Procedūra : 2018/0248(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0106/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0106/2019

Debates :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 11.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0175

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 639kWORD 198k
27.2.2019
PE 629.652v01-00 A8-0106/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Miriam Dalli

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM REFERENTE SAŅĒMUSI INFORMĀCIJU
 JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU
 Attīstības komitejaS ATZINUMS
 Budžeta komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0471),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 78. panta 2. punktu un 79. panta 2. un 4. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0271/2018),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A8-0106/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi

ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. norāde

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 78. panta 2. punktu un 79. panta 2. un 4. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 78. panta 2. punktu, 79. panta 2. un 4. punktu un 80. pantu,

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Saistībā ar pieaugošajām migrācijas problēmām, ko raksturo vajadzība atbalstīt spēcīgas uzņemšanas, patvēruma un migrācijas sistēmas dalībvalstīs, novērst un pienācīgi risināt spiediena situācijas un aizstāt neatbilstīgu un nedrošu ieceļošanu ar likumīgiem un drošiem ceļiem, ieguldījums efektīvā un saskaņotā migrācijas pārvaldībā Eiropas Savienībā ir būtiski svarīgs, lai sasniegtu Savienības mērķi – radīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu – saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 67. panta 2. punktu.

(1)  Saistībā ar pieaugošajām migrācijas problēmām, ko raksturo vajadzība atbalstīt spēcīgas uzņemšanas, patvēruma un migrācijas sistēmas dalībvalstīs, novērst un pienācīgi un solidāri risināt spiediena situācijas un aizstāt neatbilstīgu un nedrošu ieceļošanu ar likumīgiem un drošiem ceļiem, ieguldījums efektīvā un saskaņotā migrācijas pārvaldībā Eiropas Savienībā ir būtiski svarīgs, lai sasniegtu Savienības mērķi — radīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu — saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 67. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Saskaņotas Savienības un dalībvalstu pieejas nozīme ir atspoguļota 2015. gada maija Eiropas programmā migrācijas jomā, kurā uzsvērts, ka nepieciešama konsekventa un skaidra kopēja politika, lai atjaunotu uzticēšanos Savienības spējai apvienot Eiropas un valstu centienus migrācijas problēmas risināšanai, un efektīva sadarbība saskaņā ar solidaritātes un atbildības taisnīga sadalījuma principu; šī nozīme tika apstiprināta programmas vidusposma pārskatīšanā 2017. gada septembrī un 2018. gada marta un maija progresa ziņojumos.

(2)  Saskaņotas Savienības un dalībvalstu pieejas nozīme ir atspoguļota 2015. gada maija Eiropas programmā migrācijas jomā, kurā uzsvērts, ka nepieciešama konsekventa un skaidra kopēja politika, lai atjaunotu uzticēšanos Savienības spējai apvienot Eiropas un valstu centienus migrācijas problēmas risināšanai, un efektīva sadarbība saskaņā ar solidaritātes un atbildības taisnīga sadalījuma starp dalībvalstīm principu, kas iekļauts Līguma par Eiropas Savienības darbību 80. pantā; šī nozīme tika apstiprināta programmas vidusposma pārskatīšanā 2017. gada septembrī un 2018. gada marta un maija progresa ziņojumos.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Eiropadome 2017. gada 19. oktobra secinājumos vēlreiz apstiprināja vajadzību īstenot plašu, pragmatisku un apņēmīgu pieeju migrācijas pārvaldībai, kuras mērķis ir atjaunot kontroli pār ārējām robežām, samazināt neatbilstīgu ieceļotāju un jūrā bojā gājušo skaitu un kuras pamatā vajadzētu būt visu pieejamo ES un dalībvalstu instrumentu elastīgai un saskaņotai izmantošanai. Eiropadome arī aicināja nodrošināt ievērojami lielākus rezultātus, veicot pasākumus gan ES, gan dalībvalstu līmenī, piemēram, ar efektīviem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem un kārtību.

(3)  Eiropadome 2017. gada 19. oktobra secinājumos vēlreiz apstiprināja vajadzību īstenot plašu, pragmatisku un apņēmīgu pieeju migrācijas pārvaldībai, kuras mērķis ir atjaunot kontroli pār ārējām robežām, samazināt neatbilstīgu ieceļotāju un jūrā bojā gājušo skaitu un kuras pamatā vajadzētu būt visu pieejamo ES un dalībvalstu instrumentu elastīgai un saskaņotai izmantošanai. Eiropadome arī aicināja nodrošināt ievērojami lielākus rezultātus, veicot pasākumus gan ES, gan dalībvalstu līmenī, piemēram, ar efektīviem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem un kārtību. Eiropadome arī aicināja īstenot un attīstīt brīvprātīgas pārmitināšanas programmas.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Lai atbalstītu centienus nodrošināt visaptverošu pieeju migrācijas pārvaldībai, balstoties uz savstarpēju uzticēšanos, solidaritāti un atbildības sadali starp dalībvalstīm un Savienības iestādēm ar mērķi nodrošināt kopīgu ilgtspējīgu Savienības patvēruma un imigrācijas politiku, dalībvalstis būtu jāatbalsta ar pienācīgiem finanšu resursiem Patvēruma un migrācijas fonda (“fonds”) veidā.

(4)  Lai atbalstītu centienus nodrošināt visaptverošu pieeju migrācijas pārvaldībai, balstoties uz savstarpēju uzticēšanos, solidaritāti un atbildības sadali starp dalībvalstīm un Savienības iestādēm ar mērķi nodrošināt kopīgu ilgtspējīgu Savienības patvēruma un migrācijas politiku, dalībvalstis būtu jāatbalsta ar pienācīgiem finanšu resursiem Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ("fonds") veidā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Fondam būtu pilnībā jārespektē cilvēktiesības un jāatbilst programmai 2030. gadam, principam par politikas saskaņotību attīstības jomā, kā noteikts LESD 208. pantā, un starptautiskā līmeņa saistībām migrācijas un patvēruma jomā, galvenokārt globālajam paktam par bēgļiem un globālajam paktam par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju (GCM).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  Pārvaldot fondu no attīstības perspektīvas, būtu jāņem vērā dažādie migrācijas pamatcēloņi, piemēram, konflikti, nabadzība, lauksaimniecisko spēju trūkums, izglītības trūkums un nelīdztiesība.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Fonds būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas paredzēti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un Savienības starptautiskās saistības attiecībā uz pamattiesībām.

(5)  Darbības, ko īsteno ar fonda atbalstu, būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas paredzēti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, tostarp tiesības uz personas datu aizsardzību, un Savienības un dalībvalstu starptautiskās saistības attiecībā uz pamattiesībām, tostarp ANO Konvenciju par bērna tiesībām (UNCRC) un 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvenciju par bēgļa statusu, kas papildināta ar 1967. gada 31. janvāra protokolu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Fonda īstenošanā būtu jāievēro un jāveicina dzimumu līdztiesības un nediskriminēšanas principi, kas ir daļa no Savienības pamatvērtībām. No fonda līdzekļiem nevajadzētu atbalstīt pasākumus, kas veicina jebkādu segregāciju vai sociālo atstumtību.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  Fonda īstenošanā prioritāte būtu jāpiešķir darbībām, kuras pievēršas nepavadītu un nošķirtu nepilngadīgo situācijai, izmantojot agrīnu identifikāciju un reģistrāciju, un darbībām, ko veic bērna interesēs.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Ar fondu būtu jāatbalsta migrācijas plūsmu efektīva pārvaldība, cita starpā veicinot kopīgus pasākumus patvēruma jomā, tostarp dalībvalstu centienus, uzņemot personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ar starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju vai starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārmitināšanu un pārsūtīšanu starp dalībvalstīm, atbalstot integrācijas stratēģijas un efektīvāku likumīgās migrācijas politiku, lai nodrošinātu Savienības ilgtermiņa konkurētspēju un tās sociālā modeļa nākotni un samazinātu neatbilstīgas migrācijas stimulus ar ilgtspējīgu atgriešanas un atpakaļuzņemšanas politiku. Ar fondu būtu jāatbalsta sadarbības stiprināšana ar trešām valstīm, lai stiprinātu to personu plūsmas pārvaldību, kuras lūdz patvērumu vai cita veida starptautisko aizsardzību, atvērtu iespējas likumīgai migrācijai un apkarotu neatbilstīgu migrāciju un nodrošinātu atgriešanas un efektīvas atpakaļuzņemšanas trešās valstīs ilgtspēju.

(7)  Ar fondu būtu jāatbalsta solidaritāte dalībvalstu starpā un migrācijas plūsmu efektīva pārvaldība, cita starpā veicinot kopīgus pasākumus patvēruma jomā, tostarp dalībvalstu centienus uzņemt personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ar starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju vai starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārmitināšanu un humanitāro uzņemšanu un pārsūtīšanu starp dalībvalstīm, uzlabojot neaizsargātu patvēruma meklētāju, piemēram, bērnu, aizsardzību, atbalstot integrācijas stratēģijas un efektīvāku likumīgās migrācijas politiku, radot drošas un likumīgas iekļūšanas iespējas Savienībā, kam arī būtu jāpalīdz nodrošināt Savienības ilgtermiņa konkurētspēju un tās sociālā modeļa nākotni un samazināt neatbilstīgas migrācijas stimulus ar ilgtspējīgu atgriešanas un atpakaļuzņemšanas politiku. Fondam kā iekšējās Savienības politikas instrumentam un kā vienīgajam Savienības līmeņa finansēšanas instrumentam attiecībā uz patvērumu un migrāciju būtu primāri jāatbalsta darbības Savienībā attiecībā uz patvērumu un migrāciju. Tomēr noteikto limitu ietvaros un ar nosacījumu, ka tiek ievērotas pienācīgās garantijas, ar fondu būtu jāatbalsta sadarbības stiprināšana ar trešām valstīm, lai stiprinātu to personu plūsmas pārvaldību, kuras lūdz patvērumu vai cita veida starptautisko aizsardzību, izveidotu iespējas likumīgai migrācijai un apkarotu neatbilstīgu migrāciju un cilvēku kontrabandistu un cilvēku tirdzniecības tīklus un nodrošinātu drošas un cieņpilnas atgriešanas, kā arī reintegrācijas trešās valstīs ilgtspēju.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Migrācijas krīze ir izvirzījusi uzmanības centrā nepieciešamību reformēt kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, lai nodrošinātu efektīvas patvēruma procedūras, kas nepieļauj sekundāru pārvietošanos, nodrošinātu vienotus un pienācīgus uzņemšanas apstākļus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem, vienotus standartus starptautiskās aizsardzības piešķiršanai un attiecīgās tiesības un priekšrocības starptautiskās aizsardzības saņēmējiem. Vienlaikus reforma ir nepieciešama, lai izveidotu taisnīgāku un efektīvāku sistēmu, kā noteikt dalībvalstu atbildību par starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem, kā arī Savienības satvaru dalībvalstu veiktajiem pārmitināšanas centieniem. Tāpēc ir lietderīgi ar fondu vairāk atbalstīt dalībvalstu centienus pilnībā un pareizi īstenot pārskatīto kopējo Eiropas patvēruma sistēmu.

(8)  Migrācijas krīze un pēdējos gados palielinājies cilvēku bojāejas skaits Vidusjūrā ir izvirzījuši uzmanības centrā nepieciešamību reformēt kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, lai izveidotu taisnīgāku un efektīvāku sistēmu, kā noteikt dalībvalstu atbildību par starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem, kā arī Savienības satvaru dalībvalstu veiktajiem pārmitināšanas un humanitārās uzņemšanas centieniem, lai palielinātu globāli pieejamo kopējo pārmitināšanas vietu skaitu. Vienlaikus reforma ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka pastāv un ir pieejamas efektīvas un uz tiesībām balstītas patvēruma procedūras, un nodrošinātu vienotus un pienācīgus uzņemšanas apstākļus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem, vienotus standartus starptautiskās aizsardzības piešķiršanai un attiecīgās tiesības un priekšrocības starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kā arī efektīvas un lietderīgas neatbilstīgo migrantu atgriešanas procedūras. Tāpēc ir lietderīgi ar fondu vairāk atbalstīt dalībvalstu centienus pilnībā un pareizi īstenot pārskatīto kopējo Eiropas patvēruma sistēmu.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Fondam būtu arī jāpapildina un jāstiprina pasākumi, ko veic Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA), kura izveidota ar Regulu (ES) .../.. [EUAA regula]14 ar mērķi veicināt un uzlabot kopējās Eiropas patvēruma sistēmas darbību, koordinējot un pastiprinot praktisko sadarbību un informācijas apmaiņu dalībvalstu starpā, veicinot Savienības tiesības un darbības standartus attiecībā uz patvēruma meklētājiem, lai nodrošinātu augstu vienveidības pakāpi, kas balstīta uz augstiem aizsardzības standartiem attiecībā uz starptautisko aizsardzību, uzņemšanas apstākļiem un aizsardzības vajadzību novērtēšanu visā Savienībā, nodrošinātu ilgtspējīgu un solidāru starptautiskās aizsardzības pieteikumu sadalījumu, sekmētu konverģenci starptautiskās aizsardzības pieteikumu novērtēšanā visā Savienībā, atbalstītu dalībvalstu centienus pārmitināšanas jomā un sniegtu operatīvo un tehnisko palīdzību dalībvalstīm to patvēruma un uzņemšanas sistēmu pārvaldībā, sevišķi tām dalībvalstīm, kuru sistēmas ir nesamērīgi noslogotas.

(9)  Fondam būtu arī jāpapildina un jāstiprina pasākumi, ko veic Eiropas Patvēruma atbalsta birojs ar mērķi veicināt un uzlabot kopējās Eiropas patvēruma sistēmas darbību, pastiprinot praktisko sadarbību un koordinējot informācijas apmaiņu dalībvalstu starpā par patvērumu, jo īpaši par labu praksi, veicinot Savienības un starptautiskās tiesības un ar atbilstošiem norādījumiem, tostarp darbības standartiem, sekmējot vienveidīgu Savienības tiesību īstenošanu attiecībā uz patvēruma meklētājiem, kas balstīta uz augstiem aizsardzības standartiem attiecībā uz starptautisko aizsardzību, uzņemšanas apstākļiem un aizsardzības vajadzību novērtēšanu visā Savienībā, nodrošinātu ilgtspējīgu un taisnīgu starptautiskās aizsardzības pieteikumu sadalījumu, sekmētu konverģenci starptautiskās aizsardzības pieteikumu novērtēšanā visā Savienībā, atbalstītu dalībvalstu centienus pārmitināšanas jomā un sniegtu operatīvo un tehnisko palīdzību dalībvalstīm to patvēruma un uzņemšanas sistēmu pārvaldībā, sevišķi tām dalībvalstīm, kuru sistēmas ir nesamērīgi noslogotas.

__________________

 

14 OV C [...], [...], [...]. lpp. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) X [EUAA regula], (OV L …, [datums], lpp. ..).

 

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Ar fondu būtu jāatbalsta Savienības un dalībvalstu centieni uzlabot dalībvalstu spējas izveidot, uzraudzīt un izvērtēt savu patvēruma politiku, ņemot vērā savas saistības saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Ar fondu būtu jāatbalsta Savienības un dalībvalstu centieni uzlabot dalībvalstu spējas izveidot, uzraudzīt un izvērtēt to patvēruma politiku, ņemot vērā to saistības saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem.

(10)  Ar fondu būtu jāatbalsta Savienība un dalībvalstis, tām īstenojot spēkā esošos Savienības tiesību aktus, nodrošinot, ka pilnībā tiek ievērotas pamattiesības, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/33/ES1a (Uzņemšanas nosacījumu direktīva), 2013/32/ES1b (Patvēruma procedūru direktīva), 2011/95/ES1c (Kvalifikācijas direktīva) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK1d (Atgriešanas direktīva), un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/20131e (Dublinas regula).

 

________________________

 

1a  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/33/ES, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai, (OV L 180, 29.6.2013., 96. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/32/ES par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 60. lpp.).

 

1c Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/95/ES par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu (OV L 337, 20.12.2011., 9. lpp.).

 

1d Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīva 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

 

1e Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 180, 29.6.2013., 13. lpp.).

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Partnerattiecības un sadarbība ar trešām valstīm ir būtiska Savienības patvēruma politikas sastāvdaļa, lai nodrošinātu to personu plūsmu, kuras lūdz patvērumu vai cita veida starptautisko aizsardzību, pienācīgu pārvaldību. Ar mērķi aizstāt trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība, nedrošu un neatbilstīgu ieceļošanu ar likumīgu un drošu ierašanos dalībvalstu teritorijā, paužot solidaritāti ar valstīm reģionos, uz kuriem vai kuru teritorijā ir pārvietots liels skaits personu, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, palīdzot mazināt spiedienu uz šīm valstīm, palīdzot sasniegt Eiropas Savienības migrācijas politikas mērķu sasniegšanu, palielinot Savienības ietekmi attiecībā uz trešām valstīm un efektīvi sniedzot ieguldījumu globālajās pārmitināšanas iniciatīvās ar vienotu nostāju starptautiskos forumos un sarunās ar trešām valstīm, fondam būtu jāsniedz finansiāli stimuli, lai īstenotu Savienības pārmitināšanas [un humanitāras uzņemšanas] sistēmu.

svītrots

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Ar fondu būtu jāatbalsta dalībvalstu centieni savā teritorijā sniegt starptautisko aizsardzību un stabilu risinājumu bēgļiem un pārvietotām personām, attiecībā uz kuriem ir atzītas tiesības uz pārmitināšanu saskaņā ar valstu uzņemšanas shēmām, kam būtu jāņem vērā UNHCR prognozētās globālās pārmitināšanas vajadzības. Lai fonda devums būtu vērienīgs un iedarbīgs, tam būtu jāsniedz mērķorientēta palīdzība finansiālu stimulu veidā attiecībā uz katru personu, kas uzņemta vai pārmitināta.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Ņemot vērā lielās migrācijas plūsmas uz Savienību pēdējos gados un to, cik svarīgi ir nodrošināt mūsu sabiedrību kohēziju, ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt dalībvalstu politiku tādu trešo valstu valstspiederīgo, kuri uzturas likumīgi, agrīnai integrācijai, tostarp prioritārajās jomās, kas apzinātas rīcības plānā trešo valstu valstspiederīgo integrācijai, kuru Komisija pieņēma 2016. gadā.

(12)  Ņemot vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt mūsu sabiedrību kohēziju, ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt dalībvalstu politiku tādu trešo valstu valstspiederīgo, kuri uzturas likumīgi, integrācijai, tostarp prioritārajās jomās, kas apzinātas rīcības plānā trešo valstu valstspiederīgo integrācijai, kuru Komisija pieņēma 2016. gadā.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai palielinātu efektivitāti, panāktu vislielāko Savienības pievienoto vērtību un nodrošinātu Savienības darbību saskaņotību, veicinot trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, fonda finansētajām darbībām vajadzētu būt konkrētām un būtu jāpapildina Eiropas Sociālā fonda+ (ESF+) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības. Pasākumiem, kurus finansē ar šo fondu, būtu jāatbalsta pasākumi, kas īpaši pielāgoti trešo valstu valstspiederīgo vajadzībām un kas pārsvarā tiek īstenoti integrācijas sākumposmā, kā arī horizontālas darbības, kuras atbalsta dalībvalstu spējas integrācijas jomā, kamēr pasākumus ar ilgtermiņa ietekmi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem būtu jāfinansē saskaņā ar ERAF un ESF+.

(13)  Lai palielinātu efektivitāti, panāktu vislielāko Savienības pievienoto vērtību un nodrošinātu Savienības darbību saskaņotību, veicinot trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, fonda finansētajām darbībām vajadzētu būt konkrētām un būtu jāpapildina Savienības struktūrfondu finansētās darbības. Pasākumiem, kurus finansē ar šo fondu, būtu jāatbalsta pasākumi, kas īpaši pielāgoti trešo valstu valstspiederīgo vajadzībām un kas pārsvarā tiek īstenoti integrācijas sākumposmā, kā arī horizontālas darbības, kuras atbalsta dalībvalstu spējas integrācijas jomā, ko papildina pasākumi trešo valstu valstspiederīgo sociālās un ekonomiskās iekļaušanas veicināšanai, ko finansē saskaņā ar struktūrfondiem.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  Integrācijas pasākumu darbības jomā būtu jāietver arī starptautiskās aizsardzības saņēmēji, lai nodrošinātu visaptverošu pieeju integrācijai, ņemot vērā minētās mērķgrupas īpašās iezīmes. Gadījumos, kad integrācijas pasākumi ir apvienoti ar uzņemšanu, darbības vajadzības gadījumā būtu jāattiecina arī uz patvēruma meklētājiem.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Šajā kontekstā dalībvalstu iestādēm, kuras ir atbildīgas par fonda īstenošanu, būtu jāliek sadarboties un veidot koordinācijas mehānismus ar iestādēm, ko dalībvalstis noteikušas, lai pārvaldītu ESF+ un ERAF darbības, un vajadzības gadījumā – ar to pārvaldības iestādēm un citu Savienības fondu, kuri veicina trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, pārvaldības iestādēm.

(14)  Šajā kontekstā dalībvalstu iestādēm, kuras ir atbildīgas par fonda īstenošanu, būtu jāliek sadarboties un veidot koordinācijas mehānismus ar iestādēm, ko dalībvalstis noteikušas, lai pārvaldītu struktūrfondu darbības, un vajadzības gadījumā — ar to pārvaldības iestādēm un citu Savienības fondu, kuri veicina trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, pārvaldības iestādēm. Komisijai būtu jāizmanto šie koordinācijas mehānismi, lai novērtētu fondu saskaņotību un papildināmību, kā arī to, cik lielā mērā ar katra fonda starpniecību īstenotie pasākumi veicina trešo valstu valstspiederīgo integrāciju.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Ir lietderīgi tām dalībvalstīm, kuras to vēlas, dot iespēju savās valsts programmās paredzēt, ka integrācijas darbībās var ietvert arī trešo valstu valstspiederīgo tuvākos radiniekus tādā mērā, kas nepieciešams šādu darbību efektīvai īstenošanai. Ar terminu "tuvākie radinieki" būtu jāsaprot laulātie, partneri un jebkura persona, kurai ir tiešas augšupējas vai lejupējas radnieciskas saites ar integrācijas darbību mērķgrupā iekļautu trešās valsts valstspiederīgo un uz kuru citādi neattiektos fonda darbības joma.

(16)  Ir lietderīgi tām dalībvalstīm, kuras to vēlas, dot iespēju savās valsts programmās paredzēt, ka integrācijas darbībās var ietvert arī trešo valstu valstspiederīgo tuvākos radiniekus tādā mērā, kas nepieciešams šādu darbību efektīvai īstenošanai, tādējādi atbalstot ģimenes vienotību bērna interesēs. Ar terminu "tuvākie radinieki" būtu jāsaprot laulātie, partneri un jebkura persona, kurai ir tiešas augšupējas vai lejupējas radnieciskas saites ar integrācijas darbību mērķgrupā iekļautu trešās valsts valstspiederīgo un uz kuru citādi neattiektos fonda darbības joma.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Ņemot vērā vietējo un reģionālo iestāžu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju izšķirīgo nozīmi integrācijas jomā un atvieglojot šo struktūru piekļuvi finansējumam Savienības līmenī, fondam būtu jāveicina pasākumi integrācijas jomā, ko īsteno vietējās un reģionālās iestādes vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tostarp ar tematisko mehānismu un ar augstāku līdzfinansējuma likmi šīm darbībām.

(17)  Ņemot vērā vietējo un reģionālo iestāžu un to pārstāvošo asociāciju, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju, tostarp bēgļu un migrantu apvienību, izšķirīgo nozīmi integrācijas jomā, un lai atvieglotu šo struktūru tiešu piekļuvi finansējumam Savienības līmenī, fondam būtu jāveicina pasākumi integrācijas jomā, ko īsteno vietējās un reģionālās iestādes vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tostarp ar augstāku līdzfinansējuma likmi šīm darbībām un tam paredzētu tematiskā mehānisma komponentu, ja vietējām un reģionālajām iestādēm ir kompetence veikt integrācijas pasākumus.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Ņemot vērā ilgtermiņa ekonomiskās un demogrāfiskās problēmas, ar ko Savienība saskaras, ir būtiski izveidot labi funkcionējošus likumīgās migrācijas kanālus uz Savienību, lai saglabātu Savienību kā pievilcīgu galamērķi migrantiem un garantētu sociālās labklājības sistēmu ilgtspējību un Savienības ekonomikas izaugsmi.

(18)  Ņemot vērā ilgtermiņa ekonomiskās un demogrāfiskās problēmas, ar ko Savienība saskaras, un migrācijas arvien pieaugošo globālo raksturu, ir būtiski izveidot labi funkcionējošus likumīgās migrācijas kanālus uz Savienību, lai saglabātu Savienību kā pievilcīgu galamērķi atbilstīgai migrācijai atbilstoši dalībvalstu ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām un garantētu sociālās labklājības sistēmu ilgtspēju un Savienības ekonomikas izaugsmi, vienlaikus aizsargājot migrējošos darba ņēmējus no ekspluatācijas.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Ar fondu būtu jāsniedz atbalsts dalībvalstīm likumīgās migrācijas organizācijas stratēģiju izveidē, stiprinot to spējas izstrādāt, īstenot, uzraudzīt un izvērtēt kopumā visas imigrācijas un integrācijas stratēģijas, politikas nostādnes un pasākumus attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri uzturas likumīgi, tostarp Savienības tiesību aktus. Ar fondu būtu jāatbalsta arī informācijas un paraugprakses apmaiņa un sadarbība starp dažādām pārvaldes struktūrām un līmeņiem, kā arī ar citām dalībvalstīm.

(19)  Ar fondu būtu jāsniedz atbalsts dalībvalstīm likumīgās migrācijas ceļu organizācijas stratēģiju izveidē un paplašināšanā, stiprinot to spējas izstrādāt, īstenot, uzraudzīt un izvērtēt kopumā visas imigrācijas un integrācijas stratēģijas, politikas nostādnes un pasākumus attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri uzturas likumīgi, jo īpaši Savienības instrumentus attiecībā uz likumīgu migrāciju. Ar fondu būtu jāatbalsta arī informācijas un paraugprakses apmaiņa un sadarbība starp dažādām pārvaldes struktūrām un līmeņiem, kā arī ar citām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Efektīva atgriešanas politika ir neatņemama sastāvdaļa visaptverošā migrācijas pieejā Savienībā un tās dalībvalstīs. Ar fondu būtu jāatbalsta un jāveicina dalībvalstu centieni efektīvi īstenot un turpmāk attīstīt atgriešanas kopīgos standartus, jo īpaši, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/115/EK15, un integrēta un saskaņota pieeja atgriešanas pārvaldībai. Attiecībā uz ilgtspējīgu atgriešanas politiku ar fondu būtu arī jāatbalsta saistīti pasākumi trešās valstīs, piemēram, atgriezto personu reintegrācija.

(20)  Efektīva un cieņu respektējoša atgriešanas politika ir neatņemama sastāvdaļa visaptverošā migrācijas pieejā Savienībā un tās dalībvalstīs. Ar fondu būtu jāatbalsta un jāveicina dalībvalstu centieni efektīvi īstenot un turpmāk attīstīt atgriešanas kopīgos standartus, liekot uzsvaru uz brīvprātīgu atgriešanos, jo īpaši, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/115/EK15, un integrēta un saskaņota pieeja atgriešanas pārvaldībai. Ar fondu būtu arī jāatbalsta saistīti pasākumi trešās valstīs, lai veicinātu un garantētu drošu un cieņpilnu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu, kā arī ilgtspējīgu reintegrāciju, kā paredzēts GCM.

__________________

__________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīva 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Dalībvalstīm būtu jādod priekšroka brīvprātīgas atgriešanās pasākumiem. Lai sekmētu brīvprātīgu atgriešanos, dalībvalstīm būtu jāparedz stimuli, piemēram, būtu jāparedz preferenciāls režīms lielākas atgriešanās palīdzības veidā. Šāda veida brīvprātīga atgriešanās ir gan personu, kas atgriežas, gan iestāžu interesēs, ņemot vērā tās izmaksu lietderību.

(21)  Dalībvalstīm būtu jādod priekšroka brīvprātīgas atgriešanās pasākumiem un jānodrošina neatbilstīgo migrantu efektīva, droša un cieņpilna atgriešanās. Tādēļ fondam būtu jāsniedz preferenciāls atbalsts darbībām, kas saistītas ar brīvprātīgu atgriešanos. Lai to sekmētu, dalībvalstīm būtu jāparedz stimuli, piemēram, būtu jāparedz preferenciāls režīms lielākas atgriešanās palīdzības veidā un ilgtermiņa reintegrācijas atbalsts. Šāda veida brīvprātīga atgriešanās ir gan personu, kas atgriežas, gan iestāžu interesēs no izmaksu lietderības aspekta. Visās darbībās vai lēmumos attiecībā uz migrējošiem, tostarp atgriežamiem, bērniem, vispirms būtu jāņem vērā bērna interešu princips.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Tomēr brīvprātīga atgriešanās un piespiedu atgriešana ir savstarpēji saistīti jautājumi ar savstarpēji pastiprinošu ietekmi, un tāpēc dalībvalstis būtu jāmudina stiprināt papildināmību starp tiem. Izraidīšanas iespēja ir svarīgs elements, kas palīdz nodrošināt patvēruma un migrācijas sistēmu integritāti. Tādēļ ar fondu būtu jāatbalsta dalībvalstu darbības, lai vajadzības gadījumā sekmētu un veiktu izraidīšanu saskaņā ar Savienības tiesību aktos noteiktajiem standartiem, pilnībā ievērojot atgriezto personu pamattiesības un cieņu.

(22)  Lai gan brīvprātīgai atgriešanai vajadzētu būt prioritārai attiecībā pret piespiedu atgriešanu, tomēr tās ir savstarpēji saistītas un ar savstarpēji pastiprinošu ietekmi, un tāpēc dalībvalstis būtu jāmudina stiprināt papildināmību starp tām. Izraidīšanas iespēja ir svarīgs elements, kas palīdz nodrošināt patvēruma un migrācijas sistēmu integritāti. Tādēļ ar fondu būtu jāatbalsta dalībvalstu darbības, lai vajadzības gadījumā sekmētu un veiktu izraidīšanu saskaņā ar Savienības tiesību aktos noteiktajiem standartiem, pilnībā ievērojot atgriezto personu pamattiesības un cieņu. No fonda būtu jāatbalsta darbības, kas saistītas ar bērnu atgriešanos, tikai tad, ja šādas atgriešanas pamatā ir pozitīvs novērtējums attiecībā uz bērna interesēm.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Īpaši atbalsta pasākumi atgriežamajām personām dalībvalstīs un atgriešanās valstīs var uzlabot atgriešanas apstākļus un sekmēt šo personu reintegrāciju.

(23)  Īpaši atbalsta pasākumi atgriežamajām personām, pievēršot īpašu uzmanību viņu humanitārajām un aizsardzības vajadzībām, dalībvalstīs un atgriešanās valstīs var uzlabot atgriešanas apstākļus un sekmēt šo personu reintegrāciju. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš neaizsargātām grupām. Atgriešanas lēmumi būtu jāpieņem, pamatojoties uz visaptverošu un rūpīgu izcelsmes valsts situācijas novērtējumu, tostarp izvērtējot absorbcijas spēju vietējā līmenī. Īpaši pasākumi un darbības izcelsmes valstu un jo īpaši neaizsargātu cilvēku atbalstam veicina atgriešanas ilgtspējas, drošības un efektivitātes nodrošināšanu. Šie pasākumi būtu jāīsteno ar aktīvu vietējo iestāžu, pilsoniskās sabiedrības un diasporu līdzdalību.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Atpakaļuzņemšanas nolīgumi un citas vienošanās ir Savienības atgriešanas politikas neatņemama sastāvdaļa un galvenais līdzeklis migrācijas plūsmu efektīvai pārvaldībai, jo tie atvieglo neatbilstīgu migrantu ātru atgriešanu. Minētie nolīgumi un vienošanās ir svarīgs elements saistībā ar dialogu un sadarbību ar trešām valstīm, kas ir neatbilstīgo migrantu izcelsmes un tranzīta valstis, un to īstenošana trešās valstīs būtu jāatbalsta, lai sekmētu valstu un Savienības līmeņa atgriešanas politikas efektivitāti.

(24)  Oficiāli atpakaļuzņemšanas nolīgumi ir Savienības atgriešanas politikas neatņemama un būtiska sastāvdaļa un galvenais līdzeklis migrācijas plūsmu efektīvai pārvaldībai, jo tie atvieglo neatbilstīgu migrantu ātru atgriešanu. Minētie nolīgumi ir svarīgs elements saistībā ar dialogu un sadarbību ar trešām valstīm, kas ir neatbilstīgo migrantu izcelsmes un tranzīta valstis, un fondam būtu jāatbalsta to īstenošana trešās valstīs, lai sekmētu drošas un cieņu respektējošas atgriešanas politikas efektivitāti noteikto limitu ietvaros un ar nosacījumu, ka tiek ievērotas pienācīgās garantijas.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Papildus tam, ka tiek atbalstīta personu atgriešana, kā paredzēts šajā regulā, ar fondu būtu jāatbalsta arī citi pasākumi neatbilstīgās migrācijas apkarošanai, jāpievēršas likumīgas migrācijas stimulēšanai un spēkā esošo likumīgās migrācijas noteikumu apiešanas problēmai, tādējādi nodrošinot dalībvalstu imigrācijas sistēmu integritāti.

(25)  Papildus tam, ka ar fondu dalībvalstīs tiktu atbalstīta trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku integrācija, ar fondu, pilnībā ievērojot principu par saskaņotību ilgtspējīgai attīstībai, būtu jāatbalsta arī citi pasākumi migrantu tirdzniecības apkarošanai, jāveicina un jāatvieglo likumīgās migrācijas noteikumu izveide, tādējādi aizsargājot imigrācijas sistēmu integritāti izcelsmes valstīs.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Neatbilstīgo migrantu nodarbināšana ir neatbilstīgu migrāciju veicinošs faktors un apdraud tādas darbaspēka mobilitātes politikas attīstību, kura balstīta uz likumīgas migrācijas shēmām. Tādēļ ar fondu tieši vai netieši būtu jāatbalsta dalībvalstis, tām īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/52/EK16, kura aizliedz nodarbināt trešo valstu valstspiederīgos, kas uzturas nelikumīgi, un paredz sankcijas pret darba devējiem, kuri šo aizliegumu neievēro.

(26)  Neatbilstīgo migrantu nodarbināšana apdraud tādas darbaspēka mobilitātes politikas attīstību, kura balstīta uz likumīgas migrācijas shēmām, kā arī apdraud migrējošo darba ņēmēju tiesības, padarot tos neaizsargātus pret tiesību pārkāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu. Tādēļ ar fondu tieši vai netieši būtu jāatbalsta dalībvalstis, tām īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/52/EK16, kura aizliedz nodarbināt trešo valstu valstspiederīgos, kas uzturas nelikumīgi, paredz sūdzību un algas atgūšanas mehānismu ekspluatētajiem darba ņēmējiem un sankcijas pret darba devējiem, kuri šo aizliegumu neievēro.

_________________

_________________

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/52/EK (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīva 2009/52/EK , ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp.).

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26a)  Dalībvalstīm būtu jāatbalsta pilsoniskās sabiedrības un darba ņēmēju asociāciju prasības, piemēram, tās, kas attiecas uz abu dzimumu darba ņēmēju uzņemšanas Eiropas tīkla izveidi, lai savienotu Eiropā visus migrācijas jomā strādājošos darba ņēmējus, sekmētu pienācīgu uzņemšanu un pieeju migrācijai, pamatojoties uz cilvēktiesībām un paraugprakses apmaiņu uzņemšanas un migrantu nodarbināšanas iespēju ziņā.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Ar fondu tieši vai netieši būtu jāatbalsta dalībvalstis, tām īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/36/ES17, kurā izklāstīti noteikumi par palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem, viņu atbalstu un aizsardzību.

(27)  Ar fondu tieši vai netieši būtu jāatbalsta dalībvalstis, tām īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/36/ES17, kurā izklāstīti noteikumi par palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem, viņu atbalstu un aizsardzību. Šajos pasākumos būtu jāņem vērā, ka cilvēku tirdzniecība ir dzimumspecifiska. Īstenojot fondu, dalībvalstīm būtu jāņem vērā tas, ka personām, kuras ir spiestas atstāt savu pastāvīgo dzīvesvietu tādu pēkšņu vai progresējošu klimata pārmaiņu dēļ, kas nelabvēlīgi ietekmē viņu dzīvi vai dzīves apstākļus, ir augsts risks kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem.

__________________

__________________

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/36/ES (2011. gada 5. aprīlis) par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI (OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīļa Direktīva 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI (OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27a)  Fondam būtu jo īpaši jāatbalsta neaizsargātu patvēruma meklētāju identificēšana un viņu vajadzību risināšana — tādi ir, piemēram, nepavadīti nepilngadīgie vai spīdzināšanas vai cita veida smagas vardarbības upuri, — kā noteikts Savienības acquis patvēruma jomā.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

27.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27b)  Lai sasniegtu taisnīgu un pārredzamu resursu sadali starp fonda mērķiem, būtu jānodrošina minimālais izdevumu līmenis attiecībā uz konkrētiem mērķiem neatkarīgi no tā, vai tie ir tiešā, netiešā vai dalītā pārvaldībā.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Ar fondu būtu jāpapildina un jāstiprina darbības, ko atgriešanas jomā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/162418, tādējādi veicinot efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību, kā noteikts minētās regulas 4. pantā.

(28)  Ar fondu būtu jāpapildina un jāstiprina darbības, ko atgriešanas jomā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/162418, neparedzot papildu finansējuma plūsmu Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai, par kuras gada budžetu, kam vajadzētu dot iespēju pildīt visus tās uzdevumus, lemj budžeta lēmējinstitūcija.

__________________

__________________

18 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1624 (2016. gada 14. septembris) par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Būtu jātiecas panākt efektivitāte un sinerģija un konsekvence ar citiem Savienības fondiem un jāizvairās no pārklāšanās starp darbībām.

(29)  Būtu jātiecas panākt efektivitāti un sinerģijas, papildināmību un konsekvenci ar citiem Savienības fondiem un jāizvairās no pārklāšanās vai pretrunīguma starp darbībām.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Pasākumiem trešās valstīs un saistībā ar tām, kurus atbalsta no fonda, būtu jāpapildina citas darbības ārpus Savienības, ko atbalsta no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem. Īstenojot šādas darbības, jo īpaši būtu jācenšas panākt pilnīgu atbilstību Savienības ārējās darbības un ārlietu politikas principiem un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai reģionu, kā arī Savienības starptautiskajām saistībām. Attiecībā uz ārējo dimensiju fondam būtu jānodrošina mērķtiecīgs atbalsts, lai uzlabotu sadarbību ar trešām valstīm un pastiprinātu migrācijas pārvaldības svarīgākos aspektus jomās, kas ir nozīmīgas Savienības migrācijas politikai.

(30)  Šā fonda prioritātei vajadzētu būt darbību finansēšanai Savienības teritorijā. No fonda var finansēt pasākumus trešās valstīs un saistībā ar tām, kurus atbalsta no fonda un kuriem vajadzētu būt noteiktu finansiālu limitu ietvaros un vienlaikus pietiekamiem, lai sasniegtu fonda mērķus, kā noteikts šīs regulas 3. pantā, un atkarīgiem no pienācīgu garantiju nosacījuma ievērošanas. Šādiem pasākumiem būtu jāpapildina citas darbības ārpus Savienības, ko atbalsta no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem. Īstenojot šādas darbības, jo īpaši būtu jācenšas panākt pilnīgu atbilstību un papildināmību ar Savienības ārējās darbības un ārlietu politikas principiem un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai reģionu, kā arī Savienības starptautiskajām saistībām. Būtu jāievēro Eiropas Konsensa attīstības jomā 35. punktā noteiktais princips attiecībā uz politikas saskaņotību attīstībai. Ārkārtas palīdzības īstenošanas laikā būtu jānodrošina saskaņotība ar humanitārajiem principiem, kas izklāstīti Eiropas Konsensā par humāno palīdzību.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Savienības budžeta finansējums būtu jākoncentrē uz pasākumiem, kur Savienības rīcība var nodrošināt pievienotu vērtību, salīdzinot ar dalībvalstu atsevišķo rīcību. Saskaņā ar šo regulu sniegtajam finansiālajam atbalstam būtu jāveicina jo īpaši valstu un Savienības spēju nostiprināšana patvēruma un migrācijas jomā.

(31)  Savienības budžeta finansējums būtu jākoncentrē uz pasākumiem, kur Savienības rīcība var nodrošināt pievienotu vērtību, salīdzinot ar dalībvalstu atsevišķo rīcību. Saskaņā ar šo regulu sniegtajam finansiālajam atbalstam būtu jāveicina jo īpaši solidaritāte starp dalībvalstīm patvēruma un migrācijas jomā saskaņā ar LESD 80. pantu un valstu un Savienības spēju nostiprināšana patvēruma un migrācijas jomā.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Var uzskatīt, ka dalībvalsts neatbilst attiecīgajam Savienības acquis, tostarp attiecībā uz saskaņā ar šo fondu piešķirtā darbības atbalsta izmantošanu, ja tā nav izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar Līgumiem patvēruma un atgriešanas jomā, ja ir nepārprotams risks, ka šī dalībvalsts varētu nopietni neievērot Savienības vērtības, īstenojot acquis patvēruma un atgriešanas jomā, vai ja izvērtējuma ziņojumā saskaņā ar Šengenas vai Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu ir konstatētas nepilnības attiecīgajā jomā.

(32)  Var uzskatīt, ka dalībvalsts neatbilst attiecīgajam Savienības acquis, tostarp attiecībā uz saskaņā ar šo instrumentu piešķirtā darbības atbalsta izmantošanu, ja tā nav ievērojusi Pamattiesību hartu vai nav izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar Līgumiem patvēruma un imigrācijas jomā vai ja ir nepārprotams risks, ka šī dalībvalsts varētu nopietni neievērot Savienības vērtības, īstenojot acquis patvēruma un imigrācijas jomā.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Fonda darbībā būtu jāatspoguļo nepieciešamība nodrošināt lielāku elastību un vienkāršošanu, vienlaikus ievērojot prasības paredzamības ziņā un nodrošinot taisnīgu un pārredzamu resursu sadali, lai sasniegtu šajā regulā izklāstītos politikas un konkrētos mērķus.

(33)  Fonda darbībā būtu jāatspoguļo nepieciešamība nodrošināt lielāku pārredzamību, elastību un vienkāršošanu, vienlaikus ievērojot prasības paredzamības ziņā un nodrošinot taisnīgu un pārredzamu resursu sadali, lai sasniegtu šajā regulā izklāstītos politikas un konkrētos mērķus. Pārvaldot fondu, būtu jāņem vērā efektivitātes, lietderības un tēriņu kvalitātes princips. Turklāt fonda īstenošanai vajadzētu būt, cik vien iespējams, pretimnākošai lietotājiem.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Ar šo regulu būtu jānosaka sākotnējās summas dalībvalstīm, kura sastāv no fiksētas summas un summas, ko aprēķina, pamatojoties uz I pielikumā izklāstītajiem kritērijiem, kuri atspoguļo vajadzības un spiedienu, ko dalībvalstis izjūt patvēruma, integrācijas un atgriešanas jomā.

(34)  Ar šo regulu būtu jānosaka sākotnējās summas dalībvalstīm, kuras atspoguļo vajadzības un spiedienu, ko dalībvalstis izjūt patvēruma, migrācijas, integrācijas un atgriešanas jomā. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš salu sabiedrībām, kuras saskaras ar nesamērīgām migrācijas problēmām.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Šīm sākotnējām summām būtu jāveido pamats dalībvalstu ilgtermiņa ieguldījumiem. Lai ņemtu vērā izmaiņas migrācijas plūsmās un risinātu vajadzības patvēruma un uzņemšanas sistēmas pārvaldībā un trešo valstu valstspiederīgo, kuri uzturas likumīgi, integrācijā, un lai cīnītos pret neatbilstīgu migrāciju ar efektīvu un ilgtspējīgu atgriešanas politiku, dalībvalstīm būtu vidusposmā jāpiešķir papildu summa, ņemot vērā līdzekļu apguves līmeni. Šī summa būtu jānosaka, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem statistikas datiem, kā izklāstīts I pielikumā, atspoguļojot izmaiņas dalībvalstu sākotnējā situācijā.

(35)  Šīm sākotnējām summām būtu jāveido pamats dalībvalstu ilgtermiņa ieguldījumiem. Lai ņemtu vērā izmaiņas migrācijas plūsmās un risinātu vajadzības patvēruma un uzņemšanas sistēmas pārvaldībā un trešo valstu valstspiederīgo, kuri uzturas likumīgi, integrācijā, attīstītu likumīgo migrāciju un lai cīnītos pret neatbilstīgu migrāciju ar efektīvu, tiesību normas ievērojošu un ilgtspējīgu atgriešanas politiku, dalībvalstīm būtu vidusposmā jāpiešķir papildu summa, ņemot vērā līdzekļu apguves līmeni. Šī summa būtu jānosaka, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem statistikas datiem, kā izklāstīts I pielikumā, atspoguļojot izmaiņas dalībvalstu sākotnējā situācijā.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36)  Lai palīdzētu sasniegt fonda politikas mērķi, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to programmās ir darbības šīs regulas konkrēto mērķu īstenošanai, ka izvēlētās prioritātes ir saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem īstenošanas pasākumiem un ka resursu sadalījums starp mērķiem nodrošina kopējā politikas mērķa sasniegšanu.

(36)  Lai palīdzētu sasniegt fonda politikas mērķi, dalībvalstīm un Komisijai būtu jānodrošina, ka dalībvalstu programmās ir darbības, kas palīdz īstenot katru no šīs regulas konkrētajiem mērķiem. Turklāt tām būtu jānodrošina, ka finansējuma piešķiršana konkrētajiem mērķiem kalpo šiem mērķiem pēc iespējas labāk un pamatojas uz aktuālākajām vajadzībām, ka programmās ir iekļauts izdevumu minimums attiecībā uz šiem mērķiem, ka resursu sadale attiecībā uz mērķiem ir proporcionāla risināmajām problēmām, ka izvēlētās prioritātes ir saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem pasākumiem un ka resursu sadalījums starp mērķiem nodrošina kopējā politikas mērķa sasniegšanu.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Tā kā problēmas migrācijas jomā pastāvīgi mainās, ir nepieciešams pielāgot finansējuma piešķiršanu migrācijas plūsmu izmaiņām. Lai reaģētu uz steidzamām vajadzībām un izmaiņām politikā un Savienības prioritātēm un virzītu finansējumu uz darbībām ar augstu Savienības pievienoto vērtību, daļa finansējuma ar tematiskā mehānisma starpniecību tiks periodiski piešķirta īpašām darbībām, Savienības darbībām un ārkārtas palīdzībai, pārmitināšanai un dalībvalstu papildu atbalstam, lai dotu ieguldījumu solidaritātes un atbildības jomā ar tematiskā mehānisma starpniecību.

(37)  Tā kā problēmas migrācijas jomā pastāvīgi mainās, ir nepieciešams pielāgot finansējuma piešķiršanu migrācijas plūsmu izmaiņām. Lai reaģētu uz steidzamām vajadzībām un izmaiņām politikā un Savienības prioritātēm un virzītu finansējumu uz darbībām ar augstu Savienības pievienoto vērtību, daļa finansējuma ar tematiskā mehānisma starpniecību tiks periodiski piešķirta īpašām darbībām, Savienības darbībām, vietējo un reģionālo iestāžu darbībām, ārkārtas palīdzībai, pārmitināšanai un dalībvalstu papildu atbalstam, lai dotu ieguldījumu solidaritātes un atbildības jomā ar tematiskā mehānisma starpniecību.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(38a)  Fondam vajadzētu atbalstīt dalībvalstu centienus pilnīgi un pareizi īstenot Savienības acquis patvēruma jomā, tostarp nodrošināt piemērotus starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanas apstākļus, nodrošināt pareizu statusa noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/95/ES, piemērot taisnīgas un efektīvas patvēruma procedūras, jo īpaši, ja šie centieni ir adresāti nepavadītiem nepilngadīgajiem, attiecībā uz kuriem izmaksas ir augstākas. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāsaņem vienreizējs maksājums par katru nepavadīto nepilngadīgo, kuram tiek piešķirta starptautiskā aizsardzība, tomēr šis vienreizējais maksājums nedrīkstētu kumulēt ar papildu finansējumu, ko saskaņā ar šo regulu piešķir pārmitināšanai.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Fondam būtu jāpalīdz segt darbības izmaksas, kas saistītas ar patvērumu un migrāciju, un jānodrošina dalībvalstīm iespēja uzturēt spējas, kuras šim pakalpojumam ir būtiskas Savienībai kopumā. Minētais atbalsts izpaužas kā pilnīga ar fonda mērķiem saistītu konkrēto izmaksu atlīdzināšana, un tam vajadzētu būt neatņemamai dalībvalstu programmu sastāvdaļai.

(40)  Fondam būtu jāpalīdz segt darbības izmaksas, kas saistītas ar patvērumu un imigrāciju, un jānodrošina dalībvalstīm iespēja uzturēt spējas, kuras šim pakalpojumam ir būtiskas Savienībai kopumā. Minētais atbalsts izpaužas kā pilnīga ar fonda mērķiem saistītu konkrēto izmaksu atlīdzināšana, un tam vajadzētu būt neatņemamai dalībvalstu programmu sastāvdaļai.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41)  Lai papildinātu šā fonda politikas mērķa sasniegšanu valstu līmenī, izmantojot dalībvalstu programmas, fondam būtu arī jāatbalsta pasākumi Savienības līmenī. Ar šādām darbībām būtu jāsasniedz stratēģiski mērķi fonda darbības jomā saistībā ar politikas analīzi un inovāciju, savstarpēju mācīšanos un partnerībām starpvalstu līmenī, kā arī jaunu iniciatīvu un darbību izmēģināšanu visā Savienībā.

(41)  Lai papildinātu šā fonda politikas mērķa sasniegšanu valstu līmenī, izmantojot dalībvalstu programmas, fondam būtu arī jāatbalsta pasākumi Savienības līmenī. Ar šādām darbībām būtu jāsasniedz stratēģiski mērķi fonda darbības jomā saistībā ar politikas analīzi un inovāciju, savstarpēju mācīšanos un partnerībām starpvalstu līmenī, kā arī jaunu iniciatīvu un darbību izmēģināšanu visā Savienībā, vienlaikus ievērojot vajadzību taisnīgā un pārredzamā veidā nodrošināt pienācīgu finansējumu fonda mērķu sasniegšanai. Ar šīm darbībām būtu jānodrošina pamattiesību aizsardzība fonda īstenošanā.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Lai stiprinātu Savienības spējas nekavējoties novērst neparedzētu vai nesamērīgi lielu migrācijas spiedienu vienā vai vairākās dalībvalstīs, kuram raksturīgs liels vai nesamērīgs trešo valstu valstspiederīgo pieplūdums, kas rada būtiskas un steidzamas vajadzības saistībā ar to uzņemšanas un aizturēšanas infrastruktūru, patvēruma un migrācijas pārvaldības sistēmām un procedūrām un lielu migrācijas spiedienu trešās valstīs sakarā ar politiskām norisēm vai konfliktiem, būtu jārada iespēja sniegt ārkārtas palīdzību saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti šajā regulā.

(42)  Lai stiprinātu Savienības spējas nekavējoties risināt neparedzētu lielu vai nesamērīgu trešo valstu valstspiederīgo pieplūdumu vienā vai vairākās dalībvalstīs, kurš rada būtiskas un steidzamas vajadzības saistībā ar to uzņemšanas un aizturēšanas infrastruktūru, patvēruma un migrācijas pārvaldības sistēmām un procedūrām vai migrācijas problēmas vai būtiskas pārmitināšanas vajadzības trešās valstīs sakarā ar politiskām norisēm, konfliktiem vai dabas katastrofām, būtu jāparedz iespēja sniegt ārkārtas palīdzību saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti šajā regulā.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44)  Šā fonda politikas mērķis tiks ņemts vērā arī finanšu instrumentos un budžeta garantijā saskaņā ar InvestEU tematiskajām sadaļām. Finansiāls atbalsts samērīgā veidā būtu jāizmanto tam, lai novērstu tirgus nepilnības vai nepietiekami optimālas investīciju situācijas, un ar darbībām nevajadzētu divkāršot vai izspiest privātu finansējumu vai izkropļot konkurenci iekšējā tirgū. Darbībām vajadzētu būt ar nepārprotamu Eiropas pievienoto vērtību.

svītrots

Pamatojums

Šis svītrojums atspoguļo ierosinātos grozījumus regulas operatīvajā daļā.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47)  Lai īstenotu darbības dalītās pārvaldības ietvaros, fondam būtu jāietilpst saskaņotā satvarā, kuru veido šī regula, Finanšu regula un Regula (ES) .../... [KNR].

(47)  Lai īstenotu darbības dalītās pārvaldības ietvaros, fondam būtu jāietilpst saskaņotā satvarā, kuru veido šī regula, Finanšu regula un Regula (ES) .../... [KNR]. Savstarpēji pretrunīgu noteikumu gadījumā šai regulai ir augstāks juridiskais spēks nekā Regulai (ES) .../... [KNR].

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(48)  Regula (ES) .../2021 [KNR] izveido rīcības satvaru ERAF, ESF+, Kohēzijas fondam, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam (EJZF), Patvēruma un migrācijas fondam (PMF), Iekšējās drošības fondam (IDF) un instrumentam robežu pārvaldībai un vīzām (BMVI), kas ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda (IBMF), un ar to nosaka, jo īpaši, noteikumus attiecībā uz ES fondu, kurus īsteno saskaņā ar dalīto pārvaldību, plānošanu, uzraudzību un vērtēšanu, pārvaldi un kontroli. Tāpēc ir jāprecizē PMF mērķi un jānosaka īpaši noteikumi par darbību veidiem, kurus var finansēt ar PMF.

(48)  Līdztekus regulējumam, kas nosaka kopīgus finanšu noteikumus vairākiem Savienības fondiem, tostarp Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (AMIF), ir jāprecizē AMIF mērķi un jānosaka īpaši noteikumi par darbību veidiem, kurus var finansēt ar AMIF.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(50)  Saskaņā ar Finanšu regulu21, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/201322, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2988/9523, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9624 un Padomes Regulu (ES) 2017/193925 Savienības finanšu intereses ir jāaizsargā ar samērīgiem pasākumiem, tostarp pārkāpumu un krāpšanas novēršanu, atklāšanu, labošanu un izmeklēšanu, zaudētu, nepareizi izmaksātu vai nepareizi izmantotu līdzekļu atgūšanu un, attiecīgā gadījumā, administratīvu sodu noteikšanu. Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt administratīvas izmeklēšanas, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai noskaidrotu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkādi citi krimināli pārkāpumi, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas Prokuratūra var veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par krāpšanu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/137126. Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai personai vai subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu interešu aizsardzībā, jāpiešķir nepieciešamās tiesības un piekļuve Komisijas, OLAF un Eiropas Revīzijas palātas darbiniekiem, kā arī jānodrošina, lai līdzvērtīgas tiesības piešķirtu trešās personas, kuras iesaistītas Savienības līdzekļu īstenošanā.

(50)  Saskaņā ar Finanšu regulu21, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/201322, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2988/9523, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9624 un Padomes Regulu (ES) 2017/193925 Savienības finanšu intereses ir jāaizsargā ar samērīgiem pasākumiem, tostarp pārkāpumu un krāpšanas novēršanu, atklāšanu, labošanu un izmeklēšanu, zaudētu, nepareizi izmaksātu vai nepareizi izmantotu līdzekļu atgūšanu un, attiecīgā gadījumā, administratīvu sodu un/vai kriminālsodu noteikšanu. Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt administratīvas izmeklēšanas, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai noskaidrotu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkādi citi krimināli pārkāpumi, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas Prokuratūra var veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par krāpšanu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/137126. Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai personai vai subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu interešu aizsardzībā, jāpiešķir nepieciešamās tiesības un piekļuve Komisijas, OLAF un Eiropas Revīzijas palātas darbiniekiem, kā arī jānodrošina, lai līdzvērtīgas tiesības piešķirtu trešās personas, kuras iesaistītas Savienības līdzekļu īstenošanā. Dalībvalstīm pilnībā jāsadarbojas un jāsniedz visa vajadzīgā palīdzība Savienības iestādēm, aģentūrām un struktūrām Savienības finanšu interešu aizsardzībai. Tās izmeklēšanas rezultāti, kas tiek veikta par nelikumībām un krāpniecību attiecībā uz fonda līdzekļiem, būtu jāpadara pieejami Eiropas Parlamentam.

_________________

_________________

21 OV C , , . lpp.

21 OV C , , . lpp.

22 OV C , , . lpp.

22 OV C , , . lpp.

23 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

23 Padomes 1995. gada 18. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

24 OV C , , . lpp.

24 OV C , , . lpp.

25 Padomes Regula (ES) 2017/1371 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017. 1. lpp.).

25 Padomes 2017. gada 12. oktobra Regula (ES) 2017/1371, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017. 1. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. jūlija Direktīva (ES) 2017/1371 par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

51.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(51a)  Ja pastāv skaidri pierādījumi, ka projektu likumību vai finansējuma likumību un pareizību, vai projektu rezultātus liktu apšaubīt Komisijas argumentēts atzinums par pārkāpumu saskaņā ar LESD 258. pantu, Komisijai būtu jānodrošina, ka šiem projektiem finansējums nav pieejams.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

53.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(53a)  Fonda finansēto programmu plānošanā, īstenošanā un vērtēšanā būtu jāapspriežas ar dalībvalstu un trešo valstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, vietējām un reģionālajām iestādēm un valstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(54)  Saskaņā ar 22. un 23. punktu 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ir nepieciešams izvērtēt šo fondu, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, izmantojot īpašas uzraudzības prasības, vienlaikus izvairoties no pārmērīga regulējuma un administratīvā sloga, sevišķi dalībvalstīm. Vajadzības gadījumā minētās prasības var ietvert izmērāmus rādītājus, kas kalpotu par pamatu, lai novērtētu fonda ietekmi vietējā līmenī. Lai novērtētu fonda sasniegumus, saistībā ar katru fonda konkrēto mērķi būtu jānosaka kopīgi rādītāji un attiecīgie mērķi. Saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) .../2021 [KNR] un šīs regulas noteikumiem Komisijai un dalībvalstīm būtu jāuzrauga fonda īstenošana, izmantojot šos kopīgos rādītājus un finanšu pārskatus.

(54)  Saskaņā ar 22. un 23. punktu 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ir nepieciešams izvērtēt šo fondu, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, izmantojot īpašas uzraudzības prasības, vienlaikus izvairoties no pārmērīga regulējuma un administratīvā sloga, sevišķi dalībvalstīm. Vajadzības gadījumā minētās prasības var ietvert izmērāmus rādītājus, tostarp kvalitatīvus un kvantitatīvus rādītājus, kas kalpotu par pamatu, lai novērtētu fonda ietekmi vietējā līmenī. Lai novērtētu fonda sasniegumus, saistībā ar katru fonda konkrēto mērķi būtu jānosaka kopīgi rādītāji un attiecīgie mērķi. Komisijai un dalībvalstīm būtu jāuzrauga fonda īstenošana, izmantojot šos kopīgos rādītājus un finanšu pārskatus. Uzraudzības pienākuma atbilstīgas izpildes nolūkā Komisijai vajadzētu būt spējīgai noteikt, kāda summa konkrētajā gadā ir iztērēta no fonda. Tādēļ, iesniedzot Komisijai gada pārskatus par valsts programmu, dalībvalstīm būtu jānošķir atgūšana, priekšfinansējuma maksājumi galīgajiem saņēmējiem un faktiski radušos izdevumu atlīdzināšana. Fonda īstenošanas revīzijas un uzraudzības sekmēšanas nolūkā Komisijai savā gada īstenošanas ziņojumā par fondu būtu jāiekļauj šīs summas, kā arī jānorāda uzraudzības rezultāti un fonda darbību īstenošana vietējā, reģionālajā, valsts un Savienības līmenī, ietverot konkrētus projektus un partnerus. Komisijai būtu katru gadu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kopsavilkums par apstiprinātajiem gada darbības rezultātu ziņojumiem. Ziņojumi, kuros izklāstīti uzraudzības rezultāti un fonda darbību īstenošana gan dalībvalstu, gan Savienības līmenī, būtu jādara publiski pieejami un jāiesniedz Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(55)  Atspoguļojot to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām, ievērojot Savienības apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, šis fonds palīdzēs integrēt klimata pasākumus un sasniegt kopējo mērķi – ar 25 % no ES budžeta izdevumiem atbalstīt klimata mērķu sasniegšanu. Attiecīgās darbības tiks apzinātas fonda sagatavošanas un īstenošanas laikā, un tās tiks pārskatītas attiecīgajos novērtēšanas un pārskatīšanas procesos.

(55)  Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām, ievērojot Savienības apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, šis fonds palīdzēs integrēt klimata pasākumus un sasniegt kopējo mērķrādītāju — ar 25 % no ES budžeta izdevumiem atbalstīt klimata mērķu sasniegšanu 2021.–2027. gada DFS periodā un pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2027. gadā sasniegt ikgadējo mērķrādītāju, proti, 30 %. Attiecīgās darbības tiks apzinātas fonda sagatavošanas un īstenošanas laikā, un tās tiks pārskatītas attiecīgajos novērtēšanas un pārskatīšanas procesos.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(56)  Lai papildinātu un grozītu konkrētus nebūtiskus šīs regulas elementus, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz sarakstu ar IV pielikumā uzskaitītajām darbībām, saistībā ar kurām var saņemt lielāku līdzfinansējumu, darbības atbalstu un kopējā uzraudzības un novērtēšanas satvara turpmāku izstrādi. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

(56)  Lai papildinātu un grozītu konkrētus nebūtiskus šīs regulas elementus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz darba programmām tematiskajam mehānismam, sarakstu ar darbībām, saistībā ar kurām var saņemt atbalstu no III pielikumā minētā instrumenta, sarakstu ar IV pielikumā uzskaitītajām darbībām, saistībā ar kurām var saņemt lielāku līdzfinansējumu, darbības atbalstu, kas paredzēts VII pielikumā, un kopējā uzraudzības un novērtēšanas satvara turpmāku izstrādi. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī un ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, tostarp migrantu un bēgļu organizācijām, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(58)  Tā kā šīs regulas mērķi, proti, veicināt migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību Savienībā saskaņā ar kopējo politiku patvēruma un starptautiskās aizsardzības jomā un kopējo imigrācijas politiku, dalībvalstis nevar pietiekami labi īstenot vienas pašas un to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto subsidiaritātes principu šī regula nosaka vienīgi to, kas nepieciešams, lai sasniegtu minēto mērķi.

(58)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, uzlabot solidaritāti dalībvalstu starpā, veicināt migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību un to, lai tiktu īstenota, nostiprināta un attīstīta kopējā politika patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā un kopējā imigrācijas politika, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ar šo regulu izveido Patvēruma un migrācijas fondu (“fonds”).

1.  Ar šo regulu izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (“fonds”).

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  “persona, kas lūdz starptautisko aizsardzību” ir pieteikuma iesniedzējs, kā definēts Regulas (ES)../.. 2. panta [x] punktā. [Patvēruma procedūras regula]30;

(a)  “persona, kas lūdz starptautisko aizsardzību” ir pieteikuma iesniedzējs, kā definēts Direktīvas 2013/32/ES 2. panta c) punktā;

__________________

 

30 OV C , , . lpp.

 

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  “starptautiskās aizsardzības saņēmējs” ir persona, kā definēts Regulas (ES) .../.. [2]. panta 2. punktā [Kvalifikācijas regula]31;

(b)  “starptautiskās aizsardzības saņēmējs” Direktīvas 2011/95/ES 2. panta b) punkta nozīmē;

__________________

 

31 OV C , , . lpp.

 

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  “humanitāra uzņemšanakā definēts Regulas (ES) .../.. [2]. pantā [Savienības pārmitināšanas [un humanitārās uzņemšanas] sistēma]32;

(e)  “humanitāra shēmair trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kuriem saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas paredz tādas tiesības un saistības, kuras ir līdzvērtīgas Direktīvas 2011/95/ES 20.–32. pantā un 34. pantā noteiktajām tiesībām un saistībām attiecībā uz alternatīvās aizsardzības saņēmējiem, piešķirta starptautiskā aizsardzība vai piešķirts humanitārais statuss, uzņemšana dalībvalstu teritorijā no kādas trešās valsts, uz kuru viņi bija pārvietoti pēc UNCHR vai citas attiecīgas starptautiskas struktūras nosūtījuma, kad to prasījusi kāda dalībvalsts;

_______________

 

32 OV C , , . lpp.

 

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  “pārmitināšana” ir pārmitināšana, kā definēts Regulas (ES) .../.. [2.] pantā [Savienības pārmitināšanas [un humanitārās uzņemšanas] sistēma];

(g)  “pārmitināšana” ir tādu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku uzņemšana no kādas trešās valsts, uz ko viņi bija pārvietoti, dalībvalstu teritorijā pēc ANO augstā komisārs bēgļu jautājumos (“UNHCR”) nosūtījuma, kuriem ir piešķirta starptautiskā aizsardzība un ir piekļuve stabilam risinājumam saskaņā ar Savienības un valstu tiesību aktiem;

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ja)  “nepavadīts nepilngadīgais” ir nepilngadīgais, kas ieceļojis dalībvalstu teritorijā bez tāda pieaugušā pavadības, kurš ir atbildīgs par nepilngadīgo saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem vai praksi, un kamēr šāds pieaugušais nav par viņu uzņēmies aizgādību; tas ietver arī nepilngadīgo, kas palicis bez pavadības pēc ieceļošanas dalībvalstu teritorijā.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Fonda politikas mērķis ir veicināt migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību saskaņā ar attiecīgo Savienības acquis un Savienības saistībām attiecībā uz pamattiesībām.

1.  Fonda politikas mērķis ir dot ieguldījumu visu kopējās Eiropas patvēruma politikas — saskaņā ar LESD 78. pantu — un kopējās Eiropas migrācijas politikas — saskaņā ar LESD 79. pantu — aspektu īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā saskaņā ar solidaritātes un atbildības taisnīga sadalījuma principu, vienlaikus pilnībā ievērojot Savienības un dalībvalstu saistības, ko paredz starptautiskās tiesības, un tiesības un principus, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  sniegt atbalstu likumīgai migrācijai uz dalībvalstīm, tostarp veicinot trešo valstu valstspiederīgo integrāciju;

(b)  stiprināt un attīstīt likumīgas migrācijas politiku Eiropas un valstu līmenī atbilstoši dalībvalstu ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām;

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  dot ieguldījumu cīņā pret neatbilstīgu migrāciju un nodrošināt efektīvu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu trešās valstīs.

(c)  papildinot citu ES fondu veikumu, dot ieguldījumu trešo valstu valstspiederīgo efektīvā integrācijā un sociālajā iekļaušanā un veicināt to.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  dot ieguldījumu cīņā pret neatbilstīgu migrāciju un nodrošināt efektīvu, drošu un cieņu respektējošu atgriešanu, atpakaļuzņemšanu un reintegrāciju trešās valstīs;

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  nodrošināt solidaritāti un taisnīgu atbildības dalīšanu starp dalībvalstīm, īpaši ar tām, kuras visvairāk ietekmē migrācijas izaicinājumi, tostarp īstenojot praktisku sadarbību;

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Partnerība

 

Attiecībā uz šo fondu partnerības ietver vismaz vietējās un reģionālās pašvaldības vai to pārstāvības apvienības, attiecīgās starptautiskās organizācijas, nevalstiskās organizācijas, jo īpaši bēgļu un migrantu organizācijas, valstu cilvēktiesību iestādes, līdztiesības struktūras un ekonomiskos un sociālos partnerus.

 

Šos partnerus jēgpilni iesaista programmu sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šīs regulas 3. pantā minēto mērķu ietvaros un saskaņā ar īstenošanas pasākumiem, kas uzskaitīti II pielikumā, fonds jo īpaši atbalsta III pielikumā minētās darbības.

1.  Saskaņā ar īstenošanas pasākumiem, kas uzskaitīti II pielikumā, fonds atbalsta darbības, kuras sekmē 3. pantā minēto mērķu īstenošanu un ir uzskaitītas III pielikumā. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu, lai grozītu to III pielikumā norādīto darbību sarakstu, kam ir tiesības saņemt fonda atbalstu.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, ar fondu var atbalstīt Savienības prioritātēm atbilstošās, III pielikumā minētās darbības saistībā ar trešām valstīm un tajās – attiecīgā gadījumā saskaņā ar 5. un 6. pantu.

2.  Lai sasniegtu šīs regulas 3. pantā minētos mērķus, ar fondu var (izņēmuma gadījumos, noteiktu limitu ietvaros un atkarībā no pienācīgu garantiju nosacījuma ievērošanas) atbalstīt III pielikumā minētās darbības saistībā ar trešām valstīm un tajās — attiecīgā gadījumā saskaņā ar 5. un 6. pantu.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Neskarot 16. panta noteikumus, kopējā finansējuma summa atbalsta darbībām trešās valstīs vai saistībā ar tām tematiskā mehānisma ietvaros saskaņā ar 9. pantu nepārsniedz 5 % no kopējās summas, kas piešķirta tematiskajam mehānismam saskaņā ar 8. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Neskarot 16. panta noteikumus, kopējā finansējuma summa atbalsta darbībām trešās valstīs vai saistībā ar tām dalībvalstu programmu ietvaros saskaņā ar 13. pantu nepārsniedz katrai dalībvalstij 5 % no kopējās summas, kas piešķirta šai dalībvalstij saskaņā ar 8. panta 2. punkta a) apakšpunktu, 11. panta 1. punktu un I pielikumu.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

4. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c  Darbības, kas tiek atbalstītas saskaņā ar šo punktu, ir pilnībā saskaņotas ar Savienības ārējo finansēšanas instrumentu atbalstītajiem pasākumiem un Savienības ārējās darbības vispārējiem principiem un vispārējiem mērķiem.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a pants

 

Dzimumu līdztiesība un nediskriminēšana

 

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka dzimumu līdztiesība un dzimumu līdztiesības aspekta integrācija ir fonda neatņemama sastāvdaļa un tiek veicināta dažādajos fonda īstenošanas posmos. Komisija un dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai piekļuvē fondam un dažādajos fonda īstenošanas posmos novērstu jebkādu diskrimināciju dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai pārliecības, politisko vai citu uzskatu, piederības pie nacionālās minoritātes, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Fondā var piedalīties trešās valstis saskaņā ar nosacījumiem, kuri izklāstīti konkrētā nolīgumā, kas attiecas uz trešās valsts dalību Patvēruma un migrācijas fondā, ja vien šis nolīgums:

Fondā var piedalīties Šengenas asociētās trešās valstis saskaņā ar nosacījumiem, kuri izklāstīti konkrētā nolīgumā, kas jāpieņem saskaņā ar LESD 218. pantu un kas attiecas uz trešās valsts dalību fondā, ja vien šis nolīgums:

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

5. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Izstrādājot šajā pantā minēto īpašo nolīgumu, Komisija apspriežas ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, jo īpaši attiecībā uz nolīguma pamattiesību aspektiem.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  trešā valstī, kas minēta darba programmā saskaņā ar tur noteiktajiem nosacījumiem;

(3)  trešā valstī, kas minēta darba programmā saskaņā ar tur noteiktajiem nosacījumiem, un ar nosacījumu, ka visās darbībās, kuras veic šī trešā valsts vai kuras tiek veiktas šajā trešā valstī vai attiecībā uz šo trešo valsti, tiek pilnībā ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteiktās tiesības un principi un Savienības un dalībvalstu starptautiskās saistības;

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  tiesību subjekti, kas izveidoti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, vai jebkura starptautiska organizācija.

(b)  tiesību subjekti, kas izveidoti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, vai jebkura attiecīga starptautiska organizācija;

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tiesību subjekti, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, izņēmuma kārtā ir tiesīgi piedalīties, ja tas ir vajadzīgs konkrētās darbības mērķu sasniegšanai.

svītrots

Pamatojums

Trešo valstu dalību fondā nosaka 5. panta noteikumi. Nekāda tālāka trešo valstu subjektu iesaistīšana nav atbilstīga.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tiesību subjekti, kas piedalās konsorcijos no vismaz divām neatkarīgām vienībām, kuras veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs vai ar tām saistītās aizjūras zemēs vai teritorijās, ir atbalsttiesīgi.

4.  Tiesību subjekti, kas piedalās konsorcijos no vismaz divām neatkarīgām vienībām, kuras veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs vai ar tām saistītās aizjūras zemēs vai teritorijās, ir atbalsttiesīgi, ja tas palīdz sasniegt šīs regulas 3. pantā noteiktos fonda mērķus.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo regulu, papildina valsts, reģionālajā un vietējā līmenī veiktus pasākumus un koncentrējas uz pievienotās vērtības radīšanu šīs regulas mērķiem.

1.  Atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo regulu, papildina valsts, reģionālajā un vietējā līmenī veiktus pasākumus un koncentrējas uz Savienības pievienotās vērtības radīšanu šīs regulas mērķiem.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo regulu un ko sniedz dalībvalstis, atbilst attiecīgajām Savienības darbībām, politikas virzieniem un prioritātēm un papildina citus Savienības instrumentus.

2.  Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo regulu un ko sniedz dalībvalstis, atbilst attiecīgajām Savienības darbībām, politikas virzieniem un prioritātēm un papildina valstu instrumentus un citus Savienības instrumentus un pasākumus, kas finansēti no citiem Savienības fondiem, īpaši saskaņā struktūrfondiem un Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem, un tiek ar tiem koordinēts.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Fonda īstenošanai paredzētais finansējums 2021.–2027. gada laikposmam ir EUR 10 415 000 000 faktiskajās cenās.

1.  Fonda īstenošanai paredzētais finansējums 2021.–2027. gada laikposmam ir EUR 9 204 957 000 2018. gada cenās (EUR 10 415 000 000 faktiskajās cenās).

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  EUR 6 249 000 000 piešķir dalītā pārvaldībā īstenotām programmām;

(a)  EUR 5 522 974 200 2018. gada cenās (EUR 6 249 000 000 faktiskajās cenās) piešķir dalītā pārvaldībā īstenotām programmām;

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  EUR 4 166 000 000 piešķir tematiskajam mehānismam.

(b)  EUR 3 681 982 800 2018. gada cenās (EUR 4 166 000 000 faktiskajās cenās) piešķir tematiskajam mehānismam.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Līdz 0,42 % no finansējuma pēc Komisijas iniciatīvas piešķir tehniskajai palīdzībai, kā minēts Regulas (ES) ../.. [Kopīgo noteikumu regula] 29. pantā.

3.  Pēc Komisijas iniciatīvas līdz 0,42 % no finansējuma piešķir tehniskajai palīdzībai.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  atbalsts dalībvalstīm, kuras sekmē solidaritātes un atbildības centienus, un and

e)  atbalsts dalībvalstīm, tostarp vietējām un reģionālajām pašvaldībām, un starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām, kuras sekmē solidaritātes centienus, un

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ar finansējumu no tematiskā mehānisma pievēršas prioritātēm, kurām ir augsta pievienotā vērtība Savienībai, vai tas jāizmanto, lai reaģētu uz neatliekamām vajadzībām atbilstīgi saskaņotajām Savienības prioritātēm, kas izklāstītas II pielikumā.

2.  Ar finansējumu no tematiskā mehānisma pievēršas prioritātēm, kurām ir augsta pievienotā vērtība Savienībai, vai tas jāizmanto, lai reaģētu uz neatliekamām vajadzībām atbilstīgi saskaņotajām Savienības prioritātēm, kas izklāstītas II pielikumā, un uz finansējumu tiesīgajām darbībām III pielikumā. Komisija nodrošina pilsoniskās sabiedrības organizāciju regulāru iesaistīšanu darba programmu sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā.

 

Vismaz 20 % finansējuma no tematiskā mehānisma piešķir konkrētajam mērķim, kas minēts 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā.

 

Vismaz 10 % finansējuma no tematiskā mehānisma piešķir konkrētajam mērķim, kas minēts 3. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā.

 

Vismaz 10 % finansējuma no tematiskā mehānisma piešķir konkrētajam mērķim, kas minēts 3. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā.

 

Vismaz 10 % finansējuma no tematiskā mehānisma piešķir konkrētajam mērķim, kas minēts 3. panta 2. punkta pirmās daļas cb) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja finansējums no tematiskā mehānisma dalībvalstīm ir piešķirts, izmantojot tiešo vai netiešo pārvaldību, nodrošina, ka atlasītos projektus neskar Komisijas argumentēts atzinums par tādu pārkāpumu saskaņā ar LESD 258. pantu, kurš apdraud izdevumu likumību un pareizību vai projektu rezultātus.

3.  Ja finansējums no tematiskā mehānisma dalībvalstīm ir piešķirts, izmantojot tiešo vai netiešo pārvaldību, projektiem nedara pieejamu finansējumu, ja pastāv skaidri pierādījumi, ka šo projektu likumību vai šāda finansējuma likumību un pareizību, vai šo projektu rezultātus liktu apšaubīt Komisijas argumentēts atzinums par pārkāpumu saskaņā ar LESD 258. pantu.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja finansējums no tematiskā mehānisma tiek īstenots dalītajā pārvaldībā, Komisija Regulas (ES) ../.. [Kopīgo noteikumu regula] 18. panta un 19. panta 2. punkta vajadzībām novērtē to, vai paredzētās darbības neskar Komisijas argumentēts atzinums par tādu pārkāpumu saskaņā ar LESD 258. pantu, kurš apdraud izdevumu likumību un pareizību vai projektu rezultātus.

4.  Ja finansējums no tematiskā mehānisma tiek īstenots dalītajā pārvaldībā, Komisija nodrošina, ka projektiem nav pieejams finansējums, ja pastāv skaidri pierādījumi, ka šo projektu likumību vai šāda finansējuma likumību un pareizību, vai šo projektu rezultātus liktu apšaubīt Komisijas argumentēts atzinums par pārkāpumu saskaņā ar LESD 258. pantu.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija nosaka kopējo summu, kas saskaņā ar ikgadējām Savienības budžeta apropriācijām ir pieejama tematiskajam mehānismam. Komisija pieņem Finanšu regulas [110]. pantā minētos finansēšanas lēmumus attiecībā uz tematisko mehānismu, norādot atbalstāmos mērķus un darbības un precizējot summas, kas atvēlētas katram šā mehānisma elementiem, kuri minēti 1. punktā. Finansēšanas lēmumos attiecīgā gadījumā norāda kopējo summu, kas paredzēta finansējuma apvienošanas darbībām.

5.  Komisija nosaka kopējo summu, kas saskaņā ar ikgadējām Savienības budžeta apropriācijām ir pieejama tematiskajam mehānismam. Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu, lai noteiktu darba programmas attiecībā uz tematisko mehānismu, norādot atbalstāmos mērķus un darbības un precizējot summas, kas atvēlētas katram no šā mehānisma elementiem, kuri minēti 1. punktā. Darba programmas dara publiski pieejamas.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ar tematisko mehānismu jo īpaši atbalsta darbības II pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā minētā īstenošanas pasākuma ietvaros, kuras īsteno vietējās un reģionālās pašvaldības vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

6.  Ar tematisko mehānismu jo īpaši atbalsta darbības II pielikuma 2.a punktā minētā īstenošanas pasākuma ietvaros, kuras īsteno vietējās un reģionālās pašvaldības vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Šajā sakarā vismaz 5 % no tematiskā mehānisma finansējuma saskaņā ar tiešu vai netiešu pārvaldību piešķir vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kas īsteno integrācijas pasākumus.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

9. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Pēc 5. punktā minētā finansēšanas lēmuma pieņemšanas Komisija var veikt izmaiņas programmās, kas attiecīgi īstenotas saskaņā ar dalīto pārvaldību.

7.  Pēc 5. punktā minēto darba programmu pieņemšanas Komisija var veikt izmaiņas programmās, kas attiecīgi īstenotas saskaņā ar dalīto pārvaldību.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

9. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Šie finansēšanas lēmumi var būt gada vai daudzgadu un var attiekties uz vienu vai vairākiem tematiskā mehānisma elementiem.

8.  Šīs darba programmas var būt gada vai daudzgadu un var attiekties uz vienu vai vairākiem tematiskā mehānisma elementiem.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Atbalstu saskaņā ar šo iedaļu īsteno dalītā pārvaldībā atbilstīgi Finanšu regulas [63]. pantam un Regulai (ES) ../.. [Kopīgo noteikumu regula].

2.  Atbalstu saskaņā ar šo iedaļu īsteno dalītā pārvaldībā atbilstīgi Finanšu regulas [63]. pantam un satvaram, ar ko izveido vairākiem ES fondiem, tostarp AMIF, kopīgus finanšu noteikumus.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ieguldījums no Savienības budžeta nepārsniedz 75 % no projekta kopējiem attiecināmiem izdevumiem.

1.  Ieguldījums no Savienības budžeta nepārsniedz 75 % no projekta kopējiem attiecināmiem izdevumiem. Dalībvalstis tiek mudinātas nodrošināt līdzvērtīgu finansējumu fonda atbalstītajām darbībām.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ieguldījumu no Savienības budžeta var palielināt līdz 90 % no IV pielikumā uzskaitīto darbību kopējiem attiecināmiem izdevumiem.

3.  Ieguldījumu no Savienības budžeta palielina vismaz līdz 80 % un var palielināt līdz 90 % no IV pielikumā uzskaitīto darbību kopējiem attiecināmiem izdevumiem.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās programmā ietvertās prioritātes atbilst Savienības prioritātēm un uzdevumiem migrācijas pārvaldības jomā un tos risina un ka minētās prioritātes pilnībā atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm. Nosakot savu programmu prioritātes, dalībvalstis nodrošina, ka ir pienācīgi ņemti vērā II pielikumā izklāstītie īstenošanas pasākumi.

1.  Katra dalībvalsts un Komisija nodrošina, ka valsts programmā ietvertās prioritātes atbilst Savienības prioritātēm un uzdevumiem patvēruma un migrācijas pārvaldības jomā un ir saskanīgas ar tiem un ka minētās prioritātes pilnībā atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un Savienības un dalībvalstu starptautiskajām saistībām, kas noteiktas to parakstītajos starptautiskajos instrumentos, jo īpaši ANO Konvencijā par bērna tiesībām. Nosakot savu programmu prioritātes, dalībvalstis nodrošina, ka ir pienācīgi ņemti vērā II pielikumā izklāstītie īstenošanas pasākumi. Šajā saistībā dalībvalstis vismaz 20 % sava piešķirtā finansējuma piešķir konkrētajam mērķim, kas minēts 3. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā.

 

Dalībvalstis vismaz 10 % sava piešķirtā finansējuma piešķir konkrētajiem mērķiem, kas minēti 3. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā.

 

Dalībvalstis vismaz 10 % sava piešķirtā finansējuma piešķir konkrētajiem mērķiem, kas minēti 3. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā.

 

Dalībvalstis vismaz 10 % sava piešķirtā finansējuma piešķir konkrētajam mērķim, kas minēts 3. panta 2. punkta pirmās daļas cb) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Turklāt dalībvalstis nodrošina, ka to programmās ir ietvertas darbības, kas vērstas uz visiem 3. panta 2. punktā minētajiem fonda konkrētajiem mērķiem, un ka minētos mērķus var sasniegt ar šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem. Novērtējot dalībvalstu programmas, Komisija nodrošina, lai tādiem projektiem, par kuriem ir skaidri pierādījumi, ka minēto projektu likumība vai minētā finansējuma likumība vai pareizība, vai minēto projektu rezultāti varētu tikt apšaubīti ar Komisijas argumentētu atzinumu par pārkāpumu procedūru saskaņā ar LESD 258. pantu, nebūtu pieejams nekāds finansējums.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija nodrošina, ka Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra jau agrīnā posmā ir iesaistītas programmu izstrādes procesā savās kompetences jomās. Komisija apspriežas ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru par programmu projektiem, lai nodrošinātu aģentūru un dalībvalstu veikto darbību saskaņotību un papildināmību.

2.  Komisija nodrošina, ka Eiropas Patvēruma atbalsta birojs, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra jau agrīnā posmā ir iesaistītas programmu izstrādes procesā savās kompetences jomās. Komisija apspriežas ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru un Eiropas Patvēruma atbalsta biroju par programmu projektiem, lai nodrošinātu aģentūru un dalībvalstu veikto darbību saskaņotību un papildināmību.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija vajadzības gadījumā var iesaistīt Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru 5. iedaļā minētajos uzraudzības un novērtēšanas uzdevumos, jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka ar fonda atbalstu īstenotās darbības atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm.

3.  Komisija vajadzības gadījumā var iesaistīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un UNHCR 5. iedaļā minētajos uzraudzības un novērtēšanas uzdevumos, jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka ar fonda atbalstu īstenotās darbības atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pēc uzraudzības, kas veikta saskaņā ar Regulu (ES) [ ../..] [ESPA regula], vai pēc to ieteikumu pieņemšanas atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 1053/2013, kuri ir šīs regulas darbības jomā, attiecīgā dalībvalsts kopā ar Komisiju un – vajadzības gadījumā – Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru, un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru izvērtē, kā ievērot secinājumus, tostarp novērst visus trūkumus vai risināt ar spējām un gatavību saistītus jautājumus, un savas programmas ietvaros īsteno sniegtos ieteikumus.

4.  Pēc veiktās uzraudzības vai pēc to ieteikumu pieņemšanas atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 1053/2013, kuri ir šīs regulas darbības jomā, attiecīgā dalībvalsts kopā ar Komisiju un vajadzības gadījumā — Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru izvērtē, kā ievērot secinājumus, tostarp novērst visus trūkumus vai risināt ar spējām un gatavību saistītus jautājumus, un savas programmas ietvaros īsteno sniegtos ieteikumus.

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Vajadzības gadījumā attiecīgo programmu groza, lai ņemtu vērā 4. punktā minētos ieteikumus. Atkarībā no korekcijas ietekmes pārskatīto programmu var apstiprināt Komisija.

5.  Vajadzības gadījumā attiecīgo programmu groza, lai ņemtu vērā 4. punktā minētos ieteikumus un 30. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto starpposma mērķu un galamērķu sasniegšanā gūto progresu, kā ir novērtēts gada darbības rezultātu ziņojumos. Atkarībā no korekcijas ietekmes pārskatīto programmu var apstiprināt Komisija.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

13. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  III pielikuma 3.a punktā nosauktajās darbībās ar valstu programmām var atļaut iekļaut minētajā punktā uzskaitīto personu, kas ietilpst mērķa grupā, tuvākos radiniekus, ciktāl tas nepieciešams, lai efektīvi īstenotu šādas darbības.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

13. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ja dalībvalsts nolemj īstenot ar fonda atbalstu projektus kopā ar trešo valsti vai trešā valstī, attiecīgā dalībvalsts pirms projekta uzsākšanas apspriežas ar Komisiju.

8.  Neskarot 4. panta 2. punkta otro apakšpunktu, ja dalībvalsts nolemj īstenot ar fonda atbalstu projektus kopā ar trešo valsti vai trešā valstī, attiecīgā dalībvalsts pirms projekta uzsākšanas lūdz Komisijas apstiprinājumu. Komisija nodrošina plānoto projektu papildināmību un saskaņotību ar citām Savienības un dalībvalstu darbībām, kas veiktas attiecīgajā trešajā valstī vai saistībā ar attiecīgo trešo valsti, un pārbauda, vai ir izpildīti 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta 3. punktā noteiktie nosacījumi.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

13. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Regulas (ES) …/2021 [Kopīgo noteikumu regula] 17. panta 5. punktā minētā programmu izstrāde balstās uz VI pielikuma 1. tabulā noteiktajiem darbību veidiem.

9.  Katrā valsts programmā attiecībā uz katru konkrēto mērķi nosaka nepieciešamās darbības veidu saskaņā ar VI pielikuma 1. tabulu, un sniedz plānoto resursu indikatīvu sadalījumu pa atbalsta darbību vai jomas veidiem.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

13. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9a.  Katra dalībvalsts īpaši paredzētā tīmekļa vietnē publicē savu programmu un iesniedz to Eiropas Parlamentam un Padomei. Minētajā tīmekļa vietnē norāda programmas īstenošanas laikā atbalstītās darbības un saņēmēju sarakstu. To regulāri atjaunina, vismaz vienlaikus ar gada darbības rezultātu pārskata publicēšanu saskaņā ar 30. pantu.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

14. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Programmām veic vidusposma novērtējumu un izvērtējumu saskaņā ar šīs regulas 29. pantu.

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saskaņā ar kritērijiem, kas minēti I pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā līdz 5. punktam, Komisija 2024. gadā piešķir attiecīgo dalībvalstu programmām 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto papildu summu. Finansējums ir spēkā laikposmam no 2025. kalendārā gada.

1.  Līdz 2024. gada beigām un pēc Eiropas Parlamenta informēšanas Komisija saskaņā ar I pielikuma 1.b–5. punktā minētajiem kritērijiem piešķir attiecīgo dalībvalstu programmām 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto papildu summu. Finansējums ir spēkā laikposmam no 2025. kalendārā gada.

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja vismaz 10 % no sākotnējā, 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā programmas piešķīruma nesedz maksājuma pieteikumi, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (ES) …/2021 [Kopīgo noteikumu regula] [85]. pantu, attiecīgā dalībvalsts nav tiesīga saņemt 1. punktā minēto papildu piešķīrumu savai programmai.

2.  Ja vismaz 30 % no 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā sākotnējā programmas piešķīruma nesedz maksājuma pieteikumi, attiecīgā dalībvalsts nav tiesīga saņemt 1. punktā minēto papildu piešķīrumu savai programmai.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  No 2025. gada piešķirot līdzekļus no tematiskā mehānisma, attiecīgā gadījumā ņem vērā progresu, kas panākts Regulas (ES) …/2021 [Kopīgo noteikumu regula] [12]. pantā minētā rezultātu satvara vidusposma mērķu sasniegšanā, kā arī konstatētos īstenošanas trūkumus.

3.  No 2025. gada piešķirot līdzekļus no tematiskā mehānisma, ņem vērā progresu, kas panākts rezultātu satvara vidusposma mērķu sasniegšanā, kā arī konstatētos īstenošanas trūkumus.

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Konkrētas darbības ir transnacionāli vai valsts mēroga projekti, kuri atbilst šīs regulas mērķiem un attiecībā uz kuriem viena, vairākas vai visas dalībvalstis var saņemt papildu piešķīrumu savām programmām.

1.  Konkrētas darbības ir transnacionāli vai valsts mēroga projekti, kuri sniedz Savienības pievienoto vērtību atbilstoši šīs regulas mērķiem un attiecībā uz kuriem viena, vairākas vai visas dalībvalstis var saņemt papildu piešķīrumu savām programmām.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

16. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16. pants

svītrots

Resursi Savienības pārmitināšanas [un humanitārās uzņemšanas] sistēmai

 

1.  Papildus piešķīrumam, kas aprēķināts saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis saņem summu EUR 10 000 apmērā par katru personu, kura pārmitināta saskaņā ar Savienības mērķtiecīgu pārmitināšanas shēmu. Minēto summu piešķir kā finansējumu, kas saskaņā ar Finanšu regulas [125]. pantu nav saistīts ar izmaksām.

 

2.  Šā panta 1. punktā minēto summu piešķir dalībvalstīm, veicot grozījumu dalībvalstu programmā, ar noteikumu, ka persona, attiecībā uz kuru summa ir piešķirta, tika faktiski pārmitināta saskaņā ar Savienības pārmitināšanas [un humanitārās uzņemšanas] sistēmu.

 

3.  Finansējumu neizmanto citām programmas darbībām, izņemot pietiekami pamatotos apstākļos, un pēc tam, kad Komisija, grozot programmu, to ir apstiprinājusi.

 

4.  Dalībvalstis glabā informāciju, kas nepieciešama pienācīgai pārmitināto personu identificēšanai un pārmitināšanas datuma noteikšanai.

 

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

16.a pants

 

Resursi pārmitināšanai un humanitārajai uzņemšanai

 

1.  Papildus piešķīrumiem, kas tām aprēķināti saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis ik pēc diviem gadiem saņem papildu summu, pamatojoties uz vienreizēju maksājumu EUR 10 000 apmērā par katru uzņemto pārvietoto personu.

 

2.  Papildus piešķīrumiem, kas tām aprēķināti saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis ik pēc diviem gadiem saņem papildu summu, pamatojoties uz vienreizēju maksājumu EUR 6000 apmērā par katru personu, kas uzņemta, izmantojot humanitārās shēmas.

 

3.  Vajadzības gadījumā dalībvalstis arī var būt tiesīgas saņemt vienreizējos maksājumus par 1. punktā minēto personu ģimenes locekļiem, lai nodrošinātu ģimenes vienotību.

 

4.  Šā panta 1. un 2. punktā minētās papildu summas dalībvalstīm piešķir ik pēc diviem gadiem, pirmo reizi ar individuāliem finansēšanas lēmumiem, ar ko apstiprina to valsts programmu, un vēlāk ar finansēšanas lēmumu, kuru pievieno pielikumā lēmumiem, ar ko apstiprina to valsts programmu.

 

5.  Ņemot vērā pašreizējos inflācijas koeficientus, attiecīgos notikumus pārmitināšanas jomā, kā arī faktorus, ar kuriem var optimizēt finansiālā stimula izmantošanu, ko sniedz vienreizējais maksājums, un ievērojot pieejamo resursu ierobežojumus, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu, lai pielāgotu šā panta 1. un 2. punktā minētos vienreizējos maksājumus, ja tas uzskatāms par lietderīgu.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

17. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17. pants

svītrots

Resursi Regulas ../.. [Dublinas regula] īstenošanas atbalstam

 

1. Papildus piešķīrumam, kas aprēķināts saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalsts saņem summu EUR [10 000] apmērā par katru starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju, par kuru minētā dalībvalsts kļūst atbildīga no brīža, kad šī dalībvalsts ir sarežģītos apstākļos, kā noteikts Regulā (ES) ../.. [Dublinas regula].

 

2. Papildus piešķīrumam, kas aprēķināts saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalsts saņem summu EUR [10 000] apmērā par katru starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju, kurš minētajai dalībvalstij ir iedalīts, pārsniedzot saņēmējas dalībvalsts taisnīgo daļu.

 

3. Dalībvalsts, kas minēta 1. un 2. punktā, integrācijas pasākumu īstenošanai saņem papildu summu EUR [10 000] apmērā par katru pieteikuma iesniedzēju, kuram ir piešķirta starptautiskā aizsardzība.

 

4. Dalībvalsts, kas minēta 1. un 2. punktā, saņem papildu summu EUR [10 000] apmērā par katru personu, attiecībā uz kuru minētā dalībvalsts, balstoties uz Regulas (ES) ../.. [Eurodac regula] 11. panta d) punktā minēto atjaunināto datu kopu, var pierādīt, ka šī persona vai nu piespiedu kārtā, vai brīvprātīgi ir atstājusi dalībvalsts teritoriju saskaņā ar atgriešanas lēmumu vai izraidīšanas rīkojumu.

 

5. Papildus piešķīrumam, kas aprēķināts saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalsts saņem summu EUR [500] apmērā par katru starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju, kurš pārsūtīts no vienas dalībvalsts uz otru, kā arī par katru pieteikuma iesniedzēju, kas pārsūtīts saskaņā ar Regulas (ES) ../… [Dublinas regula] 34.i panta 1. punkta c) apakšpunktu, un – attiecīgā gadījumā – par katru pieteikuma iesniedzēju, kurš pārsūtīts saskaņā ar Regulas (ES) ../… [Dublinas regula] 34.j panta g) punktu.

 

6. Šajā pantā minētās summas piešķir kā finansējumu, kas saskaņā ar Finanšu regulas [125]. pantu nav saistīts ar izmaksām.

 

7. Papildu summas, kas minētas 1.–5. punktā, piešķir dalībvalstu programmām, ja persona, attiecībā uz kuru summa ir piešķirta, attiecīgā gadījumā tika faktiski pārsūtīta no citas dalībvalsts, faktiski atgriezta vai faktiski reģistrēta kā pieteikuma iesniedzējs dalībvalstī, kas ir atbildīga saskaņā ar Regulu (ES) ../.. [Dublinas regula].

 

8. Šo finansējumu neizmanto citām programmas darbībām, izņemot pietiekami pamatotos apstākļos, un pēc tam, kad Komisija, grozot programmu, to ir apstiprinājusi.

 

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

17.a pants

 

Resursi Regulas (ES) Nr. 604/2013 īstenošanas atbalstam

 

1.  Papildus piešķīrumam, kas aprēķināts saskaņā ar šīs regulas 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalsts, kura veic noteikšanu, saņem uzņemšanas izmaksu atlīdzinājumu par starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju no brīža, kad pieteikums ir iesniegts, līdz pieteikuma iesniedzēja pārsūtīšanai uz atbildīgo dalībvalsti vai līdz brīdim, kad dalībvalsts, kura veic noteikšanu, uzņemas atbildību par pieteikuma iesniedzēju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 604/2013.

 

2.  Papildus piešķīrumam, kas aprēķināts saskaņā ar šīs regulas 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalsts, kas veic pārsūtīšanu, saņem nepieciešamo izmaksu atlīdzinājumu par pieteikuma iesniedzēja vai citas Regulas (ES) Nr. 604/2013 18. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētas personas pārsūtīšanu.

 

3.  Papildus piešķīrumam, kas aprēķināts saskaņā ar šīs regulas 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, katra dalībvalsts saņem vienreizēju maksājumu EUR 10 000 apmērā par katru nepavadītu nepilngadīgo, kuram ir piešķirta starptautiskā aizsardzība minētajā dalībvalstī, ar noteikumu, ka dalībvalsts saskaņā ar 16. panta 1. punktu nav tiesīga izmaksāt šādu vienreizēju maksājumu minētajam nepavadītajam nepilngadīgajam.

 

4.  Šajā pantā minēto atlīdzinājumu piešķir kā finansējumu saskaņā ar Finanšu regulas 125. pantu.

 

5.  Atlīdzinājumu, kas minēts 2. punktā, piešķir dalībvalstu programmām, ja persona, attiecībā uz kuru atlīdzinājums ir piešķirts, tika faktiski pārsūtīta uz dalībvalsti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 604/2013.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

17.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

17.b pants

 

Resursi starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju vai starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārsūtīšanai

 

1.  Lai ievērotu solidaritātes un atbildības taisnīga sadalījuma principus, dalībvalstis papildus piešķīrumiem, kas tām aprēķināti saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, saņem papildu summu, pamatojoties uz vienreizēju maksājumu EUR 10 000 apmērā par katru starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju vai starptautiskās aizsardzības saņēmēju, kas pārsūtīts no citas dalībvalsts.

 

2.  Vajadzības gadījumā dalībvalstis var būt tiesīgas saņemt vienreizējos maksājumus arī attiecībā uz 1. punktā minēto personu ģimenes locekļiem ar noteikumu, ka minētie ģimenes locekļi ir pārsūtīti saskaņā ar šo regulu.

 

3.  Šā panta 1. punktā minētās papildu summas dalībvalstīm piešķir pirmo reizi ar individuāliem finansēšanas lēmumiem, ar ko apstiprina to valsts programmu, un vēlāk ar finansēšanas lēmumu, kuru pievieno pielikumā lēmumiem, ar ko apstiprina to valsts programmu. Šo finansējumu neizmanto citām programmas darbībām, izņemot pietiekami pamatotos apstākļos un pēc tam, kad Komisija, grozot programmu, to ir apstiprinājusi.

 

4.  Lai efektīvi sasniegtu mērķus, kas izvirzīti attiecībā uz LESD 80. pantā minēto solidaritātes un atbildības taisnīgu sadalīšanu starp dalībvalstīm, un ņemot vērā pašreizējos inflācijas koeficientus, attiecīgos notikumus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārsūtīšanā no vienas dalībvalsts uz citu un pārmitināšanas jomā, kā arī cita veida ad hoc uzņemšanu, un faktorus, ar kuriem var optimizēt finansiālā stimula izmantošanu, ko sniedz vienreizējais maksājums, un ievērojot pieejamo resursu ierobežojumus, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu attiecībā uz šā panta 1. punktā minēto vienreizējo maksājumu pielāgošanu, ja tas uzskatāms par lietderīgu.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalsts var izmantot līdz 10 % no summas, kas fonda ietvaros piešķirta tās programmai, lai finansētu darbības atbalstu saskaņā ar 3. panta 2. punkta a) un c) apakšpunktā minētajiem mērķiem.

2.  Dalībvalsts var izmantot līdz 10 % no summas, kas fonda ietvaros piešķirta tās programmai, lai finansētu darbības atbalstu saskaņā ar 3. panta 2. punktā minētajiem mērķiem.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis, kas izmanto darbības atbalstu, ievēro Savienības acquis patvēruma un atgriešanas jomā.

3.  Dalībvalstis, kas izmanto darbības atbalstu, ievēro Savienības acquis patvēruma un migrācijas jomā un pilnībā ievēro tiesības un principus, ko paredz Eiropas Savienības Pamattiesību harta.

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Programmā un gada darbības rezultātu ziņojumā, kas minēts 30. pantā, dalībvalstis pamato darbības atbalsta izmantošanu šīs regulas mērķu sasniegšanai. Pirms programmas apstiprināšanas Komisija kopā ar Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru saskaņā ar 13. pantu novērtē sākotnējo situāciju dalībvalstīs, kuras paudušas savu nodomu izmantot darbības atbalstu. Komisija ņem vērā minēto dalībvalstu sniegto informāciju un – attiecīgā gadījumā – informāciju, kas pieejama tās uzraudzības ietvaros, kura veikta saskaņā ar Regulu (ES) ../.. [ESPA regula] un Regulu (ES) Nr. 1053/2013, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā.

4.  Programmā un gada darbības rezultātu ziņojumā, kas minēts 30. pantā, dalībvalstis pamato darbības atbalsta izmantošanu šīs regulas mērķu sasniegšanai. Pirms programmas apstiprināšanas Komisija kopā ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru saskaņā ar 13. pantu novērtē sākotnējo situāciju dalībvalstīs, kuras paudušas savu nodomu izmantot darbības atbalstu. Komisija ņem vērā minēto dalībvalstu sniegto informāciju un – attiecīgā gadījumā – informāciju, kas pieejama tās uzraudzības ietvaros, kuru veic Eiropas Patvēruma atbalsta birojs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1053/2013 un kura ietilpst šīs regulas darbības jomā.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Darbības atbalstu koncentrē konkrētiem uzdevumiem un pakalpojumiem, kā noteikts VII pielikumā.

5.  Darbības atbalstu koncentrē atbalsttiesīgām darbībām, kā noteikts VII pielikumā.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Lai reaģētu uz neparedzētiem vai jauniem apstākļiem vai nodrošinātu efektīvu finansējuma īstenošanu, Komisija saskaņā ar 32. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus nolūkā grozīt konkrēto uzdevumu un pakalpojumu sarakstu, kas ietverts VII pielikumā.

6.  Lai reaģētu uz neparedzētiem vai jauniem apstākļiem vai nodrošinātu efektīvu finansējuma īstenošanu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 32. pantu attiecībā uz VII pielikumā ietverto atbalsttiesīgo darbību sarakstu.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tiešā pārvaldībā īstenotās dotācijas piešķir un pārvalda saskaņā ar Finanšu regulas [VIII sadaļu].

4.  Tiešā un netiešā pārvaldībā īstenotās dotācijas piešķir un pārvalda saskaņā ar Finanšu regulas [VIII sadaļu].

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

20. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Komisija nodrošina resursu elastīgu, taisnīgu un pārredzamu sadalījumu 3. panta 2. punktā noteiktajiem mērķiem.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

20. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Risku, kas saistīts ar līdzekļu atgūšanu no saņēmējiem, var segt ar iemaksām savstarpējās apdrošināšanas mehānismā, un tās uzskata par pietiekamu garantiju saskaņā ar Finanšu regulu. Piemēro Regulas (ES) ../.. [kas nomaina Regulu par garantiju fondu] [X. pantā] paredzētos noteikumus.

6.  Risku, kas saistīts ar līdzekļu atgūšanu no saņēmējiem, var segt ar iemaksām savstarpējās apdrošināšanas mehānismā, un tās uzskata par pietiekamu garantiju saskaņā ar Finanšu regulu.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Summu, kas Eiropas migrācijas tīklam ir pieejama saskaņā ar fonda gada apropriācijām, un darba programmu, kurā noteiktas tā darbību prioritātes, Komisija pieņem pēc apstiprināšanas vadības padomē saskaņā ar Lēmuma 2008/381/EK (ar grozījumiem) 4. panta 5. punkta a) apakšpunktu. Komisijas lēmums ir finansēšanas lēmums saskaņā ar Finanšu regulas [110]. pantu. Lai nodrošinātu resursu laicīgu pieejamību, Komisija ar atsevišķu finansēšanas lēmumu var pieņemt Eiropas migrācijas tīkla darba programmu.

2.  Summu, kas Eiropas migrācijas tīklam ir pieejama saskaņā ar fonda gada apropriācijām, un darba programmu, kurā noteiktas tā darbību prioritātes, Komisija pieņem pēc apstiprināšanas vadības padomē saskaņā ar Lēmuma 2008/381/EK (ar grozījumiem) 4. panta 5. punkta a) apakšpunktu. Komisijas lēmums ir finansēšanas lēmums saskaņā ar Finanšu regulu. Lai nodrošinātu resursu laicīgu pieejamību, Komisija ar atsevišķu finansēšanas lēmumu var pieņemt Eiropas migrācijas tīkla darba programmu.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

21.a pants (jauns)

Lēmums 2008/381/EK

5. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

21.a pants

 

Lēmuma 2008/381/EK grozījums

 

Lēmuma 2008/381/EK 5. panta 5. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

“da) rīkojas kā iespējamo finansējuma saņēmēju kontaktpunkts saskaņā ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda regulu un sniedz neitrālas norādes, praktisku informāciju un palīdzību attiecībā uz visiem fonda aspektiem, tostarp saistībā ar pieteikumiem finansējumam saskaņā ar attiecīgo valsts programmu vai tematisko mehānismu.”

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Finansējuma apvienošanas darbības, par kurām pieņemts lēmums saskaņā ar šo fondu, īsteno atbilstoši [InvestEU regulai] un Finanšu regulas X sadaļai.

Finansējuma apvienošanas darbības, par kurām pieņemts lēmums saskaņā ar šo fondu, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā, īsteno atbilstoši [InvestEU regulai] un Finanšu regulas X sadaļai.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savienības finansējuma saņēmēji atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un nodrošina tā redzamību, jo īpaši darbību un to rezultātu popularizēšanā, sniedzot dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga un samērīga.

1.  Savienības finansējuma saņēmēji popularizē darbības un to rezultātus, attiecīgajā valodā sniedzot attiecīgām dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga un jēgpilna. Lai nodrošinātu Savienības finansējuma redzamību, Savienības finansējuma saņēmēji komunikācijas pasākumos par darbībām norāda tā izcelsmi. Šajā nolūkā saņēmēji nodrošina, ka visos plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai paredzētajos komunikācijas materiālos ir norādīta Savienības emblēma un īpaši minēts Savienības finansiālais atbalsts.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Saistībā ar fondu, tā darbībām un rezultātiem Komisija rīko informācijas un komunikācijas pasākumus. Fondam piešķirtie finanšu resursi veicina arī korporatīvo komunikāciju par Savienības politiskajām prioritātēm, ciktāl šīs prioritātes ir saistītas ar šīs regulas mērķiem.

2.  Lai sasniegtu iespējami plašāku auditoriju, Komisija rīko informācijas un komunikācijas pasākumus saistībā ar šā fonda īstenošanu, tā darbībām un rezultātiem. Jo īpaši Komisija publicē informāciju par tematiskā mehānisma gada un daudzgadu programmu īstenošanu. Komisija publiski pieejamā tīmekļa vietnē publicē arī to darbību sarakstu, kas izraudzīti atbalstam saskaņā ar tematisko mehānismu, un atjaunina šo sarakstu vismaz reizi trijos mēnešos. Fondam piešķirtie finanšu resursi veicina arī korporatīvo komunikāciju par Savienības politisko prioritāšu īstenošanu, ciktāl šīs prioritātes ir saistītas ar šīs regulas mērķiem. Komisija jo īpaši var veicināt paraugprakses un apmaiņu ar informāciju saistībā ar šā instrumenta īstenošanu.

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

25. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija publicē 2. punktā minēto informāciju atvērtā, mašīnlasāmā formātā, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/98/EK 5. panta 1. punktā1a, tādējādi ļaujot informāciju šķirot, meklēt, izvilkt, salīdzināt un atkalizmantot. Nodrošina iespēju sagrupēt datus pēc prioritātes, konkrētā mērķa, darbības kopējām attiecināmajām izmaksām, projektu kopējām izmaksām, iepirkuma procedūru kopējām izmaksām, saņēmēja nosaukuma un darbuzņēmēja nosaukuma.

 

_____________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (OV L 345, 31.12.2003., 90. lpp.).

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Fonds sniedz finansiālu palīdzību, lai risinātu steidzamas un konkrētas vajadzības ārkārtas situācijā, kuras iemesls ir viens vai vairāki šādi apstākļi:

1.  Komisija var lemt par finansiālas palīdzības sniegšanu, lai risinātu steidzamas un konkrētas vajadzības ārkārtas situācijā, kuras iemesls ir viens vai vairāki šādi apstākļi:

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  liels migrācijas spiediens vienā vai vairākās dalībvalstīs, kam raksturīgs liels vai nesamērīgs trešo valstu valstspiederīgo pieplūdums, kurš rada būtiskas un steidzamas vajadzības saistībā ar šo personu uzņemšanas un aizturēšanas infrastruktūru, patvēruma un migrācijas pārvaldības sistēmām un procedūrām;

(a)  neparedzēti liels vai nesamērīgs trešo valstu valstspiederīgo pieplūdums vienā vai vairākās dalībvalstīs, kurš rada būtiskas un steidzamas vajadzības saistībā ar šo personu uzņemšanas un aizturēšanas infrastruktūru, bērnu aizsardzības sistēmām un patvēruma un migrācijas sistēmām un procedūrām;

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  brīvprātīga pārcelšana;

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  liels migrācijas spiediens trešās valstīs, tostarp gadījumos, kad personas, kurām ir vajadzīga aizsardzība, varētu nonākt grūtā stāvoklī politisku norišu vai konfliktu dēļ – jo īpaši tad, ja tie varētu ietekmēt migrācijas plūsmas uz ES.

(c)  neparedzēti liels vai nesamērīgs personu pieplūdums trešās valstīs, tostarp gadījumos, kad personas, kurām ir vajadzīga aizsardzība, varētu nonākt grūtā stāvoklī politisku norišu, konfliktu vai dabas katastrofu dēļ – jo īpaši tad, ja tie varētu ietekmēt migrācijas plūsmas uz ES.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

26. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Saskaņā ar šo pantu trešās valstīs īstenoti pasākumi ir saskanīgi ar Savienības humānās palīdzības politiku un attiecīgā gadījumā to papildinoši, un tajos ievēro humanitāros principus, kas noteikti Konsensā par humāno palīdzību.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

26. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Šā panta 1. punkta a), aa), b) un c) apakšpunktā aprakstītajos gadījumos Komisija nekavējoties informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ārkārtas palīdzību var sniegt dotāciju veidā, ko tieši piešķir decentralizētajām aģentūrām.

2.  Ārkārtas palīdzību var sniegt dotāciju veidā, ko tieši piešķir Eiropas Patvēruma atbalsta birojam, UNHCR un vietējām un reģionālajām iestādēm, kuras pakļautas neparedzēti lieliem vai nesamērīgiem trešo valstu valstspiederīgo pieplūdumiem, un jo īpaši tām, kas ir atbildīgas par nepavadītu nepilngadīgo imigrantu uzņemšanu un integrāciju.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tiešā pārvaldībā īstenotās dotācijas piešķir un pārvalda saskaņā ar Finanšu regulas [VIII sadaļu].

4.  Tiešā pārvaldībā īstenotās dotācijas piešķir un pārvalda saskaņā ar Finanšu regulu.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

26. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ja tas ir nepieciešams attiecīgās darbības veikšanai, ar ārkārtas palīdzības līdzekļiem var segt izdevumus, kas ir radušies pirms dotācijas pieteikuma iesniegšanas vai palīdzības pieprasījuma dienas, bet ne pirms 2021. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Darbība, kas ir saņēmusi finansējumu fonda ietvaros, var saņemt finansējumu arī no jebkuras citas Savienības programmas, tostarp no dalītas pārvaldības fondiem ar noteikumu, ka finansējums neattiecas uz tām pašām izmaksām. Katras ieguldošās Savienības programmas noteikumus piemēro šīs programmas attiecīgajam ieguldījumam darbībā. Kumulatīvais finansējums nepārsniedz darbības kopējās attiecināmās izmaksas, un atbalstu no dažādām Savienības programmām var aprēķināt proporcionāli saskaņā ar dokumentiem, kuros izklāstīti atbalsta nosacījumi.

1.  Operācija, kas ir saņēmusi finansējumu fonda ietvaros, var saņemt finansējumu arī no jebkuras citas Savienības programmas, tostarp no dalītas pārvaldības fondiem, ar noteikumu, ka finansējums neattiecas uz tām pašām izmaksām. Komisijas iesniegtās programmas mijiedarbojas, tās ir cita citu papildinošas, un tām jābūt tik pārredzamām, lai nepieļautu uzdevumu dublēšanos. Katras ieguldošās Savienības programmas noteikumus piemēro šīs programmas attiecīgajam ieguldījumam operācijā. Kumulatīvais finansējums nepārsniedz operācijas kopējās attiecināmās izmaksas, un atbalstu no dažādām Savienības programmām var aprēķināt proporcionāli saskaņā ar dokumentiem, kuros izklāstīti atbalsta nosacījumi.

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Darbības, kurām piešķirts Izcilības zīmoga sertifikāts vai kuras atbilst visiem šādiem salīdzinošiem nosacījumiem:

Operācijas, kurām piešķirts Izcilības zīmoga sertifikāts vai kuras atbilst visiem šādiem salīdzinošiem nosacījumiem:

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija, ievērojot savas ziņošanas prasības saskaņā ar Finanšu regulas [43. panta 3. punkta h) apakšpunkta i) un iii) punktu], iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei informāciju par gūtajiem rezultātiem saskaņā ar V pielikumu.

1.  Komisija, ievērojot savas ziņošanas prasības saskaņā ar Finanšu regulu, vismaz reizi gadā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei informāciju par gūtajiem rezultātiem saskaņā ar V pielikumu.

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  VIII pielikumā ir izklāstīti rādītāji, uz kuru pamata jāziņo par fonda virzību uz šīs regulas mērķu sasniegšanu. Iznākuma rādītāju atskaites vērtība ir nulle. 2024. gadam noteiktie starpposma mērķi un 2029. gadam noteiktie mērķi ir kumulatīvi.

3.  VIII pielikumā ir izklāstīti rādītāji, uz kuru pamata jāziņo par fonda virzību uz šīs regulas mērķu sasniegšanu. Iznākuma rādītāju atskaites vērtība ir nulle. 2024. gadam noteiktie starpposma mērķi un 2029. gadam noteiktie mērķi ir kumulatīvi. Pēc pieprasījuma Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei dara pieejamus tās saņemtos datus par iznākumu un rezultātu rādītājiem.

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

29. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

29. pants

svītrots

Izvērtēšana

 

1.  Komisija veic šīs regulas, tostarp fonda ietvaros īstenoto darbību, vidusposma novērtējumu un retrospektīvu izvērtējumu.

 

2.  Vidusposma novērtējumu un retrospektīvu izvērtējumu veic laikus, lai to rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu pieņemšanas procesā.

 

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

29.a pants

 

Izvērtēšana

 

1.  Līdz 2024. gada 31. decembrim Komisija iesniedz šīs regulas īstenošanas vidusposma novērtējumu. Vidusposma novērtējumā pārbauda fonda efektivitāti, lietderību, vienkāršošanu un elastību. Konkrētāk, tā ietvaros novērtē:

 

(a) progresu šīs regulas mērķu sasniegšanā, ņemot vērā visu attiecīgo pieejamo informāciju, jo īpaši saskaņā ar 30. pantu dalībvalstu iesniegtos gada darbības pārskatus un VIII pielikumā noteiktos iznākumu un rezultātu rādītājus;

 

(b) saskaņā ar šo fondu īstenoto darbību un operāciju ES pievienoto vērtību;

 

(c) ES solidaritātes veicināšanu patvēruma un migrācijas jomā;

 

(d) to, cik atbilstīgi vēl arvien ir II pielikumā noteiktie īstenošanas pasākumi un III pielikumā paredzētās darbības;

 

(e) papildināmību, koordināciju un saskaņotību starp šā fonda atbalstītajām darbībām un atbalstu, ko snieguši citi Savienības fondi, piemēram, struktūrfondi, un Savienības ārējās finansēšanas instrumenti;

 

(f) fonda ilgtermiņa ietekmi un ilgtspējas aspektus.

 

Vidusposma novērtējumā ņem vērā retrospektīvās izvērtēšanas rezultātus par iepriekšējā fonda — Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gadam — ilgtermiņa ietekmi un vajadzības gadījumā tam pievieno likumdošanas priekšlikumu par šīs regulas pārskatīšanu.

 

2.  Komisija līdz 2030. gada 31. janvārim veic retrospektīvu izvērtējumu. Līdz tam pašam datumam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei izvērtēšanas ziņojumu. Retrospektīvajā izvērtējumā iekļauj visu 1. punktā izklāstīto elementu novērtējumu. Šādā sakarībā novērtē fonda ilgtermiņa ietekmi un ilgtspējas aspektus, lai tos ņemtu vērā, pieņemot lēmumu par turpmākā fonda iespējamu atjaunināšanu vai pārveidošanu.

 

Šā panta pirmajā punktā minēto vidusposma novērtējumu un šā punkta pirmajā daļā minēto retrospektīvo izvērtējumu sagatavo, nodrošinot sociālo partneru, pilsoniskās sabiedrības organizāciju, tostarp migrantu un bēgļu organizāciju, līdztiesības struktūru, valsts cilvēktiesību iestāžu un citu atbilstīgu organizāciju jēgpilnu līdzdalību saskaņā ar 3.a pantā noteikto partnerības principu.

 

3.  Vidusposma novērtējumā un retrospektīvajā izvērtējumā Komisija pievērš īpašu uzmanību to darbību novērtēšanai, kuras veic trešās valstis vai kuras tiek veiktas trešās valstīs vai attiecībā uz trešām valstīm saskaņā ar 5. pantu, 6. pantu un 13. panta 8. punktu.

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Līdz 2023. gada 15. februārim un līdz katra nākamā gada tam pašam datumam līdz pat 2031. gadam, to ieskaitot, dalībvalstis iesniedz Komisijai gada darbības rezultātu ziņojumu, kas minēts Regulas (ES) …/2021 [Kopīgo noteikumu regula] 36. panta 6. punktā. 2023. gadā iesniegtais ziņojums aptver programmas īstenošanu līdz 2022. gada 30. jūnijam.

1.  Līdz 2023. gada 15. februārim un līdz katra nākamā gada tam pašam datumam līdz pat 2031. gadam, to ieskaitot, dalībvalstis iesniedz Komisijai gada darbības rezultātu ziņojumu. 2023. gadā iesniegtais ziņojums aptver programmas īstenošanu līdz 2022. gada 30. jūnijam. Šos ziņojumus dalībvalstis publicē tam īpaši paredzētā tīmekļa vietnē un nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  programmas īstenošanā un starpposma mērķu un galamērķu sasniegšanā gūto progresu, ņemot vērā jaunākos datus, kā noteikts Regulas (ES) …/2021 [Kopīgo noteikumu regula] [37]. pantā;

(a)  programmas īstenošanā un starpposma mērķu un galamērķu sasniegšanā gūto progresu, ņemot vērā jaunākos Komisijai nosūtītos kumulatīvos datus;

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  valsts programmas gada pārskatu sadalījumu atgūtajās summās, priekšfinansējumā galīgajiem saņēmējiem un faktiskajos izdevumos;

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  jebkuriem jautājumiem, kas ietekmē programmas rezultātus, un par pasākumiem, kuri veikti to risināšanai;

(b)  jebkuriem jautājumiem, kas ietekmē programmas rezultātus, un par pasākumiem, kuri veikti to risināšanai, tostarp pamatotiem atzinumiem, ko Komisija sniegusi par pārkāpuma procedūru saskaņā ar 258. pantu;

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  papildināmību starp fonda atbalstītajām darbībām un atbalstu, ko snieguši citi Savienības fondi, jo īpaši attiecībā uz darbībām trešās valstīs vai saistībā ar tām;

(c)  papildināmību, koordināciju un saskaņotību starp šā fonda atbalstītajām darbībām un atbalstu, ko snieguši citi Savienības fondi, piemēram, struktūrfondi, un Savienības ārējās finansēšanas instrumenti;

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  programmas ieguldījumu attiecīgo Savienības acquis un rīcības plānu īstenošanā;

(d)  programmas ieguldījumu attiecīgo Savienības acquis un rīcības plānu īstenošanā, kā arī dalībvalstu sadarbībā un solidaritātē patvēruma jomā;

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  atbilstību pamattiesību prasībām;

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  to personu skaitu, kuras pārmitinātas ar fonda palīdzību atbilstīgi 16. panta 1. punktā minētajām summām;

(g)  to personu skaitu, kuras pārmitinātas vai uzņemtas ar fonda palīdzību atbilstīgi 16. panta 1. un 2. punktā minētajām summām;

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  to starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju vai tās saņēmēju skaitu, kuri saskaņā ar 17. pantu ir pārsūtīti no vienas dalībvalsts uz citu.

(h)  to starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju vai tās saņēmēju skaitu, kuri saskaņā ar 17.b pantu ir pārsūtīti no vienas dalībvalsts uz citu.

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha)  to neaizsargāto personu skaitu, kuras saņēmušas palīdzību programmas ietvaros, tostarp bērnu un personu, kam piešķirta starptautiskā aizsardzība, skaitu;

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija divu mēnešu laikā pēc gada darbības rezultātu ziņojuma saņemšanas dienas var izteikt apsvērumus par to. Ja Komisija minētajā termiņā nesniedz nekādus apsvērumus, ziņojumu uzskata par pieņemtu.

3.  Komisija divu mēnešu laikā pēc gada darbības rezultātu ziņojuma saņemšanas dienas var izteikt apsvērumus par to. Ja Komisija minētajā termiņā nesniedz nekādus apsvērumus, ziņojumu uzskata par pieņemtu. Pēc pieņemšanas Komisija iesniedz gada darbības rezultātu ziņojumu kopsavilkumus, kas pieejami Eiropas Parlamentam un Padomei, un publicē šos kopsavilkumus īpašā tīmekļa vietnē. Ja dalībvalstis nav veikušas pārsūtīšanu saskaņā ar šā panta 1. punktu, gada darbības rezultātu ziņojuma pilnu tekstu Eiropas Parlamentam un Padomei dara pieejamu pēc pieprasījuma.

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 13., 18., 28. un 31. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir līdz 2028. gada 31. decembrim.

2.  Pilnvaras pieņemt 4., 9., 13., 16., 17.b, 18., 28. un 31. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir līdz 2028. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 13., 18., 28. un 31. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 4., 9., 13., 16., 17.b, 28. un 31. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

32. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 13., 18., 28. un 31. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no minētā akta paziņošanas dienas ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām abas iestādes ir informējušas Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 4., 9., 13., 16., 17.b, 18., 28. un 31. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no minētā akta paziņošanas dienas ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām abas iestādes ir informējušas Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  plānošanas perioda sākumā katra dalībvalsts saņem no fonda vienreizēju fiksētu summu EUR 5 000 000 apmērā;

(a)  plānošanas perioda sākumā katra dalībvalsts saņem no fonda vienreizēju fiksētu summu EUR 10 000 000 apmērā;

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

I pielikums – 4 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Neatbilstīgas migrācijas apkarošanas, tostarp atgriešanas, jomā tiks ņemti vērā turpmāk minētie kritēriji, kuru svērums ir šāds:

4.  Neatbilstīgas migrācijas apkarošanas, tostarp atgriešanas, jomā tiks ņemts vērā šāds kritērijs:

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

I pielikums – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  50 % – proporcionāli to trešo valstu valstspiederīgo skaitam, kuri neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem dalībvalsts teritorijā un par kuriem ir izdots atgriešanas lēmums saskaņā ar attiecīgās valsts un/vai Kopienas tiesību aktiem, t. i., administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, kurā konstatēts vai paziņots, ka uzturēšanās ir nelikumīga, un uzlikts pienākums atgriezties;

(a)  to trešo valstu valstspiederīgo skaits, kuri neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem dalībvalsts teritorijā un par kuriem ir izdots galīgs atgriešanas lēmums saskaņā ar attiecīgās valsts un/vai Savienības tiesību aktiem, t. i., administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, kurā konstatēts vai paziņots, ka uzturēšanās ir nelikumīga, un uzlikts pienākums atgriezties;

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

I pielikums – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  50 % – proporcionāli to trešo valstu valstspiederīgo skaitam, kuri ir faktiski atstājuši dalībvalsts teritoriju brīvprātīgi vai piespiedu kārtā saskaņā ar administratīvu vai tiesas izdotu izbraukšanas rīkojumu.

svītrots

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

I pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Attiecībā uz sākotnējo piešķīrumu atsauces dati ir jaunākie ikgadējie statistikas dati par iepriekšējiem trim kalendāra gadiem, kurus Komisija (Eurostat) ieguvusi, balstoties uz datiem, kurus šīs regulas piemērošanas dienā dalībvalstis ir sniegušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Attiecībā uz vidusposma pārskatīšanu atsauces dati ir jaunākie ikgadējie statistikas dati par iepriekšējiem trim kalendāra gadiem, kurus Komisija (Eurostat) ieguvusi, balstoties uz datiem, kurus vidusposma pārskatīšanas brīdī 2024. gadā dalībvalstis ir sniegušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Ja dalībvalstis Komisijai (Eurostat) nav sniegušas attiecīgos statistikas datus, tās pēc iespējas drīz iesniedz provizoriskus datus.

5.  Attiecībā uz sākotnējo piešķīrumu atsauces dati ir jaunākie ikgadējie statistikas dati par iepriekšējiem trim kalendāra gadiem, kurus Komisija (Eurostat) ieguvusi, balstoties uz datiem, kurus šīs regulas piemērošanas dienā dalībvalstis ir sniegušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Dati, tostarp dati par bērniem, būtu jādala pēc vecuma un dzimuma, konkrētiem neaizsargātības aspektiem un patvēruma statusa. Attiecībā uz vidusposma pārskatīšanu atsauces dati ir jaunākie ikgadējie statistikas dati par iepriekšējiem trim kalendāra gadiem, kurus Komisija (Eurostat) ieguvusi, balstoties uz datiem, kurus vidusposma pārskatīšanas brīdī 2024. gadā dalībvalstis ir sniegušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Ja dalībvalstis Komisijai (Eurostat) nav sniegušas attiecīgos statistikas datus, tās pēc iespējas drīz iesniedz provizoriskus datus.

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  vajadzības gadījumā atbalstīt dalībvalstu patvēruma sistēmu spējas infrastruktūras un pakalpojumu jomā;

(b)  vajadzības gadījumā atbalstīt dalībvalstu patvēruma sistēmu spējas, tostarp vietējā un reģionālā līmenī, tādās jomās kā infrastruktūra, piemēram, pienācīgi uzņemšanas apstākļi (jo īpaši nepilngadīgo gadījumā), un pakalpojumi, piemēram, juridiskā palīdzība, pārstāvība un mutiskā tulkošana;

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  sekmēt dalībvalstu dalītu solidaritāti un atbildību, jo īpaši attiecībā uz tām dalībvalstīm, ko visvairāk skar migrācijas plūsmas, kā arī sniegt atbalstu dalībvalstīm, kuras veicina solidaritātes centienus;

svītrots

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  sekmēt solidaritāti un sadarbību ar migrācijas plūsmu skartajām trešām valstīm, tostarp veicot pārmitināšanu un piedāvājot citas likumīgas iespējas aizsardzībai Savienībā, kā arī migrācijas pārvaldības nolūkā noslēdzot partnerības un īstenojot sadarbību ar trešām valstīm.

(d)  sekmēt solidaritāti un sadarbību ar trešām valstīm, uz kurām ir pārvietots liels skaits personu, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, tostarp sekmējot šo valstu spējas uzlabot uzņemšanas un starptautiskās aizsardzības apstākļus, veicot pārmitināšanu un piedāvājot citas likumīgas iespējas aizsardzībai Savienībā, jo īpaši tādām neaizsargātām grupām kā bērni un pusaudži, kas saskaras ar aizsardzības riskiem, kā arī globālās sadarbības kontekstā noslēdzot partnerības un īstenojot sadarbību ar trešām valstīm starptautiskās aizsardzības jomā.

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  īstenot tehnisko un operatīvo palīdzību vienā vai vairākās citās dalībvalstīs sadarbībā ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroju.

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  atbalstīt tādu politikas pasākumu izstrādi un īstenošanu, kuri veicina likumīgu migrāciju un Savienības acquis likumīgas migrācijas jomā īstenošanu;

(a)  atbalstīt tādu politikas pasākumu izstrādi un īstenošanu, kuri veicina likumīgu migrāciju, ieskaitot ģimeņu atkalapvienošanos, un Savienības acquis likumīgas migrācijas jomā īstenošanu, jo īpaši likumīgās darbaspēka migrācijas instrumentus atbilstoši piemērojamiem starptautiskajiem standartiem attiecībā uz migrāciju un migrējošo darba ņēmēju aizsardzību;

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  veicināt un attīstīt strukturālus un atbalsta pasākumus, kas atvieglo atbilstīgu ieceļošanu Savienībā un uzturēšanos tajā;

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab)  uzlabot partnerību un sadarbību ar trešām valstīm, kuras skar migrācijas plūsmas, tostarp izmantojot likumīgas ieceļošanas iespējas Savienībā, lai īstenotu globālās sadarbības centienus migrācijas jomā;

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  veicināt agrīnas integrācijas pasākumus trešo valstu valstspiederīgo sociālajai un ekonomiskajai iekļaušanai, sagatavojot šo personu aktīvu līdzdalību uzņēmējas valsts sabiedrībā un viņu uzņemšanu tajā, jo īpaši iesaistot vietējās un reģionālās pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

svītrots

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Fonds sekmē 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā paredzētā konkrētā mērķa sasniegšanu, pievēršoties šādiem īstenošanas pasākumiem:

 

a) veicināt integrācijas pasākumus trešo valstu valstspiederīgo sociālajai un ekonomiskajai iekļaušanai, atvieglot ģimeņu atkalapvienošanos, sagatavot šo personu aktīvu līdzdalību uzņēmējas valsts sabiedrībā un viņu uzņemšanu tajā, jo īpaši iesaistot vietējās vai reģionālās pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, tostarp bēgļu un migrantu organizācijas, un sociālos partnerus; kā arī

 

(b) veicināt un īstenot aizsardzības pasākumus neaizsargātām personām saistībā ar integrācijas pasākumiem.

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Fonds sekmē 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā paredzētā konkrētā mērķa sasniegšanu, pievēršoties šādiem īstenošanas pasākumiem:

3.  Fonds sekmē 3. panta 2. punkta ca) apakšpunktā paredzētā konkrētā mērķa sasniegšanu, pievēršoties šādiem īstenošanas pasākumiem:

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  atbalstīt integrētu un koordinētu pieeju, kas attiecas uz atgriešanas pārvaldību Savienības un dalībvalstu līmenī, spēju veidošanu efektīvai un ilgtspējīgai atgriešanai un neatbilstīgas migrācijas stimulu samazināšanu;

(b)  atbalstīt integrētu un koordinētu pieeju, kas attiecas uz atgriešanas pārvaldību Savienības un dalībvalstu līmenī, spēju veidošanu efektīvai, cieņpilnai un ilgtspējīgai atgriešanai un neatbilstīgas migrācijas stimulu samazināšanu;

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  sekmēt atbalstītu brīvprātīgu atgriešanos un reintegrāciju;

(c)  sekmēt atbalstītu brīvprātīgu atgriešanos, ģimenes locekļu meklēšanu un reintegrāciju, vienlaikus ievērojot nepilngadīgo intereses;

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  uzlabot sadarbību ar trešām valstīm un stiprināt to spējas īstenot atpakaļuzņemšanas nolīgumus un citus nolīgumus un panākt ilgtspējīgu atgriešanos.

(d)  uzlabot sadarbību ar trešām valstīm un stiprināt to spējas īstenot atpakaļuzņemšanas nolīgumus, tostarp reintegrāciju, un panākt ilgtspējīgu atgriešanos.

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Fonds sekmē 3. panta 2. punkta cb) apakšpunktā paredzētā konkrētā mērķa sasniegšanu, pievēršoties šādiem īstenošanas pasākumiem:

 

(a) veicināt un īstenot starptautisko tiesību un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas ievērošanu patvēruma un migrācijas politikā un pasākumos;

 

(b) sekmēt dalībvalstu dalītu solidaritāti un atbildību, jo īpaši solidaritāti attiecībā uz tām dalībvalstīm, ko visvairāk skar migrācijas plūsmas, kā arī sniegt atbalstu dalībvalstīm centrālajā, reģionālajā vai vietējā līmenī, starptautiskajām organizācijām, nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem to solidaritātes centienos;

 

(c) atbalstīt starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju vai tās saņēmēju pārsūtīšanu no vienas dalībvalsts uz citu.

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

III pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbalsta tvērums

Atbalsttiesīgas darbības, kas jāatbalsta ar šo instrumentu saskaņā ar 3. pantu

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Regulas 3. panta 1. punktā minētā politikas mērķa ietvaros fonds atbalsta jo īpaši šādas darbības:

1.  Regulas 3. panta 1. punktā minētā politikas mērķa ietvaros fonds atbalsta šādas darbības:

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  valsts stratēģiju izstrāde un pilnveidošana patvēruma, likumīgas migrācijas, integrācijas, atgriešanas un neatbilstīgas migrācijas jomā;

(a)  valsts, reģionālo un vietējo stratēģiju izstrāde un pilnveidošana Savienības acquis īstenošanai patvēruma, likumīgas migrācijas, integrācijas, jo īpaši vietējo integrācijas stratēģiju, atgriešanas un neatbilstīgas migrācijas jomā;

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  administratīvu struktūru, sistēmu un instrumentu izveide, kā arī darbinieku, tostarp vietējo iestāžu un citu ieinteresēto personu, apmācība;

(b)  administratīvu struktūru, sistēmu un instrumentu izveide, kā arī darbinieku, tostarp vietējo iestāžu un citu ieinteresēto personu, apmācība — attiecīgā gadījumā sadarbībā ar Savienības aģentūrām;

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  politikas un procedūru izstrāde, uzraudzība un izvērtēšana, tostarp attiecībā uz informācijas un datu vākšanu un apmaiņu un tādu kopēju statistikas instrumentu, metožu un rādītāju izstrādi un piemērošanu, ar kuriem mēra progresu un novērtē politikas norises;

(c)  politikas un procedūru izstrāde, uzraudzība un izvērtēšana, ietverot kvalitatīvu un kvantitatīvu datu un statistikas datu par migrāciju un starptautisko aizsardzību vākšanu, analīzi un izplatīšanu un tādu kopēju statistikas instrumentu, metožu un rādītāju izstrādi un piemērošanu, ar kuriem mēra progresu un novērtē politikas norises;

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  palīdzības un atbalsta pakalpojumi, kas atbilst attiecīgās personas, jo īpaši neaizsargātu grupu, statusam un vajadzībām;

(e)  dzimumsensitīvi palīdzības un atbalsta pakalpojumi, kas atbilst attiecīgās personas, jo īpaši neaizsargātu personu, statusam un vajadzībām;

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – -ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  bērnu migrantu efektīva aizsardzība, tostarp bērna interešu novērtējumu īstenošana pirms lēmumu pieņemšanas, visi Komisijas 2017. gada 12. aprīļa paziņojumā par bērnu migrantu aizsardzību uzskaitītie pasākumi, piemēram, piemērotu mājokļu nodrošināšana un aizbildņu savlaicīga norīkošana visiem nepavadītiem nepilngadīgajiem, iemaksas Eiropas Aizbildnības iestāžu tīklā, un bērna aizsardzības politikas un procedūru, tostarp uz bērna tiesībām balstīta mehānisma, izstrāde, uzraudzība un novērtēšana;

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  darbības, kuru mērķis ir vairot ieinteresēto personu un sabiedrības izpratni par politiku patvēruma, integrācijas, likumīgas migrācijas un atgriešanas jomā.

(f)  darbības, kuru mērķis ir vairot ieinteresēto personu un sabiedrības izpratni par politiku patvēruma, integrācijas, likumīgas migrācijas un atgriešanas jomā, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātām grupām, tostarp nepilngadīgajiem.

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Regulas 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā konkrētā mērķa ietvaros fonds atbalsta jo īpaši šādas darbības:

2.  Regulas 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā konkrētā mērķa ietvaros fonds atbalsta šādas darbības:

Grozījums Nr.    194

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  materiālā atbalsta sniegšana, tostarp palīdzība pie robežas;

(a)  materiālā atbalsta sniegšana, tostarp palīdzība pie robežas, bērniem un dzimumam piemērotas telpas, ārkārtas palīdzības pakalpojumi, ko sniedz vietējās iestādes, izglītība, apmācība, atbalsta pakalpojumi, juridiskā palīdzība un pārstāvība un veselības un psiholoģiskā aprūpe;

Grozījums Nr.    195

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  patvēruma procedūru veikšana;

(b)  patvēruma procedūru veikšana, tostarp ģimenes locekļu meklēšana, un juridiskās palīdzības un pārstāvības un mutiskās tulkošanas pieejamības nodrošināšana patvēruma pieteikumu iesniedzējiem visos procedūras posmos;

Grozījums Nr.    196

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pieteikuma iesniedzēju īpašām procesuālām vai uzņemšanas vajadzībām apzināšana;

(c)  pieteikuma iesniedzēju ar īpašām procesuālām vai uzņemšanas vajadzībām apzināšana, tostarp cilvēku tirdzniecības upuru, nepilngadīgo un citu neaizsargātu grupu, piemēram, spīdzināšanā un dzimumbalstītā vardarbībā cietušo, agrīna apzināšana un nosūtīšana uz specializētiem dienestiem;

Grozījums Nr.    197

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  kvalificētu psihosociālo un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana vardarbībā un spīdzināšanā, tostarp dzimumbalstītā vardarbībā, cietušajiem;

Grozījums Nr.    198

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  uzņemšanas un izmitināšanas infrastruktūras izveide vai uzlabošana, tostarp, iespējams, panākot to, ka šādus objektus izmanto vairāk nekā viena dalībvalsts;

(d)  tādas uzņemšanas un izmitināšanas infrastruktūras izveide vai uzlabošana kā mājokļi mazos blokos un maza mēroga infrastruktūrā, tostarp tajā, ko nodrošina vietējās un reģionālās iestādes, pievēršoties ģimeņu ar nepilngadīgajiem un nepavadītu nepilngadīgo vajadzībām, un tostarp, iespējams, panākot to, ka šādus objektus izmanto vairāk nekā viena dalībvalsts;

Grozījums Nr.    199

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  tādu alternatīvu aprūpes veidu nodrošināšana, kurus integrē esošajās bērnu aizsardzības valsts sistēmās un ar kuriem var risināt visu bērnu vajadzības atbilstoši starptautiskajiem standartiem;

Grozījums Nr.    200

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  dalībvalstu spēju uzlabošana vākt, analizēt un izplatīt informāciju par izcelsmes valsti;

(e)  dalībvalstu spēju uzlabošana vākt, analizēt un kopīgi izmantot informāciju par izcelsmes valsti;

Grozījums Nr.    201

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  darbības, kas saistītas ar procedūru veikšanu nolūkā īstenot Savienības pārmitināšanas [un humanitārās uzņemšanas] sistēmu vai valsts mēroga pārmitināšanas shēmas, kuras atbilst Savienības pārmitināšanas sistēmai;

(f)  darbības, kas saistītas ar procedūru veikšanu nolūkā īstenot valsts pārmitināšanas vai humanitārās uzņemšanas shēmas, kā noteikts šajā regulā;

Grozījums Nr.    202

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārsūtīšana;

(g)  starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju un saņēmēju pārsūtīšana;

Grozījums Nr.    203

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  trešo valstu spēju vairošana ar nolūku uzlabot to personu aizsardzību, kurām tā ir vajadzīga;

(h)  trešo valstu spēju vairošana ar nolūku uzlabot to personu aizsardzību, kurām tā ir vajadzīga, tostarp atbalstot spēcīgu bērnu aizsardzības mehānismu izstrādi trešās valstīs, ar kuriem nodrošina, ka bērni visās jomās ir aizsargāti pret vardarbību, ļaunprātīgu rīcību un nolaidību un ka viņiem ir pieeja izglītībai un veselības aprūpei;

Grozījums Nr.    204

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  efektīvu alternatīvu aizturēšanai izveide, attīstīšana un uzlabošana, jo īpaši attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem un ģimenēm.

(i)  efektīvu alternatīvu aizturēšanas un aprūpes iestāžu izveide, attīstīšana un uzlabošana, jo īpaši attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem un bērniem ar ģimenēm saskaņā ar ANO Konvenciju par bērna tiesībām.

Grozījums Nr.    205

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Regulas 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā konkrētā mērķa ietvaros fonds atbalsta jo īpaši šādus elementus:

3.  Regulas 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā konkrētā mērķa ietvaros fonds atbalsta šādus elementus:

Grozījums Nr.    206

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  migrācijai uz Savienību paredzētu mobilitātes shēmu (piemēram, cirkulārās vai pagaidu migrācijas shēmu) izstrāde, tostarp apmācības pasākumi nodarbināmības uzlabošanai;

(b)  migrācijai uz Savienību paredzētu mobilitātes shēmu (ietverot, bet ne tikai cirkulārās vai pagaidu migrācijas shēmas) izstrāde, tostarp arodmācības un citi apmācības pasākumi nodarbināmības uzlabošanai;

Grozījums Nr.    207

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  trešā valstī iegūto prasmju un kvalifikāciju novērtējums, kā arī to pārredzamība un savietojamība ar dalībvalsts prasmēm un kvalifikācijām;

(d)  trešā valstī iegūto prasmju un kvalifikāciju, tostarp profesionālās pieredzes, novērtējums un atzīšana, kā arī to pārredzamība un savietojamība ar dalībvalsts prasmēm un kvalifikācijām un kopīgu novērtēšanas standartu izstrādāšana;

Grozījums Nr.    208

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  palīdzība saistībā ar pieteikumiem par ģimenes atkalapvienošanos Padomes Direktīvas 2003/86/EK51 nozīmē;

(e)  palīdzība saistībā ar pieteikumiem par ģimenes atkalapvienošanos, lai nodrošinātu saskaņotu Padomes Direktīvas 2003/86/EK51 īstenošanu;

__________________

__________________

51 Padomes Direktīva 2003/86/EK (2003. gada 22. septembris) par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos (OV L 251, 3.10.2003., 12.–18. lpp.).

51 Padomes 2003. gada 22. septembra Direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos (OV L 251, 3.10.2003., 12.–18. lpp.).

Grozījums Nr.    209

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  palīdzība saistībā ar to trešo valstu valstspiederīgo statusa maiņu, kuri jau likumīgi uzturas kādā dalībvalstī, jo īpaši saistībā ar Savienības līmenī definēta likumīgas uzturēšanās statusa iegūšanu;

(f)  palīdzība, tostarp juridiskā palīdzība un pārstāvība, saistībā ar to trešo valstu valstspiederīgo statusa maiņu, kuri jau likumīgi uzturas kādā dalībvalstī, jo īpaši saistībā ar Savienības līmenī definēta likumīgas uzturēšanās statusa iegūšanu;

Grozījums Nr.    210

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  palīdzība attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo tiesību īstenošanu, kuri legāli uzturas Savienībā, jo īpaši saistībā ar mobilitāti Savienībā un piekļuvi nodarbinātībai;

Grozījums Nr.    211

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  agrīnas integrācijas pasākumi, piemēram, īpašs atbalsts, kas pielāgots trešo valstu valstspiederīgo vajadzībām, un integrācijas programmas, kuru ietvaros galvenā uzmanība pievērsta izglītībai, valodai un citiem apmācības pasākumiem, piemēram, pilsoniskās ievirzes kursiem un profesionālajai orientācijai;

svītrots

Grozījums Nr.    212

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  darbības, kas veicina trešo valstu valstspiederīgo līdztiesību attiecībā uz piekļuvi publiskiem un privātiem pakalpojumiem un šo pakalpojumu sniegšanu, tostarp pielāgot tos mērķgrupas vajadzībām;

svītrots

Grozījums Nr.    213

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  integrētā veidā īstenota sadarbība starp valstiskām un nevalstiskām struktūrām, tostarp izveidojot koordinētus integrācijas atbalsta centrus, piemēram, vienotus kontaktpunktus;

svītrots

Grozījums Nr.    214

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  darbības, kas ļauj trešo valstu valstspiederīgajiem iepazīties ar uzņēmējas valsts sabiedrību un aktīvi piedalīties tajā, kā arī darbības, kuras sekmē iespējas tikt pieņemtiem uzņēmējas valsts sabiedrībā;

svītrots

Grozījums Nr.    215

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  apmaiņas un dialoga veicināšana starp trešo valstu valstspiederīgajiem, uzņēmējas valsts sabiedrību un publiskām iestādēm, tostarp konsultējoties ar trešo valstu valstspiederīgajiem un risinot kultūru un reliģiju dialogu.

svītrots

Grozījums Nr.    216

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Regulas 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētā konkrētā mērķa ietvaros fonds atbalsta jo īpaši šādus elementus:

 

(a) integrācijas pasākumi, piemēram, īpašs atbalsts, kas pielāgots trešo valstu valstspiederīgo vajadzībām, un integrācijas programmas, kuru ietvaros galvenā uzmanība pievērsta iekļaujošai izglītībai un aprūpei, valodai, konsultācijām, arodapmācībai un citiem apmācības pasākumiem, piemēram, pilsoniskās ievirzes kursiem un profesionālajai orientācijai;

 

(b) vietējo iestāžu sniegtu integrācijas pakalpojumu kapacitātes uzlabošana;

 

(c) darbības, kas veicina trešo valstu valstspiederīgo līdztiesību attiecībā uz piekļuvi publiskiem un privātiem pakalpojumiem un šo pakalpojumu sniegšanu, tostarp piekļuvi izglītībai, aprūpes pakalpojumiem un psihosociālajam atbalstam, pielāgojot tos mērķgrupas vajadzībām;

 

(d) integrētā veidā īstenota sadarbība starp valstiskām un nevalstiskām struktūrām, tostarp izveidojot koordinētus integrācijas atbalsta centrus, piemēram, vienotus kontaktpunktus;

 

(e) darbības, kas ļauj trešo valstu valstspiederīgajiem iepazīties ar uzņēmējas valsts sabiedrību un aktīvi piedalīties tajā, kā arī darbības, kuras sekmē iespējas tikt pieņemtiem uzņēmējas valsts sabiedrībā;

 

(f) apmaiņas un dialoga veicināšana starp trešo valstu valstspiederīgajiem, uzņēmējas valsts sabiedrību un publiskām iestādēm, tostarp konsultējoties ar trešo valstu valstspiederīgajiem un risinot kultūru un reliģiju dialogu.

Grozījums Nr.    217

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Regulas 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētā konkrētā mērķa ietvaros fonds atbalsta jo īpaši šādus elementus:

4.  Regulas 3. panta 2. punkta ca) apakšpunktā minētā konkrētā mērķa ietvaros fonds atbalsta šādus elementus:

Grozījums Nr.    218

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  uzņemšanas vai aizturēšanas infrastruktūra, tostarp, iespējams, panākot to, ka šādus objektus izmanto vairāk nekā viena dalībvalsts;

(a)  atvērtas uzņemšanas infrastruktūras un esošās aizturēšanas infrastruktūras uzlabošana, tostarp, iespējams, panākot to, ka šādus objektus izmanto vairāk nekā viena dalībvalsts;

Grozījums Nr.    219

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  efektīvu alternatīvu aizturēšanas pasākumu ieviešana, attīstīšana un uzlabošana, jo īpaši attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem un ģimenēm;

(b)  efektīvu alternatīvu aizturēšanas pasākumu ieviešana, attīstīšana, īstenošana un uzlabošana, balstoties uz lietu pārvaldību kopienā, jo īpaši attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem un ģimenēm;

Grozījums Nr.    220

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  cilvēku tirdzniecībā cietušo personu identificēšana un uzņemšana saskaņā ar Direktīvu 2011/36/ES un Padomes Direktīvu 2004/81/EK1a;

 

___________________

 

1a Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm (OV L 261, 6.8.2004., 19. lpp.).

Grozījums Nr.    221

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  neatbilstīgas migrācijas stimulu, tostarp neatbilstīgo migrantu nodarbinātības, novēršana, veicot efektīvas un pienācīgas pārbaudes, kuru pamatā ir riska novērtējums, nodrošinot darbinieku apmācību, izveidojot un īstenojot mehānismus, ar kuru palīdzību neatbilstīgi migranti var pieprasīt atmaksāt maksājumus un iesniegt sūdzības pret saviem darba devējiem, vai arī informācijas un izpratnes veidošanas kampaņas, kuru mērķis ir informēt darba devējus un neatbilstīgus migrantus par viņu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar Direktīvu 2009/52/EK53;

(d)  neatbilstīgas migrācijas stimulu, tostarp neatbilstīgo migrantu nodarbinātības, mazināšana, veicot efektīvas un pienācīgas pārbaudes, kuru pamatā ir riska novērtējums, nodrošinot darbinieku apmācību, izveidojot un īstenojot mehānismus, ar kuru palīdzību neatbilstīgi migranti var pieprasīt atmaksāt maksājumus un iesniegt sūdzības pret saviem darba devējiem, vai arī informācijas un izpratnes veidošanas kampaņas, kuru mērķis ir informēt darba devējus un neatbilstīgus migrantus par viņu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar Direktīvu 2009/52/EK53;

__________________

__________________

53 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/52/EK (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp.).

53 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīva 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp.).

Grozījums Nr.    222

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  atgriešanas palīdzība, jo īpaši brīvprātīgas atgriešanās atbalstīšanai, kā arī informācija par atbalstītas brīvprātīgas atgriešanās programmām;

(g)  atgriešanas palīdzība, jo īpaši brīvprātīgas atgriešanās atbalstīšanai, kā arī informācija par atbalstītas brīvprātīgas atgriešanās programmām, tostarp sniedzot konkrētus norādījumus bērniem saistībā ar atgriešanas procedūrām un nodrošinot uz bērnu tiesībām balstītas atgriešanas procedūras;

Grozījums Nr.    223

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  telpas un pakalpojumi trešās valstīs, ar ko pēc personu, tostarp nepavadītu nepilngadīgo un citu neaizsargātu grupu, ierašanās nodrošina pienācīgu pagaidu izmitināšanu un uzņemšanu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem;

(j)  telpas un atbalsta pakalpojumi trešās valstīs, ar ko pēc personu ierašanās nodrošina pienācīgu pagaidu izmitināšanu un uzņemšanu un ātru pāreju uz izmitināšanu, izmantojot kopienas iespējas;

Grozījums Nr.    224

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  sadarbība ar trešām valstīm neatbilstīgas migrācijas apkarošanai un efektīvas atgriešanas un atpakaļuzņemšanas nodrošināšanai, tostarp īstenojot atpakaļuzņemšanas nolīgumus un citus režīmus;

(k)  sadarbība ar trešām valstīm neatbilstīgas migrācijas apkarošanai un efektīvas atgriešanas un atpakaļuzņemšanas nodrošināšanai, tostarp īstenojot atpakaļuzņemšanas nolīgumus;

Grozījums Nr.    225

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(l)  pasākumi, kuru mērķis ir veicināt izpratni par piemērotām un likumīgām imigrācijas iespējām un par nelikumīgas imigrācijas riskiem;

(l)  pasākumi, kuru mērķis ir veicināt izpratni par piemērotām un likumīgām migrācijas iespējām un par neatbilstīgas migrācijas riskiem;

Grozījums Nr.    226

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(m)  atbalsts darbībām trešās valstīs un darbības tajās, tostarp saistībā ar infrastruktūru un aprīkojumu, kā arī pasākumi, ja tie palīdz uzlabot efektīvu sadarbību starp trešām valstīm un Savienību un tās dalībvalstīm atgriešanas un atpakaļuzņemšanas jomā.

svītrots

Grozījums Nr.    227

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4a.  Regulas 3. panta 2. punkta cb) apakšpunktā minētā konkrētā mērķa ietvaros fonds atbalsta šādus elementus:

 

(a) starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju vai starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārsūtīšanas no vienas dalībvalsts uz citu īstenošana, tostarp pasākumi, kas minēti šīs regulas 17.b pantā;

 

(b) operatīvais atbalsts norīkotā personāla vai finansiālās palīdzības veidā, ko viena dalībvalsts sniedz citai dalībvalstij, kuru skārušas lielas migrācijas problēmas;

 

(c) darbības, kas saistītas ar procedūru veikšanu nolūkā īstenot valsts pārmitināšanas vai humanitārās uzņemšanas shēmas.

Grozījums Nr.    228

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  Integrācijas pasākumi, kurus īsteno vietējās un reģionālās pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

–  integrācijas pasākumi, kurus īsteno vietējās un reģionālās pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tostarp bēgļu un migrantu organizācijas;

Grozījums Nr.    229

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  darbības, kuru mērķis ir izstrādāt un īstenot efektīvas alternatīvas aizturēšanai;

–  darbības, kuru mērķis ir izstrādāt un īstenot efektīvas alternatīvas aizturēšanai un ievietošanai aprūpes iestādē;

Grozījums Nr.    230

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  pasākumi, kas vērsti uz neaizsargātām personām un starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem ar īpašām uzņemšanas un/vai procesuālām vajadzībām, tostarp pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt bērnu, jo īpaši nepavadīto bērnu migrantu aizsardzību.

–  pasākumi, kas vērsti uz neaizsargātām personām un starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem ar īpašām uzņemšanas un/vai procesuālām vajadzībām, tostarp pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt bērnu, jo īpaši nepavadīto nepilngadīgo migrantu aizsardzību.

Grozījums Nr.    231

Regulas priekšlikums

V pielikums – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Visus turpmāk uzskaitītos galvenos darbības rādītājus dala pēc dzimuma un vecuma.

Grozījums Nr.    232

Regulas priekšlikums

V pielikums – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  to personu skaits, kuras uzņemtas ar humanitārās uzņemšanas shēmu palīdzību;

Grozījums Nr.    233

Regulas priekšlikums

V pielikums – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  to starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju skaits, kuri ar fonda atbalstu pārsūtīti no vienas dalībvalsts uz citu;

Grozījums Nr.    234

Regulas priekšlikums

V pielikums – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  to starptautiskās aizsardzības saņēmēju skaits, kuri ar fonda atbalstu pārsūtīti no vienas dalībvalsts uz citu;

Grozījums Nr.    235

Regulas priekšlikums

V pielikums – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Konkrētais mērķis Nr. 1.a — sniegt atbalstu likumīgai migrācijai uz dalībvalstīm:

 

1.  ar fonda atbalstu izsniegto zilo karšu skaits;

 

2.  uzņēmuma ietvaros pārcelto darbinieku skaits, kuriem šis statuss piešķirts ar fonda atbalstu;

 

3.  ģimenes atkalapvienošanās pieteikumu iesniedzēju skaits, kuri faktiski atkalapvienojušies ar savu ģimeni ar fonda atbalstu;

 

4.  trešo valstu valstspiederīgo skaits, kuriem ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas piešķirtas ar fonda atbalstu.

Grozījums Nr.    236

Regulas priekšlikums

V pielikums – 2. daļa – konkrētais mērķis Nr. 2

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Konkrētais mērķis Nr. 2 – atbalstīt likumīgu migrāciju uz dalībvalstīm, tostarp ieguldījums trešo valstu valstspiederīgo integrācijā:

Konkrētais mērķis Nr. 2 – dot ieguldījumu trešo valstu valstspiederīgo integrācijā:

Grozījums Nr.    237

Regulas priekšlikums

V pielikums – 2. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  to personu skaits, kuras piedalījās fonda atbalstītajos integrācijas pasākumos un norādīja, ka šie pasākumi sekmēja viņu agrīno integrāciju, – salīdzinājumā ar fonda atbalstītajos integrācijas pasākumos piedalījušos personu kopējo skaitu.

2.  to personu skaits, kuras piedalījās fonda atbalstītajos integrācijas pasākumos.

Grozījums Nr.    238

Regulas priekšlikums

V pielikums – 2. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  to personu skaits, kuras piedalījās fonda atbalstītajos integrācijas pasākumos un kuras pēc tam ir ieguvušas darbu.

Grozījums Nr.    239

Regulas priekšlikums

V pielikums – 2. daļa – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  to personu skaits, kuras ir piedalījušās fonda atbalstītajos integrācijas pasākumos un kuru kvalifikācijas ir atzītas vai kuras ir ieguvušas diplomu kādā no dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    240

Regulas priekšlikums

V pielikums – 3. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  uz izbraukšanas rīkojuma pamata veikto atgriešanu skaits salīdzinājumā ar to trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuriem izdots izbraukšanas rīkojums;

1.  uz izbraukšanas rīkojuma pamata veikto fonda atbalstīto atgriešanu skaits salīdzinājumā ar to trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuriem izdots izbraukšanas rīkojums;

Grozījums Nr.    241

Regulas priekšlikums

V pielikums – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Konkrētais mērķis Nr. 3.a — nodrošināt solidaritāti un taisnīgu atbildības sadalījumu:

 

1.  to starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju pārsūtīšanu skaits, kuras ir veiktas saskaņā ar fonda 17.b pantu;

 

1.a  to starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārsūtīšanu skaits, kuras ir veiktas saskaņā ar fonda 17.b pantu;

 

2.  norīkotā personāla skaits vai finansiālā atbalsta daudzums, kas sniegts dalībvalstīm saistībā ar migrācijas problēmām;

 

3.  ar fonda atbalstu pārmitināto vai saskaņā ar humanitārajām shēmām uzņemto personu skaits.

Grozījums Nr.    242

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – -1 daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Visus turpmāk uzskaitītos galvenos darbības rādītājus dala pēc dzimuma un vecuma.

Grozījums Nr.    243

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Konkrētais mērķis Nr. 1.a — sniegt atbalstu likumīgai migrācijai uz dalībvalstīm:

 

1.  ar fonda atbalstu izsniegto zilo karšu skaits;

 

2.  uzņēmuma ietvaros pārcelto darbinieku skaits, kuriem šis statuss piešķirts ar fonda atbalstu;

 

3.  ģimenes atkalapvienošanās pieteikuma iesniedzēju skaits, kuri faktiski atkalapvienojušies ar savu ģimeni ar fonda atbalstu;

 

4.  to trešo valstu valstspiederīgo skaits, kuriem ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas piešķirtas ar fonda atbalstu.

Grozījums Nr.    244

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 2. daļa – konkrētais mērķis Nr. 2

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Konkrētais mērķis Nr. 2 – atbalstīt likumīgu migrāciju uz dalībvalstīm, tostarp ieguldījums trešo valstu valstspiederīgo integrācijā:

Konkrētais mērķis Nr. 2 – dot ieguldījumu trešo valstu valstspiederīgo integrācijā:

Grozījums Nr.    245

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 2. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  to personu skaits, kuras piedalījās fonda atbalstītajos integrācijas pasākumos un kuras pēc tam ir ieguvušas darbu.

Grozījums Nr.    246

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 2. daļa – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  to personu skaits, kuras ir piedalījušās fonda atbalstītajos integrācijas pasākumos un kuras pēc tam ir ieguvušas diplomu kādā no dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    247

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 2. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4a.  To trešo valstu valstspiederīgo skaits, kas ar fonda atbalstu sekmīgi pabeiguši pamatskolu, vidusskolu vai ieguvuši augstāko izglītību.

Grozījums Nr.    248

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 3. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  to atgriezto personu skaits, kuras pirms vai pēc atgriešanas ir saņēmušas fonda līdzfinansētu reintegrācijas palīdzību, – salīdzinājumā ar fonda atbalstīto atgriešanu kopējo skaitu.

4.  to atgriezto personu skaits, kuras pirms vai pēc atgriešanas ir saņēmušas fonda līdzfinansētu reintegrācijas palīdzību, – salīdzinājumā ar fonda atbalstīto atgriešanu kopējo skaitu.

 

(a) personas, kuras ir atgriezušās brīvprātīgi;

 

(b) personas, kuras tika izraidītas.

Grozījums Nr.    249

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Konkrētais mērķis Nr. 3.a – nodrošināt solidaritāti un taisnīgu atbildības sadalījumu:

 

1.  to starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju pārsūtīšanu skaits, kuras ir veiktas saskaņā ar fonda 17.b pantu;

 

1.a  to starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārsūtīšanu skaits, kuras ir veiktas saskaņā ar fonda 17.b pantu;

 

2.  norīkotā personāla skaits vai finansiālā atbalsta daudzums, kas sniegts dalībvalstīm saistībā ar migrācijas problēmām;

 

3.  ar fonda atbalstu pārmitināto personu skaits.


PASKAIDROJUMS

Laikā, kad patvēruma un migrācijas jautājumam ir tik ļoti liela nozīme politiskajā darba kārtībā, ir no jauna jāuzsver ES saistības attiecībā uz patvēruma un imigrācijas acquis. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc referente atzinīgi vērtē priekšlikumu Patvēruma un migrācijas fondam, kas darbosies kā pašreizējā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda turpinātājs fonds un kas turpinās sniegt finansiālu atbalstu patvēruma un migrācijas acquis īstenošanai.

Lielais migrācijas līmenis uz ES 2015. gadā atklāja nopietnus trūkumus Eiropas Savienības patvēruma sistēmā. Līdz šim brīdim priekšposteņa dalībvalstis turpina cīnīties, jo solidaritātes un atbildības taisnīga sadalījuma principiem Eiropas Savienība kopumā nepiešķir praktisku nozīmi.

Referente uzskata, ka Eiropas Savienībai kopumā būtu jācenšas izmantot šo fondu, lai palīdzētu risināt dažādās problēmas, ar kurām tā saskaras dažādās jomās: reformējot kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, padarot atgriešanas politiku ilgtspējīgāku un efektīvāku, izveidojot likumīgus migrācijas kanālus un veicinot bēgļu integrāciju mūsu sabiedrībā.   

Referente atzinīgi vērtē to, ka nākamajā daudzgadu finanšu periodā Eiropas Komisija ierosina piešķirt EUR 10,4 miljardus patvēruma, migrācijas un integrācijas problēmu risināšanai Eiropā. Referente uzskata, ka ir tikai pareizi katru no šīm politikas jomām atspoguļot fonda nosaukumā.

Referente uzskata, ka fondam, kas paredzēts patvēruma, migrācijas un integrācijas politikas īstenošanai Eiropas Savienībā, tieši tam būtu jāpievēršas. Būtu jāsniedz dalībvalstīm nepieciešamais atbalsts to darbībās un pasākumos, lai mazinātu migrācijas spiedienu, kā arī izpildītu savas juridiskās saistības. Šajā sakarā referente uzskata, ka minimālo procentu noteikšanai būtu jāpalīdz nodrošināt, ka visas dalībvalstis pilda savus pienākumus attiecībā uz katru no dažādajiem fonda mērķiem.

Saskaņā ar ierosināto Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu dalībvalstīm būtu jāpilda savi pienākumi stiprināt un attīstīt visus kopējās Eiropas patvēruma sistēmas aspektus, attīstīt likumīgas migrācijas kanālus, veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu atgriešanu un piešķirt nozīmi solidaritātei un atbildības taisnīgai sadalei.

Pārmitināšanas un pārcelšanas shēmas ir divi mehānismi, kas var efektīvi apliecināt patiesu solidaritāti gan attiecībā uz priekšposteņa dalībvalstīm, gan tām personām, kurām nepieciešama aizsardzība. Šie mehānismi vislabāk darbosies, ja piedalās visas dalībvalstis, un tikai tad, ja tās ievēros savas saistības, ko tās apņēmušās.

Turklāt referente uzskata, ka nepietiek drošu ieceļošanas iespēju Eiropā, kuras piedāvātu cilvēkiem, kuriem nepieciešama aizsardzība, iespējamas alternatīvas atšķirībā no riskantiem neatbilstīgiem braucieniem. Šajā saistībā referente mudina dalībvalstis apsvērt pastāvošās iespējas, jo īpaši tās, kuras varētu sniegt atbildi uz abpusējām problēmām, ko rada ekonomiskās un sociālās vajadzības.

Personām, kas ierodas Eiropā, ir vajadzīga pienācīga uzņemšana un palīdzība un piekļuve taisnīgām un efektīvām patvēruma procedūrām, jo īpaši tādu personu gadījumā, kurām ir īpašas vajadzības, tostarp nepavadītiem un no vecākiem nošķirtiem bērniem, kā arī personām, kas cietušas no seksuālas un ar dzimumu saistītas vardarbības. Šajā saistībā referente arī uzskata, ka ES ir vajadzīga lielāka solidaritāte, lai nodrošinātu aizsardzību, tostarp ar efektīvu un ātru ģimenes atkalapvienošanos un pārcelšanu.

Lai nodrošinātu migrantu un bēgļu pienācīgu integrāciju, gan darba programmās, gan tematiskajā programmā paredzētajiem pasākumiem būtu jāietver vietējo un reģionālo pašvaldību aktīva līdzdalība (bieži vien tieši tās ikdienā saskaras ar reālo situāciju uz vietas). Referente uzskata, ka vietējām pašvaldībām un reģioniem ir jābūt labi sagatavotiem, lai nodrošinātu iekļautību un cieņu visiem, tostarp ar izglītību, valodu apmācību, pilsoniskās orientācijas kursiem un citām darbībām, kas cita starpā veicina līdztiesību un sociālo integrāciju.

Referente atzīst, ka visaptverošs rīcības plāns ilgtermiņa risinājumu atbalstam prasa ciešu sadarbību ar trešām valstīm. Ņemot vērā priekšlikumus par sadarbību ar trešām valstīm, ir svarīgi atgādināt, ka šis fonds ir vienīgais patvēruma un migrācijas instruments Savienībā un ka darbības trešās valstīs vai saistībā ar tām nedrīkst finansēt galvenokārt no šā fonda. Turklāt referente uzskata, ka ir lietderīgi uzsvērt, ka visām darbībām — neatkarīgi no tā, vai tās notiek Savienībā vai trešās valstīs, — ir jāievēro Savienības acquis patvēruma un imigrācijas jomā, starptautiskas saistības, kā arī tiesības un principi, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Fondam ir jābūt pietiekami elastīgam, lai reaģētu uz dažādām dalībvalstu vajadzībām, kas Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīgas. Tomēr referente uzskata, ka šāda elastība, kas ļauj ātri piešķirt un pārdalīt finansējumu, būtu jāapvieno ar pasākumiem, kas nodrošina resursu taisnīgu sadalījumu starp mērķiem un augstu pārredzamības līmeni attiecībā uz Savienības izdevumiem.

Visbeidzot, referente uzsver, ka Eiropas Parlamentam, pildot savas funkcijas kā vienai no likumdevējām iestādēm un veicot pienākumu prasīt Komisijai atskaitīties, ir jāsaņem piekļuve atbilstīgai informācijai par fonda izmantošanu, jo īpaši attiecībā uz izlaides rādītājiem, ja nepieciešams, starpposma un retrospektīviem novērtējumiem un gada darbības rezultātu pārskatiem.


PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM REFERENTE SAŅĒMUSI INFORMĀCIJU

Šis saraksts sagatavots pilnīgi brīvprātīgi, un par to atbildīga ir tikai referente. Sagatavojot ziņojumu, referente līdz ziņojuma pieņemšanai komitejā ir saņēmusi informāciju no šādām struktūrām vai personām:

Struktūra un/vai persona

UNHCR — Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs

FRA — Pamattiesību aģentūra

ECRE — Eiropas Padome bēgļu un izsūtīto personu jautājumos

IOM — Starptautiskā Migrācijas organizācija

SDO — Starptautiskā Darba organizācija

“Glābiet bērnus”

“Eurochild”

“EU Alliance for Investing in Children” (“ES alianse ar bērniem saistītu jautājumu izpētei”)

UNICEF — ANO Bērnu fonds

PICUM — Starptautiskās sadarbības platforma migrantu bez dokumentiem jomā

CEMR — Eiropas Pašvaldību un reģionu padome

“Eurocities”

Reģionu komiteja


JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU

Claude Moraes

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas

priekšsēdētājam

BRISELĒ

Temats:  Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi (PMF) (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Godātais priekšsēdētāj!

Ar 2019. gada 24. janvāra vēstuli Jūs saskaņā ar Reglamenta 39. pantu vērsāties pie Juridiskās komitejas, prasot izvērtēt to, vai ir pamatoti iepriekš minētā Komisijas priekšlikuma juridiskajam pamatam pievienot Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 80. pantu.

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2019. gada 18. februāra sanāksmē.

I - Vispārīga informācija

Priekšlikuma mērķis ir izveidot Patvēruma un migrācijas fondu (AMF) kā pašreizējā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda turpinātāju fondu(1) ar galveno mērķi sniegt atbalstu dalībvalstīm efektīvi pārvaldīt migrāciju. Fonda mērķis ir nodrošināt to, ka ES turpina pildīt pienākumus pret tiem, kam ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība, atvieglo to personu atgriešanu, kurām nav tiesību palikt, un atbalsta risinājumus, kas aizstāj neatbilstīgas un nekontrolētas migrācijas plūsmas ar drošiem un labi pārvaldītiem ceļiem.

Galvenā problēma, ko priekšlikums tiecas risināt, ir nepieciešamība pēc lielākas elastības fonda pārvaldībā salīdzinājumā ar pašreizējo plānošanas periodu, izveidojot jaunus mehānismus finansējuma piešķiršanai dalītai, tiešai un netiešai pārvaldībai.

Priekšlikums ir balstīts uz LESD 78. panta 2. punktu un 79. panta 2. un 4. punktu saistībā ar politikas virzieniem robežpārbaužu, patvēruma un imigrācijas jomā. LIBE komitejā ir iesniegti vairāki grozījumi, kuru mērķis ir papildināt juridisko pamatu ar LESD 80. pantu par solidaritātes principu un taisnīgu atbildības, tostarp finansiālo izmaksu, dalīšanu starp dalībvalstīm.

LIBE komitejas ziņojumu ir ieplānots pieņemt 2019. gada 19. februārī ar nolūku pirms vēlēšanām plenārsēdē pieņemt nostāju pirmajā lasījumā. Tāpēc līdz vēlēšanām par šo dokumentu nenotiks nekādas iestāžu sarunas.

II —Attiecīgie Līguma panti

Komisijas priekšlikuma juridiskais pamats ir LESD 78. panta 2. punkts un LESD 79. panta 2. un 4. punkts, kas atrodami sadaļas “Brīvības, tiesiskuma un drošības telpa” nodaļā “Robežkontroles, patvēruma un imigrācijas politika”.

LESD 78. panta teksts ir šāds (izcēlums pievienots):

78. pants

(bijušais EKL 63. panta 1. un 2. punkts un 64. panta 2. punkts)

1.  Savienība īsteno kopēju patvēruma, papildu aizsardzības un pagaidu aizsardzības politiku, lai varētu piešķirt attiecīgu statusu jebkuram trešās valsts pilsonim, kurš pieprasa starptautisku aizsardzību, un nodrošinātu atbilstību neizraidīšanas principam. Šai politikai jābūt saskaņā ar 1951. gada 28. jūlija Ženēvas konvenciju par bēgļu statusu un 1967. gada 31. janvāra Protokolu par bēgļu statusu, kā arī ar citiem ar to saistītiem līgumiem.

2.  Piemērojot 1. punktu, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru paredz pasākumus par kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, kuru veido:

a)   vienots patvēruma statuss trešo valstu pilsoņiem, kas ir derīgs visā Savienībā;

b)   vienots papildu aizsardzības statuss trešo valstu pilsoņiem, kuriem, neiegūstot Eiropas patvērumu, ir nepieciešama starptautiska aizsardzība;

c)   kopēja pagaidu aizsardzības sistēma pārvietotām personām to liela pieplūduma gadījumā;

d)   kopīgas procedūras vienota patvēruma vai papildu aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai;

e)   kritēriji un mehānismi, lai noteiktu, kura dalībvalsts ir atbildīga par patvēruma vai papildu aizsardzības pieteikuma izskatīšanu;

f)   standarti attiecībā uz patvēruma vai papildu aizsardzības pieprasītāju uzņemšanas nosacījumiem;

g)   partnerattiecības un sadarbība ar trešām valstīm nolūkā regulēt to cilvēku pieplūdumu, kuri pieprasa patvērumu vai papildu aizsardzību, vai pagaidu aizsardzību.

3. Ja viena vai vairākas dalībvalstis saskaras ar ārkārtas situāciju, ko raksturo pēkšņs trešo valstu pilsoņu pieplūdums, Padome pēc Komisijas priekšlikuma var paredzēt pagaidu pasākumus attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu labā. Padome lemj, iepriekš apspriežoties ar Eiropas Parlamentu.

LESD 79. panta teksts ir šāds (izcēlums pievienots):

79. pants

(bijušais EKL 63. panta 3. un 4. punkts)

1.   Savienība īsteno kopēju imigrācijas politiku, kuras mērķis ir visos posmos nodrošināt efektīvu migrācijas plūsmas vadību, taisnīgu attieksmi pret trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstīs, un novērst nelikumīgu ieceļošanu un cilvēku tirdzniecību, kā arī paredzēt pastiprinātus pasākumus to apkarošanai.

2.  Piemērojot 1. punktu, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru paredz pasākumus šādās jomās:

a)   ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi, kā arī dalībvalstu ilgtermiņa vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanas procedūru standarti, tostarp ģimeņu atkalapvienošanās nolūkā;

b)   to trešo valstu pilsoņu tiesību noteikšana, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī, ietverot nosacījumus, kas attiecas uz pārvietošanās un uzturēšanās brīvību citās dalībvalstīs;

c)   nelikumīga ieceļošana un neatļauta uzturēšanās, tostarp to personu izraidīšana un brīvprātīga izceļošana, kuras uzturas nelikumīgi;

d)   cilvēku, jo īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecības apkarošana.

3. Savienība var noslēgt atpakaļuzņemšanas līgumus ar trešām valstīm, paredzot to trešo valstu pilsoņu atpakaļuzņemšanu izcelsmes valstīs, kuri neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem kādā no dalībvalstīm.

4. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru var noteikt pasākumus, ar kuriem veicina un atbalsta dalībvalstu rīcību, kuras mērķis ir veicināt to trešo valstu pilsoņu integrāciju, kuri likumīgi uzturas to teritorijā, neparedzot dalībvalstu normatīvo aktu saskaņošanu.

5. Šis pants neietekmē dalībvalstu tiesības noteikt uzņemšanas apjomu trešo valstu pilsoņiem, kuri to teritorijā ierodas no trešām valstīm, lai meklētu darbu, neatkarīgi no tā, vai viņi ir algoti vai pašnodarbināti.

LESD 80. panta, ar kuru ierosina papildināt priekšlikuma juridisko pamatu un kurš atrodas tajā pašā sadaļā un nodaļā kā LESD 78. un 79. pants, teksts ir šāds (izcēlums pievienots):

80. pants

(jauns pants, kas ieviests ar Lisabonas līgumu)

Uz šajā nodaļā izklāstīto Savienības politiku un tās īstenošanu attiecas solidaritātes princips un atbildības, tostarp tās finansiālo seku, taisnīga sadalījuma princips dalībvalstu starpā. Ja nepieciešams, Savienības aktos, kas pieņemti saskaņā ar šo nodaļu, iekļauj atbilstīgus pasākumus, lai šis princips stātos spēkā.

III - Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka “Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta uz objektīviem faktoriem, kurus Tiesa var pārbaudīt, — tostarp uz tiesību akta mērķi un saturu”(2)

. Tāpēc nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt par iemeslu attiecīgā akta atcelšanai.

Ja ir vairāki juridiskie pamati, ir jākonstatē, vai priekšlikums ir tāds, kas:

1.  sasniedz vairākus mērķus, vai tam ir vairāki elementi, no kuriem viens ir uzskatāms par galveno vai dominējošo mērķi vai elementu un pārējie ir tikai pakārtoti; vai

2.  ir vienlaicīgi vērsts uz vairāku mērķu sasniegšanu, vai to veido vairāki savstarpēji saistīti elementi, no kuriem neviens nav otršķirīgs vai netiešs salīdzinājumā ar citu.

Saskaņā ar Tiesas judikatūru pirmajā gadījumā tiesību aktam ir jābūt balstītam tikai uz vienu juridisko pamatu, t. i., uz to, kas vajadzīgs galvenajam vai dominējošajam mērķim vai elementam, savukārt otrajā gadījumā tiesību akts būs jābalsta uz dažādiem attiecīgiem juridiskajiem pamatiem(3).

IV. Ierosinātās regulas mērķis un saturs

Ierosinātās regulas galvenais mērķis ir sniegt atbalstu dalībvalstīm, lai efektīvi pārvaldītu migrāciju, nodrošinot to, ka ES turpina pildīt pienākumus pret tiem, kam ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība, atvieglo to personu atgriešanu, kurām nav tiesību palikt, un atbalsta risinājumus, kas aizstāj neatbilstīgas un nekontrolētas migrācijas plūsmas ar drošiem un labi pārvaldītiem ceļiem. Galvenā problēma, ko priekšlikums tiecas risināt, ir nepieciešamība pēc lielākas elastības fonda pārvaldībā salīdzinājumā ar pašreizējo plānošanas periodu, izveidojot jaunus mehānismus finansējuma piešķiršanai dalītai, tiešai un netiešai pārvaldībai.

Priekšlikumā ir 61 apsvērums, 35 panti un 8 pielikumi.

Priekšlikuma 1.-9. apsvērumā ir izklāstīts priekšlikuma politiskais un normatīvais konteksts, tai skaitā 2015. gada maija Eiropas programma migrācijas jomā un Eiropadomes 2017. gada 19. oktobra sanāksme, kur uzsvērta Savienības spējai apvienot Eiropas un valstu centienus migrācijas problēmas risināšanai, vajadzība pēc efektīvas sadarbības saskaņā ar solidaritātes un atbildības taisnīga sadalījuma principu, vēlreiz apstiprināta vajadzība īstenot plašu, pragmatisku un apņēmīgu pieeju migrācijas pārvaldībai, kuras mērķis ir atjaunot kontroli pār ārējām robežām un samazināt neatbilstīgu ieceļotāju un jūrā bojā gājušo skaitu. Šo pasākumu pamatā vajadzētu būt visu pieejamo ES un dalībvalstu instrumentu elastīgai un saskaņotai izmantošanai. Turklāt migrācijas krīze ir izcēlusi vajadzību veikt kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformu un papildināt un pastiprināt pasākumus, ko veic Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA).

Priekšlikuma 10. apsvērumā noteikts, ka AMF būtu jāatbalsta Savienības un dalībvalstu centieni uzlabot dalībvalstu spējas izveidot, uzraudzīt un izvērtēt to patvēruma politiku, ņemot vērā to saistības saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem.

11.-30. apsvērumā noteiktas sīki aprakstītas veicamo pasākumu jomas un mērķi.

31. apsvērumā noteikts, ka Savienības budžeta finansējums būtu jākoncentrē uz pasākumiem, kur Savienības rīcība var nodrošināt pievienotu vērtību, salīdzinot ar dalībvalstu atsevišķo rīcību. Saskaņā ar šo regulu sniegtajam finansiālajam atbalstam būtu jāveicina jo īpaši valstu un Savienības spēju nostiprināšana patvēruma un migrācijas jomā.

32.-40. apsvērumā noteiktas normas par to, kā sadalāms finansējums un resursi un kā atlīdzināmas izmaksas.

41. apsvērumā noteikts, ka, lai papildinātu AMF politikas mērķa sasniegšanu valstu līmenī, izmantojot dalībvalstu programmas, AMF būtu arī jāatbalsta pasākumi Savienības līmenī. Ar šādām darbībām būtu jāsasniedz stratēģiski mērķi fonda darbības jomā.

42. apsvērumā noteikts, ka būtu jārada iespēja sniegt ārkārtas palīdzību saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti ierosinātajā regulā.

43.-48. apsvērumā noteikta AMF praktiskā saistība ar citiem tajā pašā jomā izmantotajiem fondiem un instrumentiem.

49.-55. apsvērumā noteiktas īstenošanas metodes, aizjūras zemēm un teritorijām un tālākiem reģioniem piemērojamās normas, pārraudzības prasības un saistība ar klimata pasākumiem.

56.-66. apsvērumā noteiktas normas par deleģēto un īstenošanas pilnvaru nodošanu, subsidiaritāti un proporcionalitāti un Apvienotās Karalistes, Īrijas un Dānijas statusu.

3. pantā ir noteikts, ka AMF politikas mērķis ir veicināt visus kopējās Eiropas patvēruma sistēmas efektīvu pārvaldību saskaņā ar attiecīgo Savienības acquis un Savienības saistībām attiecībā uz pamattiesībām ar konkrētiem mērķiem stiprināt un attīstīt visus kopējās Eiropas patvēruma sistēmas, atbalstīt likumīgu migrāciju dalībvalstīs, tostarp veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, un dot ieguldījumu cīņā pret neatbilstīgu migrāciju un nodrošināt efektīvu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu trešās valstīs.

Priekšlikuma 1.-6. punktā ir paredzēti vispārīgie noteikumi. 6. pantā ir precizēti subjekti, kam ir tiesības saņemt finansējumu un atbalstu: dalībvalstis, saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem — trešās valstis, jebkurš saskaņā ar Savienības tiesību aktiem izveidots tiesību subjekts un jebkura starptautiska organizācija.

7.-31. pantā ir noteikts AMF finanšu un īstenošanas regulējums, kas ir iedalīts sadaļās, kuras attiecas uz atbalstu un īstenošanu dalītā, tiešā vai netiešā pārvaldībā saskaņā ar Finanšu regulu. Šajā regulējumā ir arī normas par pārraudzību, ziņošanu un novērtēšanu. 9. pantā noteikts, ka finansējumu no tematiskā mehānisma izmanto tā elementu atbalstam dalībvalstīm, lai dotu ieguldījumu solidaritātes un atbildības jomā. 17. pantā ir paredzēts vienreizējs maksājums par katru pieteikuma iesniedzēju saistībā ar starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju vai tās saņēmēju pārcelšanu.

32.-35. pantā ir paredzēti pārejas un nobeiguma noteikumi.

I-VIII pielikumā ir noteikti kritēriji finansējuma piešķiršanai dalītās pārvaldības programmām, īstenošanas pasākumi, atbalsta piemērošanas joma, darbības, uz kurām attiecina augstāku līdzfinansējumu, galvenie snieguma rādītāji, intervences veidi, darbības, par kurām var saņemt darbības atbalstu, un iznākuma un rezultātu rādītāji.

LIBE ziņojuma projektā ir ierosināts papildināt juridisko pamatu ar LESD 80. pantu (skatīt 2. grozījumu), un šāds papildinājums ir ierosināts arī vairāku LIBE komitejas ēnu referentu iesniegtajos grozījumos (skatīt 161.-163. grozījumu).

Vairākos LIBE komitejas grozījumos ir arī ierosināts papildināt 3. pantā minētos AMF mērķus ar šādu mērķi (skatīt 46., 322., 323. un 325. grozījumu):

Nodrošināt solidaritāti un taisnīgu atbildības dalīšanu starp dalībvalstīm, īpaši ar tām, kuras visvairāk ietekmē migrācijas un patvēruma plūsmas, tostarp īstenojot praktisku sadarbību.

Turklāt vairāki LIBE komitejas grozījumi par pielikumos paredzētajiem saistītajiem īstenošanas pasākumiem atsaucas uz pārcelšanu un solidaritāti (skatīt 137., 568. un 569. grozījumu).

V - Atbilstošā juridiskā pamata noteikšana

Vispirms jāuzsver, ka EP jau likumdošanas procedūras laikā, ar ko pieņēma pašreizējo Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu(4), ierosināja papildināt juridisko pamatu ar LESD 80. pantu. Pēc tam Juridiskajam dienesta lūdza sniegt juridisku atzinumu par šādu papildinājumu, kurā tas secināja, ka ir pamatoti pievienot LESD 80. panta otro teikumu kā kopīgu juridisko pamatu konkrētiem pasākumiem attiecībā uz pārcelšanu(5). Regulu galu galā pieņēma, neparedzot atsauci uz LESD 80. pantu, bet Eiropas Parlaments pirmajā punktā 2016. gada 26. marta rezolūcijā par stāvokli Vidusjūras reģionā un vajadzību pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā norādīja(6):

1. norāda, ka solidaritātei ir jābūt tam principam, uz ko tiek balstīta Savienības rīcība migrācijas jomā; konstatē, ka solidaritātes princips, kas ir noteikts LESD 80. pantā, attiecas uz patvērumu, migrāciju un robežu kontroles politikas nostādnēm; uzskata, ka LESD 80. pants kopsakarā ar LESD 77.–79. pantu kalpo par juridisko pamatu, uz kuru balstoties, šajās jomās ir jāīsteno solidaritātes princips.

Tāpēc Eiropas Parlamenta nostāja, kā apliecina arī plenārsēdes balsojums par iepriekš minēto rezolūciju, ir, ka LESD 80. pantu var un vajag izmantot kā juridisko pamatu kopā ar normām, kuras kā šī priekšlikuma juridisko pamatu ierosinājusi Komisija.

Turklāt Juridiskais dienests savā 2013. gada juridiskajā atzinumā, kurā analizē pašreizējā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda juridisko pamatu, norādīts, ka Līguma 80. panta avots ir Eiropas Konventā sniegts ieteikums, un ka panta otrais teikums tika sagatavots ar nolūku paredzēt zināmu juridisko pamatu, kura mērķis ar sīkāk precizētu rīcībpolitiku būtu izstrādāt solidaritātes principu. LESD 80. panta otrais teikums, līdzīgi kā 352. pantā paredzētā elastīguma klauzula, sniedz Savienībai juridisko pamatu, saskaņā ar ko pieņemt atbilstīgus pasākumus, lai būtu iespējams rīkoties jomās, kur Līgumi tieši vai netieši nepiešķir Savienības mērķu sasniegšanai nepieciešamās pilnvaras, šajā gadījumā mērķis konkrēti ir panākt dalībvalstu solidaritāti un atbildības taisnīgu sadali(7).

Ņemot vērā to, ka pašreizējais Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds ir balstīts uz LESD 78. panta 2. punktu un LESD 79. panta 2. un 4. punktu, kuri attiecīgi attiecas uz Eiropas Kopējai patvēruma politikas sistēmai nepieciešamiem pasākumiem, kopēju imigrācijas politiku un trešo valstu valstspiederīgo integrācijas veicināšanas pasākumiem, un ņemot vērā to, ka regula vienlaikus cenšas sasniegt šos mērķus elementiem, kas ir neatraujami un tieši saistīti un no kuriem neviens nav mazāk svarīgs, šiem pantiem ir jābūt priekšlikuma juridiskajam pamatam.

Attiecīgi rodas jautājums, vai juridiskajā pamatā līdzās LESD 78. panta 2. punktam un LESD 79. panta 2. un 4. punktam nevajadzētu būt arī LESD 80. pantam.

Komisija uzskata, ka priekšlikuma galvenais mērķis ir sniegt atbalstu dalībvalstīm, lai efektīvi pārvaldītu migrāciju, ko īsteno, pievēršoties nepieciešamībai pēc lielākas elastības fonda pārvaldībā salīdzinājumā ar pašreizējo plānošanas periodu, izveidojot jaunus mehānismus finansējuma piešķiršanai dalītai, tiešai un netiešai pārvaldībai. Priekšlikumā ir arī normas par finansiālu atbalstu dalībvalstīm, lai dotu ieguldījumu solidaritātes un atbildības jomā (9. pants) un par vienreizēju maksājumu par katru pieteikuma iesniedzēju saistībā ar starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju vai tās saņēmēju pārcelšanu (17. pants). Komisijas priekšlikumā jau ir normas par solidaritāti un taisnīgu atbildības, tostarp tās finanšu seku, sadalījumu starp dalībvalstīm.

Kā izklāstīts iepriekš, LIBE komitejas ziņojuma projektā un LIBE komitejas iesniegtajos grozījumos šis iesāktais darbs ir izvērsts tālāk, 3. pantu papildinot ar mērķi nodrošināt solidaritāti un taisnīgu atbildības dalīšanu starp dalībvalstīm, īpaši ar tām, kuras visvairāk ietekmē migrācijas un patvēruma plūsmas, un pielikumos iekļaujot saistītus īstenošanas pasākumus.

Kā secinājis Juridiskais dienests, tā kā iepriekš minētās normas par solidaritāti un pārcelšanu skaidri paredz finansējuma piešķiršanu konkrētiem pasākumiem, ar kuriem tiktu īstenots solidaritātes un taisnīga atbildības sadalījuma princips, atsauce uz LESD 80. pantu palīdzētu nodrošināt skaidrību un juridisko noteiktību attiecībā uz konkrēto pasākumu iekļaušanu tiesību aktā, uzsverot to mērķi(8).

LESD 80. pants paredz, ka Savienības tiesību aktos, kas pieņemti, pildot nodaļu “Robežkontroles, patvēruma un imigrācijas politika” (LESD 77.-80. pants) vajadzības gadījumā iekļauj atbilstīgus pasākumus, lai īstenotu solidaritātes principu un atbildības, tostarp tās finansiālo seku, taisnīga sadalījuma principu dalībvalstu starpā. Kā izklāstīts iepriekš, Komisijas iesniegtajā priekšlikumā, tostarp grozīšanai iesniegtajā priekšlikumā, ir normas, attiecas uz šādiem pasākumiem. Tā kā ar ierosināto regulu vienlaikus cenšas sasniegt šādus mērķus, kas ir neatraujami un tieši saistīti ar LESD 78. panta 2. punkta un LESD 79. panta 2. un 4. punkta mērķiem un elementiem, un no kuriem neviens nav mazāk svarīgs kā šie mērķi un elementi, tad ierosinātā regula būtu jābalsta arī uz LESD 80. pantu.

VI - Secinājums un ieteikums

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto analīzi, priekšlikuma juridiskajā pamatā līdzās LESD 78. panta 2. punktam un LESD 79. panta 2. un 4. punktam var iekļaut arī LESD 80. pantu.

Juridiskā komiteja savā 2019. gada 18. februāra sanāksmē ar attiecīgi 11 balsīm “par”, 6 — “pret” un nevienam loceklim neatturoties(9) nolēma ieteikt Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai savā ziņojumā par šo dokumentu pievienot juridiskajam pamatam LESD 80. pantu.

Ar cieņu

Pavel Svoboda

(1)

Eiropas parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 516/2014, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK (OV L 150, 20.5.2014., 168. lpp.).

(2)

1987. gada spriedums lietā C-45/86 Komisija/Padome (Vispārējās tarifa preferences), Recueil, 1439. lpp., 5. punkts; LietaC-440/05 Komisija/Padome, Krājums, I-9097. lpp.; Lieta C-411/06, Komisija/Parlaments un Padome, 2009. gada Krājums, I-7585. lpp.

(3)

Sk. iepriekšējo atsauci uz lietu C-411/06, 46. un 47. punkts.

(4)

Sk. 1. zemsvītras piezīmi.

(5)

Sk. EP Juridiskā dienesta 2013. gada atzinuma SJ-0139/13 I pielikumu.

(6)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0102.

(7)

Sk. EP Juridiskā dienesta 2013. gada atzinuma SJ-0139/13 27. un 41. punktu.

(8)

Sk. EP Juridiskā dienesta 2019. gada atzinuma SJ-0088/19 13. punktu.

(9)

Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux (priekšsēdētāja vietnieces), Gilles Lebreton (atzinuma sagatavotājs), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


Attīstības komitejaS ATZINUMS (20.12.2018)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Elly Schlein

ĪSS PAMATOJUMS

Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi, kas ir daļa no daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2021.‒2027. gadam. Fonds sniegs ES dalībvalstīm atbalstu 10,4 EUR miljardu apmērā, lai tās efektīvi pārvaldītu migrāciju.

Migrācijas krīze ir parādījusi to, ka ir nepieciešama kopēja Eiropas pieeja, kas pamatojas uz solidaritāti un atbildības taisnīgu sadali. Tāpēc referente atzinīgi vērtē migrācijai un pavērumam paredzēto budžeta palielinājumu, uzskatot, ka tas ir svarīgs solis, lai izveidotu spēcīgu, taisnīgu un efektīvu patvēruma un uzņemšanas sistēmu Eiropas Savienībā.

Taču referente uzskata, ka pašreizējais priekšlikums ir pārlieku vērsts uz atgriešanas rādītāju palielināšanu. Patiesībā ierosinātie kritēriji, kas saistīti ar finansējuma piešķiršanu valsts programmām saskaņā ar dalītu pārvaldību, paredz, ka 40 % no šā finansējuma tiks piešķirti, ņemot vērā neatbilstīgas migrācijas apkarošanas un pieņemto atgriešanas lēmumu rādītājus, taču tas kaitēs pasākumiem patvēruma, likumīgas migrācijas un integrācijas jomā. Tādējādi tiktu radīti stimuli dalībvalstīm pieņemt un īstenot atgriešanas lēmumus, neņemot vērā riskus atgriežamajām personām un iespējamo ietekmi uz izcelsmes valstīm.

Komisijas īstenotie pasākumi, lai izveidotu stabilu ES migrācijas politiku, ir vērtējami atzinīgi. Referente tomēr uzskata, ka Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumā būtu jāiekļauj atgriežamajām personām un izcelsmes valstīm nepieciešamās garantijas. Atgriešanas lēmumus nevar pieņemt, visaptveroši neizvērtējot situāciju izcelsmes valstīs un absorbcijas spēju vietējā līmenī. Ir būtiski pārliecināties par atgriežamo personu iespējamo ietekmi uz izcelsmes valstu stabilitāti, jo atgriezušās personas varētu veicināt konfliktus, spriedzi un nestabilitāti.

Turklāt Parlamentam un Padomei būtu jānodrošina, lai ES attiecības ar trešām valstīm nebūtu atkarīgas no sadarbības atgriešanas un atpakaļuzņemšanas jomā. Sadarbībai ar trešām valstīm būtu jābalstās uz savstarpēju ieinteresētību un visaptverošu pieeju, nevis ES interesēm un prioritātēm migrācijas jomā. Šaurs skatījums uz migrācijas pārvaldību var apdraudēt ES sadarbību ar trešām valstīm.

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Fondam būtu pilnībā jārespektē cilvēktiesības un jāatbilst programmai 2030. gadam, principam par politikas saskaņotību attīstības jomā, kā noteikts LESD 208. pantā, un starptautiskā līmeņa saistībām migrācijas un patvēruma jomā, galvenokārt globālajam paktam par bēgļiem un globālajam paktam par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju (GCM).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  Pārvaldot fondu no attīstības perspektīvas, būtu jāņem vērā dažādie migrācijas pamatcēloņi, piemēram, konflikti, nabadzība, lauksaimniecisko spēju trūkums, izglītība un nelīdztiesība.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4c)  Sadarbībai ar trešām valstīm attīstības jomā vajadzētu būt, inter alia, svarīgai atpakaļuzņemšanas nolīgumu daļai, lai stimulētu darba tirgu un darba iespējas atgriešanās valstīs un mazinātu stimulus atgrieztajiem migrantiem vēlreiz šķērsot Eiropas robeža.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Ar fondu būtu jāatbalsta migrācijas plūsmu efektīva pārvaldība, cita starpā veicinot kopīgus pasākumus patvēruma jomā, tostarp dalībvalstu centienus, uzņemot personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ar starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju vai starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārmitināšanu un pārsūtīšanu starp dalībvalstīm, atbalstot integrācijas stratēģijas un efektīvāku likumīgās migrācijas politiku, lai nodrošinātu Savienības ilgtermiņa konkurētspēju un tās sociālā modeļa nākotni un samazinātu neatbilstīgas migrācijas stimulus ar ilgtspējīgu atgriešanas un atpakaļuzņemšanas politiku. Ar fondu būtu jāatbalsta sadarbības stiprināšana ar trešām valstīm, lai stiprinātu to personu plūsmas pārvaldību, kuras lūdz patvērumu vai cita veida starptautisko aizsardzību, atvērtu iespējas likumīgai migrācijai un apkarotu neatbilstīgu migrāciju un nodrošinātu atgriešanas un efektīvas atpakaļuzņemšanas trešās valstīs ilgtspēju.

(7)  Ar fondu būtu jāatbalsta kopīgu pasākumu veicināšana patvēruma jomā, tostarp dalībvalstu centieni, uzņemot personas un tās pārmitinot un pārsūtot starp dalībvalstīm, jāatbalsta integrācijas, uzņemšanas un iekļaušanas stratēģijas un efektīvāka likumīgās migrācijas politika, jāapkaro neatbilstīga migrācija un jāīsteno ilgtspējīga atgriešanas un atpakaļuzņemšanas politika. Ar fondu būtu jāatbalsta sadarbības stiprināšana ar trešām valstīm, lai stiprinātu migrācijas plūsmu pārvaldību, izveidotu likumīgas migrācijas kanālus, apkarotu neatbilstīgu migrāciju, cīnītos pret migrantu tirdzniecību, nodrošinātu atgriešanas un efektīvas atpakaļuzņemšanas trešās valstīs ilgtspēju. Sadarbībai ar trešām valstīm patiesi būtu jāpamatojas uz savstarpēju ieinteresētību.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Migrācijas krīze ir izvirzījusi uzmanības centrā nepieciešamību reformēt kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, lai nodrošinātu efektīvas patvēruma procedūras, kas nepieļauj sekundāru pārvietošanos, nodrošinātu vienotus un pienācīgus uzņemšanas apstākļus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem, vienotus standartus starptautiskās aizsardzības piešķiršanai un attiecīgās tiesības un priekšrocības starptautiskās aizsardzības saņēmējiem. Vienlaikus reforma ir nepieciešama, lai izveidotu taisnīgāku un efektīvāku sistēmu, kā noteikt dalībvalstu atbildību par starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem, kā arī Savienības satvaru dalībvalstu veiktajiem pārmitināšanas centieniem. Tāpēc ir lietderīgi ar fondu vairāk atbalstīt dalībvalstu centienus pilnībā un pareizi īstenot pārskatīto kopējo Eiropas patvēruma sistēmu.

(8)  Ir lietderīgi atbalstīt un uzlabot dalībvalstu centienus pilnībā un pareizi īstenot Savienības acquis patvēruma jomā, jo īpaši nodrošināt piemērotus pārvietoto personu un starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanas apstākļus, nodrošināt pareizu statusa noteikšanu, piemērot taisnīgas un efektīvas patvēruma procedūras un veicināt paraugpraksi patvēruma jomā, lai aizsargātu to personu tiesības, kurām vajadzīga starptautiska aizsardzība, un nodrošinātu, ka dalībvalstu patvēruma sistēmas darbojas efektīvi. Tāpēc ar fondu būtu vairāk jāatbalsta dalībvalstu centieni pilnībā un pareizi īstenot pārskatīto kopējo Eiropas patvēruma sistēmu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Fondam būtu arī jāpapildina un jāstiprina pasākumi, ko veic Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA), kura izveidota ar Regulu (ES) .../.. [EUAA regula]14, ar mērķi veicināt un uzlabot kopējās Eiropas patvēruma sistēmas darbību, koordinējot un pastiprinot praktisko sadarbību un informācijas apmaiņu dalībvalstu starpā, veicinot Savienības tiesības un darbības standartus attiecībā uz patvēruma meklētājiem, lai nodrošinātu augstu vienveidības pakāpi, kas balstīta uz augstiem aizsardzības standartiem attiecībā uz starptautisko aizsardzību, uzņemšanas apstākļiem un aizsardzības vajadzību novērtēšanu visā Savienībā, nodrošinātu ilgtspējīgu un taisnīgu starptautiskās aizsardzības pieteikumu sadalījumu, sekmētu konverģenci starptautiskās aizsardzības pieteikumu novērtēšanā visā Savienībā, atbalstītu dalībvalstu centienus pārmitināšanas jomā un sniegtu operatīvo un tehnisko palīdzību dalībvalstīm to patvēruma un uzņemšanas sistēmu pārvaldībā, sevišķi tām dalībvalstīm, kuru sistēmas ir nesamērīgi noslogotas.

(9)  Fondam būtu arī jāpapildina un jāstiprina pasākumi, ko veic Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA), kura izveidota ar Regulu (ES) .../.. [EUAA regula]14, ar mērķi veicināt un uzlabot kopējās Eiropas patvēruma sistēmas darbību, koordinējot un pastiprinot praktisko sadarbību un informācijas apmaiņu dalībvalstu starpā, veicinot Savienības tiesības un darbības standartus attiecībā uz patvērumu, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu un augstu vienveidības pakāpi, kas balstīta uz augstiem aizsardzības standartiem attiecībā uz procedūrām saistībā ar starptautisko aizsardzību, uzņemšanas nosacījumiem un aizsardzības vajadzību novērtēšanu visā Savienībā, nodrošinot ilgtspējīgu un taisnīgu starptautiskās aizsardzības pieteikumu sadalījumu, vienmēr cenšoties ņemt vērā pieteikumu iesniedzēju intereses, sekmētu konverģenci starptautiskās aizsardzības pieteikumu novērtēšanā visā Savienībā, atbalstītu dalībvalstu centienus pārmitināšanas jomā un sniegtu operatīvo un tehnisko palīdzību dalībvalstīm to patvēruma un uzņemšanas sistēmu pārvaldībā, sevišķi tām dalībvalstīm, kuru sistēmas ir nesamērīgi noslogotas.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Ar fondu būtu jāatbalsta Savienības un dalībvalstu centieni uzlabot dalībvalstu spējas izveidot, uzraudzīt un izvērtēt to patvēruma politiku, ņemot vērā to saistības saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem.

(10)  Ar fondu būtu jāatbalsta Savienības un dalībvalstu centieni uzlabot dalībvalstu spējas izveidot, uzraudzīt un izvērtēt to patvēruma politiku, ņemot vērā to saistības saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem un starptautiskajām tiesībām, kas pamatojas uz vispusīgu cilvēktiesību ievērošanas pieeju.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Partnerattiecības un sadarbība ar trešām valstīm ir būtiska Savienības patvēruma politikas sastāvdaļa, lai nodrošinātu to personu plūsmu, kuras lūdz patvērumu vai cita veida starptautisko aizsardzību, pienācīgu pārvaldību. Ar mērķi aizstāt trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība, nedrošu un neatbilstīgu ieceļošanu ar likumīgu un drošu ierašanos dalībvalstu teritorijā, paužot solidaritāti ar valstīm reģionos, uz kuriem vai kuru teritorijā ir pārvietots liels skaits personu, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, palīdzot mazināt spiedienu uz šīm valstīm, palīdzot sasniegt Eiropas Savienības migrācijas politikas mērķu sasniegšanu, palielinot Savienības ietekmi attiecībā uz trešām valstīm un efektīvi sniedzot ieguldījumu globālajās pārmitināšanas iniciatīvās ar vienotu nostāju starptautiskos forumos un sarunās ar trešām valstīm, fondam būtu jāsniedz finansiāli stimuli, lai īstenotu Savienības pārmitināšanas [un humanitāras uzņemšanas] sistēmu.

(11)  Partnerattiecības un sadarbība ar trešām valstīm ir būtiska Savienības migrācijas un patvēruma politikas sastāvdaļa, lai nodrošinātu, ka cilvēki netiek spiesti pamest savas piederības valstis, personu, tostarp to, kuras lūdz patvērumu vai cita veida starptautisko aizsardzību, migrācijas plūsmu pienācīgu pārvaldību. Ar mērķi aizstāt trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku, tostarp to, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība, nedrošu un neatbilstīgu ieceļošanu ar likumīgu un drošu ierašanos dalībvalstu teritorijā, paužot solidaritāti ar valstīm reģionos, uz kuriem vai kuru teritorijā ir pārvietots liels skaits personu, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, palīdzot mazināt spiedienu uz šīm valstīm un efektīvi sniedzot ieguldījumu globālajās pārmitināšanas iniciatīvās ar vienotu nostāju starptautiskos forumos un sarunās ar trešām valstīm, fondam būtu jāsniedz finansiāli stimuli, lai īstenotu Savienības pārmitināšanas [un humanitāras uzņemšanas] sistēmu un citas analogas humanitāras iniciatīvas, ko dalībvalstis pieņēmušas atsevišķi vai kopīgi.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Ņemot vērā lielās migrācijas plūsmas uz Savienību pēdējos gados un to, cik svarīgi ir nodrošināt mūsu sabiedrību kohēziju, ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt dalībvalstu politiku tādu trešo valstu valstspiederīgo, kuri uzturas likumīgi, agrīnai integrācijai, tostarp prioritārajās jomās, kas apzinātas rīcības plānā trešo valstu valstspiederīgo integrācijai, kuru Komisija pieņēma 2016. gadā.

(12)  Ņemot vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt mūsu sabiedrību kohēziju, ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt dalībvalstu politiku tādu trešo valstu valstspiederīgo, kuri uzturas likumīgi, agrīnai uzņemšanai, integrācijai un iekļaušanai, tostarp prioritārajās jomās, kas apzinātas rīcības plānā trešo valstu valstspiederīgo integrācijai, kuru Komisija pieņēma 2016. gadā.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai palielinātu efektivitāti, panāktu vislielāko Savienības pievienoto vērtību un nodrošinātu Savienības darbību saskaņotību, veicinot trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, fonda finansētajām darbībām vajadzētu būt konkrētām un būtu jāpapildina Eiropas Sociālā fonda+ (ESF+) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības. Pasākumiem, kurus finansē ar šo fondu, būtu jāatbalsta pasākumi, kas īpaši pielāgoti trešo valstu valstspiederīgo vajadzībām un kas pārsvarā tiek īstenoti integrācijas sākumposmā, kā arī horizontālas darbības, kuras atbalsta dalībvalstu spējas integrācijas jomā, kamēr pasākumus ar ilgtermiņa ietekmi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem būtu jāfinansē saskaņā ar ERAF un ESF+.

(13)  Lai uzlabotu un pastiprinātu integrācijas procesu Eiropas sabiedrībās, fondam būtu jāveicina likumīga migrācija uz Savienību atbilstīgi dalībvalstu ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām un jāparedz, ka jau izcelsmes valstī notiek integrācijas procesa sagatavošana tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ieceļos Savienībā. darbībām trešajās valstīs vajadzētu būt pilnībā atbilstošām principam par politikas saskaņotību attīstības jomā un saistībām attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  Integrācijas pasākumu darbības jomā būtu jāietver arī starptautiskās aizsardzības saņēmēji, lai nodrošinātu visaptverošu pieeju integrācijai, ņemot vērā minētās mērķgrupas konkrētās iezīmes. Gadījumos, kad integrācijas pasākumi ir apvienoti ar uzņemšanu, darbības vajadzības gadījumā būtu jāattiecina arī uz patvēruma meklētājiem.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Šajā kontekstā dalībvalstu iestādēm, kuras ir atbildīgas par fonda īstenošanu, būtu jāliek sadarboties un veidot koordinācijas mehānismus ar iestādēm, ko dalībvalstis noteikušas, lai pārvaldītu ESF+ un ERAF darbības, un vajadzības gadījumā – ar to pārvaldības iestādēm un citu Savienības fondu, kuri veicina trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, pārvaldības iestādēm.

(14)  Lai fonds būtu efektīvs un panāktu iespējami lielāku pievienoto vērtību, tam būtu jāīsteno mērķtiecīgāka pieeja, atbalstot saskanīgas stratēģijas, kas ir konkrēti izstrādātas, lai vajadzības gadījumā veicinātu trešo valstu valstspiederīgo integrāciju valsts, vietējā un/vai reģionālā līmenī. Minētās stratēģijas būtu jāīsteno galvenokārt vietējām vai reģionālām iestādēm un nevalstiskiem dalībniekiem, vienlaikus neizslēdzot valsts iestādes, jo īpaši ja to prasa dalībvalsts konkrētā administratīvā sistēma vai ja dalībvalstī uzņemšanas, integrācijas un iekļaušanas darbības ir valsts un decentralizētas pārvaldes kopīgā kompetencē. Īstenotājām organizācijām no pieejamo pasākumu klāsta būtu jāizvēlas pasākumi, kas ir vispiemērotākie to konkrētai situācijai.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Efektīva atgriešanas politika ir neatņemama sastāvdaļa visaptverošā migrācijas pieejā Savienībā un tās dalībvalstīs. Ar fondu būtu jāatbalsta un jāveicina dalībvalstu centieni efektīvi īstenot un turpmāk attīstīt atgriešanas kopīgos standartus, jo īpaši, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/115/EK15, un integrēta un saskaņota pieeja atgriešanas pārvaldībai. Attiecībā uz ilgtspējīgu atgriešanas politiku ar fondu būtu arī jāatbalsta saistīti pasākumi trešās valstīs, piemēram, atgriezto personu reintegrācija.

(20)  Efektīva atgriešanas politika ir neatņemama sastāvdaļa visaptverošā migrācijas pieejā Savienībā un tās dalībvalstīs. Ar fondu būtu jāatbalsta un jāveicina dalībvalstu centieni efektīvi īstenot un turpmāk attīstīt atgriešanas kopīgos standartus, liekot uzsvaru uz brīvprātīgu atgriešanos, jo īpaši, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/115/EK15, un integrēta un saskaņota pieeja atgriešanas pārvaldībai. Ar fondu būtu arī jāatbalsta saistīti pasākumi trešās valstīs, lai veicinātu un garantētu drošu un cieņpilnu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu, kā arī ilgtspējīgu reintegrāciju, kā paredzēts GCM.

__________________

__________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Dalībvalstīm būtu jādod priekšroka brīvprātīgas atgriešanās pasākumiem. Lai sekmētu brīvprātīgu atgriešanos, dalībvalstīm būtu jāparedz stimuli, piemēram, būtu jāparedz preferenciāls režīms lielākas atgriešanās palīdzības veidā. Šāda veida brīvprātīga atgriešanās ir gan personu, kas atgriežas, gan iestāžu interesēs, ņemot vērā tās izmaksu lietderību.

(21)  Dalībvalstīm būtu jādod priekšroka brīvprātīgas atgriešanās pasākumiem. Lai sekmētu brīvprātīgu atgriešanos, dalībvalstīm būtu jāparedz stimuli, piemēram, būtu jāparedz preferenciāls režīms lielākas atgriešanās palīdzības veidā, nodrošinot profesionālās apmācības Eiropā, kas palīdzētu personām, kas atgriežas, no jauna iekļauties savu izcelsmes valstu darba tirgos. Šāda veida brīvprātīga atgriešanās ir gan personu, kas atgriežas, gan iestāžu interesēs, ņemot vērā tās izmaksu lietderību.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Īpaši atbalsta pasākumi atgriežamajām personām dalībvalstīs un atgriešanās valstīs var uzlabot atgriešanas apstākļus un sekmēt šo personu reintegrāciju.

(23)  Īpaši atbalsta pasākumi atgriežamajām personām, pievēršot īpašu uzmanību viņu humanitārajām un aizsardzības vajadzībām, dalībvalstīs un atgriešanās valstīs var uzlabot atgriešanas apstākļus un sekmēt šo personu reintegrāciju. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš neaizsargātām grupām. Atgriešanas lēmumi būtu jāpieņem, pamatojoties uz visaptverošu un rūpīgu izcelsmes valsts situācijas novērtējumu, tostarp izvērtējot absorbcijas spēju vietējā līmenī. Īpaši pasākumi un darbības izcelsmes valstu un jo īpaši neaizsargātu cilvēku atbalstam, veicina atgriešanas ilgtspējas, drošības un efektivitātes nodrošināšanu. Šie pasākumi būtu jāīsteno ar aktīvu vietējo iestāžu, pilsoniskās sabiedrības un diasporu līdzdalību.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Atpakaļuzņemšanas nolīgumi un citas vienošanās ir Savienības atgriešanas politikas neatņemama sastāvdaļa un galvenais līdzeklis migrācijas plūsmu efektīvai pārvaldībai, jo tie atvieglo neatbilstīgu migrantu ātru atgriešanu. Minētie nolīgumi un vienošanās ir svarīgs elements saistībā ar dialogu un sadarbību ar trešām valstīm, kas ir neatbilstīgo migrantu izcelsmes un tranzīta valstis, un to īstenošana trešās valstīs būtu jāatbalsta, lai sekmētu valstu un Savienības līmeņa atgriešanas politikas efektivitāti.

(24)  Atpakaļuzņemšanas nolīgumi un citas vienošanās ir Savienības atgriešanas politikas neatņemama sastāvdaļa un galvenais līdzeklis migrācijas plūsmu efektīvai pārvaldībai, jo tie atvieglo neatbilstīgu migrantu ātru atgriešanu. Minētie nolīgumi un vienošanās ir svarīgs elements saistībā ar sadarbību un politisko dialogu ar trešām valstīm, kas ir neatbilstīgo migrantu izcelsmes un tranzīta valstis, un to īstenošana trešās valstīs būtu jāatbalsta, lai sekmētu valstu un Savienības līmeņa atgriešanas politikas efektivitāti.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Papildus tam, ka tiek atbalstīta personu atgriešana, kā paredzēts šajā regulā, ar fondu būtu jāatbalsta arī citi pasākumi neatbilstīgās migrācijas apkarošanai, jāpievēršas likumīgas migrācijas stimulēšanai un spēkā esošo likumīgās migrācijas noteikumu apiešanas problēmai, tādējādi nodrošinot dalībvalstu imigrācijas sistēmu integritāti.

(25)  Papildus tam, dalībvalstīs tiek atbalstīta trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieksu integrācija, ar fondu, pilnībā ievērojot principu par saskaņotību attīstības jomā, būtu jāatbalsta arī citi pasākumi migrantu tirdzniecības apkarošanai, jāveicina un jāatvieglo likumīgas migrācijas noteikumu izveide, tādējādi aizsargājot imigrācijas sistēmu integritāti izcelsmes valstīs.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Neatbilstīgo migrantu nodarbināšana ir neatbilstīgu migrāciju veicinošs faktors un apdraud tādas darbaspēka mobilitātes politikas attīstību, kura balstīta uz likumīgas migrācijas shēmām. Tādēļ ar fondu tieši vai netieši būtu jāatbalsta dalībvalstis, tām īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/52/EK16, kura aizliedz nodarbināt trešo valstu valstspiederīgos, kas uzturas nelikumīgi, un paredz sankcijas pret darba devējiem, kuri šo aizliegumu neievēro.

(26)  Ar fondu tieši vai netieši būtu jāatbalsta dalībvalstis, tām īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/52/EK16, kura aizliedz nodarbināt trešo valstu valstspiederīgos, kas uzturas nelikumīgi, un paredz sankcijas pret darba devējiem, kuri šo aizliegumu neievēro. Tā ietver arī tādus aizsargelementus kā nelikumīgi nodarbinātu trešo valstu valstspiederīgo tiesības iesniegt sūdzības un pieprasīt atalgojuma samaksu. Ar fondu būtu jāatbalsta minēto tiesību īstenošana, jo šie aizsargelementi nav pietiekami īstenoti, kā tika norādīts Komisijas 2014. gada 22. maija paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par 2009. gada 18. jūnija Direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi piemērošanu, piemērošanu.

 

_________________

_________________

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/52/EK (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/52/EK (2009. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (OV L 168, 30.6.2009., 24. lpp.).

 

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26a)  Dalībvalstīm būtu jāatbalsta pilsoniskās sabiedrības un darba ņēmēju asociāciju prasības, piemēram, tās, kas attiecas uz abu dzimumu darba ņēmēju uzņemšanas Eiropas tīkla izveidi, lai savienotu Eiropā visus migrācijas jomā strādājošos darba ņēmējus, sekmētu pienācīgu uzņemšanu un pieeju migrācijai, pamatojoties uz cilvēktiesībām un paraugprakses apmaiņu uzņemšanas un migrantu nodarbināšanas iespēju ziņā.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Pasākumiem trešās valstīs un saistībā ar tām, kurus atbalsta no fonda, būtu jāpapildina citas darbības ārpus Savienības, ko atbalsta no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem. Īstenojot šādas darbības, jo īpaši būtu jācenšas panākt pilnīgu atbilstību Savienības ārējās darbības un ārlietu politikas principiem un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai reģionu, kā arī Savienības starptautiskajām saistībām. Attiecībā uz ārējo dimensiju fondam būtu jānodrošina mērķtiecīgs atbalsts, lai uzlabotu sadarbību ar trešām valstīm un pastiprinātu migrācijas pārvaldības svarīgākos aspektus jomās, kas ir nozīmīgas Savienības migrācijas politikai.

(30)  Fonda atbalstītajiem pasākumiem saistībā ar trešām valstīm pilnībā atbilst Savienības ārējās darbības, ārlietu politikas un attīstības politikas principiem un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai reģionu, kā arī Savienības starptautiskajām saistībām. Nevajadzētu paredzēt tādu sadarbību ar trešām valstīm, kas atbalsta darbības, kuras ir tieši orientētas uz attīstību, un kas mazina principu par politikas saskaņotību attīstības jomā.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Šīm sākotnējām summām būtu jāveido pamats dalībvalstu ilgtermiņa ieguldījumiem. Lai ņemtu vērā izmaiņas migrācijas plūsmās un risinātu vajadzības patvēruma un uzņemšanas sistēmas pārvaldībā un trešo valstu valstspiederīgo, kuri uzturas likumīgi, integrācijā, un lai cīnītos pret neatbilstīgu migrāciju ar efektīvu un ilgtspējīgu atgriešanas politiku, dalībvalstīm būtu vidusposmā jāpiešķir papildu summa, ņemot vērā līdzekļu apguves līmeni. Šī summa būtu jānosaka, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem statistikas datiem, kā izklāstīts I pielikumā, atspoguļojot izmaiņas dalībvalstu sākotnējā situācijā.

(35)  Šīm sākotnējām summām būtu jāveido pamats dalībvalstu ilgtermiņa ieguldījumiem. Lai ņemtu vērā izmaiņas migrācijas plūsmās un risinātu vajadzības patvēruma un uzņemšanas sistēmas pārvaldībā un trešo valstu valstspiederīgo integrācijā, cīnītos pret migrantu tirdzniecību, īstenotu efektīvu, tiesībām atbilstošu un ilgtspējīgu atgriešanas politiku, dalībvalstīm būtu vidusposmā jāpiešķir papildu summa, ņemot vērā līdzekļu apguves līmeni. Šī summa būtu jānosaka, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem statistikas datiem, kā izklāstīts I pielikumā, atspoguļojot izmaiņas dalībvalstu sākotnējā situācijā.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41)  Lai papildinātu šā fonda politikas mērķa sasniegšanu valstu līmenī, izmantojot dalībvalstu programmas, fondam būtu arī jāatbalsta pasākumi Savienības līmenī. Ar šādām darbībām būtu jāsasniedz stratēģiski mērķi fonda darbības jomā saistībā ar politikas analīzi un inovāciju, savstarpēju mācīšanos un partnerībām starpvalstu līmenī, kā arī jaunu iniciatīvu un darbību izmēģināšanu visā Savienībā.

(41)  Lai papildinātu šā fonda politikas mērķa sasniegšanu valstu līmenī, izmantojot dalībvalstu programmas, fondam būtu arī jāatbalsta pasākumi Savienības līmenī. Ar šādām darbībām būtu jāsasniedz stratēģiski mērķi fonda darbības jomā saistībā ar politikas analīzi un inovāciju, savstarpēju mācīšanos un partnerībām starpvalstu līmenī, diasporas kopienu veikto darbs un starpniecības lomu, ko tās šajā sakarā var uzņemties, kā arī jaunu iniciatīvu un darbību izmēģināšanu visā Savienībā.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Lai stiprinātu Savienības spējas nekavējoties novērst neparedzētu vai nesamērīgi lielu migrācijas spiedienu vienā vai vairākās dalībvalstīs, kuram raksturīgs liels vai nesamērīgs trešo valstu valstspiederīgo pieplūdums, kas rada būtiskas un steidzamas vajadzības saistībā ar to uzņemšanas un aizturēšanas infrastruktūru, patvēruma un migrācijas pārvaldības sistēmām un procedūrām un lielu migrācijas spiedienu trešās valstīs sakarā ar politiskām norisēm vai konfliktiem, būtu jārada iespēja sniegt ārkārtas palīdzību saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti šajā regulā.

(42)  Lai stiprinātu Savienības spējas nekavējoties novērst neparedzētu vai nesamērīgi lielu migrācijas spiedienu vienā vai vairākās dalībvalstīs, kuram raksturīgs liels vai nesamērīgs trešo valstu valstspiederīgo pieplūdums, kas rada būtiskas un steidzamas vajadzības saistībā ar to uzņemšanas un aizturēšanas infrastruktūru, patvēruma un migrācijas pārvaldības sistēmām un procedūrām un lielu migrācijas spiedienu trešās valstīs sakarā ar politiskām norisēm vai konfliktiem, būtu jārada iespēja vienmēr sniegt ārkārtas palīdzību darbībām, kas paredzētas, lai nodrošinātu migrantu cilvēktiesību ievērošanu un dalībvalstu starptautisko saistību izpildi, tostarp patvēruma jomā, saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti šajā regulā.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

53.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(53a)  Fonda finansēto programmu plānošanā, īstenošanā un vērtēšanā būtu jāapspriežas ar dalībvalstu un trešo valstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, vietējām un reģionālajām iestādēm un valstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Fonda politikas mērķis ir veicināt migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību saskaņā ar attiecīgo Savienības acquis un Savienības saistībām attiecībā uz pamattiesībām.

1.  Fonda politikas mērķis ir veicināt migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību saskaņā ar attiecīgo Savienības acquis un Savienības saistībām attiecībā uz pamattiesībām, jo īpaši tiesībām uz patvērumu, kas ietvertas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un principu par politikas saskaņotību attīstības jomā.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  sniegt atbalstu likumīgai migrācijai uz dalībvalstīm, tostarp veicinot trešo valstu valstspiederīgo integrāciju;

(b)  sniegt atbalstu drošu un likumīgu ceļu uz dalībvalstīm izveidei, tostarp veicinot trešo valstu valstspiederīgo, arī patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju, integrāciju, un migrantu cilvēktiesību aizsardzības stiprināšanai;

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  dot ieguldījumu cīņā pret neatbilstīgu migrāciju un nodrošināt efektīvu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu trešās valstīs.

(c)  dot ieguldījumu cīņā pret neatbilstīgu migrāciju, izveidojot likumīgus migrācijas ceļus, cīnoties pret cilvēku tirdzniecību un nodrošinot gan personām, kas atgriežas, gan viņu izcelsmes valstīm efektīvu un ilgtspējīgu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu trešās valstīs.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  dot ieguldījumu cīņā pret neatbilstīgu migrāciju un nodrošināt efektīvu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu trešās valstīs.

(c)  dot ieguldījumu cīņā pret neatbilstīgu migrāciju un nodrošināt gan atgriežamajām personām, gan izcelsmes valstīm efektīvu un ilgtspējīgu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu trešās valstīs.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  stiprināt solidaritāti un atbildības dalīšanu starp dalībvalstīm, īpaši ar tām, kuras visvairāk ietekmē migrācijas un patvēruma plūsmas, tostarp īstenojot praktisku sadarbību.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Fondā var piedalīties trešās valstis saskaņā ar nosacījumiem, kuri izklāstīti konkrētā nolīgumā, kas attiecas uz trešās valsts dalību Patvēruma un migrācijas fondā, ja vien šis nolīgums:

Saskaņā ar nosacījumiem, kuri izklāstīti konkrētā nolīgumā, kas attiecas uz trešās valsts dalību Patvēruma un migrācijas fondā, fondā var piedalīties tās trešās valstis, kas neierobežo migrantu pamattiesības tādu darbību dēļ, kuras saistītas ar likumīgas migrācijas, atgriešanas un atpakaļuzņemšanas jomu, un šim nolīgumam vajadzētu būt publiski pieejamam, ja tajā:

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-  ir paredzēts tiesiskās aizsardzības mehānisms personām, kas uzskata, ka viņu pamattiesības ir pārkāptas.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka darbības attiecībā uz trešām valstīm tiek īstenotas atbilstoši citām darbībām, kas tiek īstenotas ar Savienības instrumentiem, un ka tajās tiek ievērots princips par politikas saskaņotību attīstības jomā, uzmanība ir vērsta uz pasākumiem, kuri nav orientēti uz attīstības jomu, un pilnībā tiek ievērotas cilvēktiesības un starptautiskās tiesības.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ar tematisko mehānismu jo īpaši atbalsta darbības II pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā minētā īstenošanas pasākuma ietvaros, kuras īsteno vietējās un reģionālās pašvaldības vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

6.  Ar tematisko mehānismu jo īpaši atbalsta darbības II pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā minētā īstenošanas pasākuma ietvaros, kuras īsteno vietējās un reģionālās pašvaldības vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas, jo īpaši diasporas kopienas.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās programmā ietvertās prioritātes atbilst Savienības prioritātēm un uzdevumiem migrācijas pārvaldības jomā un tos risina un ka minētās prioritātes pilnībā atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm. Nosakot savu programmu prioritātes, dalībvalstis nodrošina, ka ir pienācīgi ņemti vērā II pielikumā izklāstītie īstenošanas pasākumi.

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās programmā ietvertās prioritātes atbilst Savienības prioritātēm un uzdevumiem migrācijas pārvaldības, patvēruma un uzņemšanas jomā un tos risina un ka minētās prioritātes pilnībā atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm. Nosakot savu programmu prioritātes, dalībvalstis nodrošina, ka ir pienācīgi ņemti vērā II pielikumā izklāstītie īstenošanas pasākumi.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija nodrošina, ka Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra jau agrīnā posmā ir iesaistītas programmu izstrādes procesā savās kompetences jomās. Komisija apspriežas ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru par programmu projektiem, lai nodrošinātu aģentūru un dalībvalstu veikto darbību saskaņotību un papildināmību.

2.  Komisija nodrošina, ka Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra jau agrīnā posmā ir iesaistītas programmu izstrādes procesā savās kompetences jomās. Komisija apspriežas ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru par programmu projektiem, lai nodrošinātu aģentūru un dalībvalstu veikto darbību saskaņotību un papildināmību.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija nodrošina, ka Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra jau agrīnā posmā ir iesaistītas programmu izstrādes procesā savās kompetences jomās. Komisija apspriežas ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru par programmu projektiem, lai nodrošinātu aģentūru un dalībvalstu veikto darbību saskaņotību un papildināmību.

2.  Komisija nodrošina, ka Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra jau agrīnā posmā ir iesaistītas programmu izstrādes procesā savās kompetences jomās. Komisija apspriežas ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru par programmu projektiem, lai nodrošinātu aģentūru un dalībvalstu veikto darbību saskaņotību un papildināmību.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija vajadzības gadījumā var iesaistīt Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru 5. iedaļā minētajos uzraudzības un novērtēšanas uzdevumos, jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka ar fonda atbalstu īstenotās darbības atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm.

3.  Komisija vajadzības gadījumā var iesaistīt Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru 5. iedaļā minētajos uzraudzības un novērtēšanas uzdevumos, jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka ar fonda atbalstu īstenotās darbības atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pēc uzraudzības, kas veikta saskaņā ar Regulu (ES) [ ../..] [ESPA regula], vai pēc to ieteikumu pieņemšanas atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 1053/2013, kuri ir šīs regulas darbības jomā, attiecīgā dalībvalsts kopā ar Komisiju un – vajadzības gadījumā – Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru, un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru izvērtē, kā ievērot secinājumus, tostarp novērst visus trūkumus vai risināt ar spējām un gatavību saistītus jautājumus, un savas programmas ietvaros īsteno sniegtos ieteikumus.

4.  Pēc uzraudzības, kas veikta saskaņā ar Regulu (ES) [ ../..] [ESPA regula], vai pēc to ieteikumu pieņemšanas atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 1053/2013, kuri ir šīs regulas darbības jomā, attiecīgā dalībvalsts kopā ar Komisiju un – vajadzības gadījumā – Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru izvērtē, kā ievērot secinājumus, tostarp novērst visus trūkumus vai risināt ar spējām un gatavību saistītus jautājumus, un savas programmas ietvaros īsteno sniegtos ieteikumus.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis, kas izmanto darbības atbalstu, ievēro Savienības acquis patvēruma un atgriešanas jomā.

3.  Dalībvalstis, kas izmanto darbības atbalstu, ievēro Savienības acquis patvēruma un atgriešanas jomā un pamattiesības.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Programmā un gada darbības rezultātu ziņojumā, kas minēts 30. pantā, dalībvalstis pamato darbības atbalsta izmantošanu šīs regulas mērķu sasniegšanai. Pirms programmas apstiprināšanas Komisija kopā ar Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru saskaņā ar 13. pantu novērtē sākotnējo situāciju dalībvalstīs, kuras paudušas savu nodomu izmantot darbības atbalstu. Komisija ņem vērā minēto dalībvalstu sniegto informāciju un – attiecīgā gadījumā – informāciju, kas pieejama tās uzraudzības ietvaros, kura veikta saskaņā ar Regulu (ES) ../.. [ESPA regula] un Regulu (ES) Nr. 1053/2013, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā.

4.  Programmā un gada darbības rezultātu ziņojumā, kas minēts 30. pantā, dalībvalstis pamato darbības atbalsta izmantošanu šīs regulas mērķu sasniegšanai. Pirms programmas apstiprināšanas Komisija kopā ar Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru saskaņā ar 13. pantu novērtē sākotnējo situāciju dalībvalstīs, kuras paudušas savu nodomu izmantot darbības atbalstu. Komisija ņem vērā minēto dalībvalstu sniegto informāciju un – attiecīgā gadījumā – informāciju, kas pieejama tās uzraudzības ietvaros, kura veikta saskaņā ar Regulu (ES) ../.. [ESPA regula] un Regulu (ES) Nr. 1053/2013, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  liels migrācijas spiediens trešās valstīs, tostarp gadījumos, kad personas, kurām ir vajadzīga aizsardzība, varētu nonākt grūtā stāvoklī politisku norišu vai konfliktu dēļ – jo īpaši tad, ja tie varētu ietekmēt migrācijas plūsmas uz ES.

(c)  liels migrācijas spiediens trešās valstīs, tostarp gadījumos, kad personas, kurām ir vajadzīga aizsardzība, varētu nonākt grūtā stāvoklī politisku norišu vai konfliktu dēļ.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija veic šīs regulas, tostarp fonda ietvaros īstenoto darbību, vidusposma novērtējumu un retrospektīvu izvērtējumu.

1.  Komisija veic šīs regulas, tostarp fonda ietvaros īstenoto darbību, vidusposma novērtējumu un retrospektīvu izvērtējumu, kā arī novērtē atgriešanas ietekmi uz trešām valstīm un migrantu pamattiesību ievērošanu.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Vidusposma novērtējumu un retrospektīvu izvērtējumu veic laikus, lai to rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu pieņemšanas procesā.

2.  Vidusposma novērtējumu un retrospektīvu izvērtējumu veic laikus, lai to rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu pieņemšanas procesā, un novērtējuma rezultātus publisko un dara pieejamus.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha)  to, kā, īstenojot fondu, ir garantēta migrantu pamattiesību ievērošana.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  30 % patvērumam,

–  40 % patvērumam,

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  30 % likumīgai migrācijai integrācijai,

–  40 % likumīgai migrācijai, integrācijai un iekļaušanai,

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  40 % neatbilstīgas migrācijas apkarošanai, tostarp atgriešanai.

–  20% neatbilstīgas migrācijas apkarošanai, tostarp atgriešanai.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  sekmēt solidaritāti un sadarbību ar migrācijas plūsmu skartajām trešām valstīm, tostarp veicot pārmitināšanu un piedāvājot citas likumīgas iespējas aizsardzībai Savienībā, kā arī migrācijas pārvaldības nolūkā noslēdzot partnerības un īstenojot sadarbību ar trešām valstīm.

(d)  sekmēt solidaritāti, sadarbību un paraugprakses apmaiņu ar migrācijas plūsmu skartajām trešām valstīm, tostarp veicot pārmitināšanu un piedāvājot citas likumīgas iespējas aizsardzībai Savienībā, kā arī migrācijas pārvaldības nolūkā noslēdzot partnerības un īstenojot sadarbību ar trešām valstīm.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  apmaiņas un dialoga veicināšana starp trešo valstu valstspiederīgajiem, uzņēmējas valsts sabiedrību un publiskām iestādēm, tostarp konsultējoties ar trešo valstu valstspiederīgajiem un risinot kultūru un reliģiju dialogu.

(k)  apmaiņas un dialoga veicināšana, jo īpaši ar diasporas kopienu palīdzību, starp trešo valstu valstspiederīgajiem, uzņēmējas valsts sabiedrību un publiskām iestādēm, tostarp konsultējoties ar trešo valstu valstspiederīgajiem un risinot kultūru un reliģiju dialogu.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  uzņemšanas vai aizturēšanas infrastruktūra, tostarp, iespējams, panākot to, ka šādus objektus izmanto vairāk nekā viena dalībvalsts;

(a)  uzņemšanas infrastruktūra, tostarp, iespējams, panākot to, ka šādus objektus izmanto vairāk nekā viena dalībvalsts;

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  neatbilstīgas migrācijas stimulu, tostarp neatbilstīgo migrantu nodarbinātības, novēršana, veicot efektīvas un pienācīgas pārbaudes, kuru pamatā ir riska novērtējums, nodrošinot darbinieku apmācību, izveidojot un īstenojot mehānismus, ar kuru palīdzību neatbilstīgi migranti var pieprasīt atmaksāt maksājumus un iesniegt sūdzības pret saviem darba devējiem, vai arī informācijas un izpratnes veidošanas kampaņas, kuru mērķis ir informēt darba devējus un neatbilstīgus migrantus par viņu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar Direktīvu 2009/52/EK8;

(d)  neatbilstīgas migrācijas, tostarp neatbilstīgo migrantu nodarbinātības, novēršana, veicot efektīvas un pienācīgas pārbaudes, kuru pamatā ir riska novērtējums, nodrošinot darbinieku apmācību, izveidojot un īstenojot mehānismus, ar kuru palīdzību neatbilstīgi migranti var pieprasīt atmaksāt maksājumus un iesniegt sūdzības pret saviem darba devējiem, vai arī informācijas un izpratnes veidošanas kampaņas, kuru mērķis ir informēt darba devējus un neatbilstīgus migrantus par viņu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar Direktīvu 2009/52/EK8;

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  izcelsmes valstu situācijas un stabilitātes un vietējā līmeņa absorbcijas spējas novērtēšana;

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  atgriešanas sagatavošana, tostarp pasākumi, kuru rezultātā tiek pieņemti atgriešanas lēmumi, identificēti trešo valstu valstspiederīgie, izsniegti ceļošanas dokumenti un meklēti ģimenes locekļi;

(e)  atgriešanas sagatavošana, tostarp pasākumi, kuru rezultātā tiek pieņemti atgriešanas lēmumi, identificēti trešo valstu valstspiederīgie, izsniegti ceļošanas dokumenti, meklēti ģimenes locekļi un nodrošināta iespēja saņemt profesionālo apmācību Eiropā, lai sekmētu reintegrāciju izcelsmes valstī;

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  izraidīšanas darbības, tostarp saistīti pasākumi saskaņā ar Savienības tiesību aktos noteiktajiem standartiem, izņemot piespiedu līdzekļu izmantošanu;

(h)  izraidīšanas darbības, tostarp saistīti pasākumi, pilnībā respektējot cilvēktiesības un saskaņā ar Savienības tiesību aktos noteiktajiem standartiem, izņemot piespiedu līdzekļu izmantošanu;

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  pasākumi, ar kuriem atbalsta atgriežamo personu ilgstošu atgriešanos un reintegrāciju;

(i)  pasākumi ar ilgtermiņa pieeju, lai atbalstītu atgriežamo personu ilgstošu atgriešanos un reintegrāciju, tostarp prasmju attīstības pasākumus;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  telpas un pakalpojumi trešās valstīs, ar ko pēc personu, tostarp nepavadītu nepilngadīgo un citu neaizsargātu grupu, ierašanās nodrošina pienācīgu pagaidu izmitināšanu un uzņemšanu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem;

(j)  atbalsts trešām valstīm, lai nodrošinātu pienācīgu pagaidu izmitināšanu un uzņemšanu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  sadarbība ar trešām valstīm neatbilstīgas migrācijas apkarošanai un efektīvas atgriešanas un atpakaļuzņemšanas nodrošināšanai, tostarp īstenojot atpakaļuzņemšanas nolīgumus un citus režīmus;

svītrots

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(m)  atbalsts darbībām trešās valstīs un darbības tajās, tostarp saistībā ar infrastruktūru un aprīkojumu, kā arī pasākumi, ja tie palīdz uzlabot efektīvu sadarbību starp trešām valstīm un Savienību un tās dalībvalstīm atgriešanas un atpakaļuzņemšanas jomā.

(m)  atbalsts darbībām trešās valstīs un darbības tajās, ja tie palīdz uzlabot efektīvu sadarbību starp trešām valstīm un Savienību un tās dalībvalstīm atgriešanas un atpakaļuzņemšanas jomā.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  Integrācijas pasākumi, kurus īsteno vietējās un reģionālās pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

–  Integrācijas pasākumi, kurus īsteno vietējās un reģionālās pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tostarp diasporas kopienas;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

V pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Konkrētais mērķis Nr. 2  atbalstīt likumīgu migrāciju uz dalībvalstīm, tostarp ieguldījums trešo valstu valstspiederīgo integrācijā:

svītrots

1. to personu skaits, kuras piedalījās fonda atbalstītajos pirmsizceļošanas pasākumos;

 

2. to personu skaits, kuras piedalījās fonda atbalstītajos integrācijas pasākumos un norādīja, ka šie pasākumi sekmēja viņu agrīno integrāciju, – salīdzinājumā ar fonda atbalstītajos integrācijas pasākumos piedalījušos personu kopējo skaitu.

 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Patvēruma un migrācijas fonda izveide

Atsauces

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

2.7.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Elly Schlein

18.7.2018

Izskatīšana komitejā

29.8.2018

8.10.2018

 

 

Pieņemšanas datums

13.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Frank Engel, Ádám Kósa

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Ádám Kósa

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Budžeta komitejaS ATZINUMS (21.11.2018)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Karine Gloanec Maurin

ĪSS PAMATOJUMS

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) un daudzgadu finanšu shēmas vispārējais mērķis ir sniegt finansiālu un tehnisku atbalstu dalībvalstīm, lai palīdzētu tām izveidot ilgtspējīgu to problēmu pārvaldību, kas saistītas ar patvērumu, migrāciju un ārējām robežām.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 80. pantā ir skaidri noteikts, ka minētās kopējās politikas jomas balstās uz solidaritātes principu un atbildības taisnīgu sadalījumu dalībvalstu starpā.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, kura mērķis ir īstenot šo vispārējo pieeju, 2021.–2027. gada laikposmā ir jāfinansē, nodrošinot ievērojamu līdzekļu piešķīrumu, lai atvieglotu to izmantošanu godīgā, efektīvā un uzticamā veidā.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi

par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda izveidi

Pamatojums

Horizontāls grozījums, kas attiecas uz visu tekstu. Integrācija ir svarīga fonda daļa un būtu jāietver arī tā nosaukumā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Ar fondu būtu jāatbalsta migrācijas plūsmu efektīva pārvaldība, cita starpā veicinot kopīgus pasākumus patvēruma jomā, tostarp dalībvalstu centienus, uzņemot personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ar starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju vai starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārmitināšanu un pārsūtīšanu starp dalībvalstīm, atbalstot integrācijas stratēģijas un efektīvāku likumīgās migrācijas politiku, lai nodrošinātu Savienības ilgtermiņa konkurētspēju un tās sociālā modeļa nākotni un samazinātu neatbilstīgas migrācijas stimulus ar ilgtspējīgu atgriešanas un atpakaļuzņemšanas politiku. Ar fondu būtu jāatbalsta sadarbības stiprināšana ar trešām valstīm, lai stiprinātu to personu plūsmas pārvaldību, kuras lūdz patvērumu vai cita veida starptautisko aizsardzību, atvērtu iespējas likumīgai migrācijai un apkarotu neatbilstīgu migrāciju un nodrošinātu atgriešanas un efektīvas atpakaļuzņemšanas trešās valstīs ilgtspēju.

(7)  Ar fondu būtu jāatbalsta migrācijas plūsmu efektīva pārvaldība, cita starpā veicinot kopīgus pasākumus patvēruma jomā, tostarp dalībvalstu centienus, uzņemot personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ar starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju vai starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārmitināšanu un pārsūtīšanu starp dalībvalstīm, atbalstot integrācijas stratēģijas un efektīvāku likumīgās migrācijas politiku, lai nodrošinātu Savienības ilgtermiņa konkurētspēju un tās sociālā modeļa nākotni un samazinātu neatbilstīgas migrācijas stimulus ar ilgtspējīgu atgriešanas un atpakaļuzņemšanas politiku. Ar fondu būtu jāatbalsta sadarbības stiprināšana ar trešām valstīm, lai stiprinātu to personu plūsmas pārvaldību, kuras lūdz patvērumu vai cita veida starptautisko aizsardzību, atvērtu iespējas likumīgai migrācijai un apkarotu neatbilstīgu migrāciju un nodrošinātu gan brīvprātīgas, gan piespiedu atgriešanas un efektīvas atpakaļuzņemšanas trešās valstīs ilgtspēju.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Ņemot vērā vietējo un reģionālo iestāžu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju izšķirīgo nozīmi integrācijas jomā un atvieglojot šo struktūru piekļuvi finansējumam Savienības līmenī, fondam būtu jāveicina pasākumi integrācijas jomā, ko īsteno vietējās un reģionālās iestādes vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tostarp ar tematisko mehānismu un ar augstāku līdzfinansējuma likmi šīm darbībām.

(17)  Ņemot vērā vietējo un reģionālo iestāžu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju izšķirīgo nozīmi integrācijas jomā un uzlabojot un paātrinot šo struktūru piekļuvi finansējumam Savienības līmenī, fondam būtu jāveicina pasākumi integrācijas jomā, ko īsteno vietējās un reģionālās iestādes vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tostarp ar tematisko mehānismu un ar augstāku līdzfinansējuma likmi šīm darbībām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Efektīva atgriešanas politika ir neatņemama sastāvdaļa visaptverošā migrācijas pieejā Savienībā un tās dalībvalstīs. Ar fondu būtu jāatbalsta un jāveicina dalībvalstu centieni efektīvi īstenot un turpmāk attīstīt atgriešanas kopīgos standartus, jo īpaši, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/115/EK15, un integrēta un saskaņota pieeja atgriešanas pārvaldībai. Attiecībā uz ilgtspējīgu atgriešanas politiku ar fondu būtu arī jāatbalsta saistīti pasākumi trešās valstīs, piemēram, atgriezto personu reintegrācija.

(20)  Efektīva atgriešanas politika ir neatņemama sastāvdaļa visaptverošā migrācijas pieejā Savienībā un tās dalībvalstīs. Ar fondu būtu jāatbalsta un jāveicina dalībvalstu centieni efektīvi īstenot un turpmāk attīstīt atgriešanas kopīgos standartus, jo īpaši, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/115/EK15, un integrēta un saskaņota pieeja atgriešanas pārvaldībai. Attiecībā uz ilgtspējīgu brīvprātīgas un piespiedu atgriešanas politiku ar fondu būtu arī jāatbalsta saistīti pasākumi trešās valstīs, piemēram, atgriezto personu reintegrācija.

_________________

_________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Tomēr brīvprātīga atgriešanās un piespiedu atgriešana ir savstarpēji saistīti jautājumi ar savstarpēji pastiprinošu ietekmi, un tāpēc dalībvalstis būtu jāmudina stiprināt papildināmību starp tiem. Izraidīšanas iespēja ir svarīgs elements, kas palīdz nodrošināt patvēruma un migrācijas sistēmu integritāti. Tādēļ ar fondu būtu jāatbalsta dalībvalstu darbības, lai vajadzības gadījumā sekmētu un veiktu izraidīšanu saskaņā ar Savienības tiesību aktos noteiktajiem standartiem, pilnībā ievērojot atgriezto personu pamattiesības un cieņu.

(22)  Tomēr brīvprātīga atgriešanās un piespiedu atgriešana ir savstarpēji saistīti jautājumi ar savstarpēji pastiprinošu ietekmi, un tāpēc dalībvalstis būtu jāmudina stiprināt papildināmību starp tiem. Izraidīšanas iespēja ir svarīgs elements, kas palīdz nodrošināt patvēruma un migrācijas sistēmu integritāti. Tādēļ ar fondu būtu jāatbalsta dalībvalstu darbības, lai vajadzības gadījumā sekmētu un veiktu izraidīšanu un piespiedu atgriešanu saskaņā ar Savienības tiesību aktos noteiktajiem standartiem, pilnībā ievērojot atgriezto personu pamattiesības un cieņu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Papildus tam, ka tiek atbalstīta personu atgriešana, kā paredzēts šajā regulā, ar fondu būtu jāatbalsta arī citi pasākumi neatbilstīgās migrācijas apkarošanai, jāpievēršas likumīgas migrācijas stimulēšanai un spēkā esošo likumīgās migrācijas noteikumu apiešanas problēmai, tādējādi nodrošinot dalībvalstu imigrācijas sistēmu integritāti.

(25)  Papildus tam, ka tiek atbalstīta personu brīvprātīga un piespiedu atgriešana, kā paredzēts šajā regulā, ar fondu būtu jāatbalsta arī citi pasākumi neatbilstīgās migrācijas apkarošanai, jāpievēršas likumīgas migrācijas stimulēšanai un spēkā esošo likumīgās migrācijas noteikumu apiešanas problēmai, tādējādi nodrošinot dalībvalstu imigrācijas sistēmu integritāti.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Fonda darbībā būtu jāatspoguļo nepieciešamība nodrošināt lielāku elastību un vienkāršošanu, vienlaikus ievērojot prasības paredzamības ziņā un nodrošinot taisnīgu un pārredzamu resursu sadali, lai sasniegtu šajā regulā izklāstītos politikas un konkrētos mērķus.

(33)  Fonda darbībā būtu jāatspoguļo nepieciešamība nodrošināt lielāku pārredzamību, elastību un vienkāršošanu, vienlaikus ievērojot prasības paredzamības ziņā un nodrošinot taisnīgu un pārredzamu resursu sadali, lai sasniegtu šajā regulā izklāstītos politikas un konkrētos mērķus.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Fondam būtu jāpalīdz segt darbības izmaksas, kas saistītas ar patvērumu un migrāciju, un jānodrošina dalībvalstīm iespēja uzturēt spējas, kuras šim pakalpojumam ir būtiskas Savienībai kopumā. Minētais atbalsts izpaužas kā pilnīga ar fonda mērķiem saistītu konkrēto izmaksu atlīdzināšana, un tam vajadzētu būt neatņemamai dalībvalstu programmu sastāvdaļai.

(40)  Fondam būtu jāpalīdz segt darbības izmaksas, kas saistītas ar patvērumu un brīvprātīgu vai piespiedu atgriešanu, un jānodrošina dalībvalstīm iespēja uzturēt spējas, kuras šim pakalpojumam ir būtiskas Savienībai kopumā. Minētais atbalsts izpaužas kā pilnīga ar fonda mērķiem saistītu konkrēto izmaksu atlīdzināšana, un tam vajadzētu būt neatņemamai dalībvalstu programmu sastāvdaļai.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(55)  Atspoguļojot to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām, ievērojot Savienības apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, šis fonds palīdzēs integrēt klimata pasākumus un sasniegt kopējo mērķi – ar 25 % no ES budžeta izdevumiem atbalstīt klimata mērķu sasniegšanu. Attiecīgās darbības tiks apzinātas fonda sagatavošanas un īstenošanas laikā, un tās tiks pārskatītas attiecīgajos novērtēšanas un pārskatīšanas procesos.

(55)  Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām atbilstīgi Savienības saistībām īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, šis fonds palīdzēs integrēt klimata pasākumus un sasniegt kopējo mērķi — ar 25 % no ES budžeta izdevumiem atbalstīt klimata mērķu sasniegšanu 2021.–2027. gada DFS periodā un pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2027. gadā, sasniegt 30 % ikgadējo mērķi. Attiecīgās darbības tiks apzinātas fonda sagatavošanas un īstenošanas laikā, un tās tiks pārskatītas attiecīgajos novērtēšanas un pārskatīšanas procesos.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(57)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201129. Pieņemot īstenošanas aktus, ar kuriem dalībvalstīm nosaka kopīgus pienākumus, jo īpaši attiecībā uz informācijas sniegšanu Komisijai, būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra, bet, pieņemot īstenošanas aktus, kas attiecas uz kārtību informācijas sniegšanai Komisijai plānošanas un ziņošanas ietvaros, būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra, jo minētajiem aktiem ir tikai tehniska nozīme.

(57)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Komisijas sagatavotajiem deleģētajiem aktiem ir jāļauj Padomei un Parlamentam gūt pilnīgu pārredzamību attiecībā uz Eiropas līdzekļu izmantošanu. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201129. Pieņemot īstenošanas aktus, ar kuriem dalībvalstīm nosaka kopīgus pienākumus, jo īpaši attiecībā uz informācijas sniegšanu Komisijai, būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra, bet, pieņemot īstenošanas aktus, kas attiecas uz kārtību informācijas sniegšanai Komisijai plānošanas un ziņošanas ietvaros, būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra, jo minētajiem aktiem ir tikai tehniska nozīme.

_________________

_________________

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  dot ieguldījumu cīņā pret neatbilstīgu migrāciju un nodrošināt efektīvu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu trešās valstīs.

(c)  dot ieguldījumu cīņā pret neatbilstīgu migrāciju un nodrošināt efektīvu brīvprātīgu un piespiedu atgriešanu un atpakaļuzņemšanu trešās valstīs.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Fonda īstenošanai paredzētais finansējums 2021.–2027. gada laikposmam ir EUR 10 415 000 000 faktiskajās cenās.

1.  Fonda īstenošanai paredzētais finansējums 2021.–2027. gada laikposmam ir 9 204 957 000 EUR 2018. gada cenās (10 415 000 000 EUR faktiskajās cenās).

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  EUR 6 249 000 000 piešķir dalītā pārvaldībā īstenotām programmām;

(a)  5 522 974 200 EUR 2018. gada cenās (6 249 000 000 EUR pašreizējās cenās) piešķir dalītā pārvaldībā īstenotām programmām;

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  EUR 4 166 000 000 piešķir tematiskajam mehānismam.

(b)  681 982 800 EUR 2018. gada cenās (4 166 000 000 EUR pašreizējās cenās) piešķir tematiskajam mehānismam.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ieguldījums no Savienības budžeta nepārsniedz 75 % no projekta kopējiem attiecināmiem izdevumiem.

1.  Ieguldījums no Savienības budžeta nepārsniedz 80 % no projekta kopējiem attiecināmiem izdevumiem. Dalībvalstis tiek mudinātas nodrošināt atbilstošu finansējumu fonda atbalstītajām darbībām.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Darbība, kas ir saņēmusi finansējumu fonda ietvaros, var saņemt finansējumu arī no jebkuras citas Savienības programmas, tostarp no dalītas pārvaldības fondiem ar noteikumu, ka finansējums neattiecas uz tām pašām izmaksām. Katras ieguldošās Savienības programmas noteikumus piemēro šīs programmas attiecīgajam ieguldījumam darbībā. Kumulatīvais finansējums nepārsniedz darbības kopējās attiecināmās izmaksas, un atbalstu no dažādām Savienības programmām var aprēķināt proporcionāli saskaņā ar dokumentiem, kuros izklāstīti atbalsta nosacījumi.

1.  Darbība, kas ir saņēmusi finansējumu fonda ietvaros, var saņemt finansējumu arī no jebkuras citas Savienības programmas, tostarp no dalītas pārvaldības fondiem ar noteikumu, ka finansējums neattiecas uz tām pašām izmaksām. Komisijas sagatavotās programmas ir cita citu papildinošas, un tām jābūt tādā mērā pārredzamām, lai nepieļautu dublēšanos. Katras ieguldošās Savienības programmas noteikumus piemēro šīs programmas attiecīgajam ieguldījumam darbībā. Kumulatīvais finansējums nepārsniedz darbības kopējās attiecināmās izmaksas, un atbalstu no dažādām Savienības programmām var aprēķināt proporcionāli saskaņā ar dokumentiem, kuros izklāstīti atbalsta nosacījumi.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Līdz 2023. gada 15. februārim un līdz katra nākamā gada tam pašam datumam līdz pat 2031. gadam, to ieskaitot, dalībvalstis iesniedz Komisijai gada darbības rezultātu ziņojumu, kas minēts Regulas (ES) …/2021 [Kopīgo noteikumu regula] 36. panta 6. punktā. 2023. gadā iesniegtais ziņojums aptver programmas īstenošanu līdz 2022. gada 30. jūnijam.

1.  Līdz 2023. gada 15. februārim un līdz katra nākamā gada tam pašam datumam līdz pat 2031. gadam, to ieskaitot, dalībvalstis iesniedz Komisijai gada darbības rezultātu ziņojumu, kas minēts Regulas (ES) …/2021 [Kopīgo noteikumu regula] 36. panta 6. punktā. 2023. gadā iesniegtais ziņojums aptver programmas īstenošanu līdz 2022. gada 30. jūnijam. Dalībvalstis šos ziņojumus publicē īpašā vadošās iestādes tīmekļa vietnē, kā paredzēts Kopīgo noteikumu regulas 44. pantā. Komisija gada darbības rezultātu ziņojumus dara pieejamus īpašā tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

30. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Komisija katru gadu ziņo Eiropas Parlamentam par izmantotajiem vai neizmantotajiem finanšu līdzekļiem un finansēto pasākumu panākumiem, trūkumiem un Eiropas pievienoto vērtību.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  40 % neatbilstīgas migrācijas apkarošanai, tostarp atgriešanai.

–  40 % neatbilstīgas migrācijas apkarošanai, tostarp gan brīvprātīgai, gan piespiedu atgriešanai.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

I pielikums – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Neatbilstīgas migrācijas apkarošanas, tostarp atgriešanas, jomā tiks ņemti vērā turpmāk minētie kritēriji, kuru svērums ir šāds:

4.  Neatbilstīgas migrācijas apkarošanas, tostarp gan brīvprātīgas, gan piespiedu atgriešanas, jomā tiks ņemti vērā turpmāk minētie kritēriji, kuru svērums ir šāds:

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  valsts stratēģiju izstrāde un pilnveidošana patvēruma, likumīgas migrācijas, integrācijas, atgriešanas un neatbilstīgas migrācijas jomā;

(a)  valsts stratēģiju izstrāde un pilnveidošana patvēruma, likumīgas migrācijas, integrācijas, brīvprātīgas un piespiedu atgriešanas un neatbilstīgas migrācijas jomā;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  atgriešanas sagatavošana, tostarp pasākumi, kuru rezultātā tiek pieņemti atgriešanas lēmumi, identificēti trešo valstu valstspiederīgie, izsniegti ceļošanas dokumenti un meklēti ģimenes locekļi;

(e)  brīvprātīgas un piespiedu atgriešanas sagatavošana, tostarp pasākumi, kuru rezultātā tiek pieņemti atgriešanas lēmumi, identificēti trešo valstu valstspiederīgie, izsniegti ceļošanas dokumenti un meklēti ģimenes locekļi;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

III pielikums – 4. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  sadarbība ar trešām valstīm neatbilstīgas migrācijas apkarošanai un efektīvas atgriešanas un atpakaļuzņemšanas nodrošināšanai, tostarp īstenojot atpakaļuzņemšanas nolīgumus un citus režīmus;

(k)  sadarbība ar trešām valstīm neatbilstīgas migrācijas apkarošanai un efektīvas brīvprātīgas un piespiedu atgriešanas un atpakaļuzņemšanas nodrošināšanai, tostarp īstenojot atpakaļuzņemšanas nolīgumus un citus režīmus;

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Patvēruma un migrācijas fonda izveide

Atsauces

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

2.7.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Izskatīšana komitejā

24.9.2018

25.9.2018

 

 

Pieņemšanas datums

21.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

5

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Patvēruma un migrācijas fonda izveide

Atsauces

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

13.6.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Miriam Dalli

9.7.2018

 

 

 

Juridiskā pamata apstrīdēšana

       JURI komitejas atzinuma datums

JURI

18.2.2019

 

 

 

Izskatīšana komitejā

27.11.2018

19.2.2019

 

 

Pieņemšanas datums

19.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

23

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Iesniegšanas datums

27.2.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Roberta Metsola

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

23

-

ECR

Marek Jurek, Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

1

0

PPE

Carlos Coelho

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika