Procedură : 2018/2205(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0113/2019

Texte depuse :

A8-0113/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.14

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0255

RAPORT     
PDF 181kWORD 60k
28.2.2019
PE 626.783v02-00 A8-0113/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2205(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2205(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei(5), în special articolul 24,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0113/2019),

1.  acordă directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2205(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(10), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei(11), în special articolul 24,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0113/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2205(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0113/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(13), bugetul definitiv al Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 13 272 160 EUR, ceea ce reprezintă o reducere de 16,38 % față de bugetul pentru 2016, care se datorează în principal scăderii veniturilor legate de operațiunile aferente Regulamentului privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT); întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) declară, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2017 (denumit în continuare „raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,72 %, fiind astfel realizat obiectivul preconizat de Agenție; această rată de execuție bugetară reprezintă o creștere de 0,61 % față de 2016; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 75,81 %, ceea ce reprezintă o creștere de 15,87 % în comparație cu exercițiul precedent;

Anularea reportărilor

2.  ia act de faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 122 606,52 EUR, reprezentând 2,03 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o scădere considerabilă, de 7,77 %, față de 2016;

Performanța

3.  constată cu satisfacție că Agenția folosește anumite măsuri ca indicatori-cheie de performanță pentru a determina valoarea adăugată a activităților sale, în special pentru a estima impactul codurilor de rețea și al orientărilor, și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

4.  ia act de faptul că, per ansamblu, Agenția și-a realizat programul de lucru, în pofida unor provocări semnificative legate de resursele disponibile;

5.  constată cu satisfacție că Agenția a reușit să pună în aplicare regulamentul privind integritatea și transparența pieței angro de energie și că 2017 a fost primul an complet de colectare a datelor ca urmare a punerii în aplicare de bază a acestui regulament în 2016; ia act, de asemenea, de faptul că, în 2017, Agenția a ajuns la un moment crucial prin adoptarea tuturor codurilor de rețea și a liniilor directoare în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale și s-a concentrat pe însoțirea și monitorizarea implementării codurilor de rețea și a orientărilor deja adoptate;

6.  salută faptul că Agenția a externalizat serviciile de contabilitate Comisiei și partajează resursele cu alte agenții în domeniile gestionării resurselor umane, gestionării tehnologiei informației și comunicațiilor, bugetului și finanțelor, achizițiilor publice și gestionării dotărilor;

Politica de personal

7.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 92,65 %, fiind ocupate 63 de posturi de agenți temporari din cele 68 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 69 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 21 de agenți contractuali și trei experți naționali detașați;

8.  constată cu îngrijorare că constrângerile bugetare și legate de resursele umane ale Agenției din 2017 au creat riscuri de întârziere, precum și necesitatea de a redefini prioritățile în materie de obiective și de a reduce amploarea unor rapoarte și avize; consideră că orice consolidare a sarcinilor și a rolului Agenției necesită o creștere corespunzătoare a resurselor și a personalului său;

9.  regretă dezechilibrul de gen în ceea ce privește membrii conducerii superioare a Agenției, cinci din șase fiind de sex masculin, iar unul de sex feminin; solicită Agenției să ia măsuri pentru a asigura un echilibru de gen mai bun în cadrul conducerii sale superioare;

10.  constată că Agenția a adoptat decizia-tip a Comisiei în care se expune politica pentru protecția demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; ia act de faptul că Agenția a organizat ședințe de formare și a asigurat ședințe de consiliere confidențiale;

11.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate și pe site-ul internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO), pentru a difuza mai pe larg aceste informații; ia act de răspunsul Agenției potrivit căruia patru dintre cele nouă anunțuri de posturi vacante au fost deja publicate pe site-ul internet al EPSO; înțelege preocuparea Agenției cu privire la costurile de traducere;

Achizițiile

12.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, la sfârșitul lui 2017, Agenția nu folosea încă niciunul dintre instrumentele lansate de Comisie pentru a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); invită Agenția să introducă toate instrumentele necesare pentru a gestiona procedurile de achiziții publice și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest domeniu;

Prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și transparența

13.  ia act de măsurile aplicate de Agenție și efortul constant depus de acesta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor; ia act de demisia unui membru din consiliul de administrație în octombrie 2017, în cazul căruia a fost identificat un potențial conflict de interese;

14.  salută măsurile suplimentare luate pentru a spori transparența activităților Agenției prin raportarea întâlnirilor dintre personalul Agenției și părțile interesate externe, și anume întâlnirile directorului cu lobbyiști, precum și disponibilitatea acestora pe site-ul internet al Agenției începând din ianuarie 2018;

Controalele interne

15.  ia act de faptul că o evaluare a eficacității celor 16 standarde de control intern ale Agenției a fost realizată în 2017; constată cu satisfacție că, în 2017, nu au fost constatate deficiențe semnificative sau substanțiale în standardele de control intern ale Agenției;

16.  constată cu îngrijorare, din raportul Curții, că datele de backup cu privire la REMIT sunt stocate în același loc ca și datele originale, ceea ce creează un risc considerabil pentru continuitatea activității în caz de dezastre majore; ia act de răspunsul Agenției potrivit căruia reinstituirea sitului de recuperare în caz de dezastru ar necesita resurse financiare suplimentare;

17.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a efectuat o evaluare completă a riscurilor, inclusiv în ceea ce privește sistemele informatice, în 2016, rezultatul fiind un nou plan strategic de audit pentru Agenție pentru perioada 2017-2019 și a formulat subiecte de audit pentru următoarea perioadă de planificare; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la eventuale evoluții în acest sens;

18.  observă că IAS a efectuat un audit privind funcția de gestionare a resurselor umane a Agenției; constată cu îngrijorare că o recomandare critică a indicat lipsa unor orientări clare pentru raportarea și gestionarea potențialelor cazuri de fraudă și a rezultatelor acestora în ceea ce privește recrutarea personalului; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru a atenua riscurile;

Alte observații

19.  își exprimă îngrijorarea că Agenția nu a efectuat în 2017 o analiză cuprinzătoare a posibilului impact pe care Brexit îl va avea asupra organizării, a operațiunilor și a conturilor sale; constată, însă, din răspunsul Agenției, că aceasta a efectuat o astfel de analiză în 2018; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune despre impactul Brexit și acțiunile necesare;

o

o

20.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2019(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p. 33.

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p. 33.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)

JO L 211, 14.8.2009, p. 1.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 434, 30.11.2018, p. 33.

(8)

JO C 434, 30.11.2018, p. 33.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(11)

JO L 211, 14.8.2009, p. 1.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

JO C 84/42, 17.3.2017, p. 202.

(14)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0000.

Ultima actualizare: 15 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate