Procedură : 2018/2176(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0109/2019

Texte depuse :

A8-0109/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.10

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0251

RAPORT     
PDF 189kWORD 77k
28.2.2019
PE 626.817v02-00 A8-0109/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă

(2018/2176(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Arndt Kohn

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă

(2018/2176(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 (COM(2018)0521 – C8-0327/2018)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99 și 164-167,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260, 260 și 263,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0109/2019),

1.  acordă Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Serviciului European de Acțiune Externă aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ombudsmanului European și Autorității Europene pentru Protecția Datelor, precum și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă

(2018/2176(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0109/2019),

1.  salută faptul că, potrivit Curții de Conturi („Curtea”), nivelul global de eroare înregistrat la rubrica 5 a CFM (Administrație), inclusiv în cadrul bugetului Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), continuă să fie relativ scăzut, el fiind estimat la 0,5 % în 2017;

2.  constată că în raportul anual de activitate al SEAE Curtea nu a identificat niveluri semnificative de eroare;

3.  constată, de asemenea, că, spre deosebire de anii anteriori, Curtea a semnalat toate problemele specifice SEAE;

4.  apreciază faptul că au fost puse în aplicare în majoritatea privințelor recomandările formulate anterior de îmbunătățire a sistemului de monitorizare pentru actualizarea în timp util a situației personale și a datelor cu caracter personal ale angajaților, care pot influența calcularea alocațiilor familiale; totuși, consideră că, în cadrul gestionării alocațiilor familiale, trebuie să se acorde în permanență atenție verificării coerenței;

5.  salută eforturile depuse de SEAE pentru a îmbunătăți procedurile de achiziții în delegații, inclusiv implementarea instrumentului de gestionare a achizițiilor publice, stabilirea unui plan de achiziții pentru contractele cu valoare medie și scăzută și elaborarea de modele pentru documentația de licitație și pentru cursurile de formare; consideră că merită în continuare să se acorde atenție deficiențelor identificate în trecut în ceea ce privește achizițiile publice și gestionarea serviciilor de securitate și ca acestea să fie monitorizate constant;

6.  solicită SEAE să informeze Parlamentul European cu privire la rezultatele obținute prin intermediul eforturilor menționate anterior de îmbunătățire a procedurilor de achiziții în delegații, în special prin intermediul sistemului PPMT (Instrumentul de gestionare a achizițiilor publice) și al procedurilor de achiziții publice electronice și de achiziții publice eTendering;

7.  observă că, la fel ca în anii precedenți, cauzele erorilor identificate de controalele ex ante în ceea ce privește angajamentele și plățile deopotrivă sunt de aceeași natură, și anume lipsa documentelor justificative; ia act de faptul că controlul ex-post al SEAE a inclus, pentru prima dată, cheltuielile de la sfârșitul exercițiului (noiembrie-decembrie 2016);

8.  constată cu satisfacție că, începând cu 2017, costurile generale comune tuturor birourilor delegațiilor (chirie, securitate, curățenie și alte cheltuieli generale), inclusiv în delegațiile Fondului european de dezvoltare (FED), au fost finanțate integral din liniile bugetare ale SEAE pentru al doilea an consecutiv;

9.  constată că în 2017 au crescut reportările de credite, ridicându-se la 85 911 000 EUR (față de 77 450 000 EUR în 2016); reamintește că operațiunile de reportare în exercițiul următor se pot realiza, în mod excepțional, în condiții stricte;

10.  ia act de faptul că bugetul total al SEAE pentru 2017 s-a ridicat la 660 de milioane EUR, înregistrând o creștere de 3,75 % față de 2016;

11.  ia act de faptul că a fost primită, de asemenea, o contribuție de 54,9 milioane EUR din partea FED și a fondurilor fiduciare. Creditele reportate suplimentare și creditele eliberate din dezangajări au adus suma totală de 59,7 milioane EUR (incluzând, de asemenea, veniturile alocate pentru exercițiul financiar); ia act de faptul că, la sfârșitul exercițiului 2017, execuția creditelor de angajament a fost de 52,6 milioane EUR (88,1 %), iar în credite de plată 46,5 milioane EUR (78,0 %); constată că creditele FED care nu au fost angajate sunt reportate în exercițiul următor sub formă de venituri alocate externe și nu există nicio pierdere de credite;

12.  ia act de faptul că bugetul sediului instituției s-a ridicat la 236,7 milioane EUR, din care 153,8 milioane EUR (sau 64,6 %) au reprezentat plata salariilor și a altor drepturi ale personalului statutar și extern, 32,2 de milioane EUR (sau 14 %) au fost alocați pentru clădiri și costuri conexe, iar 33 de milioane EUR (sau 14%) au fost alocați pentru sistemele informatice, echipamente și mobilier;

13.  solicită ca politica imobiliară a SEAE să fie anexată la raportul anual de activitate, în special având în vedere faptul că este important ca costurile sale să fie raționalizate în mod adecvat și să nu fie excesive; îndeamnă SEAE să furnizeze autorității care acordă descărcarea de gestiune lista contractelor imobiliare încheiate în 2017, inclusiv detaliile contractelor, țara în care au fost încheiate și durata acestora, astfel cum a procedat în raportul său anual de activitate pentru 2011; solicită SEAE să furnizeze în raportul său anual de activitate pentru 2018 aceleași informații privind contractele imobiliare;

14.  ia act de faptul că bugetul delegațiilor, în valoare de 423,3 milioane EUR, a fost distribuit după cum urmează: 116,1 milioane EUR (respectiv 27,4 %) pentru remunerarea personalului statutar, 165,6 milioane EUR (39,1 %) pentru clădiri și cheltuieli conexe, 68,5 milioane EUR (sau 16,2 %) pentru personalul extern și serviciile externe, 27,9 milioane EUR (6,6 %) pentru alte cheltuieli cu personalul și 45 de milioane EUR (10,6 %) pentru alte cheltuieli administrative; ia act, de asemenea, de faptul că, pentru a acoperi costurile administrative legate de personalul Comisiei detașat în delegațiile Uniunii, SEAE a primit din partea Comisiei o contribuție de 196,4 milioane EUR (față de 185,6 milioane EUR în 2016 și 204,7 milioane EUR în 2015), aceasta din urmă fiind împărțită între rubrica V a Comisiei cu 49,6 milioane EUR, liniile administrative ale programelor operaționale cu 91,8 milioane EUR și FED și fondurile fiduciare cu 55 de milioane EUR (45,4 milioane în 2016); constată că, în 2017, fondurile fiduciare au contribuit pentru prima dată la aceste costuri administrative;

15.  ia act de faptul că numărul liniilor bugetare utilizate pentru finanțarea operațiunilor legate de personalul Comisiei din delegații (34 de linii bugetare diferite, provenite de la diverse rubrici ale bugetului Comisiei, plus fondurile FED) sporește complexitatea gestiunii bugetare; reamintește că acest subiect a fost tratat în raportul de descărcare de gestiune pentru 2016 și ia act de complexitatea procesului de simplificare a reducerii liniilor bugetare; încurajează, prin urmare, SEAE să continue să colaboreze cu Comisia Europeană pentru a simplifica liniile bugetare, atunci când este posibil, pentru a reduce complexitatea gestiunii bugetare;

16.  ia act de faptul că, în 2017, șefii de delegație au furnizat o declarație de asigurare; observă că toți șefii de delegație, cu excepția șefului de delegație în Siria, au furnizat o declarație fără rezerve; ia act de faptul că delegația în Siria este în prezent evacuată și că delegația a indicat un plan de acțiune pentru a atenua problemele, și anume faptul de a fi nevoită să funcționeze într-o zonă de război; ia act de faptul că rezerva este considerată nesemnificativă din punct de vedere al sumelor pentru întregul buget al SEAE;

17.  observă că bugetul definitiv al SEAE de 660 milioane EUR pentru 2017 a fost executat în proporție de 99,7 % în credite de angajament (la fel ca în 2016) și de 86,7% (87,5 %în 2016) în credite de plată la sfârșitul exercițiului;

18.  ia act de faptul că valoarea tuturor transferurilor efectuate în cadrul bugetului administrativ al SEAE s-a ridicat la 14,4 milioane EUR, cea mai mare sumă fiind aferentă unui contract în avans privind securitatea afgană; constată, de asemenea, că transferurile au redus bugetul sediului SEAE cu 5,1 milioane EUR și au majorat bugetul delegației cu o sumă corespunzătoare;

19.  constată că 1,3 % din majorarea bugetară aferentă exercițiului 2017 a fost dedicată investițiilor în domeniul securității, în contextul punerii în aplicare a pachetului de măsuri privind securitatea, care a presupus consolidarea rețelei de agenți de securitate regionali și achiziții de vehicule blindate, în conformitate cu obligația de vigilență și de a menține securitatea pe teren a SEAE, strategia de securitate cibernetică și formarea continuă în materie de securitate a personalului, ca răspuns la potențialele amenințări și la situațiile de criză din delegații și de la sediul central; salută îmbunătățirile aduse până în prezent, dar încurajează SEAE să încerce mai ales să găsească soluții la diferitele probleme nesoluționate, cum ar fi necesitatea actualizării instrumentelor de securitate informatică; invită, de asemenea, SEAE să colaboreze cu statele membre în vederea conceperii unei abordări comune și a îmbunătățirii interconectării sistemelor de securitate cu cele ale altor instituții și ale statelor membre;

20.  salută crearea unui mecanism anual de revizuire dedicat analizei resurselor SEAE și utilizării efective a acestora, în perspectiva viitoarei redistribuiri a personalului ce este necesară din cauza noilor priorități operaționale sau politice ori a altor provocări suplimentare;

21.  constată că autoevaluarea anuală a sistemului de control intern efectuată în 2017 a oferit garanții rezonabile conducerii SEAE cu privire la nivelul de conformitate cu majoritatea controalelor interne; constată însă că următoarele trei standarde de control intern, și anume „Repartizarea și mobilitatea personalului”, „Continuitatea activității” și „Gestionarea documentelor” rămân componentele cele mai slabe ale sistemului de control intern al SEAE; constată cu îngrijorare că „Continuitatea activității” este problematică de mai mulți ani, atât în ceea ce privește conformitatea, cât și eficacitatea și are o importanță deosebită în cadrul delegațiilor;

22.  salută reducerea continuă a numărului de delegații care depășesc spațiul maxim de 35 m² per persoană, de la 83 în 2016 la 73 în 2017, în conformitate cu recomandarea din 2016 a Curții; salută lansarea instrumentului de gestionare a proprietăților imobiliare IMMOGEST și achiziționarea de expertiză internă și externă pentru a sprijini administrarea clădirilor, în special în cazul delegațiilor; invită SEAE să urmeze în continuare, atunci când este posibil, rezonabil și eficient pentru bugetul Uniunii, recomandările formulate de Curte în Raportul său special privind administrarea de către SEAE a clădirilor pe care le deține în întreaga lume(7) și să țină Parlamentul la curent cu îmbunătățirile aduse;

23.  salută faptul că SEAE s-a implicat în 7 proiecte noi de ocupare în comun a unor spații cu 6 state membre diferite și observă interesul tot mai mare pentru sistemele de ocupare în comun a spațiilor, fiind semnate în comun 14 acorduri noi, nu numai cu statele membre, ci și cu FRONTEX sau EASO; constată că acordurile de ocupare în comun a spațiilor au contribuit la reducerea suprafeței medii a clădirilor, apropiind-o de suprafața recomandată de 35m²/persoană; este de părere că ocuparea în comun a spațiilor este rentabilă și salută faptul că contribuie la reprezentarea comună a Uniunii și a statelor sale membre în țările terțe; invită SEAE ca în cadrul procesului de monitorizare a costurilor să extindă aceste memorandumuri de înțelegere și la alte entități ale Uniunii, cum ar fi misiunile PSAC; invită SEAE să instituie o gestionare eficace a recuperării costurilor în cazul ocupării în comun a spațiilor;

24.  recunoaște preferința manifestată de SEAE pentru achiziționarea, mai degrabă decât pentru închirierea imobilelor destinate delegațiilor sale; solicită SEAE să îl țină la curent cu privire la analiza cuprinzătoare a tuturor delegațiilor Uniunii, pentru a identifica țările în care ar fi mai rentabil ca delegațiile să achiziționeze clădiri de birouri sau rezidențiale, în loc să le închirieze; constată că clădirile aflate în proprietate au avut o pondere de 18 % în 2017;

25.  reamintește că este important să se acorde un sprijin orientat spre rezultate delegațiilor, în orice zonă s-ar afla acestea, și solicită SEAE să prezinte informații referitoare la experiența Centrului Regional pentru Europa și la evaluarea sa cu privire la posibilitățile de extindere a acestui cadru la alte zone geografice; salută eforturile mai mari depuse în sprijinul delegațiilor, în special prin intermediul noii Divizii de coordonare orizontală, care contribuie la consolidarea nivelului general de asigurare pentru sarcinile îndeplinite de delegații, în special cele legate de achizițiile publice cu valoare ridicată;

26.  consideră că este esențial ca șefilor de delegație să le fie reamintit în continuare în mod periodic, la cursurile de formare, în etapele dinaintea ocupării postului, la seminarele ad-hoc sau la conferința anuală a ambasadorilor, rolul lor esențial în consolidarea lanțului de asigurare al SEAE și responsabilitatea lor generală pentru gestionarea cheltuielilor administrative și a portofoliilor de proiecte, în plus față de atribuțiile lor politice; consideră că o experiență într-o instituție a Uniunii ar trebui să fie considerată un avantaj la selecția șefilor de delegații;

27.  salută noua abordare a inspecțiilor introdusă în 2017, care oferă o abordare promițătoare în ceea ce privește furnizarea de sprijin conducerilor delegațiilor, precum și în ceea ce privește promovarea unei mai mari coerențe și simplificarea activității delegațiilor;

28.  recunoaște că este dificil să se gestioneze și să se repartizeze resursele umane, având în vedere „cele trei surse” de recrutare ale SEAE și gestionarea posturilor în delegații; constată, de asemenea, că SEAE și-a redus personalul cu 5 % în perioada 2013-2017, în conformitate cu acordul interinstituțional, procent ce a reprezentat o reducere cu 16 posturi a personalului de la sediul central în 2017 și o reducere globală cu 84 de posturi a personalului în ultimii cinci ani; este preocupat de faptul că creșterea volumului mediu de muncă și problemele legate de personalul insuficient ar putea afecta sănătatea și calitatea vieții angajaților, precum și dezvoltarea organizațională pe termen lung a instituției;

29.  constată cu satisfacție că, în ceea ce privește echilibrul de gen, aproape că s-a ajuns la paritate, 49,6 % din numărul total al posturilor fiind ocupate de femei; regretă totuși că numărul femeilor aflate în posturi de conducere a rămas insuficient, atât în cazul șefilor de divizie, cât și în cazul șefilor de delegație, femeile ocupând 57 de posturi din 219 (26 %) sau doar 18 % din posturile de conducere de nivel superior (9 din 50 de posturi); scoate în evidență existența unui dezechilibru asemănător în rândul administratorilor, dintre care 33 % sunt femei, și în rândul experților naționali detașați, dintre care 23 % sunt femei;

30.  invită SEAE ca, în cooperare cu serviciile diplomatice ale statelor membre, să îmbunătățească în continuare, pe cât posibil, echilibrul de gen în rândul personalului de conducere de nivel superior și mediu; constată că doar 18,28 % din candidații la posturile de conducere în cadrul ultimului exercițiu de rotație erau femei; observă că, în cazul celorlalte posturi publicate de SEAE, procentul femeilor în rândul candidaților a scăzut, de asemenea, de la 39 % în 2016 la 31,7 % în 2017;

31.  este de părere că sunt necesare progrese în acest sens și, prin urmare, invită SEAE să identifice motivele acestui dezechilibru și să reflecteze asupra lor, iar ulterior să își îmbunătățească, eventual, condițiile și politicile de recrutare pentru a atrage toate genurile în posturi de conducere; încurajează SEAE să coopereze cu universitățile naționale care oferă cursuri destinate persoanelor ce doresc o carieră în diplomație, pentru a promova serviciul diplomatic european într-o etapă timpurie;

32.  solicită crearea unui institut dedicat educației viitorilor diplomați europeni și sugerează studierea posibilității ca autoritățile pertinente să utilizeze facilitățile Parlamentului European din Strasbourg pentru a găzdui acest institut diplomatic;

33.  salută, în acest context, crearea grupurilor de lucru pentru „dezvoltarea carierei” și „gen și egalitatea de șanse”, precum și adoptarea unui „cadru pentru învățare și dezvoltare” și crearea rețelei „Femeile și SEAE” și a „Programului de mentorat a femeilor în posturi de conducere”, ca etape majore pentru îmbunătățirea egalității de șanse în cadrul SEAE; ia act de foaia de parcurs pentru punerea în aplicare, care a fost adoptată după publicarea rapoartelor finale ale celor două grupuri de lucru, și solicită să fie informat periodic cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare;

34.  ia act de faptul că, având în vedere că, la sfârșitul lui 2017, 32,83 % din personal ocupa posturi de AD, SEAE este în conformitate cu formula utilizată pentru ocuparea posturilor prevăzută de Decizia Consiliului de instituire a SEAE, și anume un raport de o treime la două treimi între angajații SEAE proveniți din statele membre și, respectiv, cei proveniți din instituțiile Uniunii;

35.  observă că ponderea diplomaților din statele membre era de 32,83 % din personalul AD al SEAE în ansamblu (și anume, 307 persoane), în comparație cu 33,8 % în 2014; subliniază că numărul de diplomați din statele membre detașați în funcția de șef de delegație a scăzut de la 46 % la 43,8 % din total; remarcă ușoara creștere la 21,9 % a ponderii femeilor în rândul șefilor de delegație ; ia act de faptul că numai 10 din 60 de șefi de delegație provenind din statele membre ocupaseră deja un post la Bruxelles;

36.  reiterează faptul că echilibrul geografic ar trebui să fie monitorizat îndeaproape, în special în cazurile de subreprezentare, pentru a asigura reprezentarea proporțională a fiecărui stat membru în cadrul personalului; ia act de faptul că, în cinci dintre cele opt cazuri în care ponderea personalului dintr-un anumit stat membru a fost sub ponderea pe care o are populația țării lor în populația totală a Uniunii, era vorba de state membre care au aderat la Uniune în 2004;

37.  constată că numărul de experți naționali detașați din statele membre a crescut ușor în 2017, ajungând la 449 (387 de experți fiind detașați la sediul central, iar 62 de experți, în delegații); constată că un procent de 55 % din personalul din această categorie, situat la Bruxelles (sau 214 experți), a fost remunerat de administrațiile naționale; recunoaște că este nevoie de experți naționali detașați în diferite domenii specifice ce țin de apărare și securitate, precum și de comunicarea strategică; cu toate acestea, invită SEAE ca, în contextul strategiei sale privind experții naționali detașați sau prin intermediul mecanismului de revizuire anuală nou creat, să prezinte o previziune mai detaliată a nevoilor sale viitoare și a competențelor necesare pentru satisfacerea acestora, în scopul previzibilității, al unei mai bune gestionări a potențialelor conflicte de interese, al evitării unei creșteri constante a numărului de astfel de contracte și al consolidării cunoștințelor de specialitate pe plan intern; consideră că numărul de experți naționali detașați nu ar trebui să depășească un anumit procent din întregul personal al SEAE, pentru a menține un sentiment de mândrie și de apartenență („esprit de corps”) puternic și sustenabil și solicită SEAE să stabilească un prag în acest sens;

38.  salută implementarea stagiilor remunerate în delegații, aceasta fiind o acțiune pozitivă întreprinsă ca urmare a rezoluției referitoare la descărcarea de gestiune a SEAE aferentă exercițiului 2016; ia act de faptul că SEAE va continua să ofere stagii în cadrul unor sisteme diferite, cum ar fi sistemul de stagii obligatorii pentru studenții sau funcționarii stagiari, ca parte a formării lor obligatorii; constată că sprijinul financiar extern mediu a totalizat 885 EUR pentru stagiari în cadrul diferitelor sisteme, sumă considerabil mai mică decât indemnizația lunară de 1 200 EUR din cadrul sistemului SEAE; invită SEAE să garanteze că tuturor stagiarilor săi li se acordă o indemnizație adecvată pentru a oferi o rambursare suficientă pentru eforturile acestora și pentru a nu amplifica discriminarea pe motive economice;

39.  ia act de consultarea interservicii cu Comisia și de consultările cu sindicatele pentru a moderniza și a îmbunătăți normele-cadru și sistemele de securitate socială aferente pentru agenții locali; invită SEAE să asigure, în cadrul procesului de revizuire, asigurări de sănătate adecvate după pensionare, în special în caz de invaliditate; îndeamnă insistent SEAE să se asigure că măsurile de reformă identificate intră în vigoare în 2018 și să îmbunătățească participarea agenților săi locali și cunoștințele de specialitate ale acestora;

40.  ia act cu îngrijorare de faptul că în 2017 s-au înregistrat 171 de cazuri de mediere (ceea ce reprezintă o creștere de 16 % față de 2016), dintre care 60 % în delegații, iar 32 dintre aceste cazuri erau în continuare deschise la sfârșitul anului; constată, de asemenea, cu îngrijorare că, în ancheta privind gradul de satisfacție a personalului, doar 10,2 % din personal nu a fost de acord cu afirmația „Nu am fost hărțuit(ă) în cadrul SEAE”, iar 6,21 % din personal nu a fost de acord în totalitate cu această afirmație; recunoaște însă că creșterea continuă a numărului cazurilor raportate pare să reflecte o disponibilitate sporită de a lua cuvântul, și nu o intensificare a conflictelor la locul de muncă; subliniază că este important să se promoveze o cultură a toleranței zero față de hărțuire și să se urmărească în mod corespunzător cazurile raportate;

41.  salută extinderea, în 2017, a rețelei de consilieri confidențiali la 13 consilieri voluntari instruiți; este preocupat de faptul că doar cinci din treisprezece consilieri au fost detașați în 140 de delegații; invită SEAE să consolideze în continuare prezența consilierilor confidențiali în delegații și să continue sensibilizarea la hărțuire și la riscurile psihosociale, precum și la modurile de atenuare a acestora și de reacție la acestea;

42.  observă că în 2017 SEAE și-a actualizat acordul administrativ cu OLAF și și-a consolidat cooperarea în materie de fraudă cu direcțiile generale care își desfășoară activitatea în domeniul afacerilor externe, cum ar fi FPI, DG NEAR și DG DEVCO; ia act de faptul că OLAF desfășoară trei anchete în curs asupra unor potențiale conflicte de interese în cadrul SEAE și solicită să fie informat cu privire la evoluția acestor anchete;

43.  salută publicarea datelor privind costurile misiunilor efectuate de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care sunt disponibile în prezent integral pe pagina sa de pe site-ul Comisiei și care sunt actualizate o dată la două luni, în conformitate cu Codul de conduită actualizat, adoptat la 31 ianuarie 2018;

44.  ia act de faptul că, în 2017, SEAE a alocat 1,1 milioane EUR pentru dezvoltarea acțiunii sale „Comunicarea strategică plus”, pentru a combate dezinformarea și pentru a comunica impactul pozitiv al politicilor Uniunii; subliniază, de asemenea, importanța comunicării activității SEAE către cetățeni și solicită SEAE să furnizeze mai multe informații cu privire la activitățile pe care le desfășoară în această privință în următorul său raport anual de activitate;

45  consideră că SEAE este un actor principal al cooperării internaționale pentru pace, securitate și dezvoltare umană; subliniază, prin urmare, că este important să se utilizeze în mod judicios resursele limitate disponibile și să se îmbunătățească permanent consecvența și coerența acțiunii externe și interne a UE, precum și că trebuie să se depună eforturi pentru a obține poziții comune și răspunsuri coordonate, pentru ca UE să fie eficientă în acest rol; subliniază importanța diplomației publice și a comunicării strategice ca părți integrante ale relațiilor externe ale UE, nu numai ca instrumente de comunicare a valorilor și intereselor sale și de consolidare a vizibilității UE, ci și ca instrumente de combatere a influenței străine din Balcanii de Vest și din vecinătatea noastră și a propagandei strategice îndreptate împotriva UE și a statelor sale membre; subliniază că este necesar, în continuare și tot mai mult, să se expună cazurile de dezinformare și se realizeze analize specifice fiecărui context pentru a contracara propaganda împotriva UE; este ferm convins că UE ar trebui să depună eforturi mai mari pentru a elabora strategii eficace de diplomație publică; invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să își continue eforturile de a-și moderniza abordările și să investească în noi competențe și capacități; consideră că activitatea Grupului operativ pentru comunicarea strategică a UE din cadrul SEAE este necesară și valoroasă;

46.  ia act de faptul că SEAE a efectuat o evaluare a impactului deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană asupra resurselor umane (și anume, 122 de angajați de naționalitate britanică) și a ajustării operaționale necesare la sediul central și în delegații; felicită SEAE pentru intenția de a aplica o abordare de la caz la caz pentru a decide cu privire la prelungirea contractelor pentru agenții temporari și contractuali britanici; invită SEAE să elaboreze cu rapiditate o strategie coerentă pentru a oferi siguranță persoanelor în cauză;

47.  ia act de faptul că evaluarea inițială a nivelului cheltuielilor administrative, în valoare de 6,7 milioane EUR, pentru personal și infrastructură pe o perioadă de nouă luni se referea la deschiderea unei delegații la Londra, având în vedere faptul că Regatul Unit va deveni o țară terță;

48.  solicită SEAE să prezinte un raport privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2017, în conformitate cu articolul 262 din Regulamentul financiar, în vederea pregătirii procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2018.

23.1.2019

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă

(2018/2176(DEC))

Raportoare pentru aviz: Neena Gill

SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  consideră că SEAE este un actor principal al cooperării internaționale pentru pace, securitate și dezvoltare umană; subliniază, prin urmare, că este important să se utilizeze în mod judicios resursele limitate disponibile și să se îmbunătățească permanent consecvența și coerența acțiunii externe și interne a UE, precum și că trebuie să se depună eforturi pentru a obține poziții comune și răspunsuri coordonate, pentru ca UE să fie eficientă în acest rol; subliniază importanța diplomației publice și a comunicării strategice ca părți integrante ale relațiilor externe ale UE, nu numai ca instrumente de comunicare a valorilor și intereselor sale și de consolidare a vizibilității UE, ci și ca instrumente de combatere a influenței străine din Balcanii de Vest și din vecinătatea noastră și a în propagandei strategice îndreptate împotriva UE și a statelor sale membre; subliniază că este necesar, în continuare și tot mai mult, să se expună cazurile de dezinformare și se realizeze analize specifice fiecărui context pentru a contracara propaganda împotriva UE; este ferm convins că UE ar trebui să depună eforturi mai mari pentru a elabora strategii eficace de diplomație publică; invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să își continue eforturile de a-și moderniza abordările și să investească în noi competențe și capacități; consideră că activitatea Grupului operativ pentru comunicarea strategică a UE din cadrul SEAE este necesară și valoroasă;

2.   salută eforturile de modernizare și îmbunătățire a normelor-cadru ale UE de stabilire a unor standarde minime pentru toate delegațiile în ceea ce privește condițiile de angajare a agenților locali și sistemele de securitate socială conexe; îndeamnă insistent SEAE să se asigure că măsurile de reformă identificate intră în vigoare în 2018 și să îmbunătățească participarea agenților săi locali și cunoștințele de specialitate ale acestora;

3.  deși salută înființarea Grupului operativ „Egalitate de gen și egalitate de șanse”, își reafirmă îngrijorarea legată de dezechilibrele de gen și dezechilibrele geografice între statele membre din personalul SEAE, în special la nivelul conducerii de nivel mediu și în diferite categorii și grade; subliniază că trebuie să se depună mai multe eforturi pentru a corecta aceste dezechilibre;

4.  salută faptul că SEAE și-a executat bugetul administrativ pentru 2017 fără ca acesta să fi fost afectat de un nivel semnificativ de eroare; constată că a scăzut rata de eroare financiară față de 2016; ia act de faptul că controlul ex-post al SEAE a inclus, pentru prima dată, cheltuielile de la sfârșitul exercițiului (noiembrie-decembrie 2016); observă că la sfârșitul exercițiului rata de eroare a fost puțin mai ridicată și încurajează SEAE să încerce să remedieze această situație.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Membri supleanți prezenți la votul final

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Juan Fernando López Aguilar, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Norbert Erdős, Martina Werner

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

6

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

1

0

ECR

Geoffrey Van Orden

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

10

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

10

+

ALDE

Nedzhmi Ali

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO L 51, 28.02.2017.

(2)

JO C 348, 28.09.2018, p.1.

(3)

JO C 357, 04.10.2018, p. 1.

(4)

JO C 357, 04.10.2018, p. 9.

(5)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(6)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(7)

Curtea de Conturi: Raportul special nr. 7/2016: Administrarea de către Serviciul European de Acțiune Externă a clădirilor pe care acesta le deține în întreaga lume

Ultima actualizare: 15 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate