Procedura : 2018/0250(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0115/2019

Teksty złożone :

A8-0115/2019

Debaty :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 11.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0177

<Date>{28/02/2019}28.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0115/2019</NoDocSe>
PDF 417kWORD 160k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych</Commission>

Sprawozdawczyni: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0472),

 uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 82 ust. 1, art. 84 i art. 87 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0267/2018),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0115/2019),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Poprawka  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego należy do kompetencji państw członkowskich. Jest to zarazem wspólne zadanie dla instytucji UE, właściwych agencji unijnych oraz państw członkowskich, na rzecz którego powinny one razem podejmować wysiłki. Komisja, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski wyznaczyli wspólne priorytety na lata 2015–2020, które zostały określone w Europejskiej agendzie bezpieczeństwa z kwietnia 2015 r.10 Priorytety te zostały następnie potwierdzone przez Radę w odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego z czerwca 2015 r.11 i przez Parlament Europejski w rezolucji z lipca 2015 r.12 Ta wspólna strategia miała na celu określenie ram strategicznych prac w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego na poziomie unijnym, oraz określała główne priorytety działań służących zapewnieniu skutecznego reagowania Unii na zagrożenia bezpieczeństwa na lata 2015–2020, którymi są walka z terroryzmem, zapobieganie radykalizacji postaw, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i zwalczanie cyberprzestępczości.

(1) Bezpieczeństwo narodowe należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich, jednak zapewnienie tego bezpieczeństwa wymaga współpracy i koordynacji na szczeblu Unii. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest wspólnym przedsięwzięciem wymagającym współpracy instytucji UE, właściwych agencji unijnych oraz państw członkowskich, przy wsparciu ze strony sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.  Komisja, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski wyznaczyli wspólne priorytety na lata 2015–2020, które zostały określone w Europejskiej agendzie bezpieczeństwa z kwietnia 2015 r.10 Priorytety te zostały następnie potwierdzone przez Radę w odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego z czerwca 2015 r.11 i przez Parlament Europejski w rezolucji z lipca 2015 r.12 Powyższe priorytety to: walka z terroryzmem i zapobieganie mu, zapobieganie radykalizacji postaw, w tym radykalizacji przez internet, zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi, nietolerancji i dyskryminacji, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i zwalczanie cyberprzestępczości.

__________________

__________________

10 COM(2015) 185 final z 28 kwietnia 2015.

10 COM(2015) 185 final z 28 kwietnia 2015.

11 Konkluzje Rady z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej na lata 2015–2020.

11 Konkluzje Rady z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej na lata 2015–2020.

12 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa (2015/2697(RSP)).

12 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa (2015/2697(RSP)).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W deklaracji rzymskiej podpisanej dnia 25 września 2017 r. przywódcy 27 państw członkowskich potwierdzili swoje zaangażowanie w tworzenie bezpiecznej i pewnej Unii, w której wszyscy obywatele czują się bezpiecznie i mogą się swobodnie przemieszczać, w której granice zewnętrzne są chronione, która prowadzi efektywną, odpowiedzialną i zrównoważoną politykę migracyjną, z poszanowaniem norm międzynarodowych oraz Unii, która jest zdecydowana zwalczać terroryzm i przestępczość zorganizowaną.

(2) W deklaracji rzymskiej podpisanej dnia 25 marca 2017 r. przywódcy 27 państw członkowskich, Rada Europejska, Parlament Europejski i Komisja Europejska potwierdzili swoje zaangażowanie w tworzenie bezpiecznej i pewnej Unii, w której wszyscy obywatele czują się bezpiecznie i mogą się swobodnie przemieszczać, w której granice zewnętrzne są chronione, która prowadzi efektywną, odpowiedzialną i zrównoważoną politykę migracyjną, z poszanowaniem norm międzynarodowych oraz Unii, która jest zdecydowana zwalczać terroryzm i przestępczość zorganizowaną.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Aby osiągnąć ten cel, należy podjąć działania na poziomie Unii w celu ochrony ludności i dóbr przed zagrożeniami, które stają się coraz bardziej ponadnarodowe, oraz w celu wsparcia pracy właściwych organów państw członkowskich. Terroryzm, poważna i zorganizowana przestępczość, przestępczość mobilna, handel narkotykami, korupcja, cyberprzestępczość, handel ludźmi i bronią, między innymi, nadal zagrażają bezpieczeństwu wewnętrznemu Unii.

(5) Aby osiągnąć ten cel, należy podjąć działania na szczeblu Unii w celu ochrony ludności, przestrzeni publicznej oraz infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami, które nabierają coraz bardziej ponadnarodowego wymiaru, oraz w celu wsparcia pracy właściwych organów państw członkowskich. Terroryzm, poważna i zorganizowana przestępczość, przestępczość mobilna, handel bronią i narkotykami, korupcja, pranie pieniędzy, cyberprzestępczość, wykorzystywanie seksualne, w tym wykorzystywanie seksualne dzieci, zagrożenia hybrydowe, a także zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe i inne zjawiska nadal zagrażają bezpieczeństwu wewnętrznemu i rynkowi wewnętrznemu Unii.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 5 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Fundusz powinien zapewniać wsparcie finansowe w związku z nowymi wyzwaniami wynikającymi ze znacznego wzrostu skali niektórych rodzajów przestępstw, takich jak oszustwa związane z płatnościami, wykorzystywanie seksualne dzieci czy handel bronią, popełnianych w internecie (tzw. przestępczość wykorzystująca cyberprzestrzeń). .

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 6</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Finansowanie z budżetu Unii należy skoncentrować na działaniach, w których interwencja Unii może przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniami podejmowanymi samodzielnie przez państwa członkowskie. Zgodnie z art. 84 i art. 87 ust. 2 TFUE finansowanie to powinno wspierać środki promujące i wspomagające działanie państw członkowskich w dziedzinie zapobiegania przestępczościwspółpracy policyjnej z udziałem wszystkich właściwych organów państw członkowskich dotyczące w szczególności wymiany informacji, ściślejszej współpracy operacyjnej oraz środki wspierające wysiłki na rzecz wzmacniania zdolności do zwalczania i zapobiegania przestępczości. Fundusz nie powinien służyć wspieraniu kosztów operacyjnych ani działań związanych z podstawowymi funkcjami państw członkowskich dotyczącymi utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego i krajowego, o których mowa w art. 72 TFUE.

(6) Finansowanie z budżetu Unii należy skoncentrować na działaniach, w których interwencja Unii może przynieść wartość dodaną w porównaniu z działaniami podejmowanymi samodzielnie przez państwa członkowskie. Zgodnie z art. 84 i art. 87 ust. 2 TFUE finansowanie to powinno wspierać środki promujące i wspomagające działanie państw członkowskich w dziedzinie zapobiegania przestępczości, wspólnych szkoleń oraz współpracy policyjnej i sądowej z udziałem wszystkich właściwych organów państw członkowskich i agencji unijnych dotyczące w szczególności wymiany informacji, ściślejszej współpracy operacyjnej oraz środki wspierające wysiłki na rzecz wzmacniania zdolności do zwalczania i zapobiegania przestępczości. Fundusz nie powinien służyć wspieraniu kosztów operacyjnych ani działań związanych z podstawowymi funkcjami państw członkowskich dotyczącymi utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego i krajowego, o których mowa w art. 72 TFUE.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 7</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) W celu zachowania dorobku Schengen oraz wzmocnienia jego funkcjonowania państwa członkowskie zostały zobowiązane od dnia 6 kwietnia 2017 r. do przeprowadzania, z wykorzystaniem odpowiednich baz danych, systematycznych kontroli obywateli UE przekraczających zewnętrzne granice UE. Ponadto Komisja wydała zalecenie dla państw członkowskich, by usprawniły kontrole policyjne i współpracę transgraniczną. Fundamentalnymi zasadami działań Unii oraz państw członkowskich na rzecz stworzenia rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa powinny być: solidarność między państwami członkowskimi, jasny podział obowiązków, poszanowanie podstawowych praw i wolności oraz zasady praworządności, a także stałe uwzględnianie perspektywy ogólnoświatowej i niezbędna spójność z zewnętrznym wymiarem bezpieczeństwa.

(7) W celu zachowania dorobku Schengen i całej przestrzeni rynku wewnętrznego Unii oraz wzmocnienia jego funkcjonowania państwa członkowskie zostały zobowiązane od dnia 6 kwietnia 2017 r. do przeprowadzania, z wykorzystaniem odpowiednich baz danych, systematycznych kontroli obywateli UE przekraczających zewnętrzne granice UE. Ponadto Komisja wydała zalecenie dla państw członkowskich, by usprawniły kontrole policyjne i współpracę transgraniczną. Fundamentalnymi zasadami działań Unii oraz państw członkowskich na rzecz stworzenia rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa powinny być: solidarność między państwami członkowskimi, jasny podział obowiązków, poszanowanie podstawowych praw i wolności oraz zasady praworządności, a także stałe uwzględnianie perspektywy ogólnoświatowej i niezbędna spójność z zewnętrznym wymiarem bezpieczeństwa.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 9</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Finansowanie z Funduszu należy realizować w pełnym poszanowaniu praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej raz międzynarodowych zobowiązań Unii w zakresie praw podstawowych.

(9) Finansowanie z Funduszu należy realizować w pełnym poszanowaniu wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej raz międzynarodowych zobowiązań Unii w zakresie praw człowieka. Celem niniejszego rozporządzenia jest w szczególności zapewnienie pełnego poszanowania praw podstawowych, takich jak prawo do godności ludzkiej, prawo do życia, zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, prawo do ochrony danych osobowych, prawa dziecka oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego. Rozporządzenie ma też na celu wspieranie stosowania zasady niedyskryminacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 10 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Zwiększenie świadomości personelu organów ścigania w zakresie problemów związanych z wszelkimi formami rasizmu, w tym z antysemityzmem i antycygańskością, stanowi kluczowy czynnik skutecznego zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego. Szkolenia służące takiemu zwiększeniu świadomości podmiotów odpowiedzialnych za ściganie przestępstw i środki w zakresie kształcenia muszą zatem zostać objęte zakresem Funduszu, aby zwiększyć jego zdolność do budowania zaufania na szczeblu lokalnym.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 11</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Zgodnie ze wspólnymi priorytetami określonymi na poziomie unijnym w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii z Funduszu udzielane będzie wsparcie służące zwalczaniu głównych zagrożeń bezpieczeństwa, w szczególności walce z terroryzmem, radykalizacją postaw, poważną i zorganizowaną przestępczością oraz cyberprzestępczością, a ponadto udzielaniu pomocy i ochrony ofiarom przestępstw. Dzięki ustanowieniu Funduszu Unia i jej państwa członkowskie, których celem jest stworzenie rzeczywistej unii bezpieczeństwa, będą dobrze przygotowane do radzenia sobie ze zmiennymi i wciąż to nowymi zagrożeniami. Cel ten należy realizować poprzez udzielanie pomocy finansowej wspierającej lepszą wymianę informacji, pogłębienie współpracy operacyjnej oraz wzmocnienie krajowych i wspólnych zdolności.

(11) Zgodnie ze wspólnymi priorytetami określonymi na poziomie unijnym w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii z Funduszu udzielane będzie wsparcie służące zwalczaniu głównych zagrożeń bezpieczeństwa, w szczególności zapobieganie terroryzmowi i brutalnemu ekstremizmowi, w tym radykalizacji postaw, nietolerancji i dyskryminacji, poważnej i zorganizowanej przestępczości oraz cyberprzestępczości oraz walce z tymi zjawiskami, a także udzielaniu pomocy i ochrony ofiarom przestępstw i ochronie infrastruktury krytycznej. Dzięki ustanowieniu Funduszu Unia i jej państwa członkowskie będą dobrze przygotowane do radzenia sobie ze zmiennymi i nowymi zagrożeniami, takimi jak nielegalny handel, w tym przez internet, zagrożenia hybrydowe oraz zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe, w celu stworzenia rzeczywistej unii bezpieczeństwa. Cel ten należy realizować poprzez udzielanie pomocy finansowej wspierającej lepszą wymianę informacji, pogłębienie współpracy operacyjnej oraz wzmocnienie krajowych i wspólnych zdolności.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 12</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) W ogólnych ramach Funduszu pomoc finansowa udzielona z Funduszu powinna wspierać w szczególności współpracę policyjną i wymiaru sprawiedliwości oraz zapobieganie poważnej i zorganizowanej przestępczości, nielegalnemu handlowi bronią, korupcji, praniu pieniędzy, nielegalnemu obrotowi środkami odurzającymi, przestępstwom przeciwko środowisku, a także wymianę i dostęp do informacji na temat terroryzmu, handlu ludźmi, wykorzystywania nieregularnej imigracji, przemocy seksualnej wobec dzieci, dystrybucji materiałów przedstawiających znęcanie się nad dziećmi i pornografii dziecięcej oraz cyberprzestępczości. Z Funduszu należy również wspierać ochronę ludności, przestrzeni publicznej i infrastruktury krytycznej przed zdarzeniami stanowiącymi zagrożenie bezpieczeństwa oraz wspierać skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa i sytuacjami kryzysowymi, w tym poprzez rozwijanie wspólnych polityk (strategii, cykli polityki, programów i planów działania), prawodawstwa i praktycznej współpracy.

(12) W ogólnych ramach Funduszu pomoc finansowa udzielona z Funduszu powinna wspierać w szczególności wymianę informacji i dostęp nich, a także współpracę policyjną i wymiaru sprawiedliwości oraz zapobieganie poważnej i zorganizowanej przestępczości, nielegalnemu handlowi bronią, korupcji, praniu pieniędzy, nielegalnemu obrotowi środkami odurzającymi, przestępstwom przeciwko środowisku, terroryzmowi, handlowi ludźmi, wykorzystywaniu uchodźców i migrantów o nieuregulowanym statusie, drastycznemu wyzyskowi w pracy, przemocy seksualnej i wykorzystywaniu seksualnemu, w tym wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i kobiet, dystrybucji materiałów przedstawiających znęcanie się nad dziećmi oraz cyberprzestępczości. Z Funduszu należy również wspierać ochronę ludności, przestrzeni publicznej i infrastruktury krytycznej przed zdarzeniami stanowiącymi zagrożenie bezpieczeństwa oraz wspierać skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa i sytuacjami kryzysowymi, w tym poprzez wspólne szkolenia, rozwijanie wspólnych polityk (strategii, cykli polityki, programów i planów działania), prawodawstwa i praktycznej współpracy.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 12 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Fundusz powinien również wspierać ograny ścigania bez względu na ich strukturę organizacyjną na mocy prawa krajowego. Z tego względu działania związane z siłami zbrojnymi, którym powierzono zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, również powinny kwalifikować się do wsparcia z Funduszu, w zakresie, w jakim takie działania przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych Funduszu. W sytuacjach nadzwyczajnych oraz w celu przeciwdziałania i zapobiegania poważnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego, w tym w następstwie ataku terrorystycznego, działania sił zbrojnych na terytorium państwa członkowskiego powinny kwalifikować się do wsparcia z Funduszu. Działania na rzecz utrzymania pokoju lub obrony podejmowane poza terytorium państwa członkowskiego nie powinny kwalifikować się do otrzymania pomocy z Funduszu w żadnych okolicznościach.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 14</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Istnieje potrzeba maksymalizacji skutków finansowania ze środków Unii poprzez uruchamianie, łączenie i wykorzystywanie publicznych i prywatnych zasobów finansowych. Fundusz powinien propagować oraz wspierać aktywny i konkretny udział oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych, jak również podmiotów sektora przemysłowego, w rozwijaniu i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa, w tym, w stosownych przypadkach, przy zaangażowaniu innych zainteresowanych podmiotów, agencji unijnych i innych organów Unii, państw trzecich, a także organizacji międzynarodowych w odniesieniu do celu Funduszu.

(14) Istnieje potrzeba maksymalizacji skutków finansowania ze środków Unii poprzez uruchamianie, łączenie i wykorzystywanie publicznych i prywatnych zasobów finansowych. Fundusz powinien propagować oraz wspierać aktywny i konkretny udział oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych, jak również podmiotów europejskiego sektora przemysłowego, w rozwijaniu i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa, w szczególności cyberbezpieczeństwa, w tym, w stosownych przypadkach, przy zaangażowaniu innych zainteresowanych podmiotów, agencji unijnych i innych organów Unii, a także organizacji międzynarodowych w odniesieniu do celu Funduszu. Należy jednak zapewnić, aby wsparcie z Funduszu nie było wykorzystywane do powierzania zadań ustawowych lub publicznych podmiotom prywatnym.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 16</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Aby zapewnić znaczący udział Funduszu w osiągnięciu wyższego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w całej Unii i stworzeniu rzeczywistej unii bezpieczeństwa, finansowanie z Funduszu powinno wnosić do działania państw członkowskich jak największą wartość dodaną.

(16) Aby zapewnić znaczący udział Funduszu w osiągnięciu wyższego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w całej Unii i stworzeniu rzeczywistej unii bezpieczeństwa, finansowanie z Funduszu powinno wnosić do działania państw członkowskich jak największą europejska wartość dodaną.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 18</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Aby przyczynić się do osiągnięcia celów Funduszu, państwa członkowskie powinny zapewnić dostosowanie priorytetów zawartych w ich programach do szczególnych celów Funduszu, zgodność wskazanych priorytetów ze środkami wykonawczymi, zgodnie z załącznikiem II oraz przydział zasobów pomiędzy celami, który zagwarantuje realizację ogólnego celu polityki.

(18) Aby przyczynić się do osiągnięcia celów Funduszu, państwa członkowskie powinny zapewnić, aby priorytety zawarte w ich programach przyczyniały się do osiągnięcia celów szczegółowych Funduszu, by wskazane priorytety zachowywały zgodność ze środkami wykonawczymi, zgodnie z załącznikiem II oraz by przydział zasobów pomiędzy celami był proporcjonalny do wyzwań i potrzeb oraz umożliwiał realizację ogólnego celu polityki.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 20</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Fundusz powinien być zgodny z innymi programami finansowymi Unii w obszarze bezpieczeństwa oraz komplementarny względem nich. Należy dążyć do zapewnienia synergii w szczególności z Funduszem Azylu i Migracji, Funduszem Zintegrowanego Zarządzania Granicami składającego się z instrumentu na rzecz zarządzania granicami i wiz, utworzonego na podstawie rozporządzenia (UE) X oraz instrumentu dotyczącego sprzętu do kontroli celnej, utworzonego na podstawie rozporządzenia (UE) X, jak również z pozostałymi funduszami polityki spójności objętymi rozporządzeniem (UE) X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], z częścią dotyczącą badań nad bezpieczeństwem w ramach programu „Horyzont Europa”, utworzonego zgodnie z rozporządzeniem (UE) X, programem „Prawa i Wartości”, utworzonym zgodnie z rozporządzeniem X programem „Sprawiedliwość”, utworzonym zgodnie z rozporządzeniem UE X, programem „Cyfrowa Europa”, utworzonym zgodnie z rozporządzeniem UE X oraz programem InvestEU, utworzonym zgodnie z rozporządzeniem UE X. Synergii tych należy poszukiwać w szczególności w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury i przestrzeni publicznej, cyberbezpieczeństwa oraz zapobiegania radykalizacji postaw. Skuteczne mechanizmy koordynacji są niezbędne do maksymalnego zwiększenia skuteczności w osiąganiu celów politycznych wykorzystywania korzyści skali oraz aby unikać nakładania się działań.

(20) Fundusz powinien być zgodny z innymi programami finansowymi Unii w obszarze bezpieczeństwa oraz komplementarny względem nich. Należy dążyć do zapewnienia synergii w szczególności z Funduszem Azylu i Migracji, Funduszem Zintegrowanego Zarządzania Granicami składającego się z instrumentu na rzecz zarządzania granicami i wiz, utworzonego na podstawie rozporządzenia (UE) X oraz instrumentu dotyczącego sprzętu do kontroli celnej, utworzonego na podstawie rozporządzenia (UE) X, jak również z pozostałymi funduszami polityki spójności objętymi rozporządzeniem (UE) X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], z częścią dotyczącą badań nad bezpieczeństwem w ramach programu „Horyzont Europa”, utworzonego zgodnie z rozporządzeniem (UE) X, programem „Prawa i Wartości”, utworzonym zgodnie z rozporządzeniem X programem „Sprawiedliwość”, utworzonym zgodnie z rozporządzeniem UE X, programem „Cyfrowa Europa”, utworzonym zgodnie z rozporządzeniem UE X oraz programem InvestEU, utworzonym zgodnie z rozporządzeniem UE X. Synergii tych należy poszukiwać w szczególności w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury i przestrzeni publicznej, cyberbezpieczeństwa, ochrony ofiar oraz zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi, w tym radykalizacji postaw. Skuteczne mechanizmy koordynacji są niezbędne do maksymalnego zwiększenia skuteczności w osiąganiu celów politycznych wykorzystywania korzyści skali oraz aby unikać nakładania się działań.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 21</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Środki w państwach trzecich i dotyczące państw trzecich, objęte wsparciem w ramach Funduszu, należy wdrażać przy zapewnieniu pełnej synergii i spójności z innymi działaniami realizowanymi poza Unią, wspieranymi za pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, oraz te działania uzupełniać. Podczas realizacji takich działań będzie się w szczególności dążyć do pełnej spójności z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu. Jeśli chodzi o wymiar zewnętrzny, Fundusz powinien przyczyniać się do pogłębienia współpracy z państwami trzecimi w obszarach stanowiących przedmiot zainteresowania unijnej polityki w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, takich jak walka z terroryzmem i radykalizacją postaw, współpraca z organami egzekwowania prawa państw trzecich w zakresie zwalczania terroryzmu (w tym delegowania i wspólne zespoły śledcze), poważną i zorganizowaną przestępczością oraz korupcją, handlem ludźmi i przemytem migrantów o nieuregulowanym statusie.

(21) Środki w państwach trzecich i dotyczące państw trzecich, objęte wsparciem w ramach Funduszu, należy wdrażać przy zapewnieniu pełnej synergii i spójności z innymi działaniami realizowanymi poza Unią, wspieranymi za pośrednictwem unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, oraz te działania uzupełniać. Podczas realizacji takich działań będzie się w szczególności dążyć do pełnej spójności z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych, unijnej polityki zagranicznej i polityki pomocy rozwojowej wobec danego państwa lub regionu. Jeśli chodzi o wymiar zewnętrzny, Fundusz powinien przyczyniać się do pogłębienia współpracy z państwami trzecimi w obszarach stanowiących przedmiot zainteresowania unijnej polityki w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, takich jak walka z terroryzmem i radykalizacją postaw, współpraca z organami egzekwowania prawa państw trzecich w zakresie zwalczania terroryzmu (w tym delegowania i wspólne zespoły śledcze), handlu, w szczególności bronią, narkotykami, zagrożonymi gatunkami i dobrami kultury, poważnej i zorganizowanej przestępczości oraz korupcji, handlu ludźmi i przemytu migrantów o nieuregulowanym statusie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 23 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr X1a Unia powinna przyjąć środki w celu ochrony swojego budżetu w przypadku stwierdzenia uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwie członkowskim. Rozporządzenie (UE) nr X powinno mieć zastosowanie do tego Funduszu.

 

________________

 

1a Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (COM(2018)0324).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 24</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Ustanawiając Fundusz, należy uwzględnić konieczność zwiększenia elastyczności i konieczność uproszczeń, a zarazem spełnić wymogi związane z przewidywalnością oraz zapewnić sprawiedliwy i przejrzysty podział zasobów, aby zrealizować cele określone w niniejszym rozporządzeniu.

(24) Ustanawiając Fundusz, należy uwzględnić konieczność zwiększenia elastyczności i konieczność uproszczeń, a zarazem spełnić wymogi związane z przewidywalnością oraz zapewnić sprawiedliwy i przejrzysty podział zasobów, aby zrealizować cele określone w niniejszym rozporządzeniu. Przy wdrażaniu Funduszu należy kierować się zasadami wydajności, skuteczności i jakości wydatków. Ponadto wdrażanie Funduszu powinno odbywać się w sposób najbardziej przyjazny dla użytkowników.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 26</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Te kwoty początkowe powinny posłużyć państwom członkowskim za podstawę podjęcia długofalowych inwestycji w obszarze bezpieczeństwa. Aby uwzględnić zmienność zagrożeń związanych z bezpieczeństwem lub zmiany względem sytuacji wyjściowej, należy przydzielić państwom członkowskim śródokresowo dodatkową kwotę na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych, zgodnie z kluczem podziału oraz uwzględnieniem stanu wdrożenia programu.

(26) Te kwoty początkowe powinny posłużyć państwom członkowskim za podstawę podjęcia długofalowych inwestycji w obszarze bezpieczeństwa. Aby uwzględnić zmienność zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym lub zmiany względem sytuacji wyjściowej, należy przydzielić państwom członkowskim śródokresowo dodatkową kwotę na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych, zgodnie z kluczem podziału oraz uwzględnieniem stanu wdrożenia programu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 26 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a) Przy rozdzielaniu środków dostępnych z Funduszu należy uwzględnić infrastrukturę krytyczną, którą państwa członkowskie powinny chronić.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 27</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Ze względu na stale ewoluujące wyzwania w obszarze bezpieczeństwa istnieje potrzeba dostosowania alokacji finansowania do zmiennych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem oraz jego ukierunkowania na kwestie priorytetowe mające najwyższą wartość dodaną dla Unii. Aby reagować na pilne potrzeby, zmiany polityczne i unijne priorytety oraz ukierunkowywać finansowanie na działania o wysokiej wartości dodanej dla Unii, część finansowania będzie za pomocą instrumentu tematycznego okresowo przydzielana na potrzeby realizowania działań szczególnych, działań unijnych i na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych.

(27) Ze względu na stale ewoluujące wyzwania w obszarze bezpieczeństwa istnieje potrzeba dostosowania alokacji finansowania do zmiennych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym oraz jego ukierunkowania na kwestie priorytetowe mające najwyższą wartość dodaną dla Unii. Aby reagować na pilne potrzeby, zmiany polityczne i unijne priorytety oraz ukierunkowywać finansowanie na działania o wysokiej wartości dodanej dla Unii, część finansowania będzie za pomocą instrumentu tematycznego okresowo przydzielana na potrzeby realizowania działań szczególnych, działań unijnych i na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 28</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Należy zachęcać państwa członkowskie do wykorzystywania części środków przyznanych na ich program do finansowania działań wymienionych w załączniku IV, które w większym stopniu korzystają z wkładu Unii.

(28) Należy zachęcać państwa członkowskie do wykorzystywania części środków przyznanych na ich program do finansowania działań wymienionych w załączniku IV, które w większym stopniu korzystają z wkładu Unii głównie z uwagi na ich znaczną europejską wartość dodaną lub priorytetowy charakter dla Unii.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 31</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Aby dopełnić wdrażanie celu polityki na poziomie krajowym za pomocą programów państw członkowskich, Fundusz powinien również wspierać działania na poziomie unijnym. Takie działania powinny służyć ogólnym celom strategicznym mieszczącym się w zakresie interwencji Funduszu w odniesieniu do analizy polityki i innowacji, ponadnarodowego wzajemnego uczenia się oraz partnerstw i testowania nowych inicjatyw i działań w całej Unii.

(31) Aby dopełnić wdrażanie celu polityki na poziomie krajowym za pomocą programów państw członkowskich, Fundusz powinien również wspierać działania na poziomie unijnym. Takie działania powinny służyć ogólnym celom strategicznym mieszczącym się w zakresie interwencji Funduszu w odniesieniu do analizy polityki i innowacji, ponadnarodowego wzajemnego uczenia się oraz partnerstw i testowania nowych inicjatyw i działań w całej Unii lub w niektórych państwach członkowskich. W związku z tym, aby zapewnić niezbędna wymianę informacji w celu zwiększenia skuteczności walki z terroryzmem oraz poważną i zorganizowaną przestępczością, a także przyczynienia się do lepszego zrozumienia transgranicznego charakteru tych zjawisk, należy zachęcać służby wywiadowcze państw członkowskich do współpracy. Fundusz powinien wspierać wysiłki państw członkowskich na rzecz wymiany najlepszych praktyk i promowania wspólnych szkoleń, aby przyczynić się do rozwoju kultury współpracy i wzajemnego zaufania między służbami wywiadowczymi, a także miedzy służbami wywiadowczymi i Europolem.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 33 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a) W świetle ponadnarodowego charakteru działań Unii i z myślą o wspieraniu skoordynowanego działania na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w Unii, agencje zdecentralizowane także powinny kwalifikować się jako beneficjenci działań Unii, w tym dotacji. Aby zagwarantować europejską wartość dodaną, takie wsparcie powinno być zgodne z priorytetami i inicjatywami określonymi przez instytucje UE na szczeblu unijnym.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 37</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) Do celów wdrażania działań podlegających zarządzaniu dzielonemu Fundusz powinien stanowić część spójnych ram, na które składają się niniejsze rozporządzenie finansowe i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr X18.

(37) Do celów wdrażania działań podlegających zarządzaniu dzielonemu Fundusz powinien stanowić część spójnych ram, na które składają się niniejsze rozporządzenie finansowe i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]18. W przypadku sprzecznych przepisów rozporządzenie (UE) nr X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] powinno być nadrzędne względem niniejszego rozporządzenia.

__________________

__________________

18 Pełne odniesienie

18 Pełne odniesienie

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 38</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) Rozporządzenie (UE) nr X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] ustanawia ramy działania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) oraz Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW) stanowiącego część Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (FZZG) i określa, w szczególności przepisy dotyczące programowania, monitorowania i oceny, zarządzania i kontroli w odniesieniu do funduszy UE wdrażanych według metody zarządzania dzielonego. Ponadto w niniejszym rozporządzeniu należy określić cele Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ustanowić specjalne przepisy dotyczące działań, które mogą być finansowane ze środków niniejszego Funduszu.

(38) Rozporządzenie (UE) nr X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] ustanawia ramy działania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) oraz Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW) stanowiącego część Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (FZZG) i określa, w szczególności przepisy dotyczące programowania, monitorowania i oceny, zarządzania i kontroli w odniesieniu do funduszy UE wdrażanych według metody zarządzania dzielonego. Ponadto w niniejszym rozporządzeniu należy określić cele Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ustanowić specjalne przepisy dotyczące działań, które mogą być finansowane ze środków niniejszego Funduszu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 38 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a) W celu zapewnienia, aby Fundusz służył wspieraniu działań dotyczących wszystkich celów szczegółowych Funduszu oraz aby przydział środków na te cele był proporcjonalny do wyzwań i potrzeb, tak aby możliwe było osiągnięcie tych celów, należy określić minimalny odsetek środków z Funduszu przydzielanych na poszczególne cele szczegółowe, zarówno w odniesieniu do programów krajowych, jak i instrumentu tematycznego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 40</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40) Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201319, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9520, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9621 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193922 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne przestępstwo, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne nielegalne działania naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137123. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.

(40) Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201319, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9520, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9621 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193922 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych lub karnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne przestępstwo, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne nielegalne działania naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137123. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa. Państwa członkowskie powinny w pełni współpracować i zapewniać wszelką niezbędną pomoc instytucjom, agencjom i organom Unii z myślą o ochronie jej interesów finansowych. Wyniki dochodzeń dotyczących nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w odniesieniu do Funduszu należy udostępniać Parlamentowi Europejskiemu.

__________________

__________________

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

20 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

20 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

21 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

22 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

22 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 43</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43) Zgodnie z art. 349 TFUE i z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE”25 zatwierdzonym przez Radę w konkluzjach z dnia 12 kwietnia 2018 r. odnośne państwa członkowskie powinny zapewnić w swoich programach środki mające zaradzić szczególnym wyzwaniom, z jakimi zmagają się regiony najbardziej oddalone. Fundusz wspiera te państwa członkowskie odpowiednimi zasobami, aby w razie potrzeby udzielać tym regionom pomocy.

skreśla się

__________________

 

25 COM (2017) 623 final.

 

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 44</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44) Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.26 zachodzi potrzeba oceny niniejszego Funduszu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania Funduszu w terenie. Aby zmierzyć osiągnięcia Funduszu, należy ustanowić wskaźniki i powiązane cele końcowe w odniesieniu do każdego celu szczegółowego Funduszu.

(44) Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.26 zachodzi potrzeba oceny niniejszego Funduszu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania Funduszu w terenie. Aby zmierzyć osiągnięcia Funduszu, należy ustanowić wskaźniki i powiązane cele końcowe w odniesieniu do każdego celu szczegółowego Funduszu. Wskaźniki te powinny obejmować wskaźniki jakościowe i ilościowe.

__________________

__________________

26 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14.

26 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 45</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45) Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy Fundusz przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu końcowego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgać 25 %. Podczas przygotowania i wdrażania Funduszu zostaną określone odpowiednie działania, które zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście procesów oceny i przeglądów.

(45) Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy Fundusz przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgać 25 % w WRF na lata 2021–2027, oraz celu rocznego na poziomie 30 % jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 46</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46) Za pomocą tych wskaźników oraz sprawozdawczości finansowej Komisja i państwa członkowskie powinny monitorować wdrażanie Funduszu zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia (UE) nr X [CPR] oraz niniejszym rozporządzeniem.

(46) Za pomocą tych wskaźników oraz sprawozdawczości finansowej Komisja i państwa członkowskie powinny monitorować wdrażanie Funduszu zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia (UE) nr X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] oraz niniejszym rozporządzeniem. Aby odpowiednio wypełniać swoją rolę nadzorczą, Komisja powinna być w stanie określić kwoty faktycznie wydane z Funduszu w danym roku. Składając Komisji roczne sprawozdania finansowe dotyczące programów krajowych, państwa członkowskie powinny zatem dokonać rozróżnienia między środkami odzyskanymi, płatnościami zaliczkowymi na rzecz beneficjentów końcowych oraz zwrotami faktycznie poniesionych wydatków. Aby ułatwić kontrolę i monitorowanie wdrażania Funduszu, Komisja powinna uwzględniać te kwoty w rocznym sprawozdaniu z wdrażania Funduszu. Raz w roku Komisja powinna przedkładać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie streszczenie przyjętych rocznych sprawozdań z realizacji celów. Na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja udostępnia im pełny tekst rocznych sprawozdań z realizacji celów.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 47</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47) W celu uzupełnienia i zmiany innych niż istotne elementy niniejszego rozporządzenia Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do wykazu działań kwalifikujących się do objęcia wyższą stopą dofinansowania określonych w załączniku IV oraz wsparcia operacyjnego oraz w celu dalszego kształtowania ram monitorowania i oceny. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

(47) W celu uzupełnienia i zmiany innych niż istotne elementy niniejszego rozporządzenia Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do programów prac dla instrumentu tematycznego, wykazu działań kwalifikujących się do objęcia wyższą stopą dofinansowania określonych w załączniku IV oraz wsparcia operacyjnego oraz w celu dalszego kształtowania ram monitorowania i oceny. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 48</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję27. W odniesieniu do aktów wykonawczych nakładających wspólne obowiązki na państwa członkowskie, w szczególności w zakresie przekazywania Komisji informacji, należy stosować procedurę sprawdzającą, zaś w odniesieniu do przyjmowania aktów wykonawczych dotyczących wskazywania sposobów przekazywania Komisji informacji w ramach programowania i sprawozdawczości, należy stosować procedurę doradczą, ze względu na ich czysto techniczny charakter.

(48) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję27. W odniesieniu do przyjmowania aktów wykonawczych dotyczących wskazywania sposobów przekazywania Komisji informacji w ramach programowania i sprawozdawczości należy stosować procedurę doradczą, ze względu na ich czysto techniczny charakter.

__________________

__________________

27 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

27 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego („Fundusz”).

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego („Fundusz”) na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Określa ono cele Funduszu, budżet na lata 2021–2027, formy finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.

2. Niniejsze rozporządzenie określa:

 

a)  cele Funduszu;

 

b)  cele szczegółowe Funduszu i środki służące ich realizacji;

 

c)  budżet na lata 2021–2027;

 

d)  formy finansowania unijnego oraz zasady przyznawania takiego finansowania.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>37</NumAm><DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – litera d</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) „cyberprzestępczość” oznacza przestępczość związaną z cyberprzestrzenią, to jest czyny przestępcze, które mogą być popełnione przy użyciu urządzeń i systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), gdzie urządzenia i systemy ICT służą jako narzędzia do popełnienia przestępstwa lub stanowią główny cel przestępstwa; oraz przestępczość wykorzystującą cyberprzestrzeń, tj. typową przestępczość, taka jak wykorzystywanie seksualne dzieci, rozpowszechnianą przy użyciu komputerów, sieci komputerowych lub innych form ICT;

d) „cyberprzestępczość” oznacza przestępczość związaną z cyberprzestrzenią, to jest czyny przestępcze, które mogą być popełnione przy użyciu urządzeń i systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), gdzie urządzenia i systemy ICT służą jako narzędzia do popełnienia przestępstwa lub stanowią główny cel przestępstwa; oraz przestępczość wykorzystującą cyberprzestrzeń, tj. typową przestępczość rozpowszechnianą przy użyciu komputerów, sieci komputerowych lub innych form ICT;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – litera f</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) „cykl polityki UE” odnosi się do wielodyscyplinarnej inicjatywy opartej na informacjach wywiadowczych, służącej do zwalczania największych zagrożeń dla Unii związanych z poważną i zorganizowaną przestępczością poprzez zachęcanie do współpracy między państwami członkowskimi, instytucjami Unii, agencjami oraz, w razie potrzeby, państwami trzecimi i organizacjami;

f) „cykl polityki UE” odnosi się do wielodyscyplinarnej inicjatywy opartej na informacjach wywiadowczych, służącej do zwalczania największych zagrożeń dla Unii związanych z poważną i zorganizowaną przestępczością poprzez zachęcanie do współpracy między państwami członkowskimi, instytucjami Unii, agencjami Unii działającymi w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz, w razie potrzeby, państwami trzecimi i określonymi organizacjami międzynarodowymi;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – litera g</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) „wymiana i dostęp do informacji” oznacza bezpieczne gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analizę i wymianę informacji mających znaczenie dla organów, o których mowa w art. 87 TFUE, jak również dla Europolu w odniesieniu do zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, dochodzenia oraz ścigania, w szczególności transgranicznej przestępczości zorganizowanej;

g) „wymiana i dostęp do informacji” oznacza bezpieczne gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analizę i wymianę informacji mających znaczenie dla organów, o których mowa w art. 87 TFUE, jak również dla Europolu, Eurojustu i Prokuratury Europejskiej w odniesieniu do zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, dochodzenia oraz ścigania, w szczególności terroryzmu i cyberprzestępczości, a także transgranicznej przestępczości poważnej i zorganizowanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi dotyczącymi ochrony danych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – litera h</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) „współpraca wymiarów sprawiedliwości” oznacza współpracę wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych;

skreśla się

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – litera i</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) „LETS” oznacza europejski system szkoleń w zakresie egzekwowania prawa ustanowiony w celu zapewnienia funkcjonariuszom organów ścigania wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do skutecznego zapobiegania przestępczości transgranicznej i jej zwalczania poprzez efektywną współpracę z innymi funkcjonariuszami w UE, zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu szkoleń w zakresie egzekwowania prawa31, i o którym dalej mowa w rozporządzeniu w sprawie CEPOL-u32;

i) „LETS” oznacza europejski system szkoleń w zakresie egzekwowania prawa ustanowiony w celu zapewnienia funkcjonariuszom organów ścigania wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do skutecznego zapobiegania zorganizowanej i poważnej przestępczości transgranicznej i terroryzmowi oraz ich zwalczania poprzez efektywną współpracę z innymi funkcjonariuszami w UE, zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu szkoleń w zakresie egzekwowania prawa31, i o którym dalej mowa w rozporządzeniu w sprawie CEPOL-u32;

__________________

__________________

31 COM(2013) 172 w sprawie ustanowienia europejskiego systemu szkoleń w zakresie egzekwowania prawa (LETS).

31 COM(2013) 172 w sprawie ustanowienia europejskiego systemu szkoleń w zakresie egzekwowania prawa (LETS).

32 Rozporządzenie (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL).

32 Rozporządzenie (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – litera k</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) „środki gotowości” oznaczają każdy środek mający na celu zapobieganie zagrożeniom lub zmniejszanie zagrożeń związanych z możliwymi atakami terrorystycznymi lub innymi zdarzeniami związanymi z zagrożeniem bezpieczeństwa;

k) „środki gotowości” oznaczają szczególne środki mające na celu zapobieganie zagrożeniom lub zmniejszanie zagrożeń związanych z możliwymi atakami terrorystycznymi lub innymi zdarzeniami związanymi z zagrożeniem bezpieczeństwa;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Celem polityki Funduszu jest przyczynianie się do zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii, w szczególności poprzez walkę z terroryzmemradykalizacją postaw, poważnązorganizowaną przestępczością oraz cyberprzestępczością, a ponadto poprzez wspieranie i ochronę ofiar przestępstw.

1. Celem polityki Funduszu jest przyczynianie się do zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii, miedzy innymi w drodze bliższej współpracy, w szczególności poprzez zapobieganie terroryzmowibrutalnemu ekstremizmowi, w tym radykalizacji postaw, poważnejzorganizowanej przestępczości, cyberprzestępczości, a także zwalczanie tych zjawisk, również poprzez wspieranie i ochronę ofiar przestępstw. Fundusz powinien także służyć wspieraniu gotowości na wypadek zdarzeń dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa oraz zarządzania nimi.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zwiększenia wymiany informacji pomiędzy unijnymi organami egzekwowania prawa, pozostałymi właściwymi organami i innymi zainteresowanymi organami Unii oraz wewnątrz tych organów, jak również z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi;

a) usprawnienia i ułatwienia wymiany istotnych i dokładnych informacji pomiędzy organami egzekwowania prawa i organami sądowymi państw członkowskich, pozostałymi właściwymi organami państw członkowskich i innymi zainteresowanymi organami Unii, w szczególności Europolem i Eurojustem, oraz, w stosownych przypadkach, z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zintensyfikowania wspólnych operacji transgranicznych unijnych organów egzekwowania prawa i pozostałych właściwych organów w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości o charakterze transgranicznym; oraz

b) poprawy i zintensyfikowania koordynacji i współpracy, w tym istotnych wspólnych operacji organów egzekwowania prawa państw członkowskich, a także wewnątrz tych organów, i innych właściwych organów w zakresie terroryzmu oraz poważnej i zorganizowanej przestępczości o charakterze transgranicznym;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wspierania wysiłków na rzecz wzmocnienia zdolności w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości, w tym terroryzmu, w szczególności poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy organami publicznymi, społeczeństwem obywatelskim i partnerami prywatnymi w państwach członkowskich.

c) wspierania niezbędnego umocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości, z uwzględnieniem terroryzmu, cyberprzestępczości i brutalnego ekstremizmu, w tym radykalizacji postaw, w szczególności poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy organami publicznymi, właściwymi agencjami unijnymi, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami prywatnymi w państwach członkowskich i między nimi, oraz cywilne zarządzanie kryzysowe w następstwie zdarzeń związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) stworzenia wspólnej kultury wywiadu poprzez wspieranie kontaktów i wzajemnego zaufania, zrozumienia i uczenia się, rozpowszechniania wiedzy fachowej i najlepszych praktyk między służbami wywiadowczymi państw członkowskich i z Europolem, w szczególności w ramach wspólnych szkoleń i wymiany ekspertów.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W ramach celów szczegółowych określonych w ust. 2 Fundusz jest wdrażany za pomocą środków wykonawczych wymienionych w załączniku II.

3. W ramach celów szczegółowych określonych w ust. 2 Fundusz jest wdrażany między innymi za pomocą środków wykonawczych wymienionych w art. 3a.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Finansowane działania realizuje się w pełnym poszanowaniu praw podstawowych i ludzkiej godności. W szczególności działania te muszą być zgodne z postanowieniami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, unijnym prawem w zakresie ochrony danych osobowych oraz europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W szczególności państwa członkowskie przy realizacji działań powinny, w miarę możliwości, zwrócić szczególną uwagę na pomoc osobom o szczególnych potrzebach i ochronę tych osób, w szczególności dzieci i małoletnich bez opieki.

4. Operacje finansowane z Funduszu należy realizować w pełnym poszanowaniu praw podstawowych i godności człowieka, a także wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), a w przypadku jasnych i udokumentowanych dowodów na to, że działania przyczyniają się do naruszenia takich praw należy przerwać operacje i odzyskać środki. W szczególności operacje te muszą być zgodne z postanowieniami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, unijnym prawem w zakresie ochrony danych osobowych oraz europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Należy zwrócić na to szczególną uwagę podczas realizacji operacji związanych z osobami o szczególnych potrzebach, w szczególności dziećmi i małoletnimi bez opieki.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>50</NumAm><DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Środki wykonawcze

 

1. Fundusz przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. a) poprzez koncentrację na następujących środkach wykonawczych:

 

a) zapewnienie jednolitego stosowania dorobku prawnego UE dotyczącego bezpieczeństwa, wspierającego wymianę istotnych informacji, w tym m.in. przez wykonywanie zaleceń wydanych w ramach zastosowania mechanizmów kontroli jakości i oceny, takich jak mechanizm oceny Schengen, oraz inne mechanizmy kontroli i oceny;

 

b) stworzenie, dostosowanie i utrzymywanie unijnych systemów informatycznych i sieci łączności związanych z bezpieczeństwem, w tym zapewnienie ich interoperacyjności, oraz rozwój odpowiednich narzędzi w celu eliminowania stwierdzonych luk;

 

c) zwiększenie aktywnego wykorzystywania unijnych narzędzi i systemów wymiany informacji oraz baz danych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, poprawa wzajemnych połączeń między krajowymi bazami danych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz ich połączenia z bazami danych Unii, a także zapewnienie, aby bazy te były zasilane danymi wysokiej jakości; oraz

 

d) wspieranie odpowiednich środków krajowych z myślą o osiągnięciu celów szczegółowych określonych w art. 3 ust. 2 lit. a).

 

2. Fundusz powinien przyczyniać się do realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. b) przez skoncentrowanie się na następujących środkach wykonawczych:

 

a) zwiększenie liczby operacji związanych z egzekwowaniem prawa między państwami członkowskimi, w tym w stosownych przypadkach z innymi właściwymi podmiotami, w szczególności ułatwienie i usprawnienie korzystania ze wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych, wspólnych patroli, pościgów transgranicznych, niejawnego nadzoru i innych mechanizmów współpracy operacyjnej w kontekście cyklu polityki UE (EMPACT), ze szczególnym naciskiem na operacje transgraniczne;

 

b) zwiększenie koordynacji i współpracy organów egzekwowania prawa i innych właściwych organów w poszczególnych państwach członkowskich i między państwami członkowskimi, a także z innymi właściwymi podmiotami, na przykład za pośrednictwem sieci wyspecjalizowanych zespołów krajowych, unijnych sieci i struktur współpracy, ośrodków Unii;

 

c) usprawnienie współpracy między agencjami i współpracy na szczeblu Unii między samymi państwami członkowskimi lub między państwami członkowskimi, z jednej strony, a właściwymi organami, biurami i agencjami Unii, z drugiej strony, a także na poziomie krajowym między organami krajowymi w każdym państwie członkowskim.

 

3. Fundusz powinien przyczyniać się do realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. c) przez skoncentrowanie się na następujących środkach wykonawczych:

 

a) zwiększenie liczby szkoleń, ćwiczeń i wzajemnego uczenia się w zakresie egzekwowania prawa, w szczególności poprzez uwzględnienie elementów służących podnoszeniu świadomości na temat kwestii związanych z radykalizacją, brutalnym ekstremizmem i rasizmem, specjalistycznych programów wymiany między państwami członkowskimi, w tym przeznaczonych dla młodszych stażem pracowników organów ścigania, oraz wymiany najlepszych praktyk, w tym z państwami trzecimi i innymi właściwymi podmiotami;

 

b) wykorzystywanie synergii przez łączenie zasobów i wiedzy wśród państw członkowskich i innych właściwych podmiotów, w tym społeczeństwa obywatelskiego, na przykład przez tworzenie wspólnych centrów doskonałości, opracowywanie wspólnych ocen ryzyka, tworzenie wspólnych centrów wsparcia operacyjnego na potrzeby wspólnie prowadzonych operacji lub poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie zapobiegania przestępczości na szczeblu lokalnym;

 

c) opracowanie i wspieranie środków, zabezpieczeń, mechanizmów i najlepszych praktyk na potrzeby identyfikacji, ochrony i wsparcia – na wczesnym etapie – świadków, sygnalistów i ofiar przemocy oraz rozwijanie partnerstw w tym celu między organami publicznymi a innymi właściwymi podmiotami;

 

d) zakup niezbędnych urządzeń oraz wprowadzenie lub ulepszenie specjalistycznych obiektów szkoleniowych i innej niezbędnej infrastruktury związanej z bezpieczeństwem, aby zwiększyć gotowość, odporność, wiedzę społeczeństwa i adekwatne reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa;

 

e) wykrywanie, ocena i wyeliminowanie podatności na zagrożenia w infrastrukturze krytycznej i sprzęcie informatycznym o dużej dostępności na rynku, aby zapobiegać atakom wymierzonym w systemy informacyjne i infrastrukturę krytyczną, np. przez kontrole kodów darmowego i otwartego oprogramowania, przez ustanawianie i wspieranie programów wynagradzania za wykrywanie błędów lub przez badania penetracyjne.

 

4. Fundusz powinien przyczyniać się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. ca) przez skoncentrowanie się na następujących środkach wykonawczych:

 

a) poprawa współpracy i koordynacji między służbami wywiadowczymi państw członkowskich oraz między tymi służbami i organami ścigania poprzez kontakty, tworzenie sieci kontaktów, wzajemne zaufanie, zrozumienie i uczenie się, wymianę i rozpowszechnianie wiedzy fachowej, doświadczeń i najlepszych praktyk, w szczególności w odniesieniu do wspierania dochodzeń policyjnych i oceny zagrożeń;

 

b) wymiana i szkolenie funkcjonariuszy wywiadu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W ramach celów, o których mowa w art. 3, i zgodnie ze środkami wykonawczymi wymienionymi w załączniku II Fundusz wspiera w szczególności działania wymienione w załączniku III.

1. Zgodnie ze środkami wykonawczymi wymienionymi w art.3a Fundusz wspiera działania przyczyniające się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3. Mogą one obejmować działania wymienione w załączniku III.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Aby osiągnąć cele niniejszego rozporządzenia, Fundusz może w stosownych przypadkach wspierać działania zgodnie z priorytetami Unii, o których mowa w załączniku III, skierowane do państw trzecich i prowadzone w państwach trzecich, zgodnie z art. 5.

2. Aby osiągnąć cele, o których mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia, Fundusz może w wyjątkowych i stosownych przypadkach, w określonych granicach i z zastrzeżeniem odpowiednich gwarancji, wspierać działania, o których mowa w załączniku III, skierowane do państw trzecich i prowadzone w państwach trzecich, w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 5.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Łączna kwota finansowania przeznaczonego na wspieranie działań w państwach trzecich lub dotyczących państw trzecich w ramach instrumentu tematycznego zgodnie z art. 8 nie powinna przekraczać 2 % łącznej kwoty przydzielonej na instrument tematyczny zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Łączna kwota finansowania przeznaczonego na wspieranie działań w państwach trzecich lub dotyczących państw trzecich w ramach programów państw członkowskich zgodnie z art. 12 nie powinna przekraczać, w przypadku poszczególnych państw członkowskich, 2 % łącznej kwoty przydzielonej danemu państwu członkowskiemu zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. a), art. 10 ust. 1 i załącznikiem I.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) działania ograniczone do utrzymywania porządku publicznego na poziomie danego kraju;

a) działania ograniczone do utrzymywania porządku publicznego na szczeblu krajowym lub działania polegające głównie na utrzymywaniu takiego porządku;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) urządzenia, których co najmniej jedno z przeznaczeń dotyczy kontroli celnej;

d) urządzenia przeznaczone głownie do kontroli celnej;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku sytuacji nadzwyczajnych działania niekwalifikowalne, o których mowa w niniejszym ustępie, mogą zostać uznane za działania kwalifikowalne.

W przypadku sytuacji nadzwyczajnych działania niekwalifikowalne, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) i b), mogą zostać uznane za działania kwalifikowalne.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) państwo trzecie wymienione w programie prac z zastrzeżeniem warunków określonych w tym programie;

(ii) państwo trzecie wymienione w programie prac z zastrzeżeniem określonych w nim warunków, o ile wszystkie działania podejmowane przez państwo trzecie, prowadzone w tym państwie trzecim lub skierowane do niego są w pełni zgodne z prawami i zasadami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz z zobowiązaniami międzynarodowymi Unii i państw członkowskich.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wszelkie podmioty prawne utworzone na mocy prawa unijnego lub wszelkie organizacje międzynarodowe.

b) wszelkie podmioty prawne utworzone na mocy prawa unijnego lub wszelkie odpowiednie organizacje międzynarodowe.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Podmioty prawne z siedzibą w państwie trzecim mogą w drodze wyjątku kwalifikować się do uczestnictwa, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów danego działania.

3. Podmioty prawne z siedzibą w państwie trzecim mogą w drodze wyjątku kwalifikować się do uczestnictwa, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów danego działania, o ile Komisja wyrazi na to zgodę.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – ustęp 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Podmioty prawne uczestniczące w konsorcjach złożonych z co najmniej dwóch niezależnych podmiotów, z siedzibą w różnych państwach członkowskich lub w krajach lub terytoriach zamorskich powiązanych z tymi państwami, lub w państwach trzecich, spełniają kryteria kwalifikowalności.

4. Podmioty prawne uczestniczące w konsorcjach złożonych z co najmniej dwóch niezależnych podmiotów, z siedzibą w różnych państwach członkowskich lub w krajach lub terytoriach zamorskich powiązanych z tymi państwami, spełniają kryteria kwalifikowalności. Jeżeli organizacje międzynarodowe uczestniczące w konsorcjum mają siedzibę w państwie trzecim, zastosowanie ma art. 6 ust. 3.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wsparcie zapewnione na podstawie niniejszego rozporządzenia uzupełnia interwencję krajową, regionalną i lokalną oraz koncentruje się na wytworzeniu wartości dodanej w odniesieniu do celów niniejszego rozporządzenia.

1. Wsparcie zapewnione na podstawie niniejszego rozporządzenia uzupełnia interwencję krajową, regionalną i lokalną oraz koncentruje się na wytworzeniu europejskiej wartości dodanej w odniesieniu do celów niniejszego rozporządzenia.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby wsparcie udzielane na mocy niniejszego rozporządzenia i przez państwa członkowskie było spójne z odpowiednimi działaniami, politykami i priorytetami Unii i stanowiło uzupełnienie innych instrumentów Unii.

2. Komisja i państwa członkowskie zapewniają, aby wsparcie udzielane na mocy niniejszego rozporządzenia i przez państwa członkowskie było spójne z odpowiednimi działaniami, politykami i priorytetami Unii i stanowiło uzupełnienie instrumentów krajowych oraz było skoordynowane z innymi instrumentami Unii, w szczególności z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pula środków finansowych na wdrożenie Funduszu na lata 2021–2027 wynosi 2 500 000 000 EUR w cenach bieżących.

1. Pula środków finansowych na wdrożenie Funduszu na lata 2021–2027 wynosi 2 209 725 000 EUR w cenach z 2018 r. (2 500 000 000 EUR w cenach bieżących).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) 1 500 000 000 EUR przydziela się na programy realizowane według metody zarządzania dzielonego;

a) 1 325 835 000 EUR w cenach z 2018 r. (1 500 000 000 EUR w cenach bieżących) przydziela się na programy realizowane według metody zarządzania dzielonego;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) 1 000 000 000 EUR przydziela się na instrument tematyczny.

b) 883 890 EUR w cenach z 2018 r. (1 000 000 000 EUR w cenach bieżących) przydziela się na instrument tematyczny.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Finansowanie z instrumentu tematycznego jest przeznaczane na priorytety o wysokiej wartości dodanej dla Unii lub do wykorzystywania w celu zaspokojenia pilnych potrzeb zgodnie z uzgodnionymi priorytetami Unii określonymi w załączniku II.

2. Finansowanie z instrumentu tematycznego jest przeznaczane na priorytety o wysokiej wartości dodanej dla Unii lub do wykorzystywania w celu zaspokojenia pilnych potrzeb zgodnie z uzgodnionymi priorytetami Unii określonymi w art. 3a, w przypadku środków szczegółowych, takich jak wymienione w załączniku III, lub w celu wspierania środków zgodnie z art. 19. Podział środków z instrumentu tematycznego na poszczególne priorytety jest w miarę możliwości proporcjonalny do wyzwań i potrzeb, tak aby zapewnić realizację celów Funduszu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Środki finansowe z instrumentu tematycznego przydziela się następująco:

 

a) co najmniej 10 % na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a);

 

b) co najmniej 10 % na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b);

 

c) co najmniej 30 % na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. c);

 

d) co najmniej 5 % na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. ca).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego zostaje przyznane państwom członkowskim w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego, należy zapewnić, aby wybranych projektów nie dotyczyła uzasadniona opinia Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE, która kwestionuje legalność i prawidłowość wydatków lub realizacji projektów.

3. W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego zostaje przyznane państwom członkowskim w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego, nie można udostępniać środków finansowych na projekty, jeżeli można wyraźnie wykazać, że legalność tych projektów lub legalność i prawidłowość tego finansowania lub realizacji tych projektów zostałyby zakwestionowane w wyniku uzasadnionej opinii Komisji dotyczącej postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy art. 258 TFUE.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 – ustęp 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego jest wdrażane według metody zarządzania dzielonego, Komisja – do celów art. 18 i art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] – ocenia, czy przewidzianych działań nie dotyczy uzasadniona opinia Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom na mocy art. 258 TFUE, która kwestionuje legalność i prawidłowość wydatków lub realizacji projektów.

4. W przypadku gdy finansowanie z instrumentu tematycznego jest wdrażane według metody zarządzania dzielonego, Komisja – do celów art. 18 i art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] – zapewnia, aby środków finansowych nie udostępniano na projekty, jeżeli można wyraźnie wykazać, że legalność tych projektów lub legalność i prawidłowość tego finansowania lub realizacji tych projektów zostałyby zakwestionowane w wyniku uzasadnionej opinii Komisji dotyczącej postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy art. 258 TFUE.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 – ustęp 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja ustanawia łączną kwotę udostępnianą na instrument tematyczny w ramach środków rocznych z budżetu Unii. Komisja przyjmuje decyzje w sprawie finansowania, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego, dotyczące instrumentu tematycznego i określające cele i działania, jakie mają być wspierane, oraz kwoty przeznaczone na każdy z komponentów, o których mowa w ust. 1. W stosownych przypadkach decyzje w sprawie finansowania określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone.

5. Komisja ustanawia łączną kwotę udostępnianą na instrument tematyczny w ramach środków rocznych z budżetu Unii. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 28 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie programów prac, o których mowa w art. [110] rozporządzenia finansowego, dotyczących instrumentu tematycznego i określających cele i działania, jakie mają być wspierane, oraz kwoty przeznaczone na każdy z komponentów, o których mowa w ust. 1. Przed przyjęciem programu prac Komisja przeprowadza konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. W stosownych przypadkach programy prac określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone. Aby zapewnić terminową dostępność zasobów, Komisja może osobno przyjąć program prac dotyczący pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 – ustęp 6</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Po przyjęciu decyzji w sprawie finansowania, o której mowa w ust. 3, Komisja może wprowadzić odpowiednie zmiany do programów realizowanych według metody zarządzania dzielonego.

6. Po przyjęciu programu prac, o którym mowa w ust. 5, Komisja może wprowadzić odpowiednie zmiany do programów realizowanych według metody zarządzania dzielonego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 8 – ustęp 7</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Takie decyzje w sprawie finansowania mogą być roczne lub wieloletnie i mogą obejmować jeden lub większą liczbę komponentów instrumentu tematycznego.

7. Takie programy prac mogą być roczne lub wieloletnie i mogą obejmować jeden lub większą liczbę komponentów instrumentu tematycznego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Z inicjatywy państw członkowskich wkład z budżetu Unii można zwiększyć do 100 % łącznych wydatków kwalifikowalnych na pomoc techniczną.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, aby priorytety objęte jego programami były spójne z unijnymi priorytetami i wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa i im odpowiadały oraz były w pełni zgodne z odpowiednim dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii. Przy określaniu tych priorytetów w swoich programach państwa członkowskie zapewniają, aby program we właściwy sposób uwzględniał środki wykonawcze określone w załączniku II.

1. Każde państwo członkowskie i Komisja zapewniają, aby priorytety objęte programami krajowymi były spójne z unijnymi priorytetami i wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa i im odpowiadały oraz były w pełni zgodne z odpowiednim dorobkiem prawnym UE i uzgodnionymi priorytetami Unii. Przy określaniu tych priorytetów w swoich programach państwa członkowskie zapewniają, aby program we właściwy sposób uwzględniał środki wykonawcze określone w art. 3a.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Podczas oceny krajowych programów państw członkowskich Komisja zapewnia, aby planowane działania nie były objęte uzasadnioną opinią wydaną przez nią w związku z uchybieniem zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy art. 258 TFUE, dotyczącą legalności i prawidłowości wydatków lub realizacji projektów.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – ustęp 1 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Państwa członkowskie przydzielają środki na programy krajowe następująco:

 

a) co najmniej 10 % na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a);

 

b) co najmniej 10 % na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b);

 

c) co najmniej 30 % na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. c);

 

d) co najmniej 5 % na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. ca).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – ustęp 1 c (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Państwa członkowskie, które chcą dokonać odstępstwa od ust. 1b, odpowiednio informują o tym Komisję i wraz z nią analizują, czy należy zmienić te minimalne wartości procentowe z uwagi na szczególne okoliczności mające wpływ na ich bezpieczeństwo wewnętrzne. Wszelki takie zmiany wymagają zatwierdzenia przez Komisję.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja zapewnia, aby Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) i Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) były na wczesnym etapie włączone w przygotowywanie programów w zakresie obszarów objętych ich właściwością. W szczególności państwa członkowskie konsultują się z Europolem w kwestiach dotyczących przygotowywania w ramach swoich programów działań, zwłaszcza tych działań, które są związane z cyklem polityki unijnej lub działań EMPACT lub działań koordynowanych przez Wspólną Grupę Zadaniową ds. Przeciwdziałania Cyberprzestępczości (J-CAT). Aby uniknąć powielania działań, przed włączeniem szkoleń do swoich programów państwa członkowskie uzgadniają swoje inicjatywy z CEPOL-em.

2. Komisja zapewnia, aby Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL), Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust), Prokuratura Europejska (EPPO), Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) były od początku zaangażowane w przygotowywanie programów w zakresie obszarów objętych ich właściwością. W szczególności państwa członkowskie konsultują się z Europolem w kwestiach dotyczących przygotowywania w ramach swoich programów działań, zwłaszcza tych działań, które są związane z cyklem polityki unijnej lub działań EMPACT lub działań koordynowanych przez Wspólną Grupę Zadaniową ds. Przeciwdziałania Cyberprzestępczości (J-CAT). Aby uniknąć powielania działań, przed włączeniem szkoleń do swoich programów państwa członkowskie uzgadniają swoje inicjatywy z CEPOL-em. Państwa członkowskie konsultują się także z innymi właściwymi zainteresowanymi podmiotami, w tym z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, co do planowania swoich działań.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W stosownych przypadkach Komisja może włączyć Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) i Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) do realizacji zadań związanych z monitorowaniem i oceną zgodnie z sekcją 5, w szczególności, aby zapewnić zgodność działań wdrażanych przy wsparciu z Funduszu z odpowiednim dorobkiem prawnym i uzgodnionymi priorytetami unijnymi.

3. W stosownych przypadkach Komisja może włączyć agencje, o których mowa w ust. 2, Europejską Radę Ochrony Danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) w realizację zadań związanych z monitorowaniem i oceną zgodnie z sekcją 5, w szczególności, aby zapewnić zgodność działań wdrażanych przy wsparciu z Funduszu, które wchodzą w zakres ich mandatu, z odpowiednim dorobkiem prawnym i uzgodnionymi priorytetami unijnymi.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – ustęp 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Maksymalnie 15 % przydziału środków na dany program państwa członkowskiego może być wykorzystane na zakup sprzętu, środków transportu lub budowę istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa urządzeń. Pułap ten można przekroczyć tylko w należycie uzasadnionych przypadkach.

4. Maksymalnie 15 % przydziału środków na dany program państwa członkowskiego może być wykorzystane na zakup sprzętu, środków transportu lub budowę istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa urządzeń. Pułap ten można przekroczyć tylko w należycie uzasadnionych przypadkach i po zatwierdzeniu przez Komisję.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – ustęp 5 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) priorytety unijne i dorobek prawny w obszarze bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany informacji i interoperacyjności systemów informatycznych;

a) priorytety unijne i dorobek prawny w obszarze bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji i współpracy między organami ścigania oraz sprawnej wymiany istotnych i dokładnych informacji, a także wdrażania komponentów ram interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – ustęp 6</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W stosownych przypadkach w programie wprowadza się zmiany, aby uwzględnić zalecenia, o których mowa w ust. 5. W zależności od skutków tego dostosowania zmieniony program może zostać zatwierdzony przez Komisję.

6. W stosownych przypadkach w programie wprowadza się zmiany, aby uwzględnić zalecenia, o których mowa w ust. 5, oraz postępy w realizacji celów pośrednich i końcowych zgodnie z oceną zawartą w rocznych sprawozdaniach z realizacji celów, o których to sprawozdaniach mowa w art. 26 ust. 2 lit. a). W zależności od skutków tego dostosowania Komisja zatwierdza zmieniony program zgodnie z procedurą określoną w art. 19 rozporządzenia (UE) nr X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – ustęp 8</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. W każdym przypadku, gdy państwo członkowskie postanawia realizować projekt z państwem trzecim lub na terenie państwa trzeciego przy wsparciu Funduszu, państwo członkowskie konsultuje się z Komisją przed rozpoczęciem takiego projektu.

8. W każdym przypadku, gdy państwo członkowskie postanawia realizować projekt prowadzony na terenie państwa trzeciego, o którym mowa w art. 5, lub dotyczący tego państwa trzeciego przy wsparciu Funduszu, państwo członkowskie konsultuje się z Komisją przed rozpoczęciem takiego projektu. Komisja ocenia komplementarność i spójność planowanych projektów z innymi działaniami Unii i państw członkowskich w odniesieniu do danego państwa trzeciego. Komisja sprawdza też zgodność proponowanych projektów z wymogami dotyczącymi praw podstawowych, o których to wymogach mowa w art. 3 ust. 4.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 12 – ustęp 9</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Programowanie, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], opiera się na rodzajach interwencji określonych w załączniku VI, tabela 1.

9. Zgodnie z art.17 rozporządzenia (UE) nr X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] każdy program określa dla każdego celu szczegółowego rodzaje interwencji zgodnie z tabelą 1 w załączniku VI oraz orientacyjny podział zaplanowanych środków według rodzaju interwencji lub obszaru wsparcia.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 13 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W 2024 r. Komisja przydzieli na programy poszczególnych państw członkowskich dodatkową kwotę, o której mowa w art. 10 ust. 1 lit. b), zgodnie z kryteriami, o których mowa w załączniku I, pkt 2. Finansowanie nastąpi ze skutkiem w okresie od roku kalendarzowego 2025.

1. W 2024 r., po poinformowaniu Parlamentu Europejskiego, Komisja przydzieli na programy poszczególnych państw członkowskich dodatkową kwotę, o której mowa w art. 10 ust. 1 lit. b), zgodnie z kryteriami, o których mowa w załączniku I, pkt 2. Finansowanie nastąpi ze skutkiem w okresie od roku kalendarzowego 2025.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 13 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli co najmniej 10 % początkowego przydziału środków na program, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a), nie zostało pokryte wnioskami o płatność okresową złożonymi zgodnie z art. 85 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], dane państwo członkowskie nie kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego przydziału środków na program, o którym mowa w ust. 1.

2. Jeżeli co najmniej 30 % początkowego przydziału środków na program, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a), nie zostało pokryte wnioskami o płatność okresową złożonymi zgodnie z art. 85 rozporządzenia (UE) nr X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], dane państwo członkowskie nie kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego przydziału środków na program, o którym mowa w ust. 1.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 13 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Od 2025 r. przydział środków z instrumentu tematycznego w stosownych przypadkach uwzględnia postępy w osiąganiu celów pośrednich ram wykonania, o których mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], oraz stwierdzone niedociągnięcia w zakresie wdrażania.

3. Od 2025 r. przydział środków z instrumentu tematycznego uwzględnia postępy w osiąganiu celów pośrednich ram wykonania, o których mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) nr X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], oraz stwierdzone niedociągnięcia w zakresie wdrażania.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 15 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wsparcie operacyjne jest częścią przydziału środków dla państwa członkowskiego, która może być wykorzystana jako wsparcie dla organów publicznych odpowiedzialnych za wykonywanie zadań i usług, które stanowią usługę publiczną na rzecz Unii.

1. Wsparcie operacyjne jest częścią przydziału środków dla państwa członkowskiego, która może być wykorzystana jako wsparcie dla organów publicznych odpowiedzialnych za wykonywanie zadań i usług stanowiących usługę publiczną na rzecz Unii, o ile przyczyniają się one do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii jako całości.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 15 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwo członkowskie może wykorzystać do 10 % kwoty przydzielonej w ramach Funduszu na swój program w celu sfinansowania wsparcia operacyjnego dla organów publicznych odpowiedzialnych za realizowanie zadań i usług, które stanowią usługę publiczną na rzecz Unii.

2. Państwo członkowskie może wykorzystać do 20 % kwoty przydzielonej w ramach Funduszu na swój program w celu sfinansowania wsparcia operacyjnego dla organów publicznych odpowiedzialnych za realizowanie zadań i usług, które stanowią usługę publiczną na rzecz Unii.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 15 – ustęp 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie uzasadniają w programie i w rocznym sprawozdaniu z realizacji celów, o którym mowa w art. 26, wykorzystanie wsparcia operacyjnego do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia. Przed zatwierdzeniem programu krajowego Komisja dokonuje oceny sytuacji wyjściowej w państwach członkowskich, które wskazały, że zamierzają zwrócić się o udzielenie wsparcia operacyjnego, uwzględniając informacje przekazane przez te państwa członkowskie oraz zalecenia wydane w ramach zastosowania mechanizmów kontroli jakości i oceny, takich jak mechanizm oceny Schengen i inne mechanizmy kontroli jakości i oceny.

4. Państwa członkowskie uzasadniają w programie i w rocznym sprawozdaniu z realizacji celów, o którym mowa w art. 26, wykorzystanie wsparcia operacyjnego do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia. Przed zatwierdzeniem programu krajowego Komisja dokonuje oceny sytuacji wyjściowej w państwach członkowskich, które wskazały, że zamierzają zwrócić się o udzielenie wsparcia operacyjnego, uwzględniając informacje przekazane przez te państwa członkowskie oraz zalecenia wydane w ramach zastosowania mechanizmów kontroli jakości i oceny, takich jak: mechanizm oceny Schengen, ocena podatności na zagrożenia przeprowadzana przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) i inne mechanizmy kontroli jakości i oceny, w stosownych przypadkach.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 15 – ustęp 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Wsparcie operacyjne koncentruje się na konkretnych zadaniach i usługach określonych w załączniku VII.

5. Wsparcie operacyjne koncentruje się na działaniach określonych w załączniku VII.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 15 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Eksponowanie, przejrzystość, komunikacja

 

Odbiorcy finansowania unijnego w pełni przestrzegają wymogów w zakresie eksponowania, przejrzystości i komunikacji zgodnie z rozporządzeniem (UE) X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Agencje zdecentralizowane mogą też kwalifikować się do finansowania dostępnego w ramach działań Unii, aby wspierać działania o charakterze transnarodowym zapewniające europejską wartość dodaną.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 19 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Fundusz może wspierać środki pomocy technicznej wdrażane z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu. Środki te mogą być finansowane w 100 %.

Fundusz może wspierać środki pomocy technicznej wdrażane z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu. Środki te, a mianowicie działania związane z przygotowaniem, monitorowaniem, kontrolą, audytem, oceną, komunikacją, w tym komunikacją instytucjonalną na temat priorytetów politycznych Unii w dziedzinie bezpieczeństwa, widocznością oraz wszelką pomocą administracyjną i techniczną, niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia i, w stosownych przypadkach, prowadzone wspólnie z państwami trzecimi, mogą być finansowane w 100 %.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 21 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Odbiorca finansowania unijnego uznaje pochodzenie i zapewnia eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

1. Odbiorca finansowania unijnego promuje działania i ich rezultaty poprzez kierowanie spójnych, skutecznych i istotnych informacji do różnych zainteresowanych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej, we właściwym języku. W celu zapewnienia widoczności unijnego finansowania jego beneficjenci informując o danym działaniu, wskazują źródło finansowania. W tym celu odbiorcy zapewniają, aby we wszelkich materiałach informacyjnych kierowanych do mediów i ogółu obywateli eksponowany był symbol Unii oraz wyraźnie wskazywane było wsparcie unijne.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 21 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z Funduszem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na Fundusz przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami niniejszego rozporządzenia.

2. Aby dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z Funduszem, jego działaniami i rezultatami. Komisja publikuje w szczególności informacje dotyczące opracowywania rocznych i wieloletnich programów w ramach instrumentu tematycznego. Komisja publikuje też wykaz operacji wybranych na potrzeby wsparcia w ramach instrumentu tematycznego na publicznie dostępnej stronie internetowej oraz regularnie aktualizuje ten wykaz. Zasoby finansowe przydzielone na Fundusz przyczyniają się również do komunikacji, w szczególności komunikacji instytucjonalnej, w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami niniejszego rozporządzenia.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja publikuje informacje, o których mowa w ust. 2, w formatach otwartych przeznaczonych do odczytu komputerowego, umożliwiających wyszukiwanie, wyodrębnianie, porównywanie i ponowne wykorzystywanie danych, zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/98/WE1a.  Należy zapewnić możliwość sortowania danych według priorytetu, celu szczegółowego, łącznego kosztu kwalifikowalnego operacji, łącznego kosztu projektów, łącznego kosztu postępowań o udzielenie zamówienia, nazwiska/nazwy beneficjenta i nazwiska/nazwy wykonawcy.

 

__________________

 

1a Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 90).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 22 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Fundusz zapewnia pomoc finansową na pilne i szczególne potrzeby w sytuacjach nadzwyczajnych wynikających ze zdarzeń związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa lub nowo pojawiającym się zagrożeniem objętym zakresem niniejszego rozporządzenia, które to zagrożenie ma lub może mieć znacząco niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo ludzi w jednym lub kilku państwach członkowskich.

1. Komisja może podjąć decyzję o zapewnieniu pomocy finansowej z Funduszu na pilne i szczególne potrzeby w należycie uzasadnionych sytuacjach nadzwyczajnych. Sytuacje te mogą wynikać ze zdarzeń związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa, nowo pojawiającym się zagrożeniem lub nowo wykrytą podatnością na zagrożenia, objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, które mają lub mogą mieć znacząco niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo ludzi, miejsc publicznych lub infrastruktury krytycznej w jednym lub kilku państwach członkowskich. W takich przypadkach Komisja informuje o tym terminowo Parlament Europejski i Radę.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji działania, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych może obejmować wydatki poniesione przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dotacji lub wniosku o udzielenie pomocy, ale nie przed dniem 1 stycznia 2021 r.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 23 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Działanie, które otrzymało wkład w ramach Funduszu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. Przepisy każdego z unijnych programów wnoszącego wkład mają zastosowanie do odpowiedniego wkładu do działania. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej, zgodnie z dokumentami określającymi warunki udzielenia tego wsparcia.

1. Operacja, która otrzymała wkład w ramach Funduszu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. Przepisy każdego z unijnych programów wnoszącego wkład mają zastosowanie do odpowiedniego wkładu do działania. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych operacji, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej, zgodnie z dokumentami określającymi warunki udzielenia tego wsparcia.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania, którym przyznano pieczęć doskonałości lub które spełniają następujące łączne porównywalne warunki:

Operacje, którym przyznano pieczęć doskonałości lub które spełniają następujące łączne porównywalne warunki:

</Amend><Amend>Poprawka  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

mogą otrzymać wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z art. [67] ust. 5 rozporządzenia (UE) X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] i art. [8] rozporządzenia (UE) X [finansowanie, zarządzanie i monitorowanie wspólnej polityki rolnej], pod warunkiem że działania te są spójne z celami danego programu. Zastosowanie mają przepisy Funduszu, z którego pochodzi wsparcie.

mogą otrzymać wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z art. [67] ust. 5 rozporządzenia (UE) X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] i art. [8] rozporządzenia (UE) X [finansowanie, zarządzanie i monitorowanie wspólnej polityki rolnej], pod warunkiem że operacje te są spójne z celami danego programu. Zastosowanie mają przepisy Funduszu, z którego pochodzi wsparcie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 24 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji Funduszu w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 3 przedstawiono w załączniku VIII. W przypadku wskaźników produktu wartość bazową ustala się na poziomie zero. Cele pośrednie określone na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone na 2029 r. mają charakter kumulacyjny.

3. Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji Funduszu w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 3 przedstawiono w załączniku VIII. W przypadku wskaźników produktu wartość bazową ustala się na poziomie zero. Cele pośrednie określone na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. Na żądanie Komisja udostępnia uzyskane dane dotyczące wskaźników produktu i rezultatu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 24 – ustęp 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Aby zapewnić skuteczną ocenę postępów Funduszu w realizacji jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 28 w celu zmiany załącznika VIII przez dostosowanie i uzupełnienie zawartych w nim wskaźników, jeżeli zostanie to uznane za konieczne, oraz w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o przepisy dotyczące ustanowienia ram monitorowania i oceny, w tym w odniesieniu do informacji o projekcie, jakie mają przekazywać państwa członkowskie.

5. Aby zapewnić skuteczną ocenę postępów Funduszu w realizacji jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 28 w celu zmiany załącznika VIII przez dostosowanie i uzupełnienie zawartych w nim wskaźników, jeżeli zostanie to uznane za konieczne, oraz w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o przepisy dotyczące ustanowienia ram monitorowania i oceny, w tym w odniesieniu do informacji o projekcie, jakie mają przekazywać państwa członkowskie. W ocenie uwzględnia się wskaźniki jakościowe.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 25 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja przeprowadza ocenę śródokresową i ocenę retrospektywną niniejszego rozporządzenia, w tym działań realizowanych w ramach niniejszego Funduszu.

1. Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja przedstawia ocenę śródokresową niniejszego rozporządzenia. Ocena śródokresowa polega na badaniu skuteczności, wydajności, istotności i spójności Funduszu. W szczególności obejmuje ona ocenę:

 

a) poczynionych postępów w realizacji celów niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem wszystkich istotnych już dostępnych informacji, w szczególności rocznych sprawozdań z realizacji celów, o których mowa w art. 26, oraz wskaźników produktu i rezultatu określonych w załączniku VIII;

 

b) europejskiej wartości dodanej działań i operacji realizowanych w ramach Funduszu;

 

c) stosowności środków wykonawczych określonych w art. 3a w perspektywie istniejących i nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

 

d) bardziej długoterminowego oddziaływania Funduszu i trwałości jego skutków.

 

e) komplementarności i spójności działań wspieranych z Funduszu ze wsparciem udzielanym z innych funduszy unijnych.

 

 

 

W tej obowiązkowej ocenie śródokresowej uwzględnia się wyniki oceny retrospektywnej długoterminowego wpływu wcześniejszego instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego na lata 2014–2020, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – części dotyczącej współpracy policyjnej. W stosownych przypadkach ocenie towarzyszy wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany niniejszego rozporządzenia.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Do dnia 31 stycznia 2030 r. Komisja przeprowadzi ocenę retrospektywną niniejszego rozporządzenia. W tym samym terminie Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny obejmujące elementy wymienione w ust. 1. W związku z tym ocenie poddaje się bardziej długoterminowe oddziaływanie instrumentu z myślą o wykorzystaniu tej wiedzy przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym odnowieniu lub zmodyfikowaniu następnego funduszu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 25 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ocenę śródokresową i ocenę retrospektywną przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 40 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

2. Ocenę śródokresową i ocenę retrospektywną niezwłocznie podaje się do wiadomości publicznej i przekazuje się Parlamentowi, aby zapewnić pełną przejrzystość. Komisja zapewnia, aby oceny nie zawierały informacji, których rozpowszechnianie może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa lub prywatności osób lub zagrażać bezpieczeństwu operacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 26 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do tego samego dnia każdego kolejnego roku do 2031 r. włącznie państwa członkowskie przekazują Komisji roczne sprawozdanie z realizacji celów, o którym mowa w art. 36 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Sprawozdanie złożone w 2023 r. obejmuje realizację programu do dnia 30 czerwca 2022 r.

1. Do dnia 15 lutego 2023 r. i do tego samego dnia każdego kolejnego roku do 2031 r. włącznie państwa członkowskie przekazują Komisji roczne sprawozdanie z realizacji celów, o którym mowa w art. 36 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr X [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. Sprawozdanie złożone w 2023 r. obejmuje realizację programu do dnia 30 czerwca 2022 r. Państwa członkowskie publikują te sprawozdania na specjalnej stronie internetowej oraz przekazują je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) przedstawienia rocznego sprawozdania finansowego z programu krajowego z podziałem na środki odzyskane, płatności zaliczkowe na rzecz beneficjentów końcowych i rzeczywiście poniesione wydatki;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wszelkie kwestie mające wpływ na wyniki programu i środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom;

b) wszelkich kwestii mających wpływ na wyniki programu i środków podjętych w celu zaradzenia tym kwestiom, w tym uzasadnionych opinii Komisji w odniesieniu do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy art. 258;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 26 – ustęp 2 – litera c</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) komplementarności działań wspieranych z Funduszu i przy wsparciu z innych funduszy Unii, w szczególności działań realizowanych w państwach trzecich lub dotyczących państw trzecich;

c) komplementarności, koordynacji i spójności działań wspieranych z Funduszu i przy wsparciu z innych funduszy Unii, w szczególności działań realizowanych w państwach trzecich lub dotyczących państw trzecich;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 26 – ustęp 2 – litera d a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) przestrzegania wymogów dotyczących praw podstawowych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 26 – ustęp 3 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Po przyjęciu rocznych sprawozdań z realizacji celów Komisja udostępnia ich streszczenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz publikuje je na specjalnej stronie internetowej. Jeżeli nie dojdzie do przekazania pełnego tekstu rocznych sprawozdań z realizacji celów przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1, tekst ten jest udostępniany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na żądanie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 28 – ustęp 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, 15, 24 i 27, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, 12, 15, 24 i 27, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 28 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Parlament Europejski i Rada mogą w dowolnym momencie odwołać przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 12, 15, 24 i 27. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3. Parlament Europejski i Rada mogą w dowolnym momencie odwołać przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8, 12, 15, 24 i 27. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 28 – ustęp 6</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12, 15, 24 i 27 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania im tego aktu, lub gdy, przed upływem tego terminu, poinformowały one Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8, 12, 15, 24 i 27 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania im tego aktu, lub gdy, przed upływem tego terminu, poinformowały one Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 29 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku gdy komitet nie wyda opinii, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego. Ten przepis nie ma zastosowania do aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 26 ust. 4.

skreśla się

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik II</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – tytuł</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania, które będą wspierane z Funduszu zgodnie z art. 4

Przykłady działań kwalifikujących się do wsparcia z Funduszu zgodnie z art. 4

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – wprowadzenie (nowe)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wsparcie z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego może być kierowane m.in. na następujące rodzaje działań:

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – tiret 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 Systemy i sieci informatyczne przyczyniające się do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia, szkolenie na temat korzystania z takich systemów, testowanie i poprawa interoperacyjności i jakości danych w takich systemach;

 Tworzenie systemów i sieci informatycznych przyczyniających się do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia, szkolenie na temat korzystania z takich systemów, testowanie i poprawa komponentów zapewniających interoperacyjność i jakości danych w takich systemach;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – tiret 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 monitorowanie stosowania prawa Unii i realizowania celów polityki Unii w państwach członkowskich w obszarze systemów bezpieczeństwa informacji;

 monitorowanie stosowania prawa Unii i realizowania celów polityki Unii w państwach członkowskich w obszarze systemów bezpieczeństwa informacji, w szczególności ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa danych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – tiret 3 a (nowe)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 wspieranie agencji zdecentralizowanych w celu ułatwienia współpracy podczas operacji transgranicznych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – tiret 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 działania wspierające skuteczne i skoordynowane reagowanie na kryzys przez połączenie istniejącego potencjału, ośrodków wiedzy eksperckiej oraz ośrodków wiedzy na temat sytuacji w poszczególnych sektorach, w tym w sektorze zdrowia, ochrony ludności przeciwdziałania terroryzmowi;

 działania wspierające skuteczne i skoordynowane reagowanie na kryzys przez połączenie istniejącego potencjału, ośrodków wiedzy eksperckiej oraz ośrodków wiedzy na temat sytuacji w poszczególnych sektorach, w tym w sektorze zdrowia, ochrony ludności, przeciwdziałania terroryzmowi i cyberprzestępczości;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – tiret 5 a (nowe)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 działania promujące badania i wymianę wiedzy specjalistycznej zwiększające odporność na pojawiające się zagrożenia, w tym handel przez internet, zagrożenia hybrydowe oraz zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – tiret 5 b (nowe)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 działania i sieci krajowych punktów kontaktowych ułatwiające transgraniczną wymianę danych pozyskiwanych za pomocą systemów nadzoru, takich jak kamery i inne czujniki, w połączeniu z algorytmami sztucznej inteligencji, podlegające solidnym zabezpieczeniom, w tym minimalizacji danych, uprzedniemu zatwierdzeniu przez organ sądowy i dostępowi do środka zaskarżenia;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – tiret 6 a (nowe)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 wsparcie inicjatyw w zakresie tworzenia sieci służb wywiadowczych państw członkowskich w celu promowania wspólnej kultury wywiadu, poprawy wzajemnego zaufania, wymiany i rozpowszechniania wiedzy fachowej, informacji, doświadczeń i dobrych praktyk;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – tiret 7 a (nowe)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 kształcenie i szkolenie personelu i ekspertów właściwych organów ścigania i organów sądowych oraz agencji administracyjnych w zakresie polityki prewencyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia w zakresie praw podstawowych – w tym środków służących wykrywaniu i unikaniu rasizmu – oraz wymiany najlepszych praktyk;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik III – tiret 8</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 współpraca z sektorem prywatnym w celu zdobycia zaufania i usprawnienia koordynacji, planowanie ewentualnościowe oraz wymiana i rozpowszechnianie informacji i najlepszych praktyk wśród podmiotów sektora prywatnego i publicznego, w tym ochrona przestrzeni publicznej i infrastruktury krytycznej;

 współpraca z sektorem prywatnym, w szczególności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w celu zdobycia zaufania i usprawnienia koordynacji, planowanie ewentualnościowe oraz wymiana i rozpowszechnianie informacji i najlepszych praktyk wśród podmiotów sektora prywatnego i publicznego, w tym ochrona infrastruktury krytycznej;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – tytuł</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania kwalifikujące się do zwiększonego współfinansowania zgodnie z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 6

Działania kwalifikujące się do zwiększonego współfinansowania zgodnie z art. 11 ust. 3 i art. 12 ust. 7

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – tiret 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 Projekty, których celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie radykalizacji postaw.

 Projekty, których celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie brutalnemu ekstremizmowi, w tym radykalizacji postaw, nietolerancji i dyskryminacji, w szczególności środki mające zaradzić głębokim przyczynom oraz zapobiegać radykalizacji postaw w więzieniach, a także projekty zapewniające specjalne szkolenia dla organów ścigania.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – tiret 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 Projekty, których celem jest poprawa interoperacyjności systemów informatycznych i sieci łączności41.

 Projekty, których celem jest poprawa interoperacyjności systemów informatycznych i sieci łączności, w zakresie określonym w prawie Unii lub państw członkowskich.

__________________

__________________

41 Zgodnie z komunikatem Komisji „Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa” COM(2016) 205.

41 Zgodnie z komunikatem Komisji „Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa” COM(2016) 205.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>134</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – tiret 2 a (nowe)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 Projekty, których celem jest walka ze zorganizowanymi strukturami przestępczymi uznanymi przez EMPACT za szczególnie niebezpieczne.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – tiret 2 b (nowe)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 Projekty, których celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzestępczości, w szczególności wykorzystywaniu seksualnemu dzieci za pośrednictwem internetu, w tym środki zapobiegające atakom wymierzonym w systemy informacyjne i infrastrukturę krytyczną przez wykrywanie i usuwanie luk.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik IV – tiret 2 c (nowe)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 Projekty mające na celu zwalczanie handlu ludźmi przez internet.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik V – część 2 – punkt 3 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wartość niedozwolonych środków odurzających skonfiskowanych dzięki współpracy transgranicznej między organami egzekwowania prawa.

Wartość niedozwolonych środków odurzających, broni, produktów z dzikiej fauny lub flory, a także dóbr kultury będących przedmiotem nielegalnego handlu skonfiskowanych dzięki współpracy transgranicznej między organami egzekwowania prawa wdrożonej przy wsparciu z Funduszu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>138</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Załącznik V – część 3 – punkt 2 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Liczba obiektów infrastruktury krytycznej i miejsc publicznych, gdzie ochrona przed incydentami zagrażającymi bezpieczeństwu poprawiła