Izvješće - A8-0109/2019Izvješće
A8-0109/2019

  IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio X. - Europska služba za vanjsko djelovanje

  28.2.2019 - (2018/2176(DEC))

  Odbor za proračunski nadzor
  Izvjestitelj: Arndt Kohn


  Postupak : 2018/2176(DEC)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0109/2019
  Podneseni tekstovi :
  A8-0109/2019
  Doneseni tekstovi :

  1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio X. - Europska služba za vanjsko djelovanje

  (2018/2176(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017.[1],

  –  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521 – C80327/2018)[2],

  –  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017., kojemu su priloženi odgovori institucija[3],

  –  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[4] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002[5] Vijeća, a posebno njezine članke 55., 99. i 164. do 167.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[6], a posebno njezine članke 59., 118. i od 260. do 263.,

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0109/2019),

  1.  daje razrješnicu Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017.;

  2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu, Sudu Europske unije, Europskom ombudsmanu i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

  2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

  (2018/2176(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio X. - Europska služba za vanjsko djelovanje,

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0109/2019),

  1.  pozdravlja činjenicu da je, prema Revizorskom sudu, ukupna razina pogreške za naslov 5. VFO-a (Administracija), uključujući proračun Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) i dalje relativno niska (procijenjenih 0,5 % u 2017.);

  2.  primjećuje da Sud nije utvrdio značajnu razinu pogreške u godišnjem izvješću o radu ESVD-a;

  3.  također primjećuje da je sva posebna pitanja za ESVD prijavio Sud, za razliku od prošlih godina;

  4.  s uvažavanjem primjećuje da su prethodne preporuke u vezi s poboljšanjem sustava praćenja za pravodobno ažuriranje osobne situacije i podataka o članovima osoblja, s mogućim učinkom na izračun obiteljskih dodataka, provedene u većini aspekata; međutim, smatra da provjerama dosljednosti u vezi s upravljanjem obiteljskim dodatcima treba stalno posvećivati pozornost;

  5.  pozdravlja napore koje je ESVD uložio u poboljšanje postupaka nabave u delegacijama, uključujući uvođenje alata za upravljanje javnom nabavom, uspostavu plana nabave za ugovore srednje i male vrijednosti i razvoj predložaka za natječajnu dokumentaciju i osposobljavanje; smatra da prijašnji nedostatci utvrđeni u javnoj nabavi i upravljanje uslugama sigurnosti i dalje zaslužuju stalnu pozornost i praćenje;

  6.  traži od ESVD-a da Europski parlament obavještava o rezultatima koji su postignuti pomoću spomenutih napora kako bi se poboljšali postupci javne nabave u delegacijama, posebno putem sustava PPMT (alat za upravljanje javnom nabavom) te postupaka u okviru e-javne nabave (eProcurement) i e-javnih natječaja (eTendering);

  7.  primjećuje da su uzroci pogrešaka utvrđeni ex ante provjerama u obvezama i plaćanjima jednake prirode, a to je nedostatak popratnih dokumenata, kao u prošlim godinama; napominje da je ex post kontrola ESVD-a prvi put uključivala rashode s kraja godine (studeni i prosinac 2016.);

  8.  s uvažavanjem primjećuje da su u 2017. zajednički opći troškovi svih ureda delegacija (najamnine, osiguranje i ostali opći troškovi), među kojima su i delegacije europskog razvojnog fonda (EDF), u cijelosti financirani iz proračunskih linija ESVD-a već drugu uzastopnu godinu;

  9.  primjećuje da se u 2017. prijenos odobrenih sredstava povećao te da je iznosio 85 911 000 EUR (u usporedbi s 77 450 000 EUR u 2016.); podsjeća da se prijenos operacija u sljedeću godinu u iznimnim slučajevima može ostvariti pod strogim uvjetima;

  10.  primjećuje da je ukupan proračun za 2017. iznosio 660 milijuna EUR, što predstavlja povećanje od 3,75 % u odnosu na proračun za 2016.;

  11.  napominje da je iz EDF-a i uzajamnih fondova primljen doprinos od 54,9 milijuna EUR. dodatni prijenosi i sredstva proizašla iz opozvanih odobrenih sredstava iznosili su ukupno 59,7 milijuna EUR (uključujući i namjenske prihode u financijskoj godini); napominje da je na kraju 2017. izvršenje obveza iznosilo 52,6 milijuna EUR (88,1 %), dok je izvršenje plaćanja iznosilo 46,5 milijuna EUR (78,0 %); napominje da se sredstva ERF-a za koja nisu preuzete obveze prenose u sljedeću godinu kao vanjski namjenski prihodi i da ne dolazi do gubitka odobrenih sredstava;

  12.  primjećuje da je proračun sjedišta iznosio 236,7 milijuna EUR, od čega je 153,8 milijuna EUR (64,6 %) bilo namijenjeno za plaće i druga prava statutarnog i vanjskog osoblja, 32,2 milijuna EUR (14 %) za zgrade i povezane troškove, a 33 milijuna EUR (tj. 14 %) za IT računalne sustave, opremu i namještaj;

  13.  zahtijeva da se politika upravljanja nekretninama ESVD-a priloži godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na činjenicu da je važno da troškovi te politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni; apelira na ESVD da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi popis ugovora u vezi s nekretninama sklopljenih 2017., uključujući detalje o ugovorima, državu u kojoj su bili zaključeni i njihovo trajanje, kao što je navedeno u njegovom godišnjem izvješću o radu za 2011.; traži od ESVD-a da iste informacije o ugovorima u vezi s nekretninama uključi u svoje godišnje izvješće o radu za 2018.;

  14.  napominje da se u okviru proračuna delegacija od 423,3 milijuna EUR, 116,1 milijun EUR (tj. 27,4 %) odnosi na plaće statutarnog osoblja, 165,6 milijuna EUR (39,1 %) na zgrade i povezane troškove, 68,5 milijuna EUR (ili 16,2 %) na vanjsko osoblje i vanjske usluge, 27,9 milijuna EUR (6,6 %) na ostale troškove povezane s osobljem, a 45 milijuna EUR (10,6 %) na ostale administrativne troškove; također napominje da je 196,4 milijuna EUR (u usporedbi s 185,6 milijuna EUR u 2016. i 204,7 milijuna u 2015.) dobiveno od Komisije za administrativne troškove zaposlenika Komisije koji rade u delegacijama Unije, pri čemu je taj iznos bio podijeljen između naslova V. Komisije u iznosu od 49,6 milijuna EUR, administrativnih linija operativnih programa u iznosu od 91,8 milijuna EUR i Europskog razvojnog fonda i uzajamnih fondova u iznosu od 55 milijuna EUR (u usporedbi s 45,4 milijuna u 2016.); napominje da su u 2017. uzajamni fondovi po prvi put doprinijeli tim administrativnim troškovima;

  15.  priznaje da se zbog broja proračunskih linija koje se koriste za financiranje operacija povezanih s osobljem Komisije u delegacijama (34 različitih linija koji dolaze iz različitih naslova proračuna Komisije, plus sredstva ERF-a) povećava složenost upravljanja proračunom; podsjeća da je ta tema obrađena u izvješću o razrješnici za 2016. i prima na znanje kompleksnost pojednostavljenja smanjenja proračunskih linija; stoga potiče ESVD da nastavi surađivati s Europskom komisijom radi pojednostavljenja proračunskih linija kada je to moguće kako bi se smanjila složenost upravljanja proračunom;

  16.  napominje da su u 2017. šefovi delegacija dali izjavu o jamstvu; primjećuje da su svi voditelji delegacija, osim voditelja delegacije u Siriji, dostavili izjavu bez zadrške; potvrđuje da je delegacija u Siriji trenutačno evakuirana i da delegacija iznijela akcijski plan kako ublažiti probleme rada u ratnoj zoni; napominje da se ta zadrška smatra neznačajnom u odnosu na iznos za cijeli proračun ESVD-a;

  17.  primjećuje da je konačni proračun ESVD-a za 2017. u iznosu od 660 milijuna EUR izvršen na razini od 99,7 % (kao u 2016.) u obvezama i 86,7 % (87,5 % u 2016.) u plaćanjima na kraju godine;

  18.  napominje da je vrijednost svih prijenosa unutar administrativnog proračuna ESVD-a iznosila 14,4 milijuna EUR, od čega se najveći iznos odnosio se na prethodni ugovor o sigurnosti u Afganistanu; također napominje da su prijenosi smanjili proračun sjedišta ESVD-a za 5,1 milijun EUR i povećali proračun delegacija za isti iznos;

  19.  napominje da je 1,3 % povećanja proračuna u 2017. bilo namijenjeno ulaganjima u sigurnost u kontekstu provedbe sigurnosnog paketa, što je uključivalo pojačanje mreže regionalnih službenika za sigurnost i nabavu oklopljenih vozila u skladu s obvezom pažnje ESVD-a i područjem sigurnosti, strategiju kibersigurnosti i stalno sigurnosno osposobljavanje osoblja u odgovoru na moguće prijetnje i krizne situacije u delegacijama i sjedištima; pozdravlja dosad ostvarena poboljšanja, ali osobito potiče ESVD da riješi različite preostale izazove, kao što je potreba ažuriranja informatičkih sigurnosnih alata; nadalje, poziva ESVD da surađuje s državama članicama u cilju razvoja zajedničkog pristupa i poboljšanja povezanosti sigurnosnih sustava s drugim institucijama i državama članicama;

  20.  pozdravlja uspostavu mehanizma godišnjeg pregleda namijenjenog analizi sredstava ESVD-a i njegovu učinkovitu primjenu u očekivanju predstojeće preraspodjele osoblja koja je potrebna zbog novih operativnih ili političkih prioriteta ili drugih dodatnih izazova;

  21.  napominje da je godišnjom samoprocjenom sustava unutarnje kontrole za 2017. osigurano razumno jamstvo upravi ESVD-a u pogledu razine usklađenosti s većinom unutarnjih kontrola; međutim napominje da su tri sljedeća standarda unutarnje kontrole, odnosno „raspodjela i mobilnost osoblja”, „kontinuitet poslovanja” i „postupanje s dokumentima”, i dalje najslabije komponente sustava unutarnje kontrole ESVD-a; sa zabrinutošću napominje da je standard „kontinuitet poslovanja” problematičan već nekoliko godina u pogledu usklađenosti i učinkovitosti, a od posebne je važnosti unutar delegacija;

  22.  pozdravlja daljnje smanjenje broja delegacija koje premašuju gornju granicu od 35 m² po osobi sa 83 u 2016. na 73 u 2017., u skladu s preporukama Suda iz 2016.; pozdravlja pokretanje alata za upravljanje zgradama IMMOGEST i angažiranje unutarnjih i vanjskih stručnjaka za potporu upravljanju zgradama, osobito u pogledu delegacija; poziva ESVD da, kada je to moguće, razumno i učinkovito za proračun Unije, nastavi provoditi preporuke Revizorskog suda iz njegova tematskog izvješća o tome kako ESVD upravlja svojim zgradama diljem svijeta[7] i da nastavi izvještavati Parlament o poboljšanjima;

  23.  pozdravlja činjenicu da je ESVD uspostavio sedam novih kolokacijskih projekata sa šest različitih država članica i primjećuje povećanje interesa za kolokacijske programe s 14 novih supotpisanih sporazuma, ne samo s državama članicama, nego i s FRONTEX-om ili EASO-om; napominje da su kolokacijski sporazumi doprinijeli smanjenju prosječne veličine prostora zgrada kako bi se prostor približio propisanoj veličini od 35 m² po osobi; smatra da su kolokacije učinkovite i pozdravlja njihov doprinos zajedničkom zastupanju Unije i njezinih država članica prema trećim zemljama; poziva ESVD da u sklopu praćenja troškova poveća takav memorandum o razumijevanju na druge subjekte Unije, kao što su misije ZSOP-a; poziva ESVD da uspostavi učinkovito upravljanje povratom troškova u slučaju kolokacija;

  24.  prepoznaje da će ESVD radije kupiti nego unajmiti zgrade za svoje delegacije; traži da se ESVD obavješćuje o sveobuhvatnoj analizi svih delegacija Unije kako bi se odredilo u kojim bi zemljama delegacijama bilo isplativije kupovati poslovne zgrade i rezidencije umjesto da ih unajmljuju; napominje da je u 2017. udio zgrada u vlasništvu ESVD-a iznosio 18 %;

  25.  podsjeća na važnost pružanja potpore delegacijama usmjerene na rezultate u svim područjima i traži od ESVD-a da podnose izvješće o iskustvu regionalnog centra za Europu i njegovoj procjeni mogućnosti proširenja tog okvira na druga geografska područja; pozdravlja povećanje napora poduzetih radi pružanja potpore delegacijama, osobito putem novog odjela za horizontalnu koordinaciju koji je pridonio pojačanju opće razine jamstva za zadaće koje provode delegacije, osobito one koje se odnose na javnu nabavu visoke vrijednosti;

  26.  smatra da je ključno redovito podsjećati voditelje delegacija prije faze upućivanja na rad, tijekom ad hoc seminara ili na godišnjoj konferenciji veleposlanika na ključnu ulogu koju, uz svoja politička zaduženja, imaju u učvršćivanju lanca jamstva ESVD-a i na njihovu sveukupnu odgovornost za upravljanje administrativnim rashodima i portfeljima projekata; smatra da se iskustvo u instituciji Unije treba smatrati prednošću pri odabiru voditelja delegacija;

  27.  pozdravlja novi pristup inspekcijama uvedenim u 2017. koji pruža obećavajući pristup pružanju potpore upravi delegacija, kao i promicanju veće usklađenosti u pojednostavnjenja rada delegacija;

  28.  prepoznaje težak element upravljanja ljudskim potencijalima i njihove raspodjele u kontekstu „tri izvora” za zapošljavanje u ESVD-u i upravljanja radnim mjestima u delegacijama; nadalje prima na znanje da je ESVD smanjio broj osoblja za 5 % tijekom razdoblja 2013. – 2017. u skladu s međuinstitucijskim sporazumom, što je smanjenje od 16 radnih mjesta u sjedištu za 2017. i ukupno smanjenje od 84 radna mjesta tijekom razdoblja od pet godina; zabrinut je da bi povećanje prosječnog radnog opterećenja i pitanja nedovoljnog broja zaposlenika mogli štetno utjecati na zdravlje i kvalitetu života članova osoblja, kao i na dugoročni organizacijski razvoj institucije;

  29.  s uvažavanjem primjećuje da je rodna ravnoteža gotovo desegnula jednakost u ukupnom broju radnih mjesta od kojih 49,6 + % zauzimaju žene; međutim žali zbog toga što je broj žena na rukovodećim položajima i dalje nedovoljan, uključujući na položajima voditelja odjela i voditelja delegacija, od kojih žene zauzimaju 57 od ukupno 219 položaja (26 %) ili samo 18 % viših rukovodećih položaja (9 od 50 radnih mjesta); ističe sličnu neravnotežu među administratorima od kojih su 33 % žene i među upućenim nacionalnim stručnjacima od kojih 23 % čine žene;

  30.  poziva ESVD da u suradnji s diplomatskim službama država članica nastavi u najvećoj mogućoj mjeri poboljšavati rodnu ravnotežu na razini višeg i srednjeg rukovodstva; napominje da je u posljednjoj izmjeni osoblja među kandidatima za rukovodeće položaje bilo samo 18,28 % žena; primjećuje da se za druga radna mjesta koja je ESVD objavio postotak žena među kandidatima također smanjio s 39 % u 2016. na 31,7 % u 2017.;

  31.  smatra da je potrebno ostvariti napredak u tom pogledu i stoga poziva ESVD da utvrdi i razmotri razloge za tu neravnotežu te da nakon toga po mogućnosti poboljša svoje uvjete i politike zapošljavanja kako bi se oba spola privuklo na rukovodeće položaje; potiče ESVD na suradnju s nacionalnim sveučilištima u cilju pružanja kolegija o diplomatskoj karijeri radi promicanja europskih diplomatskih službi u ranoj fazi;

  32.  poziva na osnivanje instituta za obrazovanje budućih europskih diplomata te predlaže da se ispita mogućnost da nadležna tijela koriste objekte Europskog parlamenta u Strasbourgu kao mjesto rada tog diplomatskog instituta;

  33.  pozdravlja osnivanje radnih skupina „Razvoj karijere, rodna ravnopravnost i jednake mogućnosti”, kao i donošenje „Okvira za učenje i razvoj” te osnivanje mreže „Žene i ESVD” i „Programa mentorstva rukovoditeljica” kao važnih koraka za poboljšanje jednakih mogućnosti u ESVD-u; prima na znanje plan provedbe koji je donesen nakon objave konačnog izvješća dvaju radnih skupina i traži da ga se obavješćuje o napretku u provedbi;

  34.  primjećuje da ESVD poštuje način odabira osoblja koji je utvrđen u Odluci Vijeća o osnivanju ESVD-a, odnosno da jedna trećina osoblja dolazi iz država članica, a ostatak iz institucija Unije, s obzirom na to da je do kraja 2017. udio administrativnog osoblja ESVD-a iz država članica iznosio 32,83 %;

  35.  primjećuje da su diplomati iz država članica činili 32,83 % ukupnog administrativnog osoblja ESVD-a (tj. 307 osoba), u usporedbi s 33,8 % u 2014.; naglašava da je broj diplomata iz država članica imenovanih voditeljima delegacija smanjen s 46 % na 43,8 % od ukupnog broja; primjećuje da je udjel žena među voditeljima delegacija blago porastao na 21,9 %; napominje da je samo 10 od 60 voditelja delegacija iz država članica već radilo na radnim mjestima sa sjedištem u Bruxellesu;

  36.  naglašava da geografsku uravnoteženost treba pozorno pratiti, osobito u slučajevima nedovoljne zastupljenosti, kako bi se zajamčila proporcionalna zastupljenost svake države članice među članovima osoblja; primjećuje da se u pet od osam slučajeva u kojima je udio osoblja bio ispod udjela stanovništva te zemlje u ukupnom broju stanovnika Unije radilo o državama članicama koje su pristupile Uniji 2004. godine;

  37.  primjećuje da je broj upućenih nacionalnih stručnjaka iz država članica blago porastao u 2017. i dosegnuo 449 (od kojih je 387 zaposleno u sjedištima, a 62 u delegacijama); primjećuje da je 55 % zaposlenika iz te kategorije osoblja smješteno u Bruxellesu (ili 214 zaposlenika), gdje im plaću isplaćuju njihove nacionalne uprave; prepoznaje potrebu za upućenim nacionalnim stručnjacima u različitim posebnim područjima koja podrazumijevaju rješavanje sigurnosnih i obrambenih pitanja, kao i pitanja strateške komunikacije; stoga poziva ESVD da u kontekstu svoje strategije za upućene nacionalne stručnjake ili putem novostvorenog mehanizma godišnjeg pregleda pruži detaljnija predviđanja predstojećih potreba i povezanih potrebnih vještina u svrhu predvidljivosti, boljeg upravljanja mogućim sukobima interesa, izbjegavanja postojanog povećanja tih ugovora i pojačanja internog stručnog znanja; smatra da broj upućenih nacionalnih stručnjaka ne bi smio premašiti određeni omjer ukupnog broja osoblja ESVD-a kako bi se očuvao snažan i održiv esprit de corps i traži od ESVD-a da utvrdi takav prag;

  38.  pozdravlja provedbu plaćenog stažiranja u delegacijama kao pozitivnu popratnu mjeru rezolucije o davanju razrješnice ESVD-u za 2016.; prima na znanje da će ESVD nastaviti pružati stažiranje u okviru različitih programa, kao što su oni koji se odnose obvezno stažiranje za studente ili državne službenike stažiste u sklopu njihova obveznog osposobljavanja; napominje da je prosječna vanjska financijska pomoć iznosila 885 EUR za stažiste u okviru različitih programa, što je znatno manje od mjesečne naknade od 1 200 EUR u okviru programa ESVD-a; poziva ESVD da zajamči odgovarajuću naknadu za sve stažiste ESVD-a kako bi se osigurala dostatna naknada za napore stažista i kako se ne bi pojačala diskriminacija zbog ekonomskih razloga;

  39.  prima na znanje međuresorno savjetovanje s Komisijom i savjetovanja sa sindikatima kako bi se modernizirala i poboljšala okvirna pravila i povezani programi socijalne sigurnosti za lokalne djelatnike; poziva ESVD da postupkom revizije osigura odgovarajuće zdravstveno osiguranje nakon mirovine, osobito u slučajevima invaliditeta; snažno potiče ESVD da se pobrine da utvrđene mjere reforme stupe na snagu 2018. te da poboljša uključenost lokalnog osoblja i njihove stručnosti;

  40.  sa zabrinutošću primjećuje da je u 2017. registriran 171 slučaj mirenja (što predstavlja povećanje od 16 % u odnosu na 2016.) od kojih je 60 % slučajeva registrirano u delegacijama te da su 32 ta slučaja i dalje bila otvorena na kraju godine; sa zabrinutošću primjećuje i da je u ispitivanju zadovoljstva osoblja samo 10,2 % osoblja izrazilo neslaganje, a 6,21 % djelomično neslaganje s tvrdnjom „Nisam doživio/doživjela uznemiravanje u ESVD-u”; međutim prepoznaje da stalno povećanje prijavljenih slučajeva prije održava veću spremnost na prijavu slučajeva, nego povećanje broja sukoba na poslu; naglašava važnost poticanje kulture nulte tolerancije na uznemiravanje i propisnog istraživanja prijavljenih slučajeva;

  41.  pozdravlja proširenje mreže povjerljivih savjetnika na 13 osposobljenih dobrovoljnih savjetnika u 2017.; zabrinut je zbog toga što je samo petero od trinaest savjetnika zaposleno u 140 delegacija; poziva ESVD da nastavi povećavati prisutnost povjerljivih savjetnika u delegacijama i da nastavi podizati svijest o uznemiravanju i psihosocijalnim rizicima te načinima njihova ublažavanja i reagiranja na njih;

  42.  primjećuje da je ESVD ažurirao svoj administrativni sporazum s OLAF-om i pojačao svoju suradnju u pogledu pitanja povezanih s prijevarama s glavnim upravama za vanjsko djelovanje, kao što su FPI, GU NEAR i GU DEVCO u 2017.; primjećuje da su otvorene tri istrage OLAF-a o mogućim sukobima interesa u ESVD-u i traži da ga se obavješćuje o napretku tih istraga;

  43.  pozdravlja objavu podataka povezanih s troškovima misija potpredsjednice Komisije i Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku koji su sad u cijelosti objavljeni na njezinoj stranici na internetskoj stranici Komisije i ažuriraju se svaka dva mjeseca, u skladu s ažuriranim Kodeksom ponašanja koji je donesen 31. siječnja 2018.;

  44.  napominje da je 1,1 milijun EUR dodijeljen ESVD-u u 2017. za razvoj mjere „Strateški komunikacijski plus” u cilju suzbijanja dezinformacija i objavljivanja pozitivnih učinaka politika Unije; također naglašava važnost informiranja građana o radu ESVD-a i traži od ESVD-a da u tom pogledu pruži više informacija o svojim aktivnostima u svojem sljedećem godišnjem izvješću o radu;

  45  smatra da ESVD ima ključnu ulogu u međunarodnoj suradnji u području mira, sigurnosti i ljudskog razvoja; stoga naglašava da je potrebno mudro iskoristiti oskudna sredstva koja su dostupna te stalno unaprjeđivati dosljednost i usklađenost vanjskog i unutarnjeg djelovanja EU-a te je, ako EU želi u toj ulozi želi biti učinkovit, potrebno težiti postizanju zajedničkog stajališta i pružanju koordiniranog odgovora; ističe važnost javne diplomacije i strateške komunikacije kao sastavnog dijela vanjskih odnosa EU-a, ne samo kao instrumenta za komuniciranje njegovih vrijednosti i interesa te za povećanje vidljivosti, već i kao alata za borbu protiv stranog utjecaja na zapadnom Balkanu i u našem susjedstvu te za borbu protiv strateške propagande protiv EU-a i njegovih država članica; ističe stalnu i sve veću potrebu za razotkrivanjem dezinformacija te za provođenjem analize konteksta kako bi se suzbila propaganda protiv EU-a; čvrsto vjeruje da EU treba povećati napore u razvoju učinkovitih strategija javne diplomacije; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) da nastavi ulagati napore u modernizaciju svojeg pristupa i investirati u nove vještine i sposobnosti; smatra da je rad Radne skupine ESVD-a za stratešku komunikaciju nužan i značajan te traži da se toj radnoj skupini osiguraju primjerena financijska sredstva i osoblje;

  46.  prima na znanje da je ESVD proveo procjenu učinka odluke Ujedinjene Kraljevine da izađe iz Europske unije na ljudske resurse (tj. 122 britanskih nacionalnih zaposlenika) i operativnu prilagodbu potrebnu u sjedištima delegacija; pozdravlja namjeru ESVD-a da u odlučivanju o produljenju ugovora za britansko ugovorno i privremeno osoblje svakom slučaju pristupa zasebno; poziva ESVD da brzo razvije usklađenu strategiju kako bi se dotičnim osobama pružila sigurnost;

  47.  prima na znanje inicijalnu procjenu razine administrativnih rashoda u iznosu od 6,7 milijuna EUR za osoblje i infrastrukturu tijekom razdoblja od devet mjeseci povezanih s otvaranjem delegacije u Londonu s obzirom na činjenicu da će Ujedinjena Kraljevina postati treća zemlja;

  48.  traži od ESVD-a da podnese izvješće o daljnjem postupanju u vezi s razrješnicom za 2017. u skladu s člankom 262. Financijske uredbe u pripremi za postupak davanja razrješnice za financijsku godinu 2018.

  23.1.2019

  MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove

  upućeno Odboru za proračunski nadzor

  o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

  (2018/2176(DEC))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Neena Gill

  PRIJEDLOZI

  Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

  1.  smatra da ESVD ima ključnu ulogu u međunarodnoj suradnji u području mira, sigurnosti i ljudskog razvoja; stoga naglašava da je potrebno mudro iskoristiti oskudna sredstva koja su dostupna te stalno unaprjeđivati dosljednost i usklađenost vanjskog i unutarnjeg djelovanja EU-a te je, ako EU želi u toj ulozi želi biti učinkovit, potrebno težiti postizanju zajedničkog stajališta i pružanju koordiniranog odgovora; ističe važnost javne diplomacije i strateške komunikacije kao sastavnog dijela vanjskih odnosa EU-a, ne samo kao instrumenta za komuniciranje njegovih vrijednosti i interesa te za povećanje vidljivosti, već i kao alata za borbu protiv stranog utjecaja na zapadnom Balkanu i u našem susjedstvu te za borbu protiv strateške propagande protiv EU-a i njegovih država članica; ističe stalnu i sve veću potrebu za razotkrivanjem dezinformacija te za provođenjem analize konteksta kako bi se suzbila propaganda protiv EU-a; čvrsto vjeruje da EU treba povećati napore u razvoju učinkovitih strategija javne diplomacije; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) da nastavi ulagati napore u modernizaciju svojeg pristupa i investirati u nove vještine i sposobnosti; smatra da je rad Radne skupine ESVD-a za stratešku komunikaciju nužan i značajan te traži da se toj radnoj skupini osiguraju primjerena financijska sredstva i osoblje;

  2.  pozdravlja trud uložen u modernizaciju i poboljšanje okvirnih propisa EU-a kojima se utvrđuju minimalni standardi za sve delegacije u pogledu uvjeta zapošljavanja lokalnog osoblja i povezanih sustava socijalne sigurnosti; snažno potiče ESVD da se pobrine da utvrđene mjere reforme stupe na snagu 2018. te da poboljša uključenost lokalnog osoblja i njihove stručnosti;

  3.  premda pozdravlja osnivanje radne skupine za ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti, ponovno izražava zabrinutost zbog neravnoteže spolova i zastupljenosti država članica među osobljem ESVD-a, osobito na razini srednjeg rukovodstva te u različitim kategorijama i razredima; ističe da su potrebni dodatni napori kako bi se ispravila ta neravnoteža;

  4.  pozdravlja činjenicu da je ESVD bez značajnih pogrešaka izvršio svoj administrativni proračun za 2017.; prima na znanje smanjenje stope financijskih pogrešaka u usporedbi s 2016.; napominje da je ex post kontrola ESVD-a prvi put uključivala rashode s kraja godine (studeni i prosinac 2016.); prima na znanje neznatno višu stopu pogreške na kraju godine te potiče ESVD da riješi to pitanje.

  INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Datum usvajanja

  22.1.2019

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  44

  6

  1

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Juan Fernando López Aguilar, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Norbert Erdős, Martina Werner

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  44

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

  ECR

  Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock

  EFDD

  Aymeric Chauprade

  PPE

  Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés

  S&D

  Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

  6

  -

  EFDD

  James Carver

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

  NI

  Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

  1

  0

  ECR

  Geoffrey Van Orden

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

  Datum usvajanja

  20.2.2019

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  10

  2

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Nedzhmi Ali, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  10

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

  2

  -

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Jean-François Jalkh

  0

  0

   

   

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  • [1]  SL L 51, 28.2.2017.
  • [2]  SL C 348, 28.9.2018, str. 1.
  • [3]  SL C 357, 04.10.2018, str. 1.
  • [4]  SL C 357, 04.10.2018, str. 9.
  • [5]  SL L 298, 26.10.2012, str. 1.
  • [6]  SL L 193, 30.7.2018, str. 1.
  • [7]  Revizorski sud: Tematsko izvješće br. 07/2016: Kako Europska služba za vanjsko djelovanje upravlja svojim zgradama diljem svijeta
  Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2019.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti