IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013

4.3.2019 - (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) - ***I

Odbor za kulturu i obrazovanje
Izvjestitelj: Milan Zver


Postupak : 2018/0191(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0111/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0111/2019
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0367),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 165. stavak 4. i članak 166. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0233/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 6. veljače 2019.[2],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za kulturu i obrazovanje te mišljenja Odbora za razvoj, Odbora za proračune i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0111/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prihvaća svoju izjavu priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi programa Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013

o uspostavi programa Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013

(Tekst značajan za EGP)

(Tekst značajan za EGP)

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U kontekstu brzih i korjenitih promjena do kojih je došlo zbog tehnološke revolucije i globalizacije ulaganje u mobilnost u svrhu učenja, suradnju i razvoj inovativnih politika u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta ključno je za izgradnju uključivih, povezanih i otpornih društava te za održavanje konkurentnosti Unije, istodobno doprinoseći jačanju europskog identiteta i demokratičnijoj Uniji.

(1)  Ulaganje u mobilnost u svrhu učenja za sve, bez obzira na socijalni ili kulturni kontekst i sredstva, te u suradnju i razvoj inovativnih politika u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta ključno je za izgradnju uključivih, demokratskih, povezanih i otpornih društava te za održavanje konkurentnosti Unije, istodobno doprinoseći jačanju europskog identiteta, načela i vrijednosti, kao i demokratičnijoj Uniji.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U kontekstu europskog stupa socijalnih prava, koji su 17. studenoga 2017. svečano proglasili i potpisali Europski parlament, Vijeće i Komisija, kao prvo ključno načelo utvrđuje se da svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine s pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno se kretati na tržištu rada.

(4)  U kontekstu europskog stupa socijalnih prava, koji su 17. studenoga 2017. svečano proglasili i potpisali Europski parlament, Vijeće i Komisija, kao prvo ključno načelo utvrđuje se da svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine s pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno se kretati na tržištu rada. U europskom stupu socijalnih prava jasno se ističe važnost kvalitetnog predškolskog obrazovanja i osiguravanja jednakih mogućnosti za sve.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U Bratislavi 16. rujna 2016. čelnici 27 država članica istaknuli su svoju odlučnost da se mladima pruže bolje mogućnosti. U Rimskoj deklaraciji potpisanoj 25. ožujka 2017. čelnici 27 država članica te Europskog vijeća, Europskog parlamenta i Europske komisije obvezali su se da će se zalagati za Uniju u kojoj se mladima pruža najbolje obrazovanje i osposobljavanje te u kojoj oni mogu studirati i pronaći posao diljem Unije; Uniju koja čuva našu kulturnu baštinu i promiče kulturnu raznolikost.

(5)  U Bratislavi 16. rujna 2016. čelnici 27 država članica istaknuli su svoju odlučnost da se mladima pruže bolje mogućnosti. U Rimskoj deklaraciji potpisanoj 25. ožujka 2017. čelnici 27 država članica te Europskog vijeća, Europskog parlamenta i Europske komisije obvezali su se da će se zalagati za Uniju u kojoj se mladima pruža najbolje obrazovanje i osposobljavanje te u kojoj oni mogu studirati i pronaći posao diljem kontinenta; Uniju koja čuva našu kulturnu baštinu i promiče kulturnu raznolikost; Uniju koja se bori protiv nezaposlenosti, diskriminacije, socijalne isključenosti i siromaštva.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U Izvješću o evaluaciji sredini provedbenog razdoblja programa Erasmus+ za razdoblje 2014.–2020. potvrđeno je da je stvaranje jedinstvenog programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport rezultiralo znatnim pojednostavnjenjem, racionalizacijom i sinergijama u upravljanju programom, ali su potrebna dodatna poboljšanja kako bi se dodatno konsolidirala veća učinkovitost programa za razdoblje 2014.–2020. U savjetovanjima za evaluaciju sredinom provedbenog razdoblja i o idućem programu države članice i dionici izrazili su snažnu podršku u vezi s nastavkom opsega, strukture i mehanizama provedbe programa te su pozvali na niz poboljšanja, poput toga da program bude uključiviji. Izrazili su i svoju punu potporu u vezi s tim da program ostane integriran te da se temelji na paradigmi cjeloživotnog učenja. Europski parlament u svojoj Rezoluciji od 2. veljače 2017. o provedbi programa Erasmus+ pozdravio je integriranu strukturu programa i pozvao Komisiju da u cijelosti iskoristi dimenziju programa u vezi sa cjeloživotnim učenjem podupiranjem i poticanjem međusektorske suradnje u idućem programu. Države članice i dionici također su naglasili da je potrebno očuvati snažnu međunarodnu dimenziju u programu te je proširiti na druge sektore obrazovanja i osposobljavanja.

(6)  U Izvješću o evaluaciji sredini provedbenog razdoblja programa Erasmus+ za razdoblje 2014.–2020. potvrđeno je da je stvaranje jedinstvenog programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport rezultiralo znatnim pojednostavnjenjem, racionalizacijom i sinergijama u upravljanju programom, ali su potrebna dodatna poboljšanja kako bi se dodatno konsolidirala veća učinkovitost programa za razdoblje 2014.–2020. U savjetovanjima za evaluaciju sredinom provedbenog razdoblja i o idućem programu države članice i dionici izrazili su snažnu podršku u vezi s nastavkom opsega, strukture i mehanizama provedbe programa te su pozvali na niz poboljšanja, poput toga da program bude uključiviji, jednostavniji te da se u njemu mogu lakše snalaziti i manji korisnici i projekti. Izrazili su i svoju punu potporu u vezi s tim da program ostane integriran te da se temelji na paradigmi cjeloživotnog učenja. Europski parlament u svojoj Rezoluciji od 2. veljače 2017. o provedbi programa Erasmus+ pozdravio je integriranu strukturu programa i pozvao Komisiju da u cijelosti iskoristi dimenziju programa u vezi sa cjeloživotnim učenjem podupiranjem i poticanjem međusektorske suradnje u idućem programu. Komisija, u svojoj procjeni učinka, države članice i dionici također su naglasili da je potrebno dodatno osnažiti međunarodnu dimenziju u programu te je proširiti na druge sektore obrazovanja i osposobljavanja te na mlade i sport.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Europski revizorski sud u svojem tematskom izvješću br. 22/2018 od 3. srpnja 2018. o programu Erasmus+1a naglasio je da je Program ostvario očitu europsku dodanu vrijednost, ali da se sve dimenzije te dodane vrijednosti, kao što su europski identitet ili veća višejezičnost, ne uzimaju u obzir niti mjere na primjeren način. Revizorski sud smatra da bi u sljedećem programu trebalo osigurati bolju usklađenost pokazatelja s ciljevima programa kako bi se osigurala prava procjena uspješnosti. U izvješću Revizorskog suda također se navodi da su, unatoč naporima u pogledu pojednostavnjenja u Programu za razdoblje 2014.–2020., administrativna opterećenja i dalje previsoka te se stoga preporučuje Komisiji da dodatno pojednostavi postupke u okviru Programa, posebno postupke prijave i zahtjeve za izvješćivanje, te da poboljša informatičke alate.

 

__________________

 

1a Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 22/2018 od 3. srpnja 2018. naslovljeno „Mobilnost u okviru programa Erasmus+ već je donijela koristi za nekoliko milijuna sudionika te je ostvarena višedimenzionalna dodana vrijednost EU-a, no potrebno je usavršiti mjerenje uspješnosti”.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U svojoj komunikaciji naslovljenoj „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani: višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.”26, donesenoj 2. svibnja 2018., Komisija je pozvala na veću usredotočenost na mlade u idućem financijskom okviru, posebno tako da se više nego udvostruči program Erasmus+ 2014.–2020., jedan od najvidljivijih uspjeha Unije. U novom bi se Programu trebalo usredotočiti na uključivost te doprijeti do više mladih s manje mogućnosti. Tako bi se omogućilo da više mladih ode u drugu zemlju kako bi učili ili radili.

(8)  U svojoj komunikaciji naslovljenoj „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani: višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.”26, donesenoj 2. svibnja 2018., Komisija je pozvala na više ulaganja u ljude i veću usredotočenost na mlade u idućem financijskom okviru i prepoznala da je program Erasmus+ jedan od najvidljivijih uspjeha Unije. Unatoč tom općem uspjehu, Program 2014.–2020. nije uspio zadovoljiti veliku potražnju za financiranjem i imao je niske stope uspješnosti projekta. Za rješavanje tih nedostataka potrebno je povećati višegodišnji proračun za program koji slijedi nakon Programa 2014.–2020. Nadalje, idući program trebao bi biti uključiviji i doprijeti do više osoba s manje mogućnosti te obuhvatiti velik broj novih i ambicioznih inicijativa. Stoga je za idući program potrebno utrostručiti proračun, u stalnim cijenama, u usporedbi s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2014.–2020., kako je Europski parlament naglasio u svojoj Rezoluciji od 14. ožujka 2018. o sljedećem Višegodišnjem financijskom okviru.

__________________

__________________

26 COM(2018)0321.

26 COM(2018)0321.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U tom kontekstu, važno je uspostaviti idući program za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport („Program”) koji slijedi nakon programa Erasmus+ za razdoblje 2014.–2020., uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća27. Integriranu narav programa za razdoblje 2014.–2020. kojim se obuhvaća učenje u svim kontekstima – formalnom, neformalnom i informalnom te u svim fazama života – trebalo bi zadržati radi poticanja fleksibilnih načina učenja kojima se pojedincima omogućuje razvoj tih kompetencija koje su potrebne za suočavanje s izazovima 21. stoljeća.

(9)  U tom kontekstu, važno je uspostaviti idući program za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport („Program”) koji slijedi nakon programa Erasmus+ za razdoblje 2014.–2020., uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća27. Integriranu narav programa za razdoblje 2014.–2020. kojim se obuhvaća učenje u svim kontekstima – formalnom, neformalnom i informalnom te u svim fazama života – trebalo bi pojačati radi osiguravanja pristupa cjeloživotnog učenja i poticanja fleksibilnih načina učenja kojima se osobama omogućuje stjecanje i usavršavanje znanja, vještina i kompetencija koje su potrebne za razvoj pojedinaca i suočavanje s izazovima 21. stoljeća te što bolje iskorištavanje mogućnosti koje ono nudi. Takav pristup također bi trebao prepoznati vrijednost neformalnih i informalnih obrazovnih aktivnosti i veza među njima.

__________________

__________________

27 Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.).

27 Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Program bi trebao imati mogućnosti za još veći doprinos provedbi političkih ciljeva i prioriteta Unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Koherentan pristup cjeloživotnog učenja od presudne je važnosti za upravljanje različitim promjenama kroz koje se prolazi tijekom životnog vijeka. Unapređenjem tog pristupa idući program trebao bi biti blisko povezan s općim strateškim okvirom za političku suradnju Unije u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, uključujući političke programe za škole, visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje te učenje odraslih, te istodobno jačati i razvijati nove sinergije s drugim povezanim programima i političkim područjima Unije.

(10)  Program bi trebao imati mogućnosti za još veći doprinos provedbi političkih ciljeva i prioriteta Unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Koherentan pristup cjeloživotnog učenja od presudne je važnosti za upravljanje različitim promjenama kroz koje se prolazi tijekom životnog vijeka, naročito za starije osobe koje trebaju naučiti nove životne vještine ili vještine za promjenjivo tržište rada. Takav bi pristup trebalo poticati kroz učinkovitu međusektorsku suradnju i veću interakciju različitih oblika obrazovanja. Unapređenjem tog pristupa idući program trebao bi biti blisko povezan s općim strateškim okvirom za političku suradnju Unije u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, uključujući političke programe za škole, visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje te učenje odraslih, te istodobno jačati i razvijati nove sinergije s drugim povezanim programima i političkim područjima Unije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Organizacije koje djeluju u prekograničnom kontekstu pružaju važan doprinos transnacionalnoj i međunarodnoj dimenziji Programa. Stoga bi se, prema potrebi, Programom trebala pružiti potpora relevantnim mrežama na razini Unije te europskim i međunarodnim organizacijama čije se aktivnosti odnose na ciljeve Programa i doprinose im.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Program je ključan element uspostavljanja europskog prostora obrazovanja. Trebao bi imati mogućnosti da doprinese idućem strateškom okviru za suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja i Programu vještina za Europu28 zahvaljujući zajedničkoj obvezi u pogledu strateške važnosti vještina i kompetencija za održiva radna mjesta, rast i konkurentnost. Trebao bi poduprijeti države članice u postizanju ciljeva Pariške deklaracije o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije putem obrazovanja29.

(11)  Program je ključan element uspostavljanja europskog prostora obrazovanja i razvoja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje do 2025., kako je navedeno u Preporuci Vijeća od 22. svibnja 2018. o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje. Trebao bi imati mogućnosti da doprinese idućem strateškom okviru za suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja i Programu vještina za Europu28 zahvaljujući zajedničkoj obvezi u pogledu strateške važnosti vještina, kompetencija i znanja za održavanje i otvaranje radnih mjesta, poticanje rasta, konkurentnosti, inovacija i socijalne kohezije. Trebao bi poduprijeti države članice u postizanju ciljeva Pariške deklaracije o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije putem obrazovanja29.

__________________

__________________

 

27a SL C 189, 4.6.2018., str. 1.

28 COM(2016)0381.

28 COM(2016)0381.

29 [Upućivanje].

29 [Upućivanje].

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Program bi trebao biti usklađen s novom strategijom Europske unije za mlade30, okvirom za europsku suradnju u području mladih za razdbolje 2019.–2027., na temelju Komunikacije Komisije od 22. svibnja 2018. „Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih: nova strategija EU-a za mlade”31.

(12)  Program bi trebao biti usklađen s novom strategijom Europske unije za mlade30, okvirom za europsku suradnju u području mladih za razdoblje 2019.–2027., na temelju Komunikacije Komisije od 22. svibnja 2018. „Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih: nova strategija EU-a za mlade”31, uključujući cilj strategije da se pruži potpora visokokvalitetnom radu mladih i neformalnom učenju.

__________________

__________________

30 [Upućivanje – Vijeće treba donijeti do kraja 2018.].

30 [Upućivanje – Vijeće treba donijeti do kraja 2018.].

31 COM(2018)0269.

31 COM(2018)0269.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Programom bi se trebao uzeti u obzir plan rada Unije za sport koji je okvir za suradnju na razini Unije u području sporta za razdoblje […]32. Trebalo bi osigurati koherentnost i komplementarnost između plana rada Unije i aktivnosti koje se podupiru Programom u području sporta. Potrebno je posebno se usredotočiti na sportove na lokalnoj razini, uzimajući u obzir važnu ulogu sporta u promicanju tjelesne aktivnosti i zdravog načina života, socijalne uključenosti i ravnopravnosti. Programom bi se trebalo doprinijeti promicanju zajedničkih europskih vrijednosti putem sporta, dobrog upravljanja i integriteta u sportu te obrazovanja, osposobljavanja i stjecanja vještina putem sporta.

(13)  Programom bi se trebao uzeti u obzir plan rada Unije za sport koji je okvir za suradnju na razini Unije u području sporta za razdoblje […]32. Trebalo bi osigurati koherentnost i komplementarnost između plana rada Unije i aktivnosti koje se podupiru Programom u području sporta. Potrebno je posebno se usredotočiti na sportove na lokalnoj razini, uzimajući u obzir važnu ulogu sporta u promicanju tjelesne aktivnosti i zdravog načina života, međuljudskih odnosa, socijalne uključenosti i ravnopravnosti. Programom bi se trebale podupirati aktivnosti mobilnosti samo u kontekstu sporta na lokalnoj razini, i za mlade koji se redovito bave organiziranim sportom i za sportsko osoblje. Također je važno uvidjeti da sportsko osoblje mogu biti profesionalci, koji sportom zarađuju za život, no i dalje su uključeni u sport na lokalnoj razini. Stoga bi mjere za mobilnost trebale biti otvorene i za tu skupinu. Programom bi se trebalo doprinijeti promicanju zajedničkih europskih vrijednosti putem sporta, dobrog upravljanja i integriteta u sportu, održivosti i dobrih ekoloških praksi u sportu te obrazovanja, osposobljavanja i stjecanja vještina putem sporta. Svi relevantni dionici, uključujući institucije za obrazovanje i osposobljavanje, trebali bi moći sudjelovati u partnerstvima, suradnji i političkom dijalogu u području sporta.

__________________

__________________

32 [Upućivanje].

32 [Upućivanje].

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Program bi trebao doprinijeti jačanju Unijinog inovacijskog kapaciteta, posebno podupiranjem aktivnosti mobilnosti i suradnje kojima se potiče razvoj kompetencija u područjima ili disciplinama okrenutima budućnosti poput znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike, klimatskih promjena, okoliša, čiste energije, umjetne inteligencije, robotike, analize podataka i umjetnosti/dizajna, kako bi se ljudima pomoglo da steknu znanje, vještine i kompetencije koji su im potrebni za budućnost.

(14)  Program bi trebao doprinijeti jačanju Unijinog inovacijskog kapaciteta, posebno podupiranjem aktivnosti mobilnosti i suradnje kojima se potiče razvoj vještina i kompetencija u područjima ili disciplinama okrenutima budućnosti poput znanosti, tehnologije, umjetnosti, inženjerstva i matematike (STEAM), klimatskih promjena, zaštite okoliša, održivog razvoja, čiste energije, umjetne inteligencije, robotike, analize podataka, dizajna i arhitekture te digitalne i medijske pismenosti, kako bi se ljudima pomoglo da steknu znanje, vještine i kompetencije koji su im potrebni za budućnost.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  U skladu sa svojom zadaćom poticanja inovacija u obrazovanju i osposobljavanju, Programom bi se trebao podupirati razvoj strategija obrazovanja i učenja usmjerenih na nadarenu i talentiranu djecu bez obzira na njihovo državljanstvo, socioekonomski status ili spol.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14b)  Program bi trebao doprinijeti praćenju ishoda Europske godine kulturne baštine podupiranjem aktivnosti osmišljenih kako bi se razvijale vještine potrebne za zaštitu i očuvanje europske kulturne baštine te kako bi se u potpunosti iskoristile obrazovne mogućnosti koje nude kulturni i kreativni sektor.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Sinergijama s programom Obzor Europa trebalo bi se osigurati da se kombinirani resursi Programa33 s resursima programa Obzor Europa koriste za podupiranje aktivnosti namijenjenih jačanju i moderniziranju europskih visokih učilišta. Programom Obzor Europa, prema potrebi, nadopunjavat će se potpora Programa inicijativi „Europska sveučilišta”, posebno njezinoj istraživačkoj dimenziji u okviru razvoja nove zajedničke, integrirane dugoročne i održive strategije u području obrazovanja, istraživanja i inovacija. Sinergije s programom Obzor Europa omogućit će poticanje integracije obrazovanja i istraživanja na visoka učilišta.

(15)  Sinergijama s programom Obzor Europa trebalo bi se osigurati da se kombinirani resursi Programa33 s resursima programa Obzor Europa koriste za podupiranje aktivnosti namijenjenih jačanju i moderniziranju europskih visokih učilišta. Programom Obzor Europa nadopunjavat će se potpora Programa aktivnostima i inicijativama koje imaju istraživačku dimenziju, kao što je inicijativa „Europska sveučilišta”, u okviru razvoja nove zajedničke, integrirane dugoročne i održive strategije u području obrazovanja, istraživanja i inovacija. Sinergije s programom Obzor Europa omogućit će poticanje integracije obrazovanja i istraživanja, naročito u ustanovama za visoko obrazovanje.

__________________

__________________

33 COM(2018) [ ].

33 COM(2018) [ ].

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Program bi trebao biti uključiviji, što se može ostvariti poboljšanjem obuhvaćanja osoba s manje mogućnosti, uključujući fleksibilnijim oblicima mobilnosti u svrhu učenja, te poticanjem sudjelovanja manjih organizacija, posebno novih sudionika i organizacija lokalne zajednice koji izravno rade s učenicima u nepovoljnom položaju svih dobnih skupina. Virtualni načini rada, poput virtualne suradnje te kombinirane i virtualne mobilnosti, trebali bi se promicati kako bi se obuhvatilo više sudionika, posebno onih s manje mogućnosti i onih kojima bi fizički odlazak u zemlju koja nije zemlja njihova boravišta bio preprekom.

(16)  Program bi trebao biti uključiviji, što se može ostvariti poboljšanjem stope sudjelovanja osoba s manje mogućnosti. Važno je uvidjeti da bi razlozi niske razine sudjelovanja osoba s manje mogućnosti mogli biti različiti i ovisiti o različitim nacionalnim kontekstima. Stoga bi nacionalne agencije unutar okvira Unije trebale razviti uključive strategije s mjerama za bolje informiranje, jednostavnije postupke, ponudu osposobljavanja i podrške te praćenje učinkovitosti. Trebali bi se upotrebljavati drugi mehanizmi za jačanje uključenosti, među ostalim pružanjem fleksibilnijih oblika mobilnosti u svrhu učenja u skladu s potrebama osoba s manje mogućnosti, te poticanjem sudjelovanja manjih organizacija, posebno novih sudionika i organizacija lokalne zajednice koji izravno rade s učenicima u nepovoljnom položaju svih dobnih skupina.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  Ako osobe s manje mogućnosti ne mogu sudjelovati u Programu iz financijskih razloga, bilo zbog svoje ekonomske situacije ili zbog toga što su troškovi sudjelovanja u Programu viši zbog njihove konkretne situacije, što je često slučaj s osobama s invaliditetom, Komisija i države članice trebale bi osigurati uvođenje odgovarajućih mjera financijske potpore. Takve mjere mogu uključivati druge instrumente Unije, kao što su Europski socijalni fond plus, nacionalni programi ili prilagodbe bespovratnih sredstava ili dodaci na njih u okviru Programa. Kada se procjenjuje ne mogu li osobe s manje mogućnosti sudjelovati u Programu iz financijskih razloga i zbog razine potpore koja im je potrebna, trebalo bi koristiti objektivne kriterije. Dodatni troškovi mjera za olakšavanje uključivanja nikada ne bi smjeli biti razlog za odbijanje prijave.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16b)  Program bi trebao nastaviti usmjeravati svoju potporu na fizičku mobilnost u svrhu učenja i otvoriti više mogućnosti da osobe s manje mogućnosti iskoriste mjere za fizičku mobilnost u svrhu učenja. Istovremeno bi trebalo uvidjeti da virtualni formati, kao što su virtualna suradnja, kombinirano učenje i virtualno učenje, mogu djelotvorno nadopuniti fizičku mobilnost u svrhu učenja i maksimalno povećati njezinu učinkovitost. U iznimnim slučajevima, ako osobe nisu u mogućnosti sudjelovati u mjerama i aktivnostima u području mobilnosti, virtualni formati mogu im omogućiti da iskoriste brojne pogodnosti Programa na isplativ i inovativan način. Stoga bi Program također trebao pružati potporu takvim virtualnim formatima i alatima. Takvi formati i alati, posebno oni koji se koriste za učenje jezika, trebali bi biti što je više moguće dostupni javnosti.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16c)  U skladu s obvezama Unije i država članica u okviru Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, posebno njezina članka 9. o pristupačnosti i članka 24. o obrazovanju, posebnu pozornost treba posvetiti tome da se osobama s invaliditetom osigura nediskriminacijski i nesmetan pristup Programu. U tu bi svrhu, po potrebi, trebalo pružati dodatnu potporu, uključujući financijsku potporu.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16d)  Pravne i administrativne prepreke, poput poteškoća u dobivanju viza i boravišnih dozvola te u pristupu uslugama podrške, posebno zdravstvenim uslugama, mogu spriječiti pristup Programu. Stoga bi države članice trebale donijeti sve potrebne mjere za uklanjanje takvih prepreka, u potpunosti u skladu s pravom Unije, te za olakšavanje prekograničnih razmjena, na primjer izdavanjem europske kartice zdravstvenog osiguranja.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U svojoj Komunikaciji „Obrazovanjem i kulturom jačati europski integritet” Komisija je naglasila ključnu ulogu obrazovanja, kulture i sporta u promicanju aktivnog građanstva i zajedničkih vrijednosti među najmlađim generacijama. Jačanjem europskog identiteta i poticanjem aktivnog sudjelovanja pojedinaca u demokratskim procesima od ključne je važnosti za budućnost Europe i naših demokratskih društava. Odlazak u inozemstvo radi studiranja, učenja, osposobljavanja ili sudjelovanja u aktivnostima za mlade i sportskim aktivnostima doprinosi jačanju europskog identiteta u svoj njegovoj raznolikosti i osjećaja pripadanja kulturnoj zajednici te poticanju takvog aktivnog građanstva među građanima svih dobi. Oni koji sudjeluju u aktivnostima mobilnosti trebali bi se angažirati u svojim lokalnim zajednicama te u lokalnim zajednicama svoje zemlje domaćina kako bi podijelili svoje iskustvo. Trebalo bi podupirati aktivnosti povezane s jačanjem svih aspekata kreativnosti u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih te poboljšanjem ključnih kompetencija.

(17)  U svojoj komunikaciji „Obrazovanjem i kulturom jačati europski integritet” Komisija je naglasila ključnu ulogu obrazovanja, kulture i sporta u promicanju aktivnog građanstva, zajedničkih vrijednosti i osjećaja solidarnosti među najmlađim generacijama. Jačanjem europskog identiteta i poticanjem aktivnog sudjelovanja pojedinaca i civilnog društva u demokratskim procesima od ključne je važnosti za budućnost Europe i naših demokratskih društava. Odlazak u inozemstvo radi studiranja, učenja, osposobljavanja ili sudjelovanja u aktivnostima za mlade i sportskim aktivnostima doprinosi jačanju europskog identiteta u svoj njegovoj raznolikosti i osjećaja pripadanja kulturnoj zajednici te poticanju takvog aktivnog građanstva, socijalne kohezije i kritičkog razmišljanja među građanima svih dobi. Oni koji sudjeluju u aktivnostima mobilnosti trebali bi se angažirati u svojim lokalnim zajednicama te u lokalnim zajednicama svoje zemlje domaćina kako bi podijelili svoje iskustvo. Trebalo bi podupirati aktivnosti povezane s jačanjem svih aspekata kreativnosti u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih te poboljšanjem ključnih kompetencija.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a)  Važno je da se Programom ostvari europska dodana vrijednost. Stoga bi mjere i aktivnosti trebale ispunjavati uvjete za financiranje u sklopu Programa samo ako se može dokazati da imaju potencijalnu europsku dodanu vrijednost. Trebalo bi biti moguće dokazati europsku dodanu vrijednost na brojne načine, primjerice kroz transnacionalni karakter mjera, njihovu komplementarnost i sinergije s drugim programima i politikama Unije, njihov doprinos djelotvornoj uporabi alata Unije za transparentnost i priznavanje, razvoju standarda osiguranja kvalitete diljem Unije i razvoju zajedničkih standarda u programima obrazovanja i osposobljavanja diljem Unije, njihovo promicanje višejezičnosti i međukulturnog i međuvjerskog dijaloga, poticanje europskog osjećaja pripadnosti i jačanje europskog građanstva.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Trebalo bi poticati međunarodnu dimenziju Programa kako bi se ponudilo više mogućnosti za mobilnost, suradnju i politički dijalog s trećim zemljama koje nisu pridružene Programu. Aktivnosti međunarodne mobilnosti trebale bi se proširiti na ostale sektore, poput strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, nadovezujući se na uspješnu provedbu međunarodnih aktivnosti u sektorima visokog obrazovanja i mladih u okviru prethodnih programa u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

(18)  Trebalo bi poticati međunarodnu dimenziju Programa nudeći pojedincima i organizacijama više mogućnosti za mobilnost, suradnju i politički dijalog s trećim zemljama koje nisu pridružene Programu, posebno zemljama u razvoju. Međunarodna dimenzija trebala bi podupirati razvoj vještina i međuljudske razmjene te bi, posebno, za državljane zemalja u razvoju, trebala osigurati da polaznici Programa na kraju studiranja svoja znanja prenesu u njihove zemlje podrijetla. Njome bi se također trebala ojačati izgradnja kapaciteta obrazovnih sustava u zemljama u razvoju. Aktivnosti međunarodne mobilnosti trebale bi se proširiti na ostale sektore, poput strukovnog obrazovanja te osposobljavanja i sporta, nadovezujući se na uspješnu provedbu međunarodnih aktivnosti u sektorima visokog obrazovanja i mladih u okviru prethodnih programa u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Kako bi se poboljšao učinak aktivnosti u zemljama u razvoju, važno je povećati sinergije između programa Erasmus+ i instrumenata za vanjsko djelovanje Unije, kao što su Instrument za susjedstvo, razvoj, trgovinu i međunarodnu suradnju i Instrument za pretpristupnu pomoć.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Programom bi se trebale osnažiti postojeće mogućnosti mobilnosti u svrhu učenja, posebice u onim sektorima u kojima bi se Programom mogla ostvariti najveća učinkovitost, kako bi se proširio njegov doseg i kako bi se njime odgovorilo na visoku neispunjenu potražnju. To bi se trebalo postići ponajprije povećanjem i olakšavanjem aktivnosti mobilnosti za studente u visokom obrazovanju, učenike i polaznike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Mobilnost niskokvalificiranih odraslih osoba trebala bi se uvrstiti u partnerstva za suradnju. Mogućnosti mobilnosti za mlade koji sudjeluju u aktivnostima neformalnog učenja također bi se trebala proširiti tako da se njome obuhvati više mladih osoba. Mobilnost osoblja u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta također bi trebalo ojačati, s obzirom na njezin utjecaj poluge. U skladu s vizijom istinskog europskog prostora obrazovanja, Programom bi se također trebala poticati mobilnost i razmjene te sudjelovanje studenata u obrazovnim i kulturnim aktivnostima podupiranjem digitalizacije postupaka poput europske studentske iskaznice. Ta inicijativa može biti važan korak u ostvarenju mobilnosti za sve, prvo omogućujući visokim učilištima da šalju i primaju više studenata na razmjenu uz istodobno daljnje povećanje kvalitete studentske mobilnosti, a i olakšavanjem pristupa studenata raznim uslugama (knjižnica, prijevoz, smještaj) prije dolaska u ustanovu u inozemstvu.

(20)  Programom bi se trebale osnažiti postojeće mogućnosti mobilnosti u svrhu učenja, posebice u onim sektorima u kojima bi se Programom mogla ostvariti najveća učinkovitost, kako bi se proširio njegov doseg i kako bi se njime odgovorilo na visoku neispunjenu potražnju. To bi se trebalo postići ponajprije povećanjem i olakšavanjem aktivnosti mobilnosti za studente i profesore u visokom obrazovanju te učenike i nastavnike, uključujući učitelje u predškolskom i ranom odgoju i obrazovanju te polaznike i nastavnike u strukovnom obrazovanju, s ciljanim mjerama kojima se uzimaju u obzir posebne obrazovne potrebe korisnika. Dodatno bi trebalo promicati mogućnosti za mobilnost u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u pograničnim regijama kako bi se ti polaznici pripremili za tržište rada u specifičnom prekograničnom kontekstu. Program bi također trebao ponuditi mogućnosti za mobilnost učenika i nastavnika u obrazovanju odraslih. Glavni ciljevi obrazovanja odraslih jesu prijenos znanja, kompetencija i vještina, promicanje socijalne uključenosti, aktivnog građanstva te osobnog razvoja i dobrobiti; Mogućnosti mobilnosti za mlade koji sudjeluju u aktivnostima neformalnog učenja trebalo bi proširiti tako da one dopru do više mladih osoba, posebno novih sudionika te onih koji raspolažu s manje mogućnosti i skupina građana do kojih je teško doći. Također bi trebalo ojačati mobilnost osoblja u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, s obzirom na učinak poluge koji takva mobilnost nosi sa sobom, s posebnim naglaskom na prekvalifikaciju i usavršavanje te promicanje razvoja vještina za tržište rada. U skladu s vizijom istinskog europskog prostora obrazovanja, Programom bi se također trebala poticati mobilnost i razmjene te sudjelovanje studenata u obrazovnim, kulturnim i sportskim aktivnostima digitalizacijom postupaka radi olakšavanja postupaka podnošenja prijave i sudjelovanja u Programu, razvojem internetskih sustava prilagođenih korisnicima koji su temeljeni na najboljoj praksi i stvaranjem novih alata poput europske studentske iskaznice. Ta inicijativa može biti važan korak u ostvarenju mobilnosti za sve, prvo omogućujući visokim učilištima da šalju i primaju više studenata na razmjenu uz istodobno daljnje povećanje kvalitete studentske mobilnosti, a i olakšavanjem pristupa studenata raznim uslugama (knjižnica, prijevoz, smještaj) prije dolaska u ustanovu u inozemstvu.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Program bi trebao jamčiti kvalitetu iskustva u području mobilnosti na temelju načela iz preporuke Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o transnacionalnoj mobilnosti unutar Zajednice za potrebe obrazovanja i izobrazbu: Europska povelja kvalitete za mobilnost1a, u kojoj je jasno naznačeno da kvaliteta informacija, priprema, potpora i priznavanje iskustva i kvalifikacija te unaprijed utvrđeni jasni planovi učenja i rezultati učenja, snažno utječu na prednosti mobilnosti. Aktivnosti u području mobilnosti trebale bi biti unaprijed pripremljene. Tu je pripremu često moguće učinkovito obaviti uz pomoć informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Programom bi po potrebi trebalo podupirati posjete u svrhu pripreme za aktivnosti u području mobilnosti.

 

__________________

 

1a SL L 394, 30.12. 2006., str. 5.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20b)  Programom bi se trebala podupirati i poticati mobilnost nastavnika i obrazovnog osoblja na svim razinama kako bi se poboljšale radne prakse i pridonijelo profesionalnom razvoju. S obzirom na ključnu ulogu koju predškolsko i rano obrazovanje ima u sprečavanju socijalnih i ekonomskih nejednakosti, važno je da nastavnici i osoblje na toj razini mogu u okviru Programa sudjelovati u mobilnosti u svrhu učenja. Kad je riječ o podučavanju, programom bi se trebalo poticati i upravljanje inovacijama u području politika kako bi se riješili neki od zajedničkih izazova s kojima se suočavaju obrazovni sustavi u Uniji, kao što su privlačenje novih talenata za podučavanje najmarginaliziranijih skupina djece i razvoj osposobljavanja nastavnika kako bi im se pomoglo u podučavanju učenika u nepovoljnom položaju. Kako bi se ostvarila najveća moguća korist od sudjelovanja u Programu za nastavnike i obrazovno osoblje, potrebno je uložiti sve napore kako bi se osiguralo da oni imaju poticajno okruženje za mobilnost i da je to dio njihovog radnog programa i uobičajenog radnog opterećenja, da imaju pristup odgovarajućim mogućnostima osposobljavanja i primaju odgovarajuću financijsku potporu u skladu sa zemljom i, po potrebi, regijom u kojoj će se odvijati mobilnost u svrhu učenja.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20c)  Priznavajući ključnu ulogu koju strukovno obrazovanje i osposobljavanje imaju u poboljšanju izgleda za zapošljavanje i promicanju socijalne uključenosti, Program bi trebao pridonijeti jačanju uključivosti, kvalitete i relevantnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u skladu s komunikacijom Komisije od 10. lipnja 2016. o Novom programu vještina za Europu: suradnja na jačanju ljudskog kapitala, zapošljivosti i konkurentnosti1a. Programom bi se trebale promicati snažnije veze između ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i poslodavaca, kako u privatnom tako i u javnom sektoru. Njime bi se također trebalo pomoći u rješavanju pitanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja specifičnih za pojedine sektore, kao što su jezično osposobljavanje, poticanje kvalitetnih partnerstava za mobilnost i priznavanja i certificiranja kompetencija te poticati pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja da se prijave za Povelju za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, koja predstavlja oznaku kvalitete.

 

__________________

 

1a COM(2016)0381.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Programom bi se trebalo poticati sudjelovanje mladih u demokratskom životu Europe, uključujući podupiranjem projekata sudjelovanja kako bi se mladi uključili i naučili sudjelovati u civilnom društvu, podizanjem svijesti o europskim zajedničkim vrijednostima, uključujući temeljnim pravima, okupljanjem mladih i donositelja odluka na lokalnoj i nacionalnoj razini te na razini Unije, a i doprinosom europskom procesu integracije.

(21)  Programom bi se trebalo poticati sudjelovanje mladih u demokratskom životu Europe, uključujući podupiranjem projekata sudjelovanja kako bi se mladi uključili i naučili sudjelovati u civilnom društvu, podizanjem svijesti o europskim zajedničkim vrijednostima, uključujući temeljnim pravima, europskoj povijesti, kulturi i građanstvu, okupljanjem mladih i donositelja odluka na lokalnoj i nacionalnoj razini te na razini Unije, a i doprinosom europskom procesu integracije. Programom bi se trebala podići svijest o alatima e-demokracije, što uključuje europsku građansku inicijativu. Također bi se trebala promicati i međugeneracijska razmjena između mlađih i starijih osoba. S obzirom na ključnu ulogu koju organizacije mladih i rad s mladima imaju u postizanju tih ciljeva, Programom bi se trebao podupirati razvoj sektora mladih u Uniji.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Programom bi se mladima trebalo pružiti više mogućnosti da otkriju Europu na temelju iskustava u svrhu učenja u inozemstvu. Osamnaestogodišnjacima, posebno onima s manje mogućnosti, trebalo bi dati priliku za prvo, kratkoročno iskustvo putovanja po Europi, pojedinačno ili u skupini, u okviru neformalne aktivnosti u svrhu učenja kojom se nastoji potaknuti njihov osjećaj pripadanja Europskoj uniji i otkrivanje njezine kulturne raznolikosti. Programom bi se trebala utvrditi tijela zadužena za dopiranje do sudionika i njihov odabir te bi se trebale podupirati aktivnosti za poticanje dimenzija učenja iz iskustva.

(22)  Programom bi se mladima trebalo pružiti više mogućnosti da otkriju Europu na temelju iskustava u svrhu učenja u inozemstvu u okviru nove inicijative naziva DiscoverEU. Mladim ljudima koji imaju između 18 i 20 godina, posebno onima koji imaju manje mogućnosti, trebalo bi dati priliku za prvo, kratkoročno iskustvo putovanja po Europi, pojedinačno ili u skupini, u sklopu neformalnih ili informalnih obrazovnih aktivnosti kojima se nastoji potaknuti njihov osjećaj pripadnosti Europskoj uniji i otkrivanje njezine kulturne i jezične raznolikosti. Inicijativa bi trebala imati snažnu i provjerljivu komponentu učenja te bi trebala osigurati pravilno širenje iskustava i razmjenu iskustava kako bi se kontinuirano mogla ocjenjivati i poboljšavati. Programom bi se trebala utvrditi tijela zadužena za upoznavanje sudionika s Programom i za njihov odabir, uzimajući u obzir zemljopisnu ravnotežu, te bi se trebale podupirati aktivnosti za poticanje dimenzija učenja iz iskustva. Ta bi tijela također trebala biti uključena, prema potrebi, u pružanje osposobljavanja i potpore prije i nakon mobilnosti, što uključuje i jezične i međukulturne vještine. Inicijativa DiscoverEU trebala bi djelovati u suradnji s Europskim prijestolnicama kulture, Europskim prijestolnicama mladih, Europskim volonterskim prijestolnicama i Europskim zelenim prijestolnicama.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Programom bi se trebalo poboljšati učenje jezika, posebno širom upotrebom internetskih alata, s obzirom na to da e-učenje nudi dodatne prednosti za učenje jezika u pogledu pristupa i fleksibilnosti.

(23)  Učenje jezika pridonosi uzajamnom razumijevanju i mobilnosti unutar i izvan Unije. Jezične kompetencije istodobno spadaju u ključne životne i radne vještine. Stoga bi se Programom trebalo poticati učenje jezika kroz jezične tečajeve na licu mjesta i širom upotrebom dostupnih internetskih alata, s obzirom na to da e-učenje može imati dodatne prednosti za učenje jezika u pogledu pristupa i fleksibilnosti. U potpori za učenje jezika koja se pruža u okviru Programa trebalo bi više pozornosti posvetiti potrebama korisnika, s naglaskom na jezicima koji se koriste u zemlji primateljici, a u pograničnim regijama na jezicima susjednih zemalja. Potpora za učenje jezika treba također obuhvaćati nacionalne znakovne jezike. Instrument za jezičnu potporu na internetu u okviru programa Erasmus trebao bi biti prilagođen posebnim potrebama sudionika u programu i trebao bi biti otvoren svima.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a)  Program bi trebao koristiti jezične tehnologije, kao što su tehnologije automatskog prevođenja, s ciljem da se olakša razmjena između nadležnih tijela i poboljša međukulturni dijalog.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Programom bi se trebale podupirati mjere kojima se poboljšava suradnja među institucijama i organizacijama koje djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, prepoznajući njihovu temeljnu ulogu u pomaganju ljudima da steknu znanje, vještine i kompetencije potrebne u svijetu koji se mijenja te da adekvatno ostvare potencijal za inovacije, kreativnost i poduzetništvo, posebno u digitalnom gospodarstvu.

(24)  Programom bi se trebale podupirati mjere kojima se poboljšava suradnja među institucijama i organizacijama koje djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, prepoznajući njihovu temeljnu ulogu u pomaganju ljudima da steknu znanje, vještine i kompetencije potrebne u svijetu koji se mijenja te da adekvatno ostvare potencijal za inovacije, kreativnost i poduzetništvo, posebno u digitalnom gospodarstvu. U tu bi svrhu trebalo osigurati učinkovitu suradnju svih relevantnih dionika na svim razinama provedbe Programa.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  U svojim zaključcima od 14. prosinca 2017. Europsko vijeće pozvalo je države članice, Vijeće i Komisiju da nastave s nizom inicijativa za podizanje europske suradnje u obrazovanju i osposobljavanju na novu razinu, uključujući poticanjem uspostave inicijative „Europska sveučilišta” do 2024., koja se sastoji od mreža u koje bi se pristupom odozdo prema gore povezala sveučilišta diljem Unije. Programom bi se trebala podupirati ta inicijativa „Europska sveučilišta”.

(25)  U svojim zaključcima od 14. prosinca 2017. Europsko vijeće pozvalo je države članice, Vijeće i Komisiju da nastave s nizom inicijativa za podizanje europske suradnje u obrazovanju i osposobljavanju na novu razinu, uključujući poticanjem uspostave inicijative „Europska sveučilišta” do 2024., koja se sastoji od mreža u koje bi se pristupom odozdo prema gore povezala sveučilišta diljem Unije. Programom bi se trebala podupirati ta inicijativa, koja bi trebala biti usmjerena na izvrsnost i namijenjena povećanju privlačnosti ustanova visokog obrazovanja u Uniji i poboljšanju suradnje između istraživanja, inovacija i obrazovanja. Pojam „izvrsnosti” treba shvatiti široko, na primjer u pogledu sposobnosti jačanja uključenosti. Potpora programa trebala bi obuhvaćati široku geografsku pokrivenost „Europskih sveučilišta”.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  U Izjavi iz Brugesa iz 2010. poziva se na potporu strukovnoj izvrsnosti za pametan i održiv rast. U Komunikaciji „Jačanje inovacija u europskim regijama” iz 2017. ukazuje se na povezivanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s inovacijskim sustavima u okviru strategija pametne specijalizacije na regionalnoj razini. Programom bi se trebali omogućiti načini na koje se može odgovoriti na te zahtjeve i pružiti potpora razvoju transnacionalnih platformi centara strukovne izvrsnosti usko integriranih u lokalne i regionalne strategije za rast, inovacije i konkurentnost. Ti centri izvrsnosti trebali bi djelovati kao pokretači kvalitetnih strukovnih vještina u kontekstu sektorskih izazova te istodobno podupirati opće strukturne promjene i socioekonomske politike u Uniji.

(26)  U Izjavi iz Brugesa iz 2010. poziva se na potporu strukovnoj izvrsnosti za pametan i održiv rast. U Komunikaciji „Jačanje inovacija u europskim regijama” iz 2017. ukazuje se na povezivanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s inovacijskim sustavima u okviru strategija pametne specijalizacije na regionalnoj razini. Programom bi se trebali omogućiti načini na koje se može odgovoriti na te zahtjeve i pružiti potpora razvoju transnacionalnih platformi centara strukovne izvrsnosti usko integriranih u lokalne i regionalne strategije za rast, inovacije, konkurentnost, održivi razvoj i socijalnu uključenost. Ti centri izvrsnosti trebali bi djelovati kao pokretači kvalitetnih strukovnih vještina u kontekstu sektorskih izazova te istodobno podupirati opće strukturne promjene i socioekonomske politike u Uniji.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Za veću upotrebu virtualne suradnje Programom bi se trebala poticati sustavnija upotreba internetskih platformi poput mreže eTwinning, platforme School Education Gateway, Elektroničke platforme za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE), Europskog portala za mlade te internetske platforme za visoko obrazovanje.

(27)  Za veću upotrebu virtualne suradnje Programom bi se trebala poticati sustavnija upotreba postojećih internetskih platformi poput mreže eTwinning, platforme School Education Gateway, Elektroničke platforme za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE), Europskog portala za mlade te internetske platforme za visoko obrazovanje. Programom bi se, po potrebi, trebao poticati i razvoj novih internetskih platformi radi jačanja i modernizacije provedbe politike obrazovanja, osposobljavanja, sporta i mladih na razini Europe. Takve bi platforme trebale biti prilagođene polaznicima i dostupne u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

__________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1).

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Programom bi se trebalo doprinijeti olakšavanju transparentnosti i priznavanja vještina i kvalifikacija te prijenosu bodova ili jedinica rezultata učenja kako bi se poticalo jamstvo kvalitete te kako bi se poduprlo vrednovanje neformalnog i informalnog učenja, upravljanja vještinama i usmjeravanje. U tom pogledu Programom bi se trebala pružati i potpora kontaktnim točkama i mrežama na nacionalnoj razini i na razini Unije koje olakšavaju transeuropske razmjene i razvoj fleksibilnih načina učenja između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih te u formalnom i neformalnom kontekstu.

(28)  Programom bi se trebalo doprinijeti olakšavanju transparentnosti i automatskog uzajamnog priznavanja vještina, kompetencija, kvalifikacija i diploma te prijenosu bodova ili drugih dokaza o rezultatima učenja kako bi se poticalo jamstvo kvalitete te kako bi se poduprlo vrednovanje neformalnog i informalnog učenja, upravljanja vještinama i usmjeravanje. U tom pogledu Programom bi se trebala pružati i potpora kontaktnim točkama i mrežama na nacionalnoj razini i na razini Unije koje pružaju informacije i pomoć potencijalnim sudionicima, čime olakšavaju transeuropske razmjene i razvoj fleksibilnih načina učenja između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih te u formalnom i neformalnom kontekstu.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a)  Programom bi se trebao staviti poseban naglasak na vrednovanje i priznavanje razdoblja obrazovanja i osposobljavanja u inozemstvu, uključujući srednjoškolsko obrazovanje. U tom pogledu bi dodjela proračunskih sredstava trebala ovisiti o postupcima ocjene kvalitete, opisu ishoda učenja i potpunoj primjeni Preporuke Vijeća od 15. ožujka 2018. o europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja1a, Preporuci Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja1b i europskih alata koji doprinose priznavanju učenja u inozemstvu i osiguravaju kvalitetno učenje, kao što su Europski kvalifikacijski okvir (EQF), Europski registar za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (EQUAR), Europski sustav bodova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ECVET) i Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQUAVET).

 

__________________

 

1a SL C 153, 2.5.2018., str. 1.

 

1bSL C 398, 22.12.2012., str. 1.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi se osigurala suradnja s drugim instrumentima Unije i potpora drugim politikama Unije, mogućnosti mobilnosti trebale bi se nuditi osobama iz različitih sektora, poput javnog sektora, poljoprivrede i poduzetništva, kako bi stekli iskustvo učenja u inozemstvu koje im u bilo kojoj fazi života omogućuje da se razvijaju na profesionalnoj razini, ali i na osobnoj, posebice razvijanjem svijesti o svojem europskom identitetu i razumijevanja europske kulturne raznolikosti. Program bi trebao predstavljati polaznu točku za Unijine transnacionalne programe mobilnosti sa snažnom dimenzijom učenja, pojednostavnjenjem ponude takvih programa za korisnike i one koji sudjeluju u tim aktivnostima. Trebalo bi olakšati razvoj projekata u okviru programa Erasmus; treba donijeti posebne mjere kako bi se pomoglo nositeljima projekata u okviru programa Erasmus da se prijavljuju za bespovratna sredstva ili razvijaju sinergije dobivanjem potpore iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te programa povezanih s migracijama, sigurnosti, pravosuđem i građanstvom, zdravljem i kulturom.

(30)  Kako bi se osigurala suradnja s drugim instrumentima Unije i potpora drugim politikama Unije, mogućnosti mobilnosti trebale bi se nuditi osobama iz različitih sektora, poput javnog i privatnog sektora, poljoprivrede i poduzetništva, kako bi stekli iskustvo osposobljavanja, stažiranja ili učenja u inozemstvu koje im u bilo kojoj fazi života omogućuje da se razvijaju na osobnoj razini, posebice razvijanjem svijesti o svojem europskom identitetu i razumijevanja europske kulturne raznolikosti, i na profesionalnoj razini, posebice stječući vještine koje su potrebne na tržištu rada. Program bi trebao predstavljati polaznu točku za Unijine transnacionalne programe mobilnosti sa snažnom dimenzijom učenja, pojednostavnjenjem ponude takvih programa za korisnike i one koji sudjeluju u tim aktivnostima. Trebalo bi olakšati razvoj projekata u okviru programa Erasmus; trebalo bi donijeti posebne mjere kako bi se nositeljima projekata u okviru programa Erasmus pomoglo da se prijavljuju za bespovratna sredstva ili razvijaju sinergije dobivanjem potpore iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te programa povezanih s migracijama, sigurnosti, pravosuđem i građanstvom, zdravljem, medijima i kulturom te programa Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Važno je poticati poučavanje, učenje i istraživanje o pitanjima europske integracije te promicati rasprave o tim pitanjima podupiranjem aktivnosti Jean Monnet u područjima visokog obrazovanja, ali i u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja. Poticanje osjećaja europskog identiteta i angažiranosti posebno je važno u vremenima kada su na kušnji zajedničke vrijednosti na kojima se Unija temelji i koje su dio našeg europskog identiteta te kada građani pokazuju slabu angažiranost. Programom bi se i dalje trebalo doprinositi razvoju izvrsnosti studija europske integracije.

(31)  Važno je poticati poučavanje, učenje i istraživanje o pitanjima europske integracije i budućih izazova i mogućnosti Unije te promicati raspravu o tim pitanjima podupiranjem aktivnosti programa Jean Monnet u svim područjima obrazovanja i osposobljavanja. Poticanje europskog osjećaja pripadnosti i angažiranosti posebno je važno s obzirom na izazove u pogledu zajedničkih vrijednosti na kojima se Unija temelji i koje su dio zajedničkog europskog identiteta te s obzirom na to da građani pokazuju slabu angažiranost. Programom bi se i dalje trebalo doprinositi razvoju izvrsnosti studija europske integracije i, istovremeno, jačati angažman šire obrazovne zajednice i opće javnosti u europskoj integraciji.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Imajući na umu važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i postizanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, Programom će se doprinijeti integriranju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja podupiranja klimatskih ciljeva s 25 % proračunskih rashoda Unije. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa te ponovno procijeniti u kontekstu relevantnih evaluacija i postupka preispitivanja.

(32)  Program mora biti u skladu sa središnjim ciljem Pariškog sporazuma prema kojem je potrebno jačati globalni odgovor na klimatske promjene. U skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim će se fondom pridonijeti uključivanju klimatske politike i održivog razvoja u politike Unije i postizanju općeg cilja da se 25 % rashoda proračuna EU-a namijeni klimatskim ciljevima tijekom VFO-a u razdoblju 2021. – 2027. te godišnjeg cilja od 30 % koji je potrebno ostvariti što prije, a najkasnije do 2027. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa te ponovno procijeniti u kontekstu relevantnih evaluacija i postupka preispitivanja.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32a)  Uzimajući u obzir ulogu Unije kao globalnog čimbenika u skladu s Programom Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. i obvezama koje su države članice preuzele na konferenciji „Rio 20 +”, Programom bi trebalo uvesti uključivo, ravnopravno i kvalitetno obrazovanje i cjeloživotno učenje, uključujući prepoznavanje ključne uloge obrazovanja u borbi protiv siromaštva. Programom bi trebalo doprinijeti i cilju održivog razvoja kroz pružanje podrške razvoju potrebnih vještina za održivi razvoj i obrazovanjem ljudi o održivosti, zaštiti okoliša i klimatskim promjenama u okviru formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Ovom se Uredbom utvrđuje financijska omotnica za Program koja predstavlja primarni referentni iznos u smislu [upućivanje treba ažurirati prema potrebi, točke 17. Međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju34], za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka.

(33)  Ovom se Uredbom utvrđuje financijska omotnica za cijelo razdoblje trajanja Programa koja predstavlja primarni referentni iznos u smislu [upućivanje treba ažurirati prema potrebi točka 17. Međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju34 ], za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka. Potrebno je već od 2021. osigurati znatno povećanje godišnjeg proračuna za Program u odnosu na posljednju godinu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020., nakon čega bi uslijedio linearni i postupni rast godišnjih dodijeljenih sredstava. Takvim profilom proračuna pomoglo bi se osigurati širi pristup od samog početka višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. i izbjeći nerazmjerna povećanja zadnjih godina koja bi mogla biti teška za apsorbirati.

__________________

__________________

34 OJ L […], […], p. […].

34 SL L […], […], str. […].

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  U okviru osnovne omotnice za mjere kojima će upravljati nacionalne agencije u području obrazovanja i osposobljavanja, trebalo bi odrediti raščlambu minimalne dodjele po sektoru (visoko obrazovanje, školsko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje te obrazovanje odraslih) kako bi se omogućilo da se kritičnom masom odobrenih sredstava postignu ciljana ostvarenja i rezultati u svakom od tih sektora.

(34)  U okviru osnovne omotnice za mjere kojima će upravljati nacionalne agencije u području obrazovanja i osposobljavanja, trebalo bi odrediti raščlambu minimalne dodjele po sektoru (visoko obrazovanje, školsko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje te obrazovanje odraslih) kako bi se omogućilo da se kritičnom masom odobrenih sredstava postignu ciljana ostvarenja i rezultati u svakom od tih sektora. Točna raspodjela proračuna po mjerama i inicijativama trebala bi biti utvrđena u programu rada.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Oblici financiranja i metode izvršenja u skladu s ovom Uredbom trebali bi se odabirati na temelju toga mogu li se njima postići određeni ciljevi mjera i ostvariti rezultati, uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik u pogledu neusklađenosti. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova te financiranje koje nije povezano s troškovima iz članka [125. stavka 1.] Financijske uredbe.

(36)  Oblici financiranja i metode izvršenja u skladu s ovom Uredbom trebali bi se odabirati na temelju toga mogu li se njima postići određeni ciljevi mjera i ostvariti rezultati, uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik u pogledu neusklađenosti. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova te financiranje koje nije povezano s troškovima iz članka [125. stavka 1.] Financijske uredbe. Pri provedbi Programa trebalo bi poštovati načela transparentnosti, jednakog postupanja i nediskriminacije kako su utvrđena u Financijskoj uredbi.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u Programu u okviru suradnje uspostavljenje u skladu sa Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru (EGP), kojim se predviđa provedba programa Unije donošenjem odluke u skladu s tim sporazumom. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. Ovom bi se Uredbom nadležnom dužnosniku za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) te Europskom revizorskom sudu trebala dodijeliti nužna prava i pristup kako bi sveobuhvatno izvršavali svoje ovlasti. Potpuno sudjelovanje trećih zemalja u Programu trebalo bi biti podložno uvjetima utvrđenima u posebnih sporazumima koji obuhvaćaju sudjelovanje predmetne treće zemlje u Programu. Štoviše, potpuno sudjelovanje podrazumijeva obvezu uspostavljanja nacionalne agencije i upravljanja nekim mjerama Programa na decentraliziranoj razini. Pojedinci i subjekti iz trećih zemalja koji nisu pridruženi Programu trebali bi moći sudjelovati u nekim mjerama Programa, kako je utvrđeno u programu rada i pozivima na podnošenje prijedloga koje objavljuje Komisija. Pri provedbi Programa mogli bi se uzeti u obzir posebni aranžmani u pogledu pojedinaca i subjekata iz europskih mikrodržava.

(37)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u Programu u okviru suradnje uspostavljene u skladu sa Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru (EGP), kojim se predviđa provedba programa Unije donošenjem odluke u skladu s tim sporazumom. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. Ovom bi se Uredbom nadležnom dužnosniku za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) te Europskom revizorskom sudu trebala dodijeliti nužna prava i pristup kako bi sveobuhvatno izvršavali svoje ovlasti. Potpuno sudjelovanje trećih zemalja u Programu trebalo bi biti podložno uvjetima utvrđenima u posebnim sporazumima koji obuhvaćaju sudjelovanje predmetne treće zemlje u Programu. Štoviše, potpuno sudjelovanje podrazumijeva obvezu uspostavljanja nacionalne agencije i upravljanja nekim mjerama Programa na decentraliziranoj razini. Pojedinci i subjekti iz trećih zemalja koje nisu pridružene Programu trebali bi moći sudjelovati u nekim aktivnostima Programa, kako je utvrđeno u programu rada i pozivima na podnošenje prijedloga koje objavljuje Komisija. Pri provedbi Programa mogli bi se uzeti u obzir posebni aranžmani u pogledu pojedinaca i subjekata iz europskih mikrodržava.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  U skladu s Komunikacijom Komisije „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a”36 Programom bi se trebala uzeti u obzir posebna situacija tih regija. Poduzet će se mjere kako bi se povećalo sudjelovanje najudaljenijih regija u svim mjerama. Trebalo bi poticati razmjene i suradnju među ljudima i organizacijama iz tih regija i trećih zemalja, posebno njihovih susjednih zemalja. Te mjere redovito će se pratiti i ocjenjivati.

(38)  U skladu s člankom 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i u skladu s komunikacijom Komisije „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama Unije”36 (komunikacijom o strateškom partnerstvu) Programom bi se trebala uzeti u obzir posebna situacija tih regija. Poduzet će se mjere kako bi se povećalo sudjelovanje najudaljenijih regija u svim mjerama. Trebalo bi poticati razmjene i suradnju među ljudima i organizacijama iz tih regija i trećih zemalja, posebno njihovih susjednih zemalja. Te mjere redovito će se pratiti i ocjenjivati.

__________________

__________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38a)  U svojoj komunikaciji o strateškom partnerstvu Komisija je prepoznala da bi povećana mobilnost učenika i osoblja u području obrazovanja i osposobljavanja, posebno u okviru programa Erasmus +, bila izrazito korisna za najudaljenije regije te je odlučila dodatno prilagoditi financijsku potporu za sudionike koji putuju iz najudaljenijih regija i u njih zadržavanjem posebnih pravila financiranja za te regije u okviru programa Erasmus +, istražiti mogućnosti proširenja regionalne suradnje u okviru programa Erasmus + kako bi se dodatno potaknula mobilnost između najudaljenijih regija i susjednih trećih zemalja te koristiti Europski socijalni fond + kao nadopunu programa Erasmus +.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  U skladu s Financijskom uredbom Komisija bi trebala donijeti programe rada i o tome obavijestiti Europski parlament i Vijeće. U programu rada trebale bi se utvrditi mjere potrebne za njihovu provedbu u skladu s općim i posebnim ciljevima Programa, kriteriji za odabir i dodjelu bespovratnih sredstava, kao i svi ostali elementi koji se zahtijevaju. Programi rada i sve njihove izmjene trebali bi se donijeti provedbenim aktima u skladu s postupkom ispitivanja.

(40)  Programom bi se trebao održavati kontinuitet u pogledu ciljeva i prioriteta. S obzirom na to da se Program treba provoditi tijekom razdoblja od sedam godina, važno je osigurati određenu razinu fleksibilnosti kako bi se omogućila njegova prilagodba promjenjivim okolnostima i političkim prioritetima u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Stoga se ovom Uredbom ne utvrđuje detaljno način na koji bi trebalo osmisliti posebne inicijative i njome se ne dovode u pitanje svi politički prioriteti i proračunski prioriteti za sljedećih sedam godina. Umjesto toga, sekundarne odabire politika i političke prioritete, uključujući pojedinosti o posebnim inicijativama, trebalo bi odrediti programima rada u skladu s Financijskom uredbom. Pri osmišljavanju novih inicijativa trebale bi se izvući pouke iz prošlih i trenutačnih probnih inicijativa u tom području i uzeti u obzir europska dodana vrijednost u pogledu sadržaja i strukture inicijative. U programu rada trebale bi se također utvrditi mjere potrebne za njihovu provedbu u skladu s općim i posebnim ciljevima Programa, kriteriji za odabir i dodjelu bespovratnih sredstava, kao i svi ostali elementi koji se zahtijevaju. Radni programi i sve njihove izmjene trebali bi se donijeti temeljem delegiranih akata. Osobito je važno da Komisija provede odgovarajuća savjetovanja tijekom svojeg pripremnog rada, među ostalim na razini stručnjaka, i da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40a)  Komisija bi, zajedno s nacionalnim agencijama, trebala pratiti provedbu Programa i izvješćivati o njoj, tijekom trajanja Programa i nakon njegova završetka. Završna evaluacija Programa trebala bi se provesti na pravovremeni način tako da se uklope u reviziju u sredini provedbenog razdoblja idućeg Programa, prema potrebi. Komisija bi osobito trebala provoditi preispitivanje Programa u sredini programskog razdoblja, popraćeno s zakonodavnim prijedlogom radi izmjene ove Uredbe, prema potrebi.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.38 postoji potreba da se Program ocijeni na temelju informacija prikupljenih u skladu s posebnim zahtjevima praćenja, uz istodobno izbjegavanje prekomjernih propisa i administrativnog opterećenja, posebno u pogledu država članica. Ti zahtjevi trebali bi uključivati posebne, mjerljive i realne pokazatelje koji se mogu mjeriti tijekom vremena kako bi poslužili kao temelj za ocjenjivanje učinaka Programa na t erenu.

(41)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.38 postoji potreba da se Program ocijeni na temelju informacija prikupljenih u skladu s posebnim zahtjevima praćenja, uz istodobno izbjegavanje prekomjernih propisa i administrativnog opterećenja, posebno u pogledu korisnika. Ti zahtjevi trebali bi uključivati posebne, mjerljive i realne pokazatelje koji se mogu mjeriti tijekom vremena kako bi poslužili kao temelj za ocjenjivanje učinaka Programa na terenu.

__________________

__________________

38 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.)

38 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.)

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Trebalo bi na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini osigurati odgovarajuće obavješćivanje, promidžbu i širenje informacija o mogućnostima i rezultatima mjera koje se podupiru u okviru Programa. Aktivnosti obavješćivanja, promidžbe i širenja informacija trebale bi se oslanjati na sva provedbena tijela Programa, uključujući, prema potrebi, uz potporu drugih ključnih dionika.

(42)  Trebalo bi na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini osigurati odgovarajuće obavješćivanje, promidžbu i širenje informacija o mogućnostima i rezultatima mjera koje se podupiru u okviru Programa. Aktivnosti informiranja, promidžbe i širenja informacija trebale bi se oslanjati na sva provedbena tijela Programa, uključujući, prema potrebi, uz potporu drugih relevantnih dionika.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Kako bi se osigurala veća učinkovitost u komuniciranju sa širom javnosti te veće sinergije između komunikacijskih aktivnosti na inicijativu Komisije, sredstva dodijeljena za komunikacijske aktivnosti u skladu s ovom Uredbom trebala bi doprinijeti i financiranju korporativne komunikacije koja se odnosi na političke prioritete Unije, ako su oni povezani s općim ciljem ove Uredbe.

Briše se.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba ove Uredbe, Programom bi se trebali u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti mehanizmi provedbe koji su već uspostavljeni. Provedbu programa stoga bi trebalo povjeriti Komisiji i nacionalnim agencijama. Ako je izvedivo, i kako bi se učinkovitost povećala na najveću moguću mjeru, nacionalne agencije trebale bi biti iste kao ona imenovana za upravljanje prethodnim programom. Opseg ex ante procjene usklađenosti trebao bi se ograničiti na zahtjeve koji su novi i specifični za Program, osim u opravdanim slučajevima, kao na primjer u slučaju ozbiljnih nedostataka ili neučinkovitosti predmetne nacionalne agencije.

(44)  Kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba ove Uredbe, Programom bi se trebali u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti mehanizmi provedbe koji su već uspostavljeni. Provedbu programa stoga bi trebalo povjeriti Komisiji i nacionalnim agencijama koje bi trebale zajamčiti dosljednu i izravnu primjenu pravila Programa diljem Unije tijekom vremena. U tu svrhu i kako bi se zajamčila učinkovita provedba Programa, Komisija i nacionalne agencije trebala bi surađivati te uz savjetovanje s dionicima razviti dosljedne, jednostavne i visokokvalitetne postupke te olakšati razmjenu dobrih praksi kojom se može poboljšati kvaliteta projekata u okviru Programa. Ako je izvedivo, kako bi se učinkovitost povećala na najveću moguću mjeru, nacionalne agencije trebale bi biti iste kao one koje su imenovane za upravljanje prethodnim programom. Opseg ex ante procjene usklađenosti trebao bi se ograničiti na zahtjeve koji su novi i specifični za Program, osim u opravdanim slučajevima, kao na primjer u slučaju ozbiljnih nedostataka ili neučinkovitosti predmetne nacionalne agencije.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(44a)  Kako bi se ohrabrilo organizatore projekata bez iskustva s programima financiranja Unije da se prijave za sredstva, Komisija i nacionalne agencije trebale bi pružiti savjet i podršku te zajamčiti da su postupci prijave što jasniji i jednostavniji. Vodič za Program trebao bi se još poboljšati kako bi bio pristupačan za korisnike i s jasnim sadržajem te bi obrasci za prijavu trebali biti jednostavni i pravovremeno dostupni. Kako bi se pojednostavnio i uskladio postupak podnošenja prijave, trebao bi se razviti zajednički, višejezični alat koji sadrži sve na jednom mjestu za Program i one koji sudjeluju u upravljanju Programom.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(44b)  U pravilu bi se zahtjevi za bespovratna sredstva i prijave za projekte trebali podnositi nacionalnoj agenciji države u kojoj se nalazi sjedište organizacije sudionice te bi ta agencija njima trebala i upravljati. Međutim, odstupajući od toga, zahtjevi za bespovratna sredstva i prijave za projekte za aktivnosti koje organiziraju mreže diljem Unije te europske i međunarodne organizacije trebale bi se podnijeti Komisiji koja bi trebala njima izravno upravljati.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Države članice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere kako bi otklonile pravne i administrativne prepreke za pravilno funkcioniranje Programa. Ako je moguće, i ne dovodeći u pitanje pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, to uključuje otklanjanje problema koji stvaraju poteškoće u pogledu dobivanja viza i boravišnih dozvola. U skladu s Direktivom (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća39, države članice potiču se da uspostave ubrzane postupke prihvata.

(46)  Države članice trebale bi donijeti sve odgovarajuće mjere kako bi otklonile pravne i administrativne prepreke koje bi mogle spriječiti pristup Programu ili spriječiti njegovo pravilno funkcioniranje. To uključuje, onda kad je to moguće i ne dovodeći u pitanje pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, otklanjanje problema koji stvaraju poteškoće u pogledu dobivanja viza i boravišnih dozvola. U skladu s Direktivom (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća39, države članice potiču se da uspostave ubrzane postupke prihvata.

__________________

__________________

39 Direktiva (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21.5.2016., str. 21.).

39 Direktiva (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21.5.2016., str. 21.).

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

Briše se.

__________________

 

o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

 

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  Kako bi se pojednostavnili zahtjevi za korisnike, potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri upotrebljavati jednokratne iznose, jedinične troškove i paušalno financiranje. U pojednostavnjenim bespovratnim sredstvima za podršku mjera mobilnosti Programa, kako ih je definirala Komisija, trebaju se uzeti u obzir troškovi života i boravka u zemlji domaćina. Komisija i nacionalne agencije u zemljama pošiljateljicama trebale bi imati mogućnost prilagođavanja tih pojednostavnjenih bespovratnih sredstava na temelju objektivnih kriterija, posebno u cilju osiguranja pristupa osobama s manje mogućnosti. U skladu s nacionalnim pravom, države članice također bi trebalo poticati da izuzmu ta bespovratna sredstva iz svih poreza i socijalnih doprinosa. Isto izuzeće trebalo bi se primjenjivati na javne ili privatne subjekte koji dodjeljuju takvu financijsku potporu dotičnim pojedincima.

(49)  Kako bi se pojednostavnili zahtjevi za korisnike, trebala bi se u najvećoj mogućoj mjeri koristiti pojednostavljena bespovratna sredstva u obliku jednokratnih iznosa, jediničnih troškova i paušalnog financiranja. U skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i kako bi se pojednostavilo upravljanje Programom, plaćanja na paušalnoj osnovi koja se temelje na relevantnim projektima trebala bi se koristiti za aktivnosti mobilnosti u svim sektorima. Pojednostavljena bespovratna sredstva za podršku mjera mobilnosti Programa, kako ih je definirala Komisija, trebalo bi redovito revidirati i prilagoditi troškovima života i boravka u zemlji i regiji domaćinu. Komisija i nacionalne agencije u zemljama pošiljateljicama trebale bi imati mogućnost prilagođavanja tih pojednostavljenih bespovratnih sredstava na temelju objektivnih kriterija, posebno u cilju osiguranja pristupa osobama s manje mogućnosti. U skladu s nacionalnim pravom, države članice također bi trebalo poticati da izuzmu ta bespovratna sredstva od svih poreza i socijalnih doprinosa. Isto izuzeće trebalo bi se primjenjivati na javne ili privatne subjekte koji dodjeljuju takvu financijsku potporu dotičnim pojedincima.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  Iako se regulatornim okvirom državama članicama i regijama već dopuštala uspostava sinergija u prethodnom programskom razdoblju između programa Erasmus+ i drugih instrumenata Unije, poput europskih strukturnih i investicijskih fondova, kojima se podupire i kvalitativni razvoj sustava obrazovanja, osposobljavanja i mladih u Uniji, taj se potencijal dosad nedovoljno koristi, pa se time ograničavaju sustavni učinci projekata i učinak na politiku. Na nacionalnoj bi razini trebalo doći do djelotvorne komunikacije i suradnje između nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje tim različitim instrumentima kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri iskoristio učinak svakog od tih instrumenata. Programom bi se trebala omogućiti aktivna suradnja s tim instrumentima.

(52)  Iako se regulatornim okvirom državama članicama i regijama već dopuštala uspostava sinergija u prethodnom programskom razdoblju između programa Erasmus+ i drugih instrumenata Unije, poput europskih strukturnih i investicijskih fondova, kojima se podupire i kvalitativni razvoj sustava obrazovanja, osposobljavanja i mladih u Uniji, taj se potencijal dosad nedovoljno koristi, pa se time ograničavaju sustavni učinci projekata i učinak na politiku. Na nacionalnoj bi razini trebalo doći do djelotvorne komunikacije i suradnje između nacionalnih tijela nadležnih za upravljanje tim različitim instrumentima kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri iskoristio učinak svakog od tih instrumenata. Programom bi se trebala omogućiti aktivna suradnja s tim instrumentima, osobito osiguravanjem toga da se visokokvalitetna prijava koju zbog nedostatnih financijskih sredstava nije moguće financirati u okviru Programa, može uzeti u obzir za financiranje, u okviru pojednostavljenog postupka, u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova. Kako bi se pojednostavio postupak za takve mjere trebalo bi biti moguće dodijeliti im „oznaku izvrsnosti“ kao priznanje za njihovu visoku kvalitetu. Takva komplementarnost programa trebala bi omogućiti povećane stope uspješnosti projekta.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(52a)  Kako bi se povećala učinkovitost financiranja Unije i podrška politici, važno je da se razvijaju sinergije i komplementarnost u svim relevantnim programima na dosljedan način. Takvim sinergijama i komplementarnošću ne bi se smjelo dovesti ni do toga da se sredstvima dodijeljenima programu Erasmus + upravlja izvan strukture Programa, ni do toga da se sredstva koriste za ostvarivanje ciljeva drugačijih od onih utvrđenih ovom Uredbom. Svim sinergijama i svom komplementarnošću trebalo bi se doći do pojednostavljenih postupaka podnošenja zahtjeva na razini provedbe.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Konkretno, ovom se Uredbom nastoji osigurati potpuno poštovanje prava na ravnopravnost muškaraca i žena te prava na nediskriminaciju na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije te promicati primjena članaka 21. i 23. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(55)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Konkretno, ovom se Uredbom nastoji osigurati potpuno poštovanje prava na ravnopravnost muškaraca i žena te prava na nediskriminaciju na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije te promicati primjena članaka 21. i 23. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Stoga bi se Programom trebale aktivno podržavati inicijative kojima se želi podići razina osviještenosti i promicati pozitivna percepcija bilo koje od skupina koje bi mogle biti diskriminirane te podupirati rodnu jednakost. Njime bi se trebalo podupirati i napore za rješavanje problema nejednakosti u obrazovanju i posebnih poteškoća s kojima su suočeni Romi tako što im će se olakšati cjelovito i aktivno sudjelovanje u Programu. Poštivanje prava i načela koja su posebno priznata Poveljom o temeljnim pravima trebalo bi uključiti u cjelokupno planiranje, provedbu, praćenje i evaluaciju Programa.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „cjeloživotno učenje” znači učenje u svim njegovim oblicima (formalno, neformalno i informalno učenje) koje se odvija u svim fazama života, uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje, opće obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih, te dovodi do unapređenja znanja, vještina i stavova ili sudjelovanja u društvu u sklopu osobne, građanske, kulturne, društvene i/ili sa zapošljavanjem povezane perspektive, što uključuje i pružanje usluga savjetovanja i usmjeravanja;

(1)  „cjeloživotno učenje” znači učenje u svim njegovim oblicima (formalno, neformalno i informalno učenje) koje se odvija u svim fazama života, uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje, opće obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih, te dovodi do unapređenja ili ažuriranja znanja, vještina, kompetencija i stavova ili sudjelovanja u društvu u sklopu osobne, građanske, kulturne, društvene i/ili perspektive povezane sa zapošljavanjem, što uključuje i pružanje usluga savjetovanja i usmjeravanja;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „mobilnost u svrhu učenja” znači fizičko preseljenje u zemlju koja nije zemlja boravišta radi studiranja, osposobljavanja ili neformalnog ili informalnog učenja. Može biti popraćena mjerama kao što su jezična potpora i osposobljavanje i/ili nadopunjena online učenjem i virtualnom suradnjom. U nekim posebnim slučajevima može biti u obliku učenja uporabom alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

(2)  „mobilnost u svrhu učenja” znači fizičko preseljenje u zemlju koja nije zemlja boravišta radi studiranja, osposobljavanja, uključujući prekvalificiranje ili stjecanje dodatnih vještina, ili neformalnog ili informalnog učenja. Može imati oblik pripravništva, naukovanja, razmjene mladih, poučavanja ili sudjelovanja u aktivnostima profesionalnog razvoja. Može biti popraćena mjerama kao što su jezična potpora, uključujući nacionalne znakovne jezike, i osposobljavanje i/ili nadopunjena dostupnim online učenjem i virtualnom suradnjom.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  „virtualno učenje” znači usvajanje vještina i znanja s pomoću dostupnih informacijskih i komunikacijskih alata;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  „kombinirano učenje” znači usvajanje vještina i znanja s pomoću kombinacije alata virtualnog obrazovanja i osposobljavanja i tradicionalnih metoda obrazovanja i osposobljavanja;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „sport na lokalnoj razini” znači organizirani sport koji na lokalnoj razini prakticiraju sportaši amateri, kao i sport za sve;

(6)  „sport na lokalnoj razini” znači organizirani sport koji redovito prakticiraju sportaši amateri svih dobnih skupina u zdravstvene, obrazovne ili socijalne svrhe;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „student u visokom obrazovanju” znači svaka osoba upisana na visoko učilište, uključujući kratki stručni studij te preddiplomsku, diplomsku ili doktorsku razinu ili jednakovrijedne razine. Obuhvaćene su i osobe koje su nedavno diplomirale;

(7)  „student u visokom obrazovanju” znači svaka osoba upisana na visoko učilište, uključujući kratki stručni studij te preddiplomsku, diplomsku ili doktorsku razinu ili jednakovrijedne razine, ili svaka osoba koja je diplomirala na takvoj ustanovi u posljednja 24 mjeseca;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „osoblje” znači sve osobe koje su na profesionalnoj ili dobrovoljnoj osnovi uključene u obrazovanje, osposobljavanje ili neformalno učenje, a može obuhvaćati profesore, učitelje, nastavnike, voditelje osposobljavanja, ravnatelje, osobe koje rade s mladima, sportske trenere, nenastavno osoblje i druge stručnjake uključene u promicanje učenja;

(8)  „osoblje” znači sve osobe koje su na profesionalnoj ili dobrovoljnoj osnovi uključene u obrazovanje na svim razinama, osposobljavanje ili neformalno učenje, a može obuhvaćati profesore, učitelje, nastavnike, voditelje osposobljavanja, istraživače, ravnatelje, osobe koje rade s mladima, nenastavno osoblje i druge stručnjake uključene u promicanje učenja;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  „sportsko osoblje” znači osobe uključene u vođenje, osposobljavanje ili treniranje sportske ekipe ili nekoliko pojedinačnih sportaša, na plaćenoj ili dobrovoljnoj osnovi;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „polaznik strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” znači svaka osoba upisana u program inicijalnog ili trajnog strukovnog obrazovanja ili osposobljavanja na bilo kojoj razini od sekundarne do razine poslije sekundarne. Obuhvaćeno je i sudjelovanje pojedinaca koji su nedavno završili te programe;

(9)  „polaznik strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” znači svaka osoba upisana u program inicijalnog ili trajnog strukovnog obrazovanja ili osposobljavanja na bilo kojoj razini od sekundarne do razine poslije sekundarne, ili svaka osoba koja je završila takav program u posljednja 24 mjeseca;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „učenik” znači svaka osoba koja je radi učenja upisana u ustanovu koja pruža opće obrazovanje na bilo kojoj razini od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do višeg sekundarnog obrazovanja, koju nacionalna tijela smatraju prihvatljivom za sudjelovanje u Programu na svojim državnim područjima;

(10)  „učenik” znači svaka osoba koja je radi učenja upisana u ustanovu koja pruža opće obrazovanje na bilo kojoj razini od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do višeg sekundarnog obrazovanja, ili svaka osoba koja se školuje izvan okružja ustanove, koju nadležna tijela smatraju prihvatljivom za sudjelovanje u Programu na svojim državnim područjima;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  „treća zemlja koja nije pridružena Programu” znači treća zemlja koja u Programu ne sudjeluje u potpunosti, ali čiji pravni subjekti iznimno mogu imati korist od Programa u propisno opravdanim slučajevima u interesu Unije;

Briše se.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  „združeni diplomski studij” znači združeni studijski program koji nude najmanje dva visoka učilišta nakon kojega se stječe jedna isprava o akademskom stupnju koju zajedno izdaju i potpisuju sve ustanove sudionice te koja je službeno priznata u zemljama u kojima se nalaze ustanove sudionice;

(15)  „združeni diplomski ili doktorski studij” znači združeni studijski program koji nude najmanje dva visoka učilišta nakon kojega se stječe jedna isprava o akademskom stupnju koju zajedno izdaju i potpisuju sve ustanove sudionice te koja je službeno priznata u zemljama u kojima se nalaze ustanove sudionice;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  „visoko učilište” znači sve vrste visokih učilišta koja, u skladu s nacionalnim pravom ili praksom, omogućuju stjecanje priznatih akademskih stupnjeva ili drugih priznatih kvalifikacija tercijarne razine, bez obzira na naziv tih ustanova, te sve ostale vrste visokih učilišta koja nacionalna tijela smatraju prihvatljivima za sudjelovanje u Programu na svojim državnim područjima;

(18)  „visoko učilište” znači svi subjekti koji, u skladu s nacionalnim pravom ili praksom, omogućuju stjecanje priznatih akademskih stupnjeva ili drugih priznatih kvalifikacija tercijarne razine, bez obzira na naziv tih ustanova, ili svi usporedivi subjekti koje nacionalna tijela smatraju prihvatljivima za sudjelovanje u Programu na svojim državnim područjima;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  „aktivnost sudjelovanja mladih” znači izvanškolska aktivnost koju provode neformalne skupine mladih i/ili organizacije mladih te za koju je svojstven pristup neformalnog učenja;

(20)  „aktivnost sudjelovanja mladih” znači izvanškolska aktivnost koju provode neformalne skupine mladih i/ili organizacije mladih te za koju je svojstven pristup neformalnog ili informalnog učenja i potpora dostupnosti i uključenosti;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  „osoba koja radi s mladima” znači zaposlenik ili volonter uključen u neformalno učenje koji podržava mlade u njihovu osobnom društveno-obrazovnom i profesionalnom razvoju;

(21)  „osoba koja radi s mladima” znači zaposlenik ili volonter uključen u neformalno ili informalno učenje koji podržava mlade u njihovu osobnom razvoju, uključujući njihov društveno-obrazovni i profesionalni razvoj, te razvoju njihovih kompetencija;

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  „dijalog EU-a s mladima” znači dijalog s mladima i organizacijama mladih koji služi kao forum za kontinuirano zajedničko promišljanje o prioritetima, provedbi i praćenju europske suradnje u području mladih;

(22)  „dijalog EU-a s mladima” znači dijalog između kreatora politika, donositelja odluka, stručnjaka, istraživača ili dionika civilnog društva, kako je primjereno, te mladih i organizacija mladih; služi kao forum za kontinuirano zajedničko promišljanje o prioritetima, provedbi i daljnjem postupanju u vezi s europskom suradnjom u svim područjima relevantnima za mlade;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  „treća zemlja pridružena Programu” znači treća zemlja koja je stranka sporazuma s Unijom na temelju kojeg može sudjelovati u Programu te koja ispunjava sve obveze utvrđene u ovoj Uredbi u vezi s državama članicama;

Briše se.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  „osobe s manje mogućnosti” znači osobe koje nailaze na prepreke koje im onemogućuju pristup mogućnostima u okviru Programa zbog gospodarskih, socijalnih, kulturnih, geografskih ili zdravstvenih razloga, migrantskog podrijetla ili zbog razloga kao što su invaliditet i poteškoće u učenju;

(25)  „osobe s manje mogućnosti” znači osobe koje su u nepovoljnom položaju s obzirom na pristup Programu zbog različitih prepreka, primjerice invaliditeta, zdravstvenih problema, poteškoća u učenju, migrantskog podrijetla, kulturnih razlika, ekonomske, socijalne i geografske situacije, uključujući osobe iz marginaliziranih zajednica ili osobe kojima prijeti diskriminacija na temelju bilo koje osnove utvrđene člankom 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  „oznaka izvrsnosti” znači oznaka visoke kvalitete koja se dodjeljuje projektima prijavljenima u okviru Programa, za koje se smatra da zaslužuju sredstva, ali im ona nisu dodijeljena zbog proračunskih ograničenja; njome se potvrđuje vrijednost prijedloga i podupire traženje alternativnih izvora financiranja;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj Programa podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj osoba u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, u Europi i izvan nje, i tako doprinositi održivom rastu, radnim mjestima i socijalnoj koheziji, te jačati europski identitet. Program kao takav glavni je instrument za izgradnju europskog prostora obrazovanja, podupiranje provedbe europske strateške suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja, s njezinim osnovnim sektorskim programima, unapređenje suradnje u vezi s politikom u području mladih u skladu sa Strategijom Unije za mlade od 2019. do 2027. te razvoj europske dimenzije sporta.

1.  Opći je cilj Programa podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj osoba u području obrazovanja, osposobljavanja, aktivnosti mladih i sporta preko cjeloživotnog učenja, u Europi i izvan nje, i tako doprinositi održivom rastu, kvalitetnim radnim mjestima, socijalnoj koheziji i uključenosti i promicanju aktivnog građanstva, te jačati europski identitet. Program kao takav glavni je instrument za izgradnju europskog prostora obrazovanja, poticanje inovacija u obrazovanju i osposobljavanju, podupiranje provedbe europske strateške suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja, s njezinim osnovnim sektorskim programima, unapređenje suradnje u vezi s politikom u području mladih u skladu sa Strategijom Unije za mlade od 2019. do 2027. te razvoj europske dimenzije sporta.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  promicanje mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja te suradnje, uključenosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja;

(a)  promicanje mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja te suradnje, uključenosti, jednakosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja;

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promicanje mobilnosti u svrhu neformalnog učenja, promicanje aktivnog sudjelovanja mladih te promicanje suradnje, uključenosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području mladih;

(b)  promicanje mobilnosti u svrhu neformalnog i informalnog učenja, međukulturnog učenja, kritičkog razmišljanja i aktivnog sudjelovanja mladih, kao i suradnje, uključenosti, kvalitete, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području mladih;

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promicanje mobilnosti sportskih trenera i osoblja u svrhu učenja te promicanje suradnje, uključenosti, kreativnosti i inovacija na razini sportskih organizacija i politika.

(c)  promicanje mobilnosti u svrhu učenja u okviru sporta na lokalnoj razini namijenjene sportskom osoblju i mladima koji redovito organizirano prakticiraju sport, kao i suradnje, uključenosti, kreativnosti i inovacija na razini sportskih organizacija i politika.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  promicanje cjeloživotnog učenja s pomoću međusektorskog pristupa u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju i podupiranje fleksibilnih načina učenja.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 3. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Program obuhvaća pojačanu međunarodnu dimenziju čiji je cilj podupiranje vanjskog djelovanja Unije i njezinih ciljeva u pogledu razvoja kroz suradnju između Unije i trećih zemalja.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opis aktivnosti koje se podupiru u okviru svake ključne mjere utvrđen je u poglavlju II. (Obrazovanje i osposobljavanje), poglavlju III. (Mladi) i poglavlju IV. (Sport).

Sve aktivnosti u okviru Programa sadržavaju snažnu komponentu učenja kojom se doprinosi ostvarenju ciljeva Programa utvrđenih ovim člankom. Opis aktivnosti koje se podupiru u okviru svake ključne mjere utvrđen je u poglavlju II. (Obrazovanje i osposobljavanje), poglavlju III. (Mladi) i poglavlju IV. (Sport). Operativni ciljevi i odgovarajući politički prioriteti za svaku aktivnost detaljno su određeni u programu rada iz članka 19.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Europska dodana vrijednost

 

1.  Programom se podržavaju samo one mjere i aktivnosti koje ostvaruju potencijalnu europsku dodanu vrijednost i koje doprinose ostvarenju ciljeva iz članka 3.

 

2.  Europska dodana vrijednost mjera i aktivnosti iz Programa osigurava se, primjerice:

 

(a)  njihovim transnacionalnim karakterom, osobito u pogledu mobilnosti i suradnje kojima je cilj postizanje održivog sustavnog učinka;

 

(b)  njihovom komplementarnošću i sinergijama s drugim programima i politikama na nacionalnoj razini, razini Unije te međunarodnoj razini;

 

(c)  njihovim doprinosom djelotvornoj uporabi alata Unije za transparentnost i priznavanje;

 

(d)  njihovim doprinosom razvoju standarda osiguranja kvalitete diljem Unije, uključujući povelje;

 

(e)  njihovim doprinosom razvoju zajedničkih standarda u programima obrazovanja i osposobljavanja diljem Unije;

 

(f)  njihovim poticanjem međukulturnog i međuvjerskog dijaloga diljem Unije;

 

(g)  njihovim poticanjem višejezičnosti diljem Unije; ili

 

(h)  njihovim poticanjem europskog osjećaja pripadnosti i jačanjem zajedničkog europskog građanstva.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  mobilnost učenika i školskog osoblja;

(c)  mobilnost učenika i školskog osoblja, uključujući predškolske nastavnike te zaposlenike u području ranog obrazovanja i skrbi;

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  mobilnost osoblja u području obrazovanja odraslih;

(d)  mobilnost osoblja u području obrazovanja odraslih te odraslih učenika;

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 4. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Programom se podupiru mjere virtualnog učenja i kombiniranog učenja kako bi se popratile aktivnosti mobilnosti iz stavka 1. Također se podupiru takve mjere za osobe koje ne mogu sudjelovati u navedenim aktivnostima mobilnosti.

 

Komisija po potrebi osigurava da alati za virtualno i kombinirano učenje izrađeni u okviru Programa budu dostupni široj javnosti.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Potpora se može dodijeliti za pripremu aktivnosti mobilnosti iz ovog članka, uključujući, po potrebi, pripremne posjete.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  partnerstva za suradnju i razmjenu praksi, uključujući mala partnerstva kako bi se poticao širi i uključiviji pristup Programu;

(a)  strateška partnerstva za suradnju i razmjenu praksi, uključujući mala partnerstva kako bi se poticao širi i uključiviji pristup Programu;

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  partnerstva za izvrsnost, posebno inicijativa „Europska sveučilišta”, centri strukovne izvrsnosti i združeni diplomski studiji;

(b)  partnerstva za izvrsnost, posebno inicijativa „Europska sveučilišta”, centri strukovne izvrsnosti i združeni diplomski ili doktorski studiji u okviru programa Erasmus Mundus; Inicijativa „Europska sveučilišta” i centri strukovne izvrsnosti obuhvaćaju najmanje jedan subjekt s poslovnim nastanom u državi članici;

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  partnerstva za inovacije kako bi se osnažila europska sposobnost u pogledu inovacija;

(c)  partnerstva za inovacije, kao što su savezi za obrazovanje odraslih, kako bi se osnažila europska sposobnost u pogledu inovacija;

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  internetske platforme i alati za virtualnu suradnju, uključujući usluge podrške za mrežu eTwinning i za elektroničku platformu za obrazovanje odraslih u Europi.

(d)  dostupne i korisnicima prilagođene internetske platforme i alati za virtualnu suradnju, uključujući usluge podrške za mrežu eTwinning i za elektroničku platformu za obrazovanje odraslih u Europi, alati za promicanje metoda univerzalnog dizajna za učenje, kao i alati za olakšavanje mobilnosti, kao što je europska studenska iskaznica navedena u članku 25. stavka 7.c;

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  usmjerena izgradnja kapaciteta u području visokog obrazovanja u trećim zemljama koje nisu pridružene Programu.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potpora alatima i mjerama Unije kojima se podupiru kvaliteta, transparentnost i priznavanje kompetencija, vještina i kvalifikacija45;

(b)  potpora alatima i mjerama Unije kojima se podupiru kvaliteta, transparentnost i priznavanje i ažuriranje kompetencija, vještina i kvalifikacija45;

__________________

__________________

45 Posebice, jedinstveni okvir Unije za transparentnost kvalifikacija i kompetencija; Europski kvalifikacijski okvir; Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju; Europski sustav bodova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje; Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova; Europski registar za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju; Europsko udruženje za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju; Europska mreža informacijskih centara u Europi i Nacionalni informacijski centri za akademsko priznavanje u Europskoj uniji; te mreže Euroguidance.

45 Posebice, Europass – jedinstveni okvir Unije za transparentnost kvalifikacija i kompetencija; Europski kvalifikacijski okvir; Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju; Europski sustav bodova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje; Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova; Europski registar za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju; Europsko udruženje za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju; Europska mreža informacijskih centara u Europi i Nacionalni informacijski centri za akademsko priznavanje u Europskoj uniji; te mreže Euroguidance.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  politički dijalog i suradnja s ključnim dionicima, uključujući mreže diljem Unije, europske nevladine organizacije i međunarodne organizacije u području obrazovanja i osposobljavanja;

(c)  politički dijalog i suradnja s relevantnim dionicima te potpora tim dionicima, uključujući mreže diljem Unije, europske i međunarodne organizacije u području obrazovanja i osposobljavanja;

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  mjere kojima se doprinosi kvalitativnoj i uključivoj provedbi Programa;

(d)  usmjerene mjere kojima se doprinosi visokokvalitetnoj i uključivoj provedbi Programa;

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Programom se podupiru poučavanje, učenje, istraživanje i rasprave o pitanjima europske integracije u okviru sljedećih aktivnosti:

Programom se podupiru poučavanje, učenje, istraživanje i rasprave o pitanjima europske integracije i budućim izazovima i prilikama Unije u okviru sljedećih aktivnosti:

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja;

Briše se.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  aktivnosti Jean Monnet u ostalim područjima obrazovanja i osposobljavanja;

(b)  aktivnosti Jean Monnet u svim područjima obrazovanja i osposobljavanja;

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  partnerstva za suradnju i razmjenu praksi, uključujući mala partnerstva kako bi se poticao širi i uključiviji pristup Programu;

(a)  strateška partnerstva za suradnju i razmjenu praksi, uključujući mala partnerstva kako bi se poticao širi i uključiviji pristup Programu;

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  internetske platforme i alati za virtualnu suradnju.

(c)  pristupačne i korisnicima prilagođene internetske platforme i alati za virtualnu suradnju.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  priprema i provedba političkog programa Unije u području mladih, uz potporu mreže Youth Wiki;

(a)  priprema i provedba političkog programa Unije u području mladih, uz potporu, ovisno o slučaju, mreže Youth Wiki;

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  politički dijalog i suradnja s relevantnim ključnim dionicima, uključujući mreže diljem Unije, europske nevladine organizacije i međunarodne organizacije u području mladih, dijalog EU-a s mladima te potpora Europskom forumu mladih;

(c)  politički dijalog, suradnja s relevantnim dionicima te podrška istima, uključujući mreže diljem Unije, europske organizacije u području mladih, dijalog EU-a s mladima te potpora Europskom forumu mladih;

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  mjere kojima se doprinosi kvalitativnoj i uključivoj provedbi Programa;

(d)  mjere kojima se doprinosi visokokvalitetnoj i uključivoj provedbi Programa;

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U području sporta Programom se u okviru ključne mjere 1 podupire mobilnost sportskih trenera i osoblja.

U području sporta Programom se u okviru ključne mjere 1 podupire mobilnost mladih koji se bave amaterskim sportom i sportskog osoblja uključenog u isti.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  neprofitna sportska događanja kojima je cilj dodatno razviti europsku dimenziju sporta.

(b)  neprofitna amaterska sportska događanja, uključujući male događaje kojima je cilj dodatno razviti europsku dimenziju sporta.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  politički dijalog i suradnja s relevantnim ključnim dionicima, uključujući europske nevladine organizacije i međunarodne organizacije u području sporta;

(b)  politički dijalog i suradnja s relevantnim dionicima, uključujući europske i međunarodne organizacije u području sporta;

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  mjere kojima se doprinosi visokokvalitetnoj i uključivoj provedbi Programa;

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  suradnja s drugim instrumentima Unije i potpora drugim politikama Unije;

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Poglavlje 4.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Poglavlje IV.a

 

Uključivost

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Strategija uključivanja

 

1.  Komisija do 31. ožujka 2021. mora razviti okvir za mjere uključivanja, kao i smjernice za njihovu provedbu. Na temelju tog okvira i s posebnim naglaskom na posebnim izazovima pristupa Programu u nacionalnom kontekstu, nacionalne agencije razvijaju višegodišnju strategiju za uključivanje na nacionalnoj razini. Ta se strategija objavljuje do 30. lipnja 2021., a provedba se redovito prati.

 

2.  U okviru i strategiji iz stavka 1. posebna se pozornost posvećuje sljedećim elementima:

 

(a)  suradnji sa socijalnim partnerima, nacionalnim i lokalnim tijelima i civilnim društvom;

 

(b)  potpori organizacijama lokalne zajednice koje izravno surađuju s ciljnim skupinama;

 

(c)  aktivnosti informiranja i komunikacije s ciljnim skupinama, uključujući i širenjem informacija prilagođenih korisnicima;

 

(d)  pojednostavnjenju postupaka prijave;

 

(e)  pružanju posebnih savjeta, uslugama osposobljavanja i podrške ciljnim skupinama, i prije njihove primjene i kako bi se pripremile za stvarno sudjelovanje u Programu;

 

(f)  najboljim praksama u dostupnosti i uslugama podrške za osobe s invaliditetom;

 

(g)  prikupljanju odgovarajućih kvalitativnih i kvantitativnih podataka za ocjenu učinkovitosti strategije;

 

(h)  primjeni mjera financijske potpore u skladu s člankom 13.b.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 13.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Article 13b

 

Mjere financijske potpore za uključivanje

 

1.  Komisija i države članice surađuju kako bi osigurale provođenje odgovarajućih mjera financijske potpore, uključujući, prema potrebi, pretfinanciranje za pružanje potpore osobama s manje mogućnosti sudjelovanja u Programu zbog financijskih razloga, bilo zbog nepovoljnog ekonomskog položaja ili zbog toga što dodatni troškovi sudjelovanja u Programu zbog njihova posebnog položaja predstavljaju znatnu prepreku. Procjena financijskih razloga i razine potpore temelji se na objektivnim kriterijima.

 

2.  Mjere financijske potpore iz stavka 1. mogu uključivati:

 

(a)  potporu dostupnu iz drugih instrumenata Unije, kao što je Europski socijalni fond +;

 

(b)  potporu dostupnu u okviru nacionalnih programa;

 

(c)  prilagodbu i nadopunu potpore za aktivnosti mobilnosti dostupnih u okviru Programa.

 

3.  Radi usklađivanja sa stavkom 2. točkom (c) ovog članka, Komisija, ako je potrebno, prilagođava ili ovlašćuje nacionalne agencije da prilagode bespovratna sredstva za potporu aktivnostima u području mobilnosti u okviru Programa. Komisija također utvrđuje, u skladu s odredbama iz članka 14., namjenski proračun za financiranje dodatnih mjera financijske potpore u okviru Programa.

 

4.  Troškovi mjera za olakšavanje ili potporu uključivanju ne smiju ni u kojem slučaju opravdati odbijanje zahtjeva u okviru Programa.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 30 000 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 41 097 000 000 EUR u stalnim cijenama iz 2018. (46 758 000 000 EUR u tekućim cijenama).

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Godišnja odobrena sredstva odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama višegodišnjeg financijskog okvira.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  24 940 000 000 EUR za aktivnosti u području obrazovanja i osposobljavanja, od čega:

(a)  83 % iznosa iz stavka 1. za aktivnosti u području obrazovanja i osposobljavanja, od čega:

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  najmanje 8 640 000 000 EUR trebalo bi dodijeliti aktivnostima u području visokog obrazovanja iz članka 4. točke (a) i članka 5. točke (a);

(1)  najmanje 34,66 % dodjeljuje se aktivnostima u području visokog obrazovanja iz članka 4. točke (a) i članka 5. točke (a);

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  najmanje 5 230 000 000 EUR aktivnostima u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz članka 4. točke (b) i članka 5. točke (a);

(2)  najmanje 23 % dodjeljuje se aktivnostima u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz članka 4. točke (b) i članka 5. točke (a);

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  najmanje 3 790 000 000 EUR aktivnostima u području školskog obrazovanja iz članka 4. točke (c) i članka 5. točke (a);

(3)  najmanje 15,63 % dodjeljuje se školskom obrazovanju, uključujući predškolsko i rano školsko obrazovanje i aktivnostima iz članka 4. točke (c) i članka 5. točke (a);

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  najmanje 1 190 000 000 EUR aktivnostima u području obrazovanja odraslih iz članka 4. točke (d) i članka 5. točke (a);

(4)  najmanje 6 % dodjeljuje se aktivnostima u području obrazovanja odraslih iz članka 4. točke (d) i članka 5. točke (a);

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  450 000 000 EUR za aktivnosti Jean Monnet iz članka 7.;

(5)  1,8 % dodjeljuje se aktivnostima Jean Monnet iz članka 7.;

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  13,91 % iznosa iz točke (a) ovog stavka dodjeljuje se aktivnostima kojima se u prvom redu izravno upravlja, uključujući one utvrđene u članku 4. točki (e), članku 5. točkama od (b) do (d) i članku 6. točkama od (a) do (f);

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)  preostalih 5 % može se upotrijebiti za financiranje svih djelovanja u okviru poglavlja II.;

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  3 100 000 000 EUR za aktivnosti u području mladih iz članaka od 8. do 10.;

(b)  10,3 % iznosa iz stavka 1. za aktivnosti u području mladih iz članaka od 8. do 10.;

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  550 000 000 EUR za aktivnosti u području sporta iz članaka od 11. do 13. i

(c)  2 % iznosa iz stavka 1. za aktivnosti u području sporta iz članaka od 11. do 13. i

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  najmanje 960 000 000 EUR kao doprinos troškovima poslovanja nacionalnih agencija.

(d)  najmanje 3,2 % iznosa iz stavka 1. kao doprinos troškovima poslovanja nacionalnih agencija.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Preostalih 1,5 % koji nisu dodijeljeni u okviru indikativne raspodjele utvrđene u prvom podstavku mogu se upotrebljavati za programsku potporu.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osim financijske omotnice kako je navedeno u stavku 1., a i kako bi se promicala međunarodna dimenzija Programa, na raspolaganju je dodatni financijski doprinos iz Uredbe …/… [Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju]46 i iz Uredbe …/… [IPA III.]47, kako bi se podupirale aktivnosti koje se provode i kojima se upravlja u skladu s ovom Uredbom. Taj se doprinos financira u skladu s uredbama kojima se uspostavljaju ti instrumenti.

3.  Osim financijske omotnice kako je navedeno u stavku 1., a i kako bi se promicala međunarodna dimenzija Programa, na raspolaganju je dodatni financijski doprinos iz Uredbe …/… [Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju]46 i iz Uredbe …/… [IPA III.]47, kako bi se podupirale aktivnosti koje se uspostavljaju i provode u skladu s ovom Uredbom. Uredba se primjenjuje na uporabu tih sredstava, istodobno osiguravajući usklađenost s uredbama kojima se reguliraju Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, odnosno IPA III.

__________________

__________________

46 [Upućivanje].

46 [Upućivanje].

47 [Upućivanje].

47 [Upućivanje].

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, uključujući korporativne sustave informacijske tehnologije.

4.  Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, uključujući korporativne sustave informacijske tehnologije te savjete u vezi s pristupačnosti i osposobljavanje.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Prioriteti za raspodjelu proračuna s pomoću mjera iz stavka 2. određuju se u programu rada iz članka 19.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U pogledu aktivnosti iz članaka od 4. do 6., članka 7. točaka (a) i (b), članaka od 8. do 10. te članaka 12. i 13., u Programu mogu sudjelovati sljedeće treće zemlje:

U pogledu mjera iz članaka od 4. do 6., članka 7. točaka (a) i (b) i članaka od 8. do 13., u Programu mogu sudjelovati pravni subjekti iz bilo koje treće zemlje u opravdanim slučajevima u kojima je to u interesu Unije.

(a)  treće zemlje iz članka 16. koje ne ispunjavaju uvjet iz stavka 2. tog članka;

 

(b)  bilo koja druga treća zemlja.

 

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pri provedbi Programa, među ostalim u pogledu odabira sudionika i dodjele bespovratnih sredstava, Komisija i države članice osiguravaju ulaganje napora kako bi se promicala socijalna uključenost i kako bi se bolje doprlo do osoba s manje mogućnosti.

Briše se.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Razine financijske potpore, kao što su bespovratna sredstva, paušalne stope i jedinični troškovi, redovito se ažuriraju i prilagođavaju troškovima života i boravka u zemlji ili regiji domaćinu na temelju podataka Eurostata. Prilagodbom troškova života i dnevnica propisno se uzimaju u obzir putni troškovi u državu ili regiju domaćina te iz nje.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Kako bi poboljšala pristup osoba s manje mogućnosti i osigurala neometanu provedbu Programa, Komisija može sama prilagoditi ili može ovlastiti nacionalne agencije iz članka 23. da na temelju objektivnih kriterija prilagode bespovratna sredstva za potporu aktivnostima mobilnosti Programa.

Briše se.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program se provodi prema programima rada iz članka [108.] Financijske uredbe. Osim toga, u programu rada daje se naznaka iznosa dodijeljenog svakoj mjeri i iznosa raspodjele sredstava među državama članicama i trećim zemljama koje su pridružene Programu za mjere kojima treba upravljati nacionalna agencija. Komisija provedbenim aktom donosi program rada. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31.

Sekundarne politike i prioriteti, uključujući pojedinosti posebnih inicijativa navedenih u člancima od 4. do 13. određuju se s pomoću programa rada iz članka 110. Financijske uredbe. Programom rada određuje se i način na koji se Program treba provoditi. Osim toga, u programu rada daje se naznaka iznosa dodijeljenog svakoj mjeri i iznosa raspodjele sredstava među državama članicama i trećim zemljama koje su pridružene Programu za mjere kojima treba upravljati nacionalna agencija. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 30. radi dopune ove Uredbe donošenjem programa rada.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 21. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Evaluacija

Evaluacije, preispitivanje u sredini razdoblja i revizija

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

1.  Sve evaluacije provode se pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa. Prilaže joj se i konačna evaluacija prethodnog programa.

2.  Preispitivanje Programa u sredini razdoblja provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a u svakom slučaju ne kasnije od 31. prosinca 2024. Njoj se prilaže i konačna evaluacija prethodnog programa, koja se uključuje u preispitivanje u sredini razdoblja. Preispitivanjem u sredini razdoblja, uz procjenu cjelokupne djelotvornosti i učinkovitosti Programa, posebna je pozornost posvećena mjerama uključivanja utvrđenima u članku 13.a, naporima za pojednostavnjenje Programa za korisnike i novim inicijativama koje se provode u okviru Programa. Pri tome ispituje raščlambu sudjelovanja u programu, posebno u odnosu na osobe koje imaju manje mogućnosti.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz poglavlja IX. i obveze nacionalnih agencija iz članka 24., države članice do 30. travnja 2024. Komisiji podnose izvješće o provedbi i učinku Programa na svojim državnim područjima.

3.  Ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz poglavlja IX. i obveze nacionalnih agencija iz članka 24., države članice do 30. travnja 2024. Komisiji podnose izvješće o provedbi i učinku Programa na svojim državnim područjima. ESVD podnosi slično izvješće o provedbi i utjecaju Programa u zemljama u razvoju koje sudjeluju u njemu.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Komisija, prema potrebi i na temelju preispitivanja u sredini razdoblja, donosi odgovarajuće zakonodavne prijedloge o izmjeni ove Uredbe. Komisija se pojavljuje pred nadležnim odborom Europskog parlamenta i nadležnim tijelom Vijeća kako bi izvijestila o preispitivanju u sredini razdoblja, među ostalim i u pogledu njezine odluke o tome je li potrebna izmjena ove Uredbe.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na kraju razdoblja provedbe, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1., Komisija provodi konačnu evaluaciju Programa.

4.  Na kraju razdoblja provedbe, a najkasnije tri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1., Komisija provodi konačnu evaluaciju Programa.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

5.  Komisija prosljeđuje sve evaluacije i preispitivanje u sredini razdoblja te svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nacionalne agencije iz članka 24. razrađuju dosljednu strategiju u pogledu učinkovitog informiranja te širenja i iskorištavanja rezultata aktivnosti koje se podupiru mjerama kojima upravljaju u okviru Programa, pomažu Komisiji u općoj zadaći širenja informacija u pogledu Programa, uključujući informacije u pogledu mjera i aktivnosti kojima se upravlja na nacionalnoj razini i na razini Unije, i njegovih rezultata te izvješćuju odgovarajuće ciljne skupine o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u njihovoj zemlji.

1.  U suradnji s Komisijom i na temelju okvira na razini Unije Nacionalne agencije iz članka 24. razrađuju dosljednu strategiju u pogledu učinkovitog informiranja te širenja i iskorištavanja rezultata aktivnosti koje se podupiru mjerama kojima upravljaju u okviru Programa, pomažu Komisiji u općoj zadaći širenja informacija u pogledu Programa, uključujući informacije u pogledu mjera i aktivnosti kojima se upravlja na nacionalnoj razini i na razini Unije te njegovih rezultata. Nacionalne agencije izvješćuju odgovarajuće ciljne skupine o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u njihovoj zemlji s ciljem poboljšanja suradnje među dionicima i podupiranja međusektorskog pristupa provedbi Programa. Provođenjem aktivnosti komunikacije i dopiranja do javnosti te širenjem informacija Komisija i nacionalne agencije, u skladu s poglavljem IV.a, posvećuju posebnu pozornost osobama s manje mogućnosti kako bi se povećalo njihovo sudjelovanje u Programu.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 22. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Svi ključni dokumenti Programa za korisnike, uključujući obrasce zahtjeva, upute i bitne informacije, dostupni su u najmanju ruku na svim službenim jezicima Unije.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćavanja u pogledu Programa, mjera i rezultata. Financijska sredstva dodijeljena Programu doprinose i institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.

4.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, mjera i rezultata na pristupačan način.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Nacionalne agencije također šire informacije o Programu među službama za profesionalno savjetovanje u ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje te službama za zapošljavanje.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice poduzimaju sve potrebne i odgovarajuće mjere kako bi uklonile sve pravne i administrativne prepreke pravilnom funkcioniranju Programa, uključujući, ako je moguće, mjere čiji je cilj rješavanje problema koji otežavaju dobivanje viza.

2.  Države članice poduzimaju sve potrebne i odgovarajuće mjere kako bi uklonile sve pravne i administrativne prepreke pravilnom funkcioniranju Programa, uključujući, ako je moguće, mjere čiji je cilj izbjegavanje oporezivanja bespovratnih sredstava, olakšavanje prenosivosti prava među socijalnim sustavima Unije i rješavanje problema koji otežavaju dobivanje viza i boravišnih dozvola.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Na temelju godišnje izjave o upravljanju koju daje nacionalna agencija, neovisnog revizorskog mišljenja o toj izjavi i analize Komisije o usklađenosti i radu nacionalne agencije nacionalno tijelo svake godine dostavlja Komisiji informacije o svojim aktivnostima praćenja i nadzora u vezi s Programom.

9.  Na temelju godišnje izjave o upravljanju koju daje nacionalna agencija, neovisnog revizorskog mišljenja o toj izjavi i analize Komisije o usklađenosti i radu nacionalne agencije nacionalno tijelo svake godine dostavlja Komisiji informacije o svojim aktivnostima praćenja i nadzora u vezi s Programom. Ako je moguće, ti su podaci dostupni javnosti.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  ima potrebno stručno znanje kako bi obuhvatila sve sektore Programa;

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7a.  Nacionalne agencije u suradnji s Komisijom osiguravaju da su postupci uspostavljeni radi provedbe Uredbe dosljedni i jednostavni te da su informacije visoke kvalitete, među ostalim razvojem zajedničkih standarda za prijave za projekte i evaluaciju projekta. Nacionalne agencije redovito se savjetuju s korisnicima Programa kako bi osigurale usklađenost s tim zahtjevom.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  prema potrebi, dodatna financijska sredstva za mjere iz članka 6. točke (d) i članka 10. točke (d).

(c)  prema potrebi, dodatna financijska sredstva za mjere iz članka 6. točke (d), članka 10. točke (d) i članka 13. točke (ba).

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Komisija je odgovorna za provedbu mjera kojima izravno upravlja. Stoga upravlja svim fazama zahtjeva za bespovratna sredstva i projekte za aktivnosti u okviru Programa navedene u poglavljima II., III. i IV. kada ih podnose mreže na razini Unije te europske i međunarodne organizacije.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Redovni sastanci organiziraju se s mrežom nacionalnih agencija kako bi se osigurala dosljedna provedba Programa u svim državama članicama i svim trećim zemljama iz članka 17.

7.  Redovni sastanci organiziraju se s mrežom nacionalnih agencija kako bi se osigurala usklađena provedba Programa u svim državama članicama i svim trećim zemljama iz članka 17 i kako bi se osigurala razmjena najboljih praksi. Vanjski stručnjaci, uključujući predstavnike civilnog društva, socijalnih partnera i trećih zemalja povezanih s Programom, pozivaju se na sudjelovanje u takvim sastancima. Europski parlament poziva se na takve sastanke u svojstvu promatrača.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7a.  Kako bi se pojednostavnio i uskladio postupak podnošenja prijave, Komisija do 30. lipnja 2024. pruža zajednički, višejezični alat „sve na jednom mjestu” za Program. Taj alat bit će dostupan, i na internetu i na mobilnim uređajima, svakom subjektu koji ima koristi od Programa ili koji je uključen u upravljanje Programom. Alat također potencijalnim korisnicima pruža informacije o mogućim partnerima.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 7.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7b.  Komisija osigurava javnu dostupnost i širenje rezultata projekata radi promicanja razmjene najboljih praksi među nacionalnim agencijama, dionicima i korisnicima programa.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 7.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7c.  Komisija do 31. prosinca 2021. razvija europsku studentsku iskaznicu za sve studente koji sudjeluju u Programu. Komisija do 31. prosinca 2025. europsku studentsku iskaznicu čini dostupnom za sve studente u Uniji.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija je nadležna za nadzorne kontrole u pogledu mjera i aktivnosti Programa kojima upravljaju nacionalne agencije. Ona postavlja minimalne uvjete za kontrole koje provode nacionalna agencija i neovisno revizorsko tijelo.

2.  Komisija je nadležna za nadzorne kontrole u pogledu mjera i aktivnosti Programa kojima upravljaju nacionalne agencije. Ona postavlja minimalne uvjete za kontrole koje provode nacionalna agencija i neovisno revizorsko tijelo, uzimajući u obzir sustave unutarnje kontrole nacionalnih javnih financija.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za aktivnost za koju je dobiven doprinos u okviru Programa može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uz uvjet da ne pokrivaju iste troškove.

2.  Za aktivnost za koju je dobiven doprinos u okviru Programa može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uz uvjet da ne pokrivaju iste troškove. Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove aktivnosti.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Aktivnosti prihvatljive u okviru Programa koje su procijenjene u pozivu na podnošenje prijedloga za Program i koje ispunjavaju minimalne zahtjeve tog poziva na podnošenje prijedloga u pogledu kvalitete, ali koje se ne financiraju zbog proračunskih ograničenja, mogu se odabrati za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. U tom se slučaju primjenjuju stope sufinanciranja i pravila za prihvatljivost na temelju ove Uredbe. Tim aktivnostima upravlja upravljačko tijelo iz članka [65.] Uredbe (EU)XX [„Uredba o zajedničkim odredbama”] u skladu s pravilima utvrđenima u toj uredbi i propisima za pojedine fondove, uključujući pravila o financijskim ispravcima.

4.  Aktivnosti prihvatljive u okviru Programa koje ispunjavaju sljedeće kumulativne, usporedive uvjete:

 

- procijenjene su u pozivu na podnošenje prijedloga za Program;

 

- ispunjavaju minimalne zahtjeve tog poziva na podnošenje prijedloga u pogledu kvalitete;

 

- ne mogu se financirati na temelju tog poziva zbog proračunskih ograničenja;

 

- može im se dodijeliti pečat izvrsnosti kao priznanje njihove visoke kvalitete, čime se olakšava njihov zahtjev za financiranje iz drugih izvora ili se omogućuje njihov odabir za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, bez potrebe za podnošenjem nove prijave. U tom se slučaju primjenjuju stope sufinanciranja i pravila za prihvatljivost na temelju ove Uredbe. Tim aktivnostima upravlja upravljačko tijelo iz članka [65.] Uredbe (EU)XX [„Uredba o zajedničkim odredbama”] u skladu s pravilima utvrđenima u toj uredbi i propisima za pojedine fondove, uključujući pravila o financijskim ispravcima.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 20. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2028.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 19. i 20. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2028.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 20. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 19. i 20. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 31.

Briše se.

Postupak odbora

 

1.  Komisiji pomaže odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.  Odbor se može sastajati u posebnim sastavima kako bi rješavao sektorska pitanja. Prema potrebi, u skladu s njegovim poslovnikom i na ad hoc osnovi, mogu se pozvati vanjski stručnjaci, uključujući predstavnike socijalnih partnera, da sudjeluju na sastancima odbora kao promatrači.

 

3.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Prilog I.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prilog I.

Briše se.

Pokazatelji

 

(1)  Visokokvalitetna mobilnost u svrhu učenja za osobe iz različitih sredina

 

(2)  Europeizacija i internacionalizacija organizacija i institucija

 

Što treba mjeriti?

 

(3)  Broj osoba koje sudjeluju u aktivnostima mobilnosti u okviru Programa

 

(4)  Broj osoba s manje mogućnosti koje sudjeluju u aktivnostima mobilnosti u svrhu učenja u okviru Programa

 

(5)  Udio sudionika koji smatraju da su imali korist od sudjelovanja u aktivnostima mobilnosti u svrhu učenja u okviru Programa

 

(6)  Broj ustanova i organizacija koje se podupiru Programom u okviru ključne mjere 1 (mobilnost u svrhu učenja) i ključne mjere 2 (suradnja)

 

(7)  Broj novih organizacija koje se podupiru Programom u okviru ključne mjere 1 (mobilnost u svrhu učenja) i ključne mjere 2 (suradnja)

 

(8)  Udio ustanova i organizacija koje se podupiru Programom a koje su razvile visokokvalitetne prakse jer su sudjelovale u Programu

 

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Prilog I.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog I.a

 

Svi se kvantitativni pokazatelji raščlanjuju barem prema državi članici i spolu.

 

Cilj koji se mjeri: Ključna mjera 1 – Mobilnost u svrhu učenja

 

Pokazatelji:

 

Broj osoba koje sudjeluju u mjerama i aktivnostima mobilnosti u okviru Programa

 

Broj pojedinaca koji upotrebljavaju virtualne ili kombinirane alate za učenje za potporu mobilnosti u okviru Programa

 

Broj pojedinaca koji upotrebljavaju virtualne ili kombinirane alate za učenje jer ne mogu sudjelovati u aktivnostima mobilnosti

 

Broj organizacija/institucija koje sudjeluju u mjerama i aktivnostima mobilnosti u okviru Programa

 

Broj organizacija/institucija koje upotrebljavaju virtualne ili kombinirane alate za učenje za potporu mobilnosti u okviru Programa

 

Broj organizacija/institucija koje upotrebljavaju virtualne ili kombinirane alate za učenje jer ne mogu sudjelovati u aktivnostima mobilnosti

 

Udio sudionika koji smatraju da su imali koristi od sudjelovanja u aktivnostima ključne mjere 1

 

Udio sudionika koji smatraju da imaju povećani europski osjećaj pripadnosti nakon sudjelovanja u Programu

 

Udio sudionika koji smatraju da su poboljšali vladanje stranim jezikom nakon sudjelovanja u Programu

 

Cilj koji se mjeri: Ključna mjera 2 – Suradnja među organizacijama i ustanovama

 

Pokazatelji:

 

Broj organizacija/ustanova koje se podupiru Programom u okviru ključne mjere 2

 

Udio organizacija/ustanova koje smatraju da su imale koristi od sudjelovanja u aktivnostima ključne mjere 2

 

Broj organizacija/ustanova koje koriste alate i platforme Unije za suradnju

 

Cilj koji se mjeri: Ključna mjera 3 – Potpora razvoju politike i suradnji

 

Pokazatelji:

 

Broj pojedinaca ili organizacija/ustanova koji imaju koristi od aktivnosti u okviru ključne mjere 3

 

Cilj koji se mjeri: Uključenost

 

Pokazatelji:

 

Broj osoba s manje mogućnosti koje sudjeluju u aktivnostima mobilnosti

 

Broj osoba s manje mogućnosti koje upotrebljavaju virtualne ili kombinirane alate za učenje za potporu mobilnosti u okviru Programa

 

Broj osoba s manje mogućnosti koje upotrebljavaju virtualne ili kombinirane alate za učenje jer ne mogu sudjelovati u aktivnostima mobilnosti

 

Broj novih organizacija koje se podupiru Programom u okviru ključne mjere 1 i ključne mjere 2

 

Udio osoba s manje mogućnosti koje smatraju da su imale koristi od sudjelovanja u Programu

 

Cilj koji se mjeri: Pojednostavnjenje

 

Pokazatelji:

 

Broj manjih partnerstava koja se podupiru u okviru ključne mjere 2

 

Udio sudionika koji smatraju da su postupci prijave, sudjelovanja i evaluacije razmjerni i jednostavni

 

Prosječno vrijeme potrebno za ispunjavanje svake prijave po mjeri u usporedbi s prethodnim programom

  • [1]  SL C 62, 15.2.2019., str. 194.
  • [2]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju smatra se paketom. Ako je financijska omotnica za program za razdoblje 2021. – 2027. niža od iznosa utvrđenog člankom 14. stavkom 1. stajališta Parlamenta, Europski parlament zadržava pravo da preispita svoju potporu za bilo koju od mjera iz Programa kako bi se osiguralo da se temeljne aktivnosti Programa i njegova pojačana potpora za mjere uključivanja mogu učinkovito provesti.

Nadalje, Europski parlament jasno ističe da je potpora u njegovu stajalištu za nove inicijative, osobito inicijativu „Europska sveučilišta”, Centre za strukovno obrazovanje i inicijativu DiscoverEU, uvjetovana (a) ocjenom pilot-faza koje su u tijeku i (b) daljnjom definicijom svake inicijative. U nedostatku navedenoga Europski će parlament koristiti svoje ovlasti u okviru godišnjeg proračunskog postupka za stavljanje relevantnih sredstava u pričuvu sve dok ti uvjeti ne budu ispunjeni.

OBRAZLOŽENJE

Europska komisija je 30. svibnja 2018. iznijela svoj prijedlog za novi program Erasmus(+), nakon prijedloga od 2. svibnja 2018. za novi višegodišnji financijski okvir (VFO) koji obuhvaća razdoblje 2021. – 2027. U prijedlogu novog VFO-a Komisija je izdvojila znatne dodatne resurse za novi program Erasmus(+) (porast u realnim vrijednostima od 93 % u odnosu na trenutačni VFO) kao dio svojeg pristupa ulaganju u ljude i potpori uspješnim programima.

Procjena izvjestitelja o prijedlogu Komisije i pristup nacrtu izvješća

Izvjestitelj nedvojbeno pozdravlja prijedlog Komisije, osobito zadržavanje strukture programa koja je sada dobro utvrđena i koja dobro funkcionira u trenutačnom programu. Kada su programi uspješni, promjene bi trebale biti usmjerene ondje gdje su stvarno potrebne (evolucija, a ne revolucija) i to je ono što se postiže prijedlogom Komisije. Osim zadržavanja djelotvorne strukture programa, Komisija unosi i neke ključne pouke iz evaluacije u sredini razdoblja i rezolucije Parlamenta od 2. veljače 2017. za koju je izvjestitelj sastavio izvješće. U tom pogledu treba pozdraviti veći naglasak na uključivosti i pojednostavnjenju, barem u glavnim porukama Komisije. Isto vrijedi i za odluku o izostavljanju Instrumenta jamstva za studentske zajmove. Iako ideja nije bila loša, važno je prepoznati kada dobre ideje ne funkcioniraju u praksi i djelovati u skladu s tim.

Druge promjene također su pozitivne: primjena strukture ključne mjere u području sporta, jačanje mogućnosti mobilnosti za učenike u okviru ključne mjere 1 i uvođenje aktivnosti Jean Monnet kako bi se obuhvatili svi oblici obrazovanja i osposobljavanja. Nadalje, izvjestitelj pozdravlja i nove glavne inicijative uključene u prijedlog Komisije. Sredstva u okviru programa Erasmus trebala bi se upotrebljavati kako bi pomogla u poticanju mreže europskih sveučilišta koja se temelji na izvrsnosti kako bismo se mogli natjecati s najboljima na svijetu te je potrebno učiniti više za poticanje suradnje koja se temelji na izvrsnosti među našim pružateljima strukovnog osposobljavanja. Pod uvjetom da je usmjerena na učenje, inicijativa DiscoverEU mladima pruža mogućnost da otkriju Europsku uniju u svoj njezinoj kulturnoj i jezičnoj raznolikosti i da, kroz neformalnu ili informalnu aktivnost u području obrazovanja, razviju važne „meke” vještine kao što su komunikacija, timski rad, kreativnost i rješavanje problema.

Ključne izmjene u izvješću trebaju se shvatiti u okviru ovog cjelokupnog konteksta potpore pristupu Komisije. Ipak, izvjestitelj smatra da su sljedeće promjene od ključne važnosti da se zajamči da nova generacija programa Erasmus(+) ostvari visokokvalitetne mogućnosti za što je više ljudi moguće.

Proračun

Iako je općenito vrlo uspješan, trenutačni program Erasmus(+) neprestano se suočava s niskim stopama uspješnosti projekta, što u konačnici može dovesti do frustracija za podnositelje prijava i narušavanja vrijednosti programa. U sljedećem je programu važno poboljšati stope uspješnosti. Uz to, s ambicijom utrostručavanja broja sudionika, jačanja uključenosti među skupinama do kojih je teže doprijeti i uključivanja triju novih istaknutih inicijativa, tvrdnja da je povećanje u realnim vrijednostima od 93 % dovoljno nije održiva ako želimo proširiti i poboljšati Program. Europski parlament sustavno je tražio utrostručavanje sredstava u realnim vrijednostima za Erasmus(+), ali čak i to nije u skladu s onim na što su neki, uključujući Komisiju i neke države članice, prethodno pozivali. Zbog toga izvjestitelj uvodi izmjenu kojom se utrostručuje proračun u cijenama iz 2018. Zasad su sva ostala dodijeljena proračunska sredstva izražena u postocima radi lakšeg pregovaranja, uz neke prilagodbe kako bi se odrazilo proširenje područja primjene mobilnosti za obrazovanje odraslih (učenici i osoblje), škole (uključeni su predškolski učitelji i osoblje u ranom obrazovanju) i sport (uključeni su mladi koji se redovito bave organiziranim sportom) te se u njima odražava veći naglasak na strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Uključenost

U sklopu komunikacije o novom prijedlogu o Erasmusu(+) pojašnjava se da će u novom programu poseban naglasak biti na širenju pristupa i poticanju socijalne uključenosti. Međutim, pravni tekst i dalje je skroman. Prvo, u njemu se od država članica i Komisije traži tek da poboljšaju napore te se otvara mogućnost za prilagodbu bespovratnih sredstava. Iz tog razloga izvjestitelj puno veću važnost daje mjerama uključivosti stvaranjem samostalnog poglavlja o uključivosti u okviru pravnog teksta i zahtijevanjem od država članica da razviju strategiju uključivosti na temelju niza mogućih parametara unutar okvira koji je uspostavila Komisija. Također izričito zahtijeva od Komisije i država članica da pruže financijsku potporu osobama s manje mogućnosti čiji je pristup Programu otežan zbog njihova nepovoljnog gospodarskog položaja ili previsokih troškova sudjelovanja zbog njihove specifične situacije.

Konačno, prijedlogom uredbe osobama se omogućuje sudjelovanje u „mobilnosti u svrhu virtualnog učenja”. Izvjestitelj objašnjava da je mobilnost sama po sebi fizička, ali da virtualno učenje može nadopuniti, ali nikad zamijeniti, fizičku mobilnost. Virtualno učenje može poslužiti kao zamjena samo u slučajevima kada osobe ne mogu putovati u drugu zemlju.

U osnovi, izvjestitelj želi dati veću važnost uključenosti, ojačati mjere osmišljene za njezino promicanje i pojednostavniti mjerenje uspješnosti Programa. Prema mišljenju izvjestitelja, od ključne je važnosti da, na kraju ciklusa programa možemo točno izmjeriti jesmo li program Erasmus(+) zaista učinili uključivijim pružanjem osobama u nepovoljnom položaju više mogućnosti za sudjelovanje u istinskim razmjenama mobilnosti. Ako Unija ne može tvrditi da će do kraja 2027. imati 12 milijuna sudionika, ali može iskreno reći da je Program uključiviji i da je ostvario visokokvalitetne mogućnosti za veći broj ljudi, onda može opravdano biti ponosna. Program bi se trebao više temeljiti na kvaliteti, a ne na količini.

Parlamentarni nadzor

Izvjestitelj prihvaća argument Komisije da je Programu potrebna određena fleksibilnost tijekom njegova životnog vijeka od sedam godina. Stvarnost i prioriteti se mijenjaju te bi bilo pogrešno povezivati Program s našim percepcijama iz 2018. o tome kako će stvari izgledati ili kako bi se trebale razvijati. Unatoč tome, fleksibilnost programa ne može podrazumijevati da Komisija ima odriješene ruke. Jednostavnost Uredbe ima svoje nedvojbene koristi, ali njome se neizbježno zahtijevaju znatni odabiri politike s pomoću programa rada. Nove inicijative, kao što je DiscoverEU ili Europska sveučilišta, dobre su ideje, ali su slabo definirane i trebaju se dopuniti tijekom trajanja Programa na temelju iskustva iz njihovih probnih faza. Politički prioriteti i odgovarajuće raspodjele proračuna ostavljeni su za programe rada. Iz svih ovih razloga ključno je da se ti programi rada donose s pomoću delegiranih akata, a ne provedbenih akata. Takav pristup osmišljen je kako bi se zadržala najveća moguća fleksibilnost programa i zajamčilo da Parlament može ostvariti svoje pravo nadzora i pozivati izvršnu granu na odgovornost. Jedina prihvatljiva alternativa ovom pojednostavnjenom pristupu bilo bi utvrđivanje više pojedinosti u samoj Uredbi, što bi bilo protivno cilju osiguranja fleksibilnosti.

Pojednostavnjenje

Kao što je bio slučaj s uključenosti, pojam pojednostavnjenja znatno je prisutan u komunikaciji o novom Programu. Međutim, malo je posebnih mjera u okviru Uredbe. Izvjestitelj pozdravlja promicanje malih partnerstava, ali izviješće uvodi niz izmjena radi poboljšanja postupaka podnošenja prijava i upravljanja te poticanja mobilnosti. Također jača odredbe osmišljene za poboljšanje suradnje i razmjene najbolje prakse među nacionalnim agencijama i poticanje zajedničkih standarda za podnošenje prijava i evaluaciju. Konačno, uvodi pokazatelje za mjerenje pojednostavnjenja.

Aspekti kontinuiteta

Kao što je prethodno navedeno, izvjestitelj podržava usredotočenost Komisije na kontinuitet. Stoga ponovno uvodi dva ključna elementa iz trenutačnog programa:

a)  Naziv Prema izvjestitelju, naziv Erasmus+ sada je dobro poznat i odražava činjenicu da se Program ne povezuje nužno samo sa sektorom visokog obrazovanja, već da obuhvaća niz drugih bivših programa. U tom bi smislu trebalo zadržati trenutačni naziv.

b)  Europska dodana vrijednost Važno je naglasiti da bi se budućim programom trebali nastaviti podržavati projekti koji ostvaruju potencijalnu europsku dodanu vrijednost. Uz mjere o europskoj dodanoj vrijednosti uključene u trenutačni program, izvjestitelj crpi inspiraciju iz nedavnog izvješća Europskog revizorskog suda o tom programu.

MIŠLJENJE Odbora za razvoj (17.12.2018)

upućeno Odboru za kulturu i obrazovanje

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Ignazio Corrao

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Prijedlog Komisije o uspostavi programa Unije „Erasmus” za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te stavljanje izvan snage bivšeg programa Erasmus+ 2014. – 2020. uključuje međunarodnu dimenziju, tj. „ključan i transverzalni element koji je važan za mobilnost, suradnju te za aktivnosti u pogledu političkog dijaloga”.

Izvor financiranja međunarodne dimenzije bit će instrumenti za vanjsko financiranje, u skladu sa svojim uredbama. Razina financiranja bit će odlučena u programskim ciklusima nakon uspostave tih instrumenata. Financiranje mora biti usklađeno s ciljevima instrumenata. Cilj je prijedloga, kad je riječ o međunarodnoj dimenziji Programa, „osigurati sinergije s vanjskim instrumentima Unije kako bi se ostvarili ciljevi njezina vanjskog djelovanja u pogledu doprinosa ljudskom i institucijskom razvoju u trećim zemljama, uključujući zemlje u razvoju, te razgovarati s mladima u tim zemljama, što je važan element za izgradnju otpornijih društava i jačanje povjerenja među kulturama”.

Unatoč potpori općem cilju tog prijedloga, izvjestitelj izražava zabrinutost zbog ograničenih upućivanja na međunarodnu dimenziju, a time i na poveznicu s vanjskim ciljevima Unije, a osobito s razvojnim ciljevima, te s potrebama i strategijama partnerskih zemalja.

Izmjene koje predlaže izvjestitelj imaju sljedeće ciljeve:

– istaknuti da predloženi Program mora biti usklađen s načelima i vrijednostima Europske unije, kao i ciljevima vanjske politike

– osigurati doprinos Programa ciljevima održivog razvoja te, u njegovoj međunarodnoj dimenziji, ljudskom i institucijskom razvoju u trećim zemljama i iskorjenjivanju siromaštva u zemljama u razvoju

– zalagati se za kružne migracije i izbjeći odljev mozgova povezivanjem mjera mobilnosti s mjerama za poticanje povratka studenata i istraživača u matične države

– zahtijevati da se pri postupku izrade programa poštuje odgovornost partnerskih zemalja.

Izvjestitelj pozdravlja utvrđivanje razina financiranja u programskoj fazi, temeljenih i usklađenih s nacionalnim i regionalnim razvojnim strategijama, no ističe da važnost obrazovanja za potrebe održivog razvoja treba uzeti u obzir pri utvrđivanju prioritetnih sektora za suradnju.

AMANDMANI

Odbor za razvoj poziva Odbor za kulturu i obrazovanje da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U kontekstu brzih i korjenitih promjena do kojih je došlo zbog tehnološke revolucije i globalizacije ulaganje u mobilnost u svrhu učenja, suradnju i razvoj inovativnih politika u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta ključno je za izgradnju uključivih, povezanih i otpornih društava te za održavanje konkurentnosti Unije, istodobno doprinoseći jačanju europskog identiteta i demokratičnijoj Uniji.

(1)  U kontekstu brzih i korjenitih promjena do kojih je došlo zbog tehnološke revolucije i globalizacije ulaganje u mobilnost u svrhu učenja, suradnju i razvoj inovativnih politika u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta ključno je za izgradnju uključivih, povezanih i otpornih društava te za održavanje konkurentnosti Unije, istodobno doprinoseći jačanju europskog identiteta, načela i vrijednosti, kao i demokratičnijoj Uniji.

Obrazloženje

Sve mjere poduzete u okviru Programa trebaju biti usklađene s načelima i vrijednostima Europske unije, osobito onih iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji: poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava te poštovanje ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U Bratislavi 16. rujna 2016. čelnici 27 država članica istaknuli su svoju odlučnost da se mladima pruže bolje mogućnosti. U Rimskoj deklaraciji potpisanoj 25. ožujka 2017. čelnici 27 država članica te Europskog vijeća, Europskog parlamenta i Europske komisije obvezali su se da će se zalagati za Uniju u kojoj se mladima pruža najbolje obrazovanje i osposobljavanje te u kojoj oni mogu studirati i pronaći posao diljem Unije; Uniju koja čuva našu kulturnu baštinu i promiče kulturnu raznolikost.

(5)  U Bratislavi 16. rujna 2016. čelnici 27 država članica istaknuli su svoju odlučnost da se mladima pruže bolje mogućnosti. U Rimskoj deklaraciji potpisanoj 25. ožujka 2017. čelnici 27 država članica te Europskog vijeća, Europskog parlamenta i Europske komisije obvezali su se da će se zalagati za Uniju u kojoj se mladima pruža najbolje obrazovanje i osposobljavanje te u kojoj oni mogu studirati i pronaći posao diljem Unije; Uniju koja čuva našu kulturnu baštinu i promiče kulturnu raznolikost. U isto su se vrijeme obvezali da će dodatno razviti postojeća partnerstva, izgraditi nova i promicati stabilnost i prosperitet u neposrednom susjedstvu Europe na istoku i jugu, ali i na Bliskom istoku, diljem Afrike i na globalnoj razini.1a

 

_________________

 

1a Deklaracija čelnika 27 država članica te Europskog Vijeća, Europskog parlamenta i Europske komisije, donesena 25. ožujka 2017.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Program bi trebao doprinijeti promicanju i zaštiti povijesne, umjetničke i kulturne baštine Unije i njezinih država članica podupiranjem aktivnosti u području mobilnosti i suradnje kojima se promiče razvoj vještina za zaštitu i promicanje europske umjetničke i kulturne baštine.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Trebalo bi poticati međunarodnu dimenziju Programa kako bi se ponudilo više mogućnosti za mobilnost, suradnju i politički dijalog s trećim zemljama koje nisu pridružene Programu. Aktivnosti međunarodne mobilnosti trebale bi se proširiti na ostale sektore, poput strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, nadovezujući se na uspješnu provedbu međunarodnih aktivnosti u sektorima visokog obrazovanja i mladih u okviru prethodnih programa u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

(18)  Trebalo bi poticati međunarodnu dimenziju Programa kako bi se ponudilo više mogućnosti za mobilnost, suradnju i politički dijalog s trećim zemljama koje nisu pridružene Programu, što se posebno odnosi na zemlje u razvoju. Aktivnosti međunarodne mobilnosti trebale bi se proširiti na ostale sektore, poput strukovnog obrazovanja, osposobljavanja, sporta i kulture, nadovezujući se na uspješnu provedbu međunarodnih aktivnosti u sektorima visokog obrazovanja i mladih u okviru prethodnih programa u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Međunarodnom dimenzijom treba poticati razumijevanje između naroda i međukulturni dijalog te doprinijeti iskorjenjivanju siromaštva i održivom razvoju. Osim toga, treba poticati državljane zemalja u razvoju na povratak u matične zemlje nakon završetka studija ili istraživanja kako bi im se omogućilo da doprinesu gospodarskom razvoju i dobrobiti zemalja u razvoju. Pri provedbi Programa treba također pokušati povećati pristupačnost studiranja za osobe u nepovoljnom položaju ili ranjive skupine te aktivno riješiti pitanje posebnih potreba za učenje osoba s invaliditetom.

Obrazloženje

Program treba doprinijeti ciljevima održivog razvoja te biti usklađen i komplementaran s drugim politikama EU-a. Zato treba izričito spomenuti ciljeve održivog razvoja EU-a kao ciljeve međunarodne dimenzije Uredbe. U cilju promicanja kružnih migracija zalaganje za potrebe mobilnosti treba popratiti poticanjem povratka studenata i istraživača u matične zemlje. Veća pristupačnost u skladu je s europskim vrijednostima ljudskog dostojanstva i jednakosti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18 a)  U isto vrijeme, međunarodna bi dimenzija trebala olakšati međukulturni i međuvjerski dijalog, poboljšati suradnju u području obrazovanja na osi sjever-jug i doprinijeti održivom razvoju. Trebala bi ojačati izgradnju kapaciteta obrazovnih sustava u partnerskim zemljama, podupirati prijenos znanja i poticati mlade iz zemalja u razvoju da studiraju u Europi i stečeno znanje zatim primjenjuju u korist svoje zemlje porijekla. Trebala bi doprinijeti razvoju znanja i vještina potrebnih za rješavanje dugoročnih razvojnih potreba, uz poticanje obostranog i održivog rasta.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Program bi trebao biti u skladu s Komunikacijom Komisije o novom Savezu Afrike i Europe za održiva ulaganja i radna mjesta: prijenos partnerstva za ulaganja i poslove na sljedeću razinu, u kojoj se predviđa da će do 2027. broj studenata i osoblja koji će imati koristi od Programa biti 105 000.

Obrazloženje

Uključivanjem studenata i nastavnika iz afričkih zemalja pridonosi se postizanju ciljeva Programa.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18 a)  Kako bi se poboljšao učinak aktivnosti u partnerskim zemljama, povećat će se sinergije između programa Erasmus i instrumenata za vanjsko djelovanje EU-a, kao što su Instrument za susjedstvo, razvoj, trgovinu i međunarodnu suradnju i Instrument za pretpristupnu pomoć.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Programom bi se trebalo poticati sudjelovanje mladih u demokratskom životu Europe, uključujući podupiranjem projekata sudjelovanja kako bi se mladi uključili i naučili sudjelovati u civilnom društvu, podizanjem svijesti o europskim zajedničkim vrijednostima, uključujući temeljnim pravima, okupljanjem mladih i donositelja odluka na lokalnoj i nacionalnoj razini te na razini Unije, a i doprinosom europskom procesu integracije.

(21)  Programom bi se trebalo poticati sudjelovanje mladih u demokratskom životu Europe, s posebnim naglaskom na mladima iz najudaljenijih područja i onima migrantskog porijekla, uključujući podupiranjem projekata sudjelovanja kako bi se mladi uključili i naučili sudjelovati u civilnom društvu, podizanjem svijesti o europskim zajedničkim vrijednostima, uključujući temeljnim pravima, okupljanjem mladih i donositelja odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te na razini Unije, a i doprinosom europskom procesu integracije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Programom bi se trebalo poboljšati učenje jezika, posebno širom upotrebom internetskih alata, s obzirom na to da e-učenje nudi dodatne prednosti za učenje jezika u pogledu pristupa i fleksibilnosti.

(23)  Programom bi se trebalo poboljšati učenje svih jezika Unije, uključujući znakovnih jezika, posebno širom upotrebom besplatno dostupnih internetskih alata, s obzirom na to da e-učenje nudi dodatne prednosti za učenje jezika u pogledu pristupa i fleksibilnosti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Programom bi se trebale podupirati mjere kojima se poboljšava suradnja među institucijama i organizacijama koje djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, prepoznajući njihovu temeljnu ulogu u pomaganju ljudima da steknu znanje, vještine i kompetencije potrebne u svijetu koji se mijenja te da adekvatno ostvare potencijal za inovacije, kreativnost i poduzetništvo, posebno u digitalnom gospodarstvu.

(24)  Programom bi se trebale podupirati mjere kojima se poboljšava suradnja među europskim institucijama i organizacijama koje djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, ali i između njih i institucija i organizacija te vrste iz zemalja u razvoju i prekomorskih zemalja i područja, posebice uz pomoć virtualne suradnje, prepoznajući njihovu temeljnu ulogu u pomaganju ljudima da steknu znanje, vještine i kompetencije potrebne u svijetu koji se mijenja te da na odgovarajući način ostvare potencijal za inovacije, kreativnost i poduzetništvo, posebno u digitalnom gospodarstvu.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Imajući na umu važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i postizanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, Programom će se doprinijeti integriranju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja podupiranja klimatskih ciljeva s 25 % proračunskih rashoda Unije. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa te ponovno procijeniti u kontekstu relevantnih evaluacija i postupka preispitivanja.

(32)  Imajući na umu važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i postizanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, Programom će se doprinijeti integriranju održivog razvoja i klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja podupiranja klimatskih ciljeva s 25 % proračunskih rashoda Unije. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa te ponovno procijeniti u kontekstu relevantnih evaluacija i postupka preispitivanja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  U skladu s Komunikacijom Komisije „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a”36 Programom bi se trebala uzeti u obzir posebna situacija tih regija. Poduzet će se mjere kako bi se povećalo sudjelovanje najudaljenijih regija u svim mjerama. Trebalo bi poticati razmjene i suradnju među ljudima i organizacijama iz tih regija i trećih zemalja, posebno njihovih susjednih zemalja. Te mjere redovito će se pratiti i ocjenjivati.

(38)  U skladu s Komunikacijom Komisije „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a”36 Programom bi se trebala uzeti u obzir posebna situacija tih regija. Poduzet će se mjere kako bi se povećalo sudjelovanje najudaljenijih regija u svim mjerama, posebno uz pomoć virtualne suradnje. Trebalo bi poticati razmjene i suradnju među ljudima i organizacijama iz tih regija i trećih zemalja, posebno njihovih susjednih zemalja, kao i internetsko učenje. Te mjere redovito će se pratiti i ocjenjivati.

_________________

_________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  U skladu s [upućivanje treba ažurirati prema potrebi u skladu s novom odlukom o prekomorskim zemljama i područjima, člankom 94. Odluke Vijeća 2013/755/EZ37], osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama ili područjima ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani. Ograničenja koja postoje zbog udaljenosti tih zemalja ili područja trebala bi se uzeti u obzir pri provedbi Programa, a njihovo sudjelovanje u Programu trebalo bi se pratiti i redovito ocjenjivati.

(39)  U skladu s [upućivanje treba ažurirati prema potrebi u skladu s novom odlukom o prekomorskim zemljama i područjima, člankom 94. Odluke Vijeća 2013/755/EZ37], osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama ili područjima ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani. Posebnosti i ograničenja koji postoje zbog udaljenosti tih zemalja ili područja trebali bi se uzeti u obzir pri provedbi Programa kako bi se olakšalo njihovo učinkovito sudjelovanje u Programu. To bi sudjelovanje trebalo pratiti i redovito ocjenjivati.

_________________

_________________

37 Odluka Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (SL L 344, 19.12.2013., str. 1.).

37 Odluka Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (SL L 344, 19.12.2013., str. 1.).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Trebalo bi na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini osigurati odgovarajuće obavješćivanje, promidžbu i širenje informacija o mogućnostima i rezultatima mjera koje se podupiru u okviru Programa. Aktivnosti obavješćivanja, promidžbe i širenja informacija trebale bi se oslanjati na sva provedbena tijela Programa, uključujući, prema potrebi, uz potporu drugih ključnih dionika.

(42)  Trebalo bi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini osigurati odgovarajuće obavješćivanje, promidžbu i širenje informacija o mogućnostima i rezultatima mjera koje se podupiru u okviru Programa. Aktivnosti obavješćivanja, promidžbe i širenja informacija trebale bi se oslanjati na sva provedbena tijela Programa, uključujući, prema potrebi, uz potporu drugih ključnih dionika.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Države članice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere kako bi otklonile pravne i administrativne prepreke za pravilno funkcioniranje Programa. Ako je moguće, i ne dovodeći u pitanje pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, to uključuje otklanjanje problema koji stvaraju poteškoće u pogledu dobivanja viza i boravišnih dozvola. U skladu s Direktivom (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća39, države članice potiču se da uspostave ubrzane postupke prihvata.

(46)  Države članice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere kako bi otklonile pravne i administrativne prepreke za pravilno funkcioniranje Programa. Ako je moguće, i ne dovodeći u pitanje pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, to uključuje otklanjanje problema koji stvaraju poteškoće u pogledu dobivanja viza i boravišnih dozvola i druge pravne ili administrativne poteškoće koje bi mogle onemogućiti pristup Programu. U skladu s Direktivom (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća39, države članice potiču se da uspostave ubrzane postupke prihvata.

_________________

_________________

39 Direktiva (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21.5.2016., str. 21.).

39 Direktiva (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21.5.2016., str. 21.).

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  Kako bi se pojednostavnili zahtjevi za korisnike, potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri upotrebljavati jednokratne iznose, jedinične troškove i paušalno financiranje. U pojednostavnjenim bespovratnim sredstvima za podršku mjera mobilnosti Programa, kako ih je definirala Komisija, trebaju se uzeti u obzir troškovi života i boravka u zemlji domaćina. Komisija i nacionalne agencije u zemljama pošiljateljicama trebale bi imati mogućnost prilagođavanja tih pojednostavnjenih bespovratnih sredstava na temelju objektivnih kriterija, posebno u cilju osiguranja pristupa osobama s manje mogućnosti. U skladu s nacionalnim pravom, države članice također bi trebalo poticati da izuzmu ta bespovratna sredstva iz svih poreza i socijalnih doprinosa. Isto izuzeće trebalo bi se primjenjivati na javne ili privatne subjekte koji dodjeljuju takvu financijsku potporu dotičnim pojedincima.

(49)  Kako bi se pojednostavnili zahtjevi za korisnike, potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri upotrebljavati jednokratne iznose, jedinične troškove i paušalno financiranje. U pojednostavnjenim bespovratnim sredstvima za podršku mjera mobilnosti Programa, kako ih je definirala Komisija, trebaju se uzeti u obzir troškovi života i boravka u zemlji domaćina. Komisija i nacionalne agencije u zemljama pošiljateljicama trebale bi imati mogućnost prilagođavanja tih pojednostavnjenih bespovratnih sredstava na temelju objektivnih kriterija, posebno u cilju osiguranja pristupa osobama s manje mogućnosti i osobama koje imaju status političkih izbjeglica. U skladu s nacionalnim pravom, države članice također bi trebalo poticati da izuzmu ta bespovratna sredstva iz svih poreza i socijalnih doprinosa. Isto izuzeće trebalo bi se primjenjivati na javne ili privatne subjekte koji dodjeljuju takvu financijsku potporu dotičnim pojedincima.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51)  Potrebno je osigurati komplementarnost mjera koje se provode u okviru Programa s aktivnostima koje poduzimaju države članice i s drugim aktivnostima Unije, posebno s onima u području obrazovanja, kulture i medija, mladih i solidarnosti, zapošljavanja i socijalne uključenosti, istraživanja i inovacija, industrije i poduzetništva, poljoprivrede i ruralnog razvoja s naglaskom na mlade poljoprivrednike, kohezije, regionalne politike i međunarodne suradnje i razvoja.

(51)  Potrebno je osigurati komplementarnost mjera koje se provode u okviru Programa s aktivnostima koje poduzimaju države članice i s drugim aktivnostima Unije, posebno s onima u području obrazovanja, kulture i medija, mladih i solidarnosti, zapošljavanja i socijalne uključenosti, istraživanja i inovacija, industrije i poduzetništva, poljoprivrede i ruralnog razvoja s naglaskom na mlade poljoprivrednike, kohezije, regionalne politike i međunarodne suradnje i razvoja. Programom bi trebalo razviti sinergije s vanjskim djelovanjem i politikama Unije, uključujući razvojne programe, pritom potpuno poštujući načelo usklađenosti politika u interesu razvoja, kako je utvrđeno člankom 208. UFEU-a.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „mobilnost u svrhu učenja” znači fizičko preseljenje u zemlju koja nije zemlja boravišta radi studiranja, osposobljavanja ili neformalnog ili informalnog učenja. Može biti popraćena mjerama kao što su jezična potpora i osposobljavanje i/ili nadopunjena online učenjem i virtualnom suradnjom. U nekim posebnim slučajevima može biti u obliku učenja uporabom alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

(2)  „mobilnost u svrhu učenja” znači fizičko preseljenje u zemlju koja nije zemlja boravišta radi studiranja, osposobljavanja ili neformalnog ili informalnog učenja. Može biti popraćena mjerama kao što su jezična potpora i osposobljavanje, što uključuje osiguravanje prevođenja na znakovni jezik, i/ili nadopunjena online učenjem i virtualnom suradnjom. U nekim posebnim slučajevima može biti u obliku učenja uporabom alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12 a)  „prekomorska zemlja i područje” znači zemlja ili područje pridruženo državi članici Unije na koje se primjenjuju odredbe dijela IV. UFEU-a;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  „virtualna suradnja” znači svaki oblik suradnje putem alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

17.  „virtualna suradnja” znači svaki oblik suradnje putem alata informacijske i komunikacijske tehnologije, koji su također dostupni osobama s invaliditetom;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj Programa podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj osoba u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, u Europi i izvan nje, i tako doprinositi održivom rastu, radnim mjestima i socijalnoj koheziji, te jačati europski identitet. Program kao takav glavni je instrument za izgradnju europskog prostora obrazovanja, podupiranje provedbe europske strateške suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja, s njezinim osnovnim sektorskim programima, unapređenje suradnje u vezi s politikom u području mladih u skladu sa Strategijom Unije za mlade od 2019. do 2027. te razvoj europske dimenzije sporta.

1.  Opći je cilj Programa podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj osoba u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, u Europi i izvan nje, i tako doprinositi održivom razvoju i rastu, radnim mjestima i socijalnoj koheziji i jačanju integracijskih politika unutar pluralističkog društva te jačati europski identitet, kao i dijalog i bolje uzajamno razumijevanje između različitih kultura. Program kao takav glavni je instrument za izgradnju europskog prostora obrazovanja, promicanje jedinstvenih standarda i podupiranje provedbe europske strateške suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja, s njezinim osnovnim sektorskim programima, unapređenje suradnje u vezi s politikom u području mladih u skladu sa Strategijom Unije za mlade od 2019. do 2027. te razvoj europske dimenzije sporta.

 

Program sadrži međunarodnu dimenziju koju treba uključiti u okvir vanjskog djelovanja Unije, što se odnosi i na njegove razvojne ciljeve, kroz suradnju između Unije i trećih zemalja.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  doprinos ciljevima Programa održivog razvoja do 2030., a posebno cilju br. 4 „kvalitetno obrazovanje”, čiji je cilj osiguravanje kvalitetnog, pravednog i uključivog obrazovanja te promicanje prilika za učenje za sve.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  Mjere koje se poduzimaju u okviru međunarodne dimenzije doprinose ljudskom i institucijskom razvoju u trećim zemljama, kao i iskorjenjivanju siromaštva u zemljama u razvoju. te se mjere temelje na nacionalnim i regionalnim razvojnim strategijama te su usklađene s njima.

Obrazloženje

Dok se u obrazloženju Uredbe ističu održivi razvoj i usklađenost s razvojnim ciljevima EU-a, u Nacrtu uredbe nigdje se to izričito ne spominje. Nacrt uredbe ne sadrži opis ciljeva međunarodne dimenzije Programa.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  mogućnosti učenja jezika, uključujući one kojima se podupiru aktivnosti mobilnosti.

(e)  mogućnosti učenja jezika, u što se ubraja učenje znakovnog jezika, uključujući one kojima se podupiru aktivnosti mobilnosti.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  širenje informacija i aktivnosti informiranja o rezultatima i prioritetima europske politike te o Programu.

(f)  aktivnosti povezane sa širenjem informacija i podizanjem razine svijesti, u pristupačnim formatima, o rezultatima i prioritetima europske politike te o Programu.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  politički dijalog i suradnja s relevantnim ključnim dionicima, uključujući mreže diljem Unije, europske nevladine organizacije i međunarodne organizacije u području mladih, dijalog EU-a s mladima te potpora Europskom forumu mladih;

(c)  politički dijalog i suradnja s relevantnim ključnim dionicima, uključujući mreže diljem Unije, europske nevladine organizacije i međunarodne organizacije u području mladih, a posebno mladih u dijaspori, dijalog EU-a s mladima te potpora Europskom forumu mladih;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U području sporta Programom se u okviru ključne mjere 1 podupire mobilnost sportskih trenera i osoblja.

U području sporta, što uključuje sportske aktivnosti za osobe s invaliditetom, Programom se u okviru ključne mjere 1 podupire mobilnost sportskih trenera i osoblja.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  priprema i provedba političkog programa Unije u području sporta i tjelesne aktivnosti;

(a)  priprema i provedba političkog programa Unije u području sporta, što uključuje sportske aktivnosti za osobe s invaliditetom, i tjelesne aktivnosti;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  prekomorske zemlje i područja (PZP) u skladu s Odlukom Vijeća o pridruživanju PZP-ova Europskoj uniji i režimom koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su ti PZP-ovi povezani;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka d – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ostale treće zemlje u skladu s uvjetima utvrđenima u posebnom sporazumu o sudjelovanju određene treće zemlje u bilo kojem programu Unije ako se tim sporazumom:

(d)  ostale treće zemlje, osobito zemlje u razvoju, u skladu s uvjetima utvrđenima u posebnom sporazumu o sudjelovanju određene treće zemlje u bilo kojem programu Unije ako se tim sporazumom:

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka d – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  osigurava pravedna ravnoteža u pogledu doprinosa i koristi te treće zemlje koja sudjeluje u programima Unije;

–  osigurava pravedna ravnoteža u pogledu doprinosa i koristi te treće zemlje koja sudjeluje u programima Unije; kad je riječ o zemljama u razvoju, takvom se pravednom ravnotežom vodi računa o cilju iskorjenjivanja siromaštva i načelima razvojne suradnje;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka d – alineja 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– jamči usklađenost s vanjskim politikama i ciljevima Unije, što uključuje ciljeve održivog razvoja, Europski konsenzus o razvoju i Globalnu strategiju EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  treće zemlje iz članka 16. koje ne ispunjavaju uvjet iz stavka 2. tog članka;

(a)  treće zemlje iz članka 16. koje ne ispunjavaju uvjet iz stavka 2. tog članka, osobito zemlje u razvoju;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  Sudjelovanje zemalja u razvoju u Programu snažno će se poticati i podupirati u cilju usklađivanja i doprinosa ciljevima Programa održivog razvoja do 2030. Mjere koje se poduzimaju u okviru međunarodne dimenzije doprinose ljudskom i institucijskom razvoju u trećim zemljama, kao i iskorjenjivanju siromaštva u zemljama u razvoju. One se temelje se na nacionalnim i regionalnim razvojnim strategijama te su usklađene s njima.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija može pokrenuti zajedničke pozive s trećim zemljama koje nisu pridružene Programu ili s njihovim organizacijama i agencijama kako bi se projekti financirali na temelju komplementarnog financiranja. Projekti se mogu ocjenjivati i odabirati zajedničkim postupcima evaluacije i odabira o kojima se trebaju dogovoriti uključene organizacije za financiranje ili financijske agencije u skladu s načelima iz Financijske uredbe.

6.  Komisija može pokrenuti zajedničke pozive s trećim zemljama, osobito zemljama u razvoju, koje nisu pridružene Programu ili s njihovim organizacijama i agencijama kako bi se projekti financirali na temelju komplementarnog financiranja. Projekti se mogu ocjenjivati i odabirati zajedničkim postupcima evaluacije i odabira o kojima se trebaju dogovoriti uključene organizacije za financiranje ili financijske agencije u skladu s načelima iz Financijske uredbe.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program se provodi prema programima rada iz članka [108.] Financijske uredbe. Osim toga, u programu rada daje se naznaka iznosa dodijeljenog svakoj mjeri i iznosa raspodjele sredstava među državama članicama i trećim zemljama koje su pridružene Programu za mjere kojima treba upravljati nacionalna agencija. Komisija provedbenim aktom donosi program rada. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31.

Program se provodi prema programima rada iz članka [108.] Financijske uredbe. Osim toga, u programu rada daje se naznaka iznosa dodijeljenog svakoj mjeri i iznosa raspodjele sredstava među državama članicama i trećim zemljama koje su pridružene Programu za mjere kojima treba upravljati nacionalna agencija. U njemu se daje konkretna naznaka raspodjele sredstava dodijeljenih zemljama u razvoju. Komisija provedbenim aktom donosi program rada. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz poglavlja IX. i obveze nacionalnih agencija iz članka 24., države članice do 30. travnja 2024. Komisiji podnose izvješće o provedbi i učinku Programa na svojim državnim područjima.

3.  Ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz poglavlja IX. i obveze nacionalnih agencija iz članka 24., države članice do 30. travnja 2024. Komisiji podnose izvješće o provedbi i učinku Programa na svojim državnim područjima. ESVD podnosi slično izvješće o provedbi i utjecaju Programa u zemljama u razvoju koje sudjeluju u njemu.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na kraju razdoblja provedbe, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1., Komisija provodi konačnu evaluaciju Programa.

4.  Na kraju razdoblja provedbe, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1., Komisija provodi konačnu evaluaciju Programa. Ta evaluacija uključuje poseban fokus na postignuća u području razvojne suradnje.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  U evaluaciji se opisuje doprinos Programa razvojnoj suradnji, s posebnim naglaskom na napretku postignutom u pogledu 4. cilja održivog razvoja naslovljenog „kvalitetno obrazovanje”.

Obrazloženje

Važno je da doprinos Programa razvojnoj suradnji i cilju održivog razvoja o obrazovanju bude naveden u programu rada.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4. – točka 1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1)  Informacije i komunikacija moraju biti dostupne osobama s invaliditetom.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Referentni dokumenti

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Ignazio Corrao

22.10.2018

Razmatranje u odboru

19.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

13.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Frank Engel

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Miguel Urbán Crespo

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za proračune (26.11.2018)

upućeno Odboru za kulturu i obrazovanje

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”, programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jean Arthuis

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za kulturu i obrazovanje da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U svojoj Komunikaciji „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani: višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.”26, donesenoj 2. svibnja 2018., Komisija je pozvala na veću usredotočenost na mlade u idućem financijskom okviru, posebno tako da se više nego udvostruči program Erasmus+ 2014.–2020., jedan od najvidljivijih uspjeha Unije. U novom bi se Programu trebalo usredotočiti na uključivost te doprijeti do više mladih s manje mogućnosti. Tako bi se omogućilo da više mladih ode u drugu zemlju kako bi učili ili radili.

(8)  U svojoj Komunikaciji „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani: višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.”26, donesenoj 2. svibnja 2018., Komisija je pozvala na veću usredotočenost na mlade u idućem financijskom okviru, posebno tako da se više nego udvostruči program Erasmus+ 2014.–2020., jedan od najvidljivijih uspjeha Unije. U svojoj Rezoluciji od 14. ožujka 2018. o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, Europski parlament pozvao je na utrostručenje proračuna za taj program. U novom bi se Programu trebalo usredotočiti na uključivost te doprijeti do više mladih s manje mogućnosti. Tako bi se omogućilo da više mladih ode u drugu zemlju kako bi učili ili radili.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U svojoj Komunikaciji „Obrazovanjem i kulturom jačati europski integritet” Komisija je naglasila ključnu ulogu obrazovanja, kulture i sporta u promicanju aktivnog građanstva i zajedničkih vrijednosti među najmlađim generacijama. Jačanjem europskog identiteta i poticanjem aktivnog sudjelovanja pojedinaca u demokratskim procesima od ključne je važnosti za budućnost Europe i naših demokratskih društava. Odlazak u inozemstvo radi studiranja, učenja, osposobljavanja ili sudjelovanja u aktivnostima za mlade i sportskim aktivnostima doprinosi jačanju europskog identiteta u svoj njegovoj raznolikosti i osjećaja pripadanja kulturnoj zajednici te poticanju takvog aktivnog građanstva među građanima svih dobi. Oni koji sudjeluju u aktivnostima mobilnosti trebali bi se angažirati u svojim lokalnim zajednicama te u lokalnim zajednicama svoje zemlje domaćina kako bi podijelili svoje iskustvo. Trebalo bi podupirati aktivnosti povezane s jačanjem svih aspekata kreativnosti u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih te poboljšanjem ključnih kompetencija.

(17)  U svojoj Komunikaciji „Obrazovanjem i kulturom jačati europski integritet” Komisija je naglasila ključnu ulogu obrazovanja, kulture i sporta u promicanju aktivnog građanstva i zajedničkih vrijednosti među najmlađim generacijama. Jačanjem europskog identiteta i poticanjem aktivnog sudjelovanja pojedinaca u demokratskim procesima od ključne je važnosti za budućnost Europe i naših demokratskih društava. Odlazak u inozemstvo radi studiranja, učenja, osposobljavanja ili sudjelovanja u aktivnostima za mlade i sportskim aktivnostima doprinosi jačanju europskog identiteta u svoj njegovoj raznolikosti i osjećaja pripadanja kulturnoj zajednici te poticanju takvog aktivnog građanstva među građanima svih dobi. U skladu s time, u Programu se nastoji odraziti raznolikost sastava europskog društva u smislu etničke pripadnosti, spola, sposobnosti, društvenog porijekla i zemljopisnog položaja u Uniji. Oni koji sudjeluju u aktivnostima mobilnosti trebali bi se angažirati u svojim lokalnim zajednicama te u lokalnim zajednicama svoje zemlje domaćina kako bi podijelili svoje iskustvo. Trebalo bi podupirati aktivnosti povezane s jačanjem svih aspekata kreativnosti u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih te poboljšanjem ključnih kompetencija.

Obrazloženje

Programi EU-a koji dopiru do svih dijelova europskog društva predstavljaju bolju vrijednost za novac, prije svega u promicanju vrijednosti EU-a i ostvarivanju jednakih mogućnosti, te bi s obzirom na to trebalo izvješćivati o iskorištenosti programa.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Programom bi se trebalo doprinijeti olakšavanju transparentnosti i priznavanja vještina i kvalifikacija te prijenosu bodova ili jedinica rezultata učenja kako bi se poticalo jamstvo kvalitete te kako bi se poduprlo vrednovanje neformalnog i informalnog učenja, upravljanja vještinama i usmjeravanje. U tom pogledu Programom bi se trebala pružati i potpora kontaktnim točkama i mrežama na nacionalnoj razini i na razini Unije koje olakšavaju transeuropske razmjene i razvoj fleksibilnih načina učenja između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih te u formalnom i neformalnom kontekstu.

(28)  Programom bi se trebalo doprinijeti olakšavanju transparentnosti i priznavanja vještina i kvalifikacija te prijenosu bodova ili jedinica rezultata učenja kako bi se poticalo jamstvo kvalitete te kako bi se poduprlo vrednovanje neformalnog i informalnog učenja, upravljanja vještinama i usmjeravanje. Posebno bi se u području strukovnog osposobljavanja prevladavanjem razlika u nacionalnim sustavima trebalo u pogledu dodjele diploma zajamčiti ovjerovljenje i priznavanje vještina i postignuća u okviru mobilnosti unutar EU-a i prema trećim zemljama koje sudjeluju u programu Erasmus. U tom pogledu Programom bi se trebala pružati i potpora kontaktnim točkama i mrežama na nacionalnoj razini i na razini Unije koje olakšavaju transeuropske razmjene i razvoj fleksibilnih načina učenja između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih te u formalnom i neformalnom kontekstu.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Važno je poticati poučavanje, učenje i istraživanje o pitanjima europske integracije te promicati rasprave o tim pitanjima podupiranjem aktivnosti Jean Monnet u područjima visokog obrazovanja, ali i u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja. Poticanje osjećaja europskog identiteta i angažiranosti posebno je važno u vremenima kada su na kušnji zajedničke vrijednosti na kojima se Unija temelji i koje su dio našeg europskog identiteta te kada građani pokazuju slabu angažiranost. Programom bi se i dalje trebalo doprinositi razvoju izvrsnosti studija europske integracije.

(31)  Važno je poticati poučavanje, učenje i istraživanje o pitanjima europske integracije, povijesti i građanstva te promicati rasprave o tim pitanjima podupiranjem aktivnosti Jean Monnet u područjima visokog obrazovanja, ali i u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja. Poticanje osjećaja europskog identiteta i europskoga građanstva te poticanje angažiranosti posebno je važno u vremenima kada su na kušnji zajedničke vrijednosti na kojima se Unija temelji i koje su dio našeg europskog identiteta te kada građani pokazuju slabu angažiranost. Programom bi se i dalje trebalo doprinositi razvoju izvrsnosti studija europske integracije, povijesti i građanstva.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

32.  Imajući na umu važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i postizanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, Programom će se doprinijeti integriranju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja podupiranja klimatskih ciljeva s 25 % proračunskih rashoda Unije. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa te ponovno procijeniti u kontekstu relevantnih evaluacija i postupka preispitivanja.

(32)  Imajući na umu važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i postizanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, Programom će se doprinijeti integriranju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja podupiranja klimatskih ciljeva s najmanje 25 % proračunskih rashoda Unije tijekom VFO-a u razdoblju 2021. – 2027. te godišnjeg cilja od 30 % koji je potrebno ostvariti što je prije moguće, a najkasnije do 2027. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa te ponovno procijeniti u kontekstu relevantnih evaluacija i postupka preispitivanja.

Obrazloženje

Izmjena odražava cilj koji je Parlament odredio za rashode povezane s klimatskim promjenama.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Ovom se Uredbom utvrđuje financijska omotnica za Program koja predstavlja primarni referentni iznos u smislu [upućivanje treba ažurirati prema potrebi, točke 17. Međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju34], za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka.

(33)  Ovom se Uredbom utvrđuje financijska omotnica za Program koja predstavlja primarni referentni iznos u smislu [upućivanje treba ažurirati prema potrebi, točke 17. Međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju34], za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka. Potrebno je već u 2021. osigurati znatno povećanje godišnjeg proračuna za taj program u odnosu na sredstva iz višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020., nakon čega bi uslijedio linearni i postupni rast godišnjih dodijeljenih sredstava. Na taj bi se način od samog početka višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. zajamčio pristup najvećem mogućem broju sudionika.

__________________

__________________

34 SL L […] od […], str. […].

34 SL L […] od […], str. […].

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „mobilnost u svrhu učenja” znači fizičko preseljenje u zemlju koja nije zemlja boravišta radi studiranja, osposobljavanja ili neformalnog ili informalnog učenja. Može biti popraćena mjerama kao što su jezična potpora i osposobljavanje i/ili nadopunjena online učenjem i virtualnom suradnjom. U nekim posebnim slučajevima može biti u obliku učenja uporabom alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

(2)  „mobilnost u svrhu učenja” znači fizičko preseljenje u zemlju koja nije zemlja boravišta radi studiranja, osposobljavanja ili neformalnog ili informalnog učenja, što se odnosi i na dvojno obrazovanje. Može biti popraćena mjerama kao što su jezična potpora i osposobljavanje i/ili nadopunjena online učenjem i virtualnom suradnjom. U nekim posebnim slučajevima može biti u obliku učenja uporabom alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „polaznik strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” znači svaka osoba upisana u program inicijalnog ili trajnog strukovnog obrazovanja ili osposobljavanja na bilo kojoj razini od sekundarne do razine poslije sekundarne. Obuhvaćeno je i sudjelovanje pojedinaca koji su nedavno završili te programe;

(9)  „polaznik strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” znači svaka osoba upisana u program inicijalnog, trajnog ili dvojnog strukovnog obrazovanja ili osposobljavanja na bilo kojoj razini od sekundarne do razine poslije sekundarne. Obuhvaćeno je i sudjelovanje pojedinaca koji su nedavno završili te programe;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  promicanje mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja te suradnje, uključenosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja;

(a)  promicanje mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja te suradnje, uključenosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja, osposobljavanja i učenja o europskom građanstvu i povijesti;

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 30 000 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 41 097 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (46 758 000 000 EUR u tekućim cijenama).

Obrazloženje

Predlaže se izmjena financijske omotnice u skladu s rezolucijama Europskog parlamenta o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru od 14. ožujka i 30. svibnja, na temelju tehničkog raščlanjivanja po programima i uz eventualne daljnje izmjene u budućnosti, poštujući pritom opće stajalište Europskog parlamenta izraženo u tim rezolucijama i ukupnu razinu od 1,3 % BND-a za skupinu EU-27.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  24 940 000 000 EUR za aktivnosti u području obrazovanja i osposobljavanja, od čega:

(a)  83,14 % iznosa iz stavka 1. za aktivnosti u području obrazovanja i osposobljavanja, od čega:

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  najmanje 8 640 000 000 EUR trebalo bi dodijeliti aktivnostima u području visokog obrazovanja iz članka 4. točke (a) i članka 5. točke (a);

(1)  najmanje 28,8 % iznosa iz stavka 1. trebalo bi dodijeliti aktivnostima u području visokog obrazovanja iz članka 4. točke (a) i članka 5. točke (a);

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  najmanje 5 230 000 000 EUR aktivnostima u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz članka 4. točke (b) i članka 5. točke (a);

(2)  najmanje 17,43 % iznosa iz stavka 1. aktivnostima u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz članka 4. točke (b) i članka 5. točke (a);

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  najmanje 3 790 000 000 EUR aktivnostima u području školskog obrazovanja iz članka 4. točke (c) i članka 5. točke (a);

(3)  najmanje 12,63 % iznosa iz stavka 1. aktivnostima u području školskog obrazovanja iz članka 4. točke (c) i članka 5. točke (a);

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  najmanje 1 190 000 000 EUR aktivnostima u području obrazovanja odraslih iz članka 4. točke (d) i članka 5. točke (a);

(4)  najmanje 3,97 % iznosa iz stavka 1. aktivnostima u području obrazovanja odraslih iz članka 4. točke (d) i članka 5. točke (a);

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  450 000 000 EUR za aktivnosti Jean Monnet iz članka 7.;

(5)  1,5 % iznosa iz stavka 1. za aktivnosti Jean Monnet iz članka 7.;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  3 100 000 000 EUR za aktivnosti u području mladih iz članaka od 8. do 10.;

(b)  10,3 % iznosa iz stavka 1. za aktivnosti u području mladih iz članaka od 8. do 10.;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  550 000 000 EUR za aktivnosti u području sporta iz članaka od 11. do 13. i

(c)  1,83 % iznosa iz stavka 1. za aktivnosti u području sporta iz članaka od 11. do 13. i

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  najmanje 960 000 000 EUR kao doprinos troškovima poslovanja nacionalnih agencija.

(d)  najmanje 3,2 % iznosa iz stavka 1. kao doprinos troškovima poslovanja nacionalnih agencija.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  O financijskim doprinosima primljenima za Program iz trećih zemalja i/ili drugih instrumenata Unije Vijeće i Parlament, kao proračunsko tijelo Unije, izvješćivat će se na godišnjoj osnovi.

Obrazloženje

Doprinosi iz trećih zemalja i ostalih instrumenata izvan proračuna EU-a. Proračunsko tijelo i vodeći odbori trebali bi biti upoznati s razmjerom tih doprinosa kako bi se učinkovitije procijenio opseg tih programa i njihov učinak.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Evaluacija Programa obuhvatit će analizu sudjelovanja u Programu na temelju spola, etničke pripadnosti, sposobnosti, društvenog porijekla i zemljopisnog položaja u Uniji kako bi se bolje utvrdila vrijednost za novac, domet i iskorištenost Programa i njegovo odražavanje raznolikog sastava europskog društva.

Obrazloženje

Programi EU-a koji dopiru do svih dijelova europskog društva predstavljaju bolju vrijednost za novac, prije svega u promicanju vrijednosti EU-a i ostvarivanju jednakih mogućnosti, te bi s obzirom na to trebalo izvješćivati o iskorištenosti programa.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija je nadležna za nadzorne kontrole u pogledu mjera i aktivnosti Programa kojima upravljaju nacionalne agencije. Ona postavlja minimalne uvjete za kontrole koje provode nacionalna agencija i neovisno revizorsko tijelo.

2.  Komisija je nadležna za nadzorne kontrole u pogledu mjera i aktivnosti Programa kojima upravljaju nacionalne agencije. Ona postavlja minimalne uvjete za kontrole koje provode nacionalna agencija i neovisno revizorsko tijelo, uzimajući u obzir sustave unutarnje kontrole nacionalnih javnih financija.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Program se provodi tako da se osigura njegova opća usklađenost i komplementarnost s drugim relevantnim politikama, programima i fondovima Unije, posebno onima koji se odnose na obrazovanje i osposobljavanje, kulturu i medije, mlade i solidarnost, zapošljavanje i socijalnu uključenost, istraživanje i inovacije, industriju i poduzetništvo, digitalnu politiku, poljoprivredu i ruralni razvoj, okoliš i klimu, koheziju, regionalnu politiku, migracije, sigurnost te međunarodnu suradnju i razvoj.

1.  Program se provodi tako da se osigura njegova opća usklađenost i komplementarnost s drugim relevantnim politikama, programima i fondovima Unije, posebno onima koji se odnose na obrazovanje i osposobljavanje, kulturu i medije, mlade i solidarnost, zapošljavanje i socijalnu uključenost, istraživanje i inovacije, industriju i poduzetništvo, digitalnu politiku, poljoprivredu i ruralni razvoj, okoliš i klimu, koheziju, regionalnu politiku, migracije, sigurnost te međunarodnu suradnju i razvoj. S obzirom na navedeno, postupci za razmatranje predmeta biti će unificirani kako bi se na taj način odgovorilo na zahtjev za pojednostavljenjem. Administrativno opterećenje potrebno je znatno smanjiti.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Referentni dokumenti

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jean Arthuis

28.6.2018

Razmatranje u odboru

26.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0.

29

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

29.

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2.

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0.

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0.  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (4.12.2018)

upućeno Odboru za kulturu i obrazovanje

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Emilian Pavel

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Program Erasmus+ jedan je od najuspješnijih programa EU-a i jaka europska marka. Ima važnu gospodarsku i socijalnu ulogu u poticanju europskog identiteta, vrijednosti i građanstva, integracije, uključivog i održivog rasta, kvalitetnih radnih mjesta i socijalne kohezije stvaranjem pozitivnog doprinosa poboljšanju europskih sustava obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja. Program je građanima Europe pružio mogućnost da steknu transverzalan i prenosiv skup osobnih i profesionalnih vještina i kompetencija potrebnih za suočavanje sa socijalnim, gospodarskim i društvenim izazovima te da žive ispunjenim životom.

Naziv programa od ključne je važnosti, a kako bi se osiguralo da predstavlja istinsku prirodu programa Erasmus+, izvjestitelj predlaže da se oznaka „+” zadrži. Program Erasmus+ ide dalje od visokog obrazovanja i usmjeren je na sve sektore i faze obrazovanja kao što je cjeloživotno učenje ili obrazovanje odraslih te stoga sve te različite inicijative i mjere treba staviti pod veliki zajednički nazivnik Erasmus+.

S obzirom na važnost i utjecaj programa Erasmus+, izvjestitelj u potpunosti podržava poziv Europskog parlamenta iz njegove Rezolucije od 14. ožujka 2018. o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru da se utrostruči proračun programa. Novi program Erasmus+ morat će obuhvatiti dodatne ciljeve politika istaknute u Göteborgu o provedbi europskog stupa socijalnih prava, kao i prioritete sadržane u budućoj Strategiji EU-a za mlade, te će morati provesti pristup cjeloživotnog učenja. Povećani proračun pokazat će stvarnu europsku predanost tim prioritetima.

Erasmus+ ključni je instrument za poboljšanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) u cijeloj Europi, pružanjem iskustva u području mobilnosti u SOO-u koja imaju važnu gospodarsku i socijalnu ulogu u Europi. Uključivanjem SOO-a u Erasmus+ program se približava širim slojevima građana, što dovodi do jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti za sve građane, uključujući i one s manje mogućnosti. Program zahtijeva odgovarajući proračun kojim će se ojačati uključiv i kvalitetan SOO. Također bi trebalo osigurati posebnu strukturnu potporu te fleksibilnost i prilagođene načine financiranja za sudionike Programa. Potrebno je dodatno poboljšanje imidža i kvalitete SOO-a u Europi, a razmjene učenika u području SOO-a ili inicijative SOO-a za osoblje mogu pomoći da institucije SOO-a, a i sam SOO, postanu privlačniji i ugledniji.

Program je također važan kako bi se zajamčilo da cjeloživotno učenje i stalan razvoj ključnih kompetencija EU-a budu sastavni dio života svih Europljana. Komisija i države članice trebale bi snažno promicati važnost projekata kojima je obuhvaćeno nekoliko sektora obrazovanja i osposobljavanja, a koji imaju pristup koji se temelji na cjeloživotnom učenju i promiče fleksibilne načine učenja. Stoga izvjestitelj smatra da bi cjeloživotno učenje trebalo biti transverzalni cilj programa Erasmus+. Programu bi trebalo dodijeliti odgovarajući proračun kako bi se potaknula međusektorska suradnja i omogućilo da različiti sektori u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta rade na zajedničkim projektima o transverzalnim pitanjima.

Obrazovanje odraslih odgovor je na brojne goruće izazove s kojima je suočena Europa, kao što su uključivanje migranata i izbjeglica, redefiniranje vještina zbog automatizacije i digitalizacije te uključivanje društveno izoliranih osoba. Kako bi se odrazila predanost Europe obrazovanju odraslih i potpori niskokvalificiranim odraslima, izvjestitelj smatra da bi se u tu svrhu u programu Erasmus+ trebala dodijeliti odgovarajuća sredstva.

Kako bi se proveo europski stup socijalnih prava, novi program Erasmus+ mora biti jasno usmjeren na uključivost i mora bolje doprijeti do osoba s manje mogućnosti, uključujući one iz skupina u društveno nepovoljnom položaju, kao što su Romi, nezaposleni mladi, osobe s tjelesnim i mentalnim invaliditetom, stanovnici udaljenih područja, migranti i izbjeglice. Izvjestitelj smatra da su potrebni posebni programi financiranja kao što je pretfinanciranje i ojačane strukture potpore na lokalnoj i nacionalnoj razini. To obuhvaća kulturnu, socijalnu i jezičnu potporu te potporu u pogledu prevođenja na znakovni jezik prije, za vrijeme i nakon njihova iskustva mobilnosti, što će pomoći da se osobama s manje mogućnosti osigura neometan i nediskriminirajući pristup svim aktivnostima u okviru programa Erasmus+. Izvjestitelj dodatno smatra da je Europski socijalni fond plus velika potpora za financiranje osoba s manje mogućnosti na razini država članica, te da bi trebao djelovati kao nadopuna programima mobilnosti Erasmus+ dijeljenjem zajedničkih ciljeva i osiguravanjem odgovarajućeg upravljanja i koordinacije.

Izvjestitelj smatra da bi se razine financijske potpore, kao što su bespovratna sredstva, jednokratni iznosi za putovanja ili za administrativne potrebe, paušalne stope i jedinični troškovi, trebale redovito ažurirati i prilagođavati troškovima života i boravka u zemlji ili regiji domaćinu, ali i troškovima putovanja.

Izvjestitelj također smatra da bi se načelo „jednake plaće za jednak rad” trebalo propisno poštovati i poziva da se troškovi osoblja za organizacije koje sudjeluju u istim projektima s intelektualnim ostvarenjima temelje na jedinstvenoj naknadi.

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije o izgradnji jačih partnerstva za izvrsnost, kao što su „centri strukovne izvrsnosti”, ili „europska sveučilišta”, ali zahtijeva da ta partnerstva imaju potpunu zemljopisnu pokrivenost diljem Europe kako bi se spriječila nerazmjerna potpora nekim državama članicama i smatra da bi jasno ograničena financijska potpora trebala biti rezervirana iz centraliziranog proračuna Erasmus+.

Kako bi se u potpunosti slijedili ciljevi programa Erasmus+ za osiguravanje kvalitetnih iskustava u učenju, izvjestitelj smatra da inicijativa DiscoverEU mora sadržavati snažnu komponentu učenja ako je plan da se uključi u program.

Izvjestitelj smatra da bi veliki proračun programa Erasmus+ trebao biti potrošen na način kojim se osigurava maksimalni pozitivan učinak na europske građane. Stoga izvjestitelj ustraje na tome da Program osigura kvalitetna iskustva u području mobilnosti na temelju načela utvrđenih u Europskoj povelji kvalitete za mobilnost[1]. Kvalitetne praktične odredbe kao što su informiranje, priprema, potpora i priznavanje iskustva i kvalifikacija te jasni planovi učenja i rezultati učenja moraju biti zajamčeni.

Izvjestitelj također želi istaknuti da bi Program, uz potporu Europske komisije i država članica, trebao osigurati da se kompetencije razvijene kroz iskustva mobilnosti u bilo kojem okruženju propisno dokumentiraju, vrednuju i priznaju te da dodjela proračunskih sredstava i konkretna bespovratna sredstva budu povezani s kvalitetnim postupcima procjene. Izvjestitelj ustraje na tome da države članice osiguraju potpunu primjenu Preporuke Vijeća o europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja, Preporuke Vijeća o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja i europskih alata koji doprinose priznavanju učenja u inozemstvu i osiguravaju kvalitetno učenje.

Na kraju, izvjestitelj vjeruje da novi program Erasmus+ donosi brojne vrijedne promjene i da će, na temelju kvalitetne provedbe, imati snažan pozitivan učinak na budućnost Europe.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za kulturu i obrazovanje da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013

o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013

(Tekst značajan za EGP)

(Tekst značajan za EGP)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U kontekstu brzih i korjenitih promjena do kojih je došlo zbog tehnološke revolucije i globalizacije ulaganje u mobilnost u svrhu učenja, suradnju i razvoj inovativnih politika u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta ključno je za izgradnju uključivih, povezanih i otpornih društava te za održavanje konkurentnosti Unije, istodobno doprinoseći jačanju europskog identiteta i demokratičnijoj Uniji.

(1)  U kontekstu brzih i korjenitih promjena ulaganje u mobilnost u svrhu učenja, obrazovanje za demokraciju i solidarnost, suradnju i razvoj inovativnih politika u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta ključno je za izgradnju uključivih, demokratskih, povezanih i otpornih društava te za održavanje konkurentnosti Unije i solidarnosti u njoj, istodobno doprinoseći jačanju europskog identiteta i demokratičnijoj Uniji.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Mobilnost ne bi trebala biti neizbježno motivirana nedostatkom mogućnosti kod kuće, već bi trebala biti izbor dostupan što većem broju osoba, bez obzira na njihovo socijalno i kulturno zaleđe te dostupna sredstva.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U kontekstu europskog stupa socijalnih prava, koji su 17. studenoga 2017. svečano proglasili i potpisali Europski parlament, Vijeće i Komisija, kao prvo ključno načelo utvrđuje se da svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine s pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno se kretati na tržištu rada.

(4)  U kontekstu europskog stupa socijalnih prava, koji su 17. studenoga 2017. svečano proglasili i potpisali Europski parlament, Vijeće i Komisija, kao prvo ključno načelo utvrđuje se da svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine s pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno se integrirati na tržište rada. Njegovo treće načelo tvrdi da bez obzira na rod, rasnu ili etničku pripadnost, vjeru ili uvjerenje, invaliditet, dob ili spolnu orijentaciju, svi imaju pravo na jednako postupanje i jednake mogućnosti u pogledu zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja te pristupa robi i uslugama dostupnima javnosti. U njegovu sedamnaestom načelu navodi se da osobe s invaliditetom imaju pravo na potporu dohotku koja im osigurava dostojan život, usluge koje im omogućuju sudjelovanje na tržištu rada i u društvu te radno okruženje prilagođeno njihovim potrebama. Trebalo bi poticati jednake mogućnosti i osigurati dostatna financijska sredstva Unije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U Bratislavi 16. rujna 2016. čelnici 27 država članica istaknuli su svoju odlučnost da se mladima pruže bolje mogućnosti. U Rimskoj deklaraciji potpisanoj 25. ožujka 2017. čelnici 27 država članica te Europskog vijeća, Europskog parlamenta i Europske komisije obvezali su se da će se zalagati za Uniju u kojoj se mladima pruža najbolje obrazovanje i osposobljavanje te u kojoj oni mogu studirati i pronaći posao diljem Unije; Uniju koja čuva našu kulturnu baštinu i promiče kulturnu raznolikost.

(5)  U Bratislavi 16. rujna 2016. čelnici 27 država članica istaknuli su svoju odlučnost da se mladima pruže bolje mogućnosti. U Rimskoj deklaraciji potpisanoj 25. ožujka 2017. čelnici 27 država članica te Europskog vijeća, Europskog parlamenta i Europske komisije obvezali su se da će se zalagati za Uniju u kojoj se mladima pruža najbolje obrazovanje i osposobljavanje te u kojoj oni mogu studirati i pronaći pristojan posao diljem Unije; Uniju koja čuva našu kulturnu baštinu i promiče kulturnu raznolikost, solidarnost i demokraciju.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U Izvješću o evaluaciji sredini provedbenog razdoblja programa Erasmus+ za razdoblje 2014.–2020. potvrđeno je da je stvaranje jedinstvenog programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport rezultiralo znatnim pojednostavnjenjem, racionalizacijom i sinergijama u upravljanju programom, ali su potrebna dodatna poboljšanja kako bi se dodatno konsolidirala veća učinkovitost programa za razdoblje 2014.–2020. U savjetovanjima za evaluaciju sredinom provedbenog razdoblja i o idućem programu države članice i dionici izrazili su snažnu podršku u vezi s nastavkom opsega, strukture i mehanizama provedbe programa te su pozvali na niz poboljšanja, poput toga da program bude uključiviji. Izrazili su i svoju punu potporu u vezi s tim da program ostane integriran te da se temelji na paradigmi cjeloživotnog učenja. Europski parlament u svojoj Rezoluciji od 2. veljače 2017. o provedbi programa Erasmus+ pozdravio je integriranu strukturu programa i pozvao Komisiju da u cijelosti iskoristi dimenziju programa u vezi sa cjeloživotnim učenjem podupiranjem i poticanjem međusektorske suradnje u idućem programu. Države članice i dionici također su naglasili da je potrebno očuvati snažnu međunarodnu dimenziju u programu te je proširiti na druge sektore obrazovanja i osposobljavanja.

(6)  U Izvješću o evaluaciji sredini provedbenog razdoblja programa Erasmus+ za razdoblje 2014.–2020. potvrđeno je da je stvaranje jedinstvenog programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport rezultiralo znatnim pojednostavnjenjem, racionalizacijom i sinergijama u upravljanju programom, ali su potrebna dodatna poboljšanja kako bi se ispunili ciljevi programa, poboljšala kvaliteta radnih mjesta u sklopu mobilnosti i pružile kvalitetne mogućnosti za mobilnost svima te kako bi se dodatno konsolidirala veća učinkovitost programa za razdoblje 2014.–2020. U savjetovanjima za evaluaciju sredinom provedbenog razdoblja i o idućem programu države članice i dionici izrazili su podršku u vezi s nastavkom opsega, strukture i mehanizama provedbe programa te su pozvali na niz poboljšanja, poput toga da program bude uključiviji te da se u njemu mogu snalaziti i manji korisnici i projekti. Izrazili su i svoju potporu u vezi s tim da program ostane integriran te da se temelji na paradigmi cjeloživotnog učenja. Europski parlament u svojoj Rezoluciji od 2. veljače 2017. o provedbi programa Erasmus+ pozdravio je integriranu strukturu programa i pozvao Komisiju da u cijelosti iskoristi dimenziju programa u vezi sa cjeloživotnim učenjem podupiranjem i poticanjem međusektorske suradnje u idućem programu. Države članice i dionici također su naglasili da je potrebno očuvati snažnu međunarodnu dimenziju u programu te je proširiti na druge sektore obrazovanja i osposobljavanja.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U otvorenom javnom savjetovanju o financiranju Unije u područjima vrijednosti i mobilnosti potvrđeni su ti ključni rezultati te je naglašena potreba da idući program bude uključiviji te da nastavi biti usmjeren na prioritete u pogledu modernizacije sustava obrazovanja i osposobljavanja te jačanje prioriteta u pogledu poticanja europskog identiteta, aktivnog građanstva i sudjelovanja u demokratskom životu.

(7)  U otvorenom javnom savjetovanju o financiranju Unije u područjima vrijednosti i mobilnosti potvrđeni su ti ključni rezultati te je naglašena potreba da idući program bude uključiviji te da nastavi biti usmjeren na prioritete u pogledu modernizacije sustava obrazovanja i osposobljavanja te jačanje prioriteta u pogledu poticanja europskog identiteta, aktivnog građanstva, jačanja osjećaja građana da pripadaju Europskoj uniji i sudjelovanja u demokratskom životu.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U svojoj Komunikaciji „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani: višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.”26, donesenoj 2. svibnja 2018., Komisija je pozvala na veću usredotočenost na mlade u idućem financijskom okviru, posebno tako da se više nego udvostruči program Erasmus+ 2014.–2020., jedan od najvidljivijih uspjeha Unije. U novom bi se Programu trebalo usredotočiti na uključivost te doprijeti do više mladih s manje mogućnosti. Tako bi se omogućilo da više mladih ode u drugu zemlju kako bi učili ili radili.

(8)  U svojoj komunikaciji naslovljenoj „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani: višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.”26, donesenoj 2. svibnja 2018., Komisija je pozvala na veću usredotočenost na mlade u idućem financijskom okviru, posebno tako da se više nego udvostruči program Erasmus+ 2014.–2020., jedan od najvidljivijih uspjeha Unije. U svojoj Rezoluciji od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020., Europski parlament pozvao je na utrostručenje proračuna za taj program. Evaluacijom u sredini provedbenog razdoblja potvrđeno je da se proračun programa Erasmus+ redovito u potpunosti iskorištava te da dostupna sredstva nisu dovoljna za zadovoljavanje velike potražnje. U novom bi se Programu trebalo usredotočiti na uključivost te doprijeti do više mladih s manje mogućnosti. Tako bi se omogućilo da više mladih ode u drugu zemlju kako bi učili ili radili.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Europski revizorski sud je u svojem tematskom izvješću od 6. rujna 2018. naslovljenom „Mobilnost u okviru programa Erasmus+ već je donijela koristi za nekoliko milijuna sudionika te je ostvarena višedimenzionalna dodana vrijednost EU-a, no potrebno je usavršiti mjerenje uspješnosti” potvrdio europsku dodanu vrijednost Programa, uz stavljanje naglaska na komponente obrazovanja i osposobljavanja. Međutim, elementi dodane vrijednosti koji nadilaze pravne zahtjeve, uključujući strateški pristup mobilnosti, jače poistovjećivanje s europskim identitetom i višejezičnost, ne mjere se u sklopu evaluacije uspješnosti. Stoga revizori pozivaju na to da se pokazatelji uspješnosti Programa bolje usklade s ciljevima Programa i da se pruže dodatni pokazatelji, koje bi trebalo razvrstati prema prioritetu u fazi procjene projekta te bi ih trebalo pratiti i izvješćivati o njima.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.b)  Iako priznaje uvođenje nekoliko inovacija koje su pojednostavile administraciju u području mobilnosti, Europski revizorski sud u istom izvješću također preporučuje Komisiji da dodatno pojednostavi sustav kako bi se smanjilo administrativno opterećenje. Revizori traže od Komisije da korisnicima i pojedinačnim sudionicima olakša podnošenje prijava i izvješćivanje, da poboljša informatičke alate te da nastavi digitalizirati postupke.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.c)  U svojoj komunikaciji od 24. listopada 2017. naslovljenoj „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a” Komisija je prepoznala da bi povećana mobilnost učenika i osoblja u području obrazovanja i osposobljavanja, posebno u okviru programa Erasmus +, bila izrazito korisna za najudaljenije regije te je odlučila dodatno prilagoditi financijsku potporu za sudionike koji putuju iz najudaljenijih regija i u njih zadržavanjem posebnih pravila financiranja za te regije u sklopu programa Erasmus +, istražiti mogućnosti proširenja regionalne suradnje u okviru programa Erasmus + kako bi se dodatno potaknula mobilnost između najudaljenijih regija i susjednih trećih zemalja i koristiti Europski socijalni fond plus kao nadopunu za program Erasmus +.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U tom kontekstu, važno je uspostaviti idući program za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport („Program”) koji slijedi nakon programa Erasmus+ za razdoblje 2014.–2020., uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća27. Integriranu narav programa za razdoblje 2014.–2020. kojim se obuhvaća učenje u svim kontekstima – formalnom, neformalnom i informalnom te u svim fazama života – trebalo bi zadržati radi poticanja fleksibilnih načina učenja kojima se pojedincima omogućuje razvoj tih kompetencija koje su potrebne za suočavanje s izazovima 21. stoljeća.

(9)  U tom kontekstu, važno je uspostaviti idući program za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport („Program”) koji slijedi nakon programa Erasmus+ za razdoblje 2014.–2020., uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća27. Integriranu narav programa za razdoblje 2014.–2020. kojim se obuhvaća učenje u svim kontekstima – formalnom, neformalnom i informalnom te u svim fazama života – trebalo bi ojačati radi poticanja fleksibilnih načina učenja i pristupa koji uključuje cjeloživotno učenje kojima se pojedincima omogućuje razvoj tih kompetencija koje su potrebne za razvijanje pojedinca i suočavanje s izazovima 21. stoljeća. Komisija i države članice trebale bi snažno promicati međusektorsku suradnju uz dostatan proračun za provedbu velikih projekata politika i osiguravanjem proračunske fleksibilnosti za nacionalna tijela i podnositelje projekata kako bi se izrađivali zajednički projekti o transverzalnim pitanjima, koji sadrže pristup cjeloživotnog učenja i kojima se promiču fleksibilni načini učenja.

__________________

__________________

27 Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.).

27 Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Program bi trebao imati mogućnosti za još veći doprinos provedbi političkih ciljeva i prioriteta Unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Koherentan pristup cjeloživotnog učenja od presudne je važnosti za upravljanje različitim promjenama kroz koje se prolazi tijekom životnog vijeka. Unapređenjem tog pristupa idući program trebao bi biti blisko povezan s općim strateškim okvirom za političku suradnju Unije u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, uključujući političke programe za škole, visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje te učenje odraslih, te istodobno jačati i razvijati nove sinergije s drugim povezanim programima i političkim područjima Unije.

(10)  Program bi trebao imati mogućnosti za još veći doprinos provedbi političkih ciljeva i prioriteta Unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Koherentan pristup cjeloživotnog učenja od presudne je važnosti za upravljanje različitim promjenama kroz koje se prolazi tijekom životnog vijeka, naročito za osobe starije od 50 godina koje nemaju vještine potrebne za brzu tranziciju na tržištu rada. Unapređenjem tog pristupa idući program trebao bi biti blisko povezan s općim strateškim okvirom za političku suradnju Unije u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, uključujući političke programe za škole, visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje te učenje odraslih, te istodobno jačati i razvijati nove sinergije s drugim povezanim programima i političkim područjima Unije.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Jedan od glavnih ciljeva programa Erasmus+ mora biti očuvanje statusa izvanškolskih aktivnosti, strukovnog osposobljavanja i studija u okviru Programa. Stoga treba poboljšati promicanje rada mladih, umjetničkih i kulturnih aktivnosti, razumijevanja demokracije, obrazovanja odraslih i masovnih sportova.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Program je ključan element uspostavljanja europskog prostora obrazovanja. Trebao bi imati mogućnosti da doprinese idućem strateškom okviru za suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja i Programu vještina za Europu28 zahvaljujući zajedničkoj obvezi u pogledu strateške važnosti vještina i kompetencija za održiva radna mjesta, rast i konkurentnost. Trebao bi poduprijeti države članice u postizanju ciljeva Pariške deklaracije o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije putem obrazovanja29.

(11)  Program je ključan element uspostavljanja europskog prostora obrazovanja i razvoja ključnih kompetencija Unije za cjeloživotno učenje. Trebao bi imati mogućnosti da doprinese idućem strateškom okviru za suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja i Programu vještina za Europu28 zahvaljujući zajedničkoj obvezi u pogledu strateške važnosti vještina i kompetencija za održavanje kvalitetnih radnih mjesta, rast i konkurentnost. Trebao bi poduprijeti države članice u postizanju ciljeva Pariške deklaracije o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije putem obrazovanja29.

__________________

__________________

28 COM(2016) 381 final.

28 COM(2016) 381 final.

29 [Upućivanje].

29 [Upućivanje].

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Programom bi se studentima, nastavnicima i odraslim učenicima trebalo omogućiti da prošire svoje vidike i smanje predrasude u vezi s pripadnicima skupine LGBTI. Izobrazba nastavnika trebala bi osposobiti nastavnike u pogledu toga kako da u pozitivnom svjetlu uključe LGBTI teme u nastavni plan, kako da podrže učenike i kolege iz skupine LGBTI te kako da zaštite učenike pripadnike skupine LGBTI u sklopu školskog zakonodavstva. Osim toga, obrazovanje odraslih, strukovno obrazovanje i mogućnosti osposobljavanja trebali bi pomoći učenicima iz skupine LGBTI koji su napustili školovanje ili studij zbog nesigurnog školskog/akademskog okruženja kojem su bili izloženi.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b)  Cilj programa Erasmus+ potaknuti je veći broj organizatora projekata bez iskustva u Uniji na podnošenje zahtjeva za financiranje. Zbog toga bi nacionalne agencije trebale uvesti ili proširiti posebne mehanizme potpore za takve organizatore.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.c)  Komisijin vodič kroz Program trebao bi se dodatno poboljšati kako bi se poštovala lakoća upotrebe, jednostavnost i jasnoća.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  Mladi vide program Erasmus + prvenstveno kao program za studente. Na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini trebalo bi dati veću važnost promicanju profila različitih područja programa te potprograma povezanih sa svakim područjem, uključujući obrazovanje na razini škola (Comenius), visoko obrazovanje (Erasmus), međunarodno visoko obrazovanje (Erasmus Mundus), strukovno obrazovanje i osposobljavanje (Leonardo da Vinci) i obrazovanje odraslih (Grundtvig), kao i mladež (Mladi na djelu) i sport.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Programom bi se trebao uzeti u obzir plan rada Unije za sport koji je okvir za suradnju na razini Unije u području sporta za razdoblje […]32. Trebalo bi osigurati koherentnost i komplementarnost između plana rada Unije i aktivnosti koje se podupiru Programom u području sporta. Potrebno je posebno se usredotočiti na sportove na lokalnoj razini, uzimajući u obzir važnu ulogu sporta u promicanju tjelesne aktivnosti i zdravog načina života, socijalne uključenosti i ravnopravnosti. Programom bi se trebalo doprinijeti promicanju zajedničkih europskih vrijednosti putem sporta, dobrog upravljanja i integriteta u sportu te obrazovanja, osposobljavanja i stjecanja vještina putem sporta.

(13)  Programom bi se trebao uzeti u obzir plan rada Unije za sport koji je okvir za suradnju na razini Unije u području sporta za razdoblje […]32. Trebalo bi osigurati koherentnost i komplementarnost između plana rada Unije i aktivnosti koje se podupiru Programom u području sporta. Potrebno je posebno se usredotočiti na sportove na lokalnoj razini, uzimajući u obzir važnu ulogu sporta u promicanju tjelesne aktivnosti i zdravog načina života, socijalne uključenosti i ravnopravnosti. Programom bi se trebalo doprinijeti promicanju zajedničkih europskih vrijednosti putem sporta, dobrog upravljanja i integriteta u sportu te obrazovanja, osposobljavanja i stjecanja vještina putem sporta. U tom pogledu, potrebno je promicati mobilnost sportskih trenera, osobito onih koji treniraju ženske sportske ekipe i kojima je potrebna potpora u borbi protiv seksizma i mizoginije.

_________________

_________________

32 [Upućivanje].

32 [Upućivanje].

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Nadležna tijela trebala bi osigurati da se obrasci za prijavu stave na raspolaganje pravovremeno i na odgovarajući način.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Program bi trebao biti uključiviji, što se može ostvariti poboljšanjem obuhvaćanja osoba s manje mogućnosti, uključujući fleksibilnijim oblicima mobilnosti u svrhu učenja, te poticanjem sudjelovanja manjih organizacija, posebno novih sudionika i organizacija lokalne zajednice koji izravno rade s učenicima u nepovoljnom položaju svih dobnih skupina. Virtualni načini rada, poput virtualne suradnje te kombinirane i virtualne mobilnosti, trebali bi se promicati kako bi se obuhvatilo više sudionika, posebno onih s manje mogućnosti i onih kojima bi fizički odlazak u zemlju koja nije zemlja njihova boravišta bio preprekom.

(16)  Program bi trebao biti uključiviji, što se može ostvariti poboljšanjem obuhvaćanja osoba s manje mogućnosti, uključujući fleksibilnijim oblicima mobilnosti u svrhu učenja, te poticanjem sudjelovanja manjih organizacija, posebno novih sudionika i organizacija lokalne zajednice koji izravno rade s učenicima u nepovoljnom položaju svih dobnih skupina, s pomoću pojednostavljenih administrativnih postupaka i jasne komunikacije. Iako ne zamjenjuju fizičku mobilnost, već predstavljaju dodatnu mogućnost, virtualni načini rada, poput virtualne suradnje te kombinirane i virtualne mobilnosti, trebali bi se promicati kako bi se obuhvatilo više sudionika, posebno onih s manje mogućnosti i onih kojima bi fizički odlazak u zemlju koja nije zemlja njihova boravišta bio preprekom. Jače strukture potpore na lokalnoj i nacionalnoj razini, kao što su usmjerena kulturna, socijalna i jezična priprema i trajna potpora tijekom njihova iskustva mobilnosti ili tumačenje na znakovnom jeziku osigurali bi ljudima s manje mogućnosti neometan i nediskriminirajući pristup svim aktivnostima u okviru programa Erasmus+, u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom i Europske strategije za osobe s invaliditetom. Namjenska sredstva za te skupine kao i mjere poput imenovanja takozvanih trenera u nacionalnim agencijama koji bi pružali savjetovanje o najboljoj mogućoj dodjeli sredstava također će pridonijeti uključivosti programa. Europski socijalni fond plus velika je potpora za financiranje osoba s manje mogućnosti na razini država članica te bi trebao djelovati kao nadopuna programima mobilnosti Erasmus+ dijeljenjem zajedničkih ciljeva.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a)  Program bi trebao osigurati kvalitetna iskustva u području mobilnosti na temelju načela utvrđenih u Europskoj povelji kvalitete za mobilnost (2006/961/EZ), gdje kvaliteta praktičnih odredbi kao što su informiranje, priprema, potpora i priznavanje iskustva i kvalifikacija te unaprijed utvrđeni jasni planovi učenja i rezultati učenja imaju konačan utjecaj na prednosti iskustava u području mobilnosti. Pripremni i informativni seminari, kojima se pružaju tečajevi jezika i međukulturne vještine, trebali bi biti sastavni dio iskustva mobilnosti te bi ih trebale osigurati organizacije pošiljateljice ili primateljice ili pružatelji mobilnosti. S ciljem jačanja informiranja, uključivosti i kvalitete mobilnosti u učenju, iskusni pružatelji mobilnosti trebali bi imati koristi od pojednostavnjenog postupka za prijavu, kao što je akreditacija, u skladu s poveljama kvalitete.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Programom bi se trebale osnažiti postojeće mogućnosti mobilnosti u svrhu učenja, posebice u onim sektorima u kojima bi se Programom mogla ostvariti najveća učinkovitost, kako bi se proširio njegov doseg i kako bi se njime odgovorilo na visoku neispunjenu potražnju. To bi se trebalo postići ponajprije povećanjem i olakšavanjem aktivnosti mobilnosti za studente u visokom obrazovanju, učenike i polaznike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Mobilnost niskokvalificiranih odraslih osoba trebala bi se uvrstiti u partnerstva za suradnju. Mogućnosti mobilnosti za mlade koji sudjeluju u aktivnostima neformalnog učenja također bi se trebala proširiti tako da se njome obuhvati više mladih osoba. Mobilnost osoblja u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta također bi trebalo ojačati, s obzirom na njezin utjecaj poluge. U skladu s vizijom istinskog europskog prostora obrazovanja, Programom bi se također trebala poticati mobilnost i razmjene te sudjelovanje studenata u obrazovnim i kulturnim aktivnostima podupiranjem digitalizacije postupaka poput europske studentske iskaznice. Ta inicijativa može biti važan korak u ostvarenju mobilnosti za sve, prvo omogućujući visokim učilištima da šalju i primaju više studenata na razmjenu uz istodobno daljnje povećanje kvalitete studentske mobilnosti, a i olakšavanjem pristupa studenata raznim uslugama (knjižnica, prijevoz, smještaj) prije dolaska u ustanovu u inozemstvu.

(20)  Programom bi se trebale osnažiti postojeće mogućnosti mobilnosti u svrhu učenja, posebice u onim sektorima u kojima bi se Programom mogla ostvariti najveća učinkovitost, kako bi se proširio njegov doseg i kako bi se njime odgovorilo na visoku neispunjenu potražnju. To bi se trebalo postići ponajprije povećanjem i olakšavanjem aktivnosti mobilnosti za skupine do kojih se trenutačno slabije dopire, kao što su polaznici strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, osobito za početni SOO, učenike i studente u visokom obrazovanju. Mobilnost niskokvalificiranih odraslih osoba ili osoba s manje mogućnosti trebala bi se uvrstiti u partnerstva za suradnju. Mogućnosti mobilnosti za mlade koji sudjeluju u aktivnostima neformalnog učenja također bi se trebala proširiti tako da se njome obuhvati više mladih osoba. Mobilnost osoblja u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta također bi trebalo ojačati, s obzirom na njezin utjecaj poluge. U skladu s vizijom istinskog europskog prostora obrazovanja, Programom bi se također trebala poticati mobilnost i razmjene te sudjelovanje studenata u obrazovnim i kulturnim aktivnostima podupiranjem digitalizacije postupaka poput europske studentske iskaznice. Ta inicijativa može biti važan korak u ostvarenju mobilnosti za sve, prvo omogućujući visokim učilištima da šalju i primaju više studenata na razmjenu uz istodobno daljnje povećanje kvalitete studentske mobilnosti, a i olakšavanjem pristupa studenata raznim uslugama (knjižnica, prijevoz, smještaj) prije dolaska u ustanovu u inozemstvu.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.a)  Mogućnostima za mobilnost u učenju u pograničnim regijama trebalo bi dodijeliti dodatnu potporu. Mogućnosti za pripravništvo ili provođenje dijela studija u inozemstvu, naročito kad je riječ o učenicima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, trebale bi biti lakše dostupne kako bi se učenici mogli upoznati s prekograničnim tržištem rada.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.b)  Program bi trebao pojačati uključivo i kvalitetno strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) jer ono ima važnu gospodarsku i socijalnu ulogu u Europi, što će dovesti do jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti za sve građane, uključujući one iz skupina u društveno nepovoljnom položaju i osobe s manje mogućnosti. Program će se baviti pitanjima koja su specifična za sektor SOO-a, kao što je posebna strukturna potpora poput pružanja jezičnih vještina i jezičnih tečajeva posebno prilagođenih za taj sektor ili prikladnih mjera evaluacije za sudionike, te sredstva za nadoknadu ograničenih dostupnih nacionalnih sredstava za razmjenu studenata i osoblja u SOO-u, ili olakšavanje pronalaska partnera za visokokvalitetnu mobilnost.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.c)  Programom bi se trebalo podupirati iskustvo mobilnosti u području obrazovanja odraslih čiji je glavni cilj promicanje socijalne uključenosti, aktivnog građanstva, osobnog razvoja i dobrobiti, uz prijenos znanja, kompetencija i vještina.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.d)  Programom bi se trebala poticati mobilnost nastavnika i drugog obrazovnog osoblja, uključujući nastavno osoblje u ranom i predškolskom odgoju, doprinoseći njihovu početnom i trajnom profesionalnom razvoju i trebalo bi se osigurati da nastavnici imaju potporu svojih škola za sudjelovanje u razdobljima mobilnosti, uključujući osposobljavanje prije mobilnosti te unaprjeđivanje znanja i kompetencija koje upotrebljavaju u poučavanju i osposobljavanju učenika na razmjeni. Kako bi se povećao pristup nastavnika Programu, njihove predstavničke udruge na nacionalnoj i regionalnoj razini trebale bi biti uključene u lokalne informativne kampanje koje koordiniraju njihove nacionalne agencije. Razdoblja mobilnosti nastavnika ne bi se trebala smatrati dopustom već biti dijelom njihova službenog radnog vremena.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Programom bi se trebalo poticati sudjelovanje mladih u demokratskom životu Europe, uključujući podupiranjem projekata sudjelovanja kako bi se mladi uključili i naučili sudjelovati u civilnom društvu, podizanjem svijesti o europskim zajedničkim vrijednostima, uključujući temeljnim pravima, okupljanjem mladih i donositelja odluka na lokalnoj i nacionalnoj razini te na razini Unije, a i doprinosom europskom procesu integracije.

(21)  Programom bi se trebalo poticati sudjelovanje mladih u demokratskom životu Europe, uključujući podupiranjem projekata sudjelovanja kako bi se mladi uključili i naučili sudjelovati u civilnom društvu, podizanjem svijesti o europskim zajedničkim vrijednostima, uključujući temeljnim pravima, okupljanjem mladih i donositelja odluka na lokalnoj i nacionalnoj razini te na razini Unije, a i doprinosom europskom procesu integracije. Programom se prepoznaje ključna uloga organizacija mladih i rada s mladima u postizanju tog cilja te će se Program usredotočiti na izgradnju snažnijeg sektora mladih u Europi podržavanjem i promicanjem rada i projekata organizacija mladih diljem Europe, u susjednim zemljama i u suradnji s ostatkom svijeta.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Programom bi se mladima trebalo pružiti više mogućnosti da otkriju Europu na temelju iskustava u svrhu učenja u inozemstvu. Osamnaestogodišnjacima, posebno onima s manje mogućnosti, trebalo bi dati priliku za prvo, kratkoročno iskustvo putovanja po Europi, pojedinačno ili u skupini, u okviru neformalne aktivnosti u svrhu učenja kojom se nastoji potaknuti njihov osjećaj pripadanja Europskoj uniji i otkrivanje njezine kulturne raznolikosti. Programom bi se trebala utvrditi tijela zadužena za dopiranje do sudionika i njihov odabir te bi se trebale podupirati aktivnosti za poticanje dimenzija učenja iz iskustva.

(22)  Programom bi se mladima trebalo pružiti više mogućnosti da otkriju Europu na temelju iskustava u svrhu kvalitativnog učenja u inozemstvu. Mladima, bez obzira na dob, posebno onima s manje mogućnosti, trebalo bi dati priliku za prvo, kratkoročno iskustvo kvalitativnog učenja i putovanja po Europi, pojedinačno ili u skupini, u okviru neformalne aktivnosti u svrhu učenja kojom se nastoji potaknuti njihov osjećaj pripadanja Europskoj uniji i otkrivanje njezine kulturne raznolikosti. Programom bi se trebala utvrditi tijela, uključujući organizacije civilnog društva i organizacije mladih, zadužena za dopiranje do sudionika i njihov odabir te bi se trebale podupirati aktivnosti za poticanje dimenzija učenja iz iskustva. U kontekstu inicijative DiscoverEU, Programom bi se trebali nastojati ostvariti jasni ciljevi i aktivnosti učenja. Komisija mora osigurati da se mjesta dodjeljuju na zemljopisno uravnotežen način. Mogla bi se razmotriti mogućnost da Program djeluje u suradnji s Europskim prijestolnicama kulture, Europskim prijestolnicama mladih, Europskim volonterskim prijestolnicama i Europskim zelenim prijestolnicama kako bi se poboljšalo ukupno iskustvo.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.a)  Programom bi se također trebala promicati mobilnost u svrhu cjeloživotnog učenja za starije učenike, uključujući studente na sveučilištima za treću dob i radnike starije od 50 godina koji su u procesu tranzicije na tržištu rada, i aktivnosti međugeneracijske razmjene između mladih i starijih osoba.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Programom bi se trebalo poboljšati učenje jezika, posebno širom upotrebom internetskih alata, s obzirom na to da e-učenje nudi dodatne prednosti za učenje jezika u pogledu pristupa i fleksibilnosti.

(23)  Programom bi se trebalo poboljšati učenje jezika, uključujući znakovne jezike, jezike manjina i susjednih zemalja, posebno širom upotrebom pristupačnih internetskih alata, kao i tradicionalnu nastavu jezika u učionici, kako bi se nadvladala jedna od prepreka za mobilnost učenika.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Programom bi se trebale podupirati mjere kojima se poboljšava suradnja među institucijama i organizacijama koje djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, prepoznajući njihovu temeljnu ulogu u pomaganju ljudima da steknu znanje, vještine i kompetencije potrebne u svijetu koji se mijenja te da adekvatno ostvare potencijal za inovacije, kreativnost i poduzetništvo, posebno u digitalnom gospodarstvu.

(24)  Programom bi se trebale podupirati mjere kojima se poboljšava suradnja među institucijama i organizacijama koje djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, prepoznajući njihovu temeljnu ulogu u pomaganju ljudima da steknu znanje, vještine i kompetencije potrebne u svijetu koji se mijenja te da adekvatno ostvare potencijal za održivi razvoj, društveni napredak, inovacije, kreativnost i poduzetništvo, posebno u digitalnom gospodarstvu.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.a)  U skladu s člankom 8. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, Programom se treba podupirati podizanje razine osviještenosti o osobama s invaliditetom u društvu, a u cilju promicanja pozitivnih dojmova i veće društvene svijesti, njime se mora poticati priznavanje vještina, zasluga i sposobnosti osoba s invaliditetom. Programom se također mora na svim razinama obrazovnog sustava poticati stav poštovanja prava osoba s invaliditetom te on mora uključivati programe osposobljavanja u vezi s podizanjem razine osviještenosti o osobama s invaliditetom i njihovim pravima.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  U svojim zaključcima od 14. prosinca 2017. Europsko vijeće pozvalo je države članice, Vijeće i Komisiju da nastave s nizom inicijativa za podizanje europske suradnje u obrazovanju i osposobljavanju na novu razinu, uključujući poticanjem uspostave inicijative „Europska sveučilišta” do 2024., koja se sastoji od mreža u koje bi se pristupom odozdo prema gore povezala sveučilišta diljem Unije. Programom bi se trebala podupirati ta inicijativa „Europska sveučilišta”.

(25)  U svojim zaključcima od 14. prosinca 2017. Europsko vijeće pozvalo je države članice, Vijeće i Komisiju da nastave s nizom inicijativa za podizanje europske suradnje u obrazovanju i osposobljavanju na novu razinu, uključujući poticanjem uspostave inicijative „Europska sveučilišta” do 2024., koja se sastoji od mreža u koje bi se pristupom odozdo prema gore povezala sveučilišta diljem Unije. Programom bi se trebala podupirati ta inicijativa „Europska sveučilišta” uz istovremeno osiguravanje financijske potpore od najviše 20 % iz centraliziranog proračuna namijenjenog za mjere u području obrazovanja i osposobljavanja. Programom bi se trebalo osigurati da mreža europskih sveučilišta jamči sveobuhvatnu zemljopisnu pokrivenost europskih sveučilišta.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  U Izjavi iz Brugesa iz 2010. poziva se na potporu strukovnoj izvrsnosti za pametan i održiv rast. U Komunikaciji „Jačanje inovacija u europskim regijama” iz 2017. ukazuje se na povezivanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s inovacijskim sustavima u okviru strategija pametne specijalizacije na regionalnoj razini. Programom bi se trebali omogućiti načini na koje se može odgovoriti na te zahtjeve i pružiti potpora razvoju transnacionalnih platformi centara strukovne izvrsnosti usko integriranih u lokalne i regionalne strategije za rast, inovacije i konkurentnost. Ti centri izvrsnosti trebali bi djelovati kao pokretači kvalitetnih strukovnih vještina u kontekstu sektorskih izazova te istodobno podupirati opće strukturne promjene i socioekonomske politike u Uniji.

(26)  U Izjavi iz Brugesa iz 2010. poziva se na potporu strukovnoj izvrsnosti za pametan i održiv rast. U Komunikaciji „Jačanje inovacija u europskim regijama” iz 2017. ukazuje se na povezivanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s inovacijskim sustavima u okviru strategija pametne specijalizacije na regionalnoj razini. Programom bi se trebali omogućiti načini na koje se može odgovoriti na te zahtjeve i pružiti potpora razvoju transnacionalnih platformi centara strukovne izvrsnosti usko integriranih u lokalne i regionalne strategije za rast, inovacije, konkurentnost, socijalnu uključenost i održivi rast. Ti centri izvrsnosti trebali bi djelovati kao pokretači kvalitetnih strukovnih vještina u kontekstu sektorskih izazova te istodobno podupirati opće strukturne promjene i socioekonomske politike u Uniji. Programom bi se trebala osigurati financijska sredstva za te centre izvrsnosti od najmanje 10 % centraliziranog proračuna namijenjenog za mjere u području obrazovanja i osposobljavanja te bi se trebala osigurati sveobuhvatna zemljopisna pokrivenost diljem Europe.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Za veću upotrebu virtualne suradnje Programom bi se trebala poticati sustavnija upotreba internetskih platformi poput mreže eTwinning, platforme School Education Gateway, Elektroničke platforme za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE), Europskog portala za mlade te internetske platforme za visoko obrazovanje.

(27)  Za veću upotrebu virtualne suradnje Programom bi se trebala poticati sustavnija i pristupačnija upotreba internetskih platformi poput mreže eTwinning, platforme School Education Gateway, Elektroničke platforme za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE), Europskog portala za mlade te internetske platforme za visoko obrazovanje.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Programom bi se trebalo doprinijeti olakšavanju transparentnosti i priznavanja vještina i kvalifikacija te prijenosu bodova ili jedinica rezultata učenja kako bi se poticalo jamstvo kvalitete te kako bi se poduprlo vrednovanje neformalnog i informalnog učenja, upravljanja vještinama i usmjeravanje. U tom pogledu Programom bi se trebala pružati i potpora kontaktnim točkama i mrežama na nacionalnoj razini i na razini Unije koje olakšavaju transeuropske razmjene i razvoj fleksibilnih načina učenja između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih te u formalnom i neformalnom kontekstu.

(28)  Programom bi se trebalo doprinijeti olakšavanju transparentnosti i priznavanja vještina i kvalifikacija te prijenosu bodova ili jedinica rezultata učenja kako bi se poticalo jamstvo kvalitete te kako bi se poduprlo vrednovanje neformalnog i informalnog učenja, upravljanja vještinama i usmjeravanje. U tom pogledu Programom bi se trebala pružati i potpora kontaktnim točkama i mrežama na nacionalnoj razini i na razini Unije koje olakšavaju transeuropske razmjene i razvoj fleksibilnih i uključivih načina učenja između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih te u formalnom i neformalnom kontekstu.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29.a)  Programom bi se trebalo osigurati da se kompetencije razvijene u okviru iskustava mobilnosti u bilo kojem okruženju propisno dokumentiraju, potvrđuju i priznaju. Programom bi se trebao staviti poseban naglasak na vrednovanje i priznavanje razdoblja obrazovanja i osposobljavanja u inozemstvu, uključujući srednjoškolsko obrazovanje, a u tom pogledu bi dodjela proračunskih sredstava i konkretnih bespovratnih sredstava trebala biti povezana s kvalitetnim postupcima ocjene, opisom ishoda učenja i potpunom primjenom Preporuke Vijeća o europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja iz 2012., Preporuke Vijeća o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja i europskih alata koji doprinose priznavanju učenja u inozemstvu i osiguravaju kvalitetno učenje, kao što su Europski kvalifikacijski okvir (EQF), Europski registar za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (EQUAR), Europski sustav bodova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ECVET) i Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQUAVET).

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi se osigurala suradnja s drugim instrumentima Unije i potpora drugim politikama Unije, mogućnosti mobilnosti trebale bi se nuditi osobama iz različitih sektora, poput javnog sektora, poljoprivrede i poduzetništva, kako bi stekli iskustvo učenja u inozemstvu koje im u bilo kojoj fazi života omogućuje da se razvijaju na profesionalnoj razini, ali i na osobnoj, posebice razvijanjem svijesti o svojem europskom identitetu i razumijevanja europske kulturne raznolikosti. Program bi trebao predstavljati polaznu točku za Unijine transnacionalne programe mobilnosti sa snažnom dimenzijom učenja, pojednostavnjenjem ponude takvih programa za korisnike i one koji sudjeluju u tim aktivnostima. Trebalo bi olakšati razvoj projekata u okviru programa Erasmus; treba donijeti posebne mjere kako bi se pomoglo nositeljima projekata u okviru programa Erasmus da se prijavljuju za bespovratna sredstva ili razvijaju sinergije dobivanjem potpore iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te programa povezanih s migracijama, sigurnosti, pravosuđem i građanstvom, zdravljem i kulturom.

(30)  Kako bi se osigurala suradnja s drugim instrumentima Unije i potpora drugim politikama Unije, mogućnosti mobilnosti trebale bi se nuditi osobama, uključujući i osobe s invaliditetom, iz različitih sektora, poput javnog sektora, poljoprivrede i poduzetništva, kako bi stekli iskustvo učenja u inozemstvu koje im u bilo kojoj fazi života omogućuje da se razvijaju na profesionalnoj razini, ali i na osobnoj, posebice razvijanjem svijesti o svojem europskom identitetu i razumijevanja europske kulturne raznolikosti. Program bi trebao predstavljati polaznu točku za Unijine transnacionalne programe mobilnosti sa snažnom dimenzijom učenja, pojednostavnjenjem ponude takvih programa za korisnike i one koji sudjeluju u tim aktivnostima. Trebalo bi olakšati razvoj projekata u okviru programa Erasmus; trebalo bi donijeti posebne mjere kako bi se nositeljima projekata u okviru programa Erasmus+ pomoglo da se prijavljuju za bespovratna sredstva ili razvijaju sinergije dobivanjem potpore iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te programa povezanih s migracijama, sigurnosti, pravosuđem i građanstvom, zdravljem i kulturom, kao i s Europskim snagama solidarnosti.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Imajući na umu važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i postizanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, Programom će se doprinijeti integriranju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja podupiranja klimatskih ciljeva s 25 % proračunskih rashoda Unije. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa te ponovno procijeniti u kontekstu relevantnih evaluacija i postupka preispitivanja.

(32)  Program mora biti u skladu sa središnjim ciljem Pariškog sporazuma da se pojača globalni odgovor na prijetnju klimatskih promjena. Imajući na umu važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i postizanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, Programom će se doprinijeti integriranju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja podupiranja klimatskih ciljeva s 25 % proračunskih rashoda Unije. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa te ponovno procijeniti u kontekstu relevantnih evaluacija i postupka preispitivanja.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32.a)  Program i njegovi alati u tom jedinstvenom međunarodnom okruženju trebali bi imati ključnu ulogu u obrazovanju osoba o globalnoj održivosti, a globalni studiji, zaštita okoliša i klimatske promjene, uz posebne programe, trebali bi biti uključeni u sve ključne aktivnosti kao horizontalni element u obliku formalnog ili neformalnog obrazovanja ili informalnog učenja.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32.b)  S obzirom na pravnu obvezu Europske unije da ukloni nejednakosti i promiče ravnopravnost muškaraca i žena u svim svojim aktivnostima, koja je utvrđena u članku 8. UFEU-a, ovaj bi Program trebao doprinositi uključivanju roda u politike Unije. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa te ponovno procijeniti u kontekstu relevantnih evaluacija i postupka preispitivanja. Posebno su potrebna poboljšanja u pogledu rodne ravnopravnosti sudionika iz trećih zemalja.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  U okviru osnovne omotnice za mjere kojima će upravljati nacionalne agencije u području obrazovanja i osposobljavanja, trebalo bi odrediti raščlambu minimalne dodjele po sektoru (visoko obrazovanje, školsko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje te obrazovanje odraslih) kako bi se omogućilo da se kritičnom masom odobrenih sredstava postignu ciljana ostvarenja i rezultati u svakom od tih sektora.

(34)  U okviru osnovne omotnice za mjere kojima će upravljati nacionalne agencije u području obrazovanja i osposobljavanja, trebalo bi odrediti raščlambu minimalne dodjele po sektoru (visoko obrazovanje, školsko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje te obrazovanje odraslih) kako bi se omogućilo da se kritičnom masom odobrenih sredstava postignu ciljana ostvarenja i rezultati u svakom od tih sektora. Osim toga, trebalo bi utvrditi i minimalnu dodjelu sredstava po ciljnoj skupini.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Oblici financiranja i metode izvršenja u skladu s ovom Uredbom trebali bi se odabirati na temelju toga mogu li se njima postići određeni ciljevi mjera i ostvariti rezultati, uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik u pogledu neusklađenosti. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova te financiranje koje nije povezano s troškovima iz članka [125. stavka 1.] Financijske uredbe.

(36)  Oblici financiranja i metode izvršenja u skladu s ovom Uredbom trebali bi se odabirati na temelju toga mogu li se njima postići određeni ciljevi mjera i ostvariti rezultati, uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik u pogledu neusklađenosti. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova te financiranje koje nije povezano s troškovima iz članka [125. stavka 1.] Financijske uredbe. Namjenska financijska potpora, kao što su mogućnosti pretfinanciranja za osobe s malo mogućnosti ili financiranje dodatnih troškova koji za osobe s invaliditetom nastaju zbog njihova invaliditeta, od iznimne je važnosti za uključivost Programa.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36.a)  Razine financijske potpore u obliku bespovratnih sredstava, jednokratnih iznosa za putovanja ili za administrativne potrebe, paušalnih stopa i jediničnih troškova, trebale bi se revidirati svake godine i prilagođavati troškovima života i boravka u zemlji i gradu domaćinu, u skladu s ažuriranim podacima Eurostata kako bi se osigurala njihova sukladnost sa stvarnom situacijom i spriječila diskriminacija. Ključno je da se pri izračunu dodijeljenih subvencija vodi računa o troškovima stanovanja, međunarodnog i lokalnog prijevoza, hrane i jezičnih tečajeva te minimalnom iznosu potrebnom za dostojanstven život.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  U skladu s Financijskom uredbom Komisija bi trebala donijeti programe rada i o tome obavijestiti Europski parlament i Vijeće. U programu rada trebale bi se utvrditi mjere potrebne za njihovu provedbu u skladu s općim i posebnim ciljevima Programa, kriteriji za odabir i dodjelu bespovratnih sredstava, kao i svi ostali elementi koji se zahtijevaju. Programi rada i sve njihove izmjene trebali bi se donijeti provedbenim aktima u skladu s postupkom ispitivanja.

(40)  U skladu s Financijskom uredbom Komisija bi trebala donijeti programe rada i o tome obavijestiti Europski parlament i Vijeće. U programu rada trebale bi se utvrditi mjere potrebne za njihovu provedbu u skladu s općim i posebnim ciljevima Programa, kriteriji za odabir i dodjelu bespovratnih sredstava, kao i svi ostali elementi koji se zahtijevaju. Programi rada i sve njihove izmjene trebali bi se donijeti delegiranim aktima.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.38 postoji potreba da se Program ocijeni na temelju informacija prikupljenih u skladu s posebnim zahtjevima praćenja, uz istodobno izbjegavanje prekomjernih propisa i administrativnog opterećenja, posebno u pogledu država članica. Ti zahtjevi trebali bi uključivati posebne, mjerljive i realne pokazatelje koji se mogu mjeriti tijekom vremena kako bi poslužili kao temelj za ocjenjivanje učinaka Programa na terenu.

(41)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.38 postoji potreba da se Program ocijeni na temelju informacija prikupljenih u skladu s posebnim zahtjevima praćenja, uz istodobno izbjegavanje prekomjernih propisa i administrativnog opterećenja, posebno u pogledu organizacija korisnika, ali i država članica. Ti zahtjevi trebali bi uključivati posebne, mjerljive i realne pokazatelje koji se mogu mjeriti tijekom vremena kako bi poslužili kao temelj za ocjenjivanje učinaka Programa na terenu.

_________________

_________________

38 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.).

38 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.).

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(44.a)  Komisija bi trebala pojednostaviti definicije i poboljšati smjernice o decentraliziranim aktivnostima kako bi osigurala da nacionalne agencije primjenjuju pravila Programa na usklađen način, uz poštovanje zajedničkih standarda kvalitete i postupovnih praksi. Komisija bi trebala poticati bolju koordinaciju među agencijama kako bi se poboljšala provedba Programa.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(44.b)  Programom bi se trebalo poticati uzajamno učenje nakon studija, osposobljavanja i radnog iskustva u inozemstvu kako bi se povećao utjecaj programa Erasmus+ u lokalnim zajednicama i kako bi se poticala razmjena dobrih praksi, što je od ključne važnosti za poboljšanje kvalitete projekata u okviru programa Erasmus+.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Države članice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere kako bi otklonile pravne i administrativne prepreke za pravilno funkcioniranje Programa. Ako je moguće, i ne dovodeći u pitanje pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, to uključuje otklanjanje problema koji stvaraju poteškoće u pogledu dobivanja viza i boravišnih dozvola. U skladu s Direktivom (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća39, države članice potiču se da uspostave ubrzane postupke prihvata.

(46)  Države članice trebale bi nastojati donijeti sve odgovarajuće mjere kako bi otklonile pravne i administrativne prepreke za pravilno funkcioniranje Programa. Ne dovodeći u pitanje pravo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, to uključuje izuzimanje stipendija od oporezivanja i socijalnih doprinosa, olakšavanje prenosivosti prava među socijalnim sustavima Unije, kao i, ako je to moguće, otklanjanje problema koji stvaraju poteškoće u pogledu dobivanja viza i boravišnih dozvola i druge pravne ili administrativne poteškoće koje bi mogle onemogućiti pristup Programu. U skladu s Direktivom (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća39, države članice potiču se da uspostave ubrzane postupke prihvata.

__________________

__________________

39 Direktiva (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21.5.2016., str. 21.).

39 Direktiva (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21.5.2016., str. 21.).

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća40 .

Briše se.

__________________

 

40 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

 

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  Kako bi se pojednostavnili zahtjevi za korisnike, potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri upotrebljavati jednokratne iznose, jedinične troškove i paušalno financiranje. U pojednostavnjenim bespovratnim sredstvima za podršku mjera mobilnosti Programa, kako ih je definirala Komisija, trebaju se uzeti u obzir troškovi života i boravka u zemlji domaćina. Komisija i nacionalne agencije u zemljama pošiljateljicama trebale bi imati mogućnost prilagođavanja tih pojednostavnjenih bespovratnih sredstava na temelju objektivnih kriterija, posebno u cilju osiguranja pristupa osobama s manje mogućnosti. U skladu s nacionalnim pravom, države članice također bi trebalo poticati da izuzmu ta bespovratna sredstva iz svih poreza i socijalnih doprinosa. Isto izuzeće trebalo bi se primjenjivati na javne ili privatne subjekte koji dodjeljuju takvu financijsku potporu dotičnim pojedincima.

(49)  Kako bi se pojednostavnili zahtjevi za korisnike, potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri upotrebljavati jednokratne iznose, jedinične troškove i paušalno financiranje. U pojednostavnjenim bespovratnim sredstvima za podršku mjera mobilnosti Programa, kako ih je definirala Komisija, trebaju se uzeti u obzir troškovi života i boravka u zemlji domaćina. Komisija i nacionalne agencije u zemljama pošiljateljicama trebale bi imati mogućnost prilagođavanja tih pojednostavnjenih bespovratnih sredstava na temelju objektivnih kriterija, posebno u cilju osiguranja pristupa osobama s manje mogućnosti. U skladu s nacionalnim pravom, države članice također bi trebale izuzimati ta bespovratna sredstva iz svih poreza i socijalnih doprinosa. Isto izuzeće trebalo bi se primjenjivati na javne ili privatne subjekte koji dodjeljuju takvu financijsku potporu dotičnim pojedincima.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(49.a)  Važno je osigurati dobro financijsko upravljanje za svaki program i njegovu provedbu na najdjelotvorniji i najpristupačniji način. Države članice ili nacionalne agencije trebale bi se suzdržati od dodavanja pravila koja korisniku otežavaju upotrebu sredstava iz fondova.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53)  Radi preispitivanja ili nadopunjavanja pokazatelja uspješnosti Programa, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu Priloga. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(53)  Radi preispitivanja ili nadopunjavanja pokazatelja uspješnosti Programa i kako bi se naznačio iznos dodijeljen svakoj mjeri te distribucija fondova, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu donošenja i izmjene programa rada te izmjene Priloga. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom uspostavlja se Erasmus, program za djelovanje Unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta („Program”).

Ovom Uredbom uspostavlja se Erasmus+, program za djelovanje Unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta („Program”).

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „mobilnost u svrhu učenja” znači fizičko preseljenje u zemlju koja nije zemlja boravišta radi studiranja, osposobljavanja ili neformalnog ili informalnog učenja. Može biti popraćena mjerama kao što su jezična potpora i osposobljavanje i/ili nadopunjena online učenjem i virtualnom suradnjom. U nekim posebnim slučajevima može biti u obliku učenja uporabom alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

(2)  „mobilnost u svrhu učenja” znači fizičko preseljenje u zemlju koja nije zemlja boravišta radi studiranja, osposobljavanja ili neformalnog ili informalnog učenja. Može imati oblik pripravništva, naukovanja, razmjene mladih, poučavanja ili sudjelovanja u aktivnostima profesionalnog razvoja. Može biti popraćena mjerama kao što su jezična potpora, uključujući znakovne jezike, i osposobljavanje i/ili nadopunjena pristupačnim online učenjem i virtualnom suradnjom. U nekim posebnim slučajevima, uz fizičku mobilnost, može biti u obliku učenja uporabom pristupačnih i/ili posebno prilagođenih alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „informalno učenje” znači učenje koje proizlazi iz svakodnevnih aktivnosti i iskustava i koje nije organizirano ili strukturirano u pogledu ciljeva, vremena ili potpore učenju. Iz učenikove perspektive može biti nenamjerno;

(4)  „informalno učenje” znači učenje koje proizlazi iz svakodnevnih aktivnosti i iskustava i koje nije organizirano ili strukturirano u pogledu ciljeva, vremena ili potpore učenju. Iz učenikove perspektive može biti nenamjerno, a pruža ishod učenja koji je koristan za učenika;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  „virtualna suradnja” znači svaki oblik suradnje putem alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

(17)  „virtualna suradnja” znači svaki oblik suradnje putem pristupačnih i/ili posebno prilagođenih alata i sustava informacijske i komunikacijske tehnologije;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  „aktivnost sudjelovanja mladih” znači izvanškolska aktivnost koju provode neformalne skupine mladih i/ili organizacije mladih te za koju je svojstven pristup neformalnog učenja;

(20)  „aktivnost sudjelovanja mladih” znači pristupačna izvanškolska aktivnost koju provode neformalne skupine mladih i/ili organizacije mladih te za koju je svojstven pristup neformalnog učenja;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  „osoba koja radi s mladima” znači zaposlenik ili volonter uključen u neformalno učenje koji podržava mlade u njihovu osobnom društveno-obrazovnom i profesionalnom razvoju;

(21)  „osoba koja radi s mladima” znači zaposlenik ili volonter uključen u neformalno i informalno učenje koji podržava mlade u njihovu osobnom razvoju, uključujući društveno-obrazovni i profesionalni razvoj, te razvoju njihovih kompetencija. Osobe koje rade s mladima zajedno su s mladima uključene u planiranje, vođenje, koordinaciju, provedbu i evaluaciju mjera za rad s mladima i povezanog razvoja rada s mladima;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  „dijalog EU-a s mladima” znači dijalog s mladima i organizacijama mladih koji služi kao forum za kontinuirano zajedničko promišljanje o prioritetima, provedbi i praćenju europske suradnje u području mladih;

(22)  „strukturirani dijalog” znači dijalog s mladima i organizacijama mladih te s tvorcima politika i donositeljima odluka koji služi kao forum za kontinuirano zajedničko promišljanje o prioritetima, provedbi i praćenju europske suradnje u svim područjima koja su relevantna za mlade;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  „osobe s manje mogućnosti” znači osobe koje nailaze na prepreke koje im onemogućuju pristup mogućnostima u okviru Programa zbog gospodarskih, socijalnih, kulturnih, geografskih ili zdravstvenih razloga, migrantskog podrijetla ili zbog razloga kao što su invaliditet i poteškoće u učenju;

(25)  „osobe s manje mogućnosti” znači osobe koje nemaju potpun i efektivan pristup mogućnostima u okviru Programa zbog činjenice da su u nepovoljnom položaju u usporedbi s vršnjacima zbog raznih prepreka, primjerice invaliditeta, zdravstvenih problema, obrazovnih poteškoća, kulturnih razlika te gospodarskih, socijalnih ili geografskih prepreka, uključujući ljude iz marginaliziranih zajednica, osobe migrantskog podrijetla ili osobe kojima prijeti opasnost od diskriminacije na temelju jednog od razloga utvrđenih u članku 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima; Zbog takvih su im prepreka potrebne dodatne usluge potpore kako bi mogli u potpunosti sudjelovati u Programu;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27.a)  „međusektorska suradnja” znači suradnja između različitih sektora Programa (visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, školsko obrazovanje, obrazovanje odraslih, mladi i sport), kao i između formalnog, neformalnog i informalnog okruženja učenja i različitih pravnih subjekata u okviru tih sektora;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 27.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27.b)  „ključne kompetencije” znači znanje, vještine i stavovi koji su potrebni za osobno ispunjenje i razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost i aktivno građanstvo. Ključne kompetencije obuhvaćaju: pismenost, višejezične kompetencije, matematiku, znanost, tehnologiju i inženjerstvo, digitalne kompetencije, osobne i socijalne kompetencije te kompetencije za učenje, građansku kompetenciju, poduzetništvo, kulturnu osviještenost i izražavanje;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj Programa podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj osoba u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, u Europi i izvan nje, i tako doprinositi održivom rastu, radnim mjestima i socijalnoj koheziji, te jačati europski identitet. Program kao takav glavni je instrument za izgradnju europskog prostora obrazovanja, podupiranje provedbe europske strateške suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja, s njezinim osnovnim sektorskim programima, unapređenje suradnje u vezi s politikom u području mladih u skladu sa Strategijom Unije za mlade od 2019. do 2027. te razvoj europske dimenzije sporta.

1.  Opći je cilj Programa podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj osoba u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, obrazovanja odraslih i sporta, u Europi i izvan nje, i tako doprinositi održivom rastu, pristojnim radnim mjestima, socijalnoj koheziji i uključenosti, zaštiti okoliša, aktivnom građanstvu, promicanju prava i vrijednosti te sudjelovanju u demokratskom životu, kao i jačati europski identitet. Program kao takav glavni je instrument za izgradnju pristupačnog i uključivog europskog prostora obrazovanja, podupiranje provedbe europske strateške suradnje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, s njezinim osnovnim sektorskim programima, unapređenje suradnje u vezi s politikom u području mladih u skladu sa Strategijom Unije za mlade od 2019. do 2027. te razvoj europske dimenzije sporta.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promicanje mobilnosti u svrhu neformalnog učenja, promicanje aktivnog sudjelovanja mladih te promicanje suradnje, uključenosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području mladih;

(b)  promicanje mobilnosti u svrhu neformalnog i informalnog učenja, promicanje aktivnog sudjelovanja mladih te promicanje suradnje, uključenosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području mladih;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  promicanje cjeloživotnog učenja svih građana bez obzira na dob poticanjem suradnje između formalnog, neformalnog i informalnog okruženja učenja i podupiranjem fleksibilnih načina učenja;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  mobilnost osoblja u području obrazovanja odraslih;

(d)  mobilnost učenika i osoblja u području obrazovanja odraslih;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  partnerstva za inovacije u obrazovanju i drugim oblicima učenja kroz opsežne mjere kao što su savezi za obrazovanje odraslih i partnerstva za međusektorsku suradnju;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  partnerstva za izvrsnost, posebno inicijativa „Europska sveučilišta”, centri strukovne izvrsnosti i združeni diplomski studiji;

(b)  partnerstva za izvrsnost, kao što su centri strukovne izvrsnosti i združeni diplomski studiji, uz jamčenje da ta partnerstva imaju sveobuhvatnu geografsku pokrivenost diljem Europe;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  partnerstva za inovacije kako bi se osnažila europska sposobnost u pogledu inovacija;

(c)  partnerstva za inovacije kako bi se osnažila europska održiva sposobnost u pogledu inovacija;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  priprema i provedba općih i sektorskih programa za politike Unije u području obrazovanja i osposobljavanja, uključujući s pomoću mreže Eurydice ili aktivnosti drugih relevantnih organizacija;

(a)  priprema i provedba općih i sektorskih programa za politike Unije u području uključivog obrazovanja i osposobljavanja, uključujući s pomoću mreže Eurydice ili aktivnosti drugih relevantnih organizacija;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  politički dijalog i suradnja s ključnim dionicima, uključujući mreže diljem Unije, europske nevladine organizacije i međunarodne organizacije u području obrazovanja i osposobljavanja;

(c)  politički dijalog, potpora i suradnja s ključnim dionicima, uključujući mreže diljem Unije, europske, nacionalne, regionalne i lokalne nevladine organizacije i međunarodne organizacije u području obrazovanja i osposobljavanja, što podrazumijeva, između ostaloga, strukturnu potporu;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  strukturirani dijalog s mladima;

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mobilnost mladih;

(a)  mobilnost mladih, uključujući mlade s invaliditetom;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  partnerstva za inovacije u sudjelovanju mladih kroz opsežne mjere kao što su savezi za rad s mladima;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  partnerstva za povećanje dosega Programa, osobito upotrebom masovnih medija i novih digitalnih alata;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  politički dijalog i suradnja s relevantnim ključnim dionicima, uključujući mreže diljem Unije, europske nevladine organizacije i međunarodne organizacije u području mladih, dijalog EU-a s mladima te potpora Europskom forumu mladih;

(c)  politički dijalog i suradnja s relevantnim ključnim dionicima te potpora tim dionicima, uključujući mreže diljem Unije, europske nevladine organizacije i međunarodne organizacije u području mladih, strukturirani dijalog te strukturna potpora Europskom forumu mladih i drugim europskim organizacijama mladih;

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  strukturirani dijalog s mladima;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  širenje informacija i aktivnosti informiranja o rezultatima i prioritetima europske politike te o Programu, uključujući sportske nagrade i priznanja.

(c)  širenje informacija i aktivnosti informiranja o rezultatima i prioritetima europske politike te o Programu, uključujući sportske nagrade i priznanja, koji su dostupni i osobama s invaliditetom.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 30 000 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 41 097 000 000 EUR u stalnim cijenama.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  24 940 000 000 EUR za aktivnosti u području obrazovanja i osposobljavanja, od čega:

(a)  83,5 % za centralizirane i decentralizirane aktivnosti u području obrazovanja i osposobljavanja, od čega:

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  najmanje 8 640 000 000 EUR trebalo bi dodijeliti aktivnostima u području visokog obrazovanja iz članka 4. točke (a) i članka 5. točke (a);

(1)  najmanje34 % trebalo bi dodijeliti za decentralizirane aktivnosti u području visokog obrazovanja iz članka 4. točke (a) i članka 5. točke (a);

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  najmanje 5 230 000 000 EUR aktivnostima u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz članka 4. točke (b) i članka 5. točke (a);

(2)  najmanje 25 % za decentralizirane aktivnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz članka 4. točke (b) i članka 5. točke (a);

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  najmanje 3 790 000 000 EUR aktivnostima u području školskog obrazovanja iz članka 4. točke (c) i članka 5. točke (a);

(3)  najmanje 15 % za decentralizirane aktivnosti u području školskog obrazovanja iz članka 4. točke (c) i članka 5. točke (a);

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  najmanje 1 190 000 000 EUR aktivnostima u području obrazovanja odraslih iz članka 4. točke (d) i članka 5. točke (a);

(4)  najmanje 6 % za decentralizirane aktivnosti u području obrazovanja odraslih iz članka 4. točke (d) i članka 5. točke (a);

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  450 000 000 EUR za aktivnosti Jean Monnet iz članka 7.;

(5)  1,8 % za aktivnosti Jean Monnet iz članka 7.;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka a – podtočka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  najviše 20 % za inicijativu „Europska sveučilišta” i najmanje 10 % za „Centre strukovne izvrsnosti” iz centraliziranog proračuna za aktivnosti u području obrazovanja i osposobljavanja;

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  3 100 000 000 EUR za aktivnosti u području mladih iz članaka od 8. do 10.;

(b)  10 % za aktivnosti u području mladih iz članaka od 8. do 10.;

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  550 000 000 EUR za aktivnosti u području sporta iz članaka od 11. do 13. te

(c)  1,8 % za aktivnosti u području sporta iz članaka od 11. do 13. te

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  najmanje 960 000 000 EUR kao doprinos troškovima poslovanja nacionalnih agencija.

(d)  3,2 % kao doprinos troškovima poslovanja nacionalnih agencija.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Pri odobravanju mobilnosti podnositeljima zahtjeva teži se uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, uključujući korporativne sustave informacijske tehnologije.

4.  Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, uključujući korporativne sustave informacijske tehnologije, kao i pomoć u pogledu pristupačnosti.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Razine financijske potpore, kao što su bespovratna sredstva, jednokratni iznosi za putovanja ili za administrativne potrebe, paušalne stope i jedinični troškovi, svake se godine ažuriraju i prilagođavaju troškovima života i boravka u zemlji, regiji ili gradu domaćinu, sukladno s ažuriranim podacima Eurostata, kao i uvjetima putovanja.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Troškovi osoblja za organizacije koje sudjeluju u projektima s intelektualnim ostvarenjima temelje se na pravednoj i jednakoj naknadi. Razina troškova osoblja revidira se svake godine i ažurira u skladu s podacima Eurostata.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.c  Kako bi se podržalo uključivanje onih koji se suočavaju s dodatnim preprekama i kojima je potrebna pomoć u pogledu posebnih potreba, osigurat će se namjenski proračun za pokrivanje troškova takve pomoći, odvojen od proračuna glavnog projekta.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pri provedbi Programa, među ostalim u pogledu odabira sudionika i dodjele bespovratnih sredstava, Komisija i države članice osiguravaju ulaganje napora kako bi se promicala socijalna uključenost i kako bi se bolje doprlo do osoba s manje mogućnosti.

2.  Pri provedbi Programa, među ostalim u pogledu odabira sudionika i dodjele bespovratnih sredstava, Komisija i države članice osiguravaju ulaganje napora kako bi se promicala socijalna uključenost i kako bi se bolje doprlo do osoba s manje mogućnosti. Uspostavljaju se dodatne usluge potpore kako bi se osobama s manje mogućnosti omogućio neometan pristup svim aktivnostima te kako bi ih se iz kulturne, socijalne i jezične perspektive pripremilo za njihova iskustva u pogledu mobilnosti u učenju. Nacionalne agencije trebale bi biti zadužene za praćenje tih usluga potpore.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Kako bi poboljšala pristup osoba s manje mogućnosti i osigurala neometanu provedbu Programa, Komisija može sama prilagoditi ili može ovlastiti nacionalne agencije iz članka 23. da na temelju objektivnih kriterija prilagode bespovratna sredstva za potporu aktivnostima mobilnosti Programa.

5.  Kako bi poboljšala pristup osoba s manje mogućnosti i osigurala neometanu provedbu Programa, Komisija može sama prilagoditi ili može ovlastiti nacionalne agencije iz članka 23. da na temelju objektivnih kriterija prilagode bespovratna sredstva za potporu aktivnostima mobilnosti Programa, na primjer pretfinanciranjem za takve pojedince. Nacionalnim agencijama, koje osiguravaju da dodatni troškovi za pristupačnost i uključenost sami po sebi ne mogu opravdati odbijanje projekta, osigurava se namjenski proračun za pokrivanje troškova takvih dodatnih usluga potpore.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program se provodi prema programima rada iz članka [108.] Financijske uredbe. Osim toga, u programu rada daje se naznaka iznosa dodijeljenog svakoj mjeri i iznosa raspodjele sredstava među državama članicama i trećim zemljama koje su pridružene Programu za mjere kojima treba upravljati nacionalna agencija. Komisija provedbenim aktom donosi program rada. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31.

Program se provodi prema programima rada iz članka [108.] Financijske uredbe. Osim toga, u programu rada daje se naznaka iznosa dodijeljenog svakoj mjeri i iznosa raspodjele sredstava među državama članicama i trećim zemljama koje su pridružene Programu za mjere kojima treba upravljati nacionalna agencija. Komisija u skladu s člankom 30. donosi delegirane akte radi donošenja programa rada i svake izmjene tog programa.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija i države članice ulažu više napora u pojednostavnjivanje procedura i smanjivanje administrativnog opterećenja za studente, ustanove i poduzeća domaćine uključene u projekte programa Erasmus+, posebno za one koji tu mogućnost nedovoljno koriste, kako bi se poboljšao i omogućio jednak pristup te postupci prijave, vrednovanja i prepoznavanja. Komisija i nacionalne agencije standardiziraju kriterije za pristup kako bi se pristup omogućio najvećem mogućem broju kandidata.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da korisnici financijskih sredstava Unije djelotvorno, učinkovito i pravodobno prikupljaju podatke za praćenje provedbe i evaluacije Programa te da su prikupljeni podaci u odgovarajućoj mjeri detaljni u smislu članka [2. stavka 5.] Financijske uredbe. U tu se svrhu za korisnike sredstava Unije i države članice uvode razmjerni zahtjevi u pogledu izvješćivanja.

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da korisnici financijskih sredstava Unije djelotvorno, učinkovito i pravodobno prikupljaju podatke raščlanjene po spolu za praćenje provedbe i evaluacije Programa te da su prikupljeni podaci u odgovarajućoj mjeri detaljni u smislu članka [2. stavka 5.] Financijske uredbe. U tu se svrhu za korisnike sredstava Unije i države članice uvode razmjerni zahtjevi u pogledu izvješćivanja.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa. Prilaže joj se i konačna evaluacija prethodnog programa.

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije 31. prosinca 2024. kako bi se ocijenila djelotvornost mjera poduzetih za ostvarivanje ciljeva Programa i kako bi se evaluirala učinkovitost Programa, prema potrebi uz popratni zakonodavni prijedlog za izmjenu ove Uredbe. Prilaže joj se i konačna evaluacija prethodnog programa.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na kraju razdoblja provedbe, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1., Komisija provodi konačnu evaluaciju Programa.

4.  Na kraju razdoblja provedbe, a najkasnije 30. lipnja 2019., Komisija provodi konačnu evaluaciju Programa.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

5.  Komisija podnosi izvješća o evaluaciji Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nacionalne agencije iz članka 24. razrađuju dosljednu strategiju u pogledu učinkovitog informiranja te širenja i iskorištavanja rezultata aktivnosti koje se podupiru mjerama kojima upravljaju u okviru Programa, pomažu Komisiji u općoj zadaći širenja informacija u pogledu Programa, uključujući informacije u pogledu mjera i aktivnosti kojima se upravlja na nacionalnoj razini i na razini Unije, i njegovih rezultata te izvješćuju odgovarajuće ciljne skupine o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u njihovoj zemlji.

1.  Nacionalne agencije iz članka 24., zajedno s Komisijom, razrađuju dosljednu strategiju koordiniranu na razini Unije u pogledu učinkovitog informiranja te širenja i iskorištavanja rezultata aktivnosti koje se podupiru mjerama kojima upravljaju u okviru Programa, pomažu Komisiji u općoj zadaći širenja informacija u pogledu Programa na pristupačan način, uključujući informacije u pogledu mjera i aktivnosti kojima se upravlja na nacionalnoj razini i na razini Unije, i njegovih rezultata te izvješćuju odgovarajuće ciljne skupine o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u njihovoj zemlji. Informacije o Programu pružaju se na svim službenim jezicima Europske unije.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćavanja u pogledu Programa, mjera i rezultata. Financijska sredstva dodijeljena Programu doprinose i institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.

4.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćavanja u pogledu Programa, njegovih mjera i rezultata na način koje je pristupačan i osobama s invaliditetom. Financijska sredstva dodijeljena Programu doprinose i institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Mladi vide program Erasmus + prvenstveno kao program za studente. Stoga se, na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini, u području komunikacijskih i informacijskih mjera veća važnost pridaje promicanju profila različitih područja programa te potprograma povezanih sa svakim područjem; Komisija i države članice postavljaju SOO i mobilnost u okviru SOO-a kao važan izbor koji vodi do obećavajuće karijere i time povećavaju vidljivost programa SOO-a.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  Program također šire i zagovaraju službe za profesionalno savjetovanje u ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje i službama za zapošljavanje.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice poduzimaju sve potrebne i odgovarajuće mjere kako bi uklonile sve pravne i administrativne prepreke pravilnom funkcioniranju Programa, uključujući, ako je moguće, mjere čiji je cilj rješavanje problema koji otežavaju dobivanje viza.

2.  Države članice poduzimaju sve potrebne i odgovarajuće mjere kako bi uklonile sve pravne i administrativne prepreke pravilnom funkcioniranju Programa, uključujući, ako je moguće, mjere čiji je cilj izbjegavanje oporezivanja bespovratnih sredstava, olakšavanje prenosivosti prava među socijalnim sustavima Unije i rješavanje problema koji otežavaju dobivanje viza i boravišnih dozvola te drugih pravnih ili administrativnih poteškoća koje bi mogle onemogućiti pristup Programu.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nacionalna agencija nadležna je za upravljanje svim fazama projektnog ciklusa u pogledu mjera koje su opisane u programu rada iz članka [19.], u skladu s [člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkama v. i vi.] Financijske uredbe.

2.  Nacionalna agencija nadležna je za upravljanje svim fazama projektnog ciklusa u pogledu mjera koje su opisane u programu rada iz članka [19.], u skladu s [člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkama v. i vi.] Financijske uredbe. Nacionalna agencija osigurava da su projekti lako dostupni i uključivi. Ona također osigurava kvalitetna iskustva u području mobilnosti na temelju načela utvrđenih u Europskoj povelji kvalitete za mobilnost (2006/961/EZ).

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Nacionalne agencije osiguravaju laku dostupnost financijskih sredstava prema ključnim mjerama i po sektorima nakon svakog kruga prijava kako bi se kandidatima omogućilo strateško planiranje njihovih budućih aktivnosti te objavljivanje rezultata odabira projekata i proračunskih linija kako bi se mogao provoditi odgovarajući vanjski nadzor Programa. Komisija i države članice osiguravaju da se ne daje prednost velikim institucijama u odnosu ma manje ili mlađe kada je riječ o podnositeljima prijava za Program.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 7.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.b  Nacionalna agencija redovito se savjetuje s korisnicima Programa (pojedinci i organizacije) kako bi od njih prikupila povratne informacije o Programu i prenijela ih Komisiji te poboljšala provedbu Programa na nacionalnoj razini na temelju povratnih informacija i stručnog znanja korisnika. 

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Redovni sastanci organiziraju se s mrežom nacionalnih agencija kako bi se osigurala dosljedna provedba Programa u svim državama članicama i svim trećim zemljama iz članka 17.

7.  Redovni sastanci i aktivnosti uzajamnog učenja organiziraju se s mrežom nacionalnih agencija kako bi se osigurala dosljedna provedba Programa u svim državama članicama i svim trećim zemljama iz članka 17. Komisija potiče razmjenu dobrih praksi i razmjenu informacija, posebno u vezi s pristupačnošću i razumnim mjerama prilagodbe.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Komisija poboljšava platformu za širenje rezultata projekta i jamči odlučniji pristup dijeljenju dobrih praksi i međunarodnim razmjenama gledišta među nacionalnim agencijama, partnerima i korisnicima programa.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 7.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.b  Komisija kandidatima za program pruža podršku pri traženju međunarodnih partnera izradom platformi jednostavnih za korištenje na kojima se objedinjuju javne informacije o različitim korisnicima programa i njihovim projektima.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 31.

Briše se.

Postupak odbora

 

1.  Komisiji pomaže odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.  Odbor se može sastajati u posebnim sastavima kako bi rješavao sektorska pitanja. Prema potrebi, u skladu s njegovim poslovnikom i na ad hoc osnovi, mogu se pozvati vanjski stručnjaci, uključujući predstavnike socijalnih partnera, da sudjeluju na sastancima odbora kao promatrači.

 

3.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Visokokvalitetna mobilnost u svrhu učenja za osobe iz različitih sredina

(1)  Visokokvalitetna i uključiva mobilnost u svrhu učenja za osobe iz različitih sredina, uključujući osobe s manje mogućnosti

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Referentni dokumenti

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Emilian Pavel

18.6.2018

Razmatranje u odboru

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

40

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

EFDD

Laura Agea

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

  • [1]  Preporuka (EZ) br. 2006/961 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o transnacionalnoj mobilnosti unutar Zajednice za potrebe obrazovanja i izobrazbu: Europska povelja kvalitete za mobilnost [Službeni list L 394, 30.12.2006.].

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Referentni dokumenti

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

14.6.2018

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Milan Zver

1.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.10.2018

3.12.2018

 

 

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Liadh Ní Riada, Michel Reimon, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Datum podnošenja

28.2.2019

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Michel Reimon

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 18. ožujka 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti