finansavimo pagal teminę priemonę skiriama 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos cb punkte nurodytam konkrečiam tikslui.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai pagal teminę priemonę finansavimas valstybėms narėms skiriamas taikant tiesioginį arba netiesioginį valdymą, užtikrinama, kad dėl atrinktų projektų Komisija nepriimtų pagrįstos nuomonės dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį, dėl kurios kiltų rizika projektų išlaidų teisėtumui, tvarkingumui ar projektų vykdymui.

3.  Kai pagal teminę priemonę finansavimas valstybėms narėms skiriamas taikant tiesioginį arba netiesioginį valdymą, projektams finansavimas neskiriamas, jei pateikiama aiškių įrodymų, kurie kelia abejonių dėl projektų teisėtumo ar to finansavimo teisėtumo ir tvarkingumo arba tų projektų vykdymo, Komisijai priėmus pagrįstą nuomonę dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai pagal teminę priemonę finansavimas įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą, Reglamento (ES) .../... [Bendrų nuostatų reglamentas] 18 straipsnio ir 19 straipsnio 2 dalies tikslais Komisija įvertina, ar dėl numatytų veiksmų negali būti priimta Komisijos pagrįsta nuomonė dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį, dėl kurios kiltų rizika numatytų projektų išlaidų teisėtumui, tvarkingumui ar projektų vykdymui.

4.  Kai pagal teminę priemonę finansavimas įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą, Komisija užtikrina, kad projektams finansavimas nebūtų skiriamas, jei pateikiama aiškių įrodymų, kurie kelia abejonių dėl tų projektų teisėtumo ar to finansavimo teisėtumo ir tvarkingumo arba tų projektų vykdymo, Komisijai priėmus pagrįstą nuomonę dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija pagal metinius Sąjungos biudžeto asignavimus nustato bendrą sumą, skirtiną teminei priemonei. Komisija priima Finansinio reglamento [110] straipsnyje nurodytus teminei priemonei skirtus finansavimo sprendimus, kuriuose nustatomi remtini tikslai bei veiksmai ir nurodomos konkrečios kiekvienai jos sudedamajai daliai, kaip nurodyta 1 dalyje, skiriamos sumos. Prireikus finansavimo sprendimuose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma.

5.  Komisija pagal metinius Sąjungos biudžeto asignavimus nustato bendrą sumą, skirtiną teminei priemonei. Komisija pagal 32 straipsnį priima deleguotuosius aktus, siekdama nustatyti teminei priemonei skirtas darbo programas, kuriose nustatomi remtini tikslai bei veiksmai ir nurodomos konkrečios kiekvienai jos sudedamajai daliai, kaip nurodyta 1 dalyje, skiriamos sumos. Tokios darbo programos skelbiamos viešai.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal teminę priemonę visų pirma remiami veiksmai, kuriems taikoma II priedo 2 dalies b punkte nurodyta įgyvendinimo priemonė ir kuriuos įgyvendina vietos ir regioninės valdžios institucijos arba pilietinės visuomenės organizacijos.

6.  Pagal teminę priemonę visų pirma remiami veiksmai, kuriems taikoma II priedo 2 dalies a punkte nurodyta įgyvendinimo priemonė ir kuriuos įgyvendina vietos ir regioninės valdžios institucijos arba pilietinės visuomenės organizacijos. Todėl bent 5 proc. teminei priemonei skirto finansinio paketo skiriama pagal tiesioginį arba netiesioginį valdymą integracijos veiksmus įgyvendinančioms vietos ir regionų valdžios institucijoms.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Priėmusi finansavimo sprendimus, kaip nurodyta 5 dalyje, Komisija gali iš dalies atitinkamai pakeisti programas, įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą.

7.  Priėmusi darbo programas, kaip nurodyta 5 dalyje, Komisija gali iš dalies atitinkamai pakeisti programas, įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Šie finansavimo sprendimai gali būti metiniai arba daugiamečiai ir gali būti skirti vienai ar kelioms teminės priemonės sudedamosioms dalims.

8.  Šios darbo programos gali būti metinės arba daugiametės ir gali būti skirtos vienai ar kelioms teminės priemonės sudedamosioms dalims.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal šį skirsnį teikiama parama įgyvendinama taikant pasidalijamąjį valdymą, laikantis Finansinio reglamento [63] straipsnio ir Reglamento (ES) .../… [Bendrų nuostatų reglamentas].

2.  Pagal šį skirsnį teikiama parama įgyvendinama taikant pasidalijamąjį valdymą, laikantis Finansinio reglamento [63] straipsnio ir nuostatų, kuriomis nustatomos keliems ES fondams, įskaitant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą, bendros finansinės taisyklės.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iš Sąjungos biudžeto skiriama paramos dalis neviršija 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

1.  Iš Sąjungos biudžeto skiriama paramos dalis neviršija 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Valstybės narės raginamos skirti atitinkamų lėšų fondo remiamiems veiksmams.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Iš Sąjungos biudžeto skiriamos paramos dalis gali būti padidinta iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su IV priede išvardytais veiksmais.

3.  Iš Sąjungos biudžeto skiriamos paramos dalis padidinama iki mažiausiai 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su IV priede išvardytais veiksmais ir gali būti padidinta iki 90 proc. minėtųjų išlaidų.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos programoje nustatyti prioritetai derėtų su Sąjungos prioritetais migracijos valdymo srityje ir jais būtų reaguojama į toje srityje kylančius uždavinius ir kad jie visiškai atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus. Apibrėždamos savo programų prioritetus valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į II priede išdėstytas įgyvendinimo priemones.

1.  Kiekviena valstybė narė ir Komisija užtikrina, kad nacionalinėje programoje nustatyti prioritetai derėtų su Sąjungos prioritetais prieglobsčio ir migracijos valdymo srityje ir jais būtų reaguojama į toje srityje kylančias problemas, visiškai atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir Sąjungos ir valstybių narių tarptautinius įsipareigojimus pagal tarptautines priemones, kurių dokumentus jos yra pasirašiusios, visų pirma JT vaiko teisių konvenciją. Apibrėždamos savo programų prioritetus valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į II priede išdėstytas įgyvendinimo priemones. Todėl valstybės narės mažiausiai 20 proc. joms paskirtų lėšų skiria 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytam konkrečiam tikslui.

 

Valstybės narės mažiausiai 10 proc. joms paskirtų lėšų skiria 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytiems konkretiems tikslams.

 

Valstybės narės mažiausiai 10 proc. joms paskirtų lėšų skiria 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkte nurodytiems konkretiems tikslams.

 

Valstybės narės mažiausiai 10 proc. joms paskirtų lėšų skiria 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos cb punkte nurodytam konkrečiam tikslui.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės taip pat užtikrina, kad į jų programas būtų įtrauktos priemonės, susijusios su visais 3 straipsnio 2 dalyje nurodytais konkrečiais fondo tikslais, ir ištekliai tikslams būtų paskirstomi taip, kad būtų užtikrintas tų tikslų įgyvendinimas. Vertindama valstybių narių programas, Komisija užtikrina, kad projektams finansavimas nebūtų skiriamas, jei pateikiama aiškių įrodymų, kurie kelia abejonių dėl tų projektų teisėtumo ar to finansavimo teisėtumo ir tvarkingumo arba tų projektų vykdymo, Komisijai priėmus pagrįstą nuomonę dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūros pagal SESV 258 straipsnį.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija užtikrina, kad pradedant rengti programas šiame procese dalyvautų Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgiant į jų kompetenciją. Komisija konsultuojasi su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra dėl programų projektų, siekdama užtikrinti, kad jie derėtų su agentūrų ir valstybių narių veiksmais ir juos papildytų.

2.  Komisija užtikrina, kad pradedant rengti programas šiame procese dalyvautų Europos prieglobsčio paramos biuras, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgiant į jų kompetenciją. Komisija konsultuojasi su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos prieglobsčio paramos biuru dėl programų projektų, siekdama užtikrinti, kad jie derėtų su agentūrų ir valstybių narių veiksmais ir juos papildytų.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija gali įtraukti Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą, kai tinkama, į 5 skirsnyje nurodytą stebėsenos ir vertinimo veiklą, visų pirma siekdama užtikrinti, kad veiksmai, kuriems vykdyti teikiama fondo parama, atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus.

3.  Komisija gali įtraukti Europos prieglobsčio paramos biurą, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą ir Jungtinių Tautų vyriausiąjį pabėgėlių reikalų komisarą, kai tinkama, į 5 skirsnyje nurodytą stebėsenos ir vertinimo veiklą, visų pirma siekdama užtikrinti, kad veiksmai, kuriems vykdyti teikiama fondo parama, atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Be stebėsenos, vykdomos pagal Reglamentą (ES) [.../...] [Reglamentas dėl prieglobsčio agentūros], arba remiantis Reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 priimtų rekomendacijų, kurios patenka į šio reglamento taikymo sritį, atitinkama valstybė narė kartu su Komisija ir prireikus su Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra išnagrinėja, kaip atsižvelgti į išvadas, be kita ko, pašalinti su pajėgumais ir pasirengimu susijusius trūkumus ar problemas, ir įgyvendina rekomendacijas vykdydama savo programą.

4.  Be vykdomos stebėsenos veiklos arba remiantis Reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 priimtų rekomendacijų, kurios patenka į šio reglamento taikymo sritį, atitinkama valstybė narė kartu su Komisija ir prireikus su Europos prieglobsčio paramos biuru, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra išnagrinėja, kaip atsižvelgti į išvadas, be kita ko, pašalinti su pajėgumais ir pasirengimu susijusius trūkumus ar problemas, ir įgyvendina rekomendacijas vykdydama savo programą.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Prireikus atitinkama programa iš dalies pakeičiama, kad būtų atsižvelgta į 4 dalyje nurodytas rekomendacijas. Priklausomai nuo pakeitimų poveikio, Komisija gali patvirtinti patikslintą programą.

5.  Prireikus atitinkama programa iš dalies pakeičiama, kad būtų atsižvelgta į 4 dalyje nurodytas rekomendacijas ir į pažangą siekiant tarpinių reikšmių ir tikslų, įvertintą metinėse veiklos rezultatų ataskaitose, kaip nurodyta 30 straipsnio 2 dalies a punkte. Priklausomai nuo pakeitimų poveikio, Komisija gali patvirtinti patikslintą programą.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Nacionalinėse programose gali būti numatyta į III priedo 3a punkte nurodytų veiksmų taikymo sritį įtraukti tame punkte nurodytai tikslinei grupei priklausančių asmenų tiesioginius artimuosius tiek, kiek tai būtina siekiant veiksmingai įgyvendinti tuos veiksmus.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Kai valstybė narė nusprendžia įgyvendinti projektus su trečiąja šalimi arba trečiojoje šalyje naudojant iš šio fondo teikiamą paramą, prieš pradėdama įgyvendinti projektą atitinkama valstybė narė pasikonsultuoja su Komisija.

8.  Nedarant poveikio 4 straipsnio 2 dalies antrai pastraipai, kai valstybė narė nusprendžia įgyvendinti projektus su trečiąja šalimi arba trečiojoje šalyje naudojant iš šio fondo teikiamą paramą, prieš pradėdama įgyvendinti projektą atitinkama valstybė narė paprašo Komisijos patvirtinimo. Komisija užtikrina planuojamų projektų papildomumą ir suderinamumą su kitais Sąjungos ir valstybių narių veiksmais, kurių imtasi atitinkamoje trečiojoje šalyje arba kurie yra su ta šalimi susiję, ir patikrina, ar tenkinamos 6 straipsnio 1 dalies a punkto 3 papunktyje nustatytos sąlygos.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Programavimas, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentas] 17 straipsnio 5 dalyje, grindžiamas VI priedo 1 lentelėje nurodytų rūšių intervenciniais veiksmais.

9.  Kiekvienoje nacionalinėje programoje kiekvienam konkrečiam tikslui nustatomos intervencinių veiksmų rūšys pagal VI priedo 1 lentelę ir pateikiamas orientacinis programuojamų išteklių paskirstymas pagal intervencinio veiksmo rūšį arba paramos sritį.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Visos valstybės narės skelbia savo programas specialioje interneto svetainėje ir perduoda jas Europos Parlamentui ir Tarybai. Toje svetainėje nurodomi įgyvendinant programą remiami veiksmai ir pateikiamas paramos gavėjų sąrašas. Ji nuolat atnaujinama, bent jau tuo pat metu, kai skelbiamos metinės veiklos rezultatų ataskaitos, kaip nurodyta 30 straipsnyje.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Programos peržiūrimos atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą ir vertinimą pagal šio reglamento 29 straipsnį.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  2024 m. Komisija atitinkamų valstybių narių programoms skiria papildomą 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sumą, atsižvelgdama į I priedo 1 dalies b punkte–5 dalyje nurodytus kriterijus. Finansavimas teikiamas laikotarpiui nuo 2025 kalendorinių metų.

1.  Iki 2024 m. pabaigos Komisija, informavusi Europos Parlamentą, atitinkamų valstybių narių programoms skiria papildomą 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sumą, atsižvelgdama į I priedo 1 dalies b punkte–5 dalyje nurodytus kriterijus. Finansavimas teikiamas laikotarpiui nuo 2025 kalendorinių metų.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei mokėjimo paraiškų, teikiamų pagal Reglamento (ES) .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentas] [85] straipsnį, negauta dėl bent 10 proc. pirminio programos asignavimo, nurodyto 11 straipsnio 1 dalies a punkte, atitinkama valstybė narė neatitinka reikalavimų gauti papildomą asignavimą savo programai, nurodytai 1 dalyje.

2.  Jei mokėjimo paraiškų negauta dėl bent 30 proc. pirminio programos asignavimo, nurodyto 11 straipsnio 1 dalies a punkte, atitinkama valstybė narė neatitinka reikalavimų gauti papildomą asignavimą savo programai, nurodytai 1 dalyje.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nuo 2025 m. skiriant lėšas pagal teminę priemonę, kai tinkama, atsižvelgiama į pažangą, padarytą siekiant veiklos peržiūros plano tarpinių reikšmių, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentas] [12] straipsnyje, ir į nustatytus įgyvendinimo trūkumus.

3.  Nuo 2025 m. skiriant lėšas pagal teminę priemonę atsižvelgiama į pažangą, padarytą siekiant veiklos peržiūros plano tarpinių reikšmių ir į nustatytus įgyvendinimo trūkumus.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Konkretūs veiksmai – tai šio reglamento tikslus atitinkantys tarptautiniai ar nacionaliniai projektai, kuriems įgyvendinti vienos, kelių ar visų valstybių narių programoms gali būti skirti papildomi asignavimai.

1.  Konkretūs veiksmai – tai šio reglamento tikslus atitinkantys tarptautiniai ar nacionaliniai projektai, turintys Sąjungos pridėtinę vertę, kuriems įgyvendinti vienos, kelių ar visų valstybių narių programoms gali būti skirti papildomi asignavimai.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16 straipsnis

Išbraukta.

Sąjungos lygmens perkėlimo į ES [ir humanitarinio priėmimo] sistemai skirti ištekliai

 

1.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą, pagal tikslinę Sąjungos perkėlimo į ES sistemą valstybėms narėms už kiekvieną į ES perkeltą asmenį gali būti skirtas papildomas 10 000 EUR įnašas. Tas įnašas skiriamas kaip finansavimas, nesusijęs su išlaidomis pagal Finansinio reglamento [125] straipsnį.

 

2.  1 dalyje nurodyta suma valstybėms narėms skiriama iš dalies pakeitus jų programą, su sąlyga, kad asmuo, už kurį skiriamas įnašas, buvo veiksmingai perkeltas pagal Sąjungos perkėlimo į ES [ir humanitarinio priėmimo] sistemą.

 

3.  Šis finansavimas negali būti naudojamas kitiems programoje numatytiems veiksmams, išskyrus tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis ir jei Komisija tam pritaria iš dalies pakeisdama programą.

 

4.  Valstybės narės saugo reikiamą informaciją, kad būtų galima tinkamai nustatyti į ES perkeltų asmenų tapatybę ir jų perkėlimo datą.

 

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Perkėlimui į ES ir humanitariniam priėmimui skirti ištekliai

 

1. Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybės narės kas dvejus metus gauna papildomą sumą, pagrįstą vienkartine 10 000 EUR išmoka už kiekvieną vykdant perkėlimą į ES priimtą asmenį.

 

2. Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybės narės kas dvejus metus gauna papildomą sumą, pagrįstą vienkartine 6 000 EUR išmoka už kiekvieną pagal humanitarines programas priimtą asmenį.

 

3. Atitinkamais atvejais valstybės narės taip pat gali būti laikomos atitinkančiomis vienkartinės išmokos skyrimo kriterijus už 1 dalyje nurodytų asmenų šeimos narius, siekiant užtikrinti šeimos vienovę.

 

4. 1 ir 2 dalyse nurodyta papildoma suma pirmą kartą skiriama valstybėms narėms kas dvejus metus atskirais finansavimo sprendimais, kuriais patvirtinamos jų nacionalinės programos, o vėliau finansavimo sprendimu, kuris turi būti pridėtas prie sprendimų, kuriais patvirtinamos jų nacionalinės programos.

 

5. Atsižvelgiant į esamus infliacijos lygius, atitinkamus pokyčius perkėlimo į Europos Sąjungą srityje ir veiksnius, kuriais gali būti optimizuotas finansinės paskatos, kurią suteikia vienkartinės išmokos, naudojimas, taip pat neviršijant turimų išteklių, Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad prireikus būtų patikslinta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta vienkartinės išmokos suma.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento .../... [Dublino reglamentas] įgyvendinimui remti skirti ištekliai

 

1. Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybei narei už kiekvieną tarptautinės apsaugos prašytoją, už kurį valstybė narė tampa atsakinga nuo tada, kai valstybė narė susiduria su sudėtingomis aplinkybėmis, kaip nustatyta Reglamente (ES) .../... [Dublino reglamentas], skiriamas papildomas [10 000] EUR įnašas.

 

2. Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybei narei už kiekvieną jai paskirtą tarptautinės apsaugos prašytoją, kuriuo viršijama tai valstybei narei nustatyta kvota, skiriamas papildomas [10 000] EUR įnašas.

 

3. 1 ir 2 dalyse nurodytai valstybei narei už kiekvieną pareiškėją, kuriam suteikta tarptautinė apsauga, už integracijos priemonių įgyvendinimą skiriamas papildomas [10 000] EUR įnašas.

 

4. 1 ir 2 dalyse nurodytai valstybei narei už kiekvieną asmenį, kai valstybė narė, remdamasi atnaujintu Reglamento (ES) .../... [EURODAC reglamentas] 11 straipsnio d punkte nurodytu duomenų rinkiniu, gali nustatyti, kad tas asmuo, vykdant sprendimą grąžinti arba sprendimą dėl išsiuntimo, privaloma tvarka arba savanoriškai išvyko iš valstybės narės teritorijos, skiriamas papildomas [10 000] EUR įnašas.

 

5. Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybei narei už kiekvieną iš vienos valstybės narės į kitą perkeltą tarptautinės apsaugos prašytoją, už kiekvieną pagal Reglamento (ES) .../... [Dublino reglamentas] 34i straipsnio 1 dalies c punktą perkeltą pareiškėją ir, kai tinkama, už kiekvieną pagal Reglamento (ES) .../... [Dublino reglamentas] 34j straipsnio g punktą perkeltą pareiškėją skiriamas [500] EUR įnašas.

 

6. Šiame straipsnyje nurodytos sumos skiriamos kaip finansavimas, nesusijęs su išlaidomis pagal Finansinio reglamento [125] straipsnį.

 

7. 1–5 dalyse nurodytos papildomos sumos skiriamos valstybėms narėms pagal jų programas, jeigu asmuo, už kurį skiriamas įnašas, atitinkamais atvejais buvo veiksmingai perduotas valstybei narei, veiksmingai grąžintas arba užregistruotas kaip pareiškėjas valstybėje narėje, kuri laikoma atsakinga pagal Reglamentą (ES) Nr.../.. [Dublino reglamentas].

 

8. Šis finansavimas negali būti naudojamas kitiems programoje numatytiems veiksmams, išskyrus tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis ir jei Komisija tam pritaria iš dalies pakeisdama programą.

 

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Reglamento (ES) 604/2013 įgyvendinimui remti skirti ištekliai

 

1. Be asignavimų, apskaičiuotų pagal šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies a punktą, sprendžiančiajai valstybei narei skiriamas tarptautinės apsaugos prašytojo priėmimo išlaidų kompensavimas nuo tada, kai buvo pateiktas prašymas iki pareiškėjo perkėlimo į atsakingą valstybę narę arba kol sprendžiančioji valstybė narė prisiima atsakomybę už prašytoją pagal Reglamentą (ES) 604/2013.

 

2. Be asignavimų, apskaičiuotų pagal šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies a punktą, perkeliančiajai valstybei narei skiriamas prašytojo ar kitų asmenų, nurodytų Reglamento (ES) 604/2013 18 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose, perkėlimui reikalingų išlaidų kompensavimas.

 

3. Be asignavimų, apskaičiuotų pagal šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies a punktą, kiekviena valstybė narė už kiekvieną nelydimą nepilnametį, kuriam toje valstybėje narėje suteikiama tarptautinė apsauga, gauna papildomą 10 000 EUR vienkartinę išmoką, jei ta valstybė narė neturi teisės gauti vienkartinę išmoką už atitinkamą nelydimą nepilnametį pagal 16 straipsnio 1 dalį.

 

4. Šiame straipsnyje nurodytas kompensavimas skiriamas kaip finansavimas pagal Finansinio reglamento 125 straipsnį.

 

5. 2 dalyje nurodytas kompensavimas skiriamas valstybėms narėms pagal jų programas, jeigu asmuo, už kurį skiriamas kompensavimas, buvo veiksmingai perduotas valstybei narei pagal Reglamentą (ES) 604/2013.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

17 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17b straipsnis

 

Ištekliai tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui

 

1. Siekiant įgyvendinti solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principą, be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybės narės gauna papildomą sumą, pagrįstą 10 000 EUR vienkartine išmoka už kiekvieną iš kitos valstybės narės perkeltą tarptautinės apsaugos prašytoją arba asmenį, kuriam suteikta tarptautinė apsauga.

 

2. Atitinkamais atvejais valstybės narės taip pat gali būti laikomos atitinkančiomis vienkartinės išmokos skyrimo kriterijus už 1 dalyje nurodytų asmenų šeimos narius, jei tie šeimos nariai buvo perkelti pagal šį reglamentą.

 

3. 1 dalyje nurodyta papildoma suma pirmą kartą skiriama valstybėms narėms atskirais finansavimo sprendimais, kuriais patvirtinamos jų nacionalinės programos, o vėliau finansavimo sprendimu, kuris turi būti pridėtas prie sprendimų, kuriais patvirtinamos jų nacionalinės programos. Šis finansavimas negali būti naudojamas kitiems programoje numatytiems veiksmams, išskyrus tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis ir jei Komisija tam pritaria iš dalies pakeisdama programą.

 

4. Siekiant veiksmingai įgyvendinti solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių tikslus, nurodytus SESV 80 straipsnyje, atsižvelgiant į esamus infliacijos lygius, atitinkamus pokyčius tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą srityje bei perkėlimo į ES ir kitokio ad hoc humanitarinio priėmimo srityje, veiksnius, kuriais gali būti optimizuotas finansinės paskatos, kurią suteikia vienkartinės išmokos, naudojimas, taip pat neviršijant turimų išteklių, Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad prireikus būtų patikslinta šio straipsnio 1 dalyje nurodyta vienkartinės išmokos suma.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybė narė gali iki 10 proc. sumos, iš fondo skirtos programai, naudoti veiklos paramai finansuoti, siekiant 3 straipsnio 2 dalies a ir c punktuose nustatytų tikslų.

2.  Valstybė narė gali iki 10 proc. sumos, iš fondo skirtos programai, naudoti veiklos paramai finansuoti, siekiant 3 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Veiklos paramą naudojančios valstybės narės laikosi Sąjungos prieglobsčio ir grąžinimo acquis.

3.  Veiklos paramą naudojančios valstybės narės laikosi Sąjungos prieglobsčio ir imigracijos acquis ir visapusiškai gerbia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir principus.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės programoje ir 30 straipsnyje nurodytoje metinėje veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindžia veiklos paramos naudojimą, siekiant šio reglamento tikslų. Prieš patvirtindama programą Komisija kartu su Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgdamos į 13 straipsnį, įvertina pradinę padėtį valstybėse narėse, kurios nurodė ketinančios naudoti veiklos paramą. Komisija remiasi tų valstybių narių pateikta informacija ir, kai tinkama, informacija, gauta atliekant stebėsenos veiklą, kuri vykdoma pagal Reglamentą (ES) .../... [Reglamentas dėl prieglobsčio agentūros] ir Reglamentą (ES) Nr. 1053/2013, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį.

4.  Valstybės narės programoje ir 30 straipsnyje nurodytoje metinėje veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindžia veiklos paramos naudojimą, siekiant šio reglamento tikslų. Prieš patvirtindama programą Komisija kartu su Europos prieglobsčio paramos biuru, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgdamos į 13 straipsnį, įvertina pradinę padėtį valstybėse narėse, kurios nurodė ketinančios naudoti veiklos paramą. Komisija remiasi tų valstybių narių pateikta informacija ir, kai tinkama, informacija, gauta atliekant stebėsenos veiklą, kurią vykdo Europos prieglobsčio paramos biuras ir kuri vykdoma pagal Reglamentą (ES) Nr. 1053/2013 ir patenka į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Veiklos parama daugiausia skiriama konkrečioms VII priede nurodytoms užduotims ir paslaugoms.

5.  Veiklos parama daugiausia skiriama VII priede nurodytiems tinkamiems finansuoti veiksmams.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Siekiant reaguoti į nenumatytas arba naujai atsiradusias aplinkybes arba užtikrinti veiksmingą finansavimo panaudojimą, pagal 32 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas VII priede nurodytų konkrečių užduočių ir paslaugų sąrašas.

6.  Siekiant reaguoti į nenumatytas arba naujai atsiradusias aplinkybes arba užtikrinti veiksmingą finansavimo panaudojimą, pagal 32 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas VII priede nurodytų tinkamų finansuoti veiksmų sąrašas.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Dotacijos, įgyvendinamos taikant tiesioginį valdymą, skiriamos ir valdomos pagal Finansinio reglamento [VIII antraštinę dalį].

4.  Dotacijos, įgyvendinamos taikant tiesioginį ir netiesioginį valdymą, skiriamos ir valdomos pagal Finansinio reglamento [VIII antraštinę dalį].

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija užtikrina, kad ištekliai 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytiems tikslams būtų paskirstyti lanksčiai, teisingai ir skaidriai.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Įnašai į savitarpio draudimo mechanizmą gali apimti riziką, susijusią su gavėjų mokėtinų lėšų susigrąžinimu, ir yra laikomi pakankama garantija pagal Finansinį reglamentą. Taikomos Reglamento (ES) .../... [po Reglamento dėl garantijų fondo priimto teisės akto] [X straipsnio] nuostatos.

6.  Įnašai į savitarpio draudimo mechanizmą gali apimti riziką, susijusią su gavėjų mokėtinų lėšų susigrąžinimu, ir yra laikomi pakankama garantija pagal Finansinį reglamentą.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Sumą, skiriamą Europos migracijos tinklui pagal metinius fondo asignavimus ir darbo programą, kurioje nustatomi tinklo veiklos prioritetai, patvirtina Komisija pritarus Valdybai, kaip numatyta Sprendimo 2008/381/EB (su pakeitimais) 4 straipsnio 5 dalies a punkte. Komisijos sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip numatyta pagal Finansinio reglamento [110] straipsnį. Siekdama užtikrinti, kad ištekliai būtų skirti laiku, Komisija atskiru finansavimo sprendimu gali priimti Europos migracijos tinklo darbo programą.

2.  Sumą, skiriamą Europos migracijos tinklui pagal metinius fondo asignavimus ir darbo programą, kurioje nustatomi tinklo veiklos prioritetai, patvirtina Komisija pritarus Valdybai, kaip numatyta Sprendimo 2008/381/EB (su pakeitimais) 4 straipsnio 5 dalies a punkte. Komisijos sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip numatyta pagal Finansinį reglamentą. Siekdama užtikrinti, kad ištekliai būtų skirti laiku, Komisija atskiru finansavimo sprendimu gali priimti Europos migracijos tinklo darbo programą.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a straipsnis (naujas)

Sprendimas 2008/381/ES

5 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

21a straipsnis

 

Sprendimo 2008/381/EB dalinis pakeitimas

 

Sprendimo 2008/381/EB 5 straipsnio 5 dalis papildoma šiuo punktu:

 

„da) veikia kaip informacijos centrai potencialiems finansavimo pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reglamentą gavėjams ir teikia nešališkas orientavimo paslaugas, praktinę informaciją ir pagalbą visais su fondu susijusiais aspektais, įskaitant informaciją, susijusią su paraiškomis gauti finansavimą pagal atitinkamą nacionalinę programą arba teminę priemonę.“.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal šį fondą nustatytos derinimo operacijos vykdomos laikantis [Reglamento „InvestEU“] ir Finansinio reglamento X antraštinės dalies.

Pagal šį fondą nustatytos derinimo operacijos, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte, vykdomos laikantis [Reglamento „InvestEU“] ir Finansinio reglamento X antraštinės dalies.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1.  Sąjungos lėšų gavėjai viešina veiksmus ir jų rezultatus, atitinkamomis kalbomis teikdami nuoseklią, veiksmingą ir prasmingą informaciją įvairiai susijusiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę. Siekdami užtikrinti Sąjungos lėšų matomumą, Sąjungos lėšų gavėjai nurodo jų kilmę viešindami veiksmus. Tuo tikslu gavėjai užtikrina, kad visi pranešimai žiniasklaidai ir visuomenei būtų pateikiami nurodant Sąjungos emblemą ir aiškiai nurodant Sąjungos finansinę paramą.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija vykdo su šiuo fondu, jo veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Šiam fondui skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su šio reglamento tikslais.

2.  Siekdama, kad informacija pasiektų kuo didesnę visuomenės dalį, Komisija vykdo su šios priemonės įgyvendinimu, jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Visų pirma Komisija viešai skelbia informaciją, susijusią su teminės priemonės metinių ir daugiamečių programų rengimu. Komisija taip pat skelbia remti pagal teminę priemonę atrinktų operacijų sąrašą viešai prieinamoje svetainėje ir ne rečiau kaip kas tris mėnesius tą sąrašą atnaujina. Šiam fondui skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetų, susijusių su šio reglamento tikslais, įgyvendinimą. Komisija gali skatinti geriausią praktiką ir keistis informacija apie priemonės įgyvendinimą.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija skelbia 2 dalyje nurodytą informaciją atviraisiais kompiuterio skaitomais formatais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/98/EB1a 5 straipsnio 1 dalyje, kad duomenis būtų galima rūšiuoti, atlikti jų paiešką, juos gauti, palyginti ir pakartotinai naudoti. Duomenis turi būti galima rūšiuoti pagal prioritetus, konkretų tikslą, bendrų finansuoti tinkamų operacijų išlaidų sumą, bendrą projektų vertę, bendrą viešųjų pirkimų vertę, naudos gavėjo vardą/pavadinimą ir rangovo vardą/pavadinimą.

 

_____________

 

1a 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL L 345, 2003 6 30, p. 90).

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Fondo lėšomis finansinė parama teikiama susiklosčius ekstremaliajai situacijai, kuri kyla dėl vienos ar kelių toliau nurodytų priežasčių:

1.  Komisija gali nuspręsti finansinę paramą teikti susiklosčius ekstremaliajai situacijai, kuri kyla dėl vienos ar kelių toliau nurodytų priežasčių:

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  didelio migracijos spaudimo vienoje arba keliose valstybėse narėse, kurioms būdingas didelis arba neproporcingas trečiųjų šalių piliečių antplūdis, dėl kurio atsiranda didelių ir skubių poreikių, susijusių su jų priėmimo ir sulaikymo infrastruktūra, prieglobsčio ir migracijos valdymo sistemomis ir procedūromis;

a)  nenumatyto didelio arba neproporcingo trečiųjų šalių piliečių antplūdžio vienoje ar keliose valstybėse narėse, dėl kurio atsiranda didelių ir skubių poreikių, susijusių su jų priėmimo ir sulaikymo infrastruktūra, vaikų apsaugos sistemomis, taip pat prieglobsčio ir migracijos valdymo sistemomis ir procedūromis;

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  savanoriško perkėlimo;

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  didelio migracijos spaudimo trečiosiose šalyse, be kita ko, tose, iš kurių asmenys, kuriems reikia apsaugos, gali negalėti išvykti dėl politinių įvykių arba konfliktų, visų pirma, kai toks migracijos spaudimas gali daryti poveikį migracijos srautams į ES.

c)  nenumatyto didelio arba neproporcingo asmenų antplūdžio trečiosiose šalyse, be kita ko, tose, iš kurių asmenys, kuriems reikia apsaugos, gali negalėti išvykti dėl politinių įvykių, konfliktų arba gaivalinių nelaimių, visų pirma, kai toks migracijos spaudimas gali daryti poveikį migracijos srautams į ES.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Pagal šį straipsnį trečiosiose šalyse įgyvendinamos priemonės turi derėti su Sąjungos humanitarine politika ir, kai tinka, ją papildyti, ir jas įgyvendinant turi būti laikomasi Konsensuse dėl humanitarinės pagalbos įtvirtintų humanitarinių principų.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Šio straipsnio 1 dalies a, aa, b ir c punktuose aprašytais atvejais Komisija nedelsdama informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju gali būti teikiama kaip tiesiogiai decentralizuotoms agentūroms skiriamos dotacijos.

2.  Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju gali būti teikiama kaip dotacijos, skiriamos tiesiogiai Europos prieglobsčio paramos biurui, Jungtinių Tautų vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui bei vietos ir regioninėms valdžios institucijoms, patiriančioms nenumatytą didelį ar neproporcingą trečiųjų šalių piliečių antplūdį, visų pirma toms, kurios yra atsakingos už nelydimų vaikų migrantų priėmimą ir integraciją.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Dotacijos, įgyvendinamos taikant tiesioginį valdymą, skiriamos ir valdomos pagal Finansinio reglamento [VIII antraštinę dalį].

4.  Dotacijos, įgyvendinamos taikant tiesioginį valdymą, skiriamos ir valdomos pagal Finansinį reglamentą.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Jei tai būtina veiksmui įgyvendinti, pagalba ekstremaliosios situacijos atveju gali būti skiriama išlaidoms, kurios buvo patirtos iki dotacijos paraiškos arba prašymo suteikti paramą pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d., padengti.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Veiksmui, kuriam iš fondo skirtas įnašas, taip pat gali būti skirtas kitos Sąjungos programos, taip pat ir fondų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, įnašas, jei tais įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Sąjungos programų taisyklės taikomos atitinkamiems įnašams, kurie pagal tas programas skiriami veiksmams. Sudėtinio finansavimo suma neviršija bendrų finansuoti tinkamų veiksmo išlaidų sumos, o iš skirtingų Sąjungos programų skiriamos paramos sumos apskaičiuojamos proporcingai pagal dokumentus, kuriuose nustatytos paramos sąlygos.

1.  Veiklai, kuriai šio fondo skirtas įnašas, taip pat gali būti skirtas kitos Sąjungos programos, taip pat ir fondų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, įnašas, jei tais įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Komisijos pateiktos programos yra tarpusavyje susijusios, papildo viena kitą ir parengiamos laikantis reikiamo skaidrumo, kad būtų išvengta bet kokio dubliavimosi. Sąjungos programų taisyklės taikomos atitinkamiems įnašams, kurie pagal tas programas skiriami atitinkamai veiklai. Sudėtinio finansavimo suma neviršija bendrų finansuoti tinkamų veiklos išlaidų sumos, o iš skirtingų Sąjungos programų skiriamos paramos sumos apskaičiuojamos proporcingai pagal dokumentus, kuriuose nustatytos paramos sąlygos.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pažangumo ženklu pažymėtiems veiksmams arba veiksmams, kurie atitinka visas šias sudėtines santykines sąlygas:

Pažangumo ženklu pažymėtai veiklai arba veiklai, kuri atitinka visas šias sudėtines santykines sąlygas:

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija, laikydamasi reikalavimų teikti ataskaitas pagal Finansinio reglamento [43 straipsnio 3 dalies h punkto i ir iii papunkčius], teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie priemonių rezultatus, atsižvelgdama į V priedą.

1.  Komisija, laikydamasi reikalavimų teikti ataskaitas pagal Finansinį reglamentą, ne rečiau kaip kartą per metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie priemonių rezultatus, atsižvelgdama į V priedą.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Rodikliai, kuriais grindžiama fondo veiklos įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant šio reglamento tikslų, ataskaita, pateikti VIII priede. Produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. 2024 m. nustatytos tarpinės reikšmės ir 2029 m. nustatytos siektinos reikšmės yra sumuojamos.

3.  Rodikliai, kuriais grindžiama fondo veiklos įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant šio reglamento tikslų, ataskaita, pateikti VIII priede. Produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. 2024 m. nustatytos tarpinės reikšmės ir 2029 m. nustatytos siektinos reikšmės yra sumuojamos. Gavus prašymą, Komisijos gauti duomenys apie produkto ir rezultatų rodiklius pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

29 straipsnis

Išbraukta.

Vertinimas

 

1.  Komisija atlieka šio reglamento, taip pat ir pagal šį fondą vykdomų veiksmų, laikotarpio vidurio ir retrospektyvinį vertinimus.

 

2.  Laikotarpio vidurio ir retrospektyvinis vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatais būtų galima naudotis priimant sprendimus.

 

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

29a straipsnis

 

Vertinimas

 

1. Iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia šio reglamento įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimą. Per laikotarpio vidurio vertinimą nagrinėjamas fondo veiksmingumas, rezultatyvumas, supaprastinimas ir lankstumas. Konkrečiau, į jį įtraukiamas toks vertinimas:

 

a) pažanga siekiant šio reglamento tikslų, atsižvelgiant į visą turimą svarbią informaciją, visų pirma į pagal 30 straipsnį valstybių narių pateiktas metines veiklos ataskaitas ir VIII priede nustatytus produkto ir rezultato rodiklius;

 

b) pagal šį fondą įgyvendinamų veiksmų ir veiklos ES pridėtinė vertė;

 

c) indėlis užtikrinant solidarumą ES, kiek tai susiję su prieglobsčio ir migracijos sritimi;

 

d) II priede nustatytų įgyvendinimo priemonių ir III priede nustatytų veiksmų nuolatinis aktualumas;

 

e) fondo lėšomis remiamų veiksmų, kitų Sąjungos fondų, pvz., struktūrinių fondų, teikiamos paramos ir Sąjungos išorės finansavimo priemonių papildomumas, koordinavimas ir suderinamumas;

 

f) ilgalaikis fondo poveikis ir jo daromo poveikio tvarumas.

 

Atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą atsižvelgiama į ankstesnio fondo, t. y. 2014–2020 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, ilgalaikio poveikio retrospektyvinio vertinimo rezultatus ir prireikus kartu pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl šio reglamento peržiūros.

 

2. Ne vėliau kaip iki 2030 m. sausio 31 d. Komisija atlieka retrospektyvinį vertinimą. Iki tos pačios datos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai vertinimo ataskaitą. Retrospektyvinis vertinimas apima visų 1 dalyje išdėstytų elementų vertinimą. Atsižvelgiant į tai, ilgalaikis fondo poveikis ir jo poveikio tvarumas vertinami tam, kad būtų galima šio vertinimo rezultatais remtis priimant sprendimą dėl vėlesnio fondo galimo atnaujinimo ar keitimo.

 

Pirmoje dalyje ir šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos laikotarpio vidurio ir retrospektyvinės vertinimo ataskaitos atliekamos prasmingai dalyvaujant socialiniams partneriams, pilietinės visuomenės organizacijoms, įskaitant migrantų ir pabėgėlių organizacijas, lygybės įstaigoms, nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms ir kitoms susijusioms organizacijoms, laikantis 3a straipsnyje nurodyto partnerystės principo.

 

3. Komisija, atlikdama laikotarpio vidurio peržiūrą ir retrospektyvinį vertinimą, ypatingą dėmesį skiria trečiųjų šalių, trečiosiose šalyse vykdomų arba su jomis susijusių veiksmų vertinimui pagal 5 straipsnį, 6 straipsnį ir 13 straipsnio 8 dalį.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip 2023 m. vasario 15 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų paskesnių metų iki 2031 m. (įskaitant 2031 m.) vasario 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai metinę veiklos rezultatų ataskaitą, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentas] 36 straipsnio 6 dalyje. 2023 m. teikiama ataskaita apima programos įgyvendinimą laikotarpiu iki 2022 m. birželio 30 d.

1.  Ne vėliau kaip 2023 m. vasario 15 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų paskesnių metų iki 2031 m. (įskaitant 2031 m.) vasario 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai metinę veiklos rezultatų ataskaitą. 2023 m. teikiama ataskaita apima programos įgyvendinimą laikotarpiu iki 2022 m. birželio 30 d. Valstybės narės skelbia šias ataskaitas specialioje interneto svetainėje ir perduoda jas Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pažangą, padarytą įgyvendinant programą ir siekiant tarpinių bei siektinų reikšmių, remiantis naujausia turima informacija, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentas] [37] straipsnį;

a)  pažangą, padarytą įgyvendinant programą ir siekiant tarpinių bei siektinų reikšmių, remiantis visa naujausia Komisijai perduota suvestine informacija;

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  nacionalinės programos metinių sąskaitų paskirstymą į susigrąžintas sumas, išankstinį finansavimą finansinės naudos gavėjams ir iš tiesų patirtas išlaidas;

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  visus klausimus, darančius poveikį programos veiklos rezultatams, ir veiksmus, kurių imtasi jiems išspręsti;

b)  visus klausimus, darančius poveikį programos veiklos rezultatams, ir veiksmus, kurių imtasi jiems išspręsti, įskaitant Komisijos priimtas pagrįstas nuomones dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūros pagal 258 straipsnį;

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  fondo lėšomis remiamų veiksmų ir kitų Sąjungos fondų lėšomis remiamų veiksmų, visų pirma vykdomų trečiosiose šalyse arba su jomis susijusių, papildomumą;

c)  fondo lėšomis remiamų veiksmų, kitų Sąjungos fondų, pvz., struktūrinių fondų, teikiamos paramos ir Sąjungos išorės finansavimo priemonių papildomumą, koordinavimą ir suderinamumą;

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  programos indėlį įgyvendinant susijusį Sąjungos acquis ir susijusius veiksmų planus;

d)  programos indėlį įgyvendinant susijusį Sąjungos acquis ir susijusius veiksmų planus, taip pat valstybių narių bendradarbiavimą ir solidarumą prieglobsčio srityje;

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  pagrindinių teisių reikalavimų paisymą;

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  asmenų, į ES perkeltų naudojant fondo lėšas, atsižvelgiant į 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sumas, skaičių;

g)  asmenų, į ES perkeltų arba priimtų naudojant fondo lėšas, atsižvelgiant į 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas sumas, skaičių;

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  pagal 17 straipsnį iš vienos valstybės narės į kitą perkeltų tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, skaičių.

h)  pagal 17b straipsnį iš vienos valstybės narės į kitą perkeltų tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, skaičių.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 punkto h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ha)  pažeidžiamų asmenų, kuriems pagal programą suteikta pagalba, skaičių, įskaitant vaikus ir asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga;

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija per du mėnesius nuo metinės veiklos rezultatų ataskaitos gavimo dienos gali pateikti su ja susijusių pastabų. Jei Komisija per šį terminą pastabų nepateikia, ataskaita laikoma priimta.

3.  Komisija per du mėnesius nuo metinės veiklos rezultatų ataskaitos gavimo dienos gali pateikti su ja susijusių pastabų. Jei Komisija per šį terminą pastabų nepateikia, ataskaita laikoma priimta. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai patvirtintų metinių veiklos rezultatų ataskaitų santrauką ir skelbia ją tam skirtoje interneto svetainėje. Europos Parlamentui ir Tarybai paprašius pateikiamas visas metinių veiklos rezultatų ataskaitų tekstas, jei jo neperdavė valstybės narės pagal 1 dalį.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  13, 18, 28 ir 31 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

2.  4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 ir 31 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13, 18, 28 ir 31 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti deleguotieji įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4, 9, 13, 16, 17b, 28 ir 31 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti deleguotieji įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 13, 18, 28 ir 31 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 ir 31 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Kiekviena valstybė narė tik programavimo laikotarpio pradžioje iš fondo gauna fiksuotą 5 000 000 EUR sumą;

a)  Kiekviena valstybė narė tik programavimo laikotarpio pradžioje iš fondo gauna fiksuotą 10 000 000 EUR sumą;

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kovos su neteisėta migracija srityje, įskaitant grąžinimą, bus atsižvelgiama į šiuos prieglobsčio srities kriterijus, kurių lyginamasis svoris toks:

4.  Kovos su neteisėta migracija srityje, įskaitant grąžinimą, bus atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  50 proc. proporcingai trečiųjų šalių piliečių, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo ir buvimo valstybės narės teritorijoje sąlygų ir kurių atžvilgiu pagal nacionalinę ir (arba) Bendrijos teisę priimtas sprendimas dėl grąžinimo, t. y. administracinis arba teismo sprendimas ar aktas, nurodantis ar paskelbiantis buvimo neteisėtumą ir nustatantis prievolę asmenį grąžinti, skaičiui per praėjusius trejus metus;

a)  trečiųjų šalių piliečių, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo ir buvimo valstybės narės teritorijoje sąlygų ir kurių atžvilgiu pagal nacionalinę ir (arba) Sąjungos teisę priimtas galutinis sprendimas dėl grąžinimo, t. y. administracinis arba teismo sprendimas ar aktas, nurodantis ar paskelbiantis buvimo neteisėtumą ir nustatantis prievolę asmenį grąžinti, skaičių;

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  50 proc. proporcingai trečiųjų šalių piliečių, kurie realiai išvyko iš valstybės narės teritorijos, tiek savanoriškai, tiek prievarta, po administracinio ar teismo įsakymo išvykti, skaičiui.

Išbraukta.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Dėl pirminio asignavimo bus remiamasi naujausiais metiniais statistiniais duomenimis, kuriuos pateikė Komisija (Eurostatas) už praėjusius trejus kalendorinius metus, remdamasi valstybių narių pateiktais duomenimis nuo šio reglamento taikymo pradžios pagal Sąjungos teisę. Dėl laikotarpio vidurio peržiūros bus remiamasi naujausiais metiniais statistiniais duomenimis, kuriuos pateikė Komisija (Eurostatas) už praėjusius trejus kalendorinius metus ir kurie bus prieinami atliekant 2024 m. laikotarpio vidurio peržiūrą remiantis valstybių narių pateiktais duomenimis pagal Sąjungos teisę. Jei valstybės narės nepateikė Komisijai (Eurostatui) atitinkamų statistinių duomenų, jos kuo greičiau pateikia preliminarius duomenis.

5.  Dėl pirminio asignavimo bus remiamasi naujausiais metiniais statistiniais duomenimis, kuriuos pateikė Komisija (Eurostatas) už praėjusius trejus kalendorinius metus, remdamasi valstybių narių pateiktais duomenimis nuo šio reglamento taikymo pradžios pagal Sąjungos teisę. Duomenys, įskaitant vaikų duomenis, turėtų būti suskirstyti pagal amžių ir lytį, konkretų pažeidžiamumą ir prieglobsčio statusą. Dėl laikotarpio vidurio peržiūros bus remiamasi naujausiais metiniais statistiniais duomenimis, kuriuos pateikė Komisija (Eurostatas) už praėjusius trejus kalendorinius metus ir kurie bus prieinami atliekant 2024 m. laikotarpio vidurio peržiūrą remiantis valstybių narių pateiktais duomenimis pagal Sąjungos teisę. Jei valstybės narės nepateikė Komisijai (Eurostatui) atitinkamų statistinių duomenų, jos kuo greičiau pateikia preliminarius duomenis.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prireikus remti valstybių narių prieglobsčio sistemų pajėgumus, kiek tai susiję su infrastruktūra ir paslaugomis;

b)  prireikus remti valstybių narių prieglobsčio sistemų pajėgumus, įskaitant pajėgumus vietos ir regionų lygmeniu, kiek tai susiję su infrastruktūra, pvz., tinkamomis priėmimo sąlygomis, visų pirma kalbant apie nepilnamečius, ir paslaugomis, pvz., teisine pagalba ir atstovavimu bei vertimo žodžiu paslaugomis;

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  stiprinti valstybių narių solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe, visų pirma labiausiai migracijos srautų paveiktų valstybių atžvilgiu, ir užtikrinti paramą prie solidarumo pastangų prisidedančioms valstybėms narėms;

Išbraukta.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  stiprinti solidarumą ir bendradarbiavimą su migracijos srautų paveiktomis trečiosiomis šalimis, įskaitant perkėlimą į ES ir kitus teisėtus kelius į apsaugą Sąjungoje, taip pat partnerystę ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis migracijos valdymo tikslais.

d)  stiprinti solidarumą ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, į kurias perkelta daug asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, įskaitant tų šalių pajėgumų gerinti priėmimo ir tarptautinės apsaugos sąlygas didinimą, perkėlimą į ES ir kitus teisėtus kelius į apsaugą Sąjungoje, ypač kalbant apie pažeidžiamas grupes, pvz., vaikus ir suaugusiuosius, susiduriančiais su apsaugos pavojais, taip pat partnerystę ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis dedant visuotinio bendradarbiavimo pastangas tarptautinės apsaugos srityje.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  įgyvendinti techninę ir operatyvinę pagalbą, skirtą vienai ar kelioms kitoms valstybėms narėms, bendradarbiaujant su Europos prieglobsčio paramos biuru.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  remti teisėtą migraciją skatinančių politinių priemonių plėtrą ir įgyvendinimą ir Sąjungos teisėtos migracijos acquis įgyvendinimą;

a)  remti teisėtą migraciją skatinančių politinių priemonių, įskaitant šeimų susijungimą, vystymą ir įgyvendinimą ir Sąjungos teisėtos migracijos acquis – visų pirma teisėtos darbo jėgos migracijos priemonių – įgyvendinimą, laikantis taikomų tarptautinių standartų migracijos ir darbuotojų migrantų apsaugos srityse;

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  skatinti ir vystyti struktūrines bei paramos priemones teisėtam atvykimui į Sąjungą ir apsigyvenimui joje palengvinti;

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  stiprinti partnerystes ir bendradarbiavimą su migracijos srautų paveiktomis trečiosiomis šalimis – taip pat ir numatant teisėtus atvykimo į Sąjungą kelius, kad migracijos srityje būtų dedamos visuotinio bendradarbiavimo pastangos;

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  skatinti ankstyvos integracijos priemones trečiųjų šalių piliečių socialinei ir ekonominei įtraukčiai, rengti jų aktyvų dalyvavimą ir pripažinimą priimančioje visuomenėje, visų pirma įtraukiant vietos ar regionines valdžios institucijas ir pilietinės visuomenės organizacijas.

Išbraukta.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Fondas padeda siekti 3 straipsnio 2 dalies c punkte nustatyto konkretaus tikslo; daugiausia dėmesio skiriama šioms įgyvendinimo priemonėms:

 

a) integracijos priemonių rėmimui, siekiant trečiųjų šalių piliečių socialinės ir ekonominės įtraukties, šeimų susijungimo skatinimui, rūpinimuisi jų aktyviu dalyvavimu priimančios valstybės visuomenės gyvenime ir jų pripažinimu priimančios valstybės visuomenėje, pirmiausia įtraukiant vietos ar regiono valdžios institucijas, nevyriausybines organizacijas, įskaitant pabėgėlių ir migrantų organizacijas, ir socialinius partnerius, ir

 

b) pažeidžiamų asmenų apsaugos priemonių skatinimui ir įgyvendinimui taikant integracijos priemones.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Fondas padeda siekti 3 straipsnio 2 dalies c punkte nustatyto konkretaus tikslo; daugiausia dėmesio skiriama šioms įgyvendinimo priemonėms:

3.  Fondas padeda siekti 3 straipsnio 2 dalies ca punkte nustatyto konkretaus tikslo; daugiausia dėmesio skiriama šioms įgyvendinimo priemonėms:

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti integruotą ir koordinuotą požiūrį į grąžinimo valdymą Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis, į veiksmingo ir tvaraus grąžinimo plėtrą ir neteisėtos migracijos paskatų mažinimą;

b)  remti integruotą ir koordinuotą požiūrį į grąžinimo valdymą Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis, į veiksmingo, orumo nežeminančio ir tvaraus grąžinimo plėtrą ir neteisėtos migracijos paskatų mažinimą;

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  remti remiamą savanorišką grįžimą ir reintegraciją;

c)  remti remiamą savanorišką grįžimą, šeimos narių paiešką ir reintegraciją, tuo pat metu paisant nepilnamečių interesų;

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir jų pajėgumus, skirtus readmisijos susitarimams ir kitiems susitarimams įgyvendinti, sudaryti tvaraus grįžimo sąlygas.

d)  stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir jų pajėgumus, skirtus readmisijos susitarimams įgyvendinti, įskaitant reintegraciją siekiant sudaryti tvaraus grįžimo sąlygas.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Fondas padeda siekti 3 straipsnio 2 dalies cb punkte nustatyto konkretaus tikslo; daugiausia dėmesio skiriama šioms įgyvendinimo priemonėms:

 

a) tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi skatinimui ir užtikrinimui įgyvendinant prieglobsčio ir migracijos politiką bei priemones;

 

b) valstybių narių solidarumo – pirmiausia solidarumo migracijos srautų labiausiai paveiktų valstybių atžvilgiu – ir atsakomybės pasidalijimo stiprinimui, taip pat paramos valstybėms narėms teikimui centriniu, regioniniu ar vietos lygmeniu bei paramos tarptautinėms organizacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir socialiniams partneriams, kurie deda pastangas solidarumo srityje, teikimui;

 

c) tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą rėmimui.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Paramos apimtis

Pagal 3 straipsnį priemone remtini reikalavimus atitinkantys veiksmai

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdamas 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto politikos tikslo, fondas visų pirma remia:

1.  Siekdamas 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto politikos tikslo, fondas remia:

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prieglobsčio, teisėtos migracijos, integracijos, grąžinimo ir neteisėtos migracijos sričių nacionalinių strategijų kūrimą ir plėtrą;

a)  nacionalinių, regioninių ir vietos strategijų, kuriomis siekiama įgyvendinti Sąjungos acquis prieglobsčio, teisėtos migracijos, integracijos (visų pirma kalbant apie vietos integracijos strategijas), grąžinimo ir neteisėtos migracijos srityse, kūrimą ir vystymą;

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  administracinių struktūrų, sistemų ir priemonių bei darbuotojų mokymo kūrimą, įskaitant vietos valdžios institucijas ir kitas susijusias suinteresuotąsias šalis;

b)  administracinių struktūrų, sistemų ir priemonių bei darbuotojų mokymo kūrimą, įskaitant vietos valdžios institucijas ir kitas susijusias suinteresuotąsias šalis, prireikus bendradarbiaujant su reikiamomis Sąjungos agentūromis;

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  politinių priemonių ir procedūrų kūrimą, stebėseną ir vertinimą, įskaitant informacijos ir duomenų rinkimą bei mainus, bendrų pažangos matavimo ir politinių procesų įvertinimo statistinių priemonių, metodų ir rodiklių kūrimą ir taikymą;

c)  politinių priemonių ir procedūrų kūrimą, stebėseną ir vertinimą, įskaitant kokybinių ir kiekybinių migracijos ir tarptautinės apsaugos duomenų ir statistikos kūrimą, rinkimą, analizę, platinimą ir bendrų pažangos matavimo ir politinių procesų įvertinimo statistinių priemonių, metodų ir rodiklių kūrimą ir taikymą;

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  susijusio asmens, visų pirma priklausančio pažeidžiamoms grupėms, statusą ir poreikius atitinkančias pagalbos ir paramos paslaugas;

e)  susijusio asmens, visų pirma pažeidžiamų asmenų, statusą ir poreikius atitinkančias pagalbos ir paramos paslaugas atsižvelgiant į lyčių aspektą;

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  veiksmingą vaikų migrantų apsaugą, įskaitant vaiko interesų vertinimą prieš priimant sprendimus, visas priemones, išvardytas 2017 m. balandžio 12 d. Komisijos komunikate dėl vaikų migrantų apsaugos, pvz., tinkamo būsto suteikimą visiems nelydimiems nepilnamečiams, užtikrinimą, kad jiems laiku būtų paskirti globėjai, indėlius į Europos globos institucijų tinklo veiklą ir vaikų apsaugos politikos ir procedūrų, įskaitant vaikų teisėmis grindžiamą atitikties mechanizmą, plėtojimą, stebėjimą ir vertinimą;

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  veiksmus, kuriais siekiama didinti suinteresuotųjų šalių ir plačiosios visuomenės informuotumą apie prieglobsčio, integracijos, teisėtos migracijos ir grąžinimo politiką.

f)  veiksmus, kuriais siekiama didinti suinteresuotųjų šalių ir plačiosios visuomenės informuotumą apie prieglobsčio, integracijos, teisėtos migracijos ir grąžinimo politiką, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms, įskaitant nepilnamečius;

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyto konkretaus tikslo, fondas visų pirma remia šiuos veiksmus:

2.  Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyto konkretaus tikslo, fondas remia šiuos veiksmus:

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  materialinės pagalbos, įskaitant pagalbą pasienyje, teikimą;

a)  materialinės pagalbos, įskaitant pagalbą pasienyje, vaikams palankią infrastruktūrą, kuria būtų atsižvelgta į lyčių aspektą, vietos valdžios institucijų teikiamas skubios pagalbos, švietimo, mokymo, paramos paslaugas, teisinę pagalbą ir atstovavimą, sveikatos ir psichologinę priežiūrą, teikimą;

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prieglobsčio procedūrų vykdymą;

b)  prieglobsčio procedūrų vykdymą, įskaitant šeimos narių paiešką ir galimybės prieglobsčio prašytojams visais procedūros etapais gauti teisinę pagalbą, atstovavimo ir vertimo žodžiu paslaugas užtikrinimą;

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  specialių procedūrinių ar priėmimo poreikių turinčių prašytojų nustatymą;

c)  specialių procedūrinių ar priėmimo poreikių turinčių prašytojų nustatymą, įskaitant prekybos žmonėmis aukų, nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų asmenų, pvz., kankinimų ir smurto dėl lyties aukų, ankstyvą nustatymą ir nukreipimą į specialiąsias tarnybas;

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies c a punktas(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  kvalifikuotų psichosocialinių bei reabilitacijos paslaugų teikimą smurto ir kankinimų, įskaitant smurtą dėl lyties, aukoms;

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros sukūrimą ar tobulinimą, įskaitant galimybę šiuos pajėgumus naudoti daugiau negu vienai valstybei narei;

d)  priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros sukūrimą ar tobulinimą, pvz., apgyvendinimą nedideliuose būstuose ir nedidelio masto infrastruktūros objektuose, atsižvelgiant į šeimų, kuriose esama nepilnamečių, poreikius, įskaitant vietos ir regioninių valdžios institucijų teikiamą naudotis infrastruktūrą ir galimybę šiuos pajėgumus naudoti daugiau negu vienai valstybei narei;

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  galimybių naudotis alternatyviomis priežiūros formomis, kurios yra įtrauktos į esamas nacionalines vaikų apsaugos sistemas ir kuriomis atsižvelgiama į visų vaikų reikmes laikantis tarptautinių standartų, sudarymą;

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  valstybių narių pajėgumų rinkti, analizuoti ir skleisti informaciją apie kilmės šalį stiprinimą;

e)  valstybių narių pajėgumų rinkti, analizuoti ir dalintis tarpusavyje informacija apie kilmės šalį stiprinimą;

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  veiksmus, susijusius su Sąjungos perkėlimo į Europos Sąjungą [ir humanitarinio priėmimo] sistemos arba nacionalinių perkėlimo į Europos Sąjungą sistemų, suderinamų su Sąjungos perkėlimo į ES sistema, įgyvendinimui reikalingomis procedūromis;

f)  veiksmus, susijusius su nacionalinių perkėlimo į Europos Sąjungą ar humanitarinio priėmimo sistemų, kaip nustatyta šiame reglamente, įgyvendinimui reikalingomis procedūromis;

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimą;

g)  tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimą;

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  geresnę trečiųjų šalių gebėjimų gerinti asmenų, kuriems reikia apsaugos, apsaugą;

h)  geresnę trečiųjų šalių gebėjimų gerinti asmenų, kuriems reikia apsaugos, apsaugą, be kita ko, remiant stiprių vaiko apsaugos mechanizmų vystymą trečiosiose šalyse, užtikrinant, kad vaikai visose srityse būtų apsaugoti nuo smurto, prievartos ir nepriežiūros ir turėtų galimybę mokytis bei naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis;

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  veiksmingų pakaitinių sulaikymo priemonių, visų pirma susijusių su nelydimais nepilnamečiais ir šeimomis, kūrimą, plėtrą ir tobulinimą.

i)  veiksmingų pakaitinių sulaikymo ir institucinės globos priemonių, visų pirma susijusių su nelydimais nepilnamečiais ir vaikais su šeimomis, kūrimą, plėtrą ir tobulinimą, laikantis Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyto politikos tikslo, fondas visų pirma remia:

3.  Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyto politikos tikslo, fondas remia:

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  judumo į Sąjungą programų kūrimą, kaip antai apykaitinės ar laikinos migracijos programų, įskaitant mokymą siekiant didinti galimybes įsidarbinti;

b)  judumo į Sąjungą programų kūrimą, įskaitant apykaitinės ar laikinos migracijos programas, apimančias profesinį ir kitokį mokymą siekiant didinti galimybes įsidarbinti, bet neapsiribojant tokiomis programomis;

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  trečiojoje šalyje įgytų gebėjimų bei kvalifikacijos skaidrumo ir atitikties valstybės narės pripažįstamiems gebėjimams ir kvalifikacijai didinimą;

d)  trečiojoje šalyje įgytų įgūdžių ir kvalifikacijų, įskaitant profesinę patirtį, vertinimą ir pripažinimą, jų skaidrumą ir atitiktį valstybės narės pripažįstamiems įgūdžiams ir kvalifikacijoms, taip pat bendrų vertinimo standartų parengimą;

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  paramą, susijusią su prašymais dėl šeimos susijungimo, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 2003/86/EB51;

e)  paramą, susijusią su prašymais dėl šeimos susijungimo, siekiant užtikrinti darnų Tarybos direktyvos 2003/86/EB51 įgyvendinimą;

__________________

__________________

51 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą (OL L 251, 2003 10 3, p. 12–18).

51 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą (OL L 251, 2003 10 3, p. 12–18).

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  pagalbą padedant keisti statusą trečiųjų šalių piliečiams, jau teisėtai gyvenantiems valstybėje narėje, visų pirma susijusią su teisėto leidimo gyventi, nustatyto Sąjungos lygmeniu, įgijimu;

f)  pagalbą, įskaitant teisinę pagalbą ir atstovavimą, padedant keisti statusą trečiųjų šalių piliečiams, jau teisėtai gyvenantiems valstybėje narėje, visų pirma susijusią su teisėto leidimo gyventi, nustatyto Sąjungos lygmeniu, įgijimu;

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  pagalbą, susijusią su naudojimusi trečiųjų šalių piliečių, teisėtai esančių Sąjungoje, teisėmis, pirmiausia judumo Sąjungos viduje ir galimybės įsidarbinti požiūriais;

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  ankstyvos integracijos priemones, kaip antai prie trečiųjų šalių piliečių poreikių priderintą paramą ir integracijos programas, skirtas švietimui, kalbų ir kitam mokymui, pavyzdžiui, pilietinio orientavimo kursams ir profesiniam konsultavimui;

Išbraukta.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  veiksmus, kuriais skatinamos vienodos trečiųjų šalių piliečių galimybės kreiptis ir gauti vienodus rezultatus tvarkant reikalus viešosiose tarnybose ir privačiose įmonėse, įskaitant šių tarnybų pritaikymą prie tikslinės grupės poreikių;

Išbraukta.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  integruotą vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, įskaitant per koordinuojamus integracijos paramos centrus, tokius kaip vieno langelio principu veikiantys centrai;

Išbraukta.

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  veiksmus, kuriais trečiųjų šalių piliečiams sudaromos sąlygos ir teikiama parama susipažinti su priimančiąja visuomene ir aktyviai joje dalyvauti, bei veiksmus, kuriais skatinamas priimančiosios visuomenės palankumas;

Išbraukta.

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  trečiųjų šalių piliečių, priimančiosios visuomenės ir valdžios institucijų mainų ir dialogo skatinimą, įskaitant konsultacijas su trečiųjų šalių piliečiais, ir tarpkultūrinį ir tarpreliginį dialogą.

Išbraukta.

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyto konkretaus tikslo, fondas visų pirma remia:

 

a) tokias integracijos priemones, kaip trečiųjų šalių piliečių poreikiams pritaikyta parama, ir integracijos programas, kuriomis ypatingas dėmesys būtų skiriamas įtraukiam švietimui ir priežiūrai, kalbai, konsultavimui, profesiniam ir kitam mokymui, pvz., pilietinio orientavimo kursams ir profesiniam nukreipimui;

 

b) vietos valdžios institucijų pajėgumų teikti integracijos paslaugas didinimą;

 

c) veiksmus, kuriais skatinamos vienodos trečiųjų šalių piliečių galimybės kreiptis ir gauti vienodus rezultatus tvarkant reikalus viešosiose tarnybose ir privačiose įmonėse, įskaitant galimybę naudotis švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugomis bei psichosocialine parama ir šių paslaugų pritaikymą prie tikslinės grupės poreikių;

 

d) integruotą vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, įskaitant per koordinuojamus integracijos paramos centrus, tokius kaip vieno langelio principu veikiantys centrai;

 

e) veiksmus, kuriais trečiųjų šalių piliečiams sudaromos sąlygos ir teikiama parama susipažinti su priimančiąja visuomene ir aktyviai joje dalyvauti, bei veiksmus, kuriais skatinamas jų pripažinimas priimančiojoje visuomenėje;

 

f) trečiųjų šalių piliečių, priimančiosios visuomenės ir valdžios institucijų mainų ir dialogo skatinimą, įskaitant konsultacijas su trečiųjų šalių piliečiais, ir kultūrų bei religijų dialogo skatinimą.

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyto konkretaus tikslo, fondas visų pirma remia:

4.  Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies ca punkte nurodyto konkretaus tikslo, fondas remia:

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  priėmimo ir sulaikymo infrastruktūrą, įskaitant galimybę šiuos pajėgumus naudoti daugiau negu vienai valstybei narei;

a)  atviros priėmimo infrastruktūros tobulinimą ir esamos sulaikymo infrastruktūros tobulinimą, įskaitant galimybę šiuos pajėgumus naudoti daugiau negu vienai valstybei narei;

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  veiksmingų pakaitinių sulaikymo priemonių, visų pirma susijusių su nelydimais nepilnamečiais ir šeimomis, kūrimą, plėtrą ir tobulinimą;

b)  veiksmingų pakaitinių sulaikymo priemonių, pagrįstų konkrečių atvejų valdymu bendruomenėje, visų pirma susijusių su nelydimais nepilnamečiais ir šeimomis, kūrimą, plėtrą, įgyvendinimą ir tobulinimą;

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ba)  prekybos žmonėmis aukų nustatymą ir priėmimą vadovaujantis Direktyva 2011/36/ES ir Tarybos direktyva 2004/811a;

 

___________________

 

1a 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su kompetentingomis institucijomis (OL L 261, 2004 8 6, p. 19).

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kovą su neteisėtos migracijos paskatomis, įskaitant neteisėtų migrantų įdarbinimą, veiksmingais ir tinkamais tikrinimais, grindžiamais rizikos vertinimu, darbuotojų mokymą, mechanizmų, kurių pagalba neteisėti migrantai gali reikalauti nesumokėtų išmokų ir teikti skundus prieš darbdavius, arba informavimo ir informuotumo didinimo kampanijas, siekiant informuoti darbdavius ir neteisėtus migrantus apie jų teises ir pareigas pagal Direktyvą 2009/52/EB53;

d)  neteisėtos migracijos paskatų, įskaitant neteisėtų migrantų įdarbinimą, mažinimą pasitelkiant veiksmingus ir tinkamus tikrinimus, grindžiamus rizikos vertinimu, darbuotojų mokymą, mechanizmų, kurių pagalba neteisėti migrantai gali reikalauti nesumokėtų išmokų ir teikti skundus prieš darbdavius, sukūrimą arba informavimo ir informuotumo didinimo kampanijas, siekiant informuoti darbdavius ir neteisėtus migrantus apie jų teises ir pareigas pagal Direktyvą 2009/52/EB53;

__________________

__________________

53 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai, OL L 168, 2009 6 30, p. 24–32.

53 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai, OL L 168, 2009 6 30, p. 24–32.

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  su grįžimu, visų pirma su remiamu savanorišku grįžimu susijusią pagalbą ir informaciją apie remiamo savanoriško grįžimo programas;

g)  su grįžimu, visų pirma su remiamu savanorišku grįžimu susijusią pagalbą ir informaciją apie remiamo savanoriško grįžimo programas, taip pat teikiant konkrečias gaires grąžinimo procedūrose dalyvaujantiems vaikams ir užtikrinant vaikų teisėmis grindžiamas grąžinimo procedūras;

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  trečiųjų šalių pajėgumus ir tarnybas, užtikrinančias tinkamą laikiną atvykusių asmenų apgyvendinimą ir priėmimą, įskaitant nelydimus nepilnamečius ir kitas pažeidžiamas grupes, laikantis tarptautinių standartų;

j)  trečiųjų šalių pajėgumus ir pagalbos tarnybas, užtikrinančias tinkamą laikiną atvykusių asmenų apgyvendinimą ir priėmimą bei greitą jų perkėlimą į būstus bendruomenėje;

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis kovojant su neteisėta migracija ir siekiant užtikrinti veiksmingą grįžimą ir readmisiją, įskaitant readmisijos susitarimų ir kitų susitarimų įgyvendinimą;

k)  bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis kovojant su neteisėta migracija ir siekiant užtikrinti veiksmingą grįžimą ir readmisiją, įskaitant readmisijos susitarimų įgyvendinimą;

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  priemones, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie atitinkamus teisėtus imigracijos kanalus ir neteisėtos imigracijos pavojus;

l)  priemones, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie atitinkamus teisėtus migracijos kanalus ir neteisėtos imigracijos pavojus;

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  paramą trečiosioms šalims ir veiksmus jose, įskaitant dėl infrastruktūros, įrangos ir kitų priemonių, su sąlyga, kad jais prisidedama prie veiksmingo trečiųjų šalių ir Sąjungos ir jos valstybių narių bendradarbiavimo grąžinimo ir readmisijos srityje stiprinimo.

Išbraukta.

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies cb punkte nurodyto konkretaus tikslo, fondas remia:

 

a) tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą įgyvendinimą, įskaitant šio reglamento 17b straipsnyje nurodytas priemones;

 

b) operatyvinę pagalbą, susijusią su darbuotojų delegavimu ar finansine parama, kurią viena valstybė narė teikia kitai su migracijos iššūkiais susiduriančiai valstybei narei;

 

c) veiksmus, susijusius su nacionalinių perkėlimo į Europos Sąjungą ar humanitarinio priėmimo sistemų įgyvendinimui reikalingomis procedūromis.

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Integracijos veiksmai, kuriuos įgyvendina vietos ir regioninės valdžios institucijos bei pilietinės visuomenės organizacijos;

–  Integracijos veiksmai, kuriuos įgyvendina vietos ir regioninės valdžios institucijos bei pilietinės visuomenės organizacijos, įskaitant pabėgėlių ir migrantų organizacijas;

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  veiksmai, kuriais siekiama sukurti ir įgyvendinti pakaitines sulaikymo priemones;

–  veiksmai, kuriais siekiama sukurti ir įgyvendinti pakaitines sulaikymo ir institucinės globos priemones;

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  priemonės, skirtos specialių priėmimo ir (arba) procedūrinių poreikių turintiems pažeidžiamiems asmenims ir tarptautinės apsaugos prašytojams, įskaitant priemones, kuriomis užtikrinama veiksminga vaikų migrantų, visų pirma nelydimų, apsauga.

–  priemonės, skirtos specialių priėmimo ir (arba) procedūrinių poreikių turintiems pažeidžiamiems asmenims ir tarptautinės apsaugos prašytojams, įskaitant priemones, kuriomis užtikrinama veiksminga vaikų migrantų, visų pirma nelydimų nepilnamečių, apsauga.

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Visi toliau išvardyti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai suskirstomi pagal lytį ir amžių.

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Asmenų, priimtų pagal humanitarinio priėmimo programas, skaičius;

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Tarptautinės apsaugos prašytojų, perkeltų iš vienos valstybės narės į kitą teikiant paramą fondo lėšomis, skaičius.

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 dalies 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkeltų iš vienos valstybės narės į kitą teikiant paramą fondo lėšomis, skaičius.

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a konkretus tikslas. Remti teisėtą migraciją į valstybes nares.

 

1. Mėlynųjų kortelių, išduotų gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.

 

2. Bendrovės viduje perkeltų asmenų, kuriems šis statusas buvo suteiktas gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.

 

3. Prašymus dėl šeimos susijungimo pateikusių asmenų, kuriems išties pavyko susijungti su savo šeima gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.

 

4. Trečiųjų šalių piliečių, kuriems gaunant paramą fondo lėšomis buvo suteiktas ilgalaikis leidimas gyventi, skaičius.

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 dalies 2 konkretus tikslas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 konkretus tikslas. Teisėtos migracijos į valstybes nares rėmimas, prisidedant prie veiksmingos trečiųjų šalių piliečių integracijos.

2 konkretus tikslas. Prisidėti prie trečiųjų šalių piliečių integracijos.

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Asmenų, dalyvavusių fondo remiamose integracijos priemonėse ir pranešančių, kad priemonės buvo naudingos jų ankstyvai integracijai, skaičius, palyginti su visu fondo remiamose integracijos priemonėse dalyvavusių asmenų skaičiumi.

2.  Asmenų, dalyvavusių taikant fondo remiamas integracijos priemones, skaičius.

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Asmenų, dalyvavusių taikant fondo remiamas integracijos priemones ir vėliau įsidarbinusių, skaičius.

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Asmenų, dalyvavusių taikant fondo remiamas integracijos priemones ir vėliau gavusių kvalifikacijos pripažinimą ar įgijusių diplomą vienoje iš valstybių narių, skaičius.

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 3 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Grąžinimų, vykdant nurodymą išvykti, skaičius, palyginti su trečiųjų šalių piliečių, gavusių nurodymą išvykti, skaičiumi.

1.  Fondo remiamų grąžinimų, vykdant nurodymą išvykti, skaičius, palyginti su trečiųjų šalių piliečių, gavusių nurodymą išvykti, skaičiumi.

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a konkretus tikslas. Užtikrinti solidarumą ir teisingą atsakomybės pasidalijimą.

 

1. Tarptautinės apsaugos prašytojų perkėlimų, įvykdytų vadovaujantis fondo reglamento 17b straipsniu, skaičius.

 

1a. Asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimų, įvykdytų vadovaujantis fondo reglamento 17b straipsniu, skaičius.

 

2. Darbuotojų, kurie buvo deleguoti į valstybę narę, susiduriančią su migracijos iššūkiais, skaičius arba tokiai valstybei narei skirtos finansinės paramos dydis.

 

3. Asmenų, perkeltų į Europos Sąjungą arba priimtų pagal humanitarines programas gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1  Visi toliau išvardyti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai suskirstomi pagal lytį ir amžių.

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a konkretus tikslas. Remti teisėtą migraciją į valstybes nares.

 

1. Mėlynųjų kortelių, išduotų gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.

 

2. Bendrovės viduje perkeltų asmenų, kuriems šis statusas buvo suteiktas gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.

 

3. Prašymus dėl šeimos susijungimo pateikusių asmenų, kuriems išties pavyko susijungti su savo šeima gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.

 

4. Trečiųjų šalių piliečių, kuriems gaunant paramą fondo lėšomis buvo suteiktas ilgalaikis leidimas gyventi, skaičius.

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 2 dalies 2 konkretus tikslas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 konkretus tikslas. Teisėtos migracijos į valstybes nares rėmimas, prisidedant prie veiksmingos trečiųjų šalių piliečių integracijos.

2 konkretus tikslas. Prisidėti prie trečiųjų šalių piliečių integracijos.

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 2 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Asmenų, dalyvavusių taikant fondo remiamas integracijos priemones ir vėliau įsidarbinusių, skaičius.

Pakeitimas    246

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 2 dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Asmenų, dalyvavusių taikant fondo remiamas integracijos priemones ir vėliau įgijusių diplomą vienoje iš valstybių narių, skaičius.

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 2 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Trečiųjų šalių piliečių, gaunant paramą fondo lėšomis sėkmingai įgijusių pradinį, vidurinį arba aukštąjį išsilavinimą valstybėje narėje, skaičius.

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 3 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Grįžusių asmenų, gavusių fondo lėšomis bendrai finansuotą reintegracijos pagalbą prieš grįžimą arba po jo, skaičius, palyginti su visu fondo lėšomis paremtų grįžusių asmenų skaičiumi.

4.  Grįžusių asmenų, gavusių fondo lėšomis bendrai finansuotą reintegracijos pagalbą prieš grįžimą arba po jo, skaičius, palyginti su visu fondo lėšomis paremtų grįžusių asmenų skaičiumi.

 

a) savanoriškai grįžę asmenys;

 

b) išsiųsti asmenys.

Pakeitimas    249

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a konkretus tikslas. Užtikrinti solidarumą ir teisingą atsakomybės pasidalijimą.

 

1. Tarptautinės apsaugos prašytojų perkėlimų, įvykdytų vadovaujantis fondo reglamento 17b straipsniu, skaičius.

 

1a. Asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimų, įvykdytų vadovaujantis fondo reglamento 17b straipsniu, skaičius.

 

2. Darbuotojų, kurie buvo deleguoti į valstybę narę, susiduriančią su migracijos iššūkiais, skaičius arba tokiai valstybei narei skirtos finansinės paramos dydis.

 

3. Asmenų, perkeltų į Europos Sąjungą gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.


AIŠKINAMOJI DALIS

Dabar, kai prieglobsčio ir migracijos klausimui teikiamas ypatingas prioritetas politinėje darbotvarkėje, nepaprastai svarbu performuluoti ES įsipareigojimą jos prieglobsčio ir imigracijos acquis atžvilgiu. Tai viena pagrindinių priežasčių, kodėl pranešėja teigiamai vertina pasiūlymą dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo, kuriuo naudojantis bus tęsiama dabartinio Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo veikla ir iš kurio toliau bus teikiama finansinė parama prieglobsčio ir migracijos acquis įgyvendinti.

2015 m. didžiulė migracija į ES atskleidė didelius Europos Sąjungos prieglobsčio sistemos trūkumus. Pirmosioms su migrantų antplūdžiu susiduriančioms valstybėms narės dar ir šiandien nelengva, kadangi Europos Sąjunga, kaip visuma, nėra apibrėžusi, ką praktiškai reiškia solidarumas ir teisingas atsakomybės pasidalijimas.

Pranešėja laikosi nuomonės, kad Europos Sąjunga, kaip visuma, turėtų pamėginti pasinaudoti minėtuoju fondu, kad galėtų atremti įvairius iššūkius, su kuriais ji susiduria skirtingose srityse, pradedant bendros Europos prieglobsčio sistemos reformavimu ir baigiant tvaresnės ir veiksmingesnės grąžinimo politikos užtikrinimu, teisėtų migracijos kanalų sukūrimu bei pabėgėlių skatinimu integruotis į mūsų visuomenes. 

Pranešėja teigiamai vertina tai, kad ateinančiu daugiametės finansinės programos laikotarpiu Europos Komisija siūlo 10,4 mlrd. EUR skirti prieglobsčio, migracijos ir integracijos uždaviniams Europoje spręsti. Pradėdama pranešėja norėtų pažymėti, jog būtų tik teisinga, jei kiekviena iš šių politikos sričių būtų atspindėta fondo pavadinime.

Pranešėja laikosi nuomonės, kad fondas, skirtas prieglobsčio, migracijos ir integracijos politikai Europos Sąjungoje įgyvendinti, turėtų daryti būtent tai. Reikalinga parama turėtų būti skiriama valstybėms narėms jų veiksmams ir priemonėms įgyvendinti, kad būtų pristabdyti migracijos srautai ir kad jos galėtų vykdyti savo teisinius įsipareigojimus. Atsižvelgdama į tai, pranešėja mano, jog, nustačius minimalias procentines dalis, būtų galima užtikrinti, kad visos valstybės narės vykdytų savo įsipareigojimus, susijusius su įvairių fondo tikslų siekiu.

Naudodamosi siūlomu Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu, valstybės narės turėtų vykdyti savo įsipareigojimus stiprinti ir vystyti bendrą Europos Sąjungos prieglobsčio sistemą visais jos aspektais, kurti teisėtus migracijos kanalus, skatinti trečiųjų šalių piliečių integraciją, užtikrinti veiksmingą ir ilgalaikį grąžinimą bei įprasminti solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo sampratas.

Perkėlimo į ES ir ES viduje sistemos – tai du mechanizmai, kuriais naudojantis išties galima parodyti solidarumą tiek pirmųjų su migrantų antplūdžiu susiduriančių valstybių narių, tiek asmenų, kuriems būtina apsauga, atžvilgiu. Šie mechanizmai veiks geriausiai, jei juos taikys visos valstybės narės ir tik jei jos laikysis visų įsipareigojimų, kuriuos vykdyti yra pažadėjusios.

Be to, pranešėja mano, kad nepakanka saugių kelių į Europą, kurie taptų priimtina rizikingų neteisėtų kelionių alternatyva apsaugos ieškantiems žmonėms. Todėl pranešėja ragina valstybes nares svarstyti turimas galimybes, ypač tas, kurios galėtų tapti abipusių problemų, kylančių dėl ekonominių ir socialinių reikmių, sprendimu.

Į Europą atvykstantys asmenys – pirmiausia turintys specialių poreikių, įskaitant nelydimus ir atskirtus vaikus bei smurto dėl (biologinės ir socialinės) lyties aukas – turi būti tinkamai priimami ir gauti reikiamą pagalbą bei galimybę pasinaudoti teisingomis ir veiksmingomis prieglobsčio procedūromis. Šiuo požiūriu pranešėja taip pat mano, kad ES viduje būtinas didesnis solidarumas, siekiant užtikrinti apsaugą, įskaitant veiksmingas ir greitas šeimų susijungimo bei perkėlimo procedūras.

Siekiant tinkamai integruoti migrantus ir pabėgėlius, tiek pagal darbo programas, tiek pagal teminę priemonę numatyti veiksmai ir priemonės turėtų apimti aktyvų vietos ir regioninių valdžios institucijų dalyvavimą, nes neretai būtent jos tampa kasdienėmis tikrovės konkrečioje vietoje liudininkėmis. Pranešėja laikosi nuomonės, jog vietovės ir regionai turėtų būti gerai aprūpinti, kad užtikrintų įtraukumą ir orumą visiems – taip pat ir švietimo, kalbų mokymo priemonėmis, pilietinio orientavimo kursais ir kita veikla, kuria, be kita ko, būtų skatinama lygybė ir socialinė įtrauktis.

Pranešėja pripažįsta, kad išsamus veiksmų planas ilgalaikiams sprendimams remti reikalauja glaudaus bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Atsižvelgiant į pasiūlymus, pateiktus bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, svarbu pakartoti, kad šis fondas – vienintelė prieglobsčiui ir migracijai Sąjungoje skirta priemonė ir kad veiksmai trečiosiose šalyse arba jų atžvilgiu neturėtų būti pirmiausiai finansuojami šio fondo lėšomis. Be to, pranešėja mano, jog būtų išmintinga pabrėžti, kad įgyvendinant visus veiksmus – nesvarbu, ar jie vykdomi Sąjungoje, ar trečiosiose šalyse – turi būti paisoma Sąjungos acquis prieglobsčio ir imigracijos srityse, tarptautinių principų bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių ir principų.

Fondas turi būti pakankamai lankstus, kad galėtų reaguoti į skirtingus valstybių narių poreikius, kurie visoje Europos Sąjungoje smarkiai skiriasi. Tačiau, pranešėjos nuomone, toks lankstumas, leidžiantis greitai paskirti ir perskirti lėšas, turėtų būti derinamas su priemonėmis, kuriomis būtų užtikrinamas teisingas išteklių paskirstymas įvairiems tikslams ir didelis Sąjungos išlaidų skaidrumas.

Galiausiai pranešėja primygtinai laikosi nuomonės, kad Europos Parlamentas, kaip viena iš teisėkūros institucijų ir kaip institucija, kurios pareiga – reikalauti Komisijos atskaitomybės, turi būti pakankamai išsamiai informuojamas apie tai, kaip naudojamasi fondu, pirmiausia apie produkto rodiklius, kai tai būtina, laikotarpio vidurio ir retrospektyvinius vertinimus bei metines veiklos rezultatų ataskaitas.


PRIEDAS. PRANEŠĖJAI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą išskirtinai savanoriškai ir tik savo atsakomybe parengė pranešėja. Rengiant pranešimą, iki jo priėmimo komitete dienos pranešėjui talkino toliau išvardyti subjektai ar asmenys.

Subjektas ir (arba) asmuo

Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras (UNHCR)

Pagrindinių teisių agentūra (FRA)

Europos pabėgėlių ir tremtinių taryba (ECRE)

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO)

Tarptautinė darbo organizacija (TDO)

Organizacija „Gelbėkit vaikus“

Organizacija „Eurochild“

Iniciatyva „ES investicijų į vaikus aljansas“

Jungtinių Tautų Vaikų fondas (UNICEF)

Tarptautinio bendradarbiavimo dėl dokumentų neturinčių migrantų platforma (PICUM)

Europos savivaldybių ir regionų taryba (CEMR)

EUROCITIES

Regionų komitetas


TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto

pirmininkui

Claude’ui Moraesui

BRIUSELIS

Tema:  Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo teisinio pagrindo (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Gerb. Pirmininke,

2019 m. sausio 24 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnį prašydamas pateikti nuomonę dėl to, ar būtų tinkama prie minėto Komisijos pasiūlymo teisinio pagrindo pridėti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 80 straipsnį.

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2019 m. vasario 18 d. posėdyje.

I. Bendra informacija

Šiuo pasiūlymu siekiama įsteigti Prieglobsčio ir migracijos fondą, kuriuo naudojantis bus tęsiama dabartinio Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo(1) veikla ir kuris visų pirma padės valstybėms narėms veiksmingai valdyti migraciją. Įsteigiant šį fondą siekiama padėti užtikrinti, kad ES toliau vykdytų savo įsipareigojimus tiems, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, kad būtų lengviau grąžinti tuos asmenis, kurie neturi teisės būti valstybėse narėse, ir priimti sprendimus, kuriais vietoj neteisėtų ir nevaldomų migracijos srautų būtų kuriami saugūs ir gerai valdomi keliai.

Svarbiausias uždavinys, kurį siekiama spręsti šiuo pasiūlymu, – tai būtinybė užtikrinti didesnį fondo valdymo lankstumą, palyginti su dabartiniu programavimo laikotarpiu, šiuo tikslu sukuriant naujus finansavimo paskirstymo mechanizmus, skirtus pasidalijamajam, tiesioginiam ir netiesioginiam valdymui.

Šis pasiūlymas grindžiamas SESV 78 straipsnio 2 dalimi ir 79 straipsnio 2 ir 4 dalimis dėl politikos sienų kontrolės, prieglobsčio ir imigracijos srityse. LIBE komitete buvo pateikti keli pakeitimai, kuriais siekiama prie teisinio pagrindo pridėti SESV 80 straipsnį dėl solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių principo, įskaitant jo finansinius padarinius.

LIBE komiteto pranešimą planuojama priimti 2019 m. vasario 19 d. siekiant per plenarinį posėdį prieš rinkimus patvirtinti poziciją per pirmąjį svarstymą. Todėl tarpinstitucinės derybos dėl šio dokumentų rinkinio vyks tik po rinkimų.

II. Susiję Sutarties straipsniai

Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas – SESV 78 straipsnio 2 dalis ir SESV 79 straipsnio 2 ir 4 dalys, esančios antraštinės dalies dėl laisvės, teisingumo ir saugumo erdvės skyriuje dėl sienų kontrolės, prieglobsčio ir imigracijos politikos.

78 straipsnio formuluotė yra tokia (pabraukta papildomai):

78 straipsnis

(EB sutarties ex 63 straipsnio 1 ir 2 punktai bei ex 64 straipsnio 2 dalis)

1.  Sąjunga kuria bendrą prieglobsčio, papildomos apsaugos ir laikinos apsaugos politiką trečiosios šalies piliečiams, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, siekdama siūlyti atitinkamą statusą ir užtikrinti, kad nebūtų pažeistas negrąžinimo principas. Ši politika privalo neprieštarauti 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencijai ir 1967 m. sausio 31 d. Protokolui dėl pabėgėlių statuso bei kitoms atitinkamoms sutartims.

2.  Taikant 1 dalį, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, patvirtina bendros Europos prieglobsčio sistemos priemones, kurias sudaro:

a)   visoje Sąjungoje galiojantis vienodas prieglobsčio statusas trečiųjų šalių piliečiams;

b)   vienodas papildomos apsaugos statusas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems, negavus Europos prieglobsčio, reikia tarptautinės apsaugos;

c)   bendra laikinos apsaugos sistema perkeltiesiems asmenims masinio antplūdžio atveju;

d)   vienodo prieglobsčio statuso arba papildomos apsaugos statuso suteikimo ir atėmimo bendros procedūros;

e)   kriterijai ir mechanizmai, kuriais nustatoma, kuri valstybė narė yra atsakinga už prašymo suteikti prieglobstį arba papildomą apsaugą išnagrinėjimą;

f)   prieglobsčio arba papildomos apsaugos prašytojų priėmimo sąlygų reikalavimai;

g)   partnerystė ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, siekiant valdyti prieglobsčio, papildomos arba laikinos apsaugos prašančių žmonių antplūdžius.

3. Vienoje arba keliose valstybėse narėse dėl staigaus trečiųjų šalių piliečių antplūdžio susidarius nepaprastajai padėčiai, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali patvirtinti laikinąsias priemones atitinkamos valstybės narės ar kelių valstybių narių labui. Ji sprendžia pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

SESV 79 straipsnio formuluotė yra tokia (pabraukta papildomai):

79 straipsnis

(EB sutarties ex 63 straipsnio 3 ir 4 punktai)

1.   Sąjunga kuria bendrą imigracijos politiką, kuria siekiama visais etapais užtikrinti veiksmingą migrantų srautų valdymą, palankų režimą teisėtai valstybėse narėse gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams bei neteisėtos imigracijos ir prekybos žmonėmis prevenciją ir sustiprintas kovos su jomis priemones.

2.  Taikant 1 dalį, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, patvirtina priemones šiose srityse:

a)   atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų bei ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi, taip pat leidimų šeimoms susijungti išdavimo valstybėse narėse reikalavimų;

b)   teisėtai valstybėje narėje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių teisių apibrėžimo, įskaitant sąlygas, reglamentuojančias judėjimo ir apsigyvenimo laisvę kitose valstybėse narėse;

c)   neteisėtos imigracijos ir gyvenimo be leidimo, įskaitant be leidimo gyvenančių asmenų išsiuntimą ir repatriaciją;

d)   kovos su prekyba žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais.

3. Sąjunga gali sudaryti susitarimus su trečiosiomis šalimis dėl trečiųjų šalių piliečių, kurie netenkina arba nebetenkina atvykimo, buvimo arba gyvenimo vienos iš valstybių narių teritorijoje sąlygų, readmisijos į jų kilmės arba išvykimo valstybes.

4. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, gali nustatyti paskatų ir paramos valstybių narių veiksmams teikimo priemones, siekiant skatinti jų teritorijose teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integraciją, išskyrus bet kokį valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimą.

5. Šis straipsnis neturi įtakos valstybių narių teisei nustatyti į jų teritoriją iš trečiųjų šalių ieškoti samdomo arba savarankiško darbo atvykstančių trečiųjų šalių piliečių priėmimo apimtis.

SESV 80 straipsnio, kurį siūloma pridėti prie šio pasiūlymo teisinio pagrindo ir kuris yra toje pačioje antraštinėje dalyje ir tame pačiame skyriuje kaip SESV 78 ir 79 straipsniai, formuluotė yra tokia (pabraukta papildomai):

80 straipsnis

(naujas Lisabonos sutarties straipsnis)

Šiame skyriuje išdėstytai Sąjungos politikai ir jos įgyvendinimui taikomas solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių principas, įskaitant jo finansinius padarinius. Prireikus pagal šį skyrių priimti Sąjungos aktai numato atitinkamas šio principo įgyvendinimo priemones.

III. Teismo praktika teisinio pagrindo klausimu

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką „Bendrijos priemonės teisinio pagrindo pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems gali būti taikoma teisminė peržiūra ir kurie pirmiausia apima priemonės tikslą ir turinį“(2). Todėl, pasirinkus netinkamą teisinį pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti panaikintas.

Jei galėtų būti pasirinkti keli teisiniai pagrindai, reikia nustatyti, ar pasiūlymu:

1.  siekiama įvairių tikslų arba jį sudaro įvairios sudedamosios dalys, iš kurių vieną galima laikyti pagrindiniu arba vyraujančiu tikslu ar pagrindine arba vyraujančia sudedamąja dalimi, o kiti tikslai ar kitos dalys yra tik šalutiniai (-ės), arba

2.  tuo pat metu siekiama kelių tikslų arba jį sudaro kelios neatskiriamos sudedamosios dalys, iš kurių nė vienas (-a), palyginti su kitu (-a), nėra papildomas (-a) ir netiesioginis (-ė).

Remiantis Teisingumo Teismo praktika, pirmuoju atveju teisės aktas turi būti grindžiamas vienu teisiniu pagrindu, t. y. tuo, kuris būtinas pagrindiniam arba vyraujančiam tikslui ar pagrindinei arba vyraujančiai sudedamajai daliai pagrįsti, o antruoju atveju aktas turės būti grindžiamas keliais atitinkamais teisiniais pagrindais(3).

IV. Siūlomo reglamento tikslas ir turinys

Šiuo pasiūlymu siekiama padėti valstybėms narėms veiksmingai valdyti migraciją užtikrinant, kad ES toliau vykdytų savo įsipareigojimus tiems, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, kad būtų lengviau grąžinti tuos asmenis, kurie neturi teisės būti valstybėse narėse, ir priimti sprendimus, kuriais vietoj neteisėtų ir nevaldomų migracijos srautų būtų kuriami saugūs ir gerai valdomi keliai. Svarbiausias uždavinys, kurį siekiama spręsti šiuo pasiūlymu, – tai būtinybė užtikrinti didesnį fondo valdymo lankstumą, palyginti su dabartiniu programavimo laikotarpiu, šiuo tikslu sukuriant naujus finansavimo paskirstymo mechanizmus, skirtus pasidalijamajam, tiesioginiam ir netiesioginiam valdymui.

Pasiūlyme yra 61 konstatuojamoji dalis, 35 straipsniai ir 8 priedai.

1–9 konstatuojamosiose dalyse išdėstytos politinės ir su teisėkūra susijusios aplinkybės ir pasiūlymo pateikimo kontekstas, įskaitant 2015 m. gegužės mėn. Europos migracijos darbotvarkę ir 2017 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą; šioje darbotvarkėje ir per šį susitikimą buvo akcentuojama, kad Sąjunga gali suvienyti Europos ir nacionalines pastangas siekiant spręsti migracijos problemas ir užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą, vadovaujantis solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principais, ir dar kartą patvirtinama, kad reikia laikytis visapusiško, pragmatinio ir ryžtingo migracijos valdymo požiūrio, kurio tikslas – atkurti išorės sienų kontrolę ir sumažinti neteisėtai atvykstančių asmenų skaičių ir mirčių jūroje skaičių. Šios priemonės turėtų būti grindžiamos lanksčiu ir suderintu visų turimų Sąjungos ir valstybių narių priemonių naudojimu. Migracijos krizė taip pat parodė, kad reikia reformuoti bendrą Europos prieglobsčio sistemą ir papildyti bei sustiprinti veiklą, kurią vykdo Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra.

10 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad Prieglobsčio ir migracijos fondo lėšomis turėtų būti remiami Sąjungos ir valstybių narių veiksmai, susiję su valstybių narių pajėgumų plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką stiprinimu, atsižvelgiant į jų įsipareigojimus pagal esamą Sąjungos teisę.

11–30 konstatuojamosiose dalyse išsamiai apibūdinamos priemonių, kurių turi būti imtasi, sritys ir tikslai.

31 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad daugiausia Sąjungos biudžeto lėšų reikėtų skirti veiklai tais atvejais, kai Sąjungos masto intervencija naudingesnė už vienų valstybių narių veiksmus. Todėl pagal šį reglamentą teikiama finansinė parama visų pirma turėtų padėti stiprinti nacionalinius ir Sąjungos gebėjimus prieglobsčio ir migracijos srityse.

32–40 konstatuojamosiose dalyse išdėstytos lėšų ir išteklių skyrimo ir išlaidų kompensavimo nuostatos.

41 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad siekiant papildyti Prieglobsčio ir migracijos fondo politikos tikslo įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu vykdant valstybių narių programas, šio fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiami Sąjungos lygmens veiksmai. Tokiais veiksmais turėtų būti siekiama Prieglobsčio ir migracijos fondo intervencijos taikymo sričiai priklausančių bendrų strateginių tikslų.

42 konstatuojamojoje dalyje numatyta, kad turėtų būti įmanoma teikti pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju pagal šiame reglamente nustatytą sistemą.

43–48 konstatuojamosiose dalyse apibūdinami praktinės Prieglobsčio ir migracijos fondo sąsajos su tos pačios srities fondais ir priemonėmis.

49–55 konstatuojamosiose dalyse aptariami nustatyti įgyvendinimo metodai, su užjūrio šalimis ir teritorijomis bei atokiausiais regionais susijusios nuostatos, stebėsenos reikalavimai ir ryšys su klimato politika.

56–66 konstatuojamosiose dalyse išdėstytos deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo nuostatos, nuostatos dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų, taip pat nuostatos dėl JK, Airijos ir Danijos statuso.

3 straipsnyje nustatytas Prieglobsčio ir migracijos fondo politikos tikslas – prisidėti prie veiksmingo migracijos srautų valdymo, atsižvelgiant į atitinkamą Sąjungos acquis ir laikantis Sąjungos įsipareigojimų dėl pagrindinių teisių, ir nurodomi specialieji tikslai – stiprinti ir plėtoti visus bendros Europos prieglobsčio sistemos aspektus, remti teisėtą migraciją į valstybes nares, taip pat prisidėti prie trečiųjų šalių piliečių integracijos, be to, prisidėti kovojant su neteisėta migracija ir užtikrinti veiksmingą grąžinimą ir readmisiją į trečiąsias šalis.

1–6 straipsniuose pateikiamos bendrosios nuostatos. 6 straipsnyje nurodomi reikalavimus gauti finansavimą ir paramą atitinkantys subjektai: valstybės narės, trečiosios šalys konkrečiomis sąlygomis ir bet kuris teisės subjektas, įsteigtas pagal Sąjungos teisę, ar tarptautinė organizacija.

7–31 straipsniuose nustatyta Prieglobsčio ir migracijos fondo finansinė ir įgyvendinimo programa, padalyta į paramos ir įgyvendinimo taikant pasidalijamąjį, tiesioginį ir netiesioginį valdymą skirsnius, kaip numatyta pagal Finansinį reglamentą. Tai taip pat apima nuostatas dėl stebėsenos, ataskaitų teikimo ir vertinimo. 9 straipsnyje nustatyta, kad pagal teminę priemonę skiriamas finansavimas naudojamas jos sudedamosioms dalims, siekiant teikti paramą valstybėms narėms, kurios padeda siekti solidarumo ir užtikrinti atsakomybę. 17 straipsnyje numatyta vienkartinė išmoka už kiekvieną iš vienos valstybės narės į kitą perkeltą tarptautinės apsaugos prašytoją ar asmenį, kuriam suteikta tarptautinė apsauga.

32–35 straipsniuose pateikiamos pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos.

I–VIII prieduose nustatyti kriterijai, taikomi paskirstant finansavimą programoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, įgyvendinimo priemonės, paramos apimtis, veiksmai, atitinkantys didesnio bendro finansavimo reikalavimus, pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, intervencinių veiksmų rūšys, veiksmai, kuriems gali būti teikiama veiklos parama, taip pat produkto ir rezultato rodikliai.

LIBE komiteto pranešimo projekte siūloma teisinį pagrindą papildyti SESV 80 straipsniu (žr. 2 pakeitimą); keletas LIBE komiteto šešėlinių pranešėjų savo pateiktuose pakeitimuose taip pat pasiūlė tokį papildymą (žr. 161–163 pakeitimus).

Be to, keliuose LIBE komiteto pakeitimuose taip pat siekiama į 3 straipsnį įtraukti šį Prieglobsčio ir migracijos fondo tikslą (žr. 46, 322, 323, 325 pakeitimus):

užtikrinti valstybių narių solidarumą ir sąžiningą dalijimąsi atsakomybe, įskaitant praktinį bendradarbiavimą, visų pirma su tomis valstybėmis narėmis, kurioms migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautai daro didžiausią poveikį.

Kai kuriuose LIBE komiteto pakeitimuose dėl susijusių įgyvendinimo priemonių, nurodytų prieduose, taip pat daroma nuoroda į perkėlimą Europos Sąjungoje ir solidarumą (žr. 137, 568, 569 pakeitimus).

V. Tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

Pirmiausia reikėtų pabrėžti, jog vykstant teisėkūros procedūrai dėl dabartinio Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo Europos Parlamentas jau yra pasiūlęs, kad SESV 80 straipsnis būtų įtrauktas į teisinį pagrindą(4). Teisės tarnybos tuo metu buvo paprašyta pateikti teisinę nuomonę dėl tokio papildymo ir šioje nuomonėje buvo padaryta išvada, kad SESV 80 straipsnio antrą sakinį būtų tinkama pridėti prie bendro teisinio pagrindo, taikomo konkrečioms priemonėms dėl perkėlimo Europos Sąjungoje(5). Nors tas reglamentas galiausiai buvo priimtas neįtraukus SESV 80 straipsnio, Europos Parlamentas savo 2016 m. kovo 26 d. rezoliucijos dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją(6) pirmoje dalyje nurodė:

1. pažymi, kad solidarumas turi būti principas, kuriuo būtų grindžiama Sąjungos veikla migracijos srityje; pažymi, kad solidarumo principas, nurodytas SESV 80 straipsnyje, apima prieglobsčio, imigracijos ir sienų kontrolės politiką; laikosi nuomonės, kad 80 straipsnis kartu su SESV 77–79 straipsniais yra teisinis pagrindas įgyvendinti solidarumo principą šiose srityse.

Taigi remiantis EP pozicija, patvirtinta balsuojant plenariniame posėdyje dėl minėtos rezoliucijos, SESV 80 straipsnis galėtų ir turėtų būti naudojamas kaip teisinis pagrindas kartu su Komisijos šiam pasiūlymui pateiktais teisiniais pagrindais.

Be to, Teisės tarnyba savo 2013 m. teisinėje nuomonėje, kurioje nagrinėjamas dabartinio Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo teisinis pagrindas, nurodo, kad Sutarties 80 straipsnio įtraukimas yra susijęs su Europos konvento rekomendacija ir kad antrasis šio straipsnio sakinys parengtas siekiant sukurti tam tikrą teisinį pagrindą, kuriuo remiantis būtų galima konkrečiose politikos srityse įgyvendinti solidarumo principą. Šis SESV 80 straipsnio antrasis sakinys, panašiai kaip ir 352 straipsnyje numatyta lankstumo sąlyga, suteikia Sąjungai teisinį pagrindą priimti tinkamas priemones, kuriomis siekiama užpildyti spragą, kai Sutartyse nėra aiškiai arba numanomai suteikti įgaliojimai, būtini siekiant Sąjungos tikslų, šiuo konkrečiu atveju – tikslo siekti valstybių narių solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp jų(7).

Atsižvelgiant į tai, kad dabartinis Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas grindžiamas SESV 78 straipsnio 2 dalimi ir 79 straipsnio 2 ir 4 dalimis, t. y. bendros Europos prieglobsčio sistemos priemonėmis, bendra imigracijos politika ir trečiųjų šalių piliečių integracijos skatinimo priemonėmis, ir atsižvelgiant į tai, kad šiuo reglamentu tuo pat metu siekiama tų tikslų ir jį sudaro neatskiriamos sudedamosios dalys, iš kurių nė viena nėra papildoma ir netiesioginė, palyginti su likusiomis, tie straipsniai turi būti pasiūlymo teisinio pagrindo dalis.

Tuomet kyla klausimas, ar SESV 80 straipsnis taip pat turėtų būti teisinio pagrindo dalis kartu su SESV 78 straipsnio 2 dalimi ir 79 straipsnio 2 ir 4 dalimis.

Kaip nurodo Komisija, svarbiausias tikslas, kurio siekiama šiuo pasiūlymu, – tai parama valstybių narių vykdomam veiksmingam migracijos srautų valdymui, užtikrinant didesnį valdymo lankstumą, palyginti su dabartiniu programavimo laikotarpiu, ir šiuo tikslu sukuriant naujus finansavimo paskirstymo mechanizmus, skirtus pasidalijamajam, tiesioginiam ir netiesioginiam valdymui. Be to, į pasiūlymą įtrauktos nuostatos dėl finansinės paramos valstybėms narėms, kurios padeda siekti solidarumo ir užtikrinti atsakomybę (9 straipsnis), ir dėl vienkartinės išmokos už kiekvieną iš vienos valstybės narės į kitą perkeltą tarptautinės apsaugos prašytoją ar asmenį, kuriam suteikta tarptautinė apsauga (17 straipsnis). Taigi į Komisijos pasiūlymą jau įtrauktos nuostatos dėl solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių principo, įskaitant jo finansinius padarinius.

Kaip nurodyta pirmiau, LIBE komiteto pranešimo projekte ir LIBE komitete pateiktuose pakeitimuose tai dar labiau pabrėžiama papildant 3 straipsnį tikslu, kuriuo siekiama užtikrinti valstybių narių solidarumą ir sąžiningą dalijimąsi atsakomybe, visų pirma su tomis valstybėmis narėmis, kurioms migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautai daro didžiausią poveikį, ir įtraukiant susijusias įgyvendinimo priemones į priedus.

Kaip nurodė Teisės tarnyba, atsižvelgiant į tai, kad pirmiau minėtomis nuostatomis dėl solidarumo ir perkėlimo Europos Sąjungoje aiškiai numatomas konkrečių priemonių, kuriomis įgyvendinamas solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principas, finansavimas, SESV 80 straipsnio paminėjimas padėtų užtikrinti aiškumą ir teisinį tikrumą, susijusį su atitinkamų konkrečių priemonių įtraukimu į aktą, pabrėžiant jų tikslą(8).

SESV 80 straipsnyje numatyta, kad prireikus pagal skyrių dėl sienų kontrolės, prieglobsčio ir imigracijos (SESV 77–80 straipsniai) priimti Sąjungos aktai numato atitinkamas solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių principo įgyvendinimo priemones, įskaitant jo finansinius padarinius. Kaip nurodyta pirmiau, Komisijos pasiūlyme, įskaitant siūlomus jo pakeitimus, yra nuostatų dėl tokių priemonių. Kadangi siūlomu reglamentu tuo pat metu siekiama tokių neatskiriamų tikslų, iš kurių nė vienas, palyginti su kitais tikslais ir sudedamosiomis dalimis, susijusiomis su SESV 78 straipsnio 2 dalimi ir 79 straipsnio 2 ir 4 dalimis, nėra papildomas ir netiesioginis, jis turėtų būti grindžiamas ir SESV 80 straipsniu.

VI. Išvada ir rekomendacija

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą analizę, SESV 80 straipsnis gali būti pridėtas prie SESV 78 straipsnio 2 dalies ir 79 straipsnio 2 ir 4 dalių, kad sudarytų pasiūlymo teisinį pagrindą.

2019 m. vasario 18 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė (11 narių balsavus už, 6 – prieš, susilaikiusiųjų nebuvo(9)) rekomenduoti, kad Piliečių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas, rengdamas savo pranešimą dėl šio dokumento, gali įtraukti SESV 80 straipsnį kaip papildomą teisinį pagrindą.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

(1)

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168).

(2)

Sprendimas byloje C-45/86, Komisija / Taryba (bendrosios muitų tarifų lengvatos), [1987], Rink. p. 1439, 5 punktas; Sprendimas byloje C-440/05, Komisija / Taryba, ([2007], Rink. p. I-9097; Sprendimas byloje C-411/06, Komisija / Parlamentas ir Taryba, [2009], Rink. p. I-7585.

(3)

Žr. pirmiau nurodytos bylos C-411/06 46–47 punktus.

(4)

Žr. 1 išnašą.

(5)

Žr. EP Teisės tarnybos 2013 m. nuomonės (SJ-0139/13) I priedą.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0102.

(7)

Žr. EP Teisės tarnybos 2013 m. nuomonės (SJ-0139/13) 27 ir 41 punktus.

(8)

Žr. EP Teisės tarnybos 2013 m. nuomonės (SJ-0088/19) 13 punktą.

(9)

Per galutinį balsavimą dalyvavo: Pavel Svoboda (pirmininkas), Jean‑Marie Cavada, Mady Delvaux (pirmininko pavaduotojai), Gilles Lebreton (nuomonės referentas), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (20.12.2018)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Nuomonės referentė: Elly Schlein

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo, kuris sudaro 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP) dalį. Fondas, kurio finansinis paketas sudaro 10,4 mlrd. EUR, teiks paramą siekiant užtikrinti veiksmingą ES valstybių narių migracijos valdymą.

Migracijos krizė atskleidė poreikį numatyti bendrą Europos požiūrį, grindžiamą solidarumu ir teisingu atsakomybės pasidalijimu. Todėl nuomonės referentė palankiai vertina tai, kad padidintas migracijos ir prieglobsčio biudžetas, nes tai esminis žingsnis siekiant sukurti tvirtą, teisingą ir veiksmingą prieglobsčio ir priėmimo sistemą Europos Sąjungoje.

Tačiau nuomonės referentė mano, kad dabartiniame pasiūlyme pernelyg daug dėmesio skiriama grąžinamų asmenų skaičiaus didinimui. Iš tiesų, siūlomais kriterijais, pagal kuriuos skiriamas finansavimas nacionalinėms programoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, numatyta, kad 40 proc. šio finansavimo skiriama atsižvelgiant į rodiklius, susijusius su kova su neteisėta migracija ir sprendimais dėl grąžinimo, taip darant žalą veiksmams prieglobsčio, teisėtos migracijos ir integracijos srityje. Tokiu būdu bus sukurtos paskatos valstybėms narėms priimti sprendimus dėl grąžinimo ir užtikrinti jų vykdymą, neatsižvelgiant į grąžinamiems asmenims kylančią riziką ir galimą poveikį kilmės šalims.

Reikia palankiai vertinti veiksmus, kurių ėmėsi Komisija siekdama sukurti tvirtą ES migracijos politiką. Tačiau nuomonės referentė mano, kad Europos Parlamentas ir Taryba į pasiūlymą turėtų įtraukti būtinas grąžinamų asmenų ir kilmės šalių garantijas. Sprendimai dėl grąžinimo negali būti priimami neatlikus išsamaus padėties kilmės šalyse ir priėmimo pajėgumo vietos lygmeniu vertinimo. Labai svarbu patikrinti galimą grąžinamų asmenų poveikį kilmės šalių stabilumui, nes asmenų grąžinimu galėtų būti prisidedama prie konfliktų, trinties ir nestabilumo.

Be to, Parlamentas ir Taryba turėtų užtikrinti, kad ES santykiai su trečiosiomis šalimis nebūtų priklausomi nuo bendradarbiavimo grąžinimo ir readmisijos srityje. Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis turėtų būti grindžiamas abipusiu interesu ir visapusišku požiūriu, o ne ES interesais ir prioritetais migracijos srityje. Siauras orientavimasis į migracijos valdymą gali kelti pavojų ES bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  fondo lėšomis turėtų būti visapusiškai gerbiamos žmogaus teisės, laikomasi Darbotvarkės iki 2030 m., politikos suderinamumo vystymosi labui principo, kaip nustatyta SESV 208 straipsnyje, ir tarptautinio lygmens įsipareigojimų, susijusių su migracija ir prieglobsčiu, visų pirma Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių ir Pasaulinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos (GCM);

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  valdant Fondą vadovaujantis vystymosi požiūriu reikėtų atsižvelgti į įvairias pagrindines migracijos priežastis, kaip antai konfliktą, skurdą, žemės ūkio pajėgumo trūkumą, švietimą ir nelygybę;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4c)  vystomasis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, be kita ko, turėtų būti svarbi readmisijos susitarimų dalis, siekiant paskatinti darbo rinką ir suteikti darbo galimybių šalyse, į kurias grąžinama, kad būtų sumažintos paskatos sugrąžintiems migrantams vėl kirsti Europos sienas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  fondo lėšomis turėtų būti remiamas veiksmingas migracijos srautų valdymas, inter alia, skatinant bendras priemones prieglobsčio srityje, įskaitant valstybių narių pastangas priimti asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos (perkeliant į ES ir perduodant tarp valstybių narių tarptautinės apsaugos prašytojus ar asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga), remiant integracijos strategijas ir veiksmingesnę teisėtos migracijos politiką, siekiant užtikrinti ilgalaikį Sąjungos konkurencingumą ir jos socialinio modelio ateitį, taip pat mažinti neteisėtos migracijos paskatas įgyvendinant tvarią grąžinimo ir readmisijos politiką. Fondo lėšomis turėtų būti remiamas bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis stiprinimas, siekiant sustiprinti asmenų, prašančių prieglobsčio ar kitų formų tarptautinės apsaugos, srautų valdymą, teisėtos migracijos kelių kūrimą ir kovą su neteisėta migracija, taip pat užtikrinti grąžinimo tvarumą ir veiksmingą readmisiją į trečiąsias šalis;

(7)  fondo lėšomis turėtų būti remiamas bendrų priemonių prieglobsčio srityje skatinimas, įskaitant valstybių narių pastangas priimti asmenis perkeliant į ES ir perduodant tarp valstybių narių, remiamos integracijos, priėmimo ir įtraukties strategijos ir veiksmingesnė teisėtos migracijos politika, kovojama su neteisėta migracija ir įgyvendinama tvari grąžinimo ir readmisijos politika. Fondo lėšomis turėtų būti remiamas bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis stiprinimas, siekiant sustiprinti srautų valdymą, teisėtos migracijos kelių kūrimą, kovoti su neteisėta migracija ir prekyba migrantais, taip pat užtikrinti grąžinimo tvarumą ir veiksmingą readmisiją į trečiąsias šalis. Bendradarbiavimas su trečiosiomis turėtų būti iš tikrųjų grindžiamas abipusiu interesu;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  migracijos krizė parodė, kad reikia reformuoti bendrą Europos prieglobsčio sistemą, kad būtų užtikrintos veiksmingos prieglobsčio procedūros, siekiant užkirsti kelią antriniam judėjimui, sukurti vienodas ir tinkamas tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo sąlygas, nustatyti vienodus tarptautinės apsaugos suteikimo standartus ir užtikrinti tinkamas asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, teises ir išmokas. Kartu reikėjo reformos, kad būtų sukurta teisingesnė ir veiksmingesnė valstybių narių atsakomybės už tarptautinės apsaugos prašytojus nustatymo sistema ir Sąjungos masto valstybių narių vykdomo perkėlimo į ES sistema. Todėl tikslinga užtikrinti, kad fondo lėšomis būtų labiau remiamos valstybių narių pastangos visapusiškai ir tinkamai įgyvendinti reformuotą bendrą Europos prieglobsčio sistemą;

(8)  tikslinga remti ir gerinti valstybių narių pastangas visiškai ir tinkamai įgyvendinti Sąjungos prieglobsčio srities acquis, visų pirma siekiant perkeltiesiems asmenims ir asmenims, kurie prašo suteikti tarptautinę apsaugą, bei asmenims, kuriems ta apsauga suteikta, sudaryti tinkamas priėmimo sąlygas, užtikrinti, kad būtų tinkamai nustatomas statusas, taikyti teisingas bei veiksmingas prieglobsčio procedūras ir propaguoti gerą praktiką prieglobsčio srityje, kad būtų apsaugotos asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, teisės, o valstybių narių prieglobsčio sistemos galėtų veiksmingai veikti. Todėl fondo lėšomis turėtų būti labiau remiamos valstybių narių pastangos visapusiškai ir tinkamai įgyvendinti reformuotą bendrą Europos prieglobsčio sistemą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  fondo veikla taip pat turėtų papildyti ir sustiprinti veiklą, kurią vykdo Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, įsteigta Reglamentu (ES) ../.. [Reglamentas dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros]14, siekiant palengvinti ir pagerinti bendros Europos prieglobsčio sistemos veikimą, koordinuojant ir stiprinant valstybių narių praktinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, skatinant Sąjungos prieglobsčio srities teisės aktus ir veiklos standartus, siekiant užtikrinti, kad tarptautinės apsaugos procedūros, priėmimo sąlygos ir apsaugos poreikių vertinimas visoje Sąjungoje būtų kuo labiau suvienodinti, sudarant sąlygas tvariai ir teisingai paskirstyti tarptautinės apsaugos prašymus, palengvinant tarptautinės apsaugos prašymų vertinimo suderinimą visoje Sąjungoje, remiant valstybių narių perkėlimo pastangas ir teikiant operatyvinę ir techninę paramą valstybėms narėms prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymo srityje, ypač toms, kurių sistemos patiria neproporcingai didelį spaudimą;

(9)  fondo veikla taip pat turėtų papildyti ir sustiprinti veiklą, kurią vykdo Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, įsteigta Reglamentu (ES) ../.. [Reglamentas dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros]14, siekiant palengvinti ir pagerinti bendros Europos prieglobsčio sistemos veikimą, koordinuojant ir stiprinant valstybių narių praktinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, skatinant Sąjungos prieglobsčio srities teisės aktus ir veiklos standartus, siekiant užtikrinti, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės ir kad tarptautinės apsaugos procedūros, priėmimo sąlygos ir apsaugos poreikių vertinimas visoje Sąjungoje būtų kuo labiau suvienodinti remiantis aukštais apsaugos standartais, sudarant sąlygas tvariai ir teisingai paskirstyti tarptautinės apsaugos prašymus, visuomet siekiant atsižvelgti į prašytojo interesus, palengvinant tarptautinės apsaugos prašymų vertinimo suderinimą visoje Sąjungoje, remiant valstybių narių perkėlimo pastangas ir teikiant operatyvinę ir techninę paramą valstybėms narėms prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymo srityje, ypač toms, kurių sistemos patiria neproporcingai didelį spaudimą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  fondo lėšomis turėtų būti remiami Sąjungos ir valstybių narių veiksmai, susiję su valstybių narių pajėgumų plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką stiprinimu, atsižvelgiant į jų įsipareigojimus pagal esamą Sąjungos teisę;

(10)  fondo lėšomis turėtų būti remiami Sąjungos ir valstybių narių veiksmai, susiję su valstybių narių pajėgumų plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką stiprinimu, atsižvelgiant į jų įsipareigojimus pagal esamą Sąjungos teisę ir tarptautinę teisę, grindžiamą visapusišku pagarbos žmogaus teisėms požiūriu;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  partnerystė ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis yra svarbi Sąjungos prieglobsčio politikos dalis, siekiant užtikrinti tinkamą prieglobsčio prašytojų arba kitų tarptautinės apsaugos formų prašytojų srautų valdymą. Siekiant pakeisti neteisėtus ir nesaugius kelius, kuriais trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, vyksta į valstybių narių teritoriją, teisėtais ir saugiais keliais, išreikšti solidarumą su šalimis regionuose, į kuriuos arba kuriuose perkelta daug asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, padedant sumažinti spaudimą toms šalims ir siekti Sąjungos migracijos politikos tikslų, padidinant Sąjungos svertą trečiųjų šalių atžvilgiu ir veiksmingai prisidedant prie pasaulinių perkėlimo iniciatyvų, reiškiant vieną bendrą poziciją tarptautiniuose forumuose ir bendraujant su trečiosiomis šalimis, fondas turėtų suteikti finansinių paskatų įgyvendinti Sąjungos perkėlimo į Europos Sąjungą [ir humanitarinio priėmimo] sistemą;

(11)  partnerystė ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis yra svarbi Sąjungos migracijos ir prieglobsčio politikos dalis, siekiant užtikrinti, kad žmonės nebūtų priversti palikti savo gimtųjų šalių, tinkamą migrantų, įskaitant prieglobsčio prašytojus arba kitų formų tarptautinės apsaugos prašytojus, srautų valdymą. Siekiant pakeisti neteisėtus ir nesaugius kelius, kuriais trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, įskaitant tuos, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, vyksta į valstybių narių teritoriją, teisėtais ir saugiais keliais, išreikšti solidarumą su šalimis regionuose, į kuriuos arba kuriuose perkelta daug asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, padedant sumažinti spaudimą toms šalims ir veiksmingai prisidedant prie pasaulinių perkėlimo iniciatyvų, reiškiant vieną bendrą poziciją tarptautiniuose forumuose ir bendraujant su trečiosiomis šalimis, fondas turėtų suteikti finansinių paskatų įgyvendinti Sąjungos perkėlimo į Europos Sąjungą [ir humanitarinio priėmimo] sistemą ir kitas panašias humanitarines iniciatyvas, kurias atskirai ar kartu patvirtino valstybės narės;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  atsižvelgiant į didelius pastarųjų metų migracijos į Sąjungą srautus, ir į tai, kad svarbu užtikrinti mūsų visuomenės sanglaudą, būtina remti valstybių narių vykdomą teisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių ankstyvos integracijos politiką, be kita ko, prioritetinėse srityse, nustatytose 2016 m. Komisijos priimtame Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų plane;

(12)  atsižvelgiant į tai, kad svarbu užtikrinti mūsų visuomenės sanglaudą, būtina remti valstybių narių vykdomą teisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių ankstyvo priėmimo, integracijos ir įtraukties politiką, be kita ko, prioritetinėse srityse, nustatytose 2016 m. Komisijos priimtame Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų plane;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant padidinti veiksmingumą, užtikrinti didžiausią Sąjungos pridėtinę vertę ir Sąjungos veiksmų, kuriais skatinama trečiųjų šalių piliečių integracija, nuoseklumą, fondo lėšomis finansuojami veiksmai turėtų būti specifiniai ir jie turėtų papildyti veiksmus, finansuojamus „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) ir Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis. Pagal šį fondą turėtų būti finansuojamos prie trečiųjų šalių piliečių poreikių pritaikytos priemonės, paprastai įgyvendinamos ankstyvuoju integracijos etapu, ir horizontaliosios priemonės, kuriomis remiami valstybių narių pajėgumai integracijos srityje, o intervencinės priemonės, skirtos trečiųjų šalių piliečiams ir turinčios ilgalaikį poveikį, turėtų būti finansuojamos ERPF ir ESF+ lėšomis;

(13)  siekiant tobulinti ir stiprinti integracijos procesą Europos visuomenėje, fondo lėšomis turėtų būti palengvinta teisėta migracija į Sąjungą atsižvelgiant į valstybių narių ekonominius ir socialinius poreikius, o integracijos procesui būtų ruošiamasi jau į Sąjungą atvykstančių trečiųjų šalių piliečių kilmės šalyse. Veiksmai trečiosiose šalyse turėtų būti visapusiškai suderinti su politikos suderinamumo vystymosi labui principu ir įsipareigojimais siekti darnaus vystymosi tikslų;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  integracijos priemonių taikymo sritis turėtų taip pat apimti asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, kad būtų užtikrintas visapusiškas požiūris į integraciją, atsižvelgiant į tos tikslinės grupės ypatumus. Kai integracijos priemonės taikomos kartu su priėmimu, atitinkamais atvejais veiksmais taip pat turėtų būti sudarytos sąlygos įtraukti prieglobsčio prašytojus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  todėl turėtų būti reikalaujama, kad už fondo įgyvendinimą atsakingos valstybių narių valdžios institucijos bendradarbiautų ir nustatytų mechanizmus, kurie leistų koordinuoti veiklą su valstybių narių nustatytomis valdžios institucijomis, kurių tikslas – valdyti ESF+ ir ERPF lėšomis remiamas intervencines priemones, ir prireikus su kitų Sąjungos fondų, prisidedančių prie trečiųjų šalių piliečių integracijos, vadovaujančiosiomis institucijomis;

(14)  tam, kad fondas būtų veiksmingas ir suteiktų kuo didesnę pridėtinę vertę, jis turėtų būti naudojamas laikantis tikslingesnio požiūrio remiant nuoseklias strategijas, specialiai sukurtas trečiųjų šalių piliečių integracijai nacionaliniu, vietos ir (arba) regioniniu lygmeniu, kai taikoma, skatinti. Šias strategijas turėtų įgyvendinti daugiausia vietos arba regioninės valdžios institucijos ir nevalstybiniai subjektai, taip pat nacionalinės valdžios institucijos, visų pirma jeigu to reikia dėl valstybės narės specifinės administracinės struktūros arba kai valstybėje narėje priėmimo, integracijos ir įtraukties veiksmai priklauso pasidalijamajai valstybės ir decentralizuoto lygio administracijos kompetencijai. Strategijas įgyvendinančios organizacijos turėtų iš įvairių turimų priemonių pasirinkti jų konkrečiai situacijai tinkamiausias priemones;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  veiksminga grąžinimo politika yra neatsiejama Sąjungos ir jos valstybių narių visapusiško migracijos požiūrio dalis. Fondas turėtų remti ir skatinti valstybes nares dėti pastangas, kad būtų veiksmingai įgyvendinami ir toliau plėtojami bendri grąžinimo standartai, visų pirma kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/115/EB15, ir integruotas bei suderintas požiūris į grąžinimo valdymą. Tam, kad grąžinimo politika būtų tvari, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos susijusios priemonės trečiosiose šalyse, kaip antai grąžinamų asmenų reintegracija;

(20)  veiksminga grąžinimo politika yra neatsiejama Sąjungos ir jos valstybių narių visapusiško migracijos požiūrio dalis. Fondas turėtų remti ir skatinti valstybes nares dėti pastangas, kad būtų veiksmingai įgyvendinami ir toliau plėtojami bendri grąžinimo standartai, daugiausia dėmesio skiriant savanoriškam grįžimui, visų pirma kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/115/EB15, ir integruotas bei suderintas požiūris į grąžinimo valdymą. Fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos susijusios priemonės trečiosiose šalyse, kuriomis palengvinamas ir užtikrinamas saugus ir orus grįžimas bei readmisija, taip pat tvari reintegracija, kaip įtvirtinta Pasauliniame susitarime dėl migracijos;

__________________

__________________

15 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

15 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  valstybės narės turėtų pirmenybę teikti savanoriškam grįžimui. Siekdamos skatinti savanorišką grįžimą, valstybės narės turėtų numatyti paskatas savanoriško asmenų grįžimo reikmėms, pavyzdžiui, turėtų taikyti lengvatinį režimą – teikti didesnę su grįžimu susijusią pagalbą. Dėl išlaidų efektyvumo tokio pobūdžio savanoriškas grįžimas yra naudingas tiek grįžtantiems asmenims, tiek valdžios institucijoms;

(21)  valstybės narės turėtų pirmenybę teikti savanoriškam grįžimui. Siekdamos skatinti savanorišką grįžimą, valstybės narės turėtų numatyti paskatas, pavyzdžiui, turėtų taikyti lengvatinį režimą – teikti didesnę su grįžimu susijusią pagalbą, rengiant profesinį mokymą Europoje, kuris padėtų grįžtantiems asmenims vėl patekti į darbo rinką jų kilmės šalyse. Dėl išlaidų efektyvumo tokio pobūdžio savanoriškas grįžimas yra naudingas tiek grįžtantiems asmenims, tiek valdžios institucijoms;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  specialios paramos priemonės grąžinamiems asmenims valstybėse narėse ir šalyse, į kurias grąžinama, gali padėti pagerinti grąžinimo sąlygas ir šių asmenų reintegraciją;

(23)  specialios paramos priemonės grąžinamiems asmenims, daug dėmesio skiriant jų humanitarinės pagalbos ir apsaugos poreikiams, valstybėse narėse ir šalyse, į kurias grąžinama, gali padėti pagerinti grąžinimo sąlygas ir šių asmenų reintegraciją. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms. Sprendimai dėl grąžinimo turėtų būti grindžiami išsamiu ir atidžiu padėties kilmės šalyje vertinimu, įskaitant priėmimo pajėgumo vietos lygmeniu vertinimą. Konkrečiomis priemonėmis ir veiksmais, kuriais remiamos kilmės šalys ir, visų pirma, pažeidžiami asmenys, prisidedama siekiant užtikrinti grąžinimo tvarumą, saugumą ir veiksmingumą. Šios priemonės turėtų būti įgyvendinamos aktyviai dalyvaujant vietos valdžios institucijoms, pilietinei visuomenei ir diasporoms;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  readmisijos ir kiti susitarimai yra neatsiejamas Sąjungos grąžinimo politikos komponentas ir viena iš pagrindinių veiksmingo migracijos srautų valdymo priemonių, nes jie palengvina greitą neteisėtų migrantų grąžinimą. Tie susitarimai yra svarbus dialogo ir bendradarbiavimo su neteisėtų migrantų kilmės ir tranzito trečiosiomis šalimis elementas, ir turėtų būti remiamas jų įgyvendinimas trečiosiose šalyse, kad nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu grąžinimo politika būtų veiksminga;

(24)  readmisijos ir kiti susitarimai yra neatsiejamas Sąjungos grąžinimo politikos komponentas ir viena iš pagrindinių veiksmingo migracijos srautų valdymo priemonių, nes jie palengvina greitą neteisėtų migrantų grąžinimą. Tie susitarimai yra svarbus bendradarbiavimo ir politinio dialogo su neteisėtų migrantų kilmės ir tranzito trečiosiomis šalimis elementas, ir turėtų būti remiamas jų įgyvendinimas trečiosiose šalyse, kad nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu grąžinimo politika būtų veiksminga;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  be paramos grąžinant asmenis, kaip numatyta šiame reglamente, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos kitos kovos su neteisėta migracija, jos paskatomis ar esamų teisėtos migracijos taisyklių nesilaikymu priemonės, drauge užtikrinant valstybių narių imigracijos sistemų vientisumą;

(25)  be paramos integruojant trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės valstybėse narėse fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos kitos kovos su prekyba migrantais priemonės, siekiant paskatinti ir palengvinti teisėtos migracijos taisyklių nustatymą, drauge užtikrinant kilmės šalių imigracijos sistemų vientisumą, visapusiškai laikantis suderinamumo darnaus vystymosi labui principo;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  neteisėtų migrantų užimtumas yra neteisėtos migracijos traukos veiksnys, trukdantis plėtoti darbo jėgos judumo politiką, grindžiamą teisėtos migracijos sistemomis. Todėl fondas turėtų tiesiogiai arba netiesiogiai padėti valstybėms narėms įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/52/EB16, kuria draudžiamas neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas ir numatyta sankcijų šio draudimo nesilaikantiems darbdaviams;

(26)  fondas turėtų tiesiogiai arba netiesiogiai padėti valstybėms narėms įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/52/EB16, kuria draudžiamas neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas ir numatyta sankcijų šio draudimo nesilaikantiems darbdaviams. Jis taip pat apima apsauginius elementus, pvz., neteisėtai įdarbintų trečiųjų šalių piliečių teisę teikti skundus ir reikalauti sumokėti jų darbo užmokestį. Fondo lėšomis turėtų būti remiamas pastarosios nuostatos įgyvendinimas, nes šie apsauginiai elementai nebuvo pakankamai įgyvendinti, kaip nurodyta 2014 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2009 m. birželio 18 d. Direktyvos 2009/52/EB, kuria numatomi

sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai, taikymo;

_________________

_________________

16 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL L 168, 2009 6 30, p. 24).

16 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL L 168, 2009 6 30, p. 24).

 

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  valstybės narės turėtų remti pilietinės visuomenės ir darbuotojų asociacijų prašymus, pvz., susijusius su Europos abiejų lyčių darbuotojų priėmimo tinklo sukūrimu, siekiant sujungti visus Europos darbuotojus, veikiančius migracijos srityje, skatinti deramą priėmimą ir požiūrį į migraciją, grindžiamą žmogaus teisėmis ir keitimusi geros praktikos pavyzdžiais migrantų priėmimo ir įsidarbinimo galimybių klausimais;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  fondo lėšomis remiamos trečiosiose šalyse vykdomos ir su jomis susijusios priemonės turėtų papildyti kitus veiksmus, kurių imamasi už Sąjungos ribų ir kurie remiami pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones. Visų pirma vykdant tokius veiksmus turėtų būti siekiama visiško nuoseklumo su Sąjungos išorės veiksmais, jos užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais, taip pat su Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. Kiek tai susiję su išorės aspektu, fondo lėšomis turėtų būti remiamas glaudesnis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir stiprinami esminiai jų migracijos valdymo aspektai srityse, kurios aktualios Sąjungos migracijos politikai;

(30)  su trečiosiomis šalimis susijusios priemonės, kurių imamasi naudojant fondo lėšas, turėtų būti visapusiškai suderinamos su Sąjungos išorės veiksmų, užsienio ir vystymosi politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais, taip pat su Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. Bendradarbiavimu su trečiosiomis šalimis neturėtų būti siekiama remti veiksmus, kurie tiesiogiai orientuoti į vystymąsi, ir neturėtų būti kenkiama politikos suderinamumo vystymosi labui principui;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  šios pradinės sumos turėtų būti valstybių narių ilgalaikių investicijų pagrindas. Atsižvelgiant į migracijos srautų pokyčius ir siekiant patenkinti prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymo bei teisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių integracijos poreikius, taip pat kovoti su neteisėta migracija vykdant veiksmingą ir tvarią grąžinimo politiką, valstybėms narėms laikotarpio viduryje turėtų būti skirta papildoma suma, atsižvelgiant į lėšų įsisavinimo lygį. Ši suma turėtų būti pagrįsta naujausiais turimais statistiniais duomenimis, kaip nustatyta I priede, kad būtų atsižvelgta į valstybių narių pradinės padėties pokyčius;

(35)  šios pradinės sumos turėtų būti valstybių narių ilgalaikių investicijų pagrindas. Atsižvelgiant į migracijos srautų pokyčius ir siekiant patenkinti prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymo bei trečiųjų šalių piliečių integracijos poreikius, kovoti su prekyba migrantais, įgyvendinti veiksmingą, teises atitinkančią ir tvarią grąžinimo politiką, valstybėms narėms laikotarpio viduryje turėtų būti skirta papildoma suma, atsižvelgiant į lėšų įsisavinimo lygį. Ši suma turėtų būti pagrįsta naujausiais turimais statistiniais duomenimis, kaip nustatyta I priede, kad būtų atsižvelgta į valstybių narių pradinės padėties pokyčius;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  siekiant papildyti šio fondo politikos tikslo įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu vykdant valstybių narių programas, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiami Sąjungos lygmens veiksmai. Tokiais veiksmais turėtų būti siekiama fondo intervencijos taikymo sričiai priklausančių bendrų strateginių tikslų, susijusių su politikos analize ir inovacijomis, tarptautiniu tarpusavio mokymusi ir partnerystės projektais, taip pat su naujų iniciatyvų ir veiksmų testavimu visoje Sąjungoje;

(41)  siekiant papildyti šio fondo politikos tikslo įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu vykdant valstybių narių programas, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiami Sąjungos lygmens veiksmai. Tokiais veiksmais turėtų būti siekiama fondo intervencijos taikymo sričiai priklausančių bendrų strateginių tikslų, susijusių su politikos analize ir inovacijomis, tarptautiniu tarpusavio mokymusi ir partnerystės projektais, diasporos bendruomenių atliekamu darbu ir tarpininkavimo vaidmeniu, kurį jos gali atlikti šiuo požiūriu, taip pat su naujų iniciatyvų ir veiksmų testavimu visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  siekiant sustiprinti Sąjungos pajėgumus nedelsiant spręsti nenumatyto arba neproporcingai didelio migracijos spaudimo vienoje ar daugiau valstybių narių problemą, kai į jas atvyksta didelis arba neproporcingai didelis skaičius trečiųjų šalių piliečių ir dėl to kyla didelių ir skubių poreikių, susijusių su jų priėmimo ir sulaikymo infrastruktūra, prieglobsčio ir migracijos valdymo sistemomis ir procedūromis, taip pat reaguoti į didelius migracijos sunkumus trečiosiose šalyse, kilusius dėl politinių įvykių arba konfliktų, turėtų būti įmanoma teikti pagalbą pagal šiame reglamente nustatytą sistemą;

(42)  siekiant sustiprinti Sąjungos pajėgumus nedelsiant spręsti nenumatyto arba neproporcingai didelio migracijos spaudimo vienoje ar daugiau valstybių narių problemą, kai į jas atvyksta didelis arba neproporcingai didelis skaičius trečiųjų šalių piliečių ir dėl to kyla didelių ir skubių poreikių, susijusių su jų priėmimo ir sulaikymo infrastruktūra, prieglobsčio ir migracijos valdymo sistemomis ir procedūromis, taip pat reaguoti į didelius migracijos sunkumus trečiosiose šalyse, kilusius dėl politinių įvykių arba konfliktų, turėtų būti įmanoma visada teikti pagalbą veiksmams, kuriais siekiama užtikrinti pagarbą migrantų žmogaus teisėms ir valstybių narių atitiktį savo tarptautiniams įsipareigojimams, susijusiems visų pirma su prieglobsčiu, pagal šiame reglamente nustatytą sistemą;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(53a)  programuojant, įgyvendinant ir vertinant fondo lėšomis finansuojamas programas turėtų būti konsultuojamasi su valstybių narių ir trečiųjų šalių pilietinės visuomenės organizacijomis ir vietos bei regioninėmis valdžios institucijomis ir nacionaliniais parlamentais;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Fondo politikos tikslas – prisidėti prie veiksmingo migracijos srautų valdymo, atsižvelgiant į atitinkamą Sąjungos acquis ir laikantis Sąjungos įsipareigojimų dėl pagrindinių teisių.

1.  Fondo politikos tikslas – prisidėti prie veiksmingo migracijos srautų valdymo, atsižvelgiant į atitinkamą Sąjungos acquis ir laikantis Sąjungos įsipareigojimų dėl pagrindinių teisių, visų pirma teisės į prieglobstį, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ir politikos suderinamumo vystymosi labui principo.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti teisėtą migraciją į valstybes nares, taip pat prisidėti prie trečiųjų šalių piliečių integracijos;

b)  remti saugių ir teisėtų kelių į valstybes nares sukūrimą, taip pat prisidėti prie trečiųjų šalių piliečių, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, integracijos ir migrantų žmogaus teisių apsaugos stiprinimo;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prisidėti kovojant su neteisėta migracija ir užtikrinti veiksmingą grąžinimą ir readmisiją į trečiąsias šalis.

c)  prisidėti kovojant su neteisėta migracija atveriant teisėtus migracijos kelius, kovojant su prekyba žmonėmis ir užtikrinant veiksmingą bei tvarų grąžinimą ir readmisiją į trečiąsias šalis grįžtantiems asmenims ir kilmės šalims.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prisidėti kovojant su neteisėta migracija ir užtikrinti veiksmingą grąžinimą ir readmisiją į trečiąsias šalis.

c)  prisidėti kovojant su neteisėta migracija ir užtikrinti veiksmingą bei tvarų grąžinimą ir readmisiją į trečiąsias šalis grįžtantiems asmenims ir kilmės šalims.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  stiprinti valstybių narių solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe, visų pirma kiek tai susiję su valstybėmis narėmis, kurioms migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautai daro didžiausią poveikį, įskaitant praktinį bendradarbiavimą.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Fondo veikloje gali dalyvauti trečiosios šalys konkrečiame susitarime dėl trečiosios šalies dalyvavimo Prieglobsčio ir migracijos fondo veikloje nustatytomis sąlygomis, jeigu susitarime:

Fondo veikloje gali dalyvauti trečiosios šalys, kurios nepažeidžia migrantų pagrindinių teisių, vykdant veiklą teisėtos migracijos, grąžinimo ir readmisijos srityje, konkrečiame susitarime dėl trečiosios šalies dalyvavimo Prieglobsčio ir migracijos fondo veikloje nustatytomis sąlygomis, kurios turėtų būti skelbiamos viešai, jeigu susitarime:

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– numatytas teisių gynimo mechanizmas asmenims, manantiems, kad buvo pažeistos jų pagrindinės teisės.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad veiksmai, susiję su trečiosiomis šalimis, būtų vykdomi atsižvelgiant į kitus veiksmus, įgyvendinamus taikant Sąjungos priemones, laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo, daugiausia dėmesio skiriant priemonėms, kurios nėra orientuotos į vystymąsi, ir visapusiškai paisant žmogaus teisių ir tarptautinės teisės.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal teminę priemonę visų pirma remiami veiksmai, kuriems taikoma II priedo 2 dalies b punkte nurodyta įgyvendinimo priemonė ir kuriuos įgyvendina vietos ir regioninės valdžios institucijos arba pilietinės visuomenės organizacijos.

6.  Pagal teminę priemonę visų pirma remiami veiksmai, kuriems taikoma II priedo 2 dalies b punkte nurodyta įgyvendinimo priemonė ir kuriuos įgyvendina vietos ir regioninės valdžios institucijos arba pilietinės visuomenės organizacijos, visų pirma diasporos bendruomenės.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos programoje nustatyti prioritetai derėtų su Sąjungos prioritetais migracijos valdymo srityje ir jais būtų reaguojama į toje srityje kylančius uždavinius ir kad jie visiškai atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus. Apibrėždamos savo programų prioritetus valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į II priede išdėstytas įgyvendinimo priemones.

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos programoje nustatyti prioritetai derėtų su Sąjungos prioritetais migracijos valdymo, prieglobsčio ir priėmimo srityje ir jais būtų reaguojama į toje srityje kylančius uždavinius ir kad jie visiškai atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus. Apibrėždamos savo programų prioritetus valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į II priede išdėstytas įgyvendinimo priemones.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija užtikrina, kad pradedant rengti programas šiame procese dalyvautų Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgiant į jų kompetenciją. Komisija konsultuojasi su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra dėl programų projektų, siekdama užtikrinti, kad jie derėtų su agentūrų ir valstybių narių veiksmais ir juos papildytų.

2.  Komisija užtikrina, kad pradedant rengti programas šiame procese dalyvautų Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgiant į jų kompetenciją. Komisija konsultuojasi su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra dėl programų projektų, siekdama užtikrinti, kad jie derėtų su agentūrų ir valstybių narių veiksmais ir juos papildytų.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija užtikrina, kad pradedant rengti programas šiame procese dalyvautų Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgiant į jų kompetenciją. Komisija konsultuojasi su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra dėl programų projektų, siekdama užtikrinti, kad jie derėtų su agentūrų ir valstybių narių veiksmais ir juos papildytų.

2.  Komisija užtikrina, kad pradedant rengti programas šiame procese dalyvautų Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgiant į jų kompetenciją. Komisija konsultuojasi su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra dėl programų projektų, siekdama užtikrinti, kad jie derėtų su agentūrų ir valstybių narių veiksmais ir juos papildytų.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija gali įtraukti Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą, kai tinkama, į 5 skirsnyje nurodytą stebėsenos ir vertinimo veiklą, visų pirma siekdama užtikrinti, kad veiksmai, kuriems vykdyti teikiama fondo parama, atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus.

3.  Komisija gali įtraukti Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą, kai tinkama, į 5 skirsnyje nurodytą stebėsenos ir vertinimo veiklą, visų pirma siekdama užtikrinti, kad veiksmai, kuriems vykdyti teikiama fondo parama, atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Be stebėsenos, vykdomos pagal Reglamentą (ES) [.../...] [Reglamentas dėl prieglobsčio agentūros], arba remiantis Reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 priimtų rekomendacijų, kurios patenka į šio reglamento taikymo sritį, atitinkama valstybė narė kartu su Komisija ir prireikus su Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra išnagrinėja, kaip atsižvelgti į išvadas, be kita ko, pašalinti su pajėgumais ir pasirengimu susijusius trūkumus ar problemas, ir įgyvendina rekomendacijas vykdydama savo programą.

4.  Be stebėsenos, vykdomos pagal Reglamentą (ES) [.../...] [Reglamentas dėl prieglobsčio agentūros], arba remiantis Reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 priimtų rekomendacijų, kurios patenka į šio reglamento taikymo sritį, atitinkama valstybė narė kartu su Komisija ir prireikus su Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra išnagrinėja, kaip atsižvelgti į išvadas, be kita ko, pašalinti su pajėgumais ir pasirengimu susijusius trūkumus ar problemas, ir įgyvendina rekomendacijas vykdydama savo programą.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Veiklos paramą naudojančios valstybės narės laikosi Sąjungos prieglobsčio ir grąžinimo acquis.

3.  Veiklos paramą naudojančios valstybės narės laikosi Sąjungos prieglobsčio ir grąžinimo acquis ir pagrindinių teisių.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės programoje ir 30 straipsnyje nurodytoje metinėje veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindžia veiklos paramos naudojimą, siekiant šio reglamento tikslų. Prieš patvirtindama programą Komisija kartu su Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgdamos į 13 straipsnį, įvertina pradinę padėtį valstybėse narėse, kurios nurodė ketinančios naudoti veiklos paramą. Komisija remiasi tų valstybių narių pateikta informacija ir, kai tinkama, informacija, gauta atliekant stebėsenos veiklą, kuri vykdoma pagal Reglamentą (ES) .../... [Reglamentas dėl prieglobsčio agentūros] ir Reglamentą (ES) Nr. 1053/2013, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį.

4.  Valstybės narės programoje ir 30 straipsnyje nurodytoje metinėje veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindžia veiklos paramos naudojimą, siekiant šio reglamento tikslų. Prieš patvirtindama programą Komisija kartu su Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgdamos į 13 straipsnį, įvertina pradinę padėtį valstybėse narėse, kurios nurodė ketinančios naudoti veiklos paramą. Komisija remiasi tų valstybių narių pateikta informacija ir, kai tinkama, informacija, gauta atliekant stebėsenos veiklą, kuri vykdoma pagal Reglamentą (ES) .../... [Reglamentas dėl prieglobsčio agentūros] ir Reglamentą (ES) Nr. 1053/2013, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  didelio migracijos spaudimo trečiosiose šalyse, be kita ko, tose, iš kurių asmenys, kuriems reikia apsaugos, gali negalėti išvykti dėl politinių įvykių arba konfliktų, visų pirma, kai toks migracijos spaudimas gali daryti poveikį migracijos srautams į ES.

c)  didelio migracijos spaudimo trečiosiose šalyse, be kita ko, tose, iš kurių asmenys, kuriems reikia apsaugos, gali negalėti išvykti dėl politinių įvykių arba konfliktų.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija atlieka šio reglamento, taip pat ir pagal šį fondą vykdomų veiksmų, laikotarpio vidurio ir retrospektyvinį vertinimus.

1.  Komisija atlieka šio reglamento, taip pat ir pagal šį fondą vykdomų veiksmų, laikotarpio vidurio ir retrospektyvinį vertinimus bei grąžinimo poveikio trečiosioms šalims ir migrantų pagrindinių teisių laikymuisi vertinimą.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Laikotarpio vidurio ir retrospektyvinis vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatais būtų galima naudotis priimant sprendimus.

2.  Laikotarpio vidurio ir retrospektyvinis vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatais būtų galima naudotis priimant sprendimus, o vertinimo rezultatai skelbiami viešai ir yra prieinami.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  pagarbos migrantų pagrindinėms teisėms užtikrinimą įgyvendinant fondą.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto b papunkčio 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  30 proc. prieglobsčiui;

–  40 proc. prieglobsčiui;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto b papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  30 proc. teisėtai migracijai ir integracijai;

–  40 proc. teisėtai migracijai, integracijai ir įtraukčiai;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto b papunkčio 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  40 proc. kovai su neteisėta migracija, įskaitant grąžinimą.

–  20 proc. kovai su neteisėta migracija, įskaitant grąžinimą.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  stiprinti solidarumą ir bendradarbiavimą su migracijos srautų paveiktomis trečiosiomis šalimis, įskaitant perkėlimą į ES ir kitus teisėtus kelius į apsaugą Sąjungoje, taip pat partnerystę ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis migracijos valdymo tikslais.

d)  stiprinti solidarumą, bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais su migracijos srautų paveiktomis trečiosiomis šalimis, įskaitant perkėlimą į ES ir kitus teisėtus kelius į apsaugą Sąjungoje, taip pat partnerystę ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis migracijos valdymo tikslais.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  trečiųjų šalių piliečių, priimančiosios visuomenės ir valdžios institucijų mainų ir dialogo skatinimą, įskaitant konsultacijas su trečiųjų šalių piliečiais, ir tarpkultūrinį ir tarpreliginį dialogą.

k)  trečiųjų šalių piliečių, priimančiosios visuomenės ir valdžios institucijų mainų ir dialogo skatinimą, visų pirma padedant diasporos bendruomenėms, įskaitant konsultacijas su trečiųjų šalių piliečiais, ir tarpkultūrinį ir tarpreliginį dialogą.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  priėmimo ir sulaikymo infrastruktūrą, įskaitant galimybę šiuos pajėgumus naudoti daugiau negu vienai valstybei narei;

a)  priėmimo infrastruktūrą, įskaitant galimybę šiuos pajėgumus naudoti daugiau negu vienai valstybei narei;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kovą su neteisėtos migracijos paskatomis, įskaitant neteisėtų migrantų įdarbinimą, veiksmingais ir tinkamais tikrinimais, grindžiamais rizikos vertinimu, darbuotojų mokymą, mechanizmų, kurių pagalba neteisėti migrantai gali reikalauti nesumokėtų išmokų ir teikti skundus prieš darbdavius, arba informavimo ir informuotumo didinimo kampanijas, siekiant informuoti darbdavius ir neteisėtus migrantus apie jų teises ir pareigas pagal Direktyvą 2009/52/EB;

d)  kovą su neteisėta migracija, įskaitant neteisėtų migrantų įdarbinimą, veiksmingais ir tinkamais tikrinimais, grindžiamais rizikos vertinimu, darbuotojų mokymą, mechanizmų, kurių pagalba neteisėti migrantai gali reikalauti nesumokėtų išmokų ir teikti skundus prieš darbdavius, arba informavimo ir informuotumo didinimo kampanijas, siekiant informuoti darbdavius ir neteisėtus migrantus apie jų teises ir pareigas pagal Direktyvą 2009/52/EB;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  kilmės šalių padėties ir stabilumo vertinimą, taip pat priėmimo pajėgumą vietos lygmeniu;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  pasirengimą grąžinti, įskaitant priemones, padedančias priimti sprendimus grąžinti, priemones, kuriomis užtikrinamas trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymas, kelionės dokumentų išdavimas ir šeimos narių paieška;

e)  pasirengimą grąžinti, įskaitant priemones, padedančias priimti sprendimus grąžinti, priemones, kuriomis užtikrinamas trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymas, kelionės dokumentų išdavimas, šeimos narių paieška, taip pat galimybė pasinaudoti profesiniu mokymu Europoje siekiant skatinti reintegraciją į kilmės šalį;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  išsiuntimo operacijas, įskaitant susijusias priemones, laikantis Sąjungos teisės aktuose nustatytų standartų, išskyrus priverstiniams veiksmams naudojamą įrangą;

h)  išsiuntimo operacijas, įskaitant susijusias priemones, visapusiškai paisant žmogaus teisių ir laikantis Sąjungos teisės aktuose nustatytų standartų, išskyrus priverstiniams veiksmams naudojamą įrangą;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  priemones, kuriomis remiamas grįžusio asmens ilgalaikis grįžimas ir reintegracija;

i)  priemones, kuriomis taikant ilgalaikį požiūrį remiamas grįžusio asmens ilgalaikis grįžimas ir reintegracija, įskaitant įgūdžių ugdymo veiklą;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  trečiųjų šalių pajėgumus ir tarnybas, užtikrinančias tinkamą laikiną atvykusių asmenų apgyvendinimą ir priėmimą, įskaitant nelydimus nepilnamečius ir kitas pažeidžiamas grupes, laikantis tarptautinių standartų;

j)  paramą trečiosioms šalims užtikrinant tinkamą laikiną atvykusių asmenų apgyvendinimą ir priėmimą, laikantis tarptautinių standartų;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis kovojant su neteisėta migracija ir siekiant užtikrinti veiksmingą grįžimą ir readmisiją, įskaitant readmisijos susitarimų ir kitų susitarimų įgyvendinimą;

Išbraukta.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  paramą trečiosioms šalims ir veiksmus jose, įskaitant dėl infrastruktūros, įrangos ir kitų priemonių, su sąlyga, kad jais prisidedama prie veiksmingo trečiųjų šalių ir Sąjungos ir jos valstybių narių bendradarbiavimo grąžinimo ir readmisijos srityje stiprinimo.

m)  paramą trečiosioms šalims ir veiksmus jose, su sąlyga, kad jais prisidedama prie veiksmingo trečiųjų šalių ir Sąjungos ir jos valstybių narių bendradarbiavimo grąžinimo ir readmisijos srityje stiprinimo.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Integracijos veiksmai, kuriuos įgyvendina vietos ir regioninės valdžios institucijos bei pilietinės visuomenės organizacijos;

–  Integracijos veiksmai, kuriuos įgyvendina vietos ir regioninės valdžios institucijos bei pilietinės visuomenės organizacijos, įskaitant diasporos bendruomenes;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 konkretus tikslas.  Teisėtos migracijos į valstybes nares rėmimas, prisidedant prie veiksmingos trečiųjų šalių piliečių integracijos.

Išbraukta.

1. Asmenų, dalyvavusių fondo lėšomis remiamose iki išvykimo taikomose priemonėse, skaičius.

 

2. Asmenų, dalyvavusių fondo remiamose integracijos priemonėse ir pranešančių, kad priemonės buvo naudingos jų ankstyvai integracijai, skaičius, palyginti su visu fondo remiamose integracijos priemonėse dalyvavusių asmenų skaičiumi.

 

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimas

Nuorodos

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

2.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Elly Schlein

18.7.2018

Svarstymas komitete

29.8.2018

8.10.2018

 

 

Priėmimo data

13.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Frank Engel, Ádám Kósa

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Ádám Kósa

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (21.11.2018)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Nuomonės referentė: Karine Gloanec Maurin

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendras Prieglobsčio ir migracijos fondo (AMF), kaip ir daugiametės finansinės programos, tikslas – teikti finansinę ir techninę paramą valstybėms narėms, kad jos galėtų tvariai valdyti su prieglobsčiu, migracija ir išorės sienomis susijusias problemas.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 80 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad ši bendra politika grindžiama dvejopu solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių principu.

Prieglobsčio ir migracijos fondui, kurio tikslas – konkrečiai įgyvendinti šį bendrą požiūrį, turi būti skiriamas nemažas biudžetas 2021–2027 m. laikotarpiu, kad būtų galima jį lengviau įgyvendinti sąžiningai, veiksmingai ir apdairiai.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo

kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas

Pagrindimas

Horizontalusis pakeitimas, taikomas visam tekstui. Integracija yra esminė fondo dalis ir ji taip pat turėtų atsispindėti pavadinime.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  fondo lėšomis turėtų būti remiamas veiksmingas migracijos srautų valdymas, inter alia, skatinant bendras priemones prieglobsčio srityje, įskaitant valstybių narių pastangas priimti asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos (perkeliant į ES ir perduodant tarp valstybių narių tarptautinės apsaugos prašytojus ar asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga), remiant integracijos strategijas ir veiksmingesnę teisėtos migracijos politiką, siekiant užtikrinti ilgalaikį Sąjungos konkurencingumą ir jos socialinio modelio ateitį, taip pat mažinti neteisėtos migracijos paskatas įgyvendinant tvarią grąžinimo ir readmisijos politiką. Fondo lėšomis turėtų būti remiamas bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis stiprinimas, siekiant sustiprinti asmenų, prašančių prieglobsčio ar kitų formų tarptautinės apsaugos, srautų valdymą, teisėtos migracijos kelių kūrimą ir kovą su neteisėta migracija, taip pat užtikrinti grąžinimo tvarumą ir veiksmingą readmisiją į trečiąsias šalis;

(7)  fondo lėšomis turėtų būti remiamas veiksmingas migracijos srautų valdymas, inter alia, skatinant bendras priemones prieglobsčio srityje, įskaitant valstybių narių pastangas priimti asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos (perkeliant į ES ir perduodant tarp valstybių narių tarptautinės apsaugos prašytojus ar asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga), remiant integracijos strategijas ir veiksmingesnę teisėtos migracijos politiką, siekiant užtikrinti ilgalaikį Sąjungos konkurencingumą ir jos socialinio modelio ateitį, taip pat mažinti neteisėtos migracijos paskatas įgyvendinant tvarią grąžinimo ir readmisijos politiką. Fondo lėšomis turėtų būti remiamas bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis stiprinimas, siekiant sustiprinti asmenų, prašančių prieglobsčio ar kitų formų tarptautinės apsaugos, srautų valdymą, teisėtos migracijos kelių kūrimą ir kovą su neteisėta migracija, taip pat užtikrinti grąžinimo tvarumą ir veiksmingą readmisiją į trečiąsias šalis savanoriško ir privalomo grąžinimo atvejais;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  atsižvelgiant į esminį vietos ir regioninių valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį integracijos srityje ir siekiant sudaryti palankesnes sąlygas šiems subjektams gauti finansavimą Sąjungos lygmeniu, fondas turėtų padėti įgyvendinti vietos ir regioninės valdžios institucijų arba pilietinės visuomenės organizacijų integracijos srities veiksmus, be kita ko, naudojant teminę priemonę ir nustatant didesnę šių veiksmų bendro finansavimo normą;

(17)  atsižvelgiant į esminį vietos ir regioninių valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį integracijos srityje ir siekiant pagerinti šių subjektų galimybes greičiau gauti finansavimą Sąjungos lygmeniu, fondas turėtų padėti įgyvendinti vietos ir regioninės valdžios institucijų arba pilietinės visuomenės organizacijų integracijos srities veiksmus, be kita ko, naudojant teminę priemonę ir nustatant didesnę šių veiksmų bendro finansavimo normą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  veiksminga grąžinimo politika yra neatsiejama Sąjungos ir jos valstybių narių visapusiško migracijos požiūrio dalis. Fondas turėtų remti ir skatinti valstybes nares dėti pastangas, kad būtų veiksmingai įgyvendinami ir toliau plėtojami bendri grąžinimo standartai, visų pirma kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/115/EB15, ir integruotas bei suderintas požiūris į grąžinimo valdymą. Tam, kad grąžinimo politika būtų tvari, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos susijusios priemonės trečiosiose šalyse, kaip antai grąžinamų asmenų reintegracija;

(20)  veiksminga grąžinimo politika yra neatsiejama Sąjungos ir jos valstybių narių visapusiško migracijos požiūrio dalis. Fondas turėtų remti ir skatinti valstybes nares dėti pastangas, kad būtų veiksmingai įgyvendinami ir toliau plėtojami bendri grąžinimo standartai, visų pirma kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/115/EB15, ir integruotas bei suderintas požiūris į grąžinimo valdymą. Tam, kad savanoriško ir privalomo grąžinimo politika būtų tvari, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos susijusios priemonės trečiosiose šalyse, kaip antai grąžinamų asmenų reintegracija;

_________________

_________________

15 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

15 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  vis dėlto savanoriškas grįžimas ir privalomas grąžinimas yra tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildo, taigi valstybės narės turėtų būti skatinamos didinti šį papildomumą. Išsiuntimo galimybė yra svarbus elementas, padedantis užtikrinti prieglobsčio ir teisėtos migracijos sistemų vientisumą. Todėl fondo lėšomis turėtų būti remiami valstybių narių veiksmai, kuriais siekiama palengvinti ir vykdyti išsiuntimą, kai taikoma, laikantis Sąjungos teisėje nustatytų standartų ir visapusiškai gerbiant grąžinamų asmenų pagrindines teises ir orumą;

(22)  vis dėlto savanoriškas grįžimas ir privalomas grąžinimas yra tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildo, taigi valstybės narės turėtų būti skatinamos didinti šį papildomumą. Išsiuntimo galimybė yra svarbus elementas, padedantis užtikrinti prieglobsčio ir teisėtos migracijos sistemų vientisumą. Todėl fondo lėšomis turėtų būti remiami valstybių narių veiksmai, kuriais siekiama palengvinti ir vykdyti išsiuntimą ir privalomą grąžinimą, kai taikoma, laikantis Sąjungos teisėje nustatytų standartų ir visapusiškai gerbiant grąžinamų asmenų pagrindines teises ir orumą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  be paramos grąžinant asmenis, kaip numatyta šiame reglamente, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos kitos kovos su neteisėta migracija, jos paskatomis ar esamų teisėtos migracijos taisyklių nesilaikymu priemonės, drauge užtikrinant valstybių narių imigracijos sistemų vientisumą;

(25)  be paramos grąžinant asmenis, tiek savanoriško, tiek privalomo grąžinimo atvejais, kaip numatyta šiame reglamente, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos kitos kovos su neteisėta migracija, jos paskatomis ar esamų teisėtos migracijos taisyklių nesilaikymu priemonės, drauge užtikrinant valstybių narių imigracijos sistemų vientisumą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti politikos ir konkretūs tikslai, fondas turėtų atitikti didesnio lankstumo ir supaprastinimo poreikį, kartu turėtų būti laikomasi nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas;

(33)  kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti politikos ir konkretūs tikslai, fondas turėtų atitikti didesnio skaidrumo, lankstumo ir supaprastinimo poreikį, kartu turėtų būti laikomasi nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  fondas turėtų padėti remti veiklos išlaidas, susijusias su prieglobsčiu ir grąžinimu, ir suteikti valstybėms narėms galimybę išlaikyti gebėjimus, kurie yra itin svarbūs šioms reikmėms visoje Sąjungoje. Tokią paramą sudaro visų konkrečių išlaidų, susijusių su fondo tikslų įgyvendinimu, padengimas, ir ji turėtų būti sudėtinė valstybių narių programų dalis;

(40)  fondas turėtų padėti remti veiklos išlaidas, susijusias su prieglobsčiu ir grąžinimu, tiek savanorišku, tiek privalomu, ir suteikti valstybėms narėms galimybę išlaikyti gebėjimus, kurie yra itin svarbūs šioms reikmėms visoje Sąjungoje. Tokią paramą sudaro visų konkrečių išlaidų, susijusių su fondo tikslų įgyvendinimu, padengimas, ir ji turėtų būti sudėtinė valstybių narių programų dalis;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, šis fondas padės integruoti klimato politikos veiksmus ir siekti bendro tikslo 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams įgyvendinti. Rengiant ir įgyvendinant fondą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

(55)  atsižvelgiant į tai, kad svarbu spręsti klimato kaitos klausimus, laikantis Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, šis fondas padės integruoti klimato politikos veiksmus ir pasiekti tikslą, kad 25 proc. viso biudžeto būtų skirta išlaidoms, kuriomis remiami klimato politikos tikslai 2021–2027 m. DFP laikotarpiu, ir kad kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2027 m. šios išlaidos sudarytų 30 proc. Rengiant ir įgyvendinant fondą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(57)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201129. Nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktams, kuriais nustatomos bendros valstybių narių pareigos, visų pirma teikti informaciją Komisijai, o patariamoji procedūra turėtų būti taikoma priimant įgyvendinimo aktus, susijusius su informacijos teikimo Komisijai pagal programavimo ir ataskaitų teikimo tvarką sąlygomis, atsižvelgiant į visiškai techninį jų pobūdį;

(57)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Komisijos pateiktais deleguotaisiais aktais turi būti sudarytos sąlygos Tarybai ir Parlamentui užtikrinti visišką Europos fondų išlaidų skaidrumą. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201129. Nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktams, kuriais nustatomos bendros valstybių narių pareigos, visų pirma teikti informaciją Komisijai, o patariamoji procedūra turėtų būti taikoma priimant įgyvendinimo aktus, susijusius su informacijos teikimo Komisijai pagal programavimo ir ataskaitų teikimo tvarką sąlygomis, atsižvelgiant į visiškai techninį jų pobūdį;

_________________

_________________

29 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

29 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prisidėti kovojant su neteisėta migracija ir užtikrinti veiksmingą grąžinimą ir readmisiją į trečiąsias šalis.

c)  prisidėti kovojant su neteisėta migracija ir užtikrinti veiksmingą savanorišką ir privalomą grąžinimą ir readmisiją į trečiąsias šalis.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Fondo veiklos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas – 10 415 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1.  Fondo veiklos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas – 9 204 957 000 EUR 2018 m. kainomis (10 415 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  6 249 000 000 EUR skiriama programoms, įgyvendinamoms taikant pasidalijamąjį valdymą;

a)  5 522 974 200 EUR 2018 m. kainomis (6 249 000 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama programoms, įgyvendinamoms taikant pasidalijamąjį valdymą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  4 166 000 000 EUR skiriama teminei priemonei.

b)  3 681 982 800 EUR 2018 m. kainomis (4 166 000 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama teminei priemonei.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iš Sąjungos biudžeto skiriama paramos dalis neviršija 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

1.  Iš Sąjungos biudžeto skiriama paramos dalis neviršija 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Valstybės narės raginamos skirti atitinkamų lėšų fondo remiamiems veiksmams.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Veiksmui, kuriam iš fondo skirtas įnašas, taip pat gali būti skirtas kitos Sąjungos programos, taip pat ir fondų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, įnašas, jei tais įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Sąjungos programų taisyklės taikomos atitinkamiems įnašams, kurie pagal tas programas skiriami veiksmams. Sudėtinio finansavimo suma neviršija bendrų finansuoti tinkamų veiksmo išlaidų sumos, o iš skirtingų Sąjungos programų skiriamos paramos sumos apskaičiuojamos proporcingai pagal dokumentus, kuriuose nustatytos paramos sąlygos.

1.  Veiksmui, kuriam iš fondo skirtas įnašas, taip pat gali būti skirtas kitos Sąjungos programos, taip pat ir fondų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, įnašas, jei tais įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Komisijos pateiktos programos yra tarpusavyje susijusios ir papildo viena kitą ir turi būti parengtos skaidriai, kad būtų išvengta bet kokio dubliavimosi. Sąjungos programų taisyklės taikomos atitinkamiems įnašams, kurie pagal tas programas skiriami veiksmams. Sudėtinio finansavimo suma neviršija bendrų finansuoti tinkamų veiksmo išlaidų sumos, o iš skirtingų Sąjungos programų skiriamos paramos sumos apskaičiuojamos proporcingai pagal dokumentus, kuriuose nustatytos paramos sąlygos.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip 2023 m. vasario 15 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų paskesnių metų iki 2031 m. (įskaitant 2031 m.) vasario 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai metinę veiklos rezultatų ataskaitą, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentas] 36 straipsnio 6 dalyje. 2023 m. teikiama ataskaita apima programos įgyvendinimą laikotarpiu iki 2022 m. birželio 30 d.

1.  Ne vėliau kaip 2023 m. vasario 15 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų paskesnių metų iki 2031 m. (įskaitant 2031 m.) vasario 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai metinę veiklos rezultatų ataskaitą, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentas] 36 straipsnio 6 dalyje. 2023 m. teikiama ataskaita apima programos įgyvendinimą laikotarpiu iki 2022 m. birželio 30 d. Valstybės narės šias ataskaitas skelbia tam skirtoje vadovaujančiosios institucijos interneto svetainėje, kaip nustatyta Bendrųjų nuostatų reglamento 44 straipsnyje. Komisija metines veiklos rezultatų ataskaitas paskelbia tam skirtame tinklapyje.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  Komisija kasmet teikia Europos Parlamentui ataskaitą apie lėšų panaudojimą arba nepanaudojimą, finansuojamų priemonių sėkmingumą ar nesėkmę ir jų Europos pridėtinę vertę.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto b papunkčio 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  40 proc. kovai su neteisėta migracija, įskaitant grąžinimą.

–  40 proc. kovai su neteisėta migracija, įskaitant savanorišką ir privalomą grąžinimą.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kovos su neteisėta migracija srityje, įskaitant grąžinimą, bus atsižvelgiama į šiuos prieglobsčio srities kriterijus, kurių lyginamasis svoris toks:

4.  Kovos su neteisėta migracija srityje, įskaitant savanorišką ir privalomą grąžinimą, bus atsižvelgiama į šiuos prieglobsčio srities kriterijus, kurių lyginamasis svoris toks:

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prieglobsčio, teisėtos migracijos, integracijos, grąžinimo ir neteisėtos migracijos sričių nacionalinių strategijų kūrimą ir plėtrą;

a)  prieglobsčio, teisėtos migracijos, integracijos, savanoriško ir privalomo grąžinimo ir neteisėtos migracijos sričių nacionalinių strategijų kūrimą ir plėtrą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  pasirengimą grąžinti, įskaitant priemones, padedančias priimti sprendimus grąžinti, priemones, kuriomis užtikrinamas trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymas, kelionės dokumentų išdavimas ir šeimos narių paieška;

e)  pasirengimą savanoriškai ir privalomai grąžinti, įskaitant priemones, padedančias priimti sprendimus grąžinti, priemones, kuriomis užtikrinamas trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymas, kelionės dokumentų išdavimas ir šeimos narių paieška;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 4 punkto k papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis kovojant su neteisėta migracija ir siekiant užtikrinti veiksmingą grįžimą ir readmisiją, įskaitant readmisijos susitarimų ir kitų susitarimų įgyvendinimą;

k)  bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis kovojant su neteisėta migracija ir siekiant užtikrinti veiksmingą savanorišką ir privalomą grįžimą ir readmisiją, įskaitant readmisijos susitarimų ir kitų susitarimų įgyvendinimą;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimas

Nuorodos

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

2.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Svarstymas komitete

24.9.2018

25.9.2018

 

 

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

5

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimas

Nuorodos

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.6.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Miriam Dalli

9.7.2018

 

 

 

Teisinio pagrindo užginčijimas

       JURI nuomonės pateikimo data

JURI

18.2.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

27.11.2018

19.2.2019

 

 

Priėmimo data

19.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

23

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Pateikimo data

27.2.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Roberta Metsola

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

23

-

ECR

Marek Jurek, Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

1

0

PPE

Carlos Coelho

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. kovo 8 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika