Процедура : 2018/2167(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0108/2019

Внесени текстове :

A8-0108/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0245

ДОКЛАД     
PDF 333kWORD 127k
27.2.2019
PE 626.836v01-00 A8-0108/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел I ‒ Европейски парламент

(2018/2167(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Клаудия Шмит

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел I ‒ Европейски парламент

(2018/2167(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8‑0319/2018)(2),

–  като взе предвид доклада относно бюджетното и финансовото управление за финансовата 2017 година, раздел I – Европейски парламент(3),

–  като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(4),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(5) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и член 318 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(7), и по-специално членове 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид решението на Бюрото от 16 юни 2014 г. относно Вътрешния правилник относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент(8), и по-специално член 22 от него,

–  като взе предвид член 94, член 98, параграф 3 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0108/2019),

A.  като има предвид, че на 4 юли 2018 г. председателят прие отчетите на Парламента за финансовата 2017 година;

Б.  като има предвид, че на 6 юли 2018 г. генералният секретар, в качеството си на главен оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, удостовери, че разполага с достатъчна увереност, че предоставените за бюджета на Парламента ресурси са използвани по предназначение, в съответствие с принципите на доброто финансово управление, и че установените процедури за контрол дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции;

В.  като има предвид, че вследствие на извършения от нея одит Сметната палата заяви, че в своята специфична оценка за административните и другите разходи през 2017 г. не е установила сериозни слабости в проверените годишни отчети за дейността на институциите и органите, които се изискват съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046;

Г.  като има предвид член 262, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046, съгласно който всяка институция на Съюза се задължава да направи всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи решението на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

1.  освобождава от отговорност своя председател във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел I ‒ Европейски парламент

(2018/2167(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел I – Европейски парламент,

–  като взе предвид член 94, член 98, параграф 3 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0108/2019),

A.  като има предвид, че при заверяването на окончателните отчети счетоводителят на Европейския парламент („Парламента“) декларира, че е получил достатъчна увереност, че във всички съществени аспекти отчетите дават вярна представа за финансовото състояние, както и за резултатите от операциите и паричните потоци на Парламента;

Б.  като има предвид, че съгласно обичайната процедура, на администрацията на Парламента бяха изпратени 161 въпроса, а писмените отговори бяха получени и публично обсъдени от комисията по бюджетен контрол (CONT) на Парламента, в присъствието на заместник-председателя, отговарящ за бюджета, генералния секретар и вътрешния одитор;

В.  като има предвид, че винаги съществуват възможности за подобрение на качеството, ефикасността и ефективността на управлението на публичните финанси и че е необходим контрол, за да се гарантира, че политическото ръководство и администрацията на Парламента носят отговорност пред гражданите на Съюза;

Бюджетно и финансово управление на Парламента

1.  отбелязва, че окончателните бюджетни кредити на Парламента за 2017 г. възлизат общо на 1 909 590 000 EUR, или 19,25% по функция 5 от многогодишната финансова рамка(9), заделени общо за административни разходи на институциите на Съюза за 2017 г., което представлява увеличение от 3,9% спрямо бюджета за 2016 г. (1 838 613 983 EUR); подчертава, че това увеличение е доста над процента на инфлацията в Белгия през 2017 г., който е бил само 2,65%;

2.  отбелязва, че общият размер на осчетоводените към 31 декември 2017 г. приходи възлиза на 206 991 865 EUR (спрямо 183 381 513 EUR през 2016 г.), включително 50 052 674 EUR целеви приходи (спрямо 30 589 787 EUR през 2016 г.);

3.  подчертава, че четири глави съставляват 69,5% от общия размер на поетите задължения: глава 10 („Членове на институцията“), глава 12 („Длъжностни лица и срочно наети служители“), глава 20 („Сгради и разходи, свързани с тях“) и глава 42 („Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“), което е показателно за ниската степен на гъвкавост на по-голямата част от разходите на Парламента; подчертава, че най-големият дял от бюджета на Парламента е предимно за административни, а не за оперативни разходи, което трябва да бъде взето под внимание;

4.  отбелязва данните, въз основа на които бяха приключени сметките на Парламента за финансовата 2017 година, а именно:

а) Налични бюджетни кредити (EUR)

бюджетни кредити за 2017 г.:

1 909 590 000

неавтоматични преноси от финансовата 2016 година:

---

автоматични преноси от финансовата 2016 година:

285 312 645

бюджетни кредити, съответстващи на целеви приходи за 2017 г.:

50 052 674

преноси, съответстващи на целеви приходи от 2016 г.:

39 595 290

Общо:

2 284 550 609

б) Усвояване на бюджетните кредити за финансовата 2017 година (EUR)

поети задължения:

2 209 881 836

извършени плащания:

1 904 053 540

автоматично пренесени бюджетни кредити, включително кредитите, произтичащи от целеви приходи:

329 655 011

неавтоматично пренесени бюджетни кредити:

337 227 783

анулирани бюджетни кредити:

39 823 600

в) Бюджетни приходи (EUR)

получени през 2017 г.:

206 991 865

г) Общо счетоводен баланс към 31 декември 2017 г. (EUR)

1 628 445 094

5.  посочва, че за 99% от бюджетните кредити в бюджета на Парламента, възлизащи на 1 889 574 057 EUR, са поети задължения, а 1% са анулирани; отбелязва със задоволство, че както и през предходни години, е постигната много висока степен на изпълнение на бюджета; отбелязва, че плащанията възлязоха на общо 1 599 788 767 EUR, вследствие на което степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 84,7%, което представлява увеличение от 0,3% спрямо предходната година;

6.  подчертава факта, че анулираните бюджетни кредити за 2017 г., възлизащи на 17 451 943 EUR, са свързани основно с възнаграждения и други права, както и с разходи за сгради;

7.  отбелязва, че през финансовата 2017 година бяха одобрени седем трансфера в съответствие с членове 27 и 46 от Финансовия регламент, на стойност 57 402 860 EUR, или 3,01% от окончателните бюджетни кредити; отбелязва, че по-голямата част от трансферите са свързани с политиката на Парламента в областта на сградния фонд, и по-специално за подпомагане на финансирането на годишните вноски за дългосрочен наем във връзка със строителния обект „Конрад Аденауер“;

8.  подчертава, че практиката за извършване на сборни трансфери представлява заобикаляне на принципа за специфичност и целенасочено противоречи на принципа за точност на бюджета; призовава бюджетните кредитите за финансиране на сградите, и по-специално на сградата „Конрад Аденауер“, да бъдат включени в годишния проектобюджет, който се приема от бюджетните органи; счита, че равнището на сборните трансфери продължава да бъде много високо; смята, че едно по-добро управление на бюджета следва да доведе до намаляване на този вид трансфери до абсолютния минимум; подчертава, че политиката на Парламента по отношение на сградния фонд следва да се определя достатъчно ясно в рамките на бюджетната стратегия; остро осъжда честото извършване на трансфери в последната минута с цел финансиране на политиката на Парламента в областта на сградния фонд; изисква от генералния секретар и от Бюрото да предоставят на комисията по бюджети всички документи, планове и договори, свързани с политиката в областта на сградния фонд;

9.  подчертава необходимостта от извършването на преноси във връзка с големите строителни или инфраструктурни проекти, въпреки годишния характер на бюджета;

Становища на Сметната палата относно надеждността на отчетите за 2017 г., както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

10.  припомня, че Сметната палата („Палатата“) прави специфична оценка на административните и другите разходи, като една и съща група от политики за всички европейски институции; посочва, че административните и другите разходи включват разходи, свързани с човешките ресурси (заплати, надбавки и пенсии), съставляващи 60% от общия размер на административните разходи, както и разходи за сгради, оборудване, енергия, комуникации и информационни технологии;

11.  потвърждава, че като цяло одитните доказателства показват, че разходите по функция „Администрация“ не са засегнати от съществен процент на грешки; отбелязва също така въз основа на 9-те количествено измерими грешки, че изчисленият процент на грешки по функция 5 от многогодишната финансова рамка (Администрация) възлиза на 0,5% (увеличение спрямо отчетените през 2016 г. 0,2%);

12.  отбелязва специфичните констатации относно Парламента, съдържащи се в годишния доклад на Палатата за 2017 г.; отбелязва с голяма загриженост, че от осемте проверени операции на Парламента, Сметната палата е констатирала реално слабости при три операции, свързани с процедури за възлагане на обществени поръчки, а именно изпълнение на критериите за подбор на договори, пълно спазване на рамковия договор и критерия за избор на пътническа агенция, както и при една операция, свързана с възстановяването на разходи за групи посетители;

13.  отбелязва отговорите, дадени от Парламента на Сметната палата по време на състезателната процедура; призовава Палатата да информира компетентната комисия за изпълнението на нейните препоръки;

Годишен доклад на вътрешния одитор

14.  отбелязва, че по време на откритото заседание на компетентната комисия с вътрешния одитор, проведено на 26 ноември 2018 г., вътрешният одитор представи своя годишен доклад и посочи, че през 2017 г. е изготвил доклади по следните въпроси:

-  Проследяване на незавършени действия от докладите за вътрешен одит – етапи I и ІІ, 2017 г.;

-  Преразгледана бюджетна номенклатура за Генерална дирекция за комуникация (ГД COMM);

-  Организиране от Генерална дирекция за комуникация на покани за журналисти;

-  Възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договори в областта на външния превод;

-  Политика за закупуване на абонаменти за библиотеката – Генерална дирекция за парламентарни изследвания (ГД EPRS);

-  Индивидуални права съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза;

-  Децентрализирани действия във връзка с информационните технологии (ИТ);

15.  припомня, че годишният отчет за дейността е елемент от управленската структура на Парламента; приветства и подкрепя следните действия, които вътрешният одитор е договорил с отговорните генерални дирекции:

-  по отношение на одита във връзка с организирането от Генерална дирекция за комуникация на покани за журналисти – подобряване на рамката за управление и контрол, като се гарантира, че средствата, които се възстановяват на журналистите, съответстват на действително извършените разходи (например, проверени начална и крайна точка на пътуването); преодоляване на системните отклонения от правилата, регламентиращи поканите; въвеждане на задължението за плащане чрез банков превод при възстановяването на средства за журналистите, включително за пътуванията до Страсбург; и предприемане на мерки за управление на процеса за подбор и оценка във връзка с икономичността, ефикасността и ефективността на процеса за отправяне на покани;

-  по отношение на одитите на индивидуалните права съгласно Правилника за длъжностните лица – подобряване на контролната среда и методологията за извършване на проверки, специфичните процедури за управление и контрол, включващи правото за получаване на надбавка за експатриране и дневни надбавки (например, последователност при прилагането на правилата), както и специфичните процедури за годишните фиксирани надбавки за пътуване;

-  по отношение на одита за възлагането на обществени поръчки и изпълнението на договори в областта на външния превод, включително при организацията на процеса по възлагане на обществени поръчки – по-навременно искане на допълнителна информация и извършване на по-добра оценка, подобряване на критериите за възлагането на поръчки с цел постигане на качество при бъдещите процедури за възлагане на обществени поръчки, насърчаване на външните дружества да подобрят качеството на преводите, включително чрез разширяване на последващите проверки, и повишаване на надеждността на данните при изчисляването на действителните пълни разходи във връзка с външните преводи, по-специално с оглед на факта, че към една трета от превежданите страници се осигуряват от външни преводачи и този дял най-вероятно ще се увеличава;

-  по отношение на одита на децентрализираните дейности в областта на информационните технологии и с цел извличане на максимална полза от него – засилване на мониторинга на бюджета, отпускан за инициативи в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), координирани по линия на програмите за информационни технологии, като не само се докладва за някои етапи от съответния проект, а и се извършва преглед на целия процес от началото до края; повишаване на увереността относно обстоятелството, че инициативите в областта на ИКТ се осъществяват своевременно, в рамките на договорения обхват, с необходимото качество и при спазване на наличния бюджет; подобряване на контрола спрямо децентрализираните служби и валидиране на нови версии на софтуера и на съответните процеси за управление на проблемите; и постепенно преминаване от договори за заплащане на базата на изработено време и използвани ресурси при ползването на външен експертен опит към договори, основани на постигнатите резултати;

16.  отбелязва, че процесът за проследяване на изпълнението през 2017 г. доведе до приключването на 34 от 71-те незавършени действия, както и че рисковият профил на незавършените действия продължи постепенно да се подобрява през 2017 г.; отбелязва по-специално, че броят на незавършените действия с висок риск е намалял от 26 на 11 и че в категорията с най-висок риск не е имало незавършени действия, маркирани като „критични“; подчертава, че новите незавършени действия за финансовата 2017 година не следва да водят до намаляване на напредъка, постигнат при приключването на текущите действия;

Последващи действия по отношение на резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година

17.  отбелязва писмените отговори, имащи отношение към резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година, предоставени на комисията по бюджетен контрол на 17 септември 2018 г., изложението на генералния секретар във връзка с различните въпроси и искания, посочени в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за 2016 г., както и последвалата размяна на мнения с членовете на ЕП;

18.  изразява съжаление за факта, че не са предприети действия в отговор на някои от препоръките, посочени в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за 2016 г., и че в последващия документ за освобождаване от отговорност няма обосновка за това; подчертава, че е важно в комисията по бюджетен контрол да се провеждат по-често разисквания с генералния секретар по въпроси, свързани с бюджета на Парламента и неговото изпълнение;

Процедура по освобождаване на Парламента от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година

19.  отбелязва размяната на мнения, проведена на 26 ноември 2018 г. между заместник-председателя, отговарящ за бюджета, генералния секретар и комисията по бюджетен контрол, в присъствието на вътрешния одитор, в контекста на процедурата по освобождаване на Парламента от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година;

20.  отбелязва, че решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз е оказало значително въздействие върху дейността на различните служби на Парламента, и по-специално върху комисиите, изследователските отдели и хоризонталните служби; отбелязва, че службите на Парламента изготвиха аналитични материали въз основата на проучвателна работа с цел разглеждане на последиците от оттеглянето на Обединеното кралство за областите на политиката и законодателството в съответните сфери, като тези материали могат да бъдат намерени на уебсайта на Парламента;

21.  отбелязва, че от решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз са засегнати 6 срочно наети служители в Генералния секретариат, 41 срочно наети служители в политическите групи и в секретариата на независимите членове на ЕП, както и 30 договорно наети служители; разбира, че положението на тези служители трябва да се преценява поотделно за всеки конкретен случай; приветства уверението на генералния секретар, че няма да се отказва удължаване на договора единствено на основанието за националност на съответния служител; приканва генералния секретар да прецени внимателно потенциалната роля на конфликтите на интереси през деликатния етап на евентуалния преходен период и възможното неуредено оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз;

22.  приветства подкрепата на правната служба на Парламента при изготвянето на насоки за финансовите институции, разглеждащи договорни въпроси, свързани с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз, и при подготовката на клаузи, които да бъдат включени в тръжната и договорната документация, свързана с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз;

23.  насочва вниманието към годишната цел за намаляване на персонала с 5%, която изискваше Парламентът да закрие 60 длъжности от своето щатно разписание през 2017 г.; припомня, че в политическото споразумение, постигнато между Парламента и Съвета относно бюджета за 2016 г., което въведе нов параметър за намаляване на персонала на Парламента и удължи срока за прилагането му до 2019 г., се запазва изключението за политическите групи във връзка с това съкращение; все пак изразява съжаление за това, че през 2017 г. бюджетните органи наложиха допълнително съкращение на 76 длъжности от администрацията на Парламента, като компенсация за увеличения брой служители, работещи за политическите групи; изразява загриженост, че това значително съкращение може да окаже неблагоприятно въздействие върху работата на Парламента и да доведе до прекомерно натоварване на работещите служители и прехвърляне на отговорности към кабинетите на членовете на ЕП;

24.  призовава генералния секретар и всички отговорни генерални дирекции да работят съвместно за изготвянето на подробен преглед за съкращенията на персонала, прилагани от 2014 г. нататък, включително преместването на служители от администрацията към политическите групи и между отделните институции; подчертава, че тази практика за ротация на персонала повдига въпроса за целесъобразността на длъжностните характеристики; изразява сериозна загриженост във връзка с факта, че прекомерното намаляване на персонала ще доведе до допълнителна административна тежест за членовете на ЕП и за акредитираните парламентарни сътрудници, а това ще накърни текущата законодателна работа, която трябва да се извършва от членовете на ЕП и от акредитираните парламентарни сътрудници;

25.  подчертава, че постигането на офис среда без хартиени носители и правилното използване на цифровите технологии, като например цифрови подписи, двуетапно удостоверяване и електронни файлове, включително файлове, свързани с пленарните заседания, ще доведе до намаляване на административната тежест за всички участващи страни и ще допринесе за изпълнение на целите на Парламента за намаляване на използваната хартия; обръща внимание на факта, че за парламентарните комисии „офис среда без хартиени носители“ всъщност означава прехвърляне на задачата за разпечатване на цялата документация от секретариатите на комисиите към кабинетите на членовете на ЕП;

26.  отбелязва, че възстановяването на разходите за някои командировки се извършва с много големи закъснения; предлага да се разгледат някои решения, с цел да се гарантира възстановяване на разходите за командировките в разумен срок;

27.  подновява своя призив към Председателския съвет и към Бюрото да преразгледат, при определени условия, които ще бъдат уточнени, възможностите акредитираните парламентарни сътрудници да придружават членовете на ЕП при официални парламентарни делегации и командировки, както вече беше поискано от някои членове на ЕП; призовава генералния секретар да проучи последиците за бюджета, както и организацията и логистиката във връзка с тези командировки;

28.  изразява отново загриженост относно предполагаемата практика членове на ЕП да задължават акредитираните парламентарни сътрудници да отиват в командировка, и по-конкретно до Страсбург, без командировъчна заповед, без командировъчни разходи или дори без покриване на пътните разноски; счита, че подобна практика създава условия за злоупотреби: когато акредитираните парламентарни сътрудници пътуват без командировъчна заповед, те не само трябва да заплащат разходите със собствени средства, но също така и не разполагат със застрахователно покритие на работното място; призовава генералния секретар да проучи тази предполагаема практика и да докладва по този въпрос до края на годината;

29.  отбелязва, че преразгледаният Правилник за изплащане на финансовите вноски за групи посетители под патронаж влезе в сила на 1 януари 2017 г.; призовава генералния секретар да представи незабавно оценката за този правилник; отново призовава да се премахне възможността за назначаване на акредитирани парламентарни сътрудници като ръководители на група;

30.  призовава за преразглеждане на системата за изчисляване на средствата, които се възстановяват във връзка с пътните разноски на групите посетители, поканени от членове на ЕП, с цел да се осигури равно третиране на всички граждани на Съюза и същевременно да се насърчи използването на по-екологосъобразни транспортни средства, предвид факта, че при действащата система, основаваща се на изчисляването на изминатото разстояние, не се вземат под внимание изолираността и географските пречки в някои райони на Съюза, нито се покриват разходите за пътуване до места, обслужвани от по-бързи и по-екологосъобразни транспортни средства;

31.  отбелязва, че стажантите в кабинетите на членовете на ЕП сключват частноправен договор със съответния член на ЕП, който не им дава право да се ползват със същия статут като този на другите категории служители на Парламента, нито да получават стипендии от самия Парламент (стипендии „Шуман“); изразява съжаление за това, че в рамките на Генералната дирекция по финанси няма механизъм или правни разпоредби за създаването на система за директни авансови плащания за тези стажанти преди командировките, въпреки че подобни разпоредби съществуват за другите служители, предвид факта, че по очевидни причини те трудно могат да покрият тези разходи предварително със собствени средства;

32.  посочва, че както беше поискано от над 140 членове на ЕП, подкрепящи кампанията на Интергрупата за младежта „Справедлив стаж“, Бюрото разгледа предложение на генералния секретар за подобряване на настоящата правна рамка за стажантите, наемани на работа от членовете на ЕП, в която понастоящем липсват определени гаранции; подчертава, че всеки член на ЕП е длъжен да предоставя подходящо възнаграждение на стажантите, в съответствие с правната рамка; подкрепя Бюрото в усилията му за изготвяне на всеобхватно и балансирано предложение, което да гарантира правомощията на членовете на ЕП, както и адекватно възнаграждение и всеобхватни правни гаранции за стажантите; призовава Бюрото да приеме бързо новите правила, които следва да влязат в сила в началото на новия мандат; изразява надежда, че ще бъде представено предложение възможно най-скоро;

33.  посочва, че сривът в информационните системи през октомври 2017 г. доведе до значителни смущения в парламентарната дейност; отбелязва, че междувременно беше въведен план за действие, с цел да се гарантира по-добра непрекъснатост на дейността; подчертава значението на бързата реакция и експедитивното решаване на проблемите, особено когато те възпрепятстват или напълно спират законодателната работа;

34.  отбелязва публикуването на два доклада за цената на отказа от Европа, както и приключването на две оценки за европейската добавена стойност през 2017 г.;

35.  отбелязва, че по искане на генералния секретар всички генерални дирекции на Парламента са разработили инструменти за управление с цел спазване на принципа за бюджетиране, основано на изпълнението; отбелязва, че някои от съществуващите количествени цели трудно могат да бъдат приложени в тези генерални дирекции, чиято работа е тясно свързана с рамката на политическия цикъл; приканва генералния секретар при оценката на бюджетирането, основано на изпълнението, да вземе предвид този факт за всички генерални дирекции, без да пренебрегва акцента върху добавената стойност;

36.  отбелязва със задоволство създаването на технически решения за членовете на ЕП, които желаят да използват личната си страница на уебсайта на Парламента за публикуване на материали от срещи с представители на интереси; отбелязва също така, че Бюрото обмисля дали да разшири обхвата на това решение, така че да се гарантира пряк достъп до информацията на уебсайта на Парламента;

37.  призовава администрацията на Парламента да изготви доклад, съдържащ цялостен преглед на представителите на интереси и други организации, на които беше предоставен достъп до сградите на Парламента през 2017 г.; изисква настоящият доклад да бъде изготвян ежегодно, за да се гарантира максимално ниво на прозрачност;

38.  призовава администрацията на Парламента да представи преглед на назначенията на високопоставени длъжностни лица през 2017 г.; насърчава генералния секретар да предприеме допълнителни мерки за подобряване на прозрачността и равнопоставеността при процедурите за назначаване на служители в Парламента, като вземе предвид констатациите и препоръките на Европейския омбудсман по съединени дела 488/2018/KR и 514/2018/KR;

Географска разпръснатост на Парламента – едно седалище

39.  изразява съжаление за това, че въпреки многократните призиви на Парламента за определяне на едно седалище и въпреки факта, че гражданите на Съюза не разбират защо Парламентът трябва да разделя дейността си между две седалища, досега Европейският съвет дори не е започнал дискусия как да удовлетвори исканията на Парламента в това отношение; припомня анализа на Сметната палата от 2014 г., според който ако Парламентът централизира своите операции, ще бъдат генерирани годишни икономии в размер на 114 милиона евро; припомня резолюцията на Парламента от 2013 г.(10), според която разходите във връзка с географската разпръснатост на Парламента варират в диапазона от 156 до 204 милиона евро годишно;

40.  отбелязва освен това констатацията от своята резолюция от 20 ноември 2013 г. относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз(11), че 78% от всички командировки на щатния персонал на Парламента са пряко следствие от географската разпръснатост на Парламента; подчертава, че в доклада също така се прави оценка на въздействието върху околната среда, произтичащо от географската разпръснатост, а именно отделянето на 11 000 до 19 000 тона емисии на CO2; посочва отново отрицателната обществена нагласа по отношение на тази разпръснатост; отново призовава Съвета да разработи цялостна стратегия, за да се постигне съгласие за едно седалище на Парламента;

41.  твърдо подчертава, че тези допълнителни разходи противоречат на принципа за добро финансово управление и на принципа за бюджетна дисциплина; признава, че решението за едно седалище може да бъде взето единствено чрез единодушна промяна на Договора; призовава Съвета и Комисията да извършат тази промяна на Договора без по-нататъшно забавяне и счита, че тази промяна на Договора ще бъде от полза за европейските данъкоплатци както в икономически план, така и от гледна точка на качеството на работата, извършвана от членовете на ЕП; поради това призовава за бързо предприемане на практически мерки за определяне на едно седалище на Парламента, за да се предотврати по-нататъшно разхищение на публични средства; изразява съжаление относно факта, че за един парламентарен мандат разходите, породени от географската разпръснатост на Парламента, могат да достигнат до 1 милиард евро; противопоставя се на многогодишните строителни проекти, целящи увеличаване на офисното пространство за членовете на ЕП в Страсбург;

42.  отбелязва допълнителните разходи, свързани с 12-те пътувания годишно до Страсбург, под формата на пътни разноски на членовете на ЕП, които за 2017 г. могат да бъдат разбити, както следва:

 

 

Категория

 

 

ОБЩО 1

 

 

СРЕДНО/МЕСЕЦ

Пътни разноски

7 700 358

641 696

Дневни надбавки

10 036 444

836 370

Надбавки за разстояние

1 394 608

116 217

Надбавки за продължителност на пътуването

1 994 045

166 170

Други разходи

47 594

3 966

ОБЩО

21 173 049

1 764 421

43.  подчертава, че освен това разходите за чартърния влак „Талис“ възлизат на не по-малко от 3 668 532 EUR през 2017 г.;

44.  отбелязва, че създаването на специализиран институт за обучението на бъдещи европейски дипломати в рамките на ЕСВД би могло да послужи като пример за промяна на предназначението на сградата на Парламента в Страсбург с цел подслоняване на този дипломатически институт;

Генерална дирекция за комуникация (ГД COMM)

45.  отбелязва, че основният показател за ГД COMM през 2017 г. са часовете на внимание, които Парламентът получава по всички комуникационни канали; отбелязва със задоволство, че наред с акцента върху нивата на внимание, ГД COMM разработва методология за измерване на икономичността, ефикасността и ефективността на своите дейности по всички комуникационни канали; приканва генералния директор да включи резултатите от първата година на изпълнение в своя годишен отчет за дейността;

46.  отбелязва, че дългосрочните проекти, определени за стратегическата рамка за изпълнение/портфейла от проекти на Парламента за периода 2017 – 2019 г., са на различен етап на изпълнение, но при всички тях се преследва целта „да произвеждаме по-малко и да комуникираме по-добре“;

47.  отбелязва текущите големи технически и редакционни промени на публичния уебсайт на Парламента, по-специално по отношение на оптимизирането на неговата търсачка; поздравява ГД COMM за този напредък, но изразява загриженост, че темпът на напредъка продължава да бъде бавен, особено с оглед на предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г. и засиления интерес към работата на Парламента; подчертава, че извършването на допълнителни подобрения е много важно и изисква незабавно ускоряване на процеса; подчертава, че прозрачният и достъпен уебсайт е от първостепенно значение за участието на гражданите;

48.  подчертава, че на уебсайта е трудно да бъдат намерени резултатите от гласуванията на Парламента и че търговският уебсайт VoteWatch е много по-практичен, защото резултатите от гласуванията се намират по-лесно; призовава генералния секретар да предложи по-авангардна система за уебсайта на Парламента, регистрираща резултатите от поименните гласувания на пленарни заседания, с лесни възможности за търсене, с цел проследяване на начина на гласуване на отделните членове на ЕП и сравняването им с други членове от тяхната група и с членове от други групи;

49.  отбелязва, че през 2017 г. в медийното пространство бяха реализирани множество проекти, а присъствието на Парламента в интернет беше допълнително засилено чрез прилагането на мултиплатформен подход, както и чрез създаването на нов портал и на „портал за новини“; освен това отбелязва значителното подобрение във връзка с използването на социалните медии от Парламента, както и дейностите по повишаване на осведомеността за работата на Съюза; отбелязва също така, че са положени значителни усилия за изготвянето на всеобхватна стратегия за посетителите, като се обръща специално внимание на младите хора, както и за изпълнението на програмата „Училища – посланици на ЕС“; подчертава, че Европейският център на научните медии следва да бъде доразвит и да започне да функционира пълноценно, без по-нататъшно забавяне, за да се осигури по-добро медийно осведомяване въз основата на научни данни;

50.  отбелязва, че през 2017 г. в държавите членки бяха организирани 223 семинара за медиите, в които участваха повече от 3 076 журналисти; приветства факта, че освен това 1 905 журналисти бяха поканени да присъстват на пленарни заседания и да участват в организирани на централно равнище семинари и конференции за медиите; приветства ГД COMM за използването на всички възможни медийни канали за разпространението на информация за дейността и постиженията на Парламента; насърчава генералната дирекция да обърне подходящо внимание на важността на социалните медии и на техния значителен и все по-нарастващ потенциал за достигане до гражданите;

51.  признава опитите на ГД COMM да достигне и до онези граждани, които не се интересуват автоматично от работата на Парламента; насърчава генералния секретар да разработи една наистина интерактивна комуникационна стратегия, която да излиза извън рамките на целеви групи като журналисти и студенти и да включва „възможности за изслушване“ с цел събиране и отговаряне на евентуални критични забележки;

52.  отбелязва реорганизацията на ГД COMM, която включва създаването на две нови дирекции – съответно за провеждането на кампании и за посрещането на посетители, с цел да се гарантира пълно прилагане на стратегията за европейските избори през 2019 г.; приканва ГД COMM да продължи работата си по изготвянето на всеобхватна стратегия за борба с целенасочените кампании за дезинформация, които имат за цел да повлияят върху изборите за Европейски парламент през 2019 г.; изразява силна загриженост за това, че чуждестранни влияния могат да причинят смущения и да накърнят изборите, като умишлено се разпространява невярна информация и по този начин се влияе върху поведението на гласоподавателите;

53.  отбелязва, че през 2017 г. Отделът за запитвания на гражданите (AskEP) е обработил над 9 200 индивидуални запитвания и 42 900 запитвания, свързани с очевидно координирани кампании за писане по актуални въпроси; предлага отговорите на Парламента да бъдат публикувани на неговия портал;

54.  приветства откриването на Дома на европейската история през май 2017 г. и на парламентариума „Симон Вейл“ в Страсбург през юли 2017 г.; отбелязва, че в периода май – декември Домът на европейската история е посрещнал 99 344 посетители; изразява съжаление за това, че откриването му беше забавено с повече от една година; изразява загриженост във връзка с факта, че 99 344 посетители изглеждат малко на брой спрямо разходите за персонал, възлизащи на сумата от 4,4 милиона евро: 2,7 милиона евро за постоянен персонал и 1,7 милиона евро за договорно наети служители (включително разходите за служители по сигурността); приканва Бюрото да извърши анализ на разходите и ползите;

55.  изразява дълбока загриженост за това, че въпреки всички дейности, организирани от ГД COMM, европейските граждани все още считат, че няма достатъчно информация за Съюза и за постиженията и работата на Парламента; призовава ГД COMM да продължи да полага повече усилия за генерирането на новаторски идеи за преодоляване на това разстояние между Съюза и неговите граждани и отбелязва иновативния подход, предложен за институционалната комуникационна кампания за изборите за Европейски парламент през 2019 г.;

56.  призовава Генералната дирекция за комуникация да гарантира, че при предизборната кампания за европейските избори през 2019 г. обществените и частните медии ще отразяват мненията на членовете и политическите групи от Парламента по обективен и плуралистичен начин;

Бюра за връзка на Европейския парламент

57.  отбелязва реформата по отношение на бюрата за връзка на Парламента, одобрена от Бюрото през ноември 2017 г., като с преразгледаното описание на тяхната мисия се цели провеждане на диалог с гражданите, медиите и заинтересованите страни, за да може да се достигне по-близо до гражданите; призовава бюрата за връзка да гарантират, че гражданите са информирани за работата на европейските институции и че знаят за съществуването на бюрата за връзка;

58.  отбелязва различните разходни позиции за 2017 г., разбити, както следва:

Разходна позиция

Разходи за 2017 г.

Общи комуникационни дейности

5 945 229 EUR

Разходи, свързани със специфични дейности

5 320 867 EUR

Общо разходи за сгради

8 874 530 EUR

Поддръжка на оборудването за сигурност

1 733 071,32 EUR

59.  Общи разходи за строителство, разбити, както следва:

Наеми

5 898 724 EUR

Строителни работи

148 573 EUR

Специфични разходи за управлението на сградите

266 977 EUR

Почистване и поддръжка

1 126 853 EUR

Комунални услуги и такси за обслужване

1 433 403 EUR

60.  отбелязва увеличената комуникационна дейност, реализирана от бюрата за връзка през 2017 г., включително поддържане на ежедневни контакти с регионални и местни медии, целенасочено присъствие в социалните медии и управление на местни общности, провеждане на местни прояви, връзки с местни органи, училища и заинтересовани лица; изразява съжаление във връзка с факта, че някои разходни позиции, като например възнаграждения и разходи за командировки, не бяха посочени в отговорите на въпросника; посочва въз основа на информацията, предоставена при провеждането на процедурата по освобождаване от отговорност за 2016 г., че заплатите на служителите на бюрата за връзка на Парламента са възлизали на сумата от 23 058 210 EUR, а разходите за командировки – на 1 383 843 EUR; приема, че тези суми не са се променили много през финансовата 2017 година;

61.  признава значението на ефективната комуникация в държавите членки, но подчертава, че е необходимо да се гарантира ефективност на разходите, и е уверен, че преразгледаното описание на мисията ще допринесе за постигането на тази цел; приканва всички страни, участващи в процеса на вземане на решения, да се стремят към по-голяма добавена стойност, по-специално по отношение на текущите разходи;

62.  подчертава необходимостта от осъвременяване на мисията на бюрата за връзка на Парламента чрез оптимизиране на използването на новите комуникационни технологии, защото задачата на бюрата е да осведомяват по-добре гражданите;

Генерална дирекция за персонала (ГД PERS)

63.  отбелязва, че през 2017 г. водещият показател за ГД PERS е бил времето за постигане на резултати; отбелязва със задоволство, че целите и методите за събиране на данни бяха усъвършенствани, с обща положителна оценка за резултатите; отбелязва със загриженост, че целите за подобряване на процедурите за набиране на акредитирани парламентарни сътрудници и за приемане на деца в детската градина на Парламента не бяха изпълнени, но срещнатите трудности бяха преодолени през 2018 г.;

64.  подчертава, че поради тази причина процедурата по набиране на акредитирани парламентарни сътрудници може да създаде проблеми в началото на следващия парламентарен мандат; следователно призовава генералния секретар, в интерес на членовете на ЕП и на сътрудниците, да осигури всички необходими технически средства и човешки ресурси, за да се избегнат евентуални проблеми и закъснения, като по-специално се акцентира върху необходимостта да се избегнат проблемите, възникнали през 2009 и 2014 г.;

65.  отбелязва, че през декември 2017 г. броят на служителите в Парламента е бил общо 9 682 души, което включва длъжностни лица и срочно наети служители, договорно наети служители и акредитирани парламентарни сътрудници (спрямо 9 643 през 2016 г.); припомня, че в резултат на споразумението по помирителната процедура за бюджета за 2017 г. бяха закрити общо 136 длъжности;

66.  отбелязва деликатното положение на акредитираните парламентарни сътрудници, които са работили в продължение на два парламентарни законодателни мандата без прекъсване, но нямат необходимия десетгодишен трудов стаж в Парламента поради ранното провеждане на изборите през 2014 г. и забавянията при първото набиране на сътрудници през 2009 г., с влизането в сила на правилника, като на тези сътрудници няма да им достигат един или два месеца, за да имат право на достъп до европейската пенсионноосигурителна схема; отбелязва със задоволство, че Бюрото обсъди този въпрос и работи заедно с ГД PERS и представителите на акредитираните парламентарни сътрудници за намирането на решения; призовава при вземането на тези решения да се избягва във възможно най-голяма степен промяна на техните договорни условия, което ще доведе до загуба на правата, придобити от тях при назначаването им през 2009 г.;

67.  призовава администрацията да осигури възможно най-бързо през следващия парламентарен мандат обучителни курсове или публикации специално за новите акредитирани парламентарни сътрудници, включително по практически и административни въпроси (командировъчни заповеди, медицински прегледи, акредитация, стикери за паркиране, групи посетители, изложби и др.), с цел избягване на системни грешки, които ще пречат на гладкото протичане на засягащите ги административни процедури;

68.  признава, че за някои дейности, като например управлението на столовите и почистването, възлагането на работа на външни изпълнители е предпочитаният от Парламента вариант, и че вследствие на това при някои генерални дирекции броят на външните служители, работещи в сградите на Парламента, може да надвишава броя на длъжностните лица;

69.  отбелязва обаче, че тези решения за възлагане на дейности на външни изпълнители не могат да обяснят използването на изцяло външен персонал;

70.  изразява загриженост относно последиците за настоящия ресторантьорски персонал на Парламента от диверсификацията в сектора на столовото хранене във връзка с продължаването на заетостта на тези служители; призовава да бъдат взети подходящи мерки, за да се гарантира запазването на заетостта на настоящия ресторантьорски персонал;

71.  отбелязва, че службата за шофьорски услуги беше включена в структурата на Парламента през 2017 г., с основната цел за подобряване на сигурността на членовете на ЕП; отбелязва, че това позволи на Парламента да извърши проверки за сигурност на шофьорите преди наемането им на работа, както и да осигури непрекъснато обучение и наблюдение на своя персонал; отбелязва със задоволство, че през 2017 г. приключи назначаването на 116 шофьори и диспечери; иска подробности относно разходите във връзка с включването на службата за шофьорски услуги в структурата на Парламента;

72.  подкрепя усилията за включване на службата за шофьорски услуги в структурата на Парламента, както и постигнатия до момента напредък в тази насока; отбелязва, че процедурата за създаване на служба за шофьорски услуги в институцията доведе до качествено подобряване и количествено увеличаване на услугите, предоставяни на членовете на ЕП, както и до ефективна и ефикасна реакция в отговор на непредвидени извънредни ситуации или внезапно нарастване на търсенето на тези услуги;

73.  приветства въвеждането на схема за дистанционна работа в определени случаи за Генералния секретариат на Парламента; подкрепя провеждането на проучване за опита от първата година на прилагане на схемата за дистанционна работа и призовава резултатите от оценката да бъдат споделени с членовете на ЕП и с всички служби на Парламента; счита, че ако оценката е положителна, схемата следва да бъде приложена за целия персонал, включително за акредитираните парламентарни сътрудници и за служителите, работещи за политическите групи;

74.  приветства факта, че насърчаването на равните възможности продължава да бъде основен компонент на политиката за управление на човешките ресурси, провеждана от Парламента; изразява дълбоко съжаление за факта, че пътната карта за равенство между половете продължава да не се прилага изцяло, особено по отношение на представителството на жените на средни и висши ръководни длъжности (40%) до 2020 г.;

75.  изразява дълбоко съжаление за това, че броят на жените, заемащи длъжности на ниво генерален директор, се е понижил от 25% (3 длъжности) през 2016 г. на 17% (2 длъжности) през 2017 г.; посочва, че положението като цяло не се е променило спрямо 2006 г., когато броят на жените, заемащи длъжности на ниво генерален директор, беше 11,1%; подчертава, че заложената обща цел за 2019 г. е 30% жени, заемащи длъжности на ниво генерален директор; освен това изразява съжаление, че броят на жените, заемащи длъжности на ниво директор, е останал стабилен в периода от 2006 г. (29,6%) до 2017 г. (30%, 14 длъжности);

76.  посочва, че заложената обща цел за 2019 г. е 35% жени, заемащи длъжности на ниво директор; подчертава, че тези стойности доста се отклоняват от пътната карта за равенство между половете и многообразие; счита, че тази тенденция е в противоречие с пътната карта на Парламента за равенство между половете; изисква от генералния секретар незабавно да докладва на комисиите BUDG, CONT и FEMM причините за неспазване на пътната карта; призовава Бюрото да назначава от наличния персонал повече жени на ръководни позиции, както постоянно се изисква от Парламента;

77.  приветства факта, че генералният секретар е отдал приоритет на назначаването на жени за началници на отдели, което е довело до почти удвояване на техния брой: от 21% през 2006 г. на почти 40% през 2018 г.;

78.  приветства политиката на Парламента за нулева толерантност към сексуалния тормоз, приета през 2017 г.; отбелязва също така, че бяха предприети или в момента се изпълняват различни инициативи за справяне с практиките на тормоз, и по-специално прилагане на актуализирана пътна карта за адаптиране на мерките за превенция и ранна подкрепа за справяне със случаите на конфликти и тормоз между членове на ЕП и акредитирани парламентарни сътрудници, стажанти или други служители, както и провеждане на външен одит на вътрешните практики и процедури на Парламента, създаване на мрежа от доверени съветници и организиране на публични изслушвания с участието на експерти по въпросите на тормоза на работното място; отбелязва, че резултатите от външния одит се очакваха до началото на ноември 2018 г., и изисква те да бъдат съобщени веднага, щом бъдат готови; освен това очаква пълното и прозрачно прилагане на пътната карта в съответствие с приетата парламентарна резолюция, като се предприемат мерки или се постигне възможно най-голям напредък още преди края на този парламентарен мандат;

Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO)

79.  отбелязва, че през 2017 г. Генерална дирекция за инфраструктури и логистика имаше бюджетни кредити за поети задължения в размер на 267 588 704 EUR, което представлява увеличение от 6% спрямо 2016 г. (251 599 697 EUR); запознат е с факта, че строителството на сградата „Мартенс“ в Брюксел бе приключено и че по нея бяха извършени монтажни работи и дейности по пригаждане, че Домът на европейската история беше открит, че сградата „Трев I“ беше закупена, а други два обекта са в процес на преустройство и разширяване; отбелязва, че проектът KAD в Люксембург напредва, а сградата „Хавел“ в Страсбург беше пусната в експлоатация през април 2017 г., последвана от парламентариума „Симон Вейл“ през юли същата година;

80.  отбелязва, че създаването на Дом на Европа в няколко бюра за връзка беше одобрено от Бюрото и ще бъде осъществено през следващите години; призовава генералния секретар да вземе мерки новите места за бюрата за връзка да бъдат избирани чрез внимателен анализ на разходите и ползите и изразява съжаление за това, че в някои градове, като например Париж, бяха избрани места на най-скъпите улици, без подходяща обосновка; изисква включването на подробна информация за напредъка на строителните работи в годишния отчет за дейността на генералната дирекция; призовава генералния секретар да представи на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол различните проекти, одобрени от Бюрото, както и тяхната обосновка и бюджет, преди следващите избори за Европейски парламент;

81.  отбелязва значимата инфраструктура на Парламента, включваща следните сгради:

Сгради в Брюксел

Сгради в Люксембург

Сгради в Страсбург

13 собствени

1 собствена

5 собствени

6 под наем

6 под наем

 

659 960 м2

197 873 м2

343 930 м2

Бюра за връзка на Парламента

 

Общо

35

собствени

11

под наем

24

площ

27 737 м2

82.  припомня, че по-голямата част от сградите на Парламента не са проектирани и построени съобразно изискванията на стандартите Еврокод за структурна цялост, тъй като въпросните норми все още не съществуваха по времето на тяхното изграждане; отбелязва, че това означава, че политиката в областта на сградния фонд постепенно ще се насочва от придобиването на сгради към тяхното обновяване и поддръжка;

83.  припомня изявлението на Европейския парламент за това, че неговите сгради трябва да служат за пример в контекста на Директивата за енергийната ефективност, с цел привеждане на сградите към най-високите стандарти за енергийна ефективност(12); призовава за разработването на съгласувана дългосрочна стратегия за основно обновяване на всички сгради на Парламента и за включване на стандартни спецификации за извличане на пригодни за повторна употреба строителни материали в договорите за обновяване на сградите;

84.  отбелязва, че Бюрото инструктира генералния секретар да възложи на ГД INLO обявяването на архитектурен конкурс за обновяване на сградата „Пол-Анри Спак“, като се включат само избраните варианти: Б – техническо осъвременяване и В – преустройство на сградата; отбелязва, че приключването на процеса е предвидено за 2019 г.; призовава генералния секретар да разработи всеобхватен план за гаранциите, които ще бъдат предоставени срещу увеличаването на разходите над определеното за целта, и да гарантира, че в договорите е предвидено, че Парламентът няма да поема риск във връзка с възникването на подобни проблеми; освен това призовава генералния секретар да предостави на Парламента ясен план, включващ непреките разходи, свързани с всеки един от сценариите, по-специално когато част от дейностите ще трябва да бъдат извършени на друго място при ремонтните и строителните работи, и да посочи вариантите за справяне с рисковете за сигурността, без да се налага създаването на напълно нова сграда;

85.  изразява съжаление, че през 2017 г. беше отпусната сумата от 75 000 EUR за пилотното внедряване на иновативни модели на обзавеждане и офис оборудване за членовете на ЕП; освен това отбелязва със съжаление факта, че ремонтът на офисите на членовете на ЕП и на коридорите на сградата „Луиз Вайс“ – единствената сграда на Парламента, в която през 2016 г. и 2017 г. бяха извършени строителни работи, достигна общо до сумата от 1 157 975 EUR, което представлява значително увеличение спрямо предходната година (840 260 EUR през 2016 г.);

86.  изразява отново дълбоко съжаление във връзка с решението за смяна на обзавеждането в кабинетите на членовете на ЕП и на техните сътрудници в Брюксел; счита, че по-голямата част от мебелите са напълно годни за употреба и в добър вид и че следователно няма никаква причина да се сменят; счита, че обратната информация от няколко членове на ЕП, за разлика от извършването на общо проучване, сама по себе си не е достатъчна обосновка за тази промяна, а посочените от администрацията аргументи по някои въпроси като вкус, мода или остарял стил са също толкова неадекватни; подчертава, че отделни мебели следва да се подменят единствено при наличието на ясни признаци за влошено състояние, значително износване или риск за здравето на служителя на работното място от специфичен или общ характер (като например, евентуалното разработване на по-ергономични бюра или столове);

87.  призовава генералния секретар да информира комисиите по бюджет и по бюджетен контрол до края на април 2019 г. относно начините и сроковете за този ремонт (преконфигуриране) на кабинетите на членовете на ЕП и на техните сътрудници в Брюксел и в Страсбург, както и относно разходите за планираните дейности;

88.  подчертава, че е важно всяка промяна в обзавеждането на кабинетите на членовете на ЕП да бъде надлежно обоснована и обяснена на членовете на ЕП, които трябва да могат да приемат или да откажат тези промени;

89.  потвърждава констатациите на Сметната палата относно управлението на сградите на европейските институции и отбелязва, че Парламентът използва 55% от своите сгради като офис пространство и 45% – за заседателни зали и други нужди; отбелязва, че Парламентът притежава 84% от своите сгради и подчертава, че този процент ще се увеличи след завършването на сградата KAD в Люксембург;

90.  изразява дълбока загриженост във връзка с факта, че първоначално датата за предаване на сградата KAD ІІ беше през 2013 г., но настоящата прогноза за източната строителна площадка е краят на 2019 г., а за западната строителна площадка – 2022 г.; подчертава, че липсата на опит на предприемача и неуспешният първи търг за строителните работи доведоха до това значително забавяне; изразява тревогата си във връзка с факта, че свързаната с това увеличена потребност от наемането на сгради води до допълнителни разходи в размер на 14,4 милиона евро годишно, или 86 милиона евро за шестгодишния период;

91.  отбелязва, че първоначалният прогнозен бюджет в размер на 317,5 милиона евро беше преразгледан през 2009 г. и увеличен на 363 милиона евро (цени от 2005 г.) поради промени в концепцията; изразява дълбока загриженост за това, че проектът все още не е приключен, въпреки че се предвижда той да бъде готов до края на 2019 г., и следователно окончателната цена не е известна, макар че Парламентът възнамерява да запази разходите в рамките на настоящия бюджет от 432 милиона евро; отбелязва, че сградата се предвижда да бъде построена със закъснение от шест години и със 115 милиона евро над първоначално предвидения бюджет; изисква до 30 юни 2019 г. да получи доклад за напредъка относно завършването на сградата KAD II;

92.  изразява загриженост за 8%-то увеличение на ценовия индекс за строителните работи за периода 2012 – 2017 г., което може да доведе до допълнително увеличаване на разходите за строителството;

93.  отбелязва прилагането на пътната карта за електромобилност (“E-mobility”) с оглед на диверсификацията, екологизирането и електрификацията на автомобилния парк; припомня резолюцията за освобождаване от отговорност за 2016 г., гласувана през април 2018 г., в която се посочва, че Бюрото не следва да се ограничава единствено до въвеждането на електрически автомобили като по-екологосъобразно решение поради наличието на някои опасения по отношение на тяхното производство (включително достатъчна наличност на необходимите ресурси) и обезвреждането на батериите в края на жизнения им цикъл; все още изразява съжаление относно факта, че членовете на ЕП не са получили за сведение анализ на алтернативните горива, като например биогорива, синтетични горива или водородни горивни клетки; подчертава, че диверсификацията на един екологосъобразен автомобилен парк ще намали зависимостта само от един доставчик и ще неутрализира евентуален бъдещ недостиг при предлагането;

94.  изразява загриженост за голямото количество пластмасови изделия за еднократна употреба и за пластмасовите отпадъци, генерирани от столовите и кафенетата на Парламента, и настоятелно призовава администрацията при предстоящата покана за представяне на предложения за кетъринг да премахне изрично възможността за предлагане на продукти с пластмасова опаковка и пластмасови продукти за еднократна употреба;

95.  отбелязва разликите в качеството между отделните столови, обслужвани от един и същи доставчик на услуги; счита, че този аспект трябва да бъде разгледан по-внимателно, и следователно призовава за започване на проучване за удовлетвореността на ползвателите; приветства факта, че при услугите за столово хранене в Страсбург вече се предоставя храна, пригодена за служителите с непоносимост към глутена, и призовава това предлагане да бъде утвърдено и доставчиците на другите работни места да го възприемат и превърнат в широко установена практика във възможно най-кратък срок;

96.  отбелязва, че стажантите ползват отстъпка от 0,50 евро за основните ястия във всички ресторанти на самообслужване в Брюксел и Люксембург и 0,90 евро в Страсбург; въпреки това, като има предвид средното равнище на получаваното от тях заплащане и начисляваните през последните три години високи цени, счита, че тези отстъпки не са достатъчни, за да окажат дори и минимално въздействие върху техните финанси; отново призовава генералния секретар да гарантира намаление на цените в съответствие с доходите на стажантите;

97.  приветства създаването през 2017 г. на Отдел за предварителна проверка и координиране на обществените поръчки, както и създаването на служба за обществени поръчки във всяка дирекция; изисква специален раздел от годишния отчет за дейността да бъде посветен на дейностите на този нов отдел;

Превръщане на Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции в Генерална дирекция за логистика и устни преводи за конференции

98.  отбелязва, че общият среден брой часове на седмица, през които устните преводачи работят в кабините си, се увеличи на 14 часа през 2017 г.; приветства това увеличение спрямо времето от 13 часа и 25 минути, прекарано в кабина във връзка с предоставянето на услуги по устен превод през 2016 г.; изразява съжаление, че промяната в моделите на работа, започнала с новия Правилник за длъжностните лица, доведе до стачка, която предизвика проблеми при предоставянето на услуги по устен превод за членовете на ЕП; приветства работата, извършена във връзка с поддържането на основни услуги по устен превод, с цел продължаване на законодателната дейност;

99.  осъжда остро ескалацията на напрежението, която доведе до 45-минутно прекъсване на пленарната сесия в Страсбург, като не бяха положени очевидни усилия за намаляване на напрежението; приветства споразумението, което беше инициирано от генералния секретар и което доведе до възстановяване на нормалната работа във връзка с осигуряването на устен превод;

100.  отбелязва, че изпълнението на стратегията за модернизиране на управлението на конференциите в Европейския парламент доведе до прехвърлянето на Отдела за конферентни разпоредители и до създаването на нова Дирекция за организиране на конференции в рамките на генералната дирекция; изисква специален раздел от годишния отчет за дейността да бъде посветен на този нов отдел, включително оценка за дейността с убедителни показатели за изпълнение, в допълнение към обичайните дейности на генералната дирекция;

Генерална дирекция по финанси

101.  отбелязва, че генералният секретар е решил да прехвърли някои функции, свързани с услугите, предоставяни на акредитираните парламентарни сътрудници, както и Службата за професионално обучение на членовете на ЕП, от Генерална дирекция по финанси в Генерална дирекция за персонала; изразява съжаление, че тези трансфери не бяха достатъчни, за да се преодолее неблагоприятното въздействие върху ГД FINS във връзка със съкращението на служители, извършено през 2017 г.; призовава за опростяване на процедурата по възстановяване на пътните разходи за членовете на ЕП, както и за служителите и акредитираните парламентарни сътрудници на Парламента чрез използването на системи като функцията за електронен подпис (DISP) и двуетапното удостоверяване; признава, че проверките са необходими, но подчертава, че те могат да се извършват по по-ефективен и безкнижен начин;

102.  препоръчва задълбочено преразглеждане на Вътрешните правила относно командировките и служебните пътувания на длъжностни лица и други служители на Европейския парламент и на мерките за прилагане на дял VII от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, по-специално с цел привеждане на третирането на акредитираните парламентарни сътрудници в съответствие с това на длъжностните лица;

103.  отбелязва, че новото Пътническо бюро на Парламента, което вече е обслужвало Парламента, ще започне работа от 1 януари 2019 г.; приветства факта, че новият договор съдържа по-строги условия, особено по отношение на цените на билетите и възможността за връзка по всяко време с телефонния център на Пътническото бюро, включително през почивните дни в края на седмицата; подчертава отново, че е важно да има прост и удобен за ползване механизъм за подаване на жалби с цел бързо откриване на слабостите, което ще позволи скоростно решаване на възникващите проблеми; подчертава, че трябва да се отдели внимание на специфичните изисквания на членовете на ЕП и тяхната необходимост от персонализирани услуги;

104.  насърчава новата пътническа агенция да се стреми да постига възможно най-изгодни цени за пътуванията, свързани с работата на Парламента;

105.  препоръчва опростяване на процедурите за набиране на служители и възстановяване на командировъчни и пътни разходи за местните сътрудници; изразява съжаление за това, че тези процедури често са твърде сложни и продължителни и водят до значителни забавяния; призовава Генералната дирекция по финанси да разгледа приоритетно този въпрос;

106.  отбелязва, че платежните посредници, с които членовете на ЕП се налага да работят в държавите, в които са избрани, не са достатъчно наясно с вътрешните процедури на Парламента; посочва, че сложността на тези правила често ги кара да допускат грешки, които са в ущърб на членовете на ЕП; счита, че за платежните посредници следва да се осигури обучение или наръчник;

Надбавка за общи разходи

107.  отбелязва дейностите на Бюрото във връзка с надбавката за общи разходи, по-специално чрез създаването на специална работна група за изготвяне и публикуване на правилата относно използването на тази надбавка; изразява съжаление обаче, че единственото решение, взето от Бюрото, е свързано с неизчерпателен списък на допустимите разходи; отбелязва освен това, че работната група на Бюрото успя да постигне съгласие относно необходимостта всеки член на ЕП да има отделна банкова сметка, предназначена за средствата, които се получават като част от надбавката за общи разходи;  отбелязва решението на Бюрото по отношение на надбавката за общи разходи, а именно за прилагане на договорените промени чак след изборите през 2019 г.; призовава за пълно отчитане на разходите по линия на тази надбавка от страна на членовете на ЕП; отбелязва, че в предходните резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета се призовава за:

-  необходимостта от определяне, разширяване на обхвата и публикуване на правилата относно използването на надбавката за общи разходи (което изисква, наред с другото, изчерпателен списък на допустимите разходи);

-  това всички касови бележки, свързани с надбавката за общи разходи, да се съхраняват от членовете на ЕП;

-  неизползваната част от надбавката за общи разходи да бъде връщана в края на мандата на съответните членове на ЕП;

Фонд за доброволно пенсионно осигуряване

108.  припомня, че на 23 октомври 1997 г. Парламентът призова своето Бюро да изиска от Сметната палата да разследва схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на Парламента, което доведе до изготвянето от Сметната палата на становище № 5/99 относно пенсионния фонд и пенсионната схема за членовете на ЕП; призовава Бюрото да изиска от Сметната палата да изготви през 2019 г. друго такова становище относно пенсионната схема и пенсионния фонд;

109.  припомня, че в докладна записка до Бюрото от 8 март 2018 г. генералният секретар на Парламента прие, че пенсионният фонд, свързан със схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на ЕП, „ще изчерпи своя капитал доста преди края на пенсионните задължения и евентуално още до 2024 г.“; призовава следователно генералния секретар и Бюрото, при пълно спазване на Устава на членовете на ЕП, спешно да изготвят ясен план за поемането и изпълнението от Парламента на неговите задължения и отговорности във връзка със схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на ЕП веднага след изборите през 2019 г.;

110.  отбелязва, че по схемата за доброволно пенсионно осигуряване има очакван актюерски дефицит от 305,4 милиона евро към края на 2017 г.; отбелязва също така, че към края на 2017 г. размерът на нетните активи, които трябва да бъдат взети предвид, и на актюерските задължения е съответно 137 милиона евро и 442,4 милиона евро; предвид това отбелязва, че активите покриват едва 30% от задълженията по схемата за доброволно пенсионно осигуряване;

111.  припомня, че тези планирани бъдещи пасиви се разпростират върху няколко десетилетия, но надвишават размера на наличните понастоящем активи и отбелязва, че общата сума, платена през 2017 г. от Фонда за доброволно пенсионно осигуряване, възлиза на 17,2 милиона евро; отбелязва, че в края на 2017 г. по линия на фонда е имало 661 пенсионери и 99 наследници;

112.  посочва, че това предизвиква някои опасения относно възможното ранно изчерпване на фонда, тъй като вече няколко години фондът продава дълготрайни активи, за да изпълни задълженията си за плащане към пенсионерите, защото приходите му са недостатъчни за покриване на увеличените пенсионни плащания; припомня, че провизията за пенсии и подобни задължения бе изчислена въз основата на възвръщаемост на инвестициите в размер на 6,5% годишно, което още от самото начало не беше устойчив показател;

113.  приветства предложенията на генералния секретар и споразумението, че генералният секретар ще преразгледа положението през 2020 г., за да види дали мерките са довели до достатъчно намаляване на актюерския дефицит; приветства факта, че генералният секретар се е консултирал с правната служба;

114.  отбелязва, че по предложение на генералния секретар на 10 декември 2018 г. Бюрото прие две промени в правилата за доброволната пенсионна схема, с които се одобрява увеличаването на пенсионната възраст от 63 на 65 години и въвеждането на налог от 5% за пенсионните плащания на бъдещите пенсионери; призовава генералния секретар да гарантира, че Бюрото ще предприеме незабавно всички законно възможни мерки с цел подобряване на устойчивостта на фонда, за да се предотврати ранната му неплатежоспособност; призовава генералния секретар да гарантира, че Бюрото ще вземе това решение преди края на настоящия мандат;

115.  призовава генералния секретар да проучи правните основания и евентуалните последици за Фонда за доброволно пенсионно осигуряване, и по-специално дали Европейският парламент като гарант е правно и финансово устойчива институция, защото тук се касае по-скоро за инвестиционен фонд, базиран в Люксембург, а не за обикновен пенсионен фонд; подчертава, че това проучване следва да бъде извършено от независима страна;

116.  призовава генералния секретар, както и Бюрото, да разгледат всички възможни начини за минимизиране на отговорността на Парламента, тъй като в случая става въпрос за пари на данъкоплатците; припомня, че фондът беше създаден през 1990 г., за да осигури за членовете на ЕП допълнителна пенсионна схема на доброволна основа; припомня, че преди Устава на членовете на ЕП, който беше въведен през 2009 г., членовете на Европейския парламент вече имаха право на пенсия, равностойна на тази, която получават колегите им в националните парламенти, с изключение на членовете на ЕП от Италия, Франция и Люксембург, които поради тази причина можеха да превеждат вноски в специална пенсионна схема на Европейския парламент, създадена през 1981 г. единствено за нуждите на гореспоменатите три националности; припомня в тази връзка, че Фондът за доброволно пенсионно осигуряване винаги е предоставял само допълнителни пенсии;

117.  посочва, че две трети от размера на месечната вноска на членовете на ЕП във Фонда за доброволно пенсионно осигуряване, която през 2006 г. съответстваше на 2 236 евро, вече се плащаха от бюджета на Парламента за всеки член на фонда; припомня, че внасянето на вноски във фонда за период от само две години дава право на искане на пожизнена пенсия при навършване на пенсионна възраст; отбелязва, че най-високата пенсия, платена от Фонда за доброволно пенсионно осигуряване през 2018 г., възлиза на 6 262 евро, а средната – на 1 934 евро; отбелязва, че понастоящем (октомври 2018 г.) 71 активни членове на ЕП са членове на Фонда за доброволно пенсионно осигуряване; отправя призив за проявяване на етично и икономическо съзнание и здрав разум от Съвета на директорите, Бюрото и членовете на фонда, за да се подкрепят всички мерки, насочени към ограничаване на дефицита на фонда;

Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване (ГД ITEC)

118.  отбелязва, че водещият показател за ГД ITEC през 2017 г. е нейната своевременна и ефективна реакция в отговор на исканията на потребителите и партньорите във всички сфери на дейност; отбелязва, че общите резултати във връзка с близостта на подкрепата, гишето за информационни технологии и телефонната служба за техническа помощ са задоволителни, но трябва да бъдат положени допълнителни усилия за гарантиране на сигурни услуги за достъп от разстояние, което е вторият най-важен аспект за потребителите; подчертава, че способността за реагиране не е равнозначна на навременно решаване на проблемите; посочва, че проблемите с информационните системи, като например при at4am, следва да бъдат категоризирани като „приоритет № 1“, ако това все още не е направено;

119.  припомня, че в един свят на открита комуникация повишаването на сигурността на ИКТ е основен стратегически стълб за Парламента, без да се възпрепятства парламентарната дейност на членовете на ЕП, на служителите и на акредитираните парламентарни сътрудници чрез въвеждането на привидно произволни правила и изисквания; подчертава, че мерките за сигурност трябва да бъдат специално разработени, така че да обхващат всички операционни системи – iOS, както и Windows, без да се възпрепятства работата на една или друга операционна система; подчертава, че ГД ITEC трябва да вземе предвид засиленото използване на iOS, както и факта, че всички услуги за достъп от разстояние за устройства със системата Windows трябва да бъдат адаптирани към iOS без по-нататъшно отлагане; в тази връзка приветства създаването на Отдела за сигурност в областта на ИКТ през януари 2017 г.; изразява съжаление относно недостига на водещи експерти в областта на киберсигурността, които да проявяват интерес към кандидатстване за работа в администрацията на Парламента, главно поради конкуренцията на пазара;

120.  приветства двата нови проекта, стартирани през 2017 г. – „От преносими към хибридни устройства“ и „Интегриране на иновациите“, които ще подобрят иновативната и цифровата работна среда на Парламента; изисква планирането и скорошното провеждане на обучение в областта на информационната сигурност за членовете на ЕП, акредитираните парламентарни сътрудници и служителите, както и насочване на вниманието към съответните потребности на тези ползватели;

121.  призовава всички съответни генерални дирекции да работят за постигане на офис среда без хартиени носители, като използват всички налични цифрови услуги, като например електронния подпис и двуетапното удостоверяване; подчертава, че електронните формуляри спестяват време и ресурси, единствено когато не се налага да се разпечатват, подписват и изпращат на друга служба или дори в друга държава, какъвто е случаят с формулярите за възстановяване на командировъчни разходи;

122.  подчертава разходите, емисиите и проблемите за здравето и безопасността на лицата, които възникват във връзка с превоза на транспортни кутии („контейнери“) за Страсбург, и предлага незабавното им премахване предвид наличните информационно-технологични решения, като например разпечатване на материали при поискване, някои системни подходи, като например офис среда без хартиени носители, и наличието на информационно оборудване като таблети и лаптопи;

123.  подчертава заключението на Бюрото, че е необходим интегриран подход по въпросите на сигурността, за да се гарантира оптимална координация на всички съответни служби при реакцията на извънредни ситуации, което прави тясното сътрудничество между ГД ITEC и Генерална дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE) изключително важно; насърчава генералните дирекции да планират общи дейности в средносрочен и дългосрочен план;

124.  призовава Бюрото, в сътрудничество с ГД ITEC, да предложи мерки за смекчаване на риска, за да се обезпечи безпроблемното протичане на работата на Парламента в случай на повреди в системата или прекъсване на електроснабдяването; подчертава, че е важно да се изготви списък на приоритетните услуги, с цел да се определи редът, в който тези услуги да бъдат възстановявани възможно най-бързо, за да се обезпечи минималното необходимо обслужване в случай на кибератака; приканва Бюрото да състави план за действие при извънредни ситуации, свързани с продължителни сривове в електрозахранването; препоръчва центровете за електронно обработване на данни да не разполагат сървърите си на едно място, за да може да се повиши сигурността и да се обезпечи непрекъснатост на функционирането на информационните системи на Парламента;

125.  подновява отправения призив за създаването на система за бързо предупреждение при извънредни ситуации, която да позволява на ГД ITEC, в сътрудничество с ГД SAFE, да изпраща бърза информация чрез текстови съобщения до членовете и служителите на ЕП, които са се съгласили данните им за контакт да бъдат включени в списък за комуникация, който да се използва при специфични извънредни ситуации;

Генерална дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE)

126.  приветства значителния напредък, постигнат през 2017 г., за подобряване на сигурността и безопасността на Парламента; отбелязва, че около сградите в Страсбург и в Брюксел е създаден периметър, че белгийските органи извършват проверки за сигурност на всички служители на външни фирми, работещи в Парламента, и че е стартиран междуинституционален проект за изграждането на общо външно помещение със Съвета и Комисията; приветства инициативата за общо външно помещение, с цел извършването на подходящи проверки за сигурността и сканиране на предмети преди внасянето им в сградите на Парламента;

127.  припомня, че откритостта към обществеността е отличителна характеристика на Парламента и че трябва да се подсигури подходящ баланс, като се извършат необходимите подобрения в областта на сигурността;

128.  признава, че учебните тревоги, като например евакуирането на пленарната зала в Страсбург през 2018 г., са необходими за правилната подготовка за извънредни ситуации; подчертава необходимостта от прилагането на ясен подход въз основа на извлечените поуки, с цел да се избегнат някои потенциално опасни ситуации, като например необходимостта членовете на ЕП, служителите и акредитираните парламентарни сътрудници да прекарват служебния си пропуск през четящо устройство по време на евакуация;

129.  призовава, в случай на евакуация, служителите по сигурността на Генералната дирекция за сигурността и безопасността внимателно да проверяват цялата сграда, за която отговарят, за да се уверят, че тя е евакуирана, и да оказват съдействие на лицата с увреден слух или с други увреждания при евакуацията; подчертава, че когато става въпрос за обезпечаване на сигурността и реагиране при извънредни ситуации, не трябва да има привилегировано отношение към членовете на ЕП, нито да се прави разграничение между отделните видове служители на Парламента;

130.  отбелязва липсата на комуникация при възникването на извънредни ситуации, като например при ситуацията в пленарната зала в Страсбург през декември 2018 г.; заключава, че процедурите могат и трябва да бъдат подобрени; призовава за възможно най-стриктно прилагане на действащите правила за сигурност при извънредни ситуации, за да се избегне несигурност при възникването на бъдещи извънредни ситуации;

131.  изисква да се разясни дали целият ръководен персонал на ГД SAFE е преминал проучване за надеждност;

Защита на лицата, които подават сигнали за нередности

132.  признава, че подаването на сигнали за нарушения е от решаващо значение за възпирането на незаконни дейности и нередности; отбелязва, че през 2017 г. в Парламента няма случаи на подаване на сигнали за нарушения, а трите случая през 2016 г. са били свързани с акредитирани парламентарни сътрудници, уволнени от съответните членове на ЕП; счита, че по отношение на докладването за нередности, Парламентът може би не вдъхва доверие у своя персонал като цяло, нито осигурява необходимата правна закрила по-специално за акредитираните парламентарни сътрудници; призовава генералния секретар да вземе незабавно мерки за коригиране на това положение;

133.  подчертава уязвимата позиция на акредитираните парламентарни сътрудници и стажантите, назначавани от членовете на ЕП, по отношение на вътрешните правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности; отбелязва с голяма загриженост признанието на генералния секретар, че „правилата за подаване на сигнали за нарушения са приложими за акредитираните парламентарни сътрудници, но Парламентът не може да осигури защита във връзка със заетостта“; настоятелно призовава генералния секретар да прилага мерки за защита на акредитираните парламентарни сътрудници, подаващи сигнали за нередности, подобни на мерките в полза на акредитираните парламентарни сътрудници, които са станали жертва на тормоз, като например прехвърляне на длъжност и изплащане на възнаграждение до изтичането на договора; настоятелно призовава генералния секретар да предприеме незабавно действия за справяне с тази ситуация и да изпълни правните задължения на Парламента, произтичащи от Правилника за длъжностните лица, а именно за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, за всички категории персонал на Съюза;

Екологосъобразен Парламент

134.  приветства положителния принос на Парламента за гарантиране на устойчиво развитие чрез неговата политическа роля, както и ролята му в рамките на законодателните процедури; осъзнава собственото си въздействие върху околната среда, което институцията следи и непрекъснато подобрява чрез сертифицирането по Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS) и политиката си в областта на околната среда;

135.  приветства допълнителните мерки за компенсиране на неизбежните емисии, в контекста на политиките на Съюза в областта на енергетиката и климата до 2030 г. и след този период; призовава Парламента да разработи допълнителни политики за компенсиране на емисиите на CO2;

136.  приветства ангажимента на Парламента за екологосъобразни обществени поръчки; отбелязва, че през 2017 г. 40,71% от обществените поръчки бяха класифицирани като „екологосъобразни“, 10,96% – като „слабо екологични“, а 48,33% – без никакво екологично измерение; насърчава Парламента да увеличи още повече дела на поетите задължения за възлагане на екологосъобразни обществени поръчки;

137.  приветства пилотния проект за въвеждане на електрически скутери за придвижване между сградите на европейските институции във връзка с работата, както и за пътуване между дома и работното място; отбелязва обаче, че експлоатационните характеристики на тези превозни средства са по-лоши от очакваното; насърчава Парламента да гарантира, че изпълнителят ще подобри капацитета на превозните средства, и по-специално този на батерията;

138.  приветства допълнителните мерки за намаляване на емисиите и за компенсиране на неизбежните емисии, в контекста на политиките на Съюза в областта на енергетиката и климата до 2030 г. и след този период, за да може Парламентът да се превърне в институция, която е 100 % неутрална по отношение на въглеродните емисии; призовава Парламента даде пример и да разработи допълнителни политики за компенсиране на емисиите на CO2 за своите сгради;

Годишен доклад относно възложените обществени поръчки

139.  припомня, че Финансовият регламент и правилата за неговото прилагане(13) определят каква информация трябва да бъде предоставяна на бюджетния орган и на обществеността във връзка с възлаганите от институцията обществени поръчки; отбелязва, че Финансовият регламент изисква да се публикуват договорите на стойност над 15 000 EUR, като тази стойност е прагът, над който е задължително процедурите да бъдат състезателни;

140.  отбелязва, че от общо 224 обществени поръчки, възложени през 2017 г., 79 се основават на открити или ограничени процедури, на стойност 517 милиона евро, а 145 – на процедури на договаряне, на обща стойност 70 милиона евро; отбелязва, че общият брой на обществените поръчки, възложени чрез процедури на договаряне, леко е намалял по отношение на стойността като процент от общата стойност на възложените поръчки – от 14% през 2016 г. на 12% през 2017 г., въпреки че по отношение на обема броят се е увеличил с почти 10% за периода 2016 – 2017 г. (70,5 милиона евро през 2017 г., в сравнение с 64,28 милиона евро през 2016 г.);

141.  отбелязва следната разбивка на обществените поръчки, възложени през 2017 и 2016 г., по вид на поръчката, включително договорите за недвижими имоти:

Вид на поръчката

2017

2016

Брой

Процент

Брой

Процент

Услуги

Доставки

Строителни работи

Сгради

177

36

11

0

79 %

16 %

5 %

0 %

170

36

13

1

77 %

16 %

6 %

1 %

Общо

224

100 %

220

100 %

Вид на поръчката

2017

2016

Стойност (в евро)

Процент

Стойност (в евро)

Процент

Услуги

446 313 270

76 %

246 512 789

49 %

Доставки

133 863 942

23 %

155 805 940

31 %

Строителни работи

6 892 972

1 %

97 640 851

19 %

Сгради

0

0 %

1 583 213

1 %

Общо

587 070 184

100 %

501 542 793

100 %

(Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 2017 г., стр. 6)

142.  отбелязва следната разбивка на обществените поръчки, възложени през 2017 и 2016 г., по вид на използваната процедура, по отношение на брой и стойност:

Вид на процедурата

  

2017

2016

Брой

Процент

Брой

Процент

Открита

Ограничена

На договаряне

Състезателна

Извънредна

78

1

145

-

-

35 %

1 %

64 %

-

-%

71

7

141(14)

-

1

32 %

3 %

64 %

-

1

Общо

224

100 %

220

100 %

Вид на процедурата  

2017

2016

Стойност (в евро)

Процент

Стойност (в евро)

Процент

Открита

Ограничена

На договаряне

Състезателна

Извънредна

488 368 460

2820000 070 501 724

-

-

83 %

5 %

12 %

-

- %

408 040 332

29 190 756

64 284 705(15)

-

27 000

81,6 %

13 %

- %

-

-

Общо

587 070 184

100 %

501 542 793

100 %

(Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 2017 г., стр. 8)

Политически групи (бюджетна позиция 4 0 0)

143.  отбелязва, че през 2017 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 0 и предоставени на политическите групи и независимите членове на ЕП, са били усвоени, както следва:

Група

2017

2016

Годишни бюджетни кредити

Собствени ресурси и пренесени бюджетни кредити

Разходи

Степен на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период

Годишни бюджетни кредити

Собствени ресурси и пренесени бюджетни кредити

Разходи

Степен на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период

Европейска народна партия (EPP)

17 790

8 150

19 330

108,66 %

6 610

17 440

8 907

18 303

105,19 %

8 005

Прогресивен алианс на социалистите и демократите (S&D)

15 610

5 469

15 268

97,81 %

5 812

15 327

5 802

15 713

102,51 %

5 417

Европейски консерватори и реформисти (ECR)

6 200

2 810

6 051

97,60 %

2 959

6 125

2 518

5 835

95,25 %

2 809

Алианс на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ)

5 711

1 694

5 596

98 %

1 809

5 759

2 366

6 448

111,98 %

1 676

Група на Зелените/Европейски свободен алианс (Verts/ALE)

4 333

1 826

4 583

105,76 %

1 578

4 180

1 557

3 921

93,82 %

1 815

Европейска обединена левица – Северна зелена левица (GUE/NGL)

4 421

1 407

4 571

103,39 %

1 257

4 340

1 729

4 662

107,43  %

1 407

Европа на свободата и пряката демокрация (EFDD)

3 654

1 917

3 523

96,41 %

1 827

3 820

1 873

2 945

77,10 %

1 910

Европа на нациите и свободите (ENF)

2 719

846

2 474

91 %

1 091

3 273

765

827

25,27 %

846

Независими членове на ЕП

929

257

494

53,18 %

318

772

216

616

79,90 %

257

Общо

61 367

24 394

61 890

100,85 %

23 261

60 996

25 733

59 059

96,82 %

24 142

*   Всички суми са в хиляди евро

144.  приветства факта, че независимият външен одитор на политическите групи е изразил единствено становища без резерви; подчертава, че това е положително развитие, за разлика от процедурата по освобождаване от отговорност на Парламента във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 година, когато независимият външен одитор даде квалифицирано одитно становище за една политическа група;

Европейски политически партии и европейски политически фондации

145.  отбелязва, че Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации беше създаден през 2016 г. със задачата да оценява заявленията за регистрация, да регистрира нови партии и фондации на Съюза, да следи за тяхното финансиране и да налага санкции при неспазване на задълженията им; отбелязва, че Органът започна да функционира пълноценно през 2017 г.;

146.  отбелязва, че през 2017 г. за Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации не бяха осигурени необходимите ресурси, и по-специално човешки ресурси, с цел изпълнение на неговите задачи; потвърждава, че Комисията, Съветът и Парламентът се договориха да осигурят допълнителни средства за Органа в бюджета за 2019 г.; подчертава, че поради значението на неговата дейност, за него трябваше да се обезпечат подходящи човешки ресурси още от самото начало;

147.  изразява загриженост относно факта, че в седем случая Бюрото трябваше да вземе решение за въвеждане на мерки за намаляване на риска, за да защити финансовите интереси на Съюза във връзка с финансова и административна нестабилност или подозрение за сериозни нередности или текуща процедура за незачитане на принципите, на които се основава Съюзът;

148.  отбелязва, че през 2017 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 2, са били усвоени, както следва(16):

Партия

Съкращение

Собствени ресурси

Безвъзмездни средства от Парламента

Общо приходи(17)

Безвъзмездни средства от ЕП, като % от допустимите разходи (макс. 85%)

Излишък или загуба на приходи (трансфер към резерви)

Европейска народна партия

PPЕ

1 548 409

8 018 034

12 118 607

85 %

-

Партия на европейските социалисти

PES

1 335 161

6 901 688

8 518 219

 

85 %

 

-84 178

Алианс на либералите и демократите за Европа

ALDE

693 618

 

2 449 108

 

3 586 785

 

85 %

 

159 481

Европейска зелена партия

EGP

1 006 971

 

1 865 999

3 064 646

73 %

 

150 000

Алианс на европейските консерватори и реформисти

AECR

 

316 291

 

1 439 310

1 755 601

 

 

85 %

 

 

-565 789

Партия на европейската левица

EL

 

297 363

 

1 342 594

1 705 284

 

85 %

 

1 374

Европейска демократическа партия

PDE

106 162

532 072

638 234

85 %

 

1

Алианс за Европа на демокрациите

EUD

-

-

-

-

-

Европейски свободен алианс

ALE

153 856

779 408

1 045 014

85 %

808

Европейско християнско политическо движение

ECPM

107 018

499 993

627 808

84 %

2 143

Европейски алианс за свобода

EAF

-

 

-

 

-

 

-

-

Алианс на европейските национални движения

AEMN

74 076

342 788

445 568

85 %

6 344

Движение за

Европа на свободите

и демокрацията

MENL

127 900

525 296

775 467

85 %

-20 184

Алианс за мир и свобода

APF

 

29 775

 

27 055

56 830

85 %

22 471

Коалиция за живота и семейството

CLF

-

-

-

-

-

Общо

 

5 796 602

24 723 344

34 338 065

 

-327 530

149.  отбелязва, че през 2017 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 3, са били усвоени, както следва(18):

Фондация

Съкращение

Свързана с партия

Собствени ресурси

Окончателен размер на безвъзмездните средства от ЕП

Общо приходи

Безвъзмездни средства от ЕП, като % от допустимите разходи (макс. 85 %)

Център за европейски изследвания „Вилфрид Мартенс“

WMCES

PPЕ

1 020 598

5 042 165

6 062 764

85 %

Фондация за европейски прогресивни изследвания

FEPS

PES

915 754

4 221 134

5 136 888

85 %

Европейски либерален форум

ELF

ALDE

254 994

1 164 869

1 419 863

85 %

Зелена европейска фондация

GEF

EGP

201 899

1 090 052

1 291 951

85 %

Трансформ Европа

TE

EL

229 957

929 481

1 159 438

85 %

Институт на европейските демократи

IED

PDE

50 768

264 390

315 158

85 %

Център „Мауриц Копитерс“

CMC

ALE

90 867

365 038

455 905

85 %

Нов курс – Фондация за европейска реформа

ND

AECR

278 837

1 412 218

1 691 055

85 %

Европейска фондация за свобода

EFF

EAF

-

-

-

-

Християнска политическа фондация за Европа

SALLUX

ECPM

69 056

310 164

379 220

83 %

Европейски идентичности и традиции

ITE

AEMN

43 963

212 402

256 365

85 %

Фондация за Европа на нациите и свободите

FENL

MENL

77 400

447 972

525 372

85 %

Европа Тера Ностра

ETN

APF

37 791

41 428

79 219

85 %

Фондация „Пегас“

FP

CLF

-

-

-

-

Общо

 

 

3 271 884

15 501 313

18 773 197

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Julia Pitera

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, John Flack, Czesław Hoc

Поименно гласуване на изменение 88

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

10

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

S&D

Verts/ALE

Nedzhmi Ali

Rosa D'Amato

Dennis de Jong

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Bart Staes

10

-

ENF Group

GUE/NGL

PPE

Jean‑François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

1

0

ALDE

Martina Dlabajová

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

4

-

ECR

John Flack, Czesław Hoc

EFDD

Rosa D'Amato

S&D

José Blanco López

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ L 51, 28.2.2017 г.

(2)

ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 411, 13.11.2018 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 1.

(5)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 9.

(6)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(7)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(8)

PE 422.541/Bur.

(9)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020.

(10)

P7_TA(2013)0498.

(11)

ОВ C 436, 24.11.2016 г., стр. 2.

(12)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0306+0+DOC+XML+V0//BG.

(13)

Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите

правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г.).

(14)

Това включва концесии, възложени през 2016 г., при липсата на правна рамка.

(15)

Това включва концесии, възложени през 2016 г., при липсата на правна рамка.

(16)

Всички суми са в хиляди евро

(17)

Общите приходи включват преносите от предходната година в съответствие с член 125, параграф 6 от Финансовия регламент.

(18)

Всички суми са в хиляди евро

Последно осъвременяване: 15 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност