Procedūra : 2018/0191(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0111/2019

Pateikti tekstai :

A8-0111/2019

Debatai :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Balsavimas :

PV 28/03/2019 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0324

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 669kWORD 265k
4.3.2019
PE 625.220v02-00 A8-0111/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Kultūros ir švietimo komitetas

Pranešėjas: Milan Zver

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018) 0367),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 165 straipsnio 4 dalį straipsnį ir 166 straipsnio 4 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0233/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 6 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, Biudžeto komiteto ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomones (A8-0111/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013

kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013

(Tekstas svarbus EEE)

(Tekstas svarbus EEE)

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  vykstant staigiems ir dideliems technologinės revoliucijos ir globalizacijos nulemtiems pokyčiams, investicijos į judumą mokymosi tikslais, bendradarbiavimą ir novatoriškos politikos plėtotę švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse daro esminį poveikį įtraukios, glaudžios ir atsparios visuomenės kūrimui ir Sąjungos konkurencingumo palaikymui ir drauge prisideda prie europinės tapatybės stiprinimo ir demokratiškesnės Sąjungos;

(1)  investicijos į visų asmenų, neatsižvelgiant į socialinę kilmę, kultūrinę aplinką ar turimas priemones, ir į bendradarbiavimą ir novatoriškos politikos plėtotę švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse daro esminį poveikį įtraukios, demokratiškos, glaudžios ir atsparios visuomenės kūrimui ir Sąjungos konkurencingumo palaikymui, sykiu prisideda prie europinės tapatybės, principų ir vertybių stiprinimo ir demokratiškesnės Sąjungos;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  2017 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos iškilmingai paskelbtuose ir pasirašytuose dokumentuose, reglamentuojančiuose Europos socialinių teisių ramstį, nustatytas pirmasis ramsčio principas, pagal kurį kiekvienas žmogus turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kad galėtų išsaugoti ir įgyti gebėjimus, kurie leistų visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir sėkmingai įveikti permainas darbo rinkoje;

(4)  2017 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos iškilmingai paskelbtuose ir pasirašytuose dokumentuose, reglamentuojančiuose Europos socialinių teisių ramstį, nustatytas pirmasis ramsčio principas, pagal kurį kiekvienas žmogus turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kad galėtų išsaugoti ir įgyti gebėjimus, kurie leistų visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir sėkmingai įveikti permainas darbo rinkoje. Europos socialinių teisių ramstyje taip pat aiškiai pabrėžiama kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir lygių galimybių visiems užtikrinimo svarba;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  2016 m. rugsėjo 16 d. Bratislavoje 27 valstybių narių lyderiai pabrėžė savo ryžtą suteikti jaunimui geresnių galimybių. 2017 m. kovo 25 d. pasirašytoje Romos deklaracijoje 27 valstybių narių, Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos vadovai įsipareigojo sukurti Sąjungą, kurioje jaunimas įgytų geriausią išsilavinimą bei gautų geriausią mokymą ir galėtų studijuoti bei rasti darbą visoje Sąjungoje, Sąjungą, kuri saugotų mūsų kultūros paveldą ir skatintų kultūrų įvairovę;

(5)  2016 m. rugsėjo 16 d. Bratislavoje 27 valstybių narių vadovai pabrėžė savo ryžtą suteikti jaunimui geresnių galimybių. 2017 m. kovo 25 d. pasirašytoje Romos deklaracijoje 27 valstybių narių, Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos vadovai įsipareigojo sukurti Sąjungą, kurioje jaunimas įgytų geriausią išsilavinimą ir gautų geriausią mokymą ir galėtų studijuoti ir rasti darbą visame žemyne, Sąjungą, kuri saugotų mūsų kultūros paveldą ir skatintų kultūrų įvairovę, Sąjungą, kuri kovoja su nedarbu, diskriminacija, socialine atskirtimi ir skurdu;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  2014–2020 m. programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitoje patvirtinta, kad sukūrus bendrą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą buvo gerokai supaprastintas ir racionalizuotas programos valdymas ir padidinta jo sinergija, tačiau reikia tolesnių patobulinimų, kad būtų galima dar labiau konsoliduoti 2014–2020 m. programos veiksmingumo didinimo rezultatus. Konsultacijose dėl laikotarpio vidurio vertinimo ir dėl būsimos Programos, valstybės narės ir suinteresuotosios šalys primygtinai ragino išlaikyti programos taikymo sritį, struktūrą ir įgyvendinimo mechanizmus, tačiau taip pat patobulinti kai kuriuos aspektus, pavyzdžiui, padidinti programos įtraukumą. Jie taip pat išreiškė visapusišką paramą programos integruotumo išsaugojimui ir mokymosi visą gyvenimą paradigmai. Europos Parlamentas 2017 m. vasario 2 d. rezoliucijoje dėl programos „Erasmus +“ įgyvendinimo palankiai įvertino integruotą programos struktūrą ir paragino Komisiją būsimoje Programoje visapusiškai išnaudoti mokymosi visą gyvenimą dimensiją stiprinant ir skatinant bendradarbiavimą sektorių lygmeniu. Valstybės narės ir suinteresuotosios šalys taip pat pabrėžė reikmę išsaugoti programos tarptautiškumą ir išplėsti jį į kitus švietimo ir mokymo sektorius;

(6)  2014–2020 m. programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitoje patvirtinta, kad sukūrus bendrą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą buvo gerokai supaprastintas ir racionalizuotas programos valdymas ir padidinta jo sinergija, tačiau reikia tolesnių patobulinimų, kad būtų galima dar labiau konsoliduoti 2014–2020 m. programos veiksmingumo didinimo rezultatus. Konsultacijose dėl laikotarpio vidurio vertinimo ir dėl būsimos Programos, valstybės narės ir suinteresuotosios šalys primygtinai ragino išlaikyti programos taikymo sritį, struktūrą ir įgyvendinimo mechanizmus, tačiau taip pat patobulinti kai kuriuos aspektus, pavyzdžiui, padidinti programos įtraukumą, ją supaprastinti ir padaryti lengviau valdomą smulkesniems paramoms gavėjams ir smulkesniems projektams. Jie taip pat išreiškė visapusišką paramą programos integruotumo išsaugojimui ir mokymosi visą gyvenimą paradigmai. Europos Parlamentas 2017 m. vasario 2 d. rezoliucijoje dėl programos „Erasmus +“ įgyvendinimo palankiai įvertino integruotą programos struktūrą ir paragino Komisiją būsimoje Programoje visapusiškai išnaudoti mokymosi visą gyvenimą dimensiją stiprinant ir skatinant bendradarbiavimą sektorių lygmeniu. Komisija savo poveikio vertinime, valstybės narės ir suinteresuotosios šalys taip pat pabrėžė reikmę toliau stiprinti programos tarptautiškumą ir išplėsti jį į kitus švietimo ir mokymo, taip pat į jaunimo ir sporto sektorius;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  Europos Audito Rūmai 2018 m. liepos 3 d. Specialiojoje ataskaitoje Nr. 22/2018 dėl programos „Erasmus+1a pabrėžė, kad Programa suteikė matomos Europos pridėtinės vertės, tačiau tinkamai atsižvelgiama ne į visus šios pridėtinės vertės aspektus, pavyzdžiui, į didesnį europinės tapatybės jausmą arba didesnę daugiakalbystę, ir ne visi jie yra tinkamai vertinami. Audito Rūmai laikėsi nuomonės, jog per kitą Programą reikėtų užtikrinti, kad rodikliai būtų geriau suderinti su Programos tikslais, taip siekiant užtikrinti tinkamą veiklos rezultatų vertinimą. Audito Rūmų ataskaitoje taip pat pažymėta, kad nepaisant pastangų supaprastinti 2014–2020 m. programą, administracinė našta išlieka pernelyg didelė, todėl rekomendavo Komisijai dar labiau supaprastinti Programos procedūras, ypač paraiškų teikimo procedūras ir ataskaitų teikimo reikalavimus, be to, pagerinti IT priemones;

 

__________________

 

1a 2018 m. liepos 3 d. Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 22/2018 „Judumas pagal programą „Erasmus+“: milijonai dalyvių ir daugialypė Europos pridėtinė vertė, tačiau veiksmingumo vertinimas turi būti dar labiau pagerintas“.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  2018 m. gegužės 2 d. priimtame komunikate „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“26 Komisija ragino kitoje finansinėje programoje labiau orientuotis į jaunimą, visų pirma daugiau nei dvigubai padidinti 2014–2020 m. programą „Erasmus+“ vieną ryškiausių Sąjungos sėkmės pavyzdžių. Naujojoje programoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama įtraukumui ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių pritraukimui. Programa turėtų padėti daugiau jaunuolių išvykti į kitą šalį mokytis ar dirbti;

(8)  2018 m. gegužės 2 d. priimtame komunikate „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“26 Komisija ragino kitoje finansinėje programoje daugiau investuoti į žmones ir labiau orientuotis į jaunimą, taip pat pripažino, kad programa „Erasmus+“ yra vienas ryškiausių Sąjungos sėkmės pavyzdžių. Nepaisant bendros sėkmės, 2014–2020 m. programa nepavyko patenkinti didelio finansavimo poreikio ir jos projektų sėkmingumo lygis buvo žemas. Norint panaikinti šiuos trūkumus, būtina didinti 2014–2020 m. programą pakeisiančios Programos daugiametį biudžetą. Be to, siekiama, kad ją pakeisianti Programa būtų įtraukesnė – pasiektų daugiau asmenų, kurie turi mažiau galimybių, ir į ją taip pat būtų įtrauktos kelios naujos plačių užmojų iniciatyvos. Todėl, kaip pabrėžė Europos Parlamentas 2018 m. kovo 14 d. rezoliucijoje dėl kitos daugiametės finansinės programos, palyginti su 2014–2020 m. laikotarpio daugiametės finansinės programos biudžetu, pakeisiančiai Programai būtina trigubai padidinti biudžetą palyginamosiomis kainomis;

__________________

__________________

26 COM(2018)0321.

26 COM(2018)0321.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  tokiomis aplinkybėmis būtina parengti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/201327 sukurtą 2014–2020 m. švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“ pakeisiančią švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą (toliau – Programa). 2014–2020 m. programos, apimančios mokymąsi įvairiuose kontekstuose (formalųjį, neformalųjį ir savaiminį) ir visais gyvenimo etapais, integruotumas turėtų būti išsaugotas, kad būtų galima paskatinti lankstesnes mokymosi trajektorijas, leidžiančias žmonėms įgyti gebėjimų, kurių reikia XXI a. iššūkiams įveikti;

(9)  tokiomis aplinkybėmis būtina parengti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/201327 sukurtą 2014–2020 m. švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“ pakeisiančią švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą (toliau – Programa). 2014–2020 m. programos, apimančios mokymąsi įvairiuose kontekstuose (formalųjį, neformalųjį ir savaiminį) ir visais gyvenimo etapais, integruotumas turėtų būti sustiprintas, siekiant užtikrinti mokymosi visą gyvenimą principą ir paskatinti lankstesnes mokymosi trajektorijas, leidžiančias žmonėms įgyti žinių, įgūdžių ir kompetencijų, kurių reikia asmenybės tobulėjimui ir XXI a. iššūkiams įveikti ir kuo geriau išnaudoti jame atsiveriančias galimybes. Laikantis tokio požiūrio taip pat turėtų būti pripažįstama neformaliojo ir savaiminio švietimo vertė ir jų tarpusavio ryšiai;

__________________

__________________

27 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).

27 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Programai turėtų būti suteikta dar daugiau galimybių prisidėti prie Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srities politikos tikslų ir prioritetų įgyvendinimo. Nuosekliai taikomas mokymosi visą gyvenimą principas yra esminis aspektas valdant pokyčius, kuriuos žmonėms tenka įveikti įvairiais gyvenimo etapais. Siekiant toliau įgyvendinti šį principą, būsimoje Programoje reikėtų išlaikyti glaudų ryšį su visa strategine Sąjungos politinio bendradarbiavimo švietimo, mokymo ir jaunimo srityje sistema, įskaitant politines mokyklinio ugdymo, aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo darbotvarkes, drauge stiprinant ir plėtojant naują sinergiją su kitomis susijusiomis Sąjungos programomis ir politikos sritimis;

(10)  Programai turėtų būti suteikta dar daugiau galimybių prisidėti prie Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srities politikos tikslų ir prioritetų įgyvendinimo. Nuosekliai taikomas mokymosi visą gyvenimą principas yra esminis aspektas valdant pokyčius, kuriuos žmonėms tenka įveikti įvairiais gyvenimo etapais, visų pirma vyresnio amžiaus žmonės, kurie turi įgyti naujų gyvenimo įgūdžių ar kintančioje darbo rinkoje reikalingų įgūdžių. Turėtų būti skatinama taikyti tokį principą vykdant veiksmingą bendradarbiavimą sektorių lygmeniu ir užtikrinant didesnę įvairių švietimo formų sąveiką. Siekiant toliau įgyvendinti šį principą, būsimoje Programoje reikėtų išlaikyti glaudų ryšį su visa strategine Sąjungos politinio bendradarbiavimo švietimo, mokymo ir jaunimo srityje sistema, įskaitant politines mokyklinio ugdymo, aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo darbotvarkes, drauge stiprinant ir plėtojant naują sinergiją su kitomis susijusiomis Sąjungos programomis ir politikos sritimis;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  tarpvalstybiniu mastu veikiančios organizacijos labai padeda stiprinti tarpvalstybinį ir tarptautinį Programos aspektą. Todėl, kai taikytina, pagal Programą turėtų būti teikiama parama atitinkamiems Sąjungos lygmens tinklams ir Europos ir tarptautinėms organizacijoms, kurių veikla susijusi su Programos tikslais ir prie jų prisideda;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Programa – svarbiausias Europos švietimo erdvės kūrimo veiksnys. Ji turėtų būti parengta taip, kad galėtų papildyti programą, pakeisiančią bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginę programą, ir „Europos įgūdžių darbotvarkę“28, kuriomis siekiama užtikrinti strateginę įgūdžių ir kompetencijos svarbą išsaugant darbo vietas, ekonomikos augimą ir konkurencingumą. Ji turėtų padėti valstybėms narėms siekti Paryžiaus deklaracijoje dėl pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių skatinimo pasitelkiant švietimą29 nustatytų tikslų;

(11)  Programa – svarbiausias Europos švietimo erdvės kūrimo ir bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi kompetencijų, nurodytų 2018 m. gegužės 22 d. Tarybos rekomendacijoje dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų27a, ugdymo iki 2025 m. veiksnys. Ji turėtų būti parengta taip, kad galėtų papildyti programą, pakeisiančią bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginę programą, ir „Europos įgūdžių darbotvarkę“28, kuriomis siekiama užtikrinti strateginę įgūdžių, kompetencijos ir žinių svarbą išsaugant ir kuriant darbo vietas, ekonomikos augimą, konkurencingumą, inovacijas ir socialinę sanglaudą. Ji turėtų padėti valstybėms narėms siekti Paryžiaus deklaracijoje dėl pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių skatinimo pasitelkiant švietimą29 nustatytų tikslų;

__________________

__________________

 

27a OL C 189, 2018 6 4, p. 1.

28 COM(2016)0381.

28 COM(2016)0381.

29 [Nuoroda].

29 [Nuoroda].

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  remiantis 2018 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatu „Įtraukti, susieti jaunuolius ir suteikti jiems galių. Nauja ES jaunimo strategija“30, Programa turėtų derėti su atnaujinta naująja Europos Sąjungos jaunimo strategija31 – Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje sistema (2019–2027 m.);

(12)  remiantis 2018 m. gegužės 22 d. Komisijos komunikatu „Įtraukti, susieti jaunuolius ir suteikti jiems galių. Nauja ES jaunimo strategija“31, Programa turėtų derėti su atnaujinta naująja Europos Sąjungos jaunimo strategija30 – Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje sistema (2019–2027 m.), įskaitant strategijos siekius remti kokybišką darbą su jaunimu ir neformalųjį mokymąsi;

__________________

__________________

30 [Reference - to be adopted by the Council by the end of 2018].

30 [Reference - to be adopted by the Council by the end of 2018].

31 COM(2018)0269.

31 COM(2018)0269.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  rengiant Programą turėtų būti atsižvelgta ir į Sąjungos darbo planą sporto srityje – [...] m. Sąjungos lygmens bendradarbiavimo sporto srityje programą32. Turėtų būti užtikrintas Sąjungos darbo plano ir pagal Programą remiamų sporto srities veiksmų suderinamumas ir papildomumas. Atsižvelgiant į svarbų sporto vaidmenį skatinant fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, socialinę įtrauktį ir lygybę, visų pirma daugiausia dėmesio reikia skirti mėgėjiškam sportui. Programa turėtų prisidėti prie Europos bendrų vertybių propagavimo per sportą, gero valdymo ir sąžiningumo sporte, taip pat prie švietimo, mokymo ir įgūdžių ugdymo sporte ir per sportą;

(13)  rengiant Programą turėtų būti atsižvelgta ir į Sąjungos darbo planą sporto srityje – [...] m. Sąjungos lygmens bendradarbiavimo sporto srityje programą32. Turėtų būti užtikrintas Sąjungos darbo plano ir pagal Programą remiamų sporto srities veiksmų suderinamumas ir papildomumas. Atsižvelgiant į svarbų sporto vaidmenį skatinant fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, tarpasmeninius santykius, socialinę įtrauktį ir lygybę, visų pirma daugiausia dėmesio reikia skirti mėgėjiškam sportui. Programa turėtų būti remiami judumo veiksmai tik mėgėjiško sporto srityje – tiek jaunuolių, kurie reguliariai užsiima organizuotu sportu, tiek sporto darbuotojų. Taip pat svarbu pripažinti, kad sporto darbuotojai gali būti profesionalai, t. y. užsidirbti pragyvenimui iš sporto, tačiau dalyvauti ir mėgėjiško sporto veikloje. Todėl šiai grupei taip pat turėtų būti suteikta galimybė dalyvauti judumo veikloje. Programa turėtų prisidėti prie bendrų Europos vertybių propagavimo per sportą, gerą valdymą ir sąžiningumą sporte, tvarumą ir gerą aplinkosauginę praktiką sporte, taip pat prie švietimo, mokymo ir įgūdžių ugdymo sporte ir per sportą. Visiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant švietimo ir mokymo įstaigas, turėtų būti suteikta galimybė dalyvauti sporto srities partnerystėse, bendradarbiavime ir politiniame dialoge;

__________________

__________________

32 [Nuoroda].

32 [Nuoroda].

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Programa turėtų prisidėti prie Sąjungos inovacinio pajėgumo didinimo, visų pirma remiant judumo ir bendradarbiavimo veiklą, kuria skatinama kompetencijos perspektyviose studijų srityse ar disciplinose (tokiose kaip mokslas, technologijos, inžinerija ir matematika, klimato kaita, aplinka, švari energija, dirbtinis intelektas, robotika, duomenų analizė, menas ir dizainas) plėtotė, kad žmonėms būtų padedama įgyti žinių, įgūdžių ir kompetencijos, kurių prireiks ateityje;

(14)  Programa turėtų prisidėti prie Sąjungos inovacinio pajėgumo didinimo, visų pirma remiant judumo ir bendradarbiavimo veiklą, kuria skatinama įgūdžių ir kompetencijos perspektyviose studijų srityse ar disciplinose (tokiose kaip mokslas, technologijos, menas, inžinerija ir matematika (angl. STEAM), klimato kaita, aplinkos apsauga, darnus vystymasis, švari energija, dirbtinis intelektas, robotika, duomenų analizė, dizainas ir architektūra ir skaitmeninis bei žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas) plėtotė, kad žmonėms būtų padedama įgyti žinių, įgūdžių ir kompetencijos, kurių prireiks ateityje;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  atsižvelgiant į Programos užduotį skatinti inovacijas švietimo ir mokymo srityje, ja turėtų būti remiamas gabiems ir talentingiems vaikams, nepriklausomai nuo jų tautybės, socialinės ir ekonominės padėties ar lyties, skirtų švietimo ir mokymosi strategijų kūrimas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b)  Programa turėtų būti prisidedama prie tolesnių veiksmų, susijusių su Europos kultūros paveldo metais, remiant veiklą, kuria siekiama ugdyti įgūdžius, reikalingus Europos kultūros paveldui apsaugoti ir išsaugoti, ir visapusiškai išnaudoti kultūros ir kūrybos sektorių teikiamas švietimo galimybes;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  sinergija su programa „Europos horizontas“33 turėtų užtikrinti, kad bendrais abiejų programų ištekliais būtų naudojamasi veiklai, kuria stiprinamos ir modernizuojamos Europos aukštojo mokslo institucijos, remti. Prireikus „Europos horizontas“ papildys Programos remiamą Europos universitetų iniciatyvą, visų pirma jos mokslinių tyrimų aspektą, ir taip prisidės prie naujų bendrų ir integracinių ilgalaikių ir tvarių švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijų kūrimo. Sinergija su programa „Europos horizontas“ padės užtikrinti švietimo ir mokslinių tyrimų integraciją aukštojo mokslo institucijose;

(15)  sinergija su programa „Europos horizontas“33 turėtų užtikrinti, kad bendrais abiejų programų ištekliais būtų naudojamasi veiklai, kuria stiprinamos ir modernizuojamos Europos aukštojo mokslo institucijos, remti. „Europos horizontas“ papildys Programos remiamus veiksmus ir iniciatyvas, kurioms būdingas mokslinių tyrimų aspektas, pvz., Europos universitetų iniciatyvą, ir taip prisidės prie naujų bendrų ir integracinių ilgalaikių ir tvarių švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijų kūrimo. Sinergija su programa „Europos horizontas“ padės užtikrinti švietimo ir mokslinių tyrimų integraciją, visų pirma, aukštojo mokslo institucijose;

__________________

__________________

33 COM(2018) [ ].

33 COM(2018) [ ].

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  Programa turėtų būti įtraukesnė – turėtų būti geriau pritraukiami mažiau galimybių turintys asmenys, be kita ko, siūlant lankstesnio formato judumą mokymosi tikslais ir skatinant nedidelių organizacijų, visų pirma naujokių ir bendruomenės lygmens organizacijų, tiesiogiai dirbančių su įvairių amžiaus grupių palankių sąlygų neturinčiais besimokančiais asmenimis, dalyvavimą. Reikėtų skatinti virtualaus formato, pavyzdžiui, virtualiojo bendradarbiavimo, mišriojo ir virtualiojo judumo, naudojimą, kad būtų galima pritraukti daugiau dalyvių, visų pirma tų, kurie turi mažiau galimybių, ir tų, kuriems fizinis persikėlimas į šalį, kuri nėra nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, galėtų kelti problemų;

(16)  Programa turėtų būti įtraukesnė – turėtų būti didinamas dalyvaujančių mažiau galimybių turinčių asmenų skaičius. Svarbu pripažinti, kad menką mažiau galimybių turinčių asmenų dalyvavimą gali nulemti skirtingos priežastys ir jis gali priklausyti nuo skirtingų nacionalinių aplinkybių. Todėl Sąjungos mastu nacionalinės agentūros turėtų parengti įtraukties strategijas, apimančias informavimo gerinimo, procedūrų supaprastinimo, mokymo ir paramos teikimo bei veiksmingumo stebėjimo priemones. Reikėtų naudoti kitas įtraukties stiprinimo priemones, be kita ko, užtikrinant lankstesnio formato, atitinkančio mažiau galimybių turinčių asmenų poreikius, judumą mokymosi tikslais ir skatinant nedidelių ir vietos organizacijų, visų pirma naujokių ir bendruomenės lygmens organizacijų, tiesiogiai dirbančių su įvairių amžiaus grupių palankių sąlygų neturinčiais besimokančiais asmenimis, dalyvavimą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  kai mažiau galimybių turintys asmenys dėl finansinių priežasčių negali dalyvauti Programoje (dėl savo ekonominės padėties arba didesnių dalyvavimo programoje išlaidų, susidarančių dėl jų konkrečios padėties – tai dažnas neįgaliųjų atvejis), Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų taikomos tinkamos finansinės paramos priemonės. Tokios priemonės gali apimti kitas Sąjungos priemones, pavyzdžiui, „Europos socialinį fondą +“, nacionalines programas arba dotacijos koregavimus ar papildomas išmokas pagal Programą. Vertinant, ar mažiau galimybių turintys asmenys Programoje negali dalyvauti dėl finansinių priežasčių ir kokio dydžio paramos jiems reikia, turėtų būti taikomi objektyvūs kriterijai. Papildomos priemonių, kuriomis palengvinama įtrauktis, sąnaudos niekada negali būti paraiškos atmetimo priežastimi;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16b)  pagrindinė Programos parama ir toliau turėtų būti skiriama fiziniam judumui mokymosi tikslais ir turėtų atverti daugiau galimybių mažiau galimybių turintiems asmenims pasinaudoti fizinio judumo mokymosi tikslais veiksmais. Kartu reikėtų pripažinti, kad virtualieji formatai, tokie kaip virtualusis bendradarbiavimas, mišrusis mokymasis ir virtualusis mokymasis, gali veiksmingai papildyti fizinį judumą mokymosi tikslais ir padidinti jo veiksmingumą. Išskirtiniais atvejais, kai asmenys negali dalyvauti mobilumo veikloje ir veiksmuose, virtualieji formatai gali sudaryti jiems sąlygas ekonomiškai efektyviai ir naujoviškais būdais naudotis daugeliu Programos privalumų. Todėl Programa taip pat turėtų būti remiami tokie virtualieji formatai ir priemonės. Tokie formatai ir priemonės, visų pirma naudojami kalbų mokymuisi, turėtų būti kuo plačiau prieinami visuomenei;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16c)  atsižvelgiant į Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, ypač į jos 9 straipsnį dėl prieinamumo ir 24 straipsnį dėl švietimo, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad būtų užtikrinta, jog neįgalieji turėtų galimybę be diskriminacijos ir kliūčių naudotis Programa. Todėl prireikus turėtų būti teikiama papildoma parama, įskaitant finansinę paramą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

16 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16d)  teisinės ir administracinės kliūtys, pavyzdžiui, sunkumai gauti vizas bei leidimus gyventi šalyje ir gauti paramos paslaugas, visų pirma sveikatos priežiūros paslaugas, gali trukdyti dalyvauti Programoje. Todėl valstybės narės turėtų priimti visas būtinas priemones tokioms kliūtims pašalinti, visapusiškai laikydamosi Sąjungos teisės aktų, ir palengvinti tarpvalstybinius mainus, pavyzdžiui, išduodant Europos sveikatos draudimo kortelę;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  komunikate „Europinės tapatybės stiprinimas per švietimą ir kultūrą“ Komisija pabrėžė esminį švietimo, kultūros ir sporto vaidmenį skatinant aktyvų jaunosios kartos pilietiškumą ir bendras vertybes. Europinės tapatybės stiprinimas ir aktyvaus dalyvavimo demokratiniuose procesuose skatinimas turi lemiamos svarbos Europos ateičiai ir mūsų demokratinėms visuomenėms. Studijos, mokymasis, darbas, dalyvavimas jaunimo ir sporto veikloje užsienyje padeda stiprinti europinę tapatybę ir jos įvairovę, puoselėti priklausymo kultūrinei bendruomenei jausmą ir skatinti aktyvų visų amžiaus grupių asmenų pilietiškumą. Judumo veiklos dalyviai turėtų įsitraukti į savo vietos bendruomenės ir priimančiosios bendruomenės veiklą ir dalytis patirtimi. Taip pat turėtų būti remiama veikla, susijusi su visų kūrybiškumo aspektų stiprinimu švietimo, mokymo ir jaunimo srityse ir svarbiausių asmeninių gebėjimų plėtote;

(17)  komunikate „Europinės tapatybės stiprinimas per švietimą ir kultūrą“ Komisija pabrėžė esminį švietimo, kultūros ir sporto vaidmenį skatinant aktyvų jaunosios kartos pilietiškumą, bendras vertybes ir solidarumo jausmą. Europinės tapatybės stiprinimas ir aktyvaus asmenų ir pilietinės visuomenės dalyvavimo demokratiniuose procesuose skatinimas turi lemiamos svarbos Europos ateičiai ir mūsų demokratinėms visuomenėms. Studijos, mokymasis, darbas, dalyvavimas jaunimo ir sporto veikloje užsienyje padeda stiprinti europinę tapatybę ir jos įvairovę, puoselėti priklausymo kultūrinei bendruomenei jausmą ir skatinti aktyvų visų amžiaus grupių asmenų pilietiškumą, socialinę sanglaudą ir kritinį mąstymą. Judumo veiklos dalyviai turėtų įsitraukti į savo vietos bendruomenės ir priimančiosios bendruomenės veiklą ir dalytis patirtimi. Taip pat turėtų būti remiama veikla, susijusi su visų kūrybiškumo aspektų stiprinimu švietimo, mokymo ir jaunimo srityse ir svarbiausių asmeninių kompetencijų plėtote;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  svarbu, kad Programa teiktų Europos pridėtinę vertę. Todėl pagal Programą turėtų būti finansuojami tik tokie veiksmai ir veikla, kurie gali parodyti galimą Europos pridėtinę vertę. Europos pridėtinę vertę turėtų būti įmanoma parodyti įvairiais būdais, pavyzdžiui, per tarpvalstybinį veiksmų pobūdį, jų papildomumą ir sinergiją su kitomis Sąjungos programomis ir politikos sritimis, jų indėlį į veiksmingą Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo užtikrinimo priemonių naudojimą, jų indėlį kuriant visoje Sąjungoje taikomus kokybės užtikrinimo standartus, jų indėlį kuriant bendrus visos Sąjungos standartus švietimo ir mokymo programose, jų daugiakalbystės skatinimą ir kultūrų ir tikėjimų dialogą, jais skatinamą priklausymo Europai jausmą ir jų ES pilietybės stiprinimą;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant suteikti daugiau judumo, bendradarbiavimo ir politinio dialogo su trečiosiomis šalimis, kurios nėra Programos asocijuotosios valstybės, galimybių, turėtų būti padidintas Programos tarptautiškumas. Remiantis sėkmingu tarptautinės veiklos aukštojo mokslo ir jaunimo srityje įgyvendinimu vykdant ankstesnes švietimo, mokymo ir jaunimo programas, tarptautinio judumo veikla turėtų būti išplėsta į kitus sektorius, pavyzdžiui, į profesinio mokymo sektorių;

(18)  Programos tarptautiškumą reikėtų didinti sudarant asmenims ir organizacijoms daugiau judumo, bendradarbiavimo ir politinio dialogo su trečiosiomis šalimis, kurios nėra Programos asocijuotosios valstybės, ypač besivystančiomis šalimis, galimybių. Per tarptautiškumą reikėtų remti įgūdžių plėtojimą ir tarpasmeninį bendravimą, taip pat, visų pirma kalbant apie besivystančių šalių piliečius, reikėtų remti žinių perdavimą iš tų asmenų jų kilmės šalims pasibaigus studijoms. Tarptautiškumas taip pat turėtų padėti stiprinti švietimo sistemų pajėgumų stiprinimą besivystančiose šalyse. Remiantis sėkmingu tarptautinės veiklos aukštojo mokslo ir jaunimo srityje įgyvendinimu vykdant ankstesnes švietimo, mokymo ir jaunimo programas, tarptautinio judumo veikla turėtų būti išplėsta į kitus sektorius, pavyzdžiui, į profesinio švietimo, mokymo ir sporto sektorius;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  siekiant padidinti veiklos besivystančiose šalyse poveikį, svarbu stiprinti programos „Erasmus+“ ir Sąjungos išorės veiksmų priemonių, pvz., Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonės, sinergiją;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  Programa turėtų būti sustiprintos dabartinės judumo mokymosi tikslais galimybės, visų pirma tuose sektoriuose, kuriuose Programa galėtų būti veiksmingiausia, kad jos būtų pasiekiamesnės ir kad būtų patenkinta didelė paklausa. Tai turėtų būti daroma visų pirma teikiant daugiau ir palankesnių judumo veiklos galimybių aukštųjų mokyklų studentams ir mokiniams ar profesinių mokyklų moksleiviams. Menkų įgūdžių suaugusių besimokančių asmenų judumas turėtų būti integruotas į bendradarbiavimo partnerystės programas. Turėtų būti išplėstos neformaliojo mokymosi veikloje dalyvaujančio jaunimo judumo galimybės, kad galėtų dalyvauti daugiau jaunuolių. Taip pat, atsižvelgiant į sverto efektą, reikėtų stiprinti švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių darbuotojų judumo galimybes. Vadovaujantis tikros Europos švietimo erdvės vizija, Programa turėtų būti skatinamas judumas ir mainai ir propaguojamas studentų dalyvavimas švietimo ir kultūrinėje veikloje – to turėtų būti siekiama remiant procesų skaitmenizaciją, pavyzdžiui, Europos studento pažymėjimo iniciatyvą. Ši iniciatyva gali būti svarbus žingsnis užtikrinant, kad judumas taptų realybe visiems – pirmiausia suteikiant aukštojo mokslo institucijoms galimybę siųsti ir priimti daugiau mainuose dalyvaujančių studentų tuo pačiu metu didinant studentų judumo kokybę, tačiau taip pat palengvinant studentų prieigą prie įvairių paslaugų (bibliotekos, transporto, apgyvendinimo) dar iki atvykimo į užsienio įstaigą;

(20)  Programa turėtų būti sustiprintos dabartinės judumo mokymosi tikslais galimybės, visų pirma tuose sektoriuose, kuriuose Programa galėtų būti veiksmingiausia, kad jos būtų pasiekiamesnės ir kad būtų patenkinta didelė paklausa. Tai turėtų būti daroma visų pirma teikiant daugiau ir palankesnių judumo veiklos galimybių aukštųjų mokyklų studentams ir darbuotojams, mokiniams ir darbuotojams, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokytojus ir ankstyvojo ugdymo ir priežiūros darbuotojus ir besimokančiuosius, taip pat profesinio mokymo darbuotojus, dirbančius su tikslinėmis priemonėmis, kuriomis atsižvelgiama į specialiuosius numatomų gavėjų ugdymo poreikius. Reikia toliau skatinti judumo galimybes profesinio švietimo ir mokymo studentams pasienio regionuose, kad šie asmenys galėtų pasirengti specialioms tarpvalstybinėms darbo rinkos sąlygoms. Programa taip pat turėtų pasiūlyti judumo galimybių suaugusiųjų švietimo sistemų dalyviams ir darbuotojams. Pagrindiniai suaugusiųjų švietimo tikslai – žinių, kompetencijų ir įgūdžių perdavimas ir socialinės įtraukties skatinimas, aktyvus pilietiškumas, asmeninis tobulėjimas ir gerovė. Jaunimo, dalyvaujančio neformaliojo mokymosi veikloje, judumo galimybės taip pat turėtų būti išplėstos, kad galėtų dalyvauti daugiau jaunuolių, ypač naujų, mažiau galimybių turinčių ir sunkiai pasiekiamų gyventojų. Taip pat, atsižvelgiant į sverto efektą, reikėtų stiprinti švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių darbuotojų judumo galimybes, didžiausią dėmesį skiriant perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybėms ir įgūdžių gerinimo darbo rinkai skatinimui. Vadovaujantis tikros Europos švietimo erdvės vizija, Programa turėtų būti skatinamas judumas ir mainai ir propaguojamas studentų dalyvavimas švietimo, kultūrinėje ir sporto veikloje – to turėtų būti siekiama skaitmeninant procesus, kad būtų palengvintos paraiškų teikimo procedūros ir dalyvavimas Programoje, kuriant patogias naudoti geriausia patirtimi pagrįstas internetines sistemas ir naujus įrankius, pavyzdžiui, Europos studento pažymėjimo iniciatyvą. Ši iniciatyva gali būti svarbus žingsnis užtikrinant, kad judumas taptų realybe visiems – pirmiausia suteikiant aukštojo mokslo institucijoms galimybę siųsti ir priimti daugiau mainuose dalyvaujančių studentų tuo pačiu metu didinant studentų judumo kokybę, tačiau taip pat palengvinant studentų prieigą prie įvairių paslaugų (bibliotekos, transporto, apgyvendinimo) dar iki atvykimo į užsienio įstaigą;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  Programa turėtų užtikrinti kokybišką judumo patirtį, remiantis principais, nustatytais 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl tarptautinio mobilumo Bendrijoje švietimo ir mokymo tikslais: Europos mobilumo kokybės chartija1a, kurioje aiškiai nurodyta, kad informacijos, pasirengimo, paramos ir patirties ir kvalifikacijų pripažinimo kokybė, taip pat iš anksto nustatomi aiškūs mokymo planai ir mokymo rezultatai turi didelį poveikį judumo patirties privalumams. Reikėtų iš anksto tinkamai pasiruošti judumo veiklai. Taip pasiruošti dažnai galima veiksmingai naudojant informacinės ir komunikacines technologijas. Kai tinkama, reikėtų sudaryti galimybes Programai teikti paramą pasirengiamiesiems judumo veiklos vizitams;

 

__________________

 

1a OL L 394, 2006 12 30, p. 5.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20b)  pagal Programą turėtų būti remiamas ir skatinamas visų lygmenų mokytojų ir švietimo darbuotojų judumas, taip siekiant pagerinti jų darbo metodus ir prisidėti prie jų profesinio tobulėjimo. Atsižvelgiant į esminį vaidmenį, kurį atlieka ikimokyklinis ir ankstyvasis ugdymas mažinant socialinius ir ekonominius skirtumus, svarbu, kad šio lygmens mokytojai ir darbuotojai gali dalyvauti mokymo judumo veikloje pagal Programą. Kalbant apie mokymą, Programa taip pat turėtų būti skatinama išbandyti politikos inovacijas, kad būtų galima spręsti kai kurias bendras problemas, su kuriomis susiduria Sąjungos švietimo sistemos, pvz., pritraukti naujų talentų į mokymą labiausiai socialiai atskirtų vaikų mokymui ir rengti mokytojų mokymus, kurie jiems padėtų mokyti palankių sąlygų neturinčius besimokančius asmenis. Siekiant kuo labiau padidinti mokytojų ir švietimo darbuotojų dalyvavimo Programoje naudą, reikėtų dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad jiems būtų suteikta judumui palanki aplinka, kuri yra jų darbo programos dalis ir nuolatinis darbo krūvis, kad jie galėtų pasinaudoti tinkamomis mokymo galimybėmis ir gautų tinkamą finansinę paramą pagal šalį ir, jei taikoma, regioną, kuriame turi būti vykdomas judumas mokymosi tikslais;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

20 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20c)  pripažįstant itin svarbų vaidmenį, kurį profesinis švietimas ir mokymas atlieka gerinant darbo perspektyvas ir skatinant socialinę įtrauktį, Programa turėtų padėti didinti profesinio švietimo ir mokymo įtraukumą, kokybę ir aktualumą, kaip nustatyta 2016 m. birželio 10 d. Komisijos komunikate „Nauja įgūdžių darbotvarkę. Drauge dirbant didinti žmogiškąjį kapitalą, įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą“1a. Programa turėtų skatinti stipresnes sąsajas tarp privačiųjų ir viešųjų profesinio švietimo ir mokymo teikėjų ir darbdavių. Programa taip pat turėtų padėti spręsti kiekvienam sektoriui būdingus profesinio švietimo ir mokymo klausimus, tvirtinti kokybiškas judumo partnerystes ir kompetencijų pripažinimą ir sertifikavimą, taip pat skatinti profesinio švietimo ir mokymo teikėjus kaip kokybės ženklo laikytis Profesinio švietimo ir mokymo judumo chartijos;

 

__________________

 

1a COM(2016)0381.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  Programa turėtų paskatinti jaunimą dalyvauti Europos demokratiniame gyvenime, be kita ko, remiant projektus, kuriuose dalyvaujantis jaunimas įsitraukia ir mokosi dalyvauti pilietinėje visuomenėje, didinant informuotumą apie Europos bendras vertybes (įskaitant pagrindines teises), suburiant jaunuolius ir vietos, nacionalinio ar Sąjungos lygmens sprendimų priėmėjus, taip pat prisidedant prie Europos integracijos proceso;

(21)  Programa turėtų paskatinti jaunimą dalyvauti Europos demokratiniame gyvenime, be kita ko, remiant projektus, kuriuose dalyvaujantis jaunimas įsitraukia ir mokosi dalyvauti pilietinėje visuomenėje, didinant informuotumą apie Europos bendras vertybes (įskaitant pagrindines teises, Europos istoriją, kultūrą ir pilietybę), suburiant jaunuolius ir vietos, nacionalinio ar Sąjungos lygmens sprendimų priėmėjus, taip pat prisidedant prie Europos integracijos proceso. Programa turėtų plėsti žinomumą apie e. demokratijos priemones, be kita ko, Europos piliečių iniciatyvą. Ji taip pat turėtų skatinti kartų mainus tarp jaunimo ir vyresnio amžiaus asmenų. Atsižvelgiant esminį vaidmenį, kurį atlieka jaunimo organizacijos ir jaunimo veikla siekiant tų tikslų, Programa turėtų remti jaunimo sektoriaus plėtrą Sąjungoje;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  Programa turėtų pasiūlyti jaunimui daugiau galimybių atrasti Europą per užsienyje įgyjamą mokymosi patirtį. Aštuoniolikmečiams, visų pirma tiems, kurie turi mažiau galimybių, turėtų būti suteikta galimybė pirmą kartą ir bent trumpai vienam ar su grupe patirti, ką reiškia keliauti Europoje, dalyvaujant neformalioje švietimo veikloje, kuria siekiama sustiprinti priklausymo Europos Sąjungai jausmą ir atrasti jos kultūrinę įvairovę. Programa turėtų padėti nustatyti įstaigas, atsakingas už dalyvių pritraukimą ir atranką, ir remti veiklą, kuria skatinamas patirties mokymosi aspektas;

(22)  Programa turėtų pasiūlyti jaunimui daugiau galimybių atrasti Europą per užsienyje įgyjamą mokymosi patirtį pagal naują iniciatyvą „DiscoverEU“. 18–20 metų amžiaus jaunuoliams, visų pirma tiems, kurie turi mažiau galimybių, turėtų būti suteikta galimybė pirmą kartą ir trumpai vienam ar su grupe patirti, ką reiškia keliauti Europoje, dalyvaujant neformalioje švietimo ar savišvietos veikloje, kuria siekiama sustiprinti priklausymo Europos Sąjungai jausmą ir atrasti jos kultūrų ir kalbų įvairovę. Ši iniciatyva turėtų turėti patikimą ir patikrinimą mokymosi komponentą ir turėtų užtikrinti tinkamą patirties sklaidą ir dalijimąsi patirtimi, kad būtų galima nuolat vertinti ir gerinti pačią iniciatyvą. Programa turėtų padėti nustatyti įstaigas, atsakingas už dalyvių pritraukimą ir atranką, tinkamai atsižvelgiant į geografinę pusiausvyrą, ir remti veiklą, kuria skatinamas patirties mokymosi aspektas. Šias įstaigas taip pat reikėtų įtraukti, kai tinkama, teikiant mokymą ir paramą iki ir po dalyvavimo judumo programoje, be kita ko, atsižvelgiant į kalbinius ir kultūrinius įgūdžius. Iniciatyva „DiscoverEU“ turėtų būti susieta su Europos kultūros sostinių, Europos jaunimo sostinių, Europos savanorių sostinių ir Europos žaliųjų sostinių iniciatyva;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  be to, Programa turėtų stiprinti kalbų mokymąsi, visų pirma aktyviau naudojantis internetinėmis priemonėmis, nes e. mokymasis teikia papildomų lankstumo ir prieigos privalumų mokantis kalbų;

(23)  kalbų mokymasis padeda stiprinti abipusį supratimą ir judumą Sąjungoje ir už jos ribų. Sykiu kalbiniai gebėjimai yra esminiai gyvenimui ir darbui būtini įgūdžiai. Todėl Programa turėtų stiprinti kalbų mokymąsi, pasitelkiant internetinius kalbų kursus ir aktyviau naudojantis prieinamomis internetinėmis priemonėmis, nes e. mokymasis prieigos ir lankstumo atžvilgiu gali teikti papildomų privalumų mokantis kalbos. Per Programą teikiant paramą kalbų mokymuisi reikėtų skirti dėmesį vartotojų poreikiams, susitelkiant tiek kalbomis, vartojamoms paramą gaunančioje šalyje ir pasienio regionuose, ir tiek kaimyninių šalių kalbomis. Kalbų mokymosi parama taip pat turėtų būti teikiama nacionalinėms gestų kalboms. Internetinė „Erasmus“ kalbinė paramos priemonė turėtų būti pritaikyta specialiems Programos dalyvių poreikiams ir atvira visiems norintiems;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  Programoje turėtų būti naudojamos kalbų technologijos, pvz., automatinio vertimo technologijos, kad būtų palengvinti institucijų mainai ir sustiprintas kultūrų dialogas;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  Programa turėtų remti priemones, kuriomis stiprinamas švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiančių organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas, pripažįstant esminį jų vaidmenį teikiant žmonėms žinias, ugdant gebėjimus ir kompetenciją, kurių reikia kintančiame pasaulyje, taip pat deramai išnaudojant inovacijų, kūrybiškumo ir verslumo potencialą, ypač skaitmeninėje ekonomikoje;

(24)  Programa turėtų remti priemones, kuriomis stiprinamas švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiančių organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas, pripažįstant esminį jų vaidmenį teikiant žmonėms žinias, ugdant gebėjimus ir kompetenciją, kurių reikia kintančiame pasaulyje, taip pat deramai išnaudojant inovacijų, kūrybiškumo ir verslumo potencialą, ypač skaitmeninėje ekonomikoje. Todėl reikėtų užtikrinti veiksmingą visų susijusių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą visais Programos įgyvendinimo lygmenimis;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  2017 m. gruodžio 14 d. išvadose Europos Vadovų Taryba paragino valstybes nares, Tarybą ir Komisiją įgyvendinti iniciatyvas, kuriomis Europos bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje būtų pakeltas į aukštesnį lygį, be kita ko, skatinant, kad iki 2024 m. atsirastų Europos universitetai, kuriuos sudarytų taikant principą „iš apačios į viršų“ sukurti visos Sąjungos universitetų tinklai. Programa turėtų remti šiuos Europos universitetus;

(25)  2017 m. gruodžio 14 d. išvadose Europos Vadovų Taryba paragino valstybes nares, Tarybą ir Komisiją įgyvendinti iniciatyvas, kuriomis Europos bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje būtų pakeltas į aukštesnį lygį, be kita ko, skatinant, kad iki 2024 m. atsirastų Europos universitetai, kuriuos sudarytų taikant principą „iš apačios į viršų“ sukurti visos Sąjungos universitetų tinklai. Programa turėtų remti šiuos Europos universitetus; parama turėtų būti pritaikomą pagal meistriškumą ir skirta aukštojo mokslo institucijų Sąjungoje patrauklumui padidinti, taip pat pagerinti bendradarbiavimui tarp mokslinių tyrimų, inovacijų ir švietimo subjektų. Meistriškumo sąvoką reikėtų suvokti plačiai, pvz., kalbant apie gebėjimą didinti įtrauktį. Teikiant paramą pagal Programą reikėtų siekti plačios geografinės iniciatyvos „Europos universitetai“ aprėpties;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  2010 m. Briugės komunikate raginta remti profesinį meistriškumą siekiant pažangaus ir tvaraus augimo. 2017 m. komunikate „Inovacijų stiprinimas Europos regionuose“ profesinio mokymo ir inovacijų sistemų susiejimas laikomas regiono lygmens pažangiosios specializacijos strategijų dalimi. Programa turėtų suteikti priemonių, kuriomis būtų galima atsiliepti į šiuos raginimus, ir paremti profesinio meistriškumo centrų tarptautinių platformų, glaudžiai integruotų į vietos ir regionines augimo, inovacijų ir konkurencingumo strategijas, kūrimą. Šie meistriškumo centrai turėtų veikti kaip kokybiškų profesinių įgūdžių „varikliai“ sektorinių iššūkių kontekste ir drauge remti bendrus struktūrinius pokyčius ir Sąjungos socialinę ir ekonominę politiką;

(26)  2010 m. Briugės komunikate raginta remti profesinį meistriškumą siekiant pažangaus ir tvaraus augimo. 2017 m. komunikate „Inovacijų stiprinimas Europos regionuose“ profesinio mokymo ir inovacijų sistemų susiejimas laikomas regiono lygmens pažangiosios specializacijos strategijų dalimi. Programa turėtų suteikti priemonių, kuriomis būtų galima atsiliepti į šiuos raginimus, ir paremti profesinio meistriškumo centrų tarptautinių platformų, glaudžiai integruotų į vietos ir regionines augimo, inovacijų, konkurencingumo, tvarios plėtros ir socialinės įtraukties strategijas, kūrimą. Šie meistriškumo centrai turėtų veikti kaip kokybiškų profesinių įgūdžių „varikliai“ sektorinių iššūkių kontekste ir drauge remti bendrus struktūrinius pokyčius ir Sąjungos socialinę ir ekonominę politiką;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekiant padidinti virtualiojo bendradarbiavimo mastą, Programa taip pat turėtų remti sistemiškesnį interneto platformų (pavyzdžiui, „eTwinning“, „School Education Gateway“, Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninės platformos, Europos jaunimo portalo ir aukštojo mokslo interneto platformos) naudojimą;

(27)  siekiant padidinti virtualiojo bendradarbiavimo mastą, Programa taip pat turėtų remti sistemiškesnį esamų interneto platformų (pavyzdžiui, „eTwinning“, „School Education Gateway“, Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninės platformos, Europos jaunimo portalo ir aukštojo mokslo interneto platformos) naudojimą. Pagal Programą taip pat turėtų būti, kai tinkama, skatinama kurti naujas interneto platformas, kad Europos lygmeniu būtų stiprinamas ir modernizuojamas švietimo, mokymo, sporto ir jaunimo politikos įgyvendinimas. Tokios platformos turėtų būti vartotojui patogios ir prieinamos, kaip tai nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/21021a;

 

__________________

 

2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (OL L 327, 2016 12 2, p. 1).

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  Programa turėtų prisidėti prie įgūdžių ir kvalifikacijos skaidrumo ir pripažinimo didinimo, taip pat prie mokymosi kreditų ar mokymosi rezultatų vienetų perkėlimo, kad būtų geriau užtikrinama kokybė ir remiamas neformaliojo ir savaiminio mokymosi patvirtinimas, įgūdžių valdymas ir orientavimas. Šiuo tikslu Programa taip pat turėtų remti nacionalinio ir Sąjungos lygmens kontaktinius centrus ir tinklus, kurie sudaro palankesnes sąlygas mainams visoje Europoje, ir lankstesnių mokymosi trajektorijų kūrimą, kad būtų galima judėti tarp įvairių švietimo, mokymo ir jaunimo sričių ir formalios bei neformalios aplinkos;

(28)  Programa turėtų prisidėti prie įgūdžių, kompetencijų, kvalifikacijos ir diplomų skaidrumo ir automatinio abipusio pripažinimo didinimo, taip pat prie mokymosi kreditų ar kitų mokymosi rezultatų įrodymų perkėlimo, kad būtų geriau užtikrinama kokybė ir remiamas neformaliojo ir savaiminio mokymosi patvirtinimas, įgūdžių valdymas ir orientavimas. Šiuo tikslu Programa taip pat turėtų remti prieinamus nacionalinio ir Sąjungos lygmens kontaktinius centrus ir tinklus, kad būsimiems dalyviams būtų teikiama informacija ir pagalba, taip sudarant palankesnes sąlygas mainams visoje Europoje, ir lankstesnių mokymosi trajektorijų kūrimą, kad būtų galima judėti tarp įvairių švietimo, mokymo ir jaunimo sričių ir formalios bei neformalios aplinkos;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  pagal Programą turėtų būti ypač pabrėžiamas švietimo ir mokymo laikotarpių užsienyje, įskaitant vidurinio išsilavinimo, patvirtinimas ir pripažinimas. Šiuo atžvilgiu dotacijos turėtų būti susietos su kokybės įvertinimo procedūromis ir mokymosi rezultatų aprašymu, taip pat visapusišku 2018 m. kovo 15 d. Tarybos rekomendacijos dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinės sistemos1a, 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacijos dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo1b ir Europos priemonių, padedančių pripažinti mokymosi užsienyje rezultatus ir užtikrinti kokybišką mokymąsi, pavyzdžiui, Europos kvalifikacijų sandaros (EKS), Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo registro (angl. EQAR), Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (angl. ECVET) ir Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos (angl. EQAVET), taikymu;

 

__________________

 

1a OL C 153, 2018 5 2, p. 1.

 

1a OL C 398, 2012 12 22, p. 1.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant užtikrinti sąsajas su kitomis Sąjungos priemonėmis ir remti kitas Sąjungos politikos sritis, judumo galimybių turėtų būti suteikta pačiuose įvairiausiuose sektoriuose, pavyzdžiui, viešajame, žemės ūkio ar verslo, dirbantiems žmonėms, kad jie įgytų mokymosi užsienyje patirties, kuri leistų jiems bet kuriuo gyvenimo etapu augti ir tobulėti tiek profesinėje, tiek asmeninėje srityje, ir visų pirma geriau suvokti savo europinę tapatybę ir suprasti Europos kultūrų įvairovę. Programa turėtų pasiūlyti prieigą prie visų Sąjungos tarpvalstybinio judumo galimybių su stipriu mokymosi aspektu ir supaprastinti judumo programų pasiūlą naudos gavėjams ir šios veiklos dalyviams. Turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos išplėsti „Erasmus“ projektus; turėtų būti nustatyta specialių priemonių, padedančių „Erasmus“ projektų vykdytojams teikti paraiškas dotacijai gauti ar siekti sinergijos naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų fondais ir migracijos, saugumo, teisingumo ir pilietybės, sveikatos ir kultūros programomis;

(30)  siekiant užtikrinti sąsajas su kitomis Sąjungos priemonėmis ir remti kitas Sąjungos politikos sritis, judumo galimybių turėtų būti suteikta pačiuose įvairiausiuose sektoriuose, pavyzdžiui, viešajame ir privačiajame, žemės ūkio ar verslo, dirbantiems žmonėms, kad jie įgytų mokymo, stažuotės ar mokymosi užsienyje patirties, kuri leistų jiems bet kuriuo gyvenimo etapu augti ir tobulėti asmeninėje srityje, ir visų pirma geriau suvokti savo europinę tapatybę, ir suprasti Europos kultūrų įvairovę, taip pat profesinėje srityje, ypač įgyjant rinkai svarbių darbo įgūdžių. Programa turėtų pasiūlyti prieigą prie visų Sąjungos tarpvalstybinio judumo galimybių su stipriu mokymosi aspektu ir supaprastinti judumo programų pasiūlą naudos gavėjams ir šios veiklos dalyviams. Turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos išplėsti „Erasmus“ projektus; turėtų būti nustatyta specialių priemonių, padedančių „Erasmus“ projektų vykdytojams teikti paraiškas dotacijai gauti ar siekti sinergijos naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų fondais ir migracijos, saugumo, teisingumo ir pilietybės, sveikatos, žiniasklaidos ir kultūros programomis, taip pat Europos solidarumo korpusu;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  svarbu skatinti mokymą, mokymąsi ir mokslinius tyrimus Europos integracijos srityje, taip pat skatinti diskusijas šiais klausimais aukštojo mokslo ir kitose švietimo ir mokymo sistemos srityse remiant „Jean Monnet“ veiksmus. Šiais laikais, kai kvestionuojamos bendros vertybės, kuriomis grindžiama Sąjunga ir kurios yra neatskiriama europinės tapatybės dalis, o piliečių dalyvavimo lygis yra menkas, labai svarbu ugdyti europinės tapatybės jausmą ir įsipareigojimą. Programa turėtų toliau prisidėti prie Europos integracijos studijų meistriškumo plėtotės;

(31)  svarbu skatinti mokymą, mokymąsi ir mokslinius tyrimus Europos integracijos srityje ir Sąjungos būsimų iššūkių ir galimybių srityje, taip pat skatinti diskusiją šiais klausimais visose švietimo ir mokymo sistemos srityse remiant „Jean Monnet“ veiksmus. Atsižvelgiant į sunkumus, su kuriomis susiduria bendros vertybės, kuriomis grindžiama Sąjunga ir kurios yra neatskiriama bendros europinės tapatybės dalis, ir atsižvelgiant į tai, kad piliečių dalyvavimo lygis yra menkas, labai svarbu ugdyti priklausymo Europai jausmą ir įsipareigojimą. Programa turėtų toliau prisidėti prie Europos integracijos studijų meistriškumo plėtotės ir kartu stiprinti platesnės mokymosi bendruomenės bei plačiosios visuomenės dalyvavimą Europos integracijos procese;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

(32)  Programa turėtų atitikti pagrindinį Paryžiaus susitarimo tikslą – stiprinti visuotinį atsaką į klimato kaitą. vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus ir darnų vystymąsi į Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria remiami klimato politikos tikslai 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiu, ir prie metinio 30 proc. tikslo, kuris turi būti pasiektas kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2027 m. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a)  atsižvelgiant į Sąjungos, kaip pasaulinės veikėjos, vaidmenį ir vadovaujantis Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m. ir valstybių narių per „Rio+20“ konferenciją prisiimtais įsipareigojimais, Programa turėtų integruoti įtraukų, teisingą ir kokybišką švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą, taip pat pripažįstant esminį vaidmenį, kurį švietimas atlieka kovojant su skurdu. Programa taip pat turėtų prisidėti prie darnaus vystymosi darbotvarkės, remiant pastangas tobulinti būtinus įgūdžius, kurių reikia darniam vystymuisi ir norint šviesti žmones apie tvarumą, aplinkos apsaugą ir klimato kaitą, pasitelkiant formalųjį, neformalųjį švietimą ir savišvietą;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  šiame reglamente nustatomas Programos finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai yra svarbiausias orientacinis dydis metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip apibrėžta [reference to be updated as appropriate] Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo34 17 punkte;

(33)  šiame reglamente nustatomas visos Programos trukmės finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai yra svarbiausias orientacinis dydis metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip apibrėžta [reference to be updated as appropriate] Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo34 17 punkte. Reikėtų užtikrinti, kad nuo 2021 m. būtų iš esmės padidintas Programos metinis biudžetas, palyginti su 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje jai numatytu galutinių metų biudžetu, o vėliau būtų užtikrintas laipsniškas linijinis metinių dotacijų didinimas. Toks biudžeto profilis padėtų užtikrinti platesnę prieigą nuo pat 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio pradžios ir padėtų išvengti neproporcingo padidėjimo paskutiniais metais, kai lėšas jau gali būti sunku įsisavinti;

__________________

__________________

34 OL L […], […], p. […].

34 OL L […], […], p. […].

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  siekiant užtikrinti kritinę asignavimų masę, kad būtų galima pasiekti kiekviename iš toliau nurodytų sektorių numatytą įgyvendinimo pažangą ir rezultatus, turėtų būti apibrėžtas bazinio paketo, skirto švietimo ir mokymo srities veiklai, kurią valdys nacionalinės agentūros, paskirstymas nustatant minimalius asignavimus kiekvienam sektoriui (aukštojo mokslo, mokyklinio ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo);

(34)  siekiant užtikrinti kritinę asignavimų masę, kad būtų galima pasiekti kiekviename iš toliau nurodytų sektorių numatytą įgyvendinimo pažangą ir rezultatus, turėtų būti apibrėžtas bazinio paketo, skirto švietimo ir mokymo srities veiklai, kurią valdys nacionalinės agentūros, paskirstymas nustatant minimalius asignavimus kiekvienam sektoriui (aukštojo mokslo, mokyklinio ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo). Darbo programoje turėtų būti tiksliai nurodyti biudžeto asignavimai pagal veiksmus ir iniciatyvas;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai pagal šį reglamentą turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir gauti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. Be kita ko, reikėtų apsvarstyti galimybę naudoti fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius ir su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;

(36)  finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai pagal šį reglamentą turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir gauti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. Be kita ko, reikėtų apsvarstyti galimybę naudoti fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius ir su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje. Įgyvendinant Programą turėtų būti laikomasi Finansiniame reglamente nustatytų skaidrumo, vienodo požiūrio taikymo ir nediskriminavimo principų;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  trečiosios valstybės, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės, gali dalyvauti Programoje pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarime nustatytą bendradarbiavimo sistemą, pagal kurią dalyvavimas įgyvendinant Sąjungos programas nustatomas pagal tą susitarimą priimamu sprendimu. Trečiosios valstybės taip pat gali dalyvauti remdamosi kitomis teisinėmis priemonėmis. Reglamentu turėtų būti suteiktos reikiamos teisės ir prieiga atsakingam leidimus suteikiančiam pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir Europos Audito Rūmams, kad jie galėtų visapusiškai vykdyti savo atitinkamus įgaliojimus. Visapusiškas trečiųjų valstybių dalyvavimas Programoje turėtų priklausyti nuo sąlygų, nustatytų specialiuose susitarimuose dėl atitinkamos trečiosios valstybės dalyvavimo Programoje. Visapusiškas dalyvavimas galimas tik įvykdžius prievolę įsteigti nacionalinę agentūrą ir valdyti dalį Programos veiksmų decentralizuotai. Asmenims ir subjektams iš trečiųjų šalių, kurios nėra Programos asocijuotosios valstybės, turėtų būti suteikta galimybė dalyvauti tam tikruose Programos veiksmuose, kaip nustatyta darbo programoje ir Komisijos skelbiamuose kvietimuose teikti pasiūlymus. Įgyvendinant Programą, asmenims ir subjektams iš labai mažų Europos valstybių galėtų būti nustatyta speciali tvarka;

(37)  trečiosios valstybės, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės, gali dalyvauti Programoje pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarime nustatytą bendradarbiavimo sistemą, pagal kurią dalyvavimas įgyvendinant Sąjungos programas nustatomas pagal tą susitarimą priimamu sprendimu. Trečiosios valstybės taip pat gali dalyvauti remdamosi kitomis teisinėmis priemonėmis. Reglamentu turėtų būti suteiktos reikiamos teisės ir prieiga atsakingam leidimus suteikiančiam pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir Europos Audito Rūmams, kad jie galėtų visapusiškai vykdyti savo atitinkamus įgaliojimus. Visapusiškas trečiųjų valstybių dalyvavimas Programoje turėtų priklausyti nuo sąlygų, nustatytų specialiuose susitarimuose dėl atitinkamos trečiosios valstybės dalyvavimo Programoje. Visapusiškas dalyvavimas galimas tik įvykdžius prievolę įsteigti nacionalinę agentūrą ir valdyti dalį Programos veiksmų decentralizuotai. Asmenims ir subjektams iš trečiųjų šalių, kurios nėra Programos asocijuotosios valstybės, turėtų turėti galimybę dalyvauti tam tikruose Programos veiksmuose, kaip nustatyta darbo programoje ir Komisijos skelbiamuose kvietimuose teikti pasiūlymus. Įgyvendinant Programą, asmenims ir subjektams iš labai mažų Europos valstybių galėtų būti nustatyta speciali tvarka;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  vadovaujantis Komisijos komunikatu „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“36, Programoje turėtų būti atsižvelgta į ypatingą šių regionų padėtį. Bus imtasi priemonių atokiausių regionų dalyvavimui visuose veiksmuose paskatinti. Reikėtų skatinti šių regionų ir trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių šalių, žmonių ir organizacijų mainus judumo tikslais ir bendradarbiavimą. Šios priemonės bus stebimos ir reguliariai vertinamos;

(38)  vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 349 straipsnių ir Komisijos komunikatu „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“36 (toliau – Strateginis partnerystės komunikatas), Programoje turėtų būti atsižvelgta į ypatingą šių regionų padėtį. Bus imtasi priemonių atokiausių regionų dalyvavimui visuose veiksmuose paskatinti. Reikėtų skatinti šių regionų ir trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių šalių, žmonių ir organizacijų mainus judumo tikslais ir bendradarbiavimą. Šios priemonės bus stebimos ir reguliariai vertinamos;

__________________

__________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a)  Strateginės partnerystės komunikate Komisija pripažino, kad didesnis besimokančių asmenų ir darbuotojų judumas švietimo ir mokymo srityje, ypač pagal programą „Erasmus+“, būtų labai naudingas atokiausiems regionams, ir įsipareigojo toliau koreguoti finansinę paramą dalyviams, keliaujantiems iš atokiausių regionų ir į juos, ir pagal programą „Erasmus+“ šiems regionams toliau taikyti specialias finansavimo taisykles ir išnagrinėti galimybes išplėsti regioninį „Erasmus+“ bendradarbiavimą siekiant toliau skatinti judumą tarp atokiausių regionų ir kaimyninių trečiųjų šalių ir naudotis Europos socialiniu fondu+, kuris papildytų „Erasmus+“;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  laikydamasi Finansinio reglamento, Komisija turėtų patvirtinti darbo programas ir pranešti apie jas Europos Parlamentui ir Tarybai. Darbo programose turėtų būti nustatytos priemonės, būtinos įgyvendinimui siekiant Bendrųjų ir konkrečiųjų Programos tikslų, dotacijų gavėjų atrankos ir skyrimo kriterijai, taip pat kiti būtini elementai. Darbo programos ir jų pakeitimai turėtų būti priimami įgyvendinimo aktais laikantis nagrinėjimo procedūros;

(40)  Programa turėtų išlaikyti tikslų ir prioritetų tęstinumą. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad ji įgyvendinama per septynerius metus, būtina užtikrinti tam tikrą lankstumą, kad būtų galima pritaikyti Programą prie besikeičiančių sąlygų ir politinių prioritetų švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Todėl šiame reglamente išsamiai neapibrėžiama, kaip kurti specialias iniciatyvas, ir nevertinami visi politiniai prioritetai ir atitinkamai su biudžetu susiję prioritetai kitu septynerių metų laikotarpiu. Vietoje to, laikantis Finansinio reglamento, darbo programose reikėtų nustatyti antrinius politinius pasirinkimus ir prioritetus, be kita ko, įtraukiant informaciją apie konkrečias naujas iniciatyvas. Kuriant naujas iniciatyvas reikėtų pasinaudoti patirtimi, sukaupta vykdant buvusias ir vykdomas bandomąsias iniciatyvas šioje srityje, ir tinkamai atsižvelgti į Europos pridėtinę vertę tiek konkrečios iniciatyvos esminių nuostatų, tiek struktūros požiūriu. Darbo programose turėtų būti taip pat nustatytos priemonės, būtinos įgyvendinimui siekiant Bendrųjų ir konkrečiųjų Programos tikslų, dotacijų gavėjų atrankos ir skyrimo kriterijai, taip pat kiti būtini elementai. Darbo programos ir jų pakeitimai turėtų būti priimami deleguotuoju aktu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir konsultuodamasi su nacionalinėmis agentūromis ir suinteresuotaisiais subjektais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40a)  Komisija kartu su nacionalinėmis agentūromis turėtų stebėti ir teikti ataskaitas apie Programos įgyvendinimą jos įgyvendinimo laikotarpiu ir jam pasibaigus. Galutinį Programos vertinimą reikėtų atlikti laiku ir taip, kad jį būtų galima įtraukti į atitinkamos programos, kuri pakeis šią Programą, laikotarpio vidurio peržiūrą. Visų pirma Komisija turėtų atlikti Programos laikotarpio vidurio peržiūrą ir, kai tinkama, pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl šio Reglamento pakeitimo;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros38 22 ir 23 dalimis, reikia įvertinti Programą remiantis informacija, surinkta laikantis specialių stebėsenos reikalavimų, tačiau drauge vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir administracinės naštos, visų pirma valstybėms narėms. Į tuos reikalavimus reikėtų įtraukti specialius, išmatuojamus ir realistiškus rodiklius, iš kurių ilgainiui būtų matyti raidos tendencijos ir kurie būtų Programos poveikio vietos lygmeniu vertinimo pagrindas;

(41)  vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros38 22 ir 23 dalimis, reikia įvertinti Programą remiantis informacija, surinkta laikantis specialių stebėsenos reikalavimų, tačiau drauge vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir administracinės naštos, visų pirma paramos gavėjams. Į tuos reikalavimus reikėtų įtraukti specialius, išmatuojamus ir realistiškus rodiklius, iš kurių ilgainiui būtų matyti raidos tendencijos ir kurie būtų Programos poveikio vietos lygmeniu vertinimo pagrindas;

__________________

__________________

38 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

38 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  Europos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą viešinimą, reklamavimą ir informavimą apie galimybes ir pagal Programą remiamų veiksmų rezultatus sklaidą. Viešinimo, reklamavimo ir informacijos sklaidos veiklą reikėtų vykdyti pasitelkiant visas Programos įgyvendinimo įstaigas, prireikus padedant kitoms svarbiausioms suinteresuotosioms šalims;

(42)  Europos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą viešinimą, reklamavimą ir informavimą apie galimybes ir pagal Programą remiamų veiksmų rezultatus sklaidą. Viešinimo, reklamavimo ir informacijos sklaidos veiklą reikėtų vykdyti pasitelkiant visas Programos įgyvendinimo įstaigas, kai taikytina, padedant kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  siekiant veiksmingesnio plačiosios visuomenės informavimo ir Komisijos iniciatyva vykdomų komunikacijos veiksmų tvirtesnio ryšio, šiuo reglamentu komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip pat turėtų būti naudojami koordinuotai komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus veiklai, jeigu ji susijusi su bendruoju šio reglamento tikslu;

Išbraukta.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  siekiant užtikrinti efektyvų ir veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą, Programa turėtų kuo labiau išnaudoti esamus įgyvendinimo mechanizmus. Todėl Programos įgyvendinimą reikėtų patikėti Komisijai ir nacionalinėms agentūroms. Jei įmanoma ir siekiant užtikrinti kuo didesnį veiksmingumą, nacionalinė agentūra turėtų būti ta pati įstaiga, kuri buvo paskirta valdyti ankstesnę programą. Atliekant ex ante atitikties vertinimą vertinami tik tie reikalavimai, kurie yra nauji ir būdingi Programai, išskyrus pateisinamais atvejais, pavyzdžiui, rimtų atitinkamos nacionalinės agentūros veiklos trūkumų ar nepatenkinamų rezultatų atveju;

(44)  siekiant užtikrinti efektyvų ir veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą, Programa turėtų kuo labiau išnaudoti esamus įgyvendinimo mechanizmus. Todėl Programos įgyvendinimą reikėtų patikėti Komisijai ir nacionalinėms agentūroms, kurios turėtų užtikrinti nuoseklų ir nesudėtingą Programos taisyklių taikymą visoje Sąjungoje ir per ilgą laikotarpį. Todėl ir siekiant užtikrinti veiksmingą Programos įgyvendinimą, Komisija ir nacionalinės agentūros turėtų bendradarbiauti ir, pasikonsultavusios su suinteresuotaisiais subjektais, sukurti nuoseklias, paprastas ir kokybiškas procedūras ir sudaryti geresnes sąlygas gerosios patirties mainams, kurie gali pagerinti pagal Programą finansuojamų projektų kokybę, Jei įmanoma ir siekiant užtikrinti kuo didesnį veiksmingumą, nacionalinė agentūra turėtų būti ta pati įstaiga, kuri buvo paskirta valdyti ankstesnę programą. Atliekant ex ante atitikties vertinimą vertinami tik tie reikalavimai, kurie yra nauji ir būdingi Programai, išskyrus pateisinamais atvejais, pavyzdžiui, rimtų atitinkamos nacionalinės agentūros veiklos trūkumų ar nepatenkinamų rezultatų atveju;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(44a)  siekiant paskatinti patirties su Sąjungos finansavimo programomis neturinčius projektų rengėjus teikti paraiškas dėl finansavimo, Komisija ir nacionalinės agentūros turėtų teikti konsultacijas ir pagalbą ir turėtų užtikrinti, kad paraiškų teikimo procedūros būtų kuo aiškesnės ir paprastesnės. Reikėtų dar labiau patobulinti Programos vadovą, kad jis būtų patogus naudotojui, aiškus, o paraiškos formos būtų kuo paprastesnės ir prieinamos reikiamu laiku. Siekiant dar labiau sumodernizuoti ir suderinti paraiškų teikimo procesą, reikėtų sukurti pagal Programą paramą gaunantiems gavėjams ir į Programos valdymą įtrauktiems subjektams skirtą bendrą, įvairiomis kalbomis ir vieno langelio principu veikiančią priemonę;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

44 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(44b)  paprastai prašymai skirti dotaciją ir paraiškos projektams turėtų būti teikiami šalies, kurioje yra įsikūręs pareiškėjas, nacionalinei agentūrai ir valdomi jos. Vis dėlto, taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, Sąjungos masto tinklų, Europos ir tarptautinių organizacijų organizuojamos veiklos dotacijos prašymai ir paraiškos dėl projektų turėtų būti teikiami Komisijai ir jos valdomi;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  valstybės narės turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos deramos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Programos veikimas. Be kita ko, jei įmanoma ir nepažeidžiant Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, reikia spręsti klausimus, dėl kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir leidimus gyventi. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/80139 valstybės narės raginamos nustatyti pagreitintą priėmimo tvarką;

(46)  valstybės narės turėtų priimti visas deramas teisinių ir administracinių kliūčių, dėl kurių nebūtų galima pasinaudoti Programa ar kurios trukdytų naudotis Programa, šalinimo priemones ir užtikrinti sklandų Programos veikimą. Be kita ko, jei įmanoma ir nepažeidžiant Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, reikia spręsti klausimus, dėl kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir leidimus gyventi. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/80139 valstybės narės raginamos nustatyti pagreitintą priėmimo tvarką;

__________________

__________________

39 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).

39 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201140;

Išbraukta.

__________________

 

40 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

 

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49)  siekiant supaprastinti reikalavimus naudos gavėjams, reikėtų kuo labiau naudoti supaprastintas fiksuotomis sumomis, vieneto įkainiais ir fiksuotąja norma finansuojamas dotacijas. Nustatant supaprastintas dotacijas, kuriomis remiama judumo veikla pagal Programą, kaip nustatyta Komisijos, turėtų būti atsižvelgiama į gyvenimo lygį ir pragyvenimo išlaidas priimančioje šalyje. Komisija ir siunčiančiųjų šalių nacionalinės agentūros turėtų turėti galimybę remdamosi objektyviais kriterijais koreguoti šias supaprastintas dotacijas, visų pirma kad užtikrintų prieigą mažiau galimybių turintiems žmonėms. Vadovaujantis nacionaline teise valstybės narės taip pat turėtų būti skatinamos toms dotacijoms netaikyti jokių mokesčių, įskaitant socialinius. Nuo tokių mokesčių turėtų būti atleidžiami viešieji ar privatieji subjektai, teikiantys tokią finansinę paramą atitinkamiems asmenims;

(49)  siekiant supaprastinti reikalavimus naudos gavėjams, reikėtų kuo labiau naudoti supaprastintas fiksuotomis sumomis, vieneto įkainiais ir fiksuotąja norma finansuojamas dotacijas. Laikantis patikimo finansų valdymo principo ir siekiant supaprastinti Programos administravimą, fiksuotos išmokos, apskaičiuotų atitinkamam projektui, turėtų būti naudojamos judumo veiklai visuose sektoriuose. Nustatant supaprastintas dotacijas, kuriomis remiama judumo veikla pagal Programą, kaip nustatyta Komisijos, jos turėtų būti reguliariai peržiūrimos ir pakoreguojamos pagal gyvenimo lygį ir pragyvenimo išlaidas priimančioje šalyje ir regione. Komisija ir siunčiančiųjų šalių nacionalinės agentūros turėtų turėti galimybę remdamosi objektyviais kriterijais koreguoti šias supaprastintas dotacijas, visų pirma kad užtikrintų prieigą mažiau galimybių turintiems žmonėms. Vadovaujantis nacionaline teise valstybės narės taip pat turėtų būti skatinamos toms dotacijoms netaikyti jokių mokesčių, įskaitant socialinius. Nuo tokių mokesčių turėtų būti atleidžiami viešieji ar privatieji subjektai, teikiantys tokią finansinę paramą atitinkamiems asmenims;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52)  nors dabartinė reguliavimo sistema ankstesniu programavimo laikotarpiu leido valstybėms narėms ir regionams sukurti sinergiją tarp programos „Erasmus+“ ir kitų Sąjungos priemonių, pavyzdžiui, Europos struktūrinių ir investicijų fondų, kurie taip pat remia Sąjungos švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų kokybinę plėtotę, potencialas kol kas nėra pakankamai išnaudojamas, todėl sisteminis projektų poveikis ir poveikis politikai yra ribotas; siekiant maksimizuoti poveikį, turėtų būti vykdoma veiksminga nacionalinių įstaigų, atsakingų už įvairių priemonių valdymą, komunikacija ir bendradarbiavimas nacionaliniu lygmeniu; Programa turėtų suteikti aktyvaus šių priemonių susiejimo galimybių;

(52)  nors dabartinė reguliavimo sistema ankstesniu programavimo laikotarpiu leido valstybėms narėms ir regionams sukurti sinergiją tarp programos „Erasmus+“ ir kitų Sąjungos priemonių, pavyzdžiui, Europos struktūrinių ir investicijų fondų, kurie taip pat remia Sąjungos švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų kokybinę plėtotę, potencialas kol kas nėra pakankamai išnaudojamas, todėl sisteminis projektų poveikis ir poveikis politikai yra ribotas; siekiant maksimizuoti poveikį, turėtų būti vykdoma veiksminga nacionalinių įstaigų, atsakingų už įvairių priemonių valdymą, komunikacija ir bendradarbiavimas nacionaliniu lygmeniu. Programa turėtų suteikti aktyvaus šių priemonių susiejimo galimybių, visų pirma užtikrinant, kad kokybiškas paraiškas, kurios dėl lėšų trūkumo negali būti finansuojamos pagal Programą, būtų galima svarstyti, taikant supaprastintą procedūrą, finansuoti iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų. Siekiant supaprastinti dėl tokių veiksmų taikomą procedūrą, turėtų būti galima, pripažįstant jų aukštą kokybę, suteikti jiems Pažangumo ženklą. Toks programų papildomumas galėtų padidinti bendrą projektų sėkmingumo lygį;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

52 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(52a)  siekiant padidinti Sąjungos finansavimo ir politinės paramos veiksmingumą, svarbu darniai skatinti visų susijusių programų sinergiją ir papildomumą. Dėl tokios sinergijos ir papildomumo nereikėtų lėšų skirti programai „Erasmus+“, kuri valdoma ne pagal Programos struktūrą, lėšų taip pat nereikėtų naudoti siekiant kitų tikslų, nei nustatyti šiame reglamente. Ši sinergija ir papildomumas turėtų padėti sukurti supaprastintas paraiškų teikimo procedūras įgyvendinimo lygmeniu;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, visų pirma tų, kurie yra įtraukti į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją; visų pirma šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi teisės į lyčių lygybę ir teisės į nediskriminavimą dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, ir skatinama taikyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius;

(55)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, visų pirma tų, kurie yra įtraukti į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją; visų pirma šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi teisės į lyčių lygybę ir teisės į nediskriminavimą dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, ir skatinama taikyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius. Todėl pagal Programą reikėtų aktyviai remti iniciatyvas, kuriomis siekiama didinti informuotumą ir skatinti teigiamą grupių, kurios gali būti diskriminuojamos, įvaizdį, taip pat tvirtinti lyčių lygybę. Pagal Programą taip pat reikėtų remti veiksmus, kuriais naikinamas švietimo atotrūkis ir mažinami tam tikri sunkumai, su kuriais susiduria romai, sudarant palankesnes sąlygas jiems visapusiškai ir aktyviai dalyvauti Programoje. Pagarba teisėms ir principams, ypač pripažįstamiems Pagrindinių teisių chartijoje, turėtų būti integruota Programos planavimo, įgyvendinimo, stebėjimo ir vertinimo procese;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  mokymasis visą gyvenimą – įvairių formų (formalusis, neformalusis ir savaiminis) mokymasis, vykstantis visais gyvenimo etapais, įskaitant ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, bendrąjį lavinimą, profesinį mokymą, aukštąjį mokslą ir suaugusiųjų švietimą, ir padedantis gerinti asmenines, pilietines, kultūrines, socialines ir (arba) su užimtumu susijusias žinias, įgūdžius ir požiūrį arba dalyvavimą visuomenės veikloje, įskaitant konsultavimo ir orientavimo paslaugas;

1)  mokymasis visą gyvenimą – įvairių formų (formalusis, neformalusis ir savaiminis) mokymasis, vykstantis visais gyvenimo etapais, įskaitant ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, bendrąjį lavinimą, profesinį mokymą, aukštąjį mokslą ir suaugusiųjų švietimą, ir padedantis gerinti arba atnaujinti asmenines, pilietines, kultūrines, socialines ir (arba) su užimtumu susijusias žinias, gebėjimus, įgūdžius ir požiūrį arba dalyvavimą visuomenės veikloje, įskaitant konsultavimo ir orientavimo paslaugas;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  judumas mokymosi tikslais – fizinis persikėlimas į šalį, kuri nėra gyvenamosios vietos šalis, studijuoti, mokytis ar gauti žinių neformaliojo ar savaiminio mokymosi būdu. Jis gali būti papildytas tokiomis priemonėmis kaip kalbinė pagalba ir mokymas ir (arba) e. mokymasis ir virtualusis bendradarbiavimas. Tam tikrais atvejais gali būti mokomasi naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijų priemonėmis;

2)  judumas mokymosi tikslais – fizinis persikėlimas į šalį, kuri nėra gyvenamosios vietos šalis, studijuoti, mokytis, įskaitant kvalifikacijos kėlimą ar perkvalifikavimą, ar gauti žinių neformaliojo ar savaiminio mokymosi būdu; tai gali būti stažuotės, gamybinės praktikos, jaunimo mainai, dėstymas ar mokymas arba dalyvavimas profesinio tobulinimosi veikloje. Jis gali būti papildytas tokiomis priemonėmis, kaip kalbinė pagalba, įskaitant nacionalines gestų kalbus, ir mokymas ir (arba) papildomas prieinamas e. mokymasis ir virtualusis bendradarbiavimas;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  virtualusis mokymasis – įgūdžių ir žinių įgijimas naudojant prieinamomis informavimo ir komunikacijos priemones;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b)  mišrusis mokymas – įgūdžių ir žinių įgijimas kartu naudojant virtualiąsias mokymo ir švietimo priemones ir tradicinius švietimo ir mokymo metodus;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  mėgėjiškas sportas – organizuotas sportas, kuriuo vietos lygmeniu užsiima sportininkai mėgėjai, ir sportas visiems;

6)  mėgėjiškas sportas – organizuotas sportas, kuriuo nuolat užsiima visų amžiaus grupių sportininkai mėgėjai sveikatos, švietimo ar socialiniais tikslais;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  aukštosios mokyklos studentas – asmuo, besimokantis aukštojo mokslo institucijoje, be kita ko, pagal trumpojo ciklo, bakalauro studijų, magistrantūros, doktorantūros ar lygiavertes programas. Terminas taip pat apima jaunus absolventus;

7)  aukštosios mokyklos studentas – asmuo, besimokantis aukštojo mokslo institucijoje, be kita ko, pagal trumpojo ciklo, bakalauro studijų, magistrantūros, doktorantūros ar lygiavertes programas, arba bet kuris asmuo, kuris baigė tokią instituciją per ankstesnius 24 mėnesių;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  darbuotojai – asmenys, kurie kaip specialistai arba kaip savanoriai dalyvauja švietimo, mokymo ar neformaliojo mokymosi veikloje; tai gali būti dėstytojai, mokytojai, instruktoriai, mokyklų vadovai, su jaunimu dirbantys asmenys, sporto treneriai, ne švietimo srities darbuotojai ir kiti mokymosi skatinimo veikloje dalyvaujantys specialistai;

8)  darbuotojai – asmenys, kurie kaip specialistai arba kaip savanoriai dalyvauja visų lygmenų švietimo, mokymo ar neformaliojo mokymosi veikloje; tai gali būti dėstytojai, mokytojai, instruktoriai, mokslo darbuotojai, mokyklų vadovai, su jaunimu dirbantys asmenys, ne švietimo srities darbuotojai ir kiti mokymosi skatinimo veikloje dalyvaujantys specialistai;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a)  sporto darbuotojai – asmenys, kurie už atlygį arba savanoriškai moko, treniruoja sporto komandą ar kelis atskirus sportininkus arba jiems vadovauja;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9)  profesinės mokyklos moksleivis – asmuo, besimokantis pagal pirminio ar tęstinio profesinio mokymo programą pradedant vidurinio ir baigiant povidurinio lavinimo lygmeniu. Terminas taip pat apima asmenis, neseniai baigusius tokias programas;

9)  profesinės mokyklos moksleivis – asmuo, besimokantis pagal pirminio ar tęstinio profesinio mokymo programą pradedant vidurinio ir baigiant povidurinio lavinimo lygmeniu, arba asmuo, kuris baigė tokią programą per ankstesnius 24 mėnesių;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10)  mokinys – asmuo, besimokantis bet kokio lygmens, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra ir baigiant bendruoju lavinimu, bendrojo ugdymo įstaigoje, kurį nacionalinės institucijos laiko galinčiu dalyvauti Programoje atitinkamoje teritorijoje;

10)  mokinys – asmuo, besimokantis bet kokio lygmens, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra ir baigiant bendruoju lavinimu, bendrojo ugdymo įstaigoje, arba asmuo, mokomas už institucinės sistemos ribų, kurį kompetentingos institucijos laiko galinčiu dalyvauti Programoje atitinkamoje teritorijoje;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12)  trečioji valstybė, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė – trečioji valstybė, kuri Programoje visapusiškai nedalyvauja, tačiau kurios teisės subjektai Programoje dalyvauti gali išimties tvarka ir tinkamai pagrįstais Sąjungos interesus atitinkančiais atvejais;

Išbraukta.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15)  jungtinis magistro laipsnis – laipsnis, suteikiamas baigus integruotą ne mažiau kaip dviejų aukštojo mokslo institucijų programą ir patvirtinamas vienu diplomu, kurį drauge išduoda ir parašais patvirtina visos dalyvaujančios institucijos ir kuris oficialiai pripažįstamas tose šalyse, kuriose įsikūrusios dalyvaujančios institucijos;

15)  jungtinis magistro ar daktaro laipsnis – laipsnis, suteikiamas baigus integruotą ne mažiau kaip dviejų aukštojo mokslo institucijų programą ir patvirtinamas vienu diplomu, kurį drauge išduoda ir parašais patvirtina visos dalyvaujančios institucijos ir kuris oficialiai pripažįstamas tose šalyse, kuriose įsikūrusios dalyvaujančios institucijos;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18)  aukštojo mokslo institucija – bet kuri aukštojo mokslo institucija, kuri, nepriklausomai nuo jos pavadinimo, pagal nacionalinę teisę ar praktiką suteikia pripažįstamus kvalifikacinius ar mokslo laipsnius arba kitas pripažįstamas aukštojo mokslo kvalifikacijas, ir bet kuri aukštojo mokslo institucija, kurią nacionalinės institucijos laiko galinčia dalyvauti Programoje atitinkamoje teritorijoje;

18)  aukštojo mokslo institucija – bet kuris subjektas, kuris, nepriklausomai nuo jo pavadinimo, pagal nacionalinę teisę ar praktiką suteikia pripažįstamus kvalifikacinius ar mokslo laipsnius arba kitas pripažįstamas tretinio lygmens aukštojo mokslo kvalifikacijas, ir bet kuris atitinkamas subjektas, kurį nacionalinės institucijos laiko galinčiu dalyvauti Programoje atitinkamoje teritorijoje;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20)  jaunimo dalyvavimo veikla – neformalių jaunimo grupių ir (arba) jaunimo organizacijų vykdoma nemokyklinė veikla, kuriai būdingas neformalusis ugdymas;

20)  jaunimo dalyvavimo veikla – neformalių jaunimo grupių ir (arba) jaunimo organizacijų vykdoma nemokyklinė veikla, kuriai būdingas neformalusis arba neoficialusis ugdymas ir parama dėl prieinamumo ir įtraukties;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21)  su jaunimu dirbantis asmuo specialistas ar savanoris, dalyvaujantis neformaliojo ugdymo(si) veikloje ir teikiantis paramą jauniems žmonėms jų asmeninės socialinės ir profesinės raidos metu;

21)  su jaunimu dirbantis asmuo neformaliojo arba neoficialiojo mokymosi veikloje dalyvaujantis specialistas ar savanoris, padedantis jauniems žmonėms siekti asmeninio tobulėjimo, įskaitant socialinį, edukacinį ir profesinį tobulėjimą, bei ugdyti savo kompetencijas;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22)  ES jaunimo dialogas – dialogas su jaunimu ir jaunimo organizacijomis, kurio metu nuolat bendrai apžvelgiami Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje prioritetai, įgyvendinimas ir tolesnė veikla;

22)  ES jaunimo dialogas – politikos formuotojų, sprendimų priėmėjų, ekspertų, tyrėjų ar pilietinės visuomenės suinteresuotųjų subjektų ir, kai dera, jaunimo ir jaunimo organizacijų dialogas; šis dialogas yra forumas, kurio metu nuolat bendrai apžvelgiami Europos bendradarbiavimo visose jaunimui svarbiose srityse prioritetai, įgyvendinimas ir tolesnė veikla;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

23)  Programos asocijuotoji trečioji valstybė – trečioji valstybė, kuri yra Susitarimo su Sąjunga, pagal kurį jai leidžiama dalyvauti Programoje, šalis, vykdanti visas šiame reglamente nustatytas pareigas, susijusias su valstybėmis narėmis;

Išbraukta.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

25)  mažiau galimybių turintys asmenys – žmonės, dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių, geografinių ar sveikatos priežasčių, dėl savo kaip migrantų kilmės arba dėl negalios ar mokymosi sunkumų susiduriantys su kliūtimis, kurios neleidžia jiems veiksmingai naudotis Programos teikiamomis galimybėmis;

25)  mažiau galimybių turintys asmenys – asmenys, kurių padėtis yra nepalanki jų galimybėmis naudotis Programa atžvilgiu, nes jiems kyla įvairių kliūčių, pvz., dėl negalios, sveikatos problemų, mokymosi sunkumų, su migracija susijusių aspektų, kultūrinių skirtumų, ekonominės, socialinės ir geografinės padėties, įskaitant asmenis iš marginalizuotų bendruomenių arba asmenis, kuriems kyla rizika patirti diskriminaciją dėl bet kokių priežasčių, nurodytų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 27 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

27a)  Pažangumo ženklas – aukštos kokybės ženklas, skiriamas projektams, kurie yra pateikti Programai ir kurie laikomi vertais finansavimo, bet jo negavo dėl riboto biudžeto. Jis reiškia, kad pasiūlymas yra vertingas, ir padeda ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendrasis Programos tikslas – švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto priemonėmis remti žmonių išsilavinimą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą Europoje ir už jos ribų, taip prisidedant prie tvaraus ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir socialinės sanglaudos ir europinės tapatybės stiprinimo. Todėl Programa yra svarbi Europos švietimo erdvės kūrimo priemonė, remianti Europos strateginio bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje ir susijusių sektorinių darbotvarkių įgyvendinimą, padedanti toliau vykdyti bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje pagal 2019–2027 m. Sąjungos jaunimo strategiją ir plėtoti europinį sporto aspektą.

1.  Bendrasis Programos tikslas – pasitelkiant mokymąsi visą gyvenimą remti švietimo, mokymo, jaunimo veiklos ir sporto srityje dirbančių žmonių išsilavinimą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą Europoje ir už jos ribų, taip prisidedant prie tvaraus ekonomikos augimo, kokybiškų darbo vietų kūrimo, socialinės sanglaudos ir įtraukties, taip pat aktyvaus pilietiškumo ir europinės tapatybės stiprinimo. Todėl Programa yra svarbi Europos švietimo erdvės kūrimo priemonė, skatinanti švietimo ir mokymo srities inovacijas, remianti Europos strateginio bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje ir susijusių sektorinių darbotvarkių įgyvendinimą, padedanti toliau vykdyti bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje pagal 2019–2027 m. Sąjungos jaunimo strategiją ir plėtoti europinį sporto aspektą.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  skatinti asmenų judumą mokymosi tikslais, taip pat bendradarbiavimą, įtrauktį, meistriškumą, kūrybiškumą ir inovacijas organizacijų ir švietimo ir mokymo politikos lygmeniu;

a)  skatinti asmenų judumą mokymosi tikslais, taip pat bendradarbiavimą, įtrauktį, lygiateisiškumą, meistriškumą, kūrybiškumą ir inovacijas organizacijų ir švietimo ir mokymo politikos lygmeniu;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  skatinti jaunimo judumą neformaliojo mokymosi tikslais ir aktyvų dalyvavimą, taip pat bendradarbiavimą, įtrauktį, kūrybiškumą ir inovacijas organizacijų ir jaunimo politikos lygmeniu;

b)  skatinti jaunimo judumą neformaliojo ir savaiminio mokymosi tikslais, kultūrų pažinimą, kritinį mąstymą ir aktyvų dalyvavimą, taip pat bendradarbiavimą, įtrauktį, kokybę, kūrybiškumą ir inovacijas organizacijų ir jaunimo politikos lygmeniu;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skatinti sporto trenerių ir darbuotojų judumą mokymosi tikslais, taip pat bendradarbiavimą, įtrauktį, kūrybiškumą ir inovacijas sporto organizacijų ir sporto politikos lygmeniu.

c)  mėgėjų sporto srityje skatinti sporto darbuotojų ir jaunų žmonių, organizuotoje struktūroje nuolat užsiimančių sportu, judumą, taip pat bendradarbiavimą, įtrauktį, kūrybiškumą ir inovacijas sporto organizacijų ir sporto politikos lygmeniu.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  skatinti mokymąsi visą gyvenimą taikant įvairius sektorius apimantį požiūrį, tinkantį formaliojo, neformaliojo ugdymo ir savišvietos sistemoms, ir remiant lanksčius mokymo būdus.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Programa apima aktyvesnę tarptautinę veiklą, kuria siekiama remti Sąjungos išorės veiksmus ir vystymosi tikslus, pasitelkiant Sąjungos ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiksmai, remiami pagal kiekvieną iš pagrindinių veiksmų, išdėstyti II skyriuje („Švietimas ir mokymas“), III skyriuje („Jaunimas“) ir IV skyriuje („Sportas“).

Visi Programos veiksmai turi stiprų mokymo komponentą, kuris padeda įgyvendinti Programos tikslus, nustatytus šiame straipsnyje. Veiksmai, remiami pagal kiekvieną iš pagrindinių veiksmų, išdėstyti II skyriuje („Švietimas ir mokymas“), III skyriuje („Jaunimas“) ir IV skyriuje („Sportas“). Kiekvieno veiksmo veiklos tikslai ir atitinkami politikos prioritetai išsamiai aprašomi 19 straipsnyje nurodytoje darbo programoje.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Europos pridėtinė vertė

 

1.  Pagal Programą remiami tik tie veiksmai ir veikla, kurie gali suteikti Europos pridėtinę vertę ir padėti pasiekti 3 straipsnyje nurodytus tikslus.

 

2.  Europos pridėtinė vertė iš Programos veiksmų ir veiklos užtikrinama dėl jų, pvz.:

 

a)  tarpvalstybinio pobūdžio, ypač dėl judumo ir bendradarbiavimo, kuriais siekiama tvaraus sisteminio poveikio;

 

b)  papildomumo ir sinergijos su kitomis nacionalinio, Sąjungos ir tarptautinio lygmens programomis ir politikos veikla;

 

c)  prisidėjimo prie veiksmingo Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo priemonių naudojimo;

 

d)  prisidėjimo kuriant visos Sąjungos kokybės užtikrinimo standartus, įskaitant chartijas;

 

e)  prisidėjimo kuriant visos Sąjungos bendrus standartus švietimo ir mokymo programose;

 

f)  kultūrų ir tikėjimų dialogo visoje Sąjungoje gerinimo;

 

g)  daugiakalbystės skatinimo Sąjungoje arba

 

h)  priklausymo Europai jausmo skatinimo ir bendros ES pilietybės stiprinimo.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  mokinių ir mokyklų darbuotojų judumas;

c)  mokinių ir mokyklų darbuotojų judumas, įskaitant priešmokyklinio ugdymo mokytojus ir ankstyvojo ugdymo bei priežiūros darbuotojus;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  suaugusiųjų švietimo darbuotojų judumas;

d)  suaugusiųjų švietimo darbuotojų ir besimokančių suaugusiųjų judumas;

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal Programą remiamos virtualiojo mokymosi ir mišraus mokymosi priemonės, kuriomis prisidedama prie 1 dalyje nurodytos judumo veiklos. Pagal Programą taip pat remiamos tokios priemonės asmenims, kurie negali dalyvauti tokioje judumo veikloje.

 

Komisija, kai dera, užtikrina, kad pagal Programą sukurtos virtualiojo mokymosi ir mišraus mokymosi priemonės būtų prieinamos platesnei visuomenei.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Paramą galima skirti pasirengimo judumo veiklai veiksmams, nurodytiems šiame straipsnyje, įskaitant, kai reikia, pasirengiamuosius vizitus.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  bendradarbiavimo ir patirties mainų partnerystė, įskaitant nedidelio masto partnerystę, kuria skatinamos platesnės ir įtraukesnės galimybės dalyvauti Programoje;

a)  strateginė bendradarbiavimo ir patirties mainų partnerystė, įskaitant nedidelio masto partnerystę, kuria skatinamos platesnės ir įtraukesnės galimybės dalyvauti Programoje;

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  partnerystė, kuria siekiama meistriškumo, visų pirma Europos universitetų, profesinio meistriškumo centrų ir jungtinio magistro laipsnio partnerystė;

b)  partnerystė, kuria siekiama meistriškumo, visų pirma Europos universitetų, profesinio meistriškumo centrų, programos „Erasmus Mundus“ jungtinio magistro ar daktaro laipsnio partnerystė; Europos universitetai ir profesinio meistriškumo centrai bendradarbiauja su bent vienu valstybėje narėje įsisteigusiu subjektu;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  inovacijų partnerystė, kuria didinamas Europos inovacinis pajėgumas;

c)  inovacijų partnerystė, pvz., suaugusiųjų švietimo sąjungos, kuria didinamas Europos inovacinis pajėgumas;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  interneto platformos ir virtualiojo bendradarbiavimo priemonės, įskaitant „eTwinning“ paramos tarnybas, taip pat Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninių platformų priemonės.

d)  prieinamos ir vartotojui patogios interneto platformos ir virtualiojo bendradarbiavimo priemonės, įskaitant „eTwinning“ paramos tarnybas, taip pat Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninių platformų priemonės, universalaus mokymosi metodų modelio naudojimo skatinimo priemonės ir judumą lengvinančios priemonės, pvz., 25 straipsnio 7c dalyje nurodytas Europos studento pažymėjimas;

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  tikslingas pajėgumų didinimas aukštojo mokslo srityje trečiosiose šalyje, kurios nėra asocijuotos su Programa.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Sąjungos priemonių, kuriomis skatinama kompetencijos, įgūdžių ir kvalifikacijos kokybė, skaidrumas ir pripažinimas45, rėmimas;

b)  Sąjungos priemonių, kuriomis skatinama kompetencijos, įgūdžių ir kvalifikacijos kokybė, skaidrumas, pripažinimas ir atnaujinimas45, rėmimas;

__________________

__________________

45 Pavyzdžiui, bendra Sąjungos kvalifikacijų ir kompetencijos skaidrumo užtikrinimo priemonė; Europos kvalifikacijų sandara; Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema; Europos profesinio mokymo kreditų sistema; Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema; Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo registras; Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacija, Europos regiono informacijos centrų ir Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų Europos Sąjungoje tinklas ir „Euroguidance“ tinklai.

45 Pavyzdžiui, Europasas – bendra Sąjungos kvalifikacijų ir kompetencijos skaidrumo užtikrinimo priemonė; Europos kvalifikacijų sandara; Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema; Europos profesinio mokymo kreditų sistema; Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema; Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo registras; Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacija, Europos regiono informacijos centrų ir Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų Europos Sąjungoje tinklas ir „Euroguidance“ tinklai.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  politinis dialogas ir bendradarbiavimas su svarbiausiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant švietimo ir mokymo srities Sąjungos masto tinklus, Europos nevyriausybines organizacijas ir tarptautines organizacijas;

c)  politinis dialogas ir bendradarbiavimas su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant švietimo ir mokymo srities Sąjungos masto tinklus, Europos ir tarptautines organizacijas, ir parama joms;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  priemonės, kuriomis prisidedama prie kokybinio ir įtraukaus Programos įgyvendinimo;

d)  tikslinės priemonės, kuriomis prisidedama prie kokybiško ir įtraukaus Programos įgyvendinimo;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal Programą mokymas, mokymasis, moksliniai tyrimai ir diskusijos Europos integracijos klausimais remiami tokiais veiksmais:

Pagal Programą mokymas, mokymasis, moksliniai tyrimai ir diskusijos Europos integracijos klausimais ir apie Sąjungos laukiančius iššūkius ir galimybes remiami tokiais veiksmais:

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  „Jean Monnet“ veiksmai aukštojo mokslo srityje;

Išbraukta.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  „Jean Monnet“ veiksmai švietimo ir mokymo srityje;

b)  „Jean Monnet“ veiksmai visose švietimo ir mokymo srityje;

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  bendradarbiavimo ir patirties mainų partnerystė, įskaitant nedidelio masto partnerystę, kuria skatinamos platesnės ir įtraukesnės galimybės dalyvauti Programoje;

a)  strateginė bendradarbiavimo ir patirties mainų partnerystė, įskaitant nedidelio masto partnerystę, kuria skatinamos platesnės ir įtraukesnės galimybės dalyvauti Programoje;

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  interneto platformos ir virtualiojo bendradarbiavimo priemonės.

c)  prieinamos ir vartotojui patogios interneto platformos ir virtualiojo bendradarbiavimo priemonės.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Sąjungos jaunimo politikos darbotvarkės rengimas ir įgyvendinimas, be kita ko, prisidedant tinklui „Youth Wiki“;

a)  Sąjungos jaunimo politikos darbotvarkės rengimas ir įgyvendinimas, kai tinkama, prisidedant tinklui „Youth Wiki“;

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  politinis dialogas ir bendradarbiavimas su atitinkamomis svarbiausiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant jaunimo srities Europos masto tinklus, Europos nevyriausybines organizacijas ir tarptautines organizacijas, ES jaunimo dialogas ir parama Europos jaunimo forumui;

c)  politinis dialogas ir bendradarbiavimas su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant jaunimo srities Europos masto tinklus, Europos ir tarptautines organizacijas, ES jaunimo dialogas ir parama Europos jaunimo forumui, taip pat parama jiems;

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  priemonės, kuriomis prisidedama prie kokybinio ir įtraukaus Programos įgyvendinimo;

d)  priemonės, kuriomis prisidedama prie kokybiško ir įtraukaus Programos įgyvendinimo;

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sporto srityje pagal Programos 1 pagrindinį veiksmą remiamas sporto trenerių ir darbuotojų judumas.

Sporto srityje pagal Programos 1 pagrindinį veiksmą remiamas mėgėjišku sportu užsiimančių jaunuolių ir sporto srities darbuotojų judumas.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pelno nesiekiantys sporto renginiai, kuriais siekiama toliau plėtoti europinį sporto aspektą.

b)  pelno nesiekiantys mėgėjiško sporto renginiai, įskaitant mažo masto renginius, kuriais siekiama toliau plėtoti europinį sporto aspektą.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  politinis dialogas ir bendradarbiavimas su atitinkamomis svarbiausiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant sporto srities Europos nevyriausybines organizacijas ir tarptautines organizacijas;

b)  politinis dialogas ir bendradarbiavimas su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant sporto srities Europos ir tarptautines organizacijas;

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  priemonės, kuriomis prisidedama prie kokybiško ir įtraukaus Programos įgyvendinimo;

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  sąsajos su kitomis Sąjungos priemonėmis ir kitų Sąjungos politikos sričių rėmimas;

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

IVa skyrius

 

Įtrauktis

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

Įtraukties strategija

 

1.  Komisija iki 2021 m. kovo 31 d. sukuria įtraukties priemonių sistemą ir jų įgyvendinimo vadovą. Vadovaujantis šia sistema ir ypač daug dėmesio skiriant specialiems Programos prieigos aspektams, atsižvelgiant į nacionalines sąlygas, nacionalinės agentūros sukuria daugiametę nacionalinę įtraukties strategiją. Ši strategija paskelbiama ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. ir nuolat stebimas jos įgyvendinimas.

 

2.  1 dalyje nurodytoje sistemoje ir strategijoje visų pirma skiriamas dėmesys šiems elementams:

 

a)  bendradarbiavimui su socialiniais partneriais, nacionalinėmis ir vietos valdžios institucijomis bei pilietine visuomene;

 

b)  paramai bendruomenės lygmens organizacijoms, dirbančioms tiesiogiai su tikslinėmis grupėmis;

 

c)  aprėpčiai ir komunikacijai tikslinėms grupėms, be kita ko, vykdant vartotojui patogios informacijos sklaidą;

 

d)  paraiškų teikimo procedūrų supaprastinimui;

 

e)  specialiųjų konsultacijų, mokymo ir paramos paslaugų tikslinėms grupėms teikimui, iki pateikiant paraiškas ir padedant jiems pasirengti faktiniam dalyvavimui Programoje;

 

f)  geriausiai patirčiai prieinamumo ir paramos paslaugoms, kurios teikiamos neįgaliesiems;

 

g)  tinkamų kokybiškų ir kiekybinių duomenų rinkimui, siekiant įvertinti strategijos veiksmingumą;

 

h)  finansinės paramos priemonių taikymui, kaip nustatyta 13b straipsnyje.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

13 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13b straipsnis

 

Finansinės įtraukties paramos priemonės

 

1.  Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad tinkamos paramos priemonės, įskaitant priešlaikinį finansavimą, kai tinkama, būtų taikomos siekiant paremti mažiau galimybių turinčius asmenis, kurių dalyvavimui Programoje kyla kliūčių dėl finansinių priežasčių, nes jų ekonominė padėtis yra nepalanki arba nes dėl dalyvavimo Programoje patiriamos papildomos išlaidos, susijusios su jų konkrečia padėtimi, yra didelė kliūtis. Finansinės priežastys ir paramos lygis įvertinamas vadovaujantis objektyviais kriterijais.

 

2.  1   dalyje nurodytos paramos priemonės gali apimti:

 

a)  pagal kitas Sąjungos priemones, pvz., pagal „Europos socialinį fondą +“ galimą gauti paramą;

 

b)  pagal nacionalines programas galimą gauti paramą;

 

c)  korekcines išmokas ir paramos papildymą judumo veiksmams pagal Programą.

 

3.  Siekiant laikytis šio straipsnio 2 dalies c punkto, Komisija, kai būtina, koreguoja ar leidžia nacionalinėms agentūros koreguoti dotacijas, skirtas judumo veiksmams pagal Programą paremti. Komisija, laikydamasi 14 straipsnyje nustatytų nuostatų, taip pat nustato specialų biudžetą papildomoms finansinės paramos priemonėms pagal Programą finansuoti.

 

4.  Įtraukties palengvinimo ar paramos priemonių išlaidos jokiomis aplinkybėmis nepagrindžia paraiškos atmetimo pagal Programą.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 30 000 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 41 097 000 000 EUR 2018 m. palyginamosiomis kainomis (46 758 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Europos Parlamentas ir Taryba patvirtina metinius asignavimus atsižvelgdami į daugiametės finansinės programos nustatytas ribas.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  24 940 000 000 EUR – švietimo ir mokymo srities veiklai; iš jų:

a)  83 proc. 1 dalyje numatytos sumos – švietimo ir mokymo srities veiklai; iš jų:

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  bent 8 640 000 000 EUR turėtų būti skirti aukštojo mokslo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio a punkte ir 5 straipsnio a punkte;

1)  bent 34,66 proc. turi būti skirti aukštojo mokslo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio a punkte ir 5 straipsnio a punkte;

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  bent 5 230 000 000 EUR turėtų būti skirti profesinio mokymo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio b punkte ir 5 straipsnio a punkte;

2)  bent 23 proc. skiriama profesinio mokymo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio b punkte ir 5 straipsnio a punkte;

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  bent 3 790 000 000 EUR turėtų būti skirti mokyklinio ugdymo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio c punkte ir 5 straipsnio a punkte;

3)  bent 15,63 proc. skiriama mokyklinio ugdymo, įskaitant ikimokyklinį ir ankstyvąjį švietimą, srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio c punkte ir 5 straipsnio a punkte;

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  bent 1 190 000 000 EUR turėtų būti skirti suaugusiųjų švietimo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio d punkte ir 5 straipsnio a punkte;

4)  bent 6 proc. skiriama suaugusiųjų švietimo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio d punkte ir 5 straipsnio a punkte;

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  450 000 000 EUR turėtų būti skirti „Jean Monnet“ veiklai, nurodytai 7 straipsnyje;

5)  1,8 proc. skiriama „Jean Monnet“ veiklai, nurodytai 7 straipsnyje;

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 5 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  13,91 proc. šios dalies a punkte nurodytos sumos skiriama veiklai, kuri iš pradžių tiesiogiai valdoma, įskaitant veiklą, nustatytą 4 straipsnio e punkte, 5 straipsnio b–d punktuose ir 6 straipsnio a–f punktuose;

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 5 b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b)  likę 5 proc. gali būti skirti bet kokiems veiksmams pagal II skyrių finansuoti;

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  3 100 000 000 EUR turėtų būti skirti jaunimo srities veiklai, nurodytai 8–10 straipsniuose;

b)  10,proc. 1 dalyje numatytos sumos turėtų būti skirta jaunimo srities veiklai, nurodytai 8–10 straipsniuose;

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  550 000 000 EUR turėtų būti skirti sporto srities veiklai, nurodytai 11–13 straipsniuose, ir

c)  2 proc. 1 dalyje nurodytos sumos turėtų būti skirti sporto srities veiklai, nurodytai 11–13 straipsniuose, ir

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  bent 960 000 000 EUR nacionalinių agentūrų veiklos išlaidoms padengti.

d)  bent 3,2 proc. 1 dalyje numatytos sumos nacionalinių agentūrų veiklos išlaidoms padengti.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Likę 1,5 proc. pagal pirmoje pastraipoje nurodytą preliminarų paskirstymą nepaskirtos sumos gali būti panaudoti Programos palaikymui.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Be 1 dalyje nurodyto finansinio paketo, siekiant skatinti Programos tarptautiškumą, galimi papildomi finansiniai įnašai pagal Reglamentą …/… [Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė]46 ir pagal Reglamentą …/… [IPA III]47, kuriais būtų remiami pagal šį reglamentą įgyvendinami ir valdomi veiksmai. Tokie įnašai bus finansuojami pagal reglamentus, kuriais sukuriamos tos priemonės.

3.  Be 1 dalyje nurodyto finansinio paketo, siekiant skatinti Programos tarptautiškumą, pagal Reglamentą …/… [Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė]46 ir pagal Reglamentą …/… [IPA III]47 teikiama finansinė parama siekiant remti pagal šį reglamentą sukurtus ir įgyvendinamus veiksmus. Šis reglamentas taikomas šių lėšų naudojimui, kartu užtikrinant atitiktį atitinkamai reglamentams dėl Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės ir dėl IPA III.

__________________

__________________

46 [Nuoroda].

46 [Nuoroda].

47 [Nuoroda].

47 [Nuoroda].

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota teikiant Programai įgyvendinti skirtą techninę ir administracinę pagalbą, kaip antai parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas.

4.  1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota teikiant Programai įgyvendinti skirtą techninę ir administracinę pagalbą, kaip antai parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas ir prieinamumo konsultacijos ir mokymą.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  2 dalyje nurodyti biudžeto paskirstymo pagal veiksmus prioritetai nustatomi 19 straipsnyje nurodytoje darbo programoje.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veikloje, nurodytoje 4–6 straipsniuose, 7 straipsnio a ir b punktuose, 8–10 straipsniuose, 12 straipsnyje ir 13 straipsnyje, gali dalyvauti šios trečiosios valstybės:

Programos veiksmuose, nurodytuose 4–6 straipsniuose, 7 straipsnio a ir b punktuose ir 8–13 straipsniuose, gali dalyvauti juridiniai asmenys iš bet kurių trečiųjų šalių, tinkamai pagrįstais atvejais, kai tai atitinka Sąjungos interesus.

a)  16 straipsnyje nurodytos trečiosios valstybės, netenkinančios to straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos;

 

b)  bet kuri kita trečioji valstybė.

 

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija ir valstybės narės, įgyvendindamos Programą, be kita ko, atrinkdamos dalyvius ir skirdamos dotacijas, užtikrina, kad būtų dedamos pastangos siekiant propaguoti socialinę įtrauktį ir geriau pasiekti mažiau galimybių turinčius asmenis.

Išbraukta.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Finansinės paramos, pvz., dotacijų, vienkartinių išmokų, nustatyto dydžio sumų ir vieneto sąnaudų, dydžiai peržiūrimi nuolat ir pakoreguojami, remiantis Eurostato statistiniais duomenimis ir atsižvelgiant į gyvenimo lygį ir pragyvenimo išlaidas priimančioje šalyje ar regione. Gyvenimo lygis ir pragyvenimo išlaidos koreguojami tinkamai atsižvelgiant į kelionės išlaidas į priimančiąją šalį ar regioną ar iš jų.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Siekdama pagerinti prieigą mažiau galimybių turintiems asmenims ir sklandų Programos įgyvendinimą, Komisija, remdamasi objektyviais kriterijais, gali koreguoti dotacijas, skirtas pagal Programą vykdomai judumo veiklai remti, arba įgalioti tą daryti 23 straipsnyje nurodytas nacionalines agentūras.

Išbraukta.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programa įgyvendinama vykdant Finansinio reglamento 108 straipsnyje nurodytas darbo programas. Be to, darbo programoje nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos sumos ir lėšų, skirtų nacionalinių agentūrų valdytinai veiklai įgyvendinti, paskirstymas valstybėms narėms ir Programos asocijuotosioms trečiosioms valstybėms. Komisija darbo programą priima įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 31 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Antrinė politika ir prioritetai, įskaitant informaciją apie konkrečias iniciatyvas, kaip nurodyta 4–13 straipsniuose, nustatomi darbo programoje, kaip nurodyta Finansinio reglamento 110 straipsnyje. Darbo programoje taip pat nustatoma, kaip programa turi būti įgyvendinama. Be to, darbo programoje nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos sumos ir lėšų, skirtų nacionalinių agentūrų valdytinai veiklai įgyvendinti, paskirstymas valstybėms narėms ir Programos asocijuotosioms trečiosioms valstybėms. Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant papildyti šį reglamentą priimant darbo programą.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vertinimas

Vertinimai, laikotarpio vidurio peržiūra ir tikslinimas

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant sprendimus.

1.  Visi vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant sprendimus.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo Programos įgyvendinimo pradžios. Taip pat pridedamas galutinis ankstesnės programos vertinimas.

2.  Programos laikotarpio vidurio peržiūra atliekama, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. Taip pat pridedamas galutinis ankstesnės programos vertinimas, kurį galima įtraukti į laikotarpio vidurio peržiūrą. Laikotarpio vidurio peržiūros metu ne tik įvertinamas bendras Programos veiksmingumas ir veiklos efektyvumas, bet ir atkreipiamas ypatingas dėmesys į IVa skyriuje nustatytas įtraukties priemones, pastangas supaprastinti Programą paramos gavėjams ir naujas pagal Programą įgyvendintas iniciatyvas, kaip nurodyta 5 straipsnio b punkte ir 8 straipsnio c punkte. Tokiu būdu nagrinėjami pagal kategorijas suskirstyti duomenys apie dalyvavimą Programoje, ypač kalbant apie mažiau galimybių turinčius asmenis.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nedarant poveikio IX skyriuje nustatytiems reikalavimams ir 24 straipsnyje nurodytiems nacionalinių agentūrų įsipareigojimams, valstybės narės ne vėliau kaip 2024 m. balandžio 30 d. pateikia Komisijai Programos įgyvendinimo ir poveikio jų atitinkamose teritorijose ataskaitą.

3.  Nedarant poveikio IX skyriuje nustatytiems reikalavimams ir 24 straipsnyje nurodytiems nacionalinių agentūrų įsipareigojimams, valstybės narės ne vėliau kaip 2024 m. balandžio 30 d. pateikia Komisijai Programos įgyvendinimo ir poveikio jų atitinkamose teritorijose ataskaitą. EIVT pateikia panašią Programos įgyvendinimo ir poveikio dalyvaujančiose besivystančiose šalyse ataskaitą.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Prireikus ir remdamasi laikotarpio vidurio peržiūra Komisija pateikia atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas. Komisija pateikia ataskaitą kompetentingam Europos Parlamento komitetui ir kompetentingai Tarybos įstaigai apie laikotarpio vidurio peržiūrą, taip pat informuodama apie savo sprendimą, ar reikia iš dalies keisti šį reglamentą.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams po 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą.

4.  Įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje, bet praėjus ne daugiau kaip trejiems metams po 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

5.  Visus vertinimus ir laikotarpio vidurio peržiūrą Komisija kartu su savo pastabomis pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  24 straipsnyje nurodytos nacionalinės agentūros parengia nuoseklią veiklos viešinimo ir pagal Programą remiamos veiklos rezultatų veiksmingos sklaidos ir panaudojimo strategiją ir padeda Komisijai skleisti informaciją apie Programą, įskaitant informaciją apie nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis valdomus veiksmus ir veiklą, ir apie jos rezultatus bei informuoja atitinkamas tikslines grupes apie jų šalyje vykdomus veiksmus ir veiklą.

1.  Bendradarbiaujant su Komisija ir vadovaujantis visoje Sąjungoje taikoma sistema, 24 straipsnyje nurodytos nacionalinės agentūros parengia nuoseklią veiklos viešinimo ir pagal Programą remiamos veiklos rezultatų veiksmingos sklaidos ir panaudojimo strategiją ir padeda Komisijai skleisti informaciją apie Programą, įskaitant informaciją apie nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis valdomus veiksmus ir veiklą, ir apie jos rezultatus bei informuoja atitinkamas tikslines grupes apie jų šalyje vykdomus veiksmus ir veiklą. Nacionalinės agentūros informuoja atitinkamas tikslines grupes apie jų šalyje vykdomus veiksmus ir veiklą, siekdamos didinti suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą ir remti tarpsektorinį požiūrį į Programos įgyvendinimą. Vykdydamos komunikacijos ir aprėpties veiklą ir skleisdamos informaciją Komisija ir nacionalinės agentūros pagal IVa skyrių visų pirma skiria dėmesį mažiau galimybių turintiems asmenims, siekdamos padidinti jų dalyvavimo Programoje mastą.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Visi pagrindiniai paramos gavėjams skirti Programos dokumentai, įskaitant paraiškų formas, nurodymus ir svarbiausią informaciją, pateikiama bent visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija vykdo su Programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais.

4.  Komisija prieinamu būdu vykdo su Programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Nacionalinės agentūros taip pat skleidžia informaciją apie Programą teikiant konsultavimo karjeros klausimais paslaugas švietimo ir mokymo institucijose ir užimtumo tarnybose.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės imasi visų reikiamų ir tinkamų priemonių, kad būtų pašalintos bet kokios teisinės ir administracinės kliūtys, trukdančios tinkamai įgyvendinti Programą, įskaitant, kai įmanoma, priemones, skirtas klausimams, dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas, spręsti.

2.  Valstybės narės imasi visų reikiamų ir tinkamų priemonių, kad būtų pašalintos bet kokios teisinės ir administracinės kliūtys, trukdančios tinkamai įgyvendinti Programą, įskaitant, kai įmanoma, priemones, skirtas vengti dotacijų apmokestinimo, užtikrinant teisių perkėlimą tarp Sąjungos socialinių sistemų, klausimams, dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas ar leidimus gyventi, spręsti.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Remdamasi metine nacionalinės agentūros valdymo deklaracija, nepriklausomos audito įstaigos nuomone ir Komisijos atlikta nacionalinės agentūros atitikties ir veiklos analize, nacionalinė institucija kiekvienais metais pateikia Komisijai informaciją apie Programos veiklos stebėsenos ir priežiūros rezultatus.

9.  Remdamasi metine nacionalinės agentūros valdymo deklaracija, nepriklausomos audito įstaigos nuomone ir Komisijos atlikta nacionalinės agentūros atitikties ir veiklos analize, nacionalinė institucija kiekvienais metais pateikia Komisijai informaciją apie Programos veiklos stebėsenos ir priežiūros rezultatus. Kai įmanoma, tokia informacija pateikiama visuomenei.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  turi visiems Programos sektoriams būtinų praktinių žinių;

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Nacionalinės agentūros, bendradarbiaudamos su Komisija užtikrina, kad šiam reglamentui įgyvendinti taikomos procedūros būtų nuoseklios ir paprastos ir kad informacija būtų aukštos kokybės, be kita ko, kurdamos bendrus projektų paraiškų ir vertinimo standartus. Nacionalinės agentūros reguliariai teikia konsultacijas Programos paramos gavėjams, kad užtikrintų šio reikalavimo laikymąsi.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prireikus, papildomas lėšas 6 straipsnio d punkte ir 10 straipsnio d punkte nurodytoms priemonėms įgyvendinti.

c)  prireikus, papildomas lėšas 6 straipsnio d punkte, 10 straipsnio d punkte ir 13 straipsnio ba punkte nurodytoms priemonėms įgyvendinti.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija yra atsakinga už savo tiesiogiai valdomų veiksmų įgyvendinimą. Todėl ji taip pat atsako už dotacijų ir projektų paraiškų, skirtų II, III ir IV skyriuose išvardytiems Programos veiksmams, kuriuos pateikė Sąjungos lygmens tinklai, Europos ir tarptautinės organizacijos, valdymą visais etapais.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Siekiant užtikrinti nuoseklų Programos įgyvendinimą visose valstybėse narėse ir visose 17 straipsnyje nurodytose trečiosiose valstybėse, rengiami reguliarūs nacionalinių agentūrų tinklo narių posėdžiai.

7.  Siekiant užtikrinti nuoseklų Programos įgyvendinimą visose valstybėse narėse ir visose 17 straipsnyje nurodytose trečiosiose šalyse, taip pat keitimąsi geriausia patirtimi, rengiami reguliarūs nacionalinių agentūrų tinklo narių posėdžiai. Į tokius posėdžius kviečiami išorės ekspertai, įskaitant pilietinės visuomenės ir su Programa susijusių socialinių partnerių ir trečiųjų šalių atstovus. Europos Parlamentas į tokius posėdžius kviečiamas stebėtojo teisėmis.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Siekdama supaprastinti ir suderinti paraiškų teikimo procesą, Komisija ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. parengia Programai bendrą, daugiakalbę vieno langelio principu veikiančią priemonę. Priemonė turi būti prieinama internete ir mobiliuosiuose įrenginiuose visiems Programa besinaudojantiems ar ją valdant dalyvaujantiems subjektams. Ši priemonė numatomiems paramos gavėjams taip pat teikia informacijos apie galimus partnerius.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b.  Komisija užtikrina, kad projektų rezultatai būtų viešai prieinami ir plačiai skleidžiami, kad nacionalinės agentūros, suinteresuotieji subjektai ir Programos paramos gavėjai būtų skatinami keistis geriausia patirtimi.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 7 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7c.  Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija sukuria Europos studento pažymėjimą visiems Programoje dalyvaujantiems studentams. Ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. Komisija pasirūpina, kad Europos studento pažymėjimą galėtų gauti visi studentai Sąjungoje.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija atsako už nacionalinių agentūrų valdomų Programos veiksmų ir veiklos priežiūros kontrolę. Ji nustato būtiniausius reikalavimus, susijusius su nacionalinės agentūros ir nepriklausomos audito įstaigos vykdoma kontrole.

2.  Komisija atsako už nacionalinių agentūrų valdomų Programos veiksmų ir veiklos priežiūros kontrolę. Ji, atsižvelgdama į nacionalinių viešųjų finansų vidaus kontrolės sistemas, nustato būtiniausius reikalavimus, susijusius su nacionalinės agentūros ir nepriklausomos audito įstaigos vykdoma kontrole.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Veiksmui, kuriam skirtas Programos įnašas, taip pat gali būti skirtas kitos Sąjungos programos įnašas, jei tais įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos.

2.  Veiksmui, kuriam skirtas Programos įnašas, taip pat gali būti skirtas kitos Sąjungos programos įnašas, jei tais įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Kaupiamasis finansavimas neviršija visų reikalavimus atitinkančių veiksmų išlaidų.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Finansavimui iš Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų gali būti atrinkti veiksmai, kurie yra tinkami finansuoti pagal Programą, buvo įvertinti pagal Programą paskelbtame kvietime teikti pasiūlymus ir atitinka būtiniausius to kvietimo teikti pasiūlymus kokybės reikalavimus, tačiau negali būti finansuojami dėl biudžeto apribojimų. Šiuo atveju taikomos bendro finansavimo normos ir tinkamumo finansuoti taisyklės, nustatytos šiame reglamente. Veiksmus įgyvendina Reglamento (ES) XX [CPR] [65] straipsnyje nurodyta vadovaujančioji institucija pagal tame reglamente nustatytas taisykles ir konkretiems fondams skirtas taisykles, įskaitant finansinių pataisų taisykles.

4.  Pagal Programą tinkami finansuoti veiksmai, kurie atitinka šias kaupiamąsias, palyginamąsias sąlygas:

 

– jie buvo įvertinti pagal Programą paskelbtame kvietime teikti pasiūlymus;

 

– jie atitinka būtiniausius to kvietimo teikti pasiūlymus kokybės reikalavimus;

 

– jie negali būti finansuojami pagal tą kvietimą teikti pasiūlymus dėl biudžeto apribojimų;

 

pripažįstant jų aukštą kokybę jiems galima skirti Pažangumo ženklą, taip sudarant jiems geresnes sąlygas teikti paraiškas finansavimui iš kitų šaltinių arba sudarant jiems galimybes rinktis finansavimą iš Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų lėšų, nerengiant naujo paraiškų pateikimo proceso. Šiuo atveju taikomos bendro finansavimo normos ir tinkamumo finansuoti taisyklės, nustatytos šiame reglamente. Veiksmus įgyvendina Reglamento (ES) XX [CPR] [65] straipsnyje nurodyta vadovaujančioji institucija pagal tame reglamente nustatytas taisykles ir konkretiems fondams skirtas taisykles, įskaitant finansinių pataisų taisykles.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

2.  19 ir 20 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 20 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 19 ir 20 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

31 straipsnis

Išbraukta.

Komiteto procedūra

 

1.  Komisijai padeda komitetas, apibrėžtas Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

2.  Gali būti rengiami konkrečių sudėčių komiteto posėdžiai, kuriuose sprendžiami su atitinkamu sektoriumi susiję klausimai. Prireikus ir laikantis komiteto darbo tvarkos į posėdžius ad hoc kaip stebėtojai gali būti pakviesti dalyvauti išorės ekspertai, įskaitant socialinių partnerių atstovus.

 

3.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

 

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

I priedas

Išbraukta.

Rodikliai

 

1)  Kokybiškas įvairios socialinės padėties žmonių judumas mokymosi tikslais

 

2)  Organizacijų ir institucijų europinimas ir tarptautinimas

 

Kas vertinama?

 

3)  Asmenų, dalyvaujančių pagal Programą vykdomoje judumo veikloje, skaičius

 

4)  Mažiau galimybių turinčių asmenų, dalyvaujančių pagal Programą vykdomoje judumo mokymosi tikslais veikloje, skaičius

 

5)  Dalyvių, manančių, kad dalyvauti pagal Programą vykdomoje judumo mokymosi tikslais veikloje buvo naudinga, dalis

 

6)  Institucijų ir organizacijų, remiamų pagal Programos 1 pagrindinį veiksmą (judumas mokymosi tikslais) ir 2 pagrindinį veiksmą (bendradarbiavimas), skaičius

 

7)  Organizacijų naujokių, remiamų pagal Programos 1 pagrindinį veiksmą (judumas mokymosi tikslais) ir 2 pagrindinį veiksmą (bendradarbiavimas), skaičius

 

8)  Pagal Programą remiamų institucijų ir organizacijų, kurioms dalyvavimas Programoje padėjo pradėti taikyti itin kokybišką praktiką, dalis

 

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ia priedas

 

Visi kiekybiniai rodikliai į kategorijas suskirstomi bent pagal valstybę narę ir lytį.

 

Vertinamas tikslas: 1 pagrindinis veiksmas – judumas mokymosi tikslais

 

Rodikliai:

 

Asmenų, dalyvaujančių pagal Programą įgyvendinamuose judumo veiksmuose ir veikloje, skaičius

 

Asmenų, besinaudojančių virtualiomis arba mišriomis mokymosi priemonėmis, remianti judumą pagal šią Programą, skaičius

 

Asmenų, dėl galimybės dalyvauti judumo veikloje trūkumo besinaudojančių mišriomis ar virtualiomis mokymosi priemonėmis, skaičius

 

Organizacijų (institucijų), dalyvaujančių pagal Programą įgyvendinamuose judumo veiksmuose ir veikloje, skaičius

 

Organizacijų (institucijų), besinaudojančių virtualiomis arba mišriomis mokymosi priemonėmis, remianti judumą pagal šią Programą, skaičius

 

Organizacijų (institucijų), dėl galimybės dalyvauti judumo veikloje trūkumo besinaudojančių mišriomis ar virtualiomis mokymosi priemonėmis, skaičius

 

Dalyvių, manančių, kad dalyvauti 1 pagrindinio veiksmo veikloje buvo naudinga, dalis

 

Dalyvių, manančių, kad po dalyvavimo Programoje jie sustiprino priklausymo Europai jausmą, dalis

 

Dalyvių, manančių, kad po dalyvavimo Programoje jų užsienio kalbos žinios pagerėjo, dalis

 

Vertinamas tikslas: 2 pagrindinis veiksmas – organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas

 

Rodikliai:

 

Pagal Programos 2 pagrindinį veiksmą remiamų organizacijų (institucijų) skaičius

 

Organizacijų (institucijų), manančių, kad dalyvauti 2 pagrindinio veiksmo veikloje buvo naudinga, dalis

 

Organizacijų (institucijų), kurios naudoja Sąjungos priemones ir platformas bendradarbiavimui, skaičius

 

Vertinamas tikslas: 3 pagrindinis veiksmas – politikos plėtotės ir bendradarbiavimo rėmimas

 

Rodikliai:

 

Asmenų arba organizacijų (institucijų), kurioms naudingi veiksmai pagal 3 pagrindinį veiksmą, skaičius

 

Vertinamas tikslas: Įtrauktis

 

Rodikliai:

 

Mažiau galimybių turinčių asmenų, dalyvaujančių judumo veiksmuose ir veikloje, skaičius

 

Mažiau galimybių turinčių asmenų, besinaudojančių virtualiomis arba mišriomis mokymosi priemonėmis, remianti judumą pagal šią Programą, skaičius

 

Mažiau galimybių turinčių asmenų, dėl galimybės dalyvauti judumo veikloje trūkumo besinaudojančių mišriomis ar virtualiomis mokymosi priemonėmis, skaičius

 

Organizacijų naujokių, remiamų pagal Programos 1 pagrindinį veiksmą ir 2 pagrindinį veiksmą, skaičius

 

Mažiau galimybių turinčių asmenų, manančių, kad dalyvauti Programoje buvo naudinga, dalis

 

Vertinamas tikslas: Supaprastinimas

 

Rodikliai:

 

Nedidelio masto partnerysčių, remiamų pagal 2 pagrindinį veiksmą, skaičius

 

Dalyvių, manančių, kad paraiškų teikimo, dalyvavimo ir vertinimo procedūros yra proporcingos ir paprastos, dalis

 

Vidutinė trukmė kiekvienai paraiškai pagal veiksmą užpildyti, palyginti su ankstesne programa

(1)

OL C 62, 2019 2 15, p. 194.

(2)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS

Per pirmąjį svarstymą priimta Europos Parlamento pozicija priklauso dokumentų rinkiniui. Jei 2021–2027 m. Programos finansinis paketas bus mažesnis už Parlamento pozicijos 14 straipsnio 1 dalyje nustatytą sumą, Europos Parlamentas pasilieka teisę iš naujo apsvarstyti savo paramą bet kokiems Programos veiksmams, siekiant užtikrinti, kad būtų galima veiksmingai vykdyti pagrindinę Programos veiklą ir gerinti paramą įtraukties priemonėms.

Be to, Europos Parlamentas aiškiai pareiškia, kad jo parama naujoms jo pozicijoje numatytoms iniciatyvoms, visų pirma Europos universitetams, profesinio meistriškumo centrams ir iniciatyvai „DiscoverEU“, priklauso nuo a) šiuo metu vykdomų bandomųjų etapų vertinimo ir b) kiekvienos iniciatyvos tolesnio apibrėžimo. Neturint minėtos informacijos Europos Parlamentas naudosis savo prerogatyvomis pagal metinę biudžeto procedūrą į rezervą įtraukti atitinkamų lėšų, kad šios sąlygos būtų išpildytos.


AIŠKINAMOJI DALIS

2018 m. gegužės 30 d., po savo 2018 m. gegužės 2 d. pasiūlymo dėl naujos 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP), Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujos programos „Erasmus(+)“. Pasiūlyme dėl naujos DFP laikydamasi savo požiūrio dėl investavimo į žmones ir sėkmingų programų rėmimo, Komisija naujajai programai „Erasmus(+)“ atidėjo nemažai papildomų išteklių (93 proc. faktinis padidinimas, palyginti su dabartine DFP).

Pranešėjo vertinimas dėl Komisijos pasiūlymo ir požiūris į pranešimo projektą

Pranešėjas neabejotinai palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, ypač tai, kad buvo išlaikyta programos struktūra, kuri jau sėkmingai įsitvirtino ir gerai veikė dabartinėje programoje. Kai programos veikia gerai, pakeitimai turi būti orientuoti į tas sritis, kur jų išties reikia (tobulinti, ne perdaryti), to ir yra siekiama Komisijos pasiūlyme. Komisija ne tik išlaikė faktinę programos struktūrą, bet ir įtraukė kelias svarbiausias išvadas iš laikotarpio vidurio peržiūros bei 2017 m. vasario 2 d. Parlamento rezoliucijos, prie kurios pranešėjas turėjo garbės prisidėti rengdamas pranešimo projektą. Šiuo atžvilgiu reikėtų teigiamai įvertinti didesnį Komisijos dėmesį įtraukčiai ir supaprastinimui – bent jau pagrindiniuose Komisijos teiginiuose. Tai pasakytina ir apie sprendimą atsisakyti Studentų paskolų garantijų sistemos. Nors sumanymas buvo neblogas, svarbu pripažinti, kai gerų sumanymų nepavyksta įgyvendinti praktiškai, ir imtis atitinkamų veiksmų.

Kiti pakeitimai taip pat teigiami: pagrindinių veiksmų struktūra pritaikoma sportui, pagal 1 pagrindinį veiksmą skatinamos judumo galimybės moksleiviams ir plėtojami „Jean Monnet“ veiksmai, kad apimtų visas švietimo ir mokymo formas. Be to, pranešėjas palankiai vertina naujas į Komisijos pasiūlymą įtrauktas pagrindines iniciatyvas. Programos „Erasmus“ lėšos turėtų būti naudojamos siekiant padėti skatinti į meistriškumą orientuotus Europos universitetų tinklus, kad būtų lengviau konkuruoti su geriausiomis pasaulyje mokslo įstaigomis, ir reikėtų dėti daugiau pastangų skatinant į meistriškumą orientuotą profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimą. Priemonė „DiscoverEU“, jei bus orientuota į mokymąsi, suteiks jaunimui galimybę atrasti visą Europos Sąjungos kultūrinę ir kalbinę įvairovę ir dalyvaujant neformaliojo arba savaiminio švietimo veikloje kurti svarbius socialiniai emociniai įgūdžiai, pvz., komunikacijos, komandinio darbo, kūrybingumo ir problemų sprendimo.

Pagrindinius pakeitimus pranešime reikėtų suvokti šiame bendrame Komisijos požiūrį palaikančiame kontekste. Vis dėlto, pranešėjo manymu, toliau nurodyti pakeitimai yra labai svarbūs siekiant, kad naujos kartos programa „Erasmus(+)“ būtų užtikrintos aukštos kokybės galimybės kuo didesniam skaičiui žmonių.

Biudžetas

Nors apskritai dabartinė programa „Erasmus(+)“ buvo labai sėkminga, jos projektų įgyvendinimo lygis nuolat buvo žemas, o dėl to kyla pavojus, kad pareiškėjai bus nepatenkinti ir sumenks pačios programos vertė. Svarbu padidinti būsimos programos sėkmingumą. Be to, kartu su užmojais trigubai padidinti dalyvių skaičių, stiprinti sunkiai pasiekiamų grupių įtrauktį ir pridėti tris itin reikšmingas naujas iniciatyvas, negalima teigti, kad 93 proc. faktinio finansavimo padidinimo pakaks norint Programą išplėsti ir pagerinti. Europos Parlamentas nuolat prašė realiai patrigubinti „Erasmus(+)“ skiriamas lėšas, tačiau tai toli gražu nesiekia to, ko anksčiau prašė Komisijos Pirmininkas ir kelios valstybės narės. Todėl pranešėjas įtraukia pakeitimą dėl trigubai didesnio biudžeto 2018 m. kainomis. Kol kas visi biudžeto asignavimai yra išreikšti procentais, kad būtų lengviau derėtis, ir padaryti kai kurie patikslinimai siekiant atspindėti išplėstą suaugusiųjų (besimokančių asmenų ir darbuotojų), mokyklų (įtraukti ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir ankstyvojo ugdymo darbuotojai) ir sporto (įtraukti jaunuoliai, reguliariai užsiimantys organizuotu sportu) judumo aprėptį, taip pat atspindėti didesnį dėmesnį profesiniam rengimui ir mokymui.

Įtrauktis

Iš pranešimų apie naują „Erasmus(+)“ pasiūlymą aiškiai matyti, kad naujoje programoje bus ypatingai pabrėžiama platesnė prieiga ir socialinės įtraukties stiprinimas. Tačiau teisinės formuluotės išlieka nedrąsios. Pirma, reikalaujama, tik kad valstybės narės ir Komisija stiprintų pastangas, ir suteikiama galimybė koreguoti dotacijas. Todėl pranešėjas daugiau svarbos tiekia įtraukties priemonėms, į teisinį tekstą įtraukdamas atskirą įtraukties skyrių ir reikalaudamas, kad valstybės narės parengtų įtraukties strategiją, grindžiamą tam tikrais galimais parametrais pagal Komisijos nustatytą sistemą. Jis taip pat aiškiai pateikia reikalavimą, kad Komisija ir valstybės narės teiktų finansinę paramą mažiau galimybių turintiems asmenims, kuriems dalyvauti Programoje trukdo jų nepalanki ekonominė padėtis arba tai, kad jų dalyvavimo išlaidos yra pernelyg didelės dėl jų konkrečios padėties.

Reglamento projekte taip pat suteikiama galimybė asmenims dalyvauti virtualiame judume mokymosi tikslais. Pranešėjas paaiškina, kad judumas iš esmės turi būti fizinis, bet virtualusis mokymasis gali papildyti fizinį judumą, tačiau niekada negali jo pakeisti. Tik tais atvejais, kai asmenys negali vykti į kitą šalį, pasitelkiamas virtualusis mokymas kaip pakaitalas.

Iš esmės pranešėjas siekia, įtraukčiai suteikti didesnę svarbą, kad būtų sustiprintos jai skatinti skirtos priemonės ir būtų lengviau įvertinti, ar Programa pavyko pasiekti numatytų tikslų. Pranešėjo manymu, būtina numatyti galimybes pasibaigus Programos ciklui tiksliai įvertinti, ar mums išties pavyko sukurti įtraukesnę programą „Erasmus(+)“, suteikiant palankų sąlygų neturintiems žmonėms daugiau galimybių dalyvauti tikruose judumo mainuose. Jei Sąjunga negalės pareikšti, kad iki 2027 m. Programoje dalyvavo 12 milijonų dalyvių, bet galės nuoširdžiai pasakyti, kad Programa buvo įtraukesnė ir suteikė aukštos kokybės galimybių didesniam skaičiui žmonių, galėsime savimi pagrįstai didžiuotis. Programa turėtų būti labiau orientuota ne į kiekybę, bet į kokybę.

Parlamentinė kontrolė

Pranešėjas sutinka su Komisijos teiginiu, kad septynerius metus trunkanti Programa turėtų būti lankstesnė. Realijos ir prioritetai keičiasi, todėl būtų neteisinga suvaržyti Programą 2018 m. suvokimu apie tai, kaip viskas vyks arba turėtų vykti. Vis dėlto Programos lankstumas negali reikšti carte blanche Komisijai. Lankstus reglamentas neabejotinai turi pranašumų, bet neišvengiamai reikia nustatyti reikšmingus politinius pasirinkimus darbo programose. Naujos iniciatyvos, pvz., „DiscoverEU“ arba Europos universitetų, yra geri sumanymai, bet jie yra menkai apibrėžti ir vykdant Programą turi būti išplėtoti remiantis per bandomuosius etapus įgyta patirtimi. Politikos prioritetai ir atitinkami biudžeto asignavimai turės būti nustatyti darbo programose. Dėl visų šių priežasčių darbo programos turi būti priimamos ne įgyvendinimo, bet deleguotaisiais aktais. Taikant tokį požiūrį užtikrinamas maksimalus programų lankstumas ir užtikrinama, kad Parlamentas galėtų pasinaudoti savo teise tikrinti ir deramai reikalauti vykdomosios valdžios atsakomybės. Vienintelė praktiška šio paprasto metodo alternatyva būtų išsamesnis paties Reglamento išdėstymas, tačiau tokiu būdu nepavyktų išlaikyti lankstumo.

Supaprastinimas

Kalbant apie naująją Programą buvo pabrėžiama ne tik įtrauktis, bet ir supaprastinimas. Tačiau Reglamente numatyta mažai su tuo susijusių konkrečių priemonių. Pranešėjas palankiai vertina mažos apimties partnerysčių skatinimą, bet į pranešimą įtraukti keli pakeitimai, kad būtų patobulintos paraiškų teikimo ir valdymo procedūros ir sudarytos palankesnės sąlygos judumui. Pranešėjas taip pat sustiprino nuostatas, kuriomis siekiama tobulinti nacionalinių agentūrų bendradarbiavimą ir dalijimąsi geriausia patirtimi, taip pat skatinti bendrus paraiškų teikimo ir vertinimo standartus. Pranešėjas taip pat nustatė rodiklius supaprastinimui įvertinti.

Tęstinumo aspektai

Kaip jau aprašyta pirmiau, pranešėjas palaiko Komisijos dėmesį tęstinumui. Todėl jis vėl įtraukia du pagrindinius dabartinės programos elementus:

a)  Pavadinimas Pranešėjo nuomone, pavadinimas „Erasmus+“ yra gerai žinomas ir atspindi tai, kad Programa nėra susijusi vien tik su aukštojo mokslo sektoriumi, bet apima ir įvairias kitas buvusias programas. Todėl geriau išlaikyti dabartinį pavadinimą;

b)  Europos pridėtinė vertė Svarbu nurodyti, kad pagal būsimą Programą turėtų toliau būti remiami projektai, galintys suteikti Europos pridėtinę vertę. Be dabartinėje Programoje numatytų Europos pridėtinės vertės priemonių, pranešėjas pasinaudojo keliomis idėjomis iš naujausios Europos Sąjungos Audito Rūmų ataskaitos dėl šios Programos.


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (17.12.2018)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Nuomonės referentas: Ignazio Corrao

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlyme sukurti Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus“, kuriuo panaikinama ankstesnė 2014–2020 m. programa „Erasmus“, numatytas ir tarptautiškumas – „esminis ir kompleksinis elementas, aktualus judumo, bendradarbiavimo ir politinio dialogo veiklai“.

Lėšos tarptautiškumui finansuoti bus gaunamos pasitelkiant išorės finansavimo priemones, laikantis jų reglamentų. Dėl finansavimo lygio bus sprendžiama per programavimo ciklą, kai tik šios priemonės bus nustatytos. Visas finansavimas turi atitikti priemonių tikslus. Atsižvelgiant į Programos tarptautiškumą, pasiūlymo tikslas yra „užtikrinti sinergiją su Sąjungos išorės priemonėmis, kad būtų siekiama išorės veiksmų tikslų – prisidėti prie žmonių ir institucijų vystymosi trečiosiose valstybėse, įskaitant besivystančias šalis, ir įtraukti tų šalių jaunimą, nes tik taip galima sukurti atsparesnę visuomenę ir padidinti kultūrų tarpusavio pasitikėjimą“.

Nuomonės referentas, nors ir remia bendrą šio pasiūlymo tikslą, reiškia susirūpinimą dėl ribotų nuorodų į tarptautiškumą, taigi į sąsają su Sąjungos išorės, visų pirma vystymosi, tikslais ir į šalių partnerių poreikius bei strategijas.

Nuomonės referento siūlomais pakeitimais siekiama šių tikslų:

–  pabrėžti, kad pasiūlyta Programa turėtų atitikti Europos Sąjungos principus ir vertybes, taip pat išorės politikos tikslus,

–  užtikrinti, kad įgyvendinant Programą būtų prisidedama siekiant darnaus vystymosi tikslų ir, atsižvelgiant į jos tarptautiškumą, siekiant užtikrinti žmogaus socialinę raidą ir institucijų vystymąsi trečiosiose šalyse bei skurdo panaikinimą besivystančiose šalyse,

–  skatinti apykaitinę migraciją ir vengti protų nutekėjimo susiejant judumo veiksmus su priemonėmis, kuriomis studentai ir tyrėjai skatinami sugrįžti į gimtąsias šalis,

–  reikalauti, kad programavimo procesai būtų vykdomi atsižvelgiant į šalių partnerių atsakomybę.

Nuomonės referentas teigiamai vertina tai, kad, remiantis nacionalinėmis ir regioninėmis vystymosi strategijomis ir su jomis suderinant, programavimo etapu nustatyti finansavimo lygiai, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad apibrėžiant prioritetinius bendradarbiavimo sektorius reikia atsižvelgti į švietimo svarbą tenkinant darnaus vystymosi poreikius.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  vykstant staigiems ir dideliems technologinės revoliucijos ir globalizacijos nulemtiems pokyčiams, investicijos į judumą mokymosi tikslais, bendradarbiavimą ir novatoriškos politikos plėtotę švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse daro esminį poveikį įtraukios, glaudžios ir atsparios visuomenės kūrimui ir Sąjungos konkurencingumo palaikymui ir drauge prisideda prie europinės tapatybės stiprinimo ir demokratiškesnės Sąjungos;

(1)  vykstant staigiems ir dideliems technologinės revoliucijos ir globalizacijos nulemtiems pokyčiams, investicijos į judumą mokymosi tikslais, bendradarbiavimą ir novatoriškos politikos plėtotę švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse daro esminį poveikį įtraukios, glaudžios ir atsparios visuomenės kūrimui ir Sąjungos konkurencingumo palaikymui ir drauge prisideda prie europinės tapatybės, principų ir vertybių stiprinimo ir demokratiškesnės Sąjungos;

Pagrindimas

Visi veiksmai, kurių imamasi pagal šią programą, turėtų atitikti Europos Sąjungos principus ir vertybes, visų pirma Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje nustatytus principus ir vertybes: pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  2016 m. rugsėjo 16 d. Bratislavoje 27 valstybių narių lyderiai pabrėžė savo ryžtą suteikti jaunimui geresnių galimybių. 2017 m. kovo 25 d. pasirašytoje Romos deklaracijoje 27 valstybių narių, Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos vadovai įsipareigojo sukurti Sąjungą, kurioje jaunimas įgytų geriausią išsilavinimą bei gautų geriausią mokymą ir galėtų studijuoti bei rasti darbą visoje Sąjungoje, Sąjungą, kuri saugotų mūsų kultūros paveldą ir skatintų kultūrų įvairovę;

(5)  2016 m. rugsėjo 16 d. Bratislavoje 27 valstybių narių lyderiai pabrėžė savo ryžtą suteikti jaunimui geresnių galimybių. 2017 m. kovo 25 d. pasirašytoje Romos deklaracijoje 27 valstybių narių, Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos vadovai įsipareigojo sukurti Sąjungą, kurioje jaunimas įgytų geriausią išsilavinimą bei gautų geriausią mokymą ir galėtų studijuoti bei rasti darbą visoje Sąjungoje, Sąjungą, kuri saugotų mūsų kultūros paveldą ir skatintų kultūrų įvairovę. Tuo pačiu metu jos įsipareigojo toliau plėtoti esamas partnerystes, kurti naujas partnerystes ir skatinti stabilumą bei klestėjimą ne tik savo tiesioginėje rytinėje ir pietinėje kaimynystėje, bet ir Artimuosiuose Rytuose, Afrikos žemyne ir visame pasaulyje1a;

 

_________________

 

1a 27 valstybių narių ir Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento bei Europos Komisijos vadovų deklaracija, priimta 2017 m. kovo 25 d.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  Programa turėtų būti padedama išsaugoti ir apsaugoti Sąjungos ir jos valstybių narių istorinį, meninį ir kultūrinį paveldą, remiant judumo ir bendradarbiavimo veiklą, kuria skatinamas Europos meno ir kultūros paveldo apsaugos ir skatinimo įgūdžių ugdymas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant suteikti daugiau judumo, bendradarbiavimo ir politinio dialogo su trečiosiomis šalimis, kurios nėra Programos asocijuotosios valstybės, galimybių, turėtų būti padidintas Programos tarptautiškumas. Remiantis sėkmingu tarptautinės veiklos aukštojo mokslo ir jaunimo srityje įgyvendinimu vykdant ankstesnes švietimo, mokymo ir jaunimo programas, tarptautinio judumo veikla turėtų būti išplėsta į kitus sektorius, pavyzdžiui, į profesinio mokymo sektorių;

(18)  siekiant suteikti daugiau judumo, bendradarbiavimo ir politinio dialogo su trečiosiomis šalimis, kurios nėra Programos asocijuotosios valstybės, ypač besivystančiomis šalimis, galimybių, turėtų būti padidintas Programos tarptautiškumas. Remiantis sėkmingu tarptautinės veiklos aukštojo mokslo ir jaunimo srityje įgyvendinimu vykdant ankstesnes švietimo, mokymo ir jaunimo programas, tarptautinio judumo veikla turėtų būti išplėsta į kitus sektorius, pavyzdžiui, į profesinio mokymo, sporto ir kultūros sektorius. Pagal tarptautiškumo nuostatas turėtų būti skatinamas tautų tarpusavio supratimas ir kultūrų dialogas ir prisidedama siekiant skurdo panaikinimo ir darnaus vystymosi. Pagal jas besivystančių šalių piliečiai turėtų būti skatinami grįžti į savo kilmės šalis pasibaigus jų studijų ar mokslinių tyrimų laikotarpiui, kad jie galėtų prisidėti prie šių besivystančių šalių ekonominio vystymosi ir gerovės. Įgyvendinant Programą taip pat turėtų būti siekiama sudaryti daugiau galimybių mokytis nepalankioje padėtyje esančioms ir pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir aktyviai spręsti neįgaliųjų specialių mokymosi poreikių klausimą;

Pagrindimas

Šia programa turėtų būti padedama siekti DVT ir ji turėtų atitikti bei papildyti kitas ES politikos priemones. Todėl ES vystomojo bendradarbiavimo tikslai turėtų būti aiškiai nurodyti kaip tikslai pagal reglamento tarptautiškumo nuostatas.Siekiant apykaitinės migracijos, judumo skatinimas turi būti susietas su studentų ir tyrėjų sugrįžimo į savo kilmės šalis skatinimu.Didesnės galimybės atitinka Europos žmogaus orumo ir lygybės vertybes.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  tuo pačiu metu tarptautiškumu turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos kultūrų ir religijų dialogui, didinamas bendradarbiavimas švietimo srityje Šiaurės ir Pietų ašyje ir prisidedama prie darnaus vystymosi. Juo turėtų būti padedama stiprinti šalių partnerių švietimo sistemų pajėgumus, remti žinių perdavimą ir skatinti besivystančių šalių jaunimą studijuoti Europoje ir paskui panaudoti šias žinias kilmės šalių naudai. Juo turėtų būti prisidedama kaupiant žinias ir ugdant įgūdžius, kurių reikia siekiant patenkinti ilgalaikius vystymosi poreikius, skatinant abipusį bei tvarų augimą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  Programa turėtų būti suderinta su Komisijos komunikatu „Naujas Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų kūrimo aljansas. Investicijų ir darbo vietų partnerystės pakylėjimas į naują lygmenį“, pagal kurį iki 2027 m. 105 000 studentų ir tyrėjų pasinaudotų Programa;

Pagrindimas

Įtraukus Afrikos šalių studentus ir tyrėjus būtų padedama pasiekti Programos tikslus.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  siekiant padidinti veiklos šalyse partnerėse poveikį, bus sustiprinta „Erasmus“ ir ES išorės veiksmų priemonių, pvz., Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonės, sinergija;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  Programa turėtų paskatinti jaunimą dalyvauti Europos demokratiniame gyvenime, be kita ko, remiant projektus, kuriuose dalyvaujantis jaunimas įsitraukia ir mokosi dalyvauti pilietinėje visuomenėje, didinant informuotumą apie Europos bendras vertybes (įskaitant pagrindines teises), suburiant jaunuolius ir vietos, nacionalinio ar Sąjungos lygmens sprendimų priėmėjus, taip pat prisidedant prie Europos integracijos proceso;

(21)  Programa turėtų paskatinti jaunimą dalyvauti Europos demokratiniame gyvenime, ypač daug dėmesio skiriant atokesnių regionų ir migrantų kilmės jaunimui, be kita ko, remiant projektus, kuriuose dalyvaujantis jaunimas įsitraukia ir mokosi dalyvauti pilietinėje visuomenėje, didinant informuotumą apie Europos bendras vertybes (įskaitant pagrindines teises), suburiant jaunuolius ir vietos, regioninio, nacionalinio ar Sąjungos lygmens sprendimų priėmėjus, taip pat prisidedant prie Europos integracijos proceso;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  be to, Programa turėtų stiprinti kalbų mokymąsi, visų pirma aktyviau naudojantis internetinėmis priemonėmis, nes e. mokymasis teikia papildomų lankstumo ir prieigos privalumų mokantis kalbų;

(23)  be to, Programa turėtų stiprinti visų Sąjungos kalbų, įskaitant gestų kalbą, mokymąsi, visų pirma aktyviau naudojantis internetinėmis priemonėmis, kurios turėtų būti nemokamos, nes e. mokymasis teikia papildomų lankstumo ir prieigos privalumų mokantis kalbų;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  Programa turėtų remti priemones, kuriomis stiprinamas švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiančių organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas, pripažįstant esminį jų vaidmenį teikiant žmonėms žinias, ugdant gebėjimus ir kompetenciją, kurių reikia kintančiame pasaulyje, taip pat deramai išnaudojant inovacijų, kūrybiškumo ir verslumo potencialą, ypač skaitmeninėje ekonomikoje;

(24)  Programa turėtų remti priemones, kuriomis stiprinamas švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiančių institucijų ir organizacijų bendradarbiavimas Europoje ir taip pat, visų pirma pasitelkiant virtualiojo bendradarbiavimo priemones, Europos institucijų bei organizacijų ir jų kolegų besivystančiose šalyse bei užjūrio šalyse ir teritorijose (UŠT) bendradarbiavimas, pripažįstant esminį jų vaidmenį teikiant žmonėms žinias, ugdant gebėjimus ir kompetenciją, kurių reikia kintančiame pasaulyje, ir tinkamai panaudojant inovacijų, kūrybiškumo ir verslumo potencialą, ypač skaitmeninėje ekonomikoje;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

(32)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti darnų vystymąsi ir klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  vadovaujantis Komisijos komunikatu „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“36, Programoje turėtų būti atsižvelgta į ypatingą šių regionų padėtį. Bus imtasi priemonių atokiausių regionų dalyvavimui visuose veiksmuose paskatinti. Reikėtų skatinti šių regionų ir trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių šalių, žmonių ir organizacijų mainus judumo tikslais ir bendradarbiavimą. Šios priemonės bus stebimos ir reguliariai vertinamos;

(38)  vadovaujantis Komisijos komunikatu „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“36, Programoje turėtų būti atsižvelgta į ypatingą šių regionų padėtį. Bus imtasi priemonių atokiausių regionų dalyvavimui visuose veiksmuose paskatinti, visų pirma vykdant virtualųjį bendradarbiavimą. Reikėtų skatinti šių regionų ir trečiųjų valstybių, visų pirma kaimyninių šalių, žmonių ir organizacijų mainus judumo tikslais ir bendradarbiavimą, taip pat e. mokymosi programas. Šios priemonės bus stebimos ir reguliariai vertinamos;

_________________

_________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  pagal [reference to be updated as appropriate according to a new Decision on OCTs] Tarybos sprendimo 2013/755/ES37 94 straipsnį užjūrio šalyse bei teritorijose įsisteigę asmenys ir subjektai atitinka reikalavimus gauti finansavimą, atsižvelgiant į Programos taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria atitinkama užjūrio šalis ar teritorija yra susijusi. Įgyvendinant Programą reikėtų atsižvelgti į suvaržymus, atsirandančius dėl šių šalių ir teritorijų atokumo, o jų dalyvavimas Programoje turėtų būti stebimas ir reguliariai vertinamas;

(39)  pagal [reference to be updated as appropriate according to a new Decision on OCTs] Tarybos sprendimo 2013/755/ES37 94 straipsnį užjūrio šalyse bei teritorijose įsisteigę asmenys ir subjektai atitinka reikalavimus gauti finansavimą, atsižvelgiant į Programos taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria atitinkama užjūrio šalis ar teritorija yra susijusi. Įgyvendinant Programą reikėtų atsižvelgti į savybes ir suvaržymus, atsirandančius dėl šių šalių ir teritorijų atokumo, kad būtų palengvintasveiksmingas dalyvavimas Programoje. Šis dalyvavimas turėtų būti stebimas ir reguliariai vertinamas;

_________________

_________________

37 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (OL L 344, 2013 12 19, p. 1).

37 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (OL L 344, 2013 12 19, p. 1).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  Europos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą viešinimą, reklamavimą ir informavimą apie galimybes ir pagal Programą remiamų veiksmų rezultatus sklaidą. Viešinimo, reklamavimo ir informacijos sklaidos veiklą reikėtų vykdyti pasitelkiant visas Programos įgyvendinimo įstaigas, prireikus padedant kitoms svarbiausioms suinteresuotosioms šalims;

(42)  Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą viešinimą, reklamavimą ir informavimo apie galimybes ir pagal Programą remiamų veiksmų rezultatus sklaidą. Viešinimo, reklamavimo ir informacijos sklaidos veiklą reikėtų vykdyti pasitelkiant visas Programos įgyvendinimo įstaigas, prireikus padedant kitoms svarbiausioms suinteresuotosioms šalims;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  valstybės narės turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos deramos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Programos veikimas. Be kita ko, jei įmanoma ir nepažeidžiant Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, reikia spręsti klausimus, dėl kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir leidimus gyventi. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/80139 valstybės narės raginamos nustatyti pagreitintą priėmimo tvarką;

(46)  valstybės narės turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos deramos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Programos veikimas. Be kita ko, jei įmanoma ir nepažeidžiant Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, reikia spręsti klausimus, dėl kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir leidimus gyventi ir kitas teisines ar administracines problemas, kurios galėtų sukliudyti naudotis programa. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/80139 valstybės narės raginamos nustatyti pagreitintą priėmimo tvarką;

_________________

_________________

39 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).

39 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49)  siekiant supaprastinti reikalavimus naudos gavėjams, reikėtų kuo labiau naudoti supaprastintas fiksuotomis sumomis, vieneto įkainiais ir fiksuotąja norma finansuojamas dotacijas. Nustatant supaprastintas dotacijas, kuriomis remiama judumo veikla pagal Programą, kaip nustatyta Komisijos, turėtų būti atsižvelgiama į gyvenimo lygį ir pragyvenimo išlaidas priimančioje šalyje. Komisija ir siunčiančiųjų šalių nacionalinės agentūros turėtų turėti galimybę remdamosi objektyviais kriterijais koreguoti šias supaprastintas dotacijas, visų pirma kad užtikrintų prieigą mažiau galimybių turintiems žmonėms. Vadovaujantis nacionaline teise valstybės narės taip pat turėtų būti skatinamos toms dotacijoms netaikyti jokių mokesčių, įskaitant socialinius. Nuo tokių mokesčių turėtų būti atleidžiami viešieji ar privatieji subjektai, teikiantys tokią finansinę paramą atitinkamiems asmenims;

(49)  siekiant supaprastinti reikalavimus naudos gavėjams, reikėtų kuo labiau naudoti supaprastintas fiksuotomis sumomis, vieneto įkainiais ir fiksuotąja norma finansuojamas dotacijas. Nustatant supaprastintas dotacijas, kuriomis remiama judumo veikla pagal Programą, kaip nustatyta Komisijos, turėtų būti atsižvelgiama į gyvenimo lygį ir pragyvenimo išlaidas priimančioje šalyje. Komisija ir siunčiančiųjų šalių nacionalinės agentūros turėtų turėti galimybę remdamosi objektyviais kriterijais koreguoti šias supaprastintas dotacijas, visų pirma kad užtikrintų prieigą mažiau galimybių turintiems žmonėms ir žmonėms, kuriems suteiktas politinio pabėgėlio statusas. Vadovaujantis nacionaline teise valstybės narės taip pat turėtų būti skatinamos toms dotacijoms netaikyti jokių mokesčių, įskaitant socialinius. Nuo tokių mokesčių turėtų būti atleidžiami viešieji ar privatieji subjektai, teikiantys tokią finansinę paramą atitinkamiems asmenims;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51)  būtina užtikrinti pagal Programą vykdomų veiksmų papildomumą su valstybių narių veikla ir kita Sąjungos veikla, ypač su veikla, susijusia su švietimu ir mokymu, kultūra ir žiniasklaida, jaunimu ir solidarumu, užimtumu ir socialine įtrauktimi, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, pramone ir įmonėmis, skaitmenine politika, žemės ūkiu ir kaimo plėtra itin daug dėmesio skiriant jauniems ūkininkams, aplinkosauga ir klimatu, sanglauda, regionine politika, migracija, saugumu ir tarptautiniu bendradarbiavimu ir vystymusi;

(51)  būtina užtikrinti pagal Programą vykdomų veiksmų papildomumą su valstybių narių veikla ir kita Sąjungos veikla, ypač su veikla, susijusia su švietimu ir mokymu, kultūra ir žiniasklaida, jaunimu ir solidarumu, užimtumu ir socialine įtrauktimi, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, pramone ir įmonėmis, skaitmenine politika, žemės ūkiu ir kaimo plėtra itin daug dėmesio skiriant jauniems ūkininkams, aplinkosauga ir klimatu, sanglauda, regionine politika, migracija, saugumu ir tarptautiniu bendradarbiavimu ir vystymusi. Įgyvendinant Programą turėtų būti kuriama sinergija su Sąjungos išorės veiksmais ir politikos priemonėmis, įskaitant vystymosi programas, visapusiškai laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo, kaip numatyta SESV 208 straipsnyje;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  judumas mokymosi tikslais – fizinis persikėlimas į šalį, kuri nėra gyvenamosios vietos šalis, studijuoti, mokytis ar gauti žinių neformaliojo ar savaiminio mokymosi būdu. Jis gali būti papildytas tokiomis priemonėmis kaip kalbinė pagalba ir mokymas ir (arba) e. mokymasis ir virtualusis bendradarbiavimas. Tam tikrais atvejais gali būti mokomasi naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijų priemonėmis;

2)  judumas mokymosi tikslais – fizinis persikėlimas į šalį, kuri nėra gyvenamosios vietos šalis, studijuoti, mokytis ar gauti žinių neformaliojo ar savaiminio mokymosi būdu. Jis gali būti papildytas tokiomis priemonėmis kaip kalbinė pagalba ir mokymas, be kita ko, suteikiant vertimą į gestų kalbą, ir (arba) e. mokymasis ir virtualusis bendradarbiavimas. Tam tikrais atvejais gali būti mokomasi naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijų priemonėmis;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a)  užjūrio šalis ir teritorija – šalis ar teritorija, susijusi su Sąjungos valstybe nare, kuriai taikomos SESV IV dalies nuostatos;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17)  virtualusis bendradarbiavimas bendradarbiavimas naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijų priemonėmis;

17)  virtualusis bendradarbiavimas – bet kokios formos bendradarbiavimas naudojantis informacinėmis ir ryšių priemonėmis, kurios taip pat prieinamos neįgaliesiems;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendrasis Programos tikslas – švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto priemonėmis remti žmonių išsilavinimą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą Europoje ir už jos ribų, taip prisidedant prie tvaraus ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir socialinės sanglaudos ir europinės tapatybės stiprinimo. Todėl Programa yra svarbi Europos švietimo erdvės kūrimo priemonė, remianti Europos strateginio bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje ir susijusių sektorinių darbotvarkių įgyvendinimą, padedanti toliau vykdyti bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje pagal 2019–2027 m. Sąjungos jaunimo strategiją ir plėtoti europinį sporto aspektą.

1.  Bendrasis Programos tikslas – švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto priemonėmis remti žmonių išsilavinimą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą Europoje ir už jos ribų, taip prisidedant prie darnaus vystymosi ir tvaraus ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir socialinės sanglaudos, integracijos politikos priemonių didinimo pliuralistinėje visuomenėje ir europinės tapatybės, taip pat dialogo ir geresnio įvairių kultūrų tarpusavio supratimo stiprinimo. Todėl Programa yra svarbi Europos švietimo erdvės kūrimo priemonė, skatinanti bendrus standartus ir remianti Europos strateginio bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje ir susijusių sektorinių darbotvarkių įgyvendinimą, padedanti toliau vykdyti bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje pagal 2019–2027 m. Sąjungos jaunimo strategiją ir plėtoti europinį sporto aspektą.

 

Programa apima tarptautiškumą, kuris turi būti įtrauktas į Sąjungos išorės veiksmų sistemą, įskaitant jos vystymosi tikslus, pasitelkiant Sąjungos ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  prisidėti siekiant Darbotvarkės iki 2030 m. darnaus vystymosi tikslų, visų pirma 4-ojo tikslo dėl kokybiško švietimo, kuriuo siekiama užtikrinti įtraukias ir vienodas sąlygas gauti kokybišką švietimą ir skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  pagal tarptautiškumą vykdomais veiksmais prisidedama prie žmogaus socialinės raidos ir institucijų vystymosi trečiosiose šalyse bei skurdo panaikinimo besivystančiose šalyse. Šie veiksmai grindžiami nacionalinėmis ir regioninėmis vystymosi strategijomis ir su jomis suderinami.

Pagrindimas

Nors reglamento aiškinamajame memorandume pabrėžiamas darnus vystymasis ir atitiktis ES vystymosi tikslams, pačiame pasiūlyme dėl reglamento nuorodos į tai nėra. Pasiūlyme dėl reglamento nepateikta jokia Programos tarptautiškumo tikslų apibrėžtis.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  kalbų mokymosi galimybės, įskaitant tas, kuriomis remiama judumo veikla.

e)  kalbų mokymosi galimybės, be kita ko, gestų kalbos mokymosi galimybės, įskaitant tas, kuriomis remiama judumo veikla.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  informacijos sklaidos ir informuotumo apie Europos politikos rezultatus ir prioritetus ir apie Programą didinimo veikla.

f)  veikla, susijusi su be kliūčių prieinama informacijos apie Europos politikos rezultatus ir prioritetus ir apie Programą sklaida ir informuotumo didinimu.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  politinis dialogas ir bendradarbiavimas su atitinkamomis svarbiausiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant jaunimo srities Europos masto tinklus, Europos nevyriausybines organizacijas ir tarptautines organizacijas, ES jaunimo dialogas ir parama Europos jaunimo forumui;

c)  politinis dialogas ir bendradarbiavimas su atitinkamomis svarbiausiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant jaunimo srities Sąjungos masto tinklus, Europos nevyriausybines organizacijas ir tarptautines organizacijas, be kita ko, organizacijas, veikiančias bendradarbiaujant su diasporų jaunimu, ES jaunimo dialogas ir parama Europos jaunimo forumui;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sporto srityje pagal Programos 1 pagrindinį veiksmą remiamas sporto trenerių ir darbuotojų judumas.

Sporto srityje, įskaitant neįgaliesiems skirtą sporto veiklą, pagal Programos 1 pagrindinį veiksmą remiamas sporto trenerių ir darbuotojų judumas.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Sąjungos sporto ir fizinio aktyvumo politikos darbotvarkės rengimas ir įgyvendinimas;

a)  Sąjungos sporto, įskaitant neįgaliesiems skirtą sporto veiklą, ir fizinio aktyvumo politikos darbotvarkės rengimas ir įgyvendinimas;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT) pagal Tarybos sprendimą dėl UŠT ir Europos Sąjungos asociacijos ir valstybei narei, su kuria šios UŠT yra susijusios, taikomą tvarką;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kitos trečiosios valstybės, konkrečiame susitarime dėl trečiosios valstybės dalyvavimo bet kurioje Sąjungos programoje nustatytomis sąlygomis, jeigu susitarimas:

d)  kitos trečiosios valstybės, ypač besivystančios šalys, konkrečiame susitarime dėl trečiosios valstybės dalyvavimo bet kurioje Sąjungos programoje nustatytomis sąlygomis, jeigu susitarimas:

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies d punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  užtikrina tinkamą trečiosios valstybės, dalyvaujančios Sąjungos programose, įmokų ir naudos pusiausvyrą;

–  užtikrina tinkamą trečiosios valstybės, dalyvaujančios Sąjungos programose, įmokų ir naudos pusiausvyrą. Turint mintyje besivystančias šalis, tokia tinkama pusiausvyra atsižvelgiama į skurdo panaikinimo tikslą ir vystomojo bendradarbiavimo principus;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalies d punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– užtikrina suderinamumą su Sąjungos išorės politikos priemonėmis ir tikslais, įskaitant darnaus vystymosi tikslus, Europos konsensusą dėl vystymosi ir Visuotinę ES užsienio ir saugumo politikos strategiją.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  16 straipsnyje nurodytos trečiosios valstybės, netenkinančios to straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos;

a)  16 straipsnyje nurodytos trečiosios valstybės, netenkinančios to straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos, visų pirma besivystančios šalys;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  ypač skatinamas ir remiamas besivystančių šalių dalyvavimas Programoje siekiant laikytis Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. ir prisidėti prie jos įgyvendinimo. Pagal tarptautiškumą vykdomais veiksmais prisidedama prie žmogaus socialinės raidos ir institucijų vystymosi trečiosiose šalyse bei skurdo panaikinimo besivystančiose šalyse. Jie grindžiami nacionalinėmis ir regioninėmis vystymosi strategijomis ir su jomis suderinami.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija kartu su trečiosiomis valstybėmis, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, ar jų organizacijomis ir agentūromis gali skelbti bendrus kvietimus teikti paraiškas dėl projektų finansavimo atitinkamais partnerių įnašais. Projektai gali būti vertinami ir atrenkami pagal bendrą vertinimo ir atrankos tvarką, dėl kurios susitaria atitinkamos finansuojančios organizacijos ar agentūros, vadovaudamosi Finansiniame reglamente nustatytais principais.

6.  Komisija kartu su trečiosiomis valstybėmis, visų pirma besivystančiomis šalimis, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, ar jų organizacijomis ir agentūromis gali skelbti bendrus kvietimus teikti paraiškas dėl projektų finansavimo atitinkamais partnerių įnašais. Projektai gali būti vertinami ir atrenkami pagal bendrą vertinimo ir atrankos tvarką, dėl kurios susitaria atitinkamos finansuojančios organizacijos ar agentūros, vadovaudamosi Finansiniame reglamente nustatytais principais.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programa įgyvendinama vykdant Finansinio reglamento 108 straipsnyje nurodytas darbo programas. Be to, darbo programoje nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos sumos ir lėšų, skirtų nacionalinių agentūrų valdytinai veiklai įgyvendinti, paskirstymas valstybėms narėms ir Programos asocijuotosioms trečiosioms valstybėms. Komisija darbo programą priima įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 31 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Programa įgyvendinama vykdant Finansinio reglamento 108 straipsnyje nurodytas darbo programas. Be to, darbo programoje nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos sumos ir lėšų, skirtų nacionalinių agentūrų valdytinai veiklai įgyvendinti, paskirstymas valstybėms narėms ir Programos asocijuotosioms trečiosioms valstybėms. Joje konkrečiai nurodomas lėšų, skiriamų besivystančioms šalims, paskirstymas. Komisija darbo programą priima įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 31 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nedarant poveikio IX skyriuje nustatytiems reikalavimams ir 24 straipsnyje nurodytiems nacionalinių agentūrų įsipareigojimams, valstybės narės ne vėliau kaip 2024 m. balandžio 30 d. pateikia Komisijai Programos įgyvendinimo ir poveikio jų atitinkamose teritorijose ataskaitą.

3.  Nedarant poveikio IX skyriuje nustatytiems reikalavimams ir 24 straipsnyje nurodytiems nacionalinių agentūrų įsipareigojimams, valstybės narės ne vėliau kaip 2024 m. balandžio 30 d. pateikia Komisijai Programos įgyvendinimo ir poveikio jų atitinkamose teritorijose ataskaitą. EIVT pateikia panašią Programos įgyvendinimo ir poveikio dalyvaujančiose besivystančiose šalyse ataskaitą.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams po 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą.

4.  Įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams po 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą. Vertinime skiriamas specialus dėmesys pasiekimams vystomojo bendradarbiavimo srityje.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Vertinime apibrėžiamas Programos indėlis į vystomąjį bendradarbiavimą, visų pirma atkreipiant dėmesį į pažangą, padarytą siekiant 4-ojo darnaus vystymosi tikslo dėl kokybiško švietimo.

Pagrindimas

Svarbu darbo programoje atkreipti dėmesį į Programos indėlį į vystomąjį bendradarbiavimą ir siekiant DVT dėl švietimo.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1)  Informavimas ir komunikacija taip pat turi būti be kliūčių prieinami neįgaliesiems.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“

Nuorodos

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

14.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

14.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Ignazio Corrao

22.10.2018

Svarstymas komitete

19.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

13.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Frank Engel

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Miguel Urbán Crespo

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (26.11.2018)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Nuomonės referentas: Jean Arthuis

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  2018 m. gegužės 2 d. priimtame komunikate „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“26 Komisija ragino kitoje finansinėje programoje labiau orientuotis į jaunimą, visų pirma daugiau nei dvigubai padidinti 2014–2020 m. programą „Erasmus+“ – vieną ryškiausių Sąjungos sėkmės pavyzdžių. Naujojoje programoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama įtraukumui ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių pritraukimui. Programa turėtų padėti daugiau jaunuolių išvykti į kitą šalį mokytis ar dirbti;

(8)  2018 m. gegužės 2 d. priimtame komunikate „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“26 Komisija ragino kitoje finansinėje programoje labiau orientuotis į jaunimą, visų pirma daugiau nei dvigubai padidinti 2014–2020 m. programą „Erasmus+“ – vieną ryškiausių Sąjungos sėkmės pavyzdžių. Savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliucijoje dėl kitos daugiametės finansinės programos Europos Parlamentas skatino programos biudžetą padidinti trigubai. Naujojoje programoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama įtraukumui ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių pritraukimui. Programa turėtų padėti daugiau jaunuolių išvykti į kitą šalį mokytis ar dirbti;

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  komunikate „Europinės tapatybės stiprinimas per švietimą ir kultūrą“ Komisija pabrėžė esminį švietimo, kultūros ir sporto vaidmenį skatinant aktyvų jaunosios kartos pilietiškumą ir bendras vertybes. Europinės tapatybės stiprinimas ir aktyvaus dalyvavimo demokratiniuose procesuose skatinimas turi lemiamos svarbos Europos ateičiai ir mūsų demokratinėms visuomenėms. Studijos, mokymasis, darbas, dalyvavimas jaunimo ir sporto veikloje užsienyje padeda stiprinti europinę tapatybę ir jos įvairovę, puoselėti priklausymo kultūrinei bendruomenei jausmą ir skatinti aktyvų visų amžiaus grupių asmenų pilietiškumą. Judumo veiklos dalyviai turėtų įsitraukti į savo vietos bendruomenės ir priimančiosios bendruomenės veiklą ir dalytis patirtimi. Taip pat turėtų būti remiama veikla, susijusi su visų kūrybiškumo aspektų stiprinimu švietimo, mokymo ir jaunimo srityse ir svarbiausių asmeninių gebėjimų plėtote;

(17)  komunikate „Europinės tapatybės stiprinimas per švietimą ir kultūrą“ Komisija pabrėžė esminį švietimo, kultūros ir sporto vaidmenį skatinant aktyvų jaunosios kartos pilietiškumą ir bendras vertybes. Europinės tapatybės stiprinimas ir aktyvaus dalyvavimo demokratiniuose procesuose skatinimas turi lemiamos svarbos Europos ateičiai ir mūsų demokratinėms visuomenėms. Studijos, mokymasis, darbas, dalyvavimas jaunimo ir sporto veikloje užsienyje padeda stiprinti europinę tapatybę ir jos įvairovę, puoselėti priklausymo kultūrinei bendruomenei jausmą ir skatinti aktyvų visų amžiaus grupių asmenų pilietiškumą. Taigi programoje siekiama atsižvelgti į Europos visuomenės įvairovę etninės kilmės, lyties, įgūdžių, socialinės padėties ir geografijos požiūriais. Judumo veiklos dalyviai turėtų įsitraukti į savo vietos bendruomenės ir priimančiosios bendruomenės veiklą ir dalytis patirtimi. Taip pat turėtų būti remiama veikla, susijusi su visų kūrybiškumo aspektų stiprinimu švietimo, mokymo ir jaunimo srityse ir svarbiausių asmeninių gebėjimų plėtote;

Pagrindimas

ES programos, skirtos visoms Europos visuomenės grupėms, yra ekonomiškai naudingiausios, visų pirma atsižvelgiant į ES vertybių ir lygių galimybių skatinimą, todėl dėl dalyvavimo šiose programose turėtų būti rengiami pranešimai.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  Programa turėtų prisidėti prie įgūdžių ir kvalifikacijos skaidrumo ir pripažinimo didinimo, taip pat prie mokymosi kreditų ar mokymosi rezultatų vienetų perkėlimo, kad būtų geriau užtikrinama kokybė ir remiamas neformaliojo ir savaiminio mokymosi patvirtinimas, įgūdžių valdymas ir orientavimas. Šiuo tikslu Programa taip pat turėtų remti nacionalinio ir Sąjungos lygmens kontaktinius centrus ir tinklus, kurie sudaro palankesnes sąlygas mainams visoje Europoje, ir lankstesnių mokymosi trajektorijų kūrimą, kad būtų galima judėti tarp įvairių švietimo, mokymo ir jaunimo sričių ir formalios bei neformalios aplinkos;

(28)  Programa turėtų prisidėti prie įgūdžių ir kvalifikacijos skaidrumo ir pripažinimo didinimo, taip pat prie mokymosi kreditų ar mokymosi rezultatų vienetų perkėlimo, kad būtų geriau užtikrinama kokybė ir remiamas neformaliojo ir savaiminio mokymosi patvirtinimas, įgūdžių valdymas ir orientavimas. Nacionalinės sistemos visų pirma turėtų būti suderinamos profesinio mokymo srityje, kad, turint mintyje judumą ES viduje ir iš trečiųjų šalių, dalyvaujančių programoje „Erasmus“, būtų išduodami diplomai ir patvirtinami bei pripažįstami įgyti įgūdžiai ir kvalifikacija. Šiuo tikslu Programa taip pat turėtų remti nacionalinio ir Sąjungos lygmens kontaktinius centrus ir tinklus, kurie sudaro palankesnes sąlygas mainams visoje Europoje, ir lankstesnių mokymosi trajektorijų kūrimą, kad būtų galima judėti tarp įvairių švietimo, mokymo ir jaunimo sričių ir formalios bei neformalios aplinkos;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  svarbu skatinti mokymą, mokymąsi ir mokslinius tyrimus Europos integracijos srityje, taip pat skatinti diskusijas šiais klausimais aukštojo mokslo ir kitose švietimo ir mokymo sistemos srityse remiant „Jean Monnet“ veiksmus. Šiais laikais, kai kvestionuojamos bendros vertybės, kuriomis grindžiama Sąjunga ir kurios yra neatskiriama europinės tapatybės dalis, o piliečių dalyvavimo lygis yra menkas, labai svarbu ugdyti europinės tapatybės jausmą ir įsipareigojimą. Programa turėtų toliau prisidėti prie Europos integracijos studijų meistriškumo plėtotės;

(31)  svarbu skatinti mokymą, mokymąsi ir mokslinius tyrimus Europos integracijos, istorijos ir pilietiškumo srityse, taip pat skatinti diskusijas šiais klausimais aukštojo mokslo ir kitose švietimo ir mokymo sistemos srityse remiant „Jean Monnet“ veiksmus. Šiais laikais, kai kvestionuojamos bendros vertybės, kuriomis grindžiama Sąjunga ir kurios yra neatskiriama europinės tapatybės dalis, o piliečių dalyvavimo lygis yra menkas, labai svarbu ugdyti europinės tapatybės ir europinio pilietiškumo jausmą ir stiprinti įsipareigojimą. Programa turėtų toliau prisidėti prie Europos integracijos, istorijos ir pilietiškumo studijų meistriškumo plėtotės;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

(32)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie bendro tikslo 2021–2027 m. DFP laikotarpiu skirti bent 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų ir prie siekio kuo greičiau – vėliausiai nuo 2027 m. – nusistatyti metinį tikslą skirti 30 proc. šių išlaidų. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas atspindi Parlamento nustatytą klimato srities išlaidų tikslą.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  šiame reglamente nustatomas Programos finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai yra svarbiausias orientacinis dydis metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip apibrėžta [reference to be updated as appropriate] Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo34 17 punkte;

(33)  šiame reglamente nustatomas Programos finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai yra svarbiausias orientacinis dydis metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip apibrėžta [atitinkamai atnaujinti nuorodą] Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo34 17 punkte. Reikėtų užtikrinti, kad nuo 2021 m. būtų iš esmės padidintas Programos metinis biudžetas, palyginti su 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje jai numatytu biudžetu, o vėliau būtų užtikrintas laipsniškas linijinis metinių dotacijų didinimas. Tai padėtų užtikrinti, kad nuo pat 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos pradžios Programoje galėtų dalyvauti kuo daugiau asmenų;

__________________

__________________

34 OL L […], […], p. […].

34 OL L […], […], p. […].

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  judumas mokymosi tikslais – fizinis persikėlimas į šalį, kuri nėra gyvenamosios vietos šalis, studijuoti, mokytis ar gauti žinių neformaliojo ar savaiminio mokymosi būdu. Jis gali būti papildytas tokiomis priemonėmis kaip kalbinė pagalba ir mokymas ir (arba) e. mokymasis ir virtualusis bendradarbiavimas. Tam tikrais atvejais gali būti mokomasi naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijų priemonėmis;

2)  judumas mokymosi tikslais – fizinis persikėlimas į šalį, kuri nėra gyvenamosios vietos šalis, studijuoti, mokytis ar gauti žinių neformaliojo ar savaiminio mokymosi, įskaitant pakaitinį mokymąsi, būdu. Jis gali būti papildytas tokiomis priemonėmis kaip kalbinė pagalba ir mokymas ir (arba) e. mokymasis ir virtualusis bendradarbiavimas. Tam tikrais atvejais gali būti mokomasi naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijų priemonėmis;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9)  profesinės mokyklos moksleivis – asmuo, besimokantis pagal pirminio ar tęstinio profesinio mokymo programą pradedant vidurinio ir baigiant povidurinio lavinimo lygmeniu. Terminas taip pat apima asmenis, neseniai baigusius tokias programas;

9)  profesinės mokyklos moksleivis – asmuo, besimokantis pagal pirminio, tęstinio ar pakaitinio profesinio mokymo programą pradedant vidurinio ir baigiant povidurinio lavinimo lygmeniu. Terminas taip pat apima asmenis, neseniai baigusius tokias programas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  skatinti asmenų judumą mokymosi tikslais, taip pat bendradarbiavimą, įtrauktį, meistriškumą, kūrybiškumą ir inovacijas organizacijų ir švietimo ir mokymo politikos lygmeniu;

a)  skatinti asmenų judumą mokymosi tikslais, taip pat bendradarbiavimą, įtrauktį, meistriškumą, kūrybiškumą ir inovacijas organizacijų ir švietimo, mokymo, europinio pilietiškumo ugdymo ir istorijos mokymo politikos lygmeniu;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 30 000 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 41 097 000 000EUR 2018 m. kainomis (46 758 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).

Pagrindimas

Siūloma, kad finansinis paketas būtų iš dalies pakeistas atsižvelgiant į kovo 14 d. ir gegužės 30 d. EP rezoliucijas dėl kitos daugiametės finansinės programos, remiantis preliminariu techniniu paskirstymu pagal programas, kurį būtų galima toliau tikslinti, atsižvelgiant į bendrą EP poziciją, išdėstytą tose rezoliucijose, ir bendrą 1,3% 27 ES valstybių narių BNP lygį.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  24 940 000 000 EUR – švietimo ir mokymo srities veiklai; iš jų:

a)  83,14 proc. 1 dalyje numatytos sumos – švietimo ir mokymo srities veiklai; iš jų:

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  bent 8 640 000 000 EUR turėtų būti skirti aukštojo mokslo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio a punkte ir 5 straipsnio a punkte;

1)  bent 28,proc. 1 dalyje numatytos sumos turėtų būti skirta aukštojo mokslo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio a punkte ir 5 straipsnio a punkte;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  bent 5 230 000 000 EUR turėtų būti skirti profesinio mokymo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio b punkte ir 5 straipsnio a punkte;

2)  bent 17,43 proc. 1 dalyje numatytos sumos turėtų būti skirta profesinio mokymo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio b punkte ir 5 straipsnio a punkte;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  bent 3 790 000 000 EUR turėtų būti skirti mokyklinio ugdymo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio c punkte ir 5 straipsnio a punkte;

3)  bent 12,63 proc. 1 dalyje numatytos sumos turėtų būti skirta mokyklinio ugdymo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio c punkte ir 5 straipsnio a punkte;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  bent 1 190 000 000 EUR turėtų būti skirti suaugusiųjų švietimo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio d punkte ir 5 straipsnio a punkte;

4)  bent 3,97 proc. 1 dalyje numatytos sumos turėtų būti skirta suaugusiųjų švietimo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio d punkte ir 5 straipsnio a punkte;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  450 000 000 EUR turėtų būti skirti „Jean Monnet“ veiklai, nurodytai 7 straipsnyje;

5)  1,5 proc. 1 dalyje numatytos sumos turėtų būti skirta „Jean Monnet“ veiklai, nurodytai 7 straipsnyje;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  3 100 000 000 EUR turėtų būti skirti jaunimo srities veiklai, nurodytai 8–10 straipsniuose;

b)  10,33 proc. 1 dalyje numatytos sumos turėtų būti skirta jaunimo srities veiklai, nurodytai 8–10 straipsniuose;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  550 000 000 EUR turėtų būti skirti sporto srities veiklai, nurodytai 11–13 straipsniuose, ir

c)  1,83 proc. 1 dalyje numatytos sumos turėtų būti skirta sporto srities veiklai, nurodytai 11–13 straipsniuose, ir

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  bent 960 000 000 EUR nacionalinių agentūrų veiklos išlaidoms padengti.

d)  bent 3,2 proc. 1 dalyje numatytos sumos nacionalinių agentūrų veiklos išlaidoms padengti.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Apie Programai skirtus ir iš trečiųjų šalių gautus ir (arba) pagal kitas Sąjungos priemones skirtus finansinius įnašus kasmet bus pranešama Tarybai ir Parlamentui kaip Sąjungos biudžeto valdymo institucijai.

Pagrindimas

Trečiųjų šalių įnašai ir įnašai iš kitų priemonių, nepriklausančių ES biudžetui. Biudžeto valdymo institucija ir atsakingi komitetai turėtų būti informuojami apie šių įnašų dydį, siekiant veiksmingiau įvertinti programų apimtį ir poveikį.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Vertinant Programą bus atliekama dalyvavimo Programoje analizė pagal lytį, etninę kilmę, kompetenciją, socialinę padėtį ir Sąjungos geografiją, kad būtų kuo geriau apibrėžti programos ekonominis naudingumas, taikymo sritis ir aktualumas ir kuo labiau atsižvelgiama į Europos visuomenės įvairovę.

Pagrindimas

ES programos, skirtos visoms Europos visuomenės grupėms, yra ekonomiškai naudingiausios, visų pirma atsižvelgiant į ES vertybių ir lygių galimybių skatinimą, todėl dėl dalyvavimo šiose programose turėtų būti rengiami pranešimai.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija atsako už nacionalinių agentūrų valdomų Programos veiksmų ir veiklos priežiūros kontrolę. Ji nustato būtiniausius reikalavimus, susijusius su nacionalinės agentūros ir nepriklausomos audito įstaigos vykdoma kontrole.

2.  Komisija atsako už nacionalinių agentūrų valdomų Programos veiksmų ir veiklos priežiūros kontrolę. Ji, atsižvelgdama į nacionalinių viešųjų finansų vidaus kontrolės sistemas, nustato būtiniausius reikalavimus, susijusius su nacionalinės agentūros ir nepriklausomos audito įstaigos vykdoma kontrole.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Įgyvendinant Programą siekiama užtikrinti bendrą nuoseklumą ir papildomumą su kita atitinkama Sąjungos politika, programomis ir fondais, ypač su tais, kurie yra susiję su švietimu ir mokymu, kultūra ir žiniasklaida, jaunimu ir solidarumu, užimtumu ir socialine įtrauktimi, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, pramone ir įmonėmis, skaitmenine politika, žemės ūkiu ir kaimo plėtra, aplinkosauga ir klimatu, sanglauda, regionine politika, migracija, saugumu ir tarptautiniu bendradarbiavimu ir vystymusi.

1.  Įgyvendinant Programą siekiama užtikrinti bendrą nuoseklumą ir papildomumą su kita atitinkama Sąjungos politika, programomis ir fondais, ypač su tais, kurie yra susiję su švietimu ir mokymu, kultūra ir žiniasklaida, jaunimu ir solidarumu, užimtumu ir socialine įtrauktimi, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, pramone ir įmonėmis, skaitmenine politika, žemės ūkiu ir kaimo plėtra, aplinkosauga ir klimatu, sanglauda, regionine politika, migracija, saugumu ir tarptautiniu bendradarbiavimu ir vystymusi. Tokiomis aplinkybėmis, siekiant laikytis reikalavimo supaprastinti procedūras, paraiškų nagrinėjimo procedūros bus sujungtos. Administracinių procedūrų našta turi būti gerokai sumažinta.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“

Nuorodos

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

14.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jean Arthuis

28.6.2018

Svarstymas komitete

26.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (4.12.2018)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Nuomonės referentas: Emilian Pavel

TRUMPAS PAGRINDIMAS

„Erasmus+“ yra viena iš sėkmingiausių ES programų ir stiprus ES prekės ženklas. Programa atliko esminį ekonominį ir socialinį vaidmenį įtvirtinant Europos tapatybę, vertybes ir pilietybę, integraciją, įtraukų ir tvarų augimą, kokybiškas darbo vietas ir socialinę sanglaudą, nes teigiamai prisidėjo gerinant Europos švietimo ir mokymo sistemas, taip pat mokymąsi visą gyvenimą. Programa europiečiams suteikė galimybių įgyti universaliųjų ir profesinių įgūdžių ir kompetencijų, kurių reikia socialiniams, ekonominiams ir socialiniams uždaviniams spręsti ir kurie suteikia jiems galimybę gyventi visavertį gyvenimą.

Programos pavadinimas yra labai svarbus ir tam, kad būtų užtikrintas programos „Erasmus+“ tikrasis pobūdis, nuomonės referentas siūlo išlaikyti simbolį „+“. Programa „Erasmus+“ skirta ne vien tik aukštajam mokslui, pagal ją dėmesys skiriamas visiems švietimo sektoriams ir etapams, pavyzdžiui, mokymuisi visą gyvenimą arba suaugusiųjų švietimui, ir visos šios skirtingos iniciatyvos ir veiksmai turi būti vykdomi pagal bendrąją programą „Erasmus+“.

Nuomonės referentas, atsižvelgdamas į programos „Erasmus+“ svarbą ir poveikį, visapusiškai pritaria Europos Parlamento raginimui 2018 m. kovo 14 d. rezoliucijoje dėl kitos daugiametės finansinės programos trigubai padidinti šios programos biudžetą. Nauja programa „Erasmus+“ apims papildomus politikos tikslus, kurie išskirti Gotenburge diskutuojant apie Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą, ir prioritetus būsimoje ES jaunimo strategijoje; Programa taip pat turės įdiegti mokymosi visą gyvenimą požiūrį. Taip padidintas biudžetas parodys konkretų Europos įsipareigojimą siekiant šių prioritetų.

Programa „Erasmus+“ yra pagrindinė profesinio rengimo ir mokymo (PRM) visoje ES kokybės gerinimo priemonė, pagal Programą dalyvaujama PRM judumo programose, o tai atlieka gyvybiškai svarbų ekonominį ir socialinį vaidmenį Europoje. Į programą „Erasmus+“ įtraukus PRM, Programa tampa artimesnė įvairiems gyventojų sluoksniams, sudaromos lygios galimybės ir užtikrinama socialinė įtrauktis visiems piliečiams, įskaitant tuos, kurių galimybės menkesnės. Programai reikia tinkamo biudžeto, kad būtų galima sustiprinti įtraukų ir kokybišką PRM. Taip pat reikėtų teikti specifinę struktūrinę paramą ir užtikrinti lankstumą ir pritaikytas finansavimo schemas Programos dalyviams. Europoje vis dar reikia formuoti PRM įvaizdį ir gerinti kokybę, o PRM studentų mainų programos ar PRM darbuotojų iniciatyvos gali suteikti PRM institucijoms ir pačiam PRM daugiau patrauklumo ir prestižo.

Be to, Programa yra itin svarbi užtikrinant mokymosi visą gyvenimą ir nuolatinio pagrindinių ES kompetencijų tobulinimo įtraukimą į visų europiečių gyvenimą. Komisija ir valstybės narės turėtų aktyviai skatinti projektus, kurie skirti keliems švietimo ir mokymo sektoriams, pasižymi mokymosi visą gyvenimą požiūriu ir skatina lanksčius būdus; Dėl šių priežasčių nuomonės referentas mano, kad mokymasis visą gyvenimą turėtų būti kompleksinis programos „Erasmus+“ tikslas. Programai reikėtų skirti deramą biudžetą, siekiant paskatinti sektorių bendradarbiavimą ir užtikrinti galimybę įvairiems švietimo ir mokymo, jaunimo ir sporto sektoriams kurti bendrus projektus įvairiomis temomis.

Suaugusiųjų švietimas šiuo metu susiduria su daugeliu iš Europai daugiausia problemų teikiančių iššūkių, pavyzdžiui, migrantų ir pabėgėlių įtraukimu, įgūdžių apibrėžties performavimu dėl automatizavimo ir skaitmeninimo, taip pat socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtrauktimi. Siekiant atspindėti ES įsipareigojimą užtikrinti suaugusiųjų mokymą ir paramą mažai įgūdžių turintiems suaugusiesiems, nuomonės referentas mano, kad programa „Erasmus+“ turėtų skirti deramą finansavimą šiam tikslui.

Siekiant įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį, nauja programa „Erasmus+“ turi būti akivaizdžiai orientuota į įtraukumą ir turi pagerinti aprėptį, įtraukiant menkesnių galimybių turinčius asmenis, įskaitant socialiniu atžvilgiu nepalankioms grupėms priklausančius asmenis, pavyzdžiui, romus, nedirbantį jaunimą, fizinę ar protinę negalią turinčius asmenis, atokių vietovių gyventojus, migrantus ir pabėgėlius. Nuomonės referentas mano, kad reikia specialių finansavimo schemų, pavyzdžiui, išankstinio finansavimo, taip pat tvirtesnės paramos struktūrų vietos ir nacionaliniu lygmenimis. Tai apima kultūrinę, visuomeninę ir kalbinę paramą ir paramą teikiant gestų kalbos vertimą prieš dalyvavimą judumo programoje, dalyvavimo metu ir po to, padedant mažiau galimybių turintiems asmenims be kliūčių naudotis nediskriminacine prieiga prie visų rūšių veiklos, vykdomos pagal programą „Erasmus+“. Be to, nuomonės referentas mano, kad „Europos socialinis fondas+“ yra pagrindinis paramos fondas, teikiantis paramą mažiau galimybių turintiems asmenims valstybių narių lygmeniu, o kadangi jo tikslai yra tokie patys ir užtikrinant deramą valdymą ir koordinavimą, fondas galėtų papildyti „Erasmus+“ judumo programas.

Nuomonės referentas mano, kad finansinės paramos, pavyzdžiui, dotacijų, kelionių ar administracinių vienkartinių išmokų, nustatyto dydžio sumų ir vieneto sąnaudų, dydžiai turėtų būti peržiūrimi kasmet ir pakoreguojami atsižvelgiant į gyvenimo lygį ir pragyvenimo išlaidas priimančioje šalyje ar regione, taip pat į keliavimo sąlygas.

Be to, nuomonės referento nuomone, reikėtų deramai laikytis vienodo užmokesčio už vienodą darbą principo, ir ragina organizacijų, dalyvaujančių tuose pačiuose projektuose, kuriuose gaunami intelektiniai rezultatai, darbuotojų sąnaudas apmokėti teikiant vienkartinę kompensaciją.

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą kurti stipresnes meistriškumo partnerystes, pavyzdžiui, profesinio meistriškumo centrus ar Europos universitetus, tačiau prašo užtikrinti visapusišką šių partnerysčių geografinę aprėptį visoje Europoje, siekiant išvengti padėties, kai tam tikroms valstybėms narėms teikiama neproporcinga parama, ir mano, kad aiškiai ribota finansinė parama turėtų būti neteikiama iš centrinio programos „Erasmus+“ biudžeto.

Siekiant visapusiškai laikytis programos „Erasmus+“ tikslo užtikrinti kokybišką mokymosi patirtį, nuomonės referentas mano, kad iniciatyva „Discover EU“ turi apimti stiprų mokymosi komponentą, jei ji būtų Programos dalis.

Nuomonės referentas mano, kad didelę programos „Erasmus+“ biudžeto dalį reikėtų išleisti taip, kad būtų užtikrinamas didžiausias įmanomas teigiamas poveikis ES piliečiams. Todėl nuomonės referentas primygtinai ragina nustatyti, kad Programa užtikrintų dalyvavimą kokybiškose judumo programose, remiantis Europos mobilumo kokybės chartijoje(1) nustatytais principais. Reikia užtikrinti praktines kokybės užtikrinimo nuostatas, pavyzdžiui, informacijos teikimą, pasirengimą, paramą ir patirties ir kvalifikacijų pripažinimą, taip pat aiškius mokymosi planus ir mokymosi rezultatus.

Nuomonės referentas taip pat norėtų pabrėžti, kad Programa, Europos Komisijai ir valstybėms narėms teikiant paramą, turėtų užtikrinti, jog dalyvaujant judumo programose patobulintos bet kokios kompetencijos būtų tinkamai užfiksuojamos dokumentais, patvirtinamos ir pripažįstamos ir jog biudžeto asignavimai ir konkrečios dotacijos būtų susiejamos su kokybės vertinimo procedūromis. Nuomonės referentas primygtinai reikalauja nustatyti, kad valstybės narės užtikrintų visapusišką Tarybos rekomendacijos dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinės sistemos, Tarybos rekomendacijos dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo ir Europos priemones, padedančias pripažinti mokymosi užsienyje rezultatus ir užtikrinti kokybišką mokymąsi, taikymą.

Apibendrindamas nuomonės referentas mano, kad nauja programa „Erasmus+“ atneš daug naudingų pokyčių ir, jei bus kokybiškai įgyvendinta, padarys stiprų teigiamą poveikį Europos ateičiai.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013

kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013

(Tekstas svarbus EEE)

(Tekstas svarbus EEE)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  vykstant staigiems ir dideliems technologinės revoliucijos ir globalizacijos nulemtiems pokyčiams, investicijos į judumą mokymosi tikslais, bendradarbiavimą ir novatoriškos politikos plėtotę švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse daro esminį poveikį įtraukios, glaudžios ir atsparios visuomenės kūrimui ir Sąjungos konkurencingumo palaikymui ir drauge prisideda prie europinės tapatybės stiprinimo ir demokratiškesnės Sąjungos;

(1)  vykstant staigiems ir dideliems pokyčiams, investicijos į judumą mokymosi tikslais, lavinimą vardan demokratijos ir solidarumo, bendradarbiavimą ir novatoriškos politikos plėtotę švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse daro esminį poveikį įtraukios, demokratinės, glaudžios ir atsparios visuomenės kūrimui ir Sąjungos konkurencingumo ir solidarumo palaikymui ir drauge prisideda prie europinės tapatybės stiprinimo ir demokratiškesnės Sąjungos;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  judumas neturėtų būti neišvengiamai grindžiamas perspektyvų nebuvimu savo šalyje, bet turėtų būti galimybė, kuria galėtų pasinaudoti kuo daugiau žmonių, neatsižvelgiant į socialinę kilmę, kultūrines aplinkybes ar turimas priemones;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  2017 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos iškilmingai paskelbtuose ir pasirašytuose dokumentuose, reglamentuojančiuose Europos socialinių teisių ramstį, nustatytas pirmasis ramsčio principas, pagal kurį kiekvienas žmogus turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kad galėtų išsaugoti ir įgyti gebėjimus, kurie leistų visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir sėkmingai įveikti permainas darbo rinkoje;

(4)  2017 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos iškilmingai paskelbtuose ir pasirašytuose dokumentuose, reglamentuojančiuose Europos socialinių teisių ramstį, nustatytas pirmasis ramsčio principas, pagal kurį kiekvienas žmogus turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kad galėtų išsaugoti ir įgyti gebėjimus, kurie leistų visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir sėkmingai integruotis į darbo rinką. Pagal trečią pagrindinį principą nurodyta, kad kiekvienas asmuo nepriklausomai nuo jo lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos turi teisę į vienodą požiūrį ir lygias galimybes užimtumo, socialinės apsaugos, švietimo srityse ir galimybę gauti visuomenei prieinamas prekes ir paslaugas. Septynioliktas principas teigia, kad neįgalieji turi teisę į finansinę paramą, užtikrinančią orų gyvenimą, paslaugas, leidžiančias jiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, ir jų poreikiams pritaikytą darbo aplinką. Turėtų būti įtvirtinamos lygios galimybės ir užtikrinamas pakankamas Sąjungos finansavimas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  2016 m. rugsėjo 16 d. Bratislavoje 27 valstybių narių lyderiai pabrėžė savo ryžtą suteikti jaunimui geresnių galimybių. 2017 m. kovo 25 d. pasirašytoje Romos deklaracijoje 27 valstybių narių, Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos vadovai įsipareigojo sukurti Sąjungą, kurioje jaunimas įgytų geriausią išsilavinimą bei gautų geriausią mokymą ir galėtų studijuoti bei rasti darbą visoje Sąjungoje, Sąjungą, kuri saugotų mūsų kultūros paveldą ir skatintų kultūrų įvairovę;

(5)  2016 m. rugsėjo 16 d. Bratislavoje 27 valstybių narių lyderiai pabrėžė savo ryžtą suteikti jaunimui geresnių galimybių. 2017 m. kovo 25 d. pasirašytoje Romos deklaracijoje 27 valstybių narių, Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos vadovai įsipareigojo sukurti Sąjungą, kurioje jaunimas įgytų geriausią išsilavinimą bei gautų geriausią mokymą ir galėtų studijuoti bei rasti deramą darbą visoje Sąjungoje. Sąjungą, kuri saugotų mūsų kultūros paveldą ir skatintų kultūrų įvairovę, solidarumą ir demokratiją;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  2014–2020 m. programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitoje patvirtinta, kad sukūrus bendrą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą buvo gerokai supaprastintas ir racionalizuotas programos valdymas ir padidinta jo sinergija, tačiau reikia tolesnių patobulinimų, kad būtų galima dar labiau konsoliduoti 2014–2020 m. programos veiksmingumo didinimo rezultatus. Konsultacijose dėl laikotarpio vidurio vertinimo ir dėl būsimos Programos, valstybės narės ir suinteresuotosios šalys primygtinai ragino išlaikyti programos taikymo sritį, struktūrą ir įgyvendinimo mechanizmus, tačiau taip pat patobulinti kai kuriuos aspektus, pavyzdžiui, padidinti programos įtraukumą. Jie taip pat išreiškė visapusišką paramą programos integruotumo išsaugojimui ir mokymosi visą gyvenimą paradigmai. Europos Parlamentas 2017 m. vasario 2 d. rezoliucijoje dėl programos „Erasmus +“ įgyvendinimo palankiai įvertino integruotą programos struktūrą ir paragino Komisiją būsimoje Programoje visapusiškai išnaudoti mokymosi visą gyvenimą dimensiją stiprinant ir skatinant bendradarbiavimą sektorių lygmeniu. Valstybės narės ir suinteresuotosios šalys taip pat pabrėžė reikmę išsaugoti programos tarptautiškumą ir išplėsti jį į kitus švietimo ir mokymo sektorius;

(6)  2014–2020 m. programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitoje patvirtinta, kad sukūrus bendrą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą buvo gerokai supaprastintas ir racionalizuotas Programos valdymas ir padidinta jo sinergija, tačiau, norint įvykdyti Programos tikslus reikia pagerinti judžių darbo vietų kokybę ir pasiūlyti kokybiškas judumo galimybes visiems, ir taip toliau tobulinti sistemą, kad būtų galima dar labiau konsoliduoti 2014–2020 m. programos veiksmingumo didinimo rezultatus. Konsultacijose dėl laikotarpio vidurio vertinimo ir dėl būsimos Programos, valstybės narės ir suinteresuotosios šalys ragino išlaikyti programos taikymo sritį, struktūrą ir įgyvendinimo mechanizmus, tačiau taip pat patobulinti kai kuriuos aspektus, pavyzdžiui, padidinti programos įtraukumą ir valdomumą taip pat ir smulkesniems paramoms gavėjams bei smulkesniems projektams. Jie taip pat išreiškė paramą programos integruotumo išsaugojimui ir mokymosi visą gyvenimą paradigmai. Europos Parlamentas 2017 m. vasario 2 d. rezoliucijoje dėl programos „Erasmus +“ įgyvendinimo palankiai įvertino integruotą programos struktūrą ir paragino Komisiją būsimoje Programoje visapusiškai išnaudoti mokymosi visą gyvenimą dimensiją stiprinant ir skatinant bendradarbiavimą sektorių lygmeniu. Valstybės narės ir suinteresuotosios šalys taip pat pabrėžė reikmę išsaugoti programos tarptautiškumą ir išplėsti jį į kitus švietimo ir mokymo sektorius;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  viešose konsultacijose dėl Sąjungos finansavimo vertybių ir judumo srityse šios tendencijos buvo patvirtintos ir buvo pabrėžta reikmė didinti būsimos Programos įtraukumą ir toliau pirmenybę teikti švietimo ir mokymo programų modernizavimui, taip pat stiprinti prioritetus, susijusius su europinės tapatybės, aktyvaus pilietiškumo ir dalyvavimo demokratiniame gyvenime skatinimu;

(7)  viešose konsultacijose dėl Sąjungos finansavimo vertybių ir judumo srityse šios tendencijos buvo patvirtintos ir buvo pabrėžta reikmė didinti būsimos Programos įtraukumą ir toliau pirmenybę teikti švietimo ir mokymo programų modernizavimui, taip pat stiprinti prioritetus, susijusius su europinės tapatybės, aktyvaus pilietiškumo, piliečių jausmo, kad priklauso Europos Sąjungai, ir dalyvavimo demokratiniame gyvenime skatinimu;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  2018 m. gegužės 2 d. priimtame komunikate „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“26 Komisija ragino kitoje finansinėje programoje labiau orientuotis į jaunimą, visų pirma daugiau nei dvigubai padidinti 2014–2020 m. programą „Erasmus+“ – vieną ryškiausių Sąjungos sėkmės pavyzdžių. Naujojoje programoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama įtraukumui ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių pritraukimui. Programa turėtų padėti daugiau jaunuolių išvykti į kitą šalį mokytis ar dirbti;

(8)  2018 m. gegužės 2 d. priimtame komunikate „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“26 Komisija ragino kitoje finansinėje programoje labiau orientuotis į jaunimą, visų pirma daugiau nei dvigubai padidinti 2014–2020 m. programą „Erasmus+“ – vieną ryškiausių Sąjungos sėkmės pavyzdžių. 2018 m. kovo 14 d. rezoliucijoje „Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas“ Europos Parlamentas skatino trigubai padidinti Programos biudžetą. Laikotarpio vidurio vertinimu patvirtinama, kad programos „Erasmus+“ biudžetas yra nuolat panaudojamas visas ir kad turimų lėšų nepakanka didelei paklausai patenkinti. Naujojoje programoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama įtraukumui ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių pritraukimui. Programa turėtų padėti daugiau jaunuolių išvykti į kitą šalį mokytis ar dirbti;

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  Europos Audito Rūmai savo specialiojoje ataskaitoje „Judumas pagal programą Erasmus +. Milijonai dalyvių ir įvairialypė Europos pridėtinė vertė, tačiau veiklos rezultatų vertinimą reikia toliau tobulinti“, kuri buvo paskelbta 2018 m. rugsėjo 6 d., patikino programos pridėtinę vertę Europai, daugiausia dėmesio skiriant švietimo ir mokymo komponentui. Vis dėlto pridėtinės vertės elementai, kuriais viršijami teisiniai reikalavimai, įskaitant strateginį požiūrį į judumą bei Europos tapatybės ir daugiakalbystės augimą, nėra vertinami kaip veiklos vertinimo dalis. Todėl auditoriai prašo, kad rodikliai, naudojami programų veiksmingumui įvertinti, būtų geriau suderinti su jos tikslais ir kad būtų nustatyti papildomi rodikliai, kurie turėtų būti prioritetiniai projekto vertinimo etape, stebimi ir apie juos turėtų būti pranešama;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  nors Europos Audito Rūmai pripažino, kad judumo srityje taikomos kelios supaprastintos naujovės, toje pačioje ataskaitoje taip pat rekomenduojama Komisijai supaprastinti šią sistemą, siekiant dar labiau sumažinti administracinę naštą. Auditoriai prašo Komisijos sudaryti palankesnes sąlygas naudos gavėjams ir pavieniams dalyviams teikti paraiškas ir ataskaitas, taip pat tobulinti IT priemones ir toliau kompiuterizuoti procedūras;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c)  savo 2017 m. spalio 24 d. komunikate „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“ Komisija pripažįsta, kad didesnis besimokančių asmenų ir darbuotojų judumas švietimo ir mokymo srityje, ypač pagal programą „Erasmus +“, būtų labai naudingas atokiausiems regionams, ir įsipareigoja toliau koreguoti finansinę paramą dalyviams, keliaujantiems iš atokiausių regionų ir į juos, ir pagal programą „Erasmus +“ šiems regionams toliau taikyti specialias finansavimo taisykles ir išnagrinėti galimybes išplėsti regioninį „Erasmus +“ bendradarbiavimą siekiant toliau skatinti judumą tarp atokiausių regionų ir kaimyninių trečiųjų šalių ir naudotis „Europos socialiniu fondu+“, kuris papildytų „Erasmus+“;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  tokiomis aplinkybėmis būtina parengti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/201327 sukurtą 2014–2020 m. švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“ pakeisiančią švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą (toliau – Programa). 2014–2020 m. programos, apimančios mokymąsi įvairiuose kontekstuose (formalųjį, neformalųjį ir savaiminį) ir visais gyvenimo etapais, integruotumas turėtų būti išsaugotas, kad būtų galima paskatinti lankstesnes mokymosi trajektorijas, leidžiančias žmonėms įgyti gebėjimų, kurių reikia XXI a. iššūkiams įveikti;

(9)  tokiomis aplinkybėmis būtina parengti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/201327 sukurtą 2014–2020 m. švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“ pakeisiančią švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą (toliau – Programa). 2014–2020 m. programos, apimančios mokymąsi įvairiuose kontekstuose (formalųjį, neformalųjį ir savaiminį) ir visais gyvenimo etapais, integruotumas turėtų būti sustiprintas, siekiant paskatinti lankstesnes mokymosi trajektorijas ir mokymosi visą gyvenimą principą, leidžiančius žmonėms įgyti gebėjimų, kurių reikia vystytis kaip individams ir XXI a. iššūkiams įveikti. Komisija ir valstybės narės turėtų aktyviai skatinti sektorių bendradarbiavimą, tam skiriant pakankamą biudžetą, kad būtų galima įgyvendinti ir didelio masto politikos projektus, taip pat užtikrinti biudžeto lankstumą nacionalinėms institucijoms ir projektų pareiškėjams, kad jie kurtų bendrus projektus įvairiomis temomis, kuriuose taikomas mokymosi visą gyvenimą principas ir skatinami lankstūs veikimo būdai;

__________________

__________________

27 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).

27 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Programai turėtų būti suteikta dar daugiau galimybių prisidėti prie Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srities politikos tikslų ir prioritetų įgyvendinimo. Nuosekliai taikomas mokymosi visą gyvenimą principas yra esminis aspektas valdant pokyčius, kuriuos žmonėms tenka įveikti įvairiais gyvenimo etapais. Siekiant toliau įgyvendinti šį principą, būsimoje Programoje reikėtų išlaikyti glaudų ryšį su visa strategine Sąjungos politinio bendradarbiavimo švietimo, mokymo ir jaunimo srityje sistema, įskaitant politines mokyklinio ugdymo, aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo darbotvarkes, drauge stiprinant ir plėtojant naują sinergiją su kitomis susijusiomis Sąjungos programomis ir politikos sritimis;

(10)  Programai turėtų būti suteikta dar daugiau galimybių prisidėti prie Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srities politikos tikslų ir prioritetų įgyvendinimo. Nuosekliai taikomas mokymosi visą gyvenimą principas yra esminis aspektas valdant pokyčius, kuriuos žmonėms tenka įveikti įvairiais gyvenimo etapais, ypač vyresniems nei 50 metų, kuriems trūksta įgūdžių, reikalingų greitai persiorientuoti darbo rinkoje. Siekiant toliau įgyvendinti šį principą, būsimoje Programoje reikėtų išlaikyti glaudų ryšį su visa strategine Sąjungos politinio bendradarbiavimo švietimo, mokymo ir jaunimo srityje sistema, įskaitant politines mokyklinio ugdymo, aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo darbotvarkes, drauge stiprinant ir plėtojant naują sinergiją su kitomis susijusiomis Sąjungos programomis ir politikos sritimis;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  vienas pagrindinių programos „Erasmus +“ tikslų turi būti išlaikyti pagal programą vykdomos veiklos už mokyklos, profesinio mokymo ir studijų ribų, statusą. Todėl reikia tobulinti veiklą, susijusią su darbo su jaunimu, meninės ir kultūrinės veiklos, demokratijos supratimo, suaugusiųjų švietimo ir mėgėjiško sporto skatinimu;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Programa – svarbiausias Europos švietimo erdvės kūrimo veiksnys. Ji turėtų būti parengta taip, kad galėtų papildyti programą, pakeisiančią bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginę programą, ir „Europos įgūdžių darbotvarkę“28, kuriomis siekiama užtikrinti strateginę įgūdžių ir kompetencijos svarbą išsaugant darbo vietas, ekonomikos augimą ir konkurencingumą. Ji turėtų padėti valstybėms narėms siekti Paryžiaus deklaracijoje dėl pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių skatinimo pasitelkiant švietimą29 nustatytų tikslų;

(11)  Programa – svarbiausias Europos švietimo erdvės kūrimo ir pagrindinių Sąjungos įgūdžių, reikalingų mokymuisi visą gyvenimą, ugdymo veiksnys. Ji turėtų būti parengta taip, kad galėtų papildyti programą, pakeisiančią bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginę programą, ir „Europos įgūdžių darbotvarkę“28, kuriomis siekiama užtikrinti strateginę įgūdžių ir kompetencijos svarbą išsaugant kokybiškas darbo vietas, ekonomikos augimą ir konkurencingumą. Ji turėtų padėti valstybėms narėms siekti Paryžiaus deklaracijoje dėl pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių skatinimo pasitelkiant švietimą29 nustatytų tikslų;

__________________

__________________

28 COM(2016) 381 final.

28 COM(2016) 381 final.

29 [Reference].

29 [Reference].

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  Programoje studentams, mokytojams ir besimokantiems suaugusiesiems turėtų būti suteikiama galimybė išplėsti savo akiratį ir sumažinti išankstinį nusistatymą LGBTI asmenų atžvilgiu. Mokytojų rengimo metu juo reikėtų mokyti kaip sėkmingai įtraukti LGBTI temas į mokymo programą, kaip padėti LGBTI studentams ir kolegoms ir kaip apsaugoti lesbietes, gėjus, biseksualius, translyčius ir interseksualius asmenis (LGBTI) mokyklos teisės aktais. Be to, suaugusiųjų švietimo ir profesinio rengimo bei mokymo galimybėmis reikėtų padėti tiems LGBTI asmenims, kurie dėl nesaugios mokyklos ir (arba) studijų aplinkos pasitraukė iš mokyklos ar universiteto;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  programa „Erasmus +“ siekiama, kad daugiau projektų vykdytojų, neturinčius Sąjungos patirties, teiktų paraiškas dėl finansavimo. Todėl nacionalinės agentūros turėtų parengti arba išplėtoti konkrečius paramos mechanizmus, skirtus tokiems projektų vykdytojams;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11c)  Komisijos parengtas programos vadovas turėtų būti toliau tobulinamas, kad jis būtų praktiškas, paprastas ir aiškus.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  jaunuoliai mano, kad programa „Erasmus +“ visų pirma skirta universitetų studentams. Todėl Europos, nacionaliniu ir regionų lygmenimis didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas skirtingų programos sričių ir su kiekviena sritimi susijusių paprogramių, įskaitant mokyklinį ugdymą („Comenius“), aukštąjį mokslą („Erasmus“), tarptautinį aukštąjį mokslą („Erasmus Mundus“), profesinį rengimą ir mokymą („Leonardo ad Vinči“), suaugusiųjų švietimą („Grundtvig“), jaunimo veiklą („Veiklus jaunimas“) ir sportą, žinomumui didinti;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  rengiant Programą turėtų būti atsižvelgta ir į Sąjungos darbo planą sporto srityje – [...] m. Sąjungos lygmens bendradarbiavimo sporto srityje programą32. Turėtų būti užtikrintas Sąjungos darbo plano ir pagal Programą remiamų sporto srities veiksmų suderinamumas ir papildomumas. Atsižvelgiant į svarbų sporto vaidmenį skatinant fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, socialinę įtrauktį ir lygybę, visų pirma daugiausia dėmesio reikia skirti mėgėjiškam sportui. Programa turėtų prisidėti prie Europos bendrų vertybių propagavimo per sportą, gero valdymo ir sąžiningumo sporte, taip pat prie švietimo, mokymo ir įgūdžių ugdymo sporte ir per sportą;

(13)  rengiant Programą turėtų būti atsižvelgta ir į Sąjungos darbo planą sporto srityje – [...] m. Sąjungos lygmens bendradarbiavimo sporto srityje programą32. Turėtų būti užtikrintas Sąjungos darbo plano ir pagal Programą remiamų sporto srities veiksmų suderinamumas ir papildomumas. Atsižvelgiant į svarbų sporto vaidmenį skatinant fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, socialinę įtrauktį ir lygybę, visų pirma daugiausia dėmesio reikia skirti mėgėjiškam sportui. Programa turėtų prisidėti prie Europos bendrų vertybių propagavimo per sportą, gero valdymo ir sąžiningumo sporte, taip pat prie švietimo, mokymo ir įgūdžių ugdymo sporte ir per sportą. Šiuo atžvilgiu reikia skatinti sporto trenerių judumą, ypač trenerių, kurie vadovauja moterų sporto grupėms ir kuriems reikia paramos kovojant su seksizmu ir mizoginija;

_________________

_________________

32 [Reference].

32 [Reference].

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  atsakingos institucijos turėtų užtikrinti, kad paraiškos formos būtų parengiamos laiku ir tinkamai;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  Programa turėtų būti įtraukesnė – turėtų būti geriau pritraukiami mažiau galimybių turintys asmenys, be kita ko, siūlant lankstesnio formato judumą mokymosi tikslais ir skatinant nedidelių organizacijų, visų pirma naujokių ir bendruomenės lygmens organizacijų, tiesiogiai dirbančių su įvairių amžiaus grupių palankių sąlygų neturinčiais besimokančiais asmenimis, dalyvavimą. Reikėtų skatinti virtualaus formato, pavyzdžiui, virtualiojo bendradarbiavimo, mišriojo ir virtualiojo judumo, naudojimą, kad būtų galima pritraukti daugiau dalyvių, visų pirma tų, kurie turi mažiau galimybių, ir tų, kuriems fizinis persikėlimas į šalį, kuri nėra nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, galėtų kelti problemų;

(16)  Programa turėtų būti įtraukesnė – turėtų būti geriau pritraukiami mažiau galimybių turintys asmenys, be kita ko, siūlant lankstesnio formato judumą mokymosi tikslais ir skatinant nedidelių organizacijų, visų pirma naujokių ir bendruomenės lygmens organizacijų, tiesiogiai dirbančių su įvairių amžiaus grupių palankių sąlygų neturinčiais besimokančiais asmenimis, dalyvavimą supaprastinus administracines procedūras ir pasitelkiant aiškią komunikaciją. Reikėtų skatinti virtualaus formato, pavyzdžiui, virtualiojo bendradarbiavimo, mišriojo ir virtualiojo judumo, naudojimą, nepakeičiant fizinio judumo, tačiau jį naudojant kaip papildomą priemonę, kad būtų galima pritraukti daugiau dalyvių, visų pirma tų, kurie turi mažiau galimybių, ir tų, kuriems fizinis persikėlimas į šalį, kuri nėra nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, galėtų kelti problemų. Tvirtesnės paramos struktūros vietos ir nacionaliniu lygmenimis, pavyzdžiui, tikslinis kultūrinis, visuomeninis ir taip pat kalbinis pasiruošimas bei nuolat teikiama parama vykdant judumo programą ar gestų kalbos vertimas mažiau galimybių turintiems asmenims užtikrintų nediskriminacinę ir be kliūčių prieigą prie visų rūšių veiklos, vykdomos pagal programą „Erasmus+“, vadovaujantis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir Europos strategija dėl negalios. Tikslinis šių grupių finansavimas ir priemonės, pavyzdžiui, konsultantų (angl. coaches) skyrimas nacionalinėse agentūrose, kurie teiktų konsultacijas apie geriausią lėšų skyrimą, taip pat padėtų padidinti Programos įtraukumą. „Europos socialinis fondas+“ yra pagrindinis paramos fondas, teikiantis paramą mažiau galimybių turintiems asmenims valstybių narių lygmeniu, o kadangi jo tikslai yra tokie patys, jis galėtų papildyti „Erasmus+“ judumo programas;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  Programa turėtų užtikrinti kokybišką judumo patirtį, remiantis principais, nustatytais Europos mobilumo kokybės chartijoje (2006/961/EB), kai praktinių nuostatų, pavyzdžiui, informacijos, pasirengimo, paramos ir patirties ir kvalifikacijų pripažinimo kokybė, taip pat iš anksto nustatomi aiškūs mokymo planai ir mokymo rezultatai turi lemiamą poveikį judumo patirties privalumams. Pasirengimo ir informaciniai seminarai, kuriuose mokoma kalbų ir tarpkultūrinių įgūdžių, turėtų būti neatskiriama judumo patirties dalis, juos turėtų renti siunčiančiosios arba priimančiosios organizacijos ar judumo paslaugų teikėjai. Siekiant padidinti mokymosi judumo aprėptį, įtraukumą ir kokybę, patirties sukaupę judumo paslaugų teikėjai turėtų pasinaudoti supaprastinta paraiškų teikimo procedūra, pavyzdžiui, akreditacija, laikantis kokybės chartijų;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  Programa turėtų būti sustiprintos dabartinės judumo mokymosi tikslais galimybės, visų pirma tuose sektoriuose, kuriuose Programa galėtų būti veiksmingiausia, kad jos būtų pasiekiamesnės ir kad būtų patenkinta didelė paklausa. Tai turėtų būti daroma visų pirma teikiant daugiau ir palankesnių judumo veiklos galimybių aukštųjų mokyklų studentams ir mokiniams ar profesinių mokyklų moksleiviams. Menkų įgūdžių suaugusių besimokančių asmenų judumas turėtų būti integruotas į bendradarbiavimo partnerystės programas. Turėtų būti išplėstos neformaliojo mokymosi veikloje dalyvaujančio jaunimo judumo galimybės, kad galėtų dalyvauti daugiau jaunuolių. Taip pat, atsižvelgiant į sverto efektą, reikėtų stiprinti švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių darbuotojų judumo galimybes. Vadovaujantis tikros Europos švietimo erdvės vizija, Programa turėtų būti skatinamas judumas ir mainai ir propaguojamas studentų dalyvavimas švietimo ir kultūrinėje veikloje – to turėtų būti siekiama remiant procesų skaitmenizaciją, pavyzdžiui, Europos studento pažymėjimo iniciatyvą. Ši iniciatyva gali būti svarbus žingsnis užtikrinant, kad judumas taptų realybe visiems – pirmiausia suteikiant aukštojo mokslo institucijoms galimybę siųsti ir priimti daugiau mainuose dalyvaujančių studentų tuo pačiu metu didinant studentų judumo kokybę, tačiau taip pat palengvinant studentų prieigą prie įvairių paslaugų (bibliotekos, transporto, apgyvendinimo) dar iki atvykimo į užsienio įstaigą;

(20)  Programa turėtų būti sustiprintos dabartinės judumo mokymosi tikslais galimybės, visų pirma tuose sektoriuose, kuriuose Programa galėtų būti veiksmingiausia, kad jos būtų pasiekiamesnės ir kad būtų patenkinta didelė paklausa. Tai turėtų būti daroma visų pirma teikiant daugiau ir palankesnių judumo galimybių šiuo metu mažiau pasiekiamoms grupėms, pavyzdžiui, profesinio rengimo ir mokymo mokyklų moksleiviams, ypač pirminio profesinio rengimo ir mokymo sektoriuje, mokiniams ir aukštųjų mokyklų studentams. Žemos kvalifikacijos suaugusių besimokančių asmenų arba mažiau galimybių turinčių judumas turėtų būti įtrauktas į bendradarbiavimo partnerystės programas. Turėtų būti išplėstos neformaliojo mokymosi veikloje dalyvaujančio jaunimo judumo galimybės, kad galėtų dalyvauti daugiau jaunuolių. Taip pat, atsižvelgiant į sverto efektą, reikėtų stiprinti švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių darbuotojų judumo galimybes. Vadovaujantis tikros Europos švietimo erdvės vizija, Programa turėtų būti skatinamas judumas ir mainai ir propaguojamas studentų dalyvavimas švietimo ir kultūrinėje veikloje – to turėtų būti siekiama remiant procesų skaitmenizaciją, pavyzdžiui, Europos studento pažymėjimo iniciatyvą. Ši iniciatyva gali būti svarbus žingsnis užtikrinant, kad judumas taptų realybe visiems – pirmiausia suteikiant aukštojo mokslo institucijoms galimybę siųsti ir priimti daugiau mainuose dalyvaujančių studentų tuo pačiu metu didinant studentų judumo kokybę, tačiau taip pat palengvinant studentų prieigą prie įvairių paslaugų (bibliotekos, transporto, apgyvendinimo) dar iki atvykimo į užsienio įstaigą;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  judumo mokymosi tikslais galimybės pasienio regionuose turėtų būti remiamos papildomai. Visų pirma profesinio rengimo ir mokymo programose dalyvaujantiems moksleiviams turėtų būti sudarytos galimybės lengviau stažuotis arba dalį studijų praleisti užsienyje, kad jie galėtų susipažinti su tarpvalstybine darbo rinka;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20b)  Programa turėtų sustiprinti įtraukų ir kokybišką profesinį rengimą ir mokymą (PRM), nes jis atlieka svarbų ekonominį ir socialinį vaidmenį Europoje, dėl to užtikrinamos vienodos galimybės ir socialinė įtrauktis visiems piliečiams, įskaitant socialiai nepalankioje padėtyje esančioms grupėms priklausančius asmenis ir mažiau galimybių turinčius asmenys. Programa padės spręsti PRM sektoriuje kylančius specifinius sunkumus, pavyzdžiui, susijusius su specifine struktūrine parama, kaip kalbinių įgūdžių ir sektoriui būdingo kalbinio mokymo ar deramų vertinimo priemonių teikimas dalyviams, taip pat teiks finansavimą siekiant kompensuoti ribotas nacionalines lėšas, kurios turimos studentų, mokytojų ir darbuotojų PRM sektoriuje mainams, arba sudarys palankesnes sąlygas ieškoti partnerių aukštos kokybės judumo programose;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

20 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20c)  Programa turėtų remti judumo patirtį suaugusiųjų švietimo, kurio pagrindinis tikslas – socialinės įtraukties, aktyvaus pilietiškumo, įsidarbinamumo, asmeninio tobulėjimo ir gerovės, kartu su žinių, kompetencijų ir įgūdžių perdavimu, skatinimas, srityje;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

20 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20d)  Programa turėtų skatinti mokytojų arba kitų švietimo srities darbuotojų judumą, įskaitant ankstyvojo lavinimo ir ikimokyklinio lavinimo srities darbuotojus, prisidėdama prie jų pirminio ir tęstinio profesinio tobulėjimo, taip pat ji turėtų užtikrinti, kad mokytojai gautų paramą iš savo mokyklų, kai dalyvauja judumo programose, įskaitant tinkamą mokymą prieš dalyvavimą judumo programoje, taip pat plėstų žinias ir gerintų kompetencijas, kurias galėtų naudoti mokant ir dėstant mainų programų studentams. Siekiant padidinti mokytojų galimybes dalyvauti Programoje, jų atstovaujamąsias asociacijas nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis reikėtų įtraukti į vietos informavimo kampanijas, kurias koordinuotų jų atitinkamos nacionalinės agentūros. Mokytojų dalyvavimas judumo programose turėtų būti laikomas ne atostogomis, o jų oficialaus darbo laiko dalimi;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  Programa turėtų paskatinti jaunimą dalyvauti Europos demokratiniame gyvenime, be kita ko, remiant projektus, kuriuose dalyvaujantis jaunimas įsitraukia ir mokosi dalyvauti pilietinėje visuomenėje, didinant informuotumą apie Europos bendras vertybes (įskaitant pagrindines teises), suburiant jaunuolius ir vietos, nacionalinio ar Sąjungos lygmens sprendimų priėmėjus, taip pat prisidedant prie Europos integracijos proceso;

(21)  Programa turėtų paskatinti jaunimą dalyvauti Europos demokratiniame gyvenime, be kita ko, remiant projektus, kuriuose dalyvaujantis jaunimas įsitraukia ir mokosi dalyvauti pilietinėje visuomenėje, didinant informuotumą apie Europos bendras vertybes (įskaitant pagrindines teises), suburiant jaunuolius ir vietos, nacionalinio ar Sąjungos lygmens sprendimų priėmėjus, taip pat prisidedant prie Europos integracijos proceso. Programoje pripažįstama jaunimo organizacijų ir darbo su jaunimu svarba siekiant šio tikslo, o dėmesys bus sutelktas į tai, kaip stiprinti jaunimo sektorių Europoje remiant ir skatinant jaunimo organizacijų veiklą ir projektus visoje Europoje bei kaimyninėse šalyse ir bendradarbiavimą su kitomis pasaulio šalimis;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  Programa turėtų pasiūlyti jaunimui daugiau galimybių atrasti Europą per užsienyje įgyjamą mokymosi patirtį. Aštuoniolikmečiams, visų pirma tiems, kurie turi mažiau galimybių, turėtų būti suteikta galimybė pirmą kartą ir bent trumpai vienam ar su grupe patirti, ką reiškia keliauti Europoje, dalyvaujant neformalioje švietimo veikloje, kuria siekiama sustiprinti priklausymo Europos Sąjungai jausmą ir atrasti jos kultūrinę įvairovę. Programa turėtų padėti nustatyti įstaigas, atsakingas už dalyvių pritraukimą ir atranką, ir remti veiklą, kuria skatinamas patirties mokymosi aspektas;

(22)  Programa turėtų pasiūlyti jaunimui daugiau galimybių atrasti Europą per užsienyje įgyjamą kokybišką mokymosi patirtį. Bet kokio amžiaus jaunuoliams, visų pirma tiems, kurie turi mažiau galimybių, turėtų būti suteikta galimybė pirmą kartą ir bent trumpai vienam ar su grupe patirti kokybišką mokymąsi keliaujant Europoje, dalyvaujant neformalioje švietimo veikloje, kuria siekiama sustiprinti priklausymo Europos Sąjungai jausmą ir atrasti jos kultūrinę įvairovę. Programa turėtų padėti nustatyti įstaigas, įskaitant pilietinės visuomenės ir jaunimo organizacijas, atsakingas už dalyvių pritraukimą ir atranką, ir remti veiklą, kuria skatinamas patirties mokymosi aspektas. Pagal Programą vykdant iniciatyvą „DiscoverEU“ turėtų būti siekiama aiškaus mokymosi tikslo ir veiklos. Komisija turi užtikrinti, kad vietos būtų skiriamos išlaikant geografinę pusiausvyrą. Galima apsvarstyti galimybę Programą vykdyti bendradarbiaujant su Europos kultūros sostinių, Europos jaunimo sostinių, Europos savanorių kultūros sostinių ir Europos žaliųjų sostinių iniciatyvomis;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  Programa taip pat turėtų skatinti vyresnio amžiaus besimokančių asmenų, įskaitant trečiojo amžiaus universitetų studentus ir vyresnių negu 50 metų amžiaus darbuotojus, kurie dirba pereinamuoju laikotarpiu darbo rinkoje, ir kartų mainams tarp jaunimo ir vyresnio amžiaus asmenų skirtą veiklą.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  be to, Programa turėtų stiprinti kalbų mokymąsi, visų pirma aktyviau naudojantis internetinėmis priemonėmis, nes e. mokymasis teikia papildomų lankstumo ir prieigos privalumų mokantis kalbų;

(23)  be to, siekiant įveikti vieną iš studentų judumo kliūčių, Programa turėtų stiprinti kalbų mokymąsi, įskaitant gestų kalbas, mažumų ir kaimyninių šalių kalbas, visų pirma aktyviau naudojantis prieinamomis internetinėmis priemonėmis, taip pat tradiciniais kalbų mokymo metodais;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  Programa turėtų remti priemones, kuriomis stiprinamas švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiančių organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas, pripažįstant esminį jų vaidmenį teikiant žmonėms žinias, ugdant gebėjimus ir kompetenciją, kurių reikia kintančiame pasaulyje, taip pat deramai išnaudojant inovacijų, kūrybiškumo ir verslumo potencialą, ypač skaitmeninėje ekonomikoje;

(24)  Programa turėtų remti priemones, kuriomis stiprinamas švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiančių organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas, pripažįstant esminį jų vaidmenį teikiant žmonėms žinias, ugdant gebėjimus ir kompetenciją, kurių reikia kintančiame pasaulyje, taip pat deramai išnaudojant darnaus vystymosi, socialinės pažangos, inovacijų, kūrybiškumo ir verslumo potencialą, ypač skaitmeninėje ekonomikoje;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 8 straipsnį Programa turi būti remiamas visuomenės informavimas apie neįgaliuosius ir, siekiant skatinti teigiamą požiūrį bei didesnį socialinį sąmoningumą, ji turi raginti pripažinti neįgaliųjų įgūdžius, laimėjimus ir gebėjimus. Ji taip pat turi visais švietimo sistemos lygmenimis skatinti pagarbą neįgaliųjų teisėms ir įtraukti informuotumo apie neįgaliuosius ir jų teises didinimo programas;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  2017 m. gruodžio 14 d. išvadose Europos Vadovų Taryba paragino valstybes nares, Tarybą ir Komisiją įgyvendinti iniciatyvas, kuriomis Europos bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje būtų pakeltas į aukštesnį lygį, be kita ko, skatinant, kad iki 2024 m. atsirastų Europos universitetai, kuriuos sudarytų taikant principą „iš apačios į viršų“ sukurti visos Sąjungos universitetų tinklai. Programa turėtų remti šiuos Europos universitetus;

(25)  2017 m. gruodžio 14 d. išvadose Europos Vadovų Taryba paragino valstybes nares, Tarybą ir Komisiją įgyvendinti iniciatyvas, kuriomis Europos bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje būtų pakeltas į aukštesnį lygį, be kita ko, skatinant, kad iki 2024 m. atsirastų Europos universitetai, kuriuos sudarytų taikant principą „iš apačios į viršų“ sukurti visos Sąjungos universitetų tinklai. Programa turėtų remti šiuos Europos universitetus ir užtikrinti finansinę paramą – daugiausiai 20 proc. centralizuoto biudžeto švietimo ir mokymo srities veiksmams. Programa turėtų užtikrinti, kad Europos universitetų tinklas garantuotų visapusišką geografinę Europos universitetų aprėptį;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  2010 m. Briugės komunikate raginta remti profesinį meistriškumą siekiant pažangaus ir tvaraus augimo. 2017 m. komunikate „Inovacijų stiprinimas Europos regionuose“ profesinio mokymo ir inovacijų sistemų susiejimas laikomas regiono lygmens pažangiosios specializacijos strategijų dalimi. Programa turėtų suteikti priemonių, kuriomis būtų galima atsiliepti į šiuos raginimus, ir paremti profesinio meistriškumo centrų tarptautinių platformų, glaudžiai integruotų į vietos ir regionines augimo, inovacijų ir konkurencingumo strategijas, kūrimą. Šie meistriškumo centrai turėtų veikti kaip kokybiškų profesinių įgūdžių „varikliai“ sektorinių iššūkių kontekste ir drauge remti bendrus struktūrinius pokyčius ir Sąjungos socialinę ir ekonominę politiką;

(26)  2010 m. Briugės komunikate raginta remti profesinį meistriškumą siekiant pažangaus ir tvaraus augimo. 2017 m. komunikate „Inovacijų stiprinimas Europos regionuose“ profesinio mokymo ir inovacijų sistemų susiejimas laikomas regiono lygmens pažangiosios specializacijos strategijų dalimi. Programa turėtų suteikti priemonių, kuriomis būtų galima atsiliepti į šiuos raginimus, ir paremti profesinio meistriškumo centrų tarptautinių platformų, glaudžiai integruotų į vietos ir regionines augimo, inovacijų, konkurencingumo, socialinės įtraukties ir darnaus vystymosi strategijas, kūrimą. Šie meistriškumo centrai turėtų veikti kaip kokybiškų profesinių įgūdžių „varikliai“ sektorinių iššūkių kontekste ir drauge remti bendrus struktūrinius pokyčius ir Sąjungos socialinę ir ekonominę politiką; Programa turėtų teikti finansavimą šiems meistriškumo centrams – jiems skirti bent 10 proc. centralizuoto biudžeto švietimo ir mokymo srities veiksmams, ir turėtų užtikrinti visapusišką geografinę aprėptį visoje Europoje;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekiant padidinti virtualiojo bendradarbiavimo mastą, Programa taip pat turėtų remti sistemiškesnį interneto platformų (pavyzdžiui, „eTwinning“, „School Education Gateway“, Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninės platformos, Europos jaunimo portalo ir aukštojo mokslo interneto platformos) naudojimą;

(27)  siekiant padidinti virtualiojo bendradarbiavimo mastą, Programa taip pat turėtų remti sistemiškesnį ir lengviau prieinamą interneto platformų (pavyzdžiui, „eTwinning“, „School Education Gateway“, Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninės platformos, Europos jaunimo portalo ir aukštojo mokslo interneto platformos) naudojimą;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  Programa turėtų prisidėti prie įgūdžių ir kvalifikacijos skaidrumo ir pripažinimo didinimo, taip pat prie mokymosi kreditų ar mokymosi rezultatų vienetų perkėlimo, kad būtų geriau užtikrinama kokybė ir remiamas neformaliojo ir savaiminio mokymosi patvirtinimas, įgūdžių valdymas ir orientavimas. Šiuo tikslu Programa taip pat turėtų remti nacionalinio ir Sąjungos lygmens kontaktinius centrus ir tinklus, kurie sudaro palankesnes sąlygas mainams visoje Europoje, ir lankstesnių mokymosi trajektorijų kūrimą, kad būtų galima judėti tarp įvairių švietimo, mokymo ir jaunimo sričių ir formalios bei neformalios aplinkos;

(28)  Programa turėtų prisidėti prie įgūdžių ir kvalifikacijos skaidrumo ir pripažinimo didinimo, taip pat prie mokymosi kreditų ar mokymosi rezultatų vienetų perkėlimo, kad būtų geriau užtikrinama kokybė ir remiamas neformaliojo ir savaiminio mokymosi patvirtinimas, įgūdžių valdymas ir orientavimas. Šiuo tikslu Programa taip pat turėtų remti nacionalinio ir Sąjungos lygmens kontaktinius centrus ir tinklus, kurie sudaro palankesnes sąlygas mainams visoje Europoje, ir lankstesnių bei įtraukesnių mokymosi trajektorijų kūrimą, kad būtų galima judėti tarp įvairių švietimo, mokymo ir jaunimo sričių ir formalios bei neformalios aplinkos;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  Programa turėtų užtikrinti, kad dalyvaujant judumo programose įgytos bet kokio pobūdžio kompetencijos būtų tinkamai užfiksuotos dokumentais, patvirtintos ir pripažįstamos. Programa turėtų skirti ypatingą dėmesį švietimo ir mokymosi užsienyje laikotarpių patvirtinimui ir pripažinimui, įskaitant vidurinį išsilavinimą, ir šiuo atveju biudžeto lėšos ir konkrečios dotacijos turėtų būti susietos su kokybės įvertinimo procedūromis, mokymosi rezultatų aprašymu, taip pat visapusišku 2012 m. Tarybos rekomendacijos dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinės sistemos, Tarybos rekomendacijos dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo ir Europos priemones, padedančias pripažinti mokymosi užsienyje rezultatus ir užtikrinti kokybišką mokymąsi, pavyzdžiui, Europos kvalifikacijų sandarą (EKS), Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo registrą (angl. EQAR), Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (angl. ECVET) ir Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą (angl. EQAVET), taikymu;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant užtikrinti sąsajas su kitomis Sąjungos priemonėmis ir remti kitas Sąjungos politikos sritis, judumo galimybių turėtų būti suteikta pačiuose įvairiausiuose sektoriuose, pavyzdžiui, viešajame, žemės ūkio ar verslo, dirbantiems žmonėms, kad jie įgytų mokymosi užsienyje patirties, kuri leistų jiems bet kuriuo gyvenimo etapu augti ir tobulėti tiek profesinėje, tiek asmeninėje srityje, ir visų pirma geriau suvokti savo europinę tapatybę ir suprasti Europos kultūrų įvairovę. Programa turėtų pasiūlyti prieigą prie visų Sąjungos tarpvalstybinio judumo galimybių su stipriu mokymosi aspektu ir supaprastinti judumo programų pasiūlą naudos gavėjams ir šios veiklos dalyviams. Turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos išplėsti „Erasmus“ projektus; turėtų būti nustatyta specialių priemonių, padedančių „Erasmus“ projektų vykdytojams teikti paraiškas dotacijai gauti ar siekti sinergijos naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų fondais ir migracijos, saugumo, teisingumo ir pilietybės, sveikatos ir kultūros programomis;

(30)  siekiant užtikrinti sąsajas su kitomis Sąjungos priemonėmis ir remti kitas Sąjungos politikos sritis, judumo galimybių turėtų būti suteikta pačiuose įvairiausiuose sektoriuose, pavyzdžiui, viešajame, žemės ūkio ar verslo, dirbantiems žmonėms, įskaitant neįgaliuosius, kad jie įgytų mokymosi užsienyje patirties, kuri leistų jiems bet kuriuo gyvenimo etapu augti ir tobulėti tiek profesinėje, tiek asmeninėje srityje, ir visų pirma geriau suvokti savo europinę tapatybę ir suprasti Europos kultūrų įvairovę. Programa turėtų pasiūlyti prieigą prie visų Sąjungos tarpvalstybinio judumo galimybių su stipriu mokymosi aspektu ir supaprastinti judumo programų pasiūlą naudos gavėjams ir šios veiklos dalyviams. Turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos išplėsti „Erasmus“ projektus; turėtų būti nustatyta specialių priemonių, padedančių „Erasmus“ projektų vykdytojams teikti paraiškas dotacijai gauti ar siekti sinergijos naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų fondais ir migracijos, saugumo, teisingumo ir pilietybės, sveikatos ir kultūros programomis, taip pat Europos solidarumo korpusu;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

(32)  Programa turi atitikti pagrindinį Paryžiaus susitarimo tikslą – stiprinti visuotinį atsaką į klimato kaitos grėsmę. Atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a)  Programa ir jos priemonės šioje unikalioje tarptautinėje aplinkoje turėtų atlikti labai svarbų vaidmenį ugdant žmones pasaulinio tvarumo ir pasaulinių tyrimų, aplinkos apsaugos, klimato kaitos srityse, ir šie tyrimai kaip horizontalusis elementas turėtų būti įtraukti ne tik į tikslines programas, bet ir į visą pagrindinę veiklą formaliojo, neformaliojo švietimo ar savaiminio mokymosi forma;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32b)  atsižvelgiant į SESV 8 straipsnyje nustatytą Europos Sąjungos teisinį įsipareigojimą visuose jos veiksmuose panaikinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, ši programa turėtų padėti integruoti lyčių aspektą į Sąjungos politiką. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą. Ypač reikia pagerinti dalyvių iš trečiųjų šalių lyčių pusiausvyrą.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  siekiant užtikrinti kritinę asignavimų masę, kad būtų galima pasiekti kiekviename iš toliau nurodytų sektorių numatytą įgyvendinimo pažangą ir rezultatus, turėtų būti apibrėžtas bazinio paketo, skirto švietimo ir mokymo srities veiklai, kurią valdys nacionalinės agentūros, paskirstymas nustatant minimalius asignavimus kiekvienam sektoriui (aukštojo mokslo, mokyklinio ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo);

(34)  siekiant užtikrinti kritinę asignavimų masę, kad būtų galima pasiekti kiekviename iš toliau nurodytų sektorių numatytą įgyvendinimo pažangą ir rezultatus, turėtų būti apibrėžtas bazinio paketo, skirto švietimo ir mokymo srities veiklai, kurią valdys nacionalinės agentūros, paskirstymas nustatant minimalius asignavimus kiekvienam sektoriui (aukštojo mokslo, mokyklinio ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo). Be to, taip pat būtų galima nustatyti minimaliuosius asignavimus kiekvienai tikslinei grupei.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai pagal šį reglamentą turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir gauti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. Be kita ko, reikėtų apsvarstyti galimybę naudoti fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius ir su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;

(36)  finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai pagal šį reglamentą turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir gauti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. Be kita ko, reikėtų apsvarstyti galimybę naudoti fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius ir su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje. Tikslinė finansinė parama, pavyzdžiui, išankstinio finansavimo galimybės mažiau galimybių turintiems asmenims, arba papildomų išlaidų, tenkančių neįgaliems asmenims dėl jų neįgalumo, finansavimas, yra itin svarbi Programos įtraukumui;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(36a)  finansinės paramos, t. y. dotacijų, kelionių ar administracinių vienkartinių išmokų, nustatyto dydžio sumų ir vieneto sąnaudų, dydžiai turėtų būti kasmet peržiūrimi ir pakoreguojami atsižvelgiant į gyvenimo lygį ir pragyvenimo išlaidas priimančioje šalyje ar priimančiame mieste, remiantis atnaujintais Eurostato duomenimis, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų tikrovę ir nebūtų diskriminaciniai. Labai svarbu, kad apskaičiuojant skiriamas subsidijas būtų atsižvelgiama į būsto, tarptautinio ir vietos transporto, maisto, kalbų kursų išlaidas ir minimalią sumą, kurios reikia norint gyventi oriai;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  laikydamasi Finansinio reglamento, Komisija turėtų patvirtinti darbo programas ir pranešti apie jas Europos Parlamentui ir Tarybai. Darbo programose turėtų būti nustatytos priemonės, būtinos įgyvendinimui siekiant Bendrųjų ir konkrečiųjų Programos tikslų, dotacijų gavėjų atrankos ir skyrimo kriterijai, taip pat kiti būtini elementai. Darbo programos ir jų pakeitimai turėtų būti priimami įgyvendinimo aktais laikantis nagrinėjimo procedūros;

(40)  laikydamasi Finansinio reglamento, Komisija turėtų patvirtinti darbo programas ir pranešti apie jas Europos Parlamentui ir Tarybai. Darbo programose turėtų būti nustatytos priemonės, būtinos įgyvendinimui siekiant Bendrųjų ir konkrečiųjų Programos tikslų, dotacijų gavėjų atrankos ir skyrimo kriterijai, taip pat kiti būtini elementai. Darbo programos ir jų pakeitimai turėtų būti priimami deleguotaisiais aktais;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros38 22 ir 23 dalimis, reikia įvertinti Programą remiantis informacija, surinkta laikantis specialių stebėsenos reikalavimų, tačiau drauge vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir administracinės naštos, visų pirma valstybėms narėms. Į tuos reikalavimus reikėtų įtraukti specialius, išmatuojamus ir realistiškus rodiklius, iš kurių ilgainiui būtų matyti raidos tendencijos ir kurie būtų Programos poveikio vietos lygmeniu vertinimo pagrindas;

(41)  vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros38 22 ir 23 dalimis, reikia įvertinti Programą remiantis informacija, surinkta laikantis specialių stebėsenos reikalavimų, tačiau drauge vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir administracinės naštos, visų pirma gaunančiosioms organizacijoms, taip pat valstybėms narėms. Į tuos reikalavimus reikėtų įtraukti specialius, išmatuojamus ir realistiškus rodiklius, iš kurių ilgainiui būtų matyti raidos tendencijos ir kurie būtų Programos poveikio vietos lygmeniu vertinimo pagrindas;

_________________

_________________

38 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

38 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(44a)  Komisija turėtų supaprastinti apibrėžtis ir patobulinti gaires dėl decentralizuotų veiksmų, siekdama užtikrinti, kad nacionalinės agentūros nuosekliai taikytų programos taisykles, laikydamosi bendrų kokybės standartų ir procedūrinės praktikos. Kad būtų pagerintas programos įgyvendinimas, Komisija turėtų skatinti geresnį agentūrų veiklos koordinavimą;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

44 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(44b)  Programa turėtų skatinti tarpusavio mokymąsi po studijų, mokymo ir dalyvavimo darbo užsienyje programose, siekiant padidinti „Erasmus+“ poveikį vietos bendruomenėms ir sudaryti geresnes sąlygas dalytis gerąja patirtimi, kuri yra itin svarbi siekiant pagerinti pagal programą „Erasmus+“ finansuojamų projektų kokybę;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  valstybės narės turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos deramos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Programos veikimas. Be kita ko, jei įmanoma ir nepažeidžiant Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, reikia spręsti klausimus, dėl kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir leidimus gyventi. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/80139 valstybės narės raginamos nustatyti pagreitintą priėmimo tvarką;

(46)  valstybės narės turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos deramos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Programos veikimas. Tai apima atleidimą nuo mokesčių ir socialinių įmokų už studijų dotacijas, teisių perkeliamumo tarp Sąjungos socialinių sistemų palengvinimą, be kita ko, jei įmanoma ir nepažeidžiant Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, reikia spręsti klausimus, dėl kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir leidimus gyventi, ir kitas teisines ar administracines problemas, kurios galėtų sukliudyti naudotis programa. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/80139 valstybės narės raginamos nustatyti pagreitintą priėmimo tvarką;

__________________

__________________

39 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).

39 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201140;

Išbraukta.

__________________

 

40 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

 

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49)  siekiant supaprastinti reikalavimus naudos gavėjams, reikėtų kuo labiau naudoti supaprastintas fiksuotomis sumomis, vieneto įkainiais ir fiksuotąja norma finansuojamas dotacijas. Nustatant supaprastintas dotacijas, kuriomis remiama judumo veikla pagal Programą, kaip nustatyta Komisijos, turėtų būti atsižvelgiama į gyvenimo lygį ir pragyvenimo išlaidas priimančioje šalyje. Komisija ir siunčiančiųjų šalių nacionalinės agentūros turėtų turėti galimybę remdamosi objektyviais kriterijais koreguoti šias supaprastintas dotacijas, visų pirma kad užtikrintų prieigą mažiau galimybių turintiems žmonėms. Vadovaujantis nacionaline teise valstybės narės taip pat turėtų būti skatinamos toms dotacijoms netaikyti jokių mokesčių, įskaitant socialinius. Nuo tokių mokesčių turėtų būti atleidžiami viešieji ar privatieji subjektai, teikiantys tokią finansinę paramą atitinkamiems asmenims;

(49)  siekiant supaprastinti reikalavimus naudos gavėjams, reikėtų kuo labiau naudoti supaprastintas fiksuotomis sumomis, vieneto įkainiais ir fiksuotąja norma finansuojamas dotacijas. Nustatant supaprastintas dotacijas, kuriomis remiama judumo veikla pagal Programą, kaip nustatyta Komisijos, turėtų būti atsižvelgiama į gyvenimo lygį ir pragyvenimo išlaidas priimančioje šalyje. Komisija ir siunčiančiųjų šalių nacionalinės agentūros turėtų turėti galimybę remdamosi objektyviais kriterijais koreguoti šias supaprastintas dotacijas, visų pirma kad užtikrintų prieigą mažiau galimybių turintiems žmonėms. Vadovaujantis nacionaline teise valstybės narės taip pat turėtų toms dotacijoms netaikyti jokių mokesčių, įskaitant socialinius. Nuo tokių mokesčių turėtų būti atleidžiami viešieji ar privatieji subjektai, teikiantys tokią finansinę paramą atitinkamiems asmenims;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(49a)  svarbu užtikrinti patikimą kiekvienos programos finansų valdymą ir kuo veiksmingesnį bei patogesnį dalyviams jos įgyvendinimą. Valstybės narės arba nacionalinės agentūros neturėtų nustatyti papildomų taisyklių, dėl kurių paramos gavėjams būtų sudėtingiau naudotis lėšomis;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(53)  siekiant peržiūrėti ar papildyti Programos veiklos rodiklius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, susijusius su Priedu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti su deleguotaisiais aktais susijusiame parengiamajame darbe, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai turėtų būti suteikta galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(53)  siekiant peržiūrėti ar papildyti Programos veiklos rodiklius ir nurodyti skirtingiems veiksmams skirtas sumas ir lėšų paskirstymą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, susijusius su darbo programų priėmimu ir keitimu ir Priedo keitimu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti su deleguotaisiais aktais susijusiame parengiamajame darbe, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu sukuriama Sąjungos veiksmų švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse programa „Erasmus“ (toliau – Programa).

Šiuo reglamentu sukuriama Sąjungos veiksmų švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse programa „Erasmus+“ (toliau – Programa).

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  judumas mokymosi tikslais – fizinis persikėlimas į šalį, kuri nėra gyvenamosios vietos šalis, studijuoti, mokytis ar gauti žinių neformaliojo ar savaiminio mokymosi būdu. Jis gali būti papildytas tokiomis priemonėmis kaip kalbinė pagalba ir mokymas ir (arba) e. mokymasis ir virtualusis bendradarbiavimas. Tam tikrais atvejais gali būti mokomasi naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijų priemonėmis;

2)  judumas mokymosi tikslais – fizinis persikėlimas į šalį, kuri nėra gyvenamosios vietos šalis, studijuoti, mokytis ar gauti žinių neformaliojo ar savaiminio mokymosi būdu. Tai gali būti stažuotės, gamybinės praktikos, jaunimo mainai, dėstymas ar mokymas arba dalyvavimas profesinio tobulinimosi veikloje. Jis gali būti papildytas tokiomis priemonėmis kaip kalbinė pagalba, įskaitant gestų kalbą ir mokymas ir (arba) prieinamas e. mokymasis ir virtualusis bendradarbiavimas. Tam tikrais atvejais, greta fizinio judumo, gali būti mokomasi naudojantis prieinamomis ir (arba) specialiai pritaikytomis informacinėmis ir ryšių technologijų priemonėmis;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  savaiminis mokymasis – mokymasis iš kasdienės veiklos ir patirties, kuris nėra organizuotas ar struktūruotas tikslų, laiko ar mokymosi paramos atžvilgiu. Besimokančio asmens požiūriu jis gali būti nesąmoningas;

4)  savaiminis mokymasis – mokymasis iš kasdienės veiklos ir patirties, kuris nėra organizuotas ar struktūruotas tikslų, laiko ar mokymosi paramos atžvilgiu. Besimokančio asmens požiūriu jis gali būti nesąmoningas ir besimokančiam asmeniui duoda naudingų mokymosi rezultatų;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17)  virtualusis bendradarbiavimas – bendradarbiavimas naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijų priemonėmis;

17)  virtualusis bendradarbiavimas – bendradarbiavimas naudojantis prieinamomis ir (arba) specialiai pritaikytomis informacinėmis ir ryšių technologijų priemonėmis ir sistemomis;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20)  jaunimo dalyvavimo veikla – neformalių jaunimo grupių ir (arba) jaunimo organizacijų vykdoma nemokyklinė veikla, kuriai būdingas neformalusis ugdymas;

20)  jaunimo dalyvavimo veikla – neformalių jaunimo grupių ir (arba) jaunimo organizacijų vykdoma prieinama nemokyklinė veikla, kuriai būdingas neformalusis ugdymas;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21)  su jaunimu dirbantis asmuo – specialistas ar savanoris, dalyvaujantis neformaliojo ugdymo(si) veikloje ir teikiantis paramą jauniems žmonėms jų asmeninės socialinės ir profesinės raidos metu;

21)  su jaunimu dirbantis asmuo – specialistas ar savanoris, dalyvaujantis neformaliojo arba savaiminio ugdymo(si) veikloje ir padedantis jauniems žmonėms siekti asmeninio tobulėjimo, įskaitant socialinį ir profesinį tobulėjimą ir kompetencijų ugdymą. Su jaunimu dirbantys asmenys kartu su jaunimu dalyvauja planuojant, valdant, koordinuojant, įgyvendinant ir vertinant darbo su jaunimu veiklą ir susijusią darbo su jaunimu raidą ;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22)  ES jaunimo dialogas – dialogas su jaunimu ir jaunimo organizacijomis, kurio metu nuolat bendrai apžvelgiami Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje prioritetai, įgyvendinimas ir tolesnė veikla;

22)  struktūrinis dialogas – dialogas su jaunimu ir jaunimo organizacijomis, kuriame dalyvauja politikos formuotojai ir sprendimus priimantys asmenys, kurio metu nuolat bendrai apžvelgiami Europos bendradarbiavimo visose jaunimui svarbiose srityse prioritetai, įgyvendinimas ir tolesnė veikla;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

25)  mažiau galimybių turintys asmenys žmonės, dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių, geografinių ar sveikatos priežasčių, dėl savo kaip migrantų kilmės arba dėl negalios ar mokymosi sunkumų susiduriantys su kliūtimis, kurios neleidžia jiems veiksmingai naudotis Programos teikiamomis galimybėmis;

25)  mažiau galimybių turintys asmenys asmenys, kurie negali visapusiškai ir veiksmingai naudotis Programos teikiamomis galimybėmis dėl jų nepalankios padėties, lyginant su jų bendraamžiais, kurioje jie yra dėl įvairių kliūčių, pavyzdžiui, negalios, sveikatos problemų, mokymosi sunkumų, kultūrinių skirtumų arba ekonominių, socialinių ar geografinių kliūčių, įskaitant asmenis iš marginalizuotos bendruomenės, migrantų kilmės asmenis, ar asmenis, kuriems kyla rizika patirti diskriminaciją dėl bet kokių Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje nurodytų priežasčių. Dėl tokių kliūčių jiems reikia papildomų paramos paslaugų, kad jie galėtų jas įveikti ir visapusiškai dalyvauti programoje;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 27 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

27a)  sektorių bendradarbiavimas – skirtingų sektorių, kurie priklauso Programai, bendradarbiavimas (aukštasis mokslas, profesinis rengimas ir mokymas, mokyklinis ugdymas, suaugusiųjų švietimas, jaunimas ir sportas), taip pat bendradarbiavimas tarp formaliojo, neformaliojo švietimo ir savaiminio mokymosi sistemų ir skirtingų juridinių subjektų tuose sektoriuose;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 27 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

27b)  svarbiausi gebėjimai – žinios, įgūdžiai ir požiūris, kurių reikia kiekvienam asmeniui, kad galėtų save realizuoti ir tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti socialiniame gyvenime ir būti aktyviu piliečiu. Svarbiausi gebėjimai apima: raštingumą, kalbų mokėjimą, matematiką, mokslą, technologijas ir inžineriją, skaitmeninę kompetenciją, asmeninę, socialinę ir mokymosi kompetenciją, pilietiškumo kompetenciją, verslumą, kultūrinį sąmoningumą ir raišką.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendrasis Programos tikslas – švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto priemonėmis remti žmonių išsilavinimą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą Europoje ir už jos ribų, taip prisidedant prie tvaraus ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir socialinės sanglaudos ir europinės tapatybės stiprinimo. Todėl Programa yra svarbi Europos švietimo erdvės kūrimo priemonė, remianti Europos strateginio bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje ir susijusių sektorinių darbotvarkių įgyvendinimą, padedanti toliau vykdyti bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje pagal 2019–2027 m. Sąjungos jaunimo strategiją ir plėtoti europinį sporto aspektą.

1.  Bendrasis Programos tikslas – švietimo, mokymo, jaunimo, suaugusiųjų mokymo ir sporto priemonėmis remti žmonių išsilavinimą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą Europoje ir už jos ribų, taip prisidedant prie tvaraus augimo, deramų darbo vietų kūrimo, socialinės sanglaudos ir įtraukties, aplinkos apsaugos, aktyvaus pilietiškumo, teisių ir vertybių skatinimo ir dalyvavimo demokratiniame gyvenime, taip pat europinės tapatybės stiprinimo. Todėl Programa yra svarbi Europos švietimo erdvės kūrimo priemonė, remianti prieinamą ir įtraukią Europos strateginio bendradarbiavimo švietimo, mokymo ir jaunimo srityje ir susijusių sektorinių darbotvarkių įgyvendinimą, padedanti toliau vykdyti bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje pagal 2019–2027 m. Sąjungos jaunimo strategiją ir plėtoti europinį sporto aspektą.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  skatinti jaunimo judumą neformaliojo mokymosi tikslais ir aktyvų dalyvavimą, taip pat bendradarbiavimą, įtrauktį, kūrybiškumą ir inovacijas organizacijų ir jaunimo politikos lygmeniu;

b)  skatinti jaunimo judumą neformaliojo ir savaiminio mokymosi tikslais ir aktyvų dalyvavimą, taip pat bendradarbiavimą, įtrauktį, kūrybiškumą ir inovacijas organizacijų ir jaunimo politikos lygmeniu;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  skatinti visų piliečių, neatsižvelgiant į jų amžių, mokymąsi visą gyvenimą gerinant bendradarbiavimą tarp formaliojo, neformaliojo ugdymo ir savišvietos sistemų ir remiant lanksčius mokymo būdus.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  suaugusiųjų švietimo darbuotojų judumas;

d)  suaugusiųjų švietimo sistemoje besimokančiųjų asmenų ir darbuotojų judumas;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  inovacijų partnerystė šveitimo ir kitų mokymosi formų srityje, vykdant didelės apimties veiksmus, pavyzdžiui, kuriant suaugusiųjų švietimo sąjungas, ir sektorių bendradarbiavimo partnerystė;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  partnerystė, kuria siekiama meistriškumo, visų pirma Europos universitetų, profesinio meistriškumo centrų ir jungtinio magistro laipsnio partnerystė;

b)  partnerystė, kuria siekiama meistriškumo, pavyzdžiui, profesinio meistriškumo centrų ir jungtinio magistro laipsnio partnerystė, užtikrinant, kad šios partnerystės geografinė aprėptis apimtų visą Europą;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  inovacijų partnerystė, kuria didinamas Europos inovacinis pajėgumas;

c)  inovacijų partnerystė, kuria didinamas tvarus Europos inovacinis pajėgumas;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Sąjungos švietimo ir mokymo bendros ir sektorių politikos darbotvarkių rengimas ir įgyvendinimas, be kita ko, prisidedant tinklui „Eurydice“ ar kitų atitinkamų organizacijų veiklai;

a)  Sąjungos įtraukaus švietimo ir mokymo bendros ir sektorių politikos darbotvarkių rengimas ir įgyvendinimas, be kita ko, prisidedant tinklui „Eurydice“ ar kitų atitinkamų organizacijų veiklai;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  politinis dialogas ir bendradarbiavimas su svarbiausiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant švietimo ir mokymo srities Sąjungos masto tinklus, Europos nevyriausybines organizacijas ir tarptautines organizacijas;

c)  politinis dialogas, parama ir bendradarbiavimas su svarbiausiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant švietimo ir mokymo srities Sąjungos masto tinklus, Europos, nacionalines, regionų ir vietos nevyriausybines organizacijas ir tarptautines organizacijas, taip pat, be kitų, struktūrinę paramą;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  struktūrinis dialogas su jaunimu;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  jaunimo judumas;

a)  jaunimo, įskaitant neįgalųjį jaunimą, judumas;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  inovacijų partnerystė jaunimo veiklos srityje vykdant didelės apimties veiksmus, pavyzdžiui, kuriant darbo su jaunimu sąjungas;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  partnerystė siekiant didesnio informavimo apie programą, ypač naudojant žiniasklaidos priemones ir naujas skaitmenines priemones;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  politinis dialogas ir bendradarbiavimas su atitinkamomis svarbiausiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant jaunimo srities Europos masto tinklus, Europos nevyriausybines organizacijas ir tarptautines organizacijas, ES jaunimo dialogas ir parama Europos jaunimo forumui;

c)  politinis dialogas, bendradarbiavimas su atitinkamomis svarbiausiomis suinteresuotosiomis šalimis ir jų rėmimas, įskaitant jaunimo srities Europos masto tinklus, Europos nevyriausybines organizacijas ir tarptautines organizacijas, struktūrinis dialogas ir struktūrinė parama Europos jaunimo forumui bei kitoms Europos jaunimo organizacijoms;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  struktūrinis dialogas su jaunimu;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  informacijos sklaidos ir informuotumo apie Europos politikos rezultatus ir prioritetus ir apie Programą didinimo veikla, įskaitant sporto prizus ir apdovanojimus.

c)  informacijos sklaidos ir informuotumo apie Europos politikos rezultatus ir prioritetus ir apie Programą didinimo veikla, įskaitant sporto prizus ir apdovanojimus, kuri taip pat prieinama neįgaliesiems.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 30 000 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 41 097 000 000 EUR palyginamosiomis kainomis.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  24 940 000 000 EUR – švietimo ir mokymo srities veiklai; iš jų:

a)  83,5 proc. centralizuotiems ir decentralizuotiems veiksmams švietimo ir mokymo srities veikloje; iš jų:

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  bent 8 640 000 000 EUR turėtų būti skirti aukštojo mokslo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio a punkte ir 5 straipsnio a punkte;

1)  bent 34 proc. turėtų būti skirti decentralizuotai aukštojo mokslo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio a punkte ir 5 straipsnio a punkte;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  bent 5 230 000 000 EUR turėtų būti skirti profesinio mokymo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio b punkte ir 5 straipsnio a punkte;

2)  bent 25 proc. turėtų būti skirti decentralizuotai profesinio mokymo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio b punkte ir 5 straipsnio a punkte;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  bent 3 790 000 000 EUR turėtų būti skirti mokyklinio ugdymo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio c punkte ir 5 straipsnio a punkte;

3)  bent 15 proc. turėtų būti skirti decentralizuotai mokyklinio ugdymo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio c punkte ir 5 straipsnio a punkte;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  bent 1 190 000 000 EUR turėtų būti skirti suaugusiųjų švietimo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio d punkte ir 5 straipsnio a punkte;

4)  bent 6 proc. turėtų būti skirti decentralizuotai suaugusiųjų švietimo srities veiklai, nurodytai 4 straipsnio d punkte ir 5 straipsnio a punkte;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  450 000 000 EUR turėtų būti skirti „Jean Monnet“ veiklai, nurodytai 7 straipsnyje;

5)  1,8 proc. turėtų būti skirti „Jean Monnet“ veiklai, nurodytai 7 straipsnyje;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies a punkto 5 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  iš centralizuoto biudžeto švietimo ir mokymo srities veiklai daugiausia 20 proc. – Europos universitetams ir bent 10 proc. – profesinio meistriškumo centrams;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  3 100 000 000 EUR turėtų būti skirti jaunimo srities veiklai, nurodytai 8–10 straipsniuose;

b)  10 proc. turėtų būti skirti jaunimo srities veiklai, nurodytai 8–10 straipsniuose;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  550 000 000 EUR turėtų būti skirti sporto srities veiklai, nurodytai 11–13 straipsniuose, ir

c)  1,8 proc. turėtų būti skirti sporto srities veiklai, nurodytai 11–13 straipsniuose, ir

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  bent 960 000 000 EUR nacionalinių agentūrų veiklos išlaidoms padengti.

d)  3,2 proc. nacionalinių agentūrų veiklos išlaidoms padengti.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Suteikiant pareiškėjams galimybę dalyvauti judumo programoje siekiama užtikrinti vyrų ir moterų atstovavimo pusiausvyrą.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota teikiant Programai įgyvendinti skirtą techninę ir administracinę pagalbą, kaip antai parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas.

4.  1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota teikiant Programai įgyvendinti skirtą techninę ir administracinę pagalbą, kaip antai parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas ir jų prieinamumo pagalbą.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Finansinės paramos, pavyzdžiui, dotacijų, kelionių ar administracinių vienkartinių išmokų, nustatyto dydžio sumų ir vieneto sąnaudų, dydžiai peržiūrimi kasmet ir pakoreguojami atsižvelgiant į gyvenimo lygį ir pragyvenimo išlaidas priimančioje šalyje, regione ar mieste, remiantis atnaujintais Eurostato duomenimis, taip pat į keliavimo sąlygas.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Organizacijų, dalyvaujančių projektuose, kuriuose gaunami intelektiniai rezultatai, darbuotojų sąnaudos apmokamos sąžiningu ir vienodu atlygiu. Darbuotojų sąnaudų dydis kasmet peržiūrimas ir, remiantis Eurostato duomenimis, atnaujinamas.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Siekiant paremti asmenų, kurie susiduria su papildomomis kliūtimis ir kuriems reikia pagalbos dėl specialių poreikių, įtrauktį, bus skirtas specialus biudžetas tokios pagalbos išlaidoms padengti, atskirtas nuo pagrindinio projekto biudžeto.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija ir valstybės narės, įgyvendindamos Programą, be kita ko, atrinkdamos dalyvius ir skirdamos dotacijas, užtikrina, kad būtų dedamos pastangos siekiant propaguoti socialinę įtrauktį ir geriau pasiekti mažiau galimybių turinčius asmenis.

2.  Komisija ir valstybės narės, įgyvendindamos Programą, be kita ko, atrinkdamos dalyvius ir skirdamos dotacijas, užtikrina, kad būtų dedamos pastangos siekiant propaguoti socialinę įtrauktį ir geriau pasiekti mažiau galimybių turinčius asmenis. Sukuriamos papildomos paramos paslaugos, siekiant sudaryti galimybes asmenims, turintiems mažiau galimybių, be kliūčių dalyvauti visoje veikloje, kad jie galėtų kultūriniu, socialiniu ir kalbiniu požiūriu pasiruošti savo dalyvavimui judumo mokymosi programoje. Nacionalinės agentūros atsako už šių paramos paslaugų stebėjimą.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Siekdama pagerinti prieigą mažiau galimybių turintiems asmenims ir sklandų Programos įgyvendinimą, Komisija, remdamasi objektyviais kriterijais, gali koreguoti dotacijas, skirtas pagal Programą vykdomai judumo veiklai remti, arba įgalioti tą daryti 23 straipsnyje nurodytas nacionalines agentūras.

5.  Siekdama pagerinti prieigą mažiau galimybių turintiems asmenims ir sklandų Programos įgyvendinimą, Komisija, remdamasi objektyviais kriterijais, gali koreguoti dotacijas, skirtas pagal Programą vykdomai judumo veiklai remti, arba įgalioti tą daryti 23 straipsnyje nurodytas nacionalines agentūras, pavyzdžiui, teikdama išankstinį finansavimą tokiems asmenims. Specialios biudžeto lėšos, skirtos tokių papildomų paramos paslaugų išlaidoms padengti, teikiamos nacionalinėms agentūroms, kurios užtikrina, kad vien tik papildomos prieinamumo ir įtraukties sąnaudos nepateisintų projekto atmetimo.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programa įgyvendinama vykdant Finansinio reglamento 108 straipsnyje nurodytas darbo programas. Be to, darbo programoje nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos sumos ir lėšų, skirtų nacionalinių agentūrų valdytinai veiklai įgyvendinti, paskirstymas valstybėms narėms ir Programos asocijuotosioms trečiosioms valstybėms. Komisija darbo programą priima įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 31 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Programa įgyvendinama vykdant Finansinio reglamento 108 straipsnyje nurodytas darbo programas. Be to, darbo programoje nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos sumos ir lėšų, skirtų nacionalinių agentūrų valdytinai veiklai įgyvendinti, paskirstymas valstybėms narėms ir Programos asocijuotosioms trečiosioms valstybėms. Komisija pagal 30 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriuose priima darbo programas ir jų pakeitimus.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija ir valstybės narės deda daugiau pastangų siekiant supaprastinti procedūras, sumažinti didelę administracinę naštą, tenkančią studentams, institucijoms ir „Erasmus+“ projektuose dalyvaujančioms priimančioms įmonėms, visų pirma toms, kurios pakankamai nesinaudoja šia galimybe, siekiant pagerinti ir palengvinti registracijos, patvirtinimo ir pripažinimo procesus užtikrinant vienodas galimybes. Komisija ir nacionalinės agentūros suvienodina prieigos prie Programos kriterijus, kad ja galėtų pasinaudoti kuo daugiau norinčiųjų.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atsiskaitymo už veiklą sistema užtikrinama, kad Programos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos duomenis Sąjungos lėšų gavėjai rinktų veiksmingai, efektyviai, laiku ir reikiamu išsamumo lygiu pagal Finansinio reglamento [2 straipsnio 5 dalį]. Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir valstybėms narėms nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.

3.  Atsiskaitymo už veiklą sistema užtikrinama, kad Programos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos pagal lytį suskirstytus duomenis Sąjungos lėšų gavėjai rinktų veiksmingai, efektyviai, laiku ir reikiamu išsamumo lygiu pagal Finansinio reglamento [2 straipsnio 5 dalį]. Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir valstybėms narėms nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo Programos įgyvendinimo pradžios. Taip pat pridedamas galutinis ankstesnės programos vertinimas.

2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d., siekiant įvertinti priemonių, kuriomis siekiama Programos tikslų, veiksmingumą, taip pat įvertinti Programos veiksmingumą, ir, jei reikia, pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas šis reglamentas. Taip pat pridedamas galutinis ankstesnės programos vertinimas.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams po 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą.

4.  Įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje, bet ne vėliau kaip 2019 m. birželio 30 d., Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

5.  Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia vertinimo ataskaitas.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  24 straipsnyje nurodytos nacionalinės agentūros parengia nuoseklią veiklos viešinimo ir pagal Programą remiamos veiklos rezultatų veiksmingos sklaidos ir panaudojimo strategiją ir padeda Komisijai skleisti informaciją apie Programą, įskaitant informaciją apie nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis valdomus veiksmus ir veiklą, ir apie jos rezultatus bei informuoja atitinkamas tikslines grupes apie jų šalyje vykdomus veiksmus ir veiklą.

1.  24 straipsnyje nurodytos nacionalinės agentūros kartu su Komisija parengia nuoseklią Sąjungos masto koordinuotą veiklos viešinimo ir pagal Programą remiamos veiklos rezultatų veiksmingos sklaidos ir panaudojimo strategiją, taip pat padeda Komisijai skleisti prieinamą informaciją apie Programą, įskaitant informaciją apie nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis valdomus veiksmus ir veiklą, ir apie jos rezultatus bei informuoja atitinkamas tikslines grupes apie jų šalyje vykdomus veiksmus ir veiklą. Informacija apie Programą teikiama visomis Europos Sąjungos oficialiosiomis kalbomis.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija vykdo su Programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais.

4.  Komisija vykdo su Programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus neįgaliesiems prieinamu būdu. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Jaunuoliai mano, kad programa „Erasmus +“ visų pirma skirta universitetų studentams. Todėl Europos, nacionaliniu ir regionų lygmenimis didesnis dėmesys skiriamas skirtingų programos sričių ir su kiekviena sritimi susijusių paprogramių, žinomumui didinti vykdant komunikacijos ir informacijos veiklą; Komisija ir valstybės narės PRM ir PRM judumą pateikia kaip svarbų pasirinkimą, padedantį integruotis į darbo rinką, siekti perspektyvios karjeros, ir taip padidina PRM programų matomumą.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Informacija apie Programą skleidžiama ir Programa populiarinama teikiant konsultavimo karjeros klausimais paslaugas švietimo ir mokymo institucijose, užimtumo tarnybose.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės imasi visų reikiamų ir tinkamų priemonių, kad būtų pašalintos bet kokios teisinės ir administracinės kliūtys, trukdančios tinkamai įgyvendinti Programą, įskaitant, kai įmanoma, priemones, skirtas klausimams, dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas, spręsti.

2.  Valstybės narės imasi visų reikiamų ir tinkamų priemonių, kad būtų pašalintos bet kokios administracinės kliūtys, trukdančios tinkamai įgyvendinti Programą, įskaitant, kai įmanoma, priemones, skirtas tam, kad dotacijos nebūtų apmokestinamos, teisės būtų perkeliamos iš vienos Sąjungos socialinės sistemos į kitą, būtų išspręsti klausimai, dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas ir leidimus gyventi, ir pašalinti kiti administraciniai sunkumai, kurie galėtų sukliudyti pasinaudoti programa.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nacionalinė agentūra atsako už visų projekto ciklo etapų valdymą įgyvendinant veiksmus, išvardytus 19 straipsnyje nurodytoje darbo programoje, laikantis Finansinio reglamento 58 straipsnio 1 dalies c punkto v ir vi papunkčių nuostatų.

2.  Nacionalinė agentūra atsako už visų projekto ciklo etapų valdymą įgyvendinant veiksmus, išvardytus 19 straipsnyje nurodytoje darbo programoje, laikantis Finansinio reglamento 58 straipsnio 1 dalies c punkto v ir vi papunkčių nuostatų. Nacionalinė agentūra užtikrina, kad projektai būtų lengvai prieinami ir įtraukūs. Ji užtikrina dalyvavimą kokybiškose judumo programose, remiantis Europos mobilumo kokybės chartijoje (2006/961/EB) nustatytais principais.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Nacionalinės agentūros užtikrina, kad turimos pagal pagrindinius veiksmus ir sektorius suskirstytos biudžeto lėšos būtų lengvai prieinamos po kiekvieno paraiškų teikimo etapo, kad pareiškėjai galėtų strategiškai planuoti būsimus veiksmus, taip pat skelbti projektų atrankos rezultatus ir biudžeto eilutes, kad būtų galima vykdyti tinkamą programos išorės stebėseną. Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad teikiant paraiškas dėl dalyvavimo programoje nebūtų teikiamas pirmumas didelėms institucijoms mažų ir jaunų institucijų atžvilgiu.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b.  Nacionalinė agentūra reguliariai konsultuojasi su Programos naudos gavėjais (asmenimis ir organizacijomis), siekdama surinkti jų atsiliepimus apie Programą, apie tai pranešti Europos Komisijai ir, remdamasi grįžtamąja informacija ir žiniomis, ją tobulinti nacionaliniu lygmeniu. 

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Siekiant užtikrinti nuoseklų Programos įgyvendinimą visose valstybėse narėse ir visose 17 straipsnyje nurodytose trečiosiose valstybėse, rengiami reguliarūs nacionalinių agentūrų tinklo narių posėdžiai.

7.  Siekiant užtikrinti nuoseklų Programos įgyvendinimą visose valstybėse narėse ir visose 17 straipsnyje nurodytose trečiosiose valstybėse, rengiami reguliarūs nacionalinių agentūrų tinklo narių posėdžiai ir organizuojama tarpusavio mokymo veikla. Komisija skatina dalytis gerąja patirtimi ir keistis informacija, ypač susijusiomis su prieinamumu ir tinkamomis apgyvendinimo priemonėmis.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Komisija tobulina programos „Erasmus+“ projektų rezultatų sklaidos platformą ir ragina aktyviau dalytis gerosios patirties pavyzdžiais ir keistis nuomonėmis tarptautiniu mastu su nacionalinėmis agentūromis, partneriais ir Programos paramos gavėjais.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b.  Komisija padeda paraiškų dėl dalyvavimo Programoje teikėjams rasti tarptautinių partnerių – sukuria naudotojams lengvai prieinamas platformas, kuriose viešai skelbiama informacija apie įvairius paramos gavėjus ir jų vykdomus projektus.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

31 straipsnis

Išbraukta.

Komiteto procedūra

 

1.  Komisijai padeda komitetas, apibrėžtas Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

2.  Gali būti rengiami konkrečių sudėčių komiteto posėdžiai, kuriuose sprendžiami su atitinkamu sektoriumi susiję klausimai. Prireikus ir laikantis komiteto darbo tvarkos į posėdžius ad hoc kaip stebėtojai gali būti pakviesti dalyvauti išorės ekspertai, įskaitant socialinių partnerių atstovus.

 

3.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

 

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  Kokybiškas įvairios socialinės padėties žmonių judumas mokymosi tikslais

1)  Kokybiškas ir įtraukus įvairios socialinės padėties žmonių, įskaitant mažiau galimybių turinčius asmenis, judumas mokymosi tikslais

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“

Nuorodos

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

14.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

14.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Emilian Pavel

18.6.2018

Svarstymas komitete

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Priėmimo data

3.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

40

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

EFDD

Laura Agea

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija (EB) Nr. 2006/961 dėl tarptautinio mobilumo Bendrijoje švietimo ir mokymo tikslais: Europos mobilumo kokybės chartija [Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 394, 2006 12 30].


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“

Nuorodos

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

14.6.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

14.6.2018

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Milan Zver

1.6.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

22.10.2018

3.12.2018

 

 

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Liadh Ní Riada, Michel Reimon, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Pateikimo data

4.3.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Michel Reimon

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika