Procedura : 2018/0248(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0106/2019

Teksty złożone :

A8-0106/2019

Debaty :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 11.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0175

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 660kWORD 259k
27.2.2019
PE 629.652v02-00 A8-0106/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Miriam Dalli

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE
 OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0471),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 78 ust. 2 i art. 79 ust. 2 i 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0271/2018),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 i 39 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej (A8-0106/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające Fundusz Azylu i Migracji

ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 i 4,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 2 i 4 oraz art. 80,

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W sytuacji zmieniających się wyzwań w obszarze migracji, którą charakteryzuje potrzeba wspierania silnych systemów przyjmowania, azylu, integracji i migracji w państwach członkowskich, zapobiegania presjom migracyjnym i adekwatnego reagowania na nie oraz zastępowania nieuregulowanych i niebezpiecznych dróg przybywania migrantów legalnymi i bezpiecznymi sposobami migracji, inwestowanie w skuteczne i skoordynowane zarządzanie migracjami w Unii ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia unijnego celu stworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zgodnie z art. 67 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(1)  W sytuacji zmieniających się wyzwań w obszarze migracji, którą charakteryzuje potrzeba wspierania silnych systemów przyjmowania, azylu, integracji i migracji w państwach członkowskich, zapobiegania presjom migracyjnym, jak również adekwatnego i solidarnego reagowania na nie oraz zastępowania nieuregulowanych i niebezpiecznych dróg przybywania migrantów legalnymi i bezpiecznymi sposobami migracji, inwestowanie w skuteczne i skoordynowane zarządzanie migracjami w Unii ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia unijnego celu stworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zgodnie z art. 67 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Znaczenie skoordynowanego podejścia Unii i państw członkowskich znalazło odzwierciedlenie w Europejskim programie w zakresie migracji z maja 2015 r., w którym podkreślono potrzebę prowadzenia spójnej i jasnej wspólnej polityki mającej na celu przywrócenie wiary w to, że Unia jest zdolna połączyć europejskie i krajowe wysiłki, aby radzić sobie z problemem migracji i skutecznie współpracować, zgodnie z zasadą solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności, oraz zostało potwierdzone w przeglądzie śródokresowym tego programu z września 2017 r. i sprawozdaniu z postępu prac z marca i maja 2018 r.

(2)  Znaczenie skoordynowanego podejścia Unii i państw członkowskich znalazło odzwierciedlenie w Europejskim programie w zakresie migracji z maja 2015 r., w którym podkreślono potrzebę prowadzenia spójnej i jasnej wspólnej polityki mającej na celu przywrócenie wiary w to, że Unia jest zdolna połączyć europejskie i krajowe wysiłki, aby radzić sobie z problemem migracji i skutecznie współpracować, zgodnie z zasadą solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi zapisaną w art. 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz zostało potwierdzone w przeglądzie śródokresowym tego programu z września 2017 r. i sprawozdaniu z postępu prac z marca i maja 2018 r.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W konkluzjach z dnia 19 października 2017 r. Rada Europejska potwierdziła potrzebę stosowania kompleksowego, pragmatycznego i zdecydowanego podejścia do zarządzania migracjami, którego celem jest przywrócenie kontroli na granicach zewnętrznych, ograniczenie nieuregulowanego napływu migrantów i liczby zgonów na morzu i które powinno się opierać na elastycznym i dobrze skoordynowanym wykorzystaniu wszystkich instrumentów dostępnych w Unii i państwach członkowskich. Rada Europejska wezwała też do zapewnienia znacznie większej liczby powrotów za pomocą podejmowanych na poziomie UE i państw członkowskich działań, w tym skutecznych umów i uzgodnień dotyczących readmisji.

(3)  W konkluzjach z dnia 19 października 2017 r. Rada Europejska potwierdziła potrzebę stosowania kompleksowego, pragmatycznego i zdecydowanego podejścia do zarządzania migracjami, którego celem jest przywrócenie kontroli na granicach zewnętrznych, ograniczenie nieuregulowanego napływu migrantów i liczby zgonów na morzu i które powinno się opierać na elastycznym i dobrze skoordynowanym wykorzystaniu wszystkich instrumentów dostępnych w Unii i państwach członkowskich. Rada Europejska wezwała też do zapewnienia znacznie większej liczby powrotów za pomocą podejmowanych na poziomie UE i państw członkowskich działań, w tym skutecznych umów i uzgodnień dotyczących readmisji. Rada Europejska wezwała ponadto do wprowadzenia i rozwijania programów dobrowolnych przesiedleń.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Aby wspierać wysiłki zapewniające kompleksowe podejście do zarządzania migracjami, oparte na wzajemnym zaufaniu, solidarności i podziale odpowiedzialności między państwami członkowskimi i instytucjami Unii Europejskiej, w celu zapewnienia wspólnej zrównoważonej unijnej polityki azylowej i imigracyjnej, należy wspierać państwa członkowskie za pomocą odpowiednich zasobów finansowych w postaci Funduszu Azylu Migracji (zwanego dalej „Funduszem”).

(4)  Aby wspierać wysiłki zapewniające kompleksowe podejście do zarządzania migracjami, oparte na wzajemnym zaufaniu, solidarności i podziale odpowiedzialności między państwami członkowskimi i instytucjami Unii Europejskiej, w celu zapewnienia wspólnej zrównoważonej unijnej polityki azylowej i imigracyjnej, należy wspierać państwa członkowskie za pomocą odpowiednich zasobów finansowych w postaci Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (zwanego dalej „Funduszem”).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Fundusz powinien w pełni przestrzegać praw człowieka, być zgodny z Agendą 2030, zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju, o której mowa w art. 208 TFUE, oraz ze zobowiązaniami na szczeblu międzynarodowym w odniesieniu do migracji i azylu, w szczególności z globalnym porozumieniem w sprawie uchodźców oraz globalnym porozumieniem w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  W zarządzaniu Funduszem z perspektywy rozwoju należy uwzględniać różne podstawowe przyczyny migracji, takie jak konflikty, ubóstwo, brak potencjału rolnego, edukację i nierówności.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Fundusz należy wdrażać z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w zakresie praw podstawowych.

(5)  Działania wspierane w ramach Funduszu należy wdrażać z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym prawa do ochrony danych osobowych, międzynarodowych zobowiązań Unii i państw członkowskich w zakresie praw podstawowych, w tym Konwencji ONZ o prawach dziecka i Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r., uzupełnionej protokołem z dnia 31 stycznia 1967 r.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Przy wdrażaniu Funduszu należy przestrzegać zasad równości płci i niedyskryminacji, które należą do podstawowych wartości Unii, a także je propagować. Fundusz nie powinien wspierać żadnych działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji lub wykluczenia społecznego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  Przy wdrażaniu Funduszu należy przyznać pierwszeństwo działaniom, które odnoszą się do sytuacji małoletnich bez opieki i małoletnich odłączonych od rodzin przez wczesną identyfikację i rejestrację, a także działaniom podejmowanym w najlepszym interesie dziecka.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Fundusz powinien wspierać skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi, między innymi przez: promowanie wspólnych środków w obszarze azylu, w tym wysiłków państw członkowskich w zakresie przyjmowania osób wymagających ochrony międzynarodowej w drodze przesiedleń i transferu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej między państwami członkowskimi; a także wspieranie strategii integracji i bardziej skutecznej polityki migracyjnej, aby zapewnić długoterminową konkurencyjność Unii i przyszłość jej modelu socjalnego oraz ograniczyć czynniki zachęcające do nieuregulowanej migracji, za pomocą zrównoważonej polityki w zakresie powrotów i readmisji. Fundusz powinien wspierać zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi, aby wzmacniać zarządzanie przepływami osób ubiegających się o azyl lub inne formy ochrony międzynarodowej, zwiększać możliwości legalnej migracji oraz przeciwdziałać migracji nieuregulowanej i zapewniać zrównoważony charakter powrotów i skuteczną readmisję w państwach trzecich.

(7)  Fundusz powinien wspierać solidarność państw członkowskich oraz skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi, między innymi przez: promowanie wspólnych środków w obszarze azylu, w tym wysiłków państw członkowskich w zakresie przyjmowania osób wymagających ochrony międzynarodowej w drodze przesiedleń, przyjmowania ze względów humanitarnych i transferu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej między państwami członkowskimi; a także wzmocnienie ochrony tych osób ubiegających się o azyl, które wymagają szczególnego traktowania, takich jak dzieci, wspieranie strategii integracji i bardziej skutecznej polityki migracyjnej oraz tworzenie bezpiecznych i legalnych sposobów migracji do Unii, co powinno również pomóc w zapewnieniu długoterminowej konkurencyjności Unii i przyszłości jej modelu socjalnego oraz w ograniczeniu czynników zachęcających do nieuregulowanej migracji, za pomocą zrównoważonej polityki w zakresie powrotów i readmisji. Fundusz – jako instrument wewnętrznej polityki Unii i jedyny instrument finansowania azylu i migracji na szczeblu unijnym – powinien w pierwszej kolejności wspierać działania w zakresie azylu i migracji podejmowane w Unii. Fundusz powinien jednak wspierać zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi w określonym zakresie i przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, aby wzmacniać zarządzanie przepływami osób ubiegających się o azyl lub inne formy ochrony międzynarodowej w celu ustanowienia możliwości legalnej migracji i przeciwdziałania migracji nieuregulowanej oraz sieciom przemytników i handlarzy ludźmi, a także zapewnienia zrównoważonego charakteru bezpiecznych i godnych powrotów do państw trzecich oraz readmisji w państwach trzecich.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Kryzys migracyjny uwypuklił potrzebę zreformowania wspólnego europejskiego systemu azylowego w celu zapewnienia skutecznych procedur azylowych zapobiegających wtórnemu przemieszczaniu się i przewidujących jednolite standardy przyznawania ochrony międzynarodowej i odpowiednie prawa i świadczenia dla osób korzystających z ochrony międzynarodowej. Reforma była też potrzebna, aby stworzyć bardziej sprawiedliwy i skuteczny system ustalania odpowiedzialności państw członkowskich za osoby ubiegające sięudzielenie ochrony międzynarodowej oraz ustanowić unijne ramy działań państw członkowskich w zakresie przesiedleń. Fundusz powinien zatem zapewniać większe wsparcie na rzecz działań państw członkowskich mających na celu pełne i prawidłowe wdrożenie zreformowanego wspólnego europejskiego systemu azylowego.

(8)  Kryzys migracyjny oraz rosnąca liczba ofiar na Morzu Śródziemnym w ostatnich latach uwypukliły potrzebę zreformowania wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz stworzenia bardziej sprawiedliwego i skutecznego systemu ustalania odpowiedzialności państw członkowskich za osoby ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej, a także ustanowienia ram działania państw członkowskich w zakresie przesiedleń i przyjmowania ze względów humanitarnych w celu zwiększenia ogólnej liczby dostępnych ośrodków przesiedleń na całym świecie. Jednocześnie konieczne jest przeprowadzenie reformy, aby zapewnić stosowanie i dostęp do skutecznych i opartych na prawach procedur azylowych oraz by zagwarantować jednolite i odpowiednie warunki przyjmowania wnioskówobjęcie ochroną międzynarodową, jednolite standardy przyznawania ochrony międzynarodowej i odpowiednie prawa i świadczenia dla osób korzystających z ochrony międzynarodowej, a także skuteczne i wydajne procedury powrotów migrantów o nieuregulowanym statusie. Fundusz powinien zatem zapewniać większe wsparcie na rzecz działań państw członkowskich mających na celu pełne i prawidłowe wdrożenie zreformowanego wspólnego europejskiego systemu azylowego.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Fundusz powinien również uzupełniać i wzmacniać działania podejmowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) ustanowioną rozporządzeniem (UE) .../.... [Rozporządzenie AUEA]14 , mając na celu ułatwienie i poprawę funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego przez: koordynowanie i wzmacnianie praktycznej współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi; promowanie unijnych przepisów i standardów operacyjnych dotyczących azylu w celu zapewnienia wysokiego stopnia jednolitości (opartego na wysokim poziomie bezpieczeństwa) procedur ochrony międzynarodowej, warunków przyjmowania i oceny potrzeb w zakresie ochrony w całej Unii, a także umożliwianie zrównoważonego i sprawiedliwego rozdziału wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, ułatwianie konwergencji w ocenianiu wniosków o ochronę międzynarodową w całej Unii, wspieranie działań państw członkowskich w zakresie przesiedleń oraz zapewnianie wsparcia operacyjnego i technicznego państwom członkowskim w zarządzaniu systemem azylowym i systemem przyjmowania, zwłaszcza państwom członkowskim zmagającym się z nieproporcjonalną presją wywieraną na te systemy.

(9)  Fundusz powinien również uzupełniać i wzmacniać działania podejmowane przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, mając na celu ułatwienie i poprawę funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego przez: wzmacnianie praktycznej współpracy i koordynowanie wymiany między państwami członkowskimi informacji w dziedzinie azylu, przede wszystkim dotyczących dobrych praktyk; promowanie unijnych i międzynarodowych przepisów i przyczynianie się za pośrednictwem odpowiednich wytycznych, w tym standardów operacyjnych, do zapewnienia jednolitego wdrożenia unijnego prawa w dziedzinie azylu w oparciu o wysokie standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do procedur ochrony międzynarodowej, warunków przyjmowania i oceny potrzeb w zakresie ochrony w całej Unii, a także umożliwianie zrównoważonego i sprawiedliwego rozdziału wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, ułatwianie konwergencji w ocenianiu wniosków o ochronę międzynarodową w całej Unii, wspieranie działań państw członkowskich w zakresie przesiedleń oraz zapewnianie wsparcia operacyjnego i technicznego państwom członkowskim w zarządzaniu systemem azylowym i systemem przyjmowania, zwłaszcza państwom członkowskim zmagającym się z nieproporcjonalną presją wywieraną na te systemy.

__________________

 

14 Rozporządzenie (UE) .../... Parlamentu Europejskiego i Rady [rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds.  Azylu] (Dz.U. L […] z […], s. […]).

 

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Fundusz powinien wspierać starania Unii i państw członkowskich na rzecz zwiększania zdolności państw członkowskich do opracowywania, monitorowania i oceniania ich polityk azylowych w świetle ich własnych zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa Unii.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Fundusz powinien wspierać starania Unii i państw członkowskich o zwiększenie zdolności państw członkowskich do opracowywania, monitorowania i oceniania polityk azylowych w świetle własnych zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa Unii.

(10)  Fundusz powinien wspierać Unię i państwa członkowskie we wdrażaniu obowiązującego prawa Unii, zapewniając pełne poszanowanie praw podstawowych, w szczególności dyrektyw 2013/33/UE1a (dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania), 2013/32/UE1b (dyrektywa w sprawie procedur azylowych), 2011/95/UE1c (dyrektywa w sprawie kwalifikowania) i 2008/115/WE1d (dyrektywa w sprawie powrotów) Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/20131e (rozporządzenie dublińskie).

 

________________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 96).

 

1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 60).

 

1c Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9).

 

1d Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

 

1e Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 13).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Partnerstwa i współpraca z państwami trzecimi w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania przepływami osób ubiegających się o azyl lub inne formy ochrony międzynarodowej są niezbędnym składnikiem unijnej polityki azylowej. Aby zastąpić niebezpieczne i nieuregulowane drogi migracji legalnymi i bezpiecznymi sposobami dotarcia na terytorium państw członkowskich obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców wymagających ochrony międzynarodowej, wyrazić solidarność z państwami w regionach, do których lub wewnątrz których wysiedlono dużą liczbę osób wymagających ochrony międzynarodowej, pomóc w złagodzeniu presji na te państwa, przyczynić się do osiągania celów unijnej polityki migracyjnej przez zwiększanie wpływu Unii na państwa trzecie oraz skutecznie współdziałać w globalnych inicjatywach w zakresie przesiedleń przez reprezentowanie wspólnego stanowiska na forach międzynarodowych i w relacjach z państwami trzecimi, Fundusz powinien zapewniać zachęty finansowe do wdrażania unijnych ram przesiedleń [i przyjmowania ze względów humanitarnych].

skreśla się

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Fundusz powinien wspierać starania państw członkowskich na rzecz zapewnienia na ich terytoriach ochrony międzynarodowej i trwałego rozwiązania dla uchodźców i przesiedleńców uznanych za kwalifikujących się do przesiedlenia lub w ramach krajowych programów przyjmowania ze względów humanitarnych, które powinny uwzględniać przewidywania potrzeb w zakresie przesiedleń UNHCR. Aby przyczynić się w sposób ambitny i skuteczny, Fundusz powinien zapewniać ukierunkowaną pomoc w formie zachęt finansowych dla każdej przyjętej lub przesiedlonej osoby.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Biorąc pod uwagę wysoki poziom przepływów migracyjnych do Unii w ostatnich latach oraz znaczenie zapewniania spójności naszych społeczeństw, niezbędne jest wspieranie polityki państw członkowskich na rzecz wczesnej integracji legalnie przebywających obywateli państw trzecich, w tym polityki w priorytetowych obszarach wskazanych w planie działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich, przyjętym przez Komisję w 2016 r.

(12)  Biorąc pod uwagę znaczenie zapewniania spójności naszych społeczeństw, niezbędne jest wspieranie polityki państw członkowskich na rzecz integracji legalnie przebywających obywateli państw trzecich, w tym polityki w priorytetowych obszarach wskazanych w planie działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich, przyjętym przez Komisję w 2016 r.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby zwiększyć skuteczność, osiągnąć jak największą unijną wartość dodaną oraz zapewnić spójność działań Unii na rzecz integracji obywateli państw trzecich, działania finansowane z Funduszu powinny być szczegółowo określone i uzupełniające w stosunku do działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Środki finansowane w ramach niniejszego Funduszu powinny wspierać dostosowane do potrzeb obywateli państw trzecich działania, które są na ogół realizowane na wczesnym etapie integracji, oraz działania horyzontalne wspierające zdolności państw członkowskich w obszarze integracji, natomiast interwencje na rzecz obywateli państw trzecich mające bardziej długoterminowe skutki powinny być finansowane w ramach EFRR i EFS+.

(13)  Aby zwiększyć skuteczność, osiągnąć jak największą unijną wartość dodaną oraz zapewnić spójność działań Unii na rzecz integracji obywateli państw trzecich, działania finansowane z Funduszu powinny być szczegółowo określone i uzupełniające w stosunku do działań finansowanych z unijnych funduszy strukturalnych. Środki finansowane w ramach niniejszego Funduszu powinny wspierać działania dostosowane do potrzeb obywateli państw trzecich, które są na ogół realizowane na wczesnych etapach integracji, oraz działania horyzontalne wspierające zdolności państw członkowskich w obszarze integracji, uzupełnione interwencjami mającymi na celu promowanie włączenia społecznego i gospodarczego obywateli państw trzecich finansowanymi w ramach funduszy strukturalnych.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Zakres środków integracyjnych powinien obejmować także osoby korzystające z ochrony międzynarodowej, tak aby zapewnione zostało kompleksowe podejście do integracji, uwzględniające specyfikę tej grupy docelowej. Jeśli środki integracyjne są połączone z przyjmowaniem, w stosownych przypadkach należy umożliwić objęcie tymi działaniami również osób ubiegających się o azyl.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  W tym kontekście organy państw członkowskich odpowiedzialne za wdrażanie Funduszu powinny być zobowiązane do współpracy i ustanowienia mechanizmów koordynacji z organami wyznaczonymi przez państwa członkowskie do celów zarządzania interwencjami w ramach EFS+ i EFRR, a w razie potrzeby także z ich instytucjami zarządzającymi oraz z instytucjami zarządzającymi innych unijnych funduszy, które przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich.

(14)  W tym kontekście organy państw członkowskich odpowiedzialne za wdrażanie Funduszu powinny być zobowiązane do współpracy i ustanowienia mechanizmów koordynacji z organami wyznaczonymi przez państwa członkowskie do celów zarządzania interwencjami w ramach funduszy strukturalnych, a w razie potrzeby także z ich instytucjami zarządzającymi oraz z instytucjami zarządzającymi innych unijnych funduszy, które przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich. Za pomocą tych mechanizmów koordynacji Komisja powinna oceniać spójność i komplementarność funduszy oraz stopień, w jakim środki wdrożone za pośrednictwem każdego funduszu przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Należy pozwolić państwom członkowskim, które chcą przyjąć takie podejście, na zapisanie w programach krajowych, że działania integracyjne mogą obejmować bliskich krewnych obywateli państw trzecich w takim zakresie, jaki jest konieczny do skutecznej realizacji takich działań. Pojęcie „bliski krewny” należy rozumieć jako oznaczające małżonka, partnera oraz każdą inną osobę spokrewnioną w linii zstępnej lub wstępnej z obywatelem państwa trzeciego objętym działaniami integracyjnymi, które to osoby nie zostałyby w inny sposób objęte zakresem Funduszu.

(16)  Należy pozwolić państwom członkowskim, które chcą przyjąć takie podejście, na zapisanie w programach krajowych, że działania integracyjne mogą obejmować bliskich krewnych obywateli państw trzecich, wspierając w ten sposób jedność rodzin w najlepszym interesie dziecka, w takim zakresie, jaki jest konieczny do skutecznej realizacji takich działań. Pojęcie „bliski krewny” należy rozumieć jako oznaczające małżonka, partnera oraz każdą inną osobę spokrewnioną w linii zstępnej lub wstępnej z obywatelem państwa trzeciego objętym działaniami integracyjnymi, które to osoby nie zostałyby w inny sposób objęte zakresem Funduszu.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Biorąc pod uwagę zasadniczą rolę, jaką w dziedzinie integracji odgrywają organy lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, oraz aby ułatwić dostęp tych podmiotów do finansowania na poziomie Unii, Fundusz powinien wspierać realizację działań w zakresie integracji przez organy lokalne i regionalne lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym za pomocą instrumentu tematycznego oraz wyższych stóp współfinansowania tych działań.

(17)  Biorąc pod uwagę zasadniczą rolę, jaką w dziedzinie integracji odgrywają organy lokalne i regionalne i reprezentujące je stowarzyszenia oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym stowarzyszenia uchodźców i migrantów, oraz aby ułatwić bezpośredni dostęp tych podmiotów do finansowania na poziomie Unii, Fundusz powinien wspierać realizację działań w zakresie integracji przez organy lokalne i regionalne lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym za pomocą wyższych stóp współfinansowania tych działań oraz przez wykorzystywanie specjalnego komponentu instrumentu tematycznego tam, gdzie te organy lokalne i regionalne są uprawnione do przeprowadzania działań na rzecz integracji.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Mając na względzie długoterminowe wyzwania gospodarcze i demograficzne, z jakimi zmaga się Unia, niezbędne jest stworzenie dobrze funkcjonujących legalnych kanałów migracji do Unii, aby utrzymać pozycję Unii jako atrakcyjnego celu dla migrantów oraz zapewnić zrównoważony charakter systemów opieki społecznej i wzrost unijnej gospodarki.

(18)  Mając na względzie długoterminowe wyzwania gospodarcze i demograficzne, z jakimi zmaga się Unia, a także coraz bardziej globalny charakter migracji, niezbędne jest stworzenie dobrze funkcjonujących legalnych kanałów migracji do Unii, aby utrzymać pozycję Unii jako atrakcyjnego celu dla legalnych migrantów, zgodnie z potrzebami gospodarczymi i społecznymi państw członkowskich, oraz zapewnić zrównoważony charakter systemów opieki społecznej i wzrost unijnej gospodarki, chroniąc jednocześnie pracowników migrujących przed wyzyskiem w pracy.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Fundusz powinien wspierać państwa członkowskie w tworzeniu strategii organizowania legalnej migracji oraz w zwiększaniu ich zdolności do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceniania ogółem wszystkich strategii, polityk i środków w zakresie imigracji i integracji, w tym unijnych instrumentów prawnych, odnoszących się do legalnie przebywających obywateli państw trzecich. Fundusz powinien również wspierać wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz współpracę między różnymi działami administracji i poziomami sprawowania rządów oraz między państwami członkowskimi.

(19)  Fundusz powinien wspierać państwa członkowskie w tworzeniu strategii organizowania i poszerzania dróg legalnej migracji oraz w zwiększaniu ich zdolności do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceniania ogółem wszystkich strategii, polityk i środków w zakresie imigracji i integracji odnoszących się do legalnie przebywających obywateli państw trzecich, w szczególności unijnych instrumentów na rzecz legalnej migracji. Fundusz powinien również wspierać wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz współpracę między różnymi działami administracji i poziomami sprawowania rządów oraz między państwami członkowskimi.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Skuteczna polityka powrotowa jest integralną częścią kompleksowego podejścia do migracji, stosowanego przez Unię i jej państwa członkowskie. Fundusz powinien wspierać wysiłki państw członkowskich i zachęcać je do działania, mając na celu skuteczne wdrażanie i dalsze rozwijanie wspólnych norm w zakresie powrotów, w szczególności określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE15, oraz zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do zarządzania powrotami. Aby zapewnić zrównoważony charakter polityki powrotowej, Fundusz powinien w równym stopniu wspierać powiązane środki w państwach trzecich, takie jak reintegracja osób powracających.

(20)  Skuteczna i godna polityka powrotowa jest integralną częścią kompleksowego podejścia do migracji, stosowanego przez Unię i jej państwa członkowskie. Fundusz powinien wspierać wysiłki państw członkowskich i zachęcać je do działania, mając na celu skuteczne wdrażanie i dalsze rozwijanie wspólnych norm w zakresie powrotów, ze szczególnym naciskiem na powroty dobrowolne, w szczególności określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE15, oraz zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do zarządzania powrotami. Fundusz powinien w równym stopniu wspierać powiązane środki w państwach trzecich, aby ułatwić i zagwarantować bezpieczne i godne powroty oraz readmisję, a także trwałą reintegrację, jak zapisano w globalnym porozumieniu w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji.

__________________

__________________

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Państwa członkowskie powinny dawać pierwszeństwo dobrowolnym powrotom. Aby promować dobrowolne powroty, państwa członkowskie powinny przewidzieć zapewnienie czynników zachęcających, takich jak preferencyjne traktowanie w formie zwiększonej pomocy przy dobrowolnym powrocie do kraju. Taki dobrowolny powrót leży w interesie zarówno osób powracających, jak i organów – ze względu na oszczędność kosztów.

(21)  Państwa członkowskie powinny dawać pierwszeństwo dobrowolnym powrotom oraz zapewnić skuteczny, bezpieczny i godny powrót migrantów o nieuregulowanym statusie. W związku z tym w ramach Funduszu należy preferencyjnie wspierać działania związane z dobrowolnymi powrotami. Aby je promować, państwa członkowskie powinny zapewnić zachęty, takie jak preferencyjne traktowanie w formie zwiększonej pomocy, a także długoterminowe wsparcie na rzecz reintegracji. Taki dobrowolny powrót leży w interesie zarówno osób powracających, jak i organów – ze względu na oszczędność kosztów. We wszystkich działaniach lub decyzjach dotyczących migrujących dzieci, w tym powrotów, należy przede wszystkim dbać o najlepszy interes dzieci, uwzględniając w pełni ich prawo do wyrażania opinii.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Powroty dobrowolne i przymusowe są jednak ze sobą powiązane i wzajemnie się wspierają, należy więc zachęcać państwa członkowskie, aby w swoich działaniach zwiększały komplementarność tych dwóch form powrotów. Możliwość wydalenia jest istotnym elementem przyczyniającym się do integralności systemu azylowego i systemu legalnej migracji. Fundusz powinien zatem wspierać działania państw członkowskich mające na celu ułatwienie i przeprowadzanie wydaleń, w stosownych przypadkach zgodnie ze standardami określonymi w prawie unijnym i przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i godności osób powracających.

(22)  Choć dobrowolne powroty powinny mieć pierwszeństwo nad powrotami przymusowymi, one jednak ze sobą powiązane i wzajemnie się wspierają, należy więc zachęcać państwa członkowskie, aby w swoich działaniach zwiększały komplementarność tych dwóch form powrotów. Możliwość wydalenia jest istotnym elementem przyczyniającym się do integralności systemu azylowego i systemu legalnej migracji. Fundusz powinien zatem wspierać działania państw członkowskich mające na celu ułatwienie i przeprowadzanie wydaleń, w stosownych przypadkach zgodnie ze standardami określonymi w prawie unijnym i przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i godności osób powracających. Fundusz powinien wspierać działania związane z powrotem dzieci wyłącznie w przypadku, gdy taki powrót opiera się na pozytywnej ocenie najlepszych interesów dziecka.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Szczególne środki wsparcia dla osób powracających stosowane w państwach członkowskich i krajach powrotu mogą poprawić warunki powrotu i reintegrację takich osób.

(23)  Szczególne środki wsparcia dla osób powracających, ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb humanitarnych i potrzeb w zakresie ochrony, stosowane w państwach członkowskich i krajach powrotu mogą poprawić warunki powrotu i reintegrację takich osób. Szczególną uwagę należy zwrócić na grupy wymagające szczególnego traktowania. Decyzje nakazujące powrót powinny opierać się na wszechstronnej i szczegółowej ocenie sytuacji w kraju pochodzenia, a także na ocenie zdolności absorpcyjnej na poziomie lokalnym. Szczególne środki i działania wspierające kraje pochodzenia, a zwłaszcza osoby wymagające szczególnego traktowania, przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa, skuteczności i zrównoważonego charakteru powrotów. Takie środki należy wprowadzać przy aktywnym udziale władz lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego i diaspor.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Unijne umowy o readmisji i inne porozumienia są integralnym składnikiem unijnej polityki powrotowej i jednym z głównych narzędzi skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, ponieważ ułatwiają szybki powrót migrantów o nieuregulowanym statusie. Te umowy i porozumienia są ważnym elementem dialogu i współpracy z państwami trzecimi będącymi krajami pochodzenia i tranzytu migrantów o nieuregulowanym statusie, dlatego w interesie skutecznej polityki powrotowej na poziomach krajowymunijnym należy wspierać wykonywanie tych umów w państwach trzecich.

(24)  Formalne umowy o readmisji są integralnym i kluczowym składnikiem unijnej polityki powrotowej i jednym z głównych narzędzi skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, ponieważ ułatwiają szybki powrót migrantów o nieuregulowanym statusie. Te umowy i porozumienia są ważnym elementem dialogu i współpracy z państwami trzecimi będącymi krajami pochodzenia i tranzytu migrantów o nieuregulowanym statusie, dlatego Fundusz powinien wspierać w określonym zakresieprzy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń wykonywanie tych umów w państwach trzecich w interesie skutecznej polityki bezpiecznych i godnych powrotów.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Oprócz wspierania powrotów osób, jak przewidziano w niniejszym rozporządzeniu, Fundusz powinien także wspierać inne środki służące przeciwdziałaniu migracji nieuregulowanej, eliminowaniu zachęt do nielegalnej migracji i zwalczaniu obchodzenia obowiązujących przepisów dotyczących migracji, a tym samym chronić spójność systemów imigracyjnych państw członkowskich.

(25)  Oprócz wspierania integracji obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców w państwach członkowskich Fundusz powinien także wspierać inne środki służące zwalczaniu handlu migrantami, zachęcaniu do tworzenia przepisów dotyczących legalnej migracji i ułatwianiu ich ustanawiania, gwarantując tym samym ochronę spójności systemów imigracyjnych w krajach pochodzenia, w pełnej zgodności z zasadą spójności na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Zatrudnianie migrantów o nieuregulowanym statusie stanowi czynnik przyciągający, który zachęca do nielegalnej migracji i podważa politykę mobilności pracowników opartą na programach legalnej migracji. Fundusz powinien zatem wspierać państwa członkowskie, bezpośrednio lub pośrednio, we wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE16, która zabrania zatrudniania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich i przewiduje kary wobec pracodawców łamiących ten zakaz.

(26)  Zatrudnianie migrantów o nieuregulowanym statusie podważa politykę mobilności pracowników opartą na programach legalnej migracji i zagraża prawom pracowników migrujących, narażając ich na naruszenia praw i nadużycia. Fundusz powinien zatem wspierać państwa członkowskie, bezpośrednio lub pośrednio, we wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE16, która zabrania zatrudniania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, zapewnia mechanizm składania skarg i odzyskiwania wynagrodzenia przez wyzyskiwanych pracowników i przewiduje kary wobec pracodawców łamiących ten zakaz.

_________________

_________________

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24).

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Państwa członkowskie powinny wspierać potrzeby społeczeństwa obywatelskiego i stowarzyszeń pracowniczych, takie jak utworzenie europejskiej sieci przyjmowania pracowników obu płci, w celu połączenia wszystkich pracowników zaangażowanych w Europie w dziedzinie migracji, aby wspierać godne przyjmowanie i podejście do migracji oparte na prawach człowieka oraz wymianie dobrych praktyk w dziedzinie przyjmowania i integracji zawodowej.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Fundusz powinien wspierać państwa członkowskie, bezpośrednio lub pośrednio, we wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE17, która określa przepisy dotyczące pomocy i wsparcia dla ofiar handlu ludźmi oraz ochrony tych ofiar.

(27)  Fundusz powinien wspierać państwa członkowskie, bezpośrednio lub pośrednio, we wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE17, która określa przepisy dotyczące pomocy i wsparcia dla ofiar handlu ludźmi oraz ochrony tych ofiar. Środki te powinny uwzględniać specyficzny dla danej płci charakter handlu ludźmi. Przy wdrażaniu Funduszu państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku osób, które są zmuszone do opuszczenia zwyczajowych miejsc zamieszkania ze względu na nagłe lub postępujące skutki zmiany klimatu, które mają negatywny wpływ na ich życie lub warunki życia, istnieje wysokie ryzyko, że staną się one ofiarami handlu ludźmi.

__________________

__________________

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Fundusz powinien wspierać w szczególności identyfikację oraz środki na rzecz zaspokojenia potrzeb osób ubiegających się o azyl, które wymagają szczególnego traktowania, np. małoletnich bez opieki, lub które są ofiarami tortur bądź innych poważnych form przemocy, zgodnie z dorobkiem prawnym Unii w dziedzinie azylu.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27b)  Aby osiągnąć sprawiedliwy i przejrzysty podział zasobów między celami Funduszu, należy zapewnić minimalny poziom wydatków dla określonych celów niezależnie od tego, czy są one zarządzane bezpośrednio, pośrednio, czy też wspólnie.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Fundusz powinien uzupełniać i wspierać działania podejmowane w zakresie powrotów przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej ustanowioną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/162418, a tym samym przyczyniać się do skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami określonego w art. 4 tego rozporządzenia.

(28)  Fundusz powinien uzupełniać i wspierać działania podejmowane w zakresie powrotów przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej ustanowioną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/162418 bez zapewniania dodatkowego finansowania dla Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, której roczny budżet umożliwiający wykonanie wszystkich zadań jest ustanawiany przez organ władzy budżetowej.

__________________

__________________

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Należy dążyć do synergii, spójności i efektywności w powiązaniu z innymi funduszami unijnymi oraz unikać nakładania się działań.

(29)  Należy dążyć do synergii, spójności, komplementarności i efektywności w powiązaniu z innymi funduszami unijnymi oraz unikać nakładania się działań lub sprzeczności między nimi.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Środki w państwach trzecich i dotyczące państw trzecich, objęte wsparciem w ramach Funduszu, powinny uzupełniać inne działania realizowane poza Unią, wspierane za pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego. Podczas realizacji takich działań należy w szczególności dążyć do pełnej spójności z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. Jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny, Fundusz powinien przeznaczać wsparcie na zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi oraz umacnianie kluczowych aspektów zarządzania migracjami w obszarach będących przedmiotem zainteresowania polityki migracyjnej Unii.

(30)  Priorytetem Funduszu powinno być finansowanie działań na terytorium Unii. Z Funduszu można finansować środki w państwach trzecich i w odniesieniu do państw trzecich, które powinny być ograniczone pod względem finansowym, a jednocześnie powinny być odpowiednie, aby osiągnąć cele Funduszu określone w art. 3 niniejszego rozporządzenia, oraz powinny podlegać odpowiednim zabezpieczeniom. Środki te powinny uzupełniać inne działania realizowane poza Unią, wspierane za pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego. Podczas realizacji takich działań należy w szczególności dążyć do pełnej spójności i komplementarności z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. Należy przestrzegać zasady spójności polityki na rzecz rozwoju, określonej w pkt 35 Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju. Przy wdrażaniu pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych należy zapewnić zgodność z zasadami humanitarnymi określonymi w Konsensusie europejskim w sprawie pomocy humanitarnej.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Finansowanie z budżetu Unii powinno koncentrować się na działaniach, w których interwencja Unii może przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniami podejmowanymi przez same państwa członkowskie. Wsparcie finansowe zapewniane na podstawie niniejszego rozporządzenia powinno się przyczyniać w szczególności do wzmacniania krajowych i unijnych zdolności w obszarach azylu i migracji.

(31)  Finansowanie z budżetu Unii powinno koncentrować się na działaniach, w których interwencja Unii może przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniami podejmowanymi przez same państwa członkowskie. Wsparcie finansowe zapewniane na podstawie niniejszego rozporządzenia powinno się przyczyniać w szczególności do solidarności między państwami członkowskimi w dziedzinie azylu i migracji zgodnie z art. 80 TFUE oraz do wzmacniania krajowych i unijnych zdolności w obszarach azylu i migracji.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Można uznać, że państwo członkowskie nie przestrzega odnośnego dorobku prawnego Unii, w tym pod względem wykorzystania wsparcia operacyjnego w ramach tego Funduszu, jeżeli państwo to nie dopełniło swoich obowiązków przewidzianych w Traktatach, a dotyczących obszaru azylu i powrotów, jeżeli istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez państwo członkowskie unijnych wartości przy wdrażaniu dorobku prawnego w zakresie azylu i powrotów lub jeżeli w sprawozdaniu oceniającym w ramach mechanizmu oceny i monitorowania stosowania dorobku Schengen lub mechanizmu oceny i monitorowania Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu stwierdzono niedociągnięcia w odnośnym obszarze.

(32)  Można uznać, że państwo członkowskie nie przestrzega odnośnego dorobku prawnego Unii, w tym pod względem wykorzystania wsparcia operacyjnego w ramach tego Funduszu, jeżeli państwo to nie zachowuje zgodności z Kartą praw podstawowych lub nie dopełniło swoich obowiązków przewidzianych w Traktatach, a dotyczących obszaru azylu i imigracji, lub jeżeli istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez państwo członkowskie unijnych wartości przy wdrażaniu dorobku prawnego w zakresie azylu i imigracji.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Ustanawiając Fundusz, należy uwzględnić konieczność zwiększenia elastyczności i uproszczenia, a zarazem spełnić wymogi związane z przewidywalnością oraz zapewnić sprawiedliwy i przejrzysty podział zasobów, aby zrealizować cele polityki i cele szczegółowe określone w niniejszym rozporządzeniu.

(33)  Ustanawiając Fundusz, należy uwzględnić konieczność zwiększenia przejrzystości, elastyczności i uproszczenia, a zarazem spełnić wymogi związane z przewidywalnością oraz zapewnić sprawiedliwy i przejrzysty podział zasobów, aby zrealizować cele polityki i cele szczegółowe określone w niniejszym rozporządzeniu. Przy wdrażaniu Funduszu należy kierować się zasadami wydajności, skuteczności i jakości wydatków. Ponadto wdrażanie Funduszu powinno odbywać się w sposób jak najbardziej przyjazny dla użytkowników.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić wstępne kwoty dla państw członkowskich obejmujące stałą kwotę oraz kwotę obliczoną na podstawie kryteriów określonych w załączniku I, które odzwierciedlają potrzeby i presję odczuwaną przez poszczególne państwa członkowskie w zakresie azylu, integracji i powrotów.

(34)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić wstępne kwoty dla państw członkowskich, które odzwierciedlają potrzeby i presję odczuwaną przez poszczególne państwa członkowskie w zakresie azylu, migracji, integracji i powrotów. Należy zwrócić szczególną uwagę na społeczeństwa regionów wyspiarskich, które mierzą się z nieproporcjonalnymi wyzwaniami związanymi z migracją.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Te wstępne kwoty powinny stanowić podstawę dla długoterminowych inwestycji państw członkowskich. Aby uwzględnić zmiany przepływów migracyjnych, zaspokoić potrzeby w zakresie zarządzania systemem azylowym i systemem przyjmowania oraz integracji legalnie przebywających obywateli państw trzecich, a także przeciwdziałać nieuregulowanej migracji za pomocą skutecznej i zrównoważonej polityki powrotowej, w połowie okresu programowania należy przydzielić państwom członkowskim dodatkową kwotę uwzględniającą poziomy absorpcji. Kwotę tę należy ustalić na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych określonych w załączniku I, aby uwzględnić zmiany sytuacji wyjściowej państw członkowskich.

(35)  Te wstępne kwoty powinny stanowić podstawę dla długoterminowych inwestycji państw członkowskich. Aby uwzględnić zmiany przepływów migracyjnych, zaspokoić potrzeby w zakresie zarządzania systemem azylowym i systemem przyjmowania oraz integracji legalnie przebywających obywateli państw trzecich, rozwijać legalną migrację, a także przeciwdziałać nielegalnej migracji za pomocą skutecznej, opartej na prawach i zrównoważonej polityki powrotowej, w połowie okresu programowania należy przydzielić państwom członkowskim dodatkową kwotę uwzględniającą poziomy absorpcji. Kwotę tę należy ustalić na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych określonych w załączniku I, aby uwzględnić zmiany sytuacji wyjściowej państw członkowskich.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Aby przyczynić się do realizacji celu polityki Funduszu, państwa członkowskie powinny zapewnić włączenie do swoich programów działań służących realizacji celów szczegółowych niniejszego rozporządzenia, dopilnować, aby wyznaczone priorytety były zgodne ze środkami wykonawczymi określonymi w załączniku II, oraz przyznać zasoby na realizację celów w sposób zapewniający osiągnięcie ogólnych celów polityki.

(36)  Aby przyczynić się do osiągnięcia celu polityki Funduszu, państwa członkowskie i Komisja powinny zapewnić, aby programy państw członkowskich obejmowały działania przyczyniające się do osiągnięcia każdego z celów szczegółowych niniejszego rozporządzenia. Powinny one ponadto zapewnić, aby przydział środków finansowych na cele szczegółowe służył osiągnięciu tych celów w najlepszy możliwy sposób i opierał się na najbardziej aktualnych potrzebach, aby programy obejmowały minimalny poziom wydatków w odniesieniu do tych celów, podział zasobów na cele był proporcjonalny do napotykanych wyzwań, oraz aby wybrane priorytety były zgodne ze środkami określonymi w załączniku II, a podział zasobów na dane cele zapewniał osiągnięcie ogólnego celu politycznego.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Z uwagi na stale zmieniające się wyzwania w obszarze migracji istnieje potrzeba dostosowania przydziału środków finansowych do zmian przepływów migracyjnych. Aby zaspokoić pilne potrzeby i uwzględnić zmiany w zakresie polityki i priorytetów Unii oraz przeznaczyć środki finansowe na działania o dużej unijnej wartości dodanej, część finansowania będzie okresowo przydzielana na działania szczególne, działania unijne, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, przesiedlenia oraz – za pośrednictwem instrumentu tematycznego – jako dodatkowe wsparcie dla państw członkowskich przyczyniających się do działań w zakresie solidarności i podziału odpowiedzialności.

(37)  Z uwagi na stale zmieniające się wyzwania w obszarze migracji istnieje potrzeba dostosowania przydziału środków finansowych do zmian przepływów migracyjnych. Aby zaspokoić pilne potrzeby i uwzględnić zmiany w zakresie polityki i priorytetów Unii oraz przeznaczyć środki finansowe na działania o dużej unijnej wartości dodanej, część finansowania będzie okresowo przydzielana na działania szczególne, działania unijne, działania organów lokalnych i regionalnych, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, przesiedlenia oraz – za pośrednictwem instrumentu tematycznego – jako dodatkowe wsparcie dla państw członkowskich przyczyniających się do działań w zakresie solidarności i podziału odpowiedzialności.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a)  Działania podejmowane przez państwa członkowskie w celu pełnego i właściwego wdrożenia dorobku prawnego Unii w dziedzinie azylu, w tym zapewnienia osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową oraz jej beneficjentom odpowiednich warunków przyjmowania, w celu zagwarantowania prawidłowego określania statusu, zgodnie z dyrektywą 2011/95/UE, aby stosować sprawiedliwe i skuteczne procedury azylowe, powinny być wspierane przez Fundusz, w szczególności gdy działania te kierowane są do małoletnich bez opieki, w przypadku których koszty są wyższe. W związku z tym państwa członkowskie powinny otrzymywać kwotę ryczałtową w odniesieniu do każdego małoletniego bez opieki, któremu przyznano ochronę międzynarodową, jednak kwota ta nie powinna łączyć się z dodatkowym finansowaniem przekazywanym na mocy niniejszego rozporządzenia na rzecz przesiedleń.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Fundusz powinien się przyczyniać do wsparcia na rzecz kosztów operacyjnych związanych z azylem i powrotami oraz umożliwiać państwom członkowskim utrzymanie zdolności niezbędnych dla tych działań na poziomie całej Unii. Wsparcie to obejmuje pełen zwrot kosztów szczególnych związanych z celami przewidzianymi w ramach Funduszu i powinno stanowić integralną część programów państw członkowskich.

(40)  Fundusz powinien się przyczyniać do wsparcia na rzecz kosztów operacyjnych związanych z azylem i imigracją oraz umożliwiać państwom członkowskim utrzymanie zdolności niezbędnych dla tych działań na poziomie całej Unii. Wsparcie to obejmuje pełen zwrot kosztów szczególnych związanych z celami przewidzianymi w ramach Funduszu i powinno stanowić integralną część programów państw członkowskich.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Aby uzupełnić realizację celu polityki Funduszu na poziomie krajowym za pośrednictwem programów państw członkowskich, Fundusz powinien też zapewniać wsparcie na rzecz działań na poziomie Unii. Takie działania powinny służyć ogólnym celom strategicznym wchodzącym w zakres interwencji Funduszu, związanym z analizą polityczną i innowacjami, wzajemnym uczeniem się i partnerstwami transnarodowymi oraz testowaniem nowych inicjatyw i działań w całej Unii.

(41)  Aby uzupełnić realizację celu polityki Funduszu na poziomie krajowym za pośrednictwem programów państw członkowskich, Fundusz powinien też zapewniać wsparcie na rzecz działań na poziomie Unii. Takie działania powinny służyć ogólnym celom strategicznym wchodzącym w zakres interwencji Funduszu, związanym z analizą polityczną i innowacjami, wzajemnym uczeniem się i partnerstwami transnarodowymi oraz testowaniem nowych inicjatyw i działań w całej Unii, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeby zapewnienia odpowiedniego finansowania, w sprawiedliwy i przejrzysty sposób, dla osiągnięcia celów Funduszu. Podczas wdrażania Funduszu i podejmowania tych działań należy zapewnić ochronę praw podstawowych.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Aby wzmocnić zdolność Unii do natychmiastowego reagowania na nieprzewidzianą lub nieproporcjonalną silną presję migracyjną w jednym lub większej liczbie państw członkowskich, charakteryzującą się napływem dużej lub nieproporcjonalnej liczby obywateli państw trzecich, co stanowi znaczące i nagłe obciążenie dla ośrodków przyjmowania i ośrodków detencyjnych, systemów i procedur azylowych oraz systemów i procedur zarządzania migracjami w tych państwach, a także na silną presję migracyjną w państwach trzecich, wywołaną zmianami sytuacji politycznej lub konfliktami, należy umożliwić zapewnianie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie z ramami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(42)  Aby wzmocnić zdolność Unii do natychmiastowego reagowania na nieprzewidziany lub nieproporcjonalny napływ obywateli państw trzecich do jednego państwa członkowskiego lub kilku państw członkowskich, co stanowi znaczące i nagłe obciążenie dla ośrodków przyjmowania i ośrodków detencyjnych, systemów i procedur azylowych oraz systemów i procedur zarządzania migracjami w tych państwach, lub na wyzwania migracyjne bądź znaczące potrzeby w dziedzinie przesiedleń w państwach trzecich, wywołane zmianami sytuacji politycznej, konfliktami lub klęskami żywiołowymi, należy umożliwić zapewnianie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie z ramami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  Cele polityki Funduszu będą również realizowane za pomocą instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych w ramach segmentów polityki funduszu InvestEU. Wsparcie finansowe należy wykorzystywać w celu korygowania niedoskonałości rynku lub niekorzystnych warunków inwestycyjnych w proporcjonalny sposób, a podejmowane działania nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego ani zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym. Działania powinny charakteryzować się wyraźną europejską wartością dodaną.

skreśla się

Uzasadnienie

Skreślenie tego fragmentu odzwierciedla zmiany zaproponowane w odniesieniu do części operacyjnej rozporządzenia.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Do celów realizacji działań objętych zarządzaniem dzielonym Fundusz powinien stanowić część spójnych ram, na które składają się niniejsze rozporządzenie, rozporządzenie finansowe i rozporządzenie (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

(47)  Do celów realizacji działań objętych zarządzaniem dzielonym Fundusz powinien stanowić część spójnych ram, na które składają się niniejsze rozporządzenie, rozporządzenie finansowe i rozporządzenie (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. W przypadku sprzeczności przepisów niniejsze rozporządzenie ma pierwszeństwo przed rozporządzeniem (UE) nr X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  Rozporządzenie (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] ustanawia ramy działania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) oraz instrumentu na rzecz zarządzania granicami i wiz (IZGW) stanowiącego część Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (FZZG) i określa, w szczególności, przepisy dotyczące programowania, monitorowania i oceny, zarządzania i kontroli w odniesieniu do funduszy Unii wdrażanych według metody zarządzania dzielonego. Konieczne jest zatem określenie celów FAM oraz przepisów szczegółowych dotyczących rodzaju działań, które mogą być finansowane z FAM.

(48)  Oprócz ram ustanawiających zasady finansowe wspólne dla kilku funduszy unijnych, w tym Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), konieczne jest określenie celów tego Funduszu oraz ustanowienie przepisów szczegółowych dotyczących rodzaju działań, które mogą być finansowane w jego ramach.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym21, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201322, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9523, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9624 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193925 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne przestępstwo, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne nielegalne działania naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137126. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.

(50)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym21, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201322, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9523, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9624 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193925 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych lub karnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne przestępstwo, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne nielegalne działania naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137126. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa. Państwa członkowskie powinny w pełni współpracować i zapewniać wszelką niezbędną pomoc instytucjom, agencjom i organom Unii w ochronie jej interesów finansowych. Wyniki dochodzeń dotyczących nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w odniesieniu do Funduszu należy udostępniać Parlamentowi Europejskiemu.

_________________

_________________

21 Dz.U. C z […], s. […].

21 Dz.U. C z […], s. […].

22 Dz.U. C z […], s. […].

22 Dz.U. C z […], s. […].

23 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

23 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

24 Dz.U. C z […], s. […].

24 Dz.U. C z […], s. […].

25 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1371 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

25 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1371 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(51a)  Jeżeli pojawią się wyraźne dowody na to, że zgodność z prawem projektów lub legalność i prawidłowość finansowania lub realizacja projektów mogłyby zostać zakwestionowane w wyniku uzasadnionej opinii Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE, Komisja powinna dopilnować, aby środki finansowe na te projekty nie były udostępniane.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(53a)  Przy programowaniu, realizacji i ocenie programów finansowanych z Funduszu powinno się przeprowadzać konsultacje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz z organami lokalnymi i regionalnymi, a także z parlamentami narodowymi w państwach członkowskich i państwach trzecich.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(54)  Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny tego Funduszu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążenia administracyjnego, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania Funduszu w terenie. Aby zmierzyć osiągnięcia Funduszu, należy ustanowić wspólne wskaźniki i powiązane wartości docelowe w odniesieniu do każdego celu szczegółowego Funduszu. Za pomocą tych wspólnych wskaźników i sprawozdawczości finansowej Komisja i państwa członkowskie powinny monitorować wdrażanie Funduszu zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../2021 [rozporządzeniesprawie wspólnych przepisów]z niniejszym rozporządzeniem.

(54)  Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny tego Funduszu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążenia administracyjnego, zwłaszcza względem państw członkowskich. W stosownych przypadkach wymogi te mogą obejmować mierzalne wskaźniki, w tym jakościowe i ilościowe, jako podstawę oceny oddziaływania Funduszu w terenie. Aby zmierzyć osiągnięcia Funduszu, należy ustanowić wspólne wskaźniki i powiązane wartości docelowe w odniesieniu do każdego celu szczegółowego Funduszu. Za pomocą tych wspólnych wskaźników i sprawozdawczości finansowej Komisja i państwa członkowskie powinny monitorować wdrażanie Funduszu. Aby odpowiednio wypełniać swoją rolę nadzorczą, Komisja powinna być w stanie określić kwoty faktycznie wydane z Funduszu w danym roku. Składając Komisji roczne sprawozdania finansowe dotyczące programów krajowych, państwa członkowskie powinny zatem dokonać rozróżnienia między odzyskiwaniem środków, płatnościami zaliczkowymi na rzecz beneficjentów końcowych oraz zwrotami faktycznie poniesionych wydatków. W celu ułatwienia audytu i monitorowania wdrażania Funduszu Komisja powinna włączyć te kwoty do swojego rocznego sprawozdania z wdrażania Funduszu, a także wyniki monitorowania i realizacji działań Funduszu na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, w tym konkretnych projektów i partnerów. Komisja powinna co roku przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie podsumowanie zatwierdzonych rocznych sprawozdań z osiągnięcia celów. Sprawozdania przedstawiające wyniki monitorowania i wdrożenie działań podejmowanychramach Funduszu zarówno na szczeblu krajowym, jakunijnym, powinny zostać upublicznione i przedstawione Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy Fundusz przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Podczas przygotowywania i wdrażania Funduszu określone zostaną odpowiednie działania, które zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście procesów oceny i przeglądu.

(55)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy Fundusz przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 % w WRF na lata 2021–2027, oraz celu rocznego na poziomie 30 % jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. Podczas przygotowywania i wdrażania Funduszu określone zostaną odpowiednie działania, które zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście procesów oceny i przeglądu.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(56)  W celu uzupełnienia i zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów niniejszego rozporządzenia uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji w odniesieniu do wykazu działań kwalifikujących się do wyższego współfinansowania, wymienionych w załączniku IV, oraz wsparcia operacyjnego, a także w celu dalszego rozwijania wspólnych ram monitorowania i oceny. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

(56)  W celu uzupełnienia i zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów niniejszego rozporządzenia uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji w odniesieniu do programów prac dla instrumentu tematycznego, wykazu działań kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w ramach instrumentu, o którym mowa w załączniku III, wykazu działań kwalifikujących się do wyższego współfinansowania, wymienionych w załączniku IV, oraz wsparcia operacyjnego przewidzianego w załączniku VII, a także w celu dalszego rozwijania wspólnych ram monitorowania i oceny. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów i z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacjami migrantów i uchodźców, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(58)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi zgodnie ze wspólną polityką w zakresie azylu i ochrony międzynarodowej oraz wspólną polityką imigracyjną, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez same państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(58)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie zwiększenie solidarności państw członkowskich, przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi oraz wdrażania, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony tymczasowej, a także wspólnej polityki imigracyjnej, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez same państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz Azylu i Migracji („Fundusz”).

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz Azylu, Migracji i Integracji („Fundusz”).

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „osoba ubiegająca się o udzielenie ochrony międzynarodowej” oznacza osobę według definicji zawartej w art. 2 pkt [x] rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie procedury azylowej]30;

a)  „osoba ubiegająca się o udzielenie ochrony międzynarodowej” oznacza osobę według definicji zawartej w art. 2 lit. c) dyrektywy 2013/32/UE;

__________________

 

30 Dz.U. C z […], s. […].

 

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej” w rozumieniu art. [2] pkt 2 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie o kwalifikowaniu]31;

b)  „osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej” w rozumieniu art. 2 lit. b) dyrektywy 2011/95/UE;

__________________

 

31 Dz.U. C z […], s. […].

 

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „przyjęcie ze względów humanitarnych” w rozumieniu art. [2] rozporządzenia (UE) .../... [Unijne ramy przesiedleń [i przyjmowania ze względów humanitarnych]]32;

e)  „program humanitarny” oznacza dopuszczenie na terytorium państw członkowskich obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców przesiedlonych do państw trzecich, którym przyznano ochronę międzynarodową lub status humanitarny zgodnie z prawem krajowym, które przewiduje prawa i obowiązki równoważne z prawami i obowiązkami wynikającymi z art. 20–32 i art. 34 dyrektywy 2011/95/UE w odniesieniu do osób korzystających z ochrony uzupełniającej; dopuszczenie to odbywa się na wniosek danego państwa członkowskiego po przekazaniu sprawy przez Biuro UNHCR lub inny odnośny organ międzynarodowy;

_______________

 

32 Dz.U. C z […], s. […].

 

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  „przesiedlenie” oznacza „przesiedlenie” według definicji zawartej w art. [2] rozporządzenia (UE) .../... [Unijne ramy przesiedleń [i przyjmowania ze względów humanitarnych]];

g)  „przesiedlenie” oznacza dopuszczenie na terytorium państw członkowskich, po przekazaniu sprawy przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców („UNHCR”), obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców z państwa trzeciego, do którego zostali oni przesiedleni, którym przyznano ochronę międzynarodową i którzy mają dostęp do trwałego rozwiązania zgodnie z prawem unijnym i krajowym;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  „małoletni bez opieki” oznacza małoletniego, który przybywa na terytorium państw członkowskich bez opieki osoby dorosłej odpowiedzialnej za niego zgodnie z prawem lub z praktyką danego państwa członkowskiego, dopóki nie zostanie on skutecznie objęty opieką takiej osoby dorosłej, w tym małoletniego, który zostaje pozostawiony bez opieki po przybyciu na terytorium państw członkowskich.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Celem polityki Funduszu jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi zgodnie z odnośnym dorobkiem prawnym UEzobowiązaniami Uniizakresie praw podstawowych.

1.  Celem polityki Funduszu jest przyczynianie się do wdrażania, wzmacniania i rozwoju wszystkich elementów wspólnej polityki europejskiej w dziedzinie azylu na mocy art. 78 TFUE oraz wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej na mocy art. 79 TFUE zgodnie z zasadą solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności, przy pełnym poszanowaniu zobowiązań Unii i państw członkowskich wynikających z prawa międzynarodowego oraz prawzasad zapisanychKarcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich, w tym przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich;

b)  wzmacnianie i rozwój strategii politycznych w dziedzinie legalnej migracji na szczeblu europejskim i krajowym zgodnie z potrzebami gospodarczymi i społecznymi państw członkowskich;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przyczynianie się do zwalczania migracji nieuregulowanej i zapewnianie skutecznych powrotów i readmisji w państwach trzecich.

c)  przyczynianie się, w uzupełnieniu do innych funduszy UE, do skutecznej integracji i włączenia społecznego obywateli państw trzecich, a także propagowanie tych elementów;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  przyczynianie się do zwalczania migracji nieuregulowanej i zapewnianie skutecznych, bezpiecznych i godnych powrotów, readmisji i reintegracji w państwach trzecich;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  zapewnianie – w tym przez praktyczną współpracę – solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi, w szczególności w odniesieniu do tych państw, których zjawisko przepływów migracyjnych dotyczy w największym stopniu.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Partnerstwo

 

W odniesieniu do Funduszu partnerstwa obejmują przynajmniej władze lokalne i regionalne lub reprezentujące je stowarzyszenia, odpowiednie organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje uchodźców i migrantów, krajowe instytucje ochrony praw człowieka i organy ds. równości oraz partnerów gospodarczych i społecznych.

 

Partnerzy ci uczestniczą w istotny sposób w przygotowywaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie programów.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach celów, o których mowa w art. 3, i zgodnie ze środkami wykonawczymi wymienionymi w załączniku II Fundusz wspiera w szczególności działania wymienione w załączniku III.

1.  Zgodnie ze środkami wykonawczymi wymienionymi w załączniku II Fundusz wspiera działania przyczyniające się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3, i wymienione w załączniku III. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu zmiany wykazu działań kwalifikujących się do wsparcia w ramach Funduszu, o których mowa w załączniku III.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Aby osiągnąć cele niniejszego rozporządzenia, Fundusz może w stosownych przypadkach wspierać działania zgodnie z priorytetami Unii, o których mowa w załączniku III, skierowane do państw trzecich i prowadzone w państwach trzecich, zgodnie z art. 5 i 6.

2.  Aby osiągnąć cele, o których mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia, Fundusz może w wyjątkowych i stosownych przypadkach, w określonych granicach i z zastrzeżeniem odpowiednich gwarancji, wspierać działania, o których mowa w załączniku III, skierowane do państw trzecich i prowadzone w państwach trzecich, zgodnie z art. 5 i 6.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Nie naruszając przepisów art. 16, łączna kwota finansowania przeznaczonego na wspieranie działań w państwach trzecich i skierowanych do państw trzecich w ramach instrumentu tematycznego zgodnie z art. 9 nie przekracza 5 % łącznej kwoty przydzielonej na instrument tematyczny zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. b).

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Nie naruszając przepisów art. 16, całkowita kwota finansowania wsparcia działań przeprowadzanych w państwach trzecich lub w odniesieniu do tych państw w ramach programów państw członkowskich zgodnie z art. 13 nie przekracza dla każdego państwa członkowskiego 5 % całkowitej kwoty przyznanej na rzecz danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a), art. 11 ust. 1 i załącznikiem I.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Działania wspierane na podstawie niniejszego ustępu muszą być w pełni zgodne ze środkami wspieranymi przez zewnętrzne instrumenty finansowe Unii oraz z ogólnymi zasadami i celami działań zewnętrznych Unii.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Równouprawnienie płci i niedyskryminacja

 

Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby równouprawnienie płci i włączenie perspektywy płci stanowiły integralną część poszczególnych etapów wdrażania Funduszu oraz były wspierane na tych etapach. Komisja i państwa członkowskie podejmują wszystkie odpowiednie kroki zapobiegające wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wierzenia, przekonania polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie dostępu do Funduszu oraz na poszczególnych etapach wdrażania Funduszu.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W Funduszu mogą uczestniczyć państwa trzecie zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu szczegółowym obejmującym kwestie uczestnictwa państwa trzeciego w Funduszu Azylu i Migracji, o ile takie porozumienie:

W Funduszu mogą uczestniczyć państwa trzecie stowarzyszone ze strefą Schengen zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu szczegółowym, które ma zostać przyjęte zgodnie z art. 218 TFUE, obejmującym kwestie uczestnictwa państwa trzeciego w Funduszu Azylu i Migracji, o ile takie porozumienie:

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przy sporządzaniu porozumienia szczegółowego, o którym mowa w niniejszym artykule, Komisja konsultuje się z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do aspektów porozumienia dotyczących praw podstawowych.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  państwo trzecie wymienione w programie prac z zastrzeżeniem warunków w nim określonych;

3)  państwo trzecie wymienione w programie prac z zastrzeżeniem określonych w nim warunków, pod warunkiem że wszystkie działania podejmowane przez państwo trzecie, prowadzone w tym państwie trzecim lub skierowane do niego są w pełni zgodne z prawami i zasadami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz ze zobowiązaniami międzynarodowymi Unii i państw członkowskich;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszelkie podmioty prawne utworzone na mocy prawa unijnego lub wszelkie organizacje międzynarodowe.

b)  wszelkie podmioty prawne utworzone na mocy prawa unijnego lub wszelkie odnośne organizacje międzynarodowe.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Podmioty prawne z siedzibą w państwie trzecim mogą w drodze wyjątku kwalifikować się do uczestnictwa, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów danego działania.

skreśla się

Uzasadnienie

Przepisy art. 5 umożliwiają udział państw trzecich w Funduszu. Dalsze angażowanie podmiotów państw trzecich jest niewłaściwe.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Podmioty prawne uczestniczące w konsorcjach złożonych z co najmniej dwóch niezależnych podmiotów, z siedzibą w różnych państwach członkowskich lub w krajach lub terytoriach zamorskich powiązanych z tymi państwami, lub w państwach trzecich, spełniają kryteria kwalifikowalności.

4.  Podmioty prawne uczestniczące w konsorcjach złożonych z co najmniej dwóch niezależnych podmiotów, z siedzibą w różnych państwach członkowskich lub w krajach lub na terytoriach zamorskich powiązanych z tymi państwami spełniają kryteria kwalifikowalności, jeżeli przyczynia się to do osiągnięcia celów Funduszu określonych w artykule 3 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wsparcie zapewniane na podstawie niniejszego rozporządzenia uzupełnia interwencje krajowe, regionalne i lokalne i skupia się na wartości dodanej w odniesieniu do celów niniejszego rozporządzenia.

1.  Wsparcie zapewnione na podstawie niniejszego rozporządzenia uzupełnia interwencje krajowe, regionalne i lokalne oraz koncentruje się na wytworzeniu unijnej wartości dodanej w odniesieniu do celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby wsparcie udzielane na mocy niniejszego rozporządzenia i przez państwa członkowskie było spójne z odpowiednimi działaniami, politykami i priorytetami Unii i stanowiło uzupełnienie innych instrumentów Unii.

2.  Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby wsparcie udzielane na mocy niniejszego rozporządzenia i przez państwa członkowskie było spójne z odpowiednimi działaniami, politykami i priorytetami Unii i stanowiło uzupełnienie instrumentów krajowych i innych instrumentów Unii oraz środków finansowanych w ramach innych funduszy Unii w szczególności w ramach funduszy strukturalnych i zewnętrznych instrumentów finansowych Unii, oraz było z nimi skoordynowane.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację Funduszu na lata 2021–2027 wynosi 10 415 000 000 EUR w cenach bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację Funduszu na lata 2021–2027 wynosi 9 204 957 000 EUR w cenach z 2018 r. (10 415 000 000 EUR w cenach bieżących).

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  6 249 000 000 EUR przydziela się na programy realizowane według metody zarządzania dzielonego;

a)  5 522 974 200 EUR według cen z 2018 r. (6 249 000 000 EUR według cen bieżących) przydziela się na programy realizowane według metody zarządzania dzielonego;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  4 166 000 000 EUR przydziela się na instrument tematyczny.

b)  3 681 982 800 EUR według cen z 2018 r. (4 166 000 000 EUR w cenach bieżących) przydziela się na instrument tematyczny.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Maksymalnie 0,42 % puli środków finansowych przydziela się na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

3.  Maksymalnie 0,42 % puli środków finansowych przydziela się na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wsparcie dla państw członkowskich przyczyniających się do działań w zakresie solidarności i podziału odpowiedzialności oraz

e)  wsparcie dla państw członkowskich, w tym władz regionalnych i lokalnych oraz organizacji międzynarodowych i pozarządowych, które przyczyniają się do działań w zakresie solidarności oraz

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Finansowanie z instrumentu tematycznego jest przeznaczane na priorytety o wysokiej wartości dodanej dla Unii lub wykorzystywane w celu zaspokojenia pilnych potrzeb zgodnie z uzgodnionymi priorytetami Unii określonymi w załączniku II.

2.  Finansowanie z instrumentu tematycznego jest przeznaczane na priorytety o wysokiej wartości dodanej dla Unii lub wykorzystywane w celu zaspokojenia pilnych potrzeb zgodnie z uzgodnionymi priorytetami Unii określonymi w załączniku II oraz poprzez kwalifikowalne działania określone w załączniku III. Komisja zapewnia regularne kontakty z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w ramach przygotowywania, wdrażania, monitorowania i oceny programów prac.

 

Co najmniej 20 % środków finansowych z instrumentu tematycznego przeznacza się na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a).

 

Co najmniej 10% środków finansowych z instrumentu tematycznego przeznacza się na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. b).

 

Co najmniej 10% środków finansowych z instrumentu tematycznego przeznacza się na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. c).

 

Co najmniej 10% środków finansowych z instrumentu tematycznego przeznacza się na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. cb).

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego zostaje przyznane państwom członkowskim w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego, należy zapewnić, aby wybranych projektów nie dotyczyła uzasadniona opinia Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE, która kwestionuje legalność i prawidłowość wydatków lub realizacji projektów.

3.  W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego zostaje przyznane państwom członkowskim w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego, nie jest możliwe finansowanie projektów , jeżeli istnieją wyraźne dowody, że legalność tych projektów lub legalność i prawidłowość tego finansowania bądź realizacja tych projektów zostałyby zakwestionowane w wyniku uzasadnionej opinii Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego jest wykonywane według metody zarządzania dzielonego, Komisja – do celów art. 18 i art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] – ocenia, czy przewidzianych działań nie dotyczy uzasadniona opinia Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE, która kwestionuje legalność i prawidłowość wydatków lub realizacji projektów.

4.  W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego jest wykonywane według metody zarządzania dzielonego, Komisja zapewnia, aby finansowanie projektów nie było możliwe, jeżeli istnieją wyraźne dowody, że legalność tych projektów lub legalność i prawidłowość tego finansowania bądź realizacja tych projektów zostałyby zakwestionowane w wyniku uzasadnionej opinii Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja ustanawia łączną kwotę udostępnianą na instrument tematyczny w ramach środków rocznych z budżetu Unii. Komisja przyjmuje decyzje w sprawie finansowania, o których mowaart. [110] rozporządzenia finansowego, dotyczące instrumentu tematycznego i określające cele i działania, jakie mają być wspierane, oraz kwoty przeznaczone na każdy z komponentów, o których mowa w ust. 1. W stosownych przypadkach decyzje w sprawie finansowania określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone.

5.  Komisja ustanawia łączną kwotę udostępnianą na instrument tematyczny w ramach środków rocznych z budżetu Unii. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 32celu ustanowienia programów prac dotyczących instrumentu tematycznego i określających cele i działania, jakie mają być wspierane, oraz kwoty przeznaczone na każdy z komponentów, o których mowa w ust. 1. Programy prac podaje się do wiadomości publicznej.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Instrument tematyczny wspiera w szczególności działania objęte środkiem wykonawczym, o którym mowa w załączniku II art. 2 lit. b), realizowane przez organy lokalne i regionalne lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

6.  Instrument tematyczny wspiera w szczególności działania objęte środkiem wykonawczym, o którym mowa w pkt 2a załącznika II, realizowane przez organy lokalne i regionalne lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym przyznaje się co najmniej 5 % puli środków finansowych instrumentu tematycznego w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego na rzecz organów lokalnych i regionalnych, które wdrażają działania integracyjne.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Po przyjęciu decyzji w sprawie finansowania, o której mowa w ust. 5, Komisja może wprowadzić odpowiednie zmiany do programów realizowanych według metody zarządzania dzielonego.

7.  Po przyjęciu programów prac, o których mowa w ust. 5, Komisja może wprowadzić odpowiednie zmiany do programów realizowanych według metody zarządzania dzielonego.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Te decyzje w sprawie finansowania mogą być roczne lub wieloletnie i mogą obejmować jeden lub większą liczbę komponentów instrumentu tematycznego.

8.  Te programy prac mogą być roczne lub wieloletnie i mogą obejmować jeden lub większą liczbę komponentów instrumentu tematycznego.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wsparcie w ramach tej sekcji jest realizowane według metody zarządzania dzielonego zgodnie z art. [63] rozporządzenia finansowego i rozporządzeniem (UE).../... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

2.  Wsparcie w ramach tej sekcji jest realizowane według metody zarządzania dzielonego zgodnie z art. [63] rozporządzenia finansowego i ramami ustanawiającymi przepisy finansowe wspólne dla kilku unijnych funduszy, w tym dla FAMI.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wkład z budżetu Unii nie przekracza 75 % łącznych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem.

1.  Wkład z budżetu Unii nie przekracza 75 % łącznych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. Zachęca się państwa członkowskie do zapewnienia funduszy partnerskich na działania wspierane w ramach Funduszu.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wkład z budżetu Unii można zwiększyć do 90 % łącznych wydatków kwalifikowalnych na działania wymienione w załączniku IV.

3.  Wkład z budżetu Unii zwiększa się do co najmniej 80 % i można zwiększyć go do 90 % łącznych wydatków kwalifikowalnych na działania wymienione w załączniku IV.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie zapewnia, aby priorytety objęte jego programem były spójne z unijnymi priorytetami i wyzwaniami w obszarze zarządzania migracjami i im odpowiadały oraz były w pełni zgodne z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii. Przy określaniu priorytetów swoich programów państwa członkowskie zapewniają, aby programy te we właściwy sposób uwzględniały środki wykonawcze określone w załączniku II.

1.  Każde państwo członkowskie i Komisja zapewniają, aby priorytety objęte programem krajowym były spójne z unijnymi priorytetami i wyzwaniami w obszarze azylu i zarządzania migracją i aby im odpowiadały oraz były w pełni zgodne z odnośnym dorobkiem prawnym UE, a także z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii i państw członkowskich wynikającymi z instrumentów międzynarodowych, których są sygnatariuszami, zwłaszcza z Konwencją ONZ o prawach dziecka. Przy określaniu priorytetów swoich programów państwa członkowskie zapewniają, aby programy te we właściwy sposób uwzględniały środki wykonawcze określone w załączniku II. W związku z tym państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 20 % przydzielonych środków finansowych na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. a).

 

Państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 10 % przydzielonych środków finansowych na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. b).

 

Państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 10 % przydzielonych środków finansowych na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. c).

 

Państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 10 % przydzielonych środków finansowych na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy lit. cb).

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Ponadto państwa członkowskie zapewniają, aby ich programy obejmowały działania odnoszące się do wszystkich celów szczegółowych Funduszu określonych w art. 3 ust. 2 oraz aby podział środków na te cele gwarantował ich osiągnięcie. Oceniając programy państw członkowskich, Komisja zapewnia, aby finansowanie projektów nie było możliwe, jeżeli istnieją wyraźne dowody, że legalność tych projektów lub legalność i prawidłowość tego finansowania bądź realizacja tych projektów zostałyby zakwestionowane w wyniku uzasadnionej opinii Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja zapewnia, aby Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej były zaangażowane w proces opracowywania programów na wczesnym etapie, w odniesieniu do obszarów ich kompetencji. Komisja konsultuje projekty programów z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu, aby zapewnić spójność i komplementarność działań agencji z działaniami państw członkowskich.

2.  Komisja zapewnia, aby Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej były zaangażowane w proces opracowywania programów na wczesnym etapie, w odniesieniu do obszarów ich kompetencji. Komisja konsultuje projekty programów z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, aby zapewnić spójność i komplementarność działań agencji z działaniami państw członkowskich.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja może w stosownych przypadkach włączyć Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej do zadań monitorowania i oceny, o których mowa w sekcji 5, zwłaszcza w celu zapewnienia zgodności działań realizowanych przy wsparciu Funduszu z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii.

3.  Komisja może w stosownych przypadkach włączyć Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej i Biuro UNHCR do zadań monitorowania i oceny, o których mowa w sekcji 5, zwłaszcza w celu zapewnienia zgodności działań realizowanych przy wsparciu Funduszu z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W związku z procesem monitorowania przeprowadzonym zgodnie z rozporządzeniem (UE) [.../...] [rozporządzenie AUEA] lub przyjęciem zaleceń zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013, które wchodzą w zakres niniejszego rozporządzenia, odnośne państwa członkowskie wraz z Komisją, a w stosownych przypadkach z Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, analizują, w jaki sposób odnieść się do ustaleń, w tym wszelkich niedociągnięć lub problemów w zakresie zdolności i gotowości, oraz wdrażają zalecenia za pośrednictwem swojego programu.

4.  W związku z każdym przeprowadzonym procesem monitorowania lub przyjęciem zaleceń zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013, które wchodzą w zakres niniejszego rozporządzenia, odnośne państwa członkowskie wraz z Komisją, a w stosownych przypadkach z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, analizują, w jaki sposób odnieść się do ustaleń, w tym wszelkich niedociągnięć lub problemów w zakresie zdolności i gotowości, oraz wdrażają zalecenia za pośrednictwem swojego programu.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W stosownych przypadkach do danego programu wprowadzane są zmiany, aby uwzględnić zalecenia, o których mowa w ust. 4. W zależności od skutków tego dostosowania zmieniony program może zostać zatwierdzony przez Komisję.

5.  W stosownych przypadkach do danego programu wprowadzane są zmiany, aby uwzględnić zalecenia, o których mowa w ust. 4, oraz postępy w osiąganiu celów pośrednich i końcowych zgodnie z oceną zawartą w rocznych sprawozdaniach z realizacji celów, o których mowa w art. 30 ust. 2 lit. a). W zależności od skutków tego dostosowania zmieniony program może zostać zatwierdzony przez Komisję.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  W programach krajowych można zezwolić na objęcie działaniami, o których mowa w pkt 3a załącznika III, bliskich krewnych osób należących do grupy docelowej, o której mowa we wspomnianym punkcie, w takim zakresie, jaki jest konieczny do skutecznej realizacji takich działań.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  W każdym przypadku, gdy państwo członkowskie postanawia realizować projekt z państwem trzecim lub na terenie państwa trzeciego przy wsparciu Funduszu, państwo członkowskie konsultuje się z Komisją przed rozpoczęciem projektu.

8.  Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2 akapit drugi, w każdym przypadku, gdy państwo członkowskie postanawia realizować projekt z państwem trzecim lub na terenie państwa trzeciego przy wsparciu Funduszu, państwo członkowskie występuje do Komisji o zgodę przed rozpoczęciem projektu. Komisja zapewnia komplementarność i spójność planowanych projektów z innymi działaniami Unii i państw członkowskich podejmowanymi w danym państwie trzecim lub w odniesieniu do danego państwa trzeciego oraz sprawdza, czy spełnione zostały warunki określone w art. 6 ust. 1 lit. a) pkt 3.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Programowanie, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], opiera się na rodzajach interwencji określonych w załączniku VI, tabela 1.

9.  Każdy program krajowy określa dla każdego celu szczegółowego rodzaje interwencji zgodnie z tabelą 1 zawartą w załączniku VI oraz orientacyjny podział zaplanowanych środków według rodzaju interwencji lub obszaru wsparcia.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a.  Każde państwo członkowskie publikuje swój program na specjalnej stronie internetowej oraz przekazuje go Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Na stronie tej przedstawia się działania wspierane w ramach wdrażania programu oraz wykaz beneficjentów. Strona internetowa jest aktualizowana regularnie, co najmniej wraz z publikacją rocznego sprawozdania z realizacji celów, o którym mowa w art. 30.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Programy podlegają przeglądowi śródokresowemu i ocenie śródokresowej zgodnie z art. 29 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W 2024 r. Komisja przydzieli na programy państw członkowskich dodatkową kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 1 lit. b), zgodnie z kryteriami, o których mowa w załączniku I, od pkt 1 lit. b) do pkt 5. Finansowanie to będzie obowiązywać w okresie rozpoczynającym się od roku kalendarzowego 2025.

1.  Przed końcem 2024 r. i po poinformowaniu Parlamentu Europejskiego Komisja przydziela na programy państw członkowskich dodatkową kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 1 lit. b), zgodnie z kryteriami, o których mowa w załączniku I, od pkt 1 lit. b) do pkt 5. Finansowanie to będzie obowiązywać w okresie rozpoczynającym się od roku kalendarzowego 2025.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli co najmniej 10 % początkowego przydziału środków na program, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a), nie zostało pokryte wnioskami o płatność złożonymi zgodnie z art. [85] rozporządzenia (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], dane państwo członkowskie nie kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego przydziału środków na program, o którym mowa w ust. 1.

2.  Jeżeli co najmniej 30 % początkowego przydziału środków na program, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a), nie zostało pokryte wnioskami o płatność, dane państwo członkowskie nie kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego przydziału środków na program, o którym mowa w ust. 1.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Od 2025 r. przydział środków z instrumentu tematycznego w stosownych przypadkach uwzględnia postępy w osiąganiu celów pośrednich ram wykonania, o których mowa w art. [12] rozporządzenia (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], oraz stwierdzone niedociągnięcia w zakresie wdrażania.

3.  Od 2025 r. przydział środków z instrumentu tematycznego uwzględnia postępy w osiąganiu celów pośrednich ram wykonania oraz stwierdzone niedociągnięcia w zakresie wdrażania.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Działania szczególne to projekty transnarodowe lub krajowe zgodne z celami niniejszego rozporządzenia, na które jedno, kilka lub wszystkie państwa członkowskie mogą otrzymać dodatkowy przydział środków do swoich programów.

1.  Działania szczególne to projekty transnarodowe lub krajowe o unijnej wartości dodanej, zgodne z celami niniejszego rozporządzenia, na które jedno, kilka lub wszystkie państwa członkowskie mogą otrzymać dodatkowy przydział środków do swoich programów.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 16

skreśla się

Środki na rzecz unijnych ram przesiedleń [i przyjmowania ze względów humanitarnych]

 

1.  Oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie otrzymują wkład w wysokości 10 000 EUR na każdą osobę przesiedloną zgodnie z docelowym unijnym programem przesiedleń. Wkład ten ma formę finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. [125] rozporządzenia finansowego.

 

2.  Kwota, o której mowa w ust. 1, jest przydzielana państwom członkowskim w drodze zmiany ich programów, pod warunkiem że osoba, w odniesieniu do której przydzielono wkład, została skutecznie przesiedlona zgodnie z unijnymi ramami przesiedleń [i przyjmowania ze względów humanitarnych].

 

3.  Finansowanie to nie może być wykorzystane na inne działania w ramach programu z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków i po zatwierdzeniu przez Komisję w drodze zmiany programu.

 

4.  Państwa członkowskie przechowują informacje niezbędne do umożliwienia odpowiedniej identyfikacji osób przesiedlonych i daty ich przesiedlenia.

 

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 16a

 

Zasoby na potrzeby przesiedleń i przyjmowania ze względów humanitarnych

 

1. Oprócz przydziału obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie co dwa lata otrzymują kwotę dodatkową w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 10 000 EUR na każdą osobę przyjętą poprzez przesiedlenie.

 

2. Oprócz przydziału obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie co dwa lata otrzymują kwotę dodatkową w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 6000 EUR na każdą osobę przyjętą za pośrednictwem systemów humanitarnych.

 

3. W stosownych przypadkach państwa członkowskie mogą również kwalifikować się do otrzymania kwot ryczałtowych na członków rodziny osób, o których mowa w ust. 1, w celu zapewnienia jedności rodzin.

 

4. Kwota dodatkowa, o której mowa w ust. 1 i 2, jest przydzielana państwom członkowskim co dwa lata, za pierwszym razem na mocy indywidualnych decyzji w sprawie finansowania zatwierdzających ich programy krajowe, a następnie na mocy decyzji w sprawie finansowania, która ma zostać załączona do decyzji zatwierdzających ich programy krajowe.

 

5. Biorąc pod uwagę obecne wskaźniki inflacji, istotne zmiany w dziedzinie przesiedleń, czynniki, które mogą zoptymalizować wykorzystanie zachęty finansowej wynikającej z kwoty ryczałtowej, oraz dostępne środki, Komisja jest uprawniona zgodnie z art. 32 do przyjmowania aktów delegowanych w celu dostosowania w razie potrzeby kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 17

skreśla się

Środki na wsparcie wdrażania rozporządzenia .../... [rozporządzenie dublińskie]

 

1. Oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie otrzymują wkład w wysokości 10 000 EUR na każdą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową, za którą to państwo członkowskie staje się odpowiedzialne, z chwilą gdy państwo to znajdzie się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) .../... [rozporządzenie dublińskie].

 

2. Oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie otrzymują wkład w wysokości [10 000] EUR na każdą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową, która to osoba została przydzielona temu państwu członkowskiemu ponad poziom sprawiedliwego przydziału przypadającego na to państwo członkowskie będące beneficjentem Funduszu.

 

3. Państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1 i 2, otrzymuje dodatkowy wkład w wysokości [10 000] EUR na osobę, której przyznano ochronę międzynarodową, do celów wdrożenia środków na rzecz integracji.

 

4. Państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1 i 2, otrzymuje dodatkowy wkład w wysokości [10 000] EUR na osobę, co do której państwo członkowskie może stwierdzić na podstawie aktualizacji zbioru danych, o którym mowa w art. 11 lit. d) rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie Eurodac], że osoba ta opuściła terytorium państwa członkowskiego przymusowo lub dobrowolnie zgodnie z decyzją nakazującą powrót lub z nakazem wydalenia.

 

5. Oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie otrzymują wkład w wysokości 500 EUR na każdą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową, przeniesioną z jednego państwa członkowskiego do innego, na każdą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową, przeniesioną na podstawie art. 34 ppkt (i) akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie dublińskie], oraz w stosownych przypadkach na każdą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową, przeniesioną na podstawie art. 34 ppkt (j) lit. g) rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie dublińskie].

 

6. Kwoty, o których mowa w niniejszym artykule, mają formę finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. [125] rozporządzenia finansowego.

 

7. Dodatkowe kwoty, o których mowa w ust. 1–5, są przydzielane państwom członkowskim w ich programach, pod warunkiem że osoba, w odniesieniu do której przydzielono wkład, została skutecznie przeniesiona do innego państwa członkowskiego, faktycznie powróciła do kraju pochodzenia lub została zarejestrowana jako osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową w odpowiedzialnym państwie członkowskim zgodnie z rozporządzeniem (UE) .../... [rozporządzenie dublińskie].

 

8. Finansowanie to nie może być wykorzystane na inne działania w ramach programu z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków i po zatwierdzeniu przez Komisję w drodze zmiany programu.

 

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17a

 

Środki na wsparcie wdrażania rozporządzenia (UE) nr 604/2013

 

1. Państwo członkowskie dokonujące ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego otrzymuje, oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia, zwrot kosztów przyjęcia osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową od czasu złożenia wniosku do czasu przekazania tej osoby do odpowiedzialnego państwa członkowskiego lub do czasu przyjęcia przez państwo członkowskie dokonujące ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego odpowiedzialności za tę osobę zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 604/2013.

 

2. Oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia przekazujące państwo członkowskie otrzymuje zwrot kosztów niezbędnych do przekazania wnioskodawcy lub innych osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia (UE) nr 604/2013.

 

3. Oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia każde państwo członkowskie otrzymuje kwotę ryczałtową w wysokości 10 000 EUR na każdego małoletniego bez opieki, któremu przyznano ochronę międzynarodową w tym państwie członkowskim, pod warunkiem że państwo to nie kwalifikuje się do płatności ryczałtowej na tego małoletniego bez opieki na mocy art. 16 ust. 1.

 

4. Zwrot, o którym mowa w niniejszym artykule, ma formę finansowania zgodnie z art. 125 rozporządzenia finansowego.

 

5. Zwrot, o którym mowa w ust. 2, jest przydzielany państwom członkowskim w ich programach, pod warunkiem że osoba, w odniesieniu do której przydzielono zwrot, została skutecznie przekazana do innego państwa członkowskiego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 604/2013.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17b

 

Zasoby na przekazywanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej

 

1. Z myślą o realizacji zasady solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności państwa członkowskie, oprócz przydziału środków obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a), otrzymują kwotę dodatkową w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 10 000 EUR na każdą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową lub korzystającą z ochrony międzynarodowej przekazaną z innego państwa członkowskiego.

 

2. W stosownych przypadkach państwa członkowskie mogą również kwalifikować się do otrzymania kwot ryczałtowych na członków rodziny osób, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem że ci członkowie rodzin zostali przekazani zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

 

3. Kwoty dodatkowe, o których mowa w ust. 1, są przydzielane państwom członkowskim za pierwszym razem na mocy indywidualnych decyzji w sprawie finansowania zatwierdzających ich programy krajowe, a następnie na mocy decyzji w sprawie finansowania, która ma zostać załączona do decyzji zatwierdzającej ich program krajowy. Finansowanie to nie może być wykorzystane na inne działania w ramach programu z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków i po zatwierdzeniu przez Komisję w drodze zmiany programu.

 

4. Aby skutecznie realizować cele solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, o których mowa w art. 80 TFUE, oraz biorąc pod uwagę obecne wskaźniki inflacji, istotne zmiany w dziedzinie przekazywania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z ochrony międzynarodowej z jednego państwa członkowskiego do drugiego, zmiany w dziedzinie przesiedleń i inne przypadki przyjmowania ad hoc ze względów humanitarnych, czynniki, które mogą zoptymalizować wykorzystanie zachęty finansowej wynikającej z kwoty ryczałtowej, oraz dostępne środki, Komisja jest uprawniona zgodnie z art. 32 do przyjmowania aktów delegowanych w celu dostosowania w razie potrzeby kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  państwo członkowskie może wykorzystać do 10 % kwoty przydzielonej w ramach Funduszu na swój program w celu sfinansowania wsparcia operacyjnego w ramach celów, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) i c).

2.  państwo członkowskie może wykorzystać do 10 % kwoty przydzielonej w ramach Funduszu na swój program w celu sfinansowania wsparcia operacyjnego w ramach celów, o których mowa w art. 3 ust. 2.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie wykorzystujące wsparcie operacyjne przestrzegają dorobku prawnego Unii w dziedzinie azylu i powrotów.

3.  Państwa członkowskie wykorzystujące wsparcie operacyjne przestrzegają dorobku prawnego Unii w dziedzinie azylu i imigracji oraz w pełni przestrzegają praw i zasad przewidzianych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie uzasadniają w programie i w rocznym sprawozdaniu z realizacji celów, o którym mowa w art. 30, wykorzystanie wsparcia operacyjnego do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia. Przed zatwierdzeniem programu Komisja, wraz z Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zgodnie z art. 13, ocenia sytuację wyjściową w państwach członkowskich, które zgłosiły zamiar wykorzystania wsparcia operacyjnego. Komisja bierze pod uwagę informacje dostarczone przez te państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, informacje dostępne w ramach monitorowania przeprowadzanego zgodnie z rozporządzeniem (UE) .../... [rozporządzenie AUEA] i rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013, wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia.

4.  Państwa członkowskie uzasadniają w programie i w rocznym sprawozdaniu z realizacji celów, o którym mowa w art. 30, wykorzystanie wsparcia operacyjnego do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia. Przed zatwierdzeniem programu Komisja, wraz z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zgodnie z art. 13 ocenia sytuację wyjściową w państwach członkowskich, które zgłosiły zamiar wykorzystania wsparcia operacyjnego. Komisja bierze pod uwagę informacje dostarczone przez te państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, informacje dostępne w ramach monitorowania przeprowadzanego przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013, wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Wsparcie operacyjne koncentruje się na szczegółowych zadaniach i usługach określonych w załączniku VII.

5.  Wsparcie operacyjne koncentruje się na kwalifikowalnych działaniach określonych w załączniku VII.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Aby uwzględnić nowe lub nieprzewidziane sytuacje bądź w celu zapewnienia skutecznego wdrażania finansowania, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu wprowadzenia zmian do wykazu szczegółowych zadań i usług w załączniku VII.

6.  Aby uwzględnić nowe lub nieprzewidziane sytuacje bądź w celu zapewnienia skutecznego wdrażania finansowania, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu wprowadzenia zmian do wykazu kwalifikowalnych działań w załączniku VII.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Dotacje wdrażane według metody zarządzania bezpośredniego są przyznawane i zarządzane zgodnie z [tytułem VIII] rozporządzenia finansowego.

4.  Dotacje w ramach zarządzania bezpośredniego i pośredniego są przyznawane i zarządzane zgodnie z [tytułem VIII] rozporządzenia finansowego.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komisja zapewnia elastyczny, sprawiedliwy i przejrzysty rozdział zasobów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 2.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Z wkładów na mechanizm wzajemnego ubezpieczenia można pokryć ryzyko związane z odzyskaniem środków należnych od beneficjentów i wkłady te uznaje się za wystarczającą gwarancję w ramach rozporządzenia finansowego. Zastosowanie mają przepisy przewidziane w [art. X] rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie zastępujące rozporządzenie dotyczące funduszu gwarancyjnego].

6.  Z wkładów na mechanizm wzajemnego ubezpieczenia można pokryć ryzyko związane z odzyskaniem środków należnych od beneficjentów i wkłady te uznaje się za wystarczającą gwarancję w ramach rozporządzenia finansowego.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kwotę udostępnianą Europejskiej Sieci Migracyjnej w ramach rocznych środków Funduszu oraz program prac określający priorytety jej działania przyjmuje Komisja, po zatwierdzeniu przez komitet kierowniczy zgodnie z art. 4 ust. 5 lit. a) decyzji 2008/381/WE (ze zmianami). Decyzja Komisji stanowi decyzję w sprawie finansowania zgodnie z art. [110] rozporządzenia finansowego. Aby zapewnić terminową dostępność zasobów, Komisja może przyjąć program prac Europejskiej Sieci Migracyjnej w drodze osobnej decyzji w sprawie finansowania.

2.  Kwotę udostępnianą Europejskiej Sieci Migracyjnej w ramach rocznych środków Funduszu oraz program prac określający priorytety jej działania przyjmuje Komisja, po zatwierdzeniu przez komitet kierowniczy zgodnie z art. 4 ust. 5 lit. a) decyzji 2008/381/WE (ze zmianami). Decyzja Komisji stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu rozporządzenia finansowego. Aby zapewnić terminową dostępność zasobów, Komisja może przyjąć program prac Europejskiej Sieci Migracyjnej w drodze osobnej decyzji w sprawie finansowania.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 a (nowy)

Decyzja 2008/381/WE

Artykuł 5 – ustęp 5 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 21a

 

Zmiana decyzji 2008/381/WE

 

Do art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/381/WE dodaje się następujący punkt:

 

„da) pełnią funkcję punktu kontaktowego dla potencjalnych beneficjentów finansowania na mocy rozporządzenia w sprawie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz zapewniają bezstronne wytyczne, informacje praktyczne i pomoc w odniesieniu do wszystkich aspektów Funduszu, w tym w odniesieniu do wniosków o finansowanie w ramach odpowiedniego programu krajowego lub instrumentu tematycznego.”.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania łączone w ramach niniejszego Funduszu realizowane są zgodnie z [rozporządzeniem InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia finansowego.

Działania łączone w ramach niniejszego Funduszu, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c), realizowane są zgodnie z [rozporządzeniem InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia finansowego.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego, w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów, poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

1.  Odbiorcy finansowania unijnego promują działania i ich rezultaty poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i istotnych informacji skierowanych do różnych zainteresowanych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej, we wszystkich właściwych językach. W celu zapewnienia widoczności unijnego finansowania jego beneficjenci, informując o swoim działaniu, wskazują źródło finansowania. W tym celu odbiorcy dopilnowują, aby we wszelkich materiałach informacyjnych skierowanych do mediów i opinii publicznej eksponowany był symbol Unii oraz wyraźnie wskazywane było wsparcie unijne.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z Funduszem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na Fundusz przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej dotyczącej priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu.

2.  Aby dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z Funduszem, jego działaniami i rezultatami. Komisja publikuje w szczególności informacje dotyczące opracowywania rocznych i wieloletnich programów w ramach instrumentu tematycznego. Publikuje też wykaz operacji wybranych na potrzeby wsparcia w ramach instrumentu tematycznego na publicznie dostępnej stronie internetowej oraz aktualizuje ten wykaz co najmniej co trzy miesiące. Zasoby finansowe przydzielone na Fundusz przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej dotyczącej realizacji priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu. Komisja może w szczególności promować najlepsze praktyki i wymianę informacji w odniesieniu do wdrażania instrumentu.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja publikuje informacje, o których mowa w ust. 2, w otwartych formatach nadających się do odczytu maszynowego, jak określono w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a, co pozwala na ich sortowanie, przeszukiwanie, ekstrakcję, porównywanie i ponowne wykorzystanie. Należy zapewnić możliwość sortowania danych według priorytetu, celu szczegółowego, łącznego kosztu kwalifikowalnego operacji, łącznego kosztu projektów, łącznego kosztu postępowań o udzielenie zamówienia, nazwiska/nazwy beneficjenta i nazwiska/nazwy wykonawcy.

 

_____________

 

1a Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 90).

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Fundusz zapewnia pomoc finansową w celu zaspokojenia pilnych i szczególnych potrzeb w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej co najmniej jednym z wymienionych poniżej czynników:

1.  Komisja może podjąć decyzję o udzieleniu pomocy finansowej w celu zaspokojenia pilnych i szczególnych potrzeb w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej co najmniej jednym z wymienionych poniżej czynników:

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  silną presją migracyjną w jednym lub większej liczbie państw członkowskich, charakteryzującą się napływem dużej lub nieproporcjonalnej liczby obywateli państw trzecich, co stanowi znaczące i nagłe obciążenie dla ośrodków przyjmowania i ośrodków detencyjnych, systemów i procedur azylowych oraz systemów i procedur zarządzania migracjami w tych państwach;

a)  nieprzewidzianym napływem dużej lub nieproporcjonalnej liczby obywateli państw trzecich w co najmniej jednym państwie członkowskim, co stanowi znaczące i nagłe obciążenie dla ośrodków przyjmowania, systemów ochrony dzieci oraz systemów i procedur zarządzania azylem i migracją;

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  dobrowolną relokacją;

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  poważną presją migracyjną w państwach trzecich, w tym w przypadku gdy osoby wymagające ochrony są pozostawione własnemu losowi z powodu zmian w sytuacji politycznej lub konfliktów, w szczególności jeżeli sytuacja ta może wpłynąć na przepływy migracyjne w kierunku UE.

c)  nieprzewidzianym napływem dużej lub nieproporcjonalnej liczby osób w państwach trzecich, w tym w przypadku gdy osoby wymagające ochrony są pozostawione własnemu losowi z powodu zmian w sytuacji politycznej, konfliktów lub klęsk żywiołowych, w szczególności jeżeli sytuacja ta może wpłynąć na przepływy migracyjne w kierunku UE.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Środki realizowane w państwach trzecich zgodnie z niniejszym artykułem muszą być spójne z polityką humanitarną Unii oraz, w stosownych przypadkach, uzupełniać ją, a także muszą być zgodne z zasadami humanitarnymi określonymi w konsensusie w sprawie pomocy humanitarnej.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  W przypadkach opisanych w ust. 1 lit. a), aa), b) i c) niniejszego artykułu Komisja powiadamia o tym niezwłocznie Parlament Europejski i Radę.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych może mieć formę dotacji przyznawanych bezpośrednio agencjom zdecentralizowanym.

2.  Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych może mieć formę dotacji przyznawanych bezpośrednio Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz organom lokalnym i regionalnym w przypadku nieprzewidzianego napływu dużej lub nieproporcjonalnej liczby obywateli państw trzecich, a w szczególności organom odpowiedzialnym za przyjmowanie i integrację małoletnich migrantów bez opieki.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Dotacje wdrażane według metody zarządzania bezpośredniego są przyznawane i zarządzane zgodnie z [tytułem VIII] rozporządzenia finansowego.

4.  Dotacje w ramach zarządzania bezpośredniego są przyznawane i zarządzane zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Jeżeli jest to niezbędne do realizacji działania, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych może obejmować wydatki poniesione przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dotacji lub wniosku o udzielenie pomocy, ale nie przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Działanie, które otrzymało wkład w ramach Funduszu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. Przepisy każdego z unijnych programów wnoszących wkład mają zastosowanie do odpowiedniego wkładu tego programu do działania. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej, zgodnie z dokumentami określającymi warunki udzielenia tego wsparcia.

1.  Operacja, która otrzymała wkład w ramach Funduszu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. Programy przedstawione przez Komisję współdziałają i wzajemnie się uzupełniają oraz muszą być na tyle przejrzyste, by nie dochodziło do ich powielania. Przepisy każdego z unijnych programów wnoszących wkład mają zastosowanie do odpowiedniego wkładu tego programu do operacji. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych operacji, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej, zgodnie z dokumentami określającymi warunki udzielenia tego wsparcia.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania, którym przyznano pieczęć doskonałości lub które spełniają następujące łączne warunki porównawcze:

Operacje, którym przyznano pieczęć doskonałości lub które spełniają następujące łączne warunki porównawcze:

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi w art. [43 ust. 3 lit. h) ppkt (i)(iii)] rozporządzenia finansowego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje na temat realizacji celów zgodnie z załącznikiem V.

1.  Zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi w rozporządzeniu finansowym Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, co najmniej raz w roku, informacje na temat realizacji celów zgodnie z załącznikiem V.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wskaźniki służące do przedstawiania sprawozdań z postępów Funduszu w osiąganiu celów niniejszego rozporządzenia określono w załączniku VIII. W przypadku wskaźników produktu wartość bazową ustala się na poziomie zero. Cele pośrednie określone na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone na 2029 r. mają charakter skumulowany.

3.  Wskaźniki służące do przedstawiania sprawozdań z postępów Funduszu w osiąganiu celów niniejszego rozporządzenia określono w załączniku VIII. W przypadku wskaźników produktu wartość bazową ustala się na poziomie zero. Cele pośrednie określone na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone na 2029 r. mają charakter skumulowany. Dane dotyczące wskaźników produktu i rezultatu uzyskane przez Komisję są udostępniane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na żądanie.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 29

skreśla się

Ocena

 

1.  Komisja przeprowadza ocenę śródokresową i ocenę retrospektywną niniejszego rozporządzenia, w tym działań realizowanych w ramach Funduszu.

 

2.  Ocenę śródokresową i ocenę retrospektywną przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.

 

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 29a

 

Ocena

 

1. Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja przedstawia śródokresową ocenę wdrażania niniejszego rozporządzenia. Ocena śródokresowa polega na badaniu skuteczności, wydajności, uproszczenia i elastyczności Funduszu. W szczególności obejmuje ona ocenę:

 

a) postępów w osiąganiu celów niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem wszystkich istotnych już dostępnych informacji, w szczególności składanych przez państwa członkowskie rocznych sprawozdań z realizacji celów, o których mowa w art. 30, oraz wskaźników produktu i rezultatu określonych w załączniku VIII;

 

b) unijnej wartości dodanej działań i operacji realizowanych w ramach Funduszu;

 

c) wkładu w unijną solidarność w dziedzinie azylu i migracji;

 

d) stałej aktualności środków wykonawczych określonych w załączniku II i działań, o których mowa w załączniku III;

 

e) komplementarności, koordynacji i spójności między działaniami wspieranymi w ramach Funduszu a wsparciem z innych funduszy Unii, takich jak fundusze strukturalne, i zewnętrznych instrumentów finansowych Unii;

 

f) bardziej długoterminowego oddziaływania Funduszu i trwałości jego skutków.

 

Ocena śródokresowa uwzględnia retrospektywną ocenę wyników pod względem długoterminowego oddziaływania poprzedniego funduszu – Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014–2020 – oraz, w stosownych przypadkach, towarzyszy jej wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany niniejszego rozporządzenia.

 

2. Do dnia 31 stycznia 2030 r. Komisja przeprowadza ocenę retrospektywną. Do tego samego dnia Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny. Ocena retrospektywna obejmuje ocenę wszystkich elementów określonych w ust. 1. W związku z tym ocenie poddaje się bardziej długoterminowe oddziaływanie Funduszu i trwałość jego skutków z myślą o wykorzystaniu tej wiedzy przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym odnowieniu lub zmodyfikowaniu następnego funduszu.

 

Sprawozdania z oceny śródokresowej i oceny retrospektywnej, o których mowa w ust. 1 i akapicie pierwszym niniejszego ustępu, sporządza się z rzeczywistym udziałem partnerów społecznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji migrantów i uchodźców, organów ds. równości, krajowych instytucji praw człowieka i innych odpowiednich organizacji, zgodnie z zasadą partnerstwa określoną w art. 3a.

 

3. W ocenie śródokresowej i ocenie retrospektywnej Komisja zwraca szczególną uwagę na ocenę działań państw trzecich, w państwach trzecich lub w odniesieniu do tych państw zgodnie z art. 5, art. 6 i art. 13 ust. 8.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 15 lutego 2023 r. i do tego samego dnia każdego kolejnego roku do 2031 r. włącznie państwa członkowskie przekazują Komisji roczne sprawozdanie z realizacji celów, o którym mowa w art. 36 ust. 6 rozporządzenia (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Sprawozdanie złożone w 2023 r. obejmuje realizację programu w okresie do dnia 30 czerwca 2022 r.

1.  Do dnia 15 lutego 2023 r. i do tego samego dnia każdego kolejnego roku do 2031 r. włącznie państwa członkowskie przekazują Komisji roczne sprawozdanie z realizacji celów. Sprawozdanie złożone w 2023 r. obejmuje realizację programu do dnia 30 czerwca 2022 r. Państwa członkowskie publikują te programy na specjalnej stronie internetowej i przekazują je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  postępów w realizacji programu i osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych, z uwzględnieniem najnowszych danych, zgodnie z wymogiem zawartym w art. [37] rozporządzenia (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów];

a)  postępów w realizacji programu i osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych, z uwzględnieniem najnowszych danych zbiorczych przekazanych Komisji;

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  przedstawienia rocznego sprawozdania finansowego z programu krajowego z podziałem na środki odzyskane, płatności zaliczkowe na rzecz beneficjentów końcowych i rzeczywiście poniesione wydatki;

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszelkich problemów mających wpływ na wyniki programu i działań podjętych w celu zaradzenia tym problemom;

b)  wszelkich problemów mających wpływ na wyniki programu i działań podjętych w celu zaradzenia tym problemom, w tym uzasadnionych opinii wydanych przez Komisję w odniesieniu do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy art. 258;

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  komplementarności działań wspieranych z Funduszu i wsparcia z innych funduszy Unii, w szczególności działań realizowanych w państwach trzecich lub dotyczących państw trzecich;

c)  komplementarności, koordynacji i spójności między działaniami wspieranymi w ramach Funduszu a wsparciem z innych funduszy Unii, takich jak fundusze strukturalne, i zewnętrznych instrumentów finansowych Unii;

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wkładu programu we wdrażanie odpowiedniego dorobku prawnego UE i planów działania;

d)  wkładu programu we wdrażanie odpowiedniego dorobku prawnego UE i planów działania, jak również we współpracę i solidarność między państwami członkowskimi w dziedzinie azylu;

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  przestrzegania wymogów w zakresie praw podstawowych;

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – akapit 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  liczby osób przesiedlonych z pomocą Funduszu, zgodnie z kwotami, o których mowa w art. 16 ust. 1;

g)  liczby osób przesiedlonych lub przyjętych z pomocą Funduszu, zgodnie z kwotami, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 2;

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  liczby osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z ochrony międzynarodowej przeniesionych z jednego państwa członkowskiego do innego zgodnie z art. 17.

h)  liczby osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z ochrony międzynarodowej przeniesionych z jednego państwa członkowskiego do innego zgodnie z art. 17b.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  liczby osób wymagających szczególnego traktowania, którym udzielono pomocy w ramach programu, w tym dzieci i osób, którym udzielono ochrony międzynarodowej;

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja może zgłaszać uwagi do rocznego sprawozdania z realizacji celów w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania tego sprawozdania. Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdanie uznaje się za przyjęte.

3.  Komisja może zgłaszać uwagi do rocznego sprawozdania z realizacji celów w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania tego sprawozdania. Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdanie uznaje się za przyjęte. Wówczas Komisja udostępnia streszczenia rocznych sprawozdań z realizacji celów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz publikuje je na specjalnej stronie internetowej. Jeżeli nie dojdzie do przekazania przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1, pełny tekst rocznego sprawozdania z realizacji celów jest udostępniany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na żądanie.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 13, 18, 28 i 31, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 i 31, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13, 18, 28 i 31, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4, 9, 13, 16, 17b, 28 i 31, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13, 18, 28 i 31 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 i 31 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  każde państwo członkowskie otrzymuje z Funduszu kwotę zryczałtowaną w wysokości 5 000 000 EUR tylko na początku okresu programowania;

a)  każde państwo członkowskie otrzymuje z Funduszu kwotę zryczałtowaną w wysokości 10 000 000 EUR tylko na początku okresu programowania;

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W obszarze przeciwdziałania migracji nieuregulowanej, w tym za pomocą powrotów, uwzględniane będą następujące kryteria, ważone w następujący sposób:

4.  W obszarze przeciwdziałania migracji nieuregulowanej uwzględniane będzie następujące kryterium:

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  50 % proporcjonalnie do liczby obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają lub przestali spełniać warunki wjazdu i pobytu na terytorium państwa członkowskiego i którzy są objęci decyzją nakazującą powrót na podstawie prawa krajowego lub wspólnotowego, tj. decyzją administracyjną lub sądową bądź aktem administracyjnym lub sądowym, stwierdzającymi nielegalność pobytu i nakładającymi obowiązek powrotu;

a)  liczba obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają lub przestali spełniać warunki wjazdu i pobytu na terytorium państwa członkowskiego i którzy są objęci ostateczną decyzją nakazującą powrót na podstawie prawa krajowego lub unijnego, tj. decyzją administracyjną lub sądową bądź aktem administracyjnym lub sądowym, stwierdzającymi nielegalność pobytu i nakładającymi obowiązek powrotu.

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  50 % proporcjonalnie do liczby obywateli państw trzecich, którzy faktycznie opuścili terytorium państwa członkowskiego w następstwie administracyjnego lub sądowego nakazu opuszczenia, dobrowolnie lub pod przymusem.

skreśla się

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Do celów początkowego przydziału środków wartościami odniesienia są ostatnie roczne dane statystyczne opracowane przez Komisję (Eurostat), obejmujące poprzednie trzy lata kalendarzowe, oparte na danych dostarczonych przez państwa członkowskie na dzień rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zgodnie z prawem Unii. Do celów przeglądu śródokresowego wartościami odniesienia są ostatnie roczne dane statystyczne opracowane przez Komisję (Eurostat), obejmujące poprzednie trzy lata kalendarzowe, dostępne w momencie przeprowadzania przeglądu środokresowego w 2024 r., oparte na danych dostarczonych przez państwa członkowskie zgodnie z prawem Unii. W przypadku gdy państwa członkowskie nie dostarczyły Komisji (Eurostatowi) odnośnych statystyk, jak najszybciej przekazują one dane wstępne.

5.  Do celów początkowego przydziału środków wartościami odniesienia są ostatnie roczne dane statystyczne opracowane przez Komisję (Eurostat), obejmujące poprzednie trzy lata kalendarzowe, oparte na danych dostarczonych przez państwa członkowskie na dzień rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zgodnie z prawem Unii. Dane, również te dotyczące dzieci, powinny być zdezagregowane według kryterium wieku, płci, aspektów szczególnie trudnej sytuacji i statusu azylowego. Do celów przeglądu śródokresowego wartościami odniesienia są ostatnie roczne dane statystyczne opracowane przez Komisję (Eurostat), obejmujące poprzednie trzy lata kalendarzowe, dostępne w momencie przeprowadzania przeglądu śródokresowego w 2024 r., oparte na danych dostarczonych przez państwa członkowskie zgodnie z prawem Unii. W przypadku gdy państwa członkowskie nie dostarczyły Komisji (Eurostatowi) odnośnych statystyk, jak najszybciej przekazują one dane wstępne.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie zdolności systemów azylowych państw członkowskich w zakresie infrastruktury i usług w stosownych przypadkach;

b)  wspieranie zdolności systemów azylowych państw członkowskich, w tym na szczeblu lokalnym i regionalnym, w zakresie infrastruktury, takiej jak odpowiednie warunki przyjmowania, zwłaszcza małoletnich, oraz usług, takich jak pomoc i reprezentacja prawna oraz tłumaczenie ustne, w razie konieczności;

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zwiększanie poczucia solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w szczególności w stosunku do państw najbardziej dotkniętych przepływami migracyjnymi, oraz zapewnianie wsparcia państwom członkowskim uczestniczącym w działaniach solidarnościowych;

skreśla się

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zwiększanie poczucia solidarności i zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi dotkniętymi przepływami migracyjnymi, w tym za pomocą przesiedleń i innych legalnych sposobów udzielenia ochrony w Unii, a także partnerstw i współpracy z państwami trzecimi w celu zarządzania migracjami.

d)  zwiększanie poczucia solidarności i zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi, do których przesiedlono dużą liczbę osób wymagających ochrony międzynarodowej, w tym przez wspieranie zdolności tych państw do poprawy warunków przyjmowania i ochrony międzynarodowej, oraz za pomocą przesiedleń i innych legalnych sposobów udzielenia ochrony w Unii, zwłaszcza grupom szczególnie wrażliwym, takim jak dzieci i nastolatki w obliczu ryzyka związanego z ochroną, a także w ramach partnerstwa i współpracy z państwami trzecimi w kontekście wysiłków w zakresie globalnej współpracy w dziedzinie ochrony międzynarodowej.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  udzielanie pomocy technicznej i operacyjnej jednemu lub kilku innym państwom członkowskim we współpracy z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie opracowywania i wdrażania polityki promującej legalną migrację oraz wdrażanie dorobku prawnego UE w zakresie legalnej migracji;

a)  wspieranie opracowywania i wdrażania polityki promującej legalną migrację, w tym łączenie rodzin, oraz wdrażanie dorobku prawnego UE w zakresie legalnej migracji, w szczególności instrumentów w zakresie legalnej migracji zarobkowej zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami w zakresie migracji oraz ochrony pracowników migrujących;

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  promowanie i opracowywanie środków strukturalnych i wspierających, ułatwiających legalne przybycie do Unii i legalne przebywanie na jej terytorium;

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  wzmacnianie partnerstwa i współpracy z państwami trzecimi dotkniętymi przepływami migracyjnymi, w tym za pomocą legalnych możliwości przybycia do Unii, na potrzeby wysiłków w zakresie globalnej współpracy w dziedzinie ochrony międzynarodowej;

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  promowanie środków na rzecz wczesnej integracji w celu włączenia społecznego i gospodarczego obywateli państw trzecich, przygotowywanie ich aktywnego uczestnictwa i promowanie akceptacji w społeczeństwie przyjmującym, zwłaszcza przy zaangażowaniu organów lokalnych i regionalnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

skreśla się

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Fundusz przyczynia się do realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. c) przez skoncentrowanie się na następujących środkach wykonawczych:

 

a) promowanie środków na rzecz integracji w celu włączenia społecznego i gospodarczego obywateli państw trzecich, ułatwianie łączenia rodzin, przygotowywanie ich aktywnego uczestnictwa i promowanie akceptacji w społeczeństwie przyjmującym, zwłaszcza przy zaangażowaniu organów lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych, w tym organizacji uchodźców i migrantów oraz partnerów społecznych; oraz

 

b) promowanie i wdrażanie środków ochrony osób wymagających szczególnego traktowania w kontekście środków na rzecz integracji.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Fundusz przyczynia się do realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. c) przez skoncentrowanie się na następujących środkach wykonawczych:

3.  Fundusz przyczynia się do realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. ca) przez skoncentrowanie się na następujących środkach wykonawczych:

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do zarządzania powrotami na poziomie Unii i państw członkowskich, do rozwijania zdolności w zakresie skutecznych i trwałych powrotów oraz ograniczenia czynników zachęcających do migracji nieuregulowanej;

b)  wspieranie zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do zarządzania powrotami na poziomie Unii i państw członkowskich, do rozwijania zdolności w zakresie skutecznych, godnych i trwałych powrotów oraz ograniczenia czynników zachęcających do migracji nieuregulowanej;

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie wspomaganych dobrowolnych powrotów i środków reintegracyjnych;

c)  wspieranie wspomaganych dobrowolnych powrotów, poszukiwania rodzin i środków reintegracyjnych, z poszanowaniem nadrzędnego interesu małoletnich;

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wzmacnianie współpracy z państwami trzecimi i ich zdolności do wdrażania umów o readmisji i innych ustaleń, oraz do umożliwienia trwałych powrotów.

d)  wzmacnianie współpracy z państwami trzecimi i ich zdolności do wdrażania umów o readmisji obejmujących środki reintegracyjne w celu umożliwienia trwałych powrotów.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Fundusz przyczynia się do realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. cb) przez skoncentrowanie się na następujących środkach wykonawczych:

 

a) promowanie i wdrażanie przestrzegania prawa międzynarodowego i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach polityk i środków w zakresie azylu i migracji;

 

b) zwiększanie poczucia solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w szczególności solidarności w stosunku do państw najbardziej dotkniętych przepływami migracyjnymi, oraz zapewnianie wsparcia państwom członkowskim na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym, organizacjom międzynarodowym, organizacjom pozarządowym i partnerom społecznym w ich działaniach solidarnościowych;

 

c) wspieranie przekazywania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej z jednego państwa członkowskiego do innego.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zakres wsparcia

Działania kwalifikujące się do wsparcia z instrumentu zgodnie z art. 3

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach celu polityki, o którym mowa w art. 3 ust. 1, Fundusz wspiera w szczególności:

1.  W ramach celu polityki, o którym mowa w art. 3 ust. 1, Fundusz wspiera:

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowywanie i rozwijanie krajowych strategii w zakresie azylu, legalnej migracji, integracji, powrotów i migracji nieuregulowanej;

a)  opracowywanie i rozwijanie strategii krajowych, regionalnych i lokalnych na rzecz wdrażania dorobku prawnego Unii w zakresie azylu, legalnej migracji, integracji, zwłaszcza lokalnych strategii integracji, powrotów i migracji nieuregulowanej;

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  tworzenie struktur administracyjnych, systemów i narzędzi oraz szkolenie pracowników, w tym organów lokalnych i innych zainteresowanych stron;

b)  tworzenie struktur administracyjnych, systemów i narzędzi oraz szkolenie pracowników, w tym organów lokalnych i innych zainteresowanych stron, w stosownych przypadkach we współpracy z właściwymi agencjami unijnymi;

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  rozwijanie, monitorowanie i ocenę polityk i procedur, w tym dotyczących gromadzenia i wymiany informacji i danych, rozwijanie i stosowanie wspólnych narzędzi, metod i wskaźników statystycznych, służących do mierzenia postępów i oceny zmian polityki;

c)  rozwijanie, monitorowanie i ocenę polityk i procedur, w tym opracowywanie, gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie jakościowych i ilościowych danych i statystyk dotyczących migracji i ochrony międzynarodowej oraz rozwijanie i stosowanie wspólnych narzędzi, metod i wskaźników statystycznych służących do mierzenia postępów i oceny zmian polityki;

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  usługi pomocy i wsparcia spójne ze statusem i potrzebami danej osoby, zwłaszcza osób wymagających szczególnego traktowania;

e)  usługi pomocy i wsparcia uwzględniające aspekt płci i spójne ze statusem i potrzebami danej osoby, zwłaszcza osób wymagających szczególnego traktowania;

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  skuteczną ochronę dzieci migrujących, w tym wdrażanie ocen nadrzędnego interesu dziecka przed podjęciem decyzji, wszystkie środki wymienione w komunikacie Komisji z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony migrujących dzieci, takie jak zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych i terminowe wyznaczanie opiekunów wszystkich małoletnich bez opieki, wkłady na rzecz europejskiej sieci placówek opiekuńczych, oraz rozwijanie, monitorowanie i ocena strategii i procedur ochrony dzieci, w tym mechanizm oparty na prawach dziecka;

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat polityki w zakresie azylu, integracji, legalnej migracji i powrotów wśród zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa.

f)  działania mające na celu zwiększenie świadomości wśród zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa na temat polityki w zakresie azylu, integracji, legalnej migracji i powrotów ze szczególnym uwzględnieniem grup wymagających szczególnego traktowania, w tym małoletnich.

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a), Fundusz wspiera w szczególności:

2.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a), Fundusz wspiera:

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnianie pomocy materialnej, w tym pomocy na granicy;

a)  zapewnianie pomocy materialnej, w tym pomocy na granicy, ośrodków przyjaznych dla dzieci i uwzględniających aspekt płci, usług ratowniczych świadczonych przez lokalne organy, edukacji, szkoleń, usług wsparcia, pomocy i reprezentacji prawnej, opieki zdrowotnej i psychologicznej;

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przeprowadzanie procedur azylowych;

b)  przeprowadzanie procedur azylowych obejmujących poszukiwanie rodzin oraz zapewnianie osobom ubiegającym się o azyl dostępu do pomocy i reprezentacji prawnej oraz tłumaczenia ustnego na wszystkich etapach procedury;

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  identyfikowanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową o specjalnych potrzebach w zakresie procedur lub przyjmowania;

c)  identyfikowanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową o specjalnych potrzebach w zakresie procedur lub przyjmowania, w tym wczesne identyfikowanie ofiar handlu ludźmi, małoletnich i innych osób wymagających szczególnego traktowania, takich jak ofiary tortur i przemocy na tle płciowym, oraz kierowanie ich do wyspecjalizowanych służb;

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  zapewnianie profesjonalnych usług psychospołecznych i rehabilitacyjnych na rzecz ofiar przemocy i tortur, w tym przemocy na tle płciowym;

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  tworzenie lub usprawnianie infrastruktury zakwaterowania do celów przyjmowania, w tym możliwe wspólne korzystanie z takich placówek przez więcej niż jedno państwo członkowskie;

d)  tworzenie lub usprawnianie infrastruktury zakwaterowania do celów przyjmowania, takiej jak małe jednostki mieszkaniowe i infrastruktura o małej skali uwzględniająca potrzeby rodzin z małoletnimi, w tym infrastruktura zapewniana przez organy lokalne i regionalne i obejmująca ewentualne wspólne korzystanie z takich placówek przez więcej niż jedno państwo członkowskie;

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  zapewnianie alternatywnych form opieki, które są zintegrowane z istniejącymi krajowymi systemami ochrony dzieci i odpowiadają potrzebom wszystkich dzieci zgodnie ze standardami międzynarodowymi;

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zwiększanie zdolności państw członkowskich w zakresie gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania informacji o kraju pochodzenia;

e)  zwiększanie zdolności państw członkowskich w zakresie gromadzenia, analizowania i wzajemnej wymiany informacji o kraju pochodzenia;

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  działania związane z przeprowadzaniem procedur w celu wdrożenia unijnych ram przesiedleń [i przyjmowania ze względów humanitarnych] lub krajowych programów przesiedleń, które są kompatybilne z unijnymi ramami przesiedleń;

f)  działania związane z przeprowadzaniem procedur w celu wdrożenia krajowych systemów przesiedleń lub przyjmowania ze względów humanitarnych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  transfery osób korzystających z ochrony międzynarodowej;

g)  transfery osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z ochrony międzynarodowej;

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  zwiększanie zdolności państw trzecich do poprawy ochrony osób wymagających ochrony międzynarodowej;

h)  zwiększanie zdolności państw trzecich do poprawy ochrony osób wymagających ochrony międzynarodowej, w tym przez wspieranie rozwoju solidnych mechanizmów ochrony dzieci w państwach trzecich, zapewnienie dzieciom ochrony przed przemocą, nadużyciami i zaniedbywaniem we wszystkich dziedzinach oraz dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej;

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  tworzenie, rozwijanie i usprawnianie skutecznych środków będących alternatywą dla zatrzymań (w celu wydalenia), zwłaszcza w przypadku małoletnich bez opieki i rodzin.

i)  tworzenie, rozwijanie i usprawnianie skutecznych środków będących alternatywą dla zatrzymań (w celu wydalenia) i opieki instytucjonalnej, zwłaszcza w przypadku małoletnich bez opieki i dzieci z rodzinami zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka.

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b), Fundusz wspiera w szczególności:

3.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b), Fundusz wspiera:

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  opracowywanie programów mobilności do Unii, takich jak programy migracji cyrkulacyjnej lub czasowej, w tym szkoleń poprawiających zdolność do zatrudnienia;

b)  opracowywanie programów mobilności do Unii, obejmujących między innymi programy migracji cyrkulacyjnej lub czasowej, w tym szkoleń zawodowych i innych szkoleń poprawiających zdolność do zatrudnienia;

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  ocenę umiejętności i kwalifikacji zdobytych w państwie trzecim, a także ich przejrzystości i kompatybilności z umiejętnościami i kwalifikacjami zdobytymi w państwie członkowskim;

d)  ocenę i uznawanie umiejętności i kwalifikacji, w tym doświadczenia zawodowego, zdobytych w państwie trzecim, a także ich przejrzystości i kompatybilności z umiejętnościami i kwalifikacjami zdobytymi w państwie członkowskim, oraz opracowywanie wspólnych standardów oceny;

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  pomoc w kontekście wniosków o łączenie rodzin w rozumieniu dyrektywy Rady 2003/86/WE51;

e)  pomoc w kontekście wniosków o łączenie rodzin w celu zapewnienia zharmonizowanego wdrożenia dyrektywy Rady 2003/86/WE51;

__________________

__________________

51 Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz.U. L 251 z 3.10.2003, s. 12 – 18.).

51 Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz.U. L 251 z 3.10.2003, s. 12 – 18.).

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  pomoc związaną ze zmianą statusu obywateli państw trzecich, którzy przebywają już legalnie w państwie członkowskim, zwłaszcza w związku z uzyskaniem statusu legalnego pobytu, zdefiniowanego na poziomie Unii;

f)  pomoc, w tym pomoc i reprezentację prawną, związaną ze zmianą statusu obywateli państw trzecich, którzy przebywają już legalnie w państwie członkowskim, zwłaszcza w związku z uzyskaniem statusu legalnego pobytu, zdefiniowanego na poziomie Unii;

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  pomoc w odniesieniu do wykonywania praw przyznanych obywatelom państw trzecich, którzy legalnie przebywają w Unii, w szczególności w odniesieniu do mobilności w obrębie Unii oraz dostępu do zatrudnienia;

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  środki na rzecz wczesnej integracji, takie jak dostosowane do potrzeb obywateli państw trzecich wsparcie i programy integracyjne skupiające się na edukacji, nauce języka i innych szkoleniach, na przykład kursach kształtujących świadomość obywatelską oraz poradnictwie zawodowym;

skreśla się

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  działania promujące równość w dostępie i świadczeniu usług publicznych i prywatnych dla obywateli państw trzecich, w tym dostosowanie tych usług do potrzeb grupy docelowej;

skreśla się

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  współpracę między organami rządowymi i pozarządowymi w zintegrowany sposób, w tym za pomocą skoordynowanych ośrodków wspierania integracji, takich jak punkty kompleksowej obsługi;

skreśla się

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  działania umożliwiające i wspierające wprowadzenie i aktywne uczestnictwo obywateli państw trzecich w społeczeństwie przyjmującym oraz działania promujące ich akceptację przez społeczeństwo przyjmujące;

skreśla się

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  promowanie wymiany i dialogu między obywatelami państw trzecich, społeczeństwem przyjmującym i organami publicznymi, w tym za pomocą konsultacji z obywatelami państw trzecich oraz dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego.

skreśla się

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. c), Fundusz wspiera w szczególności:

 

a) środki integracyjne, takie jak dostosowane do potrzeb obywateli państw trzecich wsparcie i programy integracyjne skupiające się na edukacji i opiece włączającej, nauce języka, doradztwie, szkoleniach zawodowych i innych szkoleniach, na przykład kursach kształtujących świadomość obywatelską oraz poradnictwie zawodowym;

 

b) budowanie zdolności w zakresie usług integracyjnych świadczonych przez władze lokalne;

 

c) działania promujące równość w dostępie i świadczeniu usług publicznych i prywatnych dla obywateli państw trzecich, w tym w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej i wsparcia psychospołecznego, oraz dostosowanie ich do potrzeb grupy docelowej;

 

d) współpracę między organami rządowymi i pozarządowymi w zintegrowany sposób, w tym za pomocą skoordynowanych ośrodków wspierania integracji, takich jak punkty kompleksowej obsługi;

 

e) działania umożliwiające i wspierające wprowadzenie i aktywne uczestnictwo obywateli państw trzecich w społeczeństwie przyjmującym oraz działania promujące ich akceptację przez społeczeństwo przyjmujące;

 

f) promowanie wymiany i dialogu między obywatelami państw trzecich, społeczeństwem przyjmującym i organami publicznymi, w tym za pomocą konsultacji z obywatelami państw trzecich oraz dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego.

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. c), Fundusz wspiera w szczególności:

4.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. ca), Fundusz wspiera:

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  infrastrukturę do celów przyjmowania i zatrzymań (w celu wydalenia), w tym możliwe wspólne korzystanie z takich placówek przez więcej niż jedno państwo członkowskie;

a)  poprawę infrastruktury otwartych ośrodków recepcyjnych oraz poprawę istniejącej infrastruktury do celów przyjmowania i zatrzymań (w celu wydalenia), w tym możliwe wspólne korzystanie z takich placówek przez więcej niż jedno państwo członkowskie;

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  tworzenie, rozwijanie i usprawnianie skutecznych środków będących alternatywą dla zatrzymań (w celu wydalenia), zwłaszcza w przypadku małoletnich bez opieki i rodzin;

b)  tworzenie, rozwijanie, wdrażanie i usprawnianie skutecznych środków będących alternatywą dla zatrzymań (w celu wydalenia) opartych na zarządzaniu sprawami w społeczności, zwłaszcza w przypadku małoletnich bez opieki i rodzin;

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  identyfikację i przyjmowanie ofiar handlu ludźmi zgodnie z dyrektywą 2011/36/UE i dyrektywą Rady 2004/81/WE1a;

 

___________________

 

1a Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 19).

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przeciwdziałanie czynnikom zachęcającym do migracji nieuregulowanej, w tym zatrudnianiu migrantów o nieuregulowanym statusie w drodze skutecznych i odpowiednich inspekcji opartych na ocenie ryzyka, szkoleń dla pracowników, ustanawiania i wdrażania mechanizmów, za pomocą których migranci o nieuregulowanym statusie mogą odzyskać zaległe wynagrodzenia i zaskarżyć swoich pracodawców, lub kampanii informacyjnych i podnoszących świadomość, informujących pracodawców i migrantów o nieuregulowanym statusie o ich prawach i obowiązkach na podstawie dyrektywy 2009/52/WE53;

d)  ograniczanie czynników zachęcających do migracji nieuregulowanej, w tym zatrudniania migrantów o nieuregulowanym statusie w drodze skutecznych i odpowiednich inspekcji opartych na ocenie ryzyka, szkoleń dla pracowników, ustanawiania i wdrażania mechanizmów, za pomocą których migranci o nieuregulowanym statusie mogą odzyskać zaległe wynagrodzenia i zaskarżyć swoich pracodawców, lub kampanii informacyjnych i podnoszących świadomość, informujących pracodawców i migrantów o nieuregulowanym statusie o ich prawach i obowiązkach na podstawie dyrektywy 2009/52/WE53;

__________________

__________________

53 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24–32).

53 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24–32).

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  pomoc przy powrotach, w szczególności wspomagane dobrowolne powroty i informacje na temat programów wspomaganych dobrowolnych powrotów;

g)  pomoc przy powrotach, w szczególności wspomagane dobrowolne powroty i informacje na temat programów dotyczących takich powrotów, w tym przez zapewnianie konkretnego doradztwa dla dzieci dotyczącego procedur powrotu i zapewnianie procedur powrotu opartych na prawach dziecka;

Poprawka    223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  placówki i usługi w państwach trzecich zapewniające odpowiednie tymczasowe zakwaterowanie i przyjęcie po przybyciu, w tym dla małoletnich bez opieki i innych osób wymagających szczególnego traktowania zgodnie z międzynarodowymi standardami;

j)  placówki i usługi w państwach trzecich zapewniające odpowiednie zakwaterowanie tymczasowe, przyjęcie po przyjeździe i szybkie przeniesienie do zakwaterowania w odpowiedniej społeczności;

Poprawka    224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  współpracę z państwami trzecimi w zwalczaniu migracji nieuregulowanej i organizowaniu skutecznych powrotów i readmisji, w tym w ramach wdrażania umów o readmisji i innych porozumień;

k)  współpracę z państwami trzecimi w zwalczaniu migracji nieuregulowanej i organizowaniu skutecznych powrotów i readmisji, w tym w ramach wdrażania umów o readmisji;

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  środki mające na celu zwiększanie świadomości na temat odpowiednich legalnych sposobów imigracji oraz zagrożeń związanych z nielegalną imigracją;

l)  środki mające na celu zwiększanie świadomości na temat odpowiednich legalnych sposobów migracji oraz zagrożeń związanych z imigracją nieuregulowaną;

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  wsparcie dla państw trzecich i działania prowadzone w państwach trzecich, w tym dotyczące infrastruktury, sprzętu i innych środków, pod warunkiem że przyczyniają się one do poprawy efektywnej współpracy między państwami trzecimi a Unią i jej państwami członkowskimi w zakresie powrotów i readmisji.

skreśla się

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W ramach celu szczegółowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. cb), Fundusz wspiera:

 

a) przenoszenie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej z jednego państwa członkowskiego do drugiego, w tym środki, o których mowa w art. 17b niniejszego rozporządzenia;

 

b) wsparcie operacyjne w postaci oddelegowanych pracowników lub wsparcie finansowe udzielane przez jedno państwo członkowskie innemu państwu członkowskiemu borykającemu się z wyzwaniami migracyjnymi;

 

c) działania związane z przeprowadzaniem procedur w celu wdrożenia krajowych systemów przesiedleń lub przyjmowania ze względów humanitarnych.

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Środki na rzecz integracji wdrażane przez organy lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego;

–  Środki na rzecz integracji wdrażane przez organy lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacje uchodźców i migrantów;

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Działania mające na celu stworzenie i wdrożenie skutecznych środków będących alternatywą dla zatrzymania (w celu wydalenia);

–  Działania mające na celu stworzenie i wdrożenie skutecznych środków będących alternatywą dla zatrzymania (w celu wydalenia) i opieki instytucjonalnej;

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Środki skierowane do osób wymagających szczególnego traktowania i osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, mających specjalne potrzeby w zakresie przyjmowania i procedur, w tym środki zapewniające skuteczną ochronę migrujących dzieci, zwłaszcza bez opieki.

–  Środki skierowane do osób wymagających szczególnego traktowania i osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, mających specjalne potrzeby w zakresie przyjmowania i procedur, w tym środki zapewniające skuteczną ochronę migrujących dzieci, zwłaszcza małoletnich bez opieki.

Poprawka    231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część -1 (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Wszystkie główne wskaźniki realizacji celów wymienione poniżej muszą być zdezagregowane według płci i wieku.

Poprawka    232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Liczba osób przyjętych w ramach systemów przyjmowania ze względów humanitarnych.

Poprawka    233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Liczba osób ubiegających się o ochronę międzynarodową przeniesionych z jednego państwa członkowskiego do innego przy wsparciu z Funduszu.

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część 1 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Liczba osób korzystających z ochrony międzynarodowej przeniesionych z jednego państwa członkowskiego do innego przy wsparciu z Funduszu.

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Cel szczegółowy 1a: Wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich:

 

1. Liczba niebieskich kart wydanych przy wsparciu z Funduszu.

 

2. Liczba pracowników przeniesionych w ramach jednego przedsiębiorstwa, którym przyznano taki status przy wsparciu z Funduszu.

 

3. Liczba osób, które złożyły wniosek o połączenie rodziny i które zostały połączone z rodzinami przy wsparciu z Funduszu.

 

4. Liczba obywateli państw trzecich, którym udzielono zezwolenia na pobyt długoterminowy przy wsparciu z Funduszu.

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część 2 – Cel szczegółowy 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cel szczegółowy 2: Wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich, w tym przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich:

Cel szczegółowy 2: Przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich:

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Liczba osób objętych środkami na rzecz integracji, wspieranymi z Funduszu, które uznały, że środki te miały korzystny wpływ na ich wczesną integrację, w porównaniu z łączną liczbą osób objętych środkami na rzecz integracji wspieranymi z Funduszu.

2.  Liczba osób objętych środkami na rzecz integracji wspieranymi z Funduszu.

Poprawka    238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część 2 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Liczba osób objętych środkami na rzecz integracji wspieranymi z Funduszu, które następnie dostały pracę.

Poprawka    239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część 2 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Liczba osób objętych środkami na rzecz integracji wspieranymi z Funduszu, których kwalifikacje zostały uznane lub które uzyskały dyplom w jednym z państw członkowskich.

Poprawka    240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Liczba powrotów w następstwie nakazu opuszczenia terytorium w porównaniu z liczbą obywateli państw trzecich, którym nakazano opuszczenie terytorium.

1.  Liczba powrotów wspieranych z Funduszu w następstwie nakazu opuszczenia terytorium w porównaniu z liczbą obywateli państw trzecich, którym nakazano opuszczenie terytorium.

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część 3 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Cel szczegółowy 3a: Zapewnienie solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności:

 

1. Liczba przeniesień osób ubiegających się o ochronę międzynarodową przeprowadzonych na podstawie art. 17b Funduszu.

 

1a. Liczba przeniesień osób korzystających z ochrony międzynarodowej przeprowadzonych na podstawie art. 17b Funduszu.

 

2. Liczba oddelegowanych pracowników lub ilość wsparcia finansowego udzielonego państwom członkowskim borykającym się z wyzwaniami migracyjnymi.

 

3. Liczba osób przesiedlonych lub przyjętych w ramach systemów humanitarnych przy wsparciu z Funduszu.

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – część -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1  Wszystkie główne wskaźniki realizacji celów wymienione poniżej muszą być zdezagregowane według płci i wieku.

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – część 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Cel szczegółowy 1a: Wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich:

 

1. Liczba niebieskich kart wydanych przy wsparciu z Funduszu.

 

2. Liczba pracowników przeniesionych w ramach jednego przedsiębiorstwa, którym przyznano taki status przy wsparciu z Funduszu.

 

3. Liczba osób, które złożyły wniosek o połączenie rodziny i które zostały połączone z rodzinami przy wsparciu z Funduszu.

 

4. Liczba obywateli państw trzecich, którym udzielono zezwolenia na pobyt długoterminowy przy wsparciu z Funduszu.

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – część 2 – Cel szczegółowy 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cel szczegółowy 2: Wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich, w tym przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich:

Cel szczegółowy 2: Przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich:

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – część 2 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Liczba osób objętych środkami na rzecz integracji wspieranymi z Funduszu, które następnie dostały pracę.

Poprawka    246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – część 2 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Liczba osób objętych środkami na rzecz integracji wspieranymi z Funduszu, które następnie uzyskały dyplom w jednym z państw członkowskich.

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – część 2 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Liczba obywateli państw trzecich, którzy zdobyli wykształcenie podstawowe, średnie lub wyższe w państwie członkowskim przy wsparciu z Funduszu.

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – część 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Liczba osób powracających, które przed powrotem lub po nim otrzymały pomoc na rzecz reintegracji współfinansowaną z Funduszu, w porównaniu z łączną liczbą powrotów wspieranych w ramach Funduszu.

4.  Liczba osób powracających, które przed powrotem lub po nim otrzymały pomoc na rzecz reintegracji współfinansowaną z Funduszu, w porównaniu z łączną liczbą powrotów wspieranych w ramach Funduszu.

 

a) osób, które powróciły dobrowolnie;

 

b) osób, które zostały wydalone.

Poprawka    249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – część 3 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Cel szczegółowy 3a: Zapewnienie solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności:

 

1. Liczba przeniesień osób ubiegających się o ochronę międzynarodową przeprowadzonych na podstawie art. 17b Funduszu.

 

1. Liczba przeniesień osób korzystających z ochrony międzynarodowej przeprowadzonych na podstawie art. 17b Funduszu.

 

2. Liczba oddelegowanych pracowników lub ilość wsparcia finansowego udzielonego państwom członkowskim borykającym się z wyzwaniami migracyjnymi.

 

3. Liczba osób przesiedlonych przy wsparciu z Funduszu.


UZASADNIENIE

W czasie, gdy azyl i migracja zajmują tak ważne miejsce na liście priorytetów politycznych, należy koniecznie zrewidować zaangażowanie UE w jej dorobek prawny w zakresie azylu i migracji. Jest to jeden z głównych powodów, dla którego sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie Funduszu Azylu i Migracji, który zastąpi obecny Fundusz Azylu, Migracji i Integracji i w dalszym ciągu będzie zapewniał wsparcie finansowe na rzecz wdrażania dorobku prawnego w zakresie azylu i migracji.

Wysoki poziom migracji do UE w 2015 r. ujawnił poważne braki w systemie azylowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie pierwszej linii do dzisiaj borykają się z trudnościami, ponieważ Unia Europejska nie nadała zasadom solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności praktycznego wymiaru na szczeblu całej Unii.

Sprawozdawczyni uważa, że Unia Europejska – jako całość – powinna podjąć próbę wykorzystania tego Funduszu, aby pomóc w rozwiązaniu poszczególnych wyzwań stojących przed nią w różnych obszarach: od zreformowania wspólnego europejskiego systemu azylowego, przez zwiększenie zrównoważonego charakteru polityki powrotowej, po utworzenie legalnych kanałów migracji oraz wspieranie włączania uchodźców do naszych społeczeństw.   

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na kolejny wieloletni okres finansowania Komisja Europejska proponuje budżet w wysokości 10,4 mld EUR, aby stawić czoło wyzwaniom związanym z azylem, migracją i integracją w Europie. Sprawozdawczyni wychodzi z założenia, że jedynym właściwym rozwiązaniem jest odzwierciedlenie każdego z tych obszarów polityki w nazwie Funduszu.

Sprawozdawczyni uważa, że Fundusz ukierunkowany na unijną politykę w zakresie azylu, migracji i integracji w Unii Europejskiej powinien koncentrować się właśnie na działaniach w tych obszarach. Niezbędnego wsparcia należy udzielić państwom członkowskim, które wdrażają działania i środki mające zmniejszyć presję migracyjną i ułatwić im wypełnianie zobowiązań prawnych. W tym kontekście sprawozdawczyni uważa, że wprowadzenie minimalnych wartości procentowych powinno pomóc w zapewnieniu, aby wszystkie państwa członkowskie wypełniały swoje zobowiązania w odniesieniu do każdego z poszczególnych celów Funduszu.

W ramach proponowanego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji państwa członkowskie powinny wypełniać swoje zobowiązania w celu wzmocnienia i rozwinięcia wszystkich aspektów wspólnego europejskiego funduszu azylowego, utworzenia legalnych kanałów migracji, wspierania integracji obywateli państw trzecich, zapewnienia skutecznych i trwałych powrotów oraz nadania znaczenia pojęciom solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności.

Programy przesiedleń i relokacji to dwa mechanizmy, które mogą skutecznie pokazać prawdziwą solidarność z zarówno państwami członkowskimi pierwszej linii, jak i osobami, które potrzebują ochrony. Mechanizmy te będą najlepiej funkcjonować wtedy, gdy wszystkie państwa członkowskie wezmą w nich udział, oraz pod warunkiem, że państwa członkowskie będą wypełniać podjęte zobowiązania.

Ponadto sprawozdawczyni uważa, że brakuje bezpiecznych dróg przybywania do Europy, stanowiących rozsądną alternatywę dla ryzykownych, nielegalnych podróży podejmowanych przez osoby, które potrzebują ochrony. W związku z tym sprawozdawczyni zachęca państwa członkowskie do rozważenia istniejących możliwości, a zwłaszcza tych, które mogłyby stanowić odpowiedź na wzajemne wyzwania wynikające z potrzeb gospodarczych i społecznych.

Osoby przybywające do Europy potrzebują odpowiedniego przyjęcia i odpowiedniej pomocy, a także dostępu do sprawiedliwych i skutecznych procedur azylowych – dotyczy to zwłaszcza osób o szczególnych potrzebach, w tym dzieci bez opieki i dzieci odłączonych od rodzin oraz ofiar przemocy seksualnej i przemocy uwarunkowanej płcią. W tym kontekście sprawozdawczyni uważa również, że należy zwiększyć solidarność w UE, aby zapewnić ochronę, w tym przez skuteczne i szybkie łączenie rodzin i relokacje.

Aby umożliwić prawidłową integrację migrantów i uchodźców, działania i środki przewidziane zarówno w programach pracy, jak i w instrumencie tematycznym powinny obejmować aktywy udział organów lokalnych i regionalnych, które w wielu przypadkach mają na co dzień bezpośrednio do czynienia realiami, jakie panują w tym kontekście. Sprawozdawczyni uważa, że miejscowości i regiony powinny dysponować odpowiednimi zasobami, aby zapewnić możliwość integracji i godność wszystkim ludziom, w tym między innymi przez edukację, kursy językowe, kursy kształtujące świadomość obywatelską i inne działania promujące równość i włączenie społeczne.

Sprawozdawczyni przyznaje, że kompleksowy plan działania, wspierający rozwiązania długoterminowe, wymaga ścisłej współpracy z państwami trzecimi. Biorąc pod uwagę propozycje dotyczące współpracy z państwami trzecimi, należy powtórzyć, że przedmiotowy Fundusz jest jedynym instrumentem działającym w obszarach azylu i migracji w całej Unii i że działania przeprowadzane w państwach trzecich lub w odniesieniu do tych państw nie mogą być finansowane głównie z tego Funduszu. Ponadto sprawozdawczyni uważa, że należy rozsądnie podkreślić fakt, iż wszystkie działania – niezależnie od tego, czy są przeprowadzane w Unii, czy w państwach trzecich – muszą być zgodne z dorobkiem prawnym UE w zakresie azylu i imigracji, zobowiązaniami międzynarodowymi oraz prawami i zasadami przewidzianymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Fundusz musi być dostatecznie elastyczny, aby mógł odpowiadać na poszczególne potrzeby państw członkowskich, które są bardzo zróżnicowane w całej Unii. Sprawozdawczyni uważa jednak, że taką elastyczność, która umożliwia sprawny przydział i sprawne ponowne przydzielanie środków finansowych, należy połączyć ze środkami, które zapewniają sprawiedliwy podział zasobów między poszczególne cele oraz wysoki poziom przejrzystości w odniesieniu do wydatków unijnych.

Na koniec sprawozdawczyni nalega, aby Parlamentowi Europejskiemu – jako współprawodawcy i podmiotowi, na którym spoczywa obowiązek rozliczania Komisji – zapewnić dostęp do odpowiednich informacji na temat wykorzystywania Funduszu, w szczególności, w stosownych przypadkach, na temat wskaźników produktu, ocen śródokresowych i retrospektywnych oraz rocznych sprawozdań z realizacji celów.


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu sprawozdania, do czasu przyjęcia go w komisji, sprawozdawca otrzymał informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

UNHCR – Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców

FRA – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

ECRE – Europejska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych

IOM – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

MOP – Międzynarodowa Organizacja Pracy

Międzynarodowe Przymierze Save the Children

Eurochild

Sojusz UE na rzecz inwestowania w dzieci

UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci

PICUM – Platforma współpracy międzynarodowej na rzecz migrantów nieposiadających dokumentów

CEMR – Rada Gmin i Regionów Europy

Eurocities

Komitet Regionów


OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ

Sz. Pan Claude Moraes

Przewodniczący

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

BRUKSELA

Przedmiot:  Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji (FAM) (COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W piśmie z dnia 24 stycznia 2019 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej o wydanie opinii, zgodnie z art. 39 Regulaminu, w sprawie adekwatności dodania art. 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) do podstawy prawnej powyższego wniosku Komisji.

Komisja Prawna rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2019 r.

I – Kontekst

Wniosek ma na celu ustanowienie Funduszu Migracji i Azylu (FAM) jako funduszu zastępującego obecny Fundusz Azylu, Migracji i Integracji(1), którego głównym celem jest wspieranie skutecznego zarządzania migracją przez państwa członkowskie. Celem Funduszu jest zapewnienie, by UE w dalszym ciągu wypełniała zobowiązania na rzecz osób wymagających ochrony międzynarodowej, by ułatwiała powroty osobom, które nie mają prawa pozostać na jej terytorium, oraz by wspierała rozwiązania, dzięki którym bezpieczne i dobrze zarządzane szlaki zastąpiłyby nieuregulowane i niekontrolowane przepływy migracyjne.

Najważniejszym wyzwaniem, które niniejszy wniosek ma pomóc pokonać, jest potrzeba większej elastyczności w zarządzaniu Funduszem w porównaniu z obecnym okresem programowania przez stworzenie nowych mechanizmów przydziału środków finansowych na zarządzanie dzielone, bezpośrednie i pośrednie.

Wniosek opiera się na art. 78 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 i 4 TFUE dotyczących polityki w zakresie kontroli granic, azylu i imigracji. W komisji LIBE zgłoszono kilka poprawek mających na celu dodanie do podstawy prawnej art. 80 TFUE dotyczącego zasady solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w tym również na płaszczyźnie finansowej.

Sprawozdanie komisji LIBE ma zostać przyjęte 19 lutego 2019 r., aby można było przyjąć stanowisko w pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym przed wyborami. W związku z tym do czasu wyborów nie odbędą się negocjacje międzyinstytucjonalne w tej sprawie.

II – Odnośne artykuły traktatów

Podstawą prawną wniosku Komisji jest art. 78 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 i 4 TFUE, które znajdują się w rozdziale dotyczącym polityki w zakresie kontroli granic, azylu i imigracji pod tytułem „Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”.

Artykuł 78 TFUE ma następujące brzmienie (wyróżnienie dodano):

Artykuł 78

(dawny artykuł 63 punkty 1 i 2 oraz artykuł 64 ustęp 2 TWE)

1.  Unia rozwija wspólną politykę w dziedzinie azylu, ochrony uzupełniającej i tymczasowej ochrony, mającą na celu przyznanie odpowiedniego statusu każdemu obywatelowi państwa trzeciego wymagającemu międzynarodowej ochrony oraz mającą na celu zapewnienie przestrzegania zasady non–refoulement. Polityka ta musi być zgodna z Konwencją genewską z dnia 28 lipca 1951 roku i Protokołem z dnia 31 stycznia 1967 roku dotyczącymi statusu uchodźców, jak również z innymi odpowiednimi traktatami.

2.  Do celów ustępu 1 Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjmują środki dotyczące wspólnego europejskiego systemu azylowego obejmującego:

a)   jednolity status azylu dla obywateli państw trzecich, obowiązujący w całej Unii;

b)   jednolity status ochrony uzupełniającej dla obywateli państw trzecich, którzy nie uzyskawszy azylu europejskiego, wymagają międzynarodowej ochrony;

c)   wspólny system tymczasowej ochrony wysiedleńców, na wypadek masowego napływu;

d)   wspólne procedury przyznawania i pozbawiania jednolitego statusu azylu lub ochrony uzupełniającej;

e)   kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku o udzielenie azylu lub ochrony uzupełniającej;

f)   normy dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl lub o ochronę uzupełniającą;

g)   partnerstwo i współpracę z państwami trzecimi w celu zarządzania przepływami osób ubiegających się o azyl lub o ochronę uzupełniającą lub tymczasową.

3. W przypadku gdy jedno lub więcej państw członkowskich znajdzie się w nadzwyczajnej sytuacji charakteryzującej się nagłym napływem obywateli państw trzecich, Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć środki tymczasowe na korzyść zainteresowanego państwa lub państw członkowskich. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Artykuł 79 TFUE ma następujące brzmienie (wyróżnienie dodano):

Artykuł 79

(dawny artykuł 63 punkty 3 i 4 TWE)

1.   Unia rozwija wspólną politykę imigracyjną mającą na celu zapewnienie, na każdym etapie, skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, sprawiedliwego traktowania obywateli państw trzecich przebywających legalnie w państwach członkowskich, a także zapobieganie nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi oraz wzmocnione ich zwalczanie.

2.  Do celów ustępu 1 Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjmują środki w następujących dziedzinach:

a)   warunki wjazdu i pobytu, jak również normy dotyczące procedur wydawania przez państwa członkowskie długoterminowych wiz i dokumentów pobytowych, w tym do celów łączenia rodzin;

b)   określenie praw obywateli państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim, w tym warunków dotyczących swobody przemieszczania się i pobytu w innych państwach członkowskich;

c)   nielegalna imigracja i nielegalny pobyt, w tym wydalanie i odsyłanie osób przebywających nielegalnie;

d)   zwalczanie handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi.

3. Unia może zawrzeć z państwami trzecimi umowy o readmisji obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają warunków wjazdu, obecności lub pobytu na terytorium jednego z państw członkowskich lub przestali je spełniać, do państw pochodzenia lub państw, z których oni przybywają.

4. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą ustanowić środki zachęcające i wspierające działania państw członkowskich, podejmowane w celu popierania integracji obywateli państw trzecich przebywających legalnie na ich terytoriach, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich.

5. Niniejszy artykuł nie narusza prawa państw członkowskich do ustalania wielkości napływu obywateli państw trzecich przybywających z państw trzecich na ich terytorium w poszukiwaniu pracy najemnej lub na własny rachunek.

Artykuł 80 TFUE, który zgodnie z propozycją ma zostać dodany do podstawy prawnej wniosku i który znajduje się w tym samym tytule i rozdziale co art. 78 i 79 TFUE, ma następujące brzmienie (wyróżnienie dodano):

Artykuł 80

(nowy artykuł wprowadzony Traktatem z Lizbony)

Polityki Unii, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz ich wprowadzanie w życie podlegają zasadzie solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w tym również na płaszczyźnie finansowej. Akty Unii przyjęte na podstawie niniejszego rozdziału zawierają, w każdym niezbędnym przypadku, odpowiednie środki w celu zastosowania tej zasady.

III - Orzecznictwo w sprawie podstawy prawnej

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel i treść danego aktu”(2). Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie danego aktu.

Jeżeli chodzi o połączenie kilku podstaw prawnych, należy ustalić, czy wniosek:

1.  służy realizacji złożonego celu lub składa się z kilku elementów, a jeden z nich można uznać za główny lub przeważający, podczas gdy drugi ma charakter jedynie pomocniczy; lub czy

2.  dąży jednocześnie do realizacji większej liczby celów lub ma większą liczbę elementów, które są ze sobą nierozerwalnie związane, przy czym żaden z nich nie jest drugorzędny lub pośredni w stosunku do pozostałych.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości w pierwszym przypadku akt musi opierać się na jednej podstawie prawnej, mianowicie tej wymaganej przez główny lub przeważający cel lub element, a w drugim przypadku akt musi opierać się na poszczególnych, właściwych podstawach prawnych(3).

IV. Cel i treść proponowanego rozporządzenia

Głównym celem wniosku jest wspieranie skutecznego zarządzania migracją przez państwa członkowskie poprzez zapewnienie stałego wypełniania zobowiązań UE na rzecz osób wymagających ochrony międzynarodowej, ułatwianie powrotów osób, które nie mają prawa pozostać na terytorium UE, oraz wspieranie rozwiązań, dzięki którym bezpieczne i dobrze zarządzane szlaki zastąpiłyby nieuregulowane i niekontrolowane przepływy migracyjne. Najważniejszym wyzwaniem, które niniejszy wniosek ma pomóc pokonać, jest potrzeba większej elastyczności w zarządzaniu Funduszem w porównaniu z obecnym okresem programowania przez stworzenie nowych mechanizmów przydziału środków finansowych na zarządzanie dzielone, bezpośrednie i pośrednie.

Wniosek składa się z 61 motywów, 35 artykułów i 8 załączników.

W motywach 1–9 przedstawiono tło polityczne i ustawodawcze wniosku oraz jego kontekst, w tym Europejski program w zakresie migracji z maja 2015 r. i konkluzje Rady Europejskiej z 19 października 2017 r., w których podkreślono zdolność Unii do połączenia wysiłków europejskich i krajowych, aby radzić sobie z problemem migracji i skutecznie współpracować zgodnie z zasadami solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności, oraz potwierdzono potrzebę dążenia do wszechstronnego, pragmatycznego i zdecydowanego podejścia do zarządzania migracją, które ma na celu przywrócenie kontroli nad granicami zewnętrznymi oraz zmniejszenie liczby przybyszy o nieuregulowanym statusie i liczby ofiar śmiertelnych na morzu. Środki te powinny opierać się na elastycznym i skoordynowanym wykorzystaniu wszystkich dostępnych instrumentów Unii i państw członkowskich. Kryzys migracyjny uwypuklił ponadto potrzebę zreformowania wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz uzupełnienia i wzmocnienia działań podejmowanych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA).

W motywie 10 ustalono, że FAM powinien wspierać starania Unii i państw członkowskich o zwiększenie zdolności państw członkowskich do opracowywania, monitorowania i oceniania polityk azylowych w świetle własnych zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa Unii.

W motywach 11–30 określono szczegółowe obszary i cele środków, które należy podjąć.

W motywie 31 stwierdzono, że finansowanie z budżetu Unii powinno koncentrować się na działaniach, w których interwencja Unii może przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniami podejmowanymi przez same państwa członkowskie. Wsparcie finansowe zapewniane na podstawie niniejszego rozporządzenia powinno się przyczyniać w szczególności do wzmacniania krajowych i unijnych zdolności w obszarach azylu i migracji.

W motywach 32–40 określono przepisy dotyczące przydziału środków finansowych i zasobów oraz zwrotu kosztów.

W motywie 41 stwierdzono, że aby uzupełnić realizację celu polityki FAM na poziomie krajowym za pośrednictwem programów państw członkowskich, FAM powinien też zapewniać wsparcie na rzecz działań na poziomie Unii. Takie działania powinny służyć ogólnym celom strategicznym wchodzącym w zakres interwencji FAM.

W motywie 42 stwierdzono, że powinna istnieć możliwość udzielania pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie z ramami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

W motywach 43–48 przedstawiono praktyczne aspekty relacji FAM z innymi funduszami i instrumentami w tej samej dziedzinie.

W motywach 49–55 określono metody wdrażania, przepisy dotyczące krajów i terytoriów zamorskich oraz regionów najbardziej oddalonych, wymogi dotyczące monitorowania oraz powiązania z działaniami w dziedzinie klimatu.

W motywach 56–66 określono przepisy dotyczące powierzania Komisji przekazanych uprawnień i uprawnień wykonawczych, pomocniczości i proporcjonalności oraz statusu Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Danii.

Art. 3 stanowi, że celem polityki FAM jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi zgodnie z odnośnym dorobkiem prawnym UE i zobowiązaniami Unii w zakresie praw podstawowych, podczas gdy cele szczegółowe obejmują: wzmacnianie i rozwijanie wszystkich aspektów wspólnego europejskiego systemu azylowego, wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich, w tym przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich, oraz przyczynianie się do zwalczania migracji nieuregulowanej i zapewnianie skutecznych powrotów i readmisji w państwach trzecich.

Artykuły 1–6 zawierają postanowienia ogólne. W art. 6 określono podmioty kwalifikujące się do uzyskania środków finansowych i wsparcia: państwa członkowskie, państwa trzecie pod pewnymi warunkami i wszelkie podmioty prawne utworzone na mocy prawa Unii lub wszelkie organizacje międzynarodowe.

W art. 7–31 określono ramy finansowe i ramy wdrażania FAM, które są podzielone na sekcje dotyczące wsparcia i wdrażania w ramach zarządzania dzielonego, bezpośredniego i pośredniego zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Obejmuje to również przepisy dotyczące monitorowania, sprawozdawczości i oceny. Artykuł 9 stanowi, że finansowanie z instrumentu tematycznego jest wykorzystywane na wsparcie dla państw członkowskich wnoszących wkład w działania w zakresie solidarności i podziału odpowiedzialności. Artykuł 17 przewiduje kwotę ryczałtową na osobę w odniesieniu do relokacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz beneficjentów.

Artykuły 32–35 zawierają przepisy przejściowe i końcowe.

W załącznikach I-VIII określono kryteria przydziału finansowania na programy objęte zarządzaniem dzielonym, środki wykonawcze, zakres wsparcia, działania kwalifikujące się do zwiększonego współfinansowania, główne wskaźniki realizacji celów, rodzaje interwencji, działania kwalifikujące się do otrzymania wsparcia operacyjnego oraz wskaźniki produktu i rezultatu.

W projekcie sprawozdania komisji LIBE zasugerowano dodanie art. 80 TFUE do podstawy prawnej wniosku (zob. popr. 2). Taka sama sugestia pojawiła się też w poprawkach kilku kontrsprawozdawców w komisji LIBE (zob. popr. 161–163).

Kilka poprawek zgłoszonych w komisji LIBE ma również na celu dodanie następującego celu FAM w art. 3 (zob. popr. 46, 322, 323, 325):

[Z]apewnienie – w tym przez praktyczną współpracę – solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi, w szczególności w odniesieniu do tych państw, których zjawisko przepływów migracyjnych i azylowych dotyczy w największym stopniu.

Ponadto kilka poprawek komisji LIBE dotyczących powiązanych środków wykonawczych, o których mowa w załącznikach, zawiera odniesienie do relokacji i solidarności (zob. popr. 137, 568, 569).

V - Określenie właściwej podstawy prawnej

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że PE proponował już dodanie do podstawy prawnej art. 80 TFUE w trakcie procedury ustawodawczej dotyczącej obecnego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji(4). Następnie zwrócono się do Wydziału Prawnego o wydanie opinii prawnej w sprawie takiego uzupełnienia, w której stwierdzono, że słuszne jest dodanie drugiego zdania art. 80 TFUE jako wspólnej podstawy prawnej dla środków szczególnych dotyczących relokacji(5). Chociaż rozporządzenie to zostało ostatecznie przyjęte bez uwzględnienia art. 80 TFUE, PE stwierdził w akapicie pierwszym rezolucji z dnia 26 marca 2016 r. w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji(6), co następuje:

1. zwraca uwagę, że działania Unii dotyczące migracji muszą opierać się na zasadzie solidarności; zauważa, że zasada ta, o której mowa w art. 80 TFUE, obejmuje kwestie azylu, imigracji oraz polityki kontroli granic; jest zdania, że art. 80, w połączeniu z art. 77–79 TFUE, stanowi podstawę prawną do wprowadzenia zasady solidarności w tych obszarach;

PE stoi zatem na stanowisku, potwierdzonym w głosowaniu nad powyższą rezolucją na posiedzeniu plenarnym, że art. 80 TFUE mógłby i powinien zostać wykorzystany jako podstawa prawna wraz z podstawami prawnymi przedstawionymi przez Komisję w odniesieniu do przedmiotowego wniosku.

Ponadto Wydział Prawny stwierdza w swojej opinii prawnej z 2013 r., w której przeanalizowano podstawę prawną obecnego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, że włączenie art. 80 do Traktatu wynika z zalecenia Konwentu Europejskiego oraz że drugie zdanie tego artykułu zostało sporządzone z zamiarem stworzenia pewnej formy podstawy prawnej w celu skonkretyzowania, w ramach szczegółowych strategii politycznych, zasady solidarności. Drugie zdanie art. 80 TFUE, podobnie jak klauzula elastyczności zawarta w art. 352, zapewnia Unii podstawy prawne do przyjmowania odpowiednich środków w celu wypełnienia luki, w przypadku gdy traktaty nie przewidują wyraźnie lub w sposób dorozumiany kompetencji niezbędnych do osiągnięcia celów Unii, w tym przypadku konkretnie celu zapewnienia solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi(7).

Jako że obecny Fundusz Azylu, Migracji i Integracji opiera się na art. 78 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 i 4 TFUE, które odnoszą się odpowiednio do środków dotyczących wspólnego europejskiego systemu azylowego, wspólnej polityki imigracyjnej i środków na rzecz popierania integracji obywateli państw trzecich, a także biorąc pod uwagę fakt, że rozporządzenie realizuje jednocześnie cele, których elementy są ze sobą nierozerwalnie związane, przy czym żaden z nich nie jest drugorzędny lub pośredni w stosunku do pozostałych, artykuły te muszą stanowić część podstawy prawnej wniosku.

Zatem pojawia się pytanie, czy art. 80 TFUE powinien również stanowić część podstawy prawnej wraz z art. 78 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 i 4 TFUE.

Najważniejszym celem wniosku jest według Komisji wspieranie skutecznego zarządzania migracją przez państwa członkowskie przez reakcję na potrzebę większej elastyczności w zarządzaniu w porównaniu z obecnym okresem programowania przez stworzenie nowych mechanizmów przydziału środków finansowych na zarządzanie dzielone, bezpośrednie i pośrednie. Wniosek zawiera ponadto przepisy dotyczące wsparcia finansowego dla państw członkowskich wnoszących wkład w działania w zakresie solidarności i podziału odpowiedzialności (art. 9) oraz wkładów ryczałtowych na osobę w odniesieniu do relokacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz beneficjentów (art. 17). Wniosek Komisji zawiera już zatem przepisy dotyczące solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w tym również na płaszczyźnie finansowej.

Jak wspomniano powyżej, w projekcie sprawozdania komisji LIBE i w złożonych w niej poprawkach zostało to jeszcze bardziej odzwierciedlone przez dodanie w art. 3 celu zapewnienia solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w szczególności w odniesieniu do tych państw, których zjawisko przepływów migracyjnych i azylowych dotyczy w największym stopniu. a także przez zawarcie w załącznikach powiązanych środków wykonawczych.

Jak stwierdził Wydział Prawny, ponieważ wyżej wymienione przepisy dotyczące solidarności i relokacji wyraźnie przewidują finansowanie szczególnych środków w celu nadania skuteczności zasadzie solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności, odniesienie do art. 80 TFUE przyczyniłoby się do zapewnienia jasności i pewności prawa w odniesieniu do zawarcia w akcie tych szczególnych środków poprzez podkreślenie ich celu(8).

Artykuł 80 TFUE stanowi, że akty Unii przyjęte na podstawie rozdziału dotyczącego polityki w dziedzinie kontroli granic, azylu i imigracji (art. 77–80 TFUE) zawierają w razie konieczności odpowiednie środki w celu nadania skuteczności zasadzie solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w tym również na płaszczyźnie finansowej. Jak wskazano powyżej, niniejszy wniosek Komisji, w tym proponowane zmiany, zawiera przepisy dotyczące takich środków. Ponieważ proponowane rozporządzenie służy jednocześnie realizacji celów, które są ze sobą nierozerwalnie związane i nie są drugorzędne ani pośrednie w stosunku do celów i elementów związanych z art. 78 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 i 4 TFUE, powinno ono opierać się również na art. 80 TFUE.

VI – Wniosek i zalecenie

W świetle powyższej analizy można by dodać art. 80 TFUE, tak aby tworzył podstawę prawną wniosku wraz z art. 78 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 i 4 TFUE.

Na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2019 r. Komisja Prawna postanowiła w związku z tym 11 głosami za, przy 6 głosach przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się(9) wydać zalecenie, że Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności może dodać art. 80 TFUE jako dodatkową podstawę prawną w swoim sprawozdaniu dotyczącym przedmiotowej procedury.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 168).

(2)

Sprawa C-45/86 Komisja przeciwko Radzie (Ogólny system preferencji celnych), Zb.Orz. 1987, s. 1439, pkt 5; sprawa C-440/05 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2007 s. I-9097; sprawa C-411/06 Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, Zb.Orz. 2009, s. I-7585.

(3)

Zob. ww. sprawę C-411/06, pkt 46–47.

(4)

Zob. przypis 1.

(5)

Zob. opinia Wydziału Prawnego PE z 2013 r., SJ-0139/13, załącznik I.

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0102.

(7)

Zob. opinia Wydziału Prawnego PE z 2013 r., SJ-0139/13, pkt 27 i 41.

(8)

Zob. opinia Wydziału Prawnego PE z 2019 r., SJ-0088/19, pkt 13.

(9)

W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Jean‑Marie Cavada, Mady Delvaux (wiceprzewodniczący), Gilles Lebreton (sprawozdawca komisji opiniodawczej), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


OPINIA Komisji Rozwoju (20.12.2018)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Elly Schlein

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W ramach wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 Komisja przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie utworzenia Funduszu Azylu i Migracji. Fundusz zapewni wsparcie dla skutecznego zarządzania migracją przez państwa członkowskie UE i dysponuje pulą środków finansowych w wys. 10,4 mld EUR.

Kryzys migracyjny pokazał, że potrzebne jest wspólne podejście europejskie oparte na solidarności i sprawiedliwym podziale odpowiedzialności. Zatem sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje podwyższenie budżetu na migrację i azyl, co stanowi niezbędny krok w kierunku stworzenia silnego, sprawiedliwego i skutecznego systemu azylowego i systemu przyjmowania w UE.

Sprawozdawczyni uważa jednak, że we wniosku w obecnej formie kładzie się zbyt duży nacisk na podwyższenie liczby powrotów. Bowiem zgodnie z proponowanymi kryteriami przyznawania finansowania na programy krajowe w ramach zarządzania dzielonego 40 % tego finansowania będzie przeznaczone, w zależności od odnośnych wskaźników, na przeciwdziałanie nieuregulowanej migracji i wydawanie decyzji nakazujących powrót, co będzie się odbywać ze szkodą dla działań w dziedzinie azylu, legalnej migracji i integracji. Takie ustalenia mogą stanowić zachętę dla państw członkowskich do wydawania i egzekwowania decyzji nakazujących powrót, bez uwzględnienia ryzyka, jakie grozi osobom powracającym, i ewentualnego wpływu na państwa pochodzenia.

Należy przychylnie odnieść się do podjętych przez Komisję działań na rzecz stworzenia solidnej polityki migracyjnej UE. Jednakże sprawozdawczyni uważa, że Parlament Europejski i Rada powinny włączyć do wniosku niezbędne gwarancje dla osób powracających i państw pochodzenia. Decyzji nakazujących powrót nie można podejmować bez kompleksowej oceny sytuacji w krajach pochodzenia i zdolności absorpcyjnej na poziomie lokalnym. Konieczne jest zweryfikowanie potencjalnego wpływu powrotu osób na stabilność krajów pochodzenia, ponieważ powroty mogą przyczyniać się do konfliktów, tarć i zagrażać stabilności.

Ponadto Parlament i Rada powinny zagwarantować, że stosunki UE z państwami trzecimi nie będą uzależnione od współpracy w dziedzinie powrotów i readmisji. Współpraca z państwami trzecimi powinna opierać się na wspólnym interesie i kompleksowym podejściu, a nie na interesach UE i priorytetach w dziedzinie migracji. Wąskie podejście do zarządzania migracją może zagrozić współpracy UE z państwami trzecimi.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Fundusz powinien w pełni przestrzegać praw człowieka, być zgodny z Agendą 2030, zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju, o której mowa w art. 208 TFUE, oraz ze zobowiązaniami na szczeblu międzynarodowym w odniesieniu do migracji i azylu, w szczególności z globalnym porozumieniem w sprawie uchodźców oraz globalnym porozumieniem w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  W zarządzaniu Funduszem z perspektywy rozwoju należy uwzględniać różne podstawowe przyczyny migracji, takie jak konflikty, ubóstwo, brak potencjału rolnego, edukację i nierówności.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c)  Współpraca na rzecz rozwoju z państwami trzecimi powinna między innymi stanowić ważną część umów o readmisji, aby stymulować pobudzenie rynku pracy i możliwości zatrudnienia w krajach powrotu w celu ograniczenia bodźców skłaniających migrantów powracających do ponownego przekraczania granic europejskich.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Fundusz powinien wspierać skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi, między innymi przez: promowanie wspólnych środków w obszarze azylu, w tym wysiłków państw członkowskich w zakresie przyjmowania osób wymagających ochrony międzynarodowej w drodze przesiedleń i transferu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej między państwami członkowskimi; a także wspieranie strategii integracji i bardziej skutecznej polityki migracyjnej, aby zapewnić długoterminową konkurencyjność Unii i przyszłość jej modelu socjalnego oraz ograniczyć czynniki zachęcające do nieuregulowanej migracji, za pomocą zrównoważonej polityki w zakresie powrotów i readmisji. Fundusz powinien wspierać zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi, aby wzmacniać zarządzanie przepływami osób ubiegających się o azyl lub inne formy ochrony międzynarodowej, zwiększać możliwości legalnej migracji oraz przeciwdziałać migracji nieuregulowanej i zapewniać zrównoważony charakter powrotów i skuteczną readmisję w państwach trzecich.

(7)  Fundusz powinien wspierać promowanie wspólnych środków w obszarze azylu, w tym wysiłków państw członkowskich w zakresie przyjmowania osób w drodze przesiedleń i transferu osób między państwami członkowskimi, wspierać strategie integracji, przyjmowania i włączenia oraz bardziej skuteczną politykę migracyjną, a także przeciwdziałać nieuregulowanej migracji i wdrażać zrównoważoną politykę w zakresie powrotów i readmisji. Fundusz powinien wspierać zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi, aby wzmacniać zarządzanie przepływami, ustanowienie możliwości legalnej migracji, oraz by przeciwdziałać migracji nieuregulowanej, prowadzić walkę z handlem migrantami, zapewniać zrównoważony charakter powrotów i skuteczną readmisję w państwach trzecich. Współpraca z państwami trzecimi powinna rzeczywiście opierać się na wspólnym interesie.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Kryzys migracyjny uwypuklił potrzebę zreformowania wspólnego europejskiego systemu azylowego w celu zapewnienia skutecznych procedur azylowych zapobiegających wtórnemu przemieszczaniu się i przewidujących jednolite standardy przyznawania ochrony międzynarodowej i odpowiednie prawa i świadczenia dla osób korzystających z ochrony międzynarodowej. Reforma była też potrzebna, aby stworzyć bardziej sprawiedliwy i skuteczny system ustalania odpowiedzialności państw członkowskich za osoby ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz ustanowić unijne ramy działań państw członkowskich w zakresie przesiedleń. Fundusz powinien zatem zapewniać większe wsparcie na rzecz działań państw członkowskich mających na celu pełne i prawidłowe wdrożenie zreformowanego wspólnego europejskiego systemu azylowego.

(8)  Należy wspierać i intensyfikować wysiłki państw członkowskich na rzecz pełnego i właściwego wdrażania unijnego dorobku prawnego w dziedzinie azylu, w szczególności na rzecz zapewniania odpowiednich warunków przyjmowania osobom wewnętrznie przesiedlonym, osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową i korzystającym z niej, zapewnienia prawidłowego określania statusu, a także stosowania sprawiedliwych i skutecznych procedur azylowych oraz propagowania dobrych praktyk w dziedzinie azylu, tak aby chronić prawa osób wymagających ochrony międzynarodowej i umożliwić sprawne funkcjonowanie systemów azylowych państw członkowskich. Fundusz powinien zatem zapewniać większe wsparcie na rzecz działań państw członkowskich mających na celu pełne i prawidłowe wdrożenie zreformowanego wspólnego europejskiego systemu azylowego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Fundusz powinien również uzupełniać i wzmacniać działania podejmowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) ustanowioną rozporządzeniem (UE) .../.... [Rozporządzenie AUEA]14, mając na celu ułatwienie i poprawę funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego przez: koordynowanie i wzmacnianie praktycznej współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi; promowanie unijnych przepisów i standardów operacyjnych dotyczących azylu w celu zapewnienia wysokiego stopnia jednolitości (opartego na wysokim poziomie bezpieczeństwa) procedur ochrony międzynarodowej, warunków przyjmowania i oceny potrzeb w zakresie ochrony w całej Unii, a także umożliwianie zrównoważonego i sprawiedliwego rozdziału wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, ułatwianie konwergencji w ocenianiu wniosków o ochronę międzynarodową w całej Unii, wspieranie działań państw członkowskich w zakresie przesiedleń oraz zapewnianie wsparcia operacyjnego i technicznego państwom członkowskim w zarządzaniu systemem azylowym i systemem przyjmowania, zwłaszcza państwom członkowskim zmagającym się z nieproporcjonalną presją wywieraną na te systemy.

(9)  Fundusz powinien również uzupełniać i wzmacniać działania podejmowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) ustanowioną rozporządzeniem (UE) .../ [Rozporządzenie AUEA]14, mając na celu ułatwienie i poprawę funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego przez: koordynowanie i wzmacnianie praktycznej współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi; promowanie unijnych przepisów i standardów operacyjnych dotyczących azylu w celu zapewnienia poszanowania praw człowieka i wysokiego stopnia jednolitości (opartego na wysokim poziomie bezpieczeństwa) procedur ochrony międzynarodowej, warunków przyjmowania i oceny potrzeb w zakresie ochrony w całej Unii, a także umożliwianie zrównoważonego i sprawiedliwego rozdziału wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, ostatecznie zawsze z poszanowaniem nadrzędnego interesu osoby ubiegającej się o ochronę, ułatwianie konwergencji w ocenianiu wniosków o ochronę międzynarodową w całej Unii, wspieranie działań państw członkowskich w zakresie przesiedleń oraz zapewnianie wsparcia operacyjnego i technicznego państwom członkowskim w zarządzaniu systemem azylowym i systemem przyjmowania, zwłaszcza państwom członkowskim zmagającym się z nieproporcjonalną presją wywieraną na te systemy.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Fundusz powinien wspierać starania Unii i państw członkowskich o zwiększenie zdolności państw członkowskich do opracowywania, monitorowania i oceniania polityk azylowych w świetle własnych zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa Unii.

(10)  Fundusz powinien wspierać starania Unii i państw członkowskich o zwiększenie zdolności państw członkowskich do opracowywania, monitorowania i oceniania polityk azylowych w świetle własnych zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa Unii i prawa międzynarodowego z zastosowaniem kompleksowego podejścia do poszanowania praw człowieka.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Partnerstwa i współpraca z państwami trzecimi w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania przepływami osób ubiegających się o azyl lub inne formy ochrony międzynarodowej są niezbędnym składnikiem unijnej polityki azylowej. Aby zastąpić niebezpieczne i nieuregulowane drogi migracji legalnymi i bezpiecznymi sposobami dotarcia na terytorium państw członkowskich obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców wymagających ochrony międzynarodowej, wyrazić solidarność z państwami w regionach, do których lub wewnątrz których wysiedlono dużą liczbę osób wymagających ochrony międzynarodowej, pomóc w złagodzeniu presji na te państwa, przyczynić się do osiągania celów unijnej polityki migracyjnej przez zwiększanie wpływu Unii na państwa trzecie oraz skutecznie współdziałać w globalnych inicjatywach w zakresie przesiedleń przez reprezentowanie wspólnego stanowiska na forach międzynarodowych i w relacjach z państwami trzecimi, Fundusz powinien zapewniać zachęty finansowe do wdrażania unijnych ram przesiedleń [i przyjmowania ze względów humanitarnych].

(11)  Partnerstwa i współpraca z państwami trzecimi są niezbędnym składnikiem unijnej polityki migracji i azylu w celu zapewnienia, że ludzie nie będą zmuszeni do opuszczania swych krajów pochodzenia, zagwarantowania odpowiedniego zarządzania przepływami osób, w tym osób ubiegających się o azyl lub inne formy ochrony międzynarodowej. Aby zastąpić niebezpieczne i nieuregulowane drogi migracji legalnymi i bezpiecznymi sposobami dotarcia na terytorium państw członkowskich obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, w tym osób wymagających ochrony międzynarodowej, wyrazić solidarność z państwami w regionach, do których lub wewnątrz których wysiedlono dużą liczbę osób wymagających ochrony międzynarodowej, pomóc w złagodzeniu presji na te państwa oraz skutecznie przyczyniać się do realizacji globalnych inicjatyw w zakresie przesiedleń przez reprezentowanie wspólnego stanowiska na forach międzynarodowych i w relacjach z państwami trzecimi, Fundusz powinien zapewniać zachęty finansowe do wdrażania unijnych ram przesiedleń [i przyjmowania ze względów humanitarnych], a także innych analogicznych inicjatyw humanitarnych przyjmowanych indywidualnie lub wspólnie przez państwa członkowskie.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Biorąc pod uwagę wysoki poziom przepływów migracyjnych do Unii w ostatnich latach oraz znaczenie zapewniania spójności naszych społeczeństw, niezbędne jest wspieranie polityki państw członkowskich na rzecz wczesnej integracji legalnie przebywających obywateli państw trzecich, w tym polityki w priorytetowych obszarach wskazanych w planie działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich, przyjętym przez Komisję w 2016 r.

(12)  Biorąc pod uwagę znaczenie zapewniania spójności naszych społeczeństw, niezbędne jest wspieranie polityki państw członkowskich na rzecz wczesnego przyjmowania, integracji i włączenia legalnie przebywających obywateli państw trzecich, w tym polityki w priorytetowych obszarach wskazanych w planie działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich, przyjętym przez Komisję w 2016 r.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby zwiększyć skuteczność, osiągnąć jak największą unijną wartość dodaną oraz zapewnić spójność działań Unii na rzecz integracji obywateli państw trzecich, działania finansowane z Funduszu powinny być szczegółowo określone i uzupełniające w stosunku do działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Środki finansowane w ramach niniejszego Funduszu powinny wspierać dostosowane do potrzeb obywateli państw trzecich działania, które są na ogół realizowane na wczesnym etapie integracji, oraz działania horyzontalne wspierające zdolności państw członkowskich w obszarze integracji, natomiast interwencje na rzecz obywateli państw trzecich mające bardziej długoterminowe skutki powinny być finansowane w ramach EFRR i EFS+.

(13)  Aby udoskonalić i wzmocnić proces integracji w społeczeństwach europejskich, Fundusz powinien ułatwiać legalną migrację do Unii zgodnie z potrzebami gospodarczymi i społecznymi państw członkowskich oraz przewidywać przygotowanie procesu integracji już w kraju pochodzenia obywateli państw trzecich przybywających do Unii. Działania w państwach trzecich powinny być w pełni spójne z zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju oraz ze zobowiązaniami w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Zakres środków integracyjnych powinien obejmować także osoby korzystające z ochrony międzynarodowej, tak aby zapewnione zostało kompleksowe podejście do integracji, uwzględniające specyfikę tej grupy docelowej. Jeśli środki integracyjne są połączone z przyjmowaniem, w stosownych przypadkach należy umożliwić objęcie tymi działaniami również osób ubiegających się o azyl.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  W tym kontekście organy państw członkowskich odpowiedzialne za wdrażanie Funduszu powinny być zobowiązane do współpracy i ustanowienia mechanizmów koordynacji z organami wyznaczonymi przez państwa członkowskie do celów zarządzania interwencjami w ramach EFS+ i EFRR, a w razie potrzeby także z ich instytucjami zarządzającymi oraz z instytucjami zarządzającymi innych unijnych funduszy, które przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich.

(14)  Aby Fundusz był skuteczny i przynosił jak największą wartość dodaną, należy w nim stosować lepiej ukierunkowane podejście wspierające spójne strategie opracowane specjalnie na rzecz promowania integracji obywateli państw trzecich, w stosownych przypadkach na poziomie krajowym, lokalnym lub regionalnym. Strategie te powinny być realizowane głównie przez władze lokalne lub regionalne oraz przez podmioty inne niż państwowe – przy czym nie należy wykluczać organów krajowych, zwłaszcza w przypadku gdy wymaga tego specyfika struktur administracyjnych państwa członkowskiego lub w przypadku gdy w państwie członkowskim działania na rzecz przyjmowania, integracji i włączenia należą do kompetencji dzielonych między państwo i zdecentralizowaną administrację. Wspomniane organizacje wykonawcze powinny spośród szeregu dostępnych środków wybierać te, które są najodpowiedniejsze w konkretnej sytuacji.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Skuteczna polityka powrotowa jest integralną częścią kompleksowego podejścia do migracji, stosowanego przez Unię i jej państwa członkowskie. Fundusz powinien wspierać wysiłki państw członkowskich i zachęcać je do działania, mając na celu skuteczne wdrażanie i dalsze rozwijanie wspólnych norm w zakresie powrotów, w szczególności określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE15, oraz zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do zarządzania powrotami. Aby zapewnić zrównoważony charakter polityki powrotowej, Fundusz powinien w równym stopniu wspierać powiązane środki w państwach trzecich, takie jak reintegracja osób powracających.

(20)  Skuteczna polityka powrotowa jest integralną częścią kompleksowego podejścia do migracji, stosowanego przez Unię i jej państwa członkowskie. Fundusz powinien wspierać wysiłki państw członkowskich i zachęcać je do działania, mając na celu skuteczne wdrażanie i dalsze rozwijanie wspólnych norm w zakresie powrotów, z położeniem szczególnego nacisku na powroty dobrowolne, w szczególności określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE15, oraz zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do zarządzania powrotami. Fundusz powinien w równym stopniu wspierać powiązane środki w państwach trzecich, aby ułatwić i zagwarantować bezpieczne i godne powroty oraz readmisję, a także trwałą reintegrację, jak zapisano w globalnym porozumieniu w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji.

__________________

__________________

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Państwa członkowskie powinny dawać pierwszeństwo dobrowolnym powrotom. Aby promować dobrowolne powroty, państwa członkowskie powinny przewidzieć zapewnienie czynników zachęcających, takich jak preferencyjne traktowanie w formie zwiększonej pomocy przy dobrowolnym powrocie do kraju. Taki dobrowolny powrót leży w interesie zarówno osób powracających, jak i organów – ze względu na oszczędność kosztów.

(21)  Państwa członkowskie powinny dawać pierwszeństwo dobrowolnym powrotom. Aby promować dobrowolne powroty, państwa członkowskie powinny przewidzieć zapewnienie czynników zachęcających, takich jak preferencyjne traktowanie w formie zwiększonej pomocy przy dobrowolnym powrocie do kraju w postaci szkolenia zawodowego w Europie, które pomogłoby osobom powracającym w reintegracji na rynku pracy w ich kraju pochodzenia. Taki dobrowolny powrót leży w interesie zarówno osób powracających, jak i organów – ze względu na oszczędność kosztów.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Szczególne środki wsparcia dla osób powracających stosowane w państwach członkowskich i krajach powrotu mogą poprawić warunki powrotu i reintegrację takich osób.

(23)  Szczególne środki wsparcia dla osób powracających, ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb humanitarnych i potrzeb w zakresie ochrony, stosowane w państwach członkowskich i krajach powrotu mogą poprawić warunki powrotu i reintegrację takich osób. Szczególną uwagę należy zwrócić na grupy wymagające szczególnego traktowania. Decyzje nakazujące powrót powinny opierać się na wszechstronnej i szczegółowej ocenie sytuacji w kraju pochodzenia, a także na ocenie zdolności absorpcyjnej na poziomie lokalnym. Szczególne środki i działania wspierające kraje pochodzenia, a zwłaszcza osoby wymagające szczególnego traktowania, przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa, skuteczności i zrównoważonego charakteru powrotów. Takie środki należy wprowadzać przy aktywnym udziale władz lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego i diaspor.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Unijne umowy o readmisji i inne porozumienia są integralnym składnikiem unijnej polityki powrotowej i jednym z głównych narzędzi skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, ponieważ ułatwiają szybki powrót migrantów o nieuregulowanym statusie. Te umowy i porozumienia są ważnym elementem dialogu i współpracy z państwami trzecimi będącymi krajami pochodzenia i tranzytu migrantów o nieuregulowanym statusie, dlatego w interesie skutecznej polityki powrotowej na poziomach krajowym i unijnym należy wspierać wykonywanie tych umów w państwach trzecich.

(24)  Unijne umowy o readmisji i inne porozumienia są integralnym składnikiem unijnej polityki powrotowej i jednym z głównych narzędzi skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, ponieważ ułatwiają szybki powrót migrantów o nieuregulowanym statusie. Te umowy i porozumienia są ważnym elementem dialogu politycznego i współpracy z państwami trzecimi będącymi krajami pochodzenia i tranzytu migrantów o nieuregulowanym statusie, dlatego w interesie skutecznej polityki powrotowej na poziomach krajowym i unijnym należy wspierać wykonywanie tych umów w państwach trzecich.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Oprócz wspierania powrotów osób, jak przewidziano w niniejszym rozporządzeniu, Fundusz powinien także wspierać inne środki służące przeciwdziałaniu migracji nieuregulowanej, eliminowaniu zachęt do nielegalnej migracji i zwalczaniu obchodzenia obowiązujących przepisów dotyczących migracji, a tym samym chronić spójność systemów imigracyjnych państw członkowskich.

(25)  Oprócz wspierania integracji obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców w państwach członkowskich Fundusz powinien także wspierać inne środki służące zwalczaniu handlu migrantami, zachęcaniu do tworzenia przepisów dotyczących legalnej migracji i ułatwianiu ich ustanawiania, gwarantując tym samym ochronę spójności systemów imigracyjnych w krajach pochodzenia, w pełnej zgodności z zasadą spójności na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Zatrudnianie migrantów o nieuregulowanym statusie stanowi czynnik przyciągający, który zachęca do nielegalnej migracji i podważa politykę mobilności pracowników opartą na programach legalnej migracji. Fundusz powinien zatem wspierać państwa członkowskie, bezpośrednio lub pośrednio, we wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE16, która zabrania zatrudniania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich i przewiduje kary wobec pracodawców łamiących ten zakaz.

(26)  Fundusz powinien wspierać państwa członkowskie, bezpośrednio lub pośrednio, we wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE16, która zabrania zatrudniania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich i przewiduje kary wobec pracodawców łamiących ten zakaz. Obejmuje ona również elementy zabezpieczające, takie jak prawo nielegalnie zatrudnionych obywateli państw trzecich do składania skarg i żądania wypłaty wynagrodzeń. Fundusz powinien wspierać wdrażanie tych ostatnich, ponieważ nie zostały one wdrożone w wystarczającym stopniu, jak wskazano w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie stosowania dyrektywy 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej minimalne

normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich.

_________________

_________________

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 24).

 

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Państwa członkowskie powinny wspierać potrzeby społeczeństwa obywatelskiego i stowarzyszeń pracowniczych, takie jak utworzenie europejskiej sieci przyjmowania pracowników obu płci, w celu połączenia wszystkich pracowników zaangażowanych w Europie w dziedzinie migracji, aby wspierać godne przyjmowanie i podejście do migracji oparte na prawach człowieka oraz wymianie dobrych praktyk w dziedzinie przyjmowania i integracji zawodowej.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Środki w państwach trzecich i dotyczące państw trzecich, objęte wsparciem w ramach Funduszu, powinny uzupełniać inne działania realizowane poza Unią, wspierane za pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego. Podczas realizacji takich działań należy w szczególności dążyć do pełnej spójności z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. Jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny, Fundusz powinien przeznaczać wsparcie na zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi oraz umacnianie kluczowych aspektów zarządzania migracjami w obszarach będących przedmiotem zainteresowania polityki migracyjnej Unii.

(30)  Środki podjęte w ramach Funduszu w odniesieniu do państw trzecich powinny być w pełni spójne z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii, polityki zagranicznej i polityki rozwojowej wobec danego państwa lub regionu oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. Współpraca z państwami trzecimi nie powinna służyć wspieraniu działań, które są bezpośrednio ukierunkowane na rozwój, i nie powinna naruszać zasady spójności polityki na rzecz rozwoju.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Te wstępne kwoty powinny stanowić podstawę dla długoterminowych inwestycji państw członkowskich. Aby uwzględnić zmiany przepływów migracyjnych, zaspokoić potrzeby w zakresie zarządzania systemem azylowym i systemem przyjmowania oraz integracji legalnie przebywających obywateli państw trzecich, a także przeciwdziałać nieuregulowanej migracji za pomocą skutecznejzrównoważonej polityki powrotowej, w połowie okresu programowania należy przydzielić państwom członkowskim dodatkową kwotę uwzględniającą poziomy absorpcji. Kwotę tę należy ustalić na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych określonych w załączniku I, aby uwzględnić zmiany sytuacji wyjściowej państw członkowskich.

(35)  Te wstępne kwoty powinny stanowić podstawę dla długoterminowych inwestycji państw członkowskich. Aby uwzględnić zmiany przepływów migracyjnych, zaspokoić potrzeby w zakresie zarządzania systemem azylowym i systemem przyjmowania oraz integracji obywateli państw trzecich, a także przeciwdziałać handlowi migrantami, wdrażać skuteczną, zgodną z prawamizrównoważoną politykę powrotową, w połowie okresu programowania należy przydzielić państwom członkowskim dodatkową kwotę uwzględniającą poziomy absorpcji. Kwotę tę należy ustalić na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych określonych w załączniku I, aby uwzględnić zmiany sytuacji wyjściowej państw członkowskich.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Aby uzupełnić realizację celu polityki Funduszu na poziomie krajowym za pośrednictwem programów państw członkowskich, Fundusz powinien też zapewniać wsparcie na rzecz działań na poziomie Unii. Takie działania powinny służyć ogólnym celom strategicznym wchodzącym w zakres interwencji Funduszu, związanym z analizą polityczną i innowacjami, wzajemnym uczeniem się i partnerstwami transnarodowymi oraz testowaniem nowych inicjatyw i działań w całej Unii.

(41)  Aby uzupełnić realizację celu polityki Funduszu na poziomie krajowym za pośrednictwem programów państw członkowskich, Fundusz powinien też zapewniać wsparcie na rzecz działań na poziomie Unii. Takie działania powinny służyć ogólnym celom strategicznym wchodzącym w zakres interwencji Funduszu, związanym z analizą polityczną i innowacjami, wzajemnym uczeniem się i partnerstwami transnarodowymi, pracą wykonywaną przez diaspory i rolą pośrednika, jaką mogą odgrywać w tej dziedzinie, oraz testowaniem nowych inicjatyw i działań w całej Unii.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Aby wzmocnić zdolność Unii do natychmiastowego reagowania na nieprzewidzianą lub nieproporcjonalną silną presję migracyjną w jednym lub większej liczbie państw członkowskich, charakteryzującą się napływem dużej lub nieproporcjonalnej liczby obywateli państw trzecich, co stanowi znaczące i nagłe obciążenie dla ośrodków przyjmowania i ośrodków detencyjnych, systemów i procedur azylowych oraz systemów i procedur zarządzania migracjami w tych państwach, a także na silną presję migracyjną w państwach trzecich, wywołaną zmianami sytuacji politycznej lub konfliktami, należy umożliwić zapewnianie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie z ramami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(42)  Aby wzmocnić zdolność Unii do natychmiastowego reagowania na nieprzewidzianą lub nieproporcjonalną silną presję migracyjną w jednym lub większej liczbie państw członkowskich, charakteryzującą się napływem dużej lub nieproporcjonalnej liczby obywateli państw trzecich, co stanowi znaczące i nagłe obciążenie dla ośrodków przyjmowania i ośrodków detencyjnych, systemów i procedur azylowych oraz systemów i procedur zarządzania migracjami w tych państwach, a także na silną presję migracyjną w państwach trzecich, wywołaną zmianami sytuacji politycznej lub konfliktami, należy umożliwić zapewnianie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych przeznaczonej na ciągłe wdrażanie działań mających na celu zagwarantowanie poszanowania praw człowieka migrantów i zobowiązań międzynarodowych państw członkowskich, zwłaszcza w dziedzinie azylu i uchodźstwa, zgodnie z ramami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(53a)  Przy programowaniu, realizacji i ocenie programów finansowanych z Funduszu powinno się przeprowadzać konsultacje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz z organami lokalnymi i regionalnymi, a także z parlamentami narodowymi w państwach członkowskich i państwach trzecich.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Celem polityki Funduszu jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi zgodnie z odnośnym dorobkiem prawnym UE i zobowiązaniami Unii w zakresie praw podstawowych.

1.  Celem polityki Funduszu jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi zgodnie z odnośnym dorobkiem prawnym UE i zobowiązaniami Unii w zakresie praw podstawowych, w szczególności prawa do azylu, zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, oraz zgodnie z zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich, w tym przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich;

b)  wspieranie tworzenia bezpiecznych i legalnych sposobów migracji do państw członkowskich, w tym przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich, włącznie z osobami ubiegającymi się o azyl i osobami korzystającymi z ochrony międzynarodowej, oraz umacnianie ochrony praw człowieka w odniesieniu do migrantów;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przyczynianie się do zwalczania migracji nieuregulowanej i zapewnianie skutecznych powrotów i readmisji w państwach trzecich.

c)  przyczynianie się do zwalczania migracji nieuregulowanej dzięki otwieraniu legalnych dróg migracji, zwalczaniu handlu ludźmi i zapewnianiu zarówno osobom powracającym, jak i krajom pochodzenia skutecznych i zrównoważonych powrotów i readmisji w państwach trzecich.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przyczynianie się do zwalczania migracji nieuregulowanej i zapewnianie skutecznych powrotów i readmisji w państwach trzecich.

c)  przyczynianie się do zwalczania migracji nieuregulowanej i zapewnianie skutecznych i zrównoważonych powrotów i readmisji w państwach trzecich zarówno osobom powracającym, jak i krajom pochodzenia.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wzmacnianie, m.in. przez praktyczną współpracę, solidarności i podziału odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi, w szczególności w odniesieniu do tych państw, których zjawisko przepływów migracyjnych i azylowych dotyczy w największym stopniu.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W Funduszu mogą uczestniczyć państwa trzecie zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu szczegółowym obejmującym kwestie uczestnictwa państwa trzeciego w Funduszu Azylu i Migracji, o ile takie porozumienie:

W Funduszu mogą uczestniczyć państwa trzecie, które nie naruszają praw podstawowych migrantów, w odniesieniu do działań w dziedzinie legalnej migracji, powrotów i readmisji zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu szczegółowym obejmującym kwestie uczestnictwa państwa trzeciego w Funduszu Azylu i Migracji, które powinno być publicznie dostępne, o ile takie porozumienie:

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– przewiduje mechanizm dochodzenia roszczeń dla osób uważających, że naruszono przysługujące im prawa podstawowe.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja i państwa członkowskie dokładają starań, aby działania dotyczące państw trzecich były podejmowane w zgodzie z innymi działaniami realizowanymi za pomocą instrumentów unijnych, były zgodne z zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju, skupiały się na środkach nieukierunkowanych na rozwój oraz były w pełni zgodne z prawami człowieka i prawem międzynarodowym.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Instrument tematyczny wspiera w szczególności działania objęte środkiem wykonawczym, o którym mowa w załączniku II art. 2 lit. b), realizowane przez organy lokalne i regionalne lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

6.  Instrument tematyczny wspiera w szczególności działania objęte środkiem wykonawczym, o którym mowa w załączniku II art. 2 lit. b), realizowane przez organy lokalne i regionalne lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności diaspory.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie zapewnia, aby priorytety objęte jego programem były spójne z unijnymi priorytetami i wyzwaniami w obszarze zarządzania migracjami i im odpowiadały oraz były w pełni zgodne z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii. Przy określaniu priorytetów swoich programów państwa członkowskie zapewniają, aby programy te we właściwy sposób uwzględniały środki wykonawcze określone w załączniku II.

1.  Każde państwo członkowskie zapewnia, aby priorytety objęte jego programem były spójne z unijnymi priorytetami i wyzwaniami w obszarze zarządzania migracją, w obszarze azylu i przyjmowania, i im odpowiadały oraz były w pełni zgodne z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii. Przy określaniu priorytetów swoich programów państwa członkowskie zapewniają, aby programy te we właściwy sposób uwzględniały środki wykonawcze określone w załączniku II.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja zapewnia, aby Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej były zaangażowane w proces opracowywania programów na wczesnym etapie, w odniesieniu do obszarów ich kompetencji. Komisja konsultuje projekty programów z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu, aby zapewnić spójność i komplementarność działań agencji z działaniami państw członkowskich.

2.  Komisja zapewnia, aby Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej były zaangażowane w proces opracowywania programów na wczesnym etapie, w odniesieniu do obszarów ich kompetencji. Komisja konsultuje projekty programów z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu, aby zapewnić spójność i komplementarność działań agencji z działaniami państw członkowskich.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja zapewnia, aby Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej były zaangażowane w proces opracowywania programów na wczesnym etapie, w odniesieniu do obszarów ich kompetencji. Komisja konsultuje projekty programów z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu, aby zapewnić spójność i komplementarność działań agencji z działaniami państw członkowskich.

2.  Komisja zapewnia, aby Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej były zaangażowane w proces opracowywania programów na wczesnym etapie, w odniesieniu do obszarów ich kompetencji. Komisja konsultuje projekty programów z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu, aby zapewnić spójność i komplementarność działań agencji z działaniami państw członkowskich.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja może w stosownych przypadkach włączyć Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej do zadań monitorowania i oceny, o których mowa w sekcji 5, zwłaszcza w celu zapewnienia zgodności działań realizowanych przy wsparciu Funduszu z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii.

3.  Komisja może w stosownych przypadkach włączyć Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu, Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej do zadań monitorowania i oceny, o których mowa w sekcji 5, zwłaszcza w celu zapewnienia zgodności działań realizowanych przy wsparciu Funduszu z odnośnym dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W związku z procesem monitorowania przeprowadzonym zgodnie z rozporządzeniem (UE) [.../...] [rozporządzenie AUEA] lub przyjęciem zaleceń zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013, które wchodzą w zakres niniejszego rozporządzenia, odnośne państwa członkowskie wraz z Komisją, a w stosownych przypadkach z Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, analizują, w jaki sposób odnieść się do ustaleń, w tym wszelkich niedociągnięć lub problemów w zakresie zdolności i gotowości, oraz wdrażają zalecenia za pośrednictwem swojego programu.

4.  W związku z procesem monitorowania przeprowadzonym zgodnie z rozporządzeniem (UE) [.../...] [rozporządzenie AUEA] lub przyjęciem zaleceń zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013, które wchodzą w zakres niniejszego rozporządzenia, odnośne państwa członkowskie wraz z Komisją, a w stosownych przypadkach z Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu, Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, analizują, w jaki sposób odnieść się do ustaleń, w tym wszelkich niedociągnięć lub problemów w zakresie zdolności i gotowości, oraz wdrażają zalecenia za pośrednictwem swojego programu.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie wykorzystujące wsparcie operacyjne przestrzegają dorobku prawnego Unii w dziedzinie azylu i powrotów.

3.  Państwa członkowskie wykorzystujące wsparcie operacyjne przestrzegają dorobku prawnego Unii w dziedzinie azylu i powrotów oraz praw podstawowych.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie uzasadniają w programie i w rocznym sprawozdaniu z realizacji celów, o którym mowa w art. 30, wykorzystanie wsparcia operacyjnego do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia. Przed zatwierdzeniem programu Komisja, wraz z Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zgodnie z art. 13, ocenia sytuację wyjściową w państwach członkowskich, które zgłosiły zamiar wykorzystania wsparcia operacyjnego. Komisja bierze pod uwagę informacje dostarczone przez te państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, informacje dostępne w ramach monitorowania przeprowadzanego zgodnie z rozporządzeniem (UE) .../... [rozporządzenie AUEA] i rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013, wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia.

4.  Państwa członkowskie uzasadniają w programie i w rocznym sprawozdaniu z realizacji celów, o którym mowa w art. 30, wykorzystanie wsparcia operacyjnego do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia. Przed zatwierdzeniem programu Komisja, wraz z Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zgodnie z art. 13 ocenia sytuację wyjściową w państwach członkowskich, które zgłosiły zamiar wykorzystania wsparcia operacyjnego. Komisja bierze pod uwagę informacje dostarczone przez te państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, informacje dostępne w ramach monitorowania przeprowadzanego zgodnie z rozporządzeniem (UE) .../... [rozporządzenie AUEA] i rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013, wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  poważną presją migracyjną w państwach trzecich, w tym w przypadku gdy osoby wymagające ochrony są pozostawione własnemu losowi z powodu zmian w sytuacji politycznej lub konfliktów, w szczególności jeżeli sytuacja ta może wpłynąć na przepływy migracyjne w kierunku UE.

c)  poważną presją migracyjną w państwach trzecich, w tym w przypadku gdy osoby wymagające ochrony są pozostawione własnemu losowi z powodu zmian w sytuacji politycznej lub konfliktów.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przeprowadza ocenę śródokresową i ocenę retrospektywną niniejszego rozporządzenia, w tym działań realizowanych w ramach Funduszu.

1.  Komisja przeprowadza ocenę śródokresową i ocenę retrospektywną niniejszego rozporządzenia, w tym działań realizowanych w ramach Funduszu, a także ocenę wpływu powrotów na państwa trzecie oraz poszanowanie praw podstawowych migrantów.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocenę śródokresową i ocenę retrospektywną przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.

2.  Ocenę śródokresową i ocenę retrospektywną przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym, a wyniki tych ocen podaje się do wiadomości publicznej.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  sposobu, w jaki zagwarantowano przestrzeganie praw podstawowych migrantów przy wdrażaniu Funduszu.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – litera b – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  30 % na azyl;

–  40 % na azyl;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – litera b – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  30 % na legalną migrację i integrację;

–  40 % na legalną migrację, integrację i włączenie;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – litera b – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  40 % na przeciwdziałanie migracji nieuregulowanej, w tym na powroty.

–  20 % na przeciwdziałanie migracji nieuregulowanej, w tym na powroty.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zwiększanie poczucia solidarności zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi dotkniętymi przepływami migracyjnymi, w tym za pomocą przesiedleń i innych legalnych sposobów udzielenia ochrony w Unii, a także partnerstw i współpracy z państwami trzecimi w celu zarządzania migracjami.

d)  zwiększanie poczucia solidarności, zacieśnianie współpracy i wymiana wzorcowych praktyk z państwami trzecimi dotkniętymi przepływami migracyjnymi, w tym za pomocą przesiedleń i innych legalnych sposobów udzielenia ochrony w Unii, a także partnerstw i współpracy z państwami trzecimi w celu zarządzania migracjami.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – ustęp 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  promowanie wymiany i dialogu między obywatelami państw trzecich, społeczeństwem przyjmującym i organami publicznymi, w tym za pomocą konsultacji z obywatelami państw trzecich oraz dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego.

k)  promowanie wymiany i dialogu,w szczególności z pomocą diaspor, między obywatelami państw trzecich, społeczeństwem przyjmującym i organami publicznymi, w tym za pomocą konsultacji z obywatelami państw trzecich oraz dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  infrastrukturę do celów przyjmowania i zatrzymań (w celu wydalenia), w tym możliwe wspólne korzystanie z takich placówek przez więcej niż jedno państwo członkowskie;

a)  infrastrukturę do celów przyjmowania, w tym możliwe wspólne korzystanie z takich placówek przez więcej niż jedno państwo członkowskie;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przeciwdziałanie czynnikom zachęcającym do migracji nieuregulowanej, w tym zatrudnianiu migrantów o nieuregulowanym statusie w drodze skutecznych i odpowiednich inspekcji opartych na ocenie ryzyka, szkoleń dla pracowników, ustanawiania- i wdrażania mechanizmów, za pomocą których migranci o nieuregulowanym statusie mogą odzyskać zaległe wynagrodzenia i zaskarżyć swoich pracodawców, lub kampanii informacyjnych i podnoszących- świadomość, informujących pracodawców i migrantów o nieuregulowanym statusie o ich prawach i obowiązkach na podstawie dyrektywy 2009/52/WE8;

d)  przeciwdziałanie nieuregulowanej migracji, w tym zatrudnianiu migrantów o nieuregulowanym statusie, w drodze skutecznych i odpowiednich inspekcji opartych na ocenie ryzyka, szkoleń dla pracowników, ustanawiania- i wdrażania mechanizmów, za pomocą których migranci o nieuregulowanym statusie mogą odzyskać zaległe wynagrodzenia i zaskarżyć swoich pracodawców, lub kampanii informacyjnych i podnoszących- świadomość, informujących pracodawców i migrantów o nieuregulowanym statusie o ich prawach i obowiązkach na podstawie dyrektywy 2009/52/WE8;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – ustęp 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  ocenę sytuacji w krajach pochodzenia i ich stabilności oraz zdolności absorpcyjnej na poziomie lokalnym;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  przygotowywanie powrotów, w tym środki prowadzące do wydania decyzji nakazujących powrót, identyfikacji obywateli państw trzecich, wydania dokumentów podróży poszukiwania rodzin;

e)  przygotowywanie powrotów, w tym środki prowadzące do wydania decyzji nakazujących powrót, identyfikacji obywateli państw trzecich, wydania dokumentów podróży, poszukiwania rodzin, możliwości odbycia szkolenia zawodowego w Europie sprzyjającego ponownej integracji w kraju pochodzenia;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – ustęp 4 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  operacje wydalenia, w tym powiązane środki, zgodnie ze standardami określonymi w prawie unijnym, z wyjątkiem sprzętu do stosowania przymusu;

h)  operacje wydalenia, w tym powiązane środki, przy pełnym poszanowaniu praw człowieka oraz zgodnie ze standardami określonymi w prawie unijnym, z wyjątkiem sprzętu do stosowania przymusu;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – ustęp 4 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  środki wspierające trwały powrót i reintegrację;

i)  środki długoterminowo wspierające trwały powrót i reintegrację, w tym działania na rzecz rozwijania umiejętności;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – ustęp 4 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  placówki i usługi w państwach trzecich zapewniające odpowiednie tymczasowe zakwaterowanieprzyjęcie po przybyciu, w tym dla małoletnich bez opieki i innych osób wymagających szczególnego traktowania zgodnie z międzynarodowymi standardami;

j)  wspieranie państw trzecich pod względem zapewniania odpowiedniego tymczasowego zakwaterowaniaprzyjęcia po przybyciu zgodnie z międzynarodowymi standardami;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – ustęp 4 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  współpracę z państwami trzecimi w zwalczaniu migracji nieuregulowanej i organizowaniu skutecznych powrotów i readmisji, w tym w ramach wdrażania umów o readmisji i innych porozumień;

skreśla się

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – ustęp 4 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  wsparcie dla państw trzecich i działania prowadzone w państwach trzecich, w tym dotyczące infrastruktury, sprzętu i innych środków, pod warunkiem że przyczyniają się one do poprawy efektywnej współpracy między państwami trzecimi a Unią i jej państwami członkowskimi w zakresie powrotów i readmisji.

m)  wsparcie dla państw trzecich i działania prowadzone w państwach trzecich, pod warunkiem że przyczyniają się one do poprawy efektywnej współpracy między państwami trzecimi a Unią i jej państwami członkowskimi w zakresie powrotów i readmisji.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Środki na rzecz integracji wdrażane przez organy lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego;

–  Środki na rzecz integracji wdrażane przez organy lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności diaspory;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cel szczegółowy 2:  Wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich, w tym przyczynianie się do integracji obywateli państw trzecich:

skreśla się

1. Liczba osób objętych środkami poprzedzającymi wyjazd, wspieranymi z Funduszu.

 

2. Liczba osób objętych środkami na rzecz integracji, wspieranymi z Funduszu, które uznały, że środki te miały korzystny wpływ na ich wczesną integrację, w porównaniu z łączną liczbą osób objętych środkami na rzecz integracji wspieranymi z Funduszu.

 

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji

Odsyłacze

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

2.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Elly Schlein

18.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

29.8.2018

8.10.2018

 

 

Data przyjęcia

13.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Frank Engel, Ádám Kósa


OPINIA Komisji Budżetowej (21.11.2018)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Karine Gloanec Maurin

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ogólnym celem Funduszu Azylu i Migracji oraz wieloletnich ram finansowych jest zapewnienie państwom członkowskim wsparcia finansowego i technicznego w celu wypracowania zrównoważonego zarządzania wyzwaniami związanymi z azylem, migracją i granicami zewnętrznymi.

W art. 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyraźnie postanowiono, że te wspólne polityki podlegają dwóm zasadom: solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi.

Fundusz Azylu i Migracji, który ma na celu wdrożenie tego kompleksowego podejścia, ma być finansowany w ramach znacznej puli finansowej w okresie 2021–2027, aby ułatwić jego wprowadzanie w życie w sposób sprawiedliwy, skuteczny i wykazujący należytą staranność.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające Fundusz Azylu i Migracji

ustanawiające Fundusz Migracji, Azylu i Integracji

Uzasadnienie

Poprawka horyzontalna dotycząca całego tekstu. Integracja jest nieodłączną częścią Funduszu i jego nazwa również powinna to odzwierciedlać.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  promowanie wspólnych środków w obszarze azylu, w tym wysiłków państw członkowskich w zakresie przyjmowania osób wymagających ochrony międzynarodowej w drodze przesiedleń i transferu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej między państwami członkowskimi; a także wspieranie strategii integracji i bardziej skutecznej polityki migracyjnej, aby zapewnić długoterminową konkurencyjność Unii i przyszłość jej modelu socjalnego oraz ograniczyć czynniki zachęcające do nieuregulowanej migracji, za pomocą zrównoważonej polityki w zakresie powrotów i readmisji. Fundusz powinien wspierać zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi, aby wzmacniać zarządzanie przepływami osób ubiegających się o azyl lub inne formy ochrony międzynarodowej, zwiększać możliwości legalnej migracji oraz przeciwdziałać migracji nieuregulowanej i zapewniać zrównoważony charakter powrotów i skuteczną readmisję w państwach trzecich.

(7)  promowanie wspólnych środków w obszarze azylu, w tym wysiłków państw członkowskich w zakresie przyjmowania osób wymagających ochrony międzynarodowej w drodze przesiedleń i transferu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej między państwami członkowskimi; a także wspieranie strategii integracji i bardziej skutecznej polityki migracyjnej, aby zapewnić długoterminową konkurencyjność Unii i przyszłość jej modelu socjalnego oraz ograniczyć czynniki zachęcające do nieuregulowanej migracji, za pomocą zrównoważonej polityki w zakresie powrotów i readmisji. Fundusz powinien wspierać zacieśnianie współpracy z państwami trzecimi, aby wzmacniać zarządzanie przepływami osób ubiegających się o azyl lub inne formy ochrony międzynarodowej, zwiększać możliwości legalnej migracji oraz przeciwdziałać migracji nieuregulowanej i zapewniać zrównoważony charakter powrotów i skuteczną readmisję w państwach trzecich zarówno w przypadku dobrowolnych, jak i przymusowych powrotów.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Biorąc pod uwagę zasadniczą rolę, jaką w dziedzinie integracji odgrywają organy lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, oraz aby ułatwić dostęp tych podmiotów do finansowania na poziomie Unii, Fundusz powinien wspierać realizację działań w zakresie integracji przez organy lokalne i regionalne lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym za pomocą instrumentu tematycznego oraz wyższych stóp współfinansowania tych działań.

(17)  Biorąc pod uwagę zasadniczą rolę, jaką w dziedzinie integracji odgrywają organy lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, oraz aby poprawić i przyspieszyć dostęp tych podmiotów do finansowania na poziomie Unii, Fundusz powinien wspierać realizację działań w zakresie integracji przez organy lokalne i regionalne lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym za pomocą instrumentu tematycznego oraz wyższych stóp współfinansowania tych działań.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Skuteczna polityka powrotowa jest integralną częścią kompleksowego podejścia do migracji, stosowanego przez Unię i jej państwa członkowskie. Fundusz powinien wspierać wysiłki państw członkowskich i zachęcać je do działania, mając na celu skuteczne wdrażanie i dalsze rozwijanie wspólnych norm w zakresie powrotów, w szczególności określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE15, oraz zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do zarządzania powrotami. Aby zapewnić zrównoważony charakter polityki powrotowej, Fundusz powinien w równym stopniu wspierać powiązane środki w państwach trzecich, takie jak reintegracja osób powracających.

(20)  Skuteczna polityka powrotowa jest integralną częścią kompleksowego podejścia do migracji, stosowanego przez Unię i jej państwa członkowskie. Fundusz powinien wspierać wysiłki państw członkowskich i zachęcać je do działania, mając na celu skuteczne wdrażanie i dalsze rozwijanie wspólnych norm w zakresie powrotów, w szczególności określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE15, oraz zintegrowanego i skoordynowanego podejścia do zarządzania powrotami. Aby zapewnić zrównoważony charakter polityki powrotowej zarówno w przypadku dobrowolnych, jak i przymusowych powrotów, Fundusz powinien w równym stopniu wspierać powiązane środki w państwach trzecich, takie jak reintegracja osób powracających.

_________________

_________________

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Powroty dobrowolne i przymusowe są jednak ze sobą powiązane i wzajemnie się wspierają, należy więc zachęcać państwa członkowskie, aby w swoich działaniach zwiększały komplementarność tych dwóch form powrotów. Możliwość wydalenia jest istotnym elementem przyczyniającym się do integralności systemu azylowego i systemu legalnej migracji. Fundusz powinien zatem wspierać działania państw członkowskich mające na celu ułatwienie i przeprowadzanie wydaleń, w stosownych przypadkach zgodnie ze standardami określonymi w prawie unijnym i przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i godności osób powracających.

(22)  Powroty dobrowolne i przymusowe są jednak ze sobą powiązane i wzajemnie się wspierają, należy więc zachęcać państwa członkowskie, aby w swoich działaniach zwiększały komplementarność tych dwóch form powrotów. Możliwość wydalenia jest istotnym elementem przyczyniającym się do integralności systemu azylowego i systemu legalnej migracji. Fundusz powinien zatem wspierać działania państw członkowskich mające na celu ułatwienie i przeprowadzanie wydaleń i przymusowych powrotów, w stosownych przypadkach zgodnie ze standardami określonymi w prawie unijnym i przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i godności osób powracających.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Oprócz wspierania powrotów osób, jak przewidziano w niniejszym rozporządzeniu, Fundusz powinien także wspierać inne środki służące przeciwdziałaniu migracji nieuregulowanej, eliminowaniu zachęt do nielegalnej migracji i zwalczaniu obchodzenia obowiązujących przepisów dotyczących migracji, a tym samym chronić spójność systemów imigracyjnych państw członkowskich.

(25)  Oprócz wspierania powrotów osób, zarówno w przypadku dobrowolnych, jak i przymusowych powrotów, jak przewidziano w niniejszym rozporządzeniu, Fundusz powinien także wspierać inne środki służące przeciwdziałaniu migracji nieuregulowanej, eliminowaniu zachęt do nielegalnej migracji i zwalczaniu obchodzenia obowiązujących przepisów dotyczących migracji, a tym samym chronić spójność systemów imigracyjnych państw członkowskich.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Ustanawiając Fundusz, należy uwzględnić konieczność zwiększenia elastyczności i uproszczenia, a zarazem spełnić wymogi związane z przewidywalnością oraz zapewnić sprawiedliwy i przejrzysty podział zasobów, aby zrealizować cele polityki i cele szczegółowe określone w niniejszym rozporządzeniu.

(33)  Ustanawiając Fundusz, należy uwzględnić konieczność zwiększenia przejrzystości, elastyczności i uproszczenia, a zarazem spełnić wymogi związane z przewidywalnością oraz zapewnić sprawiedliwy i przejrzysty podział zasobów, aby zrealizować cele polityki i cele szczegółowe określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Fundusz powinien się przyczyniać do wsparcia na rzecz kosztów operacyjnych związanych z azylem i powrotami oraz umożliwiać państwom członkowskim utrzymanie zdolności niezbędnych dla tych działań na poziomie całej Unii. Wsparcie to obejmuje pełen zwrot kosztów szczególnych związanych z celami przewidzianymi w ramach Funduszu i powinno stanowić integralną część programów państw członkowskich.

(40)  Fundusz powinien się przyczyniać do wsparcia na rzecz kosztów operacyjnych związanych z azylem i powrotami, zarówno dobrowolnymi, jak i przymusowymi, oraz umożliwiać państwom członkowskim utrzymanie zdolności niezbędnych dla tych działań na poziomie całej Unii. Wsparcie to obejmuje pełen zwrot kosztów szczególnych związanych z celami przewidzianymi w ramach Funduszu i powinno stanowić integralną część programów państw członkowskich.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy Fundusz przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Podczas przygotowywania i wdrażania Funduszu określone zostaną odpowiednie działania, które zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście procesów oceny i przeglądu.

(55)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy Fundusz przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 % w WRF na lata 2021–2027, oraz celu rocznego na poziomie 30 % jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. Podczas przygotowywania i wdrażania Funduszu określone zostaną odpowiednie działania, które zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście procesów oceny i przeglądu.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201129. W odniesieniu do aktów wykonawczych nakładających wspólne obowiązki na państwa członkowskie, w szczególności w zakresie przekazywania Komisji informacji, należy stosować procedurę sprawdzającą, zaś w odniesieniu do przyjmowania aktów wykonawczych dotyczących ustaleń w zakresie przekazywania Komisji informacji w ramach programowania i sprawozdawczości, należy stosować procedurę doradczą, ze względu na ich czysto techniczny charakter.

(57)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Przedstawione przez Komisję akty delegowane muszą zapewniać Radzie i Parlamentowi całkowitą przejrzystość w wydawaniu europejskich środków finansowych. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201129. W odniesieniu do aktów wykonawczych nakładających wspólne obowiązki na państwa członkowskie, w szczególności w zakresie przekazywania Komisji informacji, należy stosować procedurę sprawdzającą, zaś w odniesieniu do przyjmowania aktów wykonawczych dotyczących ustaleń w zakresie przekazywania Komisji informacji w ramach programowania i sprawozdawczości, należy stosować procedurę doradczą, ze względu na ich czysto techniczny charakter.

_________________

_________________

29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przyczynianie się do zwalczania migracji nieuregulowanej i zapewnianie skutecznych powrotów i readmisji w państwach trzecich.

c)  przyczynianie się do zwalczania migracji nieuregulowanej i zapewnianie skutecznych powrotów i readmisji w państwach trzecich, zarówno w przypadku dobrowolnych, jak i przymusowych powrotów.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację Funduszu na lata 2021–2027 wynosi 10 415 000 000 EUR w cenach bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację Funduszu na lata 2021–2027 wynosi 9 204 957 000 EUR w cenach z 2018 r. (10 415 000 000 EUR w cenach bieżących).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  6 249 000 000 EUR przydziela się na programy realizowane według metody zarządzania dzielonego;

a)  5 522 974 200 EUR według cen z 2018 r. (6 249 000 000 EUR według cen bieżących) przydziela się na programy realizowane według metody zarządzania dzielonego;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  4 166 000 000 EUR przydziela się na instrument tematyczny.

b)  3 681 982 800 EUR według cen z 2018 r. (4 166 000 000 EUR w cenach bieżących) przydziela się na instrument tematyczny.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wkład z budżetu Unii nie przekracza 75 % łącznych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem.

1.  Wkład z budżetu Unii nie przekracza 80 % łącznych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. Zachęca się państwa członkowskie do zapewnienia funduszy partnerskich na działania wspierane w ramach Funduszu.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Działanie, które otrzymało wkład w ramach Funduszu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. Przepisy każdego z unijnych programów wnoszących wkład mają zastosowanie do odpowiedniego wkładu tego programu do działania. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej, zgodnie z dokumentami określającymi warunki udzielenia tego wsparcia.

1.  Działanie, które otrzymało wkład w ramach Funduszu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. Programy przedstawione przez Komisję uzupełniają się synergistycznie i muszą być na tyle przejrzyste, by nie dochodziło do dublowania się zadań. Przepisy każdego z unijnych programów wnoszących wkład mają zastosowanie do odpowiedniego wkładu tego programu do działania. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej, zgodnie z dokumentami określającymi warunki udzielenia tego wsparcia.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 15 lutego 2023 r. i do tego samego dnia każdego kolejnego roku do 2031 r. włącznie państwa członkowskie przekazują Komisji roczne sprawozdanie z realizacji celów, o którym mowa w art. 36 ust. 6 rozporządzenia (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Sprawozdanie złożone w 2023 r. obejmuje realizację programu w okresie do dnia 30 czerwca 2022 r.

1.  Do dnia 15 lutego 2023 r. i do tego samego dnia każdego kolejnego roku do 2031 r. włącznie państwa członkowskie przekazują Komisji roczne sprawozdanie z realizacji celów, o którym mowa w art. 36 ust. 6 rozporządzenia (UE) .../2021 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Sprawozdanie złożone w 2023 r. obejmuje realizację programu w okresie do dnia 30 czerwca 2022 r. Państwa członkowskie publikują te sprawozdania na specjalnej stronie internetowej instytucji zarządzającej, jak określono w art. 44 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Komisja sporządza roczne sprawozdania z osiągania celów, które są dostępne na specjalnej stronie internetowej.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  Komisja składa co roku Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie dotyczące wykorzystania środków finansowych lub niewykorzystania ich, powodzenia, niepowodzenia i europejskiej wartości dodanej finansowanych działań.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera b – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  40 % na przeciwdziałanie migracji nieuregulowanej, w tym na powroty.

–  40 % na przeciwdziałanie migracji nieuregulowanej, w tym na dobrowolne i przymusowe powroty.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W obszarze przeciwdziałania migracji nieuregulowanej, w tym za pomocą powrotów, uwzględniane będą następujące kryteria, ważone w następujący sposób:

4.  W obszarze przeciwdziałania migracji nieuregulowanej, w tym za pomocą dobrowolnych i przymusowych powrotów, uwzględniane będą następujące kryteria, ważone w następujący sposób:

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowywanie i rozwijanie krajowych strategii w zakresie azylu, legalnej migracji, integracji, powrotów i migracji nieuregulowanej;

a)  opracowywanie i rozwijanie krajowych strategii w zakresie azylu, legalnej migracji, integracji, dobrowolnych i przymusowych powrotów i migracji nieuregulowanej;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  przygotowywanie powrotów, w tym środki prowadzące do wydania decyzji nakazujących powrót, identyfikacji obywateli państw trzecich, wydania dokumentów podróży i poszukiwania rodzin;

e)  przygotowywanie dobrowolnych i przymusowych powrotów, w tym środki prowadzące do wydania decyzji nakazujących powrót, identyfikacji obywateli państw trzecich, wydania dokumentów podróży i poszukiwania rodzin;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  współpracę z państwami trzecimi w zwalczaniu migracji nieuregulowanej i organizowaniu skutecznych powrotów i readmisji, w tym w ramach wdrażania umów o readmisji i innych porozumień;

k)  współpracę z państwami trzecimi w zwalczaniu migracji nieuregulowanej i organizowaniu skutecznych powrotów i readmisji, zarówno w przypadku dobrowolnych, jak i przymusowych powrotów, w tym w ramach wdrażania umów o readmisji i innych porozumień;

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji

Odsyłacze

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

2.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

24.9.2018

25.9.2018

 

 

Data przyjęcia

21.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

5

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Ádám Kósa

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji

Odsyłacze

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Data przedstawienia w PE

13.6.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Miriam Dalli

9.7.2018

 

 

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej

       Data wydania opinii JURI

JURI

18.2.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.11.2018

19.2.2019

 

 

Data przyjęcia

19.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

23

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Data złożenia

27.2.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Roberta Metsola

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

23

-

ECR

Marek Jurek, Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

1

0

PPE

Carlos Coelho

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności