Διαδικασία : 2018/2177(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0107/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0107/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.3
CRE 26/03/2019 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0244

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 280kWORD 94k
27.2.2019
PE 626.825v02-00 A8-0107/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2177(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Marco Valli

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς διαχείρισης του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0519 – C8‑0328/2018),

–  έχοντας υπόψη τις δημοσιονομικές πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (COM(2018)0475),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017 (05368/2019 – C8‑0064/2019, 05369/2019 – C8‑0065/2019, 05370/2019 – C8‑0066/2019, 05371/2019 – C8‑0067/2018),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2018)0545),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο «Έκθεση ενδιάμεσης επανεξέτασης των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης» (COM(2017)0720), και τα σχετικά υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας «Αξιολόγηση του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας» (SWD(2017)0600) και «Αξιολόγηση του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης» (SWD(2017)0601),

–  έχοντας υπόψη την εξωτερική αξιολόγηση του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (τελική έκθεση Ιουνίου 2017) που ανατέθηκε από την Επιτροπή σε ομάδα εξωτερικών συνεργατών,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού (Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 2000(3) και τροποποιήθηκε στην Ουαγκαντούγκου (Μπουρκίνα Φάσο) στις 22 Ιουνίου 2010(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/755/EΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας της 20ής Δεκεμβρίου 1995 μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού (Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας της 17ης Ιουλίου 2006 μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της κοινοτικής βοήθειας από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την περίοδο 2008-2013, σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ καθώς και τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας της 24ης Ιουνίου 2013 και της 26ης Ιουνίου 2013 μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού της 16ης Ιουνίου 1998, ο οποίος εφαρμόζεται στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού της 27ης Μαρτίου 2003, ο οποίος εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕE) 2015/323 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93, το άρθρο 94 τρίτη περίπτωση και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0107/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς διαχείρισης του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0519 – C8‑0328/2018),

–  έχοντας υπόψη τις δημοσιονομικές πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (COM(2018)0475),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής(14),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(15) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017 (05368/2019 – C8‑0064/2019, 05369/2019 – C8‑0065/2019, 05370/2019 – C8‑0066/2019, 05371/2019 – C8‑0067/2018),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2018)0545),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο «Έκθεση ενδιάμεσης επανεξέτασης των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης» (COM(2017)0720), και τα σχετικά υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας «Αξιολόγηση του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας» (SWD(2017)0600) και «Αξιολόγηση του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης» (SWD(2017)0601),

–   έχοντας υπόψη την εξωτερική αξιολόγηση του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (τελική έκθεση Ιουνίου 2017) που ανατέθηκε από την Επιτροπή σε ομάδα εξωτερικών συνεργατών,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού (Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 2000(16) και τροποποιήθηκε στην Ουαγκαντούγκου (Μπουρκίνα Φάσο) στις 22 Ιουνίου 2010(17),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/755/EΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)(18),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας της 20ής Δεκεμβρίου 1995 μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(19),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού (Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(20),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας της 17ης Ιουλίου 2006 μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της κοινοτικής βοήθειας από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την περίοδο 2008-2013, σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ καθώς και τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(21),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας της 24ης Ιουνίου 2013 και της 26ης Ιουνίου 2013 μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(22),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού της 16ης Ιουνίου 1998, ο οποίος εφαρμόζεται στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(23),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού της 27ης Μαρτίου 2003, ο οποίος εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(24),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(25),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕE) 2015/323 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(26),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93, το άρθρο 94 τρίτη περίπτωση και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0107/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93, το άρθρο 94 τρίτη περίπτωση και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0107/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και φέρει την τελική ευθύνη για τη νομιμότητα/κανονικότητα των πράξεων του ΕΤΑ και για την εποπτεία της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του ΕΤΑ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπτυξιακή βοήθεια του ΕΤΑ εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε 79 χώρες, μολονότι οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες είναι συχνά πολύπλοκες, ασταθείς και συνδέονται με κινδύνους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πως η αναπτυξιακή βοήθεια χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον αρχικό σκοπό της, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας και της ανάπτυξης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες πολιτικές της Ένωσης εφαρμόζονται στην ίδια χώρα ή ομάδα χωρών με διαφορετικό σκεπτικό και στόχους, με κίνδυνο αντιφατικότητας μεταξύ τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη συνοχή με τον πρωταρχικό στόχο της μείωσης και, μακροπρόθεσμα, εξάλειψης της φτώχειας, η μεγαλύτερη έμφαση στην απόδοση και η ορατότητα των ενεργειών αποτελούν επαναλαμβανόμενο άξονα που πρέπει να επιδιωχθεί από το ΕΤΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρόποι παράδοσης της βοήθειας από το ΕΤΑ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης των χωρών εταίρων, ιδίως για τις χώρες εταίρους που έχουν περάσει από το επίπεδο χαμηλού εισοδήματος στο επίπεδο μέσου εισοδήματος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια διαφανής, χωρίς αποκλεισμούς και αποτελεσματική συμμετοχική διαδικασία χάραξης πολιτικής για την προάσπιση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις και οι τακτικοί έλεγχοι είναι βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του ΕΤΑ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει στον ορισμό και τη διάθεση πόρων του ΕΤΑ, σε αντίθεση με άλλα αναπτυξιακά μέσα·

Δήλωση αξιοπιστίας

Τα βασικά πορίσματα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017

1.  σημειώνει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων των ΕΤΑ ανήλθαν σε 6 218 εκατομμύρια EUR έως το τέλος του 2017, ποσό που αντιστοιχεί στο 95 % του ετήσιου στόχου, όπως αναθεωρήθηκε στο τέλος Οκτωβρίου 2017 (δηλαδή 6 510 εκατομμύρια EUR), και οι πληρωμές από το σύνολο των ΕΤΑ ανήλθαν σε 4 256 εκατ. EUR στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκτέλεσης 98,89 % του ετήσιου στόχου, όπως αναθεωρήθηκε στο τέλος Οκτωβρίου 2017 (ή 6 510 εκατ. EUR)· λαμβάνει υπό σημείωση, εκτός από τις προαναφερθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές του ΕΤΑ, ότι οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανήλθαν σε 667 εκατομμύρια EUR και οι πληρωμές σε 456 εκατομμύρια EUR για το 2017·

2.  σημειώνει ότι το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου αντιπροσωπεύει το 14,82 % του δέκατου ΕΤΑ και το 14,68 % του ενδέκατου ΕΤΑ· υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης στενών δεσμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το ΕΤΑ και την αναπτυξιακή βοήθεια, και σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση του τομέα VI (που καλύπτει τον πρώην τομέα IV και ΕΤΑ) κατά 26 % για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού·

3.  επικροτεί τις τακτικές προσπάθειες της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΓΔ DEVCO) της Επιτροπής για τη μείωση των παλαιών προχρηματοδοτήσεων, των παλαιών αναλήψεων υποχρεώσεων που δεν δαπανήθηκαν και των παλαιών συμβάσεων που έχουν λήξει, με στόχο το 25 %· σημειώνει ότι υπήρξε υπέρβαση του στόχου αυτού με μείωση κατά 32,58 % των παλαιών προχρηματοδοτήσεων του ΕΤΑ (37,6 % για ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του) και μείωση κατά 37,63 % για τις παλαιές αναλήψεις υποχρεώσεων του ΕΤΑ που δεν δαπανήθηκαν· σημειώνει επίσης ότι για τις ληγμένες συμβάσεις των παλαιών ΕΤΑ δεν επιτεύχθηκε μείωση της τάξης του 18,75 % έναντι του στόχου του 15 %· σημειώνει, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, την υψηλή πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη διαδικασία κλεισίματος παλαιών συμβάσεων του ΕΤΑ που έχουν λήξει, καθώς και τη θέσπιση νέας ειδικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση αυτού του επαναλαμβανόμενου ζητήματος·

4.  καλεί τη ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO) να εξετάσει το ενδεχόμενο βελτίωσης ή ακόμη και προσαρμογής της υφιστάμενης δέσμης βασικών δεικτών επιδόσεων, με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση, μεταξύ άλλων, της γήρανσης των προκαταβολών που καταβάλλονται στα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης (τα καταπιστευματικά ταμεία Bekou και το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της Ένωσης για την Αφρική)·

Αξιοπιστία των λογαριασμών

5.  εκφράζει επιδοκιμασία για τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου ΕΤΑ για το έτος 2017 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης του ΕTA την 31η Δεκεμβρίου 2017 και τα αποτελέσματα των πράξεών τους, των ταμειακών ροών τους και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού των ΕΤΑ και τα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα·

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, σύμφωνα με τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2017 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για την αρνητική γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, οι οποίες περιείχαν ουσιώδη σφάλματα·

8.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, από το 2012, σε κάθε ετήσια έκθεση δραστηριότητας, η ΓΔ DEVCO χρειάστηκε να διατυπώσει επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων, το οποίο είναι δηλωτικό των σοβαρών ανεπαρκειών στην εσωτερική διαχείριση·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ετήσια έκθεσή του, το ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί του 8ου, 9ου, 10ου και 11ου ΕΤΑ είναι 4,5 %, σε σύγκριση με το 3,3 % το 2016, το 3,8 % το 2014 και το 2015, το 3,4 % το 2013 και το 3 % το 2012·

10.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με τις πράξεις πληρωμών, όπου το 29 % περιείχε σφάλματα (37 από τις 128 ελεγχθείσες πληρωμές)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η τυπολογία των σφαλμάτων το 2017 εξακολουθεί να είναι παρόμοια με εκείνη των προηγούμενων ετών, δηλαδή δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν (42 %), απουσία βασικών δικαιολογητικών (29 %) και σοβαρή έλλειψη τήρησης των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις (12 %)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 33 % των 30 πράξεων πληρωμών με προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα ήταν τελικές πράξεις που εγκρίθηκαν μετά από προληπτικούς ελέγχους·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι περαιτέρω σφάλματα αφορούσαν, όπως και τα προηγούμενα έτη, τις εκτιμήσεις προγραμμάτων, τις επιχορηγήσεις και τις συμφωνίες συνεισφοράς που τελούν υπό τη διαχείριση τόσο διεθνών οργανισμών όσο και των οργανισμών συνεργασίας των κρατών μελών· υπενθυμίζει την ανησυχία του σχετικά με το γεγονός ότι ο τεκμαρτός τρόπος προσέγγισης που εφαρμόζεται σε έργα πολλαπλών χορηγών που υλοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς και δραστηριότητες δημοσιονομικής στήριξης περιορίζει το πεδίο του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει, ωστόσο, την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις που επέφερε η Επιτροπή το 2018, στις οποίες περιλαμβάνονται η έγκριση της «εντολής για τις επαληθεύσεις δαπανών» και ο «χάρτης πορείας για την ενίσχυση των ελέγχων βάσει των εκτιμήσεων του προγράμματος»· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω την υπόθεση ότι πληρούνται τα ενωσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας, εφόσον το συνολικό ποσό περιλαμβάνει επαρκείς επιλέξιμες δαπάνες για την κάλυψη της συνεισφοράς της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ελλείψεις στη διαχείριση των συμβάσεων, στις διαδικασίες επιλογής, στη διαχείριση των εγγράφων και στο σύστημα ανάθεσης συμβάσεων·

12.  παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς εξηγήσεις ως απάντηση στα πορίσματα αυτά και να υποβάλει σαφές σχέδιο στο Κοινοβούλιο, στο οποίο θα περιγράφονται τα αναγκαία βήματα για τη διόρθωση αυτής της ιδιαίτερα ανησυχητικής κατάστασης·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για την επανάληψη, το 2017 περιπτώσεων ανάκτησης μη δαπανηθεισών προχρηματοδοτήσεων που καταχωρίστηκαν εσφαλμένα ως επιχειρησιακά έσοδα, αν και οι διορθώσεις το 2017 αυξήθηκαν σε 5,1 εκατ. EUR (σε σύγκριση με 3,1 εκατ. EUR το 2016)·

Αποτελεσματικότητα (και αξιοπιστία) της αλυσίδας διασφάλισης

Στοιχείο εποπτείας

14.  πιστεύει ότι η ενίσχυση των διαφόρων συνιστωσών του πλαισίου διασφάλισης θα πρέπει να επιδιωχθεί με συντονισμένο τρόπο· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διατηρηθεί μια συνεπής στρατηγική εποπτείας η οποία θα διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των διατάξεων περί συμμόρφωσης, των στόχων και των αξιόπιστων κριτηρίων προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με τις επιδόσεις και την ικανότητα απορρόφησης των χωρών εταίρων, και ότι θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται δεόντως στη διαχείριση των διαφόρων τρόπων παροχής βοήθειας και τρόπων υλοποίησης·

15.  επισημαίνει τις επαναλαμβανόμενες αδυναμίες του συστήματος εκ των προτέρων ελέγχων της Επιτροπής και υπενθυμίζει στην Επιτροπή την εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή της αδυναμίας τήρησης ορισμένων εκ των προτέρων ελέγχων εκ μέρους ορισμένων εκ των προτέρων ελέγχων· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογράμμισε πως σε ορισμένες περιπτώσεις σφάλματος η Επιτροπή είχε στη διάθεσή της επαρκή στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματά της για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση πριν από την πραγματοποίηση των δαπανών και ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος θα ήταν 1,8% χαμηλότερο· θεωρεί ότι η νέα έννοια της επαλήθευσης των δαπανών στη νέα εντολή που εγκρίθηκε από την Επιτροπή αποτελεί έναν χρήσιμο τρόπο για την κάλυψη των ελλείψεων στην εφαρμογή του συστήματος ελέγχου·

16.  σημειώνει τη λιγότερο συνετή προσέγγιση που εφάρμοσε η ΓΔ DEVCO το 2017 στην έκτη ανάλυσή της του «εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος», ιδίως όσον αφορά τον υπολογισμό και την προβολή των σφαλμάτων, λόγω του γεγονότος ότι στην ετήσια επισκόπηση του 2017 συμπεριλήφθηκαν πολύ περιορισμένος αριθμός επιτόπιων ελέγχων και εξέταση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, με αποτέλεσμα η επιφύλαξη να περιορίζεται στο πεδίο εφαρμογής των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης (με κίνδυνο για 82,96 εκατ. EUR)· αναγνωρίζει τις συνεχείς προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα για τη μείωση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος κάτω από το όριο σημαντικότητας του 2 % των σφαλμάτων· τονίζει, ωστόσο, ότι η επίτευξη αυτού του στόχου δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε ασάφεια όσον αφορά την κανονικότητα και τη νομιμότητα των πράξεων, γεγονός που θα εμπόδιζε επίσης τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων σε σειρά ετών· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αποφύγουν τις ανταγωνιστικές μεθόδους εκτίμησης των επιπέδων σφάλματος, προκειμένου να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη εικόνα της κατάστασης και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη και η δικαιοσύνη τόσο στο ελεγκτικό έργο όσο και στα γενικά συστήματα ελέγχου·

Διαχείριση κινδύνου

17.  υπενθυμίζει ότι η τακτική παρακολούθηση των παραγόντων υψηλού κινδύνου (εξωτερικών, οικονομικών και επιχειρησιακών) και ο κατάλληλος ποσοτικός προσδιορισμός τους αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ορθή δημοσιονομική διαχείριση και τις ποιοτικές δαπάνες, καθώς και για την ανάπτυξη της αξιοπιστίας, της βιωσιμότητας και της φήμης των παρεμβάσεων της Ένωσης· ενθαρρύνει τη ΓΔ DEVCO να συνεχίσει να βελτιώνει τις διαδικασίες της σύμφωνα με τους κινδύνους και σύμφωνα με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και να προσαρμόσει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, τις χώρες με προφίλ κινδύνου και τα πλαίσια διακυβέρνησης·

18.  τονίζει την ανάγκη τακτικής εξέλιξης της χαρτογράφησης ή μήτρας κινδύνου της ΓΔ DEVCO ανάλογα με την εμφάνιση νέων μορφών μέσων και εγκαταστάσεων παροχής βοήθειας στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης της ΕΕ, όπως η μικτή χρηματοδότηση, τα ειδικά καταπιστευματικά ταμεία και οι χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις με άλλους διεθνείς οργανισμούς ή πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες·

Στοιχείο αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

19.  καλεί τη ΓΔ DEVCO να βελτιώσει σημαντικά τις ρυθμίσεις της όσον αφορά την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι βασικοί δείκτες που έχουν θεσπιστεί στα διάφορα συστήματα επιδόσεων θα παρακολουθούνται συστηματικά και ότι θα παρέχονται έγκαιρα αξιόπιστες και διεξοδικές πληροφορίες στους υπεύθυνους διαμόρφωσης της πολιτικής· ζητεί μακροπρόθεσμη αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων, των ερευνών και της ανάλυσης, προκειμένου να βελτιωθούν οι βασικοί δείκτες· πιστεύει ότι η υπονόμευση της παρακολούθησης των επιδόσεων και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων είναι επιζήμια για τη δημόσια λογοδοσία·

20.  πιστεύει ότι το όργανο παρακολούθησης προσανατολισμένης στα αποτελέσματα (ROM) θα πρέπει να χρησιμοποιείται προορατικά και ταχύτερα, όταν υπάρχουν ή διατηρούνται κρίσιμες καταστάσεις· τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση διορθωτικά μέτρα και να εκτιμηθεί διαρθρωτικά η φύση των ελλείψεων στο επίπεδο του σχεδιασμού· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να παρασχεθεί στο Κοινοβούλιο και στην αρμόδια για τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχή σαφής εικόνα του πραγματικού βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι κύριοι στόχοι της Ένωσης·

21.  θεωρεί ότι οι εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης αποτελούν ένα χρήσιμο μέσο εταιρικής αναφοράς που συμβάλλει στη δημιουργία αξιοπιστίας και τη μέτρηση των επιδόσεων κάθε αντιπροσωπείας της Ένωσης· σημειώνει τη μείωση του μεριδίου των έργων με ζητήματα εφαρμογής από 31,1 % (980 από τα 3151 υπό εκτέλεση έργα) το 2016 σε 23,8 % (1059 από τα 4444 υπό εκτέλεση έργα) για το 2017· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι, για το 27 % των τρεχόντων έργων των οποίων η εφαρμογή είναι δύσκολη, οι κύριοι λόγοι είναι η χαμηλή αντιληπτή ικανότητα ή απόδοση των εταίρων υλοποίησης, το χαμηλό ενδιαφέρον και δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών ή η ανεπαρκής συγχρηματοδότηση από τους εταίρους, παράγοντες που θα πρέπει να εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο του πολιτικού διαλόγου και του συντονισμού των χορηγών·

Εφαρμογή της αναπτυξιακής βοήθειας του ΕΤΑ

Αξιολόγηση του 11ου ΕΤΑ

22.  σημειώνει ότι στην αξιολόγηση του 11ου ΕΤΑ αναφέρεται πως (i) υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να αναγκαστεί το ΕΤΑ να ανταποκρίνεται σε θεματολόγια τα οποία το απομακρύνουν από τον αρχικό στόχο του για την εξάλειψη της φτώχειας, είναι δύσκολο να συμφιλιωθούν με τις κεντρικές αξίες του ΕΤΑ και θέτουν σε κίνδυνο τα καλά αποτελέσματά του και (ii) πως παρά τις διαβουλεύσεις, οι απόψεις των κυβερνήσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (με ορισμένες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις όπως στην περιοχή του Ειρηνικού) σπάνια ελήφθησαν υπόψη σε προγραμματικές επιλογές και ότι ο προγραμματισμός του 11ου ΕΤΑ χρησιμοποίησε έτσι μια προσέγγιση «από την κορυφή προς τη βάση» για την εφαρμογή της αρχής του συγκεντρωτισμού, αλλά εις βάρος της βασικής αρχής της συμφωνίας του Κοτονού περί εταιρικής σχέσης· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή μέχρι στιγμής έχει αγνοήσει παντελώς αυτές τις διαπιστώσεις· θεωρεί, ωστόσο, ότι η οικοδόμηση της ειρήνης και η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης αποτελούν θεμελιώδεις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης·

23.  σημειώνει επίσης ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ενδέκατου ΕΤΑ, μέχρι τα τέλη Απριλίου 2017, είχαν εκταμιευθεί περίπου 500 εκατ. EUR από το αποθεματικό του ΕΤΑ για τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής, σχεδόν 500 εκατ. EUR είχαν διατεθεί σε στήριξη έκτακτης ανάγκης σε μεμονωμένες χώρες και 1,5 δισ. EUR είχαν χορηγηθεί στο Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης της Ένωσης για την Αφρική· σημειώνει ακόμη ότι το ΕΤΑ συνεισφέρει επίσης στο νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη·

Ενδιάμεση επανεξέταση της εφαρμογής των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από την αξιολόγηση προκύπτει πως οι στόχοι του ΕΤΑ ήταν σε μεγάλο βαθμό συναφείς με τις προτεραιότητες πολιτικής κατά τον χρόνο σχεδιασμού του και ότι ήταν γενικά κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προοριζόταν και ευθυγραμμισμένο με τις αξίες και τους σκοπούς των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

25.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ορισμένες χώρες στις οποίες λειτουργούν γεωγραφικά προγράμματα του ΕΤΑ κατέγραψαν πρόοδο στη μείωση της φτώχειας και στην ανθρώπινη και οικονομική ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία· σημειώνει ότι η κατάσταση άλλων χωρών παραμένει κρίσιμη· σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προτεραιότητες του ΕΤΑ ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τους στόχους των ΣΒΑ·

26.  τονίζει ότι τα βραχυπρόθεσμα εγχώρια συμφέροντα της Ένωσης δεν θα πρέπει να αποτελούν τη μοναδική κινητήρια δύναμη του θεματολογίου της για την ανάπτυξη και ότι οι αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως σε όλες τις μορφές αναπτυξιακής συνεργασίας·

27.  καλεί τη ΓΔ DEVCO να εξετάσει τα ακόλουθα σημεία για τη διαχείριση του ΕΤΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η προστιθέμενη αξία του:

–  να απεικονιστεί καλύτερα η συμπληρωματικότητα της χρηματοδότησης του ΕΤΑ, η συνοχή της εργαλειοθήκης της Ένωσης και οι συνέργειες με άλλα μέσα εξωτερικής βοήθειας·

–  να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο κανονικότητας και λογοδοσίας όσον αφορά τα αποτελέσματα των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ·

–  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εξηγήσει καλύτερα το λογικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι παρεμβάσεις της, ιδίως για να προβληθεί καλύτερα ο αναμενόμενος μακροπρόθεσμος αντίκτυπος ή η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που χρηματοδοτεί το ΕΤΑ·

–  να συμπεριληφθεί στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων μια διαρθρωμένη αξιολόγηση του αντικτύπου των δραστηριοτήτων του ενδέκατου ΕΤΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν·

  θεωρεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για μια πιο συστηματική προσέγγιση όσον αφορά την ανακοίνωση των επιχορηγούμενων από την ΕΕ δραστηριοτήτων, για τη βελτίωση της προβολής της ΕΕ και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε όλο το μήκος της αλυσίδας χρηματοδότησης·

–  να βελτιωθεί το πνεύμα εταιρικής σχέσης μέσω του καθορισμού της δημοκρατικής οικειοποίησης του προγράμματος και της εφαρμογής του, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των θεμελιωδών αξιών και αρχών του ΕΤΑ·

28.  πιστεύει ότι, όσον αφορά τα σχετικά με υποδομές έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΤΑ, έχει θεμελιώδη σημασία να απαιτείται ανεξάρτητη εκ των προτέρων αξιολόγηση που θα λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες των έργων, καθώς και την προστιθέμενη αξία τους· πιστεύει ότι η απόφαση χρηματοδότησης πρέπει να συνδέεται με μια κατάλληλη ανάλυση κόστους/οφέλους, και ότι θα πρέπει να χρηματοδοτούνται έργα η υλοποίηση των οποίων θα έχει βιώσιμα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα·

29.  επισημαίνει τα ιδιαίτερα αρνητικά πορίσματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα(27) (ΣΔΙΤ) και τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου «να μην ενθαρρύνεται η εντατικότερη και ευρύτερη χρήση των ΣΔΙΤ» στο εσωτερικό της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τη σύσταση αυτή σε σχέση με τις ΣΔΙΤ σε αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες το περιβάλλον για μια επιτυχή εφαρμογή των ΣΔΙΤ είναι ακόμη δυσχερέστερο απ’ ό,τι στο εσωτερικό της Ένωσης·

30.  εκφράζει μεγάλη ανησυχία για το γεγονός ότι κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 η πείνα έχει αυξηθεί παγκοσμίως, δεδομένου ότι περισσότερα από 820 εκατομμύρια άτομα υποφέρουν από χρόνιο υποσιτισμό, ενώ την ίδια στιγμή το ποσοστό της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας από την Ένωση και τα κράτη μέλη της για την επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια έχει μειωθεί από περίπου 8 % το 2014 σε 6 % το 2016, και οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την επισιτιστική ασφάλεια στο πλαίσιο των μέσων που διαχειρίζεται η Επιτροπή έχουν μειωθεί σημαντικά το 2017·

31.  επαναλαμβάνει τις σοβαρές επιφυλάξεις του όσον αφορά την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την έγκριση από την επιτροπή ΕΤΑ του εθνικού ενδεικτικού προγράμματος για την Ερυθραία και του ετήσιου προγράμματος δράσης για το 2017, ενώ δεν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις μεταρρυθμίσεων ή βελτιώσεων όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου να ενημερώνουν τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό·

32.  ζητεί να ακολουθηθεί στον τομέα της ανάπτυξης μια προσέγγιση βάσει κινήτρων, με την υιοθέτηση της αρχής των «αναλογικών κερδών», στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· πιστεύει ότι, όσο μεγαλύτερη και ταχύτερη είναι η πρόοδος που σημειώνει μια χώρα στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις της όσον αφορά την οικοδόμηση και την εδραίωση δημοκρατικών θεσμών, τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η στήριξη που λαμβάνει από την Ένωση·

33.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η διάθεση κονδυλίων που προορίζονται για την υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την προώθηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας των θεσμών, την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και την προώθηση της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες·

34.  δεδομένης της μετατόπισης των τρόπων παροχής βοήθειας από τις άμεσες επιχορηγήσεις σε καταπιστευματικά ταμεία και συνδυασμένη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να εγκρίνουν διοργανική συμφωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο βάσει των αρχών πολιτικής που ορίζονται στη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη·

35.  επαναλαμβάνει το αίτημά του του προς το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν το ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης προκειμένου να ισχυροποιηθεί ο δημοκρατικός έλεγχος· εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση της Επιτροπής να συμμορφωθεί με το επαναλαμβανόμενο αίτημα του Κοινοβουλίου για την ενσωμάτωση του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την πορεία των συζητήσεων για την αντικατάσταση της συμφωνίας του Κοτονού μετά το 2020·

36  επικροτεί τη διαδικασία για τις διαπραγματεύσεις της συμφωνίας που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού προκειμένου να διατηρηθεί το πλαίσιο ΑΚΕ-ΕΕ·

Το ΕΤΑ και η διαχείριση νέων δεσμών

37.  αναγνωρίζει ότι το ΕΤΑ αντιμετωπίζει μεγάλη πίεση για να ανταποκριθεί σε έναν αυξανόμενο αριθμό πολιτικών αιτημάτων, όπως η ασφάλεια, η μετανάστευση και η διαχείριση των συνόρων, τα οποία είναι δύσκολο να ευθυγραμμιστούν με τις βασικές αξίες του ΕΤΑ και με τις αρχές της πολιτικής της Ένωσης για την ανάπτυξη και τη συνεργασία, δηλαδή την εξάλειψη της φτώχειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ· παρατηρεί ότι η διαχείριση νέων δεσμών θέτει σε κίνδυνο τη συνολική ισορροπία της αναπτυξιακής πολιτικής·

38.  σημειώνει ότι η διαχείριση νέων δεσμών συνδέεται με τη συνολική ισορροπία της αναπτυξιακής πολιτικής· είναι της άποψης ότι η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε διαδοχικές καταστάσεις κρίσης θα πρέπει να ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση· υπενθυμίζει ότι η τήρηση της αρχής της συνοχής της πολιτικής είναι υψίστης σημασίας για τη σταθερότητα των χωρών που επωφελούνται από την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή βοήθεια·

Διαχείριση χρηματοδοτικών μέσων εκτός του προϋπολογισμού (συνεισφορές ΕΤΑ στα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης)

39.  σημειώνει ότι οι συνολικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης ανήλθαν μέχρι στιγμής σε 4,09 δισ. EUR, με την κύρια συνεισφορά να προέρχεται από το ΕΤΑ, με 3 δισ. EUR, και 442,7 εκατ. EUR από τα κράτη μέλη και άλλους χορηγούς· λαμβάνει υπό σημείωση δεσμεύσεις για περίπου 240 εκατομμύρια EUR για το καταπιστευματικό ταμείο Bekou το 2017, με 113 εκατομμύρια EUR από το ΕΤΑ και 65,9 εκατομμύρια EUR από τα κράτη μέλη και άλλους χορηγούς·

40.  υπενθυμίζει τα κύρια πορίσματα της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο Bekou, ειδικότερα το γεγονός ότι η σύλληψη του Ταμείου ήταν προσαρμοσμένη στο πλαίσιο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και ότι η επίδρασή του ήταν θετική· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω αξιολόγηση αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα πορίσματα της ad hoc αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ανάπτυξης που μετέβη στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία τον Φεβρουάριο 2018, καθώς και στο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η αντιπροσωπεία ότι το ταμείο μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς τις ανάγκες που κυμαίνονται μεταξύ αποκατάστασης, παροχής μέσων διαβίωσης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι το Ταμείο ιδρύθηκε ως καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ με διάρκεια 60 μηνών, που λήγει τον Ιούλιο 2019, και ότι η παράτασή του φαίνεται επωφελής αλλά θα απαιτήσει τη συμφωνία του Κοινοβουλίου·

41  υπογραμμίζει τον κίνδυνο εκτροπής από τους κλασικούς αναπτυξιακούς στόχους, όπως η εξάλειψη της φτώχειας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ορισμένες από τις δυνατότητές τους για την επιτάχυνση της εφαρμογής των αναπτυξιακών στόχων ή την ταχεία αντιμετώπιση τυχόν διεθνών κρίσεων·

42.  λαμβάνει υπό σημείωση τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης για την Αφρική (EUTF)· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση του EUTF που προέρχεται από κονδύλια του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μέτρα ασφάλειας που υπονομεύουν τα δικαιώματα των μεταναστών· υπενθυμίζει ότι η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ πρέπει να έχει ως κύριους στόχους την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι τα έργα του EUTF πρέπει να ενσωματώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πυρήνα του προγραμματισμού και να συμβάλλουν στην υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οικείες χώρες· συνιστά ένθερμα να προωθείται στα προγράμματα του EUTF η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς και η προστασία των πλέον ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία·

43.  σημειώνει τις ποικίλες ανησυχίες που διατυπώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο(28) και τους συντάκτες της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ενδέκατου ΕΤΑ σχετικά με την εφαρμογή του EUTF:

–  όσον αφορά την εφαρμογή των έργων, το EUTF είχε περιορισμένο μόνο αντίκτυπο στην επιτάχυνση της διαδικασίας σε σύγκριση με την παραδοσιακή αναπτυξιακή βοήθεια·

–  ανησυχίες για την πιθανή αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των έργων του EUTF και την ικανότητα της Ένωσης να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή τους·

–  οι θυρίδες της Βόρειας Αφρικής και του Κέρατος της Αφρικής δεν διαθέτουν τεκμηριωμένα κριτήρια για την επιλογή των προτάσεων έργων·

–  σοβαρές ελλείψεις στη μέτρηση των επιδόσεων·

–  δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο εκτίμησης κινδύνου·

θεωρεί ότι, δεδομένων των πορισμάτων αυτών, η προστιθέμενη αξία του EUTF είναι εξαιρετικά αμφίβολη·

44.  πιστεύει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής τοπική οικειοποίηση και συμμετοχή των τοπικών εταίρων στην επιχειρησιακή διακυβέρνηση και στον σχεδιασμό της πολιτικής, προκειμένου να αποφευχθεί ένας υπερβολικά συγκεντρωτικός τρόπος λειτουργίας με εξέχοντα ρόλο για τους χορηγούς, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τηρείται με συνέπεια η αρχή της διαχείρισης βάσει αποτελεσμάτων·

45.  τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να δοθεί η δέουσα προσοχή στο συστημικό ζήτημα του συντονισμού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των δωρητών, σύμφωνα με μια πιο συστημική προσέγγιση για την εξασφάλιση εγγυήσεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των καταπιστευματικών ταμείων·

Δημοσιονομική στήριξη προς τις χώρες εταίρους

46.  παρατηρεί ότι η δημοσιονομική στήριξη που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΑ το 2017 αντιστοιχούσε σε 860,2 εκατ. EUR, εκ των οποίων 703,1 εκατ. EUR ήταν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων (που καλύπτουν 54 χώρες και αντιπροσωπεύουν 102 συμβάσεις δημοσιονομικής στήριξης)· σημειώνει ότι, για τις ΥΧΕ, οι εκταμιεύσεις του ΕΤΑ για το 2017 ανήλθαν σε 57,7 εκατομμύρια EUR (για 11 χώρες και για 15 συμβάσεις δημοσιονομικής στήριξης)· σημειώνει ότι, το 2017, η ΓΔ DEVCO διέκοψε τη δημοσιονομική στήριξη σε δύο χώρες ΑΚΕ, λόγω της έλλειψης προόδου στην εφαρμογή της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών (ΔΔΟ) και της έλλειψης μακροοικονομικής πολιτικής προσανατολισμένης στη σταθερότητα και έλλειψης διαφάνειας στη ΔΔΟ, αντίστοιχα·

47.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των διατάξεων του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 236 και το άρθρο 36 του προτεινόμενου δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο ενδέκατο ΕΤΑ όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης που παρέχεται σε τρίτες χώρες· παρατηρεί ότι ο προτεινόμενος δημοσιονομικός κανονισμός του ενδέκατου ΕΤΑ περιλαμβάνει διατάξεις που δεν περιλαμβάνονται στον γενικό δημοσιονομικό κανονισμό, και ιδίως ότι η δημοσιονομική στήριξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμβατικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ένωσης και των κρατών ΑΚΕ ή των ΥΧΕ, προκειμένου να υποστηριχθεί, μεταξύ άλλων, η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και να εξαλειφθεί η φτώχεια, γεγονός που οδηγεί σε ενδεχόμενη δυσκολία εφαρμογής των κανόνων του ΕΤΑ·

48.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει περαιτέρω και να διευκρινίσει το ακριβές πεδίο εφαρμογής και την έννοια του περιθωρίου ευελιξίας ή ερμηνείας που διαθέτει κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι γενικοί όροι επιλεξιμότητας για την πραγματοποίηση εκταμιεύσεων σε χώρα εταίρο, σε σχέση με τη λεγόμενη «διαφοροποίηση και δυναμική προσέγγιση της επιλεξιμότητας»· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την τελική χρήση των μεταφερόμενων κονδυλίων και την έλλειψη ιχνηλασιμότητας στις περιπτώσεις που τα κονδύλια της Ένωσης συγχωνεύονται με τους δημοσιονομικούς πόρους της χώρας εταίρου·

49.  πιστεύει ότι η δημοσιονομική στήριξη θα πρέπει να υποστηρίζει συγκεκριμένες λύσεις για προβλήματα σε τομεακό επίπεδο, οι οποίες θα συμπληρώνονται ανάλογα με τις ανάγκες της σχετικής τεχνικής βοήθειας·

50.  παραμένει ανήσυχο όσον αφορά την τελική χρήση των μεταβιβασθέντων πόρων και την πιθανή έλλειψη ιχνηλασιμότητας σε περίπτωση ασθενούς, ασταθούς και επιδεινούμενης δημοσιονομικής διαχείρισης του δημόσιου τομέα· επισημαίνει την ανάγκη υποστήριξης του αγώνα για την καταπολέμηση της απάτης και της δωροδοκίας σε όλα τα πεδία κυβερνητικής δράσης που καλύπτονται από την αναπτυξιακή στρατηγική της Ένωσης· επισημαίνει ότι ο κίνδυνος της εκτροπής πόρων εξακολουθεί να είναι υψηλός και υπενθυμίζει ότι οι τομείς στους οποίους γίνεται διαχείριση δημόσιων πόρων είναι εκείνοι που δημιουργούν περιθώρια για διαφθορά και απάτη·

51.  παροτρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει καλύτερα και να αξιολογήσει με σαφήνεια τα προς επίτευξη αναπτυξιακά αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση, και προπαντός να ενισχύσει τον μηχανισμό ελέγχου σε σχέση με τη διαγωγή των δικαιούχων κρατών σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ενδεχόμενη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης σε χώρες με έλλειμμα δημοκρατικού ελέγχου, που οφείλεται είτε στην έλλειψη εύρυθμης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ή ελευθεριών για την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης είτε σε υστέρηση όσον αφορά τις ικανότητες των εποπτικών οργάνων·

52.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκ των υστέρων και συνεκτική προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την αναστολή της δημοσιονομικής στήριξης σε δύο χώρες το 2017 και το 2018, δεδομένου ότι δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια επιλεξιμότητας· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα διατηρήσει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις χώρες αυτές και θα προσφέρει τη δυνατότητα επαναφοράς της δημοσιονομικής στήριξης, σε περίπτωση που οι χώρες εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης·

53.  επισημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθούν τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης προκειμένου να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο η δημοσιονομική στήριξη συνέβαλε στη βελτίωση της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων και στις σχετικές μεταρρυθμίσεις· καλεί την Επιτροπή να παρέχει, στις εκθέσεις της σχετικά με τη δημοσιονομική στήριξη, τακτικές πληροφορίες για τη χρήση των συμβάσεων δημοσιονομικής στήριξης για την κινητοποίηση εγχώριων εσόδων· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή και τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές·

Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς

54.  παρατηρεί ότι οι πληρωμές των ΕΤΑ το 2017 για έργα πολλαπλών χορηγών που υλοποιήθηκαν από διεθνείς οργανισμούς ανήλθαν σε 812 εκατομμύρια EUR·

55.  σημειώνει ότι το 2017 η Επιτροπή υπέγραψε συμβάσεις με οργανισμούς του ΟΗΕ αξίας άνω των 411 εκατομμυρίων EUR σε συνεισφορές από το ΕΤΑ, με μεγαλύτερους αποδέκτες το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (166,33 εκατομμύρια EUR), τον FAO (152,86 εκατομμύρια EUR) και την UNICEF (98,44 εκατομμύρια EUR), και συμβάσεις με την Παγκόσμια Τράπεζα αξίας 92 εκατομμυρίων EUR·

56.  σημειώνει ότι η ΓΔ DEVCO δεν παρακολουθεί συστηματικά τις επιχειρησιακές επιδόσεις των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ΔΧΟ) και τις βασικές πτυχές των συνδυαστικών πράξεων· καλεί τη ΓΔ DEVCO να βελτιώσει την ποιότητα, την καταλληλότητα και την έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων των ΔΧΟ· ενθαρρύνει τους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων πρωτοβουλιών με πολλαπλούς δωρητές, να προσεγγίζουν τα πλαίσια διαχείρισης των αποτελεσμάτων τους σε εκείνα της Ένωσης·

57.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια και πρόσβαση σε δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, σχετικά με έργα που υλοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και να θεσπιστούν σαφείς κανόνες σχετικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση·

58.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη βελτίωση της διαφάνειας των κονδυλίων της ΕΕ που εκτελούνται από ΜΚΟ, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην ειδική έκθεση 2018/35, όπου, μεταξύ άλλων, συνιστάται στην Επιτροπή να βελτιώσει την αξιοπιστία των πληροφοριών σχετικά με τις ΜΚΟ στο λογιστικό της σύστημα, καθώς και τις πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τα κονδύλια που εκτελούνται από ΜΚΟ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εφαρμόσει τις εν λόγω προτάσεις πριν από το τέλος της τρέχουσας εντολής της·

Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική

59.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης δεν κάλυψε το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική (APF), το οποίο δεν έχει αξιολογηθεί από το 2011·

60.  καλεί τη ΓΔ DEVCO, σύμφωνα με την επιφύλαξη που διατηρείται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2017, σχετικά με τη διαχείριση του APF, να ελέγχει αυστηρά εάν εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα διορθωτικά μέτρα που θεσπίστηκαν για τον μετριασμό τόσο των οικονομικών κινδύνων όσο και του κινδύνου παράτυπων και παράνομων πληρωμών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των πυλώνων με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος ελέγχου για τη διαχείριση και την επιχειρησιακή παρακολούθηση του APF, προκειμένου να προστατεύεται το ΕΤΑ από παράνομες και παράτυπες δαπάνες·

61.  υπογραμμίζει τα αρνητικά πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον τομέα της στήριξης της ΕΕ στην ασφάλεια της Αφρικής, που συχνά χρηματοδοτείται μέσω του ΕΤΑ:

–  η ενίσχυση της ικανότητας των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας στον Νίγηρα και στο Μάλι είναι βραδεία και υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την οικειοποίηση και τη βιωσιμότητα(29)·

–  η στήριξη της Ένωσης στην αφρικανική αρχιτεκτονική ειρήνης και ασφάλειας (APSA) είχε πενιχρά αποτελέσματα(30).

υπογραμμίζει επίσης τον σοβαρό κίνδυνο η στήριξη που παρέχει η ΕΕ, με το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, στους στρατιώτες του Μπουρούντι που συμμετέχουν στην αποστολή AMISOM να χρηματοδοτεί εμμέσως ένα καθεστώς του Μπουρούντι που είναι εκτεθειμένο σε κυρώσεις της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, επί σειρά ετών, η ΓΔ DEVCO διατυπώνει επιφυλάξεις σχετικά με τις δαπάνες της για τη στήριξη του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική·

Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

62.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόσφατη έναρξη αυτού του νέου επενδυτικού μέσου, στο πλαίσιο του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου, προκειμένου να προσφέρει περαιτέρω ικανότητα μόχλευσης, προσελκύοντας επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα σε εταιρικές σχέσεις για την ανάπτυξη· πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην προσθετικότητά του, αλλά και στα κριτήρια που εφαρμόζονται κατά τη διαχείρισή του, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε εκτροπή της αναπτυξιακής χρηματοδότησης προς ιδιώτες επενδυτές ή προς ζητήματα τοκοφορίας ή κερδοφορίας·

Επενδυτική διευκόλυνση ΑΚΕ της ΕΤΕπ

63.  αναγνωρίζει το σύνολο των προτεραιοτήτων της ΕΤΕπ στις χώρες ΑΚΕ, και συγκεκριμένα τη στήριξη για τους ΣΒΑ, τη δράση για το κλίμα, την ευρωπαϊκή οικονομική διπλωματία και την ανθεκτικότητα· σημειώνει ότι το 2017 ξεκίνησαν 39 έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ για συνολικό ποσό ύψους 1,5 δισ. EUR, εκ των οποίων 549 εκατομμύρια EUR διατέθηκαν για την ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα και 952 εκατομμύρια EUR για κοινωνικές και οικονομικές υποδομές·

64.  επαναλαμβάνει τη σημασία της διεξαγωγής διεξοδικών εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των έργων και την εξασφάλιση πραγματικής προστιθέμενης αξίας από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη· επαναλαμβάνει ότι δεν θα πρέπει να χορηγείται καμία στήριξη, σε οποιαδήποτε μορφή, για έργα που σχετίζονται με εξαιρετικά ρυπογόνες τεχνολογίες·

65.  ζητεί ενδελεχή εξέταση των δυνητικών τοπικών παραγόντων και ενδιάμεσων φορέων στο πλαίσιο του εντοπισμού και της επιλογής αυτών των παραγόντων και ενδιάμεσων φορέων· καλεί την ΕΤΕπ να διασφαλίσει τη σωστή διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες και τους πολίτες που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της, και την πρόσβασή τους σε έναν αποτελεσματικό και ανεξάρτητο μηχανισμό υποβολής καταγγελιών·

66.  ζητεί τη διεύρυνση του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» πέραν της Ευρώπης, ιδίως προς αναπτυσσόμενες χώρες, και την παροχή των απαραίτητων οικονομικών μέσων·

67.  υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντική η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων και ζητεί ειδικότερα την εξεύρεση τοπικών λύσεων για καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, με περαιτέρω ενίσχυση των δανείων μικροχρηματοδότησης και του συστήματος εγγυήσεων·

68.  αναγνωρίζει ότι καμία χώρα δεν έχει αναπτυχθεί χωρίς περαιτέρω εμπορικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο· ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων βοήθειας για το εμπόριο, προκειμένου να δοθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες η δυνατότητα να συμμετέχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας στο μέλλον· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αυξανόμενη σημασία της ψηφιακής συνδεσιμότητας, ώστε να επιτευχθεί μια πιο ισόρροπη κατανομή των οφελών της παγκοσμιοποίησης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

69.  τονίζει τη σημασία που έχουν η παροχή καθαρού νερού και η κατασκευή επιπλέον εγκαταστάσεων διάθεσης λυμάτων·

70.  εφιστά την προσοχή στην έκταση και τον αντίκτυπο της ενεργειακής φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και την ενεργό συμμετοχή της ΕΕ στις προσπάθειες για μείωση αυτής της φτώχειας· υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρές και συντονισμένες προσπάθειες από τις κυβερνήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, με στόχο τη μείωσή της.

30.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2177(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Nirj Deva

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  συγχαίρει την ΕΕ για την επιτυχή έναρξη του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία επιβεβαιώθηκε από την έγκριση 28 εργαλείων εγγύησης συνολικού ύψους 1,54 δισεκατομμυρίων EUR σε εγγυήσεις τον Νοέμβριο 2018, τα οποία αναμένεται να αποδεσμεύσουν 17,5 δισεκατομμύρια EUR σε συνολικές επενδύσεις· υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη αξιολόγηση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής και ότι οποιοδήποτε συμπέρασμα ως προς τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και των μέσων είναι πρόωρο· επισημαίνει το πόρισμα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ενδέκατου ΕΤΑ, σύμφωνα με το οποίο ο συνδυασμός πόρων ενεργοποιεί πρόσθετους πόρους μόνο στο 50 % των περιπτώσεων· θεωρεί, ως εκ τούτου, λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει προτείνει περισσότερα μέσα για μεικτή χρηματοδότηση για τη μελλοντική περίοδο χρηματοδότησης 2021-2027·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής για τον μελλοντικό Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ)·

3.  επισημαίνει τα ιδιαίτερα αρνητικά πορίσματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα(31) (ΣΔΙΤ) και τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου «να μην ενθαρρύνεται η εντατικότερη και ευρύτερη χρήση των ΣΔΙΤ» στο εσωτερικό της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τη σύσταση αυτή σε σχέση με τις ΣΔΙΤ σε αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες το περιβάλλον για μια επιτυχή εφαρμογή των ΣΔΙΤ είναι ακόμη δυσχερέστερο απ’ ό,τι στο εσωτερικό της Ένωσης·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για τα πορίσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του 11ου ΕΤΑ όπου αναφέρεται ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να αναγκαστεί το ΕΤΑ να ανταποκρίνεται σε θεματολόγια τα οποία το απομακρύνουν από τον αρχικό στόχο του για την εξάλειψη της φτώχειας, που είναι δύσκολο να συμφιλιωθούν με τις κεντρικές αξίες του ΕΤΑ και θέτουν σε κίνδυνο τα καλά αποτελέσματά του, ότι παρά τις διαβουλεύσεις, οι απόψεις των κυβερνήσεων και των ΟΚΠ (με ορισμένες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις όπως στην περιοχή του Ειρηνικού) σπάνια ελήφθησαν υπόψη σε προγραμματικές επιλογές και ότι ο προγραμματισμός του 11ου ΕΤΑ χρησιμοποίησε έτσι μια προσέγγιση «από την κορυφή προς τη βάση» για την εφαρμογή της αρχής του συγκεντρωτισμού αλλά εις βάρος της βασικής αρχής της εταιρικής σχέσης της συμφωνίας του Κοτονού· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή μέχρι στιγμής έχει αγνοήσει παντελώς αυτές τις διαπιστώσεις·

5.  υπενθυμίζει τα κύρια πορίσματα της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο Bekou, ειδικότερα το γεγονός ότι η σύλληψη του Ταμείου ήταν προσαρμοσμένη στο πλαίσιο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και ότι η επίδρασή του ήταν θετική· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω αξιολόγηση αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα πορίσματα της ad hoc αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ανάπτυξης που μετέβη στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία τον Φεβρουάριο 2018, καθώς και στο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η αντιπροσωπεία ότι το ταμείο μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς τις ανάγκες που κυμαίνονται μεταξύ αποκατάστασης, παροχής μέσων διαβίωσης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι το Ταμείο ιδρύθηκε ως καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ με διάρκεια 60 μηνών, που λήγει τον Ιούλιο 2019, και ότι η παράτασή του φαίνεται επωφελής αλλά θα απαιτήσει τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης για την Αφρική (EUTF)· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση του EUTF που προέρχεται από κονδύλια του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μέτρα ασφάλειας που υπονομεύουν τα δικαιώματα των μεταναστών· υπενθυμίζει ότι η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ πρέπει να έχει ως κύριους στόχους την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι τα έργα του EUTF πρέπει να ενσωματώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πυρήνα του προγραμματισμού και να συμβάλλουν στην υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οικείες χώρες· συνιστά ένθερμα να προωθείται στα προγράμματα του EUTF η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς και η προστασία των πλέον ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία·

7.  σημειώνει τις ποικίλες ανησυχίες που διατυπώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο(32) και τους συντάκτες της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ενδέκατου ΕΤΑ σχετικά με την εφαρμογή του EUTF:

•  όσον αφορά την εφαρμογή των έργων, το EUTF είχε περιορισμένο μόνο αντίκτυπο στην επιτάχυνση της διαδικασίας σε σύγκριση με την παραδοσιακή αναπτυξιακή βοήθεια·

•  ανησυχίες για την πιθανή αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των έργων του EUTF και την ικανότητα της Ένωσης να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή τους·

•  οι θυρίδες της Βόρειας Αφρικής και του Κέρατος της Αφρικής δεν διαθέτουν τεκμηριωμένα κριτήρια για την επιλογή των προτάσεων έργων·

•  σοβαρές ελλείψεις στη μέτρηση των επιδόσεων·

•  δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο εκτίμησης κινδύνου·

θεωρεί ότι, δεδομένων των πορισμάτων αυτών, η προστιθέμενη αξία του EUTF είναι εξαιρετικά αμφίβολη·

8.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι δαπάνες που καταγράφηκαν το 2017 στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου ΕΤΑ περιέχουν ουσιώδη σφάλματα και ότι το ποσοστό σφάλματος παρουσιάζει αύξηση, σε αντίθεση με τις δαπάνες του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ· επισημαίνει ότι τα σφάλματα εμφανίζονται κατά κύριο λόγο σε πράξεις που σχετίζονται με έργα τα οποία υλοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς και από οργανισμούς συνεργασίας των κρατών μελών και ότι, στις υπό εξέταση συναλλαγές αυτού του τύπου, το 36 % περιέχει ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα, ποσοστό τεράστιο· παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς εξηγήσεις ως απάντηση στα πορίσματα αυτά και να υποβάλει σαφές σχέδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο θα περιγράφονται τα αναγκαία βήματα για τη διόρθωση αυτής της ιδιαίτερα ανησυχητικής κατάστασης·

9.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, από το 2012, σε κάθε ετήσια έκθεση δραστηριότητας, η ΓΔ DEVCO χρειάστηκε να διατυπώσει επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων, το οποίο είναι δηλωτικό των σοβαρών ανεπαρκειών στην εσωτερική διαχείριση·

10.  υπογραμμίζει τα αρνητικά πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον τομέα της στήριξης της ΕΕ στην ασφάλεια της Αφρικής, που συχνά χρηματοδοτείται μέσω του ΕΤΑ:

•  η ενίσχυση της ικανότητας των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας στον Νίγηρα και στο Μάλι είναι βραδεία και υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την οικειοποίηση και τη βιωσιμότητα(33)·

•  η στήριξη της Ένωσης στην αφρικανική αρχιτεκτονική ειρήνης και ασφάλειας (APSA) είχε πενιχρά αποτελέσματα(34).

υπογραμμίζει επίσης τον σοβαρό κίνδυνο η στήριξη που παρέχει η ΕΕ, με το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, στους στρατιώτες του Μπουρούντι που συμμετέχουν στην αποστολή AMISOM να χρηματοδοτεί εμμέσως ένα καθεστώς του Μπουρούντι που είναι εκτεθειμένο σε κυρώσεις της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, επί σειρά ετών, η ΓΔ DEVCO διατυπώνει επιφυλάξεις σχετικά με τις δαπάνες της για την υποστήριξη του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική·

11.  θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ολοένα αυξανόμενη έμφαση της ΕΕ στη συνάρτηση ασφάλειας-ανάπτυξης εγείρει σοβαρά ζητήματα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εφαρμόσουν μια πολύ πιο συνετή προσέγγιση όσον αφορά τη στήριξη της αφρικανικής ασφάλειας από την ΕΕ·

12.  εκφράζει μεγάλη ανησυχία για το γεγονός ότι κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 η πείνα έχει αυξηθεί παγκοσμίως, δεδομένου ότι περισσότερα από 820 εκατομμύρια άτομα υποφέρουν από χρόνιο υποσιτισμό, ενώ την ίδια στιγμή το ποσοστό της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια έχει μειωθεί από περίπου 8 % το 2014 σε 6 % το 2016, και οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την επισιτιστική ασφάλεια στο πλαίσιο των μέσων που διαχειρίζεται η Επιτροπή έχουν μειωθεί σημαντικά το 2017·

13.  σημειώνει ότι το 2017 η Επιτροπή υπέγραψε συμβάσεις με οργανισμούς του ΟΗΕ αξίας άνω των 411 εκατομμυρίων EUR σε συνεισφορές από το ΕΤΑ, με μεγαλύτερους αποδέκτες το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (166,33 εκατομμύρια EUR), τον FAO (152,86 εκατομμύρια EUR) και την UNICEF (98,44 εκατομμύρια EUR), και συμβάσεις με την Παγκόσμια Τράπεζα αξίας 92 εκατομμυρίων EUR·

14.  τονίζει, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει το Ηνωμένο Βασίλειο στην ανάπτυξη, ότι πρέπει να διατηρηθούν στενοί δεσμοί μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αποχώρησή του, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνακόλουθες απώλειες·

15.  επαναλαμβάνει τις σοβαρές επιφυλάξεις του όσον αφορά την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την έγκριση από την επιτροπή ΕΤΑ του εθνικού ενδεικτικού προγράμματος για την Ερυθραία και του ετήσιου προγράμματος δράσης για το 2017, ενώ δεν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις μεταρρυθμίσεων ή βελτιώσεων όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου να ενημερώνουν τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό·

16.  παροτρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει καλύτερα και να αξιολογήσει με σαφήνεια τα προς επίτευξη αναπτυξιακά αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση, και προπαντός να ενισχύσει τον μηχανισμό ελέγχου σε σχέση με τη διαγωγή των δικαιούχων κρατών σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ενδεχόμενη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης σε χώρες με έλλειμμα δημοκρατικού ελέγχου, που οφείλεται είτε στην έλλειψη εύρυθμης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ή ελευθεριών για την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης είτε σε υστέρηση όσον αφορά τις ικανότητες των εποπτικών οργάνων·

17.  δεδομένης της μετατόπισης των τρόπων παροχής βοήθειας από τις άμεσες επιχορηγήσεις στα καταπιστευματικά ταμεία και τη συνδυασμένη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εγκρίνουν διοργανική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο βάσει των αρχών πολιτικής που ορίζονται στη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη·

18.  επικροτεί τη διαδικασία για τις διαπραγματεύσεις της συμφωνίας που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού προκειμένου να διατηρηθεί το πλαίσιο ΑΚΕ-ΕΕ·

19.  υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντική η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων και ζητεί ειδικότερα την εξεύρεση τοπικών λύσεων για καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, με περαιτέρω ενίσχυση των δανείων μικροχρηματοδότησης και του συστήματος εγγυήσεων·

20.  ζητεί τη διεύρυνση του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» πέραν της Ευρώπης, ιδίως προς αναπτυσσόμενες χώρες, και την παροχή των απαραίτητων οικονομικών μέσων·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη βελτίωση της διαφάνειας των κονδυλίων της ΕΕ που εκτελούνται από ΜΚΟ, που δημοσιεύτηκαν στην ειδική έκθεση 2018/35, όπου, μεταξύ άλλων, συνιστάται στην Επιτροπή να βελτιώσει την αξιοπιστία των πληροφοριών σχετικά με τις ΜΚΟ στο λογιστικό της σύστημα καθώς και τις πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τα κονδύλια που εκτελούνται από ΜΚΟ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εφαρμόσει τις εν λόγω προτάσεις πριν από το τέλος της τρέχουσας εντολής της·

22.  ζητεί να ακολουθηθεί στον τομέα της ανάπτυξης μια προσέγγιση βάσει κινήτρων, με την υιοθέτηση της αρχής των «αναλογικών κερδών», στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· πιστεύει ότι, όσο μεγαλύτερη και ταχύτερη είναι η πρόοδος που σημειώνει μια χώρα στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις της όσον αφορά την οικοδόμηση και την εδραίωση δημοκρατικών θεσμών, τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η στήριξη που λαμβάνει από την Ένωση·

23.  αναγνωρίζει ότι καμία χώρα δεν έχει αναπτυχθεί χωρίς περαιτέρω εμπορικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο· ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων βοήθειας για το εμπόριο, προκειμένου να δοθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες η δυνατότητα να συμμετέχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας στο μέλλον· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αυξανόμενη σημασία της ψηφιακής συνδεσιμότητας, ώστε να επιτευχθεί μια πιο ισόρροπη κατανομή των οφελών της παγκοσμιοποίησης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

24.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η διάθεση κονδυλίων που προορίζονται για την υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την προώθηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας των θεσμών, την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και την προώθηση της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες·

25.  τονίζει τη σημασία που έχουν η παροχή καθαρού νερού και η κατασκευή επιπλέον εγκαταστάσεων διάθεσης λυμάτων·

26.  εφιστά την προσοχή στην έκταση και τον αντίκτυπο της ενεργειακής φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και την ενεργό συμμετοχή της ΕΕ στις προσπάθειες για μείωση αυτής της φτώχειας· υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρές και συντονισμένες προσπάθειες από τις κυβερνήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, με στόχο τη μείωσή της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Ελένη Θεοχάρους, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ECR

Ελένη Θεοχάρους

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

3

0

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julia Pitera

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, John Flack, Czesław Hoc, Edouard Martin

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

4

-

ECR

John Flack, Czesław Hoc

ENF

Jean-François Jalkh

PPE

Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 357, 4.10.2018, σ. 315.

(2)

ΕΕ C 357, 4.10.2018, σ. 323.

(3)

ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.

(4)

ΕΕ L 287, 4.11.2010, σ. 3.

(5)

ΕΕ L 344, 19.12.2013, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 156, 29.5.1998, σ. 108.

(7)

ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 355.

(8)

ΕΕ L 247, 9.9.2006, σ. 32.

(9)

ΕΕ L 210, 6.8.2013, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 191, 7.7.1998, σ. 53.

(11)

ΕΕ L 83, 1.4.2003, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 78, 19.3.2008, σ. 1.

(13)

ΕΕ L 58, 3.3.2015, σ. 17.

(14)

ΕΕ C 357, 4.10.2018, σ. 315.

(15)

ΕΕ C 357, 4.10.2018, σ. 323.

(16)

ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.

(17)

ΕΕ L 287, 4.11.2010, σ. 3.

(18)

ΕΕ L 344, 19.12.2013, σ. 1.

(19)

ΕΕ L 156, 29.5.1998, σ. 108.

(20)

ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 355.

(21)

ΕΕ L 247, 9.9.2006, σ. 32.

(22)

ΕΕ L 210, 6.8.2013, σ. 1.

(23)

ΕΕ L 191, 7.7.1998, σ. 53.

(24)

ΕΕ L 83, 1.4.2003, σ. 1.

(25)

ΕΕ L 78, 19.3.2008, σ. 1.

(26)

ΕΕ L 58, 3.3.2015, σ. 17.

(27)

Ειδική έκθεση αριθ. 9/2018: Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην ΕΕ: Πολλαπλές αδυναμίες και περιορισμένα οφέλη.

(28)

ειδική έκθεση 32/2018, «Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευέλικτο αλλά χωρίς εστίαση»

(29)

Ειδική έκθεση αριθ. 15/2018: Ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας στον Νίγηρα και το Μάλι: περιορισμένη και αργή η πρόοδος

(30)

Ειδική έκθεση αριθ. 20/2018: Αφρικανική Αρχιτεκτονική Ειρήνης και Ασφάλειας: αναγκαία η επανεστίαση της στήριξης της ΕΕ.

(31)

Ειδική έκθεση αριθ. 9/2018: Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην ΕΕ: Πολλαπλές αδυναμίες και περιορισμένα οφέλη.

(32)

Ειδική έκθεση 32/2018

(33)

Ειδική έκθεση αριθ. 15/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας στον Νίγηρα και το Μάλι: περιορισμένη και αργή η πρόοδος

(34)

Ειδική έκθεση αριθ. 20/2018: Αφρικανική Αρχιτεκτονική Ειρήνης και Ασφάλειας: αναγκαία η επανεστίαση της στήριξης της ΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου