SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013

4.3.2019 - (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) - ***I

Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Spravodajca: Milan Zver


Postup : 2018/0191(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0111/2019
Predkladané texty :
A8-0111/2019
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0367),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 165 ods. 4 a článok 166 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0233/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018[1],

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. februára 2019[2],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre rozpočet a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0111/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013

ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP)

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V kontexte rýchlych a hlbokých zmien spôsobených technologickou revolúciou a globalizáciou je investovanie do vzdelávacej mobility, spolupráce a rozvoja inovačných politík v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu nesmierne dôležité z hľadiska budovania inkluzívnych, súdržných a odolných spoločností, ako aj udržania konkurencieschopnosti Únie. Takéto investície zároveň prispievajú k posilňovaniu európskej identity a k demokratickejšej Únii.

(1)  Investovanie do vzdelávacej mobility pre všetkých, bez ohľadu na sociálne alebo kultúrne pozadie a nezávisle od prostriedkov, ako aj v spolupráci a rozvoji inovačných politík v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu je nesmierne dôležité z hľadiska budovania inkluzívnych, demokratických, súdržných a odolných spoločností, ako aj udržania konkurencieschopnosti Únie. Takéto investície zároveň prispievajú k posilňovaniu európskej identity, zásad a hodnôt a k demokratickejšej Únii.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V Európskom pilieri sociálnych práv, ktorý 17. novembra 2017 slávnostne vyhlásil a podpísal Európsky parlament, Rada a Komisia, sa stanovuje ako jeho prvá kľúčová zásada právo každého človeka na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si mohol udržať a aby mohol získať zručnosti, vďaka ktorým by sa mohol plne zapájať do spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia na trhu práce.

(4)  V Európskom pilieri sociálnych práv, ktorý 17. novembra 2017 slávnostne vyhlásil a podpísal Európsky parlament, Rada a Komisia, sa stanovuje ako jeho prvá kľúčová zásada právo každého človeka na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si mohol udržať a aby mohol získať zručnosti, vďaka ktorým by sa mohol plne zapájať do spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia na trhu práce. V Európskom pilieri sociálnych práv sa takisto objasňuje význam kvalitného vzdelávania v ranom detstve a zabezpečenia rovnakých príležitostí pre všetkých.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V Bratislave 16. septembra 2016 potvrdili vedúci predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov svoje odhodlanie poskytnúť mládeži lepšie príležitosti. V Rímskej deklarácii podpísanej 25. marca 2017 vedúci predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie prisľúbili pracovať na Únii, kde majú mladí ľudia možnosť získať to najlepšie vzdelanie a tú najlepšiu odbornú prípravu, a kde môžu študovať a nájsť si prácu v celej Únii – v Únii, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo a podporuje kultúrnu rozmanitosť.

(5)  V Bratislave 16. septembra 2016 potvrdili vedúci predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov svoje odhodlanie poskytnúť mládeži lepšie príležitosti. V Rímskej deklarácii podpísanej 25. marca 2017 vedúci predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie prisľúbili pracovať na Únii, kde majú mladí ľudia možnosť získať to najlepšie vzdelanie a tú najlepšiu odbornú prípravu, a kde môžu študovať a nájsť si prácu na celom kontinente – v Únii, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo a podporuje kultúrnu rozmanitosť; v Únii, ktorá bojuje proti nezamestnanosti, diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu a chudobe.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Správa o hodnotení programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020 v polovici jeho trvania potvrdila, že vytvorenie jednotného programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport viedlo k významnému zjednodušeniu, racionalizácii a synergiám v riadení programu, zatiaľ čo konsolidácia zvyšovania efektívnosti programu na roky 2014 – 2020 si v budúcnosti vyžaduje ďalšie zlepšenia. V rámci konzultácií k hodnoteniu programu v polovici jeho trvania a k budúcemu programu členské štáty a zainteresované strany dôrazne vyzvali ku kontinuite, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti programu, jeho štruktúru a mechanizmy jeho realizácie, pričom vyzvali k viacerým zlepšeniam ako napríklad urobiť program inkluzívnejším. Vyjadrili tiež plnú podporu zachovaniu integrácie programu do modelu celoživotného vzdelávania, ktorý by mal byť i naďalej jeho oporou. Európsky parlament vo svojom uznesení z 2. februára 2017 o vykonávaní programu Erasmus+ privítal integrovanú štruktúru programu a vyzval Komisiu, aby v rámci budúceho programu v plnej miere využila rozmer celoživotného vzdelávania v programe prostredníctvom podpory a stimulácie medzisektorovej spolupráce. Členské štáty a zainteresované strany takisto zdôraznili potrebu zachovať silný medzinárodný rozmer programu a rozšíriť ho na ďalšie oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

(6)  Správa o hodnotení programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020 v polovici jeho trvania potvrdila, že vytvorenie jednotného programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport viedlo k významnému zjednodušeniu, racionalizácii a synergiám v riadení programu, zatiaľ čo konsolidácia zvyšovania efektívnosti programu na roky 2014 – 2020 si v budúcnosti vyžaduje ďalšie zlepšenia. V rámci konzultácií k hodnoteniu programu v polovici jeho trvania a k budúcemu programu členské štáty a zainteresované strany dôrazne vyzvali ku kontinuite, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti programu, jeho štruktúru a mechanizmy jeho realizácie, pričom vyzvali k viacerým zlepšeniam ako napríklad urobiť program inkluzívnejším, jednoduchším a zvládnuteľnejším pre menších prijímateľov a menšie projekty. Vyjadrili tiež plnú podporu zachovaniu integrácie programu do modelu celoživotného vzdelávania, ktorý by mal byť i naďalej jeho oporou. Európsky parlament vo svojom uznesení z 2. februára 2017 o vykonávaní programu Erasmus+ privítal integrovanú štruktúru programu a vyzval Komisiu, aby v rámci budúceho programu v plnej miere využila rozmer celoživotného vzdelávania v programe prostredníctvom podpory a stimulácie medzisektorovej spolupráce. Komisia vo svojom posúdení vplyvu, ako aj členské štáty a zainteresované strany takisto zdôraznili potrebu ďalšieho posilnenia medzinárodného rozmeru programu a jeho rozšírenia na ďalšie oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj na mládež a šport.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Európsky dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 22/2018 z 3. júla 2018 o programe Erasmus + 1a zdôraznil, že program priniesol preukázateľnú európsku pridanú hodnotu, ale že nie všetky rozmery tejto pridanej hodnoty, ako napríklad väčší pocit európskej identity alebo posilnenie viacjazyčnosti, sa primerane zohľadňujú alebo merajú. Dvor audítorov usúdil, že nasledujúci program by mal zabezpečiť lepšie zosúladenie ukazovateľov s cieľmi programu, aby sa zabezpečilo riadne posúdenie výkonnosti. V správe Dvora audítorov sa tiež uvádza, že napriek úsiliu o zjednodušenie programu na roky 2014 – 2020 zostáva administratívna záťaž príliš vysoká, a preto odporučil Komisii, aby ďalej zjednodušovala postupy týkajúce sa programu, najmä postupy podávania žiadostí a požiadavky na podávanie správ, a aby zlepšila nástroje IT.

 

__________________

 

1a Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 22/2018 z 3. júla 2018 s názvom „Mobilita v rámci programu Erasmus+: milióny účastníkov a mnohotvárna európska pridaná hodnota, no meranie výkonnosti treba ďalej zlepšovať“.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Komisia vo svojom oznámení s názvom „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027“26, ktoré prijala 2. mája 2018, vyzvala k tomu, aby sa v ďalšom finančnom rámci kládol väčší dôraz na mládež, a to najmä tak, že sa viac ako zdvojnásobí rozsah programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020, ktorý je jedným z najmarkantnejších úspechov Únie. Nový program by mal byť zameraný na inkluzívnosť s cieľom osloviť viac mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Takýto prístup by mal umožniť väčšiemu počtu mladých ľudí presťahovať sa do inej krajiny, aby sa v nej vzdelávali alebo pracovali.

(8)  Komisia vo svojom oznámení s názvom „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027“26, ktoré prijala 2. mája 2018, vyzvala k tomu, aby sa zvýšili investície do ľudí a aby sa v ďalšom finančnom rámci kládol väčší dôraz na mládež, a uznala, že program Erasmus+ je jedným z najmarkantnejších úspechov Únie. Napriek celkovému úspechu program na roky 2014 – 2020 nebol schopný uspokojiť vysoký dopyt po financovaní a trpel nízkou mierou úspešnosti projektov. Na odstránenie týchto nedostatkov je potrebné zvýšiť viacročný rozpočet pre program nadväzujúci na program na roky 2014 – 2020. Nadväzujúci program má navyše za cieľ byť inkluzívnejší tým, že osloví viac ľudí s nedostatkom príležitostí, a zahŕňa niekoľko nových a ambicióznych iniciatív. Preto ako zdôraznil Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom viacročnom finančnom rámci, je potrebné, aby sa rozpočet v rámci nadväzujúceho programu v stálych cenách strojnásobil v porovnaní s viacročným finančným rámcom na obdobie 2014 – 2020.

__________________

__________________

26 COM(2018)0321.

26 COM(2018)0321.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V tejto súvislosti treba zriadiť program nadväzujúci na program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (ďalej len „program“) Erasmus+ na roky 2014 - 2020, ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/201327. Integrovaný charakter programu na roky 2014 – 2020, ktorý zahŕňa vzdelávanie vo všetkých kontextoch – formálnom, neformálnom aj informálnom – a vo všetkých etapách života, by sa mal zachovať, aby sa podporili flexibilné vzdelávacie dráhy umožňujúce jednotlivcom získať kompetencie, ktoré sú potrebné na riešenie výziev dvadsiateho prvého storočia.

(9)  V tejto súvislosti treba zriadiť program nadväzujúci na program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (ďalej len „program“) Erasmus+ na roky 2014 - 2020, ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/201327. Integrovaný charakter programu na roky 2014 – 2020, ktorý zahŕňa vzdelávanie vo všetkých kontextoch – formálnom, neformálnom aj informálnom – a vo všetkých etapách života, by sa mal posilniť, aby sa zabezpečil prístup založený na celoživotnom vzdelávaní a aby sa podporili flexibilné vzdelávacie dráhy umožňujúce ľuďom získať a zlepšiť vedomosti a kompetencie, ktoré sú potrebné na osobný rozvoj a na riešenie výziev a čo najlepšie využitie príležitostí dvadsiateho prvého storočia. Takýto prístup by mal uznávať význam činností neformálneho a informálneho vzdelávania a prepojení medzi nimi.

__________________

__________________

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Program by mal byť vybavený takými mechanizmami, vďaka ktorým by sa stal ešte užitočnejším pri plnení politických cieľov a priorít Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Systematický prístup založený na celoživotnom vzdelávaní je dôležitý na to, aby ľudia hladko zvládali prechod medzi rôznymi etapami, ktorým budú musieť čeliť vo svojom životnom cykle. V záujme rozvíjania tohto prístupu by sa v nasledujúcom programe malo zachovať úzke prepojenie s celkovým strategickým rámcom pre politickú spoluprácu Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže vrátane politických programov pre školy, vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu, a vzdelávanie dospelých, a zároveň by sa mali posilňovať a rozvíjať nové synergie s inými súvisiacimi programami a oblasťami politiky Únie.

(10)  Program by mal byť vybavený takými mechanizmami, vďaka ktorým by sa stal ešte užitočnejším pri plnení politických cieľov a priorít Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Systematický prístup založený na celoživotnom vzdelávaní je dôležitý na to, aby ľudia hladko zvládali prechod medzi rôznymi etapami, ktorým budú musieť čeliť vo svojom životnom cykle, a to najmä starší ľudia, ktorí sa potrebujú priučiť novým zručnostiam alebo zručnostiam zodpovedajúcim rozvíjajúcemu sa trhu práce. Takýto prístup by sa mal podporovať prostredníctvom účinnej medzisektorovej spolupráce a prostredníctvom väčšej interakcie medzi rôznymi formami vzdelávania. V záujme rozvíjania tohto prístupu by sa v nasledujúcom programe malo zachovať úzke prepojenie s celkovým strategickým rámcom pre politickú spoluprácu Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže vrátane politických programov pre školy, vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu, a vzdelávanie dospelých, a zároveň by sa mali posilňovať a rozvíjať nové synergie s inými súvisiacimi programami a oblasťami politiky Únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Organizácie pôsobiace v cezhraničnom kontexte predstavujú významný príspevok k nadnárodnému a medzinárodnému rozmeru programu. Preto by mal program prípadne poskytovať podporu náležitým sieťam na úrovni Únie a európskym a medzinárodným organizáciám, ktorých činnosti sa týkajú cieľov programu a prispievajú k nim.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Program je kľúčovou zložkou budovania európskeho vzdelávacieho priestoru. Mal by byť vybavený takými mechanizmami, aby mohol prispievať k rámcu nasledujúcemu po strategickom rámci pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave a k programu v oblasti zručností pre Európu28 so spoločným záväzkom, pokiaľ ide o strategický význam zručností a kompetencií na udržanie pracovných miest, rastu a konkurencieschopnosti. Mal by byť takisto oporou pre členské štáty pri dosahovaní cieľov Parížskej deklarácie o podpore občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania29.

(11)  Program je kľúčovou zložkou budovania európskeho vzdelávacieho priestoru a rozvoja kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie do roku 2025, ako sa uvádza v odporúčaní Rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie27a. Mal by byť vybavený takými mechanizmami, aby mohol prispievať k rámcu nasledujúcemu po strategickom rámci pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave a k programu v oblasti zručností pre Európu28 so spoločným záväzkom, pokiaľ ide o strategický význam zručností, kompetencií a znalostí na udržanie a vytvorenie pracovných miest, rastu, konkurencieschopnosti, inovácií a sociálnej súdržnosti. Mal by byť takisto oporou pre členské štáty pri dosahovaní cieľov Parížskej deklarácie o podpore občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania29.

__________________

__________________

 

27a Ú. v. EÚ C 189, 24.12.2016, s. 1.

28 COM(2016)0381.

28 COM(2016)0381.

29 [Odkaz].

29 [Odkaz].

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Program by mal byť v súlade s novou stratégiou Európskej únie pre mládež30 a rámcom pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže na roky 2019 - 2027, podľa oznámenia Komisie z 22. mája 2018 „Zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie: nová stratégia EÚ pre mládež“31.

(12)  Program by mal byť v súlade s novou stratégiou Európskej únie pre mládež30 a rámcom pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže na roky 2019 - 2027, podľa oznámenia Komisie z 22. mája 2018 „Zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie: nová stratégia EÚ pre mládež“31, a to vrátane cieľa stratégie, ktorým je podpora vysoko kvalitnej práce s mládežou a neformálneho vzdelávania.

__________________

__________________

30 [Odkaz -na prijatie v Rade do konca roka 2018].

30 [Odkaz -na prijatie v Rade do konca roka 2018].

31 COM(2018)0269.

31 COM(2018)0269.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V programe by sa mal zohľadňovať pracovný plán Únie pre šport, ktorý je rámcom spolupráce na úrovni Únie v oblasti športu na roky [...]32. Mala by sa zabezpečiť súdržnosť a komplementarita pracovného plánu Únie a akcií v oblasti športu podporovaných v rámci programu. Existuje potreba zamerať sa najmä na masové športy s ohľadom na významnú rolu športu pri podpore fyzickej aktivity a zdravého životného štýlu, sociálneho začlenenia a rovnosti. Program by mal prispieť k podpore európskych spoločných hodnôt prostredníctvom športu, dobrej správy a integrity v športe, ako aj k podpore vzdelávania, odbornej prípravy a zručností v športe a prostredníctvom športu.

(13)  V programe by sa mal zohľadňovať pracovný plán Únie pre šport, ktorý je rámcom spolupráce na úrovni Únie v oblasti športu na roky [...]32. Mala by sa zabezpečiť súdržnosť a komplementarita pracovného plánu Únie a akcií v oblasti športu podporovaných v rámci programu. Existuje potreba zamerať sa najmä na masové športy s ohľadom na významnú rolu športu pri podpore fyzickej aktivity a zdravého životného štýlu, medziľudských vzťahov, sociálneho začlenenia a rovnosti. Program by mal podporovať mobilitné akcie len v kontexte masového športu, a to pre mladých ľudí, ktorí sa pravidelne venujú organizovanému športu, ako aj pre zamestnancov v oblasti športu. Je takisto dôležité uznať, že medzi zamestnancov v oblasti športu môžu patriť profesionálni športovci v tom zmysle, že si na živobytie zarábajú športom, a pritom sa stále môžu angažovať v masovom športe. Mobilitné akcie by mali byť preto otvorené aj tejto skupine. Program by mal prispieť k podpore spoločných európskych hodnôt prostredníctvom športu, dobrej správy a integrity v športe, udržateľnosti a dobrých environmentálnych postupov v športe, ako aj k podpore vzdelávania, odbornej prípravy a zručností v športe a prostredníctvom športu. Všetky príslušné zainteresované strany vrátane inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy by mali mať možnosť zúčastňovať sa na partnerstvách, spolupráci a politickom dialógu v oblasti športu.

__________________

__________________

32 [Odkaz].

32 [Odkaz].

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Program by mal prispieť k posilneniu inovačnej kapacity Únie, najmä podporou činností v oblasti mobility a spolupráce, ktoré sú prospešné pre rozvoj kompetencií vo výhľadovo orientovaných študijných odboroch alebo oblastiach, ako sú veda, technológie, inžinierstvo a matematika, zmena klímy, životné prostredie, čistá energia, umelá inteligencia, robotika, analýza údajov a umenie/dizajn s cieľom pomôcť ľuďom rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné pre budúcnosť.

(14)  Program by mal prispieť k posilneniu inovačnej kapacity Únie, najmä podporou činností v oblasti mobility a spolupráce, ktoré sú prospešné pre rozvoj zručností a kompetencií vo výhľadovo orientovaných študijných odboroch alebo oblastiach, ako sú veda, technológie, umenie, inžinierstvo a matematika, zmena klímy, ochrana životného prostredia, udržateľný rozvoj, čistá energia, umelá inteligencia, robotika, analýza údajov, dizajn a architektúra a digitálna a mediálna gramotnosť, s cieľom pomôcť ľuďom rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné pre budúcnosť.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Program by mal v súlade so svojím poslaním, ktorým je stimulovať inovácie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, podporovať rozvoj vzdelávacích a vyučovacích stratégií zameraných na nadané a talentované deti bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, sociálno-ekonomické postavenie alebo pohlavie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14b)  Program by mal prispievať k činnostiam nadväzujúcim na Európsky rok kultúrneho dedičstva tým, že podporí činnosti zamerané na rozvoj zručností potrebných na ochranu a zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva a na plné využívanie vzdelávacích príležitostí, ktoré ponúka kultúrny a kreatívny sektor.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Synergiami s programom Horizont Európa by sa malo zabezpečiť, aby sa využívali kombinované zdroje z programu Erasmus a programu Horizont Európa33 na podporu činností zameraných na posilnenie a modernizáciu európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Z programu Európsky horizont sa v prípade potreby doplní podpora programu určená na iniciatívu „Európske univerzity“, najmä jej výskumný rozmer ako súčasť vývoja nových spoločných a integrovaných dlhodobých a udržateľných stratégií v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií. Synergie s programom Európsky horizont pomôžu podporiť integráciu vzdelávania a výskumu v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania.

(15)  Synergiami s programom Horizont Európa by sa malo zabezpečiť, aby sa využívali kombinované zdroje z programu Erasmus a programu Horizont Európa33 na podporu činností zameraných na posilnenie a modernizáciu európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Z programu Horizont Európa sa doplní podpora programu pre akcie a iniciatívy, ktoré preukazujú výskumný rozmer, ako je iniciatíva „Európske univerzity“, ako súčasť vývoja nových spoločných a integrovaných dlhodobých a udržateľných stratégií v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií. Synergie s programom Európsky horizont pomôžu podporiť integráciu vzdelávania a výskumu, najmä v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania.

__________________

__________________

33 COM(2018) [ ].

33 COM(2018) [ ].

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Program by mal byť inkluzívnejší zlepšením nadväzovania kontaktu s ľuďmi s nedostatkom príležitostí, a to aj prostredníctvom flexibilnejších formátov vzdelávacej mobility a podporou účasti malých organizácií, najmä nových organizácií a miestnych komunitných organizácií, ktoré pracujú priamo so znevýhodnenými vzdelávajúcimi sa všetkých vekových kategórií. Mali by sa podporovať virtuálne formáty, ako je virtuálna spolupráca, zmiešaná a virtuálna mobilita, aby sa oslovilo viac účastníkov, najmä tých s nedostatkom príležitostí, a tých, pre ktorých by fyzický presun do krajiny, ktorá nie je ich krajinou pobytu, bol prekážkou.

(16)  Program by mal byť inkluzívnejší zlepšením miery účasti ľudí s obmedzenými príležitosťami. Je dôležité uznať, že nízka úroveň účasti ľudí s obmedzenými príležitosťami by mohla prameniť z rôznych príčin a závisieť od rôznych národných kontextov. Preto by v celoúnijnom rámci mali národné agentúry vypracovať stratégie začleňovania, ako aj opatrenia na zlepšenie dosahu, zjednodušenie postupov, poskytovanie odbornej prípravy a podporu a monitorovanie účinnosti. Mali by sa využívať aj ďalšie mechanizmy na posilnenie začleňovania, a to aj prostredníctvom poskytovania flexibilnejších formátov vzdelávacej mobility v súlade s potrebami ľudí s obmedzenými príležitosťami a podporou účasti malých organizácií, najmä nových organizácií a miestnych komunitných organizácií, ktoré pracujú priamo so znevýhodnenými vzdelávajúcimi sa všetkých vekových kategórií.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Keď sa ľudia s obmedzenými príležitosťami nemôžu z finančných dôvodov zúčastniť na programe, či už kvôli ich ekonomickej situácii alebo kvôli vyšším nákladom na účasť na programe, ako je to často v prípade osôb so zdravotným postihnutím, Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť zavedenie primeraných opatrení finančnej podpory. Takéto opatrenia môžu zahŕňať ďalšie nástroje Únie, ako je napríklad Európsky sociálny fond plus, vnútroštátne systémy alebo grantové úpravy či navýšenia v rámci programu. Pri posudzovaní toho, či ľudia s obmedzenými príležitosťami nie sú schopní zúčastniť sa na programe z finančných dôvodov a akú úroveň podpory potrebujú, by sa mali použiť objektívne kritériá. Dodatočné náklady na opatrenia na uľahčenie začleňovania by nikdy nemali byť samy osebe dôvodom na zamietnutie žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16b)  Program by mal naďalej zameriavať svoju podporu na fyzickú vzdelávaciu mobilitu a mal by vytvárať viac príležitostí pre ľudí s obmedzenými príležitosťami na to, aby mohli využívať akcie v oblasti fyzickej vzdelávacej mobility. Zároveň by sa malo uznať, že virtuálne formáty, ako je virtuálna spolupráca, zmiešané učenie a virtuálne učenie, môžu účinne dopĺňať fyzickú vzdelávaciu mobilitu a maximalizovať jej účinnosť. Vo výnimočných prípadoch, keď sa ľudia nemôžu zúčastniť na mobilitných akciách a činnostiach v oblasti mobility, im môžu virtuálne formáty umožniť využívať mnohé výhody programu nákladovo efektívnym a inovačným spôsobom. Preto by mal program poskytovať podporu aj na takéto virtuálne formáty a nástroje. Tieto formáty a nástroje, najmä tie, ktoré sa používajú na jazykové vzdelávanie, by sa mali v čo najširšej možnej miere sprístupňovať verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16c)  V súlade s povinnosťami Únie a členských štátov podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, najmä s jeho článkom 9 o prístupnosti a jeho článkom 24 o vzdelávaní, by sa osobitná pozornosť mala venovať zabezpečeniu nediskriminačného a bezbariérového prístupu k programu pre osoby so zdravotným postihnutím. Na tento účel by sa mala v prípade potreby poskytnúť dodatočná podpora vrátane finančnej podpory.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16d)  Právne a administratívne prekážky, napríklad ťažkosti pri získavaní víz a povolení na pobyt a pri prístupe k podporným službám, najmä zdravotníckym službám, môžu brániť v prístupe k programu. Členské štáty by preto mali prijať všetky potrebné opatrenia na odstránenie týchto prekážok, aby nastal plný súlad s právom Únie, a na uľahčenie cezhraničných výmen, napríklad vydaním európskeho preukazu zdravotného poistenia.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Komisia vo svojom oznámení o posilňovaní európskej identity vzdelávaním a kultúrou zdôraznila kľúčovú úlohu vzdelávania, kultúry a športu pri podpore aktívneho občianstva a spoločných hodnôt u najmladších generácií. Posilňovanie európskej identity a podpora aktívnej účasti jednotlivcov na demokratických procesoch sú nesmierne dôležité pre budúcnosť Európy a našich demokratických spoločností. Ísť do zahraničia študovať, učiť sa, absolvovať odbornú prípravu a pracovať alebo zúčastniť sa na mládežníckych a športových aktivitách prispieva k posilneniu tejto európskej identity v celej jej rozmanitosti a k pocitu spolupatričnosti ku kultúrnej komunite, ako aj k podpore takéhoto aktívneho občianstva medzi ľuďmi všetkých vekových skupín. Účastníci činností v oblasti mobility by sa mali zapájať do života svojich miestnych komunít, ako aj miestnych komunít v hostiteľskej krajine, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Mali by sa podporovať činnosti spojené s posilňovaním všetkých aspektov tvorivosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, a zlepšovaním individuálnych kľúčových kompetencií.

(17)  Komisia vo svojom oznámení o posilňovaní európskej identity vzdelávaním a kultúrou zdôraznila kľúčovú úlohu vzdelávania, kultúry a športu pri podpore aktívneho občianstva a spoločných hodnôt a pocitu solidarity u najmladších generácií. Posilňovanie európskej identity a podpora aktívnej účasti jednotlivcov a občianskej spoločnosti na demokratických procesoch sú nesmierne dôležité pre budúcnosť Európy a našich demokratických spoločností. Ísť do zahraničia študovať, učiť sa, absolvovať odbornú prípravu a pracovať alebo zúčastniť sa na mládežníckych a športových aktivitách prispieva k posilneniu tejto európskej identity v celej jej rozmanitosti a k pocitu spolupatričnosti ku kultúrnej komunite, ako aj k podpore takéhoto aktívneho občianstva, sociálnej súdržnosti a kritického myslenia medzi ľuďmi všetkých vekových skupín. Účastníci činností v oblasti mobility by sa mali zapájať do života svojich miestnych komunít, ako aj miestnych komunít v hostiteľskej krajine, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Mali by sa podporovať činnosti spojené s posilňovaním všetkých aspektov tvorivosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, a zlepšovaním individuálnych kľúčových kompetencií.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Je dôležité, aby program priniesol európsku pridanú hodnotu. Akcie a činnosti by preto mali byť oprávnené na financovanie v rámci programu iba vtedy, ak môžu preukázať možnú európsku pridanú hodnotu. Európsku pridanú hodnotu by malo byť možné dokázať viacerými spôsobmi, napríklad prostredníctvom nadnárodného charakteru akcií, ich komplementárnosti a synergií s ostatnými programami a politikami Únie, ich príspevku k účinnému využívaniu nástrojov Únie v oblasti transparentnosti a uznávania kvalifikácií, ich príspevku k rozvoju noriem zabezpečenia kvality v celej Únii, ich príspevku k rozvoju spoločných noriem v rámci celej Únie v programoch vzdelávania a odbornej prípravy a ich podpory viacjazyčnosti a dialógu medzi kultúrami a medzi náboženstvami, podpory európskeho pocitu spolupatričnosti a posilnenia európskeho občianstva.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Takisto by sa mal podporovať medzinárodný rozmer programu s cieľom ponúknuť viac príležitostí na mobilitu, spoluprácu a dialóg o politike s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu. Vychádzajúc z úspešného vykonávania medzinárodných činností v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže v rámci predchádzajúcich programov v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže by sa činnosti v oblasti medzinárodnej mobility mali rozšíriť do ďalších sektorov, napríklad do oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

(18)  Takisto by sa mal podporovať medzinárodný rozmer programu tým, že sa ponúkne viac príležitostí pre jednotlivcov i organizácie na mobilitu, spoluprácu a dialóg o politike s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu, a to najmä s rozvojovými krajinami. Medzinárodný rozmer by mal podporovať rozvoj zručností a medziľudské kontakty, a najmä v prípade štátnych príslušníkov rozvojových krajín by mal na konci ich obdobia štúdia podporovať prenos poznatkov späť do ich krajín pôvodu. Mal by tiež posilniť budovanie kapacít vzdelávacích systémov v rozvojových krajinách. Vychádzajúc z úspešného vykonávania medzinárodných činností v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže v rámci predchádzajúcich programov v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže by sa činnosti v oblasti medzinárodnej mobility mali rozšíriť do ďalších sektorov, napríklad do oblasti odborného vzdelávania a prípravy a športu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  S cieľom zvýšiť vplyv činností v partnerských krajinách je dôležité posilniť synergie medzi programom Erasmus+ a nástrojmi vonkajšej činnosti Únie, ako sú Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce a nástroj predvstupovej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Programom by sa mali posilniť existujúce príležitosti v oblasti vzdelávacej mobility, najmä v tých sektoroch, v ktorých by sa mohol program najviac zefektívniť s cieľom rozšíriť jeho dosah a uspokojiť vysoký dopyt. Malo by sa to dosiahnuť najmä zvýšením počtu a uľahčením činností v oblasti mobility vysokoškolských študentov, žiakov a študentov v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Mobilita vzdelávajúcich sa dospelých s nízkou úrovňou zručností by mala byť zahrnutá do partnerstiev pre spoluprácu. S cieľom osloviť viac mladých ľudí by sa mali rozšíriť aj možnosti mobility pre mládež, ktorá sa zúčastňuje na činnostiach v oblasti neformálneho vzdelávania. Mobilita zamestnancov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu by sa mala tiež posilniť vzhľadom na jej pákový efekt. V súlade s víziou skutočného európskeho vzdelávacieho priestoru by sa mala programom takisto zvýšiť miera mobility a výmen a podporovať účasť študentov na vzdelávacích a kultúrnych činnostiach prostredníctvom podpory digitalizácie procesov, ako je zavedenie európskej študentskej karty. Táto iniciatíva môže byť významným krokom k tomu, aby sa z mobility pre všetkých stala skutočnosť, a to v prvom rade tým, že sa inštitúciám vysokoškolského vzdelávania umožní vysielať a prijímať viac študentov na výmenné pobyty pri súčasnom zvýšení kvality študentskej mobility a zároveň sa uľahčí študentom prístup k rôznym službám (knižnica, doprava, ubytovanie) pred príchodom na zahraničnú inštitúciu.

(20)  Programom by sa mali posilniť existujúce príležitosti v oblasti vzdelávacej mobility, najmä v tých sektoroch, v ktorých by sa mohol program najviac zefektívniť s cieľom rozšíriť jeho dosah a uspokojiť vysoký dopyt. Malo by sa to dosiahnuť najmä zvýšením počtu a uľahčením činností v oblasti mobility vysokoškolských študentov a zamestnancov, žiakov a zamestnancov vrátane učiteľov predškolského vzdelávania a žiakov a zamestnancov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy s cielenými a diverzifikovanými opatreniami, ktoré zohľadňujú osobitné vzdelávacie potreby prijímateľov, ktorým sú určené. Možnosti mobility pre študentov odborného vzdelávania a prípravy v pohraničných regiónoch by sa mali ďalej podporovať, aby sa mohli pripraviť na osobitný kontext cezhraničného trhu práce. Program by mal takisto ponúkať príležitosti na mobilitu pre študentov a zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých. Hlavnými cieľmi vzdelávania dospelých sú prenos vedomostí a zručností a podpora sociálneho začleňovania, aktívneho občianstva, osobného rozvoja a blaha. S cieľom osloviť viac mladých ľudí, a to najmä novoprichádzajúcich, tých, ktorí majú nedostatok príležitostí, a ťažko dostupné skupiny obyvateľstva, by sa mali rozšíriť aj možnosti mobility pre mládež, ktorá sa zúčastňuje na činnostiach v oblasti neformálneho vzdelávania učenia sa. Mobilita zamestnancov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu by sa mala tiež výrazne posilniť vzhľadom na jej pákový efekt, a to s osobitným zameraním na rekvalifikáciu a zlepšovanie zručností a presadzovanie rozvoja zručností pre trh práce. V súlade s víziou skutočného európskeho vzdelávacieho priestoru by sa mala programom takisto zvýšiť miera mobility a výmen a podporovať účasť študentov na vzdelávacích, kultúrnych a športových činnostiach prostredníctvom digitalizácie procesov na uľahčenie postupov podávania žiadostí a účasti na programe, vytvorením užívateľsky ústretových online systémov založených na najlepších postupoch a vytvorením nových nástrojov, ako je zavedenie európskej študentskej karty. Táto iniciatíva môže byť významným krokom k tomu, aby sa z mobility pre všetkých stala skutočnosť, a to v prvom rade tým, že sa inštitúciám vysokoškolského vzdelávania umožní vysielať a prijímať viac študentov na výmenné pobyty pri súčasnom zvýšení kvality študentskej mobility a zároveň sa uľahčí študentom prístup k rôznym službám (knižnica, doprava, ubytovanie) pred príchodom na zahraničnú inštitúciu.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Program by mal zabezpečiť kvalitné skúsenosti v rámci mobility na základe zásad stanovených v odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady z 8. decembra 2006 o medzinárodnej mobilite v rámci Spoločenstva na účely vzdelávania a odbornej prípravy: Európskej charte kvality mobility1a, v ktorej sa ozrejmuje, že kvalita praktických ustanovení, príprava, podpora a uznávanie skúseností a kvalifikácií, ako aj vopred vypracované jasné študijné plány a vzdelávacie výstupy, majú preukázateľný vplyv na výhody mobility. Činnosti v oblasti mobility by mali byť vopred riadne pripravené. Takáto príprava sa často môže uskutočňovať efektívne s využitím informačných a komunikačných technológií. V náležitých prípadoch by malo byť tiež možné, aby program poskytoval podporu pre prípravné návštevy týkajúce sa činností v oblasti mobility.

 

__________________

 

1a Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 5.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20b)  Program by mal podporovať a podnecovať mobilitu učiteľov a zamestnancov v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach s cieľom posilniť pracovné praktiky a prispieť k profesionálnemu rozvoju. Vzhľadom na kľúčovú úlohu predškolského vzdelávania a vzdelávania v ranom detstve pri predchádzaní sociálnym a ekonomickým nerovnostiam je dôležité, aby sa učitelia a zamestnanci na tejto úrovni mohli zúčastňovať na vzdelávacej mobilite v rámci programu. Pokiaľ ide o výučbu, program by mal tiež podporovať testovanie inovácií politík s cieľom riešiť niektoré spoločné výzvy, ktorým čelia vzdelávacie systémy v Únii, napríklad prilákanie nových talentov do výučby najviac marginalizovaných detí a rozvoj odbornej prípravy učiteľov s cieľom pomôcť im pri výučbe znevýhodnených študentov. S cieľom maximalizovať výhody účasti učiteľov a vzdelávacieho personálu na programe by sa malo vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby mali podporné prostredie pre mobilitu, keďže ide o súčasť ich pracovného programu a pravidelného pracovného zaťaženia, aby mali prístup k vhodným možnostiam odbornej prípravy a dostávali primeranú finančnú podporu na základe krajiny a prípadne regiónu, v ktorom sa má vzdelávacia mobilita uskutočniť.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20c)  Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú zohráva odborné vzdelávanie a príprava pri zlepšovaní vyhliadok na zamestnanie a pri podpore sociálneho začlenenia, by mal program pomôcť posilniť inkluzívnosť, kvalitu a relevantnosť odborného vzdelávania a prípravy v súlade s oznámením Komisie z 10. júna 2016 o novom programe v oblasti zručností pre Európu: Spolupráca na posilnení ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti1a. Program by mal podporovať silnejšie prepojenie medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy a zamestnávateľmi, tak súkromnými, ako aj verejnými. Mal by tiež pomôcť pri riešení otázok odborného vzdelávania a odbornej prípravy špecifických pre jednotlivé odvetvia, ako je jazyková odborná príprava, podpora vysoko kvalitných partnerstiev v oblasti mobility a uznávania a certifikácie odbornej spôsobilosti, a mal by podnecovať poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, aby požiadali o chartu mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy ako značku kvality.

 

__________________

 

1a COM(2016)0381.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Programom by sa mala podporovať účasť mládeže na demokratickom živote v Európe, a to aj podporou projektov zameraných na účasť mladých ľudí na živote občianskej spoločnosti, ktoré vedú mladých k angažovanosti, ďalej zvyšovaním povedomia o spoločných európskych hodnotách vrátane základných práv, spájaním mladých ľudí a osôb s rozhodovacími právomocami na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni, ako aj prispievaním k procesu európskej integrácie.

(21)  Programom by sa mala podporovať účasť mládeže na demokratickom živote v Európe, a to aj podporou projektov zameraných na účasť mladých ľudí na živote občianskej spoločnosti, ktoré vedú mladých k angažovanosti, ďalej zvyšovaním povedomia o spoločných európskych hodnotách vrátane základných práv, európskej histórii, kultúre a občianstve, spájaním mladých ľudí a osôb s rozhodovacími právomocami na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni, ako aj prispievaním k procesu európskej integrácie. Program by mal zvyšovať povedomie o nástrojoch elektronickej demokracie vrátane európskej iniciatívy občanov. Mal by tiež presadzovať medzigeneračnú výmenu medzi mladšími a staršími ľuďmi. Vzhľadom na kľúčovú úlohu mládežníckych organizácií a práce s mládežou pri dosahovaní týchto cieľov by mal program podporovať rozvoj v oblasti mládeže v Únii.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Program by mal mladým ľuďom ponúknuť viac príležitosti objavovať Európu prostredníctvom skúseností získaných počas vzdelávania v zahraničí. Osemnásťroční mladí ľudia, najmä tí s nedostatkom príležitostí, by mali dostať šancu na prvú, krátkodobú alebo skupinovú skúsenosť s cestovaním po celej Európe v rámci neformálnej vzdelávacej činnosti zameranej na posilnenie ich pocitu spolupatričnosti k Európskej únii a na objavovanie jej kultúrnej rozmanitosti. Prostredníctvom programu by sa mali určiť subjekty zodpovedné za oslovovanie a výber účastníkov, ako aj za podporné činnosti na posilnenie vzdelávacieho rozmeru skúsenosti.

(22)  Program by mal mladým ľuďom ponúknuť viac príležitosti objavovať Európu prostredníctvom skúseností získaných počas vzdelávania v zahraničí v rámci novej iniciatívy nazvanej DiscoverEU. Mladí ľudia v veku od 18 do 20 rokov, najmä tí s nedostatkom príležitostí, by mali dostať šancu na prvú, krátkodobú individuálnu alebo skupinovú skúsenosť s cestovaním po celej Európe v rámci neformálnej alebo informálnej vzdelávacej činnosti zameranej na posilnenie ich pocitu spolupatričnosti k Európskej únii a na objavovanie jej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. Iniciatíva by mala obsahovať solídnu a overiteľnú zložku vzdelávania a mala by zabezpečiť riadne šírenie skúseností a výmenu skúseností s cieľom priebežne túto iniciatívu hodnotiť a zlepšovať. Prostredníctvom programu by sa mali určiť subjekty zodpovedné za oslovovanie a výber účastníkov s riadnym ohľadom na geografickú rovnováhu, ako aj za podporné činnosti na posilnenie vzdelávacieho rozmeru skúsenosti. V náležitých prípadoch by sa tieto orgány mali tiež zapojiť do poskytovania odbornej prípravy a podpory pred mobilitou a po nej, a to aj pokiaľ ide o jazykové a medzikultúrne zručnosti. Iniciatíva DiscoverEU by mala vybudovať prepojenia s Európskymi hlavnými mestami kultúry, Európskymi hlavnými mestami mládeže, Európskymi hlavnými mestami dobrovoľníctva a Európskymi hlavnými zelenými mestami.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Programom by sa malo takisto podporovať učenie sa jazykov, najmä prostredníctvom rozšíreného využívania online nástrojov, keďže elektronické vzdelávanie ponúka ďalšie výhody v jazykovom vzdelávaní, pokiaľ ide o prístup a flexibilitu.

(23)  Učenie sa jazykov prispieva k vzájomnému porozumeniu a mobilite v rámci Únie a mimo nej. Zároveň sú jazykové kompetencie nevyhnutnými životnými zručnosti a pracovnými zručnosťami. Programom by sa preto malo takisto podporovať učenie sa jazykov prostredníctvom jazykových kurzov na mieste a rozšíreného využívania dostupných online nástrojov, keďže elektronické vzdelávanie môže ponúkať ďalšie výhody v jazykovom vzdelávaní, pokiaľ ide o prístup a flexibilitu. V rámci podpory jazykového vzdelávania poskytovanej prostredníctvom programu by sa pozornosť mala venovať potrebám používateľov so zameraním na jazyky používané v prijímajúcej krajine a v prípade pohraničných regiónov na jazyky susedných krajín. Podpora jazykového vzdelávania by sa mala vzťahovať aj na vnútroštátne znakové jazyky. Nástroj online jazykovej podpory v rámci programu Erasmus by mal byť prispôsobený špecifickým potrebám účastníkov programu a mal by byť otvorený pre všetkých.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Program by mal využívať jazykové technológie, ako sú automatické prekladateľské technológie, s cieľom uľahčiť výmeny medzi orgánmi a zlepšiť medzikultúrny dialóg.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Programom by sa mali podporovať opatrenia, ktoré zintenzívňujú spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, čím sa uznáva ich zásadná úloha, pokiaľ ide o vybavovanie jednotlivcov znalosťami, zručnosťami a kompetenciami potrebnými v meniacom sa svete, ako aj primerané využitie potenciálu v oblasti inovácie, tvorivosti a podnikania, najmä v digitálnom hospodárstve.

(24)  Programom by sa mali podporovať opatrenia, ktoré zintenzívňujú spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, čím sa uznáva ich zásadná úloha, pokiaľ ide o vybavovanie jednotlivcov znalosťami, zručnosťami a kompetenciami potrebnými v meniacom sa svete, ako aj primerané využitie potenciálu v oblasti inovácie, tvorivosti a podnikania, najmä v digitálnom hospodárstve. Na tento účel by sa mala zabezpečiť účinná spolupráca medzi všetkými príslušnými zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach implementácie programu.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Európska rada vo svojich záveroch zo 14. decembra 2017 vyzvala členské štáty, Radu a Komisiu, aby podnikli viaceré iniciatívy s cieľom pozdvihnúť európsku spoluprácu vo vzdelávaní a v odbornej príprave na novú úroveň, a to aj podporou zriaďovania „európskych univerzít“ pozostávajúcich zo sietí univerzít uplatňujúcich prístup zdola nahor v celej Únii, ktoré by mali vzniknúť do roku 2024. Tieto európske univerzity by mali mať oporu v programe.

(25)  Európska rada vo svojich záveroch zo 14. decembra 2017 vyzvala členské štáty, Radu a Komisiu, aby podnikli viaceré iniciatívy s cieľom pozdvihnúť európsku spoluprácu vo vzdelávaní a v odbornej príprave na novú úroveň, a to aj podporou zriaďovania „európskych univerzít“ pozostávajúcich zo sietí univerzít uplatňujúcich prístup zdola nahor v celej Únii, ktoré by mali vzniknúť do roku 2024. Tieto európske univerzity by mali mať oporu v programe a mali by byť zamerané na excelentnosť a ich cieľom by malo byť zvyšovanie príťažlivosti inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v Únii a lepšia spolupráca medzi výskumom, inováciou a vzdelávaním. Pojem „excelentnosť“ sa má chápať vo všeobecnosti, napríklad aj v súvislosti so schopnosťou posilniť začleňovanie. Podpora programu by sa mala zamerať na široké geografické pokrytie „európskych univerzít“.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Bruggské komuniké z roku 2010 obsahovalo výzvu na podporu excelentnosti v odbornom vzdelávaní v záujme inteligentného a udržateľného rastu. V oznámení o posilňovaní inovácie v regiónoch Európy z roku 2017 sa poukazuje na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s inovačnými systémami v rámci stratégií pre inteligentnú špecializáciu na regionálnej úrovni. Program by mal poskytnúť prostriedky, ktoré umožňujú reagovať na tieto výzvy a podporujú rozvoj nadnárodných platforiem pre centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave s úzkym prepojením na miestne a regionálne stratégie pre rast, inovácie a konkurencieschopnosť. Tieto centrá excelentnosti by mali pôsobiť ako hnacia sila kvalitných odborných zručností v kontexte odvetvových výziev a zároveň by mali podporovať celkové štrukturálne zmeny a sociálno-hospodárske politiky v Únii.

(26)  Bruggské komuniké z roku 2010 obsahovalo výzvu na podporu excelentnosti v odbornom vzdelávaní v záujme inteligentného a udržateľného rastu. V oznámení o posilňovaní inovácie v regiónoch Európy z roku 2017 sa poukazuje na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s inovačnými systémami v rámci stratégií pre inteligentnú špecializáciu na regionálnej úrovni. Program by mal poskytnúť prostriedky, ktoré umožňujú reagovať na tieto výzvy a podporujú rozvoj nadnárodných platforiem pre centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave s úzkym prepojením na miestne a regionálne stratégie pre rast, inovácie, konkurencieschopnosť, trvalo udržateľný rozvoj a sociálne začleňovanie. Tieto centrá excelentnosti by mali pôsobiť ako hnacia sila kvalitných odborných zručností v kontexte odvetvových výziev a zároveň by mali podporovať celkové štrukturálne zmeny a sociálno-hospodárske politiky v Únii.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  V záujme zintenzívnenia virtuálnej spolupráce by sa malo programom podporovať systematickejšie využívanie online platforiem, ako je eTwinning, School Education Gateway, Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe, Európsky portál pre mládež a online platforma pre vysokoškolské vzdelávanie.

(27)  V záujme zintenzívnenia virtuálnej spolupráce by sa malo programom podporovať systematickejšie využívanie existujúcich online platforiem, ako je eTwinning, School Education Gateway, Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe, Európsky portál pre mládež a online platforma pre vysokoškolské vzdelávanie. Program by mal prípadne tiež podporovať rozvoj nových online platforiem na posilnenie a modernizáciu vykonávania politík v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, športu a mládeže na európskej úrovni. Tieto platformy by mali byť užívateľsky ústretové a prístupné v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/20121a.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Program by mal prispieť k uľahčeniu transparentnosti a uznávania zručností a kvalifikácií, ako aj k prenosu kreditov alebo jednotiek vzdelávacích výstupov, s cieľom posilniť zabezpečovanie kvality a podporiť potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, riadenie a usmerňovanie zručností. V tejto súvislosti by mal program takisto poskytovať podporu kontaktným miestam a sieťam na vnútroštátnej a európskej úrovni, ktoré uľahčujú výmeny v celej EÚ, ako aj rozvoj flexibilných vzdelávacích dráh medzi jednotlivými oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ako aj medzi formálnym a neformálnym prostredím.

(28)  Program by mal prispieť k uľahčeniu transparentnosti a automatického vzájomného uznávania zručností, kompetencií, kvalifikácií a diplomov, ako aj k prenosu kreditov alebo iných dôkazov vzdelávacích výstupov, s cieľom posilniť zabezpečovanie kvality a podporiť potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, riadenie a usmerňovanie zručností. V tejto súvislosti by mal program takisto poskytovať podporu kontaktným miestam a sieťam na vnútroštátnej a európskej úrovni, ktoré poskytujú informácie a pomoc potenciálnym účastníkom, a tým uľahčujú výmeny v celej EÚ, ako aj rozvoj flexibilných vzdelávacích dráh medzi jednotlivými oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ako aj medzi formálnym a neformálnym prostredím.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  Program by mal klásť osobitný dôraz na potvrdzovanie a uznávanie období vzdelávania a odbornej prípravy v zahraničí vrátane stredoškolského vzdelávania. V tejto súvislosti by udeľovanie grantov malo byť prepojené s kvalitnými postupmi hodnotenia, opisom vzdelávacích výstupov a plným uplatňovaním odporúčania Rady z 15. marca 2018 týkajúcim sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu1a, odporúčania Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa1b a európskych nástrojov, ktoré prispievajú k uznávaniu vzdelávania v zahraničí a zabezpečujú kvalitné vzdelávanie, ako je európsky kvalifikačný rámec (EKR), Európsky register zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR), Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) a európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET).

 

__________________

 

1a Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1.

 

1b Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Ako spôsob zabezpečenia spolupráce s inými nástrojmi Únie a podpory iných politík Únie by sa mali ľuďom v rôznych oblastiach činnosti, ako je verejný sektor, poľnohospodárstvo a podnikanie, ponúknuť príležitosti na mobilitu, aby mali skúsenosti so vzdelávaním v zahraničí, ktoré by im v ktorejkoľvek etape ich života umožnili rásť a odborne sa rozvíjať, a to aj v osobnom rozmere, najmä rozvíjaním povedomia o európskej identite a pochopením európskej kultúrnej rozmanitosti. Program by mal ponúkať vstupný bod pre nadnárodné programy mobility Únie so silným rozmerom vzdelávania, čím by sa zjednodušila ponuka takýchto programov pre prijímateľov a tých, ktorí sa zúčastňujú na týchto činnostiach. Malo by sa uľahčiť rozširovanie projektov Erasmus; mali by sa zaviesť osobitné opatrenia, ktoré pomôžu realizátorom projektov v rámci programu Erasmus požiadať o granty alebo rozvíjať súčinnosť prostredníctvom podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov a programov týkajúcich sa migrácie, bezpečnosti, spravodlivosti a občianstva, zdravia a kultúry.

(30)  Ako spôsob zabezpečenia spolupráce s inými nástrojmi Únie a podpory iných politík Únie by sa mali ľuďom v rôznych oblastiach činnosti, ako je verejný a súkromný sektor, poľnohospodárstvo a podnikanie, ponúknuť príležitosti na mobilitu, aby mali skúsenosti s odbornou prípravou, stážou alebo vzdelávaním v zahraničí, ktoré by im v ktorejkoľvek etape ich života umožnili rásť a odborne sa rozvíjať, a to aj v osobnom rozmere, najmä rozvíjaním povedomia o európskej identite a pochopením európskej kultúrnej rozmanitosti, a v profesijnom rozmere najmä nadobudnutím zručností relevantných pre trh práce. Program by mal ponúkať vstupný bod pre nadnárodné programy mobility Únie so silným rozmerom vzdelávania, čím by sa zjednodušila ponuka takýchto programov pre prijímateľov a tých, ktorí sa zúčastňujú na týchto činnostiach. Malo by sa uľahčiť rozširovanie projektov Erasmus; mali by sa zaviesť osobitné opatrenia, ktoré pomôžu realizátorom projektov v rámci programu Erasmus požiadať o granty alebo rozvíjať súčinnosť prostredníctvom podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov a programov týkajúcich sa migrácie, bezpečnosti, spravodlivosti a občianstva, zdravia, médií a kultúry, ako aj Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Je dôležité stimulovať výučbu, vzdelávanie a výskum v záležitostiach európskej integrácie, ako aj podporovať diskusie o týchto otázkach prostredníctvom podpory akcií Jean Monnet v oblastiach vysokoškolského vzdelávania, ale aj v iných oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy. Posilňovanie vnímania európskej identity a záväzku voči Európe je obzvlášť dôležité v časoch, keď spoločné hodnoty, na ktorých je založená Únia a ktoré sú súčasťou našej európskej identity, sú ťažko skúšané a keď občania preukazujú nízku úroveň angažovanosti. Program by mal naďalej prispievať k rozvoju excelentnosti v štúdiách európskej integrácie.

(31)  Je dôležité stimulovať výučbu, vzdelávanie a výskum v oblasti európskej integrácie a budúcich výziev a príležitostí Únie, ako aj podporovať diskusiu o týchto otázkach prostredníctvom podpory akcií Jean Monnet vo všetkých oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy. Posilňovanie európskeho vnímania spolupatričnosti a záväzku voči Európe je obzvlášť dôležité vzhľadom na výzvy pre spoločné hodnoty, na ktorých je založená Únia a ktoré sú súčasťou spoločnej európskej identity, a s prihliadnutím na to, že občania preukazujú nízku úroveň angažovanosti. Program by mal naďalej prispievať k rozvoju excelentnosti v štúdiách európskej integrácie a zároveň by mal posilňovať zapojenie širšej vzdelávacej komunity a širokej verejnosti do európskej integrácie.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Vzhľadom na dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, pokiaľ ide o vykonávanie Parížskej dohody a dosahovanie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, tento program prispeje k začleneniu opatrení v oblasti klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 25 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu klimatických cieľov. Príslušné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu a opätovne sa posúdia v súvislosti s príslušným postupom hodnotenia a preskúmania.

(32)  Program by mal byť v súlade s hlavným cieľom Parížskej dohody, ktorým je posilnenie celosvetovej reakcie na zmenu klímy. V súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody a k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja tento program prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy a trvalo udržateľného rozvoja do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa najmenej 25% rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy v období, na ktoré sa vzťahuje viacročný finančný rámec 2021 – 2027, a ročného cieľa 30 %, ktorý sa zavedie čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Príslušné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu a opätovne sa posúdia v súvislosti s príslušným postupom hodnotenia a preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32a)  Vzhľadom na úlohu Únie ako globálneho aktéra a v súlade s programom OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 a so záväzkami, ktoré členské štáty prijali na konferencii Rio + 20, by sa do programu malo začleniť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie, a to aj pokiaľ ide o uznanie rozhodujúcej úlohy, ktorú vzdelávanie zohráva v boji proti chudobe. Program by mal tiež prispieť k programu trvalo udržateľného rozvoja tým, že bude podporovať úsilie o rozvoj potrebných zručností pre trvalo udržateľný rozvoj a prostredníctvom formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania vzdelávať ľudí o udržateľnosti, ochrane životného prostredia a zmene klímy.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie programu, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle [reference to be updated as appropriate bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a správnom finančnom riadení34].

(33)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na celú dĺžku programu, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle [odkaz sa podľa potreby aktualizuje podľa bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a správnom finančnom riadení34]. Od roku 2021 by sa malo zabezpečiť výrazné zvýšenie ročného rozpočtu programu v porovnaní s konečným rokom viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, po ktorom by nasledovalo lineárne a postupné zvyšovanie ročných pridelených rozpočtových prostriedkov. Takýto rozpočtový profil by pomohol zabezpečiť širší prístup od samého začiatku viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a vyhnúť sa neprimeraným zvýšeniam v posledných rokoch, ktoré by mohlo byť ťažké absorbovať.

__________________

__________________

34 Ú. v. EÚ L […], […], s. […].

34 Ú. v. EÚ L […], […], s. […].

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  V rámci základného finančného krytia akcií, ktoré majú riadiť národné agentúry v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, by sa malo vymedziť rozdelenie minimálnej výšky finančných prostriedkov podľa sektora (vysokoškolské vzdelávanie, školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých), aby sa zaručilo kritické množstvo rozpočtových prostriedkov na dosiahnutie plánovaného výstupu a výsledkov v každom z týchto sektorov.

(34)  V rámci základného finančného krytia akcií, ktoré majú riadiť národné agentúry v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, by sa malo vymedziť rozdelenie minimálnej výšky finančných prostriedkov podľa sektora (vysokoškolské vzdelávanie, školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých), aby sa zaručilo kritické množstvo rozpočtových prostriedkov na dosiahnutie plánovaného výstupu a výsledkov v každom z týchto sektorov. V pracovnom programe by sa mala stanoviť presná alokácia rozpočtových prostriedkov na akciu a iniciatívu.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Typy financovania a metódy implementácie v rámci tohto nariadenia by sa mali vyberať na základe ich potenciálu dosiahnuť špecifické ciele akcií a prinášať výsledky, najmä s prihliadnutím na náklady spojené s kontrolami, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. Pri tomto výbere by sa malo zobrať do úvahy aj využitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku [125 ods. 1] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(36)  Typy financovania a metódy implementácie v rámci tohto nariadenia by sa mali vyberať na základe ich potenciálu dosiahnuť špecifické ciele akcií a prinášať výsledky, najmä s prihliadnutím na náklady spojené s kontrolami, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. Pri tomto výbere by sa malo zobrať do úvahy aj využitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku [125 ods. 1] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Zásady transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, ako sa stanovuje v nariadení o rozpočtových pravidlách, by sa mali pri implementácii programu dodržiavať.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastniť na programe v rámci spolupráce založenej podľa dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), v ktorej sa stanovuje implementácia programov Únie rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa na ňom takisto môžu zúčastniť na základe iných právnych nástrojov. Týmto nariadením by sa mali udeliť potrebné práva a prístup zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov, aby mohli v plnej miere vykonávať svoje príslušné právomoci. Plná účasť tretích krajín na programe by mala podliehať podmienkam stanoveným v osobitných dohodách, ktoré sa vzťahujú na účasť príslušnej tretej krajiny na programe. Z úplnej účasti okrem toho vyplýva povinnosť zriadiť národnú agentúru a riadiť niektoré akcie programu na decentralizovanej úrovni. Jednotlivci a subjekty z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, by mali mať možnosť zúčastňovať sa na niektorých akciách programu vymedzených v pracovnom programe a výzvach na podávanie návrhov, ktoré uverejnila Komisia. Pri implementácii programu by sa mohli zohľadniť aj konkrétne dohody týkajúce sa jednotlivcov a subjektov z európskych mikroštátov.

(37)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastniť na programe v rámci spolupráce založenej podľa dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), v ktorej sa stanovuje implementácia programov Únie rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa na ňom takisto môžu zúčastniť na základe iných právnych nástrojov. Týmto nariadením by sa mali udeliť potrebné práva a prístup zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov, aby mohli v plnej miere vykonávať svoje príslušné právomoci. Plná účasť tretích krajín na programe by mala podliehať podmienkam stanoveným v osobitných dohodách, ktoré sa vzťahujú na účasť príslušnej tretej krajiny na programe. Z úplnej účasti okrem toho vyplýva povinnosť zriadiť národnú agentúru a riadiť niektoré akcie programu na decentralizovanej úrovni. Jednotlivci a subjekty z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, by mali mať možnosť zúčastňovať sa na akciách programu vymedzených v pracovnom programe a výzvach na podávanie návrhov, ktoré uverejnila Komisia. Pri implementácii programu by sa mohli zohľadniť aj konkrétne dohody týkajúce sa jednotlivcov a subjektov z európskych mikroštátov.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  V súlade s oznámením Komisie s názvom „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi Únie“36 by sa mala v programe zohľadniť osobitná situácia týchto regiónov. Prijmú sa opatrenia na zvýšenie účasti najvzdialenejších regiónov na všetkých akciách. Mali by sa podporovať výmeny mobility a spolupráca medzi ľuďmi a organizáciami z týchto regiónov a tretích krajín, najmä krajín s nimi susediacich. Takéto opatrenia sa budú pravidelne monitorovať a vyhodnocovať.

(38)  V súlade s článkom 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a s oznámením Komisie s názvom „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi Únie“36 (tzv. oznámenie o strategickom partnerstve) by sa mala v programe zohľadniť osobitná situácia týchto regiónov. Prijmú sa opatrenia na zvýšenie účasti najvzdialenejších regiónov na všetkých akciách. Mali by sa podporovať výmeny mobility a spolupráca medzi ľuďmi a organizáciami z týchto regiónov a tretích krajín, najmä krajín s nimi susediacich. Takéto opatrenia sa budú pravidelne monitorovať a vyhodnocovať.

__________________

__________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38a)  Komisia v oznámení o strategickom partnerstve Únie uznáva, že zvýšená mobilita vzdelávajúcich sa osôb a zamestnancov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, najmä v rámci programu Erasmus+, by bola vo vysokej miere prínosom pre najvzdialenejšie regióny, a zaväzuje sa naďalej prispôsobovať finančnú podporu účastníkom, ktorí cestujú z najvzdialenejších regiónov alebo do nich, zachovaním osobitných pravidiel financovania pre tieto regióny v rámci programu Erasmus+ a preskúmať možnosti rozšírenia regionálnej spolupráce v rámci programu Erasmus+ s cieľom ďalej stimulovať mobilitu medzi najvzdialenejšími regiónmi a susednými tretími krajinami a využívať Európsky sociálny fond+ ako doplnok k programu Erasmus+.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách by Komisia mala prijať pracovné programy a informovať o nich Európsky parlament a Radu. V pracovnom programe by sa mali stanoviť opatrenia potrebné na jeho implementáciu v súlade so všeobecnými a špecifickými cieľmi programu, kritériá výberu a udeľovania grantov, ako aj iné požadované prvky. Pracovné programy a akékoľvek ich zmeny by sa mali prijímať prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania.

(40)  V programe by sa mala zachovať kontinuita jeho cieľov a priorít. Avšak vzhľadom na to, že sa má vykonávať počas sedemročného obdobia, je potrebné zabezpečiť primeranú flexibilitu s cieľom umožniť mu prispôsobiť sa meniacim sa skutočnostiam a politickým prioritám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. V tomto nariadení sa preto podrobne nevymedzuje, ako sa majú navrhnúť osobitné iniciatívy a ani sa v ňom neprejudikujú všetky politické priority alebo príslušné rozpočtové priority na nasledujúcich sedem rokov. Namiesto toho by sa sekundárne politické rozhodnutia a priority vrátane podrobností o osobitných nových iniciatívach mali určiť prostredníctvom pracovných programov v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Koncepcia nových iniciatív by mala vyťažiť skúsenosť z minulých a prebiehajúcich pilotných iniciatív v tejto oblasti a mala by náležite zohľadňovať európsku pridanú hodnotu, pokiaľ ide o podstatu a štruktúru iniciatívy. V pracovnom programe by sa mali tiež stanoviť opatrenia potrebné na jeho implementáciu v súlade so všeobecnými a špecifickými cieľmi programu, kritériá výberu a udeľovania grantov, ako aj iné požadované prvky. Pracovné programy a akékoľvek ich zmeny by sa mali prijímať prostredníctvom delegovaného aktu. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, okrem iného na úrovni expertov a v konzultácii s národnými agentúrami a zainteresovanými stranami, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(40a)  Komisia by mala spolu s národnými agentúrami monitorovať vykonávanie programu a podávať o ňom správy, a to počas trvania programu aj po jeho ukončení. Konečné hodnotenie programu by sa malo vykonať včas tak, aby sa mohlo začleniť do strednodobého preskúmania nadväzujúceho programu. Komisia by mala predovšetkým vykonať preskúmanie v polovici trvania programu, ktoré by prípadne sprevádzal legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva38 je potrebné program hodnotiť na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie, pričom treba zabrániť nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, a to najmä v členských štátoch. Takéto požiadavky by mali zahŕňať konkrétne, merateľné a realistické ukazovatele, ktoré možno merať v priebehu času ako základ na hodnotenie vplyvov programu v praxi.

(41)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva38 je potrebné program hodnotiť na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie, pričom treba zabrániť nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, a to najmä na prijímateľov. Takéto požiadavky by mali zahŕňať konkrétne, merateľné a realistické ukazovatele, ktoré možno merať v priebehu času ako základ na hodnotenie vplyvov programu v praxi.

__________________

__________________

38 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

38 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Na európskej, vnútroštátnej i miestnej úrovni by sa mala zabezpečiť primeraná osveta, propagácia a informovanie o príležitostiach a výsledkoch akcií podporovaných programom. Na osvetových, propagačných a informačných činnostiach by sa mali podieľať všetky vykonávacie orgány programu, ktoré by v prípade potreby mali mať podporu ďalších kľúčových zainteresovaných strán.

(42)  Na európskej, vnútroštátnej i miestnej úrovni by sa mala zabezpečiť primeraná osveta, propagácia a informovanie o príležitostiach a výsledkoch akcií podporovaných programom. Na osvetových, propagačných a informačných činnostiach by sa mali podieľať všetky vykonávacie orgány programu, ktoré by v náležitých prípadoch mali mať podporu ďalších relevantných zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  S cieľom zabezpečiť účinnejšiu komunikáciu so širokou verejnosťou a zvýšiť synergie komunikačných aktivít realizovaných na podnet Komisie, zdroje alokované na komunikáciu podľa tohto nariadenia by mali prispievať aj k zahrnutiu inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie za predpokladu, že súvisia so všeobecným cieľom tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  S cieľom zabezpečiť efektívne a účinné vykonávanie tohto nariadenia by mal program v maximálnej možnej miere využívať už existujúce mechanizmy realizácie. Implementácia programu by sa preto mala zveriť Komisii a národným agentúram. Ak je to možné a s cieľom maximalizovať efektívnosť, malo by ísť o tie isté národné agentúry, ktoré boli určené na riadenie predchádzajúceho programu. Rozsah ex-ante hodnotenia súladu by sa mal obmedziť na požiadavky, ktoré sú nové a špecifické pre program, pokiaľ to nie je odôvodnené, ako v prípade závažných nedostatkov alebo nedostatočnej výkonnosti príslušnej národnej agentúry.

(44)  S cieľom zabezpečiť efektívne a účinné vykonávanie tohto nariadenia by mal program v maximálnej možnej miere využívať už existujúce mechanizmy realizácie. Implementácia programu by sa preto mala zveriť Komisii a národným agentúram, ktoré by mali zabezpečiť konzistentné a priamočiare uplatňovanie programových pravidiel priebežne a v celej Únii. Na tento účel a s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie programu by Komisia a národné agentúry mali spolupracovať a v konzultácii so zainteresovanými stranami rozvíjať konzistentné, jednoduché a vysokokvalitné postupy a uľahčovať výmenu osvedčených postupov, ktoré môžu zlepšiť kvalitu projektov v rámci programu. Ak je to možné a s cieľom maximalizovať efektívnosť, malo by ísť o tie isté národné agentúry, ktoré boli určené na riadenie predchádzajúceho programu. Rozsah ex-ante hodnotenia súladu by sa mal obmedziť na požiadavky, ktoré sú nové a špecifické pre program, pokiaľ to nie je odôvodnené, ako v prípade závažných nedostatkov alebo nedostatočnej výkonnosti príslušnej národnej agentúry.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(44a)  S cieľom povzbudiť organizátorov projektov, ktorí nemajú skúsenosti s programami financovania Únie, aby požiadali o financovanie, by Komisia a národné agentúry mali poskytovať poradenstvo a podporu a mali by zabezpečiť, aby postupy podávania žiadostí boli čo najjasnejšie a najjednoduchšie. Programová príručka by sa mala ďalej zlepšovať, aby bola jednoduchá a zrozumiteľná, a formuláre žiadostí by mali byť jednoduché a mali by byť včas sprístupnené. V záujme ďalšej modernizácie a harmonizácie postupu podávania žiadostí by sa mal pre prijímateľov programu a subjekty zapojené do riadenia programu vytvoriť spoločný, viacjazyčný nástroj jednotného kontaktného miesta.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(44b)  Platí všeobecné pravidlo, že žiadosti o granty a projekty sa prekladajú národnej agentúre krajiny, v ktorej organizácia žiadateľa sídli, a tá ich aj riadi. Odchylne od tohto pravidla by sa však žiadosti o granty a žiadosti o projekty týkajúce sa činností organizovaných sieťami v rámci celej Únie a európskych a medzinárodných organizáciách mali predkladať Komisii a mala by sa nimi priamo riadiť.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Členské štáty by sa mali snažiť prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok pre správne fungovanie programu. Podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, sem patrí vyriešenie otázok, v dôsledku ktorých vznikajú ťažkosti pri získavaní víz a povolení na pobyt. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/80139 sa členské štáty vyzývajú, aby zaviedli zrýchlené postupy prijímania.

(46)  Členské štáty by mali prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok, ktoré by mohli zabrániť prístupu k programu alebo vylúčiť jeho správne fungovanie. Podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, sem patrí vyriešenie otázok, v dôsledku ktorých vznikajú ťažkosti pri získavaní víz a povolení na pobyt. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/80139 sa členské štáty vyzývajú, aby zaviedli zrýchlené postupy prijímania.

__________________

__________________

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21).

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21).

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201140.

vypúšťa sa

__________________

 

40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49)  S cieľom zjednodušiť požiadavky pre prijímateľov by sa v maximálnej možnej miere malo využívať financovanie v podobe zjednodušených grantov, jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb. V prípade zjednodušených grantov na podporu mobilitných akcií programu, ako ich vymedzila Komisia, by sa mali zohľadňovať životné náklady a náklady spojené s pobytom v hostiteľskej krajine. Komisia a národné agentúry vysielajúcich krajín by mali mať možnosť upraviť tieto zjednodušené granty na základe objektívnych kritérií, najmä s cieľom zabezpečiť prístup ľuďom s nedostatkom príležitostí. Členské štáty by sa mali takisto nabádať k tomu, aby v súlade s vnútroštátnym právom oslobodili tieto granty od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Rovnaké oslobodenie by sa malo uplatňovať aj v prípade verejných alebo súkromných subjektov, ktoré prideľujú túto finančnú podporu príslušným jednotlivcom.

(49)  S cieľom zjednodušiť požiadavky pre prijímateľov by sa v maximálnej možnej miere malo využívať financovanie v podobe zjednodušených grantov, jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb. V súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a s cieľom zjednodušiť správu programu by sa paušálne platby na základe príslušného projektu mali použiť na mobilitné akcie vo všetkých sektoroch. V prípade zjednodušených grantov na podporu mobilitných akcií programu, ako ich vymedzila Komisia, by sa mali pravidelne revidovať a prispôsobovať životným nákladom a nákladom spojeným s pobytom v hostiteľskej krajine a regióne. Komisia a národné agentúry vysielajúcich krajín by mali mať možnosť upraviť tieto zjednodušené granty na základe objektívnych kritérií, najmä s cieľom zabezpečiť prístup ľuďom s nedostatkom príležitostí. Členské štáty by sa mali takisto nabádať k tomu, aby v súlade s vnútroštátnym právom oslobodili tieto granty od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Rovnaké oslobodenie by sa malo uplatňovať aj v prípade verejných alebo súkromných subjektov, ktoré prideľujú túto finančnú podporu príslušným jednotlivcom.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  Zatiaľ čo regulačný rámec už v predchádzajúcom programovom období poskytoval členským štátom a regiónom možnosť vytvoriť synergie medzi programom Erasmus+ a inými nástrojmi Únie, ako sú európske štrukturálne a investičné fondy, z ktorých sa takisto podporuje kvalitatívny rozvoj systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže v Únii, tento potenciál sa doteraz nevyužíval v dostatočnej miere, čím sa obmedzili systémové účinky projektov a vplyv na politiku. Účinná komunikácia a spolupráca by sa mala uskutočňovať na vnútroštátnej úrovni medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za riadenie týchto rôznych nástrojov s cieľom maximalizovať ich príslušný vplyv. Program by mal umožňovať aktívnu spoluprácu s týmito nástrojmi.

(52)  Zatiaľ čo regulačný rámec už v predchádzajúcom programovom období poskytoval členským štátom a regiónom možnosť vytvoriť synergie medzi programom Erasmus+ a inými nástrojmi Únie, ako sú európske štrukturálne a investičné fondy, z ktorých sa takisto podporuje kvalitatívny rozvoj systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže v Únii, tento potenciál sa doteraz nevyužíval v dostatočnej miere, čím sa obmedzili systémové účinky projektov a vplyv na politiku. Účinná komunikácia a spolupráca by sa mala uskutočňovať na vnútroštátnej úrovni medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za riadenie týchto rôznych nástrojov s cieľom maximalizovať ich príslušný vplyv. Program by mal umožňovať aktívnu spoluprácu s týmito nástrojmi. Program by mal umožňovať aktívnu spoluprácu s týmito nástrojmi, najmä zabezpečením toho, aby v prípade kvalitnej žiadosti, ktorú nemožno financovať v rámci programu pre nedostatok finančných prostriedkov, bolo možné zvážiť financovanie prostredníctvom zjednodušeného postupu v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov. S cieľom zjednodušiť postup pri takýchto opatreniach by malo byť možné udeliť im známku excelentnosti za uznanie ich vysokej kvality. Takáto komplementarita medzi programami by mala umožniť vyššiu mieru celkovej úspešnosti projektov.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(52a)  S cieľom maximalizovať efektívnosť únijného financovania a podpory politiky je dôležité, aby sa koherentným spôsobom posilňovali synergie a komplementarita vo všetkých príslušných programoch. Takéto synergie a komplementarita by nemali viesť k riadeniu finančných prostriedkov pridelených na program Erasmus + mimo štruktúry programu, ani by nemali viesť k tomu, že sa prostriedky použijú na plnenie iných cieľov, ako sú stanovené v tomto nariadení. Akékoľvek synergie a komplementarita by mali viesť k zjednodušeným postupom uplatňovania na úrovni implementácie.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie práva na rovnosť medzi mužmi a ženami a práva na nediskrimináciu na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a podporovať uplatňovanie článkov 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie.

(55)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie práva na rovnosť medzi mužmi a ženami a práva na nediskrimináciu na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a podporovať uplatňovanie článkov 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie. Program by mal preto aktívne podporovať iniciatívy, ktorých cieľom je zvyšovať informovanosť a podporovať pozitívne vnímanie ktorejkoľvek zo skupín, ktoré by mohli byť diskriminované, a podporovať rodovú rovnosť. Mala by tiež podporovať snahy o riešenie rozdielov vo vzdelávaní a konkrétnych ťažkostí Rómov tým, že im uľahčí plnú a aktívnu účasť na programe. Dodržiavanie práv a zásad uznaných najmä v Charte základných práv by sa malo začleniť do celého procesu plánovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia programu.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „celoživotné vzdelávanie“ je vzdelávanie vo všetkých jeho formách (formálne a neformálne vzdelávanie, ako aj informálne učenie sa), ktoré sa uskutočňuje vo všetkých etapách života vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, všeobecného vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých, a ktorého výsledkom je zlepšenie vedomostí, zručností a postojov alebo aktívnejšia účasť na živote spoločnosti z osobného, občianskeho, kultúrneho, sociálneho a/alebo pracovného hľadiska vrátane poskytovania konzultačných a poradenských služieb;

(1)  „celoživotné vzdelávanie“ je vzdelávanie vo všetkých jeho formách (formálne a neformálne vzdelávanie, ako aj informálne učenie sa), ktoré sa uskutočňuje vo všetkých etapách života vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, všeobecného vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých, a ktorého výsledkom je zlepšenie alebo aktualizácia vedomostí, zručností, kompetencií a postojov alebo aktívnejšia účasť na živote spoločnosti z osobného, občianskeho, kultúrneho, sociálneho a/alebo pracovného hľadiska vrátane poskytovania konzultačných a poradenských služieb;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „vzdelávacia mobilita“ je fyzický presun do inej krajiny, ako je krajina pobytu, s cieľom študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo neformálne vzdelávanie či informálne učenie sa. Môžu ju sprevádzať opatrenia ako jazyková podpora a odborná príprava a/alebo ju možno doplniť elektronickým učením sa a virtuálnou spoluprácou. V niektorých osobitných prípadoch môže mať formu vzdelávania prostredníctvom informačných technológií a komunikačných nástrojov;

(2)  „vzdelávacia mobilita“ je fyzický presun do inej krajiny, ako je krajina pobytu, s cieľom študovať, absolvovať odbornú prípravu vrátane rekvalifikácie alebo zvyšovania kvalifikácie alebo neformálneho vzdelávania či informálneho učenia sa. Môže mať formu stáže, učňovského vzdelávania, výmeny mládeže, výučby alebo účasti na činnosti profesijného rozvoja. Môžu ju sprevádzať opatrenia ako jazyková podpora vrátane národných posunkových jazykov a odborná príprava a/alebo ju možno doplniť prístupným elektronickým učením sa a virtuálnou spoluprácou.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  „virtuálne vzdelávanie“ je získavanie zručností a znalostí pomocou prístupných informačných a komunikačných nástrojov;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  „zmiešané vzdelávanie“ je získavanie zručností a znalostí kombináciou nástrojov virtuálneho vzdelávania a odbornej prípravy a tradičných metód vzdelávania a odbornej prípravy;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „masový šport“ je organizovaný šport, ktorému sa na miestnej úrovni venujú amatérski športovci, a šport pre všetkých;

(6)  „masový šport“ znamená organizovaný šport, ktorý pravidelne vykonávajú amatérski športovci každého veku zo zdravotných dôvodov alebo na vzdelávacie alebo sociálne účely;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  „vysokoškolský študent“ je každá osoba zapísaná v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania vrátane krátkeho cyklu, bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského stupňa vzdelávania, resp. rovnocenného stupňa. Pojem zahŕňa aj čerstvých absolventov;

(7)  „vysokoškolský študent“ je každá osoba zapísaná v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania vrátane krátkeho cyklu, bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského stupňa vzdelávania, resp. rovnocenného stupňa, alebo každá osoba, ktorá ukončila vzdelávanie na takejto inštitúcii v uplynulých 24 mesiacoch;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „zamestnanci“ sú všetky osoby, ktoré sa profesionálne alebo dobrovoľne podieľajú na vzdelávaní, odbornej príprave alebo neformálnom vzdelávaní. Môžu k nim patriť profesori, učitelia, školitelia, vedúci pracovníci škôl, pracovníci s mládežou, športoví tréneri, nepedagogickí zamestnanci a iní aplikujúci odborníci zapojení do podpory vzdelávania;

(8)  „zamestnanci“ sú všetky osoby, ktoré sa profesionálne alebo dobrovoľne podieľajú na vzdelávaní na všetkých úrovniach, odbornej príprave alebo neformálnom vzdelávaní. Môžu k nim patriť profesori, učitelia, školitelia, výskumníci, vedúci pracovníci škôl, pracovníci s mládežou, nepedagogickí zamestnanci a iní aplikujúci odborníci zapojení do podpory vzdelávania;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  „zamestnanci v oblasti športu“ sú osoby, ktoré sa podieľajú na riadení, výcviku alebo tréningu športového tímu alebo viacerých jednotlivých športovcov, a to buď za mzdu, alebo na dobrovoľnom základe;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „študent odborného vzdelávania a prípravy“ je každá osoba, ktorá je zapísaná do programu počiatočného alebo kontinuálneho odborného vzdelávania alebo prípravy na akomkoľvek stupni vzdelávania od sekundárneho až po postsekundárny stupeň. Pojem zahŕňa aj účasť jednotlivcov, ktorí nedávno absolvovali takéto programy;

(9)  „študent odborného vzdelávania a prípravy“ je každá osoba, ktorá je zapísaná do programu počiatočného alebo kontinuálneho odborného vzdelávania alebo prípravy na akomkoľvek stupni vzdelávania od sekundárneho až po postsekundárny stupeň, alebo každá osoba, ktorá absolvovala takýto program v predchádzajúcich 24 mesiacoch;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  „žiak“ je každá osoba zapísaná medzi učiacich sa v inštitúcii poskytujúcej všeobecné vzdelávanie na ktoromkoľvek stupni od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve až po vyššie sekundárne vzdelávanie, ktorú vnútroštátne orgány považujú za oprávnenú na účasť na programe na ich príslušných územiach.

(10)  „žiak“ je každá osoba zapísaná medzi učiacich sa v inštitúcii poskytujúcej všeobecné vzdelávanie na ktoromkoľvek stupni od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve až po vyššie sekundárne vzdelávanie alebo každá osoba vyučovaná mimo inštitucionálneho prostredia, ktorú príslušné orgány považujú za oprávnenú na účasť na programe na ich príslušných územiach.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Môže mať formálny, neformálny alebo informálny charakter; „tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu“ je tretia krajina, ktorá sa na programe plne nezúčastňuje, jej právne subjekty však môžu výnimočne využívať program v riadne odôvodnených prípadoch, ak je to v záujme Únie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  „spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia“ je integrovaný študijný program ponúkaný aspoň dvomi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktorého výsledkom je spoločný diplom vydaný a podpísaný spoločne všetkými účastníckymi inštitúciami a úradne uznávaný v krajinách, v ktorých sa účastnícke inštitúcie nachádzajú;

(15)  „spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo doktorandského štúdia“ je integrovaný študijný program ponúkaný aspoň dvomi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktorého výsledkom je spoločný diplom vydaný a podpísaný spoločne všetkými účastníckymi inštitúciami a úradne uznávaný v krajinách, v ktorých sa účastnícke inštitúcie nachádzajú;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  „inštitúcia vysokoškolského vzdelávania“ je akýkoľvek druh inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktorý v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou ponúka uznávané tituly alebo iné uznávané kvalifikácie terciárneho stupňa, bez ohľadu na to, ako sa dané zariadenie nazýva. Môže ísť aj o akýkoľvek iný druh inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktorú vnútroštátne orgány považujú za oprávnenú účasť na programe na svojich príslušných územiach;

(18)  „inštitúcia vysokoškolského vzdelávania“ je akýkoľvek subjekt, ktorý v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou ponúka uznávané tituly alebo iné uznávané kvalifikácie terciárneho stupňa, bez ohľadu na to, ako sa dané zariadenie nazýva, alebo akýkoľvek iný porovnateľný subjekt, ktorý vnútroštátne orgány považujú za oprávnený na účasť na programe na svojich príslušných územiach;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  „činnosť s účasťou mládeže“ je mimoškolská činnosť, ktorú vykonávajú neformálne skupiny mladých ľudí a/alebo mládežnícke organizácie a ktorú charakterizuje neformálny prístup k vzdelávaniu;

(20)  „činnosť s účasťou mládeže“ je mimoškolská činnosť, ktorú vykonávajú neformálne skupiny mladých ľudí a/alebo mládežnícke organizácie a ktorú charakterizuje neformálny alebo informálny prístup k vzdelávaniu a podpora prístupnosti a začleňovaniu;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  „pracovník s mládežou“ je odborný pracovník alebo dobrovoľník zapojený do neformálneho vzdelávania, ktorý podporuje mladých ľudí v ich osobnom sociálno-vzdelávacom a profesijnom rozvoji;

(21)  „pracovník s mládežou“ je odborný pracovník alebo dobrovoľník zapojený do neformálneho alebo informálneho vzdelávania, ktorý podporuje mladých ľudí v ich osobnom rozvoji vrátane ich sociálno-vzdelávacieho a profesijného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  „dialóg EÚ o mládeži“ je dialóg s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami, ktorý slúži ako fórum na stálu spoločnú úvahu o prioritách európskej spolupráce v oblasti mládeže, o jej realizácii a hodnotení;

(22)  „dialóg EÚ s mládežou“ je dialóg medzi tvorcami politiky, rozhodujúcimi činiteľmi, odborníkmi, výskumnými pracovníkmi alebo zainteresovanými stranami občianskej spoločnosti, ako aj mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami; slúži ako fórum na stálu spoločnú úvahu o prioritách európskej spolupráce vo všetkých oblastiach, ktoré majú pre mladých ľudí význam, o jej realizácii a hodnotení;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  „tretia krajina pridružená k programu“ je tretia krajina, ktorá je stranou dohody s Úniou umožňujúcej jej účasť na programe a ktorá spĺňa všetky povinnosti stanovené v tomto nariadení vo vzťahu k členským štátom;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  „osoby s nedostatkom príležitostí“ sú osoby, ktoré čelia prekážkam, ktoré im bránia v tom, aby mali účinný prístup k príležitostiam v rámci programu z ekonomických, zo sociálnych, z kultúrnych, geografických alebo zo zdravotných dôvodov, pre ich migrantský pôvod alebo z dôvodov, ako sú zdravotné postihnutie a ťažkosti vo vzdelávaní;

(25)  „osoby s nedostatkom príležitostí“ sú osoby, ktoré majú znevýhodnený prístup k programu vzhľadom na rôzne prekážky, ktoré vyplývajú napríklad zo zdravotného postihnutia, zdravotných problémov, ťažkostí vo vzdelávaní, ich migrantského pôvodu, kultúrnych rozdielov, ich hospodárskej, sociálnej a geografickej situácie, čo sa týka aj ľudí z marginalizovaných komunít alebo ľudí ohrozených rizikom diskriminácie na základe ktoréhokoľvek z dôvodov uvedených v článku 21 Charty základných práv Európskej únie;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 27 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  „známka excelentnosti“ je označenie vysokej kvality udeľované projektom predloženým do programu, pri ktorých by financovanie bolo zaslúžené, nezískajú ho však vzhľadom na obmedzenia rozpočtu. Je uznaním hodnoty návrhu a podporuje hľadanie alternatívnych zdrojov financovania.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom programu je podporovať vzdelávanie, odborný a osobný rozvoj ľudí v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe a mimo nej, a tým prispievať k udržateľnému rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti, a zároveň k posilneniu európskej identity. Program ako taký je kľúčovým nástrojom budovania európskeho vzdelávacieho priestoru, podpory pri realizácii európskej strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy so základnými sektorovými programami, napredovania v spolupráci zameranej na politiku v oblasti mládeže v rámci stratégie Únie pre mládež na roky 2019 – 2027 a rozvoja európskeho rozmeru v športe.

1.  Všeobecným cieľom programu je podporovať vzdelávanie, odborný a osobný rozvoj ľudí v oblasti činností vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu prostredníctvom celoživotného vzdelávania v Európe a mimo nej, a tým prispievať k udržateľnému rastu, kvalitnej zamestnanosti, sociálnej súdržnosti a začleňovaniu a zároveň k posilneniu európskej identity. Program ako taký je kľúčovým nástrojom budovania európskeho vzdelávacieho priestoru, poháňanie inovácií vo vzdelávaní a odbornej príprave, podpory pri realizácii európskej strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy so základnými sektorovými programami, napredovania v spolupráci zameranej na politiku v oblasti mládeže v rámci stratégie Únie pre mládež na roky 2019 – 2027 a rozvoja európskeho rozmeru v športe.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podporovať vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov, ako aj spoluprácu, začleňovanie, excelentnosť, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy;

a)  podporovať vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov, ako aj spoluprácu, začleňovanie, rovnosť, excelentnosť, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať neformálnu vzdelávaciu mobilitu a aktívnu účasť mladých ľudí, ako aj spoluprácu, začleňovanie, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti mládeže;

b)  podporovať neformálnu a informálnu vzdelávaciu mobilitu, medzikultúrne vzdelávanie, kritické myslenie a aktívnu účasť mladých ľudí, ako aj spoluprácu, začleňovanie, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti mládeže;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podporovať vzdelávaciu mobilitu športových trénerov a zamestnancov v oblasti športu, ako aj spoluprácu, začleňovanie, tvorivosť a inovácie na úrovni športových organizácií a športových politík.

c)  podporovať vzdelávaciu mobilitu v rámci masových športov, zamestnancov v oblasti športu a mladých ľudí, ktorí sa pravidelne venujú športu v organizovanom prostredí, ako aj spoluprácu, začleňovanie, tvorivosť a inovácie na úrovni športových organizácií a športových politík.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  podporovať celoživotné vzdelávanie prostredníctvom medzisektorového prístupu medzi formálnym, neformálnym a informálnym prostredím a podporou flexibilných spôsobov vzdelávania.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Program zahŕňa posilnený medzinárodný rozmer zameraný na podporu vonkajšej činnosti Únie a ciele rozvoja prostredníctvom spolupráce medzi Úniou a tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opis akcií podporovaných v rámci každej kľúčovej akcie je stanovený v kapitole II (vzdelávanie a odborná príprava), kapitole III (mládež) a kapitole IV (šport).

Všetky akcie programu obsahujú výraznú vzdelávaciu zložku, ktorá prispieva k napĺňaniu cieľov programu stanovených v tomto článku. Opis akcií podporovaných v rámci každej kľúčovej akcie je stanovený v kapitole II (vzdelávanie a odborná príprava), kapitole III (mládež) a kapitole IV (šport). V pracovnom programe uvedenom v článku 19 musia byť podrobne špecifikované operačné ciele pre každú akciu a zodpovedajúce priority politiky.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Európska pridaná hodnota

 

1.  Z programu sa podporujú len tie akcie a činnosti, ktoré poskytujú potenciálnu európsku pridanú hodnotu a prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 3.

 

2.  Európska pridaná hodnota akcií a činností programu je zabezpečená napríklad ich:

 

a)  nadnárodným charakterom, najmä pokiaľ ide o mobilitu a spoluprácu zameranú na dosiahnutie udržateľného systémového vplyvu;

 

b)  komplementaritou a synergiami s ostatnými programami a politikami na vnútroštátnej úrovni, na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni;

 

c)  príspevkom k účinnému využívaniu nástrojov Únie v oblasti transparentnosti a uznávania kvalifikácií;

 

d)  príspevkom k rozvoju celoúnijných noriem pre zabezpečenie kvality vrátane stanov kvality;

 

e)  príspevkom k rozvoju celoúnijných spoločných noriem v programoch vzdelávania a odbornej prípravy;

 

f)  podporou dialógu medzi kultúrami a náboženstvami v Únii;

 

g)  podporou viacjazyčnosti v celej Únii; alebo

 

h)  podporou európskeho pocitu spolupatričnosti a posilnením spoločného európskeho občianstva.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  mobilita žiakov a zamestnancov škôl;

c)  mobilita žiakov a zamestnancov škôl vrátane učiteľov predškolského vzdelávania a zamestnancov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve;

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  mobilita zamestnancov pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých;

d)  mobilita zamestnancov pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých a účastníkov vzdelávania dospelých;

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V rámci programu sa podporujú virtuálne vzdelávacie a zmiešané vzdelávacie opatrenia, ktoré majú sprevádzať činnosti v oblasti mobility uvedené v odseku 1. Takisto podporuje takéto opatrenia v prípade osôb, ktoré sa nemôžu zúčastniť na týchto činnostiach mobility.

 

Komisia v prípade potreby zabezpečí, aby sa virtuálne a zmiešané vzdelávacie nástroje vyvinuté v rámci programu sprístupnili širšej verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Podpora sa môže poskytnúť na prípravu činností v oblasti mobility stanovených v tomto článku, a to vrátane v prípade potreby na prípravné návštevy.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  partnerstvá pre spoluprácu a výmenu postupov vrátane drobných partnerstiev na podporu širšieho a inkluzívnejšieho prístupu k programu;

a)  strategické partnerstvá pre spoluprácu a výmenu postupov vrátane drobných partnerstiev na podporu širšieho a inkluzívnejšieho prístupu k programu;

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  partnerstvá pre excelentnosť, najmä európske univerzity, centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, a spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia;

b)  partnerstvá pre excelentnosť, najmä európske univerzity, centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, a spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo doktorandského štúdia Erasmus Mundus; európske univerzity a centrá odbornej excelentnosti zapoja aspoň jeden subjekt so sídlom v niektorom členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  partnerstvá pre inováciu s cieľom posilniť inovačnú kapacitu Európy;

c)  partnerstvá pre inovácie, ako sú aliancie pre vzdelávanie dospelých, s cieľom posilniť inovačnú kapacitu Európy;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  online platformy a nástroje virtuálnej spolupráce vrátane podporných služieb pre eTwinning a elektronickú platformu pre vzdelávanie dospelých v Európe.

d)  prístupné a užívateľsky ústretové online platformy a nástroje virtuálnej spolupráce vrátane podporných služieb pre eTwinning a elektronickú platformu pre vzdelávanie dospelých v Európe, nástroje na podporu používania metód univerzálneho dizajnu pre vzdelávanie, ako aj nástroje na uľahčenie mobility, ako je európska študentská karta uvedená v článku 25 ods. 7c;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  cielené budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora nástrojov a opatrení Únie, ktorými sa podporuje kvalita, transparentnosť a uznávanie kompetencií, zručností a kvalifikácií45;

b)  podpora nástrojov a opatrení Únie, ktorými sa podporuje kvalita, transparentnosť a uznávanie a aktualizácia kompetencií, zručností a kvalifikácií45;

__________________

__________________

45 Najmä jednotného rámca Únie pre transparentnosť kvalifikácií a schopností, Európskeho kvalifikačného rámca, Európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu, Európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov, Európskeho registra zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania a Európskeho združenia zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania, európskej siete informačných centier v európskom regióne a národného informačného centra pre akademické uznávanie v Európskej únii a sietí Euroguidance.

45 Najmä Europassu – jednotného rámca Únie pre transparentnosť kvalifikácií a schopností, Európskeho kvalifikačného rámca, Európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu, Európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov, Európskeho registra zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania a Európskeho združenia zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania, európskej siete informačných centier v európskom regióne a národného informačného centra pre akademické uznávanie v Európskej únii a sietí Euroguidance.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  politický dialóg a spolupráca s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane celoúnijných sietí, európskych mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy;

c)  politický dialóg a spolupráca s príslušnými zainteresovanými stranami a ich podpora vrátane celoúnijných sietí, európskych a medzinárodných organizácií v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  opatrenia, ktoré prispievajú ku kvalitatívnej a inkluzívnej implementácii programu;

d)  cielené opatrenia, ktoré prispievajú k vysoko kvalitnej a inkluzívnej implementácii programu;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Programom sa podporuje výučba, vzdelávanie, výskum a diskusie o záležitostiach týkajúcich sa európskej integrácie, a to prostredníctvom týchto opatrení:

Programom sa podporuje výučba, vzdelávanie, výskum a diskusie o záležitostiach týkajúcich sa európskej integrácie a budúcich výziev a príležitostí Únie, a to prostredníctvom týchto opatrení:

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  akciou Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  akciou Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy;

b)  akciou Jean Monnet vo všetkých oblastiach odborného vzdelávania a prípravy;

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  partnerstvá pre spoluprácu a výmenu postupov vrátane drobných partnerstiev na podporu širšieho a inkluzívnejšieho prístupu k programu;

a)  strategické partnerstvá pre spoluprácu a výmenu postupov vrátane drobných partnerstiev na podporu širšieho a inkluzívnejšieho prístupu k programu;

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  online platformy a nástroje virtuálnej spolupráce.

c)  dostupné a používateľsky jednoduché online platformy a nástroje virtuálnej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  príprava a vykonávanie politického programu Únie v oblasti mládeže s podporou siete Youth Wiki;

a)  príprava a vykonávanie politického programu Únie v oblasti mládeže podľa potreby s podporou siete Youth Wiki;

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  politický dialóg a spolupráca s príslušnými kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane celoúnijných sietí, európskych mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže, dialóg EÚ o mládeži, ako aj podpora Európskeho fóra mládeže;

c)  politický dialóg a spolupráca s príslušnými zainteresovanými stranami a ich podpora vrátane celoúnijných sietí, európskych a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže, dialóg EÚ s mládežou, ako aj podpora Európskeho fóra mládeže;

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  opatrenia, ktoré prispievajú ku kvalitatívnej a inkluzívnej implementácii programu;

d)  opatrenia, ktoré prispievajú k vysoko kvalitnej a inkluzívnej implementácii programu;

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V oblasti športu sa programom v rámci kľúčovej akcie 1 podporuje mobilita športových trénerov a zamestnancov pôsobiacich v tejto oblasti.

V oblasti športu sa programom v rámci kľúčovej akcie 1 podporuje mobilita mladých ľudí venujúcich sa masovým športom a zamestnancom pôsobiacich v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  neziskové športové podujatia zamerané na ďalší rozvoj európskeho rozmeru športu.

b)  neziskové masové športové podujatia vrátane malých podujatí zamerané na ďalší rozvoj európskeho rozmeru športu.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  politický dialóg a spolupráca s príslušnými kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane európskych mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti športu;

b)  politický dialóg a spolupráca s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane európskych a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti športu;

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  opatrenia, ktoré prispievajú k vysoko kvalitnej a inkluzívnej implementácii programu;

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  spolupráca s inými nástrojmi Únie a podpora iných politík Únie;

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Kapitola 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Kapitola IVa

 

Začleňovanie

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Stratégia začleňovania

 

1.  Komisia do 31. marca 2021 vypracuje rámec opatrení na začleňovanie, ako aj usmernenia k ich vykonávaniu. Na základe tohto rámca a s osobitným zreteľom na osobitné výzvy týkajúce sa prístupu k programu vo vnútroštátnom kontexte národné agentúry vypracujú viacročnú stratégiu národného začleňovania. Táto stratégia sa zverejní do 30. júna 2021 a jej vykonávanie sa bude pravidelne monitorovať.

 

2.  V rámci a stratégii uvedených v odseku 1 sa venuje osobitná pozornosť týmto prvkom:

 

a)  spolupráca so sociálnymi partnermi, vnútroštátnymi a miestnymi orgánmi a občianskou spoločnosťou;

 

b)  podpora pre miestne, komunitné organizácie, ktoré pracujú priamo s cieľovými skupinami;

 

c)  osveta cieľových skupín a komunikácia s nimi, a to aj prostredníctvom šírenia užívateľsky jednoduchých informácií;

 

d)  zjednodušenie postupov podávania žiadostí;

 

e)  poskytovanie osobitného poradenstva, odbornej prípravy a podporných služieb cieľovým skupinám, a to tak pred podaním ich žiadostí, ako aj na ich prípravu na skutočnú účasť na programe;

 

f)  osvedčené postupy v oblasti prístupnosti a podporných služieb pre osoby so zdravotným postihnutím;

 

g)  zber vhodných kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov na hodnotenie účinnosti stratégie;

 

h)  uplatňovanie opatrení finančnej podpory v súlade s článkom 13b.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 13 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13b

 

Opatrenia finančnej podpory na začleňovanie

 

1.  Komisia a členské štáty spolupracujú, aby zabezpečili, že na podporu osôb s obmedzenými príležitosťami, ktorým je z finančných dôvodov bránené zúčastňovať sa na programe buď preto, lebo sú ekonomicky znevýhodnené, alebo preto, že ďalšie náklady spojené s účasťou na programe sú vzhľadom na ich konkrétnu situáciu závažnou prekážkou, budú zavedené príslušné finančné podporné opatrenia, prípadne aj predbežné financovanie. Posúdenie finančných dôvodov a výšky podpory sa zakladá na objektívnych kritériách.

 

2.  Medzi podporné opatrenia uvedené v ods. 1 môže patriť:

 

a)  podpora dostupná z iných nástrojov Únie, ako je napríklad Európsky sociálny fond +;

 

b)  podpora dostupná v rámci vnútroštátnych schém;

 

c)  prispôsobenie a navýšenie podpory pre mobilitné akcie, ktorá je k dispozícii v rámci programu.

 

3.  S cieľom dosiahnuť súlad s odsekom 2 písm. c) tohto článku Komisia v prípade potreby upraví alebo povolí národným agentúram upraviť granty na podporu mobilitných akcií v rámci programu. Komisia v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 14 stanoví aj osobitný rozpočet na financovanie dodatočných opatrení finančnej podpory v rámci programu.

 

4.  Náklady na opatrenia na uľahčenie alebo podporu začleňovania nesmú byť za žiadnych okolností dôvodom na zamietnutie žiadosti v rámci programu.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie rokov 2021 až 2027 predstavuje sumu 30 000 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie rokov 2021 až 2027 predstavuje sumu 41 097 000 000 EUR v stálych cenách roku 2018 (46 758 000 000 EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v medziach viacročného finančného rámca.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  24 940 000 000 EUR na akcie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, z ktorých:

a)  83 % sumy uvedenej v odseku 1 na akcie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, z ktorých:

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  najmenej 8 640 000 000 EUR by sa malo prideliť na akcie v oblasti vysokoškolského vzdelávania uvedené v článku 4 písm. a) a v článku 5 písm. a);

(1)  najmenej 34,66 % sa pridelí na akcie v oblasti vysokoškolského vzdelávania uvedené v článku 4 písm. a) a v článku 5 písm. a);

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  najmenej 5 230 000 000 EUR na akcie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy uvedené v článku 4 písm. b) a v článku 5 písm. a);

(2)  najmenej 23 % sa pridelí na akcie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy uvedené v článku 4 písm. b) a v článku 5 písm. a);

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  najmenej 3 790 000 000 EUR na akcie v oblasti školského vzdelávania uvedené v článku 4 písm. c) a v článku 5 písm. a);

(3)  najmenej 15,63 % sa pridelí na akcie v oblasti školského vzdelávania vrátane predškolského vzdelávania a vzdelávania v ranom detstve, uvedené v článku 4 písm. c) a v článku 5 písm. a);

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  najmenej 1 190 000 000 EUR na akcie v oblasti vzdelávania dospelých uvedené v článku 4 písm. d) a v článku 5 písm. a);

(4)  najmenej 6 % sa pridelí na akcie v oblasti vzdelávania dospelých uvedené v článku 4 písm. d) a v článku 5 písm. a);

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  450 000 000 EUR na akcie Jean Monnet uvedené v článku 7;

(5)  1,8 % by sa malo prideliť na akcie Jean Monnet uvedené v článku 7;

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  13,91 % sumy uvedenej v písmene a) tohto odseku sa pridelí na akcie, ktoré sú primárne priamo riadené, vrátane akcií uvedených v článku 4 písm. e), článku 5 písm. b) až d) a článku 6 písm. a) až f);

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  zvyšných 5 % sa môže použiť na financovanie všetkých akcií v rámci kapitoly II;

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  3 100 000 000 EUR na akcie v oblasti mládeže uvedené v článkoch 8 až 10;

b)  10,3 % sumy uvedenej v odseku 1 na akcie v oblasti mládeže uvedené v článkoch 8 až 10;

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  550 000 000 EUR na akcie v oblasti športu uvedené v článkoch 11 až 13 a

c)  2 % sumy uvedenej v odseku 1 na akcie v oblasti športu uvedené v článkoch 11 až 13 a

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  najmenej 960 000 000 EUR ako príspevok na prevádzkové náklady národných agentúr.

d)  najmenej 3,2 % sumy uvedenej v odseku 1 ako príspevok na prevádzkové náklady národných agentúr.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Zvyšných 1,5 %, ktoré nie sú pridelené na základe orientačného rozdelenia stanoveného v prvom pododseku, sa môžu použiť na podporu programu.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Okrem finančného krytia uvedeného v odseku 1 a s cieľom podporiť medzinárodný rozmer programu sa na podporu akcií implementovaných a riadených v súlade s týmto nariadením sprístupní dodatočný finančný príspevok na základe nariadenia …/… [nástroj susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce]46 a na základe nariadenia …/… [IPA III]47. Tento príspevok sa financuje v súlade s nariadeniami, ktorými sa zriaďujú uvedené nástroje.

3.  Okrem finančného krytia uvedeného v odseku 1 a s cieľom podporiť medzinárodný rozmer programu sa z nariadenia …/… [nástroj susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce]46 a z nariadenia …/… [IPA III]47 poskytnú finančné príspevky na podporu akcií stanovených a vykonávaných podľa tohto nariadenia. Toto nariadenie sa vzťahuje na používanie týchto fondov pri súčasnom zaistení dodržiavania nariadení, ktorými sa príslušne upravujú NDICI a IPA III.

__________________

__________________

46 [Odkaz].

46 [Odkaz].

47 [Odkaz].

47 [Odkaz].

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

4.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií a poradenstva v oblasti dostupnosti a odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Priority prideľovania rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých akcií uvedených v odseku 2 sa stanovia v pracovnom programe uvedenom v článku 19.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o akcie uvedené v článkoch 4 až 6, v článku 7 písm. a) a b) a v článkoch 8 až 10, 12 a 13, na programe sa môžu zúčastniť tieto tretie krajiny:

Pokiaľ ide o akcie uvedené v článkoch 4 až 6, v článku 7 písm. a) a b) a v článkoch 8 až 13, na programe sa môžu zúčastniť právne subjekty z ktorejkoľvek tretej krajiny v riadne opodstatnených prípadoch v záujme Únie.

a)  tretie krajiny uvedené v článku 16, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v odseku 2 uvedeného článku;

 

b)  ktorákoľvek iná tretia krajina.

 

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia a členské štáty zabezpečia pri implementácii programu, najmä pri výbere účastníkov a udeľovaní grantov, aby sa vyvinulo úsilie na podporu sociálneho začleňovania a zlepšenia nadväzovania kontaktu s osobami s nedostatkom príležitostí.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Úrovne finančnej podpory, ako napríklad granty, paušálne sadzby a jednotkové náklady, sa pravidelne revidujú a prispôsobujú sa podľa životných nákladov a nákladov spojených s pobytom v hostiteľskej krajine alebo regiónu na základe údajov Eurostatu. V rámci úpravy životných nákladov a nákladov spojených s pobytom sa náležite zohľadnia cestovné náklady do hostiteľskej krajiny alebo regiónu a späť.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  S cieľom zlepšiť prístup k ľuďom s nedostatkom príležitostí a zabezpečiť bezproblémovú implementáciu programu môže Komisia upraviť granty alebo môže poveriť národné agentúry uvedené v článku 23, aby ich na základe objektívnych kritérií upravili, v záujme podpory akcií programu v oblasti mobility.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku [108] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Okrem toho sa v pracovnom programe musí uviesť suma pridelená na každú akciu a rozdelenie finančných prostriedkov medzi členské štáty a tretie krajiny pridružené k programu, pokiaľ ide o akcie, ktoré sa majú riadiť prostredníctvom národnej agentúry. Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31.

Sekundárne politiky a priority vrátane podrobností o osobitných iniciatívach stanovených v článkoch 4 až 13 sa určia prostredníctvom pracovného programu, ako sa uvádza v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V pracovnom programe sa takisto stanoví, ako sa má program implementovať. Okrem toho sa v pracovnom programe musí uviesť suma pridelená na každú akciu a rozdelenie finančných prostriedkov medzi členské štáty a tretie krajiny pridružené k programu, pokiaľ ide o akcie, ktoré sa majú riadiť prostredníctvom národnej agentúry. Komisia je v súlade s článkom 30 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím pracovného programu.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 21 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie

Hodnotenia, preskúmanie v polovici trvania a revízia

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

1.  Všetky hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu. Musí ho sprevádzať aj záverečné hodnotenie predchádzajúceho programu.

2.  Preskúmanie programu v polovici trvania sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, v každom prípade však najneskôr 31. decembra 2024. Musí ho sprevádzať aj záverečné hodnotenie predchádzajúceho programu, ktoré bude podkladom pre preskúmanie v polovici trvania. V preskúmaní v polovici trvania je okrem hodnotenia celkovej účinnosti a výkonnosti programu potrebné zhodnotiť splnenie opatrení v oblasti začleňovania stanovených v kapitole IVa, úsilie vynaložené na zjednodušenie programu pre prijímateľov a vykonávanie nových iniciatív uvedených v článku 5 písm. b) a v článku 8 písm. c). Pritom sa preskúma rozčlenenie účasti na programe, najmä pokiaľ ide o ľudí s obmedzenými príležitosťami.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky stanovené v kapitole IX a povinnosti národných agentúr uvedené v článku 24, členské štáty predložia Komisii do 30. apríla 2024 správu o implementácii a vplyve programu na svojich príslušných územiach.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky stanovené v kapitole IX a povinnosti národných agentúr uvedené v článku 24, členské štáty predložia Komisii do 30. apríla 2024 správu o implementácii a vplyve programu na svojich príslušných územiach. ESVČ predloží podobnú správu o vykonávaní a vplyve programu v zúčastnených rozvojových krajinách.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia v prípade potreby a na základe preskúmania v polovici trvania predloží príslušné legislatívne návrhy na zmenu tohto nariadenia. Komisia predstúpi pred príslušný výbor Európskeho parlamentu a príslušný orgán Rady, aby predložila správu o preskúmaní v polovici trvania, a to aj v súvislosti s jej rozhodnutím o tom, či sa vyžaduje zmena tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na konci obdobia implementácie, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, vykoná Komisia záverečné hodnotenie programu.

4.  Na konci obdobia implementácie, najneskôr však tri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, vykoná Komisia záverečné hodnotenie programu.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

5.  Komisia postúpi všetky hodnotenia a preskúmanie v polovici trvania spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Národné agentúry uvedené v článku 24 vypracujú jednotnú stratégiu, pokiaľ ide o účinné nadväzovanie kontaktu, ako aj šírenie a využívanie výsledkov činností podporovaných v kontexte akcií, ktoré riadia v rámci programu, pomáhajú Komisii vo všeobecnej úlohe šírenia informácií o programe vrátane informácií o akciách a činnostiach riadených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj o jeho výsledkoch, a informujú príslušné cieľové skupiny o akciách a činnostiach uskutočňovaných vo svojej krajine.

1.  Národné agentúry uvedené v článku 24 v spolupráci s Komisiou a na základe celoúnijného rámca vypracujú jednotnú stratégiu, pokiaľ ide o účinné nadväzovanie kontaktu, ako aj šírenie a využívanie výsledkov činností podporovaných v kontexte akcií, ktoré riadia v rámci programu, a pomáhajú Komisii vo všeobecnej úlohe šírenia informácií o programe vrátane informácií o akciách a činnostiach riadených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj o jeho výsledkoch. Národné agentúry informujú príslušné cieľové skupiny o akciách a činnostiach uskutočňovaných vo svojej krajine s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi zainteresovanými stranami a podporiť medzisektorovú spoluprácu na vykonávaní programu. Pri vykonávaní komunikačných a osvetových činností a pri šírení informácií musia Komisia a národné agentúry v súlade s kapitolou IVa venovať osobitnú pozornosť osobám s obmedzenými príležitosťami s cieľom zvýšiť ich účasť v programe.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Všetky základné dokumenty programu pre prijímateľov vrátane formulárov žiadostí, pokyny a základné informácie musia byť dostupné aspoň vo všetkých úradných jazykoch Únie.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

4.  Komisia vykonáva prístupným spôsobom informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Národné agentúry poskytujú informácie o programe aj útvarom pre profesijné poradenstvo v rámci vzdelávacích inštitúcií a inštitúcií odbornej prípravy a službám zamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty prijmú všetky potrebné a vhodné opatrenia na odstránenie akýchkoľvek právnych a administratívnych prekážok pre riadne fungovanie programu vrátane, ak je to možné, opatrení zameraných na riešenie problémov, ktoré vedú k ťažkostiam pri získavaní víz.

2.  Členské štáty prijmú všetky potrebné a vhodné opatrenia na odstránenie akýchkoľvek právnych a administratívnych prekážok pre riadne fungovanie programu vrátane, ak je to možné, opatrení zameraných na zabránenie zdaňovaniu grantov, zaistenie prenosnosti práv medzi systémami sociálneho zabezpečenia Únie a riešenie problémov, ktoré vedú k ťažkostiam pri získavaní víz alebo povolení na pobyt.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Na základe ročného vyhlásenia riadiaceho subjektu národnej agentúry, nezávislého audítorského stanoviska k nemu a analýzy súladu a výkonnosti národnej agentúry, ktorú uskutoční Komisia, vnútroštátny orgán každoročne informuje Komisiu o svojich činnostiach týkajúcich sa monitorovania programu a dohľadu nad ním.

9.  Na základe ročného vyhlásenia riadiaceho subjektu národnej agentúry, nezávislého audítorského stanoviska k nemu a analýzy súladu a výkonnosti národnej agentúry, ktorú uskutoční Komisia, vnútroštátny orgán každoročne informuje Komisiu o svojich činnostiach týkajúcich sa monitorovania programu a dohľadu nad ním. Tieto informácie sa v rámci možnosti sprístupnia verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  mať potrebné odborné znalosti na pokrytie všetkých sektorov programu;

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  V spolupráci s Komisiou národné agentúry zabezpečia, aby postupy zavedené na vykonávanie nariadenia boli konzistentné a jednoduché a aby mali informácie vysokú kvalitu, a to aj vypracovaním spoločných noriem pre žiadosti o projekty a ich vyhodnocovanie. Národné agentúry vedú pravidelné konzultácie s prijímateľmi programu, aby zabezpečili súlad s touto požiadavkou.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  ak je to relevantné, dodatočné finančné prostriedky na opatrenia podľa článku 6 písm. d) a článku 10 písm. d).

c)  ak je to relevantné, dodatočné finančné prostriedky na opatrenia podľa článku 6 písm. d), článku 10 písm. d) a článku 13 písm. ba).

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia zodpovedá za vykonávanie akcií, ktoré priamo riadi. Riadi teda všetky etapy žiadostí o granty a projekty pre akcie v rámci programu uvedené v kapitolách II, III a IV, keď ich predložia celoúnijné siete, európske a medzinárodné organizácie.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  S cieľom zabezpečiť jednotné implementovanie programu vo všetkých členských štátoch a vo všetkých tretích krajinách uvedených v článku 17 sa zorganizujú pravidelné stretnutia so sieťou národných agentúr.

7.  S cieľom zabezpečiť jednotné implementovanie programu vo všetkých členských štátoch a vo všetkých tretích krajinách uvedených v článku 17 a zaručiť výmenu najlepších postupov sa zorganizujú pravidelné stretnutia so sieťou národných agentúr. Externí experti vrátane zástupcov občianskej spoločnosti a tretích krajín pridružených k programu budú prizvaní k účasti na takýchto stretnutiach. Európsky parlament sa na takéto stretnutia prizýva ako pozorovateľ.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  S cieľom zjednodušiť a zosúladiť postup predkladania žiadostí Komisia do 30. júna 2024 poskytne spoločný viacjazyčný nástroj jednotného kontaktného miesta pre tento program. Tento nástroj musí byť prístupný tak online, ako aj na mobilných zariadeniach pre všetky subjekty, ktoré program využívajú alebo ktoré sa podieľajú na jeho riadení. Tento nástroj poskytuje aj informácie o možných partneroch pre potenciálnych prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b.  Komisia zabezpečí, aby sa výsledky projektov zverejňovali a informácie o nich dôrazne šírili tak, aby sa podporovala výmena najlepších postupov medzi národnými agentúrami, zainteresovanými stranami a prijímateľmi programu.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 7 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7c.  Komisia do 31. decembra 2021 vytvorí európsku študentskú kartu pre všetkých študentov zúčastňujúcich sa na programe. Komisia do 31. decembra 2025 sprístupní európsku študentskú kartu všetkým študentom v Únii.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je zodpovedná za dozorné kontroly akcií a činností programu riadených národnými agentúrami. Stanoví minimálne požiadavky na kontroly vykonávané národnou agentúrou a nezávislým audítorským subjektom.

2.  Komisia je zodpovedná za dozorné kontroly akcií a činností programu riadených národnými agentúrami. Stanoví minimálne požiadavky na kontroly vykonávané národnou agentúrou a nezávislým audítorským subjektom, pričom sa zohľadnia systémy vnútornej kontroly vnútroštátnych verejných financií.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok z prostriedkov programu, možno takisto poskytnúť príspevok z prostriedkov akéhokoľvek iného programu Únie, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady.

2.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok z prostriedkov programu, možno takisto poskytnúť príspevok z prostriedkov akéhokoľvek iného programu Únie, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Akcie oprávnené v rámci programu, ktoré boli posúdené vo výzve na predkladanie návrhov v rámci programu a ktoré spĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky uvedenej výzvy na predkladanie návrhov, ale ktoré nie sú financované z dôvodu rozpočtových obmedzení, môžu byť vybrané na financovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). V tomto prípade sa uplatňujú miery spolufinancovania a pravidlá oprávnenosti na základe tohto nariadenia. Tieto akcie implementuje riadiaci orgán uvedený v článku [65] nariadenia (EÚ) XX [VN] v súlade s pravidlami stanovenými v uvedenom nariadení a v špecifických nariadeniach pre jednotlivé fondy vrátane pravidiel týkajúcich sa finančných opráv.

4.  Akcie oprávnené v rámci programu, ktoré spĺňajú tieto kumulatívne porovnateľné podmienky:

 

– boli posúdené v rámci výzvy na predkladanie návrhov podľa tohto programu;

 

– spĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky uvedenej výzvy na predkladanie návrhov;

 

– nemôže byť financovaná v rámci danej výzvy na predkladanie návrhov z dôvodu rozpočtových obmedzení;

 

môže im byť udelená známka excelentnosti ako uznania ich vysokej kvality, a to môže uľahčiť ich žiadosť o financovanie z iných zdrojov alebo umožniť ich výber na financovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) bez nového postupu podávania žiadosti. V tomto prípade sa uplatňujú miery spolufinancovania a pravidlá oprávnenosti na základe tohto nariadenia. Tieto akcie implementuje riadiaci orgán uvedený v článku [65] nariadenia (EÚ) XX [VN] v súlade s pravidlami stanovenými v uvedenom nariadení a v špecifických nariadeniach pre jednotlivé fondy vrátane pravidiel týkajúcich sa finančných opráv.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 20 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 19 a 20 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 20 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 19 a 20 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 31

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Výbor sa môže schádzať v špecifickom zložení s cieľom riešiť sektorové otázky. Prípadne možno ad hoc a v súlade s rokovacím poriadkom výboru pozývať externých odborníkov vrátane zástupcov sociálnych partnerov, aby sa zúčastnili na jeho schôdzach ako pozorovatelia.

 

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Príloha I

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príloha I

vypúšťa sa

Ukazovatele

 

(1)  Kvalitná vzdelávacia mobilita pre ľudí z rôznych prostredí.

 

(2)  Europeizácia a internacionalizácia organizácií a inštitúcií.

 

Čo merať?

 

(3)  Počet ľudí, ktorí sa zúčastňujú na činnostiach zameraných na mobilitu v rámci programu.

 

(4)  Počet osôb s nedostatkom príležitostí, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach zameraných na vzdelávaciu mobilitu v rámci programu.

 

(5)  Podiel účastníkov, ktorí sa domnievajú, že ich účasť na činnostiach zameraných na vzdelávaciu mobilitu v rámci programu bola pre nich prospešná.

 

(6)  Počet inštitúcií a organizácií podporovaných programom v rámci kľúčovej akcie 1 (vzdelávacia mobilita) a kľúčovej akcie 2 (spolupráca).

 

(7)  Počet inštitúcií a organizácií prvýkrát podporovaných programom v rámci kľúčovej akcie 1 (vzdelávacia mobilita) a kľúčovej akcie 2 (spolupráca).

 

(8)  Podiel inštitúcií a organizácií podporovaných programom, ktoré si vďaka svojej účasti na programe vypracovali kvalitné postupy.

 

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Príloha I a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha Ia

 

Všetky kvantitatívne ukazovatele sa rozčlenia aspoň podľa členského štátu a podľa pohlavia.

 

Cieľ, ktorý sa má merať: Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita

 

Ukazovatele:

 

Počet ľudí, ktorí sa v rámci programu zúčastňujú na mobilitných akciách a činnostiach v oblasti mobility;

 

Počet jednotlivcov, ktorí využívajú virtuálne alebo zmiešané vzdelávacie nástroje na podporu mobility v rámci programu;

 

Počet jednotlivcov, ktorí používajú kombinované alebo virtuálne vzdelávacie nástroje, pretože sa nemôžu zúčastňovať na činnostiach v oblasti mobility,

 

Počet organizácií/inštitúcií, ktoré sa v rámci programu zúčastňujú na mobilitných akciách a činnostiach v oblasti mobility;

 

Počet organizácií/inštitúcií, ktoré využívajú virtuálne alebo zmiešané vzdelávacie nástroje na podporu mobility v rámci programu;

 

Počet organizácií/inštitúcií, ktoré využívajú kombinované alebo virtuálne vzdelávacie nástroje, pretože sa nemôžu zúčastňovať na činnostiach v oblasti mobility;

 

Podiel účastníkov, ktorí sa domnievajú, že ich účasť na činnostiach v rámci kľúčovej akcie 1 bola pre nich užitočná;

 

Podiel účastníkov, ktorí sa domnievajú, že po účasti na programe sa posilnil ich pocit spolupatričnosti k Európe;

 

Podiel účastníkov, ktorí sa domnievajú, že po účasti na programe sa zlepšila ich znalosť cudzieho jazyka;

 

Cieľ, ktorý sa má merať: Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

 

Ukazovatele:

 

Počet organizácií/inštitúcií podporovaných prostredníctvom programu v rámci kľúčovej akcie 2;

 

Podiel organizácií/inštitúcií, ktoré sa domnievajú, že ich účasť na činnostiach v rámci kľúčovej akcie 2 bola pre nich užitočná;

 

Počet organizácií/inštitúcií, ktoré využívajú únijné nástroje a platformy spolupráce;

 

Cieľ, ktorý sa má merať: Kľúčová aktivita 3 – Podpora rozvoja politiky a spolupráce

 

Ukazovatele:

 

Počet jednotlivcov alebo organizácií/inštitúcií, ktoré mali prospech z akcií v rámci kľúčovej akcie 3;

 

Cieľ, ktorý sa má merať: Začleňovanie

 

Ukazovatele:

 

Počet osôb s nedostatkom príležitostí, ktoré sa zúčastňujú na mobilitných akciách a činnostiach v oblasti mobility;

 

Počet osôb s nedostatkom príležitostí, ktoré využívajú virtuálne alebo zmiešané vzdelávacie nástroje na podporu mobility v rámci programu;

 

Počet ľudí s obmedzenými príležitosťami, ktorí využívajú kombinované alebo virtuálne vzdelávacie nástroje, pretože sa nemôžu zúčastňovať na činnostiach v oblasti mobility;

 

Počet organizácií prvýkrát podporovaných programom v rámci kľúčovej akcie 1 a kľúčovej akcie 2;

 

Podiel osôb s nedostatkom príležitostí, ktoré sa domnievajú, že účasť na programe pre nich bola užitočná;

 

Cieľ, ktorý sa má merať: Zjednodušenie

 

Ukazovatele:

 

Počet malých partnerstiev podporených v rámci kľúčovej akcie 2;

 

Podiel účastníkov, ktorí sa domnievajú, že postupy súvisiace s predkladaním žiadostí, účasťou a hodnotením sú primerané a jednoduché;

 

Priemerný čas potrebný na dokončenie jednotlivých žiadostí podľa akcie v porovnaní s predchádzajúcim programom;

  • [1]  Ú. v. EÚ C 62, 25.7.2018, s. 194.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní sa má chápať ako balík. V prípade, že finančné krytie na program na roky 2021 – 2027 bude nižšie ako suma stanovená v článku 14 ods. 1 pozície Parlamentu, si Európsky parlament vyhradzuje právo opätovne preskúmať svoju podporu pre ktorúkoľvek akciu programu s cieľom zabezpečiť účinnú realizáciu základných činností programu a jeho posilnenej podpory opatrení na začlenenie.

Okrem toho Európsky parlament jasne uvádza, že jeho podpora pre nové iniciatívy obsiahnuté v jeho pozícii – najmä pokiaľ ide o európske univerzity, strediská odbornej excelentnosti a iniciatívy DiscoverEU – závisí a) od hodnotenia v súčasnosti prebiehajúcich pilotných fáz a b) od ďalšej definície každej iniciatívy. Ak k tomu nedôjde, Európsky parlament využije svoje výhradné práva v rámci ročného rozpočtového postupu, aby zaradil príslušné finančné prostriedky do rezervy dovtedy, kým tieto podmienky nebudú splnené.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska komisia 30. mája 2018 v nadväznosti na svoj návrh nového viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2021 – 2027 z 2. mája 2018 predložila návrh nového programu Erasmus(+). V návrhu nového VFR Komisia vyčlenila značné dodatočné zdroje na nový program Erasmus(+) (93 % nárast v reálnych hodnotách v porovnaní so súčasným VFR) ako súčasť svojho prístupu spočívajúceho v investovaní do ľudí a do úspešných programov.

Spravodajcovo posúdenie návrhu Komisie a prístup k návrhu správy

Spravodajca jednoznačne víta návrh Komisie, najmä to, že zachováva štruktúru programu, ktorá sa úspešne uchytila a v súčasnom programe dobre fungovala. Ak sú programy úspešné, zmeny by sa mali zameriavať len na oblasti, kde je to skutočne potrebné (evolúcia, nie revolúcia). Návrh Komisie tento cieľ dosahuje. Okrem zachovania účinnej programovej štruktúry Komisia do návrhu zároveň začlenila niektoré z hlavných ponaučení z hodnotenia v polovici trvania a z uznesenia Parlamentu z 2. februára 2017, ku ktorému mal spravodajca možnosť vypracovať správu. V tejto súvislosti treba privítať, že začleňovaniu a zjednodušovaniu sa venuje väčšia pozornosť – aspoň v hlavných oznámeniach Komisie. To isté možno povedať o rozhodnutí Komisie zrušiť nástroj záruk za študentské pôžičky. Hoci samotná myšlienka takéhoto nástroja nebola zlá, je dôležité vedieť uznať, keď dobré nápady v praxi nefungujú, a prijať zodpovedajúce opatrenia.

Pozitívne sú aj ďalšie zmeny: rozšírenie štruktúry kľúčovej akcie na šport, podpora možností mobility pre žiakov v rámci kľúčovej akcie 1 a rozšírenie akcií Jean Monnet na všetky formy vzdelávania a odbornej prípravy. Okrem toho spravodajca víta aj nové hlavné iniciatívy, ktoré sú súčasťou návrhu Komisie. Finančné prostriedky programu Erasmus by sa mali využiť na podporu siete európskych univerzít založenej na excelentnosti, vďaka ktorej budeme môcť súťažiť s najlepšími na svete. Viac by sa malo spraviť aj s cieľom podporiť na excelentnosť zameranú spoluprácu medzi našimi poskytovateľmi odbornej prípravy. Iniciatíva DiscoverEU, pokiaľ je zameraná na vzdelávanie, ponúka mladým ľuďom možnosť objaviť Európsku úniu v celej jej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a prostredníctvom neformálnej alebo informálnej vzdelávacej činnosti si osvojiť dôležité mäkké zručnosti, ako je komunikácia, tímová práca, kreativita a riešenie problémov.

Hlavné pozmeňujúce návrhy v správe treba chápať v rámci tohto celkového kontextu podpory prístupu Komisie. Spravodajca sa však domnieva, že zásadný význam pre zabezpečenie toho, aby nová generácia programu Erasmus(+) ponúkala vysokokvalitné príležitosti pre čo najväčší počet ľudí, majú nasledujúce zmeny.

Rozpočet

Hoci súčasný program Erasmus(+) je celkovo mimoriadne úspešný, má problémy s pretrvávajúcou nízkou mierou úspešnosti projektov, čo môže byť v konečnom dôsledku frustrujúce pre žiadateľov a ohrozuje to hodnotu programu. V nasledujúcom programe treba v každom prípade zlepšiť mieru úspešnosti. A ak okrem toho chceme tiež strojnásobiť počet účastníkov, posilniť začleňovanie v rámci skupín, ktoré je ťažšie osloviť, a do programu zaradiť tri nové dôležité iniciatívy, potom tvrdenie, že 93 % nárast v reálnych hodnotách bude dostatočný na rozšírenie a zlepšenie programu, nie je udržateľné. Európsky parlament dôsledne požadoval, aby sa finančné prostriedky určené na program Erasmus(+) v reálnych hodnotách strojnásobili, pričom už táto požiadavka bola nižšia ako to, čo predtým žiadali niektoré členské štáty vrátane predsedu Komisie. Preto spravodajca predkladá pozmeňujúci návrh, podľa ktorého by sa mal rozpočet v cenách roku 2018 strojnásobiť. V súčasnosti sú všetky ďalšie rozpočtové prostriedky vyjadrené v percentách, aby sa uľahčili rokovania, s určitými úpravami, ktoré majú zohľadniť rozšírenie rozsahu mobility v oblasti vzdelávania dospelých (vrátane zamestnancov), školy (vrátane učiteľov v predškolských zariadeniach a pracovníkov v oblasti predškolského vzdelávania) a športu (vrátane mladých ľudí, ktorí sa pravidelne venujú organizovanému športu) a viac sa zamerať na odborné vzdelávanie a prípravu.

Začleňovanie

Z oznámenia o novom návrhu programu Erasmus(+) jasne vyplýva, že v novom programe sa bude klásť osobitný dôraz na rozšírenie prístupu a podporu sociálneho začleňovania. Právny text však v tomto smere nie je dosť ambiciózny. Stanovuje len požiadavku, aby členské štáty a Komisia zintenzívnili svoje úsilie, a otvára možnosť úpravy grantov. Z tohto dôvodu by chcel spravodajca pripísať oveľa väčší význam opatreniam zameraným na začleňovanie, a to vytvorením samostatnej kapitoly o začleňovaní v rámci právneho textu, pričom žiada, aby členské štáty vypracovali stratégiu začleňovania založenú na viacerých možných parametroch v rámci, ktorý stanovila Komisia. Takisto výslovne požaduje, aby Komisia a členské štáty poskytli finančnú podporu ľuďom s obmedzenými príležitosťami, ktorým v prístupe k programu bráni ich ekonomické znevýhodnenie alebo skutočnosť, že náklady na účasť sú neúmerne vysoké vzhľadom na ich špecifickú situáciu.

A napokon, návrh nariadenia umožňuje ľuďom zúčastňovať sa na „virtuálnej vzdelávacej mobilite“. Spravodajca konštatuje, že mobilita je vo svojej podstate fyzická, a že virtuálne vzdelávanie môže fyzickú mobilitu dopĺňať, nikdy však nahrádzať. Len v prípadoch, keď ľudia nemôžu cestovať do inej krajiny, môže ísť virtuálne vzdelávanie fungovať ako náhrada.

Spravodajca sa v podstate snaží venovať viac pozornosti začleňovaniu, posilniť opatrenia určené na podporu začleňovania a uľahčiť meranie toho, či program dosiahol stanovené ciele. Podľa spravodajcu je nevyhnutné, aby sme na konci cyklu programu mohli presne zmerať, či sa nám skutočne podarilo spraviť program Erasmus(+) inkluzívnejším tým, že sme ľuďom zo znevýhodneného prostredia poskytli viac príležitostí na účasť na skutočných výmenách mobility. Ak sa Únii nepodarí zvýšiť počet účastníkov do konca roka 2027 na 12 miliónov účastníkov, bude však môcť úprimne povedať, že program sa stal inkluzívnejším a poskytuje viac vysokokvalitných príležitostí pre väčší počet ľudí v porovnaní s predchádzajúcim programom, potom budeme mať dôvod byť hrdí. Program by sa mal zameriavať viac na kvalitu ako na kvantitu.

Parlamentná kontrola

Spravodajca súhlasí s tvrdením Komisie, že program potrebuje v priebehu svojho 7-ročného životného cyklu istú pružnosť. Mení sa realita, ako aj priority, a bolo by nesprávne, ak by sme program zaťažili svojimi predstavami z roku 2018, pokiaľ ide o to, ako sa veci budú alebo by sa mali vyvíjať. To, že program by mal byť pružný, však neznamená, že Komisia dostáva úplne voľný priestor. Nariadenie, ktoré nie je príliš podrobné, má nepochybne svoje výhody, nevyhnutne si však vyžaduje, aby sa dôležité politické rozhodnutia prijímali prostredníctvom pracovných programov. Nové iniciatívy, ako je DiscoverEU alebo európske univerzity, sú dobrými myšlienkami, ešte však nie sú úplne vymedzené a ich podrobnosti bude potrebné vypracovať v priebehu programu na základe skúseností z ich pilotných fáz. Politické priority a zodpovedajúce rozpočtové prostriedky sú ponechané na pracovné programy. Pre všetky tieto dôvody je nevyhnutné, aby sa tieto pracovné programy prijímali skôr prostredníctvom delegovaných aktov než prostredníctvom vykonávacích aktov. Takýmto prístupom bude možné zachovať maximálnu pružnosť programu a zabezpečiť, že Parlament bude môcť vykonávať svoje právo kontroly a riadne vyvodiť zodpovednosť voči výkonnej moci za jej konanie. Jedinou životaschopnou alternatívou k tomuto zjednodušenému prístupu by bolo, ak by samotné nariadenie obsahovalo oveľa viac podrobností, čo by však bolo v rozpore s cieľom zabezpečiť pružnosť.

Zjednodušenie

V oznámení o novom programe sa kladie veľký dôraz aj na zjednodušenie, podobne ako v prípade začleňovania. Nariadenie však obsahuje len málo konkrétnych opatrení. Spravodajca víta podporu malých partnerstiev, ale správa zavádza niekoľko zmien s cieľom zlepšiť postupy týkajúce sa predkladania žiadostí a riadenia a uľahčiť mobilitu. Takisto rozširuje ustanovenia zamerané na zlepšenie spolupráce a výmeny najlepších postupov medzi národnými agentúrami a na posilnenie spoločných noriem pre žiadosti a hodnotenie. Napokon zavádza ukazovatele určené na meranie zjednodušenia.

Aspekty kontinuity

Ako sa uvádza vyššie, spravodajca podporuje snahu Komisie o zachovanie kontinuity. Preto zo súčasného programu preberá dva kľúčové prvky:

a)  Názov. Podľa spravodajcu je už názov programu Erasmus+ dobre známy a odráža skutočnosť, že program sa netýka len sektora vysokoškolského vzdelávania, ale že zahŕňa aj viacero iných predchádzajúcich programov. Preto je vhodné súčasný názov zachovať.

b)  Európska pridaná hodnota. Je dôležité spresniť, že budúci program by mal pokračovať v podpore projektov, ktoré majú potenciálnu európsku pridanú hodnotu. Okrem opatrení týkajúcich sa európskej pridanej hodnoty, ktoré sú súčasťou súčasného programu, spravodajca čerpá inšpiráciu aj z nedávnej správy Európskeho dvora audítorov o tomto programe.

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (17.12.2018)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ignazio Corrao

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie zriadiť „Erasmus“, program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, ktorým sa zrušuje bývalý program Erasmus + na roky 2014 – 2020, zahŕňa medzinárodný rozmer ako „základný a prierezový prvok, ktorý je významný pre mobilitu, spoluprácu a aj pre činnosti v rámci politického dialógu“.

Finančné prostriedky na medzinárodný rozmer sa získajú z nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti v súlade s ich ustanovujúcimi nariadeniami. O úrovni financovania sa rozhodne v programovom cykle po zavedení týchto nástrojov. Financovanie musí byť v súlade s cieľmi uvedených nástrojov. Pokiaľ ide o medzinárodný rozmer, cieľom návrhu je „ako zásadný prvok budovania odolnejších spoločností a zlepšovania dôvery medzi kultúrami [...] zaistiť synergie s vonkajšími nástrojmi Únie na sledovanie cieľov jej vonkajších akcií, aby sa podporil ľudský a inštitucionálny rozvoj v tretích krajinách, aj v rozvojových krajinách, a zapojili sa ich mladí ľudia“.

Hoci spravodajca podporuje celkový cieľ tohto návrhu, je znepokojený tým, že sa v ňom nedostatočne poukazuje na medzinárodný rozmer, a tak aj na prepojenie s vonkajšími cieľmi Únie, najmä rozvojovými cieľmi, ako aj s potrebami a stratégiami partnerských krajín.

Pozmeňujúce návrhy, ktoré predložil spravodajca, sledujú tieto ciele:

– zdôrazniť, že navrhovaný program musí byť v súlade so zásadami a hodnotami Európskej únie, ako aj s cieľmi vonkajšej politiky,

– zabezpečiť, aby program prispieval k cieľom udržateľného rozvoja a vo svojom medzinárodnom rozmere k ľudskému a inštitucionálnemu rozvoju v tretích krajinách, ako aj k odstráneniu chudoby v rozvojových krajinách,

– podporovať cirkulujúcu migráciu a predchádzať úniku mozgov prepojením opatrení v oblasti mobility s opatreniami na podporu návratu študentov a výskumných pracovníkov domov,

– vyžadovať, aby sa v procesoch programovania rešpektovala zásada zodpovednosti partnerských krajín.

Spravodajca víta stanovenie úrovní financovania vo fáze programovania na základe vnútroštátnych a regionálnych stratégií rozvoja a v súlade s nimi, zdôrazňuje však, že pri vymedzovaní prioritných oblastí pre spoluprácu je potrebné zohľadniť význam vzdelávania pre udržateľný rozvoj.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V kontexte rýchlych a hlbokých zmien spôsobených technologickou revolúciou a globalizáciou je investovanie do vzdelávacej mobility, spolupráce a rozvoja inovačných politík v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu nesmierne dôležité z hľadiska budovania inkluzívnych, súdržných a odolných spoločností, ako aj udržania konkurencieschopnosti Únie. Takéto investície zároveň prispievajú k posilňovaniu európskej identity a k demokratickejšej Únii.

(1)  V kontexte rýchlych a hlbokých zmien spôsobených technologickou revolúciou a globalizáciou je investovanie do vzdelávacej mobility, spolupráce a rozvoja inovačných politík v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu nesmierne dôležité z hľadiska budovania inkluzívnych, súdržných a odolných spoločností, ako aj udržania konkurencieschopnosti Únie. Takéto investície zároveň prispievajú k posilňovaniu európskej identity, zásad a hodnôt a k demokratickejšej Únii.

Odôvodnenie

Akékoľvek opatrenie prijaté v rámci tohto programu by malo byť v súlade so zásadami a hodnotami Európskej únie, najmä tými, ktoré sú uvedené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii: úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V Bratislave 16. septembra 2016 potvrdili vedúci predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov svoje odhodlanie poskytnúť mládeži lepšie príležitosti. V Rímskej deklarácii podpísanej 25. marca 2017 vedúci predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie prisľúbili pracovať na Únii, kde majú mladí ľudia možnosť získať to najlepšie vzdelanie a tú najlepšiu odbornú prípravu, a kde môžu študovať a nájsť si prácu v celej Únii – v Únii, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo a podporuje kultúrnu rozmanitosť.

(5)  V Bratislave 16. septembra 2016 potvrdili vedúci predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov svoje odhodlanie poskytnúť mládeži lepšie príležitosti. V Rímskej deklarácii podpísanej 25. marca 2017 vedúci predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie prisľúbili pracovať na Únii, kde majú mladí ľudia možnosť získať to najlepšie vzdelanie a tú najlepšiu odbornú prípravu, a kde môžu študovať a nájsť si prácu v celej Únii – v Únii, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo a podporuje kultúrnu rozmanitosť. Zároveň sa zaviazali ďalej rozvíjať existujúce partnerstvá, budovať nové partnerstvá a podporovať stabilitu a prosperitu v bezprostrednom susedstve Európy na východe a na juhu, ale aj na Blízkom východe a v Afrike a na celom svete.1a

 

_________________

 

1a Deklarácia vedúcich predstaviteľov 27 členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie z 25. marca 2017.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Program by mal prispieť k ochrane a zachovaniu historického, umeleckého a kultúrneho dedičstva Únie a jej členských štátov prostredníctvom podpory činností v oblasti mobility a spolupráce, ktoré podporujú rozvoj zručností na ochranu a šírenie európskeho umeleckého a kultúrneho dedičstva.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Takisto by sa mal podporovať medzinárodný rozmer programu s cieľom ponúknuť viac príležitostí na mobilitu, spoluprácu a dialóg o politike s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu. Vychádzajúc z úspešného vykonávania medzinárodných činností v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže v rámci predchádzajúcich programov v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže by sa činnosti v oblasti medzinárodnej mobility mali rozšíriť do ďalších sektorov, napríklad do oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

(18)  Takisto by sa mal podporovať medzinárodný rozmer programu s cieľom ponúknuť viac príležitostí na mobilitu, spoluprácu a dialóg o politike s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu, a to najmä s rozvojovými krajinami. Vychádzajúc z úspešného vykonávania medzinárodných činností v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže v rámci predchádzajúcich programov v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže by sa činnosti v oblasti medzinárodnej mobility mali rozšíriť do ďalších sektorov, napríklad do oblasti odborného vzdelávania a prípravy, športu a kultúry. Pomocou medzinárodného rozmeru by sa malo podporovať porozumenie medzi národmi a medzikultúrny dialóg a prispievať k odstraňovaniu chudoby a udržateľnému rozvoju. Takisto by sa mali podporovať štátni príslušníci rozvojových krajín, aby sa vrátili do krajín svojho pôvodu po skončení študijného alebo výskumného pobytu, aby tak mohli prispievať k hospodárskemu rozvoju a prosperite týchto rozvojových krajín. Pri vykonávaní programu sa treba tiež zamerať na rozšírenie prístupu k štúdiu pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny a aktívne riešiť osobitné vzdelávacie potreby ľudí so zdravotným postihnutím.

Odôvodnenie

Tento program by mal prispievať k cieľom udržateľného rozvoja, byť v súlade s ostatnými politikami EÚ a tieto politiky dopĺňať. Ciele EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce by sa preto mali výslovne uviesť ako ciele medzinárodného rozmeru nariadenia. V záujme podpory cirkulujúcej migrácie by sa podpora mobility mala spájať s podporou návratu študentov a výskumných pracovníkov do krajín ich pôvodu. Rozšírenie prístupu je v súlade s európskymi hodnotami ľudskej dôstojnosti a rovnosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18 a)  Medzinárodný rozmer by mal zároveň uľahčiť medzikultúrny a medzináboženský dialóg, posilniť spoluprácu v oblasti vzdelávania na osi sever – juh a prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Mal by posilniť budovanie kapacít vzdelávacích systémov v partnerských krajinách, podporiť prenos vedomostí a povzbudiť mladých ľudí z rozvojových krajín k štúdiu v Európe a následnému využitiu získaných poznatkov v prospech ich krajín pôvodu. Mal by prispieť k rozvoju vedomostí a zručností potrebných na riešenie dlhodobých potrieb rozvoja, k stimulácii vzájomného a trvalo udržateľného rastu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Program by mal byť v súlade s oznámením Komisie o novej africko-európskej aliancii pre udržateľné investície a pracovné miesta: posunutie nášho partnerstva pre investície a pracovné miesta na vyššiu úroveň, podľa ktorého do roku 2027 využije program 105 000 študentov a výskumných pracovníkov.

Odôvodnenie

Zahrnutie študentov a učiteľov z afrických krajín prispeje k dosiahnutiu cieľov programu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18 a)  S cieľom zvýšiť vplyv činností v partnerských krajinách sa posilnia synergie medzi programom Erasmus a nástrojmi vonkajšej činnosti EÚ, ako sú Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce a nástroj predvstupovej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Programom by sa mala podporovať účasť mládeže na demokratickom živote v Európe, a to aj podporou projektov zameraných na účasť mladých ľudí na živote občianskej spoločnosti, ktoré vedú mladých k angažovanosti, ďalej zvyšovaním povedomia o spoločných európskych hodnotách vrátane základných práv, spájaním mladých ľudí a osôb s rozhodovacími právomocami na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni, ako aj prispievaním k procesu európskej integrácie.

(21)  Programom by sa mala podporovať účasť mládeže na demokratickom živote v Európe s osobitným dôrazom na mládež z odľahlejších oblastí a mládež migrantského pôvodu, a to aj podporou projektov zameraných na účasť mladých ľudí na živote občianskej spoločnosti, ktoré vedú mladých k angažovanosti, ďalej zvyšovaním povedomia o spoločných európskych hodnotách vrátane základných práv, spájaním mladých ľudí a osôb s rozhodovacími právomocami na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni, ako aj prispievaním k procesu európskej integrácie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Programom by sa malo takisto podporovať učenie sa jazykov, najmä prostredníctvom rozšíreného využívania online nástrojov, keďže elektronické vzdelávanie ponúka ďalšie výhody v jazykovom vzdelávaní, pokiaľ ide o prístup a flexibilitu.

(23)  Programom by sa malo takisto podporovať učenie sa všetkých jazykov Únie vrátane posunkových jazykov, najmä prostredníctvom rozšíreného využívania online nástrojov prístupných bezplatne, keďže elektronické vzdelávanie ponúka ďalšie výhody v jazykovom vzdelávaní, pokiaľ ide o prístup a flexibilitu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Programom by sa mali podporovať opatrenia, ktoré zintenzívňujú spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, čím sa uznáva ich zásadná úloha, pokiaľ ide o vybavovanie jednotlivcov znalosťami, zručnosťami a kompetenciami potrebnými v meniacom sa svete, ako aj primerané využitie potenciálu v oblasti inovácie, tvorivosti a podnikania, najmä v digitálnom hospodárstve.

(24)  Programom by sa mali podporovať opatrenia, ktoré zintenzívňujú spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe , ako aj medzi nimi a inštitúciami a organizáciami v rozvojových krajinách a v zámorských krajinách a na zámorských územiach, najmä prostredníctvom virtuálnej spolupráce, čím sa uznáva ich zásadná úloha, pokiaľ ide o vybavovanie jednotlivcov znalosťami, zručnosťami a kompetenciami potrebnými v meniacom sa svete, ako aj primerané využitie potenciálu v oblasti inovácie, tvorivosti a podnikania, najmä v digitálnom hospodárstve.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Vzhľadom na dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, pokiaľ ide o vykonávanie Parížskej dohody a dosahovanie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, tento program prispeje k začleneniu opatrení v oblasti klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 25 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu klimatických cieľov. Príslušné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu a opätovne sa posúdia v súvislosti s príslušným postupom hodnotenia a preskúmania.

(32)  Vzhľadom na dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, pokiaľ ide o vykonávanie Parížskej dohody a dosahovanie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, tento program prispeje k začleneniu trvalo udržateľného rozvoja a opatrení v oblasti klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 25 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu klimatických cieľov. Príslušné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu a opätovne sa posúdia v súvislosti s príslušným postupom hodnotenia a preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  V súlade s oznámením Komisie s názvom „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi Únie“36 by sa mala v programe zohľadniť osobitná situácia týchto regiónov. Prijmú sa opatrenia na zvýšenie účasti najvzdialenejších regiónov na všetkých akciách. Mali by sa podporovať výmeny mobility a spolupráca medzi ľuďmi a organizáciami z týchto regiónov a tretích krajín, najmä krajín s nimi susediacich. Takéto opatrenia sa budú pravidelne monitorovať a vyhodnocovať.

(38)  V súlade s oznámením Komisie s názvom „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi Únie“36 by sa mala v programe zohľadniť osobitná situácia týchto regiónov. Prijmú sa opatrenia na zvýšenie účasti najvzdialenejších regiónov na všetkých akciách, najmä prostredníctvom virtuálnej spolupráce. Mali by sa podporovať výmeny mobility a spolupráca medzi ľuďmi a organizáciami z týchto regiónov a tretích krajín, najmä krajín s nimi susediacich, ako aj programy elektronického učenia sa. Takéto opatrenia sa budú pravidelne monitorovať a vyhodnocovať.

_________________

_________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Podľa [reference to be updated as appropriate according to a new Decision on OCTs článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/ES37] sú osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách alebo na zámorských územiach oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dohodami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené. Pri implementácii programu by sa mali zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti týchto krajín alebo území a ich účasť na programe by sa mala monitorovať a pravidelne hodnotiť.

(39)  Podľa [reference to be updated as appropriate according to a new Decision on OCTs článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/ES37] sú osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách alebo na zámorských územiach oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dohodami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené. Pri implementácii programu by sa mali zohľadňovať osobitosti a obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti týchto krajín alebo území s cieľom uľahčiť ich efektívnu účasť na programe. Táto ich účasť na programe by sa mala monitorovať a pravidelne hodnotiť.

_________________

_________________

37 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii (ďalej len „rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

37 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii (ďalej len „rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Na európskej, vnútroštátnej i miestnej úrovni by sa mala zabezpečiť primeraná osveta, propagácia a informovanie o príležitostiach a výsledkoch akcií podporovaných programom. Na osvetových, propagačných a informačných činnostiach by sa mali podieľať všetky vykonávacie orgány programu, ktoré by v prípade potreby mali mať podporu ďalších kľúčových zainteresovaných strán.

(42)  Na európskej, vnútroštátnej, regionálnej i miestnej úrovni by sa mala zabezpečiť primeraná osveta, propagácia a informovanie o príležitostiach a výsledkoch akcií podporovaných programom. Na osvetových, propagačných a informačných činnostiach by sa mali podieľať všetky vykonávacie orgány programu, ktoré by v prípade potreby mali mať podporu ďalších kľúčových zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Členské štáty by sa mali snažiť prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok pre správne fungovanie programu. Podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, sem patrí vyriešenie otázok, v dôsledku ktorých vznikajú ťažkosti pri získavaní víz a povolení na pobyt. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/80139 sa členské štáty vyzývajú, aby zaviedli zrýchlené postupy prijímania.

(46)  Členské štáty by sa mali snažiť prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok pre správne fungovanie programu. Podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, sem patrí vyriešenie otázok, v dôsledku ktorých vznikajú ťažkosti pri získavaní víz a povolení na pobyt a iné právne alebo administratívne ťažkosti, ktoré by mohli brániť prístupu k programu. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/80139 sa členské štáty vyzývajú, aby zaviedli zrýchlené postupy prijímania.

_________________

_________________

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21).

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49)  S cieľom zjednodušiť požiadavky pre prijímateľov by sa v maximálnej možnej miere malo využívať financovanie v podobe zjednodušených grantov, jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb. V prípade zjednodušených grantov na podporu mobilitných akcií programu, ako ich vymedzila Komisia, by sa mali zohľadňovať životné náklady a náklady spojené s pobytom v hostiteľskej krajine. Komisia a národné agentúry vysielajúcich krajín by mali mať možnosť upraviť tieto zjednodušené granty na základe objektívnych kritérií, najmä s cieľom zabezpečiť prístup ľuďom s nedostatkom príležitostí. Členské štáty by sa mali takisto nabádať k tomu, aby v súlade s vnútroštátnym právom oslobodili tieto granty od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Rovnaké oslobodenie by sa malo uplatňovať aj v prípade verejných alebo súkromných subjektov, ktoré prideľujú túto finančnú podporu príslušným jednotlivcom.

(49)  S cieľom zjednodušiť požiadavky pre prijímateľov by sa v maximálnej možnej miere malo využívať financovanie v podobe zjednodušených grantov, jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb. V prípade zjednodušených grantov na podporu mobilitných akcií programu, ako ich vymedzila Komisia, by sa mali zohľadňovať životné náklady a náklady spojené s pobytom v hostiteľskej krajine. Komisia a národné agentúry vysielajúcich krajín by mali mať možnosť upraviť tieto zjednodušené granty na základe objektívnych kritérií, najmä s cieľom zabezpečiť prístup ľuďom s nedostatkom príležitostí a ľuďom s postavením politického utečenca. Členské štáty by sa mali takisto nabádať k tomu, aby v súlade s vnútroštátnym právom oslobodili tieto granty od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Rovnaké oslobodenie by sa malo uplatňovať aj v prípade verejných alebo súkromných subjektov, ktoré prideľujú túto finančnú podporu príslušným jednotlivcom.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51)  Treba zabezpečiť komplementárnosť činností vykonávaných v rámci programu s činnosťami vykonávanými členskými štátmi a inými činnosťami Únie, najmä činnosťami v oblasti vzdelávania, kultúry a médií, mládeže a solidarity, zamestnanosti a sociálnej inklúzie, výskumu a inovácií, priemyslu a podnikania, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka so zameraním na mladých poľnohospodárov, súdržnosti, regionálnej politiky a medzinárodnej spolupráce a rozvoja.

(51)  Treba zabezpečiť komplementárnosť činností vykonávaných v rámci programu s činnosťami vykonávanými členskými štátmi a inými činnosťami Únie, najmä činnosťami v oblasti vzdelávania, kultúry a médií, mládeže a solidarity, zamestnanosti a sociálnej inklúzie, výskumu a inovácií, priemyslu a podnikania, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka so zameraním na mladých poľnohospodárov, súdržnosti, regionálnej politiky a medzinárodnej spolupráce a rozvoja. Program by mal rozvíjať synergie s vonkajšou činnosťou a politikami Únie vrátane rozvojových programov pri plnom dodržiavaní zásady súdržnosti politík v záujme rozvoja podľa článku 208 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „vzdelávacia mobilita“ je fyzický presun do inej krajiny, ako je krajina pobytu, s cieľom študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo neformálne vzdelávanie či informálne učenie sa. Môžu ju sprevádzať opatrenia ako jazyková podpora a odborná príprava a/alebo ju možno doplniť elektronickým učením sa a virtuálnou spoluprácou. V niektorých osobitných prípadoch môže mať formu vzdelávania prostredníctvom informačných technológií a komunikačných nástrojov;

(2)  „vzdelávacia mobilita“ je fyzický presun do inej krajiny, ako je krajina pobytu, s cieľom študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo neformálne vzdelávanie či informálne učenie sa. Môžu ju sprevádzať opatrenia ako jazyková podpora a odborná príprava vrátane zabezpečenia tlmočenia do posunkového jazyka a/alebo ju možno doplniť elektronickým učením sa a virtuálnou spoluprácou. V niektorých osobitných prípadoch môže mať formu vzdelávania prostredníctvom informačných technológií a komunikačných nástrojov;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12 a)  „zámorská krajina a územie“ je krajina alebo územie pripojené k členskému štátu Únie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia časti IV ZFEÚ;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  „virtuálna spolupráca“ je akákoľvek forma spolupráce s využitím informačných technológií a komunikačných nástrojov;

17.  „virtuálna spolupráca“ je akákoľvek forma spolupráce s využitím informačných a komunikačných nástrojov, ktoré sú dostupné aj osobám so zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom programu je podporovať vzdelávanie, odborný a osobný rozvoj ľudí v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe a mimo nej, a tým prispievať k udržateľnému rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti, a zároveň k posilneniu európskej identity. Program ako taký je kľúčovým nástrojom budovania európskeho vzdelávacieho priestoru, podpory pri realizácii európskej strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy so základnými sektorovými programami, napredovania v spolupráci zameranej na politiku v oblasti mládeže v rámci stratégie Únie pre mládež na roky 2019 – 2027 a rozvoja európskeho rozmeru v športe.

1.  Všeobecným cieľom programu je podporovať vzdelávanie, odborný a osobný rozvoj ľudí v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe a mimo nej, a tým prispievať k udržateľnému rozvoju a rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti, k posilňovaniu integračných politík v rámci pluralitnej spoločnosti a zároveň k posilneniu európskej identity, ako aj dialógu a lepšieho vzájomného porozumenia medzi rôznymi kultúrami. Program ako taký je kľúčovým nástrojom budovania európskeho vzdelávacieho priestoru, presadzovania spoločných noriem a podpory pri realizácii európskej strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy so základnými sektorovými programami, napredovania v spolupráci zameranej na politiku v oblasti mládeže v rámci stratégie Únie pre mládež na roky 2019 – 2027 a rozvoja európskeho rozmeru v športe.

 

Program zahŕňa medzinárodný rozmer, ktorý sa začlení do rámca vonkajšej činnosti Únie vrátane jej rozvojových cieľov prostredníctvom spolupráce medzi Úniou a tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  prispievať k Agende 2030 pre udržateľný rozvoj, najmä k cieľu trvalo udržateľného rozvoja č. 4 (kvalitné vzdelávanie), ktorým je zabezpečenie inkluzívneho a spravodlivého kvalitného vzdelávania a podpora vzdelávacích príležitostí pre všetkých.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  Akcie uskutočňované v rámci medzinárodného rozmeru prispievajú k ľudskému a inštitucionálnemu rozvoju v tretích krajinách a k odstráneniu chudoby v rozvojových krajinách. Tieto akcie sa opierajú o národné a regionálne rozvojové stratégie a sú s nimi zosúladené.

Odôvodnenie

Hoci v dôvodovej správe k nariadeniu sa zdôrazňuje udržateľný rozvoj a súlad s rozvojovými cieľmi EÚ, v samotnom návrhu nariadenia sa tieto aspekty nespomínajú. Návrh nariadenia neobsahuje žiadny opis cieľov medzinárodného rozmeru programu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  možnosti jazykového vzdelávania vrátane tých, ktorými sa podporujú činnosti v oblasti mobility.

e)  možnosti jazykového vzdelávania vrátane učenia sa posunkového jazyka a možností, ktorými sa podporujú činnosti v oblasti mobility.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  činnosti zamerané na šírenie informácií a zvyšovanie povedomia o výsledkoch a prioritách európskej politiky, ako aj o programe.

f)  činnosti zamerané na bezbariérovo prístupné šírenie informácií a zvyšovanie povedomia o výsledkoch a prioritách európskej politiky, ako aj o programe.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  politický dialóg a spolupráca s príslušnými kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane celoúnijných sietí, európskych mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže, dialóg EÚ o mládeži, ako aj podpora Európskeho fóra mládeže;

c)  politický dialóg a spolupráca s príslušnými kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane celoúnijných sietí, európskych mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže vrátane organizácií pracujúcich s mladými príslušníkmi diaspór, dialóg EÚ s mládežou a podpora Európskeho fóra mládeže;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V oblasti športu sa programom v rámci kľúčovej akcie 1 podporuje mobilita športových trénerov a zamestnancov pôsobiacich v tejto oblasti.

V oblasti športu vrátane športových aktivít osôb so zdravotným postihnutím sa programom v rámci kľúčovej akcie 1 podporuje mobilita športových trénerov a zamestnancov pôsobiacich v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  príprava a implementácia politického programu Únie v oblasti športu a fyzickej aktivity;

a)  príprava a implementácia politického programu Únie v oblasti športu vrátane športových aktivít osôb so zdravotným postihnutím a fyzickej aktivity;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  zámorské krajiny a územia (ZKÚ) podľa rozhodnutia Rady o pridružení ZKÚ k Európskej únii a dohôd uplatniteľných na členský štát, s ktorým sú tieto ZKÚ spojené;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  iné tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode, ktorá sa vzťahuje na účasť tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, a to za predpokladu, že sa v tejto dohode:

d)  iné tretie krajiny, najmä rozvojové krajiny, v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode, ktorá sa vzťahuje na účasť tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, a to za predpokladu, že sa v tejto dohode:

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno d – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  zabezpečuje spravodlivá rovnováha, pokiaľ ide o príspevky a prínosy tretej krajiny, ktorá sa zúčastňuje na programoch Únie,

–  zabezpečuje spravodlivá rovnováha, pokiaľ ide o príspevky a prínosy tretej krajiny, ktorá sa zúčastňuje na programoch Únie, v prípade rozvojových krajín takáto spravodlivá rovnováha zohľadňuje cieľ odstránenia chudoby a zásady rozvojovej spolupráce,

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno d – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

– zaručuje súdržnosť s vonkajšími politikami a cieľmi Únie vrátane cieľov trvalo udržateľného rozvoja, Európskeho konsenzu o rozvoji a Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie,

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  tretie krajiny uvedené v článku 16, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v odseku 2 uvedeného článku;

a)  tretie krajiny uvedené v článku 16, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v odseku 2 uvedeného článku, najmä rozvojové krajiny;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Dôrazne sa odporúča a podporuje účasť rozvojových krajín na programe s cieľom dosiahnuť súlad s cieľmi Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a prispieť k nim. Akcie uskutočňované v rámci medzinárodného rozmeru prispievajú k ľudskému a inštitucionálnemu rozvoju v tretích krajinách a k odstráneniu chudoby v rozvojových krajinách. Tieto akcie sa opierajú o národné a regionálne rozvojové stratégie a sú s nimi zosúladené.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia môže spolu s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu, alebo ich organizáciami a agentúrami vydať spoločné výzvy na financovanie projektov na základe zodpovedajúcich finančných prostriedkov. Projekty sa môžu hodnotiť a vyberať prostredníctvom spoločných postupov hodnotenia a výberu, na ktorých sa dohodnú zapojené financujúce organizácie alebo agentúry, v súlade so zásadami stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách.

6.  Komisia môže spolu s tretími krajinami, najmä rozvojovými krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu, alebo ich organizáciami a agentúrami vydať spoločné výzvy na financovanie projektov na základe zodpovedajúcich finančných prostriedkov. Projekty sa môžu hodnotiť a vyberať prostredníctvom spoločných postupov hodnotenia a výberu, na ktorých sa dohodnú zapojené financujúce organizácie alebo agentúry, v súlade so zásadami stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku [108] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Okrem toho sa v pracovnom programe musí uviesť suma pridelená na každú akciu a rozdelenie finančných prostriedkov medzi členské štáty a tretie krajiny pridružené k programu, pokiaľ ide o akcie, ktoré sa majú riadiť prostredníctvom národnej agentúry. Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31.

Program sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku [108] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Okrem toho sa v pracovnom programe musí uviesť suma pridelená na každú akciu a rozdelenie finančných prostriedkov medzi členské štáty a tretie krajiny pridružené k programu, pokiaľ ide o akcie, ktoré sa majú riadiť prostredníctvom národnej agentúry. Konkrétne sa v ňom uvádza rozdelenie finančných prostriedkov pridelených rozvojovým krajinám. Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky stanovené v kapitole IX a povinnosti národných agentúr uvedené v článku 24, členské štáty predložia Komisii do 30. apríla 2024 správu o implementácii a vplyve programu na svojich príslušných územiach.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky stanovené v kapitole IX a povinnosti národných agentúr uvedené v článku 24, členské štáty predložia Komisii do 30. apríla 2024 správu o implementácii a vplyve programu na svojich príslušných územiach. ESVČ predloží podobnú správu o vykonávaní a vplyve programu v zúčastnených rozvojových krajinách.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na konci obdobia implementácie, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, vykoná Komisia záverečné hodnotenie programu.

4.  Na konci obdobia implementácie, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, vykoná Komisia záverečné hodnotenie programu. V hodnotení sa venuje osobitná pozornosť dosiahnutým výsledkom v oblasti rozvojovej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V hodnotení sa uvedie prínos programu pre rozvojovú spoluprácu, s dôrazom na pokrok dosiahnutý v súvislosti s cieľom 4 trvalo udržateľného rozvoja „Kvalitné vzdelanie“.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa v pracovnom programe zdôraznil prínos programu pre rozvojovú spoluprácu a pre cieľ trvalo udržateľného rozvoja v oblasti vzdelávania,

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1)  Informácie a komunikácia musia byť bezbariérovo prístupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Referenčné čísla

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

14.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Ignazio Corrao

22.10.2018

Prerokovanie vo výbore

19.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

13.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Frank Engel

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Miguel Urbán Crespo

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (26.11.2018)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013
(COM(2018)0367 – C8‑0233/2018 – 2018/0191(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jean Arthuis

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Komisia vo svojom oznámení s názvom „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027“, ktoré prijala 2. mája 2018, vyzvala k tomu, aby sa v ďalšom finančnom rámci kládol väčší dôraz na mládež, a to najmä tak, že sa viac ako zdvojnásobí rozsah programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020, ktorý je jedným z najmarkantnejších úspechov Únie. Nový program by mal byť zameraný na inkluzívnosť s cieľom osloviť viac mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Takýto prístup by mal umožniť väčšiemu počtu mladých ľudí presťahovať sa do inej krajiny, aby sa v nej vzdelávali alebo pracovali.

(8)  Komisia vo svojom oznámení s názvom „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027“, ktoré prijala 2. mája 2018, vyzvala k tomu, aby sa v ďalšom finančnom rámci kládol väčší dôraz na mládež, a to najmä tak, že sa viac ako zdvojnásobí rozsah programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020, ktorý je jedným z najmarkantnejších úspechov Únie. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom viacročnom finančnom rámci vyzval na strojnásobenie rozpočtu programu. Nový program by mal byť zameraný na inkluzívnosť s cieľom osloviť viac mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Takýto prístup by mal umožniť väčšiemu počtu mladých ľudí presťahovať sa do inej krajiny, aby sa v nej vzdelávali alebo pracovali.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Komisia vo svojom oznámení o posilňovaní európskej identity vzdelávaním a kultúrou zdôraznila kľúčovú úlohu vzdelávania, kultúry a športu pri podpore aktívneho občianstva a spoločných hodnôt u najmladších generácií. Posilňovanie európskej identity a podpora aktívnej účasti jednotlivcov na demokratických procesoch sú nesmierne dôležité pre budúcnosť Európy a našich demokratických spoločností. Ísť do zahraničia študovať, učiť sa, absolvovať odbornú prípravu a pracovať alebo zúčastniť sa na mládežníckych a športových aktivitách prispieva k posilneniu tejto európskej identity v celej jej rozmanitosti a k pocitu spolupatričnosti ku kultúrnej komunite, ako aj k podpore takéhoto aktívneho občianstva medzi ľuďmi všetkých vekových skupín. Účastníci činností v oblasti mobility by sa mali zapájať do života svojich miestnych komunít, ako aj miestnych komunít v hostiteľskej krajine, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Mali by sa podporovať činnosti spojené s posilňovaním všetkých aspektov tvorivosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, a zlepšovaním individuálnych kľúčových kompetencií.

(17)  Komisia vo svojom oznámení o posilňovaní európskej identity vzdelávaním a kultúrou zdôraznila kľúčovú úlohu vzdelávania, kultúry a športu pri podpore aktívneho občianstva a spoločných hodnôt u najmladších generácií. Posilňovanie európskej identity a podpora aktívnej účasti jednotlivcov na demokratických procesoch sú nesmierne dôležité pre budúcnosť Európy a našich demokratických spoločností. Ísť do zahraničia študovať, učiť sa, absolvovať odbornú prípravu a pracovať alebo zúčastniť sa na mládežníckych a športových aktivitách prispieva k posilneniu tejto európskej identity v celej jej rozmanitosti a k pocitu spolupatričnosti ku kultúrnej komunite, ako aj k podpore takéhoto aktívneho občianstva medzi ľuďmi všetkých vekových skupín. Cieľom programu je teda zohľadniť rôznorodé zloženie európskej spoločnosti z hľadiska etnickej príslušnosti, rodu, schopností, sociálnych pomerov a geografie Únie. Účastníci činností v oblasti mobility by sa mali zapájať do života svojich miestnych komunít, ako aj miestnych komunít v hostiteľskej krajine, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Mali by sa podporovať činnosti spojené s posilňovaním všetkých aspektov tvorivosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, a zlepšovaním individuálnych kľúčových kompetencií.

Odôvodnenie

Programy EÚ s dosahom na všetky zložky európskej spoločnosti predstavujú lepší pomer medzi kvalitou a cenou predovšetkým pri presadzovaní hodnôt EÚ a poskytovaní rovnakých príležitostí, a preto by sa o samotnom využívaní programov mali podávať správy.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Program by mal prispieť k uľahčeniu transparentnosti a uznávania zručností a kvalifikácií, ako aj k prenosu kreditov alebo jednotiek vzdelávacích výstupov, s cieľom posilniť zabezpečovanie kvality a podporiť potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, riadenie a usmerňovanie zručností. V tejto súvislosti by mal program takisto poskytovať podporu kontaktným miestam a sieťam na vnútroštátnej a európskej úrovni, ktoré uľahčujú výmeny v celej EÚ, ako aj rozvoj flexibilných vzdelávacích dráh medzi jednotlivými oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ako aj medzi formálnym a neformálnym prostredím.

(28)  Program by mal prispieť k uľahčeniu transparentnosti a uznávania zručností a kvalifikácií, ako aj k prenosu kreditov alebo jednotiek vzdelávacích výstupov, s cieľom posilniť zabezpečovanie kvality a podporiť potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, riadenie a usmerňovanie zručností. Predovšetkým na účely udeľovania diplomov a s ohľadom na tretie krajiny pridružené k programu Erasmus by sa pri prekonávaní rozdielnosti vnútroštátnych systémov v oblasti odbornej prípravy malo zabezpečiť potvrdzovanie a uznávanie kompetencií a výsledkov vzdelávania v rámci mobility v EÚ. V tejto súvislosti by mal program takisto poskytovať podporu kontaktným miestam a sieťam na vnútroštátnej a európskej úrovni, ktoré uľahčujú výmeny v celej EÚ, ako aj rozvoj flexibilných vzdelávacích dráh medzi jednotlivými oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ako aj medzi formálnym a neformálnym prostredím.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Je dôležité stimulovať výučbu, vzdelávanie a výskum v záležitostiach európskej integrácie, ako aj podporovať diskusie o týchto otázkach prostredníctvom podpory akcií Jean Monnet v oblastiach vysokoškolského vzdelávania, ale aj v iných oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy. Posilňovanie vnímania európskej identity a záväzku voči Európe je obzvlášť dôležité v časoch, keď spoločné hodnoty, na ktorých je založená Únia a ktoré sú súčasťou našej európskej identity, sú ťažko skúšané a keď občania preukazujú nízku úroveň angažovanosti. Program by mal naďalej prispievať k rozvoju excelentnosti v štúdiách európskej integrácie.

(31)  Je dôležité stimulovať výučbu, vzdelávanie a výskum v záležitostiach európskej integrácie, histórie a európskeho občianstva, ako aj podporovať diskusie o týchto otázkach prostredníctvom podpory akcií Jean Monnet v oblastiach vysokoškolského vzdelávania, ale aj v iných oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy. Posilňovanie vnímania európskej identity a európskeho občianstva, ako aj posilnenie významu záväzku voči Európe je obzvlášť dôležité v časoch, keď spoločné hodnoty, na ktorých je založená Únia a ktoré sú súčasťou našej európskej identity, sú ťažko skúšané a keď občania preukazujú nízku úroveň angažovanosti. Program by mal naďalej prispievať k rozvoju excelentnosti v štúdiách európskej integrácie, histórie a občianstva.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Vzhľadom na dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, pokiaľ ide o vykonávanie Parížskej dohody a dosahovanie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, tento program prispeje k začleneniu opatrení v oblasti klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 25 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu klimatických cieľov. Príslušné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu a opätovne sa posúdia v súvislosti s príslušným postupom hodnotenia a preskúmania.

(32)  Vzhľadom na dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, pokiaľ ide o vykonávanie Parížskej dohody a dosahovanie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, tento program prispeje k začleneniu opatrení v oblasti klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je najmenej 25 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu klimatických cieľov v období VFR 2021 – 2027, a ročného cieľa 30 %, a to čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Príslušné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu a opätovne sa posúdia v súvislosti s príslušným postupom hodnotenia a preskúmania.

Odôvodnenie

V tejto zmene sa odráža cieľ, ktorý stanovil Parlament v súvislosti s výdavkami v oblasti klímy.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie programu, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle [reference to be updated as appropriate bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a správnom finančnom riadení].

(33)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie programu, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle [referenciu podľa potreby aktualizovať, bod 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a správnom finančnom riadení]. Od roku 2021 by sa malo zabezpečiť výrazné zvýšenie ročného rozpočtu programu v porovnaní s viacročným finančným rámcom na roky 2014 – 2020, po ktorom by nasledovalo lineárne a postupné zvyšovanie ročných pridelených rozpočtových prostriedkov. Tým by sa od začiatku obdobia viacročného finančného rámca 2021 – 2027 zabezpečil prístup pre väčší počet účastníkov.

__________________

__________________

Ú. v. EÚ L […], […], s. […].

Ú. v. EÚ L […], […], s. […].

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „vzdelávacia mobilita“ „vzdelávacia mobilita“ je fyzický presun do inej krajiny, ako je krajina pobytu, s cieľom študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo neformálne vzdelávanie či informálne učenie sa. Môžu ju sprevádzať opatrenia ako jazyková podpora a odborná príprava a/alebo ju možno doplniť elektronickým učením sa a virtuálnou spoluprácou. V niektorých osobitných prípadoch môže mať formu vzdelávania prostredníctvom informačných technológií a komunikačných nástrojov;

(2)  „vzdelávacia mobilita“ je fyzický presun do inej krajiny, ako je krajina pobytu, s cieľom študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo neformálne vzdelávanie či informálne učenie sa vrátane alternačnej odbornej prípravy. Môžu ju sprevádzať opatrenia ako jazyková podpora a odborná príprava a/alebo ju možno doplniť elektronickým učením sa a virtuálnou spoluprácou. V niektorých osobitných prípadoch môže mať formu vzdelávania prostredníctvom informačných technológií a komunikačných nástrojov;

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „študent odborného vzdelávania a prípravy“ je každá osoba, ktorá je zapísaná do programu počiatočného alebo kontinuálneho odborného vzdelávania alebo prípravy na akomkoľvek stupni vzdelávania od sekundárneho až po postsekundárny stupeň. Pojem zahŕňa aj účasť jednotlivcov, ktorí nedávno absolvovali takéto programy;

(9)  „študent odborného vzdelávania a prípravy“ je každá osoba, ktorá je zapísaná do programu počiatočného, kontinuálneho odborného vzdelávania alebo prípravy či alternačnej odbornej prípravy na akomkoľvek stupni vzdelávania od sekundárneho až po postsekundárny stupeň. Pojem zahŕňa aj účasť jednotlivcov, ktorí nedávno absolvovali takéto programy;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podporovať vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov, ako aj spoluprácu, začleňovanie, excelentnosť, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy;

a)  podporovať vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov, ako aj spoluprácu, začleňovanie, excelentnosť, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a odbornej prípravy v oblasti európskeho občianstva a histórie;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie rokov 2021 až 2027 predstavuje sumu 30 000 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie rokov 2021 až 2027 predstavuje sumu 41 097 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (46 758 000 000 EUR v bežných cenách).

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby sa finančný balík zmenil v súlade s uzneseniami Európskeho parlamentu zo 14. marca a 30. mája o budúcom viacročnom finančnom rámci, a to na základe technického rozdelenia podľa programu, ktorý by sa v budúcnosti mohol upraviť, pričom by sa malo rešpektovať všeobecné stanovisko Európskeho parlamentu, ako sa uvádza v týchto uzneseniach, a celková výška 1,3 % HND pre EÚ-27.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  24 940 000 000 EUR na akcie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, z ktorých:

a)  83,14 % sumy uvedenej v odseku 1 na akcie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, z ktorých:

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  najmenej 8 640 000 000 EUR by sa malo prideliť na akcie v oblasti vysokoškolského vzdelávania uvedené v článku 4 písm. a) a v článku 5 písm. a);

(1)  najmenej 28,8 % sumy uvedenej v odseku 1 by sa malo prideliť na akcie v oblasti vysokoškolského vzdelávania uvedené v článku 4 písm. a) a v článku 5 písm. a);

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  najmenej 5 230 000 000 EUR na akcie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy uvedené v článku 4 písm. b) a v článku 5 písm. a);

(2)  najmenej 17,43 % sumy uvedenej v odseku 1 na akcie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy uvedené v článku 4 písm. b) a v článku 5 písm. a);

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  najmenej 3 790 000 000 EUR na akcie v oblasti školského vzdelávania uvedené v článku 4 písm. c) a v článku 5 písm. a);

(3)  najmenej 12,63 % sumy uvedenej v odseku 1 na akcie v oblasti školského vzdelávania uvedené v článku 4 písm. c) a v článku 5 písm. a);

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  najmenej 1 190 000 000 EUR na akcie v oblasti vzdelávania dospelých uvedené v článku 4 písm. d) a v článku 5 písm. a);

(4)  najmenej 3,97 % sumy uvedenej v odseku 1 na akcie v oblasti vzdelávania dospelých uvedené v článku 4 písm. d) a v článku 5 písm. a);

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  450 000 000 EUR na akcie Jean Monnet uvedené v článku 7;

(5)  1,5 % sumy uvedenej v odseku 1 na akcie Jean Monnet uvedené v článku 7;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  3 100 000 000 EUR na akcie v oblasti mládeže uvedené v článkoch 8 až 10;

b)  10,33 % sumy uvedenej v odseku 1 na akcie v oblasti mládeže uvedené v článkoch 8 až 10;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  550 000 000 EUR na akcie v oblasti športu uvedené v článkoch 11 až 13 a

c)  1,83 % sumy uvedenej v odseku 1 na akcie v oblasti športu uvedené v článkoch 11 až 13 a

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  najmenej 960 000 000 EUR ako príspevok na prevádzkové náklady národných agentúr.

d)  najmenej 3,2 % sumy uvedenej v odseku 1 ako príspevok na prevádzkové náklady národných agentúr.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Správy o finančných príspevkoch na program prijatých od tretích krajín a/alebo z iných nástrojov Únie sa budú podávať Rade a Parlamentu ako rozpočtovému orgánu Únie každoročne.

Odôvodnenie

Príspevky tretích krajín a príspevky z iných nástrojov mimo rozpočtu EÚ. Rozpočtový orgán a výbory zodpovedné za príslušnú oblasť by mali byť informované o rozsahu takýchto príspevkov s cieľom účinnejšie posúdiť rozsah programov a ich vplyv.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 b.  Hodnotenie programu bude zahŕňať analýzu účasti na programe na základe rodu, príslušnosti k etnickej skupine, kompetencie, sociálnej situácie a geografie Únie tak, aby bol lepšie určený pomer medzi kvalitou a cenou, rozsah a relevantnosť programu a lepšie zohľadnená rozmanitosť európskej spoločnosti.

Odôvodnenie

Programy EÚ s dosahom na všetky zložky európskej spoločnosti predstavujú lepší pomer medzi kvalitou a cenou predovšetkým pri presadzovaní hodnôt EÚ a poskytovaní rovnakých príležitostí, a preto by sa o samotnom využívaní programov mali podávať správy.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je zodpovedná za dozorné kontroly akcií a činností programu riadených národnými agentúrami. Stanoví minimálne požiadavky na kontroly vykonávané národnou agentúrou a nezávislým audítorským subjektom.

2.  Komisia je zodpovedná za dozorné kontroly akcií a činností programu riadených národnými agentúrami. Stanoví minimálne požiadavky na kontroly vykonávané národnou agentúrou a nezávislým audítorským subjektom, pričom sa zohľadnia systémy vnútornej kontroly vnútroštátnych verejných financií.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program sa implementuje tak, aby sa zabezpečila jeho celková zhoda a komplementarita s ostatnými príslušnými politikami, programami a fondmi Únie, najmä tými, ktoré sa týkajú vzdelávania a odbornej prípravy, kultúry a médií, mládeže a solidarity, zamestnanosti a sociálneho začleňovania, výskumu a inovácií, priemyslu a podnikania, digitálnej politiky, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, životného prostredia a klímy, súdržnosti, regionálnej politiky, migrácie, bezpečnosti a medzinárodnej spolupráce a rozvoja.

1.  Program sa implementuje tak, aby sa zabezpečila jeho celková zhoda a komplementarita s ostatnými príslušnými politikami, programami a fondmi Únie, najmä tými, ktoré sa týkajú vzdelávania a odbornej prípravy, kultúry a médií, mládeže a solidarity, zamestnanosti a sociálneho začleňovania, výskumu a inovácií, priemyslu a podnikania, digitálnej politiky, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, životného prostredia a klímy, súdržnosti, regionálnej politiky, migrácie, bezpečnosti a medzinárodnej spolupráce a rozvoja. Za takýchto okolností budú postupy na preskúmanie spisov zjednotené ako reakcia na požiadavku zjednodušenia. Zaťaženie administratívnymi postupmi je potrebné výrazne znížiť.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Erazmus, program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Referenčné čísla

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

       dátum vymenovania

Jean Arthuis

28.6.2018

Prerokovanie vo výbore

26.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (4.12.2018)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Emilian Pavel

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Erasmus+ je jedným z najúspešnejších programov EÚ a silnou európskou značkou. Zohráva zásadnú hospodársku a sociálnu úlohu pri podpore európskej identity, hodnôt a občianstva, integrácie, inkluzívneho a udržateľného rastu, kvalitnej zamestnanosti a sociálnej súdržnosti, pretože pozitívne prispieva k zlepšeniu európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy a tiež celoživotného vzdelávania. Tento program poskytuje Európanom príležitosť získať univerzálne použiteľné osobné a profesionálne zručnosti a kompetencie z viacerých oblastí, ktoré sú potrebné na zvládanie sociálnych, hospodárskych a spoločenských výziev, čím im umožňuje žiť naplnený život.

Názov programu je zásadne dôležitý a aby sa zabezpečilo, že bude vyjadrovať skutočnú povahu programu Erasmus+, spravodajca navrhuje zachovať v názve symbol „+“. Program Erasmus+ presahuje rámec vysokoškolského vzdelávania a zameriava sa na všetky odvetvia a fázy vzdelávania, medzi ktoré patrí celoživotné vzdelávanie alebo vzdelávanie dospelých, a všetky tieto rozličné iniciatívy a akcie musia byť zahrnuté pod zastrešujúci pojem Erasmus+.

Vzhľadom na význam a vplyv programu Erasmus+ spravodajca plne podporuje výzvu Európskeho parlamentu uvedenú v uznesení zo 14. marca 2018 o ďalšom viacročnom finančnom rámci, aby sa rozpočet tohto programu strojnásobil. Nový program Erasmus+ bude musieť pokryť dodatočné politické ciele, ktoré boli zdôraznené v Göteborgu a ktoré sa týkajú vykonávania európskeho piliera sociálnych práv, ako aj priority obsiahnuté v budúcej stratégii EÚ pre mládež, a priniesť výsledky v oblasti celoživotného vzdelávania. Takéto zvýšenie rozpočtu bude konkrétnym dôkazom európskeho odhodlania plniť tieto priority.

Erasmus+ je kľúčovým nástrojom na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej EÚ. Poskytuje totiž programy mobility v odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré zohrávajú dôležitú hospodársku a sociálnu úlohu v Európe. Začlenením odborného vzdelávania a prípravy do programu Erasmus+ sa tento program priblíži širšiemu spektru občanov a prinesie rovnaké príležitosti a sociálne začlenenie pre všetkých občanov vrátane občanov s nedostatkom príležitostí. Program si vyžaduje primeraný rozpočet na posilnenie inkluzívneho a kvalitného odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Mala by sa zabezpečiť aj špecifická štrukturálna podpora, ako aj pružnosť a mechanizmy financovania prispôsobené účastníkom programu. V Európe ešte stále treba zlepšiť imidž OVP a jeho kvalitu. Výmeny študentov OVP alebo iniciatívy zamestnancov OVP môžu prispieť k zlepšeniu atraktívnosti a prestíže inštitúcií OVP aj samotného OVP.

Program má tiež zásadný význam pre zabezpečenie toho, aby sa celoživotné vzdelávanie a trvalý rozvoj kľúčových kompetencií EÚ stali neoddeliteľnou súčasťou života všetkých Európanov. Komisia a členské štáty by mali intenzívne zdôrazňovať význam projektov, ktoré sú zamerané na viacero odvetví vzdelávania a odbornej prípravy a ktoré uplatňujú prístup celoživotného vzdelávania a podporujú pružné spôsoby vzdelávania. Spravodajca sa preto domnieva, že celoživotné vzdelávanie by malo byť prierezovým cieľom programu Erasmus+. Na tento program by sa mali vyčleniť primerané rozpočtové prostriedky, aby sa podporila medzisektorová spolupráca a umožnilo vytváranie spoločných projektov medzi rozličnými sektormi vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v otázkach, ktoré sa týkajú všetkých týchto oblastí.

Vzdelávanie dospelých sa zaoberá mnohými naliehavými európskymi témami, medzi ktoré patrí začlenenie migrantov a utečencov, zmena definície zručností vzhľadom na automatizáciu a digitalizáciu, či začlenenie sociálne izolovaných osôb. Spravodajca sa domnieva, že v rámci programu Erasmus+ by sa mali vyčleniť adekvátne finančné zdroje na vzdelávanie dospelých a podporu dospelých s nízkou úrovňou zručností, aby sa zohľadnil európsky záväzok v tejto oblasti.

V záujme vykonávania európskeho piliera sociálnych práv sa musí nový program Erasmus+ jasne zamerať na inkluzívnosť a musí zlepšiť dosah na ľudí s nedostatkom príležitostí vrátane ľudí zo sociálne znevýhodnených skupín, ako sú Rómovia, nezamestnaní mladí ľudia, ľudia s telesným alebo duševným postihnutím, obyvatelia odľahlých oblastí, migranti a utečenci. Spravodajca sa domnieva, že sú potrebné osobitné systémy financovania, napríklad predbežné financovanie, ako aj posilnené podporné štruktúry na miestnej a vnútroštátnej úrovni. Patrí medzi ne kultúrna, sociálna a jazyková pomoc a pomoc pri tlmočení posunkovej reči, a to pred príslušným pobytom v rámci mobility, počas neho aj po jeho ukončení, ktorá ľuďom s nedostatkom príležitostí umožní bezbariérový a nediskriminačný prístup ku všetkým činnostiam v rámci programu Erasmus+. Spravodajca okrem toho považuje Európsky sociálny fond+ za hlavný podporný fond pre ľudí s nedostatkom príležitostí na úrovni členských štátov, ktorý by mal vďaka spoločným cieľom a pri zabezpečení primeraného riadenia a spolupráce slúžiť ako doplnok k programom mobility Erasmus+.

Spravodajca sa domnieva, že úroveň finančnej podpory poskytovanej vo forme grantov, jednorazových súm na cestovné výdavky či administratívne poplatky, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov by sa mala pravidelne prehodnocovať a prispôsobovať životným nákladom a nákladom na pobyt v hostiteľskej krajine alebo hostiteľskom regióne, ako aj nákladom na cestu.

Je tiež presvedčený o tom, že by sa mala náležite rešpektovať zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu, a žiada, aby náklady na zamestnancov pre organizácie, ktoré sa zúčastňujú na rovnakých projektoch s intelektuálnymi výstupmi, boli založené na jednotnej odmene.

Spravodajca víta návrh Komisie na vytvorenie silnejších partnerstiev pre excelentnosť, ako sú napríklad „centrá odbornej excelentnosti“ alebo „európske univerzity“, ale žiada, aby tieto partnerstvá mali komplexné geografické pokrytie v celej Európe, aby sa predišlo neprimeranej podpore niektorých členských štátov, a domnieva sa, že z centralizovaného rozpočtu Erasmus+ by mala byť vyčlenená jasne vymedzená finančná podpora.

Podľa názoru spravodajcu je na zabezpečenie plného súladu s cieľom programu Erasmus+, ktorým je poskytovanie kvalitných vzdelávacích skúseností, nevyhnutné, aby iniciatíva Discover EU (Spoznávaj EÚ) obsahovala silnú vzdelávaciu zložku, ak má byť súčasťou programu.

Spravodajca sa domnieva, že značný rozpočet, ktorý je vyčlenený na Erasmus+, by sa mal využiť tak, aby sa zabezpečil jeho maximálny pozitívny účinok na európskych občanov. Preto trvá na tom, aby program zaručoval kvalitné skúsenosti v rámci mobility na základe zásad stanovených v Európskej charte kvality mobility[1]. Musia sa zaručiť kvalitné praktické ustanovenia, ako sú informácie, príprava, podpora a uznávanie skúseností a kvalifikácií, ako aj jasné učebné plány a výsledky vzdelávania.

Spravodajca by ďalej rád zdôraznil, že program by mal s podporou Európskej komisie a členských štátov zabezpečiť, aby sa zručnosti získané počas pobytov v rámci mobility v akomkoľvek prostredí riadne zdokumentovali, potvrdili a uznali a aby bolo prideľovanie rozpočtových prostriedkov a konkrétne granty viazané na postupy posudzovania kvality. Spravodajca dôrazne žiada, aby členské štáty v plnej miere uplatňovali odporúčanie Rady týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu, odporúčanie Rady o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a európske nástroje, ktoré prispievajú k uznávaniu vzdelávania v zahraničí a zabezpečujú kvalitné vzdelávanie.

Spravodajca je presvedčený o tom, že nový program Erasmus+ prináša mnohé cenné zmeny a ak sa bude kvalitne vykonávať, bude mať výrazný pozitívny vplyv na budúcnosť Európy.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013

ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V kontexte rýchlych a hlbokých zmien spôsobených technologickou revolúciou a globalizáciou je investovanie do vzdelávacej mobility, spolupráce a rozvoja inovačných politík v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu nesmierne dôležité z hľadiska budovania inkluzívnych, súdržných a odolných spoločností, ako aj udržania konkurencieschopnosti Únie. Takéto investície zároveň prispievajú k posilňovaniu európskej identity a k demokratickejšej Únii.

(1)  V kontexte rýchlych a hlbokých zmien je investovanie do vzdelávacej mobility, výchovy k demokracii a solidarite, spolupráce a rozvoja inovačných politík v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu nesmierne dôležité z hľadiska budovania inkluzívnych, demokratických, súdržných a odolných spoločností, ako aj podpory solidarity v Únii a jej konkurencieschopnosti. Takéto investície zároveň prispievajú k posilňovaniu európskej identity a k demokratickejšej Únii.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Mobilita by sa nemala stať nevyhnutnosťou, ktorá je motivovaná chýbajúcimi vyhliadkami doma, ale mala by byť možnosťou pre čo najväčší počet ľudí bez ohľadu na ich sociálne pomery, kultúrne prostredie alebo dostupné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V Európskom pilieri sociálnych práv, ktorý 17. novembra 2017 slávnostne vyhlásil a podpísal Európsky parlament, Rada a Komisia, sa stanovuje ako jeho prvá kľúčová zásada právo každého človeka na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si mohol udržať a aby mohol získať zručnosti, vďaka ktorým by sa mohol plne zapájať do spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia na trhu práce.

(4)  V Európskom pilieri sociálnych práv, ktorý 17. novembra 2017 slávnostne vyhlásil a podpísal Európsky parlament, Rada a Komisia, sa stanovuje ako jeho prvá kľúčová zásada právo každého človeka na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si mohol udržať a aby mohol získať zručnosti, vďaka ktorým by sa mohol plne zapájať do spoločnosti a úspešne zvládať začlenenie do trhu práce. Jeho treťou kľúčovou zásadou je, že bez ohľadu na pohlavie, rasový či etnický pôvod, náboženstvo či vieru, postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu má každý právo na rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí, pokiaľ ide o zamestnanie, sociálnu ochranu, vzdelanie a prístup k tovaru a službám dostupným pre verejnosť. Jeho sedemnástou zásadou je, že osoby so zdravotným postihnutím majú právo na podporu príjmu, ktorá zaručuje dôstojný život, na služby, ktoré im umožnia zapojiť sa do trhu práce a života spoločnosti, a na pracovné prostredie prispôsobené ich potrebám. Mali by sa podporovať rovnaké príležitosti a malo by sa zabezpečiť dostatočné financovanie z prostriedkov Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V Bratislave 16. septembra 2016 potvrdili vedúci predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov svoje odhodlanie poskytnúť mládeži lepšie príležitosti. V Rímskej deklarácii podpísanej 25. marca 2017 vedúci predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie prisľúbili pracovať na Únii, kde majú mladí ľudia možnosť získať to najlepšie vzdelanie a tú najlepšiu odbornú prípravu, a kde môžu študovať a nájsť si prácu v celej Únii – v Únii, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo a podporuje kultúrnu rozmanitosť.

(5)  V Bratislave 16. septembra 2016 potvrdili vedúci predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov svoje odhodlanie poskytnúť mládeži lepšie príležitosti. V Rímskej deklarácii podpísanej 25. marca 2017 vedúci predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie prisľúbili pracovať na Únii, kde majú mladí ľudia možnosť získať to najlepšie vzdelanie a tú najlepšiu odbornú prípravu, a kde môžu študovať a nájsť si dôstojnú prácu v celej Únii – v Únii, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo a podporuje kultúrnu rozmanitosť, solidaritu a demokraciu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Správa o hodnotení programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020 v polovici jeho trvania potvrdila, že vytvorenie jednotného programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport viedlo k významnému zjednodušeniu, racionalizácii a synergiám v riadení programu, zatiaľ čo konsolidácia zvyšovania efektívnosti programu na roky 2014 – 2020 si v budúcnosti vyžaduje ďalšie zlepšenia. V rámci konzultácií k hodnoteniu programu v polovici jeho trvania a k budúcemu programu členské štáty a zainteresované strany dôrazne vyzvali ku kontinuite, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti programu, jeho štruktúru a mechanizmy jeho realizácie, pričom vyzvali k viacerým zlepšeniam ako napríklad urobiť program inkluzívnejším. Vyjadrili tiež plnú podporu zachovaniu integrácie programu do modelu celoživotného vzdelávania, ktorý by mal byť i naďalej jeho oporou. Európsky parlament vo svojom uznesení z 2. februára 2017 o vykonávaní programu Erasmus+ privítal integrovanú štruktúru programu a vyzval Komisiu, aby v rámci budúceho programu v plnej miere využila rozmer celoživotného vzdelávania v programe prostredníctvom podpory a stimulácie medzisektorovej spolupráce. Členské štáty a zainteresované strany takisto zdôraznili potrebu zachovať silný medzinárodný rozmer programu a rozšíriť ho na ďalšie oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

(6)  Správa o hodnotení programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020 v polovici jeho trvania potvrdila, že vytvorenie jednotného programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport viedlo k významnému zjednodušeniu, racionalizácii a synergiám v riadení programu, zatiaľ čo konsolidácia zvyšovania efektívnosti programu na roky 2014 – 2020 si v budúcnosti vyžaduje ďalšie zlepšenia, aby sa splnili ciele programu, zlepšila kvalita umiestnení v rámci mobility a ponúkli kvalitné príležitosti v oblasti mobility pre všetkých. V rámci konzultácií k hodnoteniu programu v polovici jeho trvania a k budúcemu programu členské štáty a zainteresované strany vyzvali ku kontinuite, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti programu, jeho štruktúru a mechanizmy jeho realizácie, pričom vyzvali k viacerým zlepšeniam ako napríklad urobiť program inkluzívnejším a ľahšie zvládnuteľným aj pre menších prijímateľov a menšie projekty. Vyjadrili tiež podporu zachovaniu integrácie programu do modelu celoživotného vzdelávania, ktorý by mal byť i naďalej jeho oporou. Európsky parlament vo svojom uznesení z 2. februára 2017 o vykonávaní programu Erasmus+ privítal integrovanú štruktúru programu a vyzval Komisiu, aby v rámci budúceho programu v plnej miere využila rozmer celoživotného vzdelávania v programe prostredníctvom podpory a stimulácie medzisektorovej spolupráce. Členské štáty a zainteresované strany takisto zdôraznili potrebu zachovať silný medzinárodný rozmer programu a rozšíriť ho na ďalšie oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  V rámci otvorenej verejnej konzultácie týkajúcej sa financovania z prostriedkov Únie v oblastiach hodnôt a mobility sa potvrdili tieto kľúčové zistenia, a zároveň sa v nej zdôraznila potreba urobiť budúci program inkluzívnejším a pokračovať v zameraní priorít na modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj na posilňovanie priorít týkajúcich sa podpory európskej identity, aktívneho občianstva a účasti na demokratickom živote.

(7)  V rámci otvorenej verejnej konzultácie týkajúcej sa financovania z prostriedkov Únie v oblastiach hodnôt a mobility sa potvrdili tieto kľúčové zistenia, a zároveň sa v nej zdôraznila potreba urobiť budúci program inkluzívnejším a pokračovať v zameraní priorít na modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj na posilňovanie priorít týkajúcich sa podpory európskej identity, aktívneho občianstva, prehĺbenia pocitu spolupatričnosti občanov k Európskej únii a účasti na demokratickom živote.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Komisia vo svojom oznámení s názvom „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027“26, ktoré prijala 2. mája 2018, vyzvala k tomu, aby sa v ďalšom finančnom rámci kládol väčší dôraz na mládež, a to najmä tak, že sa viac ako zdvojnásobí rozsah programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020, ktorý je jedným z najmarkantnejších úspechov Únie. Nový program by mal byť zameraný na inkluzívnosť s cieľom osloviť viac mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Takýto prístup by mal umožniť väčšiemu počtu mladých ľudí presťahovať sa do inej krajiny, aby sa v nej vzdelávali alebo pracovali.

(8)  Komisia vo svojom oznámení s názvom „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027“26, ktoré prijala 2. mája 2018, vyzvala k tomu, aby sa v ďalšom finančnom rámci kládol väčší dôraz na mládež, a to najmä tak, že sa viac ako zdvojnásobí rozsah programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020, ktorý je jedným z najmarkantnejších úspechov Únie. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 vyzval na strojnásobenie rozpočtu tohto programu. Hodnotenie programu v polovici jeho trvania potvrdilo, že rozpočet pre program Erasmus+ sa neustále v plnej miere vyčerpáva a dostupné finančné prostriedky nie sú dostatočné na pokrytie vysokého dopytu. Nový program by mal byť zameraný na inkluzívnosť s cieľom osloviť viac mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Takýto prístup by mal umožniť väčšiemu počtu mladých ľudí presťahovať sa do inej krajiny, aby sa v nej vzdelávali alebo pracovali.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Európsky dvor audítorov vo svojej osobitnej správe „Mobilita v rámci programu Erasmus+: milióny účastníkov a mnohotvárna európska pridaná hodnota, no meranie výkonnosti treba ďalej zlepšovať“ uverejnenej 6. septembra 2018 opätovne potvrdil európsku pridanú hodnotu programu so zameraním na prvok vzdelávania a odbornej prípravy. Prvky pridanej hodnoty, ktoré presahujú rámec právnych požiadaviek zahŕňajúcich strategický prístup k mobilite, posilňovanie vnímania európskej identity a viacjazyčnosť, však nie sú merané ako súčasť hodnotenia výkonnosti. Audítori preto požadujú, aby sa ukazovatele použité na meranie výkonnosti programu lepšie zosúladili s jeho cieľmi a aby sa zaviedli ďalšie ukazovatele, ktoré by mali byť stanovené ako priority vo fáze posúdenia projektu, mali by byť monitorované a mali by sa o nich podávať správy.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  Európsky dvor audítorov berie na vedomie zavedenie niektorých inovácií, ktoré zjednodušujú administratívu v oblasti mobility, v tej istej správe však zároveň odporúča, aby Komisia zjednodušila program v záujme ďalšieho zníženia administratívnej záťaže. Audítori požadujú od Komisie, aby zjednodušila postupy podávania žiadostí a podávania správ pre prijímateľov a jednotlivých účastníkov a zlepšila nástroje IT a aby sa pri týchto postupoch naďalej využívali informačné technológie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8c)  Komisia vo svojom oznámení z 24. októbra 2017 s názvom Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi Únie uznáva, že zvýšená mobilita vzdelávajúcich sa osôb a zamestnancov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, najmä v rámci programu Erasmus+, by bola vo vysokej miere prínosom pre najvzdialenejšie regióny, a zaväzuje sa naďalej prispôsobovať finančnú podporu účastníkom, ktorí cestujú z najvzdialenejších regiónov alebo do nich, zachovaním osobitných pravidiel financovania pre tieto regióny v rámci programu Erasmus+ a preskúmať možnosti rozšírenia regionálnej spolupráce v rámci programu Erasmus+ s cieľom ďalej stimulovať mobilitu medzi najvzdialenejšími regiónmi a susednými tretími krajinami a využívať Európsky sociálny fond+ ako doplnok k programu Erasmus+.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V tejto súvislosti treba zriadiť program nadväzujúci na program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (ďalej len „program“) Erasmus+ na roky 2014 - 2020, ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/201327. Integrovaný charakter programu na roky 2014 – 2020, ktorý zahŕňa vzdelávanie vo všetkých kontextoch – formálnom, neformálnom aj informálnom – a vo všetkých etapách života, by sa mal zachovať, aby sa podporili flexibilné vzdelávacie dráhy umožňujúce jednotlivcom získať kompetencie, ktoré sú potrebné na riešenie výziev dvadsiateho prvého storočia.

(9)  V tejto súvislosti treba zriadiť program nadväzujúci na program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (ďalej len „program“) Erasmus+ na roky 2014 - 2020, ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/201327. Integrovaný charakter programu na roky 2014 – 2020, ktorý zahŕňa vzdelávanie vo všetkých kontextoch – formálnom, neformálnom aj informálnom – a vo všetkých etapách života, by sa mal posilniť, aby sa podporili flexibilné vzdelávacie dráhy a prístup celoživotného vzdelávania, čo umožní jednotlivcom získať kompetencie, ktoré sú potrebné na ich osobný rozvoj a riešenie výziev dvadsiateho prvého storočia. Komisia a členské štáty by mali výrazne podporovať medziodvetvovú spoluprácu s dostatočným rozpočtom na vykonávanie aj rozsiahlych politických projektov, ako aj zabezpečením rozpočtovej flexibility pre vnútroštátne orgány a žiadateľov o projekty s cieľom vybudovať spoločné projekty týkajúce sa prierezových otázok, ktoré uplatňujú prístup celoživotného vzdelávania a podporujú flexibilné cesty.

__________________

__________________

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Program by mal byť vybavený takými mechanizmami, vďaka ktorým by sa stal ešte užitočnejším pri plnení politických cieľov a priorít Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Systematický prístup založený na celoživotnom vzdelávaní je dôležitý na to, aby ľudia hladko zvládali prechod medzi rôznymi etapami, ktorým budú musieť čeliť vo svojom životnom cykle. V záujme rozvíjania tohto prístupu by sa v nasledujúcom programe malo zachovať úzke prepojenie s celkovým strategickým rámcom pre politickú spoluprácu Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže vrátane politických programov pre školy, vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu, a vzdelávanie dospelých, a zároveň by sa mali posilňovať a rozvíjať nové synergie s inými súvisiacimi programami a oblasťami politiky Únie.

(10)  Program by mal byť vybavený takými mechanizmami, vďaka ktorým by sa stal ešte užitočnejším pri plnení politických cieľov a priorít Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Systematický prístup založený na celoživotnom vzdelávaní je dôležitý na to, aby ľudia hladko zvládali prechod medzi rôznymi etapami, ktorým budú musieť čeliť vo svojom životnom cykle, a to najmä ľudia vo veku nad 50 rokov, ktorým chýbajú zručnosti požadované na rýchlu zmenu ich postavenia na trhu práce. V záujme rozvíjania tohto prístupu by sa v nasledujúcom programe malo zachovať úzke prepojenie s celkovým strategickým rámcom pre politickú spoluprácu Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže vrátane politických programov pre školy, vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu, a vzdelávanie dospelých, a zároveň by sa mali posilňovať a rozvíjať nové synergie s inými súvisiacimi programami a oblasťami politiky Únie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Jedným z hlavných cieľov programu Erasmus+ je dosiahnuť, aby si činnosti, ktoré sa vykonávajú mimo školy, odbornej prípravy a štúdia, zachovali svoje dôležité postavenie v programe. Z tohto dôvodu sú nutné ďalšie zlepšenia pri podpore práce s mládežou, umeleckých a kultúrnych aktivít, vnímania demokracie, vzdelávania dospelých a športu pre všetkých.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Program je kľúčovou zložkou budovania európskeho vzdelávacieho priestoru. Mal by byť vybavený takými mechanizmami, aby mohol prispievať k rámcu nasledujúcemu po strategickom rámci pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave a k programu v oblasti zručností pre Európu28 so spoločným záväzkom, pokiaľ ide o strategický význam zručností a kompetencií na udržanie pracovných miest, rastu a konkurencieschopnosti. Mal by byť takisto oporou pre členské štáty pri dosahovaní cieľov Parížskej deklarácie o podpore občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania29.

(11)  Program je kľúčovou zložkou budovania európskeho vzdelávacieho priestoru a rozvoja kľúčových kompetencií Únie pre celoživotné vzdelávanie. Mal by byť vybavený takými mechanizmami, aby mohol prispievať k rámcu nasledujúcemu po strategickom rámci pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave a k programu v oblasti zručností pre Európu28 so spoločným záväzkom, pokiaľ ide o strategický význam zručností a kompetencií na udržanie kvalitných pracovných miest, rastu a konkurencieschopnosti. Mal by byť takisto oporou pre členské štáty pri dosahovaní cieľov Parížskej deklarácie o podpore občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania29.

__________________

__________________

28 COM(2016) 381 final.

28 COM(2016) 381 final.

29 [Odkaz].

29 [Odkaz].

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Program by mal poskytovať študentom, učiteľom a vzdelávajúcim sa dospelým príležitosť rozšíriť si obzory a zmierniť predsudky voči LGBTI osobám. Aktivity týkajúce sa odbornej prípravy učiteľov by mali vzdelávať učiteľov o spôsobe, ako zaviesť témy týkajúce sa LGBTI do učebných osnov, aby sa vnímali kladne, ako podporiť LGTBI študentov a kolegov a ako chrániť LGTBI študentov rámci školskej legislatívy. Navyše by sa v rámci vzdelávania dospelých a odborného vzdelávania a v rámci možností odbornej prípravy malo pomáhať tým LGTBI študentom, ktorí predčasne ukončili štúdium na škole alebo univerzite v dôsledku nepriaznivého prostredia v škole alebo pri štúdiu, ktorému boli vystavení.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Zámerom programu Erasmus+ je podporiť väčšie množstvo organizátorov projektov bez skúseností s Úniou, aby podali žiadosť o financovanie. Národné agentúry by preto mali zaviesť alebo posilniť osobitné podporné mechanizmy pre týchto organizátorov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11c)  Sprievodca programom, ktorého vydala Komisia, by sa mal vylepšiť, aby sa rešpektovala ľahká použiteľnosť, jednoduchosť a zrozumiteľnosť.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Mladí ľudia chápu program Erasmus+ predovšetkým ako program pre vysokoškolských študentov. Z tohto dôvodu by sa na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni mal klásť väčší dôraz na to, aby sa zreteľnejšie zviditeľnili rôzne oblasti a podprogramy súvisiace s každou oblasťou, ako je školské vzdelávanie (Comenius), vysokoškolské vzdelávanie (Erasmus), medzinárodné vysokoškolské vzdelávanie (Erasmus Mundus), odborné vzdelávanie a príprava (Leonardo da Vinci) a vzdelávanie dospelých (Grundtvig), ako aj mládež (Mládež v akcii) a šport.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V programe by sa mal zohľadňovať pracovný plán Únie pre šport, ktorý je rámcom spolupráce na úrovni Únie v oblasti športu na roky [...]32. Mala by sa zabezpečiť súdržnosť a komplementarita pracovného plánu Únie a akcií v oblasti športu podporovaných v rámci programu. Existuje potreba zamerať sa najmä na masové športy s ohľadom na významnú rolu športu pri podpore fyzickej aktivity a zdravého životného štýlu, sociálneho začlenenia a rovnosti. Program by mal prispieť k podpore európskych spoločných hodnôt prostredníctvom športu, dobrej správy a integrity v športe, ako aj k podpore vzdelávania, odbornej prípravy a zručností v športe a prostredníctvom športu.

(13)  V programe by sa mal zohľadňovať pracovný plán Únie pre šport, ktorý je rámcom spolupráce na úrovni Únie v oblasti športu na roky [...]32. Mala by sa zabezpečiť súdržnosť a komplementarita pracovného plánu Únie a akcií v oblasti športu podporovaných v rámci programu. Existuje potreba zamerať sa najmä na masové športy s ohľadom na významnú rolu športu pri podpore fyzickej aktivity a zdravého životného štýlu, sociálneho začlenenia a rovnosti. Program by mal prispieť k podpore európskych spoločných hodnôt prostredníctvom športu, dobrej správy a integrity v športe, ako aj k podpore vzdelávania, odbornej prípravy a zručností v športe a prostredníctvom športu. V tejto súvislosti je nutné podporovať mobilitu športových trenérov, a najmä tých, ktorí trénujú ženské športové tímy a potrebujú podporu v boji proti sexizmu a mizogýnii.

_________________

_________________

32 [Odkaz].

32 [Odkaz].

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Zodpovedné orgány by mali zabezpečiť, aby formuláre žiadostí boli sprístupnené včas a vhodným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Program by mal byť inkluzívnejší zlepšením nadväzovania kontaktu s ľuďmi s nedostatkom príležitostí, a to aj prostredníctvom flexibilnejších formátov vzdelávacej mobility a podporou účasti malých organizácií, najmä nových organizácií a miestnych komunitných organizácií, ktoré pracujú priamo so znevýhodnenými vzdelávajúcimi sa všetkých vekových kategórií. Mali by sa podporovať virtuálne formáty, ako je virtuálna spolupráca, zmiešaná a virtuálna mobilita, aby sa oslovilo viac účastníkov, najmä tých s nedostatkom príležitostí, a tých, pre ktorých by fyzický presun do krajiny, ktorá nie je ich krajinou pobytu, bol prekážkou.

(16)  Program by mal byť inkluzívnejší zlepšením nadväzovania kontaktu s ľuďmi s nedostatkom príležitostí, a to aj prostredníctvom flexibilnejších formátov vzdelávacej mobility a podporou účasti malých organizácií, najmä nových organizácií a miestnych komunitných organizácií, ktoré pracujú priamo so znevýhodnenými vzdelávajúcimi sa všetkých vekových kategórií prostredníctvom zjednodušených administratívnych postupov a jasnej komunikácie. Mali by sa podporovať virtuálne formáty, ako je virtuálna spolupráca, zmiešaná a virtuálna mobilita, ktoré by nemali nahradiť fyzickú mobilitu, ale slúžiť ako doplňujúci prvok, aby sa oslovilo viac účastníkov, najmä tých s nedostatkom príležitostí, a tých, pre ktorých by fyzický presun do krajiny, ktorá nie je ich krajinou pobytu, bol prekážkou. Posilnené podporné štruktúry na miestnej a vnútroštátnej úrovni, ako sú cielená kultúrna, sociálna a tiež jazyková príprava a priebežná pomoc počas mobility či tlmočenie posunkovej reči, by ľuďom s nedostatkom príležitostí umožnili bezbariérový a nediskriminačný prístup ku všetkým činnostiam v rámci programu Erasmus+, v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a európskou stratégiou pre oblasť zdravotného postihnutia. K inkluzívnosti programu prispeje aj cielené financovanie pre tieto skupiny, ako aj opatrenia, akými sú napríklad menovanie poradcov, takzvaných koučov, vo vnútroštátnych agentúrach, ktorí budú zameraní na poskytovanie poradenstva o najlepšom možnom rozdelení finančných prostriedkov. Európsky sociálny fond+ je hlavný podporný fond pre ľudí s nedostatkom príležitostí na úrovni členských štátov, ktorý by mal vďaka spoločným cieľom slúžiť ako doplnok k programom mobility Erasmus+.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Program by mal zabezpečiť kvalitné skúsenosti v rámci mobility na základe zásad stanovených v Európskej charte kvality mobility (2006/961/ES), kde kvalita praktických opatrení, ako sú informácie, príprava, podpora a uznávanie skúseností a kvalifikácií, ako aj dopredu zostavené jasné plány vzdelávania a vzdelávacie výstupy majú rozhodujúci vplyv na prínosy mobility. Prípravné a informačné semináre, ktoré poskytujú jazykovú odbornú prípravu a medzikultúrne zručnosti, by mali byť neoddeliteľnou súčasťou procesu mobility a mali by ich poskytovať vysielajúce alebo prijímajúce organizácie alebo poskytovatelia mobility. V záujme zlepšenia dosahu, inkluzívnosti a kvality vzdelávacej mobility by skúsení poskytovatelia mobility mali mať možnosť využívať zjednodušený postup podávania žiadostí, ako je napríklad akreditácia, pri dodržiavaní chárt kvality.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Programom by sa mali posilniť existujúce príležitosti v oblasti vzdelávacej mobility, najmä v tých sektoroch, v ktorých by sa mohol program najviac zefektívniť s cieľom rozšíriť jeho dosah a uspokojiť vysoký dopyt. Malo by sa to dosiahnuť najmä zvýšením počtu a uľahčením činností v oblasti mobility vysokoškolských študentov, žiakov a študentov v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Mobilita vzdelávajúcich sa dospelých s nízkou úrovňou zručností by mala byť zahrnutá do partnerstiev pre spoluprácu. S cieľom osloviť viac mladých ľudí by sa mali rozšíriť aj možnosti mobility pre mládež, ktorá sa zúčastňuje na činnostiach v oblasti neformálneho vzdelávania. Mobilita zamestnancov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu by sa mala tiež posilniť vzhľadom na jej pákový efekt. V súlade s víziou skutočného európskeho vzdelávacieho priestoru by sa mala programom takisto zvýšiť miera mobility a výmen a podporovať účasť študentov na vzdelávacích a kultúrnych činnostiach prostredníctvom podpory digitalizácie procesov, ako je zavedenie európskej študentskej karty. Táto iniciatíva môže byť významným krokom k tomu, aby sa z mobility pre všetkých stala skutočnosť, a to v prvom rade tým, že sa inštitúciám vysokoškolského vzdelávania umožní vysielať a prijímať viac študentov na výmenné pobyty pri súčasnom zvýšení kvality študentskej mobility a zároveň sa uľahčí študentom prístup k rôznym službám (knižnica, doprava, ubytovanie) pred príchodom na zahraničnú inštitúciu.

(20)  Programom by sa mali posilniť existujúce príležitosti v oblasti vzdelávacej mobility, najmä v tých sektoroch, v ktorých by sa mohol program najviac zefektívniť s cieľom rozšíriť jeho dosah a uspokojiť vysoký dopyt. Malo by sa to dosiahnuť najmä zvýšením a uľahčením mobility v súčasnosti menej oslovených skupín, napríklad žiakov a študentov v sektore odborného vzdelávania a prípravy, najmä počiatočného odborného vzdelávania a prípravy, školákov a tiež vysokoškolských študentov. Mobilita vzdelávajúcich sa dospelých alebo osôb s nedostatkom príležitostí by mala byť zahrnutá do partnerstiev pre spoluprácu. S cieľom osloviť viac mladých ľudí by sa mali rozšíriť aj možnosti mobility pre mládež, ktorá sa zúčastňuje na činnostiach v oblasti neformálneho vzdelávania. Mobilita zamestnancov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu by sa mala tiež posilniť vzhľadom na jej pákový efekt. V súlade s víziou skutočného európskeho vzdelávacieho priestoru by sa mala programom takisto zvýšiť miera mobility a výmen a podporovať účasť študentov na vzdelávacích a kultúrnych činnostiach prostredníctvom podpory digitalizácie procesov, ako je zavedenie európskej študentskej karty. Táto iniciatíva môže byť významným krokom k tomu, aby sa z mobility pre všetkých stala skutočnosť, a to v prvom rade tým, že sa inštitúciám vysokoškolského vzdelávania umožní vysielať a prijímať viac študentov na výmenné pobyty pri súčasnom zvýšení kvality študentskej mobility a zároveň sa uľahčí študentom prístup k rôznym službám (knižnica, doprava, ubytovanie) pred príchodom na zahraničnú inštitúciu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Mimoriadna podpora by sa mala venovať príležitostiam na vzdelávaciu mobilitu v pohraničných regiónoch. Vo väčšej miere by sa mali sprístupniť príležitosti najmä pre študentov odborného vzdelávania a prípravy, aby sa zúčastnili stáží alebo aby časť svojho štúdia absolvovali v zahraničí, a tým sa oboznámili s cezhraničným trhom práce.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20b)  Program by mal posilniť inkluzívne a kvalitné odborné vzdelávanie a prípravu (OVP), pretože zohrávajú v Európe zásadnú hospodársku a sociálnu úlohu, vytvárajú rovnaké príležitosti a sociálnu inklúziu pre všetkých občanov vrátane občanov zo sociálne znevýhodnených skupín a osôb s nedostatkom príležitostí. Program sa bude zaoberať otázkami špecifickými pre sektor OVP, napríklad osobitnou štrukturálnou podporou, ako je poskytovanie jazykových zručností alebo primerané hodnotiace opatrenia pre účastníkov, ako aj financovaním na kompenzáciu obmedzených vnútroštátnych finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na výmenné pobyty študentov, učiteľov a zamestnancov v oblasti OVP, či uľahčenie hľadania partnerov na vysokokvalitnú mobilitu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20c)  Program by mal podporiť mobilitu v oblasti vzdelávania dospelých, ktorého hlavným cieľom je podpora sociálneho začlenenia, aktívneho občianstva a zamestnateľnosti, osobného rozvoja a spokojnosti, spolu s prenosom vedomostí, kompetencií a zručností;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20d)  Program by mal podporovať mobilitu učiteľov alebo iných pedagogických pracovníkov vrátane pracovníkov v oblasti vzdelávania v ranom detstve a predškolského vzdelávania, prispievať k ich počiatočnému aj kontinuálnemu profesijnému rozvoju a mal by zabezpečiť, aby učitelia získali podporu svojich škôl počas účasti na mobilite vrátane náležitej prípravy na mobilitu, ako aj posilnenie znalostí a schopností využívaných pri vyučovaní a odbornej príprave študentov na výmenných pobytoch. S cieľom zvýšiť prístup učiteľov k tomuto programu by sa ich zastupujúce združenia na vnútroštátnej a regionálnej úrovni mali zapojiť do miestnych osvetových kampaní koordinovaných príslušnými národnými agentúrami. Obdobie, počas ktorého sa učitelia zúčastňujú na programe mobility, by sa nemalo považovať za dovolenku, ale malo by byť súčasťou ich riadneho pracovného času.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Programom by sa mala podporovať účasť mládeže na demokratickom živote v Európe, a to aj podporou projektov zameraných na účasť mladých ľudí na živote občianskej spoločnosti, ktoré vedú mladých k angažovanosti, ďalej zvyšovaním povedomia o spoločných európskych hodnotách vrátane základných práv, spájaním mladých ľudí a osôb s rozhodovacími právomocami na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni, ako aj prispievaním k procesu európskej integrácie.

(21)  Programom by sa mala podporovať účasť mládeže na demokratickom živote v Európe, a to aj podporou projektov zameraných na účasť mladých ľudí na živote občianskej spoločnosti, ktoré vedú mladých k angažovanosti, ďalej zvyšovaním povedomia o spoločných európskych hodnotách vrátane základných práv, spájaním mladých ľudí a osôb s rozhodovacími právomocami na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni, ako aj prispievaním k procesu európskej integrácie. Program uznáva kľúčovú úlohu mládežníckych organizácií a práce s mládežou pri plnení tohto cieľa a zameria sa na budovanie silnejšieho sektora mládeže v Európe podporovaním a presadzovaním činností a projektov mládežníckych organizácií v Európe a susedných krajinách a v rámci spolupráce so zvyškom sveta.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Program by mal mladým ľuďom ponúknuť viac príležitosti objavovať Európu prostredníctvom skúseností získaných počas vzdelávania v zahraničí. Osemnásťroční mladí ľudia, najmä tí s nedostatkom príležitostí, by mali dostať šancu na prvú, krátkodobú alebo skupinovú skúsenosť s cestovaním po celej Európe v rámci neformálnej vzdelávacej činnosti zameranej na posilnenie ich pocitu spolupatričnosti k Európskej únii a na objavovanie jej kultúrnej rozmanitosti. Prostredníctvom programu by sa mali určiť subjekty zodpovedné za oslovovanie a výber účastníkov, ako aj za podporné činnosti na posilnenie vzdelávacieho rozmeru skúsenosti.

(22)  Program by mal mladým ľuďom ponúknuť viac príležitosti objavovať Európu prostredníctvom skúseností získaných počas kvalitatívneho vzdelávania v zahraničí. Mladí ľudia, najmä tí s nedostatkom príležitostí, by mali bez ohľadu na svoj vek dostať šancu na prvú, krátkodobú individuálnu alebo skupinovú skúsenosť s kvalitatívnym učením prostredníctvom cestovania po celej Európe v rámci neformálnej vzdelávacej činnosti zameranej na posilnenie ich pocitu spolupatričnosti k Európskej únii a na objavovanie jej kultúrnej rozmanitosti. Prostredníctvom programu by sa mali určiť subjekty, a to vrátane organizácií občianskej spoločnosti a mládežníckych organizácii, zodpovedné za oslovovanie a výber účastníkov, ako aj za podporné činnosti na posilnenie vzdelávacieho rozmeru skúsenosti. V súvislosti s iniciatívou DiscoverEU by mal program sledovať jasné vzdelávacie ciele a činnosti. Komisia musí zabezpečiť, aby boli miesta prideľované geograficky vyváženým spôsobom. V záujme posilnenia celkového účinku môže program eventuálne fungovať v spolupráci s Európskymi hlavnými mestami kultúry, Európskymi hlavnými mestami mládeže, Európskymi hlavnými mestami dobrovoľníctva a Európskymi hlavnými zelenými mestami.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  Program mal takisto podporovať mobilitu celoživotného vzdelávania starších študentov vrátane študentov univerzít tretieho veku a pracovníkov vo veku nad 50 rokov, ktorí prechádzajú zmenou ich postavenia na trhu práce, a činnosti v oblasti medzigeneračnej výmeny medzi mladými a staršími ľuďmi.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Programom by sa malo takisto podporovať učenie sa jazykov, najmä prostredníctvom rozšíreného využívania online nástrojov, keďže elektronické vzdelávanie ponúka ďalšie výhody v jazykovom vzdelávaní, pokiaľ ide o prístup a flexibilitu.

(23)  Programom by sa malo takisto podporovať učenie sa jazykov vrátane posunkových jazykov, jazykov menšín a susedných krajín, najmä prostredníctvom rozšíreného využívania prístupných online nástrojov, ale aj tradičnej výučby jazykov v triedach, s cieľom prekonať jednu z prekážok mobility študentov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Programom by sa mali podporovať opatrenia, ktoré zintenzívňujú spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, čím sa uznáva ich zásadná úloha, pokiaľ ide o vybavovanie jednotlivcov znalosťami, zručnosťami a kompetenciami potrebnými v meniacom sa svete, ako aj primerané využitie potenciálu v oblasti inovácie, tvorivosti a podnikania, najmä v digitálnom hospodárstve.

(24)  Programom by sa mali podporovať opatrenia, ktoré zintenzívňujú spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, čím sa uznáva ich zásadná úloha, pokiaľ ide o vybavovanie jednotlivcov znalosťami, zručnosťami a kompetenciami potrebnými v meniacom sa svete, ako aj primerané využitie potenciálu v oblasti udržateľného rozvoja, sociálneho pokroku, inovácie, tvorivosti a podnikania, najmä v digitálnom hospodárstve.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  V súlade s článkom 8 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má program podporovať zvyšovanie povedomia týkajúceho sa osôb so zdravotným postihnutím v celej spoločnosti a v záujme presadzovania pozitívneho vnímania a väčšieho sociálneho povedomia musí podporovať uznávanie zručností, zásluh a schopností osôb so zdravotným postihnutím. Musí tiež na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému posilniť rešpektujúci postoj k právam osôb so zdravotným postihnutím a zahrnúť programy na zvyšovanie povedomia týkajúce sa osôb so zdravotným postihnutím a ich práv.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Európska rada vo svojich záveroch zo 14. decembra 2017 vyzvala členské štáty, Radu a Komisiu, aby podnikli viaceré iniciatívy s cieľom pozdvihnúť európsku spoluprácu vo vzdelávaní a v odbornej príprave na novú úroveň, a to aj podporou zriaďovania „európskych univerzít“ pozostávajúcich zo sietí univerzít uplatňujúcich prístup zdola nahor v celej Únii, ktoré by mali vzniknúť do roku 2024. Tieto európske univerzity by mali mať oporu v programe.

(25)  Európska rada vo svojich záveroch zo 14. decembra 2017 vyzvala členské štáty, Radu a Komisiu, aby podnikli viaceré iniciatívy s cieľom pozdvihnúť európsku spoluprácu vo vzdelávaní a v odbornej príprave na novú úroveň, a to aj podporou zriaďovania „európskych univerzít“ pozostávajúcich zo sietí univerzít uplatňujúcich prístup zdola nahor v celej Únii, ktoré by mali vzniknúť do roku 2024. Tieto európske univerzity by mali mať oporu v programe, pričom by sa mala zabezpečiť finančná podpora vo výške maximálne 20 % centralizovaného rozpočtu určeného na akcie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Program by mal zaistiť, aby sieť európskych univerzít zaručovala široké geografické pokrytie európskych vysokých škôl.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Bruggské komuniké z roku 2010 obsahovalo výzvu na podporu excelentnosti v odbornom vzdelávaní v záujme inteligentného a udržateľného rastu. V oznámení o posilňovaní inovácie v regiónoch Európy z roku 2017 sa poukazuje na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s inovačnými systémami v rámci stratégií pre inteligentnú špecializáciu na regionálnej úrovni. Program by mal poskytnúť prostriedky, ktoré umožňujú reagovať na tieto výzvy a podporujú rozvoj nadnárodných platforiem pre centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave s úzkym prepojením na miestne a regionálne stratégie pre rast, inovácie a konkurencieschopnosť. Tieto centrá excelentnosti by mali pôsobiť ako hnacia sila kvalitných odborných zručností v kontexte odvetvových výziev a zároveň by mali podporovať celkové štrukturálne zmeny a sociálno-hospodárske politiky v Únii.

(26)  Bruggské komuniké z roku 2010 obsahovalo výzvu na podporu excelentnosti v odbornom vzdelávaní v záujme inteligentného a udržateľného rastu. V oznámení o posilňovaní inovácie v regiónoch Európy z roku 2017 sa poukazuje na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s inovačnými systémami v rámci stratégií pre inteligentnú špecializáciu na regionálnej úrovni. Program by mal poskytnúť prostriedky, ktoré umožňujú reagovať na tieto výzvy a podporujú rozvoj nadnárodných platforiem pre centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave s úzkym prepojením na miestne a regionálne stratégie pre rast, inovácie, konkurencieschopnosť, sociálne začleňovanie a trvalo udržateľný rozvoj. Tieto centrá excelentnosti by mali pôsobiť ako hnacia sila kvalitných odborných zručností v kontexte odvetvových výziev a zároveň by mali podporovať celkové štrukturálne zmeny a sociálno-hospodárske politiky v Únii. Program by mal týmto centrám excelentnosti poskytovať financovanie vo výške minimálne 10 % z centralizovaného rozpočtu určeného na akcie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a mal by zabezpečiť široké geografické pokrytie v celej Európe.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  V záujme zintenzívnenia virtuálnej spolupráce by sa malo programom podporovať systematickejšie využívanie online platforiem, ako je eTwinning, School Education Gateway, Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe, Európsky portál pre mládež a online platforma pre vysokoškolské vzdelávanie.

(27)  V záujme zintenzívnenia virtuálnej spolupráce by sa malo programom podporovať systematickejšie a prístupnejšie využívanie online platforiem, ako je eTwinning, School Education Gateway, Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe, Európsky portál pre mládež a online platforma pre vysokoškolské vzdelávanie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Program by mal prispieť k uľahčeniu transparentnosti a uznávania zručností a kvalifikácií, ako aj k prenosu kreditov alebo jednotiek vzdelávacích výstupov, s cieľom posilniť zabezpečovanie kvality a podporiť potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, riadenie a usmerňovanie zručností. V tejto súvislosti by mal program takisto poskytovať podporu kontaktným miestam a sieťam na vnútroštátnej a európskej úrovni, ktoré uľahčujú výmeny v celej EÚ, ako aj rozvoj flexibilných vzdelávacích dráh medzi jednotlivými oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ako aj medzi formálnym a neformálnym prostredím.

(28)  Program by mal prispieť k uľahčeniu transparentnosti a uznávania zručností a kvalifikácií, ako aj k prenosu kreditov alebo jednotiek vzdelávacích výstupov, s cieľom posilniť zabezpečovanie kvality a podporiť potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, riadenie a usmerňovanie zručností. V tejto súvislosti by mal program takisto poskytovať podporu kontaktným miestam a sieťam na vnútroštátnej a európskej úrovni, ktoré uľahčujú výmeny v celej EÚ, ako aj rozvoj flexibilných a inkluzívnych vzdelávacích dráh medzi jednotlivými oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ako aj medzi formálnym a neformálnym prostredím.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  Program by mal zabezpečiť, aby sa kompetencie získané v rámci mobility v akomkoľvek prostredí riadne zdokumentovali, potvrdili a uznali. V programe by sa mal klásť osobitný dôraz na potvrdzovanie a uznávanie období vzdelávania a odbornej prípravy v zahraničí vrátane stredoškolského vzdelávania, a v tejto súvislosti by rozpočtové prostriedky a konkrétne granty mali byť spojené s postupmi posudzovania kvality, opisom výsledkov vzdelávania a plným uplatňovaním odporúčania Rady z roku 2012 týkajúceho sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu, odporúčania Rady potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a európskych nástrojov, ktoré prispievajú k uznávaniu vzdelávania v zahraničí a zabezpečujú kvalitné vzdelávanie, ako je napríklad Európsky kvalifikačný rámec (EQF), Európsky register zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR), Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) a európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET).

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Ako spôsob zabezpečenia spolupráce s inými nástrojmi Únie a podpory iných politík Únie by sa mali ľuďom v rôznych oblastiach činnosti, ako je verejný sektor, poľnohospodárstvo a podnikanie, ponúknuť príležitosti na mobilitu, aby mali skúsenosti so vzdelávaním v zahraničí, ktoré by im v ktorejkoľvek etape ich života umožnili rásť a odborne sa rozvíjať, a to aj v osobnom rozmere, najmä rozvíjaním povedomia o európskej identite a pochopením európskej kultúrnej rozmanitosti. Program by mal ponúkať vstupný bod pre nadnárodné programy mobility Únie so silným rozmerom vzdelávania, čím by sa zjednodušila ponuka takýchto programov pre prijímateľov a tých, ktorí sa zúčastňujú na týchto činnostiach. Malo by sa uľahčiť rozširovanie projektov Erasmus; mali by sa zaviesť osobitné opatrenia, ktoré pomôžu realizátorom projektov v rámci programu Erasmus požiadať o granty alebo rozvíjať súčinnosť prostredníctvom podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov a programov týkajúcich sa migrácie, bezpečnosti, spravodlivosti a občianstva, zdravia a kultúry.

(30)  Ako spôsob zabezpečenia spolupráce s inými nástrojmi Únie a podpory iných politík Únie by sa mali ľuďom v rôznych oblastiach činnosti, ako je verejný sektor, poľnohospodárstvo a podnikanie, a to aj osobám so zdravotným postihnutím, ponúknuť príležitosti na mobilitu, aby mali skúsenosti so vzdelávaním v zahraničí, ktoré by im v ktorejkoľvek etape ich života umožnili rásť a odborne sa rozvíjať, a to aj v osobnom rozmere, najmä rozvíjaním povedomia o európskej identite a pochopením európskej kultúrnej rozmanitosti. Program by mal ponúkať vstupný bod pre nadnárodné programy mobility Únie so silným rozmerom vzdelávania, čím by sa zjednodušila ponuka takýchto programov pre prijímateľov a tých, ktorí sa zúčastňujú na týchto činnostiach. Malo by sa uľahčiť rozširovanie projektov Erasmus; mali by sa zaviesť osobitné opatrenia, ktoré pomôžu realizátorom projektov v rámci programu Erasmus požiadať o granty alebo rozvíjať súčinnosť prostredníctvom podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov a programov týkajúcich sa migrácie, bezpečnosti, spravodlivosti a občianstva, zdravia a kultúry, ako aj Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Vzhľadom na dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, pokiaľ ide o vykonávanie Parížskej dohody a dosahovanie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, tento program prispeje k začleneniu opatrení v oblasti klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 25 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu klimatických cieľov. Príslušné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu a opätovne sa posúdia v súvislosti s príslušným postupom hodnotenia a preskúmania.

(32)  Program je v súlade s hlavným cieľom Parížskej dohody, ktorým je posilnenie celosvetovej reakcie na hrozbu zmeny klímy. Vzhľadom na dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie, pokiaľ ide o vykonávanie Parížskej dohody a dosahovanie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, tento program prispeje k začleneniu opatrení v oblasti klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 25 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu klimatických cieľov. Príslušné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu a opätovne sa posúdia v súvislosti s príslušným postupom hodnotenia a preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32a)  Program a jeho nástroje v tomto jedinečnom medzinárodnom prostredí by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri vzdelávaní ľudí, pokiaľ ide o globálnu udržateľnosť a globálne štúdie, ochranu životného prostredia, zmenu klímy, a cielené programy by sa okrem týchto štúdií mali objaviť vo všetkých kľúčových činnostiach ako horizontálny prvok vo forme formálneho vzdelávania, neformálneho vzdelávania alebo informálneho učenia sa.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32b)  Vzhľadom na právnu povinnosť Európskej únie odstrániť nerovnosti a presadzovať rovnosť medzi mužmi a ženami prostredníctvom všetkých svojich činností stanovených v článku 8 ZFEÚ by tento program mal prispieť k začleneniu rodového hľadiska do politík Únie. Príslušné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu a opätovne sa posúdia v súvislosti s príslušným postupom hodnotenia a preskúmania. Zvlášť potrebné sú vylepšenia týkajúce sa rodovej rovnosti účastníkov z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  V rámci základného finančného krytia akcií, ktoré majú riadiť národné agentúry v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, by sa malo vymedziť rozdelenie minimálnej výšky finančných prostriedkov podľa sektora (vysokoškolské vzdelávanie, školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých), aby sa zaručilo kritické množstvo rozpočtových prostriedkov na dosiahnutie plánovaného výstupu a výsledkov v každom z týchto sektorov.

(34)  V rámci základného finančného krytia akcií, ktoré majú riadiť národné agentúry v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, by sa malo vymedziť rozdelenie minimálnej výšky finančných prostriedkov podľa sektora (vysokoškolské vzdelávanie, školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých), aby sa zaručilo kritické množstvo rozpočtových prostriedkov na dosiahnutie plánovaného výstupu a výsledkov v každom z týchto sektorov. Okrem toho by sa malo vymedziť aj rozdelenie minimálnej výšky finančných prostriedkov podľa cieľovej skupiny.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Typy financovania a metódy implementácie v rámci tohto nariadenia by sa mali vyberať na základe ich potenciálu dosiahnuť špecifické ciele akcií a prinášať výsledky, najmä s prihliadnutím na náklady spojené s kontrolami, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. Pri tomto výbere by sa malo zobrať do úvahy aj využitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku [125 ods. 1] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(36)  Typy financovania a metódy implementácie v rámci tohto nariadenia by sa mali vyberať na základe ich potenciálu dosiahnuť špecifické ciele akcií a prinášať výsledky, najmä s prihliadnutím na náklady spojené s kontrolami, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. Pri tomto výbere by sa malo zobrať do úvahy aj využitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku [125 ods. 1] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Cielená finančná podpora, napríklad možnosti vopred poskytnúť ľuďom s nedostatkom príležitostí finančné prostriedky alebo financovanie dodatočných nákladov vzniknutých osobám so zdravotným postihnutím na základe ich postihnutia, je pre inkluzívnosť programu mimoriadne dôležitá.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36a)  Výška finančnej podpory poskytovanej formou grantov, jednorazových súm na cestovné výdavky či administratívne poplatky, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov by sa mala každoročne prehodnocovať a prispôsobovať výške životných nákladov a nákladov na pobyt v hostiteľskej krajine alebo v hostiteľskom meste podľa aktualizovaných údajov Eurostatu, aby sa zabezpečilo, že bude zodpovedať realite a nebude diskriminačná. Je dôležité, aby sa pri výpočte udeľovaných dotácií vzali do úvahy náklady na ubytovanie, medzinárodná doprava a miestna doprava, strava, jazykové kurzy a minimálna suma potrebná na dôstojný život.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách by Komisia mala prijať pracovné programy a informovať o nich Európsky parlament a Radu. V pracovnom programe by sa mali stanoviť opatrenia potrebné na jeho implementáciu v súlade so všeobecnými a špecifickými cieľmi programu, kritériá výberu a udeľovania grantov, ako aj iné požadované prvky. Pracovné programy a akékoľvek ich zmeny by sa mali prijímať prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania.

(40)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách by Komisia mala prijať pracovné programy a informovať o nich Európsky parlament a Radu. V pracovnom programe by sa mali stanoviť opatrenia potrebné na jeho implementáciu v súlade so všeobecnými a špecifickými cieľmi programu, kritériá výberu a udeľovania grantov, ako aj iné požadované prvky. Pracovné programy a akékoľvek ich zmeny by sa mali prijímať prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva38 je potrebné program hodnotiť na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie, pričom treba zabrániť nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, a to najmä v členských štátoch. Takéto požiadavky by mali zahŕňať konkrétne, merateľné a realistické ukazovatele, ktoré možno merať v priebehu času ako základ na hodnotenie vplyvov programu v praxi.

(41)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je potrebné program hodnotiť na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie, pričom treba zabrániť nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, a to najmä v prijímateľských organizáciách, ale aj v členských štátoch. Takéto požiadavky by mali zahŕňať konkrétne, merateľné a realistické ukazovatele, ktoré možno merať v priebehu času ako základ na hodnotenie vplyvov programu v praxi.

_________________

_________________

38 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

38 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(44a)  Komisia by mala zjednodušiť vymedzenia a zlepšiť usmernenia o decentralizovaných akciách, aby sa zabezpečilo, že národné agentúry budú uplatňovať pravidlá programu harmonizovaným spôsobom a budú dodržiavať spoločné normy kvality a procesné postupy. Komisia by mala nabádať na lepšiu koordináciu medzi agentúrami s cieľom zlepšiť vykonávanie programu.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(44b)  Program by mal podporovať partnerské učenie na základe štúdií, odbornej prípravy a pracovných skúseností v zahraničí s cieľom zvýšiť vplyv programu Erasmus+ na miestne komunity a uľahčiť výmenu osvedčených postupov, ktorá je nevyhnutná na zlepšenie kvality projektov v rámci programu Erasmus+.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Členské štáty by sa mali snažiť prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok pre správne fungovanie programu. Podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, sem patrí vyriešenie otázok, v dôsledku ktorých vznikajú ťažkosti pri získavaní víz a povolení na pobyt. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/80139 sa členské štáty vyzývajú, aby zaviedli zrýchlené postupy prijímania.

(46)  Členské štáty by sa mali snažiť prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok pre správne fungovanie programu. Podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, sem patrí oslobodenie grantov na štúdium od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie, uľahčenie prenosnosti práv medzi sociálnymi systémami Únie, ako aj vyriešenie otázok, v dôsledku ktorých vznikajú ťažkosti pri získavaní víz a povolení na pobyt a iné právne alebo administratívne ťažkosti, ktoré by mohli brániť prístupu k programu. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/80139 sa členské štáty vyzývajú, aby zaviedli zrýchlené postupy prijímania.

__________________

__________________

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21).

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21).

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201140.

vypúšťa sa

__________________

 

40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49)  S cieľom zjednodušiť požiadavky pre prijímateľov by sa v maximálnej možnej miere malo využívať financovanie v podobe zjednodušených grantov, jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb. V prípade zjednodušených grantov na podporu mobilitných akcií programu, ako ich vymedzila Komisia, by sa mali zohľadňovať životné náklady a náklady spojené s pobytom v hostiteľskej krajine. Komisia a národné agentúry vysielajúcich krajín by mali mať možnosť upraviť tieto zjednodušené granty na základe objektívnych kritérií, najmä s cieľom zabezpečiť prístup ľuďom s nedostatkom príležitostí. Členské štáty by sa mali takisto nabádať k tomu, aby v súlade s vnútroštátnym právom oslobodili tieto granty od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Rovnaké oslobodenie by sa malo uplatňovať aj v prípade verejných alebo súkromných subjektov, ktoré prideľujú túto finančnú podporu príslušným jednotlivcom.

(49)  S cieľom zjednodušiť požiadavky pre prijímateľov by sa v maximálnej možnej miere malo využívať financovanie v podobe zjednodušených grantov, jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb. V prípade zjednodušených grantov na podporu mobilitných akcií programu, ako ich vymedzila Komisia, by sa mali zohľadňovať životné náklady a náklady spojené s pobytom v hostiteľskej krajine. Komisia a národné agentúry vysielajúcich krajín by mali mať možnosť upraviť tieto zjednodušené granty na základe objektívnych kritérií, najmä s cieľom zabezpečiť prístup ľuďom s nedostatkom príležitostí. Členské štáty by mali v súlade s vnútroštátnym právom oslobodiť tieto granty od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Rovnaké oslobodenie by sa malo uplatňovať aj v prípade verejných alebo súkromných subjektov, ktoré prideľujú túto finančnú podporu príslušným jednotlivcom.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(49a)  Je nutné zabezpečiť správne finančné riadenie každého programu a jeho implementáciu čo najúčinnejším a užívateľsky najprijateľnejším spôsobom. Členské štáty alebo národné agentúry by mali upustiť od dopĺňania pravidiel, ktoré spôsobujú prijímateľom komplikácie pri využívaní finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53)  S cieľom preskúmať a doplniť ukazovatele výkonnosti programu by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) delegovať na Komisiu s ohľadom na prílohu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(53)  S cieľom preskúmať alebo doplniť ukazovatele výkonnosti programu a uviesť sumu pridelenú na každú akciu a rozdelenie finančných prostriedkov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o prijatie a zmeny pracovných programov a prílohy. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje Erasmus – program pre činnosť Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu (ďalej len „program“).

Týmto nariadením sa zriaďuje Erasmus+ – program pre činnosť Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu (ďalej len „program“).

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „vzdelávacia mobilita“ je fyzický presun do inej krajiny, ako je krajina pobytu, s cieľom študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo neformálne vzdelávanie či informálne učenie sa. Môžu ju sprevádzať opatrenia ako jazyková podpora a odborná príprava a/alebo ju možno doplniť elektronickým učením sa a virtuálnou spoluprácou. V niektorých osobitných prípadoch môže mať formu vzdelávania prostredníctvom informačných technológií a komunikačných nástrojov;

(2)  „vzdelávacia mobilita“ je fyzický presun do inej krajiny, ako je krajina pobytu, s cieľom študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo neformálne vzdelávanie či informálne učenie sa. Môže mať formu stáže, učňovského vzdelávania, výmeny mládeže, výučby alebo účasti na činnosti profesijného rozvoja. Môžu ju sprevádzať opatrenia ako jazyková podpora vrátane posunkových jazykov a odborná príprava a/alebo ju možno doplniť prístupným elektronickým učením sa a virtuálnou spoluprácou. V niektorých osobitných prípadoch môže mať okrem fyzickej mobility formu vzdelávania prostredníctvom dostupných a/alebo osobitne prispôsobených informačných technológií a komunikačných nástrojov;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „informálne učenie sa“ je učenie sa, ktoré je výsledkom každodenných činností a skúseností a ktoré nie je organizované ani štruktúrované z hľadiska cieľov, času alebo podpory vzdelávania. Z pohľadu učiaceho sa môže byť neúmyselné;

(4)  „informálne učenie sa“ je učenie sa, ktoré je výsledkom každodenných činností a skúseností a ktoré nie je organizované ani štruktúrované z hľadiska cieľov, času alebo podpory vzdelávania. Z pohľadu učiaceho sa môže byť neúmyselné a jeho vzdelávacie výstupy sú prínosom pre učiaceho sa;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  „virtuálna spolupráca“ je akákoľvek forma spolupráce s využitím informačných technológií a komunikačných nástrojov;

(17)  „virtuálna spolupráca“ je akákoľvek forma spolupráce s využitím prístupných a/alebo špeciálne prispôsobených informačných technológií a komunikačných nástrojov a systémov;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  „činnosť s účasťou mládeže“ je mimoškolská činnosť, ktorú vykonávajú neformálne skupiny mladých ľudí a/alebo mládežnícke organizácie a ktorú charakterizuje neformálny prístup k vzdelávaniu;

(20)  „činnosť s účasťou mládeže“ je prístupná mimoškolská činnosť, ktorú vykonávajú neformálne skupiny mladých ľudí a/alebo mládežnícke organizácie a ktorú charakterizuje neformálny prístup k vzdelávaniu;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  „pracovník s mládežou“ je odborný pracovník alebo dobrovoľník zapojený do neformálneho vzdelávania, ktorý podporuje mladých ľudí v ich osobnom sociálno-vzdelávacom a profesijnom rozvoji;

(21)  „pracovník s mládežou“ je odborný pracovník alebo dobrovoľník zapojený do neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ktorý podporuje mladých ľudí v ich osobnom rozvoji vrátane sociálno-vzdelávacieho a profesijného rozvoja a rozvoja ich kompetencií. Pracovníci s mládežou sa spolu s mladými ľuďmi zapájajú do plánovania, riadenia, koordinácie, vykonávania a hodnotenia činností práce s mládežou a súvisiaceho rozvoja práce s mládežou;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  „dialóg EÚ o mládeži“ je dialóg s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami, ktorý slúži ako fórum na stálu spoločnú úvahu o prioritách európskej spolupráce v oblasti mládeže, o jej realizácii a hodnotení;

(22)  „štruktúrovaný dialóg“ je dialóg s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami s tvorcami politík a rozhodujúcimi činiteľmi, ktorý slúži ako fórum na stálu spoločnú výmenu názorov o prioritách, realizácii a hodnotení európskej spolupráce vo všetkých oblastiach, ktoré sa dotýkajú mladých ľudí,

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  „osoby s nedostatkom príležitostí“ sú osoby, ktoré čelia prekážkam, ktoré im bránia v tom, aby mali účinný prístup k príležitostiam v rámci programu z ekonomických, zo sociálnych, z kultúrnych, geografických alebo zo zdravotných dôvodov, pre ich migrantský pôvod alebo z dôvodov, ako sú zdravotné postihnutie a ťažkosti vo vzdelávaní;

(25)  „osoby s nedostatkom príležitostí“ sú osoby, ktoré nemajú úplný a účinný prístup k príležitostiam v rámci programu z dôvodu, že sú v porovnaní s rovesníkmi znevýhodnené, keďže čelia rôznym prekážkam, ako je zdravotné postihnutie, zdravotné problémy, poruchy učenia, kultúrne rozdiely alebo ekonomické, sociálne alebo geografické prekážky, vrátane osôb, ktoré pochádzajú z marginalizovanej komunity, majú migrantský pôvod alebo im hrozí diskriminácia na základe niektorého z dôvodov uvedených v článku 21 Charty základných práv Európskej únie; vzhľadom na uvedené prekážky musia mať tieto osoby mali prístup k dodatočným podporným službám, aby sa mohli v plnej miere zúčastniť na programe;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 27 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  „medzisektorová spolupráca“ je spolupráca medzi rôznymi sektormi programu (vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, školské vzdelávanie, vzdelávanie dospelých, mládež a šport), ako aj medzi formálnym a neformálnym a informálnym vzdelávacím prostredím a rôznymi právnymi subjektmi v rámci týchto sektorov;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 27 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27b)  „kľúčové kompetencie“ sú znalosti, zručnosti a postoje, ktoré každý človek potrebuje na osobné naplnenie a rozvoj, zamestnateľnosť, začlenenie do spoločnosti a aktívne občianstvo. Medzi kľúčové kompetencie patrí: gramotnosť, viacjazyčnosť, matematika, veda, technológia, inžinierstvo, digitálne kompetencie, osobné a sociálne kompetencie, schopnosť učiť sa, občianstvo, podnikavosť a kultúrne povedomie a vyjadrovanie;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom programu je podporovať vzdelávanie, odborný a osobný rozvoj ľudí v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe a mimo nej, a tým prispievať k udržateľnému rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti, a zároveň k posilneniu európskej identity. Program ako taký je kľúčovým nástrojom budovania európskeho vzdelávacieho priestoru, podpory pri realizácii európskej strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy so základnými sektorovými programami, napredovania v spolupráci zameranej na politiku v oblasti mládeže v rámci stratégie Únie pre mládež na roky 2019 – 2027 a rozvoja európskeho rozmeru v športe.

1.  Všeobecným cieľom programu je podporovať vzdelávanie, odborný a osobný rozvoj ľudí v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, vzdelávania dospelých a športu v Európe a mimo nej, a tým prispievať k udržateľnému rastu, dôstojnej zamestnanosti, sociálnej súdržnosti a začleňovaniu, ochrane životného prostredia a aktívnemu občianstvu, podporovať práva, hodnoty a účasť na demokratickom živote a zároveň posilňovať európsku identitu. Program ako taký je kľúčovým nástrojom budovania prístupného a inkluzívneho európskeho vzdelávacieho priestoru, podpory pri realizácii európskej strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže so základnými sektorovými programami, napredovania v spolupráci zameranej na politiku v oblasti mládeže v rámci stratégie Únie pre mládež na roky 2019 – 2027 a rozvoja európskeho rozmeru v športe.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať neformálnu vzdelávaciu mobilitu a aktívnu účasť mladých ľudí, ako aj spoluprácu, začleňovanie, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti mládeže;

b)  podporovať neformálnu a informálnu vzdelávaciu mobilitu a aktívnu účasť mladých ľudí, ako aj spoluprácu, začleňovanie, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti mládeže;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  podporovať celoživotné vzdelávanie všetkých občanov bez ohľadu na ich vek posilnením spolupráce medzi formálnym, neformálnym a informálnym prostredím vzdelávania a podporou flexibilných spôsobov vzdelávania;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  mobilita zamestnancov pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých;

d)  mobilita účastníkov vzdelávania dospelých a zamestnancov pôsobiacich v tejto oblasti;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  partnerstvá pre inovácie vo vzdelávaní a iných formách učenia sa prostredníctvom rozsiahlych akcií, ako sú aliancie pre vzdelávanie dospelých a partnerstvá pre medzisektorovú spoluprácu;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  partnerstvá pre excelentnosť, najmä európske univerzity, centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, a spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia;

b)  partnerstvá pre excelentnosť, napríklad centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave a spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia pri zabezpečení širokého geografického pokrytia týchto partnerstiev v celej Európe;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  partnerstvá pre inováciu s cieľom posilniť inovačnú kapacitu Európy;

c)  partnerstvá pre inováciu s cieľom posilniť udržateľnú inovačnú kapacitu Európy;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  príprava a implementácia všeobecných a sektorových politických programov Únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj s podporou siete EURYDICE alebo činností iných príslušných organizácií;

a)  príprava a implementácia všeobecných a sektorových politických programov Únie v oblasti inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj s podporou siete EURYDICE alebo činností iných príslušných organizácií;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  politický dialóg a spolupráca s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane celoúnijných sietí, európskych mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy;

c)  politický dialóg, podpora a spolupráca s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane celoúnijných sietí, európskych vnútroštátnych, regionálnych a miestnych mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, čo okrem iného zahŕňa štrukturálnu podporu;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  mobilita mladých ľudí;

a)  mobilita mladých ľudí vrátane mladých ľudí so zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  partnerstvá pre inovácie v rámci účasti mládeže prostredníctvom rozsiahlych akcií, ako sú pracovné združenia pre mládež;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  partnerstvá pre zvýšený dosah programu, najmä pomocou masovokomunikačných prostriedkov a nových digitálnych nástrojov;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  politický dialóg a spolupráca s príslušnými kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane celoúnijných sietí, európskych mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže, dialóg EÚ o mládeži, ako aj podpora Európskeho fóra mládeže;

c)  politický dialóg, spolupráca s príslušnými kľúčovými zainteresovanými stranami a ich podpora vrátane celoúnijných sietí, európskych mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže, štruktúrovaný dialóg, ako aj štrukturálna podpora Európskeho fóra mládeže a iných európskych mládežníckych organizácií;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  činnosti zamerané na šírenie informácií a zvyšovanie povedomia o výsledkoch a prioritách európskej politiky, ako aj o programe vrátane cien a ocenení v oblasti športu.

c)  činnosti zamerané na šírenie informácií a zvyšovanie povedomia o výsledkoch a prioritách európskej politiky, ako aj o programe vrátane cien a ocenení v oblasti športu, ktoré sú prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie rokov 2021 až 2027 predstavuje sumu 30 000 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie rokov 2021 až 2027 predstavuje sumu 41 097 000 000 EUR v stálych cenách.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  24 940 000 000 EUR na akcie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, z ktorých:

a)  83,5 % na centralizované a decentralizované akcie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, z ktorých:

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  najmenej 8 640 000 000 EUR by sa malo prideliť na akcie v oblasti vysokoškolského vzdelávania uvedené v článku 4 písm. a) a v článku 5 písm. a);

(1)  najmenej 34 % by sa malo prideliť na decentralizované akcie v oblasti vysokoškolského vzdelávania uvedené v článku 4 písm. a) a v článku 5 písm. a);

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  najmenej 5 230 000 000 EUR na akcie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy uvedené v článku 4 písm. b) a v článku 5 písm. a);

(2)  najmenej 25 % na decentralizované akcie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy uvedené v článku 4 písm. b) a v článku 5 písm. a);

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  najmenej 3 790 000 000 EUR na akcie v oblasti školského vzdelávania uvedené v článku 4 písm. c) a v článku 5 písm. a);

(3)  najmenej 15 % na decentralizované akcie v oblasti školského vzdelávania uvedené v článku 4 písm. c) a v článku 5 písm. a);

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  najmenej 1 190 000 000 EUR na akcie v oblasti vzdelávania dospelých uvedené v článku 4 písm. d) a v článku 5 písm. a);

(4)  najmenej 6 % na decentralizované akcie v oblasti vzdelávania dospelých uvedené v článku 4 písm. d) a v článku 5 písm. a);

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  450 000 000 EUR na akcie Jean Monnet uvedené v článku 7;

(5)  1,8 % na akcie Jean Monnet uvedené v článku 7;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno a – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  maximálne 20 % pre európske univerzity a minimálne 10 % pre centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave z decentralizovaného rozpočtu pre akcie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  3 100 000 000 EUR na akcie v oblasti mládeže uvedené v článkoch 8 až 10;

b)  10 % na akcie v oblasti mládeže uvedené v článkoch 8 až 10;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  550 000 000 EUR na akcie v oblasti športu uvedené v článkoch 11 až 13 a

c)  1,8 % na akcie v oblasti športu uvedené v článkoch 11 až 13 a

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  najmenej 960 000 000 EUR ako príspevok na prevádzkové náklady národných agentúr.

d)  3,2% ako príspevok na prevádzkové náklady národných agentúr.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Pri schvaľovaní žiadostí o mobilitu sa musí dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

4.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií, ako aj na pomoc týkajúcu sa prístupnosti.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Výška finančnej podpory poskytovanej formou grantov, jednorazových súm na cestovné výdavky či administratívne poplatky, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov sa musí každoročne prehodnocovať a prispôsobovať životným nákladom a nákladom na pobyt v hostiteľskej krajine, regióne alebo meste, ako aj cestovným podmienkam.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Náklady na zamestnancov organizácií, ktoré sa zúčastňujú na projektoch s intelektuálnymi výstupmi, musia byť založené na spravodlivom a rovnakom odmeňovaní. Výška nákladov na zamestnancov sa každoročne preskúma a aktualizuje podľa údajov Eurostatu.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  Na podporu začlenenia osôb, ktoré čelia ďalším prekážkam a vyžadujú osobitnú pomoc, bude na tento účel poskytnutý rozpočet na pokrytie nákladov na takúto pomoc, a to oddelene od hlavného rozpočtu na projekt.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia a členské štáty zabezpečia pri implementácii programu, najmä pri výbere účastníkov a udeľovaní grantov, aby sa vyvinulo úsilie na podporu sociálneho začleňovania a zlepšenia nadväzovania kontaktu s osobami s nedostatkom príležitostí.

2.  Komisia a členské štáty zabezpečia pri implementácii programu, najmä pri výbere účastníkov a udeľovaní grantov, aby sa vyvinulo úsilie na podporu sociálneho začleňovania a zlepšenia nadväzovania kontaktu s osobami s nedostatkom príležitostí. Zavedú sa dodatočné podporné služby s cieľom umožniť ľuďom s nedostatkom príležitostí bezbariérový prístup ku všetkým činnostiam a zabezpečiť ich pripravenosť z kultúrneho, sociálneho a aj jazykového hľadiska na pobyt v rámci vzdelávacej mobility. Za monitorovanie týchto podporných služieb zodpovedajú národné agentúry.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  S cieľom zlepšiť prístup k ľuďom s nedostatkom príležitostí a zabezpečiť bezproblémovú implementáciu programu môže Komisia upraviť granty alebo môže poveriť národné agentúry uvedené v článku 23, aby ich na základe objektívnych kritérií upravili, v záujme podpory akcií programu v oblasti mobility.

5.  S cieľom zlepšiť prístup ľudí s nedostatkom príležitostí a zabezpečiť bezproblémovú implementáciu programu môže Komisia upraviť granty alebo môže poveriť národné agentúry uvedené v článku 23, aby ich na základe objektívnych kritérií upravili, v záujme podpory akcií programu v oblasti mobility, napríklad tým, že takýmto jednotlivcom vopred poskytnú finančné prostriedky. Na pokrytie nákladov na takéto dodatočné podporné služby sa národným agentúram poskytne osobitný rozpočet. Národné agentúry zabezpečia, aby dodatočné náklady na prístupnosť a inkluzívnosť samy osebe neboli dôvodom na zamietnutie projektu.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku [108] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Okrem toho sa v pracovnom programe musí uviesť suma pridelená na každú akciu a rozdelenie finančných prostriedkov medzi členské štáty a tretie krajiny pridružené k programu, pokiaľ ide o akcie, ktoré sa majú riadiť prostredníctvom národnej agentúry. Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31.

Program sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku [108] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Okrem toho sa v pracovnom programe musí uviesť suma pridelená na každú akciu a rozdelenie finančných prostriedkov medzi členské štáty a tretie krajiny pridružené k programu, pokiaľ ide o akcie, ktoré sa majú riadiť prostredníctvom národnej agentúry. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 30 týkajúce sa prijatia pracovného programu a jeho prípadných zmien.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia a členské štáty musia zvýšiť úsilie o zjednodušenie postupov a zníženie vysokej administratívnej záťaže pre študentov, inštitúcie, ako aj pre hostiteľské spoločnosti zapojené do projektov Erasmus+, najmä pre tie, ktoré túto možnosť nevyužívajú dostatočne, s cieľom zlepšiť a uľahčiť rovnaký prístup, proces registrácie, potvrdzovania a uznávania. Komisia a národné agentúry musia štandardizovať kritériá prístupu s cieľom umožniť prístup čo najväčšiemu počtu žiadateľov.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Systémom podávania správ o výkonnosti sa zabezpečuje, aby prijímatelia finančných prostriedkov Únie v zmysle článku [2 ods. 5] nariadenia o rozpočtových pravidlách efektívne, účinne, včas a na primeranej úrovni podrobnosti zhromažďovali údaje na monitorovanie implementácie a hodnotenia programu. Na tento účel sa prijímateľom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

3.  Systémom podávania správ o výkonnosti sa zabezpečuje, aby prijímatelia finančných prostriedkov Únie v zmysle článku [2 ods. 5] nariadenia o rozpočtových pravidlách efektívne, účinne, včas a na primeranej úrovni podrobnosti zhromažďovali údaje rozčlenené podľa pohlavia na monitorovanie implementácie a hodnotenia programu. Na tento účel sa prijímateľom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu. Musí ho sprevádzať aj záverečné hodnotenie predchádzajúceho programu.

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však do 31. decembra 2024, s cieľom posúdiť účinnosť opatrení prijatých na splnenie cieľov programu a vyhodnotiť účinnosť programu, a v prípade potreby sa doplní legislatívnym návrhom na zmenu tohto nariadenia. Musí ho sprevádzať aj záverečné hodnotenie predchádzajúceho programu.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na konci obdobia implementácie, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, vykoná Komisia záverečné hodnotenie programu.

4.  Na konci obdobia implementácie, najneskôr však do 30. júna 2019, vykoná Komisia záverečné hodnotenie programu.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

5.  Komisia predloží hodnotiace správy Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Národné agentúry uvedené v článku 24 vypracujú jednotnú stratégiu, pokiaľ ide o účinné nadväzovanie kontaktu, ako aj šírenie a využívanie výsledkov činností podporovaných v kontexte akcií, ktoré riadia v rámci programu, pomáhajú Komisii vo všeobecnej úlohe šírenia informácií o programe vrátane informácií o akciách a činnostiach riadených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj o jeho výsledkoch, a informujú príslušné cieľové skupiny o akciách a činnostiach uskutočňovaných vo svojej krajine.

1.  Národné agentúry uvedené v článku 24 spolu s Komisiou vypracujú jednotnú celoúnijnú koordinovanú stratégiu, pokiaľ ide o účinné nadväzovanie kontaktu, ako aj šírenie a využívanie výsledkov činností podporovaných v kontexte akcií, ktoré riadia v rámci programu, a zároveň pomáhajú Komisii vo všeobecnej úlohe šíriť prístupným spôsobom informácie o programe vrátane informácií o akciách a činnostiach riadených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj o jeho výsledkoch, a informujú príslušné cieľové skupiny o akciách a činnostiach uskutočňovaných vo svojej krajine. Informácie o tomto programe sa poskytujú vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

4.  Komisia vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami spôsobom, ktorý je prístupný aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Mladí ľudia chápu program Erasmus+ predovšetkým ako program pre vysokoškolských študentov. Z tohto dôvodu sa na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni v rámci komunikačných a informačných opatrení kladie väčší dôraz na to, aby sa zreteľnejšie zviditeľnili rôzne oblasti a podprogramy súvisiace s každou oblasťou, pričom Komisia a členské štáty prezentujú odborné vzdelávanie a prípravu a mobilitu v tejto oblasti ako dôležitú voľbu, ktorá vedie k začleneniu do trhu práce a k sľubnej kariére, a tým zlepšujú viditeľnosť programov odborného vzdelávania a prípravy.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Program šíria a propagujú aj služby profesijného poradenstva v inštitúciách vzdelávania a odbornej prípravy a služby zamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty prijmú všetky potrebné a vhodné opatrenia na odstránenie akýchkoľvek právnych a administratívnych prekážok pre riadne fungovanie programu vrátane, ak je to možné, opatrení zameraných na riešenie problémov, ktoré vedú k ťažkostiam pri získavaní víz.

2.  Členské štáty prijmú všetky potrebné a vhodné opatrenia na odstránenie administratívnych prekážok pre riadne fungovanie programu vrátane, ak je to možné, opatrení zameraných na predchádzanie zdaňovaniu grantov, na uľahčenie prenosnosti práv medzi sociálnymi systémami Únie a na riešenie problémov, ktoré vedú k ťažkostiam pri získavaní víz, povolení na pobyt a iným právnym alebo administratívnym ťažkostiam, ktoré by mohli brániť prístupu k programu.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Národná agentúra zodpovedá za riadenie všetkých fáz projektového cyklu akcií, ktoré sú opísané v pracovnom programe uvedenom v článku [19], v súlade s [článkom 58 ods. 1 písm. c) bodom v) a vi)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.  Národná agentúra zodpovedá za riadenie všetkých fáz projektového cyklu akcií, ktoré sú opísané v pracovnom programe uvedenom v článku [19], v súlade s [článkom 58 ods. 1 písm. c) bodom v) a vi)] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Národná agentúra zabezpečí, aby boli projekty ľahko prístupné a inkluzívne. Zaručí kvalitné skúsenosti v rámci mobility na základe zásad stanovených v Európskej charte kvality mobility (2006/961/ES).

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Národné agentúry zabezpečia, aby rozpočty pre kľúčové opatrenia a sektory boli po každom kole žiadostí ľahko prístupné, čo umožní žiadateľom strategické plánovanie budúcich krokov, a tiež uverejnia výsledky výberu projektov a rozpočtové riadky, aby sa mohlo uskutočniť adekvátne externé monitorovanie programu. Komisia a členské štáty zabezpečia, aby sa pri výbere žiadateľov v rámci programu neuprednostňovali veľké inštitúcie pred malými alebo nedávno vytvorenými inštitúciami.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b.  Národná agentúra pravidelne komunikuje s prijímateľmi o programe (s jednotlivcami a organizáciami) s cieľom získať spätnú väzbu o programe, oznámiť ju Komisii a zlepšiť implementáciu programu na vnútroštátnej úrovni na základe ich spätnej väzby a odborných znalostí. 

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  S cieľom zabezpečiť jednotné implementovanie programu vo všetkých členských štátoch a vo všetkých tretích krajinách uvedených v článku 17 sa zorganizujú pravidelné stretnutia so sieťou národných agentúr.

7.  S cieľom zabezpečiť jednotné implementovanie programu vo všetkých členských štátoch a vo všetkých tretích krajinách uvedených v článku 17 sa zorganizujú pravidelné stretnutia, ako aj partnerské vzdelávacie činnosti so sieťou národných agentúr. Komisia podporuje výmenu osvedčených postupov a informácií, a to najmä vzhľadom na opatrenia týkajúce sa prístupnosti a primeraného prispôsobenia.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Komisia zlepší platformu na šírenie výsledkov projektov a zabezpečí rozhodnejší prístup k výmene osvedčených postupov a k medzinárodným výmenám názorov medzi národnými agentúrami, partnermi a príjemcami programu.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b.  Komisia poskytne podporu žiadateľom v programe na nájdenie medzinárodných partnerov, a to vývojom používateľsky jednoduchých platforiem, v ktorých sa kombinujú verejné informácie o rôznych prijímateľoch a ich projektoch.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 31

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Výbor sa môže schádzať v špecifickom zložení s cieľom riešiť sektorové otázky. Prípadne možno ad hoc a v súlade s rokovacím poriadkom výboru pozývať externých odborníkov vrátane zástupcov sociálnych partnerov, aby sa zúčastnili na jeho schôdzach ako pozorovatelia.

 

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Kvalitná vzdelávacia mobilita pre ľudí z rôznych prostredí.

(1)  Kvalitná a inkluzívna vzdelávacia mobilita pre ľudí z rôznych prostredí vrátane ľudí s nedostatkom príležitostí.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Referenčné čísla

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

14.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Emilian Pavel

18.6.2018

Prerokovanie vo výbore

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

40

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

EFDD

Laura Agea

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

  • [1] Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2006/961 z 18. decembra 2006 týkajúce sa medzinárodnej mobility v rámci Spoločenstva na účely vzdelávania a odbornej prípravy: Európska charta kvality mobility (Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006).

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Referenčné čísla

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Dátum predloženia EP

30.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

14.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

14.6.2018

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Milan Zver

1.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.10.2018

3.12.2018

 

 

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Liadh Ní Riada, Michel Reimon, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Dátum predloženia

4.3.2019

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Michel Reimon

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 18. marca 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia