Διαδικασία : 2018/2206(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0114/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0114/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0256

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 196kWORD 63k
28.2.2019
PE 626.784v02-00 A8-0114/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2206(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2206(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0096/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(5), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0114/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Φορέα για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2206(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0096/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(9) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(10), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(11), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0114/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2206(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0114/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(13), ο οριστικός προϋπολογισμός της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 4 246 000 EUR, το ίδιο ποσό με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2017 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,94 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 3,74 % σε σύγκριση με το 2016· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 86,92 %, το οποίο συνιστά σημαντική αύξηση κατά 9,73 % σε σύγκριση με το 2016·

2.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η Υπηρεσία ζήτησε μεταφράσεις από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέσσερις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων· σημειώνει ότι, δεδομένου πως το οργανόγραμμα είχε ήδη καλυφθεί, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω αίτηση για μετάφραση δεν ήταν δικαιολογημένη· σημειώνει, με βάση την απάντηση της Υπηρεσίας, ότι το αίτημα υποβλήθηκε επειδή η διαχειριστική επιτροπή της Υπηρεσίας ζήτησε τη δημιουργία εφεδρικών πινάκων για το 75 % των επαγγελματικών προφίλ, με στόχο να διατηρηθεί το ποσοστό κενών θέσεων κάτω από 15 % προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την υψηλή κινητικότητα του προσωπικού·

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  αναγνωρίζει ότι οι διαγραφές των μεταφορών από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 20 412 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 2,53 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,76 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιεί διάφορα είδη μέτρων ως βασικούς δείκτες επιδόσεων για να αξιολογείται η προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές της καθώς και για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της·

5.  αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία αναθεώρησε τη στρατηγική της, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά και στην τεχνολογία, προκειμένου να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τη διαφύλαξη του ανοικτού διαδικτύου και τη συνδεσιμότητα·

6.  σημειώνει με ανησυχία ότι η Υπηρεσία δεν μοιράζεται πόρους με άλλους οργανισμούς· καλεί την Υπηρεσία να εξετάσει τις δυνατότητες κοινής χρήσης των υπηρεσιών και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει στην κατεύθυνση αυτή·

7.   σημειώνει ότι η Υπηρεσία έχει αναθέσει τις λογιστικές της υπηρεσίες στην Επιτροπή· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία, με βάση την απάντηση της Επιτροπής Υπηρεσίας, ότι, παρά το γεγονός ότι οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές μεταβολές στις διαδικασίες και στο λογιστικό σύστημα της Υπηρεσίας, αυτό δεν έχει επανεπικυρωθεί από το 2013· σημειώνει την απάντηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία η προσέγγιση επικύρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη· καλεί την Υπηρεσία να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα·

8.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής να ενσωματωθεί στον ιδρυτικό κανονισμό της Υπηρεσίας μια υποχρεωτική περιοδική εξωτερική αξιολόγηση των επιδόσεων, ανά πενταετία·

Πολιτική προσωπικού

9.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το οργανόγραμμα ήταν καλυμμένο κατά 100%, με τον διορισμό 14 έκτακτων υπαλλήλων στις 14 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 15 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, το 2017 εργάστηκαν για την Υπηρεσία εννέα συμβασιούχοι υπάλληλοι και τέσσερις αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες·

10.  σημειώνει με ανησυχία ότι η Υπηρεσία επηρεάστηκε αρνητικά από το υψηλότερο δυνατό ποσοστό περικοπής 12,5 %, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εφαρμογή της μείωσης κατά 5 % των θέσεων προσωπικού, που δημοσιεύτηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017, μολονότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 ανέθεσε πρόσθετα καθήκοντα στην Υπηρεσία·

11.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Υπηρεσίας, δεδομένου ότι 24 από τα 29 μέλη της είναι άνδρες και 5 γυναίκες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη σημασία που έχει η εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων κατά την υποβολή των προτάσεών τους για τον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

12.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία έχει εγκρίνει απόφαση σχετικά με την πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας του προσώπου και την πρόληψη της παρενόχλησης, και ότι διενεργείται η εκπαίδευση εμπιστευτικών συμβούλων·

13.  σημειώνει με ανησυχία ότι, το 2017, η μέση περίοδος απασχόλησης στην Υπηρεσία ήταν μόλις 2,7 έτη, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην μεγάλη εναλλαγή προσωπικού· κατανοεί ότι η Υπηρεσία αγωνίζεται να προσελκύσει επαγγελματίες, μεταξύ άλλων λόγω του χαμηλού συντελεστή διόρθωσης των μισθών της χώρας υποδοχής (74,9 %)· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η μείωση των θέσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης κατά τα τελευταία έτη, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα καθήκοντα που αποκτήθηκαν, αύξησε τον φόρτο εργασίας του προσωπικού της Υπηρεσίας· τονίζει ότι η κατάσταση αυτή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας της· αναγνωρίζει ότι η διοίκηση εργάζεται συνεχώς για τη θέσπιση μέτρων μετριασμού και καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο θέμα αυτό·

Σύναψη συμβάσεων

14.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι έως το τέλος του 2017 η Υπηρεσία δεν είχε καθιερώσει ακόμη τη χρήση όλων των εργαλείων που δρομολόγησε η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτα μέρη που συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (e-procurement)· σημειώνει, με βάση την απάντηση της Υπηρεσίας, ότι τα σχέδια αυτά θα εφαρμοστούν έως το τέλος του 2018· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον εν λόγω τομέα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

15.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα της Υπηρεσίας και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων· επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία, ότι η Υπηρεσία δεν δημοσιεύει τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου στον ιστότοπό της· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά·

16.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία δεν διέθετε, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, εσωτερικούς κανόνες σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών· σημειώνει, ωστόσο, ότι η Υπηρεσία σχεδίαζε να τους εγκρίνει έως το τέλος του 2018· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίησή τους·

Εσωτερικοί έλεγχοι

17.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, το 2017, η Υπηρεσία προέβη σε εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά·

Λοιπά σχόλια

18.  σημειώνει ότι, σε αντίθεση με την πλειονότητα των άλλων οργανισμών, η Υπηρεσία δεν πραγματοποίησε λεπτομερή ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οργάνωση, στις δραστηριότητες και τους λογαριασμούς της· καλεί την Υπηρεσία να εξετάσει το ενδεχόμενο να προβεί σε μια τέτοια ανάλυση και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει στην κατεύθυνση αυτή·

o

o o

19.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του, της ... 2019(14) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 38.

(2)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 38.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 38.

(8)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 38.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

ΕΕ C 84/39 της 17.3.2017, σ.189.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2019)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου