Postup : 2018/2205(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0113/2019

Predkladané texty :

A8-0113/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.14

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0255

SPRÁVA     
PDF 189kWORD 59k
28.2.2019
PE 626.783v02-00 A8-0113/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov (ACER) v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017

(2018/2205(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov (ACER) v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017

(2018/2205(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8‑0095/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(5), a najmä na jeho článok 24,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0113/2019),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) za rozpočtový rok 2017

(2018/2205(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie(8) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8‑0095/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(11), a najmä na jeho článok 24,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0113/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017;

2.  Poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov (ACER) v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017

(2018/2205(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0113/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov predstavoval konečný rozpočet(13) Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 sumu 13 272 160 EUR, čo predstavuje zníženie o 16,38 % v porovnaní s rokom 2016, a to najmä v dôsledku zníženia príjmov súvisiacich s nariadením o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT); keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,72 %, čím sa dosiahol plánovaný cieľ agentúry a čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 0,61 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 75,81 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 15,87 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 122 606,52 EUR, čo predstavuje 2,03 % celkovej prenesenej sumy a značné zníženie o 7,77 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  s uspokojením konštatuje, že agentúra používa určité opatrenia ako kľúčové ukazovatele výkonnosti na posúdenie pridanej hodnoty, ktorú poskytujú jej činnosti, najmä na odhad vplyvu sieťových predpisov a usmernení a na zlepšenie svojho rozpočtového riadenia;

4.  uznáva, že agentúra vo svojom pracovnom programe celkovo splnila svoj pracovný program napriek významným výzvam v súvislosti s dostupnými zdrojmi;

5.  s uznaním berie na vedomie, že sa jej podarilo vykonať nariadenie o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou a že rok 2017 bol prvým celým rokom, počas ktorého sa zbierali údaje po tom, ako v roku 2016 došlo k vykonaniu hlavných ustanovení tohto nariadenia; konštatuje zároveň, že v roku 2017 agentúra dosiahla zásadný míľnik pri prijímaní všetkých sieťových predpisov a usmernení v oblasti elektrickej energie a plynu a svoju pozornosť zamerala na podporu a monitorovanie vykonávania už prijatých sieťových predpisov a usmernení;

6.  víta skutočnosť, že agentúra externe poverila Komisiu službami v oblasti účtovníctva a spoločne využívala zdroje s inými agentúrami v oblasti riadenia ľudských zdrojov, riadenia informačných a komunikačných technológií, rozpočtu a financií, verejného obstarávania a riadenia zariadení;

Personálna politika

7.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 92,65 %, pričom zo 68 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 69 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 63 dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 21 zmluvných zamestnancov a troch vyslaných národných expertov;

8.  so znepokojením konštatuje, že ľudské zdroje a rozpočtové obmedzenia agentúry v roku 2017 predstavujú riziko oneskorení, ako aj potrebu prehodnotenia hlavných cieľov a zníženia rozsahu niektorých správ a stanovísk; domnieva sa, že akékoľvek rozšírenie úloh a postavenia agentúry si vyžiada zodpovedajúce navýšenie jej zdrojov a zamestnancov;

9.  vyjadruje poľutovanie nad rodovou nerovnováhou medzi členmi vrcholového manažmentu agentúry, pričom 5 zo 6 zástupcov sú muži; žiada agentúru, aby prijala opatrenia na zabezpečenie lepšej rodovej vyváženosti v rámci svojho vrcholového manažmentu;

10.  berie na vedomie, že agentúra prijala vzorové rozhodnutie Komisie o politike v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; uznáva, že organizovala školenia a umožnila dôverné poradenstvo;

11.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO), aby sa zvýšila publicita; berie na vedomie odpoveď agentúry, že štyri z deviatich oznámení o voľných pracovných miestach už boli uverejnené na webovom sídle úradu EPSO; chápe znepokojenie agentúry v súvislosti s nákladmi na preklad;

Verejné obstarávanie

12.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra do konca roka 2017 nezačala používať žiadne z nástrojov, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); vyzýva agentúru, aby zaviedla všetky potrebné nástroje na riadenie postupov verejného obstarávania a predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto oblasti;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

13.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; berie na vedomie odstúpenie člena riadiacej rady v októbri 2017, v prípade ktorého bol zistený možný konflikt záujmov;

14.  víta ďalšie kroky prijaté s cieľom zvýšiť transparentnosť činností agentúry prostredníctvom podávania správ o stretnutiach zamestnancov agentúry s externými zainteresovanými stranami, a to najmä stretnutí riaditeľa s lobistami, a ich dostupnosť na webovom sídle agentúry od januára 2018;

Vnútorné kontroly

15.  berie na vedomie, že v roku 2017 sa uskutočnilo hodnotenie účinnosti šestnástich noriem vnútornej kontroly agentúry; s uspokojením konštatuje, že v roku 2017 sa v normách vnútornej kontroly agentúry neprejavili žiadne významné ani závažné nedostatky;

16.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa záložné údaje týkajúce sa nariadenia REMIT uchovávajú na rovnakom mieste ako pôvodné údaje, čo predstavuje značné riziko pre kontinuitu činnosti v prípade veľkých katastrof; berie na vedomie odpoveď agentúry, že opätovné zriadenie centra na obnovu po havárii by si vyžadovalo dodatočné finančné zdroje;

17.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal v roku 2016 úplné posúdenie rizika, a to aj pokiaľ ide o IT, ktoré viedlo k vypracovaniu nového strategického plánu auditov agentúry na obdobie 2017 – 2019 a k sformulovaniu tém auditu na ďalšie plánovacie obdobie; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o každom vývoji v tejto oblasti;

18.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit vykonal audit funkcie agentúry v oblasti riadenia ľudských zdrojov; so znepokojením konštatuje, že kritické odporúčanie poukázalo na nedostatok stanovených usmernení pre oznamovanie a riešenie potenciálnych prípadov podvodov a ich dôsledkov v oblasti prijímania zamestnancov; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na zmiernenie tohto rizika;

Ďalšie pripomienky

19.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že agentúra nevykonala komplexnú analýzu pravdepodobného vplyvu brexitu na svoju organizáciu, činnosti a účty; berie však na vedomie odpoveď agentúry, že v roku 2018 vykonala takúto analýzu; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vplyve brexitu a o potrebných opatreniach;

o

o o

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(14) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ L 434, 30.11.2018, s. 1. 33.

(2)

Ú. v. EÚ L 434, 30.11.2018, s. 1. 33.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ L 434, 30.11.2018, s. 1. 33.

(8)

Ú. v. EÚ L 434, 30.11.2018, s. 1. 33.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v EÚ C 84/42, 17.3.2017, s. 202.

(14)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posledná úprava: 15. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia