Postup : 2018/2167(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0108/2019

Předložené texty :

A8-0108/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0245

ZPRÁVA     
PDF 296kWORD 118k
27.2.2019
PE 626.836v01-00 A8-0108/2019

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl I – Evropský parlament

(2018/2167(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Claudia Schmidt

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl I – Evropský parlament

(2018/2167(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0319/2018)(2),

–  s ohledem na zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2017, oddíl I – Evropský parlament(3),

–  s ohledem na výroční zprávu interního auditora za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpověďmi orgánů(4),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(5) účetní závěrky a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 v souladu s článkem 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a článek 318 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na články 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí předsednictva ze dne 16. června 2014 o vnitřních předpisech pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu(8), a zejména na článek 22 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 94, čl. 98 odst. 3 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0108/2019),

A.  vzhledem k tomu, že předseda přijal účetní závěrku Parlamentu za rozpočtový rok 2017 dne 4. července 2018;

B.  vzhledem k tomu, že generální tajemník jako hlavní pověřená schvalující osoba dne 6. července 2018 osvědčil, že má přiměřenou jistotu, že zdroje poskytnuté do rozpočtu Parlamentu byly použity k zamýšlenému účelu a v souladu se zásadami řádného finančního řízení a že zavedené kontrolní postupy dávají nezbytné záruky týkající se legality a správnosti uskutečněných operací;

C.  vzhledem k tomu, že audit Účetního dvora dospěl k závěru, že při svém specifickém posuzování správních a jiných výdajů provedených v roce 2017 nezjistil ve zkoumaných výročních zprávách o činnosti orgánů a institucí, které jsou vyžadovány nařízením (ES, Euratom) č. 2018/1046, žádné vážné nedostatky;

D.  vzhledem k tomu, že čl. 262 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046 vyžaduje, aby každý orgán Unie učinil všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným k rozhodnutí Evropského parlamentu o udělení absolutoria;

1.  uděluje absolutorium svému předsedovi za plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl I – Evropský parlament

(2018/2167(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl I – Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 94, čl. 98 odst. 3 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0108/2019),

A.  vzhledem k tomu, že ve svém potvrzení konečné účetní závěrky prohlásil účetní Evropského parlamentu, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka poskytuje ve všech významných aspektech poctivý obraz finanční situace Parlamentu, výsledků jeho operací a jeho peněžních toků;

B.  vzhledem k tomu, že v souladu s běžným postupem bylo správě Parlamentu zasláno 161 otázek, které byly písemně zodpovězeny a o nichž Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) uskutečnil veřejnou rozpravu za přítomnosti místopředsedy odpovědného za rozpočet, generálního tajemníka a interního auditora;

C.  vzhledem k tomu, že je neustále prostor pro zlepšování kvality, účinnosti a účelnosti při správě veřejných financí a že kontrola je nutná k zajištění toho, aby se politické vedení a správa Parlamentu zodpovídaly občanům Unie;

Rozpočtové a finanční řízení Parlamentu

1.  konstatuje, že konečná výše prostředků Parlamentu na rok 2017 činila 1 909 590 000 EUR, tj. 19,25 % prostředků v okruhu V víceletého finančního rámce(9), které byly v roce 2017 vyčleněny na správní výdaje orgánů Unie jako celku, což oproti rozpočtu na rok 2016 (1 838 613 983 EUR) představuje zvýšení o 3,9 %; zdůrazňuje, že toto zvýšení značně převyšuje míru inflace v Belgii v roce 2017, která činila pouhých 2,65 %.

2.  konstatuje, že celkové příjmy zapsané do účtů ke dni 31. prosince 2017 činily 206 991 865 EUR (oproti 183 381 513 EUR v roce 2016), včetně účelově vázaných příjmů ve výši 50 052 674 EUR (oproti 30 589 787 EUR v roce 2016);

3.  upozorňuje na to, že 69,5 % celkových čerpaných prostředků připadá na čtyři kapitoly: kapitola 10 (Členové orgánu), kapitola 12 (Úředníci a dočasní zaměstnanci), kapitola 20 (Budovy a náklady s nimi spojené) a kapitola 42 (Výdaje na parlamentní asistenci), což svědčí o vysoké míře rigidnosti u převážné části výdajů Parlamentu; zdůrazňuje, že největší část rozpočtu Parlamentu je především správního, nikoli operativního charakteru, což je třeba zohlednit;

4.  bere na vědomí číselné údaje, na jejichž základě byla sestavena účetní závěrka Parlamentu za rozpočtový rok 2017, konkrétně:

a) Dostupné prostředky (v EUR)

prostředky na rok 2017:

1 909 590 000

neautomatické přenosy prostředků z rozpočtového roku 2016:

---

automatické přenosy prostředků z rozpočtového roku 2016:

285 312 645

prostředky odpovídající účelově vázaným příjmům na rok 2017:

50 052 674

přenosy prostředků odpovídajících účelově vázaným příjmům z roku 2016:

39 595 290

Celkem:

2 284 550 609

b) Využití prostředků v rozpočtovém roce 2017 (v EUR)

závazky:

2 209 881 836

provedené platby:

1 904 053 540

prostředky automaticky přenesené do následujícího roku včetně prostředků z účelově vázaných příjmů:

329 655 011

prostředky přenesené neautomaticky:

337 227 783

zrušené prostředky:

39 823 600

c) Rozpočtové příjmy (v EUR)

příjmy v roce 2017:

206 991 865

d) Celková rozvaha ke dni 31. prosince 2017 (v EUR)

1 628 445 094

5.  poukazuje na to, že bylo 99 % prostředků zapsaných do rozpočtu Parlamentu, tj. celkově 1 889 574 057 EUR, bylo přiděleno na závazky, přičemž míra rušení prostředků činila 1 %; s uspokojením konstatuje, že stejně jako v předchozích letech bylo dosaženo vysoké úrovně plnění rozpočtu; konstatuje, že platby dosáhly celkové výše 1 599 788 767 EUR, což znamená míru čerpání prostředků na platby ve výši 84,7 % a představuje zvýšení o 0,3 % oproti předchozímu roku;

6.  zdůrazňuje skutečnost, že zrušené prostředky na rok 2017, a to v úhrnné výši 17 451 943 EUR, se týkaly především mezd a dalších nároků a dále výdajů souvisejících s budovami;

7.  bere na vědomí, že v souladu s články 27 a 46 finančního nařízení bylo v rozpočtovém roce 2017 schváleno sedm převodů ve výši 57 402 860 EUR, což odpovídá 3,01 %, konečných prostředků; konstatuje, že většina převodů souvisela s politikou Parlamentu v oblasti budov a jejich účelem bylo zejména pomoci financovat roční splátky projektu budovy Konrad Adenauer;

8.  zdůrazňuje, že praxe tzv. sběrných převodů představuje určité uvolnění zásady specifikace a je vědomě v rozporu se zásadou přesnosti rozpočtu; žádá, aby byly prostředky na financování budov, zejména budovy Konrad Adenauer, obsaženy v návrhu ročního rozpočtu, který schvalují rozpočtové orgány; domnívá se, že počet těchto sběrných převodů je stále velmi vysoký; je přesvědčen, že pokud se rozpočtové řízení zlepší, omezí se tyto převody na nezbytné minimum; zdůrazňuje, že politika Parlamentu v oblasti budov by měla být v rámci rozpočtové strategie stanovena dostatečně jasně; striktně odmítá převody často prováděné na poslední chvíli s cílem financovat politiku Parlamentu v oblasti budov; žádá generálního tajemníka a předsednictvo, aby Rozpočtovému výboru poskytli všechny dokumenty, plány a smlouvy týkající se politiky v oblasti budov;

9.  zdůrazňuje, že navzdory ročnímu charakteru rozpočtu jsou přenosy finančních prostředků souvislosti s velkými projekty v oblasti budov či infrastruktury nezbytné;

Výroky Evropského účetního dvora ve věci spolehlivosti účetní závěrky za rok 2017 a legality a správnosti transakcí, na nichž se zakládá

10.  připomíná, že Evropský účetní dvůr provádí specifická posouzení správních a jiných výdajů jako jediné skupiny politik pro všechny orgány EU; upozorňuje na to, že správní a s nimi související výdaje zahrnují výdaje na lidské zdroje (platy, příspěvky a důchody), které představují 60 % celkových správních výdajů, a výdaje na budovy, vybavení, energie, komunikace a informační technologie;

11.  konstatuje, že z údajů, o něž se audit opírá, celkově vyplývá, že výdaje na „správu“ nejsou zatíženy významnou (materiální) mírou chyb; rovněž konstatuje, že na základě devíti kvantifikovaných chyb činí odhadovaná míra chyb v okruhu 5 víceletého finančního rámce určeném na správní výdaje 0,5 % (zvýšení oproti 0,2 % v roce 2016);

12.  bere na vědomí konkrétní zjištění týkající se Parlamentu obsažená ve výroční zprávě Účetního dvora za rok 2017; s velkým znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr odhalil u tří z osmi posuzovaných transakcí Parlamentu nedostatky související s postupy zadávání veřejných zakázek (konkrétně nedodržování kritérií pro výběr zakázek, částečného nedodržování rámcové smlouvy a problém s kritériem pro výběr cestovní agentury) a u jedné transakce odhalil nedostatky týkající se proplácení nákladů politických skupin;

13.  bere na vědomí odpovědi, které dal Parlament ve sporném řízení s Účetním dvorem; žádá Účetní dvůr, aby příslušný výbor průběžně informoval o provádění jeho doporučení;

Výroční zpráva interního auditora

14.  konstatuje, že na veřejně přístupné schůzi příslušného výboru s interním auditorem konané dne 26. listopadu 2018 představil interní auditor svou výroční zprávu a vysvětlil, že v roce 2017 vypracoval zprávy na tato témata:

–  následný audit nedokončených opatření ze zpráv o interním auditu – fáze I a II z roku 2017;

–  revidovaná rozpočtová nomenklatura pro generální ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM);

–  organizace pozvání pro novináře, kterou zajišťuje GŘ COMM;

–  zadávání veřejných zakázek a řízení smluv v oblasti externích překladů;

–  předplatné knihovních služeb – generální ředitelství pro parlamentní výzkumné služby (GŘ EPRS);

–  individuální nároky na základě služebního řádu úředníků a pracovních podmínek ostatních zaměstnanců;

–  decentralizované činnosti v oblasti informačních technologií (IT);

15.  připomíná, že výroční zpráva o činnosti je součástí struktury řízení Parlamentu; vítá a podporuje následující činnosti, které jsou výsledkem dohody mezi interním auditorem a příslušnými generálními ředitelstvími:

–  audit pozvání novinářů, které organizuje GŘ COMM: zlepšit systém řízení a kontroly tím, že náhrady pro novináře budou odpovídat skutečně vzniklým nákladům (např. je nutné ověřovat výchozí a cílové místo cesty), odstranit systémové odchylky od příslušných předpisů; zavést povinnost provádět platby náhrad bankovním převodem, a to včetně cest do Štrasburku; opatření pro organizaci procesu výběrových řízení a posuzování hospodárnosti, účelnosti a účinnosti postupu;

–  audit individuálních nároků v rámci služebního řádu: zlepšování kontrolního prostředí a metodiky kontrol, specifické postupy řízení a kontroly pro příspěvek na práci v zahraničí a denní příspěvky (např. jednotné uplatňování pravidel) a konkrétní postupy zahrnující roční paušální cestovní příspěvky;

–  audit zadávání veřejných zakázek a provádění zakázek v oblasti externích překladů: včasnější žádosti o další informace, lepší hodnocení nabídek, zpřísnění kritérií zadání týkajících se kvality v budoucích zadávacích řízeních, pobídky pro externí dodavatele, aby zlepšovali kvalitu překladů, mimo jiné rozšířením ověřování ex post, a zvýšení spolehlivosti výpočtu skutečných nákladů na externí překlady, zejména v souvislosti se skutečností, že přibližně jedna třetina přeložených stran je překládána externími překladateli a tento podíl se s nejvyšší pravděpodobností bude zvyšovat;

–  audit decentralizovaných činností v oblasti informačních technologií: aby byl využit jejich plný potenciál, je třeba zlepšit sledování rozpočtu na iniciativy v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), které spadají pod koordinaci programů v oblasti IT, a to nejen prostřednictvím informování v určitých fázích projektu, ale i dohledem od začátku do konce; musí se zvýšit jistota, že iniciativy v oblasti IKT jsou plněny včas ve smluveném rozsahu, v požadované kvalitě a v rámci rozpočtu; je zapotřebí zlepšit kontrolu a ověřování nových vydání softwaru, jež provádějí decentralizované útvary, a související postupy řešení problémů; je třeba postupně přejít od smluv s pevně stanovenou cenou podle vynaloženého času a prostředků týkajících se externích odborných služeb ke smlouvám o plnění konkrétních úkolů;

16.  konstatuje, že výsledkem procesu opatření navazujících na doporučení auditora v roce 2017 bylo ukončení 34 ze 71 nedokončených opatření a profil rizika u opatření, která mají zpoždění, se v roce 2017 i nadále snižoval; konstatuje zejména, že počet nedokončených opatření, která se zabývají významnými riziky, se snížil z 26 na 11 a že v nejrizikovější kategorii s rizikem „kritické“ nebyla žádná neukončená opatření; zdůrazňuje, že nově přidaná nedokončená opatření pro rozpočtový rok 2017 by neměla oslabovat zlepšení, kterých bylo s ohledem na ukončení neukončených opatření dosaženo;

Opatření přijatá v návaznosti na usnesení o udělení absolutoria za rok 2016

17.  bere na vědomí písemné odpovědi na usnesení o udělení absolutoria za rok 2016, které byly výboru CONT předloženy dne 17. září 2018, a vystoupení generálního tajemníka k různým otázkám a požadavkům uvedeným v usnesení o udělení absolutoria Parlamentu za rok 2016 a následnou výměnu názorů s poslanci;

18.  lituje, že nebyla přijata žádná opatření v reakci na některá doporučení uvedená v usnesení Parlamentu o udělení absolutoria za rok 2016 a že dokument vypracovaný v návaznosti udělení absolutoria toto nijak neodůvodňuje; zdůrazňuje, že je důležité vést v CONT častější rozpravy s generálním tajemníkem o otázkách týkajících se rozpočtu Parlamentu a jeho plnění;

Absolutorium Parlamentu za rok 2017

19.  bere na vědomí výměnu názorů mezi místopředsedou odpovědným za rozpočet, generálním tajemníkem a CONT za přítomnosti interního auditora, která se konala dne 26. listopadu 2018 v souvislosti s udělením absolutoria Parlamentu za rok 2017;

20.  konstatuje, že rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie mělo významný dopad na různé parlamentní služby, především na výbory, výzkumné útvary a horizontální služby; podotýká, že parlamentní služby provedly faktografickou činnosti, na jejímž základě vypracovaly analytický dokument, který hodnotí dopad brexitu na jednotlivé oblasti politiky a na právní předpisy v jejich příslušných oblastech působnosti; tento dokument je dostupný na internetových stránkách Parlamentu;

21.  podotýká, že rozhodnutím Spojeného království vystoupit z Evropské unie je dotčeno šest dočasných zaměstnanců generálního sekretariátu, 41 dočasných zaměstnanců sekretariátu politických skupin a nezařazených poslanců a 30 smluvních zaměstnanců; bere na vědomí, že jejich situace se vyhodnocuje individuálně; vítá ujištění generálního tajemníka, že nebude zamítnuto žádné prodloužení smlouvy pouze na základě státní příslušnosti; vybízí generálního tajemníka, aby pečlivě zvážil problém potenciálního střetů zájmů v citlivé době potenciálního přechodného období a chaotického vystoupení Spojeného království z Evropské unie;

22.  vítá podporu právní služby Parlamentu při přípravě pokynů pro účastníky finančních operací, kteří se zabývají smluvními otázkami souvisejícími s rozhodnutím Spojeného království vystoupit z Evropské unie, a při zpracování návrhů ujednání, která budou zahrnuta do dokumentů o veřejných zakázkách a smlouvách souvisejících s rozhodnutím Spojeného království vystoupit z Evropské unie;

23.  upozorňuje na cíl ročního snižování počtu zaměstnanců o 5 %, v souladu s nímž musel Parlament v roce 2017 zrušit 60 pracovních míst v plánu pracovních míst; připomíná, že podle politické dohody, jíž bylo dosaženo mezi Parlamentem a Radou ohledně rozpočtu na rok 2016, která stanovuje nový parametr pro snižování počtu zaměstnanců Parlamentu a prodlužuje období jeho uplatňování až do roku 2019, se tento postup nadále nevztahuje na politické skupiny; s politováním ovšem konstatuje, že rozpočtové orgány nařídily další snížení počtu pracovních míst ve správě Parlamentu o 76 jako kompenzaci zvýšení počtu zaměstnanců politických skupin; obává se, že toto významné snížení může mít negativní dopady na činnost Parlamentu a může způsobit nadměrnou pracovní zátěž úředníků a přesun některých úkolů na kanceláře poslanců;

24.  vyzývá generálního tajemníka a všechna příslušná GŘ, aby společně vypracovali souhrnný přehled snižování počtu zaměstnanců od roku 2014 včetně přesunů zaměstnanců ze správních pozic do politických skupin a přesunů mezi institucemi; zdůrazňuje, že v souvislosti s tímto postupem střídání zaměstnanců vyvstává otázka, zda jsou popisy pracovních míst vhodné; vyjadřuje vážné obavy, že přílišné snižování počtu pracovních míst způsobí poslancům a akreditovaným asistentům další administrativní zátěž, která bude mít negativní dopady na legislativní práci, kterou mají poslanci a akreditovaní asistenti vykonávat;

25.  zdůrazňuje, že digitální pracovní prostředí a řádné využívání digitálních technologií, např. elektronického podpisu i pro dokumenty týkající se plenárních zasedání, dvojstupňového ověřování a elektronických spisů, by snížilo administrativní zátěž všech dotčených stran a přispělo by to k dosažení cílů v oblasti snižování spotřeby papíru a provádění politiky Evropského parlamentu pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS); poukazuje na to, že „bezpapírový“ provoz parlamentních výborů ve skutečnosti způsobil, že tisk veškeré dokumentace přešel ze sekretariátů výborů na kanceláře poslanců;

26.  konstatuje, že pracovní cesty jsou někdy propláceny s velmi velkým zpožděním; navrhuje, aby byly prozkoumány způsoby, jak zajistit proplácení v přiměřených lhůtách;

27.  opakuje svoji žádost Konferenci předsedů a předsednictvu, aby znovu zvážily možnost, aby akreditovaní asistenti za určitých předem stanovených podmínek doprovázeli poslance na oficiálních misích a pracovních cestách, jak to již někteří poslanci požadují; vyzývá generálního tajemníka, aby posoudil, jaké rozpočtové důsledky by měla organizace a logistika těchto služebních cest;

28.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že někteří poslanci údajně požadují, aby akreditovaní parlamentní asistenti cestovali – zejména do Štrasburku – bez cestovních příkazů, bez úhrady výdajů za pracovní cestu nebo dokonce bez úhrady cestovních výdajů; zastává názor, že tato praxe vytváří prostor pro porušování platných předpisů a práv těchto asistentů: pokud akreditovaní parlamentní asistenti cestují bez cestovních příkazů, nejenom že musí platit náklady z vlastních prostředků, ale navíc nejsou ani kryti pracovním pojištěním; vyzývá generálního tajemníka, aby tuto údajnou praxi prošetřil a aby předložil do konce roku zprávu;

29.  konstatuje, že revidovaná pravidla pro platbu finančních příspěvků pro sponzorované skupiny návštěvníků nabyla účinnosti 1. ledna 2017; vyzývá generálního tajemníka, aby bez zbytečného odkladu zveřejnil hodnocení těchto pravidel; opakuje svou žádost o zrušení možnosti jmenovat akreditované asistenty jako vedoucí skupiny;

30.  požaduje, aby byl přezkoumán systém pro výpočet úhrady cestovních výdajů pro skupinové návštěvy pod záštitou poslance, a to jak s cílem zajistit rovné zacházení pro všechny občany Unie, tak v zájmu podpory používání ekologičtějších dopravních prostředků, vzhledem k tomu, že stávající systém založený na počtu ujetých kilometrů nezohledňuje nedostupnost některých oblastí v Unii a jejich zeměpisné překážky a nezohledňuje náklady na cestování na místa, kde jsou k dispozici rychlejší a ekologičtější způsoby dopravy;

31.  zjišťuje, že stážisté, které zaměstnávají poslanci, mají s daným poslancem soukromoprávní pracovní smlouvu, která pro ně nezakládá nárok na podobné postavení v Parlamentu, jako mají jiné kategorie zaměstnanců Parlamentu, ani nárok na získání stipendia od samotného Parlamentu (Schumanovo stipendium); lituje toho, že v rámci generálního ředitelství pro finance (GŘ FINS) neexistuje žádný nástroj ani právní rámec pro to, aby bylo možno zavést systém přímých zálohových plateb těmto stážistům ještě před pracovními cestami – přestože jsou tyto mechanismy k dispozici pro všechny ostatní zaměstnance – vzhledem k tomu, že stážisté si ze zřejmých důvodů mohou stěží dovolit hradit tyto výdaje předem z vlastních prostředků;

32.  upozorňuje na to, že předsednictvo se zabývalo návrhem generálního tajemníka na zlepšení stávajícího právního rámce pro zaměstnávání stážistů poslanci, jež v současné době postrádá určité záruky, které požadovalo také více než 140 poslanců podporujících kampaň skupiny Youth Intergroup s názvem „Fair Internship“; zdůrazňuje, že je povinností každého poslance, aby stážistům poskytl vhodnou finanční odměnu v souladu s příslušnou právní úpravou; podporuje předsednictvo v jeho úsilí o vypracování komplexního a vyváženého návrhu, který zaručí jak výsady poslanců, tak i přiměřenou odměnu a všeobecné právní záruky pro stážisty; vyzývá předsednictvo, aby urychleně přijalo nová pravidla, která by měla vstoupit v platnost na začátku nového volebního období; doufá, že návrh bude předložen v co nejkratší lhůtě;

33.  upozorňuje na to, že výpadek IT, k němuž došlo v říjnu 2017, způsobit rozsáhlé narušení parlamentní činnosti; bere na vědomí, že byl poté přijat akční plán, která má lépe zajistit kontinuitu činností; zdůrazňuje, že v podobných situacích je nutné rychle reagovat a obnovit provoz, zejména pokud dojde k narušení nebo úplnému zastavení legislativní činnosti;

34.  bere na vědomí, že v roce 2017 byly zveřejněny dvě zprávy o nákladech vyplývajících z neexistence společného evropského postupu a byla dokončena dvě posouzení evropské přidané hodnoty;

35.  konstatuje, že na žádost generálního tajemníka všechna GŘ Parlamentu vypracovala nástroje řízení, jejichž cílem je dodržování zásady tvorby rozpočtu založeného na výkonu; konstatuje, že některé ze stávajících kvantitativních cílů mohou být v generálních ředitelstvích obtížně splnitelné, neboť jejich činnost se odvíjí od časového rámce politického cyklu; vybízí generálního tajemníka, aby tuto skutečnost při hodnocení tvorby rozpočtu podle výkonnosti napříč GŘ zohlednil, aniž by došlo k odklonu od zaměření na přidanou hodnotu;

36.  s uspokojením bere na vědomí, že pro poslance, kteří chtějí svou individuální stránku na internetových stránkách Parlamentu využívat pro zveřejňování schůzí se zástupci zájmových skupin, byla vytvořena technická řešení; rovněž bere na vědomí, že předsednictvo zvažuje, zda toto řešení nerozšířit, aby se zajistilo, že tyto informace budou přímo dostupné na internetových stránkách Parlamentu;

37.  vyzývá správu Parlamentu, aby vypracovala zprávu, v níž poskytne souhrnný přehled zástupců zájmových skupin a jiných organizací, kterým byl v roce 2017 umožněn přístup do prostor Parlamentu; žádá, aby taková zpráva byla v rámci do nejvyšší transparentnosti vypracovávána každý rok;

38.  vyzývá správu Parlamentu, aby poskytla přehled jmenování vysoce postavených úředníků v roce 2017; vybízí generálního tajemníka, aby inicioval dodatečná opatření ke zlepšení transparentnosti a rovnosti postupů jmenování v Evropském parlamentu s přihlédnutím k zjištěním a doporučením evropského veřejného ochránce práv ve spojených věcech 488/2018/KR a 514/2018/KR;

Zeměpisná rozptýlenost Parlamentu – jediné sídlo

39.  vyjadřuje politování nad tím, že navzdory opakovaným výzvám Parlamentu o zřízení jediného sídla a navzdory tomu, že občané Unie nechápou, proč má Parlament dělit své činnosti mezi dvě sídla, Evropská rada dosud ani nezahájila diskusi o tom, jak vyhovět požadavkům Parlamentu; připomíná analýzu Účetního dvora z roku 2014, podle níž by Parlament mohl centralizací své činnosti dosáhnout ročních úspor kolem 114 milionů EUR; připomíná usnesení Parlamentu z roku 2013(10), které roční náklady na zeměpisnou rozptýlenost Parlamentu odhaduje v rozmezí 156 až 204 milionů EUR ročně;

40.  dále podotýká, že ve svém usnesení ze dne 20. listopadu 2013 o umístění sídel evropských institucí(11) uvádí, že 78 % veškerých pracovních cest statutárních pracovníků Parlamentu je přímým důsledkem zeměpisné rozptýlenosti činnosti EP; zdůrazňuje, že zpráva také odhaduje, že dopad zeměpisné rozptýlenosti na životní prostředí lze vyčíslit na 11 000 – 19 000 tun emisí CO2; opakuje, že rozptýlenost činnosti způsobuje negativní vnímání Parlamentu veřejností; opakuje svoji výzvu Radě, aby vypracovala komplexní strategii s cílem dohodnout se na jediném sídle Parlamentu;

41.  důrazně upozorňuje na to, že tyto dodatečné výdaje jsou v rozporu se zásadou řádného finančního řízení a se zásadou rozpočtové kázně; uvědomuje si, že cíle jediného sídla lze dosáhnout pouze jednomyslnou změnou Smlouvy; vyzývá Radu a Komisi, aby bez dalšího odkladu zahájily tento proces změny Smlouvy, a vyjadřuje názor, že taková změna Smlouvy bude pro evropské daňové poplatníky přínosem jak z finančního hlediska, tak z hlediska kvality práce odváděné poslanci; žádá proto urychlené přijetí praktických opatření s cílem vytvořit jediné sídlo a zamezit tak dalšímu plýtvání veřejných peněz; s politováním bere na vědomí, že v jediném volebním období mohou náklady Parlamentu na zeměpisnou rozptýlenost dosáhnout až 1 miliardy EUR; vyjadřuje nesouhlas s víceletými stavebními projekty, které mají rozšířit kancelářský prostor pro poslance ve Štrasburku;

42.  vyjadřuje politování nad dodatečnými náklady v podobě cestovních výdajů poslanců spojenými s 12 cestami Parlamentu do Štrasburku ročně, které lze za rok 2017 vyčíslit následujícím způsobem:

 

 

Kategorie

 

 

CELKEM1

 

 

PRŮMĚRNĚ/MĚSÍC

Cestovní náklady

7 700 358

641 696

Denní příspěvek

10 036 444

836 370

Příspěvek na vzdálenost

1 394 608

116 217

Příspěvek na délku cesty

1 994 045

166 170

Další náklady

47 594

3 966

CELKEM

21 173 049

1 764 421

43.  dále zdůrazňuje, že náklady na charterový provoz vlaků Thalys činily v roce 2017 dokonce 3 668 532 EUR;

44.  konstatuje, že vytvoření institutu pro vzdělávání budoucích evropských diplomatů v rámci Evropské služby pro vnější činnost by mohlo být příkladem, jak dát nový účel prostorám Evropského parlamentu ve Štrasburku, které by se mohly stát sídlem tohoto diplomatickému institutu;

Generální ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM)

45.  konstatuje, že hlavním indikátorem GŘ COMM byl v roce 2017 počet hodin pozornosti, kterou Parlament získal na různých komunikačních kanálech; s uspokojením bere na vědomí, že kromě zaměření na úrovně pozornosti vyvíjí GŘ COMM metodologii pro měření hospodárnosti, účinnosti a účelnosti svých činností napříč všemi komunikačními kanály; vybízí generálního ředitele, aby do výroční zprávy o činnosti zahrnul výsledky z prvního roku provádění;

46.  podotýká, že dlouhodobé projekty určené pro rámec strategického plnění / projektové portfolio Parlamentu v období 2017–2019 se nachází v různých fázích vývoje, všechny ovšem usilují o dodržování cíle „produkovat méně, komunikovat lépe“;

47.  poukazuje na zásadní technické a redakční změny veřejných internetových stránek Parlamentu, zejména pokud jde o optimalizaci vyhledávače na těchto stránkách; vyjadřuje GŘ COMM uznání za tento pokrok, avšak je znepokojen jeho pomalým tempem, zejména s ohledem na blížící se evropské volby v roce 2019 a zvýšený zájem o činnost Parlamentu; zdůrazňuje, že další zlepšování by mělo mít nejvyšší prioritu, a žádá, aby se tento proces co nejdříve zrychlil; zdůrazňuje, že transparentní a přístupné internetové stránky mají klíčový význam pro zapojení občanů;

48.  zdůrazňuje, že na internetových stránkách Evropského parlamentu je obtížné nalézt výsledky hlasování Parlamentu a že komerční stránky VoteWatch jsou mnohem praktičtější, protože se na nich výsledky hlasování hledají snáze; vyzývá generálního tajemníka, aby pro internetové stránky Parlamentu vybudoval pokročilejší systém, který by zaznamenával jmenovité hlasování s možností snadného vyhledávání toho, jak hlasovali jednotliví poslanci, a porovnávání s hlasování s ostatními členy jejich skupiny i se členy ostatních skupin;

49.  konstatuje, že v oblasti médií byla v roce 2017 provedena řada projektů a byla dále konsolidována přítomnost Parlament na internetu díky přítomnosti na více platformách, novému portálu a službě „news planet“; dále konstatuje, že Parlament značně zlepšil způsob, jakým využívá sociální sítě, a zdokonalil také činnosti spojené se zvyšováním povědomí o činnosti Unie; bere rovněž na vědomí, že bylo investováno nemalé úsilí do komplexní strategie pro návštěvníky a do provádění programu „vyslanci do škol“ se zvláštním zaměřením na mladé lidi; zdůrazňuje, že by se mělo dále rozvíjet evropské vědecko-mediální centrum a mělo by být bez dalšího zdržení plně zprovozněno, aby bylo možné více informovat ve sdělovacích prostředcích na základě vědeckých poznatků;

50.  konstatuje, že v roce 2017 bylo v členských státech uspořádáno 223 tiskových seminářů, jichž se zúčastnilo více než 3 076 novinářů; vítá, že kromě toho bylo 1 095 novinářů pozváno, aby se zúčastnili plenárních zasedání, centrálně organizovaných tiskových seminářů a konferencí; vítá, že GŘ COMM využívá všechny možné sdělovací kanály pro šíření informací o činnosti a úspěších Parlamentu; vybízí GŘ COMM, aby věnovalo dostatečnou pozornost významu sociálních sítí a jejich významnému a narůstajícímu potenciálu oslovit občany;

51.  oceňuje snahy GŘ COMM komunikovat i s občany, kteří se automaticky nezajímají o práci Parlamentu; vybízí generálního tajemníka, aby vytvořil skutečně interaktivní komunikační strategii, která by šla nad rámec cílových skupin, jako jsou například novináři a studenti, a zahrnovala režim „naslouchání“ s cílem shromažďovat možné kritické ohlasy a reagovat na ně;

52.  bere na vědomí reorganizaci GŘ COMM, která zahrnovala vytvoření dvou nových ředitelství, která se zabývají kampaněmi a návštěvníky, jejichž cílem je zajistit plnou realizaci strategie pro evropské volby v roce 2019; vybízí GŘ COMM, aby pokračovalo ve své práci na souhrnné strategii pro boj s cílenými dezinformačními kampaněmi, které mají ovlivnit evropské volby v roce 2019; silně se obává, že cizí vlivy mohou úmyslným šířením nepravdivých informací narušit a podrývat volby, a tím ovlivnit chování voličů;

53.  podotýká, že v roce 2017 se oddělení pro žádosti občanů o informace (AskEP) zabývalo více než 9 200 individuálními žádostmi a 42 900 žádostmi ze zjevně koordinovaných kampaní o určitých tématech; navrhuje, aby byly odpovědi Parlamentu na jeho internetových stránkách zveřejňovány;

54.  vítá otevření Domu evropských dějin v květnu 2017 a parlamentaria Simone Veilové ve Štrasburku v červenci 2017; bere na vědomí, že od května do prosince navštívilo Dům evropských dějin 99 344 návštěvníků; s politováním konstatuje, že jeho otevření se zpozdilo o více než rok; obává se, že 99 344 návštěvníků je málo v porovnání s náklady na zaměstnance ve výši 4,4 milionu EUR: 2,7 milionu EUR na stálé zaměstnance a 1,7 milionu EUR na smluvní zaměstnance (včetně nákladů na pracovníky bezpečnostních služeb); vyzývá předsednictvo, aby provedlo analýzu nákladů a přínosů;

55.  je hluboce znepokojen tím, že navzdory všem činnostem organizovaným GŘ COMM se evropští občané stále domnívají, že nemají dostatek informací o Unii a o výsledcích a činnostech Parlamentu; vyzývá GŘ COMM, aby nadále zintenzivňovalo své úsilí a vyvíjelo inovativní nápady, jak bojovat s touto propastí mezi Unií a jejími občany, a bere na vědomí inovativní přístup navržený pro institucionální komunikační kampaň plánovanou pro evropské volby v roce 2019;

56.  vyzývá generální ředitelství pro komunikaci, aby zajistilo, že v období do evropských voleb v roce 2019 budou veřejná i soukromá média informovat o názorech poslanců a politických skupin v Evropském parlamentu objektivně a se zajištěním plurality;

Kontaktní kanceláře Evropského parlamentu

57.  bere na vědomí reformu kontaktních kanceláří Evropského parlamentu, kterou předsednictvo schválilo v listopadu 2017, přičemž jejich nový mandát se soustředí na kontakty s občany, sdělovacími prostředky a zainteresovanými subjekty s cílem oslovit občany; vyzývá kontaktní kanceláře, aby usilovaly o to, aby si občané uvědomovali práci odváděnou evropskými orgány a věděli o existenci kontaktních kanceláří;

58.  bere na vědomí různé výdajové položky pro rok 2017, rozdělené následujícím způsobem:

Výdajová položka

Výdaje 2017

General communication activities

5 945 229 EUR

výdaje související se specifickými činnostmi

5 320 867 EUR

Celkové výdaje na budovy

8 874 530 EUR

Údržba bezpečnostního vybavení

1 733 071,32 EUR

59.  Celkové náklady spojené s budovami rozdělené následujícím způsobem:

Nájemné

5 898 724 EUR

Stavební práce

148 573 EUR

Zvláštní náklady na správu budov

266 977 EUR

Úklid a údržba

1 126 853 EUR

Poplatky za veřejné a jiné služby

1 433 403 EUR

60.  bere na vědomí nárůst komunikačních činností prováděných kontaktními kancelářemi v roce 2017, které zahrnovaly každodenní kontakt s regionálními a místními médii, cílenou přítomnost v sociálních médiích a řízení místních společenství, realizaci místních akcí, vztahy s místními orgány, školami a zúčastněnými subjekty; s politováním konstatuje, že výdajové položky, jako jsou platy a náklady na pracovní cesty, nebyly v odpovědi na dotazník sděleny; vychází z informací, které byly poskytnuty během postupu udělení absolutoria za rok 2016, kdy platy vyplacené zaměstnancům kontaktních kanceláří činily 23 058 210 EUR a náklady na pracovní cesty činily 1 383 843 EUR; předpokládá, že výše těchto částek se pro rozpočtový rok 2017 významně nezměnila;

61.  uznává význam účinné komunikace v členských státech, zdůrazňuje ovšem potřebu nákladové efektivnosti a doufá, že pozměněný mandát k tomuto cíli přispěje; vybízí všechny strany, které se podílí na rozhodovacím procesu, aby usilovaly o větší přidanou hodnotu, zejména pokud jde o provozní náklady;

62.  zdůrazňuje, že je třeba zmodernizovat mandát informačních kanceláří Parlamentu prostřednictvím optimalizace využívání nových komunikačních technologií, protože jejich úkolem je lépe informovat občany;

Generální ředitelství pro personál (GŘ PERS)

63.  bere na vědomí, že hlavním indikátorem GŘ PERS byla v roce 2017 doba plnění úkolů; s uspokojením konstatuje, že cíle a metody sběru dat byly vylepšeny a že výsledky byly všeobecně pozitivní; se znepokojením konstatuje, že nebylo dosaženo cílů zlepšit postupy pro nábor akreditovaných asistentů a pro přijímání dětí do parlamentní školky, problémy ovšem byly v roce 2018 vyřešeny;

64.  zdůrazňuje, že postupy pro nábor akreditovaných asistentů mohou na počátku příštího volebního období způsobit problémy; vyzývá proto generálního tajemníka, aby v zájmu poslanců a asistentů přijal veškerá nezbytná technická a personální opatření s cílem zabránit problémům a zpožděním, se zvláštním důrazem na zabránění problémům, k nimž došlo v letech 2009 a 2014;

65.  konstatuje, že počet zaměstnanců v Parlamentu činil v prosinci 2017 celkem 9 682 aktivních zaměstnanců, což zahrnuje stálé, dočasné a smluvní zaměstnance a akreditované asistenty (ve srovnání s počtem 9 643 v roce 2016); připomíná, že na základě smírčí dohody o rozpočtu na rok 2017 bylo zrušeno celkem 136 pracovních míst;

66.  bere na vědomí složité postavení akreditovaných asistentů, kteří pracovali bez přerušení po dobu dvou parlamentních funkčních období, ale nedokončili potřebnou desetiletou službu z důvodu dřívějšího konání voleb v roce 2014 a zpoždění v první vlně náborů v roce 2009, kdy statut vstoupil v platnost, což znamená, že těmto akreditovaným asistentům bude chybět jeden až dva měsíce na to, aby měli nárok na vstup do evropského důchodového systému; s uznáním konstatuje, že předsednictvo o této otázce diskutovalo a spolupracuje s GŘ PERS a zástupci akreditovaných asistentů s cílem nalézt řešení; žádá, aby tato řešení pokud možno nezahrnovala změny smluvních ujednání, které by způsobily, že přijdou o nárok získaný při náboru v roce 2009;

67.  vyzývá správu, aby co nejdříve v příštím volebním období, zajistila odborná školení či publikace zejména pro nové asistenty, a to i v praktických/administrativních záležitostech (cestovní příkazy, lékařské prohlídky, akreditace, parkovací štítky, skupiny návštěvníků, výstavy, atd.) s cílem zabránit systémovým chybám, které by bránily hladkému průběhu správních postupů, jež se jich týkají;

68.  uznává, že některé činnosti, jako je provozování jídelen a úklid, bylo pro Parlament výhodnější zajišťovat externě, a že v důsledku toho u některých GŘ může počet externích zaměstnanců v prostorách Parlamentu dokonce převyšovat počet úředníků;

69.  konstatuje, že těmito rozhodnutími o externím zajišťování služeb nelze odůvodnit využívání všech externích zaměstnanců;

70.  vyjadřuje znepokojení nad dopadem diverzifikace odvětví stravovacích služeb na další zaměstnávání současného personálu stravovacích služeb Parlamentu; požaduje přijetí vhodných opatření, aby se zaručilo, že stávající personál stravovacích služeb si uchová svoje pracovní místa;

71.  konstatuje, že řidičská služba byla od roku 2017 poskytována interně s hlavním cílem zlepšit bezpečnost poslanců; podotýká, že to umožnilo Parlamentu provádět bezpečnostní kontroly řidičů před zaměstnáním, poskytovat průběžné vzdělávání zaměstnanců a provádět jejich sledování; s uznáním konstatuje, že v roce 2017 bylo zaměstnáno 116 řidičů a dispečerů; požaduje podrobnosti o nákladech vzniklých interním poskytováním řidičské služby;

72.  podporuje úsilí o interní zajišťování řidičské služby a dosažený pokrok; konstatuje, že postup pro interní zajišťování řidičských služeb umožnil dosáhnout kvantitativně i kvalitativně vyšší úrovně služeb poskytovaných poslancům a také účinně a efektivně reagovat na nepředvídatelné nouzové situace nebo náhlý nárůst poptávky;

73.  vítá uplatňování systému pro příležitostnou práci z domova pro generální sekretariát Parlamentu; podporuje provedení průzkumu o prvním roce zkušeností s prací z domova a žádá, aby byly výsledky hodnocení sdíleny s poslanci a se všemi službami Parlamentu; je toho názoru, že je-li hodnocení pozitivní, měl by se systém rozšířit na všechny zaměstnance včetně akreditovaných asistentů a zaměstnanců politických skupin;

74.  vítá skutečnost, že prosazování rovných příležitostí je i nadále klíčovou součástí politiky řízení lidských zdrojů Parlamentu; vyjadřuje silné politování nad tím, že strategie pro rovnost žen a mužů není ani nadále plně prováděna, a to zejména v souvislosti se zastoupením žen na středních a vyšších vedoucích pozicích (40 %) do roku 2020;

75.  s politováním konstatuje, že se počet žen zaměstnaných na pozicích generálních ředitelů snížil z 25 % (3 pozice) v roce 2016 na 17 % (2 pozice) v roce 2017; poukazuje na to, že celková situace se nezměnila oproti roku 2006, kdy ženy na pozicích generálních ředitelů tvořily 11,1 %; zdůrazňuje, že celkový cíl pro rok 2019 byl nastaven na 30 % žen na pozicích generálních ředitelů; dále vyjadřuje politování nad tím, že počet žen zaměstnaných na pozicích ředitelů zůstal mezi lety 2006 (29,6 %) a 2017 nezměněn (30 % a 14 pozic);

76.  poukazuje na to, že celkový cíl pro rok 2019 byl nastaven na 35% žen na pozicích generálních ředitelů; zdůrazňuje, že tato čísla se výrazně odchylují od strategie pro rovnost žen a mužů a rozmanitost; má za to, že tento trend je v rozporu se strategií pro rovnost žen a mužů v Parlamentu; žádá generálního tajemníka, aby neprodleně informoval výbory BUDG, CONT a FEMM o důvodech nedodržení strategie; vyzývá předsednictvo, aby zvýšilo počet žen v řadách zaměstnanců, jak Parlament soustavně požaduje;

77.  vítá, že generální tajemník upřednostňuje jmenování žen coby vedoucích oddělení, což vedlo téměř ke zdvojnásobení jejich počtu z 21 % v roce 2006 na bezmála 40 % v roce 2018;

78.  vítá politiku nulové tolerance vůči sexuálnímu obtěžování, kterou Parlament přijal v roce 2017; bere rovněž na vědomí, že bylo přijato několik iniciativ, které se zabývají praktikami obtěžování, zejména aktualizovaný plán pro přizpůsobení preventivních opatření a opatření včasné podpory pro řešení konfliktů a obtěžování mezi poslanci a akreditovanými asistenty, stážisty nebo jinými zaměstnanci, externí audit interních postupů Parlamentu, vytvoření sítě důvěrných poradců a organizace veřejného slyšení s odborníky na téma obtěžování na pracovišti; konstatuje, že výsledky externího auditu se očekávaly počátkem listopadu 2018 a žádá, aby byly bezodkladně sděleny, jakmile budou dostupné; dále očekává úplné a transparentní provedení strategie v souladu s přijatým parlamentním usnesením, které bude zahájeno nebo alespoň co nejvíce pokročí před koncem tohoto volebního období;

Generální ředitelství pro infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO)

79.  konstatuje, že GŘ INLO v roce 2017 přidělilo prostředky na závazky ve výši 267 588 704 EUR, což odpovídá 6 % nárůstu oproti roku 2016 (251 599 697 EUR); je si vědom, že budova Martens v Bruselu byla uzavřena a podrobena úpravám, že byl otevřen Dům evropských dějin, byla zakoupena budova Trèves I a že probíhá rekonstrukce a rozšíření dvou dalších lokací; bere na vědomí, že projekt KAD v Lucemburku postupuje, že v dubnu 2017 byl zahájen provoz budovy Havel ve Štrasburku a že v červenci stejného roku bylo otevřeno parlamentarium Simone Veilové;

80.  bere na vědomí, že předsednictvo schválilo otevření Evropského domu v několika informačních centrech, což bude v následujících letech uskutečněno; vyzývá generálního tajemníka, aby dohlédl na to, že nové prostory informačních kanceláří budou vybrány na základě pečlivé analýzy nákladů a přínosů, a vyjadřuje politování nad tím, že v některých městech, například v Paříži, byly bez řádného odůvodnění vybrány prostory v nejdražších ulicích; vyzývá, aby do výroční zprávy o činnosti GŘ byly zahrnuty podrobné informace o postupujících pracích; vyzývá generálního tajemníka, aby před nadcházejícími evropskými volbami předložil výborům BUDG a CONT různé projekty, které předsednictvo přijalo, jejich odůvodnění a rozpočty jim přidělené;

81.  bere na vědomí významnou infrastrukturu Parlamentu, kterou lze rozdělit následujícím způsobem:

budovy v Bruselu

budovy v Lucemburku

budovy ve Štrasburku

13 ve vlastnictví

1 ve vlastnictví

5 ve vlastnictví

6 v nájmu

6 v nájmu

 

659 960 m2

197 873 m2

343 930 m2

Kontaktní kanceláře parlamentu

 

Celkem

35

ve vlastnictví

11

v nájmu

24

plocha

27 737 m2

82.  připomíná, že většina budov Parlamentu nebyla projektována a stavěna se zřetelem k požadavkům norem eurokódy pro navrhování stavebních konstrukcí, protože tyto normy v době jejich výstavby ještě neexistovaly; bere na vědomí, že to znamená, že politika v oblasti budov se postupně přesune od nákupů k renovacím a údržbě;

83.  připomíná prohlášení Evropského parlamentu o příkladné úloze budov v souvislosti se směrnicí o energetické účinnosti, kdy mají budovy Parlamentu splňovat nejpřísnější normu energetické účinnosti(12); požaduje vypracování soudržné a dlouhodobé strategie pro rekonstrukce všech budov Parlamentu a zahrnutí standardních specifikací o těžbě znovu použitelných stavebních materiálů do smluv o rekonstrukcích budov;

84.  bere na vědomí, že předsednictvo uložilo generálnímu tajemníkovi, aby pověřil GŘ INLO vypsáním architektonické soutěže na renovaci budovy Paul-Henri Spaak s ohledem pouze na vybrané možnosti B – technická aktualizace a C – modernizace budovy; konstatuje, že výsledek postupu bude hotový v roce 2019; vyzývá generálního tajemníka, aby vypracoval podrobný plán záruk, jejichž cílem bude zabránit nárůstu nákladů nad odhadovanou výši, a aby zajistil, že ve smlouvách bude stanoveno, že Evropský parlament neponese riziko takových komplikací; dále generálního tajemníka vyzývá, aby Parlamentu předložil jasný plán obsahující nepřímé náklady související s každým jednotlivým scénářem, a to zejména pokud část činnosti bude muset kvůli rekonstrukci a stavebním pracím probíhat jinde, a aby upřesnil možnosti řešení bezpečnostních rizik, aniž by bylo nutné postavit úplně novou budovu;

85.  vyjadřuje politování nad tím, že v roce 2017 byly na prostředky na závazky v oblasti pilotní instalace modelů inovativního nábytku a kancelářského vybavení pro poslance přiděleny prostředky ve výši 75 000 EUR; dále lituje, že náklady na renovace kanceláří poslanců a chodeb v budově Louise Weiss, která byla jedinou parlamentní budovou, v níž v letech 2016 a 2017 probíhaly stavební práce, činily minimálně 1 157 975 EUR a že tedy oproti předchozímu roku výrazně vzrostly (v roce 2016 se jednalo o 840 260 EUR);

86.  vyjadřuje hluboké politování nad rozhodnutím vyměnit nábytek v kancelářích poslanců a jejich asistentů v Bruselu; upozorňuje, že většina nábytku je v naprosto provozuschopném a nepoškozeném stavu, a není tedy žádný důvod k jeho výměně; zastává názor, že pouhá zpětná vazba od určitého počtu poslanců (na rozdíl od obecného průzkumu) není sama o sobě dostatečným zdůvodněním pro výměnu, přičemž argumenty, které předložily správní útvary ve věci vkusu, módy nebo zastaralého stylu jsou stejně tak nepatřičné; zdůrazňuje, že by měly být vyměňovány jen jednotlivé kusy nábytku, vykazují-li zjevné známky poškození, velkého opotřebení nebo zdravotního rizika na pracovišti, a to zvláštní nebo obecné povahy (například možný vývoj ergonomičtějších kancelářských stolů nebo židlí);

87.  vyzývá generálního tajemníka, aby Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu do konce dubna 2019 informoval o tom, jak a v jakém časovém rámci bude provedena tato renovace (rekonfigurace) kanceláří poslanců a jejich asistentů v Bruselu i ve Štrasburku a jaké budou náklady na plánované práce;

88.  zdůrazňuje, že je velmi důležité, aby byla každá změna nábytku v kancelářích poslanců poslancům řádně odůvodněna a vysvětlena, a že tito musí mít možnost takové změny přijmout, nebo odmítnout;

89.  bere na vědomí zjištění Účetního dvora ohledně správy budov orgánů EU a konstatuje, že Parlament využívá 55 % prostoru pro kanceláře a 45 % pro zasedací místnosti a další využití; konstatuje, že Parlament vlastní 84 % svých budov, a zdůrazňuje, že tento údaj vzroste s dokončením budovy KAD v Lucemburku;

90.  vyjadřuje silné znepokojení nad skutečností, že dokončení budovy KAD II bylo původně plánováno na rok 2013, ale současný odhad pro východní stavbu je konec roku 2019 a pro západní stavbu rok 2022; zdůrazňuje, že k tomuto významnému zpoždění vedl nedostatek zkušeností developera a neúspěšné první zadávací řízení na stavební práce; je rozhořčen tím, že následné nezbytné pronájmy vedly k dodatečným nákladům ve výši 14,4 milionu EUR ročně, tedy 86 milionů EUR v průběhu šesti let;

91.  konstatuje, že původní odhadovaný rozpočet ve výši 317,5 milionu EUR byl v roce 2009 revidován na 363 milionů EUR (v cenách z roku 2005) a to kvůli koncepčním změnám; je silně znepokojen tím, že projekt dosud není dokončen, přestože se předpokládá, že bude hotový na konci roku 2019, a konečná cena tedy není známa, přestože má Parlament v úmyslu udržet náklady v mezích současného rozpočtu 432 milionů EUR (v cenách z roku 2012); konstatuje, že budova má být dokončena s šestiletým zpožděním a plánovaný rozpočet má být o 115 milionů EUR vyšší, než se předpokládalo; požaduje, aby mu zpráva o pokroku při dokončování budovy KAD II byla předložena do 30. června 2019;

92.  vyjadřuje znepokojení kvůli 8% nárůstu indexu cen stavebních prací mezi lety 2012 a 2017, který by mohl vést k dalšímu nárůstu nákladů na výstavbu;

93.  bere na vědomí provádění plánu elektromobility, jejímž cílem je diverzifikace, ekologizace a elektrifikace vozového parku; připomíná usnesení o udělení absolutoria za rok 2016, o kterém proběhlo hlasování v dubnu 2018, v němž se uvádí, že předsednictvo by se nemělo omezovat na elektrická vozidla jako ekologičtější řešení, neboť existují pochybnosti ohledně jejich výroby (včetně dostatečné dostupnosti nezbytných zdrojů) a ohledně likvidace baterii na konci jejich životnosti; opět vyjadřuje politování nad tím, že poslanci nebyli informováni o analýze alternativních paliv, jako jsou biopaliva, syntetická paliva nebo vodíkové palivové články; zdůrazňuje, že diverzifikace vozového parku šetrného k životnímu prostředí by snížila závislost na jednom dodavateli a mohla by předcházet možnému budoucímu výpadku dodávek;

94.  je znepokojen velkým množstvím jednorázových plastů a plastového odpadu vzniklých v jídelnách a kavárnách Parlamentu a naléhavě vyzývá správní útvary, aby výslovně odstranily možnost nabízet výrobky zabalené v plastu nebo jednorázové plastové výrobky z nadcházejících výzev k podávání nabídek pro stravovací služby;

95.  poukazuje na rozdílnou kvalitu jídelen obsluhovaných stejným poskytovatelem služeb; domnívá se, že je třeba tento aspekt podrobněji sledovat, a vyzývá proto ke spuštění průzkumu spokojenosti uživatelů; vítá skutečnost, že stravovací služby ve Štrasburku již začaly podávat jídlo vhodné pro zaměstnance, kteří mají nesnášenlivost lepku; požaduje, aby byla škála takových možností rozšířena a aby ji stravovací služby začaly co nejdříve uplatňovat i na ostatních pracovištích;

96.  konstatuje, že stážisté mají nárok na slevu ve výši 0,50 EUR na hlavní jídlo v samoobslužných restauracích v Bruselu a Lucemburku a 0,90 EUR ve Štrasburku; zastává však názor, že vzhledem k úrovni průměrného platu stážistů a vysokým cenám účtovaným v posledních třech letech nestačí tyto slevy k tomu, aby měly byť jen minimální dopad na jejich finance; znovu opakuje svou výzvu generálnímu tajemníkovi, aby dosáhl snížení cen odpovídající jejich příjmům;

97.  vítá zřízení oddělení pro kontrolu ex-ante a koordinaci zadávání veřejných zakázek v roce 2017 a služby pro zadávání veřejných zakázek v každém ředitelství; žádá, aby byl ve výroční zprávě o činnosti zvláštní oddíl věnovaný činnostem nového oddělení;

Generální ředitelství pro tlumočení a konference změněné na generální ředitelství pro logistiku a tlumočení konferencí

98.  konstatuje, že celkový průměrný počet hodin týdně, které stráví interní tlumočníci tlumočením ve svých kabinách, se v roce 2017 zvýšil na 14; vítá toto zvýšení ve srovnání s dobou 13 hodin a 25 minut, které interní tlumočníci strávili tlumočením v kabinách v roce 2016; s politováním konstatuje, že změna pracovních vzorců, která započala s novým služebním řádem, vyvrcholila stávkou, která vedla k přerušení poskytování tlumočení pro poslance; chválí činnost, jejímž cílem je zachovat klíčové tlumočnické služby, a udržet tak fungování legislativní činnosti;

99.  důrazně odsuzuje stupňování napětí, které vyvrcholilo 45minutovým přerušením plenární činnosti ve Štrasburku, a absenci znatelného úsilí o uklidnění situace; vítá dohodu, kterou inicioval generální tajemník a která vedla k obnovení běžné tlumočnické činnosti;

100.  bere na vědomí, že provádění „Strategie pro modernizaci řízení konferencí“ v Parlamentu vedlo k přesunu oddělení pro konferenční službu a ke zřízení nového ředitelství pro organizaci konferencí v rámci GŘ; žádá, aby byl ve výroční zprávě o činnosti kromě běžných činností GŘ zvláštní oddíl věnovaný novému oddělení, a to včetně posouzení činností průkaznými výkonnostními ukazateli;

Generální ředitelství pro finance

101.  bere na vědomí, že generální tajemník se rozhodl přesunout několik funkcí souvisejících se službami poskytovanými akreditovaným asistentům a oddělení pro odborné vzdělávání poslanců z GŘ FINS do GŘ PERS; s politováním bere na vědomí, že tyto přesuny nebyly dostatečné k překonání negativních dopadů snížení počtu zaměstnanců v roce 2017 na GŘ FINS; vyzývá ke zjednodušenému proplácení cestovních výdajů pro poslance, zaměstnance a akreditované asistenty, při němž budou využívány systémy, jako jsou např. funkce elektronického podpisu (DISP) a dvojstupňové ověření; bere na vědomí, že ověřování jsou nezbytná, zdůrazňuje ovšem, že je lze provádět účinnějším a digitálním způsobem;

102.  doporučuje důkladnou revizi interních pravidel týkajících se pracovních a služebních cest úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu a prováděcích pravidel pro hlavu VII pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie, především s cílem uvést do souladu zacházení s akreditovanými asistenty poslanců a s úředníky;

103.  bere na vědomí, že nová parlamentní cestovní kancelář, která s Parlamentem již spolupracovala, začne fungovat 1. ledna 2019; vítá skutečnost, že nová smlouva obsahuje zpřísněné podmínky, zejména pokud jde o stanovování cen jízdenek/letenek a nepřetržitou dostupnost telefonních operátorů cestovní kanceláře, a to včetně víkendů; opět zdůrazňuje význam jednoduchého a uživatelsky přívětivého mechanismu pro vyřizování stížností tak, aby bylo možné rychle upozorňovat na nedostatky, což umožní urychlené řešení jakýchkoli problémů; zdůrazňuje, že je třeba věnovat pozornost zvláštním požadavkům poslanců a jejich potřebě na míru přizpůsobených služeb;

104.  vybízí novou cestovní kancelář, aby usilovala o dosahování co nejkonkurenceschopnějších cen za pracovní cesty Parlamentu;

105.  požaduje, aby byly zjednodušeny postupy náboru zaměstnanců a proplácení služebních cest a cestovních výdajů pro místní asistenty; vyjadřuje politování nad tím, že tyto procesy jsou často složité a zdlouhavé, což má za následek značné zpoždění; vyzývá GŘ FINS, aby tuto záležitost řešilo jako prioritu;

106.  podotýká, že osoby pověřené prováděním plateb, s nimiž musí poslanci spolupracovat v zemi, v níž byli zvoleni, nejsou dostatečně obeznámeny s vnitřními postupy Parlamentu; zdůrazňuje, že kvůli složitosti těchto předpisů často dochází k chybám, které mají pro poslance vážné důsledky; domnívá se, že těmto osobám pověřeným prováděním plateb by mělo být poskytnuto školení nebo příručka;

Příspěvek na všeobecné výdaje

107.  bere na vědomí činnosti předsednictva v souvislosti s příspěvkem na všeobecné výdaje, a to zejména vytvoření ad hoc pracovní skupiny pro stanovení a zveřejnění pravidel týkajících se využívání tohoto příspěvku; vyjadřuje však politování nad tím, že jediné rozhodnutí, které předsednictvo přijalo, se týká demonstrativního seznamu způsobilých výdajů; dále bere na vědomí, že se pracovní skupina předsednictva shodla na tom, že je třeba, aby každý poslanec měl samostatný bankovní účet určený pro prostředky, jež obdrží v rámci příspěvku na všeobecné výdaje;  bere na vědomí rozhodnutí předsednictva ohledně příspěvku na všeobecné výdaje, podle kterého se schválené změny uplatní až po volbách v roce 2019; žádá, aby všichni poslanci plně odpovídali za své výdaje v rámci tohoto příspěvku; konstatuje, že předchozí usnesení o udělení absolutoria vyzývala k tomu:

-  – že je nutné definovat, rozšířit a zveřejnit pravidla pro používání příspěvku na všeobecné výdaje (což vyžaduje, mimo jiné, vyčerpávající seznam způsobilých výdajů);

-  – že je nutné, aby poslanci uchovávali všechny účtenky související s příspěvkem na všeobecné výdaje;

-  – aby nevyužitá část příspěvku na všeobecné výdaje byla na konci funkčního období poslance vrácena;

Dobrovolný důchodový fond

108.  připomíná, že dne 23. října 1997 vyzval Evropský parlament předsednictvo, aby požádalo Účetní dvůr, aby prověřil dobrovolný důchodový systém Parlamentu, a na základě této žádosti vydal Účetní dvůr stanovisko č. 5/99 nazvané „Penzijní fond a důchodový systém pro poslance Evropského parlamentu“; vyzývá předsednictvo, aby požádalo Účetní dvůr, aby vypracoval podobné stanovisko k důchodovému systému a penzijnímu fondu v roce 2019;

109.  připomíná, že ve sdělení předsednictvu ze dne 8. března 2018 generální tajemník Parlamentu připustil, že penzijní fond spojený s dobrovolným důchodovým systémem pro poslance „vyčerpá svůj kapitál dlouho před úplným vyplacením všech nároků na důchod a dost možná již do roku 2024“; vyzývá proto generálního tajemníka a předsednictvo, aby při plném respektování statutu poslanců připravili jasný plán, jak Parlament převezme závazky a odpovědnost za svůj dobrovolný důchodový systém pro poslance, a to ihned po volbách v roce 2019;

110.  konstatuje, že na konci roku 2017 činil odhadovaný pojistně-matematický schodek dobrovolného důchodového systému 305,4 milionu EUR; dále konstatuje, že na konci roku 2017 činil disponibilní vlastní kapitál fondu 137 milionů EUR a výše pojistně-matematického závazku 442,4 milionu EUR; konstatuje, že kapitál pokrývá sotva 30 % závazků dobrovolného důchodového systému;

111.  připomíná, že tyto předpokládané budoucí závazky jsou rozloženy do několika desetiletí, přesahují však stávající disponibilní vlastní kapitál, a konstatuje, že celková částka vyplacená z dobrovolného penzijního fondu v roce 2017 činila 17,2 milionu EUR; konstatuje, že na konci roku 2017 bylo ve fondu 661 důchodců a 99 závislých osob;

112.  upozorňuje na to, že to vyvolává znepokojení, že se prostředky fondu mohou předčasně vyčerpat, jelikož fond po dobu několika let prodává fixní aktiva, aby mohl splnit své platební závazky vůči důchodcům, jelikož příjem fondu nestačí na pokrytí nárůstu důchodových plateb; připomíná, že předpis pro důchody a podobné závazky byl vypočítán na základě návratnosti investic ve výši 6,5 % ročně, což bylo od počátku neudržitelné;

113.  vítá návrhy generálního tajemníka a dohodu, že generální tajemník v roce 2020 přezkoumá situaci, aby zjistil, zda přijatá opatření dostatečně snižují pojistně-matematický schodek; vítá skutečnost, že generální tajemník konzultoval s právní službou;

114.  podotýká, že v návaznosti na návrh generálního tajemníka dne 10. prosince 2018 přijalo předsednictvo dvě změny pravidel pro dobrovolný důchodový systém, přičemž schválilo zvýšení věku odchodu do důchodu z 63 na 65 let a zavedení daně ve výši 5 % na důchodové platby budoucích důchodců; vyzývá generálního tajemníka, aby zajistil, že předsednictvo neprodleně přijme všechna dostupná zákonná opatření s cílem zlepšit udržitelnost fondu a zabránit jeho brzké platební neschopnosti; vyzývá generálního tajemníka, aby zajistil, že předsednictvo přijme rozhodnutí před skončením stávajícího volebního období;

115.  vyzývá generálního tajemníka, aby prošetřil právní základy a případné rozvětvení dobrovolného penzijního fondu a zejména to, zda je Evropský parlament jako ručitel právně a finančně udržitelný, jelikož dobrovolný penzijní fond je lucemburským investičním fondem, a nikoli běžným penzijním fondem; zdůrazňuje, že toto šetření by měl provést nezávislý subjekt;

116.  vyzývá generálního tajemníka i předsednictvo, aby všemi dostupnými způsoby usilovali o udržení závazků Parlamentu na minimu, neboť se zde jedná také o peníze daňových poplatníků; připomíná, že tento fond byl zřízen v roce 1990 jako doplňkový dobrovolný důchodový systém pro poslance; připomíná, že již před statutem poslanců, který byl zaveden v roce 2009, měli poslanci nárok na důchod ve výši důchodu svých kolegů z vnitrostátních parlamentů s výjimkou italských, francouzských a lucemburských poslanců EP, kteří proto mohli přispívat do zvláštního penzijního fondu Evropského parlamentu, jenž byl vytvořen v roce 1981 výlučně pro potřeby zmíněných tří národností; připomíná proto, že dobrovolný penzijní fond vždy představoval čistě doplňkový důchodový systém;

117.  poukazuje na to, že dvě třetiny měsíčních příspěvků poslanců do dobrovolného penzijního fondu, což v roce 2006 činilo 2 236 EUR, jsou již v současnosti každému členovi fondu placeny z rozpočtu Parlamentu; připomíná, že na základě pouhých dvou let přispívání do fondu vznikne po dosažení věku odchodu do důchodu celoživotní důchodový nárok; podotýká, že nejvyšší důchod vyplácený v roce 2018 z dobrovolného penzijního fondu dosahoval 6 262 EUR a že průměrný důchod činil 1 934 EUR; konstatuje, že v současné době (říjen 2018) je členem dobrovolného penzijního fondu 71 aktivních poslanců; apeluje na etické a ekonomické svědomí a zdravý rozum správní rady, předsednictva a členů fondu, aby podporovali veškerá opatření ke snížení schodku fondu;

Generální ředitelství pro inovace a technickou podporu (DG ITEC)

118.  bere na vědomí, že hlavním ukazatelem GŘ ITEC v roce 2017 byla jeho schopnost včas a účinně reagovat na požadavky uživatelů a partnerů ve všech oblastech činnosti; konstatuje, že celkové výsledky, pokud jde o dostupnost podpory, IT recepce a telefonní podpory, jsou uspokojivé, ale stále je třeba vyvíjet další úsilí o zajištění bezpečné služby vzdáleného přístupu, která je pro uživatele druhá nejdůležitější; zdůrazňuje, že schopnost reagovat není totéž jako včasné řešení problémů; upozorňuje, že problémy s IT systémy, např. at4am, by měly spadat do kategorie „priorita 1“, pokud tomu tak dosud nebylo;

119.  připomíná, že ve světě otevřené komunikace je pro Parlament klíčovým strategickým pilířem posílení zabezpečení IKT, aniž by parlamentní činnost poslanců, zaměstnanců a akreditovaných asistentů byla znemožňována zjevně svévolnými pravidly a požadavky; zdůrazňuje, že bezpečnostní opatření musí být vytvářena na míru tak, aby zahrnovala všechny operační systémy – nejen Windows, ale i iOS – aniž by byla znemožněna práce na některém z operačních systémů; zdůrazňuje, že GŘ ITEC musí zohlednit zvyšující se využívání systému iOS i skutečnost, že veškeré služby vzdáleného přístupu pro zařízení Windows musí být bez dalšího prodlení přizpůsobena zařízením iOS; v této souvislosti vítá zřízení oddělení pro bezpečnost IKT v lednu 2017; s politováním bere na vědomí nedostatek nejkvalifikovanějších odborníků na kybernetickou bezpečnost, kteří by měli zájem se ucházet o pracovní pozice ve správních útvarech Parlamentu, což je způsobeno především konkurencí na trhu;

120.  vítá dva nové projekty, které byly zahájeny v roce 2017: „Od tabletu k hybridu“ a „Šíření inovací“, které posílí inovativní a digitální pracovní prostředí v Parlamentu; žádá, aby bylo naplánováno a brzy poskytnuto školení v oblasti bezpečnosti IT pro poslance, akreditované asistenty a zaměstnance, jež by se zaměřovalo na příslušné potřeby jednotlivých cílových skupin;

121.  vyzývá všechna příslušná GŘ, aby usilovala o zavedení digitálního pracovního prostředí a aby jej skutečně dosáhla prostřednictvím využívání všech digitálních služeb, např. elektronického podpisu a dvojstupňového ověřování; zdůrazňuje, že elektronické formuláře šetří čas a zdroje pouze tehdy, pokud je není třeba tisknout, podepisovat a zasílat do jiného úřadu nebo dokonce země, jako tomu je v případě formulářů pro proplácení nákladů na pracovní cesty;

122.  poukazuje na náklady, emise a zdravotní a bezpečnostní problémy, které vytvářejí štrasburské přepravní boxy („kontejnery“) a navrhuje jejich okamžité zrušení s ohledem na dostupná IT řešení, jako je tisk na požádání, systémové přístupy, jako například elektronická správa, a IT vybavení, jako jsou tablety a přenosné počítače;

123.  upozorňuje na rozhodnutí předsednictva, že k zajištění optimální koordinace všech příslušných služeb při reakcích na nenadálé události je nezbytný integrovaný přístup v otázkách bezpečnosti, z čehož vyplývá, že úzká spolupráce mezi GŘ ITEC a GŘ SAFE je absolutně nepostradatelná; vybízí generální ředitelství, aby plánovala společné činnosti ve střednědobém i dlouhodobém horizontu;

124.  vyzývá předsednictvo, aby ve spolupráci s GŘ ITEC přijalo opatření ke zmírnění rizika s cílem zajistit hladký průběh činnosti parlamentu v případě poškození nebo výpadků systému; zdůrazňuje význam prioritního seznamu služeb, podle něhož musí být fungování služeb obnoveno co nejrychleji, aby v případě kybernetického útoku služba nadále fungovala v rámcovém rozsahu; vyzývá předsednictvo, aby vypracovalo pohotovostní plán pro dlouhodobé výpadky systému; doporučuje diverzifikovat místa, na kterých se nacházejí servery datových center, s cílem zlepšit bezpečnost a kontinuitu systémů IT v Parlamentu;

125.  opakuje svůj požadavek, aby byl vytvořen nouzový systém rychlého varování, který GŘ ITEC ve spolupráci GŘ SAFE umožní zasílat prostřednictvím SMS rychlá sdělení poslancům a zaměstnancům, kteří budou souhlasit s tím, aby jejich kontaktní údaje byly zařazeny na komunikační seznam, jenž bude použit ve specifických mimořádných situacích;

Generální ředitelství pro bezpečnost a ochranu

126.  vítá významný pokrok, kterého bylo v roce 2017 dosaženo při posilování bezpečnosti a ochrany Parlamentu; bere na vědomí, že kolem budov ve Štrasburku a Bruselu byla zřízena bezpečnostní pásma, že belgické orgány provádí bezpečnostní prověrky všech zaměstnanců externích firem pracujících v Parlamentu a že spolu s Radou a Komisí byl zahájen interinstitucionální projekt společného skladu; vítá iniciativu společného skladu, jež umožní dostatečné bezpečnostní kontroly a prověrky předmětů předtím, než se dostanou do prostor Parlamentu;

127.  připomíná, že otevřenost vůči veřejnosti je pro Parlament charakteristická a že je třeba zachovat vhodnou rovnováhu mezi otevřeností a nezbytnými bezpečnostními zlepšeními;

128.  uznává, že bezpečnostní cvičení, např. evakuace jednacího sálu ve Štrasburku v roce 2018, jsou nezbytná pro řádnou přípravu na mimořádné události; zdůrazňuje, že aby se zabránilo potenciálně nebezpečným situacím, jako je například povinnost poslanců, zaměstnanců a akreditovaných asistentů skenovat během evakuace své průkazy, je třeba uplatňovat přístup založený na získaných zkušenostech;

129.  vyzývá bezpečnostní pracovníky GŘ SAFE, aby v případě evakuace pečlivě zkontrolovali celou budovu, za kterou odpovídají, a ujistili se, že byla evakuována, a aby během evakuace poskytli pomoc osobám s poruchou sluchu nebo s jinou formou zdravotního postižení; zdůrazňuje, že pokud jde o bezpečnost a nouzové situace, nemělo by se poslancům dostávat žádného privilegovaného zacházení, stejně jako by se nemělo rozlišovat mezi jakýmikoli typy zaměstnanců Parlamentu;

130.  poukazuje na nedostatek komunikace v nouzových situacích, jako tomu bylo v případě jednacího sálu ve Štrasburku v prosinci 2018; domnívá se, že tyto postupy mohou a musí být zlepšeny; požaduje, aby sdělení pro případ nouzových situací podléhalo stávajícím bezpečnostním předpisům s cílem zabránit této nejistotě v případě budoucích nouzových situací;

131.  požaduje vyjasnění toho, zda veškerý personál na vedoucích pozicích v Generálním ředitelství pro bezpečnost a ochranu prošel bezpečnostní prověrkou;

Ochrana oznamovatelů

132.  uznává, že oznamování je klíčové pro odrazování od nezákonných činností a protiprávního jednání; konstatuje, že v roce 2017 nedošlo v Parlamentu k žádným případům oznamování a že všichni oznamovatelé v roce 2016 byli akreditovaní asistenti a ti byli svými poslanci propuštěni; domnívá se, že Parlament možná u svých zaměstnanců obecně nevzbuzuje důvěru ani nezaručuje požadovanou právní ochranu těch, kdo chtějí oznámit protiprávní jednání, zejména akreditovaných asistentů; vyzývá generálního tajemníka, aby tuto situaci neprodleně napravil;

133.  znovu připomíná zranitelnou pozici akreditovaných asistentů a stážistů poslanců ve vztahu k vnitřním předpisům pro ochranu oznamovatelů; se znepokojením poukazuje na tvrzení generálního tajemníka, že „pravidla pro oznamovatele se na akreditované asistenty vztahují, ale Parlament nemůže zajistit ochranu zaměstnanců“; naléhavě vyzývá generálního tajemníka, aby na oznamovatele z řad akreditovaných parlamentních asistentů, kteří čelí obtěžování, uplatňoval srovnatelná nápravná opatření, jako je převod na jinou pracovní pozici a výplata platu až do vypršení smlouvy; naléhavě vyzývá generálního tajemníka, aby se situací neprodleně zabýval a splnil zákonnou povinnost Parlamentu chránit oznamovatele se všemi typy zaměstnaneckých smluv Unie v souladu se služebním řádem;

Parlament šetrný k životnímu prostředí

134.  vítá kladný přínos Parlamentu k udržitelnému rozvoji spočívající v jeho politické úloze a jeho úloze při legislativních postupech; je si vědom vlastního dopadu na životní prostředí, který orgán monitoruje a neustále zlepšuje prostřednictvím certifikace systému pro environmentální řízení a audit (EMAS) a své environmentální politiky;

135.  v souvislosti s politikou Unie v oblasti energetiky a klimatu pro období po roce 2030 vítá dodatečná opatření na vyrovnání nevyhnutelných emisí; žádá Parlament, aby vypracoval doplňková opatření pro kompenzaci emisí CO2;

136.  oceňuje odhodlání Parlamentu zohledňovat při zadávání veřejných zakázek životní prostředí; bere na vědomí, že v roce 2017 bylo 40,71 % udělených zakázek klasifikováno jako zelené, 10,96 % jako světle zelené a 48,33 % nemělo žádný environmentální rozměr; vybízí Parlament, aby dále zvyšoval svůj podíl zelených veřejných zakázek;

137.  vítá pilotní projekt elektrických skútrů pro pracovní cesty mezi budovami orgánů Unie i pro dojíždění z domova do práce; konstatuje ovšem, že výkon těchto vozidel je nižší, než se předpokládalo; vybízí Parlament, aby zajistil, že dodavatel zvýší výkon vozidel, zejména kapacitu baterie;

138.  v souvislosti s politikou pro energetiku a klima Evropské unie pro období po roce 2030 vítá dodatečná opatření ke snížení emisí a kompenzaci nevyhnutelných emisí s cílem stát se 100 % uhlíkově neutrálním orgánem; vyzývá Parlament, aby šel příkladem a dále rozvíjel politiky pro kompenzaci emisí CO2 v prostorách Parlamentu;

Výroční zpráva o udělených zakázkách

139.  připomíná, že finanční nařízení a jeho prováděcí pravidla(13) stanoví, že rozpočtovému orgánu a veřejnosti musí být poskytnuty informace o zakázkách udělených orgánem; konstatuje, že finanční nařízení ukládá povinnost zveřejňovat udělené zakázky v hodnotě nad 15 000 EUR, tj. ve výši, která odpovídá prahové hodnotě, nad níž je povinné vyhlásit soutěžní výběrové řízení;

140.  konstatuje, že z celkového počtu 224 zakázek udělených v roce 2017 vzešlo 79 (v hodnotě 517 milionů EUR) z otevřených nebo omezených řízení a 145 (v celkové hodnotě 70 milionů EUR) z jednacích řízení; bere na vědomí, že celkový počet zakázek udělených prostřednictvím jednacích řízení se lehce snížil, pokud jde o podíl z celkové hodnoty udělených zakázek, a to ze 14 % v roce 2016 na 12 % v roce 2017, ačkoli z hlediska objemu došlo mezi lety 2016 a 2017 k nárůstu o téměř 10 % (v roce 2017 činila hodnota těchto zakázek 70,5 milionu EUR oproti 64,28 milionu EUR v roce 2016);

141.  bere na vědomí následující rozdělení zakázek podle jednotlivých druhů, které byly uděleny v letech 2017 a 2016, včetně zakázek týkajících se nemovitostí:

Typ zakázky

2017

2016

Počet

Procentní podíl

Počet

Procentní podíl

Služby

Zásobování

Stavební práce

Nemovitosti

177

36

11

0

79 %

16 %

5 %

0 %

170

36

13

1

77 %

16 %

6 %

1 %

Celkem

224

100 %

220

100 %

Typ zakázky

2017

2016

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Služby

446 313 270

76 %

246 512 789

49 %

Zásobování

133 863 942

23 %

155 805 940

31 %

Stavební práce

6 892 972

1 %

97 640 851

19 %

Nemovitosti

0

0 %

1 583 213

1 %

Celkem

587 070 184

100 %

501 542 793

100 %

(Výroční zpráva o zakázkách udělených Evropským parlamentem, 2017, s. 6)

142.  bere na vědomí následující rozdělení zakázek udělených v letech 2017 a 2016 podle využitého typu řízení, pokud jde o počet a hodnotu:

Typ řízení

  

2017

2016

Počet

Procentní podíl

Počet

Procentní podíl

Otevřené

Omezené

Jednací

Soutěžní

Výjimečné

78

1

145

-

-

35 %

1 %

64 %

-

-%

71

7

141(14)

-

1

32 %

3 %

64 %

-

1

Celkem

224

100 %

220

100 %

Typ řízení  

2017

2016

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Otevřené

Omezené

Jednací

Soutěžní

Výjimečné

488 368 460

2820000 070 501 724

-

-

83 %

5 %

12 %

-

- %

408 040 332

29 190 756

64 284 705(15)

-

27 000

81,6 %

13 %

- %

-

-

Celkem

587 070 184

100 %

501 542 793

100 %

(Výroční zpráva o zakázkách udělených Evropským parlamentem, 2017, s. 8)

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0)

143.  konstatuje, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 0 a přidělené politickým skupinám a nezařazeným poslancům byly v roce 2017 využity následovně:

Skupina

2017

2016

Roční prostředky

Vlastní zdroje a přenesené prostředky

Výdaje

Míra využití ročních prostředků

Prostředky přenesené do dalšího období

Roční prostředky

Vlastní zdroje a přenesené prostředky

Výdaje

Míra využití ročních prostředků

Prostředky přenesené do dalšího období

Evropská lidová strana (ELS)

17 790

8 150

19 330

108,66 %

6 610

17 440

8 907

18 303

105,19 %

8 005

Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D)

15 610

5 469

15 268

97,81 %

5 812

15 327

5 802

15 713

102,51 %

5 417

Evropští konzervativci a reformisté (ECR)

6 200

2 810

6 051

97,60 %

2 959

6 125

2 518

5 835

95,25 %

2 809

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)

5 711

1 694

5 596

98 %

1 809

5 759

2 366

6 448

111,98 %

1 676

Zelení/Evropská svobodná aliance (Zelení/ESA)

4 333

1 826

4 583

105,76 %

1 578

4 180

1 557

3 921

93,82 %

1 815

Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL)

4 421

1 407

4 571

103,39 %

1 257

4 340

1 729

4 662

107,43  %

1 407

Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD)

3 654

1 917

3 523

96,41 %

1 827

3 820

1 873

2 945

77,10 %

1 910

Evropa národů a svobody (ENF)

2 719

846

2 474

91 %

1 091

3 273

765

827

25,27 %

846

Nezařazení poslanci

929

257

494

53,18 %

318

772

216

616

79,90 %

257

Celkem

61 367

24 394

61 890

100,85 %

23 261

60 996

25 733

59 059

96,82 %

24 142

*   všechny částky v tisících EUR

144.  vítá skutečnost, že nezávislý externí auditor vydal politickým skupinám pouze výroky bez výhrad; zdůrazňuje, že se jedná o pozitivní vývoj oproti postupu udělení absolutoria Parlamentu za rozpočtový rok 2016, kdy nezávislý externí auditor v případě jedné politické skupiny vydal auditní výrok s výhradou;

Evropské politické strany a evropské politické nadace

145.  bere na vědomí, že Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace byl zřízen v roce 2016 a jeho úkolem je posuzovat žádosti o registraci, registrovat nové unijní strany a nadace, sledovat jejich financování a uvalovat sankce v případech nedodržení povinností; bere na vědomí, že tento úřad je od roku 2017 plně funkční;

146.  podotýká, že Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace chyběly v roce 2017 zdroje, zejména lidské zdroje, k tomu, aby mohl vykonávat úkoly, kvůli nimž byl zřízen; bere na vědomí, že se Komise, Rada a Parlament dohodly, že v rozpočtu na rok 2019 poskytnou tomuto úřadu další zdroje; zdůrazňuje, že dostatečné lidské zdroje měly být vzhledem k významu činnosti tohoto úřadu poskytnuty od samého počátku;

147.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že v sedmi případech muselo předsednictvo rozhodnout o zavedení opatření ke zmírnění rizik s cílem ochránit finanční zájmy Unie kvůli finanční a správní nestabilitě nebo podezření ze závažných nesrovnalostí nebo pro probíhající řízení kvůli nedodržování zásad, na nichž je Unie založena;

148.  bere na vědomí, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 2 byly v roce 2017 využity následovně(16):

Zkr.

Vlastní zdroje

Parlamentní příspěvek

Příjmy celkem(17)

Příspěvek EP jako % způsobilých výdajů (max. 85 %)

Výsledný přebytek (k převodu do rezerv) nebo schodek

Evropská lidová strana

ELS

1 548 409

8 018 034

12 118 607

85 %

-

Strana evropských socialistů

PSE

1 335 161

6 901 688

8 518 219

 

85 %

 

-84 178

Strana Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

ALDE

693 618

 

2 449 108

 

3 586 785

 

85 %

 

159 481

Evropská strana zelených

EGP

1 006 971

 

1 865 999

3 064 646

73 %

 

150 000

Aliance Evropských konzervativců a reformistů

AECR

 

316 291

 

1 439 310

1 755 601

 

 

85 %

 

 

-565 789

Strana evropské levice

EL

 

297 363

 

1 342 594

1 705 284

 

85 %

 

1 374

Evropská demokratická strana

PDE

106 162

532 072

638 234

85 %

 

1

EUDemokraté

EUD

-

-

-

-

-

Evropská svobodná aliance

ESA

153 856

779 408

1 045 014

85 %

808

Evropské křesťanské politické hnutí

ECPM

107 018

499 993

627 808

84 %

2 143

Evropská aliance pro svobodu

EAF

-

 

-

 

-

 

-

-

Aliance evropských národních hnutí

AEMN

74 076

342 788

445 568

85 %

6 344

Hnutí pro

Evropu svobod

a demokracie

MENL

127 900

525 296

775 467

85 %

-20 184

Aliance pro mír a svobodu

APF

 

29 775

 

27 055

56 830

85 %

22 471

Koalice pro život a rodinu

CLF

-

-

-

-

-

Celkem

 

5 796 602

24 723 344

34 338 065

 

-327 530

149.  bere na vědomí, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 3 byly v roce 2017 využity následovně(18):

Nadace

Zkr.

Přidružena ke straně

Vlastní zdroje

Konečná výše příspěvku EP

Příjmy celkem

Příspěvek EP jako % způsobilých výdajů (max. 85 %)

Centrum Wilfrieda Martense pro evropská studia

WMCES

ELS

1 020 598

5 042 165

6 062 764

85 %

Evropská nadace pokrokových studií

FEPS

PSE

915 754

4 221 134

5 136 888

85 %

Evropské liberální fórum

ELF

ALDE

254 994

1 164 869

1 419 863

85 %

Zelená evropská nadace

GEF

EGP

201 899

1 090 052

1 291 951

85 %

Transformace Evropy

TE

EL

229 957

929 481

1 159 438

85 %

Institut evropských demokratů

IED

PDE

50 768

264 390

315 158

85 %

Centrum Mauritse Coppieterse

CMC

ESA

90 867

365 038

455 905

85 %

Nový směr – Nadace pro evropskou reformu

ND

AECR

278 837

1 412 218

1 691 055

85 %

Evropská nadace pro svobodu

EFF

EAF

-

-

-

-

Křesťanská politická nadace pro Evropu

SALLUX

ECPM

69 056

310 164

379 220

83 %

Evropské identity & tradice

ITE

AEMN

43 963

212 402

256 365

85 %

Nadace pro Evropu národů a svobody

FENL

MENL

77 400

447 972

525 372

85 %

Evropa Terra Nostra

ETN

APF

37 791

41 428

79 219

85 %

Nadace Pegasus

FP

CLF

-

-

-

-

Celkem

 

 

3 271 884

15 501 313

18 773 197

 

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Julia Pitera

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, John Flack, Czesław Hoc

Jmenovité konečné hlasování k PN 88

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

10

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

S&D

Verts/ALE

Nedzhmi Ali

Rosa D'Amato

Dennis de Jong

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Bart Staes

10

-

ENF Group

GUE/NGL

PPE

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

1

0

ALDE

Martina Dlabajová

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

4

-

ECR

John Flack, Czesław Hoc

EFDD

Rosa D'Amato

S&D

José Blanco López

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. L 51, 28.2.2018.

(2)

Úř. věst. C 348, 28.9.2018, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 411, 13.11.2018, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 9.

(6)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(8)

PE 422.541/Bur.

(9)

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020;

(10)

P7_TA(2013)0498

(11)

Úř. věst. C 436, 24.11.2016, s. 2.

(12)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0306+0+DOC+XML+V0//CS

(13)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční

pravidla pro souhrnný rozpočet Unie – Úř. věst. L 362, 31.12.2012.

(14)

Včetně koncesí udělených v roce 2016 z důvodu chybějícího právního rámce.

(15)

Včetně koncesí udělených v roce 2016 z důvodu chybějícího právního rámce.

(16)

Všechny částky v tisících EUR

(17)

Celkové příjmy zahrnují prostředky přenesené z předchozího roku v souladu s čl. 125 odst. 6 finančního nařízení

(18)

Všechny částky v tisících EUR

Poslední aktualizace: 15. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí