RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013

4.3.2019 - (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) - ***I

Comisia pentru cultură și educație
Raportor: Milan Zver


Procedură : 2018/0191(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0111/2019
Texte depuse :
A8-0111/2019
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0367),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 165 alineatul (4) și articolul 166 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0233/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018[1],

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 februarie 2019[2],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și avizul Comisiei pentru bugete și cel al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0111/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația sa, anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013

de instituire a „Erasmus+”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Într-un context marcat de schimbări rapide și profunde survenite ca urmare a revoluției tehnologice și a globalizării, realizarea de investiții în mobilitatea de studiu, în cooperare și în dezvoltarea de politici inovatoare în domeniile educației, formării, tineretului și sportului este esențială pentru construirea unor societăți reziliente, favorabile incluziunii și bazate pe coeziune și pentru susținerea competitivității Uniunii, contribuind totodată la consolidarea identității europene și la realizarea unei Uniuni mai democratice.

(1)  Investițiile în mobilitatea de studiu pentru toți, indiferent de situația socială sau culturală și indiferent de mijloace, precum și în cooperare și în dezvoltarea de politici inovatoare în domeniile educației, formării, tineretului și sportului sunt esențiale pentru construirea unor societăți reziliente, favorabile incluziunii, democratice și bazate pe coeziune și pentru susținerea competitivității Uniunii, contribuind totodată la consolidarea identității, principiilor și valorilor europene și la realizarea unei Uniuni mai democratice.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Potrivit primului principiu-cheie al Pilonului european al drepturilor sociale, proclamat și semnat în mod solemn la 17 noiembrie 2017 de Parlamentul European, de Consiliu și de Comisie, orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții care să fie favorabile incluziunii și de înaltă calitate pentru a-și menține competențele și a dobândi altele noi care să îi permită să participe pe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă.

(4)  Potrivit primului principiu-cheie al Pilonului european al drepturilor sociale, proclamat și semnat în mod solemn la 17 noiembrie 2017 de Parlamentul European, de Consiliu și de Comisie, orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții care să fie favorabile incluziunii și de înaltă calitate pentru a-și menține competențele și a dobândi altele noi care să îi permită să participe pe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă. Pilonul european al drepturilor sociale scoate în evidență, de asemenea, importanța educației timpurii și calitative a copiilor și importanța asigurării unor oportunități egale pentru toți.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  La 16 septembrie 2016, la Bratislava, liderii celor douăzeci și șapte de state membre au subliniat faptul că sunt hotărâte să ofere oportunități mai bune pentru tineret. În Declarația de la Roma semnată la 25 martie 2017, liderii celor 27 de state membre, ai Consiliului European, ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene s-au angajat să întreprindă acțiuni în vederea unei Uniuni în care tinerii primesc cea mai bună educație și formare și în care pot studia și găsi locuri de muncă pe întreg teritoriul ei, o Uniune care păstrează patrimoniul nostru cultural și promovează diversitatea culturală.

(5)  La 16 septembrie 2016, la Bratislava, liderii celor douăzeci și șapte de state membre au subliniat faptul că sunt hotărâte să ofere oportunități mai bune pentru tineret. În Declarația de la Roma semnată la 25 martie 2017, liderii celor 27 de state membre, ai Consiliului European, ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene s-au angajat să întreprindă acțiuni în vederea realizării unei Uniuni în care tinerii primesc cea mai bună educație și formare și în care pot studia și găsi locuri de muncă pe întregul continent, a unei Uniuni care păstrează patrimoniul nostru cultural și promovează diversitatea culturală și a unei Uniuni care combate șomajul, discriminarea, excluziunea socială și sărăcia.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Raportul de evaluare la jumătatea perioadei a programului Erasmus+ din perioada 2014-2020 a confirmat faptul că instituirea unui program unic în domeniul educației, formării, tineretului și sportului a avut ca rezultat simplificarea semnificativă, raționalizarea și crearea de sinergii în gestionarea programului, deși mai sunt necesare îmbunătățiri pentru a consolida câștigurile de eficiență ale programului din perioada 2014-2020. În consultările pentru evaluarea la jumătatea perioadei și pentru viitorul program, statele membre și părțile interesate s-au declarat în mod clar în favoarea continuității în ceea ce privește domeniul de aplicare, arhitectura și mecanismele de funcționare ale programului, solicitând însă o serie de îmbunătățiri, cum ar fi dezvoltarea caracterului incluziv al programului. De asemenea, acestea și-au exprimat sprijinul deplin pentru programul integrat și pentru modelul de învățare pe tot parcursul vieții. În rezoluția sa din 2 februarie 2017 referitoare la punerea în aplicare a programului Erasmus+, Parlamentul European a salutat structura integrată a programului și a solicitat Comisiei să exploateze pe deplin dimensiunea de învățare pe tot parcursul vieții a acestuia, prin promovarea și încurajarea cooperării transsectoriale în cadrul viitorului program. Statele membre și părțile interesate au evidențiat, de asemenea, necesitatea menținerii puternicei dimensiuni internaționale a programului și necesitatea extinderii acesteia la alte sectoare ale educației și formării.

(6)  Raportul de evaluare la jumătatea perioadei a programului Erasmus+ din perioada 2014-2020 a confirmat faptul că instituirea unui program unic în domeniul educației, formării, tineretului și sportului a avut ca rezultat simplificarea semnificativă, raționalizarea și crearea de sinergii în gestionarea programului, deși mai sunt necesare îmbunătățiri pentru a consolida câștigurile de eficiență ale programului din perioada 2014-2020. În consultările pentru evaluarea la jumătatea perioadei și pentru viitorul program, statele membre și părțile interesate s-au declarat în mod clar în favoarea continuității în ceea ce privește domeniul de aplicare, arhitectura și mecanismele de funcționare ale programului, solicitând însă o serie de îmbunătățiri, cum ar fi dezvoltarea programului în așa fel încât să devină mai favorabil incluziunii, mai simplu și mai ușor de gestionat de către beneficiarii și proiectele mai mici. De asemenea, acestea și-au exprimat sprijinul deplin pentru programul integrat și pentru modelul de învățare pe tot parcursul vieții. În rezoluția sa din 2 februarie 2017 referitoare la punerea în aplicare a programului Erasmus+, Parlamentul European a salutat structura integrată a programului și a solicitat Comisiei să exploateze pe deplin dimensiunea de învățare pe tot parcursul vieții a acestuia, prin promovarea și încurajarea cooperării transsectoriale în cadrul viitorului program. Concluziile evaluării impactului realizate de Comisie, statele membre și părțile interesate au evidențiat, de asemenea, necesitatea consolidării în continuare a dimensiunii internaționale a programului și necesitatea extinderii domeniului de aplicare al acestuia la alte sectoare ale educației și formării, precum și la domeniile tineretului și sportului.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  În Raportul său special nr. 22/2018 din 3 iulie 2018 privind programul Erasmus+1a, Curtea de Conturi Europeană a scos în evidență faptul că programul a realizat o valoare adăugată europeană reală, dar și faptul că nu sunt luate în considerare și măsurate toate aspectele acestei valori adăugate, cum ar fi un sentiment mai puternic al identității europene sau un multilingvism mai pronunțat. Curtea consideră că următorul program trebuie să asigure alinierea mai strictă a indicatorilor la obiectivele programului, pentru o evaluare corespunzătoare a performanței. În raportul Curții se observă, de asemenea, că, în pofida eforturilor de simplificare întreprinse în cadrul programului în 2014-2020, sarcina administrativă este în continuare prea mare, recomandând prin urmare Comisiei să simplifice și mai mult procedurile programului, îndeosebi procedurile de depunere a cererilor și cerințele de raportare, și să simplifice instrumentele informatice.

 

__________________

 

1a Raportul special nr. 22/2018 al Curții de Conturi Europene din 3 iulie 2018 intitulat „Mobilitatea în cadrul programului Erasmus+: milioane de participanți și numeroase forme de valoare adăugată europeană, dar măsurarea performanței mai trebuie ameliorată”.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În comunicarea sa adoptată la 2 mai 2018, intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027”26, Comisia a susținut ca în următorul cadru financiar să se pună mai mult accentul pe tineri, în special prin dublarea dimensiunii programului Erasmus+ din perioada 2014-2020, una dintre cele mai vizibile reușite ale Uniunii. Noul program ar trebuipună accentul pe incluziune și să se adreseze unui număr mai mare de tineri ce dispun de mai puține oportunități. În acest fel, un număr mai mare de tineri vor putea să se mute într-o altă țară pentru a studia sau pentru a munci.

(8)  În comunicarea sa adoptată la 2 mai 2018, intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027”26, Comisia a solicitat ca în următorul cadru financiar să se investească mai mult în oameni și să se pună mai mult accentul pe tineri și a recunoscut că programul Erasmus+ este una dintre cele mai vizibile reușite ale Uniunii. În ciuda acestui succes global, în perioada 2014-2020 programul a fost în continuare incapabilfacă față cererii ridicate de finanțare și a înregistrat rate scăzute de succes ale proiectelor. Pentru a remedia aceste deficiențe, este necesar să se majoreze bugetul multianual pentru programul care va urma celui din perioada 2014-2020. În plus, programul următor are ca scop să fie mai favorabil incluziunii prin atragerea unui număr mai mare de persoane ce dispun de mai puține oportunități și să integreze o serie de inițiative noi și ambițioase. Prin urmare, așa cum a subliniat Parlamentul European în rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul program financiar multianual, bugetul programului următor trebuie triplat, în prețuri constante, față de cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020.

__________________

__________________

26 COM(2018)0321.

26 COM(2018)0321.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În acest context, este necesar să se stabilească programul pentru educație, formare, tineret și sport (denumit în continuare „programul”) care să succeadă programului Erasmus+ din perioada 2014-2020 stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului27. Caracterul integrat al programului din perioada 2014-2020 care acoperă învățarea în orice context – formal, non-formal și informal, în toate etapele vieții – ar trebui menținut, pentru a stimula parcursuri de învățare flexibile, care să le permită cetățenilor să își dezvolte competențele de care au nevoie pentru a face față provocărilor secolului XXI.

(9)  În acest context, este necesar să se stabilească programul pentru educație, formare, tineret și sport (denumit în continuare „programul”) care să succeadă programului Erasmus+ din perioada 2014-2020 stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului27. Caracterul integrat al programului din perioada 2014-2020, care acoperă învățarea în orice context – formal, non-formal și informal, în toate etapele vieții – ar trebui accentuat pentru a se asigura o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții și pentru a stimula parcursuri de învățare flexibile, care să le permită cetățenilor să își dezvolte și să își îmbunătățească cunoștințele, aptitudinile și competențele de care au nevoie pentru dezvoltarea personală și pentru a face față provocărilor și a fructifica la maximum oportunitățile secolului XXI. Această abordare ar trebui să recunoască și valoarea activităților educaționale non-formale și informale, precum și legăturile dintre ele.

__________________

__________________

27 Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).

27 Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Programul ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a contribui într-o și mai mare măsură la punerea în aplicare a obiectivelor și a priorităților strategice ale Uniunii în domeniul educației, formării, tineretului și sportului. O abordare coerentă a învățării pe tot parcursul vieții este esențială pentru gestionarea diferitelor tranziții cu care oamenii se confruntă de-a lungul vieții lor. În continuarea acestei abordări, următorul program ar trebui să mențină o relație strânsă cu cadrul strategic general pentru cooperarea în materie de politică la nivelul Uniunii în domeniul educației, formării și tineretului, inclusiv în ceea ce privește agendele de politici pentru unitățile de învățământ, învățământul superior, educația și formarea profesională și învățarea în rândul adulților, consolidând în același timp sinergiile cu alte programe și domenii de politică ale Uniunii și dezvoltând noi asemenea sinergii.

(10)  Programul ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a contribui într-o și mai mare măsură la punerea în aplicare a obiectivelor și a priorităților strategice ale Uniunii în domeniul educației, formării, tineretului și sportului. O abordare coerentă a învățării pe tot parcursul vieții este esențială pentru gestionarea diferitelor tranziții cu care oamenii se confruntă de-a lungul vieții lor, în special cei mai în vârstă care au nevoie să dobândească noi aptitudini de viață sau competențe necesare pe o piață a muncii dinamică. Această abordare ar trebui încurajată prin intermediul unei cooperări intersectoriale efective și printr-o interacțiune mai strânsă între diferitele forme de educație. În continuarea acestei abordări, următorul program ar trebui să mențină o relație strânsă cu cadrul strategic general pentru cooperarea în materie de politică la nivelul Uniunii în domeniul educației, formării și tineretului, inclusiv în ceea ce privește agendele de politici pentru unitățile de învățământ, învățământul superior, educația și formarea profesională și învățarea în rândul adulților, consolidând în același timp sinergiile cu alte programe și domenii de politică ale Uniunii și dezvoltând noi asemenea sinergii.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Organizațiile care își desfășoară activitatea într-un context transfrontalier contribuie în mod semnificativ la dimensiunea transnațională și internațională a programului. Prin urmare, acolo unde este cazul, programul ar trebui să acorde sprijin rețelelor relevante de la nivelul Uniunii și organizațiilor europene și internaționale ale căror activități au legătură cu obiectivele programului și contribuie la acestea.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Programul are un rol fundamental în crearea unui spațiu european al educației și ar trebui să fie în măsură să contribuie la următorul cadru strategic de cooperare în domeniul educației și formării și la Agenda pentru competențe în Europa28 printr-un angajament comun față de importanța strategică a aptitudinilor și a competențelor pentru sprijinirea locurilor de muncă, a creșterii economice și a competitivității. Programul ar trebui să ajute statele membre să îndeplinească obiectivele Declarației de la Paris privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării prin educație29.

(11)  Programul are un rol fundamental pentru crearea, până în 2025, a unui spațiu european al educației și pentru dezvoltarea competențelor-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, astfel cum se prevede în Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții27a. Acesta ar trebui să fie în măsură să contribuie la următorul cadru strategic de cooperare în domeniul educației și formării și la Agenda pentru competențe în Europa28 printr-un angajament comun față de importanța strategică a aptitudinilor, competențelor și cunoștințelor pentru menținerea și generarea locurilor de muncă, a creșterii economice, a competitivității, a inovării și a coeziunii sociale. Programul ar trebui să ajute statele membre să îndeplinească obiectivele Declarației de la Paris privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării prin educație29.

__________________

__________________

 

27a JO C 189, 4.6.2018, p. 1.

28 COM(2016)0381.

28 COM(2016)0381.

29 [Referință].

29 [Referință].

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Programul ar trebui să fie coerent cu noua strategie pentru tineret a Uniunii Europene30, cadrul pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului pentru perioada 2019-2027, care se bazează pe Comunicarea din 22 mai 2018 a Comisiei intitulată „Implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor: o nouă strategie a UE pentru tineret”31.

(12)  Programul ar trebui să fie coerent cu noua strategie pentru tineret a Uniunii Europene30, cadrul pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului pentru perioada 2019-2027, care se bazează pe Comunicarea din 22 mai 2018 a Comisiei intitulată „Implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor: o nouă strategie a UE pentru tineret”31, inclusiv în ceea ce privește obiectivul strategiei de a sprijini activitățile de calitate pentru tineret și învățarea non-formală.

__________________

__________________

30 [Referință - urmează să fie adoptată de către Consiliu până la sfârșitul anului 2018].

30 [Referință - urmează să fie adoptată de către Consiliu până la sfârșitul anului 2018].

31 COM(2018)0269.

31 COM(2018)0269.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Programul ar trebui să țină seama de planul de lucru al Uniunii pentru sport, care constituie cadrul de cooperare la nivelul UE în domeniul sportului pentru perioada [...]32 . Ar trebui să se asigure coerență și complementaritate între planul de lucru al Uniunii și acțiunile susținute prin intermediul programului în domeniul sportului. Este necesar să se pună accentul în special pe sportul de masă, ținând cont de rolul important pe care acesta îl are în promovarea activității fizice și a unui stil de viață sănătos, a incluziunii sociale și a egalității. Programul ar trebui să contribuie la promovarea valorilor europene comune prin intermediul sportului, a bunei guvernanțe și a integrității în domeniul sportului, precum și a educației, formării și competențelor în ceea ce privește sportul și prin sport.

(13)  Programul ar trebui să țină seama de planul de lucru al Uniunii pentru sport, care constituie cadrul de cooperare la nivelul UE în domeniul sportului pentru perioada [...]32 . Ar trebui să se asigure coerență și complementaritate între planul de lucru al Uniunii și acțiunile susținute prin intermediul programului în domeniul sportului. Este necesar să se pună accentul în special pe sportul de masă, ținând cont de rolul important pe care acesta îl are în promovarea activității fizice și a unui mod de viață sănătos, a relațiilor dintre persoane, a incluziunii sociale și a egalității. Programul ar trebui să sprijine acțiuni de mobilitate numai în contextul sportului de masă, atât pentru tinerii care practică în mod regulat activități sportive organizate, cât și pentru personalul sportiv. De asemenea, este important să se recunoască faptul că noțiunea de personal sportiv poate include sportivii profesioniști, în sensul că își câștigă existența prin intermediul sportului, care sunt totuși implicați în sportul de masă. Prin urmare, acțiunile de mobilitate ar trebui să vizeze și acest grup. Programul ar trebui să contribuie la promovarea valorilor europene comune prin intermediul sportului, a bunei guvernanțe și a integrității în domeniul sportului, a durabilității și bunelor practici de mediu în sport, precum și a educației, formării și competențelor în ceea ce privește sportul și prin sport. Toate părțile interesate vizate, inclusiv instituțiile de învățământ și de formare, ar trebui să poată participa la parteneriate, la acțiuni de cooperare și la dialogul privind politicile în domeniul sportului.

__________________

__________________

32 [Referință].

32 [Referință].

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Programul ar trebui să contribuie la consolidarea capacității de inovare a Uniunii, în special prin sprijinirea activităților de mobilitate și de cooperare care promovează dezvoltarea de competențe în domenii sau discipline de studiu prospective, precum științele, tehnologia, ingineria și matematica, schimbările climatice, mediul, energia curată, inteligența artificială, robotica, analiza datelor și artele/designul, cu scopul de a ajuta oamenii să își dezvolte cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pentru viitor.

(14)  Programul ar trebui să contribuie la consolidarea capacității de inovare a Uniunii, în special prin sprijinirea activităților de mobilitate și de cooperare care promovează dezvoltarea de aptitudini și competențe în domenii sau discipline de studiu prospective, precum științele, tehnologia, artele, ingineria și matematica (STIAM), schimbările climatice, protecția mediului, dezvoltarea durabilă, energia curată, inteligența artificială, robotica, analiza datelor, designul și arhitectura, precum și alfabetizarea mediatică și digitală, cu scopul de a ajuta oamenii să își dezvolte cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pentru viitor.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  În conformitate cu misiunea sa de a stimula inovarea în domeniile educației și formării profesionale, programul ar trebui să sprijine dezvoltarea de strategii în domeniul educației și învățării care să vizeze copiii înzestrați și talentați, indiferent de naționalitate, statut socioeconomic sau gen.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b)  Programul ar trebui să contribuie la acțiunile ce urmează Anului European al Patrimoniului Cultural, sprijinind activitățile menite să dezvolte competențele necesare pentru protecția și conservarea patrimoniului cultural european și să valorifice pe deplin oportunitățile educaționale pe care le oferă sectorul cultural și creativ.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Sinergiile cu Orizont Europa ar trebui să permită cumularea resurselor celor două programe33 pentru a sprijini activitățile care vizează consolidarea și modernizarea instituțiilor europene de învățământ superior. Orizont Europa va completa, după caz, sprijinul acordat de program inițiativei dedicate universităților europene, în special dimensiunii sale de cercetare, ca parte a elaborării unor noi strategii comune și integrate, pe termen lung și durabile în domeniile educației, cercetării și inovării. Sinergiile cu programul Orizont Europa vor contribui la stimularea integrării educației și a cercetării în instituțiile de învățământ superior.

(15)  Sinergiile cu Orizont Europa ar trebui să permită cumularea resurselor celor două programe33 pentru a sprijini activitățile care vizează consolidarea și modernizarea instituțiilor europene de învățământ superior. Orizont Europa va completa sprijinul acordat de program acțiunilor și inițiativelor care demonstrează prezența unui element de cercetare, cum ar fi inițiativa dedicată universităților europene, ca parte a elaborării unor noi strategii comune și integrate, pe termen lung și durabile, în domeniile educației, cercetării și inovării. Sinergiile cu programul Orizont Europa vor contribui la stimularea integrării educației și a cercetării, mai ales în instituțiile de învățământ superior.

__________________

__________________

33 COM(2018) [ ].

33 COM(2018) [ ].

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Programul ar trebui să fie mai favorabil incluziunii, adresându-se într-o mai mare măsură celor care dispun de mai puține oportunități, inclusiv prin intermediul unor formate mai flexibile de mobilitate de studiu și prin încurajarea participării organizațiilor mici, în special a celor nou-venite și a organizațiilor de la fața locului care se bazează pe comunitățile locale și care se adresează direct cursanților defavorizați de toate vârstele. Formatele virtuale, cum ar fi cooperarea virtuală, mobilitatea mixtă și virtuală, ar trebui promovate pentru a fi disponibile unui număr cât mai mare de participanți, în special celor cu mai puține oportunități și celor în cazul cărora deplasarea fizică în altă țară decât țara lor de reședință ar fi un obstacol.

(16)  Programul ar trebui să dea dovadă de un grad mai mare de incluziune, îmbunătățind nivelul de participare a persoanelor care dispun de mai puține oportunități. Este important să se recunoască faptul că nivelul scăzut de participare a persoanelor care dispun de mai puține oportunități ar putea să aibă la origine mai multe cauze și să depindă de diverse împrejurări de la nivel național. De aceea, agențiile naționale ar trebui să elaboreze, într-un cadru paneuropean, strategii de asigurare a incluziunii bazate pe măsuri de îmbunătățire a gradului de acoperire, de simplificare a procedurilor, de acordare a formării și sprijinului și de monitorizare a eficacității. Ar trebui utilizate și alte mecanisme de îmbunătățire a incluziunii, inclusiv prin intermediul unor formate mai flexibile de mobilitate de studiu, care să corespundă nevoilor persoanelor cu mai puține oportunități, și prin încurajarea participării organizațiilor mici și a celor locale, în special a celor nou-venite și a organizațiilor de la fața locului care se bazează pe comunitățile locale și care se adresează direct cursanților defavorizați de toate vârstele.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  În cazul în care persoanele cu mai puține oportunități nu pot să participe la program din motive financiare, fie din cauza situației lor economice, fie din cauza costurilor mai ridicate de participare la program determinate de situația lor specifică, cum este deseori situația persoanelor cu dizabilități, Comisia și statele membre trebuie să asigure existența unor măsuri corespunzătoare de sprijin financiar. Printre aceste măsuri se pot afla și alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi Fondul social european Plus, schemele naționale sau adaptarea ori suplimentarea granturilor prin intermediul programului. Atunci când se determină dacă persoanele cu mai puține oportunități nu pot să participe la program din motive financiare și nivelul de sprijin de care au nevoie, trebuie folosite criterii obiective. Costurile suplimentare legate de măsurile de facilitare a incluziunii nu trebuie să constituie în niciun caz un motiv de respingere a unei candidaturi.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b)  Programul ar trebui să se axeze în continuare pe sprijinul pentru mobilitatea fizică în scopul studiilor și ar trebui să ofere posibilități mai semnificative pentru ca persoanele cu mai puține oportunități să poată beneficia de acțiunile de mobilitate fizică în scopul studiilor. Totodată, trebuie recunoscut faptul că formatele virtuale, cum ar fi cooperarea virtuală, învățarea mixtă și cea virtuală, pot completa efectiv mobilitatea fizică în scopul studiilor și îi pot crește la maximul eficacitatea. În cazuri excepționale, atunci când persoanele nu sunt în măsură să participe la acțiuni și activități de mobilitate, formatele virtuale ar putea să le permită să beneficieze de multe dintre avantajele programului într-un mod puțin costisitor și inovator. Prin urmare, programul ar trebui să ofere sprijin și pentru aceste formate și instrumente virtuale. Formatele și instrumentele în cauză, mai ales cele folosite pentru învățarea limbilor străine, trebuie puse la dispoziția unui public cât mai larg.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 16 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16c)  Având în vedere obligațiile Uniunii și ale statelor membre în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, în special în temeiul articolului 9 privind accesibilitatea și al articolului 24 privind educația, ar trebui asigurat accesul nediscriminatoriu și fără obstacole al persoanelor cu handicap la program. Pentru aceasta, atunci când este necesar, trebuie pus la dispoziție un sprijin suplimentar, inclusiv de ordin financiar.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 16 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16d)  Obstacolele de natură juridică și administrativă, cum ar fi dificultățile întâmpinate la obținerea vizelor și a permiselor de ședere atunci când se urmărește accesul la serviciile de sprijin, în special la cele de sănătate, pot constitui piedici în calea accesului la program. De aceea, statele membre ar trebui să adopte toate măsurile necesare pentru a elimina aceste obstacole, cu respectarea deplină a legislației Uniunii, și pentru a facilita schimburile transfrontaliere, de exemplu prin emiterea cardului european de asigurări sociale de sănătate.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În comunicarea sa privind consolidarea identității europene prin educație și cultură, Comisia a subliniat rolul esențial al educației, culturii și sportului în promovarea cetățeniei active și a valorilor comune în rândul generațiilor celor mai tinere. Consolidarea identității europene și promovarea participării active a cetățenilor la procesele democratice sunt aspecte esențiale pentru viitorul Europei și al societăților noastre democratice. Călătoriile în străinătate pentru a studia, a învăța, a se forma și a lucra sau pentru a participa la activități pentru tineret și sportive contribuie la consolidarea acestei identități europene în toată diversitatea sa și a sentimentului de apartenență la o comunitate culturală, precum și la promovarea, în rândul cetățenilor de toate vârstele, a unei astfel de cetățenii active. Cei care au luat parte la activitățile de mobilitate ar trebui să se implice în comunitățile lor locale, precum și în comunitățile locale din țara lor gazdă pentru a face schimb de experiențe. Ar trebui sprijinite activitățile legate de consolidarea tuturor aspectelor legate de creativitate în educație, formare și tineret, precum și cele legate de promovarea competențelor-cheie individuale.

(17)  În comunicarea sa privind consolidarea identității europene prin educație și cultură, Comisia a subliniat rolul esențial al educației, culturii și sportului în promovarea cetățeniei active, a valorilor comune și a simțului solidarității în rândul generațiilor celor mai tinere. Consolidarea identității europene și promovarea participării active a cetățenilor și a societății civile la procesele democratice sunt aspecte esențiale pentru viitorul Europei și al societăților noastre democratice. Călătoriile în străinătate pentru a studia, a învăța, a se forma și a lucra sau pentru a participa la activități pentru tineret și sportive contribuie la consolidarea acestei identități europene în toată diversitatea sa și a sentimentului de apartenență la o comunitate culturală, precum și la promovarea, în rândul cetățenilor de toate vârstele, a acestei cetățenii active, a coeziunii sociale și a gândirii critice. Cei care au luat parte la activitățile de mobilitate ar trebui să se implice în comunitățile lor locale, precum și în comunitățile locale din țara lor gazdă pentru a face schimb de experiențe. Ar trebui sprijinite activitățile legate de consolidarea tuturor aspectelor legate de creativitate în educație, formare și tineret, precum și cele legate de îmbunătățirea competențelor individuale esențiale.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Este important ca programul să aducă o valoare europeană adăugată. Prin urmare, acțiunile și activitățile ar trebui să fie eligibile pentru finanțare în cadrul programului doar dacă pot demonstra că au o potențială valoare adăugată europeană. Valoarea adăugată europeană ar trebui să poată fi demonstrată în mai multe moduri, de exemplu prin caracterul transnațional al acțiunilor, prin caracterul lor complementar și prin sinergiile lor cu alte programe și politici ale Uniunii, prin contribuția acestora la utilizarea efectivă a instrumentelor de transparență și de recunoaștere ale Uniunii, prin contribuția acestora la elaborarea de standarde de asigurare a calității la nivelul Uniunii, prin contribuția acestora la elaborarea de standarde comune la nivelul Uniunii în programele de educație și de formare, prin faptul că promovează multilingvismul și dialogul dintre culturi și credințe, prin cultivarea unui sentiment de apartenență europeană și prin întărirea de către acestea a cetățeniei europene.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Ar trebui stimulată dimensiunea internațională a programului, care vizează oferirea unui număr mai mare de oportunități pentru mobilitate, cooperare și dialog politic cu țările terțe care nu sunt asociate la program. Pornind de la punerea în aplicare cu succes a activităților internaționale în ceea ce privește învățământul superior și tineretul în cadrul programelor precedente din domeniul educației, formării și tineretului, ar trebui ca activitățile de mobilitate internațională să fie extinse și în alte sectoare, cum ar fi educația și formarea profesională.

(18)  Ar trebui amplificată dimensiunea internațională a programului prin oferirea, atât pentru cetățenii individuali, cât și pentru organizații, a unui număr mai mare de oportunități de mobilitate, cooperare și dialog politic cu țările terțe care nu sunt asociate la program, în special cu țările în curs de dezvoltare. Dimensiunea internațională ar trebui să sprijine dezvoltarea de competențe și schimburile dintre persoane, iar în cazul resortisanților țărilor în curs de dezvoltare, ar trebui să sprijine transferul de cunoștințe către țările lor de origine la sfârșitul perioadei de studiu. Aceasta ar trebui să întărească, de asemenea, consolidarea capacităților sistemelor de învățământ din țările în curs de dezvoltare. Pornind de la punerea în aplicare cu succes a activităților internaționale în ceea ce privește învățământul superior și tineretul în cadrul programelor precedente din domeniul educației, formării și tineretului, activitățile de mobilitate internațională ar trebui extinse și către alte sectoare, cum ar fi educația și formarea profesională și sportul.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Pentru a intensifica impactul activităților în țările în curs de dezvoltare, este important să fie amplificate sinergiile dintre Erasmus+ și instrumentele de acțiune externă ale UE, cum ar fi Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională și Instrumentul de asistență pentru preaderare.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Programul ar trebui să consolideze actualele oportunități de mobilitate de studiu, în special în acele sectoare în care ar putea avea cele mai mari câștiguri de eficiență, pentru a-și extinde aria de acoperire și a răspunde cererii mari nesatisfăcute. Acest lucru ar trebui realizat în special prin intensificarea și facilitarea activităților de mobilitate puse la dispoziția studenților, a elevilor și a cursanților care urmează o educație și formare profesională. Mobilitatea cursanților adulți slab calificați ar trebui să fie inclusă în parteneriatele pentru cooperare. Totodată, pentru a se adresa unui număr cât mai mare tineri, ar trebui să fie extinse oportunitățile de mobilitate pentru tinerii care participă la activități de învățare non-formală. Având în vedere efectul său de levier, ar trebui stimulată mobilitatea personalului din domeniul educației, formării, tineretului și sportului. În conformitate cu viziunea creării unui adevărat spațiu european al educației, programul ar trebui, de asemenea, să stimuleze mobilitatea și schimburile și să promoveze participarea studenților la activități educaționale și culturale, prin sprijinirea digitalizării proceselor, cum ar fi legitimația europeană de student. Această inițiativă poate fi un pas important pentru ca mobilitatea să devină o realitate pentru toți, în primul rând permițând unor instituții de învățământ superior să trimită și să primească mai multe schimburi de studenți și, în al doilea rând, facilitând accesul studenților la diverse servicii (bibliotecă, transport, cazare) înainte de a ajunge la instituția din străinătate.

(20)  Programul ar trebui să consolideze actualele oportunități de mobilitate de studiu, în special în acele sectoare în care ar putea avea cele mai mari câștiguri de eficiență, pentru a-și extinde aria de acoperire și a răspunde cererii mari nesatisfăcute. Acest lucru ar trebui realizat în special prin intensificarea și facilitarea activităților de mobilitate puse la dispoziția studenților și a cadrelor din învățământul superior, a elevilor și cadrelor din școli, inclusiv a educatorilor din instituțiile preșcolare și a cadrelor didactice și de îngrijire din instituțiile de îngrijire timpurie, precum și la dispoziția cursanților și cadrelor din învățământul profesional, prevăzând acțiuni specifice care să țină seama de nevoile educaționale specifice ale persoanelor cărora li se adresează. Oportunitățile de mobilitate pentru învățământul profesional și pentru formarea cursanților din regiunile frontaliere ar trebui promovate mai intens, pentru a pregăti aceste persoane de contextul specific al pieței muncii din regiunile transfrontaliere. De asemenea, programul ar trebui să ofere oportunități de mobilitate pentru cursanții și cadrele din învățământul pentru adulți. Principalele obiective ale învățământului pentru adulți sunt transferul de cunoștințe, competențe și aptitudini și promovarea incluziunii sociale, a cetățeniei active, a dezvoltării personale și a bunăstării. Totodată, pentru a se adresa unui număr cât mai mare de tineri, în special nou-veniților, celor cu mai puține oportunități și grupurilor de populație care sunt greu accesibile, ar trebui să fie extinse oportunitățile de mobilitate pentru tinerii care participă la activități de învățare non-formală. Având în vedere efectul său de levier, ar trebui stimulată mobilitatea personalului din domeniul educației, formării, tineretului și sportului, cu accent pe reconversie și perfecționare profesională și pe promovarea dezvoltării de competențe pentru piața muncii. În conformitate cu viziunea creării unui adevărat spațiu european al educației, programul ar trebui, de asemenea, să stimuleze mobilitatea și schimburile și să promoveze participarea studenților la activități educaționale, culturale și sportive, prin procese de digitalizare, pentru a ușura procedurile de depunere a cererilor și participarea la program, prin dezvoltarea de sisteme online ușor de utilizat bazate pe bune practici și prin crearea de noi instrumente, cum ar fi legitimația europeană de student. Această inițiativă poate fi un pas important pentru ca mobilitatea să devină o realitate pentru toți, în primul rând permițând unor instituții de învățământ superior să trimită și să primească mai multe schimburi de studenți și, în al doilea rând, facilitând accesul studenților la diverse servicii (bibliotecă, transport, cazare) înainte de a ajunge la instituția din străinătate.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Programul trebuie să asigure experiențe de mobilitate de calitate, în baza principiilor stabilite în Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind mobilitatea transnațională în cadrul Comunității în vederea educației și formării profesionale: Carta europeană a calității pentru mobilitate1a, care prevăd clar că calitatea informării, pregătirii, sprijinului și a recunoașterii experienței și a calificărilor, precum și planurile și rezultatele clare în ceea ce privește învățarea, elaborate în avans, au un impact hotărâtor asupra avantajelor experiențelor de mobilitate. Activitățile de mobilitate trebuie pregătite în mod corespunzător din timp. Aceste pregătiri pot fi realizate, în multe cazuri, în mod eficient cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor. Dacă este cazul, programul ar trebui să poată oferi sprijin și pentru vizitele de pregătire a activităților de mobilitate.

 

__________________

 

1a JO L 394, 30.12.2006, p. 5.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b)  Programul ar trebui să sprijine și să încurajeze mobilitatea cadrelor didactice și a personalului educațional de la toate nivelurile, pentru a îmbunătăți practicile de lucru și a contribui la dezvoltarea profesională. Având în vedere rolul vital al perioadei preșcolare și a educației timpurii în prevenirea inegalităților sociale și economice, este important ca personalul didactic și cel din alte categorii de la acest nivel să poată participa la mobilitatea de învățare din cadrul programului. În ceea ce privește predarea, programul ar trebui, de asemenea, să încurajeze experimentarea inovațiilor politice pentru a aborda unele dintre provocările comune cu care se confruntă sistemele educaționale din UE, cum ar fi atragerea de profesori noi care să le predea celor mai marginalizați copii și dezvoltarea unei formări a cadrelor didactice pentru a le ajuta în procesul de predare către cursanții defavorizați. Pentru a valorifica la maximum beneficiile aduse de participarea la program a cadrelor didactice și educaționale, trebuie depuse toate eforturile pentru a le asigura un climat favorabil în ceea ce privește mobilitatea, astfel încât aceasta să facă parte din programul lor de muncă și din sarcina de muncă obișnuită, a le asigura accesul la oportunități de formare corespunzătoare și a le acorda un sprijin financiar corespunzător în funcție de țara și, dacă este cazul, de regiunea în care urmează să se desfășoare activitatea de mobilitate de învățare.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 20 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20c)  Pentru a se recunoaște rolul determinant al educației și formării profesionale în îmbunătățirea perspectivelor de inserție profesională și în promovarea incluziunii sociale, programul ar trebui să contribuie la îmbunătățirea caracterului incluziv, a calității și a pertinenței educației și formării profesionale, în conformitate cu comunicarea Comisiei din 10 iunie 2016 intitulată „O nouă agendă pentru competențe în Europa: Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului uman, a capacității de inserție profesională și a competitivității”1a. Programul ar trebui să promoveze legături mai strânse între furnizorii de educație și formare profesională și patronat, atât cel din domeniul public, cât și cel din domeniul privat. Acesta ar trebui, de asemenea, să trateze problemele specifice din sectorul educației și formării profesionale, cum ar fi învățarea limbilor străine, promovarea unor parteneriate de mobilitate de înaltă calitate și recunoașterea și atestarea competențelor, și ar trebui să încurajeze furnizorii de educație și formare profesională să adere la Carta Mobilității în Domeniul Educației și Formării Profesionale, ca o marcă a calității.

 

__________________

 

1a COM(2016)0381.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Programul ar trebui să încurajeze participarea tinerilor la viața democratică a Europei, inclusiv prin sprijinirea unor proiecte de participare care să le permită tinerilor să se implice și să învețe cum să participe la societatea civilă, prin sensibilizare cu privire la valorile europene comune, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale, prin facilitarea de întâlniri între tineri și factorii de decizie de la nivel local, național și de la nivelul Uniunii și totodată prin contribuții la procesul de integrare europeană.

(21)  Programul ar trebui să încurajeze participarea tinerilor la viața democratică a Europei, inclusiv prin sprijinirea unor proiecte de participare care să le permită tinerilor să se implice și să învețe cum să participe la societatea civilă, prin sensibilizare cu privire la valorile europene comune, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale, istoria, cultura și cetățenia europeană, prin facilitarea contactelor dintre tineri și factorii de decizie de la nivel local, național și de la nivelul Uniunii și, totodată, prin contribuții la procesul de integrare europeană. Programul ar trebui să sensibilizeze cu privire la instrumentele de e-democrație, inclusiv cu privire la inițiativa cetățenească europeană. De asemenea, acesta ar trebui să promoveze schimburile intergeneraționale între tineri și vârstnici. Având în vedere rolul hotărâtor care le revine organizațiilor de tineret și activităților tinerilor în realizarea acestor obiective, programul ar trebui să sprijine dezvoltarea sectorului tineretului din Uniune.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Programul ar trebui să le ofere tinerilor mai multe posibilități de a descoperi Europa prin experiențe de învățare în străinătate. Tinerilor în vârstă de optsprezece ani, în special celor cu mai puține oportunități, ar trebui să li se dea șansa de a avea o primă experiență pe termen scurt, individuală sau în grup, de a călători în Europa în cadrul unei activități educaționale informale menite să le dezvolte sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană și să îi ajute să descopere diversitatea culturală a acesteia. Programul ar trebui să identifice organismele responsabile cu atragerea și selectarea participanților și ar trebui să susțină activități care promovează dimensiunea de învățare a experienței oferite.

(22)  Programul ar trebui să le ofere tinerilor mai multe posibilități de a descoperi Europa prin experiențe de învățare în străinătate în cadrul noii inițiative denumite DiscoverEU. Tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 20 de ani, în special celor cu mai puține oportunități, ar trebui să li se dea șansa de a avea o primă experiență scurtă, individuală sau în grup, de a călători în Europa în cadrul unei activități educaționale nonformale sau informale menite să le dezvolte sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană și să îi ajute să descopere diversitatea culturală și lingvistică a acesteia. Această inițiativă trebuie să conțină un element de învățare solid, care să poată fi verificat, și trebuie să asigure difuzarea corespunzătoare a experiențelor și partajarea învățămintelor acumulate, pentru ca inițiativa să poată fi evaluată și îmbunătățită constant. Programul ar trebui să identifice organismele responsabile cu atragerea și selectarea participanților, cu respectarea corespunzătoare a echilibrului geografic, și ar trebui să susțină activități care promovează dimensiunea de învățare a experienței oferite. Aceste organisme ar trebui implicate, de asemenea, dacă este cazul, în activitățile de formare și de acordare a sprijinului înainte și după experiența de mobilitate, inclusiv în ceea ce privește cunoașterea limbilor și a diferențelor culturale. Inițiativa DiscoverEU ar trebui să creeze legături cu Capitalele europene ale culturii, Capitalele europene ale tineretului, Capitalele europene ale voluntariatului și Capitalele europene verzi.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  De asemenea, programul ar trebui să îmbunătățească învățarea limbilor, în special prin extinderea utilizării instrumentelor online, întrucât e-învățarea oferă avantaje suplimentarea pentru învățarea limbilor în ceea ce privește accesul și flexibilitatea.

(23)  Învățarea limbilor străine contribuie la înțelegerea reciprocă și la mobilitatea în cadrul și în afara Uniunii. Totodată, competențele lingvistice reprezintă aptitudini esențiale pentru viață și activitatea profesională. De aceea, programul ar trebui să îmbunătățească și învățarea limbilor prin intermediul cursurilor de limbi la fața locului și prin utilizarea mai pe larg a instrumentelor online accesibile, întrucât e-învățarea poate să ofere avantaje suplimentare pentru învățarea limbilor în ceea ce privește accesul și flexibilitatea. Sprijinul acordat în cadrul programului pentru învățarea limbilor străine ar trebui să fie adaptat nevoilor utilizatorilor, axându-se pe limbile folosite în țara-gazdă, iar în regiunile de frontieră, pe limbile vorbite în țările vecine. Sprijinul oferit pentru învățarea limbilor ar trebui să vizeze, de asemenea, limbajul semnelor din țările respective. Sprijinul lingvistic online al programului Erasmus ar trebui adaptat la nevoile specifice ale participanților la program și ar trebui să se adreseze tuturor.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Programul ar trebui să utilizeze tehnologiile lingvistice, cum ar fi tehnologiile de traducere automată, cu scopul de a facilita schimburile dintre autorități și de a îmbunătăți dialogul intercultural.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Programul ar trebui să sprijine măsuri de consolidare a cooperării dintre instituții și organizații care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, recunoscând rolul lor fundamental în înzestrarea persoanelor cu aptitudinile, cunoștințele și competențele necesare într-o lume în schimbare, precum și în valorificarea în mod corespunzător a potențialului de inovare, creativitate și spirit antreprenorial, în special în cadrul economiei digitale.

(24)  Programul ar trebui să sprijine măsuri de consolidare a cooperării dintre instituții și organizații care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, recunoscând rolul lor fundamental în înzestrarea persoanelor cu aptitudinile, cunoștințele și competențele necesare într-o lume în schimbare, precum și în valorificarea în mod corespunzător a potențialului de inovare, creativitate și spirit antreprenorial, în special în cadrul economiei digitale. În acest scop, ar trebui asigurată cooperarea efectivă dintre toate părțile interesate vizate, de la toate nivelurile la care este pus în aplicare programul.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În concluziile sale din 14 decembrie 2017, Consiliul European a invitat statele membre, Consiliul și Comisia să adopte o serie de inițiative pentru ca în domeniul educației și formării cooperarea europeană să treacă la un nou nivel, inclusiv prin încurajarea creării, până în 2024, a unor „universități europene”, constând în rețele ascendente de universități de pe întreg teritoriul UE. Programul ar trebui să sprijine aceste universități europene.

(25)  În concluziile sale din 14 decembrie 2017, Consiliul European a invitat statele membre, Consiliul și Comisia să adopte o serie de inițiative pentru ca în domeniul educației și formării cooperarea europeană să treacă la un nou nivel, inclusiv prin încurajarea creării, până în 2024, a unor „universități europene”, constând în rețele ascendente de universități de pe întreg teritoriul UE. Programul ar trebui să sprijine aceste universități europene, care trebuie să vizeze excelența, îmbunătățirea atractivității instituțiilor de învățământ superior din Uniune și îmbunătățirea cooperării dintre domeniile cercetării, inovării și educației. Noțiunea de „excelență” trebuie înțeleasă în sens larg, de exemplu, inclusiv în legătură cu capacitatea de a extinde incluziunea. Sprijinul acordat de program trebuie să vizeze o acoperire geografică largă a noțiunii de „universități europene”.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  În Comunicatul de la Bruges din 2010 s-a solicitat sprijinirea excelenței în învățământul profesional pentru o creștere inteligentă și durabilă. Comunicarea din 2017 privind consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei subliniază asocierea educației și formării profesionale cu sistemele de inovare, ca parte a unor strategii de specializare inteligentă la nivel regional. Programul ar trebui să furnizeze mijloacele de a răspunde acestor solicitări și să sprijine dezvoltarea unor platforme transnaționale de centre de excelență profesională, bine integrate în strategiile locale și regionale pentru creștere economică, inovare și competitivitate. Aceste centre de excelență ar trebui să acționeze ca vectori de competențe profesionale de calitate, în contextul unor provocări sectoriale, sprijinind, în același timp, schimbările structurale generale și politicile socioeconomice din UE.

(26)  În Comunicatul de la Bruges din 2010 s-a solicitat sprijinirea excelenței în învățământul profesional pentru o creștere inteligentă și durabilă. Comunicarea din 2017 privind consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei subliniază asocierea educației și formării profesionale cu sistemele de inovare, ca parte a unor strategii de specializare inteligentă la nivel regional. Programul ar trebui să furnizeze mijloacele de a răspunde acestor solicitări și să sprijine dezvoltarea unor platforme transnaționale de centre de excelență profesională, bine integrate în strategiile locale și regionale pentru creștere economică, inovare, competitivitate, dezvoltare durabilă și incluziune socială. Aceste centre de excelență ar trebui să acționeze ca vectori de competențe profesionale de calitate, în contextul unor provocări sectoriale, sprijinind, în același timp, schimbările structurale generale și politicile socioeconomice din UE.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Pentru a încuraja recurgerea la activitățile de cooperare virtuală, programul ar trebui să sprijine o utilizare mai sistematică a platformelor online, cum ar fi eTwinning, School Education Gateway, Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa, Portalul european pentru tineret și platforma online pentru învățământul superior.

(27)  Pentru a încuraja recurgerea la activitățile de cooperare virtuală, programul ar trebui să sprijine utilizarea mai sistematică a platformelor online existente, cum ar fi eTwinning, School Education Gateway, Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa, Portalul european pentru tineret și platforma online pentru învățământul superior. De asemenea, programul ar trebui să încurajeze, dacă este cazul, dezvoltarea de noi platforme online pentru a îmbunătăți și a moderniza punerea în aplicare a politicii privind educația, formarea, sportul și tineretul la nivel european. Aceste platforme trebuie să fie ușor de utilizat și accesibile în sensul Directivei (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Programul ar trebui să contribuie la facilitarea transparenței și a recunoașterii competențelor și calificărilor, precum și a transferului de credite sau de unități de rezultate ale învățării, pentru a stimula asigurarea calității și pentru a sprijini validarea învățării non-formale și informale, gestionarea competențelor și orientarea. În acest sens, programul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin punctelor de contact și rețelelor de la nivel național și celor de la nivelul Uniunii, care facilitează schimburile transeuropene și totodată dezvoltarea unor parcursuri de învățare flexibile între diferite domenii ale educației, formării și tineretului și între contexte formale și non-formale.

(28)  Programul ar trebui să contribuie la facilitarea transparenței și a recunoașterii reciproce automate a competențelor, aptitudinilor, calificărilor și diplomelor, precum și a transferului de credite sau a altor dovezi privind rezultatele învățării, pentru a stimula asigurarea calității și pentru a susține validarea învățării non-formale și informale, gestionarea competențelor și orientarea. În acest sens, programul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin punctelor de contact și rețelelor de la nivel național și celor de la nivelul Uniunii care oferă informații și asistență potențialilor participanți, facilitând astfel schimburile transeuropene și totodată dezvoltarea unor parcursuri de învățare flexibile între diferite domenii ale educației, formării și tineretului și între contexte formale și non-formale.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Programul ar trebui să pună un accent deosebit pe validarea și recunoașterea perioadelor de educație și de formare în străinătate, inclusiv în cadrul învățământului secundar. În acest sens, atribuirea granturilor ar trebui să fie legată de proceduri de evaluare a calității, de descrierea rezultatelor în materie de învățare și de aplicarea integrală a Recomandării Consiliului din 15 martie 2018 privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace1a, a Recomandării Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale1b și a instrumentelor europene care contribuie la recunoașterea studiilor în străinătate și asigură învățarea de calitate, cum ar fi Cadrul european al calificărilor (CEC), Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET) și Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formarea profesională (EQAVET).

 

__________________

 

1a JO C 153, 2.5.2018, p. 1.

 

1b JO C 398, 22.12.2012, p. 1.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a asigura cooperarea cu alte instrumente ale Uniunii și pentru a veni în sprijinul altor politici ale Uniunii, ar trebui ca persoanelor din diferite sectoare de activitate, cum ar fi sectorul public, agricultură și întreprinderi, să li se ofere oportunități de mobilitate care să le permită să aibă o experiență de învățare în străinătate în urma căreia, în orice etapă a vieții lor, să poată să avanseze și să se dezvolte atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, în special prin conștientizarea identității lor europene și prin dobândirea unei înțelegeri a diversității culturale europene. Programul ar trebui să constituie un punct de intrare pentru programele de mobilitate transnațională ale Uniunii care au o puternică dimensiune de învățare, simplificând oferta de astfel de programe pentru beneficiari și pentru cei care iau parte la aceste activități. Ar trebui facilitată dezvoltarea unor proiecte Erasmus; ar trebui să se adopte măsuri specifice pentru a ajuta promotorii de proiecte Erasmus să solicite granturi sau să creeze sinergii folosind sprijinul oferit de fondurile structurale și de investiții europene și de programele legate de migrație, securitate, justiție și cetățenie, sănătate și cultură.

(30)  Pentru a asigura cooperarea cu alte instrumente ale Uniunii și pentru a veni în sprijinul altor politici ale Uniunii, ar trebui ca persoanelor din diferite sectoare de activitate, cum ar fi sectorul public și cel privat, agricultura și întreprinderile, să li se ofere oportunități de mobilitate care să le permită să aibă o experiență de formare, stagiu sau învățare în străinătate în urma căreia, în orice etapă a vieții lor, să poată să avanseze și să se dezvolte pe plan personal, în special prin conștientizarea identității lor europene și prin dobândirea unei înțelegeri a diversității culturale europene, precum și pe plan profesional, mai ales prin dobândirea de competențe utile pe piața muncii. Programul ar trebui să constituie un punct de intrare pentru programele de mobilitate transnațională ale Uniunii care au o puternică dimensiune de învățare, simplificând oferta de astfel de programe pentru beneficiari și pentru cei care iau parte la aceste activități. Ar trebui facilitată extinderea proiectelor Erasmus. Ar trebui să se adopte măsuri specifice pentru a ajuta promotorii de proiecte Erasmus să solicite granturi sau să creeze sinergii folosind sprijinul oferit de fondurile structurale și de investiții europene și de programele legate de migrație, securitate, justiție și cetățenie, sănătate, mass-media și cultură, precum și de Corpul european de solidaritate.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Este important să se stimuleze predarea, învățarea și cercetarea cu privire la aspecte legate de integrarea europeană și să se promoveze totodată dezbaterile cu privire la aceste aspecte, prin intermediul acțiunilor Jean Monnet din învățământul superior, dar și din alte domenii ale educației și formării. Într-o perioadă în care valorile comune pe care se întemeiază Uniunea și care fac parte din identitatea noastră europeană sunt puse la încercare, iar cetățenii prezintă niveluri scăzute de implicare, este deosebit de importantse încurajeze sentimentul de identitate europeană și angajamentul față de proiectul european. Programul ar trebuicontribuie la dezvoltarea excelenței în ceea ce privește studiile de integrare europeană.

(31)  Este important să se stimuleze predarea, învățarea și cercetarea cu privire la aspecte legate de integrarea europeană și la problemele și oportunitățile din viitor ale Uniunii și să se promoveze totodată dezbaterea cu privire la aceste aspecte, prin intermediul acțiunilor Jean Monnet în toate domeniile educației și formării. Este deosebit de important să se încurajeze sentimentul de apartenență europeană și angajamentul față de proiectul european având în vedere provocările la adresa valorilor comune pe care se întemeiază Uniunea și care fac parte din identitatea europeană comună și ținând seama de faptul că cetățenii prezintă niveluri scăzute de implicare. Programul ar trebuicontribuie la dezvoltarea excelenței în ceea ce privește studiile de integrare europeană și, în același timp,sprijine angajamentul comunității academice și al publicului larg pentru integrarea europeană.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al procedurii de reexaminare relevante.

(32)  Programul ar trebui să respecte obiectivul central al Acordului de la Paris de a consolida răspunsul global la schimbările climatice. În conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei și a dezvoltării durabile în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte globale privind utilizarea a 25% din cheltuielile de la bugetul Uniunii pentru îndeplinirea obiectivelor climatice în perioada de programare 2021-2027 și a unei ținte anuale de 30% ce trebuie introdusă cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2027. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al procedurii de reexaminare relevante.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a)  Având în vedere rolul Uniunii de actor global și în conformitate cu Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă și cu angajamentele asumate de statele membre în cadrul Conferinței Rio+20, programul ar trebui să integreze educația incluzivă, echitabilă și de calitate, precum și învățarea pe tot parcursul vieții, inclusiv prin recunoașterea rolului esențial pe care îl joacă educația în combaterea sărăciei. Programul ar trebui, de asemenea, să contribuie la agenda de dezvoltare durabilă prin sprijinirea eforturilor de dezvoltare a competențelor necesare pentru dezvoltarea durabilă și de educare a cetățenilor cu privire la dezvoltarea durabilă, protecția mediului și schimbările climatice, prin intermediul educației formale, non-formale și informale.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru program care va constitui principala valoare de referință, în înțelesul [referință de actualizat după caz] punctului 17 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară34, pentru Parlamentul European și Consiliu pe durata procedurii bugetare anuale.

(33)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru întreaga durată a programului care va constitui principala valoare de referință, în înțelesul [referință de actualizat după caz] punctului 17 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, pentru Parlamentul European și Consiliu pe durata procedurii bugetare anuale. Ar trebui asigurată, începând din 2021, o creștere semnificativă a bugetului anual al programului în raport cu ultimul an al cadrului financiar multianual 2014-2020, urmată de o creștere lineară și graduală a alocărilor anuale. Un astfel de profil bugetar ar contribui la asigurarea unui acces mai larg de la începutul perioadei cadrului financiar multianual 2021-2027 și la evitarea creșterilor disproporționate în ultimii ani, creșteri care ar putea fi dificil de absorbit.

__________________

__________________

34 JO L […], […], p. […].

34 JO L […], […], p. […].

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  În limitele unui pachet financiar de bază alocat acțiunilor care urmează să fie gestionate de agențiile naționale din domeniul educației și formării, ar trebui definită o defalcare a alocării minime per sector (învățământul superior, educația școlară, educația și formarea profesională și educația adulților), pentru a garanta o masă critică de credite în vederea obținerii realizărilor și a rezultatelor preconizate în fiecare dintre aceste sectoare.

(34)  În limitele unui pachet financiar de bază alocat acțiunilor care urmează să fie gestionate de agențiile naționale din domeniul educației și formării, ar trebui definită o defalcare a alocării minime per sector (învățământul superior, educația școlară, educația și formarea profesională și educația adulților), pentru a garanta o masă critică de credite în vederea obținerii realizărilor și a rezultatelor preconizate în fiecare dintre aceste sectoare. Alocarea bugetară exactă, pe acțiune și inițiativă, ar trebui stabilită în programul de lucru.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Acestea ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul [125 alineatul (1)] din Regulamentul financiar.

(36)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Acestea ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul [125 alineatul (1)] din Regulamentul financiar. Principiile transparenței, egalității de tratament și nediscriminării, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul financiar, ar trebui respectate în punerea în aplicare a programului.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la program în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European (SEE), care prevede punerea în aplicare a programelor Uniunii printr-o decizie adoptată în temeiul acordului respectiv. Țările terțe pot participa, de asemenea, pe baza altor instrumente juridice. Prezentul regulament ar trebui să acorde accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin. Participarea deplină a țărilor terțe la program ar trebui să facă obiectul condițiilor stabilite în cadrul unor acorduri specifice care să acopere participarea țării terțe în cauză la program. Participarea deplină implică, în plus, obligația de a înființa o agenție națională și gestionarea unora dintre acțiunile programului la nivel descentralizat. Persoanele și entitățile din țări terțe care nu sunt asociate la program ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la unele dintre acțiunile programului, astfel cum sunt definite în programul de lucru și în cererile de propuneri publicate de Comisie. La punerea în aplicare a programului, ar putea fi luate în considerare regimuri specifice în ceea ce privește persoanele și entitățile din microstatele europene.

(37)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la program în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European (SEE), care prevede punerea în aplicare a programelor Uniunii printr-o decizie adoptată în temeiul acordului respectiv. Țările terțe pot participa, de asemenea, pe baza altor instrumente juridice. Prezentul regulament ar trebui să acorde accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin. Participarea deplină a țărilor terțe la program ar trebui să facă obiectul condițiilor stabilite în cadrul unor acorduri specifice care să acopere participarea țării terțe în cauză la program. Participarea deplină implică, în plus, obligația de a înființa o agenție națională și gestionarea unora dintre acțiunile programului la nivel descentralizat. Persoanele și entitățile din țări terțe care nu sunt asociate la program ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la acțiunile programului, astfel cum sunt definite în programul de lucru și în cererile de propuneri publicate de Comisie. La punerea în aplicare a programului, ar putea fi luate în considerare regimuri specifice în ceea ce privește persoanele și entitățile din microstatele europene.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  În concordanță cu comunicarea Comisiei intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii”36, programul ar trebui să ia în considerare situația specifică a acestor regiuni. Se vor lua măsuri pentru a spori participarea regiunilor ultraperiferice la toate acțiunile întreprinse. Ar trebui să se încurajeze schimburile de mobilitate și cooperarea dintre persoanele și organizațiile din aceste regiuni și din țări terțe, în special vecinii lor. Astfel de măsuri vor fi monitorizate și evaluate în mod regulat.

(38)  În concordanță cu articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și cu comunicarea Comisiei intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii”36 (comunicarea privind parteneriatul strategic), programul ar trebui să ia în considerare situația specifică a acestor regiuni. Se vor lua măsuri pentru a spori participarea regiunilor ultraperiferice la toate acțiunile întreprinse. Ar trebui să se încurajeze schimburile de mobilitate și cooperarea dintre persoanele și organizațiile din aceste regiuni și din țări terțe, în special vecinii lor. Astfel de măsuri vor fi monitorizate și evaluate în mod regulat.

__________________

__________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  În comunicarea sa privind parteneriatul strategic, Comisia a recunoscut că mai buna mobilitate a cursanților și a personalului didactic, în special în cadrul programului Erasmus+, ar fi extrem de benefică pentru regiunile ultraperiferice și s-a angajat să alinieze mai bine sprijinul financiar pentru participanții care călătoresc din și către regiunile ultraperiferice, cu păstrarea regulilor specifice de finanțare pentru aceste regiuni în cadrul Erasmus+, precum și să examineze posibilitățile de extindere a cooperării regionale în ceea ce privește Erasmus+, cu scopul de a stimula și mai mult mobilitatea între regiunile ultraperiferice și țările terțe vecine, dar și să utilizeze Fondul social european + drept sursă suplimentară pe lângă Erasmus+.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  În conformitate cu Regulamentul financiar, Comisia ar trebui să adopte programe de lucru și să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la acestea. Programele de lucru ar trebui să stabilească măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale programului, criteriile de selecție și de atribuire de granturi, precum și toate celelalte elemente necesare. Programele de lucru și orice modificare adusă acestora ar trebui adoptate prin acte de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare.

(40)  Programul ar trebui să mențină continuitatea în ceea ce privește obiectivele și prioritățile sale. Având însă în vedere faptul că programul urmează să fie implementat pe o perioadă de șapte ani, este necesar să se prevadă un anumit grad de flexibilitate pentru a-i permite să se adapteze la realitățile în schimbare și la prioritățile politice din domeniul educației, formării, tineretului și sportului. Prin urmare, prezentul regulament nu definește în detaliu modul în care trebuie concepute inițiativele individuale și nu aduce atingere priorităților politice și bugetare respective pentru următorii șapte ani. În schimb, opțiunile și prioritățile de politică secundare, inclusiv elementele concrete ale noilor inițiative individuale, se determină în cadrul programelor de lucru, în conformitate cu Regulamentul financiar. În elaborarea noilor inițiative ar trebui să se țină cont de experiența inițiativelor-pilot din trecut și din prezent și de valoarea adăugată europeană atât în ceea ce privește fondul, cât și structura inițiativei . Programele de lucru ar trebui să stabilească și măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale programului, criteriile de selecție și de atribuire de granturi, precum și toate celelalte elemente necesare. Programele de lucru și orice modificări aduse acestora ar trebui adoptate prin acte delegate. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți și în consultare cu agențiile naționale și cu părțile interesate, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40a)  Comisia, în colaborare cu agențiile naționale, ar trebui să monitorizeze și să raporteze cu privire la punerea în aplicare a programului, atât pe durata de viață a programului, cât și după finalizarea acestuia. Evaluarea finală a programului ar trebui efectuată în timp util, astfel încât să poată contribui la revizuirea intermediară a programului ulterior, după caz. În special, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a programului, însoțită, dacă este cazul, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201638, este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate respectându-se cerințele de monitorizare specifice, evitând totodată reglementarea excesivă și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. Astfel de cerințe ar trebui să includă indicatori specifici, măsurabili și realiști, care pot fi măsurați în timp, ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren.

(41)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201638, este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate respectându-se cerințele de monitorizare specifice, evitând totodată reglementarea excesivă și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra beneficiarilor. Astfel de cerințe ar trebui să includă indicatori specifici, măsurabili și realiști, care pot fi măsurați în timp, ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren.

__________________

__________________

38 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

38 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Ar trebui să se asigure o cunoaștere largă, publicitate și difuzare adecvată a oportunităților și a rezultatelor acțiunilor sprijinite de program la nivel european, național și local. Activitățile de asigurare a unei cunoașteri largi, de publicitate și difuzare ar trebui să se bazeze pe toate organismele de punere în aplicare a programului, inclusiv, dacă este cazul, pe sprijinul altor părți interesate cheie.

(42)  Ar trebui să se asigure o cunoaștere largă, publicitate și difuzare adecvată a oportunităților și a rezultatelor acțiunilor sprijinite de program la nivel european, național și local. Activitățile de asigurare a unei cunoașteri largi, de publicitate și difuzare ar trebui să se bazeze pe toate organismele de punere în aplicare a programului, inclusiv, dacă este aplicabil, pe sprijinul altor părți interesate relevante.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Pentru a asigura o mai mare eficiență a comunicării către public în general și sinergii mai puternice între activitățile de comunicare întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele alocate acțiunilor de comunicare în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, de asemenea, la acoperirea comunicării instituționale a priorităților politice ale Uniunii, dacă acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.

eliminat

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  Pentru a asigura o punere în aplicare eficientă și eficace a prezentului regulament, programul ar trebui să valorifice la maximum mecanismele de funcționare deja instituite. Prin urmare, punerea în aplicare a programului ar trebui să fie încredințată Comisiei și agențiilor naționale. Acolo unde este posibil și pentru a crește la maximum eficiența, agențiile naționale ar putea fi aceleași cu cele desemnate pentru gestionarea programului precedent. Domeniul de aplicare al evaluării ex ante a conformității ar trebui să se limiteze la cerințele noi și specifice programului, cu excepția cazurilor justificate, cum ar fi în cazul unor lacune grave sau al unor rezultate insuficiente ale agenției naționale în cauză.

(44)  Pentru a asigura o punere în aplicare eficientă și eficace a prezentului regulament, programul ar trebui să valorifice la maximum mecanismele de funcționare deja instituite. Prin urmare, punerea în aplicare a programului ar trebui să fie încredințată Comisiei și agențiilor naționale, care ar trebui să asigure aplicarea consecventă și corectă a regulilor programului în întreaga Uniune și pe întreaga durată. În acest scop și pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a programului, Comisia și agențiile naționale ar trebui să colaboreze, în consultare cu părțile interesate, pentru a elabora proceduri coerente, simple și de înaltă calitate și pentru a facilita schimbul de bune practici care pot îmbunătăți calitatea proiectelor din cadrul programului. Acolo unde este posibil și pentru a crește la maximum eficiența, agențiile naționale ar putea fi aceleași cu cele desemnate pentru gestionarea programului precedent. Domeniul de aplicare al evaluării ex ante a conformității ar trebui să se limiteze la cerințele noi și specifice programului, cu excepția cazurilor justificate, cum ar fi în cazul unor lacune grave sau al unor rezultate insuficiente ale agenției naționale în cauză.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44a)  Pentru a încuraja organizatorii de proiecte care nu au experiență în accesarea programelor de finanțare ale Uniunii, Comisia și agențiile naționale ar trebui să ofere consiliere și sprijin și ar trebui să se asigure că procedurile de depunere a cererilor sunt cât mai clare și mai simple cu putință. Ghidul programului ar trebui să fie îmbunătățit pentru a deveni mai simplu și mai clar, iar formularele de candidatură ar trebui să fie simple și disponibile în timp util. Pentru a moderniza și a armoniza în continuare procesul de aplicare, ar trebui creat un instrument comun, multilingv și unic pentru beneficiarii programului și cei implicați în gestionarea programului.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Considerentul 44 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44b)  Ca regulă generală, cererile de granturi și candidaturile de proiect ar trebui depuse la agenția națională (și tratate de aceasta) a țării în care se află solicitantul. Cu toate acestea, prin derogare, cererile de granturi și candidaturile de proiect pentru activitățile organizate de rețele la nivelul Uniunii și de organizații europene și internaționale ar trebui să fie prezentate Comisiei și gestionate direct de către aceasta.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare pentru a înlătura obstacolele juridice și administrative din calea bunei funcționări a programului. Aceasta include, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, soluționarea problemelor care creează dificultăți în obținerea vizelor și a permiselor de ședere. În conformitate cu Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului39, statele membre sunt încurajate să stabilească proceduri de admisie accelerată.

(46)  Statele membre ar trebui să adopte toate măsurile corespunzătoare pentru a înlătura obstacolele juridice și administrative care ar putea obstrucționa accesul sau buna funcționare a programului. Aceasta include, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, soluționarea problemelor care creează dificultăți în obținerea vizelor și a permiselor de ședere. În conformitate cu Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului39, statele membre sunt încurajate să stabilească proceduri de admisie accelerată.

__________________

__________________

39 Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).

39 Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului40.

eliminat

__________________

 

40 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

 

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49)  Pentru a simplifica cerințele pentru beneficiari, ar trebui folosite în măsura maximă posibilă granturile simplificate sub forma sumelor forfetare, a costurilor unitare și a finanțării forfetare. Granturile simplificate care vizează sprijinirea acțiunilor de mobilitate ale programului, astfel cum au fost definite de Comisie, ar trebui să țină seama de costul vieții și de cheltuielile de întreținere din țara-gazdă. Comisia și agențiile naționale ale țărilor de origine ar trebui să aibă posibilitatea de a adapta aceste granturi simplificate pe baza unor criterii obiective, în special pentru ca persoanele cu mai puține oportunități să aibă acces la acestea. În conformitate cu legislația națională, statele membre ar trebui încurajate, de asemenea, să scutească aceste granturi de orice taxe sau contribuții sociale. Aceeași scutire ar trebui să se aplice entităților publice sau private care acordă un astfel de sprijin financiar persoanelor în cauză.

(49)  Pentru a simplifica cerințele pentru beneficiari, ar trebui folosite în măsura maximă posibilă granturile simplificate sub forma sumelor forfetare, a costurilor unitare și a finanțării forfetare. În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și pentru a simplifica administrarea programului, plățile forfetare bazate pe proiectul relevant ar trebui să fie utilizate pentru activități de mobilitate în toate sectoarele. Granturile simplificate care vizează sprijinirea acțiunilor de mobilitate ale programului, astfel cum au fost definite de Comisie, ar trebui să fie revizuite și ajustate periodic în funcție de costul vieții și de cheltuielile de întreținere din țara-gazdă și din regiune. Comisia și agențiile naționale ale țărilor de origine ar trebui să aibă posibilitatea de a adapta aceste granturi simplificate pe baza unor criterii obiective, în special pentru ca persoanele cu mai puține oportunități să aibă acces la acestea. În conformitate cu legislația națională, statele membre ar trebui încurajate, de asemenea, să scutească aceste granturi de orice taxe sau contribuții sociale. Aceeași scutire ar trebui să se aplice entităților publice sau private care acordă un astfel de sprijin financiar persoanelor în cauză.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  Deși cadrul de reglementare a permis deja statelor membre și regiunilor să stabilească sinergii în perioada de programare anterioară între Erasmus+ și alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi fondurile structurale și de investiții europene, care sprijină totodată dezvoltarea calitativă a sistemelor din domeniul educației, formării și tineretului din Uniune, acest potențial nu a fost exploatat până în prezent, limitându-se astfel efectele sistemice ale proiectelor și impactul asupra politicii. Organismele naționale responsabile cu gestionarea acestor instrumente diverse ar trebui să comunice și să coopereze cu eficacitate între ele pentru a maximiza impactul fiecărui instrument. Programul ar trebui să permită cooperarea activă cu aceste instrumente.

(52)  Deși cadrul de reglementare a permis deja statelor membre și regiunilor să stabilească sinergii în perioada de programare anterioară între Erasmus+ și alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi fondurile structurale și de investiții europene, care sprijină totodată dezvoltarea calitativă a sistemelor din domeniul educației, formării și tineretului din Uniune, acest potențial nu a fost exploatat până în prezent, limitându-se astfel efectele sistemice ale proiectelor și impactul asupra politicii. Organismele naționale responsabile cu gestionarea acestor instrumente diverse ar trebui să comunice și să coopereze cu eficacitate între ele pentru a maximiza impactul fiecărui instrument. Programul ar trebui să permită cooperarea activă cu aceste instrumente, în special prin asigurarea faptului că o cerere de înaltă calitate care nu poate fi finanțată în cadrul programului din cauza fondurilor insuficiente, poate fi luată în considerare pentru finanțare printr-o procedură simplificată, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene. Pentru a simplifica procedura pentru astfel de acțiuni, ar trebui să fie posibil ca acestora să li se atribuie o „marcă de excelență”, ca recunoaștere a calității lor ridicate. Astfel de complementarități între programe ar trebui să permită creșterea de ansamblu a ratelor de succes ale proiectelor.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Considerentul 52 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(52a)  Pentru a maximiza eficiența finanțării europene și a sprijinului politicilor, este important să se promoveze sinergiile și complementaritatea în toate programele relevante într-o manieră coerentă. Astfel de sinergii și complementarități nu ar trebui să conducă la situații în care fondurile alocate programului Erasmus+ să fie utilizate în afara structurii programului, și nici pentru urmărirea altor obiective decât cele prevăzute în prezentul regulament. Orice sinergii și complementarități ar trebui să ducă la simplificarea procedurilor de depunere a cererilor.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Considerentul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute mai ales în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului la egalitatea între bărbați și femei și a dreptului la nediscriminare pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și să promoveze aplicarea articolelor 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(55)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute mai ales în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului la egalitatea între bărbați și femei și a dreptului la nediscriminare pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și să promoveze aplicarea articolelor 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine în mod activ inițiativele care urmăresc sensibilizarea publicului și promovarea percepțiilor pozitive cu privire la oricare dintre grupurile care ar putea face obiectul discriminării, precum și inițiativele care urmăresc egalitatea de gen. Acesta ar trebui, de asemenea, să sprijine eforturile de combatere a decalajului educațional și a dificultăților specifice cu care se confruntă romii, prin facilitarea participării lor depline și active la program. Respectarea drepturilor și a principiilor recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale ar trebui integrată în planificarea, punerea în aplicare, monitorizarea și procesul de evaluare ale programului.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „învățare pe tot parcursul vieții” înseamnă învățare în toate formele sale (formală, non-formală și informală), în orice etapă a vieții, inclusiv educația și îngrijirea copiilor preșcolari, educația generală, educația și formarea profesională, învățământul superior și învățarea în rândul adulților, având ca rezultat o îmbunătățire a cunoștințelor, a competențelor și a atitudinilor sau participarea în societate dintr-o perspectivă personală, civică, culturală, socială și/sau legată de ocuparea forței de muncă, inclusiv asigurarea unor servicii de consiliere și orientare;

(1)  „învățare pe tot parcursul vieții” înseamnă învățare în toate formele sale (formală, non-formală și informală), în orice etapă a vieții, inclusiv educația și îngrijirea copiilor preșcolari, educația generală, educația și formarea profesională, învățământul superior și învățarea în rândul adulților, având ca rezultat o îmbunătățire sau o actualizare a cunoștințelor, a abilităților, a competențelor și a atitudinilor sau participarea în societate dintr-o perspectivă personală, civică, culturală, socială și/sau legată de ocuparea forței de muncă, inclusiv asigurarea unor servicii de consiliere și orientare;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „mobilitate de studiu” înseamnă acțiunea de a se deplasa fizic în altă țară decât țara de reședință, pentru studii, pentru formare sau pentru alt tip de învățare non-formală sau informală. Aceasta poate fi însoțită de măsuri cum ar fi suportul lingvistic, formarea lingvistică și/sau completată de învățarea online și de cooperarea virtuală. În anumite cazuri, aceasta poate lua forma învățării prin utilizarea de instrumente ce țin de tehnologia informației și comunicațiilor;

(2)  „mobilitate de studiu” înseamnă acțiunea de a se deplasa fizic în altă țară decât țara de reședință, pentru studii, pentru formare, inclusiv pentru perfecționare sau recalificare sau pentru alt tip de învățare non-formală sau informală. Aceasta se poate realiza sub formă de stagii, ucenicii, schimburi între tineri, predare sau participare la o activitate de dezvoltare profesională. Ea poate fi însoțită de măsuri cum ar fi suportul lingvistic, inclusiv limbajele naționale ale semnelor, formarea lingvistică și/sau completată de învățarea online și de cooperarea virtuală accesibile.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  „învățare virtuală” înseamnă dobândirea de competențe și cunoștințe prin utilizarea unor instrumente accesibile de informare și comunicare;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  „învățare mixtă” înseamnă dobândirea de competențe și de cunoștințe printr-o combinație de instrumente de educație și formare virtuală și de metode tradiționale de educație și formare;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „sport de masă” înseamnă sportul organizat, practicat la nivel local de sportivi amatori, precum și sportul pentru toți;

(6)  „sport de masă” înseamnă sportul organizat, practicat în mod regulat de sportivi amatori de toate vârstele din motive de sănătate, educaționale sau sociale;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „student” înseamnă orice persoană înscrisă la un ciclu scurt, la licență, masterat sau doctorat ori echivalent într-o instituție de învățământ superior. Această categorie include și tinerii absolvenți recenți;

(7)  „student” înseamnă orice persoană înscrisă la un ciclu scurt, la licență, masterat sau doctorat ori echivalent într-o instituție de învățământ superior sau orice persoană care a absolvit o astfel de instituție în ultimele 24 luni;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „personal” se referă la persoanele care, cu titlu profesional sau pe bază de voluntariat, sunt implicate în educație, formare sau învățarea non-formală; în această categorie intră cadrele didactice universitare, profesorii, formatorii, directorii de unități de învățământ, lucrătorii de tineret, antrenorii sportivi, personalul nedidactic și alți profesioniști din domeniu care participă la promovarea învățării;

(8)  „personal” se referă la persoanele care, cu titlu profesional sau pe bază de voluntariat, sunt implicate în educație la toate nivelurile, formare sau învățarea non-formală; în această categorie intră cadrele didactice universitare, profesorii, formatorii, cercetătorii, directorii de unități de învățământ, lucrătorii de tineret, personalul nedidactic și alți profesioniști din domeniu care participă la promovarea învățării;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  „personal sportiv” înseamnă persoanele implicate în gestionarea, instruirea sau antrenarea unei echipe sportive sau a mai multor sportivi individuali, fie pe bază de remunerație, fie pe bază de voluntariat;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „cursant care urmează o educație și formare profesională” înseamnă orice persoană înscrisă într-un program de educație sau de formare profesională inițială sau continuă, la orice nivel, de la învățământul secundar până la învățământul postliceal, dar și orice persoană care a absolvit recent astfel de programe;

(9)  „cursant care urmează o educație și formare profesională” înseamnă orice persoană înscrisă într-un program de educație sau de formare profesională inițială sau continuă, la orice nivel, de la învățământul secundar până la învățământul postliceal sau orice persoană care a absolvit un astfel de program în precedentele 24 luni;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „elev” înseamnă orice persoană care este înscrisă într-o instituție ce oferă învățământ general, la orice nivel, de la învățământul preșcolar și creșă la învățământul secundar superior, și pe care autoritățile naționale o consideră eligibilă pentru a participa la program, pe teritoriile lor respective;

(10)  „elev” înseamnă orice persoană care este înscrisă într-o instituție ce oferă învățământ general, la orice nivel, de la învățământul preșcolar și creșă la învățământul secundar superior, sau orice persoană școlarizată în afara unui context instituțional și pe care autoritățile competente o consideră eligibilă pentru a participa la program, pe teritoriile lor respective;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  „țară terță neasociată la program” înseamnă o țară terță care nu participă pe deplin la program, dar ale cărei entități juridice pot beneficia în mod excepțional de program, în cazuri justificate corespunzător, în interesul Uniunii;

eliminat

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  „masterat în cotutelă” înseamnă un program de studii integrat, oferit de cel puțin două instituții de învățământ superior, la absolvirea căruia se obține o diplomă unică eliberată și semnată în comun de către toate instituțiile participante și recunoscută oficial în țările în care sunt situate instituțiile participante;

(15)  „masterat sau doctorat în cotutelă” înseamnă un program de studii integrat, oferit de cel puțin două instituții de învățământ superior, la absolvirea căruia se obține o diplomă unică eliberată și semnată în comun de către toate instituțiile participante și recunoscută oficial în țările în care sunt situate instituțiile participante;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  „instituție de învățământ superior” înseamnă orice tip de instituție de învățământ superior care, în conformitate cu legislația sau cu practica națională, oferă diplome recunoscute sau alte calificări de nivel terțiar recunoscute, indiferent de denumirea instituției, precum și orice alt tip de instituție de învățământ superior pe care autoritățile naționale o consideră eligibilă pentru a participa la program, pe teritoriile lor respective;

(18)  „instituție de învățământ superior” înseamnă orice entitate care, în conformitate cu legislația sau cu practica națională, oferă diplome recunoscute sau alte calificări de nivel terțiar recunoscute, indiferent de denumirea instituției, precum și orice entitate comparabilă pe care autoritățile naționale o consideră eligibilă pentru a participa la program, pe teritoriile lor respective;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  „activitate de participare a tinerilor” înseamnă o activitate extrașcolară efectuată de grupuri informale de tineri și/sau de organizații de tineret care se înscrie într-o abordare de învățare non-formală;

(20)  „activitate de participare a tinerilor” înseamnă o activitate extrașcolară efectuată de grupuri informale de tineri și/sau de organizații de tineret care se înscrie într-o abordare de învățare non-formală sau informală și are caracter accesibil și incluziv;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  „lucrător de tineret” înseamnă un profesionist sau un voluntar implicat în învățarea non-formală care îi sprijină pe tineri în dezvoltarea lor personală la nivel socio-educativ și profesional;

(21)  „lucrător de tineret” înseamnă un profesionist sau un voluntar implicat în învățarea non-formală sau informală care îi sprijină pe tineri în dezvoltarea lor personală, inclusiv în dezvoltarea lor la nivel socio-educativ și profesional și în dezvoltarea competențelor;

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  „dialogul UE cu tinerii” înseamnă dialogul cu tinerii și cu organizațiile de tineret, care servește drept forum pentru o reflecție comună permanentă asupra priorităților, a punerii în aplicare și a monitorizării cooperării europene în domeniul tineretului;

(22)  „dialogul UE cu tinerii” înseamnă dialogul dintre decidenții politici, factorii de decizie, experții, cercetătorii sau reprezentanții societății civile, pe de o parte, și tinerii și organizațiile de tineret, pe de altă parte; acesta servește drept forum pentru o reflecție comună permanentă asupra priorităților, a punerii în aplicare și a monitorizării cooperării europene în toate domeniile relevante pentru tineri;

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  „țară terță asociată la program” înseamnă o țară terță care este parte la un acord cu Uniunea, în virtutea căruia poate participa la program, și care îndeplinește toate obligațiile prevăzute în prezentul regulament cu privire la statele membre;

eliminat

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  „persoane cu mai puține oportunități” înseamnă persoane care se confruntă cu obstacole din cauza cărora, din motive economice, sociale, culturale, geografice sau din motive de sănătate, întrucât provin dintr-un context de migrație sau din motive precum un handicap și dificultăți educaționale, nu pot avea acces efectiv la oportunități în cadrul programului;

(25)  „persoane cu mai puține oportunități” înseamnă persoane care se confruntă cu dezavantaje în accesarea programului ca urmare a diverselor obstacole cu care se confruntă, cum ar fi, de exemplu, un handicap, probleme de sănătate, dificultăți în educație, proveniența din alte țări, diferențe culturale, situația economică, socială și geografică, inclusiv persoane ce provin din comunități marginalizate sau care sunt expuse riscului de a se confrunta cu discriminarea bazată pe oricare dintre motivele înscrise la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  „marcă de excelență” înseamnă eticheta de înaltă calitate acordată proiectelor prezentate pentru program, care se consideră că merită să fie finanțate prin program, dar care nu beneficiază de acesta din cauza limitelor bugetare; marca de excelență recunoaște valoarea proiectului propus și susține căutarea unor surse alternative de finanțare.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul general al programului este de a sprijini dezvoltarea educațională, profesională și personală a persoanelor din domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă, la coeziune socială și la consolidarea identității europene. Astfel, programul este un instrument esențial pentru instituirea unui spațiu european al educației, pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și formării, cu agendele sectoriale aferente, pentru promovarea cooperării în domeniul politicii pentru tineret în cadrul strategiei pentru tineret a Uniunii pentru perioada 2019-2027 și pentru dezvoltarea dimensiunii europene a sportului.

1.  Obiectivul general al programului este de a sprijini dezvoltarea educațională, profesională și personală a persoanelor din domeniul educației, formării, activităților destinate tineretului și sportului prin învățare pe tot parcursul vieții, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziune și incluziune socială, la promovarea spiritului civic și la consolidarea identității europene. Astfel, programul este un instrument esențial pentru instituirea unui spațiu european al educației, pentru stimularea inovării în educație și formare și pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și formării, cu agendele sectoriale aferente, pentru promovarea cooperării în domeniul politicii pentru tineret în cadrul strategiei pentru tineret a Uniunii pentru perioada 2019-2027 și pentru dezvoltarea dimensiunii europene a sportului.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să promoveze mobilitatea de studiu, precum și cooperarea, incluziunea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării;

(a)  să promoveze mobilitatea de studiu a persoanelor, precum și cooperarea, incluziunea, echitatea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării;

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să promoveze mobilitatea de studiu în scopul învățării non-formale și participarea activă a tinerilor, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul tineretului

(b)  să promoveze mobilitatea de studiu în scopul învățării non-formale și informale, activitățile interculturale, gândirea critică și participarea activă a tinerilor, precum și cooperarea, incluziunea, calitatea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul tineretului;

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  și să promoveze mobilitatea de studiu a antrenorilor sportivi și a personalului, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul sportului.

(c)  și să promoveze mobilitatea de studiu, la nivelul sportului de mase, a personalului sportiv și a tinerilor care practică un sport în mod regulat, într-un cadru organizat, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul sportului.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  să promoveze învățarea pe tot parcursul vieții printr-o abordare transsectorială între mediile de învățare formale, non-formale și informale și prin sprijinirea parcursurilor de învățare flexibile.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Programul include o dimensiune internațională consolidată, menită să sprijine acțiunea externă a Uniunii și obiectivele sale în materie de dezvoltare, prin cooperarea dintre Uniune și țările terțe.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Descrierea acțiunilor sprijinite în cadrul fiecărei acțiuni-cheie figurează în capitolele II (Educație și formare), III (Tineret) și IV (Sport).

Toate acțiunile din cadrul programului trebuie să conțină o componentă solidă de învățare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului prevăzute la prezentul articol. Descrierea acțiunilor sprijinite în cadrul fiecărei acțiuni-cheie figurează în capitolele II (Educație și formare), III (Tineret) și IV (Sport). Obiectivele operaționale și prioritățile politice corespunzătoare pentru fiecare acțiune sunt specificate în detaliu în programul de lucru menționat la articolul 19.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Valoarea adăugată europeană

 

1.  Programul sprijină numai acele acțiuni și activități care prezintă o valoare adăugată europeană potențială și care contribuie la realizarea obiectivelor menționate la articolul 3.

 

2.  Valoarea adăugată europeană a acțiunilor și activitățile programului se asigură, de exemplu, prin:

 

(a)  caracterul lor transnațional, în special cu privire la mobilitate și la cooperarea care vizează realizarea unui impact sistemic sustenabil;

 

(b)  complementaritatea și sinergiile lor cu alte programe și politici la nivel național, internațional și la nivelul Uniunii;

 

(c)  contribuția acestora la utilizarea efectivă a instrumentelor de transparență și recunoaștere ale Uniunii;

 

(d)  contribuția la elaborarea de standarde de asigurare a calității la nivelul Uniunii, inclusiv carte în domeniu;

 

(e)  contribuția la elaborarea unor standarde comune la nivelul Uniunii în domeniul programelor de educație și de formare;

 

(f)  promovarea dialogului intercultural și interconfesional în întreaga Uniune;

 

(g)  promovarea multilingvismului în Uniune; sau

 

(h)  promovarea unui sentiment european de apartenență și consolidarea unui spirit civic european.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  mobilitatea elevilor și a personalului din școli;

(c)  mobilitatea elevilor și a personalului didactic școlar, preșcolar și de creșă;

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  mobilitatea personalului care se ocupă de educația adulților;

(d)  mobilitatea personalului care se ocupă de educația adulților și a cursanților adulți;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Programul sprijină învățarea virtuală și măsurile de învățare mixtă menite să însoțească activitățile de mobilitate prevăzute la alineatul (1). Programul sprijină măsuri similare și pentru persoanele care nu pot participa la astfel de activități de mobilitate.

 

Comisia se asigură, dacă este cazul, că instrumentele de învățare virtuale și mixte dezvoltate în cadrul programului sunt puse la dispoziția publicului larg.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se poate acorda sprijin pentru pregătirea activităților de mobilitate prevăzute în prezentul articol, inclusiv, după caz, pentru vizite pregătitoare.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  parteneriate pentru cooperare și schimb de practici, inclusiv parteneriate la scară redusă menite să încurajeze un acces mai larg și mai incluziv la program;

(a)  parteneriate strategice pentru cooperare și schimb de practici, inclusiv parteneriate la scară redusă menite să încurajeze un acces mai larg și mai incluziv la program;

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  parteneriate pentru excelență, în special universități europene, centre de excelență profesională și programe de masterat în cotutelă;

(b)  parteneriate pentru excelență, în special universități europene, centre de excelență profesională și programe de masterat și doctorat în cotutelă în cadrul Erasmus Mundus; universitățile și centrele de excelență profesională din Europa implică cel puțin o entitate stabilită într-un stat membru ;

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  parteneriate pentru inovare menite să consolideze capacitatea de inovare a Europei;

(c)  parteneriate pentru inovare, cum ar fi alianțele pentru învățarea în rândul adulților, menite să consolideze capacitatea de inovare a Europei;

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  platforme și instrumente online în vederea unei cooperări virtuale, inclusiv servicii de asistență pentru eTwinning și pentru platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa.

(d)  platforme și instrumente online accesibile și ușor de utilizat în vederea unei cooperări virtuale, inclusiv servicii de asistență pentru eTwinning și pentru platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa, instrumente pentru promovarea utilizării metodelor designului universal pentru învățare, precum și instrumente pentru facilitarea mobilității, cum ar fi legitimația europeană de student, menționată la articolul 25 alineatul (7c).

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  acțiuni specifice de consolidare a capacităților în domeniul învățământului superior în țările terțe care nu sunt asociate la program.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea instrumentelor și a măsurilor Uniunii care promovează calitatea, transparența și recunoașterea competențelor, a aptitudinilor și a calificărilor45;

(b)  sprijinirea instrumentelor și a măsurilor Uniunii care promovează calitatea, transparența, recunoașterea și actualizarea competențelor, a aptitudinilor și a calificărilor45;

__________________

__________________

45 În special, cadrul unic al Uniunii pentru transparența calificărilor și a competențelor, Cadrul european al calificărilor, Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională, Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională, Sistemul European de Transfer și Acumulare al Creditelor, Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, Rețeaua europeană a centrelor de informare din regiunea europeană și a centrelor naționale de informare pentru recunoaștere academică din Uniunea Europeană și rețelele Euroguidance.

45 În special Europass - cadrul unic al Uniunii pentru transparența calificărilor și a competențelor, Cadrul european al calificărilor, Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională, Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională, Sistemul European de Transfer și Acumulare al Creditelor, Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, Rețeaua europeană a centrelor de informare din regiunea europeană și a centrelor naționale de informare pentru recunoaștere academică din Uniunea Europeană și rețelele Euroguidance.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dialogul în materie de politică și cooperarea cu principalele părți interesate, inclusiv cu rețelele existente la nivelul Uniunii, cu organizațiile neguvernamentale europene și cu organizațiile internaționale din domeniul educației și formării;

(c)  dialogul în materie de politică și cooperarea cu părțile interesate relevante și sprijinirea acestora, inclusiv cu rețelele existente la nivelul Uniunii, cu organizațiile internaționale din domeniul educației și formării;

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  măsuri care să contribuie la o punere în aplicare calitativă și favorabilă incluziunii a programului;

(d)  măsuri țintite care contribuie la o punere în aplicare de înaltă calitate și favorabilă incluziunii a programului;

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul sprijină predarea, învățarea, cercetarea și dezbaterile cu privire la aspecte legate de integrarea europeană, prin intermediul următoarelor acțiuni:

Programul sprijină predarea, învățarea, cercetarea și dezbaterile cu privire la aspecte legate de integrarea europeană și la provocările și oportunitățile privind viitorul Uniunii, prin intermediul următoarelor acțiuni:

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior;

eliminat

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării;

(b)  acțiunea Jean Monnet în toate domeniile educației și formării;

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  parteneriate pentru cooperare și schimb de practici, inclusiv parteneriate la scară redusă menite să încurajeze un acces mai larg și mai incluziv la program;

(a)  parteneriate strategice pentru cooperare și schimb de practici, inclusiv parteneriate la scară redusă menite să încurajeze un acces mai larg și mai incluziv la program;

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  platforme și instrumente online pentru cooperare virtuală.

(c)  platforme și instrumente online pentru cooperare virtuală accesibile și ușor de utilizat.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  elaborarea și punerea în aplicare a agendei de politică a Uniunii privind tineretul, cu sprijinul rețelei Wiki pentru tineret;

(a)  elaborarea și punerea în aplicare a agendei de politică a Uniunii privind tineretul, cu sprijinul rețelei Wiki pentru tineret, atunci când este cazul;

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dialogul în materie de politică și cooperarea cu părțile interesate relevante, inclusiv cu rețelele existente la nivelul Uniunii, cu organizațiile neguvernamentale europene și cu organizațiile internaționale în domeniul tineretului, dialogul UE cu tinerii și sprijinirea Forumului European de Tineret;

(c)  dialogul în materie de politică și cooperarea cu părțile interesate relevante și sprijinirea acestora, inclusiv cu rețelele existente la nivelul Uniunii, cu organizațiile europene și internaționale în domeniul tineretului, dialogul UE cu tinerii și sprijinirea Forumului European de Tineret;

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  măsuri care contribuie la o punere în aplicare calitativă și favorabilă incluziunii a programului;

(d)  măsuri care contribuie la o punere în aplicare de înaltă calitate și favorabilă incluziunii a programului;

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În domeniul sportului, programul sprijină, în cadrul acțiunii-cheie 1, mobilitatea personalului și a antrenorilor sportivi.

În domeniul sportului, programul sprijină, în cadrul acțiunii-cheie 1, mobilitatea tinerilor sportivi și a personalului sportiv implicat în sport de mase.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  evenimente sportive organizate fără scop lucrativ care urmăresc dezvoltarea dimensiunii europene a sportului.

(b)  evenimente sportive cu caracter de masă organizate fără scop lucrativ, inclusiv evenimente la scară redusă, care vizează dezvoltarea dimensiunii europene a sportului.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dialogul în materie de politică și cooperarea cu părțile interesate relevante, inclusiv cu organizațiile neguvernamentale europene și cu organizațiile internaționale în domeniul sportului;

(b)  dialogul în materie de politică și cooperarea cu părțile interesate relevante, inclusiv cu organizațiile europene și internaționale în domeniul sportului;

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  măsuri care contribuie la o punere în aplicare de înaltă calitate și favorabilă incluziunii a programului;

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  cooperarea cu alte instrumente ale Uniunii și furnizarea de sprijin altor politici ale Uniunii;

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Capitolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Capitolul IVa

 

Incluziunea

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Strategia de incluziune

 

1.  Comisia elaborează, până la 31 martie 2021, un cadru de măsuri de incluziune, precum și orientări pentru punerea lor în aplicare. Pe baza acestui cadru și acordând o atenție deosebită provocărilor specifice privind accesul la program în contextul național, agențiile naționale elaborează o strategie națională multianuală de incluziune. Această strategie se publică până la 30 iunie 2021, iar punerea sa în aplicare este monitorizată în mod regulat.

 

2.  Cadrul și strategia menționate la alineatul (1) acordă o atenție deosebită următoarelor elemente:

 

(a)  cooperarea cu partenerii sociali, cu autoritățile naționale și locale și cu societatea civilă;

 

(b)  sprijinirea organizațiilor locale, de la nivelul comunității, care lucrează direct cu grupurile-țintă;

 

(c)  informarea grupurilor țintă și comunicarea cu acestea, inclusiv prin difuzarea de informații ușor de utilizat;

 

(d)  simplificarea procedurilor de depunere a cererilor;

 

(e)  furnizarea de servicii specifice de consiliere, formare și sprijin pentru grupurile țintă, atât înainte de depunerea cererilor, cât și pregătirea acestora pentru participarea efectivă a acestora la program;

 

(f)  cele mai bune practici în ceea ce privește accesibilitatea și serviciile de sprijin pentru persoanele cu handicap;

 

(g)  colectarea de date calitative și cantitative corespunzătoare pentru a evalua eficacitatea strategiei;

 

(h)  aplicarea măsurilor de sprijin financiar în conformitate cu articolul 13b.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13b

 

Măsuri de sprijin financiar pentru incluziune

 

1.  Comisia și statele membre cooperează pentru a se asigura că sunt puse în aplicare măsuri adecvate de sprijin financiar, inclusiv de prefinanțare, acolo unde este cazul, pentru a sprijini persoanele cu mai puține oportunități pentru care participarea la program este împiedicată din motive financiare, fie pentru că sunt dezavantajate din punct de vedere economic, fie pentru că costurile suplimentare ale participării la programe determinate de situația lor specifică reprezintă un obstacol semnificativ. Evaluarea motivelor financiare și a nivelului de sprijin se bazează pe criterii obiective.

 

2.  Măsurile de sprijin financiar menționate la alineatul (1) pot include:

 

(a)  sprijin disponibil din alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi Fondul social european +;

 

(b)  sprijin disponibil în cadrul sistemelor naționale;

 

(c)  ajustarea și suplimentarea sprijinului pentru acțiunile de mobilitate disponibile în cadrul programului.

 

3.  Pentru a respecta dispozițiile alineatului (2) litera (c) din prezentul articol, atunci când este necesar, Comisia ajustează sau autorizează agențiile naționale să ajusteze granturile pentru a sprijini acțiunile de mobilitate din cadrul programului. Comisia stabilește, de asemenea, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 14, un buget specific pentru finanțarea măsurilor de sprijin financiar suplimentare din cadrul programului.

 

4.  Costurile măsurilor de facilitare sau sprijinire a incluziunii nu justifică, în niciun caz, respingerea unei cereri în cadrul programului.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 30 000 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 41 097 000 000 EUR la prețurile constante din 2018 (46 758 000 000 EUR în prețuri curente).

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Parlamentul European și Consiliul autorizează creditele anuale disponibile în limitele stabilite de cadrul financiar multianual.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  24 940 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul educației și formării, din care:

(a)  83 % din suma menționată la alineatul (1) pentru acțiunile din domeniul educației și formării, din care:

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  cel puțin 8 640 000 000 EUR ar trebui să se aloce pentru acțiunile din domeniul învățământului superior menționate la articolul 4 litera (a) și la articolul 5 litera (a);

(1)  cel puțin 34,66 % se alocă pentru acțiunile din domeniul învățământului superior menționate la articolul 4 litera (a) și la articolul 5 litera (a);

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  cel puțin 5 230 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul educației și formării profesionale menționate la articolul 4 litera (b) și la articolul 5 litera (a);

(2)  cel puțin 23 % se alocă pentru acțiunile din domeniul educației și formării profesionale menționate la articolul 4 litera (b) și la articolul 5 litera (a);

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  cel puțin 3 790 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul educației școlare menționate la articolul 4 litera (c) și la articolul 5 litera (a);

(3)  cel puțin 15,63 % se alocă pentru acțiunile din domeniul educației școlare, inclusiv cea preșcolară și cea timpurie, menționate la articolul 4 litera (c) și la articolul 5 litera (a);

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  cel puțin 1 190 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul educației adulților menționate la articolul 4 litera (d) și la articolul 5 litera (a);

(4)  cel puțin 6 % se alocă pentru acțiunile din domeniul educației adulților menționate la articolul 4 litera (d) și la articolul 5 litera (a);

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  450 000 000 EUR pentru acțiunile Jean Monnet menționate la articolul 7;

(5)  1,8 % se alocă pentru acțiunile Jean Monnet menționate la articolul 7;

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 –litera a – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  13,91 % din suma menționată la litera (a) de la prezentul alineat se alocă acțiunilor gestionate în principal în mod direct, inclusiv celor prevăzute la articolul 4 litera (e), la articolul 5 literele (b) — (d) și la articolul 6 literele (a) — (f);

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  restul de 5 % poate fi utilizat pentru finanțarea oricăror acțiuni în cadrul capitolului II;

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  3 100 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul tineretului menționate la articolele 8-10;

(b)  10,3 % din suma menționată la alineatul (1) pentru acțiunile din domeniul tineretului menționate la articolele 8-10;

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  550 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul sportului menționate la articolele 11-13 și

(c)  2 % din suma menționată la alineatul (1) pentru acțiunile din domeniul sportului menționate la articolele 11-13; și

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  cel puțin 960 000 000 EUR ca o contribuție la costurile de funcționare ale agențiilor naționale.

(d)  cel puțin 3,2 % din suma menționată la alineatul (1) ca o contribuție la costurile de funcționare ale agențiilor naționale.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Partea rămasă de 1,5 % care nu este alocată în cadrul repartizării orientative prevăzute la primul paragraf poate fi utilizată pentru sprijinirea programului.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În plus față de pachetul financiar prevăzut la alineatul (1) și în vederea promovării dimensiunii internaționale a programului, în cadrul Regulamentului …/… [Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională]46 și al Regulamentului …/…[IPA III]47 se pune la dispoziție o contribuție financiară suplimentară pentru sprijinirea acțiunilor puse în aplicare și gestionate în conformitate cu prezentul regulament. Această contribuție este finanțată în conformitate cu regulamentele de instituire a instrumentelor respective.

3.  În plus față de pachetul financiar prevăzut la alineatul (1) și în vederea promovării dimensiunii internaționale a programului, Regulamentul …/… [Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională]46 și Regulamentul …/…[IPA III]47 oferă contribuții financiare pentru sprijinirea acțiunilor stabilite și puse în aplicare în temeiul prezentului regulament. Prezentul regulament se aplică utilizării acestor fonduri, asigurând în același timp conformitatea cu regulamentele care reglementează IVDCI și, respectiv, IPA III.

__________________

__________________

46 [Referință].

46 [Referință].

47 [Referință].

47 [Referință].

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în punerea în aplicare a programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informației.

4.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în punerea în aplicare a programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informației și pentru recomandări și formare legate de accesibilitate.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Prioritățile pentru alocarea bugetară în funcție de acțiuni, astfel cum se prevede la alineatul (2), sunt stabilite în programul de lucru menționat la articolul 19.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește acțiunile prevăzute la articolele 4-6 la articolul 7 literele (a) și (b) și la articolele 8-10, 12 și 13, programul poate fi deschis participării următoarelor țări terțe:

În ceea ce privește acțiunile prevăzute la articolele 4-6, la articolul 7 literele (a) și (b) și la articolele 8-13, programul poate fi deschis participării entităților juridice din orice țară terță în cazuri justificate în mod corespunzător, în interesul Uniunii.

(a)  țările terțe menționate la articolul 16 care nu îndeplinesc condiția stabilită la articolul respectiv alineatul (2);

 

(b)  orice altă țară terță.

 

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când pun în aplicare programul, inclusiv atunci când selectează participanții și atribuie granturi, Comisia și statele membre se asigură că se depun eforturi pentru promovarea incluziunii sociale și pentru îmbunătățirea informării persoanelor cu mai puține oportunități.

eliminat

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Nivelul sprijinului financiar, cum ar fi granturile, sumele forfetare, ratele forfetare și costurile unitare, este revizuit și ajustat periodic în funcție de costul vieții și cheltuielile de întreținere din țara sau regiunea gazdă, pe baza cifrelor furnizate de Eurostat. Ajustarea costului vieții și a cheltuielilor de întreținere ia în considerare în mod corespunzător cheltuielile de deplasare spre și dinspre țara sau regiunea gazdă.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Pentru a îmbunătăți accesul persoanelor cu mai puține oportunități și pentru a asigura punerea în aplicare fără probleme a programului, Comisia poate ajusta sau poate autoriza agențiile naționale prevăzute la articolul 23 să ajusteze, pe baza unor criterii obiective, granturile acordate pentru sprijinirea acțiunilor de mobilitate din cadrul programului.

eliminat

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul este pus în aplicare prin programele de lucru menționate la articolul [108] din Regulamentul financiar. În plus, programul de lucru precizează suma aproximativă alocată fiecărei acțiuni în parte și modul în care se distribuie fondurile între statele membre și țările terțe asociate la program pentru acțiunile care urmează să fie gestionate prin intermediul agenției naționale. Programul de lucru este adoptat de Comisie prin intermediul unui act de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 31.

Politicile și prioritățile secundare, inclusiv elementele concrete ale inițiativelor specifice menționate la articolele 4-13, se determină în cadrul unui program de lucru, astfel cum se menționează la articolul 110 din Regulamentul financiar. În programul de lucru se prevede, de asemenea, modalitatea de punere în practică a programului. În plus, programul de lucru precizează suma aproximativă alocată fiecărei acțiuni în parte și modul în care se distribuie fondurile între statele membre și țările terțe asociate la program pentru acțiunile care urmează să fie gestionate prin intermediul agenției naționale. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30 pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea programului de lucru.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluare

Evaluări, analiza la jumătatea perioadei și revizuirea

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

1.  Toate evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea intermediară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului. De asemenea, evaluarea respectivă este însoțită de o evaluare finală a programului precedent.

2.  Analiza la jumătatea perioadei a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar în orice caz nu mai târziu de 31 decembrie 2024. De asemenea, evaluarea respectivă este însoțită de o evaluare finală a programului precedent, care va fi inclusă în evaluarea la jumătatea perioadei. Pe lângă evaluarea eficacității și a performanțelor globale ale programului, analiza la jumătatea perioadei evaluează în special gradul de implementare a măsurilor de incluziune prevăzute la capitolul IVa, eforturile depuse pentru simplificarea programului în folosul beneficiarilor, precum și implementarea noilor inițiative menționate la articolul 5 litera (b) și la articolul 8 litera (c). În cadrul acestui proces, ea examinează defalcarea participării la program, în special în ceea ce privește persoanele cu mai puține oportunități.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Fără a aduce atingere cerințelor prevăzute în capitolul IX și obligațiilor agențiilor naționale, astfel cum se menționează la articolul 24, statele membre prezintă Comisiei, până la 30 aprilie 2024, un raport cu privire la punerea în aplicare și impactul programului pe teritoriile lor respective.

3.  Fără a aduce atingere cerințelor prevăzute în capitolul IX și obligațiilor agențiilor naționale, astfel cum se menționează la articolul 24, statele membre prezintă Comisiei, până la 30 aprilie 2024, un raport cu privire la punerea în aplicare și impactul programului pe teritoriile lor respective. SEAE prezintă un raport similar privind punerea în aplicare și impactul programului în țările în curs de dezvoltare participante.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Atunci când este necesar și în funcție de rezultatele analizei la jumătatea perioadei, Comisia prezintă propuneri legislative corespunzătoare de modificare a prezentului regulament. Comisia se prezintă în fața comisiei competente din cadrul Parlamentului European și în fața organului competent al Consiliului pentru a prezenta rezultatele analizei la jumătatea perioadei, inclusiv decizia sa referitoare la oportunitatea modificării prezentului regulament.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului.

4.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de trei ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

5.  Comisia transmite toate evaluările și analiza la jumătatea perioadei, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agențiile naționale menționate la articolul 24 elaborează o strategie coerentă în privința comunicării, difuzării și exploatării eficace a rezultatelor activităților sprijinite în cadrul acțiunilor pe care le gestionează în cadrul programului, sprijină Comisia referitor la sarcina sa generală de a difuza informații cu privire la program și rezultatele sale, inclusiv informații cu privire la acțiuni și activități gestionate la nivel național și la nivelul Uniunii și cu privire la rezultatele acestora, și informează grupurile-țintă relevante referitor la acțiunile și activitățile întreprinse în țara lor.

1.  În cooperare cu Comisia și pe baza unui cadru la nivelul Uniunii, agențiile naționale menționate la articolul 24 elaborează o strategie coerentă în privința comunicării, difuzării și exploatării eficace a rezultatelor activităților sprijinite în cadrul acțiunilor pe care le gestionează în cadrul programului, și sprijină Comisia referitor la sarcina sa generală de a difuza informații cu privire la program și rezultatele sale, inclusiv informații cu privire la acțiuni și activități gestionate la nivel național și la nivelul Uniunii și cu privire la rezultatele acestora. Agențiile naționale informează grupurile-țintă relevante cu privire la acțiunile și activitățile întreprinse în țara lor, în vederea îmbunătățirii cooperării între părțile interesate și a sprijinirii unei abordări transsectoriale în ceea ce privește punerea în aplicare a programului. Atunci când desfășoară activități de comunicare și de informare și atunci când difuzează informații, Comisia și agențiile naționale acordă o atenție deosebită, în conformitate cu capitolul IVa, persoanelor cu mai puține oportunități, pentru a crește gradul de participare a acestora la program.

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Toate documentele esențiale ale programului pentru beneficiari, inclusiv formularele de candidatură, instrucțiunile și informațiile esențiale, sunt puse la dispoziție cel puțin în toate limbile oficiale ale Uniunii.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

4.  Comisia implementează într-un mod accesibil acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Agențiile naționale difuzează, de asemenea, informații privind programul către serviciile de orientare profesională din instituțiile de învățământ și de formare profesională și către serviciile de ocupare a forței de muncă.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre iau toate măsurile necesare și corespunzătoare pentru a înlătura orice obstacol juridic și administrativ din calea bunei funcționări a programului, inclusiv, atunci când este posibil, măsuri vizând rezolvarea problemelor care creează dificultăți la obținerea vizelor.

2.  Statele membre iau toate măsurile necesare și corespunzătoare pentru a înlătura orice obstacol juridic și administrativ din calea bunei funcționări a programului, inclusiv, atunci când este posibil, măsuri vizând evitarea impozitării granturilor, asigurarea transferabilității drepturilor între sistemele sociale din Uniune și rezolvarea problemelor care creează dificultăți la obținerea vizelor sau a permiselor de ședere.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Pe baza declarației anuale privind gestionarea a agenției naționale, a avizului de audit independent cu privire la aceasta și a analizei Comisiei privind conformitatea și performanța agenției naționale, autoritatea națională informează Comisia, în fiecare an, cu privire la activitățile sale de monitorizare și supervizare a programului.

9.  Pe baza declarației anuale privind gestionarea a agenției naționale, a avizului de audit independent cu privire la aceasta și a analizei Comisiei privind conformitatea și performanța agenției naționale, autoritatea națională informează Comisia, în fiecare an, cu privire la activitățile sale de monitorizare și supervizare a programului. Atunci când este posibil, aceste informații sunt puse la dispoziția publicului.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  are competențele de specialitate necesare pentru a acoperi toate sectoarele programului;

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  În cooperare cu Comisia, agențiile naționale se asigură că procedurile instituite pentru punerea în aplicare a regulamentului sunt consecvente și simple și că informațiile sunt de înaltă calitate, inclusiv prin elaborarea de standarde comune pentru candidaturile de proiect și evaluare. Agențiile naționale se consultă periodic cu beneficiarii programului pentru a asigura respectarea acestei cerințe.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dacă este cazul, fonduri suplimentare pentru măsurile adoptate în temeiul articolului 6 litera (d) și a articolului 10 litera (d).

(c)  dacă este cazul, fonduri suplimentare pentru măsurile adoptate în temeiul articolului 6 litera (d), al articolului 10 litera (d) și al articolului 13 litera (ba).

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia este responsabilă de punerea în aplicare a acțiunilor pe care le gestionează direct. Prin urmare, aceasta gestionează toate etapele privind cererile de granturi și candidaturile de proiect pentru acțiunile programului enumerate în capitolele II, III și IV atunci când acestea sunt depuse de rețele la nivelul Uniunii, de organizații europene și de organizații internaționale.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Pentru a asigura o punere în aplicare coerentă a programului în toate statele membre și în toate țările terțe menționate la articolul 17, se organizează întâlniri periodice cu rețeaua agențiilor naționale.

7.  Pentru a asigura o punere în aplicare consecventă a programului în toate statele membre și în toate țările terțe menționate la articolul 17 și pentru a se asigura schimbul de bune practici, se organizează întâlniri periodice cu rețeaua agențiilor naționale. Sunt invitați să participe la aceste întâlniri experți externi, inclusiv reprezentanți ai societății civile, ai partenerilor sociali și ai țărilor terțe asociate la program. Parlamentul European este invitat la aceste întâlniri în calitate de observator.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  În vederea simplificării și armonizării procesului de depunere a cererilor, Comisia asigură, până la 30 iunie 2024, un instrument comun, multilingv, sub forma unui ghișeu unic, destinat programului. Instrumentul respectiv este pus la dispoziție, atât online, cât și într-o formă adaptată pentru dispozitivele mobile, pentru toate entitățile care sunt beneficiare ale programului sau care participă la administrarea programului. Instrumentul furnizează, de asemenea, informații cu privire la posibili parteneri pentru potențialii beneficiari.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b.  Comisia se asigură că rezultatele proiectelor sunt disponibile în mod public și difuzate pe scară largă pentru a promova schimbul de bune practici între agențiile naționale, părțile interesate și beneficiarii programului.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7c.  Până la 31 decembrie 2021, Comisia elaborează o legitimație europeană de student destinată tuturor studenților care participă la program. Până la 31 decembrie 2025, Comisia pune la dispoziția tuturor studenților din Uniune legitimația europeană de student.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este responsabilă de controalele de supervizare cu privire la acțiunile și activitățile programului gestionate de agențiile naționale. Ea stabilește cerințele minime pentru controalele efectuate de agenția națională și de organismul de audit independent.

2.  Comisia este responsabilă de controalele de supervizare cu privire la acțiunile și activitățile programului gestionate de agențiile naționale. Ea stabilește cerințele minime pentru controalele efectuate de agenția națională și de organismul de audit independent, ținând seama de sistemele de control intern ale finanțelor publice naționale.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  O acțiune care a beneficiat de o contribuție în cadrul programului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri.

2.  O acțiune care a beneficiat de o contribuție în cadrul programului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. Finanțarea cumulată nu depășește costurile eligibile totale ale acțiunii.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Acțiunile eligibile în cadrul programului care au fost evaluate în cursul unei cereri de propuneri lansate în temeiul programului și care respectă cerințele minime de calitate din cererea de propuneri respectivă, dar care nu sunt finanțate din cauza constrângerilor bugetare, pot fi selectate pentru a beneficia de finanțare din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI). În acest caz, se aplică ratele de cofinanțare și normele de eligibilitate care se bazează pe prezentul regulament. Aceste acțiuni sunt puse în aplicare de autoritatea de management menționată la articolul [65] din Regulamentul (UE) XX [RDC], în conformitate cu normele stabilite în respectivul regulament și în regulamentele specifice fondurilor, inclusiv cu normele privind corecțiile financiare.

4.  Acțiunile eligibile în cadrul programului, care respectă următoarele condiții cumulative și comparative:

 

- au fost evaluate în cadrul unei cereri de propuneri în temeiul programului;

 

- respectă cerințele minime de calitate din respectiva cerere de propuneri;

 

- nu pot fi finanțate în cadrul respectivei cereri de propuneri din motive de constrângeri bugetare;

 

le poate fi acordată o marcă de excelență ca recunoaștere a calității lor ridicate, facilitând astfel candidatura lor la finanțare din alte surse sau selectarea acestora pentru a beneficia de finanțare din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), fără un nou proces de depunere a cererii. În acest caz, se aplică ratele de cofinanțare și normele de eligibilitate care se bazează pe prezentul regulament. Aceste acțiuni sunt puse în aplicare de autoritatea de management menționată la articolul [65] din Regulamentul (UE) XX [RDC], în conformitate cu normele stabilite în respectivul regulament și în regulamentele specifice fondurilor, inclusiv cu normele privind corecțiile financiare.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 20 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 19 și 20 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 20 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectiva. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolele 19 și 20 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectiva. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 31

eliminat

Procedura comitetului

 

1.  Comisia este asistată de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

2.  Comitetul se poate reuni în formațiuni specifice pentru a se ocupa de aspecte sectoriale. Dacă este cazul, în conformitate cu regulamentul său de procedură și pe bază ad-hoc, experți externi, inclusiv reprezentanți ai partenerilor sociali, pot fi invitați să participe la reuniunile sale în calitate de observatori.

 

3.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Anexa I

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anexa I

eliminat

Indicatori

 

(1)  Mobilitate de studii de înaltă calitate pentru persoane provenind din medii diferite

 

(2)  Europenizarea și internaționalizarea organizațiilor și instituțiilor

 

Ce se măsoară?

 

(3)  Numărul persoanelor care iau parte la activități de mobilitate în cadrul programului

 

(4)  Numărul persoanelor care dispun de mai puține oportunități care iau parte la activități de mobilitate în cadrul programului

 

(5)  Ponderea participanților care consideră că participarea lor la activități de mobilitate de studii în cadrul programului le-a fost utilă

 

(6)  Numărul instituțiilor și al organizațiilor sprijinite de program în cadrul acțiunii-cheie 1 (mobilitatea de studii) și al acțiunii-cheie 2 (cooperarea)

 

(7)  Numărul organizațiilor nou-venite sprijinite de program în cadrul acțiunii-cheie 1 (mobilitatea de studii) și al acțiunii-cheie 2 (cooperarea)

 

(8)  Ponderea instituțiilor și organizațiilor sprijinite de program care au dezvoltat practici de înaltă calitate ca urmare a participării lor la program

 

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa Ia

 

Toți indicatorii cantitativi sunt defalcați cel puțin în funcție de statul membru și de gen.

 

Obiectiv de evaluat: Acțiunea-cheie 1 – Mobilitatea în scopul învățării

 

Indicatori:

 

Numărul de persoane care iau parte la acțiuni și activități de mobilitate în cadrul programului;

 

Numărul de persoane care utilizează instrumente de învățare virtuală sau mixtă pentru a sprijini mobilitatea în cadrul programului;

 

Numărul de persoane care utilizează instrumente de învățare mixtă sau virtuală deoarece nu pot participa la activități de mobilitate;

 

Numărul de organizații/instituții care iau parte la acțiuni și activități de mobilitate în cadrul programului;

 

Numărul de organizații/instituții care utilizează instrumente de învățare virtuală sau mixtă pentru a sprijini mobilitatea în cadrul programului;

 

Numărul de organizații/instituții care utilizează instrumente de învățare mixtă sau virtuală deoarece nu pot participa la activități de mobilitate;

 

Ponderea participanților care consideră că participarea lor la activitățile din cadrul acțiunii-cheie 1 le-a adus beneficii;

 

Ponderea participanților care consideră că au un simț al apartenenței europene mai puternic în urma participării la program;

 

Ponderea participanților care consideră că și-au îmbunătățit cunoștințele de limbi străine în urma participării la program;

 

Obiectiv de evaluat: Acțiunea-cheie 2 – Cooperarea între organizații și instituții

 

Indicatori:

 

Numărul de organizații/instituții sprijinite de program în cadrul acțiunii-cheie 2;

 

Ponderea organizațiilor/instituțiilor care consideră că participarea lor la activitățile din cadrul acțiunii-cheie 2 le-a adus beneficii;

 

Numărul de organizații/instituții care utilizează instrumentele și platformele Uniunii destinate cooperării;

 

Obiectiv de evaluat: Acțiunea-cheie 3 – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare

 

Indicatori:

 

Numărul persoanelor și al organizațiilor/instituțiilor care beneficiază de acțiuni din cadrul acțiunii-cheie 3;

 

Obiectiv de evaluat: Incluziunea

 

Indicatori:

 

Numărul persoanelor cu mai puține oportunități care iau parte la acțiuni și activități de mobilitate;

 

Numărul persoanelor cu mai puține oportunități care utilizează instrumente de învățare virtuală sau mixtă pentru a sprijini mobilitatea în cadrul programului;

 

Numărul persoanelor cu mai puține oportunități care utilizează instrumente de învățare mixtă sau virtuală deoarece nu pot participa la activități de mobilitate;

 

Numărul organizațiilor nou-venite sprijinite de program în cadrul acțiunii-cheie 1 și al acțiunii-cheie 2;

 

Ponderea participanților cu mai puține oportunități care consideră că participarea lor la program le-a adus beneficii;

 

Obiectiv de evaluat: Simplificare

 

Indicatori:

 

Numărul parteneriatelor la scară redusă sprijinite în cadrul acțiunii-cheie 2;

 

Ponderea participanților care consideră că procedurile de depunere a candidaturii, participare și evaluare sunt proporționale și simple;

 

Durata medie de timp necesară pentru finalizarea fiecărei cereri, în funcție de acțiune, comparativ cu programul precedent;

  • [1]  JO C 62, 15.2.2019, p. 194.
  • [2]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură trebuie înțeleasă ca un pachet. În cazul în care pachetul financiar pentru programul 2021-2027 este mai mic decât suma prevăzută la articolul 14 alineatul (1) din poziția Parlamentului, Parlamentul European își rezervă dreptul de a-și reexamina sprijinul pentru oricare dintre acțiunile din cadrul programului, pentru a se asigura că activitățile de bază ale programului și sprijinul său sporit pentru măsurile de incluziune pot fi efectiv furnizate.

În plus, Parlamentul European clarifică faptul că sprijinul său pentru noile inițiative incluse în poziția sa — în special universitățile europene, centrele de excelență profesională și DiscoverEU — este condiționat de (a) evaluarea etapelor pilot în curs și (b) definirea ulterioară a fiecărei inițiative. În absența celor menționate mai sus, Parlamentul European își va utiliza prerogativele în cadrul procedurii bugetare anuale pentru a plasa fondurile relevante în rezervă până când vor fi îndeplinite aceste condiții.

EXPUNERE DE MOTIVE

La 30 mai 2018, Comisia Europeană și-a prezentat propunerea privind noul program Erasmus(+), care a venit după propunerea sa din 2 mai 2018 privind noul cadru financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027. În propunerea privind noul CFM Comisia a prevăzut resurse suplimentare considerabile pentru noul program Erasmus(+) (o creștere reală de 93% față de CFM în curs), ceea ce reflectă strategia sa de a investi în oameni și de a sprijini programele de succes.

Evaluarea de către raportor a propunerii Comisiei și abordarea sa față de proiectul de raport

Raportorul salută în mod lipsit de echivoc propunerea Comisiei, în special faptul că aceasta a păstrat structura programului care s-a dovedit reușită și care a dat rezultate bune în programul în curs. Atunci când programele sunt reușite, schimbările trebuie să se axeze pe elementele care trebuie într-adevăr modificate (evoluție în loc de revoluție), ceea ce realizează efectiv propunerea Comisiei. Pe lângă faptul că păstrează structura eficace a programului, Comisia integrează, de asemenea, unele învățăminte importante extrase din evaluarea la jumătatea perioadei și din rezoluția Parlamentului din 2 februarie 2017, redactată de raportor. În acest sens, trebuie salutată axarea mai puternică pe incluziune și simplificare, vizibilă cel puțin în mesajele principale ale Comisiei. Același lucru este valabil și pentru decizia de a elimina mecanismul de garantare a împrumuturilor pentru studenți. Deși ideea de la baza acestui mecanism avea meritele sale, este important să se recunoască situațiile în care bunele idei nu au funcționat în practică și să se ia deciziile corespunzătoare.

Sunt de salutat și alte schimbări: aplicarea structurii bazate pe acțiuni-cheie în cazul sporturilor, îmbunătățirea oportunităților de mobilitate pentru elevi în cadrul acțiunii-cheie 1 și implementarea acțiunilor Jean Monnet care vizează toate formele de educație și formare. Raportorul salută, de asemenea, noile inițiative emblematice incluse în propunerea Comisiei. Fondurile destinate programului Erasmus trebuie folosite pentru promovarea unei rețele a universităților europene bazate pe excelență, pentru ca Europa să poată concura cu cei mai buni din lume, și ar trebui depuse eforturi suplimentare pentru a cultiva o cooperare bazată pe excelență între prestatorii de formare profesională. Programul DiscoverEU, atât timp cât se axează pe învățare, le oferă tinerilor posibilitatea de a descoperi Uniunea Europeană și întreaga sa diversitate culturală și lingvistică și de a dobândi, prin activități educaționale neformale sau informale, aptitudini non-tehnice, precum cele de comunicare, de lucru în echipă, de creativitate și de soluționare a problemelor.

Amendamentele principale din raport trebuie văzute în acest context general de sprijin față de abordarea propusă de Comisie. Cu toate acestea, raportorul consideră că următoarele modificări sunt de o importanță critică pentru a-i permite noii generații a programului Erasmus(+) să creeze oportunități de calitate pentru cât mai multe persoane cu putință.

Buget

Deși se bucură de un mare succes în general, programul Erasmus(+) actual s-a confruntat în permanență cu un nivel scăzut de succes în cazul proiectelor, ceea ce poate genera în final în rândul candidaților un sentiment de frustrare și poate submina valoarea programului. Este absolut necesar ca programul următor să se bucure de un succes mai mare. De asemenea, având în vedere obiectivele de triplare a numărului participanților, de îmbunătățire a includerii grupurilor mai greu accesibile și de introducere a trei noi inițiative importante, nu este realist să se susțină că o creștere reală de 93% este suficientă pentru extinderea și îmbunătățirea programului. Parlamentul European s-a arătat consecvent în insistența sa ca fondurile destinate programului Erasmus(+) să fie triplate în termeni reali, deși chiar și această majorare este mai mică decât solicitările enunțate anterior de unii actori, inclusiv de Președintele Comisiei și de unele state membre. Prin urmare, raportorul introduce un amendament care vizează triplarea bugetului la prețurile din 2018. Pentru moment, toate celelalte alocări bugetare sunt exprimate în procente, din motive de facilitare a negocierii, cu unele ajustări pentru a reflecta extinderea domeniului de aplicare a mobilității pentru educația adulților (cursanți și personal), școli (inclusiv profesorii din învățământul preșcolar și personalul din învățământul preșcolar) și sport (sunt incluși tinerii care practică în mod regulat sportul organizat) și un accent mai puternic pe EFP.

Incluziunea

Acțiunile de comunicare legate de propunerea privind noul program Erasmus(+) enunță clar faptul că noul program se va axa în mod special pe extinderea accesului și îmbunătățirea incluziunii sociale. Textul juridic se arată, însă, timid în acest sens. În primul rând, el nu face decât să le solicite statelor membre și Comisiei să depună eforturi suplimentare și introduce posibilitatea ajustării granturilor. Prin urmare, raportorul conferă o importanță mult mai mare măsurilor de incluziune prin crearea în cadrul textului juridic a unui capitol separat privind incluziunea, în care statele membre sunt obligate să elaboreze o strategie de asigurare a incluziunii bazată pe o serie de parametri posibili în cadrul stabilit de Comisie. De asemenea, el solicită în mod explicit Comisiei și statelor membre să ofere sprijin financiar persoanelor cu mai puține oportunități al căror acces la program este îngreunat din cauza dezavantajelor economice sau din cauza faptului că costurile de participare sunt prohibitive din cauza situației lor specifice.

În sfârșit, proiectul de regulament permite participarea la o „mobilitate pe baza învățării virtuale”. Raportorul exprimă clar faptul că mobilitatea este inerent fizică, dar că învățarea virtuală poate completa, însă nu poate înlocui niciodată mobilitatea fizică. Învățarea virtuală poate funcționa ca înlocuitor numai în cazurile în care persoanele nu pot călători într-o altă țară.

În esență, scopul raportorului este de a conferi incluziunii o poziție mult mai proeminentă, de a întări măsurile menite să o promoveze și de a ușura procesul de evaluare a măsurii în care programul a realizat aceste obiective. Raportorul consideră că este extrem de important ca la sfârșitul ciclului de funcționare a programului să putem evalua cu precizie faptul dacă Erasmus(+) a asigurat într-adevăr un grad mai mare de incluziune, oferindu-le persoanelor din medii dezavantajate mai multe posibilități de a participa la schimburi de mobilitate efective. Dacă Uniunea nu se va putea lăuda cu 12 milioane de participanți până la sfârșitul lui 2027, însă va putea spune cu mâna pe inimă că programul a devenit mai incluziv și a oferit oportunități de calitate unui număr mai mare de persoane, atunci se va putea mândri pe bună dreptate cu aceste realizări. Programul ar trebui să se axeze mai mult pe calitate, nu pe cantitate.

Controlul parlamentar

Raportorul adoptă poziția Comisiei conform căreia programul trebuie să se bucure de o anumită flexibilitate pe durata ciclului său de viață de șapte ani. Realitățile și prioritățile pot suferi schimbări și ar fi inoportun să periclităm programul din cauza percepției noastre, bazate pe situația din 2018, a modului în care vor evolua sau trebuie să evolueze lucrurile. Totodată, asigurarea flexibilității nu este același lucru cu acordarea unui cec în alb Comisiei. Un regulament elegant își are, fără îndoială, avantajele sale, însă impune inevitabil opțiuni politice considerabile care trebuie alese în cadrul programelor de lucru. Noile inițiative, precum DiscoverEU sau Universități Europene, sunt idei demne de atenție, însă sunt totodată definite foarte sumar și vor trebui să-și găsească forma efectivă în cursul implementării programului în funcție de experiențele dobândite de fazele lor pilot. Prioritățile politice și alocațiile bugetare corespondente sunt lăsate în seama programelor de lucru. Din toate aceste motive este esențial ca programele de lucru să fie adoptate prin acte delegate, și nu prin acte de punere în aplicare. Această abordare are meritul de a menține un grad maxim de flexibilitate în cadrul programului și de a garanta că Parlamentul își poate exercita dreptul de control și poate să supravegheze acțiunile executivului. Singura alternativă viabilă la această abordare optimizată ar fi includerea unui nivel mult mai complex de detaliere în cuprinsul regulamentului însuși, ceea ce ar contrazice obiectivul flexibilității.

Simplificare

La fel ca incluziunea, simplificarea a figurat proeminent în acțiunile de comunicare din jurul programului. Totuși, în cuprinsul regulamentului sunt foarte puține măsuri specifice în acest sens. Raportorul salută promovarea parteneriatelor de mică anvergură, dar raportul introduce totodată o serie de amendamente menite să îmbunătățească procesele de depunere a cererilor și de gestiune și să faciliteze mobilitatea. De asemenea, raportorul întărește dispozițiile menite să îmbunătățească cooperarea și schimburile de bune practici între agențiile naționale și să promoveze standarde comune pentru depunerea cererilor și pentru evaluare. În sfârșit, raportorul introduce indicatori pentru evaluarea simplificării.

Aspecte legate de continuitate

Precum se menționează mai sus, raportorul sprijină ideea continuității, scoasă în evidență de Comisie, și, prin urmare, dorește să mențină două elemente esențiale din programul actual:

a)  Numele. În opinia raportorului, numele Erasmus+ este deja bine cunoscut și reflectă faptul că acest program nu ține doar de învățământul superior, ci cuprinde și o serie de alte programe din trecut. Prin urmare, este de preferat să se păstreze numele actual.

b)  Valoarea adăugată europeană. Este important să se precizeze că viitorul program ar trebui să acorde sprijin proiectelor care pot să genereze o valoare adăugată europeană. Pe lângă măsurile ce vizează valoarea adăugată europeană din programul actual, raportorul se inspiră și din raportul recent al Curți de Conturi Europene referitor la acest program.

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (17.12.2018)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Raportor pentru aviz: Ignazio Corrao

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei de a institui programul Uniunii „Erasmus” pentru educație, formare, tineret și sport, de abrogare a fostului program Erasmus + 2014-2020, include o dimensiune internațională ca „element fundamental și transversal relevant pentru mobilitate, cooperare, precum și pentru activități de dialog politic”.

Finanțarea dimensiunii internaționale va decurge din instrumentele de finanțare externă, în conformitate cu regulamentele proprii. Nivelul finanțării va fi stabilit în ciclul de programare de îndată ce aceste instrumente vor fi puse în aplicare. Toate finanțările trebuie să fie în concordanță cu obiectivele instrumentelor. Obiectivul propunerii este, pentru dimensiunea internațională a programului, să „asigure sinergii cu instrumentele externe ale Uniunii, cu scopul de a atinge obiectivele acțiunilor sale externe, respectiv sprijinirea dezvoltării umane și instituționale în țări terțe, inclusiv în țări în curs de dezvoltare și menținerea unui dialog cu tineretul lor, ca element esențial în construirea unor societăți mai reziliente și în consolidarea încrederii între culturi”.

Deși obiectivul general al prezentei propuneri este sprijinit, raportorul este preocupat de trimiterile limitate la dimensiunea internațională și, prin urmare, de legătura cu nevoile și strategiile externe și, în special, de dezvoltare ale Uniunii și de nevoile și strategiile țărilor partenere.

Amendamentele depuse de raportor urmăresc următoarele obiective:

să sublinieze că programul propus trebuie să fie în concordanță cu principiile și valorile Uniunii Europene, precum și cu obiectivele politicii externe,

să asigure contribuția programului la obiectivele de dezvoltare durabilă și, în dimensiunea sa internațională, la dezvoltarea umană și instituțională în țările terțe și la eradicarea sărăciei în țările în curs de dezvoltare,

să promoveze migrația circulară și să evite exodul de creiere prin corelarea acțiunilor de mobilitate cu măsuri de încurajare a întoarcerii acasă a studenților și a cercetătorilor,

să impună respectarea, în cadrul programelor, a aproprierii proceselor de către țările partenere.

Raportorul salută stabilirea nivelurilor de finanțare în faza de programare, pe baza strategiilor naționale și regionale de dezvoltare și în conformitate cu acestea, dar subliniază că trebuie să se țină seama de importanța educației pentru dezvoltarea durabilă în definirea sectoarelor prioritare de cooperare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru cultură și educație, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Într-un context marcat de schimbări rapide și profunde survenite ca urmare a revoluției tehnologice și a globalizării, realizarea de investiții în mobilitatea de studiu, în cooperare și în dezvoltarea de politici inovatoare în domeniile educației, formării, tineretului și sportului este esențială pentru construirea unor societăți reziliente, favorabile incluziunii și bazate pe coeziune și pentru susținerea competitivității Uniunii, contribuind totodată la consolidarea identității europene și la realizarea unei Uniuni mai democratice.

(1)  Într-un context marcat de schimbări rapide și profunde survenite ca urmare a revoluției tehnologice și a globalizării, realizarea de investiții în mobilitatea de studiu, în cooperare și în dezvoltarea de politici inovatoare în domeniile educației, formării, tineretului și sportului este esențială pentru construirea unor societăți reziliente, favorabile incluziunii și bazate pe coeziune și pentru susținerea competitivității Uniunii, contribuind totodată la consolidarea identității, principiilor și valorilor europene și la realizarea unei Uniuni mai democratice.

Justificare

Orice acțiune întreprinsă în cadrul acestui program ar trebui să fie coerentă cu principiile și valorile Uniunii Europene, în special cele de la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană: respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  La 16 septembrie 2016, la Bratislava, liderii celor douăzeci și șapte de state membre au subliniat faptul că sunt hotărâte să ofere oportunități mai bune pentru tineret. În Declarația de la Roma semnată la 25 martie 2017, liderii celor 27 de state membre, ai Consiliului European, ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene s-au angajat să întreprindă acțiuni în vederea unei Uniuni în care tinerii primesc cea mai bună educație și formare și în care pot studia și găsi locuri de muncă pe întreg teritoriul ei, o Uniune care păstrează patrimoniul nostru cultural și promovează diversitatea culturală.

(5)  La 16 septembrie 2016, la Bratislava, liderii celor douăzeci și șapte de state membre au subliniat faptul că sunt hotărâte să ofere oportunități mai bune pentru tineret. În Declarația de la Roma semnată la 25 martie 2017, liderii celor 27 de state membre, ai Consiliului European, ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene s-au angajat să întreprindă acțiuni în vederea unei Uniuni în care tinerii primesc cea mai bună educație și formare și în care pot studia și găsi locuri de muncă pe întreg teritoriul ei, o Uniune care păstrează patrimoniul nostru cultural și promovează diversitatea culturală. Totodată, liderii UE s-au angajat să dezvolte în continuare parteneriatele existente și să creeze altele noi, să promoveze stabilitatea și prosperitatea în vecinătatea imediată a Europei către est și sud, precum și în Orientul Mijlociu, în Africa și în lume.1a

 

_________________

 

1a Declarația liderilor a 27 de state membre și a Consiliului European, a Parlamentului European și a Comisiei Europene, adoptată la 25.3.2017

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Programul ar trebui să contribuie la promovarea și la conservarea patrimoniului istoric, artistic și cultural al Uniunii și al statelor sale membre, sprijinind activitățile de mobilitate și de cooperare care favorizează dezvoltarea competențelor necesare pentru protecția și promovarea patrimoniului artistic și cultural european.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Ar trebui stimulată dimensiunea internațională a programului, care vizează oferirea unui număr mai mare de oportunități pentru mobilitate, cooperare și dialog politic cu țările terțe care nu sunt asociate la program. Pornind de la punerea în aplicare cu succes a activităților internaționale în ceea ce privește învățământul superior și tineretul în cadrul programelor precedente din domeniul educației, formării și tineretului, ar trebui ca activitățile de mobilitate internațională să fie extinse și în alte sectoare, cum ar fi educația și formarea profesională.

(18)  Ar trebui stimulată dimensiunea internațională a programului, care vizează oferirea unui număr mai mare de oportunități pentru mobilitate, cooperare și dialog politic cu țările terțe care nu sunt asociate la program, în special cu țările în curs de dezvoltare. Pornind de la punerea în aplicare cu succes a activităților internaționale în ceea ce privește învățământul superior și tineretul în cadrul programelor precedente din domeniul educației, formării și tineretului, ar trebui ca activitățile de mobilitate internațională să fie extinse și în alte sectoare, cum ar fi educația, formarea profesională, sportul și cultura. Dimensiunea internațională ar trebui să promoveze înțelegerea între popoare și dialogul intercultural și să contribuie la eradicarea sărăciei și la dezvoltarea durabilă. Ar trebui să încurajeze resortisanții țărilor în curs de dezvoltare să se întoarcă în țările lor de origine la sfârșitul perioadelor lor de studiu sau de cercetare, pentru a putea contribui la dezvoltarea economică și bunăstarea respectivelor țări în curs de dezvoltare. Prin punerea în aplicare a programului, acesta ar trebui, de asemenea, să vizeze extinderea accesului la studiu pentru grupurile dezavantajate și vulnerabile și abordarea în mod activ a nevoilor speciale de învățare ale persoanelor cu handicap.

Justificare

Acest program ar trebui să contribuie la ODD și să fie coerent și complementar cu alte politici ale UE. Obiectivele UE în materie de cooperare pentru dezvoltare ar trebui, prin urmare, să fie menționate explicit ca obiective ale dimensiunii internaționale a regulamentului. Pentru a promova migrația circulară, promovarea mobilității trebuie să fie însoțită de încurajarea întoarcerii studenților și a cercetătorilor în țările de origine. Accesul extins este conform valorilor europene privind demnitatea și egalitatea umană.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Totodată, dimensiunea internațională ar trebui să ușureze dialogul intercultural și interconfesional, să îmbunătățească cooperarea în domeniul educației pe axa nord-sud și să contribuie la dezvoltarea durabilă. Aceasta ar trebui să consolideze sistemele de educație din țările partenere, să ajute la transferul de cunoștințe și să încurajeze tinerii din țările în curs de dezvoltare să studieze în Europa și, ulterior, să folosească cunoștințele acumulate în beneficiul țărilor lor. Ar trebui, de asemenea, să ajute la dezvoltarea cunoștințelor și competențelor necesare pentru satisfacerea nevoilor pe termen lung, stimulând creșterea durabilă și reciprocă.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Programul ar trebui să fie coerent cu comunicarea Comisiei intitulată „O nouă Alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investiții și locuri de muncă la un nivel superior”, care prevede ca până în 2027 să beneficieze de program 105 000 de studenți și profesori.

Justificare

Includerea studenților și a profesorilor din țările africane va contribui la realizarea obiectivelor programului.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Pentru a intensifica impactul activităților în țările partenere, vor fi accelerate sinergiile între Erasmus și instrumentele de acțiune externă a UE, cum ar fi Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională și Instrumentul de asistență pentru preaderare.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Programul ar trebui să încurajeze participarea tinerilor la viața democratică a Europei, inclusiv prin sprijinirea unor proiecte de participare care să le permită tinerilor să se implice și să învețe cum să participe la societatea civilă, prin sensibilizare cu privire la valorile europene comune, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale, prin facilitarea de întâlniri între tineri și factorii de decizie de la nivel local, național și de la nivelul Uniunii și totodată prin contribuții la procesul de integrare europeană.

(21)  Programul ar trebui să încurajeze participarea tinerilor la viața democratică a Europei, acordându-se o atenție deosebită tinerilor care provin din regiunile cele mai îndepărtate și din familii de migranți, inclusiv prin sprijinirea unor proiecte de participare care să le permită tinerilor să se implice și să învețe cum să participe la societatea civilă, prin sensibilizare cu privire la valorile europene comune, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale, prin facilitarea de întâlniri între tineri și factorii de decizie de la nivel local, regional, național și de la nivelul Uniunii și totodată prin contribuții la procesul de integrare europeană.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  De asemenea, programul ar trebui să îmbunătățească învățarea limbilor, în special prin extinderea utilizării instrumentelor online, întrucât e-învățarea oferă avantaje suplimentarea pentru învățarea limbilor în ceea ce privește accesul și flexibilitatea.

(23)  De asemenea, programul ar trebui să îmbunătățească învățarea tuturor limbilor Uniunii, inclusiv a limbajului semnelor, în special prin extinderea utilizării instrumentelor online disponibile gratuit, întrucât e-învățarea oferă avantaje suplimentarea pentru învățarea limbilor în ceea ce privește accesul și flexibilitatea.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Programul ar trebui să sprijine măsuri de consolidare a cooperării dintre instituții și organizații care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, recunoscând rolul lor fundamental în înzestrarea persoanelor cu aptitudinile, cunoștințele și competențele necesare într-o lume în schimbare, precum și în valorificarea în mod corespunzător a potențialului de inovare, creativitate și spirit antreprenorial, în special în cadrul economiei digitale.

(24)  Programul ar trebui să sprijine măsuri de consolidare a cooperării între instituțiile și organizațiile europene, dar și, în special, prin intermediul instrumentelor de cooperare virtuală, între acestea și instituțiile și organizațiile din țările în curs de dezvoltare și din țările și teritoriile de peste mări, care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, recunoscând rolul lor fundamental în înzestrarea persoanelor cu aptitudinile, cunoștințele și competențele necesare într-o lume în schimbare, precum și în valorificarea în mod corespunzător a potențialului de inovare, creativitate și spirit antreprenorial, în special în cadrul economiei digitale.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al procedurii de reexaminare relevante.

(32)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea dezvoltării durabile și a acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al procedurii de reexaminare relevante.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  În conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”36, programul ar trebui să ia în considerare situația specifică a acestor regiuni. Se vor lua măsuri pentru a spori participarea regiunilor ultraperiferice la toate acțiunile întreprinse. Ar trebui să se încurajeze schimburile de mobilitate și cooperarea dintre persoanele și organizațiile din aceste regiuni și din țări terțe, în special vecinii lor. Astfel de măsuri vor fi monitorizate și evaluate în mod regulat.

(38)  În conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”36, programul ar trebui să ia în considerare situația specifică a acestor regiuni. Se vor lua măsuri pentru a spori participarea regiunilor ultraperiferice la toate acțiunile întreprinse, în special prin cooperarea virtuală. Ar trebui să se încurajeze schimburile de mobilitate și cooperarea dintre persoanele și organizațiile din aceste regiuni și din țări terțe, în special vecinii lor, precum și programele de învățare online. Astfel de măsuri vor fi monitorizate și evaluate în mod regulat.

_________________

_________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  În temeiul [referință de actualizat după caz, în conformitate cu o nouă decizie privind TTPM articolului 94 din Decizia 2013/755/CE37 a Consiliului37], persoanele și entitățile stabilite în țări sau teritorii de peste mări sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva normelor și a obiectivelor programului și sub rezerva unor eventuale regimuri aplicabile statului membru de care țara respectivă sau teritoriul respectiv este legat. Constrângerile impuse de îndepărtarea acestor țări sau teritorii ar trebui să fie luate în considerare la punerea în aplicare a programului, iar participarea lor la program ar trebui monitorizată și evaluată cu regularitate.

(39)  În temeiul [referință de actualizat după caz, în conformitate cu o nouă decizie privind TTPM articolului 94 din Decizia 2013/755/CE37 a Consiliului37], persoanele și entitățile stabilite în țări sau teritorii de peste mări sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva normelor și a obiectivelor programului și sub rezerva unor eventuale regimuri aplicabile statului membru de care țara respectivă sau teritoriul respectiv este legat. Constrângerile și caracteristicile specifice impuse de îndepărtarea acestor țări sau teritorii ar trebui să fie luate în considerare la punerea în aplicare a programului pentru a facilita participarea lor efectivă la program. Participarea ar trebui monitorizată și evaluată cu regularitate.

_________________

_________________

37 Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

37 Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Ar trebui să se asigure o cunoaștere largă, publicitate și difuzare adecvată a oportunităților și a rezultatelor acțiunilor sprijinite de program la nivel european, național și local. Activitățile de asigurare a unei cunoașteri largi, de publicitate și difuzare ar trebui să se bazeze pe toate organismele de punere în aplicare a programului, inclusiv, dacă este cazul, pe sprijinul altor părți interesate cheie.

(42)  Ar trebui să se asigure, la nivel european, național, regional și local, activități adecvate de sensibilizare, publicitate și difuzare cu privire la oportunitățile și rezultatele acțiunilor sprijinite de program. Activitățile de asigurare a unei cunoașteri largi, de publicitate și difuzare ar trebui să se bazeze pe toate organismele de punere în aplicare a programului, inclusiv, dacă este cazul, pe sprijinul altor părți interesate cheie.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare pentru a înlătura obstacolele juridice și administrative din calea bunei funcționări a programului. Aceasta include, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, soluționarea problemelor care creează dificultăți în obținerea vizelor și a permiselor de ședere. În conformitate cu Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului39, statele membre sunt încurajate să stabilească proceduri de admisie accelerată.

(46)  Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare pentru a înlătura obstacolele juridice și administrative din calea bunei funcționări a programului. Aceasta include, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, soluționarea problemelor care creează dificultăți în obținerea vizelor și a permiselor de ședere și a altor dificultăți juridice sau administrative care ar putea împiedica accesul la program. În conformitate cu Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului39, statele membre sunt încurajate să stabilească proceduri de admisie accelerată.

_________________

_________________

39 Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).

39 Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49)  Pentru a simplifica cerințele pentru beneficiari, ar trebui folosite în măsura maximă posibilă granturile simplificate sub forma sumelor forfetare, a costurilor unitare și a finanțării forfetare. Granturile simplificate care vizează sprijinirea acțiunilor de mobilitate ale programului, astfel cum au fost definite de Comisie, ar trebui să țină seama de costul vieții și de cheltuielile de întreținere din țara-gazdă. Comisia și agențiile naționale ale țărilor de origine ar trebui să aibă posibilitatea de a adapta aceste granturi simplificate pe baza unor criterii obiective, în special pentru ca persoanele cu mai puține oportunități să aibă acces la acestea. În conformitate cu legislația națională, statele membre ar trebui încurajate, de asemenea, să scutească aceste granturi de orice taxe sau contribuții sociale. Aceeași scutire ar trebui să se aplice entităților publice sau private care acordă un astfel de sprijin financiar persoanelor în cauză.

(49)  Pentru a simplifica cerințele pentru beneficiari, ar trebui folosite în măsura maximă posibilă granturile simplificate sub forma sumelor forfetare, a costurilor unitare și a finanțării forfetare. Granturile simplificate care vizează sprijinirea acțiunilor de mobilitate ale programului, astfel cum au fost definite de Comisie, ar trebui să țină seama de costul vieții și de cheltuielile de întreținere din țara-gazdă. Comisia și agențiile naționale ale țărilor de origine ar trebui să aibă posibilitatea de a adapta aceste granturi simplificate pe baza unor criterii obiective, în special pentru ca persoanele cu mai puține oportunități și persoanele cu statut de refugiat politic să aibă acces la acestea. În conformitate cu legislația națională, statele membre ar trebui încurajate, de asemenea, să scutească aceste granturi de orice taxe sau contribuții sociale. Aceeași scutire ar trebui să se aplice entităților publice sau private care acordă un astfel de sprijin financiar persoanelor în cauză.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51)  Este necesar să se asigure complementaritatea acțiunilor desfășurate în cadrul programului cu activitățile întreprinse de statele membre și cu alte activități ale Uniunii, în special cu cele din domenii precum educația, cultura și mass-media, tineretul și solidaritatea, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, cercetarea și inovarea, industria și întreprinderile, agricultura și dezvoltarea rurală, cu accent pe tinerii fermieri, coeziunea, politica regională și cooperarea internațională și dezvoltarea.

(51)  Este necesar să se asigure complementaritatea acțiunilor desfășurate în cadrul programului cu activitățile întreprinse de statele membre și cu alte activități ale Uniunii, în special cu cele din domenii precum educația, cultura și mass-media, tineretul și solidaritatea, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, cercetarea și inovarea, industria și întreprinderile, agricultura și dezvoltarea rurală, cu accent pe tinerii fermieri, coeziunea, politica regională și cooperarea internațională și dezvoltarea. Programul ar trebui să atragă sinergii cu acțiunile și politicile externe ale Uniunii, printre care și programele de dezvoltare, cu respectarea deplină a principiului coerenței politice în domeniul dezvoltării, astfel cum se prevede la articolul 208 din TFUE.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „mobilitate de studiu” înseamnă acțiunea de a se deplasa fizic în altă țară decât țara de reședință, pentru studii, pentru formare sau pentru alt tip de învățare non-formală sau informală. Aceasta poate fi însoțită de măsuri cum ar fi suportul lingvistic, formarea lingvistică și/sau completată de învățarea online și de cooperarea virtuală. În anumite cazuri, aceasta poate lua forma învățării prin utilizarea de instrumente ce țin de tehnologia informației și comunicațiilor;

(2)  „mobilitate de studiu” înseamnă acțiunea de a se deplasa fizic în altă țară decât țara de reședință, pentru studii, pentru formare sau pentru alt tip de învățare non-formală sau informală. Aceasta poate fi însoțită de măsuri cum ar fi asistența lingvistică, formarea lingvistică, inclusiv asigurarea interpretării în limbajul semnelor, și/sau completată de învățarea online și de cooperarea virtuală. În anumite cazuri, aceasta poate lua forma învățării prin utilizarea de instrumente ce țin de tehnologia informației și comunicațiilor;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  „țară și teritoriu de peste mări” înseamnă o țară sau un teritoriu dependent de un stat membru al Uniunii, căruia i se aplică dispozițiile părții a IV-a din TFUE;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  „cooperare virtuală” înseamnă orice formă de cooperare care utilizează instrumente ce țin de tehnologia informației și comunicațiilor;

17.  „cooperare virtuală” înseamnă orice formă de cooperare care utilizează instrumente ce țin de tehnologia informației și comunicațiilor și care este accesibilă, de asemenea, persoanelor cu handicap;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul general al programului este de a sprijini dezvoltarea educațională, profesională și personală a persoanelor din domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă, la coeziune socială și la consolidarea identității europene. Astfel, programul este un instrument esențial pentru instituirea unui spațiu european al educației, pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și formării, cu agendele sectoriale aferente, pentru promovarea cooperării în domeniul politicii pentru tineret în cadrul strategiei pentru tineret a Uniunii pentru perioada 2019-2027 și pentru dezvoltarea dimensiunii europene a sportului.

1.  Obiectivul general al programului este de a sprijini dezvoltarea educațională, profesională și personală a persoanelor din domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o dezvoltare și o creștere economică durabile, la crearea de locuri de muncă, la coeziune socială, la consolidarea politicilor de integrare într-o societate pluralistă și la consolidarea identității europene, precum și a dialogului și a înțelegerii reciproce mai bune dintre diferitele culturi. Astfel, programul este un instrument esențial pentru instituirea unui spațiu european al educației, pentru promovarea de standarde comune și pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și formării, cu agendele sectoriale aferente, pentru promovarea cooperării în domeniul politicii pentru tineret în cadrul strategiei pentru tineret a Uniunii pentru perioada 2019-2027 și pentru dezvoltarea dimensiunii europene a sportului.

 

Programul include o dimensiune internațională care urmează să facă parte din acțiunea externă a Uniunii, inclusiv obiectivele sale în materie de dezvoltare, prin cooperarea dintre Uniune și țările terțe.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  să contribuie la realizarea Agendei 2030 pentru obiectivele de dezvoltare durabilă, în special a obiectivului nr. 4, „Învățământul de calitate”, care urmărește scopul de a asigura pentru toți un învățământ echitabil, favorabil incluziunii și de calitate, precum și promovarea posibilităților de învățare.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(c a)  Acțiunile întreprinse în cadrul dimensiunii internaționale contribuie la dezvoltarea umană și instituțională în țările terțe și la eradicarea sărăciei în țările în curs de dezvoltare. Aceste acțiuni se bazează pe strategii naționale și regionale de dezvoltare și sunt aliniate la acestea.

Justificare

În timp ce expunerea de motive din regulament subliniază dezvoltarea durabilă și coerența cu obiectivele de dezvoltare ale UE, nu se menționează acest lucru în proiectul de regulament. Proiectul de regulament nu include nicio descriere a obiectivelor dimensiunii internaționale a programului.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  oportunitățile de învățare a limbilor, inclusiv cele care sprijină activitățile de mobilitate.

(e)  oportunitățile de învățare a limbilor, inclusiv de învățare a limbajului semnelor, inclusiv cele care sprijină activitățile de mobilitate.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  activități de difuzare și de sensibilizare cu privire la rezultatele și prioritățile politicilor europene, precum și cu privire la program.

(f)  activități legate de sensibilizare și de difuzarea, într-un format accesibil, a informațiilor cu privire la rezultatele și prioritățile politicilor europene, precum și cu privire la program.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dialogul în materie de politică și cooperarea cu părțile interesate relevante, inclusiv cu rețelele existente la nivelul Uniunii, cu organizațiile neguvernamentale europene și cu organizațiile internaționale în domeniul tineretului, dialogul UE cu tinerii și sprijinirea Forumului European de Tineret;

(c)  dialogul în materie de politică și cooperarea cu părțile interesate relevante, inclusiv cu rețelele existente la nivelul Uniunii, cu organizațiile neguvernamentale europene și cu organizațiile internaționale în domeniul tineretului, inclusiv cele care cooperează cu tineretul care face parte din diaspora, dialogul UE cu tinerii și sprijinirea Forumului European de Tineret;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În domeniul sportului, programul sprijină, în cadrul acțiunii-cheie 1, mobilitatea personalului și a antrenorilor sportivi.

În domeniul sportului, inclusiv în ceea ce privește activitățile sportive ale persoanelor cu handicap, programul sprijină, în cadrul acțiunii-cheie 1, mobilitatea personalului și a antrenorilor sportivi.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  elaborarea și punerea în aplicare a agendei de politică a Uniunii privind sportul și activitatea fizică;

(a)  elaborarea și punerea în aplicare a agendei de politică a Uniunii privind sportul, inclusiv în ceea ce privește activitățile sportive ale persoanelor cu handicap, și activitatea fizică;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  țările și teritoriile de peste mări, conform deciziei Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană și aranjamentele aplicabile statului membru de care depind respectivele țări sau teritorii de peste mări;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  alte țări terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute de un acord specific referitor la participarea unei țări terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul:

(d)  alte țări terțe, în special țări în curs de dezvoltare, în conformitate cu condițiile prevăzute de un acord specific referitor la participarea unei țări terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul:

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  să asigure un echilibru adecvat între contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii;

–  să asigure un echilibru adecvat între contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii; în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, un astfel de echilibru adecvat ține seama de obiectivul de eradicare a sărăciei și de principiile cooperării pentru dezvoltare;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- garantează coerența cu obiectivele și politicile externe ale Uniunii, inclusiv cu obiectivele de dezvoltare durabilă, cu Consensul european privind dezvoltarea și cu Strategia globală a UE pentru politica externă și de securitate;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  țările terțe menționate la articolul 16 care nu îndeplinesc condiția stabilită la articolul respectiv alineatul (2);

(a)  țările terțe menționate la articolul 16 care nu îndeplinesc condiția stabilită la articolul respectiv alineatul (2), în special țări în curs de dezvoltare;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Participarea la program a țărilor în curs de dezvoltare este puternic încurajată și sprijinită, cu scopul de a respecta și de a contribui la Agenda 2030 pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. Acțiunile întreprinse în cadrul dimensiunii internaționale contribuie la dezvoltarea umană și instituțională în țările terțe și la eradicarea sărăciei în țările în curs de dezvoltare. Aceste acțiuni se bazează pe strategii naționale și regionale de dezvoltare și sunt aliniate la acestea.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia poate lansa cereri comune cu țările terțe neasociate la program sau cu organizațiile și agențiile acestora pentru a finanța proiecte pe baza coordonării fondurilor. Proiectele pot fi evaluate și selectate prin proceduri comune de evaluare și selecție care urmează a fi convenite de către organizațiile sau agențiile de finanțare implicate, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul financiar.

6.  Comisia poate lansa cereri comune cu țările terțe, în special țări în curs de dezvoltare, neasociate la program sau cu organizațiile și agențiile acestora pentru a finanța proiecte pe baza coordonării fondurilor. Proiectele pot fi evaluate și selectate prin proceduri comune de evaluare și selecție care urmează a fi convenite de către organizațiile sau agențiile de finanțare implicate, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul financiar.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul este pus în aplicare prin programele de lucru menționate la articolul [108] din Regulamentul financiar. În plus, programul de lucru precizează suma aproximativă alocată fiecărei acțiuni în parte și modul în care se distribuie fondurile între statele membre și țările terțe asociate la program pentru acțiunile care urmează să fie gestionate prin intermediul agenției naționale. Programul de lucru este adoptat de Comisie prin intermediul unui act de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 31.

Programul este pus în aplicare prin programele de lucru menționate la articolul [108] din Regulamentul financiar. În plus, programul de lucru precizează suma aproximativă alocată fiecărei acțiuni în parte și modul în care se distribuie fondurile între statele membre și țările terțe asociate la program pentru acțiunile care urmează să fie gestionate prin intermediul agenției naționale. Acesta oferă o indicație specifică privind distribuirea fondurilor alocate țărilor în curs de dezvoltare. Programul de lucru este adoptat de Comisie prin intermediul unui act de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 31.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Fără a aduce atingere cerințelor prevăzute în capitolul IX și obligațiilor agențiilor naționale, astfel cum se menționează la articolul 24, statele membre prezintă Comisiei, până la 30 aprilie 2024, un raport cu privire la punerea în aplicare și impactul programului pe teritoriile lor respective.

3.  Fără a aduce atingere cerințelor prevăzute în capitolul IX și obligațiilor agențiilor naționale, astfel cum se menționează la articolul 24, statele membre prezintă Comisiei, până la 30 aprilie 2024, un raport cu privire la punerea în aplicare și impactul programului pe teritoriile lor respective. SEAE prezintă un raport similar privind punerea în aplicare și impactul programului în țările în curs de dezvoltare participante.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului.

4.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului. Evaluarea pune un accent special pe realizările din domeniul cooperării pentru dezvoltare.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În evaluare se prezintă contribuția programului la cooperarea pentru dezvoltare, scoțând în evidență în special progresele realizate în legătură cu obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 4, „Învățământul de calitate”.

Justificare

Este important ca programul de lucru să accentueze contribuția programului la cooperarea pentru dezvoltare și la obiectivul de dezvoltare consacrat învățământului.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1)  Informațiile și comunicările trebuie, de asemenea, să fie accesibile pentru persoanele cu handicap.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport

Referințe

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CULT

14.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

14.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Ignazio Corrao

22.10.2018

Examinare în comisie

19.11.2018

 

 

 

Data adoptării

13.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Frank Engel

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Miguel Urbán Crespo

AVIZ al Comisiei pentru bugete (26.11.2018)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Raportor pentru aviz: Jean Arthuis

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru cultură și educație, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În comunicarea sa adoptată la 2 mai 2018, intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027”26, Comisia a susținut ca în următorul cadru financiar să se pună mai mult accentul pe tineri, în special prin dublarea dimensiunii programului Erasmus+ din perioada 2014-2020, una dintre cele mai vizibile reușite ale Uniunii. Noul program ar trebui să pună accentul pe incluziune și să se adreseze unui număr mai mare de tineri ce dispun de mai puține oportunități. În acest fel, un număr mai mare de tineri vor putea să se mute într-o altă țară pentru a studia sau pentru a munci.

(8)  În comunicarea sa adoptată la 2 mai 2018, intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027”26, Comisia a susținut ca în următorul cadru financiar să se pună mai mult accentul pe tineri, în special prin dublarea dimensiunii programului Erasmus+ din perioada 2014-2020, una dintre cele mai vizibile reușite ale Uniunii. În Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul cadru financiar multianual, Parlamentul European a solicitat triplarea bugetului programului. Noul program ar trebui să pună accentul pe incluziune și să se adreseze unui număr mai mare de tineri ce dispun de mai puține oportunități. În acest fel, un număr mai mare de tineri vor putea să se mute într-o altă țară pentru a studia sau pentru a munci.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018)0321.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În comunicarea sa privind consolidarea identității europene prin educație și cultură, Comisia a subliniat rolul esențial al educației, culturii și sportului în promovarea cetățeniei active și a valorilor comune în rândul generațiilor celor mai tinere. Consolidarea identității europene și promovarea participării active a cetățenilor la procesele democratice sunt aspecte esențiale pentru viitorul Europei și al societăților noastre democratice. Călătoriile în străinătate pentru a studia, a învăța, a se forma și a lucra sau pentru a participa la activități pentru tineret și sportive contribuie la consolidarea acestei identități europene în toată diversitatea sa și a sentimentului de apartenență la o comunitate culturală, precum și la promovarea, în rândul cetățenilor de toate vârstele, a unei astfel de cetățenii active. Cei care au luat parte la activitățile de mobilitate ar trebui să se implice în comunitățile lor locale, precum și în comunitățile locale din țara lor gazdă pentru a face schimb de experiențe. Ar trebui sprijinite activitățile legate de consolidarea tuturor aspectelor legate de creativitate în educație, formare și tineret, precum și cele legate de promovarea competențelor-cheie individuale.

(17)  În comunicarea sa privind consolidarea identității europene prin educație și cultură, Comisia a subliniat rolul esențial al educației, culturii și sportului în promovarea cetățeniei active și a valorilor comune în rândul generațiilor celor mai tinere. Consolidarea identității europene și promovarea participării active a cetățenilor la procesele democratice sunt aspecte esențiale pentru viitorul Europei și al societăților noastre democratice. Călătoriile în străinătate pentru a studia, a învăța, a se forma și a lucra sau pentru a participa la activități pentru tineret și sportive contribuie la consolidarea acestei identități europene în toată diversitatea sa și a sentimentului de apartenență la o comunitate culturală, precum și la promovarea, în rândul cetățenilor de toate vârstele, a unei astfel de cetățenii active. Așadar, programul dorește să reflecte structura diversă a societății europene din punct de vedere al etnicității, genului, competențelor, mediului social și originii geografice. Cei care au luat parte la activitățile de mobilitate ar trebui să se implice în comunitățile lor locale, precum și în comunitățile locale din țara lor gazdă pentru a face schimb de experiențe. Ar trebui sprijinite activitățile legate de consolidarea tuturor aspectelor legate de creativitate în educație, formare și tineret, precum și cele legate de promovarea competențelor-cheie individuale.

Justificare

Programele UE care ating toate segmentele societății europene prezintă un mai bun raport calitate-preț, în special în ceea ce privește promovarea valorilor UE și asigurarea egalității de șanse și, ca atare, participarea la programe ar trebui să facă obiectul unor rapoarte.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Programul ar trebui să contribuie la facilitarea transparenței și a recunoașterii competențelor și calificărilor, precum și a transferului de credite sau de unități de rezultate ale învățării, pentru a stimula asigurarea calității și pentru a sprijini validarea învățării non-formale și informale, gestionarea competențelor și orientarea. În acest sens, programul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin punctelor de contact și rețelelor de la nivel național și celor de la nivelul Uniunii, care facilitează schimburile transeuropene și totodată dezvoltarea unor parcursuri de învățare flexibile între diferite domenii ale educației, formării și tineretului și între contexte formale și non-formale.

(28)  Programul ar trebui să contribuie la facilitarea transparenței și a recunoașterii competențelor și calificărilor, precum și a transferului de credite sau de unități de rezultate ale învățării, pentru a stimula asigurarea calității și pentru a sprijini validarea învățării non-formale și informale, gestionarea competențelor și orientarea. În special, în domeniul formării profesionale, armonizarea sistemelor naționale ar trebui să garanteze, în vederea eliberării diplomelor, validarea și recunoașterea competențelor și a rezultatelor obținute în cadrul mobilității în interiorul UE și privind țările terțe asociate programului Erasmus. În acest sens, programul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin punctelor de contact și rețelelor de la nivel național și celor de la nivelul Uniunii, care facilitează schimburile transeuropene și totodată dezvoltarea unor parcursuri de învățare flexibile între diferite domenii ale educației, formării și tineretului și între contexte formale și non-formale.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Este important să se stimuleze predarea, învățarea și cercetarea cu privire la aspecte legate de integrarea europeană și să se promoveze totodată dezbaterile cu privire la aceste aspecte, prin intermediul acțiunilor Jean Monnet din învățământul superior, dar și din alte domenii ale educației și formării. Într-o perioadă în care valorile comune pe care se întemeiază Uniunea și care fac parte din identitatea noastră europeană sunt puse la încercare, iar cetățenii prezintă niveluri scăzute de implicare, este deosebit de important să se încurajeze sentimentul de identitate europeană și angajamentul față de proiectul european. Programul ar trebui să contribuie la dezvoltarea excelenței în ceea ce privește studiile de integrare europeană.

(31)  Este important să se stimuleze predarea, învățarea și cercetarea cu privire la aspecte legate de integrarea, istoria și cetățenia europeană și să se promoveze totodată dezbaterile cu privire la aceste aspecte, prin intermediul acțiunilor Jean Monnet din învățământul superior, dar și din alte domenii ale educației și formării. Într-o perioadă în care valorile comune pe care se întemeiază Uniunea și care fac parte din identitatea noastră europeană sunt puse la încercare, iar cetățenii prezintă niveluri scăzute de implicare, este deosebit de important să se încurajeze sentimentul de identitate europeană și de cetățenie europeană, precum și să se întărească angajamentul față de proiectul european. Programul ar trebui să contribuie la dezvoltarea excelenței în ceea ce privește studiile de integrare, istorie și cetățenie europeană.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al procedurii de reexaminare relevante.

(32)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale ca cel puțin 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine măsuri în domeniul climei, în cursul perioadei acoperite de CFM 2021-2127, și un obiectiv anual de 30 %, imediat ce este posibil și cel târziu în 2027. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al procedurii de reexaminare relevante.

Justificare

Modificarea reflectă obiectivul stabilit de Parlament pentru cheltuielile legate de climă.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru program care va constitui principala valoare de referință, în înțelesul [referință de actualizat după caz] punctului 17 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară34, pentru Parlamentul European și Consiliu pe durata procedurii bugetare anuale.

(33)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru program care va constitui principala valoare de referință, în înțelesul [referință de actualizat după caz] punctului 17 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară34, pentru Parlamentul European și Consiliu pe durata procedurii bugetare anuale. Trebuie asigurată, începând din 2021, o creștere semnificativă a bugetului anual al programului în raport cu cadrul financiar multianual 2014-2020, urmată de o creștere lineară și graduală a alocărilor anuale. Acest lucru ar garanta accesul unui număr cât mai mare de participanți încă de la începutul perioadei acoperite de cadrul financiar multianual 2021-2027.

__________________

__________________

34 JO L […], […], p. […].

34 JO L […], […], p. […].

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „mobilitate de studiu” înseamnă acțiunea de a se deplasa fizic în altă țară decât țara de reședință, pentru studii, pentru formare sau pentru alt tip de învățare non-formală sau informală. Aceasta poate fi însoțită de măsuri cum ar fi suportul lingvistic, formarea lingvistică și/sau completată de învățarea online și de cooperarea virtuală. În anumite cazuri, aceasta poate lua forma învățării prin utilizarea de instrumente ce țin de tehnologia informației și comunicațiilor;

(2)  „mobilitate de studiu” înseamnă acțiunea de a se deplasa fizic în altă țară decât țara de reședință, pentru studii, pentru formare sau pentru alt tip de învățare non-formală sau informală, inclusiv o formare în alternanță. Aceasta poate fi însoțită de măsuri cum ar fi suportul lingvistic, formarea lingvistică și/sau completată de învățarea online și de cooperarea virtuală. În anumite cazuri, aceasta poate lua forma învățării prin utilizarea de instrumente ce țin de tehnologia informației și comunicațiilor;

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „cursant care urmează o educație și formare profesională” înseamnă orice persoană înscrisă într-un program de educație sau de formare profesională inițială sau continuă, la orice nivel, de la învățământul secundar până la învățământul postliceal, dar și orice persoană care a absolvit recent astfel de programe;

(9)  „cursant care urmează o educație și formare profesională” înseamnă orice persoană înscrisă într-un program de educație sau de formare profesională inițială, continuă sau în alternanță, la orice nivel, de la învățământul secundar până la învățământul postliceal, dar și orice persoană care a absolvit recent astfel de programe;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să promoveze mobilitatea de studiu, precum și cooperarea, incluziunea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării;

(a)  să promoveze mobilitatea de studiu, precum și cooperarea, incluziunea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației, formării și formării în domeniul cetățeniei și istoriei europene;

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 30 000 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 41 097 000 000 EUR la prețurile din 2018 (46 758 000 000 în prețuri curente).

Justificare

Este propusă modificarea pachetului financiar în conformitate cu rezoluțiile Parlamentului European din 14 martie și 30 mai privind următorul cadru financiar multianual, pe baza unei defalcări tehnice pe program, care ar putea face obiectul unor ajustări viitoare, respectând, în același timp, poziția generală a Parlamentului European exprimată în aceste rezoluții și nivelul global de 1,3 % din VNB-ul UE-27.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  24 940 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul educației și formării, din care:

(a)  83,14 % din suma menționată la alineatul (1) pentru acțiunile din domeniul educației și formării, din care:

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  cel puțin 8 640 000 000 EUR ar trebui să se aloce pentru acțiunile din domeniul învățământului superior menționate la articolul 4 litera (a) și la articolul 5 litera (a);

(1)  cel puțin 28,8 % din suma menționată la alineatul (1) ar trebui să se aloce pentru acțiunile din domeniul învățământului superior menționate la articolul 4 litera (a) și la articolul 5 litera (a);

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  cel puțin 5 230 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul educației și formării profesionale menționate la articolul 4 litera (b) și la articolul 5 litera (a);

(2)  cel puțin 17,43 % din suma menționată la alineatul (1) ar trebui să se aloce pentru acțiunile din domeniul educației și formării profesionale menționate la articolul 4 litera (b) și la articolul 5 litera (a);

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  cel puțin 3 790 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul educației școlare menționate la articolul 4 litera (c) și la articolul 5 litera (a);

(3)  cel puțin 12,63 % din suma menționată la alineatul (1) ar trebui să se aloce pentru acțiunile din domeniul educației școlare menționate la articolul 4 litera (c) și la articolul 5 litera (a);

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  cel puțin 1 190 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul educației adulților menționate la articolul 4 litera (d) și la articolul 5 litera (a);

(4)  cel puțin 3,97 % din suma menționată la alineatul (1) ar trebui să se aloce pentru acțiunile din domeniul educației adulților menționate la articolul 4 litera (d) și la articolul 5 litera (a);

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  450 000 000 EUR pentru acțiunile Jean Monnet menționate la articolul 7;

(5)  1,5 % din suma menționată la alineatul (1) pentru acțiunile Jean Monnet menționate la articolul 7;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  3 100 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul tineretului menționate la articolele 8-10;

(b)  10,33 % din suma menționată la alineatul (1) pentru acțiunile din domeniul tineretului menționate la articolele 8-10;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  550 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul sportului menționate la articolele 11-13 și

(c)  1,83 % din suma menționată la alineatul (1) pentru acțiunile din domeniul sportului menționate la articolele 11-13 și

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  cel puțin 960 000 000 EUR ca o contribuție la costurile de funcționare ale agențiilor naționale.

(d)  cel puțin 3,2 % din suma menționată la alineatul (1) ca o contribuție la costurile de funcționare ale agențiilor naționale.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Contribuțiile financiare destinate programului primite din partea țărilor terțe și/sau a altor instrumente ale Uniunii vor fi raportate anual Consiliului și Parlamentului, în calitatea lor de autorități bugetare ale Uniunii.

Justificare

Contribuții din partea țărilor terțe și a altor instrumente în afara bugetului UE. Autoritatea bugetară și comisiile coordonatoare ar trebui să cunoască amploarea acestor contribuții, pentru a evalua în mod mai eficace amploarea programelor și impactul acestora.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Evaluarea programului va include o analiză a participării la program în funcție de gen, originea etnică, competențe, situația socială și geografia Uniunii, astfel încât să se stabilească mai bine raportul costuri-beneficii, amploarea și pertinența programului și să se ia mai bine în considerare diversitatea societății europene.

Justificare

Programele UE care ating toate segmentele societății europene prezintă un mai bun raport calitate-preț, în special în ceea ce privește promovarea valorilor UE și asigurarea egalității de șanse și, ca atare, participarea la programe ar trebui să facă obiectul unor rapoarte.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este responsabilă de controalele de supervizare cu privire la acțiunile și activitățile programului gestionate de agențiile naționale. Ea stabilește cerințele minime pentru controalele efectuate de agenția națională și de organismul de audit independent.

2.  Comisia este responsabilă de controalele de supervizare cu privire la acțiunile și activitățile programului gestionate de agențiile naționale. Ea stabilește cerințele minime pentru controalele efectuate de agenția națională și de organismul de audit independent, ținând seama de sistemele de control intern ale finanțelor publice naționale.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul este pus în aplicare astfel încât să se asigure coerența sa globală și complementaritatea cu alte politici, programe și fonduri relevante ale Uniunii, în special cu cele referitoare la educație și formare, cultură și mass-media, tineret și solidaritate, ocuparea forței de muncă și incluziune socială, cercetare și inovare, industrie și întreprinderi, politica digitală, agricultură și dezvoltare rurală, mediu și schimbări climatice, coeziune, politica regională, migrație, securitate și cooperare internațională și dezvoltare.

1.  Programul este pus în aplicare astfel încât să se asigure coerența sa globală și complementaritatea cu alte politici, programe și fonduri relevante ale Uniunii, în special cu cele referitoare la educație și formare, cultură și mass-media, tineret și solidaritate, ocuparea forței de muncă și incluziune socială, cercetare și inovare, industrie și întreprinderi, politica digitală, agricultură și dezvoltare rurală, mediu și schimbări climatice, coeziune, politica regională, migrație, securitate și cooperare internațională și dezvoltare. În aceste circumstanțe, procedurile de examinare a dosarelor vor fi uniformizate pentru a răspunde unei cerințe de simplificare. Complexitatea procedurilor administrative trebuie redusă în mod semnificativ.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport

Referințe

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

CULT

14.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

14.6.2018

Raportor pentru aviz:

       Data numirii

Jean Arthuis

28.6.2018

Examinare în comisie

26.9.2018

 

 

 

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (4.12.2018)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Raportor pentru aviz: Emilian Pavel

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Erasmus+ este unul dintre cele mai de succes programe ale UE și o marcă europeană puternică. Programul a jucat un rol economic și social vital în promovarea identității, a valorilor și a cetățeniei europene, a integrării, a creșterii incluzive și sustenabile, a locurilor de muncă de calitate și a coeziunii sociale, prin contribuția sa pozitivă la îmbunătățirea sistemelor europene de învățământ și formare profesională și a învățării pe tot parcursul vieții. Le-a oferit europenilor posibilitatea de a dobândi competențe și aptitudini personale și profesionale transversale și transferabile, necesare pentru a face față provocărilor sociale, economice și societale și care le permit să aibă o viață împlinită.

Numele programului este extrem de important și, pentru a asigura faptul că este reprezentativ pentru adevărata natură a programului Erasmus+, raportorul propune să fie menținut simbolul „+”. Erasmus+ nu se limitează la învățământul superior, ci se axează pe toate sectoarele și etapele procesului de educație, cum ar fi învățarea pe tot parcursul vieții sau învățarea în rândul adulților, iar toate aceste inițiative și acțiuni diferite trebuie să intre în cadrul larg al programului Erasmus+.

Având în vedere importanța și impactul programului Erasmus+, raportorul sprijină pe deplin apelul lansat de Parlamentul European în rezoluția sa din 14 martie 2018 privind următorul cadru financiar multianual, de a tripla bugetul programului. Noul program Erasmus+ va trebui să acopere obiective suplimentare de politică pe care s-a pus accentul la Göteborg, privind punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, precum și prioritățile cuprinse în viitoarea strategie a UE pentru tineret și să aducă rezultate în ceea ce privește abordarea privind învățarea pe tot parcursul vieții. Un astfel de buget majorat va demonstra un angajament concret la nivel european față de aceste priorități.

Erasmus+ este un instrument esențial pentru îmbunătățirea calității educației și formării profesionale (EFP) în întreaga UE, oferind experiențe de mobilitate în domeniul EFP, care joacă un rol economic și social vital în Europa. Includerea EFP în programul Erasmus+ aduce programul mai aproape de o mai mare varietate de cetățeni, ceea ce duce la egalitate de șanse și incluziune socială pentru toți cetățenii, inclusiv pentru cei cu mai puține oportunități. Programul necesită un buget adecvat care să consolideze EFP de calitate și incluzivă. De asemenea, ar trebui asigurate sprijin structural specific, flexibilitate și scheme de finanțare adaptate pentru participanții la program. EFP în Europa necesită în continuare un impuls în ceea ce privește imaginea și calitatea, iar schimburile de studenți în cadrul EFP sau inițiativele privind personalul din acest domeniu pot contribui la creșterea atractivității și prestigiului instituțiilor de educație și formare profesională și ale acestui domeniu în sine.

De asemenea, programul este esențial pentru asigurarea faptului că învățarea pe tot parcursul vieții și dezvoltarea continuă a competențelor-cheie în contextul UE fac parte integrantă din viața tuturor europenilor. Comisia și statele membre ar trebui să promoveze cu tărie relevanța proiectelor care vizează mai multe sectoare educaționale și de formare profesională, care au o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții și care promovează parcursuri flexibile. Prin urmare, raportorul consideră că învățarea pe tot parcursul vieții ar trebui să fie un obiectiv transversal al programului Eramus+. Programul ar trebui să beneficieze de un buget adecvat pentru a încuraja cooperarea transsectorială și pentru a permite diferitelor sectoare ale educației și formării, tineretului și sportului să elaboreze proiecte comune privind aspectele transversale.

Învățarea în rândul adulților abordează multe dintre cele mai presante provocări cu care se confruntă Europa, cum ar fi incluziunea migranților și a refugiaților, redefinirea competențelor în urma automatizării și digitalizării și incluziunea persoanelor izolate social. Pentru a reflecta angajamentul european în ceea ce privește învățarea în rândul adulților și sprijinul pentru adulții slab calificați, raportorul consideră că programul Erasmus+ ar trebui să aloce o fonduri corespunzătoare acestui obiectiv.

Pentru a pune în aplicare Pilonul european al drepturilor sociale, noul program Erasmus+ trebuie să se concentreze în mod clar asupra incluziunii și trebuie să îmbunătățească comunicarea cu persoanele cu mai puține oportunități, inclusiv cu cele care fac parte din grupuri defavorizate din punct de vedere social, cum ar fi romii, șomerii tineri, persoanele cu dizabilități fizice sau mentale, locuitorii din zonele îndepărtate, migranții și refugiații. Raportorul consideră că sunt necesare scheme de finanțare specifice, cum ar fi prefinanțarea, precum și structuri de sprijin consolidat la nivel local și național. Acestea includ sprijin cultural, social, lingvistic și în ceea ce privește interpretarea în limbajul semnelor, înainte, în timpul și după experiența de mobilitate, ajutând persoanele cu oportunități mai puține să beneficieze de acces fără obstacole și nediscriminatoriu la toate activitățile din cadrul programului Erasmus+. În plus, raportorul consideră că Fondul social european+ este un fond de sprijin important pentru persoanele cu mai puține oportunități la nivelul statelor membre și că acesta, având obiective comune și asigurând o gestionare și o coordonare adecvate, ar trebui să completeze programele de mobilitate Erasmus+.

Raportorul consideră că nivelul sprijinului financiar, cum ar fi subvențiile, sumele forfetare pentru deplasare și administrare, ratele forfetare și costurile unitare, ar trebui revizuit și ajustat periodic în funcție de costul vieții și cheltuielile de întreținere din țara sau regiunea gazdă, precum și de costurile de călătorie.

În plus, raportorul consideră că principiul remunerației egale pentru muncă egală ar trebui respectat în mod corespunzător și solicită ca cheltuielile cu personalul ale organizațiilor care participă la aceleași proiecte cu rezultate intelectuale să aibă la bază o remunerație unică.

Raportorul salută propunerea Comisiei de a construi parteneriate pentru excelență mai solide, cum ar fi „centrele de excelență profesională” sau „universitățile europene”, dar solicită ca aceste parteneriate să aibă o acoperire geografică amplă, în întreaga Europă, pentru a evita acordarea unui sprijin disproporționat pentru unele state membre și consideră că ar trebui blocat un sprijin financiar clar limitat din bugetul centralizat al programului Erasmus+.

Pentru a fi în deplină conformitate cu obiectivul programului Erasmus+ de a oferi experiențe de învățare de calitate, raportorul consideră că inițiativa „Discover EU” trebuie să aibă o componentă de învățare solidă dacă urmează să facă parte din program.

Raportorul consideră că bugetul considerabil al programului Erasmus+ ar trebui cheltuit într-un mod care să asigure un impact pozitiv maxim asupra cetățenilor europeni. Raportorul insistă, așadar, ca programul să asigure experiențe de mobilitate de calitate bazate pe principiile prevăzute în Carta europeană a calității pentru mobilitate[1]. Trebuie să se garanteze dispoziții practice de calitate, cum ar fi informarea, pregătirea, sprijinul și recunoașterea experienței și calificărilor, precum și planuri și rezultate clare în ceea ce privește învățarea.

În plus, raportorul ar dori să sublinieze că programul, cu sprijinul Comisiei Europene și al statelor membre, ar trebui să asigure faptul că competențele dezvoltate prin experiențele de mobilitate în orice cadru sunt documentate, validate și recunoscute în mod corespunzător și că alocarea bugetară și subvențiile concrete sunt legate de procedurile de evaluare a calității. Raportorul solicită ferm ca statele membre să asigure aplicarea integrală a Recomandării Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace, a Recomandării Consiliului privind validarea învățării non-formale și informale și a instrumentelor europene care contribuie la recunoașterea educației în străinătate și asigură învățarea de calitate.

În concluzie, raportorul consideră că noul program Erasmus+ aduce numeroase modificări valoroase și că, printr-o punere în aplicare calitativă, va avea un puternic impact pozitiv asupra viitorului Europei.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru cultură și educație, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013

de instituire a „Erasmus+”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Într-un context marcat de schimbări rapide și profunde survenite ca urmare a revoluției tehnologice și a globalizării, realizarea de investiții în mobilitatea de studiu, în cooperare și în dezvoltarea de politici inovatoare în domeniile educației, formării, tineretului și sportului este esențială pentru construirea unor societăți reziliente, favorabile incluziunii și bazate pe coeziune și pentru susținerea competitivității Uniunii, contribuind totodată la consolidarea identității europene și la realizarea unei Uniuni mai democratice.

(1)  Într-un context marcat de schimbări rapide și profunde, realizarea de investiții în mobilitatea de studiu, în educația pentru democrație și solidaritate, în cooperare și în dezvoltarea de politici inovatoare în domeniile educației, formării, tineretului și sportului este esențială pentru construirea unor societăți reziliente, favorabile incluziunii, democratice și bazate pe coeziune și pentru susținerea competitivității Uniunii și a solidarității în UE, contribuind totodată la consolidarea identității europene și la realizarea unei Uniuni mai democratice.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Mobilitatea nu trebuie să fie o alternativă inevitabilă motivată de lipsa de perspective de acasă, ci o alegere accesibilă unui număr cât mai mare de persoane, indiferent de originea socială, mediul cultural și mijloacele disponibile ale acestora.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Potrivit primului principiu-cheie al Pilonului european al drepturilor sociale, proclamat și semnat în mod solemn la 17 noiembrie 2017 de Parlamentul European, de Consiliu și de Comisie, orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții care să fie favorabile incluziunii și de înaltă calitate pentru a-și menține competențele și a dobândi altele noi care să îi permită să participe pe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă.

(4)  Potrivit primului principiu-cheie al Pilonului european al drepturilor sociale, proclamat și semnat în mod solemn la 17 noiembrie 2017 de Parlamentul European, de Consiliu și de Comisie, orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții care să fie favorabile incluziunii și de calitate pentru a-și menține competențele și a dobândi altele noi care să îi permită să participe pe deplin în societate și să gestioneze cu succes integrarea pe piața forței de muncă. Cel de-al treilea principiu-cheie prevede că indiferent de gen, origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, orice persoană are dreptul la egalitate de tratament și de șanse în ceea ce privește încadrarea în muncă, protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii disponibile publicului. Cel de-al șaptesprezecelea principiu prevede că persoanele cu dizabilități au dreptul la un sprijin pentru venit care să le asigure o viață demnă, la servicii care să le permită să participe pe piața muncii și în societate și la un mediu de lucru adaptat nevoilor lor. Ar trebui promovată egalitatea de șanse și ar trebui asigurată o finanțare suficientă din partea Uniunii.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  La 16 septembrie 2016, la Bratislava, liderii celor douăzeci și șapte de state membre au subliniat faptul că sunt hotărâte să ofere oportunități mai bune pentru tineret. În Declarația de la Roma semnată la 25 martie 2017, liderii celor 27 de state membre, ai Consiliului European, ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene s-au angajat să întreprindă acțiuni în vederea unei Uniuni în care tinerii primesc cea mai bună educație și formare și în care pot studia și găsi locuri de muncă pe întreg teritoriul ei și a unei Uniuni care păstrează patrimoniul nostru cultural și promovează diversitatea culturală.

(5)  La 16 septembrie 2016, la Bratislava, liderii celor douăzeci și șapte de state membre au subliniat faptul că sunt hotărâte să ofere oportunități mai bune pentru tineret. În Declarația de la Roma semnată la 25 martie 2017, liderii a 27 de state membre, ai Consiliului European, ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene s-au angajat să întreprindă acțiuni în vederea unei Uniuni în care tinerii primesc cea mai bună educație și formare și în care pot studia și găsi locuri de muncă decente pe întreg teritoriul ei și a unei Uniuni care păstrează patrimoniul nostru cultural și promovează diversitatea culturală, solidaritatea și democrația.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Raportul de evaluare la jumătatea perioadei a programului Erasmus+ din perioada 2014-2020 a confirmat faptul că instituirea unui program unic în domeniul educației, formării, tineretului și sportului a avut ca rezultat simplificarea semnificativă, raționalizarea și crearea de sinergii în gestionarea programului, deși mai sunt necesare îmbunătățiri pentru a consolida câștigurile de eficiență ale programului din perioada 2014-2020. În consultările pentru evaluarea la jumătatea perioadei și pentru viitorul program, statele membre și părțile interesate s-au declarat în mod clar în favoarea continuității în ceea ce privește domeniul de aplicare, arhitectura și mecanismele de funcționare ale programului, solicitând însă o serie de îmbunătățiri, cum ar fi dezvoltarea caracterului incluziv al programului. De asemenea, acestea și-au exprimat sprijinul deplin pentru programul integrat și pentru modelul de învățare pe tot parcursul vieții. În rezoluția sa din 2 februarie 2017 referitoare la punerea în aplicare a programului Erasmus+, Parlamentul European a salutat structura integrată a programului și a solicitat Comisiei să exploateze pe deplin dimensiunea de învățare pe tot parcursul vieții a acestuia, prin promovarea și încurajarea cooperării transsectoriale în cadrul viitorului program. Statele membre și părțile interesate au evidențiat, de asemenea, necesitatea menținerii puternicei dimensiuni internaționale a programului și necesitatea extinderii acesteia la alte sectoare ale educației și formării.

(6)  Raportul de evaluare la jumătatea perioadei a programului Erasmus+ din perioada 2014-2020 a confirmat faptul că instituirea unui program unic în domeniul educației, formării, tineretului și sportului a avut ca rezultat simplificarea semnificativă, raționalizarea și crearea de sinergii în gestionarea programului, deși mai sunt necesare îmbunătățiri pentru a îndeplini obiectivele programului, a îmbunătăți calitatea plasamentelor în cadrul mobilității, a oferi posibilități de mobilitate tuturor și a consolida, astfel, câștigurile în materie de eficiență ale programului din perioada 2014-2020. În consultările pentru evaluarea la jumătatea perioadei și pentru viitorul program, statele membre și părțile interesate s-au declarat în favoarea continuității în ceea ce privește domeniul de aplicare, arhitectura și mecanismele de funcționare ale programului, solicitând însă o serie de îmbunătățiri, cum ar fi dezvoltarea caracterului incluziv și ușor de gestionat al programului și pentru beneficiarii mai mici și proiectele de dimensiune mai mică. De asemenea, și-au exprimat sprijinul pentru programul integrat și pentru modelul de învățare pe tot parcursul vieții. În rezoluția sa din 2 februarie 2017 referitoare la punerea în aplicare a programului Erasmus+, Parlamentul European a salutat structura integrată a programului și a solicitat Comisiei să exploateze pe deplin dimensiunea de învățare pe tot parcursul vieții a acestuia, prin promovarea și încurajarea cooperării transsectoriale în cadrul viitorului program. Statele membre și părțile interesate au evidențiat, de asemenea, necesitatea menținerii puternicei dimensiuni internaționale a programului și necesitatea extinderii acesteia la alte sectoare ale educației și formării.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Consultarea publică deschisă cu privire la finanțarea acordată de Uniune în domeniul valorilor și al mobilității a confirmat aceste idei de bază și a subliniat necesitatea de a face din viitorul program un program mai favorabil incluziunii și de a pune în continuare accentul, în cadrul priorităților, pe modernizarea sistemelor de educație și formare, precum și pe consolidarea priorităților privind promovarea identității europene, cetățenia activă și participarea la viața democratică.

(7)  Consultarea publică deschisă cu privire la finanțarea acordată de Uniune în domeniul valorilor și al mobilității a confirmat aceste idei de bază și a subliniat necesitatea de a face din viitorul program un program mai favorabil incluziunii și de a pune în continuare accentul, în cadrul priorităților, pe modernizarea sistemelor de educație și formare, precum și pe consolidarea priorităților privind promovarea identității europene, cetățenia activă, consolidarea sentimentului de apartenență la Uniunea Europeană al cetățenilor și participarea la viața democratică.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În comunicarea sa adoptată la 2 mai 2018, intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027”26, Comisia a susținut ca în următorul cadru financiar să se pună mai mult accentul pe tineri, în special prin dublarea dimensiunii programului Erasmus+ din perioada 2014-2020, una dintre cele mai vizibile reușite ale Uniunii. Noul program ar trebui să pună accentul pe incluziune și să se adreseze unui număr mai mare de tineri ce dispun de mai puține oportunități. În acest fel, un număr mai mare de tineri vor putea să se mute într-o altă țară pentru a studia sau pentru a munci.

(8)  În comunicarea sa adoptată la 2 mai 2018, intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027”26, Comisia a susținut ca în următorul cadru financiar să se pună mai mult accentul pe tineri, în special prin dublarea dimensiunii programului Erasmus+ din perioada 2014-2020, una dintre cele mai vizibile reușite ale Uniunii. În Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020, Parlamentul European a solicitat triplarea bugetului programului. Evaluarea la jumătatea perioadei a confirmat că bugetul programului Erasmus+ este absorbit în mod sistematic în întregime și că fondurile disponibile sunt insuficiente pentru a acoperi cererea substanțială. Noul program ar trebui să pună accentul pe incluziune și să se adreseze unui număr mai mare de tineri ce dispun de mai puține oportunități. În acest fel, un număr mai mare de tineri vor putea să se mute într-o altă țară pentru a studia sau pentru a munci.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018)0321.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Curtea de Conturi Europeană, în Raportul său special intitulat „Mobilitatea în cadrul programului Erasmus+: milioane de participanți și numeroase forme de valoare adăugată europeană, dar măsurarea performanței mai trebuie ameliorată”, publicat la 6 septembrie 2018, a confirmat din nou valoarea adăugată europeană a programului, concentrându-se pe componenta educației și formării profesionale. Cu toate acestea, elementele de valoare adăugată care depășesc cerințele legale, printre care abordarea strategică a mobilității, consolidarea sentimentului de identitate europeană și a multilingvismului, nu se măsoară în cadrul evaluării performanței. Prin urmare, auditorii solicită ca indicatorii utilizați pentru măsurarea performanțelor programului să fie mai bine aliniați la obiectivele acestuia și să se furnizeze indicatori suplimentari, care ar trebui ordonați în funcție de prioritate în etapa de evaluare a proiectului, făcând apoi obiectul monitorizării și al raportării.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Deși recunoaște introducerea mai multor inovații care au simplificat administrarea în domeniul mobilității, Curtea de Conturi Europeană recomandă, în același raport, Comisiei să simplifice și mai mult schema, pentru a reduce sarcinile administrative. Auditorii solicită Comisiei să simplifice procesele de candidatură și de raportare parcurse de beneficiari și de participanții individuali, să îmbunătățească instrumentele informatice și să continue să computerizeze procedurile.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8c)  În comunicarea sa intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE” din 24 octombrie 2017, Comisia recunoaște că mobilitatea mai mare a cursanților și a personalului din sectorul educației și formării, în special în cadrul programului Erasmus+, ar fi extrem de benefică pentru regiunile ultraperiferice și se angajează să alinieze mai bine sprijinul financiar pentru participanții care călătoresc din și către regiunile ultraperiferice, menținând norme specifice de finanțare pentru aceste regiuni în cadrul Erasmus+, să examineze posibilitățile de extindere a cooperării regionale în cadrul Erasmus+ pentru a stimula și mai mult mobilitatea între regiunile ultraperiferice și țările terțe vecine și să folosească Fondul social european+ ca o completare a programului Erasmus+.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În acest context, este necesar să se stabilească programul pentru educație, formare, tineret și sport (denumit în continuare „programul”) care să succeadă programului Erasmus+ din perioada 2014-2020 stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului27. Caracterul integrat al programului din perioada 2014-2020 care acoperă învățarea în orice context – formal, non-formal și informal, în toate etapele vieții – ar trebui menținut, pentru a stimula parcursuri de învățare flexibile, care să le permită cetățenilor să își dezvolte competențele de care au nevoie pentru a face față provocărilor secolului XXI.

(9)  În acest context, este necesar să se stabilească programul pentru educație, formare, tineret și sport (denumit în continuare „programul”) care să succeadă programului Erasmus+ din perioada 2014-2020 stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului27. Caracterul integrat al programului din perioada 2014-2020 care acoperă învățarea în orice context – formal, non-formal și informal, în toate etapele vieții – ar trebui consolidat, pentru a stimula parcursuri de învățare flexibile și o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții, care să le permită cetățenilor să își dezvolte competențele de care au nevoie pentru a evolua ca indivizi și pentru a face față provocărilor secolului XXI. Comisia și statele membre ar trebui să promoveze intens cooperarea transsectorială cu un buget suficient pentru punerea în aplicare, de asemenea, a proiectelor de politică la scară largă, precum și asigurând flexibilitatea bugetară pentru autoritățile naționale și pentru candidați în vederea dezvoltării de proiecte comune privind aspecte transversale, care să aibă o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții și să promoveze parcursuri flexibile.

__________________

__________________

27 Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).

27 Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Programul ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a contribui într-o și mai mare măsură la punerea în aplicare a obiectivelor și a priorităților strategice ale Uniunii în domeniul educației, formării, tineretului și sportului. O abordare coerentă a învățării pe tot parcursul vieții este esențială pentru gestionarea diferitelor tranziții cu care oamenii se confruntă de-a lungul vieții lor. În continuarea acestei abordări, următorul program ar trebui să mențină o relație strânsă cu cadrul strategic general pentru cooperarea în materie de politică la nivelul Uniunii în domeniul educației, formării și tineretului, inclusiv în ceea ce privește agendele de politici pentru unitățile de învățământ, învățământul superior, educația și formarea profesională și învățarea în rândul adulților, consolidând în același timp sinergiile cu alte programe și domenii de politică ale Uniunii și dezvoltând noi asemenea sinergii.

(10)  Programul ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a contribui într-o și mai mare măsură la punerea în aplicare a obiectivelor și a priorităților strategice ale Uniunii în domeniul educației, formării, tineretului și sportului. O abordare coerentă a învățării pe tot parcursul vieții este esențială pentru gestionarea diferitelor tranziții cu care oamenii se confruntă de-a lungul vieții lor, în special pentru cei cu vârsta de peste 50 de ani care nu au aptitudinile necesare pentru o tranziție rapidă pe piața muncii. În continuarea acestei abordări, următorul program ar trebui să mențină o relație strânsă cu cadrul strategic general pentru cooperarea în materie de politică la nivelul Uniunii în domeniul educației, formării și tineretului, inclusiv în ceea ce privește agendele de politici pentru unitățile de învățământ, învățământul superior, educația și formarea profesională și învățarea în rândul adulților, consolidând în același timp sinergiile cu alte programe și domenii de politică ale Uniunii și dezvoltând noi asemenea sinergii.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Unul dintre obiectivele principale ale programului Erasmus+ ar trebui să fie menținerea, în cadrul programului, a statutului activităților extrașcolare, formării profesionale și studiului. Prin urmare, sunt necesare îmbunătățiri în ceea ce privește promovarea activităților pentru tineret, a activităților artistice și culturale, a înțelegerii democrației, a învățării în rândul adulților și a sportului de masă.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Programul are un rol fundamental în crearea unui spațiu european al educației și ar trebui să fie în măsură să contribuie la următorul cadru strategic de cooperare în domeniul educației și formării și la Agenda pentru competențe în Europa28 printr-un angajament comun față de importanța strategică a aptitudinilor și a competențelor pentru sprijinirea locurilor de muncă, a creșterii economice și a competitivității. Programul ar trebui să ajute statele membre să îndeplinească obiectivele Declarației de la Paris privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării prin educație29.

(11)  Programul are un rol fundamental în crearea unui spațiu european al educației și în dezvoltarea competențelor-cheie în contextul Uniunii pentru învățarea pe tot parcursul vieții și ar trebui să fie în măsură să contribuie la următorul cadru strategic de cooperare în domeniul educației și formării și la Agenda pentru competențe în Europa28 printr-un angajament comun față de importanța strategică a aptitudinilor și a competențelor pentru sprijinirea locurilor de muncă de calitate, a creșterii economice și a competitivității. Programul ar trebui să ajute statele membre să îndeplinească obiectivele Declarației de la Paris privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării prin educație29.

__________________

__________________

28 COM(2016) 381 final.

28 COM(2016)0381 final.

29 [Referință].

29 [Referință].

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Programul ar trebui să le ofere studenților, profesorilor și cursanților adulți posibilitatea de a-și lărgi orizonturile și să reducă prejudecățile cu privire la persoanele LGBTI. Activitățile de formare a profesorilor ar trebui să instruiască profesorii cu privire la cum pot introduce subiecte legate LGBTI într-o lumină pozitivă în programa de învățământ, cum să-i susțină pe studenții și pe colegii lor LGBTI și cum să-i protejeze pe studenții LGBTI în regulamentele școlare. În plus, oportunitățile de educație pentru adulți și de educație și formare profesională ar trebui să ajute persoanele LGBTI care au renunțat la școală sau la universitate din cauza mediilor școlare/de studiu nesigure la care au fost expuse.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Erasmus+ urmărește să încurajeze mai mulți promotori de proiecte fără experiență legată de Uniune să depună cereri de finanțare. Prin urmare, agențiile naționale ar trebui să introducă sau să extindă mecanisme de sprijin speciale pentru astfel de promotori de proiecte.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11c)  „Ghidul programului” elaborat de Comisie ar trebui îmbunătățit și mai mult pentru a urmări o utilizare facilă, simplitatea și claritatea.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Tinerii percep Erasmus+ în primul rând ca pe un program pentru studenți. Ar trebui, prin urmare, ca la nivel european, național și regional, să se acorde o importanță mai mare creșterii gradului de vizibilitate al diferitelor domenii și al subprogramelor asociate cu fiecare dintre acestea, printre care învățământul preuniversitar (Comenius), învățământul superior (Erasmus), învățământul superior internațional (Erasmus Mundus), educația și formarea profesională (Leonardo da Vinci) și învățarea în rândul adulților (Grundtvig), precum și tineretul (programul Tineret în acțiune) și sportul.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Programul ar trebui să țină seama de planul de lucru al Uniunii pentru sport, care constituie cadrul de cooperare la nivelul UE în domeniul sportului pentru perioada [...]32. Ar trebui să se asigure coerență și complementaritate între planul de lucru al Uniunii și acțiunile susținute prin intermediul programului în domeniul sportului. Este necesar să se pună accentul în special pe sportul de masă, ținând cont de rolul important pe care acesta îl are în promovarea activității fizice și a unui stil de viață sănătos, a incluziunii sociale și a egalității. Programul ar trebui să contribuie la promovarea valorilor europene comune prin intermediul sportului, a bunei guvernanțe și a integrității în domeniul sportului, precum și a educației, formării și competențelor în ceea ce privește sportul și prin sport.

(13)  Programul ar trebui să țină seama de planul de lucru al Uniunii pentru sport, care constituie cadrul de cooperare la nivelul UE în domeniul sportului pentru perioada [...]32. Ar trebui să se asigure coerență și complementaritate între planul de lucru al Uniunii și acțiunile susținute prin intermediul programului în domeniul sportului. Este necesar să se pună accentul în special pe sportul de masă, ținând cont de rolul important pe care acesta îl are în promovarea activității fizice și a unui stil de viață sănătos, a incluziunii sociale și a egalității. Programul ar trebui să contribuie la promovarea valorilor europene comune prin intermediul sportului, a bunei guvernanțe și a integrității în domeniul sportului, precum și a educației, formării și competențelor în ceea ce privește sportul și prin sport. În acest sens, este necesară promovarea mobilității antrenorilor sportivi, în special în rândul celor care antrenează echipe sportive feminine și care au nevoie de sprijin în combaterea sexismului și a misoginiei.

_________________

_________________

32 [Referință].

32 [Referință].

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Autoritățile responsabile ar trebui să se asigure că formularele de candidatură sunt puse la dispoziție în timp util și în mod adecvat.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Programul ar trebui să fie mai favorabil incluziunii, adresându-se într-o mai mare măsură celor care dispun de mai puține oportunități, inclusiv prin intermediul unor formate mai flexibile de mobilitate de studiu și prin încurajarea participării organizațiilor mici, în special a celor nou-venite și a organizațiilor de la fața locului care se bazează pe comunitățile locale și care se adresează direct cursanților defavorizați de toate vârstele. Formatele virtuale, cum ar fi cooperarea virtuală, mobilitatea mixtă și virtuală, ar trebui promovate pentru a fi disponibile unui număr cât mai mare de participanți, în special celor cu mai puține oportunități și celor în cazul cărora deplasarea fizică în altă țară decât țara lor de reședință ar fi un obstacol.

(16)  Programul ar trebui să fie mai favorabil incluziunii, adresându-se într-o mai mare măsură celor care dispun de mai puține oportunități, inclusiv prin intermediul unor formate mai flexibile de mobilitate de studiu și prin încurajarea participării organizațiilor mici, în special a celor nou-venite și a organizațiilor de la fața locului care se bazează pe comunitățile locale și care se adresează direct cursanților defavorizați de toate vârstele, prin proceduri administrative simplificate și o comunicare clară. Fără a înlocui mobilitatea fizică, ci fiind un element suplimentar, formatele virtuale, cum ar fi cooperarea virtuală, mobilitatea mixtă și virtuală, ar trebui promovate pentru a fi disponibile unui număr cât mai mare de participanți, în special celor cu mai puține oportunități și celor în cazul cărora deplasarea fizică în altă țară decât țara lor de reședință ar fi un obstacol. Structurile de sprijin consolidat la nivel local și național, cum ar fi pregătirea specifică culturală, socială și lingvistică și sprijinul continuu pe parcursul experienței de mobilitate sau interpretarea în limbajul semnelor ar oferi persoanelor cu mai puține oportunități acces fără obstacole și nediscriminatoriu la toate activitățile din cadrul programului Erasmus+, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap și cu Strategia europeană pentru persoanele cu handicap. Finanțarea specifică pentru aceste grupuri, precum și măsuri precum numirea în cadrul agențiilor naționale a așa-numiților formatori cu scopul de a oferi consiliere privind cea mai bună alocare posibilă a fondurilor va contribui, de asemenea, la caracterul incluziv al programului. Fondul social european+ este un fond de sprijin important pentru persoanele cu mai puține oportunități la nivelul statelor membre și, având obiective comune, ar trebui să completeze programele de mobilitate Erasmus+.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Programul ar trebui să asigure experiențe de mobilitate de calitate bazate pe principiile prevăzute de Carta europeană a calității pentru mobilitate (2006/961/CE), în care calitatea dispozițiilor practice, cum ar fi informarea, pregătirea, sprijinul și recunoașterea experienței și a calificărilor, precum și planurile și rezultatele clare în ceea ce privește învățarea, elaborate în avans, au un impact hotărâtor asupra avantajelor experiențelor de mobilitate. Seminariile de pregătire și informare, care oferă formare lingvistică și competențe interculturale ar trebui să fie o parte integrantă a experienței de mobilitate și ar trebui asigurate de către organizațiile de origine sau organizațiile gazdă sau de către furnizorii de mobilitate. Pentru a consolida comunicarea, incluziunea și calitatea mobilității de studiu, furnizorii experimentați de mobilitate ar trebui să beneficieze de o procedură simplificată de depunere a candidaturii, cum ar fi acreditarea, respectând carte ale calității.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Programul ar trebui să consolideze actualele oportunități de mobilitate de studiu, în special în acele sectoare în care ar putea avea cele mai mari câștiguri de eficiență, pentru a-și extinde aria de acoperire și a răspunde cererii mari nesatisfăcute. Acest lucru ar trebui realizat în special prin intensificarea și facilitarea activităților de mobilitate puse la dispoziția studenților, a elevilor și a cursanților care urmează o educație și formare profesională. Mobilitatea cursanților adulți slab calificați ar trebui să fie inclusă în parteneriatele pentru cooperare. Totodată, pentru a se adresa unui număr cât mai mare tineri, ar trebui să fie extinse oportunitățile de mobilitate pentru tinerii care participă la activități de învățare non-formală. Având în vedere efectul său de levier, ar trebui stimulată mobilitatea personalului din domeniul educației, formării, tineretului și sportului. În conformitate cu viziunea creării unui adevărat spațiu european al educației, programul ar trebui, de asemenea, să stimuleze mobilitatea și schimburile și să promoveze participarea studenților la activități educaționale și culturale, prin sprijinirea digitalizării proceselor, cum ar fi legitimația europeană de student. Această inițiativă poate fi un pas important pentru ca mobilitatea să devină o realitate pentru toți, în primul rând permițând unor instituții de învățământ superior să trimită și să primească mai multe schimburi de studenți și, în al doilea rând, facilitând accesul studenților la diverse servicii (bibliotecă, transport, cazare) înainte de a ajunge la instituția din străinătate.

(20)  Programul ar trebui să consolideze actualele oportunități de mobilitate de studiu, în special în acele sectoare în care ar putea avea cele mai mari câștiguri de eficiență, pentru a-și extinde aria de acoperire și a răspunde cererii mari nesatisfăcute. Acest lucru ar trebui realizat în special prin intensificarea și facilitarea mobilității pentru grupurile la care în prezent se ajunge mai greu, cum ar fi cursanții care urmează o educație și formare profesională, în special pentru EFP inițială, elevi, precum și studenți. Mobilitatea cursanților adulți slab calificați sau a persoanelor cu mai puține oportunități ar trebui să fie inclusă în parteneriatele pentru cooperare. Totodată, pentru a se adresa unui număr cât mai mare tineri, ar trebui să fie extinse oportunitățile de mobilitate pentru tinerii care participă la activități de învățare non-formală. Având în vedere efectul său de levier, ar trebui stimulată mobilitatea personalului din domeniul educației, formării, tineretului și sportului. În conformitate cu viziunea creării unui adevărat spațiu european al educației, programul ar trebui, de asemenea, să stimuleze mobilitatea și schimburile și să promoveze participarea studenților la activități educaționale și culturale, prin sprijinirea digitalizării proceselor, cum ar fi legitimația europeană de student. Această inițiativă poate fi un pas important pentru ca mobilitatea să devină o realitate pentru toți, în primul rând permițând unor instituții de învățământ superior să trimită și să primească mai multe schimburi de studenți și, în al doilea rând, facilitând accesul studenților la diverse servicii (bibliotecă, transport, cazare) înainte de a ajunge la instituția din străinătate.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Oportunitățile de mobilitate de studiu în regiunile de frontieră ar trebui să primească un sprijin mai mare. Mai ales pentru studenții care urmează cursuri de educație și formare profesională, oportunitatea de a urma un stagiu sau a petrece o parte a ciclului de studii în străinătate trebuie să devină mai accesibilă, pentru ca aceștia să se familiarizeze astfel cu piața muncii transfrontalieră.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b)  Programul ar trebui să consolideze educația și formarea profesională (EFP) favorabilă incluziunii și de calitate deoarece aceasta joacă un rol economic și social vital în Europa, având ca efect egalitatea de șanse și incluziunea socială pentru toți cetățenii, inclusiv cei din grupuri defavorizate din punct de vedere social și cei cu mai puține oportunități. Programul va aborda aspecte specifice ale sectorului EFP, cum ar fi sprijinul structural specific, de exemplu, asigurarea competențelor lingvistice și a formării lingvistice specifice sectorului sau măsuri de evaluare adecvate pentru participanți, precum și finanțare pentru a compensa fondurile naționale limitate disponibile pentru schimburile de studenți, cadre didactice și personal din domeniul EFP sau facilitarea găsirii de parteneri pentru mobilitate de înaltă calitate.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 20 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20c)  Programul ar trebui să sprijine experiențele de mobilitate în domeniul învățării în rândul adulților, al căror obiectiv principal este promovarea incluziunii sociale, a cetățeniei active și a capacității de inserție profesională, a dezvoltării personale și a bunăstării, pe lângă transferul de cunoștințe, competențe și aptitudini.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 20 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20d)  Programul ar trebui să promoveze mobilitatea cadrelor didactice sau a altor categorii de personal din învățământ, inclusiv a personalului din creșe și grădinițe, contribuind la dezvoltarea lor profesională inițială și continuă, și ar trebui să asigure faptul că cadrele didactice primesc sprijin din partea școlilor lor atunci când participă la perioade de mobilitate, inclusiv formare adecvată înainte de începerea experienței de mobilitate, precum și consolidarea cunoștințelor și competențelor care trebuie utilizate în procesul de predare și de formare în relație cu studenții și elevii care participă la schimburi. Pentru a extinde accesul cadrelor didactice la program, ar trebui implicate asociațiile reprezentative ale acestora la nivel național și regional în campanii locale de comunicare coordonate de agențiile naționale respective. Perioada de mobilitate a cadrelor didactice nu ar trebui considerată concediu, ci ar trebui să facă parte din timpul oficial de lucru al profesorilor.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Programul ar trebui să încurajeze participarea tinerilor la viața democratică a Europei, inclusiv prin sprijinirea unor proiecte de participare care să le permită tinerilor să se implice și să învețe cum să participe la societatea civilă, prin sensibilizare cu privire la valorile europene comune, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale, prin facilitarea de întâlniri între tineri și factorii de decizie de la nivel local, național și de la nivelul Uniunii și totodată prin contribuții la procesul de integrare europeană.

(21)  Programul ar trebui să încurajeze participarea tinerilor la viața democratică a Europei, inclusiv prin sprijinirea unor proiecte de participare care să le permită tinerilor să se implice și să învețe cum să participe la societatea civilă, prin sensibilizare cu privire la valorile europene comune, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale, prin facilitarea de întâlniri între tineri și factorii de decizie de la nivel local, național și de la nivelul Uniunii și totodată prin contribuții la procesul de integrare europeană. Programul recunoaște rolul central al organizațiilor de tineret și al activităților pentru tineri în atingerea acestui obiectiv și se va axa pe construirea unui sector mai puternic al tineretului în Europa prin sprijinirea și promovarea funcționării și a proiectelor organizațiilor de tineret din Europa și din țările vecine și prin cooperarea cu restul lumii.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Programul ar trebui să le ofere tinerilor mai multe posibilități de a descoperi Europa prin experiențe de învățare în străinătate. Tinerilor în vârstă de optsprezece ani, în special celor cu mai puține oportunități, ar trebui să li se dea șansa de a avea o primă experiență pe termen scurt, individuală sau în grup, de a călători în Europa în cadrul unei activități educaționale informale menite să le dezvolte sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană și să îi ajute să descopere diversitatea culturală a acesteia. Programul ar trebui să identifice organismele responsabile cu atragerea și selectarea participanților și ar trebui să susțină activități care promovează dimensiunea de învățare a experienței oferite.

(22)  Programul ar trebui să le ofere tinerilor mai multe posibilități de a descoperi Europa prin experiențe de învățare în străinătate de calitate. Tinerilor, indiferent de vârstă, în special celor cu mai puține oportunități, ar trebui să li se dea șansa de a avea o primă experiență de învățare de calitate pe termen scurt, individuală sau în grup, călătorind în Europa în cadrul unei activități educaționale informale menite să le dezvolte sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană și să îi ajute să descopere diversitatea culturală a acesteia. Programul ar trebui să identifice organismele, inclusiv organizațiile societății civile și organizațiile de tineret, responsabile cu atragerea și selectarea participanților și ar trebui să susțină activități care promovează dimensiunea de învățare a experienței oferite. În contextul inițiativei DiscoverEU, programul ar trebui să urmărească obiective și activități clare de învățare. Comisia trebuie să asigure alocarea echilibrată din punct de vedere geografic. Programul ar putea să funcționeze în cooperare cu Capitalele europene ale culturii, Capitalele europene ale tineretului, Capitalele europene ale voluntariatului și Capitalele europene verzi, pentru a intensifica experiența globală.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Programul ar trebui să promoveze, de asemenea, mobilitatea în cadrul învățării pe tot parcursul vieții pentru cursanții mai în vârstă, inclusiv pentru studenții din universitățile pentru persoanele de vârsta a treia, și pentru lucrătorii de peste 50 de ani care se află în proces de tranziție pe piața forței de muncă, precum și activități de schimb între generații între tineri și persoanele în vârstă.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  De asemenea, programul ar trebui să îmbunătățească învățarea limbilor, în special prin extinderea utilizării instrumentelor online, întrucât e-învățarea oferă avantaje suplimentarea pentru învățarea limbilor în ceea ce privește accesul și flexibilitatea.

(23)  De asemenea, programul ar trebui să îmbunătățească învățarea limbilor, inclusiv a limbajelor prin semne, a limbilor minoritare și a celor învecinate, în special prin extinderea utilizării instrumentelor online accesibile, precum și prin predarea limbilor străine în mod tradițional, în sala de clasă, pentru a depăși una dintre barierele în calea mobilității studenților.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Programul ar trebui să sprijine măsuri de consolidare a cooperării dintre instituții și organizații care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, recunoscând rolul lor fundamental în înzestrarea persoanelor cu aptitudinile, cunoștințele și competențele necesare într-o lume în schimbare, precum și în valorificarea în mod corespunzător a potențialului de inovare, creativitate și spirit antreprenorial, în special în cadrul economiei digitale.

(24)  Programul ar trebui să sprijine măsuri de consolidare a cooperării dintre instituții și organizații care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, recunoscând rolul lor fundamental în înzestrarea persoanelor cu aptitudinile, cunoștințele și competențele necesare într-o lume în schimbare, precum și în valorificarea în mod corespunzător a potențialului de dezvoltare sustenabilă, progres social, inovare, creativitate și spirit antreprenorial, în special în cadrul economiei digitale.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  În conformitate cu articolul 8 din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, programul trebuie să sprijine acțiuni de sensibilizare în ceea ce privește persoanele cu dizabilități la nivelul întregii societăți și, pentru a promova percepțiile pozitive și o mai bună conștiință socială, trebuie să încurajeze recunoașterea competențelor, meritelor și abilităților persoanelor cu dizabilități; de asemenea, programul trebuie să stimuleze, la toate nivelurile sistemului de învățământ, o atitudine de respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și să includă programe de sensibilizare în ceea ce privește persoanele cu dizabilități și drepturile acestora.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În concluziile sale din 14 decembrie 2017, Consiliul European a invitat statele membre, Consiliul și Comisia să adopte o serie de inițiative pentru ca în domeniul educației și formării cooperarea europeană să treacă la un nou nivel, inclusiv prin încurajarea creării, până în 2024, a unor „universități europene”, constând în rețele ascendente de universități de pe întreg teritoriul UE. Programul ar trebui să sprijine aceste universități europene.

(25)  În concluziile sale din 14 decembrie 2017, Consiliul European a invitat statele membre, Consiliul și Comisia să adopte o serie de inițiative pentru ca în domeniul educației și formării cooperarea europeană să treacă la un nou nivel, inclusiv prin încurajarea creării, până în 2024, a unor „universități europene”, constând în rețele ascendente de universități de pe întreg teritoriul UE. Programul ar trebui să sprijine aceste universități europene, asigurând, în același timp, un sprijin financiar de cel mult 20 % din bugetul centralizat dedicat acțiunilor în domeniul educației și formării. Programul ar trebui să asigure faptul că rețeaua de universități europene garantează o acoperire geografică amplă a universităților europene.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  În Comunicatul de la Bruges din 2010 s-a solicitat sprijinirea excelenței în învățământul profesional pentru o creștere inteligentă și durabilă. Comunicarea din 2017 privind consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei subliniază asocierea educației și formării profesionale cu sistemele de inovare, ca parte a unor strategii de specializare inteligentă la nivel regional. Programul ar trebui să furnizeze mijloacele de a răspunde acestor solicitări și să sprijine dezvoltarea unor platforme transnaționale de centre de excelență profesională, bine integrate în strategiile locale și regionale pentru creștere economică, inovare și competitivitate. Aceste centre de excelență ar trebui să acționeze ca vectori de competențe profesionale de calitate, în contextul unor provocări sectoriale, sprijinind, în același timp, schimbările structurale generale și politicile socioeconomice din UE.

(26)  În Comunicatul de la Bruges din 2010 s-a solicitat sprijinirea excelenței în învățământul profesional pentru o creștere inteligentă și durabilă. Comunicarea din 2017 privind consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei subliniază asocierea educației și formării profesionale cu sistemele de inovare, ca parte a unor strategii de specializare inteligentă la nivel regional. Programul ar trebui să furnizeze mijloacele de a răspunde acestor solicitări și să sprijine dezvoltarea unor platforme transnaționale de centre de excelență profesională, bine integrate în strategiile locale și regionale pentru creștere economică, inovare, competitivitate, incluziune socială și dezvoltare sustenabilă. Aceste centre de excelență ar trebui să acționeze ca vectori de competențe profesionale de calitate, în contextul unor provocări sectoriale, sprijinind, în același timp, schimbările structurale generale și politicile socioeconomice din UE. Programul ar trebui să ofere pentru aceste centre de excelență finanțare de minimum 10 % din bugetul centralizat dedicat acțiunilor din domeniul educației și formării și ar trebui să asigure o acoperire geografică amplă în întreaga Europă.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Pentru a încuraja recurgerea la activitățile de cooperare virtuală, programul ar trebui să sprijine o utilizare mai sistematică a platformelor online, cum ar fi eTwinning, School Education Gateway, Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa, Portalul european pentru tineret și platforma online pentru învățământul superior.

(27)  Pentru a încuraja recurgerea la activitățile de cooperare virtuală, programul ar trebui să sprijine o utilizare mai sistematică și accesibilitatea platformelor online, cum ar fi eTwinning, School Education Gateway, Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa, Portalul european pentru tineret și platforma online pentru învățământul superior.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Programul ar trebui să contribuie la facilitarea transparenței și a recunoașterii competențelor și calificărilor, precum și a transferului de credite sau de unități de rezultate ale învățării, pentru a stimula asigurarea calității și pentru a sprijini validarea învățării non-formale și informale, gestionarea competențelor și orientarea. În acest sens, programul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin punctelor de contact și rețelelor de la nivel național și celor de la nivelul Uniunii, care facilitează schimburile transeuropene și totodată dezvoltarea unor parcursuri de învățare flexibile între diferite domenii ale educației, formării și tineretului și între contexte formale și non-formale.

(28)  Programul ar trebui să contribuie la facilitarea transparenței și a recunoașterii competențelor și calificărilor, precum și a transferului de credite sau de unități de rezultate ale învățării, pentru a stimula asigurarea calității și pentru a sprijini validarea învățării non-formale și informale, gestionarea competențelor și orientarea. În acest sens, programul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin punctelor de contact și rețelelor de la nivel național și celor de la nivelul Uniunii, care facilitează schimburile transeuropene și totodată dezvoltarea unor parcursuri de învățare flexibile și incluzive între diferite domenii ale educației, formării și tineretului și între contexte formale și non-formale.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Programul ar trebui să asigure faptul că competențele dezvoltate prin experiențele de mobilitate în orice cadru sunt documentate, validate și recunoscute în mod corespunzător. Programul ar trebui să pună un accent deosebit pe validarea și recunoașterea perioadelor de educație și de formare în străinătate, inclusiv în cadrul învățământului secundar, iar în acest sens, alocarea bugetară și subvențiile concrete ar trebui să fie legate de proceduri de evaluare a calității, de descrierea rezultatelor în materie de învățare și de aplicarea integrală a Recomandării din 2012 a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace, a Recomandării Consiliului privind validarea învățării non-formale și informale și a instrumentelor europene care contribuie la recunoașterea educației în străinătate și asigură învățarea de calitate, cum ar fi Cadrul european al calificărilor (CEC), Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (SECEFP) și Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (EQAVET).

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a asigura cooperarea cu alte instrumente ale Uniunii și pentru a veni în sprijinul altor politici ale Uniunii, ar trebui ca persoanelor din diferite sectoare de activitate, cum ar fi sectorul public, agricultură și întreprinderi, să li se oferte oportunități de mobilitate care să le permită să aibă o experiență de învățare în străinătate în urma căreia, în orice etapă a vieții lor, să poată să avanseze și să se dezvolte atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, în special prin conștientizarea identității lor europene și prin dobândirea unei înțelegeri a diversității culturale europene. Programul ar trebui să constituie un punct de intrare pentru programele de mobilitate transnațională ale Uniunii care au o puternică dimensiune de învățare, simplificând oferta de astfel de programe pentru beneficiari și pentru cei care iau parte la aceste activități. Ar trebui facilitată dezvoltarea unor proiecte Erasmus; ar trebui să se adopte măsuri specifice pentru a ajuta promotorii de proiecte Erasmus să solicite granturi sau să creeze sinergii folosind sprijinul oferit de fondurile structurale și de investiții europene și de programele legate de migrație, securitate, justiție și cetățenie, sănătate și cultură.

(30)  Pentru a asigura cooperarea cu alte instrumente ale Uniunii și pentru a veni în sprijinul altor politici ale Uniunii, ar trebui ca persoanelor, inclusiv persoanelor cu dizabilități, din diferite sectoare de activitate, cum ar fi sectorul public, agricultură și întreprinderi, să li se oferte oportunități de mobilitate care să le permită să aibă o experiență de învățare în străinătate în urma căreia, în orice etapă a vieții lor, să poată să avanseze și să se dezvolte atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, în special prin conștientizarea identității lor europene și prin dobândirea unei înțelegeri a diversității culturale europene. Programul ar trebui să constituie un punct de intrare pentru programele de mobilitate transnațională ale Uniunii care au o puternică dimensiune de învățare, simplificând oferta de astfel de programe pentru beneficiari și pentru cei care iau parte la aceste activități. Ar trebui facilitată dezvoltarea unor proiecte Erasmus; ar trebui să se adopte măsuri specifice pentru a ajuta promotorii de proiecte Erasmus+ să solicite granturi sau să creeze sinergii folosind sprijinul oferit de fondurile structurale și de investiții europene și de programele legate de migrație, securitate, justiție și cetățenie, sănătate și cultură, precum și în cadrul Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al procedurii de reexaminare relevante.

(32)  Programul respectă obiectivul central al Acordului de la Paris de a consolida răspunsul global la amenințarea schimbărilor climatice. Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei în politicile Uniunii, precum și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine obiectivele în domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al procedurii de reexaminare relevante.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a)  Programul și instrumentele sale, în acest mediu internațional unic, ar trebui să joace un rol crucial în educarea oamenilor cu privire la sustenabilitatea globală și la studiile globale, la protecția mediului, la schimbările climatice și, pe lângă programele vizate, aceste studii ar trebui să apară în toate activitățile-cheie ca element orizontal, sub forma educației formale, non-formale sau a învățării informale.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 32 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32b)  Având în vedere obligația legală a Uniunii Europene de a elimina inegalitățile și de a promova egalitatea între bărbați și femei prin toate activitățile sale prevăzute la articolul 8 din TFUE, acest program ar trebui să contribuie la integrarea dimensiunii de gen în politicile Uniunii. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al procedurii de reexaminare relevante. Îmbunătățirile sunt necesare în special în ceea ce privește egalitatea de gen între participanții din țări terțe.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  În limitele unui pachet financiar de bază alocat acțiunilor care urmează să fie gestionate de agențiile naționale din domeniul educației și formării, ar trebui definită o defalcare a alocării minime per sector (învățământul superior, educația școlară, educația și formarea profesională și educația adulților), pentru a garanta o masă critică de credite în vederea obținerii realizărilor și a rezultatelor preconizate în fiecare dintre aceste sectoare.

(34)  În limitele unui pachet financiar de bază alocat acțiunilor care urmează să fie gestionate de agențiile naționale din domeniul educației și formării, ar trebui definită o defalcare a alocării minime per sector (învățământul superior, educația școlară, educația și formarea profesională și educația adulților), pentru a garanta o masă critică de credite în vederea obținerii realizărilor și a rezultatelor preconizate în fiecare dintre aceste sectoare. În plus, ar putea fi definită și o alocare minimă per grup-țintă.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Acestea ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul [125 alineatul (1)] din Regulamentul financiar.

(36)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în Regulamentul financiar ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul preconizat de neconformitate. Acestea ar trebui să includă utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul [125 alineatul (1)] din Regulamentul financiar. Sprijinul financiar specific, cum ar fi opțiunile de prefinanțare pentru persoanele cu mai puține oportunități sau finanțarea costurilor suplimentare suportate de persoanele cu dizabilități pe baza dizabilității lor, are o importanță capitală pentru caracterul incluziv al programului.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36a)  Nivelul sprijinului financiar sub formă de granturi, sume forfetare pentru deplasare sau administrare, rate forfetare și costuri unitare ar trebui revizuit și ajustat periodic în funcție de costul vieții și de cheltuielile de întreținere din țara și orașul-gazdă, conform cifrelor Eurostat actualizate, pentru a se asigura că el corespunde realității și este nediscriminatoriu. La calcularea subvențiilor acordate, este esențial să se ia în considerare costul locuințelor, transportului internațional și transportului local, alimentelor, cursurilor de limbă și o sumă minimă necesară pentru a duce o viață demnă.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  În conformitate cu Regulamentul financiar, Comisia ar trebui să adopte programe de lucru și să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la acestea. Programele de lucru ar trebui să stabilească măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale programului, criteriile de selecție și de atribuire de granturi, precum și toate celelalte elemente necesare. Programele de lucru și orice modificare adusă acestora ar trebui adoptate prin acte de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare.

(40)  În conformitate cu Regulamentul financiar, Comisia ar trebui să adopte programe de lucru și să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la acestea. Programele de lucru ar trebui să stabilească măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale programului, criteriile de selecție și de atribuire de granturi, precum și toate celelalte elemente necesare. Programele de lucru și orice modificări aduse acestora ar trebui adoptate prin acte delegate.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201638, este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate respectându-se cerințele de monitorizare specifice, evitând totodată reglementarea excesivă și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. Astfel de cerințe ar trebui să includă indicatori specifici, măsurabili și realiști, care pot fi măsurați în timp, ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren.

(41)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201638, este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate respectându-se cerințele de monitorizare specifice, evitând totodată reglementarea excesivă și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra organizațiilor beneficiare, dar și a statelor membre. Astfel de cerințe ar trebui să includă indicatori specifici, măsurabili și realiști, care pot fi măsurați în timp, ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren.

_________________

_________________

38 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

38 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44a)  Comisia ar trebui să simplifice definițiile și să îmbunătățească orientările privind acțiunile descentralizate, pentru a se asigura că normele programului sunt aplicate într-un mod armonizat de către agențiile naționale, cu respectarea standardelor comune de calitate și a practicilor procedurale. Comisia ar trebui să încurajeze o mai bună coordonare între agenții pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a programului.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 44 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44b)  Programul ar trebui să încurajeze învățarea inter pares în urma studiilor, o formare profesională și o experiență de muncă în străinătate, pentru a crește impactul programului Erasmus+ asupra comunităților locale și a facilita schimbul de bune practici, care este vital pentru îmbunătățirea calității proiectelor din cadrul programului Erasmus+.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare pentru a înlătura obstacolele juridice și administrative din calea bunei funcționări a programului. Aceasta include, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, soluționarea problemelor care creează dificultăți în obținerea vizelor și a permiselor de ședere. În conformitate cu Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului39, statele membre sunt încurajate să stabilească proceduri de admisie accelerată.

(46)  Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a adopta toate măsurile corespunzătoare pentru a înlătura obstacolele juridice și administrative din calea bunei funcționări a programului. Aceasta include scutirea burselor de studiu de impozitare și de contribuții sociale, facilitând transferabilitatea drepturilor între sistemele sociale din Uniunii, precum și, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, soluționarea problemelor care creează dificultăți în obținerea vizelor și a permiselor de ședere și alte dificultăți juridice sau administrative care ar putea împiedica accesul la program. În conformitate cu Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului39, statele membre sunt încurajate să stabilească proceduri de admisie accelerată.

__________________

__________________

39 Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).

39 Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21).

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului40.

eliminat

__________________

 

40 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

 

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49)  Pentru a simplifica cerințele pentru beneficiari, ar trebui folosite în măsura maximă posibilă granturile simplificate sub forma sumelor forfetare, a costurilor unitare și a finanțării forfetare. Granturile simplificate care vizează sprijinirea acțiunilor de mobilitate ale programului, astfel cum au fost definite de Comisie, ar trebui să țină seama de costul vieții și de cheltuielile de întreținere din țara-gazdă. Comisia și agențiile naționale ale țărilor de origine ar trebui să aibă posibilitatea de a adapta aceste granturi simplificate pe baza unor criterii obiective, în special pentru ca persoanele cu mai puține oportunități să aibă acces la acestea. În conformitate cu legislația națională, statele membre ar trebui încurajate, de asemenea, să scutească aceste granturi de orice taxe sau contribuții sociale. Aceeași scutire ar trebui să se aplice entităților publice sau private care acordă un astfel de sprijin financiar persoanelor în cauză.

(49)  Pentru a simplifica cerințele pentru beneficiari, ar trebui folosite în măsura maximă posibilă granturile simplificate sub forma sumelor forfetare, a costurilor unitare și a finanțării forfetare. Granturile simplificate care vizează sprijinirea acțiunilor de mobilitate ale programului, astfel cum au fost definite de Comisie, ar trebui să țină seama de costul vieții și de cheltuielile de întreținere din țara-gazdă. Comisia și agențiile naționale ale țărilor de origine ar trebui să aibă posibilitatea de a adapta aceste granturi simplificate pe baza unor criterii obiective, în special pentru ca persoanele cu mai puține oportunități să aibă acces la acestea. În conformitate cu legislația națională, statele membre ar trebui să scutească aceste granturi de orice taxe sau contribuții sociale. Aceeași scutire ar trebui să se aplice entităților publice sau private care acordă un astfel de sprijin financiar persoanelor în cauză.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Considerentul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(49a)  Este important să se asigure buna gestiune financiară a fiecărui program și implementarea sa într-o manieră cât mai eficace și accesibilă. Statele membre sau agențiile naționale ar trebui să evite adăugarea unor norme care ar îngreuna utilizarea fondurilor de către beneficiari.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Considerentul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53)  În vederea examinării sau completării indicatorilor de performanță ai programului, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește anexa. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții să aibă acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(53)  În vederea revizuirii sau completării indicatorilor de performanță ai programului și pentru a oferi o indicație asupra cuantumului alocat fiecărei acțiuni și asupra repartizării fondurilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adoptarea și modificarea programelor de lucru și modificarea anexei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții să aibă acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament instituie Erasmus, programul de acțiune al Uniunii în domeniul educației, formării, tineretului și sportului (denumit în continuare „programul”).

Prezentul regulament instituie Erasmus+, programul de acțiune al Uniunii în domeniul educației, formării, tineretului și sportului (denumit în continuare „programul”).

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „mobilitate de studiu” înseamnă acțiunea de a se deplasa fizic în altă țară decât țara de reședință, pentru studii, pentru formare sau pentru alt tip de învățare non-formală sau informală. Aceasta poate fi însoțită de măsuri cum ar fi suportul lingvistic, formarea lingvistică și/sau completată de învățarea online și de cooperarea virtuală. În anumite cazuri, aceasta poate lua forma învățării prin utilizarea de instrumente ce țin de tehnologia informației și comunicațiilor;

(2)  „mobilitate de studiu” înseamnă acțiunea de a se deplasa fizic în altă țară decât țara de reședință, pentru studii, pentru formare sau pentru alt tip de învățare non-formală sau informală. Aceasta se poate realiza sub formă de stagii, ucenicii, schimburi între tineri, predare sau participare la o activitate de dezvoltare profesională. Mobilitatea poate fi însoțită de măsuri cum ar fi suportul lingvistic, inclusiv limbajele semnelor, formarea lingvistică și/sau completată de învățarea online și de cooperarea virtuală accesibile. În anumite cazuri, pe lângă mobilitatea fizică, aceasta poate lua forma învățării prin utilizarea unor instrumente accesibile și/sau special adaptate ce țin de tehnologia informației și comunicațiilor;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „învățare informală” înseamnă învățarea care rezultă din activitățile și experiențele zilnice care nu este organizată sau structurată din punctul de vedere al obiectivelor, al duratei sau al sprijinului pentru învățare. Învățarea informală poate fi neintenționată din perspectiva cursantului;

(4)  „învățare informală” înseamnă învățarea care rezultă din activitățile și experiențele zilnice care nu este organizată sau structurată din punctul de vedere al obiectivelor, al duratei sau al sprijinului pentru învățare. Învățarea informală poate fi neintenționată din perspectiva cursantului și oferă rezultate ale învățării benefice pentru cursant;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  „cooperare virtuală” înseamnă orice formă de cooperare care utilizează instrumente ce țin de tehnologia informației și comunicațiilor;

(17)  „cooperare virtuală” înseamnă orice formă de cooperare care utilizează instrumente accesibile și/sau special adaptate ce țin de tehnologia informației și instrumente și sisteme de comunicare;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  „activitate de participare a tinerilor” înseamnă o activitate extrașcolară efectuată de grupuri informale de tineri și/sau de organizații de tineret care se înscrie într-o abordare de învățare non-formală;

(20)  „activitate de participare a tinerilor” înseamnă o activitate extrașcolară accesibilă efectuată de grupuri informale de tineri și/sau de organizații de tineret care se înscrie într-o abordare de învățare non-formală;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  „lucrător de tineret” înseamnă un profesionist sau un voluntar implicat în învățarea non-formală care îi sprijină pe tineri în dezvoltarea lor personală la nivel socio-educativ și profesional;

(21)  „lucrător de tineret” înseamnă un profesionist sau un voluntar implicat în învățarea non-formală și informală care îi sprijină pe tineri în dezvoltarea lor personală, inclusiv în dezvoltarea la nivel socioeducativ și profesional și în dezvoltarea competențelor. Lucrătorii de tineret sunt implicați, împreună cu tinerii, în planificarea, îndrumarea, coordonarea, punerea în aplicare și evaluarea activităților de lucru cu tinerii și în dezvoltarea activităților conexe de lucru cu tinerii;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  „dialogul UE cu tinerii” înseamnă dialogul cu tinerii și cu organizațiile de tineret, care servește drept forum pentru o reflecție comună permanentă asupra priorităților, a punerii în aplicare și a monitorizării cooperării europene în domeniul tineretului;

(22)  „dialog structurat” înseamnă dialogul cu tinerii, cu organizațiile de tineret și cu factorii de decizie care servește drept forum pentru o reflecție comună permanentă asupra priorităților, punerii în aplicare și monitorizării cooperării europene în toate domeniile relevante pentru tineret;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  „persoane cu mai puține oportunități” înseamnă persoane care se confruntă cu obstacole din cauza cărora, din motive economice, sociale, culturale, geografice sau din motive de sănătate, întrucât provin dintr-un context de migrație sau din motive precum un handicap și dificultăți educaționale, nu pot avea acces efectiv la oportunități în cadrul programului;

(25)  „persoane cu mai puține oportunități” înseamnă persoane care nu pot avea acces deplin și efectiv la oportunitățile oferite de program, din cauza dezavantajelor acestora în comparație cu colegii lor ca urmare a diverselor obstacole cum ar fi, de exemplu, dizabilitățile, problemele de sănătate, dificultățile educaționale, diferențele culturale, obstacolele economice, sociale sau geografice, inclusiv persoanele ce provin din comunități marginalizate, dintr-un context de migrație sau sunt expuse riscului de a se confrunta cu discriminări pe baza oricăruia dintre motivele înscrise la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; aceste obstacole necesită, pentru respectivele persoane, servicii de sprijin suplimentare pentru a le permite să participe pe deplin la program;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  „cooperare transsectorială” înseamnă cooperarea între diferite sectoare ale programului (învățământ superior, educație și formare profesională, educație școlară, învățare în rândul adulților, tineret și sport), precum și între medii de învățare formale, non-formale și informale și diferite entități juridice din aceste sectoare;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 27 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27b)  „competențe-cheie” înseamnă cunoștințe, competențe și atitudini de care au nevoie toți cetățenii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, capacitatea de inserție profesională, incluziunea socială și cetățenia activă. Printre competențele-cheie se numără: alfabetizarea, competențele multilingve, matematica, știința, tehnologia și ingineria, competențele digitale, competențele personale, sociale și de învățare, competențele cetățenești, spiritul antreprenorial și conștiința și expresia culturală;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul general al programului este de a sprijini dezvoltarea educațională, profesională și personală a persoanelor din domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă, la coeziune socială și la consolidarea identității europene. Astfel, programul este un instrument esențial pentru instituirea unui spațiu european al educației, pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și formării, cu agendele sectoriale aferente, pentru promovarea cooperării în domeniul politicii pentru tineret în cadrul strategiei pentru tineret a Uniunii pentru perioada 2019-2027 și pentru dezvoltarea dimensiunii europene a sportului.

1.  Obiectivul general al programului este de a sprijini dezvoltarea educațională, profesională și personală a persoanelor din domeniul educației, formării, tineretului, educației adulților și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă decente, la coeziunea și incluziunea socială, la protecția mediului, la cetățenia activă, la promovarea drepturilor și valorilor, la participarea la viața democratică, precum și la consolidarea identității europene. Astfel, programul este un instrument esențial pentru instituirea unui spațiu european al educației accesibil și favorabil incluziunii, pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației, formării și tineretului, cu agendele sectoriale aferente, pentru promovarea cooperării în domeniul politicii pentru tineret în cadrul strategiei pentru tineret a Uniunii pentru perioada 2019-2027 și pentru dezvoltarea dimensiunii europene a sportului.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să promoveze mobilitatea de studiu în scopul învățării non-formale și participarea activă a tinerilor, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul tineretului

(b)  să promoveze mobilitatea de studiu în scopul învățării non-formale și informale și participarea activă a tinerilor, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul tineretului

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  să promoveze învățarea pe tot parcursul vieții pentru toți cetățenii, indiferent de vârstă, prin consolidarea cooperării dintre mediile de învățare formale, non-formale și informale și prin sprijinirea parcursurilor de învățare flexibile.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  mobilitatea personalului care se ocupă de educația adulților;

(d)  mobilitatea personalului care se ocupă de educația adulților și a cursanților din cadrul acestei forme de educație;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  parteneriate pentru inovare în domeniul educației și al altor forme de învățare prin intermediul unor acțiuni la scară largă, cum ar fi alianțele pentru învățarea în rândul adulților și parteneriatele pentru cooperarea intersectorială;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  parteneriate pentru excelență, în special universități europene, centre de excelență profesională și programe de masterat în cotutelă;

(b)  parteneriate pentru excelență, cum ar fi centre de excelență profesională și programe de masterat în cotutelă, asigurându-se faptul că aceste parteneriate au o acoperire geografică amplă în întreaga Europă;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  parteneriate pentru inovare menite să consolideze capacitatea de inovare a Europei;

(c)  parteneriate pentru inovare menite să consolideze capacitatea de inovare sustenabilă a Europei;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  elaborarea și punerea în aplicare a agendelor de politică generale și sectoriale ale Uniunii în domeniul educației și al formării, inclusiv cu sprijinul rețelei Eurydice sau al activităților altor organizații relevante;

(a)  elaborarea și punerea în aplicare a agendelor de politică generale și sectoriale ale Uniunii în domeniul educației și al formării favorabile incluziunii, inclusiv cu sprijinul rețelei Eurydice sau al activităților altor organizații relevante;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dialogul în materie de politică și cooperarea cu principalele părți interesate, inclusiv cu rețelele existente la nivelul Uniunii, cu organizațiile neguvernamentale europene și cu organizațiile internaționale din domeniul educației și formării;

(c)  dialogul în materie de politică, sprijinul și cooperarea cu principalele părți interesate, inclusiv cu rețelele existente la nivelul Uniunii, cu organizațiile neguvernamentale naționale, regionale și locale europene și cu organizațiile internaționale din domeniul educației și formării, ceea ce implică, printre altele, sprijin structural;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  dialogul structurat cu tinerii;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  mobilitatea tinerilor;

(a)  mobilitatea tinerilor, inclusiv a celor cu dizabilități;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  parteneriate pentru inovare în domeniul participării tinerilor prin intermediul unor acțiuni la scară largă, cum ar fi alianțele pentru activitățile de tineret;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  parteneriate pentru extinderea programului, în special prin utilizarea mass-mediei și a noilor instrumente digitale;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dialogul în materie de politică și cooperarea cu părțile interesate relevante, inclusiv cu rețelele existente la nivelul Uniunii, cu organizațiile neguvernamentale europene și cu organizațiile internaționale în domeniul tineretului, dialogul UE cu tinerii și sprijinirea Forumului European de Tineret;

(c)  dialogul în materie de politică, cooperarea cu părțile interesate relevante și sprijinirea acestora, inclusiv cu rețelele existente la nivelul Uniunii, cu organizațiile neguvernamentale europene și cu organizațiile internaționale în domeniul tineretului, dialogul structurat cu tinerii și sprijinul structural pentru Forumul European de Tineret și pentru alte organizații europene de tineret;

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  dialogul structurat cu tinerii;

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  activități de difuzare și de sensibilizare cu privire la rezultatele și prioritățile politicilor europene, precum și cu privire la program, inclusiv premii și recompense sportive.

(c)  activități de difuzare și de sensibilizare cu privire la rezultatele și prioritățile politicilor europene, precum și cu privire la program, inclusiv premii și recompense sportive, care sunt accesibile și persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 30 000 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 41 097 000 000 EUR în prețuri constante.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  24 940 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul educației și formării, din care:

(a)  83,5 % pentru acțiunile centralizate și descentralizate din domeniul educației și formării, din care:

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  cel puțin 8 640 000 000 EUR ar trebui să se aloce pentru acțiunile din domeniul învățământului superior menționate la articolul 4 litera (a) și la articolul 5 litera (a);

(1)  cel puțin 34 % ar trebui să se aloce pentru acțiunile descentralizate din domeniul învățământului superior menționate la articolul 4 litera (a) și la articolul 5 litera (a);

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  cel puțin 5 230 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul educației și formării profesionale menționate la articolul 4 litera (b) și la articolul 5 litera (a);

(2)  cel puțin 25 % pentru acțiunile descentralizate din domeniul educației și formării profesionale menționate la articolul 4 litera (b) și la articolul 5 litera (a);

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  cel puțin 3 790 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul educației școlare menționate la articolul 4 litera (c) și la articolul 5 litera (a);

(3)  cel puțin 15 % pentru acțiunile descentralizate din domeniul educației școlare menționate la articolul 4 litera (c) și la articolul 5 litera (a);

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  cel puțin 1 190 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul educației adulților menționate la articolul 4 litera (d) și la articolul 5 litera (a);

(4)  cel puțin 6 % pentru acțiunile descentralizate din domeniul educației adulților menționate la articolul 4 litera (d) și la articolul 5 litera (a);

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  450 000 000 EUR pentru acțiunile Jean Monnet menționate la articolul 7;

(5)  1,8 % pentru acțiunile Jean Monnet menționate la articolul 7;

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  maximum 20 % pentru „universitățile europene” și minimum 10 % pentru „centrele de excelență profesională” din bugetul centralizat pentru acțiuni în domeniul educației și formării;

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  3 100 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul tineretului menționate la articolele 8-10;

(b)  10 % pentru acțiunile din domeniul tineretului menționate la articolele 8-10;

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  550 000 000 EUR pentru acțiunile din domeniul sportului menționate la articolele 11-13 și

(c)  1,8 % pentru acțiunile din domeniul sportului menționate la articolele 11-13 și

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  cel puțin 960 000 000 EUR ca o contribuție la costurile de funcționare ale agențiilor naționale.

(d)  3,2 % ca o contribuție la costurile de funcționare ale agențiilor naționale.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Acordarea mobilității solicitanților vizează o reprezentare echilibrată între bărbați și femei.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în punerea în aplicare a programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informației.

4.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în punerea în aplicare a programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informației și asistența pentru accesibilitate.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Nivelurile de sprijin financiar –subvențiile, sumele forfetare pentru deplasare și administrare, ratele forfetare și costurile unitare – sunt revizuite și ajustate anual în funcție de costul vieții și cheltuielile de întreținere din țara, regiunea sau orașul-gazdă, conform cifrelor actualizate ale Eurostat, precum și de condițiile de călătorie.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Cheltuielile cu personalul ale organizațiilor care participă la proiecte cu rezultate intelectuale au la bază o remunerație justă și echitabilă. Nivelul cheltuielilor cu personalul este revizuit anual și actualizat în conformitate cu datele Eurostat.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3c.  Pentru a sprijini incluziunea persoanelor care se confruntă cu obstacole suplimentare și care necesită asistență pentru acoperirea unor nevoi speciale, se va furniza un buget dedicat pentru acoperirea costurilor unei astfel de asistențe, separat de bugetul principal al proiectului.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când pun în aplicare programul, inclusiv atunci când selectează participanții și atribuie granturi, Comisia și statele membre se asigură că se depun eforturi pentru promovarea incluziunii sociale și pentru îmbunătățirea informării persoanelor cu mai puține oportunități.

2.  Atunci când pun în aplicare programul, inclusiv atunci când selectează participanții și atribuie granturi, Comisia și statele membre se asigură că se depun eforturi pentru promovarea incluziunii sociale și pentru îmbunătățirea informării persoanelor cu mai puține oportunități. Se instituie servicii de sprijin suplimentare pentru a le permite persoanelor cu mai puține oportunități să aibă acces fără obstacole la toate activitățile și să fie pregătite din punct de vedere cultural, social și lingvistic pentru experiențele lor de mobilitate de studiu. Agențiile naționale sunt responsabile de monitorizarea acestor servicii de sprijin.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Pentru a îmbunătăți accesul persoanelor cu mai puține oportunități și pentru a asigura punerea în aplicare fără probleme a programului, Comisia poate ajusta sau poate autoriza agențiile naționale prevăzute la articolul 23 să ajusteze, pe baza unor criterii obiective, granturile acordate pentru sprijinirea acțiunilor de mobilitate din cadrul programului.

5.  Pentru a îmbunătăți accesul persoanelor cu mai puține oportunități și pentru a asigura punerea în aplicare fără probleme a programului, Comisia poate ajusta sau poate autoriza agențiile naționale prevăzute la articolul 23 să ajusteze, pe baza unor criterii obiective, granturile acordate pentru sprijinirea acțiunilor de mobilitate din cadrul programului, de exemplu oferind prefinanțare pentru aceste persoane. Agențiilor naționale li se pune la dispoziție un buget specific pentru a acoperi costurile acestor servicii de sprijin suplimentare, care garantează că costurile suplimentare legate de accesibilitate și incluziune nu pot justifica, în sine, respingerea unui proiect.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul este pus în aplicare prin programele de lucru menționate la articolul [108] din Regulamentul financiar. În plus, programul de lucru precizează suma aproximativă alocată fiecărei acțiuni în parte și modul în care se distribuie fondurile între statele membre și țările terțe asociate la program pentru acțiunile care urmează să fie gestionate prin intermediul agenției naționale. Programul de lucru este adoptat de Comisie prin intermediul unui act de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 31.

Programul este pus în aplicare prin programele de lucru menționate la articolul [108] din Regulamentul financiar. În plus, programul de lucru precizează suma aproximativă alocată fiecărei acțiuni în parte și modul în care se distribuie fondurile între statele membre și țările terțe asociate la program pentru acțiunile care urmează să fie gestionate prin intermediul agenției naționale. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 30 pentru a adopta programul de lucru și orice amendament la acesta.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia și statele membre își intensifică eforturile de simplificare a procedurilor și de reducere a numeroaselor sarcini administrative pentru studenți și instituții, precum și pentru companiile-gazdă implicate în proiecte Erasmus+, în special pentru cele care nu exploatează suficient de bine această oportunitate, pentru a îmbunătăți și facilita accesul echitabil și procesele de înregistrare, validare și recunoaștere. Comisia și agențiile naționale armonizează criteriile de acces, urmărind ca acestea să fie accesibile pentru un număr cât mai mare de solicitanți.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea punerii în aplicare a programului și evaluarea acestuia sunt colectate în mod eficient, eficace, la timp și la nivelul adecvat de detaliere de către beneficiarii de fonduri ale Uniunii în sensul articolului [2 alineatul (5)] din Regulamentul financiar. În acest scop, beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și statelor membre li se vor impune cerințe de raportare proporționale.

3.  Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea punerii în aplicare a programului și evaluarea acestuia sunt defalcate pe sexe și colectate în mod eficient, eficace, la timp și la nivelul adecvat de detaliere de către beneficiarii de fonduri ale Uniunii în sensul articolului [2 alineatul (5)] din Regulamentul financiar. În acest scop, beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și statelor membre li se vor impune cerințe de raportare proporționale.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea intermediară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului. De asemenea, evaluarea respectivă este însoțită de o evaluare finală a programului precedent.

2.  Evaluarea intermediară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024, pentru a evalua eficacitatea măsurilor luate pentru atingerea obiectivelor programului și pentru a evalua eficiența programului, fiind însoțită, după caz, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament. De asemenea, analiza respectivă este însoțită de o evaluare finală a programului precedent.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului.

4.  La finalul perioadei de punere în aplicare a programului, dar nu mai târziu de 30 iunie 2019, Comisia efectuează o evaluare finală a programului.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

5.  Comisia prezintă rapoarte de evaluare Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agențiile naționale menționate la articolul 24 elaborează o strategie coerentă în privința comunicării, difuzării și exploatării eficace a rezultatelor activităților sprijinite în cadrul acțiunilor pe care le gestionează în cadrul programului, sprijină Comisia referitor la sarcina sa generală de a difuza informații cu privire la program și rezultatele sale, inclusiv informații cu privire la acțiuni și activități gestionate la nivel național și la nivelul Uniunii și cu privire la rezultatele acestora, și informează grupurile-țintă relevante referitor la acțiunile și activitățile întreprinse în țara lor.

1.  Agențiile naționale menționate la articolul 24, împreună cu Comisia, elaborează o strategie coerentă coordonată la nivelul Uniunii, în privința comunicării, difuzării și exploatării eficace a rezultatelor activităților sprijinite în cadrul acțiunilor pe care le gestionează în cadrul programului și sprijină Comisia referitor la sarcina sa generală de a difuza într-un mod accesibil informații cu privire la program și rezultatele sale, inclusiv informații cu privire la acțiuni și activități gestionate la nivel național și la nivelul Uniunii, și informează grupurile-țintă relevante referitor la acțiunile și activitățile întreprinse în țara lor. Informațiile referitoare la program sunt furnizate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

4.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale, într-o manieră accesibilă și persoanelor cu dizabilități. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Tinerii percep Erasmus+ în primul rând ca pe un program pentru studenți. Prin urmare, la nivel european, național și regional se acordă o importanță mai mare, în cadrul măsurilor de comunicare și de informare, creșterii vizibilității diferitelor domenii și a subprogramelor lor; Comisia și statele membre promovează educația și formarea profesională (EFP) și mobilitatea în domeniul EFP ca pe o alegere importantă care conduce la integrarea pe piața forței de muncă și la o carieră promițătoare, sporind astfel vizibilitatea programelor în domeniul EFP.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  De asemenea, programul este difuzat și promovat de către serviciile de orientare profesională din instituțiile de învățământ și de formare profesională și de către serviciile de ocupare a forței de muncă.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre iau toate măsurile necesare și corespunzătoare pentru a înlătura orice obstacol juridic și administrativ din calea bunei funcționări a programului, inclusiv, atunci când este posibil, măsuri vizând rezolvarea problemelor care creează dificultăți la obținerea vizelor.

2.  Statele membre iau toate măsurile necesare și corespunzătoare pentru a înlătura obstacolele administrative din calea bunei funcționări a programului, inclusiv, atunci când este posibil, măsuri vizând evitarea impozitării granturilor, facilitarea portabilității drepturilor între sistemele sociale ale Uniunii și rezolvarea problemelor care creează dificultăți la obținerea vizelor și a permiselor de ședere, precum și alte dificultăți juridice sau administrative care ar putea împiedica accesul la program.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția națională este responsabilă cu gestionarea tuturor etapelor din ciclul de viață al acțiunilor descrise în programul de lucru menționat la articolul [19], în conformitate cu [articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctele (v) și (vi)] din Regulamentul financiar.

2.  Agenția națională este responsabilă cu gestionarea tuturor etapelor din ciclul de viață al acțiunilor descrise în programul de lucru menționat la articolul [19], în conformitate cu [articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctele (v) și (vi)] din Regulamentul financiar. Agenția națională se asigură că proiectele sunt ușor accesibile și favorabile incluziunii. Ea oferă experiențe de mobilitate de calitate, bazate pe principiile prevăzute în Carta europeană a calității pentru mobilitate (2006/961/EC).

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Agențiile naționale se asigură că bugetele disponibile pentru fiecare acțiune-cheie și fiecare sector sunt ușor accesibile după fiecare rundă de candidaturi, pentru a le permite candidaților să își planifice strategic viitoarele acțiuni, precum și să publice rezultatele selecției de proiecte și a liniilor bugetare, astfel încât să poată avea loc o monitorizare externă adecvată a programului. Comisia și statele membre asigură faptul că nu există o preferință pentru instituțiile mari în detrimentul celor mici și al celor înființate de curând în ceea ce privește candidații la program.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b.  Agenția națională consultă periodic beneficiarii programului (persoane fizice și organizații), pentru a obține feedback din partea lor cu privire la program, pentru a informa Comisia în acest sens și a îmbunătăți punerea în aplicare a programului la nivel național, pe baza feedback-ului și cunoștințelor lor de specialitate. 

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Pentru a asigura o punere în aplicare coerentă a programului în toate statele membre și în toate țările terțe menționate la articolul 17, se organizează întâlniri periodice cu rețeaua agențiilor naționale.

7.  Pentru a asigura o punere în aplicare coerentă a programului în toate statele membre și în toate țările terțe menționate la articolul 17, se organizează întâlniri periodice și activități de învățare inter pares cu rețeaua agențiilor naționale. Comisia promovează schimbul de bune practici și schimbul de informații, în special în ceea ce privește accesibilitatea și asigurarea unor condiții de cazare rezonabile.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Comisia îmbunătățește platforma de diseminare a rezultatelor proiectelor și garantează o abordare mai fermă în privința schimbului de bune practici și a schimburilor internaționale de opinii între agențiile naționale, parteneri și beneficiarii programului.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b.  Comisia sprijină candidații la program în vederea identificării unor parteneri internaționali, prin dezvoltarea unor platforme ușor de utilizat, care combină informații publice referitoare la diverșii beneficiari și proiectele lor.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 31

eliminat

Procedura comitetului

 

1.  Comisia este asistată de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

2.  Comitetul se poate reuni în formațiuni specifice pentru a se ocupa de aspecte sectoriale. Dacă este cazul, în conformitate cu regulamentul său de procedură și pe bază ad-hoc, experți externi, inclusiv reprezentanți ai partenerilor sociali, pot fi invitați să participe la reuniunile sale în calitate de observatori.

 

3.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Mobilitate de studii de înaltă calitate pentru persoane provenind din medii diferite

(1)  Mobilitate de studii de înaltă calitate și favorabilă incluziunii pentru persoanele provenind din medii diferite, inclusiv persoanele cu mai puține oportunități

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport

Referințe

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CULT

14.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

EMPL

14.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Emilian Pavel

18.6.2018

Examinare în comisie

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Data adoptării

3.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

40

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

EFDD

Laura Agea

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

  • [1]  Recomandarea 2006/961/CE a Parlamentului European și Consiliului din 18 decembrie 2006 privind mobilitatea transnațională pe teritoriul comunitar în scopuri de educație și formare: Carta europeană a calității pentru mobilitate [Jurnalul Oficial L 394, 30.12.2006].

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport

Referințe

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Data prezentării la PE

30.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

CULT

14.6.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

DEVE

14.6.2018

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Milan Zver

1.6.2018

 

 

 

Examinare în comisie

22.10.2018

3.12.2018

 

 

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Membri supleanți prezenți la votul final

Liadh Ní Riada, Michel Reimon, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Data depunerii

4.3.2019

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Michel Reimon

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 18 martie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate