Процедура : 2018/2205(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0113/2019

Внесени текстове :

A8-0113/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.14

Приети текстове :

P8_TA(2019)0255

ДОКЛАД     
PDF 203kWORD 61k
28.2.2019
PE 626.783v02-00 A8-0113/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за финансовата 2017 година

(2018/2205(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за финансовата 2017 година

(2018/2205(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0095/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия(5), и по-специално член 24 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0113/2019),

1.  освобождава от отговорност директора на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2017 година

(2018/2205(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0095/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия(11), и по-специално член 24 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0113/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2017 година

(2018/2205(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0113/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 13 272 160 EUR, което представлява намаление с 16,38% в сравнение с 2016 г., което се дължи основно на намаляването на приходите, свързани с Регламента относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT); като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,72%, което постига планираната цел на Агенцията и представлява увеличение с 0,61% спрямо 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 75,81%, което представлява увеличение с 15,87% спрямо предходната година;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 122 606,52 EUR, което представлява 2,03% от общия размер на пренесената сума, като това показва значително намаление със 7,77% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  отбелязва със задоволство, че Агенцията използва определени мерки като ключови показатели за ефективност при оценката на добавената стойност, създавана чрез нейните дейности, и по-специално за оценка на въздействието на мрежовите кодекси и на насоките и за подобряване на нейното бюджетно управление;

4.  потвърждава, че Агенцията като цяло е изпълнила своята работна програма, въпреки значителните предизвикателства, свързани с наличните ресурси;

5.  отбелязва със задоволство, че Агенцията успя да приложи Регламента относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия и че 2017 г. беше първата пълна година за събирането на данни след основното прилагане на този регламент през 2016 г.; отбелязва също така, че през 2017 г. Агенцията достигна критичен етап с приемането на всички мрежови кодекси и насоки в сектора на електроенергията и природния газ и пренасочи вниманието си към проследяването и контрола върху прилагането на вече приетите мрежови кодекси и насоки;

6.  приветства факта, че Агенцията е възложила счетоводните услуги на Комисията и че споделя ресурси с други агенции в областта на управлението на човешките ресурси, управлението на информационните и комуникационните технологии, бюджета и финансите, възлагането на обществени поръчки и управлението на съоръжения;

Политика относно персонала

7.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 92,65%, като са били назначени 63 срочно наети служители от общо 68 свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 69 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 21 договорно наети служители и 3 командировани национални експерти;

8.  отбелязва със загриженост, че през 2017 г. човешките ресурси и бюджетните ограничения в Агенцията доведоха до рискове от закъснения, както и до необходимостта от преразглеждане на приоритетите във връзка с целите и намаляване на обхвата на някои доклади и становища; счита, че увеличаването на задачите и ролята на Агенцията изисква съответно увеличение на нейните ресурси и персонал;

9.  изразява съжаление по повод на дисбаланса в съотношението между половете при членовете на висшето ръководство на Агенцията, като 5 от общо 6 членове са мъже, а един е жена; изисква от Агенцията да предприеме мерки, които да гарантират по-добър баланс между половете в рамките на висшето ръководство;

10.  отбелязва, че Агенцията е приела образеца за решение на Комисията във връзка с политиката за защита на личното достойнство и борба с тормоза; признава, че Агенцията е организирала обучения и е осигурила възможности за провеждане на поверителни консултации;

11.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) с цел повишаване на информираността; отбелязва отговора на Агенцията, че четири от деветте обявления за свободни длъжности вече са публикувани на уебсайта на EPSO; разбира загрижеността на Агенцията относно разходите за писмени преводи;

Обществени поръчки

12.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Агенцията все още не бе използвала никой от инструментите, въведени от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); призовава Агенцията да въведе всички необходими инструменти за управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия в тази област напредък;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

13.  отбелязва съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и осигуряване на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва, че през октомври 2017 г. от административния съвет се е оттеглил член, за когото е бил установен потенциален конфликт на интереси;

14.  приветства предприетите допълнителни стъпки за повишаване на прозрачността относно дейностите на Агенцията чрез докладване за срещите на служителите на Агенцията с външни заинтересовани лица, и по-специално срещата на директора с лобисти, и публикуването на информация за това на уебсайта на Агенцията от януари 2018 г.;

Вътрешен контрол

15.  отбелязва, че през 2017 г. е била извършена оценка на ефективността на 16-те стандарта за вътрешен контрол на Агенцията; отбелязва със задоволство, че през 2017 г. не са били установени значителни или съществени слабости в стандартите за вътрешен контрол на Агенцията;

16.  отбелязва със загриженост, че съгласно доклада на Сметната палата архивираните данни относно REMIT се съхраняват на същото място като оригиналните данни, което създава значителен риск за непрекъснатостта на дейността в случай на големи бедствия; отбелязва отговора на Агенцията, че повторното пускане на сайта за аварийно възстановяване би изисквало допълнителни финансови ресурси;

17.  отбелязва, че през 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила пълна оценка на риска, включително по отношение на информационните технологии, с резултат изготвянето на нов стратегически план за одит на Агенцията за периода 2017 – 2019 г., и е определила темите за одит за следващия програмен период; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието на нещата по този въпрос;

18.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е извършила одит на функцията за управление на човешките ресурси на Агенцията; отбелязва със загриженост, че в критична препоръка се посочва липсата на установени насоки за докладването и разглеждането на потенциални случаи на измами и последствията от тях във връзка с набирането на персонал; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за смекчаване на риска;

Други коментари

19.  изразява загриженост за това, че през 2017 г. Агенцията не е извършила изчерпателен анализ на вероятните последици от Брексит за нейната организация, дейност и счетоводно отчитане; отбелязва все пак въз основа на отговора на Агенцията, че тя е извършила такъв анализ през 2018 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно последиците от Брексит и необходимите дейности в тази насока;

o

o o

20.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2019 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 33.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 33.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1

(5)

ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 33.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 33.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1

(11)

ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

OВ C 84/42, 17.3.2017 г., стр. 202.

(14)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 15 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност