Procedură : 2018/0250(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0115/2019

Texte depuse :

A8-0115/2019

Dezbateri :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0177

<Date>{28/02/2019}28.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0115/2019</NoDocSe>
PDF 393kWORD 179k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne</Commission>

Raportoare: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă

(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0472),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 82 alineatul (1), articolul 84 și articolul 87 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0267/2018),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0115/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Asigurarea securității interne, care este de competența statelor membre, este un efort comun la care ar trebui să contribuie împreună instituțiile UE, agențiile relevante ale Uniunii și statele membre. În perioada 2015-2020, Comisia, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au definit priorități comune, descrise în Agenda europeană privind securitatea din aprilie 201510, care au fost reafirmate de Consiliu în Strategia reînnoită de securitate internă din iunie 201511 și de Parlamentul European în rezoluția sa din iulie 201512. Această strategie comună a urmărit să ofere un cadru strategic pentru activitățile desfășurate la nivelul Uniunii în domeniul securității interne și a definit principalele priorități de acțiune pentru a asigura un răspuns eficace al Uniunii la amenințările la adresa securității în perioada 2015-2020, și anume combaterea terorismului și prevenirea radicalizării, dezmembrarea rețelelor de criminalitate organizată și lupta împotriva criminalității informatice.

(1) În condițiile în care securitatea națională rămâne competența exclusivă a statelor membre, protejarea sa necesită cooperarea și coordonarea la nivelul Uniunii. Securitatea internă este un efort comun la care ar trebui să contribuie împreună instituțiile UE, agențiile relevante ale Uniunii și statele membre, cu ajutorul sectorului privat și al societății civile. În perioada 2015-2020, Comisia, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au definit priorități comune, descrise în Agenda europeană privind securitatea din aprilie 201510, care au fost reafirmate de Consiliu în Strategia reînnoită de securitate internă din iunie 201511 și de Parlamentul European în rezoluția sa din iulie 201512, și anume prevenirea și combaterea terorismului și prevenirea radicalizării, inclusiv a radicalizării online, a extremismului violent, a intoleranței și a discriminării, dezmembrarea rețelelor de criminalitate organizată și lupta împotriva criminalității informatice.

__________________

__________________

10 COM(2015) 185 final, 28 aprilie 2015.

10 COM(2015) 185 final, 28 aprilie 2015.

11 Concluziile Consiliului privind Strategia reînnoită de securitate internă a Uniunii Europene pentru perioada 2015-2020.

11 Concluziile Consiliului din 16 iunie 2015 privind Strategia reînnoită de securitate internă a Uniunii Europene pentru perioada 2015-2020.

12 Rezoluția Parlamentului European din 9 iulie 2015 referitoare la agenda europeană de securitate [2015/2697 (RSP)].

12 Rezoluția Parlamentului European din 9 iulie 2015 referitoare la agenda europeană de securitate [2015/2697 (RSP)].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În Declarația de la Roma, semnată la 25 septembrie 2017, liderii celor 27 de state membre și-au afirmat angajamentul de a construi o Uniune sigură și securizată, în care toți cetățenii se simt în siguranță și se pot deplasa liber, în care frontierele externe sunt securizate, cu o politică în materie de migrație eficace, responsabilă și viabilă, conformă cu normele internaționale, precum și o Europă care este hotărâtă să combată terorismul și criminalitatea organizată.

(2) În Declarația de la Roma, semnată la 25 martie 2017, liderii celor 27 de state membre, Consiliul European, Parlamentul European și Comisia Europeană și-au afirmat angajamentul de a construi o Uniune sigură și securizată, în care toți cetățenii se simt în siguranță și se pot deplasa liber, în care frontierele externe sunt securizate, cu o politică în materie de migrație eficace, responsabilă și viabilă, conformă cu normele internaționale, precum și o Europă care este hotărâtă să combată terorismul și criminalitatea organizată.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru realizarea acestui obiectiv, ar trebui să fie întreprinse acțiuni la nivelul Uniunii pentru a proteja persoanele și bunurile în fața amenințărilor cu un caracter transnațional tot mai pregnant și pentru a sprijini activitatea desfășurată de autoritățile competente ale statelor membre. Terorismul, criminalitatea gravă și organizată, criminalitatea itinerantă, traficul de droguri, corupția, criminalitatea informatică, traficul de persoane și de arme, printre altele, continuă să constituie o provocare la adresa securității interne a Uniunii.

(5) Pentru realizarea acestui obiectiv, ar trebui să fie întreprinse acțiuni la nivelul Uniunii pentru a proteja persoanele, spațiile publice și infrastructura critică în fața amenințărilor cu un caracter transnațional tot mai pregnant și pentru a sprijini activitatea desfășurată de autoritățile competente ale statelor membre. Terorismul, criminalitatea gravă și organizată, criminalitatea itinerantă, traficul de arme și de droguri, corupția, spălarea banilor, criminalitatea informatică, exploatarea sexuală, inclusiv a copiilor, amenințările hibride și cele chimice, biologice, radiologice și nucleare, traficul de persoane printre altele, continuă să fie o provocare la adresa securității interne și a pieței interne a Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Fondul ar trebui să ofere sprijin financiar pentru a aborda provocările emergente pe care le implică creșterea semnificativă a dimensiunii anumitor tipuri de infracțiuni, cum ar fi frauda cu mijloace de plată, exploatarea sexuală a copiilor și traficul de arme, care sunt comise prin internet în ultimii ani („infracțiuni înlesnite de spațiul cibernetic”). .

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Finanțarea de la bugetul Uniunii ar trebui să se axeze pe activitățile în care intervenția Uniunii poate aduce valoare adăugată comparativ cu acțiunea individuală a statelor membre. În conformitate cu articolul 84 și cu articolul 87 alineatul (2) din TFUE, finanțarea ar trebui să sprijine măsurile de promovare și de sprijinire a acțiunilor statelor membre în domeniul prevenirii criminalității și al cooperării polițienești care implică toate autoritățile competente ale statelor membre, în special în ceea ce privește schimbul de informații, intensificarea cooperării operaționale și sprijinirea eforturilor de consolidare a capacităților de combatere și de prevenire a criminalității. Fondul nu ar trebui să sprijine costurile de funcționare și activitățile legate de atribuțiile esențiale ale statelor membre în ceea ce privește menținerea legii și a ordinii și garantarea securității interne și naționale, astfel cum se menționează la articolul 72 din TFUE.

(6) Finanțarea de la bugetul Uniunii ar trebui să se axeze pe activitățile în care intervenția Uniunii poate aduce valoare adăugată comparativ cu acțiunea individuală a statelor membre. În conformitate cu articolul 84 și cu articolul 87 alineatul (2) din TFUE, finanțarea ar trebui să sprijine măsurile de promovare și de sprijinire a acțiunilor statelor membre în domeniul prevenirii criminalității, al formării comune și al cooperării polițienești și judiciare care implică toate autoritățile competente ale statelor membre și agențiile Uniunii, în special în ceea ce privește schimbul de informații, intensificarea cooperării operaționale și sprijinirea eforturilor de consolidare a capacităților de combatere și de prevenire a criminalității. Fondul nu ar trebui să sprijine costurile de funcționare și activitățile legate de atribuțiile esențiale ale statelor membre în ceea ce privește menținerea legii și a ordinii și garantarea securității interne și naționale, astfel cum se menționează la articolul 72 din TFUE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a menține integritatea spațiului Schengen și a consolida funcționarea acestuia, statele membre au, de la 6 aprilie 2017, obligația să efectueze verificări sistematice în bazele de date relevante cu privire la cetățenii UE care trec frontierele externe ale UE. În plus, Comisia a emis o recomandare adresată statelor membre de a utiliza mai bine verificările polițienești și cooperarea transfrontalieră. Solidaritatea între statele membre, claritatea în ceea ce privește împărțirea sarcinilor, respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale și a statului de drept, acordarea unei atenții deosebite perspectivei globale și asigurarea coerenței necesare cu dimensiunea externă a securității ar trebui să fie principiile de bază care guvernează acțiunea Uniunii și a statelor membre în vederea construirii unei uniuni a securității efective și reale.

(7) Pentru a menține integritatea spațiului Schengen și a spațiului pieței interne a UE în ansamblu, precum și pentru a consolida funcționarea acestuia, statele membre au, de la 6 aprilie 2017, obligația să efectueze verificări sistematice în bazele de date relevante cu privire la cetățenii UE care trec frontierele externe ale UE. În plus, Comisia a emis o recomandare adresată statelor membre de a utiliza mai bine verificările polițienești și cooperarea transfrontalieră. Solidaritatea între statele membre, claritatea în ceea ce privește împărțirea sarcinilor, respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale și a statului de drept, acordarea unei atenții deosebite perspectivei globale și asigurarea coerenței necesare cu dimensiunea externă a securității ar trebui să fie principiile de bază care guvernează acțiunea Uniunii și a statelor membre în vederea construirii unei uniuni a securității efective și reale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Fondul ar trebui pus în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor și a principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a obligațiilor internaționale asumate de Uniune în materie de drepturi fundamentale.

(9) Fondul ar trebui pus în aplicare cu respectarea deplină a valorilor Uniunii consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), a drepturilor și a principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a obligațiilor internaționale asumate de Uniune în materie de drepturi fundamentale. În special, prezentul regulament urmărește să asigure respectarea deplină a drepturilor fundamentale, cum ar fi demnitatea umană, dreptul la viață, interzicerea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, drepturile copiilor și dreptul la o cale de atac eficientă. Acesta urmărește, de asemenea, să promoveze aplicarea principiului nediscriminării.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 10 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Sensibilizarea personalului din organele de aplicare a legii cu privire la aspectele legate de orice formă de rasism, inclusiv cu privire la antisemitism și la ostilitatea față de romi, este un factor determinant pentru succesul securității interne. Prin urmare, în domeniul de aplicare al fondului trebuie incluse măsuri de formare și de educație destinate personalului din organele de aplicare a legii, pentru a îmbunătăți capacitatea de consolidare a încrederii la nivel local.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) În conformitate cu prioritățile comune identificate la nivelul Uniunii pentru a asigura un nivel ridicat de securitate în Uniune, fondul va sprijini acțiunile menite să abordeze principalele amenințări la adresa securității, în special combaterea terorismului și a radicalizării, a criminalității grave și organizate, a criminalității informatice, precum și să acorde asistență și protecție victimelor infracțiunilor. Fondul va garanta faptul că Uniunea și statele sale membre dispun de mijloacele necesare pentru a răspunde, de asemenea, evoluției amenințărilor și amenințărilor noi în vederea realizării unei veritabile uniuni a securității. Acest lucru ar trebui realizat prin acordarea de asistență financiară, pentru a sprijini îmbunătățirea schimbului de informații, a spori cooperarea operațională și a îmbunătăți capacitățile naționale și colective.

(11) În conformitate cu prioritățile comune identificate la nivelul Uniunii pentru a asigura un nivel ridicat de securitate în Uniune, fondul va sprijini acțiunile menite să abordeze principalele amenințări la adresa securității, în special prevenirea și combaterea terorismului și a extremismului violent, inclusiv a radicalizării, intoleranței și discriminării, a criminalității grave și organizate, a criminalității informatice, precum și să acorde asistență și protecție victimelor infracțiunilor și să protejeze infrastructurile critice. Fondul va garanta faptul că Uniunea și statele sale membre dispun de mijloacele necesare pentru a răspunde, de asemenea, evoluției amenințărilor și amenințărilor noi, de exemplu traficul, inclusiv prin canalele online, amenințările hibride, precum și cele chimice, biologice, radiologice și nucleare, în vederea realizării unei veritabile uniuni a securității. Acest lucru ar trebui realizat prin acordarea de asistență financiară, pentru a sprijini îmbunătățirea schimbului de informații, a spori cooperarea operațională și a îmbunătăți capacitățile naționale și colective.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) În cadrul cuprinzător al fondului, asistența financiară acordată prin intermediul fondului ar trebui să sprijine în special activitățile de cooperare polițienească și judiciară și de prevenire în domenii precum criminalitatea gravă și organizată, traficul ilicit de arme, corupția, spălarea de bani, traficul de droguri, infracțiunile împotriva mediului, schimbul de informații și accesul la informații, terorismul, traficul de persoane, exploatarea imigrației ilegale, exploatarea sexuală a copiilor, distribuirea de imagini cu abuzuri asupra copiilor și pornografia infantile, precum și criminalitatea informatică. Fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, protecția persoanelor, a spațiilor publice și a infrastructurii critice împotriva incidentelor legate de securitate, precum și gestionarea eficace a riscurilor și a crizelor legate de securitate, inclusiv prin dezvoltarea de politici comune (strategii, cicluri de elaborare a politicilor, programe și planuri de acțiune), prin legislație și prin cooperarea practică.

(12) În cadrul cuprinzător al fondului, asistența financiară acordată prin intermediul fondului ar trebui să sprijine în special schimbul de informații și accesul la informații, precum și activitățile de cooperare polițienească și judiciară și de prevenire în domenii precum criminalitatea gravă și organizată, traficul ilicit de arme, corupția, spălarea de bani, traficul de droguri, infracțiunile împotriva mediului, terorismul, traficul de persoane, exploatarea refugiaților și a imigranților ilegali, exploatarea gravă prin muncă, exploatarea sexuală și abuzul sexual, inclusiv cea a copiilor și femeilor, distribuirea de imagini cu abuzuri asupra copiilor și de pornografie infantilă, precum și criminalitatea informatică. Fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, protecția persoanelor, a spațiilor publice și a infrastructurii critice împotriva incidentelor legate de securitate, precum și gestionarea eficace a riscurilor și a crizelor legate de securitate, inclusiv prin formarea comună, dezvoltarea de politici comune (strategii, cicluri de elaborare a politicilor, programe și planuri de acțiune), prin legislație și prin cooperarea practică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Fondul ar trebui să ofere asistență autorităților de aplicare a legii, indiferent de structura lor de organizare în temeiul dreptului național. Din acest motiv, acțiunile care implică forțe militare cu sarcini de securitate internă ar trebui, de asemenea, să fie eligibile pentru sprijin din partea fondului, în măsura în care astfel de acțiuni contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale fondului. În situații de urgență și pentru a aborda și a preveni riscurile grave la adresa securității publice, inclusiv în urma unui atac terorist, acțiunile forțelor militare de pe teritoriul statului membru ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din partea fondului. Acțiunile de menținere a păcii sau de apărare în afara teritoriului statului membru nu ar trebui în niciun caz să fie eligibile pentru a primi asistență din partea fondului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Se impune maximizarea impactului finanțării acordate de Uniune prin mobilizarea și punerea în comun a resurselor financiare publice și private, precum și prin valorificarea efectului de pârghie al acestora. Fondul ar trebui să promoveze și să încurajeze participarea activă și utilă și implicarea sporită a societății civile, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale, precum și a sectorului industrial în procesul de dezvoltare și punere în aplicare a politicii de securitate, inclusiv, dacă este cazul, cu implicarea altor actori relevanți, a agențiilor Uniunii și a altor organisme ale Uniunii, a țărilor terțe și a organizațiilor internaționale în legătură cu obiectivul fondului.

(14) Se impune maximizarea impactului finanțării acordate de Uniune prin mobilizarea și punerea în comun a resurselor financiare publice și private, precum și prin valorificarea efectului de pârghie al acestora. Fondul ar trebui să promoveze și să încurajeze participarea activă și utilă și implicarea sporită a societății civile, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale, precum și a sectorului industrial european în procesul de dezvoltare și punere în aplicare a politicii de securitate, îndeosebi în ceea ce privește securitatea cibernetică, inclusiv, dacă este cazul, cu implicarea altor actori relevanți, a agențiilor Uniunii și a altor organisme ale Uniunii și a organizațiilor internaționale în legătură cu obiectivul fondului. Cu toate acestea, ar trebui să se garanteze faptul că sprijinul din partea fondului nu este utilizat pentru a delega unor actori privați sarcini statutare sau publice.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 16</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Pentru a se garanta faptul că fondul are o contribuție eficace la asigurarea unui nivel mai ridicat de securitate internă în întreaga Uniune Europeană și la construirea unei veritabile uniuni a securității, acesta ar trebui să fie utilizat într-un mod care să aducă un maximum de valoare adăugată acțiunilor statelor membre.

(16) Pentru a se garanta faptul că fondul are o contribuție eficace la asigurarea unui nivel mai ridicat de securitate internă în întreaga Uniune Europeană și la construirea unei veritabile uniuni a securității, acesta ar trebui să fie utilizat într-un mod care să aducă un maximum de valoare adăugată europeană acțiunilor statelor membre.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 18</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor fondului, statele membre ar trebui să se asigure că prioritățile programelor lor abordează obiectivele specifice ale fondului, că prioritățile alese sunt aliniate la măsurile de punere în aplicare prevăzute în anexa II și că alocarea resurselor între obiective este de așa natură încât permite atingerea obiectivului general al politicii.

(18) Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor fondului, statele membre ar trebui să se asigure că prioritățile programelor lor contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale fondului, că prioritățile alese sunt aliniate la măsurile de punere în aplicare prevăzute și că alocarea resurselor între obiective este proporțională provocărilor și nevoilor și este de așa natură încât permite atingerea obiectivului general al politicii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Fondul ar trebui să fie coerent și complementar cu alte programe financiare ale Uniunii din domeniul securității. Se va încerca să se asigure sinergii în special cu Fondul pentru azil și migrație, cu Fondul de gestionare integrată a frontierelor, alcătuit din instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize, instituit prin Regulamentul (UE) X și din instrumentul pentru echipamente de control vamal, instituit prin Regulamentul (UE) X, precum și cu celelalte fonduri ale politicii de coeziune care intră sub incidența Regulamentului (UE) X [RDC], cu componenta de cercetare în domeniul securității a programului Orizont Europa, instituit prin Regulamentul (UE) X, cu programul „Drepturi și valori”, instituit prin Regulamentul X, cu programul „Justiție”, instituit prin Regulamentul (UE) X, cu programul „Europa digitală”, instituit prin Regulamentul (UE) X și cu programul InvestEU, instituit prin Regulamentul (UE) X. Ar trebui să se asigure sinergii în special cu privire la securitatea infrastructurii și a spațiilor publice, cu privire la securitatea informatică și la prevenirea radicalizării. Existența unor mecanisme eficace de coordonare este esențială pentru a asigura potențialul maxim de îndeplinire a obiectivelor de politică, pentru a exploata economiile de scară și a evita suprapunerile între acțiuni.

(20) Fondul ar trebui să fie coerent și complementar cu alte programe financiare ale Uniunii din domeniul securității. Se va încerca să se asigure sinergii în special cu Fondul pentru azil și migrație, cu Fondul de gestionare integrată a frontierelor, alcătuit din instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize, instituit prin Regulamentul (UE) X și din instrumentul pentru echipamente de control vamal, instituit prin Regulamentul (UE) X, precum și cu celelalte fonduri ale politicii de coeziune care intră sub incidența Regulamentului (UE) X [RDC], cu componenta de cercetare în domeniul securității a programului Orizont Europa, instituit prin Regulamentul (UE) X, cu programul „Drepturi și valori”, instituit prin Regulamentul X, cu programul „Justiție”, instituit prin Regulamentul (UE) X, cu programul „Europa digitală”, instituit prin Regulamentul (UE) X și cu programul InvestEU, instituit prin Regulamentul (UE) X. Ar trebui să se asigure sinergii în special cu privire la securitatea infrastructurii și a spațiilor publice, cu privire la securitatea informatică, protecția victimelor și la prevenirea extremismului violent, inclusiv a radicalizării. Existența unor mecanisme eficace de coordonare este esențială pentru a asigura potențialul maxim de îndeplinire a obiectivelor de politică, pentru a exploata economiile de scară și a evita suprapunerile între acțiuni.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 21</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Măsurile desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe care sunt finanțate cu sprijin din partea fondului ar trebui să fie întreprinse în deplină sinergie, coerență și complementaritate cu alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă. Mai exact, la punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea coerenței depline cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe și ale politicii externe ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în cauză. În ceea ce privește dimensiunea externă, fondul ar trebui să consolideze cooperarea cu țările terțe în domeniile de interes pentru securitatea internă a Uniunii, cum ar fi lupta împotriva terorismului și a radicalizării, cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii din țările terțe în lupta împotriva terorismului (inclusiv prin detașări și echipe comune de anchetă), a criminalității grave și organizate și a corupției, a traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți.

(21) Măsurile desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe care sunt finanțate cu sprijin din partea fondului ar trebui să fie întreprinse în deplină sinergie, coerență și complementaritate cu alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă. Mai exact, la punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea coerenței depline cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe, ale politicii externe ale Uniunii și ale politicii de ajutor pentru dezvoltare cu privire la țara sau la regiunea în cauză. În ceea ce privește dimensiunea externă, fondul ar trebui să consolideze cooperarea cu țările terțe în domeniile de interes pentru securitatea internă a Uniunii, cum ar fi lupta împotriva terorismului și a radicalizării, cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii din țările terțe în lupta împotriva terorismului (inclusiv prin detașări și echipe comune de anchetă), a traficului, în special cel cu arme, droguri, specii pe cale de dispariție și bunuri culturale, a criminalității grave și organizate și a corupției, a traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 23 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. X al Parlamentului European și al Consiliului1a, Uniunea ar trebui să ia măsuri pentru a-și proteja bugetul în cazul în care se constată o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru. Regulamentul (UE) nr. X ar trebui să se aplice acestui fond.

 

________________

 

1a Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (COM(2018)0324).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 24</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Fondul ar trebui să reflecte necesitatea unei flexibilități și a unei simplificări sporite, respectând, totodată, cerințele în materie de previzibilitate și asigurând o repartizare echitabilă și transparentă a resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de prezentul regulament.

(24) Fondul ar trebui să reflecte necesitatea unei flexibilități și a unei simplificări sporite, respectând, totodată, cerințele în materie de previzibilitate și asigurând o repartizare echitabilă și transparentă a resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de prezentul regulament. Punerea în aplicare a fondului ar trebui să fie ghidată de principiile eficienței, eficacității și calității cheltuielilor. În plus, punerea în aplicare a fondului ar trebui să fie cât se poate de simplă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 26</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Aceste sume inițiale ar trebui să constituie punctul de plecare pentru investițiile pe termen lung ale statelor membre în domeniul securității. Pentru a ține seama de evoluția amenințărilor la adresa securității față de situația inițială, ar trebui să se aloce statelor membre o sumă suplimentară la jumătatea perioadei, calculată pe baza celor mai recente date statistice disponibile, astfel cum se reflectă în cheia de repartizare, ținându-se seama de stadiul de punere în aplicare a programului.

(26) Aceste sume inițiale ar trebui să constituie punctul de plecare pentru investițiile pe termen lung ale statelor membre în domeniul securității. Pentru a ține seama de evoluția amenințărilor interne și externe la adresa securității față de situația inițială, ar trebui să se aloce statelor membre o sumă suplimentară la jumătatea perioadei, calculată pe baza celor mai recente date statistice disponibile, astfel cum se reflectă în cheia de repartizare, ținându-se seama de stadiul de punere în aplicare a programului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 26 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a) Infrastructura critică pe care statele membre trebuie să o protejeze ar trebui luată în considerare atunci când se alocă resursele disponibile ale fondului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 27</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Întrucât provocările în domeniul securității sunt într-o evoluție continuă, este necesar să se adapteze alocarea finanțării în funcție de evoluția amenințărilor la adresa securității și să se direcționeze finanțarea către prioritățile care aduc cea mai mare valoare adăugată pentru Uniune. Pentru a răspunde unor necesități urgente, evoluției politicilor și a priorităților Uniunii și pentru a direcționa finanțarea către acțiunile cu o valoare adăugată europeană ridicată, o parte din finanțare va fi alocată, periodic, acțiunilor specifice, acțiunilor Uniunii și asistenței de urgență prin intermediul unei facilități tematice.

(27) Întrucât provocările în domeniul securității sunt într-o evoluție continuă, este necesar să se adapteze alocarea finanțării în funcție de evoluția amenințărilor interne și externe la adresa securității și să se direcționeze finanțarea către prioritățile care aduc cea mai mare valoare adăugată pentru Uniune. Pentru a răspunde unor necesități urgente, evoluției politicilor și a priorităților Uniunii și pentru a direcționa finanțarea către acțiunile cu o valoare adăugată europeană ridicată, o parte din finanțare va fi alocată, periodic, acțiunilor specifice, acțiunilor Uniunii și asistenței de urgență prin intermediul unei facilități tematice.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 28</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Statele membre ar trebui să fie încurajate, printr-o contribuție mai mare din partea Uniunii, să își utilizeze o parte din alocarea corespunzătoare programelor lor pentru a finanța acțiunile enumerate în anexa IV.

(28) Statele membre ar trebui să fie încurajate, printr-o contribuție mai mare din partea Uniunii, să își utilizeze o parte din alocarea corespunzătoare programelor lor pentru a finanța acțiunile enumerate în anexa IV, în principal datorită valorii lor adăugate europene ridicate sau caracterului lor prioritar pentru Uniune.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 31</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Pentru a completa punerea în aplicare a obiectivului de politică al acestui fond la nivel național prin intermediul programelor statelor membre, fondul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin pentru acțiunile la nivelul Uniunii. Acțiunile respective ar trebui să urmărească scopuri strategice globale care să se înscrie în domeniul de intervenție al fondului, legate de analiza politicilor și de inovare, de învățarea reciprocă transnațională și de parteneriatele transnaționale, precum și de testarea a noi inițiative și acțiuni în întreaga Uniune.

(31) Pentru a completa punerea în aplicare a obiectivului de politică al acestui fond la nivel național prin intermediul programelor statelor membre, fondul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin pentru acțiunile la nivelul Uniunii. Acțiunile respective ar trebui să urmărească scopuri strategice globale care să se înscrie în domeniul de intervenție al fondului, legate de analiza politicilor și de inovare, de învățarea reciprocă transnațională și de parteneriatele transnaționale, precum și de testarea a noi inițiative și acțiuni în întreaga Uniune sau între anumite state membre. În acest sens, ar trebui încurajată cooperarea între serviciile de informații ale statelor membre pentru a asigura schimbul de informații necesar pentru a spori eficacitatea luptei împotriva terorismului, precum și a criminalității grave și a criminalității organizate, precum și pentru a contribui la o mai bună înțelegere a naturii lor transfrontaliere. Fondul ar trebui să sprijine eforturile statelor membre de a face schimb de bune practici și de a încuraja formarea comună pentru a contribui la dezvoltarea unei culturi a cooperării între serviciile de informații, precum și a încrederii reciproce între serviciile de informații și Europol.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 33 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) Având în vedere caracterul transnațional al acțiunilor Uniunii și pentru a promova coordonarea acțiunilor în vederea îndeplinirii obiectivului asigurării în Uniune a celui mai ridicat nivel de securitate, agențiile descentralizate ar trebui, de asemenea, să fie eligibile ca beneficiari ai acțiunii Uniunii, inclusiv sub formă de granturi. Un astfel de sprijin ar trebui să fie în concordanță cu prioritățile și inițiativele identificate la nivelul Uniunii de către instituțiile Uniunii pentru a asigura o valoare adăugată europeană.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 37</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) În vederea punerii în aplicare a acțiunilor în cadrul gestiunii partajate, fondul ar trebui să facă parte dintr-un cadru coerent format din prezentul regulament, Regulamentul financiar și Regulamentul (UE) nr…/... [RDC]18.

(37) În vederea punerii în aplicare a acțiunilor în cadrul gestiunii partajate, fondul ar trebui să facă parte dintr-un cadru coerent format din prezentul regulament, Regulamentul financiar și Regulamentul (UE) nr. …/... privind dispozițiile comune [RDC]18. În cazul unor dispoziții contradictorii, Regulamentul (UE) nr. X [RDC] ar trebui să primeze în raport cu prezentul regulament.

__________________

__________________

18 Numărul de referință complet

18 Numărul de referință complet

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 38</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Regulamentul (UE) nr. X [RDC] stabilește cadrul de acțiune pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european plus (FSE+), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru securitate internă (FSI) și instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize din cadrul Fondului de gestionare integrată a frontierelor (FGIF) și stabilește în special normele privind programarea, monitorizarea și evaluarea, gestionarea și controlul fondurilor Uniunii executate în cadrul gestiunii partajate. În plus, este necesar să se precizeze în prezentul regulament obiectivele Fondului pentru securitate internă și să se prevadă dispoziții specifice privind activitățile care pot fi finanțate cu sprijin din partea acestui fond.

(38) Regulamentul (UE) nr. X [RDC] stabilește cadrul de acțiune pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european plus (FSE+), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), Fondul pentru securitate internă (FSI) și instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize din cadrul Fondului de gestionare integrată a frontierelor (FGIF) și stabilește în special normele privind programarea, monitorizarea și evaluarea, gestionarea și controlul fondurilor Uniunii executate în cadrul gestiunii partajate. În plus, este necesar să se precizeze în prezentul regulament obiectivele Fondului pentru securitate internă și să se prevadă dispoziții specifice privind activitățile care pot fi finanțate cu sprijin din partea acestui fond.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 38 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a) Pentru a garanta că fondul sprijină acțiuni care vizează toate obiectivele specifice ale fondului și că alocarea resurselor între obiective este proporțională cu provocările și nevoile, astfel încât obiectivele să poată fi îndeplinite, ar trebui definit un procent minim de alocare din fond pentru fiecare obiectiv specific al fondului, atât pentru programele naționale, cât și pentru facilitatea tematică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 40</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului19, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului20, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului21 și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului22, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă infracțiune care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului, Parchetul European poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului23. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

(40) În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului19, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului20, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului21 și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului22, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative și/sau penale. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă infracțiune care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului, Parchetul European poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului23. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre cooperează pe deplin și oferă toată asistența necesară instituțiilor, agențiilor și organismelor Uniunii pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Rezultatele investigațiilor privind neregulile sau fraudele legate de fond ar trebui puse la dispoziția Parlamentului European.

__________________

__________________

19 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

19 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

20 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

20 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

21 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

21 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

22 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

22 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

23 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO 198, 28.7.2017, p. 29).

23 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO 198, 28.7.2017, p. 29).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 43</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) În temeiul articolului 349 din TFUE și în conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”25, aprobată de Consiliu în cadrul concluziilor sale din 12 aprilie 2018, statele membre în cauză ar trebui să se asigure că programele lor naționale abordează amenințările specifice cu care se confruntă regiunile ultraperiferice. Fondul sprijină aceste state membre cu resurse adecvate pentru a veni în ajutorul acestor regiuni, în funcție de necesități.

eliminat

__________________

 

25 COM(2017) 623 final.

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 44</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201626, este necesar să se evalueze prezentul fond pe baza informațiilor colectate cu ajutorul unor cerințe de monitorizare specifice, evitându-se totodată o reglementare excesivă și impunerea unor sarcini administrative excesive, în special asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază a evaluării impactului fondului pe teren. Pentru a măsura realizările fondului, ar trebui să se instituie indicatori și ținte conexe în legătură cu fiecare dintre obiectivele specifice ale fondului.

(44) În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201626, este necesar să se evalueze prezentul fond pe baza informațiilor colectate cu ajutorul unor cerințe de monitorizare specifice, evitându-se totodată o reglementare excesivă și impunerea unor sarcini administrative excesive, în special asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază a evaluării impactului fondului pe teren. Pentru a măsura realizările fondului, ar trebui să se instituie indicatori și ținte conexe în legătură cu fiecare dintre obiectivele specifice ale fondului. Aceștia ar trebui să includă indicatori calitativi și cantitativi.

__________________

__________________

26 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 6.11.2013, p.1-14.

26 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 12.5.2016, p. 114.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 45</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45) Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul fond va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine îndeplinirea obiectivelor din domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a fondului, iar ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul evaluărilor și al procedurilor de evaluare relevante.

(45) Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul fond va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine îndeplinirea obiectivelor din domeniul climei în perioada CFM 2021-2027 și a unei ținte anuale de 30 % cât mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 2027.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 46</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Comisia și statele membre ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare a fondului cu ajutorul acestor indicatori și al raportării financiare, în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) nr. X [RDC] și din prezentul regulament.

(46) Comisia și statele membre ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare a fondului cu ajutorul acestor indicatori și al raportării financiare, în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) nr. X [RDC] și din prezentul regulament. Pentru a-și putea îndeplini în mod corespunzător funcția de supraveghere, Comisia ar trebui să fie în măsură să stabilească ce sume s-au cheltuit efectiv din fond într-un anumit exercițiu financiar. Prin urmare, atunci când transmit Comisiei rapoartele privind conturile anuale aferente programelor lor naționale, statele membre trebuie să prezinte separat recuperările, plățile de prefinanțare către beneficiarii finali și rambursarea cheltuielilor suportate efectiv. Pentru a facilita auditul fondului și monitorizarea modului în care acesta este pus în aplicare, Comisia ar trebui să includă aceste sume în raportul său anual de punere în aplicare a fondului. Comisia ar trebui să prezinte în fiecare an Parlamentului European și Consiliului un rezumat al rapoartelor anuale de performanță acceptate. La cerere, Comisia ar trebui să pună la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului textul integral al rapoartelor anuale de performanță.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 47</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47) Pentru a completa și a modifica unele elemente neesențiale ale prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește lista acțiunilor eligibile pentru o rată de cofinanțare mai mare, astfel cum sunt enumerate în anexa IV, sprijinul operațional și pentru dezvoltarea în continuare a cadrului de monitorizare și de evaluare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

(47) Pentru a completa și a modifica unele elemente neesențiale ale prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește programele de lucru pentru facilitatea tematică, lista acțiunilor eligibile pentru o rată de cofinanțare mai mare, astfel cum sunt enumerate în anexa IV, sprijinul operațional și pentru dezvoltarea în continuare a cadrului de monitorizare și de evaluare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 48</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48) În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Competențele în cauză ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și a principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării de către Comisie a competențelor sale de executare27. Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru actele de punere în aplicare care stabilesc obligații comune pentru statele membre, în special cu privire la furnizarea de informații către Comisie, iar procedura de consultare ar trebui folosită pentru adoptarea actelor de punere în aplicare privind modalitățile de furnizare de informații către Comisie în contextul programării și al raportării, dată fiind natura lor pur tehnică.

(48) În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Competențele în cauză ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și a principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării de către Comisie a competențelor sale de executare27. Procedura de consultare ar trebui folosită pentru adoptarea actelor de punere în aplicare privind modalitățile de furnizare de informații către Comisie în contextul programării și al raportării, dată fiind natura lor pur tehnică.

__________________

__________________

27 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

27 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie Fondul pentru securitate internă (denumit în continuare „fondul”).

1. Prezentul regulament instituie Fondul pentru securitate internă (denumit în continuare „fondul”) pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2027.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Regulamentul stabilește obiectivele fondului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea acestei finanțări.

2. Prezentul regulament stabilește:

 

a)  obiectivele fondului;

 

b)  obiectivele specifice ale fondului și măsurile de punere în aplicare a acestor obiective specifice;

 

c)  bugetul pentru perioada 2021-2027;

 

d)  formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea acestei finanțări.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>37</NumAm><DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) „criminalitate informatică” înseamnă infracțiunile dependente de mediul informatic, adică infracțiunile care pot fi săvârșite doar prin utilizarea dispozitivelor și a sistemelor de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC), care sunt fie instrumentele pentru săvârșirea infracțiunilor, fie țintele principale ale infracțiunilor; și infracțiunile facilitate de calculator, adică infracțiunile tradiționale, cum ar fi exploatarea sexuală a copiilor, a căror anvergură și acoperire pot fi amplificate prin utilizarea calculatoarelor, a rețelelor de calculatoare sau a altor forme de TIC;

(d) „criminalitate informatică” înseamnă infracțiunile dependente de mediul informatic, adică infracțiunile care pot fi săvârșite doar prin utilizarea dispozitivelor și a sistemelor de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC), care sunt fie instrumentele pentru săvârșirea infracțiunilor, fie țintele principale ale infracțiunilor; și infracțiunile facilitate de calculator, adică infracțiunile tradiționale, a căror anvergură și acoperire pot fi amplificate prin utilizarea calculatoarelor, a rețelelor de calculatoare sau a altor forme de TIC;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – litera f</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) „ciclul de politici ale UE” se referă la o inițiativă multidisciplinară bazată pe informații, care are drept scop combaterea celor mai importante amenințări la adresa Uniunii legate de criminalitatea gravă și organizată prin încurajarea cooperării dintre statele membre, instituțiile Uniunii, agenții și, după caz, țările terțe și organizațiile relevante;

(f) „ciclul de politici ale UE” se referă la o inițiativă multidisciplinară bazată pe informații, care are drept scop combaterea celor mai importante amenințări la adresa Uniunii legate de criminalitatea gravă și organizată prin încurajarea cooperării dintre statele membre, instituțiile Uniunii, agențiile din domeniul justiției și afacerilor interne ale Uniunii și, după caz, țările terțe relevante și organizațiile internaționale specifice;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – litera g</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) „schimb de informații și acces la informații” înseamnă colectarea, stocarea, prelucrarea, analizarea și schimbul, în condiții sigure, de informații relevante pentru autoritățile menționate la articolul 87 din TFUE, precum și pentru Europol, în legătură cu prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, în special a criminalității organizate transfrontaliere;

(g) „schimb de informații și acces la informații” înseamnă colectarea, stocarea, prelucrarea, analizarea și schimbul, în condiții sigure, de informații relevante pentru autoritățile menționate la articolul 87 din TFUE, precum și pentru Europol, Eurojust și Parchetul European în legătură cu prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor, în special a criminalității grave și organizate transfrontaliere, prelucrate în conformitate cu normele aplicabile de protecție a datelor;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – litera h</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) „cooperare judiciară” înseamnă cooperarea judiciară în materie penală;

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – litera i</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) „LETS” înseamnă Programul european de formare în materie de aplicare a legii, care vizează punerea la dispoziția personalului responsabil cu aplicarea legii a cunoștințelor și competențelor de care are nevoie pentru a preveni și a combate cu eficacitate criminalitatea transfrontalieră printr-o cooperare eficientă, astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei din 27 martie 2013 privind instituirea unui program LETS european31 și astfel cum se menționează în Regulamentul CEPOL32;

(i) „LETS” înseamnă Programul european de formare în materie de aplicare a legii, care vizează punerea la dispoziția personalului responsabil cu aplicarea legii a cunoștințelor și competențelor de care are nevoie pentru a preveni și a combate cu eficacitate criminalitatea și terorismul transfrontaliere organizate și grave printr-o cooperare eficientă, astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei din 27 martie 2013 privind instituirea unui program LETS european31 și astfel cum se menționează în Regulamentul CEPOL32;

__________________

__________________

31 COM(2013) 172 de instituire a unui Program european de formare în materie de aplicare a legii (LETS).

31 COM(2013) 172 de instituire a unui Program european de formare în materie de aplicare a legii (LETS).

32 Regulamentul (UE) 2015/2219 din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL).

32 Regulamentul (UE) 2015/2219 din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – litera k</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) „pregătire” înseamnă orice măsură care are drept scop prevenirea sau reducerea riscurilor legate de eventuale atacuri teroriste sau de alte incidente legate de securitate;

(k) „pregătire” înseamnă măsuri specifice care are drept scop prevenirea sau reducerea riscurilor legate de eventuale atacuri teroriste sau de alte incidente legate de securitate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Obiectivul de politică al fondului este de a contribui la asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune, în special prin combaterea terorismului și a radicalizării, a criminalității grave și organizate și a criminalității informatice și prin acordarea de asistență și protecție victimelor infracțiunilor.

1. Obiectivul de politică al fondului este de a contribui la asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune, printre altele printr-o cooperare mai intensă, în special prin prevenirea și combaterea terorismului și a extremismului violent, inclusiv a radicalizării, a criminalității grave și organizate și a criminalității informatice, precum și prin acordarea de asistență și protecție victimelor infracțiunilor. Fondul sprijină, de asemenea, pregătirea pentru incidentele legate de securitate și gestionarea acestora.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) intensificarea schimburilor de informații dintre autoritățile de aplicare a legii și în cadrul acestora și alte autorități competente și organisme relevante din Uniune, precum și cu țările terțe și organizațiile internaționale;

(a) îmbunătățirea și facilitarea schimburilor de informații relevante și exacte între autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare ale statelor membre și în cadrul acestora, alte autorități competente ale statelor membre și alte organisme relevante din Uniune, în special Europol și Eurojust, precum și, dacă este cazul, țările terțe și organizațiile internaționale;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) intensificarea operațiunilor comune transfrontaliere ale autorităților de aplicare a legii și în cadrul acestora cu alte autorități competente din Uniune în ceea ce privește criminalitatea gravă și organizată cu o dimensiune transfrontalieră și

(b) îmbunătățirea și intensificarea coordonării și a cooperării transfrontaliere, inclusiv a operațiunilor comune transfrontaliere relevante ale autorităților de aplicare a legii din statele membre și în cadrul acestora cu alte autorități competente din Uniune în ceea ce privește terorismul și criminalitatea gravă și organizată cu o dimensiune transfrontalieră;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sprijinirea eforturilor de consolidare a capacităților în ceea ce privește combaterea și prevenirea criminalității, inclusiv a terorismului, în special prin cooperarea sporită dintre autoritățile publice, societatea civilă și partenerii din sectorul privat din statele membre.

(c) sprijinirea consolidării necesare a capacităților statelor membre în ceea ce privește combaterea și prevenirea criminalității, inclusiv a terorismului, a criminalității informatice și a extremismului violent, inclusiv a radicalizării, în special prin cooperarea sporită dintre autoritățile publice, agențiile relevante ale Uniunii, societatea civilă și actorii privați, în statele membre și între acestea și gestionarea civilă a crizelor în urma unui incident legat de securitate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) dezvoltarea unei culturi comune a informațiilor, prin sprijinirea contactelor și a încrederii reciproce, a înțelegerii și învățării, a diseminării know-how-ului și a celor mai bune practici la nivelul serviciilor de informații ale statelor membre și în relația cu Europol, în special prin formarea comună și prin schimbul de experți.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În cadrul obiectivelor specifice stabilite la alineatul (2), fondul este pus în aplicare prin intermediul măsurilor de punere în aplicare enumerate în anexa II.

3. În cadrul obiectivelor specifice stabilite la alineatul (2), fondul este pus în aplicare, printre altele, prin intermediul măsurilor de punere în aplicare enumerate la articolul 3a.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Acțiunile finanțate sunt puse în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a demnității umane. În special, acțiunile respectă dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, normele Uniunii privind protecția datelor și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO). În special, ori de câte ori este posibil, statele membre acordă o atenție deosebită, în contextul punerii în aplicare a acțiunilor, acordării de asistență și protecție persoanelor vulnerabile, în special copiilor și minorilor neînsoțiți.

4. Operațiunile finanțate sunt puse în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a demnității umane, precum și a valorilor consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), iar finanțarea se întrerupe și se recuperează în cazul în care există dovezi clare și întemeiate că acțiunile respective contribuie la încălcarea acestor drepturi. În special, operațiunile respectă dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, normele Uniunii privind protecția datelor și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO). Se acordă o atenție deosebită în contextul punerii în aplicare a operațiunilor privind persoanele vulnerabile, în special copiii și minorii neînsoțiți.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>50</NumAm><DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Măsuri de punere în aplicare

 

1. Fondul contribuie la îndeplinirea obiectivului specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (a) prin axarea pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

 

(a) asigurarea aplicării uniforme a acquis-ului Uniunii în domeniul securității, prin sprijinirea schimbului de informații relevante, inclusiv prin punerea în aplicare a recomandărilor formulate în cadrul mecanismelor de control al calității și de evaluare, cum ar fi mecanismul de evaluare Schengen și alte mecanisme de control al calității și de evaluare;

 

(b) înființarea, adaptarea și menținerea unor sisteme informatice și rețele de comunicații ale UE relevante pentru securitate, inclusiv asigurarea interoperabilității acestora, și elaborarea unor instrumente adecvate pentru remedierea lacunelor identificate;

 

(c) sporirea utilizării active a instrumentelor, a sistemelor și a bazelor de date ale Uniunii care susțin schimbul de informații relevante pentru securitate, îmbunătățirea interconectării bazelor de date naționale relevante pentru securitate, precum și a conectării acestora la bazele de date ale Uniunii, dacă este prevăzută în temeiurile juridice relevante, asigurându-se respectivele baze de date sunt alimentate cu date de înaltă calitate și

 

(d) sprijinirea măsurilor naționale relevante în vederea punerii în aplicare a obiectivelor specifice prevăzute la articolul 3 alineatul (2) litera (a).

 

2. Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (b), axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

 

(a) intensificarea operațiunilor relevante de asigurare a respectării legii între statele membre, inclusiv, atunci când este cazul, în colaborare cu alți actori relevanți, în special facilitarea și îmbunătățirea utilizării unor echipe comune de anchetă, a unor patrule comune, a urmăririlor transfrontaliere, a supravegherii discrete și a altor mecanisme de cooperare operațională în cadrul ciclului de politici ale UE (EMPACT), cu un accent special pe operațiunile transfrontaliere;

 

(b) îmbunătățirea coordonării și a cooperării între autoritățile de aplicare a legii și alte autorități competente, în statele membre și între acestea, precum și cu alți actori relevanți, de exemplu prin intermediul rețelelor de unități naționale specializate, al rețelelor și structurilor de cooperare ale Uniunii și al centrelor Uniunii;

 

(c) îmbunătățirea cooperării interinstituționale și, la nivelul Uniunii, între statele membre sau între statele membre, pe de o parte, și organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, pe de altă parte, precum și la nivel național, între autoritățile naționale competente ale fiecărui stat membru;

 

3. Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (c), axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

 

(a) intensificarea formării, a exercițiilor și a învățării reciproce în domeniul asigurării respectării legii, în special prin includerea unor elemente care să vizeze sensibilizarea cu privire la aspecte legate de radicalizare, extremism violent și rasism, programe specializate de schimb între statele membre, inclusiv pentru personalul responsabil de aplicarea legii, care are mai puțină experiență și schimbul de bune practici, inclusiv cu țări terțe și alți actori relevanți;

 

(b) exploatarea sinergiilor prin punerea în comun a resurselor și a cunoștințelor statelor membre și ale altor actori relevanți, inclusiv ale societății civile, de exemplu prin crearea unor centre de excelență comune, prin conceperea unor evaluări comune ale riscurilor sau prin crearea unor centre comune de sprijin operațional pentru operațiunile desfășurate în comun sau partajarea celor mai bune practici în prevenirea infracționalității la nivel local;

 

(c) promovarea și elaborarea unor măsuri, garanții, mecanisme și bune practici pentru identificarea timpurie, protecția și sprijinirea martorilor, a avertizorilor și a victimelor infracționalității, precum și crearea unor parteneriate între autoritățile publice și alți actori relevanți în acest sens;

 

(d) achiziționarea de echipamente relevante și instituirea sau modernizarea unor centre de formare specializată și a altor infrastructuri esențiale relevante pentru securitate, în scopul îmbunătățirii gradului de pregătire, a rezilienței, a nivelului de conștientizare al publicului și a răspunsului adecvat la amenințările la adresa securității;

 

(e) detectarea, evaluarea și eliminarea vulnerabilităților infrastructurii critice și ale echipamentelor informatice foarte răspândite pe piață, pentru a preveni atacurile împotriva sistemelor de informații și a infrastructurilor critice, de exemplu, prin controlul codurilor pentru software-ul gratuit și cu sursă deschisă, prin stabilirea și sprijinirea unor programe de stimulare a identificării bug-urilor sau prin efectuarea unor teste de rezistență la intruziuni;

 

4. Fondul contribuie la realizarea obiectivului specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (ca) prin axarea pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

 

(a) îmbunătățirea cooperării și a coordonării între serviciile de informații ale statelor membre și între aceste servicii și autoritățile de aplicare a legii prin contacte, rețele, încredere reciprocă, înțelegere și învățare, schimb și diseminare de know-how, experiență și cele mai bune practici, în special în ceea ce privește sprijinul pentru investigațiile poliției și evaluarea amenințărilor;

 

(b) schimbul și formarea de ofițeri de informații.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În cadrul obiectivelor menționate la articolul 3 și în conformitate cu măsurile de punere în aplicare enumerate în anexa II, fondul sprijină în special acțiunile enumerate în anexa III.

1. În conformitate cu măsurile de punere în aplicare enumerate la articolul 3a, fondul sprijină acțiunile care contribuie la realizarea obiectivelor menționate la articolul 3. Acestea pot include acțiunile enumerate în anexa III.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pentru a îndeplini obiectivele prezentului regulament, fondul poate sprijini acțiunile care sunt conforme cu prioritățile Uniunii menționate în anexa III în ceea ce privește țările terțe și în aceste țări, după caz, în conformitate cu articolul 5.

2. Pentru îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 3 din prezentul regulament, fondul poate sprijini, în cazuri excepționale, în limite definite și sub rezerva unor garanții adecvate, acțiuni astfel cum sunt menționate în anexa III în ceea ce privește țările terțe și în aceste țări, după caz, în conformitate cu articolul 5.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Cuantumul total al finanțării pentru sprijinirea de acțiuni în țări terțe sau în legătură cu țări terțe în cadrul facilității tematice, în conformitate cu articolul 8, nu depășește 2 % din cuantumul total alocat facilității tematice în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (b).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. Cuantumul total al finanțării pentru sprijinirea de acțiuni în sau în legătură cu țări terțe în cadrul programelor naționale ale statelor membre, în conformitate cu articolul 12, nu depășește, pentru fiecare stat membru, 2 % din cuantumul total alocat acelui stat membru în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (a), cu articolul 10 alineatul (1) și cu anexa I.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) acțiunile care se limitează la menținerea ordinii publice la nivel național;

(a) acțiunile care se limitează la menținerea ordinii publice la nivel național sau care constau, în principal, în menținerea ordinii publice la nivel național;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) echipamentele care au cel puțin unul dintre scopuri controlul vamal;

(d) echipamentele care au ca principal scop controlul vamal;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul apariției unei situații de urgență, acțiunile neeligibile menționate la prezentul alineat pot fi considerate eligibile.

În cazul apariției unei situații de urgență, acțiunile neeligibile menționate la literele (a) și (b) de la primul paragraf pot fi considerate eligibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1 – litera a – punctul ii</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) o țară terță care figurează în programul de lucru în condițiile specificate în program;

(ii) o țară terță care figurează în programul de lucru în condițiile specificate în program, cu condiția ca toate acțiunile întreprinse de respectiva țară terță, în aceasta sau în legătură cu aceasta să respecte pe deplin drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și obligațiile internaționale ale Uniunii și ale statelor membre;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională.

(b) orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională relevantă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Entitățile juridice stabilite într-o țară terță sunt în mod excepțional eligibile pentru participare dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor unei anumite acțiuni.

3. Entitățile juridice stabilite într-o țară terță sunt, în mod excepțional, eligibile pentru participare dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor unei anumite acțiuni, după aprobarea Comisiei.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Entitățile juridice care participă la consorții formate din cel puțin două entități independente, stabilite în diferite state membre sau țări sau teritorii de peste mări legate de aceste state sau țări terțe sunt eligibile.

4. Entitățile juridice care participă la consorții formate din cel puțin două entități independente, stabilite în diferite state membre sau în țări sau teritorii de peste mări legate de aceste state sunt eligibile. Atunci când organizațiile internaționale care fac parte din consorțiu sunt stabilite într-o țară terță, se aplică articolul 6 alineatul (3).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Sprijinul furnizat în temeiul prezentului regulament completează intervențiile la nivel național, regional și local și vizează aducerea de valoare adăugată obiectivelor prezentului regulament.

1. Sprijinul furnizat în temeiul prezentului regulament completează intervențiile la nivel național, regional și local și vizează conferirea unei valori adăugate europene obiectivelor prezentului regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia și statele membre se asigură că sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament și de către statele membre este compatibil cu activitățile, politicile și prioritățile relevante ale Uniunii și este complementar altor instrumente ale Uniunii.

2. Comisia și statele membre se asigură că sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament și de către statele membre este compatibil cu activitățile, politicile și prioritățile relevante ale Uniunii și este complementar instrumentelor naționale și este coordonat cu alte instrumente ale Uniunii, în special cu acțiunile finanțate din alte fonduri ale Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a fondului în perioada 2021-2027 este de 2 500 000 000 EUR în prețuri curente.

1. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a fondului în perioada 2021-2027 este de 2 209 725 000 EUR la prețurile din 2018 (2 500 000 000 EUR în prețuri curente).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) suma de 1 500 000 000 EUR se alocă programelor puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate;

(a) suma de 1 325 835 000 EUR la prețurile din 2018 (1 500 000 000 EUR la prețurile curente) se alocă programelor puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) suma de 1 000 000 000 EUR se alocă facilității tematice.

(b) suma de 883 890 EUR la prețurile din 2018 (1 000 000 000 EUR la prețurile curente) se alocă facilității tematice.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Finanțarea din facilitatea tematică vizează prioritățile cu o valoare adăugată ridicată pentru Uniune sau este utilizată pentru a răspunde unor nevoi urgente, în conformitate cu prioritățile convenite ale Uniunii menționate în anexa II.

2. Finanțarea din cadrul facilității tematice abordează priorități cu o valoare adăugată ridicată pentru Uniune pentru a răspunde unor nevoi urgente, în conformitate cu prioritățile convenite ale Uniunii, menționate la articolul 3 a, în cazul unor măsuri specifice cum ar fi cele enumerate în anexa III, sau pentru susține măsuri în conformitate cu articolul 19 . Alocarea resurselor din facilitatea tematică între diferitele priorități este, în măsura posibilului, proporțională cu provocările și nevoile pentru a garanta că obiectivele fondului pot fi îndeplinite.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Finanțarea din cadrul facilității tematice se alocă după cum urmează:

 

a) cel puțin 10 % din finanțare obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a);

 

b) cel puțin 10 % din finanțare obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b);

 

c) cel puțin 30 % % din finanțare obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c);

 

d) cel puțin 5% % din finanțare obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (ca).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În cazul în care statele membre primesc finanțare din facilitatea tematică în cadrul gestiunii directe sau indirecte, este necesar să se asigureproiectele selectate nu fac obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectelor.

3. În cazul în care statele membre primesc finanțare din facilitatea tematică în cadrul gestiunii directe sau indirecte, nu se acordă finanțare proiectelor dacă există dovezi clarelegalitatea acestor proiecte sau legalitatea și corectitudinea finanțării sau performanța acestor proiecte ar fi puse sub semnul întrebării în urma unui aviz motivat emis de Comisie cu privire la o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în conformitate cu articolul 258 din TFUE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În cazul în care finanțarea acordată din facilitatea tematică este pusă în aplicare în cadrul gestiunii partajate, Comisia verifică, în sensul articolului 18 și al articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC], dacă acțiunile avute în vedere fac obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectelor.

4. În cazul în care finanțarea acordată din facilitatea tematică este pusă în aplicare în cadrul gestiunii partajate, Comisia se asigură, în sensul articolului 18 și al articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. X [RDC], că nu este disponibilă nicio finanțare pentru proiecte, dacă există dovezi clare că legalitatea acestor proiecte sau legalitatea și corectitudinea finanțării sau performanța acestor proiecte ar fi puse sub semnul întrebării în urma unui aviz motivat emis de Comisie cu privire la o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în conformitate cu articolul 258 din TFUE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Comisia stabilește suma totală pusă la dispoziție pentru facilitatea tematică în cadrul creditelor anuale ale bugetului Uniunii. Comisia adoptă deciziile de finanțare pentru facilitatea tematică, astfel cum se menționează la articolul [110] din Regulamentul financiar, identificând obiectivele și acțiunile care urmează să fie sprijinite și specificând sumele pentru fiecare dintre componentele sale, astfel cum se prevede la alineatul (1). Deciziile de finanțare stabilesc, după caz, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă.

5. Comisia stabilește suma totală pusă la dispoziție pentru facilitatea tematică în cadrul creditelor anuale ale bugetului Uniunii. Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 28 pentru a completa prezentul regulament stabilind programele de lucru vizate la articolul [110] din Regulamentul financiar, identificând obiectivele și acțiunile care urmează să fie sprijinite și specificând sumele pentru fiecare dintre componentele sale, astfel cum se prevede la alineatul (1). Înainte de adoptarea unui program de lucru, Comisia consultă părțile interesate relevante, inclusiv organizațiile societății civile. Programele de lucru stabilesc, după caz, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă. Pentru a asigura disponibilitatea în timp util a resurselor, Comisia poate adopta, separat, un program de lucru privind asistența de urgență.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. În urma adoptării deciziei de finanțare menționate la alineatul (3), Comisia poate modifica în consecință programele puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate.

6. În urma adoptării programului de lucru menționat la alineatul (5), Comisia poate modifica în consecință programele puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Aceste decizii de finanțare pot fi anuale sau multianuale și pot viza una sau mai multe componente ale facilității tematice.

7. Aceste programe de lucru pot fi anuale sau multianuale și pot viza una sau mai multe componente ale facilității tematice.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 100 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru asistență tehnică la inițiativa statelor membre.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fiecare stat membru se asigură că prioritățile abordate prin programele sale sunt în concordanță cu prioritățile Uniunii și răspund acestora și provocărilor cu care Uniunea se confruntă în domeniul securității, precum și că acestea sunt pe deplin conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii. În definirea priorităților programelor lor, statele membre se asigură că măsurile de punere în aplicare stabilite în anexa II sunt abordate în mod corespunzător în program.

1. Fiecare stat membru și Comisia se asigură că prioritățile abordate în programele naționale sunt în concordanță cu prioritățile Uniunii și răspund acestora și provocărilor cu care Uniunea se confruntă în domeniul securității, precum și că acestea sunt pe deplin conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii. În definirea priorităților programelor lor, statele membre se asigură că măsurile de punere în aplicare stabilite la articolul 3 a sunt abordate în mod corespunzător în program.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. La evaluarea programelor naționale ale statelor membre, Comisia se asigură că acțiunile planificate nu sunt afectate de un aviz motivat pe care l-a emis cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau la executarea proiectelor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 1 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Statele membre alocă resursele pentru programele lor naționale după cum urmează:

 

a) cel puțin 10% din finanțare obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a);

 

b) cel puțin 10 % din finanțare obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b);

 

c) cel puțin 30 % din finanțare obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c);

 

d) cel puțin 5% din finanțare obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (ca).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 1 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c. Statele membre care doresc să deroge de la alineatul (1b) informează Comisia în consecință și examinează împreună cu aceasta necesitatea de a adapta aceste procentaje minime, ținând seama de circumstanțele speciale care au un impact asupra securității interne. Aceste adaptări sunt aprobate de Comisie.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia se asigură că Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) sunt asociate în cadrul procesului de elaborare a programelor încă dintr-un stadiu incipient, în ceea ce privește domeniile lor de competență. Mai precis, statele membre consultă Europol cu privire la conceperea acțiunilor lor, în special atunci când includ în programele lor acțiuni care țin de ciclul de politici ale UE, acțiuni EMPACT sau acțiuni coordonate de Grupul de acțiune comună împotriva criminalității informatice (J-CAT). Înainte de a include acțiuni de formare în programele lor, statele membre își coordonează acțiunile cu CEPOL pentru a se evita suprapunerile.

2. Comisia se asigură că Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), Parchetul European (EPPO), Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA), Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă (eu-LISA), Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) participă la program încă de la început, în ceea ce privește domeniile lor de competență. Mai precis, statele membre consultă Europol cu privire la conceperea acțiunilor lor, în special atunci când includ în programele lor acțiuni care țin de ciclul de politici ale UE, acțiuni EMPACT sau acțiuni coordonate de Grupul de acțiune comună împotriva criminalității informatice (J-CAT). Înainte de a include acțiuni de formare în programele lor, statele membre își coordonează acțiunile cu CEPOL pentru a se evita suprapunerile. Statele membre consultă, de asemenea, alte părți interesate relevante, inclusiv organizațiile societății civile, cu privire la planificarea acțiunilor lor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia poate asocia Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT), după caz, în cadrul executării sarcinilor de monitorizare și evaluare, astfel cum sunt specificate în secțiunea 5, în special cu scopul de a se asigura că acțiunile puse în aplicare cu sprijin din partea fondului sunt conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii.

3. Comisia poate asocia agențiile menționate la alineatul (2), Comitetul european pentru protecția datelor și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD), după caz, în cadrul executării sarcinilor de monitorizare și evaluare, astfel cum sunt specificate în secțiunea 5, în special cu scopul de a se asigura că acțiunile puse în aplicare cu sprijin din partea fondului, care intră în mandatul lor, sunt conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Un procent maxim de 15 % din alocarea pentru un program al unui stat membru poate fi utilizat pentru achiziționarea de echipamente, mijloace de transport sau pentru construirea de instalații relevante pentru securitate. Acest plafon poate fi depășit numai în cazuri justificate în mod corespunzător.

4. Un procent maxim de 15 % din alocarea pentru un program al unui stat membru poate fi utilizat pentru achiziționarea de echipamente, mijloace de transport sau pentru construirea de instalații relevante pentru securitate. Acest plafon poate fi depășit numai în cazuri justificate în mod corespunzător și după aprobarea Comisiei.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 5 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) priorităților Uniunii și acquis-ului din domeniul securității, în special schimbului de informații și interoperabilității sistemelor informatice;

(a) priorităților Uniunii și acquis-ului din domeniul securității, în special coordonării și cooperării dintre autoritățile responsabile de aplicarea legii și schimbului eficient de informații relevante și exacte, precum și punerii în aplicare a componentelor cadrului de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. După caz, programul în cauză se modifică pentru a ține seama de recomandările menționate la alineatul (5). În funcție de impactul ajustării, programul revizuit poate fi aprobat de Comisie.

6. După caz, programul în cauză se modifică pentru a ține seama de recomandările menționate la alineatul (5) și de progresele înregistrate pentru atingerea valorilor intermediare și a valorilor-țintă evaluate în rapoartele anuale de performanță menționate la articolul 26 alineatul (2) litera (a). În funcție de impactul ajustării, programul revizuit este aprobat de Comisie, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. X [RDC].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. În cazul în care un stat membru decide să pună în aplicare proiecte cu o țară terță sau într-o țară terță cu sprijinul fondului, statul membru în cauză consultă Comisia înainte să înceapă proiectul.

8. În cazul în care un stat membru decide să pună în aplicare proiecte în sau în legătură cu o țară terță, așa cum se prevede la articolul 5, cu sprijinul fondului, statul membru în cauză consultă Comisia înainte să înceapă proiectul. Comisia evaluează complementaritatea și coerența proiectelor avute în vedere cu celelalte acțiuni ale Uniunii și ale statelor membre, în ceea ce privește țara terță în cauză. Ea verifică, de asemenea, conformitatea proiectelor propuse cu cerințele în materie de drepturi fundamentale menționate la articolul 3 alineatul (4).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. Programarea menționată la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC] se bazează pe tipurile de intervenție stabilite în tabelul 1 din anexa VI.

9. În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. X [RDC], fiecare program stabilește pentru fiecare obiectiv specific tipurile de intervenție în conformitate cu tabelul 1 din anexa VI și o repartizare indicativă a resurselor prevăzute pe tip de intervenție sau domeniu de sprijin.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În 2024, Comisia va aloca pentru programele statelor membre în cauză suma suplimentară menționată la articolul 10 alineatul (1) litera (b), în conformitate cu criteriile menționate în anexa I punctul 2. Finanțarea se acordă cu începere din anul calendaristic 2025.

1. În 2024, după informarea Parlamentului European, Comisia va aloca pentru programele statelor membre în cauză suma suplimentară menționată la articolul 10 alineatul (1) litera (b), în conformitate cu criteriile menționate în anexa I punctul 2. Finanțarea se acordă cu începere din anul calendaristic 2025.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul în care un procent de cel puțin 10 % din alocarea inițială a unui program, menționată la articolul 10 alineatul (1) litera (a), nu a fost acoperit de cereri de plată intermediară prezentate în conformitate cu articolul 85 din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC], statul membru în cauză nu este eligibil să primească alocări suplimentare pentru programul menționat la alineatul (1).

2. În cazul în care un procent de cel puțin 30 % din alocarea inițială a unui program, menționată la articolul 10 alineatul (1) litera (a), nu a fost acoperit de cereri de plată intermediară prezentate în conformitate cu articolul 85 din Regulamentul (UE) nr. X [RDC], statul membru în cauză nu este eligibil să primească alocări suplimentare pentru programul menționat la alineatul (1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 13 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Alocarea fondurilor din cadrul facilității tematice începând cu anul 2025 ține seama, după caz, de progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea obiectivelor de etapă din cadrul de performanță, astfel cum se menționează la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC], precum și de deficiențele identificate în materie de punere în aplicare.

3. Alocarea fondurilor din cadrul facilității tematice începând cu anul 2025 ține seama de progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea obiectivelor de etapă din cadrul de performanță, astfel cum se menționează la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. X [RDC], precum și de deficiențele identificate în materie de punere în aplicare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Sprijinul operațional este o parte a alocării destinate unui stat membru care poate fi utilizată ca sprijin pentru autoritățile publice responsabile cu îndeplinirea sarcinilor și furnizarea serviciilor care constituie un serviciu public pentru Uniune.

1. Sprijinul operațional este o parte a alocării destinate unui stat membru care poate fi utilizată ca sprijin pentru autoritățile publice responsabile cu îndeplinirea sarcinilor și furnizarea serviciilor care constituie un serviciu public pentru Uniune, în măsura în care aceste sarcini și servicii contribuie la asigurarea unui nivel de securitate ridicat în întreaga Uniune.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Un stat membru poate utiliza până la 10 % din suma alocată din fond pentru programul său pentru a finanța sprijinul operațional destinat autorităților publice responsabile cu îndeplinirea sarcinilor și furnizarea serviciilor care constituie un serviciu public pentru Uniune.

2. Un stat membru poate utiliza până la 20% din suma alocată din fond pentru programul său pentru a finanța sprijinul operațional destinat autorităților publice responsabile cu îndeplinirea sarcinilor și furnizarea serviciilor care constituie un serviciu public pentru Uniune.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Statele membre justifică, în cadrul programului și al rapoartelor anuale de performanță menționate la articolul 26, utilizarea sprijinului operațional pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament. Înainte de aprobarea programului, Comisia evaluează situația inițială din statele membre care și-au manifestat intenția de a solicita sprijin operațional, ținând seama de informațiile furnizate de statele membre respective, precum și de recomandările rezultate din mecanismele de control al calității și de evaluare, cum ar fi mecanismul de evaluare Schengen și alte mecanisme de evaluare și de control al calității.

4. Statele membre justifică, în cadrul programului și al rapoartelor anuale de performanță menționate la articolul 26, utilizarea sprijinului operațional pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament. Înainte de aprobarea programului, Comisia evaluează situația inițială din statele membre care și-au manifestat intenția de a solicita sprijin operațional, ținând seama de informațiile furnizate de statele membre respective, precum și de recomandările rezultate din mecanismele de control al calității și de evaluare, cum ar fi: mecanismul de evaluare Schengen, evaluarea vulnerabilității și a riscurilor de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și alte mecanisme de evaluare și de control al calității, după caz.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Sprijinul operațional vizează sarcinile și serviciile specifice menționate în anexa VII.

5. Sprijinul operațional vizează acțiunile menționate în anexa VII.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Vizibilitate, transparență, comunicare

 

Beneficiarii finanțării Uniunii respectă pe deplin cerințele de vizibilitate, transparență și comunicare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. X [RDC].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Agențiile descentralizate pot fi, de asemenea, eligibile pentru a primi finanțarea disponibilă în cadrul măsurilor Uniunii de sprijinire a unor acțiuni cu caracter transnațional și care au valoare adăugată europeană.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 19 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fondul poate sprijini măsurile de asistență tehnică puse în aplicare la inițiativa sau în numele Comisiei. Aceste măsuri pot fi finanțate în proporție de 100 %.

Fondul poate sprijini măsurile de asistență tehnică puse în aplicare la inițiativa sau în numele Comisiei. Aceste măsuri, și anume acțiunile de pregătire, monitorizare, control, audit, evaluare, comunicare, inclusiv comunicare instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii în materie de securitate, vizibilitate și toate acțiunile administrative și de asistență tehnică necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și, după caz, cu țările terțe, pot fi finanțate în proporție de 100 %.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 21 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Destinatarii finanțării Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele acestora, oferind informații specifice, coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

1. Destinatarii fondurilor Uniunii promovează acțiunile și rezultatele acestora, oferind informații coerente, concrete și semnificative unor categorii de public relevante, printre care mass-media și publicul larg, în limba relevantă. Pentru a asigura vizibilitatea finanțării din partea Uniunii, destinatarii acestei finanțări fac trimitere la originea acesteia atunci când comunică cu privire la acțiunea în cauză. În acest scop, destinatarii se asigură că orice material de comunicare pentru mass-media și pentru publicul larg poartă emblema Uniunii și menționează în mod explicit sprijinul financiar al Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 21 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia desfășoară acțiuni de informare și de comunicare privind fondul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate fondului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prezentului regulament.

2. Pentru a ajunge la un public cât mai larg, Comisia pune în aplicare acțiuni de informare și comunicare privind fondul, acțiunile și rezultatele sale. În special, Comisia publică informații privind elaborarea programelor anuale și multianuale din cadrul facilității tematice. Comisia publică, de asemenea, lista operațiunilor selectate pentru a fi sprijinite în cadrul facilității tematice, pe un site web disponibil publicului, și actualizează respectiva listă în mod regulat. Resursele financiare alocate fondului contribuie, de asemenea, la comunicarea, în special la nivel instituțional, a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prezentului regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Comisia publică informațiile menționate la alineatul (2) în formate deschise și care pot fi prelucrate automat, care permit sortarea, căutarea, extragerea, compararea și reutilizarea datelor, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Datele pot fi sortate în funcție de prioritate, de obiectivul specific, de costul total eligibil al operațiunilor, de costul total al proiectelor, de costul total al procedurilor de achiziții, de numele beneficiarului și de numele contractantului.

 

__________________

 

1a Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 345, 31.12.2003, p. 90).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 22 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fondul furnizează asistență financiară pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice în cazul unei situații de urgență rezultate ca urmare a unui incident legat de securitate sau a unei amenințări nou apărute care intră în sfera de aplicare a prezentului regulament, care are sau poate avea un impact negativ semnificativ asupra securității persoanelor dintr-unul sau mai multe state membre.

1. Comisia poate decide să furnizeze asistență financiară din fond pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice în cazul unei situații de urgență, justificate în mod corespunzător. Aceste situații pot rezulta în urma unui incident legat de securitate, a unei amenințări nou apărute sau a unei vulnerabilități detectate de curând care intră în sfera de aplicare a prezentului regulament, care are sau poate avea un impact negativ semnificativ asupra securității persoanelor, a spațiilor publice sau a infrastructurii critice dintr-unul sau mai multe state membre. În aceste cazuri, Comisia informează prompt Parlamentul European și Consiliul.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 22 – alineatul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Atunci când acest lucru este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, asistența de urgență poate acoperi cheltuieli care au fost angajate înainte de data depunerii cererii de grant sau a cererii de asistență, dar nu înainte de 1 ianuarie 2021.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 23 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. O acțiune care a beneficiat de o contribuție din partea fondului poate, la rândul său, primi o contribuție din partea oricărui alt program al Uniunii, inclusiv a fondurilor care fac obiectul gestiunii partajate, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. Normele fiecărui astfel de program al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program la acțiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.

1. O operațiune care a beneficiat de o contribuție din partea fondului poate, la rândul său, primi o contribuție din partea oricărui alt program al Uniunii, inclusiv a fondurilor care fac obiectul gestiunii partajate, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. Normele fiecărui astfel de program al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program la acțiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale operațiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiunile care sunt certificate printr-o marcă de excelență sau care respectă următoarele condiții comparative cumulative:

Operațiunile care sunt certificate printr-o marcă de excelență sau care respectă următoarele condiții comparative cumulative:

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

pot beneficia de sprijin din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+ sau Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, în conformitate cu articolul [67] alineatul (5) din Regulamentul (UE) X [RDC] și cu articolul [8] din Regulamentul (UE) X [Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune], cu condiția ca aceste acțiuni să fie coerente cu obiectivele programului în cauză. Se aplică normele fondului din care se acordă sprijin.

pot beneficia de sprijin din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+ sau Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, în conformitate cu articolul [67] alineatul (5) din Regulamentul (UE) X [RDC] și cu articolul [8] din Regulamentul (UE) X [Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune], cu condiția ca aceste operațiuni să fie coerente cu obiectivele programului în cauză. Se aplică normele fondului din care se acordă sprijin.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 24 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În anexa VIII sunt enumerați indicatorii pentru raportările privind progresele înregistrate de fond în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3. Pentru indicatorii de realizare, valorile de referință se stabilesc la zero. Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 și țintele stabilite pentru 2029 sunt cumulative.

3. În anexa VIII sunt enumerați indicatorii pentru raportările privind progresele înregistrate de fond în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 3. Pentru indicatorii de realizare, valorile de referință se stabilesc la zero. Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 și țintele stabilite pentru 2029 sunt cumulative. La cerere, Comisia pune la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului datele privind indicatorii de realizare și de rezultat pe care i-a primit.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 24 – alineatul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Pentru a asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate de fond în direcția atingerii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 28 pentru a modifica anexa VIII în scopul de a revizui și a completa indicatorii, după caz, și de a completa prezentul regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare, inclusiv cu privire la informațiile privind proiectele pe care trebuie să le furnizeze statele membre.

5. Pentru a asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate de fond în direcția atingerii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 28 pentru a modifica anexa VIII în scopul de a revizui și a completa indicatorii, după caz, și de a completa prezentul regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare, inclusiv cu privire la informațiile privind proiectele pe care trebuie să le furnizeze statele membre. Se includ indicatori calitativi în vederea evaluării.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 25 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia efectuează o evaluare la jumătatea perioadei și o evaluare retrospectivă a prezentului regulament, inclusiv a acțiunilor puse în aplicare în cadrul prezentului fond.

1. Până la 31 decembrie 2024, Comisia prezintă o evaluare la jumătatea perioadei a prezentului regulament. Evaluarea la jumătatea perioadei analizează eficacitatea, eficiența, relevanța și coerența fondului. Mai precis, aceasta include o evaluare a:

 

(a) progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor prezentului regulament, luând în considerare toate informațiile relevante deja disponibile, în special rapoartele anuale de performanță menționate la articolul 26 și indicatorii de realizare și de rezultat prevăzuți în anexa VIII;

 

(b) valorii adăugate europene a acțiunilor și a operațiunilor puse în aplicare în cadrul acestui fond;

 

(c) adecvării măsurilor de punere în aplicare stabilite la articolul 3 a pentru a aborda provocările existente și emergente în domeniul securității;

 

(d) impactelor pe termen mai lung și a efectelor sustenabile ale fondului;

 

(e) complementarității și coerenței dintre acțiunile sprijinite în cadrul acestui fond și a sprijinului acordat de alte fonduri ale Uniunii.

 

 

 

Această evaluare obligatorie la jumătatea perioadei ia în considerare rezultatele evaluării retrospective privind impactul pe termen lung al instrumentului anterior de sprijin financiar asupra securității interne pentru perioada 2014-2020, Fondul pentru securitate internă - componenta de cooperare polițienească. Evaluarea este însoțită, după caz, de o propunere legislativă de revizuire a prezentului regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Până la 31 ianuarie 2030, Comisia efectuează o evaluare retrospectivă a prezentului regulament. Până la aceeași dată, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare care conține elementele enumerate la alineatul (1). În acest sens, impactul pe termen mai lung al instrumentului este evaluat din perspectiva luării unei decizii privind o posibilă reînnoire sau modificare a unui fond ulterior.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 25 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Evaluarea la jumătatea perioadei și evaluarea retrospectivă sunt efectuate în timp util pentru a putea integra concluziile acestora în procesul de luare a deciziilor, în conformitate cu calendarul stabilit la articolul 40 din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC].

2. Evaluarea la jumătatea perioadei este făcută publică și este prezentată Parlamentului fără întârziere, pentru a garanta transparența deplină. Comisia se asigură că evaluările nu includ informații a căror diseminare ar putea prezenta un risc pentru siguranța sau viața privată a cetățenilor sau ar putea pune în pericol operațiunile de securitate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 26 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Până la 15 februarie 2023 și până la aceeași dată din fiecare an ulterior până în 2031 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei un raport anual de performanță, astfel cum este menționat la articolul 36 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr…/... [RDC]. Raportul prezentat în 2023 se referă la punerea în aplicare a programului până la 30 iunie 2022.

1. Până la 15 februarie 2023 și până la aceeași dată din fiecare an ulterior până în 2031 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei un raport anual de performanță, astfel cum este menționat la articolul 36 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. X [RDC]. Raportul prezentat în 2023 se referă la punerea în aplicare a programului până la 30 iunie 2022. Statele membre publică aceste rapoarte pe un site internet dedicat și le transmit Parlamentului European și Consiliului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 26 – alineatul 2 – litera aa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) conturile anuale ale programului național defalcate în recuperări, prefinanțări ale beneficiarilor finali și cheltuieli suportate efectiv;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 26 – alineatul 2 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) orice probleme care afectează performanța programului și măsurile luate pentru a le soluționa;

(b) orice probleme care afectează performanța programului și măsurile luate pentru a le soluționa, inclusiv avizele motivate emise de Comisie cu privire la o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în temeiul articolului 258;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 26 – alineatul 2 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) complementaritatea dintre acțiunile sprijinite de fond și sprijinul acordat de alte fonduri ale Uniunii, în special cele desfășurate în țări terțe sau în legătură cu țări terțe;

(c) complementaritatea, coordonarea și coerența dintre acțiunile sprijinite de fond și sprijinul acordat de alte fonduri ale Uniunii, în special cele desfășurate în țări terțe sau în legătură cu țări terțe.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 26 – alineatul 2 – litera da (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) respectarea cerințelor în materie de drepturi fundamentale;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 26 – alineatul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Odată acceptate, Comisia pune la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului rezumatele rapoartelor anuale de performanță și le publică pe un site internet dedicat. În cazul în care statele membre nu transmit rapoartele anuale de performanță în conformitate cu alineatul (1), textul integral al acestora este pus la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului, la cerere.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 28 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 12, 15, 24 și 27 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 8, 12, 15, 24 și 27 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 28 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolele 12, 15, 24 și 27. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3. Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolele 8, 12, 15, 24 și 27. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 28 – alineatul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 12, 15, 24 și 27 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a exprimat obiecții în termen de două luni de la primirea notificării sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 8, 12, 15, 24 și 27 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a exprimat obiecții în termen de două luni de la primirea notificării sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 29 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În cazul în care când comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare. Această dispoziție nu se aplică actului de punere în aplicare menționat la articolul 26 alineatul (4).

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa II</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiuni care urmează să fie sprijinite prin intermediul fondului în conformitate cu articolul 4

Exemple de acțiuni eligibile care urmează să fie sprijinite prin intermediul fondului în conformitate cu articolul 4

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – partea introductivă (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Sprijinul din partea Fondului pentru securitate internă poate viza, printre altele, următoarele tipuri de acțiuni:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – liniuța 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 sisteme și rețele informatice care contribuie la realizarea obiectivelor prezentului regulament, formarea cu privire la utilizarea unor astfel de sisteme, testarea și îmbunătățirea interoperabilității și a calității datelor acestor sisteme;

 crearea de sisteme și rețele informatice care contribuie la realizarea obiectivelor prezentului regulament, formarea cu privire la utilizarea unor astfel de sisteme, testarea și îmbunătățirea componentelor de interoperabilitate și a calității datelor acestor sisteme;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – liniuța 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 monitorizarea punerii în aplicare, în statele membre, a legislației Uniunii și a obiectivelor strategice ale Uniunii în domeniul securității sistemelor informatice;

 monitorizarea punerii în aplicare, în statele membre, a legislației Uniunii și a obiectivelor strategice ale Uniunii în domeniul securității sistemelor informatice, în special protecția datelor, viața privată și securitatea datelor;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – liniuța 3 a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 sprijinirea agențiilor descentralizate pentru a facilita cooperarea în cursul operațiunilor transfrontaliere;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – liniuța 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 acțiuni care sprijină răspunsul eficace și coordonat la criză, prin corelarea capacităților sectoriale existente cu centrele de expertiză și cu centrele de conștientizare cu privire la o anumită situație, inclusiv cu centrele pentru sănătate, protecție civilă și combaterea terorismului;

 acțiuni care sprijină răspunsul eficace și coordonat la criză, prin corelarea capacităților sectoriale existente cu centrele de expertiză și cu centrele de conștientizare cu privire la o anumită situație, inclusiv cu centrele pentru sănătate, protecție civilă, combaterea terorismului și a criminalității informatice;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – liniuța 5 a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 acțiuni care promovează cercetarea și schimbul de cunoștințe de specialitate, îmbunătățind reziliența la amenințările emergente, inclusiv traficul prin canale online, amenințările hibride și amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – liniuța 5 b (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 acțiuni și rețele de puncte naționale de contact care facilitează schimbul transfrontalier de date obținute prin sisteme de supraveghere, cum ar fi camerele de luat vederi și alți senzori, combinate cu algoritmi de inteligență artificială, beneficiind de garanții solide, precum minimizarea datelor, validarea prealabilă de către o autoritate judiciară și accesul la căi de atac;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – liniuța 6 a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 sprijin pentru inițiativele de creare a unor rețele ale serviciilor de informații ale statelor membre pentru promovarea unei culturi comune a informațiilor, îmbunătățirea încrederii reciproce, schimbul și diseminarea de know-how, informații, experiență și bune practici;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – liniuța 7 a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 educarea și formarea în materie de politici de prevenirea a personalului și a experților din cadrul autorităților responsabile cu aplicarea legii, al autorităților judiciare și al agențiilor administrative relevante, punând un accent deosebit pe formarea în domeniul drepturilor fundamentale, inclusiv pe măsurile care vizează detectarea și evitarea actelor rasiste, și pe schimbul de bune practici;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa III – liniuța 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 cooperarea cu sectorul privat, cu scopul de a consolida încrederea și de a îmbunătăți coordonarea, planificarea de contingență, precum și schimbul și diseminarea de informații și cele mai bune practici între actorii din sectorul public și privat, inclusiv în ceea ce privește protejarea spațiilor publice și a infrastructurii critice;

 cooperarea cu sectorul privat, în special în domeniul securității cibernetice, cu scopul de a consolida încrederea și de a îmbunătăți coordonarea, planificarea de contingență, precum și schimbul și diseminarea de informații și de bune practici între actorii din sectorul public și privat, inclusiv protejarea infrastructurii critice;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – titlu</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiuni eligibile pentru aplicarea unei rate de cofinanțare mai ridicate în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) și articolul 12 alineatul (6)

Acțiuni eligibile pentru aplicarea unei rate de cofinanțare mai ridicate în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) și articolul 12 alineatul (7)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – liniuța 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 Proiecte care vizează prevenirea și combaterea radicalizării.

 proiecte care vizează prevenirea și combaterea extremismului violent, inclusiv a radicalizării, intoleranței și discriminării, în special măsuri pentru abordarea cauzelor lor profunde și pentru prevenirea radicalizării în închisori, și proiecte care să asigure o formare specifică pentru autoritățile de aplicare a legii;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – liniuța 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 Proiecte care vizează îmbunătățirea interoperabilității sistemelor informatice și a rețelelor de comunicații41.

 Proiecte care vizează îmbunătățirea interoperabilității sistemelor informatice și a rețelelor de comunicații, în măsura în care acest lucru este prevăzut de dreptul Uniunii sau al statului membru în cauză.

__________________

__________________

41 În conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate [COM (2016) 205].

41 În conformitate cu Comunicarea Comisiei intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate [COM (2016) 205].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>134</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – liniuța 2 a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 proiecte care vizează combaterea structurilor criminalității organizate, care sunt deosebit de periculoase conform EMPACT.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – liniuța 2 b (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 Proiecte care vizează prevenirea și combaterea criminalității cibernetice, în special exploatarea sexuală online a copiilor, inclusiv măsuri de prevenire a atacurilor împotriva sistemelor de informații și a infrastructurilor critice, prin detectarea și eliminarea vulnerabilităților;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa IV – liniuța 2 c (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 Proiecte care vizează combaterea traficului prin intermediul canalelor online.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa V – partea 2 – punctul 3 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Valoarea drogurilor ilicite confiscate în cadrul unor operațiuni care au implicat o cooperare transfrontalieră între agențiile de aplicare a legii.

Valoarea capturilor de droguri ilicite, de arme și de produse din specii sălbatice și a traficului ilicit de bunuri culturale în cadrul unor operațiuni care au implicat o cooperare transfrontalieră între agențiile de aplicare a legii pusă în aplicare cu sprijinul fondului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>138</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa V – partea 3 – punctul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Numărul de infrastructuri critice și de spații publice al căror nivel de protecție împotriva incidentelor de securitate a fost îmbunătățit cu ajutorul fondului.

Numărul de spații publice și anvergura infrastructurilor critice al căror nivel de protecție împotriva incidentelor de securitate a fost îmbunătățit cu ajutorul fondului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>139</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VI – tabelul 1 – Coduri pentru dimensiunea „Câmpul de intervenție” – rândul 10 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

 

 

Amendamentul

10a

OC - Spălarea produselor infracțiunii

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VI – tabelul 1 – Coduri pentru dimensiunea „Câmpul de intervenție” – rândul 12 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

 

 

Amendamentul

12a

Traficul de bunuri culturale

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VI – tabelul 1 – Coduri pentru dimensiunea „Câmpul de intervenție” – rândul 12 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

 

 

Amendamentul

12b

Traficul cu specii pe cale de dispariție

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>142</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VI – tabelul 1 – Coduri pentru dimensiunea „Câmpul de intervenție” – rândul 24 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

 

 

Amendamentul

24a

CC - Difuzarea de imagini prezentând abuzuri sexuale asupra copiilor și de pornografie infantilă

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>143</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VII – partea 1 – punctul 1 – paragraful 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) numărul de căutări efectuate în Sistemul de informații Schengen (SIS);

(a) numărul de alerte introduse și de căutări efectuate în Sistemul de informații Schengen (SIS);

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>144</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VIII – partea 1 – punctul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) numărul de căutări efectuate în Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe (ECRIS-TCN).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VIII – partea 1 – punctul 2 – paragraful 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Numărul de noi conexiuni între bazele de date relevante pentru securitate, realizate cu sprijin din partea fondului:

Numărul de noi conexiuni ale autorităților competente la bazele de date relevante pentru securitate, realizate cu sprijin din partea fondului:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VIII – partea 2 – punctul 7 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Valoarea drogurilor ilicite confiscate în cadrul unor operațiuni care au implicat o cooperare transfrontalieră între agențiile de aplicare a legii.

Valoarea capturilor de droguri ilicite, de arme și de produse din specii sălbatice și a traficului ilicit de bunuri culturale în cadrul unor operațiuni care au implicat o cooperare transfrontalieră între agențiile de aplicare a legii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VIII – partea 2 – punctul 7 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

sursa datelor: statele membre, beneficiarii de granturi pentru acțiuni la nivelul Uniunii

sursa datelor: Europol, statele membre, beneficiarii de granturi pentru acțiuni la nivelul Uniunii

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>148</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VIII – partea 3 – punctul 10 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

sursa datelor: statele membre

sursa datelor: statele membre, Europol, ENISA

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VIII – partea 3 – punctul 12 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Numărul de victime ale infracționalității care au beneficiat de asistență din partea fondului, defalcat în funcție de tipul de infracțiune (trafic de persoane, introducere ilegală de migranți, terorism, forme grave de criminalitate și criminalitatea organizată, criminalitatea informatică, exploatarea sexuală a copiilor).

Numărul de victime ale infracționalității care au beneficiat de asistență din partea fondului, defalcat în funcție de tipul de infracțiune (trafic de persoane și de organe, introducere ilegală de migranți, terorism, forme grave de criminalitate și criminalitatea organizată, criminalitatea informatică, exploatarea sexuală și exploatarea sexuală a copiilor, tortura sau tratamentele inumane sau degradante).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>150</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VIII – partea 3 – punctul 13 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Numărul de infrastructuri critice și de spații publice al căror nivel de protecție împotriva incidentelor de securitate a fost îmbunătățit cu ajutorul fondului.

Numărul de spații publice și anvergura infrastructurilor critice al căror nivel de protecție împotriva incidentelor de securitate a fost îmbunătățit cu ajutorul fondului;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VIII – partea 3 – punctul 14 – paragraful 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) numărul de accesări ale site-ului internet al Rețelei pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare (RAN);

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>152</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VIII – partea 3 – punctul 14 – paragraful 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) numărul de vizite de studiu, cursuri de formare, ateliere și ședințe de consiliere realizate în statele membre, în strânsă coordonare cu autoritățile naționale, defalcat în funcție de beneficiari (autorități de aplicare a legii, altele).

(c) numărul de vizite de studiu, cursuri de formare, ateliere și ședințe de consiliere realizate în statele membre, în strânsă coordonare cu autoritățile naționale, defalcat în funcție de beneficiari (autorități de aplicare a legii, altele) și feedback-ul din partea participanților.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>153</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VIII – partea 3 – punctul 14 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

sursa datelor: Rețeaua UE pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare (RAN)

sursa datelor: RAN, statele membre

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>154</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa VIII – partea 3 a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Obiectivul specific nr. 3 a: Dezvoltarea unei culturi comune a serviciilor de informații:

 

(15a) Numărul de schimburi stabilite între statele membre în domeniul serviciilor de informații.