SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urzędu BEREC) za rok budżetowy 2017

  28.2.2019 - (2018/2206(DEC))

  Komisja Kontroli Budżetowej
  Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

  Procedura : 2018/2206(DEC)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0114/2019
  Teksty złożone :
  A8-0114/2019
  Teksty przyjęte :

  1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urzędu BEREC) za rok budżetowy 2017

  (2018/2206(DEC))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017,

  –  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu[1],

  –  uwzględniając poświadczenie wiarygodności[2] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),

  –  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[3], w szczególności jego art. 208,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[4], w szczególności jego art. 70,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd[5], w szczególności jego art. 13,

  –  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[6], w szczególności jego art. 108,

  –  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0114/2019),

  1.  udziela komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2017;

  2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

  2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017

  (2018/2206(DEC))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017,

  –  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu[7],

  –  uwzględniając poświadczenie wiarygodności[8] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),

  –  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[9], w szczególności jego art. 208,

  –    uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[10], w szczególności jego art. 70,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd[11], w szczególności jego art. 13,

  –  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[12], w szczególności jego art. 108,

  –  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0114/2019),

  1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

  3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017

  (2018/2206(DEC))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2017,

  –  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0114/2019),

  A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków[13] ostateczny budżet Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 4 246 000 EUR, tyle samo co w roku 2016 r.; mając na uwadze, że cały budżet Urzędu pochodzi z budżetu Unii;

  B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Urzędu za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

  Zarządzanie budżetem i finansami

  1.  zauważa z uznaniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,94 %, co oznacza wzrost o 3,74 % w porównaniu z rokiem 2016; zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 86,92 %, co oznacza znaczny wzrost o 9,73 % w porównaniu z rokiem 2016;

  2.  zauważa, że według sprawozdaniu Trybunału Urząd zwrócił się do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) o przetłumaczenie czterech zaproszeń do wyrażania zainteresowania w celu utworzenia list rezerwowych na potrzeby naboru pracowników; zauważa, że w związku z faktem, iż wszystkie stanowiska w planie zatrudnienia Urzędu były już obsadzone, w opinii Trybunału zlecenie wykonania tego tłumaczenia było nieuzasadnione; zauważa, że Urząd w swojej odpowiedzi wyjaśnił, iż zlecenie tłumaczenia wydano, ponieważ komitet zarządzający złożył wniosek o ustanowienie list rezerwowych dla co najmniej 75 % stanowisk w Urzędzie, tak aby utrzymać procent wakatów na poziomie poniżej 15 %, a tym samym ograniczyć ryzyko związane z dużą rotacją kadr;

  Anulowane środki przeniesione

  3.  zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 20 412 EUR, co stanowi 2,53 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza spadek o 4,76 % w porównaniu z 2016 r.;

  Wyniki

  4.  z zadowoleniem odnotowuje, że Urząd stosuje kilka rodzajów środków jako kluczowe wskaźniki skuteczności działania do oceny wartości dodanej wynikającej z jego działalności oraz do usprawnienia zarządzania budżetem;

  5.  przyjmuje do wiadomości, że Urząd dokonał przeglądu swojej strategii, biorąc pod uwagę zmiany rynkowe i technologiczne, w celu przystosowania się do nowego otoczenia w zakresie łączności elektronicznej, ochrony otwartego internetu i łączności;

  6.  z zaniepokojeniem zauważa, że Urząd nie dzieli zasobów z innymi agencjami; wzywa Urząd do zbadania możliwości współdzielenia usług oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tej dziedzinie;

  7.  odnotowuje, że Urząd powierzył swoje usługi rachunkowo-księgowe Komisji; na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa jednak z zaniepokojeniem, że choć zmiany te spowodowały znaczną modyfikację stosowanych przez Urząd procedur i systemu księgowego, od 2013 r. nie dokonano ponownego zatwierdzenia tego systemu; zwraca uwagę na odpowiedź Urzędu stwierdzającą, że procedura walidacyjna jest w toku; wzywa Urząd do informowania organu udzielającego absolutorium o postępach w tym zakresie;

  8.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby do rozporządzenia ustanawiającego Urząd włączyć obowiązkową okresową zewnętrzną ocenę wyników przeprowadzaną co pięć lat;

  Polityka kadrowa

  9.  zauważa, że w dniu 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 100 % – przyjęto pracowników na czas określony na wszystkie 14 stanowisk przewidzianych w budżecie Unii (w 2016 r. w budżecie przewidziano 15 takich stanowisk); zauważa, że w 2017 r. w Urzędzie pracowało również dziewięciu pracowników kontraktowych oraz czterech oddelegowanych ekspertów krajowych;

  10.  odnotowuje z niepokojem, że na Urząd negatywny wpływ wywarł najwyższy możliwy poziom cięć wynoszący 12,5 %, według sprawozdania ETO na temat realizacji 5 % redukcji stanowisk, opublikowanego 21 grudnia 2017 r., mimo iż na mocy rozporządzenia (UE) 2015/2120 Urzędowi przydzielono dodatkowe zadania;

  11.  ubolewa nad brakiem równowagi płci w zarządzie Urzędu, w którym 24 z 29 członków to mężczyźni, a 5 to kobiety; w związku z tym zwraca się do Komisji i państw członkowskich o uwzględnienie znaczenia zapewnienia równowagi płci podczas przedstawiania kandydatur na członków zarządu;

  12.  odnotowuje, że Urząd przyjął decyzję w sprawie polityki ochrony godności osobistej i zapobiegania molestowaniu, a także umożliwił szkolenia zaufanych doradców;

  13.  z zaniepokojeniem zauważa, że w 2017 r. średni okres zatrudnienia w Urzędzie wynosił zaledwie 2,7 lat, co znajduje odzwierciedlenie w dużej rotacji personelu; zdaje sobie sprawę, że Urzędowi trudno jest przyciągnąć specjalistów, między innymi z powodu niskiego współczynnika korekty wynagrodzeń dla kraju siedziby Urzędu (74,9 %); wyraża zaniepokojenie faktem, że zmniejszenie liczby stanowisk zatwierdzanych w ostatnich latach w budżecie Unii oraz wprowadzenie dodatkowych zadań zwiększyło obciążenie pracą dla personelu Urzędu; wskazuje, że taka sytuacja może stanowić zagrożenie dla realizacji jego programów prac; przyjmuje do wiadomości, że kierownictwo stale pracuje nad wprowadzeniem środków łagodzących, i wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tym zakresie;

  Zamówienia

  14.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału do końca 2017 r. Urząd nie wdrożył jeszcze wszystkich narzędzi opracowanych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji ze stronami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); zauważa jednocześnie, że Urząd w swojej odpowiedzi oświadczył, że planuje wdrożyć te narzędzia do końca 2018 r.; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tym zakresie;

  Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

  15.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Urzędu służące zapewnieniu przejrzystości, a także zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi; z zaniepokojeniem zauważa jednak, że Urząd nie publikuje życiorysów członków zarządu na swojej stronie internetowej; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o podjętych w związku z tym środkach;

  16.  ubolewa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. Urząd nie posiadał przepisów wewnętrznych dotyczących sygnalizowania nieprawidłowości; zauważa jednocześnie, że Urząd planuje przyjąć te przepisy do końca 2018 r.; wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o ich wdrożeniu;

  Mechanizmy kontroli wewnętrznej

  17.  z zadowoleniem zauważa, że w 2017 r. Urząd przeprowadził wewnętrzną procedurę oceny swoich systemów kontroli wewnętrznej i stwierdził, że zostały one skutecznie wdrożone;

  Inne uwagi

  18.  zauważa, że w przeciwieństwie do większości innych agencji Urząd nie przeprowadził kompleksowej analizy prawdopodobnego wpływu decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej na jego organizację, operacje i rozliczenia; zwraca się do Urzędu, aby rozważył przeprowadzenie takiej analizy i poinformował organ udzielający absolutorium o postępach poczynionych w tej kwestii;

  o

  o o

  19.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2019 r.[14] w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

  INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

  Data przyjęcia

  20.2.2019

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  20

  1

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Petra Kammerevert

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  20

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

  ECR

  Monica Macovei

  EFDD

  Marco Valli

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

  VERTS/ALE

  Bart Staes

  1

  -

  ENF

  Jean-François Jalkh

  0

  0

   

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się

  • [1]  Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 38.
  • [2]  Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 38.
  • [3]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
  • [5]  Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.
  • [6]  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
  • [7]  Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 38.
  • [8]  Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 38.
  • [9]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
  • [10]  Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
  • [11]  Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.
  • [12]  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
  • [13]  Dz.U. C 84/39 z 17.3.2017, s.189.
  • [14]  Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0000.
  Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2019
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności