Menettely : 2018/0191(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0111/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0111/2019

Keskustelut :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Äänestykset :

PV 28/03/2019 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0324

MIETINTÖ     ***I
PDF 581kWORD 223k
4.3.2019
PE 625.220v03-00 A8-0111/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0367 – C8–0233/2018 – 2018/0191(COD))

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Esittelijä: Milan Zver

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 EUROOPAN PARLAMENTIN LAUSUMA
 PERUSTELUT
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0367 – C8–0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0367),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 165 artiklan 4 kohdan ja 166 artiklan 4 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8–0233/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 6. helmikuuta 2019 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön ja kehitysvaliokunnan, budjettivaliokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0111/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausumansa;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta

unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Teknologinen vallankumous ja globalisaatio aiheuttavat nopeita ja syvällisiä muutoksia, joiden vuoksi on osallistavien, yhtenäisten ja mukautumiskykyisten yhteiskuntien rakentamiseksi ja unionin kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ratkaisevan tärkeää, että koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla investoidaan oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen, yhteistyöhön ja innovatiivisen politiikan kehittämiseen; samalla vahvistetaan eurooppalaista identiteettiä ja tehdään unionista entistä demokraattisempi.

(1)  Osallistavien, demokraattisten, yhtenäisten ja mukautumiskykyisten yhteiskuntien rakentamiseksi ja unionin kilpailukyvyn ylläpitämiseksi on ratkaisevan tärkeää, että koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla investoidaan oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen, joka koskee kaikkia sosiaalisesta ja kulttuurisesta taustasta ja resursseista riippumatta, sekä yhteistyöhön ja innovatiivisen politiikan kehittämiseen; samalla vahvistetaan eurooppalaista identiteettiä sekä eurooppalaisia periaatteita ja arvoja ja tehdään unionista entistä demokraattisempi.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio antoivat ja allekirjoittivat 17 päivänä marraskuuta 2017 juhlallisen julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, jossa vahvistetaan ensimmäisenä keskeisenä periaatteena, että jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja inklusiiviseen opetukseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sellaisten taitojen ylläpitämiseksi ja hankkimiseksi, jotka mahdollistavat täysipainoisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan ja auttavat työmarkkinoille siirtymisessä.

(4)  Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio antoivat ja allekirjoittivat 17 päivänä marraskuuta 2017 juhlallisen julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, jossa vahvistetaan ensimmäisenä keskeisenä periaatteena, että jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja inklusiiviseen opetukseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sellaisten taitojen ylläpitämiseksi ja hankkimiseksi, jotka mahdollistavat täysipainoisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan ja auttavat työmarkkinoille siirtymisessä. Myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa korostetaan laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitystä ja kaikkien ulottuvissa olevien yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamisen tärkeyttä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  EU:n 27:n jäsenvaltion johtajat korostivat Bratislavassa 16 päivänä syyskuuta 2016 pyrkivänsä määrätietoisesti luomaan paremmat mahdollisuudet nuorille. Rooman julistuksessa, joka allekirjoitettiin 25 päivänä maaliskuuta 2017, 27 jäsenvaltion ja Eurooppa-neuvoston johtajat, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio lupasivat toimia sellaisen unionin hyväksi, jossa nuoret saavat parasta koulutusta ja voivat opiskella ja löytää työtä kaikkialta unionin alueelta ja joka säilyttää eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja edistää kulttuurista monimuotoisuutta.

(5)  EU:n 27:n jäsenvaltion johtajat korostivat Bratislavassa 16 päivänä syyskuuta 2016 pyrkivänsä määrätietoisesti luomaan paremmat mahdollisuudet nuorille. Rooman julistuksessa, joka allekirjoitettiin 25 päivänä maaliskuuta 2017, 27 jäsenvaltion ja Eurooppa-neuvoston johtajat, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio lupasivat toimia sellaisen unionin hyväksi, jossa nuoret saavat parasta koulutusta ja voivat opiskella ja löytää työtä kaikkialta maanosan alueelta ja joka säilyttää eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja edistää kulttuurista monimuotoisuutta: unionin, joka torjuu työttömyyttä, syrjintää, sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Erasmus+ -ohjelman (2014–2020) väliarviointia koskevassa kertomuksessa vahvistetaan, että koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevan yhteisen ohjelman perustaminen johti huomattavaan yksinkertaistamiseen, järkeistämiseen ja synergioihin ohjelman hallinnoinnissa, vaikka lisäparannukset ovatkin tarpeen, jotta vuosien 2014–2020 ohjelmasta saadut tehokkuushyödyt vahvistuisivat edelleen. Väliarviointiin ja tulevaan ohjelmaan liittyvissä kuulemisissa jäsenvaltiot ja sidosryhmät painottivat voimakkaasti ohjelman jatkuvuutta soveltamisalan, rakenteen ja toteutusmekanismien osalta, mutta kaipasivat useita parannuksia ja kehottivat muun muassa tekemään ohjelmasta entistä osallistavamman. Lisäksi ne ilmaisivat tukevansa täysin sitä, että ohjelma pidetään integroituna ja elinikäisen oppimisen ajattelumalliin perustuvana. Euroopan parlamentti suhtautui Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpanosta 2 päivänä helmikuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa myönteisesti ohjelman integroituun rakenteeseen ja kehotti komissiota hyödyntämään tulevassa ohjelmassa täysimääräisesti ohjelman elinikäisen oppimisen ulottuvuutta tehostamalla monialaista yhteistyötä ja kannustamalla siihen. Lisäksi jäsenvaltiot ja sidosryhmät korostivat tarvetta säilyttää ohjelman vahva kansainvälinen ulottuvuus ja laajentaa sitä muillekin koulutuksen aloille.

(6)  Erasmus+ -ohjelman (2014–2020) väliarviointia koskevassa kertomuksessa vahvistetaan, että koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevan yhteisen ohjelman perustaminen johti huomattavaan yksinkertaistamiseen, järkeistämiseen ja synergioihin ohjelman hallinnoinnissa, vaikka lisäparannukset ovatkin tarpeen, jotta vuosien 2014–2020 ohjelmasta saadut tehokkuushyödyt vahvistuisivat edelleen. Väliarviointiin ja tulevaan ohjelmaan liittyvissä kuulemisissa jäsenvaltiot ja sidosryhmät painottivat voimakkaasti ohjelman jatkuvuutta soveltamisalan, rakenteen ja toteutusmekanismien osalta, mutta kaipasivat useita parannuksia ja kehottivat muun muassa tekemään ohjelmasta entistä osallistavamman, yksinkertaisemman ja helpommin hallittavan myös pienempien avustuksensaajien ja pienempien hankkeiden kannalta. Lisäksi ne ilmaisivat tukevansa täysin sitä, että ohjelma pidetään integroituna ja elinikäisen oppimisen ajattelumalliin perustuvana. Euroopan parlamentti suhtautui Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpanosta 2 päivänä helmikuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa myönteisesti ohjelman integroituun rakenteeseen ja kehotti komissiota hyödyntämään tulevassa ohjelmassa täysimääräisesti ohjelman elinikäisen oppimisen ulottuvuutta tehostamalla monialaista yhteistyötä ja kannustamalla siihen. Lisäksi komissio vaikutustenarvioinnissaan sekä jäsenvaltiot ja sidosryhmät korostivat tarvetta lujittaa entisestään ohjelman kansainvälistä ulottuvuutta ja laajentaa sitä muillekin koulutuksen aloille sekä nuorisoon ja urheiluun.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Euroopan tilintarkastustuomioistuin korosti 3 päivänä heinäkuuta 2018 Erasmus+ohjelmasta1 a julkaisemassaan erityiskertomuksessa nro 22/2018, että ohjelma on tuottanut osoitettavissa olevaa eurooppalaista lisäarvoa mutta kyseisen lisäarvon kaikkia ulottuvuuksia, kuten aiempaa voimakkaampaa yhteisen eurooppalaisen identiteetin tunnetta tai monikielisyyden lisääntymistä, ei ole otettu asianmukaisesti huomioon tai mitattu. Tilintarkastustuomioistuin katsoi, että seuraavassa ohjelmassa olisi varmistettava, että indikaattorit on mukautettu paremmin ohjelman tavoitteisiin asianmukaisen tuloksellisuusarvioinnin varmistamiseksi. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todettiin myös, että huolimatta vuosina 2014–2020 ohjelman yksinkertaistamiseksi toteutetuista toimista hallinnollinen rasitus on edelleen liian suuri, ja tilintarkastustuomioistuin suositteli siksi, että komissio yksinkertaistaisi entisestään ohjelmamenettelyjä, erityisesti hakumenettelyjä ja raportointivaatimuksia, ja parantaisi tietoteknisiä välineitä.

 

__________________

 

1 a Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 22/2018, julkaistu 3 päivänä heinäkuuta 2018, ”Liikkuvuus Erasmus+ -ohjelmassa: miljoonia osallistujia ja monitahoista eurooppalaista lisäarvoa, mutta tuloksellisuuden mittaamista on edelleen parannettava”.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Komissio ehdotti 2 päivänä toukokuuta 2018 hyväksytyssä tiedonannossaan ”Nykyaikainen talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia – monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027”26, että seuraavassa rahoituskehyksessä painotetaan nuorten asemaa entistä voimakkaammin, etenkin kasvattamalla Erasmus+ -ohjelman (2014–2020), joka on yksi unionin näkyvimmistä menestystarinoista, määrärahat yli kaksinkertaisiksi. Uuden ohjelman painopisteenä olisi oltava osallistavuus, ja sen piiriin pyritään saamaan enemmän nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Näin yhä useammat nuoret voisivat muuttaa toiseen maahan opiskelemaan tai tekemään töitä.

(8)  Komissio ehdotti 2 päivänä toukokuuta 2018 hyväksytyssä tiedonannossaan ”Nykyaikainen talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia – monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027”26, että sijoitetaan enemmän ihmisiin ja että seuraavassa rahoituskehyksessä painotetaan nuorten asemaa entistä voimakkaammin, ja totesi, että Erasmus+ -ohjelma on ollut yksi unionin näkyvimmistä menestystarinoista. Kokonaisvaltaisesta menestyksestä huolimatta vuosien 2014–2020 ohjelmalla ei onnistuttu täyttämään korkeaa rahoituksen kysyntää, ja hankkeiden onnistumisaste jäi alhaiseksi. Näiden puutteiden korjaamiseksi on tarpeen korottaa vuosien 2014–2020 ohjelman jatko-ohjelman monivuotista talousarviota. Lisäksi jatko-ohjelmalla pyritään lisäämään osallisuutta tavoittamalla enemmän henkilöitä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja siihen sisältyy eräitä uusia ja kunnianhimoisia aloitteita. Tämän vuoksi on tarpeen korottaa jatko-ohjelman määrärahat kolminkertaisiksi kiinteinä hintoina vuosien 2014–2020 monivuotiseen rahoituskehykseen verrattuna, kuten Euroopan parlamentti korosti 14 päivänä maaliskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä.

__________________

__________________

26 COM(2018)0321.

26 COM(2018)0321.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tässä tilanteessa on tarpeen perustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1288/201327 perustetun koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman Erasmus+ (2014–2020) jatko-ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. Vuosien 2014–2020 ohjelman, joka kattaa kaikissa elämänvaiheissa ja kaikissa muodoissa tapahtuvan oppimisen (virallinen oppiminen, epävirallinen oppiminen ja arkioppiminen) integroitu luonne olisi säilytettävä, jotta voidaan edistää joustavia opintoväyliä, joiden avulla ihmiset voivat kehittää juuri niitä taitoja, joita 2000-luvun haasteissa tarvitaan.

(9)  Tässä tilanteessa on tarpeen perustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1288/201327 perustetun koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman Erasmus+ (2014–2020) jatko-ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. Vuosien 2014–2020 ohjelman, joka kattaa kaikissa elämänvaiheissa ja kaikissa muodoissa tapahtuvan oppimisen (virallinen oppiminen, epävirallinen oppiminen ja arkioppiminen), integroitua luonnetta olisi vahvistettava elinikäiseen oppimiseen perustuvan lähestymistavan varmistamiseksi ja jotta voidaan edistää joustavia opintoväyliä, joiden avulla ihmiset voivat hankkia ja parantaa tietämystä, osaamista ja taitoja, joita he tarvitsevat kehittyäkseen yksilöinä ja voidakseen vastata haasteisiin sekä hyödyntääkseen kaikkia 2000-luvun tarjoamia mahdollisuuksia. Tällaisessa lähestymistavassa olisi myös tunnustettava epäviralliseen koulutukseen ja arkioppimiseen liittyvän toiminnan arvo sekä niiden väliset yhteydet.

__________________

__________________

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Ohjelma olisi laadittava sellaiseksi, että sen merkitys unionin koulutus-, nuoriso- ja urheilupoliittisten tavoitteiden ja painopisteiden täytäntöönpanossa olisi entistä suurempi. Elinikäiseen oppimiseen perustuva johdonmukainen lähestymistapa on keskeinen erilaisten siirtymien, joita ihmiset kokevat elämänsä aikana, hallinnassa. Jotta tätä lähestymistapaa voitaisiin viedä pidemmälle, seuraavassa ohjelmassa olisi säilytettävä tiivis yhteys unionin koulutus-, nuoriso- ja urheilupoliittista yhteistyötä koskevan yleisen strategisen kehyksen kanssa, mukaan lukien kouluja, korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta koskevat toimintaohjelmat, samalla kun synergioita muiden asiaan liittyvien unionin ohjelmien ja politiikka-alojen kanssa vahvistetaan ja uusia kehitetään.

(10)  Ohjelma olisi laadittava sellaiseksi, että sen merkitys unionin koulutus-, nuoriso- ja urheilupoliittisten tavoitteiden ja painopisteiden täytäntöönpanossa olisi entistä suurempi. Elinikäiseen oppimiseen perustuva johdonmukainen lähestymistapa on keskeinen, jotta voidaan hallita erilaisia siirtymiä, joita ihmiset ja erityisesti ikääntyvät henkilöt, joiden on opittava uusia elämäntaitoja tai uusia taitoja kehittyviä työmarkkinoita varten, kokevat elämänsä aikana. Tällaista lähestymistapaa olisi edistettävä harjoittamalla tehokasta monialaista yhteistyötä ja lisäämällä eri koulutusmuotojen välistä vuorovaikutusta. Jotta tätä lähestymistapaa voitaisiin viedä pidemmälle, seuraavassa ohjelmassa olisi säilytettävä tiivis yhteys unionin koulutus-, nuoriso- ja urheilupoliittista yhteistyötä koskevan yleisen strategisen kehyksen kanssa, mukaan lukien kouluja, korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta koskevat toimintaohjelmat, samalla kun synergioita muiden asiaan liittyvien unionin ohjelmien ja politiikka-alojen kanssa vahvistetaan ja uusia kehitetään.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Rajat-ylittävää toimintaa harjoittavat organisaatiot myötävaikuttavat merkittävästi ohjelman ylikansalliseen ja kansainväliseen ulottuvuuteen. Ohjelmalla olisikin mahdollisuuksien mukaan tuettava asiaan liittyviä unionin verkostoja sekä eurooppalaisia ja kansainvälisiä organisaatioita, joiden toiminta liittyy ohjelman tavoitteisiin ja jotka edistävät toiminnallaan kyseisiä tavoitteita.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Ohjelma on keskeinen tekijä eurooppalaisen koulutusalueen luomisessa. Se olisi laadittava sellaiseksi, että se osaltaan edistäisi eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden ja Euroopan uuden osaamisohjelman28 jatkoa siten, että siinä sitouduttaisiin samalla tavalla taitojen ja osaamisen strategiseen merkitykseen työpaikkojen, kasvun ja kilpailukyvyn säilyttämisessä. Siinä pitäisi tukea jäsenvaltioiden pyrkimyksiä saavuttaa Pariisin julistuksessa29 vahvistetut tavoitteet, jotka koskevat kansalaisuuden sekä vapauden, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden yhteisten arvojen edistämistä koulutuksen avulla.

(11)  Ohjelma on keskeinen tekijä eurooppalaisen koulutusalueen luomisessa sekä elinikäisessä oppimisessa tarvittavien, 22 päivänä toukokuuta 2018 annetussa neuvoston suosituksessa27 a määritettyjen elinikäisen oppimisen avaintaitojen kehittämisessä vuoteen 2025 mennessä. Se olisi laadittava sellaiseksi, että se osaltaan edistäisi eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden ja Euroopan uuden osaamisohjelman28 jatkoa siten, että siinä sitouduttaisiin samalla tavalla taitojen, osaamisen ja tietämyksen strategiseen merkitykseen työpaikkojen, kasvun, kilpailukyvyn, innovaatioiden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden säilyttämisessä ja kehittämisessä. Siinä pitäisi tukea jäsenvaltioiden pyrkimyksiä saavuttaa Pariisin julistuksessa29 vahvistetut tavoitteet, jotka koskevat kansalaisuuden sekä vapauden, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden yhteisten arvojen edistämistä koulutuksen avulla.

__________________

__________________

 

27 a EUVL C 189, 4.6.2018, s. 1.

28 COM(2016)0381.

28 COM(2016)0381.

29 [Viite].

29 [Viite].

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Ohjelman olisi oltava johdonmukainen suhteessa unionin uuteen nuorisostrategiaan30, joka muodostaa nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön puitteet vuosiksi 2019–2027 ja joka perustuu 22 päivänä toukokuuta 2018 annettuun komission tiedonantoon ”EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet ”31.

(12)  Ohjelman olisi oltava johdonmukainen suhteessa unionin uuteen nuorisostrategiaan, joka muodostaa nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön puitteet vuosiksi 2019–2027 ja joka perustuu 22 päivänä toukokuuta 2018 annettuun komission tiedonantoon ”EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet ”31, mukaan lukien strategiassa asetettu tavoite tukea laadukasta nuorisotyötä sekä epävirallista oppimista.

__________________

__________________

30 [Viite - neuvoston on määrä hyväksyä kesäkuun 2018 loppuun mennessä]

30 [Viite - neuvoston on määrä hyväksyä kesäkuun 2018 loppuun mennessä]

31 COM(2018)0269.

31 COM(2018)0269.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Ohjelmassa olisi otettava huomioon unionin urheilualan työsuunnitelma, joka on unionin tason yhteistyökehys urheilualalla vuosiksi […]32. Johdonmukaisuus ja täydentävyys unionin urheilualan työsuunnitelman ja ohjelman nojalla tuettavien urheilualan toimien välillä olisi varmistettava. Erityisesti on tarpeen painottaa ruohonjuuritason urheilua ja ottaa huomioon urheilun merkitys liikunnan ja terveiden elintapojen, sosiaalisen osallisuuden ja tasa-arvon edistämisessä. Ohjelman olisi urheilun avulla osaltaan edistettävä yhteisiä eurooppalaisia arvoja sekä urheilualalla noudatettavaa hyvää hallintoa ja rehellisyyttä samoin kuin urheilussa ja sen avulla tapahtuvaa koulutusta ja siinä kehittyviä taitoja.

(13)  Ohjelmassa olisi otettava huomioon unionin urheilualan työsuunnitelma, joka on unionin tason yhteistyökehys urheilualalla vuosiksi […]32. Johdonmukaisuus ja täydentävyys unionin urheilualan työsuunnitelman ja ohjelman nojalla tuettavien urheilualan toimien välillä olisi varmistettava. Erityisesti on tarpeen painottaa ruohonjuuritason urheilua ja ottaa huomioon urheilun merkitys liikunnan ja terveiden elintapojen, ihmisten välisten suhteiden, sosiaalisen osallisuuden ja tasa-arvon edistämisessä. Ohjelmassa olisi tuettava liikkuvuustoimia vain ruohonjuuritason urheilun yhteydessä, sekä järjestettyä urheilua säännöllisesti harrastavia nuoria että urheiluhenkilöstöä. On myös tärkeää tiedostaa, että urheiluhenkilöstöön voi kuulua ammattilaisia, jotka saavat toimeentulonsa urheilusta mutta toimivat silti ruohonjuuritason urheilun parissa. Liikkuvuustoimien olisi siksi oltava avoimia myös tälle ryhmälle. Ohjelman olisi urheilun avulla osaltaan edistettävä yhteisiä eurooppalaisia arvoja sekä urheilualalla noudatettavaa hyvää hallintoa ja rehellisyyttä sekä kestävyyttä ja hyviä ympäristökäytäntöjä samoin kuin urheilussa ja sen avulla tapahtuvaa koulutusta ja siinä kehittyviä taitoja. Kaikkien asianomaisten sidosryhmien, myös koulutuslaitosten, olisi voitava osallistua urheilualan kumppanuuksiin, yhteistyöhön ja poliittiseen vuoropuheluun.

__________________

__________________

32 [Viite].

32 [Viite].

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Ohjelman olisi osaltaan vahvistettava unionin innovointikapasiteettia etenkin tukemalla sellaisia liikkuvuuteen ja yhteistyöhön liittyviä toimia, jotka vauhdittavat osaamista tulevaisuuteen suuntautuvilla opinto- tai tieteenaloilla, kuten luonnontieteissä, teknologiassa, insinööritieteissä ja matematiikassa, ilmastonmuutoksessa, ympäristötieteissä ja puhtaan energian, tekoälyn, robotiikan, datan analysoinnin sekä taiteiden ja muotoilun alalla, jotta ihmiset pääsisivät kehittämään sellaisia tietoja, taitoja ja osaamista, joita tulevaisuudessa tarvitaan.

(14)  Ohjelman olisi osaltaan vahvistettava unionin innovointikapasiteettia etenkin tukemalla sellaisia liikkuvuuteen ja yhteistyöhön liittyviä toimia, jotka vauhdittavat osaamisen ja taitojen kehittymistä tulevaisuuteen suuntautuvilla opinto- tai tieteenaloilla, kuten luonnontieteissä, taiteessa, teknologiassa, insinööritieteissä ja matematiikassa (STEAM), ilmastonmuutoksessa, ympäristönsuojelussa, kestävässä kehityksessä ja puhtaan energian, tekoälyn, robotiikan, datan analysoinnin sekä muotoilun ja arkkitehtuurin alalla sekä digitaalisessa ja medialukutaidossa, jotta ihmiset pääsisivät kehittämään sellaisia tietoja, taitoja ja osaamista, joita tulevaisuudessa tarvitaan.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Ohjelman tehtävänä on innovaatioiden edistäminen koulutuksessa ja siksi ohjelman olisi tuettava sellaisten koulutus- ja oppimisstrategioiden kehittämistä, jotka kohdistetaan lahjakkaisiin lapsiin heidän kansalaisuudestaan, sosio-ekonomisesta asemastaan tai sukupuolestaan riippumatta.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b)  Ohjelman olisi edistettävä kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden jatkotoimia tukemalla toimintaa, jonka tarkoituksena on kehittää Euroopan kulttuuriperinnön suojelemiseen ja säilyttämiseen tarvittavia taitoja ja hyödyntää kaikilta osin kulttuuri- ja luovan alan tarjoamia koulutusmahdollisuuksia.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Ohjelman ja Euroopan horisontti -ohjelman välisten synergioiden pitäisi varmistaa, että ohjelmasta ja Euroopan horisontti-ohjelmasta33 yhdistettyjä resursseja käytetään tukemaan toimia, joiden tarkoituksena on vahvistaa ja nykyaikaistaa eurooppalaisia korkeakouluja. Euroopan horisontti täydentää tarvittaessa ohjelmasta Eurooppa-yliopistoja koskevalle aloitteelle annettavaa tukea etenkin tutkimuksen osalta, osana koulutusta, tutkimusta ja innovointia koskevien uusien yhteisten ja integroitujen sekä kestävien ja pitkän aikavälin strategioiden kehittämistä. Ohjelman ja Euroopan horisontin väliset synergiat edistävät koulutuksen ja tutkimuksen integrointia korkeakouluissa.

(15)  Ohjelman ja Euroopan horisontti -ohjelman välisten synergioiden pitäisi varmistaa, että ohjelmasta ja Euroopan horisontti-ohjelmasta33 yhdistettyjä resursseja käytetään tukemaan toimia, joiden tarkoituksena on vahvistaa ja nykyaikaistaa eurooppalaisia korkeakouluja. Euroopan horisontti täydentää ohjelmasta tutkimukseen liittyville toimille ja aloitteille, kuten Eurooppa-yliopistoja koskevalle aloitteelle, annettavaa tukea, osana koulutusta, tutkimusta ja innovointia koskevien uusien yhteisten ja integroitujen sekä kestävien ja pitkän aikavälin strategioiden kehittämistä. Ohjelman ja Euroopan horisontin väliset synergiat edistävät koulutuksen ja tutkimuksen integrointia erityisesti korkeakouluissa.

__________________

__________________

33 COM(2018) [ ].

33 COM(2018) [ ].

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Ohjelman olisi oltava entistä osallistavampi siten, että sillä pyrittäisiin tavoittamaan paremmin niitä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, esimerkiksi tarjoamalla joustavampia oppimiseen liittyvän liikkuvuuden muotoja ja vauhdittamalla pienten organisaatioiden osallistumista, etenkin uusien organisaatioiden sekä sellaisten yhteisöperustaisten ruohonjuuritason organisaatioiden kanssa, jotka toimivat suoraan kaikenikäisten heikommassa asemassa olevien oppijoiden parissa. Virtuaalisia muotoja, kuten virtuaalista yhteistyötä ja monimuotoista ja virtuaalista liikkuvuutta olisi kehitettävä siten, että ne olisivat useampien ulottuvilla, etenkin niiden, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja niiden, joille siirtyminen fyysisesti asuinmaastaan toiseen maahan olisi esteenä osallistumiselle.

(16)  Ohjelman olisi oltava entistä osallistavampi siten, että parannetaan sellaisten ihmisten osallistumisastetta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia On tärkeää tiedostaa, että alhainen osallistumisaste sellaisten ihmisten keskuudessa, joilla on vähemmän mahdollisuuksia, voi johtua erilaisista syistä ja riippua kansallisista olosuhteista. Siksi kansallisten toimistojen olisi kehitettävä unionin laajuisessa kehyksessä osallistamisstrategioita, joihin kuuluvilla toimenpiteillä parannetaan saavutettavuutta, yksinkertaistetaan menettelyjä, tarjotaan koulutusta ja tukea sekä seurataan vaikuttavuutta. Olisi käytettävä muita menetelmiä osallistumisen parantamiseksi esimerkiksi tarjoamalla joustavampia oppimiseen liittyvän liikkuvuuden muotoja, jotka vastaavat sellaisten ihmisten tarpeita, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja vauhdittamalla pienten ja paikallisten organisaatioiden osallistumista, etenkin uusien organisaatioiden sekä sellaisten yhteisöperustaisten ruohonjuuritason organisaatioiden kanssa, jotka toimivat suoraan kaikenikäisten heikommassa asemassa olevien oppijoiden parissa.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Jos ihmiset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, eivät pysty osallistumaan ohjelmaan taloudellisista syistä, joko heidän taloudellisen tilanteensa vuoksi tai koska ohjelman osallistumiskustannukset ovat suuremmat kuin heidän erityistilanteensa sallii, kuten usein vammaisten tapauksessa, komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käyttöön otetaan riittävät rahoitustukitoimenpiteet. Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä muita unionin välineitä, kuten Euroopan sosiaalirahasto plus, kansallisia ohjelmia tai tukien mukauttamista tai täydentämistä ohjelman kautta. Arvioitaessa, estävätkö taloudelliset syyt ihmisiä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumasta ohjelmaan ja minkä tasoista tukea he tarvitsevat, olisi käytettävä objektiivisia kriteereitä. Osallisuutta helpottavien toimenpiteiden lisäkustannukset eivät saisi koskaan olla perusteena hakemuksen hylkäämiselle.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b)  Ohjelmasta annettava tuki olisi edelleen keskitettävä oppimiseen liittyvään fyysiseen liikkuvuuteen ja siitä olisi tarjottava enemmän mahdollisuuksia ihmisille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, jotta he voisivat hyötyä oppimiseen liittyvistä fyysisistä liikkuvuustoimista. Samalla olisi tiedostettava, että virtuaaliset muodot, kuten virtuaalinen yhteistyö, sulautuva oppiminen ja virtuaalinen oppiminen, voivat tehokkaasti täydentää oppimiseen liittyvää fyysistä liikkuvuutta ja maksimoida sen vaikuttavuutta. Poikkeustapauksissa, joissa ihmiset eivät pysty osallistumaan liikkuvuustoimiin ja -toimintaan, he voivat nauttia monista ohjelman hyödyistä kustannustehokkaalla ja innovatiivisella tavalla virtuaalisten muotojen ansiosta. Siksi ohjelmasta olisi tuettava myös tällaisia virtuaalisia muotoja ja välineitä. Tällaiset erityisesti kieltenopetuksessa käytettävät muodot ja välineet olisi saatettava mahdollisimman laajalti yleisön saataville.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 c)  Yhdistyneiden kansakuntien vammaisyleissopimuksen ja erityisesti sen esteettömyyttä koskevan 9 artiklan ja koulutusta koskevan 24 artiklan mukaisten unionin ja jäsenvaltioiden velvoitteiden mukaisesti olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että vammaisilla henkilöillä on syrjimätön ja esteetön pääsy ohjelmaan. Tätä varten olisi tarvittaessa tarjottava lisätukea, myös rahoitustukea.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 d)  Oikeudelliset ja hallinnolliset esteet, kuten vaikeudet viisumien ja oleskelulupien hankkimisessa ja tukipalveluiden, erityisesti terveyspalveluiden, saannissa, voivat vaikeuttaa osallistumista ohjelmaan. Jäsenvaltioiden olisi siksi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tällaisten esteiden poistamiseksi noudattaen kaikilta osin unionin lainsäädäntöä ja helpotettava rajatylittävää vaihtoa esimerkiksi myöntämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Komissio korosti eurooppalaisen identiteetin vahvistamisesta koulutuksen ja kulttuurin avulla antamassaan tiedonannossa koulutuksen, kulttuurin ja urheilun keskeistä merkitystä aktiivisen kansalaisuuden ja yhteisten arvojen edistämisessä nuorimpien sukupolvien keskuudessa. Euroopan ja demokraattisten yhteiskuntien tulevaisuudelle on ratkaisevan tärkeää vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja tehostaa ihmisten aktiivista osallistumista demokraattisiin prosesseihin. Lähteminen ulkomaille opiskelemaan, oppimaan, harjoittelemaan ja työskentelemään tai osallistumaan nuoriso- ja urheilutoimintaan edistää osaltaan tällaisen eurooppalaisen identiteetin vahvistumista kaikessa monimuotoisuudessaan sekä lujittaa yhteiseen kulttuuriyhteisöön kuulumisen tunnetta samalla kun se tehostaa aktiivista kansalaisuutta kaikenikäisten keskuudessa. Liikkuvuustoimiin osallistuvien henkilöiden olisi osallistuttava sekä oman paikallisyhteisönsä että isäntämaansa paikallisyhteisön toimintaan ja jaettava kokemuksiaan. Toimintaa, joka liittyy luovuuden lisäämiseen yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä nuorisotoiminnassa ja henkilökohtaisten avaintaitojen parantamiseen, olisi tuettava.

(17)  Komissio korosti eurooppalaisen identiteetin vahvistamisesta koulutuksen ja kulttuurin avulla antamassaan tiedonannossa koulutuksen, kulttuurin ja urheilun keskeistä merkitystä aktiivisen kansalaisuuden, yhteisten arvojen ja yhteisvastuun tunteen edistämisessä nuorimpien sukupolvien keskuudessa. Euroopan ja demokraattisten yhteiskuntien tulevaisuudelle on ratkaisevan tärkeää vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja tehostaa ihmisten ja kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista demokraattisiin prosesseihin. Lähteminen ulkomaille opiskelemaan, oppimaan, harjoittelemaan ja työskentelemään tai osallistumaan nuoriso- ja urheilutoimintaan edistää osaltaan tällaisen eurooppalaisen identiteetin vahvistumista kaikessa monimuotoisuudessaan sekä lujittaa yhteiseen kulttuuriyhteisöön kuulumisen tunnetta samalla kun se tehostaa aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kriittistä ajattelua kaikenikäisten keskuudessa. Liikkuvuustoimiin osallistuvien henkilöiden olisi osallistuttava sekä oman paikallisyhteisönsä että isäntämaansa paikallisyhteisön toimintaan ja jaettava kokemuksiaan. Toimintaa, joka liittyy luovuuden lisäämiseen yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä nuorisotoiminnassa ja henkilökohtaisten avaintaitojen parantamiseen, olisi tuettava.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  On tärkeää, että ohjelma tuo eurooppalaista lisäarvoa. Tämän vuoksi toimille olisi myönnettävä ohjelmasta rahoitusta vain, jos niiden voidaan osoittaa tuovan mahdollista eurooppalaista lisäarvoa. Eurooppalainen lisäarvo olisi osoitettava eri tavoin, esimerkiksi siten, että otetaan huomioon toimien kansainvälinen luonne, täydentävyys ja synergiat unionin muihin ohjelmiin ja politiikkoihin nähden, toimien vaikutus avoimuutta ja tunnustamista lisäävien unionin välineiden tulokselliseen hyödyntämiseen, unionin laajuisten laadunvarmistusnormien kehittämiseen, unionin laajuisten yleisten normien kehittämiseen koulutusohjelmien alalla sekä vaikutus monikielisyyden ja kulttuurien ja uskontojen välisen vuoropuhelun ja Eurooppaan kuulumisen tunteen edistämiseen sekä Euroopan kansalaisuuden vahvistamiseen.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Ohjelman kansainvälistä ulottuvuutta olisi edistettävä siten, että liikkuvuuteen, yhteistyöhön ja poliittiseen vuoropuheluun liittyviä mahdollisuuksia ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden kanssa olisi tarjolla enemmän. Koska edellisistä koulutus- ja nuorisoalan ohjelmista saadut kokemukset kansainvälisen korkea-asteen koulutuksen ja nuorisotoiminnan toteuttamisesta ovat olleet myönteisiä, kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvät toimet olisi ulotettava koskemaan myös muita aloja, kuten ammatillista koulutusta.

(18)  Ohjelman kansainvälistä ulottuvuutta olisi edistettävä siten, että sekä yksilöille että organisaatioille tarjotaan enemmän liikkuvuuteen, yhteistyöhön ja poliittiseen vuoropuheluun liittyviä mahdollisuuksia ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden, erityisesti kehitysmaiden, kanssa. Kansainvälisen ulottuvuuden olisi tuettava taitojen kehittämistä ja ihmisten välistä vaihtoa, ja erityisesti kehitysmaiden kansalaisten osalta sen olisi tuettava tietämyksen siirtämistä takaisin alkuperämaihin opiskelujaksojen päättyessä. Sen olisi myös vahvistettava kehitysmaiden koulutusjärjestelmien valmiuksien kehittämistä. Koska edellisistä koulutus- ja nuorisoalan ohjelmista saadut kokemukset kansainvälisen korkea-asteen koulutuksen ja nuorisotoiminnan toteuttamisesta ovat olleet myönteisiä, kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvät toimet olisi ulotettava koskemaan myös muita aloja, kuten ammatillista koulutusta ja urheilua.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Kehitysmaissa toteutettavien toimien vaikutusten tehostamiseksi on tärkeää parantaa synergioita Erasmus-ohjelman ja unionin ulkoisten toimien välineiden, kuten naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen sekä liittymistä valmistelevan tukivälineen välillä.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Ohjelmassa olisi vahvistettava nykyisiä oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuuksia etenkin aloilla, joilla ohjelman tehokkuushyödyt olisivat suurimmat, jotta voidaan laajentaa sen saavutettavuutta ja vastata suureen, vastaamatta jääneeseen kysyntään. Tämä olisi tehtävä etenkin lisäämällä ja helpottamalla korkea-asteen opiskelijoiden, koululaisten ja ammattiopiskelijoiden liikkuvuuteen liittyviä toimia. Vähän koulutettujen aikuisten oppijoiden liikkuvuus olisi sisällytettävä yhteistyökumppanuuksiin. Nuorten liikkumismahdollisuuksia epäviralliseen oppimiseen liittyvissä toimissa olisi laajennettava koskemaan useampia nuoria. Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan henkilöstön liikkuvuutta olisi myös vahvistettava sen tarjoaman vipuvaikutuksen vuoksi. Aitoa eurooppalaista koulutusaluetta ajatellen ohjelmassa olisi vauhditettava liikkuvuutta ja vaihtoja ja edistettävä opiskelijoiden osallistumista koulutus- ja kulttuuritoimintaan myös tukemalla niihin liittyvien prosessien digitalisointia, esimerkiksi ottamalla käyttöön eurooppalainen opiskelijakortti. Kyseinen aloite saattaa olla tärkeä askel liikkuvuuden toteuttamisessa kaikille siten, että korkeakouluille annetaan aluksi mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa enemmän vaihto-opiskelijoita samalla kun opiskelijoiden liikkuvuuden laatua parannetaan edelleen, ja sen lisäksi sujuvoitetaan opiskelijoiden pääsyä erilaisten palvelujen piiriin (kirjastot, liikenne, asuminen) jo ennen kuin he ovat saapuneet ulkomaiseen oppilaitokseen.

(20)  Ohjelmassa olisi vahvistettava nykyisiä oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuuksia etenkin aloilla, joilla ohjelman tehokkuushyödyt olisivat suurimmat, jotta voidaan laajentaa sen saavutettavuutta ja vastata suureen, vastaamatta jääneeseen kysyntään. Tämä olisi tehtävä etenkin lisäämällä ja helpottamalla korkea-asteen opiskelijoiden ja henkilöstön, koululaisten ja koulujen henkilöstön, mukaan lukien esikoulujen opettajat sekä varhaiskasvatus- ja hoitohenkilöstö ja oppijat sekä ammattioppilaitosten henkilöstö, liikkuvuuteen liittyviä toimia kohdennetuille toimenpiteillä, joissa otetaan huomioon suunniteltujen avustuksensaajien erityiset koulutustarpeet. Raja-alueiden ammattiopiskelijoiden liikkuvuusmahdollisuuksia olisi edelleen kehitettävä, jotta he voivat valmistautua rajatylittävien työmarkkinoiden erityistilanteeseen. Ohjelmassa olisi tarjottava liikkuvuusmahdollisuuksia myös aikuiskoulutuksen oppijoille ja henkilöstölle. Aikuiskoulutuksen päätavoitteita ovat tietämyksen, osaamisen ja taitojen siirtäminen sekä sosiaalisen osallisuuden, aktiivisen kansalaisuuden, henkilökohtaisen kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen. Nuorten liikkumismahdollisuuksia epäviralliseen oppimiseen liittyvissä toimissa olisi laajennettava koskemaan useampia nuoria, etenkin ensikertalaisia, henkilöitä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja vaikeasti tavoitettaviin väestöryhmiin kuuluvia. Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan henkilöstön liikkuvuutta olisi myös vahvistettava sen tarjoaman vipuvaikutuksen vuoksi ja keskityttävä erityisesti uudelleenkoulutukseen ja täydennyskoulutukseen sekä taitojen kehittämisen edistämiseen työmarkkinoita varten. Aitoa eurooppalaista koulutusaluetta ajatellen ohjelmassa olisi vauhditettava liikkuvuutta ja vaihtoja ja edistettävä opiskelijoiden osallistumista koulutus-, kulttuuri- ja urheilutoimintaan myös digitalisoimalla prosesseja, joilla helpotetaan hakumenettelyjä ja ohjelmaan osallistumista, kehittämällä parhaisiin käytäntöihin perustuvia helppokäyttöisiä sähköisiä järjestelmiä ja luomalla uusia välineitä, esimerkiksi eurooppalainen opiskelijakortti. Kyseinen aloite saattaa olla tärkeä askel liikkuvuuden toteuttamisessa kaikille siten, että korkeakouluille annetaan aluksi mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa enemmän vaihto-opiskelijoita samalla kun opiskelijoiden liikkuvuuden laatua parannetaan edelleen, ja sen lisäksi sujuvoitetaan opiskelijoiden pääsyä erilaisten palvelujen piiriin (kirjastot, liikenne, asuminen) jo ennen kuin he ovat saapuneet ulkomaiseen oppilaitokseen.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Ohjelmassa olisi tarjottava laadukkaita liikkuvuuskokemuksia, jotka noudattavat koulutukseen liittyvästä valtioiden rajat ylittävästä liikkuvuudesta yhteisössä – Liikkuvuutta koskeva eurooppalainen laatuperuskirja – 18 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa1 a vahvistettuja periaatteita, joissa todetaan selvästi, että laadukas tiedotus, valmistelut, tuki ja kokemuksen ja tutkintojen tunnustaminen sekä ennalta laaditut selkeät oppimissuunnitelmat ja oppimistulokset vaikuttavat todistettavasti liikkuvuudella saavutettaviin hyötyihin. Liikkuvuustoimet olisi valmisteltava asianmukaisesti etukäteen. Tällaiset valmistelut voidaan usein tehdä tehokkaasti tieto- ja viestintätekniikan avulla. Ohjelmasta olisi myös tarvittaessa voitava tarjota tukea liikkuvuustoimiin liittyville valmistelukäynneille.

 

__________________

 

1 a EUVL L 394, 30.12.2006, s. 5.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 b)  Ohjelmassa olisi tuettava ja kannustettava opettajien ja opetushenkilöstön liikkuvuutta kaikilla tasoilla, jotta voidaan parantaa työskentelytapoja ja edistää ammatillista kehitystä. Koska esikoululla ja varhaiskasvatuksella on erittäin tärkeä rooli sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden torjunnassa, on tärkeää, että tämän tason opettajat ja henkilöstö voivat osallistua oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen ohjelman puitteissa. Opetuksen osalta ohjelmassa olisi myös tuettava toimintapolitiikan innovaatioiden kokeilemista, jotta voidaan ratkaista joitakin unionin koulutusjärjestelmien yhteisiä haasteita, kuten uusien kykyjen houkutteleminen opettamaan kaikkien marginalisoituneimpia lapsia sekä opettajankoulutuksen kehittäminen siten, että heitä autetaan opettamaan muita heikommassa asemassa olevia oppilaita. Jotta ohjelmaan osallistumisesta olisi opettajille ja opetushenkilöstölle mahdollisimman paljon hyötyä, olisi kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että heillä on liikkuvuutta tukeva ympäristö, jossa liikkuvuus kuuluu heidän työohjelmaansa ja tavanomaiseen työmääräänsä, heillä on asianmukaiset koulutusmahdollisuudet ja he saavat asianmukaista rahoitustukea, joka perustuu maahan, ja tarvittaessa alueeseen, jossa oppimiseen liittyvä liikkuvuus on tarkoitus toteuttaa.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 c)  Jotta tunnustettaisiin ammattikoulutuksen keskeinen rooli työllistymisnäkymien parantamisessa ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä, ohjelmassa on autettava vahvistamaan ammattikoulutuksen osallistavuutta, laatua ja merkityksellisyyttä 10 päivänä kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon: ”Uusi osaamisohjelma Euroopalle: Vahvistetaan yhdessä inhimillistä pääomaa, työllistettävyyttä ja kilpailukykyä”1 a mukaisesti. Ohjelman olisi edistettävä tiiviimpiä yhteyksiä ammatillisen koulutuksen tarjoajien sekä yksityisten ja julkisten työnantajien välillä. Sen olisi myös edistettävä ammatillisen koulutuksen alakohtaisia kysymyksiä, kuten kielenopetus, korkealaatuisten liikkuvuuskumppanuuksien edistäminen sekä pätevyyksien tunnustaminen ja sertifiointi, ja kannustettava ammattikoulutuksen tarjoajia soveltamaan ammattikoulutuksen liikkuvuutta koskevaa laatuperuskirjaa merkkinä laadusta.

 

__________________

 

1 a COM(2016)0381.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Ohjelmassa olisi kannustettava nuoria osallistumaan demokratiaan Euroopassa esimerkiksi tukemalla nuorille suunnattuja osallistumista edistäviä hankkeita, joissa nuoret oppivat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa, lisäämällä tietoisuutta yhteisistä eurooppalaisista arvoista, perusoikeudet mukaan luettuina, saattamalla nuoret sekä paikallisen, kansallisen ja unionin tason päätöksentekijät yhteen sekä edistämällä Euroopan yhdentymisprosessia.

(21)  Ohjelmassa olisi kannustettava nuoria osallistumaan demokratiaan Euroopassa esimerkiksi tukemalla nuorille suunnattuja osallistumista edistäviä hankkeita, joissa nuoret oppivat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa, lisäämällä tietoisuutta yhteisistä eurooppalaisista arvoista, perusoikeudet, Euroopan historia, kulttuuri ja kansalaisuus mukaan luettuina, saattamalla nuoret sekä paikallisen, kansallisen ja unionin tason päätöksentekijät yhteen sekä edistämällä Euroopan yhdentymisprosessia. Ohjelmassa olisi lisättävä tietoisuutta sähköisen demokratian välineistä, myös eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Sillä olisi myös edistettävä sukupolvien välistä vuorovaikutusta nuorten ja ikääntyneiden välillä. Koska nuorisojärjestöillä ja nuorisotyöllä on keskeinen rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa, ohjelmalla olisi tuettava nuorisoalan kehitystä unionissa.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Ohjelmassa olisi tarjottava nuorille enemmän mahdollisuuksia tutustua Eurooppaan ulkomaisten opiskelukokemusten avulla. Kahdeksantoistavuotiaille nuorille, etenkin niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, olisi tarjottava mahdollisuus saada ensimmäinen, lyhytkestoinen kokemus matkustamisesta Euroopassa joko yksin tai ryhmässä sellaisen epäviralliseen oppimiseen liittyvän toiminnan yhteydessä, jonka tavoitteena on lisätä tunnetta kuulumisesta Euroopan unioniin ja tutustua sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Ohjelmassa olisi nimettävä elimet, joiden tehtävänä on tavoittaa ja valita osallistujat, sekä tukitoimet, joilla tuetaan kokemukseen liittyvää oppimisulottuvuutta.

(22)  Ohjelmassa olisi tarjottava nuorille enemmän mahdollisuuksia tutustua Eurooppaan uuden DiscoverEU-aloitteen yhteydessä saatavien ulkomaisten opiskelukokemusten avulla. Nuorille, jotka ovat 18–20-vuotiaita, etenkin niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, olisi tarjottava mahdollisuus saada ensimmäinen, lyhytkestoinen kokemus matkustamisesta Euroopassa joko yksin tai ryhmässä sellaisen arkioppimiseen tai epäviralliseen oppimiseen liittyvän toiminnan yhteydessä, jonka tavoitteena on lisätä tunnetta kuulumisesta Euroopan unioniin ja tutustua sen kulttuuriseen ja kielelliseen monimuotoisuuteen. Aloitteessa olisi oltava vankka ja todennettavissa oleva oppimisosio, ja siinä olisi varmistettava, että kokemuksia levitetään ja jaetaan asianmukaisesti, jotta aloitetta voidaan arvioida ja parantaa jatkuvasti. Ohjelmassa olisi nimettävä elimet, joiden tehtävänä on tavoittaa ja valita osallistujat ottaen asianmukaisesti huomioon maantieteellisen tasapainon, sekä tukitoimet, joilla tuetaan kokemukseen liittyvää oppimisulottuvuutta. Kyseisten elinten olisi tarvittaessa osallistuttava liikkuvuutta edeltävän ja sen jälkeisen koulutuksen ja tuen tarjoamiseen, mukaan lukien kielitaito ja monikulttuuriset taidot. DiscoverEU-aloitteella olisi rakennettava yhteyksiä Euroopan kulttuuripääkaupunkien, Euroopan nuorisopääkaupunkien, Euroopan vapaaehtoistyön pääkaupunkien ja Euroopan vihreiden pääkaupunkien välille.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Lisäksi ohjelmassa olisi edistettävä kielten oppimista etenkin laajentamalla verkkotyökalujen käyttöä, sillä verkko-opinnot ovat kieltenopiskelijoiden kannalta joustavia ja helposti saatavilla.

(23)  Kielten oppiminen edistää keskinäistä ymmärrystä ja liikkuvuutta unionissa ja sen ulkopuolella. Kielitaito on myös olennainen elämäntaito ja työssä tarvittava taito. Lisäksi ohjelmassa olisi siksi edistettävä kielten oppimista etenkin paikan päällä suoritettavien kielikurssien avulla ja laajentamalla helposti saatavilla olevien verkkotyökalujen käyttöä, sillä verkko-opinnot voivat olla kieltenopiskelijoiden kannalta joustavia ja helposti saatavilla. Ohjelmassa tarjotussa kieltenoppimistuessa olisi kiinnitettävä huomiota käyttäjien tarpeisiin ja keskityttävä vastaanottajamaassa, raja-alueilla ja naapurimaissa puhuttuihin kieliin. Kieltenoppimistukien olisi katettava myös kansalliset viittomakielet. Erasmus-ohjelman verkossa toimiva kielivalmennuspalvelu olisi räätälöitävä ohjelman osallistujien erityistarpeisiin sopivaksi ja sen olisi oltava kaikille avoin.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 )  Ohjelmassa olisi käytettävä kieliteknologiaa, kuten automaattisia käännösteknologioita, jotta voidaan helpottaa viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja parantaa kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Ohjelmassa olisi tuettava toimenpiteitä, jotka edistävät koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla toimivien instituutioiden ja organisaatioiden yhteistyötä, tunnustaen, että niiden avulla voidaan olennaisella tavalla antaa ihmisille niitä tietoja, taitoja ja osaamista, joita ihmiset tarvitsevat muuttuvassa maailmassa ja voidakseen hyödyntää riittävällä tavalla innovointiin, luovuuteen ja yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia erityisesti digitaalisessa taloudessa.

(24)  Ohjelmassa olisi tuettava toimenpiteitä, jotka edistävät koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla toimivien instituutioiden ja organisaatioiden yhteistyötä, tunnustaen, että niiden avulla voidaan olennaisella tavalla antaa ihmisille niitä tietoja, taitoja ja osaamista, joita ihmiset tarvitsevat muuttuvassa maailmassa ja voidakseen hyödyntää riittävällä tavalla innovointiin, luovuuteen ja yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia erityisesti digitaalisessa taloudessa. Tätä varten olisi varmistettava kaikkien asianomaisten sidosryhmien välinen tehokas yhteistyö ohjelman täytäntöönpanon kaikilla tasoilla.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Eurooppa-neuvosto kehotti 14 päivänä joulukuuta 2017 antamissaan päätelmissä jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota viemään eteenpäin useita aloitteita, joilla eurooppalainen koulutusyhteistyö saatettaisiin uudelle tasolle, muun muassa kannustamalla siihen, että vuoteen 2024 mennessä perustettaisiin ”Eurooppa-yliopistoja”, jotka muodostaisivat alhaalta ylöspäin suuntautuvia unionin läpäiseviä verkostoja. Ohjelmassa olisi tuettava näitä Eurooppa-yliopistoja.

(25)  Eurooppa-neuvosto kehotti 14 päivänä joulukuuta 2017 antamissaan päätelmissä jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota viemään eteenpäin useita aloitteita, joilla eurooppalainen koulutusyhteistyö saatettaisiin uudelle tasolle, muun muassa kannustamalla siihen, että vuoteen 2024 mennessä perustettaisiin ”Eurooppa-yliopistoja”, jotka muodostaisivat alhaalta ylöspäin suuntautuvia unionin läpäiseviä verkostoja. Ohjelmassa olisi tuettava näitä Eurooppa-yliopistoja, joissa olisi tähdättävä huippuosaamiseen ja pyrittävä unionin korkeakoulujen houkuttelevuuden lisäämiseen sekä tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen välisen yhteistyön parantamiseen. ”Huippuosaamisen” käsitettä olisi tulkittava laajasti ja käytettävä myös, kun on kyse esimerkiksi kyvystä lisätä osallisuutta. Ohjelmasta myönnettävän tuen tavoitteena olisi oltava ”Eurooppa-yliopistojen” laaja maantieteellinen kattavuus.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Vuonna 2010 annetussa Bruggen julkilausumassa kehotettiin tukemaan ammatillista huippuosaamista älykkään ja kestävän kasvun edistämiseksi. Innovoinnin tehostamisesta Euroopan alueilla vuonna 2017 annetussa tiedonannossa korostetaan ammatillisen koulutuksen ja innovointijärjestelmien välisen yhteyden vahvistamista osana aluetasolla käytettäviä älykkään erikoistumisen strategioita. Ohjelman olisi tarjottavat välineet vastata näihin kehotuksiin, ja siinä olisi tuettava sellaisten ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden kansainvälisten foorumien kehittämistä, jotka liittyvät läheisesti kasvua, innovointia ja kilpailukykyä koskeviin paikallisiin ja alueellisiin strategioihin. Näiden huippuyksiköiden tehtävänä olisi toimia moottoreina korkealaatuisen ammatillisen osaamisen kehittämisessä alakohtaisten haasteiden perusteella ja samalla tukea unionissa tapahtuvia rakenteellisia muutoksia ja sosiaali- ja talouspolitiikkoja.

(26)  Vuonna 2010 annetussa Bruggen julkilausumassa kehotettiin tukemaan ammatillista huippuosaamista älykkään ja kestävän kasvun edistämiseksi. Innovoinnin tehostamisesta Euroopan alueilla vuonna 2017 annetussa tiedonannossa korostetaan ammatillisen koulutuksen ja innovointijärjestelmien välisen yhteyden vahvistamista osana aluetasolla käytettäviä älykkään erikoistumisen strategioita. Ohjelman olisi tarjottava välineet vastata näihin kehotuksiin, ja siinä olisi tuettava sellaisten ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden kansainvälisten foorumien kehittämistä, jotka liittyvät läheisesti kasvua, innovointia, kilpailukykyä, kestävää kehitystä ja sosiaalista osallisuutta koskeviin paikallisiin ja alueellisiin strategioihin. Näiden huippuyksiköiden tehtävänä olisi toimia moottoreina korkealaatuisen ammatillisen osaamisen kehittämisessä alakohtaisten haasteiden perusteella ja samalla tukea unionissa tapahtuvia rakenteellisia muutoksia ja sosiaali- ja talouspolitiikkoja.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Virtuaalisen yhteistyön toimien lisäämiseksi ohjelmassa olisi tuettava verkkoalustojen, kuten eTwinning-yhteisön, School Education Gateway -portaalin, aikuiskoulutuksen eurooppalaisen foorumin, Euroopan nuorisoportaalin ja korkea-asteen koulutusta koskevan verkkoalustan entistä järjestelmällisempää käyttöä.

(27)  Virtuaalisen yhteistyön toimien lisäämiseksi ohjelmassa olisi tuettava nykyisten verkkoalustojen, kuten eTwinning-yhteisön, School Education Gateway -portaalin, aikuiskoulutuksen eurooppalaisen foorumin, Euroopan nuorisoportaalin ja korkea-asteen koulutusta koskevan verkkoalustan entistä järjestelmällisempää käyttöä. Ohjelmalla olisi myös tarvittaessa kannustettava uusien verkkoalustojen kehittämistä, jotta vahvistetaan ja uudistetaan koulutus-, urheilu- ja nuorisopolitiikan täytäntöönpanoa unionissa. Tällaisten alustojen olisi oltava helppokäyttöisiä ja saavutettavia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/21021 a tarkoitetulla tavalla.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Ohjelman olisi osaltaan lisättävä taitojen ja tutkintojen avoimuutta ja helpotettava niiden tunnustamista sekä opintosuoritusten ja oppimistulosten siirtoa, tehostettava laadunvarmistusta ja tuettava epävirallisen ja arkioppimisen validointia, taitojen hallintaa ja neuvontaa. Ohjelman olisi tältä osin tarjottava tukea myös kansallisen ja unionin tason asiointipisteille ja verkostoille, jotka helpottavat euroopanlaajuisia vaihtoja ja joustavien oppimisväylien kehittämistä eri koulutus- ja nuorisoalojen välillä sekä virallisen ja arkioppimisen ympäristöissä.

(28)  Ohjelman olisi osaltaan lisättävä taitojen, osaamisen, tutkintojen ja tutkintotodistusten avoimuutta ja helpotettava niiden automaattista keskinäistä tunnustamista sekä opintosuoritusten ja muun oppimistuloksia koskevan näytön siirtoa, tehostettava laadunvarmistusta ja tuettava epävirallisen ja arkioppimisen validointia, taitojen hallintaa ja neuvontaa. Ohjelman olisi tältä osin tarjottava tukea myös kansallisen ja unionin tason asiointipisteille ja verkostoille, jotka antavat tietoa ja apua mahdollisille osallistujille ja siten helpottavat euroopanlaajuisia vaihtoja ja joustavien oppimisväylien kehittämistä eri koulutus- ja nuorisoalojen välillä sekä virallisen ja arkioppimisen ympäristöissä.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  Ohjelmassa olisi erityisesti painotettava ulkomailla suoritettujen opintojaksojen validointia ja tunnustamista, ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus mukaan lukien. Tässä yhteydessä osoitettavien avustusten myöntämiseen olisi liitettävä laadunarviointimenettelyjä, kuvaus oppimistuloksista ja vaatimus seuraavien täydellisestä täytäntöönpanosta: 15 päivänä maaliskuuta 2018 annettu neuvoston suositus laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista1 a, 20 päivänä joulukuuta 2012 annettu neuvoston suositus epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista1 b sekä ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustamista ja laadukasta opetusta edistävät eurooppalaiset välineet, kuten eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF), Euroopan korkeakoulutuksen laadunvarmistusrekisteri (EQAR), ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ja ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys (EQAVET).

 

__________________

 

1 a EUVL C 153, 2.5.2018, s. 1.

 

1 b EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Jotta varmistettaisiin yhteistyö muiden unionin välineiden kanssa ja tuettaisiin muita unionin politiikkoja, liikkuvuusmahdollisuuksia olisi tarjottava eri toimialoilla, kuten julkisella sektorilla, maataloudessa ja liike-elämässä, toimiville henkilöille, jotta he voisivat jossakin elämänsä vaiheessa saada oppimiskokemuksen ulkomailta kasvaakseen ja kehittyäkseen sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti ja erityisesti tullakseen tietoiseksi eurooppalaisesta identiteetistään ja ymmärtääkseen Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta. Ohjelmassa olisi tarjottava asiointipiste ohjelmamaiden välisille unionin liikkuvuusjärjestelmille, joissa on vahva oppimisulottuvuus, sekä yksinkertaistettava tällaisten järjestelmien tarjontaa tuensaajien ja kyseisiin toimiin osallistuvien henkilöiden kannalta. Erasmus-hankkeiden määrän kasvattamista olisi helpotettava; olisi otettava käyttöön erityisiä toimenpiteitä, joilla Erasmus-hankkeiden toteuttajia autetaan avustusten hakemisessa tai synergioiden luomisessa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja maahanmuuttoon, turvallisuuteen, oikeusalaan sekä kansalaisuuteen, terveyteen ja kulttuuriin liittyvistä ohjelmista saatavien tukien kanssa.

(30)  Jotta varmistettaisiin yhteistyö muiden unionin välineiden kanssa ja tuettaisiin muita unionin politiikkoja, liikkuvuusmahdollisuuksia olisi tarjottava eri toimialoilla, kuten julkisella ja yksityisellä sektorilla, maataloudessa ja liike-elämässä, toimiville henkilöille, jotta he voisivat jossakin elämänsä vaiheessa saada koulutusta, harjoittelupaikan tai oppimiskokemuksen ulkomailta kasvaakseen ja kehittyäkseen henkilökohtaisesti ja erityisesti tullakseen tietoiseksi eurooppalaisesta identiteetistään ja ymmärtääkseen Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta sekä ammatillisesti, erityisesti hankkimalla työmarkkinoilla tarvittavia taitoja. Ohjelmassa olisi tarjottava asiointipiste ohjelmamaiden välisille unionin liikkuvuusjärjestelmille, joissa on vahva oppimisulottuvuus, sekä yksinkertaistettava tällaisten järjestelmien tarjontaa tuensaajien ja kyseisiin toimiin osallistuvien henkilöiden kannalta. Erasmus-hankkeiden määrän kasvattamista olisi helpotettava; olisi otettava käyttöön erityisiä toimenpiteitä, joilla Erasmus-hankkeiden toteuttajia autetaan avustusten hakemisessa tai synergioiden luomisessa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja maahanmuuttoon, turvallisuuteen, oikeusalaan sekä kansalaisuuteen, terveyteen, tiedotusvälineisiin ja kulttuuriin liittyvistä ohjelmista saatavien tukien sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen kanssa.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  On tärkeää kannustaa Euroopan yhdentymiseen liittyvää opetusta, oppimista ja tutkimusta sekä edistää näistä asioista käytävää keskustelua Jean Monnet -toimista saatavan tuen avulla sekä korkea-asteen että muun yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen aloilla. Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen ja siihen sitoutuminen on erityisen tärkeää aikana, jona yhteisiä arvoja, joihin unioni perustuu ja jotka ovat erottamaton osa eurooppalaista identiteettiä, koetellaan ja jona kansalaisten osallistumisaktiivisuus on alhainen. Ohjelmalla olisi edelleen osaltaan edistettävä huippuosaamista Euroopan yhdentymiseen liittyvissä opinnoissa.

(31)  On tärkeää kannustaa Euroopan yhdentymiseen ja unionin tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyvää opetusta, oppimista ja tutkimusta sekä edistää näistä asioista käytävää keskustelua Jean Monnet -toimista saatavan tuen avulla sekä kaiken yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen aloilla. Eurooppaan kuulumisen tunteen vahvistaminen ja siihen sitoutuminen on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon haasteet, jotka koskevat yhteisiä arvoja, joihin unioni perustuu ja jotka ovat erottamaton osa yhteistä eurooppalaista identiteettiä, ja että kansalaisten osallistumisaktiivisuus on alhainen. Ohjelmalla olisi edelleen osaltaan edistettävä huippuosaamista Euroopan yhdentymiseen liittyvissä opinnoissa ja samalla lisättävä laajemman oppimisyhteisön ja suuren yleisön sitoutumista Euroopan yhdentymiseen.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin politiikoissa sekä sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että unionin talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaan liittyvien arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

(32)  Ohjelmassa olisi noudatettava Pariisin sopimuksen päätavoitetta tehostaa maailmanlaajuisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti ohjelmalla edistetään ilmastotoimien ja kestävän kehityksen valtavirtaistamista unionin politiikoissa sekä sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että unionin talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen kattamana ajanjaksona, ja 30 prosentin vuositavoite otetaan käyttöön mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2027. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaan liittyvien arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a)  Ottaen huomioon unionin roolin maailmanlaajuisena toimijana, Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 ja jäsenvaltioiden Rio+20 -konferenssissa tekemät sitoumukset, ohjelmassa olisi valtavirtaistettava osallistavaa, tasa-arvoista ja laadukasta koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä tunnustettava koulutuksen keskeinen rooli köyhyyden torjunnassa. Ohjelmalla olisi myös edistettävä kestävän kehityksen toimintaohjelmaa tukemalla pyrkimyksiä kehittää kestävässä kehityksessä tarvittavia taitoja ja tiedotettava ihmisille kestävyydestä, ympäristönsuojelusta ja ilmastonmuutoksesta virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen avulla.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelman rahoituspuitteet, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät ensisijaisena rahoitusohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen34 17 kohdan mukaisesti [viite saatetaan ajan tasalle tarvittaessa].

(33)  Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät ensisijaisena rahoitusohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen34 17 kohdan mukaisesti [viite saatetaan ajan tasalle tarvittaessa]. On syytä varmistaa, että ohjelman vuotuisia määrärahoja lisätään merkittävästi vuodesta 2021 alkaen monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 viimeiseen vuoteen verrattuna ja että vuotuisia määrärahoja lisätään sen jälkeen jatkuvasti asteittain. Tämän tasoisilla määrärahoilla autettaisiin varmistamaan laajempi osallistuminen heti monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 alusta alkaen ja estettäisiin loppuvuosien suhteettomat lisäykset, joiden käyttöönotto saattaa olla vaikeaa.

__________________

__________________

34 EUVL L […], […], s. […].

34 EUVL L […], […], s. […].

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Kansallisten toimistojen hallinnoimien yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen toimien yleisten rahoituspuitteiden jakamiseksi olisi määriteltävä alakohtainen vähimmäisrahoitus (korkea-asteen koulutus, yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus), jotta jokaisella näistä aloista voidaan varmistaa tavoiteltujen tuotosten ja tulosten saavuttamiseen tarvittava määrärahojen kriittinen massa.

(34)  Kansallisten toimistojen hallinnoimien yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen toimien yleisten rahoituspuitteiden jakamiseksi olisi määriteltävä alakohtainen vähimmäisrahoitus (korkea-asteen koulutus, yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus), jotta jokaisella näistä aloista voidaan varmistaa tavoiteltujen tuotosten ja tulosten saavuttamiseen tarvittava määrärahojen kriittinen massa. Työohjelmassa olisi vahvistettava täsmälliset talousarviomäärärahat toimi- ja aloitekohtaisesti.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Tämän asetuksen mukaisen rahoituksen muodot ja täytäntöönpanomenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten hyvin niillä saavutetaan toimien erityistavoitteet ja saavutetaan tuloksia, kun otetaan huomioon erityisesti tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasitus ja oletettu noudattamatta jättämisen riski. Tässä olisi harkittava kertasuoritusten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannusten käyttämistä sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä.

(36)  Tämän asetuksen mukaisen rahoituksen muodot ja täytäntöönpanomenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten hyvin niillä saavutetaan toimien erityistavoitteet ja saavutetaan tuloksia, kun otetaan huomioon erityisesti tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasitus ja oletettu noudattamatta jättämisen riski. Tässä olisi harkittava kertasuoritusten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannusten käyttämistä sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä. Ohjelman toimeenpanossa olisi noudatettava varainhoitoasetuksessa säädettyjä avoimuuden, syrjimättömyyden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Kolmannet maat, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, voivat osallistua ohjelmaan Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen perustuvan yhteistyön puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään unionin ohjelmien toteuttamisesta kyseisen sopimuksen mukaisesti tehtävällä päätöksellä. Kolmannet maat voivat osallistua myös muiden säädösten nojalla. Tässä asetuksessa olisi annettava tarvittavat valtuudet toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. Kolmannet maat saavat osallistua täysimääräisesti ohjelmaan niiden edellytysten mukaisesti, joista määrätään kyseisen kolmannen maan osallistumista unionin ohjelmiin koskevassa erityisessä sopimuksessa. Täysimääräinen osallistuminen sisältää lisäksi velvoitteen perustaa kansallinen toimisto ja hallinnoida joitakin ohjelman toimia hajautetusti. Kolmansista maista peräisin olevien henkilöiden ja yhteisöjen, jotka eivät ole assosioituneita ohjelmaan, olisi voitava osallistua joihinkin ohjelman toimiin, jotka määritellään työohjelmassa ja komission julkaisemissa ehdotuspyynnöissä. Toteuttamisen yhteydessä voitaisiin ajatella erityisjärjestelyjä Euroopan pienvaltioista peräisin olevien henkilöiden ja yhteisöjen osalta.

(37)  Kolmannet maat, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, voivat osallistua ohjelmaan Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen perustuvan yhteistyön puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään unionin ohjelmien toteuttamisesta kyseisen sopimuksen mukaisesti tehtävällä päätöksellä. Kolmannet maat voivat osallistua myös muiden säädösten nojalla. Tässä asetuksessa olisi annettava tarvittavat valtuudet toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. Kolmannet maat saavat osallistua täysimääräisesti ohjelmaan niiden edellytysten mukaisesti, joista määrätään kyseisen kolmannen maan osallistumista unionin ohjelmiin koskevassa erityisessä sopimuksessa. Täysimääräinen osallistuminen sisältää lisäksi velvoitteen perustaa kansallinen toimisto ja hallinnoida joitakin ohjelman toimia hajautetusti. Kolmansista maista peräisin olevien henkilöiden ja yhteisöjen, jotka eivät ole assosioituneita ohjelmaan, olisi voitava osallistua ohjelman toimiin, jotka määritellään työohjelmassa ja komission julkaisemissa ehdotuspyynnöissä. Toteuttamisen yhteydessä voitaisiin ajatella erityisjärjestelyjä Euroopan pienvaltioista peräisin olevien henkilöiden ja yhteisöjen osalta.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Näiden alueiden erityistilanne olisi otettava huomioon komission tiedonannon ”Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa”36 mukaisesti. Syrjäisimpien alueiden osallistumista kaikkiin toimiin aiotaan lisätä toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä. Näiltä alueilta ja kolmansista maista, erityisesti niiden naapurimaista, peräisin olevien ihmisten ja organisaatioiden välistä liikkuvuuteen liittyvää vaihtoa ja yhteistyötä olisi edistettävä. Toimenpiteitä aiotaan seurata ja arvioida säännöllisesti.

(38)  Näiden alueiden erityistilanne olisi otettava huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 349 artiklan ja komission tiedonannon ”Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa”36(”strategista kumppanuutta koskeva tiedonanto”) mukaisesti. Syrjäisimpien alueiden osallistumista kaikkiin toimiin aiotaan lisätä toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä. Näiltä alueilta ja kolmansista maista, erityisesti niiden naapurimaista, peräisin olevien ihmisten ja organisaatioiden välistä liikkuvuuteen liittyvää vaihtoa ja yhteistyötä olisi edistettävä. Toimenpiteitä aiotaan seurata ja arvioida säännöllisesti.

__________________

__________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a)  Komissio totesi strategista kumppanuutta koskevassa tiedonannossa, että oppijoiden ja koulutusalan henkilöstön liikkuvuuden lisääntyminen erityisesti Erasmus+ -ohjelman kautta hyödyttäisi suuresti syrjäisimpiä alueita, ja sitoutui lisäämään rahoitustukea syrjäisimmiltä alueilta ja/tai syrjäisimmille alueille matkustaville osallistujille sisällyttämällä Erasmus+ -ohjelmaan näitä alueita koskevat erityiset rahoitussäännöt, sekä selvittämällä, voidaanko alueellista Erasmus+ -yhteistyötä lisätä siten, että liikkuvuus syrjäisimpien alueiden ja naapurialueiden kolmansien maiden välillä lisääntyy, ja käyttämällä Euroopan sosiaalirahasto plussaa Erasmus+ -ohjelman rinnalla.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Varainhoitoasetuksen mukaisesti komission olisi hyväksyttävä työohjelmia ja ilmoitettava niistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Työohjelmassa olisi vahvistettava toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ohjelman toteuttamiseksi sen yleis- ja erityistavoitteita vastaavasti, avustusten valinta- ja myöntämisperusteet sekä kaikki muut vaadittavat seikat. Työohjelmat ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset olisi hyväksyttävä täytäntöönpanosäädöksillä tarkastelumenettelyä noudattaen.

(40)  Ohjelman tavoitteiden ja painopisteiden jatkuvuus olisi säilytettävä. Koska ohjelma on kuitenkin tarkoitus panna täytäntöön seitsemän vuoden aikana, on taattava tietynasteinen jousto, jotta sitä voidaan mukauttaa muuttuviin tilanteisiin ja poliittisiin painopisteisiin koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla. Tämän vuoksi tässä asetuksessa ei määritetä yksityiskohtaisesti, miten erityiset aloitteet olisi suunniteltava, eikä siinä määritetä ennalta kaikkia poliittisia painopisteitä ja vastaavia talousarvion painopisteitä seuraavien seitsemän vuoden ajaksi. Sen sijaan toissijaiset politiikkaan liittyvät valinnat ja painopisteet, kuten uusien erityisten aloitteiden yksityiskohdat, olisi määritettävä työohjelmien välityksellä varainhoitoasetuksen mukaisesti. Uusien aloitteiden suunnittelussa olisi hyödynnettävä aiemmista ja meneillään olevista alan pilottialoitteista saatuja kokemuksia ja otettava eurooppalainen lisäarvo asianmukaisesti huomioon sekä aloitteen sisällössä että sen rakenteessa. Työohjelmassa olisi myös vahvistettava toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ohjelman toteuttamiseksi sen yleis- ja erityistavoitteita vastaavasti, avustusten valinta- ja myöntämisperusteet sekä kaikki muut vaadittavat seikat. Työohjelmat ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset olisi hyväksyttävä delegoidulla säädöksellä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla ja kansallisia toimistoja ja sidosryhmiä kuullen, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettuja periaatteita noudattaen. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 a)  Komission olisi yhdessä kansallisten toimistojen kanssa valvottava ohjelman täytäntöönpanoa ja raportoitava siitä sekä sen elinkaaren aikana että sen päättymisen jälkeen. Ohjelman loppuarviointi olisi suoritettava oikea-aikaisesti, jotta sitä voidaan tarvittaessa hyödyntää jatko-ohjelman välitarkastelussa. Komission olisi erityisesti toteutettava ohjelman välitarkastelu ja esitettävä tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen38 22 ja 23 kohdan nojalla tätä ohjelmaa on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Tällaisten vaatimusten olisi sisällettävä sellaiset täsmälliset, mitattavat ja realistiset indikaattorit, joita voidaan mitata ajan myötä ja joiden perusteella voidaan arvioida ohjelman vaikutuksia kentällä.

(41)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen38 22 ja 23 kohdan nojalla tätä ohjelmaa on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin edunsaajille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Tällaisten vaatimusten olisi sisällettävä sellaiset täsmälliset, mitattavat ja realistiset indikaattorit, joita voidaan mitata ajan myötä ja joiden perusteella voidaan arvioida ohjelman vaikutuksia kentällä.

__________________

__________________

38 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1).

38 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1).

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Tiedottaminen ohjelmasta tuettujen toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava niin Euroopan tasolla kuin kansallisella ja paikallistasolla. Tiedotus-, julkisuus- ja tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi oltava ohjelman kaikkien täytäntöönpanoelinten tehtävänä, tarvittaessa muiden sidosryhmien avulla.

(42)  Tiedottaminen ohjelmasta tuettujen toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava niin Euroopan tasolla kuin kansallisella ja paikallistasolla. Tiedotus-, julkisuus- ja tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi oltava ohjelman kaikkien täytäntöönpanoelinten tehtävänä, tarvittaessa muiden asianomaisten sidosryhmien avulla.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Jotta varmistetaan yleisölle suunnatun tiedotuksen tehokkuus ja komission aloitteesta toteutettujen viestintätoimien välinen vahvempi synergia, viestintätoimiin tämän asetuksen mukaisesti kohdennetuilla määrärahoilla olisi tuettava myös komission tiedotustoimintaa, joka koskee unionin poliittisia painopisteitä edellyttäen, että ne liittyvät tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen.

Poistetaan.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Tämän asetuksen tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon varmistamiseksi ohjelmassa olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon jo käytössä olevia toteuttamismekanismeja. Ohjelman toteuttaminen olisi annettava komission ja kansallisten toimistojen vastuulle. Kansallisten toimistojen olisi tehokkuuden maksimoimiseksi oltava mahdollisuuksien mukaan samoja kuin edeltävän ohjelman hallintoa varten nimetyt toimistot. Vaatimustenmukaisuuden ennakkoarviointi olisi rajattava uusiin juuri tätä ohjelmaa koskeviin vaatimuksiin, jollei ole perusteltua syytä tehdä toisin esimerkiksi tilanteessa, jossa kyseisen kansallisen toimiston toiminnassa havaitaan vakavia puutteita tai se ei ole tavoitteiden mukaista.

(44)  Tämän asetuksen tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon varmistamiseksi ohjelmassa olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon jo käytössä olevia toteuttamismekanismeja. Ohjelman toteuttaminen olisi annettava komission ja kansallisten toimistojen vastuulle ja niiden olisi varmistettava ohjelman sääntöjen johdonmukainen ja suoraviivainen noudattaminen kaikkialla unionissa ja pitkällä ajanjaksolla. Tämän vuoksi ja ohjelman tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi komission ja kansallisten toimistojen olisi tehtävä yhteistyötä ja kuultava sidosryhmiä, jotta voidaan kehittää johdonmukaisia, yksinkertaisia ja korkealaatuisia menettelyjä sekä helpottaa sellaisten hyvien käytäntöjen vaihtoa, jotka voivat parantaa ohjelman hankkeiden laatua. Kansallisten toimistojen olisi tehokkuuden maksimoimiseksi oltava mahdollisuuksien mukaan samoja kuin edeltävän ohjelman hallintoa varten nimetyt toimistot. Vaatimustenmukaisuuden ennakkoarviointi olisi rajattava uusiin juuri tätä ohjelmaa koskeviin vaatimuksiin, jollei ole perusteltua syytä tehdä toisin esimerkiksi tilanteessa, jossa kyseisen kansallisen toimiston toiminnassa havaitaan vakavia puutteita tai se ei ole tavoitteiden mukaista.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(44 a)  Jotta voidaan kannustaa sellaisia hankkeiden toteuttajia, joilla ei ole kokemusta unionin rahoitusohjelmista, hakemaan rahoitusta, komission ja kansallisten toimistojen olisi tarjottava neuvontaa ja tukea sekä varmistettava, että hakumenettelyt ovat mahdollisimman selkeitä ja yksinkertaisia. Ohjelmaopasta olisi parannettava edelleen, jotta se olisi helppokäyttöinen ja selkeä ja hakulomakkeiden olisi oltava yksinkertaisia ja ne olisi asetettava saataville oikea-aikaisesti. Hakumenettelyn yksinkertaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi olisi kehitettävä yhteinen monikielinen keskitetty väline ohjelman edunsaajia ja ohjelman hallinnointiin osallistuvia varten.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(44 b)  Yleissääntönä on, että avustus- ja hankehakemukset olisi jätettävä sen valtion kansalliselle toimistolle, johon hakija on sijoittautunut. Tästä poiketen unionin laajuisten verkkojen sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden järjestämää toimintaa koskevat avustuspyynnöt ja hankehakemukset olisi jätettävä komissiolle, jonka olisi hallinnoitava niitä suoraan.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen ohjelman moitteetonta toimintaa haittaavat oikeudelliset ja hallinnolliset esteet. Siihen kuuluu – mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan unionin lainsäädännön soveltamista – sellaisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista. Jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan käyttöön maahanpääsyä koskevia nopeutettuja menettelyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/80139 mukaisesti.

(46)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen ohjelmaan osallistumista ja sen moitteetonta toimintaa haittaavat oikeudelliset ja hallinnolliset esteet. Siihen kuuluu – mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan unionin lainsäädännön soveltamista – sellaisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista. Jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan käyttöön maahanpääsyä koskevia nopeutettuja menettelyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/80139 mukaisesti.

__________________

__________________

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21).

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201140 mukaisesti.

Poistetaan.

__________________

 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  Avustuksensaajia koskevien vaatimusten yksinkertaistamiseksi olisi mahdollisimman usein käytettävä yksinkertaistettuja avustuksia, joiden muotona on kertakorvaus, yksikkökustannukset ja kiinteämääräinen rahoitus. Ohjelmassa vahvistettujen liikkuvuutta koskevien toimien tukemiseen tarkoitettujen yksinkertaistettujen avustusten suuruudessa, sellaisina kuin komissio ne määrittää, olisi otettava huomioon isäntämaan oleskelu- ja elinkustannukset. Komissiolla ja lähettävien maiden kansallisilla toimistoilla olisi oltava mahdollisuus mukauttaa näitä yksinkertaistettuja avustuksia objektiivisten kriteerien perusteella, erityisesti varmistaakseen niiden, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumisen. Jäsenvaltioita olisi myös rohkaistava vapauttamaan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tällaiset avustukset veroista ja sosiaaliturvamaksuista. Samaa vapautusta olisi sovellettava julkisiin tai yksityisiin yhteisöihin, jotka myöntävät tällaista rahoitustukea kyseisille henkilöille.

(49)  Avustuksensaajia koskevien vaatimusten yksinkertaistamiseksi olisi mahdollisimman usein käytettävä yksinkertaistettuja avustuksia, joiden muotona on kertakorvaus, yksikkökustannukset ja kiinteämääräinen rahoitus. Moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti ja ohjelman hallinnon yksinkertaistamiseksi liikkuvuustoimiin olisi sovellettava kyseiseen hankkeeseen perustuvia kiinteitä maksuja kaikilla aloilla. Ohjelmassa vahvistettujen liikkuvuutta koskevien toimien tukemiseen tarkoitettujen yksinkertaistettujen avustusten suuruus, sellaisina kuin komissio ne määrittää, olisi tarkistettava ja mukautettava säännöllisesti ottaen huomioon isäntämaan ja -alueen oleskelu- ja elinkustannukset. Komissiolla ja lähettävien maiden kansallisilla toimistoilla olisi oltava mahdollisuus mukauttaa näitä yksinkertaistettuja avustuksia objektiivisten kriteerien perusteella, erityisesti varmistaakseen niiden, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumisen. Jäsenvaltioita olisi myös rohkaistava vapauttamaan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tällaiset avustukset veroista ja sosiaaliturvamaksuista. Samaa vapautusta olisi sovellettava julkisiin tai yksityisiin yhteisöihin, jotka myöntävät tällaista rahoitustukea kyseisille henkilöille.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Sääntelykehys on jo edellisellä ohjelmakaudella antanut jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuuden luoda synergioita Erasmus+ -ohjelman ja muiden sellaisten unionin välineiden (kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastojen) välille, joista myös tuetaan unionin koulutus- ja nuorisoalan järjestelmien laadullista kehittämistä, mutta tätä potentiaalia ei ole tähän mennessä hyödynnetty tarpeeksi, mikä rajoittaa hankkeiden systeemisiä vaikutuksia ja vaikutusta politiikkaan. Näiden eri välineiden hallinnosta kansallisella tasolla vastaavien kansallisten elinten olisi tehostettava keskinäistä viestintäänsä ja yhteistyötään, jotta niiden vaikutus olisi mahdollisimman suuri. Ohjelman olisi annettava mahdollisuus aktiiviseen yhteistyöhön näiden välineiden kanssa.

(52)  Sääntelykehys on jo edellisellä ohjelmakaudella antanut jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuuden luoda synergioita Erasmus+ -ohjelman ja muiden sellaisten unionin välineiden (kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastojen) välille, joista myös tuetaan unionin koulutus- ja nuorisoalan järjestelmien laadullista kehittämistä, mutta tätä potentiaalia ei ole tähän mennessä hyödynnetty tarpeeksi, mikä rajoittaa hankkeiden systeemisiä vaikutuksia ja vaikutusta politiikkaan. Näiden eri välineiden hallinnosta kansallisella tasolla vastaavien kansallisten elinten olisi tehostettava keskinäistä viestintäänsä ja yhteistyötään, jotta niiden vaikutus olisi mahdollisimman suuri. Ohjelman olisi annettava mahdollisuus aktiiviseen yhteistyöhön näiden välineiden kanssa, erityisesti varmistamalla, että korkealaatuiselle hakemukselle, jolle ei voida myöntää rahoitusta ohjelmasta riittämättömien määrärahojen vuoksi, voidaan harkita rahoituksen myöntämistä Euroopan rakenne- ja investointirahastoista yksinkertaistetulla menettelyllä. Tällaisia toimia koskevan menettelyn yksinkertaistamiseksi niille olisi voitava myöntää ”huippuosaamismerkki” niiden korkean laadun tunnustamiseksi. Tällaisella ohjelmien välisellä täydentävyydellä olisi voitava lisätä hankkeiden yleistä onnistumista.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(52 a)  Unionin rahoituksen ja poliittisen tuen tehokkuuden maksimoimiseksi on tärkeää edistää johdonmukaisesti synergioita ja täydentävyyttä kaikkien asiaankuuluvien ohjelmien välillä. Tällaiset synergiat ja täydentävyys eivät saisi johtaa siihen, että Erasmus+-ohjelmalle osoitettuja varoja hallinnoidaan ohjelman rakenteen ulkopuolella tai että varoja käytetään muiden kuin tässä asetuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseen Mahdollisten synergioiden ja täydentävyyksien olisi johdettava yksinkertaistettuihin hakumenettelyihin täytäntöönpanon tasolla.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tällä asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan, että noudatetaan täysimääräisesti oikeutta naisten ja miesten tasa-arvoon sekä oikeutta syrjimättömyyteen sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella, ja edistämään Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan soveltamista.

(55)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tällä asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan, että noudatetaan täysimääräisesti oikeutta naisten ja miesten tasa-arvoon sekä oikeutta syrjimättömyyteen sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella, ja edistämään Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan soveltamista. Tästä syystä ohjelmasta olisi tuettava aktiivisesti aloitteita, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta ja edistämään myönteisiä käsityksiä kaikista ryhmistä, jotka saattavat joutua syrjityiksi, sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa. Siitä olisi myös tuettava toimia, joilla puututaan romanien koulutuseroihin ja erityisongelmiin helpottamalla heidän täysimääräistä ja aktiivista osallistumistaan ohjelmaan. Varsinkin perusoikeuskirjassa tunnustettujen oikeuksien ja periaatteiden kunnioittaminen olisi valtavirtaistettava koko ohjelman suunnittelu-, täytäntöönpano-, seuranta- ja arviointiprosessissa.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  ’elinikäisellä oppimisella’ kaikissa elämänvaiheissa ja kaikissa muodoissa tapahtuvaa oppimista (virallinen oppiminen, epävirallinen oppiminen ja arkioppiminen), mukaan lukien varhaiskasvatus, yleissivistävä, ammatillinen ja korkea-asteen koulutus sekä aikuiskoulutus, jonka tuloksena henkilökohtaiset, kansalaisuuteen ja kulttuuriin liittyvät, sosiaaliset ja/tai työhön liittyvät tiedot, taidot ja asenteet tai yhteiskunnallinen osallistuminen kehittyvät, neuvonta- ja ohjauspalvelut mukaan luettuina;

(1)  ’elinikäisellä oppimisella’ kaikissa elämänvaiheissa ja kaikissa muodoissa tapahtuvaa oppimista (virallinen oppiminen, epävirallinen oppiminen ja arkioppiminen), mukaan lukien varhaiskasvatus, yleissivistävä, ammatillinen ja korkea-asteen koulutus sekä aikuiskoulutus, jonka tuloksena henkilökohtaiset, kansalaisuuteen ja kulttuuriin liittyvät, sosiaaliset ja/tai työhön liittyvät tiedot, taidot, osaaminen ja asenteet tai yhteiskunnallinen osallistuminen kehittyvät tai päivittyvät, neuvonta- ja ohjauspalvelut mukaan luettuina;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  ’oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella’ johonkin maahan oman asuinmaan ulkopuolelle siirtymistä, jonka tarkoituksena on suorittaa opintoja, harjoitteluja tai epävirallista tai arkioppimista; siihen voi liittyä toimenpiteitä, kuten kielitukea ja kielenopetusta, ja/tai sitä voidaan täydentää verkko-oppimisella ja virtuaalisella yhteistyöllä. Joissakin erityistapauksissa se voi olla muodoltaan tietoteknisten ja viestintävälineiden käytön avulla tapahtuvaa oppimista;

(2)  ’oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella’ johonkin maahan oman asuinmaan ulkopuolelle siirtymistä, jonka tarkoituksena on suorittaa opintoja, harjoitteluja, mukaan lukien uudelleen- tai täydennyskoulutus, tai epävirallista tai arkioppimista; tällainen liikkuvuus voi olla harjoittelua, oppisopimuskoulutusta, nuorisovaihtoa, opettamista tai osallistumista ammatilliseen kehitystoimintaan; siihen voi liittyä toimenpiteitä, kuten kielitukea ja kielenopetusta, kansalliset viittomakielet mukaan lukien, ja/tai sitä voidaan täydentää helposti saatavilla olevalla verkko-oppimisella ja virtuaalisella yhteistyöllä.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  ’virtuaalisella oppimisella’ taitojen ja tietojen hankkimista käyttämällä helposti saatavilla olevia tieto- ja viestintätekniikan välineitä;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b)  ’sulautuvalla oppimisella’ taitojen ja tietojen hankkimista virtuaalisen koulutuksen välineiden ja perinteisten koulutusmenetelmien yhdistelmän avulla;

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’ruohonjuuritason urheilulla’ järjestettyä paikallistason amatööriurheilua ja harrasteliikuntaa;

6)  ’ruohonjuuritason urheilulla’ kaikenikäisten harjoittamaa säännöllistä järjestettyä amatööriurheilua terveyden edistämiseksi tai koulutus- tai sosiaalisia tarkoituksia varten;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7)  ’korkeakouluopiskelijalla’ henkilöä, joka on kirjoilla korkeakoulussa joko lyhyitä opintoja taikka kandidaatin-, maisterin- tai tohtorintutkinnon tai vastaavia opintoja varten. Tällä tarkoitetaan myös vastavalmistuneita;

7)  ’korkeakouluopiskelijalla’ henkilöä, joka on kirjoilla korkeakoulussa joko lyhyitä opintoja taikka kandidaatin-, maisterin- tai tohtorintutkinnon tai vastaavia opintoja varten, tai henkilöä, joka on suorittanut loppututkinnon tällaisessa oppilaitoksessa viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8)  ’henkilöstöllä’ henkilöitä, jotka joko ammatin tai vapaaehtoistoiminnan vuoksi osallistuvat yleissivistävään tai ammatilliseen koulutukseen tai epäviralliseen oppimiseen liittyvään toimintaan, ja tällä voidaan tarkoittaa korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opettajia, kouluttajia, koulunjohtajia, nuorisotyöntekijöitä, urheiluvalmentajia, muuta kuin opetushenkilöstöä ja muita oppimisen edistämiseen osallistuvia toimijoita;

8)  ’henkilöstöllä’ henkilöitä, jotka joko ammatin tai vapaaehtoistoiminnan vuoksi osallistuvat kaikentasoiseen yleissivistävään tai ammatilliseen koulutukseen tai epäviralliseen oppimiseen liittyvään toimintaan, ja tällä voidaan tarkoittaa korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opettajia, kouluttajia, tutkijoita, koulunjohtajia, nuorisotyöntekijöitä, muuta kuin opetushenkilöstöä ja muita oppimisen edistämiseen osallistuvia toimijoita;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a)  ’urheiluhenkilöstöllä’ henkilöitä, jotka osallistuvat urheilujoukkueen tai useiden yksittäisten urheilijoiden johtamiseen, ohjaamiseen tai valmentamiseen, joko palkattuina työntekijöinä tai vapaaehtoisesti;

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

9)  ’ammattiopiskelijalla’ henkilöä, joka suorittaa toisen asteen ammatillisen perus- tai jatkokoulutuksen opinto-ohjelmaa tai toisen asteen jälkeistä opinto-ohjelmaa. Tällä tarkoitetaan myös henkilöitä, jotka ovat hiljattain suorittaneet kyseisten ohjelmien loppututkinnon;

9)  ’ammattiopiskelijalla’ henkilöä, joka suorittaa toisen asteen ammatillisen perus- tai jatkokoulutuksen opinto-ohjelmaa tai toisen asteen jälkeistä opinto-ohjelmaa, tai henkilöä, joka on 24 edeltävän kuukauden aikana suorittanut kyseisen ohjelman loppututkinnon;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10)  ’oppilaalla’ henkilöä, joka on oppimista varten kirjoilla yleissivistävää koulutusta antavassa oppilaitoksessa millä tahansa tasolla varhaiskasvatuksesta keskiasteen koulutukseen ja jonka kansalliset viranomaiset katsovat voivan osallistua ohjelmaan alueellaan;

10)  ’oppilaalla’ henkilöä, joka on oppimista varten kirjoilla yleissivistävää koulutusta antavassa oppilaitoksessa millä tahansa tasolla varhaiskasvatuksesta keskiasteen koulutukseen tai henkilöä, joka saa koulutusta koulujärjestelmän ulkopuolella, ja jonka toimivaltaiset viranomaiset katsovat voivan osallistua ohjelmaan alueellaan;

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

12)  ’ohjelmaan assosioitumattomalla kolmannella maalla’ kolmatta maata, joka ei osallistu ohjelmaan täysimittaisesti, mutta jonka oikeussubjektit voivat poikkeuksellisesti hyötyä ohjelmasta asianmukaisesti perustelluissa unionin edun mukaisissa tapauksissa;

Poistetaan.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

15)  ’yhteisellä maisteriohjelmalla’ integroitua koulutusohjelmaa, joka suoritetaan vähintään kahdessa korkeakoulussa ja jonka suorittaja saa yhden tutkintotodistuksen, jonka kaikki integroituun koulutusohjelmaan osallistuvat oppilaitokset myöntävät ja allekirjoittavat yhdessä ja joka tunnustetaan virallisesti maissa, joissa osallistuvat oppilaitokset sijaitsevat;

15)  ’yhteisellä maisteri- ja tohtoriohjelmalla’ integroitua koulutusohjelmaa, joka suoritetaan vähintään kahdessa korkeakoulussa ja jonka suorittaja saa yhden tutkintotodistuksen, jonka kaikki integroituun koulutusohjelmaan osallistuvat oppilaitokset myöntävät ja allekirjoittavat yhdessä ja joka tunnustetaan virallisesti maissa, joissa osallistuvat oppilaitokset sijaitsevat;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

18)  ’korkeakoululla’ korkea-asteen koulutusta tarjoavaa oppilaitosta, jossa kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti voi suorittaa tunnustetun tutkinnon tai muun tunnustetun korkea-asteen ammattipätevyyden, riippumatta siitä, mitä nimitystä tällaisesta oppilaitoksesta käytetään, sekä korkea-asteen koulutusta tarjoavaa muuta oppilaitosta, jonka kansalliset viranomaiset katsovat voivan osallistua ohjelmaan alueellaan;

18)  ’korkeakoululla’ yhteisöä, jossa kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti voi suorittaa tunnustetun tutkinnon tai muun tunnustetun korkea-asteen ammattipätevyyden, riippumatta siitä, mitä nimitystä tällaisesta oppilaitoksesta käytetään, sekä vastaavaa yhteisöä, jonka kansalliset viranomaiset katsovat voivan osallistua ohjelmaan alueellaan;

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

20)  ’nuorten osallistumistoiminnalla’ koulun ulkopuolista toimintaa, jonka epäviralliset nuorten ryhmät ja/tai nuorisojärjestöt järjestävät ja jolle on ominaista epävirallinen oppiminen;

20)  ’nuorten osallistumistoiminnalla’ koulun ulkopuolista toimintaa, jonka epäviralliset nuorten ryhmät ja/tai nuorisojärjestöt järjestävät ja jolle on ominaista epävirallinen oppiminen tai arkioppiminen sekä saavutettavuuden ja osallistavuuden tukeminen;

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

21)  ’nuorisotyöntekijällä’ henkilöä, joka ammattinsa tai vapaaehtoistoiminnan kautta on mukana epävirallisessa oppimisessa ja joka tukee nuorten koulutuksellista ja sosiaalista sekä ammatillista kehitystä;

21)  ’nuorisotyöntekijällä’ henkilöä, joka ammattinsa tai vapaaehtoistoiminnan kautta on mukana epävirallisessa tai arkioppimisessa ja joka tukee nuorten henkilökohtaista kehitystä, mukaan lukien heidän sosiaalinen ja ammatillinen kehityksenä sekä osaamisen kehitys;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

22)  ’EU:n nuorisodialogilla’ nuorten ja nuorisojärjestöjen kanssa käytävää vuoropuhelua, joka toimii yhtenä nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön painopisteiden, toteuttamisen ja seurannan jatkuvan yhteisen pohdinnan foorumina;

22)  ’EU:n nuorisodialogilla’ poliittisten vaikuttajien, päätöksentekijöiden, asiantuntijoiden, tutkijoiden tai kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien, tapauksen mukaan, sekä nuorten ja nuorisojärjestöjen kanssa käytävää vuoropuhelua; se toimii yhtenä nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön painopisteiden, toteuttamisen ja seurannan jatkuvan yhteisen pohdinnan foorumina kaikilla nuorten kannalta keskeisillä aloilla;

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

23)  ’ohjelmaan assosioituneella kolmannella maalla’ kolmatta maata, joka on osapuolena unionin kanssa tehdyssä sopimuksessa, jonka perusteella sen on mahdollista osallistua ohjelmaan, ja joka täyttää kaikki jäsenvaltioille tässä asetuksessa säädetyt velvoitteet;

Poistetaan.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

25)  ’ihmisillä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia’ henkilöitä, joiden on hankalaa hyödyntää tehokkaasti ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia taloudellisista, sosiaalisista, kulttuuriin liittyvistä, maantieteellisistä tai terveyteen liittyvistä syistä, maahanmuuttajataustan vuoksi tai esimerkiksi vammaan tai oppimisvaikeuksiin liittyvistä syistä;

25)  ’ihmisillä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia’ henkilöitä, jotka ovat ohjelmaan osallistumisen kannalta epäedullisessa asemassa esimerkiksi vammasta, terveysongelmista, oppimisvaikeuksista, maahanmuuttajataustasta, kulttuurieroista tai heidän taloudellisesta, sosiaalisesta ja maantieteellisestä tilanteestaan johtuvien erilaisten esteiden vuoksi, mukaan lukien marginalisoituneihin yhteisöihin kuuluvat henkilöt tai henkilöt, jotka saattavat kohdata syrjintää jollakin Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa vahvistetulla perusteella;

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 27 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

27 a)  ’huippuosaamismerkillä (”Seal of Excellence”)’ korkean laadun osoittavaa merkkiä, joka myönnetään ohjelmaan esitetyille hankkeille, joiden katsotaan olevan rahoituksen arvoisia mutta joille ei voida sitä myöntää talousarviorajoitusten vuoksi; sillä tunnustetaan ehdotuksen arvo ja tuetaan vaihtoehtoisen rahoituksen etsimistä.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea ihmisten koulutuksellista, ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla Euroopassa ja muualla ja edistää näin kestävää kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista koheesiota sekä vahvistaa eurooppalaista identiteettiä. Ohjelma on keskeinen väline eurooppalaisen koulutusalueen luomiseksi, ja sillä tuetaan eurooppalaisen strategisen koulutusyhteistyön toteuttamista yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalla sekä tähän liittyviä alakohtaisia ohjelmia, edistetään nuorisopoliittista yhteistyötä unionin nuorisostrategian 2019–2027 puitteissa ja kehitetään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea ihmisten koulutuksellista, ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä koulutuksen, nuorisotoiminnan ja urheilun alalla elinikäisen oppimisen avulla Euroopassa ja muualla ja edistää näin kestävää kasvua, laadukkaita työpaikkoja, sosiaalista koheesiota ja osallistavuutta sekä edistää aktiivista kansalaisuutta ja vahvistaa eurooppalaista identiteettiä. Ohjelma on keskeinen väline eurooppalaisen koulutusalueen luomiseksi ja innovoinnin edistämiseksi koulutuksessa, ja sillä tuetaan eurooppalaisen strategisen koulutusyhteistyön toteuttamista yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalla sekä tähän liittyviä alakohtaisia ohjelmia, edistetään nuorisopoliittista yhteistyötä unionin nuorisostrategian 2019–2027 puitteissa ja kehitetään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  edistetään oppimiseen liittyvää henkilöiden liikkuvuutta samoin kuin yhteistyötä, osallisuutta, huippuosaamista, luovuutta ja innovointia koulutusalan organisaatioiden ja koulutuspolitiikan tasolla;

a)  edistetään oppimiseen liittyvää henkilöiden liikkuvuutta samoin kuin yhteistyötä, osallisuutta, tasa-arvoa, huippuosaamista, luovuutta ja innovointia koulutusalan organisaatioiden ja koulutuspolitiikan tasolla;

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  edistetään epäviralliseen oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja aktiivista osallistumista nuorten keskuudessa samoin kuin yhteistyötä, osallisuutta, luovuutta ja innovointia nuorisoalan organisaatioiden ja nuorisopolitiikan tasolla;

b)  edistetään epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyvää liikkuvuutta, kulttuurienvälistä oppimista, kriittistä ajattelua ja aktiivista osallistumista nuorten keskuudessa samoin kuin yhteistyötä, osallisuutta, laatua, luovuutta ja innovointia nuorisoalan organisaatioiden ja nuorisopolitiikan tasolla;

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  edistetään urheiluvalmentajien ja -henkilöstön oppimiseen liittyvää liikkuvuutta samoin kuin yhteistyötä, osallisuutta, luovuutta ja innovointia urheilujärjestöjen ja urheilupolitiikan tasolla.

c)  edistetään ruohonjuuritason urheilussa urheiluhenkilöstön ja järjestettyä urheilua säännöllisesti harrastavien nuorten oppimiseen liittyvää liikkuvuutta samoin kuin yhteistyötä, osallisuutta, luovuutta ja innovointia urheilujärjestöjen ja urheilupolitiikan tasolla.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  edistetään elinikäistä oppimista monialaisella lähestymistavalla virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen kautta ja tukemalla joustavia oppimisväyliä.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Ohjelmaan on sisällyttävä vahvistettu kansainvälinen ulottuvuus, jonka tarkoituksena on tukea unionin ulkoista toimintaa ja kehitystavoitteita unionin ja kolmansien maiden välisen yhteistyön avulla.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kullakin avaintoimella tuettavien toimien kuvaus on II luvussa (koulutus), III luvussa (nuoriso) ja IV luvussa (urheilu).

Kaikkiin ohjelman toimiin on sisällyttävä vahva oppimista koskeva tekijä, joka edistää tässä artiklassa vahvistettujen ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Kullakin avaintoimella tuettavien toimien kuvaus on II luvussa (koulutus), III luvussa (nuoriso) ja IV luvussa (urheilu). Kunkin toimen toiminnalliset tavoitteet ja vastaavat poliittiset painopisteet määritetään yksityiskohtaisesti 19 artiklassa tarkoitetussa työohjelmassa.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Eurooppalainen lisäarvo

 

1.  Ohjelmasta tuetaan vain sellaisia toimia ja toimintoja, jotka saattavat tuottaa eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista.

 

2.  Ohjelman toimien ja toimintojen eurooppalaisen lisäarvon varmistavat esimerkiksi seuraavat ominaisuudet:

 

a)  kansainvälisyys, erityisesti liikkuvuuden ja yhteistyön osalta, jolla pyritään kestävien järjestelmävaikutusten saavuttamiseen;

 

b)  täydentävyys ja yhteisvaikutukset muiden ohjelmien ja politiikkojen kanssa kansallisella, unionin ja globaalilla tasolla;

 

c)  vaikutukset avoimuutta ja tunnustamista lisäävien unionin välineiden tulokselliseen hyödyntämiseen;

 

d)  vaikutukset unionin laajuisten laadunvarmistusnormien kehittämiseen, mukaan lukien laatua koskevat ohjeistot;

 

e)  vaikutukset unionin laajuisten yhteisten normien kehittämiseen koulutusohjelmien alalla;

 

f)  kulttuurien ja uskontojen välisen vuoropuhelun edistäminen kaikkialla unionissa;

 

g)  monikielisyyden edistäminen kaikkialla unionissa tai

 

h)  eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden tunteen edistäminen ja Euroopan kansalaisuuden vahvistaminen.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  oppilaiden ja oppilaitosten henkilöstön liikkuvuus;

c)  oppilaiden ja oppilaitosten henkilöstön liikkuvuus, mukaan lukien esikoulujen opettajat sekä varhaiskasvatus- ja hoitohenkilöstö;

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  aikuiskoulutuksen henkilöstön liikkuvuus;

d)  aikuiskoulutuksen oppijoiden ja henkilöstön liikkuvuus;

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ohjelmalla tuetaan virtuaalista ja sulautuvaa oppimista koskevia toimenpiteitä 1 kohdassa tarkoitettujen liikkuvuustoimien yhteydessä. Sillä tuetaan myös tällaisia toimenpiteitä, jotka koskevat henkilöitä, jotka eivät voi osallistua tällaisiin liikkuvuustoimiin.

 

Komissio varmistaa tarvittaessa, että ohjelman yhteydessä kehitetyt virtuaalista ja sulautuvaa oppimista koskevat välineet asetetaan suuren yleisön saataville.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tukea voidaan myöntää tässä artiklassa tarkoitettujen liikkuvuustoimien valmistelua, myös tarvittaessa valmistelukäyntejä, varten.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kumppanuudet yhteistyötä ja käytänteiden vaihtoa varten, myös pienimuotoiset kumppanuudet, joilla edistetään laajempaa ja osallistavampaa osallistumista ohjelmaan;

a)  strategiset kumppanuudet yhteistyötä ja käytänteiden vaihtoa varten, myös pienimuotoiset kumppanuudet, joilla edistetään laajempaa ja osallistavampaa osallistumista ohjelmaan;

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  laatukumppanuudet, etenkin Eurooppa-yliopistot, ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt ja yhteiset maisteriohjelmat;

b)  laatukumppanuudet, etenkin Eurooppa-yliopistot, ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt ja yhteiset Erasmus Mundus -maisteri- tai tohtoriohjelmat; Eurooppa-yliopistoihin ja ammatillisen koulutuksen huippuyksiköihin osallistuu vähintään yksi jäsenvaltioon sijoittautunut yhteisö;

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  innovaatiokumppanuudet, joiden tavoitteena on vahvistaa Euroopan innovointikykyä;

c)  innovaatiokumppanuudet, kuten aikuiskoulutuksen yhteenliittymät, joiden tavoitteena on vahvistaa Euroopan innovointikykyä;

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  verkkoalustat ja virtuaalisen yhteistyön välineet, myös tukipalvelut eTwinning-verkostolle ja aikuiskoulutuksen eurooppalaiselle foorumille.

d)  saatavilla olevat ja helppokäyttöiset verkkoalustat ja virtuaalisen yhteistyön välineet, myös tukipalvelut eTwinning-verkostolle ja aikuiskoulutuksen eurooppalaiselle foorumille, Universal Design for Learning -metodien käyttöä edistävät välineet sekä liikkuvuutta helpottavat välineet, kuten 25 artiklan 7 kohdan c alakohdassa tarkoitettu eurooppalainen opiskelijakortti.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  kohdennettu valmiuksien kehittäminen korkea-asteen koulutuksen alalla ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tuki sellaisille unionin välineille ja toimenpiteille, joilla edistetään osaamisen, taitojen ja tutkintojen laatua, avoimuutta ja tunnustamista45;

b)  tuki sellaisille unionin välineille ja toimenpiteille, joilla edistetään osaamisen, taitojen ja tutkintojen laatua, avoimuutta, tunnustamista ja päivittämistä45;

__________________

__________________

45 Erityisesti seuraavat: tutkintoja ja pätevyyksiä selkeyttävät unionin yhteiset puitteet; eurooppalainen tutkintojen viitekehys; ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys; ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä; eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä; Euroopan korkeakoulutuksen laadunvarmistusrekisteri; eurooppalainen korkeakoulutuksen laadunvarmistusyhdistys; kansallisten akateemisen liikkuvuuden ja tutkintojen tunnustamisen tiedotuskeskusten eurooppalainen verkosto; ja Euroguidance-verkostot.

45 Erityisesti Europass – tutkintoja ja pätevyyksiä selkeyttävät unionin yhteiset puitteet; eurooppalainen tutkintojen viitekehys; ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys; ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä; eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä; Euroopan korkeakoulutuksen laadunvarmistusrekisteri; eurooppalainen korkeakoulutuksen laadunvarmistusyhdistys; kansallisten akateemisen liikkuvuuden ja tutkintojen tunnustamisen tiedotuskeskusten eurooppalainen verkosto; ja Euroguidance-verkostot.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien unionin laajuiset verkostot, koulutusalan eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ja kansainväliset koulutusjärjestöt;

c)  poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien unionin laajuiset verkostot, koulutusalan eurooppalaiset ja kansainväliset koulutusjärjestöt, ja niiden tukeminen;

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  toimenpiteet, joilla edistetään ohjelman laadullista ja osallistavaa toteuttamista;

d)  kohdennetut toimenpiteet, joilla edistetään ohjelman korkealaatuista ja osallistavaa toteuttamista;

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmasta tuetaan Euroopan yhdentymiseen liittyvää opetusta, oppimista, tutkimusta ja keskustelua seuraavien toimien avulla:

Ohjelmasta tuetaan Euroopan yhdentymiseen sekä unionin tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyvää opetusta, oppimista, tutkimusta ja keskustelua seuraavien toimien avulla:

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Jean Monnet -toimet korkeakoulutuksen alalla;

Poistetaan.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Jean Monnet -toimet muilla koulutuksen aloilla;

b)  Jean Monnet -toimet kaikilla koulutuksen aloilla;

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kumppanuudet yhteistyötä ja käytänteiden vaihtoa varten, myös pienimuotoiset kumppanuudet, joilla edistetään laajempaa ja osallistavampaa osallistumista ohjelmaan;

a)  strategiset kumppanuudet yhteistyötä ja käytänteiden vaihtoa varten, myös pienimuotoiset kumppanuudet, joilla edistetään laajempaa ja osallistavampaa osallistumista ohjelmaan;

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  verkkoalustat ja virtuaalisen yhteistyön välineet.

c)  helposti saatavilla olevat ja helppokäyttöiset verkkoalustat ja virtuaalisen yhteistyön välineet.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  unionin toimintaohjelman valmistelu ja täytäntöönpano nuorisoalalla, nuorisoasioiden wikisivuston tuella;

a)  unionin toimintaohjelman valmistelu ja täytäntöönpano nuorisoalalla, tarvittaessa nuorisoasioiden wikisivuston tuella;

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö asiaankuuluvien keskeisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien unionin laajuiset verkostot, nuorisoalan eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ja kansainväliset nuorisojärjestöt, EU:n nuorisodialogi sekä tuki Euroopan nuorisofoorumille;

c)  poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien unionin laajuiset verkostot, eurooppalaiset ja kansainväliset nuorisojärjestöt, EU:n nuorisodialogi sekä tuki Euroopan nuorisofoorumille, ja niiden tukeminen;

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  toimenpiteet, joilla edistetään ohjelman laadullista ja osallistavaa toteuttamista;

d)  toimenpiteet, joilla edistetään ohjelman korkealaatuista ja osallistavaa toteuttamista;

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Urheilun alalla ohjelmalla tuetaan avaintoimen 1 avulla urheiluvalmentajien ja -henkilöstön liikkuvuutta.

Urheilun alalla ohjelmalla tuetaan avaintoimen 1 avulla ruohonjuuritason urheilua harrastavien nuorten ja siihen osallistuvan urheiluhenkilöstön liikkuvuutta.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  voittoa tavoittelemattomat urheilutapahtumat, joiden tarkoituksena on kehittää urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

b)  voittoa tavoittelemattomat ruohonjuuritason urheilutapahtumat, myös pienimuotoiset tapahtumat, joiden tarkoituksena on kehittää urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö asiaankuuluvien keskeisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien urheilualan eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ja kansainväliset urheilujärjestöt;

b)  poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien urheilualan eurooppalaiset ja kansainväliset urheilujärjestöt;

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  toimenpiteet, joilla edistetään ohjelman korkealaatuista ja osallistavaa toteuttamista;

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  yhteistyö muiden unionin välineiden kanssa ja tuki muille unionin politiikoille;

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

4 a luku (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

IV a LUKU

 

Osallisuus

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

13 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13a artikla

 

Osallisuutta koskeva strategia

 

1.  Komissio laatii 31 päivään maaliskuuta 2021 mennessä osallisuutta edistävien toimenpiteiden kehyksen sekä niiden täytäntöönpanoa koskevan ohjeet. Kansalliset toimistot laativat kansallisen osallisuutta koskevan monivuotisen strategian, joka perustuu kyseiseen kehykseen ja jossa kiinnitetään erityistä huomiota ohjelmaan osallistumista koskeviin haasteisiin kansallisessa yhteydessä. Kyseinen strategia julkaistaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021 ja sen täytäntöönpanoa valvotaan säännöllisesti.

 

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa strategiassa ja kehyksessä kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

 

a)  yhteistyö työmarkkinaosapuolten, kansallisten ja paikallisten viranomaisten sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa;

 

b)  tuki ruohonjuuritason yhteisöperustaisille järjestöille, jotka työskentelevät suoraan kohderyhmien kanssa;

 

c)  tavoiteryhmien tavoittaminen ja niille tiedottaminen, myös levittämällä käyttäjäystävällistä tietoa;

 

d)  hakumenettelyjen yksinkertaistaminen;

 

e)  erityisten neuvojen, koulutuksen ja tukipalveluiden tarjoaminen kohderyhmille jo ennen hakua ja jotta he voivat valmistautua varsinaiseen ohjelmaan osallistumiseen;

 

f)  saavutettavuutta ja vammaisten tukipalveluja koskevat parhaat käytännöt;

 

g)  asianmukaisten laadullisten ja määrällisten tietojen keruu strategian vaikuttavuuden arvioimiseksi;

 

h)  rahoitustukitoimenpiteiden soveltaminen 13 b artiklan mukaisesti.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

13 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 b artikla

 

Osallisuutta koskevat rahoitustukitoimenpiteet

 

1.  Komissio ja jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä varmistaakseen, että riittävät rahoitustukitoimenpiteet, myös tarvittaessa ennakkorahoitus, otetaan käyttöön niiden henkilöiden tukemiseksi, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja joiden on vaikea osallistua ohjelmaan taloudellisista syistä joko siksi, että he ovat taloudellisesti epäedullisessa asemassa, tai siksi, että heidän erityistilanteestaan johtuen ohjelman osallistumisesta aiheutuvat lisäkustannukset muodostavat merkittävän esteen. Taloudellisten syiden ja tuen tason arvioinnin on perustuttava objektiivisiin arviointiperusteisiin.

 

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut rahoitustukitoimenpiteet voivat kattaa seuraavat:

 

a)  muista unionin välineistä, kuten Euroopan sosiaalirahasto plussasta, saatavilla oleva tuki;

 

b)  kansallisista järjestelmistä saatavilla oleva tuki;

 

c)  ohjelmasta liikkuvuustoimiin annettavan tuen mukauttaminen ja täydentäminen.

 

3.  Tämän artiklan 2 kohdan c alakohdan noudattamiseksi komissio mukauttaa tai valtuuttaa kansalliset toimistot mukauttamaan tarvittaessa ohjelman liikkuvuustoimien tukemiseen annettavia avustuksia. Komissio kohdentaa myös 14 artiklassa vahvistettujen säännösten mukaisesti erityismäärärahat ohjelman ylimääräisten rahoitustukitoimenpiteiden rahoittamiseksi.

 

4.  Osallisuutta helpottavien tai tukevien toimenpiteiden kustannukset eivät saa missään tapauksessa olla ohjelmaan liittyvän hakemuksen hylkäämisen syynä.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 30000 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 41 097 000 000 euroa vuoden 2018 kiinteinä hintoina (46 758 000 000 euroa käypinä hintoina).

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto myöntävät vuotuiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a)  koulutusalan toimiin 24 940 000 000 euroa, josta

a)  koulutusalan toimiin 83 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä, josta

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  vähintään 8 640 000 000 euroa olisi kohdennettava 4 artiklan a alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin korkea-asteen koulutusta koskeviin toimiin;

1)  vähintään 34,66 prosenttia kohdennetaan 4 artiklan a alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin korkea-asteen koulutusta koskeviin toimiin;

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  vähintään 5 230 000 000 euroa olisi kohdennettava 4 artiklan b alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin ammatillista koulutusta koskeviin toimiin;

2)  vähintään 23 prosenttia kohdennetaan 4 artiklan b alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin ammatillista koulutusta koskeviin toimiin;

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  vähintään 3 790 000 000 euroa olisi kohdennettava 4 artiklan c alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin yleissivistävää koulutusta koskeviin toimiin;

3)  vähintään 15,63 prosenttia kohdennetaan 4 artiklan c alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin yleissivistävää koulutusta, myös esikoulua ja varhaiskasvatusta, koskeviin toimiin;

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  vähintään 1 190 000 000 euroa olisi kohdennettava 4 artiklan d alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin aikuiskoulutusta koskeviin toimiin;

4)  vähintään 6 prosenttia kohdennetaan 4 artiklan d alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin aikuiskoulutusta koskeviin toimiin;

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5)  450 000 000 euroa olisi kohdennettava 7 artiklassa tarkoitettuihin Jean Monnet -toimiin;

5)  1,8 prosenttia kohdennetaan 7 artiklassa tarkoitettuihin Jean Monnet -toimiin;

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  Tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetusta määrästä 13,91 prosenttia kohdennetaan toimiin, jotka ovat pääasiassa suoraan hallinnoituja, mukaan lukien 4 artiklan e alakohdassa, 5 artiklan b–d alakohdassa ja 6 artiklan a–f alakohdassa tarkoitetut toimet;

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 5 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b)  jäljelle jäävät viisi prosenttia voidaan käyttää minkä tahansa II luvun mukaisen toimen rahoittamiseen;

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  edellä 8–10 artiklassa tarkoitettuihin nuorisoalan toimiin 3 100 000 000 euroa;

b)  edellä 8–10 artiklassa tarkoitettuihin nuorisoalan toimiin 10,3 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä;

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  edellä 11–13 artiklassa tarkoitettuihin urheilualan toimiin 550 000 000 euroa; ja

c)  edellä 11–13 artiklassa tarkoitettuihin urheilualan toimiin 2 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä; sekä

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  vähintään 960 000 000 euroa kansallisten toimistojen toimintakustannusten osittaiseksi kattamiseksi.

d)  vähintään 3,2 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä kansallisten toimistojen toimintakustannusten osittaiseksi kattamiseksi.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäljelle jäävät 1,5 prosenttia, joita ei kohdenneta ensimmäisessä alakohdassa esitetyn ohjeellisen jakautumisen mukaisesti, voidaan käyttää ohjelman tukemiseen.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa esitettyjen rahoituspuitteiden lisäksi asetetaan ohjelman kansainvälisen ulottuvuuden edistämistä varten käyttöön lisärahoitusosuus asetuksella …/… [naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline]46 ja asetuksella …/… [IPA III]47 tämän asetuksen mukaisesti toteutettavien ja hallinnoitavien toimien tukemiseksi. Osuus rahoitetaan kyseisten välineiden perustamisesta annettujen asetusten mukaisesti.

3.  Edellä 1 kohdassa esitettyjen rahoituspuitteiden lisäksi ohjelman kansainvälisen ulottuvuuden edistämistä varten asetuksella …/… [naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline]46 ja asetuksella …/… [IPA III]47 myönnetään rahoitusosuuksia tämän asetuksen mukaisesti perustettavien ja toteutettavien toimien tukemiseksi. Tätä asetusta sovelletaan kyseisten varojen käyttöön ja samalla varmistetaan yhdenmukaisuus NDICI:sta ja IPA III:sta annettujen asetusten kanssa.

__________________

__________________

46 [Viite].

46 [Viite].

47 [Viite].

47 [Viite].

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmät.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmät ja saavutettavuutta koskeva neuvonta ja koulutus.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Edellä olevan 2 kohdan mukaisen toimenpidekohtaisen määrärahojen kohdentamisen painopisteet määritetään 19 artiklassa tarkoitetussa työohjelmassa.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Seuraaville kolmansille maille voidaan antaa mahdollisuus osallistua 4–6 artiklassa, 7 artiklan a ja b alakohdassa ja 8–10, 12 ja 13 artiklassa tarkoitettuihin toimiin:

Minkä tahansa kolmannen maan oikeussubjekteille voidaan asianmukaisesti perustelluissa, unionin edun mukaisissa tapauksissa antaa mahdollisuus osallistua 4–6 artiklassa, 7 artiklan a ja b alakohdassa ja 8–13 artiklassa tarkoitettuihin toimiin:

a)  edellä 16 artiklassa tarkoitetut kolmannet maat, jotka eivät täytä kyseisen artiklan 2 kohdassa vahvistettua edellytystä;

 

b)  mikä tahansa muu kolmas maa.

 

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komission ja jäsenvaltioiden on ohjelmaa toteuttaessaan varmistettava muun muassa osallistujien valinnan ja avustusten myöntämisen yhteydessä, että toimilla pyritään edistämään sosiaalista osallisuutta ja tavoittamaan paremmin sellaiset ihmiset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Poistetaan.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Rahoitustuen tasoja, kuten avustuksia, kertakorvauksia, kiinteitä määriä ja yksikkökustannuksia, on tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, ja ne on mukautettava isäntämaan tai -alueen oleskelu- ja elinkustannuksiin, jotka perustuvat Eurostatin lukuihin. Oleskelu- ja elinkustannusten mukauttamisessa otetaan asianmukaisesti huomioon matkakustannukset isäntämaahan tai -alueelle ja sieltä takaisin.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jotta voitaisiin edistää ohjelmaan osallistumista sellaisten ihmisten osalta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja varmistaa ohjelman sujuva toteuttaminen, komissio voi objektiivisten kriteerien perusteella muuttaa tai valtuuttaa 23 artiklassa tarkoitetut kansalliset toimistot muuttamaan sellaisten avustusten määriä, joilla tuetaan ohjelmaan sisältyviä liikkuvuustoimia.

Poistetaan.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelma toteutetaan varainhoitoasetuksen [108] artiklassa tarkoitetuilla työohjelmilla. Työohjelmassa on oltava myös maininta kullekin toimelle osoitetun rahoituksen määrästä ja rahoituksen jakautumisesta jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden kesken kansallisen toimiston kautta hallinnoitavien toimien osalta. Komissio hyväksyy työohjelman täytäntöönpanosäädöksellä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 31 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Toissijaiset politiikat ja painopisteet, kuten 4–13 artiklassa esitettyjen erityisten aloitteiden yksityiskohdat, määritetään työohjelmassa varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitetun mukaisesti. Työohjelmassa vahvistetaan myös, miten ohjelma on tarkoitus panna täytäntöön. Työohjelmassa on oltava myös maininta kullekin toimelle osoitetun rahoituksen määrästä ja rahoituksen jakautumisesta jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden kesken kansallisen toimiston kautta hallinnoitavien toimien osalta. Komissiolle siirretään valta antaa 30 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi hyväksymällä työohjelma.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Arviointi

Arvioinnit, välitarkastelu ja tarkistukset

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Arvioinnit on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

1.  Mahdolliset arvioinnit on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman täytäntöönpano on käynnistynyt. Siihen on liitettävä myös edeltävän ohjelman loppuarviointi.

2.  Ohjelman välitarkastelu on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024. Siihen on liitettävä myös edeltävän ohjelman loppuarviointi, jota hyödynnetään välitarkastelussa. Sen lisäksi, että välitarkastelussa arvioidaan ohjelman kokonaisvaltaista vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta, siinä arvioidaan erityisesti, onko toteutettu IV a luvussa vahvistetut osallistavuustoimet, joilla pyritään yksinkertaistamaan ohjelmaa edunsaajien kannalta ja panemaan täytäntöön 5 artiklan b alakohdassa ja 8 artiklan c alakohdassa tarkoitetut uudet aloitteet. Samalla tarkastellaan ohjelmaan osallistumisen jakautumista, erityisesti sellaisten henkilöiden osalta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ohjelman toteuttamista ja vaikutuksia omilla alueillaan koskeva kertomus viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2024, sanotun kuitenkaan rajoittamatta IX luvussa vahvistettujen vaatimusten ja 24 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen velvollisuuksien noudattamista.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ohjelman toteuttamista ja vaikutuksia omilla alueillaan koskeva kertomus viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2024, sanotun kuitenkaan rajoittamatta IX luvussa vahvistettujen vaatimusten ja 24 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen velvollisuuksien noudattamista. Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) on toimitettava vastaava kertomus ohjelman toteuttamisesta ja vaikutuksista siihen osallistuvissa kehitysmaissa.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komission on tarvittaessa ja välitarkastelun perusteella esitettävä asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia, joilla muutetaan tätä asetusta. Komissio esittää välitarkastelusta kertomuksen Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja neuvoston toimivaltaiselle elimelle, mukaan lukien sen päätös tämän asetuksen muuttamisen tarpeellisuudesta.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio suorittaa toteutusjakson päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin.

4.  Komissio suorittaa toteutusjakson päätyttyä, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

5.  Komissio välittää mahdolliset arvioinnit ja välitarkastelun ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäljempänä 24 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen on kehitettävä johdonmukainen strategia, joka koskee tehokasta tiedotusta niiden hallinnoimien ohjelman toimien yhteydessä tuetuista toiminnoista sekä tulosten tehokasta levittämistä ja hyödyntämistä, ja avustettava komissiota sen yleisessä tiedottamisessa, joka koskee ohjelmaa, kansallisella ja unionin tasolla hallinnoituja toimia koskevat tiedot mukaan luettuina, ja sen tuloksia, sekä tiedotettava asiaankuuluville kohderyhmille niiden maassa toteutetuista toimista.

1.  Jäljempänä 24 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen on yhteistyössä komission kanssa ja unionin laajuisen kehyksen perusteella kehitettävä johdonmukainen strategia, joka koskee tehokasta tiedotusta niiden hallinnoimien ohjelman toimien yhteydessä tuetuista toiminnoista sekä tulosten tehokasta levittämistä ja hyödyntämistä, ja avustettava komissiota sen yleisessä tiedottamisessa, joka koskee ohjelmaa, kansallisella ja unionin tasolla hallinnoituja toimia koskevat tiedot mukaan luettuina, ja sen tuloksia, sekä Kansallisten toimistojen on tiedotettava asiaankuuluville kohderyhmille niiden maassa toteutetuista toimista, jotta voidaan parantaa sidosryhmien välistä yhteistyötä ja tukea monialaista lähestymistapaa ohjelman täytäntöönpanoon. Toteuttaessaan viestintä- ja tiedotustoimia ja levittäessään tietoa komissio ja kansalliset toimistot kiinnittävät VI a luvun mukaisesti erityistä huomiota henkilöihin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, jotta heidän osallistumistaan ohjelmaan voidaan lisätä.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kaikki edunsaajien kannalta olennaiset asiakirjat, myös hakulomakkeet, ohjeet ja keskeinen tieto, on asetettava saataville ainakin kaikilla unionin virallisilla kielillä.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

4.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia saavutettavalla tavalla.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kansallisten toimistojen on myös tiedotettava ohjelmasta oppilaitosten uraohjauspalveluille ja työnvälityspalveluille.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen ohjelman moitteetonta toimintaa haittaavat oikeudelliset ja hallinnolliset esteet, mahdollisuuksien mukaan myös toimenpiteet, joilla pyritään ratkaisemaan kysymyksiä, jotka aiheuttavat ongelmia viisumien saannissa.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen ohjelman moitteetonta toimintaa haittaavat oikeudelliset ja hallinnolliset esteet, mahdollisuuksien mukaan myös toimenpiteet, joilla pyritään välttämään avustusten verottamista, varmistamaan oikeuksien siirrettävyys unionin eri sosiaalijärjestelmissä ja ratkaisemaan kysymyksiä, jotka aiheuttavat ongelmia viisumien tai oleskelulupien saannissa.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Kansallisen viranomaisen on toimitettava komissiolle vuosittain ohjelmaa koskevia seuranta- ja valvontatoimiaan koskevat tiedot, jotka perustuvat kansallisen toimiston vuotuiseen johdon vahvistuslausumaan, riippumattoman tarkastuselimen siitä antamaan tarkastuslausuntoon ja kansallisen toimiston vaatimustenmukaisuutta ja tuloksellisuutta koskevaan komission analyysiin.

9.  Kansallisen viranomaisen on toimitettava komissiolle vuosittain ohjelmaa koskevia seuranta- ja valvontatoimiaan koskevat tiedot, jotka perustuvat kansallisen toimiston vuotuiseen johdon vahvistuslausumaan, riippumattoman tarkastuselimen siitä antamaan tarkastuslausuntoon ja kansallisen toimiston vaatimustenmukaisuutta ja tuloksellisuutta koskevaan komission analyysiin. Nämä tiedot on mahdollisuuksien mukaan annettava yleisön saataville.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  sillä on oltava kaikkien ohjelman kattamien alojen edellyttämää asiantuntemusta;

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Kansallisten toimistojen on yhteistyössä komission kanssa varmistettava, että tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi käyttöön otetut menettelyt ovat johdonmukaisia ja yksinkertaisia ja että tiedot ovat korkealaatuisia, myös laatimalla yhteisiä standardeja hankkeiden hakemuksia ja arviointia varten. Kansallisten toimistojen on kuultava säännöllisesti ohjelman edunsaajia tämän vaatimuksen noudattamisen varmistamiseksi.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tarvittaessa lisärahoitusta 6 artiklan d alakohdan ja 10 artiklan d alakohdan mukaisiin toimenpiteisiin.

c)  tarvittaessa lisärahoitusta 6 artiklan d alakohdan, 10 artiklan d alakohdan ja 13 artiklan b a alakohdan mukaisiin toimenpiteisiin.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio vastaa niiden toimien täytäntöönpanosta, joita se hallinnoi suoraan. Se hallinnoi näin ollen kaikkia II, III ja IV luvussa lueteltujen ohjelmatoimien avustus- ja hankehakemusten kaikkia vaiheita, kun ne on jätetty unionin laajuisten verkostojen tai eurooppalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden välityksellä.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Kansallisten toimistojen verkoston kanssa järjestetään säännöllisesti kokouksia sen varmistamiseksi, että ohjelma toteutetaan johdonmukaisella tavalla kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikissa 17 artiklassa tarkoitetuissa kolmansissa maissa.

7.  Kansallisten toimistojen verkoston kanssa järjestetään säännöllisesti kokouksia sen varmistamiseksi, että ohjelma toteutetaan yhtenevällä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikissa 17 artiklassa tarkoitetuissa kolmansissa maissa, ja parhaiden käytäntöjen vaihdon varmistamiseksi. Ulkoisia asiantuntijoita, kuten kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolten ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden edustajia, on kutsuttava tällaisiin kokouksiin. Euroopan parlamentti kutsutaan kokouksiin tarkkailijaksi.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Hakumenettelyn yksinkertaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi komissio laatii 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä yhteisen, monikielisen ja keskitetyn välineen ohjelmaa varten. Väline asetetaan sekä verkossa että mobiililaitteissa kaikkien sellaisten yhteisöjen saataville, jotka joko saavat etua ohjelmasta tai osallistuvat sen hallinnointiin. Välineellä on myös annettava tuesta kiinnostuneille tietoa mahdollisista kumppaneista.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b.  Komissio varmistaa, että hankkeen tulokset ovat julkisesti saatavilla ja niitä levitetään laajasti, jotta voidaan edistää parhaiden käytäntöjen vaihtoa kansallisten toimistojen, sidosryhmien ja ohjelman edunsaajien keskuudessa.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 7 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 c.  Komissio kehittää 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä eurooppalaisen opiskelijakortin, joka on tarkoitettu kaikille ohjelmaan osallistuville opiskelijoille. Komissio asettaa 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä eurooppalaisen opiskelijakortin kaikkien unionin opiskelijoiden saataville.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio vastaa kansallisen toimiston hallinnoimiin ohjelman toimiin ja toimintoihin kohdistuvasta valvontatoiminnasta. Se vahvistaa vähimmäisvaatimukset kansallisen toimiston ja riippumattoman tarkastuselimen suorittamalle valvonnalle.

2.  Komissio vastaa kansallisen toimiston hallinnoimiin ohjelman toimiin ja toimintoihin kohdistuvasta valvontatoiminnasta. Se vahvistaa vähimmäisvaatimukset kansallisen toimiston ja riippumattoman tarkastuselimen suorittamalle valvonnalle ja ottaa huomioon jäsenvaltioiden julkisen talouden sisäiset valvontajärjestelmät.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimi, joka on saanut rahoitusta ohjelmasta, voi saada rahoitusta myös muusta unionin ohjelmasta edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kuluja.

2.  Toimi, joka on saanut rahoitusta ohjelmasta, voi saada rahoitusta myös muusta unionin ohjelmasta edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kuluja. Kumulatiivinen rahoitus ei saa ylittää toimen avustuskelpoisia kokonaiskustannuksia.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ohjelman mukaisesti avustuskelpoisia toimia, jotka on arvioitu ohjelmaan perustuvan ehdotuspyynnön yhteydessä ja jotka täyttävät ehdotuspyynnössä esitetyt laatua koskevat vähimmäisvaatimukset mutta joita ei budjettirajoitusten vuoksi voida rahoittaa, voidaan valita rahoitettaviksi Euroopan rakenne- ja investointirahastoista. Tällöin sovelletaan tähän asetukseen perustuvia yhteisrahoitusosuuksia ja avustuskelpoisuussääntöjä. Toimet toteuttaa asetuksen (EU) XX [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [65] artiklassa tarkoitettu hallintoviranomainen noudattaen kyseisessä asetuksessa ja rahastokohtaisissa asetuksissa vahvistettuja sääntöjä, mukaan lukien rahoitusoikaisuja koskevat säännöt.

4.  Ohjelman mukaisesti avustuskelpoisia toimia, jotka täyttävät seuraavat kumulatiiviset, vertailukelpoiset edellytykset:

 

ne on arvioitu ohjelmaan perustuvan ehdotuspyynnön yhteydessä;

 

ne täyttävät ehdotuspyynnössä esitetyt laatua koskevat vähimmäisvaatimukset;

 

niitä ei voida rahoittaa kyseisen ehdotuspyynnön perusteella budjettirajoitusten vuoksi;

 

niille voidaan myöntää huippuosaamismerkki tunnustuksena niiden korkeasta laadusta ja siten helpotetaan niiden rahoitushakemuksia muista lähteistä tai mahdollistetaan niiden valinta rahoitettaviksi Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ilman uutta hakuprosessia. Tällöin sovelletaan tähän asetukseen perustuvia yhteisrahoitusosuuksia ja avustuskelpoisuussääntöjä. Toimet toteuttaa asetuksen (EU) XX [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [65] artiklassa tarkoitettu hallintoviranomainen noudattaen kyseisessä asetuksessa ja rahastokohtaisissa asetuksissa vahvistettuja sääntöjä, mukaan lukien rahoitusoikaisuja koskevat säännöt.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 20 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 19 ja 20 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 20 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 19 ja 20 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

31 artikla

Komission teksti

Tarkistus

31 artikla

Poistetaan.

Komiteamenettely

 

1.  Komissiota avustaa asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.  Komitea voi kokoontua erityiskokoonpanoissa käsittelemään alakohtaisia kysymyksiä. Ulkopuolisia asiantuntijoita, myös työmarkkinaosapuolten edustajia, voidaan komitean työjärjestyksen mukaisesti tarvittaessa ja tapauskohtaisesti kutsua osallistumaan kokouksiin tarkkailijoina.

 

3.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

Liite I

Komission teksti

Tarkistus

Liite I

Poistetaan.

Indikaattorit

 

1)  Laadukas oppimiseen liittyvä liikkuminen erilaisista lähtökohdista tuleville ihmisille

 

2)  Organisaatioiden ja oppilaitosten eurooppalaistuminen ja kansainvälistyminen

 

Mitä mitataan?

 

3)  Niiden henkilöiden määrä, jotka osallistuvat liikkuvuustoimiin ohjelmassa

 

4)  Niiden henkilöiden määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja jotka osallistuvat oppimiseen liittyviin liikkuvuustoimiin ohjelmassa

 

5)  Niiden osallistujien osuus, jotka uskovat hyötyneensä osallistumisestaan ohjelmaan kuuluviin oppimiseen liittyviin liikkuvuustoimiin

 

6)  Niiden oppilaitosten ja organisaatioiden määrä, joita on tuettu ohjelmasta avaintoimessa 1 (oppimiseen liittyvä liikkuvuus) ja avaintoimessa 2 (yhteistyö)

 

7)  Niiden uusien organisaatioiden määrä, joita on tuettu ohjelmasta avaintoimessa 1 (oppimiseen liittyvä liikkuvuus) ja avaintoimessa 2 (yhteistyö)

 

8)  Niiden oppilaitosten ja organisaatioiden osuus, joita on tuettu ohjelmasta ja jotka ovat ohjelmaan osallistumisensa tuloksena kehittäneet korkealaatuisia käytäntöjä

 

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

Liite I a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite I a

 

Kaikki määrälliset indikaattorit on eriteltävä vähintään jäsenvaltion ja sukupuolen mukaan.

 

Mitattava tavoite: Avaintoimi 1 – oppimiseen liittyvä liikkuvuus

 

Indikaattorit:

 

Niiden henkilöiden lukumäärä, jotka osallistuvat ohjelman liikkuvuustoimiin;

 

Niiden henkilöiden lukumäärä, jotka käyttävät virtuaalista tai sulautuvaa oppimista koskevia välineitä liikkuvuuden tukena ohjelmassa;

 

Niiden henkilöiden lukumäärä, jotka käyttävät virtuaalista tai sulautuvaa oppimista koskevia välineitä, koska he eivät voi osallistua liikkuvuustoimiin;

 

Niiden organisaatioiden/oppilaitosten lukumäärä, jotka osallistuvat ohjelman liikkuvuustoimiin;

 

Niiden organisaatioiden/oppilaitosten lukumäärä, jotka käyttävät virtuaalista tai sulautuvaa oppimista koskevia välineitä liikkuvuuden tukena ohjelmassa;

 

Niiden organisaatioiden/oppilaitosten lukumäärä, jotka käyttävät virtuaalista tai sulautuvaa oppimista koskevia välineitä, koska he eivät voi osallistua liikkuvuustoimiin;

 

Niiden osallistujien osuus, jotka uskovat hyötyneensä osallistumisestaan avaintoimen 1 toimiin;

 

Niiden osallistujien osuus, jotka katsovat Eurooppaan kuulumisen tunteensa vahvistuneen ohjelmaan osallistumisen jälkeen;

 

Niiden osallistujien osuus, jotka katsovat kielitaitonsa kohentuneen ohjelmaan osallistumisen jälkeen;

 

Mitattava tavoite: Avaintoimi 2 – Organisaatioiden ja oppilaitosten välinen yhteistyö

 

Indikaattorit:

 

Niiden organisaatioiden/oppilaitosten lukumäärä, joita on tuettu ohjelmasta avaintoimessa 2;

 

Niiden organisaatioiden/oppilaitosten osuus, jotka uskovat hyötyneensä osallistumisestaan avaintoimen 2 toimiin;

 

Niiden organisaatioiden/oppilaitosten lukumäärä, jotka ovat hyödyntäneet unionin yhteistyövälineitä ja -alustoja;

 

Mitattava tavoite: Avaintoimi 3 – Tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

 

Indikaattorit:

 

Niiden henkilöiden tai organisaatioiden/oppilaitosten lukumäärä, joita on tuettu avaintoimen 3 toimilla;

 

Mitattava tavoite: Osallisuus

 

Indikaattorit:

 

Niiden henkilöiden lukumäärä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja jotka osallistuvat liikkuvuustoimiin;

 

Niiden henkilöiden lukumäärä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja jotka käyttävät virtuaalista tai sulautuvaa oppimista koskevia välineitä liikkuvuuden tukena ohjelmassa;

 

Niiden henkilöiden lukumäärä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja jotka käyttävät virtuaalista tai sulautuvaa oppimista koskevia välineitä, koska he eivät voi osallistua liikkuvuustoimiin;

 

Niiden uusien organisaatioiden määrä, joita on tuettu ohjelmasta avaintoimessa 1 ja avaintoimessa 2;

 

Niiden henkilöiden lukumäärä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja jotka katsovat hyötyneensä osallistumisestaan ohjelmaan;

 

Mitattava tavoite: Yksinkertaistaminen

 

Indikaattorit:

 

Niiden pienimuotoisten kumppanuuksien määrä, joita on tuettu avaintoimella 2;

 

Niiden osallistujien osuus, joiden mielestä haku-, osallistumis- ja arviointimenettelyt ovat kohtuullisia ja yksinkertaisia;

 

Kunkin hakemuksen täyttämiseen kulunut keskimääräinen aika toimenpidettä kohti edelliseen ohjelmaan verrattuna;

(1)

EUVL C 62, 15.2.2019, s. 194.

(2)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


EUROOPAN PARLAMENTIN LAUSUMA

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty Euroopan parlamentin kanta on nähtävä kokonaisuutena. Jos ohjelman rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat alhaisemmat kuin parlamentin ehdotuksen 14 artiklan 1 kohdassa vahvistettu määrä, Euroopan parlamentti pidättää itselleen oikeuden tutkia uudelleen tukeaan mille tahansa ohjelman toimelle varmistaakseen, että ohjelman ydintoiminnot ja osallistamistoimenpiteisiin annettava lisätuki voidaan toteuttaa tehokkaasti.

Euroopan parlamentti toteaa selvästi, että sen tuki ehdotukseen sisältyville uusille aloitteille – erityisesti Eurooppa-yliopistot, ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt ja DiscoverEU – riippuu a) nyt meneillään olevan pilottihankkeen arvioinnista ja b) kunkin aloitteen tarkemmasta määritelmästä. Edellä esitetyn puuttuessa Euroopan parlamentti käyttää vuotuiseen talousarviomenettelyyn kuuluvaa oikeuttaan siirtää asiaankuuluvat varat varaukseen, kunnes nämä ehdot on täytetty.


PERUSTELUT

Euroopan komissio esitti 30. toukokuuta 2018 ehdotuksen uudeksi Erasmus(+)-ohjelmaksi esitettyään 2. toukokuuta 2018 ehdotuksen uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi, joka kattaa vuodet 2021–2027. Monivuotista rahoituskehystä koskevassa uudessa ehdotuksessa komissio osoitti huomattavia lisävaroja uudelle Erasmus(+)-ohjelmalle (93 prosentin reaalinen lisäys verrattuna nykyiseen monivuotiseen rahoituskehykseen) osana sen lähestymistapaa, jonka mukaan on investoitava ihmisiin ja tuettava menestyksellisiä ohjelmia.

Esittelijän arviointi komission ehdotuksesta ja mietintöluonnokseen sovellettava lähestymistapa

Esittelijä suhtautuu erittäin myönteisesti komission ehdotukseen ja erityisesti siihen, että siinä säilytetään ohjelma-arkkitehtuuri, joka on nyt mukautettu nykyiseen ohjelmaan ja on toiminut hyvin. Kun ohjelmat ovat onnistuneita, muutoksia olisi tehtävä siellä, missä niitä todella tarvitaan (kehitystä, ei mullistusta), ja tämä saavutetaan komission ehdotuksessa. Tehokkaan ohjelmarakenteen ylläpitämisen lisäksi komissio vahvistaa joitakin väliarvioinnissa ilmenneitä keskeisiä seikkoja ja 2. helmikuuta 2017 julkistettua parlamentin päätöslauselmaa, joka oli esittelijän laatima. Tältä osin on syytä suhtautua myönteisesti siihen, että ainakin komission yleisluonteisissa viesteissä painotetaan enemmän osallisuutta ja yksinkertaistamista. Sama koskee päätöstä opintolainojen takausjärjestelmän lakkauttamisesta. Vaikka se ei ollut ajatuksena huono, on erittäin tärkeää ymmärtää, milloin hyvät ajatukset eivät ole toimineet käytännössä ja toimia sen mukaan.

Myös muut muutokset ovat myönteisiä: avaintoimirakenteen soveltaminen urheiluun, oppilaiden liikkuvuusmahdollisuuksien edistäminen avaintoimessa 1 ja Jean Monnet -toimien toteuttaminen siten, että katetaan kaikenlaiset koulutusmuodot. Esittelijä suhtautuu myönteisesti myös komission ehdotukseen sisältyviin uusiin yleisaloitteisiin. Erasmus-ohjelman määrärahoilla olisi autettava edistämään huippuosaamiseen perustuvaa Eurooppa-yliopistojen verkostoa, jotta ne voivat kilpailla maailman parhaiden korkeakoulujen kanssa, minkä lisäksi olisi toteutettava toimia, joilla edistetään huippuosaamiseen perustuvaa yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten välillä. DiscoverEU antaa nuorille tilaisuuden tutustua Euroopan unioniin sen koko kulttuurisessa ja kielellisessä monimuotoisuudessa, edellyttäen, että ohjelma on oppimissuuntautunut ja kehittää epävirallisen oppimisen tai arkioppimisen avulla tärkeitä pehmeitä taitoja, kuten viestintää, ryhmätyötä, luovuutta ja ongelmanratkaisua.

Mietinnön keskeisiä tarkistuksia on tarkasteltava tätä kokonaisvaltaista taustaa vasten, jossa tuetaan komission lähestymistapaa. Esittelijä katsoo kuitenkin seuraavien muutosten olevan ratkaisevan tärkeitä, jotta varmistetaan, että Erasmus(+)-ohjelman uusi sukupolvi tarjoaa mahdollisimman monelle korkealaatuisia mahdollisuuksia.

Talousarvio

Laajasta kokonaisvaltaisesta menestyksestä huolimatta nykyisen Erasmus(+)-ohjelman menestys on jäänyt vähäiseksi, mikä saattaa viime kädessä turhauttaa hakijoita ja vähentää ohjelman arvoa. On ehdottoman tärkeää parantaa seuraavan ohjelman menestystä. Tähän liittyen ja jotta saavutetaan tavoite, jonka mukaan osallistujien määrä on kolminkertaistettava, vaikeammin tavoitettavien ryhmien osallisuutta on lisättävä ja sisällytettävä kolme uutta korkean profiilin aloitetta, on kestämätöntä väittää, että 93 prosentin reaalinen korotus riittää ohjelman laajentamiseen ja parantamiseen. Euroopan parlamentti on toistuvasti pyytänyt Erasmus(+)-ohjelman määrärahojen reaalista kolminkertaistamista, eikä sekään vastaa sitä, mitä tietyt tahot, kuten komission puheenjohtaja ja jotkin jäsenvaltiot, ovat aiemmin vaatineet. Esittelijän esittämässä tarkistuksessa kehotetaan kolminkertaistamaan määrärahat vuoden 2018 hintoina. Toistaiseksi kaikki muut budjettimäärärahat on neuvottelujen helpottamiseksi esitetty prosentteina ja niihin on tehty joitakin mukautuksia, jotta otettaisiin huomioon liikkuvuuden soveltamisalan laajentaminen aikuiskoulutuksessa (oppijat ja henkilöstö), kouluissa (esikoulun opettajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö otettu mukaan) ja urheilussa (järjestettyä urheilua säännöllisesti harrastavat nuoret otettu mukaan) sekä kiinnitettäisiin enemmän huomiota ammatilliseen koulutukseen.

Osallisuus

Uuteen Erasmus(+)-ehdotukseen liittyvässä viestinnässä selvennetään, että uudessa ohjelmassa painotetaan erityisesti osallistumisen laajentamista ja sosiaalisen osallisuuden edistämistä. Säädöstekstissä lähestymistapa on kuitenkin varovainen. Ensinnäkin siinä edellytetään vain, että jäsenvaltiot ja komissio parantavat toimia, ja mahdollistetaan avustusten mukauttaminen. Tämän vuoksi esittelijä asettaa osallistavat toimet selvemmin etusijalle laatimalla säädöstekstiin osallisuutta koskevan erillisen luvun ja edellyttämällä, että jäsenvaltioissa kehitetään osallisuutta koskeva strategia, joka perustuu mahdollisiin parametreihin. Hän edellyttää myös selvästi, että komission ja jäsenvaltioiden on tarjottava rahoitustukea henkilöille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja jotka eivät voi osallistua ohjelmaan taloudellisesti epäedullisen asemansa vuoksi tai siksi, että heidän erityistilanteestaan johtuen ohjelman osallistumisesta aiheutuvat kustannukset ovat liian korkeat.

Lopuksi asetusluonnoksessa mahdollistetaan osallistuminen virtuaaliseen oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen. Esittelijä selventää, että liikkuvuus on olennaisilta osin fyysistä ja että virtuaalisella oppimisella voidaan täydentää mutta ei koskaan korvata fyysistä liikkuvuutta. Ainoastaan tapauksissa, joissa ihmiset eivät voi matkustaa toiseen maahan, voidaan käyttää virtuaalista oppimista korvaavana vaihtoehtona.

Esittelijä pyrkii olennaisilta osin asettamaan osallisuuden paremmin etusijalle, vahvistamaan sen edistämiseksi suunniteltuja toimia ja helpottamaan ohjelman tuloksellisuuden mittaamista. Esittelijän mukaan on ehdottoman tärkeää, että ohjelmakauden lopussa pystytään täsmällisesti mittaamaan, onko Erasmus(+)-ohjelman osallistavuutta parannettu lisäämällä epäedullisista lähtökohdista olevien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua aitoihin liikkuvuusvaihtoihin. Unionilla on aihetta tuntea ylpeyttä, vaikka se ei pystyisikään väittämään, että ohjelmaan osallistui 12 miljoonaa henkilöä vuoden 2027 mennessä, jos voidaan rehellisesti todeta, että ohjelma on osallistavampi ja että se on tuottanut korkealaatuisia mahdollisuuksia. Ohjelmassa olisi painotettava laatua määrän sijaan.

Parlamentaarinen valvonta

Esittelijä yhtyy komission näkemykseen, että ohjelma tarvitsee jonkin verran joustavuutta sen seitsemän vuoden elinkaaren aikana. Tilanteet ja painopisteet muuttuvat, ja olisi epäasianmukaista rasittaa ohjelmaa vuonna 2018 omaksutuilla käsityksillä siitä, miten asiat muuttuvat tai miten niiden pitäisi muuttua. Ohjelman joustavuus ei kuitenkaan tarkoita, että komissiolle annetaan vapaat kädet. Joustavaan asetukseen liittyy epäilemättä etuja mutta se edellyttää väistämättä merkittävien poliittisten valintojen tekemistä työohjelmissa. Uudet aloitteet, kuten DiscoverEU tai Eurooppa-yliopistot, ovat hyviä ajatuksia, mutta niiden määrittely on kesken ja niitä on täydennettävä ohjelman täytäntöönpanon aikana niiden kokeiluvaiheissa saatujen kokemusten perusteella. Politiikkaa koskevat painopisteet ja vastaavat talousarvio-osuudet jätetään työohjelmiin. Näiden kaikkien syiden vuoksi on olennaisen tärkeää, että työohjelmat hyväksytään delegoiduilla säädöksillä täytäntöönpanosäädösten sijaan. Tällaisen lähestymistavan tarkoituksena on säilyttää ohjelman maksimaalinen joustavuus ja varmistaa, että parlamentti voi käyttää valvontaoikeuttaan ja asettaa toimeenpanosta vastaavat tahot asianmukaisesti vastuuseen. Ainoa käyttökelpoinen vaihtoehto tälle virtaviivaistetulle lähestymistavalle olisi, että asetukseen sisällytetään paljon enemmän yksityiskohtia, mikä olisi vastoin joustavuuden varmistamista koskevaa tavoitetta.

Yksinkertaistaminen

Yksinkertaistamisen käsite on osallisuuden tavoin asetettu etusijalle uutta ohjelmaa koskevassa viestinnässä. Asetukseen sisältyvät erityistoimet ovat kuitenkin harvalukuisia. Esittelijä suhtautuu myönteisesti pienimuotoisten kumppanuuksien edistämiseen mutta mietinnössä esitetään tarkistuksia, joilla parannetaan haku- ja hallinnointimenettelyjä ja helpotetaan liikkuvuutta. Hän vahvistaa myös säännöksiä, joilla parannetaan yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa kansallisten toimistojen välillä sekä edistetään yhteisiä normeja, jotka koskevat hakemuksia ja arviointia. Lopuksi esitetään indikaattoreita, joilla mitataan yksinkertaistamista.

Jatkuvuuteen liittyviä näkökulmia

Kuten edellä todetaan, esittelijä tukee jatkuvuutta koskevaa komission painopistettä. Tästä syystä hän ottaa uudelleen käyttöön nykyisen ohjelman kaksi keskeistä tekijää:

a)  Nimi. Esittelijä katsoo, että Erasmus+ -nimi on nyt tunnettu ja ilmentää sitä, että ohjelma ei liity ainoastaan korkeakoulutuksen alaan vaan kattaa myös muut aiemmat ohjelmat. Siten on suotavaa säilyttää nykyinen nimi.

b)  Eurooppalainen lisäarvo. On tärkeää täsmentää, että tulevalla ohjelmalla olisi edelleen tuettava hankkeita, jotka saattavat tuoda eurooppalaista lisäarvoa. Esittelijä käyttää ehdotuksensa perustana nykyisen ohjelman eurooppalaista lisäarvoa tuovien toimien lisäksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen hiljattain laatimaa kertomusta ohjelmasta.


KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (17.12.2018)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0367 – C8‑0233/2018 – 2018/0191(COD))

Valmistelija: Ignazio Corrao

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotukseen unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja aiemman Erasmus+-ohjelman 2014–2020 kumoamisesta sisältyy kansainvälinen ulottuvuus, joka on ohjelman ”keskeinen, läpäisevä elementti, jolla on merkitystä niin liikkuvuuden ja yhteistyön kuin poliittiseen vuoropuheluun liittyvien toimien kannalta”.

Kansainvälisen ulottuvuuden rahoitus tulee ulkoisen rahoituksen välineistä niiden asetusten mukaisesti. Rahoituksen taso päätetään ohjelmakauden aikana, kun rahoituksen välineet on otettu käyttöön. Rahoituksen on oltava johdonmukaista välineiden tavoitteiden kanssa. Ehdotuksen tavoitteena on, että ohjelman kansainvälisellä ulottuvuudella voitaisiin ”varmistaa synergia unionin ulkoisten välineiden kanssa. Siten pystytään tavoittelemaan unionin ulkosuhdetoiminnan päämääriä, joiden tarkoituksena on edistää inhimillistä ja institutionaalista kehitystä kehittyvissä ja muissa kolmansissa maissa ja osallistaa niiden nuoria, mikä on olennainen tekijä yhteiskuntien mukautumiskyvyn ja kulttuurien välisen luottamuksen vahvistamisessa”.

Valmistelija tukee ehdotuksen yleistä tavoitetta, mutta on huolissaan siitä, että kansainväliseen ulottuvuuteen ja näin ollen unionin ulkoisia tavoitteita, etenkin kehitystavoitteita, ja kumppanimaiden tarpeita ja strategioita koskevaan yhteyteen on vain vähän viittauksia.

Valmistelijan ehdottamilla tarkistuksilla pyritään

– korostamaan, että ehdotetun ohjelman on oltava yhdenmukainen unionin periaatteiden ja arvojen sekä ulkopolitiikan tavoitteiden kanssa,

– varmistamaan, että ohjelmalla edistetään kestävän kehityksen tavoitteita ja että sen kansainvälisen ulottuvuuden avulla tuetaan inhimillistä ja institutionaalista kehitystä kolmansissa maissa ja köyhyyden poistamista kehitysmaissa,

– tukemaan kiertomuuttoa ja estämään aivovuotoa yhdistämällä liikkuvuustoimiin toimenpiteitä, joilla kannustetaan opiskelijoiden ja tutkijoiden kotiin palaamista, ja

– vaatimaan ohjelmointiprosesseja, joissa kunnioitetaan kumppanimaiden omistajuutta.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti ohjelmakauden rahoituksen tason määrittämiseen kansallisten ja alueellisten kehitysstrategioiden mukaisesti, mutta korostaa, että koulutuksen merkitys kestävän kehityksen kannalta on otettava huomioon, kun määritetään yhteistyön painopistealoja.

TARKISTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Teknologinen vallankumous ja globalisaatio aiheuttavat nopeita ja syvällisiä muutoksia, joiden vuoksi on osallistavien, yhtenäisten ja mukautumiskykyisten yhteiskuntien rakentamiseksi ja unionin kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ratkaisevan tärkeää, että koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla investoidaan oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen, yhteistyöhön ja innovatiivisen politiikan kehittämiseen; samalla vahvistetaan eurooppalaista identiteettiä ja tehdään unionista entistä demokraattisempi.

(1)  Teknologinen vallankumous ja globalisaatio aiheuttavat nopeita ja syvällisiä muutoksia, joiden vuoksi on osallistavien, yhtenäisten ja mukautumiskykyisten yhteiskuntien rakentamiseksi ja unionin kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ratkaisevan tärkeää, että koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla investoidaan oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen, yhteistyöhön ja innovatiivisen politiikan kehittämiseen; samalla vahvistetaan eurooppalaista identiteettiä ja eurooppalaisia periaatteita ja arvoja ja tehdään unionista entistä demokraattisempi.

Perustelu

Tämän ohjelman puitteissa tehtyjen toimien olisi oltava johdonmukaisia unionin periaatteiden ja arvojen kanssa ja etenkin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa mainittujen periaatteiden ja arvojen kanssa: ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  EU:n 27:n jäsenvaltion johtajat korostivat Bratislavassa 16 päivänä syyskuuta 2016 pyrkivänsä määrätietoisesti luomaan paremmat mahdollisuudet nuorille. Rooman julistuksessa, joka allekirjoitettiin 25 päivänä maaliskuuta 2017, 27 jäsenvaltion ja Eurooppa-neuvoston johtajat, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio lupasivat toimia sellaisen unionin hyväksi, jossa nuoret saavat parasta koulutusta ja voivat opiskella ja löytää työtä kaikkialta unionin alueelta ja joka säilyttää eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja edistää kulttuurista monimuotoisuutta.

(5)  EU:n 27:n jäsenvaltion johtajat korostivat Bratislavassa 16 päivänä syyskuuta 2016 pyrkivänsä määrätietoisesti luomaan paremmat mahdollisuudet nuorille. Rooman julistuksessa, joka allekirjoitettiin 25 päivänä maaliskuuta 2017, 27 jäsenvaltion ja Eurooppa-neuvoston johtajat, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio lupasivat toimia sellaisen unionin hyväksi, jossa nuoret saavat parasta koulutusta ja voivat opiskella ja löytää työtä kaikkialta unionin alueelta ja joka säilyttää eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja edistää kulttuurista monimuotoisuutta. Samaan aikaan ne sitoutuivat unioniin, joka kehittää olemassa olevia ja luo uusia kumppanuuksia, edistää vakautta ja vaurautta Euroopan itäisessä ja eteläisessä lähinaapurustossa mutta myös Lähi-idän ja Afrikan maissa sekä maailmanlaajuisesti.1 a

 

_________________

 

1 a 27 jäsenvaltion sekä Eurooppa-neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission johtajien julistus, annettu 25.3.2017.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Ohjelmalla olisi osaltaan säilytettävä ja suojeltava unionin ja sen jäsenvaltioiden historiallista taide- ja kulttuuriperintöä tukemalla sellaisia liikkuvuutta ja yhteistyötä koskevia toimia, joilla edistetään Euroopan taide- ja kulttuuriperinnön suojeluun ja edistämiseen tarvittavien taitojen kehittämistä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Ohjelman kansainvälistä ulottuvuutta olisi edistettävä siten, että liikkuvuuteen, yhteistyöhön ja poliittiseen vuoropuheluun liittyviä mahdollisuuksia ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden kanssa olisi tarjolla enemmän. Koska edellisistä koulutus- ja nuorisoalan ohjelmista saadut kokemukset kansainvälisen korkea-asteen koulutuksen ja nuorisotoiminnan toteuttamisesta ovat olleet myönteisiä, kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvät toimet olisi ulotettava koskemaan myös muita aloja, kuten ammatillista koulutusta.

(18)  Ohjelman kansainvälistä ulottuvuutta olisi edistettävä siten, että liikkuvuuteen, yhteistyöhön ja poliittiseen vuoropuheluun liittyviä mahdollisuuksia ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden kanssa olisi tarjolla enemmän erityisesti kehittyvissä maissa. Koska edellisistä koulutus- ja nuorisoalan ohjelmista saadut kokemukset kansainvälisen korkea-asteen koulutuksen ja nuorisotoiminnan toteuttamisesta ovat olleet myönteisiä, kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvät toimet olisi ulotettava koskemaan myös muita aloja, kuten ammatillista koulutusta, urheilua ja kulttuuria. Kansainvälisellä ulottuvuudella olisi tuettava ihmisten keskinäistä ymmärrystä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä edistettävä köyhyyden poistamista ja kestävää kehitystä. Sillä olisi kannustettava kehitysmaiden kansalaisia palaamaan alkuperämaihinsa opiskelu- tai tutkimusajan päättyessä, jolloin he voivat osaltaan edistää kyseisten kehitysmaiden taloudellista kehitystä ja hyvinvointia. Sillä olisi myös pyrittävä lisäämään heikossa tai haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien koulutusmahdollisuuksia ja otettava tehokkaasti huomioon vammaisten henkilöiden erityiset oppimistarpeet.

Perustelu

Ohjelmalla olisi edistettävä kestävän kehityksen tavoitteita ja sillä olisi täydennettävä EU:n toimintapolitiikkoja. EU:n kehitysyhteistyön tavoitteet olisi siksi mainittava nimenomaisesti asetuksen kansainväliseen ulottuvuuteen liittyvinä tavoitteina. Jotta voidaan tukea kiertomuuttoa, liikkuvuuden edistämisen yhteydessä on kannustettava opiskelijoiden ja tutkijoiden palaamista alkuperämaihinsa. Koulutusmahdollisuuksien lisääminen on ihmisarvoa ja tasa-arvoa koskevien eurooppalaisten arvojen mukaista.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Kansainvälisen ulottuvuuden olisi samalla helpotettava kulttuurien ja uskontojen välisiä vuoropuheluja, tehostettava opetusalan yhteistyötä pohjois-etelä-akselilla ja osaltaan vaikutettava kestävään kehitykseen. Sen tulisi vahvistaa kumppanimaiden opetusjärjestelmien valmiuksien parantamista, tukea tiedonsiirtoa ja kannustaa kehittyvien maiden nuoria ihmisiä opiskelemaan Euroopassa ja käyttämään sitten saamaansa tietämystä kotimaidensa hyväksi. Sen olisi vaikutettava osaltaan niiden tietojen ja taitojen kehittämiseen, joita tarvitaan pitkän aikavälin kehitystarpeisiin vastaamisessa sekä vastavuoroisen ja kestävän kasvun edistämisessä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Ohjelman olisi noudatettava komission tiedonantoa uudesta Afrikan ja EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssista: investointeja ja työpaikkoja koskeva yhteistyö uudelle tasolle, jonka mukaan vuoteen 2027 mennessä 105 000 opiskelijaa ja tutkijaa on hyötynyt ohjelmasta.

Perustelu

Afrikan maista kotoisin olevien opiskelijoiden ja tutkijoiden ottaminen mukaan auttaa ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Kumppanivaltioiden toimien vaikutusten tehostamiseksi on parannettava synergiaa Erasmus-ohjelman ja EU:n ulkoisten toimien välineiden, kuten Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen sekä Liittymistä valmistelevan tukivälineen välillä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Ohjelmassa olisi kannustettava nuoria osallistumaan demokratiaan Euroopassa esimerkiksi tukemalla nuorille suunnattuja osallistumista edistäviä hankkeita, joissa nuoret oppivat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa, lisäämällä tietoisuutta yhteisistä eurooppalaisista arvoista, perusoikeudet mukaan luettuina, saattamalla nuoret sekä paikallisen, kansallisen ja unionin tason päätöksentekijät yhteen sekä edistämällä Euroopan yhdentymisprosessia.

(21)  Ohjelmassa olisi kannustettava nuoria ja erityisesti syrjäisimpien alueiden nuoria ja maahanmuuttajataustaisia nuoria osallistumaan demokratiaan Euroopassa esimerkiksi tukemalla nuorille suunnattuja osallistumista edistäviä hankkeita, joissa nuoret oppivat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa, lisäämällä tietoisuutta yhteisistä eurooppalaisista arvoista, perusoikeudet mukaan luettuina, saattamalla nuoret sekä paikallisen, alueellisen, kansallisen ja unionin tason päätöksentekijät yhteen sekä edistämällä Euroopan yhdentymisprosessia.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Lisäksi ohjelmassa olisi edistettävä kielten oppimista etenkin laajentamalla verkkotyökalujen käyttöä, sillä verkko-opinnot ovat kieltenopiskelijoiden kannalta joustavia ja helposti saatavilla.

(23)  Lisäksi ohjelmassa olisi edistettävä kaikkien unionin kielten, myös viittomakielten, oppimista etenkin laajentamalla verkkotyökalujen käyttöä, jonka pitäisi olla maksutonta, sillä verkko-opinnot ovat kieltenopiskelijoiden kannalta joustavia ja helposti saatavilla.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Ohjelmassa olisi tuettava toimenpiteitä, jotka edistävät koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla toimivien instituutioiden ja organisaatioiden yhteistyötä, tunnustaen, että niiden avulla voidaan olennaisella tavalla antaa ihmisille niitä tietoja, taitoja ja osaamista, joita ihmiset tarvitsevat muuttuvassa maailmassa ja voidakseen hyödyntää riittävällä tavalla innovointiin, luovuuteen ja yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia erityisesti digitaalisessa taloudessa.

(24)  Ohjelmassa olisi tuettava toimenpiteitä, jotka edistävät koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla toimivien eurooppalaisten instituutioiden ja organisaatioiden yhteistyötä, mutta myös niiden erityisesti virtuaalista yhteistyötä kehitysmaiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden instituutioiden ja organisaatioiden välillä, tunnustaen, että niiden avulla voidaan olennaisella tavalla antaa ihmisille niitä tietoja, taitoja ja osaamista, joita ihmiset tarvitsevat muuttuvassa maailmassa ja voidakseen hyödyntää kunnolla innovointiin, luovuuteen ja yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia erityisesti digitaalisessa taloudessa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin politiikoissa sekä sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että unionin talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaan liittyvien arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

(32)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään kestävän kehityksen ja ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin politiikoissa sekä sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että unionin talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaan liittyvien arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Näiden alueiden erityistilanne olisi otettava huomioon komission tiedonannon ”Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa”36 mukaisesti. Syrjäisimpien alueiden osallistumista kaikkiin toimiin aiotaan lisätä toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä. Näiltä alueilta ja kolmansista maista, erityisesti niiden naapurimaista, peräisin olevien ihmisten ja organisaatioiden välistä liikkuvuuteen liittyvää vaihtoa ja yhteistyötä olisi edistettävä. Toimenpiteitä aiotaan seurata ja arvioida säännöllisesti.

(38)  Näiden alueiden erityistilanne olisi otettava huomioon komission tiedonannon ”Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa”36 mukaisesti. Sellaisia toimenpiteitä toteutetaan, joilla pyritään lisäämään syrjäisimpien alueiden osallistumista kaikkiin toimiin, erityisesti virtuaalisen yhteistyön kautta. Näiltä alueilta ja kolmansista maista, erityisesti niiden naapurimaista, peräisin olevien ihmisten ja organisaatioiden välistä liikkuvuuteen liittyvää vaihtoa ja yhteistyötä sekä verkko-oppimista koskevia ohjelmia olisi edistettävä. Toimenpiteitä aiotaan seurata ja arvioida säännöllisesti.

_________________

_________________

36 COM(2017) 623 final.

36 COM(2017) 623 final.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Merentakaisiin maihin tai merentakaisille alueille sijoittautuneet henkilöt ja yhteisöt voivat neuvoston päätöksen 2013/755/EU 94 artiklan nojalla37[saatetaan viite tarvittaessa ajan tasalle uuden merentakaisia alueita koskevan päätöksen mukaisesti] saada rahoitusta ohjelman sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen merentakainen maa tai alue on sidoksissa. Näiden maiden tai alueiden syrjäisyydestä johtuvat rajoitteet olisi otettava huomioon ohjelmaa toteutettaessa ja niiden osallistumista ohjelmaan olisi seurattava ja arvioitava säännöllisesti.

(39)  Merentakaisiin maihin tai merentakaisille alueille sijoittautuneet henkilöt ja yhteisöt voivat neuvoston päätöksen 2013/755/EU 94 artiklan nojalla37[saatetaan viite tarvittaessa ajan tasalle uuden merentakaisia alueita koskevan päätöksen mukaisesti] saada rahoitusta ohjelman sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen merentakainen maa tai alue on sidoksissa. Näiden maiden tai alueiden syrjäisyydestä johtuvat ominaispiirteet ja rajoitteet olisi otettava huomioon ohjelmaa toteutettaessa, jotta helpotetaan niiden tosiasiallista osallistumista ohjelmaan. Tätä ohjelmaan osallistumista olisi seurattava ja arvioitava säännöllisesti.

_________________

_________________

37 Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 19.12.2013, s. 1).

37 Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 19.12.2013, s. 1).

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Tiedottaminen ohjelmasta tuettujen toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava niin Euroopan tasolla kuin kansallisella ja paikallistasolla. Tiedotus-, julkisuus- ja tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi oltava ohjelman kaikkien täytäntöönpanoelinten tehtävänä, tarvittaessa muiden sidosryhmien avulla.

(42)  Tiedottaminen ohjelman tukemien toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava niin Euroopan tasolla kuin kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla. Tiedotus-, julkisuus- ja tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi oltava ohjelman kaikkien täytäntöönpanoelinten tehtävänä, tarvittaessa muiden sidosryhmien avulla.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen ohjelman moitteetonta toimintaa haittaavat oikeudelliset ja hallinnolliset esteet. Siihen kuuluu – mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan unionin lainsäädännön soveltamista – sellaisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista. Jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan käyttöön maahanpääsyä koskevia nopeutettuja menettelyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/80139 mukaisesti.

(46)  Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen ohjelman moitteetonta toimintaa haittaavat oikeudelliset ja hallinnolliset esteet. Siihen kuuluu – mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan unionin lainsäädännön soveltamista – sellaisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista ja jotka oikeudellisina tai hallinnollisina vaikeuksina saattavat haitata ohjelman saatavuutta. Jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan käyttöön maahanpääsyä koskevia nopeutettuja menettelyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/80139 mukaisesti.

_________________

_________________

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21).

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  Avustuksensaajia koskevien vaatimusten yksinkertaistamiseksi olisi mahdollisimman usein käytettävä yksinkertaistettuja avustuksia, joiden muotona on kertakorvaus, yksikkökustannukset ja kiinteämääräinen rahoitus. Ohjelmassa vahvistettujen liikkuvuutta koskevien toimien tukemiseen tarkoitettujen yksinkertaistettujen avustusten suuruudessa, sellaisina kuin komissio ne määrittää, olisi otettava huomioon isäntämaan oleskelu- ja elinkustannukset. Komissiolla ja lähettävien maiden kansallisilla toimistoilla olisi oltava mahdollisuus mukauttaa näitä yksinkertaistettuja avustuksia objektiivisten kriteerien perusteella, erityisesti varmistaakseen niiden, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumisen. Jäsenvaltioita olisi myös rohkaistava vapauttamaan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tällaiset avustukset veroista ja sosiaaliturvamaksuista. Samaa vapautusta olisi sovellettava julkisiin tai yksityisiin yhteisöihin, jotka myöntävät tällaista rahoitustukea kyseisille henkilöille.

(49)  Avustuksensaajia koskevien vaatimusten yksinkertaistamiseksi olisi mahdollisimman usein käytettävä yksinkertaistettuja avustuksia, joiden muotona on kertakorvaus, yksikkökustannukset ja kiinteämääräinen rahoitus. Ohjelmassa vahvistettujen liikkuvuutta koskevien toimien tukemiseen tarkoitettujen yksinkertaistettujen avustusten suuruudessa, sellaisina kuin komissio ne määrittää, olisi otettava huomioon isäntämaan oleskelu- ja elinkustannukset. Komissiolla ja lähettävien maiden kansallisilla toimistoilla olisi oltava mahdollisuus mukauttaa näitä yksinkertaistettuja avustuksia objektiivisten kriteerien perusteella, erityisesti varmistaakseen poliittisten pakolaisten ja niiden, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumisen. Jäsenvaltioita olisi myös rohkaistava vapauttamaan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tällaiset avustukset veroista ja sosiaaliturvamaksuista. Samaa vapautusta olisi sovellettava julkisiin tai yksityisiin yhteisöihin, jotka myöntävät tällaista rahoitustukea kyseisille henkilöille.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(51)  On tarpeen varmistaa ohjelman puitteissa toteutettujen toimien täydentävyys jäsenvaltioiden toteuttamien toimien sekä muiden unionin toimien kanssa erityisesti koulutuksen, kulttuurin ja tiedonvälityksen, nuorison ja solidaarisuuden, työllisyyden ja sosiaalisen osallistamisen, tutkimuksen ja innovoinnin, elinkeinoelämän ja yritystoiminnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, kohderyhmänä etenkin nuoret viljelijät, koheesio- ja aluepolitiikan sekä kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden alalla.

(51)  On tarpeen varmistaa ohjelman puitteissa toteutettujen toimien täydentävyys jäsenvaltioiden toteuttamien toimien sekä muiden unionin toimien kanssa erityisesti koulutuksen, kulttuurin ja tiedonvälityksen, nuorison ja solidaarisuuden, työllisyyden ja sosiaalisen osallistamisen, tutkimuksen ja innovoinnin, elinkeinoelämän ja yritystoiminnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, kohderyhmänä etenkin nuoret viljelijät, koheesio- ja aluepolitiikan sekä kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden alalla. Ohjelman olisi kehitettävä synergiaetuja unionin ulkoisten toimien ja toimintapolitiikkojen kanssa, mukaan luettuna kehitysohjelmat, SEUT-sopimuksen 208 artiklassa tarkoitetun kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella’ johonkin maahan oman asuinmaan ulkopuolelle siirtymistä, jonka tarkoituksena on suorittaa opintoja, harjoitteluja tai epävirallista tai arkioppimista; siihen voi liittyä toimenpiteitä, kuten kielitukea ja kielenopetusta, ja/tai sitä voidaan täydentää verkko-oppimisella ja virtuaalisella yhteistyöllä. Joissakin erityistapauksissa se voi olla muodoltaan tietoteknisten ja viestintävälineiden käytön avulla tapahtuvaa oppimista;

2)  ’oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella’ johonkin maahan oman asuinmaan ulkopuolelle siirtymistä, jonka tarkoituksena on suorittaa opintoja, harjoitteluja tai epävirallista tai arkioppimista; siihen voi liittyä toimenpiteitä, kuten kielitukea ja kielenopetusta, viittomakielen tulkkaus mukaan lukien, ja/tai sitä voidaan täydentää verkko-oppimisella ja virtuaalisella yhteistyöllä. Joissakin erityistapauksissa se voi olla muodoltaan tietoteknisten ja viestintävälineiden käytön avulla tapahtuvaa oppimista;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a)  ’merentakaisilla mailla ja alueilla (MMA)’ johonkin unionin jäsenvaltioon sidoksissa olevia maita ja alueita, joihin sovelletaan SEUT-sopimuksen neljännen osan säännöksiä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

17)  ’virtuaalisella yhteistyöllä’ yhteistyömuotoja, joissa käytetään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä;

17)  ’virtuaalisella yhteistyöllä’ yhteistyömuotoja, joissa käytetään myös vammaisille henkilöille saatavilla olevaa tietotekniikkaa ja viestintävälineitä;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea ihmisten koulutuksellista, ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla Euroopassa ja muualla ja edistää näin kestävää kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista koheesiota sekä vahvistaa eurooppalaista identiteettiä. Ohjelma on keskeinen väline eurooppalaisen koulutusalueen luomiseksi, ja sillä tuetaan eurooppalaisen strategisen koulutusyhteistyön toteuttamista yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalla sekä tähän liittyviä alakohtaisia ohjelmia, edistetään nuorisopoliittista yhteistyötä unionin nuorisostrategian 2019–2027 puitteissa ja kehitetään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea ihmisten koulutuksellista, ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla Euroopassa ja muualla ja edistää näin kestävää kehitystä ja kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista koheesiota, tehostaa integrointitoimia moniarvoisessa yhteiskunnassa sekä vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä. Ohjelma on keskeinen väline eurooppalaisen koulutusalueen luomiseksi ja yhteisten normien edistämiseksi, ja sillä tuetaan eurooppalaisen strategisen koulutusyhteistyön toteuttamista yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalla sekä tähän liittyviä alakohtaisia ohjelmia, edistetään nuorisopoliittista yhteistyötä unionin nuorisostrategian 2019–2027 puitteissa ja kehitetään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

 

Ohjelmaan sisältyy kansainvälinen ulottuvuus, joka olisi sisällytettävä unionin ulkoisten toimien kehykseen, myös sen kehitystavoitteisiin, unionin ja kolmansien maiden välisen yhteistyön avulla.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteiden, erityisesti sen neljännen tavoitteen (korkealaatuinen koulutus), edistäminen, jolla pyritään varmistamaan osallistavan ja tasa-arvoisen korkealaatuisen koulutuksen toteutuminen ja edistämään kaikkien oppimismahdollisuuksia.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Kansainvälisen ulottuvuuden puitteissa toteutettavilla toimilla on tuettava inhimillistä ja institutionaalista kehitystä kolmansissa maissa ja köyhyyden poistamista kehitysmaissa. Näiden toimien on perustuttava kansallisiin ja alueellisiin kehitysstrategioihin ja oltava yhdenmukaisia niiden kanssa.

Perustelu

Vaikka asetuksen perusteluissa korostetaan kestävää kehitystä ja johdonmukaisuutta EU:n kehitystavoitteiden kanssa, itse asetusehdotuksessa näitä ei mainita. Asetusehdotukseen ei sisälly kuvausta ohjelman kansainväliseen ulottuvuuteen liittyvistä tavoitteista.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kieltenopiskelumahdollisuudet, myös sellaiset, jotka tukevat liikkuvuustoimia.

e)  kieltenopiskelumahdollisuudet, mukaan lukien viittomakielen opiskelumahdollisuudet ja myös sellaiset kieltenopiskelumahdollisuudet, jotka tukevat liikkuvuustoimia.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tietojen levittämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvät toimet eurooppalaisen politiikan tulosten ja painopisteiden samoin kuin ohjelman osalta.

f)  toimet, jotka liittyvät esteettömään ja helppokäyttöiseen tietojen levittämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen eurooppalaisen politiikan tulosten ja painopisteiden samoin kuin ohjelman osalta.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö asiaankuuluvien keskeisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien unionin laajuiset verkostot, nuorisoalan eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ja kansainväliset nuorisojärjestöt, EU:n nuorisodialogi sekä tuki Euroopan nuorisofoorumille;

c)  poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö asiaankuuluvien keskeisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien unionin laajuiset verkostot, nuorisoalan eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ja kansainväliset nuorisojärjestöt, erityisesti maahanmuuttajayhteisöön kuuluvat nuorisojärjestöt, EU:n nuorisodialogi sekä tuki Euroopan nuorisofoorumille;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Urheilun alalla ohjelmalla tuetaan avaintoimen 1 avulla urheiluvalmentajien ja -henkilöstön liikkuvuutta.

Urheilun ja vammaisurheilun alalla ohjelmalla tuetaan avaintoimen 1 avulla urheiluvalmentajien ja -henkilöstön liikkuvuutta.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  urheilua ja liikuntaa koskevan unionin poliittisen ohjelman valmistelu ja toteuttaminen;

a)  urheilua, vammaisurheilua ja liikuntaa koskevan unionin poliittisen ohjelman valmistelu ja toteuttaminen;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  merentakaiset maat ja alueet (MMA:t) merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin annetun neuvoston päätöksen mukaisesti ja kyseisiin MMA:iin sidoksissa olevaan jäsenvaltioon sovellettavien järjestelyjen perusteella;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

d)  muut kolmannet maat kunkin kolmannen maan osallistumisesta yhteen tai useampaan unionin ohjelmaan tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti edellyttäen, että kyseisellä sopimuksella

d)  muut kolmannet maat, etenkin kehitysmaat, kunkin kolmannen maan osallistumisesta yhteen tai useampaan unionin ohjelmaan tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti edellyttäen, että kyseisellä sopimuksella

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  varmistetaan asianmukainen tasapaino unionin ohjelmiin osallistuvan kolmannen maan maksamien rahoitusosuuksien ja sen saamien hyötyjen välillä;

–  varmistetaan asianmukainen tasapaino unionin ohjelmiin osallistuvan kolmannen maan maksamien rahoitusosuuksien ja sen saamien hyötyjen välillä; kehitysmaiden osalta tällaisella asianmukaisella tasapainolla otetaan huomioon köyhyyden poistamisen tavoite ja kehitysyhteistyön periaatteet;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– taataan yhdenmukaisuus unionin ulkoisiin toimiin ja tavoitteisiin, kuten kestävän kehityksen tavoitteisiin, kehityspolitiikkaa koskevaan eurooppalaiseen konsensukseen ja EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan globaalistrategiaan;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  edellä 16 artiklassa tarkoitetut kolmannet maat, jotka eivät täytä kyseisen artiklan 2 kohdassa vahvistettua edellytystä;

a)  edellä 16 artiklassa tarkoitetut kolmannet maat, jotka eivät täytä kyseisen artiklan 2 kohdassa vahvistettua edellytystä, erityisesti kehitysmaat;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Kehitysmaiden osallistumista ohjelmaan kannustetaan ja tuetaan voimakkaasti, jotta voidaan noudattaa ja edistää kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteita. Kansainvälisen ulottuvuuden puitteissa toteutettavilla toimilla on tuettava inhimillistä ja institutionaalista kehitystä kolmansissa maissa ja köyhyyden poistamista kehitysmaissa. Toimien on perustuttava kansallisiin ja alueellisiin kehitysstrategioihin ja oltava yhdenmukaisia niiden kanssa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio voi käynnistää yhteisiä ehdotuspyyntöjä ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden tai niiden organisaatioiden ja virastojen kanssa rahoittaakseen hankkeita toisiaan vastaavien osuuksien pohjalta. Hankkeita voidaan arvioida ja valita yhteisillä arviointi- ja valintamenettelyillä, joista osallistuvien organisaatioiden ja virastojen on sovittava varainhoitoasetuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

6.  Komissio voi käynnistää yhteisiä ehdotuspyyntöjä ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden, etenkin kehitysmaiden, tai niiden organisaatioiden ja virastojen kanssa rahoittaakseen hankkeita toisiaan vastaavien osuuksien pohjalta. Hankkeita voidaan arvioida ja valita yhteisillä arviointi- ja valintamenettelyillä, joista osallistuvien organisaatioiden ja virastojen on sovittava varainhoitoasetuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelma toteutetaan varainhoitoasetuksen [108] artiklassa tarkoitetuilla työohjelmilla. Työohjelmassa on oltava myös maininta kullekin toimelle osoitetun rahoituksen määrästä ja rahoituksen jakautumisesta jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden kesken kansallisen toimiston kautta hallinnoitavien toimien osalta. Komissio hyväksyy työohjelman täytäntöönpanosäädöksellä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 31 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Ohjelma toteutetaan varainhoitoasetuksen [108] artiklassa tarkoitetuilla työohjelmilla. Työohjelmassa on oltava myös maininta kullekin toimelle osoitetun rahoituksen määrästä ja rahoituksen jakautumisesta jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden kesken kansallisen toimiston kautta hallinnoitavien toimien osalta. Työohjelmassa on osoitettava selvästi kehitysmaille osoitetun rahoituksen jakautuminen. Komissio hyväksyy työohjelman täytäntöönpanosäädöksellä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 31 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ohjelman toteuttamista ja vaikutuksia omilla alueillaan koskeva kertomus viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2024, sanotun kuitenkaan rajoittamatta IX luvussa vahvistettujen vaatimusten ja 24 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen velvollisuuksien noudattamista.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ohjelman toteuttamista ja vaikutuksia omilla alueillaan koskeva kertomus viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2024, sanotun kuitenkaan rajoittamatta IX luvussa vahvistettujen vaatimusten ja 24 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen velvollisuuksien noudattamista. Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) on toimitettava vastaava kertomus ohjelman toteuttamisesta ja vaikutuksista siihen osallistuvissa kehitysmaissa.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio suorittaa toteutusjakson päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin.

4.  Komissio suorittaa toteutusjakson päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin. Arvioinnissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota saavutuksiin kehitysyhteistyön alalla.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Arvioinnissa kerrotaan pääpiirteet ohjelman osuudesta kehitysyhteistyössä ja korostetaan erityisesti neljännen kestävän kehityksen tavoitteen (korkealaatuinen koulutus) suhteen saavutettua edistystä.

Perustelu

On tärkeää korostaa ohjelman osuutta kehitysyhteistyössä ja koulutusta koskevassa kestävän kehityksen tavoitteessa.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1)  Tietojen ja viestinnän on oltava esteettömästi saatavilla myös vammaisille henkilöille.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

Viiteasiakirjat

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

14.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

14.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ignazio Corrao

22.10.2018

Valiokuntakäsittely

19.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Frank Engel

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Miguel Urbán Crespo

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.11.2018)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0367 – C8‑0233/2018 – 2018/0191(COD))

Valmistelija: Jean Arthuis

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Komissio ehdotti 2 päivänä toukokuuta 2018 hyväksytyssä tiedonannossaan ”Nykyaikainen talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia – monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027”26, että seuraavassa rahoituskehyksessä painotetaan nuorten asemaa entistä voimakkaammin, etenkin kasvattamalla Erasmus+ -ohjelman (2014–2020), joka on yksi unionin näkyvimmistä menestystarinoista, määrärahat yli kaksinkertaisiksi. Uuden ohjelman painopisteenä olisi oltava osallistavuus, ja sen piiriin pyritään saamaan enemmän nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Näin yhä useammat nuoret voisivat muuttaa toiseen maahan opiskelemaan tai tekemään töitä.

(8)  Komissio ehdotti 2 päivänä toukokuuta 2018 hyväksytyssä tiedonannossaan ”Nykyaikainen talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia – monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027”26, että seuraavassa rahoituskehyksessä painotetaan nuorten asemaa entistä voimakkaammin, etenkin kasvattamalla Erasmus+ -ohjelman (2014–2020), joka on yksi unionin näkyvimmistä menestystarinoista, määrärahat yli kaksinkertaisiksi. Seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 14 päivänä maaliskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti puolestaan kehotti kolminkertaistamaan ohjelman määrärahat. Uuden ohjelman painopisteenä olisi oltava osallistavuus, ja sen piiriin pyritään saamaan enemmän nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Näin yhä useammat nuoret voisivat muuttaa toiseen maahan opiskelemaan tai tekemään töitä.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Komissio korosti eurooppalaisen identiteetin vahvistamisesta koulutuksen ja kulttuurin avulla antamassaan tiedonannossa koulutuksen, kulttuurin ja urheilun keskeistä merkitystä aktiivisen kansalaisuuden ja yhteisten arvojen edistämisessä nuorimpien sukupolvien keskuudessa. Euroopan ja demokraattisten yhteiskuntien tulevaisuudelle on ratkaisevan tärkeää vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja tehostaa ihmisten aktiivista osallistumista demokraattisiin prosesseihin. Lähteminen ulkomaille opiskelemaan, oppimaan, harjoittelemaan ja työskentelemään tai osallistumaan nuoriso- ja urheilutoimintaan edistää osaltaan tällaisen eurooppalaisen identiteetin vahvistumista kaikessa monimuotoisuudessaan sekä lujittaa yhteiseen kulttuuriyhteisöön kuulumisen tunnetta samalla kun se tehostaa aktiivista kansalaisuutta kaikenikäisten keskuudessa. Liikkuvuustoimiin osallistuvien henkilöiden olisi osallistuttava sekä oman paikallisyhteisönsä että isäntämaansa paikallisyhteisön toimintaan ja jaettava kokemuksiaan. Toimintaa, joka liittyy luovuuden lisäämiseen yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä nuorisotoiminnassa ja henkilökohtaisten avaintaitojen parantamiseen, olisi tuettava.

(17)  Komissio korosti eurooppalaisen identiteetin vahvistamisesta koulutuksen ja kulttuurin avulla antamassaan tiedonannossa koulutuksen, kulttuurin ja urheilun keskeistä merkitystä aktiivisen kansalaisuuden ja yhteisten arvojen edistämisessä nuorimpien sukupolvien keskuudessa. Euroopan ja demokraattisten yhteiskuntien tulevaisuudelle on ratkaisevan tärkeää vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja tehostaa ihmisten aktiivista osallistumista demokraattisiin prosesseihin. Lähteminen ulkomaille opiskelemaan, oppimaan, harjoittelemaan ja työskentelemään tai osallistumaan nuoriso- ja urheilutoimintaan edistää osaltaan tällaisen eurooppalaisen identiteetin vahvistumista kaikessa monimuotoisuudessaan sekä lujittaa yhteiseen kulttuuriyhteisöön kuulumisen tunnetta samalla kun se tehostaa aktiivista kansalaisuutta kaikenikäisten keskuudessa. Ohjelman tavoitteena on näin ollen ilmentää etniseen taustaan, sukupuoleen, taitoihin, sosiaaliseen taustaan ja unionin maantieteeseen liittyvää eurooppalaisen yhteiskunnan moninaisuutta. Liikkuvuustoimiin osallistuvien henkilöiden olisi osallistuttava sekä oman paikallisyhteisönsä että isäntämaansa paikallisyhteisön toimintaan ja jaettava kokemuksiaan. Toimintaa, joka liittyy luovuuden lisäämiseen yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä nuorisotoiminnassa ja henkilökohtaisten avaintaitojen parantamiseen, olisi tuettava.

Perustelu

EU:n ohjelmilla, joilla tavoitetaan eurooppalaisen yhteiskunnan kaikki osat, saadaan parempaa vastinetta rahoille etenkin toimissa, joilla pyritään edistämään EU:n arvoja ja huolehtimaan yhtäläisistä mahdollisuuksista, ja sen vuoksi ohjelmien hyödyntämisestä olisi raportoitava.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Ohjelman olisi osaltaan lisättävä taitojen ja tutkintojen avoimuutta ja helpotettava niiden tunnustamista sekä opintosuoritusten ja oppimistulosten siirtoa, tehostettava laadunvarmistusta ja tuettava epävirallisen ja arkioppimisen validointia, taitojen hallintaa ja neuvontaa. Ohjelman olisi tältä osin tarjottava tukea myös kansallisen ja unionin tason asiointipisteille ja verkostoille, jotka helpottavat euroopanlaajuisia vaihtoja ja joustavien oppimisväylien kehittämistä eri koulutus- ja nuorisoalojen välillä sekä virallisen ja arkioppimisen ympäristöissä.

(28)  Ohjelman olisi osaltaan lisättävä taitojen ja tutkintojen avoimuutta ja helpotettava niiden tunnustamista sekä opintosuoritusten ja oppimistulosten siirtoa, tehostettava laadunvarmistusta ja tuettava epävirallisen ja arkioppimisen validointia, taitojen hallintaa ja neuvontaa. Jos etenkin ammattikoulutuksen alalla päästään eroon kansallisten järjestelmien kirjavuudesta, tämän pitäisi taata tutkintotodistusten myöntämistä ajatellen sen, että EU:n sisäisen liikkuvuuden puitteissa ja osana Erasmus-ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat kattavaa liikkuvuutta hankitut taidot ja osaaminen validoidaan ja tunnustetaan. Ohjelman olisi tältä osin tarjottava tukea myös kansallisen ja unionin tason asiointipisteille ja verkostoille, jotka helpottavat euroopanlaajuisia vaihtoja ja joustavien oppimisväylien kehittämistä eri koulutus- ja nuorisoalojen välillä sekä virallisen ja arkioppimisen ympäristöissä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  On tärkeää kannustaa Euroopan yhdentymiseen liittyvää opetusta, oppimista ja tutkimusta sekä edistää näistä asioista käytävää keskustelua Jean Monnet -toimista saatavan tuen avulla sekä korkea-asteen että muun yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen aloilla. Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen ja siihen sitoutuminen on erityisen tärkeää aikana, jona yhteisiä arvoja, joihin unioni perustuu ja jotka ovat erottamaton osa eurooppalaista identiteettiä, koetellaan ja jona kansalaisten osallistumisaktiivisuus on alhainen. Ohjelmalla olisi edelleen osaltaan edistettävä huippuosaamista Euroopan yhdentymiseen liittyvissä opinnoissa.

(31)  On tärkeää kannustaa Euroopan yhdentymiseen, historiaan ja kansalaisuuteen liittyvää opetusta, oppimista ja tutkimusta sekä edistää näistä asioista käytävää keskustelua Jean Monnet -toimista saatavan tuen avulla sekä korkea-asteen että muun yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen aloilla. Eurooppalaisen identiteetin ja Euroopan kansalaisuutta koskevan tietoisuudenvahvistaminen ja siihen sitoutuminen on erityisen tärkeää aikana, jona yhteisiä arvoja, joihin unioni perustuu ja jotka ovat erottamaton osa eurooppalaista identiteettiä, koetellaan ja jona kansalaisten osallistumisaktiivisuus on alhainen. Ohjelmalla olisi edelleen osaltaan edistettävä huippuosaamista Euroopan yhdentymiseen, historiaan ja kansalaisuuteen liittyvissä opinnoissa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin politiikoissa sekä sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että unionin talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaan liittyvien arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

(32)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin politiikoissa sekä sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että unionin talousarviomenoista vähintään 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana ja 30 prosentin vuositavoitteen saavuttamista mahdollisimman nopeasti ja viimeistään vuonna 2027. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaan liittyvien arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

Perustelu

Muutos vastaa parlamentin asettamaa tavoitetta ilmastoon liittyville menoille.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelman rahoituspuitteet, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät ensisijaisena rahoitusohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen34 17 kohdan mukaisesti [viite saatetaan ajan tasalle tarvittaessa].

33.  Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelman rahoituspuitteet, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät ensisijaisena rahoitusohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen34 17 kohdan mukaisesti [viite saatetaan ajan tasalle tarvittaessa]. On syytä varmistaa, että ohjelman vuotuiset määrärahat kasvavat vuodesta 2021 alkaen merkittävästi monivuotiseen rahoituskehykseen 2014–2020 verrattuna ja että vuotuisia määrärahoja lisätään sen jälkeen jatkuvasti asteittain. Näin olisi mahdollista taata mahdollisimman monelle osallistujalle pääsy ohjelman piiriin heti monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 alusta alkaen.

__________________

__________________

34 EUVL L […], […], s. […].

34 EUVL L […], […], s. […].

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella’ johonkin maahan oman asuinmaan ulkopuolelle siirtymistä, jonka tarkoituksena on suorittaa opintoja, harjoitteluja tai epävirallista tai arkioppimista; siihen voi liittyä toimenpiteitä, kuten kielitukea ja kielenopetusta, ja/tai sitä voidaan täydentää verkko-oppimisella ja virtuaalisella yhteistyöllä. Joissakin erityistapauksissa se voi olla muodoltaan tietoteknisten ja viestintävälineiden käytön avulla tapahtuvaa oppimista;

2)  ’oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella’ johonkin maahan oman asuinmaan ulkopuolelle siirtymistä, jonka tarkoituksena on suorittaa opintoja, harjoitteluja tai epävirallista tai arkioppimista, mukaan lukien harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevä koulutus; siihen voi liittyä toimenpiteitä, kuten kielitukea ja kielenopetusta, ja/tai sitä voidaan täydentää verkko-oppimisella ja virtuaalisella yhteistyöllä. Joissakin erityistapauksissa se voi olla muodoltaan tietoteknisten ja viestintävälineiden käytön avulla tapahtuvaa oppimista;

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

9)  ’ammattiopiskelijalla’ henkilöä, joka suorittaa toisen asteen ammatillisen perus- tai jatkokoulutuksen opinto-ohjelmaa tai toisen asteen jälkeistä opinto-ohjelmaa. Tällä tarkoitetaan myös henkilöitä, jotka ovat hiljattain suorittaneet kyseisten ohjelmien loppututkinnon;

(9)  ’ammattiopiskelijalla’ henkilöä, joka suorittaa toisen asteen ammatillisen perus- tai jatkokoulutuksen opinto-ohjelmaa tai toisen asteen jälkeistä opinto-ohjelmaa tai harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevää koulutusta. Tällä tarkoitetaan myös henkilöitä, jotka ovat hiljattain suorittaneet kyseisten ohjelmien loppututkinnon;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  edistetään oppimiseen liittyvää henkilöiden liikkuvuutta samoin kuin yhteistyötä, osallisuutta, huippuosaamista, luovuutta ja innovointia koulutusalan organisaatioiden ja koulutuspolitiikan tasolla;

a)  edistetään oppimiseen liittyvää henkilöiden liikkuvuutta samoin kuin yhteistyötä, osallisuutta, huippuosaamista, luovuutta ja innovointia koulutusalaan sekä Euroopan kansalaisuuteen ja historiaan keskittyvään koulutukseen liittyvien organisaatioiden ja koulutuspolitiikan tasolla;

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 30 000 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 41 097 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (46 758 000 000 euroa käypinä hintoina).

Perustelu

Rahoituspuitteita ehdotetaan muutettavaksi seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 14. maaliskuuta ja 30. toukokuuta annettujen Euroopan parlamentin päätöslauselmien mukaisesti ja ohjelmakohtaisen teknisen jaottelun perusteella, johon saatetaan vielä tehdä mukautuksia, noudattaen tässä yhteydessä kyseisissä päätöslauselmissa esitettyä Euroopan parlamentin yleistä kantaa sekä 1,3 prosentin kokonaisosuutta 27 jäsenvaltion EU:n BKTL:stä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a)  koulutusalan toimiin 24 940 000 000 euroa, josta

a)  koulutusalan toimiin 83,14 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä, josta

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  vähintään 8 640 000 000 euroa olisi kohdennettava 4 artiklan a alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin korkea-asteen koulutusta koskeviin toimiin;

1)  vähintään 28,8 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä olisi kohdennettava 4 artiklan a alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin korkea-asteen koulutusta koskeviin toimiin;

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  vähintään 5 230 000 000 euroa olisi kohdennettava 4 artiklan b alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin ammatillista koulutusta koskeviin toimiin;

2)  vähintään 17,43 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä olisi kohdennettava 4 artiklan b alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin ammatillista koulutusta koskeviin toimiin;

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  vähintään 3 790 000 000 euroa olisi kohdennettava 4 artiklan c alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin yleissivistävää koulutusta koskeviin toimiin;

3)  vähintään 12,63 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä olisi kohdennettava 4 artiklan c alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin yleissivistävää koulutusta koskeviin toimiin;

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  vähintään 1 190 000 000 euroa olisi kohdennettava 4 artiklan d alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin aikuiskoulutusta koskeviin toimiin;

4)  vähintään 3,97 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä olisi kohdennettava 4 artiklan d alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin aikuiskoulutusta koskeviin toimiin;

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5)  450 000 000 euroa olisi kohdennettava 7 artiklassa tarkoitettuihin Jean Monnet -toimiin;

5)  1,5 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä olisi kohdennettava 7 artiklassa tarkoitettuihin Jean Monnet ‑toimiin;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  edellä 8–10 artiklassa tarkoitettuihin nuorisoalan toimiin 3 100 000 000 euroa;

b)  edellä 8–10 artiklassa tarkoitettuihin nuorisoalan toimiin 10,33 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  edellä 11–13 artiklassa tarkoitettuihin urheilualan toimiin 550 000 000 euroa; ja

c)  edellä 11–13 artiklassa tarkoitettuihin urheilualan toimiin 1,83 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä; ja

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  vähintään 960 000 000 euroa kansallisten toimistojen toimintakustannusten osittaiseksi kattamiseksi.

d)  vähintään 3,2 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä kansallisten toimistojen toimintakustannusten osittaiseksi kattamiseksi.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kolmansilta mailta ja/tai muista unionin välineistä saatavista ohjelman rahoitusosuuksista raportoidaan vuosittain unionin budjettivallan käyttäjille eli neuvostolle ja parlamentille.

Perustelu

Kolmansilta mailta ja muista EU:n talousarvion ulkopuolisista välineistä saatavat rahoitusosuudet. Budjettivallan käyttäjän ja asian käsittelyä johtavien valiokuntien olisi saatava tietoonsa, missä määrin tällaisia rahoitusosuuksia saadaan, jotta olisi mahdollista arvioida tarkemmin ohjelmien laajuutta ja vaikutusta.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Ohjelman arviointiin sisällytetään sukupuoleen, etniseen taustaan, taitoihin, sosiaaliseen taustaan ja unionin maantieteeseen perustuva analyysi ohjelmaan osallistumisesta, jotta voidaan määrittää paremmin, kuinka paljon ohjelmasta saadaan vastinetta rahalle, kuinka hyvin se tavoittaa kansalaiset, kuinka hyvin sitä hyödynnetään ja miten se ilmentää eurooppalaisen yhteiskunnan moninaisuutta.

Perustelu

EU:n ohjelmilla, joilla tavoitetaan eurooppalaisen yhteiskunnan kaikki osat, saadaan parempaa vastinetta rahoille etenkin toimissa, joilla pyritään edistämään EU:n arvoja ja huolehtimaan yhtäläisistä mahdollisuuksista, ja sen vuoksi ohjelmien hyödyntämisestä olisi raportoitava.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio vastaa kansallisen toimiston hallinnoimiin ohjelman toimiin ja toimintoihin kohdistuvasta valvontatoiminnasta. Se vahvistaa vähimmäisvaatimukset kansallisen toimiston ja riippumattoman tarkastuselimen suorittamalle valvonnalle.

2.  Komissio vastaa kansallisen toimiston hallinnoimiin ohjelman toimiin ja toimintoihin kohdistuvasta valvontatoiminnasta. Se vahvistaa vähimmäisvaatimukset kansallisen toimiston ja riippumattoman tarkastuselimen suorittamalle valvonnalle ja ottaa huomioon jäsenvaltioiden julkisen talouden sisäiset valvontajärjestelmät.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelma on toteutettava siten, että varmistetaan sen yleinen johdonmukaisuus ja täydentävyys suhteessa muihin asiaankuuluviin unionin politiikkoihin, ohjelmiin ja rahastoihin, erityisesti sellaisiin, jotka liittyvät koulutukseen, kulttuuriin ja mediaan, nuorisoon ja solidaarisuuteen, työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen, tutkimukseen ja innovointiin, elinkeinoelämään ja yritystoimintaan, digitaalipolitiikkaan, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, ympäristöön ja ilmastoon, koheesioon, aluepolitiikkaan, muuttoliikkeeseen, turvallisuuteen sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja kehitysasioihin.

1.  Ohjelma on toteutettava siten, että varmistetaan sen yleinen johdonmukaisuus ja täydentävyys suhteessa muihin asiaankuuluviin unionin politiikkoihin, ohjelmiin ja rahastoihin, erityisesti sellaisiin, jotka liittyvät koulutukseen, kulttuuriin ja mediaan, nuorisoon ja solidaarisuuteen, työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen, tutkimukseen ja innovointiin, elinkeinoelämään ja yritystoimintaan, digitaalipolitiikkaan, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, ympäristöön ja ilmastoon, koheesioon, aluepolitiikkaan, muuttoliikkeeseen, turvallisuuteen sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja kehitysasioihin. Tällaisissa tapauksissa hakemusten käsittelymenettelyt on yhtenäistettävä yksinkertaistamisvaatimusten täyttämiseksi. Hallinnollista rasitetta on kevennettävä huomattavasti.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

14.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jean Arthuis

28.6.2018

Valiokuntakäsittely

26.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.12.2018)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0367 – C8‑0233/2018 – 2018/0191(COD))

Valmistelija: Emilian Pavel

LYHYET PERUSTELUT

Erasmus+ on EU:n menestyneimpiä ohjelmia ja tunnettu eurooppalainen ”brändi”. Se on näytellyt keskeistä taloudellista ja sosiaalista osaa eurooppalaisen identiteetin, EU:n arvojen ja kansalaisuuden, yhdentymisen, osallistavan ja kestävän kasvun, laadukkaiden työpaikkojen ja sosiaalisen koheesion edistämisessä ja myötävaikuttanut Euroopan koulutusjärjestelmien ja elinikäisen oppimisen parantamiseen. Ohjelma on tarjonnut eurooppalaisille tilaisuuden hankkia monialaisia, siirrettäviä henkilökohtaisia ja ammatillisia taitoja ja osaamista, jotka auttavat selviämään sosiaalisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista haasteista ja elämään täysipainoisesti.

Ohjelman nimi on äärimmäisen tärkeä. Jotta se varmasti kuvastaisi Erasmus+:n todellista luonnetta, valmistelija ehdottaa plusmerkin säilyttämistä nimessä. Erasmus+ pitää sisällään muutakin kuin korkeakoulutuksen. Se kattaa koulutuksen kaikki sektorit ja vaiheet, kuten elinikäisen oppimisen ja aikuiskoulutuksen, ja kaikki nämä eri aloitteet ja toimet on sisällytettävä Erasmus+:n piiriin.

Erasmus+ -ohjelman merkittävyyden ja vaikuttavuuden vuoksi valmistelija kannattaa ehdottomasti Euroopan parlamentin 14. maaliskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä esittämää vaatimusta ohjelman määrärahojen kolminkertaistamisesta. Uuden Erasmus+ -ohjelman on katettava Göteborgin huippukokouksessa painotettuja poliittisia lisätavoitteita, jotka liittyvät Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoon, ja tulevan EU:n nuorisostrategian prioriteetit sekä tuotettava tulosta elinikäisen oppimisen lähestymistavan saralla. Määrärahojen kasvattaminen olisi konkreettinen osoitus EU:n sitoutumisesta näihin tavoitteisiin.

Erasmus+ on keskeinen väline ammatillisen koulutuksen laadun parantamisessa kautta EU:n, sillä se tarjoaa tilaisuuden ammattikoulutusalan liikkuvuuteen, millä on suuri taloudellinen ja sosiaalinen merkitys Euroopassa. Ammatillisen koulutuksen sisällyttäminen Erasmus+ -ohjelmaan tuo sen aiempaa laajemman osallistujajoukon ulottuville ja parantaa kaikkien kansalaisten, myös niiden, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja sosiaalista osallisuutta. Ohjelma tarvitsee riittävän budjetin voidakseen lujittaa osallistavaa ja laadukasta ammatillista koulutusta. Osallistujille olisi lisäksi tarjottava erityistä rakenteellista tukea, joustavuutta ja mukautettuja rahoitusjärjestelyjä. Ammatillisen koulutuksen imago ja laatu kaipaavat Euroopassa yhä kohentamista, ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijavaihto ja henkilöstölle suunnatut aloitteet voivat auttaa tekemään näistä oppilaitoksista ja itse koulutuksesta houkuttavampaa ja arvostetumpaa.

Ohjelma on myös tärkeä väline pyrittäessä varmistamaan, että elinikäinen oppiminen ja EU:n määrittämien avaintaitojen jatkuva kehittäminen ovat erottamaton osa kaikkien eurooppalaisten elämää. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tuotava voimakkaasti esiin sellaisten hankkeiden tärkeys, jotka on suunnattu useille koulutussektoreille ja joissa sovelletaan elinikäisen oppimisen lähestymistapaa ja edistetään joustavia oppimisväyliä. Siksi valmistelija katsoo, että elinikäisen oppimisen olisi oltava kaikissa Erasmus+ -ohjelman toimissa sovellettava tavoite. Ohjelmalle olisi varattava riittävät määrärahat, jotta voidaan kannustaa monialaiseen yhteistyöhön ja jotta koulutus-, nuoriso- ja urheilualan eri sektorit voivat kehittää yhteisiä hankkeita eri aiheista.

Aikuiskoulutuksella voidaan ratkaista monia Euroopan kiireellisimpiä haasteita, kuten maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttaminen, taitojen uudelleenmäärittely automaation ja digitalisaation johdosta sekä sosiaalisesti eristyneiden ihmisten osallistaminen. Jotta Erasmus+ -ohjelma kuvastaisi EU:n sitoutumista aikuiskoulutukseen ja vähän koulutettujen aikuisten tukemiseen, valmistelija pitää tarpeellisena varata tähän tavoitteeseen riittävästi rahoitusta.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpano edellyttää, että uudessa Erasmus+ ‑ohjelmassa painotetaan selvästi osallistavuutta ja pyritään tavoittamaan paremmin ihmiset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, myös sosiaalisesti huono-osaisista ryhmistä, kuten romanit, työttömät nuoret, liikunta- ja kehitysvammaiset ihmiset, syrjäisten alueiden asukkaat, maahanmuuttajat ja pakolaiset. Valmistelija pitää tarpeellisena tarjota osallistujille erityisiä rahoitusjärjestelyjä, kuten ennakkorahoitusta, sekä entistä parempia paikallisen ja kansallisen tason tukirakenteita. Tähän kuuluu kulttuurinen, sosiaalinen ja kielellinen tuki sekä viittomakielen tulkkauksen tarjoaminen ennen liikkuvuusjaksoa, sen aikana ja sen jälkeen, mikä auttaa ihmisiä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumaan esteettä ja syrjimättömästi kaikkiin Erasmus+ -ohjelman toimiin. Valmistelija pitää myös Euroopan sosiaalirahasto plussaa merkittävänä tuen lähteenä ihmisille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia jäsenvaltioiden tasolla. Yhteisten tavoitteiden vuoksi ja toimia asianmukaisesti hallinnoimalla ja koordinoimalla ESR+:n olisi täydennettävä Erasmus+ -ohjelman liikkuvuustoimia.

Valmistelija katsoo, että rahoitustuen tasoja, kuten avustuksia, matkustus- tai hallintokulujen kertakorvauksia, kiinteitä määriä ja yksikkökustannuksia, olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, ja ne olisi mukautettava isäntämaan tai -alueen oleskelu- ja elinkustannuksiin sekä matkustuskustannuksiin.

Lisäksi valmistelija pitää tarpeellisena noudattaa samapalkkaisuuden periaatetta ja kehottaa samoihin henkisiä tuotoksia tuottaviin hankkeisiin osallistuvia organisaatioita perustamaan henkilöstökustannuksensa yhtäläiseen palkkaan.

Valmistelija pitää hyvänä komission ehdotusta vahvistaa laatukumppanuuksia, kuten ammatillisen koulutuksen huippuyksiköitä tai Eurooppa-yliopistoja, mutta pyytää varmistamaan niiden Euroopan laajuisen maantieteellisen kattavuuden, jottei suhteettoman suuri osa tuesta menisi vain muutamaan jäsenvaltioon. Keskitetystä Erasmus+ -budjetista olisi lisäksi varattava kullekin selkeästi rajattu määrä rahoitustukea.

Jotta Discover EU -aloite voisi olla osa Erasmus+ -ohjelmaa ja vastaisi sen tavoitetta tarjota laadukkaita oppimiskokemuksia, valmistelija pitää tarpeellisena sisällyttää siihen vahva oppimisosio.

Merkittävä osa Erasmus+ -budjetista olisi käytettävä tavalla, joka tuottaa mahdollisimman paljon myönteisiä vaikutuksia EU:n kansalaisille. Siksi valmistelija painottaa, että ohjelmassa on tarjottava laadukkaita liikkuvuusjaksoja, jotka noudattavat liikkuvuutta koskevassa eurooppalaisessa laatuperuskirjassa(1) vahvistettuja periaatteita. On huolehdittava laatua kohentavista käytännön toimenpiteistä, joita ovat tiedotus, valmennus, tuki sekä kokemuksen ja tutkintojen tunnustaminen. Oppimissuunnitelmat ja -tulokset on myös määriteltävä selkeästi.

Vielä valmistelija haluaisi korostaa, että ohjelmassa olisi komission ja jäsenvaltioiden tuella varmistettava, että liikkuvuusjaksojen aikana missä tahansa oppimisympäristössä hankittu osaaminen dokumentoidaan, validoidaan ja tunnustetaan asianmukaisesti ja että osoitettaviin määrärahoihin ja konkreettisiin avustuksiin liitetään laadunarviointimenettelyjä. Valmistelija vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että neuvoston suositus laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista, neuvoston suositus epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista sekä ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustamista ja laadukasta opetusta edistävät eurooppalaiset välineet pannaan kaikin puolin täytäntöön.

Valmistelija uskoo, että uusi Erasmus+ -ohjelma tuo mukanaan lukuisia hyödyllisiä muutoksia ja että laadukkaasti toteutettuna sillä on merkittävä myönteinen vaikutus Euroopan tulevaisuuteen.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta

unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Teknologinen vallankumous ja globalisaatio aiheuttavat nopeita ja syvällisiä muutoksia, joiden vuoksi on osallistavien, yhtenäisten ja mukautumiskykyisten yhteiskuntien rakentamiseksi ja unionin kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ratkaisevan tärkeää, että koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla investoidaan oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen, yhteistyöhön ja innovatiivisen politiikan kehittämiseen; samalla vahvistetaan eurooppalaista identiteettiä ja tehdään unionista entistä demokraattisempi.

(1)  Nopeiden ja syvällisten muutosten vuoksi on osallistavien, demokraattisten, yhtenäisten ja mukautumiskykyisten yhteiskuntien rakentamiseksi ja unionin kilpailukyvyn ja solidaarisuuden ylläpitämiseksi ratkaisevan tärkeää, että koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla investoidaan oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen, demokratia- ja solidaarisuuskoulutukseen, yhteistyöhön ja innovatiivisen politiikan kehittämiseen; samalla vahvistetaan eurooppalaista identiteettiä ja tehdään unionista entistä demokraattisempi.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Liikkuvuus ei saa olla kotimaan heikoista tulevaisuudennäkymistä johtuva pakko vaan valinta, jonka yhä useammat ihmiset voivat tehdä riippumatta sosiaalisesta ja kulttuurisesta taustastaan ja resursseistaan.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio antoivat ja allekirjoittivat 17 päivänä marraskuuta 2017 juhlallisen julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, jossa vahvistetaan ensimmäisenä keskeisenä periaatteena, että jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja inklusiiviseen opetukseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sellaisten taitojen ylläpitämiseksi ja hankkimiseksi, jotka mahdollistavat täysipainoisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan ja auttavat työmarkkinoille siirtymisessä.

(4)  Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio antoivat ja allekirjoittivat 17 päivänä marraskuuta 2017 juhlallisen julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, jossa vahvistetaan ensimmäisenä keskeisenä periaatteena, että jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja inklusiiviseen opetukseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sellaisten taitojen ylläpitämiseksi ja hankkimiseksi, jotka mahdollistavat täysipainoisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan ja auttavat integroitumaan työmarkkinoille. Sen kolmantena keskeisenä periaatteena on, että jokaisella on sukupuolesta, rodusta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin siltä osin kuin on kyse työstä, sosiaalisesta suojelusta, koulutuksesta ja yleisesti saatavilla olevien tavaroiden ja palvelujen saatavuudesta. Sen seitsemännentoista periaatteen mukaan vammaisilla henkilöillä on oikeus ihmisarvoisen elämän varmistavaan toimeentulotukeen, työmarkkinoille ja yhteiskuntaan osallistumisen mahdollistaviin palveluihin ja heidän tarpeisiinsa mukautettuun työympäristöön. Yhtäläisiä mahdollisuuksia olisi edistettävä ja toimille olisi varmistettava riittävä unionin rahoitus.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  EU:n 27:n jäsenvaltion johtajat korostivat Bratislavassa 16 päivänä syyskuuta 2016 pyrkivänsä määrätietoisesti luomaan paremmat mahdollisuudet nuorille. Rooman julistuksessa, joka allekirjoitettiin 25 päivänä maaliskuuta 2017, 27 jäsenvaltion ja Eurooppa-neuvoston johtajat, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio lupasivat toimia sellaisen unionin hyväksi, jossa nuoret saavat parasta koulutusta ja voivat opiskella ja löytää työtä kaikkialta unionin alueelta ja joka säilyttää eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja edistää kulttuurista monimuotoisuutta.

(5)  EU:n 27:n jäsenvaltion johtajat korostivat Bratislavassa 16 päivänä syyskuuta 2016 pyrkivänsä määrätietoisesti luomaan paremmat mahdollisuudet nuorille. Rooman julistuksessa, joka allekirjoitettiin 25 päivänä maaliskuuta 2017, 27 jäsenvaltion ja Eurooppa-neuvoston johtajat, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio lupasivat toimia sellaisen unionin hyväksi, jossa nuoret saavat parasta koulutusta ja voivat opiskella ja löytää ihmisarvoista työtä kaikkialta unionin alueelta ja joka säilyttää eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja edistää kulttuurista monimuotoisuutta, solidaarisuutta ja demokratiaa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Erasmus+ -ohjelman (2014–2020) väliarviointia koskevassa kertomuksessa vahvistetaan, että koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevan yhteisen ohjelman perustaminen johti huomattavaan yksinkertaistamiseen, järkeistämiseen ja synergioihin ohjelman hallinnoinnissa, vaikka lisäparannukset ovatkin tarpeen, jotta vuosien 2014–2020 ohjelmasta saadut tehokkuushyödyt vahvistuisivat edelleen. Väliarviointiin ja tulevaan ohjelmaan liittyvissä kuulemisissa jäsenvaltiot ja sidosryhmät painottivat voimakkaasti ohjelman jatkuvuutta soveltamisalan, rakenteen ja toteutusmekanismien osalta, mutta kaipasivat useita parannuksia ja kehottivat muun muassa tekemään ohjelmasta entistä osallistavamman. Lisäksi ne ilmaisivat tukevansa täysin sitä, että ohjelma pidetään integroituna ja elinikäisen oppimisen ajattelumalliin perustuvana. Euroopan parlamentti suhtautui Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpanosta 2 päivänä helmikuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa myönteisesti ohjelman integroituun rakenteeseen ja kehotti komissiota hyödyntämään tulevassa ohjelmassa täysimääräisesti ohjelman elinikäisen oppimisen ulottuvuutta tehostamalla monialaista yhteistyötä ja kannustamalla siihen. Lisäksi jäsenvaltiot ja sidosryhmät korostivat tarvetta säilyttää ohjelman vahva kansainvälinen ulottuvuus ja laajentaa sitä muillekin koulutuksen aloille.

(6)  Erasmus+ -ohjelman (2014–2020) väliarviointia koskevassa kertomuksessa vahvistetaan, että koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevan yhteisen ohjelman perustaminen johti huomattavaan yksinkertaistamiseen, järkeistämiseen ja synergioihin ohjelman hallinnoinnissa, vaikka lisäparannukset ovatkin tarpeen, jotta voidaan saavuttaa ohjelman tavoitteet, parantaa liikkuvuusjaksojen laatua ja tarjota laadukkaita liikkuvuusmahdollisuuksia kaikille sekä tällä tavoin edelleen vahvistaa vuosien 2014–2020 ohjelmasta saatuja tehokkuushyötyjä. Väliarviointiin ja tulevaan ohjelmaan liittyvissä kuulemisissa jäsenvaltiot ja sidosryhmät painottivat ohjelman jatkuvuutta soveltamisalan, rakenteen ja toteutusmekanismien osalta, mutta kaipasivat useita parannuksia ja kehottivat muun muassa tekemään ohjelmasta entistä osallistavamman ja helpommin hallittavan myös pienempien edunsaajien ja pienempien hankkeiden kannalta. Lisäksi ne ilmaisivat tukevansa sitä, että ohjelma pidetään integroituna ja elinikäisen oppimisen ajattelumalliin perustuvana. Euroopan parlamentti suhtautui Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpanosta 2 päivänä helmikuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa myönteisesti ohjelman integroituun rakenteeseen ja kehotti komissiota hyödyntämään tulevassa ohjelmassa täysimääräisesti ohjelman elinikäisen oppimisen ulottuvuutta tehostamalla monialaista yhteistyötä ja kannustamalla siihen. Lisäksi jäsenvaltiot ja sidosryhmät korostivat tarvetta säilyttää ohjelman vahva kansainvälinen ulottuvuus ja laajentaa sitä muillekin koulutuksen aloille.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  EU:n rahoitusvälineiden käytöstä arvojen ja liikkuvuuden aloilla järjestetyn julkisen kuulemisen tulokset vahvistivat nämä keskeiset havainnot ja tarpeen tehdä uudesta ohjelmasta entistä osallistavampi, kohdistaa painopisteet jatkossakin koulutusjärjestelmien nykyaikaistamiseen ja vahvistaa painopisteitä, joiden tavoitteena on tehostaa eurooppalaisen identiteetin omaksumista, aktiivista kansalaisuutta ja osallistumista demokratiaan.

(7)  EU:n rahoitusvälineiden käytöstä arvojen ja liikkuvuuden aloilla järjestetyn julkisen kuulemisen tulokset vahvistivat nämä keskeiset havainnot ja tarpeen tehdä uudesta ohjelmasta entistä osallistavampi, kohdistaa painopisteet jatkossakin koulutusjärjestelmien nykyaikaistamiseen ja vahvistaa painopisteitä, joiden tavoitteena on tehostaa eurooppalaisen identiteetin omaksumista, edistää aktiivista kansalaisuutta, vahvistaa kansalaisten tunnetta Euroopan unioniin kuulumisesta ja lisätä osallistumista demokratiaan.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Komissio ehdotti 2 päivänä toukokuuta 2018 hyväksytyssä tiedonannossaan ”Nykyaikainen talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia – monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027”26, että seuraavassa rahoituskehyksessä painotetaan nuorten asemaa entistä voimakkaammin, etenkin kasvattamalla Erasmus+ -ohjelman (2014–2020), joka on yksi unionin näkyvimmistä menestystarinoista, määrärahat yli kaksinkertaisiksi. Uuden ohjelman painopisteenä olisi oltava osallistavuus, ja sen piiriin pyritään saamaan enemmän nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Näin yhä useammat nuoret voisivat muuttaa toiseen maahan opiskelemaan tai tekemään töitä.

(8)  Komissio ehdotti 2 päivänä toukokuuta 2018 hyväksytyssä tiedonannossaan ”Nykyaikainen talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia – monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027”26, että seuraavassa rahoituskehyksessä painotetaan nuorten asemaa entistä voimakkaammin, etenkin kasvattamalla Erasmus+ -ohjelman (2014–2020), joka on yksi unionin näkyvimmistä menestystarinoista, määrärahat yli kaksinkertaisiksi. Euroopan parlamentti kehotti 14 päivänä maaliskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa ”Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu” kolminkertaistamaan ohjelman määrärahat. Väliarvioinnissa vahvistettiin, että Erasmus+ -ohjelman budjetti käytetään jatkuvasti kokonaan eivätkä käytettävissä olevat varat riitä kattamaan suurta kysyntää. Uuden ohjelman painopisteenä olisi oltava osallistavuus, ja sen piiriin pyritään saamaan enemmän nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Näin yhä useammat nuoret voisivat muuttaa toiseen maahan opiskelemaan tai tekemään töitä.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Euroopan tilintarkastustuomioistuin vahvistaa 6 päivänä syyskuuta 2018 julkaistussa erityiskertomuksessaan ”Liikkuvuus Erasmus+ -ohjelmassa: miljoonia osallistujia ja monitahoista eurooppalaista lisäarvoa, mutta tuloksellisuuden mittaamista on edelleen parannettava”, että ohjelmalla on eurooppalaista koulutukseen liittyvää lisäarvoa. Tulosarvioinnissa ei kuitenkaan arvioida sellaisia lisäarvotekijöitä, jotka menevät lakisääteisiä vaatimuksia pidemmälle, kuten strateginen lähestymistapa liikkuvuuteen, eurooppalaisen identiteetin vahvistuminen ja monikielisyys. Siksi tilintarkastustuomioistuin kehottaa sovittamaan ohjelman tulosten mittaamiseen käytettävät indikaattorit paremmin yhteen ohjelman tavoitteiden kanssa ja ottamaan käyttöön lisäindikaattoreita, jotka olisi asetettava etusijalle hankkeen arviointivaiheessa, joita olisi seurattava ja joista olisi raportoitava.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b)  Vaikka Euroopan tilintarkastustuomioistuin huomioi raportissaan useat liikkuvuuden alalla käyttöön otetut hallintoa yksinkertaistavat innovaatiot, se kehottaa kuitenkin komissiota yksinkertaistamaan järjestelmää entisestään hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi. Tilintarkastustuomioistuin pyytää komissiota tekemään hakemusten jättämisestä ja raportoinnista helpompaa edunsaajille ja yksittäisille osallistujille, parantamaan tietoteknisiä välineitä ja jatkamaan menettelyjen sähköistämistä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 c)  Komissio toteaa 24 päivänä lokakuuta 2017 antamassaan tiedonannossa ”Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa”, että oppijoiden ja koulutusalan henkilöstön liikkuvuuden lisääntyminen erityisesti Erasmus+ -ohjelman kautta hyödyttäisi suuresti syrjäisimpiä alueita, ja sitoutuu lisäämään taloudellista tukeaan syrjäisimmiltä alueilta ja/tai syrjäisimmille alueille matkustaville osallistujille sisällyttämällä Erasmus+ ‑ohjelmaan erityiset näitä alueita koskevat rahoitussäännöt, sekä selvittämällä, voidaanko alueellista Erasmus+ ‑yhteistyötä lisätä siten, että liikkuvuus syrjäisimpien alueiden ja naapurialueiden kolmansien maiden välillä lisääntyy, ja käyttämällä Euroopan sosiaalirahasto plussaa Erasmus+ -ohjelman rinnalla.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tässä tilanteessa on tarpeen perustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1288/201327 perustetun koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman Erasmus+ (2014–2020) jatko-ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. Vuosien 2014–2020 ohjelman, joka kattaa kaikissa elämänvaiheissa ja kaikissa muodoissa tapahtuvan oppimisen (virallinen oppiminen, epävirallinen oppiminen ja arkioppiminen) integroitu luonne olisi säilytettävä, jotta voidaan edistää joustavia opintoväyliä, joiden avulla ihmiset voivat kehittää juuri niitä taitoja, joita 2000-luvun haasteissa tarvitaan.

(9)  Tässä tilanteessa on tarpeen perustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1288/201327 perustetun koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman Erasmus+ (2014–2020) jatko-ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’. Vuosien 2014–2020 ohjelman, joka kattaa kaikissa elämänvaiheissa ja kaikissa muodoissa tapahtuvan oppimisen (virallinen oppiminen, epävirallinen oppiminen ja arkioppiminen), integroitua luonnetta olisi lujitettava, jotta voidaan edistää joustavia opintoväyliä ja elinikäiseen oppimiseen perustuvaa lähestymistapaa, joiden avulla ihmiset voivat kehittää juuri niitä taitoja, joita he tarvitsevat kehittyäkseen yksilöinä ja joita 2000-luvun haasteissa tarvitaan. Komission ja jäsenvaltioiden olisi vahvasti edistettävä monialaista yhteistyötä, myös laajamittaisten toimintapoliittisten hankkeiden toteutukseen olisi osoitettava riittävästi määrärahoja ja kansallisille viranomaisille ja hankehakemusten esittäjille olisi tarjottava rahoitukseen liittyvää joustoa, jotta ne voivat kehittää monialaisia yhteisiä hankkeita, joissa sovelletaan elinikäiseen oppimiseen perustuvaa lähestymistapaa ja edistetään joustavia opintoväyliä.

__________________

__________________

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Ohjelma olisi laadittava sellaiseksi, että sen merkitys unionin koulutus-, nuoriso- ja urheilupoliittisten tavoitteiden ja painopisteiden täytäntöönpanossa olisi entistä suurempi. Elinikäiseen oppimiseen perustuva johdonmukainen lähestymistapa on keskeinen erilaisten siirtymien, joita ihmiset kokevat elämänsä aikana, hallinnassa. Jotta tätä lähestymistapaa voitaisiin viedä pidemmälle, seuraavassa ohjelmassa olisi säilytettävä tiivis yhteys unionin koulutus-, nuoriso- ja urheilupoliittista yhteistyötä koskevan yleisen strategisen kehyksen kanssa, mukaan lukien kouluja, korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta koskevat toimintaohjelmat, samalla kun synergioita muiden asiaan liittyvien unionin ohjelmien ja politiikka-alojen kanssa vahvistetaan ja uusia kehitetään.

(10)  Ohjelma olisi laadittava sellaiseksi, että sen merkitys unionin koulutus-, nuoriso- ja urheilupoliittisten tavoitteiden ja painopisteiden täytäntöönpanossa olisi entistä suurempi. Elinikäiseen oppimiseen perustuva johdonmukainen lähestymistapa on keskeinen erilaisten siirtymien, joita ihmiset kokevat elämänsä aikana, hallinnassa etenkin sellaisilla yli 50-vuotiailla henkilöillä, joilta puuttuu taitoja, joita tarvitaan nopeaan siirtymään työmarkkinoilla. Jotta tätä lähestymistapaa voitaisiin viedä pidemmälle, seuraavassa ohjelmassa olisi säilytettävä tiivis yhteys unionin koulutus-, nuoriso- ja urheilupoliittista yhteistyötä koskevan yleisen strategisen kehyksen kanssa, mukaan lukien kouluja, korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta koskevat toimintaohjelmat, samalla kun synergioita muiden asiaan liittyvien unionin ohjelmien ja politiikka-alojen kanssa vahvistetaan ja uusia kehitetään.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Erasmus+ -ohjelman päätavoitteisiin olisi kuuluttava koulun, ammatillisen koulutuksen ja opintojen ulkopuolisen toiminnan tärkeän sijan säilyttäminen ohjelmassa. Sen vuoksi nuorisotyötä, taide- ja kulttuuritoimintaa, demokratiaosaamista, aikuiskoulutusta ja harrasteurheilutoimintaa olisi edistettävä entistä tehokkaammin.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Ohjelma on keskeinen tekijä eurooppalaisen koulutusalueen luomisessa. Se olisi laadittava sellaiseksi, että se osaltaan edistäisi eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden ja Euroopan uuden osaamisohjelman28 jatkoa siten, että siinä sitouduttaisiin samalla tavalla taitojen ja osaamisen strategiseen merkitykseen työpaikkojen, kasvun ja kilpailukyvyn säilyttämisessä. Siinä pitäisi tukea jäsenvaltioiden pyrkimyksiä saavuttaa Pariisin julistuksessa29 vahvistetut tavoitteet, jotka koskevat kansalaisuuden sekä vapauden, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden yhteisten arvojen edistämistä koulutuksen avulla.

(11)  Ohjelma on keskeinen tekijä eurooppalaisen koulutusalueen luomisessa ja unionin määrittämien elinikäisen oppimisen avaintaitojen kehittämisessä. Se olisi laadittava sellaiseksi, että se osaltaan edistäisi eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden ja Euroopan uuden osaamisohjelman28 jatkoa siten, että siinä sitouduttaisiin samalla tavalla taitojen ja osaamisen strategiseen merkitykseen laadukkaiden työpaikkojen, kasvun ja kilpailukyvyn säilyttämisessä. Siinä pitäisi tukea jäsenvaltioiden pyrkimyksiä saavuttaa Pariisin julistuksessa29 vahvistetut tavoitteet, jotka koskevat kansalaisuuden sekä vapauden, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden yhteisten arvojen edistämistä koulutuksen avulla.

__________________

__________________

28 COM(2016) 381 final.

28 COM(2016) 381 final.

29 [Viite].

29 [Viite].

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Ohjelman olisi tarjottava opiskelijoille, opettajille ja aikuisopiskelijoille mahdollisuus laajentaa horisonttiaan ja tätä kautta vähennettävä hlbti-henkilöihin kohdistuvia ennakkoluuloja. Opettajankoulutuksessa olisi opetettava opettajille, miten käsitellä hlbti-aiheita myönteisesti opetusohjelmissa, miten tukea hlbti-opiskelijoita ja -kollegoita ja miten suojella hlbti-opiskelijoita kouluun liittyvässä lainsäädännössä. Lisäksi aikuiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen olisi tarjottava mahdollisuuksia hlbti-opiskelijoille, jotka ovat keskeyttäneet koulun tai korkeakouluopinnot turvattomien koulu- tai opiskeluolosuhteiden takia.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b)  Erasmus+ -ohjelmalla on tarkoitus kannustaa entistä useampia sellaisia hankkeiden toteuttajia, joilla ei ole kokemusta unionista, hakemaan rahoitusta. Kansallisten toimistojen olisi siksi otettava käyttöön tai laajennettava tällaisille hankkeiden toteuttajille tarkoitettuja erityisiä tukijärjestelmiä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 c)  Komission ohjelmaopasta olisi parannettava entisestään, jotta se olisi helppokäyttöinen, yksinkertainen ja selkeä.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Nuoret pitävät Erasmus+ -ohjelmaa pääasiassa korkeakouluopiskelijoille tarkoitettuna. Unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla olisi sen vuoksi pyrittävä nostamaan eri osa-alueiden ja niihin liittyvien alaohjelmien, kuten yleissivistävän koulutuksen (Comenius), korkeakoulutuksen (Erasmus), kansainvälisen korkeakoulutuksen (Erasmus Mundus), ammatillisen koulutuksen (Leonardo da Vinci) ja aikuiskoulutuksen (Grundtvig) sekä nuorison (Youth in Action) ja urheilun, profiilia.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Ohjelmassa olisi otettava huomioon unionin urheilualan työsuunnitelma, joka on unionin tason yhteistyökehys urheilualalla vuosiksi […]32. Johdonmukaisuus ja täydentävyys unionin urheilualan työsuunnitelman ja ohjelman nojalla tuettavien urheilualan toimien välillä olisi varmistettava. Erityisesti on tarpeen painottaa ruohonjuuritason urheilua ja ottaa huomioon urheilun merkitys liikunnan ja terveiden elintapojen, sosiaalisen osallisuuden ja tasa-arvon edistämisessä. Ohjelman olisi urheilun avulla osaltaan edistettävä yhteisiä eurooppalaisia arvoja sekä urheilualalla noudatettavaa hyvää hallintoa ja rehellisyyttä samoin kuin urheilussa ja sen avulla tapahtuvaa koulutusta ja siinä kehittyviä taitoja.

(13)  Ohjelmassa olisi otettava huomioon unionin urheilualan työsuunnitelma, joka on unionin tason yhteistyökehys urheilualalla vuosiksi […]32. Johdonmukaisuus ja täydentävyys unionin urheilualan työsuunnitelman ja ohjelman nojalla tuettavien urheilualan toimien välillä olisi varmistettava. Erityisesti on tarpeen painottaa ruohonjuuritason urheilua ja ottaa huomioon urheilun merkitys liikunnan ja terveiden elintapojen, sosiaalisen osallisuuden ja tasa-arvon edistämisessä. Ohjelman olisi urheilun avulla osaltaan edistettävä yhteisiä eurooppalaisia arvoja sekä urheilualalla noudatettavaa hyvää hallintoa ja rehellisyyttä samoin kuin urheilussa ja sen avulla tapahtuvaa koulutusta ja siinä kehittyviä taitoja. Tässä yhteydessä on tarpeen edistää urheiluvalmentajien liikkuvuutta, etenkin kun he valmentavat naisjoukkueita ja tarvitsevat tukea seksismin ja naisvihan kitkemiseen.

_________________

_________________

32 [Viite].

32 [Viite].

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Asiasta vastaavien viranomaisten olisi huolehdittava siitä, että hakemuslomakkeet asetetaan saataville hyvissä ajoin ja asianmukaisella tavalla.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Ohjelman olisi oltava entistä osallistavampi siten, että sillä pyrittäisiin tavoittamaan paremmin niitä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, esimerkiksi tarjoamalla joustavampia oppimiseen liittyvän liikkuvuuden muotoja ja vauhdittamalla pienten organisaatioiden osallistumista, etenkin uusien organisaatioiden sekä sellaisten yhteisöperustaisten ruohonjuuritason organisaatioiden kanssa, jotka toimivat suoraan kaikenikäisten heikommassa asemassa olevien oppijoiden parissa. Virtuaalisia muotoja, kuten virtuaalista yhteistyötä ja monimuotoista ja virtuaalista liikkuvuutta olisi kehitettävä siten, että ne olisivat useampien ulottuvilla, etenkin niiden, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja niiden, joille siirtyminen fyysisesti asuinmaastaan toiseen maahan olisi esteenä osallistumiselle.

(16)  Ohjelman olisi oltava entistä osallistavampi siten, että sillä pyrittäisiin tavoittamaan paremmin niitä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, esimerkiksi tarjoamalla joustavampia oppimiseen liittyvän liikkuvuuden muotoja ja vauhdittamalla pienten organisaatioiden osallistumista, etenkin uusien organisaatioiden sekä sellaisten yhteisöperustaisten ruohonjuuritason organisaatioiden kanssa, jotka toimivat suoraan kaikenikäisten heikommassa asemassa olevien oppijoiden parissa, yksinkertaistamalla hallintomenettelyjä ja selkeyttämällä viestintää. Virtuaalisia muotoja, jotka eivät korvaa fyysistä liikkuvuutta vaan täydentävät sitä, kuten virtuaalista yhteistyötä ja monimuotoista ja virtuaalista liikkuvuutta olisi kehitettävä siten, että ne olisivat useampien ulottuvilla, etenkin niiden, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja niiden, joille siirtyminen fyysisesti asuinmaastaan toiseen maahan olisi esteenä osallistumiselle. Entistä paremmilla paikallisen ja kansallisen tason tukirakenteilla, kuten kulttuurisella, sosiaalisella ja myös kielellisellä valmennuksella ja liikkuvuusjakson ajan jatkuvalla tuella tai viittomakielen tulkkauksen tarjoamisella, voitaisiin auttaa ihmisiä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumaan esteettä ja syrjimättömästi kaikkiin Erasmus+ ‑ohjelman toimiin vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ja Euroopan vammaisstrategian mukaisesti. Näille ryhmille kohdennettu rahoitus ja toimenpiteet, kuten tukihenkilöiden nimittäminen kansallisiin toimistoihin opastamaan rahoituksen parhaassa mahdollisessa käytössä, edistäisivät myös osaltaan ohjelman osallistavuutta. Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) on merkittävä tuen lähde ihmisille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia jäsenvaltioiden tasolla, ja yhteisten tavoitteiden vuoksi sen olisi täydennettävä Erasmus+ -ohjelman liikkuvuustoimia.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Ohjelmassa olisi tarjottava laadukkaita liikkuvuusjaksoja, jotka noudattavat liikkuvuutta koskevassa eurooppalaisessa laatuperuskirjassa (2006/961/EY) vahvistettuja periaatteita ja joissa laadukkaasti toteutetut käytännön toimenpiteet, kuten tiedotus, valmennus, tuki ja kokemuksen ja tutkintojen tunnustaminen, sekä ennalta laaditut selkeät oppimissuunnitelmat ja oppimistulokset vaikuttavat ratkaisevasti liikkuvuustoimilla saavutettaviin hyötyihin. Valmennus- ja jälkiarviointiseminaarien, kielikoulutuksen tarjoamisen ja monikulttuuristen taitojen kehittämisen olisi oltava olennainen osa liikkuvuusjaksoa, ja niiden järjestämisen olisi oltava lähettävien tai vastaanottavien organisaatioiden tai liikkuvuuspalvelujen tarjoajien vastuulla. Kohdeyleisön tavoittamisen, osallistavuuden ja oppimiseen liittyvän liikkuvuuden laadun parantamiseksi kokeneisiin liikkuvuuspalvelujen tarjoajiin olisi sovellettava yksinkertaistettua hakumenettelyä, kuten akkreditointia, edellyttäen että ne noudattavat laatuperuskirjoja.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Ohjelmassa olisi vahvistettava nykyisiä oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuuksia etenkin aloilla, joilla ohjelman tehokkuushyödyt olisivat suurimmat, jotta voidaan laajentaa sen saavutettavuutta ja vastata suureen, vastaamatta jääneeseen kysyntään. Tämä olisi tehtävä etenkin lisäämällä ja helpottamalla korkea-asteen opiskelijoiden, koululaisten ja ammattiopiskelijoiden liikkuvuuteen liittyviä toimia. Vähän koulutettujen aikuisten oppijoiden liikkuvuus olisi sisällytettävä yhteistyökumppanuuksiin. Nuorten liikkumismahdollisuuksia epäviralliseen oppimiseen liittyvissä toimissa olisi laajennettava koskemaan useampia nuoria. Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan henkilöstön liikkuvuutta olisi myös vahvistettava sen tarjoaman vipuvaikutuksen vuoksi. Aitoa eurooppalaista koulutusaluetta ajatellen ohjelmassa olisi vauhditettava liikkuvuutta ja vaihtoja ja edistettävä opiskelijoiden osallistumista koulutus- ja kulttuuritoimintaan myös tukemalla niihin liittyvien prosessien digitalisointia, esimerkiksi ottamalla käyttöön eurooppalainen opiskelijakortti. Kyseinen aloite saattaa olla tärkeä askel liikkuvuuden toteuttamisessa kaikille siten, että korkeakouluille annetaan aluksi mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa enemmän vaihto-opiskelijoita samalla kun opiskelijoiden liikkuvuuden laatua parannetaan edelleen, ja sen lisäksi sujuvoitetaan opiskelijoiden pääsyä erilaisten palvelujen piiriin (kirjastot, liikenne, asuminen) jo ennen kuin he ovat saapuneet ulkomaiseen oppilaitokseen.

(20)  Ohjelmassa olisi vahvistettava nykyisiä oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuuksia etenkin aloilla, joilla ohjelman tehokkuushyödyt olisivat suurimmat, jotta voidaan laajentaa sen saavutettavuutta ja vastata suureen, vastaamatta jääneeseen kysyntään. Tämä olisi tehtävä etenkin lisäämällä ja helpottamalla nykyisin huonommin tavoitettavien ryhmien liikkuvuutta, joihin kuuluvat ammattiopiskelijat, etenkin ammatilliseen peruskoulutukseen osallistuvat, koululaiset ja korkea-asteen opiskelijat. Vähän koulutettujen aikuisopiskelijoiden tai ihmisten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuus olisi sisällytettävä yhteistyökumppanuuksiin. Nuorten liikkumismahdollisuuksia epäviralliseen oppimiseen liittyvissä toimissa olisi laajennettava koskemaan useampia nuoria. Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan henkilöstön liikkuvuutta olisi myös vahvistettava sen tarjoaman vipuvaikutuksen vuoksi. Aitoa eurooppalaista koulutusaluetta ajatellen ohjelmassa olisi vauhditettava liikkuvuutta ja vaihtoja ja edistettävä opiskelijoiden osallistumista koulutus- ja kulttuuritoimintaan myös tukemalla niihin liittyvien prosessien digitalisointia, esimerkiksi ottamalla käyttöön eurooppalainen opiskelijakortti. Kyseinen aloite saattaa olla tärkeä askel liikkuvuuden toteuttamisessa kaikille siten, että korkeakouluille annetaan aluksi mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa enemmän vaihto-opiskelijoita samalla kun opiskelijoiden liikkuvuuden laatua parannetaan edelleen, ja sen lisäksi sujuvoitetaan opiskelijoiden pääsyä erilaisten palvelujen piiriin (kirjastot, liikenne, asuminen) jo ennen kuin he ovat saapuneet ulkomaiseen oppilaitokseen.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Rajaseuduilla olisi saatava lisätukea mahdollisuuksiin osallistua oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen. Erityisesti ammattiin opiskelevien mahdollisuuksia työharjoitteluun tai kurssien suorittamiseen osittain ulkomailla olisi helpotettava, jotta opiskelijat pääsevät tutustumaan rajatylittäviin työmarkkinoihin.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 b)  Ohjelmassa olisi lujitettava osallistavaa ja laadukasta ammatillista koulutusta, jolla on Euroopassa keskeisen tärkeä taloudellinen ja sosiaalinen merkitys, sillä se edistää kaikkien kansalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia ja sosiaalista osallisuutta, myös kun he kuuluvat sosiaalisesti huono-osaisiin ryhmiin tai kun heillä on muita vähemmän mahdollisuuksia. Ohjelmassa olisi ratkaistava ammattikoulutusalalle ominaiset ongelmat esimerkiksi antamalla erityistä rakenteellista tukea kielitaidon kohentamisen ja alakohtaisen kielikoulutuksen tai osallistujien asianmukaisen arvioinnin muodossa, tarjoamalla rahoitusta kompensoimaan ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden, opettajien ja henkilöstön vaihtoa varten saatavilla olevia rajallisia kansallisia varoja sekä helpottamalla kumppanien löytämistä laadukkaita liikkuvuusjaksoja varten.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 c)  Ohjelmasta olisi tuettava aikuiskoulutusalan liikkuvuusjaksoja, joissa päätavoitteena on sosiaalisen osallisuuden, aktiivisen kansalaisuuden, työllistyvyyden ja henkilökohtaisen kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä tietojen, taitojen ja osaamisen siirtäminen.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 d)  Ohjelman olisi edistettävä opettajien ja muun opetushenkilöstön, myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön, liikkuvuutta, jotta voidaan tukea heidän ammatillista perus- ja jatkokoulutustaan, ja siinä olisi varmistettava, että opettajat saavat liikkuvuusjaksoihin osallistuessaan oppilaitoksiltaan tukea, myös liikkuvuusjaksoa edeltävää kunnollista koulutusta, sekä kehitettävä vaihto-opiskelijoiden opettamiseen ja kouluttamiseen tarvittavia tietoja ja osaamista. Jotta ohjelma olisi helpommin opettajien saatavilla, heitä kansallisella ja alueellisella tasolla edustavien järjestöjen olisi osallistuttava kansallisten toimistojen koordinoimiin paikallisiin saavutettavuuskampanjoihin. Opettajan liikkuvuusjaksoa ei tulisi pitää lomana vaan osana hänen virallista työaikaansa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Ohjelmassa olisi kannustettava nuoria osallistumaan demokratiaan Euroopassa esimerkiksi tukemalla nuorille suunnattuja osallistumista edistäviä hankkeita, joissa nuoret oppivat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa, lisäämällä tietoisuutta yhteisistä eurooppalaisista arvoista, perusoikeudet mukaan luettuina, saattamalla nuoret sekä paikallisen, kansallisen ja unionin tason päätöksentekijät yhteen sekä edistämällä Euroopan yhdentymisprosessia.

(21)  Ohjelmassa olisi kannustettava nuoria osallistumaan demokratiaan Euroopassa esimerkiksi tukemalla nuorille suunnattuja osallistumista edistäviä hankkeita, joissa nuoret oppivat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa, lisäämällä tietoisuutta yhteisistä eurooppalaisista arvoista, perusoikeudet mukaan luettuina, saattamalla nuoret sekä paikallisen, kansallisen ja unionin tason päätöksentekijät yhteen sekä edistämällä Euroopan yhdentymisprosessia. Ohjelmassa tunnustetaan nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön avainasema tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta ja keskitytään vahvistamaan Euroopan nuorisosektoria tukemalla ja edistämällä nuorisojärjestöjen toimintaa ja hankkeita kaikkialla Euroopassa ja naapurimaissa sekä yhteistyötä muun maailman kanssa.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Ohjelmassa olisi tarjottava nuorille enemmän mahdollisuuksia tutustua Eurooppaan ulkomaisten opiskelukokemusten avulla. Kahdeksantoistavuotiaille nuorille, etenkin niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, olisi tarjottava mahdollisuus saada ensimmäinen, lyhytkestoinen kokemus matkustamisesta Euroopassa joko yksin tai ryhmässä sellaisen epäviralliseen oppimiseen liittyvän toiminnan yhteydessä, jonka tavoitteena on lisätä tunnetta kuulumisesta Euroopan unioniin ja tutustua sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Ohjelmassa olisi nimettävä elimet, joiden tehtävänä on tavoittaa ja valita osallistujat, sekä tukitoimet, joilla tuetaan kokemukseen liittyvää oppimisulottuvuutta.

(22)  Ohjelmassa olisi tarjottava nuorille enemmän mahdollisuuksia tutustua Eurooppaan laadukkaiden ulkomaisten opiskelukokemusten avulla. Kaikille ja kaikenikäisille nuorille ja etenkin niille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, olisi tarjottava mahdollisuus saada ensimmäinen, lyhytkestoinen laadukas oppimiskokemus matkustamisesta Euroopassa joko yksin tai ryhmässä sellaisen epäviralliseen oppimiseen liittyvän toiminnan yhteydessä, jonka tavoitteena on lisätä tunnetta kuulumisesta Euroopan unioniin ja tutustua sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Ohjelmassa olisi nimettävä elimet, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja nuorisojärjestöt, joiden tehtävänä on tavoittaa ja valita osallistujat, sekä tukitoimet, joilla tuetaan kokemukseen liittyvää oppimisulottuvuutta. Ohjelmassa olisi toteutettava selkeitä oppimistavoitteita ja -toimia DiscoverEU-aloitteen puitteissa. Komission olisi huolehdittava paikkojen tasapainoisesta maantieteellisestä jakautumisesta. Ohjelmassa voidaan harkita yhteistyötä Euroopan kulttuuripääkaupunkien, Euroopan nuorisopääkaupunkien, Euroopan vapaaehtoistyön pääkaupunkien ja Euroopan vihreiden pääkaupunkien kanssa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Ohjelmassa olisi myös edistettävä varttuneempien oppijoiden elinikäiseen oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, mukaan lukien ikääntyvien yliopistoissa opiskelevat opiskelijat ja työmarkkinoilla siirtymässä olevat yli 50-vuotiaat työntekijät, sekä nuorten ja ikääntyneiden sukupolvien vuorovaikutusta.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Lisäksi ohjelmassa olisi edistettävä kielten oppimista etenkin laajentamalla verkkotyökalujen käyttöä, sillä verkko-opinnot ovat kieltenopiskelijoiden kannalta joustavia ja helposti saatavilla.

(23)  Lisäksi ohjelmassa olisi edistettävä kielten, myös viittomakielten, vähemmistökielten ja naapurimaiden kielten, oppimista etenkin laajentamalla esteettömien verkkotyökalujen käyttöä sekä perinteistä kielten luokkahuoneopetusta, jotta saadaan poistettua yksi opiskelijoiden liikkuvuuden esteistä.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Ohjelmassa olisi tuettava toimenpiteitä, jotka edistävät koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla toimivien instituutioiden ja organisaatioiden yhteistyötä, tunnustaen, että niiden avulla voidaan olennaisella tavalla antaa ihmisille niitä tietoja, taitoja ja osaamista, joita ihmiset tarvitsevat muuttuvassa maailmassa ja voidakseen hyödyntää riittävällä tavalla innovointiin, luovuuteen ja yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia erityisesti digitaalisessa taloudessa.

(24)  Ohjelmassa olisi tuettava toimenpiteitä, jotka edistävät koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla toimivien instituutioiden ja organisaatioiden yhteistyötä, tunnustaen, että niiden avulla voidaan olennaisella tavalla antaa ihmisille niitä tietoja, taitoja ja osaamista, joita ihmiset tarvitsevat muuttuvassa maailmassa ja voidakseen hyödyntää riittävällä tavalla kestävään kehitykseen, sosiaaliseen edistykseen, innovointiin, luovuuteen ja yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia erityisesti digitaalisessa taloudessa.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 8 artiklan mukaisesti ohjelman olisi tuettava vammaisia koskevan tietoisuuden lisäämistä koko yhteiskunnassa, ja positiivisten käsitysten ja sosiaalisen tietoisuuden edistämiseksi sen olisi rohkaistava tunnustamaan vammaisten henkilöiden taidot, ansiot ja kyvyt. Ohjelman olisi myös kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla edistettävä kunnioittavaa asennetta vammaisten henkilöiden oikeuksia kohtaan ja vammaisia ja vammaisten oikeuksia käsittelevien tietoisuutta lisäävien koulutusohjelmien toteuttamista.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Eurooppa-neuvosto kehotti 14 päivänä joulukuuta 2017 antamissaan päätelmissä jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota viemään eteenpäin useita aloitteita, joilla eurooppalainen koulutusyhteistyö saatettaisiin uudelle tasolle, muun muassa kannustamalla siihen, että vuoteen 2024 mennessä perustettaisiin ”Eurooppa-yliopistoja”, jotka muodostaisivat alhaalta ylöspäin suuntautuvia unionin läpäiseviä verkostoja. Ohjelmassa olisi tuettava näitä Eurooppa-yliopistoja.

(25)  Eurooppa-neuvosto kehotti 14 päivänä joulukuuta 2017 antamissaan päätelmissä jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota viemään eteenpäin useita aloitteita, joilla eurooppalainen koulutusyhteistyö saatettaisiin uudelle tasolle, muun muassa kannustamalla siihen, että vuoteen 2024 mennessä perustettaisiin ”Eurooppa-yliopistoja”, jotka muodostaisivat alhaalta ylöspäin suuntautuvia unionin läpäiseviä verkostoja. Ohjelmassa olisi tuettava näitä Eurooppa-yliopistoja ja varmistettava, että niille osoitetaan rahoitustukena enintään 20 prosenttia koulutusalan toimien keskitetystä talousarviosta. Ohjelmassa olisi varmistettava, että Eurooppa-yliopistojen verkosto kattaa eurooppalaiset yliopistot maantieteellisesti laajalti.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Vuonna 2010 annetussa Bruggen julkilausumassa kehotettiin tukemaan ammatillista huippuosaamista älykkään ja kestävän kasvun edistämiseksi. Innovoinnin tehostamisesta Euroopan alueilla vuonna 2017 annetussa tiedonannossa korostetaan ammatillisen koulutuksen ja innovointijärjestelmien välisen yhteyden vahvistamista osana aluetasolla käytettäviä älykkään erikoistumisen strategioita. Ohjelman olisi tarjottavat välineet vastata näihin kehotuksiin, ja siinä olisi tuettava sellaisten ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden kansainvälisten foorumien kehittämistä, jotka liittyvät läheisesti kasvua, innovointia ja kilpailukykyä koskeviin paikallisiin ja alueellisiin strategioihin. Näiden huippuyksiköiden tehtävänä olisi toimia moottoreina korkealaatuisen ammatillisen osaamisen kehittämisessä alakohtaisten haasteiden perusteella ja samalla tukea unionissa tapahtuvia rakenteellisia muutoksia ja sosiaali- ja talouspolitiikkoja.

(26)  Vuonna 2010 annetussa Bruggen julkilausumassa kehotettiin tukemaan ammatillista huippuosaamista älykkään ja kestävän kasvun edistämiseksi. Innovoinnin tehostamisesta Euroopan alueilla vuonna 2017 annetussa tiedonannossa korostetaan ammatillisen koulutuksen ja innovointijärjestelmien välisen yhteyden vahvistamista osana aluetasolla käytettäviä älykkään erikoistumisen strategioita. Ohjelman olisi tarjottava välineet vastata näihin kehotuksiin, ja siinä olisi tuettava sellaisten ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden kansainvälisten foorumien kehittämistä, jotka liittyvät läheisesti kasvua, innovointia, kilpailukykyä, sosiaalista osallisuutta ja kestävää kehitystä koskeviin paikallisiin ja alueellisiin strategioihin. Näiden huippuyksiköiden tehtävänä olisi toimia moottoreina korkealaatuisen ammatillisen osaamisen kehittämisessä alakohtaisten haasteiden perusteella ja samalla tukea unionissa tapahtuvia rakenteellisia muutoksia ja sosiaali- ja talouspolitiikkoja. Ohjelmassa olisi osoitettava näille huippuyksiköille rahoitustukena vähintään 10 prosenttia koulutusalan toimien keskitetystä talousarviosta ja varmistettava Euroopan laajuinen maantieteellinen kattavuus.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Virtuaalisen yhteistyön toimien lisäämiseksi ohjelmassa olisi tuettava verkkoalustojen, kuten eTwinning-yhteisön, School Education Gateway ‑portaalin, aikuiskoulutuksen eurooppalaisen foorumin, Euroopan nuorisoportaalin ja korkea-asteen koulutusta koskevan verkkoalustan entistä järjestelmällisempää käyttöä.

(27)  Virtuaalisen yhteistyön toimien lisäämiseksi ohjelmassa olisi tuettava verkkoalustojen, kuten eTwinning-yhteisön, School Education Gateway ‑portaalin, aikuiskoulutuksen eurooppalaisen foorumin, Euroopan nuorisoportaalin ja korkea-asteen koulutusta koskevan verkkoalustan entistä järjestelmällisempää ja esteetöntä käyttöä.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Ohjelman olisi osaltaan lisättävä taitojen ja tutkintojen avoimuutta ja helpotettava niiden tunnustamista sekä opintosuoritusten ja oppimistulosten siirtoa, tehostettava laadunvarmistusta ja tuettava epävirallisen ja arkioppimisen validointia, taitojen hallintaa ja neuvontaa. Ohjelman olisi tältä osin tarjottava tukea myös kansallisen ja unionin tason asiointipisteille ja verkostoille, jotka helpottavat euroopanlaajuisia vaihtoja ja joustavien oppimisväylien kehittämistä eri koulutus- ja nuorisoalojen välillä sekä virallisen ja arkioppimisen ympäristöissä.

(28)  Ohjelman olisi osaltaan lisättävä taitojen ja tutkintojen avoimuutta ja helpotettava niiden tunnustamista sekä opintosuoritusten ja oppimistulosten siirtoa, tehostettava laadunvarmistusta ja tuettava epävirallisen ja arkioppimisen validointia, taitojen hallintaa ja neuvontaa. Ohjelman olisi tältä osin tarjottava tukea myös kansallisen ja unionin tason asiointipisteille ja verkostoille, jotka helpottavat Euroopan laajuisia vaihtoja ja joustavien ja osallistavien oppimisväylien kehittämistä eri koulutus- ja nuorisoalojen välillä sekä virallisen ja arkioppimisen ympäristöissä.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  Ohjelmassa olisi varmistettava, että liikkuvuusjaksojen aikana missä tahansa oppimisympäristössä hankittu osaaminen dokumentoidaan, validoidaan ja tunnustetaan asianmukaisesti. Erityisesti olisi painotettava ulkomailla suoritettujen opintojaksojen validointia ja tunnustamista, ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus mukaan lukien, ja tässä yhteydessä osoitettaviin määrärahoihin ja konkreettisiin avustuksiin olisi liitettävä laadunarviointimenettelyjä, kuvaus oppimistuloksista ja vaatimus seuraavien täydellisestä täytäntöönpanosta: vuonna 2012 annettu neuvoston suositus laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista, neuvoston suositus epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista sekä ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustamista ja laadukasta opetusta edistävät eurooppalaiset välineet, kuten eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF), Euroopan korkeakoulutuksen laadunvarmistusrekisteri (EQAR), ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ja ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys (EQAVET).

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Jotta varmistettaisiin yhteistyö muiden unionin välineiden kanssa ja tuettaisiin muita unionin politiikkoja, liikkuvuusmahdollisuuksia olisi tarjottava eri toimialoilla, kuten julkisella sektorilla, maataloudessa ja liike-elämässä, toimiville henkilöille, jotta he voisivat jossakin elämänsä vaiheessa saada oppimiskokemuksen ulkomailta kasvaakseen ja kehittyäkseen sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti ja erityisesti tullakseen tietoiseksi eurooppalaisesta identiteetistään ja ymmärtääkseen Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta. Ohjelmassa olisi tarjottava asiointipiste ohjelmamaiden välisille unionin liikkuvuusjärjestelmille, joissa on vahva oppimisulottuvuus, sekä yksinkertaistettava tällaisten järjestelmien tarjontaa tuensaajien ja kyseisiin toimiin osallistuvien henkilöiden kannalta. Erasmus-hankkeiden määrän kasvattamista olisi helpotettava; olisi otettava käyttöön erityisiä toimenpiteitä, joilla Erasmus-hankkeiden toteuttajia autetaan avustusten hakemisessa tai synergioiden luomisessa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja maahanmuuttoon, turvallisuuteen, oikeusalaan sekä kansalaisuuteen, terveyteen ja kulttuuriin liittyvistä ohjelmista saatavien tukien kanssa.

(30)  Jotta varmistettaisiin yhteistyö muiden unionin välineiden kanssa ja tuettaisiin muita unionin politiikkoja, liikkuvuusmahdollisuuksia olisi tarjottava eri toimialoilla, kuten julkisella sektorilla, maataloudessa ja liike-elämässä, toimiville henkilöille, vammaiset henkilöt mukaan lukien, jotta he voisivat jossakin elämänsä vaiheessa saada oppimiskokemuksen ulkomailta kasvaakseen ja kehittyäkseen sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti ja erityisesti tullakseen tietoiseksi eurooppalaisesta identiteetistään ja ymmärtääkseen Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta. Ohjelmassa olisi tarjottava asiointipiste ohjelmamaiden välisille unionin liikkuvuusjärjestelmille, joissa on vahva oppimisulottuvuus, sekä yksinkertaistettava tällaisten järjestelmien tarjontaa tuensaajien ja kyseisiin toimiin osallistuvien henkilöiden kannalta. Erasmus-hankkeiden määrän kasvattamista olisi helpotettava; olisi otettava käyttöön erityisiä toimenpiteitä, joilla Erasmus-hankkeiden toteuttajia autetaan avustusten hakemisessa tai synergioiden luomisessa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja maahanmuuttoon, turvallisuuteen, oikeusalaan sekä kansalaisuuteen, terveyteen ja kulttuuriin liittyvistä ohjelmista saatavien tukien sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen kanssa.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin politiikoissa sekä sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että unionin talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaan liittyvien arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

(32)  Ohjelman olisi noudatettava Pariisin sopimuksen päätavoitetta tehostaa maailmanlaajuisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin politiikoissa sekä sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että unionin talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaan liittyvien arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a)  Tässä ainutlaatuisessa kansainvälisessä ympäristössä ohjelmalla ja sen välineillä olisi oltava merkittävä osa globaaliin kestävyyteen, maapallon tutkimukseen, ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutokseen liittyvän koulutuksen tarjoamisessa, ja kohdennettujen ohjelmien lisäksi tällaisen koulutuksen pitäisi sisältyä horisontaalisena osana kaikkiin virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen keskeisiin muotoihin.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 b)  Unionilla on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklan mukaisesti oikeudellinen velvoite pyrkiä kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, joten ohjelman olisi osaltaan valtavirtaistettava sukupuolinäkökulmaa kaikessa unionin politiikassa. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaan liittyvien arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä. Sukupuolten tasa-arvoa olisi parannettava erityisesti kolmansista maista tulevien osanottajien tapauksessa.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Kansallisten toimistojen hallinnoimien yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen toimien yleisten rahoituspuitteiden jakamiseksi olisi määriteltävä alakohtainen vähimmäisrahoitus (korkea-asteen koulutus, yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus), jotta jokaisella näistä aloista voidaan varmistaa tavoiteltujen tuotosten ja tulosten saavuttamiseen tarvittava määrärahojen kriittinen massa.

(34)  Kansallisten toimistojen hallinnoimien yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen toimien yleisten rahoituspuitteiden jakamiseksi olisi määriteltävä alakohtainen vähimmäisrahoitus (korkea-asteen koulutus, yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus), jotta jokaisella näistä aloista voidaan varmistaa tavoiteltujen tuotosten ja tulosten saavuttamiseen tarvittava määrärahojen kriittinen massa. Lisäksi voitaisiin määrittää kohderyhmäkohtainen vähimmäisrahoitus.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Tämän asetuksen mukaisen rahoituksen muodot ja täytäntöönpanomenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten hyvin niillä saavutetaan toimien erityistavoitteet ja saavutetaan tuloksia, kun otetaan huomioon erityisesti tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasitus ja oletettu noudattamatta jättämisen riski. Tässä olisi harkittava kertasuoritusten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannusten käyttämistä sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä.

(36)  Tämän asetuksen mukaisen rahoituksen muodot ja täytäntöönpanomenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten hyvin niillä saavutetaan toimien erityistavoitteet ja saavutetaan tuloksia, kun otetaan huomioon erityisesti tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasitus ja oletettu noudattamatta jättämisen riski. Tässä olisi harkittava kertasuoritusten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannusten käyttämistä sekä varainhoitoasetuksen [125 artiklan 1 kohdassa] tarkoitetun rahoituksen, joka ei perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä. Kohdennettu rahoitustuki, kuten ennakkorahoituksen tarjoaminen ihmisille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, tai vammaisille henkilöille aiheutuvien lisäkustannusten kattaminen, on ohjelman osallistavuuden kannalta keskeisen tärkeää.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 a)  Rahoitustuen tasoja, kuten avustuksia, matkustus- tai hallintokulujen kertakorvauksia, kiinteitä määriä ja yksikkökustannuksia, olisi tarkasteltava vuosittain uudelleen, ja ne olisi mukautettava isäntämaan ja -kaupungin asuin- ja elinkustannuksiin päivitettyjen Eurostatin lukujen perusteella, jotta ne vastaisivat varmasti todellisuutta eivätkä olisi syrjiviä. On välttämätöntä, että myönnettäviä tukia laskettaessa otetaan huomioon kulut, joita aiheutuu asumisesta, matkustamisesta maiden välillä ja paikallisliikenteessä, ruoasta ja kielikursseista, sekä vähimmäismäärä, joka tarvitaan ihmisarvoiseen elämään.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Varainhoitoasetuksen mukaisesti komission olisi hyväksyttävä työohjelmia ja ilmoitettava niistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Työohjelmassa olisi vahvistettava toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ohjelman toteuttamiseksi sen yleis- ja erityistavoitteita vastaavasti, avustusten valinta- ja myöntämisperusteet sekä kaikki muut vaadittavat seikat. Työohjelmat ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset olisi hyväksyttävä täytäntöönpanosäädöksillä tarkastelumenettelyä noudattaen.

(40)  Varainhoitoasetuksen mukaisesti komission olisi hyväksyttävä työohjelmia ja ilmoitettava niistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Työohjelmassa olisi vahvistettava toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ohjelman toteuttamiseksi sen yleis- ja erityistavoitteita vastaavasti, avustusten valinta- ja myöntämisperusteet sekä kaikki muut vaadittavat seikat. Työohjelmat ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen38 22 ja 23 kohdan nojalla tätä ohjelmaa on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Tällaisten vaatimusten olisi sisällettävä sellaiset täsmälliset, mitattavat ja realistiset indikaattorit, joita voidaan mitata ajan myötä ja joiden perusteella voidaan arvioida ohjelman vaikutuksia kentällä.

(41)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 kohdan nojalla tätä ohjelmaa on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin edunsaajaorganisaatioille mutta myös jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Tällaisten vaatimusten olisi sisällettävä sellaiset täsmälliset, mitattavat ja realistiset indikaattorit, joita voidaan mitata ajan myötä ja joiden perusteella voidaan arvioida ohjelman vaikutuksia kentällä.

_________________

_________________

38 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1).

38 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1).

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(44 a)  Komission olisi järkeistettävä määritelmiä ja parannettava hajautettujen toimien ohjeistusta varmistaakseen, että kansalliset toimistot soveltavat ohjelman sääntöjä yhdenmukaisesti ja noudattavat yhteisiä laatustandardeja ja menettelytapoja. Komission olisi rohkaistava toimistoja parantamaan keskinäistä koordinointiaan ohjelman toteuttamisen parantamiseksi.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(44 b)  Ohjelman olisi kannustettava vertaisoppimiseen ulkomailla opiskelun, harjoittelun tai työskentelyn jälkeen, jotta voidaan tehostaa Erasmus+ -ohjelman vaikutusta paikallisyhteisöihin ja helpottaa hyvien käytäntöjen jakamista, joka on ehdottoman välttämätöntä ohjelman hankkeiden laadun parantamiseksi.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen ohjelman moitteetonta toimintaa haittaavat oikeudelliset ja hallinnolliset esteet. Siihen kuuluu – mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan unionin lainsäädännön soveltamista – sellaisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista. Jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan käyttöön maahanpääsyä koskevia nopeutettuja menettelyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/80139 mukaisesti.

(46)  Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen ohjelman moitteetonta toimintaa haittaavat oikeudelliset ja hallinnolliset esteet. Tähän kuuluu opiskeluavustusten vapauttaminen veroista ja sosiaaliturvamaksuista, oikeuksien siirrettävyyden helpottaminen unionin sosiaalijärjestelmien välillä ja – mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan unionin lainsäädännön soveltamista – sellaisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista, sekä ohjelmaan osallistumisen muiden oikeudellisten tai hallinnollisten esteiden poistaminen. Jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan käyttöön maahanpääsyä koskevia nopeutettuja menettelyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/80139 mukaisesti.

__________________

__________________

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21).

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201140 mukaisesti.

Poistetaan.

__________________

 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  Avustuksensaajia koskevien vaatimusten yksinkertaistamiseksi olisi mahdollisimman usein käytettävä yksinkertaistettuja avustuksia, joiden muotona on kertakorvaus, yksikkökustannukset ja kiinteämääräinen rahoitus. Ohjelmassa vahvistettujen liikkuvuutta koskevien toimien tukemiseen tarkoitettujen yksinkertaistettujen avustusten suuruudessa, sellaisina kuin komissio ne määrittää, olisi otettava huomioon isäntämaan oleskelu- ja elinkustannukset. Komissiolla ja lähettävien maiden kansallisilla toimistoilla olisi oltava mahdollisuus mukauttaa näitä yksinkertaistettuja avustuksia objektiivisten kriteerien perusteella, erityisesti varmistaakseen niiden, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumisen. Jäsenvaltioita olisi myös rohkaistava vapauttamaan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tällaiset avustukset veroista ja sosiaaliturvamaksuista. Samaa vapautusta olisi sovellettava julkisiin tai yksityisiin yhteisöihin, jotka myöntävät tällaista rahoitustukea kyseisille henkilöille.

(49)  Avustuksensaajia koskevien vaatimusten yksinkertaistamiseksi olisi mahdollisimman usein käytettävä yksinkertaistettuja avustuksia, joiden muotona on kertakorvaus, yksikkökustannukset ja kiinteämääräinen rahoitus. Ohjelmassa vahvistettujen liikkuvuutta koskevien toimien tukemiseen tarkoitettujen yksinkertaistettujen avustusten suuruudessa, sellaisina kuin komissio ne määrittää, olisi otettava huomioon isäntämaan oleskelu- ja elinkustannukset. Komissiolla ja lähettävien maiden kansallisilla toimistoilla olisi oltava mahdollisuus mukauttaa näitä yksinkertaistettuja avustuksia objektiivisten kriteerien perusteella, erityisesti varmistaakseen niiden, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumisen. Jäsenvaltioiden olisi kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti vapautettava tällaiset avustukset veroista ja sosiaaliturvamaksuista. Samaa vapautusta olisi sovellettava julkisiin tai yksityisiin yhteisöihin, jotka myöntävät tällaista rahoitustukea kyseisille henkilöille.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(49 a)  On tärkeää varmistaa, että kunkin ohjelman varainhoito on moitteetonta ja että se pannaan täytäntöön mahdollisimman tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti. Jäsenvaltioiden tai kansallisten toimistojen olisi pidättäydyttävä laatimasta täydentäviä sääntöjä, jotka tekevät varojen käytöstä edunsaajille monimutkaisempaa.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(53)  Jotta ohjelman tulosindikaattoreita voidaan tarkistaa ja täydentää, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitettä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(53)  Jotta voidaan tarkistaa ja täydentää ohjelman tulosindikaattoreita ja ilmoittaa kullekin toimelle osoitetun rahoituksen määrä ja rahoituksen jakautuminen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat työohjelmien hyväksymistä ja muuttamista sekä liitteen muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskeva unionin toimintaohjelma Erasmus, jäljempänä ’ohjelma’.

Tällä asetuksella perustetaan koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskeva unionin toimintaohjelma Erasmus+, jäljempänä ’ohjelma’.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella’ johonkin maahan oman asuinmaan ulkopuolelle siirtymistä, jonka tarkoituksena on suorittaa opintoja, harjoitteluja tai epävirallista tai arkioppimista; siihen voi liittyä toimenpiteitä, kuten kielitukea ja kielenopetusta, ja/tai sitä voidaan täydentää verkko-oppimisella ja virtuaalisella yhteistyöllä. Joissakin erityistapauksissa se voi olla muodoltaan tietoteknisten ja viestintävälineiden käytön avulla tapahtuvaa oppimista;

2)  ’oppimiseen liittyvällä liikkuvuudella’ johonkin maahan oman asuinmaan ulkopuolelle siirtymistä, jonka tarkoituksena on suorittaa opintoja, harjoitteluja tai epävirallista tai arkioppimista; tällainen liikkuvuus voi olla harjoittelua, oppisopimuskoulutusta, nuorisovaihtoa, opetuksen antamista tai osallistumista ammatilliseen kehittymiseen tähtäävään toimintaan; siihen voi liittyä toimenpiteitä, kuten kielitukea ja kielenopetusta, viittomakielet mukaan lukien, ja/tai sitä voidaan täydentää esteettömällä verkko-oppimisella ja virtuaalisella yhteistyöllä. Joissakin erityistapauksissa se voi fyysisen liikkuvuuden lisäksi olla muodoltaan esteettömien ja/tai mukautettujen tietoteknisten ja viestintävälineiden käytön avulla tapahtuvaa oppimista;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’arkioppimisella’ arkipäivän toimista ja kokemuksista oppimista, joka ei ole tavoitteiden, ajankäytön tai oppimisen tuen osalta organisoitua eikä jäsenneltyä. Se ei välttämättä ole oppijan näkökulmasta tarkoituksellista;

4)  ’arkioppimisella’ arkipäivän toimista ja kokemuksista oppimista, joka ei ole tavoitteiden, ajankäytön tai oppimisen tuen osalta organisoitua eikä jäsenneltyä. Se ei välttämättä ole oppijan näkökulmasta tarkoituksellista, ja se tarjoaa oppijalle hyödyllisiä oppimistuloksia;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

17)  ’virtuaalisella yhteistyöllä’ yhteistyömuotoja, joissa käytetään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä;

17)  ’virtuaalisella yhteistyöllä’ yhteistyömuotoja, joissa käytetään esteettömiä ja/tai mukautettuja tietotekniikka- ja viestintävälineitä ja ‑järjestelmiä;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

20)  ’nuorten osallistumistoiminnalla’ koulun ulkopuolista toimintaa, jonka epäviralliset nuorten ryhmät ja/tai nuorisojärjestöt järjestävät ja jolle on ominaista epävirallinen oppiminen;

20)  ’nuorten osallistumistoiminnalla’ esteetöntä koulun ulkopuolista toimintaa, jonka epäviralliset nuorten ryhmät ja/tai nuorisojärjestöt järjestävät ja jolle on ominaista epävirallinen oppiminen;

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

21)  ’nuorisotyöntekijällä’ henkilöä, joka ammattinsa tai vapaaehtoistoiminnan kautta on mukana epävirallisessa oppimisessa ja joka tukee nuorten koulutuksellista ja sosiaalista sekä ammatillista kehitystä;

21)  ’nuorisotyöntekijällä’ henkilöä, joka ammattinsa tai vapaaehtoistoiminnan kautta on mukana epävirallisessa ja arkioppimisessa ja joka tukee nuorten henkilökohtaista kehitystä, mukaan lukien sosiopedagoginen ja ammatillinen kehitys sekä osaamisen kehitys. Nuorisotyöntekijät osallistuvat yhdessä nuorten kanssa nuorisotyön toimintojen ja niihin liittyvän nuorisotyön kehittämisen suunnitteluun, ohjaukseen, koordinointiin, toteuttamiseen ja arviointiin;

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

22)  ’EU:n nuorisodialogilla’ nuorten ja nuorisojärjestöjen kanssa käytävää vuoropuhelua, joka toimii yhtenä nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön painopisteiden, toteuttamisen ja seurannan jatkuvan yhteisen pohdinnan foorumina;

22)  ’jäsennellyllä vuoropuhelulla’ nuorten ja nuorisojärjestöjen sekä politiikan toimijoiden ja päättäjien kanssa käytävää vuoropuhelua, joka toimii yhtenä nuorten kannalta merkityksellisten alojen eurooppalaisen yhteistyön painopisteiden, toteuttamisen ja seurannan jatkuvan yhteisen pohdinnan foorumina;

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

25)  ’ihmisillä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia’ henkilöitä, joiden on hankalaa hyödyntää tehokkaasti ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia taloudellisista, sosiaalisista, kulttuuriin liittyvistä, maantieteellisistä tai terveyteen liittyvistä syistä, maahanmuuttajataustan vuoksi tai esimerkiksi vammaan tai oppimisvaikeuksiin liittyvistä syistä;

25)  ’ihmisillä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia,’ henkilöitä, jotka eivät voi täysimääräisesti ja tehokkaasti hyödyntää ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia, koska he ovat ikätovereihinsa verrattuna epäedullisessa asemassa erilaisten esteiden, kuten vamman, terveysongelmien, oppimisvaikeuksien, kulttuurierojen taikka taloudellisten, sosiaalisten tai maantieteellisten esteiden, vuoksi, ja joihin kuuluvat marginalisoituneiden yhteisöjen ihmiset, maahanmuuttajataustaiset ja ihmiset, jotka saattavat kohdata syrjintää jollakin Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa vahvistetulla perusteella; tällaisten esteiden vuoksi he tarvitsevat lisätukea voidakseen osallistua ohjelmaan täysimääräisesti;

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 27 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

27 a)  ’monialaisella yhteistyöllä’ yhteistyötä ohjelman eri osa-alueiden (korkeakoulutus, ammatillinen koulutus, yleissivistävä koulutus, aikuiskoulutus, nuoriso ja urheilu) välillä sekä virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen oppimisympäristöjen ja kyseisten alojen eri oikeussubjektien välillä;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 27 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

27 b)  ’avaintaidoilla’ tietoja, taitoja ja asenteita, joita kaikki ihmiset tarvitsevat itsensä toteuttamista ja kehittämistä, työllistymistä, sosiaalista osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta varten. Avaintaitoihin kuuluvat luku- ja kirjoitustaito, monikielitaito, matematiikan, luonnontieteiden, teknologian ja insinööritieteiden alan taidot, digitaaliset taidot, henkilökohtaiset, sosiaaliset ja oppimistaidot, kansalaistaidot, yrittäjyystaidot ja kulttuuritietoisuuteen ja kulttuurin ilmaisumuotoihin liittyvät taidot;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea ihmisten koulutuksellista, ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla Euroopassa ja muualla ja edistää näin kestävää kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista koheesiota sekä vahvistaa eurooppalaista identiteettiä. Ohjelma on keskeinen väline eurooppalaisen koulutusalueen luomiseksi, ja sillä tuetaan eurooppalaisen strategisen koulutusyhteistyön toteuttamista yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalla sekä tähän liittyviä alakohtaisia ohjelmia, edistetään nuorisopoliittista yhteistyötä unionin nuorisostrategian 2019–2027 puitteissa ja kehitetään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea ihmisten koulutuksellista, ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä koulutuksen, nuorison, aikuiskoulutuksen ja urheilun alalla Euroopassa ja muualla ja edistää näin kestävää kasvua, ihmisarvoista työtä, sosiaalista koheesiota ja osallistavuutta, ympäristönsuojelua, aktiivista kansalaisuutta, perusoikeuksien ja arvojen ja demokratiaan osallistumisen edistämistä sekä eurooppalaisen identiteetin vahvistamista. Ohjelma on keskeinen väline esteettömän ja osallistavan eurooppalaisen koulutusalueen luomiseksi, ja sillä tuetaan eurooppalaisen strategisen koulutusyhteistyön toteuttamista yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja nuorison alalla sekä tähän liittyviä alakohtaisia ohjelmia, edistetään nuorisopoliittista yhteistyötä unionin nuorisostrategian 2019–2027 puitteissa ja kehitetään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  edistetään epäviralliseen oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja aktiivista osallistumista nuorten keskuudessa samoin kuin yhteistyötä, osallisuutta, luovuutta ja innovointia nuorisoalan organisaatioiden ja nuorisopolitiikan tasolla;

b)  edistetään epäviralliseen ja arkioppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja aktiivista osallistumista nuorten keskuudessa samoin kuin yhteistyötä, osallisuutta, luovuutta ja innovointia nuorisoalan organisaatioiden ja nuorisopolitiikan tasolla;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  edistetään kaikkien ja kaikenikäisten kansalaisten elinikäistä oppimista tehostamalla yhteistyötä virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen oppimisympäristöjen välillä ja tukemalla joustavia oppimisväyliä;

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  aikuiskoulutuksen henkilöstön liikkuvuus;

d)  aikuiskoulutuksen oppijoiden ja henkilöstön liikkuvuus;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  koulutusalan ja muiden oppimismuotojen innovaatiokumppanuudet, joissa toteutetaan laaja-alaisia toimia, kuten aikuiskoulutuksen yhteenliittymiä, ja kumppanuudet monialaista yhteistyötä varten;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  laatukumppanuudet, etenkin Eurooppa-yliopistot, ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt ja yhteiset maisteriohjelmat;

b)  laatukumppanuudet, kuten ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt ja yhteiset maisteriohjelmat, joissa on varmistettava kumppanuuden Euroopan laajuinen maantieteellinen kattavuus;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  innovaatiokumppanuudet, joiden tavoitteena on vahvistaa Euroopan innovointikykyä;

c)  innovaatiokumppanuudet, joiden tavoitteena on vahvistaa Euroopan kestävää innovointikykyä;

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  unionin yleisten ja alakohtaisten toimintaohjelmien valmistelu ja toteuttaminen koulutuksen alalla, myös Eurydice-verkoston tai muiden asiaankuuluvien organisaatioiden tuella;

a)  unionin yleisten ja alakohtaisten toimintaohjelmien valmistelu ja toteuttaminen osallistavan koulutuksen alalla, myös Eurydice-verkoston tai muiden asiaankuuluvien organisaatioiden tuella;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien unionin laajuiset verkostot, koulutusalan eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ja kansainväliset koulutusjärjestöt;

c)  poliittinen vuoropuhelu, tuki ja yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien unionin laajuiset verkostot, koulutusalan eurooppalaiset, kansalliset, alueelliset ja paikalliset kansalaisjärjestöt ja kansainväliset koulutusjärjestöt, johon sisältyy muun muassa rakenteellinen tuki;

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  jäsennelty vuoropuhelu nuorten kanssa;

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  nuorten liikkuvuus;

a)  nuorten, myös vammaisten nuorten, liikkuvuus;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  nuorten osallistumiseen liittyvät innovaatiokumppanuudet, joissa toteutetaan laaja-alaisia toimia, kuten nuorisotyön yhteenliittymiä;

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  kumppanuudet, jotka liittyvät ohjelmasta tiedottamisen lisäämiseen, erityisesti joukkotiedotusvälineiden ja uusien digitaalisten välineiden avulla;

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö asiaankuuluvien keskeisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien unionin laajuiset verkostot, nuorisoalan eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ja kansainväliset nuorisojärjestöt, EU:n nuorisodialogi sekä tuki Euroopan nuorisofoorumille;

c)  poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö asiaankuuluvien keskeisten sidosryhmien kanssa ja tuki kyseisille sidosryhmille, mukaan lukien unionin laajuiset verkostot, nuorisoalan eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ja kansainväliset nuorisojärjestöt, jäsennelty vuoropuhelu sekä rakenteellinen tuki Euroopan nuorisofoorumille ja muille eurooppalaisille nuorisojärjestöille;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  jäsennelty vuoropuhelu nuorten kanssa;

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tietojen levittämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvät toimet eurooppalaisen politiikan tulosten ja painopisteiden samoin kuin ohjelman osalta, mukaan lukien urheilupalkinnot.

c)  tietojen levittämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen liittyvät toimet eurooppalaisen politiikan tulosten ja painopisteiden samoin kuin ohjelman osalta, mukaan lukien urheilupalkinnot, myös vammaisille henkilöille esteettömässä muodossa.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 30 000 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 41 097 000 000 euroa kiinteinä hintoina.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a)  koulutusalan toimiin 24 940 000 000 euroa, josta

a)  koulutusalan keskitettyihin ja hajautettuihin toimiin 83,5 prosenttia, josta

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  vähintään 8 640 000 000 euroa olisi kohdennettava 4 artiklan a alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin korkea-asteen koulutusta koskeviin toimiin;

1)  vähintään 34 prosenttia olisi kohdennettava 4 artiklan a alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin korkea-asteen koulutusta koskeviin hajautettuihin toimiin;

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  vähintään 5 230 000 000 euroa olisi kohdennettava 4 artiklan b alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin ammatillista koulutusta koskeviin toimiin;

2)  vähintään 25 prosenttia olisi kohdennettava 4 artiklan b alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin ammatillista koulutusta koskeviin hajautettuihin toimiin;

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  vähintään 3 790 000 000 euroa olisi kohdennettava 4 artiklan c alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin yleissivistävää koulutusta koskeviin toimiin;

3)  vähintään 15 prosenttia olisi kohdennettava 4 artiklan c alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin yleissivistävää koulutusta koskeviin hajautettuihin toimiin;

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  vähintään 1 190 000 000 euroa olisi kohdennettava 4 artiklan d alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin aikuiskoulutusta koskeviin toimiin;

4)  vähintään 6 prosenttia olisi kohdennettava 4 artiklan d alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin aikuiskoulutusta koskeviin hajautettuihin toimiin;

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5)  450 000 000 euroa olisi kohdennettava 7 artiklassa tarkoitettuihin Jean Monnet -toimiin;

5)  1,8 prosenttia olisi kohdennettava 7 artiklassa tarkoitettuihin Jean Monnet ‑toimiin;

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  koulutusalan toimien keskitetystä talousarviosta olisi kohdennettava enintään 20 prosenttia Eurooppa-yliopistoille ja vähintään 10 prosenttia ammatillisen koulutuksen huippuyksiköille;

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  edellä 8–10 artiklassa tarkoitettuihin nuorisoalan toimiin 3 100 000 000 euroa;

b)  edellä 8–10 artiklassa tarkoitettuihin nuorisoalan toimiin 10 prosenttia;

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  edellä 11–13 artiklassa tarkoitettuihin urheilualan toimiin 550 000 000 euroa; ja

c)  edellä 11–13 artiklassa tarkoitettuihin urheilualan toimiin 1,8 prosenttia; ja

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  vähintään 960 000 000 euroa kansallisten toimistojen toimintakustannusten osittaiseksi kattamiseksi.

d)  3,2 prosenttia kansallisten toimistojen toimintakustannusten osittaiseksi kattamiseksi.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kun hakijoita valitaan liikkuvuusjaksoille, on pyrittävä varmistamaan miesten ja naisten tasapuolinen edustus.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmät.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmät, sekä esteettömyyteen liittyvään avustamiseen.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Rahoitustuen tasoja, kuten avustuksia, matkustus- tai hallintokulujen kertakorvauksia, kiinteitä määriä ja yksikkökustannuksia, on tarkasteltava uudelleen vuosittain, ja ne on mukautettava isäntämaan, -alueen tai ‑kaupungin asuin- ja elinkustannuksiin päivitettyjen Eurostatin lukujen perusteella sekä matkustusolosuhteisiin.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Henkisiä tuotoksia tuottaviin hankkeisiin osallistuvien organisaatioiden henkilöstökustannukset on perustettava oikeudenmukaiseen ja yhtäläiseen palkkaan. Henkilöstökustannusten tasoa on tarkasteltava vuosittain uudelleen, ja se on ajantasaistettava Eurostatin lukujen perusteella.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.  Jotta voidaan tukea ylimääräisiä esteitä kohtaavien ja erityistarpeiden vuoksi apua tarvitsevien osallisuutta, tarkoitukseen varataan pääasiallisten hankemäärärahojen lisäksi erityiset määrärahat, joilla voidaan kattaa avun järjestämisestä aiheutuvat kulut.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komission ja jäsenvaltioiden on ohjelmaa toteuttaessaan varmistettava muun muassa osallistujien valinnan ja avustusten myöntämisen yhteydessä, että toimilla pyritään edistämään sosiaalista osallisuutta ja tavoittamaan paremmin sellaiset ihmiset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

2.  Komission ja jäsenvaltioiden on ohjelmaa toteuttaessaan varmistettava muun muassa osallistujien valinnan ja avustusten myöntämisen yhteydessä, että toimilla pyritään edistämään sosiaalista osallisuutta ja tavoittamaan paremmin sellaiset ihmiset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. On otettava käyttöön täydentäviä tukipalveluja, jotta ihmiset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, voivat osallistua kaikkiin toimiin esteettä ja saada kulttuurista, sosiaalista ja myös kielellistä valmennusta oppimiseen liittyvää liikkuvuusjaksoaan varten. Kansalliset toimistot vastaavat tällaisten tukipalvelujen seurannasta.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jotta voitaisiin edistää ohjelmaan osallistumista sellaisten ihmisten osalta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja varmistaa ohjelman sujuva toteuttaminen, komissio voi objektiivisten kriteerien perusteella muuttaa tai valtuuttaa 23 artiklassa tarkoitetut kansalliset toimistot muuttamaan sellaisten avustusten määriä, joilla tuetaan ohjelmaan sisältyviä liikkuvuustoimia.

5.  Jotta voitaisiin edistää ohjelmaan osallistumista sellaisten ihmisten osalta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja varmistaa ohjelman sujuva toteuttaminen, komissio voi objektiivisten kriteerien perusteella muuttaa tai valtuuttaa 23 artiklassa tarkoitetut kansalliset toimistot muuttamaan sellaisten avustusten määriä, joilla tuetaan ohjelmaan sisältyviä liikkuvuustoimia, ja antamaan esimerkiksi ennakkorahoitusta tällaisille osallistujille. Kansallisten toimistojen käyttöön annetaan erityiset määrärahat tällaisten täydentävien tukipalvelujen kustannusten kattamiseen, ja niiden on varmistettava, että esteettömyydestä ja osallistavuudesta johtuvia lisäkustannuksia ei voida yksinään käyttää hankkeen hylkäämisperusteena.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelma toteutetaan varainhoitoasetuksen [108] artiklassa tarkoitetuilla työohjelmilla. Työohjelmassa on oltava myös maininta kullekin toimelle osoitetun rahoituksen määrästä ja rahoituksen jakautumisesta jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden kesken kansallisen toimiston kautta hallinnoitavien toimien osalta. Komissio hyväksyy työohjelman täytäntöönpanosäädöksellä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 31 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Ohjelma toteutetaan varainhoitoasetuksen [108] artiklassa tarkoitetuilla työohjelmilla. Työohjelmassa on oltava myös maininta kullekin toimelle osoitetun rahoituksen määrästä ja rahoituksen jakautumisesta jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden kesken kansallisen toimiston kautta hallinnoitavien toimien osalta. Komissio antaa 30 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä työohjelman ja sen mahdollisten muutosten hyväksymisestä.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio ja jäsenvaltiot tehostavat pyrkimyksiä yksinkertaistaa menettelyjä ja vähentää etenkin sellaisten Erasmus+ ‑ohjelman hankkeisiin osallistuvien opiskelijoiden, laitosten ja vastaanottavien yritysten merkittävää hallinnollista rasitetta, jotka eivät vielä käytä tätä mahdollisuutta riittävässä määrin, jotta voidaan parantaa yhtäläisiä mahdollisuuksia ja helpottaa rekisteröinti-, validointi- ja tunnustamisprosesseja. Komissio ja kansalliset toimistot yhdenmukaistavat pääsyvaatimukset ja pyrkivät mahdollistamaan ohjelmaan osallistumisen mahdollisimman monelle hakijalle.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että varainhoitoasetuksen [2 artiklan 5 kohdassa] tarkoitetut unionin varoista myönnettävän avustuksen saajat keräävät ohjelman toteuttamisen seurannassa ja arvioinnissa käytettävät tiedot tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti ja riittävän yksityiskohtaisella tasolla. Sitä varten unionin varoista myönnettävän avustuksen saajille ja jäsenvaltioille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että varainhoitoasetuksen [2 artiklan 5 kohdassa] tarkoitetut unionin varoista myönnettävän avustuksen saajat keräävät ohjelman toteuttamisen seurannassa ja arvioinnissa käytettävät tiedot tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti ja riittävän yksityiskohtaisella tasolla sekä jaottelevat ne sukupuolen mukaan. Sitä varten unionin varoista myönnettävän avustuksen saajille ja jäsenvaltioille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman täytäntöönpano on käynnistynyt. Siihen on liitettävä myös edeltävän ohjelman loppuarviointi.

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024, jotta voidaan arvioida ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettuja toimenpiteitä ja ohjelman tehokkuutta sekä antaa tarvittaessa tämän asetuksen muuttamista koskeva lainsäädäntöehdotus. Siihen on liitettävä myös edeltävän ohjelman loppuarviointi.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio suorittaa toteutusjakson päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin.

4.  Komissio suorittaa toteutusjakson päätyttyä, kuitenkin viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2019, ohjelman lopullisen arvioinnin.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

5.  Komissio antaa arviointikertomukset Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäljempänä 24 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen on kehitettävä johdonmukainen strategia, joka koskee tehokasta tiedotusta niiden hallinnoimien ohjelman toimien yhteydessä tuetuista toiminnoista sekä tulosten tehokasta levittämistä ja hyödyntämistä, ja avustettava komissiota sen yleisessä tiedottamisessa, joka koskee ohjelmaa, kansallisella ja unionin tasolla hallinnoituja toimia koskevat tiedot mukaan luettuina, ja sen tuloksia, sekä tiedotettava asiaankuuluville kohderyhmille niiden maassa toteutetuista toimista.

1.  Jäljempänä 24 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen on kehitettävä yhdessä komission kanssa johdonmukainen unionin laajuinen koordinoitu strategia, joka koskee tehokasta tiedotusta niiden hallinnoimien ohjelman toimien yhteydessä tuetuista toiminnoista sekä tulosten tehokasta levittämistä ja hyödyntämistä, ja avustettava komissiota sen yleisessä tehtävässä tiedottaa ohjelmasta esteettömästi, kansallisella ja unionin tasolla hallinnoituja toimia koskevat tiedot mukaan luettuina, ja sen tuloksia, sekä tiedotettava asiaankuuluville kohderyhmille niiden maassa toteutetuista toimista. Ohjelmaa koskevat tiedot on annettava kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

4.  Komissio toteuttaa ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia koskevia tiedotus- ja viestintätoimia siten, että ne ovat myös vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Nuoret pitävät Erasmus+ ‑ohjelmaa pääasiassa korkeakouluopiskelijoille tarkoitettuna. Unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla toteutettavissa viestintä- ja tiedotustoimissa on siksi kiinnitettävä enemmän huomiota eri osa-alueiden ja niihin liittyvien alaohjelmien profiilin nostamiseen, ja komissio ja jäsenvaltiot esittävät ammatillisen koulutuksen ja ammattikoulutusalan liikkuvuuden tärkeinä valintoina, jotka johtavat työmarkkinoille pääsyyn ja lupaavaan uraan, ja lisäävät tällä tavoin ammatillisen koulutuksen ohjelmien näkyvyyttä.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Oppilaitosten ja työnvälityksen uraohjauspalveluissa on myös tiedotettava ohjelmasta ja kannustettava osallistumiseen.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen ohjelman moitteetonta toimintaa haittaavat oikeudelliset ja hallinnolliset esteet, mahdollisuuksien mukaan myös toimenpiteet, joilla pyritään ratkaisemaan kysymyksiä, jotka aiheuttavat ongelmia viisumien saannissa.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat asianmukaiset toimenpiteet poistaakseen ohjelman moitteetonta toimintaa haittaavat hallinnolliset esteet, mahdollisuuksien mukaan myös toimenpiteet, joilla pyritään välttämään avustusten verotus, helpottamaan oikeuksien siirrettävyyttä unionin sosiaalijärjestelmien välillä ja ratkaisemaan kysymyksiä, jotka aiheuttavat ongelmia viisumien ja oleskelulupien saannissa, sekä muita sellaisia oikeudellisia ja hallinnollisia vaikeuksia, jotka saattaisivat estää ohjelmaan osallistumisen.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansallisen toimiston on vastattava hankkeen elinkaaren kaikkien vaiheiden hallinnosta [19] artiklassa tarkoitetussa työohjelmassa kuvattavien toimien osalta varainhoitoasetuksen [58 artiklan 1 kohdan c, v ja vi alakohdan] mukaisesti.

2.  Kansallisen toimiston on vastattava hankkeen elinkaaren kaikkien vaiheiden hallinnosta [19] artiklassa tarkoitetussa työohjelmassa kuvattavien toimien osalta varainhoitoasetuksen [58 artiklan 1 kohdan c, v ja vi alakohdan] mukaisesti. Kansallisen toimiston on varmistettava, että hankkeet ovat helposti saavutettavissa ja osallistavia. Sen on varmistettava liikkuvuusjaksojen laadukkuus ja liikkuvuutta koskevassa eurooppalaisessa laatuperuskirjassa (2006/961/EY) vahvistettujen periaatteiden noudattaminen.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Kansallisen toimiston on asetettava avaintoiminto- ja alakohtaiset määrärahat helposti saataville kunkin hakukierroksen jälkeen, jotta hakijat voivat suunnitella tulevia toimiaan strategisesti, ja julkaistava tulokset valituista hankkeista ja budjettikohdista, jotta ohjelman riittävä ulkoinen valvonta voidaan toteuttaa. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, etteivät suuret laitokset ole ohjelman hakijoina etusijalla pieniin ja uusiin nähden.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b.  Kansallisen toimiston on säännöllisesti kuultava ohjelman edunsaajia (yksityishenkilöitä ja organisaatioita) kerätäkseen palautetta ohjelmasta, raportoidakseen siitä komissiolle ja parantaakseen sen toteuttamista kansallisella tasolla saamansa palautteen ja asiantuntijalausuntojen pohjalta.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Kansallisten toimistojen verkoston kanssa järjestetään säännöllisesti kokouksia sen varmistamiseksi, että ohjelma toteutetaan johdonmukaisella tavalla kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikissa 17 artiklassa tarkoitetuissa kolmansissa maissa.

7.  Kansallisten toimistojen verkoston kanssa järjestetään säännöllisesti kokouksia ja vertaisoppimistoimia sen varmistamiseksi, että ohjelma toteutetaan johdonmukaisella tavalla kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikissa 17 artiklassa tarkoitetuissa kolmansissa maissa. Komissio edistää hyvien käytäntöjen jakamista ja tietojen vaihtamista erityisesti esteettömyydestä ja kohtuullisista mukautustoimenpiteistä.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Komissio parantaa hankkeiden tulosten levittämiseen käytettävää alustaa ja huolehtii kansallisten toimistojen, kumppanien ja ohjelman edunsaajien hyvien käytäntöjen jakamisen ja kansainvälisen näkemysten vaihdon tehostamisesta.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b.  Komissio auttaa ohjelman hakijoita löytämään kansainvälisiä kumppaneita kehittämällä käyttäjäystävällisiä alustoja, joilla yhdistetään julkisia tietoja erilaisista edunsaajista ja näiden hankkeista.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

31 artikla

Komission teksti

Tarkistus

31 artikla

Poistetaan.

Komiteamenettely

 

1.  Komissiota avustaa asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.  Komitea voi kokoontua erityiskokoonpanoissa käsittelemään alakohtaisia kysymyksiä. Ulkopuolisia asiantuntijoita, myös työmarkkinaosapuolten edustajia, voidaan komitean työjärjestyksen mukaisesti tarvittaessa ja tapauskohtaisesti kutsua osallistumaan kokouksiin tarkkailijoina.

 

3.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  Laadukas oppimiseen liittyvä liikkuminen erilaisista lähtökohdista tuleville ihmisille

1)  Laadukas ja osallistava oppimiseen liittyvä liikkuminen erilaisista lähtökohdista tuleville ihmisille, mukaan lukien ihmiset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

Viiteasiakirjat

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

14.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

14.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Emilian Pavel

18.6.2018

Valiokuntakäsittely

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

EFDD

Laura Agea

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus 2006/961/EY, annettu 18. joulukuuta 2006, koulutukseen liittyvästä valtioiden rajat ylittävästä liikkuvuudesta yhteisössä: Liikkuvuutta koskeva eurooppalainen laatuperuskirja (EUVL L 394, 30.12.2006).


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

Viiteasiakirjat

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

14.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

14.6.2018

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Milan Zver

1.6.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.10.2018

3.12.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Liadh Ní Riada, Michel Reimon, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.2.2019

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Michel Reimon

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö