Procedura : 2018/0191(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0111/2019

Teksty złożone :

A8-0111/2019

Debaty :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Głosowanie :

PV 28/03/2019 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0324

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 716kWORD 285k
27.2.2019
PE 625.220v03-00 A8-0111/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Komisja Kultury i Edukacji

Sprawozdawca: Milan Zver

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0367),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 165 ust. 4 oraz art. 166 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0233/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 6 lutego 2019 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji, a także opinie Komisji Rozwoju, Komisji Budżetowej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0111/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W kontekście szybkich i głębokich zmian wywołanych rewolucją technologiczną i globalizacją, inwestowanie w mobilność edukacyjną, współpracę i rozwój polityki innowacji w dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ma kluczowe znaczenie dla tworzenia włączających, spójnych i odpornych społeczeństw oraz zachowania konkurencyjności Unii, wnosząc jednocześnie wkład we wzmacnianie tożsamości europejskiej i bardziej demokratyczną Unię.

(1)  Inwestowanie w mobilność edukacyjną dla wszystkich bez względu na pochodzenie społeczne, przynależność kulturową i stan posiadania, a także we współpracę i rozwój polityki innowacji w dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ma kluczowe znaczenie dla tworzenia włączających, demokratycznych, spójnych i odpornych społeczeństw oraz zachowania konkurencyjności Unii, a jednocześnie przyczynia się do wzmacniania tożsamości europejskiej, europejskich zasad i wartości i do bardziej demokratycznej Unii.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W Europejskim filarze praw socjalnych, uroczyście ogłoszonym i podpisanym dnia 17 listopada 2017 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję, stanowi się jako jego pierwszą zasadę, że każda osoba ma prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą jej w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy.

(4)  W Europejskim filarze praw socjalnych, uroczyście ogłoszonym i podpisanym dnia 17 listopada 2017 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję, stanowi się jako jego pierwszą podstawową zasadę, że każda osoba ma prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą jej w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy. Europejski filar praw socjalnych również wyraźnie wskazuje na znaczenie dobrej jakości wczesnej edukacji i zapewnienia wszystkim równych szans.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Dnia 16 września 2016 r. w Bratysławie przywódcy 27 państw członkowskich podkreślili swoją zdecydowaną chęć zapewniania młodzieży lepszych możliwości. W deklaracji rzymskiej podpisanej dnia 25 marca 2017 r. przywódcy 27 państw członkowskich oraz Rada Europejska, Parlament Europejski i Komisja Europejska zobowiązali się do podjęcia działań na rzecz Unii, w której młodzi ludzie mają dostęp do kształcenia i szkolenia najwyższej jakości oraz mogą uczyć się i znajdować zatrudnienie w całej Unii; Unii, która chroni nasze dziedzictwo kulturowe i promuje różnorodność kulturową.

(5)  Dnia 16 września 2016 r. w Bratysławie przywódcy 27 państw członkowskich podkreślili swoją zdecydowaną chęć zapewniania młodzieży lepszych możliwości. W deklaracji rzymskiej podpisanej dnia 25 marca 2017 r. przywódcy 27 państw członkowskich oraz Rada Europejska, Parlament Europejski i Komisja Europejska zobowiązali się do podjęcia działań na rzecz Unii, w której młodzi ludzie mają dostęp do kształcenia i szkolenia najwyższej jakości oraz mogą uczyć się i znajdować zatrudnienie na całym kontynencie; Unii, która chroni nasze dziedzictwo kulturowe i promuje różnorodność kulturową; Unii, która zwalcza bezrobocie, dyskryminację, wykluczenie społeczne i ubóstwo.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W sprawozdaniu z oceny śródokresowej programu Erasmus+ za lata 2014-2020 potwierdzono, że stworzenie jednolitego programu w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu zapewniło znaczne uproszczenie, racjonalizację i synergię w zarządzaniu programem, choć nadal potrzebne są dalsze usprawnienia służące dodatkowej konsolidacji przyrostu wydajności w ramach programu na lata 2014-2020. W trakcie konsultacji na potrzeby oceny śródokresowej oraz w sprawie przyszłości programu, państwa członkowskie i zainteresowane strony zdecydowanie opowiedziały się za zachowaniem ciągłości zakresu programu, jego struktury i mechanizmów realizacji, apelując zarazem o szereg usprawnień, służących na przykład zwiększeniu włączającego charakteru programu. Wyraziły one również swoje pełne poparcie dla utrzymania zintegrowanego programu, u którego podstaw leży paradygmat uczenia się przez całe życie. W swojej rezolucji z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wdrożenia programu Erasmus+ Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął zintegrowaną strukturę programu i wezwał Komisję, aby w pełni wykorzystała wymiar programu dotyczący uczenia się przez całe życie przez wspieranie i pobudzanie współpracy międzysektorowej w ramach przyszłego programu. Państwa członkowskie i zainteresowane strony również zwracały uwagę na potrzebę zachowania silnego wymiaru międzynarodowego w programie i rozszerzenia go na inne sektory kształcenia i szkolenia.

(6)  W sprawozdaniu z oceny śródokresowej programu Erasmus+ za lata 2014-2020 potwierdzono, że stworzenie jednolitego programu w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu zapewniło znaczne uproszczenie, racjonalizację i synergię w zarządzaniu programem, choć nadal potrzebne są dalsze usprawnienia służące dodatkowej konsolidacji przyrostu wydajności w ramach programu na lata 2014-2020. W trakcie konsultacji na potrzeby oceny śródokresowej oraz w sprawie przyszłości programu, państwa członkowskie i zainteresowane strony zdecydowanie opowiedziały się za zachowaniem ciągłości zakresu programu, jego struktury i mechanizmów realizacji, apelując zarazem o szereg usprawnień, służących na przykład zwiększeniu włączającego charakteru programu, jego uproszczeniu i ułatwieniu korzystania z niego mniejszym beneficjentom i w przypadku mniejszych projektów. Wyraziły one również swoje pełne poparcie dla utrzymania zintegrowanego programu, u którego podstaw leży paradygmat uczenia się przez całe życie. W swojej rezolucji z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wdrożenia programu Erasmus+ Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął zintegrowaną strukturę programu i wezwał Komisję, aby w pełni wykorzystała wymiar programu dotyczący uczenia się przez całe życie przez wspieranie i pobudzanie współpracy międzysektorowej w ramach przyszłego programu. Komisja w swojej ocenie skutków, państwa członkowskie i zainteresowane strony również zwracały uwagę na potrzebę dalszego wzmocnienia wymiaru międzynarodowego w programie i rozszerzenia jego zakresu na inne sektory kształcenia i szkolenia, a także na młodzież i sport.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu specjalnym nr 22/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu Erasmus+1a podkreślił, że program przyniósł wyraźną europejską wartość dodaną, ale że nie wszystkie aspekty tej wartości dodanej, takie jak większe poczucie tożsamości europejskiej lub większa wielojęzyczność, są odpowiednio uwzględniane lub mierzone. Trybunał uznał, że w następnym programie należy zadbać o lepsze dostosowanie wskaźników do celów programu, aby zapewnić właściwą ocenę wyników. W sprawozdaniu Trybunału stwierdzono również, że pomimo wysiłków na rzecz uproszczenia programu na lata 2014–2020 obciążenia administracyjne są nadal zbyt duże, w związku z czym zaleca się Komisji dalsze uproszczenie procedur programu, w szczególności procedur składania wniosków i wymogów w zakresie sprawozdawczości, oraz poprawę narzędzi informatycznych.

 

__________________

 

1a Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 22/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. pt. „Mobilność w ramach programu Erasmus+ – miliony uczestników i wielowymiarowa europejska wartość dodana, ale pomiar wyników wymaga udoskonalenia”.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W swoim komunikacie pt. „Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni – Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027”26, przyjętym w dniu 2 maja 2018 r., Komisja zaproponowała położenie większego nacisku na „młodzież” w kolejnych wieloletnich ramach finansowych, szczególnie dzięki ponad dwukrotnemu zwiększeniu w porównaniu do lat 2014-2020 budżetu programu Erasmus+, będącego jednym z najbardziej widocznych osiągnięć Unii. W nowym programie nacisk powinien zostać położony na włączenie społeczne i dotarcie do większej liczby młodych osób o mniejszych szansach. Powinno to umożliwić większej liczbie młodych ludzi przeniesienie się do innego kraju, aby uczyć się lub pracować.

(8)  W swoim komunikacie pt. „Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni – Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027”26, przyjętym w dniu 2 maja 2018 r., Komisja zaproponowała większe inwestycje w ludzi i położenie większego nacisku na „młodzież” w kolejnych wieloletnich ramach finansowych oraz uznała, że program Erasmus+ jest jednym z najbardziej widocznych osiągnięć Unii. Pomimo tego ogólnego sukcesu program na lata 2014–2020 nie był w stanie zaspokoić wysokiego zapotrzebowania na finansowanie oraz odznaczał się niskim wskaźnikiem powodzenia projektów. Aby zaradzić tym niedociągnięciom, konieczne jest zwiększenie wieloletniego budżetu programu, który nastąpi po programie na lata 2014–2020. Kolejny program ma ponadto na celu wzmocnienie włączenia społecznego przez dotarcie do większej liczby osób o mniejszych szansach oraz obejmuje szereg nowych i ambitnych inicjatyw. Konieczne jest zatem – jak Parlament Europejski podkreślił w swojej rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych – potrojenie budżetu kolejnego programu w cenach stałych w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020.

__________________

__________________

26 COM(2018)0321.

26 COM(2018)0321.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W tym kontekście niezbędne jest ustanowienie kolejnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (zwanego dalej „programem”) będącego kontynuacją programu Erasmus+ ustanowionego na lata 2014-2020 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/201327. Należy zachować zintegrowany charakter programu z lat 2014-2020, obejmujący uczenie się we wszystkich kontekstach – formalnym, pozaformalnym i nieformalnym, na wszystkich etapach życia – aby rozszerzyć elastyczne ścieżki uczenia się, umożliwiając osobom rozwój tych kompetencji, które są niezbędne do sprostania wyzwaniom XXI wieku.

(9)  W tym kontekście niezbędne jest ustanowienie kolejnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (zwanego dalej „programem”) będącego kontynuacją programu Erasmus+ ustanowionego na lata 2014-2020 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/201327. Należy wzmocnić zintegrowany charakter programu z lat 2014-2020, obejmujący uczenie się we wszystkich kontekstach – formalnym, pozaformalnym i nieformalnym, na wszystkich etapach życia – aby zapewnić podejście zakładające uczenie się przez całe życie i rozszerzyć elastyczne ścieżki uczenia się, umożliwiając osobom nabywanie i doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są niezbędne do rozwoju osobistego, do sprostania wyzwaniom XXI wieku i wykorzystania w pełni możliwości, jakie stwarza XXI wiek. Takie podejście powinno również uznać wartość działań w zakresie kształcenia pozaformalnego i nieformalnego oraz powiązania między nimi.

__________________

__________________

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50).

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Program powinien być zaprojektowany w taki sposób, by w jeszcze większym stopniu przyczyniał się do realizacji celów i priorytetów polityki unijnej w dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Spójne podejście polegające na uczeniu się przez całe życie ma kluczowe znaczenie dla zarządzania różnymi zmianami, z którymi ludzie będą mieli do czynienia w ciągu swojego życia. Stosując to podejście, kolejny program powinien utrzymać ścisłe powiązanie z ogólnymi ramami strategicznymi unijnej współpracy politycznej w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, w tym programami strategicznymi dla szkolnictwa, szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego i kształcenia dorosłych, przy jednoczesnym wzmocnieniu i rozwoju nowych synergii z innymi powiązanymi programami i obszarami polityki unijnej.

(10)  Program powinien być zaprojektowany w taki sposób, by w jeszcze większym stopniu przyczyniał się do realizacji celów i priorytetów polityki unijnej w dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Spójne podejście polegające na uczeniu się przez całe życie ma kluczowe znaczenie dla zarządzania różnymi zmianami, z którymi ludzie będą mieli do czynienia w ciągu swojego życia, w szczególności osoby starsze, które muszą zdobyć nowe umiejętności życiowe lub umiejętności przydatne na zmieniającym się rynku pracy. Należy wspierać takie podejście poprzez skuteczną współpracę międzysektorową oraz większą interakcję między różnymi formami kształcenia. Stosując to podejście, kolejny program powinien utrzymać ścisłe powiązanie z ogólnymi ramami strategicznymi unijnej współpracy politycznej w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, w tym programami strategicznymi dla szkolnictwa, szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego i kształcenia dorosłych, przy jednoczesnym wzmocnieniu i rozwoju nowych synergii z innymi powiązanymi programami i obszarami polityki unijnej.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Organizacje działające w kontekście transgranicznym wnoszą istotny wkład w transnarodowy i międzynarodowy wymiar programu. Dlatego w stosownych przypadkach program powinien zapewniać wsparcie odpowiednim sieciom na szczeblu unijnym oraz organizacjom europejskim i międzynarodowym, których działalność wiąże się z celami programu i przyczynia się do ich osiągnięcia.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Program jest ważnym składnikiem działań na rzecz europejskiego obszaru edukacji. Powinien zostać zaprojektowany w sposób umożliwiający wniesienie wkładu w program stanowiący kontynuację strategicznych ram współpracy na rzecz kształcenia i szkolenia28 oraz europejski program na rzecz umiejętności, dzięki wspólnemu rozumieniu strategicznego znaczenia umiejętności i kompetencji dla zachowania miejsc pracy, wzrostu i konkurencyjności. Program powinien wspierać państwa członkowskie w osiągnięciu celów wskazanych w deklaracji paryskiej w sprawie promowania – poprzez edukację – poczucia obywatelstwa oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja29.

(11)  Program jest ważnym składnikiem działań do 2025 r. na rzecz europejskiego obszaru edukacji oraz rozwijania kluczowych kompetencji w dziedzinie uczenia się przez całe życie, zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie27a. Powinien zostać zaprojektowany w sposób umożliwiający wniesienie wkładu w program stanowiący kontynuację strategicznych ram współpracy na rzecz kształcenia i szkolenia oraz europejski program na rzecz umiejętności28, dzięki wspólnemu rozumieniu strategicznego znaczenia umiejętności, kompetencji i wiedzy dla zachowania i tworzenia miejsc pracy, wzrostu, konkurencyjności, innowacyjności i spójności społecznej. Program powinien wspierać państwa członkowskie w osiągnięciu celów wskazanych w deklaracji paryskiej w sprawie promowania – poprzez edukację – poczucia obywatelstwa oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja29.

__________________

__________________

 

27a Dz.U. C 189 z 4.6.2018, s. 1.

28 COM(2016)0381.

28 COM(2016)0381.

29 [odniesienie].

29 [odniesienie].

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Program powinien być spójny z nową strategią UE na rzecz młodzieży30, ramami współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży na lata 2019-2027, opartymi na komunikacie Komisji z dnia 22 maja 2018 r. pt. „Angażowanie, łączenie i wzmacnianie pozycji osób młodych: strategia UE na rzecz młodzieży”31.

(12)  Program powinien być spójny z nową strategią UE na rzecz młodzieży30, ramami współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży na lata 2019-2027, opartymi na komunikacie Komisji z dnia 22 maja 2018 r. pt. „Angażowanie, łączenie i wzmacnianie pozycji osób młodych: nowa strategia UE na rzecz młodzieży”31, w tym z celem strategii, jakim jest wspieranie wysokiej jakości zatrudnienia dla młodych ludzi i uczenia się pozaformalnego.

__________________

__________________

30 [odniesienie – zostanie przyjęte przez Radę do końca 2018 r.]

30 [odniesienie – zostanie przyjęte przez Radę do końca 2018 r.]

31 COM(2018)0269.

31 COM(2018)0269.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Program powinien uwzględniać plan prac Unii w dziedzinie sportu, który stanowi ramy współpracy na szczeblu unijnym w dziedzinie sportu na lata [...]32. Należy zapewnić spójność i komplementarność między planem prac Unii a działaniami wspieranymi w ramach programu w dziedzinie sportu. Istnieje potrzeba skupienia się w szczególności na sporcie lokalnym, biorąc pod uwagę znaczącą rolę odgrywaną przez sport w promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, włączenia społecznego i równości. Program powinien również przyczynić się do promowania wspólnych wartości europejskich przez sport, dobrego zarządzania i uczciwości w sporcie, a także kształcenia, szkolenia i umiejętności w sporcie i przez sport.

(13)  Program powinien uwzględniać plan prac Unii w dziedzinie sportu, który stanowi ramy współpracy na szczeblu unijnym w dziedzinie sportu na lata [...]32. Należy zapewnić spójność i komplementarność między planem prac Unii a działaniami wspieranymi w ramach programu w dziedzinie sportu. Istnieje potrzeba skupienia się w szczególności na sporcie lokalnym, biorąc pod uwagę znaczącą rolę odgrywaną przez sport w promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, stosunków międzyludzkich, włączenia społecznego i równości. Program powinien wspierać działania na rzecz mobilności wyłącznie w kontekście sportu masowego, zarówno dla młodych ludzi, którzy regularnie uprawiają zorganizowany sport, jak i dla kadry sportowej. Należy również uznać, że kadry sportowej mogą należeć zawodowcy, dla których sport jest źródłem dochodu, ale jednocześnie są oni zaangażowani na rzecz sportu masowego. Działania na rzecz mobilności powinny być zatem otwarte również dla tej grupy. Program powinien przyczyniać się do promowania wspólnych wartości europejskich przez sport, dobrego zarządzania i uczciwości w sporcie, zrównoważonych i dobrych praktyk na rzecz środowiska w sporcie, a także kształcenia, szkolenia i umiejętności w sporcie i przez sport. Wszystkie zainteresowane strony, w tym instytucje edukacyjne i szkoleniowe, powinny mieć możliwość uczestnictwa w partnerstwach, współpracy i dialogu politycznym w dziedzinie sportu.

__________________

__________________

32 [odniesienie].

32 [odniesienie].

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Program powinien przyczynić się do wzmocnienia unijnego potencjału innowacyjności, szczególnie dzięki wspieraniu działań z zakresu mobilności i współpracy, które pobudzają rozwój kompetencji w przyszłościowych dziedzinach badań lub dyscyplinach, takich jak nauka, technologie, inżynieria i matematyka, zmiany klimatu, środowisko naturalne, czysta energia, sztuczna inteligencja, robotyka, analiza danych i sztuka/projektowanie, aby pomóc ludziom w rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych w przyszłości.

(14)  Program powinien przyczynić się do wzmocnienia unijnego potencjału innowacyjności, szczególnie dzięki wspieraniu działań z zakresu mobilności i współpracy, które pobudzają rozwój umiejętności i kompetencji w przyszłościowych dziedzinach badań lub dyscyplinach, takich jak nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka (STEAM), zmiana klimatu, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, czysta energia, sztuczna inteligencja, robotyka, analiza danych, projektowanie i architektura oraz umiejętności cyfrowe i umiejętność korzystania z mediów, aby pomóc ludziom w rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych w przyszłości.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Zgodnie ze swoją misją wspierania innowacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia program powinien wspierać opracowywanie strategii edukacji i uczenia się skierowanych do zdolnych i utalentowanych dzieci, niezależnie od ich narodowości, statusu społeczno-ekonomicznego czy płci.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b)  Program powinien przyczynić się do podjęcia kroków w następstwie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, wspierając działania mające na celu rozwój umiejętności potrzebnych do ochrony i zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz pełnego wykorzystania możliwości kształcenia oferowanych przez sektor kultury i sektor kreatywny.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Efekt synergii z programem „Horyzont Europa” powinien zapewnić, aby połączone zasoby programu i programu „Horyzont Europa”33 zostały wykorzystane do wspierania działań poświęconych wzmocnieniu i zmodernizowaniu europejskich instytucji szkolnictwa wyższego. „Horyzont Europa” będzie w stosownych przypadkach uzupełniał wsparcie programu dla inicjatywy dotyczącej europejskich szkół wyższych, zwłaszcza jej wymiaru badawczego, w ramach opracowywania nowych, wspólnych, zintegrowanych długoterminowych i zrównoważonych strategii na rzecz edukacji, badań naukowych i innowacji. Dzięki synergii z programem „Horyzont Europa” promowana będzie integracja obszaru edukacji i prac badawczych w instytucjach szkolnictwa wyższego.

(15)  Efekt synergii z programem „Horyzont Europa” powinien zapewnić, aby połączone zasoby programu i programu „Horyzont Europa”33 zostały wykorzystane do wspierania działań poświęconych wzmocnieniu i zmodernizowaniu europejskich instytucji szkolnictwa wyższego. „Horyzont Europa” będzie uzupełniał wsparcie programu dla działań i inicjatyw posiadających wymiar badawczy, takich jak inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych, w ramach opracowywania nowych, wspólnych, zintegrowanych długoterminowych i zrównoważonych strategii na rzecz edukacji, badań naukowych i innowacji. Dzięki synergii z programem „Horyzont Europa” promowana będzie integracja obszaru edukacji i prac badawczych, w szczególności w instytucjach szkolnictwa wyższego.

__________________

__________________

33 COM(2018) [ ].

33 COM(2018) [ ].

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Program powinien mieć bardziej włączający charakter dzięki docieraniu do osób o mniejszych szansach, w tym dzięki elastyczniejszym formułom mobilności edukacyjnej oraz dzięki pobudzaniu uczestnictwa mniejszych organizacji, szczególnie organizacji po raz pierwszy korzystających z programu oraz społecznościowych organizacji lokalnych, pracujących bezpośrednio z osobami uczącymi się w każdej grupie wiekowej, będącymi w niekorzystnej sytuacji. Należy wspierać formuły wirtualne, takie jak współpraca wirtualna czy mobilność mieszana lub wirtualna, aby dotrzeć do większej liczby uczestników, w szczególności tych o mniejszych szansach i tych, dla których przemieszczenie się do państwa innego niż państwo zamieszkania stanowiłoby trudność.

(16)  Program powinien mieć bardziej włączający charakter dzięki zwiększeniu wskaźników uczestnictwa wśród osób o mniejszych szansach. Ważne jest, aby uznać, że niski poziom uczestnictwa wśród osób o mniejszych szansach może wynikać z różnych przyczyn i zależeć od różnych kontekstów krajowych. W związku z powyższym w ogólnounijnych ramach agencje narodowe powinny opracować strategie na rzecz włączenia społecznego przewidujące środki służące poprawie zasięgu, uproszczeniu procedur, oferowaniu szkoleń oraz wspieraniu i monitorowaniu skuteczności. Należy także stosować inne mechanizmy w celu lepszego włączenia, w tym dzięki zapewnianiu elastyczniejszych formuł mobilności edukacyjnej dostosowanych do potrzeb osób o mniejszych szansach oraz dzięki pobudzaniu uczestnictwa mniejszych organizacji, również na szczeblu lokalnym, szczególnie organizacji po raz pierwszy korzystających z programu oraz społecznościowych organizacji lokalnych, pracujących bezpośrednio z osobami uczącymi się w każdej grupie wiekowej, będącymi w niekorzystnej sytuacji.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  W przypadku gdy osoby o mniejszych szansach nie są w stanie uczestniczyć w programie z przyczyn finansowych, niezależnie od tego, czy dzieje się tak ze względu na ich sytuację ekonomiczną czy też ze względu na wyższe koszty udziału w programie wynikające z ich szczególnej sytuacji, jak to ma często miejsce w przypadku osób z niepełnosprawnościami, Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić wprowadzenie odpowiednich środków wsparcia finansowego. Do takich środków mogą należeć inne instrumenty unijne, takie jak Europejski Fundusz Społeczny Plus, programy krajowe, dostosowania dotacji lub dopłaty uzupełniające w ramach programu. Przy ocenie, czy osoby o mniejszych szansach nie są w stanie uczestniczyć w programie z przyczyn finansowych oraz ocenie wymaganego poziomu wsparcia, należy stosować obiektywne kryteria. Dodatkowe koszty środków na rzecz ułatwiania włączenia nie mogą w żadnym razie uzasadniać odrzucenia wniosku.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b)  W ramach programu należy nadal koncentrować wsparcie na fizycznej mobilności edukacyjnej i należy zapewnić większe możliwości osobom o mniejszych szansach, aby mogły korzystać z działań na rzecz fizycznej mobilności edukacyjnej. Jednocześnie należy uznać, że wirtualne formy, takie jak współpraca wirtualna, nauczanie mieszane i wirtualne uczenie się, mogą skutecznie uzupełniać fizyczną mobilność edukacyjną i zwiększać jej skuteczność. W wyjątkowych przypadkach, gdy dane osoby nie są w stanie uczestniczyć w działaniach na rzecz mobilności, dzięki wirtualnym formom mogą odnieść wiele korzyści z programu w sposób opłacalny i innowacyjny. W związku z powyższym w ramach programu należy również zapewnić wsparcie dla takich wirtualnych form i narzędzi. Takie formy i narzędzia, w szczególności te wykorzystywane do nauki języków, powinny być jak najbardziej rozpowszechniane w społeczeństwie.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16c)  Zgodnie z zobowiązaniami Unii i państw członkowskich wynikającymi z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w szczególności jej art. 9 dotyczącego dostępności i art. 24 odnoszącego się do edukacji, należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do programu bez dyskryminacji i przeszkód. W tym celu należy w razie potrzeby udzielać dodatkowego wsparcia, w tym wsparcia finansowego.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16d)  Przeszkody prawne i administracyjne, takie jak trudności z uzyskaniem wiz i dokumentów pobytowych oraz dostępem do usług wsparcia, w szczególności usług zdrowotnych, mogą utrudniać dostęp do programu. W związku z tym państwa członkowskie powinny przyjąć wszelkie niezbędne środki w celu usunięcia takich przeszkód, w pełnej zgodności z prawem Unii oraz w celu ułatwienia wymiany transgranicznej, na przykład wydając europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W swoim komunikacie w sprawie wzmocnienia tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze Komisja zwracała uwagę na zasadniczą rolę edukacji, kultury i sportu w propagowaniu aktywnej postawy obywatelskiej wspólnych wartości wśród najmłodszych pokoleń. Wzmocnienie tożsamości europejskiej i pobudzanie aktywnego udziału ludzi w procesach demokratycznych ma istotne znaczenie dla przyszłości Europy i naszych demokratycznych społeczeństw. Wyjazd za granicę w celu studiowania, nauki, szkolenia, pracy lub udziału w aktywnościach młodzieżowych i sportowych przyczynia się do wzmocnienia tej tożsamości europejskiej w całej jej różnorodności, a także poczucia przynależności do społeczności kulturowej, jak również pobudzania takiej aktywnej postawy obywatelskiej wśród ludzi należących do wszystkich kategorii wiekowych. Osoby uczestniczące w działaniach mobilności należy włączyć w ich społeczności lokalne, a także zaangażować w dzielenie się doświadczeniami wśród społeczności lokalnych w ich kraju pochodzenia. Należy wspierać działania związane ze wzmacnianiem wszystkich aspektów kreatywności w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, a także z poszerzaniem poszczególnych kluczowych kompetencji.

(17)  W swoim komunikacie w sprawie wzmocnienia tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze Komisja zwracała uwagę na zasadniczą rolę edukacji, kultury i sportu w propagowaniu aktywnej postawy obywatelskiej, wspólnych wartości i poczucia solidarności wśród najmłodszych pokoleń. Wzmocnienie tożsamości europejskiej i pobudzanie aktywnego udziału obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w procesach demokratycznych ma istotne znaczenie dla przyszłości Europy i naszych demokratycznych społeczeństw. Wyjazd za granicę w celu studiowania, nauki, szkolenia, pracy lub udziału w aktywnościach młodzieżowych i sportowych przyczynia się do wzmocnienia tej tożsamości europejskiej w całej jej różnorodności, a także poczucia przynależności do społeczności kulturowej, jak również pobudzania takiej aktywnej postawy obywatelskiej, spójności społecznej i krytycznego myślenia wśród ludzi należących do wszystkich kategorii wiekowych. Osoby uczestniczące w działaniach na rzecz mobilności należy włączyć w ich społeczności lokalne, a także zaangażować w dzielenie się doświadczeniami wśród społeczności lokalnych w ich kraju pochodzenia. Należy wspierać działania związane ze wzmacnianiem wszystkich aspektów kreatywności w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, a także z poszerzaniem poszczególnych kluczowych kompetencji.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Ważne jest, by program zapewniał europejską wartość dodaną. W związku z tym akcje i działania powinny kwalifikować się do otrzymania finansowania w ramach programu tylko wówczas, gdy można wykazać, że mają potencjał stworzenia europejskiej wartości dodanej. Wykazanie europejskiej wartości dodanej powinno być możliwe na wiele sposobów, w szczególności przez takie cechy działań jak transnarodowy charakter, komplementarność i synergia z innymi unijnymi programami i strategiami politycznymi, wkład w skuteczne stosowanie unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności, wkład w rozwój ogólnounijnych norm zapewniania jakości, wkład w rozwój ogólnounijnych wspólnych norm w programach kształcenia i szkolenia oraz promowanie wielojęzyczności, dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego, a także zwiększenia poczucia przynależności do Europy oraz obywatelstwa europejskiego.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Trzeba poszerzyć międzynarodowy wymiar programu, dążąc do zapewnienia większej liczby możliwości w zakresie mobilności, współpracy i dialogu politycznego z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z programem. W oparciu o skuteczną realizację działań w zakresie międzynarodowego szkolnictwa wyższego i młodzieży w ramach poprzednich programów w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, działania w zakresie międzynarodowej mobilności należy rozszerzyć na inne sektory, na przykład kształcenie i szkolenie zawodowe.

(18)  Trzeba poszerzyć międzynarodowy wymiar programu, zapewniając zarówno obywatelom, jak i organizacjom większą liczbę możliwości w zakresie mobilności, współpracy i dialogu politycznego z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z programem, zwłaszcza z krajami rozwijającymi się. W wymiarze międzynarodowym należy wspierać rozwój umiejętności i kontakty międzyludzkie, a w szczególności w przypadku obywateli krajów rozwijających się należy wspierać transfer wiedzy do ich krajów pochodzenia na koniec okresów studiów. Wymiar ten powinien również wzmocnić budowanie zdolności systemów edukacyjnych w krajach rozwijających się. W oparciu o skuteczną realizację działań w zakresie międzynarodowego szkolnictwa wyższego i młodzieży w ramach poprzednich programów w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, działania w zakresie międzynarodowej mobilności należy rozszerzyć na inne sektory, na przykład kształcenie i szkolenie zawodowe oraz sport.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Aby poprawić efekty działalności w państwach partnerskich, ważne jest zwiększenie synergii między programem Erasmus+ a instrumentami działań zewnętrznych Unii, takimi jak Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej oraz Instrument Pomocy Przedakcesyjnej.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Program powinien wzmacniać istniejące możliwości w zakresie mobilności edukacyjnej, szczególnie w tych sektorach, gdzie program może przynieść największy przyrost wydajności, aby poszerzyć jego zasięg i sprostać wysokiemu, niezaspokojonemu popytowi. Należy tego dokonać dzięki zwiększeniu i ułatwieniu działań w zakresie mobilności dla studentów, uczniów i osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Partnerstwa dla współpracy powinny uwzględniać mobilność nisko wykwalifikowanych uczących się dorosłych. Należy również poszerzyć szanse mobilności dla młodzieży uczestniczącej w działaniach z zakresu pozaformalnego uczenia się, aby dotrzeć do większej liczby młodych ludzi. Ponadto należy wzmocnić mobilność pracowników w sektorach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, ze względu na efekt dźwigni. Zgodnie z wizją prawdziwego europejskiego obszaru edukacji, program powinien również poszerzać mobilność i wymiany oraz promować udział studentów w działaniach edukacyjnych kulturalnych dzięki wspieraniu cyfryzacji procedur, np. europejskiej legitymacji studenckiej. Inicjatywa ta może być ważnym krokiem dla urzeczywistnienia mobilności dla wszystkich, umożliwiając instytucjom szkolnictwa wyższego wysyłanie i przyjmowanie większej liczby studentów w ramach wymiany, przy jednoczesnym dalszym podnoszeniu jakości mobilności studentów, a także ułatwiając studentom dostęp do różnych usług (bibliotek, transportu, zakwaterowania) przed przybyciem do zagranicznej instytucji.

(20)  Program powinien wzmacniać istniejące możliwości w zakresie mobilności edukacyjnej, szczególnie w tych sektorach, gdzie może on przynieść największy przyrost wydajności, aby poszerzyć jego zasięg i sprostać wysokiemu, niezaspokojonemu popytowi. Należy tego dokonać zwłaszcza dzięki zwiększeniu i ułatwieniu działań w zakresie mobilności dla studentów, pracowników akademickich, uczniów i kadry szkół, w tym kadry nauczycielskiej i opiekuńczej przedszkoli i placówek wczesnoszkolnych, a także uczniów i nauczycieli w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, przy zapewnieniu ukierunkowanych działań uwzględniających specyficzne potrzeby edukacyjne docelowych beneficjentów tych działań. Należy w dalszym ciągu promować możliwości w zakresie mobilności dla osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w regionach przygranicznych, aby przygotować te osoby do specyficznej sytuacji na transgranicznym rynku pracy. Program powinien również oferować możliwości w zakresie mobilności osobom dorosłym uczącym się i pracującym w dziedzinie kształcenia dorosłych. Głównymi celami kształcenia dorosłych są przekazywanie wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz promowanie włączenia społecznego, aktywnej postawy obywatelskiej, rozwoju osobistego i dobrostanu. Należy również poszerzyć szanse mobilności dla młodzieży uczestniczącej w działaniach z zakresu pozaformalnego uczenia się, aby dotrzeć do większej liczby młodych ludzi, w szczególności osób po raz pierwszy korzystających z programu, osób o mniejszych szansach oraz grup ludności, do których trudno dotrzeć. Ponadto należy wzmocnić mobilność pracowników w sektorach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, poświęcając szczególną uwagę możliwościom przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji oraz promowania rozwoju umiejętności przydatnych na rynku pracy. Zgodnie z wizją prawdziwego europejskiego obszaru edukacji, program powinien również poszerzać mobilność i wymiany oraz promować udział studentów w działaniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych dzięki cyfryzacji procedur w celu ułatwienia procedur składania wniosków i uczestnictwa w programie przez opracowanie przyjaznych dla użytkownika systemów internetowych opartych na najlepszych praktykach oraz stworzenie nowych narzędzi, takich jak europejska legitymacja studencka. Inicjatywa ta może być ważnym krokiem do urzeczywistnienia mobilności dla wszystkich, umożliwiając instytucjom szkolnictwa wyższego wysyłanie i przyjmowanie większej liczby studentów w ramach wymiany, przy jednoczesnym dalszym podnoszeniu jakości mobilności studentów, a także ułatwiając studentom dostęp do różnych usług (bibliotek, transportu, zakwaterowania) przed przybyciem do zagranicznej instytucji.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Program powinien zapewniać wysoką jakość doświadczeń związanych z mobilnością w oparciu o zasady określone w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie mobilności transnarodowej we Wspólnocie w celach edukacji i szkolenia: Europejska karta na rzecz jakości mobilności1a, w którym stwierdzono wyraźnie, że jakość informacji, przygotowania, wsparcia i uznawania doświadczenia i kwalifikacji, jak również jasne plany i efekty uczenia się opracowane z wyprzedzeniem mają widoczny wpływ na korzyści płynące z mobilności. Działania na rzecz mobilności powinny być odpowiednio przygotowane z wyprzedzeniem. Tego rodzaju przygotowanie można często skutecznie zrealizować przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W stosownych przypadkach w ramach programu należy również zapewnić wsparcie z przeznaczeniem na wizyty przygotowujące do działań na rzecz mobilności.

 

__________________

 

1a Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 5.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b)  Program powinien wspierać i promować mobilność nauczycieli i pracowników placówek edukacyjnych wszystkich szczebli, aby przyczynić się do doskonalenia warsztatu pracy i ogólnego rozwoju zawodowego. Biorąc pod uwagę kluczową rolę edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zapobieganiu nierównościom społecznym i gospodarczym, ważne jest, aby nauczyciele i pracownicy na tym poziomie mogli uczestniczyć w mobilności edukacyjnej w ramach programu. W odniesieniu do nauczania program powinien również zachęcać do pilotażowego wprowadzania innowacji z zakresu polityki w celu sprostania niektórym wspólnym wyzwaniom stojącym przed systemami edukacji w Unii, takim jak przyciąganie nowych talentów do nauczania dla dzieci z grup najbardziej zmarginalizowanych i rozwijanie szkoleń dla nauczycieli, aby pomóc im w kształceniu uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Aby zmaksymalizować korzyści płynące z uczestnictwa w programie dla nauczycieli i kadry edukacyjnej, należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić im warunki sprzyjające mobilności, w ramach których stanowiłaby ona część ich programu pracy i zwykłych obowiązków, aby zapewnić im dostęp do odpowiednich możliwości szkolenia i by otrzymali oni odpowiednie wsparcie finansowe w kraju i, w stosownych przypadkach, regionie, w którym ma odbywać się mobilność edukacyjna.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20c)  W uznaniu istotnej roli, jaką kształcenie i szkolenie zawodowe odgrywa w poprawie perspektyw zatrudnienia i w promowaniu włączenia społecznego, program powinien przyczynić się do zwiększenia powszechnego charakteru, jakości i przydatności kształcenia i szkolenia zawodowego zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 10 czerwca 2016 r. pt. „Nowy europejski program na rzecz umiejętności: wspólne działania na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększania szans na zatrudnienie i konkurencyjności1a. Program powinien promować silniejsze powiązania między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego a pracodawcami, zarówno prywatnymi, jak i publicznymi. Powinien on również pomóc w rozstrzygnięciu kwestii sektorowych dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego, takich jak szkolenia językowe, wspieranie wysokiej jakości partnerstw na rzecz mobilności oraz uznawanie i certyfikacja kompetencji, a także zachęcać organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego do ubiegania się o kartę jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym jako znak jakości.

 

__________________

 

1a COM(2016)0381.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Program powinien pobudzać udział młodzieży w europejskim życiu demokratycznym, w tym dzięki wspieraniu projektów partycypacyjnych dla młodych ludzi, służących angażowaniu się i uczeniu się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, podnoszeniu znajomości wspólnych wartości europejskich, w tym praw podstawowych, zbliżaniu młodzieży i decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym, a także wkładowi w proces integracji europejskiej.

(21)  Program powinien pobudzać udział młodzieży w europejskim życiu demokratycznym, w tym dzięki wspieraniu projektów partycypacyjnych dla młodych ludzi, służących angażowaniu się i uczeniu się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, szerzeniu znajomości wspólnych wartości europejskich, w tym praw podstawowych, europejskiej historii, kultury i obywatelstwa, zbliżaniu młodzieży i decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym, a także wkładowi w proces integracji europejskiej. Program powinien szerzyć wiedzę na temat narzędzi e-demokracji, w tym europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Powinien on również promować wymianę międzypokoleniową między osobami młodszymi a starszymi. W świetle kluczowej roli, jaką odgrywają organizacje młodzieżowe i praca z młodzieżą w osiąganiu tych celów, program powinien wspierać rozwój działalności na rzecz młodzieży w Unii.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Program powinien oferować osobom młodym więcej możliwości odkrywania Europy poprzez naukę za granicą. Osiemnastolatkowie, w szczególności osoby o mniejszych szansach, powinni mieć możliwość odbycia pierwszej krótkiej podróży po Europie, indywidualnie lub grupowo, w ramach nieformalnej aktywności edukacyjnej mającej na celu pogłębienie ich poczucia przynależności do Unii Europejskiej i odkrywanie jej różnorodności kulturowej. Program powinien określić organy odpowiedzialne za docieranie do uczestników i ich wybór oraz wspierać działania mające na celu promowanie wymiaru edukacyjnego takiego doświadczenia.

(22)  Program powinien oferować osobom młodym więcej możliwości odkrywania Europy poprzez naukę za granicą w ramach nowej inicjatywy o nazwie DiscoverEU. Młodzi ludzie w wieku od 18 do 20 roku życia, w szczególności osoby o mniejszych szansach, powinni mieć możliwość odbycia pierwszej krótkiej podróży po Europie, indywidualnie lub grupowo, w ramach pozaformalnej lub nieformalnej aktywności edukacyjnej mającej na celu pogłębienie ich poczucia przynależności do Unii Europejskiej i odkrywanie jej różnorodności kulturowej i językowej. Inicjatywa powinna dysponować solidnym i podlegającym weryfikacji komponentem dotyczącym uczenia się oraz powinna zapewniać właściwe rozpowszechnianie doświadczeń i dzielenie się nimi, pozwalające na bieżąco oceniać i doskonalić tę inicjatywę. Program powinien określić organy odpowiedzialne za docieranie do uczestników i ich wybór, z należytym uwzględnieniem równowagi geograficznej, oraz wspierać działania mające na celu promowanie wymiaru edukacyjnego takiego doświadczenia. W stosownych przypadkach organy te powinny być również zaangażowane w zapewnianie szkoleń i wsparcia przed działaniem w ramach mobilności i po jego zakończeniu, w tym w zakresie umiejętności językowych i międzykulturowych. W ramach inicjatywy DiscoverEU należy stworzyć powiązania z Europejskimi Stolicami Kultury, Europejskimi Stolicami Młodzieży, Europejskimi Stolicami Wolontariatu i Zielonymi Stolicami Europy.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Program powinien również popularyzować uczenie się języków, w szczególności dzięki szerszemu wykorzystaniu narzędzi internetowych, ponieważ e-kształcenie oferuje dodatkowe korzyści w nauce języków pod względem dostępności i elastyczności.

(23)  Uczenie się języków europejskich sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i mobilności w Unii i poza nią. Jednocześnie kompetencje językowe to ważne umiejętności przydatne w życiu i pracy. Z tych względów program powinien również popularyzować uczenie się języków w ramach stacjonarnych kursów językowych i dzięki szerszemu wykorzystaniu dostępnych narzędzi internetowych, ponieważ e-kształcenie może oferować dodatkowe korzyści w nauce języków pod względem dostępności i elastyczności. Wsparcie na rzecz nauki języka udzielane w ramach programu powinno brać pod uwagę potrzeby użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem języków używanych w kraju przyjmującym oraz, w regionach przygranicznych, języków krajów sąsiadujących. Wsparcie na rzecz nauki języka powinno obejmować również krajowe języki migowe. Instrument wsparcia językowego online programu Erasmus powinien być dostosowany do szczególnych potrzeb uczestników programu i dostępny dla każdego.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Program powinien wykorzystywać technologie językowe, takie jak technologie automatycznego tłumaczenia, w celu ułatwienia komunikacji między organami i usprawnienia dialogu międzykulturowego.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Program powinien wspierać działania wzmacniające współpracę między instytucjami i organizacjami działającymi w sektorach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, dostrzegając ich zasadniczą rolę w zapewnianiu osobom wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do radzenia sobie w zmieniającym się świecie, a także odpowiedniego wykorzystywania potencjału innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości, szczególnie w gospodarce cyfrowej.

(24)  Program powinien wspierać działania wzmacniające współpracę między instytucjami i organizacjami działającymi w sektorach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, dostrzegając ich zasadniczą rolę w zapewnianiu osobom wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do radzenia sobie w zmieniającym się świecie, a także odpowiedniego wykorzystywania potencjału innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości, szczególnie w gospodarce cyfrowej. W tym celu należy zapewnić skuteczną współpracę między wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami na wszystkich poziomach wdrażania programu.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  W swoich konkluzjach z dnia 14 grudnia 2017 r. Rada Europejska wezwała państwa członkowskie, Radę i Komisję do dalszego prowadzenia szeregu inicjatyw służących wyniesieniu współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia na nowy poziom, w tym poprzez zachęcanie do powstania do 2024 r. „europejskich szkół wyższych”, opartych na oddolnych sieciach uczelni z całej Unii. Program powinien wspierać te europejskie uczelnie wyższe.

(25)  W swoich konkluzjach z dnia 14 grudnia 2017 r. Rada Europejska wezwała państwa członkowskie, Radę i Komisję do dalszego prowadzenia szeregu inicjatyw służących wyniesieniu współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia na nowy poziom, w tym poprzez zachęcanie do powstania do 2024 r. „europejskich szkół wyższych”, opartych na oddolnych sieciach uczelni z całej Unii. Program powinien wspierać te europejskie uczelnie wyższe, które powinny działać w oparciu o kryterium doskonałości i mieć na celu zwiększenie atrakcyjności instytucji szkolnictwa wyższego w Unii oraz poprawę współpracy między badaniami, innowacjami i edukacją. Pojęcie „doskonałości” należy rozumieć szeroko, np. również w odniesieniu do zdolności do poprawy włączenia społecznego. Wsparcie w ramach programu powinno mieć na celu szeroki zasięg geograficzny „europejskich szkół wyższych”.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  W przyjętym w 2010 r. komunikacie z Brugii wezwano do wsparcia doskonałości zawodowej na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu. W komunikacie w sprawie zwiększenia innowacyjności europejskich regionów z 2017 r. zwraca się uwagę na łączenie kształcenia i szkolenia zawodowego z systemami innowacji, jako element strategii inteligentnej specjalizacji na szczeblu regionalnym. Program powinien zapewnić środki reagowania na te wezwania i wsparcie dla rozwoju ponadnarodowych platform centrów doskonałości zawodowej, ściśle włączonych w lokalne i regionalne strategie na rzecz wzrostu, innowacyjności i konkurencyjności. Te centra doskonałości powinny stymulować umiejętności zawodowe wysokiej jakości, w kontekście zmian sektorowych, wspierając jednocześnie ogólne zmiany strukturalne i politykę społeczno-gospodarczą w UE.

(26)  W przyjętym w 2010 r. komunikacie z Brugii wezwano do wsparcia doskonałości zawodowej na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu. W komunikacie w sprawie zwiększenia innowacyjności europejskich regionów z 2017 r. zwraca się uwagę na łączenie kształcenia i szkolenia zawodowego z systemami innowacji, jako element strategii inteligentnej specjalizacji na szczeblu regionalnym. Program powinien zapewnić środki reagowania na te wezwania i wsparcie dla rozwoju ponadnarodowych platform centrów doskonałości zawodowej, ściśle włączonych w lokalne i regionalne strategie na rzecz wzrostu, innowacyjności, konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego. Te centra doskonałości powinny stymulować umiejętności zawodowe wysokiej jakości, w kontekście zmian sektorowych, wspierając jednocześnie ogólne zmiany strukturalne i politykę społeczno-gospodarczą w UE.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Aby upowszechnić współpracę wirtualną, program powinien wspierać systematyczniejsze korzystanie z platform internetowych, takich jak eTwinning, europejska platforma internetowa dla szkół School Education Gateway, ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) oraz Europejski Portal Młodzieżowy i internetowa platforma szkolnictwa wyższego.

(27)  Aby upowszechnić współpracę wirtualną, program powinien wspierać systematyczniejsze korzystanie z istniejących platform internetowych, takich jak eTwinning, europejska platforma internetowa dla szkół School Education Gateway, ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) oraz Europejski Portal Młodzieżowy i internetowa platforma szkolnictwa wyższego. Program powinien także wspierać w stosownych przypadkach rozwój nowych platform internetowych, aby wzmocnić i zmodernizować realizację polityki w zakresie kształcenia, szkolenia, sportu i młodzieży na szczeblu europejskim. Takie platformy powinny być przyjazne dla użytkowników i dostępne w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/21021a.

 

__________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Program powinien przyczynić się do zwiększenia przejrzystości oraz uznawania umiejętności i kwalifikacji, a także transferu punktów lub jednostek efektów uczenia się, pobudzać zapewnienie jakości oraz wspierać walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, zarządzanie umiejętnościami i doradztwo. W tym kontekście program powinien również zapewniać wsparcie punktom kontaktowym i sieciom na szczeblu krajowym i unijnym, które ułatwiają ogólnoeuropejską wymianę, a także rozwój elastycznych ścieżek uczenia się między różnymi dziedzinami kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz między systemami formalnymi i pozaformalnymi.

(28)  Program powinien przyczynić się do zwiększenia przejrzystości oraz automatycznego wzajemnego uznawania umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i dyplomów, a także transferu punktów lub innych poświadczeń wyników uczenia się, pobudzać zapewnienie jakości oraz wspierać walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, zarządzanie umiejętnościami i doradztwo. W tym kontekście program powinien również zapewniać wsparcie punktom kontaktowym i sieciom na szczeblu krajowym i unijnym, które udzielają informacji i pomocy potencjalnym uczestnikom, tym samym ułatwiając ogólnoeuropejską wymianę, a także rozwój elastycznych ścieżek uczenia się między różnymi dziedzinami kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz między systemami formalnymi i pozaformalnymi.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  Program powinien uwzględniać w szczególności walidację i uznawanie okresów kształcenia i szkolenia za granicą, w tym kształcenia na poziomie szkoły średniej. W tym względzie przyznawanie dotacji powinno być powiązane z procedurami oceny jakości, opisem wyników uczenia się oraz pełnym stosowaniem zalecenia Rady z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie europejskich ram dotyczących jakości i skutecznego przygotowania zawodowego1a, zalecenia Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego1b, a także europejskich narzędzi, które przyczyniają się do uznawania uczenia się za granicą i zapewniają wysokiej jakości uczenie się, takich jak europejskie ramy kwalifikacji (ERK), europejski rejestr agencji ds. zapewniania jakości (EQAR), europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) i europejskie ramy zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET).

 

__________________

 

1a Dz.U. C 153 z 2.5.2018, s. 1.

 

1b Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Jako sposób zagwarantowania współpracy z innymi unijnymi instrumentami i wsparcia innych unijnych polityk, należy zaoferować możliwości w zakresie mobilności osobom w różnych sektorach działalności, na przykład sektorze publicznym, rolnictwie i przedsiębiorstwach, aby umożliwić im zdobycie doświadczeń edukacyjnych za granicą, pozwalających – na każdym etapie życia – na wzrost i rozwój zawodowy, ale również osobisty, w szczególności dzięki większej świadomości ich tożsamości europejskiej i lepszemu rozumieniu europejskiej różnorodności kulturowej. Program powinien zapewniać pojedynczy punkt kontaktowy dla unijnych systemów mobilności o silnym wymiarze edukacyjnym, upraszczając ofertę tych systemów dla beneficjentów i osób uczestniczących w takich działaniach. Należy ułatwić rozszerzenie zasięgu projektów Erasmus; należy również wdrożyć konkretne środki, aby pomóc promotorom projektów Erasmus w ubieganiu się o dotacje lub wykorzystaniu efektu synergii płynącego ze wsparcia w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz programów związanych z migracją, bezpieczeństwem, sprawiedliwością i obywatelstwem, zdrowiem i kulturą.

(30)  Jako sposób zagwarantowania współpracy z innymi unijnymi instrumentami i wsparcia innych unijnych polityk, należy zaoferować możliwości w zakresie mobilności osobom w różnych sektorach działalności, na przykład sektorze publicznym i prywatnym, rolnictwie i przedsiębiorstwach, aby umożliwić im zdobycie doświadczeń w ramach szkolenia, stażu lub edukacji za granicą, pozwalających – na każdym etapie życia – na wzrost i rozwój osobisty, w szczególności dzięki większej świadomości ich tożsamości europejskiej i lepszemu rozumieniu europejskiej różnorodności kulturowej, ale również zawodowy, zwłaszcza dzięki zdobyciu nowych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Program powinien zapewniać pojedynczy punkt kontaktowy dla unijnych systemów mobilności o silnym wymiarze edukacyjnym, upraszczając ofertę tych systemów dla beneficjentów i osób uczestniczących w takich działaniach. Należy ułatwić rozszerzenie zasięgu projektów Erasmus; należy również wdrożyć konkretne środki, aby pomóc promotorom projektów Erasmus w ubieganiu się o dotacje lub wykorzystaniu efektu synergii płynącego ze wsparcia w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz programów związanych z migracją, bezpieczeństwem, sprawiedliwością i obywatelstwem, zdrowiem, mediami i kulturą oraz z Europejskim Korpusem Solidarności.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Duże znaczenie ma stymulowanie nauczania, uczenia się i badań w dziedzinie integracji europejskiej, a także promowanie dyskusji dotyczących tych zagadnień dzięki wspieraniu działań „Jean Monnet” w zakresie szkolnictwa wyższego, ale także w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej i zaangażowania ma szczególne znaczenie w okresie, kiedy próbie poddawane są wspólne wartości, na których opiera się Unia i które stanowią element naszej tożsamości europejskiej, a także kiedy obywatele wykazują niski poziom zaangażowania. Program powinien nadal przyczyniać się do rozwoju doskonałości w obszarze badań z dziedziny integracji europejskiej.

(31)  Duże znaczenie ma stymulowanie nauczania, uczenia się i badań w dziedzinie integracji europejskiej oraz przyszłych unijnych wyzwań i możliwości, a także promowanie dyskusji dotyczących tych zagadnień dzięki wspieraniu działań „Jean Monnet” we wszystkich dziedzinach kształcenia i szkolenia. Wzmacnianie poczucia przynależności do Europy i zaangażowania ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę wyzwania dotyczące wspólnych wartości, na których opiera się Unia i które stanowią element wspólnej tożsamości europejskiej, a także biorąc pod uwagę, że obywatele wykazują niski poziom zaangażowania. Program powinien nadal przyczyniać się do rozwoju doskonałości w obszarze badań z dziedziny integracji europejskiej, a jednocześnie zwiększać zaangażowanie szerszej społeczności osób uczących się i opinii publicznej w integrację europejską.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Program ten – odzwierciedlający znaczenie, jakie ma przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniem Unii do wdrożenia porozumienia paryskiego i osiągnięcia wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju przyczyni się do ujednolicenia działań w zakresie klimatu w strategiach Unii oraz do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu unijnego na wsparcie celów w zakresie klimatu. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i przeglądu.

(32)  Program powinien być zgodny z głównym celem porozumienia paryskiego dotyczącym wzmocnienia światowej reakcji na zmianę klimatu. Zgodnie z zobowiązaniami Unii do wdrożenia porozumienia paryskiego i w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju, program ten przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i zrównoważonego rozwoju w strategiach Unii i do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu unijnego na wsparcie celów w zakresie klimatu w okresie obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 oraz celu rocznego na poziomie 30 % jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i przeglądu.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a)  Biorąc pod uwagę rolę Unii jako podmiotu działającego na arenie międzynarodowej i zgodnie z programem działań Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 oraz zobowiązaniami podjętymi przez państwa członkowskie podczas konferencji Rio+20, program powinien uwzględniać mające włączający charakter, sprawiedliwe, wysokiej jakości kształcenie i uczenie się przez całe życie, w tym w uznaniu kluczowej roli, jaką edukacja odgrywa w zwalczaniu ubóstwa. Program powinien również przyczyniać się do realizacji agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju dzięki wspieraniu wysiłków służących rozwijaniu umiejętności niezbędnych do zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz edukowania społeczeństwa na temat zrównoważoności, ochrony środowiska i zmiany klimatu w drodze kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Niniejsze rozporządzenie określa pulę środków finansowych na przedmiotowy program, które stanowią główną kwotę odniesienia w rozumieniu [odniesienie zostanie zaktualizowane w stosownych przypadkach pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami34] dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas rocznej procedury budżetowej.

(33)  Niniejsze rozporządzenie określa pulę środków finansowych na cały okres realizacji przedmiotowego programu, które stanowią główną kwotę odniesienia w rozumieniu [odniesienie zostanie zaktualizowane w stosownych przypadkach pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami34] dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas rocznej procedury budżetowej. Od 2021 r. należy zapewnić znaczące zwiększenie rocznego budżetu programu w porównaniu z ostatnim rokiem wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, a następnie liniowy i stopniowy wzrost przydziałów rocznych. Taki profil budżetowy pomoże zapewnić szerszy dostęp od samego początku okresu obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 oraz uniknąć w końcowych latach nieproporcjonalnych zwyżek, których absorpcja może okazać się trudna.

__________________

__________________

34 Dz.U. L […] z […], s. […].

34 Dz.U. L […] z […], s. […].

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  W ramach podstawowej puli środków na działania, którymi zarządzają agencje krajowe, w dziedzinie kształcenia i szkolenia należy określić podział minimalnego przydziału dla danego sektora (szkolnictwo wyższe, edukacja szkolna, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych), aby zagwarantować masę krytyczną środków na realizację zakładanego produktu i wyników w każdym z tych sektorów.

(34)  W ramach podstawowej puli środków na działania, którymi zarządzają agencje krajowe, w dziedzinie kształcenia i szkolenia należy określić podział minimalnego przydziału dla danego sektora (szkolnictwo wyższe, edukacja szkolna, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych), aby zagwarantować masę krytyczną środków na realizację zakładanego produktu i wyników w każdym z tych sektorów. Dokładny przydział środków budżetowych z podziałem na akcje i inicjatywy powinien zostać określony w programie prac.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. [125 ust. 1] rozporządzenia finansowego.

(36)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. [125 ust. 1] rozporządzenia finansowego. Przy wdrażaniu programu należy przestrzegać zasad przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji, określonych w rozporządzeniu finansowym.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programie w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), które przewiduje wprowadzenie w życie programów Unii w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Niniejsze rozporządzenie powinno przyznawać niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji. Pełny udział państw trzecich w programie powinien podlegać warunkom ustanowionym w porozumieniach szczegółowych obejmujących kwestię uczestnictwa zainteresowanego państwa trzeciego w programie. Ponadto pełny udział wymaga ustanowienia agencji narodowej i zarządzania niektórymi działaniami w ramach programu na szczeblu pozacentralnym. Osoby i podmioty z państw trzecich, które nie są stowarzyszone z programem, powinny mieć możliwość uczestnictwa w niektórych działaniach programu, jak określono w programie prac i opublikowanych przez Komisję zaproszeniach do składania wniosków. Przy realizacji programu można wziąć pod uwagę szczególne ustalenia dotyczące osób fizycznych i podmiotów z minipaństw europejskich.

(37)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programie w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), które przewiduje wprowadzenie w życie programów Unii w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Niniejsze rozporządzenie powinno przyznawać niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji. Pełny udział państw trzecich w programie powinien podlegać warunkom ustanowionym w porozumieniach szczegółowych obejmujących kwestię uczestnictwa zainteresowanego państwa trzeciego w programie. Ponadto pełny udział wymaga ustanowienia agencji narodowej i zarządzania niektórymi działaniami w ramach programu na szczeblu pozacentralnym. Osoby i podmioty z państw trzecich, które nie są stowarzyszone z programem, powinny mieć możliwość uczestnictwa w działaniach programu, jak określono w programie prac i opublikowanych przez Komisję zaproszeniach do składania wniosków. Przy realizacji programu można wziąć pod uwagę szczególne ustalenia dotyczące osób fizycznych i podmiotów z minipaństw europejskich.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Zgodnie z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE”36 w programie należy uwzględnić szczególną sytuację tych regionów. Wprowadzone zostaną środki w celu zwiększenia udziału regionów najbardziej oddalonych we wszystkich działaniach. Należy wspierać wymiany w ramach programów wspierania mobilności i współpracę między osobami i organizacjami z tych regionów i państw trzecich, w szczególności państw sąsiadujących. Takie działania będą monitorowane i regularnie poddawane ocenie.

(38)  Zgodnie z art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE”36 (komunikat o strategicznym partnerstwie) w programie należy uwzględnić szczególną sytuację tych regionów. Wprowadzone zostaną środki w celu zwiększenia udziału regionów najbardziej oddalonych we wszystkich działaniach. Należy wspierać wymiany w ramach programów wspierania mobilności i współpracę między osobami i organizacjami z tych regionów i państw trzecich, w szczególności państw sąsiadujących. Takie działania będą monitorowane i regularnie poddawane ocenie.

__________________

__________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a)  W komunikacie o strategicznym partnerstwie Komisja uznała, że większa mobilność osób uczących się oraz pracowników sektora kształcenia i szkolenia, w szczególności w ramach programu Erasmus+, byłaby niezwykle korzystna dla regionów najbardziej oddalonych, a także zobowiązała się, by w jeszcze większym stopniu dostosować wsparcie finansowe do potrzeb uczestników podróżujących do regionów najbardziej oddalonych i z tych regionów, utrzymując szczególne zasady finansowania dla tych regionów w ramach programu Erasmus+, oraz by zbadać możliwości rozszerzenia współpracy regionalnej w ramach programu Erasmus+ w celu dalszego zachęcania do mobilności między regionami najbardziej oddalonymi a sąsiadującymi państwami trzecimi, a także by wykorzystywać Europejski Fundusz Społeczny Plus jako uzupełnienie programu Erasmus+.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, Komisja powinna przyjąć programy prac i poinformować o nich Parlament Europejski i Radę. Program prac powinien określać środki niezbędne do ich wdrożenia zgodnie z celami ogólnymi i szczegółowymi programu, kryteria wyboru i przyznania dotacji, a także inne wymagane elementy. Programy prac i wszelkie ich zmiany powinny zostać przyjęte na podstawie aktów wykonawczych zgodnie z procedurą sprawdzającą.

(40)  Program powinien zapewniać ciągłość pod względem celów i priorytetów. Jednakże biorąc pod uwagę, że program ma być wdrażany w okresie siedmiu lat, konieczne jest zapewnienie pewnego stopnia elastyczności, aby umożliwić dostosowywanie go do zmieniających się realiów i priorytetów politycznych w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Niniejsze rozporządzenie nie definiuje zatem szczegółowo sposobu projektowania poszczególnych inicjatyw oraz nie przesądza z góry o wszystkich priorytetach politycznych i odpowiednich priorytetach budżetowych na okres następnych siedmiu lat. Zamiast tego wtórne wybory strategiczne i priorytety, w tym szczegóły konkretnych nowych inicjatyw, powinny być określane za pomocą programów prac zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Przy opracowywaniu nowych inicjatyw należy wyciągnąć wnioski z wcześniejszych i bieżących inicjatyw pilotażowych w tej dziedzinie, a także uwzględniać europejską wartość dodaną zarówno pod względem treści, jak i struktury inicjatywy. Program prac powinien także określać środki niezbędne do wdrożenia zgodnie z celami ogólnymi i szczegółowymi programu, kryteria wyboru i przyznania dotacji, a także inne wymagane elementy. Programy prac i wszelkie ich zmiany powinny zostać przyjęte w drodze aktu delegowanego. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów oraz w porozumieniu z agencjami narodowymi i zainteresowanymi podmiotami krajowymi, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40a)  Komisja we współpracy z agencjami narodowymi powinna monitorować wdrażanie programu i przedstawiać sprawozdania na ten temat, zarówno w okresie realizacji programu, jak i po jego zakończeniu. Ocena końcowa programu powinna być przeprowadzona terminowo, tak aby mogła zostać odpowiednio uwzględniona w przeglądzie śródokresowym programu, który go zastąpi. W szczególności Komisja powinna przeprowadzić przegląd śródokresowy programu, wraz z opracowaniem w stosownym przypadku wniosku ustawodawczego dotyczącego zmiany rozporządzenia.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.38 zachodzi potrzeba oceny programu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Takie wymogi powinny obejmować konkretne mierzalne i realistyczne wskaźniki, które można poddać pomiarom w czasie i wykorzystać do oceny efektów programu w terenie.

(41)  Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.38 zachodzi potrzeba oceny programu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem beneficjentów. Takie wymogi powinny obejmować konkretne mierzalne i realistyczne wskaźniki, które można poddać pomiarom w czasie i wykorzystać do oceny efektów programu w terenie.

__________________

__________________

38 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

38 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Należy zapewnić odpowiednie działania informacyjne, reklamę i rozpowszechnianie możliwości i wyników działań objętych wsparciem w ramach programu, na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Działania informacyjne, reklama i upowszechnianie powinny być realizowane przez wszystkie organy wdrażające program, w tym, w stosownych przypadkach, przy wsparciu innych kluczowych zainteresowanych stron.

(42)  Należy zapewnić odpowiednie działania informacyjne, reklamę i rozpowszechnianie możliwości i wyników działań objętych wsparciem w ramach programu, na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Działania informacyjne, reklama i upowszechnianie powinny być realizowane przez wszystkie organy wdrażające program, w tym, w stosownych przypadkach, przy wsparciu innych odpowiednich zainteresowanych stron.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  W celu zapewnienia większej skuteczności informowania ogółu społeczeństwa oraz w celu wzmocnienia efektu synergii między działaniami informacyjnymi podejmowanymi z inicjatywy Komisji, zasoby przydzielone na działania informacyjne na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny obejmować również instytucjonalne przekazywanie informacji na temat priorytetów politycznych Unii, pod warunkiem, że są one związane z ogólnym celem niniejszego rozporządzenia.

skreśla się

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  Aby zapewnić skuteczne i sprawne wdrożenie niniejszego rozporządzenia, program powinien w jak największym stopniu wykorzystywać już istniejące mechanizmy realizacji. Należy zatem powierzyć wdrażaniem programu Komisji oraz agencjom narodowym. Gdy jest to możliwe i aby zmaksymalizować efektywność, agencja krajowa może być tym samym podmiotem, który wyznaczono do zarządzania poprzednim programem. Zakres oceny zgodności ex ante powinien być ograniczony do wymogów, które są nowe i szczególne dla programu, chyba, że jest to uzasadnione, jak w przypadku poważnych niedociągnięć lub nienależytego wykonania po stronie właściwej agencji narodowej.

(44)  Aby zapewnić skuteczne i sprawne wdrożenie niniejszego rozporządzenia, program powinien w jak największym stopniu wykorzystywać już istniejące mechanizmy realizacji. Należy zatem powierzyć wdrażanie programu Komisji oraz agencjom narodowym, które powinny zapewnić jednolite i jednoznaczne stosowanie zasad programu w całej Unii i przez cały czas. W tym celu oraz w celu zapewnienia skutecznego wdrażania programu Komisja i agencje narodowe powinny współpracować, w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, w celu opracowania spójnych, prostych, wysokiej jakości procedur oraz ułatwienia wymiany dobrych praktyk, które mogą poprawić jakość projektów realizowanych w ramach programu. Gdy jest to możliwe i aby zmaksymalizować efektywność, agencja krajowa może być tym samym podmiotem, który wyznaczono do zarządzania poprzednim programem. Zakres oceny zgodności ex ante powinien być ograniczony do wymogów, które są nowe i szczególne dla programu, chyba że jest to uzasadnione, jak w przypadku poważnych niedociągnięć lub nienależytego wykonania po stronie właściwej agencji narodowej.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44a)  W celu zachęcenia organizatorów projektów, którzy nie posiadają doświadczenia w zakresie unijnych programów finansowania, do ubiegania się o finansowanie, Komisja i agencje narodowe powinny udzielać porad i wsparcia oraz powinny zadbać o to, aby procedury składania wniosków były jak najjaśniejsze i najprostsze. Przewodnik po programie powinien zostać udoskonalony tak, aby był przyjazny dla użytkownika i zrozumiały, a formularze wniosków powinny być proste i udostępniane na czas. W celu dalszej modernizacji i harmonizacji procesu składania wniosków należy opracować wspólne, wielojęzyczne narzędzie stanowiące punkt kompleksowej obsługi dla beneficjentów programu i osób zaangażowanych w zarządzanie programem.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44b)  Zasadniczo wnioski o dotacje i wnioski dotyczące projektów powinny być składane do agencji narodowej państwa, w którym ma siedzibę organizacja składająca wniosek, a agencja ta powinna nimi administrować. Jednak w drodze odstępstwa wnioski o dotacje i wnioski dotyczące projektów w odniesieniu do działań organizowanych przez sieci ogólnounijne oraz organizacje europejskie i międzynarodowe powinny być przedkładane Komisji i administrowane bezpośrednio przez nią.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46)  Państwa członkowskie powinny dążyć do podejmowania wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu programu. Obejmuje to rozwiązanie – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – kwestii powodujących trudności z uzyskaniem wiz i dokumentów pobytowych. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/80139, państwa członkowskie zachęca się do ustanowienia przyspieszonych procedur przyjmowania.

(46)  Państwa członkowskie powinny podejmować wszelkie odpowiednie środki w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód mogących uniemożliwiać dostęp do programu lub utrudniać jego właściwe funkcjonowanie. Obejmuje to rozwiązanie – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – kwestii powodujących trudności z uzyskaniem wiz i dokumentów pobytowych. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/80139, państwa członkowskie zachęca się do ustanowienia przyspieszonych procedur przyjmowania.

__________________

__________________

39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21).

39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21).

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201140.

skreśla się

__________________

 

40 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

 

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49)  Aby uprościć wymagania wobec beneficjentów, należy w możliwie najszerszym zakresie stosować uproszczone dotacje w formie płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych oraz stawek ryczałtowych. W uproszczonych dotacjach na działania programu w zakresie mobilności, których wysokość określa Komisja, należy uwzględnić koszty życia i utrzymania w państwie przyjmującym. Komisja i agencje narodowe państw wysyłających powinny mieć możliwość dostosowania tych uproszczonych dotacji na podstawie obiektywnych kryteriów, w szczególności celem zapewnienia dostępu osobom o mniejszych szansach. Należy też zachęcać państwa członkowskie, aby zgodnie z prawem krajowym zwalniały dotacje z jakiegokolwiek opodatkowania i kosztów socjalnych. Takie samo zwolnienie należy stosować wobec podmiotów publicznych lub prywatnych, udzielających takiego wsparcia finansowego zainteresowanym osobom.

(49)  Aby uprościć wymagania wobec beneficjentów, należy w możliwie najszerszym zakresie stosować uproszczone dotacje w formie płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych oraz stawek ryczałtowych. Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz w celu uproszczenia administrowania programem, płatności ryczałtowe na podstawie odnośnego projektu powinny być wykorzystywane na potrzeby działań w zakresie mobilności we wszystkich sektorach. Uproszczone dotacje na działania programu w zakresie mobilności, których wysokość określa Komisja, należy regularnie poddawać przeglądowi i dostosowywać do kosztów życia i utrzymania w państwie i regionie przyjmującym. Komisja i agencje narodowe państw wysyłających powinny mieć możliwość dostosowania tych uproszczonych dotacji na podstawie obiektywnych kryteriów, w szczególności celem zapewnienia dostępu osobom o mniejszych szansach. Należy też zachęcać państwa członkowskie, aby zgodnie z prawem krajowym zwalniały dotacje z jakiegokolwiek opodatkowania i kosztów socjalnych. Takie samo zwolnienie należy stosować wobec podmiotów publicznych lub prywatnych, udzielających takiego wsparcia finansowego zainteresowanym osobom.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(52)  Podczas gdy ramy regulacyjne umożliwiły państwom członkowskim i regionom stworzenie już w poprzednim okresie programowania synergii między programem Erasmus+ a innymi instrumentami unijnymi, na przykład europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, które również wspierają jakościowy rozwój systemów kształcenia, szkolenia i młodzieży w Unii, ten potencjał był dotychczas niedostatecznie wykorzystywany, ograniczając w ten sposób systemowe skutki projektów i wpływ na politykę. Na szczeblu krajowym należy zapewnić skuteczną komunikację i współpracę między instytucjami krajowymi odpowiedzialnymi za zarządzanie tymi różnymi instrumentami, aby zmaksymalizować ich właściwy wpływ. Program powinien umożliwić aktywną współpracę z tymi instrumentami.

(52)  Podczas gdy ramy regulacyjne umożliwiły państwom członkowskim i regionom stworzenie już w poprzednim okresie programowania synergii między programem Erasmus+ a innymi instrumentami unijnymi, na przykład europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, które również wspierają jakościowy rozwój systemów kształcenia, szkolenia i młodzieży w Unii, ten potencjał był dotychczas niedostatecznie wykorzystywany, ograniczając w ten sposób systemowe skutki projektów i wpływ na politykę. Na szczeblu krajowym należy zapewnić skuteczną komunikację i współpracę między instytucjami krajowymi odpowiedzialnymi za zarządzanie tymi różnymi instrumentami, aby zmaksymalizować ich właściwy wpływ. Program powinien umożliwić aktywną współpracę z tymi instrumentami, w szczególności przez zadbanie o to, by wysokiej jakości wniosek, który nie może być finansowany w ramach programu ze względu na niewystarczające środki finansowe, mógł zostać wzięty pod uwagę do celów finansowania, w drodze uproszczonej procedury, w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W celu uproszczenia procedury w odniesieniu do takich działań powinna istnieć możliwość przyznania im „pieczęci doskonałości” w uznaniu ich wysokiej jakości. Taka komplementarność między programami powinna umożliwić zwiększenie ogólnych wskaźników powodzenia projektów.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(52a)  W celu maksymalnego zwiększenia skuteczności unijnego wsparcia w zakresie finansowania i polityki ważne jest, aby w spójny sposób sprzyjać synergiom i komplementarności we wszystkich odpowiednich programach. Takie synergie i komplementarność nie powinny prowadzić do zarządzania funduszami przeznaczonymi na program Erasmus+ poza strukturą programu ani też do wykorzystywania funduszy do realizacji innych celów niż cele określone w niniejszym rozporządzeniu. Wszelkie synergie i komplementarność powinny skutkować uproszczonymi procedurami składania wniosków na poziomie wdrażania programu.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności, celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie pełnego przestrzegania prawa do równości kobiet i mężczyzn oraz prawa do niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, a także wspieranie stosowania art. 21 i 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

(55)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności, celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie pełnego przestrzegania prawa do równości kobiet i mężczyzn oraz prawa do niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, a także wspieranie stosowania art. 21 i 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. W związku z powyższym program powinien aktywnie wspierać inicjatywy mające na celu szerzenie świadomości i propagowanie pozytywnego postrzegania wszelkich grup, które mogą być przedmiotem dyskryminacji, oraz wspieranie równości płci. Powinien on również wspierać wysiłki mające na celu rozwiązanie problemu luki edukacyjnej i szczególnych trudności, z jakimi borykają się Romowie, przez ułatwienie im pełnego i aktywnego udziału w programie. Poszanowanie praw i zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych UE powinno być uwzględniane w całym procesie planowania, wdrażania, monitorowania i oceny programu.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „uczenie się przez całe życie” oznacza wszystkie formy uczenia się (formalne, pozaformalne i nieformalne) odbywającego się na wszystkich etapach życia, w tym wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem, kształcenie ogólne, kształcenie i szkolenie zawodowe, kształcenie na poziomie wyższym i kształcenie dorosłych, którego wynikiem jest rozwój wiedzy, umiejętności i podejść lub uczestnictwo w społeczeństwie w perspektywie osobistej, obywatelskiej, kulturowej, społecznej lub zawodowej; uczenie się przez całe życie obejmuje również korzystanie z usług poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego i zawodowego;

1)  „uczenie się przez całe życie” oznacza wszystkie formy uczenia się (formalne, pozaformalne i nieformalne) odbywającego się na wszystkich etapach życia, w tym wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem, kształcenie ogólne, kształcenie i szkolenie zawodowe, kształcenie na poziomie wyższym i kształcenie dorosłych, którego wynikiem jest rozwój lub uaktualnienie wiedzy, umiejętności, kompetencji i podejść lub uczestnictwo w społeczeństwie w perspektywie osobistej, obywatelskiej, kulturowej, społecznej lub zawodowej; uczenie się przez całe życie obejmuje również korzystanie z usług poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego i zawodowego;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „mobilność edukacyjna” oznacza fizyczne przeniesienie się do państwa innego niż państwo zamieszkania w celu podjęcia studiów, szkolenia lub innego rodzaju uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Mobilności mogą towarzyszyć takie środki jak wsparcie językowe i szkolenia językowe lub może ona być uzupełniona o e-uczenie się lub współpracę wirtualną. W pewnych określonych przypadkach może ona przyjąć formę uczenia się za pomocą wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej i komunikacji;

2)  „mobilność edukacyjna” oznacza fizyczne przeniesienie się do państwa innego niż państwo zamieszkania w celu podjęcia studiów, szkolenia, w tym zmiany lub podnoszenia kwalifikacji czy uczenia się pozaformalnego i nieformalnego; może ona przyjąć formę stażu, praktyk zawodowych, wymiany młodzieży, nauczania lub uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym; mobilności mogą towarzyszyć takie środki jak wsparcie językowe, z uwzględnieniem języków migowych, i szkolenia językowe lub może ona być uzupełniona o dostępne e-uczenie się lub współpracę wirtualną;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  „uczenie się wirtualne” oznacza nabywanie umiejętności i wiedzy dzięki stosowaniu narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b)  „kształcenie mieszane” oznacza nabywanie umiejętności i wiedzy dzięki połączeniu narzędzi kształcenia i szkolenia wirtualnego oraz tradycyjnych metod kształcenia i szkolenia;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „sport masowy” oznacza sport w formie zorganizowanej, uprawiany na poziomie lokalnym przez amatorów oraz sport dla wszystkich;

6)  „sport masowy” oznacza sport w formie zorganizowanej uprawiany regularnie przez sportowców-amatorów w każdym wieku w celach zdrowotnych, edukacyjnych lub społecznych;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „student” oznacza każdą osobę odbywającą studia w instytucji szkolnictwa wyższego, w tym studia krótkoterminowe, studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie lub na poziomie im równoważnym. Definicja ta obejmuje również niedawnych absolwentów;

7)  „student” oznacza każdą osobę odbywającą studia w instytucji szkolnictwa wyższego, w tym studia krótkoterminowe, studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie lub na poziomie im równoważnym, bądź każdego absolwenta takiej instytucji, który ukończył w niej naukę w okresie poprzednich 24 miesięcy;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „kadra” oznacza wszelkie osoby, które zawodowo albo na zasadzie wolontariatu zajmują się kształceniem, szkoleniem lub uczeniem się pozaformalnym; pojęcie to może obejmować profesorów, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenie, kadrę kierowniczą szkół, osoby pracujące z młodzieżą, trenerów sportowych, pracowników niebędących nauczycielami oraz inne osoby zawodowo zaangażowane w promowanie uczenia się;

8)  „kadra” oznacza wszelkie osoby, które zawodowo albo na zasadzie wolontariatu zajmują się kształceniem na każdym poziomie, szkoleniem lub uczeniem się pozaformalnym; pojęcie to może obejmować profesorów, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenie, naukowców, kadrę kierowniczą szkół, osoby pracujące z młodzieżą, pracowników niebędących nauczycielami oraz inne osoby zawodowo zaangażowane w promowanie uczenia się;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a)  „pracownicy sportowi” oznaczają osoby lub grupy osób zaangażowanych w nauczanie lub prowadzenie treningów drużynowych lub indywidualnych dla sportowców lub zarządzanie treningami, za wynagrodzeniem lub na zasadzie wolontariatu;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9)  „osoba ucząca się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” oznacza każdą osobę kształcącą się w ramach programu kształcenia i szkolenia zawodowego, także ustawicznego, na jakimkolwiek poziomie od poziomu wykształcenia średniego do poziomu pomaturalnego. Definicja ta obejmuje również osoby, które niedawno ukończyły takie programy;

9)  „osoba ucząca się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” oznacza każdą osobę kształcącą się w ramach programu kształcenia i szkolenia zawodowego, także ustawicznego, na jakimkolwiek poziomie od poziomu wykształcenia średniego do poziomu pomaturalnego. lub każdą osobę, która ukończyła taki program w ciągu poprzednich 24 miesięcy;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10)  „uczeń” oznacza każdą osobę przyjętą w celu pobierania nauki do instytucji zapewniającej kształcenie ogólne na każdym poziomie od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem do wykształcenia średniego II stopnia, uznanej przez władze krajowe za kwalifikujące się do uczestnictwa w programie na odpowiednio podlegających tym władzom terytoriach;

10)  „uczeń” oznacza każdą osobę przyjętą w celu pobierania nauki do instytucji zapewniającej kształcenie ogólne na każdym poziomie od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem do wykształcenia średniego II stopnia lub każdą osobę uczącą się poza strukturami instytucjonalnymi, uznaną przez właściwe organy za kwalifikującą się do uczestnictwa w programie na odpowiednio podlegających tym władzom terytoriach;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12)  „państwo trzecie niestowarzyszone z programem” oznacza państwo trzecie, które nie uczestniczy w pełni w programie, lecz którego podmioty prawne mogą na zasadzie wyjątku korzystać z programu w należycie uzasadnionych przypadkach leżących w interesie Unii;

skreśla się

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15)  „wspólne studia magisterskie oznaczają zintegrowany program studiów oferowany przez co najmniej dwie instytucje szkolnictwa wyższego, który kończy się jednym dyplomem wydawanym i podpisywanym łącznie przez wszystkie uczestniczące w nim instytucje oraz oficjalnie uznawanym w państwach, w których instytucje te mają siedzibę;

15)  „wspólne studia magisterskie lub doktoranckie” oznaczają zintegrowany program studiów oferowany przez co najmniej dwie instytucje szkolnictwa wyższego, który kończy się jednym dyplomem wydawanym i podpisywanym łącznie przez wszystkie uczestniczące w nim instytucje oraz oficjalnie uznawanym w państwach, w których instytucje te mają siedzibę;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

18)  „instytucja szkolnictwa wyższego” oznacza każdy rodzaj instytucji szkolnictwa wyższego, która zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową przyznaje uznawane tytuły naukowe lub inne uznawane kwalifikacje na poziomie szkolnictwa wyższego, bez względu na brzmienie nazwy takiej instytucji, jak również każdy inny rodzaj instytucji szkolnictwa wyższego, który władze krajowe uznają za kwalifikujący się do uczestnictwa w programie na odpowiednio podlegających tym władzom terytoriach;

18)  „instytucja szkolnictwa wyższego” oznacza każdy podmiot, który zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową przyznaje uznawane tytuły naukowe lub inne uznawane kwalifikacje na poziomie szkolnictwa wyższego, bez względu na brzmienie nazwy takiej instytucji, lub każdy inny porównywalny podmiot, który władze krajowe uznają za kwalifikujący się do uczestnictwa w programie na odpowiednio podlegających tym władzom terytoriach;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20)  „działanie wspierające uczestnictwo młodzieży” oznacza działanie pozaszkolne prowadzone przez nieformalne grupy młodzieży lub organizacje młodzieżowe i charakteryzujące się podejściem opartym na uczeniu się pozaformalnym;

20)  „działanie wspierające uczestnictwo młodzieży” oznacza działanie pozaszkolne prowadzone przez nieformalne grupy młodzieży lub organizacje młodzieżowe i charakteryzujące się podejściem opartym na uczeniu się pozaformalnym lub nieformalnym oraz wsparciem dostępności i włączenia;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21)  „osoba pracująca z młodzieżą” oznacza zawodowego pracownika lub wolontariusza, zaangażowanego w uczenie się pozaformalne i wspierającego osoby młode w ich osobistym rozwoju społeczno-edukacyjnym oraz doskonaleniu zawodowym;

21)  „osoba pracująca z młodzieżą” oznacza zawodowego pracownika lub wolontariusza, zaangażowanego w uczenie się pozaformalne lub nieformalne i wspierającego osoby młode w ich rozwoju osobistym, w tym w rozwoju społeczno-edukacyjnym, doskonaleniu zawodowym oraz w rozwoju ich kompetencji;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

22)  „dialog UE z młodzieżą” oznacza dialog osobami młodymi i organizacjami młodzieżowymi, który stanowi forum stałej, wspólnej refleksji nad priorytetami europejskiej współpracy na rzecz młodzieży, jej realizacją i działaniami następczymi;

22)  „dialog UE z młodzieżą” oznacza dialog między politykami, decydentami, ekspertami, badaczami lub podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, w stosownych przypadkach, a osobami młodymi i organizacjami młodzieżowymi; stanowi on forum stałej wspólnej refleksji nad priorytetami europejskiej współpracy we wszystkich dziedzinach istotnych dla młodzieży, nad jej realizacją i działaniami następczymi;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

23)  „państwo trzecie stowarzyszone z programem” oznacza państwo trzecie, które jest stroną umowy z Unią, umożliwiającej jego udział w programie, i które wypełnia wszystkie obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do państw członkowskich;

skreśla się

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

25)  „osoby o mniejszych szansach” oznaczają osoby zmagające się z trudnościami uniemożliwiającymi im skuteczny dostęp do możliwości oferowanych przez program z przyczyn ekonomicznych, społecznych, kulturowych, geograficznych lub zdrowotnych, ze względu na pochodzenie ze środowisk migracyjnych lub z powodu niepełnosprawności lub trudności w nauce;

25)  „osoby o mniejszych szansach” oznaczają osoby, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji pod względem dostępu do programu z powodu różnych przeszkód wynikających na przykład z niepełnosprawności, problemów zdrowotnych, trudności w nauce, pochodzenia ze środowisk migracyjnych, różnic kulturowych, sytuacji ekonomicznej, społecznej i geograficznej, w tym osoby ze społeczności zmarginalizowanych lub zagrożonych dyskryminacją ze względu na którąkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

27a)  „pieczęć doskonałości” oznacza znak wysokiej jakości przyznawany projektom złożonym w ramach programu, które uznaje się za zasługujące na finansowanie, ale które go nie otrzymały ze względu na ograniczenia budżetowe; uznaje ona wartość wniosku i wspiera poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ogólnym celem programu jest wspieranie rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, w Europie i poza nią, co przyczyni się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy spójności społecznej, jak również wzmocnienia tożsamości europejskiej. Jako taki program jest kluczowym instrumentem służącym budowie europejskiego obszaru edukacji, wspieraniu realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, wraz z programami sektorowymi będącymi jej podstawą, zacieśnieniu współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej w ramach unijnej strategii na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 oraz rozwojowi europejskiego wymiaru sportu.

1.  Ogólnym celem programu jest wspieranie rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego w obszarze kształcenia, szkolenia, działalności młodzieżowej i sportu w ramach uczenia się przez całe życie, w Europie i poza nią, co przyczyni się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, spójności społecznej i włączenia społecznego, a także do promowania aktywnej postawy obywatelskiej i umocnienia tożsamości europejskiej. Jako taki, program jest kluczowym instrumentem służącym budowie europejskiego obszaru edukacji, napędzaniu innowacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia, wspieraniu europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, wraz z programami sektorowymi będącymi jej podstawą, zacieśnieniu współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej w ramach unijnej strategii na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 oraz rozwojowi europejskiego wymiaru sportu.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  promowanie mobilności edukacyjnej, jak również współpracy, włączenia, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia;

a)  promowanie mobilności edukacyjnej, jak również współpracy, włączenia, równości, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  promowanie mobilności edukacyjnej w zakresie uczenia się pozaformalnego i aktywnego udziału osób młodych, jak również współpracy, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie młodzieży;

b)  promowanie mobilności edukacyjnej w zakresie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, kształcenia międzykulturowego, krytycznego myślenia oraz aktywnego udziału osób młodych, jak również współpracy, włączenia, jakości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie młodzieży;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  promowanie mobilności edukacyjnej trenerów i pracowników sportowych, jak również współpracy, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji sportowych i polityki w zakresie sportu.

c)  promowanie – w ramach sportu masowego – mobilności edukacyjnej pracowników sportowych i młodzieży regularnie uprawiającej sport w zorganizowanych strukturach, jak również współpracy, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji sportowych i polityki w zakresie sportu.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  promowanie uczenia się przez całe życie przez stosowanie sektorowego podejścia między formalnymi, pozaformalnymi i nieformalnymi strukturami oraz wspieranie elastycznych ścieżek uczenia się.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Program obejmuje wzmocniony wymiar międzynarodowy, który służy wspieraniu zewnętrznych działań Unii oraz jej celów rozwoju dzięki współpracy Unii z państwami trzecimi.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Opis działań wspieranych w ramach każdej akcji kluczowej znajduje się w rozdziale II (kształcenie i szkolenie), rozdziale III (młodzież) i rozdziale IV (sport).

Wszystkie działania w ramach programu zawierają wyraźny komponent uczenia się, który przyczynia się do osiągnięcia celów programu określonych w niniejszym artykule. Opis działań wspieranych w ramach każdej akcji kluczowej znajduje się w rozdziale II (kształcenie i szkolenie), rozdziale III (młodzież) i rozdziale IV (sport). Cele operacyjne i powiązane priorytety polityczne w odniesieniu do każdego działania są określane szczegółowo w programie prac, o którym mowa w art. 19.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Europejska wartość dodana

 

1.  W ramach programu wspierane są jedynie te akcje i działania, które posiadają potencjalną europejską wartość dodaną i które przyczyniają się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3.

 

2.  Europejską wartość dodaną akcji i działań realizowanych w ramach programu zapewnia się na przykład za sprawą ich:

 

a)  transnarodowego charakteru, w szczególności w odniesieniu do mobilności i współpracy ukierunkowanej na osiągnięcie trwałego wpływu systemowego;

 

b)  komplementarności i synergii z innymi programami i strategiami politycznymi na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym;

 

c)  wkładu w skuteczne wykorzystanie unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności;

 

d)  wkładu w rozwój ogólnounijnych norm zapewniania jakości, w tym kart jakości;

 

e)  wkładu w rozwój ogólnounijnych wspólnych norm w programach kształcenia i szkolenia;

 

f)  wspierania dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego w całej Unii;

 

g)  promowania wielojęzyczności w całej Unii; lub

 

h)  wspierania europejskiego poczucia przynależności i umacniania wspólnego obywatelstwa europejskiego.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  mobilność uczniów i kadry szkół;

c)  mobilność uczniów i kadry szkół, w tym nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pracowników wczesnej edukacji i opieki;

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  mobilność kadry organizacji kształcenia dorosłych;

d)  mobilność kadry organizacji kształcenia dorosłych i uczących się dorosłych;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W ramach programu wspierane są działania w zakresie uczenia się wirtualnego i nauczania mieszanego, które towarzyszą działaniom w zakresie mobilności określonym w ust. 1. Program służy również wsparciu takich środków dla osób, które nie mogą uczestniczyć w takich działaniach w zakresie mobilności.

 

W stosownych przypadkach Komisja zapewnia udostępnienie ogółowi społeczeństwa narzędzi uczenia się wirtualnego i mieszanego opracowanych w ramach programu.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wsparcie może zostać przyznane na przygotowanie działań w zakresie mobilności określonych w niniejszym artykule, w tym, w razie potrzeby, na wizyty przygotowawcze.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  partnerstwa na rzecz współpracy i wymiany praktyk, w tym partnerstwa na małą skalę w celu promowania szerszego i bardziej włączającego dostępu do programu;

a)  partnerstwa strategiczne na rzecz współpracy i wymiany praktyk, w tym partnerstwa na małą skalę w celu promowania szerszego i bardziej włączającego dostępu do programu;

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  partnerstwa na rzecz doskonałości, w tym europejskie szkoły wyższe, centra doskonałości zawodowej i wspólne programy studiów magisterskich;

b)  partnerstwa na rzecz doskonałości, w tym europejskie szkoły wyższe, centra doskonałości zawodowej i wspólne programy studiów magisterskich i doktoranckich Erasmus Mundus; europejskie uniwersytety i centra doskonałości zawodowej obejmują co najmniej jeden podmiot z siedzibą w państwie członkowskim;

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  partnerstwa na rzecz innowacji, aby wzmocnić zdolności innowacyjne Europy;

c)  partnerstwa na rzecz innowacji, takie jak sojusze na rzecz kształcenia dorosłych, aby wzmocnić zdolności innowacyjne Europy;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  platformy internetowe i narzędzia ułatwiające współpracę wirtualną, w tym usługi wspierające program eTwinning oraz ePlatformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

d)  łatwo dostępne i przyjazne dla użytkownika platformy internetowe i narzędzia ułatwiające współpracę wirtualną, w tym usługi wspierające program eTwinning oraz ePlatformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie, narzędzia wspierające stosowanie uniwersalnego projektowania metod uczenia się, a także narzędzia ułatwiające mobilność, takie jak europejska legitymacja studencka, o której mowa w art. 25 ust. 7c.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  ukierunkowane budowanie zdolności w dziedzinie szkolnictwa wyższego w państwach trzecich, które nie są stowarzyszone z programem.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wsparcie unijnych narzędzi i środków, które promują jakość, przejrzystość uznawanie kompetencji, umiejętności i kwalifikacji45;

b)  wsparcie unijnych narzędzi i środków, które promują jakość, przejrzystość, uznawanie i uaktualnianie kompetencji, umiejętności i kwalifikacji45;

__________________

__________________

45 W szczególności jednolitych ram unijnych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji; europejskich ram kwalifikacji; europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym; europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym; europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów; europejskiego rejestru agencji ds. zapewniania jakości; Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym; europejskiej sieci centrów informacyjnych w regionie europejskim i krajowych ośrodków ds. uznawalności akademickiej i informacji w Unii Europejskiej; oraz sieci Euroguidance.

45W szczególności Europass - jednolitych ram unijnych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji; europejskich ram kwalifikacji; europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym; europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym; europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów; europejskiego rejestru agencji ds. zapewniania jakości; Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym; europejskiej sieci centrów informacyjnych w regionie europejskim i krajowych ośrodków ds. uznawalności akademickiej i informacji w Unii Europejskiej; oraz sieci Euroguidance.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dialog merytoryczny i współpracę z kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym sieciami obejmującymi całą Unię, europejskimi organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia;

c)  dialog merytoryczny i współpracę z odpowiednimi kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym sieciami obejmującymi całą Unię, organizacjami europejskimi i międzynarodowymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia, oraz ich wspieranie;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  środki przyczyniające się do jakościowej i włączającej realizacji programu;

d)  ukierunkowane środki przyczyniające się do włączającej i wysokiej jakości realizacji programu;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program wspiera nauczanie, uczenie się, badania i dyskusje na temat integracji europejskiej za pomocą następujących działań:

Program wspiera nauczanie, uczenie się, badania i dyskusje na temat integracji europejskiej oraz przyszłych wyzwań i szans dla Unii za pomocą następujących działań:

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  działanie „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego;

skreśla się

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  działanie „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia;

b)  działanie „Jean Monnet” we wszystkich dziedzinach kształcenia i szkolenia;

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  partnerstwa na rzecz współpracy i wymiany praktyk, w tym partnerstwa na małą skalę w celu promowania szerszego i bardziej włączającego dostępu do programu;

a)  partnerstwa strategiczne na rzecz współpracy i wymiany praktyk, w tym partnerstwa na małą skalę w celu promowania szerszego i bardziej włączającego dostępu do programu;

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  platformy internetowe i narzędzia ułatwiające współpracę wirtualną.

c)  dostępne i przyjazne dla użytkownika platformy internetowe i narzędzia ułatwiające współpracę wirtualną.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowanie i wdrożenie programu unijnej polityki młodzieżowej, ze wsparciem serwisu internetowego Youth Wiki;

a)  opracowanie i wdrożenie programu unijnej polityki młodzieżowej, ze wsparciem, w stosownych przypadkach, serwisu internetowego Youth Wiki;

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dialog merytoryczny i współpraca z istotnymi kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym sieciami obejmującymi całą Unię, europejskimi organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie młodzieży, dialog UE z młodzieżą, jak również wsparcie Europejskiego Forum Młodzieży;

c)  dialog merytoryczny i współpraca z istotnymi kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym sieciami obejmującymi całą Unię, europejskimi organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie młodzieży, oraz ich wspieranie, a także dialog UE z młodzieżą i wsparcie Europejskiego Forum Młodzieży;

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  środki przyczyniające się do jakościowej i włączającej realizacji programu;

d)  środki przyczyniające się do włączającej i wysokiej jakości realizacji programu;

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W dziedzinie sportu program wspiera, w ramach akcji kluczowej 1, mobilność trenerów i pracowników sportowych.

W dziedzinie sportu program wspiera, w ramach akcji kluczowej 1, mobilność osób młodych uprawiających sport masowy i pracowników sportowych zajmujących się tą formą sportu.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  niekomercyjne wydarzenia sportowe mające na celu dalszy rozwój europejskiego wymiaru sportu.

b)  niekomercyjne wydarzenia dotyczące sportu masowego, w tym wydarzenia na małą skalę, mające na celu dalszy rozwój europejskiego wymiaru sportu.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dialog merytoryczny i współpraca z istotnymi kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym europejskimi organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie sportu;

b)  dialog merytoryczny i współpraca z istotnymi zainteresowanymi stronami, w tym z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami w dziedzinie sportu;

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  środki przyczyniające się do włączającej i wysokiej jakości realizacji programu;

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  współpraca z innymi instrumentami Unii oraz wsparcie innych obszarów polityki unijnej;

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rozdział IVa

 

Włączenie

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Strategia na rzecz włączenia społecznego

 

1.  Do dnia 31 marca 2021 r. Komisja opracuje ramy środków na rzecz włączenia społecznego, a także wytyczne dotyczące ich wdrażania. W oparciu o te ramy oraz ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych wyzwań związanych z dostępem do programu w poszczególnych krajach, agencje narodowe opracowują wieloletnią krajową strategię na rzecz włączenia społecznego. Strategię tę należy podać do wiadomości publicznej do dnia 30 czerwca 2021 r., a jej wdrażanie należy regularnie monitorować.

 

2.  W ramach środków i strategii na rzecz włączenia społecznego, o których mowa w ust. 1, zwraca się szczególną uwagę na następujące elementy:

 

a)  współpracę z partnerami społecznymi, organami krajowymi i lokalnymi oraz społeczeństwem obywatelskim;

 

b)  wsparcie dla oddolnych społecznościowych organizacji pracujących bezpośrednio z grupami docelowymi;

 

c)  działania informacyjne i komunikacyjne skierowane do grup docelowych, w tym poprzez rozpowszechnianie informacji przyjaznych dla użytkownika;

 

d)  uproszczenie procedur składania wniosków;

 

e)  świadczenie usług specjalistycznego doradztwa, szkoleń i wsparcia na rzecz grup docelowych, zarówno na etapie poprzedzającym złożenie wniosku, jak i w celu ich przygotowania do faktycznego uczestnictwa w programie;

 

f)  najlepsze praktyki w zakresie dostępności i usług wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami;

 

g)  gromadzenie odpowiednich danych jakościowych i ilościowych w celu oceny skuteczności strategii;

 

h)  stosowanie środków wsparcia finansowego zgodnie z art. 13b.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13b

 

Środki wsparcia finansowego na rzecz włączenia

 

1.  Komisja i państwa członkowskie współpracują w celu zagwarantowania odpowiednich środków wsparcia finansowego, w tym, w stosownych przypadkach, płatności zaliczkowych, w celu wsparcia osób o mniejszych szansach, które mają trudności z udziałem w programie ze względów finansowych, z powodu niekorzystnej sytuacji materialnej lub ze względu na dodatkowe koszty udziału w programie, które stanowią poważną przeszkodę w udziale w programie z uwagi na szczególną sytuację tych osób. Ocena przyczyn finansowych i poziomu wsparcia opiera się na obiektywnych kryteriach.

 

2.  Środki wsparcia finansowego, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować:

 

a)  wsparcie dostępne z innych instrumentów Unii, takich jak Europejski Fundusz Społeczny+;

 

b)  wsparcie dostępne w ramach systemów krajowych;

 

c)  dostosowanie i zwiększenie wsparcia na działania w zakresie mobilności dostępnego w ramach programu.

 

3.  Aby zapewnić zgodność z ust. 2 lit. c) niniejszego artykułu, Komisja w razie potrzeby dostosowuje dotacje lub upoważnia agencje narodowe do dostosowania dotacji w celu wsparcia działań na rzecz mobilności w ramach programu. Zgodnie z art. 14 Komisja ustanawia również budżet specjalny w celu sfinansowania dodatkowych środków wsparcia finansowego w ramach programu.

 

4.  Koszty środków ułatwiających lub wspierających włączenie nie uzasadniają w żadnym przypadku odrzucenia wniosku w ramach programu.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 30 000 000 000 EUR w cenach bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 41 097 000 000 EUR w cenach stałych z 2018 r. (46 758 000 000 EUR w cenach bieżących).

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Roczne środki zatwierdzane są przez Parlament Europejski i Radę w granicach wieloletnich ram finansowych.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  24 940 000 000 EUR na działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia, w tym:

a)  83 % kwoty, o której mowa w ust. 1, na działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia, w tym:

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  co najmniej 8 640 000 000 EUR należy przeznaczyć na działania w dziedzinie szkolnictwa wyższego, o których mowa w art. 4 lit. a) i art. 5 lit. a);

1)  co najmniej 34,6 % przeznacza się na działania w dziedzinie szkolnictwa wyższego, o których mowa w art. 4 lit. a) i art. 5 lit. a);

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  co najmniej 5 230 000 000 EUR na działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, o których mowa w art. 4 lit. b) i art. 5 lit. a);

2)  co najmniej 23 % przeznacza się na działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, o których mowa w art. 4 lit. b) i art. 5 lit. a);

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  co najmniej 3 790 000 000 EUR na działania w dziedzinie edukacji szkolnej, o których mowa w art. 4 lit. c) i art. 5 lit. a);

3)  co najmniej 15,63 % przeznacza się na działania w dziedzinie edukacji szkolnej, w tym wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, o których mowa w art. 4 lit. c) i w art. 5 lit. a);

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  co najmniej 1 190 000 000 EUR na działania w dziedzinie kształcenia dorosłych, o których to działaniach mowa w art. 4 lit. d) i art. 5 lit. a);

4)  co najmniej 6 % przeznacza się na działania w dziedzinie kształcenia dorosłych, o których to działaniach mowa w art. 4 lit. d) i art. 5 lit. a);

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  450 000 000 EUR na działania „Jean Monnet”, o których mowa w art. 7;

5)  1,8 % przeznacza się na działania „Jean Monnet”, o których mowa w art. 7;

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  13,91 % kwoty, o której mowa w lit. a) niniejszego ustępu, przeznacza się na działania zarządzane głównie bezpośrednio, w tym działania określone w art. 4 lit. e), art. 5 lit. b)–d) oraz art. 6 lit. a)–f);

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – tiret 5 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b)  pozostałe 5 % można wykorzystać do sfinansowania wszelkich akcji w ramach rozdziału II;

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  3 100 000 000 EUR na działania w dziedzinie młodzieży, o których mowa w art. od 8 do 10;

b)  10,3 % kwoty, o której mowa w ust. 1, na działania w dziedzinie młodzieży, o których mowa w art. od 8 do 10;

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  550 000 000 EUR na działania w dziedzinie sportu, o których mowa w art. od 11 do 13 oraz

c)  2 % kwoty, o której mowa w ust. 1, na działania w dziedzinie sportu, o których mowa w art. od 11 do 13; oraz

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  co najmniej 960 000 000 EUR na wkład w koszty operacyjne agencji narodowych.

d)  co najmniej 3,2 % kwoty, o której mowa w ust. 1, na wkład w koszty operacyjne agencji narodowych.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Pozostałe 1,5 %, które nie zostało nieprzydzielone w ramach orientacyjnego podziału środków, o którym mowa w akapicie pierwszym, można wykorzystać na wsparcie programu.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Oprócz puli środków finansowych wskazanej w ust. 1 w celu promowania międzynarodowego wymiaru programu udostępnia się dodatkowy wkład finansowy na podstawie rozporządzenia …/… [Instrument Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej]46 i rozporządzenia …/… [IPA III]47, aby wspierać działania realizowane i zarządzane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Wkład ten jest finansowany zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi te instrumenty.

3.  Oprócz puli środków finansowych wskazanej w ust. 1 w celu promowania międzynarodowego wymiaru programu, na podstawie rozporządzenia …/… [Instrument Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej (ISWMR)]46 i rozporządzenia …/… [IPA III]47 zapewnia się wkład finansowy na wsparcie działań ustanowionych i realizowanych na mocy niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wykorzystywania tych środków przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z rozporządzeniami regulującymi odpowiednio ISWMR i IPA III.

__________________

__________________

46 [odniesienie].

46 [odniesienie].

47 [odniesienie].

47 [odniesienie].

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji programu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw.

4.  Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji programu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw oraz doradztwo i szkolenie w zakresie dostępności.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Priorytety przydziału środków budżetowych na akcje przewidziane w ust. 2 są określane w programie prac, o którym mowa w art. 19.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeśli chodzi o działania, o których mowa w art. 4–6, art. 7 lit. a) i b) oraz art. 8–10, 12 i 13, w programie mogą uczestniczyć następujące państwa trzecie:

Jeśli chodzi o działania, o których mowa w art. 4–6, art. 7 lit. a) i b) oraz art. 8–13, w należycie uzasadnionych przypadkach leżących w interesie Unii w programie mogą uczestniczyć osoby prawne z dowolnego państwa trzeciego.

a)  państwa trzecie, o których mowa w art. 16 i które nie spełniają warunku określonego w ust. 2 tego artykułu;

 

b)  pozostałe państwa trzecie.

 

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przy realizacji programu, między innymi w odniesieniu do wyboru uczestników i przyznawania dotacji, Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby dokładano starań w celu wspierania włączenia społecznego oraz zwiększenia możliwości dotarcia do osób o mniejszych szansach.

skreśla się

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Poziomy wsparcia finansowego, takiego jak dotacje, płatności ryczałtowe, stawki ryczałtowe i koszty jednostkowe, powinny być regularnie poddawane przeglądowi oraz dostosowane do kosztów życia i utrzymania w państwie lub regionie przyjmującym w oparciu o dane Eurostatu. Waloryzacja kosztów życia i utrzymania należycie uwzględnia koszty podróży do państwa lub regionu przyjmującego i z tego państwa lub regionu.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Aby poprawić dostęp do programu dla osób o mniejszych szansach i zapewnić sprawną realizację programu, Komisja może dostosować, na podstawie obiektywnych kryteriów, dotacje na wsparcie działań na rzecz mobilności podejmowanych w ramach programu, bądź może upoważnić agencje narodowe, o których mowa w art. 23, do dokonania takiego dostosowania.

skreśla się

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program jest realizowany w ramach programów prac, o których mowa w art. [108] rozporządzenia finansowego. Ponadto w programie prac wskazane są kwoty przydzielone na każde działanie oraz sposób alokacji między państwa członkowskie i państwa trzecie stowarzyszone z programem środków na działania, które mają być zarządzane za pośrednictwem agencji narodowych. Program prac jest przyjmowany przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. Akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31.

Wtórne strategie polityczne i priorytety, w tym szczegółowe informacje o konkretnych inicjatywach wymienionych w art. od 4 do 13, są określane za pomocą programu prac, o którym mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego. Program prac opisuje także sposób wdrażania programu. Ponadto w programie prac wskazane są kwoty przydzielone na każde działanie oraz sposób alokacji między państwa członkowskie i państwa trzecie stowarzyszone z programem środków na działania, które mają być zarządzane za pośrednictwem agencji narodowych. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 30 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie programu prac.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ocena

Oceny, przegląd śródokresowy i rewizja

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Oceny przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.

1.  Wszelkie oceny przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu. Ocenie tej towarzyszy również ocena końcowa poprzedniego programu.

2.  Przegląd śródokresowy programu przeprowadzany jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak w żadnym przypadku nie później niż dnia 31 grudnia 2024 r. Przeglądowi towarzyszy również ocena końcowa poprzedniego programu, która powinna zostać uwzględniona w przeglądzie śródokresowym. Przegląd śródokresowy, oprócz oceny ogólnej skuteczności i wykonania programu, zawiera w szczególności ocenę skuteczności środków na rzecz włączenia społecznego określonych w rozdziale IVa, wysiłki podejmowane w celu uproszczenia programu z myślą o beneficjentach oraz wdrażanie nowych inicjatyw, o których mowa w art. 5 lit. b) i art. 8 lit. c). W ramach tej oceny należy przeanalizować udział w programie z rozbiciem na beneficjentów, w szczególności w odniesieniu do osób o mniejszych szansach.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Bez uszczerbku dla wymogów określonych w rozdziale IX i obowiązków agencji narodowych, o których mowa w art. 24, państwa członkowskie przedstawią Komisji, do dnia 30 kwietnia 2024 r., sprawozdanie z realizacji programu i jego wpływu na ich odpowiednich terytoriach.

3.  Bez uszczerbku dla wymogów określonych w rozdziale IX i obowiązków agencji narodowych, o których mowa w art. 24, państwa członkowskie przedstawią Komisji, do dnia 30 kwietnia 2024 r., sprawozdanie z realizacji programu i jego wpływu na ich odpowiednich terytoriach. ESDZ przedkłada podobne sprawozdanie z realizacji programu i jego wpływu w uczestniczących krajach rozwijających się.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W razie konieczności i na podstawie przeglądu śródokresowego Komisja przedstawia odpowiednie wnioski ustawodawcze dotyczące zmiany niniejszego rozporządzenia. Komisja stawia się przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i właściwym organem Rady, aby przedstawić sprawozdanie z przeglądu śródokresowego, w tym w odniesieniu do swojej decyzji o konieczności ewentualnej zmiany niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż cztery lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przeprowadza ocenę końcową programu.

4.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż trzy lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przeprowadza ocenę końcową programu.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

5.  Komisja przekazuje wszelkie oceny i przegląd śródokresowy, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencje narodowe, o których mowa w art. 24, opracowują spójną strategię dotyczącą skutecznego informowania, jak również rozpowszechniania i wykorzystywania wyników działań wspieranych w ramach akcji, którymi zarządzają w ramach programu, oraz wspomagają Komisję w wypełnianiu ogólnego zadania dotyczącego rozpowszechniania informacji na temat programu, w tym informacji w odniesieniu do akcji i działań, którymi zarządza się na poziomie krajowym i unijnym, oraz jego wyników, a także informują zainteresowane grupy docelowe o akcjach i działaniach podejmowanych w ich państwie.

1.  We współpracy z Komisją i na podstawie ogólnounijnych ram agencje narodowe, o których mowa w art. 24, opracowują spójną strategię dotyczącą skutecznego informowania, jak również rozpowszechniania i wykorzystywania wyników działań wspieranych w ramach akcji, którymi zarządzają w ramach programu, oraz wspomagają Komisję w wypełnianiu ogólnego zadania dotyczącego rozpowszechniania informacji na temat programu, w tym informacji w odniesieniu do akcji i działań, którymi zarządza się na poziomie krajowym i unijnym, oraz jego wyników. Agencje narodowe informują zainteresowane grupy docelowe o akcjach i działaniach podejmowanych w ich państwie w celu usprawnienia współpracy między zainteresowanymi stronami oraz wspierania podejścia międzysektorowego w realizacji programu. Podczas przeprowadzania działań komunikacyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechniania informacji Komisja i agencje narodowe, zgodnie rozdziałem IVa, zwracają szczególną uwagę na osoby o mniejszych szansach, aby zwiększyć ich udział w programie.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Wszystkie najważniejsze dokumenty programu przeznaczone dla beneficjentów, w tym formularze zgłoszenia, instrukcje i podstawowe informacje, są udostępniane co najmniej we wszystkich językach urzędowych Unii.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.

4.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami w dostępny sposób.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Agencje narodowe rozpowszechniają również informacje na temat programu wśród służb poradnictwa zawodowego w instytucjach kształcenia i szkolenia oraz urzędach pracy.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie podejmują wszystkie konieczne i właściwe działania w celu usunięcia barier prawnych i administracyjnych utrudniających prawidłowe funkcjonowanie programu, w tym w miarę możliwości środki mające na celu rozwiązanie kwestii powodujących trudności w otrzymywaniu wiz.

2.  Państwa członkowskie podejmują wszystkie konieczne i właściwe działania w celu usunięcia barier prawnych i administracyjnych utrudniających prawidłowe funkcjonowanie programu, w tym w miarę możliwości środki mające na celu unikanie opodatkowania dotacji, zapewnienie możliwości przenoszenia praw między systemami socjalnymi w UE oraz rozwiązanie kwestii powodujących trudności w otrzymywaniu wiz lub dokumentów pobytowych.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Na podstawie corocznej deklaracji zarządczej agencji narodowej, niezależnej opinii z audytu tej deklaracji i analizy Komisji dotyczącej zgodności i funkcjonowania danej agencji narodowej, władza krajowa przekazuje Komisji każdego roku informacje o swoich działaniach w zakresie monitorowania i nadzoru realizacji programu.

9.  Na podstawie corocznej deklaracji zarządczej agencji narodowej, niezależnej opinii z audytu tej deklaracji i analizy Komisji dotyczącej zgodności i funkcjonowania danej agencji narodowej, władza krajowa przekazuje Komisji każdego roku informacje o swoich działaniach w zakresie monitorowania i nadzoru realizacji programu. Informacje te są w miarę możliwości udostępniane publicznie.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  dysponuje niezbędną wiedzą fachową obejmującą wszystkie sektory programu;

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  We współpracy z Komisją agencje narodowe zapewniają, aby procedury ustanowione na potrzeby wdrożenia niniejszego rozporządzenia były spójne i proste, a informacje charakteryzowały się wysoką jakością, w tym dzięki opracowaniu wspólnych norm dotyczących wniosków projektowych i oceny. Agencje narodowe regularnie konsultują się z beneficjentami programu, aby zapewnić spełnienie tego wymogu.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w stosownych przypadkach dodatkowe środki na działania na podstawie art. 6 lit. d) art. 10 lit. d).

c)  w stosownych przypadkach dodatkowe środki na działania na podstawie art. 6 lit. d), art. 10 lit. d) i art. 13 lit. ba).

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań, którymi zarządza bezpośrednio. W związku z tym zarządza ona wszystkimi etapami składania wniosków o przyznanie dotacji i wniosków projektowych dotyczących działań programu wymienionych w rozdziałach II, III i IV przedłożonych przez sieci ogólnounijne oraz organizacje europejskie i międzynarodowe.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Organizowane są regularne spotkania z siecią agencji narodowych, aby zapewnić spójną realizację programu we wszystkich państwach członkowskich i wszystkich państwach trzecich, o których mowa w art. 17.

7.  Organizowane są regularne spotkania z siecią agencji narodowych, aby zapewnić spójną realizację programu we wszystkich państwach członkowskich i wszystkich państwach trzecich, o których mowa w art. 17, oraz aby zapewnić wymianę najlepszych praktyk. Do uczestnictwa w takich spotkaniach zapraszani są eksperci zewnętrzni, w tym przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni i państwa trzecie stowarzyszone z programem. Parlament Europejski jest zapraszany na takie spotkania w charakterze obserwatora.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Aby uprościć i zharmonizować proces składania wniosków, do dnia 30 czerwca 2024 r. Komisja udostępnia wspólne, wielojęzyczne narzędzie na potrzeby programu stanowiące punkt kompleksowej obsługi. Narzędzie to jest udostępniane zarówno w internecie, jak i na urządzeniach przenośnych wszelkim podmiotom korzystającym z programu bądź zaangażowanym w zarządzanie programem. Narzędzie dostarcza także potencjalnym beneficjentom informacji o ewentualnych partnerach.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b.  Komisja zapewnia, aby rezultaty projektu były publicznie dostępne i szeroko rozpowszechniane w celu promowania wymiany najlepszych praktyk między agencjami narodowymi, zainteresowanymi stronami i beneficjentami programu.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7c.  Do dnia 31 grudnia 2021 r. Komisja opracuje europejską legitymację studencką dla wszystkich studentów uczestniczących w programie. Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja udostępni europejską legitymację studencką wszystkim studentom w Unii.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja jest odpowiedzialna za kontrole nadzorcze akcji i działań w ramach programu, którymi zarządzają agencje narodowe. Komisja określa zbiór minimalnych wymogów dotyczących kontroli przeprowadzanych przez agencję narodową oraz niezależny podmiot audytowy.

2.  Komisja jest odpowiedzialna za kontrole nadzorcze akcji i działań w ramach programu, którymi zarządzają agencje narodowe. Komisja określa zbiór minimalnych wymogów dotyczących kontroli przeprowadzanych przez agencję narodową oraz niezależny podmiot audytowy, uwzględniając systemy kontroli wewnętrznej krajowych finansów publicznych.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Działanie, które otrzymało wkład w ramach programu, może również otrzymać wkład z dowolnego programu unijnego, pod warunkiem że wkład z obu programów nie pokrywa tych samych kosztów.

2.  Działanie, które otrzymało wkład w ramach programu, może również otrzymać wkład z dowolnego programu unijnego, pod warunkiem że wkład z obu programów nie pokrywa tych samych kosztów. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Działania kwalifikujące się do programu, które zostały ocenione w zaproszeniu do składania wniosków w ramach programu i które spełniają minimalne wymagania jakościowe tego zaproszenia do składania wniosków, lecz nie otrzymują finansowania ze względu na ograniczenia budżetowe, mogą być wyznaczone do finansowania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W tym przypadku zastosowanie mają stopy współfinansowania i zasady kwalifikowalności w oparciu o niniejsze rozporządzenie. Działania te są realizowane przez instytucję zarządzającą, o której mowa w art. [65] rozporządzenia (UE) nr XX [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], zgodnie z zasadami określonymi w tym rozporządzeniu i w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy, w tym z zasadami dotyczącymi korekt finansowych.

4.  Działania kwalifikujące się do programu, które spełniają łącznie następujące porównywalne warunki:

 

zostały ocenione w zaproszeniu do składania wniosków w ramach programu;

 

– spełniają minimalne wymagania jakościowe określone w tym zaproszeniu do składania wniosków;

 

– nie mogły być finansowane w ramach tego zaproszenia do składania wniosków ze względu na ograniczenia budżetowe;

 

mogą uzyskać pieczęć doskonałości potwierdzającą ich wysoką jakość, co ułatwi składanie wniosku o finansowanie z innych źródeł lub umożliwi ich wyznaczenie do finansowania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych bez potrzeby składania nowego wniosku. W tym przypadku zastosowanie mają stopy współfinansowania i zasady kwalifikowalności w oparciu o niniejsze rozporządzenie. Działania te są realizowane przez instytucję zarządzającą, o której mowa w art. [65] rozporządzenia (UE) nr XX [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], zgodnie z zasadami określonymi w tym rozporządzeniu i w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy, w tym z zasadami dotyczącymi korekt finansowych.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 20, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 19 i 20, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 20, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 19 i 20, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 31

skreśla się

Procedura komitetowa

 

1.  Komisję wspomaga komitet w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2.  Komitet może zbierać się w szczególnym składzie, aby rozstrzygać kwestie sektorowe. W stosownych przypadkach, zgodnie z jego regulaminem oraz w sposób doraźny, eksperci zewnętrzni, w tym przedstawiciele partnerów społecznych, mogą być zapraszani do uczestnictwa w jego posiedzeniach w roli obserwatorów.

 

3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Załącznik I

skreśla się

Wskaźniki

 

1)  Wysokiej jakości mobilność edukacyjna osób z różnych środowisk

 

2)  Europeizacja i internacjonalizacja organizacji i instytucji

 

Jakie elementy poddać pomiarom?

 

3)  Liczba osób biorących udział w działaniach na rzecz mobilności w ramach programu

 

4)  Liczba osób o mniejszych szansach biorących udział w działaniach na rzecz mobilności edukacyjnej w ramach programu

 

5)  Liczba osób, które są zdania, że odniosły korzyści z udziału w działaniach na rzecz mobilności edukacyjnej w ramach programu

 

6)  Liczba instytucji i organizacji objętych wsparciem programu w ramach akcji kluczowej 1 (mobilność edukacyjna) i akcji kluczowej 2 (współpraca)

 

7)  Liczba organizacji po raz pierwszy objętych wsparciem programu w ramach akcji kluczowej 1 (mobilność edukacyjna) i akcji kluczowej 2 (współpraca)

 

8)  Liczba instytucji i organizacji objętych wsparciem programu, które dzięki udziałowi w programie wypracowały wysokiej jakości praktyki działania

 

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik Ia

 

Wszystkie wskaźniki ilościowe są dezagregowane co najmniej według państwa członkowskiego i płci.

 

Mierzony cel: Akcja kluczowa 1 – mobilność edukacyjna

 

Wskaźniki:

 

liczba osób biorących udział w akcjach i działaniach na rzecz mobilności w ramach programu;

 

liczba osób korzystających z narzędzi uczenia się wirtualnego lub mieszanego w celu wsparcia mobilności w zakresie programu;

 

liczba osób korzystających z narzędzi uczenia się wirtualnego lub mieszanego w związku z brakiem możliwości udziału w działaniach na rzecz mobilności;

 

liczba organizacji/instytucji biorących udział w akcjach i działaniach na rzecz mobilności w ramach programu;

 

liczba organizacji/instytucji korzystających z narzędzi uczenia się wirtualnego lub mieszanego w celu wsparcia mobilności w zakresie programu;

 

liczba organizacji/instytucji korzystających z narzędzi uczenia się wirtualnego lub mieszanego w związku z brakiem możliwości udziału w działaniach na rzecz mobilności;

 

odsetek uczestników, którzy są zdania, że odnieśli korzyści z udziału w działaniach w ramach akcji kluczowej 1;

 

odsetek uczestników, którzy są zdania że ich poczucie przynależności do Europy zwiększyło się w następstwie udziału w programie;

 

odsetek uczestników, którzy są zdania, że ich znajomość języka obcego poprawiła się w następstwie uczestnictwa w programie;

 

Mierzony cel: Akcja kluczowa 2 – współpraca organizacji i instytucji

 

Wskaźniki:

 

liczba organizacji/instytucji wspieranych przez program w ramach akcji kluczowej 2;

 

odsetek organizacji/instytucji, które są zdania, że odniosły korzyści z udziału w działaniach w ramach akcji kluczowej 2;

 

liczba organizacji/instytucji korzystających z unijnych narzędzi i platform współpracy;

 

Mierzony cel: Akcja kluczowa 3 – wsparcie rozwoju polityki i współpracy

 

Wskaźniki:

 

liczba osób lub organizacji/instytucji korzystających z działań w ramach akcji kluczowej 3;

 

Mierzony cel: Włączenie

 

Wskaźniki:

 

liczba osób o mniejszych szansach biorących udział w akcjach i działaniach na rzecz mobilności;

 

liczba osób o mniejszych szansach korzystających z narzędzi uczenia się wirtualnego lub mieszanego w celu wsparcia mobilności w zakresie programu;

 

liczba osób o mniejszych szansach korzystających z narzędzi uczenia się wirtualnego lub mieszanego w związku z brakiem możliwości udziału w działaniach na rzecz mobilności;

 

liczba organizacji po raz pierwszy objętych wsparciem programu w ramach akcji kluczowej 1 i akcji kluczowej 2;

 

odsetek osób o mniejszych szansach, które są zdania, że odniosły korzyści z udziału w programie;

 

Mierzony cel: Uproszczenie

 

Wskaźniki:

 

liczba partnerstw na małą skalę wspieranych w ramach akcji kluczowej 2;

 

odsetek uczestników, którzy są zdania, że procedury składania wniosków, uczestnictwa i oceny są proporcjonalne i proste;

 

średni czas wymagany na ukończenie każdego wniosku według akcji w porównaniu z poprzednim programem;

(1)

Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 194.

(2)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu należy rozumieć jako pakiet. W przypadku gdy pula środków finansowych przeznaczonych na program na lata 2021–2027 będzie niższa niż kwota określona w art. 14 ust. 1 stanowiska Parlamentu, Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do ponownego zbadania swojego wsparcia dla każdego z działań w ramach programu, aby zagwarantować skuteczną realizacją głównych działań programu i jego większego wsparcia środków na rzecz włączenia społecznego.

Parlament Europejski stwierdza ponadto wyraźnie, że jego wsparcie dla nowych inicjatyw przewidzianych w jego stanowisku – zwłaszcza europejskich uniwersytetów, centrów doskonałości zawodowej i DiscoverEU – jest uzależnione od a) oceny realizowanych obecnie etapów pilotażowych oraz b) dalszego zdefiniowania poszczególnych inicjatyw. Jeżeli warunki określone powyżej nie zostają spełnione, Parlament Europejski skorzysta z uprawnień przysługujących mu na mocy rocznej procedury budżetowej, aby przenieść odpowiednie środki do rezerwy do czasu spełnienia tych warunków.


UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2018 r. Komisja Europejska złożyła wniosek dotyczący nowego programu Erasmus(+) w następstwie swojego wniosku z dnia 2 maja 2018 r. dotyczącego nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027. We wniosku w sprawie nowych WRF Komisja przeznaczyła znaczne dodatkowe zasoby na nowy program Erasmus(+) (realny wzrost o 93 % w porównaniu z obecnymi WRF) w ramach swojego podejścia do inwestowania w ludzi i wspierania udanych programów.

Przeprowadzona przez sprawozdawcę ocena wniosku Komisji i zastosowane przez niego podejście do projektu sprawozdania

Sprawozdawca z wyraźnym zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, a w szczególności utrzymanie architektury programu, która jest skutecznie ugruntowana i sprawnie funkcjonuje w obecnym programie. W przypadku gdy programy są udane, zmiany powinny koncentrować się w obszarach, w których naprawdę są potrzebne (ewolucja, a nie rewolucja), i to właśnie osiąga wniosek Komisji. Oprócz utrzymania skutecznej struktury programu Komisja uwzględniła także niektóre z kluczowych wniosków z oceny śródokresowej oraz rezolucję Parlamentu z dnia 2 lutego 2017 r., w odniesieniu do której sprawozdawca miał zaszczyt opracować sprawozdanie. W tym względzie należy przyjąć z zadowoleniem większy nacisk na włączenie i uproszczenie – co najmniej w podstawowych komunikatach Komisji. To samo odnosi się do decyzji o rezygnacji z instrumentu gwarancji kredytów studenckich. Chociaż pomysł był trafny, należy dostrzec, kiedy dobre pomysły nie działają w praktyce, i podjąć odpowiednie działania.

Inne zmiany także mają pozytywny charakter: zastosowanie struktury akcji kluczowej do sportu, zwiększenie możliwości w zakresie mobilności dla uczniów w ramach akcji kluczowej 1 oraz rozwinięcie działań „Jean Monnet” w celu objęcia nimi wszystkich form kształcenia i szkolenia. Ponadto sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje także nowe inicjatywy podstawowe zawarte we wniosku Komisji. Środki finansowe w ramach programu Erasmus powinny być wykorzystywane w celu wspierania ukierunkowanej na doskonałość sieci europejskich szkół wyższych, aby umożliwić nam konkurowanie z najlepszymi na świecie, oraz należy robić więcej, aby promować ukierunkowaną na doskonałość współpracę między organizatorami szkolenia zawodowego. Inicjatywa DiscoverEU, pod warunkiem zorientowania na naukę, oferuje młodym osobom możliwość odkrywania różnorodności kulturowej i językowej Unii Europejskiej oraz, w ramach pozaformalnej lub nieformalnej aktywności edukacyjnej, rozwoju ważnych umiejętności miękkich takich jak komunikacja, praca zespołowa, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

Najważniejsze poprawki przedłożone przez sprawozdawcę należy rozumieć w ogólnym kontekście poparcia dla podejścia przyjętego przez Komisję. Niemniej jednak sprawozdawca uważa, że następujące zmiany mają krytyczne znaczenie dla zapewnienia, by nowa generacja programu Erasmus(+) oferowała wysokiej jakości możliwości jak największej liczbie osób.

Budżet

Obecny program Erasmus(+), bardzo udany w ujęciu ogólnym, boryka się z trwale niskim wskaźnikiem powodzenia projektów, co ostatecznie wiąże się z ryzykiem frustracji wśród uczestników i podważania wartości programu. Nadrzędne znaczenie ma poprawa wskaźników powodzenia w następnym programie. W związku z tym, w dążeniu do potrojenia liczby uczestników, zwiększenia włączenia grup, do których trudniej jest dotrzeć, i wprowadzenia trzech nowych rozpoznawalnych inicjatyw, nie można twierdzić, że realny wzrost o 93 % jest wystarczający do rozwinięcia i udoskonalenia programu. Parlament Europejski konsekwentnie wnioskuje o realne potrojenie środków finansowych Erasmus(+), a nawet ta kwota jest niższa niż wnioskowana wcześniej między innymi przez przewodniczącego Komisji i niektóre państwa członkowskie. Wobec tego sprawozdawca wprowadza poprawkę dotyczącą potrojenia budżetu według cen z 2018 r. Na chwilę obecną wszystkie inne środki budżetowe są wyrażone w procentach, aby ułatwić negocjacje, z pewnymi dostosowaniami uwzględniającymi rozszerzenie zakresu mobilności dorosłych (zarówno osób uczących się, jak i kadry), szkół (nauczycieli przedszkolnych i kadry wczesnej edukacji) i sportu (włączając w to młodzież regularnie uprawiającą sport), oraz aby odzwierciedlić większą koncentrację na kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Włączenie

Informacje na temat wniosku dotyczącego nowego programu Erasmus(+) jasno pokazują, że nowy program będzie kładł szczególny nacisk na poszerzenie dostępu i zwiększenie włączenia społecznego. Tekst prawny zachowuje jednak ostrożne podejście. Po pierwsze, wymaga jedynie od państw członkowskich i Komisji zwiększenia wysiłków i otwiera możliwość dostosowania dotacji. Z tego względu sprawozdawca nadaje o wiele większe znaczenie środkom ukierunkowanym na włączenie, tworząc odrębny rozdział w tekście prawnym dotyczący włączenia oraz wymagając od państw członkowskich opracowania strategii włączenia na podstawie szeregu możliwych parametrów w ramach ustanowionych przez Komisję. Ponadto sprawozdawca wyraźnie zobowiązuje Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia wsparcia finansowego osobom o mniejszych szansach, które mają utrudniony dostęp do programu z powodu niekorzystnej sytuacji gospodarczej lub ze względu na zbyt wysokie koszty uczestnictwa w ich szczególnej sytuacji.

Na koniec projekt rozporządzenia umożliwia osobom uczestnictwo w „wirtualnej mobilności edukacyjnej”. Sprawozdawca wyjaśnia, że mobilność jest z definicji fizyczna, podczas gdy uczenie się wirtualne może uzupełniać mobilność fizyczną, ale nie może jej nigdy zastąpić. Wirtualne uczenie się może zastąpić mobilność fizyczną jedynie w przypadku, gdy wyjazd do innego kraju nie jest możliwy.

Sprawozdawca zasadniczo dąży do nadania włączeniu o wiele większego znaczenia, wzmocnienia środków przeznaczonych do jej promowania oraz ułatwienia pomiaru wyników programu. Zdaniem sprawozdawcy bezwzględnie ważne jest, by na koniec cyklu programowania można było dokładnie zmierzyć, czy charakter programu Erasmus(+) stał się naprawdę bardziej włączający, dając osobom ze środowisk defaworyzowanych więcej możliwości uczestnictwa w prawdziwych wymianach w ramach programów wspierania mobilności. Jeśli Unia nie może poszczycić się 12 milionami uczestników do końca 2027 r., ale może otwarcie stwierdzić, że program ma bardziej włączający charakter i stworzył wysokiej jakości możliwości większej liczbie osób, ma uzasadniony powód do dumy. Program powinien być w większym stopniu zorientowany na jakość, a nie na ilość.

Kontrola parlamentarna

Sprawozdawca przyjmuje argument Komisji, zgodnie z którym program wymaga pewnej elastyczności w siedmioletnim okresie obowiązywania. Realia i priorytety zmieniają się i nie byłoby odpowiednie obciążanie programu spostrzeżeniami z 2018 r. dotyczącymi tego, jak będzie lub powinien się rozwijać. Niemniej jednak elastyczność programu nie może równać się przyznaniu Komisji carte blanche. Uproszczone rozporządzenie ma niewątpliwe zalety, ale nieuchronnie wymaga dokonywania istotnych wyborów strategicznych w programach prac. Nowe inicjatywy, takie jak DiscoverEU czy europejskie szkoły wyższe, są dobrymi pomysłami, ale są niewystarczająco zdefiniowane i muszą zostać uszczegółowione w trakcie trwania programu w oparciu o doświadczenia z etapów pilotażowych. Priorytety polityki i odpowiadające im przydziały środków budżetowych mają być określane w programach prac. Z tych wszystkich powodów zasadnicze znaczenie ma przyjmowanie tych programów prac w drodze aktów delegowanych, a nie aktów wykonawczych. Takie podejście ma na celu zachowanie maksymalnej elastyczności programu oraz zapewnienie, by Parlament mógł egzekwować swoje uprawnienia kontrolne i odpowiednio pociągać agencje wykonawcze do odpowiedzialności. Jedyną wykonalną alternatywą dla tego uproszczonego podejścia byłoby zawarcie o wiele bardziej szczegółowych przepisów w samym rozporządzeniu, co byłoby raczej sprzeczne z celem, jakim jest zachowanie elastyczności.

Uproszczenie

Informacje dotyczące nowego programu oprócz włączenia koncentrowały się na idei uproszczenia. Szczególne środki zawarte w rozporządzeniu są jednak nieliczne. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje promowanie partnerstw na małą skalę, ale w sprawozdaniu wprowadza się szereg poprawek w celu usprawnienia procesów składania wniosków i zarządzania oraz ułatwienia mobilności. Wzmacnia on także przepisy mające na celu poprawę współpracy i wymiany najlepszych praktyk między agencjami narodowymi oraz promowanie wspólnych norm składania wniosków i oceny. Ponadto sprawozdawca wprowadza wskaźniki służące do pomiaru uproszczenia.

Aspekty ciągłości

Jak wskazano powyżej, sprawozdawca popiera Komisję, jeśli chodzi o położenie nacisku na ciągłość. Wprowadza on zatem ponownie dwa kluczowe elementy obecnego programu:

a)  nazwę. Zdaniem sprawozdawcy nazwa „Erasmus+” jest obecnie dobrze znana i odzwierciedla fakt, iż program nie odnosi się jedynie do sektora szkolnictwa wyższego, ale obejmuje szereg innych wcześniejszych programów. W związku z tym zaleca się zachowanie obecnej nazwy;

b)  europejską wartość dodaną. Ważne jest wskazanie, że przyszły program powinien nadal wspierać projekty, które zapewniają potencjalną europejską wartość dodaną. Oprócz środków dotyczących europejskiej wartości dodanej zawartych w obecnym programie sprawozdawca opiera się także w pewnym stopniu na niedawnym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat tego programu.


OPINIA Komisji Rozwoju (17.12.2018)

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ignazio Corrao

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczący ustanowienia unijnego programu „Erasmus” na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, uchylający poprzedni program „Erasmus+” na lata 2014–2020, obejmuje wymiar międzynarodowy jako „podstawowy i przekrojowy element, który ma znaczenie dla mobilności, współpracy i dialogu politycznego”.

Finansowanie wymiaru międzynarodowego będzie pochodziło z instrumentów finansowania zewnętrznego zgodnie z rozporządzeniami je ustanawiającymi. Decyzja o poziomie finansowania zostanie podjęta w ramach cyklu programowania już po wprowadzeniu tych instrumentów. Wszystkie środki finansowe muszą być spójne z celami tych instrumentów. Celem wniosku w odniesieniu do międzynarodowego wymiaru programu jest „zapewnienie synergii z instrumentami zewnętrznymi Unii, aby dążyć do osiągnięcia celów jej działań zewnętrznych, aby przyczynić się do rozwoju ludzkiego i instytucjonalnego w państwach trzecich, w tym w państwach rozwijających się, oraz włączyć w działania młodzież z tych państw, co ma kluczowe znaczenie dla budowy odporniejszych społeczeństw oraz zwiększenia zaufania międzykulturowego.”

Choć sprawozdawca popiera ogólny cel przedmiotowego wniosku, to jednak wyraża zaniepokojenie tym, że zawarto w nim ograniczone odniesienia do wymiaru międzynarodowego, a zatem powiązania z zewnętrznymi celami Unii, zwłaszcza w zakresie rozwoju, oraz z potrzebami i strategiami państw partnerskich.

Poprawki zaproponowane przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej mają na celu:

– podkreślenie, że proponowany program musi być spójny z zasadami i wartościami Unii Europejskiej oraz z celami polityki zewnętrznej,

– zapewnienie wkładu programu w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju oraz, w wymiarze międzynarodowym, w rozwój ludzki i instytucjonalny w państwach trzecich, a także w wyeliminowanie ubóstwa w krajach rozwijających się,

– wspieranie migracji cyrkulacyjnej i zapobieganie drenażowi mózgów dzięki powiązaniu działań w zakresie mobilności z działaniami zachęcającymi do powrotu studentów i naukowców do krajów ich pochodzenia,

– wprowadzenie wymogu, aby w procesach programowania przestrzegano zasady odpowiedzialności państw partnerskich.

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem określenie poziomów finansowania na etapie programowania dokonane w oparciu o krajowe i regionalne strategie rozwoju i dostosowane do nich, podkreśla jednak, że przy określaniu priorytetowych dziedzin współpracy należy brać pod uwagę znaczenie edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W kontekście szybkich i głębokich zmian wywołanych rewolucją technologiczną i globalizacją, inwestowanie w mobilność edukacyjną, współpracę i rozwój polityki innowacji w dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ma kluczowe znaczenie dla tworzenia włączających, spójnych i odpornych społeczeństw oraz zachowania konkurencyjności Unii, wnosząc jednocześnie wkład we wzmacnianie tożsamości europejskiej i bardziej demokratyczną Unię.

(1)  W kontekście szybkich i głębokich zmian wywołanych rewolucją technologiczną i globalizacją inwestowanie w mobilność edukacyjną, współpracę i rozwój polityki innowacji w dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ma kluczowe znaczenie dla tworzenia włączających, spójnych i odpornych społeczeństw oraz zachowania konkurencyjności Unii, wnosząc jednocześnie wkład we wzmacnianie tożsamości europejskiej, europejskich zasad i wartościw bardziej demokratyczną Unię.

Uzasadnienie

Wszelkie działania podejmowane w ramach przedmiotowego programu powinny być spójne z zasadami i wartościami Unii Europejskiej, w szczególności z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej przewidującym: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności, a także poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Dnia 16 września 2016 r. w Bratysławie przywódcy 27 państw członkowskich podkreślili swoją zdecydowaną chęć zapewniania młodzieży lepszych możliwości. W deklaracji rzymskiej podpisanej dnia 25 marca 2017 r. przywódcy 27 państw członkowskich oraz Rada Europejska, Parlament Europejski i Komisja Europejska zobowiązali się do podjęcia działań na rzecz Unii, w której młodzi ludzie mają dostęp do kształcenia i szkolenia najwyższej jakości oraz mogą uczyć się i znajdować zatrudnienie w całej Unii; Unii, która chroni nasze dziedzictwo kulturowe i promuje różnorodność kulturową.

(5)  Dnia 16 września 2016 r. w Bratysławie przywódcy 27 państw członkowskich podkreślili swoją zdecydowaną chęć zapewniania młodzieży lepszych możliwości. W deklaracji rzymskiej podpisanej dnia 25 marca 2017 r. przywódcy 27 państw członkowskich oraz Rada Europejska, Parlament Europejski i Komisja Europejska zobowiązali się do podjęcia działań na rzecz Unii, w której młodzi ludzie mają dostęp do kształcenia i szkolenia najwyższej jakości oraz mogą uczyć się i znajdować zatrudnienie w całej Unii; Unii, która chroni nasze dziedzictwo kulturowe i promuje różnorodność kulturową. Jednocześnie zobowiązali się do dalszego rozwijania istniejących partnerstw, tworzenia nowych partnerstw oraz wpierania stabilności i dobrobytu w bezpośrednim sąsiedztwie Europy na wschodzie i na południu, ale również na Bliskim Wschodzie, w całej Afryce i na całym świecie.1a

 

_________________

 

1a Deklaracja przywódców 27 państw członkowskich oraz Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, przyjęta 25 marca 2017 r.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Program powinien przyczyniać się do zachowania i ochrony dziedzictwa historycznego, artystycznego i kulturowego Unii i jej państw członkowskich, wspierając działania związane z mobilnością i współpracą sprzyjające rozwojowi kompetencji w zakresie ochrony i promocji europejskiego dziedzictwa artystycznego i kulturowego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Trzeba poszerzyć międzynarodowy wymiar programu, dążąc do zapewnienia większej liczby możliwości w zakresie mobilności, współpracy i dialogu politycznego z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z programem. W oparciu o skuteczną realizację działań w zakresie międzynarodowego szkolnictwa wyższego i młodzieży w ramach poprzednich programów w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, działania w zakresie międzynarodowej mobilności należy rozszerzyć na inne sektory, na przykład kształcenie i szkolenie zawodowe.

(18)  Trzeba poszerzyć międzynarodowy wymiar programu, dążąc do zapewnienia większej liczby możliwości w zakresie mobilności, współpracy i dialogu politycznego z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z programem, zwłaszcza z krajami rozwijającymi się. W oparciu o skuteczną realizację międzynarodowych działań w zakresie szkolnictwa wyższego i młodzieży w ramach poprzednich programów w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, działania w zakresie międzynarodowej mobilności należy rozszerzyć na inne sektory, na przykład kształcenie i szkolenie zawodowe, sport oraz kulturę. W ramach wymiaru międzynarodowego należy promować zrozumienie między narodami i dialog międzykulturowy oraz przyczyniać się do eliminacji ubóstwa i do zrównoważonego rozwoju. Takie działanie powinno zachęcać obywateli krajów rozwijających się do powrotu do ich krajów pochodzenia po z zakończeniu okresu studiów lub badań, by umożliwić im wkład w rozwój gospodarczy i dobrobyt tych krajów rozwijających się. Podczas realizacji programu należy również dążyć do zwiększenia dostępu do badań dla defaworyzowanych i słabszych grup społecznych oraz do aktywnego zaspokajania szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie uczenia się.

Uzasadnienie

Program ten powinien przyczynić się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz być spójny i komplementarny z innymi obszarami polityki UE. Należy zatem wyraźnie wspomnieć o celach UE w zakresie współpracy na rzecz rozwoju jako o celach międzynarodowego wymiaru rozporządzenia. Aby promować migrację cyrkularną, wspieranie mobilności musi iść w parze z zachęcaniem studentów i naukowców do powrotu do ich krajów pochodzenia. Zapewnienie większego dostępu jest zgodne z europejskimi wartościami godności ludzkiej i równości.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Jednocześnie wymiar międzynarodowy powinien sprzyjać dialogowi między kulturami i religiami, zacieśnieniu współpracy w dziedzinie edukacji na osi północ-południe oraz przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Powinien on wzmocnić potencjał systemów edukacyjnych w państwach partnerskich, wspierać transfer wiedzy i zachęcać młodzież z krajów rozwijających się do studiowania w Europie, tak by następnie mogli oni wykorzystać zdobytą wiedzę z korzyścią dla ich krajów pochodzenia. Wymiar ten powinien przyczynić się do szerzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyjścia naprzeciw długoterminowym potrzebom w zakresie rozwoju, pobudzając wzajemny i zrównoważony wzrost gospodarczy.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Program powinien być spójny z komunikatem Komisji w sprawie nowego sojuszu Afryka–Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy: kolejny etap naszego partnerstwa sprzyjającego inwestycjom i tworzeniu miejsc pracy, zgodnie z którym do 2027 r. 105 000 studentów i naukowców skorzysta z programu.

Uzasadnienie

Włączenie studentów i naukowców z krajów afrykańskich pomoże w realizacji celów programu.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Aby zwiększyć skutki działalności w państwach partnerskich, wzmocniona zostanie synergia między programem Erasmus a instrumentami działań zewnętrznych UE, takimi jak Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej oraz Instrument Pomocy Przedakcesyjnej.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Program powinien pobudzać udział młodzieży w europejskim życiu demokratycznym, w tym dzięki wspieraniu projektów partycypacyjnych dla młodych ludzi, służących angażowaniu się i uczeniu się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, podnoszeniu znajomości wspólnych wartości europejskich, w tym praw podstawowych, zbliżaniu młodzieży i decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym, a także wkładowi w proces integracji europejskiej.

(21)  Program powinien pobudzać udział młodzieży w europejskim życiu demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi pochodzących z obszarów najbardziej oddalonych i środowisk migrantów, w tym dzięki wspieraniu projektów partycypacyjnych dla młodych ludzi, służących angażowaniu się i uczeniu się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, podnoszeniu znajomości wspólnych wartości europejskich, w tym praw podstawowych, zbliżaniu młodzieży i decydentów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, a także wkładowi w proces integracji europejskiej.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Program powinien również popularyzować uczenie się języków, w szczególności dzięki szerszemu wykorzystaniu narzędzi internetowych, ponieważ e-kształcenie oferuje dodatkowe korzyści w nauce języków pod względem dostępności i elastyczności.

(23)  Program powinien również popularyzować uczenie się wszystkich języków Unii, w tym języków migowych, w szczególności dzięki szerszemu wykorzystaniu dostępnych bezpłatnie narzędzi internetowych, ponieważ e-kształcenie oferuje dodatkowe korzyści w nauce języków pod względem dostępności i elastyczności.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Program powinien wspierać działania wzmacniające współpracę między instytucjami i organizacjami działającymi w sektorach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, dostrzegając ich zasadniczą rolę w zapewnianiu osobom wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do radzenia sobie w zmieniającym się świecie, a także odpowiedniego wykorzystywania potencjału innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości, szczególnie w gospodarce cyfrowej.

(24)  Program powinien wspierać działania wzmacniające współpracę między instytucjami i organizacjami europejskimi działającymi w sektorach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, ale również między tymi ostatnimi a instytucjami i organizacjami mającymi siedzibę w krajach rozwijających się oraz w krajach i terytoriach zamorskich (KTZ), zwłaszcza przy wykorzystaniu narzędzi współpracy wirtualnej, dostrzegając ich zasadniczą rolę w zapewnianiu osobom wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do radzenia sobie w zmieniającym się świecie, a także odpowiedniego wykorzystywania potencjału innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości, szczególnie w gospodarce cyfrowej.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Program ten – odzwierciedlający znaczenie, jakie ma przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniem Unii do wdrożenia porozumienia paryskiego i osiągnięcia wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju – przyczyni się do ujednolicenia działań w zakresie klimatu w strategiach Unii oraz do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu unijnego na wsparcie celów w zakresie klimatu. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i przeglądu.

(32)  Program ten – odzwierciedlający znaczenie, jakie ma przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniem Unii do wdrożenia porozumienia paryskiego i osiągnięcia wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju – przyczyni się do ujednolicenia działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i klimatu w strategiach Unii oraz do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu unijnego na wsparcie celów w zakresie klimatu. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i przeglądu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Zgodnie z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” w programie należy uwzględnić szczególną sytuację tych regionów36. Wprowadzone zostaną środki w celu zwiększenia udziału regionów najbardziej oddalonych we wszystkich działaniach. Należy wspierać wymiany w ramach programów wspierania mobilności i współpracę między osobami i organizacjami z tych regionów i państw trzecich, w szczególności państw sąsiadujących. Takie działania będą monitorowane i regularnie poddawane ocenie.

(38)  Zgodnie z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” w programie należy uwzględnić szczególną sytuację tych regionów36. Wprowadzone zostaną środki w celu zwiększenia udziału regionów najbardziej oddalonych we wszystkich działaniach, zwłaszcza za pomocą współpracy wirtualnej. Należy wspierać wymiany w ramach programów wspierania mobilności i współpracę między osobami i organizacjami z tych regionów i państw trzecich, w szczególności państw sąsiadujących, a także internetowe programy nauczania. Takie działania będą monitorowane i regularnie poddawane ocenie.

_________________

_________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Zgodnie z [odniesienie zostanie zaktualizowane w stosownych przypadkach zgodnie z nową decyzją w sprawie krajów i terytoriów zamorskich art. 94 decyzji Rady 2013/755/WE37] osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane. Przy realizacji programu należy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z oddalenia tych państw lub terytoriów, a ich udział powinien być monitorowany i regularnie poddawany ocenie.

(39)  Zgodnie z [odniesienie zostanie zaktualizowane w stosownych przypadkach zgodnie z nową decyzją w sprawie krajów i terytoriów zamorskich art. 94 decyzji Rady 2013/755/WE37] osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane. Przy realizacji programu należy wziąć pod uwagę specyfikę i ograniczenia wynikające z oddalenia tych państw lub terytoriów, aby ułatwić im skuteczny udział w programie. Udział ten powinien być monitorowany i regularnie poddawany ocenie.

_________________

_________________

37 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).

37 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Należy zapewnić odpowiednie działania informacyjne, reklamę i rozpowszechnianie możliwości i wyników działań objętych wsparciem w ramach programu, na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Działania informacyjne, reklama i upowszechnianie powinny być realizowane przez wszystkie organy wdrażające program, w tym, w stosownych przypadkach, przy wsparciu innych kluczowych zainteresowanych stron.

(42)  Należy zapewnić odpowiednie działania informacyjne, reklamę i rozpowszechnianie możliwości i wyników działań objętych wsparciem w ramach programu, na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Działania informacyjne, reklama i upowszechnianie powinny być realizowane przez wszystkie organy wdrażające program, w tym, w stosownych przypadkach, przy wsparciu innych kluczowych zainteresowanych stron.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46)  Państwa członkowskie powinny dążyć do podejmowania wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu programu. Obejmuje to rozwiązanie – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – kwestii powodujących trudności z uzyskaniem wiz i dokumentów pobytowych. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/80139, państwa członkowskie zachęca się do ustanowienia przyspieszonych procedur przyjmowania.

(46)  Państwa członkowskie powinny dążyć do podejmowania wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu programu. Obejmuje to rozwiązanie – tam, gdzie to możliwe, i bez uszczerbku dla prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – kwestii powodujących trudności z uzyskaniem wiz i dokumentów pobytowych oraz innych trudności natury prawnej lub administracyjnej, które mogą uniemożliwiać dostęp do programu. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/80139, państwa członkowskie zachęca się do ustanowienia przyspieszonych procedur przyjmowania.

_________________

_________________

39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21).

39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49)  Aby uprościć wymagania wobec beneficjentów, należy w możliwie najszerszym zakresie stosować uproszczone dotacje w formie płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych oraz stawek ryczałtowych. W uproszczonych dotacjach na działania programu w zakresie mobilności, których wysokość określa Komisja, należy uwzględnić koszty życia i utrzymania w państwie przyjmującym. Komisja i agencje narodowe państw wysyłających powinny mieć możliwość dostosowania tych uproszczonych dotacji na podstawie obiektywnych kryteriów, w szczególności celem zapewnienia dostępu osobom o mniejszych szansach. Należy też zachęcać państwa członkowskie, aby zgodnie z prawem krajowym zwalniały dotacje z jakiegokolwiek opodatkowania i kosztów socjalnych. Takie samo zwolnienie należy stosować wobec podmiotów publicznych lub prywatnych, udzielających takiego wsparcia finansowego zainteresowanym osobom.

(49)  Aby uprościć wymagania wobec beneficjentów, należy w możliwie najszerszym zakresie stosować uproszczone dotacje w formie płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych oraz stawek ryczałtowych. W uproszczonych dotacjach na działania programu w zakresie mobilności, których wysokość określa Komisja, należy uwzględnić koszty życia i utrzymania w państwie przyjmującym. Komisja i agencje narodowe państw wysyłających powinny mieć możliwość dostosowania tych uproszczonych dotacji na podstawie obiektywnych kryteriów, w szczególności celem zapewnienia dostępu osobom o mniejszych szansach i osobom posiadającym status uchodźców politycznych. Należy też zachęcać państwa członkowskie, aby zgodnie z prawem krajowym zwalniały dotacje z jakiegokolwiek opodatkowania i kosztów socjalnych. Takie samo zwolnienie należy stosować wobec podmiotów publicznych lub prywatnych, udzielających takiego wsparcia finansowego zainteresowanym osobom.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51)  Konieczne jest zapewnienie komplementarności działań prowadzonych w ramach programu wobec działań podejmowanych przez państwa członkowskie oraz wobec innych działań unijnych, zwłaszcza w obszarach edukacji, kultury i mediów, młodzieży i solidarności, zatrudnienia i włączenia społecznego, badań naukowych i innowacji, przemysłu i przedsiębiorczości, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich z naciskiem na młodych rolników, polityki spójności, polityki regionalnej oraz współpracy międzynarodowej i rozwoju.

(51)  Konieczne jest zapewnienie komplementarności działań prowadzonych w ramach programu wobec działań podejmowanych przez państwa członkowskie oraz wobec innych działań unijnych, zwłaszcza w obszarach edukacji, kultury i mediów, młodzieży i solidarności, zatrudnienia i włączenia społecznego, badań naukowych i innowacji, przemysłu i przedsiębiorczości, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich z naciskiem na młodych rolników, polityki spójności, polityki regionalnej oraz współpracy międzynarodowej i rozwoju. Program powinien tworzyć synergię z działalnością i polityką zewnętrzną Unii, w tym z programami na rzecz rozwoju, w pełnym poszanowaniu zasady spójności polityki na rzecz rozwoju, jak przewidziano w art. 208 TFUE.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „mobilność edukacyjna” oznacza fizyczne przeniesienie się do państwa innego niż państwo zamieszkania w celu podjęcia studiów, szkolenia lub innego rodzaju uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Mobilności mogą towarzyszyć takie środki jak wsparcie językowe i szkolenia językowe lub może ona być uzupełniona o e-uczenie się lub współpracę wirtualną. W pewnych określonych przypadkach może ona przyjąć formę uczenia się za pomocą wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej i komunikacji;

2)  „mobilność edukacyjna” oznacza fizyczne przeniesienie się do państwa innego niż państwo zamieszkania w celu podjęcia studiów, szkolenia lub innego rodzaju uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Mobilności mogą towarzyszyć takie środki jak wsparcie językowe i szkolenia językowe, w tym zapewnienie usług tłumaczenia na język migowy, lub może ona być uzupełniona o e-uczenie się lub współpracę wirtualną. W pewnych określonych przypadkach może ona przyjąć formę uczenia się za pomocą wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej i komunikacji;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a)  „kraje i terytoria zamorskie” oznaczają kraje lub terytoria związane z danym państwem członkowskim, do których mają zastosowanie przepisy części IV TFUE;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17)  „współpraca wirtualna” oznacza wszelką formę współpracy z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej i komunikacji;

17)  „współpraca wirtualna” oznacza wszelką formę współpracy z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej i komunikacji dostępnych również dla osób niepełnosprawnych;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ogólnym celem programu jest wspieranie rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, w Europie i poza nią, co przyczyni się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i spójności społecznej, jak również wzmocnienia tożsamości europejskiej. Jako taki program jest kluczowym instrumentem służącym budowie europejskiego obszaru edukacji, wspieraniu realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, wraz z programami sektorowymi będącymi jej podstawą, zacieśnieniu współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej w ramach unijnej strategii na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 oraz rozwojowi europejskiego wymiaru sportu.

1.  Ogólnym celem programu jest wspieranie rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, w Europie i poza nią, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i spójności społecznej, poprawy polityki integracji w pluralistycznym społeczeństwie, jak również wzmocnienia tożsamości europejskiej, a także do dialogu i lepszego wzajemnego zrozumienia między różnymi kulturami. Jako taki, program jest kluczowym instrumentem służącym budowie europejskiego obszaru edukacji, promowaniu wspólnych standardów i wspieraniu europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, wraz z programami sektorowymi będącymi jej podstawą, zacieśnieniu współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej w ramach unijnej strategii na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 oraz rozwojowi europejskiego wymiaru sportu.

 

Program ma również wymiar międzynarodowy, który należy włączyć w ramy działań zewnętrznych Unii, w tym jej celów rozwojowych, poprzez współpracę Unii z państwami trzecimi.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  przyczynianie się do osiągnięcia celów programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, a w szczególności celu nr 4: „Dobra jakość edukacji”, który dąży do zapewnienia sprawiedliwej edukacji wysokiej jakości sprzyjającej włączeniu społecznemu oraz do promowania możliwości uczenia się dla wszystkich.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  działania podejmowane w ramach wymiaru międzynarodowego przyczyniają się do rozwoju ludzkiego i instytucjonalnego w państwach trzecich oraz do wyeliminowania ubóstwa w krajach rozwijających się; takie działania opierają się na krajowych i regionalnych strategiach rozwoju i są do nich dostosowane.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu rozporządzenia podkreślono zrównoważony rozwój i spójność z celami rozwojowymi UE, nie wspominano jednak o tym w samym projekcie rozporządzenia. Projekt rozporządzenia nie zawiera opisu celów międzynarodowego wymiaru programu.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  możliwości uczenia się języków obcych, w tym możliwości wspierające działania na rzecz mobilności.

e)  możliwości uczenia się języków obcych, w tym nauki języka migowego, również możliwości wspierające działania na rzecz mobilności.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  działania na rzecz rozpowszechniania i podnoszenia świadomości dotyczącej wyników i priorytetów polityki europejskiej, jak również samego programu.

f)  działania na rzecz rozpowszechniania w ogólnodostępnym formacie wyników i priorytetów polityki europejskiej, jak również samego programu, a także podnoszenia świadomości w tym zakresie.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dialog merytoryczny i współpraca z istotnymi kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym sieciami obejmującymi całą Unię, europejskimi organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie młodzieży, dialog UE z młodzieżą, jak również wsparcie Europejskiego Forum Młodzieży;

c)  dialog merytoryczny i współpraca z istotnymi kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym sieciami obejmującymi całą Unię, europejskimi organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie młodzieży, w tym organizacjami pracującymi z młodzieżą pochodzącą z diaspor, dialog UE z młodzieżą, jak również wsparcie Europejskiego Forum Młodzieży;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W dziedzinie sportu program wspiera, w ramach akcji kluczowej 1, mobilność trenerów i pracowników sportowych.

W dziedzinie sportu, w tym zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych, program wspiera, w ramach akcji kluczowej 1, mobilność trenerów i pracowników sportowych.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowanie i wdrożenie programu unijnej polityki dotyczącej sportu i aktywności fizycznej;

a)  opracowanie i wdrożenie programu unijnej polityki dotyczącej sportu, w tym zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych, i aktywności fizycznej;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  kraje i terytoria zamorskie (KTZ) w myśl decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską oraz ustaleń mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym KTZ są związane;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  inne państwa trzecie, zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu szczegółowym obejmującym kwestie uczestnictwa państwa trzeciego w dowolnym programie unijnym, o ile takie porozumienie:

d)  inne państwa trzecie, w szczególności kraje rozwijające się, zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu szczegółowym obejmującym kwestie uczestnictwa państwa trzeciego w dowolnym programie unijnym, o ile takie porozumienie:

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  zapewnia właściwą równowagę między wkładem państwa trzeciego uczestniczącego w programach Unii a osiąganymi przez nie korzyściami;

–  zapewnia właściwą równowagę między wkładem państwa trzeciego uczestniczącego w programach Unii a osiąganymi przez nie korzyściami; w odniesieniu do krajów rozwijających się taka właściwa równowaga powinna uwzględniać cel, jakim jest likwidacja ubóstwa, oraz zasady współpracy na rzecz rozwoju;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera d – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

–  gwarantuje spójność z polityką zagraniczną i celami Unii, w tym celami zrównoważonego rozwoju, Europejskim konsensusem w sprawie rozwoju oraz globalną strategią na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  państwa trzecie, o których mowa w art. 16 i które nie spełniają warunku określonego w ust. 2 tego artykułu;

a)  państwa trzecie, o których mowa w art. 16 i które nie spełniają warunku określonego w ust. 2 tego artykułu, w szczególności kraje rozwijające się;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  uczestnictwo krajów rozwijających się w programie jest zdecydowanie promowane i wspierane w celu zapewnienia zgodności z programem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i wniesienia wkładu w ten program; działania podejmowane w ramach wymiaru międzynarodowego przyczyniają się do rozwoju ludzkiego i instytucjonalnego w państwach trzecich oraz do wyeliminowania ubóstwa w krajach rozwijających się; opierają się one na krajowych i regionalnych strategiach rozwoju i są do nich dostosowane.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Komisja może ogłaszać zaproszenia do składania wniosków wspólnie z państwami trzecimi niestowarzyszonymi z programem lub ich organizacjami i agencjami w celu finansowania projektów w oparciu o środki łączone. Projekty te mogą być oceniane i wybierane poprzez wspólne procedury oceny i wyboru, które zostaną uzgodnione przez zaangażowane organizacje lub agencje finansujące zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu finansowym.

6.  Komisja może ogłaszać zaproszenia do składania wniosków wspólnie z państwami trzecimi, w szczególności krajami rozwijającymi się, niestowarzyszonymi z programem lub ich organizacjami i agencjami w celu finansowania projektów w oparciu o środki łączone. Projekty te mogą być oceniane i wybierane poprzez wspólne procedury oceny i wyboru, które zostaną uzgodnione przez zaangażowane organizacje lub agencje finansujące zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu finansowym.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program jest realizowany w ramach programów prac, o których mowa w art. [108] rozporządzenia finansowego. Ponadto w programie prac wskazane są kwoty przydzielone na każde działanie oraz sposób alokacji między państwa członkowskie i państwa trzecie stowarzyszone z programem środków na działania, które mają być zarządzane za pośrednictwem agencji narodowych. Program prac jest przyjmowany przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. Akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31.

Program jest realizowany w ramach programów prac, o których mowa w art. [108] rozporządzenia finansowego. Ponadto w programie prac wskazane są kwoty przydzielone na każde działanie oraz sposób alokacji między państwa członkowskie i państwa trzecie stowarzyszone z programem środków na działania, które mają być zarządzane za pośrednictwem agencji narodowych. Zawiera on konkretne wskazówki dotyczące podziału środków przydzielonych krajom rozwijającym się. Program prac jest przyjmowany przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. Akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Bez uszczerbku dla wymogów określonych w rozdziale IX i obowiązków agencji narodowych, o których mowa w art. 24, państwa członkowskie przedstawią Komisji, do dnia 30 kwietnia 2024 r., sprawozdanie z realizacji programu i jego wpływu na ich odpowiednich terytoriach.

3.  Bez uszczerbku dla wymogów określonych w rozdziale IX i obowiązków agencji narodowych, o których mowa w art. 24, państwa członkowskie przedstawią Komisji, do dnia 30 kwietnia 2024 r., sprawozdanie z realizacji programu i jego wpływu na ich odpowiednich terytoriach. ESDZ przedkłada podobne sprawozdanie z realizacji programu i jego wpływu w uczestniczących krajach rozwijających się.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż cztery lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przeprowadza ocenę końcową programu.

4.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż cztery lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przeprowadza ocenę końcową programu. W ocenie szczególną uwagę poświęca się osiągnięciom w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W ocenie należy przedstawić wkład programu we współpracę na rzecz rozwoju, podkreślając w szczególności postępy poczynione w zakresie celu zrównoważonego rozwoju nr 4: „Dobra jakość edukacji”.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w programie prac podkreślono wkład programu we współpracę na rzecz rozwoju i w realizację celu zrównoważonego rozwoju dotyczącego edukacji.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1)  Informacja i komunikacja musi być dostępna dla osób niepełnosprawnych.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Odsyłacze

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

14.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

14.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Ignazio Corrao

22.10.2018

Rozpatrzenie w komisji

19.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

13.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Frank Engel

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Miguel Urbán Crespo

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Budżetowej (26.11.2018)

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jean Arthuis

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W swoim komunikacie pt. „Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni – Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027”26, przyjętym w dniu 2 maja 2018 r., Komisja zaproponowała położenie większego nacisku na „młodzież” w kolejnych wieloletnich ramach finansowych, szczególnie dzięki ponad dwukrotnemu zwiększeniu w porównaniu do lat 2014-2020 budżetu programu Erasmus+, będącego jednym z najbardziej widocznych osiągnięć Unii. W nowym programie nacisk powinien zostać położony na włączenie społeczne i dotarcie do większej liczby młodych osób o mniejszych szansach. Powinno to umożliwić większej liczbie młodych ludzi przeniesienie się do innego kraju, aby uczyć się lub pracować.

(8)  W swoim komunikacie pt. „Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni – Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027”26, przyjętym w dniu 2 maja 2018 r., Komisja zaproponowała położenie większego nacisku na „młodzież” w kolejnych wieloletnich ramach finansowych, szczególnie dzięki ponad dwukrotnemu zwiększeniu w porównaniu do lat 2014-2020 budżetu programu Erasmus+, będącego jednym z najbardziej widocznych osiągnięć Unii. W rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych Parlament Europejski wezwał natomiast do potrojenia budżetu programu. W nowym programie nacisk powinien zostać położony na włączenie społeczne i dotarcie do większej liczby młodych osób o mniejszych szansach. Powinno to umożliwić większej liczbie młodych ludzi przeniesienie się do innego kraju, aby uczyć się lub pracować.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W swoim komunikacie w sprawie wzmocnienia tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze Komisja zwracała uwagę na zasadniczą rolę edukacji, kultury i sportu w propagowaniu aktywnej postawy obywatelskiej i wspólnych wartości wśród najmłodszych pokoleń. Wzmocnienie tożsamości europejskiej i pobudzanie aktywnego udziału ludzi w procesach demokratycznych ma istotne znaczenie dla przyszłości Europy i naszych demokratycznych społeczeństw. Wyjazd za granicę w celu studiowania, nauki, szkolenia, pracy lub udziału w aktywnościach młodzieżowych i sportowych przyczynia się do wzmocnienia tej tożsamości europejskiej w całej jej różnorodności, a także poczucia przynależności do społeczności kulturowej, jak również pobudzania takiej aktywnej postawy obywatelskiej wśród ludzi należących do wszystkich kategorii wiekowych. Osoby uczestniczące w działaniach mobilności należy włączyć w ich społeczności lokalne, a także zaangażować w dzielenie się doświadczeniami wśród społeczności lokalnych w ich kraju pochodzenia. Należy wspierać działania związane ze wzmacnianiem wszystkich aspektów kreatywności w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, a także z poszerzaniem poszczególnych kluczowych kompetencji.

(17)  W swoim komunikacie w sprawie wzmocnienia tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze Komisja zwracała uwagę na zasadniczą rolę edukacji, kultury i sportu w propagowaniu aktywnej postawy obywatelskiej i wspólnych wartości wśród najmłodszych pokoleń. Wzmocnienie tożsamości europejskiej i pobudzanie aktywnego udziału ludzi w procesach demokratycznych ma istotne znaczenie dla przyszłości Europy i naszych demokratycznych społeczeństw. Wyjazd za granicę w celu studiowania, nauki, szkolenia, pracy lub udziału w aktywnościach młodzieżowych i sportowych przyczynia się do wzmocnienia tej tożsamości europejskiej w całej jej różnorodności, a także poczucia przynależności do społeczności kulturowej, jak również pobudzania takiej aktywnej postawy obywatelskiej wśród ludzi należących do wszystkich kategorii wiekowych. Zatem ambicją programu jest odzwierciedlenie zróżnicowanej struktury społeczeństwa europejskiego pod względem pochodzenia etnicznego, społecznego i geograficznego oraz płci społeczno-kulturowej i zdolności w Unii. Osoby uczestniczące w działaniach mobilności należy włączyć w ich społeczności lokalne, a także zaangażować w dzielenie się doświadczeniami wśród społeczności lokalnych w ich kraju pochodzenia. Należy wspierać działania związane ze wzmacnianiem wszystkich aspektów kreatywności w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, a także z poszerzaniem poszczególnych kluczowych kompetencji.

Uzasadnienie

Programy unijne, które docierają do wszystkich segmentów społeczeństwa europejskiego, stanowią lepszą relację jakości do ceny, w szczególności jeśli chodzi o propagowanie wartości unijnych i zapewnianie równych szans, dlatego też należy składać sprawozdania z poziomu ich wykorzystania.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Program powinien przyczynić się do zwiększenia przejrzystości oraz uznawania umiejętności i kwalifikacji, a także transferu punktów lub jednostek efektów uczenia się, pobudzać zapewnienie jakości oraz wspierać walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, zarządzanie umiejętnościami i doradztwo. W tym kontekście program powinien również zapewniać wsparcie punktom kontaktowym i sieciom na szczeblu krajowym i unijnym, które ułatwiają ogólnoeuropejską wymianę, a także rozwój elastycznych ścieżek uczenia się między różnymi dziedzinami kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz między systemami formalnymi i pozaformalnymi.

(28)  Program powinien przyczynić się do zwiększenia przejrzystości oraz uznawania umiejętności i kwalifikacji, a także transferu punktów lub jednostek efektów uczenia się, pobudzać zapewnienie jakości oraz wspierać walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, zarządzanie umiejętnościami i doradztwo. Szczególnie w dziedzinie szkolenia zawodowego wychodzenie poza różnorodność systemów krajowych powinno zapewniać – z myślą o przyznawaniu dyplomów – walidację i uznawanie umiejętności i wiedzy w ramach mobilności wewnątrz UE i wobec państw trzecich stowarzyszonych w programie Erasmus. W tym kontekście program powinien również zapewniać wsparcie punktom kontaktowym i sieciom na szczeblu krajowym i unijnym, które ułatwiają ogólnoeuropejską wymianę, a także rozwój elastycznych ścieżek uczenia się między różnymi dziedzinami kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz między systemami formalnymi i pozaformalnymi.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Duże znaczenie ma stymulowanie nauczania, uczenia się i badań w dziedzinie integracji europejskiej, a także promowanie dyskusji dotyczących tych zagadnień dzięki wspieraniu działań „Jean Monnet” w zakresie szkolnictwa wyższego, ale także w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej i zaangażowania ma szczególne znaczenie w okresie, kiedy próbie poddawane są wspólne wartości, na których opiera się Unia i które stanowią element naszej tożsamości europejskiej, a także kiedy obywatele wykazują niski poziom zaangażowania. Program powinien nadal przyczyniać się do rozwoju doskonałości w obszarze badań z dziedziny integracji europejskiej.

(31)  Duże znaczenie ma stymulowanie nauczania, uczenia się i badań w dziedzinie integracji i historii europejskiej oraz obywatelstwa europejskiego a także promowanie dyskusji dotyczących tych zagadnień dzięki wspieraniu działań „Jean Monnet” w zakresie szkolnictwa wyższego, ale także w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej i obywatelstwa europejskiego oraz wzmacnianie zaangażowania mają szczególne znaczenie w okresie, kiedy próbie poddawane są wspólne wartości, na których opiera się Unia i które stanowią element naszej tożsamości europejskiej, a także kiedy obywatele wykazują niski poziom zaangażowania. Program powinien nadal przyczyniać się do rozwoju doskonałości w obszarze badań z dziedziny integracji i historii europejskiej oraz obywatelstwa europejskiego.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Program ten – odzwierciedlający znaczenie, jakie ma przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniem Unii do wdrożenia porozumienia paryskiego i osiągnięcia wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju – przyczyni się do ujednolicenia działań w zakresie klimatu w strategiach Unii oraz do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu unijnego na wsparcie celów w zakresie klimatu. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i przeglądu.

(32)  Program ten – odzwierciedlający znaczenie, jakie ma przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniem Unii do wdrożenia porozumienia paryskiego i osiągnięcia wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju – przyczyni się do ujednolicenia działań w zakresie klimatu w strategiach Unii oraz do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest przeznaczenie co najmniej 25 % wydatków z budżetu unijnego na wsparcie celów w zakresie klimatu w okresie objętym WRF na lata 2021–2027, oraz celu rocznego na poziomie 30 % jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i przeglądu.

Uzasadnienie

Zmiana odzwierciedla ustalony przez Parlament cel w zakresie wydatków klimatycznych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Niniejsze rozporządzenie określa pulę środków finansowych na przedmiotowy program, które stanowią główną kwotę odniesienia w rozumieniu [odniesienie zostanie zaktualizowane w stosownych przypadkach pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami34] dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas rocznej procedury budżetowej.

(33)  Niniejsze rozporządzenie określa pulę środków finansowych na przedmiotowy program, które stanowią główną kwotę odniesienia w rozumieniu [odniesienie zostanie zaktualizowane w stosownych przypadkach pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami34] dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas rocznej procedury budżetowej. Od 2021 r. należy zapewnić znaczące zwiększenie rocznego budżetu programu w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020, a następnie liniowy i stopniowy wzrost przydziałów rocznych. Pozwoliłoby to zapewnić dostęp większej liczbie uczestników od samego początku okresu obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.

__________________

__________________

34 Dz.U. L […] z […], s. […].

34 Dz.U. L […] z […], s. […].

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „mobilność edukacyjna” oznacza fizyczne przeniesienie się do państwa innego niż państwo zamieszkania w celu podjęcia studiów, szkolenia lub innego rodzaju uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Mobilności mogą towarzyszyć takie środki jak wsparcie językowe i szkolenia językowe lub może ona być uzupełniona o e-uczenie się lub współpracę wirtualną. W pewnych określonych przypadkach może ona przyjąć formę uczenia się za pomocą wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej i komunikacji;

2)  „mobilność edukacyjna” oznacza fizyczne przeniesienie się do państwa innego niż państwo zamieszkania w celu podjęcia studiów, szkolenia lub innego rodzaju uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w tym w ramach dualnego systemu kształcenia. Mobilności mogą towarzyszyć takie środki jak wsparcie językowe i szkolenia językowe lub może ona być uzupełniona o e-uczenie się lub współpracę wirtualną. W pewnych określonych przypadkach może ona przyjąć formę uczenia się za pomocą wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej i komunikacji;

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9)  „osoba ucząca się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” oznacza każdą osobę kształcącą się w ramach programu kształcenia i szkolenia zawodowego, także ustawicznego, na jakimkolwiek poziomie od poziomu wykształcenia średniego do poziomu pomaturalnego. Definicja ta obejmuje również osoby, które niedawno ukończyły takie programy;

9)  „osoba ucząca się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” oznacza każdą osobę kształcącą się w ramach programu kształcenia i szkolenia zawodowego, ustawicznego lub dualnego, na jakimkolwiek poziomie od poziomu wykształcenia średniego do poziomu pomaturalnego. Definicja ta obejmuje również osoby, które niedawno ukończyły takie programy;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  promowanie mobilności edukacyjnej, jak również współpracy, włączenia, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia;

a)  promowanie mobilności edukacyjnej, jak również współpracy, włączenia, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia i nauczania w zakresie obywatelstwa europejskiego i historii europejskiej;

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 30 000 000 000 EUR w cenach bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 41 097 000 000 EUR według cen z 2018 r. (46 758 000 000 mld EUR według cen bieżących).

Uzasadnienie

Proponuje się zmienić pulę środków finansowych zgodnie z rezolucjami PE z dnia 14 marca i 30 maja w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych, w oparciu o podział techniczny dla każdego programu, który może podlegać dalszym korektom, przy jednoczesnym poszanowaniu stanowiska całego Parlamentu Europejskiego wyrażonego w tych rezolucjach oraz ogólnego poziomu 1,3% DNB UE-27.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  24 940 000 000 EUR na działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia, w tym:

a)  83,14 % kwoty z ust. 1 na działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia, w tym:

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  co najmniej 8 640 000 000 EUR należy przeznaczyć na działania w dziedzinie szkolnictwa wyższego, o których mowa w art. 4 lit. a) i art. 5 lit. a);

1)  co najmniej 28,8 % kwoty z ust. 1 należy przeznaczyć na działania w dziedzinie szkolnictwa wyższego, o których mowa w art. 4 lit. a) i art. 5 lit. a);

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  co najmniej 5 230 000 000 EUR na działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, o których mowa w art. 4 lit. b) i art. 5 lit. a);

2)  co najmniej 17,43 % kwoty z ust. 1 należy przeznaczyć na działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, o których mowa w art. 4 lit. b) i art. 5 lit. a);

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  co najmniej 3 790 000 000 EUR na działania w dziedzinie edukacji szkolnej, o których mowa w art. 4 lit. c) i art. 5 lit. a);

3)  co najmniej 12,63 % kwoty z ust. 1 należy przeznaczyć na działania w dziedzinie edukacji szkolnej, o których mowa w art. 4 lit. c) i art. 5 lit. a);

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  co najmniej 1 190 000 000 EUR na działania w dziedzinie kształcenia dorosłych, o których to działaniach mowa w art. 4 lit. d) i art. 5 lit. a);

4)  co najmniej 3,97 % kwoty z ust. 1 należy przeznaczyć na działania w dziedzinie kształcenia dorosłych, o których to działaniach mowa w art. 4 lit. d) i art. 5 lit. a);

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  450 000 000 EUR na działania „Jean Monnet”, o których mowa w art. 7;

5)  1,5 % kwoty z ust. 1 na działania „Jean Monnet”, o których mowa w art. 7;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  3 100 000 000 EUR na działania w dziedzinie młodzieży, o których mowa w art. od 8 do 10;

b)  10,33 % kwoty z ust. 1 na działania w dziedzinie młodzieży, o których mowa w art. od 8 do 10;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  550 000 000 EUR na działania w dziedzinie sportu, o których mowa w art. od 11 do 13 oraz

c)  1,83 % kwoty z ust. 1 na działania w dziedzinie sportu, o których mowa w art. od 11 do 13, oraz

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  co najmniej 960 000 000 EUR na wkład w koszty operacyjne agencji narodowych.

d)  co najmniej 3,2 % kwoty z ust. 1 na wkład w koszty operacyjne agencji narodowych.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Rada i Parlament, jako unijna władza budżetowa, otrzymują co roku sprawozdania z wkładu finansowego na rzecz programu pochodzącego od państw trzecich lub z innych instrumentów unijnych.

Uzasadnienie

Wkład finansowy pochodzący z państw trzecich i innych instrumentów spoza budżetu UE. Władza budżetowa i właściwe komisje powinny być informowane o zakresie takiego wkładu, aby efektywniej ocenić skalę programów i ich skutki.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Ocena programu obejmie analizę udziału w nim z uwzględnieniem płci, pochodzenia etnicznego, zdolności, pochodzenia społecznego i geograficznego, dzięki czemu będzie można lepiej wziąć pod uwagę stosunek jakości do ceny, rozpropagować i wykorzystać program oraz to, jak odzwierciedla on różnorodność społeczeństwa europejskiego.

Uzasadnienie

Programy unijne, które docierają do wszystkich segmentów społeczeństwa europejskiego, stanowią lepszą relację jakości do ceny, w szczególności jeśli chodzi o propagowanie wartości unijnych i zapewnianie równych szans, dlatego też należy składać sprawozdania z poziomu ich wykorzystania.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja jest odpowiedzialna za kontrole nadzorcze akcji i działań w ramach programu, którymi zarządzają agencje narodowe. Komisja określa zbiór minimalnych wymogów dotyczących kontroli przeprowadzanych przez agencję narodową oraz niezależny podmiot audytowy.

2.  Komisja jest odpowiedzialna za kontrole nadzorcze akcji i działań w ramach programu, którymi zarządzają agencje narodowe. Komisja określa zbiór minimalnych wymogów dotyczących kontroli przeprowadzanych przez agencję narodową oraz niezależny podmiot audytowy, uwzględniając systemy kontroli wewnętrznej krajowych finansów publicznych.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Program jest realizowany w taki sposób, aby zapewnić jego ogólną spójność z innymi stosownymi politykami, programami i funduszami unijnymi – w szczególności dotyczącymi kształcenia i szkolenia, kultury i mediów, młodzieży i solidarności, zatrudnienia i włączenia społecznego, badań naukowych i innowacji, przemysłu i przedsiębiorstw, polityki cyfrowej, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, środowiska i klimatu, spójności, polityki regionalnej, migracji, bezpieczeństwa oraz współpracy międzynarodowej i rozwoju – oraz komplementarność wobec tych polityk, programów i funduszy unijnych.

1.  Program jest realizowany w taki sposób, aby zapewnić jego ogólną spójność z innymi stosownymi politykami, programami i funduszami unijnymi – w szczególności dotyczącymi kształcenia i szkolenia, kultury i mediów, młodzieży i solidarności, zatrudnienia i włączenia społecznego, badań naukowych i innowacji, przemysłu i przedsiębiorstw, polityki cyfrowej, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, środowiska i klimatu, spójności, polityki regionalnej, migracji, bezpieczeństwa oraz współpracy międzynarodowej i rozwoju – oraz komplementarność wobec tych polityk, programów i funduszy unijnych. W takich okolicznościach należy połączyć procedury oceny dokumentacji, aby sprostać wymogowi uproszczenia. Należy znacząco zmniejszyć ciężar procedur administracyjnych.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Odsyłacze

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

14.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jean Arthuis

28.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

26.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

21.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (4.12.2018)

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Emilian Pavel

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Erasmus+ to jeden z najbardziej udanych programów UE i silna marka europejska. Odegrał on niezwykle ważną rolę gospodarczą i społeczną w promowaniu tożsamości europejskiej, europejskich wartości i obywatelstwa europejskiego, wspieraniu integracji, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, wysokiej jakości zatrudnienia i spójności społecznej, przyczyniając się do poprawy europejskich systemów kształcenia i szkolenia, a także poprawy w obszarze uczenia się przez całe życie. Program zapewnił Europejczykom możliwość nabywania przekrojowych umiejętności i kompetencji na gruncie osobistym i zawodowym, które są im potrzebne, aby móc stawić czoła wyzwaniom socjalnym, gospodarczym i społecznym oraz czerpać satysfakcję z życia.

Sama nazwa programu jest niezwykle ważna, dlatego aby zagwarantować, że będzie odzwierciedlać jego prawdziwy charakter, sprawozdawca sugeruje zachowanie znaku „+”. Zakres programu Erasmus+ wykracza poza szkolnictwo wyższe i obejmuje wszystkie dziedziny kształcenia i jego różne etapy, takie jak uczenie się przez całe życie czy kształcenie dorosłych, a wszystkie poszczególne inicjatywy i działania muszą być objęte programem Erasmus+.

Ze względu na znaczenie i wpływ programu Erasmus+ sprawozdawca w pełni popiera wezwanie Parlamentu Europejskiego, zawarte w jego rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych, do potrojenia budżetu programu. Nowy program Erasmus+ będzie musiał obejmować podkreślone w Göteborgu dodatkowe cele polityki w zakresie wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych, a także priorytety wyznaczone w przyszłej strategii UE na rzecz młodzieży, a ponadto będzie musiał spełnić oczekiwania odnośnie do uczenia się przez całe życie. Takie podwyższenie budżet będzie świadczyło o konkretnym zaangażowaniu UE w realizację tych priorytetów.

Erasmus+ jest kluczowym instrumentem służącym poprawie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w całej UE i zapewnia mobilność w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, która odgrywa istotną rolę gospodarczą i społeczną w Europie. Dzięki włączeniu do programu Erasmus+ kształcenia i szkolenia zawodowego program ten staje się lepiej dostępny dla szerszych grup obywateli, zapewnia wyrównanie szans i włączenie społeczne wszystkich obywateli, w tym osób o ograniczonych możliwościach. Program wymaga odpowiedniego budżetu w celu wzmocnienia inkluzywnego kształcenia i szkolenia zawodowego o wysokiej jakości. Ponadto uczestnikom programu należy zapewnić konkretne wsparcie strukturalne, a także elastyczność i dostosowane systemy finansowania. Kształcenie i szkolenie zawodowe w Europie nadal wymaga poprawy pod względem wizerunku i jakości. Wymiany studenckie w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego lub inicjatywy dla pracowników realizowane w tym obszarze mogą sprawić, że instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz same formy kształcenia i szkolenia zawodowego zyskają na atrakcyjności i prestiżu.

Program ma również kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby uczenie się przez całe życie i ciągły rozwój kluczowych kompetencji unijnych stanowiły integralną część życia wszystkich Europejczyków. Komisja i państwa członkowskie powinny zdecydowanie promować znaczenie projektów, które są ukierunkowane na kilka sektorów kształcenia i szkolenia, opierają się na podejściu zakładającym uczenie się przez całe życie i propagują elastyczne formy uczenia się. W związku z tym sprawozdawca uważa, że uczenie się przez całe życie powinno stanowić przekrojowy cel programu Erasmus+. Na program ten należy przeznaczyć odpowiedni budżet, aby zachęcać do współpracy międzysektorowej i umożliwić różnym sektorom kształcenia i szkolenia, a także sektorom zajmującym się młodzieżą i sportem opracowywanie wspólnych projektów w zakresie zagadnień przekrojowych.

W ramach kształcenia dorosłych podejmuje się wiele najpilniejszych wyzwań w Europie, takich jak włączenie społeczne migrantów i uchodźców, zmiana kwalifikacji w następstwie automatyzacji i cyfryzacji czy integracja osób odizolowanych społecznie. Sprawozdawca uważa, że aby odzwierciedlić zaangażowanie Europy w kształcenie dorosłych i wspieranie nisko wykwalifikowanych osób dorosłych, w programie Erasmus+ należy przeznaczyć odpowiednie fundusze na te cele.

Dla wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych konieczne jest wyraźne ukierunkowanie nowego programu Erasmus+ na włączenie społeczne i zapewnienie, aby docierał on do większej liczby osób o mniejszych szansach, w tym należących do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, takich jak Romowie, bezrobotna młodzież, osoby niepełnosprawne fizycznie lub psychicznie, mieszkańcy obszarów oddalonych, migranci i uchodźcy. Sprawozdawca uważa, że potrzebne są specjalne systemy finansowania, takie jak płatności zaliczkowe, a także wzmocnione struktury wsparcia na szczeblu lokalnym i krajowym. Obejmuje to wsparcie kulturowe, społeczne, językowe i w zakresie tłumaczenia na język migowy przed wyjazdem zagranicznym, w jego trakcie i po jego zakończeniu, które ułatwia zapewnienie osobom o mniejszych szansach pozbawionego barier i niedyskryminacyjnego dostępu do wszystkich działań w ramach programu Erasmus+. Ponadto sprawozdawca uważa, że Europejski Fundusz Społeczny Plus jest głównym funduszem wsparcia dla osób o mniejszych szansach na szczeblu państw członkowskich, a dzięki wspólnym celom i zapewnieniu odpowiedniego zarządzania i koordynacji powinien on stanowić uzupełnienie projektów mobilności w ramach Erasmus+.

Sprawozdawca uważa, że poziomy wsparcia finansowego – takiego jak dotacje, płatności ryczałtowe na pokrycie kosztów podróży i kosztów administracyjnych, stawki ryczałtowe i koszty jednostkowe – powinny być poddawane regularnym przeglądom oraz dostosowane do kosztów życia i utrzymania w państwie lub regionie przyjmującym, a także kosztów podróży.

Ponadto sprawozdawca uważa, że należy przestrzegać zasady równego wynagrodzenia za tę samą pracę i wzywa do tego, by koszty personelu w organizacjach uczestniczących w tych samych projektach obejmujących rezultaty pracy intelektualnej naliczane były w oparciu o wynagrodzenie indywidualne.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby budować silniejsze partnerstwa na rzecz doskonałości, takie jak centra doskonałości zawodowej czy europejskie szkoły wyższe, apelując przy tym, aby partnerstwa te miały szeroki zasięg geograficzny obejmujący całą Europę, tak aby uniknąć dysproporcji w poziomie wsparcia na rzecz niektórych państw członkowskich, a ponadto uważa, że w scentralizowanym budżecie programu Erasmus+ należy zablokować możliwość udzielania wyraźnie ograniczonego wsparcia finansowego.

Sprawozdawca uważa, że dla zapewnienia pełnej zgodności inicjatywy „DiscoverEU” z celem programu Erasmus+, jakim jest zapewnienie wysokiej jakości możliwości uczenia się, inicjatywa ta musi zawierać znaczący komponent uczenia się, aby stać się częścią programu.

Sprawozdawca uważa, że pokaźny budżet programu Erasmus+ powinien być wydatkowany w sposób, który zapewnia jak największy pozytywny wpływ na obywateli Unii. W związku z tym sprawozdawca nalega, aby program zapewniał wysokiej jakości doświadczenia związane z mobilnością w oparciu o zasady określone w Europejskiej karcie na rzecz jakości mobilności(1). Należy zagwarantować dobrej jakości rozwiązania praktyczne, m.in. w zakresie informacji, przygotowania, wsparcia i uznawania doświadczenia i zdobytych kwalifikacji, a także jasne plany nauki i efekty uczenia się.

Ponadto sprawozdawca pragnie podkreślić, że program, przy wsparciu Komisji Europejskiej i państw członkowskich, powinien zapewnić, aby kompetencje zdobyte dzięki doświadczeniom mobilności w dowolnym kontekście były odpowiednio udokumentowane, potwierdzone i uznane oraz aby przydziały środków i konkretne dotacje były powiązane z procedurami oceny jakości. Sprawozdawca z całą mocą domaga się, aby państwa członkowskie zapewniły pełne stosowanie zalecenia Rady w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego i zalecenia Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, a także europejskich narzędzi, które przyczyniają się do uznawania uczenia się za granicą i zapewnienia wysokiej jakości uczenia się.

Podsumowując, sprawozdawca uważa, że nowy program Erasmus+ przynosi wiele cennych zmian, a jego optymalne wdrożenie sprawi, że program ten wywrze silny, pozytywny wpływ na przyszłość Europy.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W kontekście szybkich i głębokich zmian wywołanych rewolucją technologiczną i globalizacją, inwestowanie w mobilność edukacyjną, współpracę i rozwój polityki innowacji w dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ma kluczowe znaczenie dla tworzenia włączających, spójnych i odpornych społeczeństw oraz zachowania konkurencyjności Unii, wnosząc jednocześnie wkład we wzmacnianie tożsamości europejskiej i bardziej demokratyczną Unię.

(1)  W kontekście szybkich i głębokich zmian inwestowanie w mobilność edukacyjną, kształcenie na rzecz demokracji i solidarności, współpracę i rozwój polityki innowacji w dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ma kluczowe znaczenie dla tworzenia włączających, demokratycznych, spójnych i odpornych społeczeństw oraz zachowania konkurencyjności i solidarności w Unii, a także wnosi wkład we wzmacnianie tożsamości europejskiej i w bardziej demokratyczną Unię.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Mobilność nie powinna być nieuchronnym następstwem braku perspektyw w miejscu zamieszkania, lecz wyborem dostępnym dla możliwie największej liczby osób, niezależnie od ich pochodzenia społecznego, bagażu kulturowego i dostępnych środków.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W Europejskim filarze praw socjalnych, uroczyście ogłoszonym i podpisanym dnia 17 listopada 2017 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję, stanowi się jako jego pierwszą zasadę, że każda osoba ma prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą jej w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy.

(4)  W Europejskim filarze praw socjalnych, uroczyście ogłoszonym i podpisanym dnia 17 listopada 2017 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję, stanowi się jako jego pierwszą zasadę, że każda osoba ma prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą jej w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa i skutecznie radzić sobie w integracji na rynku pracy. Jego trzecia zasada mówi, że bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, każdy ma prawo do równego traktowania i równych szans w dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej, edukacji, a także dostępu do dóbr i usług publicznych. Zgodnie z 17. zasadą osoby niepełnosprawne mają prawo do wsparcia dochodu, które zapewni im godne życie, do usług, które pozwolą im na uczestnictwo w rynku pracy i w życiu społecznym, a także do środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb. Należy wspierać równe szanse oraz zapewnić odpowiednie finansowanie unijne.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Dnia 16 września 2016 r. w Bratysławie przywódcy 27 państw członkowskich podkreślili swoją zdecydowaną chęć zapewniania młodzieży lepszych możliwości. W deklaracji rzymskiej podpisanej dnia 25 marca 2017 r. przywódcy 27 państw członkowskich oraz Rada Europejska, Parlament Europejski i Komisja Europejska zobowiązali się do podjęcia działań na rzecz Unii, w której młodzi ludzie mają dostęp do kształcenia i szkolenia najwyższej jakości oraz mogą uczyć się i znajdować zatrudnienie w całej Unii; Unii, która chroni nasze dziedzictwo kulturowe i promuje różnorodność kulturową.

(5)  Dnia 16 września 2016 r. w Bratysławie przywódcy 27 państw członkowskich podkreślili swoją zdecydowaną chęć zapewniania młodzieży lepszych możliwości. W deklaracji rzymskiej podpisanej dnia 25 marca 2017 r. przywódcy 27 państw członkowskich oraz Rada Europejska, Parlament Europejski i Komisja Europejska zobowiązali się do podjęcia działań na rzecz Unii, w której młodzi ludzie mają dostęp do kształcenia i szkolenia najwyższej jakości oraz mogą uczyć się i znajdować godne zatrudnienie w całej Unii; Unii, która chroni nasze dziedzictwo kulturowe i promuje różnorodność kulturową, solidarność i demokrację.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W sprawozdaniu z oceny śródokresowej programu Erasmus+ za lata 2014-2020 potwierdzono, że stworzenie jednolitego programu w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu zapewniło znaczne uproszczenie, racjonalizację i synergię w zarządzaniu programem, choć nadal potrzebne są dalsze usprawnienia służące dodatkowej konsolidacji przyrostu wydajności w ramach programu na lata 2014-2020. W trakcie konsultacji na potrzeby oceny śródokresowej oraz w sprawie przyszłości programu, państwa członkowskie i zainteresowane strony zdecydowanie opowiedziały się za zachowaniem ciągłości zakresu programu, jego struktury i mechanizmów realizacji, apelując zarazem o szereg usprawnień, służących na przykład zwiększeniu włączającego charakteru programu. Wyraziły one również swoje pełne poparcie dla utrzymania zintegrowanego programu, u którego podstaw leży paradygmat uczenia się przez całe życie. W swojej rezolucji z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wdrożenia programu Erasmus+ Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął zintegrowaną strukturę programu i wezwał Komisję, aby w pełni wykorzystała wymiar programu dotyczący uczenia się przez całe życie przez wspieranie i pobudzanie współpracy międzysektorowej w ramach przyszłego programu. Państwa członkowskie i zainteresowane strony również zwracały uwagę na potrzebę zachowania silnego wymiaru międzynarodowego w programie i rozszerzenia go na inne sektory kształcenia i szkolenia.

(6)  W sprawozdaniu z oceny śródokresowej programu Erasmus+ za lata 20142020 potwierdzono, że stworzenie jednolitego programu w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu zapewniło znaczne uproszczenie, racjonalizację i synergię w zarządzaniu programem, choć nadal potrzebne są dalsze usprawnienia w celu osiągnięcia celów programu, poprawy jakości staży w ramach mobilności i zapewnienia wszystkim możliwości podjęcia wysokiej jakości mobilności, a tym samym służące dodatkowej konsolidacji przyrostu wydajności w ramach programu na lata 20142020. W trakcie konsultacji na potrzeby oceny śródokresowej oraz w sprawie przyszłości programu państwa członkowskie i zainteresowane strony opowiedziały się za zachowaniem ciągłości zakresu programu, jego struktury i mechanizmów realizacji, apelując zarazem o szereg usprawnień, służących na przykład zwiększeniu włączającego charakteru programu i umożliwieniu korzystania z niego również przez mniejszych beneficjentów i w przypadku mniejszych projektów. Wyraziły one również poparcie dla utrzymania zintegrowanego programu, u którego podstaw leży paradygmat uczenia się przez całe życie. W swojej rezolucji z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wdrożenia programu Erasmus+ Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął zintegrowaną strukturę programu i wezwał Komisję, aby w pełni wykorzystała wymiar programu dotyczący uczenia się przez całe życie przez wspieranie i pobudzanie współpracy międzysektorowej w ramach przyszłego programu. Państwa członkowskie i zainteresowane strony również zwracały uwagę na potrzebę zachowania silnego wymiaru międzynarodowego w programie i rozszerzenia go na inne sektory kształcenia i szkolenia.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Wyniki otwartych konsultacji publicznych dotyczących finansowania unijnego w obszarach wartości i mobilności potwierdziły te najważniejsze ustalenia i wskazały na potrzebę zapewnienia bardziej włączającego charakteru przyszłego programu, a także dalszego orientowania priorytetów na modernizowanie systemów kształcenia i szkolenia, jak również wzmocnienia priorytetów dotyczących wspierania tożsamości europejskiej, aktywnej postawy obywatelskiej i uczestnictwa w życiu demokratycznym.

(7)  Wyniki otwartych konsultacji publicznych dotyczących finansowania unijnego w obszarach wartości i mobilności potwierdziły te najważniejsze ustalenia i wskazały na potrzebę zapewnienia bardziej włączającego charakteru przyszłego programu, a także dalszego orientowania priorytetów na modernizowanie systemów kształcenia i szkolenia, jak również wzmocnienie priorytetów dotyczących wspierania tożsamości europejskiej, aktywnej postawy obywatelskiej, poprawy poczucia przynależności obywateli do Unii Europejskiej i uczestnictwa w życiu demokratycznym.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W swoim komunikacie pt. „Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni – Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027”26, przyjętym w dniu 2 maja 2018 r., Komisja zaproponowała położenie większego nacisku na „młodzież” w kolejnych wieloletnich ramach finansowych, szczególnie dzięki ponad dwukrotnemu zwiększeniu w porównaniu do lat 2014-2020 budżetu programu Erasmus+, będącego jednym z najbardziej widocznych osiągnięć Unii. W nowym programie nacisk powinien zostać położony na włączenie społeczne i dotarcie do większej liczby młodych osób o mniejszych szansach. Powinno to umożliwić większej liczbie młodych ludzi przeniesienie się do innego kraju, aby uczyć się lub pracować.

(8)  W swoim komunikacie pt. „Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni – Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027”26, przyjętym w dniu 2 maja 2018 r., Komisja zaproponowała położenie większego nacisku na „młodzież” w kolejnych wieloletnich ramach finansowych, szczególnie dzięki ponad dwukrotnemu zwiększeniu w porównaniu do lat 2014-2020 budżetu programu Erasmus+, będącego jednym z najbardziej widocznych osiągnięć Unii. W swojej rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. pt. „Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.” Parlament Europejski wezwał do potrojenia budżetu programu. Ocena śródokresowa potwierdziła, że budżet programu Erasmus+ jest stale wykorzystywany w całości i że dostępne środki finansowe nie zaspokajają ogromnego popytu. W nowym programie nacisk powinien zostać położony na włączenie społeczne i dotarcie do większej liczby młodych osób o mniejszych szansach. Powinno to umożliwić większej liczbie młodych ludzi przeniesienie się do innego kraju, aby uczyć się lub pracować.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  W sprawozdaniu specjalnym pt. „Mobilność w ramach programu Erasmus+. Miliony uczestników i wielowymiarowa europejska wartość dodana, ale pomiar wyników wymaga udoskonalenia” opublikowanym dnia 6 września 2018 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy potwierdził europejską wartość dodaną programu, koncentrując się na komponencie kształcenia i szkolenia. Niemniej jednak elementy wartości dodanej, które wykraczają poza wymogi prawne, w tym strategiczne podejście do mobilności, wzmocnienie poczucia tożsamości europejskiej i wielojęzyczność, nie są mierzone w ramach oceny wyników. Dlatego też kontrolerzy apelują, aby wskaźniki służące do pomiaru wyników programu były lepiej dostosowane do jego celów oraz aby zapewniono dodatkowe wskaźniki, które należy uznać za priorytetowe na etapie oceny projektu i które należy monitorować i uwzględniać w sprawozdaniach.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Uznając wprowadzenie szeregu innowacji, które uprościły administrację w obszarze mobilności, Europejski Trybunał Obrachunkowy w tym samym sprawozdaniu zalecił również Komisji Europejskiej, by jeszcze bardziej uprościła system mobilności w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego. Kontrolerzy zalecają Komisji, aby ułatwiła beneficjentom i uczestnikom indywidualnym składanie wniosków i sprawozdań oraz udoskonaliła narzędzia informatyczne, a także kontynuowała komputeryzację procedur.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8c)  W komunikacie zatytułowanym „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” z dnia 24 października 2017 r. Komisja uznała, że większa mobilność osób uczących się oraz pracowników sektora kształcenia i szkolenia, w szczególności w ramach programu Erasmus+, byłaby niezwykle korzystna dla regionów najbardziej oddalonych, a także zobowiązała się, by w jeszcze większym stopniu dostosować wsparcie finansowe do osób podróżujących do regionów najbardziej oddalonych i z tych regionów, utrzymując szczególne zasady finansowania dla tych regionów w ramach programu Erasmus+, oraz by zbadać możliwości rozszerzenia współpracy regionalnej w ramach programu Erasmus+ w celu dalszego stymulowania mobilności między regionami najbardziej oddalonymi a sąsiadującymi państwami trzecimi, a także by wykorzystywać Europejski Fundusz Społeczny Plus jako uzupełnienie programu Erasmus+.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W tym kontekście niezbędne jest ustanowienie kolejnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (zwanego dalej „programem”) będącego kontynuacją programu Erasmus+ ustanowionego na lata 2014-2020 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/201327. Należy zachować zintegrowany charakter programu z lat 2014-2020, obejmujący uczenie się we wszystkich kontekstach – formalnym, pozaformalnym i nieformalnym, na wszystkich etapach życia – aby rozszerzyć elastyczne ścieżki uczenia się, umożliwiając osobom rozwój tych kompetencji, które są niezbędne do sprostania wyzwaniom XXI wieku.

(9)  W tym kontekście niezbędne jest ustanowienie kolejnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (zwanego dalej „programem”) będącego kontynuacją programu Erasmus+ ustanowionego na lata 2014-2020 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/201327. Należy wzmocnić zintegrowany charakter programu z lat 20142020, obejmujący uczenie się we wszystkich kontekstach – formalnym, pozaformalnym i nieformalnym, na wszystkich etapach życia – aby rozszerzyć elastyczne ścieżki uczenia się, a także podejście zakładające uczenie się przez całe życie, umożliwiając osobom rozwój tych kompetencji, które są niezbędne do rozwoju osobistego i sprostania wyzwaniom XXI wieku. Komisja i państwa członkowskie powinny zdecydowanie propagować współpracę międzysektorową, na którą przeznaczane są odpowiednie środki finansowe umożlwiające realizację projektów politycznych zakrojonych na szeroką skalę, także przez zapewnienie organom krajowym i wnioskodawcom zgłaszającym się do udziału w projektach elastyczności budżetowej umożliwiającej opracowywanie wspólnych projektów dotyczących kwestii przekrojowych, które charakteryzowałyby się podejściem zakładającym uczenie się przez całe życie oraz propagowały elastyczne formy uczenia się.

__________________

__________________

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50).

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Program powinien być zaprojektowany w taki sposób, by w jeszcze większym stopniu przyczyniał się do realizacji celów i priorytetów polityki unijnej w dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Spójne podejście polegające na uczeniu się przez całe życie ma kluczowe znaczenie dla zarządzania różnymi zmianami, z którymi ludzie będą mieli do czynienia w ciągu swojego życia. Stosując to podejście, kolejny program powinien utrzymać ścisłe powiązanie z ogólnymi ramami strategicznymi unijnej współpracy politycznej w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, w tym programami strategicznymi dla szkolnictwa, szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego i kształcenia dorosłych, przy jednoczesnym wzmocnieniu i rozwoju nowych synergii z innymi powiązanymi programami i obszarami polityki unijnej.

(10)  Program powinien być zaprojektowany w taki sposób, by w jeszcze większym stopniu przyczyniał się do realizacji celów i priorytetów polityki unijnej w dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Spójne podejście polegające na uczeniu się przez całe życie ma kluczowe znaczenie dla zarządzania różnymi zmianami, z którymi ludzie będą mieli do czynienia w ciągu swojego życia, w szczególności osoby wieku powyżej 50 lat, które nie posiadają umiejętności koniecznych do szybkiego dostosowania się do zmian na rynku pracy. Stosując to podejście, kolejny program powinien utrzymać ścisłe powiązanie z ogólnymi ramami strategicznymi unijnej współpracy politycznej w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, w tym programami strategicznymi dla szkolnictwa, szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego i kształcenia dorosłych, przy jednoczesnym wzmocnieniu i rozwoju nowych synergii z innymi powiązanymi programami i obszarami polityki unijnej.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Jednym z głównych celów programu Erasmus+ musi być utrzymanie w programie statusu zajęć pozaszkolnych, kształcenia zawodowego oraz studiów. Można jeszcze wiele zrobić w dziedzinie promowania pracy z młodzieżą, działalności artystyczno-kulturalnej, rozumienia demokracji, kształcenia dorosłych oraz sportu masowego.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Program jest ważnym składnikiem działań na rzecz europejskiego obszaru edukacji. Powinien zostać zaprojektowany w sposób umożliwiający wniesienie wkładu w program stanowiący kontynuację strategicznych ram współpracy na rzecz kształcenia i szkolenia oraz europejski program na rzecz umiejętności28, dzięki wspólnemu rozumieniu strategicznego znaczenia umiejętności i kompetencji dla zachowania miejsc pracy, wzrostu i konkurencyjności. Program powinien wspierać państwa członkowskie w osiągnięciu celów wskazanych w deklaracji paryskiej w sprawie promowania – poprzez edukację – poczucia obywatelstwa oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja29.

(11)  Program jest ważnym składnikiem działań na rzecz europejskiego obszaru edukacji i rozwoju kluczowych kompetencji unijnych na potrzeby uczenia się przez całe życie. Powinien zostać zaprojektowany w sposób umożliwiający wniesienie wkładu w program stanowiący kontynuację strategicznych ram współpracy na rzecz kształcenia i szkolenia oraz europejski program na rzecz umiejętności28, dzięki wspólnemu rozumieniu strategicznego znaczenia umiejętności i kompetencji dla zachowania wysokiej jakości miejsc pracy, wzrostu i konkurencyjności. Program powinien wspierać państwa członkowskie w osiągnięciu celów wskazanych w deklaracji paryskiej w sprawie promowania – poprzez edukację – poczucia obywatelstwa oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja29.

__________________

__________________

28 COM(2016) 381 final.

28 COM(2016) 381 final.

29 [odniesienie].

29 [odniesienie].

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Program powinien zapewniać uczniom, nauczycielom i uczącym się dorosłym możliwość rozszerzenia horyzontów myślowych i zmniejszać uprzedzenia dotyczące osób LGBTI. W ramach szkoleń dla nauczycieli należy uczyć ich pozytywnego wprowadzania do programu nauczania tematyki LGBTI, wspierania uczniów i współpracowników należących do grup LGBTI oraz ochrony uczniów z tych grup w przepisach szkolnych. Ponadto możliwości kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych oraz możliwości odbywania praktyk zawodowych powinny pomóc uczniom z grup LGBTI, którzy porzucili naukę w szkole lub studia ze względu na niesprzyjające dla nich środowisko szkolne bądź środowisko uczenia się.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Program Erasmus+ ma zachęcić więcej promotorów projektów nieposiadających doświadczenia unijnego do składania wniosków o wsparcie. Dlatego agencje narodowe powinny wprowadzić lub rozbudować specjalne mechanizmy wsparcia dla takich promotorów projektów.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11c)  Należy jeszcze bardziej udoskonalić przygotowany przez Komisję przewodnik po programie, aby ułatwić korzystanie z niego, zapewnić jego prostotę i przejrzystość.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Erasmus+ jest postrzegany przez młodych ludzi przede wszystkim jako program dla studentów uczelni wyższych. Dlatego na szczeblu europejskim, krajowym oraz regionalnym powinno przykładać się większą wagę do poprawy widoczności poszczególnych obszarów działania oraz związanych z nimi podprogramów, takich jak kształcenie szkolne (Comenius), szkolnictwo wyższe (Erasmus), międzynarodowe szkolnictwo wyższe (Erasmus Mundus), kształcenie i szkolenie zawodowe (Leonardo da Vinci), kształcenie dorosłych (Grundtvig), ludzie młodzi (program „Młodzież w działaniu”) oraz sport.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Program powinien uwzględniać plan prac Unii w dziedzinie sportu, który stanowi ramy współpracy na szczeblu unijnym w dziedzinie sportu na lata [...]32. Należy zapewnić spójność i komplementarność między planem prac Unii a działaniami wspieranymi w ramach programu w dziedzinie sportu. Istnieje potrzeba skupienia się w szczególności na sporcie lokalnym, biorąc pod uwagę znaczącą rolę odgrywaną przez sport w promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, włączenia społecznego i równości. Program powinien również przyczynić się do promowania wspólnych wartości europejskich przez sport, dobrego zarządzania i uczciwości w sporcie, a także kształcenia, szkolenia i umiejętności w sporcie i przez sport.

(13)  Program powinien uwzględniać plan prac Unii w dziedzinie sportu, który stanowi ramy współpracy na szczeblu unijnym w dziedzinie sportu na lata [...]32. Należy zapewnić spójność i komplementarność między planem prac Unii a działaniami wspieranymi w ramach programu w dziedzinie sportu. Istnieje potrzeba skupienia się w szczególności na sporcie lokalnym, biorąc pod uwagę znaczącą rolę odgrywaną przez sport w promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, włączenia społecznego i równości. Program powinien również przyczynić się do promowania wspólnych wartości europejskich przez sport, dobrego zarządzania i uczciwości w sporcie, a także kształcenia, szkolenia i umiejętności w sporcie i przez sport.W związku z tym istnieje potrzeba promowania mobilności trenerów sportowych, w szczególności wśród osób, które szkolą kobiece zespoły sportowe i potrzebują wsparcia w walce z seksizmem i mizoginią.

_________________

_________________

32 [odniesienie].

32 [odniesienie].

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Właściwe organy powinny dołożyć starań, aby formularze zgłoszeniowe były udostępniane punktualnie i we właściwy sposób.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Program powinien mieć bardziej włączający charakter dzięki docieraniu do osób o mniejszych szansach, w tym dzięki elastyczniejszym formułom mobilności edukacyjnej oraz dzięki pobudzaniu uczestnictwa mniejszych organizacji, szczególnie organizacji po raz pierwszy korzystających z programu oraz społecznościowych organizacji lokalnych, pracujących bezpośrednio z osobami uczącymi się w każdej grupie wiekowej, będącymi w niekorzystnej sytuacji. Należy wspierać formuły wirtualne, takie jak współpraca wirtualna czy mobilność mieszana lub wirtualna, aby dotrzeć do większej liczby uczestników, w szczególności tych o mniejszych szansach i tych, dla których przemieszczenie się do państwa innego niż państwo zamieszkania stanowiłoby trudność.

(16)  Program powinien mieć bardziej włączający charakter dzięki docieraniu do osób o mniejszych szansach, w tym dzięki elastyczniejszym formułom mobilności edukacyjnej oraz dzięki pobudzaniu uczestnictwa mniejszych organizacji, szczególnie organizacji po raz pierwszy korzystających z programu oraz społecznościowych organizacji lokalnych, pracujących bezpośrednio z osobami uczącymi się w każdej grupie wiekowej, będącymi w niekorzystnej sytuacji, a także dzięki uproszczonym procedurom administracyjnym oraz przejrzystej komunikacji. Należy wspierać formuły wirtualne, takie jak współpraca wirtualna czy mobilność mieszana lub wirtualna – pod warunkiem, że nie zastąpią one mobilności fizycznej, ale będą stanowiły jej uzupełnienie – aby dotrzeć do większej liczby uczestników, w szczególności tych o mniejszych szansach i tych, dla których przemieszczenie się do państwa innego niż państwo zamieszkania stanowiłoby trudność. Wzmocnione struktury wsparcia na szczeblu lokalnym i krajowym, takie jak ukierunkowane przygotowanie kulturowe, społeczne i językowe oraz bieżące wsparcie w trakcie wyjazdu czy tłumaczenie na język migowy, zapewniłyby osobom o mniejszych szansach pozbawiony barier i niedyskryminujący dostęp do wszystkich działań w ramach programu Erasmus+, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz europejską strategią w sprawie niepełnosprawności. Fundusze przeznaczone specjalnie dla tych grup, a także środki takie jak powołanie w agencjach narodowych tzw. trenerów doradzających w zakresie możliwie najlepszego przydziału środków również przyczynią się do inkluzywnego charakteru programu. Europejski Fundusz Społeczny Plus jest głównym funduszem wsparcia dla osób o mniejszych szansach na szczeblu państw członkowskich, a dzięki wspólnym celom powinien on stanowić uzupełnienie programów mobilności w ramach Erasmus+.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Program powinien zapewniać wysoką jakość doświadczenia mobilności w oparciu o zasady określone w Europejskiej karcie na rzecz jakości mobilności (2006/961/WE), tak aby jakość rozwiązań praktycznych, np. w zakresie informacji, przygotowania, wsparcia i uznawania doświadczenia i kwalifikacji, jak również jasne plany nauki i efekty uczenia się opracowane z wyprzedzeniem miały decydujący wpływ na korzyści płynące z doświadczeń związanych z mobilnością. Seminaria przygotowawcze i informacyjne, szkolenia językowe oraz w zakresie umiejętności międzykulturowych powinny stanowić nieodłączną część doświadczenia mobilności i powinny być oferowane przez organizacje wysyłające lub przyjmujące lub organizatorów mobilności. Z myślą o rozszerzeniu zasięgu i integracyjnego charakteru oraz poprawie jakości mobilności edukacyjnej doświadczeni organizatorzy mobilności powinni korzystać z uproszczonej procedury składania wniosków takiej jak np. akredytacja, w oparciu o spełnienie kryteriów określonych w karcie jakości.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Program powinien wzmacniać istniejące możliwości w zakresie mobilności edukacyjnej, szczególnie w tych sektorach, gdzie program może przynieść największy przyrost wydajności, aby poszerzyć jego zasięg i sprostać wysokiemu, niezaspokojonemu popytowi. Należy tego dokonać dzięki zwiększeniu i ułatwieniu działań w zakresie mobilności dla studentów, uczniów i osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Partnerstwa dla współpracy powinny uwzględniać mobilność nisko wykwalifikowanych uczących się dorosłych. Należy również poszerzyć szanse mobilności dla młodzieży uczestniczącej w działaniach z zakresu pozaformalnego uczenia się, aby dotrzeć do większej liczby młodych ludzi. Ponadto należy wzmocnić mobilność pracowników w sektorach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, ze względu na efekt dźwigni. Zgodnie z wizją prawdziwego europejskiego obszaru edukacji, program powinien również poszerzać mobilność i wymiany oraz promować udział studentów w działaniach edukacyjnych i kulturalnych dzięki wspieraniu cyfryzacji procedur, np. europejskiej legitymacji studenckiej. Inicjatywa ta może być ważnym krokiem dla urzeczywistnienia mobilności dla wszystkich, umożliwiając instytucjom szkolnictwa wyższego wysyłanie i przyjmowanie większej liczby studentów w ramach wymiany, przy jednoczesnym dalszym podnoszeniu jakości mobilności studentów, a także ułatwiając studentom dostęp do różnych usług (bibliotek, transportu, zakwaterowania) przed przybyciem do zagranicznej instytucji.

(20)  Program powinien wzmacniać istniejące możliwości w zakresie mobilności edukacyjnej, szczególnie w tych sektorach, gdzie program może przynieść największy przyrost wydajności, aby poszerzyć jego zasięg i sprostać wysokiemu, niezaspokojonemu popytowi. Należy tego dokonać dzięki zwiększeniu i ułatwieniu działań w zakresie mobilności dla grup, które są obecnie w mniejszym stopniu objęte takimi działaniami, takich jak osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, a w szczególności osoby w ramach wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego, uczniowie szkół oraz studenci wyższych uczelni. Partnerstwa dla współpracy powinny uwzględniać mobilność nisko wykwalifikowanych uczących się dorosłych lub osób mających mniejsze szanse. Należy również poszerzyć szanse mobilności dla młodzieży uczestniczącej w działaniach z zakresu pozaformalnego uczenia się, aby dotrzeć do większej liczby młodych ludzi. Ponadto należy wzmocnić mobilność pracowników w sektorach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, ze względu na efekt dźwigni. Zgodnie z wizją prawdziwego europejskiego obszaru edukacji, program powinien również poszerzać mobilność i wymiany oraz promować udział studentów w działaniach edukacyjnych i kulturalnych dzięki wspieraniu cyfryzacji procedur, np. europejskiej legitymacji studenckiej. Inicjatywa ta może być ważnym krokiem dla urzeczywistnienia mobilności dla wszystkich, umożliwiając instytucjom szkolnictwa wyższego wysyłanie i przyjmowanie większej liczby studentów w ramach wymiany, przy jednoczesnym dalszym podnoszeniu jakości mobilności studentów, a także ułatwiając studentom dostęp do różnych usług (bibliotek, transportu, zakwaterowania) przed przybyciem do zagranicznej instytucji.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Należy udzielać dodatkowego wsparcia na rzecz mobilności edukacyjnej w regionach przygranicznych. Powinno się ułatwiać odbycie stażu lub części studiów za granicą szczególnie uczniom w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego, aby w ten sposób mogli oni zapoznać się z transgranicznym rynkiem pracy.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b)  Program powinien przyczyniać się do rozwoju integracyjnego kształcenia i szkolenia zawodowego o wysokiej jakości, jako że odgrywa ono istotną rolę gospodarczą i społeczną w Europie, prowadząc do wyrównania szans i włączenia społecznego wszystkich obywateli, w tym osób należących do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej lub osób o mniejszych szansach. Program będzie zapewniał rozwiązania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na potrzeby poszczególnych sektorów, takie jak konkretne wsparcie strukturalne (np. wsparcie rozwoju umiejętności językowych i szkolenia językowe dla poszczególnych sektorów, czy zapewnienie odpowiednich środków oceny uczestników), a także finansowanie uzupełniające ograniczone fundusze krajowe przeznaczone na wymianę studentów, nauczycieli i pracowników kształcenia i szkolenia zawodowego, czy też ułatwianie wyszukiwania partnerów dla zapewnienia wysokiej jakości mobilności.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20c)  W ramach programu wspierane będą doświadczenia mobilności w dziedzinie kształcenia dla dorosłych, których głównym celem jest promowanie integracji społecznej, aktywnego obywatelstwa i możliwości zatrudnienia, rozwoju osobistego i dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego, a także transfer wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20d)  W ramach programu powinno się promować mobilność nauczycieli lub innych pracowników sektora oświaty, w tym nauczycieli wczesnej edukacji i edukacji przedszkolnej, co przyczyni się do ich początkowego i stałego rozwoju zawodowego, a także powinno się zapewniać nauczycielom wsparcie ze strony ich szkół w okresach korzystania z mobilności obejmujące odpowiednie szkolenie poprzedzające ten okres, a także podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji potrzebnych podczas nauczania i szkolenia uczniów w ramach wymiany. Aby rozszerzyć dostęp nauczycieli do programu, należy zaangażować reprezentujące ich stowarzyszenia krajowe i regionalne w lokalne kampanie informacyjne koordynowane przez odnośne agencje narodowe. Okres mobilności nauczycieli nie powinien być traktowany jako urlop, lecz stanowić część ustawowego czasu pracy.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Program powinien pobudzać udział młodzieży w europejskim życiu demokratycznym, w tym dzięki wspieraniu projektów partycypacyjnych dla młodych ludzi, służących angażowaniu się i uczeniu się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, podnoszeniu znajomości wspólnych wartości europejskich, w tym praw podstawowych, zbliżaniu młodzieży i decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym, a także wkładowi w proces integracji europejskiej.

(21)  Program powinien pobudzać udział młodzieży w europejskim życiu demokratycznym, w tym dzięki wspieraniu projektów partycypacyjnych dla młodych ludzi, służących angażowaniu się i uczeniu się uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, podnoszeniu znajomości wspólnych wartości europejskich, w tym praw podstawowych, zbliżaniu młodzieży i decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym, a także wkładowi w proces integracji europejskiej. W programie uznaje się kluczową rolę organizacji młodzieżowych i pracy z młodzieżą w osiągnięciu tego celu i kładzie się nacisk na budowanie silniejszego sektora młodzieży w Europie przez wspieranie i promowanie działalności i projektów organizacji młodzieżowych w Europie i w krajach sąsiadujących oraz współpracę z resztą świata.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Program powinien oferować osobom młodym więcej możliwości odkrywania Europy poprzez naukę za granicą. Osiemnastolatkowie, w szczególności osoby o mniejszych szansach, powinni mieć możliwość odbycia pierwszej krótkiej podróży po Europie, indywidualnie lub grupowo, w ramach nieformalnej aktywności edukacyjnej mającej na celu pogłębienie ich poczucia przynależności do Unii Europejskiej i odkrywanie jej różnorodności kulturowej. Program powinien określić organy odpowiedzialne za docieranie do uczestników i ich wybór oraz wspierać działania mające na celu promowanie wymiaru edukacyjnego takiego doświadczenia.

(22)  Program powinien oferować osobom młodym więcej możliwości odkrywania Europy poprzez wysokiej jakości doświadczenia edukacyjne za granicą. Młodzi ludzie niezależnie od wieku, w szczególności osoby o mniejszych szansach, powinni mieć możliwość odbycia pierwszej krótkiej, wysokiej jakości edukacyjnej podróży po Europie, indywidualnie lub grupowo, w ramach nieformalnej aktywności edukacyjnej mającej na celu pogłębienie ich poczucia przynależności do Unii Europejskiej i odkrywanie jej różnorodności kulturowej. Program powinien określić organy, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje młodzieżowe, odpowiedzialne za docieranie do uczestników i ich wybór oraz wspierać działania mające na celu promowanie wymiaru edukacyjnego takiego doświadczenia. W kontekście inicjatywy „DiscoverEU” w ramach programu powinno się realizować jasne cele i działania w dziedzinie nauczania. Zadaniem Komisji jest zagwarantowanie przydziału miejsc w sposób wyważony pod względem geograficznym. Można wziąć pod uwagę powiązanie działań programu z Europejskimi Stolicami Kultury, Europejskimi Stolicami Młodzieży, Europejskimi Stolicami Wolontariatu i Zielonymi Stolicami Europy, aby ulepszyć ogólne doświadczenie.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  W ramach programu należy propagować uczenie się przez całe życie osób starszych, w tym studentów uniwersytetów trzeciego wieku i pracowników w wieku powyżej 50 lat, którzy dostosowują się do zmian na rynku pracy, a także wymianę międzypokoleniową pomiędzy osobami młodymi i starszymi.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Program powinien również popularyzować uczenie się języków, w szczególności dzięki szerszemu wykorzystaniu narzędzi internetowych, ponieważ e-kształcenie oferuje dodatkowe korzyści w nauce języków pod względem dostępności i elastyczności.

(23)  Program powinien również popularyzować uczenie się języków, w tym języków migowych, języków mniejszości oraz języków krajów sąsiadujących, w szczególności dzięki szerszemu wykorzystaniu dostępnych narzędzi internetowych, a także tradycyjnemu nauczaniu języków w klasie, aby pokonać jedną z barier mobilności uczniów i studentów.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Program powinien wspierać działania wzmacniające współpracę między instytucjami i organizacjami działającymi w sektorach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, dostrzegając ich zasadniczą rolę w zapewnianiu osobom wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do radzenia sobie w zmieniającym się świecie, a także odpowiedniego wykorzystywania potencjału innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości, szczególnie w gospodarce cyfrowej.

(24)  Program powinien wspierać działania wzmacniające współpracę między instytucjami i organizacjami działającymi w sektorach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, dostrzegając ich zasadniczą rolę w zapewnianiu osobom wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do radzenia sobie w zmieniającym się świecie, a także odpowiedniego wykorzystywania potencjału zrównoważonego rozwoju, postępu społecznego, innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości, szczególnie w gospodarce cyfrowej.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  Zgodnie z art. 8 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych program powinien wspierać podnoszenie poziomu świadomości społecznej na temat osób z niepełnosprawnościami, a aby promować pozytywne postrzeganie osób z niepełnosprawnościami i większą świadomość społeczną dotyczącą takich osób, musi zachęcać do uznawania umiejętności, osiągnięć i zdolności osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu należy również wspierać, na wszystkich poziomach systemu edukacji, podejście charakteryzujące się poszanowaniem praw osób z niepełnosprawnościami oraz uwzględniać w nim programy uświadamiająco-szkoleniowe dotyczące osób z niepełnosprawnościami i ich praw.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  W swoich konkluzjach z dnia 14 grudnia 2017 r. Rada Europejska wezwała państwa członkowskie, Radę i Komisję do dalszego prowadzenia szeregu inicjatyw służących wyniesieniu współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia na nowy poziom, w tym poprzez zachęcanie do powstania do 2024 r. „europejskich szkół wyższych”, opartych na oddolnych sieciach uczelni z całej Unii. Program powinien wspierać te europejskie uczelnie wyższe.

(25)  W swoich konkluzjach z dnia 14 grudnia 2017 r. Rada Europejska wezwała państwa członkowskie, Radę i Komisję do dalszego prowadzenia szeregu inicjatyw służących wyniesieniu współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia na nowy poziom, w tym poprzez zachęcanie do powstania do 2024 r. „europejskich szkół wyższych”, opartych na oddolnych sieciach uczelni z całej Unii. Program powinien wspierać te europejskie uczelnie wyższe, zapewniając wsparcie finansowe w maksymalnej wysokości 20 % ze scentralizowanego budżetu przeznaczonego na działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Program powinien zapewniać, aby sieć europejskich szkół wyższych gwarantowała szeroki zasięg geograficzny europejskich szkół wyższych.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  W przyjętym w 2010 r. komunikacie z Brugii wezwano do wsparcia doskonałości zawodowej na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu. W komunikacie w sprawie zwiększenia innowacyjności europejskich regionów z 2017 r. zwraca się uwagę na łączenie kształcenia i szkolenia zawodowego z systemami innowacji, jako element strategii inteligentnej specjalizacji na szczeblu regionalnym. Program powinien zapewnić środki reagowania na te wezwania i wsparcie dla rozwoju ponadnarodowych platform centrów doskonałości zawodowej, ściśle włączonych w lokalne i regionalne strategie na rzecz wzrostu, innowacyjności i konkurencyjności. Te centra doskonałości powinny stymulować umiejętności zawodowe wysokiej jakości, w kontekście zmian sektorowych, wspierając jednocześnie ogólne zmiany strukturalne i politykę społeczno-gospodarczą w UE.

(26)  W przyjętym w 2010 r. komunikacie z Brugii wezwano do wsparcia doskonałości zawodowej na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu. W komunikacie w sprawie zwiększenia innowacyjności europejskich regionów z 2017 r. zwraca się uwagę na łączenie kształcenia i szkolenia zawodowego z systemami innowacji, jako element strategii inteligentnej specjalizacji na szczeblu regionalnym. Program powinien zapewnić środki reagowania na te wezwania i wsparcie dla rozwoju ponadnarodowych platform centrów doskonałości zawodowej, ściśle włączonych w lokalne i regionalne strategie na rzecz wzrostu, innowacyjności, konkurencyjności, włączenia społecznego i zrównoważonego rozwoju. Te centra doskonałości powinny stymulować umiejętności zawodowe wysokiej jakości, w kontekście zmian sektorowych, wspierając jednocześnie ogólne zmiany strukturalne i politykę społeczno-gospodarczą w UE. Program powinien zapewniać finansowanie tych centrów doskonałości w wysokości co najmniej 10 % ze scentralizowanego budżetu przeznaczonego na działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz zapewnić ich szeroki zasięg geograficzny w całej Europie.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Aby upowszechnić współpracę wirtualną, program powinien wspierać systematyczniejsze korzystanie z platform internetowych, takich jak eTwinning, europejska platforma internetowa dla szkół School Education Gateway, ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) oraz Europejski Portal Młodzieżowy i internetowa platforma szkolnictwa wyższego.

(27)  Aby upowszechnić współpracę wirtualną, program powinien wspierać systematyczniejsze i ogólnodostępne korzystanie z platform internetowych, takich jak eTwinning, europejska platforma internetowa dla szkół School Education Gateway, ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) oraz Europejski Portal Młodzieżowy i internetowa platforma szkolnictwa wyższego.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Program powinien przyczynić się do zwiększenia przejrzystości oraz uznawania umiejętności i kwalifikacji, a także transferu punktów lub jednostek efektów uczenia się, pobudzać zapewnienie jakości oraz wspierać walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, zarządzanie umiejętnościami i doradztwo. W tym kontekście program powinien również zapewniać wsparcie punktom kontaktowym i sieciom na szczeblu krajowym i unijnym, które ułatwiają ogólnoeuropejską wymianę, a także rozwój elastycznych ścieżek uczenia się między różnymi dziedzinami kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz między systemami formalnymi i pozaformalnymi.

(28)  Program powinien przyczynić się do zwiększenia przejrzystości oraz uznawania umiejętności i kwalifikacji, a także transferu punktów lub jednostek efektów uczenia się, pobudzać zapewnienie jakości oraz wspierać walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, zarządzanie umiejętnościami i doradztwo. W tym kontekście program powinien również zapewniać wsparcie punktom kontaktowym i sieciom na szczeblu krajowym i unijnym, które ułatwiają ogólnoeuropejską wymianę, a także rozwój elastycznych i sprzyjających włączeniu społecznemu ścieżek uczenia się między różnymi dziedzinami kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz między systemami formalnymi i pozaformalnymi.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  W ramach programu należy zapewnić, aby kompetencje rozwinięte dzięki doświadczeniu mobilności w dowolnej formie zostały odpowiednio udokumentowane, potwierdzone i uznane. W programie należy położyć szczególny nacisk na zatwierdzanie i uznawanie okresów kształcenia i szkolenia za granicą, w tym kształcenia na poziomie szkoły średniej; w tym względzie przydział środków budżetowych i konkretne dotacje powinny być powiązane z procedurami oceny jakości, opisem efektów uczenia się oraz pełnym stosowaniem zalecenia Rady z 2012 r. w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego i zalecenia Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, a także europejskimi narzędziami, które przyczyniają się do uznawania uczenia się za granicą i zapewniają wysokiej jakości uczenie się, takimi jak europejskie ramy kwalifikacji, europejski rejestr agencji ds. zapewniania jakości, europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym i europejskie ramy zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Jako sposób zagwarantowania współpracy z innymi unijnymi instrumentami i wsparcia innych unijnych polityk, należy zaoferować możliwości w zakresie mobilności osobom w różnych sektorach działalności, na przykład sektorze publicznym, rolnictwie i przedsiębiorstwach, aby umożliwić im zdobycie doświadczeń edukacyjnych za granicą, pozwalających – na każdym etapie życia – na wzrost i rozwój zawodowy, ale również osobisty, w szczególności dzięki większej świadomości ich tożsamości europejskiej i lepszemu rozumieniu europejskiej różnorodności kulturowej. Program powinien zapewniać pojedynczy punkt kontaktowy dla unijnych systemów mobilności o silnym wymiarze edukacyjnym, upraszczając ofertę tych systemów dla beneficjentów i osób uczestniczących w takich działaniach. Należy ułatwić rozszerzenie zasięgu projektów Erasmus; należy również wdrożyć konkretne środki, aby pomóc promotorom projektów Erasmus w ubieganiu się o dotacje lub wykorzystaniu efektu synergii płynącego ze wsparcia w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz programów związanych z migracją, bezpieczeństwem, sprawiedliwością i obywatelstwem, zdrowiem i kulturą.

(30)  Jako sposób zagwarantowania współpracy z innymi unijnymi instrumentami i wsparcia innych unijnych polityk, należy zaoferować możliwości w zakresie mobilności osobom, w tym osobom z niepełnosprawnościami, w różnych sektorach działalności, na przykład sektorze publicznym, rolnictwie i przedsiębiorstwach, aby umożliwić im zdobycie doświadczeń edukacyjnych za granicą, pozwalających – na każdym etapie życia – na wzrost i rozwój zawodowy, ale również osobisty, w szczególności dzięki większej świadomości ich tożsamości europejskiej i lepszemu rozumieniu europejskiej różnorodności kulturowej. Program powinien zapewniać pojedynczy punkt kontaktowy dla unijnych systemów mobilności o silnym wymiarze edukacyjnym, upraszczając ofertę tych systemów dla beneficjentów i osób uczestniczących w takich działaniach. Należy ułatwić rozszerzenie zasięgu projektów Erasmus; należy również wdrożyć konkretne środki, aby pomóc promotorom projektów Erasmus+ w ubieganiu się o dotacje lub wykorzystaniu efektu synergii płynącego ze wsparcia w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz programów związanych z migracją, bezpieczeństwem, sprawiedliwością i obywatelstwem, zdrowiem i kulturą oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Program ten – odzwierciedlający znaczenie, jakie ma przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniem Unii do wdrożenia porozumienia paryskiego i osiągnięcia wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju – przyczyni się do ujednolicenia działań w zakresie klimatu w strategiach Unii oraz do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu unijnego na wsparcie celów w zakresie klimatu. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i przeglądu.

(32)  Program jest zgodny z głównym celem porozumienia paryskiego dotyczącym wzmocnienia światowej reakcji na zagrożenie zmianą klimatu. Program ten – odzwierciedlający znaczenie, jakie ma przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniem Unii do wdrożenia porozumienia paryskiego i osiągnięcia wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju – przyczyni się do ujednolicenia działań w zakresie klimatu w strategiach Unii oraz do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu unijnego na wsparcie celów w zakresie klimatu. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i przeglądu.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a)  W tym wyjątkowym środowisku międzynarodowym program i jego narzędzia powinny odgrywać kluczową rolę w kształceniu ludzi w zakresie światowego programu działań na rzecz zrównoważoności, badań prowadzonych na skalę światową, ochrony środowiska, zmiany klimatu i poza programami ukierunkowanymi badania te powinny pojawić się we wszystkich kluczowych działaniach jako element przekrojowy w formie kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32b)  Biorąc pod uwagę obowiązek prawny Unii Europejskiej dotyczący wyeliminowania nierówności i promowania równouprawnienia mężczyzn i kobiet w ramach wszystkich jej działań określonych w art. 8 TFUE, niniejszy program powinien przyczynić się do uwzględnienia aspektu płci w polityce Unii. Podczas opracowania i wdrażania programu zostaną określone stosowne działania, które zostaną ponownie ocenione w kontekście odnośnych ocen i procesu przeglądu. Ulepszenia są szczególnie potrzebne w kwestii równouprawnienia płci uczestników z państw trzecich.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  W ramach podstawowej puli środków na działania, którymi zarządzają agencje krajowe, w dziedzinie kształcenia i szkolenia należy określić podział minimalnego przydziału dla danego sektora (szkolnictwo wyższe, edukacja szkolna, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych), aby zagwarantować masę krytyczną środków na realizację zakładanego produktu i wyników w każdym z tych sektorów.

(34)  W ramach podstawowej puli środków na działania, którymi zarządzają agencje krajowe, w dziedzinie kształcenia i szkolenia należy określić podział minimalnego przydziału dla danego sektora (szkolnictwo wyższe, edukacja szkolna, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych), aby zagwarantować masę krytyczną środków na realizację zakładanego produktu i wyników w każdym z tych sektorów. Ponadto należy również zdefiniować minimalny przydział dla danej grupy docelowej.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. [125 ust. 1] rozporządzenia finansowego.

(36)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. [125 ust. 1] rozporządzenia finansowego. Ukierunkowane wsparcie finansowe, takie jak opcje płatności zaliczkowych, dla osób o mniejszych szansach bądź finansowanie kosztów dodatkowych ponoszonych przez osoby z niepełnosprawnościami w związku z ich niepełnosprawnością ma ogromne znaczenie dla integracyjnego charakteru programu.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(36a)  Poziomy wsparcia finansowego – mającego formę dotacji, płatności ryczałtowych na pokrycie kosztów podróży i kosztów administracyjnych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych – powinny być poddawane corocznym przeglądom oraz dostosowane do kosztów życia i utrzymania w przyjmującym państwie i w przyjmującym mieście, zgodnie z aktualnymi danymi Eurostatu, w celu zapewnienia dostosowania tych poziomów i uniknięcia dyskryminacji. Istotne jest, aby przy obliczaniu wysokości przyznawanej dotacji uwzględnić koszty zakwaterowania, transportu międzynarodowego i lokalnego, wyżywienia, kursów językowych, a także minimalną kwotę konieczną do godnego życia.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, Komisja powinna przyjąć programy prac i poinformować o nich Parlament Europejski i Radę. Program prac powinien określać środki niezbędne do ich wdrożenia zgodnie z celami ogólnymi i szczegółowymi programu, kryteria wyboru i przyznania dotacji, a także inne wymagane elementy. Programy prac i wszelkie ich zmiany powinny zostać przyjęte na podstawie aktów wykonawczych zgodnie z procedurą sprawdzającą.

(40)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, Komisja powinna przyjąć programy prac i poinformować o nich Parlament Europejski i Radę. Program prac powinien określać środki niezbędne do ich wdrożenia zgodnie z celami ogólnymi i szczegółowymi programu, kryteria wyboru i przyznania dotacji, a także inne wymagane elementy. Programy prac i wszelkie ich zmiany powinny zostać przyjęte w drodze aktów delegowanych.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.38 zachodzi potrzeba oceny programu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Takie wymogi powinny obejmować konkretne mierzalne i realistyczne wskaźniki, które można poddać pomiarom w czasie i wykorzystać do oceny efektów programu w terenie.

(41)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.38 zachodzi potrzeba oceny programu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem organizacji będących beneficjentami, ale również względem państw członkowskich. Takie wymogi powinny obejmować konkretne mierzalne i realistyczne wskaźniki, które można poddać pomiarom w czasie i wykorzystać do oceny efektów programu w terenie.

_________________

_________________

38 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

38 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44a)  Komisja Europejska powinna uprościć definicje i ulepszyć wytyczne dotyczące działań zdecentralizowanych, aby zagwarantować zharmonizowane stosowanie zasad programu przez agencje narodowe, z poszanowaniem wspólnych norm jakości i praktyk proceduralnych. Komisja powinna zachęcać do lepszej koordynacji prac agencji, aby ulepszyć wdrażanie programu.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44b)  W ramach programu Erasmus+ należy zachęcać do partnerskiego uczenia się po ukończeniu studiów lub szkolenia bądź zdobyciu doświadczenia zawodowego za granicą z myślą o zapewnieniu większego wpływu programu na społeczności lokalne i ułatwieniu wymiany dobrych praktyk, co ma zasadnicze znaczenie dla poprawy jakości projektów w ramach programu Erasmus+.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46)  Państwa członkowskie powinny dążyć do podejmowania wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu programu. Obejmuje to rozwiązanie – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – kwestii powodujących trudności z uzyskaniem wiz i dokumentów pobytowych. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/80139, państwa członkowskie zachęca się do ustanowienia przyspieszonych procedur przyjmowania.

(46)  Państwa członkowskie powinny dążyć do podejmowania wszelkich odpowiednich środków w celu usunięcia prawnych i administracyjnych przeszkód we właściwym funkcjonowaniu programu. Obejmuje to zwolnienie stypendiów z opodatkowania i opłat socjalnych, ułatwienie możliwości przenoszenia praw między systemami socjalnymi w UE oraz rozwiązanie – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – kwestii powodujących trudności z uzyskaniem wiz i dokumentów pobytowych oraz innych trudności prawnych i administracyjnych, które mogą uniemożliwić dostęp do programu. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/80139, państwa członkowskie zachęca się do ustanowienia przyspieszonych procedur przyjmowania.

__________________

__________________

39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21).

39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21).

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201140.

skreśla się

__________________

 

40 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

 

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49)  Aby uprościć wymagania wobec beneficjentów, należy w możliwie najszerszym zakresie stosować uproszczone dotacje w formie płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych oraz stawek ryczałtowych. W uproszczonych dotacjach na działania programu w zakresie mobilności, których wysokość określa Komisja, należy uwzględnić koszty życia i utrzymania w państwie przyjmującym. Komisja i agencje narodowe państw wysyłających powinny mieć możliwość dostosowania tych uproszczonych dotacji na podstawie obiektywnych kryteriów, w szczególności celem zapewnienia dostępu osobom o mniejszych szansach. Należy też zachęcać państwa członkowskie, aby zgodnie z prawem krajowym zwalniały dotacje z jakiegokolwiek opodatkowania i kosztów socjalnych. Takie samo zwolnienie należy stosować wobec podmiotów publicznych lub prywatnych, udzielających takiego wsparcia finansowego zainteresowanym osobom.

(49)  Aby uprościć wymagania wobec beneficjentów, należy w możliwie najszerszym zakresie stosować uproszczone dotacje w formie płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych oraz stawek ryczałtowych. W uproszczonych dotacjach na działania programu w zakresie mobilności, których wysokość określa Komisja, należy uwzględnić koszty życia i utrzymania w państwie przyjmującym. Komisja i agencje narodowe państw wysyłających powinny mieć możliwość dostosowania tych uproszczonych dotacji na podstawie obiektywnych kryteriów, w szczególności celem zapewnienia dostępu osobom o mniejszych szansach. Państwa członkowskie powinny zgodnie z prawem krajowym zwalniać dotacje z jakiegokolwiek opodatkowania i kosztów socjalnych. Takie samo zwolnienie należy stosować wobec podmiotów publicznych lub prywatnych, udzielających takiego wsparcia finansowego zainteresowanym osobom.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(49a)  Należy zapewnić należyte zarządzanie finansami w ramach każdego programu oraz jego wdrożenie w sposób jak najbardziej skuteczny i przyjazny użytkownikom. Państwa członkowskie lub agencje krajowe powinny powstrzymywać się od wprowadzania dodatkowych zasad komplikujących wykorzystywanie funduszy przez beneficjentów.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(53)  W celu przeglądu lub uzupełnienia wskaźników wykonania programu uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) należy przekazać Komisji w odniesieniu do załącznika. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te powinny otrzymać wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(53)  W celu przeglądu lub uzupełnienia wskaźników wykonania programu, a także aby wskazać kwotę przyznaną na realizację każdego działania oraz rozdział środków finansowych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do przyjęcia i zmiany programów prac oraz zmian załącznika. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te powinny otrzymać wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się program „Erasmus” – program działań Unii w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu („program”).

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się program „Erasmus+” – program działań Unii w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu („program”).

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „mobilność edukacyjna” oznacza fizyczne przeniesienie się do państwa innego niż państwo zamieszkania w celu podjęcia studiów, szkolenia lub innego rodzaju uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Mobilności mogą towarzyszyć takie środki jak wsparcie językowe i szkolenia językowe lub może ona być uzupełniona o e-uczenie się lub współpracę wirtualną. W pewnych określonych przypadkach może ona przyjąć formę uczenia się za pomocą wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej i komunikacji;

2)  „mobilność edukacyjna” oznacza fizyczne przeniesienie się do państwa innego niż państwo zamieszkania w celu podjęcia studiów, szkolenia lub innego rodzaju uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Może ona przyjąć formę stażu, praktyk zawodowych, wymiany młodzieży, nauczania lub uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym; mobilności mogą towarzyszyć takie środki jak wsparcie językowe, z uwzględnieniem języków migowych, i szkolenia językowe lub może ona być uzupełniona o dostępne e-uczenie się lub współpracę wirtualną. W pewnych określonych przypadkach, w uzupełnieniu do mobilności fizycznej, może ona przyjąć formę uczenia się za pomocą wykorzystania dostępnych lub specjalnie dostosowanych narzędzi technologii informacyjnej i komunikacji;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „uczenie się nieformalne” oznacza uczenie się wynikające z codziennych działań i doświadczeń, które nie jest zorganizowane ani ustrukturyzowane poprzez cele, czas uczenia się ani wsparcie w uczeniu się. Z perspektywy uczącego się może być ono niezamierzone;

4)  „uczenie się nieformalne” oznacza uczenie się wynikające z codziennych działań i doświadczeń, które nie jest zorganizowane ani ustrukturyzowane poprzez cele, czas uczenia się ani wsparcie w uczeniu się. Z perspektywy uczącego się może być ono niezamierzone i zapewnia efekty uczenia się korzystne dla osoby uczącej się;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17)  „współpraca wirtualna” oznacza wszelką formę współpracy z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej i komunikacji;

17)  „współpraca wirtualna” oznacza wszelką formę współpracy z wykorzystaniem dostępnych lub specjalnie dostosowanych narzędzi i systemów technologii informacyjnej i komunikacji;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20)  „działanie wspierające uczestnictwo młodzieży” oznacza działanie pozaszkolne prowadzone przez nieformalne grupy młodzieży lub organizacje młodzieżowe i charakteryzujące się podejściem opartym na uczeniu się pozaformalnym;

20)  „działanie wspierające uczestnictwo młodzieży” oznacza dostępne działanie pozaszkolne prowadzone przez nieformalne grupy młodzieży lub organizacje młodzieżowe i charakteryzujące się podejściem opartym na uczeniu się pozaformalnym;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21)  „osoba pracująca z młodzieżą” oznacza zawodowego pracownika lub wolontariusza, zaangażowanego w uczenie się pozaformalne i wspierającego osoby młode w ich osobistym rozwoju społeczno-edukacyjnym oraz doskonaleniu zawodowym;

21)  „osoba pracująca z młodzieżą” oznacza zawodowego pracownika lub wolontariusza, zaangażowanego w uczenie się pozaformalne lub nieformalne i wspierającego osoby młode w ich osobistym rozwoju, w tym w rozwoju społeczno-edukacyjnym oraz doskonaleniu zawodowym, a także w rozwoju ich kompetencji. Osoby pracujące z młodzieżą wraz z młodzieżą uczestniczą w planowaniu, koordynowaniu, wdrażaniu i ocenie działań w zakresie pracy z młodzieżą i powiązanego rozwoju pracy z młodzieżą oraz kierowaniu nimi;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

22)  „dialog UE z młodzieżą” oznacza dialog z osobami młodymi i organizacjami młodzieżowymi, który stanowi forum stałej, wspólnej refleksji nad priorytetami europejskiej współpracy na rzecz młodzieży, jej realizacją i działaniami następczymi;

22)  „zorganizowany dialog” oznacza dialog z osobami młodymi i organizacjami młodzieżowymi oraz decydentami politycznymi, który stanowi forum stałej, wspólnej refleksji nad priorytetami europejskiej współpracy na rzecz młodzieży we wszystkich dziedzinach mających dla niej znaczenie, realizacją tej współpracy i działaniami następczymi;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

25)  „osoby o mniejszych szansach” oznaczają osoby zmagające się z trudnościami uniemożliwiającymi im skuteczny dostęp do możliwości oferowanych przez program z przyczyn ekonomicznych, społecznych, kulturowych, geograficznych lub zdrowotnych, ze względu na pochodzenie ze środowisk migracyjnych lub z powodu niepełnosprawności lub trudności w nauce;

25)  „osoby o mniejszych szansach” oznaczają osoby, które nie mają pełnego i skutecznego dostępu do możliwości oferowanych przez program z powodu niekorzystnej w stosunku do rówieśników sytuacji będącej wynikiem różnych przeszkód, np. niepełnosprawności, problemów zdrowotnych, trudności w nauce, różnic kulturowych lub barier ekonomicznych, społecznych lub geograficznych, w tym osoby ze społeczności zmarginalizowanej, pochodzące ze środowisk migracyjnych lub zagrożone dyskryminacją z którejkolwiek z przyczyn wymienionych w art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej; z powodu tych trudności muszą one mieć możliwość korzystania z dodatkowych usług wsparcia, aby mogły pokonać te przeszkody i w pełni uczestniczyć w programie;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

27a)  „współpraca międzysektorowa” oznacza współpracę między różnymi sektorami objętymi programem (szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe, edukacja szkolna, kształcenie dorosłych, młodzież i sport), a także między środowiskami uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego oraz różnymi podmiotami prawnymi w tych sektorach;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

27b)  „kompetencje kluczowe” oznaczają wiedzę, umiejętności i postawy, które są niezbędne każdemu człowiekowi do samorealizacji i rozwoju osobistego, uzyskania szans na zatrudnienie, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa. Kompetencje kluczowe obejmują: umiejętność czytania i pisania, porozumiewanie się w językach obcych, znajomość matematyki, nauk przyrodniczych, wiedzę z dziedziny techniki, inżynierii i informatyki, kompetencje osobiste i społeczne, kompetencje w zakresie uczenia się, kompetencje obywatelskie, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości oraz świadomość i ekspresję kulturalną;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ogólnym celem programu jest wspieranie rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, w Europie i poza nią, co przyczyni się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i spójności społecznej, jak również wzmocnienia tożsamości europejskiej. Jako taki program jest kluczowym instrumentem służącym budowie europejskiego obszaru edukacji, wspieraniu realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia szkolenia, wraz z programami sektorowymi będącymi jej podstawą, zacieśnieniu współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej w ramach unijnej strategii na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 oraz rozwojowi europejskiego wymiaru sportu.

1.  Ogólnym celem programu jest wspieranie rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży, kształcenia dorosłych i sportu, w Europie i poza nią, co przyczyni się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia dobrych miejsc pracy oraz spójności i integracji społecznej, ochrony środowiska, aktywnej postawy obywatelskiej, wspierania praw i wartości oraz uczestnictwa w życiu demokratycznym, jak również wzmocnienia tożsamości europejskiej. Jako taki program jest kluczowym instrumentem służącym budowie dostępnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu europejskiego obszaru edukacji, wspieraniu realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, wraz z programami sektorowymi będącymi jej podstawą, zacieśnieniu współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej w ramach unijnej strategii na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 oraz rozwojowi europejskiego wymiaru sportu.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  promowanie mobilności edukacyjnej w zakresie uczenia się pozaformalnego i aktywnego udziału osób młodych, jak również współpracy, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie młodzieży;

b)  promowanie mobilności edukacyjnej w zakresie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz aktywnego udziału osób młodych, jak również współpracy, włączenia, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie młodzieży;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  promowanie uczenia się przez całe życie wszystkich obywateli, niezależnie od wieku, przez wzmacnianie współpracy między formalnymi, pozaformalnymi i nieformalnymi środowiskami edukacyjnymi oraz wspieranie elastycznych ścieżek kształcenia.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  mobilność kadry organizacji kształcenia dorosłych;

d)  mobilność uczących się dorosłych oraz kadry organizacji kształcenia dorosłych;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  partnerstwa na rzecz innowacji w kształceniu i innych form uczenia się realizowane w ramach szeroko zakrojonych działań, takich jak sojusze na rzecz kształcenia dorosłych i partnerstwa na rzecz współpracy międzysektorowej;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  partnerstwa na rzecz doskonałości, w tym europejskie szkoły wyższe, centra doskonałości zawodowej i wspólne programy studiów magisterskich;

b)  partnerstwa na rzecz doskonałości, takie jak centra doskonałości zawodowej i wspólne programy studiów magisterskich, przy zapewnieniu szerokiego zasięgu geograficznego tych partnerstw w całej Europie;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  partnerstwa na rzecz innowacji, aby wzmocnić zdolności innowacyjne Europy;

c)  partnerstwa na rzecz innowacji, aby wzmocnić zdolności Europy w dziedzinie zrównoważonych innowacji;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowanie i wdrożenie programów unijnej polityki ogólnej i sektorowej w obszarze kształcenia i szkolenia, w tym przy wsparciu przez sieć Eurydice lub działania innych istotnych organizacji;

a)  opracowanie i wdrożenie programów unijnej polityki ogólnej i sektorowej w obszarze inkluzywnego kształcenia i szkolenia, w tym przy wsparciu przez sieć Eurydice lub działania innych istotnych organizacji;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dialog merytoryczny i współpracę z kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym sieciami obejmującymi całą Unię, europejskimi organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia;

c)  dialog merytoryczny, wsparcie i współpracę z kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym sieciami obejmującymi całą Unię, europejskimi organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, obejmujące między innymi wsparcie strukturalne;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  zorganizowany dialog z młodzieżą;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  mobilność osób młodych;

a)  mobilność osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  partnerstwa na rzecz innowacji w dziedzinie zaangażowania młodzieży realizowane w ramach szeroko zakrojonych działań, takich jak sojusze na rzecz pracy z młodzieżą;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  partnerstwa na rzecz szerszego zasięgu programu, w szczególności przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i nowych narzędzi cyfrowych;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dialog merytoryczny współpraca z istotnymi kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym sieciami obejmującymi całą Unię, europejskimi organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie młodzieży, dialog UE z młodzieżą, jak również wsparcie Europejskiego Forum Młodzieży;

c)  dialog merytoryczny, współpraca z istotnymi kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym sieciami obejmującymi całą Unię, europejskimi organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie młodzieży, oraz ich wspieranie, zorganizowany dialog, jak również wsparcie strukturalne Europejskiego Forum Młodzieży i innych europejskich organizacji młodzieżowych;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  zorganizowany dialog z młodzieżą;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  działania na rzecz rozpowszechniania i podnoszenia świadomości dotyczącej wyników i priorytetów polityki europejskiej i samego programu, w tym przyznawanie nagród i wyróżnień sportowych.

c)  działania – dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami – na rzecz rozpowszechniania wyników i priorytetów polityki europejskiej i samego programu oraz podnoszenia świadomości na ich temat, w tym przyznawanie nagród i wyróżnień sportowych.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 30 000 000 000 EUR w cenach bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 41 097 000 000 EUR w cenach stałych.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  24 940 000 000 EUR na działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia, w tym:

a)  83,5 % na działania scentralizowane i zdecentralizowane w dziedzinie kształcenia i szkolenia, w tym:

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  co najmniej 8 640 000 000 EUR należy przeznaczyć na działania w dziedzinie szkolnictwa wyższego, o których mowa w art. 4 lit. a) i art. 5 lit. a);

1)  co najmniej 34 % należy przeznaczyć na działania zdecentralizowane w dziedzinie szkolnictwa wyższego, o których mowa w art. 4 lit. a) i art. 5 lit. a);

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  co najmniej 5 230 000 000 EUR na działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, o których mowa w art. 4 lit. b) i art. 5 lit. a);

2)  co najmniej 25 % na działania zdecentralizowane w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, o których mowa w art. 4 lit. b) i art. 5 lit. a);

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  co najmniej 3 790 000 000 EUR na działania w dziedzinie edukacji szkolnej, o których mowa w art. 4 lit. c) i art. 5 lit. a);

3)  co najmniej 15 % na działania zdecentralizowane w dziedzinie edukacji szkolnej, o których mowa w art. 4 lit. c) i art. 5 lit. a);

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  co najmniej 1 190 000 000 EUR na działania w dziedzinie kształcenia dorosłych, o których to działaniach mowa w art. 4 lit. d) i art. 5 lit. a);

4)  co najmniej 6 % na działania zdecentralizowane w dziedzinie kształcenia dorosłych, o których to działaniach mowa w art. 4 lit. d) i art. 5 lit. a);

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  450 000 000 EUR na działania „Jean Monnet”, o których mowa w art. 7;

5)  1,8 % na działania „Jean Monnet”, o których mowa w art. 7;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  maksymalnie 20 % na europejskie szkoły wyższe i co najmniej 10 % na centra doskonałości zawodowej ze scentralizowanego budżetu przeznaczonego na działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  3 100 000 000 EUR na działania w dziedzinie młodzieży, o których mowa w art. od 8 do 10;

b)  10 % na działania w dziedzinie młodzieży, o których mowa w art. od 8 do 10;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  550 000 000 EUR na działania w dziedzinie sportu, o których mowa w art. od 11 do 13 oraz

c)  1,8 % na działania w dziedzinie sportu, o których mowa w art. od 11 do 13 oraz

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  co najmniej 960 000 000 EUR na wkład w koszty operacyjne agencji narodowych.

d)  3,2 % na wkład w koszty operacyjne agencji narodowych.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Przy wyborze uczestników programów mobilności dąży się do zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji programu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw.

4.  Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji programu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw oraz pomoc w zakresie dostępności.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Poziomy wsparcia finansowego – takiego jak dotacje, płatności ryczałtowe na pokrycie kosztów podróży i kosztów administracyjnych, stawki ryczałtowe i koszty jednostkowe – powinny być regularnie poddawane przeglądowi oraz dostosowane do kosztów życia i utrzymania w państwie, regionie lub mieście przyjmującym, zgodnie z aktualnymi danymi Eurostatu, a także do uwarunkowań związanych z podróżowaniem.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Koszty personelu w organizacjach uczestniczących w projektach, w których powstają rezultaty pracy intelektualnej, są obliczane w oparciu o godziwe i równe wynagrodzenie. Poziom kosztów personelu poddaje się corocznym przeglądom i aktualizacjom w oparciu o dane z Eurostatu.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c.  Aby wspierać integrację osób, które napotykają dodatkowe bariery i wymagają specjalnej pomocy, zapewniono specjalny budżet na pokrycie kosztów takiej pomocy, odrębny od głównego budżetu projektu.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przy realizacji programu, między innymi w odniesieniu do wyboru uczestników i przyznawania dotacji, Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby dokładano starań w celu wspierania włączenia społecznego oraz zwiększenia możliwości dotarcia do osób o mniejszych szansach.

2.  Przy realizacji programu, między innymi w odniesieniu do wyboru uczestników i przyznawania dotacji, Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby dokładano starań w celu wspierania włączenia społecznego oraz zwiększenia możliwości dotarcia do osób o mniejszych szansach. Należy zapewnić dodatkowe usługi wsparcia, aby umożliwić osobom o mniejszych szansach pozbawiony barier dostęp do wszystkich działań i przygotowanie się pod względem kulturowym, społecznym i językowym do udziału w mobilności edukacyjnej. Agencje krajowe są odpowiedzialne za monitorowanie tych usług wsparcia.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Aby poprawić dostęp do programu dla osób o mniejszych szansach i zapewnić sprawną realizację programu, Komisja może dostosować, na podstawie obiektywnych kryteriów, dotacje na wsparcie działań na rzecz mobilności podejmowanych w ramach programu, bądź może upoważnić agencje narodowe, o których mowa w art. 23, do dokonania takiego dostosowania.

5.  Aby poprawić dostęp do programu dla osób o mniejszych szansach i zapewnić sprawną realizację programu, Komisja może dostosować, na podstawie obiektywnych kryteriów, dotacje na wsparcie działań na rzecz mobilności podejmowanych w ramach programu, bądź może upoważnić agencje narodowe, o których mowa w art. 23, do dokonania takiego dostosowania, na przykład przez zapewnienie płatności zaliczkowych dla takich osób. Specjalny budżet przeznaczony na pokrycie kosztów takich dodatkowych usług jest przekazywany agencjom narodowym, które dokładają starań, by same tylko dodatkowe koszty związane z dostępnością i integracją nie były przyczyną odrzucenia danego projektu.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program jest realizowany w ramach programów prac, o których mowa w art. [108] rozporządzenia finansowego. Ponadto w programie prac wskazane są kwoty przydzielone na każde działanie oraz sposób alokacji między państwa członkowskie i państwa trzecie stowarzyszone z programem środków na działania, które mają być zarządzane za pośrednictwem agencji narodowych. Program prac jest przyjmowany przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. Akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31.

Program jest realizowany w ramach programów prac, o których mowa w art. [108] rozporządzenia finansowego. Ponadto w programie prac wskazane są kwoty przydzielone na każde działanie oraz sposób alokacji między państwa członkowskie i państwa trzecie stowarzyszone z programem środków na działania, które mają być zarządzane za pośrednictwem agencji narodowych. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 30, aby przyjąć program prac oraz wszelkie zmiany do niego.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja i państwa członkowskie intensyfikują wysiłki na rzecz uproszczenia procedur i zmniejszenia znacznych obciążeń administracyjnych dla studentów, instytucji oraz przedsiębiorstw przyjmujących zaangażowanych w projekty Erasmus+, zwłaszcza tych, które nie wykorzystują dostatecznie tej możliwości, aby ułatwić równy dostęp i procesy rejestracji, zatwierdzania i uznawania. Komisja i agencje narodowe ujednolicają kryteria dostępu z myślą o zapewnieniu dostępności projektów dla jak największej liczby wnioskodawców.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie – na potrzeby monitorowania realizacji i oceny programu – danych na odpowiednim poziomie szczegółowości przez beneficjentów środków unijnych w rozumieniu art. [2 ust. 5] rozporządzenia finansowego. W tym celu na beneficjentów środków unijnych oraz państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia, by dane na potrzeby monitorowania realizacji i oceny programu były segregowane według kryterium płci oraz były gromadzone wydajnie, skutecznie i terminowo na odpowiednim poziomie szczegółowości przez beneficjentów środków unijnych w rozumieniu art. [2 ust. 5] rozporządzenia finansowego. W tym celu na beneficjentów środków unijnych oraz państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu. Ocenie tej towarzyszy również ocena końcowa poprzedniego programu.

2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r., na potrzeby oceny skuteczności środków podjętych w celu osiągnięcia celów programu oraz oceny wydajności programu; ocenie tej towarzyszy, w razie potrzeby, wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany niniejszego rozporządzenia. Towarzyszy jej również ocena końcowa poprzedniego programu.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż cztery lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przeprowadza ocenę końcową programu.

4.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r., Komisja przeprowadza ocenę końcową programu.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

5.  Komisja przedkłada sprawozdania z oceny Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencje narodowe, o których mowa w art. 24, opracowują spójną strategię dotyczącą skutecznego informowania, jak również rozpowszechniania i wykorzystywania wyników działań wspieranych w ramach akcji, którymi zarządzają w ramach programu, oraz wspomagają Komisję w wypełnianiu ogólnego zadania dotyczącego rozpowszechniania informacji na temat programu, w tym informacji w odniesieniu do akcji i działań, którymi zarządza się na poziomie krajowym i unijnym, oraz jego wyników, a także informują zainteresowane grupy docelowe o akcjach i działaniach podejmowanych w ich państwie.

1.  Agencje narodowe, o których mowa w art. 24, opracowują wspólnie z Komisją Europejską spójną skoordynowaną na poziomie UE strategię dotyczącą skutecznego informowania, jak również rozpowszechniania i wykorzystywania wyników działań wspieranych w ramach akcji, którymi zarządzają w ramach programu, oraz wspomagają Komisję w wypełnianiu ogólnego zadania dotyczącego rozpowszechniania w dostępny sposób informacji na temat programu, w tym informacji w odniesieniu do akcji i działań, którymi zarządza się na poziomie krajowym i unijnym, oraz jego wyników, a także informują zainteresowane grupy docelowe o akcjach i działaniach podejmowanych w ich państwie. Informacji dotyczących programu udziela się we wszystkich językach urzędowych UE, by zachęcać do większego zaangażowania.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.

4.  Komisja prowadzi – w sposób dostępny również dla osób z niepełnosprawnościami – działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Erasmus+ jest postrzegany przez młodych ludzi przede wszystkim jako program dla studentów uczelni wyższych. W związku z tym w działaniach komunikacyjnych i informacyjnych prowadzonych na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym należy przywiązywać większą wagę do poprawy widoczności różnych obszarów i podprogramów dotyczących poszczególnych obszarów, a Komisja i państwa członkowskie nadają kształceniu i szkoleniu zawodowemu oraz mobilności w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego większą wagę jako ważnej możliwości wyboru prowadzącej do integracji na rynku pracy i obiecującej kariery zawodowej, a tym samym nadają większą widoczność programom kształcenia i szkolenia zawodowego.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Program rozpowszechniają i wspierają również służby poradnictwa zawodowego w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz urzędach pracy.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie podejmują wszystkie konieczne i właściwe działania w celu usunięcia barier prawnych i administracyjnych utrudniających prawidłowe funkcjonowanie programu, w tym w miarę możliwości środki mające na celu rozwiązanie kwestii powodujących trudności w otrzymywaniu wiz.

2.  Państwa członkowskie podejmują wszystkie konieczne i właściwe działania w celu usunięcia barier prawnych i administracyjnych utrudniających prawidłowe funkcjonowanie programu, w tym w miarę możliwości środki mające na celu unikanie opodatkowania dotacji, ułatwianie przenoszenia praw między systemami socjalnymi w UE oraz rozwiązanie kwestii powodujących trudności w otrzymywaniu wiz, dokumentów pobytowych i innych trudności prawnych lub administracyjnych, które mogłyby uniemożliwić dostęp do programu.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja narodowa jest odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi etapami realizacji projektu w przypadku działań opisanych w programie prac, o którym mowa w art. [19], zgodnie z [art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (v) i (vi)] rozporządzenia finansowego.

2.  Agencja narodowa jest odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi etapami realizacji projektu w przypadku działań opisanych w programie prac, o którym mowa w art. [19], zgodnie z [art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (v) i (vi)] rozporządzenia finansowego. Agencja narodowa dokłada starań, aby projekty były łatwo dostępne i miały charakter integracyjny. Zapewnia ona wysoką jakość doświadczeń związanych z mobilnością w oparciu o zasady określone w Europejskiej karcie na rzecz jakości mobilności (2006/961/WE).

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Agencje narodowe zapewniają łatwy dostęp do dostępnych budżetów odnoszących się do poszczególnych akcji kluczowych i poszczególnych sektorów po każdej turze składania wniosków, aby wnioskodawcy mogli strategicznie zaplanować swoje przyszłe działania, oraz publikują wyniki wyboru projektów i linie budżetowe, aby umożliwić odpowiednie monitorowanie zewnętrzne programu. Komisja i państwa członkowskie dokładają starań, aby wśród wnioskodawców programu nie traktowano preferencyjnie dużych instytucji kosztem instytucji małych lub nowych.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b.  Agencja narodowa regularnie konsultuje się z beneficjentami programu (osobami fizycznymi i organizacjami), aby gromadzić ich opinie na temat programu, zgłaszać je Komisji i usprawniać wdrażanie programu na szczeblu krajowym w oparciu o otrzymane opinie i zdobyte doświadczenia. 

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Organizowane są regularne spotkania z siecią agencji narodowych, aby zapewnić spójną realizację programu we wszystkich państwach członkowskich i wszystkich państwach trzecich, o których mowa w art. 17.

7.  Organizowane są regularne spotkania i działania w ramach partnerskiego uczenia się z siecią agencji narodowych, aby zapewnić spójną realizację programu we wszystkich państwach członkowskich i wszystkich państwach trzecich, o których mowa w art. 17. Komisja wspiera wymianę dobrych praktyk i informacji, zwłaszcza w odniesieniu do dostępności i racjonalnych usprawnień.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Komisja Europejska udoskonala platformę służącą rozpowszechnianiu wyników projektów oraz zapewnia bardziej zdecydowane podejście w zakresie wymiany dobrych praktyk i międzynarodowej wymiany poglądów między agencjami narodowymi, partnerami i beneficjentami programu.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b.  Komisja zapewnia wnioskodawcom programu wsparcie w znalezieniu partnerów międzynarodowych, rozwijając przyjazne dla użytkownika platformy, na których gromadzone są publicznie dostępne informacje dotyczące różnych beneficjentów i ich projektów.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 31

skreśla się

Procedura komitetowa

 

1.  Komisję wspomaga komitet w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2.  Komitet może zbierać się w szczególnym składzie, aby rozstrzygać kwestie sektorowe. W stosownych przypadkach, zgodnie z jego regulaminem oraz w sposób doraźny, eksperci zewnętrzni, w tym przedstawiciele partnerów społecznych, mogą być zapraszani do uczestnictwa w jego posiedzeniach w roli obserwatorów.

 

3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  Wysokiej jakości mobilność edukacyjna osób z różnych środowisk

1)  Wysokiej jakości i sprzyjająca integracji społecznej mobilność edukacyjna osób z różnych środowisk, w tym osób o mniejszych szansach

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Odsyłacze

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

14.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

14.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Emilian Pavel

18.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Data przyjęcia

3.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

40

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

EFDD

Laura Agea

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/961/WE z 18 grudnia 2006 r. w sprawie mobilności transnarodowej we Wspólnocie w celach edukacji i szkolenia: Europejska Karta na rzecz Jakości Mobilności [Dz.U. L 394 z 30.12.2006].


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Odsyłacze

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Data przedstawienia w PE

30.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

14.6.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

14.6.2018

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Milan Zver

1.6.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.10.2018

3.12.2018

 

 

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Liadh Ní Riada, Michel Reimon, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Data złożenia

4.3.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Michel Reimon

1

-