Postopek : 2018/2205(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0113/2019

Predložena besedila :

A8-0113/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.14

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0255

POROČILO     
PDF 181kWORD 52k
28.2.2019
PE 626.783v02-00 A8-0113/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) za proračunsko leto 2017

(2018/2205(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017

(2018/2205(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev(5) in zlasti člena 24,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2019),

1.  podeli razrešnico direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017

(2018/2205(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev(11) in zlasti člena 24,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2019),

1.  odobri zaključni račun Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017

(2018/2205(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0113/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev(13) (v nadaljevanjem besedilu: agencija) njen končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 13.272.160 EUR, kar je 16,38 % manj kot leta 2016, to pa je v glavnem posledica zmanjšanja prihodkov, povezanega z uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT); ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 98,72 %, kar je v skladu z načrtovanim ciljem agencije in 0,61 % več kot leta 2016; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 75,81 %, kar je 15,87 % več kot leto prej;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2.  ugotavlja, da je agencija razveljavila 122.606,52 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 2,03 % vseh prenesenih sredstev in precej manj (7,77 %) kot leta 2016;

Uspešnost

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija uporablja nekatere ukrepe kot ključne kazalnike uspešnosti za oceno dodane vrednosti, ki jo zagotavljajo njene dejavnosti, zlasti za oceno učinka omrežnih kodeksov in smernic ter za izboljšanje upravljanja proračuna;

4.  priznava, da je agencija, kljub precejšnjim izzivom, povezanim z razpoložljivimi viri, na splošno uresničila svoj delovni program;

5.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agenciji uspelo izvajati uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga ter da je bilo leto 2017 prvo polno leto zbiranja podatkov po začetku izvajanja jedra te uredbe leta 2016; ugotavlja tudi, da je agencija leta 2017 dosegla kritičen mejnik s sprejetjem vseh kodeksov in smernic za omrežja električne energije in plina ter preusmerila svojo osredotočenost na spremljanje in nadziranje izvajanja že sprejetih kodeksov in smernic za omrežja;

6.  pozdravlja, da je agencija prenesla računovodske storitve na Komisijo in deli sredstva z drugimi agencijami na področjih upravljanja človeških virov, upravljanja informacijskih in komunikacijskih tehnologij, proračuna in financ, javnih naročil in upravljanja objektov;

Kadrovska politika

7.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 92,65-odstotno, saj je bilo od 68 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije, zaposlenih 63 začasnih uslužbencev (v primerjavi z 69 odobrenimi delovnimi mesti leta 2016); poleg tega ugotavlja, da je za agencijo v letu 2017 delalo 21 pogodbenih uslužbencev in tri napoteni nacionalni strokovnjaki;

8.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so omejitve človeških virov in proračuna agencije v letu 2017 predstavljale tveganje za zamude in pa tudi potrebo po ponovni določitvi prednostnih ciljev in zmanjšanju obsega nekaterih poročil in mnenj; meni, da je za kakršno koli povečanje nalog in vloge agencije potrebno ustrezno povečanje njenih virov in števila zaposlenih;

9.  obžaluje neuravnoteženo zastopanost spolov na višjih vodstvenih položajih agencije, saj je bilo med 6 vodilnimi uslužbenci 5 moških in ena ženska; poziva agencijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila bolj uravnoteženo zastopanost spolov na višjih vodstvenih položajih;

10.  ugotavlja, da je agencija sprejela vzorčni sklep Komisije o politiki za zaščito človekovega dostojanstva in preprečevanje nadlegovanja; priznava, da je organizirala usposabljanje in omogočila zaupno svetovanje;

11.  pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj objavi razpis za prosta delovna mesta tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), da bi povečala obveščenost javnosti; je seznanjen z odgovorom agencije, da so bila štiri od devetih obvestil o prostih delovnih mestih že objavljena na spletnem mestu urada EPSO; razume zaskrbljenost agencije glede stroškov prevajanja;

Javno naročanje

12.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da agencija konec leta 2017 še ni uporabljala orodij, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (e-javno naročanje); poziva agencijo, naj uvede vsa potrebna orodja za upravljanje postopkov javnih naročil in organu za podelitev razrešnice poroča o napredku na tem področju;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

13.  potrjuje, da je agencija uvedla ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter zaščito žvižgačev; je seznanjen, da je oktobra 2017 odstopil član upravnega odbora, pri katerem je bilo odkrito morebitno nasprotje interesov;

14.  pozdravlja nadaljnje ukrepe za povečanje preglednosti dejavnosti agencije s poročanjem o sestankih, ki jih imajo uslužbenci agencije z zunanjimi deležniki, in sicer o sestanku direktorja z lobisti, in njihovi razpoložljivosti na spletnem mestu agencije od januarja 2018;

Notranje kontrole

15.  ugotavlja, da je bila leta 2017 izvedena ocena učinkovitosti šestnajstih standardov notranje kontrole agencije; z zadovoljstvom ugotavlja, da ocena standardov notranje kontrole v agenciji leta 2017 ni razkrila večjih ali pomembnih pomanjkljivosti;

16.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so rezervni podatki v zvezi z uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga shranjeni na isti lokaciji kot izvirni podatki, kar povzroča precejšnje tveganje za neprekinjeno poslovanje v primeru večjih nesreč; je seznanjen z odgovorom agencije, da bi bila potrebna dodatna finančna sredstva za ponovno vzpostavitev delovanja po nesreči;

17.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo v letu 2016 opravila celovito oceno tveganja, vključno v zvezi z IT, rezultat pa je bil nov strateški revizijski načrt za agencijo za obdobje 2017–2019; ugotavlja, da je služba oblikovala revizijske teme za naslednje obdobje načrtovanja; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o razvoju dogodkov v zvezi s tem;

18.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo opravila revizijo funkcije agencije za upravljanje človeških virov; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je kritično priporočilo opozorilo na pomanjkanje uveljavljenih smernic za poročanje o morebitnih primerih goljufij in njihovo obravnavo ter njihove rezultate na področju zaposlovanja osebja; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za zmanjšanje tega tveganja;

Druge pripombe

19.  je zaskrbljen, ker agencija v letu 2017 ni izvedla celovite analize verjetnega učinka brexita na organizacijo, delovanje in računovodske izkaze; vendar iz odgovora agencije ugotavlja, da je tako analizo izvedla leta 2018; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o učinku brexita in zahtevanih ukrepih;

o

o o

20.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019(14) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str. 33.

(2)

UL C 434, 30.11.2018, str. 33.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 211, 14.8.2009, str. 1.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 434, 30.11.2018, str. 33.

(8)

UL C 434, 30.11.2018, str. 33.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(11)

UL L 211, 14.8.2009, str. 1.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL C 84/42, 17.3.2017, str. 202.

(14)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2019)0000.

Zadnja posodobitev: 14. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov