Διαδικασία : 2018/0250(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0115/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0115/2019

Συζήτηση :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0177

<Date>{28/02/2019}28.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0115/2019</NoDocSe>
PDF 454kWORD 174k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας

(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0472),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 82 παράγραφος 1, το άρθρο 84 και το άρθρο 87 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0267/2018),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0115/2019),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Τροπολογία  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η εξασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αποτελεί κοινή προσπάθεια στην οποία θα πρέπει να συμβάλλουν από κοινού τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι σχετικοί οργανισμοί της Ένωσης και τα κράτη μέλη. Κατά την περίοδο 2015 έως 2020, η Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ορίσει κοινές προτεραιότητες που ορίζονται στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια του Απριλίου 201510, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από το Συμβούλιο με την ανανεωμένη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας του Ιουνίου 201511 και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του τού Ιουλίου 201512. Αυτή η κοινή στρατηγική αποσκοπούσε στο να παρέχει το στρατηγικό πλαίσιο για τις εργασίες σε επίπεδο Ένωσης στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, και καθόρισε τις κύριες προτεραιότητες για την ανάληψη δράσης κατά την περίοδο 2015-2020, δηλαδή την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, ώστε να υπάρξει αποτελεσματική απόκριση της Ένωσης στις απειλές κατά της ασφάλειας,.

(1) Μολονότι η εθνική ασφάλεια εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, η διασφάλιση της απαιτεί συνεργασία και συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης. Η εσωτερική ασφάλεια είναι μια κοινή επιχείρηση στην οποία θα πρέπει να συμβάλουν από κοινού τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης και τα κράτη μέλη, με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών . Κατά την περίοδο 2015 έως 2020, η Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ορίσει κοινές προτεραιότητες που ορίζονται στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια του Απριλίου 201510, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από το Συμβούλιο με την ανανεωμένη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας του Ιουνίου 201511 και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του τον Ιούλιο 201512, δηλαδή την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, περιλαμβανομένης και αυτής στο διαδίκτυο, και του βίαιου εξτρεμισμού, της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων, την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

__________________

__________________

10 COM(2015) 185 τελ. της 28 Απριλίου 2015.

10 COM(2015) 185 τελ. της 28ης Απριλίου 2015.

11 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2015 για την ανανεωμένη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας 2015-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2015 για την ανανεωμένη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας 2015-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (2015/2697 (RSP)).

12 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (2015/2697 (RSP)).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Στη Διακήρυξη της Ρώμης που υπεγράφη στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους για μια Ευρώπη ασφαλή σε όλα τα επίπεδα, και να οικοδομήσουν μια Ένωση όπου όλοι οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς και θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, όπου τα εξωτερικά σύνορα θα είναι ασφαλή, εφαρμόζοντας μια αποτελεσματική, υπεύθυνη και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική που θα τηρεί τα διεθνή πρότυπα, καθώς και μια Ευρώπη αποφασισμένη να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

(2) Στη Διακήρυξη της Ρώμης που υπεγράφη στις 25 Μαρτίου 2017, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους για μια Ευρώπη ασφαλή σε όλα τα επίπεδα και μια Ένωση όπου όλοι οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς και θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, όπου τα εξωτερικά σύνορα θα είναι ασφαλή, με μια αποτελεσματική, υπεύθυνη και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική που θα τηρεί τα διεθνή πρότυπα, καθώς και μια Ευρώπη αποφασισμένη να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 5</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει να αναληφθεί δράση σε επίπεδο Ένωσης για την προστασία των προσώπων και των προϊόντων από απειλές που έχουν διαρκώς περισσότερο διακρατικό χαρακτήρα, και να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η τρομοκρατία, το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, το πλανόδιο έγκλημα, η παράνομη εμπορία ναρκωτικών, η διαφθορά, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων και όπλων, μεταξύ άλλων, εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης.

(5) Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει να αναληφθεί δράση σε επίπεδο Ένωσης για την προστασία των προσώπων, των δημόσιων χώρων και των κρίσιμων υποδομών από απειλές που έχουν διαρκώς περισσότερο διακρατικό χαρακτήρα, και να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η τρομοκρατία, το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, το πλανόδιο έγκλημα, η παράνομη εμπορία όπλων και ναρκωτικών, η διαφθορά, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η σεξουαλική εκμετάλλευση, ακόμη και των παιδιών, και οι υβριδικές απειλές καθώς και οι χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές, μεταξύ άλλων, εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για την εσωτερική ασφάλεια και την εσωτερική αγορά της Ένωσης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων που δημιουργεί η σημαντική αύξηση της κλίμακας ορισμένων μορφών εγκλήματος, όπως η απάτη στον τομέα των πληρωμών, η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και η εμπορία όπλων, οι οποίες διαπράττονται μέσω του διαδικτύου κατά τα τελευταία έτη («εγκλήματα στον κυβερνοχώρο»). .

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 6</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να εστιάζεται σε δραστηριότητες στις οποίες η παρέμβαση της Ένωσης μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία σε σύγκριση με τη δράση του κάθε κράτους μέλους χωριστά. Σύμφωνα με τα άρθρα 84 και 87 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η χρηματοδότηση θα πρέπει να στηρίζει μέτρα που ενθαρρύνουν και στηρίζουν τη δράση των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος και την αστυνομική συνεργασία στην οποία συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και τη στήριξη των προσπαθειών ενίσχυσης των ικανοτήτων για την καταπολέμηση και την πρόληψη του εγκλήματος. Το Ταμείο δεν θα πρέπει να στηρίζει τις λειτουργικές δαπάνες και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα βασικά καθήκοντα των κρατών μελών όσον αφορά την τήρηση του νόμου και της τάξης και τη διασφάλιση της εσωτερικής και εθνικής ασφάλειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 72 της ΣΛΕΕ.

(6) Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να εστιάζεται σε δραστηριότητες στις οποίες η παρέμβαση της Ένωσης μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία σε σύγκριση με τη δράση του κάθε κράτους μέλους χωριστά. Σύμφωνα με τα άρθρα 84 και 87 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η χρηματοδότηση θα πρέπει να στηρίζει μέτρα που ενθαρρύνουν και στηρίζουν τη δράση των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος, τα κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία στην οποία συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και οι οργανισμοί της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και τη στήριξη των προσπαθειών ενίσχυσης των ικανοτήτων για την καταπολέμηση και την πρόληψη του εγκλήματος. Το Ταμείο δεν θα πρέπει να στηρίζει τις λειτουργικές δαπάνες και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα βασικά καθήκοντα των κρατών μελών όσον αφορά την τήρηση του νόμου και της τάξης και τη διασφάλιση της εσωτερικής και εθνικής ασφάλειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 72 της ΣΛΕΕ.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 7</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του χώρου Σένγκεν και την ενίσχυση της λειτουργίας του, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εκτελούν, από τις 6 Απριλίου 2017, συστηματικούς ελέγχους στις οικείες βάσεις δεδομένων για τους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση προς τα κράτη μέλη να κάνουν καλύτερη χρήση των αστυνομικών ελέγχων και της διασυνοριακής συνεργασίας. Η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, η σαφής κατανομή των καθηκόντων, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και του κράτους δικαίου, η ισχυρή παγκόσμια προοπτική και η αναγκαία συνέπεια με την εξωτερική διάσταση της ασφάλειας θα πρέπει να αποτελούν τις βασικές αρχές που καθοδηγούν τη δράση της ΕΕ και των κρατών μελών προς την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και πραγματικής ένωσης ασφάλειας.

(7) Για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του χώρου Σένγκεν και ολόκληρου του χώρου της ενωσιακής εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση της λειτουργίας του, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εκτελούν, από τις 6 Απριλίου 2017, συστηματικούς ελέγχους στις οικείες βάσεις δεδομένων για τους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση προς τα κράτη μέλη να κάνουν καλύτερη χρήση των αστυνομικών ελέγχων και της διασυνοριακής συνεργασίας. Η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, η σαφής κατανομή των καθηκόντων, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και του κράτους δικαίου, η ισχυρή παγκόσμια προοπτική και η αναγκαία συνέπεια με την εξωτερική διάσταση της ασφάλειας θα πρέπει να αποτελούν τις βασικές αρχές που καθοδηγούν τη δράση της ΕΕ και των κρατών μελών προς την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και πραγματικής ένωσης ασφάλειας.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 9</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Το Ταμείο θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα.

(9) Το Ταμείο θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τα δικαιώματα και τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη ζωή, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα του παιδιού και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής. Επιδιώκει επίσης να προάγει την εφαρμογή των αρχών της απαγόρευσης των διακρίσεων.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Η αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού επιβολής του νόμου σχετικά με θέματα που αφορούν όλες τις μορφές ρατσισμού, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού και του αντιαθιγγανισμού, είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας για την εσωτερική ασφάλεια. Η κατάρτιση που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και τα μέτρα εκπαίδευσης για τους φορείς επιβολής του νόμου θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Ταμείου προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε τοπικό επίπεδο.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 11</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με τις κοινές προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν σε επίπεδο της Ένωσης για να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην Ένωση, το Ταμείο θα στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κυριότερων απειλών για την ασφάλεια, και ιδίως την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, καθώς και την παροχή βοήθειας και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Το Ταμείο θα διασφαλίσει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της είναι καλά εξοπλισμένα επίσης για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων και των νεοεμφανιζόμενων απειλών προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή μια πραγματική ένωση ασφάλειας. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιδιωχθεί μέσω χρηματοδοτικής συνδρομής για τη στήριξη καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών, την αύξηση της επιχειρησιακής συνεργασίας και τη βελτίωση των εθνικών και συλλογικών ικανοτήτων.

(11) Σύμφωνα με τις κοινές προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν σε ενωσιακό επίπεδο για να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην Ένωση, το Ταμείο θα στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κυριότερων απειλών για την ασφάλεια, και ιδίως την πρόληψη και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, συμπεριλαμβανομένης της ριζοσπαστικοποίησης, της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, καθώς και την παροχή βοήθειας και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας. Το Ταμείο θα διασφαλίσει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της είναι καλά εξοπλισμένα επίσης για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων και των νεοεμφανιζόμενων απειλών, όπως της παράνομης εμπορίας, και μέσω του διαδικτύου, των υβριδικών απειλών καθώς και των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή μια πραγματική ένωση ασφάλειας. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιδιωχθεί μέσω χρηματοδοτικής συνδρομής για τη στήριξη καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών, την αύξηση της επιχειρησιακής συνεργασίας και τη βελτίωση των εθνικών και συλλογικών ικανοτήτων.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 12</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Στο συνολικό πλαίσιο του Ταμείου, η χρηματοδοτική βοήθεια που παρέχεται μέσω του Ταμείου θα πρέπει ιδίως να στηρίζει την αστυνομική και δικαστική συνεργασία και πρόληψη στον τομέα του σοβαρού και του οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου όπλων, της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διακίνησης ναρκωτικών, των εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος, της ανταλλαγής πληροφοριών και της πρόσβασης σε αυτές, της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων, της εκμετάλλευσης της παράνομης μετανάστευσης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, της διανομής εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει την προστασία των ανθρώπων, των δημόσιων χώρων και των υποδομών ζωτικής σημασίας από περιστατικά που άπτονται της ασφάλειας, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και κρίσεων που συνδέονται με την ασφάλεια, μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης κοινών πολιτικών (όπως στρατηγικές, κύκλοι πολιτικής, προγράμματα και σχέδια δράσης), νομοθεσίας και έμπρακτης συνεργασίας.

(12) Στο συνολικό πλαίσιο του Ταμείου, η χρηματοδοτική βοήθεια που παρέχεται μέσω του Ταμείου θα πρέπει ιδίως να στηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και την πρόσβαση σε αυτές, καθώς και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία και πρόληψη στον τομέα του σοβαρού και του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης εμπορίας όπλων, της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διακίνησης ναρκωτικών, των εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος, της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων, της εκμετάλλευσης της παράνομης μετανάστευσης και των προσφύγων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης, μεταξύ άλλων, παιδιών και γυναικών, της διανομής εικόνων κακοποίησης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει την προστασία των ανθρώπων, των δημόσιων χώρων και των υποδομών ζωτικής σημασίας από περιστατικά που άπτονται της ασφάλειας, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και κρίσεων που συνδέονται με την ασφάλεια, μεταξύ άλλων, μέσω της κοινής εκπαίδευσης, της ανάπτυξης κοινών πολιτικών (όπως στρατηγικές, κύκλοι πολιτικής, προγράμματα και σχέδια δράσης), νομοθεσίας και έμπρακτης συνεργασίας.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει συνδρομή στις αρχές επιβολής του νόμου ανεξαρτήτως της οργανωτικής δομής τους βάσει του εθνικού δικαίου. Για τον λόγο αυτό, οι ενέργειες στις οποίες συμμετέχουν στρατιωτικές δυνάμεις επιφορτισμένες με καθήκοντα εσωτερικής ασφάλειας θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο, στον βαθμό που οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων του Ταμείου. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να προληφθούν σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια, μεταξύ άλλων και μετά από τρομοκρατική επίθεση, οι ενέργειες των στρατιωτικών δυνάμεων εντός της επικράτειας του κράτους μέλους θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο. Οι δράσεις για τη διατήρηση της ειρήνης ή την άμυνα εκτός του εδάφους του κράτους μέλους δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το Ταμείο.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 14</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Είναι αναγκαία η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης από την Ένωση με την κινητοποίηση, τη συγκέντρωση και τη μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων. Το Ταμείο θα πρέπει να προωθεί και να ενθαρρύνει την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή και εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και του βιομηχανικού τομέα στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής για την ασφάλεια, καθώς και, κατά περίπτωση, με τη συμμετοχή άλλων σχετικών παραγόντων, οργανισμών της Ένωσης και άλλων φορέων της Ένωσης, τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών σε σχέση με τον στόχο του Ταμείου.

(14) Είναι αναγκαία η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης από την Ένωση με την κινητοποίηση, τη συγκέντρωση και τη μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων. Το Ταμείο θα πρέπει να προωθεί και να ενθαρρύνει την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή και εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και του ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής για την ασφάλεια, ιδίως της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και, κατά περίπτωση, με τη συμμετοχή άλλων σχετικών παραγόντων, οργανισμών της Ένωσης και άλλων φορέων της Ένωσης και διεθνών οργανισμών σε σχέση με τον στόχο του Ταμείου. Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η στήριξη από το Ταμείο δεν χρησιμοποιείται για την ανάθεση νομικών ή δημόσιων καθηκόντων σε ιδιωτικούς φορείς.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 16</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Ταμείο συμβάλλει αποτελεσματικά σε υψηλότερο επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ανάπτυξη μιας πραγματικής ένωσης ασφάλειας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τρόπο που να προσφέρει προστιθέμενη αξία στη δράση των κρατών μελών.

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Ταμείο συμβάλλει αποτελεσματικά σε υψηλότερο επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ανάπτυξη μιας πραγματικής ένωσης ασφάλειας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τρόπο που να προσφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στη δράση των κρατών μελών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 18</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Ως συμβολή στην επίτευξη των στόχων του Ταμείου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι προτεραιότητες των προγραμμάτων τους συμβάλουν στην υλοποίηση των ειδικών στόχων του Ταμείου, ότι οι επιλεγείσες προτεραιότητες είναι σύμφωνες με τα μέτρα εφαρμογής όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ και ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων διασφαλίζει την επίτευξη του γενικού στόχου πολιτικής.

(18) Ως συμβολή στην επίτευξη των στόχων του Ταμείου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι προτεραιότητες των προγραμμάτων τους συμβάλουν στην υλοποίηση των ειδικών στόχων του Ταμείου, ότι οι επιλεγείσες προτεραιότητες είναι σύμφωνες με τα μέτρα εφαρμογής όπως έχουν καθοριστεί, και ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων γίνεται ανάλογα με τις προκλήσεις και τις ανάγκες και διασφαλίζει την επίτευξη του γενικού στόχου πολιτικής.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 20</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Το Ταμείο θα πρέπει να είναι συνεκτικό και συμπληρωματικό με άλλα ενωσιακά χρηματοδοτικά προγράμματα στον τομέα της ασφάλειας. Θα επιδιωχθούν συνέργειες ειδικότερα με το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων το οποίο συνίσταται στο μέσο διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) Χ και το μέσο για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) Χ, καθώς και με τα άλλα Ταμεία της πολιτικής συνοχής που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) Χ [ΚΚΔ], το τμήμα του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη που αφορά την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας, το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) Χ, το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και τις αξίες που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) Χ, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) Χ και το πρόγραμμα InvestEU που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) Χ. Θα πρέπει να επιδιώκονται συνέργειες, ιδίως για την ασφάλεια των υποδομών και των δημόσιων χώρων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Αποτελεσματικοί μηχανισμοί συντονισμού είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική επίτευξη των στόχων πολιτικής, να αξιοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας και να αποφευχθούν επικαλύψεις μεταξύ των δράσεων.

(20) Το Ταμείο θα πρέπει να είναι συνεκτικό και συμπληρωματικό με άλλα ενωσιακά χρηματοδοτικά προγράμματα στον τομέα της ασφάλειας. Θα διασφαλιστούν συνέργειες ειδικότερα με το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων το οποίο συνίσταται στο μέσο διαχείρισης των συνόρων και των θεωρήσεων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) Χ και το μέσο για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) Χ, καθώς και με τα άλλα Ταμεία της πολιτικής συνοχής που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) Χ [ΚΚΔ], το τμήμα του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη που αφορά την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας, το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) Χ, το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και τις αξίες που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) Χ, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) Χ και το πρόγραμμα InvestEU που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) Χ. Θα πρέπει να επιδιώκονται συνέργειες, ιδίως για την ασφάλεια των υποδομών και των δημόσιων χώρων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την προστασία των θυμάτων  και την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού, συμπεριλαμβανομένης της ριζοσπαστικοποίησης. Αποτελεσματικοί μηχανισμοί συντονισμού είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική επίτευξη των στόχων πολιτικής, να αξιοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας και να αποφευχθούν επικαλύψεις μεταξύ των δράσεων.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 21</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Μέτρα στις τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα πρέπει να εφαρμόζονται σε πλήρη συνέργεια και συνέπεια και να συμπληρώνουν άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η απόλυτη συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιοχή. Σε σχέση με την εξωτερική διάσταση, το Ταμείο θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, η συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (συμπεριλαμβανομένων της απόσπασης και κοινών ομάδων έρευνας), του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

(21) Μέτρα στις τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα πρέπει να εφαρμόζονται σε πλήρη συνέργεια και συνέπεια και να συμπληρώνουν άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η απόλυτη συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης, της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και της πολιτικής της αναπτυξιακής βοήθειας σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιοχή. Σε σχέση με την εξωτερική διάσταση, το Ταμείο θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, η συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (συμπεριλαμβανομένων της απόσπασης και κοινών ομάδων έρευνας), της παράνομης εμπορίας ιδίως όπλων, ναρκωτικών, απειλούμενων ειδών και πολιτιστικών αγαθών, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, της εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α) Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. Χ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1a, η Ένωση θα πρέπει να λάβει μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της, από τη στιγμή που διαπιστώνονται γενικευμένες ελλείψεις στην κατάσταση του κράτους δικαίου σε ένα κράτος μέλος. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. X θα πρέπει να  εφαρμόζεται στο παρόν Ταμείο.

 

________________

 

1a,Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη [COM(2018/0324)].

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 24</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Το Ταμείο θα πρέπει να καλύπτει την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία και απλούστευση, τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις ως προς την προβλεψιμότητα και διασφαλίζοντας την δίκαιη και διαφανή κατανομή των πόρων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(24) Το Ταμείο θα πρέπει να καλύπτει την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία και απλούστευση, τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις ως προς την προβλεψιμότητα και διασφαλίζοντας την δίκαιη και διαφανή κατανομή των πόρων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η εκτέλεση του Ταμείου θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δαπανών. Επιπλέον, η εκτέλεση του Ταμείου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλική προς τον χρήστη.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 26</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Τα εν λόγω αρχικά ποσά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μακροπρόθεσμες επενδύσεις των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σε σχέση με τις απειλές στον τομέα της ασφάλειας ή στην αρχική κατάσταση, συμπληρωματικό ποσό θα διατεθεί στα κράτη μέλη στα μέσα της περιόδου με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, όπως ορίζεται στην κλείδα κατανομής, λαμβανομένης υπόψη της προόδου στην εφαρμογή του προγράμματος.

(26) Τα εν λόγω αρχικά ποσά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μακροπρόθεσμες επενδύσεις των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σε σχέση με τις απειλές στον τομέα της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας ή στην αρχική κατάσταση, συμπληρωματικό ποσό θα διατεθεί στα κράτη μέλη στα μέσα της περιόδου με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, όπως ορίζεται στην κλείδα κατανομής, λαμβανομένης υπόψη της προόδου στην εφαρμογή του προγράμματος.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α) Οι υποδομές ζωτικής σημασίας που οφείλουν να προστατεύουν τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατανομή των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 27</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Δεδομένου ότι οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας εξελίσσονται συνεχώς, είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η κατανομή της χρηματοδότησης με τις αλλαγές στις απειλές κατά της ασφάλειας και να προσανατολιστεί η χρηματοδότηση προς τις προτεραιότητες με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία για την Ένωση. Για να αντιμετωπιστούν οι πιεστικές ανάγκες, οι αλλαγές στις πολιτικές και προτεραιότητες της Ένωσης και να κατευθυνθεί η χρηματοδότηση σε δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση, μέρος της χρηματοδότησης θα διατίθεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένες δράσεις, δράσεις της Ένωσης, σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης μέσω ενός θεματικού μέσου.

(27) Δεδομένου ότι οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας εξελίσσονται συνεχώς, είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η κατανομή της χρηματοδότησης με τις αλλαγές στις απειλές κατά της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας και να προσανατολιστεί η χρηματοδότηση προς τις προτεραιότητες με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία για την Ένωση. Για να αντιμετωπιστούν οι πιεστικές ανάγκες, οι αλλαγές στις πολιτικές και προτεραιότητες της Ένωσης και να κατευθυνθεί η χρηματοδότηση σε δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση, μέρος της χρηματοδότησης θα διατίθεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένες δράσεις, δράσεις της Ένωσης, σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης μέσω ενός θεματικού μέσου.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 28</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν μέρος των χορηγήσεων του προγράμματός τους για τη χρηματοδότηση των δράσεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV και επωφελούνται από υψηλότερη συνεισφορά της Ένωσης.

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν μέρος των χορηγήσεων του προγράμματός τους για τη χρηματοδότηση των δράσεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV και να επωφελούνται από υψηλότερη συνεισφορά της Ένωσης, κυρίως λόγω της μεγάλης ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας τους ή της εξέχουσας σημασίας τους για την Ένωση.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 31</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31) Για να συμπληρωθεί η εφαρμογή του στόχου πολιτικής του σε εθνικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων των κρατών μελών, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει επίσης στήριξη για δράσεις σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τους γενικούς στρατηγικούς σκοπούς εντός του πεδίου της παρέμβασης του Ταμείου σχετικά με την πολιτική ανάλυση και καινοτομία, τη διακρατική αμοιβαία μάθηση και τις εταιρικές σχέσεις και τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών και δράσεων σε όλη την Ένωση.

(31) Για να συμπληρωθεί η εφαρμογή του στόχου πολιτικής του σε εθνικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων των κρατών μελών, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει επίσης στήριξη για δράσεις σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τους γενικούς στρατηγικούς σκοπούς εντός του πεδίου της παρέμβασης του Ταμείου σχετικά με την πολιτική ανάλυση και καινοτομία, τη διακρατική αμοιβαία μάθηση και τις εταιρικές σχέσεις και τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών και δράσεων σε όλη την Ένωση ή μεταξύ ορισμένων κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών με σκοπό την εξασφάλιση της απαραίτητης ανταλλαγής πληροφοριών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, και τη συμβολή στην καλύτερη κατανόηση του διασυνοριακού τους χαρακτήρα. Το Ταμείο θα πρέπει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών οι οποίες αποσκοπούν στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας νοοτροπίας συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και μεταξύ των υπηρεσιών αυτών και της Europol .

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33 a) Υπό το πρίσμα της διακρατικής φύσης των δράσεων της Ένωσης και για την προώθηση της συντονισμένης δράσης για τη διασφάλιση του ύψιστου επιπέδου ασφαλείας στην Ένωση, οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί θα πρέπει να είναι επίσης επιλέξιμοι ως δικαιούχοι της δράσης της Ένωσης, μεταξύ άλλων και υπό μορφή επιχορηγήσεων. Η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να είναι συνεπής με τις προτεραιότητες και τις πρωτοβουλίες που ορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 37</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37) Για τους σκοπούς της εφαρμογής των δράσεων με επιμερισμένη διαχείριση, το Ταμείο θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός συνεκτικού πλαισίου αποτελούμενου από τον παρόντα κανονισμό, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΕΕ) αριθ. X18.

(37) Για τους σκοπούς της εφαρμογής των δράσεων με επιμερισμένη διαχείριση, το Ταμείο θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός συνεκτικού πλαισίου αποτελούμενου από τον παρόντα κανονισμό, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΕΕ) αριθ. X [ΚΚΔ]18. Σε περίπτωση αντικρουόμενων διατάξεων, ο Κανονισμός (EΕ) αριθ. X [ΚΚΔ] θα πρέπει να υπερισχύει έναντι του παρόντος κανονισμού.

__________________

__________________

18 Πλήρης αναφορά

18 Πλήρης αναφορά

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 38</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../...[ΚΚΔ] θεσπίζει το πλαίσιο δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και του μέσου για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΤΟΔΣ), και ορίζει, ιδίως, τους κανόνες σχετικά με τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενωσιακών ταμείων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να διευκρινισθούν οι στόχοι του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας στον παρόντα κανονισμό, καθώς και να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις αναφορικά με τις δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο.

(38) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../...[ΚΚΔ] θεσπίζει το πλαίσιο δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜ), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και του μέσου για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΤΟΔΣ), και ορίζει, ιδίως, τους κανόνες σχετικά με τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενωσιακών ταμείων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να διευκρινισθούν οι στόχοι του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας στον παρόντα κανονισμό, καθώς και να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις αναφορικά με τις δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38α) Για να εξασφαλιστεί ότι το Ταμείο υποστηρίζει δράσεις για την επίτευξη όλων των ειδικών στόχων του Ταμείου, και ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων είναι ανάλογη των προκλήσεων και των αναγκών, ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη των στόχων, θα πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο ποσοστό χορήγησης από το Ταμείο για κάθε ειδικό στόχο του Ταμείου, τόσο για τα εθνικά προγράμματα όσο και για το θεματικό μέσο.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 40</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου20, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου21 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου22, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού, της έρευνας και της διόρθωσης των παρατυπιών και της απάτης, και της ανάκτησης των διαφυγόντων ποσών, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή των ποσών που χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα, και, όπου ενδείκνυται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη αξιόποινη πράξη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύναται να διερευνά και να διώκει περιπτώσεις απάτης και άλλα ποινικά αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(40) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου20, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου21 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου22, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού, της έρευνας και της διόρθωσης των παρατυπιών και της απάτης, και της ανάκτησης των διαφυγόντων ποσών, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή των ποσών που χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα, και, όπου ενδείκνυται, της επιβολής διοικητικών και/ή ποινικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη αξιόποινη πράξη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύναται να διερευνά και να διώκει περιπτώσεις απάτης και άλλα ποινικά αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται πλήρως και παρέχουν όλη την αναγκαία συνδρομή τους στα θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ένωσης με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με παρατυπίες ή απάτη σε σχέση με το Ταμείο θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

__________________

__________________

19 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.95, σ. 1).

20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.95, σ. 1).

21 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

21 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

22 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

22 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

23 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

23 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 43</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43) Δυνάμει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης25», που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 12ης Απριλίου 2018, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προγράμματά τους αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις των εξόχως απόκεντρων περιφερειών. Το Ταμείο στηρίζει αυτά τα κράτη μέλη με επαρκείς πόρους προκειμένου να βοηθήσουν τις εν λόγω περιφέρειες, ανάλογα με την περίπτωση.

διαγράφεται

__________________

 

25 COM (2017)623 final.

 

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 44</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201626, είναι ανάγκη να αξιολογηθεί αυτό το Ταμείο βάσει των στοιχείων που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Ταμείου επί τόπου. Για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του Ταμείου, θα πρέπει να καθοριστούν δείκτες και σχετικοί στόχοι σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο του Ταμείου.

(44) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201626, είναι ανάγκη να αξιολογηθεί αυτό το Ταμείο βάσει των στοιχείων που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Ταμείου επί τόπου. Για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του Ταμείου, θα πρέπει να καθοριστούν δείκτες και σχετικοί στόχοι σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο του Ταμείου. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες.

__________________

__________________

26 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016· ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1-14.

26 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016· ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1-14.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 45</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το Ταμείο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ που στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση του Ταμείου, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και των αναθεωρήσεων.

(45) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το Ταμείο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου του 25% των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ που στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027 και ενός ετήσιου στόχου 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 46</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46) Μέσω αυτών των δεικτών και των χρηματοοικονομικών εκθέσεων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν την εφαρμογή του Ταμείου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. Χ [ΚΚΔ] και του παρόντος κανονισμού.

(46) Μέσω αυτών των δεικτών και των χρηματοοικονομικών εκθέσεων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν την εφαρμογή του Ταμείου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. Χ [ΚΚΔ] και του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή, για να εκπληρώσει επαρκώς τον εποπτικό της ρόλο, πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει τα πραγματικά ποσά που διέθεσε από το Ταμείο σε ένα δεδομένο έτος. Κατά την έκθεση των ετήσιων λογαριασμών των εθνικών τους προγραμμάτων προς την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να προβαίνουν σε διάκριση ανάμεσα σε ανακτήσεις, πληρωμές προχρηματοδότησης στους τελικούς δικαιούχους και επιστροφές των πραγματικών δαπανών. Για τη διευκόλυνση του λογιστικού ελέγχου και της παρακολούθησης της εφαρμογής του Ταμείου, η Επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εν λόγω ποσά στην ετήσια έκθεση εφαρμογής που εκπονεί για το Ταμείο. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ανά έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο περίληψη των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων που έχουν γίνει δεκτές. Κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει το πλήρες κείμενο των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 47</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47) Για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων στον παρόντα κανονισμό, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον κατάλογο των δράσεων που είναι επιλέξιμες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης όπως παρατίθενται στο παράρτημα IV, τη λειτουργική ενίσχυση και για να αναπτυχθεί περαιτέρω το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξαγάγει κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν μάλιστα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016.

(47) Για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων στον παρόντα κανονισμό, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τα προγράμματα εργασίας για το θεματικό μέσο, τον κατάλογο των δράσεων που είναι επιλέξιμες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης όπως παρατίθενται στο παράρτημα IV, τη λειτουργική ενίσχυση και για να αναπτυχθεί περαιτέρω το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξαγάγει κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν μάλιστα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 48</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, κρίνεται σκόπιμο να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να εφαρμόζεται για τις εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τις κοινές υποχρεώσεις των κρατών μελών, συγκεκριμένα όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή, και η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να εφαρμόζεται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σε σχέση με τις λεπτομέρειες παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υποβολής εκθέσεων, λόγω του καθαρά τεχνικού χαρακτήρα τους.

(48) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, κρίνεται σκόπιμο να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή27. Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να εφαρμόζεται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σε σχέση με τις λεπτομέρειες παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υποβολής εκθέσεων, λόγω του καθαρά τεχνικού χαρακτήρα τους.

__________________

__________________

27ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

27ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (το «Ταμείο»).

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (το «Ταμείο») για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Καθορίζει τους στόχους του Ταμείου, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει:

 

α)  τους στόχους του Ταμείου·

 

β)  τους ειδικούς στόχους και τα μέτρα για την υλοποίηση των εν λόγω ειδικών στόχων·

 

γ)  τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027·

 

δ)  τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>37</NumAm><DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) «έγκλημα στον κυβερνοχώρο»: εγκλήματα που εξαρτώνται από το διαδίκτυο, όπως π.χ. τα εγκλήματα που μπορούν να διαπραχθούν μόνο μέσω της χρήσης συσκευών και συστημάτων των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), οσάκις οι συσκευές και τα συστήματα είναι είτε εργαλεία για τη διάπραξη του εγκλήματος είτε οι πρωταρχικοί αποδέκτες της εγκληματικότητας· και εγκλήματα δια του κυβερνοχώρου, δηλαδή παραδοσιακά εγκλήματα, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, που μπορούν να αυξηθούν σε κλίμακα ή εμβέλεια με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύων υπολογιστών ή άλλες μορφές ΤΠΕ·

δ) «έγκλημα στον κυβερνοχώρο»: εγκλήματα που εξαρτώνται από το διαδίκτυο, όπως π.χ. τα εγκλήματα που μπορούν να διαπραχθούν μόνο μέσω της χρήσης συσκευών και συστημάτων των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), οσάκις οι συσκευές και τα συστήματα είναι είτε εργαλεία για τη διάπραξη του εγκλήματος είτε οι πρωταρχικοί αποδέκτες της εγκληματικότητας· και εγκλήματα δια του κυβερνοχώρου, δηλαδή παραδοσιακά εγκλήματα που μπορούν να αυξηθούν σε κλίμακα ή εμβέλεια με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύων υπολογιστών ή άλλες μορφές ΤΠΕ·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) Ο «κύκλος πολιτικής της ΕΕ» αναφέρεται σε μια πολυκλαδική και βάσει πληροφοριών πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την καταπολέμηση των απειλών του σοβαρότερου και οργανωμένου εγκλήματος κατά της Ένωσης ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, των οργανισμών και, κατά περίπτωση, τρίτων χωρών και οργανισμών·

στ) Ο «κύκλος πολιτικής της ΕΕ» αναφέρεται σε μια πολυκλαδική και βάσει πληροφοριών πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την καταπολέμηση των απειλών του σοβαρότερου και οργανωμένου εγκλήματος κατά της Ένωσης ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, των ενωσιακών οργανισμών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και, κατά περίπτωση, τρίτων χωρών και εξειδικευμένων διεθνών οργανισμών·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ) η ασφαλής συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών οι οποίες ενδιαφέρουν τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 87 της ΣΛΕΕ, καθώς και τον Ευρωπόλ σε σχέση με την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη ποινικών αδικημάτων, ιδιαίτερα δε διασυνοριακών, οργανωμένων εγκλημάτων· διαγράφεται

ζ) η ασφαλής συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών οι οποίες ενδιαφέρουν τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 87 της ΣΛΕΕ, καθώς και τον Ευρωπόλ, την Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε σχέση με την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη ποινικών αδικημάτων, ιδίως σχετικά με την τρομοκρατία και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, καθώς και του διασυνοριακού σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, και οι οποίες έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων της Ένωσης΄

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) «δικαστική συνεργασία»: η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις·

διαγράφεται

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ) ‘LETS’ το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης για την επιβολή του νόμου, το οποίο αποσκοπεί στο να εξοπλιστούν οι υπάλληλοι επιβολής του νόμου με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για την πρόληψη και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος αποτελεσματικά μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, για τη θέσπιση του LETS31  και αναφέρεται περαιτέρω στον κανονισμό CEPOL32

θ) «LETS»: το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης για την επιβολή του νόμου, το οποίο αποσκοπεί στο να εξοπλιστούν οι υπάλληλοι επιβολής του νόμου με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου και σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας αποτελεσματικά μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, για τη θέσπιση του LETS31 και αναφέρεται περαιτέρω στον κανονισμό CEPOL32·

__________________

__________________

31COM(2013) 172 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού προγράμματος κατάρτισης για την επιβολή του νόμου (LETS).

31COM(2013) 172 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού προγράμματος κατάρτισης για την επιβολή του νόμου (LETS).

32Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2219, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ).

32Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2219, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια) «ετοιμότητα»: κάθε μέτρο που στοχεύει στην πρόληψη ή στη μείωση κινδύνων που συνδέονται με πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις ή άλλα περιστατικά συνδεόμενα με την ασφάλεια·

ια) «ετοιμότητα»: τα ειδικά μέτρα που στοχεύουν στην πρόληψη ή στη μείωση κινδύνων που συνδέονται με πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις ή άλλα περιστατικά συνδεόμενα με την ασφάλεια·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 3 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο στόχος πολιτικής του Ταμείου είναι να συμβάλει στη διασφάλιση ασφάλειας υψηλού επιπέδου στην Ένωση, ιδίως με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και της συνδρομής και προστασίας των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

1. Ο στόχος πολιτικής του Ταμείου είναι να συμβάλει στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Ένωση, μεταξύ άλλων, μέσω της αυξημένης συνεργασίας, αφενός με την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού και  ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, και αφετέρου με την παροχή συνδρομής και προστασίας στα θύματα εγκληματικών πράξεων. Το Ταμείο υποστηρίζει επίσης την ετοιμότητα και τη διαχείριση περιστατικών που συνδέονται με την ασφάλεια.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) την αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών εντός της Ένωσης και μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων αρμόδιων αρχών, άλλων σχετικών οργάνων της Ένωσης καθώς και με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς·

α) τη βελτίωση και διευκόλυνση της ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών ακριβείας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου αφενός, και των αστυνομικών και δικαστικών αρχών των κρατών μελών αφετέρου, άλλων αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και άλλων αρμόδιων φορέων της Ένωσης , ιδίως της Ευρωπόλ και της Eurojust, και, κατά περίπτωση, με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) την ενίσχυση διασυνοριακών κοινών επιχειρήσεων εντός της Ένωσης και μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων αρμόδιων αρχών σε σχέση με το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση· και

β) την βελτίωση και την ενίσχυση του διασυνοριακού συντονισμού και της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινών επιχειρήσεων εντός και μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών και άλλων αρμόδιων αρχών σε σχέση με την τρομοκρατία και το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) την παροχή στήριξης στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενίσχυση των ικανοτήτων σε σχέση με την καταπολέμηση και την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, ιδίως με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των ιδιωτικών φορέων σε όλα τα κράτη μέλη.

γ) την παροχή της απαραίτητης στήριξης για ενίσχυση των ικανοτήτων των κρατών μελών σε σχέση με την καταπολέμηση και την πρόληψη του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, του βίαιου εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης, ιδίως με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών, των αρμόδιων ενωσιακών υπηρεσιών, της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικών φορέων σε όλα τα κράτη μέλη και εντός αυτών, καθώς και για τη διαχείριση μη στρατιωτικών κρίσεων μετά από συμβάν που σχετίζεται με την ασφάλεια.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) την ανάπτυξη μιας κοινής νοοτροπίας στον τομέα της συγκέντρωσης πληροφοριών μέσω της υποστήριξης των επαφών και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της κατανόησης και της μάθησης, της διάδοσης της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών και με την Ευρωπόλ, ιδίως μέσω της κοινής κατάρτισης και της ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 3 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το Ταμείο εκτελείται μέσω των μέτρων εφαρμογής που παρατίθενται στο παράρτημα II.

3. Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το Ταμείο εκτελείται, μεταξύ άλλων, μέσω των μέτρων εφαρμογής που παρατίθενται στο άρθρο 3α.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 3 – παράγραφος 4</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις υλοποιούνται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ειδικότερα, οι ενέργειες είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ενωσιακούς κανόνες προστασίας των δεδομένων, και την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΑΔ). Τα κράτη μέλη πρέπει ιδίως, κατά την πραγματοποίηση των ενεργειών, να λαμβάνουν, όπου είναι δυνατόν, μέριμνα για την παροχή βοήθειας και προστασίας στα ευάλωτα πρόσωπα, κυρίως δε στα παιδιά και στους ασυνόδευτους ανηλίκους.

4. Οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες υλοποιούνται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και η χρηματοδότηση διακόπτεται και ανακτάται σε περίπτωση σαφών και τεκμηριωμένων στοιχείων ότι οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ενωσιακούς κανόνες προστασίας των δεδομένων, και την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΑΔ). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται κατά την πραγματοποίηση των δράσεων που αφορούν ευάλωτα πρόσωπα, κυρίως δε παιδιά και ασυνόδευτους ανηλίκους .

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>50</NumAm><DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 3 α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Εκτελεστικά μέτρα

 

1. Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), εστιάζοντας στα ακόλουθα εκτελεστικά μέτρα:

 

α) διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του κεκτημένου της Ένωσης όσον αφορά την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών προς υποστήριξη της ασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης των συστάσεων που προκύπτουν από τους μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας και αξιολόγησης, όπως ο μηχανισμός αξιολόγησης του Σένγκεν και άλλοι μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας και αξιολόγησης·

 

β) δημιουργία, προσαρμογή και διατήρηση των σχετικών με την ασφάλεια συστημάτων ΤΠ και δικτύων επικοινωνιών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της διαλειτουργικότητάς τους, και ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων για την αντιμετώπιση των εντοπιζόμενων ελλείψεων·

 

γ) αύξηση της ενεργού χρήσης ενωσιακών εργαλείων ανταλλαγής πληροφοριών, συστημάτων και βάσεων δεδομένων που αφορούν την ασφάλεια, βελτίωση της διασύνδεσης των εθνικών βάσεων δεδομένων που αφορούν την ασφάλεια, καθώς και σύνδεσή τους με τις βάσεις δεδομένων της Ένωσης, και διασφάλιση ότι οι εν λόγω βάσεις δεδομένων τροφοδοτούνται με δεδομένα υψηλής ποιότητας·

 

δ) στήριξη των σχετικών εθνικών μέτρων προς εφαρμογή των ειδικών στόχων που εκτίθενται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α).

 

2. Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), εστιάζοντας στα ακόλουθα εκτελεστικά μέτρα:

 

α) αύξηση των συναφών επιχειρήσεων επιβολής του νόμου μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και, κατά περίπτωση, με άλλους αρμόδιους φορείς, ιδίως για να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η χρήση των κοινών ομάδων έρευνας, των κοινών περιπολιών, των καταδιώξεων πέραν των συνόρων, της διακριτικής παρακολούθησης και άλλων μηχανισμών επιχειρησιακής συνεργασίας στο πλαίσιο του κύκλου πολιτικής της ΕΕ (EMPACT), με ιδιαίτερη έμφαση στις διασυνοριακές επιχειρήσεις·

 

β) ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και άλλων αρμόδιων αρχών στο εσωτερικό και μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με άλλους σχετικούς παράγοντες, για παράδειγμα μέσω δικτύων των εξειδικευμένων εθνικών μονάδων, των ενωσιακών δικτύων και δομών συνεργασίας και κέντρων της Ένωσης·

 

γ) βελτίωση της διυπηρεσιακής συνεργασίας και σε επίπεδο Ένωσης μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και των σχετικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, αφετέρου, καθώς και σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών αρχών σε κάθε κράτος μέλος.

 

3. Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ α), εστιάζοντας στα ακόλουθα εκτελεστικά μέτρα:

 

α) αύξηση της κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου, των ασκήσεων και της αμοιβαίας μάθησης, ιδίως με τη συμπερίληψη στοιχείων που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με τη ριζοσπαστικοποίηση, τον βίαιο εξτρεμισμό και τον ρατσισμό, με εξειδικευμένα προγράμματα ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών, επίσης και για τα ιεραρχικά κατώτερα μέλη του προσωπικού επιβολής του νόμου, και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ άλλων με τρίτες χώρες και άλλους σχετικούς φορείς·

 

β) αξιοποίηση των συνεργειών με τη συγκέντρωση πόρων και γνώσεων μεταξύ των κρατών μελών και άλλων σχετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, για παράδειγμα με τη δημιουργία κοινών κέντρων αριστείας, την ανάπτυξη κοινών αξιολογήσεων κινδύνου ή κοινών κέντρων επιχειρησιακής στήριξης για την από κοινού διεξαγωγή δραστηριοτήτων ή την ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές πρόληψης του εγκλήματος, σε τοπικό επίπεδο·

 

γ) προώθηση και ανάπτυξη μέτρων, διασφαλίσεων, μηχανισμών και βέλτιστων πρακτικών για τον έγκαιρο εντοπισμό, την προστασία και τη στήριξη των μαρτύρων, των καταγγελτών δυσλειτουργίες και των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών, καθώς και ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων αρχών και άλλων σχετικών παραγόντων προς τον σκοπό αυτόν·

 

δ) απόκτηση του σχετικού εξοπλισμού και δημιουργία ή αναβάθμιση εξειδικευμένων εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και άλλων βασικών υποδομών που αφορούν την ασφάλεια, προκειμένου να αυξηθεί η ετοιμότητα, η ανθεκτικότητα, η ευαισθητοποίηση του κοινού και η κατάλληλη απόκριση στις απειλές κατά της ασφάλειας΄

 

ε) εντοπισμός, αξιολόγηση και εξάλειψη ευπαθειών σε κρίσιμες υποδομές και εξοπλισμό ΤΠ με υψηλή διείσδυση στην αγορά για την πρόληψη επιθέσεων κατά συστημάτων πληροφόρησης και κρίσιμων υποδομών, για παράδειγμα μέσω δωρεάν λογισμικού ανοιχτής πηγής με έλεγχο κώδικα, μέσω εδραίωσης και στήριξης προγραμμάτων ανεύρεσης ευπαθειών («bug bounty») ή μέσω δοκιμών διείσδυσης·

 

4. Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ α), εστιάζοντας στα ακόλουθα εκτελεστικά μέτρα:

 

α) τη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών και μεταξύ αυτών των υπηρεσιών και των αρχών επιβολής του νόμου μέσω επαφών, δικτύωσης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης και μάθησης, ανταλλαγής και διάδοσης τεχνογνωσίας, πείρας και βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τη στήριξη των αστυνομικών ερευνών και την αξιολόγηση απειλών·

 

β) την ανταλλαγή και κατάρτιση υπαλλήλων των υπηρεσιών πληροφοριών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 4 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής που παρατίθενται στο παράρτημα II, το Ταμείο στηρίζει ιδίως τις δράσεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

1. Σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής που παρατίθενται στο άρθρο3α, το Ταμείο στηρίζει ενέργειες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3. Μπορούν εδώ να περιλαμβάνονται οι ενέργειες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 4 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, το Ταμείο μπορεί να στηρίζει τις δράσεις που συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ένωσης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα III σε σχέση με τρίτες χώρες ή σε αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 5.

2. Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, το Ταμείο μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός σαφών ορίων και με την επιφύλαξη των ενδεδειγμένων εγγυήσεων, να στηρίζει τις δράσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III σε σχέση με τρίτες χώρες ή σε αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 5.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης για δράσεις στήριξης σε τρίτες χώρες ή σε σχέση με αυτές στο πλαίσιο του θεματικού μέσου σύμφωνα με το άρθρο 8 δεν υπερβαίνει το 2% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο θεματικό μέσο δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο β).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης για δράσεις στήριξης σε τρίτες χώρες ή σε σχέση με αυτές στο πλαίσιο των προγραμμάτων των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 12 δεν υπερβαίνει, για κάθε κράτος μέλος, το 2% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο εκάστοτε κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), του άρθρου 10 παράγραφος 1 και του παραρτήματος Ι.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) δράσεις που περιορίζονται στη διατήρηση της δημόσιας τάξης σε εθνικό επίπεδο·

α) δράσεις που περιορίζονται ή συνίστανται κυρίως στη διατήρηση της δημόσιας τάξης σε εθνικό επίπεδο·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) εξοπλισμός του οποίου τουλάχιστον ένας από τους στόχους είναι ο τελωνειακός έλεγχος·

δ) εξοπλισμός του οποίου κύριο στόχος είναι ο τελωνειακός έλεγχος·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μη επιλέξιμες δράσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες.

Σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μη επιλέξιμες δράσεις που αναφέρονται στα σημεία α) και β) του πρώτου εδαφίου μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii) τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται σε αυτό·

ii) τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας,  υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται σε αυτό, υπό τον όρο ότι όλες οι δράσεις από, σε ή εν σχέσει με την εν λόγω τρίτη χώρα σέβονται πλήρως τα δικαιώματα και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμοί.

β) νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή σχετικοί διεθνείς οργανισμοί.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για συμμετοχή, αν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων μιας συγκεκριμένης δράσης.

3. Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για συμμετοχή, αν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων μιας συγκεκριμένης δράσης, μετά από έγκριση της Επιτροπής.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 5 – παράγραφος 4</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Είναι επιλέξιμες νομικές οντότητες που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων οντοτήτων, εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που συνδέονται με τα εν λόγω κράτη ή σε τρίτες χώρες.

4. Είναι επιλέξιμες νομικές οντότητες που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων οντοτήτων, εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη ή σε υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που συνδέονται με τα εν λόγω κράτη. Το άρθρο 6 παράγραφος 3 εφαρμόζεται όταν διεθνείς οργανισμοί που συμμετέχουν σε κοινοπραξία είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 6 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού συμπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές παρεμβάσεις, και επικεντρώνεται στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

1. Η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού συμπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές παρεμβάσεις, και επικεντρώνεται στη δημιουργία ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 6 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ώστε η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και από τα κράτη μέλη να είναι συνεπής προς τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρωματική προς τα άλλα μέσα της Ένωσης.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ώστε η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και από τα κράτη μέλη να είναι συνεπής προς τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης,

συμπληρωματική με τα εθνικά μέσα και συντονισμένη με άλλα μέσα της Ένωσης, ιδίως δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο άλλων ταμείων της Ένωσης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 7 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εκτέλεση του Ταμείου για την περίοδο 2021-2027 ορίζεται σε 2 500 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 2 209 725 000 EUR σε τιμές 2018 (2 500 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) 500 000 000 EUR διατίθενται για τα προγράμματα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης·

α) 325 835 000 EUR σε τιμές 2018 (1 500 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) διατίθενται για τα προγράμματα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) 1 000 000 000 EUR διατίθενται στο θεματικό μέσο.

β) 883 890 EUR σε τιμές 2018 (1 000 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) διατίθενται στο θεματικό μέσο.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 8 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο προορίζεται για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση ή για να χρησιμοποιηθεί για την απόκριση στις επείγουσες ανάγκες σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης όπως αναφέρεται στο παράρτημα II.

2. Η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο προορίζεται για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την απόκριση στις επείγουσες ανάγκες σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 3α για ειδικά μέτρα όπως αυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, ή για την υποστήριξη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 19. Η κατανομή των πόρων του θεματικού μέσου μεταξύ των διαφόρων προτεραιοτήτων είναι, στο μέτρο του δυνατού, αναλογική σε σχέση με τις προκλήσεις και τις ανάγκες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι στόχοι του Ταμείου επιτυγχάνονται.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο χρησιμοποιείται ως εξής:

 

α) τουλάχιστον το 10 % αφορά τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α).

 

β) τουλάχιστον το 10 % αφορά τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β).

 

γ) τουλάχιστον το 30 % αφορά τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

 

δ) τουλάχιστον το 5% αφορά τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ α).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 8 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο χορηγείται υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση στα κράτη μέλη, πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα επιλεγμένα έργα δεν επηρεάζονται από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή τις επιδόσεις των έργων.

3. Όταν η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο χορηγείται υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση στα κράτη μέλη, καμία χρηματοδότηση δεν διατίθεται για έργα όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η νομιμότητα αυτών των έργων ή η νομιμότητα και η κανονικότητα της εν λόγω χρηματοδότησης ή η εκτέλεση αυτών των έργων μπορούν να αμφισβητηθούν με αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά διαδικασία για παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 8 – παράγραφος 4</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Όταν η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο εκτελείται υπό επιμερισμένη διαχείριση, η Επιτροπή αξιολογεί, για τους σκοπούς του άρθρου 18 και του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [ΚΚΔ], κατά πόσον οι προβλεπόμενες δράσεις δεν επηρεάζονται από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή τις επιδόσεις των έργων.

4. Όταν η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο εκτελείται υπό επιμερισμένη διαχείριση, η Επιτροπή, για τους σκοπούς του άρθρου 18 και του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) Χ [ΚΚΔ], διασφαλίζει ότι δεν διατίθεται καμία χρηματοδότηση για έργα, όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η νομιμότητα αυτών των έργων, ή η νομιμότητα και η κανονικότητα της εν λόγω χρηματοδότησης, ή η εκτέλεση του έργου, θα μπορούσε να αμφισβητηθεί κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης της Επιτροπής εξαιτίας διαδικασίας επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 8 – παράγραφος 5</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή καθορίζει το συνολικό ποσό που διατίθεται για το θεματικό μέσο στο πλαίσιο των ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης. Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο [110] του δημοσιονομικού κανονισμού για το θεματικό μέσο, για τον καθορισμό των στόχων και των δράσεων που πρέπει να λάβουν στήριξη και τον προσδιορισμό των ποσών για κάθε μία από τις συνιστώσες του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι αποφάσεις χρηματοδότησης καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

5. Η Επιτροπή καθορίζει το συνολικό ποσό που διατίθεται για το θεματικό μέσο στο πλαίσιο των ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 28 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση των προγραμμάτων εργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο [110] του δημοσιονομικού κανονισμού για το θεματικό μέσο για τον καθορισμό των στόχων και των δράσεων που πρέπει να λάβουν στήριξη και τον προσδιορισμό των ποσών για κάθε μία από τις συνιστώσες του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Πριν από την έγκριση ενός προγράμματος εργασίας, η Επιτροπή συμβουλεύεται σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για συνδυαστικές πράξεις. Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα των πόρων, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει χωριστά πρόγραμμα εργασίας για βοήθεια έκτακτης ανάγκης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 8 – παράγραφος 6</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Μετά την έγκριση της απόφασης χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα προγράμματα που εφαρμόζονται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης κατά περίπτωση.

6. Μετά την έγκριση του προγράμματος εργασίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα προγράμματα που εφαρμόζονται με επιμερισμένη διαχείριση κατά περίπτωση.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 8 – παράγραφος 7</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Οι αποφάσεις χρηματοδότησης είναι ετήσιες ή πολυετείς και μπορούν να καλύπτουν μία ή περισσότερες συνιστώσες του θεματικού μέσου.

7. Τα προγράμματα εργασίας είναι ετήσια ή πολυετή και μπορούν να καλύπτουν μία ή περισσότερες συνιστώσες του θεματικού μέσου.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί στο 100 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για τη τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία των κρατών μελών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 12 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες του προγράμματός του είναι συνεπείς και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και συνάδουν πλήρως με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης. Κατά τον καθορισμό αυτών των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα II λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στο πρόγραμμα.

1. Κάθε κράτος μέλος και η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι οι προτεραιότητες των εθνικών προγραμμάτων είναι συνεπείς και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και συνάδουν πλήρως με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης. Κατά τον καθορισμό αυτών των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα εφαρμογής που ορίζονται στο άρθρο 3α λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στο πρόγραμμα.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Κατά την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι προβλεπόμενες δράσεις δεν αποτελούν αντικείμενο αιτιολογημένης γνώμης της Επιτροπής που εκδόθηκε για παράβαση βάσει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ σε σχέση με  τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή την εκτέλεση των έργων.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Τα κράτη μέλη κατανέμουν τους πόρους για τα εθνικά τους προγράμματα ως εξής:

 

α) τουλάχιστον το 10% αφορά τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α).

 

β) τουλάχιστον το 10 % αφορά τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β).

 

γ) τουλάχιστον το 30 % αφορά τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

 

δ) τουλάχιστον το 5% αφορά τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ α).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 12 – παράγραφος 1 γ (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις της παραγράφου 1β  ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και εξετάζουν μαζί της αν είναι δυνατή η προσαρμογή αυτών των ελάχιστων ποσοστών λόγω ειδικών περιστάσεων που επηρεάζουν την εσωτερική ασφάλεια. Any such amendments shall be approved by the Commission.

</Amend>

 

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 12 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) συμμετέχουν στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σε πρώιμο στάδιο, σε ό, τι αφορά τους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με τον Ευρωπόλ σχετικά με τον σχεδιασμό των δράσεών τους, ιδίως όταν περιλαμβάνουν δράσεις κύκλου πολιτικής της ΕΕ ή της Ευρωπαϊκής Πολυκλαδικής Πλατφόρμας κατά των Εγκληματικών Απειλών (EMPACT) ή δράσεις που συντονίζονται από την κοινή ομάδα δράσης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (J-CAT) στα προγράμματά τους. Προτού συμπεριλάβουν κατάρτιση στα προγράμματά τους, τα κράτη μέλη συντονίζονται με τον CEPOL προκειμένου να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις.

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL), ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση των Συστημάτων Πληροφορικής μεγάλης κλίμακας (eu-LISA), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (EBCGA), ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) συμμετέχουν στην ανάπτυξη των προγραμμάτων εξαρχής, σε ό, τι αφορά τους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με τον Ευρωπόλ σχετικά με τον σχεδιασμό των δράσεών τους, ιδίως όταν περιλαμβάνουν δράσεις κύκλου πολιτικής της ΕΕ ή της EMPACT ή δράσεις που συντονίζονται από την κοινή ομάδα δράσης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (J-CAT) στα προγράμματά τους. Προτού συμπεριλάβουν κατάρτιση στα προγράμματά τους, τα κράτη μέλη συντονίζονται με τον CEPOL προκειμένου να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις. Τα κράτη μέλη συμβουλεύονται επίσης άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με τον σχεδιασμό των δράσεών τους.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 12 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να συνδέσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), κατά περίπτωση, στα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο τμήμα 5, ιδίως για να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου συνάδουν με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης.

3. Η Επιτροπή μπορεί να συνδέσει τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), κατά περίπτωση, στα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο τμήμα 5, ιδίως για να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου, που εμπίπτουν στην εντολή τους, συνάδουν με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 12 – παράγραφος 4</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το 15 %, κατ’ ανώτατο όριο της χορήγησης προγράμματος κράτους μέλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων ή την κατασκευή εγκαταστάσεων που συνδέονται με την ασφάλεια. Το εν λόγω ανώτατο όριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνεται παρά μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

4. Το 15 %, κατ’ ανώτατο όριο της χορήγησης προγράμματος κράτους μέλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων ή την κατασκευή εγκαταστάσεων που συνδέονται με την ασφάλεια. Το εν λόγω ανώτατο όριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνεται παρά μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – στοιχείο α</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) προτεραιοτήτων της Ένωσης και του κεκτημένου στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ·

α) προτεραιοτήτων της Ένωσης και του κεκτημένου στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως του συντονισμού και της συνεργασίας  μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και της αποτελεσματικής ανταλλαγής σχετικών επακριβών πληροφοριών, και εφαρμογή των συνιστωσών του πλαισίου διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 12 – παράγραφος 6</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Εφόσον είναι αναγκαίο, το πρόγραμμα τροποποιείται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5. Ανάλογα με τον αντίκτυπο της προσαρμογής, το αναθεωρημένο πρόγραμμα μπορεί να εγκριθεί από την Επιτροπή.

6. Εφόσον είναι αναγκαίο, το πρόγραμμα τροποποιείται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και η πρόοδος ως προς την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων, όπως αξιολογείται στις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο α). Ανάλογα με τον αντίκτυπο της προσαρμογής, το αναθεωρημένο πρόγραμμα εγκρίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. Χ [ΚΚΔ ].

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 12 – παράγραφος 8</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εκτελέσει έργα με ή σε τρίτες χώρες με την στήριξη του Ταμείου, το οικείο κράτος μέλος ζητά τη γνώμη της Επιτροπής πριν από την έναρξη του έργου.

8. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εκτελέσει έργα με ή σε σχέση με  τρίτες χώρες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, με την στήριξη του Ταμείου, το οικείο κράτος μέλος ζητά τη γνώμη της Επιτροπής πριν από την έναρξη του έργου. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή των έργων που προβλέπονται με τις άλλες δράσεις της Ένωσης και των κρατών μελών σε σχέση με την οικεία τρίτη χώρα. Η Επιτροπή επαληθεύει εξάλλου τη συμμόρφωση των προβλεπόμενων έργων με τις απαιτήσεις σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που διατυπώνονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 12 – παράγραφος 9</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Ο προγραμματισμός όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ).../... [ΚΚΔ] βασίζεται στους τύπους παρέμβασης που καθορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος VI.

9. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. X [ΚΚΔ ], κάθε πρόγραμμα καθορίζει για κάθε ειδικό στόχο τους τύπους παρέμβασης σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος VI και μια ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων ανά είδος παρέμβασης ή τομέα στήριξης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 13 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το 2024, η Επιτροπή θα κατανείμει στα προγράμματα των οικείων κρατών μελών το συμπληρωματικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παραρτήματος Ι. Η χρηματοδότηση θα εφαρμόζεται για την περίοδο που αρχίζει από το ημερολογιακό έτος 2025.

1. Το 2024, αφού ενημερωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή θα κατανείμει στα προγράμματα των οικείων κρατών μελών το συμπληρωματικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παραρτήματος Ι. Η χρηματοδότηση θα εφαρμόζεται για την περίοδο που αρχίζει από το ημερολογιακό έτος 2025.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 13 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν τουλάχιστον το 10 % του αρχικού κονδυλίου ενός προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν έχει καλυφθεί με αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΕ) …/... [ΚΚΔ], το οικείο κράτος μέλος δεν θα είναι επιλέξιμο να λάβει το συμπληρωματικό κονδύλιο για το πρόγραμμά του που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

2. Όταν τουλάχιστον το 30 % του αρχικού κονδυλίου ενός προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν έχει καλυφθεί με αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΕ) Χ [ΚΚΔ], το οικείο κράτος μέλος δεν θα είναι επιλέξιμο να λάβει το συμπληρωματικό κονδύλιο για το πρόγραμμά του που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 13 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η κατανομή των πόρων από το θεματικό μέσο από το 2025 λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη των ορόσημων του πλαισίου επιδόσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) …/... [ΚΚΔ] και τις ατέλειες που έχουν επισημανθεί κατά την εφαρμογή.

3. Η κατανομή των πόρων από το θεματικό μέσο από το 2025 λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη των ορόσημων του πλαισίου επιδόσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) X [ΚΚΔ] και τις ατέλειες που έχουν επισημανθεί κατά την εφαρμογή.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 15 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η λειτουργική ενίσχυση αποτελεί μέρος του κονδυλίου που λαμβάνει ένα κράτος μέλος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στήριξη των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υπηρεσιών που συνιστούν δημόσια υπηρεσία για την Ένωση·

1. Η λειτουργική ενίσχυση αποτελεί μέρος του κονδυλίου που λαμβάνει ένα κράτος μέλος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στήριξη των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υπηρεσιών που συνιστούν δημόσια υπηρεσία για την Ένωση, στον βαθμό που συμβάλλουν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Ένωση στο σύνολό της.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 15 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποσοστό μέχρι 10 % του ποσού που διατίθεται από το Ταμείο στο πρόγραμμά τους για τη χρηματοδότηση της λειτουργικής ενίσχυσης των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υπηρεσιών που συνιστούν δημόσια υπηρεσία για την Ένωση.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποσοστό μέχρι 20 % του ποσού που διατίθεται από το Ταμείο στο πρόγραμμά τους για τη χρηματοδότηση της λειτουργικής ενίσχυσης των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υπηρεσιών που συνιστούν δημόσια υπηρεσία για την Ένωση.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 15 – παράγραφος 4</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη αιτιολογούν στο πρόγραμμα και στην ετήσια έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 26, τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Πριν από την έγκριση του προγράμματος, η Επιτροπή αξιολογεί την αρχική κατάσταση στα κράτη μέλη που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να ζητήσουν λειτουργική ενίσχυση, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, καθώς και συστάσεις από μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας και αξιολόγησης, όπως ο μηχανισμός αξιολόγησης του Σένγκεν και άλλοι μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας και αξιολόγησης.

4. Τα κράτη μέλη αιτιολογούν στο πρόγραμμα και στην ετήσια έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 26, τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Πριν από την έγκριση του προγράμματος, η Επιτροπή αξιολογεί την αρχική κατάσταση στα κράτη μέλη που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να ζητήσουν λειτουργική ενίσχυση, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, καθώς και συστάσεις από μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας και αξιολόγησης, όπως: ο μηχανισμός αξιολόγησης του Σένγκεν, η αξιολόγηση τρωτότητας και κινδύνου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (EBCGA) και άλλοι μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας και αξιολόγησης, κατά περίπτωση.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 15 – παράγραφος 5</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η λειτουργική ενίσχυση επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα καθήκοντα και υπηρεσίες όπως ορίζεται στο παράρτημα VII.

5. Η λειτουργική ενίσχυση επικεντρώνεται σε δράσεις όπως ορίζεται στο παράρτημα VII.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 15 α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15α

 

Προβολή, διαφάνεια, επικοινωνία

 

Οι δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ σέβονται πλήρως τις απαιτήσεις σε θέματα προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Χ [ΚΚΔ].

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί μπορούν επίσης να είναι επιλέξιμοι για τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο δράσεων τής Ένωσης προκειμένου να υποστηρίζουν δράσεις διακρατικού χαρακτήρα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

</Amend><Amend>Τροπολογία  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 19 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το Ταμείο μπορεί να στηρίζει μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματός της. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100 %.

Το Ταμείο μπορεί να στηρίζει μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματός της. Τα εν λόγω μέτρα, δηλαδή ενέργειες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης, επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής επικοινωνίας σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας, προβολής και παροχής κάθε διοικητικής και τεχνικής βοήθειας που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τρίτες χώρες, μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100%.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 21 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες της χρηματοδότησης της Ένωσης γνωστοποιούν την προέλευση και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως όταν προωθούν τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1. Οι αποδέκτες της χρηματοδότησης της Ένωσης προωθούν τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και ουσιαστική πληροφόρηση σε πολλαπλά σχετικά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού στις οικείες γλώσσες. Προκειμένου να διασφαλίζεται η προβολή της χρηματοδότησης της Ένωσης, οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης αναφέρονται στην προέλευσή της όταν αναφέρονται στη δράση. Για τον σκοπό αυτό, οι αποδέκτες διασφαλίζουν ότι κάθε υλικό επικοινωνίας που απευθύνεται στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό εμφανίζει το έμβλημα της Ένωσης και αναφέρει ρητά τη χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 21 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το Ταμείο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο Ταμείο συμβάλλουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

2. Για να ενημερώσει το ευρύτερο δυνατόν κοινό, η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το Ταμείο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Ειδικότερα, η Επιτροπή δημοσιεύει πληροφορίες για την ανάπτυξη των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων του θεματικού μέσου. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης τον κατάλογο των δραστηριοτήτων που επιλέγονται για στήριξη στο πλαίσιο του θεματικού μέσου σε έναν διαθέσιμο στο κοινό δικτυακό τόπο και επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο τακτικά. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο Ταμείο συμβάλλουν επίσης στην ενημέρωση και την προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε ανοικτούς, μηχαναγνώσιμους μορφότυπους, όπως ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, κάτι που επιτρέπει την ταξινόμηση, την αναζήτηση, την εξαγωγή, τη σύγκριση και να επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων. Πρέπει να είναι δυνατή η ταξινόμηση των δεδομένων κατά προτεραιότητα, ειδικό στόχο, συνολικό επιλέξιμο κόστος των επιχειρήσεων, συνολικό κόστος των έργων, συνολικό κόστος των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και όνομα του αναδόχου.

 

__________________

 

1a Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 22 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Ταμείο παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για να αντιμετωπισθούν επείγουσες και ειδικές ανάγκες σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης που απορρέει από κάθε σχετικό με την ασφάλεια περιστατικό ή νεοεμφανιζόμενη απειλή, εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, που έχει ή μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια των προσώπων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·

1. η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή από το Ταμείο για την αντιμετώπιση επειγουσών και ειδικών αναγκών σε περίπτωση δεόντως δικαιολογημένης κατάστασης έκτακτης ανάγκης . Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός σχετικού με την ασφάλεια περιστατικού, νεοεμφανιζόμενης απειλής ή προσφάτως διαπιστωθείσας ευπάθειας, εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, που έχει ή μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια των προσώπων, των δημοσίων χώρων ή των κρίσιμων υποδομών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη· Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Όταν απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης, η βοήθεια έκτακτης ανάγκης μπορεί να καλύπτει δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης ή της αίτησης συνδρομής, αλλά όχι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 23 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων Ταμείων υπό επιμερισμένη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες εκάστου συμβάλλοντος πρόγραμμα της Ένωσης εφαρμόζονται στην αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η στήριξη από τα διάφορα προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα που καθορίζουν τους όρους της στήριξης.

1. Δραστηριότητα που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων Ταμείων υπό επιμερισμένη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες εκάστου συμβάλλοντος πρόγραμμα της Ένωσης εφαρμόζονται στην αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δραστηριότητας και η στήριξη από τα διάφορα προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα που καθορίζουν τους όρους της στήριξης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δράσεις που λαμβάνουν την πιστοποίηση «σφραγίδα Αριστείας» ή τα οποία πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές, συγκριτικές προϋποθέσεις:

Δραστηριότητες που λαμβάνουν την πιστοποίηση «σφραγίδα Αριστείας» ή που πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές, συγκριτικές προϋποθέσεις:

</Amend><Amend>Τροπολογία  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου [67] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.../... [ΚΚΔ] και το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ…/... [χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής], υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με τους στόχους του σχετικού προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες που διέπουν το Ταμείο για την παροχή ενίσχυσης.

μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου [67] του κανονισμού (ΕΕ) Χ [ΚΚΔ] και το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ Χ [χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής], υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δραστηριότητες συνάδουν με τους στόχους του σχετικού προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες που διέπουν το Ταμείο για την παροχή ενίσχυσης.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 24 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του Ταμείου ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3, παρατίθενται στο παράρτημα VIII. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι σωρευτικοί.

3. Οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του Ταμείου ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3, παρατίθενται στο παράρτημα VIII. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι σωρευτικοί. Κατόπιν αιτήσεως, τα στοιχεία που λαμβάνει η Επιτροπή σχετικά με τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 24 – παράγραφος 5</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του Ταμείου ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 28 για την τροποποίηση του παραρτήματος VIII, να επανεξετάσει και να συμπληρώσει τους δείκτες όπου είναι απαραίτητο και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για τη δημιουργία ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τα έργα που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη.

5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του Ταμείου ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 28 για την τροποποίηση του παραρτήματος VIII, να επανεξετάσει και να συμπληρώσει τους δείκτες όπου είναι απαραίτητο και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για τη δημιουργία ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τα έργα που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Για την αξιολόγηση περιλαμβάνονται ποιοτικοί δείκτες.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 25 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση και σε αναδρομική αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος Ταμείου.-

1. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 η Επιτροπή υποβάλει ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η ενδιάμεση αξιολόγηση εξετάζει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια και τη συνοχή του Ταμείου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μια αξιολόγηση:

 

α) της προόδου για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες, ιδίως τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 26 και τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που ορίζονται στο παράρτημα VIII ·

 

β) της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας των ενεργειών και δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του Ταμείου·

 

γ) της καταλληλότητας των μέτρων εφαρμογής που ορίζονται στο άρθρο 3α για την αντιμετώπιση υφιστάμενων και αναδυόμενων προκλήσεων ασφαλείας.

 

δ) των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και του αντικτύπου του Ταμείου στη βιωσιμότητα.

 

ε) τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή μεταξύ των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και της στήριξης που παρέχεται από άλλα ταμεία της Ένωσης·

 

 

 

Αυτή η υποχρεωτική ενδιάμεση αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αναδρομικής αξιολόγησης σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του προηγούμενου μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της εσωτερικής ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020, του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας-Αστυνομίας. Η αξιολόγηση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2031, η Επιτροπή διενεργεί μια αναδρομική αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Μέχρι την ίδια ημερομηνία, η Επιτροπή υποβάλλει μια έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 . Από αυτή την άποψη, οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του Ταμείου αξιολογούνται ώστε να τροφοδοτούν την απόφαση για ενδεχόμενη ανανέωση του διάδοχου Ταμείου.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 25 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση και η αναδρομική αξιολόγηση διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [ΚΚΔ].

2. η ενδιάμεση και η αναδρομική αξιολόγηση δημοσιοποιούνται και υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο χωρίς καθυστέρηση, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι αξιολογήσεις να μην περιλαμβάνουν πληροφορίες η διάδοση των οποίων μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για την ασφάλεια ή την ιδιωτική ζωή των ατόμων ή να θέσει σε κίνδυνο τις εργασίες ασφαλείας.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 26 – παράγραφος 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και έως αυτή την ημερομηνία κάθε επόμενου έτους μέχρι και το 2031, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) .../2021 [ΚΚΔ]. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2023 θα καλύπτει την εφαρμογή του προγράμματος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και έως αυτή την ημερομηνία κάθε επόμενου έτους μέχρι και το 2031, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) Χ./2021 [ΚΚΔ]. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2023 θα καλύπτει την εφαρμογή του προγράμματος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τις εν λόγω εκθέσεις σε ειδικό ιστότοπο και τις διαβιβάζουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α) την ανάλυση των ετήσιων λογαριασμών του εθνικού προγράμματος σε επιστροφές, προχρηματοδοτήσεις σε τελικούς δικαιούχους και πραγματικές δαπάνες·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) οποιοδήποτε ζήτημα που επηρεάζει την επίδοση του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του·

β) οποιοδήποτε ζήτημα που επηρεάζει την επίδοση  του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του , συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογημένων γνωμών που εκδίδει η Επιτροπή σε σχέση με τη διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 258·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τη στήριξη που παρέχεται από άλλα ταμεία της Ένωσης, και ιδίως εκείνες στις ή σε σχέση με τις τρίτες χώρες·

γ) τη συμπληρωματικότητα, τον συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τη στήριξη που παρέχεται από άλλα ταμεία της Ένωσης, και ιδίως εκείνες στις ή σε σχέση με τις τρίτες χώρες·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α) συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα’

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 26 – παράγραφος 3 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. μόλις εγκριθούν, η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περιλήψεις των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων και τις δημοσιεύει σε ειδικό ιστότοπο. Εάν δεν διαβιβασθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1, το πλήρες κείμενο των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων τίθεται, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 28 – παράγραφος 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 12, 15, 24 και 27, ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

2. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 8, 12, 15, 24 και 27, ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 28 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την ανάθεση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στα άρθρα 12, 15, 24 και 27. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία ορίζει η απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την ανάθεση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στα άρθρα 8,  12, 15, 24 και 27. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία ορίζει η απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 28 – παράγραφος 6</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 12, 15, 24 και 27 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης ή εάν, πριν εκπνεύσει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 8, 12, 15, 24 και 27 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης ή εάν, πριν εκπνεύσει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 29 – παράγραφος 3</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εάν η επιτροπή δεν εκδώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης. Αυτό δεν ισχύει για την έκδοση της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 4.

διαγράφεται

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα II</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα III – τίτλος</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δράσεις που θα λάβουν στήριξη από το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 4

Παραδείγματα επιλέξιμων δράσεων που θα λάβουν στήριξη από το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 4

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα III – εισαγωγικό μέρος (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η στήριξη από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας μπορεί, μεταξύ άλλων, να στοχεύει στα ακόλουθα είδη δράσεων:

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα III – περίπτωση 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 Συστήματα και δίκτυα ΤΠ που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, εκπαίδευση για τη χρήση των εν λόγω συστημάτων, διεξαγωγή δοκιμών και βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της ποιότητας των στοιχείων των εν λόγω συστημάτων·

 Δημιουργία συστημάτων και δικτύων ΤΠ που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, εκπαίδευση για τη χρήση των εν λόγω συστημάτων, διεξαγωγή δοκιμών και βελτίωση των συνιστωσών διαλειτουργικότητας και της ποιότητας των στοιχείων των εν λόγω συστημάτων·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα III – περίπτωση 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και των στόχων πολιτικής της Ένωσης στα κράτη μέλη στον τομέα της ασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών·

 παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και των στόχων πολιτικής της Ένωσης στα κράτη μέλη στον τομέα της ασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ασφάλεια των δεδομένων·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα III – περίπτωση 3 α (νέο)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 υποστήριξη των αποκεντρωμένων οργανισμών ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία κατά τη διεξαγωγή διασυνοριακών επιχειρήσεων·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα III – περίπτωση 4</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 δράσεις που υποστηρίζουν την αποτελεσματική και συντονισμένη αντίδραση στις κρίσεις με τη σύνδεση υφιστάμενων (τομεακών) ικανοτήτων, κέντρων εμπειρογνωμοσύνης και κέντρων αξιολόγησης καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την υγεία, την πολιτική προστασία και την τρομοκρατία·

 δράσεις που υποστηρίζουν την αποτελεσματική και συντονισμένη αντίδραση στις κρίσεις με τη σύνδεση υφιστάμενων (τομεακών) ικανοτήτων, κέντρων εμπειρογνωμοσύνης και κέντρων αξιολόγησης καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την υγεία, την πολιτική προστασία, την τρομοκρατία και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα III – περίπτωση 5 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 δράσεις που προωθούν την έρευνα και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας σε αναδυόμενες απειλές, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας μέσω επιγραμμικών διαύλων, των υβριδικών απειλών και των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα III – περίπτωση 5 β (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 δράσεις και δίκτυα εθνικών σημείων επαφής που διευκολύνουν τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων που αποκτώνται από συστήματα παρακολούθησης όπως οι κάμερες και άλλοι αισθητήρες, σε συνδυασμό με αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, που υπόκεινται σε ισχυρές διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης και της πρότερης επαλήθευσης δεδομένων από δικαστική αρχή, καθώς και σε δικαστική προσφυγή·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα III – περίπτωση 6 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 υποστήριξη των πρωτοβουλιών δικτύωσης των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών με στόχο την ενθάρρυνση μιας κοινής νοοτροπίας πληροφοριών, την αναβάθμιση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, την ανταλλαγή και τη διάδοση τεχνογνωσίας, πληροφοριών, πείρας και βέλτιστων πρακτικών

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα III – περίπτωση 7 α (νέα)</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων των σχετικών αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών και των διοικητικών οργανισμών σχετικά με πολιτικές πρόληψης με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση σχετικά με θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, μέσων εντοπισμού και αποφυγής περιπτώσεων ρατσισμού και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών ·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα III – περίπτωση 8</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη βελτίωση του συντονισμού, του σχεδιασμού αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και της ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων στην προστασία των δημόσιων χώρων και τις υποδομές ζωτικής σημασίας·

 συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως στον κλάδο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με σκοπό την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη βελτίωση του συντονισμού, του σχεδιασμού αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και της ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας·

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα  IV – τίτλος</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δράσεις που είναι επιλέξιμες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης σύμφωνα με τα άρθρα 11 παράγραφος 2 και 12 παράγραφος 6

Δράσεις που είναι επιλέξιμες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης σύμφωνα με τα άρθρα 11 παράγραφος 3 και 12 παράγραφος 7

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα IV – περίπτωση 1</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 Σχέδια που αποσκοπούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης.

 Σχέδια που στοχεύουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού, συμπεριλαμβανομένης της ριζοσπαστικοποίησης, της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων, και σε μέτρα για την αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτιών τους και στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές, καθώς και προγράμματα παροχής ειδικής κατάρτισης στις αρχές επιβολής του νόμου

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Παράρτημα IV – περίπτωση 2</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία