JELENTÉS az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

4.3.2019 - (COM(2018)0367 – C8‑0233/2018 – 2018/0191(COD)) - ***I

Kulturális és Oktatási Bizottság
Előadó: Milan Zver


Eljárás : 2018/0191(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0111/2019
Előterjesztett szövegek :
A8-0111/2019
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0367),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 165. cikkének (4) bekezdésére, valamint 166. cikkének (4) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0233/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére[1],

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2019. február 6-i véleményére[2],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Bizottság, továbbá a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0111/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatot;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A technológiai forradalom és a globalizáció által előidézett gyors és jelentős változások miatt az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a sport terén a tanulási célú mobilitásba, együttműködésbe és az innovatív politikák fejlesztésébe való befektetés kulcsfontosságú a befogadó, összetartó és reziliens társadalmak kialakítása és az Unió versenyképességének fenntartása szempontjából, ugyanakkor hozzájárul az európai identitás erősítéséhez és egy demokratikusabb Unió létrehozásához.

(1)  Az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a sport terén a tanulási célú, a szociális vagy kulturális háttértől és az anyagi lehetőségektől függetlenül mindenkit megillető mobilitásba, valamint az együttműködésbe és az innovatív politikák fejlesztésébe való befektetés kulcsfontosságú a befogadó, demokratikus, összetartó és reziliens társadalmak kialakítása és az Unió versenyképességének fenntartása szempontjából, ugyanakkor hozzájárul az európai identitás, elvek és értékek erősítéséhez és egy demokratikusabb Unió létrehozásához.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A szociális jogok európai pillére ‒ amelyet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2017. november 17-én jelentett be ünnepélyesen és írt alá ‒ első alapelvként rögzíti, hogy mindenkinek joga van a minőségi és inkluzív oktatáshoz, képzéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz annak érdekében, hogy olyan készségeket tartson, illetve szerezzen meg, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljes mértékben részt vehessen a társadalomban és sikeresen alkalmazkodjon a munkaerőpiaci változásokhoz.

(4)  A szociális jogok európai pillére ‒ amelyet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2017. november 17-én jelentett be ünnepélyesen és írt alá ‒ első alapelvként rögzíti, hogy mindenkinek joga van a minőségi és inkluzív oktatáshoz, képzéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz annak érdekében, hogy olyan készségeket tartson, illetve szerezzen meg, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljes mértékben részt vehessen a társadalomban és sikeresen alkalmazkodjon a munkaerőpiaci változásokhoz. A szociális jogok európai pillére egyértelművé teszi továbbá a minőségi koragyermekkori nevelés, valamint a mindenki számára biztosított esélyegyenlőség fontosságát.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  2016. szeptember 16-án Pozsonyban a huszonhét tagállam vezetői hangsúlyozták a fiatalok lehetőségeinek javítására irányuló szándékukat. A 2017. március 25-én aláírt Római Nyilatkozatban a huszonhét tagállam, valamint az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezetői elkötelezték magukat egy olyan Unió mellett, ahol a fiatalok a lehető legjobb oktatásban és képzésben részesülnek, és a kontinensen bárhol tanulhatnak és vállalhatnak munkát; továbbá a kulturális örökségünket megőrző és a kultúrák sokféleségét előmozdító Unió megteremtését szorgalmazták.

(5)  2016. szeptember 16-án Pozsonyban a huszonhét tagállam vezetői hangsúlyozták a fiatalok lehetőségeinek javítására irányuló szándékukat. A 2017. március 25-én aláírt Római Nyilatkozatban a huszonhét tagállam, valamint az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezetői elkötelezték magukat egy olyan Unió mellett, ahol a fiatalok a lehető legjobb oktatásban és képzésben részesülnek, és a kontinensen bárhol tanulhatnak és vállalhatnak munkát; továbbá a kulturális örökségünket megőrző és a kultúrák sokféleségét előmozdító Unió megteremtését szorgalmazták; egy olyan Unióét, amely felveszi a küzdelmet a munkanélküliséggel, a megkülönböztetéssel, a társadalmi kirekesztéssel és a szegénységgel.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló Erasmus+ program félidős értékeléséről készült jelentés megerősítette, hogy az egyetlen oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozása lényegesen egyszerűsítette a programot, emellett jelentős mértékben racionalizálta azt, és szinergiákat hozott létre az irányításában, ugyanakkor további változtatásokra van szükség, hogy még inkább állandósuljon a 2014‒2020-as program hatékonyságnövekedése. A félidős értékeléssel és a jövőbeni programmal kapcsolatos konzultációk során a tagállamok és az érdekelt felek nyomatékosan követelték a folytonosságot a program hatálya, struktúrája és végrehajtási mechanizmusai tekintetében, ugyanakkor számos fejlesztést igényeltek, például azt, hogy a program legyen inkluzívabb. Ezenkívül teljes támogatásukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a program integrált maradjon, és alapjául továbbra is az egész életen át tartó tanulás paradigmája szolgáljon. Az Európai Parlament az Erasmus+ végrehajtásáról szóló, 2017. február 2-i állásfoglalásában üdvözölte a program integrált struktúráját és felhívta a Bizottságot, hogy teljes mértékben aknázza ki a program egész életen át tartó tanulási dimenziójában rejlő lehetőségeket az ágazatközi együttműködésnek a jövőbeni program keretében történő elősegítése és ösztönzése révén. A tagállamok és az érdekelt felek azt is hangsúlyozták, hogy meg kell őrizni a program erőteljesen nemzetközi dimenzióját, és azt ki kell terjeszteni az oktatás és képzés más területeire is.

(6)  A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló Erasmus+ program félidős értékeléséről készült jelentés megerősítette, hogy az egyetlen oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozása lényegesen egyszerűsítette a programot, emellett jelentős mértékben racionalizálta azt, és szinergiákat hozott létre az irányításában, ugyanakkor további változtatásokra van szükség, hogy még inkább állandósuljon a 2014‒2020-as program hatékonyságnövekedése. A félidős értékeléssel és a jövőbeni programmal kapcsolatos konzultációk során a tagállamok és az érdekelt felek követelték a folytonosságot a program hatálya, struktúrája és végrehajtási mechanizmusai tekintetében, ugyanakkor számos fejlesztést igényeltek, például azt, hogy a program legyen inkluzívabb, egyszerűbb és kezelhetőbb a kisebb kedvezményezettek és projektek számára. Ezenkívül teljes támogatásukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a program integrált maradjon, és alapjául továbbra is az egész életen át tartó tanulás paradigmája szolgáljon. Az Európai Parlament az Erasmus+ végrehajtásáról szóló, 2017. február 2-i állásfoglalásában üdvözölte a program integrált struktúráját és felhívta a Bizottságot, hogy teljes mértékben aknázza ki a program egész életen át tartó tanulási dimenziójában rejlő lehetőségeket az ágazatközi együttműködésnek a jövőbeni program keretében történő elősegítése és ösztönzése révén. A Bizottság hatásvizsgálata, a tagállamok és az érdekelt felek azt is hangsúlyozták, hogy tovább kell erősíteni a program erőteljesen nemzetközi dimenzióját, és ki kell terjeszteni az oktatás és képzés, az ifjúságpolitika és a sport más területeire is.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az Európai Számvevőszék az Erasmus+ programról szóló, 2018. július 3-i 22/2018. számú különjelentésében1a hangsúlyozta, hogy a program kimutatható európai hozzáadott értékkel bír, azonban ennek nem minden dimenzióját – például az európai identitás erősítését vagy a fokozott többnyelvűséget – veszik megfelelően figyelembe vagy mérik megfelelően. A Számvevőszék szerint a következő programnak biztosítania kell, hogy a mutatók jobban összhangban legyenek a program célkitűzéseivel annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a megfelelő teljesítményértékelést. A Számvevőszék jelentése azt is megjegyezte, hogy a 2014–2020 közötti program egyszerűsítési erőfeszítései ellenére is még mindig túlságosan nagyok az adminisztratív terhek, ezért javasolta, hogy a Bizottság tovább egyszerűsítse a programeljárásokat, különösen a jelentkezési eljárást és a jelentéstételi követelményeket, valamint javítsa az informatikai eszközöket.

 

__________________

 

1a A Számvevőszék 22/2018. számú, „Mobilitás az Erasmus+ program keretében: Több millióan vesznek részt a mobilitási programokban és számos területen jön létre európai hozzáadott érték, a teljesítmény mérése azonban fejlesztésre szorul” című, 2018. július 3-i különjelentése.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret” című26, 2018. május 2-án elfogadott közleményében a Bizottság azt szorgalmazta, hogy a következő pénzügyi keretben nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ifjúsági ügyekre, különösen a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló Erasmus+ program ‒ az Unió egyik leglátványosabb sikertörténete ‒ méretének több mint kétszeresére növelése révén. Az új programnak az inkluzivitásra kell helyeznie a hangsúlyt, valamint arra, hogy minél több olyan fiatalt érjen el, akik kevesebb lehetőséggel rendelkeznek, mint társaik. Ezáltal több fiatal számára válhat lehetővé, hogy tanulás vagy munka céljából más országba költözzön.

(8)  A „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret” című26, 2018. május 2-án elfogadott közleményében a Bizottság azt szorgalmazta, hogy a következő pénzügyi keretben nagyobb mértékben kell befektetni az emberekbe és nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ifjúsági ügyekre, valamint elismerte, hogy az Erasmus+ program az Unió egyik leglátványosabb sikertörténete. Alapvetően sikeres volta ellenére azonban a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló program továbbra sem tudott megfelelni a magas finanszírozási igénynek, és a sikeres projektek aránya alacsony volt. E hiányosság orvoslása érdekében szükséges megnövelni a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló program utódprogramjának többéves költségvetését. Továbbá az utódprogram inkluzívabb kíván lenni azáltal, hogy az eddiginél több olyan személyt szólít meg, aki kevesebb lehetőséggel rendelkezik, és több új, ambiciózus kezdeményezést is tartalmaz. Ezért, ahogyan azt az Európai Parlament is hangsúlyozta a következő többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. március 14-i állásfoglalásában, az utódprogram költségvetését változatlan árakon meg kell háromszorozni a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretben előirányzott költségvetéshez képest.

__________________

__________________

26 COM(2018)0321.

26 COM(2018)0321.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Ezzel összefüggésben létre kell hozni az 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel27 létrehozott, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló Erasmus+ program oktatással, képzéssel, ifjúsággal és sporttal kapcsolatos utódprogramját (a továbbiakban: program). Meg kell őrizni a 2014‒2020-as program integrált jellegét, amely a tanulás valamennyi aspektusára kiterjed (formális, nem formális és informális, az összes életszakaszt átfogó tanulás), hogy ezzel ösztönözhetők legyenek a rugalmas tanulási pályák, melyek lehetővé teszik az egyén számára a 21. századi kihívásoknak való megfeleléshez szükséges képességek fejlesztését.

(9)  Ezzel összefüggésben létre kell hozni az 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel27 létrehozott, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló Erasmus+ program oktatással, képzéssel, ifjúsággal és sporttal kapcsolatos utódprogramját (a továbbiakban: program). Az egész életen át tartó tanulás megközelítésének biztosítása érdekében meg kell erősíteni a 2014‒2020-as program integrált jellegét, amely a tanulás valamennyi aspektusára kiterjed (formális, nem formális és informális, az összes életszakaszt átfogó tanulás), és ösztönözni kell a rugalmas tanulási pályákat, amelyek lehetővé teszik az egyének számára a személyes fejlődéshez és a 21. század kihívásainak való megfeleléshez és lehetőségeinek maximális kiaknázásához szükséges tudás, készségek és képességek fejlesztését. E megközelítésnek el kell ismernie a nem formális és informális oktatási tevékenységek és a köztük lévő kapcsolatok értékét is.

__________________

__________________

27 Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A programot fel kell ruházni a megfelelő eszközökkel, hogy még nagyobb mértékben hozzá tudjon járulni az Unió szakpolitikai célkitűzéseinek és prioritásainak megvalósításához az oktatás, képzés, ifjúságpolitika és sport terén. Az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos egységes megközelítés központi jelentőségű abból a szempontból, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az életük során bekövetkező különböző változásokhoz. Az említett megközelítés előmozdítása érdekében a következő programnak is szoros kapcsolatot kell fenntartania az oktatással, képzéssel, ifjúsággal és sporttal kapcsolatos uniós szakpolitikai együttműködésre vonatkozó átfogó stratégiai kerettel, többek között az iskolákra, a felsőoktatásra, a szakképzésre és a felnőttkori tanulásra vonatkozó szakpolitikai menetrendekkel, ugyanakkor meg kell erősíteni a szinergiákat és újakat kell létrehozni más kapcsolódó uniós programokkal és szakpolitikai területekkel.

(10)  A programot fel kell ruházni a megfelelő eszközökkel, hogy még nagyobb mértékben hozzá tudjon járulni az Unió szakpolitikai célkitűzéseinek és prioritásainak megvalósításához az oktatás, képzés, ifjúságpolitika és sport terén. Az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos egységes megközelítés központi jelentőségű abból a szempontból, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az életük során bekövetkező különböző változásokhoz, különösen az idősebbek esetében, akiknek új készségeket kell elsajátítaniuk az élethez és a változó munkaerőpiacon való részvételhez. Ezt a megközelítést ösztönözni kell a hatékony ágazatközi együttműködés és a különböző oktatási formák közötti jobb együttműködés révén. Az említett megközelítés előmozdítása érdekében a következő programnak is szoros kapcsolatot kell fenntartania az oktatással, képzéssel, ifjúsággal és sporttal kapcsolatos uniós szakpolitikai együttműködésre vonatkozó átfogó stratégiai kerettel, többek között az iskolákra, a felsőoktatásra, a szakképzésre és a felnőttkori tanulásra vonatkozó szakpolitikai menetrendekkel, ugyanakkor meg kell erősíteni a szinergiákat és újakat kell létrehozni más kapcsolódó uniós programokkal és szakpolitikai területekkel.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A határokon átnyúló tevékenységet folytató szervezetek fontos hozzájárulást nyújtanak a program transznacionális és nemzetközi dimenziójához. A programnak ezért adott esetben támogatást kell nyújtania az olyan érintett uniós szintű hálózatok, valamint európai és nemzetközi nem kormányzati szervezetek számára, amelyek tevékenységei a program célkitűzéseihez kapcsolódnak és hozzájárulnak azokhoz.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A program az európai oktatási térség létrehozásának kulcsfontosságú eleme. A programot fel kell ruházni a megfelelő eszközökkel, hogy hozzá tudjon járulni az oktatási és képzési együttműködésre vonatkozó stratégiai keret utódjához és az európai készségfejlesztési programhoz28, mivel ezek mindegyike stratégiai jelentőséget tulajdonít a készségeknek és képességeknek a munkahelyek, a növekedés és a versenyképesség fenntartása szempontjából. Ezenkívül támogatnia kell a tagállamokat a polgári szerepvállalásnak, valamint közös értékeinknek: a szabadságnak, a toleranciának és a megkülönböztetésmentességnek az oktatás által történő előmozdításáról szóló párizsi nyilatkozat29 céljainak elérésében.

(11)  A program az európai oktatási térség létrehozásának és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztésének alapvető fontosságú eleme 2025-ig, ahogyan azt az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2018. május 22-i tanácsi ajánlás27a is vázolja. A programot fel kell ruházni a megfelelő eszközökkel, hogy hozzá tudjon járulni az oktatási és képzési együttműködésre vonatkozó stratégiai keret utódjához és az európai készségfejlesztési programhoz28, mivel ezek mindegyike stratégiai jelentőséget tulajdonít a készségeknek, képességeknek és tudásnak a munkahelyek, a növekedés, a versenyképesség, az innováció és a társadalmi kohézió megteremtése és fenntartása szempontjából. Ezenkívül támogatnia kell a tagállamokat a polgári szerepvállalásnak, valamint közös értékeinknek: a szabadságnak, a toleranciának és a megkülönböztetésmentességnek az oktatás által történő előmozdításáról szóló párizsi nyilatkozat29 céljainak elérésében.

__________________

__________________

 

27a HL C 189., 2018.6.4., 1. o.

28 COM(2016)0381.

28 COM(2016)0381.

29 [Hivatkozás].

29 [Hivatkozás].

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A programnak összhangban kell lennie az EU új ifjúsági stratégiájával30, az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 2019 és 2027 közötti időszakra vonatkozó keretével, amely „A fiatalok bevonása, összekapcsolása és érvényesülésük elősegítése: az EU új ifjúsági stratégiája” című, 2018. május 22-i bizottsági közleményen31 alapul.

(12)  A programnak összhangban kell lennie az EU új ifjúsági stratégiájával30, az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 2019 és 2027 közötti időszakra vonatkozó keretével, amely „A fiatalok bevonása, összekapcsolása és érvényesülésük elősegítése: az EU új ifjúsági stratégiája” című, 2018. május 22-i bizottsági közleményen alapul31, beleértve a stratégiának a minőségi ifjúsági munka, illetve a nem formális tanulás támogatására irányuló törekvéseit.

__________________

__________________

30 [Hivatkozás ‒ a Tanácsnak 2018 végéig el kell fogadnia].

30 [Hivatkozás ‒ a Tanácsnak 2018 végéig el kell fogadnia].

31 COM(2018)0269.

31 COM(2018)0269.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A programnak figyelembe kell vennie a sportra vonatkozó uniós munkatervet, amely a sport terén folytatott uniós együttműködés kerete a […] évekre32. Biztosítani kell az uniós munkaterv, valamint a program keretében a sport területén támogatott tevékenységek közötti összhangot és kiegészítő jelleget. Különös hangsúlyt kell helyezni a szabadidősportokra, figyelembe véve, hogy a sport fontos szerepet játszik a testmozgás és az egészséges életmód, a társadalmi befogadás és az egyenlőség előmozdításában. A programnak hozzá kell járulnia a közös európai értékek előmozdításához a sport, a jó kormányzás és a sport tisztasága, valamint a sport területén, illetve a sport által biztosított oktatás, képzés és készségszerzés révén.

(13)  A programnak figyelembe kell vennie a sportra vonatkozó uniós munkatervet, amely a sport terén folytatott uniós együttműködés kerete a […] évekre32. Biztosítani kell az uniós munkaterv, valamint a program keretében a sport területén támogatott tevékenységek közötti összhangot és kiegészítő jelleget. Különös hangsúlyt kell helyezni a szabadidősportokra, figyelembe véve, hogy a sport fontos szerepet játszik a testmozgás és az egészséges életmód, az interperszonális kapcsolatok, a társadalmi befogadás és az egyenlőség előmozdításában. A programnak csak szabadidősport keretében kell támogatnia a mobilitási tevékenységeket a rendszeresen szervezett sporttevékenységet folytató fiatalok és a sportszemélyzet számára. Fontos elismerni azt is, hogy a sportszemélyzet tagjai lehetnek olyan szakemberek is, akik a sportból élnek, mégis részt vesznek a szabadidősportban. A mobilitási intézkedéseknek ezért e csoport előtt is nyitottnak kell lenniük. A programnak hozzá kell járulnia a közös európai értékek előmozdításához a sport, a jó sportirányítás, a sport tisztasága, valamint a sport területén a fenntarthatóság és a jó környezetvédelmi gyakorlatok, illetve a sport által biztosított oktatás, képzés és készségszerzés révén. Valamennyi érintett, köztük az oktatási és képzési intézmények számára is lehetővé kell tenni, hogy részt vegyenek a sport területén zajló partnerségekben, együttműködésben és szakpolitikai párbeszédben.

__________________

__________________

32 [Hivatkozás].

32 [Hivatkozás].

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A programnak hozzá kell járulnia az Unió innovációs kapacitásának erősítéséhez, különösen a mobilitási és együttműködési tevékenységek támogatásával, amelyek elősegítik a képességek fejlesztését a progresszív tanulmányi vagy tudományterületeken, úgymint a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika, az éghajlatváltozás, a környezetvédelem, a tiszta energia, a mesterséges intelligencia, a robotika, az adatelemzés és a művészetek/formatervezés, hogy az emberek fejleszthessék a jövőhöz szükséges ismereteiket, készségeiket és képességeiket.

(14)  A programnak hozzá kell járulnia az Unió innovációs kapacitásának erősítéséhez, különösen a mobilitási és együttműködési tevékenységek támogatásával, amelyek elősegítik a készségek és képességek fejlesztését a progresszív tanulmányi vagy tudományterületeken, úgymint a természettudományok, a technológia, a művészetek, a műszaki tudományok és a matematika (STEAM), az éghajlatváltozás, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a tiszta energia, a mesterséges intelligencia, a robotika, az adatelemzés, a formatervezés és az építészet, a digitális jártasság és médiaműveltség, hogy az emberek fejleszthessék a jövőhöz szükséges ismereteiket, készségeiket és képességeiket.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  Összhangban azon feladatával, hogy ösztönözze az innovációt az oktatásban és a képzésben, a programnak támogatnia kell azokat az oktatási és tanulási stratégiákat, amelyek a kiemelkedő képességű és tehetséges gyermekekre irányulnak, állampolgárságuktól, társadalmi-gazdasági helyzetüktől vagy nemüktől függetlenül.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14b)  A programnak hozzá kell járulnia a kulturális örökség európai évének nyomon követéséhez az európai kulturális örökség védelméhez és megőrzéséhez szükséges készségek fejlesztésére irányuló tevékenységek támogatása révén, továbbá teljes mértékben ki kell aknáznia a kulturális és kreatív ágazat által kínált oktatási lehetőségeket.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A Horizont Európa programmal való szinergiák célja annak biztosítása, hogy a program és a Horizont Európa program33 egyesített forrásait az európai felsőoktatási intézmények megerősítésére és modernizációjára szolgáló tevékenységek támogatására használják fel. A Horizont Európa adott esetben kiegészíti majd a program által az európai egyetemek hálózatának létrehozására vonatkozó kezdeményezéshez, különösen annak kutatási dimenziójához nyújtott támogatást az új közös és integrált, hosszú távú és tartós oktatási, kutatási és innovációs stratégiák kidolgozása részeként. A Horizont Európa programmal való szinergiák hozzá fognak járulni a felsőoktatási intézményekben folyó oktatás és kutatás integrációjának előmozdításához.

(15)  A Horizont Európa programmal való szinergiák célja annak biztosítása, hogy a program és a Horizont Európa program33 egyesített forrásait az európai felsőoktatási intézmények megerősítésére és modernizációjára szolgáló tevékenységek támogatására használják fel. A Horizont Európa kiegészíti majd a program által a bizonyítottan kutatási dimenzióval bíró intézkedésekhez és kezdeményezésekhez, például az európai egyetemek hálózatának létrehozására vonatkozó kezdeményezéshez nyújtott támogatást az új közös és integrált, hosszú távú és tartós oktatási, kutatási és innovációs stratégiák kidolgozása részeként. A Horizont Európa programmal való szinergiák hozzá fognak járulni különösen a felsőoktatási intézményekben folyó oktatás és kutatás integrációjának előmozdításához.

__________________

__________________

33 COM(2018) [ ].

33 COM(2018) [ ].

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A programnak inkluzívabbá kell válnia azáltal, hogy többek között a tanulási célú mobilitás rugalmasabb formái révén több olyan embert ér el, akik kevesebb lehetőséggel rendelkeznek; inkluzívabbá kell válnia továbbá a kisebb szervezetek, különösen az újonnan pályázók és a közösségi alapú helyi szervezetek részvételének előmozdítása által, amelyek közvetlenül a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkoznak, életkortól függetlenül. Támogatni kell a virtuális formátumokat, úgymint a virtuális együttműködést, a vegyes és a virtuális mobilitást, hogy több résztvevőt lehessen elérni, különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkezők közül és azok köréből, akik számára a lakóhelyüktől eltérő országba való költözés fizikai szempontból akadályt jelentene.

(16)  A programnak inkluzívabbá kell válnia azáltal, hogy javítja a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek részvételi arányát. Fontos elismerni, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek alacsony részvételi arányának többféle oka lehet, és függhet az adott nemzeti körülményektől is. Ezért az egész Unióra kiterjedő kereten belül a nemzeti ügynökségeknek olyan integrációs stratégiákat kell kidolgozniuk, amelyek intézkedéseket tartalmaznak az érintettek körének kiterjesztésére, az eljárások egyszerűsítésére, képzés és a támogatás nyújtására, valamint a hatékonyság nyomon követésére. Egyéb, a befogadást erősítő mechanizmusokat is alkalmazni kell, többek között a tanulási célú mobilitás rugalmasabb formáinak a kevesebb lehetőséggel rendelkezők igényeinek megfelelően történő biztosítása és a kisebb szervezetek, különösen az újonnan pályázók és a közösségi alapú helyi szervezetek részvételének előmozdítása által, amelyek közvetlenül a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkoznak, életkortól függetlenül.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  Amennyiben a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek pénzügyi okokból nem tudnak részt venni a programban, akár az anyagi helyzetük miatt, akár azért, mert a programban való részvételük költségei a személyes helyzetük miatt magasabbak, ahogyan ez gyakran előfordul a fogyatékossággal élő személyek esetében, a Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell a megfelelő pénzügyi támogatási intézkedések rendelkezésre állását. Ezek az intézkedések más uniós eszközöket is magukban foglalhatnak, mint amilyenek például az Európai Szociális Alap Plusz, a nemzeti programok vagy a támogatások kiigazítása, illetve a program révén végrehajtott kiegészítések. Annak értékelésekor, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek pénzügyi okokból nem tudnak-e részt venni a programban, illetve hogy milyen mértékű támogatásra van szükségük, objektív kritériumokat kell alkalmazni. A befogadás elősegítésére irányuló intézkedések többletköltsége önmagában nem indokolhatja egy jelentkezés elutasítását.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b)  A programnak továbbra is a fizikai tanulási mobilitásra kell összpontosítania, és több lehetőséget kell biztosítania a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek számára, hogy élvezhessék a fizikai tanulási mobilitási tevékenységek előnyeit. Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a virtuális formátumok, például a virtuális együttműködés, a vegyes tanulás és a virtuális tanulás hatékonyan kiegészíthetik a fizikai tanulási mobilitást és maximalizálhatják annak hatékonyságát. Kivételes esetekben, amikor az emberek nem tudnak részt venni a mobilitási intézkedésekben és tevékenységekben, a virtuális formátumok lehetővé tehetik számukra, hogy a program számos előnyét költséghatékony és innovatív módon élvezhessék. A programnak ezért támogatnia kell az ilyen virtuális formátumokat és eszközöket is. A lehető legszélesebb körben elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára ezeket a formátumokat és eszközöket, különösen azokat, amelyeket nyelvtanuláshoz használnak.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16c)  Összhangban az Unió és a tagállamok azon kötelezettségeivel, amelyek a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményből, és különösen annak a hozzáférhetőségről szóló 9. és az oktatásról szóló 24. cikkéből erednek, kiemelt figyelmet kell szentelni annak biztosítására, hogy a fogyatékossággal élő személyek akadálymentes és megkülönböztetésmentes módon férhessenek hozzá a programhoz. E célból szükség esetén kiegészítő támogatást kell nyújtani, akár pénzügyi támogatás formájában.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

16 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16d)  A programhoz való hozzáférést jogi és adminisztratív akadályok is hátráltathatják, például a vízumok és a tartózkodási engedélyek megszerzésével vagy a támogatási szolgáltatásokhoz, különösen az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos nehézségek. A tagállamoknak ezért minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk az ilyen akadályoknak az uniós joggal teljes összhangban álló felszámolása és a határokon átnyúló cserekapcsolatok megkönnyítése érdekében, például az európai egészségbiztosítási kártya kibocsátásával.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A Bizottság „Az európai identitás megerősítése az oktatás és a kultúra révén” című közleményében kiemelte, hogy az oktatás, a kultúra és a sport meghatározó szerepet játszik az aktív polgári szerepvállalás és a közös értékek érvényre juttatásában a legfiatalabb nemzedékek körében. Európa és demokratikus társadalmaink jövője szempontjából rendkívül fontos az európai identitástudat erősítése és az egyének demokratikus folyamatokban történő aktív szerepvállalásának ösztönzése. A külföldi tanulás, képzés és munkavállalás, illetve az ifjúsági és sporttevékenységekben külföldön való részvétel hozzájárul a maga sokféleségében megnyilvánuló európai identitás és a kulturális közösséghez való tartozás érzésének erősítéséhez, valamint az aktív polgári szerepvállalás előmozdításához minden korosztályban. A mobilitási tevékenységekben résztvevőknek saját helyi közösségük aktív tagjává kell válniuk, valamint a fogadó ország helyi közösségeibe is be kell illeszkedniük, hogy megoszthassák tapasztalataikat. Támogatni kell az oktatásban, képzésben és az ifjúságban megnyilvánuló kreativitás valamennyi aspektusának megerősítésével és az egyéni kulcskompetenciák fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeket.

(17)  A Bizottság „Az európai identitás megerősítése az oktatás és a kultúra révén” című közleményében kiemelte, hogy az oktatás, a kultúra és a sport meghatározó szerepet játszik az aktív polgári szerepvállalás és a közös értékek, valamint a szolidaritás érvényre juttatásában a legfiatalabb nemzedékek körében. Európa és demokratikus társadalmaink jövője szempontjából rendkívül fontos az európai identitástudat erősítése és az egyének és a civil társadalom demokratikus folyamatokban történő aktív szerepvállalásának ösztönzése. A külföldi tanulás, képzés és munkavállalás, illetve az ifjúsági és sporttevékenységekben külföldön való részvétel hozzájárul a maga sokféleségében megnyilvánuló európai identitás és a kulturális közösséghez való tartozás érzésének erősítéséhez, valamint az aktív polgári szerepvállalás, a társadalmi kohézió és a kritikus gondolkodás előmozdításához minden korosztályban. A mobilitási tevékenységekben résztvevőknek saját helyi közösségük aktív tagjává kell válniuk, valamint a fogadó ország helyi közösségeibe is be kell illeszkedniük, hogy megoszthassák tapasztalataikat. Támogatni kell az oktatásban, képzésben és az ifjúságban megnyilvánuló kreativitás valamennyi aspektusának megerősítésével és az egyéni kulcskompetenciák fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeket.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Fontos, hogy a program európai hozzáadott értéket teremtsen. Ezért biztosítani kell, hogy csak azok az intézkedések és tevékenységek legyenek jogosultak finanszírozásra a program keretében, amelyek bizonyíthatóan rendelkezhetnek európai hozzáadott értékkel. Biztosítani kell, hogy az európai hozzáadott értéket többféle módon is lehessen bizonyítani, például a tevékenységek transznacionális jellegével, más uniós programokat és szakpolitikákat kiegészítő jellegükkel és a velük való szinergiákkal, továbbá azzal, hogy hozzájárulnak-e az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök eredményes használatához, az Unió-szerte alkalmazott minőségbiztosítási normák kialakításához, az oktatási és képzési programokra Unió-szerte alkalmazandó közös normák kialakításához, valamint a többnyelvűséghez, a kultúrák és a vallások közötti párbeszédhez és az európai összetartozás-tudat erősítéséhez, valamint az európai polgárság megszilárdításához.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Meg kell erősíteni a program nemzetközi dimenzióját, hogy több lehetőséget biztosítson a mobilitásra, együttműködésre és a programhoz nem társult harmadik országokkal való szakpolitikai párbeszédre. Az elődprogramok keretében az oktatás, képzés és ifjúságügy terén végrehajtott felsőoktatási és ifjúsági tevékenységek sikere alapján a nemzetközi mobilitási tevékenységeket más területekre is ki kell terjeszteni, például a szakképzésen belül.

(18)  Meg kell erősíteni a program nemzetközi dimenzióját, több lehetőséget biztosítva az egyének és a szervezetek számára a mobilitásra, együttműködésre és a programhoz nem társult harmadik országokkal, különösen a fejlődő országokkal való szakpolitikai párbeszédre. A nemzetközi dimenziónak támogatnia kell a készségfejlesztést és az emberek közötti kapcsolatokat, és különösen a fejlődő országok állampolgárai esetében támogatnia kell a származási országukba irányuló tudástranszfert a képzési időszakuk végén. Erősítenie kell továbbá a fejlődő országok oktatási rendszereinek kapacitásépítését. Az elődprogramok keretében az oktatás, képzés és ifjúságügy terén végrehajtott felsőoktatási és ifjúsági tevékenységek sikere alapján a nemzetközi mobilitási tevékenységeket más területekre is ki kell terjeszteni, például a szakképzésen és a sporton belül.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A tevékenységek fejlődő országokban kifejtett hatásának növelése érdekében, fontos fokozni a szinergiákat az Erasmus+ és az Unió külső tevékenységeinek olyan eszközei között, mint például a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A programnak meg kell erősítenie a meglévő, tanulási célú mobilitási lehetőségeket, különösen azokon a területeken, ahol a legnagyobb hatékonyságnövelés érhető el, hogy a program még szélesebb célközönséghez juthasson el, és kielégíthesse a lehetőségeket jóval meghaladó igényeket. Ez elsősorban a felsőoktatásban tanuló diákoknak, iskolai tanulóknak és szakképzésben résztvevőknek szóló mobilitási tevékenységek növelésével és előmozdításával érhető el. Az alacsony iskolai végzettségű felnőtt tanulók mobilitását be kell építeni az együttműködési partnerségekbe. A több fiatal bevonása érdekében bővíteni kell a nem formális tanulási tevékenységekben részt vevő fiataloknak szóló mobilitási lehetőségeket is. A multiplikátorhatásra való tekintettel meg kell erősíteni az oktatás, képzés, ifjúságügy és sport terén dolgozók mobilitását is. A programnak – a valódi európai oktatási térség jövőképével összhangban – a folyamatok (úgymint az európai diákigazolvány) digitalizálásának támogatásával is ösztönöznie kell a mobilitást és a csereprogramokat, valamint elő kell mozdítania a diákok oktatási és kulturális tevékenységekben való részvételét. Ez a kezdeményezés fontos lépés lehet ahhoz, hogy a mobilitás mindenki számára valósággá váljon először is azáltal, hogy a felsőoktatási intézmények a hallgatói mobilitás színvonalának további növelése mellett több cserediákot küldhessenek és fogadhassanak, valamint annak lehetővé tétele által, hogy a diákok már a külföldi intézménybe való érkezés előtt hozzáférhessenek különböző szolgáltatásokhoz (könyvtár, közlekedés, szállás).

(20)  A programnak meg kell erősítenie a meglévő, tanulási célú mobilitási lehetőségeket, különösen azokon a területeken, ahol a legnagyobb hatékonyságnövelés érhető el, hogy a program még szélesebb célközönséghez juthasson el, és kielégíthesse a lehetőségeket jóval meghaladó igényeket. Ez elsősorban a felsőoktatási diákoknak és személyzetnek, az iskolai tanulóknak és személyzetnek, köztük az óvodapedagógusoknak a kisgyermekkori nevelőknek és gondozóknak, valamint szakképzési tanulóknak és személyzetnek szóló mobilitási tevékenységek növelésével és előmozdításával érhető el, olyan célzott intézkedések révén, amelyek figyelembe veszik a megcélzott kedvezményezettek speciális oktatási igényeit. A határ menti régiókban szakképzésben részt vevő tanulók mobilitási lehetőségeit tovább kell támogatni annak érdekében, hogy fel lehessen készíteni őket a határokon átnyúló munkaerőpiac sajátos kontextusára. A programnak mobilitási lehetőségeket kell biztosítania továbbá a szakképzésben részt vevő felnőtt tanulók és személyzet számára is. A felnőttoktatás fő célkitűzései az ismeretek, kompetenciák és készségek átadása, valamint a társadalmi befogadás, az aktív polgári szerepvállalás, a személyes fejlődés és a jóllét előmozdítása. A több fiatal – különösen az újonnan pályázók, a kevesebb lehetőséggel rendelkezők és a nehezen elérhető társadalmi csoportok – bevonása érdekében bővíteni kell a nem formális tanulási tevékenységekben részt vevő fiataloknak szóló mobilitási lehetőségeket is. A multiplikátorhatásra való tekintettel meg kell erősíteni az oktatás, képzés, ifjúságügy és sport terén dolgozók mobilitását is, külön odafigyelve az átképzésre, a továbbképzésre és a munkaerőpiacon szükséges készségek előmozdítására. A programnak – a valódi európai oktatási térség jövőképével összhangban – a folyamatoknak (úgymint az európai diákigazolvány) a pályázati eljárások és a programban való részvétel megkönnyítése érdekében történő digitalizálásával, bevált gyakorlatokon alapuló, felhasználóbarát online rendszerek kialakításával és új eszközök létrehozásával is ösztönöznie kell a mobilitást és a csereprogramokat, valamint elő kell mozdítania a diákok oktatási, kulturális és sporttevékenységekben való részvételét. Ez a kezdeményezés fontos lépés lehet ahhoz, hogy a mobilitás mindenki számára valósággá váljon először is azáltal, hogy a felsőoktatási intézmények a hallgatói mobilitás színvonalának további növelése mellett több cserediákot küldhessenek és fogadhassanak, valamint annak lehetővé tétele által, hogy a diákok már a külföldi intézménybe való érkezés előtt hozzáférhessenek különböző szolgáltatásokhoz (könyvtár, közlekedés, szállás).

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A programnak az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i, „A Közösségen belüli, oktatási és képzési célú transznacionális mobilitásról: az európai mobilitásminőségi charta” című ajánlásában1a lefektetett elveken alapuló színvonalas mobilitási tapasztalatokat kell biztosítania, amely ajánlás egyértelművé teszi, hogy a minőségi tájékoztatás, a felkészülés, a támogatás és a tapasztalatok és képesítések elismerése, valamint az előre kidolgozott világos tanulási tervek és a tanulási eredmények minősége, bizonyíthatóan kihatnak a mobilitási tapasztalatok előnyeire. A mobilitási tevékenységeket előzetesen megfelelően elő kell készíteni. Az előkészítés gyakran hatékonyan elvégezhető az információs és kommunikációs technológiák használatával. Adott esetben azt is lehetővé kell tenni, hogy a program támogathassa a mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó előkészítő látogatásokat.

 

__________________

 

1a HL L 394., 2006.12.30, 5. o.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20b)  A programnak minden szinten támogatnia és ösztönöznie kell a tanárok és az oktatói személyzet mobilitását annak érdekében, hogy javítani lehessen munkagyakorlatokat és hozzá lehessen járulni a szakmai fejlődéshez.. Tekintettel az óvodai és kisgyermekkori nevelés által a társadalmi és a gazdasági egyenlőtlenségek megelőzésében játszott szerepre, fontos, hogy az ezen a szinten dolgozó tanárok és személyzet a program keretében részt vehessen a tanulási mobilitásban. A tanítást illetően a programnak ösztönöznie kell az EU oktatási rendszerei előtt álló olyan közös kihívások kezelésére szolgáló szakpolitikai innovációk tesztelését, mint például az új tehetségek megnyerése a leginkább marginalizált gyermekek oktatása számára, vagy a tanárképzés oly módon történő fejlesztése, hogy a tanárok segítséget kapjanak a hátrányos helyzetű tanulók oktatásához. Annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen a programban való részvétel előnyeit a tanárok és az oktatási személyzet számára, minden erőfeszítést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a tanárok és az oktatási személyzet a mobilitást támogató környezetben tevékenykedhessenek, amelyben a mobilitás a munkaprogramjuk és a rendes munkájuk részét képezi, hozzáférnek a megfelelő képzési lehetőségekhez, valamint megfelelő pénzügyi támogatásban részesülnek attól függően, hogy melyik országban vagy adott esetben melyik régióban kerül sor az oktatási mobilitásra.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

20 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20c)  Elismerve azt, hogy a szakképzés létfontosságú szerepet játszik a foglalkoztatási kilátások javításában és a társadalmi befogadás előmozdításában, a programnak meg kell erősítenie a befogadó jellegű és színvonalas szakképzést, összhangban a 2016. június 10-i, „Az új európai készségfejlesztési program: közös erővel a humántőke, a foglalkoztathatóság és a versenyképesség megerősítéséért” című bizottsági közleménnyel1a. A programnak ösztönöznie kell a szakképzési szolgáltatók, valamint a magán- és a közszférabeli munkaadók közötti kapcsolatok erősítését. Segítenie kell továbbá a szakképzés ágazatspecifikus problémáinak megoldását, amilyen például a nyelvi képzés, a minőségi mobilitási partnerségek előmozdítása, valamint a képesítések elismerése és tanúsítása, továbbá ösztönöznie kell a szakképzési szolgáltatólat arra, hogy minőségi védjegyként alkalmazzák a szakképzési mobilitási tanúsítványt.

 

__________________

 

1a COM(2016)0381.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A programnak – többek között az ifjúsági részvételt előmozdító projektek támogatása révén – ösztönöznie kell a fiatalok európai demokratikus életben való részvételét, hogy megtanulják a civil társadalomban való részvételt, bővítve a közös európai értékekkel, köztük az alapvető jogokkal kapcsolatos ismereteket, kapcsolatot teremtve a fiatalok és a helyi, nemzeti és uniós szintű döntéshozók között, valamint elősegítve az európai integrációs folyamatot.

(21)  A programnak – többek között az ifjúsági részvételt előmozdító projektek támogatása révén – ösztönöznie kell a fiatalok európai demokratikus életben való részvételét, hogy megtanulják a civil társadalomban való részvételt, bővítve a közös európai értékekkel, köztük az alapvető jogokkal, az európai történelemmel, kultúrával és polgársággal kapcsolatos ismereteket, kapcsolatot teremtve a fiatalok és a helyi, nemzeti és uniós szintű döntéshozók között, valamint elősegítve az európai integrációs folyamatot. A programnak fel kell hívnia a figyelmet az e-demokrácia eszközeire, beleértve az európai polgári kezdeményezést is. Elő kell mozdítania továbbá a fiatalok és az idősek közötti intergenerációs csereprogramokat. Annak fényében, hogy az ifjúsági szervezetek és az ifjúsági munka kulcsfontosságú szerepet játszanak e célkitűzés megvalósításában, a programnak támogatnia kell az uniós ifjúsági ágazat fejlődését.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A programnak több lehetőséget kell kínálnia a fiatalok számára, hogy külföldi tanulási tapasztalatok segítségével fedezzék fel Európát. A tizennyolc évesek ‒ különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkezők ‒ számára lehetőséget kell biztosítani, hogy egy rövid informális oktatási tevékenység keretében egyénileg vagy csoportosan utazzák be első alkalommal Európát, aminek révén erősödhet bennük az Európai Unióhoz tartozás érzése, és felfedezhetik a kontinens kulturális sokféleségét. A programnak meg kell határoznia a résztvevők eléréséért és kiválasztásáért felelős szerveket, továbbá támogatnia kell a tapasztalatszerzés tanulási dimenzióját gazdagító tevékenységeket.

(22)  A programnak több lehetőséget kell kínálnia a fiatalok számára, hogy a DiscoverEU elnevezésű új kezdeményezés keretében külföldi tanulási tapasztalatok segítségével fedezzék fel Európát. A 18 és 20 év közötti fiatalok ‒ különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkezők ‒ számára lehetőséget kell biztosítani, hogy nem formális vagy informális oktatási tevékenység keretében egyénileg vagy csoportosan utazzák be első alkalommal Európát, aminek révén erősödhet bennük az Európai Unióhoz tartozás érzése, és felfedezhetik a kontinens kulturális és nyelvi sokféleségét. A kezdeményezésnek szilárd és ellenőrizhető tanulási összetevővel kell rendelkeznie, és biztosítania kell a tapasztalatok megfelelő terjesztését és a tanulságok megosztását a kezdeményezés folyamatos értékelése és javítása érdekében. A programnak meg kell határoznia a résztvevők eléréséért és a földrajzi egyensúlyt megfelelően szem előtt tartó kiválasztásáért felelős szerveket, továbbá támogatnia kell a tapasztalatszerzés tanulási dimenzióját gazdagító tevékenységeket. Ezeknek a szerveknek adott esetben részt kell venniük a mobilitást megelőző és azt követő képzésben és támogatásban, a nyelvi és interkulturális készségek tekintetében is. A DiscoverEU kezdeményezésnek kapcsolódnia kell az Európa Kulturális Fővárosai, az Európa Ifjúsági Fővárosai, az Európai Önkéntességi Fővárosai és az Európa Zöld Fővárosai programokhoz.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A programnak a nyelvtanulást is elő kell mozdítania, különösen az online eszközök szélesebb körű használata révén, mivel az e-tanulás a hozzáférés és a rugalmasság tekintetében további előnyöket biztosít a nyelvtanuláshoz.

(23)  A nyelvtanulás hozzájárul az Unión belüli és kívüli kölcsönös megértéshez és mobilitáshoz. A nyelvi kompetenciák az élet és munkavégzés szempontjából is alapvető készségek. A programnak ezért a nyelvtanulást is elő kell mozdítania a helyszíni nyelvtanfolyamok és az elérhető online eszközök szélesebb körű használata révén, mivel az e-tanulás a hozzáférés és a rugalmasság tekintetében további előnyöket biztosíthat a nyelvtanuláshoz. A program által a nyelvtanuláshoz biztosított támogatásnak oda kell figyelnie a felhasználók igényeire, összpontosítva a fogadó országban használt nyelvekre, illetve a határ menti régiókban a szomszédos országok nyelveire. A nyelvtanulás támogatásának ki kell terjednie a nemzeti jelnyelvekre is. Az Erasmus online nyelvi támogatási eszközének illeszkednie kell a program résztvevőinek sajátos igényeihez, és mindenki előtt nyitva kell állnia.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  A programnak nyelvi technológiákat, például automatikus fordítási technológiákat kell használnia a hatóságok közötti információáramlás megkönnyítése és a kultúrák közötti párbeszéd javítása céljából.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A programnak támogatnia kell azokat az intézkedéseket, amelyek az oktatással, képzéssel, a fiatalokkal és a sporttal foglalkozó intézmények és szervezetek közötti együttműködést ösztönzik, elismerve, hogy ezen intézkedések alapvető szerepet töltenek be abban, hogy felvértezzék az embereket a változó világhoz való alkalmazkodáshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal, és kiteljesítsék innovációs, kreativitási és vállalkozói lehetőségeinket, különösen a digitális gazdaságon belül.

(24)  A programnak támogatnia kell azokat az intézkedéseket, amelyek az oktatással, képzéssel, a fiatalokkal és a sporttal foglalkozó intézmények és szervezetek közötti együttműködést ösztönzik, elismerve, hogy ezen intézkedések alapvető szerepet töltenek be abban, hogy felvértezzék az embereket a változó világhoz való alkalmazkodáshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal, és kiteljesítsék innovációs, kreativitási és vállalkozói lehetőségeinket, különösen a digitális gazdaságon belül. E célból a program végrehajtásának minden szintjén biztosítani kell a hatékony együttműködést az összes érdekelt fél között.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Az Európai Tanács a 2017. december 14-i következtetéseiben felkérte a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy folytassák a több kezdeményezést érintő munkát, hogy új szintre emeljék az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködést, többek között a különféle uniós egyetemek alulról felfelé építkező hálózataiból álló „Európai egyetemek” 2024-ig történő létrehozásának előmozdításával. A programnak támogatnia kell a hálózat európai egyetemeit.

(25)  Az Európai Tanács a 2017. december 14-i következtetéseiben felkérte a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy folytassák a több kezdeményezést érintő munkát, hogy új szintre emeljék az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködést, többek között a különféle uniós egyetemek alulról felfelé építkező hálózataiból álló „Európai egyetemek” 2024-ig történő létrehozásának előmozdításával. A programnak támogatnia kell a hálózat európai egyetemeit, amelyeknek kiválóságra kell épülniük, és amelyek célja, hogy az Európai Unióban növeljék a felsőoktatási intézmények vonzerejét, és javítsák a kutatás, az innováció és az oktatás közötti együttműködést. A „kiválóság” fogalmát tágan kell értelmezni, például a befogadás fokozásának képességével összefüggésben is. A programnak az európai egyetemek átfogó földrajzi lefedettségére kell törekednie.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A 2010. évi bruges-i közlemény szorgalmazta az intelligens és fenntartható fejlődést szolgáló szakképzési kiválóság támogatását. A 2017. évi, „Az innováció erősítése Európa régióiban” című közlemény felhívja a figyelmet a szakképzés és az innovációs rendszerek összekapcsolására a regionális szintű intelligens szakosodási stratégiák részeként. A programnak biztosítania kell az erőforrásokat az említett felhívásokra való reagáláshoz, és támogatnia kell a szakképzési kiválósági központok transznacionális platformjainak fejlesztését, amelyek a helyi és regionális szintű növekedési, innovációs és versenyképességi stratégiák szerves részei. Az említett kiválósági központoknak – az ágazati kihívásokra adott válaszként – elő kell mozdítaniuk a kiváló szakmai készségeket, ugyanakkor támogatniuk kell az Unión belüli átfogó strukturális változásokat, valamint a társadalmi és gazdasági szakpolitikákat.

(26)  A 2010. évi bruges-i közlemény szorgalmazta az intelligens és fenntartható fejlődést szolgáló szakképzési kiválóság támogatását. A 2017. évi, „Az innováció erősítése Európa régióiban” című közlemény felhívja a figyelmet a szakképzés és az innovációs rendszerek összekapcsolására a regionális szintű intelligens szakosodási stratégiák részeként. A programnak biztosítania kell az erőforrásokat az említett felhívásokra való reagáláshoz, és támogatnia kell a szakképzési kiválósági központok transznacionális platformjainak fejlesztését, amelyek a helyi és regionális szintű növekedési, innovációs, versenyképességi, fenntartható fejlődési és társadalmi befogadási stratégiák szerves részei. Az említett kiválósági központoknak – az ágazati kihívásokra adott válaszként – elő kell mozdítaniuk a kiváló szakmai készségeket, ugyanakkor támogatniuk kell az Unión belüli átfogó strukturális változásokat, valamint a társadalmi és gazdasági szakpolitikákat.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A virtuális együttműködési tevékenységek nagyobb mértékű alkalmazása érdekében a programnak támogatnia kell az online platformok, például az eTwinning, a School Education Gateway portál, az európai felnőttképzés elektronikus platformja, az Európai Ifjúsági Portál és az online felsőoktatási platform rendszeresebb használatát.

(27)  A virtuális együttműködési tevékenységek nagyobb mértékű alkalmazása érdekében a programnak támogatnia kell a már meglévő online platformok, például az eTwinning, a School Education Gateway portál, az európai felnőttképzés elektronikus platformja, az Európai Ifjúsági Portál és az online felsőoktatási platform rendszeresebb használatát. A programnak adott esetben ösztönöznie kell továbbá új online platformok kialakítását az európai szintű oktatási, képzési, sport- és ifjúságpolitika megvalósításának erősítése és korszerűsítése érdekében. E platformoknak felhasználóbarátnak és a 2016/2102/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a szerint akadálymentesnek kell lenniük.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1. o.).

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A programnak hozzá kell járulnia a készségek és a képesítések átláthatóságának és elismerésének, valamint a kreditek és a tanulási eredmények egységei átvitelének elősegítéséhez, a minőségbiztosítás előmozdításához, továbbá a nem formális és informális tanulás eredményeinek érvényesítéséhez, valamint a készségmenedzsmenthez és az azzal kapcsolatos tanácsadáshoz. Ezzel összefüggésben a programnak a nemzeti és uniós szintű kapcsolattartó pontok és hálózatok számára is támogatást kell nyújtania, amelyek elősegítik az európai szintű csereprogramokat, továbbá ösztönöznie kell a rugalmas tanulási pályák kialakítását az oktatás, képzés és ifjúságügy különböző területei, valamint a formális és nem formális tanulás között.

(28)  A programnak hozzá kell járulnia a készségek, a kompetenciák, a képesítések és az oklevelek átláthatóságának és automatikus kölcsönös elismerésének, valamint a kreditek és a tanulási eredmények egyéb igazolásai átvitelének elősegítéséhez, a minőségbiztosítás előmozdításához, továbbá a nem formális és informális tanulás eredményeinek érvényesítéséhez, valamint a készségmenedzsmenthez és az azzal kapcsolatos tanácsadáshoz. Ezzel összefüggésben a programnak azon nemzeti és uniós szintű kapcsolattartó pontok és hálózatok számára is támogatást kell nyújtania, amelyek tájékoztatást és segítséget nyújtanak a leendő résztvevőknek, ezáltal elősegítve az európai szintű csereprogramokat, továbbá ösztönöznie kell a rugalmas tanulási pályák kialakítását az oktatás, képzés és ifjúságügy különböző területei, valamint a formális és nem formális tanulás között.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  A programnak különös hangsúlyt kell fektetnie a külföldön töltött oktatási és képzési időszakok érvényesítésére és elismerésére, beleértve a középfokú iskolai oktatást is. E tekintetben a támogatások odaítélését színvonalas értékelési eljárásokhoz, a tanulmányi eredmények leírásához, valamint a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről szóló, 2018. március 15-i tanácsi ajánlás1a, a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló, 2012. december 20-i tanácsi ajánlás1b és a külföldi tanulás elismeréséhez hozzájáruló és a színvonalas tanulást biztosító európai eszközök, mint például az európai képesítési keretrendszer (EKKR), az európai felsőoktatási minőségbiztosítási nyilvántartás (EQAR), az európai szakképzési kreditrendszer (ECVET) és a Szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakerete (EQAVET) teljes körű alkalmazásához kell kötni.

 

__________________

 

1a HL C 153., 2018.5.2., 1. o.

 

1b HL C 398., 2012.12.22., 1. o.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az egyéb uniós eszközökkel való együttműködés és a más uniós szakpolitikák támogatása érdekében mobilitási lehetőségeket kell kínálni a különböző tevékenységi területeken ‒ például a közszférában, a mezőgazdaságban és a vállalkozói szférában ‒ dolgozó emberek számára, hogy külföldi tanulási tapasztalatokat szerezhessenek, ami különösen az európai identitástudat fejlesztése és az európai kulturális sokféleség megismerése révén lehetővé teszi számukra, hogy bármely életszakaszban képesek legyenek a szakmai és személyes fejlődésre is. A programnak egyablakos ügyintézési pontot kell biztosítania az erőteljes tanulási dimenzióval rendelkező uniós transznacionális mobilitási programok tekintetében, ezáltal egyszerűsítve a programkínálatot a kedvezményezettek és a tevékenységekben résztvevők számára. Elő kell segíteni az Erasmus-projektek kiterjesztését; konkrét intézkedéseket kell bevezetni, amelyek elősegítik, hogy az Erasmus-projektek gazdái támogatásokra pályázzanak vagy szinergiákat alakítsanak ki az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott támogatás, valamint a migrációval, biztonsággal, jogérvényesüléssel és uniós polgársággal, egészségüggyel és kultúrával kapcsolatos programok segítségével.

(30)  Az egyéb uniós eszközökkel való együttműködés és a más uniós szakpolitikák támogatása érdekében mobilitási lehetőségeket kell kínálni a különböző tevékenységi területeken ‒ például a köz- és a magánszférában, a mezőgazdaságban és a vállalkozói szférában ‒ dolgozó emberek számára, hogy külföldi képzési, gyakornoki vagy tanulási tapasztalatokat szerezhessenek, ami lehetővé teszi számukra, hogy bármely életszakaszban képesek legyenek a személyes fejlődésre, különösen az európai identitástudat fejlesztése és az európai kulturális sokféleség megismerése révén, továbbá a szakmai fejlődésre is, különösen a munkaerőpiac szempontjából fontos készségek megszerzése révén. A programnak egyablakos ügyintézési pontot kell biztosítania az erőteljes tanulási dimenzióval rendelkező uniós transznacionális mobilitási programok tekintetében, ezáltal egyszerűsítve a programkínálatot a kedvezményezettek és a tevékenységekben résztvevők számára. Elő kell segíteni az Erasmus-projektek kiterjesztését; konkrét intézkedéseket kell bevezetni, amelyek elősegítik, hogy az Erasmus-projektek gazdái támogatásokra pályázzanak vagy szinergiákat alakítsanak ki az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott támogatás, a migrációval, biztonsággal, jogérvényesüléssel és uniós polgársággal, egészségüggyel, médiával és kultúrával kapcsolatos programok, valamint az Európai Szolidaritási Testület segítségével.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Fontos, hogy ösztönözzük az európai integrációval kapcsolatos tárgyak oktatását, tanulását és kutatását, valamint előmozdítsuk az e témákról folytatott vitákat a Jean Monnet akció keretében a felsőoktatás területén, valamint az oktatás és képzés más területein is nyújtott támogatáson keresztül. Az európai identitástudat és elkötelezettség erősítése különösen fontos olyan időkben, amikor az Unió alapjául szolgáló és európai identitásunk részét képező értékek próbának vannak kitéve, és alacsony a polgári szerepvállalás szintje. A programnak továbbra is hozzá kell járulnia a kiválóság fejlesztéséhez az európai integrációs tanulmányok területén.

(31)  Fontos, hogy ösztönözzük az európai integrációval, valamint az Unió jövőbeni kihívásaival és lehetőségeivel kapcsolatos tárgyak oktatását, tanulását és kutatását, továbbá előmozdítsuk az e témákról folytatott vitát a Jean Monnet akció keretében az oktatás és képzés valamennyi területén. Az Európához tartozás érzésének és az európai elkötelezettségnek az erősítése különösen fontos, tekintettel az Unió alapjául szolgáló és közös európai identitásunk részét képező értékekkel szembeni kihívásokra és a polgári szerepvállalás alacsony szintjére. A programnak továbbra is hozzá kell járulnia a kiválóság fejlesztéséhez az európai integrációs tanulmányok területén, és egyúttal növelnie kell a tágabb tanulási közösség és a nagyközönség európai integráció iránti érdeklődését.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak elérése iránt vállalt kötelezettségekkel, ez a program hozzá fog járulni az éghajlati cselekvés általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó értékelések és felülvizsgálati folyamat keretében kerül sor.

(32)  A programnak összhangban kell lennie a Párizsi Megállapodás központi céljával, hogy az éghajlatváltozásra adott globális választ megerősítse. Összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak elérése iránt vállalt kötelezettségekkel, ez a program hozzá fog járulni az éghajlati cselekvés és a fenntartható fejlődés általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését a 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keretben, illetve hogy ezt az arányt mihamarabb, de legkésőbb 2027-ben 30 %-ra lehessen emelni. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó értékelések és felülvizsgálati folyamat keretében kerül sor.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32a)  Tekintettel arra, hogy az Unió globális szerepet játszik, továbbá összhangban az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjével és a tagállamok által a Rio+20 konferencián tett kötelezettségvállalásokkal, a programnak érvényesítenie kell az inkluzív, méltányos és minőségi oktatást és az egész életen át tartó tanulást, elismerve egyszersmind azt, hogy az oktatás alapvető szerepet játszik a szegénység elleni küzdelemben. A programnak hozzá kell járulnia a fenntartható fejlesztési menetrendhez azzal is, támogatja a fenntartható fejlődéshez szükséges készségek fejlesztésére, valamint az emberek fenntarthatósággal, környezetvédelemmel és éghajlatváltozással kapcsolatos formális, nem formális és informális oktatására irányuló erőfeszítéseket.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Ez a rendelet meghatározza a program pénzügyi keretösszegét, amely [a hivatkozást frissíteni kell adott esetben a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti intézményközi megállapodás 17. pontja értelmében34] az éves költségvetési eljárás során az elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára.

(33)  Ez a rendelet meghatározza a program teljes időtartamára vonatkozó pénzügyi keretösszeget, amely [a hivatkozást frissíteni kell adott esetben a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti intézményközi megállapodás 17. pontja értelmében34] az éves költségvetési eljárás során az elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára. 2021-től a program éves költségvetésének jelentős növekedését kell biztosítani a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret utolsó évéhez képest, amelyet az éves előirányzatok lineáris és fokozatos növekedése követ. Ezzel a költségvetési profillal már a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret kezdetétől biztosítható lenne a szélesebb körű hozzáférés, és elkerülhető lenne az utolsó években az előirányzatok aránytalanul nagy növekedése, amelynek felhasználása nehézségekbe ütközhet.

__________________

__________________

34 HL L […], […], […] o.

34 HL L […], […], […] o.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  A nemzeti irodák által az oktatás és képzés terén irányítandó tevékenységek keretösszegén belül a minimumösszegeket ágazatonkénti felosztásban (felsőoktatás, iskolai oktatás, szakképzés és felnőttoktatás) kell meghatározni annak érdekében, hogy az ágazatok mindegyikében garantálható legyen az előirányzatoknak a tervezett teljesítmény és eredmények eléréséhez szükséges kritikus tömege.

(34)  A nemzeti irodák által az oktatás és képzés terén irányítandó tevékenységek keretösszegén belül a minimumösszegeket ágazatonkénti felosztásban (felsőoktatás, iskolai oktatás, szakképzés és felnőttoktatás) kell meghatározni annak érdekében, hogy az ágazatok mindegyikében garantálható legyen az előirányzatoknak a tervezett teljesítmény és eredmények eléréséhez szükséges kritikus tömege. Az egyes intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozó költségvetési előirányzatok pontos összegét a munkaprogramban kell meghatározni.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és végrehajtási módokat annak alapján kell megválasztani, hogy azok mennyiben képesek elérni a tevékenységek konkrét célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terheket és a szabályok be nem tartásának várható kockázatát. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalányok, a százalékos átalányok és az egységköltségek alkalmazását, valamint a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet [125. cikkének (1) bekezdésében] említettek szerint.

(36)  Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és végrehajtási módokat annak alapján kell megválasztani, hogy azok mennyiben képesek elérni a tevékenységek konkrét célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terheket és a szabályok be nem tartásának várható kockázatát. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalányok, a százalékos átalányok és az egységköltségek alkalmazását, valamint a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet [125. cikkének (1) bekezdésében] említettek szerint. Az átláthatóságnak, az egyenlő bánásmódnak és a megkülönböztetésmentességnek a költségvetési rendeletben szereplő elvét a program végrehajtásakor tiszteletben kell tartani.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) tagsággal rendelkező harmadik országok az EGT-megállapodással – amely az uniós programoknak a megállapodás szerint meghozott határozattal történő végrehajtásáról rendelkezik – létrehozott együttműködés keretében részt vehetnek a programban. Harmadik országok részvételére más jogi eszközök alapján is lehetőség van. E rendeletnek biztosítania kell az engedélyezésre jogosult tisztviselő, az Európai Csalás Elleni Hivatal, valamint az Európai Számvevőszék számára a hatáskörük hiánytalan gyakorlásához szükséges jogokat és hozzáférést. Harmadik országoknak a programban való teljes körű részvétele az érintett harmadik országnak a programban való részvételére vonatkozó külön megállapodásban meghatározott feltételekhez kötött. A teljes körű részvétel továbbá maga után vonja a nemzeti iroda létrehozására és a program bizonyos tevékenységeinek decentralizált irányítására vonatkozó kötelezettséget. A programhoz nem társult harmadik országok szervezetei és természetes személyei a munkaprogramban és a Bizottság által közzétett pályázati felhívásokban meghatározottak szerint vehetnek részt a program bizonyos tevékenységeiben. A program végrehajtása során egyedi megállapodásokat lehet figyelembe venni az európai törpeállamok szervezetei és természetes személyei tekintetében.

(37)  Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) tagsággal rendelkező harmadik országok az EGT-megállapodással – amely az uniós programoknak a megállapodás szerint meghozott határozattal történő végrehajtásáról rendelkezik – létrehozott együttműködés keretében részt vehetnek a programban. Harmadik országok részvételére más jogi eszközök alapján is lehetőség van. E rendeletnek biztosítania kell az engedélyezésre jogosult tisztviselő, az Európai Csalás Elleni Hivatal, valamint az Európai Számvevőszék számára a hatáskörük hiánytalan gyakorlásához szükséges jogokat és hozzáférést. Harmadik országoknak a programban való teljes körű részvétele az érintett harmadik országnak a programban való részvételére vonatkozó külön megállapodásban meghatározott feltételekhez kötött. A teljes körű részvétel továbbá maga után vonja a nemzeti iroda létrehozására és a program bizonyos tevékenységeinek decentralizált irányítására vonatkozó kötelezettséget. A programhoz nem társult harmadik országok szervezeteinek és természetes személyeinek a munkaprogramban és a Bizottság által közzétett pályázati felhívásokban meghatározottak szerint kell részt venniük a program tevékenységeiben. A program végrehajtása során egyedi megállapodásokat lehet figyelembe venni az európai törpeállamok szervezetei és természetes személyei tekintetében.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  A „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című bizottsági közleménnyel36 összhangban a programnak tekintetbe kell vennie e régiók sajátos helyzetét. Intézkedésekre fog sor kerülni, hogy a legkülső régiók nagyobb mértékben vehessenek részt valamennyi tevékenységben. Elő kell segíteni az e régiók és harmadik országok – különösen az egymással szomszédos országok – lakosai és szervezetei közötti mobilitási csereprogramokat és együttműködést. Ezen intézkedéseket rendszeresen nyomon kell követni és értékelni kell.

(38)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349. cikkével és a „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című bizottsági közleménnyel36 (a stratégiai partnerségről szóló közlemény) összhangban a programnak tekintetbe kell vennie e régiók sajátos helyzetét. Intézkedésekre fog sor kerülni, hogy a legkülső régiók nagyobb mértékben vehessenek részt valamennyi tevékenységben. Elő kell segíteni az e régiók és harmadik országok – különösen az egymással szomszédos országok – lakosai és szervezetei közötti mobilitási csereprogramokat és együttműködést. Ezen intézkedéseket rendszeresen nyomon kell követni és értékelni kell.

__________________

__________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38a)  A stratégiai partnerségről szóló közleményben a Bizottság elismeri, hogy a tanulók és az oktatási, illetve képzési személyzet megnövekedett mobilitása különösen az Erasmus+ programon belül rendkívül előnyös lenne a legkülső régiók számára, és vállalja a legkülső régiókból, illetve a legkülső régiókba utazó résztvevők pénzügyi támogatásának további kiigazítását konkrét finanszírozási szabályok fenntartásával e régiókban az Erasmus+ program keretén belül, valamint annak a lehetőségnek a megvizsgálását, hogy a regionális Erasmus+ programban foglalt együttműködést kiterjesszék, hogy tovább ösztönözze a mobilitást a legkülső régiók és a szomszédos harmadik országok között, továbbá, hogy az Erasmus+ kiegészítéseként használja az Európai Szociális Alap Pluszt.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  A költségvetési rendelettel összhangban a Bizottságnak munkaprogramokat kell elfogadnia, és ezekről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A munkaprogramban meg kell határozni a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket a program általános és konkrét célkitűzéseinek megfelelően, a támogatásokra vonatkozó kiválasztási és odaítélési feltételeket, valamint az előírt összes többi elemet. A munkaprogramokat és azok módosításait a vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási jogi aktusok útján kell elfogadni.

(40)  A programnak fenn kell tartani a folyamatosságot a célkitűzései és prioritásai tekintetében. Tekintettel azonban arra, hogy a programot egy hétéves időszak alatt kell végrehajtani, megfelelő rugalmasságot kell biztosítani annak érdekében, hogy a program alkalmazkodni tudjon az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a sport terén a realitások és a politikai prioritások változásaihoz. Ezért e rendelet nem határozza meg részletesen a konkrét kezdeményezések kialakításának módját, és nem előlegezi meg a következő hét évre szóló politikai prioritásokat és az ezekhez kapcsolódó költségvetési prioritásokat. Ehelyett a másodlagos szakpolitikai döntéseket és prioritásokat, többek között a konkrét új kezdeményezések részleteit, a költségvetési rendelettel összhangban lévő munkaprogramok keretében kell meghatározni. Az új kezdeményezések kialakításakor le kell vonni az e területen tett korábbi és folyamatban lévő kísérleti kezdeményezések tanulságait, és megfelelően figyelembe kell venni az európai hozzáadott értéket mind a kezdeményezés tartalma, mind pedig szerkezete tekintetében. A munkaprogramban meg kell határozni továbbá a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket a program általános és konkrét célkitűzéseinek megfelelően, a támogatásokra vonatkozó kiválasztási és odaítélési feltételeket, valamint az előírt összes többi elemet is. A munkaprogramokat és azok módosításait felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten és a nemzeti ügynökségekkel és érintett felekkel egyeztetve, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásban meghatározott elveknek megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(40a)  A Bizottságnak a nemzeti irodákkal együttműködve nyomon kell követnie a program végrehajtását és jelentést kell arról tennie a program időtartama alatt és a program lezárultát követően is. A program végső értékelését kellő időben el kell végezni, hogy az felhasználható legyen az utódprogram félidős felülvizsgálatába. A Bizottságnak elsősorban el kell végeznie a program félidős értékelését, melyhez adott esetben e rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslatot kell csatolnia.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás38 (22) és (23) bekezdése alapján a programot konkrét nyomonkövetési követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján értékelni kell, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. E követelményeknek konkrét, mérhető és valós mutatókat kell magukban foglalniuk, amelyek időszakonként mérhetők, és alapul szolgálnak a program valós hatásainak értékeléséhez.

(41)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás38 (22) és (23) bekezdése értelmében a program értékelését egyedi nyomonkövetési követelmények útján gyűjtött információ alapján kell végezni, kerülve a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a kedvezményezettekre nehezedőket. E követelményeknek konkrét, mérhető és valós mutatókat kell magukban foglalniuk, amelyek időszakonként mérhetők, és alapul szolgálnak a program valós hatásainak értékeléséhez.

__________________

__________________

38 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között (2016. április 13.) a jogalkotás minőségének javításáról, HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

38 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között (2016. április 13.) a jogalkotás minőségének javításáról, HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Európai, nemzeti és helyi szinten is biztosítani kell a program által támogatott tevékenységek megfelelő célba juttatását, hirdetését és terjesztését. A célba juttatással, hirdetéssel és terjesztéssel kapcsolatos tevékenységekhez igénybe kell venni a program valamennyi végrehajtó szervét, adott esetben más fontos érdekelt felek támogatásával is.

(42)  Európai, nemzeti és helyi szinten is biztosítani kell a program által támogatott tevékenységek megfelelő célba juttatását, hirdetését és terjesztését. A célba juttatással, hirdetéssel és terjesztéssel kapcsolatos tevékenységekhez igénybe kell venni a program valamennyi végrehajtó szervét, adott esetben más érdekelt felek támogatásával is.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  A lakossági tájékoztatás magasabb szintű hatékonysága és a Bizottság kezdeményezésére végzett kommunikációs tevékenységek közötti erősebb szinergia biztosítása érdekében az e rendelet értelmében kommunikációs tevékenységekre elkülönített forrásoknak hozzá kell járulniuk az Unió politikai prioritásaira vonatkozó szervezeti kommunikáció biztosításához is, feltéve, hogy az említett prioritások kapcsolódnak e rendelet általános célkitűzéseihez.

törölve

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  E rendelet hatékony és eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében a programnak maximálisan ki kell használnia a jelenlegi megvalósítási mechanizmusokat. A program végrehajtását ezért a Bizottságra és a nemzeti irodákra kell bízni. Ha megvalósítható, az eredményesség maximalizálása érdekében a nemzeti irodáknak azonosaknak kell lenniük az elődprogram irányítására kijelölt nemzeti irodákkal. Az előzetes megfelelőségi értékelést azokra a követelményekre kell korlátozni, amelyek újak és csak a programra jellemzőek, kivéve indokolt esetekben, például ha az érintett nemzeti iroda súlyos hibát követ el, vagy nem megfelelő teljesítményt nyújt.

(44)  E rendelet hatékony és eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében a programnak maximálisan ki kell használnia a jelenlegi megvalósítási mechanizmusokat. A program végrehajtását ezért a Bizottságra és a nemzeti irodákra kell bízni, amelyeknek biztosítaniuk kell a programszabályok mindvégig következetes és egységes alkalmazását az egész EU-ban. Ennek érdekében, továbbá a program hatékony végrehajtásának céljából a Bizottságnak és a nemzeti ügynökségeknek az érdekelt felekkel konzultálva együttműködést kell folytatniuk, hogy következetes, egyszerű és magas színvonalú eljárásokat dolgozzanak ki, valamint elősegítsék a bevált gyakorlatok cseréjét, és javítsák a programba tartozó projektek minőségét. Ha megvalósítható, az eredményesség maximalizálása érdekében a nemzeti irodáknak azonosaknak kell lenniük az elődprogram irányítására kijelölt nemzeti irodákkal. Az előzetes megfelelőségi értékelést azokra a követelményekre kell korlátozni, amelyek újak és csak a programra jellemzőek, kivéve indokolt esetekben, például ha az érintett nemzeti iroda súlyos hibát követ el, vagy nem megfelelő teljesítményt nyújt.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(44a)  Annak érdekében, hogy finanszírozás igénylésére lehessen ösztönözni azokat a projektszervezőket, akiknek nem rendelkeznek tapasztalatokkal az uniós finanszírozási programokkal kapcsolatosan, a Bizottságnak és a nemzeti ügynökségeknek tanácsadást és támogatást kell nyújtaniuk, továbbá biztosítaniuk kell, hogy a pályázati eljárások a lehető legegyértelműbbek és legegyszerűbbek legyenek. A program útmutatóját tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy felhasználóbarát és egyértelmű legyen, valamint egyszerűsíteni kell és megfelelő időben elérhetővé kell tenni a pályázati űrlapokat. A pályázati folyamat további korszerűsítése és harmonizálása érdekében közös, többnyelvű egyablakos rendszert kell kidolgozni a program kedvezményezettjei és a program irányításában részt vevők számára.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

44 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(44b)  Általános szabályként a támogatási kérelmeket és a pályázatokat a kérelmező székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani, és ennek az irodának kell kezelnie azokat. Ettől eltérve azonban az uniós szintű hálózatok és európai vagy nemzetközi szervezetek által szervezett tevékenységekkel kapcsolatos támogatási kérelmeket és projektpályázatokat a Bizottsághoz kell benyújtani, és közvetlenül a Bizottságnak kell kezelnie azokat.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy elfogadják a program megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Idetartozik adott esetben – a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében az uniós jog sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése. Az (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel39 összhangban a tagállamoknak célszerű gyorsított eljárásokat létrehozniuk a beutazás és a tartózkodás engedélyezésére.

(46)  A tagállamoknak el kell fogadniuk a programhoz való hozzáférést akadályozó vagy a program megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Idetartozik adott esetben – a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében az uniós jog sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése. Az (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel39 összhangban a tagállamoknak célszerű gyorsított eljárásokat létrehozniuk a beutazás és a tartózkodás engedélyezésére.

__________________

__________________

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21. o.).

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek40 megfelelően kell gyakorolni.

törölve

__________________

 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.). a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

 

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49)  A kedvezményezettekre vonatkozó követelmények egyszerűsítése érdekében a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsített támogatásokat kell alkalmazni egyösszegű átalány, egységköltség és százalékos átalány formájában. A program mobilitási tevékenységeihez nyújtott egyszerűsített támogatásoknak a Bizottság által meghatározottak szerint figyelembe kell venniük a fogadó országban szokványos megélhetési költségeket. A Bizottságnak és a küldő országok nemzeti irodáinak lehetőséget kell biztosítani, hogy objektív kritériumok alapján kiigazíthassák ezeket az egyszerűsített támogatásokat, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkezők is hozzáférjenek a programhoz. A nemzeti joggal összhangban a tagállamokat ösztönözni kell arra is, hogy mentesítsék ezeket a támogatásokat az adók és járulékok alól. Ugyanennek a mentességnek vonatkoznia kell a pénzügyi támogatásokat az érintett személyeknek odaítélő köz- vagy magántestületekre is.

(49)  A kedvezményezettekre vonatkozó követelmények egyszerűsítése érdekében a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsített támogatásokat kell alkalmazni egyösszegű átalány, egységköltség és százalékos átalány formájában. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően, illetve a program adminisztrációjának egyszerűsítése érdekében az érintett projekten alapuló átalányjellegű kifizetéseket kell alkalmazni valamennyi ágazat mobilitási tevékenységei esetében. A program mobilitási tevékenységeihez nyújtott egyszerűsített támogatásokat a Bizottság által meghatározottak szerint rendszeresen felül kell vizsgálni és hozzá kell igazítani a fogadó országban és régióban szokványos megélhetési költségekhez. A Bizottságnak és a küldő országok nemzeti irodáinak lehetőséget kell biztosítani, hogy objektív kritériumok alapján kiigazíthassák ezeket az egyszerűsített támogatásokat, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkezők is hozzáférjenek a programhoz. A nemzeti joggal összhangban a tagállamokat ösztönözni kell arra is, hogy mentesítsék ezeket a támogatásokat az adók és járulékok alól. Ugyanennek a mentességnek vonatkoznia kell a pénzügyi támogatásokat az érintett személyeknek odaítélő köz- vagy magántestületekre is.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(52)  Jóllehet a keretszabályozás már lehetővé tette, hogy a tagállamok és a régiók az előző programozási időszakban szinergiákat alakítsanak ki az Erasmus+ és más uniós eszközök, például az európai strukturális és beruházási alapok között, amelyek szintén támogatják az uniós oktatási, képzési és ifjúsági rendszerek minőségi fejlesztését, ez a lehetőség mindeddig kihasználatlan maradt, ami korlátozza a projektek rendszerszintű hatásait és a szakpolitikára gyakorolt hatást. A hatás maximalizálása érdekében nemzeti szinten hatékony kommunikációra és együttműködésre van szükség a különböző eszközök irányításáért felelős nemzeti irodák között. A programnak lehetővé kell tennie az említett eszközökkel való aktív együttműködést.

(52)  Jóllehet a keretszabályozás már lehetővé tette, hogy a tagállamok és a régiók az előző programozási időszakban szinergiákat alakítsanak ki az Erasmus+ és más uniós eszközök, például az európai strukturális és beruházási alapok között, amelyek szintén támogatják az uniós oktatási, képzési és ifjúsági rendszerek minőségi fejlesztését, ez a lehetőség mindeddig kihasználatlan maradt, ami korlátozza a projektek rendszerszintű hatásait és a szakpolitikára gyakorolt hatást. A hatás maximalizálása érdekében nemzeti szinten hatékony kommunikációra és együttműködésre van szükség a különböző eszközök irányításáért felelős nemzeti irodák között. A programnak lehetővé kell tennie az említett eszközökkel való aktív együttműködést, különösen annak biztosításával, hogy ha egy színvonalas pályázat forráshiány miatt nem finanszírozható a program keretében, akkor a pályázat finanszírozását egyszerűsített eljárás keretében mérlegelni lehessen az európai strukturális és beruházási alapok keretében. Annak érdekében, hogy egyszerűsíteni lehessen az eljárást az ilyen intézkedésekre vonatkozóan, lehetővé kell tenni, hogy kiváló minőségük elismeréseként kiválósági pecsétet kaphassanak. Az ilyen, programok közötti komplementaritás minden bizonnyal növeli a sikeres projektek arányát.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

52 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(52a)  Az uniós finanszírozás és szakpolitikai támogatás hatékonyságának maximalizálása érdekében fontos a szinergiák és a komplementaritás koherens módon történő előmozdítása az összes releváns programban. Ezek a szinergiák és komplementaritások nem vezethetnek ahhoz, hogy az Erasmus+ program számára előirányzott forrásokat a programstruktúrán kívül kezeljék, vagy hogy e források felhasználása az e rendeletben meghatározottaktól eltérő célokat szolgáljon. A szinergiáknak és a komplementaritásnak egyszerűsített kérelmezési eljárásokat kell eredményezniük a végrehajtás szintjén.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  Ez a rendelet tiszteletben tartja a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokat, és figyelembe veszi az ott elismert elveket. E rendelet különösen törekszik arra, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsa a nők és a férfiak egyenlő bánásmódhoz való jogát, valamint a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetésmentességhez való jogot, és hogy előmozdítsa az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. és 23. cikkének alkalmazását.

(55)  Ez a rendelet tiszteletben tartja a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokat, és figyelembe veszi az ott elismert elveket. E rendelet különösen törekszik arra, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsa a nők és a férfiak egyenlő bánásmódhoz való jogát, valamint a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetésmentességhez való jogot, és hogy előmozdítsa az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. és 23. cikkének alkalmazását. Ezért a programnak aktívan támogatnia kell azokat a kezdeményezéseket, amelyek célja a tudatosság növelése és a megkülönböztetés által érintett bármely csoport pozitív megítélésének előmozdítása, valamint a nemek közötti egyenlőség előmozdítása. Támogatnia kell továbbá a romák előtt álló oktatási szakadék és sajátos nehézségek kezelésére irányuló erőfeszítéseket azáltal, hogy elősegíti a programban való teljes körű és aktív részvételüket. A különösen az Alapjogi Chartában elismert jogok és elvek tiszteletben tartását mindvégig érvényesíteni kell a program tervezési, végrehajtási, ellenőrzési és értékelési folyamatában.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  a tanulás valamennyi életszakaszt átfogó minden formája (formális, nem formális és informális tanulás), beleértve a koragyermekkori nevelést és gondozást, az általános képzést, a szakképzést, a felsőoktatást és a felnőttoktatást, amely az egyén, a polgár, a kultúra, a társadalom és/vagy a foglalkoztatás szempontjából a tudás, a készségek és a kompetenciák gyarapodását vagy a társadalmi részvétel megerősítését eredményezi, ideértve a tanácsadási és orientációs szolgáltatások nyújtását is;

1.  „egész életen át tartó tanulás”: a tanulás valamennyi életszakaszt átfogó minden formája (formális, nem formális és informális tanulás), beleértve a koragyermekkori nevelést és gondozást, az általános képzést, a szakképzést, a felsőoktatást és a felnőttoktatást, amely az egyén, a polgár, a kultúra, a társadalom és/vagy a foglalkoztatás szempontjából a tudás, a készségek, a képességek és a kompetenciák gyarapodását vagy frissítését vagy a társadalmi részvétel megerősítését eredményezi, ideértve a tanácsadási és orientációs szolgáltatások nyújtását is;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „tanulási célú mobilitás”: a lakóhely szerinti országtól eltérő országba való, tanulmányi, képzési, illetve nem formális vagy informális tanulási célú tényleges átköltözés; olyan intézkedések kísérhetik, mint például nyelvi támogatás és képzés, és/vagy kiegészítheti e-tanulás és virtuális együttműködés. Bizonyos sajátos esetekben információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásán keresztül történő tanulás formájában is megvalósulhat;

2.  „tanulási célú mobilitás”: a lakóhely szerinti országtól eltérő országba való, tanulmányi, képzési – beleértve az átképzést vagy a továbbképzést is –, illetve nem formális vagy informális tanulási célú tényleges átköltözés; ez megvalósulhat szakmai gyakorlatok, tanulószerződéses gyakorlati képzések, ifjúsági csereprogramok, tanítás, illetve szakmai továbbképzési tevékenységekben való részvétel formájában; olyan intézkedések kísérhetik, mint például nyelvi, így a nemzeti jelnyelvi támogatás és képzés, és/vagy kiegészítheti a hozzáférhető e-tanulás és virtuális együttműködés.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  „virtuális tanulás”: készségek és ismeretek elérhető információs és kommunikációs eszközök használatával történő elsajátítása;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b.  „vegyes tanulás”: készségek és ismeretek virtuális oktatási és képzési eszközök, valamint hagyományos oktatási és képzési módszerek kombinációja révén történő elsajátítása;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „szabadidősport”: helyi szinten, amatőr sportolók által szervezett formában gyakorolt sporttevékenység és tömegsport;

6.  „szabadidősport”: bármilyen korú amatőr sportolók által, szervezett formában, rendszeresen gyakorolt, egészségügyi, nevelési vagy társadalmi célú sporttevékenység;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „felsőoktatási hallgató”: felsőoktatási intézménybe beiratkozott személy, beleértve a rövid ciklusú képzést, az alapképzést, mesterképzést vagy doktori képzést, vagy az ezekkel egyenértékű képzést. A felsőoktatásban frissen végzettek is idetartoznak;

7.  „felsőoktatási hallgató”: felsőoktatási intézménybe beiratkozott személy, beleértve a rövid ciklusú képzést, az alapképzést, mesterképzést vagy doktori képzést, vagy az ezekkel egyenértékű képzést, vagy bármely olyan személy, aki az előző 24 hónap során ilyen intézményben végzett;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „személyzet”: az oktatásban, a képzésben vagy a nem formális tanulásban szakmai vagy önkéntes alapon részt vevő személyek; idetartozhatnak az egyetemi tanárok, a tanárok, az oktatók, az iskolavezetők, az ifjúságsegítők, a sportedzők, a nem oktatással foglalkozó dolgozók és a tanulást támogató egyéb szakemberek;

8.  „személyzet”: az oktatásban, a képzésben vagy a nem formális tanulásban valamennyi szinten szakmai vagy önkéntes alapon részt vevő személyek; idetartozhatnak az egyetemi tanárok, a tanárok, az oktatók, a kutatók, az iskolavezetők, az ifjúságsegítők, a nem oktatással foglalkozó dolgozók és a tanulást támogató egyéb szakemberek;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a.  „sportszemélyzet”: bármely olyan személyek, akik javadalmazás ellenében vagy önkéntes alapon sportcsapatok vagy több egyéni sportoló menedzselésével, tanításával vagy edzésével vagy foglalkoznak;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  „szakképzésben részt vevők”: minden olyan személy, aki beiratkozott szakmai alapképzési vagy szakmai továbbképzési programra, bármely szinten a középfokú oktatástól a posztszekunder képzésig. Az említett programok frissen végzett résztvevőit is magában foglalja;

9.  „szakképzésben részt vevők”: minden olyan személy, aki beiratkozott szakmai alapképzési vagy szakmai továbbképzési programra, bármely szinten a középfokú oktatástól a posztszekunder képzésig, vagy bármely személy, aki az előző 24 hónapban ilyen program keretében végzettséget szerzett;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „iskolai tanuló”: a koragyermekkori neveléstől és gondozástól kezdve a felső középfokú oktatási szintig általános oktatást nyújtó intézménybe tanulói minőségben beiratkozott személy, akit a területén illetékes nemzeti hatóságok a programban való részvételre jogosultnak tekintenek;

10.  „iskolai tanuló”: a koragyermekkori neveléstől és gondozástól kezdve a felső középfokú oktatási szintig általános oktatást nyújtó intézménybe tanulói minőségben beiratkozott személy vagy az intézményes oktatáson kívül iskolázott személy, akit a területén illetékes hatóságok a programban való részvételre jogosultnak tekintenek;

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12.  „a programhoz nem társult harmadik ország”: olyan harmadik ország, amely nem vesz részt teljes körűen a programban, de amelynek jogalanyai az Unió érdekeit szolgáló, kellően indokolt esetekben kivételesen részesülhetnek a programmal járó előnyökből;

törölve

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.  „közös mesterképzés”: legalább két felsőoktatási intézmény által nyújtott integrált tanulmányi program, amelynek eredményeképpen az összes részt vevő intézmény egyetlen oklevelet állít ki és ír alá közösen, amelyet a részt vevő intézmények székhelye szerint országokban hivatalosan elismernek;

15.  „közös mesterképzés vagy doktori program”: legalább két felsőoktatási intézmény által nyújtott integrált tanulmányi program, amelynek eredményeképpen az összes részt vevő intézmény egyetlen oklevelet állít ki és ír alá közösen, amelyet a részt vevő intézmények székhelye szerint országokban hivatalosan elismernek;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18.  „felsőoktatási intézmény”: bármilyen típusú felsőoktatási intézmény, amely – a nemzeti joggal vagy gyakorlattal összhangban – elismert fokozat vagy más elismert felsőfokú képesítés megszerzéséhez vezető képzést nyújt, függetlenül az ilyen intézmények megnevezésétől, valamint bármilyen más típusú felsőoktatási intézmény, amelyet a székhelye szerinti területen a nemzeti hatóságok jogosultnak tekintenek a programban való részvételre;

18.  „felsőoktatási intézmény”: bármilyen szervezet, amely – a nemzeti joggal vagy gyakorlattal összhangban – elismert fokozat vagy más elismert felsőfokú képesítés megszerzéséhez vezető képzést nyújt, függetlenül az ilyen intézmények megnevezésétől, vagy bármely más, hasonló szervezet, amelyet a székhelye szerinti területen a nemzeti hatóságok jogosultnak tekintenek a programban való részvételre;

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20.  „ifjúsági részvételi tevékenység”: informális ifjúsági csoportok és/vagy ifjúsági szervezetek által végzett, iskolán kívüli tevékenység, amelyet nem formális tanulási megközelítés jellemez;

20.  „ifjúsági részvételi tevékenység”: informális ifjúsági csoportok és/vagy ifjúsági szervezetek által végzett, iskolán kívüli tevékenység, amelyet nem formális vagy informális tanulási megközelítés és hozzáférhetőségi és befogadási támogatás jellemez;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

21.  „ifjúságsegítő”: nem formális tanulásban érintett szakember vagy önkéntes, aki támogatja a fiatalokat személyes szociálpedagógiai és szakmai fejlődésükben;

21.  „ifjúságsegítő”: nem formális vagy informális tanulásban érintett szakember vagy önkéntes, aki támogatja a fiatalok személyes fejlődését, beleértve a szociálpedagógiai és szakmai fejlődésüket és a kompetenciáik fejlesztését.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

22.  „uniós ifjúsági párbeszéd”: a fiatalokkal és az ifjúsági szervezetekkel folytatott párbeszéd, amely teret enged az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés prioritásaira, megvalósítására és nyomon követésére irányuló folyamatos közös gondolkodásnak;

22.  „uniós ifjúsági párbeszéd”: a szakpolitikai döntéshozók, a döntéshozók, a szakértők, a kutatók vagy adott esetben a civil társadalmi szereplők által a fiatalokkal és az ifjúsági szervezetekkel folytatott párbeszéd; teret enged az ifjúsággal kapcsolatos minden területen folytatott európai együttműködés prioritásaira, megvalósítására és nyomon követésére irányuló folyamatos közös gondolkodásnak;

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

23.  „a programhoz társult harmadik ország”: olyan harmadik ország, amely az Unióval kötött valamely megállapodás részes fele, ami lehetővé teszi a programban való részvételét, és amely teljesíti az e rendeletben a tagállamok tekintetében megállapított valamennyi kötelezettséget; „jogalany”:

törölve

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

25.  „kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek”: olyan személyek, akiket gazdasági, társadalmi, kulturális, földrajzi vagy egészségügyi okokból, migráns hátterük vagy például fogyatékosság vagy tanulási nehézségek miatt akadályok gátolnak abban, hogy ténylegesen hozzáférjenek a program által kínált lehetőségekhez;

25.  „kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek”: olyan személyek, akik különböző akadályok, például fogyatékosság, egészségügyi problémák, tanulási nehézségek, migrációs háttér, kulturális különbségek, gazdasági, szociális és földrajzi helyzetük miatt hátrányos helyzetben vannak a programhoz való hozzáférés tekintetében, ideértve a marginalizált közösségekből származó vagy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkében említett tényezők valamelyikén alapuló diszkrimináció kockázatával szembenéző személyeket is;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 27 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

27a.  „kiválósági pecsét”: a programhoz benyújtott azon projekteknek odaítélt minőségi védjegy, amelyek megérdemlik ugyan a támogatást, azonban a költségvetési korlátok miatt mégsem kapnak; a védjegy elismeri a javaslat értékét, és támogatást nyújt az alternatív finanszírozási lehetőségek felkutatásában.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program általános célkitűzése, hogy támogassa az emberek tanulmányi előmenetelét és szakmai és személyes fejlődését az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a sport terén Európában és Európán kívül, ezáltal hozzájárul a fenntartható növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és a társadalmi kohézióhoz, továbbá az európai identitás erősítéséhez. Ilyen módon a program kulcsfontosságú eszköz az európai oktatási térség létrehozása, az oktatás és képzés terén folytatott európai stratégiai együttműködés, valamint az alapul szolgáló ágazati menetrendek végrehajtásának támogatása, a 2019 és 2027 közötti időszakra vonatkozó uniós ifjúsági stratégia keretében az ifjúságpolitikai együttműködés előmozdítása, továbbá a sport európai dimenziójának fejlesztése szempontjából.

(1)  A program általános célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén támogassa az emberek tanulmányi előmenetelét és szakmai és személyes fejlődését az oktatás, a képzés, az ifjúsági tevékenységek és a sport terén Európában és Európán kívül, ezáltal hozzájárulva a fenntartható növekedéshez, a minőségi munkahelyteremtéshez és a társadalmi kohézióhoz és befogadáshoz, az aktív polgári szerepvállaláshoz, továbbá az európai identitás erősítéséhez. Ilyen módon a program kulcsfontosságú eszköz az európai oktatási térség létrehozása, az oktatási és képzési innováció elősegítése, az oktatás és képzés terén folytatott európai stratégiai együttműködés, valamint az alapul szolgáló ágazati menetrendek végrehajtásának támogatása, a 2019 és 2027 közötti időszakra vonatkozó uniós ifjúsági stratégia keretében az ifjúságpolitikai együttműködés előmozdítása, továbbá a sport európai dimenziójának fejlesztése szempontjából.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az egyéni tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás, a kiválóság, a kreativitás és az innováció ösztönzése az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén;

a)  az egyéni tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás, a méltányosság, a kiválóság, a kreativitás és az innováció ösztönzése az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén;

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a nem formális tanulási célú mobilitásnak és a fiatalok aktív részvételének, valamint az együttműködésnek, a befogadásnak, a kreativitásnak és az innovációnak az ösztönzése az ifjúsági szervezetek és szakpolitikák szintjén;

b)  a nem formális és informális tanulási célú mobilitásnak, az interkulturális tanulásnak, a kritikai gondolkodásnak és a fiatalok aktív részvételének, valamint az együttműködésnek, a befogadásnak, a minősgének, a kreativitásnak és az innovációnak az ösztönzése az ifjúsági szervezetek és szakpolitikák szintjén;

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a sportedzők és a személyzet tanulási célú mobilitásának, valamint az együttműködésnek, a befogadásnak, a kreativitásnak és az innovációnak az ösztönzése a sporttal kapcsolatos szervezetek és szakpolitikák szintjén.

c)  szabadidősport keretében a sportszemélyzet és szervezett keretek között rendszeresen sportoló fiatalok tanulási célú mobilitásának, valamint az együttműködésnek, a befogadásnak, a kreativitásnak és az innovációnak az ösztönzése a sporttal kapcsolatos szervezetek és szakpolitikák szintjén.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az egész életen át tartó tanulás előmozdítása ágazatközi megközelítéssel formális, nem formális és informális keretek között és a rugalmas tanulási útvonalak támogatásával.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A programnak megerősített nemzetközi vetülettel is rendelkeznie kell, amely az Unió és a harmadik országok közötti együttműködés révén az Unió külső fellépéseinek és fejlesztési célkitűzéseinek a támogatását célozza.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyes fő intézkedések keretében támogatott tevékenységek leírását a II. fejezet (oktatás és képzés), a III. fejezet (ifjúságpolitika) és a IV. fejezet (sport) tartalmazza.

A program minden intézkedésének kiemelt tanulási komponenst kell tartalmaznia, amely elősegíti a program e cikkben meghatározott célkitűzéseinek megvalósítását. Az egyes fő intézkedések keretében támogatott tevékenységek leírását a II. fejezet (oktatás és képzés), a III. fejezet (ifjúságpolitika) és a IV. fejezet (sport) tartalmazza. Az egyes fellépésekre vonatkozó operatív célkitűzéseket és az azokhoz tartozó szakpolitikai prioritásokat a 19. cikkben említett munkaprogram határozza meg részletesen.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3 a. cikk

 

Európai hozzáadott érték

 

(1)  A program csak azokat az intézkedéseket és tevékenységeket támogatja, amelyek potenciális európai hozzáadott értéket teremtenek és hozzájárulnak a 3. cikkben említett célkitűzések megvalósításához.

 

(2)  A program intézkedéseinek és tevékenységeinek európai hozzáadott értékét például az alábbiak segítségével kell biztosítani:

 

a)  országokon átívelő jelleg, különösen a fenntartható rendszerszintű hatás elérését célzó mobilitás és együttműködés tekintetében;

 

b)  más nemzeti, uniós és nemzetközi szintű programokkal és szakpolitikákkal való kiegészítő jelleg és szinergiák;

 

c)  hozzájárulás az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök hatékony használatához;

 

d)  hozzájárulás Unió-szerte alkalmazandó minőségbiztosítási normák, többek között charták kidolgozásához;

 

e)  hozzájárulás az oktatási és képzési programokra Unió-szerte alkalmazandó közös normák kialakításához;

 

f)  a kultúrák és vallások közötti párbeszéd Unió-szerte történő előmozdítása;

 

g)  a többnyelvűség Unió-szerte történő előmozdítása; vagy

 

h)  az Európához tartozás érzésének előmozdítása és egy közös európai állampolgárság erősítése.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az iskolai tanulók és az iskolai személyzet mobilitása;

c)  az iskolai tanulók és az iskolai személyzet, köztük az óvodapedagógusok és a kisgyermekkori nevelők és gondozók mobilitása;

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a felnőttoktatási személyzet mobilitása;

d)  a felnőttoktatási személyzet és a felnőtt tanulók mobilitása;

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A program támogatja a virtuális tanulással és a vegyes tanulással kapcsolatos intézkedéseket az (1) bekezdésben meghatározott mobilitási tevékenységek támogatására. Támogatja továbbá az ilyen tevékenységeket olyan személyek számára, akik nem tudnak részt venni az ilyen mobilitási tevékenységekben.

 

A Bizottság adott esetben szavatolja a program keretében kidolgozott virtuális és vegyes tanulási eszközök szélesebb nyilvánosság számára történő rendelkezésre bocsátását.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Támogatásban részesíthető az e cikkben meghatározott mobilitási tevékenységek előkészítése, beleértve szükség szerint az előkészítő látogatásokat.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  együttműködésre és a bevált gyakorlatok cseréjére irányuló partnerségek, beleértve a programhoz való szélesebb körű és inkluzívabb hozzáférés előmozdítására szolgáló kisléptékű partnerségeket is;

a)  együttműködésre és a bevált gyakorlatok cseréjére irányuló stratégiai partnerségek, beleértve a programhoz való szélesebb körű és inkluzívabb hozzáférés előmozdítására szolgáló kisléptékű partnerségeket is;

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  kiválósági partnerségek, különösen az európai egyetemek hálózata, a szakképzési kiválósági központok és közös mesterképzések;

b)  kiválósági partnerségek, különösen az európai egyetemek hálózata, a szakképzési kiválósági központok és az Erasmus Mundus közös mesterképzések vagy doktori programok; Az európai egyetemeknek és szakképzési kiválósági központoknak legalább egy, valamely tagállamban letelepedett taggal kell rendelkezniük;

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  Európa innovációs kapacitásának erősítésére szolgáló innovációs partnerségek;

c)  Európa innovációs kapacitásának erősítésére szolgáló innovációs partnerségek, mint például felnőttoktatási szövetségek;

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  online platformok és eszközök a virtuális együttműködéshez, beleértve az eTwinning és az európai felnőttképzés elektronikus platformja számára kifejlesztett támogatási szolgáltatásokat.

d)  hozzáférhető és felhasználóbarát online platformok és eszközök a virtuális együttműködéshez, beleértve az eTwinning és az európai felnőttképzés elektronikus platformja számára kifejlesztett támogatási szolgáltatásokat, az „egyetemes tervezés az oktatásban” eszközök használatát népszerűsítő eszközök, valamint a mobilitást elősegítő eszközök, mint például a 25. cikk (7c) bekezdésében említett európai diákigazolvány;

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  célzott kapacitásépítés a felsőoktatás területén olyan harmadik országokkal, amelyek nem állnak kapcsolatban a programmal.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kompetenciák, készségek és képesítések színvonalát, átláthatóságát és elismerését elősegítő uniós eszközök és intézkedések45;

b)  a kompetenciák, készségek és képesítések színvonalát, átláthatóságát, elismerését és frissítését elősegítő uniós eszközök és intézkedések45;

__________________

__________________

45 Különösen a következők tartoznak ide: a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes uniós kerete, az európai képesítési keretrendszer, a Szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakerete, az európai szakképzési kreditrendszer, az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer, az európai felsőoktatási minőségbiztosítási nyilvántartás, az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség, az Információs Központok Európai Hálózata, a Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Információs Központok, valamint a Euroguidance hálózatok.

45 Különösen a következők tartoznak ide: az Europass, azaz a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes uniós kerete, az európai képesítési keretrendszer, a Szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakerete, az európai szakképzési kreditrendszer, az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer, az európai felsőoktatási minőségbiztosítási nyilvántartás, az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség, az Információs Központok Európai Hálózata, a Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Információs Központok, valamint a Euroguidance hálózatok.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  szakpolitikai párbeszéd és együttműködés az oktatás és képzés terén a legfontosabb érdekelt felekkel, többek között uniós hálózatokkal, európai nem kormányzati szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel;

c)  szakpolitikai párbeszéd és együttműködés az oktatás és képzés terén az érintett érdekelt felek, többek között uniós hálózatok, valamint európai és nemzetközi szervezetek számára, valamint ezek támogatása;

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a program minőségi és inkluzív végrehajtását elősegítő intézkedések;

d)  a program minőségi és inkluzív végrehajtását elősegítő célzott intézkedések;

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program a következő tevékenységeken keresztül támogatja az európai integrációval kapcsolatos tárgyak tanítását, tanulását, kutatását és megvitatását:

A program a következő tevékenységeken keresztül támogatja az európai integrációval kapcsolatos tárgyak és az Unió jövőbeni kihívásainak és lehetőségeinek tanítását, tanulását, kutatását és megvitatását:

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Jean Monnet akció a felsőoktatás terén;

törölve

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Jean Monnet akció az oktatás és képzés más területein;

b)  Jean Monnet akció az oktatás és képzés minden területén;

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  együttműködésre és a bevált gyakorlatok cseréjére irányuló partnerségek, beleértve a programhoz való szélesebb körű és inkluzívabb hozzáférés előmozdítására szolgáló kisléptékű partnerségeket is;

a)  együttműködésre és a bevált gyakorlatok cseréjére irányuló stratégiai partnerségek, beleértve a programhoz való szélesebb körű és inkluzívabb hozzáférés előmozdítására szolgáló kisléptékű partnerségeket is;

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  online platformok és eszközök a virtuális együttműködéshez.

c)  hozzáférhető és felhasználóbarát online platformok és eszközök a virtuális együttműködéshez.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az uniós ifjúsági szakpolitikai menetrend előkészítése és végrehajtása a „Youth Wiki” hálózat támogatásával;

a)  az uniós ifjúsági szakpolitikai menetrend előkészítése és végrehajtása, adott esetben a „Youth Wiki” hálózat támogatásával;

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  szakpolitikai párbeszéd és együttműködés az ifjúságpolitika terén a releváns érdekelt felekkel, többek között uniós hálózatokkal, európai nem kormányzati szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel, az uniós ifjúsági párbeszéddel, valamint támogatás az Európai Ifjúsági Fórum számára;

c)  szakpolitikai párbeszéd és együttműködés az ifjúságpolitika terén a releváns érdekelt felekkel, többek között uniós hálózatokkal, európai és nemzetközi szervezetekkel, az uniós ifjúsági párbeszéddel és ezek támogatása, valamint támogatás az Európai Ifjúsági Fórum számára;

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a program minőségi és inkluzív végrehajtását elősegítő intézkedések;

d)  a program magas színvonalú és inkluzív végrehajtását elősegítő intézkedések;

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program a sport terén az 1. fő intézkedés keretében a sportedzők és a személyzet mobilitását támogatja.

A program a sport terén az 1. fő intézkedés keretében a szabadidős sporttevékenységekben részt vevő fiatalok és sportszemélyzet mobilitását támogatja.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a sport európai dimenzióját erősítő nonprofit sportesemények.

b)  a sport európai dimenzióját erősítő nonprofit szabadidős sportesemények, beleértve a kisebb léptékű eseményeket is.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  szakpolitikai párbeszéd és együttműködés a sport terén a legfontosabb érdekelt felekkel, többek között európai nem kormányzati szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel;

b)  szakpolitikai párbeszéd és együttműködés a sport terén az érdekelt felekkel, többek között európai és nemzetközi szervezetekkel;

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a program magas színvonalú és befogadó végrehajtását elősegítő intézkedések;

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  más uniós eszközökkel való együttműködés és egyéb uniós szakpolitikák támogatása;

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

4 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IVa. fejezet

 

Befogadás

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. cikk

 

Befogadásra irányuló stratégia

 

(1)  A Bizottság 2021. március 31-ig kidolgozza a befogadást célzó intézkedések keretrendszerét és a végrehajtásukra vonatkozó iránymutatásokat. A keret alapján és különös figyelemmel a nemzeti szinten a program hozzáférhetőségével kapcsolatos kihívásokra, a nemzeti ügynökségek többéves nemzeti befogadási stratégiát dolgoznak ki. A stratégiát 2021. június 30-ig közzé kell tenni és végrehajtását rendszeresen nyomon kell követni.

 

(2)  Az (1) bekezdésben említett keretben és stratégiában kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi elemekre:

 

a)  Együttműködés a szociális partnerekkel, a nemzeti és helyi hatóságokkal, továbbá a civil társadalommal;

 

b)  a közvetlenül a célcsoportokkal foglalkozó alulról szerveződő, közösségi alapú szervezetek támogatása;

 

c)  a célcsoportok megszólítása és tájékoztatása, többek között felhasználóbarát információk terjesztésével;

 

d)  a pályázati eljárások egyszerűsítése;

 

e)  konkrét tanácsadás, képzés és támogatási szolgáltatások a célcsoportoknak egyrészt a pályázatot megelőzően, másrészt hogy felkészítsék őket a programban való tényleges részvételre;

 

f)  az akadálymentesítéssel kapcsolatos bevált gyakorlatok és támogatási szolgáltatások fogyatékossággal élők számára;

 

g)  megfelelő mennyiségi és minőségi adatok összegyűjtése a stratégia hatékonyságának értékelésére;

 

h)  pénzügyi támogatási intézkedések megvalósítása a 13b. cikknek megfelelően.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

13 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13b. cikk

 

A befogadásra irányuló pénzügyi támogatási intézkedések

 

(1)  A Bizottság és a tagállamok együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő pénzügyi támogatási intézkedések, adott esetben többek között előfinanszírozás álljon rendelkezésre a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek számára, akik a programban pénzügyi okokból nem tudnak részt venni vagy azért, mert anyagilag hátrányos helyzetben vannak, vagy mert különleges helyzetük miatt a programban való részvétel pluszköltségei jelentős akadályt jelentenek. A pénzügyi okok és a támogatás szintjének értékelése objektív szempontokon alapul.

 

(2)  Az (1) bekezdésben említett támogatási intézkedések között a következők szerepelhetnek:

 

a)  más uniós eszközökből, például az Európai Szociális Alap Pluszból rendelkezésre álló támogatás;

 

b)  nemzeti programok keretében rendelkezésre álló támogatás;

 

c)  a program keretében rendelkezésre álló mobilitási intézkedések támogatásának kiigazítása és kiegészítése.

 

(3)  E cikk (2) bekezdése c) pontjának teljesítése érdekében a Bizottság szükség esetén kiegészíti vagy felhatalmazza a nemzeti irodákat, hogy kiegészítésék a program keretében megvalósítandó mobilitási intézkedések támogatását célzó forrásokat. A Bizottság a 14. cikkben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően célzott költségvetést hoz létre a program keretében megvalósítandó intézkedések pénzügyi támogatásának további finanszírozására.

 

(4)  A befogadás elősegítésére vagy támogatására irányuló intézkedések költségei semmilyen körülmények között sem indokolhatják a program keretében benyújtott pályázatok elutasítását.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 30 000 000 000 EUR.

(1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keretösszeg 2018. évi változatlan árakon 41 097 000 000 EUR (folyó áron 46 758 000 000 EUR).

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az éves előirányzatokat a többéves pénzügyi keret erejéig az Európai Parlament és a Tanács hagyja jóvá.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  24 940 000 000 EUR az oktatás és képzés terén végrehajtandó tevékenységekre, amely összegből:

a)  az (1) bekezdésben említett összeg 83%-a az oktatás és képzés terén végrehajtandó tevékenységekre, amelyből:

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  legalább 8 640 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 4. cikk a) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett felsőoktatási tevékenységekre;

1.  legalább 34,66%-ot kell elkülöníteni a 4. cikk a) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett felsőoktatási tevékenységekre;

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  legalább 5 230 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 4. cikk b) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett szakképzési tevékenységekre;

2.  legalább 23%-ot kell elkülöníteni a 4. cikk b) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett szakképzési tevékenységekre;

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  legalább 3 790 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 4. cikk c) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett iskolai oktatási tevékenységekre;

3.  legalább 15,63%-ot kell elkülöníteni a 4. cikk c) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett iskolai oktatási tevékenységekre, beleértve az óvodai és kisgyermekkori nevelést;

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  legalább 1 190 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 4. cikk d) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett felnőttoktatási tevékenységekre;

4.  legalább 6%-ot kell elkülöníteni a 4. cikk d) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett felnőttoktatási tevékenységekre;

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  450 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 7. cikkben említett Jean Monnet akciókra;

5.  1,8%-ot kell elkülöníteni a 7. cikkben említett Jean Monnet akciókra;

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  Az e bekezdés a) pontjában hivatkozott összeg 13,91%-át elsődlegesen közvetlenül irányított intézkedésekre kell elkülöníteni, beleértve a 4. cikk e) pontjában, az 5. cikk b)-d) pontjában és a 6. cikk a)-f) pontjában meghatározott intézkedéseket;

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b.  a fennmaradó 5% a II. fejezeten belüli bármely intézkedés finanszírozására felhasználható;

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  3 100 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 8‒10. cikkben említett, az ifjúságpolitika terén végrehajtandó tevékenységekre;

b)  az (1) bekezdésben említett összeg 10,3%-át kell elkülöníteni a 8‒10. cikkben említett, az ifjúságpolitika terén végrehajtandó tevékenységekre;

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  550 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 11‒13. cikkben említett, a sport terén végrehajtandó tevékenységekre; valamint

c)  az (1) bekezdésben említett összeg 2%-át kell elkülöníteni a 11‒13. cikkben említett, a sport terén végrehajtandó tevékenységekre; valamint

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  legalább 960 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a nemzeti irodák működési költségeihez való hozzájárulásként.

d)  az (1) bekezdésben említett összeg legalább 3,2%-át kell elkülöníteni a nemzeti irodák működési költségeihez való hozzájárulásként.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első albekezdésben meghatározott indikatív felosztás alapján nem elkülönített 1,5%-ot programtámogatásra lehet fordítani.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben említett pénzügyi keretösszegen kívül a program nemzetközi dimenziójának ösztönzése érdekében a(z) …/…rendelet [Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz]46 és a(z) …/… rendelet [IPA III]47 alapján további pénzügyi hozzájárulásokat kell rendelkezésre bocsátani az e rendelettel összhangban végrehajtott és irányított tevékenységek támogatására. Ezt a hozzájárulást az említett eszközök létrehozásáról szóló rendeleteknek megfelelően kell finanszírozni.

(3)  Az (1) bekezdésben említett pénzügyi keretösszegen kívül a program nemzetközi dimenziójának ösztönzése érdekében a(z) …/…rendelet [Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz]46 és a(z) …/… rendelet [IPA III]47 pénzügyi hozzájárulást nyújt az e rendelet alapján létrehozott és végrehajtott tevékenységek támogatására. Ezen pénzeszközök felhasználására e rendelet alkalmazandó, ezzel egyidejűleg biztosítva az NDICI-re és az IPA III-ra irányadó rendeletek betartását.

__________________

__________________

46 [Hivatkozás].

46 [Hivatkozás].

47 [Hivatkozás].

47 [Hivatkozás].

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési tevékenységekre, ideértve a vállalati információtechnológiai rendszereket.

(4)  Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési tevékenységekre, ideértve a vállalati információtechnológiai rendszereket, továbbá a hozzáférhetőséggel kapcsolatos tanácsadást és képzést.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A (2) bekezdésben meghatározott tevékenységek szerinti költségvetési előirányzat prioritásait a 19. cikkben említett munkaprogramban kell meghatározni.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 4‒6. cikkben, a 7. cikk a) és b) pontjában és a 8‒10., 12. és 13. cikkben említett tevékenységekben a következő harmadik országok vehetnek részt:

A 4‒6. cikkben, a 7. cikk a) és b) pontjában és a 8‒13. cikkben említett tevékenységekben az Unió érdekeit szolgáló, kellően indokolt esetekben részt vehetnek harmadik országokból származó jogi személyek.

(a)  a 16. cikkben említett országok, amelyek nem teljesítik az említett cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételt;

 

(b)  bármely más harmadik ország.

 

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program végrehajtása során, többek között a résztvevők kiválasztásakor és a támogatások odaítélésekor a Bizottság és a tagállamok gondoskodnak arról, hogy erőfeszítéseket tegyenek a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek társadalmi befogadásának elősegítése és elérésének javítása érdekében.

törölve

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A pénzügyi támogatás, így a vissza nem térítendő támogatások, átalányösszegű ellátmányok és egységköltségek szintjét rendszeresen felül kell vizsgálni és hozzá kell igazítani a fogadó ország vagy térség Eurostat adatokon alapuló megélhetési költségeihez. A megélhetési költségek kiigazításakor kellően figyelembe kell venni a fogadó országba vagy térségbe és onnan történő utazás költségeit.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kevesebb lehetőséggel rendelkezők hozzáférésének javítása és a program gördülékeny végrehajtása érdekében a Bizottság objektív kritériumok alapján kiigazíthatja a program mobilitási tevékenységeihez nyújtott támogatásokat, vagy erre felhatalmazhatja a 23. cikkben említett nemzeti irodákat.

törölve

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A programot a költségvetési rendelet 108. cikkében említett munkaprogramokon keresztül kell végrehajtani. A munkaprogramok tartalmazzák továbbá az egyes cselekvésekhez elkülönített támogatási összegeket, valamint a nemzeti irodák által irányítandó tevékenységek számára a tagállamok és a programhoz társult harmadik országok között elosztott összegeket. A munkaprogramot a Bizottság fogadja el végrehajtási jogi aktus útján. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 31. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A másodlagos szakpolitikákat és prioritásokat, többek között a 4–13. cikkben meghatározott konkrét kezdeményezések részleteit a költségvetési rendelet 110. cikkében említett munkaprogram keretében kell meghatározni. A munkaprogramban a program végrehajtásának módját is meg kell határozni. A munkaprogramok tartalmazzák továbbá az egyes cselekvésekhez elkülönített támogatási összegeket, valamint a nemzeti irodák által irányítandó tevékenységek számára a tagállamok és a programhoz társult harmadik országok között elosztott összegeket. A Bizottság a 30. cikkel összhangban felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítésére az említett munkaprogram elfogadásával.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Értékelés

Értékelések, félidős értékelés és felülvizsgálat

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az értékeléseket időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.

(1)  Valamennyi értékelést időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni. Ehhez az elődprogram végleges értékelését is csatolni kell.

(2)  A program félidős felülvizsgálatát a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb 2024. december 31-ig mindenképpen el kell végezni. Ehhez az elődprogram végleges értékelését is csatolni kell, amely hozzájárul a félidős felülvizsgálathoz. A félidős felülvizsgálat során a program általános eredményességének és teljesítményének vizsgálata mellett értékelni kell különösen a IVa. fejezetben meghatározott befogadást erősítő intézkedések végrehajtását, a programnak a kedvezményezettek számára történő egyszerűbbé tételére irányuló erőfeszítéseket és az 5. cikk b) pontjában és a 8. cikk c) pontjában említett új kezdeményezések végrehajtását. Ennek során meg kell vizsgálni a programban való részvétel lebontását, különös tekintettel a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberekre.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A IX. fejezetben meghatározott követelmények, valamint a nemzeti irodák 24. cikkben említett kötelezettségeinek sérelme nélkül a tagállamok 2024. április 30-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a program végrehajtásáról, illetve a területükön gyakorolt hatásáról.

(3)  A IX. fejezetben meghatározott követelmények, valamint a nemzeti irodák 24. cikkben említett kötelezettségeinek sérelme nélkül a tagállamok 2024. április 30-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a program végrehajtásáról, illetve a területükön gyakorolt hatásáról. Az EKSZ hasonló jelentést nyújt be a program végrehajtásáról és a részt vevő fejlődő országokban kifejtett hatásáról.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Amennyiben szükséges, a Bizottság a félidős felülvizsgálat alapján megfelelő jogalkotási javaslatokat nyújt be e rendelet módosítására. A Bizottság képviselője megjelenik az Európai Parlament illetékes bizottsága és a Tanács illetékes szerve előtt, hogy beszámoljon a félidős felülvizsgálatról, beleértve a Bizottság arra vonatkozó döntését is, hogy szükséges-e módosítani e rendeletet.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A végrehajtási időszak végén, de legkésőbb négy évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.

(4)  A végrehajtási időszak végén, de legkésőbb három évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

(5)  A Bizottság az értékeléseket és a félidős felülvizsgálatot saját észrevételei kíséretében továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 24. cikkben említett nemzeti irodák egységes stratégiát dolgoznak ki a program keretében irányított cselekvéseik által támogatott tevékenységek eredményeinek hatékony terjesztése és kiaknázása tekintetében, és támogatják a Bizottságot a programra és az eredményeire vonatkozó információk – beleértve a nemzeti és uniós szinten irányított cselekvésekre és tevékenységekre vonatkozó információkat – terjesztésében, illetve tájékoztatják az érintett célcsoportokat az országukban megvalósuló cselekvésekről.

(1)  A Bizottsággal együttműködve és egy egész Unióra kiterjedő keret alapján a 24. cikkben említett nemzeti irodák egységes stratégiát dolgoznak ki a program keretében irányított cselekvéseik által támogatott tevékenységek eredményeinek hatékony terjesztése és kiaknázása tekintetében, és támogatják a Bizottságot a programra és az eredményeire vonatkozó információk – beleértve a nemzeti és uniós szinten irányított cselekvésekre és tevékenységekre vonatkozó információkat – terjesztésében. A nemzeti irodák tájékoztatják az érintett célcsoportokat az országukban megvalósuló cselekvésekről azzal a céllal, hogy erősítsék az érdekelt felek közötti együttműködést és támogassák a program végrehajtásával kapcsolatos ágazatközi megközelítést. A kommunikációs és a célcsoportok elérését célzó tevékenységek, valamint az információk terjesztése során a Bizottságnak és a nemzeti irodáknak a IVa. fejezettel összhangban kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberekre a programban való részvételük növelése érdekében.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A kedvezményezetteknek szóló valamennyi szükséges programdokumentumot, beleértve a jelentkezési lapokat, az útmutatókat és az alapvető információkat legalább az Unió összes hivatalos nyelvén rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

(4)  A Bizottság hozzáférhető módon tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A nemzeti irodák a programmal kapcsolatos információkat az oktatási és képzési intézmények pályaorientációs szolgálataihoz és a foglalkoztatási szolgálatokhoz is eljuttatják.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok minden szükséges és megfelelő intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy felszámolják a program megfelelő működésének jogi és igazgatási akadályait, ideértve – amennyiben lehetséges – a vízumok megszerzése során nehézségeket okozó problémák megoldását célzó intézkedéseket is.

(2)  A tagállamok minden szükséges és megfelelő intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy felszámolják a program megfelelő működésének jogi és igazgatási akadályait, ideértve – amennyiben lehetséges – a támogatások adóztatásának elkerülésére, az uniós szociális rendszerek közötti jogok hordozhatóságának biztosítására irányuló és a vízumok vagy tartózkodási engedélyek megszerzése során nehézségeket okozó problémák megoldását célzó intézkedéseket is.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A nemzeti iroda éves vezetői nyilatkozata, az erről adott független ellenőri vélemény és a nemzeti iroda megfelelésének és teljesítményének Bizottság általi elemzése alapján a nemzeti hatóság minden évben tájékoztatja a Bizottságot a programmal kapcsolatos nyomonkövetési és felügyeleti tevékenységeiről.

(9)  A nemzeti iroda éves vezetői nyilatkozata, az erről adott független ellenőri vélemény és a nemzeti iroda megfelelésének és teljesítményének Bizottság általi elemzése alapján a nemzeti hatóság minden évben tájékoztatja a Bizottságot a programmal kapcsolatos nyomonkövetési és felügyeleti tevékenységeiről. Amennyiben lehetséges, ezt az információt szintén hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a program valamennyi ágazatára vonatkozóan rendelkezik a szükséges szakértelemmel;

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A nemzeti irodák a Bizottsággal együttműködve gondoskodnak arról, hogy a rendelet végrehajtására létrehozott eljárások következetesek, egyszerűek és magas színvonalúak legyenek, többek között a projektpályázatokra és azok értékelésére vonatkozó közös normák kialakítása révén. Ezen követelmény betartása érdekében a nemzeti irodák rendszeres konzultációt folytatnak a program kedvezményezettjeivel.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  adott esetben kiegészítő források a 6. cikk d) pontja és a 10. cikk d) pontja szerinti intézkedésekhez.

c)  adott esetben kiegészítő források a 6. cikk d) pontja, a 10. cikk d) pontja és a 13. cikk ba) pontja szerinti intézkedésekhez.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság felel az általa közvetlenül irányított tevékenységek végrehajtásáért. Következésképpen a Bizottság irányítja a program II., III. és IV. fejezetben felsorolt tevékenységeire irányuló támogatási és projektkérelmek valamennyi szakaszát, amennyiben a kérelmeket uniós szintű hálózatok, valamint európai és nemzetközi szervezetek nyújtják be.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A nemzeti irodák hálózatának részvételével rendszeres üléseket kell szervezni annak biztosítása érdekében, hogy a program végrehajtása valamennyi tagállamban és a 17. cikkben említett valamennyi harmadik országban egységes legyen.

(7)  A nemzeti irodák hálózatának részvételével rendszeres üléseket kell szervezni annak biztosítása érdekében, hogy a program végrehajtása valamennyi tagállamban és a 17. cikkben említett valamennyi harmadik országban következetes legyen, és meg lehessen osztani a bevált gyakorlatokat. Külső szakértőket, többek között a civil társadalom, a szociális partnerek és a programhoz társult harmadik országok képviselőit is meg kell hívni az ilyen ülésekre. Az Európai Parlamentet meg kell hívni, hogy megfigyelőként vegyen részt ezeken az üléseken.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A pályázati folyamat egyszerűsítése és összehangolása érdekében a Bizottság 2024. június 30-ig létrehoz a program céljára egy közös, többnyelvű, egyablakos eszközt. Az eszközt mind online, mind mobil eszközökön elérhetővé kell tenni a program kedvezményezettjének számító vagy a program irányításában részt vevő bármely szervezet számára. Az eszköz ezenkívül információkat biztosít lehetséges partnerekről a leendő kedvezményezettek számára.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A Bizottság biztosítja, hogy a projekt eredményeit nyilvánosan elérhetővé tegyék és széles körben terjesszék a bevált gyakorlatok nemzeti irodák, az érdekelt felek és a program kedvezményezettjei közötti cseréjének előmozdítása érdekében.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 7 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7c)  2021. december 31-ig a Bizottság a programban részt vevő valamennyi hallgató számára létrehozza az európai diákigazolványt. 2025. december 31-ig a Bizottság az Unióban élő valamennyi hallgató számára elérhetővé teszi az európai diákigazolványt.

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felel a nemzeti irodák által kezelt programcselekvésekkel és -tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti ellenőrzésekért. A Bizottság határozza meg a nemzeti iroda és a független auditszervezet által végzett ellenőrzésekre vonatkozó minimumkövetelményeket.

(2)  A Bizottság felel a nemzeti irodák által kezelt programcselekvésekkel és -tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti ellenőrzésekért. A Bizottság határozza meg a nemzeti iroda és a független auditszervezet által végzett ellenőrzésekre vonatkozó minimumkövetelményeket, figyelembe véve a nemzeti államháztartások belső ellenőrzési rendszereit.

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program keretében hozzájárulásban részesült tevékenység hozzájárulást kaphat bármely más uniós programból, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik.

(2)  A program keretében hozzájárulásban részesült tevékenység hozzájárulást kaphat bármely más uniós programból, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. [A kumulatív finanszírozás összege nem haladhatja meg az intézkedés elszámolható költségeit.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A program keretében támogatásra jogosult azon tevékenységek, amelyeket már értékeltek a programra vonatkozó pályázati eljárás során, és amelyek teljesítik az adott pályázati felhívás minimális minőségi követelményeit, de amelyek költségvetési megszorítások miatt nem részesülnek finanszírozásban, kiválaszthatók az európai strukturális és beruházási alapokból történő finanszírozásra. Ez esetben az e rendeleten alapuló társfinanszírozási arányok és támogathatósági szabályok alkalmazandók. Ezeket az intézkedéseket a [közös rendelkezésekről szóló] (EU)XX rendelet [65.] cikkében említett irányító hatóság hajtja végre az említett rendeletben, valamint az egyes alapokra vonatkozó rendeletekben meghatározott szabályokkal összhangban, beleértve a pénzügyi korrekcióra vonatkozó szabályokat is.

(4)  A program keretében támogatásra jogosult azon tevékenységek, amelyek megfelelnek az alábbi kumulatív, összehasonlítható feltételeknek:

 

a program keretében meghirdetett pályázati felhívás alapján értékelték őket;

 

megfelelnek az adott pályázati felhívás minőségre vonatkozó minimumkövetelményeinek;

 

költségvetési korlátok miatt nem támogathatók az adott pályázati felhívás keretében;

 

magas színvonaluk elismeréséül kiválósági pecsétet kaphatnak, ami elősegítheti, hogy más forrásokból származó finanszírozásra pályázzanak, vagy lehetővé teheti az európai strukturális és beruházási alapokból történő finanszírozásra való kiválasztásukat anélkül, hogy új pályázati folyamat indulna. Ez esetben az e rendeleten alapuló társfinanszírozási arányok és támogathatósági szabályok alkalmazandók. Ezeket az intézkedéseket a [közös rendelkezésekről szóló] (EU)XX rendelet [65.] cikkében említett irányító hatóság hajtja végre az említett rendeletben, valamint az egyes alapokra vonatkozó rendeletekben meghatározott szabályokkal összhangban, beleértve a pénzügyi korrekcióra vonatkozó szabályokat is.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 20. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

(2)  A Bizottságnak a 19. és a 20. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 20. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 19. és 20. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

31. cikk

törölve

Bizottsági eljárás

 

(1)  A Bizottság munkáját a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság segíti.

 

(2)  A bizottság egyedi formációban is ülésezhet, hogy ágazati kérdésekkel foglalkozzon, illetve adott esetben a bizottság eljárási szabályaival összhangban, eseti alapon külső szakértőket – többek között a szociális partnerek képviselőit – lehet meghívni, hogy az üléseken megfigyelőként részt vegyenek.

 

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

I melléklet

törölve

Mutatók

 

(1)  Színvonalas tanulási célú mobilitás különböző hátterű személyek számára

 

(2)  A szervezetek és intézmények európaizálódása és nemzetköziesedése

 

Mire terjed ki a mérés?

 

(3)  A program keretében mobilitási tevékenységekben részt vevők száma

 

(4)  A program keretében tanulási célú mobilitási tevékenységekben részt vevő, kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek száma

 

(5)  Azoknak a résztvevőknek az aránya, akik úgy gondolják, hasznukra vált a program keretében tanulási célú mobilitási tevékenységekben való részvétel

 

(6)  A program által az 1. fő intézkedés (tanulási célú mobilitás) és a 2. fő intézkedés (együttműködés) keretében támogatott intézmények és szervezetek száma

 

(7)  A program által az 1. fő intézkedés (tanulási célú mobilitás) és a 2. fő intézkedés (együttműködés) keretében támogatott új pályázó szervezetek száma

 

(8)  A program által támogatott azon intézmények és szervezetek aránya, amelyek a programban való részvételük eredményeképpen magas színvonalú gyakorlatot fejlesztettek ki

 

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ia. melléklet

 

Valamennyi mennyiségi mutatót legalább tagállamok és nemek szerinti lebontásban kell megadni.

 

Mérendő célkitűzés: 1. fő intézkedés – Tanulási célú mobilitás

 

Mutatók:

 

A program keretében mobilitási intézkedésekben és tevékenységekben részt vevők száma;

 

A program keretében a mobilitás támogatására virtuális és vegyes tanulási eszközöket használó egyének száma;

 

Virtuális és vegyes tanulási eszközöket használó olyan egyének száma, akik nem tudnak részt venni mobilitási tevékenységekben;

 

A program keretében mobilitási intézkedésekben és tevékenységekben részt vevő szervezetek/intézmények száma;

 

A program keretében a mobilitás támogatására virtuális és vegyes tanulási eszközöket használó szervezetek/intézmények száma;

 

Virtuális és vegyes tanulási eszközöket használó olyan szervezetek/intézmények száma, amelyek nem tudnak részt venni mobilitási tevékenységekben;

 

Azon résztvevők aránya, akik úgy gondolják, hogy hasznos volt számukra az 1. fő intézkedés tevékenységeiben való részvétel;

 

Azon résztvevők aránya, akik úgy gondolják, hogy a programban való részvételt követően erősödött az Európához tartozásuk tudata;

 

Azon résztvevők aránya, akik úgy gondolják, hogy a programban való részvételt követően javult az idegennyelvtudásuk;

 

Mérendő célkitűzés: 2. fő intézkedés – Szervezetek és intézmények közötti együttműködés

 

Mutatók:

 

A program által az 2. fő intézkedés keretében támogatott szervezetek/intézmények száma;

 

Azon szervezetek/intézmények aránya, amelyek úgy gondolják, hogy hasznos volt számukra a 2. fő intézkedés tevékenységeiben való részvétel;

 

Azon intézmények/szervezetek aránya, amelyek együttműködés céljából igénybe veszik az uniós eszközöket és platformokat;

 

Mérendő célkitűzés: 3. fő intézkedés - A szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás

 

Mutatók:

 

Azon személyek vagy szervezetek/intézmények száma, akik/amelyek a 3. fő intézkedés szerinti tevékenységek kedvezményezettjei;

 

Mérendő célkitűzés: Befogadás

 

Mutatók:

 

Mobilitási intézkedésekben és tevékenységekben részt vevő, kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek száma;

 

A program keretében a mobilitás támogatására virtuális vagy vegyes tanulási eszközöket használó, kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek száma;

 

Virtuális és vegyes tanulási eszközöket használó olyan kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek száma, akik nem tudnak részt venni mobilitási tevékenységekben;

 

A program által az 1. fő intézkedés és a 2. fő intézkedés keretében támogatott új pályázó szervezetek száma;

 

Azon kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek aránya, akik úgy gondolják, hogy hasznukra vált a programban való részvétel;

 

Mérendő célkitűzés: Egyszerűsítés

 

Mutatók:

 

A 2. fő intézkedés keretében támogatott kisléptékű partnerségek száma;

 

Azon résztvevők aránya, akik úgy gondolják, hogy a pályázati, részvételi és értékelési eljárások arányosak és egyszerűek;

 

Az egyes pályázatok teljesítéséhez igénybe vett átlagos időtartam tevékenységek szerint, az előző programmal összehasonlítva;

  • [1] HL C 62., 2019.2.15., 194. o.
  • [2] A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATATA

Az Európai Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja egy csomagnak tekintendő. Amennyiben a 2021–2027-as időszakra vonatkozó program pénzügyi kerete nem éri el a Parlament álláspontjának 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott összeget, az Európai Parlament fenntartja magának a jogot arra, hogy felülvizsgálja a program egyik intézkedéséhez nyújtott támogatását annak biztosítása érdekében, hogy a program fő tevékenységei és a befogadási intézkedések fokozott támogatása ténylegesen megvalósuljon.

Az Európai Parlament továbbá egyértelművé teszi, hogy az abban foglalt új kezdeményezések – nevezetesen az európai egyetemek, a szakmai kiválósági központok és a DiscoverEU – támogatása a) a folyamatban lévő kísérleti szakaszok értékelésétől és b) az egyes kezdeményezések további meghatározásától függ. A fentiek hiányában az Európai Parlament él majd az éves költségvetési eljárás szerinti előjogaival a megfelelő pénzeszközök tartalékba helyezésére mindaddig, amíg ezek a feltételek nem teljesülnek.

INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság 2018. május 30-án benyújtotta az új Erasmus+ programra irányuló javaslatát azt követően, hogy 2018. május 2-án benyújtotta a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló új többéves pénzügyi keretre (TPK) irányuló javaslatát. Az új TPK-javaslatban a Bizottság – az emberekbe való befektetésre és a sikeres programok támogatására irányuló törekvése részeként – jelentős összegű további forrást különített el az új Erasmus+ program számára (a jelenlegi TPK-hoz képest 93%-os növekedés reálértéken).

A bizottsági javaslat előadó általi értékelése és a jelentéstervezet megközelítése

Az előadó maradéktalanul üdvözli a bizottsági javaslatot, különösen a program struktúrájának megtartását, amely mostanra sikeresen megszilárdult és a jelenlegi program keretében jól működött. A sikeres programokon csak ott kell változtatni, ahol az valóban szükséges (radikális változtatás helyett szerves fejlődés), és a bizottsági javaslat ennek megfelel. Amellett, hogy megőrzi az eredményesnek bizonyult programstruktúrát, a Bizottság javaslatába beépítette a félidős értékelés és a 2017. február 2-i parlamenti állásfoglalás néhány kulcsfontosságú megállapítását, amely állásfoglaláshoz jelen előadó készítette a jelentést. E tekintetben üdvözlendő, hogy nagyobb hangsúlyt kap a befogadás és az egyszerűsítés, legalább a Bizottság fő üzeneteiben. Örvendetes továbbá a Bizottság azon döntése is, hogy megszünteti a diákhitelgarancia-eszközt. Maga az ötlet nem volt elrugaszkodott, de fel kell ismerni, ha a jó ötletek nem működnek a gyakorlatban, és ennek megfelelően kell eljárni.

Vannak más pozitív változások is: a fő intézkedések rendszerének kiterjesztése a sportra, az iskolai tanulók mobilitási lehetőségeinek kibővítése az 1. fő intézkedés keretében, valamint a Jean Monnet akciók kiterjesztése az oktatás és a képzés valamennyi formájára. Az előadó üdvözli továbbá a bizottsági javaslatban szereplő új fő kezdeményezéseket. Az Erasmus pénzeszközeinek segítségével elő kell mozdítani az európai egyetemek kiválóságra épülő hálózatának kialakítását, amelynek révén a világ legjobbjaival versenyezhetünk, és többet kell tenni a szakképzési szolgáltatóink közötti, kiválóságra épülő együttműködés előmozdításáért. A DiscoverEU – amennyiben tanulásorientált – lehetőséget kínál a fiatalok számára az Európai Unió teljes kulturális és nyelvi sokszínűségének felfedezésére, valamint – iskolarendszeren kívüli vagy informális oktatási tevékenységek keretében – olyan fontos humán készségek elsajátítására, mint a kommunikáció, a csapatmunka, a kreativitás és a problémamegoldás.

Az jelentés főbb módosításai a bizottsági megközelítés általános támogatásának szellemében születtek. Az előadó azonban úgy véli, hogy az alábbi változtatásokra mindenképpen szükség van ahhoz, hogy az Erasmus + program új generációja a lehető legtöbb ember számára kínáljon elsőrangú lehetőségeket.

Költségvetés

Bár a jelenlegi Erasmus+ program általában véve rendkívül sikeres, a sikeres projektek aránya folyamatosan alacsony volt, aminek az a veszélye, hogy elkedvetleníti a pályázókat és erodálja a program értékét. A következő programban mindenképpen növelni kell a sikerességi arányt. Ha pedig emellett meg akarjuk háromszorozni a résztvevők számát, jobban ki akarjuk terjeszteni a programot a nehezebben elérhető célcsoportokra és három új, fontos kezdeményezéssel szeretnénk kiegészíteni a programot, akkor tarthatatlan az az állítás, hogy reálértéken 93%-os növelés elegendő lesz a program kibővítésére és hatékonyabbá tételére. Az Európai Parlament következetesen kérte az Erasmus+ forrásainak reálértéken történő megháromszorozását, és még ez is kevesebb annál, amit korábban néhányan – többek között a Bizottság elnöke és egyes tagállamok – el szerettek volna érni. Ezért az előadó olyan módosítást javasol, mely szerint a költségvetést 2018-as árakon meg kell háromszorozni. Jelenleg a tárgyalások megkönnyítése érdekében minden egyéb költségvetési előirányzat százalékos arányban van feltüntetve, bizonyos kiigazításokkal, amelyek tükrözik egyrészt a mobilitás körének felnőttoktatásra (tanulók és oktatók), iskolákra (beleértve az óvodai nevelőket és kisgyermekkori nevelőket) és sportra (köztük szervezett formában rendszeresen sportoló fiatalokra) való kiterjesztését, másrészt a szakképzés hangsúlyosabb jelenlétét.

Befogadás

Az új Erasmus+ javaslattal kapcsolatos kommunikációból egyértelműen kiderül, hogy az új program különös hangsúlyt fektet majd a hozzáférés kibővítésére és a társadalmi befogadás erősítésére. A jogi szöveg azonban nem eléggé ambiciózus. Egyrészt csak azt írja elő a tagállamoknak és a Bizottságnak, hogy fokozzák az erőfeszítéseiket, és lehetőséget ad a támogatások kiigazítására. Az előadó ezért sokkal nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a befogadást erősítő intézkedésekre, és létrehozott a jogi szövegen belül egy külön fejezetet a befogadásról, valamint arra kívánja kötelezni a tagállamokat, hogy több lehetséges paraméter alapján hozzanak létre befogadási stratégiát a Bizottság által kialakított kereteken belül. Egyértelműen kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak pénzügyi támogatást a kevesebb lehetőséggel rendelkező embereknek, akik a programban azért nem tudnak részt venni, mert anyagilag hátrányos helyzetben vannak vagy mert különleges helyzetük miatt a programban való részvétel költségei akadályt jelentenek.

Végezetül a rendelettervezet lehetővé teszi a „virtuális tanulási célú mobilitásban” való részvételt. Az előadó egyértelműen jelzi, hogy a mobilitás lényegénél fogva fizikai, és a virtuális tanulás ugyan kiegészítheti, de soha nem helyettesítheti a fizikai mobilitást. A virtuális tanulás csak azoknak az esetében lehet alternatív megoldás, akik nem tudnak elutazni más országokba.

Az előadó lényegében az eddiginél sokkal nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a befogadásra, erősíteni kívánja a befogadást előmozdító intézkedéseket, és könnyebbé kívánja tenni annak mérését, hogy a program elérte-e a kitűzött célt. Az előadó véleménye szerint elengedhetetlen, hogy a programciklus végén pontosan meg tudjuk mérni, hogy az Erasmus+-t valóban sikerült-e befogadóbbá tennünk azáltal, hogy a hátrányos helyzetű embereknek több lehetőséget adtunk a valódi mobilitási cserékben való részvételre. Ha az Uniónak 2027 végéig nem sikerül 12 millióra növelni a résztvevők számát, de őszintén kimondhatja, hogy a program befogadóbbá vált, és a korábbi programhoz képest több embernek biztosított színvonalas lehetőségeket, akkor joggal lehet büszke a teljesítményére. A programnak inkább minőség-, mint mennyiségorientáltnak kell lennie.

Parlament általi ellenőrzés

Az előadó osztja a Bizottság azon álláspontját, hogy a programnak hétéves életciklusa során bizonyos fokú rugalmasságra van szüksége. A realitások és a prioritások változnak, ezért nem lenne helyes, ha a programot vakvágányra terelnénk a jövő alakulására vagy kívánatos alakulására vonatkozó 2018-as feltételezéseinkkel. A program rugalmassága azonban nem jelentheti azt, hogy a Bizottság teljesen szabad kezet kap. A nem túl részletesen szabályozó rendeletnek kétségkívül vannak előnyei, de szükségszerűvé teszi, hogy a munkaprogramok keretében fontos szakpolitikai döntéseket kelljen hozni. Az olyan új kezdeményezések, mint a DiscoverEU vagy az európai egyetemek, jó elképzeléseken alapulnak, de még eléggé kezdetlegesek, és a részleteiket a program során, a kísérleti szakaszaikban szerzett tapasztalatok alapján kell majd kidolgozni. A szakpolitikai prioritásokat és a hozzájuk kapcsolódó költségvetési előirányzatokat a munkaprogramok keretében kell majd megállapítani. Mindezek miatt alapvetően fontos, hogy a munkaprogramok elfogadása végrehajtási jogi aktusok helyett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén történjen. Ezzel a megközelítéssel fenntartható a program maximális rugalmassága, és biztosítható, hogy a Parlament gyakorolni tudja ellenőrzési jogkörét, és a végrehajtó hatalmat megfelelően el tudja számoltatni. Ennek a megközelítésnek az egyetlen életképes alternatívája az lenne, ha a rendelet sokkal részletesebb előírásokat tartalmazna, viszont ez ellentétes lenne a rugalmasság biztosításának céljával.

Egyszerűsítés

A befogadáshoz hasonlóan az egyszerűsítés is nagy hangsúlyt kapott az új programmal kapcsolatos kommunikációban. A rendelet azonban kevés konkrét intézkedést tartalmaz e tekintetben. Az előadó üdvözli a kisléptékű partnerségek előmozdítását, de a jelentés több módosítást is beilleszt a szövegbe a pályázati és az irányítási folyamatok jobb működése, valamint a mobilitás megkönnyítése érdekében. Kibővíti azokat a rendelkezéseket, amelyek célja a nemzeti irodák között az együttműködésnek és a bevált gyakorlatok cseréjének javítása, valamint a pályázatokra és az értékelésre vonatkozó közös normák előmozdítása. Végezetül az egyszerűsítés mérésére szolgáló mutatókkal egészíti ki a rendelettervezetet.

A folytonossággal kapcsolatos kérdések

Amint fentebb részleteztük, az előadó támogatja a Bizottság folytonosságra törekvését. Ezért két alapvető elemet is átvesz a jelenlegi programból:

a)  A név. Az előadó véleménye szerint az Erasmus+ név mostanra széles körben ismertté vált, és híven tükrözi azt a tényt, hogy program nem csupán a felsőoktatásra terjed ki, hanem több korábbi programot is felölel. Ezért célszerű megtartani a jelenlegi nevet.

b)  Az európai hozzáadott érték. Fontos konkrétan meghatározni, hogy az új programnak továbbra is támogatnia kell azokat a projekteket, amelyek európai hozzáadott értéket teremthetnek. A jelenlegi programnak az európai hozzáadott értékre vonatkozó intézkedései mellett az előadó az Európai Számvevőszéknek a programról készített közelmúltbeli jelentéséből is merített ötleteket.

VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (17.12.2018)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

A vélemény előadója: Ignazio Corrao

RÖVID INDOKOLÁS

A korábbi Erasmus+ programot (2014–2020) hatályon kívül helyező, az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló bizottsági javaslat magában foglal el nemzetközi dimenziót is, amely alapvető és sarkalatos tényező, és amely fontos a mobilitási, együttműködési, valamint a szakpolitikai párbeszéddel kapcsolatos tevékenységek szempontjából.

A nemzetközi dimenzió finanszírozása a külső finanszírozási eszközökből azok rendeleteivel összhangban történik. A finanszírozási szintet a programozási ciklusban határozzák meg, amint ezek az eszközök rendelkezésre állnak. Minden finanszírozásnak összhangban kell állnia az eszközök célkitűzéseivel. A program nemzetközi dimenziója tekintetében a javaslat célja „a szinergiák biztosítása az Unió külső eszközeivel, amelyek az Unió külső tevékenységei céljainak elérésére törekednek, a harmadik országok, többek között a fejlődő országok humán és intézményi fejlődésének elősegítésére, valamint az ott élő fiatalokkal való együttműködésre, ami elengedhetetlen az ellenállóbb társadalmak kialakításához és a kultúrák közötti bizalom erősítéséhez”.

Bár a javaslat általános célkitűzését támogatja, az előadó aggodalmát fejezi ki a nemzetközi dimenzióra való utalások, és így az Unió külső és különösen fejlesztési célkitűzéseivel, valamint a partnerországok szükségleteivel és stratégiáival való kapcsolódások korlátozott volta miatt.

Az előadó által javasolt módosítások ezért az alábbi célokat követik:

– annak hangsúlyozása, hogy a javasolt programnak összhangban kell lennie az Európai Unió elveivel és értékeivel, valamint a külpolitikai célkitűzéseivel,

– annak biztosítása, hogy a program hozzájárul a fenntartható fejlesztési célokhoz, a nemzetközi dimenziójában a harmadik országok humán és intézményi fejlődéséhez, valamint a fejlődő országokban a szegénység felszámolásához,

– a körkörös migráció előmozdítása és az elitelvándorlás elkerülése azáltal, hogy a mobilitási intézkedéseket összekapcsolják a diákok és kutatók hazatérését ösztönző intézkedésekkel,

– annak előírása, hogy a programozási folyamatok tartsák tiszteletben a partnerországok felelősségviselését.

Az előadó üdvözli a finanszírozási szintek meghatározását a programozási szakaszban, a nemzeti és regionális fejlesztési stratégiák alapján és azokkal összhangban, de hangsúlyozza, hogy az oktatás fenntartható fejlődés szempontjából fennálló jelentőségét figyelembe kell venni az együttműködés kiemelt területeinek meghatározása során.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A technológiai forradalom és a globalizáció által előidézett gyors és jelentős változások miatt az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a sport terén a tanulási célú mobilitásba, együttműködésbe és az innovatív politikák fejlesztésébe való befektetés kulcsfontosságú a befogadó, összetartó és reziliens társadalmak kialakítása és az Unió versenyképességének fenntartása szempontjából, ugyanakkor hozzájárul az európai identitás erősítéséhez és egy demokratikusabb Unió létrehozásához.

(1)  A technológiai forradalom és a globalizáció által előidézett gyors és jelentős változások miatt az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a sport terén a tanulási célú mobilitásba, együttműködésbe és az innovatív politikák fejlesztésébe való befektetés kulcsfontosságú a befogadó, összetartó és reziliens társadalmak kialakítása és az Unió versenyképességének fenntartása szempontjából, ugyanakkor hozzájárul az európai identitás, elvek és értékek erősítéséhez és egy demokratikusabb Unió létrehozásához.

Indokolás

Az e program keretében hozott intézkedéseknek összhangban kell lenniük az Európai Unió elveivel és értékeivel, különösen azokkal, amelyeket az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke sorol fel: az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogai.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  2016. szeptember 16-án Pozsonyban a huszonhét tagállam vezetői hangsúlyozták a fiatalok lehetőségeinek javítására irányuló szándékukat. A 2017. március 25-én aláírt Római Nyilatkozatban a huszonhét tagállam, valamint az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezetői elkötelezték magukat egy olyan Unió mellett, ahol a fiatalok a lehető legjobb oktatásban és képzésben részesülnek, és a kontinensen bárhol tanulhatnak és vállalhatnak munkát; továbbá a kulturális örökségünket megőrző és a kultúrák sokféleségét előmozdító Unió megteremtését szorgalmazták.

(5)  2016. szeptember 16-án Pozsonyban a huszonhét tagállam vezetői hangsúlyozták a fiatalok lehetőségeinek javítására irányuló szándékukat. A 2017. március 25-én aláírt Római Nyilatkozatban a huszonhét tagállam, valamint az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezetői elkötelezték magukat egy olyan Unió mellett, ahol a fiatalok a lehető legjobb oktatásban és képzésben részesülnek, és a kontinensen bárhol tanulhatnak és vállalhatnak munkát; továbbá a kulturális örökségünket megőrző és a kultúrák sokféleségét előmozdító Unió megteremtését szorgalmazták. Ezzel egy időben elkötelezték magukat amellett, hogy továbbfejlesztik a már létező partnerségeket, újakat építenek ki, és előmozdítják a stabilitást és jólétet Európa közvetlen keleti és déli szomszédságában, valamint a Közel-Keleten, Afrikában és világszerte.1a

 

_________________

 

1a A 27 tagállam, az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezetőinek 2017. március 25-én elfogadott nyilatkozata.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  A programnak hozzá kell járulnia az Unió és tagállamai történelmi, művészeti és kulturális örökségének megőrzéséhez és védelméhez, azáltal, hogy támogatja a mobilitást és az együttműködési tevékenységeket, amelyek előmozdítják a készségek fejlesztését az európai művészeti és kulturális örökség védelme és előmozdítása érdekében.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Meg kell erősíteni a program nemzetközi dimenzióját, hogy több lehetőséget biztosítson a mobilitásra, együttműködésre és a programhoz nem társult harmadik országokkal való szakpolitikai párbeszédre. Az elődprogramok keretében az oktatás, képzés és ifjúságügy terén végrehajtott felsőoktatási és ifjúsági tevékenységek sikere alapján a nemzetközi mobilitási tevékenységeket más területekre is ki kell terjeszteni, például a szakképzésen belül.

(18)  Meg kell erősíteni a program nemzetközi dimenzióját, hogy több lehetőséget biztosítson a mobilitásra, együttműködésre és a programhoz nem társult harmadik országokkal – különösen a fejlődő országokkal – való szakpolitikai párbeszédre. Az elődprogramok keretében az oktatás, képzés és ifjúságügy terén végrehajtott felsőoktatási és ifjúsági tevékenységek sikere alapján a nemzetközi mobilitási tevékenységeket más területekre is ki kell terjeszteni, például a szakképzésen, a sporton és a kultúrán belül. A nemzetközi dimenziónak elő kell mozdítania a népek közötti megértést és a kultúrák közötti párbeszédet, és hozzá kell járulnia a szegénység felszámolásához és a fenntartható fejlődéshez. Ösztönöznie kell a fejlődő országok állampolgárait a származási országaikba való visszatérésre a tanulmányi vagy kutatási időszak után, hogy lehetővé tegyék számukra, hogy hozzájáruljanak a fejlődő országok gazdasági fejlődéséhez és jólétéhez. A program végrehajtása révén célul kell kitűzni a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott csoportok számára a tanuláshoz való hozzáférés kiterjesztését, valamint a fogyatékossággal élő személyek különleges tanulási igényeinek aktív kezelését.

Indokolás

A programnak hozzá kell járulnia a fenntartható fejlesztési célokhoz, és összhangban kell állnia a többi uniós szakpolitikával, illetve ki kell egészítenie azokat. Az uniós fejlesztési együttműködési célkitűzéseket ezért kifejezetten meg kell említeni a rendelet nemzetközi dimenziójának célkitűzéseiként.A körkörös migráció előmozdítása érdekében a mobilitás előmozdítását össze kell kapcsolni a diákok és kutatók arra való ösztönzésével, hogy visszatérjenek a származási országukba.A kiterjesztett hozzáférés összhangban van az emberi méltóság és egyenlőség európai értékeivel.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A nemzetközi dimenziónak ugyanakkor meg kell könnyítenie a kultúrák és a vallások közötti párbeszédet, javítania kell az együttműködést az oktatás terén az észak–déli tengely mentén, és hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődéshez. Meg kell erősítenie a partnerországokbeli oktatási rendszerek kapacitásépítését, támogatnia kell a tudástranszfert és ösztönöznie kell a fejlődő országok fiataljait, hogy Európában tanuljanak, majd használják fel ezt a tudást a származási országuk javára. Hozzá kell járulnia a hosszú távú fejlesztési szükségletek kezeléséhez szükséges tudás és készségek fejlesztéséhez, ösztönözve a kölcsönös és fenntartható növekedést.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A programnak összhangban kell állnia a Bizottság „A fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló új Afrika–Európa szövetség: beruházási és munkahelyteremtési partnerségünk új szintre emelése” című közleményével, amelynek értelmében 2027-ig, 105 000 diák és kutató fog részesülni a programból.

Indokolás

Az afrikai országokból származó diákok és kutatók bevonása segíteni fog a program célkitűzéseinek elérésében.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A tevékenységek partnerországokban kifejtett hatásának növelése érdekében, fokozni fogjuk a szinergiákat az Erasmus és az uniós külső tevékenység olyan eszközei között, mint például a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A programnak – többek között az ifjúsági részvételt előmozdító projektek támogatása révén – ösztönöznie kell a fiatalok európai demokratikus életben való részvételét, hogy megtanulják a civil társadalomban való részvételt, bővítve a közös európai értékekkel, köztük az alapvető jogokkal kapcsolatos ismereteket, kapcsolatot teremtve a fiatalok és a helyi, nemzeti és uniós szintű döntéshozók között, valamint elősegítve az európai integrációs folyamatot.

(21)  A programnak – többek között az ifjúsági részvételt előmozdító projektek támogatása révén – ösztönöznie kell a fiatalok európai demokratikus életben való részvételét, különös tekintettel a távolabbi területeken élő és a migráns háttérrel rendelkező fiatalokra, hogy megtanulják a civil társadalomban való részvételt, bővítve a közös európai értékekkel, köztük az alapvető jogokkal kapcsolatos ismereteket, kapcsolatot teremtve a fiatalok és a helyi, regionális, nemzeti és uniós szintű döntéshozók között, valamint elősegítve az európai integrációs folyamatot.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A programnak a nyelvtanulást is elő kell mozdítania, különösen az online eszközök szélesebb körű használata révén, mivel az e-tanulás a hozzáférés és a rugalmasság tekintetében további előnyöket biztosít a nyelvtanuláshoz.

(23)  A programnak az Unió valamennyi nyelve, köztük a jelnyelvek tanulását is elő kell mozdítania, különösen az online eszközök szélesebb körű használata révén – amelyeknek ingyeneseknek kell lenniük –, mivel az e-tanulás a hozzáférés és a rugalmasság tekintetében további előnyöket biztosít a nyelvtanuláshoz.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A programnak támogatnia kell azokat az intézkedéseket, amelyek az oktatással, képzéssel, a fiatalokkal és a sporttal foglalkozó intézmények és szervezetek közötti együttműködést ösztönzik, elismerve, hogy ezen intézkedések alapvető szerepet töltenek be abban, hogy felvértezzék az embereket a változó világhoz való alkalmazkodáshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal, és kiteljesítsék innovációs, kreativitási és vállalkozói lehetőségeinket, különösen a digitális gazdaságon belül.

(24)  A programnak támogatnia kell azokat az intézkedéseket, amelyek Európában az oktatással, képzéssel, a fiatalokkal és a sporttal foglalkozó intézmények és szervezetek közötti együttműködést ösztönzik, különösen a virtuális együttműködést célzó eszközök révén, az európai intézmények és szervezetek, valamint a fejlődő országokban és a tengerentúli országokban és területeken működő megfelelő intézmények és szervezetek között, elismerve, hogy ezen intézkedések alapvető szerepet töltenek be abban, hogy felvértezzék az embereket a változó világhoz való alkalmazkodáshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal, és megfelelően kiteljesítsék innovációs, kreativitási és vállalkozói lehetőségeinket, különösen a digitális gazdaságon belül.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak elérése iránt vállalt kötelezettségekkel, ez a program hozzá fog járulni az éghajlati cselekvés általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó értékelések és felülvizsgálati folyamat keretében kerül sor.

(32)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak elérése iránt vállalt kötelezettségekkel, ez a program hozzá fog járulni a fenntartható fejlődés és az éghajlati cselekvés általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó értékelések és felülvizsgálati folyamat keretében kerül sor.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  A „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című bizottsági közleménnyel36 összhangban a programnak tekintetbe kell vennie e régiók sajátos helyzetét. Intézkedésekre fog sor kerülni, hogy a legkülső régiók nagyobb mértékben vehessenek részt valamennyi tevékenységben. Elő kell segíteni az e régiók és harmadik országok – különösen az egymással szomszédos országok – lakosai és szervezetei közötti mobilitási csereprogramokat és együttműködést. Ezen intézkedéseket rendszeresen nyomon kell követni és értékelni kell.

(38)  A „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című bizottsági közleménnyel36 összhangban a programnak tekintetbe kell vennie e régiók sajátos helyzetét. Intézkedésekre fog sor kerülni, hogy a legkülső régiók nagyobb mértékben vehessenek részt valamennyi tevékenységben, különösen a virtuális együttműködés révén. Elő kell segíteni az e régiók és harmadik országok – különösen az egymással szomszédos országok – lakosai és szervezetei közötti mobilitási csereprogramokat és együttműködést, valamint az online tanulási programokat. Ezen intézkedéseket rendszeresen nyomon kell követni és értékelni kell.

_________________

_________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  A [a hivatkozást adott esetben a TOT-okról szóló új határozatnak megfelelően frissíteni kell 2013/755/EU tanácsi határozat37 94. cikke] alapján a tengerentúli országokban és területeken (TOT-ok) letelepedett személyek és szervezetek jogosultak finanszírozásban részesülni, a program szabályaira és célkitűzéseire, valamint azon tagállam esetleges megállapodásaira is figyelemmel, amelyhez az érintett tengerentúli ország vagy terület kapcsolódik. Az ezen országok és területek távoli fekvéséből következő korlátokat figyelembe kell venni a program végrehajtása során, a programban való részvételüket pedig nyomon kell követni és rendszeresen értékelni kell.

(39)  A [a hivatkozást adott esetben a TOT-okról szóló új határozatnak megfelelően frissíteni kell 2013/755/EU tanácsi határozat37 94. cikke] alapján a tengerentúli országokban és területeken (TOT-ok) letelepedett személyek és szervezetek jogosultak finanszírozásban részesülni, a program szabályaira és célkitűzéseire, valamint azon tagállam esetleges megállapodásaira is figyelemmel, amelyhez az érintett tengerentúli ország vagy terület kapcsolódik. Az ezen országok és területek távoli fekvéséből következő sajátosságokat és korlátokat figyelembe kell venni a program végrehajtása során a programban való eredményes részvételük előmozdítása érdekében. Ezt a részvételt nyomon kell követni és rendszeresen értékelni kell.

_________________

_________________

37 A Tanács 2013/755/EU határozata (2013. november 25.) az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról (tengerentúli társulási határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).

37 A Tanács 2013/755/EU határozata (2013. november 25.) az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról (tengerentúli társulási határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Európai, nemzeti és helyi szinten is biztosítani kell a program által támogatott tevékenységek megfelelő célba juttatását, hirdetését és terjesztését. A célba juttatással, hirdetéssel és terjesztéssel kapcsolatos tevékenységekhez igénybe kell venni a program valamennyi végrehajtó szervét, adott esetben más fontos érdekelt felek támogatásával is.

(42)  Európai, nemzeti, regionális és helyi szinten is biztosítani kell a program által támogatott tevékenységek megfelelő célba juttatását, hirdetését és terjesztését. A célba juttatással, hirdetéssel és terjesztéssel kapcsolatos tevékenységekhez igénybe kell venni a program valamennyi végrehajtó szervét, adott esetben más fontos érdekelt felek támogatásával is.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy elfogadják a program megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Idetartozik adott esetben – a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében az uniós jog sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése. Az (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel39 összhangban a tagállamoknak célszerű gyorsított eljárásokat létrehozniuk a beutazás és a tartózkodás engedélyezésére.

(46)  A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy elfogadják a program megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Idetartozik adott esetben – a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében az uniós jog sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése, és más jogi vagy adminisztratív nehézség, ami megakadályozhatja a programhoz való hozzáférést. Az (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel39 összhangban a tagállamoknak célszerű gyorsított eljárásokat létrehozniuk a beutazás és a tartózkodás engedélyezésére.

_________________

_________________

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21. o.).

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49)  A kedvezményezettekre vonatkozó követelmények egyszerűsítése érdekében a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsített támogatásokat kell alkalmazni egyösszegű átalány, egységköltség és százalékos átalány formájában. A program mobilitási tevékenységeihez nyújtott egyszerűsített támogatásoknak a Bizottság által meghatározottak szerint figyelembe kell venniük a fogadó országban szokványos megélhetési költségeket. A Bizottságnak és a küldő országok nemzeti irodáinak lehetőséget kell biztosítani, hogy objektív kritériumok alapján kiigazíthassák ezeket az egyszerűsített támogatásokat, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkezők is hozzáférjenek a programhoz. A nemzeti joggal összhangban a tagállamokat ösztönözni kell arra is, hogy mentesítsék ezeket a támogatásokat az adók és járulékok alól. Ugyanennek a mentességnek vonatkoznia kell a pénzügyi támogatásokat az érintett személyeknek odaítélő köz- vagy magántestületekre is.

(49)  A kedvezményezettekre vonatkozó követelmények egyszerűsítése érdekében a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsített támogatásokat kell alkalmazni egyösszegű átalány, egységköltség és százalékos átalány formájában. A program mobilitási tevékenységeihez nyújtott egyszerűsített támogatásoknak a Bizottság által meghatározottak szerint figyelembe kell venniük a fogadó országban szokványos megélhetési költségeket. A Bizottságnak és a küldő országok nemzeti irodáinak lehetőséget kell biztosítani, hogy objektív kritériumok alapján kiigazíthassák ezeket az egyszerűsített támogatásokat, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a kevesebb lehetőséggel és a politikai menekült státusszal rendelkezők is hozzáférjenek a programhoz. A nemzeti joggal összhangban a tagállamokat ösztönözni kell arra is, hogy mentesítsék ezeket a támogatásokat az adók és járulékok alól. Ugyanennek a mentességnek vonatkoznia kell a pénzügyi támogatásokat az érintett személyeknek odaítélő köz- vagy magántestületekre is.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(51)  Biztosítani kell a program keretében végzett tevékenységek és a tagállamok által végrehajtott tevékenységek, valamint más uniós tevékenységek közötti kiegészítő jelleget, különösen az oktatás, a kultúra és a média, az ifjúságpolitika és a szolidaritás, a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás, a kutatás és az innováció, az ipar és a vállalkozások, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés ‒ különös tekintettel a fiatal mezőgazdasági termelőkre ‒, a kohézió, a regionális politika, valamint a nemzetközi együttműködés és fejlesztés terén.

(51)  Biztosítani kell a program keretében végzett tevékenységek és a tagállamok által végrehajtott tevékenységek, valamint más uniós tevékenységek közötti kiegészítő jelleget, különösen az oktatás, a kultúra és a média, az ifjúságpolitika és a szolidaritás, a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás, a kutatás és az innováció, az ipar és a vállalkozások, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés ‒ különös tekintettel a fiatal mezőgazdasági termelőkre ‒, a kohézió, a regionális politika, valamint a nemzetközi együttműködés és fejlesztés terén. A programnak szinergiákat kell kialakítania az Unió külső fellépéseivel és politikáival, többek között a fejlesztési programokkal, az EUMSZ 208. cikkében foglalt fejlesztési politikai koherencia elvének teljes mértékű tiszteletben tartása mellett.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „tanulási célú mobilitás”: a lakóhely szerinti országtól eltérő országba való, tanulmányi, képzési, illetve nem formális vagy informális tanulási célú tényleges átköltözés; olyan intézkedések kísérhetik, mint például nyelvi támogatás és képzés, és/vagy kiegészítheti e-tanulás és virtuális együttműködés. Bizonyos sajátos esetekben információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásán keresztül történő tanulás formájában is megvalósulhat;

2.  „tanulási célú mobilitás”: a lakóhely szerinti országtól eltérő országba való, tanulmányi, képzési, illetve nem formális vagy informális tanulási célú tényleges átköltözés; olyan intézkedések kísérhetik, mint például nyelvi támogatás és képzés, ideértve a jelnyelvi tolmácsolás biztosítását is, és/vagy kiegészítheti e-tanulás és virtuális együttműködés. Bizonyos sajátos esetekben információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásán keresztül történő tanulás formájában is megvalósulhat;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a.  „tengerentúli ország és terület”: olyan ország vagy terület, amely az Európai Unió egyik tagállamához tartozik, és amelyre az EUMSZ IV. részének rendelkezései vonatkoznak;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17.  „virtuális együttműködés”: bármely olyan együttműködési forma, amely során információs és kommunikációs technológiai eszközöket alkalmaznak;

17.  „virtuális együttműködés”: bármely olyan együttműködési forma, amely során információs és kommunikációs eszközöket alkalmaznak, amelyek a fogyatékossággal élők számára is hozzáférhetők;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program általános célkitűzése, hogy támogassa az emberek tanulmányi előmenetelét és szakmai és személyes fejlődését az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a sport terén Európában és Európán kívül, ezáltal hozzájárul a fenntartható növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és a társadalmi kohézióhoz, továbbá az európai identitás erősítéséhez. Ilyen módon a program kulcsfontosságú eszköz az európai oktatási térség létrehozása, az oktatás és képzés terén folytatott európai stratégiai együttműködés, valamint az alapul szolgáló ágazati menetrendek végrehajtásának támogatása, a 2019 és 2027 közötti időszakra vonatkozó uniós ifjúsági stratégia keretében az ifjúságpolitikai együttműködés előmozdítása, továbbá a sport európai dimenziójának fejlesztése szempontjából.

(1)  A program általános célkitűzése, hogy támogassa az emberek tanulmányi előmenetelét és szakmai és személyes fejlődését az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a sport terén Európában és Európán kívül, ezáltal hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és növekedéshez, a plurális társadalmon belüli integrációs politikák javításához, az európai identitás erősítéséhez, valamint a különböző kultúrák közötti párbeszédhez és jobb kölcsönös megértéshez. Ilyen módon a program kulcsfontosságú eszköz az európai oktatási térség létrehozása, közös standardok előmozdítása, az oktatás és képzés terén folytatott európai stratégiai együttműködés, valamint az alapul szolgáló ágazati menetrendek végrehajtásának támogatása, a 2019 és 2027 közötti időszakra vonatkozó uniós ifjúsági stratégia keretében az ifjúságpolitikai együttműködés előmozdítása, továbbá a sport európai dimenziójának fejlesztése szempontjából.

 

A programnak van egy nemzetközi vetülete is, amelyet be kell építeni az Unió külső fellépéseinek keretébe, többek között a fejlesztési célkitűzéseibe is, az EU és a harmadik országok közötti együttműködés révén.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a fenntartható fejlődésre vonatkozó 2030-as menetrend és különösen a 4. fenntartható fejlesztési cél (Minőségi oktatás) – amely az inkluzív és méltányos, minőségi oktatás biztosítására és a tanulási lehetőségek mindenki számára való előmozdítására irányul – megvalósításához való hozzájárulás;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  A nemzetközi dimenzió keretében hozott intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a harmadik országokban az emberi és az intézményi fejlődéshez, valamint a fejlődő országokban a szegénység felszámolásához. Ezeknek az intézkedéseknek a nemzeti és regionális fejlesztési stratégiákon kell alapulniuk, és összhangban kell lenniük azokkal.

Indokolás

Bár a rendelet indokolása hangsúlyozza a fenntartható fejlődést és az EU fejlesztési célkitűzéseivel való összhangot, a rendelettervezet nem tesz említést erről. A rendelettervezet nem tartalmazza a nemzetközi dimenzió célkitűzéseinek ismertetését.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  nyelvtanulási lehetőségek, beleértve a mobilitási tevékenységek támogatására szolgálókat.

e)  nyelvtanulási lehetőségek, beleértve a jelnyelv tanulási lehetőségeket is, beleértve a mobilitási tevékenységek támogatására szolgálókat.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  az európai szakpolitikai eredményekre és prioritásokra, valamint a programra vonatkozó információk terjesztésével és ismertetésével kapcsolatos tevékenységek.

f)  az európai szakpolitikai eredményekre és prioritásokra, valamint a programra vonatkozó akadálymentesen hozzáférhető információk terjesztésével és ismertetésével kapcsolatos tevékenységek.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  szakpolitikai párbeszéd és együttműködés az ifjúságpolitika terén a releváns érdekelt felekkel, többek között uniós hálózatokkal, európai nem kormányzati szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel, az uniós ifjúsági párbeszéddel, valamint támogatás az Európai Ifjúsági Fórum számára;

c)  szakpolitikai párbeszéd és együttműködés az ifjúság területén, különösen a diaszpórához tartozó fiatalok kapcsán, a releváns érdekelt felekkel, többek között uniós hálózatokkal, európai nem kormányzati szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel, az uniós ifjúsági párbeszéddel, valamint támogatás az Európai Ifjúsági Fórum számára;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program a sport terén az 1. fő intézkedés keretében a sportedzők és a személyzet mobilitását támogatja.

A program a sport terén - beleértve a fogyatékossággal élők sporttevékenységeit is - az 1. fő intézkedés keretében a sportedzők és a személyzet mobilitását támogatja.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a sporttal és testmozgással kapcsolatos uniós szakpolitikai menetrend előkészítése és végrehajtása;

a)  a sporttal, ideértve a fogyatékossággal élők sporttevékenységével, és testmozgással kapcsolatos uniós szakpolitikai menetrend előkészítése és végrehajtása;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  tengerentúli országok és területek az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló tanácsi határozat és a kapcsolódó tengerentúli országok és területek tekintetében érintett tagállamokra vonatkozó rendelkezések szerint;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  más harmadik országok, a harmadik ország uniós programokban való részvételét szabályozó egyedi megállapodásban meghatározott feltételekkel összhangban, feltéve, hogy a megállapodás:

d)  más harmadik országok, különösen fejlődő országok a harmadik ország uniós programokban való részvételét szabályozó egyedi megállapodásban meghatározott feltételekkel összhangban, feltéve, hogy a megállapodás:

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – d pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  méltányos egyensúlyt biztosít az uniós programokban részt vevő harmadik ország hozzájárulásai és a neki biztosított juttatások tekintetében,

–  méltányos egyensúlyt biztosít az uniós programokban részt vevő harmadik ország hozzájárulásai és a neki biztosított juttatások tekintetében, a fejlődő országokat illetően az ilyen méltányos egyensúlynak figyelembe kell vennie a szegénység felszámolásának célkitűzését és a fejlesztési együttműködés elveit;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – d pont – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  garantálja a koherenciát az Unió külső politikáival és célkitűzéseivel, többek között a fenntartható fejlesztési célokkal, a fejlesztési politikáról szóló európai konszenzussal és az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiájával;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 16. cikkben említett országok, amelyek nem teljesítik az említett cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételt;

a)  a 16. cikkben említett országok, amelyek nem teljesítik az említett cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételt, különösen fejlődő országok;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  A fejlődő országok programban való részvételét határozottan ösztönözni és támogatni kell azzal a céllal, hogy megfeleljenek a fenntartható fejlődésre vonatkozó 2030-as menetrendnek, és hozzájáruljanak ahhoz. A nemzetközi dimenzió keretében hozott intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a harmadik országokban az emberi és az intézményi fejlődéshez, valamint a fejlődő országokban a szegénység felszámolásához. Ezeknek az intézkedéseknek a nemzeti és regionális fejlesztési stratégiákon kell alapulniuk, és összhangban kell lenniük azokkal.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság a programhoz nem társult harmadik országokkal vagy azok szervezeteivel és hivatalaival közös pályázati felhívást is közzétehet a projektek társfinanszírozáson alapuló finanszírozása érdekében. A projekteket az érintett finanszírozó szervezetek vagy szervek által elfogadott közös értékelési és kiválasztási eljárások segítségével lehet értékelni és kiválasztani, a költségvetési rendeletben meghatározott alapelvekkel összhangban.

(6)  A Bizottság a programhoz nem társult harmadik országokkal, különösen fejlődő országokkal, vagy azok szervezeteivel és hivatalaival közös pályázati felhívást is közzétehet a projektek társfinanszírozáson alapuló finanszírozása érdekében. A projekteket az érintett finanszírozó szervezetek vagy szervek által elfogadott közös értékelési és kiválasztási eljárások segítségével lehet értékelni és kiválasztani, a költségvetési rendeletben meghatározott alapelvekkel összhangban.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A programot a költségvetési rendelet 108. cikkében említett munkaprogramokon keresztül kell végrehajtani. A munkaprogramok tartalmazzák továbbá az egyes cselekvésekhez elkülönített támogatási összegeket, valamint a nemzeti irodák által irányítandó tevékenységek számára a tagállamok és a programhoz társult harmadik országok között elosztott összegeket. A munkaprogramot a Bizottság fogadja el végrehajtási jogi aktus útján. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 31. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A programot a költségvetési rendelet 108. cikkében említett munkaprogramokon keresztül kell végrehajtani. A munkaprogramok tartalmazzák továbbá az egyes cselekvésekhez elkülönített támogatási összegeket, valamint a nemzeti irodák által irányítandó tevékenységek számára a tagállamok és a programhoz társult harmadik országok között elosztott összegeket. Konkrétan fel kell tüntetniük a fejlődő országok számára elkülönített források elosztását. A munkaprogramot a Bizottság fogadja el végrehajtási jogi aktus útján. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 31. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A IX. fejezetben meghatározott követelmények, valamint a nemzeti irodák 24. cikkben említett kötelezettségeinek sérelme nélkül a tagállamok 2024. április 30-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a program végrehajtásáról, illetve a területükön gyakorolt hatásáról.

(3)  A IX. fejezetben meghatározott követelmények, valamint a nemzeti irodák 24. cikkben említett kötelezettségeinek sérelme nélkül a tagállamok 2024. április 30-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a program végrehajtásáról, illetve a területükön gyakorolt hatásáról. Az EKSZ hasonló jelentést nyújt be a program végrehajtásáról és a részt vevő fejlődő országokban kifejtett hatásáról.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A végrehajtási időszak végén, de legkésőbb négy évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.

(4)  A végrehajtási időszak végén, de legkésőbb négy évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését. Az értékelésnek külön hangsúlyt kell fektetnie a fejlesztési együttműködés terén elért eredményekre.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az értékelésnek ki kell fejtenie a program hozzájárulását a fejlesztési együttműködéshez, külön figyelmet fordítva a 4. fenntartható fejlesztési cél (Minőségi oktatás) kapcsán elért haladásra.

Indokolás

A munkaprogramban ki kell emelni a program hozzájárulását a fejlesztési együttműködéshez és az oktatással kapcsolatos fenntartható fejlesztési célhoz.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1.  A tájékoztatásnak és kommunikációnak a fogyatékossággal élő személyek számára is akadálymentesen hozzáférhetőnek kell lennie.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Hivatkozások

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

14.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

14.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ignazio Corrao

22.10.2018

Vizsgálat a bizottságban

19.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Frank Engel

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Miguel Urbán Crespo

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (26.11.2018)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

A vélemény előadója: Jean Arthuis

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret” című26, 2018. május 2-án elfogadott közleményében a Bizottság azt szorgalmazta, hogy a következő pénzügyi keretben nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ifjúsági ügyekre, különösen a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló Erasmus+ program ‒ az Unió egyik leglátványosabb sikertörténete ‒ méretének több mint kétszeresére növelése révén. Az új programnak az inkluzivitásra kell helyeznie a hangsúlyt, valamint arra, hogy minél több olyan fiatalt érjen el, akik kevesebb lehetőséggel rendelkeznek, mint társaik. Ezáltal több fiatal számára válhat lehetővé, hogy tanulás vagy munka céljából más országba költözzön.

(8)  A „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret” című26, 2018. május 2-án elfogadott közleményében a Bizottság azt szorgalmazta, hogy a következő pénzügyi keretben nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ifjúsági ügyekre, különösen a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló Erasmus+ program ‒ az Unió egyik leglátványosabb sikertörténete ‒ méretének több mint kétszeresére növelése révén. A következő többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. március 14-i állásfoglalásában az Európai Parlament a program költségvetésének megháromszorozását szorgalmazta. Az új programnak az inkluzivitásra kell helyeznie a hangsúlyt, valamint arra, hogy minél több olyan fiatalt érjen el, akik kevesebb lehetőséggel rendelkeznek, mint társaik. Ezáltal több fiatal számára válhat lehetővé, hogy tanulás vagy munka céljából más országba költözzön.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321.

26 COM(2018) 321.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A Bizottság „Az európai identitás megerősítése az oktatás és a kultúra révén” című közleményében kiemelte, hogy az oktatás, a kultúra és a sport meghatározó szerepet játszik az aktív polgári szerepvállalás és a közös értékek érvényre juttatásában a legfiatalabb nemzedékek körében. Európa és demokratikus társadalmaink jövője szempontjából rendkívül fontos az európai identitástudat erősítése és az egyének demokratikus folyamatokban történő aktív szerepvállalásának ösztönzése. A külföldi tanulás, képzés és munkavállalás, illetve az ifjúsági és sporttevékenységekben külföldön való részvétel hozzájárul a maga sokféleségében megnyilvánuló európai identitás és a kulturális közösséghez való tartozás érzésének erősítéséhez, valamint az aktív polgári szerepvállalás előmozdításához minden korosztályban. A mobilitási tevékenységekben résztvevőknek saját helyi közösségük aktív tagjává kell válniuk, valamint a fogadó ország helyi közösségeibe is be kell illeszkedniük, hogy megoszthassák tapasztalataikat. Támogatni kell az oktatásban, képzésben és az ifjúságban megnyilvánuló kreativitás valamennyi aspektusának megerősítésével és az egyéni kulcskompetenciák fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeket.

(17)  A Bizottság „Az európai identitás megerősítése az oktatás és a kultúra révén” című közleményében kiemelte, hogy az oktatás, a kultúra és a sport meghatározó szerepet játszik az aktív polgári szerepvállalás és a közös értékek érvényre juttatásában a legfiatalabb nemzedékek körében. Európa és demokratikus társadalmaink jövője szempontjából rendkívül fontos az európai identitástudat erősítése és az egyének demokratikus folyamatokban történő aktív szerepvállalásának ösztönzése. A külföldi tanulás, képzés és munkavállalás, illetve az ifjúsági és sporttevékenységekben külföldön való részvétel hozzájárul a maga sokféleségében megnyilvánuló európai identitás és a kulturális közösséghez való tartozás érzésének erősítéséhez, valamint az aktív polgári szerepvállalás előmozdításához minden korosztályban. Ennek megfelelően a program arra törekszik, hogy az etnikai hovatartozás, a nemek, a képességek, a társadalmi háttér és az Unió földrajzi adottságai szempontjából tükrözze az európai társadalom sokszínűségét. A mobilitási tevékenységekben résztvevőknek saját helyi közösségük aktív tagjává kell válniuk, valamint a fogadó ország helyi közösségeibe is be kell illeszkedniük, hogy megoszthassák tapasztalataikat. Támogatni kell az oktatásban, képzésben és az ifjúságban megnyilvánuló kreativitás valamennyi aspektusának megerősítésével és az egyéni kulcskompetenciák fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeket.

Indokolás

Az európai társadalom valamennyi szegmensét elérő uniós programok jobb ár-érték arányt képviselnek, különösen az uniós értékek előmozdítása és az esélyegyenlőség biztosítása terén, és így a programok jelentőségéről is be kell számolni.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A programnak hozzá kell járulnia a készségek és a képesítések átláthatóságának és elismerésének, valamint a kreditek és a tanulási eredmények egységei átvitelének elősegítéséhez, a minőségbiztosítás előmozdításához, továbbá a nem formális és informális tanulás eredményeinek érvényesítéséhez, valamint a készségmenedzsmenthez és az azzal kapcsolatos tanácsadáshoz. Ezzel összefüggésben a programnak a nemzeti és uniós szintű kapcsolattartó pontok és hálózatok számára is támogatást kell nyújtania, amelyek elősegítik az európai szintű csereprogramokat, továbbá ösztönöznie kell a rugalmas tanulási pályák kialakítását az oktatás, képzés és ifjúságügy különböző területei, valamint a formális és nem formális tanulás között.

(28)  A programnak hozzá kell járulnia a készségek és a képesítések átláthatóságának és elismerésének, valamint a kreditek és a tanulási eredmények egységei átvitelének elősegítéséhez, a minőségbiztosítás előmozdításához, továbbá a nem formális és informális tanulás eredményeinek érvényesítéséhez, valamint a készségmenedzsmenthez és az azzal kapcsolatos tanácsadáshoz. Különösen a szakképzés területén, a nemzeti rendszerek sokszínűségén felülemelkedve – az oklevelek kiadása érdekében – biztosítania kell a készségek és eredmények érvényesítését és elismerését az EU-n belüli mobilitás keretében és az Erasmus programhoz társult harmadik országok viszonylatában. Ezzel összefüggésben a programnak a nemzeti és uniós szintű kapcsolattartó pontok és hálózatok számára is támogatást kell nyújtania, amelyek elősegítik az európai szintű csereprogramokat, továbbá ösztönöznie kell a rugalmas tanulási pályák kialakítását az oktatás, képzés és ifjúságügy különböző területei, valamint a formális és nem formális tanulás között.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Fontos, hogy ösztönözzük az európai integrációval kapcsolatos tárgyak oktatását, tanulását és kutatását, valamint előmozdítsuk az e témákról folytatott vitákat a Jean Monnet akció keretében a felsőoktatás területén, valamint az oktatás és képzés más területein is nyújtott támogatáson keresztül. Az európai identitástudat és elkötelezettség erősítése különösen fontos olyan időkben, amikor az Unió alapjául szolgáló és európai identitásunk részét képező értékek próbának vannak kitéve, és alacsony a polgári szerepvállalás szintje. A programnak továbbra is hozzá kell járulnia a kiválóság fejlesztéséhez az európai integrációs tanulmányok területén.

(31)  Fontos, hogy ösztönözzük az európai integrációval, az európai történelemmel és polgársággal kapcsolatos tárgyak oktatását, tanulását és kutatását, valamint előmozdítsuk az e témákról folytatott vitákat a Jean Monnet akció keretében a felsőoktatás területén, valamint az oktatás és képzés más területein is nyújtott támogatáson keresztül. Az európai identitástudat, az európai polgárság és az elkötelezettség erősítése különösen fontos olyan időkben, amikor az Unió alapjául szolgáló és európai identitásunk részét képező értékek próbának vannak kitéve, és alacsony a polgári szerepvállalás szintje. A programnak továbbra is hozzá kell járulnia a kiválóság fejlesztéséhez az európai integrációról, az európai történelemről és polgárságról szóló tanulmányok területén.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak elérése iránt vállalt kötelezettségekkel, ez a program hozzá fog járulni az éghajlati cselekvés általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó értékelések és felülvizsgálati folyamat keretében kerül sor.

(32)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak elérése iránt vállalt kötelezettségekkel, ez a program hozzá fog járulni az éghajlati cselekvés általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy az uniós költségvetési kiadások legalább 25%-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését a többéves pénzügyi keret 2021 és 2027 közötti időszakában, és amint lehetséges, de legkésőbb 2027-re évente 30%-át éghajlat-politikai célkitűzések támogatására fordítsák. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó értékelések és felülvizsgálati folyamat keretében kerül sor.

Indokolás

A változtatás a Parlament által az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan kitűzött célt tükrözi.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Ez a rendelet meghatározza a program pénzügyi keretösszegét, amely [a hivatkozást frissíteni kell adott esetben a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti intézményközi megállapodás 17. pontja értelmében34] az éves költségvetési eljárás során az elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára.

(33)  Ez a rendelet meghatározza a program pénzügyi keretösszegét, amely [a hivatkozást frissíteni kell adott esetben a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti intézményközi megállapodás 17. pontja értelmében34] az éves költségvetési eljárás során az elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára. 2021-től a program éves költségvetésének jelentős növekedését kell biztosítani a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerethez képest, amelyet az éves előirányzatok lineáris és fokozatos növekedése követ. Ez lehetővé tenné annak biztosítását, hogy a lehető legtöbb résztvevő hozzáférjen a programhoz a 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keret kezdetétől fogva.

__________________

__________________

34 HL L […], […], […] o.

34 HL L […], […], […] o.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „tanulási célú mobilitás”: a lakóhely szerinti országtól eltérő országba való, tanulmányi, képzési, illetve nem formális vagy informális tanulási célú tényleges átköltözés; olyan intézkedések kísérhetik, mint például nyelvi támogatás és képzés, és/vagy kiegészítheti e-tanulás és virtuális együttműködés. Bizonyos sajátos esetekben információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásán keresztül történő tanulás formájában is megvalósulhat;

2.  „tanulási célú mobilitás”: a lakóhely szerinti országtól eltérő országba való tényleges átköltözés tanulmányok, képzés, illetve nem formális vagy informális tanulás, többek között duális szakképzés céljából. olyan intézkedések kísérhetik, mint például nyelvi támogatás és képzés, és/vagy kiegészítheti e-tanulás és virtuális együttműködés. Bizonyos sajátos esetekben információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásán keresztül történő tanulás formájában is megvalósulhat;

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  „szakképzésben részt vevők”: minden olyan személy, aki beiratkozott szakmai alapképzési vagy szakmai továbbképzési programra, bármely szinten a középfokú oktatástól a posztszekunder képzésig. Az említett programok frissen végzett résztvevőit is magában foglalja;

9.  „szakképzésben részt vevők”: minden olyan személy, aki beiratkozott szakmai alapképzési, szakmai továbbképzési vagy duális szakképzési programra, bármely szinten a középfokú oktatástól a posztszekunder képzésig. Az említett programok frissen végzett résztvevőit is magában foglalja;

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az egyéni tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás, a kiválóság, a kreativitás és az innováció ösztönzése az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén;

a)  az egyéni tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás, a kiválóság, a kreativitás és az innováció ösztönzése a szervezetek és szakpolitikák szintjén az oktatás, a képzés, valamint az európai polgárság és történelem területén;

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 30 000 000 000 EUR.

(1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keretösszeg 2018. évi árakon 41 097 000 000 EUR (folyó áron 46 758 000 000 EUR).

Indokolás

Javasoljuk, hogy a pénzügyi keretösszeget a következő többéves pénzügyi keretről szóló, március 14-i és május 30-i európai parlamenti állásfoglalásokkal összhangban módosítsák program szerinti technikai bontás alapján, amely a jövőben kiigazítható, tiszteletben tartva az Európai Parlament ezen állásfoglalásokban kifejezett átfogó álláspontját és az EU-27 tekintetében a GNI 1,3%-os általános szintjét.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  24 940 000 000 EUR az oktatás és képzés terén végrehajtandó tevékenységekre, amely összegből:

a)  az (1) bekezdésben említett összeg 83,14%-a az oktatás és képzés terén végrehajtandó tevékenységekre, amely összegből:

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  legalább 8 640 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 4. cikk a) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett felsőoktatási tevékenységekre;

1.  az (1) bekezdésben említett összeg legalább 28,8%-át el kell különíteni a 4. cikk a) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett felsőoktatási tevékenységekre;

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  legalább 5 230 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 4. cikk b) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett szakképzési tevékenységekre;

2.  az (1) bekezdésben említett összeg legalább 17,43%-át el kell különíteni a 4. cikk b) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett szakképzési tevékenységekre;

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  legalább 3 790 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 4. cikk c) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett iskolai oktatási tevékenységekre;

3.  az (1) bekezdésben említett összeg legalább 12,63%-át el kell különíteni a 4. cikk c) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett iskolai oktatási tevékenységekre;

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  legalább 1 190 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 4. cikk d) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett felnőttoktatási tevékenységekre;

4.  az (1) bekezdésben említett összeg legalább 3,97%-át el kell különíteni a 4. cikk d) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett felnőttoktatási tevékenységekre;

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  450 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 7. cikkben említett Jean Monnet akciókra;

5.  az (1) bekezdésben említett összeg 1,5%-át el kell különíteni a 7. cikkben említett Jean Monnet akciókra;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  3 100 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 8‒10. cikkben említett, az ifjúságpolitika terén végrehajtandó tevékenységekre;

b)  az (1) bekezdésben említett összeg 10,3%-át kell elkülöníteni a 8‒10. cikkben említett, az ifjúságpolitika terén végrehajtandó tevékenységekre;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  550 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 11‒13. cikkben említett, a sport terén végrehajtandó tevékenységekre; és

c)  az (1) bekezdésben említett összeg 1,83%-át el kell különíteni a 11‒13. cikkben említett, a sport terén végrehajtandó tevékenységekre; és

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  legalább 960 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a nemzeti irodák működési költségeihez való hozzájárulásként.

d)  az (1) bekezdésben említett összeg legalább 3,2%-át el kell különíteni a nemzeti irodák működési költségeihez való hozzájárulásként.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A programhoz harmadik országoktól és/vagy egyéb uniós eszközökből kapott pénzügyi hozzájárulásokról évente jelentés készül a Tanács és a Parlament, mint az Unió költségvetési hatóságai számára.

Indokolás

Harmadik országok és az uniós költségvetésen kívüli egyéb eszközök hozzájárulásai. A költségvetési hatóságot és a felelős bizottságokat tájékoztatni kell az ilyen hozzájárulások mértékéről annak érdekében, hogy hatékonyabban értékelhessék a programok hatókörét és hatásait.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A program értékelése magában foglalja a programban való részvétel elemzését a nemek, az etnikai hovatartozás, a képesség, a társadalmi háttér és az Unió földrajzi helyzete alapján annak érdekében, hogy jobban meg lehessen határozni a program ár-érték arányát, hatókörét és jelentőségét, valamint azt, hogy mennyire veszi figyelembe az európai társadalom sokszínűségét.

Indokolás

Az európai társadalom valamennyi szegmensét elérő uniós programok jobb ár-érték arányt képviselnek, különösen az uniós értékek előmozdítása és az esélyegyenlőség biztosítása terén, és így a programok jelentőségéről is be kell számolni.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felel a nemzeti irodák által kezelt programcselekvésekkel és -tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti ellenőrzésekért. A Bizottság határozza meg a nemzeti iroda és a független auditszervezet által végzett ellenőrzésekre vonatkozó minimumkövetelményeket.

(2)  A Bizottság felel a nemzeti irodák által kezelt programcselekvésekkel és -tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti ellenőrzésekért. A Bizottság határozza meg a nemzeti iroda és a független auditszervezet által végzett ellenőrzésekre vonatkozó minimumkövetelményeket, figyelembe véve a nemzeti államháztartások belső ellenőrzési rendszereit.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A programot úgy kell végrehajtani, hogy biztosított legyen a programnak az egyéb releváns uniós szakpolitikákkal, programokkal és alapokkal való általános összhangja és kiegészítő jellege, különös tekintettel az oktatással és képzéssel, a kultúrával és médiával, az ifjúságpolitikával és szolidaritással, a foglalkoztatással és társadalmi befogadással, a kutatással és innovációval, az iparral és vállalkozásokkal, a digitális politikával, a mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel, a környezetvédelemmel és éghajlat-politikával, a kohézióval, a regionális politikával, a migrációval, a biztonsággal, valamint a nemzetközi együttműködéssel és fejlesztéssel kapcsolatos szakpolitikákra, programokra és alapokra.

(1)  A programot úgy kell végrehajtani, hogy biztosított legyen a programnak az egyéb releváns uniós szakpolitikákkal, programokkal és alapokkal való általános összhangja és kiegészítő jellege, különös tekintettel az oktatással és képzéssel, a kultúrával és médiával, az ifjúságpolitikával és szolidaritással, a foglalkoztatással és társadalmi befogadással, a kutatással és innovációval, az iparral és vállalkozásokkal, a digitális politikával, a mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel, a környezetvédelemmel és éghajlat-politikával, a kohézióval, a regionális politikával, a migrációval, a biztonsággal, valamint a nemzetközi együttműködéssel és fejlesztéssel kapcsolatos szakpolitikákra, programokra és alapokra. Ilyen körülmények között a pályázatok elbírálására vonatkozó eljárások egységesítésre kerülnek az egyszerűsítést célzó követelmény teljesítése érdekében. Az közigazgatási eljárásokkal járó terheket jelentősen csökkenteni kell.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Hivatkozások

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

14.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

14.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jean Arthuis

28.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

26.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (4.12.2018)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

A vélemény előadója: Emilian Pavel

RÖVID INDOKOLÁS

Az Erasmus+ az egyik legsikeresebb uniós program és egyben erős európai márka. Létfontosságú gazdasági és társadalmi szerepet játszik az európai identitás, értékek és polgárság, az integráció, az inkluzív és fenntartható növekedés, a minőségi foglalkoztatás és a társadalmi kohézió előmozdításában azáltal, hogy pozitívan járul hozzá az európai oktatási és képzési rendszerek javításához, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz. A program lehetőséget biztosított az európaiaknak arra, hogy olyan átfogó és átadható személyi és szakmai készségeket és kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek szükségesek a szociális, gazdasági és társadalmi kihívások kezeléséhez, és amelyek lehetővé teszik számukra, hogy kiteljesítsék életüket.

A program neve rendkívül fontos, és annak biztosítása érdekében, hogy az az Erasmus+ valódi jellegét jelképezze, az előadó javasolja a „+” címke megtartását. Az Erasmus+ túlmutat a felsőoktatáson, és valamennyi oktatási ágazatra és szakaszra, így az egész életen át tartó tanulásra vagy a felnőttoktatásra is összpontosít; ezeket a különböző kezdeményezéseket és fellépéseket az Eramus+ esernyőprogram alá kell vonni.

Az Erasmus+ program jelentősége és hatása okán az előadó teljes mértékben támogatja az Európai Parlamentnek a következő többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. március 14-i állásfoglalásában megfogalmazott, a program költségvetésének megháromszorozására irányuló felhívását. Az új Erasmus+ programnak ki kell terjednie a göteborgi csúcstalálkozón kiemelt, a szociális jogok európai pillérének megvalósítására irányuló további szakpolitikai célokra, valamint a jövőbeni uniós ifjúsági stratégiában foglalt prioritásokra, továbbá eredményeket kell felmutatnia az egész életen át tartó tanulást ösztönző megközelítéssel kapcsolatban. A megnövelt költségvetés megmutatja majd az Unió ezen prioritások melletti elkötelezettségét.

Az Erasmus+ kulcsfontosságú eszköz a szakképzés minőségének javítására az EU valamennyi tagállamában, biztosítva a szakképzési mobilitás révén megvalósuló szakmai tapasztalatszerzést, ami létfontosságú gazdasági és társadalmi szerepet játszik Európában. A szakképzés bevonása az Erasmus+ programba a polgárok szélesebb köréhez hozza közelebb a programot, ami valamennyi polgár, így a kevesebb lehetőséggel rendelkező polgárok számára is biztosítja az egyenlő esélyeket és a társadalmi befogadást. A programhoz megfelelő költségvetésre van szükség a befogadó és színvonalas szakképzés megerősítése érdekében. A program résztvevői számára konkrét strukturális támogatást, rugalmasságot és a célhoz igazított finanszírozási rendszereket is biztosítani kell. Az európai szakképzés arculatán és minőségén még van mit javítani, és a szakképzési diákcsereprogramok, illetve a szakképzési szakemberek kezdeményezései elősegíthetik a szakképzési intézmények, valamint maga a szakképzés vonzóbbá és rangosabbá tételét.

A program kulcsfontosságú annak biztosításában is, hogy az egész életen át tartó tanulás és a kulcsfontosságú uniós kompetenciák folyamatos fejlesztése valamennyi európai ember életének szerves részét képezze. A Bizottságnak és a tagállamoknak határozottan elő kell mozdítaniuk a több oktatási és képzési területet célzó projektek lényeges szerepét, amelyek az egész életen át tartó tanulást előtérbe helyező megközelítést alkalmaznak, és ösztönzik a rugalmas tanulási útvonalak kialakítását. Ezért az előadó úgy véli, hogy az egész életen át tartó tanulást az Erasmus+ átfogó célkitűzésévé kell tenni. A programhoz megfelelő költségvetést kell rendelni az ágazatközi együttműködés ösztönzésére, és lehetővé kell tennie az oktatás és a képzés, az ifjúságügy és a sport különböző területei számára, hogy közös projekteket alakítsanak ki átfogó kérdésekben.

A felnőttoktatás számos olyan rendkívül sürgető, európai kihívással foglalkozik, mint a migránsok és menekültek befogadása, a készségeknek az automatizálás és a digitalizáció miatti újbóli meghatározása, valamint a társadalmilag elszigetelt személyek bevonása. Az előadó úgy véli, hogy a felnőttkori tanulás és az alacsonyan képzett felnőttek támogatása iránti európai elkötelezettség tükrözése érdekében az Erasmus+ programnak megfelelő finanszírozást kell biztosítania e célkitűzés megvalósításához.

A szociális jogok európai pillérének végrehajtása érdekében az új Erasmus+ programnak egyértelműen a befogadásra kell összpontosítania, és javítania kell a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek – köztük a romák, a munkanélküliek, a testi vagy szellemi fogyatékossággal élők, a távoli területek lakossága, a migránsok és a menekültek – megszólítását. Az előadó úgy ítéli meg, hogy egyedi finanszírozási rendszerekre van szükség, mint például előfinanszírozásra, valamint helyi és nemzeti szintű megerősített támogatási struktúrákra. Ez magában foglalja a kulturális, a társadalmi, a nyelvi és a jelnyelvi tolmácsolás révén való támogatást a mobilitás előtt, alatt és után, segítve a hátrányos helyzetű személyek számára minden tevékenységhez akadálymentes és megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítását az Erasmus+ program keretében. Az előadó továbbá úgy ítéli meg, hogy az Európai Szociális Alap Plusz a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek számára tagállami szinten rendelkezésre bocsátott fő támogatási alap, és a közös célkitűzések megosztásával, valamint a megfelelő irányítás és koordináció biztosításával, az Erasmus+ mobilitási programok kiegészítéseként kell működnie.

Az előadó úgy ítéli meg, hogy a pénzügyi támogatás, így a vissza nem térítendő támogatások, utazási vagy igazgatási átalányösszegek, átalányösszegű ellátmányok és egységköltségek szintjét rendszeresen felül kell vizsgálni és hozzá kell igazítani a fogadó ország vagy régió megélhetési és tartózkodási költségeihez, valamint az utazási költségekhez.

Az előadó továbbá úgy ítéli meg, hogy az „egyenlő munkáért egyenlő díjazás” elvét megfelelően tiszteletben kell tartani, és kéri, hogy a szellemi eredményekkel járó projektekben részt vevő szervezetek személyzeti költségei egyedi díjazáson alapuljanak.

Az előadó üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy erősebb partnerségek kerüljenek kiépítésre a kiválóság érdekében, mint például „szakképzési kiválósági központok” vagy „európai egyetemek”, de kéri, hogy ezek a partnerségek Európa-szerte átfogó földrajzi lefedettséggel rendelkezzenek annak érdekében, hogy elkerülhető legyen egyes tagállamok aránytalan támogatása, és úgy ítéli meg, hogy az egyértelműen korlátozott pénzügyi támogatást ki kell zárni a központosított Erasmus+ programból.

Annak érdekében, hogy teljes mértékben összhangban legyen az Erasmus+ program azon céljával, hogy színvonalas tanulási tapasztalatokat nyújtson, az előadó úgy ítéli meg, hogy a Discover EU kezdeményezésnek erőteljes tanulási alkotóelemet kell tartalmaznia, ha a program részét fogja képezni.

Az előadó úgy ítéli meg, hogy az Erasmus+ jelentős költségvetését oly módon kell elkölteni, hogy az az európai polgárokra is a lehető legnagyobb pozitív hatást gyakorolja. Az előadó ezért ragaszkodik ahhoz, hogy a program színvonalas, az Európai Mobilitásminőségi Chartában[1] rögzített elveken alapuló mobilitási tapasztalatokat biztosítson. Garantálni kell a színvonalas gyakorlati rendelkezéseket, mint például a tájékoztatást, a felkészülést, a támogatást és a tapasztalatok és képesítések elismerését, valamint a világos tanulási terveket és a tanulási eredményeket.

Az előadó továbbá szeretné kiemelni, hogy a programnak – az Európai Bizottság és a tagállamok támogatásával – biztosítania kell, hogy a mobilitással kapcsolatos tapasztalatok alapján kifejlesztett készségek megfelelően dokumentálva legyenek, érvényesítésre és elismerésre kerüljenek, valamint hogy a költségvetési előirányzatok és a konkrét támogatások a minőségértékelési eljárásokhoz kapcsolódjanak. Az előadó határozottan kéri, hogy a tagállamok biztosítsák a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlás, a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló tanácsi ajánlás és a külföldi tanulás elismeréséhez hozzájáruló és a színvonalas tanulást biztosító európai eszközök teljes körű alkalmazását.

Összefoglalva, az előadó úgy véli, hogy az új Erasmus+ program számos értékes változást hoz, és színvonalas megvalósítás mellett erőteljes pozitív hatással lesz Európa jövőjére.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A technológiai forradalom és a globalizáció által előidézett gyors és jelentős változások miatt az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a sport terén a tanulási célú mobilitásba, együttműködésbe és az innovatív politikák fejlesztésébe való befektetés kulcsfontosságú a befogadó, összetartó és reziliens társadalmak kialakítása és az Unió versenyképességének fenntartása szempontjából, ugyanakkor hozzájárul az európai identitás erősítéséhez és egy demokratikusabb Unió létrehozásához.

(1)  A gyors és jelentős változások miatt az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a sport terén a tanulási célú mobilitásba, a demokráciára és a szolidaritásra nevelésbe, az együttműködésbe és az innovatív politikák fejlesztésébe való befektetés kulcsfontosságú a befogadó, demokratikus, összetartó és reziliens társadalmak kialakítása és a versenyképességnek és a szolidaritásnak az Unióban történő fenntartása szempontjából, ugyanakkor hozzájárul az európai identitás erősítéséhez és egy demokratikusabb Unió létrehozásához.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A mobilitásnak nem szabad az otthoni lehetőségek hiánya vezérelte elkerülhetetlen tényezőnek lennie, hanem a lehető legtöbb ember számára elérhető választási lehetőségnek kell lennie, függetlenül a társadalmi háttértől, a kulturális háttértől és a rendelkezésre álló eszközöktől.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A szociális jogok európai pillére ‒ amelyet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2017. november 17-én jelentett be ünnepélyesen és írt alá ‒ első alapelvként rögzíti, hogy mindenkinek joga van a minőségi és inkluzív oktatáshoz, képzéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz annak érdekében, hogy olyan készségeket tartson, illetve szerezzen meg, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljes mértékben részt vehessen a társadalomban és sikeresen alkalmazkodjon a munkaerőpiaci változásokhoz.

(4)  A szociális jogok európai pillére ‒ amelyet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2017. november 17-én jelentett be ünnepélyesen és írt alá ‒ első alapelvként rögzíti, hogy mindenkinek joga van a minőségi és inkluzív oktatáshoz, képzéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz annak érdekében, hogy olyan készségeket tartson, illetve szerezzen meg, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljes mértékben részt vehessen a társadalomban és sikeresen beilleszkedjen a munkaerőpiacra. Harmadik kulcsfontosságú alapelvként kimondja, hogy nemtől, faji vagy etnikai származástól, vallástól vagy meggyőződéstől, fogyatékosságtól, kortól vagy szexuális irányultságtól függetlenül mindenkinek joga van az egyenlő bánásmódhoz a foglalkoztatás, a szociális védelem és az oktatás terén, valamint a nyilvánosság számára elérhető árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. A tizenhetedik alapelve kimondja, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek joguk van olyan jövedelemtámogatásra, amely számukra méltósággal élhető életet, a munkaerőpiacon és a társadalomban való részvételüket lehetővé tevő szolgáltatásokat, valamint a szükségleteikhez igazított munkakörnyezetet biztosít. Elő kell mozdítani az esélyegyenlőséget és biztosítani kell a megfelelő uniós finanszírozást.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  2016. szeptember 16-án Pozsonyban a huszonhét tagállam vezetői hangsúlyozták a fiatalok lehetőségeinek javítására irányuló szándékukat. A 2017. március 25-én aláírt Római Nyilatkozatban a huszonhét tagállam, valamint az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezetői elkötelezték magukat egy olyan Unió mellett, ahol a fiatalok a lehető legjobb oktatásban és képzésben részesülnek, és a kontinensen bárhol tanulhatnak és vállalhatnak munkát; továbbá a kulturális örökségünket megőrző és a kultúrák sokféleségét előmozdító Unió megteremtését szorgalmazták.

(5)  2016. szeptember 16-án Pozsonyban a huszonhét tagállam vezetői hangsúlyozták a fiatalok lehetőségeinek javítására irányuló szándékukat. A 2017. március 25-én aláírt Római Nyilatkozatban a huszonhét tagállam, valamint az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezetői elkötelezték magukat egy olyan Unió mellett, ahol a fiatalok a lehető legjobb oktatásban és képzésben részesülnek, és a kontinensen bárhol tanulhatnak és vállalhatnak tisztességes munkát; továbbá a kulturális örökségünket megőrző és a kultúrák sokféleségét, a szolidaritást és a demokráciát előmozdító Unió megteremtését szorgalmazták.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló Erasmus+ program félidős értékeléséről készült jelentés megerősítette, hogy az egyetlen oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozása lényegesen egyszerűsítette a programot, emellett jelentős mértékben racionalizálta azt, és szinergiákat hozott létre az irányításában, ugyanakkor további változtatásokra van szükség, hogy még inkább állandósuljon a 2014‒2020-as program hatékonyságnövekedése. A félidős értékeléssel és a jövőbeni programmal kapcsolatos konzultációk során a tagállamok és az érdekelt felek nyomatékosan követelték a folytonosságot a program hatálya, struktúrája és végrehajtási mechanizmusai tekintetében, ugyanakkor számos fejlesztést igényeltek, például azt, hogy a program legyen inkluzívabb. Ezenkívül teljes támogatásukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a program integrált maradjon, és alapjául továbbra is az egész életen át tartó tanulás paradigmája szolgáljon. Az Európai Parlament az Erasmus+ végrehajtásáról szóló, 2017. február 2-i állásfoglalásában üdvözölte a program integrált struktúráját és felhívta a Bizottságot, hogy teljes mértékben aknázza ki a program egész életen át tartó tanulási dimenziójában rejlő lehetőségeket az ágazatközi együttműködésnek a jövőbeni program keretében történő elősegítése és ösztönzése révén. A tagállamok és az érdekelt felek azt is hangsúlyozták, hogy meg kell őrizni a program erőteljesen nemzetközi dimenzióját, és azt ki kell terjeszteni az oktatás és képzés más területeire is.

(6)  A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló Erasmus+ program félidős értékeléséről készült jelentés megerősítette, hogy az egyetlen oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozása lényegesen egyszerűsítette a programot, emellett jelentős mértékben racionalizálta azt, és szinergiákat hozott létre az irányításában, ugyanakkor további változtatásokra van szükség a program céljainak elérése, a mobilitás keretében történő áthelyezések minőségének javítása és mindenki számára színvonalas mobilitási lehetőségek biztosítása érdekében, hogy így még inkább állandósuljon a 2014‒2020-as program hatékonyságnövekedése. A félidős értékeléssel és a jövőbeni programmal kapcsolatos konzultációk során a tagállamok és az érdekelt felek követelték a folytonosságot a program hatálya, struktúrája és végrehajtási mechanizmusai tekintetében, ugyanakkor számos fejlesztést igényeltek, például azt, hogy a program legyen inkluzívabb és a kisebb kedvezményezettek és kisebb projektek számára is kezelhető. Ezenkívül támogatásukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a program integrált maradjon, és alapjául továbbra is az egész életen át tartó tanulás paradigmája szolgáljon. Az Európai Parlament az Erasmus+ végrehajtásáról szóló, 2017. február 2-i állásfoglalásában üdvözölte a program integrált struktúráját és felhívta a Bizottságot, hogy teljes mértékben aknázza ki a program egész életen át tartó tanulási dimenziójában rejlő lehetőségeket az ágazatközi együttműködésnek a jövőbeni program keretében történő elősegítése és ösztönzése révén. A tagállamok és az érdekelt felek azt is hangsúlyozták, hogy meg kell őrizni a program erőteljesen nemzetközi dimenzióját, és azt ki kell terjeszteni az oktatás és képzés más területeire is.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az uniós finanszírozással kapcsolatban az értékek és mobilitás tekintetében folytatott nyilvános konzultáció megerősítette ezeket az alapvető megállapításokat és hangsúlyozta, hogy a jövőbeni programot inkluzívabbá kell tenni, és továbbra is meg kell határozni az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó prioritásokat, továbbá meg kell szilárdítani az európai identitás, az aktív polgári szerepvállalás és a demokratikus életben való részvétel erősítésére vonatkozó prioritásokat.

(7)  Az uniós finanszírozással kapcsolatban az értékek és mobilitás tekintetében folytatott nyilvános konzultáció megerősítette ezeket az alapvető megállapításokat és hangsúlyozta, hogy a jövőbeni programot inkluzívabbá kell tenni, és továbbra is meg kell határozni az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó prioritásokat, továbbá meg kell szilárdítani az európai identitás, az aktív polgári szerepvállalás erősítésére vonatkozó és a polgárokban az Európai Unióhoz való tartozás érzése és a demokratikus életben való részvételük javítására vonatkozó prioritásokat.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret” című26, 2018. május 2-án elfogadott közleményében a Bizottság azt szorgalmazta, hogy a következő pénzügyi keretben nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ifjúsági ügyekre, különösen a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló Erasmus+ program ‒ az Unió egyik leglátványosabb sikertörténete ‒ méretének több mint kétszeresére növelése révén. Az új programnak az inkluzivitásra kell helyeznie a hangsúlyt, valamint arra, hogy minél több olyan fiatalt érjen el, akik kevesebb lehetőséggel rendelkeznek, mint társaik. Ezáltal több fiatal számára válhat lehetővé, hogy tanulás vagy munka céljából más országba költözzön.

(8)  A „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret” című26, 2018. május 2-án elfogadott közleményében a Bizottság azt szorgalmazta, hogy a következő pénzügyi keretben nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ifjúsági ügyekre, különösen a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló Erasmus+ program ‒ az Unió egyik leglátványosabb sikertörténete ‒ méretének több mint kétszeresére növelése révén. A következő többéves pénzügyi keretről: a Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítéséről szóló, 2018. március 14-i állásfoglalásában az Európai Parlament a program költségvetésének megháromszorozását szorgalmazta. Az időközi értékelés megerősítette, hogy az Erasmus+ program költségvetése következetesen mindig maradéktalanul felhasználásra kerül, valamint hogy a rendelkezésre álló források nem elégségesek a nagy kereslet fedezésére. Az új programnak az inkluzivitásra kell helyeznie a hangsúlyt, valamint arra, hogy minél több olyan fiatalt érjen el, akik kevesebb lehetőséggel rendelkeznek, mint társaik. Ezáltal több fiatal számára válhat lehetővé, hogy tanulás vagy munka céljából más országba költözzön.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az Európai Számvevőszék 2018. szeptember 6-i „Mobilitás az Erasmus+ program keretében: Több millióan vesznek részt a mobilitási programokban és számos területen jön létre európai hozzáadott érték, a teljesítmény mérése azonban fejlesztésre szorul” különjelentése bizonyította a program oktatási és képzési elemre összpontosító európai hozzáadott értékét. Mindazonáltal nem kerültek mérésre a teljesítményértékelés során a hozzáadott érték azon elemei, amelyek túlmutatnak a jogi követelményeken, magukba foglalva a mobilitás stratégiai megközelítését és az európai identitás és többnyelvűség fejlesztését. Ezért az ellenőrök olyan mutatók használatát kéri a program teljesítményének mérésére, amelyek nagyobb összhangban vannak annak célkitűzéseivel, továbbá további mutatók biztosítását kéri, amelyek a projektértékelés szakaszában kiemelten kell kezelni, nyomon kell követni és amelyekről jelentést kell tenni.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  Elismerve a mobilitás területén végzett adminisztrációt egyszerűsítő számos innováció bevezetését, az Európai Számvevőszék ugyanebben a jelentésben ugyanakkor azt javasolja a Bizottságnak, hogy az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében egyszerűsítse a rendszert. Az ellenőrök felkérik a Bizottságot, hogy a kedvezményezettek és egyéni résztvevők számára tegye egyszerűbbé a jelentkezést és a jelentést, továbbá hogy fejlessze a számítástechnikai eszközöket, és folytassa az eljárások számítógépesítését.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8c)  A „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című, 2017. október 24-i közleményében a Bizottság elismeri, hogy a tanulók és az oktatási, illetve képzési személyzet megnövekedett mobilitása különösen az Erasmus+ programon belül rendkívül előnyös lenne a legkülső régiók számára, és vállalja a legkülső régiókból, illetve a legkülső régiókba utazó résztvevők pénzügyi támogatásának további kiigazítását konkrét finanszírozási szabályok fenntartásával e régiókban az Erasmus+ program keretén belül, valamint annak a lehetőségnek a megvizsgálását, hogy a regionális Erasmus+ programban foglalt együttműködést kiterjesszék, hogy tovább ösztönözze a mobilitást a legkülső régiók és a szomszédos harmadik országok között, továbbá, hogy az Erasmus+ kiegészítéseként használja az Európai Szociális Alap Pluszt.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Ezzel összefüggésben létre kell hozni az 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel27 létrehozott, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló Erasmus+ program oktatással, képzéssel, ifjúsággal és sporttal kapcsolatos utódprogramját (a továbbiakban: program). Meg kell őrizni a 2014‒2020-as program integrált jellegét, amely a tanulás valamennyi aspektusára kiterjed (formális, nem formális és informális, az összes életszakaszt átfogó tanulás), hogy ezzel ösztönözhetők legyenek a rugalmas tanulási pályák, melyek lehetővé teszik az egyén számára a 21. századi kihívásoknak való megfeleléshez szükséges képességek fejlesztését.

(9)  Ezzel összefüggésben létre kell hozni az 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel27 létrehozott, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló Erasmus+ program oktatással, képzéssel, ifjúsággal és sporttal kapcsolatos utódprogramját (a továbbiakban: program). Meg kell erősíteni a 2014‒2020-as program integrált jellegét, amely a tanulás valamennyi aspektusára kiterjed (formális, nem formális és informális, az összes életszakaszt átfogó tanulás), hogy ezzel ösztönözhetők legyenek a rugalmas tanulási pályák, valamint az egész életen át tartó tanulást ösztönző megközelítés, melyek lehetővé teszik az egyén számára az egyéni fejlődéséhez és a 21. századi kihívásoknak való megfeleléshez szükséges képességek fejlesztését. A Bizottságnak és a tagállamoknak határozottan elő kell mozdítaniuk az ágazatközi együttműködést a nagyszabású szakpolitikai projektek végrehajtásához elegendő költségvetéssel, valamint a nemzeti hatóságok és a pályázók számára a költségvetés rugalmasságának biztosítása révén közös projektek kidolgozására olyan átfogó kérdésekkel kapcsolatban, amelyek az egész életen át tartó tanulást előtérbe helyező megközelítést alkalmaznak, és ösztönzik a rugalmas tanulási útvonalak kialakítását.

__________________

__________________

27 Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A programot fel kell ruházni a megfelelő eszközökkel, hogy még nagyobb mértékben hozzá tudjon járulni az Unió szakpolitikai célkitűzéseinek és prioritásainak megvalósításához az oktatás, képzés, ifjúságpolitika és sport terén. Az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos egységes megközelítés központi jelentőségű abból a szempontból, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az életük során bekövetkező különböző változásokhoz. Az említett megközelítés előmozdítása érdekében a következő programnak is szoros kapcsolatot kell fenntartania az oktatással, képzéssel, ifjúsággal és sporttal kapcsolatos uniós szakpolitikai együttműködésre vonatkozó átfogó stratégiai kerettel, többek között az iskolákra, a felsőoktatásra, a szakképzésre és a felnőttkori tanulásra vonatkozó szakpolitikai menetrendekkel, ugyanakkor meg kell erősíteni a szinergiákat és újakat kell létrehozni más kapcsolódó uniós programokkal és szakpolitikai területekkel.

(10)  A programot fel kell ruházni a megfelelő eszközökkel, hogy még nagyobb mértékben hozzá tudjon járulni az Unió szakpolitikai célkitűzéseinek és prioritásainak megvalósításához az oktatás, képzés, ifjúságpolitika és sport terén. Az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos egységes megközelítés központi jelentőségű abból a szempontból, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az életük során bekövetkező különböző változásokhoz, különösen az 50 év felettiek esetében, akik nem rendelkeznek a munkaerőpiac gyors változásainak követéséhez szükséges készségekkel. Az említett megközelítés előmozdítása érdekében a következő programnak is szoros kapcsolatot kell fenntartania az oktatással, képzéssel, ifjúsággal és sporttal kapcsolatos uniós szakpolitikai együttműködésre vonatkozó átfogó stratégiai kerettel, többek között az iskolákra, a felsőoktatásra, a szakképzésre és a felnőttkori tanulásra vonatkozó szakpolitikai menetrendekkel, ugyanakkor meg kell erősíteni a szinergiákat és újakat kell létrehozni más kapcsolódó uniós programokkal és szakpolitikai területekkel.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Az Erasmus+ program egyik fő célkitűzésének kell lennie, hogy megőrizze a programon belül az iskolán kívüli tevékenységek, a szakképzés és a felsőoktatás státuszát. Ezért további erőfeszítésekre van szükség az ifjúsági munka, a művészeti és a kulturális tevékenységek előmozdításában, a demokrácia megértésében, a felnőttoktatásban és a tömegsportban.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A program az európai oktatási térség létrehozásának kulcsfontosságú eleme. A programot fel kell ruházni a megfelelő eszközökkel, hogy hozzá tudjon járulni az oktatási és képzési együttműködésre vonatkozó stratégiai keret utódjához és az európai készségfejlesztési programhoz28, mivel ezek mindegyike stratégiai jelentőséget tulajdonít a készségeknek és képességeknek a munkahelyek, a növekedés és a versenyképesség fenntartása szempontjából. Ezenkívül támogatnia kell a tagállamokat a polgári szerepvállalásnak, valamint közös értékeinknek: a szabadságnak, a toleranciának és a megkülönböztetésmentességnek az oktatás által történő előmozdításáról szóló párizsi nyilatkozat29 céljainak elérésében.

(11)  A program az európai oktatási térség létrehozásának és az egész életen át tartó tanulás kulcsfontosságú uniós kompetenciái kidolgozásának kulcsfontosságú eleme. A programot fel kell ruházni a megfelelő eszközökkel, hogy hozzá tudjon járulni az oktatási és képzési együttműködésre vonatkozó stratégiai keret utódjához és az európai készségfejlesztési programhoz28, mivel ezek mindegyike stratégiai jelentőséget tulajdonít a készségeknek és képességeknek a színvonalas munkahelyek, a növekedés és a versenyképesség fenntartása szempontjából. Ezenkívül támogatnia kell a tagállamokat a polgári szerepvállalásnak, valamint közös értékeinknek: a szabadságnak, a toleranciának és a megkülönböztetésmentességnek az oktatás által történő előmozdításáról szóló párizsi nyilatkozat29 céljainak elérésében.

__________________

__________________

28 COM(2016) 381 final.

28 COM(2016) 381 final.

29 [Hivatkozás].

29 [Hivatkozás].

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A programnak lehetőséget kell biztosítania a hallgatók, a tanárok és a felnőtt tanulók számára arra, hogy bővítsék látókörüket és csökkentsék az LMBTI-személyekkel kapcsolatos előítéleteket. A tanár-továbbképző kurzusoknak fel kell készíteni a tanárokat arra, hogy miként tudnak pozitív módon LMBTI-témákat belefoglalni a tantervbe, hogyan támogathatják az LMBTI-hallgatókat vagy kollégáikat, és hogy az iskolai oktatással kapcsolatos jogszabályok miként szolgálhatnak az LMBTI-hallgatók védelmére. A felnőttoktatás és a szakoktatás és -képzés lehetőségének mindemellett segítséget kell nyújtania azon LMBTI-hallgatók számára, akik azért kényszerültek elhagyni az iskolát vagy egyetemet, mert nem biztonságos iskolai/oktatási környezetnek voltak kitéve.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b)  Az Erasmus+ célja az, hogy még több, uniós tapasztalattal nem rendelkező projektszervezőt ösztönözzön finanszírozási kérelem benyújtására. Ezért a nemzeti irodáknak különleges támogatási mechanizmusokat kell bevezetniük vagy kibővíteniük a szervezők számára.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11c)  Az alkalmazás megkönnyítése, az egyszerűség és az egyértelműség érdekében tovább kell javítani a Bizottság programra vonatkozó útmutatóját.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A fiatalok az Erasmus+ programot elsősorban az egyetemi hallgatóknak szóló programnak tekintik. Európai, nemzeti és regionális szinten tehát nagyobb figyelmet kell fordítani a különböző területek és a hozzájuk tartozó alprogramok erősítésére, beleértve az iskolai oktatást (Comenius), a felsőoktatást (Erasmus), a nemzetközi felsőoktatást (Erasmus Mundus), a szakoktatást és a szakképzést (Leonardo da Vinci) és a felnőttképzést (Grundtvig), valamint a fiatalokat (Fiatalok lendületben) és a sportot.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A programnak figyelembe kell vennie a sportra vonatkozó uniós munkatervet, amely a sport terén folytatott uniós együttműködés kerete a […] évekre32. Biztosítani kell az uniós munkaterv, valamint a program keretében a sport területén támogatott tevékenységek közötti összhangot és kiegészítő jelleget. Különös hangsúlyt kell helyezni a szabadidősportokra, figyelembe véve, hogy a sport fontos szerepet játszik a testmozgás és az egészséges életmód, a társadalmi befogadás és az egyenlőség előmozdításában. A programnak hozzá kell járulnia a közös európai értékek előmozdításához a sport, a jó kormányzás és a sport tisztasága, valamint a sport területén, illetve a sport által biztosított oktatás, képzés és készségszerzés révén.

(13)  A programnak figyelembe kell vennie a sportra vonatkozó uniós munkatervet, amely a sport terén folytatott uniós együttműködés kerete a […] évekre32. Biztosítani kell az uniós munkaterv, valamint a program keretében a sport területén támogatott tevékenységek közötti összhangot és kiegészítő jelleget. Különös hangsúlyt kell helyezni a szabadidősportokra, figyelembe véve, hogy a sport fontos szerepet játszik a testmozgás és az egészséges életmód, a társadalmi befogadás és az egyenlőség előmozdításában. A programnak hozzá kell járulnia a közös európai értékek előmozdításához a sport, a jó kormányzás és a sport tisztasága, valamint a sport területén, illetve a sport által biztosított oktatás, képzés és készségszerzés révén. E tekintetben szükség van a sportedzők – különösen a női sportcsapatok edzői – mobilitásának előmozdítására, és a szexizmus és a nőgyűlölet elleni harc támogatására.

_________________

_________________

32 [Hivatkozás].

32 [Hivatkozás].

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a pályázati űrlapok kellő időben és megfelelő módon rendelkezésre álljanak.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A programnak inkluzívabbá kell válnia azáltal, hogy többek között a tanulási célú mobilitás rugalmasabb formái révén több olyan embert ér el, akik kevesebb lehetőséggel rendelkeznek; inkluzívabbá kell válnia továbbá a kisebb szervezetek, különösen az újonnan pályázók és a közösségi alapú helyi szervezetek részvételének előmozdítása által, amelyek közvetlenül a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkoznak, életkortól függetlenül. Támogatni kell a virtuális formátumokat, úgymint a virtuális együttműködést, a vegyes és a virtuális mobilitást, hogy több résztvevőt lehessen elérni, különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkezők közül és azok köréből, akik számára a lakóhelyüktől eltérő országba való költözés fizikai szempontból akadályt jelentene.

(16)  A programnak inkluzívabbá kell válnia azáltal, hogy többek között a tanulási célú mobilitás rugalmasabb formái révén több olyan embert ér el, akik kevesebb lehetőséggel rendelkeznek; inkluzívabbá kell válnia továbbá a kisebb szervezetek, különösen az újonnan pályázók és a közösségi alapú helyi szervezetek részvételének előmozdítása által, amelyek közvetlenül a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkoznak, életkortól függetlenül, egyszerűsített adminisztrációs eljárások és egyértelmű kommunikáció révén. A fizikai mobilitás felváltása nélkül kiegészítő vonásként támogatni kell a virtuális formátumokat, úgymint a virtuális együttműködést, a vegyes és a virtuális mobilitást, hogy több résztvevőt lehessen elérni, különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkezők közül és azok köréből, akik számára a lakóhelyüktől eltérő országba való költözés fizikai szempontból akadályt jelentene. A megerősített helyi és nemzeti szintű támogatási struktúrák, mint például a célzott kulturális, társadalmi és nyelvi felkészülés és a mobilitás alatt való folyamatos támogatás vagy jelnyelvi tolmácsolás a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek számára minden tevékenységhez akadálymentes és megkülönböztetésmentes hozzáférést nyújtanának az Erasmus+ program keretében, összhangban a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel és az európai fogyatékosságügyi stratégiával. E csoportok célzott finanszírozása, valamint az olyan intézkedések, mint például a nemzeti irodákon belüli úgynevezett tanácsadók kijelölése a finanszírozás lehető legjobb elosztásával kapcsolatos tanácsadás céljából, szintén hozzájárulnak a program befogadó jellegéhez. Az Európai Szociális Alap Plusz a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek számára tagállami szinten rendelkezésre bocsátott fő támogatási alap, és a közös célkitűzések megosztásával az Erasmus+ keretébe tartozó mobilitási programok kiegészítéseként kell működnie.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A programnak az Európai Mobilitásminőségi Chartában (2006/961/EK) foglalt elveken alapuló színvonalas mobilitási tapasztalatokat kell biztosítania, ahol a gyakorlati rendelkezések, mint például a tájékoztatás, a felkészülés, a támogatás és a tapasztalatok és képesítések elismerése, valamint az előre kidolgozott világos tanulási tervek és a tanulási eredmények minősége, határozottan befolyásolják a mobilitási tapasztalatok előnyeit. Ezen mobilitási tapasztalat szerves részét kell képezniük a nyelvoktatást és kultúraközi készségeket biztosító előkészítő és nyomon követő szemináriumoknak, és azokat a küldő vagy a fogadó szervezeteknek, illetve a mobilitási szolgáltatóknak kell biztosítaniuk. A tanulási mobilitásban részt vevők körének bővítése és a mobilitás minőségének javítása érdekében a tapasztalt mobilitási szolgáltatók számára egyszerűsített kérelmezési eljárást kell biztosítani, a minőségi charták betartásával.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A programnak meg kell erősítenie a meglévő, tanulási célú mobilitási lehetőségeket, különösen azokon a területeken, ahol a legnagyobb hatékonyságnövelés érhető el, hogy a program még szélesebb célközönséghez juthasson el, és kielégíthesse a lehetőségeket jóval meghaladó igényeket. Ez elsősorban a felsőoktatásban tanuló diákoknak, iskolai tanulóknak és szakképzésben résztvevőknek szóló mobilitási tevékenységek növelésével és előmozdításával érhető el. Az alacsony iskolai végzettségű felnőtt tanulók mobilitását be kell építeni az együttműködési partnerségekbe. A több fiatal bevonása érdekében bővíteni kell a nem formális tanulási tevékenységekben részt vevő fiataloknak szóló mobilitási lehetőségeket is. A multiplikátorhatásra való tekintettel meg kell erősíteni az oktatás, képzés, ifjúságügy és sport terén dolgozók mobilitását is. A programnak – a valódi európai oktatási térség jövőképével összhangban – a folyamatok (úgymint az európai diákigazolvány) digitalizálásának támogatásával is ösztönöznie kell a mobilitást és a csereprogramokat, valamint elő kell mozdítania a diákok oktatási és kulturális tevékenységekben való részvételét. Ez a kezdeményezés fontos lépés lehet ahhoz, hogy a mobilitás mindenki számára valósággá váljon először is azáltal, hogy a felsőoktatási intézmények a hallgatói mobilitás színvonalának további növelése mellett több cserediákot küldhessenek és fogadhassanak, valamint annak lehetővé tétele által, hogy a diákok már a külföldi intézménybe való érkezés előtt hozzáférhessenek különböző szolgáltatásokhoz (könyvtár, közlekedés, szállás).

(20)  A programnak meg kell erősítenie a meglévő, tanulási célú mobilitási lehetőségeket, különösen azokon a területeken, ahol a legnagyobb hatékonyságnövelés érhető el, hogy a program még szélesebb célközönséghez juthasson el, és kielégíthesse a lehetőségeket jóval meghaladó igényeket. Ez elsősorban a jelenleg kevésbé elért csoportoknak, iskolai tanulóknak és szakképzésben résztvevőknek szóló mobilitási tevékenységek növelésével és előmozdításával érhető el, különösen a szakmai alapképzés, az iskolai tanulók és a felsőoktatásban a hallgatók számára. Az alacsony iskolai végzettségű felnőtt tanulók vagy a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek mobilitását be kell építeni az együttműködési partnerségekbe. A több fiatal bevonása érdekében bővíteni kell a nem formális tanulási tevékenységekben részt vevő fiataloknak szóló mobilitási lehetőségeket is. A multiplikátorhatásra való tekintettel meg kell erősíteni az oktatás, képzés, ifjúságügy és sport terén dolgozók mobilitását is. A programnak – a valódi európai oktatási térség jövőképével összhangban – a folyamatok (úgymint az európai diákigazolvány) digitalizálásának támogatásával is ösztönöznie kell a mobilitást és a csereprogramokat, valamint elő kell mozdítania a diákok oktatási és kulturális tevékenységekben való részvételét. Ez a kezdeményezés fontos lépés lehet ahhoz, hogy a mobilitás mindenki számára valósággá váljon először is azáltal, hogy a felsőoktatási intézmények a hallgatói mobilitás színvonalának további növelése mellett több cserediákot küldhessenek és fogadhassanak, valamint annak lehetővé tétele által, hogy a diákok már a külföldi intézménybe való érkezés előtt hozzáférhessenek különböző szolgáltatásokhoz (könyvtár, közlekedés, szállás).

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A tanulási mobilitás lehetőségét külön kell támogatni a határ menti régiókban. A külföldi szakmai gyakorlat lehetőségét vagy tanulmányaik egy részének külföldön való eltöltését könnyebben elérhetővé kell tenni különösen a szakoktatásban és a szakképzésben részt vevő diákok számára, hogy megismerkedjenek a határokon átnyúló munkaerőpiaccal.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20b)  A programnak meg kell erősítenie a befogadó jellegű és színvonalas szakképzést, mivel az alapvetően fontos gazdasági és társadalmi szerepet tölt be Európában, ami egyenlő lehetőségekhez és társadalmi befogadáshoz vezet minden polgár, köztük a hátrányos szociális helyzetű csoportok és a kevesebb lehetőéggel rendelkező emberek számára. A program a szakképzési ágazatot érintő konkrét kérdésekkel foglalkozik, mint például a konkrét strukturális támogatás, így a nyelvi készségek és az ágazatspecifikus nyelvi képzés biztosítása, vagy megfelelő értékelési intézkedések a résztvevők számára, valamint a diákok, tanárok és a szakképzésben részt vevő személyzet cseréjére rendelkezésre álló korlátozott nemzeti források ellentételezésére szolgáló finanszírozás, vagy a magas színvonalú mobilitáshoz szükséges partnerek megtalálásának megkönnyítése.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

20 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20c)  A programnak támogatni kell a mobilitási tapasztalatokat a felnőttoktatás terén, amelynek fő célja a társadalmi befogadás, az aktív polgári szerepvállalás, a személyes fejlődés és a jóllét előmozdítása, az ismeretek, kompetenciák és készségek átadása mellett;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

20 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20d)  A programnak elő kell mozdítania a tanárok vagy más oktatási személyzet – beleértve a koragyermekkori és az iskola előtti nevelésben részt vevő oktatási intézmények személyzetének – mobilitását, hozzájárulva kezdeti és folyamatos szakmai fejlődésükhöz, és gondoskodnia kell arról, hogy a tanárok az iskolájuktól támogatást kapjanak a mobilitási időszakok során, beleértve a mobilitás előtti megfelelő képzést, valamint a cserediákok oktatása és képzése során használható ismeretek és kompetenciák fejlesztését. Annak érdekében, hogy a tanárok jobban hozzáférjenek ehhez a programhoz, be kell vonni a helyi tájékoztatási kampányokba az őket nemzeti és regionális szinten képviselő szervezeteket nemzeti irodáik koordinálásával. A tanárok mobilitásának időszaka nem tekinthető szabadságnak, hanem hivatalos munkaidejük részét kell képeznie.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A programnak – többek között az ifjúsági részvételt előmozdító projektek támogatása révén – ösztönöznie kell a fiatalok európai demokratikus életben való részvételét, hogy megtanulják a civil társadalomban való részvételt, bővítve a közös európai értékekkel, köztük az alapvető jogokkal kapcsolatos ismereteket, kapcsolatot teremtve a fiatalok és a helyi, nemzeti és uniós szintű döntéshozók között, valamint elősegítve az európai integrációs folyamatot.

(21)  A programnak – többek között az ifjúsági részvételt előmozdító projektek támogatása révén – ösztönöznie kell a fiatalok európai demokratikus életben való részvételét, hogy megtanulják a civil társadalomban való részvételt, bővítve a közös európai értékekkel, köztük az alapvető jogokkal kapcsolatos ismereteket, kapcsolatot teremtve a fiatalok és a helyi, nemzeti és uniós szintű döntéshozók között, valamint elősegítve az európai integrációs folyamatot. A program elismeri az ifjúsági szervezetek és az ifjúsági munka kulcsfontosságú szerepét e célkitűzés megvalósításában, és egy erősebb európai ifjúsági szektor kiépítésére fog összpontosítani az ifjúsági szervezetek működésének és projektjeinek támogatása és előmozdítása érdekében egész Európában, a szomszédos országokban és a világ többi részével együttműködésben.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A programnak több lehetőséget kell kínálnia a fiatalok számára, hogy külföldi tanulási tapasztalatok segítségével fedezzék fel Európát. A tizennyolc évesek ‒ különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkezők ‒ számára lehetőséget kell biztosítani, hogy egy rövid informális oktatási tevékenység keretében egyénileg vagy csoportosan utazzák be első alkalommal Európát, aminek révén erősödhet bennük az Európai Unióhoz tartozás érzése, és felfedezhetik a kontinens kulturális sokféleségét. A programnak meg kell határoznia a résztvevők eléréséért és kiválasztásáért felelős szerveket, továbbá támogatnia kell a tapasztalatszerzés tanulási dimenzióját gazdagító tevékenységeket.

(22)  A programnak több lehetőséget kell kínálnia a fiatalok számára, hogy színvonalas külföldi tanulási tapasztalatok segítségével fedezzék fel Európát. A fiatalok ‒ különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkezők ‒ számára életkortól függetlenül lehetőséget kell biztosítani, hogy egy rövid informális oktatási tevékenység keretében egyénileg vagy csoportosan utazzák be színvonala tanulás céljából első alkalommal Európát, aminek révén erősödhet bennük az Európai Unióhoz tartozás érzése, és felfedezhetik a kontinens kulturális sokféleségét. A programnak meg kell határoznia a résztvevők eléréséért és kiválasztásáért felelős szerveket – beleértve a civil társadalmi szervezeteket és ifjúsági szervezeteket –, továbbá támogatnia kell a tapasztalatszerzés tanulási dimenzióját gazdagító tevékenységeket. A DiscoverEU összefüggésében a programnak egyértelmű tanulási célokat kell követnie és egyértelmű tanulási tevékenységeket kell folytatnia. A Bizottságnak biztosítania kell a helyek földrajzilag kiegyensúlyozott módon való odaítélését. A program során meg kell fontolni az Európa kulturális fővárosaival, Európa ifjúsági fővárosaival, Európa önkéntességi fővárosaival és Európa zöld fővárosaival folytatott együttműködést az átfogó tapasztalatok növelése érdekében.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  A programnak elő kell mozdítania az idősebb tanulók élethosszig tartó tanulási mobilitását is, beleértve a nyugdíjaskorú egyetemi hallgatókat és a munkaerőpiaci átmenet folyamatában lévő, ötven éven felüli munkavállalókat, valamint a fiatalok és az idősek közötti, generációk közötti cseretevékenységeket.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A programnak a nyelvtanulást is elő kell mozdítania, különösen az online eszközök szélesebb körű használata révén, mivel az e-tanulás a hozzáférés és a rugalmasság tekintetében további előnyöket biztosít a nyelvtanuláshoz.

(23)  A programnak a nyelvtanulást – beleértve a jelnyelveket, a kisebbségi nyelveket és a szomszédos országok nyelveit – is elő kell mozdítania, különösen az akadálymentesen hozzáférhető online eszközök, valamint a hagyományos osztálytermi nyelvoktatás szélesebb körű használata révén, a hallgatók mobilitása előtt álló egyik akadály leküzdése érdekében.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A programnak támogatnia kell azokat az intézkedéseket, amelyek az oktatással, képzéssel, a fiatalokkal és a sporttal foglalkozó intézmények és szervezetek közötti együttműködést ösztönzik, elismerve, hogy ezen intézkedések alapvető szerepet töltenek be abban, hogy felvértezzék az embereket a változó világhoz való alkalmazkodáshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal, és kiteljesítsék innovációs, kreativitási és vállalkozói lehetőségeinket, különösen a digitális gazdaságon belül.

(24)  A programnak támogatnia kell azokat az intézkedéseket, amelyek az oktatással, képzéssel, a fiatalokkal és a sporttal foglalkozó intézmények és szervezetek közötti együttműködést ösztönzik, elismerve, hogy ezen intézkedések alapvető szerepet töltenek be abban, hogy felvértezzék az embereket a változó világhoz való alkalmazkodáshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal, és kiteljesítsék fenntartható fejlődéssel és a társadalmi haladással kapcsolatos, illetve innovációs, kreativitási és vállalkozói lehetőségeinket, különösen a digitális gazdaságon belül.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a)  A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 8. cikkének megfelelően a programnak támogatnia kell a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos tudatosság társadalmi szintű növelését, a fogyatékossággal élő személyek pozitív megítélését és a nagyobb társadalmi tudatosság előmozdítása érdekében a fogyatékossággal élő személyek szakértelmének, érdemeinek, képességeinek elismerését, továbbá a fogyatékossággal élő személyek jogait tiszteletben tartó magatartásforma tudatosítását az oktatás minden szintjén, valamint a fogyatékossággal élő személyekkel és jogaikkal kapcsolatos tudatosság-növelő képzési programokat kell tartalmaznia.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Az Európai Tanács a 2017. december 14-i következtetéseiben felkérte a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy folytassák a több kezdeményezést érintő munkát, hogy új szintre emeljék az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködést, többek között a különféle uniós egyetemek alulról felfelé építkező hálózataiból álló „Európai egyetemek” 2024-ig történő létrehozásának előmozdításával. A programnak támogatnia kell a hálózat európai egyetemeit.

(25)  Az Európai Tanács a 2017. december 14-i következtetéseiben felkérte a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy folytassák a több kezdeményezést érintő munkát, hogy új szintre emeljék az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködést, többek között a különféle uniós egyetemek alulról felfelé építkező hálózataiból álló „Európai egyetemek” 2024-ig történő létrehozásának előmozdításával. A programnak támogatnia kell a hálózat európai egyetemeit, miközben legfeljebb 20%-os pénzügyi támogatást biztosít az oktatás és képzés területén megvalósuló fellépésekre elkülönített központi költségvetésből. A programnak biztosítania kell, hogy az európai egyetemek hálózata garantálja az európai egyetemek átfogó földrajzi lefedettségét.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A 2010. évi bruges-i közlemény szorgalmazta az intelligens és fenntartható fejlődést szolgáló szakképzési kiválóság támogatását. A 2017. évi, „Az innováció erősítése Európa régióiban” című közlemény felhívja a figyelmet a szakképzés és az innovációs rendszerek összekapcsolására a regionális szintű intelligens szakosodási stratégiák részeként. A programnak biztosítania kell az erőforrásokat az említett felhívásokra való reagáláshoz, és támogatnia kell a szakképzési kiválósági központok transznacionális platformjainak fejlesztését, amelyek a helyi és regionális szintű növekedési, innovációs és versenyképességi stratégiák szerves részei. Az említett kiválósági központoknak – az ágazati kihívásokra adott válaszként – elő kell mozdítaniuk a kiváló szakmai készségeket, ugyanakkor támogatniuk kell az Unión belüli átfogó strukturális változásokat, valamint a társadalmi és gazdasági szakpolitikákat.

(26)  A 2010. évi bruges-i közlemény szorgalmazta az intelligens és fenntartható fejlődést szolgáló szakképzési kiválóság támogatását. A 2017. évi, „Az innováció erősítése Európa régióiban” című közlemény felhívja a figyelmet a szakképzés és az innovációs rendszerek összekapcsolására a regionális szintű intelligens szakosodási stratégiák részeként. A programnak biztosítania kell az erőforrásokat az említett felhívásokra való reagáláshoz, és támogatnia kell a szakképzési kiválósági központok transznacionális platformjainak fejlesztését, amelyek a helyi és regionális szintű növekedési, innovációs, versenyképességi, társadalmi befogadási és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos stratégiák szerves részei. Az említett kiválósági központoknak – az ágazati kihívásokra adott válaszként – elő kell mozdítaniuk a kiváló szakmai készségeket, ugyanakkor támogatniuk kell az Unión belüli átfogó strukturális változásokat, valamint a társadalmi és gazdasági szakpolitikákat. A programnak legalább 10%-os finanszírozást kell biztosítania a kiválósági központok számára az oktatás és képzés területén megvalósuló fellépésekre elkülönített központi költségvetésből, és Európa-szerte átfogó földrajzi lefedettséget kell biztosítania.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A virtuális együttműködési tevékenységek nagyobb mértékű alkalmazása érdekében a programnak támogatnia kell az online platformok, például az eTwinning, a School Education Gateway portál, az európai felnőttképzés elektronikus platformja, az Európai Ifjúsági Portál és az online felsőoktatási platform rendszeresebb használatát.

(27)  A virtuális együttműködési tevékenységek nagyobb mértékű alkalmazása érdekében a programnak támogatnia kell az online platformok, például az eTwinning, a School Education Gateway portál, az európai felnőttképzés elektronikus platformja, az Európai Ifjúsági Portál és az online felsőoktatási platform rendszeresebb és akadálymentesen hozzáférhető használatát.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A programnak hozzá kell járulnia a készségek és a képesítések átláthatóságának és elismerésének, valamint a kreditek és a tanulási eredmények egységei átvitelének elősegítéséhez, a minőségbiztosítás előmozdításához, továbbá a nem formális és informális tanulás eredményeinek érvényesítéséhez, valamint a készségmenedzsmenthez és az azzal kapcsolatos tanácsadáshoz. Ezzel összefüggésben a programnak a nemzeti és uniós szintű kapcsolattartó pontok és hálózatok számára is támogatást kell nyújtania, amelyek elősegítik az európai szintű csereprogramokat, továbbá ösztönöznie kell a rugalmas tanulási pályák kialakítását az oktatás, képzés és ifjúságügy különböző területei, valamint a formális és nem formális tanulás között.

(28)  A programnak hozzá kell járulnia a készségek és a képesítések átláthatóságának és elismerésének, valamint a kreditek és a tanulási eredmények egységei átvitelének elősegítéséhez, a minőségbiztosítás előmozdításához, továbbá a nem formális és informális tanulás eredményeinek érvényesítéséhez, valamint a készségmenedzsmenthez és az azzal kapcsolatos tanácsadáshoz. Ezzel összefüggésben a programnak a nemzeti és uniós szintű kapcsolattartó pontok és hálózatok számára is támogatást kell nyújtania, amelyek elősegítik az európai szintű csereprogramokat, továbbá ösztönöznie kell a rugalmas és befogadó tanulási pályák kialakítását az oktatás, képzés és ifjúságügy különböző területei, valamint a formális és nem formális tanulás között.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  A programnak biztosítania kell, hogy a mobilitással kapcsolatos tapasztalatok alapján kifejlesztett készségek megfelelően dokumentálva legyenek, érvényesítésre és elismerésre kerüljenek. A programnak különös hangsúlyt kell fektetnie a külföldön töltött oktatási és képzési időszakok érvényesítésére és elismerésére, beleértve a középfokú iskolai oktatást is, és e tekintetben a költségvetési előirányzatokat és a konkrét támogatásokat színvonalas értékelési eljárásokhoz, a tanulmányi eredmények leírásához, valamint a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlás, a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló tanácsi ajánlás és a külföldi tanulás elismeréséhez hozzájáruló és a színvonalas tanulást biztosító európai eszközök, mint például az európai képesítési keretrendszer (EQF), az európai felsőoktatási minőségbiztosítási nyilvántartás (EQAR), az európai szakképzési kreditrendszer (ECVET) és a Szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakerete (EQAVET) teljes körű alkalmazásához kell kötni.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az egyéb uniós eszközökkel való együttműködés és a más uniós szakpolitikák támogatása érdekében mobilitási lehetőségeket kell kínálni a különböző tevékenységi területeken ‒ például a közszférában, a mezőgazdaságban és a vállalkozói szférában ‒ dolgozó emberek számára, hogy külföldi tanulási tapasztalatokat szerezhessenek, ami különösen az európai identitástudat fejlesztése és az európai kulturális sokféleség megismerése révén lehetővé teszi számukra, hogy bármely életszakaszban képesek legyenek a szakmai és személyes fejlődésre is. A programnak egyablakos ügyintézési pontot kell biztosítania az erőteljes tanulási dimenzióval rendelkező uniós transznacionális mobilitási programok tekintetében, ezáltal egyszerűsítve a programkínálatot a kedvezményezettek és a tevékenységekben résztvevők számára. Elő kell segíteni az Erasmus-projektek kiterjesztését; konkrét intézkedéseket kell bevezetni, amelyek elősegítik, hogy az Erasmus-projektek gazdái támogatásokra pályázzanak vagy szinergiákat alakítsanak ki az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott támogatás, valamint a migrációval, biztonsággal, jogérvényesüléssel és uniós polgársággal, egészségüggyel és kultúrával kapcsolatos programok segítségével.

(30)  Az egyéb uniós eszközökkel való együttműködés és a más uniós szakpolitikák támogatása érdekében mobilitási lehetőségeket kell kínálni a különböző tevékenységi területeken ‒ például a közszférában, a mezőgazdaságban és a vállalkozói szférában ‒ dolgozó emberek, többek között a fogyatékossággal élő személyek számára, hogy külföldi tanulási tapasztalatokat szerezhessenek, ami különösen az európai identitástudat fejlesztése és az európai kulturális sokféleség megismerése révén lehetővé teszi számukra, hogy bármely életszakaszban képesek legyenek a szakmai és személyes fejlődésre is. A programnak egyablakos ügyintézési pontot kell biztosítania az erőteljes tanulási dimenzióval rendelkező uniós transznacionális mobilitási programok tekintetében, ezáltal egyszerűsítve a programkínálatot a kedvezményezettek és a tevékenységekben résztvevők számára. Elő kell segíteni az Erasmus-projektek kiterjesztését; konkrét intézkedéseket kell bevezetni, amelyek elősegítik, hogy az Erasmus-projektek gazdái támogatásokra pályázzanak vagy szinergiákat alakítsanak ki az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott támogatás, valamint a migrációval, biztonsággal, jogérvényesüléssel és uniós polgársággal, egészségüggyel és kultúrával, valamint az Európai Szolidaritási Testülettel kapcsolatos programok segítségével.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak elérése iránt vállalt kötelezettségekkel, ez a program hozzá fog járulni az éghajlati cselekvés általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó értékelések és felülvizsgálati folyamat keretében kerül sor.

(32)  A programnak összhangban kell lennie a Párizsi Megállapodás központi céljával, hogy az éghajlatváltozás fenyegetésére adott globális választ megerősítse. Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak elérése iránt vállalt kötelezettségekkel, ez a program hozzá fog járulni az éghajlati cselekvés általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó értékelések és felülvizsgálati folyamat keretében kerül sor.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32a)  A programnak és eszközeinek ebben az egyedi nemzetközi környezetben kulcsfontosságú szerepet kell játszaniuk az emberek globális fenntarthatóságról és globális tanulmányokról, a környezetvédelemről, az éghajlatváltozásról való oktatásában, és a célzott programok mellett e tanulmányoknak horizontális elemként formális, nem formális és informális tanulás formájában meg kell jelenniük minden kulcsfontosságú tevékenységben.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32b)  Tekintettel az EUMSZ 8. cikkében foglalt jogi kötelezettségvállalásra, amely szerint az Európai Unió tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására, e programnak hozzá kell járulnia a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítéséhez az uniós politikákban. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó értékelések és felülvizsgálati folyamat keretében kerül sor. Különösen a harmadik országbeli szereplők tekintetében szükség van a nemek közötti egyenlőség javulására.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  A nemzeti irodák által az oktatás és képzés terén irányítandó tevékenységek keretösszegén belül a minimumösszegeket ágazatonkénti felosztásban (felsőoktatás, iskolai oktatás, szakképzés és felnőttoktatás) kell meghatározni annak érdekében, hogy az ágazatok mindegyikében garantálható legyen az előirányzatoknak a tervezett teljesítmény és eredmények eléréséhez szükséges kritikus tömege.

(34)  A nemzeti irodák által az oktatás és képzés terén irányítandó tevékenységek keretösszegén belül a minimumösszegeket ágazatonkénti felosztásban (felsőoktatás, iskolai oktatás, szakképzés és felnőttoktatás) kell meghatározni annak érdekében, hogy az ágazatok mindegyikében garantálható legyen az előirányzatoknak a tervezett teljesítmény és eredmények eléréséhez szükséges kritikus tömege. Továbbá meg lehetne határozni a célcsoportonkénti minimumösszeget is.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és végrehajtási módokat annak alapján kell megválasztani, hogy azok mennyiben képesek elérni a tevékenységek konkrét célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terheket és a szabályok be nem tartásának várható kockázatát. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalányok, a százalékos átalányok és az egységköltségek alkalmazását, valamint a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet [125. cikkének (1) bekezdésében] említettek szerint.

(36)  Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és végrehajtási módokat annak alapján kell megválasztani, hogy azok mennyiben képesek elérni a tevékenységek konkrét célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terheket és a szabályok be nem tartásának várható kockázatát. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalányok, a százalékos átalányok és az egységköltségek alkalmazását, valamint a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet [125. cikkének (1) bekezdésében] említettek szerint. A program befogadó jellegének szempontjából kiemelkedően fontos a célzott pénzügyi támogatás, mint például a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek számára biztosított előfinanszírozási lehetőségek vagy a fogyatékossággal élő személyek fogyatékosságból eredő járulékos költségeinek finanszírozása.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(36a)  A pénzügyi támogatás, így a vissza nem térítendő támogatások, utazási vagy igazgatási átalányösszegek, átalányösszegű ellátmányok és egységköltségek szintjét az Eurostat frissített adatai szerint évente felül kell vizsgálni és hozzá kell igazítani a fogadó ország és város megélhetési és tartózkodási költségeihez, annak érdekében, hogy a valóságot tükrözze és ne legyen diszkriminatív. Lényeges, hogy a lakhatás, a nemzetközi közlekedés és a helyi közlekedés, az élelmiszer, a nyelvtanfolyamok költsége, valamint a tisztességes megélhetést biztosító minimumjövedelem figyelembevételre kerüljön a nyújtott támogatások kiszámításakor.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  A költségvetési rendelettel összhangban a Bizottságnak munkaprogramokat kell elfogadnia, és ezekről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A munkaprogramban meg kell határozni a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket a program általános és konkrét célkitűzéseinek megfelelően, a támogatásokra vonatkozó kiválasztási és odaítélési feltételeket, valamint az előírt összes többi elemet. A munkaprogramokat és azok módosításait a vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási jogi aktusok útján kell elfogadni.

(40)  A költségvetési rendelettel összhangban a Bizottságnak munkaprogramokat kell elfogadnia, és ezekről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A munkaprogramban meg kell határozni a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket a program általános és konkrét célkitűzéseinek megfelelően, a támogatásokra vonatkozó kiválasztási és odaítélési feltételeket, valamint az előírt összes többi elemet. A munkaprogramokat és azok módosításait felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás38 (22) és (23) bekezdése alapján a programot konkrét nyomonkövetési követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján értékelni kell, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. E követelményeknek konkrét, mérhető és valós mutatókat kell magukban foglalniuk, amelyek időszakonként mérhetők, és alapul szolgálnak a program valós hatásainak értékeléséhez.

(41)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás38 (22) és (23) bekezdése alapján a programot konkrét nyomonkövetési követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján értékelni kell, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a kedvezményezett szervezetekre, de a tagállamokra nehezedőket is. E követelményeknek konkrét, mérhető és valós mutatókat kell magukban foglalniuk, amelyek időszakonként mérhetők, és alapul szolgálnak a program valós hatásainak értékeléséhez.

_________________

_________________

38 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között (2016. április 13.) a jogalkotás minőségének javításáról, HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

38 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között (2016. április 13.) a jogalkotás minőségének javításáról, HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(44a)  A Bizottságnak észszerűsítenie kell a fogalommeghatározásokat és javítania kell a decentralizált fellépésekre vonatkozó iránymutatást annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti irodák összehangoltan alkalmazzák a programszabályokat, tiszteletben tartva a közös minőségi előírásokat és az eljárási gyakorlatokat. A Bizottságnak ösztönöznie kell az irodák közötti jobb koordinációt a program végrehajtásának javítása érdekében.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

44 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(44b)  A programnak az Erasmus+ program helyi közösségekre gyakorolt hatásának növelése, valamint az Erasmus+ program keretében megvalósuló projektek minőségének javítása szempontjából létfontosságú bevált gyakorlatok megosztásának elősegítése érdekében ösztönöznie kell a társaktól való tanulást a külföldi tanulmányi, képzési és munkatapasztalatokat követően.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy elfogadják a program megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Idetartozik adott esetben – a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében az uniós jog sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése. Az (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel39 összhangban a tagállamoknak célszerű gyorsított eljárásokat létrehozniuk a beutazás és a tartózkodás engedélyezésére.

(46)  A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy elfogadják a program megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Idetartozik a tanulmányi ösztöndíjak adó és járulékok alóli mentessége, az Unió társadalmi rendszerei között a jogok átvihetőségének megkönnyítése, valamint adott esetben – a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében az uniós jog sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések és egyéb olyan jogi vagy igazgatási nehézségek rendezése, amelyek akadályozhatják a programhoz való hozzáférést. Az (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel39 összhangban a tagállamoknak célszerű gyorsított eljárásokat létrehozniuk a beutazás és a tartózkodás engedélyezésére.

__________________

__________________

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21. o.).

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek40 megfelelően kell gyakorolni.

törölve

__________________

 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.). a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

 

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49)  A kedvezményezettekre vonatkozó követelmények egyszerűsítése érdekében a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsített támogatásokat kell alkalmazni egyösszegű átalány, egységköltség és százalékos átalány formájában. A program mobilitási tevékenységeihez nyújtott egyszerűsített támogatásoknak a Bizottság által meghatározottak szerint figyelembe kell venniük a fogadó országban szokványos megélhetési költségeket. A Bizottságnak és a küldő országok nemzeti irodáinak lehetőséget kell biztosítani, hogy objektív kritériumok alapján kiigazíthassák ezeket az egyszerűsített támogatásokat, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkezők is hozzáférjenek a programhoz. A nemzeti joggal összhangban a tagállamokat ösztönözni kell arra is, hogy mentesítsék ezeket a támogatásokat az adók és járulékok alól. Ugyanennek a mentességnek vonatkoznia kell a pénzügyi támogatásokat az érintett személyeknek odaítélő köz- vagy magántestületekre is.

(49)  A kedvezményezettekre vonatkozó követelmények egyszerűsítése érdekében a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsített támogatásokat kell alkalmazni egyösszegű átalány, egységköltség és százalékos átalány formájában. A program mobilitási tevékenységeihez nyújtott egyszerűsített támogatásoknak a Bizottság által meghatározottak szerint figyelembe kell venniük a fogadó országban szokványos megélhetési költségeket. A Bizottságnak és a küldő országok nemzeti irodáinak lehetőséget kell biztosítani, hogy objektív kritériumok alapján kiigazíthassák ezeket az egyszerűsített támogatásokat, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkezők is hozzáférjenek a programhoz. A nemzeti joggal összhangban a tagállamoknak mentesíteniük kell ezeket a támogatásokat az adók és járulékok alól. Ugyanennek a mentességnek vonatkoznia kell a pénzügyi támogatásokat az érintett személyeknek odaítélő köz- vagy magántestületekre is.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(49a)  Fontos biztosítani minden program hatékony és eredményes pénzgazdálkodását és minél hatékonyabb és felhasználóbarátabb végrehajtását. A tagállamoknak és a nemzeti ügynökségeknek tartózkodniuk kell olyan szabályok bevezetésétől, amelyek a kedvezményezett számára bonyolulttá teszik a pénzeszközök felhasználását.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(53)  A program teljesítménymutatóinak felülvizsgálata vagy kiegészítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a mellékletre vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kézhez kell kapnia minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(53)  A program teljesítménymutatóinak felülvizsgálata vagy kiegészítése érdekében és az egyes intézkedésekre előirányzott összegek és az alapok elosztásának jelzése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a munkaprogramok elfogadására és módosítására, valamint a melléklet módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kézhez kell kapnia minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet létrehozza az Erasmus elnevezésű, az oktatás, képzés, ifjúság és sport területére vonatkozó uniós cselekvési programot (a továbbiakban: program).

Ez a rendelet létrehozza az Erasmus+ elnevezésű, az oktatás, képzés, ifjúság és sport területére vonatkozó uniós cselekvési programot (a továbbiakban: program).

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „tanulási célú mobilitás”: a lakóhely szerinti országtól eltérő országba való, tanulmányi, képzési, illetve nem formális vagy informális tanulási célú tényleges átköltözés; olyan intézkedések kísérhetik, mint például nyelvi támogatás és képzés, és/vagy kiegészítheti e-tanulás és virtuális együttműködés. Bizonyos sajátos esetekben információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásán keresztül történő tanulás formájában is megvalósulhat;

2.  „tanulási célú mobilitás”: a lakóhely szerinti országtól eltérő országba való, tanulmányi, képzési, illetve nem formális vagy informális tanulási célú tényleges átköltözés; ez megvalósulhat szakmai gyakorlatok, tanulószerződéses gyakorlati képzések, ifjúsági csereprogramok, tanítás, illetve szakmai továbbképzési tevékenységekben való részvétel formájában; olyan intézkedések kísérhetik, mint például nyelvi, így a jelnyelvi támogatás és képzés, és/vagy kiegészítheti a hozzáférhető e-tanulás és virtuális együttműködés. Bizonyos sajátos esetekben, a fizikai mobilitáson felül, hozzáférhető és/vagy speciálisan kialakított információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásán keresztül történő tanulás formájában is megvalósulhat;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „informális tanulás”: a napi tevékenységekből eredő tanulás, amely a célkitűzések, az idő vagy a tanulás támogatása tekintetében nem szervezett vagy strukturált; a tanuló szempontjából lehet, hogy nem szándékos;

4.  „informális tanulás”: a napi tevékenységekből eredő tanulás, amely a célkitűzések, az idő vagy a tanulás támogatása tekintetében nem szervezett vagy strukturált; a tanuló szempontjából lehet, hogy nem szándékos, és a tanuló számára előnyös tanulási eredményt biztosít;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17.  „virtuális együttműködés”: bármely olyan együttműködési forma, amely során információs és kommunikációs technológiai eszközöket alkalmaznak;

17.  „virtuális együttműködés”: bármely olyan együttműködési forma, amely során hozzáférhető és/vagy speciálisan kialakított információtechnológiai és kommunikációs eszközöket és rendszereket alkalmaznak;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20.  „ifjúsági részvételi tevékenység”: informális ifjúsági csoportok és/vagy ifjúsági szervezetek által végzett, iskolán kívüli tevékenység, amelyet nem formális tanulási megközelítés jellemez;

20.  „ifjúsági részvételi tevékenység”: informális ifjúsági csoportok és/vagy ifjúsági szervezetek által végzett, hozzáférhető, iskolán kívüli tevékenység, amelyet nem formális tanulási megközelítés jellemez;

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

21.  „ifjúságsegítő”: nem formális tanulásban érintett szakember vagy önkéntes, aki támogatja a fiatalokat személyes szociálpedagógiai és szakmai fejlődésükben;

21.  „ifjúságsegítő”: nem formális és informális tanulásban érintett szakember vagy önkéntes, aki támogatja a fiatalokat személyes fejlődésükben, beleértve a szociálpedagógiai és szakmai fejlődésüket és a kompetenciáik fejlődését. Az ifjúságsegítők az ifjúsággal együtt érintettek az ifjúsági munkatevékenységek és a kapcsolódó ifjúsági munka fejlesztésének tervezésben, irányításában, koordinációjában, végrehajtásban és értékelésében;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

22.  „uniós ifjúsági párbeszéd”: a fiatalokkal és az ifjúsági szervezetekkel folytatott párbeszéd, amely teret enged az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés prioritásaira, megvalósítására és nyomon követésére irányuló folyamatos közös gondolkodásnak;

22.  „strukturált párbeszéd” : a fiatalokkal és az ifjúsági szervezetekkel, politikusokkal és döntéshozókkal folytatott párbeszéd, amely teret enged a fiatalok számára fontos valamennyi területen folytatott európai együttműködés prioritásaira, megvalósítására és nyomon követésére irányuló folyamatos, közös gondolkodásnak;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

25.  „kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek”: olyan személyek, akiket gazdasági, társadalmi, kulturális, földrajzi vagy egészségügyi okokból, migráns hátterük vagy például fogyatékosság vagy tanulási nehézségek miatt akadályok gátolnak abban, hogy ténylegesen hozzáférjenek a program által kínált lehetőségekhez;

25.  „kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek”: olyan személyek, akik nem képesek teljes mértékben és ténylegesen élni a program adta lehetőségekkel abból eredően, hogy különböző hátráltató tényezők, például fogyatékosság, egészségügyi problémák, tanulási nehézségek, kulturális különbségek vagy gazdasági, szociális vagy földrajzi akadályok miatt hátrányos helyzetben vannak társaikhoz képest, ideértve azokat is, akik marginalizált közösségből származnak, migráns háttérrel rendelkeznek vagy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkében foglalt okok valamelyikén alapuló megkülönböztetés kockázatával szembesülnek; az ilyen nehézségek miatt kiegészítő támogatási szolgáltatásokra van szükségük, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy teljes mértékben részt vehessenek a programban;

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 27 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

27a.  „ágazatközi együttműködés”: a program különböző ágazatai (felsőoktatás, szakoktatás és -képzés, iskolai oktatás, felnőttoktatás, ifjúság és sport) közötti együttműködés, valamint a formális, nem formális és informális tanulási környezetek és az ezen ágazatokon belüli különböző jogi személyek közötti együttműködés;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 27 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

27b.  „kulcskompetenciák”: azok az ismeretek, készségek és hozzáállás, amelyekre mindenkinek szüksége van a személyes kibontakozáshoz, és fejlődéshez, a foglalkoztathatósághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és az aktív polgári szerepvállaláshoz. A kulcskompetenciák közé tartoznak az alábbiak: írástudás, többnyelvűségi kompetencia, matematika, természettudományok, technológia és mérnöki tudományok, digitális kompetencia, személyes, szociális és tanulási kompetencia, polgári kompetencia, vállalkozói készség, kulturális tudatosság és kifejezőkészség;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program általános célkitűzése, hogy támogassa az emberek tanulmányi előmenetelét és szakmai és személyes fejlődését az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a sport terén Európában és Európán kívül, ezáltal hozzájárul a fenntartható növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és a társadalmi kohézióhoz, továbbá az európai identitás erősítéséhez. Ilyen módon a program kulcsfontosságú eszköz az európai oktatási térség létrehozása, az oktatás és képzés terén folytatott európai stratégiai együttműködés, valamint az alapul szolgáló ágazati menetrendek végrehajtásának támogatása, a 2019 és 2027 közötti időszakra vonatkozó uniós ifjúsági stratégia keretében az ifjúságpolitikai együttműködés előmozdítása, továbbá a sport európai dimenziójának fejlesztése szempontjából.

(1)  A program általános célkitűzése, hogy támogassa az emberek tanulmányi előmenetelét és szakmai és személyes fejlődését az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika, a felnőttoktatás és a sport terén Európában és Európán kívül, ezáltal hozzájárulva a fenntartható növekedéshez, a tisztességes munkahelyek létrehozásához, a társadalmi kohézióhoz és befogadáshoz, a környezetvédelemhez, az aktív polgári szerepvállaláshoz, a jogok és értékek, valamint a demokratikus életben való részvétel előmozdításához, valamint az európai identitás megerősítéséhez. Ilyen módon a program kulcsfontosságú eszköz egy hozzáférhető és inkluzív európai oktatási térség létrehozása, az oktatás, képzés és ifjúságpolitika terén folytatott európai stratégiai együttműködés, valamint az alapul szolgáló ágazati menetrendek végrehajtásának támogatása, a 2019 és 2027 közötti időszakra vonatkozó uniós ifjúsági stratégia keretében az ifjúságpolitikai együttműködés előmozdítása, továbbá a sport európai dimenziójának fejlesztése szempontjából.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a nem formális tanulási célú mobilitásnak és a fiatalok aktív részvételének, valamint az együttműködésnek, a befogadásnak, a kreativitásnak és az innovációnak az ösztönzése az ifjúsági szervezetek és szakpolitikák szintjén;

b)  a nem formális és informális tanulási célú mobilitásnak és a fiatalok aktív részvételének, valamint az együttműködésnek, a befogadásnak, a kreativitásnak és az innovációnak az ösztönzése az ifjúsági szervezetek és szakpolitikák szintjén;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az egész életen át tartó tanulás előmozdítása életkortól függetlenül valamennyi polgár számára a formális, nem formális és informális tanulási környezetek közötti együttműködés erősítésével és a rugalmas tanulási útvonalak támogatásával;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a felnőttoktatási személyzet mobilitása;

d)  a felnőttoktatási tanulók és személyzet mobilitása;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az oktatás és a tanulás más formái terén megvalósuló innovációs partnerségek olyan, nagyszabású fellépések révén, mint a felnőttoktatási szövetségek és az ágazatközi együttműködést célzó partnerségek;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  kiválósági partnerségek, különösen az európai egyetemek hálózata, a szakképzési kiválósági központok és közös mesterképzések;

b)  kiválósági partnerségek, így szakképzési kiválósági központok és közös mesterképzések, biztosítva, hogy e partnerségek Európa-szerte átfogó földrajzi lefedettséggel rendelkezzenek;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  Európa innovációs kapacitásának erősítésére szolgáló innovációs partnerségek;

c)  Európa fenntartható innovációs kapacitásának erősítésére szolgáló innovációs partnerségek;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az oktatás és képzés terén az általános uniós és ágazati szakpolitikák előkészítése és végrehajtása, többek között az Eurydice hálózat vagy más releváns szervezetek tevékenységeinek támogatásával;

a)  a befogadó oktatás és képzés terén az általános uniós és ágazati szakpolitikák előkészítése és végrehajtása, többek között az Eurydice hálózat vagy más releváns szervezetek tevékenységeinek támogatásával;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  szakpolitikai párbeszéd és együttműködés az oktatás és képzés terén a legfontosabb érdekelt felekkel, többek között uniós hálózatokkal, európai nem kormányzati szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel;

c)  szakpolitikai párbeszéd, támogatás és együttműködés az oktatás és képzés terén a legfontosabb érdekelt felekkel, többek között uniós hálózatokkal, európai, nemzeti, regionális és helyi nem kormányzati szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel, amely többek közt strukturális támogatást von maga után;

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  strukturált párbeszéd a fiatalokkal;

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a fiatalok mobilitása;

a)  a fiatalok – beleértve a fogyatékossággal élő fiatalok – mobilitása;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  ifjúsági részvételi innovációs partnerségek olyan, nagyszabású fellépések révén, mint az ifjúsági munkaszövetségek;

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a program hatókörének bővítése érdekében létrejött partnerségek, különösen a tömegtájékoztatás és az új digitális eszközök használata révén;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  szakpolitikai párbeszéd és együttműködés az ifjúságpolitika terén a releváns érdekelt felekkel, többek között uniós hálózatokkal, európai nem kormányzati szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel, az uniós ifjúsági párbeszéddel, valamint támogatás az Európai Ifjúsági Fórum számára;

c)  szakpolitikai párbeszéd, együttműködés az ifjúságpolitika terén a releváns érdekelt felekkel, illetve támogatás biztosítása többek között uniós hálózatok, európai nem kormányzati szervezetek és nemzetközi szervezetek és a strukturált párbeszéd számára, valamint strukturális támogatás az Európai Ifjúsági Fórum és más európai ifjúsági szervezetek számára;

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  strukturált párbeszéd a fiatalokkal;

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az európai szakpolitikai eredményekre és prioritásokra, valamint a programra vonatkozó információk terjesztésével és ismertetésével kapcsolatos tevékenységek, beleértve a sportdíjakat és -kitüntetéseket.

c)  az európai szakpolitikai eredményekre és prioritásokra, valamint a programra vonatkozó - fogyatékossággal élő személyek számára is akadálymentesen hozzáférhető - információk terjesztésével és ismertetésével kapcsolatos tevékenységek, beleértve a sportdíjakat és -kitüntetéseket.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 30 000 000 000 EUR.

(1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keretösszeg változatlan árakon 41 097 000 000 EUR.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  24 940 000 000 EUR az oktatás és képzés terén végrehajtandó tevékenységekre, amely összegből:

a)  83,5% az oktatás és képzés terén végrehajtandó centralizált és decentralizált tevékenységekre, amely összegből:

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  legalább 8 640 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 4. cikk a) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett felsőoktatási tevékenységekre;

1.  legalább 34%-ot kell elkülöníteni a 4. cikk a) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett decentralizált felsőoktatási tevékenységekre;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  legalább 5 230 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 4. cikk b) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett szakképzési tevékenységekre;

2.  legalább 25%-ot kell elkülöníteni a 4. cikk b) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett decentralizált szakképzési tevékenységekre;

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  legalább 3 790  000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 4. cikk c) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett iskolai oktatási tevékenységekre;

3.  legalább 15%-ot kell elkülöníteni a 4. cikk c) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett decentralizált iskolai oktatási tevékenységekre;

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  legalább 1 190 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 4. cikk d) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett felnőttoktatási tevékenységekre;

4.  legalább 6%-ot kell elkülöníteni a 4. cikk d) pontjában és az 5. cikk a) pontjában említett decentralizált felnőttoktatási tevékenységekre;

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  450 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 7. cikkben említett Jean Monnet akciókra;

5.  1,8%-ot kell elkülöníteni a 7. cikkben említett Jean Monnet akciókra;

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  legfeljebb 20% az „európai egyetemek” és legalább 10% a „szakképzési kiválósági központok” számára az oktatás és képzés területén végrehajtandó fellépésekre szolgáló központi költségvetésből;

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  3 100 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 8‒10. cikkben említett, az ifjúságpolitika terén végrehajtandó tevékenységekre;

b)  10%-ot kell elkülöníteni a 8‒10. cikkben említett, az ifjúságpolitika terén végrehajtandó tevékenységekre;

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  550 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 11‒13. cikkben említett, a sport terén végrehajtandó tevékenységekre; és

c)  1,8%-ot kell elkülöníteni a 11‒13. cikkben említett, a sport terén végrehajtandó tevékenységekre; és

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  legalább 960 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a nemzeti irodák működési költségeihez való hozzájárulásként.

d)  3,2%-ot kell elkülöníteni a nemzeti irodák működési költségeihez való hozzájárulásként.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A kérelmezők mobilitásának biztosítása során a nők és férfiak kiegyensúlyozott képviseletére kell törekedni.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési tevékenységekre, ideértve a vállalati információtechnológiai rendszereket.

(4)  Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési tevékenységekre, ideértve a vállalati információtechnológiai rendszereket és az akadálymentes hozzáférhetőség támogatását.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A pénzügyi támogatás, így a vissza nem térítendő támogatások, utazási vagy igazgatási átalányösszegek, átalányösszegű ellátmányok és egységköltségek szintjét évente felül kell vizsgálni és az Eurostat aktualizált adatainak megfelelően hozzá kell igazítani a fogadó ország, régió vagy város megélhetési és tartózkodási költségeihez, valamint az utazási feltételekhez.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A szellemi eredményekkel járó projektekben részt vevő szervezetek személyzeti költségeinek a méltányos és egyenlő díjazáson kell alapulniuk. A személyzeti költségek szintjét évente felül kell vizsgálni és frissíteni kell az Eurostat adatai szerint.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  A további akadályokkal szembesülő és különleges szükségleteik miatt támogatást igénylő személyek beilleszkedésének támogatása esetében a segítségnyújtás költségeinek fedezésére a fő projekt költségvetésétől elkülönített költségkeretet kell biztosítani.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program végrehajtása során, többek között a résztvevők kiválasztásakor és a támogatások odaítélésekor a Bizottság és a tagállamok gondoskodnak arról, hogy erőfeszítéseket tegyenek a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek társadalmi befogadásának elősegítése és elérésének javítása érdekében.

(2)  A program végrehajtása során, többek között a résztvevők kiválasztásakor és a támogatások odaítélésekor a Bizottság és a tagállamok gondoskodnak arról, hogy erőfeszítéseket tegyenek a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek társadalmi befogadásának elősegítése és elérésének javítása érdekében. Kiegészítő támogatási szolgáltatásokat kell létrehozni a kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek számára, hogy akadálymentesen hozzáférhessenek valamennyi tevékenységhez, valamint hogy kulturális, társadalmi és nyelvi szempontból is felkészülhessenek a mobilitás keretében folytatott tanulásra. A nemzeti irodák felelnek e támogatási szolgáltatások nyomon követéséért.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kevesebb lehetőséggel rendelkezők hozzáférésének javítása és a program gördülékeny végrehajtása érdekében a Bizottság objektív kritériumok alapján kiigazíthatja a program mobilitási tevékenységeihez nyújtott támogatásokat, vagy erre felhatalmazhatja a 23. cikkben említett nemzeti irodákat.

(5)  A kevesebb lehetőséggel rendelkezők hozzáférésének javítása és a program gördülékeny végrehajtása érdekében a Bizottság objektív kritériumok alapján – például előfinanszírozás biztosítása révén – kiigazíthatja a program mobilitási tevékenységeihez nyújtott támogatásokat, vagy erre felhatalmazhatja a 23. cikkben említett nemzeti irodákat. Az ilyen kiegészítő támogatási szolgáltatások költségeinek fedezésére elkülönített költségvetést kell biztosítani a nemzeti irodák számára, amely biztosítja, hogy az akadálymentes hozzáférhetőség és az inkluzivitás további költségei önmagukban nem indokolhatják a projekt elutasítását.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A programot a költségvetési rendelet 108. cikkében említett munkaprogramokon keresztül kell végrehajtani. A munkaprogramok tartalmazzák továbbá az egyes cselekvésekhez elkülönített támogatási összegeket, valamint a nemzeti irodák által irányítandó tevékenységek számára a tagállamok és a programhoz társult harmadik országok között elosztott összegeket. A munkaprogramot a Bizottság fogadja el végrehajtási jogi aktus útján. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 31. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A programot a költségvetési rendelet 108. cikkében említett munkaprogramokon keresztül kell végrehajtani. A munkaprogramok tartalmazzák továbbá az egyes cselekvésekhez elkülönített támogatási összegeket, valamint a nemzeti irodák által irányítandó tevékenységek számára a tagállamok és a programhoz társult harmadik országok között elosztott összegeket. A Bizottság a 30. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a munkaprogram és annak bármely módosítása elfogadására.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottságnak és a tagállamoknak fokozniuk kell erőfeszítéseiket az eljárások egyszerűsítése és az Erasmus+ projektekben részt vevő diákokra, intézményekre és fogadó vállalatokra háruló jelentős adminisztratív terhek csökkentése érdekében, különös tekintettel azokra, amelyek nem aknázzák ki kellőképpen ezt a lehetőséget, javítva és megkönnyítve az egyenlő hozzáférés, a regisztráció, az érvényesítés és az elismerés folyamatát. A Bizottságnak és a nemzeti ügynökségeknek egységesíteniük kell a részvételi feltételeket annak érdekében, hogy a program a lehető legtöbb pályázó számára hozzáférhető legyen.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy az uniós pénzeszközöknek a költségvetési rendelet [2. cikkének 5. pontja] szerinti kedvezményezettjei hatékonyan, eredményesen, időben és kellő részletességgel összegyűjtsék a program végrehajtásának nyomon követésére és értékelésére vonatkozó adatokat. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök kedvezményezettjeire és a tagállamokra vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.

(3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére és értékelésére vonatkozó adatok nemek szerinti bontásban álljanak rendelkezésre, és azokat az uniós pénzeszközöknek a költségvetési rendelet [2. cikkének 5. pontja] szerinti kedvezményezettjei hatékonyan, eredményesen, időben és kellő részletességgel összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök kedvezményezettjeire és a tagállamokra vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni. Ehhez az elődprogram végleges értékelését is csatolni kell.

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb 2024. december 31-ig kell elvégezni, a program célkitűzéseinek elérése és a program hatékonyságának felmérése érdekében hozott intézkedések hatékonyságának értékelése érdekében, adott esetben az e rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslat kíséretében. Ehhez az elődprogram végleges értékelését is csatolni kell.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A végrehajtási időszak végén, de legkésőbb négy évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.

(4)  A végrehajtási időszak végén, de legkésőbb 2019. június 30-ig a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

(5)  A Bizottság értékelő jelentéseket nyújt be az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága részére.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 24. cikkben említett nemzeti irodák egységes stratégiát dolgoznak ki a program keretében irányított cselekvéseik által támogatott tevékenységek eredményeinek hatékony terjesztése és kiaknázása tekintetében, és támogatják a Bizottságot a programra és az eredményeire vonatkozó információk – beleértve a nemzeti és uniós szinten irányított cselekvésekre és tevékenységekre vonatkozó információkat – terjesztésében, illetve tájékoztatják az érintett célcsoportokat az országukban megvalósuló cselekvésekről.

(1)  A 24. cikkben említett nemzeti irodák a Bizottsággal együtt egységes, Unió-szerte összehangolt stratégiát dolgoznak ki a program keretében irányított cselekvéseik által támogatott tevékenységek eredményeinek hatékony terjesztése és kiaknázása tekintetében, és támogatják a Bizottságot a programra és az eredményeire vonatkozó információk – beleértve a nemzeti és uniós szinten irányított cselekvésekre és tevékenységekre vonatkozó információkat – akadálymentesen hozzáférhető módon való terjesztésében, illetve tájékoztatják az érintett célcsoportokat az országukban megvalósuló cselekvésekről. A programmal kapcsolatos információkat az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

(4)  A Bizottság - fogyatékossággal élő személyek számára is akadálymentesen hozzáférhető - tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A fiatalok az Erasmus+ programot elsősorban az egyetemi hallgatók számára kialakított programnak tekintik. Ezért európai, nemzeti és regionális szinten a kommunikációs és tájékoztatási intézkedésekben nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a különböző területek és a hozzájuk tartozó alprogramok ismertsége növelésének, a Bizottságnak és a tagállamoknak pedig a szakképzést és a szakképzési mobilitást olyan fontos választásként kell bemutatniuk, amely a munkaerő-piaci integrációhoz és ígéretes életpályához vezet, és ezáltal kell növelniük a szakképzési programok láthatóságát.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A programot az oktatási és képzési intézmények, valamint a foglalkoztatási szolgálatok pályaorientációs szolgálatainak is terjeszteniük és népszerűsíteniük kell.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok minden szükséges és megfelelő intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy felszámolják a program megfelelő működésének jogi és igazgatási akadályait, ideértve – amennyiben lehetséges – a vízumok megszerzése során nehézségeket okozó problémák megoldását célzó intézkedéseket is.

(2)  A tagállamok minden szükséges és megfelelő intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy felszámolják a program megfelelő működésének igazgatási akadályait, ideértve – amennyiben lehetséges – a támogatások adóztatásának elkerülését, a jogosultságok uniós szociális rendszerek közötti hordozhatóságának biztosítását, és a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzése során nehézségeket okozó, valamint a programhoz való hozzáférést lehetségesen akadályozó más jogi vagy adminisztrációs problémák megoldását célzó intézkedéseket is.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nemzeti iroda felel a [19.] cikkben említett munkaprogramban ismertetendő tevékenységek projektéletciklusa valamennyi szakaszának irányításáért, összhangban a költségvetési rendelet [58. cikke (1) bekezdése c) pontjának v. és vi. alpontjával].

(2)  A nemzeti iroda felel a [19.] cikkben említett munkaprogramban ismertetendő tevékenységek projektéletciklusa valamennyi szakaszának irányításáért, összhangban a költségvetési rendelet [58. cikke (1) bekezdése c) pontjának v. és vi. alpontjával]. A nemzeti iroda biztosítja, hogy a projektek könnyen hozzáférhetőek és inkluzívak legyenek. Az irodának minőségi, az Európai Mobilitásminőségi Chartában (2006/961/EC) rögzített elveken alapuló mobilitási tapasztalatokat kell biztosítania.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A nemzeti irodáknak minden egyes pályázati fordulót követően könnyen hozzáférhetővé kell tenniük a kulcsintézkedésenként és ágazatonként rendelkezésre álló költségvetést, ezáltal lehetővé téve a pályázók számára, hogy stratégiailag megtervezzék jövőbeni tevékenységeiket, emellett a program megfelelő külső nyomon követésének elősegítése érdekében közzé kell tenniük a projektek kiválasztásának eredményeit és a költségvetési tételeket. A Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a programra való jelentkezés során ne részesüljenek előnyben a nagy intézmények a kisméretű, fiatalabb intézményekkel szemben.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A nemzeti iroda rendszeres konzultációt folytat a program kedvezményezettjeivel (egyénekkel és szervezetekkel) a programról alkotott visszajelzésük begyűjtése érdekében, erről jelentést nyújt be a Bizottságnak, és a visszajelzésük és szakértelemük alapján nemzeti szinten javítja a program végrehajtását. 

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A nemzeti irodák hálózatának részvételével rendszeres üléseket kell szervezni annak biztosítása érdekében, hogy a program végrehajtása valamennyi tagállamban és a 17. cikkben említett valamennyi harmadik országban egységes legyen.

(7)  A nemzeti irodák hálózatának részvételével rendszeres üléseket és a társaktól való tanulást elősegítő tevékenységeket kell szervezni annak biztosítása érdekében, hogy a program végrehajtása valamennyi tagállamban és a 17. cikkben említett valamennyi harmadik országban egységes legyen. A Bizottság támogatja a helyes gyakorlatok megosztását és az információcserét, különös tekintettel az akadálymentességre és az észszerű alkalmazkodási intézkedésekre.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A Bizottságnak tökéletesítenie kell a projekteredmények terjesztésére szolgáló platformot, és erőteljesebben szorgalmaznia kell a bevált gyakorlatok nemzeti irodák, partnerek és a program kedvezményezettjei közötti megosztását, illetve a nemzetközi eszmecseréket.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A Bizottságnak segítenie kell a programra jelentkezőket a nemzetközi partnerek megtalálásában olyan, felhasználóbarát platformok kidolgozása révén, amelyek összegyűjtik a különböző kedvezményezettekről és projektjeikről nyilvánosan elérhető információkat.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

31 cikk

törölve

Bizottsági eljárás

 

(1)  A Bizottság munkáját a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság segíti.

 

(2)  A bizottság egyedi formációban is ülésezhet, hogy ágazati kérdésekkel foglalkozzon, illetve adott esetben a bizottság eljárási szabályaival összhangban, eseti alapon külső szakértőket – többek között a szociális partnerek képviselőit – lehet meghívni, hogy az üléseken megfigyelőként részt vegyenek.

 

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  Színvonalas tanulási célú mobilitás különböző hátterű személyek számára

1.  Színvonalas és befogadó tanulási célú mobilitás különböző hátterű személyek – beleértve a kevesebb lehetőséggel rendelkezőket – számára

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Hivatkozások

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

14.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

14.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Emilian Pavel

18.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

40

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

EFDD

Laura Agea

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

  • [1]  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/961/EK ajánlása (2006. december 18.) a Közösségen belüli, oktatási és képzési célú transznacionális mobilitásról: az európai mobilitásminőségi charta (HL L 394., 2006.12.30., 5. o.)

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Hivatkozások

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

14.6.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

14.6.2018

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Milan Zver

1.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.10.2018

3.12.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Liadh Ní Riada, Michel Reimon, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Benyújtás dátuma

28.2.2019

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Michel Reimon

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 18.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat