ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013

4.3.2019 - (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) - ***I

Výbor pro kulturu a vzdělávání
Zpravodaj: Milan Zver


Postup : 2018/0191(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0111/2019
Předložené texty :
A8-0111/2019
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2018)0367),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 165 odst. 4 a čl. 166 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0233/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018

[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 6. února 2019[2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a na stanoviska Výboru pro rozvoj, Rozpočtového výboru a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0111/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje své prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013

kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  V situaci rychlých a hlubokých změn v důsledku technické revoluce a globalizace mají investice do vzdělávací mobility, spolupráce a inovativního vývoje politiky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu klíčový význam pro budování inkluzivních, soudržných a odolných společností a udržení konkurenceschopnosti Unie a zároveň pro posilování evropské identity a demokratičtější Unie.

(1)  Investice do vzdělávací mobility mají pro všechny, bez ohledu na sociální původ, kulturní pozadí spolupráce a prostředky, stejně jako spolupráce a inovativní vývoj politiky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, klíčový význam pro budování inkluzivních, demokratických, soudržných a odolných společností a udržení konkurenceschopnosti Unie a zároveň pro posilování evropské identity, zásad a hodnot a také demokratičtější Unie.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Evropský parlament, Rada a Komise dne 17. listopadu 2017 slavnostně vyhlásily a podepsaly evropský pilíř sociálních práv, který ve své první zásadě stanoví, že každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl dovednosti, které mu umožní podílet se plně na životě společnosti a úspěšně zvládat přechody na trhu práce.

(4)  Evropský parlament, Rada a Komise dne 17. listopadu 2017 slavnostně vyhlásily a podepsaly evropský pilíř sociálních práv, který ve své první zásadě stanoví, že každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl dovednosti, které mu umožní podílet se plně na životě společnosti a úspěšně zvládat přechody na trhu práce. V evropském pilíři sociálních práv je rovněž jasně uvedeno, že je zapotřebí kvalitního předškolního vzdělávání a zajistit rovné příležitosti pro všechny.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Dne 16. září 2016 v Bratislavě zdůraznili vedoucí představitelé 27 členských států své odhodlání poskytnout mladým lidem lepší příležitosti. V Římském prohlášení podepsaném dne 25. března 2017 se vedoucí představitelé 27 členských států a Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise zavázali, že budou usilovat o Unii, kde mladí lidé dostávají nejlepší vzdělání a odbornou přípravu a mohou studovat a nalézat uplatnění po celé Unii; Unii, která chrání naše kulturní dědictví a propaguje kulturní rozmanitost.

(5)  Dne 16. září 2016 v Bratislavě zdůraznili vedoucí představitelé 27 členských států své odhodlání poskytnout mladým lidem lepší příležitosti. V Římském prohlášení podepsaném dne 25. března 2017 se vedoucí představitelé 27 členských států a Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise zavázali, že budou usilovat o Unii, kde mladí lidé dostávají nejlepší vzdělání a odbornou přípravu a mohou studovat a nalézat uplatnění po celém kontinentě, Unii, která chrání naše kulturní dědictví a propaguje kulturní rozmanitost, Unii, která bojuje proti nezaměstnanosti, diskriminaci, sociálnímu vyloučení a chudobě.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Zpráva o hodnocení programu Erasmus+ na období 2014–2020 provedeném v polovině období potvrdila, že vytvoření jednotného programu v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu vedlo k významnému zjednodušení, racionalizaci a synergiím při řízení programu s tím, že je zapotřebí dalšího zlepšení pro upevnění vysoké efektivity dosažené v programu na období 2014–2020. V rámci konzultací k hodnocení v polovině období a k budoucímu programu členské státy a zúčastněné strany důrazně vyzývaly k pokračování programu ve stávajícím rozsahu, struktuře i mechanismech provádění, přičemž požadovaly řadu zlepšení, například v tom smyslu, aby byl program více inkluzivní. Rovněž zdůraznily, že by program měl zůstat ucelený a měl by se opírat o koncepci celoživotního učení. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 2. února 2017 o provádění programu Erasmus+ uvítal integrovanou strukturu programu a vyzval Komisi, aby plně využila dimenzi celoživotního učení programu tím, že se v budoucím programu posílí a podpoří meziodvětvová spolupráce. Členské státy a zúčastněné strany rovněž zdůraznily, že je třeba, aby si program zachoval silný mezinárodní rozměr, který by byl rozšířen do ostatních oblastí vzdělávání a odborné přípravy.

(6)  Zpráva o hodnocení programu Erasmus+ na období 2014–2020 provedeném v polovině období potvrdila, že vytvoření jednotného programu v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu vedlo k významnému zjednodušení, racionalizaci a synergiím při řízení programu s tím, že je zapotřebí dalšího zlepšení pro upevnění vysoké efektivity dosažené v programu na období 2014–2020. V rámci konzultací k hodnocení v polovině období a k budoucímu programu členské státy a zúčastněné strany vyzývaly k pokračování programu ve stávajícím rozsahu, struktuře i mechanismech provádění, přičemž požadovaly řadu zlepšení, například v tom smyslu, aby byl program více inkluzivní, jednodušší a zvládnutelný i pro menší příjemce a projekty menšího rozsahu. Rovněž zdůraznily, že by program měl zůstat ucelený a měl by se opírat o koncepci celoživotního učení. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 2. února 2017 o provádění programu Erasmus+ uvítal integrovanou strukturu programu a vyzval Komisi, aby plně využila dimenzi celoživotního učení programu tím, že se v budoucím programu posílí a podpoří meziodvětvová spolupráce. Posouzení dopadů provedené Komisí, členské státy a zúčastněné strany rovněž zdůraznily, že je třeba v rámci programu více posílit mezinárodní rozměr, který by byl rozšířen do ostatních oblastí vzdělávání a odborné přípravy a vztahoval se i na mládež a sport.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Evropský účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 22/2018 o programu Erasmus+1a ze dne 3. července 2018 zdůraznil, že program vytvořil prokazatelnou přidanou hodnotu, avšak ne všechny rozměry této přidané hodnoty, například zvýšení vědomí evropské identity a mnohojazyčnost, jsou patřičně zohledňovány a poměřovány. Účetní dvůr se domnívá, že příští program by měl zajistit, aby byly ukazatele více v souladu s cíli programu v zájmu řádného posuzování výkonnosti. Konstatoval rovněž, že navzdory snahám o zjednodušení programu v období let 2014–2020 zůstává administrativní zátěž příliš vysoká, a doporučil proto Komisi, aby dále zjednodušila postupy v rámci programu, zejména postupy pro podávání žádostí a požadavků na podávání zpráv, a aby zdokonalila IT nástroje.

 

__________________

 

1a Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 22/2018 ze dne 3. července 2018 s názvem „Mobilita v programu Erasmus+: miliony účastníků a různorodá evropská přidaná hodnota, avšak je třeba dále zlepšovat měření výkonnosti“.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Ve svém sdělení „Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání: víceletý finanční rámec na období 2021–2027“26 přijatém dne 2. května 2018 Komise vyzvala, aby se v příštím finančním rámci kladl větší důraz na „mládež“, a to zejména více než zdvojnásobením objemu programu Erasmus+ na období 2014–2020, který je jedním z nejviditelnějších úspěchů Unie. Nový program bude klást důraz na začleňování a oslovení většího počtu mladých lidí s omezenými příležitostmi. Mělo by to umožnit většímu počtu mladých lidí přestěhovat se do jiné země, aby se tam učili nebo pracovali.

(8)  Ve svém sdělení „Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání: víceletý finanční rámec na období 2021–2027“26 přijatém dne 2. května 2018 Komise vyzvala, aby se více investovalo do lidí a aby se v příštím finančním rámci kladl větší důraz na „mládež“, a uznala, že program Erasmus+ je jedním z nejviditelnějších úspěchů Unie. Navzdory celkovému úspěchu nebyl program na období 2014–2020 nadále schopen uspokojit vysokou poptávku po financování a zaznamenal nižší míru úspěšnosti projektů. Aby se tyto nedostatky napravily, je nutné navýšit víceletý rozpočet pro následný program po ukončení programu na období 2014–2020. Kromě toho má následný program za cíl být více inkluzivní tím, že osloví více osob s omezenými příležitostmi, a obsahuje řadu nových a ambiciózních iniciativ. Proto je nezbytné ztrojnásobit rozpočet pro následný program oproti víceletému finančnímu rámci na období 2014–2020, a to ve stálých cenách, jak Evropský parlament zdůraznil ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím víceletém finančním rámci.

__________________

__________________

26 COM(2018)0321.

26 COM(2018)0321.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  V této souvislosti je nutné zavést následný program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (dále jen „program“), který nahradí program Erasmus+ na období 2014–2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/201327. Měla by být zachována ucelená povaha programu na období 2014–2020 týkající se vzdělávání ve všech kontextech – formálního, neformálního a informálního a ve všech stádiích života za účelem posílení flexibilních způsobů učení, které jednotlivcům umožňují rozvíjet schopnosti nezbytné pro zvládání výzev 21. století.

(9)  V této souvislosti je nutné zavést následný program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (dále jen „program“), který nahradí program Erasmus+ na období 2014–2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/201327. Měla by být prohloubena ucelená povaha programu na období 2014–2020 týkající se vzdělávání ve všech kontextech – formálního, neformálního a informálního a ve všech stádiích života za účelem zajištění celoživotní pojetí učení a posílení flexibilních způsobů učení, které lidem umožňují získat a rozvíjet znalosti, dovednosti a schopnosti nezbytné pro to, aby se mohli rozvíjet jako jednotlivci, pro zvládání výzev a pro co nejlepší využití příležitostí 21. století. Takové pojetí by mělo rovněž uznat hodnotu činností v rámci neformálního a informálního učení a vazbu mezi nimi.

__________________

__________________

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus +“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus +“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Program by měl být koncipován tak, aby ještě více přispíval k realizaci politických cílů a priorit Unie v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Ucelený přístup k celoživotnímu učení má zásadní význam pro zvládání různých přechodů, s nimiž se lidé budou v průběhu svého života potýkat. Příští program tento přístup dále rozvine, a tím by měl zachovávat úzký vztah s celkovým strategickým rámcem Unie pro politickou spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, včetně politické agendy pro školy, vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých, a zároveň by měl posílit a rozvíjet nové synergie s ostatními souvisejícími programy a oblastmi politiky Unie.

(10)  Program by měl být koncipován tak, aby ještě více přispíval k realizaci politických cílů a priorit Unie v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Ucelený přístup k celoživotnímu učení má zásadní význam pro zvládání různých přechodů, s nimiž se lidé budou v průběhu svého života potýkat, zejména pokud jde o starší lidi, kteří si potřebují osvojit nové dovednosti pro život nebo dovednosti požadované vyvíjejícím se pracovním trhem. Takový přístup by měl být motivován skrze účinnou spolupráci napříč odvětvími a intenzivnější interakci mezi různými formami vzdělávání. Příští program tento přístup dále rozvine, a tím by měl zachovávat úzký vztah s celkovým strategickým rámcem Unie pro politickou spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, včetně politické agendy pro školy, vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých, a zároveň by měl posílit a rozvíjet nové synergie s ostatními souvisejícími programy a oblastmi politiky Unie.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Organizace působící v přeshraničním prostředí vytváří významný přínos k nadnárodnímu a mezinárodnímu rozměru programu. Proto by program, bude-li to vhodné, měl poskytovat podporu příslušným sítím na úrovni Unie a evropským a mezinárodním organizacím, jejichž aktivity se týkají cílů programu a přispívají k nim.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Program je ústředním nástrojem pro vytvoření Evropského prostoru vzdělávání. Měl by být odpovídajícím způsobem vybaven, aby mohl přispívat k provádění následného strategického rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu a nové agendy dovedností pro Evropu28, s důrazem na strategický význam dovedností pro udržení pracovních míst, růst a konkurenceschopnost. Měl by také podporovat členské státy při plnění cílů stanovených v pařížském prohlášení o prosazování občanství a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání29.

(11)  Program je ústředním nástrojem pro vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a pro rozvíjení klíčových kompetencí pro celoživotní učení, jak se uvádí v doporučení Rady ze dne 22. května 2018 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení27a, a to do roku 2025. Měl by být odpovídajícím způsobem vybaven, aby mohl přispívat k provádění následného strategického rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu a nové agendy dovedností pro Evropu28, s důrazem na strategický význam dovedností a znalostí pro udržení a vytváření pracovních míst, růst, konkurenceschopnost, inovacesociální soudržnost. Měl by také podporovat členské státy při plnění cílů stanovených v pařížském prohlášení o prosazování občanství a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání29.

__________________

__________________

 

27a Úř. věst. C 189, 4.6.2018, s. 1.

28 COM(2016)0381.

28 COM(2016)0381.

29 [Odkaz].

29 [Odkaz].

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Program by měl být v souladu s novou strategií Evropské unie pro mládež30, která je rámcem pro evropskou spolupráci v oblasti mládeže na období 2019–2027, jenž vychází ze sdělení Komise ze dne 22. května 2018 s názvem „Zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi: nová strategie EU pro mládež“31.

(12)  Program by měl být v souladu s novou strategií Evropské unie pro mládež30, která je rámcem pro evropskou spolupráci v oblasti mládeže na období 2019–2027, jenž vychází ze sdělení Komise ze dne 22. května 2018 s názvem „Zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi: nová strategie EU pro mládež“31, a to i pokud jde o cíle strategie na podporu kvalitní práce s mládeží a neformálního učení.

__________________

__________________

30 [Odkaz – to be adopted by the Council by the end of 2018].

30 [Odkaz – to be adopted by the Council by the end of 2018].

31 COM(2018)0269.

31 COM(2018)0269.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Program by měl zohledňovat pracovní plán Unie v oblasti sportu, který je rámcem pro spolupráci na úrovni Unie v oblasti sportu na roky […]32. Pracovní plán Unie a akce podporované v rámci programu v oblasti sportu by měly být soudržné a komplementární. Je třeba se zaměřit zvláště na sport na základní úrovni, a to s ohledem na důležitou úlohu, kterou plní z hlediska podpory fyzické aktivity a zdravého životního stylu, sociálního začleňování a rovnosti. Program by měl přispívat k tomu, aby byly prostřednictvím sportu, řádné správy a integrity ve sportu podporovány společné evropské hodnoty, jakož i vzdělávání, odborná příprava a dovednosti ve sportu a prostřednictvím sportu.

(13)  Program by měl zohledňovat pracovní plán Unie v oblasti sportu, který je rámcem pro spolupráci na úrovni Unie v oblasti sportu na roky […]32. Je třeba se zaměřit zvláště na sport na základní úrovni, a to s ohledem na důležitou úlohu, kterou plní z hlediska podpory fyzické aktivity a zdravého životního stylu, mezilidských vztahů, sociálního začleňování a rovnosti. Program by měl podporovat činnosti v oblasti mobility pouze v souvislosti se sportem na základní úrovni jak pro mladé lidi pravidelně se věnující organizované sportovní aktivitě, tak pracovníky v oblasti sportu. Je také důležité rozlišovat, že pracovníci v oblasti sportu mohou být profesionálové v tom smyslu, že se danou sportovní činností živí, a přitom mohou stále zapojeni do sportu na základní úrovni. Činnosti v oblasti mobility by tedy měly být přístupné i pro tuto skupinu. Program by měl přispívat k tomu, aby prostřednictvím sportu, řádné správy, integrity ve sportu, udržitelnosti a osvědčených environmentálních postupů ve sportu, jakož i pomocí vzdělávání, odborné přípravy a dovedností ve sportu a jeho prostřednictvím, byly podporovány společné evropské hodnoty. Všem relevantním zúčastněným stranám, včetně vzdělávacích institucí a institucí odborné přípravy, by mělo být umožněno účastnit se partnerství, spolupráce a politického dialogu na poli sportu.

__________________

__________________

32 [Odkaz].

32 [Odkaz].

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Program by měl přispět k posilování inovační kapacity Unie, zejména podporou činností v oblasti mobility a spolupráce, které povzbuzují rozvoj kompetencí v oblastech zaměřených na budoucnost nebo v oborech, jako jsou přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika, změna klimatu, životní prostředí, čistá energie, umělá inteligence, robotika, analýza údajů a umění/design, které pomáhají lidem rozvíjet jejich znalosti, dovednosti a kompetence potřebné pro budoucnost.

(14)  Program by měl přispět k posilování inovační kapacity Unie, zejména podporou činností v oblasti mobility a spolupráce, které povzbuzují rozvoj dovedností a kompetencí v oblastech zaměřených na budoucnost nebo v oborech, jako jsou přírodní vědy, technologie, umění, inženýrství a matematika (STEAM), změna klimatu, ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj, čistá energie, umělá inteligence, robotika, analýza údajů, design a architekturadigitální a mediální gramotnost, které pomáhají lidem rozvíjet jejich znalosti, dovednosti a kompetence potřebné pro budoucnost.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Program by v souladu se svým účelem, jímž je podnítit inovace ve vzdělávání a odborné přípravě, měl podporovat vytváření strategií v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zaměřených na obdařené a talentované děti bez ohledu na jejich státní příslušnost, sociálně-ekonomické postavení nebo pohlaví.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b)  Program by měl přispívat k opatřením navazujícím na Evropský rok kulturního dědictví pomocí podpůrných činností navržených pro rozvoj dovedností, které jsou zapotřebí k ochraně a zachování evropského kulturního dědictví a plnému využití vzdělávacích příležitostí nabízených kulturní a kreativní sférou.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Součinnost s programem Horizont Evropa by měla zajistit, aby kombinované zdroje z tohoto programu a programu Horizont Evropa33 byly využívány na podporu činností zaměřených na posílení a modernizaci institucí vysokoškolského vzdělávání v Evropě. Program Horizont Evropa bude, pokud to bude vhodné, doplňovat podporu ze strany programu pro iniciativu Evropské univerzity, především její výzkumný rozměr v rámci rozvoje nových, společných a integrovaných dlouhodobých a udržitelných strategií pro vzdělávání, výzkum a inovace. Součinnost s programem Horizont Evropa pomůže podpořit začlenění vzdělávání a výzkumu do vysokoškolských institucí.

(15)  Součinnost s programem Horizont Evropa by měla zajistit, aby kombinované zdroje z tohoto programu a programu Horizont Evropa33 byly využívány na podporu činností zaměřených na posílení a modernizaci institucí vysokoškolského vzdělávání v Evropě. Program Horizont Evropa bude doplňovat podporu ze strany programu pro akce a iniciativy, které prokáží výzkumný rozměr, jako je iniciativa Evropské univerzity, a to v rámci rozvoje nových, společných a integrovaných dlouhodobých a udržitelných strategií pro vzdělávání, výzkum a inovace. Součinnost s programem Horizont Evropa pomůže podpořit začlenění vzdělávání a výzkumu především do vysokoškolských institucí.

__________________

__________________

33 COM(2018) [ ].

33 COM(2018) [ ].

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Program by měl být inkluzivnější tím, že se více zaměří na osoby s omezenými příležitostmi, a to i prostřednictvím pružnějších forem vzdělávací mobility, a že podpoří účast malých organizací, zejména nových organizací a základních komunitních organizací, které přímo pracují se znevýhodněnými účastníky vzdělávání všech věkových kategorií. Měly by se podporovat virtuální formy, jako jsou virtuální spolupráce, kombinovaná a virtuální mobilita, aby bylo možné oslovit více účastníků, zejména lidí s omezenými příležitostmi a lidí, pro které by fyzické přestěhování do jiné země bylo překážkou.

(16)  Program by měl být inkluzivnější tím, že zvýší míru účasti u osob s omezenými příležitostmi. Je důležité vzít na vědomí, že nízká úroveň účasti u osob s omezenými příležitostmi by mohla být mít různé příčiny a také záviset na různých vnitrostátních faktorech. Z tohoto důvodu by v celounijním rámci měly vnitrostátní agentury vypracovat inkluzivní strategie obsahující opatření k rozšíření jejich dosahu, usnadnění postupů, poskytnutí odborné přípravy a podpory a monitorování účinnosti. Měly by být použity i další mechanismy pro prohloubení začleňování, mimo jiné prostřednictvím pružnějších forem vzdělávací mobility v souladu s potřebami osob s omezenými příležitostmi a podpory účasti malých a místních organizací, zejména nových organizací a základních komunitních organizací, které přímo pracují se znevýhodněnými účastníky vzdělávání všech věkových kategorií.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  V případě, že se osoby s omezenými příležitostmi nemohou programu účastnit z finančních důvodů kvůli své ekonomické situaci či vyšším nákladům na účast v programu v důsledku jejich specifického postavení, což je často případ osob se zdravotním postižením, měla by Komise spolu s členskými státy zajistit, aby byla k dispozici vhodná opatření finanční podpory. Ta mohou zahrnovat unijní nástroje, jako je Evropský sociální fond plus, vnitrostátní systémy nebo úpravu grantů či jejich navýšení v rámci programu. Při posuzování toho, zda se osoby s omezenými příležitostmi nemůžou programu účastnit z finančních důvodů, a úrovně jimi požadované podpory by měla být použita objektivní kritéria. Dodatečné náklady na opatření k usnadnění začleňování by neměly nikdy zakládat důvod pro zamítnutí žádosti.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b)  Program by měl i nadále cílit svou podporu na fyzickou vzdělávací mobilitu a měl by osobám s omezenými příležitostmi nabídnout více příležitostí k tomu, aby měly prospěch z akcí v oblasti vzdělávací mobility. Zároveň by měla být uznána skutečnost, že virtuální formáty, jako je virtuální spolupráce, smíšené učení a virtuální učení, mohou účinným způsobem doplnit fyzickou vzdělávací mobilitu a maximalizovat její efektivitu. Ve výjimečných případech, kdy se osoby nemohou těchto činností a akcí v oblasti mobility účastnit, mohou jim virtuální formáty umožnit, aby z programu těžily nákladově účinným a inovativním způsobem. Program by proto měl také poskytovat podporu těmto virtuálním formátům a nástrojům. Tyto formáty a nástroje, zejména ty, které se používají k výuce jazyků, by měly být co nejvíce zpřístupněny veřejnosti.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16c)  V souladu se závazky Unie a členských států přijatých na základě Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, zejména s článkem 9 této úmluvy pojednávajícím o přístupnosti a s článkem 24 této úmluvy týkajícím se vzdělávání, by měla být zvláštní pozornost věnována zajištění toho, aby se osoby se zdravotním postižením těšily nediskriminačnímu a bezbariérovému přístupu k programu. Pro tento účel by podle potřeby měla být vyhrazena dodatečná podpora, mimo jiné i finanční povahy.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16d)  V přístupu k programu mohou bránit právní a administrativní překážky, například obtíže při vystavování víz a povolení k pobytu, jakož problémy v přístupu k podpůrným službám, zejména zdravotní péči. Členské státy by měly přijmout všechna nezbytná opatření k odstranění takových překážek, a to v plném souladu s právem Unie, a usnadnit přeshraniční výměny, například vystavením evropského průkazu zdravotního pojištění.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Ve svém sdělení s názvem Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury Komise zdůraznila ústřední úlohu vzdělávání, kultury a sportu při podpoře aktivního občanství společných hodnot mezi nejmladší generací. Posilování evropské identity a podpora aktivní účasti jednotlivců na demokratických procesech je pro budoucnost Evropy a našich demokratických společenství klíčovým prvkem. Studium, učení či odborné vzdělávání a práce v zahraničí nebo zapojení se do činností mládeže a v oblasti sportu tuto evropskou identitu v celé její rozmanitosti a pocit sounáležitosti ke kulturní komunitě posiluje a rovněž mezi lidmi všech věkových kategorií podporuje aktivní občanství. Ti, kdo se účastní činností v oblasti mobility, by se měli zapojit do svých místních komunit i do místních komunit v hostitelské zemi a sdílet své zkušenosti. Měly by být podporovány činnosti, které posilují všechny aspekty kreativity v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a které zlepšují jednotlivé klíčové kompetence.

(17)  Ve svém sdělení s názvem Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury Komise zdůraznila ústřední úlohu vzdělávání, kultury a sportu při podpoře aktivního občanství, společných hodnot a ducha solidarity mezi nejmladší generací. Posilování evropské identity a podpora aktivní účasti jednotlivců a občanské společnosti na demokratických procesech je pro budoucnost Evropy a našich demokratických společenství klíčovým prvkem. Studium, učení či odborné vzdělávání a práce v zahraničí nebo zapojení se do činností mládeže a v oblasti sportu tuto evropskou identitu v celé její rozmanitosti a pocit sounáležitosti ke kulturní komunitě posiluje a rovněž mezi lidmi všech věkových kategorií podporuje aktivní občanství, sociální soudržnost a kritické myšlení. Ti, kdo se účastní činností v oblasti mobility, by se měli zapojit do svých místních komunit i do místních komunit v hostitelské zemi a sdílet své zkušenosti. Měly by být podporovány činnosti, které posilují všechny aspekty kreativity v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a které zlepšují jednotlivé klíčové kompetence.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Je důležité, aby program přinášel evropskou přidanou hodnotu. Proto by akce a činnosti měly být způsobilé pro financování v rámci programu pouze tehdy, pokud mohou prokázat, že je zde potenciál vytvářet evropskou přidanou hodnotu. Tuto přidanou hodnotu by mělo být možné prokázat mnoha způsoby, například na základě nadnárodní povahy akcí, jejich doplňkovostí a synergickou vazbou s dalšími programy a politikami Unie, přispění k účinnému využívání nástrojů Unie v oblasti transparentnosti a uznávání, přispění k rozvoji celounijních norem zajišťování kvality, přispění k rozvoji celounijních společných norem ve vzdělávacích programech a programech odborné přípravy i tím, že propagují mnohojazyčnost a mezikulturní a mezináboženský dialog, prohlubují pocit evropské sounáležitosti a upevňují evropské občanství.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Je třeba posílit mezinárodní rozměr programu s cílem nabídnout větší počet příležitostí pro mobilitu, spolupráci a politický dialog se třetími zeměmi, které nejsou zapojeny do programu. V návaznosti na úspěšné provádění mezinárodních činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže v rámci předchozích programů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže by měly být rozšířeny mezinárodní činnosti v oblasti mobility i na další odvětví, jako je odborné vzdělávání a příprava.

(18)  Je třeba posílit mezinárodní rozměr programu skrze nabídku většího počtu příležitostí pro mobilitu pro jednotlivce i organizace a také umožněním spolupráce a politického dialogu se třetími zeměmi, které nejsou zapojeny do programu, zejména s rozvojovými zeměmi. Mezinárodní rozměr by měl nabídnout podporu rozvoji dovedností a mezilidských setkání a zvláště v případě státních příslušníků rozvojových zemí by měl podněcovat předávání znalostí zpět do zemí jejich původu po konci studia. Měl by také posílit budování kapacit vzdělávacích systémů v rozvojových zemích. V návaznosti na úspěšné provádění mezinárodních činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže v rámci předchozích programů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže by měly být rozšířeny mezinárodní činnosti v oblasti mobility i na další odvětví, jako je odborné vzdělávání a příprava a sport.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  K zajištění většího dopadu činností v rozvojových zemích je nutné posílit synergické působení mezi programem Erasmus+ a nástroji pro vnější činnost Unie, jako je Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci a nástroj předvstupní pomoci.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Program by měl posílit stávající možnosti vzdělávací mobility, zejména v oblastech, v kterých by mohl program dosáhnout největší efektivity, s cílem rozšířit jejich dostupnost a uspokojit velkou poptávku. Mělo by k tomu dojít zejména rozšířením a usnadněním činností v oblasti mobility pro vysokoškolské studenty, žáky a účastníky odborného vzdělávání a přípravy. U dospělých studentů s nízkou kvalifikací by měla být mobilita zakotvena v partnerstvích pro spolupráci. Měly by být rozšířeny příležitosti v oblasti mobility pro mládež zapojenou do neformálního učení s cílem zapojit více mladých lidí. Vzhledem k silnému pákovému efektu by měla být také posílena mobilita pracovníků v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. V souladu s vizí skutečného Evropského prostoru vzdělávání by program měl podporovat také mobilitu a výměny a účast studentů na vzdělávacích a kulturních činnostech tím, že podpoří digitalizaci procesů, jako je například evropská studentská karta. Tato iniciativa může být významným krokem na cestě k mobilitě pro všechny především tím, že umožní institucím vysokoškolského vzdělávání vysílat a přijímat více studentů na výměnu, ještě zlepší kvalitu studentské mobility a také usnadní přístup studentů k různým službám (knihovny, doprava, ubytování) ještě před jejich příjezdem do zahraniční instituce.

(20)  Program by měl posílit stávající možnosti vzdělávací mobility, zejména v oblastech, v kterých by mohl program dosáhnout největší efektivity, s cílem rozšířit jejich dostupnost a uspokojit velkou poptávku. Mělo by k tomu dojít zejména rozšířením a usnadněním činností v oblasti mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky, žáky a pracovníky školských institucí, včetně učitelů v předškolních zařízeních, pečovatelský personál a účastníky i pracovníky odborné přípravy s využitím cílených opatření zohledňujících specifické studijní potřeby osob, na které jsou zaměřena. Příležitosti v oblasti mobility pro účastníky odborného vzdělávání a přípravy v příhraničních regionech by měly být šířeji podporovány s cílem připravit tyto osoby pro specifické podmínky přeshraničního pracovního trhu. Program by rovněž měl nabízet příležitosti v oblasti mobility pro účastníky vzdělávání dospělých i pro pracovníky v této sféře. Hlavními cíli vzdělávání dospělých je předávání znalostí, schopností a dovedností a podpora sociálního začleňování, aktivního občanství, osobního rozvoje a dobrých životních podmínek; Měly by být také zásadně rozšířeny příležitosti v oblasti mobility pro mládež zapojenou do neformálního učení s cílem zapojit více mladých lidí, zejména nové účastníky, osoby s omezenými příležitostmi a obtížně dosažitelné skupiny obyvatelstva. Vzhledem k silnému pákovému efektu by měla být také posílena mobilita pracovníků v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, a to se zvláštním důrazem na příležitosti k opětovnému získání a zvýšení dovedností a na podporu rozvoje dovedností vyžadovaných pracovním trhem. V souladu s vizí skutečného Evropského prostoru vzdělávání by program měl podporovat také mobilitu a výměny a účast studentů na vzdělávacích, kulturních a sportovních činnostech digitalizačními procesy s cílem usnadnit postupy podávání žádostí a účast v programu pomocí vytvoření uživatelsky vstřícných on-line systémů založených na osvědčených postupech a vytvořením nových nástrojů, jako je například evropská studentská karta. Tato iniciativa může být významným krokem na cestě k mobilitě pro všechny především tím, že umožní institucím vysokoškolského vzdělávání vysílat a přijímat více studentů na výměnu, ještě zlepší kvalitu studentské mobility a také usnadní přístup studentů k různým službám (knihovny, doprava, ubytování) ještě před jejich příjezdem do zahraniční instituce.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Program byl měl zajistit hodnotnou zkušenost s mobilitou na základě zásad obsažených v doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o nadnárodní mobilitě uvnitř Společenství pro účely všeobecného a odborného vzdělávání: Evropská charta kvality mobility1a, která jasně uvádí, že úroveň poskytování informací, příprava, podpora a uznávání praxe a kvalifikace nebo také jasné učební plány a předem stanovené cíle učení mají jednoznačně vliv na to, jaký bude přínos projektů mobility. Činnosti v oblasti mobility by měly být vhodně připraveny v předstihu. Toho lze často účinně dosáhnout využitím informačních a komunikačních technologií. Mělo by být rovněž umožněno, aby program případně poskytoval podporu ve prospěch přípravných návštěv pro účely činností v oblasti mobility.

 

__________________

 

1a Úř. věst. L 394, 30.12.2006, s. 5.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b)  Program by měl podporovat a podněcovat mobilitu učitelů a pedagogických pracovníků na všech úrovních za účelem zdokonalení jejich pracovní praxe a přispění k jejich celkovému profesnímu rozvoji. S ohledem na klíčovou úlohu, jakou předškolní vzdělávání a vzdělávání v raném věku hraje při předcházení vzniku společenských a ekonomických nerovností, je důležité, aby se učitelé a pedagogičtí pracovníci na těchto stupních mohli zúčastnit vzdělávací mobility v rámci programu. Pokud jde o výuku, měl by program také motivovat k zavádění pilotních inovací politik s cílem řešit některé z obtíží, s nimiž se vzdělávací systémy v Unii běžně potýkají, jako je například získávání nových talentů pro výuku nejvíce upozaděných dětí a rozvoj odborné přípravy vyučujících v tom směru, aby jim pomohla se vzděláváním znevýhodněných žáků. Mají-li se maximalizovat přínosy účasti na programu pro učitele a pedagogické pracovníky, mělo by být vyvinuto veškeré úsilí k zajištění toho, aby tyto osoby byly přijaty v prostředí příznivém pro mobilitu, a ačkoli se jedná o součást jejich pracovního rozvrhu a běžné činnosti v zaměstnání, měly by mít přístup k vhodným příležitostem v oblasti odborné přípravy a obdržet odpovídající finanční podporu zohledňující podmínky v dané zemi a případně i regionu, kde se má vzdělávací mobilita uskutečnit.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20c)  Při zohlednění zásadní úlohy, jakou odborné vzdělávání a příprava zastávají při zlepšování pracovních vyhlídek a posilování sociálního začleňování, by program měl napomáhat prohlubování inkluzivnosti, kvality a významu odborného vzdělávání a přípravy v souladu se sdělením Komise ze dne 10. června 2016 „Nová agenda dovedností pro Evropu společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti1a. Program by měl podporovat pevnější vazby mezi poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnavateli, a to v soukromé i veřejné sféře. Měl by také napomáhat k řešení otázek v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, které jsou příznačné pro dané odvětví, jako je jazyková výuka, a pomáhat rozvoji vysoce hodnotných partnerství v rámci mobility a uznávání a certifikaci kvalifikací, jakož i motivovat poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, aby uplatňovali certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě jako záruku kvality.

 

__________________

 

1a COM(2016)0381.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Program by měl povzbuzovat mládež k účasti na demokratickém životě Evropy, například podporou projektů zaměřených na to, aby se mladí lidé společensky angažovali a naučili se zapojovat do občanské společnosti, a to zvyšováním povědomí o společných evropských hodnotách včetně základních práv, organizováním setkání mladých lidi a osob s rozhodovací pravomocí na místní, národní a unijní úrovni, jakož i podporováním procesu evropské integrace.

(21)  Program by měl povzbuzovat mládež k účasti na demokratickém životě Evropy, například podporou projektů zaměřených na to, aby se mladí lidé společensky angažovali a naučili se zapojovat do občanské společnosti, a to zvyšováním povědomí o společných evropských hodnotách včetně základních práv, evropských dějinách, kultuře a občanství, organizováním setkání mladých lidi a osob s rozhodovací pravomocí na místní, národní a unijní úrovni, jakož i podporováním procesu evropské integrace. Program by měl zvyšovat povědomí o nástrojích elektronické demokracie, včetně evropské občanské iniciativy. Měl by také podporovat mezigenerační výměnu mezi mladými a staršími lidmi. S ohledem na zásadní úlohu, již hrají mládežnické organizace a úsilí mladých lidí při naplňování těchto cílů, by program měl podporovat rozvoj sféry mládeže v Unii.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Program by měl mladým lidem nabídnout více příležitostí poznat Evropu prostřednictvím získávání zkušeností v zahraničí. Osmnáctiletí, zejména ti s omezenými příležitostmi, by měli dostat příležitost získat v rámci neformální vzdělávací činnosti, ať již sami nebo ve skupině, první zkušenost s cestováním po Evropě, aby si vyvinuli pocit sounáležitosti s Evropskou unií a objevovali její kulturní rozmanitost. Program by měl určit orgány odpovědné za oslovení a výběr účastníků a podporovat činnosti, které rozvinou vzdělávací rozměr této zkušenosti.

(22)  Program by měl mladým lidem nabídnout více příležitostí poznat Evropu prostřednictvím získávání zkušeností v zahraničí v rámci nové iniciativy s názvem DiscoverEU. Mladí lidé ve věku mezi 18 a 20 lety, zejména ti s omezenými příležitostmi, by měli dostat příležitost získat v rámci informální nebo neformální vzdělávací činnosti, ať již sami nebo ve skupině, první zkušenost s cestováním po Evropě, aby si vyvinuli pocit sounáležitosti s Evropskou unií a objevovali její kulturní a jazykovou rozmanitost. Tato iniciativa by měla mít pevnou a ověřitelnou složku a měla by zajistit, aby byly zkušenosti vhodně šířeny a bylo sdíleno ponaučení s cílem inciativu neustále vyhodnocovat a zdokonalovat. Program by měl určit orgány odpovědné za oslovení a výběr účastníků s řádným ohledem na zeměpisnou vyváženost a podporovat činnosti, které rozvinou vzdělávací rozměr této zkušenosti. Tyto orgány by měly být rovněž případně zapojeny do poskytování odborné přípravy a podpory před a po uskutečnění mobility, a to i pokud jde o jazykové a mezikulturní dovednosti. Iniciativa DiscoverEU by měla vytvářet spojení s evropskými hlavními městy kultury, evropskými hlavními městy mládeže, evropskými hlavními městy dobrovolnictví a evropskými zelenými městy.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Program by měl rovněž posílit výuku cizích jazyků, zejména rozšířeným využíváním on-line nástrojů, neboť elektronické učení nabízí jazykovému vzdělávání další výhody z hlediska přístupu a flexibility.

(23)  Učení se jazykům přispívá k vzájemnému porozumění a mobilitě v rámci Unie i mimo ni. Zároveň představují jazykové znalosti zásadní dovednosti pro život i pracovní uplatnění. Program by proto měl rovněž posílit výuku cizích jazyků prostřednictvím jazykových kurzů on-line a rozšířeným využíváním dostupných on-line nástrojů, neboť elektronické učení může jazykovému vzdělávání nabídnout další výhody z hlediska přístupu a flexibility. Podpora výuky jazyků poskytovaná prostřednictvím programu by se měla zaměřit na potřeby uživatelů s důrazem na jazyky, jimiž se v hostitelské zemi mluví, a v případě příhraničních regionů i na jazyky sousedních zemí. Tato podpora by měla být poskytována rovněž ve znakové řeči dané země. On-line jazyková podpora programu Erasmus by měla být přizpůsobena specifickým potřebám účastníků programu a měla by být přístupná všem.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Program by měl využívat jazykové technologie, jako jsou technologie automatického překladu, s cílem usnadnit výměnu informací mezi orgány a zlepšit mezikulturní dialog.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Program by měl podporovat opatření na posílení spolupráce mezi institucemi a organizacemi, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu; je třeba uznat jejich rozhodující úlohu při zprostředkovávání znalostí, dovedností a kompetencí, které lidé potřebují v měnícím se světě, a při náležitém využívání potenciálu pro inovace, kreativitu a podnikání, zejména v rámci digitální ekonomiky.

(24)  Program by měl podporovat opatření na posílení spolupráce mezi institucemi a organizacemi, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu; je třeba uznat jejich rozhodující úlohu při zprostředkovávání znalostí, dovedností a kompetencí, které lidé potřebují v měnícím se světě, a při náležitém využívání potenciálu pro inovace, kreativitu a podnikání, zejména v rámci digitální ekonomiky. Za tímto účelem by měla být zajištěna účinná spolupráce všech zúčastněných stran na všech úrovních provádění programu.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Ve svých závěrech ze dne 14. prosince 2017 vyzvala Evropská rada členské státy, Radu a Komisi, aby pokročily v řadě iniciativ, aby bylo v evropské spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy dosaženo nové úrovně, mimo jiné vybídla k tomu, aby do roku 2024 existovaly „Evropské univerzity“ ve zdola nahoru vytvořených sítích univerzit napříč Unií. Program by měl tyto Evropské univerzity podporovat.

(25)  Ve svých závěrech ze dne 14. prosince 2017 vyzvala Evropská rada členské státy, Radu a Komisi, aby pokročily v řadě iniciativ, aby bylo v evropské spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy dosaženo nové úrovně, mimo jiné vybídla k tomu, aby do roku 2024 existovaly „Evropské univerzity“ ve zdola nahoru vytvořených sítích univerzit napříč Unií. Program by měl podporovat tyto Evropské univerzity, které by měly být zaměřeny na excelenci a usilovat o zvýšení atraktivity institucí vyššího vzdělávání v Unii a o prohloubení spolupráce mezi odvětvími výzkumu, inovací a vzdělávání. Pojem „excelence“ je třeba chápat široce, například i ve spojení se schopností prohlubovat inkluzi. Podpora v rámci programu by měla usilovat o širší zeměpisné pokrytí Evropských univerzit.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Komuniké z roku 2010 ze zasedání v Bruggách vyzvalo k podpoře excelence v oblasti odborného vzdělávání pro inteligentní a udržitelný růst. Sdělení o posílení inovací v evropských regionech z roku 2017 poukazuje na propojení odborného vzdělávání a přípravy s inovačními systémy v rámci strategií pro inteligentní specializaci na regionální úrovni. Program by měl poskytnout prostředky k řešení těchto výzev a podpořit rozvoj nadnárodních platforem středisek excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy úzce začleněných do místních a regionálních strategií pro růst, inovace a konkurenceschopnost. Tato centra excelence by měla fungovat jako motory rozvoje kvalitních odborných dovedností potřebných v jednotlivých odvětvích a zároveň by měla podporovat celkové strukturální změny a sociálně-ekonomické politiky v Unii.

(26)  Komuniké z roku 2010 ze zasedání v Bruggách vyzvalo k podpoře excelence v oblasti odborného vzdělávání pro inteligentní a udržitelný růst. Sdělení o posílení inovací v evropských regionech z roku 2017 poukazuje na propojení odborného vzdělávání a přípravy s inovačními systémy v rámci strategií pro inteligentní specializaci na regionální úrovni. Program by měl poskytnout prostředky k řešení těchto výzev a podpořit rozvoj nadnárodních platforem středisek excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy úzce začleněných do místních a regionálních strategií pro růst, inovace, konkurenceschopnost, udržitelný rozvoj a sociální začleňování. Tato centra excelence by měla fungovat jako motory rozvoje kvalitních odborných dovedností potřebných v jednotlivých odvětvích a zároveň by měla podporovat celkové strukturální změny a sociálně-ekonomické politiky v Unii.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Aby se zintenzivnilo využívání virtuálních činností spolupráce, měl by program podporovat systematičtější používání on-line platforem, jako jsou eTwinning, School Education Gateway, elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě, Evropský portál pro mládež a on-line platforma pro vysokoškolské vzdělávání.

(27)  Aby se zintenzivnilo využívání virtuálních činností spolupráce, měl by program podporovat systematičtější používání stávajících on-line platforem, jako jsou eTwinning, School Education Gateway, elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě, Evropský portál pro mládež a on-line platforma pro vysokoškolské vzdělávání. Je-li to v daném případě vhodné, měl by program motivovat k vývoji nových on-line platforem za účelem posílení a modernizace v naplňování politiky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, sportu a mládeže na evropské úrovni. Tyto platformy by měly být uživatelsky vstřícné a dostupné ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/21021a.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Program by měl přinést větší transparentnost a jednodušší uznávání dovedností a kvalifikací, jakož i přenos kreditů nebo jednotek výsledků učení, s cílem zvýšit kvalitu a podpořit validaci neformálního a informálního učení, řízení dovedností a poradenství. V tomto ohledu by měl program rovněž poskytovat podporu kontaktním místům a sítím na vnitrostátní i unijní úrovni, které usnadňují výměny v rámci Evropy, jakož i rozvoj flexibilních vzdělávacích cest mezi různými oblastmi vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a napříč formálními a neformálními oblastmi.

(28)  Program by měl přinést větší transparentnost a zjednodušit automatické vzájemné uznávání dovedností, kompetencí, kvalifikacídiplomů, jakož i přenos kreditů nebo jiných důkazů výsledků učení, s cílem zvýšit kvalitu a podpořit validaci neformálního a informálního učení, řízení dovedností a poradenství. V tomto ohledu by měl program rovněž poskytovat podporu kontaktním místům a sítím na vnitrostátní i unijní úrovni za účelem poskytování informací a podpory potenciálním účastníků, čímž se usnadní výměna v rámci Evropy, jakož i rozvoj flexibilních vzdělávacích cest mezi různými oblastmi vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a napříč formálními a neformálními oblastmi.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Program by měl klást zvláštní důraz na validaci a uznávání období vzdělávání a odborné přípravy v zahraničí, včetně středoškolského vzdělávání. V této souvislosti by mělo být udělování grantů navázáno na postupy posuzování kvality, popis výsledků učení a plné uplatňování doporučení Rady ze dne 15. března 2018 o evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu1a a doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o validaci neformálního a neformálního učení1b a také na evropské nástroje, které přispívají k uznávání vzdělávání v zahraničí a zajišťují kvalitní vzdělávání, jako je evropský rámec kvalifikací (EQF), evropský registr pro zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání (EQAR), evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) a evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET).

 

__________________

 

1a Úř. věst. C 153, 2.5.2018, s. 1.

 

1b Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Pro zajištění spolupráce s ostatními nástroji a na podporu dalších politik Unie by měly být nabízeny možnosti mobility lidem v různých oblastech činnosti, jako je veřejný sektor, zemědělství a podnikání, aby jim umožnily získat zkušenosti během vzdělávání v zahraničí, které jim v kterékoli fázi jejich života umožní profesionálně i osobně růst a rozvíjet se, a to zejména zvyšováním povědomí o jejich evropské identitě a zlepšováním porozumění evropské kulturní rozmanitosti. Program by měl sloužit jako místo vstupu pro unijní programy nadnárodní mobility se silným vzdělávacím rozměrem a zjednodušit nabídku těchto programů pro příjemce a účastníky. Rozšíření projektů Erasmus by mělo být usnadněno; měla by být zavedena zvláštní opatření s cílem pomáhat navrhovatelům projektů Erasmus žádat o granty nebo rozvíjet synergie pomocí podpory z evropských strukturálních a investičních fondů a programů v oblasti migrace, bezpečnosti, justice a občanství, zdraví a kultury.

(30)  Pro zajištění spolupráce s ostatními nástroji a na podporu dalších politik Unie by měly být nabízeny možnosti mobility lidem v různých oblastech činnosti, jako je veřejný a soukromý sektor, zemědělství a podnikání, aby jim umožnily získat zkušenosti během odborné přípravy, stáže nebo vzdělávání v zahraničí, které jim v kterékoli fázi jejich života umožní v osobním životě růst a rozvíjet se, a to zejména zvyšováním povědomí o jejich evropské identitě a zlepšováním porozumění evropské kulturní rozmanitosti, stejně jako v životě profesním, zvláště nabytím dovedností vyžadovaných pracovním trhem. Program by měl sloužit jako místo vstupu pro unijní programy nadnárodní mobility se silným vzdělávacím rozměrem a zjednodušit nabídku těchto programů pro příjemce a účastníky. Rozšíření projektů Erasmus by mělo být usnadněno; měla by být zavedena zvláštní opatření s cílem pomáhat navrhovatelům projektů Erasmus + žádat o granty nebo rozvíjet synergie pomocí podpory z evropských strukturálních a investičních fondů a programů v oblasti migrace, bezpečnosti, justice a občanství, zdraví a kultury, jakož i z Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Je důležité stimulovat učení, výuku a výzkum o otázkách evropské integrace a podporovat diskuse o těchto záležitostech podporou činností programu Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání, ale také v dalších oblastech vzdělávání a odborné přípravy. Podpora evropské identity a angažovanosti je v době, kdy jsou společné hodnoty, na nichž je Unie založena a které tvoří součást naší evropské identity, podrobovány zkoušce a kdy občané vykazují nízkou úroveň angažovanosti, obzvláště důležitá. Program by měl i nadále přispívat k dosahování vynikajících výsledků v oblasti studia evropské integrace.

(31)  Je důležité stimulovat učení, výuku a výzkum o evropské integraci a o budoucích výzvách a příležitostech pro Unii a také podporovat diskusi o těchto záležitostech podporou činností programu Jean Monnet napříč všemi oblastmi vzdělávání a odborné přípravy. Podpora pocitu evropské sounáležitosti a angažovanosti je vzhledem k výzvám, jimž čelí společné hodnoty, na nichž je Unie založena a které tvoří součást společné evropské identity, a vzhledem k tomu, že občané vykazují nízkou úroveň angažovanosti, obzvláště důležitá. Program by měl i nadále přispívat k dosahování vynikajících výsledků v oblasti studia evropské integrace a současně posílit angažovanost širší pedagogické komunity a široké veřejnosti ve věci evropské integrace.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížsku dohodu a plnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a dosažení celkového cíle vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie na realizaci klimatických cílů. Relevantní opatření budou určována během přípravy a provádění programu a v průběhu relevantních hodnocení a přezkumu znovu posouzena.

(32)  Program by měl být v souladu s ústředním cílem Pařížské dohody, jímž je posílení globální reakce na změnu klimatu. V souladu se závazky Unie provádět Pařížskou dohodu a plnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje do politik Unie a k dosažení celkového cíle vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie na realizaci klimatických cílů v období pokrytém víceletým finančním rámcem pro léta 2021–2027, jakož i k co nejrychlejšímu zavedení ročního cíle ve výši 30 %, k němuž musí dojít nejpozději v roce 2027. Relevantní opatření budou určována během přípravy a provádění programu a v průběhu relevantních hodnocení a přezkumu znovu posouzena.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a)  Vzhledem k úloze Unie coby globálního hráče a v souladu s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a závazky přijatými členskými státy na konferenci Rio+20 by měl program prosazovat inkluzivní, spravedlivé a kvalitní vzdělávání a celoživotní učení, a to i při zohlednění zásadní role, jakou vzdělávání hraje v boji proti chudobě. Program by měl rovněž přispět k naplňování agendy udržitelného rozvoje podporou úsilí o rozvoj nezbytných dovedností pro udržitelný rozvoj a o rozšiřování vědomostí lidí o udržitelnosti, ochraně životního prostředí a změně klimatu prostřednictvím, formálního, neformálního a informálního vzdělávání.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Toto nařízení stanovuje pro program finanční krytí, které představuje pro Evropský parlament a Radu hlavní referenční částku při ročním rozpočtovém postupu ve smyslu [reference to be updated as appropriate bodu 17 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení34].

(33)  Toto nařízení stanovuje pro celou dobu trvání programu finanční krytí, které představuje pro Evropský parlament a Radu hlavní referenční částku při ročním rozpočtovém postupu ve smyslu [reference to be updated as appropriate bodu 17 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení34]. Je vhodné zajistit, aby od roku 2021 došlo k významnému zvýšení ročního rozpočtu programu ve srovnání s posledním rokem víceletého finančního rámce na období 2014–2020 a poté i k lineárnímu a postupnému nárůstu ročních přídělů. Takový rozpočtový profil pomůže zajistit širší dostupnost od samotného počátku období víceletého finančního rámce pro léta 2021–2027 a zabránit neúměrnému navýšení v závěrečných letech, které by mohlo být obtížné absorbovat.

__________________

__________________

34 Úř. věst. L […], […], s. […].

34 Úř. věst. L […], […], s. […].

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  V souvislosti se základním finančním rámcem pro akce, které mají být řízeny národními agenturami v oblasti vzdělávání a odborné přípravy by mělo být stanoveno rozdělení minimálního přídělu pro jednotlivé oblasti (vysokoškolské vzdělávání, školní vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých), aby byla zaručena kritická míra prostředků k dosažení zamýšlených cílů a výsledků v každé z těchto oblastí.

(34)  V souvislosti se základním finančním rámcem pro akce, které mají být řízeny národními agenturami v oblasti vzdělávání a odborné přípravy by mělo být stanoveno rozdělení minimálního přídělu pro jednotlivé oblasti (vysokoškolské vzdělávání, školní vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých), aby byla zaručena kritická míra prostředků k dosažení zamýšlených cílů a výsledků v každé z těchto oblastí. Přesná výše rozpočtových prostředků na akce a iniciativy by měla být stanovena v pracovním programu.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Typy financování a metody provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěž a očekávané riziko nesouladu. Přitom by se mělo zvážit rovněž využití jednorázových částek, paušálních plateb a jednotkových nákladů, jakož i financování, které není spojené s náklady, podle čl. [125 odst. 1] finančního nařízení.

(36)  Typy financování a metody provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěž a očekávané riziko nesouladu. Přitom by se mělo zvážit rovněž využití jednorázových částek, paušálních plateb a jednotkových nákladů, jakož i financování, které není spojené s náklady, podle čl. [125 odst. 1] finančního nařízení. Při provádění programu by měly být dodržovány zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, jak jsou stanoveny ve finančním nařízení.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programu v rámci spolupráce zavedené Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, která stanoví provádění programů Unie na základě rozhodnutí podle uvedené dohody. Třetí země se mohou účastnit také na základě dalších právních nástrojů. Toto nařízení by mělo odpovědným schvalujícím osobám, Úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) i Evropskému účetnímu dvoru udělovat nezbytná práva a potřebný přístup, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci. Plná účast třetích zemí v programu by měla být v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštních dohodách upravujících účast dotyčné třetí země v programu. Plná účast navíc znamená povinnost zřídit národní agenturu a řídit některé akce programu na decentralizované úrovni. Jednotlivci a subjekty ze třetích zemí, které nejsou přidružené k programu, by měly mít možnost podílet se na některé z akcí programu v souladu s pracovním programem a výzvou k podávání návrhů zveřejněných Komisí. Při provádění programu lze vzít v úvahu zvláštní ujednání pro jednotlivce a subjekty z evropských mikrostátů.

(37)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programu v rámci spolupráce zavedené Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, která stanoví provádění programů Unie na základě rozhodnutí podle uvedené dohody. Třetí země se mohou účastnit také na základě dalších právních nástrojů. Toto nařízení by mělo odpovědným schvalujícím osobám, Úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) i Evropskému účetnímu dvoru udělovat nezbytná práva a potřebný přístup, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci. Plná účast třetích zemí v programu by měla být v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštních dohodách upravujících účast dotyčné třetí země v programu. Plná účast navíc znamená povinnost zřídit národní agenturu a řídit některé akce programu na decentralizované úrovni. Jednotlivci a subjekty ze třetích zemí, které nejsou přidružené k programu, by měly mít možnost podílet se na akcích programu v souladu s pracovním programem a výzvou k podávání návrhů zveřejněných Komisí. Při provádění programu lze vzít v úvahu zvláštní ujednání pro jednotlivce a subjekty z evropských mikrostátů.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  V souladu se sdělením Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“36 by program měl zohledňovat zvláštní situaci těchto regionů. Budou přijata opatření pro zvýšení účasti nejvzdálenější regionů ve všech akcích. Měla by být podporována mobilita a spolupráce mezi lidmi a organizacemi z těchto regionů a ze třetích zemí, zejména jejich sousedů. Tato opatření budou pravidelně monitorována a hodnocena.

(38)  V souladu s článkem 349 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a se sdělením Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“36 (dále „sdělení o strategickém partnerství“) by program měl zohledňovat zvláštní situaci těchto regionů. Budou přijata opatření pro zvýšení účasti nejvzdálenější regionů ve všech akcích. Měla by být podporována mobilita a spolupráce mezi lidmi a organizacemi z těchto regionů a ze třetích zemí, zejména jejich sousedů. Tato opatření budou pravidelně monitorována a hodnocena.

__________________

__________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a)  Ve sdělení o strategickém partnerství Komise uznala, že větší mobilita studentů a pracovníků v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, zejména v rámci programu Erasmus+, by nejvzdálenějším regionům přinesla značné výhody, a zavázala se, že dále přizpůsobí finanční podporu určenou účastníkům, kteří cestují z nejvzdálenějších regionů a do těchto regionů, a to tak, že pro tyto regiony zachová v rámci programu Erasmus+ zvláštní pravidla financování, prostuduje možnosti rozšíření regionální spolupráce spojené s programem Erasmus+ s cílem dále podporovat mobilitu mezi nejvzdálenějšími regiony a sousedními třetími zeměmi a bude jako doplněk programu Erasmus+ využívat Evropský sociální fond plus.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  V souladu s finančním nařízením EU by Komise měla přijmout pracovní programyinformovat o tom Evropský parlament a Radu. Pracovní programy by měly stanovit opatření nezbytná pro jejich provedení v souladu s obecnými a specifickými cíli programu, kritéria pro výběr a udělování grantů, jakož i všechny ostatní požadované prvky. Pracovní programy a veškeré jejich změny by měly být přijímány prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem.

(40)  Program by měl zachovávat kontinuitu, pokud jde o jeho cíle a priority. Přesto je vzhledem k tomu, že se má provádět po dobu sedmi let, nutné zajistit do určité míry flexibilitu s cílem umožnit programu přizpůsobit se měnícím se podmínkám a politickým prioritám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Proto toto nařízení neurčuje podrobně, jak mají být konkrétní iniciativy koncipovány, a nepředjímá politické priority nebo příslušné rozpočtové priority na následujících sedm let. Místo toho by měly být sekundární politická rozhodnutí a priority, včetně podrobností o jednotlivých nových konkrétních iniciativách, určeny formou pracovních programů v souladu s finančním nařízením. Koncepce nových iniciativ by měly vycházet z předchozích i probíhajících pilotních iniciativ v této oblastiměly by náležitě zohledňovat evropskou přidanou hodnotu v podstatě i ve struktuře dané iniciativy. Pracovní program by také měl stanovit opatření nezbytná pro jejich provedení v souladu s obecnými a specifickými cíli programu, kritéria pro výběr a udělování grantů, jakož i všechny ostatní požadované prvky. Pracovní programy a veškeré jejich změny by měly být přijímány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni a také s vnitrostátními agenturami a zúčastněnými stranami, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(40a)  Komise by spolu s národními agenturami měla sledovat provádění programu a podávat o něm zprávy, a to jak během trvání programu, tak i po jeho ukončení. Konečné hodnocení programu by mělo být provedeno včas tak, aby mohlo případně přispět k přezkumu následného programu v polovině období. Zejména by Komise měla provést přezkum v polovině období trvání programu, který bude případně doplněn o legislativní návrh na změnu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201638 je třeba program hodnotit na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních požadavků na monitorování, zároveň však zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky by měly zahrnovat konkrétní, v průběhu času měřitelné a realistické ukazatele a tvořit základ pro hodnocení účinnosti programu na místě.

(41)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201638 je třeba program hodnotit na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních požadavků na monitorování, zároveň však zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro příjemce. Tyto požadavky by měly zahrnovat konkrétní, v průběhu času měřitelné a realistické ukazatele a tvořit základ pro hodnocení účinnosti programu na místě.

__________________

__________________

38 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).

38 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Na evropské, vnitrostátní i místní úrovni by měla být zajištěna odpovídající dostupnost, publicita a šíření informací o možnostech a výsledcích akcí podporovaných programem. Činnosti zaměřené na dostupnost, publicitu a šíření informací by měly mít podporu všech prováděcích subjektů programu, případně dalších klíčových zúčastněných stran.

(42)  Na evropské, vnitrostátní i místní úrovni by měla být zajištěna odpovídající dostupnost, publicita a šíření informací o možnostech a výsledcích akcí podporovaných programem. Činnosti zaměřené na dostupnost, publicitu a šíření informací by měly mít podporu všech prováděcích subjektů programu, případně včetně dalších relevantních zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  S cílem zajistit větší účinnost komunikace s širokou veřejností a výraznější součinnost mezi komunikační činností prováděnou z podnětu Komise by měly prostředky přidělené na komunikaci podle tohoto nařízení přispět také k pokrytí komunikace mezi podniky ohledně politických priorit Unie za předpokladu, že se týkají obecných cílů tohoto nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Aby bylo zajištěno účinné a účelné provádění tohoto nařízení, měl by program co nejvíce využívat stávající mechanismy provádění. Provádění programu by proto mělo být svěřeno Komisi a národním agenturám. Je-li to možné a efektivní, měly by být národními agenturami stejné orgány, které byly určeny pro řízení předchozího programu. Rozsah posouzení shody ex ante by měl být omezen na požadavky, které jsou pro program nové a specifické, nejedná-li se o odůvodněné případy, například případ závažných nedostatků nebo nedostatečné výkonnosti příslušné národní agentury.

(44)  Aby bylo zajištěno účinné a účelné provádění tohoto nařízení, měl by program co nejvíce využívat stávající mechanismy provádění. Provádění programu by proto mělo být svěřeno Komisi a vnitrostátním agenturám, které by měly zajistit konzistentní a přímočaré uplatňování pravidel programu v celé Unii během celého období. Za tímto účelem a s cílem zajistit účinné provádění programu by Komise a vnitrostátní agentury měly spolupracovat a po konzultaci se zúčastněnými stranami vypracovat jednotné, jednoduché a vysoce kvalitní postupy a usnadňovat výměnu osvědčených postupů, které budou moci zlepšovat kvalitu projektů v rámci programu. Je-li to možné a efektivní, měly by být národními agenturami stejné orgány, které byly určeny pro řízení předchozího programu. Rozsah posouzení shody ex ante by měl být omezen na požadavky, které jsou pro program nové a specifické, nejedná-li se o odůvodněné případy, například případ závažných nedostatků nebo nedostatečné výkonnosti příslušné národní agentury.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(44a)  S cílem povzbudit organizátory projektů, kteří nemají žádné zkušenosti s unijními programy, aby podávali žádosti o financování, by Komise a vnitrostátní agentury měly poskytovat poradenství a podporu a měly by zajistit, aby postupy podávání žádostí byly co nejjasnější a nejjednodušší. Příručka k programu by měla být dále zlepšována tak, aby byla uživatelsky vstřícná a srozumitelná, a formuláře žádostí by měly být jednoduché a měly by být včas zpřístupněny. Za účelem další modernizace a harmonizace postupu podávání žádostí by měl být pro příjemce programu a osoby podílející se na jeho řízení vypracován společný vícejazyčný nástroj sloužící jako jednotné kontaktní místo.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(44b)  Žádosti o granty a projektové žádosti by se zpravidla měly předkládat vnitrostátní agentuře země, ve které je organizace podávající žádost usazena, a tato agentura by je měla zpracovávat. Avšak odchylně od výše uvedeného by žádosti o granty a projektové žádosti související s činnostmi organizovanými celounijními sítěmi a evropskými a mezinárodními organizacemi by měly být předkládány Komisi, která by je měla přímo zpracovávat.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Členské státy by měly vyvinout úsilí k přijetí všech vhodných opatření k odstranění právních a administrativních překážek řádného fungování programu. Zahrnuje to v mezích možností a aniž by bylo dotčeno právo Unie týkající se vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí, řešení problémů spojených se získáváním víz a povolení k pobytu. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/80139 se členské státy vybízejí, aby zavedly zkrácené řízení o přijetí.

(46)  Členské státy by měly přijmout všechna vhodná opatření k odstranění právních a administrativních překážek, které by mohly bránit přístupu k programu nebo jeho řádnému fungování. Zahrnuje to v mezích možností, a aniž by bylo dotčeno právo Unie týkající se vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí, řešení problémů spojených se získáváním víz a povolení k pobytu. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/80139 se členské státy vybízejí, aby zavedly zkrácené řízení o přijetí.

__________________

__________________

39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21).

39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21).

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201140.

vypouští se

__________________

 

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s.13).

 

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49)  Aby se zjednodušily požadavky kladené na příjemce, měly by být co nejvíce využívány zjednodušené granty ve formě paušálních plateb, jednotkových nákladů a financování s pevnou sazbou. Zjednodušené granty podporující činnosti mobility v rámci programu stanovené Komisí by měly zohlednit životníexistenční náklady dané hostitelské země. Komise a národní agentury vysílajících zemí by měly mít možnost tyto zjednodušené granty uzpůsobit na základě objektivních kritérií, zejména s cílem zajistit jejich dostupnost pro osoby s omezenými příležitostmi. Členským státům by mělo být rovněž doporučeno, aby v souladu se svými vnitrostátními předpisy osvobodily tyto granty od veškerých daní a sociálních poplatků. Totéž osvobození by se mělo vztahovat na veřejné nebo soukromé subjekty, které tuto finanční podporu poskytují dotyčným jednotlivcům.

(49)  Aby se zjednodušily požadavky kladené na příjemce, měly by být co nejvíce využívány zjednodušené granty ve formě paušálních plateb, jednotkových nákladů a financování s pevnou sazbou. V souladu se zásadou řádného finančního řízení a za účelem zjednodušení správy programu by měly být na činnosti v oblasti mobility ve všech odvětvích využívány paušální platby na základě příslušného projektu. Zjednodušené granty podporující činnosti mobility v rámci programu stanovené Komisí by měly být pravidelně přezkoumáványpřizpůsobovány životním a existenčním nákladům dané hostitelské země a regionu. Komise a národní agentury vysílajících zemí by měly mít možnost tyto zjednodušené granty uzpůsobit na základě objektivních kritérií, zejména s cílem zajistit jejich dostupnost pro osoby s omezenými příležitostmi. Členským státům by mělo být rovněž doporučeno, aby v souladu se svými vnitrostátními předpisy osvobodily tyto granty od veškerých daní a sociálních poplatků. Totéž osvobození by se mělo vztahovat na veřejné nebo soukromé subjekty, které tuto finanční podporu poskytují dotyčným jednotlivcům.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(52)  Ačkoli regulační rámec již umožnil členským státům a regionům v předchozím programovém období vytvořit součinnost mezi programem Erasmus+ a dalšími nástroji Unie, například evropskými strukturálními a investičními fondy, které rovněž podporují kvalitativní rozvoj systémů vzdělávání, odborné přípravy a mládeže v Unii, nebyl tento potenciál dosud dostatečným způsobem využíván, což negativně dopadá na systematické účinky projektů i na politiku. Mezi vnitrostátními subjekty odpovědnými za řízení různých nástrojů by na vnitrostátní úrovni měla probíhat efektivní komunikace a spolupráce s cílem maximalizovat jejich příslušný účinek. Program by měl umožňovat aktivní spolupráci s těmito nástroji.

(52)  Ačkoli regulační rámec již umožnil členským státům a regionům v předchozím programovém období vytvořit součinnost mezi programem Erasmus+ a dalšími nástroji Unie, například evropskými strukturálními a investičními fondy, které rovněž podporují kvalitativní rozvoj systémů vzdělávání, odborné přípravy a mládeže v Unii, nebyl tento potenciál dosud dostatečným způsobem využíván, což negativně dopadá na systematické účinky projektů i na politiku. Mezi vnitrostátními subjekty odpovědnými za řízení různých nástrojů by na vnitrostátní úrovni měla probíhat efektivní komunikace a spolupráce s cílem maximalizovat jejich příslušný účinek. Program by měl umožňovat aktivní spolupráci s těmito nástroji, zejména tím, že zajistí, aby mohla být zvážena za účelem financování z evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím zjednodušeného postupu vysoce kvalitní žádost, která nemůže být financována v rámci programu kvůli nedostatečným prostředkům. S cílem zjednodušit postup pro tato opatření by mělo být možné udělit jim „pečeť excelence“, aby byla uznána jejich vysoká kvalita. Tato doplňkovost napříč programy by měla přinést vyšší celkovou úspěšnost projektů.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(52a)  Aby se maximalizovala účinnost unijního financování a politické podpory, je důležité posílit součinnost a doplňkovost všech relevantních programů soudržným způsobem. Tyto součinnosti a doplňkovost by neměly vést k tomu, že prostředky přidělené programu Erasmus+ budou spravovány mimo strukturu programu ani by neměly vést k tomu, aby byly finanční prostředky používány k plnění jiných cílů, než které jsou stanoveny v tomto nařízení. Veškeré součinnosti a doplňkovost by měly vést ke zjednodušení postupů podávání žádostí na úrovni provádění.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Cílem tohoto nařízení je zejména zajistit respektování práva na rovnost žen a mužů a právo na nediskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a podporovat uplatňování článků 21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie.

(55)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Cílem tohoto nařízení je zejména zajistit respektování práva na rovnost žen a mužů a právo na nediskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a podporovat uplatňování článků 21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie. Program by měl proto aktivně podporovat iniciativy, které se snaží zvyšovat povědomí o jakékoli skupině, která by mohla být předmětem diskriminace, a podporovat její pozitivní vnímání a podporovat rovnost žen a mužů. Měl by rovněž podporovat úsilí o řešení rozdílů ve vzdělávání a specifických obtíží, jimž čelí Romové, tím, že usnadní jejich plnou a aktivní účast na programu. Do celého procesu plánování, provádění, monitorování a hodnocení programu by mělo být začleněno dodržování práv a zásad uznaných zejména v Listině základních práv.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „celoživotním učením“ učení ve všech jeho formách (formální, neformální a informální učení), které probíhají ve všech fázích života, od předškolního vzdělávání a péče k obecnému vzdělávání, odbornému vzdělávání a přípravě, vysokoškolskému vzdělávání a vzdělávání dospělých, jejichž výsledkem je zdokonalení znalostí, dovedností a postojů i zapojení do společnosti v osobní, občanské, kulturní, sociální nebo se zaměstnáním související perspektivě, včetně poskytování poradenských služeb;

1)  „celoživotním učením“ učení ve všech jeho formách (formální, neformální a informální učení), které probíhají ve všech fázích života, od předškolního vzdělávání a péče k obecnému vzdělávání, odbornému vzdělávání a přípravě, vysokoškolskému vzdělávání a vzdělávání dospělých, jejichž výsledkem je zdokonalení a aktualizace znalostí, dovedností, kompetencí a postojů i zapojení do společnosti v osobní, občanské, kulturní, sociální nebo se zaměstnáním související perspektivě, včetně poskytování poradenských služeb;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „vzdělávací mobilitou“ fyzický přesun do jiné země, než je země pobytu, za účelem studia, odborného vzdělávání nebo neformálního či informálního učení. Mohou ji doprovázet taková opatření, jako je jazyková podpora a vzdělávání a/nebo doplňovat elektronické učení a virtuální spolupráce. V některých zvláštních případech může mít formu učení prostřednictvím využití informačních technologií a komunikačních nástrojů;

2)  „vzdělávací mobilitou“ fyzický přesun do jiné země, než je země pobytu, za účelem studia, odborného vzdělávání, včetně opětovného získání či zvyšování dovedností, výuky nebo neformálního či informálního učení. Může mít podobu stáží, učňovských praxí, mládežnických výměn, výuky nebo účasti na činnostech profesního rozvoje. Mohou ji doprovázet taková opatření, jako je jazyková podpora, včetně národní znakové řeči, a vzdělávání, a/nebo doplňovat přístupné elektronické učení a virtuální spolupráce.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  „virtuálním učením“ osvojování dovedností a znalostí prostřednictvím používání přístupných informačních a komunikačních nástrojů;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b)  „smíšeným učení“ osvojení dovedností a znalostí formou kombinace virtuálních nástrojů vzdělávání a odborné přípravy s tradičními metodami vzdělávání a odborné přípravy;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  „sportem na základní úrovni“ organizovaný sport provozovaný na místní úrovni amatérskými sportovci a sport pro všechny;

6)  „sportem na základní úrovni“ organizovaný sport provozovaný pravidelně amatérskými sportovci všech věkových kategorií ke zdravotním, vzdělávacím nebo společenským účelům;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  „vysokoškolskými studenty“ veškeré osoby zapsané na instituci vysokoškolského vzdělávání, a to do krátkého cyklu, bakalářského, magisterského či doktorského nebo obdobného studia. Tato kategorie zahrnuje i čerstvé absolventy;

7)  „vysokoškolskými studenty“ veškeré osoby zapsané na instituci vysokoškolského vzdělávání, a to do krátkého cyklu, bakalářského, magisterského či doktorského nebo obdobného studia, nebo veškeré osoby, které takovouto instituci absolvovaly v předchozích 24 měsících;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „pracovníky“ veškeré osoby, které se profesionálně nebo jako dobrovolníci podílejí na vzdělávání, odborné přípravě či neformálním učení a mohou zahrnovat profesory, učitele, školitele, vedoucí pracovníky škol, pracovníky s mládeží, trenéry, nepedagogické pracovníky a další odbornícky z praxe zabývající se podporou vzdělávání;

8)  „pracovníky“ veškeré osoby, které se profesionálně nebo jako dobrovolníci podílejí na vzdělávání na všech úrovních, odborné přípravě či neformálním učení a mohou zahrnovat profesory, učitele, školitele, výzkumné pracovníky, vedoucí pracovníky škol, pracovníky s mládeží, nepedagogické pracovníky a další odborníky z praxe zabývající se podporou vzdělávání;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a)  „sportovním personálem“ osoby zapojené do řízení, výuky nebo tréninku sportovního týmu nebo několika jednotlivých sportovců, ať už placené, nebo na dobrovolné bázi;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9)  „účastníky odborného vzdělávání a přípravy“ veškeré osoby zapsané do počátečního či průběžného odborného vzdělávání či programu odborné přípravy na jakékoli úrovni od středoškolského po postsekundární vzdělávání. Zahrnuje rovněž účast jednotlivců, kteří v nedávné době takové programy absolvovali;

9)  „účastníky odborného vzdělávání a přípravy“ veškeré osoby zapsané do počátečního či průběžného odborného vzdělávání či programu odborné přípravy na jakékoli úrovni od středoškolského po postsekundární vzdělávání nebo každou osobu, která absolvovala takovýto program v předchozích 24 měsících;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  „žáky“ veškeré osoby zapsané pro výuku v instituci poskytující obecné vzdělávání na jakékoli úrovni od předškolního vzdělávání a péče až k vyššímu středoškolskému vzdělávání, považované vnitrostátními orgány za způsobilé k účasti v programu na příslušných územích;

10)  „žáky“ veškeré osoby zapsané pro výuku v instituci poskytující obecné vzdělávání na jakékoli úrovni od předškolního vzdělávání a péče až k vyššímu středoškolskému vzdělávání, nebo veškeré osoby vzdělávané mimo institucionální rámec považované příslušnými orgány za způsobilé k účasti v programu na příslušných územích;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12)  „třetí zemí nepřidruženou k programu“ třetí země, která se programu plně neúčastní, ale jejíž právní subjekty mohou výjimečně programu využít v náležitě ospravedlněných případech v zájmu Unie;

vypouští se

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15)  „společným magisterským studiem“ ucelený studijní program nabízený alespoň dvěma vysokoškolskými institucemi, jehož výsledkem je jeden doklad o dosaženém vzdělání společně vystavený a podepsaný všemi zúčastněnými institucemi a úředně uznávaný v zemích, kde se zúčastněné instituce nacházejí;

15)  „společným magisterským nebo doktorským studiem“ ucelený studijní program nabízený alespoň dvěma vysokoškolskými institucemi, jehož výsledkem je jeden doklad o dosaženém vzdělání společně vystavený a podepsaný všemi zúčastněnými institucemi a úředně uznávaný v zemích, kde se zúčastněné instituce nacházejí;

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

18)  „vysokoškolskou institucí“ jakýkoli druh vysokoškolské instituce podle vnitrostátních právních předpisů nebo praxe, která nabízí uznávané akademické tituly nebo jiné uznávané kvalifikace na úrovni terciárního vzdělání, a to bez ohledu na to, jak jsou tyto instituce nazývány, jakož i jakýkoli jiný druh vysokoškolské instituce, který je vnitrostátními orgány považován za způsobilý pro účast v programu na jejich příslušném území;

18)  „vysokoškolskou institucí“ jakýkoli subjekt podle vnitrostátních právních předpisů nebo praxe, který nabízí uznávané akademické tituly nebo jiné uznávané kvalifikace na úrovni terciárního vzdělání, a to bez ohledu na to, jak jsou tyto instituce nazývány, nebo jakýkoli srovnatelný subjekt, jenž je vnitrostátními orgány považován za způsobilý pro účast v programu na jejich příslušném území;

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

20)  „činností pro zapojení mládeže“ mimoškolní činnost vykonávaná neformálními skupinami mladých lidí a/nebo mládežnickými organizacemi, která se vyznačuje přístupem neformálního učení;

20)  „činností pro zapojení mládeže“ mimoškolní činnost vykonávaná neformálními skupinami mladých lidí a/nebo mládežnickými organizacemi, která se vyznačuje přístupem neformálního či informálního učení a podporou přístupnosti a začlenění;

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

21)  „pracovníkem s mládeží“ odborník nebo dobrovolník, který se podílí na neformálním učení a podporuje mladé lidi v jejich osobním sociálně pedagogickém a profesním rozvoji;

21)  „pracovníkem s mládeží“ odborník nebo dobrovolník, který se podílí na neformálním nebo informálním učení a podporuje mladé lidi v jejich osobním rozvoji, včetně jejich sociálně vzdělávacího a profesního rozvoje a  rozvoje jejich dovedností.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

22)  „dialogem s mládeží EU“ dialog s mladými lidmi a organizacemi mládeže, který slouží jako stálé fórum pro společné uvažování o prioritách evropské spolupráce v oblasti mládeže, jejím uplatňování a hodnocení;

22)  „dialogem s mládeží EU“ dialog mezi tvůrci politik, činiteli s rozhodovací pravomocí, odborníky, výzkumnými pracovníky nebo případně subjekty z řad občanské společnosti a mladými lidmi a organizacemi mládeže; slouží jako stálé fórum pro společné uvažování o prioritách evropské spolupráce ve všech oblastech souvisejících s mladými lidmi;

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

23)  „třetí zemí přidruženou k programu“ třetí země, která je smluvní stranou dohody s Unií, což jí umožňuje účast na programu, a která splňuje všechny povinnosti stanovené tímto nařízením ve vztahu k členským státům;

vypouští se

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

25)  „osobami s omezenými příležitostmi“ osoby čelící překážkám, které jim brání účinně využít příležitostí, které program nabízí, a to z ekonomických, sociálních, kulturních, geografických či zdravotních důvodů, protože pocházejí z přistěhovaleckého prostředí či z důvodů, jako jsou zdravotní postižení a vzdělávací obtíže;

25)  „osobami s omezenými příležitostmi“ osoby, které jsou v přístupu k programu znevýhodněné vzhledem k různým překážkám vyplývajícím například ze zdravotního postižení, zdravotních problémů, vzdělávacích problémů, jejich původu z rodin migrantů, kulturních rozdílů, ekonomické, sociální a geografické situace, včetně osob z marginalizovaných skupin nebo ohrožených diskriminaci na základě některého z důvodů, které jsou zakotveny v článku 21 Listiny základních práv Evropské unie;

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

27a)  „pečetí excelence“ označení vysoké kvality udělované projektům předloženým programu, které by si zasloužily financování, ale neobdrží je kvůli rozpočtovým omezením; oceňuje hodnotu daného návrhu a podporuje hledání alternativního financování;

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem programu je podpořit vzdělávací, profesionální i osobní rozvoj lidí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě i mimo ni, a tím přispět k udržitelnému růstu, tvorbě pracovních míst a sociální soudržnosti a posílit pocit evropské identity. Program takto představuje klíčový nástroj pro rozvíjení Evropského prostoru vzdělávání, jenž má napomoci evropské strategické spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím svých odvětvových agend, prosazuje spolupráci v oblasti politiky mládeže v rámci strategie EU pro mládež pro období 2019–2027 a rozvíjí evropskou dimenzi sportu.

1.  Obecným cílem programu je podpořit vzdělávací, profesionální i osobní rozvoj lidí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládežnických aktivit a sportu prostřednictvím celoživotního vzdělávání v Evropě i mimo ni, a tím přispět k udržitelnému růstu, tvorbě kvalitních pracovních míst, sociální soudržnosti a začlenění s cílem podporovat aktivní občanství a posílit pocit evropské identity. Program takto představuje klíčový nástroj pro rozvíjení Evropského prostoru vzdělávání, podněcování inovací ve vzdělávání a odborné přípravě, podporu evropské strategické spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím svých odvětvových agend, rozvoj v oblasti politiky mládeže v rámci strategie EU pro mládež pro období 2019–2027 a rozvoj evropské dimenze sportu.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat vzdělávací mobilitu u jednotlivců, jakož i spolupráci, začleňování, špičkovou úroveň, kreativitu a inovace na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy;

a)  podporovat vzdělávací mobilitu u jednotlivců, jakož i spolupráci, začleňování, spravedlnost, špičkovou úroveň, kreativitu a inovace na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy;

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat neformální vzdělávací mobilitu a aktivní účast mezi mladými lidmi, jakož i spolupráci, začleňování, kreativitu a inovace na úrovni organizací a politik v oblasti mládeže.

b)  podporovat neformální a informální vzdělávací mobilitu, mezikulturní učení, kritické myšlení a aktivní účast mezi mladými lidmi, jakož i spolupráci, začleňování, kvalitu, kreativitu a inovace na úrovni organizací a politik v oblasti mládeže.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podporovat vzdělávací mobilitu trenérů a pracovníků v oblasti sportu, jakož i spolupráci, začleňování, kreativitu a inovace na úrovni sportovních organizací a politik v oblasti sportu.

c)  podporovat ve sportu na základní úrovni vzdělávací mobilitu sportovního personálu a mladých lidi pravidelně se věnujících organizované sportovní aktivitě, jakož i spolupráci, začleňování, kreativitu a inovace na úrovni sportovních organizací a politik v oblasti sportu.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  podporovat celoživotní učení prostřednictvím meziodvětvového přístupu zahrnujícího formální, neformální a informální vzdělávací prostředí a podporou flexibilních vzdělávacích drah.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Program má posílený mezinárodní rozměr zaměřený na podporu vnější činnosti Unie a rozvojových cílů, prostřednictvím spolupráce mezi Unií a třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Popis jednotlivých oblastí podporovaných v rámci každé z klíčových akcí uvádí kapitola II (vzdělávání a odborná příprava), kapitola III (mládež) a kapitola IV (sport).

Všechny akce programu obsahují silnou složku učení, která přispívá k naplňování cílů programu stanovených v tomto článku. Popis jednotlivých oblastí podporovaných v rámci každé z klíčových akcí uvádí kapitola II (vzdělávání a odborná příprava), kapitola III (mládež) a kapitola IV (sport). Operační cíle a příslušné politické priority každé akce jsou podrobně rozvedeny v pracovním programu uvedeném v článku 19.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Evropská přidaná hodnota

 

1.  Program podporuje pouze ty akce a činnosti, které přinášejí potenciální evropskou přidanou hodnotu a které přispívají k dosažení cílů uvedených v článku 3.

 

2.  Evropská přidaná hodnota akcí a činností programu bude zajištěna například prostřednictvím:

 

a)  nadnárodní povahy, zejména s ohledem na mobilitu a spolupráci s cílem dosáhnout udržitelného systémového dopadu;

 

b)  doplňkovosti a součinnosti s dalšími programy a politikami na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni;

 

c)  přispívání k účinnému využívání unijních nástrojů v oblasti transparentnosti a uznávání;

 

d)  přispívání k rozvoji celounijních standardů zajišťování kvality, včetně chart;

 

e)  přispívání k rozvoji celounijních společných standardů ve vzdělávacích programech a programech odborné přípravy;

 

f)  podpory mezikulturního a mezináboženského dialogu v celé Unii;

 

g)  podpory mnohojazyčnosti v celé Unii; nebo

 

h)  podpory pocitu evropské sounáležitosti a posílení společného evropského občanství.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  mobilita žáků a zaměstnanců škol;

c)  mobilita žáků a zaměstnanců škol včetně učitelů v předškolních zařízeních a pracovníků v oblasti raného vzdělávání a péče;

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  mobilita pracovníků v rámci vzdělávání dospělých;

d)  mobilita pracovníků v rámci vzdělávání dospělých, stejně jako dospělých účastníků vzdělávání;

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pomocí programu se podporují opatření zaměřená na virtuální učení a smíšené učení, které mají doprovázet činnost v oblasti mobility uvedenou v odstavci 1. Podporují se z něj opatření zaměřená na osoby, které nejsou schopny se účastnit činnosti v oblasti mobility.

 

Komise případně zajistí, aby byly nástroje virtuálního a smíšeného učení vypracované v rámci programu dostupné širší veřejnosti.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Podporu je možné věnovat na přípravu činnosti v oblasti mobility uvedené v tomto odstavci, včetně přípravných návštěv, pokud jsou zapotřebí.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  partnerství pro spolupráci a výměny osvědčených postupů, včetně partnerství malého rozsahu na podporu širšího a inkluzivnějšího přístupu k programu;

a)  strategické partnerství pro spolupráci a výměny osvědčených postupů, včetně partnerství malého rozsahu na podporu širšího a inkluzivnějšího přístupu k programu;

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  partnerství na podporu špičkové úrovně, zejména Evropské univerzity, střediska pro špičkovou úroveň odborného vzdělávání a společné magisterské programy;

b)  partnerství na podporu špičkových pracovišť, zejména Evropské univerzity, střediska pro špičkovou úroveň odborného vzdělávání a společné magisterské a doktorandské programy v rámci programu Erasmus Mundus; Evropské univerzity a střediska pro špičkovou úroveň odborného vzdělávání zahrnují alespoň jeden subjekt založený v členském státě;

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  partnerství pro inovace s cílem posílit inovační kapacitu Evropy;

c)  partnerství pro inovace, jako např. aliance pro vzdělávání dospělých, s cílem posílit inovační kapacitu Evropy;

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  online platformy a nástroje virtuální spolupráce, včetně podpůrných služeb pro eTwinning a pro elektronikou platformu pro vzdělávání dospělých v Evropě.

d)  přístupné a snadno použitelné online platformy a nástroje virtuální spolupráce, včetně podpůrných služeb pro eTwinning a pro elektronikou platformu pro vzdělávání dospělých v Evropě, nástroje zaměřené na prosazování metod univerzálního designu pro vzdělávání a dále nástroje na usnadnění mobility, jako je evropská studentská karta uvedená v čl. 25 odst. 7c;

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  cílené budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích, které nejsou přidruženy k programu.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora nástrojů a opatření Unie pro rozvoj kvality, transparentnosti a uznávání kompetencí, dovedností a kvalifikací45;

b)  podpora nástrojů a opatření Unie pro rozvoj kvality, transparentnosti a uznávání kompetencí, dovedností a kvalifikací a jejich aktualizaci;

__________________

__________________

45 Zejména jednotný rámec Unie pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností; evropský rámec kvalifikací, evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy; evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu; evropský systém přenosu a akumulace kreditů; evropský registr agentur zajišťujících kvalitu ve vysokoškolském vzdělávání; Evropské sdružení pro zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání; Evropská síť informačních středisek v evropském regionu a národních informačních střediska pro akademické uznávání v Evropské unii; a sítě Euroguidance.

45 Zejména Europass – jednotný rámec Unie pro transparentnost v oblasti kvalifikací a schopností, evropský rámec kvalifikací, evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, evropský systém přenosu a akumulace kreditů, evropský registr agentur zajišťujících kvalitu ve vysokoškolském vzdělávání, Evropské sdružení pro zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání, Evropská síť informačních středisek v evropském regionu a národních informačních střediska pro akademické uznávání v Evropské unii a sítě Euroguidance.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  politický dialog a spolupráce s klíčovými zúčastněnými stranami, včetně celounijních sítí, evropských nevládních organizací a mezinárodních organizací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy;

c)  politický dialog a spolupráce s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně celounijních sítí, evropských nevládních organizací a mezinárodních organizací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, a jejich podpora;

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  opatření, která přispějí ke kvalitnímu a inkluzivnímu provádění programu;

d)  cílená opatření, která přispějí ke kvalitnímu a inkluzivnímu provádění programu;

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program podpoří výuku, učení, výzkum a diskuse o otázkách evropské integrace prostřednictvím těchto opatření:

Program podpoří výuku, učení, výzkum a diskuse o otázkách evropské integrace a o budoucích výzvách Unie a jejích příležitostech prostřednictvím těchto opatření:

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  akce programu Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání;

vypouští se

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  akce programu Jean Monnet v dalších oblastech vysokoškolského vzdělávání;

b)  akce programu Jean Monnet ve všech oblastech vysokoškolského vzdělávání;

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  partnerství pro spolupráci a výměny osvědčených postupů, včetně partnerství malého rozsahu na podporu širšího a inkluzivnějšího přístupu k programu;

a)  strategické partnerství pro spolupráci a výměny osvědčených postupů, včetně partnerství malého rozsahu na podporu širšího a inkluzivnějšího přístupu k programu;

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  online platformy a nástroje pro virtuální spolupráci.

c)  přístupné a snadno použitelné online platformy a nástroje pro virtuální spolupráci.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  příprava a provádění politické agendy Unie za podpory sítě portálu wiki zaměřeného na mládež;

a)  příprava a provádění politické agendy Unie týkající se mládeže za případné podpory sítě portálu wiki zaměřeného na mládež;

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  politický dialog a spolupráce s příslušnými klíčovými zúčastněnými stranami, včetně celounijních sítí, evropských nevládních organizací a mezinárodních organizací v oblasti mládeže, dialogu EU s mladými lidmi, jakož i podpory Evropského fóra mládeže;

c)  politický dialog a spolupráce s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně celounijních sítí, evropských a mezinárodních organizací v oblasti mládeže, dialogu EU s mladými lidmi, jakož i podpory Evropského fóra mládeže, a podpora těchto zúčastněných stran;

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  opatření, která přispějí ke kvalitnímu a inkluzivnímu provádění programu;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na poli sportu bude program v rámci klíčové akce 1 podporovat mobilitu trenérů a pracovníků v oblasti sportu.

Na poli sportu bude program v rámci klíčové akce 1 podporovat mobilitu mládeže zabývající se sportem na základní úrovni a pracovníků v oblasti sportu.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  neziskové sportovní akce zaměřené na další rozvoj evropské dimenze sportu.

b)  neziskové sportovní akce na základní úrovni, včetně akcí malého rozsahu, zaměřené na další rozvoj evropské dimenze sportu.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  politický dialog a spolupráce s příslušnými klíčovými zúčastněnými stranami, včetně evropských nevládních organizací a mezinárodních organizací v oblasti sportu;

b)  politický dialog a spolupráce s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně evropských a mezinárodních organizací v oblasti sportu;

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  opatření, která přispějí ke  kvalitnímu a inkluzivnímu provádění programu;

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  spolupráce s dalšími nástroji Unie a zajištění podpory dalších oblastí politiky Unie;

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Kapitola 4 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kapitola IVa

 

Začleňování

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Strategie začleňování

 

1.  Komise do 31. března 2021 vypracuje rámec opatření zaměřených na začleňování a pokyny k jejich uplatňování. Na základě tohoto rámce a zejména s ohledem na specifické problémy s přístupem k programu v rámci členských států vypracují vnitrostátní agentury víceletou národní strategii zaměřenou na začleňování. Tato strategie se zveřejní do 30. června 2021 a její provádění se bude pravidelně sledovat.

 

2.  Pokud jde o rámec a strategii uvedené v odstavci 1, věnuje se zvláštní pozornost těmto prvkům:

 

a)  spolupráci se sociálními partnery, celostátními a místními orgány a občanskou společností,

 

b)  podpoře základních komunitních organizací pracujících přímo s cílovými skupinami,

 

c)  informacím a komunikaci s cílovými skupinami, mj. na základě šíření snadno použitelných informací,

 

d)  zjednodušení postupů při podávání žádostí,

 

e)  poskytování konkrétního poradenství, školení a podpůrných služeb cílovým skupinám jednak před podáním přihlášky, a jednak k tomu, aby se připravili na účast v programu, 

 

f)  osvědčeným postupům při zajišťování přístupnosti programu a podpůrných služeb osobám se zdravotním postižením,

 

g)  shromažďování příslušných kvalitativních a kvantitativních údajů potřebných k vyhodnocení účinnosti strategie,

 

h)  uplatňování opatření v rámci finanční podpory v souladu s článkem 13b.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Článek 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13b

 

Finanční opatření na podporu začleňování

 

1.  Komise a členské státy spolupracují, aby zajistily, že k podpoře osob, které mají méně příležitostí a kterým je z finančních důvodů bráněno v účasti na programu, buď proto, že jsou ekonomicky znevýhodněni, nebo proto, že další náklady spojené s účastí na programu jsou vzhledem k jejich konkrétní situaci závažnou překážkou, budou zavedena příslušná finanční podpůrná opatření, mj. předběžné financování. Při posuzování finančních důvodů a míry podpory se vychází z objektivních kritérií.

 

2.  Podpůrná finanční opatření uvedená v odstavci 1 mohou obsahovat:

 

a)  podporu, která je k dispozici na základě jiných unijních nástrojů, jako je Evropský sociální fond+,

 

b)  podporu, která je k dispozici v rámci systémů členských států,

 

c)  úpravu a navýšení podpory pro opatření zaměřená na zvýšení mobility, která je k dispozici v rámci programu.

 

3.  Za účelem dodržování ustanovení odst. 2 písm. c) tohoto článku Komise v nezbytných případech upraví granty v zájmu podpory činností v rámci programu, nebo k této úpravě zmocní agentury členských států. Komise navíc v souladu s ustanoveními uvedenými v článku 14 vyčlení zvláštní finanční prostředky, pomocí nichž se budou financovat další finanční podpůrná opatření v rámci programu.

 

4.  Náklady na opatření, jejichž cílem je usnadnit nebo podpořit začleňování, nesmějí být v žádném případě důvodem zamítnutí žádosti v rámci programu.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí provádění programu na období 2021–2027 činí 30 000 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí na provádění programu na období 2021–2027 činí 41 097 000 000 EUR ve stálých cenách roku 2018 (46 758 000 000 EUR v běžných cenách).

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Roční rozpočtové prostředky schvaluje Evropský parlament a Rada v mezích víceletého finančního rámce.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  24 940 000 000 EUR na akce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, z čehož:

a)  83 % částky uvedené v odstavci 1 na akce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, z čehož:

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  přinejmenším 8 640 000 000 EUR by mělo být vyčleněno na činnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání uvedené v čl. 4 písm. a) a čl. 5 písm. a);

1)  přinejmenším 34,66 % je vyčleněno na činnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání uvedené v čl. 4 písm. a) a čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  přinejmenším 5 230 000 000 EUR na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a přípravy uvedené v čl. 4 písm. b) a čl. 5 písm. a);

2)  přinejmenším 23 % je vyčleněno na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a přípravy uvedené v čl. 4 písm. b) a čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  přinejmenším 3 790 000 000 EUR na činnosti v oblasti školního vzdělávání uvedené v čl. 4 písm. c) a čl. 5 písm. a);

3)  přinejmenším 15,63 % je vyčleněno na činnosti v oblasti školního a předškolního vzdělávání a vzdělávání v prvních letech života uvedené v čl. 4 písm. c) a čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  přinejmenším 1 190 000 000 EUR na činnosti v oblasti vzdělávání dospělých uvedené v čl. 4 písm. d) a čl. 5 písm. a);

4)  přinejmenším 6 % je vyčleněno na činnosti v oblasti vzdělávání dospělých uvedené v čl. 4 písm. d) a čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  450 000 000 EUR na činnosti v rámci programu Jean Monnet uvedené v článku 7;

5)  1,8 % je vyčleněno na činnosti v rámci programu Jean Monnet uvedené v článku 7;

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  13,91 % částky uvedené v písmeni a) tohoto odstavce je vyčleněno na činnosti, které jsou řízeny převážně přímo, včetně akcí, které jsou uvedeny v čl. 4 písm. e), čl. 5 písm. b) až d) a čl. 6 písm. a) až f);

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b)  zbývajících 5 % lze používat na financování jakýchkoli činností v rámci kapitoly II;

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  3 100 000 000 EUR na činnosti v oblasti mládeže uvedené v článcích 8 až 10;

b)  10,33 % částky uvedené v odstavci 1 na činnosti v oblasti mládeže uvedené v článcích 8 až 10;

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  550 000 000 EUR na činnosti v oblasti mládeže uvedené v článcích 11 až 13 a

c)  2 % částky uvedené v odstavci 1 na činnosti v oblasti mládeže uvedené v článcích 11 až 13 a

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přinejmenším 960 000 000 EUR jako příspěvek na provozní náklady národních agentur.

d)  přinejmenším 3,2 % částky uvedené v odstavci 1 jako příspěvek na provozní náklady národních agentur.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Zbývajícího 1,5 %, které nebylo přiděleno v rámci orientačního rozdělení uvedeného v prvním pododstavci, může být využito na podporu programu.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Kromě finančního krytí uvedeného v odstavci 1 a za účelem podpory mezinárodního rozměru programu bude další finanční příspěvek zpřístupněn z nařízení .../... [Nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci]46 a z nařízení .../...[IPA III]47 na podporu činností prováděných a řízených v souladu s tímto nařízením. Tento příspěvek bude financován v souladu s nařízeními zřizujícími tyto nástroje.

3.  Kromě finančního krytí uvedeného v odstavci 1 a za účelem podpory mezinárodního rozměru programu přispěje nařízení .../... [Nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci]46 a nařízení .../...[IPA III]47 finančně na podporu činností vytvořených a prováděných podle tohoto nařízení. Toto nařízení se vztahuje na využívání uvedených finančních prostředků při zajištění souladu s nařízeními, kterými se řídí NDICI a IPA III.

__________________

__________________

46 [Odkaz].

46 [Odkaz].

47 [Odkaz].

47 [Odkaz].

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou pro provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace.

4.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou provádění programu, jako je přípravná, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnost, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace, a poradenství a školení týkající se přístupu k programu.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Priority pro příděl rozpočtu na jednotlivé akce, jak je stanoveno v druhém odstavci, se stanoví v pracovním programu uvedeném v článku 19.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o akce uvedené v článcích 4 až 6, čl. 7 písm. a) a b) a článcích 8 až 10, 12 a 13, může být program otevřen účasti těchto třetích zemí:

Pokud jde o akce uvedené v článcích 4 až 6, čl. 7 písm. a) a b) a článcích 8 až 13, může být program v řádně odůvodněných případech otevřen účasti právnických osob z kterékoli třetí země, je-li to v zájmu Unie.

a)  země uvedené v článku 16, které nesplňují podmínku stanovenou v odstavci 2 uvedeného článku;

 

b)  jakákoli jiná třetí země.

 

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise a členské státy vynaloží při provádění programu zvláštní úsilí na podporu sociálního začlenění a účasti osob s omezenými příležitostmi, mimo jiné výběrem účastníků a přidělováním grantů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Výše finanční podpory, jako jsou granty, jednorázové částky, paušální sazby a jednotkové náklady, se pravidelně přezkoumává a upravuje podle životních nákladů a nákladů na pobyt v hostitelské zemi nebo regionu na základě údajů Eurostatu. Úprava životních nákladů a nákladů na pobyt řádně zohlední cestovní náklady do hostitelské země nebo regionu a zpět.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Aby se zlepšil přístup osob s omezenými příležitostmi a zajistilo hladké provádění programu, může Komise upravit granty v zájmu podpory činností mobility v rámci programu, nebo k této úpravě na základě objektivních kritérií může oprávnit národní agentury uvedené v článku 23.

vypouští se

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program se provádí prostřednictvím pracovních programů uvedených v článku [108] finančního nařízení. Kromě toho pracovní program uvede částku přidělenou na každou akci a rozdělení finančních prostředků mezi členské státy a třetí země přidružené k programu v případě činností, které mají být řízeny prostřednictvím národní agentury. Komise poté pracovní program přijme formou prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle článku 31.

Sekundární politiky a priority, včetně podrobností o konkrétních iniciativách nastíněných v článcích 4 až 13, se určí formou pracovního programu uvedeného v článku 110 finančního nařízení. Pracovní program rovněž stanoví, jak má být program proveden. Kromě toho pracovní program uvede částku přidělenou na každou akci a rozdělení finančních prostředků mezi členské státy a třetí země přidružené k programu v případě činností, které mají být řízeny prostřednictvím národní agentury. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 30 s cílem doplnit toto nařízení přijetím pracovního programu.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 21 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hodnocení

Hodnocení, přezkum a revize v polovině období

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hodnocení se provádějí včas, aby mohla ovlivňovat rozhodovací proces.

1.  Veškerá hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile bude k dispozici dostatek informací o provádění programu, nejpozději však do čtyř let od zahájení provádění programu. Provází jej také konečné hodnocení předchozího programu.

2.  Přezkum programu v polovině období se provede, jakmile bude k dispozici dostatek informací o provádění programu, v každém případě však nejpozději do 31. prosince 2024. Je k němu připojeno také konečné hodnocení předchozího programu, které se promítne do přezkumu v polovině období. Přezkum v polovině období kromě posouzení celkové účinnosti a výkonnosti programu vyhodnotí zejména provádění opatření v oblasti začleňování stanovených v kapitole IVa, úsilí vynaložené na zjednodušení programu pro příjemce a provádění nových iniciativ uvedených v čl. 5 písm. b) a v čl. 8 písm. c). Přezkoumá přitom členění  programu, zejména s ohledem na osoby s omezenými příležitostmi.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v kapitole IX a povinnosti národních agentur uvedené v článku 24, členské státy Komisi předloží do 30. dubna 2024 zprávu o provádění a dopadu programu na jejich území.

3.  Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v kapitole IX a povinnosti národních agentur uvedené v článku 24, členské státy Komisi předloží do 30. dubna 2024 zprávu o provádění a dopadu programu na jejich území. ESVČ předloží podobnou zprávu o provádění a dopadech programu v zúčastněných rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise v případě potřeby a na základě přezkumu v polovině období předloží vhodné legislativní návrhy na změnu tohoto nařízení. Komise předloží příslušnému výboru Evropského parlamentu a příslušnému orgánu Rady zprávu o přezkumu v polovině období, i pokud jde o její rozhodnutí, zda je nutná změna tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na konci prováděcího období, nejpozději však do čtyř let od konce období uvedeného ve článku 1, provede Komise konečné hodnocení programu.

4.  Na konci prováděcího období, nejpozději však do tří let od konce období uvedeného ve článku 1, provede Komise konečné hodnocení programu.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise sdělí závěry těchto hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

5.  Komise předá veškerá hodnocení a přezkum v polovině období spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Národní agentury uvedené v článku 24 vypracují jednotnou strategii, pokud jde o účinnou komunikaci, šíření a využívání výsledků činností podporovaných v rámci akcí, jež pod záštitou programu řídí, a pomáhají Komisi s obecným úkolem šíření informací o programu, včetně informací o akcích a činnostech řízených na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, a o jeho výsledcích, a informují příslušné cílové skupiny o akcích a činnostech v jejich zemi.

1.  Ve spolupráci s Komisí a na základě celounijního rámce vypracují národní agentury uvedené v článku 24 jednotnou strategii, pokud jde o účinnou komunikaci, šíření a využívání výsledků činností podporovaných v rámci akcí, jež pod záštitou programu řídí, a pomáhají Komisi s obecným úkolem šíření informací o programu, včetně informací o akcích a činnostech řízených na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, a o jeho výsledcích. Národní agentury informují příslušné cílové skupiny o akcích a činnostech v jejich zemi s cílem zlepšit spolupráci mezi zúčastněnými stranami a podpořit meziodvětvový přístup k provádění programu. Při provádění komunikačních a informačních činností a při šíření informací věnují Komise a národní agentury, v souladu s kapitolou IVa, zvláštní pozornost osobám s omezenými příležitostmi s cílem zvýšit jejich účast na programu.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Všechny základní dokumenty programu pro příjemce, včetně formulářů žádostí, pokynů a základních informací, jsou k dispozici nejméně ve všech úředních jazycích Unie.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

4.  Komise provádí přístupným způsobem k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Národní agentury rovněž šíří informace o programu mezi službami profesního poradenství ve vzdělávacích institucích a v institucích odborné přípravy a mezi službami zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná a vhodná opatření k odstranění jakýchkoli právních a správních překážek řádného fungování programu, zahrnující pokud možno i opatření zaměřená na řešení otázek, které jsou příčinou obtíží při získáváním víz.

2.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná a vhodná opatření k odstranění jakýchkoli právních a správních překážek řádného fungování programu, zahrnující pokud možno i opatření zaměřená na zamezení zdanění grantů, zajištění přenositelnosti práv mezi sociálními systémy Unie a řešení otázek, které jsou příčinou obtíží při získáváním víz nebo povolení k pobytu.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Na základě ročního prohlášení řídícího subjektu národní agentury, stanoviska nezávislého auditora k němu a analýzy dodržování předpisů a výkonnosti národní agentury provedené Komisí vnitrostátní orgán každoročně poskytne Komisi informace o činnostech v oblasti sledování programu a dozoru nad ním.

9.  Na základě ročního prohlášení řídícího subjektu národní agentury, stanoviska nezávislého auditora k němu a analýzy dodržování předpisů a výkonnosti národní agentury provedené Komisí vnitrostátní orgán každoročně poskytne Komisi informace o činnostech v oblasti sledování programu a dozoru nad ním. Pokud je to možné, tyto informace se zpřístupní veřejnosti.

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  má potřebné odborné znalosti, aby se mohla zaměřit na všechna odvětví programu;

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Ve spolupráci s Komisí národní agentury zajistí, aby postupy zavedené za účelem provádění nařízení byly jednotné a jednoduché a aby informace byly vysoce kvalitní, mimo jiné vypracováním společných norem pro žádosti o projekt a pro hodnocení. Národní agentury pravidelně konzultují příjemce programu, aby zajistily soulad s tímto požadavkem.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  případně další prostředky na opatření podle čl. 6 písm. d) a čl. 10 písm. d).

c)  případně další prostředky na opatření podle čl. 6 písm. d), čl. 10 písm. d) a čl. 13 písm. ba).

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise odpovídá za provádění akcí, které přímo řídí. Řídí proto všechny fáze žádostí o financování a projekty pro akce v rámci programu uvedené v kapitolách II, III a IV, pokud jsou předloženy celounijními sítěmi, evropskými a mezinárodními organizacemi.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Budou pořádány pravidelné schůzky se sítí národních agentur, aby se zajistilo soudržné provádění programu ve všech členských státech a ve všech třetích zemích uvedených v článku 17.

7.  Budou pořádány pravidelné schůzky se sítí národních agentur, aby se zajistilo jednotné provádění programu ve všech členských státech a ve všech třetích zemích uvedených v článku 17 a aby byla zajištěna výměna osvědčených postupů. K účasti na těchto schůzkách jsou pozváni externí odborníci, včetně zástupců občanské společnosti a třetích zemí přidružených k programu. Evropský parlament je na tyto schůzky zván jako pozorovatel.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  S cílem zjednodušit a harmonizovat proces podávání žádostí poskytne Komise do 30. června 2024 společný, vícejazyčný nástroj sloužící jako jednotné kontaktní místo pro tento program. Tento nástroj je dostupný jak on-line, tak na mobilních zařízeních všem subjektům, které se programu buď účastní, nebo se podílejí na jeho řízení. Nástroj rovněž poskytne informace o možných partnerech pro potenciální příjemce.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b.  Komise zajistí, aby byly výsledky projektů veřejně dostupné a aby byly šířeny s cílem podpořit výměnu osvědčených postupů mezi národními agenturami, zúčastněnými stranami a příjemci programů.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7c.  Do 31. prosince 2021 Komise vytvoří evropskou studentskou kartu pro všechny studenty účastnící se programu. Do 31. prosince 2025 Komise zpřístupní evropskou studentskou kartu všem studentům v Unii.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise odpovídá za kontrolní šetření týkající se akcí a činností programu řízených národními agenturami. Stanoví minimální požadavky na kontroly prováděné národní agenturou a nezávislým auditorským subjektem.

2.  Komise odpovídá za kontrolní šetření týkající se akcí a činností programu řízených národními agenturami. Stanoví minimální požadavky na kontroly prováděné národní agenturou a nezávislým auditorským subjektem, přičemž zohlední systémy vnitřní kontroly veřejných financí členských států.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Činnost, která získala příspěvek z programu, může rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, jestliže tyto příspěvky nepokrývají stejné náklady.

2.  Činnost, která získala příspěvek z programu, může rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, jestliže tyto příspěvky nepokrývají stejné náklady. Kumulativní financování nepřekročí celkové způsobilé náklady na akci.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Činnosti způsobilé pro program, které byly posouzeny v rámci výzvy k podávání návrhů v rámci programu a které splňují minimální požadavky této výzvy na kvalitu, ale které nejsou financovány z důvodu rozpočtových omezení, mohou být vybrány pro financování z evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů. V tomto případě se použijí míry spolufinancování a pravidla způsobilosti na základě tohoto nařízení. Tyto činnosti provádí řídící orgán uvedený v článku [65] nařízení (EU)XX [CPR] v souladu s pravidly stanovenými v uvedeném nařízení a nařízeních o jednotlivých fondech, včetně pravidel týkajících se finančních oprav.

4.  Činnosti způsobilé pro program, které splňují následující kumulativní srovnávací podmínky:

 

– byly posouzeny v rámci výzvy k podávání návrhů podle tohoto programu;

 

splňují minimální požadavky této výzvy na kvalitu;

 

– nemohou být financovány v rámci dané výzvy k předkládání návrhů z důvodu rozpočtových omezení;

 

mohou být oceněny pečetí excelence jako uznání jejich vysoké kvality, což by mohlo usnadnit jejich žádost o financování z jiných zdrojů nebo umožnit jejich výběr pro financování z evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů bez nového procesu podávání žádostí. V tomto případě se použijí míry spolufinancování a pravidla způsobilosti na základě tohoto nařízení. Tyto činnosti provádí řídící orgán uvedený v článku [65] nařízení (EU)XX [CPR] v souladu s pravidly stanovenými v uvedeném nařízení a nařízeních o jednotlivých fondech, včetně pravidel týkajících se finančních oprav.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 20 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 19 a 20 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 20 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 19 a 20 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Článek 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 31

vypouští se

Postup projednávání ve výborech

 

1.  Komisi je nápomocen výbor ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.  Výbor se může scházet ve specifickém složení, aby jednal o odvětvových otázkách. Pokud je to vhodné a v souladu s jeho jednacím řádem, mohou být ad hoc k účasti na jeho zasedáních ve funkci pozorovatelů přizváni externí odborníci, včetně zástupců sociálních partnerů.

 

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Příloha I

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příloha I

vypouští se

Ukazatele

 

1)  Vysoce kvalitní vzdělávací mobilita pro lidi z různých prostředí

 

2)  Evropeizace a internacionalizace organizací a institucí

 

Co měřit?

 

3)  Počet osob, které se v rámci programu účastní činností v oblasti mobility

 

4)  Počet osob, které mají méně příležitostí a které se v rámci programu účastní činností v oblasti vzdělávací mobility

 

5)  Podíl účastníků, kteří se domnívají, že pro ně účast na činnostech v oblasti vzdělávací mobility v rámci programu byla přínosem

 

6)  Počet institucí a organizací podporovaných z programu v rámci klíčové akce 1 (vzdělávací mobilita) a klíčové akce 2 (spolupráce)

 

7)  Počet nově zapojených organizací podporovaných z programu v rámci klíčové akce 1 (vzdělávací mobilita) a klíčové akce 2 (spolupráce)

 

8)  Podíl institucí a organizací podporovaných z programu, které díky své účasti v programu vyvinuly vysoce kvalitní postupy

 

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha Ia

 

Všechny kvantitativní ukazatele se rozčlení alespoň podle členského státu a podle pohlaví.

 

Cíl, který se měří: Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita

 

Ukazatele:

 

Počet osob, které se v rámci programu účastní akcí a činností v oblasti mobility;

 

Počet jednotlivců, kteří v rámci programu využívají virtuální nebo kombinované vzdělávací nástroje na podporu mobility;

 

Počet osob, které využívají kombinované nebo virtuální vzdělávací nástroje, protože se nemohou účastnit činností mobility;

 

Počet organizací/institucí, které se v rámci programu účastní akcí a činností v oblasti mobility;

 

Počet organizací/institucí, které v rámci programu využívají virtuální nebo kombinované vzdělávací nástroje na podporu mobility;

 

Počet organizací/institucí, které využívají kombinované nebo virtuální vzdělávací nástroje, protože se nemohou účastnit činností mobility;

 

Podíl účastníků, kteří se domnívají, že pro ně účast na činnostech v rámci klíčové akce 1 byla přínosem;

 

Podíl účastníků, kteří se domnívají, že po účasti v programu se posílil jejich pocit evropské sounáležitosti;

 

Podíl účastníků, kteří se domnívají, že po účasti v programu se zlepšila jejich znalost cizího jazyka;

 

Cíl, který se měří: Klíčová akce 2 – Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

 

Ukazatele:

 

Počet organizací/institucí podporovaných z programu v rámci klíčové akce 2;

 

Podíl organizací/institucí, které se domnívají, že pro ně účast na činnostech v rámci klíčové akce 2 byla přínosem;

 

Počet organizací/institucí, které využívají nástroje a platformy Unie pro spolupráci;

 

Cíl, který se měří: Klíčová akce 3 – Podpora politického rozvoje a spolupráce

 

Ukazatele:

 

Počet jednotlivců nebo organizací/institucí, pro které byly akce v rámci klíčové akce 3 přínosem;

 

Cíl, který se měří: Začleňování

 

Ukazatele:

 

Počet osob s omezenými příležitostmi, které se v rámci programu účastní akcí a činností v oblasti mobility;

 

Počet osob s omezenými příležitostmi, které v rámci programu využívají virtuální nebo kombinované vzdělávací nástroje na podporu mobility;

 

Počet osob s omezenými příležitostmi, které využívají kombinované nebo virtuální vzdělávací nástroje, protože se nemohou účastnit činností mobility;

 

Počet nově zapojených organizací podporovaných programem v rámci klíčové akce 1 a klíčové akce 2;

 

Podíl osob s omezenými příležitostmi, které se domnívají, že pro ně účast v programu byla přínosem;

 

Cíl, který se měří: Zjednodušení

 

Ukazatele:

 

Počet partnerství malého rozsahu podporovaných v rámci klíčové akce 2;

 

Podíl účastníků, kteří se domnívají, že postupy podávání žádostí, účasti a hodnocení jsou přiměřené a jednoduché;

 

Průměrná doba potřebná pro vyplnění každé žádosti podle akce ve srovnání s předchozím programem;

  • [1]  Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 194.
  • [2]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení je třeba chápat jako balíček. Pokud by finanční krytí programu na období 2021–2027 bylo nižší než částka stanovená v čl. 14 odst. 1 postoje Parlamentu, vyhrazuje si Evropský parlament právo znovu přezkoumat svou podporu pro kteroukoli akci programu s cílem zajistit účinnou realizaci základních činností programu a jeho posílené podpory pro opatření na začlenění.

Evropský parlament kromě toho jasně uvádí, že jeho podpora nových iniciativ obsažených v jeho postoji – zejména evropských univerzit, středisek excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a iniciativy DiscoverEU – je podmíněna a) hodnocením pilotních fází, které právě probíhají, a b) dalším vymezením každé iniciativy. Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, využije Evropský parlament svých výsad v rámci ročního rozpočtového procesu k tomu, aby vložil příslušné prostředky do rezervy, dokud nebudou tyto podmínky splněny.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 30. května 2018 předložila Evropská komise návrh nového programu Erasmus(+) v návaznosti na návrh Komise ze dne 2. května 2018 o novém víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027. V návrhu nového VFR vyčlenila Komise značné další zdroje na nový program Erasmus(+) (93% nárůst v reálných hodnotách oproti současnému VFR) jako součást svého přístupu spočívajícího v investicích do lidí a v podpoře úspěšných programů.

Zpravodajovo posouzení návrhu Komise a přístup k návrhu zprávy

Zpravodaj jednoznačně vítá návrh Komise, zejména pak zachování struktury programu, která se již ve stávajícím programu zaběhla a funguje dobře. Pokud jsou programy úspěšné, měly by se změny soustředit na aspekty, kde jsou skutečně zapotřebí (evoluce, nikoliv revoluce) a právě toho návrh Komise dosahuje. Kromě zachování účinné struktury programu Komise rovněž zapracovává klíčová ponaučení z hodnocení v polovině období a také usnesení Parlamentu ze dne 2. února 2017, k němuž měl zpravodaj tu čest předložit návrh zprávy. V tomto ohledu je třeba uvítat větší důraz na začleňování a zjednodušení – alespoň v hlavních sděleních Komise. Totéž platí i pro rozhodnutí zrušit Nástroj pro záruky za studentské půjčky. Ačkoliv se nejednalo o špatný nápad, je zásadní rozeznat, kdy se dobré nápady v praxi neosvědčily, a zachovat se podle toho.

Rovněž další změny jsou pozitivní: uplatnění struktury klíčové akce na sport, podporu možností mobility pro žáky v rámci klíčové akce 1 a zahájení činností v rámci programu Jean Monnet za účelem zahrnutí všech forem vzdělávání a odborné přípravy. Kromě toho zpravodaj rovněž vítá nové stěžejní iniciativy, které tvoří součást návrhu Komise. Finanční prostředky programu Erasmus by se měly použít na podporu sítě Evropské univerzity zaměřené na dosažení špičkové úrovně, aby nám pomohla soupeřit s těmi nejlepšími na světě, a je třeba vynaložit více úsilí na podporu spolupráce zaměřené na dosažení špičkové úrovně mezi našimi poskytovateli odborné přípravy. DiscoverEU, pokud bude orientován na učení, nabízí mladým lidem příležitost objevovat Evropskou unii v celé její kulturní a jazykové rozmanitosti a prostřednictvím neformální a informální vzdělávací činnosti rozvíjet důležité sociální dovednosti, jako je komunikace, týmová práce, tvůrčí schopnosti a schopnosti řešení problémů.

Klíčové pozměňovací návrhy předložené zpravodajem je třeba chápat v celkovém kontextu podpory přístupu Komise. Zpravodaj však považuje tyto změny za mimořádně důležité, aby se zajistilo, že nová generace programu Erasmus(+) přinese vysoce kvalitní příležitosti pro co nejvíce osob.

Rozpočet

Ačkoliv je program Erasmus(+) celkově velmi úspěšný, potýká se s trvale nízkou mírou úspěšnosti projektů, což v konečném důsledku vede k riziku frustrace žadatelů a ohrožení hodnoty programu. Je naprosto nezbytné zlepšit v příštím programu úspěšnost. Spolu s tím je s ohledem na ambici ztrojnásobit počet účastníků, posílit začleňování u skupin, které je složitější oslovit, a začlenit tři nové mediálně viditelné iniciativy, neudržitelné argumentovat tím, že nárůst o 93 % v reálných hodnotách je postačující k rozšíření programu a jeho zlepšení. Evropský parlament opakovaně požadoval ztrojnásobení finančních prostředků na program Erasmus(+) v reálných hodnotách, a i tento požadavek je nižší než někdejší požadavek některých osob, včetně předsedy Komise, a některých členských států. Z toho důvodu zpravodaj zavádí pozměňovací návrh na ztrojnásobení rozpočtu v cenách roku 2018. Prozatím jsou všechny ostatní rozpočtové příděly vyjádřeny jako procentní podíl za účelem usnadnění vyjednávání, ale zpravodaj zachovává rozdělení Komise.

Začleňování

Z komunikace doprovázející návrh nového programu Erasmus(+) je jasné, že nový program bude klást zvláštní důraz na rozšíření dostupnosti a podporu sociálního začleňování. Právní text je však obezřetný. Zaprvé ukládá členským státům a Komisi povinnost pouze zvýšit úsilí a otevírá možnost úpravy grantů. Z tohoto důvodu zpravodaj přikládá mnohem větší význam opatřením v oblasti inkluze tím, že vytváří samostatnou kapitolu v rámci právního textu o začleňování a ukládá členským státům povinnost vypracovat strategii pro inkluzi založenou na řadě možných parametrů. Rovněž výslovně stanoví požadavek, aby jednotlivé granty v rámci programu Erasmus vždy pokrývaly aspoň 50 % dodatečných nákladů vzniklých kvůli účasti na programu.

Definice „osob, které mají méně příležitostí“ v návrhu je rozostřená. Ačkoliv existují různé překážky pro účinnou účast (zeměpisné, daném kulturním prostředím atd.), je třeba jasně říci, že program musí zejména posílit začleňování u lidí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, a to ať je toto prostředí způsobeno nebo zhoršeno dalšími faktory. Z tohoto důvodu se zpravodaj odklání od pojmu „osoby, které mají méně příležitostí“ a užívá pojem „lidé ze znevýhodněného prostředí“. Současně vyjasňuje, že opatření v oblasti začleňování by se měla zaměřovat též na „osoby se zdravotním postižením a s jinými speciálními potřebami“. V neposlední řadě umožňují návrh nařízení lidem účastnit se „virtuální vzdělávací mobility“. Zpravodaj vyjasňuje, že mobilita je ze své podstaty fyzické povahy, ale virtuální učení může mít doplňkovou funkci, nenahradí však fyzickou mobilitu.

V zásadě zpravodaj usiluje o to, aby začleňování podstatně nabylo na významu, aby se posílila opatření navržená k jeho podpoře a aby bylo snadnější měřit plnění cílů programu. Zpravodaj se domnívá, že je naprosto nezbytné, abychom na konci programového cyklu mohli přesně změřit, zda jsme skutečně učinili program Erasmus(+) inkluzivnějším tím, že jsme poskytli lidem ze znevýhodněného prostředí více příležitostí účastnit se skutečných mobilních výměn. Pokud nebude Unie moci do konce roku 2027 tvrdit, že má 12 milionů účastníků, ale bude moci upřímně říci, že program je inkluzivnější a nabízí vysoce kvalitní příležitosti pro více lidí, pak může být Unie právem hrdá. Program by měl klást větší důraz na kvalitu než na kvantitu.

Parlamentní přezkum

Zpravodaj přijímá argument Komise, že program potřebuje v rámci svého sedmiletého životního cyklu flexibilitu. Podmínky a priority se mění a bylo by chybné zatížit program našimi představami z roku 2018 ohledně toho, jak se věci budou vyvíjet nebo jak by se vyvíjet měly. Flexibilita programu se však nemůže rovnat bianco šeku pro Komisi. Pružné nařízení má své nesporné výhody, ale nevyhnutelně vyžaduje značná politická rozhodnutí formou pracovních programů. Nové iniciativy, jako je DiscoverEU nebo Evropské univerzity, jsou dobrý nápad, ale jsou stěží definovány a je třeba jejich náplň podrobně vymezit v průběhu programu na základě zkušeností s pilotními fázemi. Politické priority a příslušné rozpočtové příděly mají být určeny až v pracovních programech. Ze všech těchto důvodů je nutné, aby tyto pracovní programy byly přijaty formou aktů v přenesené pravomoci, nikoliv formou prováděcích aktů. Takovýto přístup má za cíl zachovat co největší flexibilitu programu a zajistit, aby Parlament mohl vykonávat své právo přezkumu a činit výkonnou moc náležitě odpovědnou za její jednání. Jedinou schůdnou alternativou tohoto efektivního přístupu by bylo stanovit mnohem větší podrobnosti v samotném nařízení, což by bylo v rozporu s cílem zajistit flexibilitu.

Zjednodušení

Stejně jako začleňování má pojem zjednodušení významné místo v komunikaci doprovázející nový program. Zvláštních opatření v rámci nařízení je však velmi málo. Zpravodaj vítá podporu partnerství malého rozsahu, ale zavádí řadu pozměňovacích návrhu ke zlepšení procesů podávání žádostí a řízení a k usnadnění mobility. Rovněž posiluje opatření navržená s cílem zlepšit spolupráci a výměnu osvědčených postupů mezi vnitrostátními agenturami a podpořit společné normy pro podávání žádostí a pro hodnocení. V neposlední řadě zavádí ukazatele za účelem měření zjednodušení.

Hlediska kontinuity

Jak je rozvedeno výše, zpravodaj podporuje důraz Komise na kontinuitu. Proto znovu zavádí dva klíčové prvky ze stávajícího programu:

a)  název. Zpravodaj se domnívá, že název Erasmus+ je nyní dobře zavedený a odráží skutečnost, že se program netýká pouze odvětví vysokoškolského vzdělávání, ale zahrnuje řadu dalších bývalých programů. Proto je žádoucí zachovat současný název.

b)  evropská přidaná hodnota. Je důležité upřesnit, že budoucí program by měl pokračovat v podpoře projektů, které přinášejí evropskou přidanou hodnotu. Vedle opatření o evropské přidané hodnotě začleněných do současného programu zpravodaj rovněž čerpá inspiraci z nedávné zprávy Evropského účetního dvora týkající se tohoto programu.

STANOVISKO Výboru pro rozvoj (17.12.2018)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Zpravodaj: Ignazio Corrao

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise na zřízení programu Erasmus pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, který nahrazuje původní program Erasmus+ na období 2014–2020 zahrnuje mezinárodní rozměr jako „základní a průřezový prvek, který je důležitý pro mobilitu, spolupráci i pro činnosti politického dialogu“.

Financování mezinárodního rozměru vychází z externích finančních nástrojů v souladu s tímto nařízením. Jakmile budou tyto nástroje zřízeny, bude rozhodnuto o úrovni financování v programovém cyklu. Veškeré financování musí být konzistentní s cíli těchto nástrojů. Cílem návrhu je, pokud jde o mezinárodní rozměr programu, „zajistit součinnost s vnějšími nástroji Unie při plnění cílů jejích vnějších činností, s cílem podpořit lidský a institucionální rozvoj ve třetích zemích, včetně rozvojových zemí, a být v kontaktu s jejich mladými lidmi, což je zásadní pro budování odolnější společnosti a posilování důvěry mezi kulturami.“

I když podporuje celkové cíle programu, je zpravodaj znepokojen omezenými odkazy na mezinárodní rozměr, a tedy k vnější politice Unie, zejména k rozvoji, cílům, potřebám a strategiím partnerských zemí.

Pozměňovací návrhy předložené zpravodajem sledují tyto cíle:

zdůraznit, že navrhovaný program musí být v souladu se zásadami a hodnotami Evropské unie i s cíli vnější politiky;

zajistit, aby program přispíval k cílům udržitelného rozvoje a ve svém mezinárodním rozměru k lidskému a institucionálnímu rozvoji ve třetích zemích;

podpořit cirkulační migraci a vyhnout se odlivu mozků propojením akcí mobility s opatřeními na podporu návratu studentů a učitelů do domovských zemí;

vyžadovat, aby procesy programování respektovaly svrchovanost partnerských zemí.

Zpravodaj vítá stanovení úrovní financování ve fázi programování založené na vnitrostátních a regionálních strategiích rozvoje, jež jsou s těmito strategiemi sladěné, avšak zdůrazňuje, že při stanovení prioritních oblastí spolupráce je třeba zohlednit důležitost vzdělání pro udržitelný rozvoj.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  V situaci rychlých a hlubokých změn v důsledku technické revoluce a globalizace mají investice do vzdělávací mobility, spolupráce a inovativního vývoje politiky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu klíčový význam pro budování inkluzivních, soudržných a odolných společností a udržení konkurenceschopnosti Unie a zároveň pro posilování evropské identity a demokratičtější Unie.

(1)  V situaci rychlých a hlubokých změn v důsledku technické revoluce a globalizace mají investice do vzdělávací mobility, spolupráce a inovativního vývoje politiky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu klíčový význam pro budování inkluzivních, soudržných a odolných společností a udržení konkurenceschopnosti Unie a zároveň pro posilování evropské identity, zásad a hodnot a demokratičtější Unie.

Odůvodnění

Jakékoli kroky přijaté v rámci tohoto programu by měly být v souladu se zásadami a hodnotami Evropské unie, zejména se zásadami a hodnotami uvedenými v článku 2 Smlouvy o Evropské unii: respektování lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv včetně práv osob náležejících k menšinám.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Dne 16. září 2016 v Bratislavě zdůraznili vedoucí představitelé 27 členských států své odhodlání poskytnout mladým lidem lepší příležitosti. V Římském prohlášení podepsaném dne 25. března 2017 se vedoucí představitelé 27 členských států a Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise zavázali, že budou usilovat o Unii, kde mladí lidé dostávají nejlepší vzdělání a odbornou přípravu a mohou studovat a nalézat uplatnění po celé Unii; Unii, která chrání naše kulturní dědictví a propaguje kulturní rozmanitost.

(5)  Dne 16. září 2016 v Bratislavě zdůraznili vedoucí představitelé 27 členských států své odhodlání poskytnout mladým lidem lepší příležitosti. V Římském prohlášení podepsaném dne 25. března 2017 se vedoucí představitelé 27 členských států a Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise zavázali, že budou usilovat o Unii, kde mladí lidé dostávají nejlepší vzdělání a odbornou přípravu a mohou studovat a nalézat uplatnění po celé Unii; Unii, která chrání naše kulturní dědictví a propaguje kulturní rozmanitost. Zároveň se zavázali k dalšímu rozvoji stávajících a vytváření nových partnerství a k podpoře stability a prosperity v bezprostředním sousedství Evropy na východě a na jihu, ale také na Blízkém východě a v celé Africe i na celém světě.1a

 

_________________

 

1aProhlášení vedoucích představitelů 27 členských států a Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise, které bylo přijato dne 25. 3. 2017.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Program by měl přispívat k podpoře historického, uměleckého a kulturního dědictví Unie a jejích členských států a k jeho ochraně, a to na základě činnosti v oblasti mobility a spolupráce, která by podporovala rozvoj odborných dovedností nutných k ochraně a podpoře evropského uměleckého a kulturního dědictví.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Je třeba posílit mezinárodní rozměr programu s cílem nabídnout větší počet příležitostí pro mobilitu, spolupráci a politický dialog se třetími zeměmi, které nejsou zapojeny do programu. V návaznosti na úspěšné provádění mezinárodních činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže v rámci předchozích programů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže by měly být rozšířeny mezinárodní činnosti v oblasti mobility i na další odvětví, jako je odborné vzdělávání a příprava.

(18)  Je třeba posílit mezinárodní rozměr programu s cílem nabídnout větší počet příležitostí pro mobilitu, spolupráci a politický dialog se třetími zeměmi, které nejsou zapojeny do programu, zejména s rozvojovými zeměmi. V návaznosti na úspěšné provádění mezinárodní činnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže v rámci předchozích programů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže by měla být mezinárodní činnost v oblasti mobility rozšířena i do dalších odvětví, jako je odborné vzdělávání a příprava, sport a kultura. Mezinárodní rozměr by měl podporovat porozumění mezi národy a mezikulturní dialog a přispívat k odstranění chudoby a k udržitelnému rozvoji. Měl by motivovat státní příslušníky rozvojových zemí k tomu, aby se po uplynutí doby studia či výzkumu vraceli zpět do svých zemí původu a měli tak možnost přispívat k hospodářskému rozvoji a prosperitě těchto rozvojových zemí. Prostřednictvím provádění programu by se měl rovněž zaměřovat na rozšíření přístupu ke studiu pro znevýhodněné a zranitelné skupiny a aktivně řešit zvláštní studijní potřeby osob se zdravotním postižením.

Odůvodnění

Tento program by měl přispívat k cílům udržitelného rozvoje a být konzistentní s dalšími politikami EU a tyto politiky doplňovat. Cíle rozvojové spolupráce EU by proto měly být výslovně uváděny jako cíle mezinárodního rozměru tohoto nařízení. Aby se podpořila cirkulační migrace, je třeba propojit potřebu mobility s pobídkami pro návrat studentů a výzkumníků do svých zemí původu. Rozšířený přístup je v souladu s evropskými hodnotami týkajícími se lidské důstojnosti a rovnosti.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Zároveň by měl program díky svému mezinárodnímu rozměru napomáhat dialogu mezi různými kulturami a náboženstvími, vést k hlubší spolupráci v oblasti vzdělávání na ose sever-jih a přispívat k udržitelnému rozvoji. Měl by rozšířit budování kapacit v rámci vzdělávacích systémů v partnerských zemích, podporovat předávání znalostí a vybízet mladé lidi z rozvojových zemí, aby studovali v Evropě a poté využili nabytých znalostí ve prospěch země svého původu. Měl by vést k rozvoji znalostí a dovedností, které jsou nutné k řešení potřeb v oblasti dlouhodobého rozvoje, a stimulovat oboustranný udržitelný hospodářský růst.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Program by měl být v souladu se sdělením Komise „Nová aliance mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a zaměstnanost: posunout naše partnerství pro investice a zaměstnanost na další úroveň“, v němž se uvádí, že v roce 2027 dosáhne počet studentů a vyučujících, kteří program využili, 105 000 osob.

Odůvodnění

Zapojení studentů a vyučujících z afrických zemí přispěje k dosažení cílů programu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  K zajištění většího dopadu činností v rámci programu v partnerských zemích je nutné zajistit širší synergické působení mezi programem Erasmus a nástroji EU pro vnější činnost, jako je Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci a Nástroj pro předvstupní pomoc.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Program by měl povzbuzovat mládež k účasti na demokratickém životě Evropy, například podporou projektů zaměřených na to, aby se mladí lidé společensky angažovali a naučili se zapojovat do občanské společnosti, a to zvyšováním povědomí o společných evropských hodnotách včetně základních práv, organizováním setkání mladých lidi a osob s rozhodovací pravomocí na místní, národní a unijní úrovni, jakož i podporováním procesu evropské integrace.

(21)  Program by měl povzbuzovat mládež k účasti na demokratickém životě Evropy a soustředit se zejména na mládež pocházející ze vzdálenějších oblastí a z migračního prostředí, například podporou projektů zaměřených na to, aby se mladí lidé společensky angažovali a naučili se zapojovat do občanské společnosti, a to zvyšováním povědomí o společných evropských hodnotách včetně základních práv, organizováním setkání mladých lidi a osob s rozhodovací pravomocí na místní, regionální, celostátní a unijní úrovni, jakož i podporováním procesu evropské integrace.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Program by měl rovněž posílit výuku cizích jazyků, zejména rozšířeným využíváním on-line nástrojů, neboť elektronické učení nabízí jazykovému vzdělávání další výhody z hlediska přístupu a flexibility.

(23)  Program by měl rovněž posílit výuku všech jazyků Unie, včetně znakových jazyků, zejména rozšířeným využíváním on-line nástrojů, které by byly k dispozici zdarma, neboť elektronické učení nabízí jazykovému vzdělávání další výhody z hlediska přístupu a flexibility.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Program by měl podporovat opatření na posílení spolupráce mezi institucemi a organizacemi, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu; je třeba uznat jejich rozhodující úlohu při zprostředkovávání znalostí, dovedností a kompetencí, které lidé potřebují v měnícím se světě, a při náležitém využívání potenciálu pro inovace, kreativitu a podnikání, zejména v rámci digitální ekonomiky.

(24)  Program by měl podporovat opatření na prohloubení spolupráce mezi evropskými institucemi a organizacemi a také mezi nimi a institucemi a organizacemi v rozvojových zemích a v zámořských zemích a územích, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu; je třeba uznat jejich rozhodující úlohu při zprostředkovávání znalostí, dovedností a kompetencí, které lidé potřebují v měnícím se světě, a při náležitém využívání potenciálu pro inovace, kreativitu a podnikání, zejména v rámci digitální ekonomiky.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížsku dohodu a plnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a dosažení celkového cíle vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie na realizaci klimatických cílů. Relevantní opatření budou určována během přípravy a provádění programu a v průběhu relevantních hodnocení a přezkumu znovu posouzena.

(32)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížskou dohodu a plnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti udržitelného rozvoje a klimatu do politiky Unie a dosažení celkového cíle vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie na realizaci klimatických cílů. Relevantní opatření budou určována během přípravy a provádění programu a v průběhu relevantních hodnocení a přezkumu znovu posouzena.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  V souladu se sdělením Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“36 by program měl zohledňovat zvláštní situaci těchto regionů. Budou přijata opatření pro zvýšení účasti nejvzdálenější regionů ve všech akcích. Měla by být podporována mobilita a spolupráce mezi lidmi a organizacemi z těchto regionů a ze třetích zemí, zejména jejich sousedů. Tato opatření budou pravidelně monitorována a hodnocena.

(38)  V souladu se sdělením Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“36 by program měl zohledňovat zvláštní situaci těchto regionů. Budou přijata opatření, zejména prostřednictvím virtuální spolupráce, pro zvýšení účasti nejvzdálenější regionů ve všech akcích. Měla by být podporována mobilita a spolupráce mezi lidmi a organizacemi z těchto regionů a ze třetích zemí, zejména jejich sousedů, a rovněž internetové výukové programy. Tato opatření budou pravidelně monitorována a hodnocena.

_________________

_________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Podle [reference to be updated as appropriate according to a new Decision on OCTs článku 94 rozhodnutí Rady 2013/755/ES37] jsou jednotlivci a subjekty ze zámořských zemí a území způsobilé k získání finančních prostředků, s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je zámořská země nebo území spojeno. Problémy, které vyplývají z velké odlehlosti těchto zemí nebo území, by měly být při provádění programu zohledněny a jejich účast na programu by měla být monitorována a pravidelně hodnocena.

(39)  Podle [aktualizovat odkaz podle nového rozhodnutí o ZZÚ, článek 94 rozhodnutí Rady 2013/755/ES37] jsou jednotlivci a subjekty ze zámořských zemí a území způsobilé k získání finančních prostředků, s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je zámořská země nebo území spojeno. Problémy a specifika, které vyplývají z velké odlehlosti těchto zemí nebo území, by měly být při provádění programu zohledněny s cílem umožnit těmto zemím nebo územím se na programu účinně podílet. Tato účast by měla být pravidelně monitorována a hodnocena.

_________________

_________________

37 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

37 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Na evropské, vnitrostátní i místní úrovni by měla být zajištěna odpovídající dostupnost, publicita a šíření informací o možnostech a výsledcích akcí podporovaných programem. Činnosti zaměřené na dostupnost, publicitu a šíření informací by měly mít podporu všech prováděcích subjektů programu, případně dalších klíčových zúčastněných stran.

(42)  Náležitý dosah, publicita a šíření příležitostí a výsledků činností podporovaných programem by měly být zajišťovány na evropské, celostátní, regionální i místní úrovni. Činnosti zaměřené na dostupnost, publicitu a šíření informací by měly mít podporu všech prováděcích subjektů programu, případně dalších klíčových zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Členské státy by měly vyvinout úsilí k přijetí všech vhodných opatření k odstranění právních a administrativních překážek řádného fungování programu. Zahrnuje to v mezích možností, a aniž by bylo dotčeno právo Unie týkající se vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí, řešení problémů spojených se získáváním víz a povolení k pobytu. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/80139 se členské státy vybízejí, aby zavedly zkrácené řízení o přijetí.

(46)  Členské státy by měly vyvinout úsilí k přijetí všech vhodných opatření k odstranění právních a administrativních překážek řádného fungování programu. Zahrnuje to v mezích možností, a aniž by bylo dotčeno právo Unie týkající se vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí, řešení problémů spojených se získáváním víz a povolení k pobytu a dalších právních nebo administrativních problémů, které by mohly bránit v přístupu k programu. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/80139 se členské státy vybízejí, aby zavedly zkrácené řízení o přijetí.

_________________

_________________

39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21).

39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21).

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49)  Aby se zjednodušily požadavky kladené na příjemce, měly by být co nejvíce využívány zjednodušené granty ve formě paušálních plateb, jednotkových nákladů a financování s pevnou sazbou. Zjednodušené granty podporující činnosti mobility v rámci programu stanovené Komisí by měly zohlednit životní a existenční náklady dané hostitelské země. Komise a národní agentury vysílajících zemí by měly mít možnost tyto zjednodušené granty uzpůsobit na základě objektivních kritérií, zejména s cílem zajistit jejich dostupnost pro osoby s omezenými příležitostmi. Členským státům by mělo být rovněž doporučeno, aby v souladu se svými vnitrostátními předpisy osvobodily tyto granty od veškerých daní a sociálních poplatků. Totéž osvobození by se mělo vztahovat na veřejné nebo soukromé subjekty, které tuto finanční podporu poskytují dotyčným jednotlivcům.

(49)  Aby se zjednodušily požadavky kladené na příjemce, měly by být co nejvíce využívány zjednodušené granty ve formě paušálních plateb, jednotkových nákladů a financování s pevnou sazbou. Zjednodušené granty podporující činnosti mobility v rámci programu stanovené Komisí by měly zohlednit životní a existenční náklady dané hostitelské země. Komise a národní agentury vysílajících zemí by měly mít možnost tyto zjednodušené granty uzpůsobit na základě objektivních kritérií, zejména s cílem zajistit jejich dostupnost pro osoby s omezenými příležitostmi a osoby se statutem politických uprchlíků. Členským státům by mělo být rovněž doporučeno, aby v souladu se svými vnitrostátními předpisy osvobodily tyto granty od veškerých daní a sociálních poplatků. Totéž osvobození by se mělo vztahovat na veřejné nebo soukromé subjekty, které tuto finanční podporu poskytují dotyčným jednotlivcům.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51)  Je nezbytné zajistit doplňkovost činností prováděných v rámci programu s činnostmi prováděnými členskými státy a s dalšími činnostmi Unie, zejména s činnostmi v oblasti vzdělávání, kultury a sdělovacích prostředků, mládeže a solidarity, zaměstnanosti a sociálního začleňování, výzkumu a inovací, průmyslu a podnikání, zemědělství a rozvoje venkova se zaměřením na mladé zemědělce, soudržnosti, regionální politiky a mezinárodní spolupráce a rozvoje.

(51)  Je nezbytné zajistit doplňkovost činností prováděných v rámci programu s činnostmi prováděnými členskými státy a s dalšími činnostmi Unie, zejména s činnostmi v oblasti vzdělávání, kultury a sdělovacích prostředků, mládeže a solidarity, zaměstnanosti a sociálního začleňování, výzkumu a inovací, průmyslu a podnikání, zemědělství a rozvoje venkova se zaměřením na mladé zemědělce, soudržnosti, regionální politiky a mezinárodní spolupráce a rozvoje. Program by měl rozvíjet synergie s vnějšími činnostmi a politikami Unie včetně rozvojových programů a zároveň plně dodržovat zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje podle článku 208 SFEU.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „vzdělávací mobilitou“ fyzický přesun do jiné země, než je země pobytu, za účelem studia, odborného vzdělávání nebo neformálního či informálního učení. Mohou ji doprovázet taková opatření, jako je jazyková podpora a vzdělávání a/nebo doplňovat elektronické učení a virtuální spolupráce. V některých zvláštních případech může mít formu učení prostřednictvím využití informačních technologií a komunikačních nástrojů;

2)  „vzdělávací mobilitou“ fyzický přesun do jiné země, než je země pobytu, za účelem studia, odborného vzdělávání nebo neformálního či informálního učení; Mohou ji doprovázet taková opatření, jako je jazyková podpora a vzdělávání, včetně poskytnutí tlumočení ve znakové řeči, a/nebo doplňovat elektronické učení a virtuální spolupráce. V některých zvláštních případech může mít formu učení prostřednictvím využití informačních technologií a komunikačních nástrojů;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a)  „zámořskou zemí a územím“ země nebo území přičleněné k členskému státu Unie, na něž se vztahují ustanovení části IV SFEU;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17)  „virtuální spolupráci“ jakákoli forma spolupráce prostřednictvím informačních technologií a komunikačních nástrojů;

17.  „virtuální spoluprací“ jakákoli forma spolupráce prostřednictvím informačních technologií a komunikačních nástrojů, které jsou rovněž přístupné osobám se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem programu je podpořit vzdělávací, profesionální i osobní rozvoj lidí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě i mimo ni, a tím přispět k udržitelnému růstu, tvorbě pracovních míst a sociální soudržnosti a posílit pocit evropské identity. Program takto představuje klíčový nástroj pro rozvíjení Evropského prostoru vzdělávání, jenž má napomoci evropské strategické spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím svých odvětvových agend, prosazuje spolupráci v oblasti politiky mládeže v rámci strategie EU pro mládež pro období 2019–2027 a rozvíjí evropskou dimenzi sportu.

1.  Obecným cílem programu je podpořit vzdělávací, profesionální i osobní rozvoj lidí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě i mimo ni, a tím přispět k udržitelnému rozvoji a růstu, tvorbě pracovních míst a sociální soudržnosti, k posílení integrační politiky v rámci pluralistické společnosti a k posílení evropské identity i dialogu a k lepšímu vzájemnému porozumění mezi různými kulturami. Program takto představuje klíčový nástroj pro rozvíjení Evropského prostoru vzdělávání, prosazování společných norem, podporu evropské strategické spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím svých odvětvových agend, rozvoj v oblasti politiky mládeže v rámci strategie EU pro mládež pro období 2019–2027 a rozvoj evropské dimenze sportu.

 

Program obsahuje mezinárodní rozměr, který by měl být začleněn do rámce vnější činnosti Unie, včetně jejích rozvojových cílů, prostřednictvím spolupráce mezi Unií a třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  přispívat k naplňování Agendy OSN Cíle udržitelného rozvoje pro rok 2030, a zejména k dosažení cíle 4 „Kvalitní vzdělávání“, který směřuje k zajištění inkluzivního a spravedlivého kvalitního vzdělávání a možností celoživotního učení.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  Kroky přijaté v rámci mezinárodního rozměru přispívají k lidskému a institucionálnímu rozvoji ve třetích zemích a k odstranění chudoby v rozvojových zemích. Tyto kroky jsou založeny na vnitrostátních a regionálních rozvojových strategiích a jsou s těmito strategiemi sladěny.

Odůvodnění

Zatímco vysvětlující memorandum k nařízení zdůrazňuje udržitelný rozvoj a konzistentnost s rozvojovými cíli EU, v samotném návrhu nařízení o tom není zmínka. Návrh nařízení nezahrnuje žádný popis cílů mezinárodního rozměru programu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  příležitosti jazykového vzdělávání, včetně činností na podporu mobility.

e)  příležitosti jazykového vzdělávání, včetně výuky znakové řeči, a zejména činností na podporu mobility.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  činnosti zaměřené na šíření informací a zvyšování povědomí o výsledcích a prioritách evropské politiky, jakož i o samotném programu.

f)  činnosti zaměřené na šíření informací a zvyšování povědomí o výsledcích a prioritách evropské politiky v dostupném formátu, jakož i o samotném programu.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  politický dialog a spolupráce s příslušnými klíčovými zúčastněnými stranami, včetně celounijních sítí, evropských nevládních organizací a mezinárodních organizací v oblasti mládeže, dialogu EU s mladými lidmi, jakož i podpory Evropského fóra mládeže;

c)  politický dialog a spolupráce s příslušnými klíčovými zúčastněnými stranami, včetně celounijních sítí, evropských nevládních organizací a mezinárodních organizací v oblasti mládeže, zejména mládeže náležející k diasporám, dialogu EU s mladými lidmi, jakož i podpory Evropského fóra mládeže;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na poli sportu bude program v rámci klíčové akce 1 podporovat mobilitu trenérů a pracovníků v oblasti sportu.

Na poli sportu, včetně sportu osob se zdravotním postižením, bude program v rámci klíčové akce 1 podporovat mobilitu trenérů a pracovníků v oblasti sportu.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  příprava a provádění politické agendy Unie týkající se sportu a pohybové aktivity;

a)  příprava a provádění politické agendy Unie týkající se sportu, včetně sportu osob se zdravotním postižením, a pohybové aktivity;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  zámořské země a území v souladu s rozhodnutím Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii a o režimu vztahujícím se na členský stát, s nímž jsou tyto zámořské země a území spojeny;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  další třetí země v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě upravující účast třetích zemí v jakémkoli programu Unie, za předpokladu, že dohoda:

d)  další třetí země, zejména rozvojové, v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě upravující účast třetích zemí v jakémkoli programu Unie, za předpokladu, že dohoda:

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. d – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  zajišťuje spravedlivou rovnováhu, pokud jde o příspěvky a dávky třetí země účastnící se programů Unie,

–  zajišťuje spravedlivou rovnováhu, pokud jde o příspěvky a dávky třetí země účastnící se programů Unie; v případě třetích zemí taková spravedlivá rovnováha zohledňuje cíl vymýcení chudoby a zásady rozvojové spolupráce;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. d – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– zaručuje soudržnost s vnějšími politikami a cíli Unie, zejména cíli udržitelného rozvoje, evropským konsensem pro rozvoj a globální strategií pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  země uvedené v článku 16, které nesplňují podmínku stanovenou v odstavci 2 uvedeného článku;

a)  třetí země uvedené v článku 16, které nesplňují podmínku stanovenou v odstavci 2 uvedeného článku, zejména rozvojové země;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  Rozvojové země jsou důrazně povzbuzovány k účasti v programu a v této účasti podporovány, tak aby splňovaly cíle Agendy OSN Cíle udržitelného rozvoje pro rok 2030 a k těmto cílům přispívaly. Kroky přijaté v rámci mezinárodního rozměru přispívají k lidskému a institucionálnímu rozvoji ve třetích zemích a k odstranění chudoby v rozvojových zemích. Jsou založeny na celostátních a regionálních strategiích rozvoje a s těmito strategiemi sladěny.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komise může zveřejnit společné výzvy s třetími zeměmi nepřidruženými k programu nebo jejich organizacemi a agenturami k financování projektů na základě odpovídajících finančních prostředků. Projekty lze hodnotit a vybírat prostřednictvím společných hodnotících a výběrových postupů dohodnutých zúčastněnými financujícími organizacemi či agenturami v souladu se zásadami stanovenými ve finančním nařízení.

6.  Komise může zveřejnit společné výzvy s třetími zeměmi nepřidruženými k programu, zejména rozvojovými zeměmi, nebo jejich organizacemi a agenturami k financování projektů na základě odpovídajících finančních prostředků. Projekty lze hodnotit a vybírat prostřednictvím společných hodnotících a výběrových postupů dohodnutých zúčastněnými financujícími organizacemi či agenturami v souladu se zásadami stanovenými ve finančním nařízení.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program se provádí prostřednictvím pracovních programů uvedených v článku [108] finančního nařízení. Kromě toho pracovní program uvede částku přidělenou na každou akci a rozdělení finančních prostředků mezi členské státy a třetí země přidružené k programu v případě činností, které mají být řízeny prostřednictvím národní agentury. Komise poté pracovní program přijme formou prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle článku 31.

Program se provádí prostřednictvím pracovních programů uvedených v článku [108] finančního nařízení. Kromě toho pracovní program uvede částku přidělenou na každou akci a rozdělení finančních prostředků mezi členské státy a třetí země přidružené k programu v případě činností, které mají být řízeny prostřednictvím národní agentury. Zvláště je uvedeno rozložení prostředků vyčleněných pro rozvojové země. Komise poté pracovní program přijme formou prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle článku 31.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v kapitole IX a povinnosti národních agentur uvedené v článku 24, členské státy Komisi předloží do 30. dubna 2024 zprávu o provádění a dopadu programu na jejich území.

3.  Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v kapitole IX a povinnosti národních agentur uvedené v článku 24, členské státy Komisi předloží do 30. dubna 2024 zprávu o provádění a dopadu programu na jejich území. Evropská služba pro vnější činnosti (ESVČ) předloží podobnou zprávu o provádění a dopadech programu v zúčastněných rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na konci prováděcího období, nejpozději však do čtyř let od konce období uvedeného ve článku 1, provede Komise konečné hodnocení programu.

4.  Na konci prováděcího období, nejpozději však do čtyř let od konce období uvedeného ve článku 1, provede Komise konečné hodnocení programu. Toto hodnocení se bude zvláště zaměřovat na výsledky dosažené na poli rozvojové spolupráce.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Hodnocení uvádí příspěvek programu k rozvojové spolupráci a zdůrazňuje zejména pokroky při dosahování cíle udržitelného rozvoje č. 4 „Kvalitní vzdělávání“.

Odůvodnění

Je důležité, že pracovní program klade důraz na příspěvek programu k rozvojové spolupráci a k rozvojovému cíli věnovanému vzdělání.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1)  Informace a komunikace musí být přístupné osobám se zdravotním postižením.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

„Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Referenční údaje

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

14.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Ignazio Corrao

22.10.2018

Projednání ve výboru

19.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

13.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Frank Engel

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Miguel Urbán Crespo

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Rozpočtového výboru (26.11.2018)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Zpravodaj: Jean Arthuis

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Ve svém sdělení „Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání: víceletý finanční rámec na období 2021–2027“ 26přijatém dne 2. května 2018 Komise vyzvala, aby se v příštím finančním rámci kladl větší důraz na „mládež“, a to zejména více než zdvojnásobením objemu programu Erasmus+ na období 2014–2020, který je jedním z nejviditelnějších úspěchů Unie. Nový program bude klást důraz na začleňování a oslovení většího počtu mladých lidí s omezenými příležitostmi. Mělo by to umožnit většímu počtu mladých lidí přestěhovat se do jiné země, aby se tam učili nebo pracovali.

(8)  Ve svém sdělení „Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání: víceletý finanční rámec na období 2021–2027“ 26přijatém dne 2. května 2018 Komise vyzvala, aby se v příštím finančním rámci kladl větší důraz na „mládež“, a to zejména více než zdvojnásobením objemu programu Erasmus+ na období 2014–2020, který je jedním z nejviditelnějších úspěchů Unie. Ve svém usnesení o příštím víceletém finančním rámci ze dne 14. března 2018 Evropský parlament vyzval k tomu, aby se rozpočet programu ztrojnásobil. Nový program bude klást důraz na začleňování a oslovení většího počtu mladých lidí s omezenými příležitostmi. Mělo by to umožnit většímu počtu mladých lidí přestěhovat se do jiné země, aby se tam učili nebo pracovali.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Ve svém sdělení s názvem Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury Komise zdůraznila ústřední úlohu vzdělávání, kultury a sportu při podpoře aktivního občanství a společných hodnot mezi nejmladší generací. Posilování evropské identity a podpora aktivní účasti jednotlivců na demokratických procesech je pro budoucnost Evropy a našich demokratických společenství klíčovým prvkem. Studium, učení či odborné vzdělávání a práce v zahraničí nebo zapojení se do činností mládeže a v oblasti sportu tuto evropskou identitu v celé její rozmanitosti a pocit sounáležitosti ke kulturní komunitě posiluje a rovněž mezi lidmi všech věkových kategorií podporuje aktivní občanství. Ti, kdo se účastní činností v oblasti mobility, by se měli zapojit do svých místních komunit i do místních komunit v hostitelské zemi a sdílet své zkušenosti. Měly by být podporovány činnosti, které posilují všechny aspekty kreativity v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a které zlepšují jednotlivé klíčové kompetence.

(17)  Ve svém sdělení s názvem Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury Komise zdůraznila ústřední úlohu vzdělávání, kultury a sportu při podpoře aktivního občanství a společných hodnot mezi nejmladší generací. Posilování evropské identity a podpora aktivní účasti jednotlivců na demokratických procesech je pro budoucnost Evropy a našich demokratických společenství klíčovým prvkem. Studium, učení či odborné vzdělávání a práce v zahraničí nebo zapojení se do činností mládeže a v oblasti sportu tuto evropskou identitu v celé její rozmanitosti a pocit sounáležitosti ke kulturní komunitě posiluje a rovněž mezi lidmi všech věkových kategorií podporuje aktivní občanství. Program tedy usiluje o zohlednění různorodosti evropské společnosti, pokud jde o etnický původ, pohlaví, kompetence, sociální původ a zeměpisné charakteristiky Unie. Ti, kdo se účastní činností v oblasti mobility, by se měli zapojit do svých místních komunit i do místních komunit v hostitelské zemi a sdílet své zkušenosti. Měly by být podporovány činnosti, které posilují všechny aspekty kreativity v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a které zlepšují jednotlivé klíčové kompetence.

Odůvodnění

Programy EU, které se zaměřují na všechny segmenty evropské společnosti, nabízejí lepší zhodnocení vynaložených prostředků, zejména pokud jde o prosazování hodnot EU a zajišťování rovných příležitostí, a proto je třeba o zapojení do těchto programů podávat zprávy.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Program by měl přinést větší transparentnost a jednodušší uznávání dovedností a kvalifikací, jakož i přenos kreditů nebo jednotek výsledků učení, s cílem zvýšit kvalitu a podpořit validaci neformálního a informálního učení, řízení dovedností a poradenství. V tomto ohledu by měl program rovněž poskytovat podporu kontaktním místům a sítím na vnitrostátní i unijní úrovni, které usnadňují výměny v rámci Evropy, jakož i rozvoj flexibilních vzdělávacích cest mezi různými oblastmi vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a napříč formálními a neformálními oblastmi.

(28)  Program by měl přinést větší transparentnost a jednodušší uznávání dovedností a kvalifikací, jakož i přenos kreditů nebo jednotek výsledků učení, s cílem zvýšit kvalitu a podpořit validaci neformálního a informálního učení, řízení dovedností a poradenství. Především v oblasti odborné přípravy by mělo být zajištěno překonání rozdílných systémů vzdělávání jednotlivých členských států, aby bylo v rámci mobility uvnitř EU a ve vztahu k třetím zemím účastnícím se programu Erasmus umožněno předávání diplomů, ověřování a uznávání kompetencí a nabytých vědomostí. V tomto ohledu by měl program rovněž poskytovat podporu kontaktním místům a sítím na vnitrostátní i unijní úrovni, které usnadňují výměny v rámci Evropy, jakož i rozvoj flexibilních vzdělávacích cest mezi různými oblastmi vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a napříč formálními a neformálními oblastmi.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Je důležité stimulovat učení, výuku a výzkum o otázkách evropské integrace a podporovat diskuse o těchto záležitostech podporou činností programu Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání, ale také v dalších oblastech vzdělávání a odborné přípravy. Podpora evropské identity a angažovanosti je v době, kdy jsou společné hodnoty, na nichž je Unie založena a které tvoří součást naší evropské identity, podrobovány zkoušce a kdy občané vykazují nízkou úroveň angažovanosti, obzvláště důležitá. Program by měl i nadále přispívat k dosahování vynikajících výsledků v oblasti studia evropské integrace.

(31)  Je důležité stimulovat učení, výuku a výzkum o otázkách integrace a historie evropského občanství a podporovat diskuse o těchto záležitostech podporou činností programu Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání, ale také v dalších oblastech vzdělávání a odborné přípravy. Podpora evropské identity a evropského občanství, ale také podpora angažovanosti je v době, kdy jsou společné hodnoty, na nichž je Unie založena a které tvoří součást naší evropské identity, podrobovány zkoušce a kdy občané vykazují nízkou úroveň angažovanosti, obzvláště důležitá. Program by měl i nadále přispívat k dosahování vynikajících výsledků v oblasti studia evropské integrace, dějin a občanství.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížsku dohodu a plnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a dosažení celkového cíle vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie na realizaci klimatických cílů. Relevantní opatření budou určována během přípravy a provádění programu a v průběhu relevantních hodnocení a přezkumu znovu posouzena.

(32)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížskou dohodu a plnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a dosažení celkového cíle vynaložit nejméně 25 % výdajů z rozpočtu Unie na realizaci klimatických cílů během období, jejž pokrývá VFR na léta 2021–2027, a ročního cíle ve výši 30 % co nejrychleji, nejpozději v roce 2027. Relevantní opatření budou určována během přípravy a provádění programu a v průběhu relevantních hodnocení a přezkumu znovu posouzena.

Odůvodnění

Změna je odrazem cíle, který Parlament stanovil pro výdaje na opatření v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Toto nařízení stanovuje pro program finanční krytí, které představuje pro Evropský parlament a Radu hlavní referenční částku při ročním rozpočtovém postupu ve smyslu [reference to be updated as appropriate bodu 17 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení34].

(33)  Toto nařízení stanovuje pro program finanční krytí, které představuje pro Evropský parlament a Radu hlavní referenční částku při ročním rozpočtovém postupu ve smyslu [reference to be updated as appropriate bodu 17 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení34]. Je vhodné zajistit od roku 2021 významné zvýšení ročního rozpočtu programu v poměru k víceletému finančnímu rámci na období 2014–2020, a poté lineární a postupný nárůst ročních přídělů. To by umožnilo zajistit přístup co největšího počtu účastníků od počátku období víceletého finančního rámce 2021–2027.

__________________

__________________

34 Úř. věst. L […] du […], s. […].

34 Úř. věst. L […] du […], s. […].

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „vzdělávací mobilitou“ fyzický přesun do jiné země, než je země pobytu, za účelem studia, odborného vzdělávání nebo neformálního či informálního učení; Mohou ji doprovázet taková opatření, jako je jazyková podpora a vzdělávání a/nebo doplňovat elektronické učení a virtuální spolupráce. V některých zvláštních případech může mít formu učení prostřednictvím využití informačních technologií a komunikačních nástrojů;

2)  „vzdělávací mobilitou“ fyzický přesun do jiné země, než je země pobytu, za účelem studia, odborného vzdělávání nebo neformálního či informálního učení, včetně alternační odborné přípravy. Mohou ji doprovázet taková opatření, jako je jazyková podpora a vzdělávání a/nebo doplňovat elektronické učení a virtuální spolupráce. V některých zvláštních případech může mít formu učení prostřednictvím využití informačních technologií a komunikačních nástrojů;

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9)  „účastníky odborného vzdělávání a přípravy“: veškeré osoby zapsané do počátečního, průběžného nebo alternačního odborného vzdělávání či programu odborné přípravy na jakékoli úrovni od středoškolského po postsekundární vzdělávání. Zahrnuje rovněž účast jednotlivců, kteří v nedávné době takové programy absolvovali;

9)  „účastníky odborného vzdělávání a přípravy“: veškeré osoby zapsané do počátečního, průběžného nebo alternačního odborného vzdělávání či programu odborné přípravy na jakékoli úrovni od středoškolského po postsekundární nebo alternační vzdělávání. Zahrnuje rovněž účast jednotlivců, kteří v nedávné době takové programy absolvovali;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat vzdělávací mobilitu u jednotlivců, jakož i spolupráci, začleňování, špičkovou úroveň, kreativitu a inovace na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy;

a)  podporovat vzdělávací mobilitu u jednotlivců, jakož i spolupráci, začleňování, špičkovou úroveň, kreativitu a inovace na úrovni organizací a politik v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a přípravy v oblasti evropského občanstvíevropské historie;

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí provádění programu na období 2021–2027 činí 30 000 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí provádění programu na období 2021–2027 činí 41 097 000 000 EUR v cenách roku 2018 (46 758 000 000 EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

Navrhuje se změna finančního krytí v souladu s usneseními Evropského parlamentu ze dne 14. března a 30. května o příštím víceletém finančním rámci na základě technického rozdělení prostředků podle jednotlivých programů, které by bylo možné v budoucnu upravit, přičemž se přihlíží k obecnému postoji Evropského parlamentu, jak je uveden v těchto usneseních, a k celkové 1,3% míře HND v EU27.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  24 940 000 000 EUR na akce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, z čehož:

a)  83,14 % částky uvedené v odstavci 1 na akce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, z čehož:

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  přinejmenším 8 640 000 000 EUR by mělo být vyčleněno na činnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání uvedené v čl. 4 písm. a) a čl. 5 písm. a);

1)  přinejmenším 28 % částky uvedené v odstavci 1 by mělo být vyčleněno na činnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání uvedené v čl. 4 písm. a) a čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  přinejmenším 5 230 000 000 EUR na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a přípravy uvedené v čl. 4 písm. b) a čl. 5 písm. a);

2)  přinejmenším 17,43 % částky uvedené v odstavci 1 na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a přípravy uvedené v čl. 4 písm. b) a čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  přinejmenším 3 790 000 000 EUR na činnosti v oblasti školního vzdělávání uvedené v čl. 4 písm. c) a čl. 5 písm. a);

3)  přinejmenším 12,63 % částky uvedené v odstavci 1 na činnosti v oblasti školního vzdělávání uvedené v čl. 4 písm. c) a čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  přinejmenším 1 190 000 000 EUR na činnosti v oblasti vzdělávání dospělých uvedené v čl. 4 písm. d) a čl. 5 písm. a);

4)  přinejmenším 3,97 % částky uvedené v odstavci 1 na činnosti v oblasti vzdělávání dospělých uvedené v čl. 4 písm. d) a čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  450 000 000 EUR na činnosti v rámci programu Jean Monnet uvedené v článku 7;

5)  1,5 % částky uvedené v odstavci 1 na činnosti v rámci programu Jean Monnet uvedené v článku 7;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  3 100 000 000 EUR na činnosti v oblasti mládeže uvedené v článcích 8 až 10;

b)  10,33 % částky uvedené v odstavci 1 na činnosti v oblasti mládeže uvedené v článcích 8 až 10;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  550 000 000 EUR na činnosti v oblasti sportu uvedené v článcích 11 až 13; a

c)  1,83 % částky uvedené v odstavci 1 na činnosti v oblasti sportu uvedené v článcích 11 až 13 a

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přinejmenším 960 000 000 EUR jako příspěvek na provozní náklady národních agentur.

d)  přinejmenším 3,2 % částky uvedené v odstavci 1 jako příspěvek na provozní náklady národních agentur.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  O finančním příspěvku, který na program věnují třetí země nebo který bude poskytnut z jiných nástrojů Unie, bude každoročně informována Rada a Parlament jakožto rozpočtové orgány Unie.

Odůvodnění

Jedná se o příspěvky z třetích zemí a dalších nástrojů mimo rozpočet EU. Rozpočtový orgán a příslušné výbory by měly být informovány o míře těchto příspěvků, aby mohly účinněji posoudit rozsah programů a jejich dosažené výsledky.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Do hodnocení programu bude zahrnuta analýza účasti na programu z hlediska etnického původu, pohlaví, kompetencí, sociálního původu a zeměpisných charakteristik Unie, aby bylo možné lépe posoudit míru zhodnocení vynaložených prostředků, dosah a využití programu a míru, do jaké program odráží různorodost evropské společnosti.

Odůvodnění

Programy EU, které se zaměřují na všechny segmenty evropské společnosti, nabízejí lepší zhodnocení vynaložených prostředků, zejména pokud jde o prosazování hodnot EU a zajišťování rovných příležitostí, a proto je třeba o zapojení do těchto programů podávat zprávy.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise odpovídá za kontrolní šetření týkající se akcí a činností programu řízených národními agenturami. Stanoví minimální požadavky na kontroly prováděné národní agenturou a nezávislým auditorským subjektem.

2.  Komise odpovídá za kontrolní šetření týkající se akcí a činností programu řízených národními agenturami. Stanoví minimální požadavky na kontroly prováděné národní agenturou a nezávislým auditorským subjektem, přičemž bere v úvahu systémy vnitřní kontroly veřejných financí členských států.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program se provádí tak, aby byla zajištěna jeho celková soudržnost a doplňkovost s ostatními příslušnými politikami, programy a finančními prostředky Unie, zejména s těmi, které se týkají vzdělávání a odborné přípravy, kultury a médií, mládeže a solidarity, zaměstnanosti a sociálního začleňování, výzkumu a inovací, průmyslu a podnikání, digitální politiky, zemědělství a rozvoje venkova, životního prostředí a klimatu, soudržnosti, regionální politiky, migrace, bezpečnosti a mezinárodní spolupráce a rozvoje.

1.  Program se provádí tak, aby byla zajištěna jeho celková soudržnost a doplňkovost s ostatními příslušnými politikami, programy a finančními prostředky Unie, zejména s těmi, které se týkají vzdělávání a odborné přípravy, kultury a médií, mládeže a solidarity, zaměstnanosti a sociálního začleňování, výzkumu a inovací, průmyslu a podnikání, digitální politiky, zemědělství a rozvoje venkova, životního prostředí a klimatu, soudržnosti, regionální politiky, migrace, bezpečnosti a mezinárodní spolupráce a rozvoje. Za těchto okolností budou sjednoceny postupy posuzování dokumentace, aby odpovídaly požadavku zjednodušení. Je třeba významně snížit zátěž způsobenou administrativními postupy.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

„Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Referenční údaje

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Jean Arthuis

28.6.2018

Projednání ve výboru

26.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (4.12.2018)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Zpravodaj: Emilian Pavel

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Erasmus+ je jedním z nejúspěšnějších programů EU a známou evropskou značkou. Sehrává významnou hospodářskou a sociální úlohu při posilování evropské identity, hodnot a občanství, integrace, udržitelného růstu podporujícího začlenění, kvalitních pracovních míst a sociální soudržnosti, neboť přispívá ke zkvalitňování evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy, ale také celoživotního učení. Program nabízí Evropanům příležitost k osobnímu i profesnímu rozvoji získáním řady znalostí a dovedností průřezového charakteru, které mají univerzální využití a jsou nezbytné ke zvládání sociálních, ekonomických a společenských výzev, a přispívá tak k naplněnému životu.

Název programu je velice důležitý. Zpravodaj proto navrhuje, aby v zájmu zajištění toho, aby i nadále vystihoval pravou povahu programu Erasmus+, v něm bylo označení „+“ ponecháno. Erasmus+ jde nad rámec vyššího vzdělávání a soustřeďuje se na vzdělávací sektory a stupně, jako je celoživotní učení nebo vzdělávání dospělých, a všechny tyto různé iniciativy a činnosti musí být zahrnuty pod zastřešující pojem Erasmus+.

Vzhledem k významu a dopadu programu Erasmus+ zpravodaj plně podporuje výzvu Evropského parlamentu obsaženou v jeho usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím víceletém finančním rámci, aby se rozpočet programu ztrojnásobil. Nový program Erasmus+ bude muset pokrýt další politické cíle, o nichž se jednalo v Göteborgu a které se týkají provádění evropského pilíře sociálních práv, a také priority obsažené v nové strategii EU pro mládež a bude se muset více zaměřit na podporu celoživotního vzdělávání. Takto navýšený rozpočet bude představovat konkrétní příklad odhodlání EU tyto priority realizovat.

Erasmus+ je klíčovým nástrojem zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy v celé EU. Nabízí totiž mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě (OVP), která hraje v Evropě zásadní ekonomickou a sociální úlohu. Rozšířením o OVP se program Erasmus+ dostává do povědomí širší skupiny obyvatel, čímž se podporují rovné příležitosti a sociální začlenění pro všechny občany, včetně osob s omezenými příležitostmi. Posílení inkluzivního a kvalitního OVP si vyžádá odpovídající rozpočet programu. Zajištěna by měla být také zvláštní strukturální podpora a flexibilita a upravené systémy financování pro účastníky programu. Evropě je stále ještě zapotřebí zlepšovat image i kvalitu OVP a studentské výměny v rámci OVP a iniciativy jejich pracovníků mohou přispět k větší atraktivitě a prestiži institucí OVP i tohoto typu vzdělávání jako takového.

Program je rovněž klíčem k zajištění toho, aby celoživotní učení a trvalý rozvoj klíčových kompetencí EU byly nedílnou součástí života všech Evropanů. Komise a členské státy by měly důrazně propagovat význam projektů, které se zaměřují na různá odvětví vzdělávání a odborné přípravy, mají přístup k celoživotnímu učení a podporují flexibilní formy učení. Zpravodaj se proto domnívá, že celoživotní učení by mělo být průřezovým cílem programu „Eramus+“. Program by měl obdržet odpovídající rozpočet na podporu meziodvětvové spolupráce a umožnění různým oblastem vzdělávání a odborné přípravy, mládeže a sportu vytvářet společné projekty týkající se průřezových otázek.

Vzdělávání dospělých se zabývá mnoha nejnaléhavějšími problémy Evropy, jako je začleňování migrantů a uprchlíků, nové definování dovedností v důsledku automatizace a digitalizace a začleňování sociálně izolovaných osob. Zpravodaj se domnívá, že v rámci programu Erasmus+ by se měly vyčlenit odpovídající finanční prostředky na vzdělávání dospělých a podporu dospělých s nízkou kvalifikací, aby byl zohledněn evropský závazek v této oblasti.

Aby mohl být evropský pilíř sociálních práv prováděn, musí se nový program Erasmus+ jasně zaměřit na inkluzivnost a musí zlepšit dosah na osoby s omezenými příležitostmi, včetně osob pocházejících ze sociálně znevýhodněných skupin, jako jsou Romové, nezaměstnaní mladí lidé, osoby s tělesným nebo mentálním postižením, obyvatelé odlehlých oblastí, migranti a uprchlíci. Zpravodaj se domnívá, že jsou zapotřebí zvláštní režimy financování, jako například předběžné financování, jakož i posílené podpůrné struktury na místní a vnitrostátní úrovni. Patří mezi ně kulturní, sociální a jazyková podpora a podpora při tlumočení do znakové řeči před příslušnou zkušeností s mobilitou, během ní a po ní, která lidem s omezenými příležitostmi umožní bezbariérový a nediskriminační přístup ke všem činnostem v rámci programu Erasmus+. Zpravodaj se navíc domnívá, že na úrovni členských států je hlavním podpůrným fondem pro lidi s omezenými příležitostmi Evropský sociální fond+, který by měl sdílením společných cílů i zajišťováním vhodného řízení a koordinace sloužit jako doplněk programů mobility Erasmus+.

Zpravodaj se domnívá, že výše finanční podpory – např. grantů, jednorázových částek na cestovní výdaje nebo správní poplatky, paušálních sazeb a jednotkových nákladů – by měla být pravidelně přezkoumávána a upravována podle životních a existenčních nákladů v hostitelské zemi nebo regionu, jakož i cestovních výdajů.

Kromě toho se zpravodaj domnívá, že by měla být řádně dodržována zásada „stejné odměny za stejnou práci“, a vyzývá k tomu, aby náklady na zaměstnance organizací, jež se podílejí na stejných projektech s intelektuálními výstupy, vycházely z jednotného systému odměňování.

Zpravodaj vítá návrh Komise na vybudování silnějších partnerství na podporu špičkové úrovně, jako jsou „střediska excelence v oblasti odborného vzdělávání“ nebo „Evropské univerzity“, ale požaduje, aby tato partnerství měla komplexní zeměpisné pokrytí napříč Evropou s cílem předejít neúměrné podpoře některých členských států, a domnívá se, že by v centralizovaném rozpočtu programu Erasmus+ měla být vyčleněna jasně vymezená finanční podpora.

Zpravodaj se rovněž domnívá, že má-li být inciativa „Discover EU“ součástí programu Erasmus+, musí obsahovat výraznou vzdělávací složku, díky níž bude plně v souladu s cílem tohoto programu, jímž je poskytnutí kvalitních vzdělávacích zkušeností.

Zpravodaj je toho názoru, že by rozpočet programu Erasmus+, jenž je poměrně velký, měl být vynaložen takovým způsobem, který evropským občanům zajistí maximální pozitivní přínos. Trvá proto na tom, aby program zajišťoval kvalitní zkušenosti spojené s mobilitou podle zásad stanovených v Evropské chartě kvality mobility[1]. Zaručena musí být praktická ustanovení týkající se kvality, jako jsou např. ustanovení v oblasti informací, přípravy, podpory a uznávání zkušeností a kvalifikací, jakož i jasné učební plány a výsledky.

Kromě toho by zpravodaj rád zdůraznil, že by tento program měl za podpory Evropské komise a členských států zajišťovat, aby byly kompetence získané během pobytů v rámci mobility v jakémkoli prostředí řádně zdokumentovány, potvrzeny a uznány a aby prostředky z rozpočtu a konkrétní granty byly vázány na postupy hodnocení kvality. Zpravodaj důrazně požaduje, aby členské státy zajistily plné uplatňování doporučení Rady k Evropskému rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu, doporučení Rady k validaci neformálního a informálního učení a evropských nástrojů, které přispívají k uznání vzdělávání v zahraničí a zajišťují kvalitní vzdělávání.

Na závěr se zpravodaj domnívá, že nový program Erasmus+ přináší mnoho cenných změn, a pokud bude dobře prováděn, bude mít výrazný pozitivní dopad na budoucnost Evropy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013

kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  V situaci rychlých a hlubokých změn v důsledku technické revoluce a globalizace mají investice do vzdělávací mobility, spolupráce a inovativního vývoje politiky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu klíčový význam pro budování inkluzivních, soudržných a odolných společností a udržení konkurenceschopnosti Unie a zároveň pro posilování evropské identity a demokratičtější Unie.

(1)  V situaci rychlých a hlubokých změn mají investice do vzdělávací mobility, vzdělávání v zájmu demokracie a solidarity, spolupráce inovativního vývoje politiky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu klíčový význam pro budování inkluzivních, demokratických, soudržných a odolných společností a zachování solidarity v Unii i její konkurenceschopnosti a zároveň pro posilování evropské identity a demokratičtější Unie.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Mobilita by neměla být nevyhnutelným řešením problému nedostatečných příležitostí doma, ale volbou, která se nabízí co největšímu počtu lidí bez ohledu na jejich sociální nebo kulturní původ či dostupné prostředky.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Evropský parlament, Rada a Komise dne 17. listopadu 2017 slavnostně vyhlásily a podepsaly evropský pilíř sociálních práv, který ve své první zásadě stanoví, že každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl dovednosti, které mu umožní podílet se plně na životě společnosti a úspěšně zvládat přechody na trhu práce.

(4)  Evropský parlament, Rada a Komise dne 17. listopadu 2017 slavnostně vyhlásily a podepsaly evropský pilíř sociálních práv, který ve své první zásadě stanoví, že každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl dovednosti, které mu umožní podílet se plně na životě společnosti a úspěšně zvládat začlenění na trh práce. Jeho třetí zásada zní, že bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci má každý právo na rovné zacházení a příležitosti, pokud jde o zaměstnání, sociální ochranu, vzdělávání a přístup ke zboží a službám dostupným veřejnosti. Podle jeho sedmnácté zásady mají osoby se zdravotním postižením právo na podporu příjmu, která jim zajistí důstojný život, na služby, které jim umožní účast na trhu práce a na životě společnosti, a na pracovní prostředí uzpůsobené jejich potřebám. Je třeba podporovat rovné příležitosti a zajistit dostatečné financování z prostředků Unie.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Dne 16. září 2016 v Bratislavě zdůraznili vedoucí představitelé 27 členských států své odhodlání poskytnout mladým lidem lepší příležitosti. V Římském prohlášení podepsaném dne 25. března 2017 se vedoucí představitelé 27 členských států a Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise zavázali, že budou usilovat o Unii, kde mladí lidé dostávají nejlepší vzdělání a odbornou přípravu a mohou studovat a nalézat uplatnění po celé Unii; Unii, která chrání naše kulturní dědictví a propaguje kulturní rozmanitost.

(5)  Dne 16. září 2016 v Bratislavě zdůraznili vedoucí představitelé 27 členských států své odhodlání poskytnout mladým lidem lepší příležitosti. V Římském prohlášení podepsaném dne 25. března 2017 se vedoucí představitelé 27 členských států a Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise zavázali, že budou usilovat o Unii, kde mladí lidé dostávají nejlepší vzdělání a odbornou přípravu a mohou studovat a nalézat důstojné uplatnění po celé Unii; Unii, která chrání naše kulturní dědictví a propaguje kulturní rozmanitost, solidaritu a demokracii.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Zpráva o hodnocení programu Erasmus+ na období 2014–2020 provedeném v polovině období potvrdila, že vytvoření jednotného programu v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu vedlo k významnému zjednodušení, racionalizaci a synergiím při řízení programu s tím, že je zapotřebí dalšího zlepšení pro upevnění vysoké efektivity dosažené v programu na období 2014–2020. V rámci konzultací k hodnocení v polovině období a k budoucímu programu členské státy a zúčastněné strany důrazně vyzývaly k pokračování programu ve stávajícím rozsahu, struktuře i mechanismech provádění, přičemž požadovaly řadu zlepšení, například v tom smyslu, aby byl program více inkluzivní. Rovněž zdůraznily, že by program měl zůstat ucelený a měl by se opírat o koncepci celoživotního učení. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 2. února 2017 o provádění programu Erasmus+ uvítal integrovanou strukturu programu a vyzval Komisi, aby plně využila dimenzi celoživotního učení programu tím, že se v budoucím programu posílí a podpoří meziodvětvová spolupráce. Členské státy a zúčastněné strany rovněž zdůraznily, že je třeba, aby si program zachoval silný mezinárodní rozměr, který by byl rozšířen do ostatních oblastí vzdělávání a odborné přípravy.

(6)  Zpráva o hodnocení programu Erasmus+ na období 2014–2020 provedeném v polovině období potvrdila, že vytvoření jednotného programu v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu vedlo k významnému zjednodušení, racionalizaci a synergiím při řízení programu s tím, že je zapotřebí dalšího zlepšení, aby se splnily cíle programu, zkvalitnilo umísťování v rámci mobility a nabízely se kvalitní příležitosti k mobilitě pro všechny, čímž by se upevnila vysoká efektivita dosažená v programu na období 2014–2020. V rámci konzultací k hodnocení v polovině období a k budoucímu programu členské státy a zúčastněné strany vyzývaly k pokračování programu ve stávajícím rozsahu, struktuře i mechanismech provádění, přičemž požadovaly řadu zlepšení, například v tom smyslu, aby byl program více inkluzivní a zvládnutelný i pro menší příjemce a projekty menšího rozsahu. Rovněž zdůraznily, že by program měl zůstat ucelený a měl by se opírat o koncepci celoživotního učení. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 2. února 2017 o provádění programu Erasmus+ uvítal integrovanou strukturu programu a vyzval Komisi, aby plně využila dimenzi celoživotního učení programu tím, že se v budoucím programu posílí a podpoří meziodvětvová spolupráce. Členské státy a zúčastněné strany rovněž zdůraznily, že je třeba, aby si program zachoval silný mezinárodní rozměr, který by byl rozšířen do ostatních oblastí vzdělávání a odborné přípravy.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Otevřená veřejná konzultace týkající se financování Unie v oblasti hodnot a mobility potvrdila tato klíčová zjištění a zdůraznila, že budoucí program musí více podporovat začleňování a že je třeba i nadále se zaměřovat na priority v oblasti modernizace systémů vzdělávání a odborné přípravy, jakož i na posílení priorit v oblasti posilování evropské identity, aktivního občanství a účasti na demokratickém životě.

(7)  Otevřená veřejná konzultace týkající se financování Unie v oblasti hodnot a mobility potvrdila tato klíčová zjištění a zdůraznila, že budoucí program musí více podporovat začleňování a že je třeba i nadále se zaměřovat na priority v oblasti modernizace systémů vzdělávání a odborné přípravy, jakož i na posílení priorit v oblasti posilování evropské identity a pocitu sounáležitosti občanů s Evropskou unií, aktivního občanství a účasti na demokratickém životě.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Ve svém sdělení „Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání: víceletý finanční rámec na období 2021–2027“26 přijatém dne 2. května 2018 Komise vyzvala, aby se v příštím finančním rámci kladl větší důraz na „mládež“, a to zejména více než zdvojnásobením objemu programu Erasmus+ na období 2014–2020, který je jedním z nejviditelnějších úspěchů Unie. Nový program bude klást důraz na začleňování a oslovení většího počtu mladých lidí s omezenými příležitostmi. Mělo by to umožnit většímu počtu mladých lidí přestěhovat se do jiné země, aby se tam učili nebo pracovali.

(8)  Ve svém sdělení „Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání: víceletý finanční rámec na období 2021–2027“26 přijatém dne 2. května 2018 Komise vyzvala, aby se v příštím finančním rámci kladl větší důraz na „mládež“, a to zejména více než zdvojnásobením objemu programu Erasmus+ na období 2014–2020, který je jedním z nejviditelnějších úspěchů Unie. Ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 nazvaném „Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020“ Evropský parlament vyzval k tomu, aby se rozpočet programu ztrojnásobil. V hodnocení v polovině období bylo potvrzeno, že rozpočet programu Erasmus+ se důsledně využívá v plné výši a že dostupné prostředky nestačí pokrýt velkou poptávku. Nový program bude klást důraz na začleňování a oslovení většího počtu mladých lidí s omezenými příležitostmi. Mělo by to umožnit většímu počtu mladých lidí přestěhovat se do jiné země, aby se tam učili nebo pracovali.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Evropský účetní dvůr ve své zvláštní zprávě s názvem „Mobilita v programu Erasmus+: miliony účastníků a různorodá evropská přidaná hodnota, avšak je třeba dále zlepšovat měření výkonnosti“, která byla zveřejněna dne 6. září 2018, potvrdil evropskou přidanou hodnotu programu, přičemž se zaměřil na prvek vzdělávání a odborné přípravy. Nicméně prvky přidané hodnoty, které přesahují rámec právních požadavků, k nimž patří strategický přístup k mobilitě, posílení pocitu evropské identity a mnohojazyčnost, se však v rámci hodnocení výkonnosti neměří. Auditoři proto vyzývají k tomu, aby ukazatele, které slouží k měření výkonnosti programu, byly lépe sladěny s jeho cíli a aby byly poskytnuty další ukazatele, které by měly být upřednostněny ve fázi hodnocení projektů, měly by být monitorovány a vykazovány.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Ačkoliv Evropský účetní dvůr ocenil zavedení několika inovací, které zjednodušily administrativu v otázkách mobility, v téže zprávě rovněž doporučil, aby Komise režim dále zjednodušila, a snížila tak administrativní zátěž. Auditoři žádají Komisi, aby příjemcům a jednotlivým účastníkům usnadnila podávání žádostí a předkládání zpráv a aby zlepšila nástroje IT a pokračovala v elektronizaci postupů.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8c)  Ve svém sdělení s názvem „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“ ze dne 24. října 2017 Komise uznává, že větší mobilita studentů a pracovníků v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, zejména v rámci programu Erasmus+, by nejvzdálenějším regionům přinesla značné výhody, a zavazuje se, že dále přizpůsobí finanční podporu určenou účastníkům, kteří cestují z nejvzdálenějších regionů a do těchto regionů, a to tak, že pro tyto regiony zachová v rámci programu Erasmus+ zvláštní pravidla financování, prostuduje možnosti rozšíření regionální spolupráce spojené s programem Erasmus+ s cílem dále podporovat mobilitu mezi nejvzdálenějšími regiony a sousedními třetími zeměmi a bude jako doplněk programu Erasmus+ využívat Evropský sociální fond plus.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  V této souvislosti je nutné zavést následný program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (dále jen „program“), který nahradí program Erasmus+ na období 2014–2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/201327. Měla by být zachována ucelená povaha programu na období 2014–2020 týkající se vzdělávání ve všech kontextech – formálního, neformálního a informálního a ve všech stádiích života za účelem posílení flexibilních způsobů učení, které jednotlivcům umožňují rozvíjet schopnosti nezbytné pro zvládání výzev 21. století27.

(9)  V této souvislosti je nutné zavést následný program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (dále jen „program“), který nahradí program Erasmus+ na období 2014–2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/201327. Měla by být posílena ucelená povaha programu na období 2014–2020 týkající se vzdělávání ve všech kontextech – formálního, neformálního a informálního a ve všech stádiích života za účelem posílení flexibilních způsobů učení, jakož i přístupu celoživotního učení, jež jednotlivcům umožňují rozvíjet schopnosti nezbytné pro individuální rozvoj a pro zvládání výzev 21. století. Komise a členské státy by měly důrazně podporovat meziodvětvovou spolupráci s dostatečným rozpočtem, aby mohly být realizovány i rozsáhlé politické projekty, a to i prostřednictvím zajištění rozpočtové flexibility pro vnitrostátní orgány a žadatele o financování projektů s cílem vytvářet společné projekty na průřezová témata zaujímající přístup celoživotního učení a podporující flexibilní přístupy.

__________________

__________________

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus +“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus +“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Program by měl být koncipován tak, aby ještě více přispíval k realizaci politických cílů a priorit Unie v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Ucelený přístup k celoživotnímu učení má zásadní význam pro zvládání různých přechodů, s nimiž se lidé budou v průběhu svého života potýkat. Příští program tento přístup dále rozvine, a tím by měl zachovávat úzký vztah s celkovým strategickým rámcem Unie pro politickou spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, včetně politické agendy pro školy, vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých, a zároveň by měl posílit a rozvíjet nové synergie s ostatními souvisejícími programy a oblastmi politiky Unie.

(10)  Program by měl být koncipován tak, aby ještě více přispíval k realizaci politických cílů a priorit Unie v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Ucelený přístup k celoživotnímu učení má zásadní význam pro zvládání různých přechodů, s nimiž se lidé budou v průběhu svého života potýkat, zejména lidé nad 50 let, kterým chybí dovednosti potřebné pro rychlý přechod na trhu práce. Příští program tento přístup dále rozvine, a tím by měl zachovávat úzký vztah s celkovým strategickým rámcem Unie pro politickou spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, včetně politické agendy pro školy, vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých, a zároveň by měl posílit a rozvíjet nové synergie s ostatními souvisejícími programy a oblastmi politiky Unie.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Jedním z hlavních cílů programu Erasmus+ musí být zachovat v rámci tohoto programu status mimoškolních činností, odborného vzdělávání a studia. Z tohoto důvodu existuje prostor pro zlepšení v oblasti podpory práce s mládeží, uměleckých a kulturních aktivit, chápání demokracie, vzdělávání dospělých a masového sportu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Program je ústředním nástrojem pro vytvoření Evropského prostoru vzdělávání. Měl by být odpovídajícím způsobem vybaven, aby mohl přispívat k provádění následného strategického rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu a nové agendy dovedností pro Evropu28, s důrazem na strategický význam dovedností pro udržení pracovních míst, růst a konkurenceschopnost. Měl by také podporovat členské státy při plnění cílů stanovených v pařížském prohlášení o prosazování občanství a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání29

(11)  Program je ústředním nástrojem pro vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a pro rozvoj klíčových kompetencí Unie pro celoživotní učení. Měl by být odpovídajícím způsobem vybaven, aby mohl přispívat k provádění následného strategického rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu a nové agendy dovedností pro Evropu28, s důrazem na strategický význam dovedností pro udržení kvalitních pracovních míst, růst a konkurenceschopnost. Měl by také podporovat členské státy při plnění cílů stanovených v pařížském prohlášení o prosazování občanství a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání29

__________________

__________________

28 COM(2016) 381 final.

28 COM(2016) 381 final.

29 [Odkaz].

29 [Odkaz].

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Program by měl studentům, učitelům a dospělým studentům poskytnout příležitost rozšířit si obzory a zmírnit své předsudky vůči osobám LGBTI. Činnosti zaměřené na vzdělávání učitelů by měly učitele připravovat na to, jak témata související s osobami LGBTI pozitivně zařadit do školních osnov, jak podporovat studenty a kolegy z komunity LGBTI a jak chránit studenty z řad LGBTI v právních předpisech týkajících se školství. Kromě toho by možnosti vzdělávání a odborné přípravy dospělých a příležitosti k odborné přípravě měly pomoci těm LGBTI studentům, kteří předčasně ukončili školní docházku nebo vysokou školu z důvodu nebezpečného školního či studijního prostředí, v němž se pohybovali.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Cílem programu Erasmus+ je povzbudit více navrhovatelů projektů, kteří nemají žádné zkušenosti s Unií, k podávání žádostí o financování. Pro tyto navrhovatele by národní agentury měly zřídit nebo rozšířit zvláštní podpůrné mechanismy.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11c)  Je třeba dále zlepšovat příručku k programu vypracovanou Komisí s cílem dodržet zásady přehlednosti, jednoduchosti a srozumitelnosti.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Mladí lidé vnímají Erasmus+ především jako program pro vysokoškolské studenty. Na evropské, vnitrostátní a regionální úrovni by proto měl být kladen větší důraz na výraznější zviditelnění jednotlivých oblastí a jejich podprogramů, jako je školní vzdělávání (Comenius), vysokoškolské vzdělávání (Erasmus), mezinárodní vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Mundus), odborné vzdělávání a příprava (Leonardo da Vinci) a vzdělávání dospělých (Grundtvig), jakož i oblast mládeže (Mládež v akci) a sportu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Program by měl zohledňovat pracovní plán Unie v oblasti sportu, který je rámcem pro spolupráci na úrovni Unie v oblasti sportu na roky […]32. Pracovní plán Unie a akce podporované v rámci programu v oblasti sportu by měly být soudržné a komplementární. Je třeba se zaměřit zvláště na sport na základní úrovni, a to s ohledem na důležitou úlohu, kterou plní z hlediska podpory fyzické aktivity a zdravého životního stylu, sociálního začleňování a rovnosti. Program by měl přispívat k tomu, aby byly prostřednictvím sportu, řádné správy a integrity ve sportu podporovány společné evropské hodnoty, jakož i vzdělávání, odborná příprava a dovednosti ve sportu a prostřednictvím sportu.

(13)  Program by měl zohledňovat pracovní plán Unie v oblasti sportu, který je rámcem pro spolupráci na úrovni Unie v oblasti sportu na roky […]32. Pracovní plán Unie a akce podporované v rámci programu v oblasti sportu by měly být soudržné a komplementární. Je třeba se zaměřit zvláště na sport na základní úrovni, a to s ohledem na důležitou úlohu, kterou plní z hlediska podpory fyzické aktivity a zdravého životního stylu, sociálního začleňování a rovnosti. Program by měl přispívat k tomu, aby byly prostřednictvím sportu, řádné správy a integrity ve sportu podporovány společné evropské hodnoty, jakož i vzdělávání, odborná příprava a dovednosti ve sportu a prostřednictvím sportu. V tomto ohledu je třeba podporovat mobilitu sportovních trenérů, zejména těch, kteří se věnují ženským týmům a potřebují podporu v boji proti sexismu a misogynii.

_________________

_________________

32 [Odkaz].

32 [Odkaz].

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Příslušné orgány by měly zajistit, aby byly formuláře pro podávání žádostí k dispozici včas a náležitým způsobem.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Program by měl být inkluzivnější tím, že se více zaměří na osoby s omezenými příležitostmi, a to i prostřednictvím pružnějších forem vzdělávací mobility, a že podpoří účast malých organizací, zejména nových organizací a základních komunitních organizací, které přímo pracují se znevýhodněnými účastníky vzdělávání všech věkových kategorií. Měly by se podporovat virtuální formy, jako jsou virtuální spolupráce, kombinovaná a virtuální mobilita, aby bylo možné oslovit více účastníků, zejména lidí s omezenými příležitostmi a lidí, pro které by fyzické přestěhování do jiné země bylo překážkou.

(16)  Program by měl být inkluzivnější tím, že se více zaměří na osoby s omezenými příležitostmi, a to i prostřednictvím pružnějších forem vzdělávací mobility, a že podpoří účast malých organizací, zejména nových organizací a základních komunitních organizací, které přímo pracují se znevýhodněnými účastníky vzdělávání všech věkových kategorií, prostřednictvím zjednodušených administrativních postupů a jasné komunikace. Měly by se podporovat virtuální formy, jako jsou virtuální spolupráce, kombinovaná a virtuální mobilita, aby bylo možné oslovit více účastníků, zejména lidí s omezenými příležitostmi a lidí, pro které by fyzické přestěhování do jiné země bylo překážkou, přičemž by tyto formy měly být doplňkem, a nikoli náhradou fyzické mobility. Posílené podpůrné struktury na místní a vnitrostátní úrovni, jako je cílená kulturní, sociální nebo také jazyková příprava, a neustálá podpora během projektu mobility či tlumočení do znakového jazyka by lidem s omezenými příležitostmi zajistily bezbariérový a nediskriminační přístup ke všem aktivitám v rámci programu Erasmus+ v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením a Evropskou strategií pro pomoc osobám se zdravotním postižením. K inkluzivnímu charakteru programu přispěje rovněž cílené financování pro tyto skupiny, jakož i opatření, jako je jmenování poradců, kteří by ve vnitrostátních agenturách radili, jak nejlépe rozdělit finanční prostředky. Evropský sociální fond plus je hlavním zdrojem finančních prostředků určených pro lidi s omezenými příležitostmi na úrovni členských států, a jelikož sdílí společné cíle, měl by sloužit jako doplněk programů mobility v rámci programu Erasmus+.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Program by měl zajistit kvalitní projekty mobility založené na zásadách, které stanoví Evropská charta kvality mobility (2006/961/ES), neboť kvalita praktických opatření, jako je poskytování informací, příprava, podpora a uznávání praxe a kvalifikace, nebo také jasné učební plány a předem stanovené cíle učení mají jednoznačně vliv na to, jaký bude přínos projektů mobility. Nedílnou součástí projektů mobility by měly být přípravné a následné semináře, jazykové kurzy a kurzy vyučující interkulturním dovednostem, které by měly být zajišťovány vysílajícími nebo přijímajícími organizacemi či poskytovateli mobility. V zájmu zvýšení dosahu, inkluze a kvality vzdělávací mobility by zkušení poskytovatelé mobility, kteří budou dodržovat charty kvality, měli mít možnost používat zjednodušený postup pro podávání žádostí, jako je například akreditace.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Program by měl posílit stávající možnosti vzdělávací mobility, zejména v oblastech, v kterých by mohl program dosáhnout největší efektivity, s cílem rozšířit jejich dostupnost a uspokojit velkou poptávku. Mělo by k tomu dojít zejména rozšířením a usnadněním činností v oblasti mobility pro vysokoškolské studenty, žáky a účastníky odborného vzdělávání a přípravy. U dospělých studentů s nízkou kvalifikací by měla být mobilita zakotvena v partnerstvích pro spolupráci. Měly by být rozšířeny příležitosti v oblasti mobility pro mládež zapojenou do neformálního učení s cílem zapojit více mladých lidí. Vzhledem k silnému pákovému efektu by měla být také posílena mobilita pracovníků v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. V souladu s vizí skutečného Evropského prostoru vzdělávání by program měl podporovat také mobilitu a výměny a účast studentů na vzdělávacích a kulturních činnostech tím, že podpoří digitalizaci procesů, jako je například evropská studentská karta. Tato iniciativa může být významným krokem na cestě k mobilitě pro všechny především tím, že umožní institucím vysokoškolského vzdělávání vysílat a přijímat více studentů na výměnu, ještě zlepší kvalitu studentské mobility a také usnadní přístup studentů k různým službám (knihovny, doprava, ubytování) ještě před jejich příjezdem do zahraniční instituce.

(20)  Program by měl posílit stávající možnosti vzdělávací mobility, zejména v oblastech, v kterých by mohl program dosáhnout největší efektivity, s cílem rozšířit jejich dostupnost a uspokojit velkou poptávku. Mělo by k tomu dojít zejména rozšířením a usnadněním činností v oblasti mobility pro potřeby skupin, jež jsou v současné době méně zapojeny, jako jsou účastníci odborného vzdělávání a přípravy, zejména počátečního odborného vzdělávání a přípravy, žáci základních škol, jakož i vysokoškolští studenti. U dospělých studentů s nízkou kvalifikací nebo u lidí s omezenými příležitostmi by měla být mobilita zakotvena v partnerstvích pro spolupráci. Měly by být rozšířeny příležitosti v oblasti mobility pro mládež zapojenou do neformálního učení s cílem zapojit více mladých lidí. Vzhledem k silnému pákovému efektu by měla být také posílena mobilita pracovníků v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. V souladu s vizí skutečného Evropského prostoru vzdělávání by program měl podporovat také mobilitu a výměny a účast studentů na vzdělávacích a kulturních činnostech tím, že podpoří digitalizaci procesů, jako je například evropská studentská karta. Tato iniciativa může být významným krokem na cestě k mobilitě pro všechny především tím, že umožní institucím vysokoškolského vzdělávání vysílat a přijímat více studentů na výměnu, ještě zlepší kvalitu studentské mobility a také usnadní přístup studentů k různým službám (knihovny, doprava, ubytování) ještě před jejich příjezdem do zahraniční instituce.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Zvláštní podpora by měla být poskytována příležitostem k využití vzdělávací mobility v příhraničních regionech. Zejména pro studenty účastnící se odborného vzdělávání a přípravy by měly být více zpřístupněny stáže nebo možnost absolvovat část studia v zahraničí, aby se mohli seznámit s přeshraničním trhem práce.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b)  Program by měl posílit inkluzivní a kvalitní odborné vzdělávání a přípravu (OVP), neboť tento druh vzdělávání hraje v Evropě velmi důležitou ekonomickou a sociální úlohu a vede k rovným příležitostem a sociálnímu začlenění pro všechny občany, včetně těch ze sociálně znevýhodněných skupin a lidí s omezenými příležitostmi. Program se zaměří na specifické otázky týkající se OVP, jako je zvláštní strukturální podpora například pro získání jazykových znalostí a pro specifické odvětvové jazykové kurzy nebo vhodná hodnotící opatření pro účastníky, ale i finanční prostředky na kompenzaci omezených vnitrostátních zdrojů určených na výměnu studentů, učitelů a zaměstnanců v OVP nebo na pomoc s vyhledáním partnera pro vysoce kvalitní projekty mobility.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20c)  Program by měl podporovat projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých, jejichž hlavním cílem je podpora sociálního začlenění, aktivního občanství a zaměstnatelnosti, osobního rozvoje a dobrých životních podmínek spolu s předáváním znalostí, schopností a dovedností.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20d)  Program by měl podporovat mobilitu učitelů a dalších pedagogických pracovníků, včetně pracovníků vzdělávání v raném věku a předškolního vzdělávání, a přispívat k jejich počátečnímu i trvalému profesnímu rozvoji a měl by zajistit, aby se učitelům dostávalo během jejich účasti na projektech mobility podpory od jejich škol, včetně řádného zaškolení před zahájením projektu mobility a rozšiřování znalostí a dovedností, které využijí při vzdělávání a přípravě studentů účastnících se výměnných programů. S cílem zlepšit přístup učitelů k programu by sdružení, která je zastupují na vnitrostátní a regionální úrovni, měla být zapojena do místních informačních kampaní, které by měly být koordinovány příslušnými vnitrostátními agenturami. Doba, po kterou se učitelé účastní projektů mobility, by neměla být považována za dovolenou, nýbrž za jejich oficiální pracovní dobu.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Program by měl povzbuzovat mládež k účasti na demokratickém životě Evropy, například podporou projektů zaměřených na to, aby se mladí lidé společensky angažovali a naučili se zapojovat do občanské společnosti, a to zvyšováním povědomí o společných evropských hodnotách včetně základních práv, organizováním setkání mladých lidi a osob s rozhodovací pravomocí na místní, národní a unijní úrovni, jakož i podporováním procesu evropské integrace.

(21)  Program by měl povzbuzovat mládež k účasti na demokratickém životě Evropy, například podporou projektů zaměřených na to, aby se mladí lidé společensky angažovali a naučili se zapojovat do občanské společnosti, a to zvyšováním povědomí o společných evropských hodnotách včetně základních práv, organizováním setkání mladých lidi a osob s rozhodovací pravomocí na místní, národní a unijní úrovni, jakož i podporováním procesu evropské integrace. Program uznává klíčovou úlohu mládežnických organizací a práce s mládeží při plnění tohoto cíle a zaměří se na budování silnější oblasti zaměřené na mládež v Evropě prostřednictvím podpory a propagace akcí a projektů mládežnických organizací z celé Evropy a sousedních zemí a spolupráce se zbytkem světa.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Program by měl mladým lidem nabídnout více příležitostí poznat Evropu prostřednictvím získávání zkušeností v zahraničí. Osmnáctiletí, zejména ti s omezenými příležitostmi, by měli dostat příležitost získat v rámci neformální vzdělávací činnosti, ať již sami nebo ve skupině, první zkušenost s cestováním po Evropě, aby si vyvinuli pocit sounáležitosti s Evropskou unií a objevovali její kulturní rozmanitost. Program by měl určit orgány odpovědné za oslovení a výběr účastníků a podporovat činnosti, které rozvinou vzdělávací rozměr této zkušenosti.

(22)  Program by měl mladým lidem nabídnout více příležitostí poznat Evropu prostřednictvím získávání kvalitních zkušeností v zahraničí. Mladí lidé bez ohledu na věk, zejména ti s omezenými příležitostmi, by měli dostat příležitost získat v rámci neformální vzdělávací činnosti, ať již sami nebo ve skupině, první zkušenost s cestováním po Evropě za účelem kvalitního vzdělávání, aby si vyvinuli pocit sounáležitosti s Evropskou unií a objevovali její kulturní rozmanitost. Program by měl určit orgány, a to i organizace občanské společnosti a mládežnické organizace, odpovědné za oslovení a výběr účastníků a podporovat činnosti, které rozvinou vzdělávací rozměr této zkušenosti. V kontextu iniciativy DiscoverEU by měl program usilovat o provádění jasných vzdělávacích cílů a činností. Komise zajistí, aby byla místa přidělována zeměpisně vyváženým způsobem. Program může za účelem posílení celkového dopadu zvážit fungování ve spolupráci s evropskými hlavními městy kultury, evropskými hlavními městy mládeže, evropskými hlavními městy dobrovolnictví a evropskými zelenými městy.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Program by měl rovněž podporovat celoživotní vzdělávací mobilitu starších studentů, včetně studentů univerzit třetího věku a pracovníků starších 50 let, kteří jsou v procesu přechodu v rámci pracovního trhu, a aktivity založené na mezigenerační výměně mezi mládeží a staršími lidmi.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Program by měl rovněž posílit výuku cizích jazyků, zejména rozšířeným využíváním on-line nástrojů, neboť elektronické učení nabízí jazykovému vzdělávání další výhody z hlediska přístupu a flexibility.

(23)  Program by měl rovněž posílit výuku cizích jazyků, včetně znakové řeči, menšinových jazyků a jazyků sousedních zemí, zejména rozšířeným využíváním dostupných on-line nástrojů, ale i prostřednictvím tradiční výuky jazyků ve třídě, s cílem překonat jednu z překážek pro mobilitu studentů.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Program by měl podporovat opatření na posílení spolupráce mezi institucemi a organizacemi, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu; je třeba uznat jejich rozhodující úlohu při zprostředkovávání znalostí, dovedností a kompetencí, které lidé potřebují v měnícím se světě, a při náležitém využívání potenciálu pro inovace, kreativitu a podnikání, zejména v rámci digitální ekonomiky.

(24)  Program by měl podporovat opatření na posílení spolupráce mezi institucemi a organizacemi, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu; je třeba uznat jejich rozhodující úlohu při zprostředkovávání znalostí, dovedností a kompetencí, které lidé potřebují v měnícím se světě, a při náležitém využívání potenciálu pro udržitelný rozvoj, sociální pokrok, inovace, kreativitu a podnikání, zejména v rámci digitální ekonomiky.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  V souladu s článkem 8 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením má program podporovat zvyšování povědomí celé společnosti o osobách se zdravotním postižením a za účelem prosazování pozitivního vnímání těchto osob a většího společenského povědomí musí stimulovat uznávání jejich dovedností, předností a schopností; současně musí na všech úrovních vzdělávacího systému podporovat přístup založený na dodržování práv osob se zdravotním postižením a začleňovat do tohoto systému osvětové programy týkající se těchto osob a jejich práv.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Ve svých závěrech ze dne 14. prosince 2017 vyzvala Evropská rada členské státy, Radu a Komisi, aby pokročily v řadě iniciativ, aby bylo v evropské spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy dosaženo nové úrovně, mimo jiné vybídla k tomu, aby do roku 2024 existovaly „Evropské univerzity“ ve zdola nahoru vytvořených sítích univerzit napříč Unií. Program by měl tyto Evropské univerzity podporovat.

(25)  Ve svých závěrech ze dne 14. prosince 2017 vyzvala Evropská rada členské státy, Radu a Komisi, aby pokročily v řadě iniciativ, aby bylo v evropské spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy dosaženo nové úrovně, mimo jiné vybídla k tomu, aby do roku 2024 existovaly „Evropské univerzity“ ve zdola nahoru vytvořených sítích univerzit napříč Unií. Program by měl tyto Evropské univerzity podporovat, přičemž by měl zajistit finanční podporu ve výši maximálně 20 % centralizovaného rozpočtu určeného na činnosti v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Program by měl zajistit celkové zeměpisné pokrytí evropských univerzit sdružených v síti Evropských univerzit.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Komuniké z roku 2010 ze zasedání v Bruggách vyzvalo k podpoře excelence v oblasti odborného vzdělávání pro inteligentní a udržitelný růst. Sdělení o posílení inovací v evropských regionech z roku 2017 poukazuje na propojení odborného vzdělávání a přípravy s inovačními systémy v rámci strategií pro inteligentní specializaci na regionální úrovni. Program by měl poskytnout prostředky k řešení těchto výzev a podpořit rozvoj nadnárodních platforem středisek excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy úzce začleněných do místních a regionálních strategií pro růst, inovace a konkurenceschopnost. Tato centra excelence by měla fungovat jako motory rozvoje kvalitních odborných dovedností potřebných v jednotlivých odvětvích a zároveň by měla podporovat celkové strukturální změny a sociálně-ekonomické politiky v Unii.

(26)  Komuniké z roku 2010 ze zasedání v Bruggách vyzvalo k podpoře excelence v oblasti odborného vzdělávání pro inteligentní a udržitelný růst. Sdělení o posílení inovací v evropských regionech z roku 2017 poukazuje na propojení odborného vzdělávání a přípravy s inovačními systémy v rámci strategií pro inteligentní specializaci na regionální úrovni. Program by měl poskytnout prostředky k řešení těchto výzev a podpořit rozvoj nadnárodních platforem středisek excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy úzce začleněných do místních a regionálních strategií pro růst, inovace, konkurenceschopnost, sociální začlenění a udržitelný rozvoj. Tato centra excelence by měla fungovat jako motory rozvoje kvalitních odborných dovedností potřebných v jednotlivých odvětvích a zároveň by měla podporovat celkové strukturální změny a sociálně-ekonomické politiky v Unii. Program by měl poskytovat financování těchto center excelence ve výši alespoň 10 % centralizovaného rozpočtu určeného na činnosti v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a měl by zajistit celkové zeměpisné pokrytí v rámci Evropy.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Aby se zintenzivnilo využívání virtuálních činností spolupráce, měl by program podporovat systematičtější používání on-line platforem, jako jsou eTwinning, School Education Gateway, elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě, Evropský portál pro mládež a on-line platforma pro vysokoškolské vzdělávání.

(27)  Aby se zintenzivnilo využívání virtuálních činností spolupráce, měl by program podporovat systematičtější a dostupnější používání on-line platforem, jako jsou eTwinning, School Education Gateway, elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě, Evropský portál pro mládež a on-line platforma pro vysokoškolské vzdělávání.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Program by měl přinést větší transparentnost a jednodušší uznávání dovedností a kvalifikací, jakož i přenos kreditů nebo jednotek výsledků učení, s cílem zvýšit kvalitu a podpořit validaci neformálního a informálního učení, řízení dovedností a poradenství. V tomto ohledu by měl program rovněž poskytovat podporu kontaktním místům a sítím na vnitrostátní i unijní úrovni, které usnadňují výměny v rámci Evropy, jakož i rozvoj flexibilních vzdělávacích cest mezi různými oblastmi vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a napříč formálními a neformálními oblastmi.

(28)  Program by měl přinést větší transparentnost a jednodušší uznávání dovedností a kvalifikací, jakož i přenos kreditů nebo jednotek výsledků učení, s cílem zvýšit kvalitu a podpořit validaci neformálního a informálního učení, řízení dovedností a poradenství. V tomto ohledu by měl program rovněž poskytovat podporu kontaktním místům a sítím na vnitrostátní i unijní úrovni, které usnadňují výměny v rámci Evropy, jakož i rozvoj flexibilních a inkluzivních vzdělávacích cest mezi různými oblastmi vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a napříč formálními a neformálními oblastmi.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Program by měl zajistit, aby schopnosti získané zkušeností s mobilitou v jakémkoli prostředí byly řádně zdokumentovány, validovány a uznány. Program by měl klást zvláštní důraz na validaci a uznávání dob vzdělávání a odborné přípravy v zahraničí, včetně středoškolského vzdělávání, a v této souvislosti by měly být rozpočtové prostředky a konkrétní granty spojeny s postupy posuzování kvality, s popisem výsledků učení a s plným uplatňováním doporučení Rady o evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu z roku 2012 a doporučení Rady o validaci neformálního a informálního učení a evropských nástrojů, které přispívají k uznání vzdělávání v zahraničí a zajišťují kvalitní vzdělávání, jako je evropský rámec kvalifikací (EQF), evropský systém zajišťování kvality pro vysokoškolské vzdělávání (EQAR), evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) a evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET).

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Pro zajištění spolupráce s ostatními nástroji a na podporu dalších politik Unie by měly být nabízeny možnosti mobility lidem v různých oblastech činnosti, jako je veřejný sektor, zemědělství a podnikání, aby jim umožnily získat zkušenosti během vzdělávání v zahraničí, které jim v kterékoli fázi jejich života umožní profesionálně i osobně růst a rozvíjet se, a to zejména zvyšováním povědomí o jejich evropské identitě a zlepšováním porozumění evropské kulturní rozmanitosti. Program by měl sloužit jako místo vstupu pro unijní programy nadnárodní mobility se silným vzdělávacím rozměrem a zjednodušit nabídku těchto programů pro příjemce a účastníky. Rozšíření projektů Erasmus by mělo být usnadněno; měla by být zavedena zvláštní opatření s cílem pomáhat navrhovatelům projektů Erasmus žádat o granty nebo rozvíjet synergie pomocí podpory z evropských strukturálních a investičních fondů a programů v oblasti migrace, bezpečnosti, justice a občanství, zdraví a kultury.

(30)  Pro zajištění spolupráce s ostatními nástroji a na podporu dalších politik Unie by měly být nabízeny možnosti mobility lidem, včetně osob se zdravotním postižením, v různých oblastech činnosti, jako je veřejný sektor, zemědělství a podnikání, aby jim umožnily získat zkušenosti během vzdělávání v zahraničí, které jim v kterékoli fázi jejich života umožní profesionálně i osobně růst a rozvíjet se, a to zejména zvyšováním povědomí o jejich evropské identitě a zlepšováním porozumění evropské kulturní rozmanitosti. Program by měl sloužit jako místo vstupu pro unijní programy nadnárodní mobility se silným vzdělávacím rozměrem a zjednodušit nabídku těchto programů pro příjemce a účastníky. Rozšíření projektů Erasmus by mělo být usnadněno; měla by být zavedena zvláštní opatření s cílem pomáhat navrhovatelům projektů Erasmus + žádat o granty nebo rozvíjet synergie pomocí podpory z evropských strukturálních a investičních fondů a programů v oblasti migrace, bezpečnosti, justice a občanství, zdraví a kultury, jakož i z Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížsku dohodu a plnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a dosažení celkového cíle vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie na realizaci klimatických cílů. Relevantní opatření budou určována během přípravy a provádění programu a v průběhu relevantních hodnocení a přezkumu znovu posouzena.

(32)  Program musí být v souladu s ústředním cílem Pařížské dohody, jímž je posílení globální reakce na hrozbu, kterou představuje změna klimatu. Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie provádět Pařížskou dohodu a plnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a dosažení celkového cíle vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie na realizaci klimatických cílů. Relevantní opatření budou určována během přípravy a provádění programu a v průběhu relevantních hodnocení a přezkumu znovu posouzena.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a)  Tento program a jeho nástroje by v tomto jedinečném mezinárodním prostředí měly plnit zásadní úlohu při vzdělávání lidí v oblasti globální udržitelnosti a globálních studií, ochrany životního prostředí a změny klimatu a kromě cílených programů by se tyto studie měly objevit také ve všech klíčových oblastech jakožto horizontální prvek ve formě formálního a neformálního vzdělávání nebo informálního učení.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32b)  S ohledem na právní závazek Evropské unie týkající se odstranění nerovností a podpory rovného zacházení pro muže a ženy ve všech jejích činnostech, který je stanoven v článku 8 SFEU, by tento program měl přispívat k zohledňování rovnosti žen a mužů v politikách Unie. Relevantní opatření budou určována během přípravy a provádění programu a opětovně posouzena v rámci příslušných hodnocení a přezkumu. Zejména je třeba dosáhnout zlepšení, pokud jde o rovné postavení žen a mužů v souvislosti s účastníky ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  V souvislosti se základním finančním rámcem pro akce, které mají být řízeny národními agenturami v oblasti vzdělávání a odborné přípravy by mělo být stanoveno rozdělení minimálního přídělu pro jednotlivé oblasti (vysokoškolské vzdělávání, školní vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých), aby byla zaručena kritická míra prostředků k dosažení zamýšlených cílů a výsledků v každé z těchto oblastí.

(34)  V souvislosti se základním finančním rámcem pro akce, které mají být řízeny národními agenturami v oblasti vzdělávání a odborné přípravy by mělo být stanoveno rozdělení minimálního přídělu pro jednotlivé oblasti (vysokoškolské vzdělávání, školní vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých), aby byla zaručena kritická míra prostředků k dosažení zamýšlených cílů a výsledků v každé z těchto oblastí. Kromě toho by také mohl být definován minimální příděl pro cílové skupiny.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Typy financování a metody provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěž a očekávané riziko nesouladu. Přitom by se mělo zvážit rovněž využití jednorázových částek, paušálních plateb a jednotkových nákladů, jakož i financování, které není spojené s náklady, podle čl. [125 odst. 1] finančního nařízení.

(36)  Typy financování a metody provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěž a očekávané riziko nesouladu. Přitom by se mělo zvážit rovněž využití jednorázových částek, paušálních plateb a jednotkových nákladů, jakož i financování, které není spojené s náklady, podle čl. [125 odst. 1] finančního nařízení. Pro inkluzivnost programu má mimořádný význam cílená finanční podpora, jako například možnosti předběžného financování pro osoby s omezenými příležitostmi nebo financování dodatečných nákladů, jež vznikají osobám se zdravotním postižením kvůli jejich postižení.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36a)  Výše finanční podpory ve formě grantů, jednorázových částek na cestovní výdaje nebo správní poplatky, paušálních sazeb a jednotkových nákladů by měla být každoročně přezkoumávána a upravována podle životních a existenčních nákladů v hostitelské zemi a v hostitelském městě, a to na základě aktualizovaných údajů Eurostatu, aby se zajistilo, že tato výše bude odpovídat skutečnosti a nebude diskriminační. Je nezbytné, aby bylo při výpočtu poskytované podpory přihlíženo k nákladům na ubytování, mezinárodní dopravu a místní dopravu, stravu a jazykové kurzy a k minimální částce nutné k důstojnému životu.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  V souladu s finančním nařízením EU by Komise měla přijmout pracovní programy a informovat o tom Evropský parlament a Radu. Pracovní programy by měly stanovit opatření nezbytná pro jejich provedení v souladu s obecnými a specifickými cíli programu, kritéria pro výběr a udělování grantů, jakož i všechny ostatní požadované prvky. Pracovní programy a veškeré jejich změny by měly být přijímány prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem.

(40)  V souladu s finančním nařízením EU by Komise měla přijmout pracovní programy a informovat o tom Evropský parlament a Radu. Pracovní programy by měly stanovit opatření nezbytná pro jejich provedení v souladu s obecnými a specifickými cíli programu, kritéria pro výběr a udělování grantů, jakož i všechny ostatní požadované prvky. Pracovní programy a veškeré jejich změny by měly být přijímány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201638 je třeba program hodnotit na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních požadavků na monitorování, zároveň však zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky by měly zahrnovat konkrétní, v průběhu času měřitelné a realistické ukazatele a tvořit základ pro hodnocení účinnosti programu na místě.

(41)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201638 je třeba program hodnotit na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních požadavků na monitorování, zároveň však zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro organizace příjemců, ale také pro členské státy. Tyto požadavky by měly zahrnovat konkrétní, v průběhu času měřitelné a realistické ukazatele a tvořit základ pro hodnocení účinnosti programu na místě.

_________________

_________________

38 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).

38 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(44a)  Komise by měla zjednodušit definice a zkvalitnit pokyny týkající se decentralizovaných činností s cílem zajistit, aby národní agentury uplatňovaly pravidla programu jednotným způsobem a dodržovaly normy kvality a procesní postupy. Komise by měly vybízet agentury k lepší koordinaci, aby se zlepšilo provádění programu.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(44b)  Program by měl podporovat vzájemné učení na základě studií, odborné přípravy a pracovních zkušeností v zahraničí s cílem zvýšit dopad programu Erasmus+ na místní komunity a usnadnit sdílení osvědčených postupů, které jsou zásadní pro zlepšení kvality projektů v rámci programu Erasmus+.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Členské státy by měly vyvinout úsilí k přijetí všech vhodných opatření k odstranění právních a administrativních překážek řádného fungování programu. Zahrnuje to v mezích možností, a aniž by bylo dotčeno právo Unie týkající se vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí, řešení problémů spojených se získáváním víz a povolení k pobytu. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/80139 se členské státy vybízejí, aby zavedly zkrácené řízení o přijetí.

(46)  Členské státy by měly vyvinout úsilí k přijetí všech vhodných opatření k odstranění právních a administrativních překážek řádného fungování programu. Zahrnuje to osvobození studijních grantů od daně a sociálních odvodů, zajištění přenositelnosti práv v rámci sociálních systémů v Unii a v mezích možností, a aniž by bylo dotčeno právo Unie týkající se vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí, řešení problémů spojených se získáváním víz a povolení k pobytu a dalších právních či administrativních problémů, které by mohly bránit přístupu k programu. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/80139 se členské státy vybízejí, aby zavedly zkrácené řízení o přijetí.

__________________

__________________

39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21).

39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21).

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201140.

vypouští se

__________________

 

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s.13).

 

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49)  Aby se zjednodušily požadavky kladené na příjemce, měly by být co nejvíce využívány zjednodušené granty ve formě paušálních plateb, jednotkových nákladů a financování s pevnou sazbou. Zjednodušené granty podporující činnosti mobility v rámci programu stanovené Komisí by měly zohlednit životní a existenční náklady dané hostitelské země. Komise a národní agentury vysílajících zemí by měly mít možnost tyto zjednodušené granty uzpůsobit na základě objektivních kritérií, zejména s cílem zajistit jejich dostupnost pro osoby s omezenými příležitostmi. Členským státům by mělo být rovněž doporučeno, aby v souladu se svými vnitrostátními předpisy osvobodily tyto granty od veškerých daní a sociálních poplatků. Totéž osvobození by se mělo vztahovat na veřejné nebo soukromé subjekty, které tuto finanční podporu poskytují dotyčným jednotlivcům.

(49)  Aby se zjednodušily požadavky kladené na příjemce, měly by být co nejvíce využívány zjednodušené granty ve formě paušálních plateb, jednotkových nákladů a financování s pevnou sazbou. Zjednodušené granty podporující činnosti mobility v rámci programu stanovené Komisí by měly zohlednit životní a existenční náklady dané hostitelské země. Komise a národní agentury vysílajících zemí by měly mít možnost tyto zjednodušené granty uzpůsobit na základě objektivních kritérií, zejména s cílem zajistit jejich dostupnost pro osoby s omezenými příležitostmi. Členské státy by měly v souladu se svými vnitrostátními předpisy osvobodit tyto granty od veškerých daní a sociálních odvodů. Totéž osvobození by se mělo vztahovat na veřejné nebo soukromé subjekty, které tuto finanční podporu poskytují dotyčným jednotlivcům.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(49a)  Je důležité zajistit řádnou finanční správu každého programu a jeho provádění co nejefektivnějším a uživatelsky nejvstřícnějším způsobem. Členské státy nebo národní agentury by měly upustit od zavádění dalších pravidel, která příjemcům znesnadňují využívání prostředků.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53)  Aby bylo možné přezkoumat nebo doplnit ukazatele výkonnosti programu, měla by být ohledně přílohy Komisi svěřena pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Je velmi důležité, aby Komise během přípravných prací – i na úrovni odborníků – vedla odpovídající konzultace, které jsou v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by měly Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty obdržet současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(53)  Aby bylo možné přezkoumat nebo doplnit ukazatele výkonnosti programu a uvést částku přidělenou na každou akci a rozdělení finančních prostředků, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), pokud jde o přijímání a změny pracovních programů a přílohy. Je velmi důležité, aby Komise během přípravných prací – i na úrovni odborníků – vedla odpovídající konzultace, které jsou v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by měly Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty obdržet současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zavádí Erasmus, program pro opatření Unie v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu (dále jen „program“).

Tímto nařízením se zavádí Erasmus+, program pro opatření Unie v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu (dále jen „program“).

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „vzdělávací mobilitou“ fyzický přesun do jiné země, než je země pobytu, za účelem studia, odborného vzdělávání nebo neformálního či informálního učení. Mohou ji doprovázet taková opatření, jako je jazyková podpora a vzdělávání a/nebo doplňovat elektronické učení a virtuální spolupráce. V některých zvláštních případech může mít formu učení prostřednictvím využití informačních technologií a komunikačních nástrojů;

2)  „vzdělávací mobilitou“ fyzický přesun do jiné země, než je země pobytu, za účelem studia, odborného vzdělávání nebo neformálního či informálního učení; může mít podobu stáží, učňovských praxí, mládežnických výměn, výuky nebo účasti na činnostech profesního rozvoje; mohou ji doprovázet taková opatření, jako je jazyková podpora, včetně znakové řeči, a vzdělávání, a/nebo doplňovat dostupné elektronické učení a virtuální spolupráce. V některých zvláštních případech může mít vedle fyzické mobility formu učení prostřednictvím využití dostupných nebo speciálně upravených informačních technologií a komunikačních nástrojů;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „informálním učením“ učení, které je výsledkem každodenních činností a zkušeností a které není organizováno nebo strukturováno, pokud jde o cíle, dobu nebo podporu učení. Z pohledu učící se osoby se může jednat o neúmyslnou činnost;

4)  „informálním učením“ učení, které je výsledkem každodenních činností a zkušeností a které není organizováno nebo strukturováno, pokud jde o cíle, dobu nebo podporu učení. Z pohledu učící se osoby se může jednat o neúmyslnou činnost zajišťující výsledky učení, které budou pro studenta přínosné;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17)  „virtuální spolupráci“ jakákoli forma spolupráce prostřednictvím informačních technologií a komunikačních nástrojů;

17)  „virtuální spolupráci“ jakákoli forma spolupráce prostřednictvím dostupných nebo speciálně upravených informačních technologií a komunikačních nástrojů a systémů;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

20)  „činností pro zapojení mládeže“ mimoškolní činnost vykonávaná neformálními skupinami mladých lidí a/nebo mládežnickými organizacemi, která se vyznačuje přístupem neformálního učení;

20)  „činností pro zapojení mládeže“ dostupná mimoškolní činnost vykonávaná neformálními skupinami mladých lidí a/nebo mládežnickými organizacemi, která se vyznačuje přístupem neformálního učení;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

21)  „pracovníkem s mládeží“ odborník nebo dobrovolník, který se podílí na neformálním učení a podporuje mladé lidi v jejich osobním sociálně pedagogickém a profesním rozvoji;

21)  „pracovníkem s mládeží“ odborník nebo dobrovolník, který se podílí na neformálním nebo informálním učení a podporuje mladé lidi v jejich osobním rozvoji, včetně sociálně vzdělávacího a profesního rozvoje a v rozvoje jejich dovedností. Pracovníci s mládeží se spolu s mladými lidmi podílí na plánování, řízení, koordinaci, provádění a hodnocení práce s mládeží a souvisejícího rozvoje;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

22)  „dialogem s mládeží EU“ dialog s mladými lidmi a organizacemi mládeže, který slouží jako stálé fórum pro společné uvažování o prioritách evropské spolupráce v oblasti mládeže, jejím uplatňování a hodnocení;

22)  „strukturovaným dialogem“ dialog s mladými lidmi a organizacemi mládeže a tvůrci politik s pravomocí přijímat rozhodnutí, který slouží jako stálé fórum pro společné uvažování o prioritách evropské spolupráce ve všech oblastech týkajících se mládeže, jejím uplatňování a hodnocení;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

25)  „osobami s omezenými příležitostmi“ osoby čelící překážkám, které jim brání účinně využít příležitostí, které program nabízí, a to z ekonomických, sociálních, kulturních, geografických či zdravotních důvodů, protože pocházejí z přistěhovaleckého prostředí či z důvodů, jako jsou zdravotní postižení a vzdělávací obtíže;

25)  „osobami s omezenými příležitostmi“ osoby, které nemohou plně a účinně využívat příležitostí, jež program nabízí, potřebují dodatečnou pomoc, protože jsou v porovnání se svými vrstevníky znevýhodněny z důvodu různých překážek, například zdravotního postižení, zdravotních problémů, poruch učení, kulturních rozdílů nebo ekonomických, sociálních či geografických překážek, včetně osob z marginalizovaných skupin obyvatel, osob pocházejících z přistěhovaleckého prostředí či osob, které by mohly čelit diskriminaci na základě některého z důvodů, které jsou zakotveny v článku 21 Listiny základních práv Evropské unie; takovéto překážky vyžadují, aby měly tyto osoby k dispozici dodatečné podpůrné služby, které jim umožní plně se zapojit do programu;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

27a)  „meziodvětvovou spoluprací“ spolupráce mezi různými oblastmi programu (vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, školní vzdělávání, vzdělávání dospělých, mládež a sport), jakož i mezi prostředím formálního, neformálního a informálního učení a různými právními subjekty v těchto odvětvích;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 27 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

27b)  „klíčovými kompetencemi“ znalosti, dovednosti a postoje, jež všichni potřebují ke svému osobnímu naplnění a rozvoji, zaměstnatelnosti, sociální soudržnosti a aktivnímu občanství. Mezi klíčové kompetence patří: gramotnost, kompetence v oblasti mnohojazyčnosti, matematika, přírodní vědy, technologie a inženýrství, digitální kompetence, osobní, sociální a vzdělávací kompetence, občanská kompetence, podnikatelské schopnosti a kulturní povědomí a vyjádření;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem programu je podpořit vzdělávací, profesionální i osobní rozvoj lidí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě i mimo ni, a tím přispět k udržitelnému růstu, tvorbě pracovních míst a sociální soudržnosti a posílit pocit evropské identity. Program takto představuje klíčový nástroj pro rozvíjení Evropského prostoru vzdělávání, jenž má napomoci evropské strategické spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím svých odvětvových agend, prosazuje spolupráci v oblasti politiky mládeže v rámci strategie EU pro mládež pro období 2019–2027 a rozvíjí evropskou dimenzi sportu.

1.  Obecným cílem programu je podpořit vzdělávací, profesionální i osobní rozvoj lidí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, vzdělávání dospělých a sportu v Evropě i mimo ni, a tím přispět k udržitelnému růstu, tvorbě důstojných pracovních míst, sociální soudržnosti, začleňování do společnosti, ochraně životního prostředí, aktivního občanství, prosazování práv a hodnot a účasti na demokratickém životě a posílit pocit evropské identity. Program takto představuje klíčový nástroj pro rozvíjení přístupného a inkluzivního Evropského prostoru vzdělávání, jenž má napomoci evropské strategické spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže prostřednictvím svých odvětvových agend, prosazuje spolupráci v oblasti politiky mládeže v rámci strategie EU pro mládež pro období 2019–2027 a rozvíjí evropskou dimenzi sportu.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat neformální vzdělávací mobilitu a aktivní účast mezi mladými lidmi, jakož i spolupráci, začleňování, kreativitu a inovace na úrovni organizací a politik v oblasti mládeže.

b)  podporovat neformální a informální vzdělávací mobilitu a aktivní účast mezi mladými lidmi, jakož i spolupráci, začleňování, kreativitu a inovace na úrovni organizací a politik v oblasti mládeže.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  podporovat celoživotní učení všech občanů bez ohledu na věk posílením spolupráce mezi formálním, neformálním a informálním vzdělávacím prostředím a podporou flexibilních forem vzdělávání;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  mobilita pracovníků v rámci vzdělávání dospělých;

d)  mobilita studentů a pracovníků v rámci vzdělávání dospělých;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  partnerství pro inovace ve vzdělávání a ostatní formy učení prostřednictvím rozsáhlých akcí, jako jsou aliance pro vzdělávání dospělých a partnerství pro meziodvětvovou spolupráci;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  partnerství na podporu špičkové úrovně, zejména Evropské univerzity, střediska pro špičkovou úroveň odborného vzdělávání a společné magisterské programy;

b)  partnerství na podporu špičkové úrovně, jako jsou střediska pro špičkovou úroveň odborného vzdělávání a společné magisterské programy, při zajištění komplexního zeměpisného pokrytí těchto partnerství v celé Evropě;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  partnerství pro inovace s cílem posílit inovační kapacitu Evropy;

c)  partnerství pro inovace s cílem posílit udržitelnou inovační kapacitu Evropy;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  příprava a provádění obecných a odvětvových politických programů Unie týkajících se vzdělávání a odborné přípravy, a to i za podpory sítě Eurydice nebo činností jiných příslušných organizací;

a)  příprava a provádění obecných a odvětvových politických programů Unie týkajících se inkluzivního vzdělávání a odborné přípravy, a to i za podpory sítě Eurydice nebo činností jiných příslušných organizací;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  politický dialog a spolupráce s klíčovými zúčastněnými stranami, včetně celounijních sítí, evropských nevládních organizací a mezinárodních organizací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy;

c)  politický dialog, podpora a spolupráce s klíčovými zúčastněnými stranami, včetně celounijních sítí, evropských, národních, regionálních a místních nevládních organizací a mezinárodních organizací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, zahrnující mimo jiné strukturální podporu;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  strukturovaný dialog s mladými lidmi;

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  mobilita mladých lidí;

a)  mobilita mladých lidí, včetně mladých lidí se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  partnerství pro inovace v oblasti zapojení mladých lidí prostřednictvím rozsáhlých akcí, jako jsou aliance pro práci s mládeží;

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  partnerství pro větší dosah programu, zejména s využitím hromadných sdělovacích prostředků a nových digitálních nástrojů;

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  politický dialog a spolupráce s příslušnými klíčovými zúčastněnými stranami, včetně celounijních sítí, evropských nevládních organizací a mezinárodních organizací v oblasti mládeže, dialogu EU s mladými lidmi, jakož i podpory Evropského fóra mládeže;

c)  politický dialog a spolupráce s příslušnými klíčovými zúčastněnými stranami a jejich podpora, a to i pokud jde o celounijní sítě, evropské nevládní organizace a mezinárodní organizace v oblasti mládeže, strukturálního dialogu EU s mladými lidmi, jakož i strukturální podpory Evropského fóra mládeže a dalších evropských mládežnických organizací;

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  strukturovaný dialog s mladými lidmi;

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  činnosti zaměřené na šíření informací a zvyšování povědomí o výsledcích a prioritách evropské politiky, jakož i o samotném programu, včetně sportovních cen a ocenění.

c)  činnosti zaměřené na šíření informací a zvyšování povědomí o výsledcích a prioritách evropské politiky, jakož i o samotném programu, včetně sportovních cen a ocenění, které jsou přístupné také pro osoby se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí provádění programu na období 2021–2027 činí 30 000 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí provádění programu na období 2021–2027 činí 41 097 000 000 EUR ve stálých cenách.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  24 940 000 000 EUR na akce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, z čehož:

a)  83,5 % na centralizované a decentralizované akce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, z čehož:

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  přinejmenším 8 640 000 000 EUR by mělo být vyčleněno na činnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání uvedené v čl. 4 písm. a) a čl. 5 písm. a);

1)  přinejmenším 34 % by mělo být vyčleněno na decentralizované činnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání uvedené v čl. 4 písm. a) a čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  přinejmenším 5 230 000 000 EUR na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a přípravy uvedené v čl. 4 písm. b) a čl. 5 písm. a);

2)  přinejmenším 25 % na decentralizované činnosti v oblasti odborného vzdělávání a přípravy uvedené v čl. 4 písm. b) a čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  přinejmenším 3 790 000 000 EUR na činnosti v oblasti školního vzdělávání uvedené v čl. 4 písm. c) a čl. 5 písm. a);

3)  přinejmenším 15 % na decentralizované činnosti v oblasti školního vzdělávání uvedené v čl. 4 písm. c) a čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  přinejmenším 1 190 000 000 EUR na činnosti v oblasti vzdělávání dospělých uvedené v čl. 4 písm. d) a čl. 5 písm. a);

4)  přinejmenším 6 % na decentralizované činnosti v oblasti vzdělávání dospělých uvedené v čl. 4 písm. d) a čl. 5 písm. a);

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  450 000 000 EUR na činnosti v rámci programu Jean Monnet uvedené v článku 7;

5)  1,8 % na činnosti v rámci programu Jean Monnet uvedené v článku 7;

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. a – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  nejvýše 20 % z centralizovaného rozpočtu určeného na činnosti v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na „Evropské univerzity“ a nejméně 10 % z tohoto rozpočtu na „střediska excelence v oblasti odborného vzdělávání“;

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  3 100 000 000 EUR na činnosti v oblasti mládeže uvedené v článcích 8 až 10;

b)  10 % na činnosti v oblasti mládeže uvedené v článcích 8 až 10;

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  550 000 000 EUR na činnosti v oblasti mládeže uvedené v článcích 11 až 13 a

c)  1,8 % na činnosti v oblasti sportu uvedené v článcích 11 až 13 a

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přinejmenším 960 000 000 EUR jako příspěvek na provozní náklady národních agentur.

d)  3,2 % jako příspěvek na provozní náklady národních agentur.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Při schvalování žádostí o mobilitu by mělo být zaručeno vyvážené zastoupení žen a mužů.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou pro provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace.

4.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou pro provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace a pomoci v oblasti přístupnosti.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Výše finanční podpory, jako jsou granty a jednorázové částky, paušální sazby a jednotkové náklady na cestovní výdaje či na administrativu, se každoročně přezkoumává a upravuje podle životních nákladů a nákladů na diety v hostitelské zemi, regionu nebo městě na základě aktualizovaných údajů Eurostatu, jakož i podle cestovních podmínek.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Náklady na zaměstnance vznikající organizacím podílejícím se na projektech s intelektuálními výstupy vycházejí ze zásady spravedlivé a rovné odměny. Výše nákladů na zaměstnance se každoročně přezkoumá a aktualizuje podle údajů Eurostatu.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c.  S cílem podpořit začleňování osob, které se potýkají s dalšími překážkami a vyžadují speciální pomoc, se vytvoří zvláštní rozpočet, z něhož budou hrazeny náklady na tuto pomoc a který bude oddělený od hlavního rozpočtu projektu.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise a členské státy vynaloží při provádění programu zvláštní úsilí na podporu sociálního začlenění a účasti osob s omezenými příležitostmi, mimo jiné výběrem účastníků a přidělováním grantů.

2.  Komise a členské státy vynaloží při provádění programu zvláštní úsilí na podporu sociálního začlenění a účasti osob s omezenými příležitostmi, mimo jiné výběrem účastníků a přidělováním grantů. Zavedou se další podpůrné služby s cílem zajistit osobám s omezenými příležitostmi bezbariérový přístup ke všem aktivitám a připravit je na jejich pobyty v rámci vzdělávací mobility z kulturního, sociálního a rovněž jazykového hlediska. Za monitorování těchto podpůrných služeb odpovídají národní agentury.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Aby se zlepšil přístup osob s omezenými příležitostmi a zajistilo hladké provádění programu, může Komise upravit granty v zájmu podpory činností mobility v rámci programu, nebo k této úpravě na základě objektivních kritérií může oprávnit národní agentury uvedené v článku 23.

5.  Aby se zlepšil přístup osob s omezenými příležitostmi a zajistilo hladké provádění programu, může Komise upravit granty v zájmu podpory činností mobility v rámci programu, např. prostřednictvím poskytnutí předběžného financování pro tyto jednotlivce, nebo k této úpravě na základě objektivních kritérií může oprávnit národní agentury uvedené v článku 23. K pokrytí nákladů spojených s těmito dodatečnými podpůrnými službami se poskytne národním agenturám zvláštní rozpočet. Národní agentury zajistí, aby se samotné dodatečné náklady na přístupnost a inkluzivnost nemohly stát příčinou zamítnutí projektu.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program se provádí prostřednictvím pracovních programů uvedených v článku [108] finančního nařízení. Kromě toho pracovní program uvede částku přidělenou na každou akci a rozdělení finančních prostředků mezi členské státy a třetí země přidružené k programu v případě činností, které mají být řízeny prostřednictvím národní agentury. Komise poté pracovní program přijme formou prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle článku 31.

Program se provádí prostřednictvím pracovních programů uvedených v článku [108] finančního nařízení. Kromě toho pracovní program uvede částku přidělenou na každou akci a rozdělení finančních prostředků mezi členské státy a třetí země přidružené k programu v případě činností, které mají být řízeny prostřednictvím národní agentury. Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 30, kterými se příjme nebo pozmění pracovní program.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise a členské státy zvýší své úsilí o zjednodušení postupů a snížení vysoké administrativní zátěže pro studenty, instituce i pro hostitelské společnosti zapojené do projektů programu Erasmus+, zejména pro ty, jež tuto příležitost dostatečně nevyužívají, aby se zlepšil a usnadnil rovný přístup a procesy registrace, validace a uznávání. Komise a národní agentury standardizují podmínky přístupu s cílem zpřístupnit jej co nejvyššímu počtu žadatelů.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas na odpovídající úrovni podrobností ze strany příjemců finančních prostředků Unie ve smyslu čl. [2 odst. 5 finančního nařízení. Za tímto účelem musí být příjemcům finančních prostředků Unie a členských států uloženy přiměřené požadavky na vykazování.

3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly rozlišeny podle pohlaví a shromažďovány účinně, efektivně a včas na odpovídající úrovni podrobností ze strany příjemců finančních prostředků Unie ve smyslu čl. 2 odst. 5 finančního nařízení. Za tímto účelem musí být příjemcům finančních prostředků Unie a členských států uloženy přiměřené požadavky na vykazování.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile bude k dispozici dostatek informací o provádění programu, nejpozději však do čtyř let od zahájení provádění programu. Provází jej také konečné hodnocení předchozího programu.

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile bude k dispozici dostatek informací o provádění programu, nejpozději však do 31. prosince 2024 s cílem posoudit účinnost opatření přijatých k dosažení cílů programu a vyhodnotit jeho efektivitu. Toto hodnocení je případně doplněno o legislativní návrh na změnu tohoto nařízení. Provází jej také konečné hodnocení předchozího programu.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na konci prováděcího období, nejpozději však do čtyř let od konce období uvedeného ve článku 1, provede Komise konečné hodnocení programu.

4.  Na konci prováděcího období, nejpozději však do 30. června 2019, provede Komise konečné hodnocení programu.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise sdělí závěry těchto hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

5.  Komise předloží zprávy o hodnocení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Národní agentury uvedené v článku 24 vypracují jednotnou strategii, pokud jde o účinnou komunikaci, šíření a využívání výsledků činností podporovaných v rámci akcí, jež pod záštitou programu řídí, a pomáhají Komisi s obecným úkolem šíření informací o programu, včetně informací o akcích a činnostech řízených na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, a o jeho výsledcích, a informují příslušné cílové skupiny o akcích a činnostech v jejich zemi.

1.  Národní agentury uvedené v článku 24 vypracují spolu s Komisí jednotnou celounijní koordinovanou strategii, pokud jde o účinnou komunikaci, šíření a využívání výsledků činností podporovaných v rámci akcí, jež pod záštitou programu řídí, a pomáhají Komisi s obecným úkolem šíření informací o programu dostupným způsobem, včetně informací o akcích a činnostech řízených na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie, a o jeho výsledcích, a informují příslušné cílové skupiny o akcích a činnostech v jejich zemi. Informace o programu se poskytují ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

4.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně, a to tak, aby byly přístupné také osobám se zdravotním postižením. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Mladí lidé vnímají Erasmus+ především jako program pro vysokoškolské studenty. Na evropské, vnitrostátní a regionální úrovni je proto v rámci komunikačních a informačních opatření kladen větší důraz na výraznější zviditelnění jednotlivých oblastí a jejich příslušných podprogramů. Komise a členské státy přistupují k odbornému vzdělávání a přípravě a k mobilitě v této oblasti jako k významné volbě vedoucí k integraci na pracovním trhu a otevírající slibnou kariéru, a zlepšují tak viditelnost programů odborného vzdělávání a přípravy.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Program je rovněž šířen a prosazován službami kariérního poradenství ve vzdělávacích institucích a v institucích odborné přípravy a službami zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná a vhodná opatření k odstranění jakýchkoli právních a správních překážek řádného fungování programu, zahrnující pokud možno i opatření zaměřená na řešení otázek, které jsou příčinou obtíží při získáváním víz.

2.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná a vhodná opatření k odstranění jakýchkoli správních překážek řádného fungování programu, zahrnující pokud možno i opatření zaměřená na zamezení zdanění grantů, usnadňování přenositelnosti práv v rámci sociálními systémy Unie a řešení otázek, které jsou příčinou obtíží při získáváním víz či povolení k pobytu a dalších obtíží právního nebo správního rázu, které by mohly znemožnit přístup k programu.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Národní agentura odpovídá za řízení všech fází projektu u akcí, které jsou popsány v pracovním programu uvedeném v článku [19], v souladu s [čl. 58 odst. 1 písm. c) body v) a vi)] finančního nařízení.

2.  Národní agentura odpovídá za řízení všech fází projektu u akcí, které jsou popsány v pracovním programu uvedeném v článku [19], v souladu s [čl. 58 odst. 1 písm. c) body v) a vi)] finančního nařízení. Národní agentura zajistí, aby byly projekty snadno přístupné a podporovaly začlenění. Dále zajistí kvalitní projekty mobility podle zásad stanovených v Evropské chartě kvality mobility (2006/961/ES).

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Národní agentury zajistí, aby byly disponibilní rozpočty podle klíčových opatření a odvětví po každém kole přihlášek snadno dostupné, a žadatelé tak mohli strategicky plánovat své budoucí kroky, a rovněž zveřejní výsledky výběru projektů a rozpočtové položky, aby mohlo probíhat odpovídající externí monitorování programu. Komise a členské stát zajistí, aby velké instituce nebyly z hlediska žadatelů v rámci programu upřednostňovány před malými nebo mladými institucemi.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b.  Národní agentura pravidelně konzultuje s příjemci programu (jednotlivci i organizacemi), aby od nich o programu získala zpětnou vazbu, kterou předává Komisi, a zlepšuje provádění programu na vnitrostátní úrovni na základě získané zpětné vazby a své odbornosti. 

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Budou pořádány pravidelné schůzky se sítí národních agentur, aby se zajistilo soudržné provádění programu ve všech členských státech a ve všech třetích zemích uvedených v článku 17.

7.  Budou pořádány pravidelné schůzky, jakož i aktivity vzájemného učení se sítí národních agentur, aby se zajistilo soudržné provádění programu ve všech členských státech a ve všech třetích zemích uvedených v článku 17. Komise podporuje sdílení osvědčených postupů a výměnu informací, zejména s ohledem na přístupnost a opatření přiměřených úprav.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Komise zlepší platformu pro šíření výsledků projektů a zaručí důslednější přístup ke sdílení osvědčených postupů a k mezinárodním výměnám názorů mezi národními agenturami, partnery a příjemci programu.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b.  Komise poskytuje v rámci programu podporu žadatelům při hledání mezinárodních partnerů tím, že vyvíjí uživatelsky vstřícné platformy shromažďující veřejné informace o různých příjemcích a jejich projektech.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Článek 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 31

vypouští se

Postup projednávání ve výborech

 

1.  Komisi je nápomocen výbor ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.  Výbor se může scházet ve specifickém složení, aby jednal o odvětvových otázkách. Pokud je to vhodné a v souladu s jeho jednacím řádem, mohou být ad hoc k účasti na jeho zasedáních ve funkci pozorovatelů přizváni externí odborníci, včetně zástupců sociálních partnerů.

 

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  Vysoce kvalitní vzdělávací mobilita pro lidi z různých prostředí

1)  Vysoce kvalitní a inkluzivní vzdělávací mobilita pro lidi z různých prostředí, včetně lidí s omezenými příležitostmi

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

„Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Referenční údaje

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

14.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Emilian Pavel

18.6.2018

Projednání ve výboru

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Datum přijetí

3.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

40

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

EFDD

Laura Agea

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

  • [1]  Doporučení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/961 ze dne 18. prosince 2006 o nadnárodní mobilitě uvnitř Společenství pro účely všeobecného a odborného vzdělávání: Evropská charta kvality mobility [Úř. věst. L 394, 30.12.2006].

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

„Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Referenční údaje

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Datum předložení EP

30.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

14.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

14.6.2018

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Milan Zver

1.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

22.10.2018

3.12.2018

 

 

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Liadh Ní Riada, Michel Reimon, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Datum předložení

4.3.2019

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Michel Reimon

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 18. března 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí