Postupak : 2018/2205(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0113/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0113/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.14

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0255

IZVJEŠĆE     
PDF 180kWORD 57k
28.2.2019
PE 626.783v02-00 A8-0113/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER) za financijsku godinu 2017.

(2018/2205(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER) za financijsku godinu 2017.

(2018/2205(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu(2) o jamstvu u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12.veljače 2012. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora(5), a posebno njezin članak 24.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2019),

1.  daje razrješnicu direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2017.

(2018/2205(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(7),

–  uzimajući u obzir izjavu(8) o jamstvu u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 26. listopada 2012. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora(11), a posebno njezin članak 24.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0000/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2017.

(2018/2205(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0000/2019),

A.   budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(13), konačni proračun Agencije za suradnju energetskih regulatora (dalje u tekstu: „Agencija”) za financijsku godinu 2017. iznosio 13 272 160 EUR, što čini smanjenje od 16,38 % u odnosu na 2016. godinu, uglavnom zbog smanjenja prihoda povezanog s aktivnostima u skladu s Uredbom o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije („uredba REMIT”); budući da se cijeli proračun Agencije financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom primjećuje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 98,72 %, čime je Agencija ispunila zacrtani cilj i ostvarila povećanje od 0,61 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 75,81 %, što je povećanje od 15,87 % u odnosu na prethodnu godinu;

Ukidanje prijenosa

2.  prima na znanje da je ukidanje prijenosa iz 2016. u 2017. iznosilo 122 606,52 EUR, što predstavlja 2,03 % ukupnog prenesenog iznosa, odnosno znatno smanjenje od 7,77 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  sa zadovoljstvom primjećuje da Agencija primjenjuje određene mjere kao ključne pokazatelje uspješnosti za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti, osobito za procjenu učinka mrežnih kodeksa i smjernica, te za poboljšanje upravljanja proračunom;

4.  potvrđuje da je Agencija općenito ostvarila svoj program rada unatoč znatnim izazovima povezanima s dostupnim resursima;

5.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija uspjela provesti Uredbu o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije te da je 2017. bila prva cijela godina prikupljanja podataka nakon glavne provedbe te Uredbe 2016.; također primjećuje da je Agencija dosegnula kritičnu prekretnicu donošenjem svih mrežnih kodeksa i smjernica za električnu energiju i plin te je fokus preusmjerila na praćenje i nadziranje provedbe već donesenih mrežnih kodeksa i smjernica;

6.  pozdravlja činjenicu da je Agencija eksternalizirala svoje računovodstvene usluge Komisiji i da dijeli resurse s drugim agencijama u području upravljanja ljudskim resursima, upravljanja informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, proračuna i financija, nabave i upravljanja objektima;

Kadrovska politika

7.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 92,65 % plana radnih mjesta, tj. imenovana su 63 privremena djelatnika od 68 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 69 odobrenih radnih mjesta 2016.); primjećuje da je 2017. za Agenciju također radio 21 ugovorni djelatnik i troje upućenih nacionalnih stručnjaka;

8.  sa zabrinutošću primjećuje da je zbog kadrovskih i proračunskih ograničenja Agencije 2017. ona bila izložena rizicima od kašnjenja te napominje nužnost ponovnog određivanja prioriteta ciljeva i smanjenja opsega nekih izvješća i mišljenja; smatra da svako povećanje zadaća i uloge Agencije iziskuje i odgovarajuće povećanje njezinih resursa i broja zaposlenika;

9.  žali zbog rodne neravnoteže među članovima višeg rukovodstva Agencije s obzirom na to da je od 6 njegovih članova 5 muškaraca i jedna žena; traži od Agencije da poduzme mjere kako bi se zajamčila bolja rodna ravnoteža među njezinim višim rukovodstvom;

10.  napominje da je Agencija usvojila oglednu odluku Komisije o politici zaštite dostojanstva osobe i sprečavanja uznemiravanja; potvrđuje da je Agencija organizirala informativna predavanja i omogućila povjerljivo savjetovanje;

11.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO) kako bi se povećao publicitet; prima na znanje odgovor Agencije da su četiri od devet oglasa o slobodnim radnim mjestima već objavljena na internetskoj stranici EPSO-a; razumije zabrinutost Agencije zbog troškova prevođenja;

Javna nabava

12.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija do kraja 2017. još uvijek nije koristila nijedan od alata koje je Komisija uspostavila s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); poziva Agenciju da uvede sve alate potrebne za upravljanje postupcima javne nabave i da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnica o napretku postignutom u tom području;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

13.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja sukoba interesa i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; prima na znanje ostavku člana Administrativnog odbora u listopadu 2017. za kojeg je utvrđen potencijalni sukob interesa;

14.  pozdravlja daljnje korake poduzete kako bi se povećala transparentnost aktivnosti Agencije izvješćivanjem o sastancima koje osoblje Agencije održava s vanjskim dionicima, konkretno, o sastanku direktora s lobistima, te pozdravlja njihovu dostupnost na internetskoj stranici Agencije od siječnja 2018.;

Unutarnje kontrole

15.  prima na znanje da je 2017. provedena procjena učinkovitosti 16 standarda unutarnje kontrole Agencije; sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2017. nisu utvrđeni ozbiljni ili značajni nedostaci u standardima unutarnje kontrole Agencije;

16.  sa zabrinutošću konstatira na temelju izvješća Revizorskog suda da se sigurnosna kopija podataka u vezi s uredbom REMIT pohranjuje na istoj lokaciji kao izvorni podaci, zbog čega postoji znatan rizik za kontinuitet poslovanja u slučaju katastrofa velikih razmjera; prima na znanje odgovor Agencije da bi za ponovno uspostavljanje mjesta za oporavak u slučaju katastrofe bila nužna dodatna financijska sredstva;

17.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju Komisije (IAS) 2016. provela cjelovitu procjenu rizika, uključujući i procjenu za IT, koja je rezultirala novim strateškim planom revizije Agencije za razdoblje od 2017. do 2019., te da je sastavila teme revizije za sljedeće razdoblje planiranja; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o razvoju događaja o tom pitanju;

18.  konstatira da je IAS proveo reviziju funkcije Agencije za upravljanje ljudskim resursima; sa zabrinutošću primjećuje da je u ključnoj preporuci ukazano na nepostojanje utvrđenih smjernica za prijavljivanje i rješavanje mogućih slučajeva prijevare i izvješćivanje o njihovim ishodima u području zapošljavanja osoblja; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o mjerama poduzetim za ublažavanje tog rizika;

Ostale primjedbe

19.  izražava zabrinutost zbog toga što Agencija 2017. nije provela sveobuhvatnu analizu vjerojatnog učinka Brexita na njezin ustroj, poslovanje i računovodstvenu dokumentaciju; međutim, prima na znanje odgovor Agencije da je provela takvu analizu 2018. godine; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o učinku Brexita i potrebnim mjerama;

o

o o

20.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018., str. 33.

(2)

SL C 434, 30.11.2018., str. 33.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 211, 14.8.2009., str. 1.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 434, 30.11.2018., str. 33.

(8)

SL C 434, 30.11.2018., str. 33.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 211, 14.8.2009., str. 1.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 84/42, 17.3.2017., str. 202.

(14)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti