Postup : 2018/0250(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0115/2019

Předložené texty :

A8-0115/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0177

ZPRÁVA     ***I
PDF 398kWORD 160k
28.2.2019
PE 630.441v02-00 A8-0115/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost

(COM(2018)0472 – C8‑0267/2018 – 2018/0250 (COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Monika Hohlmeier

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost

(COM(2018)0472 – C8‑0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0472),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 82 odst. 1, článek 84 a čl. 87 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0267/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0115/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Zajištění vnitřní bezpečnosti, které je v pravomoci členských států, představuje sdílené úsilí, na němž by se měly společně podílet instituce EU, příslušné agentury Unie a členské státy. Komise, Rada Evropské unie a Evropský parlament definovaly pro období od roku 2015 do roku 2020 společné priority stanovené v Evropském programu pro bezpečnost z dubna 201510, které byly znovu potvrzeny Radou v obnovené strategii vnitřní bezpečnosti z června 201511 a Evropským parlamentem v jeho usnesení z července 201512. Cílem uvedené společné strategie bylo poskytnout strategický rámec pro práci na úrovni EU v oblasti vnitřní bezpečnosti a definovat hlavní akční priority, aby se pro období let 2015–2020 zajistila účinná reakce EU na bezpečnostní hrozby, a to konkrétně boj proti terorismu a předcházení radikalizaci, narušení organizované trestné činnosti a boj proti kyberkriminalitě.

(1)  Zatímco vnitrostátní bezpečnost zůstává výhradně v pravomoci členských států, její zajištění vyžaduje spolupráci a koordinaci na úrovni Unie. Vnitřní bezpečnost je společným úsilím, na němž by se měly společně podílet instituce EU, příslušné agentury Unie a členské státy za pomoci soukromého sektoru a občanské společnosti. Komise, Rada Evropské unie a Evropský parlament definovaly pro období od roku 2015 do roku 2020 společné priority stanovené v Evropském programu pro bezpečnost z dubna 201510, které byly znovu potvrzeny Radou v obnovené strategii vnitřní bezpečnosti z června 201511 a Evropským parlamentem v jeho usnesení z července 201512, konkrétně jde o prevenci terorismu a boj proti němu, předcházení radikalizaci, mimo jiné i radikalizaci odehrávající se on-line, jakož i o prevenci násilného extremismu, intolerance a diskriminace, narušení organizované trestné činnosti a boj proti kyberkriminalitě.

__________________

__________________

10 COM(2015) 185 final ze dne 28. dubna 2015.

10 COM(2015) 185 final ze dne 28. dubna 2015.

11 Závěry Rady ze dne 16. června 2015 o obnovené strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie 2015–2020.

11 Závěry Rady ze dne 16. června 2015 o obnovené strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie 2015–2020.

12 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2015 o Evropském programu pro bezpečnost (2015/2697 (RSP)).

12 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2015 o Evropském programu pro bezpečnost (2015/2697 (RSP)).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  V Římském prohlášení podepsaném dne 25. září 2017 vedoucí představitelé 27 členských států potvrdili své odhodlání zajistit bezpečnou Evropu a vybudovat Unii, v níž se všichni občané cítí bezpečně a mohou se volně pohybovat, kde jsou bezpečné vnější hranice a kde existuje účinná, odpovědná a udržitelná migrační politika, která respektuje mezinárodní normy, jakož i Evropu odhodlanou bojovat proti terorismu a organizované trestné činnosti.

(2)  V Římském prohlášení podepsaném dne 25. března 2017 vedoucí představitelé 27 členských států, Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise potvrdili své odhodlání zajistit bezpečnou Evropu a vybudovat Unii, v níž se všichni občané cítí bezpečně a mohou se volně pohybovat, kde jsou bezpečné vnější hranice a kde existuje účinná, odpovědná a udržitelná migrační politika, která respektuje mezinárodní normy, jakož i Evropu odhodlanou bojovat proti terorismu a organizované trestné činnosti.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  V zájmu dosažení tohoto cíle by měla být na úrovni Unie přijata opatření na ochranu osob a veřejných statků proti hrozbám, jež mají stále více nadnárodní charakter, a na podporu činností prováděných příslušnými orgány členských států. Terorismus, závažná a organizovaná trestná činnost, trestné činy páchané přemísťujícími se zločineckými skupinami, obchod s drogami, korupce, kyberkriminalita, obchodování s lidmi a se zbraněmi a další trestná činnost představují i nadále výzvu pro vnitřní bezpečnost Unie.

(5)  V zájmu dosažení tohoto cíle by měla být na úrovni Unie přijata opatření na ochranu osob, veřejných prostor a kritické infrastruktury proti hrozbám, jež mají stále více nadnárodní charakter, a na podporu činností prováděných příslušnými orgány členských států. Terorismus, závažná a organizovaná trestná činnost, trestné činy páchané přemísťujícími se zločineckými skupinami, obchod s drogami a se zbraněmi, korupce, praní peněz, kyberkriminalita, pohlavní vykořisťování, mimo jiné i dětí, hybridní, chemické, biologické, radiologické a jaderné hrozby, obchodování s lidmi a další trestná činnost představují i nadále výzvu pro vnitřní bezpečnost Unie a její vnitřní trh.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Fond by měl poskytovat finanční podporu k řešení vznikajících obtíží, které představuje podstatný nárůst určité trestné činnosti, jako jsou platební podvody, pohlavní vykořisťování dětí a obchod se zbraněmi, k čemuž v posledních letech dochází prostřednictvím internetu („trestné činy umožněné kybernetickou činností“) .

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Financování z rozpočtu Unie by se mělo zaměřit na činnosti, kde může intervence Unie přinést přidanou hodnotu ve srovnání s akcemi na úrovni samotných členských států. V souladu s článkem 84 a čl. 87 odst. 2 Smlouvy o fungování EU by financování mělo podporovat pobídková a podpůrná opatření pro činnost členských států v oblasti předcházení trestné činnosti a policejní spolupráce, do níž jsou zapojeny všechny příslušné orgány členských států, týkající se zejména výměny informací, intenzivnější operativní spolupráce a podpory úsilí o posílení schopností pro předcházení trestné činnosti a boj proti ní. Fond by neměl podporovat provozní náklady a činnosti související se základními funkcemi členských států, pokud jde o udržování práva a pořádku a o ochranu vnitřní a vnitrostátní bezpečnosti, jak je uvedeno v článku 72 Smlouvy o fungování EU.

(6)  Financování z rozpočtu Unie by se mělo zaměřit na činnosti, kde může intervence Unie přinést přidanou hodnotu ve srovnání s akcemi na úrovni samotných členských států. V souladu s článkem 84 a čl. 87 odst. 2 Smlouvy o fungování EU by financování mělo podporovat pobídková a podpůrná opatření pro činnost členských států v oblasti předcházení trestné činnosti, společná odborná příprava a policejní a justiční spolupráce, do níž jsou zapojeny všechny příslušné orgány členských států a agentury Unie, týkající se zejména výměny informací, intenzivnější operativní spolupráce a podpory úsilí o posílení schopností pro předcházení trestné činnosti a boj proti ní. Fond by neměl podporovat provozní náklady a činnosti související se základními funkcemi členských států, pokud jde o udržování práva a pořádku a o ochranu vnitřní a vnitrostátní bezpečnosti, jak je uvedeno v článku 72 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  V zájmu zachování schengenského acquis a posílení jeho fungování jsou členské státy ode dne 6. dubna 2017 povinny provádět v příslušných databázích systematické kontroly občanů EU, kteří překračují vnější hranice EU. Kromě toho Komise vydala pro členské státy doporučení, jak lépe využívat policejní kontroly a přeshraniční spolupráci. Klíčovými zásadami, kterými se řídí opatření Unie a členských států vedoucí k rozvoji účinné a skutečné bezpečnostní Unie, by měly být solidarita mezi členskými státy, jasné rozdělení úkolů, dodržování základních práv a svobod a právního státu, silné zaměření na globální perspektivu a na nezbytnou soudržnost s vnějším rozměrem bezpečnosti.

(7)  V zájmu zachování schengenského acquis a celého prostoru vnitřního trhu Unie, jakož i posílení jeho fungování, jsou členské státy ode dne 6. dubna 2017 povinny provádět v příslušných databázích systematické kontroly občanů EU, kteří překračují vnější hranice EU. Kromě toho Komise vydala pro členské státy doporučení, jak lépe využívat policejní kontroly a přeshraniční spolupráci. Klíčovými zásadami, kterými se řídí opatření Unie a členských států vedoucí k rozvoji účinné a skutečné bezpečnostní Unie, by měly být solidarita mezi členskými státy, jasné rozdělení úkolů, dodržování základních práv a svobod a právního státu, silné zaměření na globální perspektivu a na nezbytnou soudržnost s vnějším rozměrem bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Při provádění tohoto fondu by měly být plně dodržovány práva a zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie a mezinárodní závazky Unie týkající se základních práv.

(9)  Při provádění tohoto fondu by měly být plně dodržovány hodnoty Unie zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU), práva a zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie a mezinárodní závazky Unie týkající se lidských práv. Toto nařízení má zejména za cíl zajistit plné respektování základních práv, jako jsou právo na lidskou důstojnost, právo na život, zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, právo na ochranu osobních údajů, práva dítěte a právo podat účinné opravné prostředky. Usiluje také o prosazování zásady nediskriminace.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Zvyšování informovanosti pracovníků donucovacích orgánů o otázkách souvisejících se všemi formami rasismu, včetně antisemitismu a protiromských postojů, je klíčovým faktorem úspěchu z hlediska vnitřní bezpečnosti. Do působnosti fondu by proto měla být začleněna vzdělávací opatření a opatření ke zvyšování informovanosti určená pro donucovací orgány, aby se zvýšila kapacita pro budování důvěry na místní úrovni.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V souladu se společnými prioritami stanovenými na úrovni Unie za účelem zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v Unii bude fond podporovat opatření zaměřená na řešení hlavních bezpečnostních hrozeb, a zejména na boj proti terorismu a radikalizaci, závažné a organizované trestné činnosti a kyberkriminalitě a na poskytování pomoci a ochrany obětem trestné činnosti. Fond zajistí, že Unie a její členské státy jsou s ohledem na provádění skutečné bezpečnostní Unie dobře vybaveny také pro řešení vyvíjejících se a vznikajících hrozeb. O to by se mělo usilovat prostřednictvím finanční pomoci na podporu lepší výměny informací, na zvýšení operativní spolupráce a na zlepšení vnitrostátních a kolektivních kapacit.

(11)  V souladu se společnými prioritami stanovenými na úrovni Unie za účelem zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v Unii bude fond podporovat opatření zaměřená na řešení hlavních bezpečnostních hrozeb, a zejména na boj proti terorismu a extremismu a na jejich prevenci, mimo jiné i ve vztahu k radikalizaci, intoleranci a diskriminaci, závažné a organizované trestné činnosti a kyberkriminalitě a na poskytování pomoci a ochrany obětem trestné činnosti. Fond zajistí, že Unie a její členské státy jsou s ohledem na provádění skutečné bezpečnostní Unie dobře vybaveny také pro řešení vyvíjejících se a vznikajících hrozeb, jako je nelegální obchod, probíhající mimo jiné po internetu, a také hybridní, chemické, biologické, radiologické a jaderné hrozby. O to by se mělo usilovat prostřednictvím finanční pomoci na podporu lepší výměny informací, na zvýšení operativní spolupráce a na zlepšení vnitrostátních a kolektivních kapacit.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V rámci komplexního rámce fondu by finanční pomoc poskytovaná prostřednictvím fondu měla podporovat zejména policejní a justiční spolupráci a prevenci v oblastech závažné a organizované trestné činnosti, nedovoleného obchodu se zbraněmi, korupce, praní peněz, obchodování s drogami, trestné činnosti proti životnímu prostředí, výměny informací a přístupu k nim, terorismu, obchodování s lidmi, vykořisťování nelegálních přistěhovalců, pohlavního vykořisťování dětí, šíření snímků znázorňujících zneužívání dětí a dětské pornografie a kyberkriminality. Fond by měl rovněž podporovat ochranu osob, veřejných prostor a kritické infrastruktury před událostmi souvisejícími s bezpečností a účinné řízení bezpečnostních rizik a řešení bezpečnostních krizí, a to i prostřednictvím rozvoje společných politik (strategií, politických cyklů, programů a akčních plánů), právních předpisů a praktické spolupráce.

(12)  V rámci komplexního rámce fondu by finanční pomoc poskytovaná prostřednictvím fondu měla podporovat zejména výměnu informací a přístup k nim, jakož i policejní a justiční spolupráci a prevenci v oblastech závažné a organizované trestné činnosti, obchodu se zbraněmi, korupce, praní peněz, obchodování s drogami, trestné činnosti proti životnímu prostředí, terorismu, obchodování s lidmi, vykořisťování uprchlíků a nelegálních migrantů, závažného pracovního vykořisťování, pohlavního vykořisťování a zneužívání, mimo jiné i žen a dětí, šíření snímků znázorňujících zneužívání dětí a dětské pornografie a kyberkriminality. Fond by měl rovněž podporovat ochranu osob, veřejných prostor a kritické infrastruktury před událostmi souvisejícími s bezpečností a účinné řízení bezpečnostních rizik a řešení bezpečnostních krizí, a to i prostřednictvím společné odborné přípravy, rozvoje společných politik (strategií, politických cyklů, programů a akčních plánů), právních předpisů a praktické spolupráce.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Fond by měl donucovacím orgánům poskytovat součinnost bez ohledu na jejich organizační strukturu podle vnitrostátního práva. Z tohoto důvodu by akce, do nichž jsou zapojeny vojenské síly s úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti, měly být způsobilé obdržet podporu z fondu, a to v rozsahu, v jakém tyto akce přispívají k naplňování specifických cílů fondu. V krizových situacích a v zájmu prevence vážného ohrožení veřejné bezpečnosti, včetně stavu po teroristickém útoku, by měly být akce vedené vojenskými silami na území členského státu způsobilé obdržet podporu z fondu. Mírové a obranné akce mimo území členského státu by neměly být způsobilé k financování z fondu za žádných okolností.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Je nutné zajistit co největší dopad financování Unie tím, že budou uvolněny a shromážděny veřejné a soukromé finanční zdroje a bude docíleno jejich pákového účinku. Fond by měl v souvislosti se svým cílem podporovat a prosazovat aktivní a smysluplnou účast a zapojení občanské společnosti, včetně nevládních organizací, a průmyslového odvětví do rozvoje a provádění bezpečnostní politiky, a to případně včetně zapojení dalších příslušných subjektů, agentur a dalších subjektů Unie, třetích zemí a mezinárodních organizací.

(14)  Je nutné zajistit co největší dopad financování Unie tím, že budou uvolněny a shromážděny veřejné a soukromé finanční zdroje a bude docíleno jejich pákového účinku. Fond by měl v souvislosti se svým cílem podporovat a prosazovat aktivní a smysluplnou účast a zapojení občanské společnosti, včetně nevládních organizací, a evropského průmyslového odvětví do rozvoje a provádění bezpečnostní politiky, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to případně včetně zapojení dalších příslušných subjektů, agentur a dalších subjektů Unie a mezinárodních organizací. Mělo by se nicméně zajistit, aby podpora z fondu nebyla využita k převedení zákonných či veřejnoprávních povinností na soukromé subjekty.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Aby bylo zajištěno, že fond účinně přispěje k vyšší úrovni vnitřní bezpečnosti v celé Evropské unii a k rozvoji skutečné bezpečnostní Unie, měl by být využíván tak, aby opatřením členských států přidával co největší hodnotu.

(16)  Aby bylo zajištěno, že fond účinně přispěje k vyšší úrovni vnitřní bezpečnosti v celé Evropské unii a k rozvoji skutečné bezpečnostní Unie, měl by být využíván tak, aby opatřením členských států přidával co největší evropskou hodnotu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  S cílem přispět k dosažení cílů fondu by členské státy měly zajistit, aby se priority jejich programů zaměřovaly na specifické cíle fondu, aby byly zvolené priority v souladu s prováděcími opatřeními stanovenými v příloze II a aby přidělování zdrojů na jednotlivé cíle zajišťovalo splnění ústředního politického cíle.

(18)  S cílem přispět k dosažení cílů fondu by členské státy měly zajistit, aby priority jejich programů přispívaly k realizaci specifických cílů fondu, aby byly zvolené priority v souladu s prováděcími opatřeními a aby přidělování zdrojů na jednotlivé cíle bylo přiměřené výzvám a potřebám a také zajišťovalo splnění ústředního politického cíle.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Fond by měl být konzistentní s ostatními finančními programy Unie v oblasti bezpečnosti a doplňovat je. Mělo by se usilovat o zajištění součinnosti zejména s Azylovým a migračním fondem, Fondem pro integrovanou správu hranic sestávajícím z nástroje pro správu hranic a víza zřízeného nařízením (EU) X a z nástroje pro vybavení pro celní kontroly zřízeného nařízením (EU) X, jakož i s ostatními fondy politiky soudržnosti, na něž se vztahuje nařízení (EU) X (nařízení o společných ustanoveních), částí programu Horizont Evropa zavedeného nařízením (EU) X věnovanou výzkumu v oblasti bezpečnosti, programem Práva a hodnoty zavedeným nařízením X, programem Spravedlnost zavedeným nařízením X, programem Digitální Evropa zavedeným nařízením X a programem InvestEU zavedeným nařízením X. O součinnost by se mělo usilovat zejména v oblasti bezpečnosti infrastruktury a veřejných prostor, kybernetické bezpečnosti a prevence radikalizace. Účinné koordinační mechanismy jsou nezbytné pro maximalizaci účinnosti při dosahování cílů politiky, pro využití úspor z rozsahu a pro zamezení překrývání jednotlivých kroků.

(20)  Fond by měl být konzistentní s ostatními finančními programy Unie v oblasti bezpečnosti a doplňovat je. Mělo by se usilovat o zajištění součinnosti zejména s Azylovým a migračním fondem, Fondem pro integrovanou správu hranic sestávajícím z nástroje pro správu hranic a víza zřízeného nařízením (EU) X a z nástroje pro vybavení pro celní kontroly zřízeného nařízením (EU) X, jakož i s ostatními fondy politiky soudržnosti, na něž se vztahuje nařízení (EU) X (nařízení o společných ustanoveních), částí programu Horizont Evropa zavedeného nařízením (EU) X věnovanou výzkumu v oblasti bezpečnosti, programem Práva a hodnoty zavedeným nařízením X, programem Spravedlnost zavedeným nařízením X, programem Digitální Evropa zavedeným nařízením X a programem InvestEU zavedeným nařízením X. O součinnost by se mělo usilovat zejména v oblasti bezpečnosti infrastruktury a veřejných prostor, kybernetické bezpečnosti, ochrany obětí a prevence násilného extremismu, včetně radikalizace. Účinné koordinační mechanismy jsou nezbytné pro maximalizaci účinnosti při dosahování cílů politiky, pro využití úspor z rozsahu a pro zamezení překrývání jednotlivých kroků.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Opatření ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím podporovaná fondem by měla být prováděna v plné součinnosti a souladu s ostatními akcemi mimo Unii, které získávají podporu prostřednictvím nástrojů pro financování vnější činnosti, a měla by je doplňovat. Při provádění těchto akcí by se mělo zejména dbát na plný soulad se zásadami a obecnými cíli vnější činnosti a zahraniční politiky Unie, jež se k dané zemi či regionu vážou. V souvislosti s vnějším rozměrem by fond měl zlepšit spolupráci se třetími zeměmi v oblastech zájmu z hlediska vnitřní bezpečnosti Unie, jako je boj proti terorismu a radikalizaci, spolupráce s donucovacími orgány třetích zemí v boji proti terorismu (včetně detašování a společných vyšetřovacích týmů), závažné a organizované trestné činnosti a korupce, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů.

(21)  Opatření ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím podporovaná fondem by měla být prováděna v plné součinnosti a souladu s ostatními akcemi mimo Unii, které získávají podporu prostřednictvím nástrojů pro financování vnější činnosti, a měla by je doplňovat. Při provádění těchto akcí by se mělo zejména dbát na plný soulad se zásadami a obecnými cíli vnější činnosti, zahraniční politiky a politiky Unie v oblasti rozvojové pomoci, jež se k dané zemi či regionu vážou. V souvislosti s vnějším rozměrem by fond měl zlepšit spolupráci se třetími zeměmi v oblastech zájmu z hlediska vnitřní bezpečnosti Unie, jako je boj proti terorismu a radikalizaci, spolupráce s donucovacími orgány třetích zemí v boji proti terorismu (včetně detašování a společných vyšetřovacích týmů), nelegálnímu obchodu, zejména obchodu se zbraněmi, drogami, ohroženými druhy a kulturními statky, závažné a organizované trestné činnosti a korupce, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. X1a by Unie měla přijmout opatření na ochranu svého rozpočtu, jakmile budou v daném členském státě zjištěny všeobecné nedostatky týkající se právního státu. Na tento fond se vztahuje nařízení (EU) č. X.

 

________________

 

1a Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech (COM(2018/0324).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Fond by měl odrážet potřebu zvýšené flexibility a zjednodušení a současně splňovat požadavky v oblasti předvídatelnosti a zajišťovat spravedlivé a transparentní rozdělování zdrojů s cílem splnit cíle stanovené v tomto nařízení.

(24)  Fond by měl odrážet potřebu zvýšené flexibility a zjednodušení a současně splňovat požadavky v oblasti předvídatelnosti a zajišťovat spravedlivé a transparentní rozdělování zdrojů s cílem splnit cíle stanovené v tomto nařízení. Provádění fondu by se mělo řídit zásadami účinného, účelného a řádného vynakládání prostředků. Dále by provádění fondu mělo být co nejvíce uživatelsky vstřícné.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Tyto počáteční částky by měly tvořit základ dlouhodobých investic členských států do bezpečnosti. Aby se zohlednily změny v bezpečnostních hrozbách nebo ve výchozí situaci, měla by být členským státům v polovině období přidělena dodatečná částka, a to na základě nejnovějších dostupných statistických údajů, jak je stanoveno v distribučním klíči, přičemž bude zohledněn stav provádění programu.

(26)  Tyto počáteční částky by měly tvořit základ dlouhodobých investic členských států do bezpečnosti. Aby se zohlednily změny ve vnitřních a vnějších bezpečnostních hrozbách nebo ve výchozí situaci, měla by být členským státům v polovině období přidělena dodatečná částka, a to na základě nejnovějších dostupných statistických údajů, jak je stanoveno v distribučním klíči, přičemž bude zohledněn stav provádění programu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Kritická infrastruktura, kterou musí členské státy chránit, by měla být při přidělování dostupných zdrojů z fondu zohledněna.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Jelikož se výzvy v oblasti bezpečnosti neustále vyvíjejí, je nutné přizpůsobit přidělování finančních prostředků změnám bezpečnostních hrozeb a financování směrovat na priority s nejvyšší přidanou hodnotou pro Unii. Za účelem reakce na náhlé potřeby, změny politik a priorit Unie a za účelem nasměrování financování k akcím s vysokou přidanou hodnotou pro Unii bude část finančních prostředků prostřednictvím tematického nástroje pravidelně přidělována na specifické akce, akce Unie a na mimořádnou pomoc.

(27)  Jelikož se výzvy v oblasti bezpečnosti neustále vyvíjejí, je nutné přizpůsobit přidělování finančních prostředků změnám vnitřních a vnějších bezpečnostních hrozeb a financování směrovat na priority s nejvyšší přidanou hodnotou pro Unii. Za účelem reakce na náhlé potřeby, změny politik a priorit Unie a za účelem nasměrování financování k akcím s vysokou přidanou hodnotou pro Unii bude část finančních prostředků prostřednictvím tematického nástroje pravidelně přidělována na specifické akce, akce Unie a na mimořádnou pomoc.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Členské státy by měly být prostřednictvím vyššího příspěvku Unie podporovány v tom, aby část svých finančních prostředků přidělených na program použily pro financování akcí uvedených v příloze IV.

(28)  Členské státy by měly být prostřednictvím vyššího příspěvku Unie podporovány v tom, aby část svých finančních prostředků přidělených na program použily pro financování akcí uvedených v příloze IV, zejména kvůli jejich vysoké evropské přidané hodnotě nebo velkému významu pro Unii.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  S cílem doplnit provádění svého politického cíle na vnitrostátní úrovni prostřednictvím programů členských států by měl fond rovněž poskytovat podporu pro akce na úrovni Unie. Tyto akce by měly sloužit k obecným strategickým účelům v působnosti intervence fondu v souvislosti s analýzou politiky a inovacemi, vzájemným učením a partnerstvími na nadnárodní úrovni a se zkoušením nových iniciativ a akcí na úrovni celé Unie.

(31)  S cílem doplnit provádění svého politického cíle na vnitrostátní úrovni prostřednictvím programů členských států by měl fond rovněž poskytovat podporu pro akce na úrovni Unie. Tyto akce by měly sloužit k obecným strategickým účelům v působnosti intervence fondu v souvislosti s analýzou politiky a inovacemi, vzájemným učením a partnerstvími na nadnárodní úrovni a se zkoušením nových iniciativ a akcí na úrovni celé Unie nebo mezi určitými členskými státy. V tomto ohledu by měla být spolupráce mezi zpravodajskými službami členských států podporována s cílem zajistit nezbytnou výměnu informací, aby se zvýšila účinnost boje proti terorismu i závažné a organizované trestné činnosti a přispělo se také k lepšímu porozumění přeshraničního rozměru těchto jevů. Fond by měl podporovat úsilí členských států o výměnu osvědčených postupů i společnou odbornou přípravu v zájmu rozvíjení kultury spolupráce a vzájemné důvěry mezi zpravodajskými službami, jakož i mezi zpravodajskými službami a Europolem.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a)  Vzhledem k nadnárodní povaze akcí Unie a v zájmu podpory koordinovaných postupů určených k naplnění cíle zajistit nejvyšší úroveň bezpečnosti v Unii by měly být také decentralizované agentury způsobilé jako příjemci těžit z unijních akcí, mimo jiné i ve formě grantů. Tato podpora by měla být v souladu s prioritami a iniciativami stanovenými na úrovni Unie jejími orgány k zajištění evropské přidané hodnoty.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Za účelem provádění akcí v rámci sdíleného řízení by měl být fond součástí soudržného rámce tvořeného tímto nařízením, finančním nařízením a nařízením o společných ustanoveních (EU) č. X18.

(37)  Za účelem provádění akcí v rámci sdíleného řízení by měl být fond součástí soudržného rámce tvořeného tímto nařízením, finančním nařízením a nařízením o společných ustanoveních (EU) č. X [nařízení o společných ustanoveních]18. V případě odporujících si ustanovení by mělo mít nařízení (EU) č. X [nařízení o společných ustanoveních] před tímto nařízením přednost.

__________________

__________________

18 Úplný odkaz.

18 Úplný odkaz.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Nařízení (EU) č. X [nařízení o společných ustanoveních] zavádí rámec pro činnost Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu plus (ESF+), Fondu soudržnosti, Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF), Azylového a migračního fondu (AMIF), Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a nástroje pro správu hranic a víza (BMVI), který je součástí Fondu pro integrovanou správu hranic (IBMF), a stanoví zejména pravidla týkající se programování, monitorování a hodnocení, řízení a kontroly fondů EU prováděných v rámci sdíleného řízení. Kromě toho je nezbytné v tomto nařízení upřesnit cíle Fondu pro vnitřní bezpečnost a stanovit zvláštní ustanovení pro činnosti, které mohou být z tohoto fondu financovány.

(38)  Nařízení (EU) č. X [nařízení o společných ustanoveních] zavádí rámec pro činnost Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu plus (ESF+), Fondu soudržnosti, Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF), Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a nástroje pro správu hranic a víza (BMVI), který je součástí Fondu pro integrovanou správu hranic (IBMF), a stanoví zejména pravidla týkající se programování, monitorování a hodnocení, řízení a kontroly fondů EU prováděných v rámci sdíleného řízení. Kromě toho je nezbytné v tomto nařízení upřesnit cíle Fondu pro vnitřní bezpečnost a stanovit zvláštní ustanovení pro činnosti, které mohou být z tohoto fondu financovány.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a)  Má-li se zajistit, aby fond podporoval akce naplňující specifické cíle fondu a aby přidělování prostředků na dané cíle bylo přiměřené výzvám a potřebám, aby tak cíle mohly být naplněny, měla by být pro každý specifický cíl stanovena minimální procentní míra pro přidělení prostředků z fondu, a to pro vnitrostátní programy i tematické nástroje.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201319, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9520, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9621 a nařízením Rady (EU) 2017/193922 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením Rady (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné protiprávní jednání poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137123. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.

(40)  V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201319, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9520, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9621 a nařízením Rady (EU) 2017/193922 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních a/nebo trestních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením Rady (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné protiprávní jednání poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137123. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva. Členské státy plně spolupracují a poskytují veškerou nezbytnou součinnost orgánům, institucím a jiným subjektům Unie při ochraně jejích finančních zájmů. Výsledky šetření nesrovnalostí a podvodů v souvislosti s fondem je třeba zpřístupnit Evropskému parlamentu.

__________________

__________________

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Podle článku 349 Smlouvy o fungování EU a v souladu se sdělením Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU25“, které Rada schválila ve svých závěrech ze dne 12. dubna 2018, by příslušné členské státy měly zajistit, aby jejich programy řešily specifické výzvy, jimž čelí nejvzdálenější regiony. Fond podpoří tyto členské státy prostřednictvím odpovídajících zdrojů, aby mohly zmíněným regionům případně poskytovat pomoc.

vypouští se

__________________

 

25 COM (2017)623 final.

 

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201626 je třeba tento fond hodnotit na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních požadavků na monitorování a zároveň zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou v příslušných případech zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení účinků fondů v praxi. Aby bylo možné výsledky dosažené tímto fondem měřit, je třeba stanovit ukazatele a související cíle pro každý specifický cíl fondu.

(44)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201626 je třeba tento fond hodnotit na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních požadavků na monitorování a zároveň zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou v příslušných případech zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení účinků fondů v praxi. Aby bylo možné výsledky dosažené tímto fondem měřit, je třeba stanovit ukazatele a související cíle pro každý specifický cíl fondu. Mezi těmito ukazateli by měly být i ukazatele kvalitativní a kvantitativní povahy.

__________________

__________________

26 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

26 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj bude tento fond přispívat k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušné akce budou identifikovány během přípravy a provádění fondu a znovu posouzeny v souvislosti s příslušnými hodnoceními a postupy přezkumu.

(45)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj bude tento fond přispívat k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu v průběhu období VFR 2021–2027 a naplňování ročního cíle ve výši 30 %, a to co nejdříve, nejpozději však v roce 2027.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Prostřednictvím těchto ukazatelů a finančních zpráv by měla Komise a členské státy monitorovat provádění fondu v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) č. X [nařízení o společných ustanoveních] a tohoto nařízení.

(46)  Prostřednictvím těchto ukazatelů a finančních zpráv by měla Komise a členské státy monitorovat provádění fondu v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) č. X [nařízení o společných ustanoveních] a tohoto nařízení. Aby mohla Komise řádně plnit svou kontrolní úlohu, měla by být schopna určit částky, které byly z fondu v daném roce skutečně vynaložené. Při vykazování ročních účetních závěrek svého národního programu Komisi by proto členské státy měly rozlišovat mezi zpětně získanými částkami, platbami předběžného financování konečným příjemcům a úhradami výdajů, které byly skutečně realizovány. Pro usnadnění auditu a monitorování provádění fondu by Komise měla tyto částky zahrnout do své výroční zprávy o provádění fondu. Každý rok by Komise měla předložit Evropskému parlamentu a Radě shrnutí přijatých výročních zpráv o výkonnosti. Na vyžádání by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit plné znění výročních zpráv o výkonnosti.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Za účelem doplnění a změny jiných než podstatných prvků tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o akce způsobilé k vyšší míře spolufinancování, jak jsou uvedeny v příloze IV, operační podporu a další rozvoj rámce pro monitorování a hodnocení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

(47)  Za účelem doplnění a změny jiných než podstatných prvků tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o pracovní programy pro tematický nástroj, akce způsobilé k vyšší míře spolufinancování, jak jsou uvedeny v příloze IV, operační podporu a další rozvoj rámce pro monitorování a hodnocení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí27. Pro prováděcí akty, jež členským státům ukládají společné povinnosti, zejména informační povinnost vůči Komisi, by se měl použít přezkumný postup a pro přijímání prováděcích aktů, jež stanoví způsoby poskytování informací Komisi v rámci programování a podávání zpráv, by se měl vzhledem k jejich čistě technické povaze použít poradní postup.

(48)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí27. Pro přijímání prováděcích aktů, jež stanoví způsoby poskytování informací Komisi v rámci programování a podávání zpráv, by se měl vzhledem k jejich čistě technické povaze použít poradní postup.

__________________

__________________

27 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

27 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost (dále jen „fond“).

1.  Toto nařízení zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost (dále jen „fond“) na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Stanoví cíle fondu, rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování.

2.  Toto nařízení stanoví:

 

a)   cíle fondu;

 

b)   specifické cíle fondu a opatření k jejich naplňování;

 

c)   rozpočet na období 2021–2027;

 

d)   formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „kyberkriminalitou“ se rozumí trestné činy závislé na kybernetické činnosti, tj. trestné činy, které mohou být spáchány pouze za použití zařízení a systémů informačních a komunikačních technologií (IKT), přičemž tato zařízení nebo systémy jsou buď nástrojem pro spáchání trestné činnosti, nebo primárním cílem této trestné činnosti; a trestné činy umožněné kybernetickou činností, tj. tradiční trestné činy, jako je sexuální vykořisťování dětí, jejichž rozsah nebo dosah může být umocněn používáním počítačů, počítačových sítí a jiných forem IKT;

d)  „kyberkriminalitou“ se rozumí trestné činy závislé na kybernetické činnosti, tj. trestné činy, které mohou být spáchány pouze za použití zařízení a systémů informačních a komunikačních technologií (IKT), přičemž tato zařízení nebo systémy jsou buď nástrojem pro spáchání trestné činnosti, nebo primárním cílem této trestné činnosti; a trestné činy umožněné kybernetickou činností, tj. tradiční trestné činy, jejichž rozsah nebo dosah může být umocněn používáním počítačů, počítačových sítí a jiných forem IKT;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  „politickým cyklem EU“ se rozumí multidisciplinární iniciativa založená na zpravodajských informacích, která si klade za cíl bojovat proti nejvýznamnějším závažným hrozbám a hrozbám spojeným s organizovanou trestnou činností v Unii, a to prostřednictvím podpory spolupráce mezi členskými státy, orgány Unie, agenturami a případně příslušnými třetími zeměmi a organizacemi;

f)  „politickým cyklem EU“ se rozumí multidisciplinární iniciativa založená na zpravodajských informacích, která si klade za cíl bojovat proti nejvýznamnějším závažným hrozbám a hrozbám spojeným s organizovanou trestnou činností v Unii, a to prostřednictvím podpory spolupráce mezi členskými státy, orgány Unie, agenturami Unie činnými v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a případně příslušnými třetími zeměmi a určitými mezinárodními organizacemi;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  „výměnou informací a přístupem k informacím“ se rozumí bezpečné shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýza a výměna informací relevantních pro orgány uvedené v článku 87 Smlouvy o fungování EU a pro Europol při předcházení trestným činům, jejich odhalování, vyšetřování a stíhání, zejména pokud jde o přeshraniční organizovanou trestnou činnost;

g)  „výměnou informací a přístupem k informacím“ se rozumí bezpečné shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýza a výměna informací relevantních pro orgány uvedené v článku 87 Smlouvy o fungování EU a pro Europol, Eurojust a Úřad evropského veřejného žalobce při předcházení trestným činům, jejich odhalování, vyšetřování a stíhání, zejména pokud jde o terorismus, kyberkriminalitu i přeshraniční závažnou a organizovanou trestnou činnost, přičemž je tento postup v souladu s pravidly Unie pro ochranu údajů;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  „justiční spoluprací“ se rozumí justiční spolupráce v trestních věcech;

vypouští se

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  „LETS“ se rozumí evropský systém vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva, jehož cílem je poskytnout pracovníkům donucovacích orgánů znalosti a dovednosti, které potřebují k tomu, aby mohli účinně předcházet přeshraniční trestné činnosti a bojovat proti prostřednictvím efektivní spolupráce, jak je uvedeno ve sdělení Komise ze dne 27. března 2013 o zřízení evropského systému LETS31 a jak se dále odkazuje v nařízení CEPOL32;

i)  „LETS“ se rozumí evropský systém vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva, jehož cílem je poskytnout pracovníkům donucovacích orgánů znalosti a dovednosti, které potřebují k tomu, aby mohli účinně předcházet přeshraniční organizované a závažné trestné činnosti a terorismu a bojovat proti nim prostřednictvím efektivní spolupráce, jak je uvedeno ve sdělení Komise ze dne 27. března 2013 o zřízení evropského systému LETS31 a jak se dále odkazuje v nařízení CEPOL32;

__________________

__________________

31 COM(2013) 172, Zřízení evropského systému vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva (LETS).

31 COM(2013) 172, Zřízení evropského systému vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva (LETS).

32 Nařízení (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL).

32 Nařízení (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL).

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  „připraveností“ se rozumí opatření zaměřená na prevenci nebo omezení rizik spojených s možnými teroristickými útoky a jinými událostmi souvisejícími s bezpečností;

k)  „připraveností“ se rozumí zvláštní opatření zaměřená na prevenci nebo omezení rizik spojených s možnými teroristickými útoky a jinými událostmi souvisejícími s bezpečností;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Politickým cílem fondu je přispět k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v Unii, a to zejména prostřednictvím boje proti terorismu a radikalizaci, závažné a organizované trestné činnosti a kyberkriminalitě a prostřednictvím poskytování pomoci a ochrany obětem trestné činnosti.

1.  Politickým cílem fondu je přispět mimo jiné intenzivnější spoluprací k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v Unii, a to zejména prostřednictvím předcházení terorismu a násilnému extremismu, včetně radikalizace, závažné a organizované trestné činnosti, kyberkriminality, a boje proti nim a prostřednictvím poskytování pomoci a ochrany obětem trestné činnosti. Fond rovněž podporuje připravenost na bezpečnostní incidenty a jejich zvládání.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zlepšit výměnu informací mezi donucovacími orgány Unie a jinými příslušnými orgány a dalšími příslušnými subjekty Unie, jakož i se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi;

a)  zlepšit a usnadnit výměnu relevantních a přesných informací mezi donucovacími a soudními orgány členských států, jinými příslušnými orgány členských států a dalšími relevantními subjekty Unie, zejména Europolem a Eurojustem, a v rámci těchto orgánů a subjektů, a případně i se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zintenzivnit společné přeshraniční operace mezi donucovacími orgány Unie a jinými příslušnými orgány v souvislosti se závažnou a organizovanou trestnou činností s přeshraničním rozměrem a

b)  zlepšit a zintenzivnit přeshraniční koordinaci a spolupráci, včetně příslušných společných operací mezi donucovacími orgány členských států a jinými příslušnými orgány a v rámci těchto orgánů v souvislosti s terorismem a závažnou a organizovanou trestnou činností s přeshraničním rozměrem;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podpořit úsilí o posílení kapacit v oblasti potírání a předcházení trestné činnosti, včetně terorismu, zejména prostřednictvím užší spolupráce mezi veřejnými orgány, občanskou společností a soukromými partnery ve všech členských státech.

c)  podpořit nezbytné posílení kapacit členských států v oblasti potírání a předcházení trestné činnosti, včetně terorismu, kyberkriminality a násilného extremismu, včetně radikalizace, zejména prostřednictvím užší spolupráce mezi veřejnými orgány, příslušnými agenturami Unie, občanskou společností a soukromými subjekty v rámci členských států a mezi nimi a prostřednictvím civilního řešení krizí v reakci na bezpečnostní incident;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  rozvíjet společnou zpravodajskou kulturu prostřednictvím podpory kontaktů a vzájemné důvěry, porozumění a učení, šíření know-how a osvědčených postupů mezi zpravodajskými službami členských států a s Europolem, zejména prostřednictvím společné odborné přípravy a výměn odborníků.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V rámci specifických cílů stanovených v odstavci 2 se fond provádí prostřednictvím prováděcích opatření uvedených v příloze II.

3.  V rámci specifických cílů stanovených v odstavci 2 se fond provádí mimo jiné prostřednictvím prováděcích opatření uvedených v článku 3a.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Financovaná opatření musí být prováděna v plném souladu se základními právy a s ohledem na lidskou důstojnost. Opatření musí být zejména v souladu s ustanoveními Listiny základních práv Unie, právními předpisy Unie na ochranu údajů a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP). Zvláštní pozornost při provádění opatření věnují členské státy pokud možno zejména podpoře a ochraně zranitelných osob, zejména dětí a nezletilých osob bez doprovodu.

4.  Financované operace se provádějí v plném souladu se základními právy a s hodnotami zakotvenými v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU), jakož i s ohledem na lidskou důstojnost, a v případě, že existují jasné a podložené důkazy o tom, že tato opatření přispívají k porušování těchto práv, je financování přerušeno a poskytnuté finanční prostředky vráceny. Operace musí být zejména v souladu s ustanoveními Listiny základních práv Evropské unie, právními předpisy Unie na ochranu údajů a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP). Zvláštní pozornost je při provádění věnována operacím týkajícím se zranitelných osob, zejména dětí a nezletilých osob bez doprovodu.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Prováděcí opatření

 

1. Fond přispěje k naplňování specifického cíle stanoveného v čl. 3 odst. 2 písm. a) tím, že se zaměří na následující prováděcí opatření, jejichž účelem je:

 

a) zajištění jednotného uplatňování acquis Unie v oblasti bezpečnosti, podpora výměny relevantních informací, a to i prostřednictvím provádění doporučení z mechanismů pro hodnocení a kontrolu kvality, jako jsou například schengenský hodnotící mechanismus a další mechanismy pro hodnocení a kontrolu kvality;

 

b) zřízení, úprava a správa unijních informačních systémů a komunikačních sítí důležitých pro bezpečnost, včetně zajištění jejich interoperability, a vývoj vhodných nástrojů pro řešení zjištěných nedostatků;

 

c) zvýšení aktivního používání nástrojů, systémů a databází Unie pro výměnu informací důležitých pro bezpečnost, zlepšení propojení vnitrostátních databází informací důležitých pro bezpečnost, jakož i jejich propojení s databázemi Unie, pokud je to stanoveno v příslušných právních základech, a zajištění, aby byly do těchto databází vkládány relevantní a velmi kvalitní údaje, a

 

d) podpora příslušných vnitrostátních opatření k provedení specifických cílů uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a).

 

2. Fond přispěje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 3 odst. 2 písm. b) tím, že se zaměří na následující prováděcí opatření, jejichž účelem je:

 

a) posílení příslušných operací vymáhání práva mezi členskými státy a případně i s jinými příslušnými subjekty, a zejména snadnější a lepší využívání společných vyšetřovacích týmů, společných hlídek, pronásledování, utajeného sledování a jiných mechanismů pro operativní spolupráci v kontextu politického cyklu EU (EMPACT), přičemž zvláštní důraz se klade na přeshraniční operace;

 

b) posílení koordinace a spolupráce donucovacích a jiných příslušných orgánů v rámci členských států i mezi nimi a také koordinace a spolupráce s dalšími příslušnými subjekty, a to například prostřednictvím sítí specializovaných vnitrostátních jednotek, unijních sítí a struktur spolupráce a středisek Unie;

 

c) zlepšení spolupráce mezi agenturami a na úrovni Unie mezi samotnými členskými státy nebo mezi členskými státy na jedné straně a příslušnými institucemi a jinými subjekty Unie na straně druhé, jakož i na vnitrostátní úrovni mezi příslušnými vnitrostátními orgány v každém členském státě;

 

3. Fond přispěje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 3 odst. 2 písm. c) tím, že se zaměří na následující prováděcí opatření, jejichž účelem je:

 

a) posílení odborné přípravy, výcviku a vzájemného učení v oblasti prosazování práva, zejména zahrnutím prvků zaměřených na osvětu v otázkách týkajících se radikalizace, násilného extremismu a rasismu, dále specializovaných výměnných programů mezi členskými státy, včetně programu určeného pro služebně mladší personál donucovacích orgánů, a sdílení osvědčených postupů, a to i se třetími zeměmi a dalšími příslušnými subjekty;

 

b) využití synergie sdružováním zdrojů a vědomostí mezi členskými státy a dalšími příslušnými subjekty včetně občanské společnosti, a to například prostřednictvím vytvoření společných center excelence, rozvíjení společných posouzení rizik, společných center pro operativní podporu pro společně prováděné operace nebo sdílení osvědčených postupů v oblasti prevence trestní činnosti na místní úrovni;

 

c) prosazování a vytváření opatření, záruk, mechanismů a osvědčených postupů pro včasnou identifikaci, ochranu a podporu svědků, oznamovatelů a obětí trestné činnosti a rozvoj partnerství mezi veřejnými orgány a jinými příslušnými subjekty za tímto účelem;

 

d) pořízení příslušného vybavení a zřízení nebo modernizace specializovaných školicích zařízení a další základní infrastruktury důležité pro bezpečnost, a to za účelem zvýšení připravenosti a odolnosti, informovanosti veřejnosti a zlepšování přiměřených reakcí na bezpečnostní hrozby;

 

e) odhalování, vyhodnocování a odstraňování zranitelných míst v kritické infrastruktuře a vybavení IT s vysokým průnikem na trh, aby se zabránilo útokům na informační systémy a kritickou infrastrukturu, například pomocí kódového auditu softwaru s volným a otevřeným zdrojovým kódem, prostřednictvím vytvoření a podpory programů „bug bounty“ nebo prostřednictvím penetračního testování.

 

4. Fond přispěje ke splnění specifického cíle stanoveného v čl. 3 odst. 2 písm. ca) tím, že se zaměří na následující prováděcí opatření, jejichž účelem je:

 

a) zlepšení spolupráce a koordinace mezi zpravodajskými službami členských států a mezi těmito službami a donucovacími orgány prostřednictvím kontaktů, vytváření sítí, vzájemné důvěry, porozumění a učení, výměny a šíření know-how, zkušeností a osvědčených postupů, zejména pokud jde o podporu policejního vyšetřování a vyhodnocování hrozeb;

 

b) výměna a odborná příprava příslušníků zpravodajských služeb.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V rámci cílů uvedených v článku 3 a v souladu s prováděcími opatřeními uvedenými v příloze II jsou prostřednictvím fondu podporovány zejména akce vyjmenované v příloze III.

1.  V souladu s prováděcími opatřeními uvedenými v článku 3a jsou prostřednictvím fondu podporovány akce, které přispívají k naplňování cílů uvedených v článku 3. Mohou mezi ně patřit akce vyjmenované v příloze III.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Za účelem dosažení cílů tohoto nařízení může fond v souladu s článkem 5 případně podporovat akce prováděné v třetích zemích a ve vztahu k nim, které jsou v souladu s prioritami Unie podle přílohy III.

2.  Za účelem dosažení cílů uvedených v článku 3 tohoto nařízení může fond ve výjimečných případech, v rámci stanovených limitů a s výhradou vhodných ochranných opatření případně podporovat akce podle přílohy III prováděné v třetích zemích a ve vztahu k nim v souladu s článkem 5.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Celková výše financování na podporu akcí v třetích zemích nebo ve vztahu k nim v rámci tematického nástroje podle článku 8 nepřesáhne 2 % celkové částky přidělené na tematický nástroj podle čl. 7 odst. 2 písm. b).

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Celková výše financování na podporu akcí v třetích zemích nebo ve vztahu k nim v rámci programů členských států podle článku 12 nepřesáhne pro každý členský stát 2 % celkové částky přidělené tomuto členskému státu podle čl. 7 odst. 2 písm. a), čl. 10 odst. 1 a přílohy I.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  akce omezené na zachování veřejného pořádku na vnitrostátní úrovni;

a)  akce omezené na zachování nebo převážně spočívající v zachování veřejného pořádku na vnitrostátní úrovni;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  vybavení, jehož alespoň jedním účelem je celní kontrola;

d)  vybavení, jehož hlavním účelem je celní kontrola;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě mimořádné situace lze nezpůsobilé akce uvedené v tomto odstavci považovat za způsobilé.

V případě mimořádné situace lze nezpůsobilé akce uvedené v písmenech a) a b) prvního pododstavce považovat za způsobilé.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – písm. ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  třetí zemi uvedené v pracovním programu za podmínek v něm stanovených;

ii)  třetí zemi uvedené v pracovním programu za podmínek v něm stanovených, za podmínky, že veškeré akce této třetí země, v této třetí zemi nebo ve vztahu k ní plně respektují práva a zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie a mezinárodní závazky Unie a členských států.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jakýkoli právní subjekt založený podle práva Unie nebo jakákoli mezinárodní organizace.

b)  jakýkoli právní subjekt založený podle práva Unie nebo jakákoli příslušná mezinárodní organizace.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Právní subjekty usazené ve třetí zemi jsou ve výjimečných případech způsobilé k účasti, pokud je to nezbytné pro dosažení cílů daného opatření.

3.  Právní subjekty usazené ve třetí zemi jsou ve výjimečných případech způsobilé k účasti, pokud je to nezbytné pro dosažení cílů dané akce, po schválení ze strany Komise.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Právní subjekty účastnící se konsorcia nejméně dvou nezávislých subjektů, které jsou usazeny v různých členských státech nebo v zámořských zemích nebo územích spojených s těmito státy nebo ve třetích zemích, jsou způsobilé.

4.  Právní subjekty účastnící se konsorcia nejméně dvou nezávislých subjektů, které jsou usazeny v různých členských státech nebo v zámořských zemích nebo územích spojených s těmito státy, jsou způsobilé. Pokud jsou mezinárodní organizace účastnící se konsorcia usazeny ve třetí zemi, použije se čl. 6 odst. 3.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Podpora poskytovaná podle tohoto nařízení doplňuje celostátní, regionální a místní intervence a zaměřuje se na přinášení přidané hodnoty cílům tohoto nařízení.

1.  Podpora poskytovaná podle tohoto nařízení doplňuje celostátní, regionální a místní intervence a zaměřuje se na přinášení evropské přidané hodnoty cílům tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise a členské státy zajistí, aby podpora poskytovaná podle tohoto nařízení a členskými státy byla v souladu s příslušnými činnostmi, politikami a prioritami Unie a doplňovala jiné nástroje Unie.

2.  Komise a členské státy zajistí, aby podpora poskytovaná podle tohoto nařízení a členskými státy byla v souladu s příslušnými činnostmi, politikami a prioritami Unie, doplňovala jiné vnitrostátní nástroje a byla koordinována s dalšími nástroji Unie, zejména akcemi financovanými z jiných fondů Unie.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění fondu na období 2021–2027 činí 2 500 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění fondu na období 2021–2027 činí 2 209 725 000 EUR v cenách roku 2018 (2 500 000 000 EUR v běžných cenách).

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  částka ve výši 1 500 000 000 EUR se přidělí na programy prováděné v rámci sdíleného řízení;

a)  částka ve výši 1 325 835 000 EUR v cenách roku 2018 (1 500 000 000 EUR v běžných cenách) se přidělí na programy prováděné v rámci sdíleného řízení;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  částka ve výši 1 000 000 000 EUR se přidělí na tematický nástroj.

b)  částka ve výši 883 890 EUR v cenách roku 2018 (1 000 000 000 EUR v běžných cenách) se přidělí na tematický nástroj.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Finanční prostředky z tematického nástroje jsou určeny na priority s vysokou přidanou hodnotou pro Unii nebo k reakci na naléhavé potřeby, a to v souladu se schválenými prioritami Unie vymezenými v příloze II.

2.  Finanční prostředky z tematického nástroje jsou určeny na priority s vysokou přidanou hodnotou pro Unii k reakci na naléhavé potřeby, a to v souladu se schválenými prioritami Unie vymezenými v článku 3a, na specifická opatření, uvedená např. v příloze III, nebo na podpůrná opatření v souladu s článkem 19. Rozdělení zdrojů tematického nástroje mezi jednotlivé priority je co nejvíce přiměřené výzvám a potřebám, aby bylo umožněno splnění cílů fondu.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Finanční prostředky z tematického nástroje se přidělí takto:

 

a) alespoň 10 % na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. a);

 

b) alespoň 10 % na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. b);

 

c) alespoň 30 % na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. c);

 

d) alespoň 5% na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. ca).

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud jsou členským státům poskytnuty finanční prostředky z tematického nástroje v režimu přímého nebo nepřímého řízení, zajistí se, aby se na vybrané projekty nevztahovalo odůvodněné stanovisko Komise týkající se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU, které zpochybňuje legalitu a správnost výdajů nebo provádění projektů.

3.  Pokud jsou členským státům poskytnuty finanční prostředky z tematického nástroje v režimu přímého nebo nepřímého řízení, nebude k dispozici žádné financování pro projekty, u nichž existují jasné důkazy o tom, že by byla zpochybněna legalita těchto projektů nebo legalita a správnost těchto finančních prostředků nebo plnění těchto projektů na základě odůvodněného stanoviska vydaného Komisí v souvislosti s řízením pro nesplnění povinnosti podle článku 258 SFEU.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud jsou finanční prostředky z tematického nástroje používány v režimu sdíleného řízení, Komise posoudí pro účely článku 18 a čl. 19. odst. 2 nařízení (EU) č. [nařízení o společných ustanoveních], zda se na plánované akce nevztahuje odůvodněné stanovisko Komise týkající se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU, které zpochybňuje legalitu a správnost výdajů nebo provádění projektů.

4.  Pokud jsou finanční prostředky z tematického nástroje používány v režimu sdíleného řízení, Komise pro účely článku 18 a čl. 19. odst. 2 nařízení (EU) č. X [nařízení o společných ustanoveních] zajistí, aby nebylo k dispozici žádné financování pro projekty, u nichž existují jasné důkazy o tom, že by byla zpochybněna legalita těchto projektů nebo legalita a správnost těchto finančních prostředků nebo plnění těchto projektů na základě odůvodněného stanoviska vydaného Komisí v souvislosti řízením pro nesplnění povinnosti podle článku 258 SFEU.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise stanoví celkovou částku, jež bude pro tematický nástroj uvolněna z prostředků přidělených v rozpočtu Unie na daný rok. Komise přijme pro tematický nástroj rozhodnutí o financování podle článku 110 finančního nařízení, přičemž definuje cíle a akce, které budou podporovány, a určí částky pro jeho jednotlivé složky uvedené v odstavci 1. V rozhodnutích o financování se případně stanoví celková částka vyhrazená pro operace kombinování zdrojů.

5.  Komise stanoví celkovou částku, jež bude pro tematický nástroj uvolněna z prostředků přidělených v rozpočtu Unie na daný rok. Komise je zmocněna, aby pro tematický nástroj přijala v souladu s článkem 28 akty v přenesené pravomoci doplňující toto nařízení o pracovní programy podle článku 110 finančního nařízení, přičemž definuje cíle a akce, které budou podporovány, a určí částky pro jeho jednotlivé složky uvedené v odstavci 1. Před přijetím pracovního programu konzultuje Komise příslušné zúčastněné strany, včetně organizací občanské společnosti. V pracovních programech se případně stanoví celková částka vyhrazená pro operace kombinování zdrojů. K zajištění včasné dostupnosti zdrojů může Komise samostatně přijmout pracovní program pro mimořádnou pomoc.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Po přijetí rozhodnutí o financování uvedeného v odstavci 3 může Komise provést příslušné změny v programech prováděných v rámci sdíleného řízení.

6.  Po přijetí pracovního programu uvedeného v odstavci 5 může Komise provést příslušné změny v programech prováděných v rámci sdíleného řízení.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Tato rozhodnutí o financování mohou být roční nebo víceletá a mohou se týkat jedné nebo více složek tematického nástroje.

7.  Tyto pracovní programy mohou být roční nebo víceleté a mohou se týkat jedné nebo více složek tematického nástroje.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  V případě technické pomoci z podnětu členských států lze příspěvek z rozpočtu Unie zvýšit na 100 % celkových způsobilých výdajů.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, aby priority vymezené v jeho programech odpovídaly prioritám Unie v oblasti bezpečnosti, reagovaly na výzvy Unie v této oblasti a byly plně v souladu s příslušným acquis Unie a se schválenými prioritami Unie. Při vymezování priorit svých programů zajistí členské státy, aby byla v programu náležitě zohledněna prováděcí opatření stanovená v příloze II.

1.  Každý členský stát a Komise zajistí, aby priority vymezené ve vnitrostátních programech odpovídaly prioritám Unie v oblasti bezpečnosti, reagovaly na výzvy Unie v této oblasti a byly plně v souladu s příslušným acquis Unie a se schválenými prioritami Unie. Při vymezování priorit svých programů zajistí členské státy, aby byla v programu náležitě zohledněna prováděcí opatření stanovená v článku 3a.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Při posuzování programů členských států Komise zajistí, aby plánované akce nebyly předmětem odůvodněného stanoviska Komise vydaným v souvislosti s nesplněním povinnosti podle článku 258 SFEU týkající se legality a správnosti výdajů nebo provádění projektů.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Členské státy přidělí prostředky na své vnitrostátní programy takto:

 

a) alespoň 10% na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. a);

 

b) alespoň 10 % na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. b);

 

c) alespoň 30 % na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. c);

 

d) alespoň 5% na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. ca).

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.  Členské státy, které se chtějí odchýlit od odstavce 1b, o tom uvědomí Komisi a zváží spolu s ní, zda není na místě upravit tyto minimální procentní podíly z důvodu zvláštních okolností, které mají dopad na vnitřní bezpečnost. Veškeré takové úpravy podléhají schválení Komise.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise zajistí, aby Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol), Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) byly zapojeny do rozvoje programů v počáteční fázi, pokud jde o oblast jejich působnosti. Konkrétně to znamená, že členské státy konzultují návrh svých opatření s Europolem, zejména zahrnují-li jejich programy politický cyklus EU nebo opatření EMPACT nebo opatření koordinovaná společnou pracovní skupinou pro kyberkriminalitu (Joint Cybercrime Action Taskforce, J-CAT). Před tím, než členské státy začlení do svých programů odbornou přípravu, koordinují svou činnost s agenturou CEPOL, aby se zabránilo překrývání činností.

2.  Komise zajistí, aby do vypracovávání programů v počáteční fázi byla v rámci své působnosti zapojena Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol), Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL), Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust), Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí informací (ENISA), Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů (eu-LISA), Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (EBCGA), Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) a Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Konkrétně to znamená, že členské státy konzultují návrh svých opatření s Europolem, zejména zahrnují-li jejich programy politický cyklus EU nebo opatření EMPACT či opatření koordinovaná společnou pracovní skupinou pro kyberkriminalitu (Joint Cybercrime Action Taskforce, J-CAT). Před tím, než členské státy začlení do svých programů odbornou přípravu, koordinují svou činnost s agenturou CEPOL, aby se zabránilo jejímu překrývání. Členské státy konzultují plánování své činnosti také s ostatními příslušnými zúčastněnými stranami, mj. s organizacemi občanské společnosti.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise může Agenturu Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol), Agenturu Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) ve vhodných případech zapojit do úkolů týkajících se monitorování a hodnocení podle oddílu 5, a to zejména s cílem zajistit, aby akce prováděné s podporou nástroje byly v souladu s příslušným acquis Unie a schválenými prioritami Unie.

3.  Komise může ve vhodných případech zapojit do plnění úkolů týkajících se monitorováníhodnocení podle oddílu 5 agentury uvedené v odstavci 2, Evropskou radu pro ochranu údajů a evropského inspektora ochrany údajů, a to zejména s cílem zajistit, aby akce prováděné s podporou fondu, které spadají do jejich mandátu, byly v souladu s příslušným acquis Unie a schválenými prioritami Unie.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na pořízení vybavení, dopravních prostředků nebo na výstavbu zařízení důležitých pro bezpečnost může být použito maximálně 15 % finančních prostředků přidělených na program členského státu. Tento strop smí být překročen pouze v řádně odůvodněných případech.

4.  Na pořízení vybavení, dopravních prostředků nebo na výstavbu zařízení důležitých pro bezpečnost může být použito maximálně 15 % finančních prostředků přidělených na program členského státu. Tento strop smí být překročen pouze v řádně odůvodněných případech a po schválení ze strany Komise.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  priority Unie a acquis v oblasti bezpečnosti, zejména výměnu informací a interoperabilitu systémů IT;

a)  priority Unie a acquis v oblasti bezpečnosti, zejména koordinaci a spolupráci mezi orgány k prosazování práva a účinnou výměnu relevantních a přesných informací a zavádění jednotlivých součástí rámce pro interoperabilitu informačních systémů EU;

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  V případě potřeby se program změní, aby zohledňoval doporučení uvedená v odstavci 5. V závislosti na dopadu dané úpravy může revidovaný program schvalovat Komise.

6.  V případě potřeby se program upraví, aby zohledňoval doporučení uvedená v odstavci 5 a pokrok při dosahování milníků a cílů hodnocený ve výročních zprávách o výkonnosti podle čl. 26 odst. 2 písm. a). V závislosti na dopadu dané úpravy schvaluje revidovaný program Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 19 nařízení (EU) č. X [nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Kdykoli se členský stát rozhodne pro provádění projektů s podporou fondu společně s třetí zemí nebo ve třetí zemi, konzultuje tuto skutečnost před zahájením projektu s Komisí.

8.  Kdykoli se členský stát rozhodne pro provádění projektů s podporou fondu ve vztahu ke třetí zemi nebo ve třetí zemi v souladu s článkem 5, konzultuje tuto skutečnost před zahájením projektu s Komisí. Komise posoudí doplňkovost a provázanost plánovaných projektů s ostatními činnostmi Unie a členských států ve vztahu k dotyčné třetí zemi. Komise prověří také to, zda navrhované projekty odpovídají požadavkům v oblasti základních práv podle čl. 3 odst. 4.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Programování, jak stanoví čl. 17 odst. 5 nařízení (EU) [nařízení o společných ustanoveních], vychází z typů intervencí uvedených v tabulce 1 přílohy VI.

9.  V souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. X [nařízení o společných ustanoveních] se u každého programu pro každý specifický cíl uvádějí v souladu s tabulkou 1 přílohy VI typy intervencí a orientační rozdělení naplánovaných prostředků podle typu intervence nebo oblasti podpory.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V roce 2024 přidělí Komise programům dotčených členských států dodatečné finanční prostředky uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. b) v souladu s kritérii uvedenými v bodu 2 přílohy I. Toto financování se použije se na období od kalendářního roku 2025.

1.  V roce 2024 přidělí Komise poté, co informuje Evropský parlament, na programy dotyčných členských států v souladu s kritérii uvedenými v odstavci 2 přílohy I dodatečné finanční prostředky uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. b). Toto financování se použije se na období od kalendářního roku 2025.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud nejméně 10 % původního přídělu na program uvedeného v čl. 10 odst. 1 písm. a) nebylo pokryto žádostmi o průběžné platby předloženými v souladu s článkem 85 nařízení (EU) [nařízení o společných ustanoveních], není dotčený členský stát způsobilý získat dodatečný příděl pro svůj program uvedený v odstavci 1.

2.  Pokud nejméně 30 % původního přídělu na program uvedeného v čl. 10 odst. 1 písm. a) nebylo pokryto žádostmi o průběžné platby předloženými v souladu s článkem 85 nařízení (EU) č. X [nařízení o společných ustanoveních], není dotyčný členský stát způsobilý získat dodatečný příděl pro svůj program uvedený v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V rámci přídělu prostředků z tematického nástroje od roku 2025 se případně zohlední pokrok při dosahování milníků výkonnostního rámce podle článku 12 nařízení (EU) [nařízení o společných ustanoveních] a zjištěné nedostatky při provádění.

3.  V rámci přídělu prostředků z tematického nástroje od roku 2025 se zohlední pokrok při dosahování milníků výkonnostního rámce podle článku 12 nařízení (EU) č. X [nařízení o společných ustanoveních] a zjištěné nedostatky při provádění programu.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Operační podpora je část prostředků přidělených členskému státu, kterou lze použít jako podporu pro veřejné orgány odpovědné za plnění úkolů a služeb, které pro Unii představují veřejnou službu.

1.  Operační podpora je část prostředků přidělených členskému státu, kterou lze použít jako podporu pro veřejné orgány odpovědné za plnění úkolů a poskytování služeb, které pro Unii představují veřejnou službu, pokud přispívají k zajištění vysoké míry bezpečnosti v Unii jako celku.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát může využít až 10 % částky přidělené v rámci fondu na svůj program na financování operační podpory pro veřejné orgány odpovědné za plnění úkolů a služeb, které představují pro Unii veřejnou službu.

2.  Členský stát může využít až 20 % částky přidělené v rámci fondu na svůj program na financování operační podpory pro veřejné orgány odpovědné za plnění úkolů a poskytování služeb, které představují pro Unii veřejnou službu.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy odůvodní v programu a ve výročních zprávách o výkonnosti podle článku 26 využití operační podpory na dosažení cílů tohoto nařízení. Před schválením programu posoudí Komise výchozí situaci v členských státech, které naznačily svůj úmysl žádat o operační podporu, přičemž zohlední informace poskytnuté těmito členskými státy, jakož i doporučení z mechanismů pro hodnocení a kontrolu kvality, jako jsou například schengenský hodnotící mechanismus a další mechanismy pro hodnocení a kontrolu kvality.

4.  Členské státy odůvodní v programu a ve výročních zprávách o výkonnosti podle článku 26 využití operační podpory na dosažení cílů tohoto nařízení. Před schválením programu posoudí Komise výchozí situaci v členských státech, které naznačily svůj úmysl žádat o operační podporu, přičemž zohlední informace poskytnuté těmito členskými státy, jakož i doporučení z mechanismů pro hodnocení a kontrolu kvality, jako jsou například schengenský hodnotící mechanismus, posouzení zranitelnosti a rizik ze strany Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (EBCGA) a další případné mechanismy pro hodnocení a kontrolu kvality.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Operační podpora se soustředí na specifické úkoly a služby stanovené v příloze VII.

5.  Operační podpora se soustředí na akce stanovené v příloze VII.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Viditelnost, transparentnost a komunikace

 

Příjemci finančních prostředků Unie splňují veškeré požadavky na viditelnost, transparentnost a komunikaci stanovené v nařízení (EU) č. X [nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Decentralizované agentury mohou mít rovněž nárok na financování, které je k dispozici v rámci činnosti Unie, s cílem podpořit akce nadnárodní povahy, které mají evropský přínos.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Z fondu lze podpořit opatření technické pomoci prováděná z podnětu nebo jménem Komise. Tato opatření mohou být financována ve výši 100 %.

Z fondu lze podpořit opatření technické pomoci prováděná z podnětu nebo jménem Komise. Tato opatření, konkrétně příprava, monitorování, kontrola, audit, hodnocení, komunikace včetně komunikační činnosti týkající se politických priorit Unie v oblasti bezpečnosti, viditelnost a veškerá správní a technická pomoc nezbytná k uplatňování tohoto nařízení, případně i ve spolupráci se třetími zeměmi, mohou být financována ve výši 100 %.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků, zejména při propagaci opatření a jejich výsledků, tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie podporují opatření a jejich výsledky tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým relevantním cílovým skupinám, včetně médií a veřejnosti, v příslušných jazycích. Aby byla zajištěna viditelnost financování ze strany Unie, uvádějí příjemci finančních prostředků Unie při komunikaci o akci původ těchto prostředků. Za tímto účelem příjemci zajistí, aby veškeré komunikační materiály určené médiím a široké veřejnosti obsahovaly znak Unie a výslovně uváděly finanční podporu Unie.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k fondu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na fond rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli tohoto nařízení.

2.  S cílem informovat co nejširší veřejnost provádí Komise k fondu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Komise zveřejní zejména informace o vývoji ročního a víceletého programu v rámci daného tematického nástroje. Komise zveřejní rovněž seznam operací vybraných k podpoře v rámci tematického nástroje na veřejně přístupných internetových stránkách a tento seznam pravidelně aktualizuje. Finanční zdroje vyčleněné na fond rovněž přispívají ke komunikaci, zejména ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizací, souvisejí-li s cíli tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise zveřejní informace uvedené v odstavci 2 v otevřených strojově čitelných formátech, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES1a, které umožňují třídění, prohledávání, extrahování, srovnávání a opětovné používání údajů. Údaje lze třídit podle priority, specifického cíle, celkových způsobilých nákladů na operace, celkových nákladů na projekty, celkových nákladů na zadávací řízení, názvu příjemce a názvu dodavatele.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90).

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Fond bude poskytovat finanční pomoc na řešení naléhavých a konkrétních potřeb v případě mimořádné situace, jež byla způsobena událostí související s bezpečností nebo novou hrozbou v oblasti působnosti tohoto nařízení, jež má nebo může mít významný negativní dopad na bezpečnost občanů v jednom či více členských státech.

1.  Komise se může rozhodnout, že bude poskytovat finanční pomoc z fondu na řešení naléhavých a konkrétních potřeb v případě řádně odůvodněné mimořádné situace. Tato situace může být způsobena událostí související s bezpečností nebo novou hrozbou či nově zjištěným slabým místem v oblasti působnosti tohoto nařízení, jež má nebo může mít významný negativní dopad na bezpečnost občanů, veřejný prostor nebo životně důležitou infrastrukturu v jednom či více členských státech. Komise v takových případech včas informuje Evropský parlament a Radu.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Je-li to nezbytné v zájmu provádění akcí, může se mimořádná pomoc vztahovat na výdaje vzniklé před dnem předložení žádosti o grant nebo žádosti o pomoc, nikoli však před 1. lednem 2021.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na akci, na niž byl získán příspěvek z fondu, lze rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Příspěvek na akci z jednotlivých programů Unie podléhá pravidlům těchto programů. Kumulativní financování nepřekročí celkové způsobilé náklady akce a podporu z různých programů Unie lze vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, v nichž jsou stanoveny podmínky podpory.

1.  Na operaci, na niž byl získán příspěvek z fondu, lze rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Příspěvek na akci z jednotlivých programů Unie podléhá pravidlům těchto programů. Kumulativní financování nepřekročí celkové způsobilé náklady operace, přičemž podporu z různých programů Unie lze vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, v nichž jsou stanoveny podmínky podpory.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Akce, které obdržely certifikaci „pečeť excelence“, nebo které splňují následující kumulativní srovnávací podmínky:

Operace, které obdržely certifikaci „pečeť excelence“, nebo které splňují následující kumulativní srovnávací podmínky:

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

mohou obdržet podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu+ nebo Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v souladu s čl. [67] odst. 5 nařízení (EU) X [nařízení o společných ustanoveních] a článkem [8] nařízení (EU) X [financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky], za předpokladu, že tato opatření jsou v souladu s cíli příslušného programu. Použijí se pravidla fondu, z něhož se podpora poskytne.

mohou obdržet podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu+ nebo Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v souladu s čl. [67] odst. 5 nařízení (EU) X [nařízení o společných ustanoveních] a článkem [8] nařízení (EU) X [financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky], za předpokladu, že tyto operace jsou v souladu s cíli příslušného programu. Použijí se pravidla fondu, z něhož se podpora poskytne.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Ukazatele pro vykazování pokroku dosaženého při plnění specifických cílů fondu stanovených v článku 3 jsou uvedeny v příloze VIII. Pro ukazatele výstupů se výchozí hodnota stanoví na nulu. Milníky stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené pro rok 2029 jsou kumulativní.

3.  Ukazatele pro vykazování pokroku dosaženého při plnění specifických cílů fondu stanovených v článku 3 jsou uvedeny v příloze VIII. Pro ukazatele výstupů se výchozí hodnota stanoví na nulu. Milníky stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené pro rok 2029 jsou kumulativní. Na požádání poskytne Komise údaje o ukazatelích výstupů a výsledků, které získala, Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  K zajištění účinného posouzení pokroku fondu při plnění jeho cílů je Komisi svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 28 akty v přenesené pravomoci za účelem změny přílohy VIII s cílem přezkoumat a doplnit ukazatele, pokud je to nutné, a doplnit toto nařízení o ustanovení týkající se zavedení rámce pro monitorování a hodnocení mimo jiné informací o projektech, které mají poskytovat členské státy.

5.  K zajištění účinného posouzení pokroku při plnění cílů fondu je Komisi svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 28 akty v přenesené pravomoci za účelem změny přílohy VIII s cílem přezkoumat a doplnit ukazatele, pokud je to nutné, a doplnit toto nařízení o ustanovení týkající se zavedení rámce pro monitorování a hodnocení mimo jiné informací o projektech, které mají poskytovat členské státy. Pro potřeby posuzování do nich musejí být zahrnuty kvalitativní ukazatele.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise provede hodnocení v polovině období a zpětné hodnocení tohoto nařízení, včetně akcí prováděných v rámci fondu.

1.  Komise předloží do 31. prosince 2024 hodnocení uplatňování tohoto nařízení v polovině období. V rámci tohoto hodnocení se posuzuje účinnost, účelnost, relevantnost a jednotnost fondu. Konkrétněji musí toto hodnocení zahrnovat:

 

a) pokrok dosažený při plnění cílů tohoto nařízení s přihlédnutím ke všem příslušným již dostupným informacím, zejména k výročním zprávám o výkonnosti uvedeným v článku 26 a k ukazatelům výstupů a výsledků stanoveným v příloze VIII tohoto nařízení,

 

b) evropský přínos akcí a operací prováděných v rámci tohoto fondu,

 

c) vhodnost prováděcích opatření stanovených v článku 3, která mají řešit stávající a vznikající bezpečnostní problémy,

 

d) dlouhodobější dopad a účinek fondu na udržitelnost,

 

e) doplňkovost a provázanost akcí podporovaných v rámci fondu a podporu poskytovanou z jiných fondů Unie.

 

 

V rámci tohoto povinného hodnocení v polovině období se přihlédne k výsledkům zpětného hodnocení dlouhodobého dopadu předchozího nástroje finanční podpory týkající se vnitřní bezpečnosti na období 2014–2020 – Fondu pro vnitřní bezpečnost – Policie. K tomuto hodnocení je případně přiložen legislativní návrh na přepracování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise provede do 31. ledna 2030 zpětné hodnocení tohoto nařízení. K témuž dni předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o hodnocení, která bude zahrnovat prvky uvedené v odstavci 1. V tomto ohledu slouží hodnocení dlouhodobějšího dopadu fondu jako podklad pro rozhodnutí o případném obnovení nebo úpravě následujícího fondu.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hodnocení v polovině období a zpětné hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu ve lhůtě stanovené v článku 40 nařízení (EU) [nařízení o společných ustanoveních].

2.  V zájmu zajištění úplné transparentnosti se hodnocení v polovině období a zpětné hodnocení zveřejní a bez odkladu předloží Parlamentu. Komise zajistí, aby toto hodnocení neobsahovalo informace, jejichž šíření by mohlo ohrozit bezpečnost nebo soukromí osob či bezpečnostní operace.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 15. února 2023 a ke stejnému datu každého následujícího roku až do roku 2031 předloží členské státy Komisi výroční zprávu o výkonnosti podle čl. 36 odst. 6 nařízení (EU) [nařízení o společných ustanoveních]. Zpráva předložená v roce 2023 se bude týkat provádění programu do 30. června 2022.

1.  Do 15. února 2023 a ke stejnému datu každého následujícího roku až do roku 2031 předloží členské státy Komisi výroční zprávu o výkonnosti podle čl. 36 odst. 6 nařízení (EU) č. X [nařízení o společných ustanoveních]. Zpráva předložená v roce 2023 se bude týkat provádění programu do 30. června 2022. Členské státy tyto zprávy zveřejní na zvláštních internetových stránkách a předají je Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  rozpisu ročních účetních závěrek národního programu na zpětně získané částky, předběžném financování pro konečné příjemce a skutečně vynaložených výdajích;

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  veškerých otázkách, které ovlivňují výkonnost programu, a opatřeních přijatých za účelem jejich vyřešení;

b)  veškerých otázkách, které ovlivňují výkonnost programu, a opatřeních přijatých za účelem jejich vyřešení, včetně odůvodněných stanovisek vydaných Komisí v souvislosti s řízením pro nesplnění povinnosti podle článku 258;

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  doplňkovosti akcí podporovaných fondem a podpory poskytované z jiných fondů Unie, zejména akcí prováděných ve třetích zemích nebo ve vztahu k těmto zemím;

c)  doplňkovosti, koordinace a provázanosti mezi akcemi podporovanými fondem a podporou poskytovanou z jiných fondů Unie, zejména mezi akcemi prováděnými ve třetích zemích nebo ve vztahu k těmto zemím.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  dodržování požadavků v oblasti základních práv;

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Jakmile je zpráva schválena, Komise poskytne shrnutí výročních zpráv o výkonnosti Evropskému parlamentu a Radě a zveřejní je na zvláštních internetových stránkách. Pokud členské státy nepředloží výroční zprávu o výkonnosti podle odstavce 1, je na vyžádání poskytnuto Evropskému parlamentu a Radě plné znění těchto zpráv.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 12, 15, 24 a 27 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 8, 12, 15, 24 a 27 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 12, 15, 24 a 27 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 8, 12, 15, 24 a 27 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci, které je v něm uvedeno. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 12, 15, 24 a 27 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 8, 12, 15, 24 a 27 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme. Toto se nepoužije na prováděcí akt uvedený v čl. 26 odst. 4.

vypouští se

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Příloha II

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Příloha III – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Akce, které bude fond podporovat v souladu s článkem 4

Příklady způsobilých akcí, které bude fond podporovat v souladu s článkem 4.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Příloha III – návětí (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Podpora z Fondu pro vnitřní bezpečnost může být mimo jiné zaměřena na tyto typy akcí:

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Příloha III – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Informační systémy a sítě přispívající k dosažení cílů tohoto nařízení, odbornou přípravu týkající se používání těchto systémů, testování a zlepšování interoperability těchto systémů a kvality jejich údajů,

–  zřízení informačních systémů a sítí přispívajících k dosažení cílů tohoto nařízení, odborná příprava týkající se používání těchto systémů, testování a zlepšování složek interoperability těchto systémů a kvality jejich údajů,

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Příloha III – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  monitorování provádění práva Unie a plnění cílů politiky Unie v členských státech v oblasti bezpečnostních informačních systémů,

–  monitorování provádění práva Unie a plnění cílů politiky Unie v členských státech v oblasti bezpečnostních informačních systémů, zejména ochrany údajů, soukromí a bezpečnosti údajů;

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Příloha III – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  podpora decentralizovaných agentur s cílem usnadnit spolupráci během přeshraničních operací;

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Příloha III – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  akce podporující účinnou a koordinovanou reakci na krize, která propojí stávající kapacity v rámci jednotlivých odvětví, odborná střediska a informační střediska pro různé situace, jež se týkají mimo jiné zdraví, civilní ochrany a terorismu,

–  akce podporující účinnou a koordinovanou reakci na krize, která propojí stávající kapacity v rámci jednotlivých odvětví, odborná střediska a informační střediska pro různé situace, jež se týkají mimo jiné zdraví, civilní ochrany, terorismu a kyberkriminality,

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Příloha III – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  akce na podporu výzkumu a výměny odborných znalostí ke zvyšování odolnosti vůči vznikajícím hrozbám, včetně nezákonného obchodování prostřednictvím online kanálů, hybridních hrozeb a chemických, biologických, radiologických a jaderných hrozeb.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Příloha III – odrážka 5 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  akce a sítě vnitrostátních kontaktních míst, které usnadňují přeshraniční výměnu údajů získaných prostřednictvím systémů sledování, jako jsou kamery a jiné snímače, v kombinaci s algoritmy umělé inteligence, a to při zajištění rozsáhlých bezpečnostních opatření, včetně minimalizace údajů, předchozí validace údajů soudním orgánem a přístupu k soudní ochraně;

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Příloha III – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  podpora iniciativ zaměřených na propojení zpravodajských služeb členských států za účelem podpory společné zpravodajské kultury, zlepšení vzájemné důvěry, výměny a šíření know-how, informací, zkušeností a osvědčených postupů;

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Příloha III – odrážka 7 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  vzdělávání a odborná příprava zaměstnanců a odborníků příslušných donucovacích a soudních orgánů a správních agentur v oblasti politik prevence se zvláštním důrazem na vzdělávání v oblasti základních práv, včetně opatření ke zjišťování a předcházení rasismu a výměny osvědčených postupů;

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Příloha III – odrážka 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  spolupráce se soukromým sektorem za účelem vybudování důvěry a zlepšení koordinace, plánování pro nepředvídané události a za účelem výměny a šíření informací a osvědčených postupů mezi veřejnými a soukromými subjekty podílejícími se mimo jiné na ochraně veřejných prostor a kritické infrastruktury,

–  spolupráce se soukromým sektorem, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti, za účelem vybudování důvěry a zlepšení koordinace, plánování pro nepředvídané události a za účelem výměny a šíření informací a osvědčených postupů mezi veřejnými a soukromými subjekty podílejícími se mimo jiné na ochraně kritické infrastruktury,

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Příloha IV – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Akce způsobilé k vyšší míře spolufinancování v souladu s čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 6

Akce způsobilé k vyšší míře spolufinancování v souladu s čl. 11 odst. 3 a čl. 12 odst. 7

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Projekty, jejichž cílem je předcházet radikalizaci a bojovat proti ní.

–  Projekty, jejichž cílem je předcházet násilnému extremismu, včetně radikalizace, netolerance a diskriminace, a bojovat proti nim, zejména opatření, jejichž cílem je řešit základní příčiny těchto jevů a předcházet radikalizaci ve věznicích, a projekty zajišťující specifickou odbornou přípravu pro pracovníky donucovacích orgánů.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Projekty, jejichž cílem je zlepšit interoperabilitu informačních systémů a komunikačních sítí41.

–  Projekty, jejichž cílem je zlepšit interoperabilitu informačních systémů a komunikačních sítí, pokud jsou stanoveny právními předpisy Unie nebo členských států.

__________________

__________________

41 V souladu se sdělením Komise o silnějších a inteligentnějších informačních systémech pro ochranu hranic a bezpečnost – COM(2016) 205.

41 V souladu se sdělením Komise o silnějších a inteligentnějších informačních systémech pro ochranu hranic a bezpečnost – COM(2016) 205.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Projekty, jejichž cílem je bojovat proti strukturám organizovaného zločinu, které jsou podle EMPACT obzvláště nebezpečné.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 2 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Projekty, jejichž cílem je předcházet kyberkriminalitě, zejména sexuálnímu zneužívání dětí on-line, a bojovat proti ní, včetně opatření k předcházení útokům proti informačním systémům a kritické infrastruktuře prostřednictvím odhalování a odstraňování zranitelných míst.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 2 c (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Projekty, jejichž cílem je bojovat proti nezákonnému obchodování prostřednictvím online kanálů.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Příloha V – část 2 – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hodnota nedovolených drog zabavených se zapojením přeshraniční spolupráce donucovacích agentur.

Hodnota nedovolených drog, zbraní, produktů z volně žijících druhů a kulturních statků pocházejících z nedovoleného obchodování zabavených se zapojením přeshraniční spolupráce donucovacích agentur zavedené pomocí podpory z fondu.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Příloha V – část 3 – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Počet kritických infrastruktur a veřejných prostor, jejichž ochrana před událostmi souvisejícími s bezpečností byla zlepšena díky fondu.

Počet veřejných prostor a rozsah kritických infrastruktur, jejichž ochrana před událostmi souvisejícími s bezpečností byla zlepšena díky fondu.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Příloha VI – tabulka 1 – Kódy pro dimenzi oblasti intervence – řádek 10 a (nový)

 

 

Pozměňovací návrh

10a

OC – Legalizace výnosů z trestné činnosti

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Příloha VI – tabulka 1 – Kódy pro dimenzi oblasti intervence – řádek 12 a (nový)

 

 

Pozměňovací návrh

12a

Obchodování s kulturními statky

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Příloha VI – tabulka 1 – Kódy pro dimenzi oblasti intervence – řádek 12 b (nový)

 

 

Pozměňovací návrh

12b

Obchodování s ohroženými druhy

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Příloha VI – tabulka 1 – Kódy pro dimenzi oblasti intervence – řádek 24 a (nový)

 

 

Pozměňovací návrh

24a

CC – Šíření snímků znázorňujících zneužívání dětí a dětské pornografie

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 1 – bod 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  počtu vyhledávání provedených v Schengenském informačním systému (SIS);

a)  počtu upozornění a vyhledávání provedených v Schengenském informačním systému (SIS);

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 1 – bod 1 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  počtu vyhledávání v systému ECRIS-TCN.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 1 – bod 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Počet nových propojení mezi databázemi důležitými pro bezpečnost provedených s podporou fondu:

Počet nových propojení příslušných orgánů s databázemi důležitými pro bezpečnost provedených s podporou fondu:

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 2 – bod 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hodnota nedovolených drog zabavených se zapojením přeshraniční spolupráce donucovacích agentur.

Hodnota nedovolených drog, zbraní, produktů z volně žijících druhů a kulturních statků pocházejících z nedovoleného obchodování, zabavených se zapojením přeshraniční spolupráce donucovacích agentur.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 2 – bod 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

zdroj údajů: členské státy, příjemci grantů v rámci akcí Unie

zdroj údajů: Europol, členské státy, příjemci grantů v rámci akcí Unie

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 3 – bod 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

zdroj údajů: členské státy

zdroj údajů: členské státy, Europol, ENISA

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 3 – bod 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Počet obětí trestných činů, kterým byla s podporou fondu poskytnuta pomoc, rozdělených dle typu trestné činnosti (obchodování s lidmi, převaděčství migrantů, terorismus, závažná a organizovaná trestná činnost, kyberkriminalita, pohlavní vykořisťování dětí).

Počet obětí trestných činů, kterým byla s podporou fondu poskytnuta pomoc, rozdělených dle typu trestné činnosti (obchodování s lidmi a lidskými orgány, převaděčství migrantů, terorismus, závažná a organizovaná trestná činnost, kyberkriminalita, pohlavní vykořisťování a pohlavní vykořisťování dětí, mučení nebo nelidské či ponižující zacházení).

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 3 – bod 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Počet kritických infrastruktur a veřejných prostor, jejichž ochrana před událostmi souvisejícími s bezpečností byla zlepšena díky fondu.

Počet veřejných prostor a rozsah kritických infrastruktur, jejichž ochrana před událostmi souvisejícími s bezpečností byla zlepšena díky fondu;

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 3 – bod 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  počet návštěv na internetových stránkách sítě EU pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN);

vypouští se

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 3 – bod 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  počet studijních návštěv, školení, workshopů a poradenství dokončených v členských státech v úzké koordinaci s vnitrostátními orgány rozdělených dle příjemců (donucovací orgány, jiné).

c)  počet studijních návštěv, školení, workshopů a poradenství dokončených v členských státech v úzké koordinaci s vnitrostátními orgány rozdělených dle příjemců (donucovací orgány, jiné) a zpětná vazba účastníků.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 3 – bod 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

zdroj údajů: RAN

zdroj údajů: RAN, členské státy

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Specifický cíl č. 3 a: Rozvoj společné zpravodajské kultury:

 

(15a) Počet výměn mezi členskými státy v oblasti zpravodajských služeb.

 

(15b) Počet úředníků donucovacích orgánů a zpravodajských důstojníků zapojených do přípravy, cvičení, programů vzájemného učení nebo specializovaných výměnných programů zaměřených na přeshraniční problémy, které byly poskytnuty s podporou fondu.

 

zdroj údajů: členské státy


STANOVISKO Rozpočtového výboru (21.11.2018)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost

(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))

Zpravodaj: Urmas Paet

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Naše bezpečnost je vystavena stále rozmanitějším a složitějším hrozbám, které neznají hranice. Koordinovaná reakce na úrovni EU a posílená finanční a technická podpora členským státům má tedy zásadní význam.

Zpravodaj proto podporuje návrh Komise, v jehož rámci se navrhuje více než zdvojnásobit finanční rozpočet Fondu pro vnitřní bezpečnost (Internal Security Fund – ISF) na období 2021–2027. Fond je nástrojem Unie pro usnadnění přeshraniční spolupráce a společných operací, zintenzívnění výměny informací a posílení kapacit pro předcházení a boj proti organizované trestné činnosti a kyberkriminalitě a pro boj proti terorismu a radikalizaci. Zpravodaj zdůrazňuje význam řešení krizí, včetně prevence, připravenosti, odolnosti a zvládání následků, jež je třeba přičíst k cílům politiky nového fondu, neboť se jedná o zásadní prvky pro zajištění vnitřní bezpečnosti.

S ohledem na výsledky průběžného hodnocení současného nástroje ISF–P je hlavním úkolem pro příští období zajistit větší flexibilitu a účinnost fondu a snížit administrativní zátěž na minimum. Zpravodaj to považuje za hlavní prioritu a vítá návrhy Komise jako krok správným směrem. Cílem navrhovaných změn je zvýšit flexibilitu, pokud jde o prováděcí opatření a akce. Stejně tak je důležité zajistit, aby požadavky na podávání zpráv byly přiměřené, relevantní a nezvyšovaly administrativní zátěž příjemců a správních orgánů.

Bezpečnost je průřezovou otázkou a podle návrhu Komise je vítaná a nutná větší součinnost a soudržnost ISF s dalšími nástroji EU. Podle stejné logiky mají bezpečnost na celosvětové úrovni a opatření za hranicemi EU přímý dopad na vnitřní bezpečnost Unie. Opatření ve vztahu k třetím zemím by proto měla nadále pokračovat a měla by být prostřednictvím fondu podporována. Zároveň musí doplňovat priority vnitřní bezpečnosti Unie a cíle vnější politiky v těchto zemích.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Cíle Unie, jímž je zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva v souladu s čl. 67 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), by mělo být dosaženo mimo jiné prostřednictvím opatření pro předcházení trestné činnosti a boj proti ní a rovněž prostřednictvím opatření pro koordinaci a spolupráci mezi donucovacími a jinými vnitrostátními orgány členských států, jakož i s příslušnými agenturami Unie a dalšími příslušnými subjekty Unie a s příslušnými třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

(4)  Cíle Unie, jímž je zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva v souladu s čl. 67 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), by mělo být dosaženo mimo jiné prostřednictvím opatření pro předcházení trestné činnosti a boj proti ní a rovněž prostřednictvím opatření pro koordinaci a spolupráci mezi donucovacími a jinými vnitrostátními orgány členských států, jakož i s příslušnými agenturami Unie a dalšími příslušnými subjekty Unie a s příslušnými třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, a prostřednictvím civilního řešení krizí.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  V zájmu dosažení tohoto cíle by měla být na úrovni Unie přijata opatření na ochranu osob a veřejných statků proti hrozbám, jež mají stále více nadnárodní charakter, a na podporu činností prováděných příslušnými orgány členských států. Terorismus, závažná a organizovaná trestná činnost, trestné činy páchané přemísťujícími se zločineckými skupinami, obchod s drogami, korupce, kyberkriminalita, obchodování s lidmi a se zbraněmi a další trestná činnost představují i nadále výzvu pro vnitřní bezpečnost Unie.

(5)  V zájmu dosažení tohoto cíle by měla být na úrovni Unie přijata opatření na ochranu osob a veřejných statků proti hrozbám, jež mají stále více nadnárodní charakter, a na podporu činností prováděných příslušnými orgány členských států. Terorismus, závažná a organizovaná trestná činnost, trestné činy páchané přemísťujícími se zločineckými skupinami, obchod s drogami, korupce, kyberkriminalita, hybridní hrozby, obchodování s lidmi a se zbraněmi a další trestná činnost představují i nadále výzvu pro vnitřní bezpečnost Unie.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V souladu se společnými prioritami stanovenými na úrovni Unie za účelem zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v Unii bude fond podporovat opatření zaměřená na řešení hlavních bezpečnostních hrozeb, a zejména na boj proti terorismu a radikalizaci, závažné a organizované trestné činnosti a kyberkriminalitě a na poskytování pomoci a ochrany obětem trestné činnosti. Fond zajistí, že Unie a její členské státy jsou s ohledem na provádění skutečné bezpečnostní Unie dobře vybaveny také pro řešení vyvíjejících se a vznikajících hrozeb. O to by se mělo usilovat prostřednictvím finanční pomoci na podporu lepší výměny informací, na zvýšení operativní spolupráce a na zlepšení vnitrostátních a kolektivních kapacit.

(11)  V souladu se společnými prioritami stanovenými na úrovni Unie za účelem zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v Unii bude fond podporovat opatření zaměřená na řešení hlavních bezpečnostních hrozeb, a zejména na boj proti terorismu a radikalizaci, závažné a organizované trestné činnosti a kyberkriminalitě a na poskytování pomoci a ochrany obětem trestné činnosti. Fond zajistí, že Unie a její členské státy jsou s ohledem na provádění skutečné bezpečnostní Unie dobře vybaveny také pro řešení vyvíjejících se a vznikajících hrozeb, včetně hybridních hrozeb. O to by se mělo usilovat prostřednictvím finanční pomoci na podporu lepší výměny informací, na zvýšení operativní spolupráce a na zlepšení vnitrostátních a kolektivních kapacit.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V rámci komplexního rámce fondu by finanční pomoc poskytovaná prostřednictvím fondu měla podporovat zejména policejní a justiční spolupráci a prevenci v oblastech závažné a organizované trestné činnosti, nedovoleného obchodu se zbraněmi, korupce, praní peněz, obchodování s drogami, trestné činnosti proti životnímu prostředí, výměny informací a přístupu k nim, terorismu, obchodování s lidmi, vykořisťování nelegálních přistěhovalců, pohlavního vykořisťování dětí, šíření snímků znázorňujících zneužívání dětí a dětské pornografie a kyberkriminality. Fond by měl rovněž podporovat ochranu osob, veřejných prostor a kritické infrastruktury před událostmi souvisejícími s bezpečností a účinné řízení bezpečnostních rizik a řešení bezpečnostních krizí, a to i prostřednictvím rozvoje společných politik (strategií, politických cyklů, programů a akčních plánů), právních předpisů a praktické spolupráce.

(12)  V rámci komplexního rámce fondu by finanční pomoc poskytovaná prostřednictvím fondu měla podporovat zejména policejní a justiční spolupráci a prevenci v oblastech závažné a organizované trestné činnosti, nedovoleného obchodu se zbraněmi, korupce, praní peněz, obchodování s drogami, trestné činnosti proti životnímu prostředí, výměny informací a přístupu k nim, terorismu, obchodování s lidmi, využívání nedovoleného přistěhovalectví, pohlavního vykořisťování dětí, šíření snímků znázorňujících zneužívání dětí a dětské pornografie a kyberkriminality. Fond by měl rovněž podporovat ochranu osob, veřejných prostor a kritické infrastruktury před událostmi souvisejícími s bezpečností a účinné řízení bezpečnostních rizik a řešení bezpečnostních krizí, a to i prostřednictvím rozvoje společných politik (strategií, politických cyklů, programů a akčních plánů), právních předpisů a praktické spolupráce.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj bude tento fond přispívat k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušné akce budou identifikovány během přípravy a provádění fondu a znovu posouzeny v souvislosti s příslušnými hodnoceními a postupy přezkumu.

(45)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj bude tento fond přispívat k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu v průběhu období VFR 2021–2027 a dosažení ročního cíle ve výši 30 %, a to co nejdříve, nejpozději však v roce 2027. Příslušné akce budou identifikovány během přípravy a provádění fondu a znovu posouzeny v souvislosti s příslušnými hodnoceními a postupy přezkumu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Politickým cílem fondu je přispět k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v Unii, a to zejména prostřednictvím boje proti terorismu a radikalizaci, závažné a organizované trestné činnosti a kyberkriminalitě a prostřednictvím poskytování pomoci a ochrany obětem trestné činnosti.

1.  Politickým cílem fondu je přispět k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v Unii, a to zejména prostřednictvím boje proti terorismu a radikalizaci, závažné, organizované a mezinárodní trestné činnosti, kyberkriminalitě, obchodování s drogami a s lidskými orgány a prostřednictvím poskytování pomoci a ochrany obětem trestné činnosti. Fond rovněž podporuje připravenost na rizika a krize spojené s bezpečností a jejich řízení.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zlepšit výměnu informací mezi donucovacími orgány Unie a jinými příslušnými orgány a dalšími příslušnými subjekty Unie, jakož i se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi;

a)  zlepšit výměnu informací mezi donucovacími orgány Unie a jinými příslušnými orgány a dalšími příslušnými subjekty Unie, včetně vnější činnosti a akcí, jakož i se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi;

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podpořit úsilí o posílení kapacit v oblasti potírání a předcházení trestné činnosti, včetně terorismu, zejména prostřednictvím užší spolupráce mezi veřejnými orgány, občanskou společností a soukromými partnery ve všech členských státech.

c)  podpořit úsilí o posílení kapacit v oblasti potírání a předcházení trestné činnosti, včetně terorismu, zejména prostřednictvím užší spolupráce mezi veřejnými orgány, občanskou společností a soukromými partnery ve všech členských státech a prostřednictvím civilního řešení krizí.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V rámci specifických cílů stanovených v odstavci 2 se fond provádí prostřednictvím prováděcích opatření uvedených v příloze II.

3.  V rámci specifických cílů stanovených v odstavci 2 se fond provádí mimo jiné prostřednictvím prováděcích opatření uvedených v příloze II.

Odůvodnění

Seznamy prováděcích opatření a akcí uvedených v přílohách II a III by neměly být vyčerpávající, ale měly by sloužit spíše jako vodítko nebo soubor příkladů, které Evropská komise považuje za nejvhodnější. Je-li to však považováno za nezbytné, měly by mít členské státy možnost vybrat jiná relevantní opatření v rámci cílů fondu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V rámci cílů uvedených v článku 3 a v souladu s prováděcími opatřeními uvedenými v příloze II jsou prostřednictvím fondu podporovány zejména akce vyjmenované v příloze III.

1.  V rámci cílů uvedených v článku 3 a případně v souladu s prováděcími opatřeními uvedenými v příloze II jsou prostřednictvím fondu podporovány zejména akce vyjmenované v příloze III.

Odůvodnění

Seznamy prováděcích opatření a akcí uvedených v přílohách II a III by neměly být vyčerpávající, ale měly by sloužit spíše jako vodítko nebo soubor příkladů, které Evropská komise považuje za nejvhodnější. Je-li to však považováno za nezbytné, měly by mít členské státy možnost vybrat jiná relevantní opatření v rámci cílů fondu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění fondu na období 2021–2027 činí 2 500 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění fondu na období 2021–2027 činí 2 209 725 000 EUR v cenách roku 2018 (2 500 000 000 EUR v běžných cenách).

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  částka ve výši 1 500 000 000 EUR se přidělí na programy prováděné v rámci sdíleného řízení;

a)  částka ve výši 1 325 835 000 EUR v cenách roku 2018 (1 500 000 000 EUR v běžných cenách) se přidělí na programy prováděné v rámci sdíleného řízení;

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  částka ve výši 1 000 000 000 EUR se přidělí na tematický nástroj.

b)  částka ve výši 883 890 EUR v cenách roku 2018 (1 000 000 000 EUR v běžných cenách) se přidělí na tematický nástroj.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  V případě technické pomoci z podnětu členských států lze příspěvek z rozpočtu Unie zvýšit na 100 % celkových způsobilých výdajů.

Odůvodnění

Prováděcí pravidla pro fondy GŘ HOME v rámci dvou předchozích období financování zahrnovala možnost členských států financovat technickou pomoc z podnětu členských států až do výše 100 % z rozpočtu Unie. Tento návrh tuto možnost nepředpokládá, neboť pravidla se řídí nařízením o společných ustanoveních. Vzhledem k tomu, že prostředky přidělené v rámci finančních prostředků GŘ HOME jsou ve srovnání se strukturálními a investičními fondy velmi malé, ale podle návrhu nařízení o společných ustanoveních je administrativní zátěž v příštím období ještě vyšší, mělo by se toto ustanovení vztahovat i na období po roce 2021.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení Fondu pro vnitřní bezpečnost

Referenční údaje

COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

2.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Urmas Paet

28.6.2018

Projednání ve výboru

25.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

25

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zřízení Fondu pro vnitřní bezpečnost

Referenční údaje

COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)

Datum předložení EP

13.6.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

2.7.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Monika Hohlmeier

9.7.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

3.9.2018

27.11.2018

24.1.2019

12.2.2019

 

19.2.2019

 

 

 

Datum přijetí

19.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

10

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Datum předložení

28.2.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

10

-

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí