Procedūra : 2018/0417(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0112/2019

Pateikti tekstai :

A8-0112/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/03/2019 - 10.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0297

PRANEŠIMAS     *
PDF 171kWORD 52k
28.2.2019
PE 633.050v02-00 A8-0112/2019

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl produktų, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti, iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 940/2014/ES

(COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėja: Iskra Mihaylova

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl produktų, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti, iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 940/2014/ES

(COM(2018)0825 – C8-0000/2019 – 2018/0417(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0825),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0034/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A8-0112/2019),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

2014 m. Taryba, vadovaudamasi SESV 349 straipsniu, priėmė sprendimą pratęsti specialiąją tvarką, pagal kurią galima sumažinti doko mokestį, taikomą tam tikriems Prancūzijos atokiausiuose regionuose gaminamiems produktams, arba visai jo netaikyti, ir nustatyti naują teisinę doko mokesčio sistemą, kuri galiotų nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Šios apmokestinimo sistemos tikslas yra atsverti kliūtis, su kuriomis susiduriama minėtosiose teritorijose (atokumą, priklausomybę nuo žaliavų ir energetinę priklausomybę, nedidelį rinkos dydį ir menką eksporto veiklą), paremti jų socialinį ir ekonominį vystymąsi bei užtikrinti, kad vietos įmonės taptų vėl konkurencingos, kompensuojant dalį papildomų gamybos sąnaudų, patiriamų vykdant gamybą Prancūzijos atokiausiuose regionuose.

Vadovaudamasi Tarybos sprendimo (2014 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. 940/2014/ES dėl doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos) 3 straipsniu, 2018 m. gruodžio 13 d. Komisija pateikė Tarybai ataskaitą, kurioje analizuojamas doko mokesčio tvarkos ekonominis ir socialinis poveikis, ir pasiūlymą iš dalies pakeisti sprendimo nuostatas. Šio pasiūlymo tikslas – suderinti produktų, kuriems gali būti taikomas apmokestinimo skirtumas, sąrašą, siekiant atsižvelgti į naujausias vietos ekonomikų permainas nuo tada, kai buvo priimtas sprendimas.

Šiuos pakeitimus Komisija siūlo remdamasi prašymu, kurį Prancūzijos valdžios institucijos pateikė 2018 m. kovo 15 d. ir kuriame pagrindžiama būtinybė suderinti Sprendimą Nr. 940/2014/ES.

Atsižvelgdama į tai, kad ši priemonė pagrįsta ir kad ja siekiama toliau skatinti ekonominę veiklą bei konkurencingumą atokiausiuose regionuose, tuo pačiu metu nepakenkiant vidaus rinkos darnai ir ES teisinei sistemai, pirmininkė siūlo patvirtinti šį pasiūlymą be pakeitimų, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsniu.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Produktai, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti

Nuorodos

COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS)

Konsultacijos su EP data

22.1.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

30.1.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

20.2.2019

Svarstymas komitete

20.2.2019

 

 

 

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Pateikimo data

28.2.2019

Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika