Procedure : 2018/0248(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0106/2019

Ingediende teksten :

A8-0106/2019

Debatten :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Stemmingen :

PV 13/03/2019 - 11.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0175

VERSLAG     ***I
PDF 566kWORD 200k
27.2.2019
PE 629.652v02-00 A8-0106/2019

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Miriam Dalli

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE: LIJST VAN INSTANTIES WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN
 ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN INZAKE DE RECHTSGROND
 ADVIES VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

(COM(2018) 471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018) 471),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 78, lid 2, artikel 79, leden 2 en 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0271/2018),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikelen 59 en 39 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie (A8-0106/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 78, lid 2, en artikel 79, leden 2 en 4,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 78, lid 2, artikel 79, leden 2 en 4, en artikel 80,

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  In het kader van de evoluerende uitdagingen op het gebied van migratie, die worden gekenmerkt door de noodzaak steun te verlenen voor krachtige ontvangst-, asiel-, integratie- en migratiesystemen in de lidstaten, situaties waarin sprake is van druk te voorkomen en adequaat aan te pakken en een einde te maken aan irreguliere en onveilige aankomsten door te voorzien in legale en veilige routes, is het investeren in een doeltreffend en gecoördineerd migratiebeheer in de Unie belangrijk voor het verwezenlijken van de doelstelling van de Unie een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen, overeenkomstig artikel 67, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

(1)  In het kader van de evoluerende uitdagingen op het gebied van migratie, die worden gekenmerkt door de noodzaak steun te verlenen voor krachtige ontvangst-, asiel-, integratie- en migratiesystemen in de lidstaten, situaties waarin sprake is van druk te voorkomen en op een adequate en solidaire manier aan te pakken en een einde te maken aan irreguliere en onveilige aankomsten door te voorzien in legale en veilige routes, is het investeren in een doeltreffend en gecoördineerd migratiebeheer in de Unie belangrijk voor het verwezenlijken van de doelstelling van de Unie een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen, overeenkomstig artikel 67, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Het belang van een gecoördineerde aanpak door de Unie en de lidstaten komt tot uitdrukking in de Europese migratieagenda van mei 2015, waarin de noodzaak werd benadrukt van een consistent en duidelijk gemeenschappelijk beleid tot herstel van het vertrouwen in het vermogen van de Unie om Europese en nationale inspanningen te bundelen teneinde doeltreffend het migratieprobleem aan te pakken en samen te werken, in overeenstemming met de beginselen inzake solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid, en is bevestigd in de tussentijdse evaluatie van september 2017 en het voortgangsverslag van maart respectievelijk mei 2018.

(2)  Het belang van een gecoördineerde aanpak door de Unie en de lidstaten komt tot uitdrukking in de Europese migratieagenda van mei 2015, waarin de noodzaak werd benadrukt van een consistent en duidelijk gemeenschappelijk beleid tot herstel van het vertrouwen in het vermogen van de Unie om Europese en nationale inspanningen te bundelen teneinde doeltreffend het migratieprobleem aan te pakken en samen te werken, in overeenstemming met het beginsel van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten als vastgelegd in artikel 80 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en is bevestigd in de tussentijdse evaluatie van september 2017 en het voortgangsverslag van maart respectievelijk mei 2018.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  In zijn conclusies van 19 oktober 2017 bevestigde de Europese Raad andermaal de noodzaak van een alomvattende, pragmatische en resolute aanpak van het migratiebeheer die erop is gericht het toezicht aan de buitengrenzen te herstellen, irreguliere binnenkomsten tegen te gaan en het aantal sterfgevallen op zee te verminderen en die moet worden gebaseerd op een flexibel en gecoördineerd gebruik van alle beschikbare instrumenten van de Unie en de lidstaten. De Europese Raad riep voorts op ervoor te zorgen dat er beduidend meer personen terugkeren, door acties op zowel EU- als lidstaatniveau, zoals doeltreffende overnameovereenkomsten en -regelingen.

(3)  In zijn conclusies van 19 oktober 2017 bevestigde de Europese Raad andermaal de noodzaak van een alomvattende, pragmatische en resolute aanpak van het migratiebeheer die erop is gericht het toezicht aan de buitengrenzen te herstellen, irreguliere binnenkomsten tegen te gaan en het aantal sterfgevallen op zee te verminderen en die moet worden gebaseerd op een flexibel en gecoördineerd gebruik van alle beschikbare instrumenten van de Unie en de lidstaten. De Europese Raad riep voorts op ervoor te zorgen dat er beduidend meer personen terugkeren, door acties op zowel EU- als lidstaatniveau, zoals doeltreffende overnameovereenkomsten en -regelingen. Bovendien heeft de Europese Raad opgeroepen om programma's voor vrijwillige hervestiging uit te voeren en te ontwikkelen.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Ter ondersteuning van de inspanningen om te zorgen voor een brede aanpak van migratiebeheer, op basis van wederzijds vertrouwen en solidariteit en het delen van verantwoordelijkheid tussen de lidstaten en de instellingen van de EU, met het oogmerk een gemeenschappelijk, duurzaam EU-beleid inzake asiel en immigratie tot stand te brengen, moet een fonds voor asiel en migratie (hierna "het fonds" genoemd) worden opgericht dat de lidstaten van voldoende financiële middelen voorziet.

(4)  Ter ondersteuning van de inspanningen om te zorgen voor een brede aanpak van migratiebeheer, op basis van wederzijds vertrouwen en solidariteit en het delen van verantwoordelijkheid tussen de lidstaten en de instellingen van de EU, met het oogmerk een gemeenschappelijk, duurzaam EU-beleid inzake asiel en immigratie tot stand te brengen, moet een fonds voor asiel, migratie en integratie (hierna "het fonds" genoemd) worden opgericht dat de lidstaten van voldoende financiële middelen voorziet.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Het fonds moet de mensenrechten volledig eerbiedigen en in overeenstemming zijn met de Agenda 2030, het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling als bedoeld in artikel 208 VWEU, en de internationale verbintenissen om het gebied van migratie en asiel, met name het mondiale pact inzake vluchtelingen en het mondiale pact inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie (GCM).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter)  Bij het beheer van het fonds vanuit ontwikkelingsoogpunt moet rekening worden gehouden met de diverse onderliggende oorzaken van migratie, zoals conflicten, armoede, gebrek aan landbouwcapaciteit, onderwijs en ongelijkheid.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Het fonds dient te worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de rechten en beginselen die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, alsook van de internationale verplichtingen van de Unie op het gebied van de grondrechten.

(5)  Acties die door het fonds worden gesteund, dienen te worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de rechten en beginselen die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met inbegrip van het recht op bescherming van persoonsgegevens, alsook de internationale verplichtingen van de Unie en de lidstaten op het gebied van de grondrechten, met inbegrip van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (UNCRC) en het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, zoals aangevuld door het protocol van 31 januari 1967.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Bij de uitvoering van het fonds moeten de beginselen van gendergelijkheid en non-discriminatie, die behoren tot de kernwaarden van de Unie, in acht worden genomen en worden bevorderd. Het fonds mag geen acties ondersteunen die bijdragen aan enige vorm van segregatie of sociale uitsluiting.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter)  Bij de uitvoering van het fonds moet prioriteit worden gegeven aan acties die de situatie van niet-begeleide en van hun ouders gescheiden minderjarigen aanpakken door snelle identificatie en registratie, alsook aan acties die worden verricht in het belang van het kind.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Het fonds dient steun te verlenen voor het doeltreffend beheer van migratiestromen, onder andere door gemeenschappelijke maatregelen te bevorderen op het gebied van asiel, met inbegrip van inspanningen van de lidstaten voor de opvang van personen die internationale bescherming nodig hebben, via hervestiging en het overbrengen van aanvragers of begunstigden van internationale bescherming tussen lidstaten, door internationale integratiestrategieën en een doeltreffender beleid inzake legale migratie te ondersteunen, teneinde het concurrentievermogen van de Unie op lange termijn en de toekomst van haar sociaal stelsel te waarborgen en de prikkels voor irreguliere migratie te reduceren via een duurzaam terugkeer- en overnamebeleid. Het fonds dient de versterking te ondersteunen van de samenwerking met derde landen om het beheer te versterken van de instroom van personen die om asiel of andere vormen van internationale bescherming verzoeken, om legale migratiemogelijkheden te bevorderen en om irreguliere migratie tegen te gaan en te zorgen voor duurzame terugkeer naar en daadwerkelijke overname door derde landen.

(7)  Het fonds dient steun te verlenen voor solidariteit tussen de lidstaten en het doeltreffend beheer van migratiestromen, onder andere door gemeenschappelijke maatregelen te bevorderen op het gebied van asiel, met inbegrip van inspanningen van de lidstaten voor de opvang van personen die internationale bescherming nodig hebben, via hervestiging, toelating op humanitaire gronden en het overbrengen van aanvragers of begunstigden van internationale bescherming tussen lidstaten, door kwetsbare asielzoekers zoals kinderen beter te beschermen, door internationale integratiestrategieën en een doeltreffender beleid inzake legale migratie te ondersteunen en veilige en wettelijke routes naar de Unie te creëren, hetgeen ook moet helpen het concurrentievermogen van de Unie op lange termijn en de toekomst van haar sociaal stelsel te waarborgen en de prikkels voor irreguliere migratie te reduceren via een duurzaam terugkeer- en overnamebeleid. Als instrument van het interne beleid van de Unie en het enige financieringsinstrument voor asiel en migratie op EU-niveau, dient het fonds primair acties inzake asiel en migratie binnen de Unie te ondersteunen. Binnen welomschreven grenzen en met inachtneming van passende waarborgen dient het fonds echter de versterking te ondersteunen van de samenwerking met derde landen om het beheer te versterken van de instroom van personen die om asiel of andere vormen van internationale bescherming verzoeken, om legale migratiemogelijkheden in het leven te roepen en om irreguliere migratie en netwerken van mensensmokkelaars en handelaars tegen te gaan en te zorgen voor duurzame, veilige en fatsoenlijke terugkeer naar en reintegratie in derde landen.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  De migratiecrisis maakte duidelijk dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel moest worden hervormd om te zorgen voor doeltreffende asielprocedures ter voorkoming van secundaire bewegingen, uniforme en passende opvangvoorzieningen voor degenen die om internationale bescherming verzoeken, uniforme normen voor het verlenen van internationale bescherming en passende rechten en voordelen voor begunstigden van internationale bescherming. Tegelijkertijd moest de hervorming zorgen voor de invoering van een billijker en doeltreffender systeem om de verantwoordelijkheid te bepalen van de lidstaten voor degenen die om internationale bescherming verzoeken en zorgen voor een EU-kader voor de hervestigingsinspanningen van de lidstaten. Het is daarom passend dat het fonds meer ondersteuning biedt aan de inspanningen van de lidstaten om het hervormde gemeenschappelijk Europees asielstelsel volledig en naar behoren te implementeren.

(8)  De migratiecrisis en het toenemende aantal doden op de Middellandse Zee in de afgelopen jaren maakten duidelijk dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel moest worden hervormd, dat er een billijker en doeltreffender systeem moest worden ingevoerd om de verantwoordelijkheid te bepalen van de lidstaten voor degenen die om internationale bescherming verzoeken, en dat er een kader voor de inspanningen van de lidstaten inzake hervestiging en humanitaire toelating moest komen teneinde het totale aantal beschikbare hervestigingsplaatsen wereldwijd te verhogen. Tegelijkertijd is hervorming nodig om ervoor te zorgen dat er doeltreffende en op rechten gebaseerde asielprocedures bestaan en toegankelijk zijn en om te voorzien in uniforme en passende opvangvoorzieningen voor degenen die om internationale bescherming verzoeken, uniforme normen voor het verlenen van internationale bescherming, passende rechten en voordelen voor begunstigden van internationale bescherming, alsook effectieve en efficiënte terugkeerprocedures voor irreguliere migranten. Het is daarom passend dat het fonds meer ondersteuning biedt aan de inspanningen van de lidstaten om het hervormde gemeenschappelijk Europees asielstelsel volledig en naar behoren te implementeren.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Het fonds dient ook de activiteiten te completeren en versterken van het Asielagentschap van de Europese Unie, dat is opgericht bij Verordening (EU)../.. [verordening EU-asielagentschap], teneinde de werking van het gemeenschappelijke Europees asielstelsel te vereenvoudigen en te verbeteren door het coördineren en versterken van de praktische samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, het bevorderen van het recht en de operationele normen van de Unie inzake asiel om te zorgen voor meer uniformiteit op basis van strenge beschermingsnormen met betrekking tot de procedures voor internationale bescherming, opvangvoorzieningen en de evaluatie van beschermingsbehoeften in de Unie, het mogelijk maken van een duurzame en billijke verdeling van verzoeken om internationale bescherming, het bevorderen van convergentie bij de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming in de Unie, de ondersteuning van de hervestigingsinspanningen van de lidstaten en het bieden van operationele en technische bijstand aan de lidstaten voor het beheer van hun asiel- en opvangstelsels, met name aan de lidstaten waarvan de systemen onder onevenredig hoge druk staan.

(9)  Het fonds dient ook de activiteiten te completeren en versterken van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken teneinde de werking van het gemeenschappelijke Europees asielstelsel te vereenvoudigen en te verbeteren door het coördineren en versterken van de praktische samenwerking en uitwisseling van informatie over asiel, en met name over goede praktijken, tussen de lidstaten, het bevorderen van het Unierecht en het internationaal recht en door aan de hand van richtsnoeren, met inbegrip van operationele normen, bij te dragen aan een uniforme toepassing van het recht van de Unie inzake asiel op basis van strenge beschermingsnormen met betrekking tot de procedures voor internationale bescherming, opvangvoorzieningen en de evaluatie van beschermingsbehoeften in de Unie, het mogelijk maken van een duurzame en billijke verdeling van verzoeken om internationale bescherming, het bevorderen van convergentie bij de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming in de Unie, om de hervestigingsinspanningen van de lidstaten te ondersteunen en operationele en technische bijstand aan de lidstaten te bieden voor het beheer van hun asiel- en opvangstelsels, met name aan de lidstaten waarvan de systemen onder onevenredig hoge druk staan.

__________________

 

14 Verordening (EU) ../.. van het Europees Parlement en de Raad van [verordening EU-asielagentschap] (PB L …van [datum], blz. ...).

 

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  Het fonds dient steun te verlenen aan de inspanningen van de Unie en de lidstaten ter vergroting van de capaciteit van de lidstaten om asielbeleid te ontwikkelen, op dit beleid toe te zien en het te evalueren in het licht van hun verplichtingen krachtens het bestaande Unierecht.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Het fonds dient steun te verlenen aan de inspanningen van de Unie en de lidstaten ter vergroting van de capaciteit van de lidstaten om asielbeleid te ontwikkelen, op dit beleid toe te zien en het te evalueren in het licht van hun verplichtingen krachtens het bestaande Unierecht.

(10)  Het fonds dient de Unie en de lidstaten te ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van het bestaande Unierecht, met volledige inachtneming van de grondrechten, in het bijzonder Richtlijn 2013/33/EU1 bis (richtlijn opvangvoorzieningen), Richtlijn 2013/32/EU1 ter (richtlijn asielprocedures), Richtlijn 2011/95/EU1 quater (kwalificatierichtlijn) en Richtlijn 2008/115/EG1 quinquies (terugkeerrichtlijn) van het Europees Parlement en de Raad, en Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad1 sexies (Dublin-verordening).

 

________________________

 

1 bis Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 96).

 

1 ter Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 60).

 

1 quater Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (PB L 337 van 20.12.2011, blz. 9).

 

1 quinquies Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98).

 

1 sexies Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 31).

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Partnerschappen en samenwerking met derde landen vormen een essentiële component van het asielbeleid van de Unie. Zij moeten zorgen voor het adequaat beheer van de instroom van personen die om asiel of andere vormen van internationale bescherming verzoeken. Het fonds dient financiële prikkels te geven voor de uitvoering van het kader van de Unie voor hervestiging [en toelating op humanitaire gronden] teneinde ervoor te zorgen dat onderdanen van derde landen of staatloze personen die internationale bescherming behoeven niet langer op onveilige en irreguliere wijze, maar legaal en veilig op het grondgebied van de lidstaten aankomen, solidariteit te betuigen met de landen in regio's waarnaar of waarin een groot aantal personen die internationale bescherming behoeven verdreven zijn, door te helpen de druk op die landen te verlichten, te helpen de doelstellingen van het migratiebeleid van de Unie te verwezenlijken door de invloed van de Unie ten opzichte van derde landen te vergroten en daadwerkelijk bij te dragen tot mondiale hervestigingsinitiatieven door op internationale fora en bij contacten met derde landen met één stem te spreken.

Schrappen

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  Het fonds dient steun te verlenen aan de inspanningen van de lidstaten om op hun grondgebied internationale bescherming en een duurzame oplossing te bieden aan vluchtelingen en ontheemden die in aanmerking komen voor hervestiging of in het kader van nationale regelingen voor toelating op humanitaire gronden, waarbij rekening moet worden gehouden met de door het UNHCR verwachte wereldwijde hervestigingsbehoeften. Om op ambitieuze en doeltreffende wijze bij te dragen, moet het fonds gerichte bijstand verlenen in de vorm van financiële prikkels voor elke toegelaten of hervestigde persoon.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Gelet op de grote omvang die de migratie naar de EU de laatste jaren heeft aangenomen en het belang van cohesie voor onze samenlevingen, is het van cruciaal belang steun te verlenen voor het beleid van de lidstaten om onderdanen die legaal op hun grondgebied verblijven, in een vroeg stadium te laten integreren, onder meer op de gebieden waaraan in het door de Commissie in 2016 aangenomen actieplan inzake de integratie van onderdanen van derde landen, voorrang is verleend.

(12)  Gelet op het belang van cohesie voor onze samenlevingen, is het van cruciaal belang steun te verlenen voor het beleid van de lidstaten om onderdanen die legaal op hun grondgebied verblijven, te laten integreren, onder meer op de gebieden waaraan in het door de Commissie in 2016 aangenomen actieplan inzake de integratie van onderdanen van derde landen, voorrang is verleend.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Om te zorgen voor grotere doeltreffendheid, de hoogst mogelijke toegevoegde EU-waarde en samenhang binnen het optreden van de Unie ter bevordering van de integratie van onderdanen van derde landen, dienen acties die uit het fonds worden gefinancierd, specifiek te zijn en acties die uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) worden gefinancierd, te completeren. Maatregelen die uit dit fonds worden gefinancierd, dienen maatregelen te ondersteunen die zijn toegesneden op de behoeften van onderdanen van derde landen en in het algemeen in het eerste stadium van integratie worden uitgevoerd alsook horizontale acties ter ondersteuning van de capaciteiten van de lidstaten op het gebied van integratie, terwijl optreden ten behoeve van onderdanen van derde landen met een effect op langere termijn uit het ERDF en ESF+ dient te worden gefinancierd.

(13)  Om te zorgen voor grotere doeltreffendheid, de hoogst mogelijke toegevoegde EU-waarde en samenhang binnen het optreden van de Unie ter bevordering van de integratie van onderdanen van derde landen, dienen acties die uit het fonds worden gefinancierd, specifiek te zijn en acties die uit de structuurfondsen van de Unie worden gefinancierd, te completeren. Maatregelen die uit dit fonds worden gefinancierd, dienen maatregelen te ondersteunen die zijn toegesneden op de behoeften van onderdanen van derde landen en in het algemeen in de eerste stadia van integratie worden uitgevoerd alsook horizontale acties ter ondersteuning van de capaciteiten van de lidstaten op het gebied van integratie, aangevuld met optreden ter bevordering van de sociale en economische inclusie van onderdanen van derde landen, gefinancierd uit de structuurfondsen.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  De integratiemaatregelen dienen ook te gelden voor personen die internationale bescherming genieten, om met inachtneming van de bijzondere kenmerken van die doelgroep een brede aanpak van integratie te waarborgen. Wanneer integratiemaatregelen met opvang worden gecombineerd, moeten ook asielzoekers waar nodig in de acties opgenomen kunnen worden.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  In dit kader dienen de met de uitvoering van het fonds belaste autoriteiten van de lidstaten te worden verplicht samen te werken en mechanismen vast te stellen voor coördinatie met de autoriteiten die door de lidstaten zijn aangewezen voor het beheer van de bijstandsverlening uit het ESF+ en het EFRO en waar nodig met hun beheersautoriteiten en de beheersautoriteiten van andere fondsen van de Unie die bijdragen tot de integratie van onderdanen van derde landen.

(14)  In dit kader dienen de met de uitvoering van het fonds belaste autoriteiten van de lidstaten te worden verplicht samen te werken en mechanismen vast te stellen voor coördinatie met de autoriteiten die door de lidstaten zijn aangewezen voor het beheer van de bijstandsverlening uit de structuurfondsen en waar nodig met hun beheersautoriteiten en de beheersautoriteiten van andere fondsen van de Unie die bijdragen tot de integratie van onderdanen van derde landen. Aan de hand van deze coördinatiemechanismen moet de Commissie de samenhang en complementariteit tussen de fondsen beoordelen, alsook de mate waarin de maatregelen die via elk fonds worden uitgevoerd, bijdragen tot de integratie van onderdanen van derde landen.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Het is dienstig om lidstaten die dat wensen, toe te staan om in hun programma's te bepalen dat, voor zover dit voor de doeltreffende uitvoering van integratiemaatregelen nodig is, ook de naaste verwanten van onderdanen uit derde landen onder die maatregelen kunnen vallen. Onder "naaste verwanten" zouden moeten worden verstaan de echtgenoten, partners, alsmede alle personen die rechtstreekse familiebanden in opgaande of neergaande lijn hebben met de onderdaan uit een derde land voor wie de integratiemaatregelen bedoeld zijn, en die anders niet onder het toepassingsgebied van het fonds zouden vallen.

(16)  Het is dienstig om lidstaten die dat wensen, toe te staan om in hun programma's te bepalen dat, voor zover dit voor de doeltreffende uitvoering van integratiemaatregelen nodig is, ook de naaste verwanten van onderdanen uit derde landen onder die maatregelen kunnen vallen, om zo de eenheid van het gezin in het belang van het kind te ondersteunen. Onder "naaste verwanten" zouden moeten worden verstaan de echtgenoten, partners, alsmede alle personen die rechtstreekse familiebanden in opgaande of neergaande lijn hebben met de onderdaan uit een derde land voor wie de integratiemaatregelen bedoeld zijn, en die anders niet onder het toepassingsgebied van het fonds zouden vallen.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Gelet op de cruciale rol die lokale en regionale autoriteiten en organisaties uit het maatschappelijk middenveld op het gebied van integratie spelen, zou ter bevordering van de toegang van deze entiteiten tot financiering op het niveau van de Unie, het fonds de uitvoering van acties op het gebied van integratie door deze autoriteiten of organisaties moeten bevorderen, onder meer door gebruik te maken van de thematische faciliteit en door een hoger medefinancieringspercentage voor deze acties.

(17)  Gelet op de cruciale rol die lokale en regionale autoriteiten en hun vertegenwoordigende organisaties, alsook organisaties uit het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van vluchtelingen- en migrantenverenigingen, op het gebied van integratie spelen, zou ter bevordering van de toegang van deze entiteiten tot financiering op het niveau van de Unie, het fonds de uitvoering van acties op het gebied van integratie door deze autoriteiten of organisaties moeten bevorderen, onder meer door een hoger medefinancieringspercentage voor deze acties en door het gebruik van een speciale component van de thematische faciliteit waarvoor deze lokale en regionale autoriteiten bevoegd zijn de integratiemaatregelen uit te voeren.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Gezien de economische en demografische uitdagingen waarvoor de Unie zich op lange termijn gesteld ziet, is het van cruciaal belang goed functionerende legale kanalen voor migratie naar de Unie vast te stellen, zodat de Unie een aantrekkelijke bestemming voor migranten blijft en de duurzaamheid te waarborgen van de socialezekerheidsstelsels en de groei van de EU-economie.

(18)  Gezien de economische en demografische uitdagingen waarvoor de Unie zich op lange termijn gesteld ziet, alsook de steeds mondialere aard van migratie, is het van cruciaal belang goed functionerende legale kanalen voor migratie naar de Unie vast te stellen, zodat de Unie een aantrekkelijke bestemming voor reguliere migratie in overeenstemming met de economische en sociale behoeften van de lidstaten blijft, de duurzaamheid te waarborgen van de socialezekerheidsstelsels en de groei van de EU-economie, en tegelijk arbeidsmigranten tegen uitbuiting te beschermen.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Het fonds dient de lidstaten te ondersteunen bij het ontwikkelen van strategieën voor de organisatie van legale migratie door hun algemene capaciteit op te voeren op het gebied van ontwikkeling, uitvoering, controle en evaluatie van alle strategieën, beleidsinitiatieven en maatregelen inzake immigratie en integratie van legaal verblijvende onderdanen van derde landen, met inbegrip van rechtsinstrumenten van de Unie. Het fonds dient ook de uitwisseling van informatie en beste praktijken te ondersteunen, evenals de samenwerking tussen verschillende bestuursdiensten en -niveaus en tussen de lidstaten.

(19)  Het fonds dient de lidstaten te ondersteunen bij het ontwikkelen van strategieën voor de organisatie en uitbreiding van legale migratieroutes door hun algemene capaciteit op te voeren op het gebied van ontwikkeling, uitvoering, controle en evaluatie van alle strategieën, beleidsinitiatieven en maatregelen inzake immigratie en integratie van legaal verblijvende onderdanen van derde landen, met name EU-instrumenten voor legale migratie. Het fonds dient ook de uitwisseling van informatie en beste praktijken te ondersteunen, evenals de samenwerking tussen verschillende bestuursdiensten en -niveaus en tussen de lidstaten.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Een doeltreffend terugkeerbeleid maakt integraal deel uit van de brede aanpak van migratie waarnaar de Unie en haar lidstaten streven. Het fonds dient de inspanningen van de lidstaten te ondersteunen en aan te moedigen om te komen tot een effectieve uitvoering en verdere ontwikkeling van de gemeenschappelijke normen inzake terugkeer, met name zoals die zijn opgenomen in Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en van de Raad15, en van een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van het terugkeerbeleid. Voor een duurzaam terugkeerbeleid is het nodig dat het fonds ook steun verleent voor maatregelen op dit gebied in derde landen, bijv. bij de re-integratie van teruggekeerde personen.

(20)  Een doeltreffend en waardig terugkeerbeleid maakt integraal deel uit van de brede aanpak van migratie waarnaar de Unie en haar lidstaten streven. Het fonds dient de inspanningen van de lidstaten te ondersteunen en aan te moedigen om te komen tot een effectieve uitvoering en verdere ontwikkeling van de gemeenschappelijke normen inzake terugkeer, waarbij de nadruk op vrijwillige terugkeer ligt, met name zoals die zijn opgenomen in Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en van de Raad15, en van een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van het terugkeerbeleid. Om een veilige en waardige terugkeer en overname, alsook een duurzame re-integratie, te vergemakkelijken en te garanderen, is het nodig dat het fonds ook steun verleent voor maatregelen op dit gebied in derde landen, overeenkomstig het GCM.

__________________

__________________

15 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98).

15 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98).

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  De lidstaten moeten de voorkeur geven aan vrijwillige terugkeer. Om vrijwillige terugkeer te bevorderen, moeten de lidstaten nadenken over krachtiger stimulansen, zoals een voorrangsbehandeling in de vorm van extra ondersteuning bij de terugkeer. Uit het oogpunt van kosteneffectiviteit is dit soort vrijwillige terugkeer in het belang van zowel de personen die terugkeren als de autoriteiten.

(21)  De lidstaten moeten de voorkeur geven aan vrijwillige terugkeer en zorgen voor een doeltreffende, veilige en waardige terugkeer van illegale migranten. Daarom moet het fonds bij voorkeur steun verlenen aan acties in verband met vrijwillige terugkeer. Om dit te bevorderen, moeten de lidstaten nadenken over krachtiger stimulansen, zoals een voorrangsbehandeling in de vorm van extra ondersteuning bij de terugkeer en steun voor re-integratie op lange termijn. Uit het oogpunt van kosteneffectiviteit is dit soort vrijwillige terugkeer in het belang van zowel de personen die terugkeren als de autoriteiten. Het belang van het kind moet voorop staan bij alle acties of beslissingen met betrekking tot migrerende kinderen, met inbegrip van terugkeer, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met het recht van het kind om zijn mening te uiten.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Vrijwillige terugkeer en gedwongen terugkeer zijn niettemin met elkaar verbonden en versterken elkaar wederzijds. De lidstaten moeten derhalve worden aangemoedigd om de complementariteit tussen beide vormen van terugkeer te versterken. De mogelijkheid van verwijdering is een belangrijk element dat bijdraagt tot de integriteit van de stelsels voor asiel en legale migratie. Daarom dient het fonds steun te verlenen aan acties van lidstaten voor het faciliteren en uitvoeren van verwijderingen overeenkomstig de normen die zijn vastgelegd in het Unierecht, indien van toepassing, en met volledige inachtneming van de grondrechten en de waardigheid van de personen die terugkeren.

(22)  Vrijwillige terugkeer moet weliswaar voorrang krijgen op gedwongen terugkeer, maar beide zijn niettemin met elkaar verbonden en versterken elkaar wederzijds. De lidstaten moeten derhalve worden aangemoedigd om de complementariteit tussen beide vormen van terugkeer te versterken. De mogelijkheid van verwijdering is een belangrijk element dat bijdraagt tot de integriteit van de stelsels voor asiel en legale migratie. Daarom dient het fonds steun te verlenen aan acties van lidstaten voor het faciliteren en uitvoeren van verwijderingen overeenkomstig de normen die zijn vastgelegd in het Unierecht, indien van toepassing, en met volledige inachtneming van de grondrechten en de waardigheid van de personen die terugkeren. Het fonds mag acties in verband met de terugkeer van kinderen slechts ondersteunen indien een dergelijke terugkeer uitgaat van een positieve beoordeling van het belang van het kind.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Specifieke maatregelen in de lidstaten en in de landen van terugkeer ter ondersteuning van personen die terugkeren, kunnen de omstandigheden waaronder zij terugkeren en hun re-integratie verbeteren.

(23)  Specifieke maatregelen in de lidstaten en in de landen van terugkeer ter ondersteuning van personen die terugkeren, met bijzondere aandacht voor hun humanitaire en beschermingsbehoeften, kunnen de omstandigheden waaronder zij terugkeren en hun re-integratie verbeteren. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar kwetsbare groepen. Terugkeerbesluiten moeten worden gebaseerd op een uitvoerige en nauwkeurige beoordeling van de situatie in het land van herkomst, waaronder het plaatselijke absorptievermogen. Specifieke maatregelen en acties ter ondersteuning van de landen van herkomst, en in het bijzonder van kwetsbare personen, dragen bij tot duurzame, veilige en doeltreffende terugkeer. Deze maatregelen moeten worden uitgevoerd met de actieve participatie van lokale overheden, het maatschappelijk middenveld en diasporagemeenschappen.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Overnameovereenkomsten en andere regelingen vormen een integraal onderdeel van het terugkeerbeleid van de Unie en zijn een centraal instrument voor het doeltreffend beheer van migratiestromen, aangezien zij de vlotte terugkeer van irreguliere migranten vergemakkelijken. Deze overeenkomsten en regelingen spelen een belangrijke rol in het kader van de dialoog en de samenwerking met derde landen van herkomst en doorreis van irreguliere migranten en de uitvoering ervan in derde landen dient te worden ondersteund ten behoeve van een doeltreffend terugkeerbeleid op nationaal en EU-niveau.

(24)  Formele overnameovereenkomsten vormen een integraal en cruciaal onderdeel van het terugkeerbeleid van de Unie en zijn een centraal instrument voor het doeltreffend beheer van migratiestromen, aangezien zij de vlotte terugkeer van irreguliere migranten vergemakkelijken. Deze overeenkomsten spelen een belangrijke rol in het kader van de dialoog en de samenwerking met derde landen van herkomst en doorreis van irreguliere migranten en het fonds dient de uitvoering ervan in derde landen te ondersteunen ten behoeve van een doeltreffend, veilig en waardig terugkeerbeleid binnen gedefinieerde grenzen en met inachtneming van passende waarborgen.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Naast maatregelen ter ondersteuning van de terugkeer van personen als omschreven in deze verordening, dient het fonds ook andere maatregelen te ondersteunen ter bestrijding van irreguliere immigratie en om illegale migratie minder aantrekkelijk te maken of het omzeilen van bestaande regelgeving betreffende legale migratie tegen te gaan, en zo ook de integriteit van de immigratiestelsels van de lidstaten te waarborgen.

(25)  Naast maatregelen ter ondersteuning van de integratie van onderdanen van derde landen of staatlozen in de lidstaten, dient het fonds ook andere maatregelen te ondersteunen ter bestrijding van handel in migranten en ter bevordering en vereenvoudiging van de totstandbrenging van regelgeving betreffende legale migratie, en zo ook de integriteit van de immigratiestelsels in de landen van herkomst te waarborgen, met volledige inachtneming van het beginsel van beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  De tewerkstelling van irreguliere migranten is een factor die illegale migratie aantrekt en ondermijnt de ontwikkeling van een beleid inzake arbeidsmobiliteit dat op regelingen inzake legale migratie is gebaseerd. Het fonds moet lidstaten daarom, direct of indirect, steunen bij hun uitvoering van Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad16, die de tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen verbiedt en voorziet in sancties tegen werkgevers die dat verbod overtreden.

(26)  De tewerkstelling van irreguliere migranten ondermijnt de ontwikkeling van een beleid inzake arbeidsmobiliteit dat op regelingen inzake legale migratie is gebaseerd en brengt de rechten van arbeidsmigranten in gevaar, waardoor zij kwetsbaar worden voor rechtenschendingen en misbruik. Het fonds moet lidstaten daarom, direct of indirect, steunen bij hun uitvoering van Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad16, die de tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen verbiedt, voorziet in een klachten- en loonvorderingsmechanisme voor uitgebuite werknemers en voorziet in sancties tegen werkgevers die dat verbod overtreden.

_________________

_________________

16 Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24).

16 Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24).

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(26 bis)  De lidstaten moeten de verzoeken van maatschappelijke organisaties en werknemersorganisaties ondersteunen, bijvoorbeeld het verzoek om de oprichting van een Europees netwerk van opvangmedewerkers van beide geslachten, om alle werknemers in Europa die in migratieprocessen werken te verbinden en te zorgen voor waardige opvang en een benadering van migratie die is gebaseerd op mensenrechten en op de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van opvang en werkgelegenheid voor migranten.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Het fonds moet lidstaten, direct of indirect, steunen bij hun uitvoering van Richtlijn 2011/36/EG van het Europees Parlement en de Raad17, die bepalingen bevat inzake de bijstand aan en ondersteuning en bescherming van slachtoffers van mensenhandel.

(27)  Het fonds moet lidstaten, direct of indirect, steunen bij hun uitvoering van Richtlijn 2011/36/EG van het Europees Parlement en de Raad17, die bepalingen bevat inzake de bijstand aan en ondersteuning en bescherming van slachtoffers van mensenhandel. Bij deze maatregelen moet rekening worden gehouden met de genderspecifieke aard van mensensmokkel. De lidstaten dienen bij de tenuitvoerlegging van het fonds rekening te houden met het feit dat personen die verplicht zijn hun woning te verlaten als gevolg van een plotselinge of geleidelijke klimaatgerelateerde verandering in het milieu die een nadelig effect heeft op hun leven of leefomstandigheden, een verhoogd risico lopen om het slachtoffer te worden van mensensmokkel.

__________________

__________________

17 Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1).

17 Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1).

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis)  Het fonds moet in het bijzonder steun verlenen voor de identificatie van en maatregelen die voorzien in de behoeften van kwetsbare asielzoekers – zoals niet-begeleide minderjarigen en slachtoffers van foltering of andere ernstige vormen van geweld – zoals bedoeld in het asielacquis van de Unie.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 ter)  Om te komen tot een eerlijke en transparante verdeling van de middelen onder de doelstellingen van het fonds, moet voor bepaalde doelstellingen een minimumniveau van uitgaven worden vastgelegd, ongeacht of deze onder direct, indirect of gedeeld beheer vallen.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Het fonds moet de activiteiten completeren en versterken die op het gebied van terugkeer worden ondernomen door het Europees Grens- en kustwachtagentschap, dat is opgericht bij Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad18, en daarom bijdragen aan een doeltreffend Europees geïntegreerd grensbeheer als omschreven in artikel 4 van die verordening.

(28)  Het fonds moet de activiteiten completeren en versterken die op het gebied van terugkeer worden ondernomen door het Europees Grens- en kustwachtagentschap, dat is opgericht bij Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad18, zonder te voorzien in een aanvullende geldstroom voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap, waarvoor de begrotingsautoriteit beslist over een jaarlijkse begroting op grond waarvan het agentschap al zijn taken zou moeten kunnen uitvoeren.

__________________

__________________

18 Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende de Europese grens- en kustwacht, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1).

18 Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende de Europese grens- en kustwacht, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1).

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Er moet worden gestreefd naar een synergetische, consistente en doelmatige band met andere fondsen van de Unie, en overlapping tussen acties moet worden vermeden.

(29)  Er moet worden gestreefd naar een synergetische, consistente, complementaire en doelmatige band met andere fondsen van de Unie, en overlapping of strijdigheid tussen acties moet worden vermeden.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  De in het kader van het fonds gesteunde maatregelen in of met betrekking tot derde landen dienen andere acties buiten de Unie te completeren die door de externe financieringsinstrumenten van de Unie worden ondersteund. In het bijzonder dient bij de uitvoering van dergelijke acties te worden gestreefd naar volledige samenhang met de beginselen en de algemene doelstellingen van het externe optreden en het buitenlands beleid van de Unie ten aanzien van het land of de regio in kwestie en de internationale verbintenissen van de Unie. Met betrekking tot de externe dimensie dient het fonds, op gebieden die van belang zijn voor het migratiebeleid van de Unie, gerichte steun te verlenen ter versterking van de samenwerking met derde landen en van belangrijke aspecten van migratiebeheer.

(30)  De prioriteit van het fonds moet bestaan uit het financieren van acties binnen het grondgebied van de Unie. Het fonds kan maatregelen financieren in of met betrekking tot derde landen die door het fonds worden gesteund; deze moeten in financieel opzicht beperkt blijven, van dien aard zijn dat de in artikel 3 van deze verordening vastgestelde doelstellingen van het fonds kunnen worden verwezenlijkt, en worden onderworpen aan passende waarborgen. Dergelijke maatregelen dienen andere acties buiten de Unie te completeren die door de externe financieringsinstrumenten van de Unie worden ondersteund. In het bijzonder dient bij de uitvoering van dergelijke acties te worden gestreefd naar volledige samenhang en complementariteit met de beginselen en de algemene doelstellingen van het externe optreden en het buitenlands beleid van de Unie ten aanzien van het land of de regio in kwestie en de internationale verbintenissen van de Unie. Het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling dat is omschreven in punt 35 van de Europese consensus inzake ontwikkeling, moet gerespecteerd worden. Tijdens de uitvoering van noodsteun moet worden gezorgd voor consistentie met de humanitaire beginselen zoals uiteengezet in de Europese consensus over humanitaire hulp.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  De financiering uit de begroting van de Unie dient te worden geconcentreerd op activiteiten waarbij optreden van de Unie voor een meerwaarde kan zorgen ten opzichte van optreden door de lidstaten alleen. De uit hoofde van deze verordening verleende financiële steun dient met name bij te dragen tot het versterken van de nationale en Europese capaciteiten op het gebied van asiel en migratie.

(31)  De financiering uit de begroting van de Unie dient te worden geconcentreerd op activiteiten waarbij optreden van de Unie voor een meerwaarde kan zorgen ten opzichte van optreden door de lidstaten alleen. De uit hoofde van deze verordening verleende financiële steun dient met name bij te dragen tot de solidariteit tussen de lidstaten op het gebied van asiel en migratie overeenkomstig artikel 80 VWEU en tot het versterken van de nationale en Europese capaciteiten op het gebied van asiel en migratie.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  Een lidstaat kan worden geacht niet aan het relevante acquis van de Unie te voldoen, ook wat betreft het gebruik van operationele steun uit hoofde van dit fonds, als hij zijn verplichtingen op grond van de Verdragen op het gebied van asiel en terugkeer niet is nagekomen, als er een duidelijk risico bestaat dat de lidstaat bij het uitvoeren van het acquis inzake asiel en terugkeer een waarde van de Unie ernstig schendt of als in een evaluatieverslag in het kader van het Schengenevaluatie- en toezichtmechanisme of het evaluatie- en toezichtmechanisme van het Asielagentschap van de Europese Unie tekortkomingen op het betrokken gebied zijn vastgesteld.

(32)  Een lidstaat kan worden geacht niet aan het relevante acquis van de Unie te voldoen, ook wat betreft het gebruik van operationele steun uit hoofde van dit fonds, als hij het Handvest van de grondrechten niet heeft nageleefd, als hij zijn verplichtingen op grond van de Verdragen op het gebied van asiel en immigratie niet is nagekomen, of als er een duidelijk risico bestaat dat de lidstaat bij het uitvoeren van het acquis inzake asiel en immigratie een waarde van de Unie ernstig schendt.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Het fonds dient de behoefte aan meer flexibiliteit en vereenvoudiging te weerspiegelen, zonder dat daarbij de vereisten op het gebied van voorspelbaarheid uit het oog worden verloren, en dient, met het oog op de verwezenlijking van de beleids- en specifieke doelstellingen van deze verordening, ervoor te zorgen dat de financiële middelen eerlijk en transparant worden verdeeld.

(33)  Het fonds dient de behoefte aan meer transparantie, flexibiliteit en vereenvoudiging te weerspiegelen, zonder dat daarbij de vereisten op het gebied van voorspelbaarheid uit het oog worden verloren, en dient, met het oog op de verwezenlijking van de beleids- en specifieke doelstellingen van deze verordening, ervoor te zorgen dat de financiële middelen eerlijk en transparant worden verdeeld. Bij de uitvoering van het fonds moeten de beginselen van doelmatigheid, doeltreffendheid en kwaliteit van de bestedingen richtinggevend zijn. Bovendien moet de uitvoering van het fonds zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  In deze verordening dienen de initiële, voor de lidstaten bestemde bedragen te worden vastgesteld, die bestaan uit een vast bedrag en een bedrag dat is berekend op basis van de criteria in bijlage I, die betrekking hebben op de behoeften van de verschillende lidstaten en de druk die zij ondervinden op het gebied van asiel, integratie en terugkeer.

(34)  In deze verordening dienen de initiële, voor de lidstaten bestemde bedragen te worden vastgesteld, die bestaan uit een vast bedrag en een bedrag dat is berekend op basis van de criteria in bijlage I, die betrekking hebben op de behoeften van de verschillende lidstaten en de druk die zij ondervinden op het gebied van asiel, migratie, integratie en terugkeer. Speciale aandacht moet uitgaan naar insulaire samenlevingen die geconfronteerd worden met disproportionele migratieproblemen.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  Deze initiële bedragen dienen een basis te vormen voor langetermijninvesteringen van de lidstaten. Om rekening te houden met veranderingen in migratiestromen en te voorzien in de behoeften inzake het beheer van asiel- en opvangstelsels en de integratie van legaal verblijvende onderdanen van derde landen alsook om irreguliere migratie tegen te gaan door middel van een doeltreffend en duurzaam terugkeerbeleid, dient de lidstaten tussentijds een extra bedrag te worden toegewezen, waarbij de opnamepercentages in acht worden genomen. Dit bedrag moet worden gebaseerd op de meest recente beschikbare statistische gegevens als vermeld in bijlage I, zodat de wijzigingen in de uitgangssituatie van de lidstaten tot uitdrukking komen.

(35)  Deze initiële bedragen dienen een basis te vormen voor langetermijninvesteringen van de lidstaten. Om rekening te houden met veranderingen in migratiestromen en te voorzien in de behoeften inzake het beheer van asiel- en opvangstelsels en de integratie van legaal verblijvende onderdanen van derde landen, om legale migratie te ontwikkelen alsook om irreguliere migratie tegen te gaan door middel van een doeltreffend en duurzaam terugkeerbeleid waarbij de rechten in acht worden genomen, dient de lidstaten tussentijds een extra bedrag te worden toegewezen, waarbij de opnamepercentages in acht worden genomen. Dit bedrag moet worden gebaseerd op de meest recente beschikbare statistische gegevens als vermeld in bijlage I, zodat de wijzigingen in de uitgangssituatie van de lidstaten tot uitdrukking komen.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36)  Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstelling van het fonds, dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat hun programma's acties omvatten die gericht zijn op de specifieke doelstellingen van deze verordening, dat de gekozen prioriteiten in overeenstemming zijn met de uitvoeringsmaatregelen als vastgesteld in bijlage II, en dat de verdeling van middelen over de doelstellingen waarborgt dat de algemene beleidsdoelstelling kan worden bereikt.

(36)  Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstelling van het fonds, dienen de lidstaten en de Commissie ervoor te zorgen dat de programma's van de lidstaten acties omvatten die bijdragen aan de verwezenlijking van elk van de specifieke doelstellingen van deze verordening. Voorts moeten zij ervoor zorgen dat de toewijzing van middelen aan de specifieke doelstellingen zo goed mogelijk aan deze doelstellingen beantwoordt en gebaseerd is op de meest actuele behoeften, dat de programma's een minimum aan uitgaven met betrekking tot deze doelstellingen omvatten, dat de verdeling van de middelen over de doelstellingen in verhouding staat tot de uitdagingen, dat de gekozen prioriteiten in overeenstemming zijn met de uitvoeringsmaatregelen als vastgesteld in bijlage II, en dat de verdeling van middelen over de doelstellingen waarborgt dat de algemene beleidsdoelstelling kan worden bereikt.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  Omdat uitdagingen op het gebied van migratie voortdurend evolueren, moet de toewijzing van de financiële middelen aan de veranderingen in migratiestromen worden aangepast. Om tegemoet te komen aan dringende behoeften en veranderingen in het beleid en prioriteiten van de Unie, en om de financiering toe te spitsen op acties met een hoge toegevoegde waarde voor de Unie, zal een deel van de financiering periodiek via een thematische faciliteit worden toegewezen aan specifieke acties, acties van de Unie, noodhulp en hervestiging en om de lidstaten extra steun te verlenen bij hun inspanningen op het gebied van solidariteit en het delen van verantwoordelijkheid.

(37)  Omdat uitdagingen op het gebied van migratie voortdurend evolueren, moet de toewijzing van de financiële middelen aan de veranderingen in migratiestromen worden aangepast. Om tegemoet te komen aan dringende behoeften en veranderingen in het beleid en prioriteiten van de Unie, en om de financiering toe te spitsen op acties met een hoge toegevoegde waarde voor de Unie, zal een deel van de financiering periodiek via een thematische faciliteit worden toegewezen aan specifieke acties, acties van de Unie, acties van lokale en regionale autoriteiten, noodhulp en hervestiging en om de lidstaten extra steun te verlenen bij hun inspanningen op het gebied van solidariteit en het delen van verantwoordelijkheid.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 bis)  De inspanningen van de lidstaten om het asielacquis van de Unie volledig en correct ten uitvoer te leggen, onder meer door passende opvangvoorzieningen toe te kennen aan aanvragers en personen die internationale bescherming genieten, om te zorgen voor een correcte vaststelling van de status overeenkomstig Richtlijn 2011/95/EU, en om eerlijke en doeltreffende asielprocedures toe te passen, moeten door het Fonds worden gesteund, met name wanneer die inspanningen gericht zijn op niet-begeleide minderjarigen, voor wie de kosten hoger zijn. De lidstaten moeten daarom een vast bedrag ontvangen voor elke niet-begeleide minderjarige aan wie internationale bescherming wordt verleend; dit vaste bedrag mag echter niet worden gecumuleerd met aanvullende financiering uit hoofde van deze verordening voor hervestiging.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  Het fonds moet bijdragen in de operationele kosten in verband met asiel en terugkeer, en moet de lidstaten in staat stellen capaciteiten te handhaven die cruciaal zijn voor de hele Unie. Deze steun bestaat uit de volledige terugbetaling van een reeks specifieke kosten in verband met de doelstellingen van het fonds en moet integraal deel uitmaken van de programma's van de lidstaten.

(40)  Het fonds moet bijdragen in de operationele kosten in verband met asiel en immigratie, en moet de lidstaten in staat stellen capaciteiten te handhaven die cruciaal zijn voor de hele Unie. Deze steun bestaat uit de volledige terugbetaling van een reeks specifieke kosten in verband met de doelstellingen van het fonds en moet integraal deel uitmaken van de programma's van de lidstaten.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41)  Om de verwezenlijking van de beleidsdoelstelling van dit instrument op nationaal niveau te completeren aan de hand van programma's van de lidstaten, dient het instrument ook ondersteuning te bieden voor acties op het niveau van de Unie. Dergelijke acties moeten algemene strategische doelen binnen het toepassingsgebied van het fonds dienen die betrekking hebben op beleidsanalyse en innovatie, transnationale vormen van onderling leren en partnerschap en het beproeven van nieuwe initiatieven en acties in de hele Unie.

(41)  Om de verwezenlijking van de beleidsdoelstelling van dit instrument op nationaal niveau te completeren aan de hand van programma's van de lidstaten, dient het instrument ook ondersteuning te bieden voor acties op het niveau van de Unie. Dergelijke acties moeten algemene strategische doelen binnen het toepassingsgebied van het fonds dienen die betrekking hebben op beleidsanalyse en innovatie, transnationale vormen van onderling leren en partnerschap en het beproeven van nieuwe initiatieven en acties in de hele Unie, en tegelijk tegemoetkomen aan de behoefte om op billijke en transparante wijze passende financiering te verstrekken om de doelstellingen van het fonds te verwezenlijken. Door middel van deze acties moet de bescherming van de grondrechten bij de uitvoering van het fonds worden gewaarborgd.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42)  Om de Unie beter in staat te stellen om onmiddellijk te reageren op onverwachte of onevenredige migratiedruk in een of meer lidstaten die wordt gekenmerkt door een grote of onevenredige instroom van onderdanen van derde landen, waardoor de voorzieningen voor opvang en detentie en de asiel- en migratiebeheerstelsels en -procedures van die lidstaten onder grote en acute druk komen te staan, of op zware migratiedruk in derde landen ten gevolge van politieke ontwikkelingen of conflicten, moet het mogelijk zijn om noodhulp te bieden overeenkomstig het bij deze verordening ingestelde kader.

(42)  Om de Unie beter in staat te stellen om onmiddellijk te reageren op een onverwacht grote of onevenredige instroom van onderdanen van derde landen in een of meer lidstaten, waardoor de voorzieningen voor opvang en detentie en de asiel- en migratiebeheerstelsels en -procedures van die lidstaten onder grote en acute druk komen te staan, of migratie-uitdagingen of grote hervestigingsbehoeften in derde landen ten gevolge van politieke ontwikkelingen, conflicten of natuurrampen, moet het mogelijk zijn om noodhulp te bieden overeenkomstig het bij deze verordening ingestelde kader.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44)  De beleidsdoelstelling van dit fonds zal mede worden gerealiseerd via financiële instrumenten en begrotingsgaranties in het kader van de beleidscomponenten van het InvestEU-fonds. Financiële steun moet worden gebruikt om marktfalen of suboptimale investeringssituaties aan te pakken, op evenredige wijze, en de acties mogen particuliere financiering niet overlappen of verdringen, noch de concurrentie op de interne markt verstoren. De acties moeten een duidelijke Europese meerwaarde hebben.

Schrappen

Motivering

Deze schrapping is in lijn met de voorgestelde wijzigingen in het operationele gedeelte van de verordening.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47)  Voor het uitvoeren van acties in gedeeld beheer dient het fonds deel uit te maken van een samenhangend kader bestaande uit de onderhavige verordening, het Financieel Reglement en Verordening (EU) .../2021 [verordening gemeenschappelijke bepalingen].

(47)  Voor het uitvoeren van acties in gedeeld beheer dient het fonds deel uit te maken van een samenhangend kader bestaande uit de onderhavige verordening, het Financieel Reglement en Verordening (EU) .../2021 [verordening gemeenschappelijke bepalingen]. In het geval dat bepalingen met elkaar in strijd zijn, heeft deze verordening voorrang boven Verordening (EU) X [GB-verordening].

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(48)  Verordening (EU) .../2021 [verordening gemeenschappelijke bepalingen] stelt het kader vast voor actie met betrekking tot het EFRO, het ESF+, het Cohesiefonds, het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMV), het Fonds voor asiel en migratie (AMF), het Fonds voor interne veiligheid (ISF), en het instrument voor grensbeheer en visa (BMVI) in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF), en omvat met name de regels inzake programmering, toezicht en evaluatie, beheer en controle voor in gedeeld beheer uitgevoerde EU-fondsen. Daarom moeten de doelstellingen van het AMF worden omschreven en specifieke bepalingen worden vastgesteld betreffende het soort activiteiten die door het AMF kunnen worden gefinancierd.

(48)  Naast het kader tot vaststelling van financiële regels voor verscheidene EU-fondsen, waaronder het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF), moeten de doelstellingen van het AMIF worden omschreven en moeten specifieke bepalingen worden vastgesteld betreffende het soort activiteiten die door het AMIF kunnen worden gefinancierd.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(50)  Overeenkomstig het Financieel Reglement21, Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad22, Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad23, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad24 en Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad25 moeten de financiële belangen van de Unie worden beschermd door evenredige maatregelen, daaronder begrepen voorkoming, opsporing, correctie en onderzoek van onregelmatigheden en fraude, invordering van verloren gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist bestede financiële middelen alsmede, in voorkomend geval, oplegging van administratieve sancties. In het bijzonder kan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 administratieve onderzoeken, daaronder begrepen controles en verificaties ter plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van fraude, corruptie of andere strafbare feiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad. Overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1939 kan het Europees Openbaar Ministerie (EOM) fraude en andere onwettige activiteiten onderzoeken en vervolgen die de financiële belangen van de Unie als bedoeld in Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad26 schaden. Personen of entiteiten die middelen van de Unie ontvangen, moeten overeenkomstig het Financieel Reglement ten volle meewerken aan de bescherming van de financiële belangen van de Unie, de nodige rechten en toegang verlenen aan de Commissie, OLAF en de Europese Rekenkamer alsmede ervoor zorgen dat derden die betrokken zijn bij de uitvoering van middelen van de Unie gelijkwaardige rechten verlenen.

(50)  Overeenkomstig het Financieel Reglement21, Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad22, Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad23, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad24 en Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad25 moeten de financiële belangen van de Unie worden beschermd door evenredige maatregelen, daaronder begrepen voorkoming, opsporing, correctie en onderzoek van onregelmatigheden en fraude, invordering van verloren gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist bestede financiële middelen alsmede, in voorkomend geval, oplegging van administratieve en/of strafrechtelijke sancties. In het bijzonder kan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 administratieve onderzoeken, daaronder begrepen controles en verificaties ter plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van fraude, corruptie of andere strafbare feiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad. Overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1939 kan het Europees Openbaar Ministerie (EOM) fraude en andere onwettige activiteiten onderzoeken en vervolgen die de financiële belangen van de Unie als bedoeld in Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad26 schaden. Personen of entiteiten die middelen van de Unie ontvangen, moeten overeenkomstig het Financieel Reglement ten volle meewerken aan de bescherming van de financiële belangen van de Unie, de nodige rechten en toegang verlenen aan de Commissie, OLAF en de Europese Rekenkamer alsmede ervoor zorgen dat derden die betrokken zijn bij de uitvoering van middelen van de Unie gelijkwaardige rechten verlenen. De lidstaten moeten ten volle meewerken en de instellingen, agentschappen en organen van de Unie alle nodige ondersteuning verlenen bij de bescherming van de financiële belangen van de Unie. De resultaten van onderzoeken naar onregelmatigheden of fraude in verband met het fonds moeten ter beschikking worden gesteld aan het Europees Parlement.

_________________

_________________

21 PB C ... van ..., blz. ....

21 PB C ... van ..., blz. ....

22 PB C ... van ..., blz. ....

22 PB C ... van ..., blz. ....

23 Verordening (Euratom, EG) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).

23 Verordening (Euratom, EG) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).

24 PB C ... van ..., blz. ....

24 PB C ... van ..., blz. ....

25 Verordening (EU) 2017/1371 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).

25 Verordening (EU) 2017/1371 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).

26 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29).

26 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29).

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Overweging 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(51 bis)  Indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat de wettigheid van die projecten of de wettigheid en regelmatigheid van financiering, of de prestatie van projecten, ter discussie staan als gevolg van een met redenen omkleed advies van de Commissie met betrekking tot een inbreuk als bedoeld in artikel 258 VWEU, moet de Commissie ervoor zorgen dat die projecten geen financiering krijgen.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Overweging 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(53 bis)  Maatschappelijk organisaties, lokale en regionale autoriteiten en nationale parlementen in de lidstaten en in derde landen moeten bij de opzet, de uitvoering en de evaluatie van de uit het fonds gefinancierde programma's worden geraadpleegd.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(54)  Krachtens de punten 22 en 23 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016 moet dit fonds worden geëvalueerd op basis van gegevens die uit hoofde van specifieke voorschriften inzake toezicht worden verzameld, waarbij echter overregulering en administratieve lasten, in het bijzonder voor de lidstaten, moeten worden vermeden. Voor zover van toepassing kunnen deze eisen meetbare indicatoren bevatten, als basis voor de evaluatie van de effecten van het fonds in de praktijk. Om de resultaten van het fonds te kunnen meten, moeten voor elke specifieke doelstelling van het fonds gemeenschappelijke indicatoren en bijbehorende streefdoelen worden vastgesteld. Via deze gemeenschappelijke indicatoren en de financiële verslaglegging moeten de Commissie en de lidstaten toezien op de uitvoering van het fonds overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van Verordening (EU) .../2021 van het Europees Parlement en de Raad [verordening gemeenschappelijke bepalingen] en de onderhavige verordening.

(54)  Krachtens de punten 22 en 23 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016 moet dit fonds worden geëvalueerd op basis van gegevens die uit hoofde van specifieke voorschriften inzake toezicht worden verzameld, waarbij echter overregulering en administratieve lasten, in het bijzonder voor de lidstaten, moeten worden vermeden. Waar passend kunnen in die voorschriften ook meetbare indicatoren, waaronder kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, worden opgenomen op basis waarvan gegevens over de effecten van het fonds in de praktijk worden verzameld. Om de resultaten van het fonds te kunnen meten, moeten voor elke specifieke doelstelling van het fonds gemeenschappelijke indicatoren en bijbehorende streefdoelen worden vastgesteld. Via deze gemeenschappelijke indicatoren en de financiële verslaglegging moeten de Commissie en de lidstaten toezien op de uitvoering van het fonds. Om haar toezichthoudende rol naar behoren te vervullen, moet de Commissie de daadwerkelijk uitgegeven bedragen uit het fonds in een bepaald jaar kunnen vaststellen. Bij de rapportage van de jaarrekeningen van hun nationale programma's aan de Commissie moeten de lidstaten daarom een onderscheid maken tussen terugvorderingen, voorfinancieringsbetalingen aan eindbegunstigden en vergoedingen van de uitgaven die daadwerkelijk zijn gedaan. Om de controle van en het toezicht op de uitvoering van het fonds te vergemakkelijken, moet de Commissie deze bedragen opnemen in haar jaarlijkse verslag over de uitvoering van het fonds en toezicht houden op de resultaten en de uitvoering van de acties van het fonds op lokaal, regionaal, nationaal en Unieniveau, met inbegrip van specifieke projecten en partners. De Commissie moet het Europees Parlement en de Raad jaarlijks een overzicht van de aanvaarde jaarlijkse prestatieverslagen voorleggen. Verslagen van de controleresultaten en de tenuitvoerlegging van acties uit hoofde van het fonds op het niveau van zowel de lidstaten als de Unie moeten openbaar beschikbaar zijn en worden voorgelegd aan het Europees Parlement.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(55)  Om recht te doen aan het belang van de strijd tegen de klimaatverandering, in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal dit fonds bijdragen aan de integratie van klimaatactie in alle beleidsdomeinen en aan de verwezenlijking van het streefdoel om globaal 25 % van de EU-begrotingsuitgaven te gebruiken ter ondersteuning van klimaatdoelstellingen. Acties ter zake zullen worden vastgesteld tijdens de voorbereiding en uitvoering van het fonds, en worden heroverwogen in het kader van de betrokken evaluatie- en beoordelingsprocessen.

(55)  Om recht te doen aan het belang van de strijd tegen de klimaatverandering, in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal dit fonds bijdragen aan de integratie van klimaatactie in alle beleidsdomeinen en aan de verwezenlijking van het streefdoel om gedurende de periode van het MFK 2021-2027 globaal 25 % en zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2027 30 % van de EU-begrotingsuitgaven te gebruiken ter ondersteuning van klimaatdoelstellingen. Acties ter zake zullen worden vastgesteld tijdens de voorbereiding en uitvoering van het fonds, en worden heroverwogen in het kader van de betrokken evaluatie- en beoordelingsprocessen.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(56)  Met het oog op de aanvulling en wijziging van bepaalde niet-essentiële elementen van deze verordening moet aan de Commissie de bevoegdheid worden gedelegeerd om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wetgevingshandelingen vast te stellen met betrekking tot de in bijlage IV opgenomen lijst van acties die in aanmerking komen voor een hoger medefinancieringspercentage, operationele steun en de verdere ontwikkeling van het gemeenschappelijk kader voor toezicht en evaluatie. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016.

(56)  Met het oog op de aanvulling en wijziging van bepaalde niet-essentiële elementen van deze verordening moet aan de Commissie de bevoegdheid worden gedelegeerd om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wetgevingshandelingen vast te stellen met betrekking tot werkprogramma's voor de thematische faciliteit, de lijst van acties die in aanmerking komen voor steun van het instrument in bijlage III, de in bijlage IV opgenomen lijst van acties die in aanmerking komen voor een hoger medefinancieringspercentage, operationele steun als bedoeld in bijlage VIII en de verdere ontwikkeling van het gemeenschappelijk kader voor toezicht en evaluatie. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau en met maatschappelijke organisaties, met inbegrip van migranten- en vluchtelingenorganisaties, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(58)  Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk bij te dragen tot het doeltreffend beheer van de migratiestromen in de Unie, overeenkomstig het gemeenschappelijk beleid inzake asiel en internationale bescherming en het gemeenschappelijk immigratiebeleid, niet voldoende door de lidstaten afzonderlijk kan worden verwezenlijkt en beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(58)  Aangezien de doelstellingen van deze verordening, namelijk de solidariteit tussen de lidstaten te vergroten, bij te dragen tot het doeltreffend beheer van de migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk beleid inzake asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming, en het gemeenschappelijk immigratiebeleid, niet voldoende door de lidstaten afzonderlijk kunnen worden verwezenlijkt en beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Bij deze verordening wordt het Fonds voor migratie en asiel ("het fonds") opgericht.

1.  Bij deze verordening wordt het Fonds voor migratie, asiel en integratie ("het fonds") opgericht.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  "verzoeker om internationale bescherming": een verzoeker als gedefinieerd in artikel 2, punt [X] van Verordening (EU) ../.. [verordening asielprocedures]30;

a)  "verzoeker om internationale bescherming": een verzoeker als gedefinieerd in artikel 2, punt [X] van Richtlijn 2013/32/EU;

__________________

 

30 PB C ... van ..., blz. ....

 

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  "begunstigde van internationale bescherming": een begunstigde in de zin van artikel [2], punt (2), van Verordening (EU) ../.. [erkenningsverordening]31;

b)  "begunstigde van internationale bescherming": een begunstigde in de zin van artikel 2, punt b), van Richtlijn 2011/95/EU;

__________________

 

31 PB C ... van ..., blz. ....

 

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  "toelating op humanitaire gronden": toelating in de zin van artikel [2] van verordening (EU) ../.. [EU-kader voor hervestiging [en toelating op humanitaire gronden]]32;

e)  "humanitaire regeling": de toelating tot het grondgebied van de lidstaten vanuit een derde land waar zij als ontheemden verblijven, na verwijzing door het UNHCR of een ander bevoegd internationaal orgaan indien een lidstaat daarom verzoekt, van onderdanen van derde landen of staatlozen aan wie internationale bescherming is verleend of aan wie een humanitaire status krachtens het nationale recht is verleend die voorziet in rechten en plichten die gelijkwaardig zijn aan die van begunstigden van subsidiaire bescherming overeenkomstig de artikelen 20 tot en met 32 en artikel 34 van Richtlijn 2011/95/EU;

_______________

 

32 PB C ... van ..., blz. ....

 

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  "hervestiging": "hervestiging" als gedefinieerd in artikel [2] van verordening (EU) ../.. [EU-kader voor hervestiging [en toelating op humanitaire gronden]];

g)  "hervestiging": de toelating , na verwijzing door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen (UNHCR), van onderdanen van derde landen of staatlozen uit een derde land waar zij als ontheemden verblijven, tot het grondgebied van de lidstaten, en die internationale bescherming genieten en toegang hebben tot een duurzame oplossing overeenkomstig het recht van de Unie en het nationale recht;

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

j bis)  "niet-begeleide minderjarige": een minderjarige die zonder begeleiding van een voor hem hetzij wettelijk, hetzij volgens de praktijk van de betrokken lidstaat verantwoordelijke volwassene op het grondgebied van de lidstaten aankomt, zolang hij niet daadwerkelijk onder de hoede van een dergelijke volwassene is gesteld, met inbegrip van minderjarigen die, nadat zij het grondgebied van de lidstaten zijn binnengekomen, zonder begeleiding zijn komen te verkeren.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De beleidsdoelstelling van het fonds bestaat erin bij te dragen aan een doeltreffend beheer van migratiestromen in overeenstemming met het relevante EU-acquis en met inachtneming van de verbintenissen van de Unie op het gebied van de grondrechten.

1.  De beleidsdoelstelling van het fonds bestaat erin bij te dragen aan de uitvoering, versterking en ontwikkeling van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielbeleid krachtens artikel 78 VWEU en het gemeenschappelijk Europees migratiebeleid krachtens artikel 79 VWEU, volgens het beginsel van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid en onder volledige naleving van de verplichtingen van de Unie en de lidstaten op grond van het internationaal recht en de rechten en beginselen die zijn opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het ondersteunen van legale migratie naar de lidstaten, onder meer door bij te dragen aan de integratie van onderdanen van derde landen;

b)  het versterken en ontwikkelen van beleid inzake legale migratie op Europees en nationaal niveau overeenkomstig de economische en sociale behoeften van de lidstaten;

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het bijdragen aan de bestrijding van irreguliere migratie en aan het waarborgen van doeltreffende terugkeer naar en overname in derde landen.

c)  het bijdragen aan en bevorderen van de effectieve integratie en sociale inclusie van onderdanen van derde landen, in complementariteit met andere EU-fondsen;

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  het bijdragen aan de bestrijding van irreguliere migratie en het waarborgen van een doeltreffende, veilige en fatsoenlijke terugkeer naar en wedertoelating en re-integratie in derde landen;

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c ter)  het waarborgen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met migratie-uitdagingen, onder meer door praktische samenwerking;

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 3 bis

 

Partnerschap

 

Wat dit fonds betreft, omvatten partnerschappen ten minste de lokale en regionale autoriteiten of hun representatieve verenigingen, relevante internationale organisaties, niet-gouvernementele organisaties, met name vluchtelingen- en migrantenorganisaties, nationale mensenrechteninstellingen en organen voor gelijke behandeling, en economische en sociale partners.

 

Deze partners worden op zinvolle wijze betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van en het toezicht op de programma's.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In het kader van de doelstellingen van artikel 3 en overeenkomstig de uitvoeringsmaatregelen van bijlage II steunt het fonds met name de acties van bijlage III.

1.  Overeenkomstig de in bijlage II genoemde uitvoeringsmaatregelen steunt het fonds acties die bijdragen aan de verwezenlijking van de in artikel 3 genoemde doelstellingen en die in bijlage III zijn vermeld. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 32 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van acties die voor steun uit het fonds in aanmerking komen in bijlage III.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Teneinde de doelstellingen van deze verordening te verwezenlijken, kan het fonds, indien nodig, acties ondersteunen overeenkomstig de in bijlage III bedoelde prioriteiten van de Unie met betrekking tot en in derde landen, conform de artikelen 5 en 6.

2.  Teneinde de in artikel 3 van deze verordening bedoelde doelstellingen te verwezenlijken, kan het fonds, indien nodig, in uitzonderlijke gevallen, binnen bepaalde grenzen en met inachtneming van passende waarborgen, acties ondersteunen overeenkomstig de in bijlage III bedoelde prioriteiten van de Unie met betrekking tot en in derde landen, conform de artikelen 5 en 6.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Onverminderd het bepaalde in artikel 16 bedraagt het totale bedrag aan financiering voor ondersteuning van acties in of met betrekking tot derde landen uit hoofde van de thematische faciliteit overeenkomstig artikel 9 niet meer dan 5 % van het totale bedrag dat is toegewezen aan de thematische faciliteit op grond van artikel 8, lid 2, onder b).

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Onverminderd het bepaalde in artikel 16 bedraagt het totale bedrag aan financiering voor ondersteuning van acties in of met betrekking tot derde landen uit hoofde van de programma's van de lidstaten overeenkomstig artikel 13 niet meer dan 5 % van het totale bedrag dat is toegewezen aan die lidstaat op grond van artikel 8, lid 2, onder a), artikel 11, lid 1, en bijlage I.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater.  Acties op grond van dit lid zijn volledig coherent met de in het kader van de externe financieringsinstrumenten van de Unie ondersteunde maatregelen, en voldoen aan de algemene beginselen en algemene doelstellingen van het externe optreden van de Unie.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 4 bis

 

Gendergelijkheid en non-discriminatie

 

De Commissie en de lidstaten garanderen dat de gendergelijkheid en de integratie van het genderperspectief integraal deel uitmaken van en bevorderd worden in de verschillende stadia van de uitvoering van het fonds. De Commissie en de lidstaten nemen alle nodige stappen om discriminatie op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale achtergrond, genetische eigenschappen, taal, religie of geloofsovertuiging, politieke of overige opvattingen, het behoren tot een nationale minderheid, eigendom, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid bij de toegang tot het fonds en gedurende de verschillende stadia van de uitvoering van het fonds te voorkomen.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Derde landen kunnen deelnemen aan het fonds voor asiel en migratie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in een specifieke overeenkomst over die deelname aan het fonds van het derde land, mits de overeenkomst:

Met Schengen geassocieerde derde landen kunnen deelnemen aan het fonds voor asiel en migratie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in een overeenkomstig artikel 218 VWEU aan te nemen specifieke overeenkomst over die deelname aan het fonds van het derde land, mits de overeenkomst:

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Bij het opstellen van een specifieke overeenkomst als bedoeld in dit artikel raadpleegt de Commissie het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, in het bijzonder over de aan grondrechten gerelateerde aspecten van de overeenkomst.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3)  een in het werkprogramma opgenomen derde land, onder de daarin vermelde voorwaarden;

3)  een in het werkprogramma opgenomen derde land, onder de daarin vermelde voorwaarden en mits bij alle acties van, in of met betrekking tot dat derde land de rechten en beginselen die in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn verankerd en de internationale verplichtingen van de Unie en de lidstaten in acht worden genomen;

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  elke juridische entiteit die is opgericht krachtens het recht van de Unie of elke internationale organisatie.

b)  elke juridische entiteit die is opgericht krachtens het recht van de Unie of elke relevante internationale organisatie.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Juridische entiteiten die zijn gevestigd in een derde land, zijn bij wijze van uitzondering subsidiabel voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van een bepaalde actie.

Schrappen

Motivering

De bepalingen van artikel 5 voorzien in de deelname van derde landen aan het fonds. Verdere betrokkenheid van entiteiten uit derde landen is niet passend.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Juridische entiteiten die deelnemen aan consortia van ten minste twee onafhankelijke entiteiten en die zijn gevestigd in verschillende lidstaten of met die lidstaten verbonden landen of gebieden overzee of in derde landen, zijn subsidiabel.

4.  Juridische entiteiten die deelnemen aan consortia van ten minste twee onafhankelijke entiteiten en die zijn gevestigd in verschillende lidstaten of met die lidstaten verbonden landen of gebieden overzee, zijn subsidiabel voor zover dit bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het fonds zoals vastgesteld in artikel 3 van deze verordening.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De krachtens deze verordening verleende steun is complementair aan nationaal, regionaal en lokaal optreden en is erop gericht waarde toe te voegen uit het oogpunt van de doelstellingen van deze verordening.

1.  De krachtens deze verordening verleende steun is complementair aan nationaal, regionaal en lokaal optreden en is erop gericht EU-meerwaarde te bieden uit het oogpunt van de doelstellingen van deze verordening.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie en de lidstaten zorgen ervoor dat de steun die krachtens deze verordening en door de lidstaten wordt verleend, consistent is met de betreffende activiteiten, beleidsmaatregelen en prioriteiten van de Unie en complementair is aan andere instrumenten van de Unie.

2.  De Commissie en de lidstaten zorgen ervoor dat de steun die krachtens deze verordening en door de lidstaten wordt verleend, consistent is met de betreffende activiteiten, beleidsmaatregelen en prioriteiten van de Unie en complementair is aan en wordt gecoördineerd met nationale instrumenten en andere instrumenten en maatregelen van de Unie die worden gefinancierd uit andere fondsen van de Unie, met name de structuurfondsen en financieringsinstrument voor het externe optreden van de Unie.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het fonds voor de periode 2021-2027 bedragen 10 415 000 000 EUR in lopende prijzen.

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het fonds voor de periode 2021-2027 bedragen 9 204 957 000 EUR in prijzen van 2018 (10 415 000 000 EUR in lopende prijzen).

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  6 249 000 000 EUR wordt toegewezen aan in gedeeld beheer uitgevoerde programma's;

a)  5 522 974 000 EUR in prijzen van 2018 (6 249 000 000EUR in lopende prijzen) wordt toegewezen aan in gedeeld beheer uitgevoerde programma's;

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  4 166 000 000 EUR wordt toegewezen aan de thematische faciliteit.

b)  3 681 982 800 EUR in prijzen van 2018 (4 166 000 000 EUR in lopende prijzen) wordt toegewezen aan de thematische faciliteit.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Tot 0,42 % van de financiële middelen wordt toegewezen voor technische bijstand op initiatief van de Commissie als bedoeld in artikel 29 van Verordening (EU) ../.. [verordening gemeenschappelijke bepalingen]

3.  Tot 0,42 % van de financiële middelen wordt toegewezen voor technische bijstand op initiatief van de Commissie.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  steun aan de lidstaten bij hun inspanningen op het gebied van solidariteit en het delen van verantwoordelijkheid, en

e)  steun aan de lidstaten, met inbegrip van lokale en regionale overheden, en aan internationale en niet-gouvernementele organisaties die bijdragen aan inspanningen op het gebied van solidariteit, en

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De financiering uit de thematische faciliteit wordt gebruikt voor prioriteiten met een hoge toegevoegde waarde voor de Unie of om te voorzien in dringende behoeften, conform de overeengekomen prioriteiten van de Unie zoals uiteengezet in bijlage II.

2.  De financiering uit de thematische faciliteit wordt gebruikt voor prioriteiten met een hoge toegevoegde waarde voor de Unie of om te voorzien in dringende behoeften, conform de overeengekomen prioriteiten van de Unie zoals uiteengezet in bijlage II en via de in aanmerking komende acties in bijlage III. De Commissie overlegt regelmatig met maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van de werkprogramma's.

 

Minimaal 20% van de financiering uit de thematische faciliteit wordt toegewezen aan de in artikel 3, lid 2, onder a), bedoelde specifieke doelstelling.

 

Minimaal 10% van de financiering uit de thematische faciliteit wordt toegewezen aan de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder b), bedoelde specifieke doelstelling.

 

Minimaal 10% van de financiering uit de thematische faciliteit wordt toegewezen aan de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder c), bedoelde specifieke doelstelling.

 

Minimaal 10% van de financiering uit de thematische faciliteit wordt toegewezen aan de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder c ter), bedoelde specifieke doelstelling.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer financiering uit de thematische faculteit in direct of indirect beheer aan de lidstaten wordt toegekend, wordt gewaarborgd dat de geselecteerde projecten niet worden beïnvloed door een met redenen omkleed advies van de Commissie met betrekking tot een inbreuk als bedoeld in artikel 258 VWEU die de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven of de prestatie van projecten in gevaar brengt.

3.  Wanneer financiering uit de thematische faciliteit in direct of indirect beheer aan de lidstaten wordt toegekend, mag er geen financiering ter beschikking worden gesteld voor projecten indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat de wettigheid van die projecten of de wettigheid en regelmatigheid van die financiering, of de prestatie van die projecten, ter discussie staan als gevolg van een met redenen omkleed advies van de Commissie met betrekking tot een inbreuk als bedoeld in artikel 258 VWEU.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Wanneer financiering uit de thematische faculteit in gedeeld beheer wordt uitgevoerd, beoordeelt de Commissie voor de toepassing van artikel 18 en artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) nr. ../.. [verordening gemeenschappelijke bepalingen] of de geplande acties niet worden beïnvloed door een met redenen omkleed advies van de Commissie met betrekking tot een inbreuk als bedoeld in artikel 258 van het VWEU die de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven of de prestatie van de projecten in gevaar brengt.

4.  Wanneer financiering uit de thematische faculteit in gedeeld beheer wordt uitgevoerd, ziet de Commissie erop toe dat er geen financiering ter beschikking wordt gesteld voor projecten waarbij sprake is van duidelijke aanwijzingen dat de wettigheid van die projecten of de wettigheid en regelmatigheid van die financiering, of de prestatie van die projecten, ter discussie staan als gevolg van een met redenen omkleed advies van de Commissie met betrekking tot een inbreuk als bedoeld in artikel 258 VWEU.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie stelt het totaalbedrag vast dat voor de thematische faciliteit beschikbaar is in het kader van de jaarlijkse begrotingskredieten van de Unie. De Commissie stelt voor de thematische faciliteit financieringsbesluiten vast als bedoeld in artikel [110] van het Financieel Reglement, waarin de doelstellingen en te ondersteunen acties worden vermeld, alsmede de bedragen voor elk van de onderdelen daarvan, als bedoeld in lid 1. In de financieringsbesluiten wordt in voorkomend geval het voor blendingverrichtingen gereserveerde totaalbedrag opgenomen.

5.  De Commissie stelt het totaalbedrag vast dat voor de thematische faciliteit beschikbaar is in het kader van de jaarlijkse begrotingskredieten van de Unie. De Commissie stelt voor de thematische faciliteit gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 32 vast tot vaststelling van werkprogramma's waarin de doelstellingen en te ondersteunen acties worden vermeld, alsmede de bedragen voor elk van de onderdelen daarvan, als bedoeld in lid 1. De werkprogramma's worden openbaar gemaakt.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De thematische faciliteit ondersteunt met name acties die onder uitvoeringsmaatregel 2 b) van bijlage II vallen en worden uitgevoerd door de lokale en regionale autoriteiten of door maatschappelijke organisaties.

6.  De thematische faciliteit ondersteunt met name acties die onder uitvoeringsmaatregel 2 (a) van bijlage II vallen en worden uitgevoerd door de lokale en regionale autoriteiten of door maatschappelijke organisaties. In dat opzicht wordt een minimum van 5 % van de financiële middelen van de thematische faciliteit onder direct of indirect beheer toegewezen aan de lokale en regionale autoriteiten die de integratiemaatregelen uitvoeren.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Na de vaststelling van een financieringsbesluit als bedoeld in lid 5 kan de Commissie de in gedeeld beheer uitgevoerde programma’s dienovereenkomstig aanpassen.

7.  Na de vaststelling van werkprogramma's als bedoeld in lid 5 kan de Commissie de in gedeeld beheer uitgevoerde programma’s dienovereenkomstig aanpassen.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De financieringsbesluiten zijn jaarlijks of meerjarig en kunnen betrekking hebben op één of meer onderdelen van de thematische faciliteit.

8.  De werkprogramma's zijn jaarlijks of meerjarig en kunnen betrekking hebben op één of meer onderdelen van de thematische faciliteit.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De steun in het kader van deze afdeling wordt uitgevoerd in gedeeld beheer, overeenkomstig artikel [63] van het Financieel Reglement en Verordening (EU) ../.. [verordening gemeenschappelijke bepalingen].

2.  De steun in het kader van deze afdeling wordt uitgevoerd in gedeeld beheer, overeenkomstig artikel [63] van het Financieel Reglement en het kader tot vaststelling van financiële regels voor verscheidene EU-fondsen, waaronder het AMIF.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De bijdrage uit de Uniebegroting bedraagt ten hoogste 75 % van de totale subsidiabele uitgaven van een project.

1.  De bijdrage uit de Uniebegroting bedraagt ten hoogste 75% van de totale subsidiabele uitgaven van een project. De lidstaten worden aangemoedigd overeenstemmende financiering te verstrekken voor activiteiten die worden ondersteund door het fonds.

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De bijdrage uit de Uniebegroting kan worden verhoogd tot 90 % van de totale subsidiabele uitgaven voor in bijlage IV vermelde acties.

3.  De bijdrage uit de Uniebegroting wordt verhoogd tot minimaal 80 % en kan worden verhoogd tot 90 % van de totale subsidiabele uitgaven voor in bijlage IV vermelde acties.

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elke lidstaat zorgt ervoor dat de door zijn programma bestreken prioriteiten consistent zijn met en afgestemd zijn op de prioriteiten en uitdagingen van de Unie op het gebied van migratiebeheer, en dat zij stroken met het relevante acquis en de overeengekomen prioriteiten van de Unie. Bij het vaststellen van de prioriteiten van hun programma's zorgen de lidstaten ervoor dat de in bijlage II vastgestelde uitvoeringsmaatregelen voldoende aan bod komen.

1.  Elke lidstaat en de Commissie zorgen ervoor dat de door het nationale programma bestreken prioriteiten consistent zijn met en afgestemd zijn op de prioriteiten en uitdagingen van de Unie op het gebied van asiel- en migratiebeheer, en dat zij stroken met het relevante acquis en de internationale verplichtingen van de Unie en de lidstaten die voortvloeien uit internationale instrumenten die zij hebben ondertekend, in het bijzonder VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. Bij het vaststellen van de prioriteiten van hun programma's zorgen de lidstaten ervoor dat de in bijlage II vastgestelde uitvoeringsmaatregelen voldoende aan bod komen. In dat opzicht wijzen de lidstaten een minimum van 20 % van de aan hen toegewezen middelen toe aan de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder a), bedoelde specifieke doelstelling.

 

De lidstaten wijzen een minimum van 10 % van de aan hen toegewezen middelen toe aan de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder b), bedoelde specifieke doelstellingen.

 

De lidstaten wijzen een minimum van 10 % van de aan hen toegewezen middelen toe aan de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder c), bedoelde specifieke doelstellingen.

 

De lidstaten wijzen een minimum van 10 % van de aan hen toegewezen middelen toe aan de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder c ter), bedoelde specifieke doelstelling.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De lidstaten zorgen er bovendien voor dat hun programma's maatregelen omvatten voor alle in artikel 3, lid 2, genoemde specifieke doelstellingen van het fonds en dat de verdeling van de middelen over deze doelstellingen waarborgt dat de doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt. Wanneer zij de programma's van de lidstaten evalueert, ziet de Commissie erop toe dat er geen financiering ter beschikking wordt gesteld voor projecten waarbij sprake is van duidelijke aanwijzingen dat de wettigheid van die projecten of de wettigheid en regelmatigheid van die financiering, of de prestatie van die projecten, ter discussie staan als gevolg van een met redenen omkleed advies van de Commissie met betrekking tot een inbreukprocedure als bedoeld in artikel 258 VWEU.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie zorgt ervoor dat het Asielagentschap van de Europese Unie en het Europees Grens- en kustwachtagentschap in een vroeg stadium bij het proces van de ontwikkeling van de programma's worden betrokken, binnen het kader van hun bevoegdheidsgebieden. De Commissie raadpleegt het Europees Grens- en kustwachtagentschap en het Asielagentschap van de Europese Unie over de ontwerpprogramma's, teneinde voor consistentie en complementariteit tussen de acties van de agentschappen en die van de lidstaten te zorgen.

2.  De Commissie zorgt ervoor dat het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap in een vroeg stadium bij het proces van de ontwikkeling van de programma's worden betrokken, binnen het kader van hun bevoegdheidsgebieden. De Commissie raadpleegt het Europees Grens- en kustwachtagentschap, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken over de ontwerpprogramma's, teneinde voor consistentie en complementariteit tussen de acties van de agentschappen en die van de lidstaten te zorgen.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie kan het Asielagentschap van de Europese Unie en het Europees Grens- en kustwachtagentschap in voorkomend geval betrekken bij toezicht- en evaluatietaken als bedoeld in afdeling 5, met name om te waarborgen dat de met de steun van het fonds uitgevoerde acties in overeenstemming zijn met het relevante acquis van de Unie en de overeengekomen prioriteiten van de Unie.

3.  De Commissie kan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap en het UNHCR in voorkomend geval betrekken bij toezicht- en evaluatietaken als bedoeld in afdeling 5, met name om te waarborgen dat de met de steun van het fonds uitgevoerde acties in overeenstemming zijn met het relevante acquis van de Unie en de overeengekomen prioriteiten van de Unie.

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Nadat toezicht is uitgeoefend zoals in overeenstemming met Verordening (EU) [../..] [Verordening betreffende het EU-asielagentschap] of aanbevelingen zijn vastgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1053/2013 die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, onderzoekt de betrokken lidstaat, samen met de Commissie en, in voorkomend geval, het Asielagentschap van de Europese Unie en het Europees Grens- en kustwachtagentschap, hoe op de bevindingen, met inbegrip van eventuele tekortkomingen of kwesties inzake capaciteit en paraatheid, moet worden gereageerd en voert hij de aanbevelingen via zijn programma uit.

4.  Nadat toezicht is uitgeoefend zoals in overeenstemming met Verordening (EU) [../..] [Verordening betreffende het EU-asielagentschap] of aanbevelingen zijn vastgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1053/2013 die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, onderzoekt de betrokken lidstaat, samen met de Commissie en, in voorkomend geval, het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap, hoe op de bevindingen, met inbegrip van eventuele tekortkomingen of kwesties inzake capaciteit en paraatheid, moet worden gereageerd en voert hij de aanbevelingen via zijn programma uit.

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Zo nodig wordt het betrokken programma aangepast om rekening te houden met de in lid 4 bedoelde aanbevelingen. Afhankelijk van de impact van de aanpassing kan het herziene programma door de Commissie worden goedgekeurd.

5.  Zo nodig wordt het betrokken programma aangepast om rekening te houden met de in lid 4 bedoelde aanbevelingen en de vorderingen bij het bereiken van de mijlpalen en streefdoelen zoals beoordeeld in de jaarlijkse prestatieverslagen als bedoeld in artikel 30, lid 2, onder a). Afhankelijk van de impact van de aanpassing kan het herziene programma door de Commissie worden goedgekeurd.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis.  Nationale programma's kunnen de mogelijkheid bieden dat in de in punt 3 bis van bijlage III genoemde acties ook de naaste verwanten van de personen die tot de in dat punt bedoelde doelgroep behoren, worden opgenomen, voor zover dit noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van dergelijke acties.

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Wanneer een lidstaat besluit met steun van het fonds projecten uit te voeren met of in een derde land, raadpleegt de betrokken lidstaat de Commissie vóór het begin van het project.

8.  Onverminderd de tweede alinea van artikel 4, lid 2, geldt dat wanneer een lidstaat besluit met steun van het fonds projecten uit te voeren met of in een derde land, de betrokken lidstaat de Commissie vóór het begin van het project om toestemming vraagt. De Commissie ziet toe op de complementariteit en samenhang van de geplande projecten met andere acties van de Unie en de lidstaten in of met betrekking tot het derde land in kwestie en gaat na of aan de voorwaarden van artikel 6, lid 1, onder a), punt 3, is voldaan.

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  Programmering als bedoeld in artikel 17, lid 5, van Verordening (EU) ../2021 [verordening gemeenschappelijke bepalingen] wordt gebaseerd op de in de tabel 1 van bijlage VI vermelde interventietypes.

9.  In elk nationaal programma worden voor elke specifieke doelstelling de interventietypes op basis van tabel 1 van bijlage VI vermeld en wordt een indicatieve uitsplitsing van de geprogrammeerde middelen per interventietype of steungebied verstrekt.

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 bis.  Elke lidstaat publiceert zijn programma op een speciale website en doet het toekomen aan het Europees Parlement en de Raad. Op die website worden de acties gespecificeerd die bij de uitvoering van het programma worden ondersteund, en worden de begunstigden vermeld. De website wordt regelmatig bijgewerkt, in ieder geval op het moment van de publicatie van het jaarlijks prestatieverslag als bedoeld in artikel 30.

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  De programma's worden tussentijds herzien en geëvalueerd overeenkomstig artikel 29 van deze verordening.

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In 2024 wijst de Commissie het aanvullend bedrag bedoeld in artikel 11, lid 1, onder b), toe aan de programma's van de betrokken lidstaten overeenkomstig de criteria bedoeld in bijlage I, punt 1, onder b), tot en met punt 5. De financiering geldt voor de periode vanaf het kalenderjaar 2025.

1.  Uiterlijk aan het eind van 2024, en na kennisgeving aan het Europees Parlement, wijst de Commissie het aanvullend bedrag bedoeld in artikel 11, lid 1, onder b), toe aan de programma's van de betrokken lidstaten overeenkomstig de criteria bedoeld in bijlage I, punt 1, onder b), tot en met punt 5. De financiering geldt voor de periode vanaf het kalenderjaar 2025.

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Indien ten minste 10 % van de initiële toewijzing van een programma als bedoeld in artikel 11, lid 1, onder a), niet wordt gedekt door betalingsaanvragen die zijn ingediend overeenkomstig artikel [85] van Verordening (EU) ../2021 [verordening gemeenschappelijke bepalingen], komt de betrokken lidstaat niet in aanmerking voor de in lid 1 bedoelde aanvullende toewijzing voor zijn programma.

2.  Indien ten minste 30 % van de initiële toewijzing van een programma als bedoeld in artikel 11, lid 1, onder a), niet wordt gedekt door betalingsaanvragen, komt de betrokken lidstaat niet in aanmerking voor de in lid 1 bedoelde aanvullende toewijzing voor zijn programma.

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Bij de toewijzing van de middelen uit de thematische faciliteit vanaf 2025 wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de vooruitgang bij het bereiken van de mijlpalen van het prestatiekader bedoeld in artikel [12] van Verordening (EU) ../2021 [verordening gemeenschappelijke bepalingen], en met de bij de uitvoering vastgestelde tekortkomingen.

3.  Bij de toewijzing van de middelen uit de thematische faciliteit vanaf 2025 wordt rekening gehouden met de vooruitgang bij het bereiken van de mijlpalen van het prestatiekader en met de bij de uitvoering vastgestelde tekortkomingen.

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Specifieke acties zijn transnationale of nationale projecten die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van deze verordening en waarvoor één, meerdere of alle lidstaten een aanvullende toewijzing voor hun programma's kunnen ontvangen.

1.  Specifieke acties zijn transnationale of nationale projecten met toegevoegde waarde voor de Unie die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van deze verordening en waarvoor één, meerdere of alle lidstaten een aanvullende toewijzing voor hun programma's kunnen ontvangen.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 16

Schrappen

Middelen voor het EU-kader voor hervestiging en [toelating op humanitaire gronden]

 

1.  De lidstaten ontvangen naast de overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder a), berekende toewijzing een bijdrage van 10 000 EUR per hervestigde persoon, in overeenstemming met de specifieke hervestigingsregeling van de Unie. Die bijdrage wordt verleend in de vorm van financiering die niet gekoppeld is aan kosten, zoals bedoeld in artikel [125] van het Financieel Reglement.

 

2.  Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt aan de lidstaten toegewezen via de wijziging van hun programma, mits de persoon ten aanzien van wie de bijdrage is toegewezen, daadwerkelijk werd hervestigd in overeenstemming met het EU-kader voor hervestiging en [toelating op humanitaire gronden].

 

3.  Deze financiering wordt niet gebruikt voor andere acties in het programma, behoudens in naar behoren gemotiveerde omstandigheden en na goedkeuring van de Commissie door middel van de wijziging van het programma.

 

4.  De lidstaten bewaren de informatie die nodig is om de identiteit van de hervestigde personen en de datum van hun hervestiging naar behoren te kunnen vaststellen.

 

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 16 bis

 

Middelen voor hervestiging en toelating op humanitaire gronden

 

1. De lidstaten ontvangen naast de overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder a), berekende toewijzing om de twee jaar een aanvullend vast bedrag van 10 000 EUR voor elke persoon die wordt toegelaten via hervestiging.

 

2. De lidstaten ontvangen naast de overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder a), berekende toewijzing om de twee jaar een aanvullend vast bedrag van 6 000 EUR voor elke persoon die wordt toegelaten via regelingen voor toelating op humanitaire gronden.

 

3. In voorkomend geval kunnen lidstaten ook voor een vast bedrag in aanmerking komen voor gezinsleden van de in lid 1 bedoelde personen om de eenheid van het gezin te waarborgen.

 

4. Het in de leden 1 en 2 bedoelde aanvullende bedrag wordt om de twee jaar aan de lidstaten toegewezen, de eerste keer bij de individuele financieringsbesluiten tot goedkeuring van hun nationale programma's en nadien in een financieringsbesluit dat bij de besluiten tot goedkeuring van hun nationale programma's wordt gevoegd.

 

5. Gezien de actuele inflatiepercentages, relevante ontwikkelingen op hervestigingsgebied en factoren die bijdragen tot een optimaal gebruik van de financiële stimulans die met het vaste bedrag wordt gegeven, en binnen de grenzen van de beschikbare middelen, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 32 gedelegeerde handelingen vast te stellen, teneinde, zo nodig, het in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vaste bedrag aan te passen.

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 17

Schrappen

Middelen ter ondersteuning van de uitvoering van Verordening ../.. [Dublin-verordening]

 

1. Een lidstaat ontvangt, in aanvulling op zijn overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder a), berekende toewijzing, een bijdrage van [10 000] EUR voor elke verzoeker om internationale bescherming voor wie die lidstaat verantwoordelijk wordt, vanaf het moment waarop die lidstaat in moeilijke omstandigheden verkeert als gedefinieerd in Verordening (EU) ../.. [Dublin-verordening].

 

2. Een lidstaat ontvangt, in aanvulling op zijn overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder a), berekende toewijzing, een bijdrage van [10 000] EUR voor elke verzoeker om internationale bescherming die aan die lidstaat wordt toegewezen, wanneer door die toewijzing het billijke aandeel van de begunstigde lidstaat wordt overstegen.

 

3. Een lidstaat als bedoeld in de leden 1 en 2 ontvangt een aanvullende bijdrage van [10 000] EUR per verzoeker aan wie internationale bescherming is verleend, ten behoeve van de uitvoering van integratiemaatregelen.

 

4. Een lidstaat als bedoeld in de leden 1 en 2 ontvangt een aanvullende bijdrage van [10 000] EUR per persoon ten aanzien van wie de lidstaat op basis van de actualisering van de in artikel 11, onder d), van Verordening (EU) ../.. [Eurodac-verordening] bedoelde reeks gegevens kan vaststellen dat hij op grond van een terugkeerbesluit of een uitzettingsbevel het grondgebied van de lidstaat gedwongen dan wel vrijwillig heeft verlaten.

 

5. Een lidstaat ontvangt, in aanvulling op zijn overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder a), berekende toewijzing, een bijdrage van [500] EUR voor elke verzoeker om internationale bescherming die van een lidstaat naar een andere lidstaat is overgebracht, voor elke verzoeker die is overgebracht op grond van artikel 34 decies, lid 1, onder c), van Verordening (EU) ../.. [Dublin-verordening] en, in voorkomend geval, voor elke verzoeker die is overgebracht op grond van artikel 34 undecies, onder g), van Verordening (EU) ../.. [Dublin-verordening].

 

6. De in dit artikel bedoelde bedragen worden uitgekeerd in de vorm van financiering die niet gekoppeld is aan kosten, zoals bedoeld in artikel [125] van het Financieel Reglement.

 

7. De in de leden 1 tot en met 5 bedoelde aanvullende bedragen worden aan de lidstaten in hun programma's toegewezen mits de persoon ten aanzien van wie de bijdrage werd toegewezen, daadwerkelijk naar een lidstaat werd overgebracht of daadwerkelijk is teruggekeerd of als een verzoeker werd geregistreerd in de lidstaat die verantwoordelijk is overeenkomstig Verordening (EU) ../.. [Dublin-verordening], al naargelang het geval.

 

8. Deze financiering wordt niet gebruikt voor andere acties in het programma, behoudens in naar behoren gemotiveerde omstandigheden en na goedkeuring van de Commissie door middel van de wijziging van het programma.

 

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 17 bis

 

Middelen ter ondersteuning van de uitvoering van Verordening (EU) 604/2013

 

1. De bepalende lidstaat ontvangt, in aanvulling op zijn overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder a), van deze verordening berekende toewijzing, vergoeding voor de kosten van opvang van een verzoeker om internationale bescherming vanaf het moment waarop het verzoek wordt ingediend tot de overdracht van de verzoeker aan de verantwoordelijke lidstaat, of totdat de bepalende lidstaat de verantwoordelijkheid voor de verzoeker op zich neemt overeenkomstig Verordening (EU) 604/2013.

 

2. De overdragende lidstaat ontvangt, in aanvulling op zijn overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder a), van deze verordening berekende toewijzing, vergoeding voor de kosten die moeten worden gemaakt voor de overdracht van een verzoeker of een andere persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) en d), van Verordening (EU) 604/2013.

 

3. Een lidstaat ontvangt, in aanvulling op zijn overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder a), van deze verordening berekende toewijzing, een vast bedrag van 10 000 EUR voor elke niet-begeleide minderjarige aan wie in die lidstaat internationale bescherming wordt verleend, mits de lidstaat niet in aanmerking komt voor de toekenning van een vast bedrag voor die niet-begeleide minderjarige uit hoofde van artikel 16, lid 1.

 

4. De in dit artikel bedoelde vergoeding wordt uitgekeerd in een vorm van financiering als bedoeld in artikel 125 van het Financieel Reglement.

 

5. De in lid 2 bedoelde vergoeding wordt aan de lidstaten in hun programma's toegewezen mits de persoon ten aanzien van wie de vergoeding werd toegewezen, daadwerkelijk naar een lidstaat werd overgebracht overeenkomstig Verordening (EU) 604/2013.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 17 ter

 

Middelen voor het overbrengen van verzoekers om internationale bescherming of begunstigden van internationale bescherming

 

1. Met het oog op de toepassing van het beginsel van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid, ontvangen de lidstaten, naast de overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder a), berekende toewijzing een aanvullend vast bedrag van 10 000 EUR voor elke verzoeker om internationale bescherming of begunstigde van internationale bescherming die uit een andere lidstaat is overgebracht.

 

2. In voorkomend geval kunnen lidstaten ook voor een vast bedrag in aanmerking komen voor gezinsleden van de in lid 1 bedoelde personen, mits die gezinsleden overeenkomstig deze verordening zijn overgebracht.

 

3. De in lid 1 bedoelde aanvullende bedragen worden de eerste keer aan de lidstaten toegewezen bij de individuele financieringsbesluiten tot goedkeuring van hun nationale programma's en nadien in een financieringsbesluit dat bij het besluit tot goedkeuring van hun nationale programma's wordt gevoegd. Deze financiering wordt niet gebruikt voor andere acties in het programma, behoudens in naar behoren gemotiveerde omstandigheden en na goedkeuring van de Commissie door middel van de wijziging van het programma.

 

4. Om gestalte te geven aan de doelstellingen van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten als bedoeld in artikel 80 VWEU, en rekening houdend met de actuele inflatiepercentages, relevante ontwikkelingen op het gebied van de overdracht van verzoekers om internationale bescherming en begunstigden van internationale bescherming van de ene lidstaat naar de andere en op het gebied van hervestiging en andere ad-hoctoelating op humanitaire gronden, alsook met factoren die bijdragen tot een optimaal gebruik van de financiële stimulans die met het vaste bedrag wordt gegeven, en binnen de grenzen van de beschikbare middelen, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 32 gedelegeerde handelingen vast te stellen, teneinde, zo nodig, het in lid 1 van dit artikel bedoelde vaste bedrag aan te passen.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een lidstaat kan tot 10 % van het in het kader van het fonds aan zijn programma toegewezen bedrag gebruiken voor de financiering van operationele steun in het kader van de doelstellingen vermeld in artikel 3, lid 2, onder a) en c).

2.  Een lidstaat kan tot 10 % van het in het kader van het fonds aan zijn programma toegewezen bedrag gebruiken voor de financiering van operationele steun in het kader van de doelstellingen vermeld in artikel 3, lid 2.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten die gebruikmaken van operationele steun, dienen het acquis van de Unie inzake asiel en terugkeer na te leven.

3.  De lidstaten die gebruikmaken van operationele steun, dienen het acquis van de Unie inzake asiel en immigratie na te leven en de rechten en beginselen die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie volledig te respecteren.

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten motiveren in het programma en in het jaarlijkse prestatieverslag bedoeld in artikel 30 het gebruik van operationele steun voor de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening. Vóór de goedkeuring van het programma beoordeelt de Commissie met het Asielagentschap van de Europese Unie en het Europees Grens- en kustwachtagentschap overeenkomstig artikel 13 de uitgangssituatie in de lidstaten die kenbaar hebben gemaakt dat zij van plan zijn gebruik te maken van operationele steun. De Commissie houdt rekening met de door die lidstaten verstrekte informatie en, in voorkomend geval, de informatie die beschikbaar is in het licht van de in overeenstemming met Verordening (EU) ../.. [verordening EU-asielagentschap] en Verordening nr. 1053/2013 uitgevoerde toezichtactiviteiten die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

4.  De lidstaten motiveren in het programma en in het jaarlijkse prestatieverslag bedoeld in artikel 30 het gebruik van operationele steun voor de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening. Vóór de goedkeuring van het programma beoordeelt de Commissie met het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap overeenkomstig artikel 13 de uitgangssituatie in de lidstaten die kenbaar hebben gemaakt dat zij van plan zijn gebruik te maken van operationele steun. De Commissie houdt rekening met de door die lidstaten verstrekte informatie en, in voorkomend geval, de informatie die beschikbaar is in het licht van de door het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken en in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1053/2013 uitgevoerde toezichtactiviteiten die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Operationele steun wordt geconcentreerd op specifieke taken en diensten als opgenomen in bijlage VII.

5.  Operationele steun wordt geconcentreerd op in aanmerking komende acties als opgenomen in bijlage VII.

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Om onvoorziene of nieuwe omstandigheden te ondervangen of de doeltreffende aanwending van financiering te waarborgen, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 32 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van specifieke taken en diensten in bijlage VII.

6.  Om onvoorziene of nieuwe omstandigheden te ondervangen of de doeltreffende aanwending van financiering te waarborgen, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 32 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van in aanmerking komende acties in bijlage VII.

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  In gedeeld beheer uitgevoerde subsidies worden toegekend en beheerd overeenkomstig [titel VIII] van het Financieel Reglement.

4.  In direct en indirect beheer uitgevoerde subsidies worden toegekend en beheerd overeenkomstig [titel VIII] van het Financieel Reglement.

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De Commissie zorgt voor flexibiliteit, billijkheid en transparantie bij de verdeling van de middelen onder de in artikel 3, lid 2, bedoelde doelstellingen.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Bijdragen aan een systeem voor onderlinge verzekeringen kunnen het risico in verband met de terugvordering van door ontvangers verschuldigde middelen dekken en worden beschouwd als een toereikende garantie krachtens het Financieel Reglement. De bepalingen in [artikel X van] Verordening (EU) …/ [opvolger van de verordening betreffende het Garantiefonds] zijn van toepassing.

6.  Bijdragen aan een systeem voor onderlinge verzekeringen kunnen het risico in verband met de terugvordering van door ontvangers verschuldigde middelen dekken en worden beschouwd als een toereikende garantie krachtens het Financieel Reglement.

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het voor het Europees Migratienetwerk bestemde deel van de jaarlijkse kredieten van het fonds en het werkprogramma met de prioriteiten voor de activiteiten van het netwerk worden, na goedkeuring door de Raad van bestuur, door de Commissie vastgesteld volgens artikel 4, lid 5, onder a), van Beschikking 2008/381/EG (als gewijzigd). Het besluit van de Commissie vormt een financieringsbesluit op grond van artikel [110] van het Financieel Reglement. Om ervoor te zorgen dat de middelen op tijd beschikbaar zijn, kan de Commissie het werkprogramma voor het Europees migratienetwerk in een afzonderlijk financieringsbesluit vaststellen.

2.  Het voor het Europees Migratienetwerk bestemde deel van de jaarlijkse kredieten van het fonds en het werkprogramma met de prioriteiten voor de activiteiten van het netwerk worden, na goedkeuring door de Raad van bestuur, door de Commissie vastgesteld volgens artikel 4, lid 5, onder a), van Beschikking 2008/381/EG (als gewijzigd). Het besluit van de Commissie vormt een financieringsbesluit op grond van het Financieel Reglement. Om ervoor te zorgen dat de middelen op tijd beschikbaar zijn, kan de Commissie het werkprogramma voor het Europees migratienetwerk in een afzonderlijk financieringsbesluit vaststellen.

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 bis (nieuw)

Beschikking 2008/381/EG

Artikel 5 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 21 bis

 

Wijziging van Beschikking 2008/381/EG

 

Het volgende punt wordt toegevoegd aan artikel 5, lid 5, van Beschikking 2008/381/EG:

 

"d bis) optreden als contactpunt voor potentiële begunstigden van financiering uit hoofde van de verordening betreffende het Fonds voor asiel, migratie en integratie, alsook onpartijdig advies, praktische informatie en bijstand verstrekken met betrekking tot alle aspecten van het fonds, onder meer in verband met financieringsaanvragen uit hoofde van het relevante nationale programma of de thematische faciliteit.".

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Blendingverrichtingen waartoe in het kader van dit fonds wordt besloten, worden uitgevoerd in overeenstemming met [de InvestEU-verordening] en titel X van het Financieel Reglement.

Blendingverrichtingen zoals bedoeld in artikel 2, eerste alinea, onder c), waartoe in het kader van dit fonds wordt besloten, worden uitgevoerd in overeenstemming met [de InvestEU-verordening] en titel X van het Financieel Reglement.

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie, met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten, door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.

1.  De ontvangers van financiering van de Unie promoten de acties en de resultaten ervan door meerdere relevante doelgroepen, waaronder media en het grote publiek, samenhangende, doeltreffende en nuttige informatie in de relevante talen te verstrekken. Om de zichtbaarheid van de financiering van de Unie te waarborgen, vermelden de ontvangers van financiering van de Unie de oorsprong ervan wanneer zij over de actie communiceren. In dit verband zorgen de ontvangers ervoor dat in al het communicatiemateriaal dat tot het grote publiek en de media is gericht, het embleem van de Unie wordt weergegeven en uitdrukkelijk wordt vermeld dat de acties financieel worden ondersteund door de Unie.

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie voert informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot het fonds alsmede de acties en de resultaten ervan. De aan het fonds toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij met de doelstellingen van deze verordening verband houden.

2.  Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, voert de Commissie informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot het fonds alsmede de acties en de resultaten ervan. De Commissie publiceert met name informatie betreffende de ontwikkeling van de jaarlijkse en meerjarige programma's van de thematische faciliteit. Daarnaast publiceert de Commissie de lijst van verrichtingen die geselecteerd zijn voor steun uit de thematische faciliteit op een openbare website en actualiseert zij die lijst ten minste om de drie maanden. De aan het fonds toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de tenuitvoerlegging van politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij met de doelstellingen van deze verordening verband houden. De Commissie kan met name beste praktijken bevorderen en informatie uitwisselen betreffende de uitvoering van het instrument.

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Commissie maakt de in lid 2 bedoelde informatie bekend in openbare, machinaal leesbare formaten als bepaald in artikel 5, lid 1, van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad1 bis waarin wordt toegestaan dat gegevens worden gesorteerd, doorzocht, geëxtraheerd, vergeleken en hergebruikt. Het moet mogelijk zijn om de gegevens te sorteren volgens prioriteit, specifieke doelstelling, totale subsidiabele kosten van verrichtingen, totale kosten van projecten, totale kosten van aanbestedingsprocedures, naam van begunstigde en naam van contractant.

 

_____________

 

1 bis Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90).

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het fonds verstrekt financiële bijstand om in urgente en specifieke behoeften te voorzien ingeval van een noodsituatie die voortvloeit uit een of meer van de volgende omstandigheden:

1.  De Commissie kan ertoe besluiten financiële bijstand te verstrekken om in urgente en specifieke behoeften te voorzien ingeval van een noodsituatie die voortvloeit uit een of meer van de volgende omstandigheden:

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  zware migratiedruk in een of meer lidstaten die wordt gekenmerkt door een grote of onevenredige instroom van onderdanen van derde landen, waardoor de voorzieningen voor opvang en detentie en de asiel- en migratiebeheersstelsels en -procedures van die lidstaten onder grote en acute druk komen te staan;

a)  een onvoorziene grote of onevenredige instroom van onderdanen van derde landen in een of meer lidstaten, waardoor de voorzieningen voor opvang en detentie, de stelsels voor kinderbescherming en de asiel- en migratiebeheersstelsels en -procedures van die lidstaten onder grote en acute druk komen te staan;

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  vrijwillige herplaatsing;

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  zware migratiedruk in derde landen, onder meer wanneer personen die bescherming behoeven, daar gestrand zijn als gevolg van politieke ontwikkelingen of conflicten, met name wanneer deze druk van invloed kan zijn op migratiestromen naar de EU.

c)  een onvoorziene grote of onevenredige instroom van personen in derde landen, onder meer wanneer personen die bescherming behoeven, daar gestrand zijn als gevolg van politieke ontwikkelingen, conflicten of natuurrampen, met name wanneer deze druk van invloed kan zijn op migratiestromen naar de EU.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De maatregelen die in overeenstemming met dit artikel in derde landen worden uitgevoerd, moeten consistent zijn met en in voorkomend geval een aanvulling vormen op het humanitaire beleid van de Unie en moeten de humanitaire beginselen zoals vastgesteld in de consensus over humanitaire hulp in acht nemen.

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  In de in lid 1, onder a), a bis), b) en c) bedoelde gevallen stelt de Commissie het Europees Parlement en de Raad onverwijld in kennis.

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Noodhulp kan bestaan in direct aan de gedecentraliseerde agentschappen verleende subsidies.

2.  Noodhulp kan bestaan in subsidies die direct worden verleend aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, het UNHCR en lokale en regionale autoriteiten die met een onvoorziene grote of onevenredige instroom van onderdanen van derde landen te maken hebben, met name autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de opvang en integratie van niet-begeleide minderjarige immigranten.

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  In gedeeld beheer uitgevoerde subsidies worden toegekend en beheerd overeenkomstig [titel VIII] van het Financieel Reglement.

4.  In direct beheer uitgevoerde subsidies worden toegekend en beheerd overeenkomstig het Financieel Reglement.

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie, kan noodhulp worden ingezet voor uitgaven die zijn gedaan vóór de indiening van de subsidieaanvraag of het verzoek om bijstand, maar niet eerder dan 1 januari 2021.

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aan een actie waaraan in het kader van het fonds een bijdrage is toegekend, kan ook een bijdrage worden toegekend uit andere programma's van de Unie, met inbegrip van fondsen in gedeeld beheer, op voorwaarde dat de bijdragen niet dezelfde kosten dekken. De regels van elk programma van de Unie dat een bijdrage levert, zijn van toepassing op de respectievelijke bijdrage ervan aan de actie. De cumulatieve financiering bedraagt niet meer dan de totale subsidiabele kosten van de actie, en de ondersteuning vanuit de verschillende programma's van de Unie kan pro rata worden berekend overeenkomstig de documenten waarin de voorwaarden voor ondersteuning zijn vastgelegd.

1.  Aan een verrichting waaraan in het kader van het fonds een bijdrage is toegekend, kan ook een bijdrage worden toegekend uit andere programma's van de Unie, met inbegrip van fondsen in gedeeld beheer, op voorwaarde dat de bijdragen niet dezelfde kosten dekken. De door de Commissie ingediende programma's vullen elkaar op synergetische wijze aan en worden met de nodige transparantie opgesteld om duplicatie van uitgaven te voorkomen. De regels van elk programma van de Unie dat een bijdrage levert, zijn van toepassing op de respectievelijke bijdrage ervan aan de verrichting. De cumulatieve financiering bedraagt niet meer dan de totale subsidiabele kosten van de verrichting, en de ondersteuning vanuit de verschillende programma's van de Unie kan pro rata worden berekend overeenkomstig de documenten waarin de voorwaarden voor ondersteuning zijn vastgelegd.

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Acties waaraan een Excellentiekeur is toegekend of die voldoen aan elk van de volgende, cumulatieve, vergelijkbare voorwaarden:

Verrichtingen waaraan een Excellentiekeur is toegekend of die voldoen aan elk van de volgende cumulatieve, vergelijkbare voorwaarden:

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Overeenkomstig haar verplichtingen inzake verslaglegging op grond van artikel [43, lid 3, onder h), punten i) en iii),] van het Financieel Reglement verstrekt de Commissie het Europees Parlement en de Raad informatie over de prestaties overeenkomstig bijlage V.

1.  Overeenkomstig haar verplichtingen inzake verslaglegging op grond van het Financieel Reglement verstrekt de Commissie het Europees Parlement en de Raad ten minste jaarlijks informatie over de prestaties overeenkomstig bijlage V.

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De indicatoren voor de verslaglegging over de vorderingen van het fonds bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de onderhavige verordening zijn opgenomen in bijlage VIII. Voor de outputindicatoren bedragen de uitgangswaarden nul. De mijlpalen voor 2024 en de streefdoelen voor 2029 zijn cumulatief.

3.  De indicatoren voor de verslaglegging over de vorderingen van het fonds bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de onderhavige verordening zijn opgenomen in bijlage VIII. Voor de outputindicatoren bedragen de uitgangswaarden nul. De mijlpalen voor 2024 en de streefdoelen voor 2029 zijn cumulatief. Desgewenst worden de door de Commissie ontvangen gegevens over output- en resultaatindicatoren aan het Europees Parlement en de Raad ter beschikking gesteld.

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 29

Schrappen

Evaluatie

 

1.  De Commissie onderwerpt deze verordening en de in het kader van het fonds uitgevoerde acties aan een tussentijdse en een retrospectieve evaluatie.

 

2.  De tussentijdse en de retrospectieve evaluatie worden tijdig uitgevoerd zodat ze in het besluitvormingsproces kunnen worden meegenomen.

 

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 29 bis

 

Evaluatie

 

1. Uiterlijk 31 december 2024 presenteert de Commissie een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van deze verordening. In de tussentijdse evaluatie worden de doeltreffendheid, efficiëntie, vereenvoudiging en flexibiliteit van het fonds beoordeeld. De tussentijdse evaluatie omvat met name een beoordeling van:

 

a) de vooruitgang op weg naar de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening, rekening houdend met alle beschikbare relevante informatie, met name de jaarlijkse prestatieverslagen die zijn ingediend door de lidstaten op grond van artikel 30 en de output- en resultaatindicatoren als uiteengezet in bijlage VIII;

 

b) de toegevoegde EU-waarde van de acties en verrichtingen die in het kader van het fonds ten uitvoer zijn gelegd;

 

c) de bijdrage aan de solidariteit van de EU op het gebied van asiel en migratie;

 

d) de blijvende relevantie van de in bijlage II vermelde uitvoeringsmaatregelen en de in bijlage III vermelde acties;

 

e) de complementariteit, coördinatie en samenhang tussen de in het kader van dit fonds ondersteunde acties en de door andere fondsen van de Unie verleende ondersteuning, zoals de structuurfondsen, en externe financieringsinstrumenten van de Unie;

 

f) het effect op langere termijn en de duurzaamheid van het effect van het fonds.

 

Bij de tussentijdse evaluatie wordt rekening gehouden met de resultaten van de retrospectieve evaluatie inzake het effect op langere termijn van het voorgaande fonds – het Fonds voor asiel, migratie en integratie 2014-2020 – en de tussentijdse evaluatie gaat in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel voor de herziening van deze verordening.

 

2. De Commissie verricht vóór 31 januari 2030 een retrospectieve evaluatie. De Commissie dient per diezelfde datum een evaluatieverslag in bij het Europees Parlement en de Raad. De retrospectieve evaluatie omvat een beoordeling van alle in lid 1 genoemde elementen. In dat verband worden het effect op langere termijn en de duurzaamheid van het effect van het fonds geëvalueerd om als input te kunnen dienen voor een besluit over een mogelijke verlenging of wijziging van een later fonds.

 

De in het eerste lid en de eerste alinea van dit lid genoemde tussentijdse en retrospectieve evaluatieverslagen worden uitgevoerd met zinvolle deelname van sociale partners, maatschappelijke organisaties, met inbegrip van migranten- en vluchtelingenorganisaties, organen voor gelijke behandeling, nationale mensenrechteninstellingen en andere relevante organisaties in overeenstemming met het in artikel 3 bis beschreven partnerschapsbeginsel.

 

3. In haar tussentijdse en retrospectieve evaluatie besteedt de Commissie bijzondere aandacht aan de evaluatie van acties door, in of met betrekking tot derde landen in overeenstemming met artikel 5, artikel 6 en artikel 13, lid 8.

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaat dient uiterlijk op 15 februari 2023 en vervolgens uiterlijk op dezelfde dag van elk volgend jaar tot en met 2031 een jaarlijks prestatieverslag als bedoeld in artikel 36, lid 6, van Verordening (EU) .../2021 [verordening gemeenschappelijke bepalingen] bij de Commissie in. Het in 2023 ingediende verslag heeft betrekking op de uitvoering van het programma in de periode tot en met 30 juni 2022.

1.  De lidstaat dient uiterlijk op 15 februari 2023 en vervolgens uiterlijk op dezelfde dag van elk volgend jaar tot en met 2031 een jaarlijks prestatieverslag bij de Commissie in. Het in 2023 ingediende verslag heeft betrekking op de uitvoering van het programma in de periode tot en met 30 juni 2022. De lidstaten publiceren deze verslagen op een speciale website en doen ze toekomen aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de vorderingen bij de uitvoering van het programma en bij het bereiken van de mijlpalen en streefdoelen, rekening houdend met de meest recente gegevens, zoals vereist op grond van artikel [37] van Verordening (EU) .../2021 [verordening gemeenschappelijke bepalingen];

a)  de vorderingen bij de uitvoering van het programma en bij het bereiken van de mijlpalen en streefdoelen, rekening houdend met de meest recente cumulatieve gegevens die bij de Commissie zijn ingediend;

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  een uitsplitsing van de jaarrekeningen van het nationale programma in terugvorderingen, aan eindbegunstigden verstrekte voorfinanciering en feitelijk gedane uitgaven;

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  kwesties die van invloed zijn op de prestaties van het programma en de actie die is ondernomen om deze op te lossen;

b)  kwesties die van invloed zijn op de prestaties van het programma en de actie die is ondernomen om deze op te lossen, met inbegrip van door de Commissie afgegeven met redenen omklede adviezen met betrekking tot een inbreukprocedure als bedoeld in artikel 258;

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de complementariteit tussen de in het kader van het fonds ondersteunde acties en de door andere fondsen van de Unie verleende ondersteuning, met name die in of met betrekking tot derde landen;

c)  de complementariteit, coördinatie en samenhang tussen de in het kader van dit fonds ondersteunde acties en de door andere fondsen van de Unie verleende ondersteuning, zoals de structuurfondsen, en externe financieringsinstrumenten van de Unie;

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de bijdrage van het programma aan de tenuitvoerlegging van het acquis en de actieplannen van de Unie ter zake;

d)  de bijdrage van het programma aan de tenuitvoerlegging van het acquis en de actieplannen van de Unie ter zake, alsook aan de samenwerking en de solidariteit tussen de lidstaten op het gebied van asiel;

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  naleving van de vereisten op het gebied van de grondrechten;

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  het aantal personen dat met hulp van het fonds is hervestigd in overeenstemming met de in artikel 16, lid 1, bedoelde bedragen;

g)  het aantal personen dat met hulp van het fonds is hervestigd of toegelaten in overeenstemming met de in artikel 16, leden 1 en 2, bedoelde bedragen;

Amendement    160

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  het aantal personen dat om internationale bescherming verzoekt of internationale bescherming geniet dat overeenkomstig artikel 17 naar een andere lidstaat is overgebracht.

h)  het aantal personen dat om internationale bescherming verzoekt of internationale bescherming geniet dat overeenkomstig artikel 17 ter naar een andere lidstaat is overgebracht.

Amendement    161

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

h bis)  het aantal kwetsbare personen dat via het programma werd bijgestaan, met inbegrip van kinderen en personen die internationale bescherming genieten.

Amendement    162

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie kan opmerkingen maken over het jaarlijks prestatieverslag binnen twee maanden na ontvangst daarvan. Als de Commissie geen opmerkingen maakt binnen deze termijn, wordt het verslag geacht te zijn aanvaard.

3.  De Commissie kan opmerkingen maken over het jaarlijks prestatieverslag binnen twee maanden na ontvangst daarvan. Als de Commissie geen opmerkingen maakt binnen deze termijn, wordt het verslag geacht te zijn aanvaard. Zodra het is aanvaard, stelt de Commissie samenvattingen van de jaarlijkse prestatieverslagen ter beschikking aan het Europees Parlement en de Raad en publiceert zij deze op een speciale website. Indien de lidstaten het verslag niet overeenkomstig lid 1 indienen, wordt de volledige tekst van het jaarlijkse prestatieverslag op verzoek aan het Europees Parlement en de Raad ter beschikking gesteld.

Amendement    163

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De bevoegdheid om de in de artikelen 13, 18, 28 en 31 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie verleend tot en met 31 december 2028.

2.  De bevoegdheid om de in de artikelen 4, 9, 13, 16, 17 ter, 18, 28 en 31 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie verleend tot en met 31 december 2028.

Amendement    164

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 13, 18, 28 en 31 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 4, 9, 13, 16, 17 ter, 28 en 31 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement    165

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig de artikelen 13, 18, 28 en 31 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie voor het verstrijken van die termijn heeft medegedeeld daartegen geen bezwaar te zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig de artikelen 4, 9, 13, 16, 17 ter, 18, 28 en 31 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie voor het verstrijken van die termijn heeft medegedeeld daartegen geen bezwaar te zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement    166

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  elke lidstaat ontvangt aan het begin van de programmeringsperiode eenmalig een vast bedrag van 5 000 000 EUR uit het fonds;

a)  elke lidstaat ontvangt aan het begin van de programmeringsperiode eenmalig een vast bedrag van 10 000 000 EUR uit het fonds;

Amendement    167

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De volgende criteria op het gebied van de aanpak van irreguliere migratie, met inbegrip van terugkeer, zullen in aanmerking worden genomen en als volgt worden gewogen:

4.  Op het gebied van de aanpak van irreguliere migratie, met inbegrip van terugkeer, zal het volgende criterium in aanmerking worden genomen:

Amendement    168

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  50 % naar rato van het aantal onderdanen van derde landen dat niet of niet langer voldoet aan de voorwaarden voor toegang en verblijf op het grondgebied van de lidstaat en tegen wie in het kader van het nationale recht en/of het recht van de Unie een terugkeerbesluit is gericht, d.w.z. een administratieve of rechterlijke beslissing of handeling, waarin de illegaliteit van het verblijf wordt vastgesteld of verklaard en een terugkeerverplichting wordt opgelegd;

a)  het aantal onderdanen van derde landen dat niet of niet langer voldoet aan de voorwaarden voor toegang en verblijf op het grondgebied van de lidstaat en tegen wie in het kader van het nationale recht en/of het recht van de Unie een definitief terugkeerbesluit is gericht, d.w.z. een administratieve of rechterlijke beslissing of handeling, waarin de illegaliteit van het verblijf wordt vastgesteld of verklaard en een terugkeerverplichting wordt opgelegd;

Amendement    169

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  50% naar rato van het aantal onderdanen van derde landen dat ingevolge een administratief of rechterlijk bevel daartoe, vrijwillig of onder dwang, effectief het grondgebied van de lidstaat heeft verlaten.

Schrappen

Amendement    170

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Voor de initiële toewijzing gelden als referentiecijfers de meest recente jaarlijkse statistische gegevens die de Commissie (Eurostat) met betrekking tot de drie voorgaande kalenderjaren heeft geproduceerd op basis van gegevens die de lidstaten overeenkomstig het recht van de Unie hebben verstrekt op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt. Voor de tussentijdse evaluatie gelden als referentiecijfers de meest recente jaarlijkse statistische gegevens die de Commissie (Eurostat) met betrekking tot de drie voorgaande kalenderjaren heeft geproduceerd op basis van gegevens die de lidstaten overeenkomstig het recht van de Unie hebben verstrekt en die beschikbaar zijn ten tijde van de tussentijdse evaluatie in 2024. Indien de lidstaten de Commissie (Eurostat) de betrokken statistische gegevens niet hebben verstrekt, verstrekken zij zo spoedig mogelijk voorlopige gegevens.

5.  Voor de initiële toewijzing gelden als referentiecijfers de meest recente jaarlijkse statistische gegevens die de Commissie (Eurostat) met betrekking tot de drie voorgaande kalenderjaren heeft geproduceerd op basis van gegevens die de lidstaten overeenkomstig het recht van de Unie hebben verstrekt op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt. De gegevens, waaronder die over kinderen, moeten zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht, naar specifieke kwetsbaarheden en naar asielstatus. Voor de tussentijdse evaluatie gelden als referentiecijfers de meest recente jaarlijkse statistische gegevens die de Commissie (Eurostat) met betrekking tot de drie voorgaande kalenderjaren heeft geproduceerd op basis van gegevens die de lidstaten overeenkomstig het recht van de Unie hebben verstrekt en die beschikbaar zijn ten tijde van de tussentijdse evaluatie in 2024. Indien de lidstaten de Commissie (Eurostat) de betrokken statistische gegevens niet hebben verstrekt, verstrekken zij zo spoedig mogelijk voorlopige gegevens.

Amendement    171

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het waar nodig ondersteunen van de capaciteit van de asielstelsels van de lidstaten met betrekking tot infrastructuur en diensten;

b)  het waar nodig ondersteunen van de capaciteit van de asielstelsels van de lidstaten, ook op lokaal en regionaal niveau, met betrekking tot infrastructuur, zoals passende opvangvoorzieningen, met name voor minderjarigen, en diensten, zoals rechtsbijstand en vertegenwoordiging en tolkdiensten;

Amendement    172

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het bevorderen van solidariteit en het delen van verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten opzichte de lidstaten die het sterkst de gevolgen van migratiestromen ondervinden, alsook het ondersteunen van lidstaten die aan de inspanningen op het gebied van solidariteit bijdragen;

Schrappen

Amendement    173

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  het bevorderen van solidariteit en samenwerking met derde landen die de gevolgen van migratiestromen ondervinden, onder meer via hervestiging en andere legale mogelijkheden om bescherming in de Unie te zoeken, alsook via partnerschap en samenwerking met derde landen ten behoeve van migratiebeheer.

d)  het bevorderen van solidariteit en samenwerking met derde landen waarnaar een groot aantal personen die internationale bescherming behoeven verdreven zijn, onder meer door het bevorderen van de capaciteit van die landen om de opvangvoorzieningen en voorzieningen voor internationale bescherming te verbeteren en via hervestiging en andere legale mogelijkheden om bescherming in de Unie te zoeken, met name voor kwetsbare groepen zoals kinderen en adolescenten die te maken hebben met beschermingsrisico's, alsook via partnerschap en samenwerking met derde landen in het kader van de mondiale samenwerkingsinspanningen op het gebied van internationale bescherming.

Amendement    174

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  het bieden van technische en operationele bijstand aan een of meerdere overige lidstaten in samenwerking met het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken.

Amendement    175

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het ondersteunen van de ontwikkeling en uitvoering van beleid ter bevordering van legale migratie en de uitvoering van het EU-acquis inzake legale migratie;

a)  het ondersteunen van de ontwikkeling en uitvoering van beleid ter bevordering van legale migratie, met inbegrip van gezinshereniging, en de uitvoering van het EU-acquis inzake legale migratie, met name de wettelijke instrumenten voor arbeidsmigratie overeenkomstig geldende internationale normen inzake migratie en de bescherming van arbeidsmigranten;

Amendement    176

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  het bevorderen en ontwikkelen van structurele en ondersteunende maatregelen ter vergemakkelijking van de reguliere toegang tot en het reguliere verblijf in de Unie;

Amendement    177

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a ter)  het bevorderen van partnerschappen en samenwerking met derde landen die de gevolgen van migratiestromen ondervinden, onder meer via legale mogelijkheden voor toegang tot de Unie in het kader van de mondiale samenwerkingsinspanningen op het gebied van migratie;

Amendement    178

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het bevorderen van maatregelen voor vroege integratie met het oog op de sociale en economische inclusie van onderdanen van derde landen, door het voorbereiden van hun actieve deelname aan en acceptatie door de ontvangende samenleving, met name in samenwerking met lokale of regionale autoriteiten en maatschappelijke organisaties.

Schrappen

Amendement    179

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Het fonds draagt bij tot de verwezenlijking van de in artikel 3, lid 2, onder c), bedoelde specifieke doelstelling door zich te richten op de volgende uitvoeringsmaatregelen:

 

a) het bevorderen van integratiemaatregelen met het oog op de sociale en economische inclusie van onderdanen van derde landen, door het vergemakkelijken van gezinshereniging en het voorbereiden van hun actieve deelname aan en acceptatie door de ontvangende samenleving, met name in samenwerking met lokale of regionale autoriteiten, niet-gouvernementele organisaties, met inbegrip van vluchtelingen- en migrantenorganisaties, en sociale partners; en

 

b) het bevorderen en uitvoeren van beschermingsmaatregelen voor kwetsbare personen in het kader van integratiemaatregelen.

Amendement    180

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het fonds draagt bij tot de verwezenlijking van de in artikel 3, lid 2, onder c), bedoelde specifieke doelstelling door zich te richten op de volgende uitvoeringsmaatregelen:

3.  Het fonds draagt bij tot de verwezenlijking van de in artikel 3, lid 2, onder c bis), bedoelde specifieke doelstelling door zich te richten op de volgende uitvoeringsmaatregelen:

Amendement    181

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het ondersteunen van een geïntegreerde en gecoördineerde benadering van terugkeerbeheer op het niveau van de Unie en dat van de lidstaten en van de ontwikkeling van capaciteiten inzake doeltreffende en duurzame terugkeer en het verminderen van prikkels voor irreguliere migratie;

b)  het ondersteunen van een geïntegreerde en gecoördineerde benadering van terugkeerbeheer op het niveau van de Unie en dat van de lidstaten en van de ontwikkeling van capaciteiten inzake doeltreffende, fatsoenlijke en duurzame terugkeer en het verminderen van prikkels voor irreguliere migratie;

Amendement    182

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het ondersteunen van begeleide vrijwillige terugkeer en re-integratie;

c)  het ondersteunen van begeleide vrijwillige terugkeer, gezinshereniging en re-integratie, waarbij het beste belang van de minderjarige wordt geëerbiedigd;

Amendement    183

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  het versterken van samenwerking met derde landen en hun capaciteiten voor de tenuitvoerlegging van overnameovereenkomsten en andere regelingen en het mogelijk maken van duurzame terugkeer.

d)  het versterken van samenwerking met derde landen en hun capaciteiten voor de tenuitvoerlegging van overnameovereenkomsten, met inbegrip van re-integratie, om duurzame terugkeer mogelijk te maken.

Amendement    184

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Het fonds draagt bij tot de verwezenlijking van de in artikel 3, lid 2, onder c ter), bedoelde specifieke doelstelling door zich te richten op de volgende uitvoeringsmaatregelen:

 

a) het bevorderen en uitvoeren van de eerbiediging van het internationaal recht en van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bij al het beleid en alle maatregelen op het gebied van asiel en migratie;

 

b) het bevorderen van solidariteit en de verdeling van verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name solidariteit ten opzichte van de lidstaten die het sterkst de gevolgen van migratiestromen ondervinden, alsook het ondersteunen van de lidstaten op centraal, regionaal en lokaal niveau, internationale organisaties, niet-gouvernementele organisaties en sociale partners bij hun inspanningen op het gebied van solidariteit;

 

c) het ondersteunen van de overdracht van verzoekers om internationale bescherming of begunstigden van internationale bescherming van de ene lidstaat naar de andere.

Amendement    185

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Reikwijdte van de steunverlening

Acties die in aanmerking komen om overeenkomstig artikel 3 door het instrument te worden ondersteund

Amendement    186

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Binnen de in artikel 3, lid 1, onder b), bedoelde beleidsdoelstelling ondersteunt het fonds met name:

1.  Binnen de in artikel 3, lid 1, bedoelde beleidsdoelstelling ondersteunt het fonds:

Amendement    187

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de opstelling en ontwikkeling van nationale strategieën op het gebied van asiel, legale migratie, integratie, terugkeer en irreguliere migratie;

a)  de opstelling en ontwikkeling van nationale, regionale en lokale strategieën voor de uitvoering van het acquis van de Unie met betrekking tot asiel, legale migratie, integratie, met name lokale integratiestrategieën, terugkeer en irreguliere migratie;

Amendement    188

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het opzetten van administratieve structuren, systemen en instrumenten en opleiding van personeel, waaronder lokale autoriteiten en andere relevante belanghebbenden;

b)  het opzetten van administratieve structuren, systemen en instrumenten en opleiding van personeel, waaronder lokale autoriteiten en andere relevante belanghebbenden, in voorkomend geval in samenwerking met de relevante agentschappen van de Unie;

Amendement    189

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het ontwikkelen, controleren en evalueren van beleid en procedures, onder meer op het gebied van de verzameling en uitwisseling van informatie en gegevens en de ontwikkeling en toepassing van gemeenschappelijke statistische instrumenten, methodes en indicatoren voor het meten van vooruitgang en het beoordelen van beleidsontwikkelingen;

c)  het ontwikkelen, controleren en evalueren van beleid en procedures, met inbegrip van de ontwikkeling, verzameling, analyse en verspreiding van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens en statistieken over migratie en internationale bescherming, en de ontwikkeling en toepassing van gemeenschappelijke statistische instrumenten, methodes en indicatoren voor het meten van vooruitgang en het beoordelen van beleidsontwikkelingen;

Amendement    190

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  bijstand en ondersteunende diensten in overeenstemming met de status en de behoeften van de betrokken persoon, met name waar het gaat om de kwetsbare groepen;

e)  genderbewuste bijstand en ondersteunende diensten in overeenstemming met de status en de behoeften van de betrokken persoon, met name waar het gaat om kwetsbare personen;

Amendement    191

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  de doeltreffende bescherming van migrerende kinderen, met inbegrip van de uitvoering van beoordelingen van het belang van het kind alvorens besluiten worden genomen, alle in de mededeling van de Commissie van 12 april 2017 over de bescherming van migrerende kinderen genoemde maatregelen, zoals het voorzien in passende huisvesting en een tijdige benoeming van voogden voor alle niet-begeleide minderjarigen, bijdragen aan het Europees netwerk van voogdijinstellingen, en de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van beleid en procedures ter bescherming van kinderen, met inbegrip van een op kinderrechten gebaseerd klachtenmechanisme;

Amendement    192

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  acties om het beleid inzake asiel, integratie, legale migratie en terugkeerbeleid beter onder de aandacht te brengen van belanghebbenden en het algemene publiek;

f)  acties om het beleid inzake asiel, integratie, legale migratie en terugkeerbeleid beter onder de aandacht te brengen van belanghebbenden en het algemene publiek, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen, waaronder minderjarigen.

Amendement    193

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Binnen de in artikel 3, lid 2, onder a), bedoelde specifieke doelstelling ondersteunt het fonds met name:

2.  Binnen de in artikel 3, lid 2, onder a), bedoelde specifieke doelstelling ondersteunt het fonds:

Amendement    194

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het verstrekken van materiële hulp, met inbegrip van bijstand aan de grens;

a)  het verstrekken van materiële hulp, met inbegrip van bijstand aan de grens, kindvriendelijke en genderbewuste voorzieningen, door lokale autoriteiten aangeboden noodhulpdiensten, onderwijs, opleiding, ondersteunende diensten, rechtsbijstand en vertegenwoordiging en gezondheids- en psychologische zorg;

Amendement    195

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het uitvoeren van asielprocedures;

b)  het uitvoeren van asielprocedures, met inbegrip van het opsporen van gezinsleden en het waarborgen van toegang tot rechtsbijstand en vertegenwoordiging en tolkdiensten voor asielzoekers in alle stadia van de procedure;

Amendement    196

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het identificeren van verzoekers die speciale behoeften hebben op het gebied van procedures of opvang;

c)  het identificeren van verzoekers die speciale behoeften hebben op het gebied van procedures of opvang, met inbegrip van de vroegtijdige identificatie van slachtoffers van mensensmokkel, minderjarigen en overige kwetsbare personen zoals slachtoffers van foltering en gendergerelateerd geweld, en doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten;

Amendement    197

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  het verlenen van erkende psychosociale en rehabilitatiediensten aan slachtoffers van geweld en foltering, met inbegrip van gendergerelateerd geweld;

Amendement    198

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  het realiseren of verbeteren van infrastructuur inzake opvangaccommodatie, onder meer door het eventuele gebruik van de betreffende faciliteiten door meer dan één lidstaat;

d)  het realiseren of verbeteren van infrastructuur inzake opvangaccommodatie, zoals huisvesting in kleine woningen en kleinschalige infrastructuur om tegemoet te komen aan de behoeften van gezinnen met minderjarigen, met inbegrip van infrastructuur die door lokale en regionale autoriteiten wordt aangeboden en onder meer door het eventuele gebruik van de betreffende faciliteiten door meer dan één lidstaat;

Amendement    199

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  het bieden van alternatieve vormen van zorg die in de bestaande nationale kinderbeschermingsstelsels zijn geïntegreerd en tegemoetkomen aan de behoeften van alle kinderen overeenkomstig de internationale normen;

Amendement    200

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  het verbeteren van de capaciteit van de lidstaten om informatie over het land van herkomst te verzamelen, te analyseren en te verspreiden;

e)  het verbeteren van de capaciteit van de lidstaten om informatie over het land van herkomst te verzamelen, te analyseren en onderling uit te wisselen;

Amendement    201

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  acties met betrekking tot het uitvoeren van procedures voor de tenuitvoerlegging van het kader van de Unie voor hervestiging [en toelating op humanitaire gronden] of nationale hervestigingsregelingen die verenigbaar zijn met het kader van de Unie voor hervestiging;

f)  acties met betrekking tot het uitvoeren van procedures voor de tenuitvoerlegging van nationale regelingen voor hervestiging of toelating op humanitaire gronden zoals uiteengezet in deze verordening;

Amendement    202

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  overdracht van begunstigden van internationale bescherming;

g)  overdracht van verzoekers om en begunstigden van internationale bescherming;

Amendement    203

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  versterking van de capaciteit van derde landen om de bescherming te verbeteren van personen die bescherming behoeven;

h)  versterking van de capaciteit van derde landen om de bescherming te verbeteren van personen die bescherming behoeven, onder andere door ondersteuning van de ontwikkeling van krachtige kinderbeschermingsmechanismen in derde landen die ervoor zorgen dat kinderen in alle opzichten beschermd zijn tegen geweld, misbruik en veronachtzaming en toegang hebben tot onderwijs en gezondheidszorg;

Amendement    204

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  vaststelling, ontwikkeling en verbetering van doeltreffende alternatieven voor detentie, met name met betrekking tot niet-begeleide minderjarigen en gezinnen.

i)  vaststelling, ontwikkeling en verbetering van doeltreffende alternatieven voor detentie en institutionele zorg, met name met betrekking tot niet-begeleide minderjarigen en kinderen met gezinnen, in overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind.

Amendement    205

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Binnen de in artikel 3, lid 2, onder b), bedoelde specifieke doelstelling ondersteunt het fonds met name:

3.  Binnen de in artikel 3, lid 2, onder b), bedoelde specifieke doelstelling ondersteunt het fonds:

Amendement    206

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  ontwikkeling van regelingen inzake migratie naar de Unie, zoals regelingen inzake circulaire of tijdelijke migratie, waaronder opleiding om de inzetbaarheid te vergroten;

b)  ontwikkeling van regelingen inzake migratie naar de Unie, zoals onder andere regelingen inzake circulaire of tijdelijke migratie, waaronder beroeps- en overige opleidingen om de inzetbaarheid te vergroten;

Amendement    207

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de beoordeling van in een derde land verworven vaardigheden en kwalificaties, alsook van de transparantie daarvan en de verenigbaarheid daarvan met in een lidstaat erkende vaardigheden en kwalificaties;

d)  de beoordeling en erkenning van in een derde land verworven vaardigheden en kwalificaties, met inbegrip van beroepservaring, alsook van de transparantie daarvan en de verenigbaarheid daarvan met in een lidstaat erkende vaardigheden en kwalificaties, en de ontwikkeling van gemeenschappelijke evaluatienormen;

Amendement    208

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  bijstand bij verzoeken tot gezinshereniging in de zin van Richtlijn 2003/86/EG van de Raad51;

e)  bijstand bij verzoeken tot gezinshereniging om te zorgen voor een geharmoniseerde uitvoering van Richtlijn 2003/86/EG van de Raad51;

__________________

__________________

51 Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PB L 251 van 3.10.2003, blz. 12).

51 Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PB L 251 van 3.10.2003, blz. 12).

Amendement    209

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  bijstand in verband met een wijziging in de status van onderdanen van derde landen die reeds legaal in een lidstaat verblijven, met name met betrekking tot de verwerving van een legale verblijfsstatus volgens het recht van de Unie.

f)  bijstand, met inbegrip van rechtsbijstand en vertegenwoordiging, in verband met een wijziging in de status van onderdanen van derde landen die reeds legaal in een lidstaat verblijven, met name met betrekking tot de verwerving van een legale verblijfsstatus volgens het recht van de Unie;

Amendement    210

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis)  bijstand bij de uitoefening van de rechten van onderdanen van derde landen die legaal in de Unie verblijven, met name met betrekking tot mobiliteit binnen de Unie en toegang tot werk;

Amendement    211

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  maatregelen voor vroege integratie, zoals op de behoeften van onderdanen van derde landen afgestemde ondersteuning en integratieprogramma's die gericht zijn op onderwijs, taal en andere opleiding, zoals inburgeringscursussen, en beroepsadvies;

Schrappen

Amendement    212

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  acties om te bevorderen dat onderdanen van derde landen gelijke behandeling genieten bij de toegang tot en de verlening van overheids- en particuliere diensten, onder meer door deze diensten aan te passen aan de behoeften van de doelgroep;

Schrappen

Amendement    213

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  geïntegreerde samenwerking tussen gouvernementele en niet-gouvernementele instanties, onder meer door middel van gecoördineerde integratie-ondersteuningscentra, zoals éénloketsystemen;

Schrappen

Amendement    214

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

j)  acties om de introductie van onderdanen van derde landen in en hun actieve deelname aan de gastsamenleving mogelijk te maken en te ondersteunen en acties ter bevordering van de acceptatie door de gastsamenleving;

Schrappen

Amendement    215

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 3 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

k)  de bevordering van uitwisseling en dialoog tussen onderdanen van derde landen, de gastsamenleving en overheidsinstanties, onder meer door de raadpleging van de onderdanen van derde landen, en interculturele en interreligieuze dialoog.

Schrappen

Amendement    216

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Binnen de in artikel 3, lid 2, onder c), bedoelde specifieke doelstelling ondersteunt het fonds met name:

 

a) integratiemaatregelen, zoals op de behoeften van onderdanen van derde landen afgestemde ondersteuning en integratieprogramma's die gericht zijn op inclusieve onderwijs- en zorgdiensten, taal, advies, beroepsopleiding en overige opleidingen, zoals inburgeringscursussen, en beroepsadvies;

 

b) capaciteitsopbouw van door lokale autoriteiten te verlenen integratiediensten;

 

c) acties om te bevorderen dat onderdanen van derde landen gelijke behandeling genieten bij de toegang tot en de verlening van overheids- en particuliere diensten, waaronder de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning, waarbij deze diensten worden aangepast aan de behoeften van de doelgroep;

 

d) geïntegreerde samenwerking tussen gouvernementele en niet-gouvernementele instanties, onder meer door middel van gecoördineerde integratie-ondersteuningscentra, zoals éénloketsystemen;

 

e) acties om de introductie van onderdanen van derde landen in en hun actieve deelname aan de gastsamenleving mogelijk te maken en te ondersteunen en acties ter bevordering van de acceptatie door de gastsamenleving;

 

f) de bevordering van uitwisseling en dialoog tussen onderdanen van derde landen, de gastsamenleving en overheidsinstanties, onder meer door de raadpleging van de onderdanen van derde landen, en interculturele en interreligieuze dialoog.

Amendement    217

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Binnen de in artikel 3, lid 2, onder c), bedoelde specifieke doelstelling ondersteunt het fonds met name:

4.  Binnen de in artikel 3, lid 2, onder c bis), bedoelde specifieke doelstelling ondersteunt het fonds:

Amendement    218

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  infrastructuur voor opvang of detentie, onder meer door het eventuele gezamenlijke gebruik van dergelijke faciliteiten door meer dan één lidstaat;

a)  de verbetering van infrastructuur voor open opvang en de verbetering van bestaande infrastructuur voor detentie, onder meer door het eventuele gezamenlijke gebruik van dergelijke faciliteiten door meer dan één lidstaat;

Amendement    219

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de invoering, ontwikkeling en verbetering van doeltreffende maatregelen als alternatief voor detentie, met name met betrekking tot niet-begeleide minderjarigen en gezinnen;

b)  de invoering, ontwikkeling, uitvoering en verbetering van doeltreffende maatregelen als alternatief voor detentie op basis van casemanagement binnen de gemeenschap, met name met betrekking tot niet-begeleide minderjarigen en gezinnen;

Amendement    220

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  de identificatie en opvang van slachtoffers van mensenhandel overeenkomstig Richtlijn 2011/36/EU en Richtlijn 2004/81/EG van de Raad1 bis;

 

___________________

 

1 bis Richtlijn 2004/81/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 19).

Amendement    221

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  het tegengaan van prikkels voor irreguliere migratie, zoals de tewerkstelling van irreguliere migranten, door doeltreffende en adequate inspecties op basis van risicobeoordeling, de opleiding van personeel, de instelling en uitvoering van mechanismen waarmee irreguliere migranten terugbetaling kunnen vorderen en klachten kunnen indienen tegen hun werkgevers of informatie- en voorlichtingscampagnes om werkgevers en irreguliere migranten te informeren over hun rechten en plichten uit hoofde van Richtlijn 2009/52/EG53;

d)  het beperken van prikkels voor irreguliere migratie, zoals de tewerkstelling van irreguliere migranten, door doeltreffende en adequate inspecties op basis van risicobeoordeling, de opleiding van personeel, de instelling en uitvoering van mechanismen waarmee irreguliere migranten terugbetaling kunnen vorderen en klachten kunnen indienen tegen hun werkgevers of informatie- en voorlichtingscampagnes om werkgevers en irreguliere migranten te informeren over hun rechten en plichten uit hoofde van Richtlijn 2009/52/EG53;

__________________

__________________

53 Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24).

53 Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24).

Amendement    222

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 4 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  steun bij terugkeer, met name begeleide vrijwillige terugkeer en informatie over programma's voor begeleide vrijwillige terugkeer;

g)  steun bij terugkeer, met name begeleide vrijwillige terugkeer en informatie over programma's voor begeleide vrijwillige terugkeer, onder meer door specifieke begeleiding van kinderen bij terugkeerprocedures en het waarborgen van op kinderrechten gebaseerde terugkeerprocedures;

Amendement    223

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 4 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

j)  faciliteiten en diensten in derde landen waarmee wordt gezorgd voor passende tijdelijke accommodatie en opvang bij aankomst, onder meer voor niet-begeleide minderjarigen en andere kwetsbare groepen, overeenkomstig internationale normen;

j)  faciliteiten en ondersteunende diensten in derde landen waarmee wordt gezorgd voor passende tijdelijke accommodatie en opvang bij aankomst en een snelle overgang naar accommodatie in de gemeenschap;

Amendement    224

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 4 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

k)  samenwerking met derde landen op het gebied van de aanpak van irreguliere migratie en op het gebied van doeltreffende terugkeer en overname, onder meer in het kader van de uitvoering van overnameovereenkomsten en andere regelingen;

k)  samenwerking met derde landen op het gebied van de aanpak van irreguliere migratie en op het gebied van doeltreffende terugkeer en overname, onder meer in het kader van de uitvoering van overnameovereenkomsten;

Amendement    225

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 4 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

l)  maatregelen om de passende legale immigratiekanalen en de risico's van illegale immigratie meer onder de aandacht te brengen;

l)  maatregelen om de passende legale migratiekanalen en de risico's van irreguliere immigratie meer onder de aandacht te brengen;

Amendement    226

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 4 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

m)  ondersteuning voor en acties in derde landen, onder meer inzake infrastructuur, uitrusting en andere maatregelen, mits deze bijdragen tot een doeltreffender samenwerking tussen derde landen en de Unie en haar lidstaten op het gebied van terugkeer en overname.

Schrappen

Amendement    227

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Binnen de in artikel 3, lid 2, onder c ter), bedoelde specifieke doelstelling ondersteunt het fonds:

 

a) de uitvoering van de overdracht van verzoekers om internationale bescherming of begunstigden van internationale bescherming van de ene naar de andere lidstaat, met inbegrip van de in artikel 17 ter van deze verordening bedoelde maatregelen;

 

b) operationele ondersteuning in de zin van gedetacheerd personeel of financiële ondersteuning, die wordt geboden door de ene lidstaat aan een andere lidstaat die te maken heeft met migratie-uitdagingen;

 

c) acties met betrekking tot het uitvoeren van procedures voor de tenuitvoerlegging van nationale regelingen voor hervestiging of toelating op humanitaire gronden.

Amendement    228

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  integratiemaatregelen die worden uitgevoerd door lokale en regionale autoriteiten en door maatschappelijke organisaties;

–  integratiemaatregelen die worden uitgevoerd door lokale en regionale autoriteiten en door maatschappelijke organisaties, waaronder vluchtelingen- en migrantenorganisaties;

Amendement    229

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  acties inzake het ontwikkelen en uitvoeren van doeltreffende alternatieven voor detentie;

–  acties inzake het ontwikkelen en uitvoeren van doeltreffende alternatieven voor detentie en institutionele zorg;

Amendement    230

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  maatregelen die zijn gericht op kwetsbare personen en verzoekers om internationale bescherming met bijzondere behoeften inzake opvang en/of procedures, waaronder maatregelen die de doeltreffende bescherming waarborgen van migrerende kinderen, met name degenen die niet worden begeleid.

–  maatregelen die zijn gericht op kwetsbare personen en verzoekers om internationale bescherming met bijzondere behoeften inzake opvang en/of procedures, waaronder maatregelen die de doeltreffende bescherming waarborgen van migrerende kinderen, met name niet-begeleide minderjarigen.

Amendement    231

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Alle hierna opgesomde kernprestatie-indicatoren worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.

Amendement    232

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  aantal personen dat is toegelaten via regelingen voor toelating op humanitaire gronden.

Amendement    233

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  aantal verzoekers om internationale bescherming dat met steun van het fonds naar een andere lidstaat is overgebracht.

Amendement    234

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel 1 – punt 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  aantal begunstigden van internationale bescherming dat met steun van het fonds naar een andere lidstaat is overgebracht.

Amendement    235

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Specifieke doelstelling 1 bis: het ondersteunen van legale migratie naar de lidstaten:

 

1. aantal blauwe kaarten dat met steun van het fonds is uitgegeven.

 

2. aantal binnen een onderneming overgeplaatste personen dat die status heeft gekregen met steun van het fonds.

 

3. aantal verzoekers om gezinshereniging die met steun van het fonds daadwerkelijk herenigd zijn met hun gezin.

 

4. aantal onderdanen van een derde land dat met steun van het fonds een langdurige verblijfsvergunning heeft gekregen.

Amendement    236

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel 2 – specifieke doelstelling 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Specifieke doelstelling 2: het ondersteunen van legale migratie naar de lidstaten, onder meer door bij te dragen aan de integratie van onderdanen van derde landen:

Specifieke doelstelling 2: het bijdragen aan de integratie van onderdanen van derde landen:

Amendement    237

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  aantal personen dat deel heeft genomen aan door het fonds ondersteunde integratiemaatregelen en heeft meegedeeld dat de maatregelen gunstig waren voor hun vroege integratie, in verhouding tot het totale aantal personen dat deel heeft genomen aan door het fonds ondersteunde integratiemaatregelen.

2.  aantal personen dat deel heeft genomen aan door het fonds ondersteunde integratiemaatregelen.

Amendement    238

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel 2 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  aantal personen dat deel heeft genomen aan door het fonds ondersteunde integratiemaatregelen en dat vervolgens een baan heeft gevonden.

Amendement    239

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel 2 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  aantal personen dat deel heeft genomen aan door het fonds ondersteunde integratiemaatregelen en in een van de lidstaten zijn kwalificaties erkend heeft gekregen of een diploma heeft behaald.

Amendement    240

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  aantal gevallen van terugkeer na een bevel om het grondgebied te verlaten, vergeleken met het aantal onderdanen van derde landen dat een bevel heeft gekregen om het grondgebied te verlaten.

1.  aantal gevallen van terugkeer met steun van het fonds na een bevel om het grondgebied te verlaten, vergeleken met het aantal onderdanen van derde landen dat een bevel heeft gekregen om het grondgebied te verlaten.

Amendement    241

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Specifieke doelstelling 3 bis: het zorgen voor solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid:

 

1. aantal overdrachten van verzoekers om internationale bescherming overeenkomstig artikel 17 ter van het fonds.

 

1 bis. aantal overdrachten van begunstigden van internationale bescherming overeenkomstig artikel 17 ter van het fonds.

 

2. aantal personeelsleden dat is gedetacheerd naar of de financiële steun die is verleend aan lidstaten die te maken hebben met migratie-uitdagingen.

 

3. aantal personen dat met steun van het fonds is hervestigd of toegelaten via regelingen voor toelating op humanitaire gronden.

Amendement    242

Voorstel voor een verordening

Bijlage VIII – deel -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1  Alle hierna opgesomde kernprestatie-indicatoren worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.

Amendement    243

Voorstel voor een verordening

Bijlage VIII – deel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Specifieke doelstelling 1 bis: het ondersteunen van legale migratie naar de lidstaten:

 

1. aantal blauwe kaarten dat met steun van het fonds is uitgegeven.

 

2. aantal binnen een onderneming overgeplaatste personen dat die status heeft gekregen met steun van het fonds.

 

3. aantal verzoekers om gezinshereniging die met steun van het fonds daadwerkelijk herenigd zijn met hun gezin.

 

4. aantal onderdanen van een derde land dat met steun van het fonds een langdurige verblijfsvergunning heeft gekregen.

Amendement    244

Voorstel voor een verordening

Bijlage VIII – deel 2 – specifieke doelstelling 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Specifieke doelstelling 2: het ondersteunen van legale migratie naar de lidstaten, onder meer door bij te dragen aan de integratie van onderdanen van derde landen:

Specifieke doelstelling 2: het bijdragen aan de integratie van onderdanen van derde landen:

Amendement    245

Voorstel voor een verordening

Bijlage VIII – deel 2 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  aantal personen dat deel heeft genomen aan door het fonds ondersteunde integratiemaatregelen en dat vervolgens een baan heeft gevonden.

Amendement    246

Voorstel voor een verordening

Bijlage VIII – deel 2 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  aantal personen dat deel heeft genomen aan door het fonds ondersteunde integratiemaatregelen en dat vervolgens in een van de lidstaten een diploma heeft behaald.

Amendement    247

Voorstel voor een verordening

Bijlage VIII – deel 2 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  aantal onderdanen van derde landen dat met steun van het fonds met succes basis-, middelbaar of voortgezet onderwijs in de lidstaat heeft afgerond.

Amendement    248

Voorstel voor een verordening

Bijlage VIII – deel 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  aantal teruggekeerde personen dat vóór of na terugkeer uit het fonds medegefinancierde re-integratiebijstand heeft gekregen, in verhouding tot het totale aantal door het fonds ondersteunde gevallen van terugkeer.

4.  aantal teruggekeerde personen dat vóór of na terugkeer uit het fonds medegefinancierde re-integratiebijstand heeft gekregen, in verhouding tot het totale aantal door het fonds ondersteunde gevallen van terugkeer.

 

a) personen die vrijwillig zijn teruggekeerd;

 

b) personen die zijn verwijderd;

Amendement    249

Voorstel voor een verordening

Bijlage VIII – deel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Specifieke doelstelling 3 bis: het zorgen voor solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid:

 

1. aantal overdrachten van verzoekers om internationale bescherming overeenkomstig artikel 17 ter van het fonds.

 

1 bis. aantal overdrachten van begunstigden van internationale bescherming overeenkomstig artikel 17 ter van het fonds.

 

2. aantal personeelsleden dat is gedetacheerd naar of de financiële steun die is verleend aan lidstaten die te maken hebben met migratie-uitdagingen.

 

3. aantal personen dat met steun van het fonds is hervestigd.


TOELICHTING

Nu asiel en migratie zo hoog op de politieke agenda staan, is het noodzakelijk om de verbintenis van de Unie aan haar acquis inzake asiel en migratie te herformuleren. Dit is een van de voornaamste redenen waarom de rapporteur ingenomen is met het voorstel inzake een Fonds voor asiel en migratie dat zal fungeren als de opvolger van het huidige Fonds voor asiel, migratie en integratie en dat de financiële steun aan de uitvoering van het acquis inzake asiel en migratie zal voortzetten.

De hoge mate van migratie naar de EU in 2015 heeft ernstige tekortkomingen in het asielstelsel van de Europese Unie blootgelegd. Tot op de dag van vandaag hebben de lidstaten in de frontlinie het zwaar te verduren, omdat aan de beginselen van solidariteit en billijk delen van verantwoordelijkheid geen praktische uitvoering wordt gegeven in de Europese Unie als geheel.

De rapporteur is van oordeel dat de Europese Unie als geheel moet proberen dit fonds in te zetten om bij te dragen aan de aanpak van de diverse uitdagingen waarmee de Unie op verschillende fronten te stellen heeft: van het hervormen van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en het formuleren van een duurzamer en doeltreffender terugkeerbeleid tot het creëren van legale kanalen voor migratie en het bevorderen van de integratie van vluchtelingen in onze samenlevingen.   

De rapporteur verwelkomt het feit dat de Europese Commissie voor de aanstaande meerjarige financiële periode een begroting van 10,4 miljard EUR voorstelt voor de aanpak van asiel-, migratie- en integratieproblemen in Europa. De rapporteur huldigt in eerste instantie het standpunt dat het terecht is als elk van deze beleidsterreinen terug te vinden is in de benaming van het fonds.

De rapporteur is van oordeel dat een fonds dat is bedoeld voor asiel-, migratie- en integratiebeleid binnen de Europese Unie, ook precies op deze zaken gericht moet zijn. Aan de lidstaten moet de nodige steun worden verleend voor hun acties en maatregelen om de migratiedruk het hoofd te bieden en hun wettelijke verplichtingen na te leven. In dat opzicht is de rapporteur ervan overtuigd dat het introduceren van minimumpercentages er mede voor moet zorgen dat alle lidstaten aan hun plichten met betrekking tot elk van de doelstellingen van het fonds voldoen.

Op grond van het voorgestelde Fonds voor asiel, migratie en integratie moeten de lidstaten voldoen aan hun verplichtingen om alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te versterken en te ontwikkelen, legale migratiekanalen te ontwikkelen, de integratie van onderdanen van derde landen te bevorderen, te zorgen voor effectieve en duurzame terugkeer, en inhoud te geven aan de concepten van solidariteit en billijk delen van verantwoordelijkheid.

Hervestigings- en herplaatsingsregelingen zijn twee mechanismen waarmee op effectieve wijze solidariteit kan worden getoond met de lidstaten in de frontlinie en met die personen die bescherming nodig hebben. Deze mechanismen functioneren het beste als alle lidstaten deelnemen en alleen als zij zich aan de verplichtingen houden waaraan zij zich hebben verbonden.

Daarnaast gelooft de rapporteur dat er niet voldoende veilige routes naar Europa zijn, die voor mensen die bescherming behoeven, een uitvoerbaar alternatief bieden voor de riskante illegale reizen. In dat opzicht spoort de rapporteur de lidstaten aan de bestaande mogelijkheden te overwegen, met name diegene die een antwoord bieden op de wederzijdse uitdagingen als gevolg van economische en sociale behoeften.

Personen die in Europa aankomen, moeten adequaat worden ontvangen en moeten steun en toegang krijgen tot eerlijke en efficiënte asielprocedures, met name personen met speciale behoeften, onder wie niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen en slachtoffers van seksueel en gendergebaseerd geweld. De rapporteur gelooft derhalve dat er meer solidariteit nodig is in de EU om te zorgen voor bescherming, met inbegrip van efficiënte en snelle gezinshereniging en herplaatsing.

Om te zorgen voor goede integratie van migranten en vluchtelingen moeten de acties en maatregelen uit hoofde van zowel de werkprogramma's als de thematische faciliteit actieve deelname omvatten van lokale en regionale autoriteiten. Deze laatste zijn immers vaak degene die dagelijks te maken hebben met de praktische realiteit. De rapporteur gelooft dat lokale gemeenschappen en regio's goed uitgerust moeten worden om te zorgen voor inclusiviteit en waardigheid voor iedereen, onder andere door middel van onderwijs, taaltraining, inburgeringscursussen en overige acties die onder meer de gelijkheid en sociale inclusie bevorderen.

Tevens erkent de rapporteur dat een allesomvattend actieplan ter ondersteuning van oplossingen op lange termijn nauwe samenwerking met derde landen vereist. Gelet op de voorstellen die worden gedaan ten aanzien van samenwerking met derde landen, moet nogmaals worden benadrukt dat dit fonds het enige instrument ter ondersteuning van asiel en migratie binnen de Unie is en dat acties in of met betrekking tot derde landen derhalve niet primair door het fonds moeten worden gefinancierd. Bovendien is de rapporteur van mening dat het verstandig is om te onderstrepen dat alle acties, of deze nu worden uitgevoerd in de Unie of in derde landen, niet in strijd mogen zijn met het acquis van de Unie inzake asiel en immigratie, internationale verplichtingen en de rechten en beginselen die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Het fonds dient flexibel genoeg te zijn om in te gaan op de diverse behoeften van de lidstaten, die binnen de Europese Unie zeer uiteenlopend zijn. De rapporteur gelooft echter dat een dergelijke flexibiliteit, op grond waarvan middelen snel kunnen worden toegewezen en hertoegewezen, moet worden gekoppeld aan maatregelen om te zorgen voor billijke verdeling van de middelen tussen de doelstellingen en een hoge mate van transparantie ten aanzien van de uitgaven van de Unie.

Tot slot wil de rapporteur er met klem op wijzen dat het Europees Parlement in zijn rol van medewetgever en bij de uitoefening van zijn taak om de Commissie om rekenschap te vragen, toegang moet hebben tot adequate informatie over het gebruik van het fonds, met name voor wat betreft outputindicatoren, waar van toepassing, tussentijdse en retrospectieve evaluaties en de jaarlijkse prestatieverslagen.


BIJLAGE: LIJST VAN INSTANTIES WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij het voorbereiden van dit verslag input ontvangen van de volgende entiteiten of personen, tot aan de goedkeuring ervan in de commissie:

Instantie en/of persoon

UNHCR – Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen

FRA – Bureau voor de grondrechten

ECRE – Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen

IOM – Internationale Organisatie voor Migratie

IAO – Internationale Arbeidsorganisatie

Save the Children

Eurochild

EU Alliance for Investing in Children

Unicef – Kinderfonds van de Verenigde Naties

PICUM – Platform voor Internationale Samenwerking inzake Migranten zonder Verblijfsvergunning

CCRE – Raad van Europese gemeenten en regio's

Eurocities

Comité van de Regio's


ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN INZAKE DE RECHTSGROND

De heer Claude Moraes

Voorzitter

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

BRUSSEL

Betreft:  Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie (COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Geachte heer,

Bij schrijven d.d. 24 januari 2019 hebt u, overeenkomstig artikel 39, lid 2, van het Reglement, de Commissie juridische zaken verzocht na te gaan in hoeverre het juist is artikel 80 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) toe te voegen aan de rechtsgrond van bovengenoemd voorstel van de Commissie.

De commissie behandelde dit punt op haar vergadering van 18 februari 2019.

I – Achtergrond

Doel van het voorstel is de oprichting van het Fonds voor asiel en migratie, dat het huidige Fonds voor asiel, migratie en integratie(1) opvolgt en in de eerste plaats steun moet verlenen voor het doeltreffend beheer van migratie door de lidstaten. Het fonds is bedoeld om ervoor te zorgen dat de EU haar verplichtingen blijft vervullen jegens degenen die internationale bescherming behoeven en de terugkeer bevordert van degenen die geen recht hebben om te blijven. Tevens zal het fonds oplossingen steunen die irreguliere en ongecontroleerde stromen vervangen door veilige en goed beheerde alternatieven.

Het voorstel beoogt in de eerste plaats te zorgen voor meer flexibiliteit bij het beheer van het fonds dan waarvan tijdens de huidige programmeringsperiode sprake is, door nieuwe mechanismen te creëren voor de toewijzing van financiering voor gedeeld, direct en indirect beheer.

Het voorstel is gebaseerd op artikel 78, lid 2, en artikel 79, leden 2 en 4, VWEU, inzake beleid dat verband houdt met grenscontroles, asiel en immigratie. Binnen de commissie LIBE zijn verscheidene amendementen ingediend waarmee beoogd wordt artikel 80 VWEU inzake de beginselen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, ook op financieel vlak, toe te voegen aan de rechtsgrond.

Het verslag van LIBE wordt volgens de planning op 19 februari 2019 goedgekeurd, zodat vóór de verkiezingen tijdens de plenaire vergadering een standpunt in eerste lezing kan worden vastgesteld. Interinstitutionele onderhandelingen over dit dossier zullen daarom pas na de verkiezingen plaatsvinden.

II – Relevante Verdragsbepalingen

De rechtsgrond van het Commissievoorstel is lid 2 van artikel 78 VWEU, en de leden 2 en 4 van artikel 79 VWEU. Beide artikelen maken deel uit van het hoofdstuk over beleid inzake grenscontroles, asiel en immigratie, dat valt onder de titel over de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

Artikel 78 VWEU luidt als volgt (onderstreping toegevoegd):

Artikel 78

(oude artikelen 63, punten 1 en 2, en 64, lid 2, VEG)

1.  De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk beleid inzake asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming, teneinde iedere onderdaan van een derde land die internationale bescherming behoeft, een passende status te verlenen en de naleving van het beginsel van non-refoulement te garanderen. Dit beleid moet in overeenstemming zijn met het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen alsmede met de andere toepasselijke verdragen.

2.  Voor de toepassing van lid 1 stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure maatregelen vast voor een gemeenschappelijk Europees asielstelsel dat omvat:

a)  een uniforme asielstatus voor onderdanen van derde landen die in de hele Unie geldt;

b)  een uniforme subsidiaire-beschermingsstatus voor onderdanen van derde landen die, als zij geen asiel krijgen in de Europese Unie, internationale bescherming behoeven;

c)  een gemeenschappelijk stelsel voor tijdelijke bescherming van ontheemden in geval van een massale toestroom;

d)  gemeenschappelijke procedures voor toekenning of intrekking van de uniforme status van asiel of van subsidiaire bescherming;

e)  criteria en instrumenten voor de vaststelling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek of van een verzoek om subsidiaire bescherming;

f)  normen betreffende de voorwaarden inzake de opvang van asielzoekers of van aanvragers van subsidiaire bescherming;

g)  partnerschap en samenwerking met derde landen om de stromen van asielzoekers of aanvragers van subsidiaire of tijdelijke bescherming te beheersen.

3.  Indien een of meer lidstaten ten gevolge van een plotselinge toestroom van onderdanen van derde landen in een noodsituatie terechtkomen, kan de Raad op voorstel van de Commissie voorlopige maatregelen ten gunste van de betrokken lidstaat of lidstaten vaststellen. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement.

Artikel 79 VWEU luidt als volgt (onderstreping toegevoegd):

Artikel 79

(oud artikel 63, punten 3 en 4, VEG)

1.  De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk immigratiebeleid, dat erop gericht is in alle stadia te zorgen voor een efficiënt beheer van de migratiestromen, een billijke behandeling van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven, en een preventie en intensievere bestrijding van illegale immigratie en mensenhandel.

2.  Voor de toepassing van lid 1 stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure maatregelen vast op de volgende gebieden:

a)  de voorwaarden voor toegang en verblijf, en normen betreffende de afgifte door de lidstaten van langlopende visa en verblijfstitels, onder andere met het oog op gezinshereniging;

b)  de omschrijving van de rechten van onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, alsook de voorwaarden ter regeling van het vrije verkeer en het vrije verblijf in andere lidstaten;

c)  illegale immigratie en illegaal verblijf, met inbegrip van verwijdering en repatriëring van illegaal verblijvende personen;

d)  bestrijding van mensenhandel, met name handel in vrouwen en kinderen.

3.  De Unie kan overeenkomsten met derde landen sluiten waarmee de overname door hun land van oorsprong of herkomst wordt beoogd van onderdanen van derde landen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van een van de lidstaten.

4.  Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, maatregelen vaststellen om het optreden van de lidstaten ter bevordering van de integratie van onderdanen van derde landen die legaal op hun grondgebied verblijven, aan te moedigen en te ondersteunen, met uitsluiting van enige harmonisering van de wettelijke of bestuursrechtelijke regelingen van de lidstaten.

5.  Dit artikel laat het recht van de lidstaten onverlet, zelf te bepalen hoeveel onderdanen van derde landen, afkomstig uit derde landen, tot hun grondgebied worden toegelaten teneinde daar al dan niet in loondienst arbeid te verrichten.

Voorgesteld wordt artikel 80 VWEU toe te voegen aan de rechtsgrond van het voorstel. Dit artikel valt onder dezelfde titel en hetzelfde hoofdstuk als de artikelen 78 en 79 VWEU, en luidt als volgt (onderstreping toegevoegd):

Artikel 80

(nieuw, bij het Verdrag van Lissabon ingevoerd artikel)

Aan het in dit hoofdstuk bedoelde beleid van de Unie en de uitvoering daarvan liggen de beginselen van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, ook op financieel vlak, ten grondslag. De handelingen van de Unie die uit hoofde van dit hoofdstuk worden vastgesteld, bevatten telkens wanneer dat nodig is, passende bepalingen voor de toepassing van dit beginsel.

III – Jurisprudentie inzake de rechtsgrond

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie "moet de keuze van de rechtsgrond van een gemeenschapshandeling berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn, waartoe met name het doel en de inhoud van de handeling behoren"(2). De keuze van een onjuiste rechtsgrond kan dan ook aanleiding geven tot de nietigverklaring van de desbetreffende handeling.

Om te bepalen of een voorstel op een meervoudige rechtsgrond moet worden gebaseerd, moet worden vastgesteld of het voorstel:

1.  veelvuldige doelen heeft of uit veelvuldige componenten bestaat, waarvan er één kan worden gezien als het hoofd- of overwegende doel of de hoofd- of overwegende component, terwijl de andere doelen of componenten slechts ondergeschikt zijn; of

2.  tegelijkertijd een aantal doelstellingen nastreeft of meerdere componenten heeft die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, waarbij niet één doelstelling of component secundair en indirect is ten opzichte van de andere.

Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie moet de handeling in het eerste geval op één enkele rechtsgrond worden gebaseerd, namelijk die welke vereist is gelet op het hoofd- of overwegende doel of de hoofd- of overwegende component, terwijl in het tweede geval de handeling moet worden gebaseerd op de verschillende desbetreffende rechtsgronden(3).

IV. Doel en inhoud van de voorgestelde verordening

Het voornaamste doel van het voorstel is steun te verlenen aan efficiënt beheer van migratie door de lidstaten. Daartoe wil het fonds waarborgen dat de EU haar verplichtingen blijft vervullen jegens degenen die internationale bescherming behoeven en de terugkeer bevordert van degenen die geen recht hebben om te blijven. Tevens zal het fonds oplossingen steunen die irreguliere en ongecontroleerde stromen vervangen door veilige en goed beheerde alternatieven. Het voorstel beoogt in de eerste plaats te zorgen voor meer flexibiliteit bij het beheer van het fonds dan waarvan tijdens de huidige programmeringsperiode sprake is, door nieuwe mechanismen te creëren voor de toewijzing van financiering voor gedeeld, direct en indirect beheer.

Het voorstel bestaat uit 61 overwegingen, 35 artikelen en 8 bijlagen.

In de overwegingen 1 t/m 9 wordt een uitzetting gegeven van de politieke achtergrond, het wetgevingskader en de context van het voorstel, waaronder de Europese migratieagenda van mei 2015 en de Europese Raad van 19 oktober 2017, waarin benadrukt wordt dat de Unie het vermogen heeft Europese en nationale inspanningen te bundelen teneinde doeltreffend het migratieprobleem aan te pakken en samen te werken, in overeenstemming met de beginselen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid, en wordt andermaal bevestigd dat een alomvattende, pragmatische en resolute aanpak van het migratiebeheer noodzakelijk is die erop is gericht het toezicht aan de buitengrenzen te herstellen, illegale binnenkomsten tegen te gaan en het aantal sterfgevallen op zee te verminderen. Deze maatregelen moeten worden gebaseerd op een flexibel en gecoördineerd gebruik van alle beschikbare instrumenten van de Unie en de lidstaten. De migratiecrisis heeft voorts duidelijk gemaakt dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel moet worden hervormd en de activiteiten van het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA) moeten worden aangevuld en versterkt.

In overweging 10 staat dat het Fonds voor asiel en migratie steun dient te verlenen aan de inspanningen van de Unie en de lidstaten ter vergroting van de capaciteit van de lidstaten om asielbeleid te ontwikkelen, op dit beleid toe te zien en het te evalueren in het licht van hun verplichtingen krachtens het bestaande Unierecht.

In de overwegingen 11 t/m 30 wordt uiteengezet wat de specifieke gebieden en doelstellingen van de te nemen maatregelen zijn.

In overweging 31 staat dat financiering uit de begroting van de Unie dient te worden geconcentreerd op activiteiten waarbij optreden van de Unie meerwaarde kan hebben ten opzichte van optreden door de lidstaten alleen. De uit hoofde van deze verordening verleende financiële steun dient met name bij te dragen tot het versterken van de nationale en Europese capaciteiten op het gebied van asiel en migratie.

De overwegingen 32 t/m 40 bevatten de bepalingen inzake de toewijzing van financiering en middelen, en inzake de vergoeding van kosten.

In overweging 41 staat dat het Fonds voor asiel en migratie ook ondersteuning moet bieden aan acties op Unieniveau, zodat de verwezenlijking van de beleidsdoelstelling van het fonds op nationaal niveau gecompleteerd kan worden aan de hand van programma’s van de lidstaten. Dergelijke acties moeten algemene en strategische doelen binnen het toepassingsgebied van het Fonds voor asiel en migratie dienen.

In overweging 42 staat dat het mogelijk moet zijn noodhulp te bieden overeenkomstig het bij deze verordening ingestelde kader.

In de overwegingen 43 t/m 48 wordt beschreven hoe het Fonds voor asiel en migratie zich in de praktijk verhoudt tot andere fondsen en instrumenten die op hetzelfde gebied worden aangewend.

In de overwegingen 49 t/m 55 worden de bij de tenuitvoerlegging te volgen methoden beschreven, staan de bepalingen met betrekking tot landen en gebieden overzee, ultraperifere gebieden en monitoringvoorschriften, en wordt uiteengezet hoe het fonds zich verhoudt tot klimaatactie.

In de overwegingen 56 t/m 66 staan bepalingen inzake het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden, subsidiariteit en evenredigheid, en de status van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

In artikel 3 wordt bepaald dat de beleidsdoelstelling van het fonds erin bestaat bij te dragen aan een doeltreffend beheer van migratiestromen in overeenstemming met het relevante Unie-acquis en met inachtneming van de verbintenissen van de Unie op het gebied van de grondrechten, met de specifieke doelstellingen om alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te versterken en te ontwikkelen, legale migratie naar de lidstaten te ondersteunen door onder meer de integratie van onderdanen van derde landen te bevorderen, bij te dragen aan de aanpak van irreguliere migratie, en een doeltreffende terugkeer naar en overname in derde landen te waarborgen.

De artikelen 1 t/m 6 bevatten algemene bepalingen. In artikel 6 wordt uiteengezet welke entiteiten in aanmerking komen voor middelen en steunverlening: lidstaten, derde landen onder specifieke voorwaarden en elke juridische entiteit die is opgericht krachtens het recht van de Unie, of elke internationale organisatie.

In de artikelen 7 t/m 31 wordt het financieel en uitvoeringskader van het Fonds voor asiel en migratie beschreven, dat is onderverdeeld in delen over steunverlening en uitvoering in gedeeld, direct en indirect beheer, overeenkomstig het Financieel Reglement. Dit gedeelte bevat tevens bepalingen inzake monitoring, verslaglegging en evaluatie. In artikel 9 wordt bepaald dat de financiering uit de thematische faciliteit wordt gebruikt voor de onderdelen ervan, onder meer het steunen van de lidstaten bij hun inspanningen op het gebied van solidariteit en het delen van verantwoordelijkheid. Artikel 17 voorziet in de toekenning van een vast bedrag per hoofd voor herplaatsing van verzoekers om internationale bescherming, alsook voor personen die internationale bescherming genieten.

De artikelen 32 t/m 35 bevatten overgangs- en slotbepalingen.

In de bijlagen I t/m VIII worden de criteria genoemd voor de toewijzing van financiële middelen aan de programma's onder gedeeld beheer, uitvoeringsmaatregelen, de reikwijdte van de steunverlening, acties die in aanmerking komen voor hogere medefinanciering, kernprestatie-indicatoren, interventietypes, voor operationele steun in aanmerking komende acties, en output- en resultaatindicatoren.

In het ontwerpverslag van de commissie LIBE wordt voorgesteld artikel 80 VWEU toe te voegen aan de rechtsgrond (zie AM 2), en binnen de commissie hebben meerdere schaduwrapporteurs in hun amendementen hetzelfde voorstel gedaan (zie AM 161 t/m 163).

In diverse binnen LIBE ingediende amendementen (zie AM 46, 322, 323, 325) wordt voorgesteld om aan artikel 3 de volgende doelstelling van het Fonds voor asiel en migratie toe te voegen:

[Het] waarborgen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met migratie- en asielstromen, onder meer door praktische samenwerking.

Voorts wordt in diverse amendementen van LIBE over gerelateerde uitvoeringsmaatregelen in de bijlagen verwezen naar herplaatsing en solidariteit (zie AM 137, 568, 569).

V – Vaststelling van de juiste rechtsgrond

Ten eerste wordt erop gewezen dat het EP reeds in de wetgevingsprocedure voor het huidige Fonds voor asiel, migratie en integratie heeft voorgesteld om artikel 80 VWEU toe te voegen aan de rechtsgrond(4). Destijds werd de Juridische Dienst verzocht een juridisch advies te geven over deze toevoeging, waarin geconcludeerd werd dat de tweede zin van artikel 80 VWEU toegevoegd diende te worden als rechtsgrond voor de specifieke maatregelen inzake herplaatsing(5). De verordening werd uiteindelijk aangenomen zonder artikel 80 VWEU. In zijn resolutie van 26 maart 2016 over de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie stelt het EP in de eerste paragraaf van de resolutie(6) het volgende:

1.  wijst erop dat solidariteit het beginsel moet zijn waarop het optreden van de Unie op gebied van migratie berust; merkt op dat het solidariteitsbeginsel zoals in artikel 80 VWEU geformuleerd, het asiel-, immigratie- en grenscontrolebeleid omvat; is van mening dat artikel 80 VWEU "tezamen" met de artikelen 77 tot en met 79 VWEU een rechtsgrondslag biedt om op deze gebieden aan het solidariteitsbeginsel invulling te geven;

Het standpunt van het EP is dan ook dat artikel 80 VWEU als rechtsgrond gebruikt kan en moet worden, tezamen met de rechtsgronden die de Commissie voor dit voorstel naar voren heeft gebracht. Dit standpunt is door de stemming in de plenaire vergadering bevestigd.

Voorts heeft de Juridische Dienst in het juridisch advies van 2013, waarin de rechtsgrond van het huidige Fonds voor asiel, migratie en integratie wordt onderzocht, verklaard dat het opnemen van artikel 80 in het Verdrag voortkomt uit een aanbeveling van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, en dat met de tweede zin van dit artikel wordt beoogd een zekere rechtsgrond te creëren waarmee het solidariteitsbeginsel in specifieke beleidsvormen concreet gestalte kan krijgen. Deze tweede zin van artikel 80 VWEU biedt de Unie op soortgelijke wijze als de flexibiliteitsclausule van artikel 352 een rechtsgrond om passende maatregelen vast te stellen en zo in een lacune te voorzien, aangezien het Verdrag impliciet noch expliciet de bevoegdheden verleent die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de Unie te verwezenlijken. In dit geval gaat het specifiek om de doelstelling van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten(7).

Deze artikelen moeten deel uitmaken van de rechtsgrond van het voorstel, aangezien het huidige Fonds voor asiel, migratie en integratie is gebaseerd op artikel 78, lid 2, VWEU en op artikel 79, leden 2 en 4, VWEU – die respectievelijk betrekking hebben op maatregelen voor een gemeenschappelijk Europees asielstelsel, een gemeenschappelijk immigratiebeleid en maatregelen ter bevordering van de integratie van onderdanen van derde landen – en aangezien deze doelstellingen tegelijkertijd in de verordening worden nagestreefd met meerdere componenten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, waarbij niet één component secundair en indirect is ten opzichte van de andere.

Vervolgens is het de vraag of artikel 80 VWEU ook deel moet uitmaken van de rechtsgrond, samen met artikel 78, lid 2, VWEU en artikel 79, leden 2 en 4, VWEU.

Volgens de Commissie beoogt het voorstel in de eerste plaats steun te verlenen aan een efficiënt beheer van migratie door de lidstaten door te zorgen voor meer flexibiliteit bij het beheer dan waarvan tijdens de huidige programmeringsperiode sprake is, waarbij nieuwe mechanismen worden gecreëerd voor de toewijzing van financiële middelen voor gedeeld, direct en indirect beheer. Het voorstel bevat tevens bepalingen inzake financiering ter ondersteuning van de lidstaten bij hun inspanningen op het gebied van solidariteit en het delen van verantwoordelijkheid (artikel 9), en inzake bijdragen in de vorm van een vast bedrag per hoofd voor herplaatsing van verzoekers om internationale bescherming, alsook voor personen die internationale bescherming genieten (artikel 17). Het Commissievoorstel bevat daarom reeds bepalingen inzake solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid, ook op financieel vlak, tussen de lidstaten.

Zoals hierboven beschreven krijgt dit nog verder gestalte in het ontwerpverslag van LIBE en in de binnen de commissie ingediende amendementen. In artikel 3 is namelijk de doelstelling van het waarborgen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten opgenomen, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met migratie- en asielstromen. In de bijlagen zijn tevens daaraan gerelateerde uitvoeringsmaatregelen opgenomen.

Aangezien de bovengenoemde bepalingen inzake solidariteit en herplaatsing duidelijk voorzien in de financiering van bepaalde maatregelen voor de toepassing van het beginsel van solidariteit en een billijke verdeling van verantwoordelijkheid, heeft de Juridische Dienst geconcludeerd dat het noemen van artikel 80 VWEU zal bijdragen tot waarborging van duidelijkheid en rechtszekerheid wanneer de specifieke maatregelen in kwestie in de wetgeving worden opgenomen, doordat de doelstelling(8) ervan hiermee onderstreept wordt.

In artikel 80 VWEU wordt bepaald dat de handelingen van de Unie die uit hoofde van het hoofdstuk over beleid inzake grenscontroles, asiel en immigratie (de artikelen 77 t/m 80 VWEU) worden vastgesteld telkens wanneer dat nodig is passende maatregelen bevatten voor de toepassing van het beginsel van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten. Zoals hierboven uiteengezet bevat dit voorstel van de Commissie, ook zoals voorgesteld wordt dit te wijzigen, bepalingen inzake dergelijke maatregelen. In het voorstel voor een verordening worden deze doelstellingen, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, tegelijkertijd nagestreefd, waarbij zij niet secundair of indirect zijn ten opzichte van de andere doelstellingen en componenten in verband met artikel 78, lid 2, VWEU en artikel 79, leden 2 en 4, VWEU. Daarom moet ook het voorstel voor een verordening gebaseerd worden op artikel 80 VWEU.

VI – Conclusie en aanbeveling

Uit bovenstaande analyse blijkt dat artikel 80 VWEU kan worden toegevoegd aan artikel 78, lid 2, VWEU, en artikel 79, leden  2 en 4 VWEU, en zo de rechtsgrond voor het voorstel kan vormen.

Op haar vergadering van 18 februari 2019 heeft de Commissie juridische zaken met 11 stemmen voor en 6 tegen, bij 0 onthoudingen(9) dienovereenkomstig besloten de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan te bevelen in haar verslag over dit dossier artikel 80 VWEU op te nemen als aanvullende rechtsgrond.

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

20.12.2018

(1)

  Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie, tot wijziging van Beschikking 2008/381/EG van de Raad en tot intrekking van Beschikkingen nr. 573/2007/EG en nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 2007/435/EG van de Raad (PB L 150, 20.5.2014, blz. 168).

(2)

  Zaak C-45/86, Commissie/Raad (Algemene tariefpreferenties), Jurispr. 1987, blz. 1439, punt 5; zaak C-440/05, Commissie/Raad, Jurispr. 2007, blz. I-9097; zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, Jurispr. 2009, blz. I-7585.

(3)

  Zie zaak C-411/06, eerder aangehaald, punten 46-47.

(4)

  Zie voetnoot 1.

(5)

  Zie het advies van 2013 van de Juridische Dienst van het EP, SJ-0139/13, bijlage I.

(6)

  Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0102.

(7)

  Zie het advies van 2013 van de Juridische Dienst van het EP, SJ-0139/13, punten 27 en 41.

(8)

  Zie het advies van 2019 van de Juridische Dienst van het EP, SJ-0088/19, punt 13.

(9)

  Bij de eindstemming waren aanwezig: Pavel Svoboda (voorzitter), Jean‑Marie Cavada, Mady Delvaux (ondervoorzitters), Gilles Lebreton (rapporteur voor advies), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


ADVIES VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Rapporteur voor advies: Elly Schlein

BEKNOPTE MOTIVERING

Als onderdeel van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 heeft de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie ingediend. Het fonds zal steun verlenen voor het doeltreffend beheer van migratie door de EU-lidstaten ten bedrage van 10,4 miljard EUR.

Tijdens de migratiecrisis is duidelijk geworden dat er behoefte is aan een gemeenschappelijke Europese aanpak op basis van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid. De rapporteur is dan ook verheugd over de verhoging van de begroting voor migratie en asiel als wezenlijke stap om tot een sterk, eerlijk en doeltreffend asiel- en opvangstelsel binnen de EU te komen.

De rapporteur is echter van mening dat in het huidige voorstel een buitensporige nadruk is gelegd op de verhoging van de terugkeerpercentages. Zo zal volgens de voorgestelde criteria voor de toekenning van middelen aan nationale programma's in gedeeld beheer 40 % van de middelen worden toegewezen afhankelijk van indicatoren met betrekking tot de bestrijding van irreguliere migratie en de afgifte van terugkeerbesluiten ten koste van acties op het gebied van asiel, legale migratie en integratie. Dit zou lidstaten ertoe aansporen terugkeerbesluiten af te geven en uit te voeren, zonder rekening te houden met de risico's voor personen die terugkeren en de mogelijke gevolgen voor de landen van herkomst.

De rapporteur is verheugd over de maatregelen van de Commissie voor de totstandbrenging van een solide EU-migratiebeleid. Zij vindt echter dat het Europees Parlement en de Raad de noodzakelijke waarborgen voor personen die terugkeren en landen van herkomst in het voorstel moeten opnemen. Terugkeerbesluiten kunnen niet worden genomen zonder de situatie in landen van herkomst en het plaatselijke absorptievermogen uitvoerig te beoordelen. Het is van wezenlijk belang dat de mogelijke impact van personen die terugkeren op de stabiliteit van de landen van herkomst wordt beoordeeld, aangezien terugkeer conflicten, spanningen en kwetsbaarheid kan verergeren.

Bovendien moeten het Parlement en de Raad ervoor zorgen dat de betrekkingen van de EU met derde landen niet afhankelijk worden gemaakt van samenwerking op het gebied van terugkeer en overname. Samenwerking met derde landen moet gebaseerd zijn op wederzijdse belangen en een brede aanpak in plaats van op EU-belangen en -prioriteiten op het gebied van migratie. Een beperkte focus op migratiebeheer kan schadelijk zijn voor de EU-samenwerking met derde landen.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Het fonds moet de mensenrechten volledig eerbiedigen en in overeenstemming zijn met de Agenda 2030, het beginsel van beleidssamenhang op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, zoals bedoeld in artikel 208 VWEU, en de internationale verbintenissen om het gebied van migratie en asiel, met name het mondiale pact inzake vluchtelingen en het mondiale pact inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie (GCM).

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter)  Bij het beheer van het fonds vanuit ontwikkelingsoogpunt moet rekening worden gehouden met de diverse onderliggende oorzaken van migratie, zoals conflicten, armoede, gebrek aan landbouwcapaciteit, onderwijs en ongelijkheid.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quater)  Ontwikkelingssamenwerking met derde landen moet onder meer een belangrijk onderdeel vormen van overnameovereenkomsten, teneinde de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid in de landen van terugkeer te stimuleren en het zo minder aantrekkelijk te maken voor teruggekeerde migranten om de Europese grenzen opnieuw over te steken.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Het fonds dient steun te verlenen voor het doeltreffend beheer van migratiestromen, onder andere door gemeenschappelijke maatregelen te bevorderen op het gebied van asiel, met inbegrip van inspanningen van de lidstaten voor de opvang van personen die internationale bescherming nodig hebben, via hervestiging en het overbrengen van aanvragers of begunstigden van internationale bescherming tussen lidstaten, door internationale integratiestrategieën en een doeltreffender beleid inzake legale migratie te ondersteunen, teneinde het concurrentievermogen van de Unie op lange termijn en de toekomst van haar sociaal stelsel te waarborgen en de prikkels voor irreguliere migratie te reduceren via een duurzaam terugkeer- en overnamebeleid. Het fonds dient de versterking te ondersteunen van de samenwerking met derde landen om het beheer te versterken van de instroom van personen die om asiel of andere vormen van internationale bescherming verzoeken, om legale migratiemogelijkheden te bevorderen en om irreguliere migratie tegen te gaan en te zorgen voor duurzame terugkeer naar en daadwerkelijke overname door derde landen.

(7)  Het fonds dient steun te verlenen voor de bevordering van gemeenschappelijke maatregelen op het gebied van asiel, met inbegrip van inspanningen van de lidstaten voor de opvang van personen via hervestiging en het overbrengen tussen lidstaten, voor integratie- en ontvangststrategieën en voor een doeltreffender beleid inzake legale migratie, alsook irreguliere migratie tegen te gaan en een duurzaam terugkeer- en overnamebeleid ten uitvoer te leggen. Het fonds dient de versterking te ondersteunen van de samenwerking met derde landen om het beheer te versterken van de instroom, om de totstandbrenging van legale migratiemogelijkheden te bevorderen, om irreguliere migratie tegen te gaan, om de handel in migranten te bestrijden en om te zorgen voor duurzame terugkeer naar en daadwerkelijke overname door derde landen. Samenwerking met derde landen moet daadwerkelijk op wederzijds belang zijn gebaseerd.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  De migratiecrisis maakte duidelijk dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel moest worden hervormd om te zorgen voor doeltreffende asielprocedures ter voorkoming van secundaire bewegingen, uniforme en passende opvangvoorzieningen voor degenen die om internationale bescherming verzoeken, uniforme normen voor het verlenen van internationale bescherming en passende rechten en voordelen voor begunstigden van internationale bescherming. Tegelijkertijd moest de hervorming zorgen voor de invoering van een billijker en doeltreffender systeem om de verantwoordelijkheid te bepalen van de lidstaten voor degenen die om internationale bescherming verzoeken en zorgen voor een EU-kader voor de hervestigingsinspanningen van de lidstaten. Het is daarom passend dat het fonds meer ondersteuning biedt aan de inspanningen van de lidstaten om het hervormde gemeenschappelijk Europees asielstelsel volledig en naar horen te implementeren.

(8)  De door de lidstaten geleverde inspanningen om het asielacquis van de Unie onverkort en naar behoren uit te voeren, met name om ontheemden en personen die internationale bescherming aanvragen en genieten, passende opvang te bieden, te zorgen voor de correcte vaststelling van de status, billijke en doeltreffende asielprocedures toe te passen en goede praktijken inzake asielaangelegenheden te bevorderen, moeten worden gesteund en verbeterd, teneinde de rechten van hen die internationale bescherming behoeven, te beschermen en ervoor te zorgen dat de asielstelsels van de lidstaten efficiënt werken. Het fonds moet daarom meer ondersteuning bieden aan de inspanningen van de lidstaten om het hervormde gemeenschappelijk Europees asielstelsel volledig en naar behoren te implementeren.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Het fonds dient ook de activiteiten te completeren en versterken van het Asielagentschap van de Europese Unie, dat is opgericht bij Verordening (EU)../.. [verordening EU-asielagentschap], teneinde de werking van het gemeenschappelijke Europees asielstelsel te vereenvoudigen en te verbeteren door het coördineren en versterken van de praktische samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, het bevorderen van het recht en de operationele normen van de Unie inzake asiel om te zorgen voor meer uniformiteit op basis van strenge beschermingsnormen met betrekking tot de procedures voor internationale bescherming, opvangvoorzieningen en de evaluatie van beschermingsbehoeften in de Unie, het mogelijk maken van een duurzame en billijke verdeling van verzoeken om internationale bescherming, het bevorderen van convergentie bij de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming in de Unie, de ondersteuning van de hervestigingsinspanningen van de lidstaten en het bieden van operationele en technische bijstand aan de lidstaten voor het beheer van hun asiel- en opvangstelsels, met name aan de lidstaten waarvan de systemen onder onevenredig hoge druk staan.

(9)  Het fonds dient ook de activiteiten te completeren en versterken van het Asielagentschap van de Europese Unie, dat is opgericht bij Verordening (EU)../.. [verordening EU-asielagentschap]14, teneinde de werking van het gemeenschappelijke Europees asielstelsel te vereenvoudigen en te verbeteren door het coördineren en versterken van de praktische samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, het bevorderen van het recht en de operationele normen van de Unie inzake asiel om te zorgen voor de eerbiediging van de mensenrechten en meer uniformiteit op basis van strenge beschermingsnormen met betrekking tot de procedures voor internationale bescherming, opvangvoorzieningen en de evaluatie van beschermingsbehoeften in de Unie, het mogelijk maken van een duurzame en billijke verdeling van verzoeken om internationale bescherming, onder inachtneming van het belang van de aanvrager, het bevorderen van convergentie bij de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming in de Unie, de ondersteuning van de hervestigingsinspanningen van de lidstaten en het bieden van operationele en technische bijstand aan de lidstaten voor het beheer van hun asiel- en opvangstelsels, met name aan de lidstaten waarvan de systemen onder onevenredig hoge druk staan.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Het fonds dient steun te verlenen aan de inspanningen van de Unie en de lidstaten ter vergroting van de capaciteit van de lidstaten om asielbeleid te ontwikkelen, op dit beleid toe te zien en het te evalueren in het licht van hun verplichtingen krachtens het bestaande Unierecht.

(10)  Het fonds dient steun te verlenen aan de inspanningen van de Unie en de lidstaten ter vergroting van de capaciteit van de lidstaten om asielbeleid te ontwikkelen, op dit beleid toe te zien en het te evalueren in het licht van hun verplichtingen krachtens het bestaande Unierecht en het internationaal recht, uitgaande van een integrale benadering gericht op de eerbiediging van de mensenrechten.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Partnerschappen en samenwerking met derde landen vormen een essentiële component van het asielbeleid van de Unie. Zij moeten zorgen voor het adequaat beheer van de instroom van personen die om asiel of andere vormen van internationale bescherming verzoeken. Het fonds dient financiële prikkels te geven voor de uitvoering van het kader van de Unie voor hervestiging [en toelating op humanitaire gronden] teneinde ervoor te zorgen dat onderdanen van derde landen of staatloze personen die internationale bescherming behoeven niet langer op onveilige en irreguliere wijze, maar legaal en veilig op het grondgebied van de lidstaten aankomen, solidariteit te betuigen met de landen in regio’s waarnaar of waarin een groot aantal personen die internationale bescherming behoeven verdreven zijn, door te helpen de druk op die landen te verlichten, te helpen de doelstellingen van het migratiebeleid van de Unie te verwezenlijken door de invloed van de Unie ten opzichte van derde landen te vergroten en daadwerkelijk bij te dragen tot mondiale hervestigingsinitiatieven door op internationale fora en bij contacten met derde landen met één stem te spreken.

(11)  Partnerschappen en samenwerking met derde landen vormen een essentiële component van het migratie- en asielbeleid van de Unie. Zij moeten ervoor zorgen dat niemand wordt gedwongen zijn thuisland te verlaten en dat migratiestromen van personen, met inbegrip van degenen die om asiel of andere vormen van internationale bescherming verzoeken, adequaat worden beheerd. Het fonds dient financiële prikkels te geven voor de uitvoering van het kader van de Unie voor hervestiging [en toelating op humanitaire gronden] en andere, soortgelijke humanitaire initiatieven die door de lidstaten individueel of gezamenlijk worden genomen, teneinde ervoor te zorgen dat onderdanen van derde landen of staatloze personen, waaronder diegenen die internationale bescherming behoeven, niet langer op onveilige en irreguliere wijze, maar legaal en veilig op het grondgebied van de lidstaten aankomen, solidariteit te betuigen met de landen in regio's waarnaar of waarin een groot aantal personen die internationale bescherming behoeven verdreven zijn, door te helpen de druk op die landen te verlichten, en daadwerkelijk bij te dragen tot mondiale hervestigingsinitiatieven door op internationale fora en bij contacten met derde landen met één stem te spreken.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Gelet op de grote omvang die de migratie naar de EU de laatste jaren heeft aangenomen en het belang van cohesie voor onze samenlevingen, is het van cruciaal belang steun te verlenen voor het beleid van de lidstaten om onderdanen die legaal op hun grondgebied verblijven, in een vroeg stadium te laten integreren, onder meer op de gebieden waaraan in het door de Commissie in 2016 aangenomen actieplan inzake de integratie van onderdanen van derde landen, voorrang is verleend.

(12)  Gelet op het belang van cohesie voor onze samenlevingen, is het van cruciaal belang steun te verlenen voor het beleid van de lidstaten om onderdanen van derde landen die legaal op hun grondgebied verblijven, in een vroeg stadium te ontvangen en te laten integreren, onder meer op de gebieden waaraan in het door de Commissie in 2016 aangenomen actieplan inzake de integratie van onderdanen van derde landen, voorrang is verleend.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Om te zorgen voor grotere doeltreffendheid, de hoogst mogelijke toegevoegde EU-waarde en samenhang binnen het optreden van de Unie ter bevordering van de integratie van onderdanen van derde landen, dienen acties die uit het fonds worden gefinancierd, specifiek te zijn en acties die uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) worden gefinancierd, te completeren. Maatregelen die uit dit fonds worden gefinancierd, dienen maatregelen te ondersteunen die zijn toegesneden op de behoeften van onderdanen van derde landen en in het algemeen in het eerste stadium van integratie worden uitgevoerd alsook horizontale acties ter ondersteuning van de capaciteiten van de lidstaten op het gebied van integratie, terwijl optreden ten behoeve van onderdanen van derde landen met een effect op langere termijn uit het ERDF en ESF+ dient te worden gefinancierd.

(13)  Om het proces van integratie in de Europese samenlevingen te verbeteren en te bevorderen dient het fonds legale migratie naar de Unie te vergemakkelijken, overeenkomstig de economische en sociale behoeften van de lidstaten, en al in het land van herkomst te beginnen met de voorbereiding van het integratieproces van onderdanen van derde landen die naar de Unie komen. Acties in derde landen moeten in volledige samenhang zijn met het beginsel van beleidssamenhang op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en de verbintenissen voor de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  De integratiemaatregelen dienen ook te gelden voor personen die internationale bescherming genieten, om met inachtneming van de bijzondere kenmerken van die doelgroep een brede aanpak van integratie te waarborgen. Wanneer integratiemaatregelen met opvang worden gecombineerd, moeten ook asielzoekers waar nodig in de acties opgenomen kunnen worden.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  In dit kader dienen de met de uitvoering van het fonds belaste autoriteiten van de lidstaten te worden verplicht samen te werken en mechanismen vast te stellen voor coördinatie met de autoriteiten die door de lidstaten zijn aangewezen voor het beheer van de bijstandsverlening uit het ESF+ en het EFRO en waar nodig met hun beheersautoriteiten en de beheersautoriteiten van andere fondsen van de Unie die bijdragen tot de integratie van onderdanen van derde landen.

(14)  Het Fonds dient met het oog op doelmatigheid en maximale meerwaarde gerichter te worden ingezet, ter ondersteuning van consistente strategieën die specifiek de integratie van onderdanen van derde landen op nationaal, lokaal en/of regionaal niveau waar nodig moeten bevorderen. Deze strategieën dienen in de eerste plaats door lokale of regionale autoriteiten en niet-overheidsactoren te worden uitgevoerd, hoewel ook nationale autoriteiten een rol dienen te kunnen spelen, met name wanneer de specifieke administratieve organisatie van de lidstaat dit vereist of wanneer, in een lidstaat, ontvangst- en integratiemaatregelen binnen een gedeelde bevoegdheid van de staat en het gedecentraliseerde bestuursniveau vallen. De uitvoerende organisaties dienen uit een reeks mogelijke maatregelen die maatregelen te kiezen die het best passen bij hun specifieke situatie.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Een doeltreffend terugkeerbeleid maakt integraal deel uit van de brede aanpak van migratie waarnaar de Unie en haar lidstaten streven. Het fonds dient de inspanningen van de lidstaten te ondersteunen en aan te moedigen om te komen tot een effectieve uitvoering en verdere ontwikkeling van de gemeenschappelijke normen inzake terugkeer, met name zoals die zijn opgenomen in Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en van de Raad15, en van een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van het terugkeerbeleid. Voor een duurzaam terugkeerbeleid is het nodig dat het fonds ook steun verleent voor maatregelen op dit gebied in derde landen, bijv. bij de re-integratie van teruggekeerde personen.

(20)  Een doeltreffend terugkeerbeleid maakt integraal deel uit van de brede aanpak van migratie waarnaar de Unie en haar lidstaten streven. Het fonds dient de inspanningen van de lidstaten te ondersteunen en aan te moedigen om te komen tot een effectieve uitvoering en verdere ontwikkeling van de gemeenschappelijke normen inzake terugkeer, waarbij de nadruk op vrijwillige terugkeer ligt, met name zoals die zijn opgenomen in Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en van de Raad15, en van een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van het terugkeerbeleid. Om een veilige en waardige terugkeer en overname, alsook een duurzame re-integratie, te vergemakkelijken en te garanderen, is het nodig dat het fonds ook steun verleent voor maatregelen op dit gebied in derde landen, overeenkomstig het GCM.

__________________

__________________

15 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98).

15 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98).

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  De lidstaten moeten de voorkeur geven aan vrijwillige terugkeer. Om vrijwillige terugkeer te bevorderen, moeten de lidstaten nadenken over krachtiger stimulansen, zoals een voorrangsbehandeling in de vorm van extra ondersteuning bij de terugkeer. Uit het oogpunt van kosteneffectiviteit is dit soort vrijwillige terugkeer in het belang van zowel de personen die terugkeren als de autoriteiten.

(21)  De lidstaten moeten de voorkeur geven aan vrijwillige terugkeer. Om vrijwillige terugkeer te bevorderen, moeten de lidstaten nadenken over krachtiger stimulansen, zoals een voorrangsbehandeling in de vorm van extra ondersteuning bij de terugkeer, door middel van een beroepsopleiding in Europa die de personen die moeten terugkeren helpt zich opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt in hun land van herkomst. Uit het oogpunt van kosteneffectiviteit is dit soort vrijwillige terugkeer in het belang van zowel de personen die terugkeren als de autoriteiten.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Specifieke maatregelen in de lidstaten en in de landen van terugkeer ter ondersteuning van personen die terugkeren, kunnen de omstandigheden waaronder zij terugkeren en hun re-integratie verbeteren.

(23)  Specifieke maatregelen in de lidstaten en in de landen van terugkeer ter ondersteuning van personen die terugkeren, met bijzondere aandacht voor hun humanitaire en beschermingsbehoeften, kunnen de omstandigheden waaronder zij terugkeren en hun re‑integratie verbeteren. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar kwetsbare groepen. Terugkeerbesluiten moeten worden gebaseerd op een uitvoerige en nauwkeurige beoordeling van de situatie in het land van herkomst, waaronder het plaatselijke absorptievermogen. Specifieke maatregelen en acties ter ondersteuning van de landen van herkomst, en in het bijzonder van kwetsbare personen, dragen bij tot duurzame, veilige en doeltreffende terugkeer. Deze maatregelen moeten worden uitgevoerd met de actieve participatie van lokale overheden, het maatschappelijk middenveld en diasporagemeenschappen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Overnameovereenkomsten en andere regelingen vormen een integraal onderdeel van het terugkeerbeleid van de Unie en zijn een centraal instrument voor het doeltreffend beheer van migratiestromen, aangezien zij de vlotte terugkeer van irreguliere migranten vergemakkelijken. Deze overeenkomsten en regelingen spelen een belangrijke rol in het kader van de dialoog en de samenwerking met derde landen van herkomst en doorreis van irreguliere migranten en de uitvoering ervan in derde landen dient te worden ondersteund ten behoeve van een doeltreffend terugkeerbeleid op nationaal en EU-niveau.

(24)  Overnameovereenkomsten en andere regelingen vormen een integraal onderdeel van het terugkeerbeleid van de Unie en zijn een centraal instrument voor het doeltreffend beheer van migratiestromen, aangezien zij de vlotte terugkeer van irreguliere migranten vergemakkelijken. Deze overeenkomsten en regelingen spelen een belangrijke rol in het kader van de samenwerking en politieke dialoog met derde landen van herkomst en doorreis van irreguliere migranten en de uitvoering ervan in derde landen dient te worden ondersteund ten behoeve van een doeltreffend terugkeerbeleid op nationaal en EU-niveau.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Naast maatregelen ter ondersteuning van de terugkeer van personen als omschreven in deze verordening, dient het fonds ook andere maatregelen te ondersteunen ter bestrijding van irreguliere immigratie en om illegale migratie minder aantrekkelijk te maken of het omzeilen van bestaande regelgeving betreffende legale migratie tegen te gaan, en zo ook de integriteit van de immigratiestelsels van de lidstaten te waarborgen.

(25)  Naast maatregelen ter ondersteuning van de integratie van onderdanen van derde landen of staatloze personen in de lidstaten, dient het fonds ook andere maatregelen te ondersteunen ter bestrijding van de handel in migranten en ter bevordering en vereenvoudiging van de totstandbrenging van regelgeving betreffende legale migratie, en zo ook de integriteit van de immigratiestelsels in de landen van herkomst te waarborgen, in volledige overeenstemming met het beginsel van beleidssamenhang op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  De tewerkstelling van irreguliere migranten is een factor die illegale migratie aantrekt en ondermijnt de ontwikkeling van een beleid inzake arbeidsmobiliteit dat op regelingen inzake legale migratie is gebaseerd. Het fonds moet lidstaten daarom, direct of indirect, steunen bij hun uitvoering van Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad16, die de tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen verbiedt en voorziet in sancties tegen werkgevers die dat verbod overtreden.

(26)  Het fonds moet lidstaten, direct of indirect, steunen bij hun uitvoering van Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad16, die de tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen verbiedt en voorziet in sancties tegen werkgevers die dat verbod overtreden. Deze richtlijn omvat ook beschermende bepalingen, bijvoorbeeld inzake het recht van illegaal tewerkgestelde onderdanen van derde landen om klachten in te dienen en uitbetaling van achterstallig loon te vorderen. Het fonds moet de uitvoering van bovenstaande richtlijn ondersteunen, aangezien deze beschermende bepalingen onvoldoende zijn uitgevoerd, zoals is opgemerkt in de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2014 over de toepassing van Richtlijn 2009/52/EG van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen

inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

_________________

_________________

16 Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24).

16 Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24).

 

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(26 bis)  De lidstaten moeten de verzoeken van maatschappelijke organisaties en werknemersorganisaties ondersteunen, bijvoorbeeld het verzoek om de oprichting van een Europees netwerk van opvangmedewerkers van beide geslachten, om alle werknemers in Europa die in migratieprocessen werken te verbinden en te zorgen voor waardige opvang en een benadering van migratie die is gebaseerd op mensenrechten en op de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van opvang en werkgelegenheid voor migranten.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  De in het kader van het fonds gesteunde maatregelen in of met betrekking tot derde landen dienen andere acties buiten de Unie te completeren die door de externe financieringsinstrumenten van de Unie worden ondersteund. In het bijzonder dient bij de uitvoering van dergelijke acties te worden gestreefd naar volledige samenhang met de beginselen en de algemene doelstellingen van het externe optreden en het buitenlands beleid van de Unie ten aanzien van het land of de regio in kwestie en de internationale verbintenissen van de Unie. Met betrekking tot de externe dimensie dient het fonds, op gebieden die van belang zijn voor het migratiebeleid van de Unie, gerichte steun te verlenen ter versterking van de samenwerking met derde landen en van belangrijke aspecten van migratiebeheer.

(30)  De in het kader van het fonds genomen maatregelen met betrekking tot derde landen moeten volledig in overeenstemming zijn met de beginselen en de algemene doelstellingen van het externe optreden, het buitenlands beleid en het ontwikkelingsbeleid van de Unie ten aanzien van het land of de regio in kwestie en de internationale verbintenissen van de Unie. Met de samenwerking met derde landen mag geen ondersteuning worden beoogd van acties die direct op ontwikkeling gericht zijn en mag het beginsel van beleidssamenhang op het gebied van ontwikkelingssamenwerking niet in het gedrang worden gebracht.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  Deze initiële bedragen dienen een basis te vormen voor langetermijninvesteringen van de lidstaten. Om rekening te houden met veranderingen in migratiestromen en te voorzien in de behoeften inzake het beheer van asiel- en opvangstelsels en de integratie van legaal verblijvende onderdanen van derde landen alsook om irreguliere migratie tegen te gaan door middel van een doeltreffend en duurzaam terugkeerbeleid, dient de lidstaten tussentijds een extra bedrag te worden toegewezen, waarbij de opnamepercentages in acht worden genomen. Dit bedrag moet worden gebaseerd op de meest recente beschikbare statistische gegevens als vermeld in bijlage I, zodat de wijzigingen in de uitgangssituatie van de lidstaten tot uitdrukking komen.

(35)  Deze initiële bedragen dienen een basis te vormen voor langetermijninvesteringen van de lidstaten. Om rekening te houden met veranderingen in migratiestromen en te voorzien in de behoeften inzake het beheer van asiel- en opvangstelsels en de integratie van onderdanen van derde landen, om de handel in migranten tegen te gaan, en om een doeltreffend, op de regels gebaseerd en duurzaam terugkeerbeleid te voeren, dient de lidstaten tussentijds een extra bedrag te worden toegewezen, waarbij de opnamepercentages in acht worden genomen. Dit bedrag moet worden gebaseerd op de meest recente beschikbare statistische gegevens als vermeld in bijlage I, zodat de wijzigingen in de uitgangssituatie van de lidstaten tot uitdrukking komen.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41)  Om de verwezenlijking van de beleidsdoelstelling van dit instrument op nationaal niveau te completeren aan de hand van programma’s van de lidstaten, dient het instrument ook ondersteuning te bieden voor acties op het niveau van de Unie. Dergelijke acties moeten algemene strategische doelen binnen het toepassingsgebied van het fonds dienen die betrekking hebben op beleidsanalyse en innovatie, transnationale vormen van onderling leren en partnerschap en het beproeven van nieuwe initiatieven en acties in de hele Unie.

(41)  Om de verwezenlijking van de beleidsdoelstelling van dit instrument op nationaal niveau te completeren aan de hand van programma’s van de lidstaten, dient het instrument ook ondersteuning te bieden voor acties op het niveau van de Unie. Dergelijke acties moeten algemene strategische doelen binnen het toepassingsgebied van het fonds dienen die betrekking hebben op beleidsanalyse en innovatie, transnationale vormen van onderling leren en partnerschap, en op het werk dat wordt geleverd door de diasporagemeenschappen en de rol van tussenschakel die zij kunnen spelen in dat opzicht, en het beproeven van nieuwe initiatieven en acties in de hele Unie.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42)  Om de Unie beter in staat te stellen om onmiddellijk te reageren op onverwachte of onevenredige migratiedruk in een of meer lidstaten die wordt gekenmerkt door een grote of onevenredige instroom van onderdanen van derde landen, waardoor de voorzieningen voor opvang en detentie en de asiel- en migratiebeheerstelsels en -procedures van die lidstaten onder grote en acute druk komen te staan, of op zware migratiedruk in derde landen ten gevolge van politieke ontwikkelingen of conflicten, moet het mogelijk zijn om noodhulp te bieden overeenkomstig het bij deze verordening ingestelde kader.

(42)  Om de Unie beter in staat te stellen om onmiddellijk te reageren op onverwachte of onevenredige migratiedruk in een of meer lidstaten die wordt gekenmerkt door een grote of onevenredige instroom van onderdanen van derde landen, waardoor de voorzieningen voor opvang en detentie en de asiel- en migratiebeheerstelsels en -procedures van die lidstaten onder grote en acute druk komen te staan, of op zware migratiedruk in derde landen ten gevolge van politieke ontwikkelingen of conflicten, moet het mogelijk zijn om noodhulp te bieden overeenkomstig het bij deze verordening ingestelde kader, die te allen tijde bestemd moet worden voor acties waarmee de mensenrechten van migranten worden gewaarborgd en voldaan wordt aan de internationale verbintenissen van de lidstaten, met name op het gebied van het asiel- en vluchtelingenrecht.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(53 bis)  Maatschappelijk organisaties, lokale en regionale autoriteiten en nationale parlementen in de lidstaten en in derde landen moeten bij de opzet, de uitvoering en de evaluatie van de uit het fonds gefinancierde programma's worden geraadpleegd.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De beleidsdoelstelling van het fonds bestaat erin bij te dragen aan een doeltreffend beheer van migratiestromen in overeenstemming met het relevante EU-acquis en met inachtneming van de verbintenissen van de Unie op het gebied van de grondrechten.

1.  De beleidsdoelstelling van het fonds bestaat erin bij te dragen aan een doeltreffend beheer van migratiestromen in overeenstemming met het relevante EU-acquis en met inachtneming van de verbintenissen van de Unie op het gebied van de grondrechten, in het bijzonder het recht op asiel, zoals verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en het beginsel van beleidssamenhang op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  het ondersteunen van legale migratie naar de lidstaten, onder meer door bij te dragen aan de integratie van onderdanen van derde landen;

(b)  het ondersteunen van de invoering van veilige en legale trajecten naar de lidstaten, onder meer om bij te dragen aan de integratie van onderdanen van derde landen, met inbegrip van asielzoekers en personen die internationale bescherming, en de versterking van de bescherming van de mensenrechten van migranten;

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  het bijdragen aan de bestrijding van irreguliere migratie en aan het waarborgen van doeltreffende terugkeer naar en overname in derde landen.

(c)  het bijdragen aan de bestrijding van irreguliere migratie door legale migratiemogelijkheden te creëren, aan de bestrijding van mensenhandel, en aan het waarborgen van doeltreffende en duurzame terugkeer naar en overname in derde landen, voor zowel de personen die terugkeren als de landen van herkomst;

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  het bijdragen aan de bestrijding van irreguliere migratie en aan het waarborgen van doeltreffende terugkeer naar en overname in derde landen.

(c)  het bijdragen aan de bestrijding van irreguliere migratie en aan het waarborgen van doeltreffende en duurzame terugkeer naar en overname in derde landen, voor zowel de personen die terugkeren als de landen van herkomst.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  het bevorderen van de solidariteit en verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, in het bijzonder ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met migratie en asielstromen, onder meer door praktische samenwerking.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Derde landen kunnen deelnemen aan het fonds voor asiel en migratie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in een specifieke overeenkomst over die deelname aan het fonds van het derde land, mits de overeenkomst:

Derde landen die geen inbreuk maken op de grondrechten van migranten kunnen voor activiteiten op het gebied van legale migratie, terugkeer en overname deelnemen aan het fonds voor asiel en migratie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in een specifieke overeenkomst over die deelname aan het fonds van het derde land, die openbaar moet worden gemaakt, mits de overeenkomst:

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  voorziet in een verhaalmechanisme voor personen die van oordeel zijn dat hun grondrechten zijn geschonden.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Commissie en de lidstaten zorgen ervoor dat acties met betrekking tot derde landen in overeenstemming zijn met andere acties die op grond van instrumenten van de Unie worden uitgevoerd, en dat bij die acties het beginsel van beleidssamenhang op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in acht wordt genomen, de nadruk wordt gelegd op maatregelen die niet op ontwikkeling gericht zijn en de mensenrechten en het internationaal recht volledig worden nageleefd.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De thematische faciliteit ondersteunt met name acties die onder uitvoeringsmaatregel 2 b) van bijlage II vallen en worden uitgevoerd door de lokale en regionale autoriteiten of door maatschappelijke organisaties.

6.  De thematische faciliteit ondersteunt met name acties die onder uitvoeringsmaatregel 2 b) van bijlage II vallen en worden uitgevoerd door de lokale en regionale autoriteiten of door maatschappelijke organisaties, in het bijzonder diasporagemeenschappen.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elke lidstaat zorgt ervoor dat de door zijn programma bestreken prioriteiten consistent zijn met en afgestemd zijn op de prioriteiten en uitdagingen van de Unie op het gebied van migratiebeheer, en dat zij stroken met het relevante acquis en de overeengekomen prioriteiten van de Unie. Bij het vaststellen van de prioriteiten van hun programma's zorgen de lidstaten ervoor dat de in bijlage II vastgestelde uitvoeringsmaatregelen voldoende aan bod komen.

1.  Elke lidstaat zorgt ervoor dat de door zijn programma bestreken prioriteiten consistent zijn met en afgestemd zijn op de prioriteiten en uitdagingen van de Unie op het gebied van migratiebeheer, asiel en opvang, en dat zij stroken met het relevante acquis en de overeengekomen prioriteiten van de Unie. Bij het vaststellen van de prioriteiten van hun programma's zorgen de lidstaten ervoor dat de in bijlage II vastgestelde uitvoeringsmaatregelen voldoende aan bod komen.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie zorgt ervoor dat het Asielagentschap van de Europese Unie en het Europees Grens- en kustwachtagentschap in een vroeg stadium bij het proces van de ontwikkeling van de programma's worden betrokken, binnen het kader van hun bevoegdheidsgebieden. De Commissie raadpleegt het Europees Grens- en kustwachtagentschap en het Asielagentschap van de Europese Unie over de ontwerpprogramma’s, teneinde voor consistentie en complementariteit tussen de acties van de agentschappen en die van de lidstaten te zorgen.

2.  De Commissie zorgt ervoor dat het Asielagentschap van de Europese Unie, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap in een vroeg stadium bij het proces van de ontwikkeling van de programma's worden betrokken, binnen het kader van hun bevoegdheidsgebieden. De Commissie raadpleegt het Europees Grens- en kustwachtagentschap en het Asielagentschap van de Europese Unie over de ontwerpprogramma’s, teneinde voor consistentie en complementariteit tussen de acties van de agentschappen en die van de lidstaten te zorgen.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie zorgt ervoor dat het Asielagentschap van de Europese Unie en het Europees Grens- en kustwachtagentschap in een vroeg stadium bij het proces van de ontwikkeling van de programma's worden betrokken, binnen het kader van hun bevoegdheidsgebieden. De Commissie raadpleegt het Europees Grens- en kustwachtagentschap en het Asielagentschap van de Europese Unie over de ontwerpprogramma’s, teneinde voor consistentie en complementariteit tussen de acties van de agentschappen en die van de lidstaten te zorgen.

2.  De Commissie zorgt ervoor dat het Asielagentschap van de Europese Unie, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap in een vroeg stadium bij het proces van de ontwikkeling van de programma's worden betrokken, binnen het kader van hun bevoegdheidsgebieden. De Commissie raadpleegt het Europees Grens- en kustwachtagentschap en het Asielagentschap van de Europese Unie over de ontwerpprogramma’s, teneinde voor consistentie en complementariteit tussen de acties van de agentschappen en die van de lidstaten te zorgen.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie kan het Asielagentschap van de Europese Unie en het Europees Grens- en kustwachtagentschap in voorkomend geval betrekken bij toezicht- en evaluatietaken als bedoeld in afdeling 5, met name om te waarborgen dat de met de steun van het fonds uitgevoerde acties in overeenstemming zijn met het relevante acquis van de Unie en de overeengekomen prioriteiten van de Unie.

3.  De Commissie kan het Asielagentschap van de Europese Unie, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap in voorkomend geval betrekken bij toezicht- en evaluatietaken als bedoeld in afdeling 5, met name om te waarborgen dat de met de steun van het fonds uitgevoerde acties in overeenstemming zijn met het relevante acquis van de Unie en de overeengekomen prioriteiten van de Unie.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Nadat toezicht is uitgeoefend zoals in overeenstemming met Verordening (EU) [../..] [Verordening betreffende het EU-asielagentschap] of aanbevelingen zijn vastgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1053/2013 die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, onderzoekt de betrokken lidstaat, samen met de Commissie en, in voorkomend geval, het Asielagentschap van de Europese Unie en het Europees Grens- en kustwachtagentschap, hoe op de bevindingen, met inbegrip van eventuele tekortkomingen of kwesties inzake capaciteit en paraatheid, moet worden gereageerd en voert hij de aanbevelingen via zijn programma uit.

4.  Nadat toezicht is uitgeoefend zoals in overeenstemming met Verordening (EU) [../..] [Verordening betreffende het EU-asielagentschap] of aanbevelingen zijn vastgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1053/2013 die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, onderzoekt de betrokken lidstaat, samen met de Commissie en, in voorkomend geval, het Asielagentschap van de Europese Unie, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap, hoe op de bevindingen, met inbegrip van eventuele tekortkomingen of kwesties inzake capaciteit en paraatheid, moet worden gereageerd en voert hij de aanbevelingen via zijn programma uit.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten die gebruikmaken van operationele steun, dienen het acquis van de Unie inzake asiel en terugkeer na te leven.

3.  De lidstaten die gebruikmaken van operationele steun, dienen het acquis van de Unie inzake asiel, terugkeer en grondrechten na te leven.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten motiveren in het programma en in het jaarlijkse prestatieverslag bedoeld in artikel 30 het gebruik van operationele steun voor de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening. Vóór de goedkeuring van het programma beoordeelt de Commissie met het Asielagentschap van de Europese Unie en het Europees Grens- en kustwachtagentschap overeenkomstig artikel 13 de uitgangssituatie in de lidstaten die kenbaar hebben gemaakt dat zij van plan zijn gebruik te maken van operationele steun. De Commissie houdt rekening met de door die lidstaten verstrekte informatie en, in voorkomend geval, de informatie die beschikbaar is in het licht van de in overeenstemming met Verordening (EU) ../.. [verordening EU-asielagentschap] en Verordening nr. 1053/2013 uitgevoerde toezichtactiviteiten die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

4.  De lidstaten motiveren in het programma en in het jaarlijkse prestatieverslag bedoeld in artikel 30 het gebruik van operationele steun voor de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening. Vóór de goedkeuring van het programma beoordeelt de Commissie met het Asielagentschap van de Europese Unie, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en het Europees Grens- en kustwachtagentschap overeenkomstig artikel 13 de uitgangssituatie in de lidstaten die kenbaar hebben gemaakt dat zij van plan zijn gebruik te maken van operationele steun. De Commissie houdt rekening met de door die lidstaten verstrekte informatie en, in voorkomend geval, de informatie die beschikbaar is in het licht van de in overeenstemming met Verordening (EU) ../.. [verordening EU-asielagentschap] en Verordening (EU) nr. 1053/2013 uitgevoerde toezichtactiviteiten die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  zware migratiedruk in derde landen, onder meer wanneer personen die bescherming behoeven, daar gestrand zijn als gevolg van politieke ontwikkelingen of conflicten, met name wanneer deze druk van invloed kan zijn op migratiestromen naar de EU.

(c)  zware migratiedruk in derde landen, onder meer wanneer personen die bescherming behoeven, daar gestrand zijn als gevolg van politieke ontwikkelingen of conflicten.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie onderwerpt deze verordening en de in het kader van het fonds uitgevoerde acties aan een tussentijdse en een retrospectieve evaluatie.

1.  De Commissie onderwerpt deze verordening en de in het kader van het fonds uitgevoerde acties aan een tussentijdse en een retrospectieve evaluatie, en beoordeelt daarbij tevens de impact van terugkeer op derde landen en de eerbiediging van de grondrechten van migranten.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De tussentijdse en de retrospectieve evaluatie worden tijdig uitgevoerd zodat ze in het besluitvormingsproces kunnen worden meegenomen.

2.  De tussentijdse en de retrospectieve evaluatie worden tijdig uitgevoerd zodat ze in het besluitvormingsproces kunnen worden meegenomen, en de resultaten van de evaluatie worden openbaar toegankelijk gemaakt.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h bis)  hoe de eerbiediging van de grondrechten van migranten bij de tenuitvoerlegging van het fonds is gewaarborgd.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – lid 1 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  30 % voor asiel;

–  40 % voor asiel;

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – lid 1 – letter b – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  30 % voor legale migratie en integratie;

–  40 % voor legale migratie, integratie en inclusie;

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – lid 1 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  40 % voor de aanpak van irreguliere migratie, met inbegrip van terugkeer.

–  20 % voor de aanpak van irreguliere migratie, met inbegrip van terugkeer.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  het bevorderen van solidariteit en samenwerking met derde landen die de gevolgen van migratiestromen ondervinden, onder meer via hervestiging en andere legale mogelijkheden om bescherming in de Unie te zoeken, alsook via partnerschap en samenwerking met derde landen ten behoeve van migratiebeheer.

(d)  het bevorderen van solidariteit, samenwerking en de uitwisseling van beste praktijken met derde landen die de gevolgen van migratiestromen ondervinden, onder meer via hervestiging en andere legale mogelijkheden om bescherming in de Unie te zoeken, alsook via partnerschap en samenwerking met derde landen ten behoeve van migratiebeheer.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – lid 3 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k)  de bevordering van uitwisseling en dialoog tussen onderdanen van derde landen, de gastsamenleving en overheidsinstanties, onder meer door de raadpleging van de onderdanen van derde landen, en interculturele en interreligieuze dialoog.

(k)  de bevordering van uitwisseling en dialoog, in het bijzonder met de hulp van diasporagemeenschappen, tussen onderdanen van derde landen, de gastsamenleving en overheidsinstanties, onder meer door de raadpleging van de onderdanen van derde landen, en interculturele en interreligieuze dialoog.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  infrastructuur voor opvang of detentie, onder meer door het eventuele gezamenlijke gebruik van dergelijke faciliteiten door meer dan één lidstaat;

(a)  infrastructuur voor opvang, onder meer door het eventuele gezamenlijke gebruik van dergelijke faciliteiten door meer dan één lidstaat;

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  het tegengaan van prikkels voor irreguliere migratie, zoals de tewerkstelling van irreguliere migranten, door doeltreffende en adequate inspecties op basis van risicobeoordeling, de opleiding van personeel, de instelling en uitvoering van mechanismen waarmee irreguliere migranten terugbetaling kunnen vorderen en klachten kunnen indienen tegen hun werkgevers of informatie- en voorlichtingscampagnes om werkgevers en irreguliere migranten te informeren over hun rechten en plichten uit hoofde van Richtlijn 2009/52/EG8 ;

(d)  het tegengaan van irreguliere migratie, zoals de tewerkstelling van irreguliere migranten, door doeltreffende en adequate inspecties op basis van risicobeoordeling, de opleiding van personeel, de instelling en uitvoering van mechanismen waarmee irreguliere migranten terugbetaling kunnen vorderen en klachten kunnen indienen tegen hun werkgevers of informatie- en voorlichtingscampagnes om werkgevers en irreguliere migranten te informeren over hun rechten en plichten uit hoofde van Richtlijn 2009/52/EG;

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – lid 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  de beoordeling van de situatie en stabiliteit van de landen van herkomst, en van het plaatselijke absorptievermogen;

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  voorbereiding van terugkeer, met inbegrip van maatregelen die leiden tot de afgifte van terugkeerbesluiten, de identificatie van onderdanen van derde landen, de afgifte van reisdocumenten en de opsporing van gezinsleden;

(e)  voorbereiding van terugkeer, met inbegrip van maatregelen die leiden tot de afgifte van terugkeerbesluiten, de identificatie van onderdanen van derde landen, de afgifte van reisdocumenten, de opsporing van gezinsleden, de mogelijkheid om een beroepsopleiding te volgen in Europa ter bevordering van de re-integratie in het land van herkomst;

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – lid 4 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h)  verwijderingsoperaties, met inbegrip van daarmee verband houdende maatregelen, overeenkomstig de normen die zijn vastgelegd in het recht van de Unie, met uitzondering van dwanguitrusting;

(h)  verwijderingsoperaties, met inbegrip van daarmee verband houdende maatregelen, met volledige eerbiediging van de mensenrechten en overeenkomstig de normen die zijn vastgelegd in het recht van de Unie, met uitzondering van dwanguitrusting;

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – lid 4 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  maatregelen ter ondersteuning van de duurzame terugkeer en re-integratie van de personen die terugkeren;

(i)  maatregelen, op basis van een langetermijnaanpak, ter ondersteuning van de duurzame terugkeer en re-integratie van de personen die terugkeren, met inbegrip van activiteiten voor de ontwikkeling van vaardigheden;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – lid 4 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(j)  faciliteiten en diensten in derde landen waarmee wordt gezorgd voor passende tijdelijke accommodatie en opvang bij aankomst, onder meer voor niet-begeleide minderjarigen en andere kwetsbare groepen, overeenkomstig internationale normen;

(j)  ondersteuning van derde landen om te zorgen voor passende tijdelijke accommodatie en opvang bij aankomst, overeenkomstig internationale normen;

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – lid 4 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(k)  samenwerking met derde landen op het gebied van de aanpak van irreguliere migratie en op het gebied van doeltreffende terugkeer en overname, onder meer in het kader van de uitvoering van overnameovereenkomsten en andere regelingen;

Schrappen

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – lid 4 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(m)  ondersteuning voor en acties in derde landen, onder meer inzake infrastructuur, uitrusting en andere maatregelen, mits deze bijdragen tot een doeltreffender samenwerking tussen derde landen en de Unie en haar lidstaten op het gebied van terugkeer en overname.

(m)  ondersteuning voor en acties in derde landen, mits deze bijdragen tot een doeltreffender samenwerking tussen derde landen en de Unie en haar lidstaten op het gebied van terugkeer en overname.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  integratiemaatregelen die worden uitgevoerd door lokale en regionale autoriteiten en door maatschappelijke organisaties;

–  integratiemaatregelen die worden uitgevoerd door lokale en regionale autoriteiten en door maatschappelijke organisaties, met inbegrip van diasporagemeenschappen;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Bijlage V – deel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Specifieke doelstelling 2:  het ondersteunen van legale migratie naar de lidstaten, onder meer door bij te dragen aan de integratie van onderdanen van derde landen:

Schrappen

1. aantal personen dat heeft deelgenomen aan door het fonds ondersteunde maatregelen vóór het vertrek

 

2. aantal personen dat deel heeft genomen aan door het fonds ondersteunde integratiemaatregelen en heeft meegedeeld dat de maatregelen gunstig waren voor hun vroege integratie, in verhouding tot het totale aantal personen dat deel heeft genomen aan door het fonds ondersteunde integratiemaatregelen.

 

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

Document- en procedurenummers

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

DEVE

2.7.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Elly Schlein

18.7.2018

Behandeling in de commissie

29.8.2018

8.10.2018

 

 

Datum goedkeuring

13.12.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

15

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Frank Engel, Ádám Kósa

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru‑Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

3

-

ENF

Jean‑Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Ádám Kósa

0

0

 

 

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

21.11.2018


ADVIES van de Begrotingscommissie

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Rapporteur voor advies: Karine Gloanec Maurin

BEKNOPTE MOTIVERING

De algemene doelstelling van het Fonds voor asiel en migratie (AMF), net zoals die van het meerjarig financieel kader, is de verlening van financiële en technische steun aan de lidstaten voor de totstandkoming van een duurzaam beheer van de uitdagingen op het gebied van asiel, migratie en de buitengrenzen.

Artikel 80 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermeldt uitdrukkelijk dat dit gemeenschappelijk beleid gebaseerd is op de beginselen van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten.

Het Fonds voor asiel en migratie, dat gericht is op de uitvoering van deze alomvattende aanpak, moet worden gefinancierd via een aanzienlijke toewijzing in de periode 2021-2027, om de werking ervan op een eerlijke, doeltreffende en zorgvuldige wijze te vergemakkelijken.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie

Motivering

Horizontaal amendement dat van toepassing is op de gehele tekst. Integratie is een essentieel onderdeel van het fonds en dit moet ook in de naam van het fonds tot uiting komen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Het fonds dient steun te verlenen voor het doeltreffend beheer van migratiestromen, onder andere door gemeenschappelijke maatregelen te bevorderen op het gebied van asiel, met inbegrip van inspanningen van de lidstaten voor de opvang van personen die internationale bescherming nodig hebben, via hervestiging en het overbrengen van aanvragers of begunstigden van internationale bescherming tussen lidstaten, door internationale integratiestrategieën en een doeltreffender beleid inzake legale migratie te ondersteunen, teneinde het concurrentievermogen van de Unie op lange termijn en de toekomst van haar sociaal stelsel te waarborgen en de prikkels voor irreguliere migratie te reduceren via een duurzaam terugkeer- en overnamebeleid. Het fonds dient de versterking te ondersteunen van de samenwerking met derde landen om het beheer te versterken van de instroom van personen die om asiel of andere vormen van internationale bescherming verzoeken, om legale migratiemogelijkheden te bevorderen en om irreguliere migratie tegen te gaan en te zorgen voor duurzame terugkeer naar en daadwerkelijke overname door derde landen.

(7)  Het fonds dient steun te verlenen voor het doeltreffend beheer van migratiestromen, onder andere door gemeenschappelijke maatregelen te bevorderen op het gebied van asiel, met inbegrip van inspanningen van de lidstaten voor de opvang van personen die internationale bescherming nodig hebben, via hervestiging en het overbrengen van aanvragers of begunstigden van internationale bescherming tussen lidstaten, door internationale integratiestrategieën en een doeltreffender beleid inzake legale migratie te ondersteunen, teneinde het concurrentievermogen van de Unie op lange termijn en de toekomst van haar sociaal stelsel te waarborgen en de prikkels voor irreguliere migratie te reduceren via een duurzaam terugkeer- en overnamebeleid. Het fonds dient de versterking te ondersteunen van de samenwerking met derde landen om het beheer te versterken van de instroom van personen die om asiel of andere vormen van internationale bescherming verzoeken, om legale migratiemogelijkheden te bevorderen en om irreguliere migratie tegen te gaan en te zorgen voor duurzame terugkeer naar en daadwerkelijke overname door derde landen, zowel in vrijwillige als in gedwongen gevallen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Gelet op de cruciale rol die lokale en regionale autoriteiten en organisaties uit het maatschappelijk middenveld op het gebied van integratie spelen, zou ter bevordering van de toegang van deze entiteiten tot financiering op het niveau van de Unie, het fonds de uitvoering van acties op het gebied van integratie door deze autoriteiten of organisaties moeten bevorderen, onder meer door gebruik te maken van de thematische faciliteit en door een hoger medefinancieringspercentage voor deze acties.

(17)  Gelet op de cruciale rol die lokale en regionale autoriteiten en organisaties uit het maatschappelijk middenveld op het gebied van integratie spelen, zou ter verbetering en bespoediging van de toegang van deze entiteiten tot financiering op het niveau van de Unie, het fonds de uitvoering van acties op het gebied van integratie door deze autoriteiten of organisaties moeten bevorderen, onder meer door gebruik te maken van de thematische faciliteit en door een hoger medefinancieringspercentage voor deze acties.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Een doeltreffend terugkeerbeleid maakt integraal deel uit van de brede aanpak van migratie waarnaar de Unie en haar lidstaten streven. Het fonds dient de inspanningen van de lidstaten te ondersteunen en aan te moedigen om te komen tot een effectieve uitvoering en verdere ontwikkeling van de gemeenschappelijke normen inzake terugkeer, met name zoals die zijn opgenomen in Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en van de Raad15, en van een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van het terugkeerbeleid. Voor een duurzaam terugkeerbeleid is het nodig dat het fonds ook steun verleent voor maatregelen op dit gebied in derde landen, bijv. bij de re-integratie van teruggekeerde personen.

(20)  Een doeltreffend terugkeerbeleid maakt integraal deel uit van de brede aanpak van migratie waarnaar de Unie en haar lidstaten streven. Het fonds dient de inspanningen van de lidstaten te ondersteunen en aan te moedigen om te komen tot een effectieve uitvoering en verdere ontwikkeling van de gemeenschappelijke normen inzake terugkeer, met name zoals die zijn opgenomen in Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en van de Raad15, en van een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van het terugkeerbeleid. Voor een duurzaam terugkeerbeleid zowel in vrijwillige als in gedwongen gevallen is het nodig dat het fonds ook steun verleent voor maatregelen op dit gebied in derde landen, bijv. bij de re-integratie van teruggekeerde personen.

_________________

_________________

15 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98).

15 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98).

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Vrijwillige terugkeer en gedwongen terugkeer zijn niettemin met elkaar verbonden en versterken elkaar wederzijds. De lidstaten moeten derhalve worden aangemoedigd om de complementariteit tussen beide vormen van terugkeer te versterken. De mogelijkheid van verwijdering is een belangrijk element dat bijdraagt tot de integriteit van de stelsels voor asiel en legale migratie. Daarom dient het fonds steun te verlenen aan acties van lidstaten voor het faciliteren en uitvoeren van verwijderingen overeenkomstig de normen die zijn vastgelegd in het Unierecht, indien van toepassing, en met volledige inachtneming van de grondrechten en de waardigheid van de personen die terugkeren.

(22)  Vrijwillige terugkeer en gedwongen terugkeer zijn niettemin met elkaar verbonden en versterken elkaar wederzijds. De lidstaten moeten derhalve worden aangemoedigd om de complementariteit tussen beide vormen van terugkeer te versterken. De mogelijkheid van verwijdering is een belangrijk element dat bijdraagt tot de integriteit van de stelsels voor asiel en legale migratie. Daarom dient het fonds steun te verlenen aan acties van lidstaten voor het faciliteren en uitvoeren van verwijderingen en gevallen van gedwongen terugkeer overeenkomstig de normen die zijn vastgelegd in het Unierecht, indien van toepassing, en met volledige inachtneming van de grondrechten en de waardigheid van de personen die terugkeren.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Naast maatregelen ter ondersteuning van de terugkeer van personen als omschreven in deze verordening, dient het fonds ook andere maatregelen te ondersteunen ter bestrijding van irreguliere immigratie en om illegale migratie minder aantrekkelijk te maken of het omzeilen van bestaande regelgeving betreffende legale migratie tegen te gaan, en zo ook de integriteit van de immigratiestelsels van de lidstaten te waarborgen.

(25)  Naast maatregelen ter ondersteuning van zowel de vrijwillige als de gedwongen terugkeer van personen als omschreven in deze verordening dient het fonds ook andere maatregelen te ondersteunen ter bestrijding van irreguliere immigratie en om illegale migratie minder aantrekkelijk te maken of het omzeilen van bestaande regelgeving betreffende legale migratie tegen te gaan, en zo ook de integriteit van de immigratiestelsels van de lidstaten te waarborgen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Het fonds dient de behoefte aan meer flexibiliteit en vereenvoudiging te weerspiegelen, zonder dat daarbij de vereisten op het gebied van voorspelbaarheid uit het oog worden verloren, en dient, met het oog op de verwezenlijking van de beleids- en specifieke doelstellingen van deze verordening, ervoor te zorgen dat de financiële middelen eerlijk en transparant worden verdeeld.

(33)  Het fonds dient de behoefte aan meer transparantie, flexibiliteit en vereenvoudiging te weerspiegelen, zonder dat daarbij de vereisten op het gebied van voorspelbaarheid uit het oog worden verloren, en dient, met het oog op de verwezenlijking van de beleids- en specifieke doelstellingen van deze verordening, ervoor te zorgen dat de financiële middelen eerlijk en transparant worden verdeeld.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  Het fonds moet bijdragen in de operationele kosten in verband met asiel en terugkeer, en moet de lidstaten in staat stellen capaciteiten te handhaven die cruciaal zijn voor de hele Unie. Deze steun bestaat uit de volledige terugbetaling van een reeks specifieke kosten in verband met de doelstellingen van het fonds en moet integraal deel uitmaken van de programma's van de lidstaten.

(40)  Het fonds moet bijdragen in de operationele kosten in verband met asiel en terugkeer, zowel vrijwillige als gedwongen, en moet de lidstaten in staat stellen capaciteiten te handhaven die cruciaal zijn voor de hele Unie. Deze steun bestaat uit de volledige terugbetaling van een reeks specifieke kosten in verband met de doelstellingen van het fonds en moet integraal deel uitmaken van de programma's van de lidstaten.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(55)  Om recht te doen aan het belang van de strijd tegen de klimaatverandering, in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal dit fonds bijdragen aan de integratie van klimaatactie in alle beleidsdomeinen en aan de verwezenlijking van het streefdoel om globaal 25 % van de EU-begrotingsuitgaven te gebruiken ter ondersteuning van klimaatdoelstellingen. Acties ter zake zullen worden vastgesteld tijdens de voorbereiding en uitvoering van het fonds, en worden heroverwogen in het kader van de betrokken evaluatie- en beoordelingsprocessen.

(55)  Om recht te doen aan het belang van de strijd tegen de klimaatverandering, in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal dit fonds bijdragen aan de integratie van klimaatactie in alle beleidsdomeinen en aan het algemene streven dat gedurende de MFK-periode 2021-2027 25 % van de uitgaven op de begroting van de Unie klimaatdoelstellingen ondersteunen, en dat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in 2027, een streefcijfer van 30 % per jaar wordt gehaald. Acties ter zake zullen worden vastgesteld tijdens de voorbereiding en uitvoering van het fonds, en worden heroverwogen in het kader van de betrokken evaluatie- en beoordelingsprocessen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(57)  Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad29. De onderzoeksprocedure moet worden toegepast voor uitvoeringshandelingen waarin de gezamenlijke verplichtingen van de lidstaten worden vastgesteld, met name inzake het verstrekken van informatie aan de Commissie, en de raadplegingsprocedure moet worden toegepast voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen betreffende de regelingen voor het verstrekken van informatie aan de Commissie in het kader van de programmering en verslaglegging, gelet op de zuiver technische aard ervan.

(57)  Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. De door de Commissie ingediende gedelegeerde handelingen moeten de Raad en het Parlement volledige transparantie verschaffen over de besteding van de Europese middelen. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad29. De onderzoeksprocedure moet worden toegepast voor uitvoeringshandelingen waarin de gezamenlijke verplichtingen van de lidstaten worden vastgesteld, met name inzake het verstrekken van informatie aan de Commissie, en de raadplegingsprocedure moet worden toegepast voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen betreffende de regelingen voor het verstrekken van informatie aan de Commissie in het kader van de programmering en verslaglegging, gelet op de zuiver technische aard ervan.

_________________

_________________

29 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

29 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het bijdragen aan de bestrijding van irreguliere migratie en aan het waarborgen van doeltreffende terugkeer naar en overname in derde landen.

c)  het bijdragen aan de bestrijding van irreguliere migratie en aan het waarborgen van doeltreffende terugkeer naar en overname in derde landen, zowel in vrijwillige als in gedwongen gevallen.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het fonds voor de periode 2021-2027 bedragen 10 415 000 000 EUR in lopende prijzen.

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het fonds voor de periode 2021-2027 bedragen 9 204 957 000 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2018 (10 415 000 000 EUR in lopende prijzen).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  249 000 000 EUR wordt toegewezen aan in gedeeld beheer uitgevoerde programma's;

a)  5 522 974 000 EUR in prijzen van 2018 (6 249 000 000 EUR in lopende prijzen) wordt toegewezen aan in gedeeld beheer uitgevoerde programma's;

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  4 166 000 000 EUR wordt toegewezen aan de thematische faciliteit.

b)  3 681 982 800 EUR in prijzen van 2018 (4 166 000 000 EUR in lopende prijzen) wordt toegewezen aan de thematische faciliteit.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De bijdrage uit de Uniebegroting bedraagt ten hoogste 75 % van de totale subsidiabele uitgaven van een project.

1.  De bijdrage uit de Uniebegroting bedraagt ten hoogste 80 % van de totale subsidiabele uitgaven van een project. De lidstaten worden aangemoedigd overeenstemmende financiering te verstrekken voor activiteiten die worden ondersteund door het fonds.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Aan een actie waaraan in het kader van het fonds een bijdrage is toegekend, kan ook een bijdrage worden toegekend uit andere programma's van de Unie, met inbegrip van fondsen in gedeeld beheer, op voorwaarde dat de bijdragen niet dezelfde kosten dekken. De voor elk bijdragend programma van de Unie geldende regels zijn van toepassing op de respectieve bijdrage aan deze actie. De cumulatieve financiering mag niet hoger zijn dan de totale subsidiabele kosten van de actie en de steun uit de verschillende programma's van de Unie kan pro rata worden berekend overeenkomstig de documenten waarin de steunvoorwaarden zijn vastgesteld.

1.  Aan een actie waaraan in het kader van het fonds een bijdrage is toegekend, kan ook een bijdrage worden toegekend uit andere programma's van de Unie, met inbegrip van fondsen in gedeeld beheer, op voorwaarde dat de bijdragen niet dezelfde kosten dekken. De door de Commissie ingediende programma’s vullen elkaar op synergetische wijze aan en moeten zo transparant opgesteld worden dat elke duplicatie van uitgaven voorkomen wordt. De voor elk bijdragend programma van de Unie geldende regels zijn van toepassing op de respectieve bijdrage aan deze actie. De cumulatieve financiering mag niet hoger zijn dan de totale subsidiabele kosten van de actie en de steun uit de verschillende programma's van de Unie kan pro rata worden berekend overeenkomstig de documenten waarin de steunvoorwaarden zijn vastgesteld.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaat dient uiterlijk op 15 februari 2023 en vervolgens uiterlijk op dezelfde dag van elk volgend jaar tot en met 2031 een jaarlijks prestatieverslag als bedoeld in artikel 36, lid 6, van Verordening (EU) .../2021 [verordening gemeenschappelijke bepalingen] bij de Commissie in. Het in 2023 ingediende verslag heeft betrekking op de uitvoering van het programma in de periode tot en met 30 juni 2022.

1.  De lidstaat dient uiterlijk op 15 februari 2023 en vervolgens uiterlijk op dezelfde dag van elk volgend jaar tot en met 2031 een jaarlijks prestatieverslag als bedoeld in artikel 36, lid 6, van Verordening (EU) .../2021 [verordening gemeenschappelijke bepalingen] bij de Commissie in. Het in 2023 ingediende verslag heeft betrekking op de uitvoering van het programma in de periode tot en met 30 juni 2022. De lidstaten maken deze verslagen bekend op de specifieke website van de beheersautoriteit als bepaald in artikel 44 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen. De Commissie maakt de jaarlijkse prestatieverslagen beschikbaar op een specifieke webpagina.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De Commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement over het eventuele gebruik van de financiële middelen en over het succes, het mislukken en de Europese meerwaarde van financiële maatregelen.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  40 % voor de aanpak van irreguliere migratie, met inbegrip van terugkeer.

–  40 % voor de aanpak van irreguliere migratie, met inbegrip van terugkeer, zowel vrijwillige als gedwongen.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De volgende criteria op het gebied van de aanpak van irreguliere migratie, met inbegrip van terugkeer, zullen in aanmerking worden genomen en als volgt worden gewogen:

4.  De volgende criteria op het gebied van de aanpak van irreguliere migratie, met inbegrip van vrijwillige en gedwongen terugkeer, zullen in aanmerking worden genomen en als volgt worden gewogen:

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de opstelling en ontwikkeling van nationale strategieën op het gebied van asiel, legale migratie, integratie, terugkeer en irreguliere migratie;

a)  de opstelling en ontwikkeling van nationale strategieën op het gebied van asiel, legale migratie, integratie, vrijwillige en gedwongen terugkeer en irreguliere migratie;

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  voorbereiding van terugkeer, met inbegrip van maatregelen die leiden tot de afgifte van terugkeerbesluiten, de identificatie van onderdanen van derde landen, de afgifte van reisdocumenten en de opsporing van gezinsleden;

e)  voorbereiding van vrijwillige en gedwongen terugkeer, met inbegrip van maatregelen die leiden tot de afgifte van terugkeerbesluiten, de identificatie van onderdanen van derde landen, de afgifte van reisdocumenten en de opsporing van gezinsleden;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – punt 4 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

k)  samenwerking met derde landen op het gebied van de aanpak van irreguliere migratie en op het gebied van doeltreffende terugkeer en overname, onder meer in het kader van de uitvoering van overnameovereenkomsten en andere regelingen;

k)  samenwerking met derde landen op het gebied van de aanpak van irreguliere migratie en op het gebied van doeltreffende terugkeer en overname, zowel in vrijwillige als in gedwongen gevallen, onder meer in het kader van de uitvoering van overnameovereenkomsten en andere regelingen;


PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

Document- en procedurenummers

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

2.7.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Behandeling in de commissie

24.9.2018

25.9.2018

 

 

Datum goedkeuring

21.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

5

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

5

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

Document- en procedurenummers

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Datum indiening bij EP

13.6.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Miriam Dalli

9.7.2018

 

 

 

Betwisting rechtsgrondslag

       Datum JURI-advies

JURI

18.2.2019

 

 

 

Behandeling in de commissie

27.11.2018

19.2.2019

 

 

Datum goedkeuring

19.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

23

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Datum indiening

27.2.2019

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Roberta Metsola

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

23

-

ECR

Marek Jurek, Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

1

0

PPE

Carlos Coelho

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 8 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid