Menetlus : 2018/2205(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0113/2019

Esitatud tekstid :

A8-0113/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.14

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0255

RAPORT     
PDF 169kWORD 58k
28.2.2019
PE 626.783v02-00 A8-0113/2019

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2205(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2205(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8‑0095/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 713/2009 (millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet)(5), eriti selle artiklit 24,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0113/2019),

1.  annab heakskiidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2205(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8‑0095/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(10), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 713/2009 (millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet)(11), eriti selle artiklit 24,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0113/2019),

1.  annab heakskiidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2205(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0113/2019),

A.  arvestades, et Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(13) kohaselt oli ameti 2017. aasta lõplik eelarve 13 272 160 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes 16,38 % suurust vähenemist, mis on peamiselt tingitud energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse kohase tegevuse tulude vähenemisest; arvestades, et ameti kogu eelarve tuleb liidu eelarvest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal kohaldatud eelarve jälgimise meetmete tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,72 %, millega täideti ameti kavandatud eesmärk ning mis on 2016. aastaga võrreldes 0,61 % suurem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 75,81 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 15,87 % suurem;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  märgib, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 122 606,52 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 2,03 % ja on 2016. aastaga võrreldes (7,77 %) tunduvalt väiksem;

Tulemused

3.  märgib rahuloluga, et amet kasutab teatavaid meetmeid tulemuslikkuse põhinäitajatena, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust, eelkõige selleks, et hinnata võrgueeskirjade ja suuniste mõju ning parandada eelarve haldamist;

4.  võtab teadmiseks, et amet on oma tööprogrammi üldiselt täitnud, vaatamata kasutatavate ressurssidega seotud märkimisväärsetele probleemidele;

5.  tunneb heameelt, et ametil õnnestus energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määrust rakendada ning et 2017. aasta oli esimene täisaasta, mil koguti andmeid pärast selle määruse rakendama hakkamist 2016. aastal; märgib samuti, et 2017. aastal jõudis amet kõigi elektri- ja gaasivõrgueeskirjade ja suuniste vastuvõtmisega kriitilise tähtsusega verstapostini ning viis rõhuasetuse juba vastuvõetud võrgueeskirjade ja suuniste rakendamisega kaasas käimisele ja seirele;

6.  väljendab rahulolu selle üle, et amet tellib raamatupidamisteenused komisjonilt ja jagab teiste ametitega vahendeid personalihalduse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia halduse, eelarve ja rahastamise, hangete ja vahendite haldamise valdkonnas;

Personalipoliitika

7.  märgib, et 31. detsembri 2017. aasta seisuga oli ametikohtade loetelust täidetud 92,65 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 68 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 63 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 69); märgib, et 2017. aastal töötas ameti heaks ka 21 lepingulist töötajat ja kolm lähetatud riiklikku eksperti;

8.  märgib murega, et ameti piiratud inimressursid ja eelarve tõid 2017. aastal kaasa viivituste ohu ning seetõttu oli vaja eesmärke ümber hinnata ning mõne aruande ja arvamuse mahtu vähendada; on seisukohal, et ameti ülesannete ja rolli igasugune suurendamine eeldab ameti ressursside ja töötajate arvu vastavat suurendamist;

9.  peab kahetsusväärseks, et ameti kõrgema juhtkonna liikmete hulgas valitseb sooline tasakaalustamatus, sest kuuest liikmest viis on mehed ja üks on naine; palub ametil võtta meetmeid, mis tagaksid kõrgema juhtkonna hulgas parema soolise tasakaalu;

10.  märgib, et amet on vastu võtnud komisjoni näidisotsuse inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise poliitika kohta; võtab teadmiseks, et amet korraldas koolituskursusi ja võimaldas konfidentsiaalset nõustamist;

11.  peab kiiduväärseks kontrollikoja soovitust avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil, et parandada teabe levikut; võtab teadmiseks ameti vastuse, et üheksast vaba ametikoha teatest on neli juba EPSO veebisaidil avaldatud; mõistab ameti muret seoses tõlkekuludega;

Hanked

12.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud amet veel kasutusele võtnud ühtegi komisjoni poolt käiku lastud vahendit, mille eesmärk on võtta hankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); palub, et amet võtaks hankemenetluste haldamiseks kõik vajalikud vahendid kasutusele ja annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

13.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja jätkuvad pingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning rikkumisest teatajate kaitse; võtab teadmiseks ühe haldusnõukogu liikme tagasiastumise 2017. aasta oktoobris, kuna tema puhul tuvastati potentsiaalne huvide konflikt;

14.  tunneb heameelt edasiste sammude üle, mida on astutud ameti tegevuse läbipaistvuse suurendamiseks teabe andmisega ameti töötajate kohtumiste kohta väliste sidusrühmadega, nimelt direktori kohtumiste kohta lobitöötajatega, ning võimaluse üle selle teabega alates jaanuarist 2018 ameti veebisaidil tutvuda;

Sisekontroll

15.  märgib, et 2017. aastal hinnati ameti 16 sisekontrollistandardi tulemuslikkust; märgib tunnustavalt, et 2017. aastal ei ilmnenud ameti sisekontrollistandardites ühtegi märkimisväärset või sisulist puudust;

16.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murelikult, et varuandmeid, mis on seotud energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määrusega, säilitatakse algupäraste andmetega samas kohas, mis tekitab märkimisväärse riski talitluspidevusele suurõnnetuste korral; võtab teadmiseks ameti vastuse, et avariitaastekoha taasloomine nõuaks täiendavaid rahalisi vahendeid;

17.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus viis 2016. aastal läbi täieliku riskihindamise, sh infotehnoloogia osas, ning koostas ameti uue auditistrateegia aastateks 2017–2019 ja sõnastas järgmise kavandamisperioodi audititeemad; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada selles valdkonnas tehtud edusammudest;

18.  märgib, et siseauditi talitus auditeeris ameti personalihaldust; märgib murega, et kriitilise tähtsusega soovituses toodi välja, et puuduvad kinnitatud suunised võimalikest pettusejuhtumitest ja nende tulemustest teatamiseks ja selliste juhtumite käsitlemiseks töötajate töölevõtmise valdkonnas; palub, et amet teataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle ohu leevendamiseks võetud meetmetest;

Muud märkused

19.  tunneb muret, et amet ei analüüsinud 2017. aastal põhjalikult Brexiti võimalikku mõju oma organisatsioonile, tegevusele ja raamatupidamisele; võtab samas ameti vastuse põhjal teadmiseks, et see analüüs tehti 2018. aastal; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru Brexiti mõju ja nõutavate meetmete kohta;

o

o o

20.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2019. aasta resolutsioonile(14) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 33.

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 33.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

ELT L 211, 14.8.2009, lk 1.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 33.

(8)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 33.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(11)

ELT L 211, 14.8.2009, lk 1.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT C 84/42, 17.3.2017, lk 202.

(14)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0000.

Viimane päevakajastamine: 15. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika