Menettely : 2018/0250(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0115/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0115/2019

Keskustelut :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0177

<Date>{28/02/2019}28.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0115/2019</NoDocSe>
PDF 344kWORD 160k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0472 – C8‑0267/2018 – 2018/0250 (COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta

(COM(2018)0472 – C8‑0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0472),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 82 artiklan 1 kohdan, 84 artiklan ja 87 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0267/2018),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0115/2019),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 1 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Sisäisen turvallisuuden varmistaminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta kaikkien EU:n toimielinten, asiaan liittyvien unionin virastojen ja jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä edistämään sitä. Komissio, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat määrittäneet vuosina 2015–2020 yhteisiä painopisteitä, jotka esitetään huhtikuussa 2015 annetussa Euroopan turvallisuusagendassa10 ja jotka neuvosto vahvisti kesäkuussa 2015 uudistetussa sisäisen turvallisuuden strategiassa11 ja Euroopan parlamentti heinäkuussa 2015 päätelmissään12. Yhteisen strategian tavoitteena oli tarjota strategiset puitteet sisäisen turvallisuuden alalla unionin tasolla toteutettaville toimille, ja siinä määriteltiin toimien painopisteet, jotta voitiin varmistaa tehokkaat unionin vastatoimet turvallisuusuhkiin vuosina 2015–2020, esimerkiksi terrorismin torjuminen ja radikalisoitumisen ehkäiseminen, järjestäytyneen rikollisuuden kitkeminen ja kyberrikollisuuden torjuminen.

(1) Vaikka kansallinen turvallisuus kuuluu edelleen yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan, tämän turvallisuuden suojeleminen edellyttää unionin tason yhteistyötä ja koordinointia. Sisäinen turvallisuus on yhteinen hanke, jota EU:n toimielinten, asiaankuuluvien unionin virastojen ja jäsenvaltioiden olisi yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan avulla yhdessä pyrittävä edistämään. Komissio, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat määrittäneet vuosina 2015–2020 yhteisiä painopisteitä, jotka esitetään huhtikuussa 2015 annetussa Euroopan turvallisuusagendassa10 ja jotka neuvosto vahvisti kesäkuussa 2015 uudistetussa sisäisen turvallisuuden strategiassa11 ja Euroopan parlamentti heinäkuussa 2015 antamassaan päätöslauselmassa12, esimerkiksi terrorismin ehkäiseminen ja torjuminen sekä radikalisoitumisen ehkäiseminen, mukaan luettuna verkossa tapahtuva radikalisoituminen, väkivaltainen ääriliikehdintä, suvaitsemattomuus ja syrjintä, järjestäytyneen rikollisuuden kitkeminen ja kyberrikollisuuden torjuminen.

__________________

__________________

10 COM(2015) 185 final, 28.4.2015.

10 COM(2015) 185 final, 28.4.2015.

11 Neuvoston päätelmät, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2015, uudistetusta Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiasta 2015–2020.

11 Neuvoston päätelmät, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2015, uudistetusta Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiasta 2015–2020.

12 Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. heinäkuuta 2015 Euroopan turvallisuusagendasta (2015/2697(RSP)).

12 Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. heinäkuuta 2015 Euroopan turvallisuusagendasta (2015/2697(RSP)).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 2 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Syyskuun 25 päivänä 2017 allekirjoitetussa Rooman julistuksessa 27 jäsenvaltion johtajat vakuuttivat haluavansa päättäväisesti kehittää turvallista ja suojattua Eurooppaa ja rakentaa unionin, jossa kaikki kansalaiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja voivat liikkua vapaasti, jossa ulkorajat on suojattu tehokkaalla, vastuullisella ja kestävällä muuttoliikepolitiikalla kansainvälisiä normeja kunnioittaen, sekä rakentaa Euroopan, joka torjuu päättäväisesti terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

(2) Maaliskuun 25 päivänä 2017 allekirjoitetussa Rooman julistuksessa 27 jäsenvaltion johtajat, Eurooppa-neuvosto, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio vakuuttivat haluavansa päättäväisesti kehittää turvallista ja suojattua Eurooppaa ja rakentaa unionin, jossa kaikki kansalaiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja voivat liikkua vapaasti, jossa ulkorajat on suojattu tehokkaalla, vastuullisella ja kestävällä muuttoliikepolitiikalla kansainvälisiä normeja kunnioittaen, sekä rakentaa Euroopan, joka torjuu päättäväisesti terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 5 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi toteutettava unionin tason toimia, jotta ihmisiä ja omaisuutta voidaan suojella uhkatekijöiltä, jotka ovat yhä enemmän rajat ylittäviä, ja jotta voidaan tukea jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa. Muun muassa terrorismi, vakava ja järjestäytynyt rikollisuus, liikkuva rikollisuus, huumekauppa, korruptio, kyberrikollisuus sekä ihmiskauppa ja laittomien aseiden kauppa muodostavat edelleen uhkan unionin sisäiselle turvallisuudelle.

(5) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi toteutettava unionin tason toimia, jotta ihmisiä, julkisia tiloja ja kriittistä infrastruktuuria voidaan suojella uhkatekijöiltä, jotka ovat yhä enemmän rajat ylittäviä, ja jotta voidaan tukea jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa. Muun muassa terrorismi, vakava ja järjestäytynyt rikollisuus, huume- ja asekauppa, korruptio, rahanpesu, kyberrikollisuus, seksuaalinen hyväksikäyttö, mukaan lukien lapsiin kohdistuva, ja hybridiuhat sekä kemialliset, biologiset, säteily- ja ydinuhat sekä ihmiskauppa muodostavat edelleen uhkan unionin sisäiselle turvallisuudelle ja sisämarkkinoille.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Rahastosta olisi tuettava taloudellisesti sellaisten uusien haasteiden ratkaisemista, jotka johtuvat siitä, että internetin kautta tehtävien tietyntyyppisten rikosten, kuten maksupetosten, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja asekaupan, mittakaava on kasvanut merkittävästi viime vuosina (”kyberympäristöä hyväksi käyttäen tehtävät rikokset”). 

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 6 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Unionin talousarviosta myönnettävä rahoitus olisi keskitettävä toimiin, joissa unionin toiminta voi tuoda lisäarvoa verrattuna jäsenvaltioiden yksinään toteuttamiin toimiin. SEUT-sopimuksen 84 artiklan ja 87 artiklan 2 kohdan mukaisesti rahoituksella olisi tuettava toimenpiteitä, joilla edistetään ja tuetaan jäsenvaltioiden toimia rikosten ehkäisemisen ja poliisiyhteistyön alalla, joihin osallistuvat kaikki jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja jotka koskevat erityisesti tiedonvaihtoa, tehostettua operatiivista yhteistyötä ja valmiuksien kehittämistä rikosten torjumiseksi ja ehkäisemiseksi. Rahastosta ei pitäisi tukea operatiivisia kustannuksia eikä toimia, jotka liittyvät SEUT-sopimuksen 72 artiklassa tarkoitettuihin jäsenvaltioiden olennaisiin tehtäviin yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi ja sisäisen ja kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.

(6) Unionin talousarviosta myönnettävä rahoitus olisi keskitettävä toimiin, joissa unionin toiminta voi tuoda lisäarvoa verrattuna jäsenvaltioiden yksinään toteuttamiin toimiin. SEUT-sopimuksen 84 artiklan ja 87 artiklan 2 kohdan mukaisesti rahoituksella olisi tuettava toimenpiteitä, joilla edistetään ja tuetaan jäsenvaltioiden toimia rikosten ehkäisemisen, yhteisen koulutuksen ja poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön alalla, joihin osallistuvat kaikki jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä unionin virastot ja jotka koskevat erityisesti tiedonvaihtoa, tehostettua operatiivista yhteistyötä ja valmiuksien kehittämistä rikosten torjumiseksi ja ehkäisemiseksi. Rahastosta ei pitäisi tukea operatiivisia kustannuksia eikä toimia, jotka liittyvät SEUT-sopimuksen 72 artiklassa tarkoitettuihin jäsenvaltioiden olennaisiin tehtäviin yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi ja sisäisen ja kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 7 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) Schengen-säännöstön säilyttämiseksi ja sen toiminnan vahvistamiseksi jäsenvaltiot ovat 6 päivästä huhtikuuta 2017 olleet velvollisia tekemään asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvia järjestelmällisiä tarkastuksia EU:n ulkorajat ylittävistä EU:n kansalaisista. Komissio antoi lisäksi jäsenvaltioille suosituksen hyödyntää paremmin poliisitarkastuksia ja rajat ylittävää yhteistyötä. Toimivan ja todellisen turvallisuusunionin kehittämiseen tähtäävissä unionin ja jäsenvaltioiden toimissa keskeisinä periaatteina olisi oltava jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuus, selkeä tehtävänjako, perusoikeuksien ja -vapauksien sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, globaalin näkökulman vahva painottaminen sekä tarvittava johdonmukaisuus turvallisuuden ulkoiseen ulottuvuuteen nähden.

(7) Schengen-säännöstön ja koko unionin sisämarkkina-alueen säilyttämiseksi ja sen toiminnan vahvistamiseksi jäsenvaltiot ovat 6 päivästä huhtikuuta 2017 olleet velvollisia tekemään asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvia järjestelmällisiä tarkastuksia EU:n ulkorajat ylittävistä EU:n kansalaisista. Komissio antoi lisäksi jäsenvaltioille suosituksen hyödyntää paremmin poliisitarkastuksia ja rajat ylittävää yhteistyötä. Toimivan ja todellisen turvallisuusunionin kehittämiseen tähtäävissä unionin ja jäsenvaltioiden toimissa keskeisinä periaatteina olisi oltava jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuus, selkeä tehtävänjako, perusoikeuksien ja -vapauksien sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, globaalin näkökulman vahva painottaminen sekä tarvittava johdonmukaisuus turvallisuuden ulkoiseen ulottuvuuteen nähden.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 9 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) Rahaston toteuttamisessa olisi noudatettava kaikilta osin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita ja perusoikeuksiin liittyviä unionin kansainvälisiä velvoitteita.

(9) Rahaston toteuttamisessa olisi noudatettava kaikilta osin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa vahvistettuja arvoja, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita ja ihmisoikeuksiin liittyviä unionin kansainvälisiä velvoitteita. Erityisesti tässä asetuksessa pyritään varmistamaan, että perusoikeuksia, kuten oikeus ihmisarvoon, oikeus elämään, kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kielto, oikeus henkilötietojen suojaan, lapsen oikeudet ja oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, täysimääräisesti kunnioitetaan. Asetuksessa pyritään myös edistämään syrjimättömyysperiaatteiden soveltamista.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Lainvalvontaviranomaisten tietoisuuden lisääminen kaikenlaiseen rasismiin, myös juutalais- ja romanivastaisuuteen, liittyvistä kysymyksistä, on keskeinen tekijä sisäisen turvallisuuden lisäämisessä. Lainvalvonta-alan toimijoiden tietoisuuden lisäämistä koskevat koulutustoimenpiteet olisi siksi sisällytettävä rahaston soveltamisalaan, jotta voidaan lisätä paikallisen tason valmiuksia luottamuksen kehittämiseen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 11 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Unionin turvallisuuden korkean tason varmistamiseksi tarkoitettujen unionin tasolla yksilöityjen yhteisten painopisteiden mukaisesti rahastosta tuetaan toimia, joilla on tarkoitus puuttua keskeisiin turvallisuusuhkiin ja erityisesti torjua terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta sekä avustaa ja suojella rikosten uhreja. Rahastolla varmistetaan, että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat asianmukaisesti varustettuja, jotta ne voivat puuttua myös uusiin ja kehittymässä oleviin uhkiin todellisen turvallisuusunionin toteuttamiseksi. Tähän olisi pyrittävä rahoitustuella, jolla tuetaan parempaa tiedonvaihtoa, tiivistetään operatiivista yhteistyötä ja parannetaan kansallisia ja kollektiivisia valmiuksia.

(11) Unionin turvallisuuden korkean tason varmistamiseksi tarkoitettujen unionin tasolla yksilöityjen yhteisten painopisteiden mukaisesti rahastosta tuetaan toimia, joilla on tarkoitus puuttua keskeisiin turvallisuusuhkiin ja erityisesti ehkäistä ja torjua terrorismia ja väkivaltaisia ääriliikehdintää, kuten radikalisoitumista, suvaitsemattomuutta ja syrjintää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta sekä avustaa ja suojella rikosten uhreja ja suojella kriittistä infrastruktuuria. Rahastolla varmistetaan, että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat asianmukaisesti varustettuja, jotta ne voivat puuttua myös uusiin ja kehittymässä oleviin uhkiin, kuten laittomaan kauppaan, myös sellaiseen, jota harjoitetaan verkossa toimivien kanavien kautta, hybridiuhkiin sekä kemiallisiin, biologisiin, säteily- ja ydinuhkiin, todellisen turvallisuusunionin toteuttamiseksi. Tähän olisi pyrittävä rahoitustuella, jolla tuetaan parempaa tiedonvaihtoa, tiivistetään operatiivista yhteistyötä ja parannetaan kansallisia ja kollektiivisia valmiuksia.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 12 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(12) Rahastosta annettavalla rahoitustuella – osana rahaston kokonaisvaltaista kehystä – olisi tuettava erityisesti poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä ja ehkäiseviä toimia vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman asekaupan, korruption, rahanpesun, huumekaupan, ympäristörikosten, tietojen vaihdon ja saatavuuden, terrorismin, ihmiskaupan, laittoman maahanmuuton hyväksikäytön, lasten seksuaalisen hyväksikäytön, lasten hyväksikäyttöä sisältävän kuvamateriaalin ja lapsipornografian levittämisen sekä kyberrikollisuuden alalla. Rahastosta olisi tuettava myös ihmisten, julkisten tilojen ja kriittisten infrastruktuurien suojelua turvallisuuteen liittyviltä vaaratilanteilta sekä turvallisuuteen liittyvien riskien ja kriisien tehokasta hallinnointia, myös kehittämällä yhteistä politiikkaa (strategiat, toimintapoliittiset syklit, ohjelmat ja toimintasuunnitelmat), lainsäädäntöä ja käytännön yhteistyötä.

(12) Rahastosta annettavalla rahoitustuella – osana rahaston kokonaisvaltaista kehystä – olisi tuettava erityisesti tietojen vaihtoa ja saatavuutta sekä poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä ja ehkäiseviä toimia vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman asekaupan, korruption, rahanpesun, huumekaupan, ympäristörikosten, terrorismin, ihmiskaupan, pakolaisten ja laittomien muuttajien hyväksikäytön, työvoiman vakavan hyväksikäytön, muun muassa lapsiin ja naisiin kohdistuvan seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön, lasten hyväksikäyttöä sisältävän kuvamateriaalin ja lapsipornografian levittämisen sekä kyberrikollisuuden alalla. Rahastosta olisi tuettava myös ihmisten, julkisten tilojen ja kriittisten infrastruktuurien suojelua turvallisuuteen liittyviltä vaaratilanteilta sekä turvallisuuteen liittyvien riskien ja kriisien tehokasta hallinnointia, myös yhteisen koulutuksen avulla, kehittämällä yhteistä politiikkaa (strategiat, toimintapoliittiset syklit, ohjelmat ja toimintasuunnitelmat), lainsäädäntöä ja käytännön yhteistyötä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Rahastosta olisi avustettava lainvalvontaviranomaisia niiden kansallisen lainsäädännön mukaisesta organisaatiorakenteesta riippumatta. Tästä syystä rahaston tukea olisi voitava myöntää myös toimiin, joihin osallistuu sisäisen turvallisuuden tehtävistä vastaavia sotilasjoukkoja, siltä osin kuin tällaisilla toimilla edistetään rahaston erityistavoitteiden saavuttamista. Hätätilanteissa sekä yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien vakavien riskien käsittelemiseksi ja ehkäisemiseksi, myös terrori-iskun jälkeen, jäsenvaltion alueella toimivien sotilasjoukkojen olisi voitava saada tukea rahastosta. Rahastosta ei missään olosuhteissa saisi myöntää tukea jäsenvaltion alueen ulkopuolella toteutettaviin rauhanturva- ja puolustustoimiin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 14 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) Unionin rahoituksen vaikutukset on tarpeen maksimoida asettamalla käyttöön, yhdistämällä ja hyödyntämällä julkisia ja yksityisiä rahoitusresursseja. Rahastosta olisi edistettävä kansalaisyhteiskunnan, myös kansalaisjärjestöjen, aktiivista ja merkityksellistä osallistumista ja kannustettava teollisen sektorin osallistumista turvallisuuspolitiikan kehittämiseen ja täytäntöönpanoon, myös siten, että otetaan asiaankuuluvat muut toimijat, unionin virastot ja muut unionin elimet, kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt mukaan toimintaan, kun se on merkityksellistä rahaston tavoitteen kannalta.

(14) Unionin rahoituksen vaikutukset on tarpeen maksimoida asettamalla käyttöön, yhdistämällä ja hyödyntämällä julkisia ja yksityisiä rahoitusresursseja. Rahastosta olisi edistettävä kansalaisyhteiskunnan, myös kansalaisjärjestöjen, aktiivista ja merkityksellistä osallistumista ja kannustettava Euroopan teollisen sektorin osallistumista turvallisuuspolitiikan, erityisesti kyberturvallisuuden, kehittämiseen ja täytäntöönpanoon, myös siten, että otetaan asiaankuuluvat muut toimijat, unionin virastot ja muut unionin elimet ja kansainväliset järjestöt mukaan toimintaan, kun se on merkityksellistä rahaston tavoitteen kannalta. Olisi kuitenkin varmistettava, että rahastosta saatavaa tukea ei käytetä lakisääteisten tai julkisten tehtävien siirtämiseen yksityisille toimijoille.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 16 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(16) Sen varmistamiseksi, että rahastolla edistetään vaikuttavasti sisäisen turvallisuuden korkeaa tasoa kaikkialla Euroopan unionissa ja kehitetään todellista turvallisuusunionia, sitä olisi hyödynnettävä tavalla, jolla saadaan aikaan eniten lisäarvoa jäsenvaltioiden toimiin.

(16) Sen varmistamiseksi, että rahastolla edistetään vaikuttavasti sisäisen turvallisuuden korkeaa tasoa kaikkialla Euroopan unionissa ja kehitetään todellista turvallisuusunionia, sitä olisi hyödynnettävä tavalla, jolla saadaan aikaan eniten eurooppalaista lisäarvoa jäsenvaltioiden toimiin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 18 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(18) Jäsenvaltioiden olisi rahaston tavoitteen saavuttamisen edistämiseksi varmistettava, että niiden ohjelmien painopisteillä käsitellään rahaston erityistavoitteita, että valitut painopisteet ovat liitteessä II esitettyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia ja että määrärahojen kohdentamisella eri tavoitteisiin varmistetaan yleisten toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttaminen.

(18) Jäsenvaltioiden olisi rahaston tavoitteen saavuttamisen edistämiseksi varmistettava, että niiden ohjelmien painopisteillä edistetään rahaston erityistavoitteiden saavuttamista, että valitut painopisteet ovat esitettyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia ja että määrärahojen kohdentaminen eri tavoitteisiin tapahtuu oikeasuhtaisesti haasteisiin ja tarpeisiin nähden ja että sillä varmistetaan yleisten toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttaminen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 20 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(20) Rahaston olisi oltava johdonmukainen muihin turvallisuuden alan unionin rahoitusohjelmiin nähden ja täydennettävä niitä. Yhteisvaikutuksia pyritään erityisesti saamaan aikaan seuraavien kanssa: turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto, yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto, joka muodostuu asetuksella (EU) X perustetusta rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä ja asetuksella (EU) X perustetusta tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineestä, sekä muut asetuksen (EU) X [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] piiriin kuuluvat koheesiopolitiikan rahastot, asetuksella (EU) X perustetun Euroopan horisontti -ohjelman turvallisuustutkimusosa, asetuksella (EU) X perustettu perusoikeuksien ja arvojen ohjelma, asetuksella (EU) X perustettu oikeusalan ohjelma, asetuksella (EU) X perustettu Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ja asetuksella (EU) X perustettu InvestEU-ohjelma. Yhteisvaikutuksia olisi haettava erityisesti infrastruktuurien ja julkisten tilojen turvallisuuden, kyberturvallisuuden ja radikalisoitumisen ehkäisemisen alalla. Toimivat koordinointimekanismit ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan maksimoida toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttaminen, hyödyntää mittakaavaetuja ja välttää toimien päällekkäisyys.

(20) Rahaston olisi oltava johdonmukainen muihin turvallisuuden alan unionin rahoitusohjelmiin nähden ja täydennettävä niitä. Yhteisvaikutuksia pyritään erityisesti saamaan aikaan seuraavien kanssa: turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto, yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto, joka muodostuu asetuksella (EU) X perustetusta rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä ja asetuksella (EU) X perustetusta tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineestä, sekä muut asetuksen (EU) X [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] piiriin kuuluvat koheesiopolitiikan rahastot, asetuksella (EU) X perustetun Euroopan horisontti -ohjelman turvallisuustutkimusosa, asetuksella (EU) X perustettu perusoikeuksien ja arvojen ohjelma, asetuksella (EU) X perustettu oikeusalan ohjelma, asetuksella (EU) X perustettu Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ja asetuksella (EU) X perustettu InvestEU-ohjelma. Yhteisvaikutuksia olisi haettava erityisesti infrastruktuurien ja julkisten tilojen turvallisuuden, kyberturvallisuuden, uhrien suojelemisen ja väkivaltaisen ääriliikehdinnän, kuten radikalisoitumisen, ehkäisemisen alalla. Toimivat koordinointimekanismit ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan maksimoida toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttaminen, hyödyntää mittakaavaetuja ja välttää toimien päällekkäisyys.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 21 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(21) Rahastosta tuettavilla kolmansissa maissa toteutettavilla ja niihin liittyvillä toimenpiteillä olisi pyrittävä yhteisvaikutuksiin ja johdonmukaisuuteen sellaisten muiden unionin ulkopuolella toteutettavien toimien kanssa, jotka saavat tukea unionin ulkoisen avun rahoitusvälineistä, ja olisi täydennettävä kyseisiä toimia. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin johdonmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan ja ulkopolitiikan periaatteita ja yleistavoitteita. Ulkoiseen ulottuvuuteen liittyen rahaston olisi tiivistettävä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa aloilla, joilla on merkitystä unionin sisäisen turvallisuuden kannalta, kuten terrorismin ja radikalisoitumisen torjuminen ja yhteistyö kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisten kanssa (myös henkilöstön tilapäiset siirrot ja yhteiset tutkintaryhmät) terrorismin, vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption, ihmiskaupan ja maahanmuuttajien salakuljetuksen torjumiseksi.

(21) Rahastosta tuettavilla kolmansissa maissa toteutettavilla ja niihin liittyvillä toimenpiteillä olisi pyrittävä yhteisvaikutuksiin ja johdonmukaisuuteen sellaisten muiden unionin ulkopuolella toteutettavien toimien kanssa, jotka saavat tukea unionin ulkoisen avun rahoitusvälineistä, ja olisi täydennettävä kyseisiä toimia. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin johdonmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan ulkoisen toiminnan sekä unionin ulkopolitiikan ja kehitysapupolitiikan periaatteita ja yleistavoitteita. Ulkoiseen ulottuvuuteen liittyen rahaston olisi tiivistettävä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa aloilla, joilla on merkitystä unionin sisäisen turvallisuuden kannalta, kuten terrorismin ja radikalisoitumisen torjuminen ja yhteistyö kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisten kanssa terrorismin (myös henkilöstön tilapäiset siirrot ja yhteiset tutkintaryhmät), erityisesti aseiden, huumausaineiden, uhanalaisten lajien ja kulttuuriesineiden laittoman kaupan, vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption, ihmiskaupan ja maahanmuuttajien salakuljetuksen torjumiseksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a) Unionin olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o°X1 a nojalla ryhdyttävä toimiin talousarvionsa suojaamiseksi, kun oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa on vahvistettu kohdistuvan yleisiä puutteita. Tähän rahastoon olisi sovellettava asetusta (EU) N:o X.

 

________________

 

1 a Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (COM(2018)0324).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 24 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(24) Rahastossa olisi otettava huomioon joustavuuden lisäämisen ja yksinkertaistamisen tarve mutta myös ennustettavuuteen liittyvät vaatimukset sekä varmistettava resurssien jakautuminen oikeudenmukaisesti ja avoimesti, jotta saavutetaan tässä asetuksessa asetetut tavoitteet.

(24) Rahastossa olisi otettava huomioon joustavuuden lisäämisen ja yksinkertaistamisen tarve mutta myös ennustettavuuteen liittyvät vaatimukset sekä varmistettava resurssien jakautuminen oikeudenmukaisesti ja avoimesti, jotta saavutetaan tässä asetuksessa asetetut tavoitteet. Tehokkuuden, tuloksellisuuden ja varainkäytön laadun periaatteiden olisi ohjattava rahaston toteuttamista. Lisäksi rahaston tuen toteuttamisen olisi oltava mahdollisimman käyttäjäystävällistä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 26 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(26) Näiden alkuperäisten määrien olisi muodostettava perusta jäsenvaltioiden pitkän aikavälin investoinneille turvallisuuteen. Jotta voidaan ottaa huomioon turvallisuusuhkien tai alkutilanteen muutokset, jäsenvaltioille olisi kohdennettava jakoperusteen mukaisesti kauden puolivälissä lisämäärä, joka perustuu uusimpiin saatavilla oleviin tilastotietoihin, ohjelman toteutusvaihe huomioon ottaen.

(26) Näiden alkuperäisten määrien olisi muodostettava perusta jäsenvaltioiden pitkän aikavälin investoinneille turvallisuuteen. Jotta voidaan ottaa huomioon sisäisten ja ulkoisten turvallisuusuhkien tai alkutilanteen muutokset, jäsenvaltioille olisi kohdennettava jakoperusteen mukaisesti kauden puolivälissä lisämäärä, joka perustuu uusimpiin saatavilla oleviin tilastotietoihin, ohjelman toteutusvaihe huomioon ottaen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a) Kriittiset infrastruktuurit, joita jäsenvaltioiden on suojeltava, olisi otettava huomioon, kun rahastosta käytettävissä olevia määrärahoja jaetaan.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 27 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(27) Koska turvallisuuden alan haasteet muuttuvat jatkuvasti, on tarpeen mukauttaa rahoituksen kohdentamista turvallisuusuhkien muutosten perusteella ja suunnata rahoitus painopisteisiin, joilla on suurin lisäarvo unionin kannalta. Jotta voidaan vastata kiireellisiin tarpeisiin sekä politiikassa ja unionin painopisteissä tapahtuviin muutoksiin ja suunnata rahoitusta toimiin, joilla on suurta unionin tason lisäarvoa, osa rahoituksesta kohdennetaan säännöllisin väliajoin erityistoimiin, unionin toimiin ja hätäapuun temaattisen rahoitusvälineen kautta.

(27) Koska turvallisuuden alan haasteet muuttuvat jatkuvasti, on tarpeen mukauttaa rahoituksen kohdentamista sisäisten ja ulkoisten turvallisuusuhkien muutosten perusteella ja suunnata rahoitus painopisteisiin, joilla on suurin lisäarvo unionin kannalta. Jotta voidaan vastata kiireellisiin tarpeisiin sekä politiikassa ja unionin painopisteissä tapahtuviin muutoksiin ja suunnata rahoitusta toimiin, joilla on suurta unionin tason lisäarvoa, osa rahoituksesta kohdennetaan säännöllisin väliajoin erityistoimiin, unionin toimiin ja hätäapuun temaattisen rahoitusvälineen kautta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 28 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(28) Jäsenvaltioita olisi kannustettava käyttämään osa ohjelman määrärahoista rahoittamaan liitteessä IV lueteltuja toimia, joihin myönnetään suurempi unionin rahoitusosuus.

(28) Jäsenvaltioita olisi kannustettava käyttämään osa ohjelman määrärahoista rahoittamaan liitteessä IV lueteltuja toimia, joihin myönnetään suurempi unionin rahoitusosuus pääasiassa niiden korkean eurooppalaisen lisäarvon tai niiden unionille keskeisen merkityksen vuoksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 31 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(31) Jotta rahaston toimintapoliittisen tavoitteen toteuttamista voidaan täydentää kansallisella tasolla jäsenvaltioiden ohjelmien kautta, rahastosta olisi tuettava myös unionin tason toimia. Tällaisilla toimilla olisi edistettävä yleisiä strategisia tavoitteita rahaston toiminta-alan puitteissa, ja niiden olisi liityttävä politiikan analysointiin ja innovointiin, kansainväliseen keskinäiseen oppimiseen ja kumppanuuksiin sekä uusien aloitteiden ja toimien testaamiseen kaikkialla unionissa.

(31) Jotta rahaston toimintapoliittisen tavoitteen toteuttamista voidaan täydentää kansallisella tasolla jäsenvaltioiden ohjelmien kautta, rahastosta olisi tuettava myös unionin tason toimia. Tällaisilla toimilla olisi edistettävä yleisiä strategisia tavoitteita rahaston toiminta-alan puitteissa, ja niiden olisi liityttävä politiikan analysointiin ja innovointiin, kansainväliseen keskinäiseen oppimiseen ja kumppanuuksiin sekä uusien aloitteiden ja toimien testaamiseen kaikkialla unionissa tai tiettyjen jäsenvaltioiden välillä. Tässä yhteydessä olisi edistettävä jäsenvaltioiden tiedustelupalvelujen välistä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa tarvittava tiedonvaihto terrorismin sekä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi ja edistää niiden rajat ylittävän luonteen parempaa ymmärtämistä. Rahastosta olisi tuettava jäsenvaltioiden pyrkimyksiä vaihtaa parhaita käytäntöjä ja edistää yhteistä koulutusta, jotta voidaan auttaa kehittämään yhteistyön kulttuuria ja keskinäistä luottamusta tiedustelupalvelujen välillä sekä tiedustelupalvelujen ja Europolin välillä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 a) Ottaen huomioon unionin toimien ylikansallisen luonteen ja jotta voidaan edistää koordinoituja toimia unionin turvallisuuden mahdollisimman korkean tason varmistamista koskevan tavoitteen saavuttamiseksi, erillisvirastojen olisi voitava saada tukea unionin toimista, myös avustusten muodossa. Tällaisen tuen olisi oltava unionin toimielinten unionin tasolla määrittämien painopisteiden ja aloitteiden mukaista, jotta voidaan varmistaa eurooppalainen lisäarvo.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 37 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(37) Yhteistyössä hallinnoitavien toimien täytäntöönpanon osalta rahaston olisi oltava osa johdonmukaista kehystä, joka koostuu tästä asetuksesta, varainhoitoasetuksesta ja yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta (EU) X18.

(37) Yhteistyössä hallinnoitavien toimien täytäntöönpanon osalta rahaston olisi oltava osa johdonmukaista kehystä, joka koostuu tästä asetuksesta, varainhoitoasetuksesta ja yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta (EU) N:o X18. Jos säännökset ovat ristiriidassa keskenään, asetuksen (EU) N:o X [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] soveltamisen olisi oltava etusijalla tähän asetukseen nähden.

__________________

__________________

18 Täydelliset viitetiedot.

18 Täydelliset viitetiedot.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 38 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(38) Asetuksella (EU) X [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] vahvistetaan puitteet Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+), koheesiorahaston, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR), turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen (BMVI) (osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa) toiminnalle ja vahvistetaan yhteistyössä hallinnoitavien unionin rahastojen ohjelmasuunnittelua, seurantaa, arviointia, hallinnointia ja valvontaa koskevat säännöt. Lisäksi tässä asetuksessa on tarpeen määritellä sisäisen turvallisuuden rahaston tavoitteet ja vahvistaa erityissäännökset niiden toimien osalta, joille voidaan myöntää rahoitusta tästä rahastosta.

(38) Asetuksella (EU) X [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] vahvistetaan puitteet Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+), koheesiorahaston, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR), turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen (BMVI) (osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa) toiminnalle ja vahvistetaan yhteistyössä hallinnoitavien unionin rahastojen ohjelmasuunnittelua, seurantaa, arviointia, hallinnointia ja valvontaa koskevat säännöt. Lisäksi tässä asetuksessa on tarpeen määritellä sisäisen turvallisuuden rahaston tavoitteet ja vahvistaa erityissäännökset niiden toimien osalta, joille voidaan myöntää rahoitusta tästä rahastosta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a) Sen varmistamiseksi, että rahastosta tuetaan toimia, joilla puututaan kaikkiin rahaston erityistavoitteisiin, ja että resurssien jakaminen tavoitteiden kesken on oikeassa suhteessa haasteisiin ja tarpeisiin, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa, rahaston kullekin erityistavoitteelle olisi määriteltävä tietty rahastosta osoitettava vähimmäisosuus sekä kansallisia ohjelmia että temaattista rahoitusvälinettä varten.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 40 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(40) Varainhoitoasetuksen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201319, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9520, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/9621 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/193922 mukaan unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäiseminen, havaitseminen, oikaiseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnollisten seuraamusten määrääminen. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla tehdä hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta rikoksesta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Euroopan syyttäjänvirasto voi neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137123 mukaisesti. Unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on varainhoitoasetuksen mukaan toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet.

(40) Varainhoitoasetuksen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201319, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9520, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/9621 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/193922 mukaan unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäiseminen, havaitseminen, oikaiseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnollisten ja/tai rikosoikeudellisten seuraamusten määrääminen. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla tehdä hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta rikoksesta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Euroopan syyttäjänvirasto voi neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137123 mukaisesti. Unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on varainhoitoasetuksen mukaan toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet. Jäsenvaltioiden on tehtävä täysipainoista yhteistyötä ja annettava kaikki tarvittava tuki unionin toimielimille, virastoille ja elimille unionin taloudellisten etujen suojelemiseksi. Rahastoon liittyviä sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia koskevien tutkimusten tulokset olisi annettava Euroopan parlamentin käyttöön.

__________________

__________________

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 43 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(43) SEUT-sopimuksen 349 artiklan nojalla ja neuvoston 12 päivänä huhtikuuta 2018 antamissaan päätelmissä hyväksymän komission tiedonannon ”Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa”25 mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden ohjelmissa pyritään puuttumaan syrjäisimpiin alueisiin kohdistuviin uusiin uhkiin. Rahastosta tuetaan kyseisiä jäsenvaltioita tarvittavilla resursseilla näiden alueiden auttamiseksi tarpeen mukaan.

Poistetaan.

__________________

 

25 COM(2017) 623 final.

 

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 44 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(44) Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen26 22 ja 23 kohdan nojalla tätä rahastoa on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta. Näihin vaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella kerätään näyttöä rahaston käytännön vaikutuksista. Rahaston saavutusten arvioimiseksi olisi määriteltävä tämän rahaston kuhunkin erityistavoitteeseen liittyvät indikaattorit ja tavoitteet.

(44) Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen26 22 ja 23 kohdan nojalla tätä rahastoa on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta. Näihin vaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella kerätään näyttöä rahaston käytännön vaikutuksista. Rahaston saavutusten arvioimiseksi olisi määriteltävä tämän rahaston kuhunkin erityistavoitteeseen liittyvät indikaattorit ja tavoitteet. Näihin indikaattoreihin olisi kuuluttava laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita.

__________________

__________________

26 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission 13 päivänä huhtikuuta 2016 tekemä toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.)

26 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission 13 päivänä huhtikuuta 2016 tekemä toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.)

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 45 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(45) Tässä rahastossa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Asiaan liittyvät toimet yksilöidään rahaston valmistelun ja toteutuksen aikana, ja niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

(45) Tässä rahastossa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana, ja sitä, että vuotuinen 30 prosentin tavoite saavutetaan mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2027.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 46 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(46) Komission ja jäsenvaltioiden olisi näiden indikaattoreiden ja tilinpäätösraportoinnin kautta seurattava rahaston toteuttamista asetuksen (EU) X [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] ja tämän asetuksen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

(46) Komission ja jäsenvaltioiden olisi näiden indikaattoreiden ja tilinpäätösraportoinnin kautta seurattava rahaston toteuttamista asetuksen (EU) X [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] ja tämän asetuksen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti. Voidakseen täysin täyttää valvontatehtävänsä komission olisi pystyttävä määrittämään rahastosta kunakin vuonna todellisuudessa käytetyt määrät. Tehdessään kansallisen ohjelmansa vuotuiset tilitykset komissiolle jäsenvaltioiden olisi siksi eroteltava toisistaan takaisin perityt maksut, ennakkomaksut lopullisille tuensaajille ja tosiasiallisesti aiheutuneiden menojen korvaukset. Rahaston toteuttamisen tarkastuksen ja valvonnan helpottamiseksi komission olisi sisällytettävä nämä määrät vuotuiseen raporttiinsa rahaston toteutuksesta. Komission olisi esitettävä vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteenveto hyväksytyistä vuotuisista tuloksellisuuskertomuksista. Komission olisi pyynnöstä toimitettava vuotuiset tuloksellisuuskertomukset kokonaisuudessaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 47 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(47) Tämän asetuksen muiden kuin olennaisten osien täydentämiseksi ja muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat liitteessä IV tarkoitettuja toimia, joille voidaan myöntää suurempia yhteisrahoitusosuuksia, operatiivista tukea ja seuranta- ja arviointikehyksen kehittämistä edelleen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

(47) Tämän asetuksen muiden kuin olennaisten osien täydentämiseksi ja muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat temaattisen rahoitusvälineen työohjelmia, liitteessä IV tarkoitettuja toimia, joille voidaan myöntää suurempia yhteisrahoitusosuuksia, operatiivista tukea ja seuranta- ja arviointikehyksen kehittämistä edelleen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 48 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(48) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201127 mukaisesti. Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä sellaisten täytäntöönpanosäädösten osalta, joissa säädetään kaikkia jäsenvaltioita koskevat velvollisuudet, erityisesti ne, jotka koskevat tietojen toimittamista komissiolle, ja neuvoa-antavaa menettelyä olisi puolestaan käytettävä sellaisten täytäntöönpanosäädösten osalta, jotka liittyvät järjestelyihin tietojen toimittamiseksi komissiolle suunnittelun ja raportoinnin puitteissa, kun otetaan huomioon niiden puhtaasti tekninen luonne.

(48) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201127 mukaisesti. Neuvoa-antavaa menettelyä olisi puolestaan käytettävä sellaisten täytäntöönpanosäädösten osalta, jotka liittyvät järjestelyihin tietojen toimittamiseksi komissiolle suunnittelun ja raportoinnin puitteissa, kun otetaan huomioon niiden puhtaasti tekninen luonne.

__________________

__________________

27 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

27 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan sisäisen turvallisuuden rahasto, jäljempänä ’rahasto’.

1. Tällä asetuksella perustetaan sisäisen turvallisuuden rahasto, jäljempänä ’rahasto’, kaudeksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2021 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2027.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siinä vahvistetaan rahaston tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan:

 

(a)  rahaston tavoitteet;

 

(b)  rahaston erityistavoitteet ja toimenpiteet näiden erityistavoitteiden täytäntöönpanemiseksi;

 

(c)  talousarvio vuosiksi 2021–2027;

 

(d)  unionin rahoituksen muodot ja tällaisen rahoituksen tarjoamista koskevat säännöt.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>37</NumAm><DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>2 artikla – 1 kohta – d alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(d) ’kyberrikoksella’ kyberympäristöstä riippuvaista rikosta eli rikosta, joka voidaan tehdä vain käyttämällä tieto- ja viestintäteknologisia laitteita ja järjestelmiä ja jossa laitteet ja järjestelmät ovat joko rikoksentekovälineitä tai rikoksen ensisijaisia kohteita, sekä kyberympäristöä hyväksi käyttäen tehtävää rikosta eli perinteistä rikosta, kuten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, jonka ulottuvuutta tai saatavuutta voidaan laajentaa käyttämällä tietokoneita, tietokoneverkkoja tai muita tieto- ja viestintäteknologian muotoja;

(d) ’kyberrikoksella’ kyberympäristöstä riippuvaista rikosta eli rikosta, joka voidaan tehdä vain käyttämällä tieto- ja viestintäteknologisia laitteita ja järjestelmiä ja jossa laitteet ja järjestelmät ovat joko rikoksentekovälineitä tai rikoksen ensisijaisia kohteita, sekä kyberympäristöä hyväksi käyttäen tehtävää rikosta eli perinteistä rikosta, jonka ulottuvuutta tai saatavuutta voidaan laajentaa käyttämällä tietokoneita, tietokoneverkkoja tai muita tieto- ja viestintäteknologian muotoja;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>2 artikla – 1 kohta – f alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(f) ’unionin toimintapoliittisella syklillä’ tiedusteluun perustuvaa monialaista aloitetta, jonka tarkoituksena on torjua vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden suurimpia uhkia unionissa edistämällä yhteistyötä jäsenvaltioiden, unionin toimielinten ja virastojen sekä tapauksen mukaan kolmansien maiden ja järjestöjen kesken;

(f) ’unionin toimintapoliittisella syklillä’ tiedusteluun perustuvaa monialaista aloitetta, jonka tarkoituksena on torjua vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden suurimpia uhkia unionissa edistämällä yhteistyötä jäsenvaltioiden, unionin toimielinten, unionin oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen sekä tapauksen mukaan kolmansien maiden ja tiettyjen kansainvälisten järjestöjen kesken;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>2 artikla – 1 kohta – g alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(g) ’tietojen vaihdolla ja tietojen saatavuudella’ sellaisten tietojen suojattua keräämistä, tallentamista, käsittelyä, analysointia ja vaihtoa, joita SEUT-sopimuksen 87 artiklassa tarkoitetut viranomaiset ja Europol tarvitsevat rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkintaa ja syytteeseenpanoa varten, erityisesti kun on kyse rajat ylittävästä järjestäytyneestä rikollisuudesta;

(g) ’tietojen vaihdolla ja tietojen saatavuudella’ sellaisten tietojen suojattua keräämistä, tallentamista, käsittelyä, analysointia ja vaihtoa, joita SEUT-sopimuksen 87 artiklassa tarkoitetut viranomaiset ja Europol, Eurojust ja Euroopan syyttäjänvirasto tarvitsevat rikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkintaa ja syytteeseenpanoa varten, erityisesti kun on kyse terrorismista ja kyberrikollisuudesta sekä rajat ylittävästä, vakavasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta, ja joita käsitellään unionissa sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>2 artikla – 1 kohta – h alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(h) ’oikeudellisella yhteistyöllä’ rikosoikeudellista yhteistyötä;

Poistetaan.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>2 artikla – 1 kohta – i alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(i) ’LETS-kehyksellä’ lainvalvontaviranomaisten eurooppalaista koulutuskehystä, jonka tarkoituksena on varustaa lainvalvontaviranomaiset tiedoilla ja taidoilla, joita ne tarvitsevat ehkäistäkseen ja torjuakseen rajat ylittävää rikollisuutta tehokkaalla yhteistyöllä ja joka esitetään 27 päivänä maaliskuuta 2013 annetussa lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisen koulutuskehyksen perustamista koskevassa komission tiedonannossa31 ja johon viitataan CEPOL-asetuksessa32;

(i) ’LETS-kehyksellä’ lainvalvontaviranomaisten eurooppalaista koulutuskehystä, jonka tarkoituksena on varustaa lainvalvontaviranomaiset tiedoilla ja taidoilla, joita ne tarvitsevat ehkäistäkseen ja torjuakseen järjestäytynyttä ja vakavaa rajat ylittävää rikollisuutta ja terrorismia tehokkaalla yhteistyöllä ja joka esitetään 27 päivänä maaliskuuta 2013 annetussa lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisen koulutuskehyksen perustamista koskevassa komission tiedonannossa31 ja johon viitataan CEPOL-asetuksessa32;

__________________

__________________

31 ”Lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisen koulutuskehyksen perustaminen”, COM(2013) 172.

31 ”Lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisen koulutuskehyksen perustaminen”, COM(2013) 172.

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2219, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2219, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>2 artikla – 1 kohta – k alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(k) ’varautumisella’ mitä tahansa toimia, joiden tarkoituksena on ehkäistä tai vähentää mahdolliseen terrorihyökkäykseen tai muuhun turvallisuuteen liittyvään vaaratilanteeseen liittyviä riskejä;

(k) ’varautumisella’ tiettyjä toimia, joiden tarkoituksena on ehkäistä tai vähentää mahdolliseen terrorihyökkäykseen tai muuhun turvallisuuteen liittyvään vaaratilanteeseen liittyviä riskejä;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahaston toimintapoliittisena tavoitteena on edistää unionin turvallisuuden korkean tason varmistamista, erityisesti torjumalla terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta sekä auttamalla ja suojelemalla rikosten uhreja.

1. Rahaston toimintapoliittisena tavoitteena on edistää unionin turvallisuuden korkean tason varmistamista, muun muassa lisäämällä yhteistyötä, erityisesti ehkäisemällä ja torjumalla terrorismia ja väkivaltaista ääriliikehdintää, mukaan luettuna radikalisoituminen, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta sekä auttamalla ja suojelemalla rikosten uhreja. Rahastosta tuetaan myös turvallisuuteen liittyviin vaaratilanteisiin valmistautumista ja niiden hallintaa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 2 kohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) lisätään tiedonvaihtoa unionin lainvalvontaviranomaisten, muiden toimivaltaisten viranomaisten ja muiden asiaan liittyvien unionin elinten välillä ja sisällä sekä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa;

(a) parannetaan ja helpotetaan oleellisten ja täsmällisten tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten, jäsenvaltioiden muiden toimivaltaisten viranomaisten ja muiden asiaankuuluvien unionin elinten, erityisesti Europolin ja Eurojustin, välillä ja sisällä sekä tarvittaessa kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 2 kohta – b alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) tehostetaan vakavaan ja järjestäytyneeseen rajat ylittävään rikollisuuteen liittyviä rajat ylittäviä yhteisiä operaatioita unionin lainvalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten välillä ja sisällä; ja

(b) parannetaan ja tehostetaan rajat ylittävää koordinointia ja yhteistyötä, myös terrorismiin ja vakavaan ja järjestäytyneeseen rajat ylittävään rikollisuuteen liittyviä merkityksellisiä yhteisiä operaatioita jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten välillä ja sisällä;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 2 kohta – c alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(c) tuetaan pyrkimyksiä vahvistaa rikollisuuden, myös terrorismin, torjumiseen ja ehkäisemiseen liittyviä valmiuksia, erityisesti tiivistämällä viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisten kumppaneiden yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä.

(c) tuetaan rikollisuuden, myös terrorismin, kyberrikollisuuden ja väkivaltaisen ääriliikehdinnän, mukaan lukien radikalisoituminen, torjumiseen ja ehkäisemiseen liittyvien jäsenvaltioiden valmiuksien tarvittavaa vahvistamista, erityisesti tiivistämällä viranomaisten, asiaankuuluvien unionin virastojen, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä jäsenvaltioiden sisällä ja välillä, sekä turvallisuuteen liittyvän vaaratilanteen jälkeistä siviilikriisinhallintaa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a) kehitetään yhteistä tiedustelukulttuuria tukemalla yhteyksiä ja keskinäistä luottamusta, ymmärtämystä ja oppimista sekä tietotaidon ja parhaiden käytäntöjen levittämistä jäsenvaltioiden tiedustelupalvelujen kesken ja Europolin kanssa, erityisesti yhteisen koulutuksen ja asiantuntijavaihdon avulla.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa säädettyjen erityistavoitteiden puitteissa rahasto toteutetaan liitteessä II luetelluilla toimenpiteillä.

3. Edellä 2 kohdassa säädettyjen erityistavoitteiden puitteissa rahasto toteutetaan muun muassa 3 a artiklassa luetelluilla täytäntöönpanotoimenpiteillä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 artikla – 4 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Rahoitettavien toimien toteuttamisessa on kunnioitettava täysimääräisesti perusoikeuksia ja ihmisarvoa. Erityisesti toimien on oltava Euroopan unionin perusoikeuskirjan määräysten, unionin tietosuojalainsäädännön ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen mukaisia. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan kiinnitettävä toimia toteuttaessaan erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden ja etenkin lasten ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten avustamiseen ja suojeluun.

4. rahoitettavat operaatiot on toteutettava noudattaen täysimääräisesti perusoikeuksia ja ihmisarvoa sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa vahvistettuja arvoja, ja rahoitus on keskeytettävä ja perittävä takaisin, jos on saatu selkeää ja perusteltua näyttöä siitä, että toimet loukkaavat näitä oikeuksia. Erityisesti operaatioiden on oltava Euroopan unionin perusoikeuskirjan määräysten, unionin tietosuojalainsäädännön ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen mukaisia. Toteutettaessa haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, etenkin lapsiin ja ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin liittyviä operaatioita on noudatettava erityistä huolellisuutta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>50</NumAm><DocAmend>

Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>3 a artikla (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Täytäntöönpanotoimenpiteet

 

1. Rahasto edistää 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa esitetyn erityistavoitteen saavuttamista keskittymällä seuraaviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin:

 

(a) turvallisuutta koskevan unionin säännöstön yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen tukemalla asiaankuuluvien tietojen vaihtoa, myös panemalla täytäntöön suositukset, jotka on laadittu laadunvalvonta- ja arviointimekanismien, kuten Schengenin arviointimekanismin ja muiden laadunvalvonta- ja arviointimekanismien perusteella;

 

(b) turvallisuuden kannalta merkityksellisten unionin tietojärjestelmien ja viestintäverkkojen perustaminen, mukauttaminen ja ylläpito, myös niiden yhteentoimivuuden varmistaminen, sekä asianmukaisten välineiden kehittäminen havaittujen puutteiden korjaamiseksi;

 

(c) turvallisuuden kannalta merkityksellisten unionin tiedonvaihtovälineiden, järjestelmien ja tietokantojen aktiivisen käytön lisääminen, turvallisuuteen liittyvien kansallisten tietokantojen yhteenliittämisen ja niiden unionin tietokantoihin liittämisen parantaminen, kun tästä on säädetty asiaa koskevissa oikeusperustoissa, sekä sen varmistaminen, että niihin tallennetaan olennaista ja korkealaatuista tietoa;

 

(d) asiaa koskevien kansallisten toimenpiteiden tukeminen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa esitettyjen erityistavoitteiden toteuttamiseksi.

 

2. Rahasto edistää 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa esitetyn erityistavoitteen saavuttamista keskittymällä seuraaviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin:

 

(a) jäsenvaltioiden yhteisten ja tarvittaessa myös muiden toimijoiden kanssa toteutettavien lainvalvontaoperaatioiden lisääminen, jotta voidaan erityisesti helpottaa ja parantaa yhteisten tutkintaryhmien, yhteispartioinnin, välittömän takaa-ajon, peitetoimina suoritettavan tarkkailun ja muiden operatiivisen yhteistyön mekanismien käyttöä unionin toimintapoliittisen syklin (EMPACT) yhteydessä painottaen erityisesti valtioiden rajat ylittäviä operaatioita;

 

(b) lainvalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten välisen koordinoinnin ja yhteistyön lisääminen sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä ja muiden asiaankuuluvien toimijoiden kanssa esimerkiksi kansallisten erikoisyksiköiden verkostojen, unionin verkostojen ja yhteistyörakenteiden ja unionin keskusten puitteissa;

 

(c) yhteistyön parantaminen virastojen välillä ja unionin tasolla jäsenvaltioiden välillä tai yhtäältä jäsenvaltioiden ja toisaalta asiaankuuluvien unionin elinten ja laitosten välillä sekä kansallisella tasolla kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä.

 

3. Rahastolla edistetään 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa esitetyn erityistavoitteen saavuttamista keskittymällä seuraaviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin:

 

(a) lainvalvontakoulutuksen, harjoitusten ja keskinäisen oppimisen lisääminen, erityisesti sisällyttämällä siihen elementtejä, joiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta radikalisoitumiseen, väkivaltaiseen ääriliikehdintään ja rasismiin liittyvistä kysymyksistä, jäsenvaltioiden välisiä erityisiä vaihto-ohjelmia, myös nuoremman lainvalvontahenkilöstön osalta, ja parhaiden käytäntöjen jakamista, myös kolmansien maiden ja muiden asiaankuuluvien toimijoiden kanssa;

 

(b) yhteisvaikutusten hyödyntäminen yhdistämällä voimavaroja ja tietämystä jäsenvaltioiden ja muiden asiaankuuluvien toimijoiden kesken, kansalaisyhteiskunnan toimijat mukaan lukien, esimerkiksi laatimalla yhteisiä riskinarviointeja ja perustamalla yhteisiä osaamiskeskuksia tai yhteisiä operatiivisia tukikeskuksia yhdessä toteutettuja operaatioita varten tai jakamalla rikosten torjumista paikallisella tasolla koskevia parhaita käytäntöjä;

 

(c) toimenpiteiden, suojatoimien, mekanismien ja parhaiden käytäntöjen edistäminen ja kehittäminen todistajien, väärinkäytösten paljastajien ja rikoksen uhrien varhaista tunnistamista, suojelua ja tukemista varten sekä kumppanuuksien kehittäminen viranomaisten ja muiden asiaankuuluvien toimijoiden kanssa tätä tarkoitusta varten;

 

(d) tarvittavien varusteiden hankkiminen ja koulutusvälineiden ja muun keskeisen turvallisuusinfrastruktuurin perustaminen ja päivittäminen turvallisuusuhkiin valmistautumisen, selviytymiskyvyn, yleisön tietoisuuden ja asianmukaisten vastatoimien lisäämiseksi;

 

(e) kriittisen infrastruktuurin ja markkinoilla yleisten tietoteknisten laitteiden haavoittuvuuksien havaitseminen, arvioiminen ja poistaminen tietojärjestelmiin ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien hyökkäysten estämiseksi esimerkiksi tarkastamalla ilmaisten ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen koodi, kehittämällä ja tukemalla ”bug bounty” -ohjelmia tai tekemällä tunkeutumistestejä.

 

4. Rahastolla edistetään 3 artiklan 2 kohdan c a alakohdassa esitetyn erityistavoitteen saavuttamista keskittymällä seuraaviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin:

 

(a) parannetaan jäsenvaltioiden tiedustelupalvelujen välistä sekä niiden ja lainvalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja koordinointia yhteyksien, verkostoitumisen, keskinäisen luottamuksen, ymmärtämyksen ja oppimisen, taitotiedon, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihdon ja levittämisen avulla, erityisesti kun on kyse poliisin tutkimusten ja uhkien arvioinnin tukemisesta;

 

(b) tiedusteluhenkilöstön vaihto ja koulutus.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden puitteissa ja liitteessä II lueteltujen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti rahastosta tuetaan erityisesti liitteessä III lueteltuja toimia.

1. Edellä 3 a artiklassa lueteltujen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti rahastosta tuetaan toimia, joilla edistetään 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista. Niihin voivat sisältyä liitteessä III luetellut toimet.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi rahastosta voidaan tarvittaessa tukea liitteessä III tarkoitettujen unionin painopisteiden mukaisia kolmansiin maihin liittyviä ja kolmansissa maissa toteutettavia toimia 5 artiklan mukaisesti.

2. Tämän asetuksen 3 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi rahastosta voidaan tarvittaessa poikkeustapauksissa, määritellyissä rajoissa ja asianmukaisia takeita soveltaen tukea liitteessä III tarkoitettuja kolmansiin maihin liittyviä ja kolmansissa maissa toteutettavia toimia 5 artiklan mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Kolmansiin maihin liittyvien tai kolmansissa maissa toteutettavien toimien tukemiseen temaattisesta rahoitusvälineestä 8 artiklan mukaisesti osoitettavan rahoituksen kokonaismäärä ei saa ylittää kahta prosenttia temaattiseen rahoitusvälineeseen 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti osoitetusta kokonaismäärästä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 2 b kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Kolmansiin maihin liittyvien tai kolmansissa maissa toteutettavien toimien tukemiseen jäsenvaltioiden ohjelmista 12 artiklan mukaisesti osoitettavan rahoituksen kokonaismäärä ei saa ylittää kunkin jäsenvaltion osalta kahta prosenttia kyseiselle jäsenvaltiolle 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja liitteen I mukaisesti osoitetusta kokonaismäärästä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) toimet, jotka rajoittuvat yleisen järjestyksen ylläpitoon kansallisella tasolla;

(a) toimet, jotka rajoittuvat yleisen järjestyksen ylläpitoon kansallisella tasolla tai koostuvat pääosin siitä;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(d) laitteet, joiden käyttötarkoituksista vähintään yksi on tullivalvonta;

(d) laitteet, joiden päätarkoituksena on tullivalvonta;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos kyseessä on hätätilanne, tässä kohdassa tarkoitettuja toimia, jotka eivät ole avustuskelpoisia, voidaan pitää avustuskelpoisina.

Jos kyseessä on hätätilanne, ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa kohdassa tarkoitettuja toimia, jotka eivät ole avustuskelpoisia, voidaan pitää avustuskelpoisina.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(ii) työohjelmassa mainittu kolmas maa siinä säädetyin edellytyksin;

(ii) työohjelmassa mainittu kolmas maa siinä säädetyin edellytyksin ja sillä edellytyksellä, että kaikki kyseisen kolmannen maan toteuttamat, siinä toteutetut tai siihen liittyvät toimet ovat täysin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien ja periaatteiden mukaisia sekä unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisten velvoitteiden mukaisia;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 1 kohta – b alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) mikä tahansa unionin oikeuden mukaisesti perustettu oikeussubjekti tai mikä tahansa kansainvälinen järjestö.

(b) mikä tahansa unionin oikeuden mukaisesti perustettu oikeussubjekti tai mikä tahansa asiaankuuluva kansainvälinen järjestö.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, ovat poikkeustapauksissa osallistumiskelpoisia, jos tämä on tarpeen tietyn toimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

3. Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, ovat komission antaman hyväksynnän jälkeen poikkeustapauksissa osallistumiskelpoisia, jos tämä on tarpeen tietyn toimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>5 artikla – 4 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Oikeussubjektit, jotka osallistuvat vähintään kahden riippumattoman yhteisön muodostamiin yhteenliittymiin, jotka ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin tai kyseisiin jäsenvaltioihin sidoksissa oleviin merentakaisiin maihin ja alueille tai kolmansiin maihin, ovat osallistumiskelpoisia.

4. Oikeussubjektit, jotka osallistuvat vähintään kahden riippumattoman yhteisön muodostamiin yhteenliittymiin, jotka ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin tai kyseisiin jäsenvaltioihin sidoksissa oleviin merentakaisiin maihin ja alueille, ovat osallistumiskelpoisia. Jos yhteenliittymään osallistuvat kansainväliset organisaatiot ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan, sovelletaan 6 artiklan 3 kohtaa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>6 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämän asetuksen nojalla myönnettävällä tuella on täydennettävä kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimia ja pyrittävä tuomaan lisäarvoa tämän asetuksen tavoitteisiin.

1. Tämän asetuksen nojalla myönnettävällä tuella on täydennettävä kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimia ja pyrittävä tuomaan eurooppalaista lisäarvoa tämän asetuksen tavoitteisiin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>6 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että jäsenvaltioiden tämän asetuksen nojalla myöntämä tuki on johdonmukaista suhteessa unionin asiaankuuluviin toimiin, politiikkaan ja painopisteisiin ja että se täydentää unionin muita rahoitusvälineitä.

2. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että jäsenvaltioiden tämän asetuksen nojalla myöntämä tuki on johdonmukaista suhteessa unionin asiaankuuluviin toimiin, politiikkaan ja painopisteisiin ja että se täydentää kansallisia rahoitusvälineitä ja sovitetaan yhteen muiden unionin välineiden, etenkin unionin muiden rahastojen puitteissa toteutettavien toimien kanssa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahaston toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 2 500 000 000 euroa käypinä hintoina.

1. Rahaston toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 2 209 725 000 euroa vuoden 2018 hintoina (2 500 000 000 euroa käypinä hintoina).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 2 kohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) 1 500 000 000 euroa kohdennetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitaviin ohjelmiin;

(a) 1 325 835 000 euroa vuoden 2018 hintoina (1 500 000 000 euroa käypinä hintoina) kohdennetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitaviin ohjelmiin;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>7 artikla – 2 kohta – b alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) 1 000 000 000 euroa kohdennetaan temaattiseen rahoitusvälineeseen.

(b) 883 890 euroa vuoden 2018 hintoina (1 000 000 000 euroa käypinä hintoina) kohdennetaan temaattiseen rahoitusvälineeseen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>8 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Temaattisesta rahoitusvälineestä saatava rahoitus osoitetaan painopisteisiin, joilla on suuri lisäarvo unionille, tai ne käytetään kiireellisiin tarpeisiin liitteessä II esitettyjen sovittujen unionin painopisteiden mukaisesti.

2. Temaattisesta rahoitusvälineestä saatava rahoitus osoitetaan painopisteisiin, joilla on suuri lisäarvo unionille, tai ne käytetään kiireellisiin tarpeisiin 3 a artiklassa esitettyjen sovittujen unionin painopisteiden mukaisesti, sellaisiin erityistoimiin kuin liitteessä III luetellut toimet tai toimien tukemiseen 19 artiklan mukaisesti. Temaattisen rahoitusvälineen resurssien jakaminen eri painopisteiden kesken toteutetaan mahdollisimman pitkälti oikeasuhteisesti haasteisiin ja tarpeisiin nähden niin, että varmistetaan rahaston tavoitteiden saavuttaminen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>8 artikla – 2 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Temaattisesta rahoitusvälineestä saatava rahoitus jaetaan seuraavasti:

 

(a) vähintään 10 prosenttia osoitetaan 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen;

 

(b) vähintään 10 prosenttia osoitetaan 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen;

 

(c) vähintään 30 prosenttia osoitetaan 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen;

 

(d) vähintään 5 prosenttia osoitetaan 3 artiklan 2 kohdan c a alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>8 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos temaattisesta rahoitusvälineestä myönnetään jäsenvaltioille rahoitusta, jota hallinnoidaan suoraan tai välillisesti, on varmistettava, ettei komissio ole antanut valituista hankkeista perusteltua lausuntoa SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetusta rikkomisesta, joka vaarantaa menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tai hankkeiden toteuttamisen.

3. Jos temaattisesta rahoitusvälineestä myönnetään jäsenvaltioille rahoitusta, jota hallinnoidaan suoraan tai välillisesti, rahoitusta ei osoiteta hankkeille, jos on selvää näyttöä siitä, että niiden laillisuus tai kyseisen rahoituksen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus, tai kyseisten hankkeiden tuloksellisuus olisi kyseenalainen perustellun lausunnon seurauksena, jonka komissio on antanut SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitettuun rikkomusmenettelyyn liittyen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>8 artikla – 4 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos temaattisesta rahoitusvälineestä myönnetään jäsenvaltioille rahoitusta, jota hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, komission on asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 18 artiklaa ja 19 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa arvioitava, antaako komissio suunnitelluista toimista perustellun lausunnon SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetusta rikkomisesta, joka vaarantaa menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tai hankkeiden toteuttamisen.

4. Jos temaattisesta rahoitusvälineestä myönnetään jäsenvaltioille rahoitusta, jota hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, komission on asetuksen (EU) N:o X [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 18 artiklaa ja 19 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa varmistettava, että hankkeille ei osoiteta rahoitusta, jos on selvää näyttöä siitä, että kyseisten hankkeiden laillisuus tai kyseisen rahoituksen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus, tai kyseisten hankkeiden tuloksellisuus olisi kyseenalainen perustellun lausunnon seurauksena, jonka komissio on antanut SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitettuun rikkomusmenettelyyn liittyen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>8 artikla – 5 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio vahvistaa kokonaismäärän, joka on käytettävissä temaattiseen rahoitusvälineeseen unionin talousarvion vuotuisista määrärahoista. Komissio hyväksyy varainhoitoasetuksen [110] artiklassa tarkoitetut rahoituspäätökset temaattisen rahoitusvälineen osalta ja määrittää tuettavat tavoitteet ja toimet sekä määrät kullekin sen 1 kohdassa tarkoitetulle osalle. Rahoituspäätöksissä esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä.

5. Komissio vahvistaa kokonaismäärän, joka on käytettävissä temaattiseen rahoitusvälineeseen unionin talousarvion vuotuisista määrärahoista. Komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 28 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi vahvistamalla työohjelmia varainhoitoasetuksen [110] artiklan mukaisesti temaattisen rahoitusvälineen osalta ja määrittää tuettavat tavoitteet ja toimet sekä määrät kullekin sen 1 kohdassa tarkoitetulle osalle. Ennen työohjelman hyväksymistä komissio kuulee asiaankuuluvia sidosryhmiä, myös kansalaisyhteiskunnan järjestöjä. Työohjelmissa esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä. Varmistaakseen, että resursseja on käytettävissä oikeaan aikaan, komissio voi erikseen hyväksyä työohjelman hätäapua varten.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>8 artikla – 6 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun rahoituspäätöksen hyväksymisen jälkeen komissio voi vastaavasti muuttaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituja ohjelmia.

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetun työohjelman hyväksymisen jälkeen komissio voi vastaavasti muuttaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituja ohjelmia.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>8 artikla – 7 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

7. Rahoituspäätökset voivat olla yksi- tai monivuotisia, ja ne voivat kattaa temaattisen rahoitusvälineen yhden tai useamman osan.

7. Työohjelmat voivat olla yksi- tai monivuotisia, ja ne voivat kattaa temaattisen rahoitusvälineen yhden tai useamman osan.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>11 artikla – 5 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Unionin talousarviosta maksettavan rahoituksen osuus voidaan jäsenvaltioiden aloitteesta korottaa 100 prosenttiin teknisen tuen kaikista avustuskelpoisista menoista.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>12 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen ohjelmissa olevat painopisteet ovat johdonmukaisia suhteessa unionin painopisteisiin ja haasteisiin turvallisuusalalla, että niillä vastataan näihin painopisteisiin ja haasteisiin ja että ne ovat täysin asiaan liittyvän unionin säännöstön ja sovittujen unionin painopisteiden mukaisia. Ohjelmiensa painopisteitä määrittäessään jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II esitetyt täytäntöönpanotoimenpiteet otetaan riittävällä tavalla huomioon ohjelmassa.

1. Kunkin jäsenvaltion ja komission on varmistettava, että kansallisissa ohjelmissa olevat painopisteet ovat johdonmukaisia suhteessa unionin painopisteisiin ja haasteisiin turvallisuusalalla, että niillä vastataan näihin painopisteisiin ja haasteisiin ja että ne ovat täysin asiaan liittyvän unionin säännöstön ja sovittujen unionin painopisteiden mukaisia. Ohjelmiensa painopisteitä määrittäessään jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 a artiklassa esitetyt täytäntöönpanotoimenpiteet otetaan riittävällä tavalla huomioon ohjelmassa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>12 artikla – 1 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Arvioidessaan jäsenvaltioiden kansallisia ohjelmia komissio varmistaa, ettei se ole antanut suunnitelluista hankkeista perusteltua lausuntoa koskien SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitettua rikkomista, joka liittyy menojen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen tai hankkeiden toteuttamiseen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>12 artikla – 1 b kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Jäsenvaltioiden on osoitettava varat kansallisiin ohjelmiinsa seuraavasti:

 

(a) vähintään 10 prosenttia osoitetaan 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen;

 

(b) vähintään 10 prosenttia osoitetaan 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen;

 

(c) vähintään 30 prosenttia osoitetaan 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen;

 

(d) vähintään 5 prosenttia osoitetaan 3 artiklan 2 kohdan c a alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>12 artikla – 1 c kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat poiketa 1 b kohdan säännöksistä, on ilmoitettava asiasta komissiolle ja arvioitava yhdessä komission kanssa, olisiko vähimmäisprosenttiosuuksia muutettava sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavien erityisolosuhteiden vuoksi. Tällaisille muutoksille on saatava komission hyväksyntä.

</Amend>

 

<Amend>Tarkistus  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>12 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio varmistaa, että Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol), Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) otetaan mukaan ohjelmien kehittämisen heti alkuvaiheessa niiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Jäsenvaltioiden on kuultava Europolia toimiensa suunnittelusta erityisesti, kun ne sisällyttävät ohjelmiinsa unionin toimintapoliittisen syklin mukaisia toimia tai EMPACT-toimia taikka yhteisen kyberrikollisuuden torjunnan työryhmän (J-CAT) koordinoimia toimia. Ennen kuin jäsenvaltiot sisällyttävät koulutusta ohjelmiinsa, niiden on koordinoitava CEPOLin kanssa, jotta vältetään päällekkäisyydet.

2. Komissio varmistaa, että Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol), Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL), Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust), Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO), Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA), vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA), Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex), Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) otetaan mukaan ohjelmien kehittämisen heti alkuvaiheessa niiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Jäsenvaltioiden on kuultava Europolia toimiensa suunnittelusta erityisesti, kun ne sisällyttävät ohjelmiinsa unionin toimintapoliittisen syklin mukaisia toimia tai EMPACT-toimia taikka yhteisen kyberrikollisuuden torjunnan työryhmän (J-CAT) koordinoimia toimia. Ennen kuin jäsenvaltiot sisällyttävät koulutusta ohjelmiinsa, niiden on koordinoitava CEPOLin kanssa, jotta vältetään päällekkäisyydet. Jäsenvaltioiden on kuultava toimiensa suunnittelusta myös muita asiaankuuluvia sidosryhmiä, muun muassa kansalaisyhteiskunnan järjestöjä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>12 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio voi ottaa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol), Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) tarvittaessa mukaan 5 jaksossa esitettyihin seuranta- ja arviointitehtäviin erityisesti sen varmistamiseksi, että rahaston tuella toteutettavat toimet ovat asiaan liittyvän unionin säännöstön ja sovittujen unionin painopisteiden mukaisia.

3. Komissio voi ottaa 2 kohdassa tarkoitetut virastot, Euroopan tietosuojaneuvoston ja Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS) tarvittaessa mukaan 5 jaksossa esitettyihin seuranta- ja arviointitehtäviin erityisesti sen varmistamiseksi, että rahaston tuella toteutettavat toimet, jotka kuuluvat niiden toimeksiantoon, ovat asiaan liittyvän unionin säännöstön ja sovittujen unionin painopisteiden mukaisia.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>12 artikla – 4 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltion ohjelman määrärahoista enintään 15 prosenttia voidaan käyttää laitteiden tai kulkuneuvojen hankintaan tai turvallisuuden kannalta olennaisten laitosten rakentamiseen. Tämä enimmäismäärä voidaan ylittää vain asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

4. Jäsenvaltion ohjelman määrärahoista enintään 15 prosenttia voidaan käyttää laitteiden tai kulkuneuvojen hankintaan tai turvallisuuden kannalta olennaisten laitosten rakentamiseen. Tämä enimmäismäärä voidaan ylittää vain asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja komission hyväksynnän jälkeen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>12 artikla – 5 kohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) turvallisuuden alalla unionin painopisteet ja säännöstö, erityisesti tiedonvaihto ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus;

(a) turvallisuuden alalla unionin painopisteet ja säännöstö, erityisesti lainvalvontaviranomaisten välinen koordinointi ja yhteistyö sekä oleellisten ja täsmällisten tietojen vaihto ja EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle luodun kehyksen osien täytäntöönpano;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>12 artikla – 6 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Ohjelmaa on tarvittaessa muutettava 5 kohdassa tarkoitettujen suositusten huomioon ottamiseksi. Komissio voi hyväksyä tarkistetun ohjelman riippuen siitä, minkälainen vaikutus muutoksella on.

6. Ohjelmaa on tarvittaessa muutettava siten, että siinä otetaan huomioon 5 kohdassa tarkoitetut suositukset ja edistyminen välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa 26 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa esitetyn arvioinnin mukaisesti. Komissio hyväksyy tarkistetun ohjelman riippuen siitä, minkälainen vaikutus muutoksella on, asetuksen (EU) N:o X [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 19 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>12 artikla – 8 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

8. Jos jäsenvaltio päättää toteuttaa rahaston tuella hankkeita kolmannen maan kanssa tai kolmannessa maassa, asianomaisen jäsenvaltion on kuultava komissiota ennen hankkeen käynnistämistä.

8. Jos jäsenvaltio päättää toteuttaa rahaston tuella 5 artiklan mukaisesti hankkeita kolmannessa maassa tai hankkeita, jotka liittyvät kolmanteen maahan, asianomaisen jäsenvaltion on kuultava komissiota ennen hankkeen käynnistämistä. Komissio arvioi suunniteltujen hankkeiden täydentävyyttä ja yhteensopivuutta unionin ja jäsenvaltioiden muiden toimien kanssa suhteessa kyseiseen kolmanteen maahan. Lisäksi komissio tarkistaa, noudattavatko suunnitellut hankkeet tämän asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja perusoikeuksia koskevia vaatimuksia.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>12 artikla – 9 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

9. Asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 17 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ohjelmasuunnittelun on perustuttava liitteessä VI olevassa taulukossa 1 esitettyihin tukitoimityyppeihin.

9. Asetuksen (EU) N:o X [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 17 artiklan mukaisesti kussakin ohjelmassa vahvistetaan kullekin erityistavoitteelle liitteessä VI olevan taulukon 1 mukaiset tukitoimityypit sekä suunniteltujen määrärahojen alustava jakautuminen tukitoimityyppien tai tuen kohteiden mukaan.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>13 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio kohdentaa vuonna 2024 asianomaisten jäsenvaltioiden ohjelmiin 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun lisärahoituksen liitteessä I olevassa 2 kohdassa tarkoitettujen kriteereiden mukaisesti. Rahoitus tulee voimaan kalenterivuodesta 2025 alkaen.

1. Komissio kohdentaa vuonna 2024, ilmoitettuaan asiasta Euroopan parlamentille, asianomaisten jäsenvaltioiden ohjelmiin 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun lisärahoituksen liitteessä I olevassa 2 kohdassa tarkoitettujen kriteereiden mukaisesti. Rahoitus tulee voimaan kalenterivuodesta 2025 alkaen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>13 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos vähintään 10 prosentista 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista ohjelman alkuperäisistä määrärahoista ei ole tehty asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 85 artiklan mukaisesti toimitettua välimaksupyyntöä, asianomainen jäsenvaltio ei voi saada ohjelmaansa 1 kohdassa tarkoitettua lisärahoitusta.

2. Jos vähintään 30 prosentista 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista ohjelman alkuperäisistä määrärahoista ei ole tehty asetuksen (EU) N:o X [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 85 artiklan mukaisesti toimitettua välimaksupyyntöä, asianomainen jäsenvaltio ei voi saada ohjelmaansa 1 kohdassa tarkoitettua lisärahoitusta.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>13 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Temaattisesta rahoitusvälineestä vuodesta 2025 alkaen kohdennettavien määrärahojen osalta on tarvittaessa otettava huomioon edistyminen asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 12 artiklassa tarkoitetun suoritusperusteisen kehyksen välitavoitteiden saavuttamisessa ja havaitut puutteet toteutuksessa.

3. Temaattisesta rahoitusvälineestä vuodesta 2025 alkaen kohdennettavien määrärahojen osalta on otettava huomioon edistyminen asetuksen (EU) N:o X [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 12 artiklassa tarkoitetun suoritusperusteisen kehyksen välitavoitteiden saavuttamisessa ja havaitut puutteet toteutuksessa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>15 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Operatiivinen tuki on jäsenvaltion määrärahojen osa, joka voidaan käyttää tukemaan viranomaisia, jotka vastaavat sellaisten tehtävien ja palvelujen suorittamisesta, jotka muodostavat unionin hyväksi suoritettavan julkisen palvelun.

1. Operatiivinen tuki on jäsenvaltion määrärahojen osa, joka voidaan käyttää tukemaan viranomaisia, jotka vastaavat sellaisten tehtävien ja palvelujen suorittamisesta, jotka muodostavat unionin hyväksi suoritettavan julkisen palvelun, sikäli kuin ne edistävät turvallisuuden korkean tason varmistamista koko unionissa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>15 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi käyttää enintään 10 prosenttia rahastosta sen ohjelmaan kohdennetuista määrärahoista rahoittaakseen operatiivista tukea viranomaisille, jotka vastaavat sellaisten tehtävien ja palvelujen suorittamisesta, jotka muodostavat unionin hyväksi suoritettavan julkisen palvelun.

2. Jäsenvaltio voi käyttää enintään 20 prosenttia rahastosta sen ohjelmaan kohdennetuista määrärahoista rahoittaakseen operatiivista tukea viranomaisille, jotka vastaavat sellaisten tehtävien ja palvelujen suorittamisesta, jotka muodostavat unionin hyväksi suoritettavan julkisen palvelun.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>15 artikla – 4 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on perusteltava ohjelmassa ja 26 artiklassa tarkoitetuissa vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa operatiivisen tuen käyttöä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennen ohjelman hyväksymistä komissio arvioi alkutilanteen niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet aikovansa käyttää operatiivista tukea, ottaen huomioon kyseisten jäsenvaltioiden toimittamat tiedot sekä suositukset laadunvalvonta- ja arviointimekanismeista, kuten Schengenin arviointimekanismista tai muista laadunvalvonta- ja arviointimekanismeista.

4. Jäsenvaltioiden on perusteltava ohjelmassa ja 26 artiklassa tarkoitetuissa vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa operatiivisen tuen käyttöä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennen ohjelman hyväksymistä komissio arvioi alkutilanteen niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet aikovansa käyttää operatiivista tukea, ottaen huomioon kyseisten jäsenvaltioiden toimittamat tiedot sekä suositukset laadunvalvonta- ja arviointimekanismeista, kuten Schengenin arviointimekanismista, Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) haavoittuvuus- ja riskiarvioinnista tai muista laadunvalvonta- ja arviointimekanismeista, tapauksen mukaan.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>15 artikla – 5 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Operatiivinen tuki keskitetään erityistehtäviin ja -palveluihin liitteessä VII esitetyn mukaisesti.

5. Operatiivinen tuki keskitetään toimiin liitteessä VII esitetyn mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>15 a artikla (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Näkyvyys, avoimuus ja viestintä

 

Unionin rahoituksen saajien on noudatettava täysimääräisesti näkyvyyttä, avoimuutta ja viestintää koskevia vaatimuksia asetuksen (EU) N:o X (yhteisiä säännöksiä koskeva asetus) mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>17 artikla – 3 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Myös erillisvirastot voivat täyttää unionin toimien puitteissa saatavilla olevan rahoituksen kelpoisuusehdot, jotta voidaan tukea valtioiden välisiä toimia, jotka tuovat eurooppalaista lisäarvoa.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>19 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Rahastosta voidaan tukea komission aloitteesta tai komission puolesta toteutettavia teknisen avun toimenpiteitä. Toimenpiteet voidaan rahoittaa täysimääräisesti.

Rahastosta voidaan tukea komission aloitteesta tai komission puolesta toteutettavia teknisen avun toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet, eli valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimet sekä viestintätoimet, joihin kuuluu myös unionin poliittisia painopisteitä turvallisuuden alalla koskeva ulkoinen tiedotustoiminta, näkyvyyttä koskevat ja kaikki hallinnolliset ja teknisen avun toimet, jotka ovat välttämättömiä tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi, tarvittaessa kolmansien maiden kanssa, voidaan rahoittaa täysimääräisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>21 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

1. Unionin rahoituksen saajan on tehtävä tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia tarjoamalla johdonmukaista, vaikuttavaa ja merkityksellistä tietoa asianmukaisella kielellä erilaisille tarkoituksenmukaisille kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien. Unionin rahoituksen näkyvyyden varmistamiseksi unionin rahoituksen saajien on toimesta tiedottaessaan mainittava rahoituksen alkuperä. Tätä varten vastaanottajien on varmistettava, että kaikessa tiedotusvälineissä ja suurelle yleisölle näkyvässä viestinnässä näytetään unionin tunnus ja mainitaan nimenomaisesti unionin rahoitustuki.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>21 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat rahastoa ja sen toimia ja tuloksia. Tälle rahastolle kohdennetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista, sikäli kuin ne liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin.

2. Mahdollisimman laajan yleisön saavuttamiseksi komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat rahastoa ja sen toimia ja tuloksia. Komissio julkaisee erityisesti tiedot temaattisen rahoitusvälineen vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien kehittämisestä. Komissio julkaisee myös luettelon toimista, jotka on valittu tuettaviksi temaattisesta rahoitusvälineestä, julkisesti saatavilla olevalla verkkosivustolla ja päivittää luetteloa säännöllisesti. Tälle rahastolle kohdennetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös viestintää, erityisesti unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista, sikäli kuin ne liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>21 artikla – 2 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komissio julkaisee 2 kohdassa tarkoitetut tiedot avoimessa koneellisesti luettavassa esitysmuodossa, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/98/EY1 a 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, minkä ansiosta tietoja voidaan luokitella, niihin voidaan tehdä hakuja, niistä voidaan poimia otteita, niitä voidaan verrata ja käyttää uudelleen. Tiedot on voitava luokitella painopisteiden, erityistavoitteen, toimien tukikelpoisten kokonaiskustannusten, hankkeiden kokonaiskustannusten, hankintamenettelyjen kokonaiskustannusten, tuensaajan nimen ja toimeksisaajan nimen perusteella.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>22 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Rahastosta annetaan rahoitustukea kiireellisiin erityistarpeisiin hätätilanteissa, jotka johtuvat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista turvallisuuteen liittyvistä vaaratilanteista tai uusista uhkakuvista, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa hyvin kielteisesti väestön turvallisuuteen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

1. Komissio voi päättää myöntää rahastosta rahoitustukea kiireellisiin tarpeisiin ja erityistarpeisiin asianmukaisesti perustellussa hätätilanteessa. Tällaiset tilanteet voivat johtua tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista turvallisuuteen liittyvistä vaaratilanteista, uusista uhkakuvista tai hiljattain havaituista haavoittuvuuksista, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa hyvin kielteisesti väestön, julkisten tilojen tai kriittisen infrastruktuurin turvallisuuteen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa. Tällaisissa tapauksissa se ilmoittaa asiasta kohtuullisessa ajassa Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>22 artikla – 4 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Hätäapuun voidaan sisällyttää menoja, jotka ovat aiheutuneet ennen avustushakemuksen jättämispäivää tai tukipyyntöä, mutta eivät ennen 1 päivää tammikuuta 2021, jos tämä on välttämätöntä toimen toteuttamiseksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>23 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimi, joka on saanut rahoitusta rahastosta, voi saada rahoitusta myös muusta unionin ohjelmasta, mukaan lukien yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavista rahastoista, edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kustannuksia. Kunkin rahoitusta myöntävän unionin ohjelman sääntöjä sovelletaan sen toimea koskevaan rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus ei saa ylittää toimen avustuskelpoisia kokonaiskustannuksia ja unionin eri ohjelmista saatava tuki voidaan laskea määräsuhteessa tukiedellytykset vahvistavien asiakirjojen mukaisesti.

1. Operaatio, joka on saanut rahoitusta rahastosta, voi saada rahoitusta myös muusta unionin ohjelmasta, mukaan lukien yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavista rahastoista, edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kustannuksia. Kunkin rahoitusta myöntävän unionin ohjelman sääntöjä sovelletaan sen toimea koskevaan rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus ei saa ylittää operaation avustuskelpoisia kokonaiskustannuksia ja unionin eri ohjelmista saatava tuki voidaan laskea määräsuhteessa tukiedellytykset vahvistavien asiakirjojen mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimet, joille on myönnetty huippuosaamismerkki, tai jotka täyttävät seuraavat kumulatiiviset vastaavat edellytykset:

Operaatiot, joille on myönnetty huippuosaamismerkki, tai jotka täyttävät seuraavat kumulatiiviset vastaavat edellytykset:

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, Euroopan sosiaalirahasto+:sta tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta asetuksen (EU) X [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [67] artiklan 5 kohdan ja asetuksen (EU) X [yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta] [8] artiklan mukaisesti edellyttäen, että tällaiset toimet ovat yhdenmukaisia asianomaisen ohjelman tavoitteiden kanssa. Tukea myöntävän rahaston sääntöjä sovelletaan.

voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, Euroopan sosiaalirahasto+:sta tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta asetuksen (EU) X [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [67] artiklan 5 kohdan ja asetuksen (EU) X [yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta] [8] artiklan mukaisesti edellyttäen, että tällaiset operaatiot ovat yhdenmukaisia asianomaisen ohjelman tavoitteiden kanssa. Tukea myöntävän rahaston sääntöjä sovelletaan.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>24 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan rahaston edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä VIII. Tuotosindikaattorien perustasona käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetettujen välitavoitteiden ja vuodelle 2029 asetettujen tavoitteiden on oltava kumulatiivisia.

3. Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan rahaston edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä VIII. Tuotosindikaattorien perustasona käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetettujen välitavoitteiden ja vuodelle 2029 asetettujen tavoitteiden on oltava kumulatiivisia. Komission antaa saamansa tiedot tuotos- ja tulosindikaattoreista pyynnöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston saataville.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>24 artikla – 5 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Sen varmistamiseksi, että edistystä rahaston tavoitteiden saavuttamisessa voidaan arvioida tehokkaasti, komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä 28 artiklan mukaisesti liitteen VIII muuttamiseksi, jotta indikaattoreita voidaan tarvittaessa tarkastella uudelleen ja täydentää ja tätä asetusta täydentää säännöksillä, jotka koskevat seuranta- ja arviointikehyksen perustamista, mukaan luettuna jäsenvaltioiden toimittamat hanketiedot.

5. Sen varmistamiseksi, että edistystä rahaston tavoitteiden saavuttamisessa voidaan arvioida tehokkaasti, komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä 28 artiklan mukaisesti liitteen VIII muuttamiseksi, jotta indikaattoreita voidaan tarvittaessa tarkastella uudelleen ja täydentää ja tätä asetusta täydentää säännöksillä, jotka koskevat seuranta- ja arviointikehyksen perustamista, mukaan luettuna jäsenvaltioiden toimittamat hanketiedot. Arviointiin on sisällytettävä laadullisia indikaattoreita.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>25 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio suorittaa tämän asetuksen, myös tämän rahaston mukaisesti toteutettujen toimien, väli- ja jälkiarvioinnin.

1. Komissio esittää tämän asetuksen väliarvioinnin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024. Väliarvioinnissa tarkastellaan rahaston tuloksellisuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta. Siinä arvioidaan erityisesti seuraavia seikkoja:

 

(a) edistyminen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa ottaen huomioon kaikki jo käytettävissä olevat asiaankuuluvat tiedot, erityisesti 26 artiklassa tarkoitetut vuotuiset tuloksellisuuskertomukset ja liitteessä VIII vahvistetut tuotos- ja tulosindikaattorit;

 

(b) tämän rahaston mukaisesti toteutettujen toimien ja operaatioiden eurooppalainen lisäarvo;

 

(c) olemassa oleviin ja uusiin turvallisuushaasteisiin vastaamiseksi 3 a artiklassa vahvistettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden asianmukaisuus;

 

(d) rahaston pitkän aikavälin vaikutukset ja kestävyysvaikutukset;

 

(e) tästä rahastosta tuettujen toimien ja unionin muista rahastoista myönnettävän tuen välinen täydentävyys ja johdonmukaisuus;

 

 

 

Tässä pakollisessa väliarvioinnissa on otettava huomioon edellisen sisäisen turvallisuuden rahoitustukivälineen vuosiksi 2014–2020, eli sisäisen turvallisuuden rahasto – poliisiyhteistyö, jälkiarvioinnista saadut tulokset. Arviointiin liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen tarkistamiseksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>25 artikla – 1 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Komissio suorittaa viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2030 mennessä tämän asetuksen jälkiarvioinnin. Samaan päivään mennessä komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen, joka sisältää 1 kohdassa luetellut osatekijät. Tämän rahoitusvälineen pitkän aikavälin vaikutuksia on arvioitava seuraavan rahaston mahdollista uusimista tai muuttamista koskevan päätöksen perustaksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>25 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Väliarviointi ja jälkiarviointi on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 40 artiklassa vahvistetun aikataulun mukaisesti.

2. Väliarviointi ja jälkiarviointi on asetettava julkisesti saataville ja toimitettava parlamentille viipymättä täyden avoimuuden varmistamiseksi. Komissio varmistaa, että arviointeihin ei sisälly tietoja, joiden levittäminen voi vaarantaa yksilöiden turvallisuuden tai yksityisyyden tai vaarantaa turvallisuusoperaatioita.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>26 artikla – 1 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 15 päivään helmikuuta 2023 mennessä ja tämän jälkeen vuosittain samaan päivään mennessä vuoteen 2031 saakka asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 36 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu vuotuinen tuloksellisuuskertomus. Vuonna 2023 toimitettavan kertomuksen on katettava ohjelman toteutus 30 päivään kesäkuuta 2022 saakka.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 15 päivään helmikuuta 2023 mennessä ja tämän jälkeen vuosittain samaan päivään mennessä vuoteen 2031 saakka asetuksen (EU) N:o X [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 36 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu vuotuinen tuloksellisuuskertomus. Vuonna 2023 toimitettavan kertomuksen on katettava ohjelman toteutus 30 päivään kesäkuuta 2022 saakka. Jäsenvaltioiden on julkaistava nämä kertomukset erityisellä verkkosivustolla ja toimitettava ne Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>26 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a) kansallisen ohjelman tilinpäätöksen erittely takaisin perittyihin maksuihin, ennakkomaksuihin lopullisille tuensaajille ja tosiasiallisesti aiheutuneisiin menoihin;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>26 artikla – 2 kohta – b alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) ohjelman tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja niiden korjaamiseksi toteutetut toimenpiteet;

(b) ohjelman tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja niiden korjaamiseksi toteutetut toimenpiteet, mukaan luettuina perustellut lausunnot, jotka komissio on antanut SEUT-sopimuksen 258 artiklan mukaisen rikkomusmenettelyn yhteydessä;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>26 artikla – 2 kohta – c alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(c) rahastosta tuettavien toimien, erityisesti kolmansissa maissa toteutettavien tai niihin liittyvien toimien, ja unionin muista rahastoista myönnettävän tuen välinen täydentävyys;

(c) rahastosta tuettavien toimien, erityisesti kolmansissa maissa toteutettavien tai niihin liittyvien toimien, ja unionin muista rahastoista myönnettävän tuen välinen täydentävyys, koordinointi ja johdonmukaisuus;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>26 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) perusoikeuksia koskevien vaatimusten noudattaminen;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>26 artikla – 3 a kohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Kun vuotuiset tuloksellisuuskertomukset on hyväksytty, komissio toimittaa niiden yhteenvedot Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja julkaisee ne erityisellä verkkosivustolla. Vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen koko teksti on pyynnöstä toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jos jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet sitä 1 kohdan mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>28 artikla – 2 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 12, 15, 24 ja 27 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 8, 12, 15, 24 ja 27 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>28 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12, 15, 24 ja 27 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan kyseisessä päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8,12, 15, 24 ja 27 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan kyseisessä päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>28 artikla – 6 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Edellä 12, 15, 24 ja 27 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä 8, 12, 15, 24 ja 27 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>29 artikla – 3 kohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi. Tätä ei sovelleta 26 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun täytäntöönpanosäädökseen.

Poistetaan.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite II</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite III – otsikko</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Rahastosta 4 artiklan mukaisesti tuettavat toimet

Esimerkkejä tukikelpoisista rahastosta 4 artiklan mukaisesti tuettavista toimista

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite III – johdantokappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Sisäisen turvallisuuden rahastosta voidaan tukea muun muassa seuraavantyyppisiä toimia:

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite III – 1 luetelmakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 Tietojärjestelmät ja -verkot, jotka edistävät tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista, koulutus niiden käyttämistä varten, yhteentoimivuuden testaaminen ja parantaminen sekä näiden järjestelmien tietojen laatu;

 tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista edistävien tietojärjestelmien ja -verkkojen perustaminen, koulutus niiden käyttämistä varten, näiden järjestelmien yhteentoimivuuskomponenttien sekä tietojen laadun testaaminen ja parantaminen;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite III – 2 luetelmakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 unionin lainsäädännön ja unionin toimintatavoitteiden toteuttamisen seuranta jäsenvaltioissa turvallisuuden kannalta merkityksellisten tietojärjestelmien alalla;

 unionin lainsäädännön ja unionin toimintatavoitteiden toteuttamisen seuranta jäsenvaltioissa turvallisuuden kannalta merkityksellisten tietojärjestelmien alalla, erityisesti tietosuojan, yksityisyyden ja tietoturvallisuuden alalla;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite III – 3 a luetelmakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 erillisvirastojen tukeminen yhteistyön helpottamiseksi rajat ylittävien operaatioiden aikana;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite III – 4 luetelmakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 toimet, joilla tuetaan tehokasta ja koordinoitua valmiutta reagoida kriiseihin muun muassa kansanterveyden, pelastuspalvelun ja terrorismin alalla nykyisten alakohtaisten valmiuksien, asiantuntemuskeskusten ja tilannearviointikeskusten pohjalta;

 toimet, joilla tuetaan tehokasta ja koordinoitua valmiutta reagoida kriiseihin muun muassa kansanterveyden, pelastuspalvelun, terrorismin ja kyberrikollisuuden alalla nykyisten alakohtaisten valmiuksien, asiantuntemuskeskusten ja tilannearviointikeskusten pohjalta;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite III – 5 a luetelmakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 toimet, joilla edistetään tutkimusta ja asiantuntemuksen vaihtoa selviytymiskyvyn parantamiseksi uusien uhkien varalta, mukaan lukien verkossa toimivien kanavien kautta harjoitettava laiton kauppa, hybridiuhat ja kemialliset, biologiset sekä säteily- ja ydinuhat;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite III – 5 b luetelmakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 kansallisten yhteyspisteiden toimet ja verkostot, jotka helpottavat sellaisten tietojen rajat ylittävää vaihtoa, jotka on saatu valvontajärjestelmistä, kuten kameroista ja muista ilmaisimista, joihin on yhdistetty tekoälyalgoritmeja ja joihin kohdistetaan vankkoja suojatoimia, mukaan luettuna tietojen minimointi, oikeusviranomaisen antama ennakkohyväksyntä sekä oikeussuojakeinojen saatavuus;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite III – 6 a luetelmakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 jäsenvaltioiden tiedustelupalvelujen verkostointiin liittyvien aloitteiden tukeminen yhteisen tiedustelukulttuurin edistämiseksi, keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi sekä tietotaidon, tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihdon ja levittämisen edistämiseksi;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite III – 7 a luetelmakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten sekä hallintovirastojen henkilöstön ja asiantuntijoiden kouluttaminen ennaltaehkäisevissä toimintapolitiikoissa korostaen erityisesti perusoikeuskoulutusta, mukaan luettuna toimet rasismin havaitsemiseksi ja välttämiseksi sekä parhaiden käytäntöjen vaihto;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite III – 8 luetelmakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 yhteistyö yksityisen sektorin kanssa, jotta voidaan lujittaa luottamusta ja parantaa koordinointia ja valmiussuunnittelua sekä tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä, myös julkisten tilojen suojelun ja kriittisen infrastruktuurin alalla;

 yhteistyö yksityisen sektorin kanssa erityisesti kyberturvallisuuden alalla, jotta voidaan lujittaa luottamusta ja parantaa koordinointia ja valmiussuunnittelua sekä tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä, myös kriittisen infrastruktuurin suojelun alalla;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite IV – otsikko</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimet, joiden yhteisrahoitusosuus voi olla suurempi 11 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti

Toimet, joiden yhteisrahoitusosuus voi olla suurempi 11 artiklan 3 kohdan ja 12 artiklan 7 kohdan mukaisesti

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite IV – 1 luetelmakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 Hankkeet, joiden tavoitteena on ehkäistä ja torjua radikalisoitumista.

 Hankkeet, joiden tavoitteena on ehkäistä ja torjua väkivaltaista ääriliikehdintää, mukaan luettuna radikalisoituminen, suvaitsemattomuus ja syrjintä, erityisesti toimet, joilla puututaan niiden perimmäisiin syihin ja ehkäistään radikalisoitumista vankiloissa, sekä hankkeet, jotka tarjoavat erityiskoulutusta lainvalvontaviranomaisille.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite IV – 2 luetelmakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 Hankkeet, joiden tavoitteena on parantaa tietojärjestelmien ja viestintäverkkojen yhteentoimivuutta.41

 Hankkeet, joiden tavoitteena on parantaa tietojärjestelmien ja viestintäverkkojen yhteentoimivuutta, siinä määrin kuin siitä säädetään unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä.

__________________

__________________

41 Komission tiedonannon Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi (COM(2016) 205) mukaisesti.

41 Komission tiedonannon Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi (COM(2016) 205) mukaisesti.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>134</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite IV – 2 a luetelmakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 Hankkeet, joilla pyritään torjumaan sellaisia järjestäytyneen rikollisuuden rakenteita, jotka ovat EMPACT-foorumin mukaan erityisen vaarallisia.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite IV – 2 b luetelmakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 Hankkeet, joiden tavoitteena on ehkäistä ja torjua kyberrikollisuutta, erityisesti verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, kuten toimenpiteet tietojärjestelmiin ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien iskujen ehkäisemiseksi havaitsemalla ja poistamalla haavoittuvuuksia.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite IV – 2 c luetelmakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 Hankkeet, joilla pyritään torjumaan verkossa toimivien kanavien kautta harjoitettavaa laitonta kauppaa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite V – 2 osa – 3 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Niiden laittomien huumausaineiden arvo, jotka on takavarikoitu lainvalvontaviranomaisten yli rajojen tekemän yhteistyön avulla.

Niiden laittomien huumausaineiden, aseiden, luonnonvaraisista eläimistä tai kasveista peräisin olevien tuotteiden ja laittomasti kaupattujen kulttuuriesineiden takavarikointien arvo, jotka on toimeenpantu lainvalvontaviranomaisten rahaston tuella yli rajojen tekemän yhteistyön avulla.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>138</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite V – 3 osa – 2 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Niiden kriittisten infrastruktuurien ja julkisten tilojen määrä, joiden suojelua turvallisuuteen liittyviltä vaaratilanteilta on parannettu rahaston avulla.

Niiden julkisten tilojen määrä ja kriittisten infrastruktuurien mittakaava, joiden suojelua turvallisuuteen liittyviltä vaaratilanteilta on parannettu rahaston avulla.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>139</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VI – taulukko 1 – Tukitoimien alakoodit – 10 a rivi (uusi)</Article>

 

Komission teksti

 

 

Tarkistus

10 a

OC - Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesu

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VI – taulukko 1 – Tukitoimien alakoodit – 12 a rivi (uusi)</Article>

 

Komission teksti

 

 

Tarkistus

12 a

Kulttuuriesineiden laiton kauppa

 

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VI – taulukko 1 – Tukitoimien alakoodit – 12 b rivi (uusi)</Article>

 

Komission teksti

 

 

Tarkistus

12 b

Uhanalaisten eläinten ja kasvien laiton kauppa

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>142</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VI – taulukko 1 – Tukitoimien alakoodit – 24 a rivi (uusi)</Article>

 

Komission teksti

 

 

Tarkistus

24 a

CC - Lasten hyväksikäyttökuvien ja lapsipornografian jakelu

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>143</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VIII – 1 osa – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) Schengenin tietojärjestelmässä (SIS) tehtyjen hakujen määrä;

(a) Schengenin tietojärjestelmässä (SIS) tehtyjen kuulutusten ja hakujen määrä;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>144</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VIII – 1 osa – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a) kolmansien maiden kansalaisia koskevan eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN) kautta tehtyjen hakujen määrä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VIII – 1 osa – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Turvallisuuden kannalta merkityksellisiin tietokantoihin rahaston tuella luotujen uusien yhteyksien määrä:

Turvallisuuden kannalta merkityksellisiin tietokantoihin rahaston tuella luotujen toimivaltaisten viranomaisten uusien yhteyksien määrä:

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VIII – 2 osa – 7 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Niiden laittomien huumausaineiden arvo, jotka on takavarikoitu lainvalvontaviranomaisten yli rajojen tekemän yhteistyön avulla.

Niiden laittomien huumausaineiden, aseiden, luonnonvaraisista eläimistä tai kasveista peräisin olevien tuotteiden ja laittomasti kaupattujen kulttuuriesineiden takavarikointien arvo, jotka on toimeenpantu lainvalvontaviranomaisten rahaston tuella yli rajojen tekemän yhteistyön avulla.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VIII – 2 osa – 7 kohta – 2 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Tietolähde: Jäsenvaltiot, unionin toimiin liittyvien avustusten saajat

Tietolähde: Europol, jäsenvaltiot, unionin toimiin liittyvien avustusten saajat

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>148</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VIII – 3 osa – 10 kohta – 2 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Tietolähde: Jäsenvaltiot

Tietolähde: Jäsenvaltiot, Europol, ENISA

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VIII – 3 osa – 12 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Niiden rikoksen uhrien määrä, jotka ovat saaneet tukea rahastosta, rikoksen tyypin mukaan jaoteltuna (ihmiskauppa, siirtolaisten salakuljetus, terrorismi, vakava ja järjestäytynyt rikollisuus, kyberrikollisuus, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö).

Niiden rikoksen uhrien määrä, jotka ovat saaneet tukea rahastosta, rikoksen tyypin mukaan jaoteltuna (ihmis- ja elinkauppa, terrorismi, vakava ja järjestäytynyt rikollisuus, kyberrikollisuus, seksuaalinen hyväksikäyttö ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, kidutus tai epäinhimillinen tai halventava kohtelu).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>150</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VIII – 3 osa – 13 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Niiden kriittisten infrastruktuurien ja julkisten tilojen määrä, joiden suojelua turvallisuuteen liittyviltä vaaratilanteilta on parannettu rahaston avulla.

Niiden julkisten tilojen määrä ja kriittisten infrastruktuurien mittakaava, joiden suojelua turvallisuuteen liittyviltä vaaratilanteilta on parannettu rahaston avulla.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VIII – 3 osa – 14 kohta – 1 alakohta – a alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) Osumien määrä radikalisoitumisen torjunnan EU-verkoston (RAN) verkkosivulla;

Poistetaan.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>152</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VIII – 3 osa – 14 kohta – 1 alakohta – c alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(c) Niiden opintokäyntien, koulutustapahtumien, työpajojen ja neuvontaistuntojen määrä, jotka on toteutettu jäsenvaltioissa kansallisten viranomaisten tiiviin koordinoinnin avulla, jaoteltuna edunsaajatyypin mukaan (lainvalvontaviranomaiset, muut).

(c) Niiden opintokäyntien, koulutustapahtumien, työpajojen ja neuvontaistuntojen määrä, jotka on toteutettu jäsenvaltioissa kansallisten viranomaisten tiiviin koordinoinnin avulla, jaoteltuna edunsaajatyypin mukaan (lainvalvontaviranomaiset, muut), ja osallistujien palaute.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>153</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VIII – 3 osa – 14 kohta – 2 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Tietolähde: Radikalisoitumisen torjunnan EU-verkosto (RAN)

Tietolähde: Radikalisoitumisen torjunnan EU-verkosto (RAN), jäsenvaltiot

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>154</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Liite VIII – 3 a osa (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Erityistavoite 3 a: Yhteisen tiedustelukulttuurin kehittäminen

 

(15 a) Jäsenvaltioiden välisten yhteydenottojen määrä tiedustelun alalla.

 

(15 b) Niiden lainvalvontavirkamiesten ja tiedusteluvirkailijoiden määrä, jotka ovat osallistuneet koulutukseen, harjoituksiin, keskinäisen oppimisen ohjelmiin tai erityisiin vaihto-ohjelmiin, jotka koskevat valtioiden rajat ylittäviä aiheita ja jotka on toteutettu rahaston tuella.

 

Tietolähde: Jäsenvaltiot

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

 

 

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.11.2018)

<CommissionInt>kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle</CommissionInt>


<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0472 – C8‑0267/2018 – 2018/0250(COD))</DocRef>

Valmistelija: <Depute>Urmas Paet</Depute>

 

 

LYHYET PERUSTELUT

Turvallisuutta koskevat uhat muuttuvat ja käyvät koko ajan monimutkaisemmiksi. Jotta voidaan vastata näihin rajatylittäviin uhkiin, unionin tasolla toteutettavia toimia on koordinoitava ja jäsenvaltioille annettavaa teknistä ja rahoitusapua on lisättävä.

Valmistelija tukee komission ehdotusta, jonka mukaan sisäisen turvallisuuden rahaston rahoituspuitteet yli kaksinkertaistetaan kaudella 2021–2027. Sisäisen turvallisuuden rahasto on unionin väline, jolla pyritään helpottamaan rajatylittävää yhteistyötä ja yhteisiä operaatioita, tehostamaan tiedonvaihtoa ja lujittamaan valmiuksia ehkäistä ja torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta sekä torjumaan terrorismia ja radikalisoitumista. Valmistelija haluaa korostaa kriisinhallinnan merkitystä, mihin kuuluu myös ennalta ehkäisy, valmistautuminen ja seurausten hallinta. Nämä sisäisen turvallisuuden varmistamisen kannalta olennaiset osatekijät on lisättävä uuden rahaston toimintatavoitteisiin.

Kun otetaan huomioon nykyisen poliisiyhteistyön rahoitusvälineen (ISF-P) väliarvioinnin tulokset, seuraavan kauden suurimpana haasteena on, että varmistetaan rahaston parempi joustavuus ja tehokkuus ja vähennetään hallinnollinen taakka mahdollisimman pieneksi. Valmistelija pitää tätä keskeisen tärkeänä ja pitää myönteisenä komission ehdotusta, sillä se on askel oikeaan suuntaan. Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään lisäämään joustavuutta täytäntöönpanotoimenpiteiden ja toimien yhteydessä. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että raportointia koskevat vaatimukset ovat oikeasuhteiset ja asian kannalta merkitykselliset eivätkä lisää tuensaajille ja hallintoviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

Turvallisuus on monialainen asia, ja sisäisen turvallisuuden rahaston ja muiden unionin välineiden yhteisvaikutusten ja yhdenmukaisuuden lisääntyminen, jota komissio esittää, on hyvä asia ja tulee tarpeeseen. Globaali turvallisuus ja unionin rajojen ulkopuolella toteutettavat toimet vaikuttavat samaten suoraan unionin sisäiseen turvallisuuteen. Tämän vuoksi kolmansiin maihin liittyviä toimenpiteitä olisi jatkettava ja niitä olisi tuettava edelleen rahastosta. Näiden toimenpiteiden on täydennettävä unionin sisäisen turvallisuuden painopisteitä ja ulkopolitiikan tavoitteita kyseisissä maissa.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 4 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 67 artiklan 3 kohdan mukainen unionin tavoite korkean turvallisuustason varmistamisesta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella olisi saavutettava muun muassa toteuttamalla toimenpiteitä rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä tukemalla yhteistyötä ja koordinointia jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten välillä, myös alalla toimivien unionin virastojen ja muiden unionin elinten sekä asiaankuuluvien kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

(4) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 67 artiklan 3 kohdan mukainen unionin tavoite korkean turvallisuustason varmistamisesta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella olisi saavutettava muun muassa toteuttamalla toimenpiteitä rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä tukemalla yhteistyötä ja koordinointia jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten välillä, myös alalla toimivien unionin virastojen ja muiden unionin elinten sekä asiaankuuluvien kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen sekä siviilikriisinhallinnan kanssa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 5 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi toteutettava unionin tason toimia, jotta ihmisiä ja omaisuutta voidaan suojella uhkatekijöiltä, jotka ovat yhä enemmän rajat ylittäviä, ja jotta voidaan tukea jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa. Muun muassa terrorismi, vakava ja järjestäytynyt rikollisuus, liikkuva rikollisuus, huumekauppa, korruptio, kyberrikollisuus sekä ihmiskauppa ja laittomien aseiden kauppa muodostavat edelleen uhkan unionin sisäiselle turvallisuudelle.

(5) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi toteutettava unionin tason toimia, jotta ihmisiä ja omaisuutta voidaan suojella uhkatekijöiltä, jotka ovat yhä enemmän rajat ylittäviä, ja jotta voidaan tukea jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa. Muun muassa terrorismi, vakava ja järjestäytynyt rikollisuus, liikkuva rikollisuus, huumekauppa, korruptio, kyberrikollisuus, hybridiuhat sekä ihmiskauppa ja laittomien aseiden kauppa muodostavat edelleen uhkan unionin sisäiselle turvallisuudelle.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 11 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Unionin turvallisuuden korkean tason varmistamiseksi tarkoitettujen unionin tasolla yksilöityjen yhteisten painopisteiden mukaisesti rahastosta tuetaan toimia, joilla on tarkoitus puuttua keskeisiin turvallisuusuhkiin ja erityisesti torjua terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta sekä avustaa ja suojella rikosten uhreja. Rahastolla varmistetaan, että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat asianmukaisesti varustettuja, jotta ne voivat puuttua myös uusiin ja kehittymässä oleviin uhkiin todellisen turvallisuusunionin toteuttamiseksi. Tähän olisi pyrittävä rahoitustuella, jolla tuetaan parempaa tiedonvaihtoa, tiivistetään operatiivista yhteistyötä ja parannetaan kansallisia ja kollektiivisia valmiuksia.

(11) Unionin turvallisuuden korkean tason varmistamiseksi tarkoitettujen unionin tasolla yksilöityjen yhteisten painopisteiden mukaisesti rahastosta tuetaan toimia, joilla on tarkoitus puuttua keskeisiin turvallisuusuhkiin ja erityisesti torjua terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta sekä avustaa ja suojella rikosten uhreja. Rahastolla varmistetaan, että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat asianmukaisesti varustettuja, jotta ne voivat puuttua myös uusiin ja kehittymässä oleviin uhkiin, myös hybridiuhkiin, todellisen turvallisuusunionin toteuttamiseksi. Tähän olisi pyrittävä rahoitustuella, jolla tuetaan parempaa tiedonvaihtoa, tiivistetään operatiivista yhteistyötä ja parannetaan kansallisia ja kollektiivisia valmiuksia.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 12 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(12) Rahastosta annettavalla rahoitustuella – osana rahaston kokonaisvaltaista kehystä – olisi tuettava erityisesti poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä ja ehkäiseviä toimia vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman asekaupan, korruption, rahanpesun, huumekaupan, ympäristörikosten, tietojen vaihdon ja saatavuuden, terrorismin, ihmiskaupan, laittoman maahanmuuton hyväksikäytön, lasten seksuaalisen hyväksikäytön, lasten hyväksikäyttöä sisältävän kuvamateriaalin ja lapsipornografian levittämisen sekä kyberrikollisuuden alalla. Rahastosta olisi tuettava myös ihmisten, julkisten tilojen ja kriittisten infrastruktuurien suojelua turvallisuuteen liittyviltä vaaratilanteilta sekä turvallisuuteen liittyvien riskien ja kriisien tehokasta hallinnointia, myös kehittämällä yhteistä politiikkaa (strategiat, toimintapoliittiset syklit, ohjelmat ja toimintasuunnitelmat), lainsäädäntöä ja käytännön yhteistyötä.

(12) Rahastosta annettavalla rahoitustuella – osana rahaston kokonaisvaltaista kehystä – olisi tuettava erityisesti poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä ja ehkäiseviä toimia vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman asekaupan, korruption, rahanpesun, huumekaupan, ympäristörikosten, tietojen vaihdon ja saatavuuden, terrorismin, ihmiskaupan, luvattoman maahanmuuton, hyväksikäytön, lasten seksuaalisen hyväksikäytön, lasten hyväksikäyttöä sisältävän kuvamateriaalin ja lapsipornografian levittämisen sekä kyberrikollisuuden alalla. Rahastosta olisi tuettava myös ihmisten, julkisten tilojen ja kriittisten infrastruktuurien suojelua turvallisuuteen liittyviltä vaaratilanteilta sekä turvallisuuteen liittyvien riskien ja kriisien tehokasta hallinnointia, myös kehittämällä yhteistä politiikkaa (strategiat, toimintapoliittiset syklit, ohjelmat ja toimintasuunnitelmat), lainsäädäntöä ja käytännön yhteistyötä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 45 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(45) Tässä rahastossa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Asiaan liittyvät toimet yksilöidään rahaston valmistelun ja toteutuksen aikana, ja niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

(45) Tässä rahastossa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana, ja sitä, että vuotuinen 30 prosentin tavoite saavutetaan mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2027. Asiaan liittyvät toimet yksilöidään rahaston valmistelun ja toteutuksen aikana, ja niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>