Procedure : 2018/2205(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0113/2019

Indgivne tekster :

A8-0113/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.14

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0255

BETÆNKNING     
PDF 177kWORD 59k
28.2.2019
PE 626.783v02-00 A8-0113/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017

(2018/2205(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017

(2018/2205(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder(5), særlig artikel 24,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 10,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0113/2019),

1.  meddeler direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017

(2018/2205(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder(11), særlig artikel 24,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 10,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0113/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017

(2018/2205(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0113/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder ("agenturet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 13 272 160 EUR, hvilket svarer til et fald på 16,38 % i forhold til 2016, hvilket hovedsagelig skyldes et fald i indtægterne i forbindelse med forordningen om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT); der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  noterer sig med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,72 %, hvorved agenturets fastsatte mål blev opfyldt, og hvilket udgør en stigning på 0,61 % i forhold til 2016; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 75,81 %, hvilket svarer til en stigning på 15,87 % i forhold til det foregående år;

Bortfald af fremførsler

2.  bemærker, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 122 606,52 EUR, hvilket svarer til 2,03 % af det samlede fremførte beløb og udgør en nedgang på 7,77 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker med tilfredshed, at agenturet anvender visse foranstaltninger som centrale resultatindikatorer til at vurdere merværdien af dets aktiviteter, navnlig med henblik på at vurdere virkningen af netregler og retningslinjer samt forbedre budgetforvaltningen;

4.  anerkender, at agenturet generelt har opfyldt sit arbejdsprogram på trods af betydelige udfordringer forbundet med de tilgængelige ressourcer;

5.  bemærker med tilfredshed, at agenturet har haft succes med at gennemføre forordningen om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne, og at 2017 var det første hele år med dataindsamling, efter at forordningen blev gennemført i hovedtræk i 2016; bemærker ligeledes, at agenturet i 2017 nåede en kritisk milepæl med vedtagelsen af alle netregler og retningslinjer for elektricitet og gas, og at det skiftede fokus til at ledsage og overvåge gennemførelsen af de allerede vedtagne netregler og retningslinjer;

6.  glæder sig over, at agenturet har outsourcet regnskabsafdelingerne til Kommissionen og deler ressourcer med andre agenturer inden for forvaltning af menneskelige ressourcer, forvaltning af informations- og kommunikationsteknologi, budget og finans, indkøb og facility management;

Personalepolitik

7.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 92,65 % pr. 31. december 2017, med 63 midlertidigt ansatte ud af de 68 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 69 godkendte stillinger i 2016); bemærker endvidere, at 21 kontraktansatte og tre udstationerede nationale eksperter arbejdede for agenturet i 2017;

8.  bemærker med bekymring, at de menneskelige ressourcer og budgetbegrænsningerne i agenturet i 2017 skabte risici for forsinkelser og nødvendiggjorde omprioritering af mål og mindskning af omfanget af visse rapporter og udtalelser; mener, at enhver styrkelse af agenturets opgaver og rolle kræver en tilsvarende forøgelse af dets ressourcer og personale;

9.  beklager den skæve kønsfordeling i agenturets øverste ledelse, hvor 5 ud af 6 er mænd, og 1 er en kvinde; anmoder agenturet om at træffe foranstaltninger til at sikre en bedre balance mellem kønnene i den øverste ledelse;

10.  bemærker, at agenturet har vedtaget Kommissionens modelafgørelse om politikken for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; anerkender, at det har arrangeret uddannelseskurser og givet mulighed for fortrolig rådgivning;

11.  glæder sig over Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted med henblik på at skabe større opmærksomhed herom; noterer sig agenturets svar om, at fire af de ni stillingsopslag allerede er blevet offentliggjort på EPSO's websted; forstår agenturets bekymringer for så vidt angår udgifter til oversættelse;

Udbud

12.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet ved udgangen af 2017 endnu ikke havde anvendt nogen af de værktøjer, som Kommissionen havde lanceret med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjemand, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-procurement); opfordrer agenturet til at indføre de nødvendige værktøjer til håndtering af udbudsprocedurer og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort på dette område;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

13.  anerkender agenturets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; noterer sig, at et medlem af bestyrelsen, for hvem der blev konstateret en potentiel interessekonflikt, trådte tilbage i oktober 2017;

14.  glæder sig over de yderligere skridt, der er taget for at styrke gennemsigtigheden i agenturets aktiviteter, idet agenturet har aflagt rapport om de møder, som dets medarbejdere har haft med eksterne interessenter, navnlig direktørens møder med lobbyister, og siden januar 2018 har offentliggjort disse på sit websted;

Interne kontroller

15.  bemærker, at der i 2017 blev foretaget en vurdering af effektiviteten af agenturets 16 interne kontrolstandarder; bemærker med tilfredshed, at der i 2017 ikke blev konstateret nogen betydelige eller væsentlige svagheder i agenturets interne kontrolstandarder;

16.  noterer sig med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at backupdata vedrørende REMIT er lagret på samme sted som de oprindelige data, hvilket medfører en betydelig risiko for forretningskontinuitet i tilfælde af større katastrofer; noterer sig agenturets svar om, at en genoprettelse af katastrofeberedskabscentret ville kræve yderligere finansielle ressourcer;

17.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en fuldstændig risikovurdering, herunder med hensyn til IT, i 2016, hvilket førte til en ny strategisk revisionsplan for agenturet for perioden 2017-2019, og formulerede revisionsemnerne for den næste planlægningsperiode; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om enhver udvikling i denne forbindelse;

18.  bemærker, at IAS gennemførte en revision af agenturets personaleforvaltningsfunktion; bemærker med bekymring, at der i en kritisk anbefaling blev peget på manglen på etablerede retningslinjer for indberetning og håndtering af potentielle tilfælde af svig og resultaterne heraf i forbindelse med ansættelse af personale; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes for at imødegå denne risiko;

Andre bemærkninger

19.  udtrykker sin bekymring over, at agenturet ikke foretog en omfattende analyse i 2017 af, hvordan brexit kunne forventes at indvirke på dets organisation, operationer og regnskaber; bemærker imidlertid på baggrund af agenturets svar, at det foretog en sådan analyse i 2018; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om indvirkningen af brexit og de nødvendige foranstaltninger;

o

o o

20.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2019(14) om agenturernes performance, økonomiske forvaltning og kontrol.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 33.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 33.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 33.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 33.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(11)

EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 84/42 af 17.3.2017, s. 202.

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.

Seneste opdatering: 15. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik