ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

  28.2.2019 - (2018/2176(DEC))

  Výbor pro rozpočtovou kontrolu
  Zpravodaj: Arndt Kohn


  Postup : 2018/2176(DEC)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0109/2019
  Předložené texty :
  A8-0109/2019
  Přijaté texty :

  1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

  (2018/2176(DEC))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017[1],

  –  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0327/2018)[2],

  –  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpověďmi orgánů[3],

  –  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví[4] a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a zejména na články 55, 99 a 164 až 167 tohoto nařízení,

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[6], a zejména na články 59, 118 a 260 až 263 tohoto nařízení,

  –  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0109/2019),

  1.  uděluje vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017;

  2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské službě pro vnější činnost, Evropské radě, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, Soudnímu dvoru Evropské unie, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

  2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

  (2018/2176(DEC))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost,

  –  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu;

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0109/2019),

  1.  vítá skutečnost, že podle Účetního dvora (dále jen Účetní dvůr“) je celková míra chyb v okruhu 5 VFR (Správa), včetně rozpočtu Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), i nadále poměrně nízká (podle odhadů 0,5 % v roce 2017);

  2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve výroční zprávě o činnosti ESVČ nezjistil významnou (materiální) míru chyb;

  3.  konstatuje také, že na rozdíl od předchozích let Účetní dvůr ve zprávě neuvedl žádné konkrétní problémy;

  4.  s potěšením konstatuje, že ve většině ohledů byla provedena předchozí doporučení týkající se zlepšení systému monitorování používaného pro včasnou aktualizaci údajů o osobním stavu a údajů zaměstnanců, které mohou mít vliv na výpočet rodinných přídavků; zastává však názor, že kontroly jednotnosti v souvislosti se správou rodinných přídavků vyžadují neustálou pozornost;

  5.  vítá snahu ESVČ zlepšit postupy zadávání zakázek v delegacích, včetně zavádění nástroje pro řízení veřejných zakázek, stanovení plánu zadávání veřejných zakázek pro zakázky s nízkou a střední hodnotou a vypracování vzorů pro zadávací dokumentaci a školení; zastává názor, že předešlé nedostatky zjištěné v oblasti zadávání veřejných zakázek a řízení bezpečnostních služeb si přesto zasluhují trvalou pozornost a sledování;

  6.  žádá ESVČ, aby Evropský parlament nadále informovala o výsledcích dosažených prostřednictvím výše zmíněného úsilí o zlepšení postupů zadávacích řízení v delegacích, zejména prostřednictvím systému PPMT (Public Procurement Management Tool, nástroj pro řízení zadávání veřejných zakázek) a postupů elektronického zadávání zakázek;

  7.  konstatuje, že příčiny chyb zjištěných kontrolami ex-ante u prostředků na závazky i na platby mají stejnou povahu, a to chybějící podkladové dokumenty, stejně jako v předchozích letech; bere na vědomí, že kontrola ESVČ ex-post poprvé zahrnovala výdaje uskutečněné na konci roku (listopad – prosinec 2016);

  8.  s potěšením konstatuje, že v roce 2017 byly běžné režijní náklady týkající se všech kanceláří delegací (nájemné, zabezpečení, úklid a další režijní náklady) včetně delegací Evropského rozvojového fondu (ERF) již druhý rok po sobě plně financovány z rozpočtových položek ESVČ;

  9.  bere na vědomí, že přenesené prostředky se v roce 2017 zvýšily a činily 85 911 000 EUR (ve srovnání se 77 450 000 EUR v roce 2016); připomíná, že přenosy prostředků do následujícího roku mohou být za přísných podmínek výjimečně provedeny;

  10.  konstatuje, že celkový rozpočet ESVČ na rok 2017 činil 660 milionů EUR, což znamená nárůst o 3,75 % oproti roku 2016;

  11.  konstatuje, že od ERF a svěřeneckých fondů byl rovněž přijat příspěvek ve výši 54,9 milionu EUR; s dalšími přenesenými prostředky a prostředky uvolněnými zrušením závazků dosáhla celková částka výše 59,7 milionu EUR (včetně účelově vázaných příjmů daného rozpočtového roku); konstatuje, že na konci roku 2017 činilo plnění, pokud jde o prostředky na závazky, 52,6 milionu EUR (88,1 %), a pokud jde o prostředky platby, 46,5 milionu EUR (78,0 %); konstatuje, že prostředky ERF, které nebyly přiděleny, jsou přeneseny do následujícího roku jako vnější účelově vázané příjmy a nedochází k žádné ztrátě prostředků;

  12.  připomíná, že rozpočet ústředí ESVČ činil 236,7 milionu EUR, a z toho bylo 153,8 milionu EUR (neboli 64,6 %) určeno na výplatu mezd a dalších nároků stálých i externích zaměstnanců, 32,2 milionu EUR (neboli 14 %) na budovy a související náklady a 33 milionů EUR (tj. 14 %) na počítačové systémy informačních technologií, vybavení a nábytek;

  13.  žádá, aby k výroční zprávě o činnosti byly připojeny informace o politice ESVČ v oblasti budov, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby její náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké; žádá ESVČ, aby poskytla orgánu příslušnému k udělení absolutoria seznam stavebních zakázek uzavřených v roce 2017 s uvedením údajů o jednotlivých zakázkách, o zemi, v níž byla zakázka uzavřena, a o trvání zakázky, tak jak to učinila ve výroční zprávě o činnosti ESVČ za rok 2011; žádá ESVČ, aby tyto informace o stavebních zakázkách uvedla rovněž ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2018;

  14.  konstatuje, že rozpočet delegací ve výši 423,3 milionu EUR se dělil na částku 116,1 milionu EUR (tj. 27,4 %) určenou na platy stálých zaměstnanců, částku 165,6 milionu EUR (39,1 %) na budovy a související náklady, částku 68,5 milionu EUR (neboli 16,2 %) na externí zaměstnance a externí služby, částku 27,9 milionu EUR (6,6 %) na další výdaje související se zaměstnanci a 45 milionů EUR (10,6 %) na ostatní správní náklady; dále konstatuje, že od Komise byla obdržena částka 196,4 milionu EUR (oproti 185,6 milionu EUR v roce 2016 a 204,7 milionu EUR v roce 2015) na správní náklady na zaměstnance Komise vyslané do delegací Unie a tato částka byla rozdělena mezi okruh V Komise (49,6 milionu EUR), správní položky operačních programů (91,8 milionu EUR) a Evropský rozvojový fond a svěřenské fondy (55 milionů EUR – v roce 2016 se jednalo 45,4 milionu EUR); bere na vědomí, že v roce 2017 na tyto správní náklady poprvé přispěly svěřenské fondy;

  15.  uznává, že množství rozpočtových položek použitých na financování operací týkajících se zaměstnanců Komise v delegacích (34 různých položek pocházejících z různých okruhů rozpočtu Komise plus prostředky ERF) zvyšuje složitost správy rozpočtu; má na paměti, že toto téma bylo řešeno ve zprávě o udělení absolutoria za rok 2016 a bere na vědomí, že je složité dosáhnout zjednodušení prostřednictvím snížení počtu rozpočtových položek; vybízí proto ESVČ, aby pokračovala ve spolupráci s Evropskou komisí na zjednodušení rozpočtových položek, je-li to možné, s cílem snížit složitost správy rozpočtu;

  16.  konstatuje, že v roce 2017 poskytli vedoucí delegací prohlášení o věrohodnosti; bere na vědomí, že všichni vedoucí delegací s výjimkou vedoucí delegace v Sýrii poskytli prohlášení bez výhrad; bere na vědomí, že delegace v Sýrii je v současné době evakuována a že stanovila akční plán na zmírnění problémů, kterým čelila, když musela působit ve válečné zóně; konstatuje, že výhrada je považována za nepodstatnou z hlediska celkové výše rozpočtu ESVČ;

  17.  konstatuje, že konečný rozpočet ESVČ na rok 2017 ve výši 660 milionů EUR by na konci roku splněn na 99,7 % (stejně jako v roce 2016) v případě prostředků na závazky a na 86,7 % (87,5 % v roce 2016) v případě prostředků na platby;

  18.  konstatuje, že hodnota všech převodů provedených v rámci správního rozpočtu ESVČ činila 14,4 milionu EUR, z čehož největší částka souvisela s předběžnou smlouvou týkající se afghánské bezpečnosti; rovněž konstatuje, že převody snížily rozpočet ústředí ESVČ o 5,1 milionu EUR a o odpovídající částku zvýšily rozpočet delegací;

  19.  bere na vědomí, že zvýšení rozpočtu o 1,3 % v roce 2017 bylo věnováno investicím v oblasti bezpečnosti v souvislosti s prováděním bezpečnostního balíčku, který zahrnoval posílení sítě regionálních bezpečnostních pracovníků a nákupy obrněných vozidel v souladu s povinností ESVČ zajistit péči a bezpečnost v terénu, strategii kybernetické bezpečnosti a průběžné školení personálu v oblasti bezpečnosti v reakci na potenciální hrozby a krizové situace v delegacích a na ústředí; vítá dosud dosažená zlepšení, vyzývá však ESVČ, aby se zabývala zejména jednotlivými zbývajícími problémy, například potřebou aktualizovat nástroje zabezpečení IT; dále vyzývá ESVČ, aby spolupracovala s členskými státy s cílem rozvíjet společný přístup a zlepšit propojení bezpečnostních systémů s ostatními orgány a členskými státy;

  20.  vítá vytvoření mechanismu každoročního přezkumu zaměřeného na analýzu zdrojů ESVČ a jejich efektivní využití v očekávání nadcházejícího přemístění zaměstnanců, které si vyžádaly nové provozní nebo politické priority nebo jiné dodatečné výzvy;

  21.  konstatuje, že výroční sebehodnocení systému vnitřní kontroly v roce 2017 poskytlo vedení ESVČ přiměřenou jistotu, pokud jde o míru dodržování většiny vnitřních kontrol; upozorňuje však na to, že tři následující standardy vnitřní kontroly, a to „přidělování a mobilita zaměstnanců“, „kontinuita činností“ a „správa dokumentů“ zůstávají nejslabšími prvky systému vnitřní kontroly ESVČ; se znepokojením bere na vědomí, že „kontinuita činností“ je problematická již několik let, a to jak z hlediska dodržování předpisů, tak z hlediska účinnosti, a v rámci delegací má zvláštní význam;

  22.  vítá pokračující snižování počtu delegací překračujících maximální výměru 35 m² na osobu, a to z 83 v roce 2016 na 73 v roce 2017 v souladu s doporučením Účetního dvora z roku 2016; vítá spuštění nástroje pro správu nemovitostí IMMOGEST a získání interních a externích odborných znalostí na podporu správy budov, zejména pokud jde o delegace; vyzývá ESVČ, aby nadále prováděla doporučení, která Účetní dvůr uvedl ve své zvláštní zprávě o správě budov ESVČ po celém světě[7], pokud možno způsobem, který je z hlediska rozpočtu Unie rozumný a účinný, a aby o těchto zlepšeních Parlament průběžně informovala;

  23.  vítá skutečnost, že ESVČ zavedla sedm nových projektů společného umístění se šesti různými členskými státy, a bere na vědomí rostoucí zájem o programy společného umístění, kdy bylo společně podepsáno čtrnáct nových dohod, a to nejen s členskými státy, ale také s agenturou FRONTEX nebo úřadem EASO; poznamenává, že ujednání o společném umístění přispěla ke snížení průměrné výměry budovy tak, aby se přiblížila předepsaným 35 m² na osobu; zastává názor, že společná umístění jsou nákladově efektivní, a vítá skutečnost, že přispívají ke společnému zastoupení Unie a jejích členských států v třetích zemích; vyzývá ESVČ, aby v rámci sledování nákladů rozšiřovala tato memoranda o porozumění i na další subjekty Unie, například mise SBOP; vyzývá ESVČ, aby v případě společných umístění zavedla účinné řízení krytí nákladů;

  24.  bere na vědomí, že ESVČ upřednostňuje nákup před pronájmem budov pro své delegace; žádá ESVČ, aby jej průběžně informovala o komplexní analýze všech delegací Unie, která určí, ve kterých zemích by bylo pro delegace nákladově efektivnější kancelářské či obytné budovy koupit namísto toho, aby si je pronajímaly; konstatuje, že podíl budov ve vlastnictví v roce 2017 činil 18 %;

  25.  připomíná, že je důležité zajistit delegacím ve všech oblastech podporu zaměřenou na výsledky, a žádá ESVČ, aby podávala zprávy o zkušenostech regionálního centra Evropa i o tom, jak vyhodnotila možnosti rozšíření tohoto rámce na další zeměpisné oblasti; vítá zvýšené úsilí, které bylo vynaloženo na podporu delegací, zejména prostřednictvím nového útvaru pro horizontální koordinaci, který pomáhá posílit obecnou úroveň jistoty, pokud jde o úkoly, které provádějí delegace, zejména pak úkoly týkající se zadávání veřejných zakázek o vysoké hodnotě;

  26.  považuje za zásadní pravidelně vedoucím delegací během fáze před vysláním, na seminářích ad hoc nebo na výroční konferenci velvyslanců vedle jejich politických funkcí připomínat jejich nepostradatelnou úlohu při konsolidaci řetězce věrohodnosti ESVČ a jejich celkovou a individuální odpovědnost za řízení správních výdajů a portfolií projektů; zastává názor, že zkušenost z orgánu Unie by měla být při výběru vedoucích delegací považována za přínos;

  27.  vítá nový přístup k inspekcím zavedený v roce 2017, který nabízí slibný přístup k poskytování podpory řízení delegací, jakož i k prosazování větší soudržnosti a zjednodušení činnosti delegací;

  28.  uznává obtížnost řízení a přidělování lidských zdrojů v rámci „tří zdrojů“ náboru ESVČ a řízení pracovních míst v delegacích; kromě toho bere na vědomí, že ESVČ v období let 2013–2017 v souladu s interinstitucionální dohodou snížila počet svých zaměstnanců o 5 %, což představuje snížení o 16 pracovních míst v ústředí v roce 2017 a celkové snížení o 84 pracovních míst za posledních pět let; je znepokojen tím, že narůstající průměrná pracovní zátěž a problémy s nedostatkem zaměstnanců by mohly mít škodlivé účinky na zdraví a kvalitu života zaměstnanců, jakož i na dlouhodobý organizační rozvoj instituce;

  29.  oceňuje, že rovnováha mezi ženami a muži téměř dosáhla parity z hlediska celkového počtu pracovních míst, z nichž 49,6 % obsadily ženy; vyjadřuje však politování nad tím, že počet žen v řídících funkcích zůstává nedostatečný, a to jak pokud jde o vedoucí útvarů, tak pokud jde o vedoucí delegací, kdy ženy obsadily 57 z 219 pracovních míst (26 %) a pouhých 18 % (9 z 50) vyšších manažerských pozic; poukazuje na podobnou nerovnováhu mezi administrátory, z nichž 33 % tvoří ženy, a vyslanými národními odborníky, z nichž ženy tvořily 23 %;

  30.  vyzývá ESVČ, aby ve spolupráci s diplomatickými službami členských států v co největší míře pokračovala v zajišťování vyváženého zastoupení žen a mužů ve vyšších a středních vedoucích pozicích; konstatuje, že při poslední rotaci tvořily ženy pouze 18,28 % uchazečů o manažerské pozice; poznamenává, že u ostatních pracovních míst zveřejněných ESVČ se podíl žen mezi uchazeči rovněž snížil z 39 % v roce 2016 na 31,7 % v roce 2017;

  31.  zastává názor, že je v tomto ohledu zapotřebí pokroku, a proto vyzývá ESVČ, aby určila a projednala důvody této nerovnováhy a případně poté upravila své podmínky a politiky náboru tak, aby do řídících funkcí rovnoměrně přilákala uchazeče obou pohlaví; vybízí ESVČ, aby spolupracovala s vnitrostátními univerzitami, které nabízejí kurzy věnované diplomatické dráze, s cílem podpořit evropskou diplomatickou službu v počáteční fázi;

  32.  vyzývá k vytvoření institutu věnovaného vzdělávání budoucích evropských diplomatů a navrhuje, aby příslušné orgány prozkoumaly možnost, že by tento diplomatický institut sídlil v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku;

  33.  v této souvislosti vítá vytvoření pracovních skupin pro „oblasti kariérního rozvoje a rovných příležitostí pro ženy a muže“ i přijetí „rámce pro vzdělávání a rozvoj“ (Learning and Development Framework, LEAD) a zřízení sítě „Ženy a ESVČ“ a „programu mentoringu manažerek“ jako důležité kroky při zlepšování rovných příležitostí v ESVČ; bere na vědomí plán provádění, který byl přijat po zveřejnění závěrečných zpráv obou pracovních skupin, a žádá, aby byl průběžně informován o pokroku při provádění;

  34.  konstatuje, že s 32,83 % zaměstnanců skupiny AD pocházejících z členských států na konci roku 2017 splňuje ESVČ vzorec pro personální obsazení, který stanoví rozhodnutí Rady o zřízení ESVČ, jmenovitě poměr jedné třetiny personálu z členských států a zbývajícího počtu zaměstnanců z orgánů Unie;

  35.  konstatuje, že podíl diplomatů z členských států nyní tvoří 32,83 % všech zaměstnanců skupiny AD v ESVČ (tj. 307 osob), zatímco v roce 2014 to bylo 33,8 %; zdůrazňuje, že počet diplomatů členských států vyslaných jako vedoucí delegací se snížil ze 46 % na 43,8 % z celkového počtu; bere na vědomí mírné zvýšení podílu žen mezi vedoucími delegací na 21,9 %; konstatuje, že pouze deset z 60 vedoucích delegací pocházejících z členských států již pracovalo na určité pozici v Bruselu;

  36.  znovu připomíná, že zeměpisná rovnováha by měla být pečlivě sledována, zejména v případech nedostatečného zastoupení, aby bylo zajištěno přiměřené zastoupení každého členského státu mezi zaměstnanci; konstatuje, že v osmi případech, kdy byl podíl počtu zaměstnanců nižší než podíl dané země na celkovém počtu obyvatel Unie, se v pěti případech jednalo o členské státy, které přistoupily k Evropské unii v roce 2004;

  37.  konstatuje, že počet vyslaných národních odborníků z členských států se v roce 2017 mírně zvýšil na 449 (s 387 vyslanými odborníky v ústředí a 62 v delegacích); konstatuje, že 55 % této kategorie zaměstnanců umístěných v Bruselu (neboli 214) platily jejich vnitrostátní správní orgány; uznává potřebnost vyslaných národních odborníků v různých konkrétních oblastech, které se zabývají otázkami obrany a bezpečnosti, jakož i strategickou komunikací; vyzývá však ESVČ, aby v rámci své strategie pro vyslané národní odborníky nebo prostřednictvím nově vytvořeného mechanismu každoročního přezkumu poskytla podrobnější prognózu svých nadcházejících potřeb a souvisejících požadovaných dovedností za účelem předvídatelnosti, lepšího řízení případného střetu zájmů, vyhýbání se soustavnému nárůstu těchto smluv a posílení interních odborných znalostí; zastává názor, že počet vyslaných národních odborníků by neměl překročit určitý podíl na celkovém počtu zaměstnanců ESVČ, aby byl zachován silný a udržitelný pocit sounáležitosti, a žádá ESVČ, aby takovou prahovou hodnotu stanovila;

  38.  vítá zavedení placených stáží v delegacích jako pozitivní opatření navazující na usnesení o udělení absolutoria ESVČ za rok 2016; konstatuje, že ESVČ bude nadále nabízet stáže v rámci různých programů, jako jsou například programy týkající se povinných stáží pro studenty nebo stážisty – úředníky v rámci jejich povinné odborné přípravy; konstatuje, že průměrná finanční externí podpora pro stážisty v různých programech činila 885 EUR, což je podstatně méně než měsíční příspěvek ve výši 1 200 EUR v rámci programu ESVČ; vyzývá ESVČ, aby zajistila odpovídající příspěvek všem stážistům v ESVČ, aby byla zajištěna dostatečná odměna za úsilí stážistů a zabránilo se posilování diskriminace z ekonomických důvodů;

  39.  bere na konzultaci útvarů s Komisí a konzultace s odborovými svazy o modernizaci a zdokonalení rámcových pravidel a souvisejících systémů sociálního zabezpečení pro místní zaměstnance; vyzývá ESVČ, aby prostřednictvím procesu revize zajistila přiměřené zdravotní pojištění po odchodu do důchodu, zejména v případě invalidity; naléhavě vyzývá ESVČ, aby zajistila, že stanovená reformní opatření vstoupí v platnost v roce 2018, a aby posílila zapojení svých místních zaměstnanců a zlepšila jejich odborné znalosti;

  40.  se znepokojením konstatuje, že v roce 2017 bylo zaregistrováno 171 případů mediace (což představuje nárůst o 16 % oproti roku 2016), z nichž 60 % se uskutečnilo v delegacích a 32 z těchto případů zůstalo na konci roku neuzavřeno; rovněž s obavami konstatuje, že v průzkumu spokojenosti zaměstnanců pouze 10,2 % zaměstnanců nesouhlasilo a 6,21 % zaměstnanců mírně nesouhlasilo s tvrzením, že „v ESVČ jsem nezažil/a obtěžování“; bere však na vědomí, že neustálý nárůst počtu hlášených případů zřejmě odráží větší ochotu promluvit spíše než nárůst konfliktů na pracovišti; zdůrazňuje význam podpory kultury nulové tolerance vůči obtěžování a náležitého sledování ohlášených případů;

  41.  vítá rozšíření sítě důvěrných poradců na třináct vyškolených dobrovolných poradců v roce 2017; je znepokojen skutečností, že pouze pět z třinácti poradců bylo vysláno do některé ze 140 delegací; vyzývá ESVČ, aby i nadále posilovala přítomnost důvěrných poradců v delegacích a zvyšovala povědomí o obtěžování a psychosociálních rizicích a o tom, jak je zmírňovat a reagovat na ně;

  42.  konstatuje, že ESVČ aktualizovala své správní ujednání s úřadem OLAF a v roce 2017 posílila v otázkách týkajících se podvodů svou spolupráci s generálními ředitelstvími působícími v oblasti vnějších vztahů, například se Službou nástrojů zahraniční politiky, GŘ NEAR a GŘ DEVCO; bere na vědomí, že úřad OLAF vede tři probíhající vyšetřování týkající se možného střetu zájmů v ESVČ, a žádá, aby byl průběžně informován o pokroku v těchto vyšetřováních;

  43.  vítá zveřejnění údajů týkajících se nákladů na mise místopředsedkyně Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, které jsou v současné době v plném rozsahu dostupné na její webové stránce v rámci webových stránek Komise a jsou každé dva měsíce aktualizovány v souladu s aktualizovaným kodexem chování, který byl přijat dne 31. ledna 2018;

  44.  konstatuje, že v roce 2017 bylo ESVČ přiděleno 1,1 milionu EUR na rozvoj její akce „Strategická komunikace plus“ s cílem bojovat proti dezinformacím a informovat o pozitivním dopadu politik Unie; zdůrazňuje také význam informování občanů o činnosti ESVČ a žádá ESVČ, aby ve své příští výroční zprávě o činnosti poskytla v této souvislosti více informací o své práci;

  45.  považuje ESVČ za klíčového aktéra mezinárodní spolupráce v oblasti míru, bezpečnosti a lidského rozvoje; zdůrazňuje proto, že je důležité rozumně využívat omezené zdroje, které jsou k dispozici, a neustále zlepšovat soulad a soudržnost vnější i vnitřní činnosti EU, a že k tomu, aby EU mohla být v této úloze účinná, je třeba usilovat o společné postoje a koordinované reakce; zdůrazňuje význam veřejné diplomacie a strategické komunikace, které jsou nedílnou součástí vnějších vztahů EU a nepředstavují pouze nástroj k informování o jejích hodnotách a zájmech a ke zvýšení její viditelnosti, ale především nástroj na obranu proti cizímu vlivu na západním Balkáně a v našem sousedství a proti strategické propagandě namířené proti EU a jejím členským státům; zdůrazňuje dlouhodobou a vzrůstající potřebu odhalovat dezinformace a využívat kontextově specifickou analýzu v boji proti propagandě namířené proti EU; je pevně přesvědčen o tom, že by EU měla více usilovat o rozvoj účinných strategií v oblasti veřejné diplomacie; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby i nadále usilovala o modernizaci svých přístupů a investovala do nových schopností a dovedností; považuje činnost pracovní skupiny ESVČ pro strategickou komunikaci za nezbytnou a cennou a vyzývá k tomu, aby jí byly poskytnuty dostatečné finanční a personální zdroje;

  46.  bere na vědomí, že ESVČ provedla posouzení dopadu rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie v oblasti lidských zdrojů (tj. 122 britských zaměstnanců) a na provozní úpravy nutné v ústředí a delegacích; vítá záměr ESVČ uplatňovat individuální přístup k rozhodnutím o prodloužení platnosti smluv pro britské smluvní a dočasné zaměstnance; vyzývá ESVČ, aby urychleně vypracovala jednotnou strategii, která dotčeným osobám poskytne jistotu;

  47.  bere na vědomí počáteční hodnocení úrovně správních výdajů ve výši 6,7 milionu EUR na výdaje na zaměstnance a infrastrukturu za devět měsíců souvisejících se zahájením činnosti delegace v Londýně vzhledem k tomu, že Spojené království se stane třetí zemí;

  48.  žádá ESVČ, aby v rámci přípravy na postup udělování absolutoria za rozpočtový rok 2018 v souladu s článkem 262 finančního nařízení předložila zprávu o opatřeních následujících po udělení absolutoria za rozpočtový rok 2017.

  23.1.2019

  STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci

  pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

  o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

  (2018/2176(DEC))

  Zpravodajka: Neena Gill

  NÁVRHY

  Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

  1.  považuje ESVČ za klíčového aktéra mezinárodní spolupráce v oblasti míru, bezpečnosti a lidského rozvoje; zdůrazňuje proto, že je důležité moudře využívat omezené zdroje, které jsou k dispozici, a neustále zlepšovat soulad a soudržnost vnější i vnitřní činnosti EU, a že k tomu, aby EU mohla být v této úloze účinná, je třeba usilovat o společné postoje a koordinované reakce; zdůrazňuje význam veřejné diplomacie a strategické komunikace, které jsou nedílnou součástí vnějších vztahů EU a nepředstavují pouze nástroj k informování o jejích hodnotách a zájmech a ke zvýšení její viditelnosti, ale především nástroj na obranu proti cizímu vlivu na západním Balkáně a v našem sousedství a proti strategické propagandě namířené proti EU a jejím členským státům; zdůrazňuje dlouhodobou a vzrůstající potřebu odhalovat dezinformace a využívat kontextově specifickou analýzu v boji proti propagandě namířené proti EU; je pevně přesvědčen o tom, že by EU měla více usilovat o rozvoj účinných strategií v oblasti veřejné diplomacie; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby i nadále usilovala o modernizaci svých přístupů a investovala do nových schopností a dovedností; považuje činnost pracovní skupiny ESVČ pro strategickou komunikaci za nezbytnou a cennou a vyzývá k tomu, aby jí byly poskytnuty dostatečné finanční a personální zdroje;

  2.   vítá úsilí o modernizaci a zlepšení rámcových pravidel EU, která stanoví minimální normy pro všechny delegace, pokud jde o podmínky zaměstnávání místních zaměstnanců a související systémy sociálního zabezpečení; naléhavě vyzývá ESVČ, aby zajistila, že stanovená reformní opatření vstoupí v platnost v roce 2018, a aby posílila zapojení svých místních zaměstnanců a zlepšila jejich odborné znalosti;

  3.  vítá sice zřízení pracovní skupiny pro rovné příležitosti pro muže a ženy, opakuje však své obavy týkající se genderové nerovnováhy zaměstnanců ESVČ a nevyváženého zastoupení členských států, zejména na úrovni středního managementu a v rámci různých kategorií a platových tříd; zdůrazňuje, že je třeba dále usilovat o řešení této nerovnováhy;

  4.  vítá skutečnost, že ESVČ plnila svůj správní rozpočet na rok 2017 bez závažných chyb; bere na vědomí sníženou míru finančních chyb ve srovnání s rokem 2016; bere na vědomí, že kontrola ESVČ ex-post poprvé zahrnovala výdaje uskutečněné na konci roku (listopad – prosinec 2016); bere na vědomí mírně zvýšenou míru chyb na konci roku a vybízí ESVČ, aby tuto situaci řešila.

  INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Datum přijetí

  22.1.2019

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  44

  6

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Juan Fernando López Aguilar, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Norbert Erdős, Martina Werner

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  44

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

  ECR

  Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock

  EFDD

  Aymeric Chauprade

  PPE

  Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés

  S&D

  Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

  6

  -

  EFDD

  James Carver

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

  NI

  Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

  1

  0

  ECR

  Geoffrey Van Orden

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Datum přijetí

  20.2.2019

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  10

  2

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Nedzhmi Ali, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  10

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

  2

  -

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Jean-François Jalkh

  0

  0

   

   

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  • [1]  Úř. věst. L 51, 28.2.2017.
  • [2]  Úř. věst. C 348, 28.9.2018, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 1.
  • [4]  Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 9.
  • [5]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [6]  Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
  • [7]  Účetní dvůr: Zvláštní zpráva č. 07/2016: Jak Evropská služba pro vnější činnost spravuje své budovy po celém světě.
  Poslední aktualizace: 14. března 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí