Процедура : 2018/2177(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0107/2019

Внесени текстове :

A8-0107/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.3
CRE 26/03/2019 - 13.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0244

ДОКЛАД     
PDF 288kWORD 92k
27.2.2019
PE 626.825v02-00 A8-0107/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година

(2018/2177(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Марко Вали

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година

(2018/2177(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид финансовите отчети и отчетите за приходите и разходите на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година (COM(2018)0519 – C8‑0328/2018),

–  като взе предвид финансовата информация за Европейските фондове за развитие (COM(2018)0475),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно дейностите, финансирани от Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на Комисията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръките на Съвета от 20 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на операциите на Европейските фондове за развитие за финансовата 2017 година (05368/2019 – C8‑0064/2019, 05369/2019 – C8‑0065/2019, 05370/2019 – C8‑0066/2019, 05371/2019 – C8‑0067/2019),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2016 година (COM(2018)0545),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 15 декември 2017 г., озаглавен „Междинен доклад относно инструментите за външно финансиране“ (COM(2017)0720), и работните документи на службите на Комисията, които го придружават – „Оценка на Инструмента за сътрудничество за развитие“ (SWD(2017)0600) и „Оценка на Единадесетия европейски фонд за развитие“ (SWD(2017)0601),

–  като взе предвид външната оценка на Единадесетия европейски фонд за развитие (окончателен доклад от юни 2017 г.), възложена от Комисията на екип от външни изпълнители,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г.(3) и изменено в Уагадугу (Буркина Фасо) на 22 юни 2010 г.(4),

–  като взе предвид Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)(5),

–  като взе предвид член 33 от вътрешното споразумение от 20 декември 1995 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на Общността в рамките на втория финансов протокол към Четвъртата конвенция АКТБ – ЕО(6),

–  като взе предвид член 32 от вътрешното споразумение от 18 септември 2000 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на Общността в рамките на финансовия протокол към Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и Европейската общност и нейните държави членки, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г., и относно отпускането на финансови помощи за отвъдморските държави и територии, за които се прилагат разпоредбите на четвъртата част от Договора за ЕО(7),

–  като взе предвид член 11 от вътрешното споразумение от 17 юли 2006 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощите на Общността по многогодишната финансова рамка за периода 2008 – 2013 г. съгласно Споразумението за партньорство АКТБ – ЕО и относно отпускането на финансови помощи за отвъдморските държави и територии, за които се прилагат разпоредбите на четвъртата част от Договора за ЕО(8),

–  като взе предвид член 11 от Вътрешното споразумение от 24 и 26 юни 2013 г. между представителите на правителствата на държавите – членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ – ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз(9),

–  като взе предвид член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 74 от Финансовия регламент от 16 юни 1998 г., приложим за сътрудничеството за финансиране на развитието съгласно четвъртата конвенция АКТБ – ЕО(10),

–  като взе предвид член 119 от Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим за 9-ия Европейски фонд за развитие(11),

–  като взе предвид член 50 от Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие(12),

–  като взе предвид член 48 от Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 г. относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие(13),

–  като взе предвид член 93, член 94, трето тире и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по развитие (A8-0107/2019),

1.  освобождава от отговорност Комисията във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година

(2018/2177(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид финансовите отчети и отчетите за приходите и разходите на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година (COM(2018)0519 – C8‑0328/2018),

–  като взе предвид финансовата информация за Европейските фондове за развитие (COM(2018)0475),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно дейностите, финансирани от Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на Комисията(14),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(15) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръките на Съвета от 20 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на операциите на Европейските фондове за развитие за финансовата 2017 година (05368/2019 – C8‑0064/2019, 05369/2019 – C8‑0065/2019, 05370/2019 – C8‑0066/2019, 05371/2019 – C8‑0067/2019),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2016 година (COM(2018)0545),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 15 декември 2017 г., озаглавен „Междинен доклад относно инструментите за външно финансиране“ (COM(2017)0720), и работните документи на службите на Комисията, които го придружават – „Оценка на Инструмента за сътрудничество за развитие“ (SWD(2017)0600) и „Оценка на Единадесетия европейски фонд за развитие“ (SWD(2017)0601),

–   като взе предвид външната оценка на Единадесетия европейски фонд за развитие (окончателен доклад от юни 2017 г.), възложена от Комисията на екип от външни изпълнители,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г.(16) и изменено в Уагадугу (Буркина Фасо) на 22 юни 2010 г.(17),

–  като взе предвид Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)(18),

–  като взе предвид член 33 от вътрешното споразумение от 20 декември 1995 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на Общността в рамките на втория финансов протокол към Четвъртата конвенция АКТБ – ЕО(19),

–  като взе предвид член 32 от вътрешното споразумение от 18 септември 2000 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощите на Общността в рамките на финансовия протокол към Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и Европейската общност и нейните държави членки, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г., и относно отпускането на финансови помощи за отвъдморските държави и територии, за които се прилагат разпоредбите на четвъртата част от Договора за ЕО(20),

–  като взе предвид член 11 от вътрешното споразумение от 17 юли 2006 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощите на Общността по многогодишната финансова рамка за периода 2008 – 2013 г. съгласно Споразумението за партньорство АКТБ – ЕО и относно отпускането на финансови помощи за отвъдморските държави и територии, за които се прилагат разпоредбите на четвъртата част от Договора за ЕО(21),

–  като взе предвид член 11 от Вътрешното споразумение от 24 и 26 юни 2013 г. между представителите на правителствата на държавите – членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ – ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз(22),

–  като взе предвид член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 74 от Финансовия регламент от 16 юни 1998 г., приложим за сътрудничеството за финансиране на развитието съгласно четвъртата конвенция АКТБ – ЕО(23),

–  като взе предвид член 119 от Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим за 9-ия Европейски фонд за развитие(24),

–  като взе предвид член 50 от Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие(25),

–  като взе предвид член 48 от Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 г. относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие(26),

–  като взе предвид член 93, член 94, трето тире и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по развитие (A8-0107/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година

(2018/2177(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 93, член 94, трето тире и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по развитие (A8-0107/2019),

А.  като има предвид, че Комисията изцяло подкрепя управлението на Европейските фондове за развитие (ЕФР), като носи крайната отговорност за законосъобразността и редовността на операциите на ЕФР и за контрола върху процеса на финансова отчетност на ЕФР;

Б.  като има предвид, че помощта за развитие на ЕФР се предоставя ефективно в 79 държави, въпреки че политическите и социално-икономическите условия често са сложни, нестабилни и свързани с рискове;

В.  като има предвид, че е от решаващо значение да се гарантира, че помощта за развитие се използва в съответствие с нейното първоначално предназначение, както е посочено в член 208 от ДФЕС, при надлежно отчитане на принципите за ефективност на помощта и развитието;

Г.  като има предвид, че няколко политики на Съюза се прилагат в една и съща държава или група държави с различна обосновка и цели, което създава риск те да си противоречат;

Д.  като има предвид, че по-голяма съгласуваност с основната цел за намаляването и, в дългосрочен план, изкореняването на бедността, по-силен акцент върху изпълнението и видимите действия са една постоянна ос, по която трябва да се ориентира дейността на ЕФР;

Е.  като има предвид, че начините на предоставяне на помощ по линия на ЕФР следва да отчитат различните етапи на развитие на държавите партньори, по-специално за държавите партньори, чийто статус се е повишил от държави с ниски доходи на държави със среден доход;

Ж.  като има предвид, че за устойчивото развитие е необходим прозрачен, приобщаващ и ефективен процес на изготвяне на политики за участие, който защитава принципите на правата на човека;

З.  като има предвид, че ефективните предварителни условия и редовните проверки са ключови компоненти за гарантиране на ефективността и доброто финансово управление на ЕФР;

И.  като има предвид, че Парламентът не участва в определянето и разпределянето на ресурсите на ЕФР в сравнение с други инструменти за развитие;

Декларация за достоверност

Ключови констатации от финансовото изпълнение за 2017 г.

1.  отбелязва, че поетите задължения по ЕФР достигат 6 218 милиона евро към края на 2017 г., което представлява 95% от годишната цел, съгласно преразгледаната ù стойност от октомври 2017 г. (т.е. 6 510 милиона евро), докато всички плащания по ЕФР възлизат на 4 256 милиона евро към 31 декември 2017 г., което съответства на степен на изпълнение от 98,89% на годишната цел, съгласно преразгледаната ù стойност от октомври 2017 г. (или 6 510 милиона евро); отбелязва, в допълнение към горепосочените поети задължения и плащания по линия на ЕФР, че за 2017 г. общият размер на поетите задължения от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) достига 667 милиона евро, а общият размер на плащанията – 456 милиона евро;

2.  отбелязва, че делът на Обединеното кралство представлява 14,82% от Десетия ЕФР и 14,68% от Единадесетия ЕФР; подчертава колко е важно да се поддържат тесни връзки между Европейския съюз и Обединеното кралство след оттеглянето му от Европейския съюз по отношение на ЕФР и помощта за развитие и взема под внимание предложението на Комисията за увеличаване на функция VI (обхващаща предишната функция IV и ЕФР) с 26% за следващия програмен период;

3.  приветства редовните усилия на Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ (ГД DEVCO) на Комисията за намаляване на старите авансови плащания, старите неизползвани кредити за задължения и старите изтекли договори, като си е поставила цел това намаление да е 25%; отбелязва, че тази цел е надхвърлена: старите авансови плащания за ЕФР са намалени с 32,58% (37,60% за цялата сфера на нейните отговорности), а старите неизползвани кредити за задължения са намалени с 37,63% за ЕФР; отбелязва също така, че за старите изтекли договори на ЕФР намаляване не е било постигнато – 18,75% спрямо целта от 15%; отбелязва много сложния характер, според Сметната палата („Палатата“), на процеса на приключването на стари изтекли договори по ЕФР, както и създаването на нова специална процедура за справяне с този повтарящ се проблем;

4.  приканва ГД DEVCO да разгледа възможността за усъвършенстване или дори за адаптиране на набора от ключови показатели за ефективност, който използва, с цел да наблюдава по-добре, наред с другото, състоянието във времето на авансовите вноски, отпускани на доверителните фондове на Съюза (Доверителен фонд „Беку“ и Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка);

Надеждност на отчетите

5.  приветства становището на Палатата, че окончателните годишни отчети на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР за 2017 година дават вярна представа, във всички съществени аспекти, за финансовото състояние на ЕФР към 31 декември 2017 г., и че резултатите от техните операции, техните парични потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година са в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент за ЕФР и международно приетите счетоводни стандарти в публичния сектор;

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

6.  приветства становището на Палатата, че свързаните с отчетите приходи за 2017 година са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

7.  изразява загриженост във връзка с отрицателното становище на Сметната палата относно законосъобразността и редовността на плащанията, според което свързаните с отчетите плащания са засегнати от съществено ниво на грешки;

8.  изразява съжаление, че във всеки годишен отчет за дейността от 2012 г. насам ГД DEVCO изразява резерва по отношение на редовността на операциите, свързани с отчетите, което е знак за сериозни пропуски във вътрешното управление;

9.  изразява загриженост, че според оценката на Палатата в годишния ѝ доклад размерът на изчисления процент грешки за разходите, свързани с отчетите на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР, е 4,5% в сравнение с 3,3% през 2016 г., 3,8% през 2014 г. и 2015 г., 3,4% през 2013 г. и 3% през 2012 г.;

10.  изразява загриженост във връзка с резултатите от проверените от Палатата извадки относно плащанията, при което 29% от извадките са съдържали грешки (37 от 128 одитирани плащания); изразява съжаление, че типологията на грешките през 2017 г. остава подобна на тези от няколко предходни години, т.е. разходи, които не са действително извършени (42%), липса на основни подкрепящи документи (29%) и сериозно неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки (12%); изразява съжаление, че 33% от 30 платежни операции с количествено измерими грешки са окончателни операции, които са били разрешени след предварителни проверки;

11.  изразява съжаление, че други грешки, както и през предходните години, са свързани с програмни разчети, безвъзмездни средства, споразумения за финансово участие, управлявани както с международни организации, така и с агенции за сътрудничество на държавите членки; припомня своята загриженост във връзка с факта, че условният подход, прилаган при проекти с множество донори, изпълнявани от международни организации, и при дейностите за бюджетна подкрепа, ограничава обхвата на одита на Палатата; въпреки това приветства подобренията, направени от Комисията през 2018 г., включително приемането на „правилата за работа при проверка на разходите“ и „пътната карта за засилване на контрола по програмните разчети“; приканва Комисията да обмисли допълнително своето допускане, че са спазени критериите за допустимост на Съюза, при условие че обединеното количество включва достатъчно допустими разходи за покриване на вноската на Съюза; отново призовава Комисията да предприеме ефективни действия за отстраняване на недостатъците в управлението на договори, процедурите за подбор, управлението на документи и на системата за възлагане на обществени поръчки;

12.  настоятелно призовава Комисията да даде подробни обяснения в отговор на тези констатации и да представи на Парламента ясен план, който очертава необходимите стъпки за преодоляване на това сериозно обезпокоително положение;

13.  изразява загриженост относно повторното възникване през 2017 г. на случаи, свързани със събирането на неизразходвани авансови средства, неправилно вписани като оперативни приходи, въпреки че корекциите през 2017 г. са се увеличили на 5,1 милиона евро (в сравнение с 3,1 милиона евро през 2016 г.);

Ефективност (и надеждност) на веригата за получаване на увереност

Компонент, свързан с надзора

14.  счита, че укрепването на различните градивни елементи на рамката за получаване на увереност следва да се осъществява по координиран начин; отново изтъква необходимостта от поддържане на последователна стратегия за надзор, която да гарантира баланс между зачитането на разпоредбите за привеждане в съответствие, целите и надеждните критерии за добавена стойност, свързани с изпълнението, и капацитета за усвояване на държавите партньори, което следва да бъдат надлежно отразено в управлението на различните операции за предоставяне на помощ и начините на предоставяне;

15.  отчита повтарящите се слабости на системата на Комисията за предварителни проверки и припомня на Комисията да предприеме мерки, за да се предотвратят неуспешни предварителни проверки; отбелязва, че Палатата е подчертала, че в някои случаи на грешки Комисията е разполагала с достатъчно информация от своите информационни системи, за да ги предотврати, открие и коригира, преди да извърши разходите, и че така размерът на изчисления процент грешки е щял да бъде с 1,8 процентни пункта по-нисък; счита новата концепция за проверка на разходите в рамките на новите правила за работа, приети от Комисията, като добър начин за отстраняване на слабостите при прилагането на системата за контрол;

16.  отбелязва не толкова предпазливия подход, приложен през 2017 г. от ГД DEVCO в шестия анализ на „процента на остатъчна грешка“, по-специално при изчисляването и екстраполирането на грешките, поради факта, че много ограничен брой проверки на място и преглед на процедурите за възлагане на обществени поръчки са били включени в годишния преглед за 2017 г., в резултат на което е издадена резерва, ограничена до обхвата на безвъзмездните средства при пряко управление (82,96 милиона евро, изложени на риск); признава постоянните усилия, полагани до този момент, за намаляване на изчисления процент грешки под прага на същественост на грешките от 2%; подчертава обаче, че постигането на тази цел не следва да води до неясно виждане за редовността и законосъобразността на операциите, което също така ще предотврати сравнимостта на резултатите в продължение на няколко години; призовава всички заинтересовани страни да избягват конкурентни методологии за оценка на изчислените нива на грешки, за да представят надеждна картина на положението и да повишат доверието и справедливостта както в извършената работа по контрол, така и в системите за общ контрол;

Управление на риска

17.  припомня, че редовният мониторинг на високорисковите фактори (външни, финансови и оперативни) и тяхното адекватно количествено определяне е ключова предпоставка за добро финансово управление и качество на разходите, както и за развитие на надеждността, устойчивостта и репутацията на действията на Съюза; насърчава ГД DEVCO да продължи да усъвършенства процедурите си в зависимост от рисковете и обема на финансиране и да адаптира прилаганите условия в зависимост от различните равнища на развитие, рисковите профили на държавите и нормативните уредби на управлението;

18.  подчертава, че е необходимо картографирането на риска или съответната матрица на риска, използвани от ГД DEVCO, редовно да бъдат развивани в съответствие с появата на нови форми на инструменти и механизми за подпомагане в рамките на инструментариума на ЕС, като смесеното финансиране, специализираните доверителни фондове и финансовите партньорства с други международни институции или многостранни банки за развитие;

Компонент за оценка и докладване

19.  приканва ГД DEVCO да подобри значително своите механизми за мониторинг, оценка и докладване на резултатите, за да се гарантира, че ключовите показатели, установени в различните системи за измерване на резултатите, се наблюдават систематично и редовно и че на лицата, определящи политиката, се предоставя своевременно надеждна и пълна информация; призовава за дългосрочна оценка, включваща събиране на данни, проучвания и анализи, с цел подобряване на ключовите показатели; счита, че ако мониторингът на изпълнението и оценката на резултатите бъдат отслабени, това ще е в ущърб на публичната отчетност;

20.  счита, че инструментът за ориентиран към резултатите мониторинг следва да се използва проактивно и по-бързо, когато възникнат или все още съществуват критични ситуации; подчертава, че следва да се предприемат незабавно корективни мерки и че следва да се извърши структурна оценка за естеството на слабостите на проектно равнище; изтъква, че е необходимо да се предостави на Парламента и на органа за бюджетен контрол ясна представа за реалната степен, в която са били постигнати основните цели на Съюза в областта на развитието;

21.  счита, че докладите за управлението на външната помощ от делегациите на Съюза са полезен инструмент за корпоративно докладване, допринасящ за изграждането и измерването на резултатите на всяка делегация на Съюза; отбелязва намаляващия дял на проектите, при които има проблеми, свързани с изпълнението – от 31,1% (980 проекта от 3 151 текущи проекта) през 2016 г. на 23,8% (или 1 059 проекта от 4 444 текущи проекта) за 2017 г.; изразява загриженост обаче, че при 27% от настоящите проекти, чието изпълнение е трудно, основните причини са считаният за нисък капацитет или резултати на партньорите по изпълнението, слабият интерес и ангажираност на заинтересованите страни или недостатъчното съфинансиране от страна на партньорите – фактори, които следва да бъдат определени на ранен етап в политическия диалог и координацията на донорите;

Изпълнение на помощта за развитие от ЕФР

Оценка на Единадесетия ЕФР

22.  отбелязва заявлението от оценката на Единадесетия ЕФР, че i) съществува реална заплаха, че ЕФР ще бъде принуден да преследва цели, които го отдалечават от основната му цел, а именно намаляването на бедността, които трудно могат да се съвместяват с основните ценности на ЕФР и които излагат на риск неговата положителна дейност, и че ii) въпреки проведените консултации възгледите на правителствата и на организациите на гражданското общество (с някои важни изключения, например в Тихоокеанския регион) рядко са били вземани предвид при разработването на програмите и че по този начин при програмирането на Единадесетия ЕФР е използван низходящ подход с цел да се приложи принципът на концентрация, което обаче е било в ущърб на централния принцип на сътрудничество, заложен в Споразумението от Котону; изразява съжаление, че до момента Комисията напълно пренебрегва тези констатации; счита обаче, че укрепването на мира и справянето с първопричините за миграцията са основни аспекти на устойчивото развитие;

23.  отбелязва също така, че съгласно оценка на Единадесетия ЕФР до април 2017 г. почти 500 милиона евро от резерва на ЕФР са били отпуснати в подкрепа на ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“, почти 500 милиона евро са били отпуснати за спешна подкрепа на отделни държави, а 1,5 милиарда евро са изплатени на Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка; като има предвид също така приноса на ЕФР в новия Европейски фонд за устойчиво развитие;

Средносрочен преглед на прилагането на инструментите за външно финансиране

24.  приветства факта, че оценката показва, че целите на ЕФР са до голяма степен свързани с политическите приоритети по време на неговото изготвяне и че като цяло са подходящи и са приведени в съответствие с ценностите и аспектите на целите за устойчиво развитие (ЦУР);

25.  приветства факта, че през последните десет години някои държави, в които се прилагат географски програми на ЕФР, са постигнали напредък по отношение на намаляването на бедността, човешкото и икономическото развитие; отбелязва, че положението в други държави остава критично; отбелязва със задоволство, че приоритетите на ЕФР са съгласувани с ценностите и аспектите на ЦУР;

26.  подчертава, че краткосрочните вътрешни интереси на Съюза не следва да бъдат единствените двигатели на неговата програма за развитие и че принципите за ефективност на помощта следва да се прилагат изцяло към всички форми на сътрудничество за развитие;

27.  призовава ГД DEVCO да разгледа следните точки за управление на ЕФР, за да се гарантират неговата ефективност, ефикасност и добавена стойност:

–  да илюстрира по-добре взаимното допълване на финансирането от ЕФР, съгласуваността на инструментариума на Съюза и полезното взаимодействие с други инструменти за външна помощ;

–  да осигури най-високо равнище на редовност и отчетност на резултатите от дейностите, финансирани от ЕФР;

–  в този контекст приканва Комисията да обясни по-добре логичната рамка, която е в основата на нейните действия, особено с цел постигане на по-добра видимост на очакваните дългосрочни въздействия или устойчивост на операциите, финансирани от ЕФР;

–  да включи в следващия годишен отчет за дейността структурирана оценка на въздействието на дейностите на Единадесетия ЕФР, с особен акцент върху правата на човека и постигнатите екологични резултати;

счита, че все още съществува необходимост от по-систематичен подход при предоставянето на информация за дейностите, финансирани с безвъзмездни средства на Съюза, с цел повишаване на видимостта на ЕС и увеличаване на прозрачността и отчетността по веригата на финансиране;

–  да подобри духа на партньорство чрез установяване на демократична ангажираност по отношение на програмата и нейното прилагане, като същевременно се гарантира зачитане на основните ценности и принципи на ЕФР;

28.  счита, че по отношение на свързаните с инфраструктурата проекти, финансирани по линия на ЕФР, е от съществено значение провеждането на независима предварителна оценка, вземаща предвид социалното въздействие и въздействието върху околната среда на проектите, както и тяхната добавена стойност; счита, че решенията за финансиране трябва да бъдат обвързани с надлежен анализ на разходите и ползите и че трябва да се финансират проекти, чието осъществяване е устойчиво от гледна точка на околната среда, както и от финансова и социална гледна точка;

29.  подчертава силно отрицателните констатации на Европейската сметна палата(27) относно публично-частните партньорства (ПЧП) и препоръката на Палатата „да не [се] насърчава по-интензивно и по-широко използване на ПЧП“ в рамките на ЕС; призовава Комисията да вземе изцяло предвид тази препоръка, когато използва ПЧП в развиващите се държави, където средата за успешното прилагане на ПЧП поражда още по-големи трудности спрямо средата на територията на Съюза;

30.  изразява голяма загриженост с оглед на факта, че през 2016, 2017 и 2018 г. гладът нарасна в световен мащаб, като вече 820 милиона души страдат от хронично недохранване, докато едновременно с това делът от официалната помощ за развитие от Съюза и неговите държави членки за храни и хранителна сигурност намаля от около 8% през 2014 г. на 6% през 2016 г. и бюджетните кредити за поети задължения за продоволствена сигурност в рамките на инструментите, управлявани от Комисията, значително намаляха през 2017 г.;

31.  отново изразява силни резерви по отношение на представените през 2017 г. от Комисията и приети от Комитета на ЕФР национална индикативна програма за Еритрея и годишна програма за действие въпреки липсата на убедителни доказателства за реформи или подобрение в положението с правата на човека в Еритрея; припомня ангажимента на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност редовно да информират Парламента в това отношение;

32.  призовава за основан на стимули подход към развитието чрез въвеждане на принципа „повече за повече“, следвайки примера на европейската политика за съседство; счита, че колкото по-голям и по-бърз е напредъкът на една държава в осъществяването на вътрешни реформи във връзка с изграждането и укрепването на демократични институции, зачитане на правата на човека и върховенство на закона, толкова по-голяма следва да бъде подкрепата, която тя получава от Съюза;

33.  подчертава, че е важно да се увеличат финансовите средства, предоставяни с цел подпомагане на доброто управление, демокрацията и принципите на правовата държава в развиващите се държави, за да се насърчават отговорни и прозрачни институции, да се подкрепя изграждането на капацитет и да се утвърждава основан на участието процес на вземане на решения и публичен достъп до информация;

34.  предвид промяната в условията за предоставяне на помощ от преки безвъзмездни средства към доверителни фондове и смесено финансиране, включително чрез Европейския фонд за устойчиво развитие, приканва Съвета, Комисията и ЕИБ да приемат междуинституционално споразумение с Парламента относно прозрачността, отчетността и парламентарния контрол въз основа на политическите принципи, определени в новия Европейски консенсус за развитие;

35.  повтаря отново призива на Парламента към Съвета и държавите членки да пристъпят към включване на ЕФР в бюджета на Съюза за целите на засилването на демократичния контрол; приветства ангажимента на Комисията за изпълнение на често повтаряното искане на Парламента за включване на ЕФР в бюджета на Съюза; изисква от Комисията да информира Парламента относно актуалното положение във връзка с дискусиите за замяната на Споразумението от Котону след 2020 г.;

36  приветства процеса на преговори във връзка с изтичането на срока на действие на Споразумението от Котону с цел запазване на рамката на отношенията между АКТБ и ЕС;

ЕФР и управлението на нова връзка

37.  признава, че върху ЕФР се осъществява огромен натиск да реагира на нарастващия брой политически искания, като например сигурността, миграцията и управлението на границите, които е трудно да бъдат приведени в съответствие с основните ценности на ЕФР и с принципите на политиката на Съюза за развитие и сътрудничество, а именно изкореняването на бедността, както е посочено в член 208 от ДФЕС; отбелязва, че управлението на нова връзка излага на риск цялостния баланс на политиката за развитие;

38.  отбелязва, че управлението на новата връзка засяга цялостния баланс на политиката за развитие; счита, че спешните реакции при последователни кризисни ситуации следва да се съобразяват с цялостен подход; припомня, че спазването на принципа на съгласуваност на политиката е от първостепенно значение за стабилността на държавите, които ползват европейска помощ за развитие;

Управление на финансови инструменти извън бюджета (вноски на ЕФР в доверителните фондове на Съюза)

39.  отбелязва, че общият размер на ангажиментите, поети в рамките на доверителните фондове на Съюза, възлиза до момента на 4,09 милиарда евро, като основната вноска е от ЕФР – 3 милиарда евро, а 442,7 милиона евро са от държавите членки и други донори; отбелязва поетите ангажименти за близо 240 милиона евро за доверителния фонд „Беку“ през 2017 г., като 113 милиона евро са били от ЕФР и 65,9 милиона евро от държавите членки и други донори;

40.  припомня основните констатации в специалния доклад на Палатата относно доверителния фонд „Беку“, включително че създаването на фонда е било съобразено с обстановката в Централноафриканската република и че въздействието му е положително; подчертава, че тази оценка е отразена широко в констатациите на ad hoc делегацията на комисията по развитие в Централноафриканската република през февруари 2018 г. и в заключението на делегацията, че фондът може адекватно да удовлетворява потребности в сферата на възстановяването, осигуряването на препитание и по-дългосрочното развитие; припомня, че Фондът е създаден като извънреден доверителен фонд на Европейския съюз за 60 месеца, които изтичат през юли 2019 г., и че продължаването му изглежда полезно, но ще е необходимо съгласието на Парламента;

41  подчертава риска от отклоняване от традиционните цели за развитие, като например изкореняване на бедността, като същевременно признава някои от възможностите им, ускоряващи изпълнението на целите за развитие или бърза реакция на международната криза;

42.  отбелязва постиженията на Извънредния доверителен фонд на Европейския съюз за Африка; припомня въпреки това, че финансирането за Извънредния доверителен фонд за Африка, предоставяно от бюджетните редове за развитие, не трябва да се използва за мерки за сигурност, които застрашават правата на мигрантите; припомня, че основни цели на сътрудничеството на ЕС за развитие трябва да бъдат премахването на бедността и устойчивото развитие; подчертава, че проектите в рамките на Извънредния доверителен фонд за Африка трябва да интегрират правата на човека в основата на изготвянето на програмите и да допринасят за упражняването на правата на човека в съответните държави; препоръчва категорично да се насърчава равенството между половете и овластяването на жените в програмите на Извънредния доверителен фонд за Африка, както и защитата на най-уязвимите лица, в т.ч. децата и хората с увреждания;

43.  отбелязва многократно изразената от Европейската сметна палата(28) и от лицата, провели междинната оценка на Единадесетия ЕФР, загриженост във връзка с изпълнението на Извънредния доверителен фонд за Африка:

–  от гледна точка на изпълнението на проектите, Извънредният доверителен фонд за Африка има само ограничено въздействие върху ускоряването на процеса в сравнение с традиционната помощ за развитие;

–  загриженост във връзка с вероятната ефективност и устойчивост на проектите в рамките на Извънредния доверителен фонд за Африка и във връзка със способността на Съюза да проследява отблизо изпълнението им;

–  липсата на документирани критерии за избор на предложения за проекти в компонентите за Северна Африка и за Африканския рог;

–  сериозни недостатъци при измерването на резултатите от изпълнението;

–  липсата на конкретна рамка за оценка на риска;

счита, че като се имат предвид тези констатации, добавената стойност на Извънредния доверителен фонд за Африка е много съмнителна;

44.  счита, че следва да се осигури достатъчно местна ангажираност и участие на партньорите в оперативното управление и разработването на политиките, за да се избегне твърде централизираният начин на действие с важна роля за донорите, като същевременно се спазва последователно принципът за управление според резултатите;

45.  подчертава обаче необходимостта от полагане на дължимата грижа по системния въпрос за координацията, мониторинга и оценката на донорите в съответствие с по-систематичен подход за получаване на гаранции за ефективността на доверителните фондове;

Бюджетна подкрепа за страните партньори

46.  отбелязва, че бюджетната подкрепа, финансирана от ЕФР през 2017 г., съответства на 860,2 милиона евро, от които 703,1 милиона евро са нови задължения (за 54 държави, съгласно 102 договора за бюджетна подкрепа); отбелязва, че за ОСТ плащанията по линия на ЕФР през 2017 г. възлизат на 57,7 милиона евро (за 11 държави и 15 договора за бюджетна подкрепа); отбелязва, че през 2017 г. ГД DEVCO е спряла бюджетната подкрепа в две държави от АКТБ съответно поради липса на напредък в прилагането на управлението на публичните финанси (УПФ) и липсата на ориентирана към стабилност макроикономическа политика и прозрачност в УПФ;

47.  призовава Комисията да осигури съгласуваност между разпоредбите на Общия финансов регламент (ОФР) съгласно член 236 и член 36 от предложения Финансов регламент, приложим за Единадесетия ЕФР, по отношение на реда и условията за използване на бюджетната подкрепа, която се предоставя на трети държави; отбелязва, че предложеният Финансов регламент, приложим за Единадесетия ЕФР, включва разпоредби, които не са включени в ОФР, и по-специално, че бюджетната подкрепа има за цел укрепване на договорното партньорство между Съюза и държавите от АКТБ или ОСТ с цел подкрепа, наред с другото, на устойчив и приобщаващ икономически растеж, и за изкореняване на бедността, което води до потенциални трудности при прилагането на правилата на ЕФР;

48.  приканва Комисията да доразвие и изясни точния обхват и значение на своя марж за гъвкавост или тълкуване при преценката дали общите условия за допустимост за отпускането на суми на дадена страна партньор са били изпълнени, по отношение на така наречената „диференциация и динамичен подход към критериите за допустимост“; изразява загриженост във връзка с окончателното използване на прехвърлените средства и липсата на проследяемост при смесването на финансови средства на Съюза с бюджетни ресурси на страната партньор;

49.  счита, че бюджетната подкрепа следва да подкрепя решенията на специфични проблеми на секторно равнище, допълнена при необходимост от съответната техническа помощ;

50.  остава загрижен във връзка с окончателното използване на тези прехвърлени средства и евентуалната липса на проследимост по отношение на тези средства в случай на слабо, нестабилно и влошено финансово управление на публичния сектор; обръща внимание на необходимостта от оказване на подкрепа за борбата с измамите и корупцията във всички области на управлението, обхванати от стратегията на Съюза за развитие; подчертава, че рискът от отклоняване на средства остава висок и че именно областите, в които се управляват публични средства, предоставят възможности за корупция и измами;

51.  настоятелно призовава Комисията да определя по-точно и да прави ясна оценка на резултатите в областта на развитието, които трябва да бъдат постигнати във всеки отделен случай, и преди всичко да укрепва механизма за контрол по отношение на поведението на получаващите подкрепа държави в областта на корупцията, зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията; изразява дълбока загриженост относно евентуалното използване на бюджетна подкрепа в държави, в които липсва демократичен контрол поради липсата на функционираща парламентарна демокрация или свободи за гражданското общество и медиите, или поради недостатъчен капацитет на контролиращите органи;

52.  приветства реактивния и последователен подход на Комисията за спиране на бюджетната подкрепа в две държави през 2017 и 2018 г. поради неизпълнение на критериите за допустимост; счита, че Комисията следва да води конструктивен диалог с тези държави и да предложи възможност за възобновяване на бюджетната подкрепа, ако тези държави извършат необходимите реформи, посочени в програмата за бюджетна подкрепа;

53.  посочва, че трябва да бъдат укрепени подходящи инструменти за мониторинг, за да се оцени начинът, по който бюджетната подкрепа е допринесла за подобряване на мобилизирането на национални приходи и свързаните с това реформи; приканва Комисията да предоставя редовна информация в своите доклади относно бюджетната подкрепа за използването на договори за бюджетна подкрепа за мобилизирането на национални приходи; отново призовава обаче да се проследяват строго рисковете, свързани с избягването на данъци, отклонението от данъчно облагане и незаконните финансови потоци;

Сътрудничество с международни организации

54.  отбелязва, че плащанията от ЕФР за проекти с множество донори, изпълнявани от международни организации, през 2017 г. възлизат на 812 милиона евро;

55.  отбелязва, че през 2017 г. Комисията подписа договори с агенции на ООН за вноски от бюджета на ЕФР в размер на повече от 411 милиона евро, като най-големите бенефициери са Програмата на ООН за развитие (166,33 милиона евро), Организацията на ООН за прехрана и земеделие (152,86 милиона евро) и УНИЦЕФ (98,44 милиона евро), също както и договори със Световната банка на стойност 92 милиона евро;

56.  отбелязва, че ГД DEVCO не наблюдава систематично оперативната ефективност на международните финансови институции (МФИ) и ключовите аспекти на операциите за смесено финансиране; призовава ГД DEVCO да подобри качеството, целесъобразността и навременността на докладите, представяни от МФИ; насърчава международните институции, по-специално в случаите на съфинансирани инициативи и инициативи с множество донори, да сближат своите рамки за управление на резултатите с тези на Съюза;

57.  отново заявява, че е необходимо да се гарантира пълна прозрачност и достъп до данни, в съответствие със съществуващото законодателство на Съюза, относно проекти, изпълнявани от международни организации и организации на гражданското общество, както и да се осигурят ясни правила за регулиране на контрола и мониторинга;

58.  приветства препоръките на Европейската сметна палата за подобряване на прозрачността на разходването на финансови средства на Съюза, отпуснати на неправителствени организации, публикувани в Специален доклад № 35/2018, където, наред с другото, тя препоръчва на Комисията да подобри надеждността на информацията относно неправителствените организации в своята счетоводна система, както и събираната информация за финансовите средства, усвоени от неправителствените организации; призовава следователно Комисията да изпълни тези предложения преди края на настоящия мандат;

Механизъм за подкрепа на мира в Африка

59.  изразява съжаление, че междинният преглед на инструментите за външно финансиране не обхваща Механизма за подкрепа на мира в Африка (МПМА), който не е надлежно оценяван от 2011 г. насам;

60.  призовава ГД DEVCO, в съответствие с нейната резерва относно управлението на МПМА, съдържаща се в нейния годишен отчет за дейността за 2017 г., да провери стриктно дали корективните мерки, въведени за намаляване както на финансовите рискове, така и на риска от нередовни и незаконни плащания, се изпълняват ефективно; отново отправя своя призив към Комисията да продължи да полага усилия в рамките на извършваната оценка на стълбовете, насочени към засилване на системата за контрол за управлението и оперативното наблюдение на МПМА с цел защита на ЕФР от незаконни и неправомерни разходи;

61.  подчертава следните отрицателните констатации на Палатата в областта на подкрепата от Съюза за сигурността в Африка, която често се финансира чрез ЕФР:

–  засилването на капацитета на силите за вътрешна сигурност в Нигер и Мали е бавно и съществува сериозна загриженост относно ангажираността и устойчивостта(29);

–  подкрепата от Съюза за Африканската архитектура за мир и сигурност (APSA) е имала незадоволителен ефект(30).

подчертава също така сериозния риск подкрепата от Съюза чрез Механизма за подкрепа на мира в Африка за войниците от Бурунди, които участват в мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), да финансира косвено политически режим в Бурунди, който подлежи на санкции от страна на Съюза; припомня, че от години ГД DEVCO изразява резерви във връзка с разходите си за МПМА;

Европейски фонд за устойчиво развитие

62.  отбелязва неотдавнашното стартиране на този нов инвестиционен инструмент като част от плана за външни инвестиции, с цел да се осигури допълнителен капацитет чрез привличане на инвестиции от частния сектор в партньорствата за развитие; счита, че следва да се обърне дължимото внимание на неговата допълняемост, но също и на критериите, прилагани при неговото управление, за да се избегне отклоняване на финансирането за развитие към частни инвеститори или за постигане на интереси или печалба;

Инвестиционният инструмент за АКТБ, управляван от ЕИБ

63.  признава набора от приоритети на ЕИБ в държавите от АКТБ, а именно подкрепа за ЦУР, действия в областта на климата, европейска икономическа дипломация и устойчивост; отбелязва, че през 2017 г. са започнати 39 проекта в рамките на Инвестиционния инструмент за АКТБ за обща сума в размер на 1,5 милиарда евро, от които 549 милиона евро са били предназначени за развитието на частния сектор на местно равнище, а 952 милиона евро – за социална и икономическа инфраструктура;

64.  припомня колко е важно да се извършват внимателни предварителни и последващи оценки, за да се осигури устойчивост на проектите, така че те да гарантират реална добавена стойност от икономическа, социална и екологична гледна точка; отново заявява, че не следва да се предоставя подкрепа под каквато и да е форма за проекти, свързани със силно замърсяващи технологии;

65.  призовава за задълбочена проверка на потенциалните местни участници и посредници при определянето и подбора на такива участници и посредници; призовава ЕИБ да гарантира, че се провеждат надлежни консултации със засегнатите от нейните операции местни общности и граждани и че те имат достъп до ефективен и независим механизъм за подаване на жалби;

66.  призовава за разширяване на обхвата на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ извън Европа, особено по отношение на развиващите се държави, като същевременно се предоставят необходимите финансови средства;

67.  подчертава голямото значение на подкрепата за микро-, малките и средните предприятия и призовава по-специално за създаването на местни решения за по-добър достъп до финансиране чрез по-нататъшно укрепване на системата за микрофинансиране и гаранции;

68.  признава, че никоя страна не е постигнала развитие, без да задълбочи търговските си отношения със своите съседи и с останалата част от света; насърчава финансирането на дейностите по подпомагане на търговията, за да се даде възможност на развиващите се държави да участват в много по-голяма степен в глобалните вериги за създаване на стойност в бъдеще; подчертава в този контекст нарастващото значение на цифровата свързаност с оглед на постигане на по-балансирано разпределение на предимствата на глобализацията в полза на развиващите се държави;

69.  подчертава значението на осигуряването на чиста вода и на изграждането на допълнителни съоръжения за обезвреждане на отпадъчни води;

70.  насочва вниманието към мащаба и последствията на енергийната бедност в развиващите се държави и към значителното участие на Съюза в усилията за намаляване на тази бедност; подчертава необходимостта от решителни и съгласувани усилия от страна на правителствата и заинтересованите страни в засегнатите държави с цел намаляване на енергийната бедност.

30.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година

(2018/2177(DEC))

Докладчик по становище: Нърдж Дива

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства ЕС за успешното лансиране на Европейския план за инвестиции и на Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФР), доказателство за което са одобрените 28 гаранционни инструмента на обща стойност 1,54 милиарда евро до ноември 2018 г., които се очаква да осигурят инвестиции за общо 17,5 милиарда евро; подчертава, че все още не се прави оценка на резултатите от изпълнението и че всякакви заключения относно разширяването на обхвата и средствата са преждевременни; подчертава констатацията от междинната оценка на Единадесетия ЕФР, че смесеното финансиране мобилизира допълнителни ресурси само в 50% от случаите; изразява следователно съжаление, че Комисията предлага увеличаване на средствата за смесено финансиране за бъдещия финансов период 2021 – 2027 г.;

2.  приветства факта, че предложението на Комисията за бъдещия Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество съдържа и включването на ЕФР в бюджета;

3.  подчертава много отрицателните констатации на Европейската сметна палата относно публично-частните партньорства (ПЧП)(31) и препоръката на Палатата „да не [се] насърчава по-интензивно и по-широко използване на ПЧП“ в рамките на ЕС; призовава Комисията да вземе изцяло предвид тази препоръка, когато използва ПЧП в развиващите се държави, където средата за успешното прилагане на ПЧП поражда още по-големи трудности спрямо средата на територията на Съюза;

4.  изразява загриженост във връзка с констатациите от междинната оценка на Единадесетия ЕФР, според която съществува реална заплаха, че ЕФР ще бъде принуден да преследва цели, които го отдалечават от основната му цел, а именно намаляването на бедността, които трудно могат да се съвместяват с основните ценности на ЕФР и които излагат на риск неговата положителна дейност, като се посочва също така, че въпреки проведените консултации възгледите на правителствата и на организациите на гражданското общество (с някои важни изключения, например в Тихоокеанския регион) рядко са били вземани предвид при разработването на програмите и че по този начин при програмирането на Единадесетия ЕФР е използван низходящ подход с цел да се приложи принципът на концентрация, което обаче е било в ущърб на централния принцип на сътрудничество, заложен в Споразумението от Котону; изразява съжаление, че до момента Комисията напълно пренебрегва тези констатации;

5.  припомня основните констатации в специалния доклад на Сметната палата относно доверителния фонд „Беку“, включително че създаването на фонда е било съобразено с обстановката в Централноафриканската република и че въздействието му е положително; подчертава, че тази оценка е отразена широко в констатациите на ad hoc делегацията на комисията по развитие до Централноафриканската република през февруари 2018 г. и в заключението на делегацията, че фондът може адекватно да удовлетворява потребности в сферата на възстановяването, осигуряването на препитание и по-дългосрочното развитие; припомня, че Фондът е създаден като извънреден доверителен фонд на ЕС за 60 месеца, които изтичат през юли 2019 г., и че продължаването му изглежда полезно, но се нуждае от съгласието на Европейския парламент;

6.  отбелязва постиженията на Извънредния доверителен фонд на Европейския съюз за Африка; припомня въпреки това, че финансирането за Извънредния доверителен фонд за Африка, предоставяно от бюджетните редове за развитие, не трябва да се използва за мерки за сигурност, които застрашават правата на мигрантите; припомня, че основни цели на сътрудничеството на ЕС за развитие трябва да бъдат премахването на бедността и устойчивото развитие; подчертава, че проектите в рамките на Извънредния доверителен фонд за Африка трябва да интегрират правата на човека в основата на изготвянето на програмите и да допринасят за упражняването на правата на човека в съответните държави; препоръчва категорично да се насърчава равенството между половете и овластяването на жените в програмите на Извънредния доверителен фонд за Африка, както и защитата на най-уязвимите лица, в т.ч. децата и хората с увреждания;

7.  отбелязва многократно изразената от Европейската сметна палата(32) и от лицата, провели междинната оценка на Единадесетия ЕФР, загриженост във връзка с изпълнението на Извънредния доверителен фонд за Африка:

•  от гледна точка на изпълнението на проектите, Извънредният доверителен фонд за Африка има само ограничено въздействие върху ускоряването на процеса в сравнение с традиционната помощ за развитие;

•  загриженост във връзка с вероятната ефективност и устойчивост на проектите в рамките на Извънредния доверителен фонд за Африка и във връзка със способността на Съюза да проследява отблизо изпълнението им;

•  липсата на документирани критерии за избор на предложения за проекти в компонентите за Северна Африка и за Африканския рог;

•  сериозни недостатъци при измерването на резултатите от изпълнението;

•  липсата на конкретна рамка за оценка на риска;

счита, че като се имат предвид тези констатации, добавената стойност на Извънредния доверителен фонд за Африка е много съмнителна;

8.  изразява съжаление, че отчетените през 2017 г. разходи по Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия ЕФР са засегнати от съществено ниво на грешки и че нивото на грешки се повишава за разлика от нивото на грешки на разходите от общия бюджет на ЕС; подчертава, че грешки се допускат предимно при операции във връзка с проекти, изпълнявани от международни организации и от агенции за сътрудничество на държавите членки и че в проверените операции от този тип 36% съдържат количествено измерими грешки, което е извънредно много; настоятелно призовава Комисията да даде подробни обяснения в отговор на тези констатации и да представи на Европейския парламент ясен план, който очертава необходимите стъпки за преодоляване на това сериозно обезпокоително положение;

9.  изразява съжаление, че във всеки годишен отчет за дейността от 2012 г. насам ГД „Международно сътрудничество и развитие“ изразява резерва по отношение на редовността на операциите, свързани с отчетите, което е знак за сериозни пропуски във вътрешното управление;

10.  подчертава отрицателните констатации на Сметната палата в областта на подкрепата от ЕС за сигурността в Африка, която често се финансира чрез ЕФР:

•  засилването на капацитета на силите за вътрешна сигурност в Нигер и Мали е бавно и съществува сериозна загриженост относно ангажираността и устойчивостта(33);

•  подкрепата от ЕС за Африканската архитектура за мир и сигурност е с незадоволителен ефект(34);

подчертава също така сериозния риск подкрепата от ЕС чрез Механизма за подкрепа на мира в Африка за войниците от Бурунди, които участват в мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), да финансира косвено политически режим в Бурунди, който подлежи на санкции от страна на ЕС; припомня, че от години ГД „Международно сътрудничество и развитие“ изразява резерви във връзка с разходите си за Механизма за подкрепа на мира в Африка;

11.  счита при тези обстоятелства, че засилващото се внимание, което ЕС отделя на връзката между сигурността и развитието, повдига сериозни проблеми в областта на доброто финансово управление, и призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да подхождат много по-внимателно спрямо подкрепата от ЕС за сигурността в Африка;

12.  изразява голяма загриженост с оглед на факта, че през 2016, 2017 и 2018 г. гладът нарасна в световен мащаб, като вече 820 милиона души страдат от хронично недохранване, докато едновременно с това делът от официалната помощ за развитие от ЕС и неговите държави членки за храни и хранителна сигурност намаля от около 8% през 2014 г. на 6% през 2016 г. и бюджетните кредити за поети задължения за продоволствена сигурност в рамките на инструментите, управлявани от Комисията, значително намаляха през 2017 г.;

13.  отбелязва, че през 2017 г. Комисията подписа договори с агенции на ООН за вноски от бюджета на ЕФР в размер на над 411 милиона евро, като най-големите бенефициери са Програмата на ООН за развитие (166,33 милиона евро), Организацията на ООН за прехрана и земеделие (152,86 милиона евро) и УНИЦЕФ (98,44 милиона евро), също както и договори със Световната банка на стойност 92 милиона евро;

14.  настоява, като се има предвид важната роля, която играе Обединеното кралство в развитието, да се запазят тесни връзки между Съюза и Обединеното кралство след неговото оттегляне, за да се сведат до минимум произтичащите от това загуби;

15.  отново изразява силни резерви по отношение на представените през 2017 г. от Комисията и приети от Комитета на ЕФР национална индикативна програма за Еритрея и годишна програма за действие въпреки липсата на убедителни доказателства за реформи или подобрение в положението с правата на човека в Еритрея; припомня ангажимента на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност редовно да информират Парламента в това отношение;

16.  настоятелно призовава Комисията да определя по-точно и да прави ясна оценка на резултатите в областта на развитието, които трябва да бъдат постигнати във всеки отделен случай, и преди всичко да укрепва механизма за контрол по отношение на поведението на получаващите подкрепа държави в областта на корупцията, зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията; изразява дълбока загриженост относно евентуалното използване на бюджетна подкрепа в държави, в които липсва демократичен контрол поради липсата на функционираща парламентарна демокрация или свободи за гражданското общество и медиите, или поради недостатъчен капацитет на контролиращите органи;

17.  предвид промяната в условията за предоставяне на помощ, довела до преминаване от преки безвъзмездни средства към доверителни фондове и смесено финансиране, включително чрез Европейския фонд за устойчиво развитие, приканва Съвета, Комисията и Европейската инвестиционна банка да приемат междуинституционално споразумение с Европейския парламент относно прозрачността, отчетността и парламентарния контрол въз основа на политическите принципи, определени в новия Европейски консенсус за развитие;

18.  приветства процеса на преговори във връзка с изтичането на срока на действие на Споразумението от Котону с цел запазване на рамката на отношенията между АКТБ и ЕС;

19.  подчертава голямото значение на подкрепата за микро-, малките и средните предприятия и призовава по-специално за разработването на местни решения за по-добър достъп до финансиране чрез по-нататъшно укрепване на системата за микрофинансиране и гаранции;

20.  призовава за разширяване на обхвата на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ извън Европа, особено по отношение на развиващите се държави, като същевременно се предоставят необходимите финансови средства;

21.  приветства препоръките на Европейската сметна палата за подобряване на прозрачността на разходването на финансови средства на ЕС, отпуснати на неправителствени организации, публикувани в Специален доклад № 35/2018, където, наред с другото, тя препоръчва на Комисията да подобри надеждността на информацията относно неправителствените организации в своята счетоводна система, както и събираната информация за финансовите средства, усвоени от неправителствените организации; призовава следователно Комисията да изпълни тези предложения преди края на настоящия мандат;

22.  призовава за основан на стимули подход към развитието чрез въвеждане на принципа „повече за повече“, следвайки примера на европейската политика за съседство; счита, че колкото по-голям и по-бърз е напредъкът на една държава в осъществяването на вътрешни реформи във връзка с изграждането и укрепването на демократични институции, зачитане на правата на човека и върховенство на закона, толкова по-голяма следва да бъде подкрепата, която тя получава от Съюза;

23.  признава, че никоя страна не е постигнала развитие, без да задълбочи търговските си отношения със своите съседи и с останалата част от света; насърчава финансирането на дейностите по подпомагане на търговията, за да се даде възможност на развиващите се държави да участват в много по-голяма степен в глобалните вериги за създаване на стойност в бъдеще; подчертава в този контекст нарастващото значение на цифровата свързаност с оглед на постигане на по-балансирано разпределение на предимствата на глобализацията в полза на развиващите се държави;

24.  подчертава, че е важно да се увеличат финансовите средства, предоставяни с цел подпомагане на доброто управление, демокрацията и принципите на правовата държава в развиващите се държави, за да се насърчават отговорни и прозрачни институции, да се подкрепя изграждането на капацитет и да се утвърждава основан на участието процес на вземане на решения и публичен достъп до информация;

25.  подчертава значението на осигуряването на чиста вода и на изграждането на допълнителни съоръжения за обезвреждане на отпадъчни води;

26.  насочва вниманието към мащаба и последствията на енергийната бедност в развиващите се държави и към значителното участие на Съюза в усилията за намаляване на тази бедност; подчертава необходимостта от решителни и съгласувани усилия от страна на правителствата и заинтересованите страни в засегнатите държави с цел намаляване на енергийната бедност.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ECR

Eleni Theocharous

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

3

0

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Julia Pitera

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, John Flack, Czesław Hoc, Edouard Martin

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

4

-

ECR

John Flack, Czesław Hoc

ENF

Jean-François Jalkh

PPE

Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 315.

(2)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 323.

(3)

ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(4)

ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.

(5)

ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108.

(7)

ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355.

(8)

ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.

(9)

ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53.

(11)

ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1.

(13)

ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 17.

(14)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 315.

(15)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 323.

(16)

ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(17)

ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.

(18)

ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1.

(19)

ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108.

(20)

ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355.

(21)

ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.

(22)

ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1.

(23)

ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53.

(24)

ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.

(25)

ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1.

(26)

ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 17.

(27)

Специален доклад № 9/2018 „Публично-частни партньорства в ЕС – широкоразпространени недостатъци и ограничени ползи.“

(28)

  Специален доклад № 32/2018 „Извънреден доверителен фонд на Европейския съюз за Африка – гъвкав, но без достатъчна насоченост“

(29)

Специален доклад № 15/2018: „Засилване на капацитета на силите за вътрешна сигурност в Нигер и Мали – напредъкът е ограничен и бавен“

(30)

  Специален доклад № 20/2018 „Подкрепата от ЕС за Африканската архитектура за мир и сигурност се нуждае от нов фокус“

(31)

Специален доклад № 9/2018 „Публично-частни партньорства в ЕС – широкоразпространени недостатъци и ограничени ползи.“

(32)

– Специален доклад № 32/2018.

(33)

  Специален доклад № 15/2018 „Засилване на капацитета на силите за вътрешна сигурност в Нигер и Мали – напредъкът е ограничен и бавен“.

(34)

  Специален доклад № 20/2018 „Подкрепата от ЕС за Африканската архитектура за мир и сигурност се нуждае от нов фокус“.

Последно осъвременяване: 15 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност