Menettely : 2018/2205(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0113/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0113/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0255

MIETINTÖ     
PDF 168kWORD 59k
28.2.2019
PE 626.783v02-00 A8-0113/2019

vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2205(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2205(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0095/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 713/2009(5) ja erityisesti sen 24 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0113/2019),

1.  myöntää energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2205(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0095/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 713/2009(11) ja erityisesti sen 24 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0113/2019),

1.  hyväksyy energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2205(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0113/2019),

A.  toteaa, että energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 13 272 160 euroa, mikä merkitsee 16,38 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna, mikä johtuu pääasiassa energian tukkumarkkinoiden eheyttä ja tarkasteltavuutta koskevan REMIT-asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien tulojen vähenemisestä; toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,72 prosenttia, mikä merkitsee viraston suunnitellun tavoitteen saavuttamista ja 0,61 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 75,81 prosenttia, mikä merkitsee 15,87 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 122 606,52 euroa eli 2,03 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 7,77 prosentin huomattavaa vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto käyttää tiettyjä keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla arvioidaan sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa ja erityisesti verkkosääntöjen ja suuntaviivojen vaikutusta, ja parannetaan sen talousarviohallintoa;

4.  panee merkille, että virasto saavutti yleisesti työohjelmansa tavoitteet käytettävissä oleviin resursseihin liittyvistä huomattavista haasteista huolimatta;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on onnistunut panemaan täytäntöön asetuksen energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta ja että vuosi 2017 oli vuonna 2016 tapahtuneen asetuksen täytäntöönpanon jälkeen ensimmäinen täysi vuosi, jolta tiedot kerättiin; panee myös merkille, että virasto saavutti vuonna 2017 ratkaisevan virstanpylvään, kun kaikki sähkö- ja kaasualan verkkosäännöt hyväksyttiin, ja että sen painopiste siirtyy jo hyväksyttyjen verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanon seurantaan ja valvontaan;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on siirtänyt kirjanpitotoimintonsa komissiolle ja jakaa resursseja muiden virastojen kanssa henkilöstöhallinnon, tieto- ja viestintätekniikan hallinnoinnin, talousarvion ja rahoituksen, hankintojen ja toimitilojen hallinnoinnin aloilla;

Henkilöstöpolitiikka

7.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukon viroista/toimista oli täytettynä 92,65 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 68 väliaikaisesta toimesta 63 oli täytettynä (verrattuna 69 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 virastossa työskenteli lisäksi 21 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kolme kansallista asiantuntijaa;

8.  panee huolestuneena merkille, että viraston henkilöresurssien ja talousarvion rajallisuus vuonna 2017 aiheutti viivästymisriskejä ja että tavoitteita oli priorisoitava uudelleen ja tiettyjen raporttien ja lausuntojen laajuutta oli rajoitettava; katsoo, että viraston tehtävien ja roolin kaikenlainen vahvistaminen edellyttää, että sen resursseja ja henkilöstöä lisätään vastaavasti;

9.  pitää valitettavana viraston ylemmän johdon jäsenten sukupuolten epätasapainoa, kun viisi jäsentä kuudesta on miehiä ja yksi nainen; kehottaa virastoa parantamaan sukupuolten tasapuolista edustusta viraston ylemmässä johdossa;

10.  panee merkille, että virasto on hyväksynyt komission mallipäätöksen toimintapolitiikasta, jolla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ennaltaehkäistään häirintää; toteaa, että se on järjestänyt koulutusta ja tarjonnut mahdollisuuden luottamukselliseen neuvontaan;

11.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivuilla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; panee merkille viraston vastauksen, jonka mukaan yhdeksästä avointa tointa koskevasta ilmoituksesta neljä on julkaistu EPSOn verkkosivuilla; ymmärtää viraston huolen käännöskustannuksista;

Hankinnat

12.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että virasto ei ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); kehottaa virastoa ottamaan käyttöön kaikki tarvittavat välineet hankintamenettelyjen hallintaa varten ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistymisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

13.  panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee merkille, että mahdollisen eturistiriidan kohteena ollut johtokunnan jäsen erosi lokakuussa 2017;

14.  pitää myönteisinä lisätoimia, joiden tarkoituksena on lisätä viraston toiminnan avoimuutta raportoimalla viraston henkilöstön ulkoisten sidosryhmien kanssa pitämistä kokouksista ja etenkin johtajan tapaamisista edunvalvojien kanssa, ja näiden tietojen julkaisemista viraston verkkosivustolla tammikuusta 2018 alkaen;

Sisäinen valvonta

15.  panee merkille, että arvio viraston kuudentoista sisäisen valvonnan standardin vaikuttavuudesta toteutettiin vuonna 2017; panee tyytyväisenä merkille, että viraston sisäisen valvonnan standardeissa ei vuonna 2017 ilmennyt merkittäviä tai olennaisia heikkouksia;

16.  panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että REMIT-tietojen varmuuskopioita säilytetään nykyisin samassa paikassa alkuperäisten tietojen kanssa, mistä aiheutuu mittava riski toiminnan jatkuvuudelle suurten katastrofien aikana; panee merkille viraston vastauksen, jonka mukaan tarvitaan lisärahoitusta, jotta palautusjärjestelmä katastrofitilanteiden varalle voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön;

17.  toteaa, että komission sisäisen tarkastuksen osasto (IAS) suoritti vuonna 2016 kattavan riskinarvioinnin, myös tietotekniikan osalta, ja laati sen perusteella virastolle uuden strategisen tarkastussuunnitelman vuosiksi 2017–2019 ja määritteli tarkastuskohteet seuraavaa suunnittelujaksoa varten; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

18.  toteaa, että IAS tarkasti viraston henkilöstöhallinnon; panee huolestuneena merkille, että kriittisessä suosituksessa viitattiin mahdollisten petostapausten raportointia ja käsittelyä koskevan ohjeistuksen puuttumiseen sekä niiden vaikutuksiin henkilöstön rekrytoinnissa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteuttamistaan tätä riskiä lieventävistä toimenpiteistä;

Muita huomautuksia

19.  toteaa huolestuneena, että virasto ei tehnyt kokonaisvaltaista analyysiä vuonna 2017 brexitin todennäköisistä vaikutuksista viraston organisaatioon, toimintoihin ja tileihin; panee kuitenkin merkille viraston vastauksen, jonka mukaan se teki tällaisen analyysin vuonna 2018; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle brexitin vaikutuksista ja tarvittavista toimista;

o

o o

20.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  vastaan

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 33.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 33.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 33.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 33.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 84/42, 17.3.2017, s. 202.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö