Procedure : 2018/2205(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0113/2019

Ingediende teksten :

A8-0113/2019

Debatten :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 13.14

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0255

VERSLAG     
PDF 173kWORD 58k
28.2.2019
PE 626.783v02-00 A8-0113/2019

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2205(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Petri Sarvamaa

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2205(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), en met name artikel 70,

–  gezien Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators(5), en met name artikel 24,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0113/2019),

1.  verleent de directeur van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2017;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2205(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van het antwoord van het Agentschap(7),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(8) voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(9), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), en met name artikel 70,

–  gezien Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators(11), en met name artikel 24,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(12), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0113/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2017;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2205(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0113/2019),

A.  overwegende dat de definitieve begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators ("het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2017 volgens de staat van ontvangsten en uitgaven(13) 13 272 160 EUR bedroeg, een stijging van 16,38 % ten opzichte van 2016; hetgeen voornamelijk te wijten is aan de daling van de inkomsten uit de verrichtingen in verband met de verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (REMIT); overwegende dat de begroting van het Agentschap volledig wordt gefinancierd uit de begroting van de Unie;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Agentschap betreffende het begrotingsjaar 2017 (hierna: "het verslag van de Rekenkamer") heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van de het Agentschap betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Financieel en begrotingsbeheer

1.  stelt met tevredenheid vast dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2017 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 98,72 %, waarmee het streefcijfer van het Agentschap is gehaald en een stijging van 0,61 % ten opzichte van 2016 is gerealiseerd; stelt vast dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 75,81 % bedroeg, een stijging van 15,87 % ten opzichte van het voorgaande jaar;

Annulering van overdrachten

2.  stelt vast dat de annuleringen van overdrachten van 2016 naar 2017 122 606,52 EUR bedroegen, d.w.z. 2,03 % van het totale overgedragen bedrag, een opmerkelijke daling met 7,77 % ten opzichte van 2016;

Prestaties

3.  stelt met tevredenheid vast dat het Agentschap bepaalde maatregelen gebruikt als kernprestatie-indicatoren om de toegevoegde waarde van zijn activiteiten te beoordelen, met name om de impact te ramen van netcodes en richtsnoeren, en om zijn begrotingsbeheer te verbeteren;

4.  erkent dat het Agentschap in het algemeen zijn werkprogramma heeft verwezenlijkt, ondanks de aanzienlijke uitdagingen met betrekking tot de beschikbare middelen;

5.  stelt met waardering vast dat het Agentschap erin is geslaagd de verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie ten uitvoer te leggen en dat 2017 het eerste volledige jaar van gegevensverzameling was na de elementaire tenuitvoerlegging van deze verordening in 2016; merkt eveneens op dat het Agentschap in 2017 een cruciale mijlpaal heeft bereikt met de goedkeuring van alle netcodes en richtsnoeren voor elektriciteit en gas en dat het zich voortaan concentreert op het begeleiden en monitoren van de tenuitvoerlegging van de reeds vastgestelde netcodes en richtsnoeren;

6.  is ingenomen met het feit dat het Agentschap de boekhoudkundige diensten heeft uitbesteed aan de Commissie en voorzieningen deelt met andere agentschappen op het gebied van personeelsbeheer, beheer van informatie- en communicatietechnologie, begroting en financiering, aanbestedingen en faciliteitenbeheer;

Personeelsbeleid

7.  stelt vast dat de personeelsformatie op 31 december 2017 voor 92,65 % ingevuld was, aangezien 63 tijdelijke functionarissen waren aangesteld van de 68 tijdelijke functionarissen die in het kader van de begroting van de Unie waren toegestaan (tegenover 69 toegestane posten in 2016); stelt vast dat in 2017 bovendien 21 contractanten en 3 gedetacheerde nationale deskundigen voor het Agentschap werkten;

8.  stelt met bezorgdheid vast dat de personele middelen en de budgettaire beperkingen van het Agentschap in 2017 een risico inhielden voor vertragingen, waardoor de prioriteiten van de doelstellingen moesten worden herschikt en de reikwijdte van sommige verslagen en adviezen moest worden beperkt; is van mening dat elke uitbreiding van de taken en de rol van het Agentschap gepaard moet gaan met een overeenkomstige verhoging van de middelen en het personeel;

9.  betreurt het genderonevenwicht in het hoger management van het Agentschap, waar vijf van de zes personen man zijn en één vrouw; verzoekt het Agentschap voor een beter genderevenwicht te zorgen binnen zijn hoger management;

10.  merkt op dat het Agentschap het modelbesluit van de Commissie heeft goedgekeurd voor een beleid ter bescherming van de persoonlijke waardigheid en ter voorkoming van intimidatie; neemt kennis van het feit dat het Agentschap opleidingssessies heeft georganiseerd en vertrouwelijke counseling mogelijk heeft gemaakt;

11.  is ingenomen met de suggestie van de Rekenkamer om vacatures ook te publiceren op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) om er meer de aandacht op te vestigen; neemt kennis van het antwoord van het Agentschap dat vier van de negen vacatures op de EPSO-website zijn gepubliceerd; begrijpt de bezorgdheid van het Agentschap wat de vertaalkosten betreft;

Aanbestedingsprocedures

12.  neemt kennis van de opmerking in het verslag van de Rekenkamer dat het Agentschap eind 2017 nog geen gebruik maakte van de instrumenten die de Commissie heeft ingezet voor de invoering van één oplossing voor de elektronische uitwisseling van informatie met derden die deelnemen aan openbare aanbestedingsprocedures (e‑aanbesteding); verzoekt het Agentschap alle nodige instrumenten voor het beheer van aanbestedingsprocedures in te voeren en bij de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de op dit gebied geboekte vooruitgang;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

13.  neemt kennis van de bestaande maatregelen en de lopende inspanningen van het Agentschap om te zorgen voor transparantie, preventie en beheer van belangenconflicten en bescherming van klokkenluiders; neemt kennis van het ontslag in oktober 2017 van een lid van de raad van bestuur bij wie een mogelijk belangenconflict was vastgesteld;

14.  is ingenomen met de bijkomende stappen die zijn ondernomen om de transparantie van de activiteiten van het Agentschap te vergroten door verslag uit te brengen over de vergaderingen van het personeel van het Agentschap met externe belanghebbenden, met name de vergaderingen van de directeur met lobbyisten, en de publicatie ervan op de website van het Agentschap sinds januari 2018;

Interne controles

15.  merkt op dat in 2017 een beoordeling is uitgevoerd van de doeltreffendheid van de 16 internecontrolenormen; stelt met tevredenheid vast dat in 2017 geen aanzienlijke of wezenlijke zwakheden in de internecontrolenormen van het Agentschap zijn vastgesteld;

16.  neemt bezorgd kennis van de opmerking in het verslag van de Rekenkamer dat de back-upgegevens met betrekking tot REMIT op dezelfde locatie worden opgeslagen als de oorspronkelijke gegevens, hetgeen een aanzienlijk risico vormt voor de bedrijfscontinuïteit in geval van grote rampen; neemt kennis van het antwoord van het Agentschap dat het opnieuw instellen van de gegevensuitwijklocatie extra financiële middelen zou vergen;

17.  merkt op dat de dienst Interne Audit (IAS) van de Commissie in 2016 een volledige risicobeoordeling heeft uitgevoerd, ook met betrekking tot IT, met als resultaat een nieuw strategisch auditplan voor het Agentschap voor de periode 2017-2019 en de auditonderwerpen voor de volgende programmeringsperiode heeft geformuleerd; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen op dit gebied;

18.  merkt op dat de IAS een audit heeft uitgevoerd van de personeelsbeheersfunctie van het Agentschap; stelt met bezorgdheid vast dat in een kritische aanbeveling werd gewezen op het ontbreken van vaste richtsnoeren voor het melden en behandelen van mogelijke fraudegevallen en de resultaten daarvan op het gebied van de aanwerving van personeel; verzoekt het Agentschap bij de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de maatregelen die zijn genomen om dit risico te beperken;

Overige opmerkingen

19.  spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat het Agentschap in 2017 geen uitgebreide analyse heeft uitgevoerd van de impact die de brexit waarschijnlijk zal hebben op zijn organisatie, activiteiten en boekhouding; neemt echter kennis van het antwoord van het Agentschap dat het deze analyse heeft uitgevoerd in 2018; verzoekt het Agentschap verslag uit te brengen bij de kwijtingsautoriteit over de gevolgen van de brexit en de maatregelen die moeten worden genomen;

o

o o

20.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van ... 2019(14) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

20.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Petra Kammerevert

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

(1)

PB C 434 van 30.11.2018, blz. 33.

(2)

PB C 434 van 30.11.2018, blz. 33.

(3)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)

PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

(5)

PB L 211 van 14.8.2009, blz. 1.

(6)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(7)

PB C 434 van 30.11.2018, blz. 33.

(8)

PB C 434 van 30.11.2018, blz. 33.

(9)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(10)

PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

(11)

PB L 211 van 14.8.2009, blz. 1.

(12)

PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.

(13)

PB C 84/42 van 17.3.2017, blz. 202.

(14)

Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2019)0000.

Laatst bijgewerkt op: 13 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid