Postup : 2018/2205(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0113/2019

Předložené texty :

A8-0113/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.14

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0255

ZPRÁVA     
PDF 188kWORD 56k
28.2.2019
PE 626.783v02-00 A8-0113/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) na rozpočtový rok 2017

(2018/2205(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2017

(2018/2205(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů(5), a zejména na článek 24 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2019),

1.  uděluje řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2017

(2018/2205(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů(11), a zejména na článek 24 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2017

(2018/2205(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0113/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazů příjmů a výdajů(13) Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 činil 13 272 160 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje snížení o 16,38 %, a to převážně v důsledku poklesu příjmů z operací na základě nařízení o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT); vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění 98,72 %, což znamená, že byl dosažen plánovaný cíl agentury a že došlo ke zvýšení oproti roku 2016 o 0,61 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 75,81 %, což oproti předcházejícímu roku představuje nárůst o 15,87 %;

Zrušení přenesených prostředků

2.  bere na vědomí tím, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 122 606,52 EUR, což představuje 2,03 % celkové přenesené částky a znamená výrazné snížení o 7,77 % oproti roku 2016;

Výkonnost

3.  s uspokojením konstatuje, že agentura používá některá měřítka, jako například klíčové ukazatele výkonnosti, k posouzení přidané hodnoty, kterou přináší jeho činnosti, zejména k odhadnutí dopadu síťových kodexů a pokynů a ke zlepšení řízení rozpočtu;

4.  uznává, že agentura celkově splnila svůj pracovní program navzdory značným problémům v souvislosti s dostupnými zdroji;

5.  s uspokojením bere na vědomí, že agentura si při uplatňování nařízení o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií vedla úspěšně a že rok 2017 byl prvním celým rokem, během něhož byly shromažďovány údaje v návaznosti na stěžejní uplatňování tohoto nařízení v roce 2016; bere rovněž na vědomí, že agentura v roce 2017 dosáhla zásadního mezníku, neboť přijala všechny kodexy sítě a rámcové pokyny pro elektřinu a plyn, což posouvá zaměření její činnosti na provázení a monitorování uplatňování již přijatých kodexů a pokynů;

6.  vítá skutečnost, že agentura pověřila svými účetními službami externě Komisi a že sdílí s jinými agenturami zdroje v oblastech řízení lidských zdrojů, správy informačních a komunikačních technologií, rozpočtu a financí, zadávání veřejných zakázek a správy budov;

Personální politika

7.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn ze 92,65 %, přičemž v agentuře pracovalo 63 ze 68 dočasných pracovníků schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání s 69 schválenými místy v roce 2016); bere na vědomí, že kromě toho pro agenturu v roce 2017 pracovalo 21 smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci;

8.  se znepokojením konstatuje, že lidské zdroje a rozpočtová omezení představovala v agentuře v roce 2017 nebezpečí vzniku prodlev a rovněž potřebu přehodnotit prioritu cílů a nezbytnost snížit rozsah některých zpráv a stanovisek; domnívá se, že jakékoli posílení úkolů a úlohy agentury vyžaduje odpovídající zvýšení jejích zdrojů a zaměstnanců;

9.  lituje genderové nerovnováhy mezi členy vrcholného vedení agentury, kde 5 z 6 členů jsou muži a jen 1 je žena; žádá agenturu, aby přijala opatření k zajištění genderově vyrovnanějšího složení svého vrcholného vedení;

10.  bere na vědomí, že agentura přijala vzorové rozhodnutí Komise, kterým se stanoví politika na ochranu lidské důstojnosti a k předcházení obtěžování; oceňuje, že agentura uspořádala školení a umožnila důvěrné poradenství;

11.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrových řízení na volná pracovní místa i na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO); bere na vědomí odpověď agentury, že na internetových stránkách úřadu EPSO již byla zveřejněna čtyři z devíti oznámení výběrových řízení na volná pracovní místa; chápe znepokojení agentury v souvislosti s náklady na překlad;

Zadávání zakázek

12.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura na konci roku 2017 ještě nepoužívala žádné nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); žádá agenturu, aby zavedla všechny nezbytné nástroje k řízení postupů zadávání veřejných zakázek a orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o pokroku dosaženém v této věci;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

13.  bere na vědomí stávající opatření agentury a její snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; bere na vědomí, že v říjnu 2017 odstoupil z funkce jeden člen správní rady, u něhož byl zjištěn potenciální střet zájmů;

14.  vítá další kroky učiněné ve snaze zvýšit transparentnost činností agentury tím, že jsou oznamovány schůzky zaměstnanců agentury s externími zúčastněnými stranami, konkrétně schůzky ředitele s lobbisty a informace o nich jsou k dispozici na internetových stránkách agentury od ledna 2018;

Vnitřní kontroly

15.  konstatuje, že v roce 2017 byla posouzena účinnost šestnácti standardů vnitřní kontroly agentury; s uspokojením konstatuje, že v roce 2017 nebyly ve standardech vnitřní kontroly agentury shledány žádné značné ani významné nedostatky;

16.  s uspokojením se ze zprávy účetního dvora dozvídá, že zálohová data týkající se nařízení REMIT jsou uchovávána na stejném místě jako originální data, čímž vzniká značné riziko pro nepřetržitost fungování v případě vážných havárií; bere na vědomí odpověď agentury, že obnovení střediska obnovy dat po havárii by vyžadovalo, aby byly agentuře přiděleny další finanční zdroje;

17.  konstatuje, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl v roce 2016 plné posouzení rizik, včetně rizik u IT, a na jeho základě byl vypracován nový strategický plán agentury pro audit na období 2017–2019 a byly stanoveny okruhy auditu pro příští plánovací období; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace v této věci;

18.  zjišťuje, že útvar IAS provedl audit fungování řízení lidských zdrojů v agentuře; se znepokojením konstatuje, že jedno kritické doporučení upozorňuje na to, že nejsou formulovány pokyny pro oznamování a vyřizování případů potenciálního podvodu a jejich důsledků v oblasti náboru zaměstnanců; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních přijatých ke zmírnění tohoto rizika;

Další připomínky

19.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že agentura neprovedla komplexní analýzu pravděpodobného dopadu brexitu na svou organizaci, činnosti a účetnictví; konstatuje však z odpovědi agentury, že takovouto analýzu provedla v roce 2018; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dopadu brexitu a o potřebných krocích;

o

o o

20.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2019(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 33.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 33.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 33.

(8)

Úř. věst. C .434, 30.11.2018, s. 33.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 84/42, 17.3.2017, s. 202.

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Poslední aktualizace: 15. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí